Bartscher 200096 Kettle 1.7 L GL Bedienungsanleitung

Bartscher 200096 Kettle 1.7 L GL Bedienungsanleitung | Manualzz
1,7 LGL
200096
Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland
tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Hotline – technische ondersteuning: +49 5258 971-197
www.bartscher.com
Versie: 1.0
Datum van opmaak: 2019-10-04
NL
Originele gebruiksaanwijzing
1
2
3
4
5
6
7
Veiligheid ....................................................................................................... 2
1.1
Symboolverklaring ................................................................................... 2
1.2
Veiligheidsaanwijzingen ........................................................................... 3
1.3
Gebruik volgens bestemming .................................................................. 6
1.4
Oneigenlijk gebruik .................................................................................. 6
Algemeen ...................................................................................................... 7
2.1
Aansprakelijkheid en vrijwaring ................................................................ 7
2.2
Auteursrecht ............................................................................................ 7
2.3
Conformiteitsverklaring ............................................................................ 7
Transport, verpakking en opslag ................................................................... 8
3.1
Transportinspectie ................................................................................... 8
3.2
Verpakking ............................................................................................... 8
3.3
Opslag ..................................................................................................... 8
Technische Gegevens ................................................................................... 9
4.1
Technische Gegevens ............................................................................. 9
4.2
Onderdelenoverzicht .............................................................................. 10
4.3
Functies van het apparaat ..................................................................... 10
Installatie en bediening ................................................................................ 11
5.1
Installatie................................................................................................ 11
5.2
Bediening ............................................................................................... 12
Reiniging ..................................................................................................... 13
6.1
Aanwijzingen betreffende de veiligheid tijdens het reinigen ................... 13
6.2
Reiniging ................................................................................................ 14
6.3
Ontkalken............................................................................................... 14
Verwijdering ................................................................................................. 15
200096
1 / 17
Veiligheid
Diese Bedi enungsanlei tung besc hrei bt di e Installation, Bedi enung und Wartung des Geräts und gilt als wic htige Infor mationsquelle und N achschl agewer k. Di e Kenntnis aller enthaltenen Sic herheits hinweis e und H andlungs anweisungen schafft die Vorauss etz ung für das sichere und s ac hger echte Ar beiten mit dem Gerät. D arüber hi naus müs sen die für den Ei ns atz ber eic h des Geräts geltenden ör tlichen Unfall verhütungs vorsc hriften und allgemeinen Sicherheits besti mmungen eing ehalten wer den. Dies e Bedi enungs anleitung is t Bes tandteil des Produkts und muss i n unmi ttelbarer N ähe des Ger äts für das In¬s tall ations-, Bedi enungs-, Wartungs- und R einigungspers onal jederzeit z ugänglich auf¬bewahrt werden. Wenn das Ger ät an eine dritte Pers on
weiterg egeben wird, muss die Bedi enungsanlei tung mit ausgehändigt wer den.
Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar
hem op een goed bereikbare plaats!
Deze handleiding bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het
onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.
De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften
en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.
Bovendien zijn de bepalingen inzake ongevallenpreventie, gezondheids- en
veiligheidsvoorschriften en wettelijke voorschriften die van kracht zijn op het
toepassingsgebied van het apparaat van toepassing.
Lees deze gebruikershandleiding voordat u met het apparaat gaat werken, en vóór
de inbedrijfsstelling, om schade aan personen en zaken te voorkomen. Onjuist
gebruik kan beschadigingen veroorzaken.
Deze handleiding is een integraal onderdeel van het product en moet in de directe
nabijheid van het apparaat worden bewaard en te allen tijde beschikbaar zijn.
Wanneer het apparaat wordt overgedragen, is het ook noodzakelijk deze
gebruiksaanwijzing erbij te leveren.
NL
1
Veiligheid
Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand van de techniek. Het kan echter
een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn
bestemming gebruikt wordt. Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich
houden aan de aanbevelingen en veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding.
1.1
Symboolverklaring
Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing
aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat
absoluut in acht worden genomen om letsel, ongelukken, of materiële schade te
vermijden.
GEVAAR!
Het signaalwoord GEVAAR waarschuwt voor gevaren die leiden tot
ernstige verwondingen of overlijden als ze niet worden vermeden.
2 / 17
200096
Veiligheid
WAARSCHUWING!
Het signaalwoord WAARSCHUWING waarschuwt voor gevaren die
gematigd tot zwaar letsel of overlijden kunnen veroorzaken, als ze niet
worden vermeden.
VOORZICHTIG!
Het signaalwoord VOORZICHTIG waarschuwt voor gevaren die licht
of matig letsel kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.
, di e
ATTENTIE!
Het signaalwoord ATTENTIE geeft mogelijke materiële schade aan
die kan optreden als u de veiligheidsinstructies niet volgt.
OPMERKING!
Het icoon OPMERKING informeert de gebruiker over aanvullende
informatie en tips voor het gebruik van het apparaat.
1.2
NL
Veiligheidsaanwijzingen
Elektrische stroom
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Een te hoge netspanning of onjuiste installatie kan leiden tot elektrische
schokken.
Sluit het apparaat alleen aan als de specificaties op het typeplaatje
overeenkomen met de netspanning.
Om elektrische kortsluiting te voorkomen, moet het apparaat droog worden
gehouden.
Koppel het apparaat onmiddellijk los van het elektriciteitsnet als er tijdens het
gebruik storingen optreden.
Raak de stekker van het apparaat niet aan met natte handen.
Raak het apparaat nooit aan nadat het in het water is gevallen. Onmiddellijk het
apparaat van het elektriciteitsnet koppelen.
Het herstellen en openen van de behuizing uitsluitend door specialisten en
gespecialiseerde werkplaatsen laten uitvoeren.
Draag het apparaat niet aan de verbindingskabel.
Stel de verbindingskabel niet bloot aan warmte of scherpe randen.
200096
3 / 17
Veiligheid
•
•
•
•
Knik, plet of knoop de verbindingskabel niet.
Altijd de verbindingskabel volledig uitrollen.
Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de verbindingskabel.
Om het apparaat uit te schakelen van de elektrische voeding, altijd de stekker
vastpakken.
Brandbare materialen
•
•
•
•
•
NL
•
Stel het apparaat nooit bloot aan hoge temperaturen, zoals een fornuis, een
kachel, open vuur, apparaten voor het behouden van warmte, enz.
Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt om het risico van brand
te voorkomen.
Het apparaat niet bedekken met bijv. aluminiumfolie of doeken.
Gebruik het apparaat alleen met de hiervoor bestemde materialen en met de
juiste temperatuurinstellingen. Materialen, voedselproducten en etensresten in
het apparaat kunnen ontbranden.
Het apparaat nooit gebruiken in de buurt van brandbare, licht ontvlambare
materialen, bijv. benzine, spiritus, alcohol. Hoge temperaturen veroorzaken
verdamping van deze materialen en als gevolg van contact met
ontstekingsbronnen kan een explosie plaatsvinden.
In geval van brand, vóór het blussen het apparaat ontkoppelen van de voeding.
Blus het vuur nooit met water als het apparaat op het elektriciteitsnet is
aangesloten. Na het blussen zorgen voor genoeg frisse lucht.
Hete oppervlakken
•
•
•
•
Het oppervlak van het apparaat wordt tijdens het werk heet. Er bestaat gevaar
voor verbranding. Ook na het uitschakelen blijft het apparaat nog enige tijd heet.
Geen enkel heet oppervlakken van het apparaat aanraken. Gebruik de daarvoor
voorziene bedieningselementen en handgrepen.
Het apparaat pas na volledig afkoelen verplaatsen en reinigen.
Het is verboden hete oppervlakken met koud water of brandbare vloeistoffen te
begieten.
4 / 17
200096
Veiligheid
Gezondheidsrisico door bacteriën
•
Het waterreservoir moet regelmatig worden geleegd, gereinigd en
gedesinfecteerd om ophoping van schadelijke, gevaarlijke bacteriën te
voorkomen.
Exploitatie alleen onder toezicht
•
•
Het apparaat mag alleen onder toezicht worden geëxploiteerd.
Blijf altijd in de directe nabijheid van het apparaat.
Halten Sie Verpac kungsmateriali en und Styropor teile von Ki ndern fern. Si e können sich darin verfangen und erstic ken.
Bedienend personeel
•
•
Het apparaat mag worden gebruik door kinderen vanaf 8 jaar en door personen
met fysieke, sensorische of verstandelijke beperkingen, met weinig ervaring
en/of kennis, wanneer dit onder toezicht gebeurt of nadat zij zijn geïnstrueerd
over het veilig gebruik van het apparaat en zij begrijpen welke gevaren het
gebruik van het apparaat met zich meebrengt. Kinderen mogen niet spelen met
het apparaat.
Laat het apparaat in de aanwezigheid van kinderen nooit zonder toezicht.
Onjuist gebruik
•
•
•
•
•
•
Onjuist gebruik of verboden gebruik kan het apparaat beschadigen.
Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het in technisch veilige staat
verkeert, waardoor een veilige werking wordt gegarandeerd.
Het apparaat mag alleen worden gebruikt als de verbindingen in een technisch
goede staat zijn en een veilige werking is gegarandeerd.
Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het schoon is.
Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Probeer het apparaat nooit zelf te
repareren.
Breng geen modificaties of wijzigingen in het apparaat aan.
200096
5 / 17
NL
Veiligheid
1.3
Gebruik volgens bestemming
Elk gebruik van het apparaat voor andere doeleinden en / of afwijkend van het
normale bedoelde gebruik zoals hieronder beschreven, is verboden en wordt
beschouwd als onbedoeld gebruik.
Het volgende gebruik is in overeenstemming met het beoogde gebruik:
–
Het koken en warmhouden van water.
Het apparaat is niet bestemd voor continu industrieel gebruik!
Het apparaat kan worden gebruikt in het huishouden en op vergelijkbare plaatsen
zoals:
– in keukens voor werknemers in winkels, kantoren of soortgelijke
werkgebieden;
– landbouwbedrijven;
– door klanten van hotels, motels en andere huisvestingsvoorzieningen;
– in pensions.
NL
1.4
Oneigenlijk gebruik
Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan personen en zaken veroorzaakt door
gevaarlijke elektrische spanning, brand en hoge temperaturen. Met behulp van het
apparaat kan alleen werk worden uitgevoerd dat in deze handleiding wordt
beschreven.
Het volgende gebruik is niet in overeenstemming met het beoogde gebruik:
–
–
6 / 17
het koken van vloeistof die suiker, zoetstof, zuur, loog of alcohol bevat;
het opbergen en verwarmen van brandbare, schadelijk voor de
gezondheid en vluchtige vloeistoffen of materialen etc.
200096
Algemeen
2
2.1
Algemeen
Aansprakelijkheid en vrijwaring
Alle gegevens en aanwijzingen die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn
samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele
technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring. In het geval
van het bestellen van speciale modellen of extra opties, en in het geval van het
gebruik van de nieuwste technische kennis, kan het geleverde apparaat onder
bepaalde omstandigheden verschillen van de uitleg en de talrijke tekeningen in
deze handleiding.
De producent is niet aansprakelijk voor de schade en storingen die zijn ontstaan als
gevolg van:
– het niet in acht nemen van de aanwijzingen,
– oneigenlijk gebruik,
– het aanbrengen van technische wijzigingen door de gebruiker,
– de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.
Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan
te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere
ontwikkeling van het apparaat.
2.2
Auteursrecht
De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto’s en andere
afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze
uitgave mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of
gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant.
Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden
ons het recht voor tot verdere vorderingen.
2.3
Conformiteitsverklaring
Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen
we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de
betreffende Verklaring van Conformiteit toe.
200096
7 / 17
NL
Transport, verpakking en opslag
3
Transport, verpakking en opslag
3.1
Transportinspectie
Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder
transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde
apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen. De schade opschrijven op de
transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens
reclameren. Verborgen gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd,
reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode
mogelijk zijn.
Neem contact op met onze klantenservice als er onderdelen of accessoires
ontbreken.
3.2
NL
Verpakking
Gooi de buitenste doos van uw apparaat niet weg. U kunt het nodig hebben tijdens
een verhuizing, of als u het apparaat naar ons servicecentrum wilt sturen bij
schade.
De verpakking en de afzonderlijke componenten zijn gemaakt van recyclebare
materialen. In het bijzonder: kunststof folie en zakken, kartonnen verpakking.
Als u de verpakking wilt weggooien, dient u de geldende voorschriften in uw land in
acht te nemen. Verpakkingsmateriaal dat hergebruikt kan worden, recyclen.
3.3
Opslag
Zorg ervoor dat de verpakkingen verzegeld zijn tot de installatie en houd ze in
overeenstemming met de op de buitenkant aangebrachte plaatsingmarkering en
opslagmarkering. Bewaar de pakketten alleen onder de volgende voorwaarden:
– in een afgesloten ruimte
– droog en stofvrij
– verwijderd houden van corrosief materiaal
– op een plaats beschermd tegen zonlicht
– beschermd tegen mechanische schokken.
Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle
bestanddelen en van de verpakking controleren. Als het nodig is de verpakking
vervangen voor een nieuwe.
8 / 17
200096
Technische Gegevens
4
Technische Gegevens
4.1
Technische Gegevens
Benaming:
Waterkoker 1,7 LGL
Artikelnummer:
200096
Materiaal:
glas, rvs, kunststof
Materiaal deksel:
kunststof
Inhoud in l:
1,7
Minimale opwarmhoeveelheid in l:
0,5
Temperatuurbereik van - tot °C:
0 - 100
Lengte kabel in cm:
64
Aansluitingswaarde:
2,2 kW / 230 V / 50/60 Hz
Afmetingen (b x d x h) in mm:
160 x 230 x 235
Gewicht in kg:
1,3
NL
Het recht op technische veranderingen voorbehouden!
Versie / eigenschappen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kookstop-automaat
Kalkfilter
Vulstandweergave
Droogloopbeveiliging
Draaggreep
Besturing: elektronisch, hendel
Controlelampje
Schakelaar AAN/UIT
Eigenschappen:
– Waterkoker van sokkel afneembaar, kabelloos
– 360°-contactverbinding
– Veilige draaggreep
– Afgedekt verwarmingselement
– Verlichte bodem tijden het bedrijf
200096
9 / 17
Technische Gegevens
4.2
Onderdelenoverzicht
NL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
4.3
Deksel
Ontgrendelknop deksel
Draaggreep
Aan/uit-schakelaar met controlelampje
Basis
Waterreservoir
Vulstandweergave
Kalkfilter
Functies van het apparaat
Met behulp van de waterkoker kan water worden gekookt of warm gehouden.
10 / 17
200096
Installatie en bediening
5
Installatie en bediening
5.1
Installatie
Afstellen
•
Pak het apparaat uit en verwijder alle externe en interne verpakkingselementen
en transportbeveiliging.
VOORZICHTIG!
Gevaar voor verstikking!
Houdt verpakkingsmateriaal zoals plasticfolie en piepschuim uit handen
van kinderen.
•
•
•
•
•
•
Als er een beschermfolie op het apparaat zit, verwijdert u deze. De folie dient
langzaam van het apparaat te worden getrokken zodat er geen lijmresten
achterblijven. Eventuele lijmresten verwijderen met een geschikt oplosmiddel.
Pas op dat u het typeplaatje en de waarschuwingsinstructies op het apparaat
niet beschadigt.
Het apparaat nooit in een vochtige of natte omgeving neerzetten.
Het apparaat moet zo worden ingesteld dat de verbindingen gemakkelijk
toegankelijk zijn om snel uit te schakelen als dat nodig is.
Plaats het apparaat op een oppervlak met de volgende eigenschappen:
– recht, met voldoende draagkracht, bestand tegen water, droog en
bestand tegen hoge temperaturen
– groot genoeg om probleemloos met het apparaat te werken
– goed bereikbaar
– goede ventilatie
Houd voldoende afstand tot de randen van de tafel. Het apparaat kan kantelen
en vallen.
•
•
Halten Sie z u Wänden s eitlic h und hinten oder z u anderen Geg ens tänden einen ausr eichenden Abs tand ein, um di e Einwir kung von Hitz e z u ver mei den. Falls di es nic ht möglich is t, bringen Sie Sc hutz vorrichtungen an, z.B. Foli en aus hitz ebes tändigem M ateri al.
Houd een afstand van minstens 10 cm tot brandbare wanden en objecten.
200096
11 / 17
NL
Installatie en bediening
Aansluiting op het lichtnet
•
•
•
Controleer of de technische specificaties van het apparaat (zie naamplaatje)
overeenstemmen met de gegevens van de lokale stroomvoorziening.
Sluit het apparaat aan op een enkele, voldoende beschermde aansluiting met
een beveiligd contact. Sluit het apparaat niet aan op een meervoudige
aansluiting.
Leg de verbindingskabel zo dat niemand erop kan lopen of erover kan
struikelen.
5.2
Bediening
WAARSCHUWING!
Verbrandingsgevaar!
Het waterreservoir en het deksel worden tijdens het gebruik erg heet.
NL
Raak het hete apparaat niet aan.
Verbrandingsgevaar
Hete stoom die ontsnapt bij het openen van het deksel kan
brandwonden veroorzaken aan handen, armen en gezicht.
Open nooit het deksel tijdens het werk.
Een te volle dispenser kan leiden tot het lekken van heet water en
verbrandingen!
Zich houden aan het maximale vulniveau!
1. Voor het eerste gebruik van het apparaat, dient deze te worden gereinigd
volgens de aanwijzingen in punt 6.2 „Reiniging“.
AANWIJZING: Zorg ervoor dat er altijd drinkwater in het waterreservoir zit
voordat u het inschakelt. In het apparaat mogen zich geen vloeistoffen
bevinden die niet kunnen worden genuttigd zoals zuren, loog, olie, nitraten
etc.!
2. De dispenser vullen met de gewenste hoeveelheid fris water niet hoger dan tot
de waterniveau-indicator „MAX”.
Let op het vulniveau van het waterreservoir, gebruik het apparaat nooit zonder
water.
3. Het deksel sluiten.
4. De aan/uit-schakelaar naar beneden drukken.
12 / 17
200096
Reiniging
Het controlelampje brandt zolang de waterkoker aan staat. Bovendien is tijdens het
werk de onderkant blauw verlicht.
Wanneer het water kookt, gaat het controlelampje uit en stopt het apparaat met
werken.
5. Laat het resterende water in het apparaat na het beëindigen van de
werkzaamheden afkoelen en giet het vervolgens uit de watertank door de tuit.
Droogloopbeveiliging
Het apparaat is uitgerust met een veiligheid tegen droogloopbeveiliging. Als het
apparaat per ongeluk aan wordt gezet zonder water of met een kleine hoeveelheid
water, dan gaat deze veiligheid aan en zal het apparaat automatisch worden
uitgeschakeld. Schakel het apparaat uit en laat het afkoelen. Na afkoeling kunt u de
tank vullen met vers water en het apparaat zoals gewoonlijk gebruiken.
6
Reiniging
6.1
•
•
•
•
•
Aanwijzingen betreffende de veiligheid tijdens het
reinigen
Voordat het apparaat kan worden gereinigd, dient het apparaat van het lichtnet
te worden gehaald.
Het apparaat geheel laten afkoelen.
Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt. Dompel het apparaat niet in
water of andere vloeistoffen om het te reinigen. Gebruik geen waterstraal onder
druk om het apparaat te reinigen.
Gebruik geen scherpe of metalen voorwerpen (mes, vork, enz.) om het apparaat
schoon te maken. Scherpe voorwerpen kunnen het apparaat beschadigen en
leiden tot elektrische schokken wanneer ze in contact komen met geleidende
componenten.
Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen.
Dit kan het oppervlak beschadigen.
200096
13 / 17
NL
Reiniging
6.2
Reiniging
1.
2.
3.
4.
Het apparaat dient iedere dag te worden gereinigd.
Verwijder voor het reinigen de stekker uit het stopcontact.
Spoel het waterreservoir van binnen grondig om met schoon water.
Veeg het waterreservoir en de bodem aan de buitenkant af met een zachte,
vochtige doek.
5. Verwijder het antikalkfilter met behulp van het "klik" -systeem.
6. Was het antikalkfilter met water en plaats het terug in het apparaat.
7. Tot slot het apparaat en het deksel grondig drogen.
6.3
Ontkalken
Ongeschikt water kan leiden tot de vorming van kalkaanslag. Kalkaanslag
veroorzaakt verlenging van de verwarmingstijd en kan schade aan het apparaat
veroorzaken.
NL
AANWIJZING: Om verkalking te voorkomen, wordt het gebruik van
gefilterd water aanbevolen!
OPGELET! Het niet regelmatig ontkalken van het apparaat - volgens de
handleiding - vormt de basis voor het niet aanvaarden van de klacht. Deze
klachten vallen niet onder de garantie! Het apparaat moet regelmatig
worden ontkalkt!
Wij adviseren een Bartscher ontkalkingsmiddel in vloeibare vorm (artikelnr. 173075)
of als korrels (artikelnummer 190065)
1. Vul het waterreservoir met vers water, voeg ontkalkingsmiddel toe en kook de
oplossing. Volg onze instructies op de verpakking van het ontkalkingsmiddel.
2. Giet een deel van de oplossing door de tuit om kalkaanslag in de tuit te
verwijderen.
3. Het apparaat dan enig tijd laten afkoelen.
4. Verwijder na het ontkalken de ontkalkingsoplossing.
5. Spoel de waterkoker herhaaldelijk met schoon water.
6. Om de resten van de ontkalkingsoplossing volledig te verwijderen, moet ook
schoon water door de tuit worden gegoten.
14 / 17
200096
Verwijdering
7
Verwijdering
Elektrische apparaten
Elektrische apparaten zijn gemarkeerd met dit symbool.
Elektrische apparatuur moet op een correcte en
milieuvriendelijke manier worden verwijderd en gerecycled.
Niet-gevaarlijke apparaten mogen niet bij het huishoudelijk
afval worden gegooid. Koppel het apparaat los van de
voeding en verwijder de verbindingskabel van het apparaat.
Elektrische apparaten moeten naar aangewezen inzamelpunten worden gebracht.
NL
200096
15 / 17
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement