Bartscher 300314 Insect killer IV-36 Handleiding

Bartscher 300314 Insect killer IV-36 Handleiding | Manualzz
IV-36
300314
V4/0914
NL/B
NEDERLANDS
Vertaling
van de originele gebruiksaanwijzing
Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en
bewaar hem op een goed bereikbare plaats!
1. Algemeen ................................................................................................................. 74
1.1 Informatie over de gebruiksaanwijzing ................................................................ 74
1.2 Symboolverklaring ............................................................................................... 74
1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring ........................................................................... 75
1.4 Auteursrecht ........................................................................................................ 75
1.5 Verklaring van Conformiteit ................................................................................. 75
2. Veiligheid ................................................................................................................. 76
2.1 Algemeen ............................................................................................................ 76
2.2 Aanwijzingen voor de veiligheid bij het gebruik van het apparaat ....................... 76
2.3 Reglementair gebruik .......................................................................................... 77
3. Transport, verpakking en bewaring ....................................................................... 78
3.1 Controle bij aflevering.......................................................................................... 78
3.2 Verpakking .......................................................................................................... 78
3.3 Bewaring ............................................................................................................. 78
4. Specificaties ............................................................................................................ 79
4.1 Technische Gegevens......................................................................................... 79
4.2 Overzicht van onderdelen ................................................................................... 79
5. Installatie en bediening........................................................................................... 80
5.1 Veiligheidsvoorschriften ...................................................................................... 80
5.2 Installatie en aansluiting ...................................................................................... 81
5.3 Bediening ............................................................................................................ 82
6. Reiniging en onderhoud ......................................................................................... 83
6.1 Veiligheidsvoorschriften ...................................................................................... 83
6.2 Reiniging ............................................................................................................. 83
6.3 Veiligheidsvoorschriften voor onderhoud ............................................................ 84
7. Afvalverwijdering .................................................................................................... 84
Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany
Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120
- 73 -
1. Algemeen
1.1 Informatie over de gebruiksaanwijzing
Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het
onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.
De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en
instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.
Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale
voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden
opgevolgd.
De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen
handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en
reinigingspersoneel er gebruik van kan maken.
1.2 Symboolverklaring
Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid
door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht
worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden.
WAARSCHUWING!
Dit symbool waarschuwt voor gevaren, die tot lichamelijk letsel kunnen leiden. Volgt
u de aangegeven veiligheidsinstructies op en wees in deze gevallen heel voorzichtig.
WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken!
Bij dit symbool moet men op gevaarlijke situaties letten, die elektrische schokken
kunnen veroorzaken. Als de veiligheidsvoorschriften niet worden opgevolgd,
bestaat het gevaar van lichamelijke letsel en levensgevaar.
OPGELET!
Met dit symbool worden aanwijzingen gegeven, die als zij niet in acht worden
genomen, tot beschadiging, slecht functioneren en/of storing van het apparaat
kunnen leiden.
AANWIJZING!
Dit symbool wijst op tips en informatie die wezenlijk zijn voor efficiënt en
storingsvrij gebruik van het apparaat.
- 74 -
1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring
Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld
rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken
en onze langdurige inzichten en ervaring.
Ook de tekst van deze gebruiksaanwijzing is zo goed mogelijk vertaald. Wij zijn echter niet
aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. Doorslaggevend is de bijgevoegde
Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing.
Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of
vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels
en grafische afbeeldingen.
AANWIJZING!
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht
met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt.
De producent is niet aansprakelijk voor de schade en gebreken die zijn ontstaan als
gevolg van:
-
het niet in acht nemen van de aanwijzingen voor bediening en reiniging;
oneigenlijk gebruik;
het aanbrengen van wijzigingen door de gebruiker;
de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.
Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te
brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere
ontwikkeling van het apparaat.
1.4 Auteursrecht
De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto’s en andere
afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave
mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het
bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot
verdere vorderingen.
AANWIJZING!
De inhoudelijke gegevens, teksten, tekeningen, foto’s en andere afbeeldingen
vallen onder het auteursrechten het recht op de bescherming van de industriële
eigendom. Ieder misbruik is strafbaar.
1.5 Verklaring van Conformiteit
Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen.
Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst,
sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.
- 75 -
2. Veiligheid
In dit gedeelte wordt een overzicht gegeven van alle belangrijke veiligheidsaspecten.
Bovendien zijn er in de onderstaande hoofdstukken concrete veiligheidsvoorschriften
opgenomen (aangeduid met symbolen) om risico’s te voorkomen. Daarom moeten de
op het apparaat aangebrachte pictogrammen, tekens en opschriften in acht genomen
worden en steeds goed leesbaar gehouden.
Het in acht nemen van alle veiligheidsvoorschriften garandeert een optimale bescherming
tegen gevaren en een veilig en storingsvrij gebruik van het apparaat.
2.1 Algemeen
Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand der techniek. Het kan echter een bron
van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming
gebruikt wordt.
Kennis van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing is een van de voorwaarden, om
gevaren en fouten te vermijden waardoor het apparaat veilig en storingsvrij gebruikt kan
worden. Om gevaren te vermijden en om de optimale werking te garanderen mag het
apparaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant niet veranderd of
omgebouwd worden.
Het apparaat mag alleen gebruikt worden als het zich in goede technische en veilige
staat bevindt.
2.2 Aanwijzingen voor de veiligheid bij het gebruik van het apparaat
De veiligheidsinstructies hebben betrekking op de EU-verordeningen, die op het tijdstip
van productie van het apparaat van kracht zijn.
Als het apparaat voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, is de gebruiker ertoe
verplicht, om gedurende de hele exploitatieperiode van het apparaat te controleren of
de genoemde veiligheidsvoorschriften overeenstemmen met de actuele regels en om
nieuwe voorschriften na te leven.
Buiten de Europese Unie moeten de geldende veiligheidsvoorschriften en regels in acht
worden genomen van de plaats waar het apparaat gebruikt wordt.
Behalve de arbeidsveiligheidsvoorschriften uit deze gebruiksaanwijzing moeten de voor
het toepassingsgebied van het apparaat algemeen geldende veiligheidsvoorschriften,
voorschriften inzake ongevallenpreventie en de geldende richtlijnen inzake
milieubescherming in acht worden genomen en opgevolgd.
- 76 -
OPGELET!
o Het apparaat mag worden gebruik door kinderen vanaf 8 jaar en door personen
met fysieke, sensorische of verstandelijke beperkingen, met weinig ervaring en/of
kennis, wanneer dit onder toezicht gebeurt of nadat zij zijn geïnstrueerd over veilig
gebruik van het apparaat en zij begrijpen welke gevaren het gebruik van het
apparaat met zich meebrengt.
o Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
o Kinderen mogen het apparaat niet schoonmaken of onderhoud plegen, tenzij ze
ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
o Kinderen jonger dan 8 jaar mogen zich niet in de buurt van het apparaat en de
aansluitingskabel bevinden.
o Deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig bewaren. Als u het apparaat overdraagt aan een
derde dient u deze gebruiksaanwijzing ook mee te geven.
o Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen
en aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzing.
o Gebruik het apparaat uitsluitend in gesloten ruimten.
2.3 Reglementair gebruik
De veiligheid is alleen dan gegarandeerd als het apparaat gebruikt wordt in overeenstemming met zijn bestemming.
Alle technische ingrepen, ook de montage en het onderhoud, mogen uitsluitend worden
uitgevoerd door de gekwalificeerde klantenservice.
De insektenvernietiger is enkel bestemd voor gebruik in slaapkamers, woonkamers,
restaurants, hotels en bureaus.
De insektenvernietiger is niet geschikt voor gebruik in openlucht, schuren, stallen en
soortgelijke gebouwen.
OPGELET!
Elk gebruik van het apparaat voor andere en/of afwijkende doeleinden dan
waarvoor het bestemd is, is verboden en wordt aangemerkt als niet in
overeenstemming met zijn bestemming.
Alle vorderingen, ongeacht in welke vorm op de fabrikant en/of zijn gemachtigde
met betrekking tot schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, zijn
uitgesloten.
Voor alle schade die is veroorzaakt door verkeerde bediening van het apparaat is
alleen en uitsluitend de gebruiker aansprakelijk.
- 77 -
3. Transport, verpakking en bewaring
3.1 Controle bij aflevering
Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder
transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat
niet of alleen onder voorbehoud aannemen.
De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de
leverancier. Vervolgens reclameren.
Verborgen gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen
tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.
3.2 Verpakking
Gooi het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet weg. U kunt het eventueel gebruiken
voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele
schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste
en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat.
AANWIJZING!
Indien u de verpakking wilt weggooien, let dan op de in uw land geldende regels.
Lever het verwerkbare verpakkingsmateriaal aan voor recycling.
Controleer of het apparaat en de accessoires compleet zijn. Indien er onderdelen
ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice.
3.3 Bewaring
Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant
aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering.
Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren:
-
- 78 -
Niet buitenshuis bewaren.
Droog en stofvrij bewaren.
Niet blootstellen aan agressieve middelen.
Tegen straling van de zon beschermen.
Mechanische schokken vermijden.
Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene
toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren.
Indien nodig verbeteren of vernieuwen.
4. Specificaties
4.1 Technische Gegevens
Benaming
Art.-Nr:
Insektenvernietiger IV-36
300314
Uitvoering behuizing:
Kunststof
Werkingsstraal:
10 m
Roosterspanning:
2500 V
Vermogen:
33 W / 220-240 V 50/60 Hz
Lichtbron:
2 x 10 W
Afmetingen:
breedte 390 x diepte 95 x hoogte 315 mm
Gewicht:
2,84 kg
Accessoires:
Ketting voor het ophangen
Onder voorbehoud van technische wijzigingen!
4.2 Overzicht van onderdelen
Ketting voor
het ophangen
Ophangogen
AAN-/UIT-schakelaar
Behuizing
TL-lamp
Aansluitingskabel
Schuif voor
insekten
Metalen rooster
- 79 -
5. Installatie en bediening
5.1 Veiligheidsvoorschriften
WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken!
Het apparaat mag uitsluitend aangesloten worden op correct geïnstalleerde,
enkelvoudige geaarde stopcontacten.
Haal de voedingskabel nooit uit het stopcontact door aan de kabel te trekken maar
pak altijd de stekker beet.
• Let erop dat de voedingskabel niet in contact komt met warmtebronnen en scherpe
randen. Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht naar beneden hangen.
Zorg ervoor dat niemand op de kabel kan stappen of erover kan struikelen.
•
De voedingskabel niet knikken, pletten of knopen en altijd volledig uitrollen.
• Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de voedingskabel.
•
De kabel niet onder tapijt of andere warmte-isolatie leggen. De kabel niet afdekken.
De kabel weghouden van het werkvlak en niet in water onderdompelen.
•
Gebruik het apparaat niet als het niet juist functioneert, beschadigd is of is gevallen.
•
Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden
aanbevolen. De garantie vervalt als er andere accessoires worden gebruikt, ze
kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker, schade aan het apparaat veroorzaken en
leiden tot lichamelijke letsel.
•
Het apparaat niet bewegen of kantelen terwijl het in werking is.
WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken!
Ondeskundige installatie van het apparaat kan verwondingen veroorzaken!
Vergelijk de installatiegegevens van het lokale stroomnetwerk met de technische
gegevens van het apparaat (zie typeschild).
Het apparaat alleen aansluiten als bovenstaande gegevens overeenkomen!
De veiligheidsvoorschriften in acht nemen!
- 80 -
5.2 Installatie en aansluiting
•
Pak het toestel uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal.
•
Zet het toestel op een vlakke, veilige plaats die het gewicht van het toestel kan
dragen en niet warmtegevoelig is.
•
Je kan het toestel ook ophangen. Trek hiervoor de ophangogen uit en maak de
meegeleverde ketting aan deze ogen vast.
•
Zorg voor een veilige bevestiging van het toestel (nagel, schroef enz.). Deze
bevestiging moet eveneens het gewicht van het toestel kunnen dragen.
•
Plaats het toestel zo ver mogelijk van zones waar gewoonlijk personen vertoeven.
•
Plaats geen ontvlambare vloeistoffen, gassen of andere gemakkelijk brandbare
voorwerpen in de buurt van het toestel.
•
Stel het toestel op in de buurt van de plaats waar insekten de kamer binnenvliegen,
maar buiten het bereik van tocht of wind (vensters, deuren).
•
Breng het toestel indien mogelijk aan op een hoogte van ong. 1,5 - 2 meter op een
halfbeschaduwde plek van de kamer.
•
Hou gelijk welk geleidend materiaal ver van het toestel verwijderd. Er mogen nooit
(vooral tijdens de werking van het toestel) metalen voorwerpen in het toestel of op
de metalen rooster gelegd worden.
•
Plaats het toestel nooit op een brandbaar vlak.
•
Stel het toestel niet op in de buurt van open vuren, elektrische ovens, kachels of
andere warmtebronnen.
•
Het elektrisch circuit van de stopcontacten moet met minstens 16A afgezekerd
worden. Sluit het toestel enkel rechtstreeks op een wandstopcontact aan; verdelers
of meervoudige stopcontacten mogen niet gebruikt worden.
•
Stel het toestel zo op dat de stekker toegankelijk is zodat het toestel indien nodig
vlug van de netstroom gescheiden kan worden.
- 81 -
5.3 Bediening
•
Sluit het toestel aan op een geaard enkel stopcontact.
•
Zet het toestel aan met de AAN-/UIT-schakelaar.
•
Het toestel is uitgerust met 2 TL-lampen met UV-licht die de insekten doeltreffend
aantrekken. Door middel van elektrische schok vernietigt het insekten met een
spanning van 2500 V op de elektrisch geladen metalen rooster.
•
De insekten vallen dan in de gemakkelijk uitneembare schuif.
•
Gebruik het toestel niet bij hel licht aangezien hierdoor de efficiëntie van het toestel
vermindert.
•
Zet in slaapkamers eerst de insektenvernietiger voor 10 tot 20 minuten aan voordat
andere lichtbronnen aangezet worden.
•
Gebruik van 24 uur wordt aanbevolen. Het vaak aan- en afzetten van het toestel
vermindert de levensduur van de TL-lampen.
•
Let er tijdens de werking van het toestel op dat de metalen rooster juist aangebracht
en onbeschadigd is. Let erop dat de draden van de metalen rooster parallel ten
opzichte van elkaar lopen. Er dient een afstand tussen de draden te zijn, de draden
mogen elkaar dus niet raken, anders vermindert de doeltreffendheid van het toestel.
WAARSCHUWING! Gevaar van elektrische schok!
Raak tijdens de werking van het toestel nooit de metalen rooster aan.
Bedien het toestel nooit met blote en natte handen!
Raak de metalen rooster niet met een staaf uit geleidend materiaal aan, ook niet
als het toestel uitgeschakeld is (de toestelschakelaar in „0“-positie staat).
Ook na het afzetten van het toestel blijft er een zekere restspanning.
Gebruik voor de ontlading een geïsoleerde staaf (met metalen uiteinde) om
elektrische schokken te vermijden.
- 82 -
6. Reiniging en onderhoud
6.1 Veiligheidsvoorschriften
o Zowel voor reiniging als voor reparatie onderbreek voordat u het apparaat de
stroomtoevoer en het apparaat laten afkoelen.
o Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor, dat er geen water in het
apparaat komt.
o Het is niet toegestaan het apparaat, de kabel of de stekker in water of een andere
vloeistof onder te dompelen, om elektrische schokken te vermijden.
OPGELET!
Het apparaat is niet geschikt voor het direct uitspoelen met een waterstraal. Daarom
is het niet toegestaan het apparaat met een hoogdruk waterstraal te reinigen!
6.2 Reiniging
o Breng het toestel vóór het schoonmaken van het stopcontact af (trek de stroomstekker
uit het stopcontact!).
o Gebruik een geïsoleerde staaf (met metalen uiteinde) voor de ontlading van een
eventuele restspanning.
o Maak het toestel, wanneer het wordt gebruikt, wekelijks schoon.
o Trek de schuif voor de insekten uit het
toestel en maak deze schoon met warm
water en een borstel.
o Borstel de aan de metalen rooster
vastklevende insekten regelmatig met
een borstel af om de doeltreffendheid
van het toestel te verhogen.
o Veeg de behuizing van het toestel met
een zachte, vochtige doek schoon en
droog haar nadien af.
o Allen zachte doekjes gebruiken en nooit gebruik maken van schurende
afwasmiddelen, die het metaal zouden kunnen beschadigen.
o Na het reinigen met zachte, droge doek afdrogen en het apparaat polijsten.
- 83 -
6.3 Veiligheidsvoorschriften voor onderhoud
o Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat nooit
gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde
voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien
om gevaar te voorkomen.
o Bij schade en storingen neemt u contact op met uw verkoper of onze Klantenservice.
o Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vaklui
worden uitgevoerd, onder gebruikmaking van originele reserveonderdelen en
accessoires. Probeert u nooit zelf het apparaat te repareren!
7. Afvalverwijdering
Oude apparaten
Het gebruikte apparaat moet worden verwijderd in overeenstemming met in uw land
geldende voorschriften. Aanbevolen wordt om contact op te nemen met een bedrijf dat
gespecialiseerd is in verwijdering.
WAARSCHUWING!
Om misbruik en de daaraan verbonden gevaren te voorkomen, maakt u uw oude
apparaat vóór de verwijdering onbruikbaar. Het apparaat uit het stopcontact halen
en de aansluitkabel uit het apparaat verwijderen.
AANWIJZING!
Bij de verwijdering van het apparaat dient
u de in uw land geldende voorschriften in
acht te nemen.
Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany
- 84 -
Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement