Bartscher 296217 6 plate electrical stove, EBO 2/1GN Handleiding

Add to my manuals
28 Pages

advertisement

Bartscher 296217 6 plate electrical stove, EBO 2/1GN Handleiding | Manualzz

E L E K T R O H E R D E

ELECTRIC STOVE

FOURNEAU ELECTRIQUE

CUCINA ELETTRICA

COCINA ELÉCTRICA

FORNO ELÉTRICO

KOOKTOESTEL ELEKTRISCH

KUCHNIA ELEKTRYCZNA

296215 / PE092M01

296325 / PEE92M01

296217 / PEE93M01

Rev.-Nr.: 01-2017

I N S T A L L A T I O N S - , B E D I E N U N G S -

U N D W A R T U N G S A NW E I S U N G E N

I N S T A L L A T I O N , O P E R A T I N G

A N D M A I N T E N A N C E N S T R U C T I O N S

M A N U E L D ' I N S T AL L A T I O N ,

D ' U T I L I S A T I O N E T D ' E N T R E T I E N

M A N U A L E D I I N S T A L L A Z I O N E ,

U S O E M A N U T E N Z I O N E

M A N U A L D E I N S T A L A C I Ó N ,

U S O Y M A N T E N I M I E N T O

M A N U A L D E I N S T A L A Ç Ã O ,

U T I L I Z A Ç Ã O E M A N U T E N Ç Ã O

H A N D L E I D I N G V O O R I N S T A L L A T I E ,

G E B R U I K E N O N D E R H O U D

W SK A Z ÓW K I D O T Y C Z

Ą

C E I N S T A L A C J I ,

U

Ż

YT K OW A N I A I K O N S E RW A C J I

ES

PT

NL

PL

DE

GB

FR

IT

DE

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!

GB

TECHNICAL CHANGES RESERVED!

FR

SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS TECHNIQUES !

IT

CI RISERVIAMO LA POSSIBILITÀ DI INTRODURRE MODIFICHE TECNICHE!

ES

¡SE RESERVA EL DERECHO A INTRODUCIR MODIFICACIONES TÉCNICAS!

PT

SUJEITO A ALTERAÇÕES TÉCNICAS!

NL

TECHNISCHE WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN!

PL

WPROWADZANIE ZMIAN TECHNICZNYCH ZASTRZE

Ż

ONE!

NEDERLANDS

1. INHOUDSOPGAVE

1.

INHOUDSOPGAVE ............................................................................................................................ 1

2.

INDEX ................................................................................................................................................. 2

3.

VEILIGHEID........................................................................................................................................ 3

4.

ALGEMENE AANWIJZINGEN EN WAARSCHUWINGEN ................................................................ 4

4.1.

Algemene aanwijzingen ........................................................................................................... 4

4.2.

Omschrijving van het apparaat ................................................................................................ 4

4.3.

Typeplaat .................................................................................................................................. 5

4.4.

Het vervangen van de onderdelen (onderhoudsmonteur) ....................................................... 5

4.5.

Veiligheidsvoorzieningen ......................................................................................................... 5

5.

GEBRUIK EN WERKING ................................................................................................................... 6

5.1.

Beschrijving van de bediening. ................................................................................................ 6

5.2.

Aan-, en uitzetten van de verwarmingsplaten .......................................................................... 6

5.3.

In- /uitschakelen van het apparaat ........................................................................................... 7

5.4.

Tips voor gebruik van het apparaat .......................................................................................... 7

6.

REINIGING EN ONDERHOUD .......................................................................................................... 8

6.1.

Tips voor reiniging en onderhoud ............................................................................................. 8

6.2.

Periodiek onderhoud ................................................................................................................ 8

6.3.

Reiniging van de verwarmingsplaat ......................................................................................... 8

6.4.

Reiniging van de oven .............................................................................................................. 9

7.

STORING IN DE WERKING .............................................................................................................. 9

8.

INSTALLATIE ................................................................................................................................... 10

8.1.

Verpakking en uitpakken ........................................................................................................ 10

8.2.

Installatie (onderhoudsmonteur) ............................................................................................ 10

8.3.

Montage van het apparaat in een reeks................................................................................. 11

8.4.

Aansluiting op het elektriciteitsnet (onderhoudsmonteur) ...................................................... 11

8.5.

Controle (onderhoudsmonteur) .............................................................................................. 14

9.

VERWIJDERING VAN HET APPARAAT ......................................................................................... 14

BIJLAGEN ................................................................................................................................................ I

Bartscher GmbH

Franz-Kleine-Str. 28

33154 Salzkotten

Duitsland

Tel.: +49 (0) 5258 971-0

Fax: +49 (0) 5258 971-120

1

NL

NL

NEDERLANDS

2. INDEX

A

Aan-, en uitzetten van de verwarmingsplaten 6

Aansluiting op het elektriciteitsnet 11

Algemene aanwijzingen 4

C

Controle 14

H

Het vervangen van de onderdelen 5

I

In- /uitschakelen van het apparaat 7

Installatie 10

L

Langdurig buitengebruik 7

M

Montage van het apparaat in een reeks 11

O

Omschrijving van de bediening 6

Omschrijving van het apparaat 4

Onderhoud 8

P

Periodiek onderhoud 8

R

Reiniging van de oven 9

Reiniging van de verwarmingsplaat 8

S

STORING IN DE WERKING 9

T

Tips voor gebruik van het apparaat 7

Tips voor normaal gebruik van het apparaat 7

Tips voor reiniging 8

Typeplaat 5

U

Uitpakken 10

V

VEILIGHEID 3

Veiligheidsthermostaat oven 5

Veiligheidsvoorzieningen 5

Verpakking 10

Verwarmingsplaten - veiligheidsthermostaat 5

VERWIJDERING VAN HET APPARAAT 14

2

3. VEILIGHEID

Vooraleer het apparaat wordt gebruikt, dient de gebruikshandleiding nauwkeurig te worden gelezen.

De handleiding bevat belangrijke informatie betreffende veilig gebruik en onderhoud van het apparaat. Bewaar deze handleiding zorgvuldig en raadpleeg wanneer nodig.

De elektrische installatie werd uitgevoerd in overeenstemming met de normen CEI EN 60335-1 i 60335-2-36 .

Om enig gevaar te voorkomen, moet de beschadigde aasluitkabel door de fabrikant of een deskundige worden vervangen.

De fabrikant heeft bij het ontwerpen en de fabricage speciaal gezorgd om risico's voor de veiligheid en gezondheid van het personeel tijdens de bediening van het apparaat te voorkomen.

Lees aandachtig de instructies in de gebruikshandleiding en alle instructies geplaatst direct op het apparaat. Besteed bijzondere aandacht aan de instructies betreffende veiligheid.

De ingebouwde veiligheidsvoorzieningen mogen nooit worden aangepast of verwijderd. Het niet navolgen van deze regels kan veiligheids- en gezondheidsrisico van de daar werkende personen opleveren.

Het wordt aanbevolen enige testen uit te voeren om over de plaatsing en de functies van de bedieningselementen kennis te krijgen en vooral over deze die voor aan- en uitschakelen van het apparaat zijn verantwoordelijk.

Het apparaat dient alleen te worden bestemd voor het gebruik waarvoor het ontworpen is; ieder ander gebruik wordt beschouwd als incorrect.

De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schaden of schade aan personen veroorzaakt door incorrect of onjuist gebruik van het apparaat.

Alle onderhoudswerkzaamheden die een specifieke technische kennis of speciale vaardigheden vereisen, worden uitsluitend door gekwalificeerd personeel uitgevoerd.

NEDERLANDS

Om de hygiëne te verzekeren en het voedsel tegen verontreiniging te beschermen, moeten de elementen die direct of indirect in contact met het voedsel komen en alle naburige gebieden grondig worden gereinigd. Hiervoor de wasmiddelen gebruiken die voor de voedingsindustrie zijn geschikt, vermijd het gebruik van brandbare of schadelijke stoffen.

Zorg ervoor dat na elk gebruik alle branders en controle elementen zijn uitgeschakeld en de aansluitkabels zijn losgekoppeld.

Wanneer het apparaat gedurende langere tijd buitenbedrijf is, moeten alle aansluitkabels worden gescheiden en het apparaat binnen en buiten grondig gereinigd.

Voor directe aansluiting van het apparaat aan het elektrische net moet een hulpinrichting worden aangebracht waarin de opening van de contacten zo groot is dat de scheiding van de stroom in de omstandigheden van overspanning categorie III wordt uitgevoerd, wat ook met de installatieprincipes overeenkomt.

Het apparaat moet voorzichtig worden behandeld tijdens de installatie, plaatsing, bevestiging en aansluiting op het lichtnet

(Hoofdstuk 8 „INSTALLATIE”).

Het apparaat mag niet onder een waterstraal worden gereinigd.

NL

3

NL

NEDERLANDS

4. ALGEMENE AANWIJZINGEN EN WAARSCHUWINGEN

4.1. Algemene aanwijzingen

Deze gebruikshandleiding is door de fabrikant opgesteld om voor bevoegd personeel informatie nodig voor werk met het apparaat te verstrekken.

Het wordt aanbevolen dat de geadresseerden van de informatie het zorgvuldig en strikt doorlezen.

Door het doorlezen van deze informatie kan het risico voor menselijke gezondheid en veiligheid worden voorkomen.

Bewaar deze instructies voor de gehele levensduur van het apparaat op een bekend en goed bereikbare plaats wanneer nodig altijd kan worden geraadpleegd.

Om belangrijke informaties van de tekst te benadrukken of aandacht op belangrijke gegevens te leggen, worden speciale symbolen gebruikt:

Waarschuwing

Het wijst op belangrijke veiligheidsvoorschriften aan. Om de gezondheid en de veiligheid van personen niet in gevaar te brengen en geen schade te veroorzaken, is het juiste gedrag nodig .

Voorzichtig

Wijst op belangrijke technische informatie die niet onderschat mogen worden.

4.2. Omschrijving van het apparaat

Elektrisch fornuis met oven, verder apparaat genoemd, is ontworpen en geproduceerd om levensmiddelen te bereiden in de professionele gastronomie.

1) Werkblad

2) Elektrische oven (statisch);

3) Instelbare poten;

4) Aansluitkabel;

5) Verwarmingsplaat;

6) Uitlaat rook van de oven;

7) Temperatuurregelaar: regelt het elektrisch vermogen van de verwarmingsplaat;

8) Oventhermostaat: regelt de temperatuur van de elektrische oven.

9) Schakelaar oven: zet het verwarmingselement van de oven aan of eventueel uit.

10) Thermostaat-verlichting: toont de inschakeling van de veiligheidsthermostaten.

11) Stroomtoevoer verlichting: toont de activering van de stroomtoevoer.

12) Controlelampje temperatuur: toont de opwarming van het apparaat.

6)

7

4)

3)

5

10-11-12

1

8)

9)

8-9

2)

ID 01

4

NEDERLANDS

4.3. Typeplaat

Het op de afbeelding weergegeven typeplaatje wordt direct op het apparaat aangebracht. Op het typeplaatje worden alle aanwijzingen en informatie voor veiligheid bij gebruik weergegeven.

1) EAN-Nummer

2)

Nr art.

/ Model Nr.

3) Stroomverbruik: Nominaal Vermogen /

Frequentie van de voedingsspanning /

Voedingspanning

4) Productiedatum

5) Serienummer

6) WEEE symbolen

2)

3)

4)

5

4.4. Het vervangen van de onderdelen (onderhoudsmonteur)

7

Wij zijn niet aansprakelijk voor

6)

Alle bestaande veiligheidsvoorzieningen worden vóór het vervangen van een onderdeel geactiveerd.

Schakel de stroomvoorziening met een potentiaal scheider uit. Wanneer nodig vervang de versleten onderdelen tegen de nieuwe originele componenten.

schades op personen of onderdelen die zijn ontstaan door gebruik van andere dan originele onderdelen of aanpassing van het apparaat zonder toestemming van de fabrikant die de veiligheidseisen zou kunnen veranderen.

1

4.5. Veiligheidsvoorzieningen

Het apparaat is uitgerust met de volgende veiligheidsvoorzieningen:

1. Verwarmingsplaten – veiligheidsthermostaat

: Dit is een apparaat in elke verwarmingsplaat, dat bij per ongeluk oververhitten het vermogen verlaagd. Als de oorzaak is opgeheven en de temperatuur verlaagd, wordt het werk automatisch hervat.

2. Veiligheidsthermostaat oven : Blokkeert de stroomtoevoer bij oververhitting.

Het aangaan van de veiligheidsthermostaat van de oven wordt getoond met een controlelampje.

De afbeelding laat de positie (2) van de veiligheidsthermostaten van de oven zien.

2)

Controleer elke dag de veiligheidsthermostaten op juiste montage en correcte werking.

NL

5

NEDERLANDS

5. GEBRUIK EN WERKING

5.1. Beschrijving van de bediening.

De bedieningselementen van de belangrijkste functies bevinden zich op het bedieningspaneel.

A) Temperatuurregelaar : regelt het verwarmingsvermogen van de elektrische verwarmingsplaten.

B) Thermostaatregelaar oven: regelt de temperatuur van de elektrische oven.

C) Ovenschakelaar : zet de onderste, bovenste of beide verwarmingselementen aan.

Positie platen voor

Positie platen achter

Positie maximaal

D) Groen controlelampje : toont de elektrische voeding.

E) Wit controlelampje : toont de opwarming van de oven.

F) Rood controlelampje : toont de inschakeling van de veiligheidsthermostaten.

Positie maximaal

Ovenlampjes

Temperatuur- regelaar oven

NL

D

B C

E

Ovenschakelaar

A

F

Vermogen bakplaten

Temperatuur oven

Positie verwarmings- buizen oven

5.2. Aan-, en uitzetten van de verwarmingsplaten

Tijdens de eerste keer aanzetten, de verwarmingsplaten laten opwarmen zonder pannen.

A) Activeer de automatische scheidingsschakelaar om de stroomvoorziening in te schakelen.

B) Draai de temperatuurregelaar op positie

1 , om de verwarmingsplaat op minimaal vermogen te zetten. Het groene controlelampje ( V ) brandt.

C) Om het apparaat uit te schakelen de temperatuurregelaar naar rechts in de positie 0 zetten.

D) Vervolgens de temperatuurregelaar naar de gewenste positie draaien. Positie 6 geeft het grootste vermogen.

E) De temperatuurregelaar instellen op 0 , om de verwarmingselementen uit te schakelen. Het groene controlelampje dooft ( V ).

F) Druk de scheidingsschakelaar in, om als dat nodig is, de stroomtoevoer te onderbreken.

V

Pos. 0 Pos. 1 Pos. 6

6

NEDERLANDS

5.3. In- /uitschakelen van het apparaat

A) Activeer de scheidingsschakelaar automatische om de stroomvoorziening in te schakelen.

B) Draai schakelaar A om het verwarmingselement van de oven aan te zetten. Het groene controlelampje ( L ) brandt.

C) Draai de oventhermostaat op een temperatuur tussen 70 °C en 300 °C. Bij ingeschakelde verwarmingsbuizen brandt het witte controlelampje ( W ). Als de oven

Temperatuur °C

Tijd in minuten

70

1’ 30”

100

3’

130 160

4’ 30’ 6’ de gewenste temperatuur bereikt, dooft het witte controlelampje.

D) Draai schakelaar ( A ) om de bovenste, onderste of beide verwarmingselementen aan-, of uit te zetten.

E) Om de oven uit te zetten, de schakelaar

( A ) op positie 0 draaien. Vervolgens de thermostaatregelaar ( B ) op positie 0 draaien.

200

8’

240

11’

270

14’

300

17’

A B

L

NL

W

Pos. 0 Pos. 1 Pos. 0

5.4. Tips voor gebruik van het apparaat

Langdurig buitengebruik

Wanneer het apparaat langdurig buitengebruik is, handel als volgt:

1. Activeer de automatische scheidschakelaar om de stroomvoorziening uit te schakelen;

2. Reinig gronding het apparaat en de naburige gebieden;

3. Breng op het stalen oppervlak een vaseline laag aan;

4. Voer alle onderhoudswerkzaamheden uit.

Tips voor normaal gebruik van het apparaat

Handel volgens de onderstaande instructies om normaal gebruik van het apparaat te garanderen:

Gebruik uitsluitend de door de fabrikant aangegeven accessoires;

De verwarmingselementen uitsluitend gebruiken voor het verwarmen van de pannen, de gerechten niet direct op de verwarmingsplaat verwarmen.

Pos. 1

Om energie te besparen dienen pannen te worden gebruikt met een geschikte bodem, met een grotere doorsnede dan de verwarmingsplaat.

Controleer of de platen van de oven op de juiste manier zijn geïnstalleerd.

Vóór het gebruik de oven voorverwarmen.

De oven niet gebruiken bij gedeeltelijk geopende deur.

Voor het bruinen van het oppervlak van het product, het product op het hoogste rooster zetten en het bovenste verwarmingselement aanzetten.

Het apparaat en de omgeving ervan altijd schoon houden.

Voor het reinigen uitsluitend reinigingsmiddelen gebruiken die kunnen worden gebruikt in de levensmiddelenbranche.

7

NL

NEDERLANDS

6. REINIGING EN ONDERHOUD

6.1. Tips voor reiniging en onderhoud

Alle bestaande veiligheidsvoorzieningen worden voor het onderhoud geactiveerd.

6.2. Periodiek onderhoud

Het routine-onderhoud bestaat uit het dagelijks schoonmaken van alle onderdelen die in contact komen met levensmiddelen en het regelmatig onderhoud van de afvoerleidingen.

Zorgvuldig onderhoud verzekert betere prestatie, langere levensduur van het apparaat en goede werking van de veiligheidsvoorzieningen.

Richt geen direct waterstralen of hogedrukreiniger op het apparaat.

Gebruik voor het schoonmaken van roestvrij staal geen staalwol of borstels omdat ze de ijzerdeeltjes op de oppervlakte kunnen achterlaten die door oxidatie het roest veroorzaken.

Gebruik voor het verwijderen van ingedroogde resten houten of kunststof spatel of zachte schuursponsjes.

Bij langdurig buitengebruik breng een vaseline laag op alle roestvrijstalen oppervlakken aan.

Schakel met de automatische scheider de stroomtoevoer uit.

Gebruik geen reinigingsmiddelen die gevaarlijke of schadelijke stoffen (oplosmiddelen, benzine, etc.) bevatten.

Aan het einde van de werkdag dienen te worden gereinigd:

verwarmingsplaten en oven (als deze wordt gebruikt)

apparaat.

Laat regelmatig de volgende onderhoudswerkzaamheden door gespecialiseerd personeel uitvoeren:

controle van het elektrische systeem op functionaliteit;

controle van veiligheidsthermostaten op goede werking.

6.3. Reiniging van de verwarmingsplaat

Ga hiervoor als volgt te werk.

Zet de verwarmingsplaat uit en laat afkoelen.

Druk de automatische scheidingsschakelaar in om de stroomvoorziening uit te schakelen.

Reinig zorgvuldig de verwarmingsplaat met een sponsje en een neutraal reinigingsmiddel.

Reinig het kookoppervlak met schoon water en laat drogen.

Geen direct water op de verwarmingsplaat richten, in het bijzonder als de plaat nog heet is.

Geen water direct op de verwarmingsplaat gieten.

Geen schuurmiddelen gebruiken die het oppervlak kunnen bekrassen.

Als het nodig is een juiste hoeveelheid olie aanbrengen op de verwarmingsplaat.

8

NEDERLANDS

6.4. Reiniging van de oven

Als de oven koud is, kunnen de bodem en de rails worden uitgenomen. Na het reinigen van de oven dient deze leeg te worden aangezet, om roestvorming te voorkomen.

Ga hiervoor als volgt te werk:

Neem de bodem van de oven ( A ) eruit en het rooster ( B ) en reinig zorgvuldig.

Reinig de binnenkant van de oven van eventuele verbrandingen die het juiste werk van de oven kunnen storen.

Droog het oppervlak en doe de elementen van de oven erin terug.

7. STORING IN DE WERKING

Volgende informatie wordt gebruikt voor erkenning en verwijdering van eventuele storingen die zich kunnen voordoen tijdens het gebruik van het apparaat.

Oorzaken

De verwarmingsplaten warmen niet op.

De verwarmingsplaten blijven de hele tijd heet.

Het verwarmingselement van de oven doet het niet.

De oven bereikt de gewenste temperatuur niet.

B

A

ID 03

Sommige van deze problemen kunnen door de gebruiker worden opgelost, bij alle overige is nauwkeurige kennis nodig. Zulke problemen worden opgelost door deskundig personeel.

Oplossingen

Elektrische aansluiting niet correct.

Aangaan van de temperatuurbegrenzer.

Defecte schakelaar.

Storing van de werking van de platen.

Elektrische aansluiting niet correct.

Aangaan van de temperatuurbegrenzer.

Defecte schakelaar.

Defecte werkthermostaat.

Oplossingen

Controleer de aansluiting van de netwerkkabel.

Neem contact op met de service.

Wacht tot de thermostaat aan de binnenkant van de verwarmingsplaten opnieuw de normale werkmodus hervat.

Vervang onderdeel.

Neem contact op met de service.

Als het probleem zich nog steeds voordoet, contact opnemen met de service.

Controleer de aansluiting van de netwerkkabel.

Neem contact op met de service.

Wacht tot de oven is afgekoeld.

Vervolgens de thermostaat resetten

(zie speciaal hoofdstuk).

Vervang onderdeel.

Neem contact op met de service.

Vervang onderdeel.

Neem contact op met de service.

9

NL

NL

NEDERLANDS

8. INSTALLATIE

8.1. Verpakking en uitpakken

Bij uitpakken en installatie van het apparaat dienen de instructies van de fabrikant worden nageleefd die direct op de verpakking en in deze gebruiksaanwijzing worden omschreven.

Voor hijsen en transport van het product is het gebruik van een vorkheftruck of palletwagen aanbevolen waarbij bijzondere aandacht moet op de gelijkmatige gewichtsverdeling worden besteed om het risico van kantelen te voorkomen (het vermijden van overmatige hellingen!)

Bij gebruik van de hefinrichting let op voedingskabel en de positie van de voeten.

De verpakking bestaat uit kartonnen dosje en de houten pallet. Op de kartonnen doos is aantal symbolen weergegeven die in overeenstemming met de internationale regelgeving over de regels tijdens het laden en het lossen, bij transport en opslag het apparaat informeren.

Controleer bij ontvangst of de verpakking volledig is en tijdens het vervoer niet wordt beschadigd.

Meld de eventuele schade onverwijld bij de vervoerder.

Pak het apparaat zo snel mogelijk uit om te controleren of het niet beschadigd wordt.

Een kartonnen doos niet met scherpe gereedschappen open doen. Dit kan schade aan de roestvrij stalen platen binnen de verpakking veroorzaken.

Haal de kartonnen verpakking uit het apparaat van boven.

Controleer na het uitpakken van het apparaat of de uitrusting met de bestelling overeenkomt.

Bij onregelmatigheid informeer onmiddellijk de verkoper.

Bewaar het verpakkingsmateriaal

(nylon zakjes, piepschuim, nieten, ...) buiten het bereik van kinderen!

Verwijder de beschermende PVC-laag van de binnenste en buitenste oppervlaken. Gebruik hiervoor geen metalen gereedschap.

HIER

NAAR

BOVEN

LET OP

GLAS

TEGEN VOCHT

BESCHERMEN

8.2. Installatie (onderhoudsmonteur)

Alle installatieplaatsen moeten goed worden overwogen.

De installatieplaats moet van alle aansluitingen en afvoer van productieafval worden voorzien. De plaats moet tevens goed worden verlicht en aan alle hygiënische en sanitaire eisen volgens geldende wetgeving voldoen.

Het apparaat wordt geinstalleer op afstand van min. 10 cm van de muur.

Apparaten die een oven bezitten moeten minimum 50 cm van de wand worden gemonteerd.

Plaats het apparaat horizontaal door het instellen van de afzonderlijke stelvoeten.

10

NEDERLANDS

Als het apparaat dicht bij de muur, de wand, keukenkastjes of decoratieve elementen enz. moet worden geplaatst, dan moeten deze zijn gemaakt van niet-brandbare materialen en anders moeten zij worden bedekt met niet-brandbare materialen.

8.3. Montage van het apparaat in een reeks

Om de goede werking van het apparaat te garanderen, kan het worden geïnstalleerd en gebruikt in efficiënt geventileerde ruimten.

Om het apparaat in een reeks (naast elkaar) te monteren, volg de volgende stappen.

1. Demonteer het bedieningspaneel en verwijder indien nodig gietijzeren frame op de haard.

2. Gebruik op de aangrenzende zijdelen een afdichtband ( A ).

3. Nader het apparaat en plaats het in een horizontale positie (met verstelbare voeten).

4. Koppel de apparaten met de bevestigingselementen.

C

NL

A

A

C

B

8.4. Aansluiting op het elektriciteitsnet (onderhoudsmonteur)

Het apparaat moet worden aangesloten door geautoriseerd en gekwalificeerd personeel met inachtneming van de geldende regelgeving en met het gebruik van de juiste en het correcte materiaal.

Het apparaat, afhankelijk van het model, is geschikt om aan te sluiten op het volgende lichtnet:

380-415 V 3N~ 50-60 Hz

Bij de installatie aandacht besteden aan de gegevens op het typeplaatje en de tabellen van het apparaat.

Voor directe aansluiting op het lichtnet, moet een inrichting worden aangebracht, die een scheiding van de voeding verzekert, waarbij de opening tussen de contacten zodanig is dat de scheiding uitgevoerd wordt bij omstandigheden van overspanningcategorie III, wat overeenkomt met de installatieregels.

Volg de onderstaande stappen om het apparaat correct aan te sluiten.

11

NEDERLANDS

Versie zonder oven

Verwijder de beschermkap van de klemstrip (A).

Druk het kabeluiteinde (C) vast.

Plaats opnieuw de beschermkap van de klemstrip.

A

B

C

NL

Sluit de schakelaar op de klemstrip (B) van het apparaat aan, zoals op de afbeelding en het schakelschema (zie bijlage). Er dient een kabel type H07RN-F of beter te worden gebruikt.

Versie met oven

Verwijder de beschermkap van de klemstrip

( A ) ( B ).

Sluit de schakelaar op de klemstrip ( C ) van het apparaat aan, zoals op de afbeelding en het schakelschema (zie bijlage). Er dient een kabel type H07RN-F of beter te worden gebruikt.

Druk het kabeluiteinde ( D ) vast.

Plaats opnieuw de beschermkap van de klemstrip.

A

C

D

B

12

Äquipotentialklemme

Het apparaat is uitgerust met een equipotentiaalklem ( M ). In overeenstemming met de gebruikte klem, wordt het apparaat van een specifiek etiket voorzien .

M

Markering

Het volgende symbool „Waarschuwing voor elektrische spanning” toont dat onder het deksel zich elementen onder spanning bevinden.

NEDERLANDS

NL

13

NL

NEDERLANDS

8.5. Controle (onderhoudsmonteur)

Vóór de ingebruikname van het apparaat controleer de installatie om elke individuele component op de goede werking en eventuele onregelmatigheden onderzoeken te beoordelen.

Volgende controles worden aanbevolen:

1. Controleer of de netspanning met het apparaat overeenkomt.

2. Schakel de automatische hoofdschakelaar uit om de elektrische aansluiting te controleren.

Controleer of de veiligheidsvoorzieningen goed functioneren.

9. VERWIJDERING VAN HET APPARAAT

Het apparaat is in overeenstemming

Door de verwijdering van het product op de juiste manier draagt de gebruiker bij om potentiële negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.

Neem de plaatselijke regelgeving in acht voor het verwijderen van afval. met de Europese richtlijn 2002/96/EG,

WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC

EQUIPMENT (WEEE) gekenmerkt.

Voor meer informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product, neem contact op met de gemeente, het afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar het product wordt gekocht.

Het symbool op het product of op de meegeleverde documentatie informeert dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld maar het moet in een bepaalde inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten worden geleverd.

Bartscher GmbH

Franz-Kleine-Str. 28

33154 Salzkotten

Duitsland

Tel.: +49 (0) 5258 971-0

Fax: +49 (0) 5258 971-120

14

ANLAGEN

ATTACHMENTS

ANNEXES

ALLEGATI

ANEXOS

ANEXOS

BIJLAGEN

ZAŁ

Ą

CZNIKI

Backofen Leistung Modell

Model

Kochplatte

Hob Oven Power

Modèle Plaque de cuisson Four Puissance

Modello Piastra scaldante Forno

Modelo Placa de cocción Horno

Modelo Placa de cozedura Forno

Potenza

Potencia

Potência

Daten zu Elektrik

Electrical connection

Raccordement électrique

Dati relativi all’impianto elettrico

Datos de instalación eléctrica

Dados para a instalação elétrica

Gewicht

Weight

Poids

Peso

Peso

Peso

Model Verwarmingsplaat Oven Vermogen Gegevens van de elektrische installatie Gewicht

Model Płyta grzewcza Piekarnik Moc Dane dot. instalacji elektrycznej Ci ęż ar

4 kW /

300 x 300 mm

5,6 kW kW V Hz

Supply cable kg

PE092M01 4 - 16 380-415V 3N~ 50-60 5x6 mm² 84,2

PEE92M01 4 1 21,6 380-415V 3N~ 50-60 5x6 mm² 125,2

PEE93M01 6 1 29,6 380-415V 3N~ 50-60 5x6 mm² 172,6

PE092M01

ANSCHLUSSSCHEMA - CONNECTION CARD - FICHE DES RACCORDEMENTS -

SCHEDA ALLACCIAMENTI - FICHA DE ENLACES - ESQUEMA DAS CONEXÕES -

PLAN AANSLUITINGEN - SCHEMAT PODŁ

Ą

CZENIA

300x300

4000 watt

Elektroanschluss

Electric Connection

Branchement Electrique

Allacciamento Elettrico

Conexiòn elètrica

Ligação Elétrica

Elektrische aansluiting

Przył ą cze elektryczne

16 kW

PEE92M01

ANSCHLUSSSCHEMA - CONNECTION CARD - FICHE DES RACCORDEMENTS -

SCHEDA ALLACCIAMENTI - FICHA DE ENLACES - ESQUEMA DAS CONEXÕES -

PLAN AANSLUITINGEN - SCHEMAT PODŁ

Ą

CZENIA

300x300

4000 watt

Elektroanschluss

Electric Connection

Branchement Electrique

Allacciamento Elettrico

Conexiòn elètrica

Ligação Elétrica

Elektrische aansluiting

Przył ą cze elektryczne

21,6 kW

PEE93M01

ANSCHLUSSSCHEMA - CONNECTION CARD - FICHE DES RACCORDEMENTS -

SCHEDA ALLACCIAMENTI - FICHA DE ENLACES - ESQUEMA DAS CONEXÕES -

PLAN AANSLUITINGEN - SCHEMAT PODŁ

Ą

CZENIA

300x300

4000 watt

Elektroanschluss

Electric Connection

Branchement Electrique

Allacciamento Elettrico

Conexiòn elètrica

Ligação Elétrica

Elektrische aansluiting

Przył ą cze elektryczne

29,6 kW

PE092xx0

SCHALTPLAN - ELECTRIC DIAGRAM – SCHÉMA ÈLECTRIQUE - SCHEMA

ELETTRICO - ESQUEMA ELÉCTRICO - ELEKTRISCH SCHEMA - SCHEMAT IDEOWY

6

1

2

3

4

5

380-415V 3N~ 50/60Hz 60852 Rev. 05

PEE92xx0

SCHALTPLAN - ELECTRIC DIAGRAM – SCHÉMA ÈLECTRIQUE - SCHEMA

ELETTRICO - ESQUEMA ELÉCTRICO - ELEKTRISCH SCHEMA - SCHEMAT IDEOWY

380-415V 3N~ 50/60Hz

P

1

SU

RF

F

2

IN

RF

60853 Rev. 08

PEE93Mx0

SCHALTPLAN - ELECTRIC DIAGRAM – SCHÉMA ÈLECTRIQUE - SCHEMA

ELETTRICO - ESQUEMA ELÉCTRICO - ELEKTRISCH SCHEMA - SCHEMAT IDEOWY

380-415V 3N~ 50/60Hz

P

1

SU

RF

F

2

IN

RF

60853 Rev. 08

NOTE

NOTE

DE

LAUT GESETZLICHER VORSCHRIFT STEHT DIESES HANDBUCH UNTER EIGENTUMS-

VORBEHALT UND DARF AUS DIESEM GRUND NICHT OHNE UNSERE GENEHMIGUNG

VERVIELFÄLTIGT UND/ODER IN JEGLICHER FORM AN DRITTE WEITERGEGEBEN WERDEN!

GB

IN COMPLIANCE WITH THE LAW IN FORCE,IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE AND/OR

DISTRIBUTE THIS MANUAL IN ANY WAY WITHOUT THE AUTHORISATION OF THE PROPRIETOR!

FR

AUX TERMES DE LA LOI, LA PROPRIETE DE CETTE NOTICE EST RESERVEE.

IL EST DONC

INTERDIT DE LA REPRODUIRE ET/OU DE LA DISTRIBUER SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT

SANS NOTRE AUTORISATION!

IT

A TERMINI DI LEGGE È RISERVATA LA PROPRIETÀ DI QUESTO MANUALE CON DIVIETO DI

RIPRODURLO E/O DISTRIBUIRLO IN QUALSIASI FORMA SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE!

ES

DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS DE LA LEY ESTÁ RESERVADA LA PROPIEDAD DE ESTE

MANUAL CON EXPRESA PROHIBICIÓN DE REPRODUCIRLO Y /O DISTRIBUIRLO EN CUALQUIER

FORMA SIN NUESTRA AUTORIZACIÓN!

PT

A PROPRIEDADE DESTE MANUAL É RESERVADA POR LEI, SENDO PROIBIDA A SUA

REPRODUÇÃO E/OU DISTRIBUIÇÃO EM QUALQUER FORMA SEM A NOSSA AUTORIZAÇÃO!

NL

DE FABRIKANT BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM DE KENMERKEN VAN DE

TOESTELLEN DIE IN DEZE PUBLICATIE WORDEN VOORGESTELD TE WIJZIGEN ZONDER

VOORAF TE VERWITTIGEN!

PL

ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWNYMI NINIEJSZA INSTRUKCJA JEST NASZ Ą WŁASNO Ś CI Ą

I Z TEGO POWODU NIE MO Ż E BY Ć BEZ NASZEJ ZGODY POWIELANA I / LUB PRZEKAZYWANA

W JAKEJKOLWIEK FORMIE OSOBOM TRZECIM!

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals