Bartscher 103079 Cup warmer TA1440 Handleiding

Bartscher 103079 Cup warmer TA1440 Handleiding | Manualzz
TA1440
103079
Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland
tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Infolinia service: +49 5258 971-197
www.bartscher.com
Versie: 1.0
Datum van opmaak: 2020-11-10
NL
Originele gebruiksaanwijzing
1
2
3
4
5
6
7
Veiligheid ....................................................................................................... 2
1.1
Symboolverklaring ................................................................................... 2
1.2
Veiligheidsaanwijzingen ........................................................................... 3
1.3
Gebruik volgens bestemming .................................................................. 6
1.4
Oneigenlijk gebruik .................................................................................. 6
Algemeen ...................................................................................................... 7
2.1
Aansprakelijkheid en vrijwaring ................................................................ 7
2.2
Auteursrecht ............................................................................................ 7
2.3
Conformiteitsverklaring ............................................................................ 7
Transport, verpakking en opslag ................................................................... 8
3.1
Transportinspectie ................................................................................... 8
3.2
Verpakking ............................................................................................... 8
3.3
Opslag ..................................................................................................... 8
Technische Gegevens ................................................................................... 9
4.1
Technische Gegevens ............................................................................. 9
4.2
Functies van het apparaat ....................................................................... 9
4.3
Onderdelenoverzicht .............................................................................. 10
Installatie en bediening ................................................................................ 11
5.1
Installatie................................................................................................ 11
5.2
Bediening ............................................................................................... 12
Reiniging ..................................................................................................... 13
6.1
Aanwijzingen betreffende de veiligheid tijdens het reinigen ................... 13
6.2
Reiniging ................................................................................................ 14
Verwijdering ................................................................................................. 14
103079
1 / 16
Veiligheid
Diese Bedi enungsanlei tung besc hrei bt di e Installation, Bedi enung und Wartung des Geräts und gilt als wic htige Infor mationsquelle und N achschl agewer k. Di e Kenntnis aller enthaltenen Sic herhei ts hinweis e und H andlungs anweisungen schafft die Vorauss etz ung für das sichere und s ac hger echte Ar beiten mit dem Gerät. D arüber hi naus müs sen die für den Ei ns atz ber eic h des Geräts geltenden ör tlichen Unfall verhütungs vorsc hriften und allgemeinen Sicherheits b esti mmungen eing ehalten wer den. Dies e Bedi enungs anleitung is t Bes tandteil des Produkts und muss i n unmi ttelbarer N ähe des Ger äts für das In¬s tall ations-, Bedi enungs-, Wartungs- und R einigungspers onal jederzeit z ugänglich auf¬bewahrt werden. Wenn das Ger ät an eine dritte Pers on
weiterg egeben wird, muss die Bedi enungsanlei tung mit ausgehändigt wer den.
Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar
hem op een goed bereikbare plaats!
Deze handleiding bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het
onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.
De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften
en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.
Bovendien zijn de bepalingen inzake ongevallenpreventie, gezondheids- en
veiligheidsvoorschriften en wettelijke voorschriften die van kracht zijn op het
toepassingsgebied van het apparaat van toepassing.
Lees deze gebruikershandleiding voordat u met het apparaat gaat werken, en vóór
de inbedrijfsstelling, om schade aan personen en zaken te voorkomen. Onjuist
gebruik kan beschadigingen veroorzaken.
Deze handleiding is een integraal onderdeel van het product en moet in de directe
nabijheid van het apparaat worden bewaard en te allen tijde beschikbaar zijn.
Wanneer het apparaat wordt overgedragen, is het ook noodzakelijk deze
gebruiksaanwijzing erbij te leveren.
NL
1
Veiligheid
Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand van de techniek. Het kan echter
een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn
bestemming gebruikt wordt. Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich
houden aan de aanbevelingen en veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding.
1.1
Symboolverklaring
Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing
aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat
absoluut in acht worden genomen om letsel, ongelukken, of materiële schade te
vermijden.
GEVAAR!
Het signaalwoord GEVAAR waarschuwt voor gevaren die leiden tot
ernstige verwondingen of overlijden als ze niet worden vermeden.
2 / 16
103079
Veiligheid
WAARSCHUWING!
Het signaalwoord WAARSCHUWING waarschuwt voor gevaren die
gematigd tot zwaar letsel of overlijden kunnen veroorzaken, als ze niet
worden vermeden.
VOORZICHTIG!
Het signaalwoord VOORZICHTIG waarschuwt voor gevaren die licht
of matig letsel kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.
, di e
ATTENTIE!
Het signaalwoord ATTENTIE geeft mogelijke materiële schade aan
die kan optreden als u de veiligheidsinstructies niet volgt.
OPMERKING!
Het icoon OPMERKING informeert de gebruiker over aanvullende
informatie en tips voor het gebruik van het apparaat.
1.2
NL
Veiligheidsaanwijzingen
Elektrische stroom
•
•
•
•
•
•
•
•
Een te hoge netspanning of onjuiste installatie kan leiden tot elektrische
schokken.
Sluit het apparaat alleen aan als de specificaties op het typeplaatje
overeenkomen met de netspanning.
Om elektrische kortsluiting te voorkomen, moet het apparaat droog worden
gehouden.
Koppel het apparaat onmiddellijk los van het elektriciteitsnet als er tijdens het
gebruik storingen optreden.
Raak de stekker van het apparaat niet aan met natte handen.
Raak het apparaat nooit aan nadat het in het water is gevallen. Onmiddellijk het
apparaat van het elektriciteitsnet koppelen.
Het herstellen en openen van de behuizing uitsluitend door specialisten en
gespecialiseerde werkplaatsen laten uitvoeren.
Draag het apparaat niet aan de verbindingskabel.
103079
3 / 16
Veiligheid
•
•
•
•
•
Stel de verbindingskabel niet bloot aan warmte of scherpe randen.
Knik, plet of knoop de verbindingskabel niet.
Altijd de verbindingskabel volledig uitrollen.
Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de verbindingskabel.
Om het apparaat uit te schakelen van de elektrische voeding, altijd de stekker
vastpakken.
•
Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet
gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde
voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde
elektricien om gevaar te voorkomen.
Brandbare materialen
•
•
NL
•
•
•
•
Stel het apparaat nooit bloot aan hoge temperaturen, zoals een fornuis, een
kachel, open vuur, apparaten voor het behouden van warmte, enz.
Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt om het risico van brand
te voorkomen.
Het apparaat niet bedekken met bijv. aluminiumfolie of doeken.
Gebruik het apparaat alleen met de hiervoor bestemde materialen en met de
juiste temperatuurinstellingen. Materialen, voedselproducten en etensresten in
het apparaat kunnen ontbranden.
Het apparaat nooit gebruiken in de buurt van brandbare, licht ontvlambare
materialen, bijv. benzine, spiritus, alcohol. Hoge temperaturen veroorzaken
verdamping van deze materialen en als gevolg van contact met
ontstekingsbronnen kan een explosie plaatsvinden.
In geval van brand, vóór het blussen het apparaat ontkoppelen van de voeding.
Blus het vuur nooit met water als het apparaat op het elektriciteitsnet is
aangesloten. Na het blussen zorgen voor genoeg frisse lucht.
Hete oppervlakken
•
•
•
•
Het oppervlak van het apparaat wordt tijdens het werk heet. Er bestaat gevaar
voor verbranding. Ook na het uitschakelen blijft het apparaat nog enige tijd heet.
Geen enkel heet oppervlakken van het apparaat aanraken. Gebruik de daarvoor
voorziene bedieningselementen en handgrepen.
Het apparaat pas na volledig afkoelen verplaatsen en reinigen.
Het is verboden hete oppervlakken met koud water of brandbare vloeistoffen te
begieten.
4 / 16
103079
Veiligheid
Bedienend personeel
•
•
•
Het apparaat mag alleen worden bediend door gekwalificeerd en geschoold
vakpersoneel.
Dit apparaat mag niet worden bediend door personen (inclusief kinderen) met
beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden, evenals door personen
met beperkte ervaring en / of beperkte kennis.
Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het
apparaat spelen of het starten.
Exploitatie alleen onder toezicht
•
•
Het apparaat mag alleen onder toezicht worden geëxploiteerd.
Blijf altijd in de directe nabijheid van het apparaat.
Onjuist gebruik
•
•
•
•
•
•
Onjuist gebruik of verboden gebruik kan het apparaat beschadigen.
Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het zich in goede staat bevindt en
veilig werken mogelijk maakt.
Het apparaat mag alleen worden gebruikt als alle aansluitingen zijn uitgevoerd
volgens de voorschriften.
Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het schoon is.
Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Nooit zelf het apparaat repareren.
Verboden om veranderingen of modificaties aan het apparaat aan te brengen.
103079
5 / 16
NL
Veiligheid
1.3
Gebruik volgens bestemming
Elk gebruik van het apparaat voor andere doeleinden en / of afwijkend van het
normale bedoelde gebruik zoals hieronder beschreven, is verboden en wordt
beschouwd als onbedoeld gebruik.
Het volgende gebruik is in overeenstemming met het beoogde gebruik:
–
1.4
Verwarmen en warmhouden van geschikte kopjes.
Oneigenlijk gebruik
Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan personen en zaken veroorzaakt door
gevaarlijke elektrische spanning, brand en hoge temperaturen. Met behulp van het
apparaat kan alleen werk worden uitgevoerd dat in deze handleiding wordt
beschreven.
NL
6 / 16
103079
Algemeen
2
2.1
Algemeen
Aansprakelijkheid en vrijwaring
Alle gegevens en aanwijzingen die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn
samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele
technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring. In het geval
van het bestellen van speciale modellen of extra opties, en in het geval van het
gebruik van de nieuwste technische kennis, kan het geleverde apparaat onder
bepaalde omstandigheden verschillen van de uitleg en de talrijke tekeningen in
deze handleiding.
De producent is niet aansprakelijk voor de schade en storingen die zijn ontstaan als
gevolg van:
– het niet in acht nemen van de aanwijzingen,
– oneigenlijk gebruik,
– het aanbrengen van technische wijzigingen door de gebruiker,
– de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.
Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan
te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere
ontwikkeling van het apparaat.
2.2
Auteursrecht
De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto’s en andere
afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze
uitgave mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of
gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant.
Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden
ons het recht voor tot verdere vorderingen.
2.3
Conformiteitsverklaring
Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen
we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de
betreffende Verklaring van Conformiteit toe.
103079
7 / 16
NL
Transport, verpakking en opslag
3
Transport, verpakking en opslag
3.1
Transportinspectie
Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder
transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde
apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen. De schade opschrijven op de
transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens
reclameren. Verborgen gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd,
reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode
mogelijk zijn.
Neem contact op met onze klantenservice als er onderdelen of accessoires
ontbreken.
3.2
NL
Verpakking
Gooi de buitenste doos van uw apparaat niet weg. U kunt het nodig hebben tijdens
een verhuizing, of als u het apparaat naar ons servicecentrum wilt sturen bij
schade.
De verpakking en de afzonderlijke componenten zijn gemaakt van recyclebare
materialen. In het bijzonder: kunststof folie en zakken, kartonnen verpakking.
Als u de verpakking wilt weggooien, dient u de geldende voorschriften in uw land in
acht te nemen. Verpakkingsmateriaal dat hergebruikt kan worden, recyclen.
3.3
Opslag
Zorg ervoor dat de verpakkingen verzegeld zijn tot de installatie en houd ze in
overeenstemming met de op de buitenkant aangebrachte plaatsingmarkering en
opslagmarkering. Bewaar de pakketten alleen onder de volgende voorwaarden:
– in een afgesloten ruimte
– droog en stofvrij
– verwijderd houden van corrosief materiaal
– op een plaats beschermd tegen zonlicht
– beschermd tegen mechanische schokken.
Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle
bestanddelen en van de verpakking controleren. Als het nodig is de verpakking
vervangen voor een nieuwe.
8 / 16
103079
Technische Gegevens
4
Technische Gegevens
4.1
Technische Gegevens
Benaming:
Kopjesverwarmer TA1440
Art. nr.:
103079
Materiaal:
rvs, glas
Temperatuurbereik van – tot °C:
30 - 60
Beschermingsgraad:
IPX4
Aantal steloppervlakken:
3
Afmetingen steloppervlak (b x d) in mm, elk:
285 x 335
Hoogte tussen de steloppervlakken in mm:
180
Max. aantal kopjes:
144
Aansluitingswaarde:
0,3 KW / 220-240 V / 50 Hz
Afmetingen (b x d x h) in mm:
300 x 415 x 540
Gewicht in kg:
14,2
NL
Recht op technische veranderingen voorbehouden!
Versie / eigenschappen
•
•
•
Schakelaar AAN/UIT
Veiligheidsthermostaat
3 niveaus met ingebouwd verwarmingselement
–
4.2
traploos instelbaar
Functies van het apparaat
Op de 3 verwarmde steloppervlakken kunnen tot wel 144 kopjes tot de ideale
temperatuur worden verwarmd. De elegante kopjeswarmer biedt ruimte aan
koffiemokken, espressokopjes of latte macchiatto glazen.
103079
9 / 16
Technische Gegevens
4.3
Onderdelenoverzicht
NL
Afb. 1
1. Achterwand
3. Middelste steloppervlak
2. Bovenste steloppervlak
4. Onderste steloppervlak
5. Aan/uit-schakelaar
7. Temperatuurregelaar
6. Poot (4x)
8. Glazen zijwand (2x)
10 / 16
103079
Installatie en bediening
5
Installatie en bediening
5.1
Installatie
Uitpakken / plaatsing
•
Pak het apparaat uit en verwijder alle externe en interne verpakkingselementen
en transportbeveiliging.
VOORZICHTIG!
Gevaar voor verstikking!
Houdt verpakkingsmateriaal zoals plasticfolie en piepschuim uit handen
van kinderen.
•
•
•
•
•
Als er beschermfolie op het apparaat zit, verwijdert u deze. De folie dient
langzaam van het apparaat te worden getrokken zodat er geen lijmresten
achterblijven. Eventuele lijmresten verwijderen met een geschikt oplosmiddel.
Pas op dat u het typeplaatje en de waarschuwingsinstructies op het apparaat
niet beschadigt.
Het apparaat nooit in een vochtige of natte omgeving neerzetten.
Het apparaat moet zo worden ingesteld dat de verbindingen gemakkelijk
toegankelijk zijn om snel uit te schakelen als dat nodig is.
Plaats het apparaat op een oppervlak met de volgende eigenschappen:
– recht, met voldoende draagkracht, bestand tegen water, droog en
bestand tegen hoge temperaturen
– groot genoeg om probleemloos met het apparaat te werken
– goed bereikbaar
– goede ventilatie.
•
Houd voldoende afstand tot de randen van de tafel. Het apparaat kan kantelen
en vallen.
•
Houd een afstand van minstens 20 cm tot brandbare wanden en objecten.
Aansluiting op het lichtnet
•
•
Controleer of de technische specificaties van het apparaat (zie naamplaatje)
overeenstemmen met de gegevens van de lokale stroomvoorziening.
Sluit het apparaat aan op een enkele, voldoende beschermde aansluiting met
een beveiligd contact. Sluit het apparaat niet aan op een meervoudige
aansluiting.
103079
11 / 16
NL
Installatie en bediening
•
Leg de verbindingskabel zo dat niemand erop kan lopen of erover kan
struikelen.
•
Gebruik het toestel niet met een externe timer of afstandsbediening.
5.2
Bediening
•
•
•
Reinig het appar aat en de uitrusting vóór het eerste g ebr ui k volgens de ins tructi es i n hoofds tuk 6 "Rei niging". Z org er voor dat er geen water i n de el ektrisc he installati e en de verdeel kast komt. Droog ver volge ns het apparaat en de accessoir es grondig af.
Plaats de bodemafdekki ng in de bak. D e afdekki ng fungeer t al s afstandhouder tussen het ver war mi ngsel ement en de bak voor etensr esten enz.
Plaats de sc hakel kas t met ver war mi ngselement voorzichtig op de ac hter kant van het apparaat. D e pen aan de onder kant van de sc hakel kast moet i n het gat i n het hoofdtoes tel komen. Z o is de sc hakel kas t c orrect geplaats t.
WAARSCHUWING!
Risico op brandwonden!
Tijdens het gebruik worden de steloppervlakken heet.
De hete steloppervlakken niet aanraken.
Voorbereiden van het apparaat
1. Vóór het eerste gebruik van het apparaat, dient dit te worden gereinigd volgens
de aanwijzingen in punt 6 „Reiniging“.
2. Droog het apparaat grondig.
NL
De werking van het apparaat
1. Sluit het apparaat aan op een passend, enkelvoudig stopcontact.
2. Het apparaat aanzetten met de aan/uit-schakelaar.
3. Stel de gewenste temperatuur in met
behulp van de temperatuurregelaar aan
de achterkant van het apparaat.
U kunt een van de stappen in het bereik 1 10 selecteren.
In stand 1 verwarmt de kopjeswarmer tot
ca. 35 °C en op stand 10 tot ca. 60 °C.
Afb. 2
12 / 16
103079
Reiniging
4. Bereid geschikt vaatwerk voor om in het
apparaat te plaatsen.
Voordat u het vaatwerk in het apparaat plaatst,
moet het schoon en droog zijn.
De machine is geschikt voor koffiemokken,
espressokopjes of latte macchiatto-glazen.
5. Kopjes, mokken en glazen dienen
omgekeerd op de 3 aangewezen
steloppervlakken te worden geplaatst.
De kopjes worden warm gehouden op de
ingestelde temperatuur, zolang het apparaat
werkt.
6. Neem de kopjes naar behoefte van de
steloppervlakken.
Afb. 3
6
Reiniging
6.1
•
•
•
•
•
NL
Aanwijzingen betreffende de veiligheid tijdens het
reinigen
Voordat het apparaat kan worden gereinigd, dient het apparaat van het lichtnet
te worden gehaald.
Het apparaat geheel laten afkoelen.
Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt. Dompel het apparaat niet in
water of andere vloeistoffen om het te reinigen. Gebruik geen waterstraal onder
druk om het apparaat te reinigen.
Gebruik geen scherpe of metalen voorwerpen (mes, vork, enz.) om het apparaat
schoon te maken. Scherpe voorwerpen kunnen het apparaat beschadigen en
leiden tot elektrische schokken wanneer ze in contact komen met geleidende
componenten.
Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen.
Dit kan het oppervlak beschadigen.
103079
13 / 16
Verwijdering
6.2
Reiniging
1. Het apparaat regelmatig reinigen aan het eind van de werkdag of als het nodig
is ook in de tussentijd of als het apparaat langere tijd niet zal worden gebruikt.
2. De steloppervlakken grondig reinigen met een zachte, vochtige doek.
3. Als het nodig is, een mild reinigingsmiddel gebruiken.
4. Veeg de achterkant van het apparaat en de glazen zijruiten van binnen en van
buiten schoon met een zachte, vochtige doek.
5. De gewassen oppervlakken dienen tot slot zorgvuldig te worden gedroogd.
7
Verwijdering
Elektrische apparaten
Elektrische apparaten zijn gemarkeerd met dit symbool.
Elektrische apparatuur moet op een correcte en
milieuvriendelijke manier worden verwijderd en gerecycled.
Niet-gevaarlijke apparaten mogen niet bij het huishoudelijk
afval worden gegooid. Koppel het apparaat los van de
voeding en verwijder de verbindingskabel van het apparaat.
NL
Elektrische apparaten moeten naar aangewezen inzamelpunten worden gebracht.
14 / 16
103079
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement