Bartscher 370191 Waffle maker 2HW211 Bedienungsanleitung

Add to my manuals
22 Pages

advertisement

Bartscher 370191 Waffle maker 2HW211 Bedienungsanleitung | Manualzz

1HW211 - 1BW160-101 -

2HW211 - 2BW160-101

370174 - 370175 - 370191 - 370193

Bartscher GmbH

Franz-Kleine-Str. 28

D-33154 Salzkotten

Duitsland tel. +49 5258 971-0 fax.: +49 5258 971-120

Infolinia service: +49 5258 971-197 www.bartscher.com

Versie: 1.0

NL

Datum van opmaak: 2019-09-23

Originele gebruiksaanwijzing

1 Veiligheid ....................................................................................................... 2

1.1

Symboolverklaring ................................................................................... 2

1.2

Veiligheidsaanwijzingen ........................................................................... 3

1.3

Gebruik volgens bestemming .................................................................. 6

1.4

Oneigenlijk gebruik .................................................................................. 6

2 Algemeen ...................................................................................................... 7

2.1

Aansprakelijkheid en vrijwaring ................................................................ 7

2.2

Auteursrecht ............................................................................................ 7

2.3

Conformiteitsverklaring ............................................................................ 7

3 Transport, verpakking en opslag ................................................................... 8

3.1

Transportinspectie ................................................................................... 8

3.2

Verpakking ............................................................................................... 8

3.3

Opslag ..................................................................................................... 8

4 Technische Gegevens ................................................................................... 9

4.1

Technische Gegevens ............................................................................. 9

4.2

Onderdelenoverzicht .............................................................................. 11

4.3

Functies van het apparaat ..................................................................... 12

5 Installatie en bediening ................................................................................ 13

5.1

Installatie ................................................................................................ 13

5.2

Bediening ............................................................................................... 14

6 Reiniging ..................................................................................................... 18

6.1

Aanwijzingen betreffende de veiligheid tijdens het reinigen ................... 18

6.2

Reiniging ................................................................................................ 18

7 Mogelijke storingen ...................................................................................... 19

8 Verwijdering ................................................................................................. 20

370174 1 / 22

Veiligheid

NL

Diese Bedi enungsanlei tung besc hrei bt di e I nst allation, Bedi enung und Wart ung des G eräts und gilt als wic htige Infor mationsquelle und N achschl agewer k. Di e Kennt nis aller enthalt enen Sic herheits hinweis e und H andlungs anweisungen schaf ft die Vorauss etz ung f ür das sichere und s ac hger echte Ar beit en mit dem G erät. D arüber hi naus müs sen die f ür den Ei ns atz ber eic h des G erät s gelt enden ör tlichen Unfall verhüt ungs vorsc hrift en und allgemeinen Sicherheits besti mmungen eing ehalt en wer den. Dies e Bedi enungs anleit ung is t Bes tandt eil des Produkts und muss i n unmi tt elbarer N ähe des Ger äts für das In¬s tall ations-, Bedi enungs-, Wartungs- und R einigungspers onal jederzeit z ugänglich auf¬b ewahrt werden. Wenn das Ger ät an eine dritt e Pers on weiterg egeben wird, muss die Bedi enungsanlei tung mit ausgehändigt wer den.

Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!

Deze handleiding bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.

De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Bovendien zijn de bepalingen inzake ongevallenpreventie, gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en wettelijke voorschriften die van kracht zijn op het toepassingsgebied van het apparaat van toepassing.

Lees deze gebruikershandleiding voordat u met het apparaat gaat werken, en vóór de inbedrijfsstelling, om schade aan personen en zaken te voorkomen. Onjuist gebruik kan beschadigingen veroorzaken.

Deze handleiding is een integraal onderdeel van het product en moet in de directe nabijheid van het apparaat worden bewaard en te allen tijde beschikbaar zijn.

Wanneer het apparaat wordt overgedragen, is het ook noodzakelijk deze gebruiksaanwijzing erbij te leveren.

1 Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand van de techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt. Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding.

1.1

Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om letsel, ongelukken, of materiële schade te vermijden.

GEVAAR!

Het signaalwoord GEVAAR waarschuwt voor gevaren die leiden tot ernstige verwondingen of overlijden als ze niet worden vermeden.

2 / 22 370174

Veiligheid

WAARSCHUWING!

Het signaalwoord WAARSCHUWING waarschuwt voor gevaren die gematigd tot zwaar letsel of overlijden kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.

VOORZICHTIG!

Het signaalwoord VOORZICHTIG waarschuwt voor gevaren die licht of matig letsel kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.

, di e

ATTENTIE!

Het signaalwoord ATTENTIE geeft mogelijke materiële schade aan die kan optreden als u de veiligheidsinstructies niet volgt.

OPMERKING!

Het icoon OPMERKING informeert de gebruiker over aanvullende informatie en tips voor het gebruik van het apparaat.

1.2

Veiligheidsaanwijzingen

Elektrische stroom

• Een te hoge netspanning of onjuiste installatie kan leiden tot elektrische schokken.

• Sluit het apparaat alleen aan als de specificaties op het typeplaatje overeenkomen met de netspanning.

• Om elektrische kortsluiting te voorkomen, moet het apparaat droog worden gehouden.

• Koppel het apparaat onmiddellijk los van het elektriciteitsnet als er tijdens het gebruik storingen optreden.

• Raak de stekker van het apparaat niet aan met natte handen.

• Raak het apparaat nooit aan nadat het in het water is gevallen. Onmiddellijk het apparaat van het elektriciteitsnet koppelen.

• Het herstellen en openen van de behuizing uitsluitend door specialisten en gespecialiseerde werkplaatsen laten uitvoeren.

• Draag het apparaat niet aan de verbindingskabel.

• Stel de verbindingskabel niet bloot aan warmte of scherpe randen.

NL

370174 3 / 22

Veiligheid

NL

• Knik, plet of knoop de verbindingskabel niet.

• Altijd de verbindingskabel volledig uitrollen.

• Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de verbindingskabel.

• Om het apparaat uit te schakelen van de elektrische voeding, altijd de stekker vastpakken.

Brandbare materialen

• Stel het apparaat nooit bloot aan hoge temperaturen, zoals een fornuis, een kachel, open vuur, apparaten voor het behouden van warmte, enz.

• Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt om het risico van brand te voorkomen.

• Het apparaat niet bedekken met bijv. aluminiumfolie of doeken.

• Gebruik het apparaat alleen met de hiervoor bestemde materialen en met de juiste temperatuurinstellingen. Materialen, voedselproducten en etensresten in het apparaat kunnen ontbranden.

• Het apparaat nooit gebruiken in de buurt van brandbare, licht ontvlambare materialen, bijv. benzine, spiritus, alcohol. Hoge temperaturen veroorzaken verdamping van deze materialen en als gevolg van contact met ontstekingsbronnen kan een explosie plaatsvinden.

• In geval van brand, vóór het blussen het apparaat ontkoppelen van de voeding.

Blus het vuur nooit met water als het apparaat op het elektriciteitsnet is aangesloten. Na het blussen zorgen voor genoeg frisse lucht.

Hete oppervlakken

• Het oppervlak van het apparaat wordt tijdens het werk heet. Er bestaat gevaar voor verbranding. Ook na het uitschakelen blijft het apparaat nog enige tijd heet.

• Geen enkel heet oppervlakken van het apparaat aanraken. Gebruik de daarvoor voorziene bedieningselementen en handgrepen.

• Het apparaat pas na volledig afkoelen verplaatsen en reinigen.

• Het is verboden hete oppervlakken met koud water of brandbare vloeistoffen te begieten.

Exploitatie alleen onder toezicht

• Het apparaat mag alleen onder toezicht worden geëxploiteerd.

• Blijf altijd in de directe nabijheid van het apparaat.

Bedienend personeel

4 / 22 370174

Veiligheid

• Het apparaat mag alleen worden bediend door gekwalificeerd en geschoold vakpersoneel.

• Dit apparaat mag niet worden bediend door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden, evenals door personen met beperkte ervaring en / of beperkte kennis.

• Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen of het starten.

Onjuist gebruik

• Onjuist gebruik of verboden gebruik kan het apparaat beschadigen.

• Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het in technisch veilige staat verkeert, waardoor een veilige werking wordt gegarandeerd.

• Het apparaat mag alleen worden gebruikt als de verbindingen in een technisch goede staat zijn en een veilige werking is gegarandeerd.

• Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het schoon is.

• Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Probeer het apparaat nooit zelf te repareren.

• Breng geen modificaties of wijzigingen in het apparaat aan.

NL

370174 5 / 22

NL

Veiligheid

1.3

Gebruik volgens bestemming

Elk gebruik van het apparaat voor andere doeleinden en / of afwijkend van het normale bedoelde gebruik zoals hieronder beschreven, is verboden en wordt beschouwd als onbedoeld gebruik.

Het volgende gebruik is in overeenstemming met het beoogde gebruik:

– Wafels bakken.

1.4

Oneigenlijk gebruik

Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan personen en zaken veroorzaakt door gevaarlijke elektrische spanning, brand en hoge temperaturen. Met behulp van het apparaat kan alleen werk worden uitgevoerd dat in deze handleiding wordt beschreven.

Het volgende gebruik is niet in overeenstemming met het beoogde gebruik:

– Het bakken van ongeschikte meelproducten.

6 / 22 370174

Algemeen

2 Algemeen

2.1

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en aanwijzingen die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring. In het geval van het bestellen van speciale modellen of extra opties, en in het geval van het gebruik van de nieuwste technische kennis, kan het geleverde apparaat onder bepaalde omstandigheden verschillen van de uitleg en de talrijke tekeningen in deze handleiding.

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en storingen die zijn ontstaan als gevolg van:

– het niet in acht nemen van de aanwijzingen,

– oneigenlijk gebruik,

– het aanbrengen van technische wijzigingen door de gebruiker,

– de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

2.2

Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto’s en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant.

Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.

2.3

Conformiteitsverklaring

Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

NL

370174 7 / 22

Transport, verpakking en opslag

NL

3 Transport, verpakking en opslag

3.1

Transportinspectie

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen. De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren. Verborgen gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

Neem contact op met onze klantenservice als er onderdelen of accessoires ontbreken.

3.2

Verpakking

Gooi de buitenste doos van uw apparaat niet weg. U kunt het nodig hebben tijdens een verhuizing, of als u het apparaat naar ons servicecentrum wilt sturen bij schade.

De verpakking en de afzonderlijke componenten zijn gemaakt van recyclebare materialen. In het bijzonder: kunststof folie en zakken, kartonnen verpakking.

Als u de verpakking wilt weggooien, dient u de geldende voorschriften in uw land in acht te nemen. Verpakkingsmateriaal dat hergebruikt kan worden, recyclen.

3.3

Opslag

Zorg ervoor dat de verpakkingen verzegeld zijn tot de installatie en houd ze in overeenstemming met de op de buitenkant aangebrachte plaatsingmarkering en opslagmarkering. Bewaar de pakketten alleen onder de volgende voorwaarden:

– in een afgesloten ruimte

– droog en stofvrij

– verwijderd houden van corrosief materiaal

– op een plaats beschermd tegen zonlicht

– beschermd tegen mechanische schokken.

Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Als het nodig is de verpakking vervangen voor een nieuwe.

8 / 22 370174

Technische Gegevens

4 Technische Gegevens

4.1

Technische Gegevens

Benaming:

Artikelnummer:

Materiaal:

Materiaal bakplaten:

Aantal bakeenheden:

Wafelvorm:

Wafelgrootte (b x d) in mm:

Wafelhoogte in mm:

Temperatuurbereik van

– tot °C:

Aansluitingswaarde:

Afmetingen (b x d x h) in mm:

Gewicht in kg:

Benaming:

Artikelnummer:

Materiaal:

Materiaal bakplaten:

Aantal bakeenheden:

Wafelvorm:

Wafelgrootte (b x d) in mm:

Wafelhoogte in mm:

Temperatuurbereik van

– tot °C:

Aansluitingswaarde:

Afmetingen (b x d x h) in mm:

Gewicht in kg:

Wafelijzer 1HW211

370174 rvs gietijzer, geëmailleerd

1 hartvormig

Ø 210

16

50 - 300

2,2 kW / 230 V / 50-60 Hz

285 x 460 x 220

15,4

Wafelijzer 1BW160-101

370175 rvs gietijzer, geëmailleerd

1

Brusselse wafel

160 x 100

32

50 - 300

2,2 kW / 230 V / 50-60 Hz

285 x 460 x 245

21,8

370174 9 / 22

NL

Technische Gegevens

NL

Benaming:

Artikelnummer:

Materiaal:

Materiaal bakplaten:

Aantal bakeenheden:

Wafelvorm:

Wafelgrootte (b x d) in mm:

Wafelhoogte in mm:

Temperatuurbereik van – tot °C:

Aansluitingswaarde:

Afmetingen (b x d x h) in mm:

Gewicht in kg:

Benaming:

Wafelijzer 2HW211

370191 rvs gietijzer, geëmailleerd

2 hartvormig

Ø 210

16

50 - 300

4,4 kW / 2 x 230 V / 50-60 Hz

600 x 470 x 220

31,1

Wafelijzer 2BW160-101

370193 Artikelnummer:

Materiaal:

Materiaal bakplaten:

Aantal bakeenheden:

Wafelvorm:

Wafelgrootte (b x d) in mm:

Wafelhoogte in mm:

Temperatuurbereik van – tot °C: rvs gietijzer, geëmailleerd

2

Brusselse wafel

160 x 100

32

50 - 300

Aansluitingswaarde:

Afmetingen (b x d x h) in mm:

4,4 kW / 2 x 230 V / 50-60 Hz

600 x 470 x 245

Gewicht in kg: 43,7

Het recht op technische veranderingen voorbehouden!

10 / 22 370174

Technische Gegevens

4.2

Onderdelenoverzicht

370174 - 370191

370175 - 370193

Afb. 1

NL

370174

Afb. 2

11 / 22

Technische Gegevens

NL

Beschrijving afb. 1 + 2

1. Draaggreep

3. Onderste bakplaat

5. Temperatuurregelaar

7. Behuizing

Versie / eigenschappen

2. Bovenste bakplaat

4. Schakelaar met geïntegreerd lichtnet controlelampje (groen)

6. Controlelampje opwarming

• Uitvoering bakplaten: vast gemonteerd

• Temperatuurregulatie: thermostatisch, traploos

• Besturing: draaiknop

• Schakelaar voor iedere bakeenheid

• Bakeenheden afzonderlijk regelbaar

• Controlelampjes: aan/uit, opwarming

<Endergebnis>

4.3

Functies van het apparaat

Nadat de verwarmingsplaten op de juiste temperatuur zijn gebracht, kunt u wafels in verschillende vormen bakken (Brusselse of hartvormige wafels).

12 / 22 370174

Installatie en bediening

5 Installatie en bediening

5.1

Installatie

VOORZICHTIG!

In het geval van onjuiste installatie, bediening, onderhoud of bij het niet juist hanteren van het apparaat kan dat leiden tot letsel en beschadigingen.

De plaatsing en de installatie, alsook reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een geautoriseerde technische service volgens de geldende voorschriften in het land van plaatsing.

Uitpakken / plaatsing

• Pak het apparaat uit en verwijder alle externe en interne verpakkingselementen en transportbeveiliging.

VOORZICHTIG!

Gevaar voor verstikking!

Houdt verpakkingsmateriaal zoals plasticfolie en piepschuim uit handen van kinderen.

• Als er beschermfolie op het apparaat zit, verwijdert u deze. De folie dient langzaam van het apparaat te worden getrokken zodat er geen lijmresten achterblijven. Eventuele lijmresten verwijderen met een geschikt oplosmiddel.

• Pas op dat u het typeplaatje en de waarschuwingsinstructies op het apparaat niet beschadigt.

• Het apparaat nooit in een vochtige of natte omgeving neerzetten.

• Het apparaat moet zo worden ingesteld dat de verbindingen gemakkelijk toegankelijk zijn om snel uit te schakelen als dat nodig is.

• Plaats het apparaat op een oppervlak met de volgende eigenschappen:

– recht, met voldoende draagkracht, bestand tegen water, droog en bestand tegen hoge temperaturen

– groot genoeg om probleemloos met het apparaat te werken

– goed bereikbaar

– goede ventilatie.

• Houd voldoende afstand tot de randen van de tafel. Het apparaat kan kantelen en vallen.

370174 13 / 22

NL

Installatie en bediening

• Houd een afstand van minstens 20 cm tot brandbare wanden en objecten.

Aansluiting op het lichtnet

• Controleer of de technische specificaties van het apparaat (zie naamplaatje) overeenstemmen met de gegevens van de lokale stroomvoorziening.

• Sluit het apparaat aan op een enkele, voldoende beschermde aansluiting met een beveiligd contact. Sluit het apparaat niet aan op een meervoudige aansluiting.

• Leg de verbindingskabel zo dat niemand erop kan lopen of erover kan struikelen.

• Voor het aansluiten van het dubbele wafelijzer zijn twee afzonderlijke stopcontacten nodig.

• Gebruik het toestel niet met een externe timer of afstandsbediening.

5.2

Bediening

NL

WAARSCHUWING!

Verbrandingsgevaar!

Tijdens het gebruik van het apparaat worden de bakplaten en de buitenoppervlakten van het apparaat erg heet.

Het hete oppervlak niet aanraken met blote handen.

Raak tijdens het bedienen van het apparaat alleen de handgreep en bedieningselementen aan (temperatuurregelaar, schakelaar).

Voor het eerste gebruik

1. Voor het eerste gebruik van het apparaat, dient deze te worden gereinigd volgens de aanwijzingen in punt

6 „Reiniging“

.

2. Vóór het eerste gebruik het apparaat ongeveer een uur verwarmen zonder beslag in open stand op een ingestelde temperatuur van 180 °C - 200 °C. Houdt u aan de aanwijzingen uit hoofdstuk „Aanzetten en voorverwarmen van het apparaat”

.

Het is mogelijk dat er door productieresten rook ontstaat tijdens het opwarmen.

Deze rook is echter niet gevaarlijk voor de gebruiker en zal niet worden gegenereerd tijdens verder gebruik van het apparaat. Zorg voor voldoende ventilatie wanneer u het apparaat voor het eerst opwarmt.

3. Drie, vier keer de bakplaat insmeren met bakvet. Hierdoor sluiten zich de poriën in de gietijzeren plaat en ontstaat een speciale coating.

14 / 22 370174

Installatie en bediening

Inschakelen en opwarmen van het apparaat

1. Het wafelbeslag voorbereiden volgens uw recept of volgens ons recept (punt

„ Aanwijzingen en raadgevingen ”).

2. De bovenste bakplaat sluiten gebruik makend van de handgreep.

3. Sluit het apparaat aan op een passend, enkelvoudig stopcontact.

4. De schakelaar in positie

„I“ zetten.

Het groene stroomcontrolelampje in de schakelaar licht op.

5. De gewenste temperatuur instellen (tot 300 °C). Het oranje verwarmingscontrolelampje licht op om aan te geven dat het apparaat aan het opwarmen is.

Elke bakeenheid heeft zijn eigen temperatuurregelaar, zodat ze afzonderlijk kunnen worden ingesteld en bediend.

De optimale baktemperatuur voor wafels ligt tussen 200 °C en 250 °C. De opwarmtijd is ongeveer 10 minuten.

AANWIJZING!

Warm het apparaat altijd eerst op tot de gewenste temperatuur voordat u begint met het bakken van wafels. Zo bereikt u een optimaal bakresultaat.

Wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt, gaat het oranje verwarmingscontrolelampje uit en kunt u beginnen met het bakken van wafels.

Wafels bakken

NL

WAARSCHUWING!

Verbrandingsgevaar!

Het aanraken van hete baksels met blote vingers of handen kan leiden tot brandwonden aan vingers en handen.

Om de voltooide baksels eruit te nemen alleen een hittebestendige houten of plastic spatel gebruiken.

1. Open het verwarmde apparaat gebruik makend van de handgreep en ervoor zorgend dat de bovenste bakplaat open staat tot de begrenzer.

2. Breng het voorbereide deeg met een lepel of soeplepel aan op de verwarmde onderste verwarmingsplaat, beginnend van binnen en gelijkmatig verspreidend.

Let op de juiste dosering van het beslag, omdat anders het teveel aan beslag over randen van het apparaat vloeit.

3. Het apparaat sluiten door de bovenste bakplaat op de onderste te drukken, gebruik makend van de hangreep, zodat het beslag gelijkmatig wordt verdeeld.

370174 15 / 22

Installatie en bediening

NL

4. Afhankelijk van de gewenste mate van bruining, het beslag ongeveer 2 - 3 minuten bakken.

5. Gebruik makend van de handgreep het apparaat openen en voorzichtig de voltooide wafel eruit nemen.

6. Leg de gebakken wafel op een rooster en laat hem afkoelen.

U kunt direct na het uitnemen van de wafel het apparaat opnieuw vullen met beslag.

7. De geplande hoeveelheid wafels bakken volgens de bovenstaande beschrijving.

8. Zet na het bakken van wafels de temperatuurregeling op

„0“

.

9. Zet de AAN / UIT-schakelaar op

„O”

en haal het apparaat uit de contactdoos

(trek de stekker uit het stopcontact!).

Adviezen en tips

• Voordat u het deeg begint te bereiden, moeten de ingrediënten een tijdje op kamertemperatuur liggen.

• Het deeg wordt luchtiger als u eerst de bloem zift.

• Sla het eiwit stijf en schep het aan het einde door het beslag. Eiwitten kloppen tot stijf schuim en het schuim voorzichtig menger zonder te kloppen. Het beslag en daarmee ook de wafels worden hierdoor luchtiger.

• Smelt de boter, maar op een lage temperatuur. Laat afkoelen en voeg het toe als het lauwwarm is.

• Voor recepten die melk bevatten, mag melk worden vervangen door mineraalwater. Hierdoor kunt u de hoeveelheid bakpoeder verminderen omdat mineraalwater veel koolstofdioxide bevat dat dezelfde werking heeft als bakpoeder.

• Laat het beslag minimaal een half uur rusten voordat u begint met de verwerking. Het deeg moet worden gebruikt en mag niet lang worden bewaard.

• Ingrediënten zoals noten, bakaroma's en andere toevoegsels als laatste aan het deeg toevoegen.

• Wafels zijn vers uit het wafelijzer het lekkerst. Serveer wafels zoals gewenst, bijvoorbeeld met poedersuiker, honing, siroop, ijs of andere toppings.

• Om knapperige wafels te verkrijgen, legt u ze naast elkaar op een rooster om af te koelen. Warme wafels die op elkaar worden gelegd, kunnen slap worden.

16 / 22 370174

Installatie en bediening

• Klaargemaakte, koude wafels kunt u invriezen. Leg een stukje bakpapier of vetvrij papier tussen de wafels, zodat ze niet aan elkaar gaan plakken, doe ze in diepvrieszakjes of geschikte diepvriesdozen en vries ze in.

• Haal de wafels later uit de diepvries en laat ze bij kamertemperatuur ontdooien.

Warm de wafels voordat u ze serveert op in de oven bij een temperatuur van ca.

100 °C. Leg ze in een container met deksel of wikkel ze in aluminiumfolie.

Hierdoor drogen de wafels bij hoge temperatuur niet uit.

Recept voor knapperige wafels (ca. 10 stuks)

500 g Meel

300 g Suiker

400 g Boter

6 Eieren

2 zakjes Vanillesuiker

1/2 theelepel Bakpoeder of natriumbicarbonaat snufje Zout

1. Meng in een kom bloem, bakpoeder (of natriumbicarbonaat), zout, suiker en vanillesuiker en maak een kuiltje in het midden.

2. Smelt de boter en laat deze iets afkoelen.

3. Meng boter en eieren.

4. Giet het mengsel in het gat in een mengkom.

5. Combineer alle ingrediënten tot een gladde massa.

6. Laat het beslag minimaal een half uur rusten voordat u begint met de verwerking.

7. Bak wafels, afhankelijk van de gewenste bruining, ca. 2 - 3 minuten op ong.

200 °C.

NL

370174 17 / 22

Reiniging

NL

6 Reiniging

6.1

Aanwijzingen betreffende de veiligheid tijdens het reinigen

• Voordat het apparaat kan worden gereinigd, dient het apparaat van het lichtnet te worden gehaald.

• Het apparaat geheel laten afkoelen.

• Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt. Dompel het apparaat niet in water of andere vloeistoffen om het te reinigen. Gebruik geen waterstraal onder druk om het apparaat te reinigen.

• Gebruik geen scherpe of metalen voorwerpen (mes, vork, enz.) om het apparaat schoon te maken. Scherpe voorwerpen kunnen het apparaat beschadigen en leiden tot elektrische schokken wanneer ze in contact komen met geleidende componenten.

• Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen.

Dit kan het oppervlak beschadigen.

6.2

Reiniging

1. Het apparaat dient iedere dag te worden gereinigd.

2. Het apparaat dient droog te worden gereinigd of enkel met behulp van een vochtig doekje. Zich ervan verzekeren dat er in het apparaat geen vocht, olie of vet kan komen.

3. Bakresten verwijderen wanneer deze nog warm zijn met behulp van de bijgeleverde reinigingsborstel.

4. Nooit het apparaat in de afwasmachine wassen.

5. Maak de behuizing schoon met een zacht, in afwasmiddel gedrenkt doekje.

Veeg het af met een schoon, vochtig doekje. Maak het apparaat vervolgens goed droog.

18 / 22 370174

Mogelijke storingen

7 Mogelijke storingen

Mögliche

De onderstaande tabel beschrijft mogelijke oorzaken en methoden voor het verwijderen van storingen of fouten die optreden tijdens de werking van het apparaat. Neem contact op met het servicecentrum als storingen niet kunnen worden verholpen.

Fout Mogelijke oorzaak Oplossing

Het apparaat is aangesloten op de voeding, maar de groene stroomcontrolelampje licht niet op.

Onjuiste of geen elektrische aansluiting.

Beschadigde zekering van de voeding

Geen stroom

Het apparaat is aangesloten op de voeding, ingeschakeld, de temperatuur is ingesteld, het oranje controlelampje brandt, maar de verwarmingsplaten worden niet warm.

De thermostaat is beschadigd

Tenminste één verwarming is defect.

Het apparaat is aangesloten op de voeding, ingeschakeld, maar de temperatuur kan niet worden aangepast.

Defecte temperatuurregelaar

De oranje verwarmingscontrolelampj e licht niet op, hoewel de verwarmingsplaten opwarmen.

Het controlelampje verwarming is defect

Controleer de elektrische aansluiting en de kabel op defecten.

Controleer de zekering, probeer of het apparaat werkt in een ander stopcontact

Controleer de stroomtoevoer.

Neem contact op met de service

Neem contact op met de service

Neem contact op met de service

Neem contact op met de service

NL

370174 19 / 22

Verwijdering

NL

Fout Mogelijke oorzaak Oplossing

De wafels zijn niet gebakken aan de bovenzijde.

Te weinig beslag (geen contact met de bovenste bakplaat).

Meer beslag gebruiken.

Het beslag rijst niet goed genoeg (te weinig bakpoeder).

Gebruik meer bakpoeder.

Te lang geopende bovenste bakplaat koelt te veel af.

Open het wafelijzer niet te lang.

Als het ni et mogelij k is de stori ngen in de wer king te ver hel pen:

-

-

Gehäus e nicht öff nen,

Kundendi enst benac hrichtigen oder H ändl er kontaktier en, wobei F olgendes anzug eben ist :

Soort s tori ngen in de wer king;

Als het niet mogelijk is de storingen in de werking te verhelpen:

– de ombouw niet opendoen,

– informeer de service of neem contact op met de verkoper en geef de volgende informatie op:

– soort storingen in de werking;

– artikelnummer en serienummer (af te lezen op het typeplaatje van het apparaat).

8 Verwijdering

Elektrische apparaten

Elektrische apparaten zijn gemarkeerd met dit symbool.

Elektrische apparatuur moet op een correcte en milieuvriendelijke manier worden verwijderd en gerecycled.

Niet-gevaarlijke apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Koppel het apparaat los van de voeding en verwijder de verbindingskabel van het apparaat.

Elektrische apparaten moeten naar aangewezen inzamelpunten worden gebracht.

20 / 22 370174

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals