Bartscher 850042 Hotel hairdryer 1600SR Instrukcja obsługi

Bartscher 850042 Hotel hairdryer 1600SR Instrukcja obsługi | Manualzz
1600S - 1600SR
850041 - 850042
Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Niemcy
Wersja: 1.0
Data sporządzenia: 2021-07-28
PL
tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Infolinia serwisowa: +49 5258 971-197
www.bartscher.com
Oryginalna instrukcja obsługi
1
2
3
4
5
6
7
8
Bezpieczeństwo............................................................................................. 2
1.1
Objaśnienie haseł ostrzegawczych .......................................................... 2
1.2
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa ................................................... 3
1.3
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem .................................................. 5
1.4
Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem ............................................. 5
Informacje ogólne .......................................................................................... 6
2.1
Odpowiedzialność i gwarancja ................................................................. 6
2.2
Ochrona praw autorskich ......................................................................... 6
2.3
Deklaracja zgodności ............................................................................... 6
Transport, opakowanie i magazynowanie ..................................................... 7
3.1
Kontrola dostawy ..................................................................................... 7
3.2
Opakowanie ............................................................................................. 7
3.3
Magazynowanie ....................................................................................... 7
Parametry techniczne .................................................................................... 8
4.1
Dane techniczne ...................................................................................... 8
4.2
Funkcje urządzenia .................................................................................. 9
4.3
Zestawienie podzespołów urządzenia ................................................... 10
Instalacja i obsługa ...................................................................................... 10
5.1
Instalacja................................................................................................ 10
5.2
Obsługa ................................................................................................. 12
Czyszczenie ................................................................................................ 13
6.1
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podczas czyszczenia ............... 13
6.2
Czyszczenie ........................................................................................... 13
Możliwe usterki ............................................................................................ 14
Utylizacja ..................................................................................................... 14
850041
1 / 16
Bezpieczeństwo
Diese Bedi enungsanlei tung besc hrei bt di e Installation, Bedi enung und Wartung des Geräts und gilt als wic htige Infor mationsquelle und N achschl age wer k. Di e Kenntnis aller enthaltenen Sic herheits hinweis e und H andlungs anweisungen schafft die Vorauss etz ung für das sichere und s ac hger echte Ar beiten mit dem Gerät. D arüber hi naus müs sen die für den Ei ns atz ber eic h des Geräts geltenden ör tlichen Unfall verhütungs vorsc hriften und allgemeinen Sicherheits besti mmungen eing ehalten wer den. Dies e Bedi enungs anleitung is t Bes tandteil des Produkts und muss i n unmi ttelbarer N ähe des Ger äts für das In¬s tall ations-, Bedi enungs-, Wartungs- und R einigungspers onal jederzeit z ugänglich auf¬bewahrt werden. Wenn das Ger ät an eine dritte Pers on
weiterg egeben wird, muss die Bedi enungsanlei tung mit ausgehändigt wer den.
Przed rozpoczęciem użytkowania należy przeczytać instrukcję
obsługi, a następnie przechowywać ją w dostępnym miejscu!
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera opis instalacji urządzenia, jego obsługi oraz
konserwacji i jest ważnym źródłem informacji oraz poradnikiem. Znajomość
wszystkich zawartych w niej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i obsługi
stanowi warunek bezpiecznej i prawidłowej pracy z urządzeniem. Ponadto mają
zastosowanie przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom, przepisy BHP oraz
regulacje prawne obowiązujące w obszarze zastosowania urządzenia.
Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, a w szczególności przed jego
uruchomieniem, należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, aby uniknąć szkód
na osobach i rzeczach. Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do uszkodzeń.
Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralny element produktu i musi być
przechowywana w bezpośrednim pobliżu urządzenia oraz w każdej chwili dostępna.
Gdy urządzenie zostaje przekazane, konieczne jest także przekazanie niniejszej
instrukcji obsługi.
1
PL
Bezpieczeństwo
Urządzenie zostało wykonane wg aktualnie obowiązujących zasad techniki.
Jednakże urządzenie może stanowić źródło zagrożeń, jeśli będzie używane
niewłaściwie lub niezgodnie z jego przeznaczeniem. Wszystkie osoby, które
użytkują urządzenie, muszą stosować się do informacji zawartych w niniejszej
instrukcji obsługi oraz przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.
1.1
Objaśnienie haseł ostrzegawczych
Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz informacje ostrzegawcze
oznaczono w niniejszej instrukcji obsługi odpowiednimi hasłami ostrzegawczymi.
Wskazówki te muszą być bezwzględnie przestrzegane, aby unikać wypadków,
szkód na osobach i rzeczach.
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Hasło ostrzegawcze NIEBEZPIECZEŃSTWO ostrzega przed
zagrożeniami, które prowadzą do ciężkich obrażeń lub śmierci, jeśli
się ich nie unika.
2 / 16
850041
Bezpieczeństwo
OSTRZEŻENIE!
Hasło ostrzegawcze OSTRZEŻENIE ostrzega przed zagrożeniami,
które mogą skutkować średnio ciężkimi lub ciężkimi obrażeniami lub
śmiercią, jeśli się ich nie unika.
OSTROŻNIE!
Hasło ostrzegawcze OSTROŻNIE ostrzega przed zagrożeniami, które
mogą skutkować lekkimi lub umiarkowanymi obrażeniami, jeśli się ich
nie unika.
, di e
UWAGA!
Hasło ostrzegawcze UWAGA wskazuje na możliwe uszkodzenia
mienia, które mogą wystąpić, jeśli nie będą przestrzegane wskazówki
dotyczące bezpieczeństwa.
PL
WSKAZÓWKA!
Symbol WSKAZÓWKA zapoznaje użytkownika z kolejnymi
informacjami i wskazówkami dot. użytkowania urządzenia.
1.2
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Prąd elektryczny
•
•
•
•
•
•
•
•
Zbyt wysokie napięcie sieciowe lub nieprawidłowa instalacja mogą prowadzić do
porażenia prądem elektrycznym.
Urządzenie można podłączyć tylko wówczas, gdy dane na tabliczce
znamionowej są zgodne z napięciem sieciowym.
Aby unikać zwarć elektrycznych, urządzenie należy utrzymywać w stanie suchym.
Jeśli podczas pracy występują usterki, należy natychmiast odłączyć urządzenie
od zasilania elektrycznego.
Nie dotykać wtyczki urządzenia mokrymi rękoma.
Nigdy nie chwytać urządzenia, gdy wpadło do wody. Natychmiast odłączyć
urządzenie od zasilania elektrycznego.
Wszelkie naprawy oraz otwieranie obudowy mogą być wykonywane tylko przez
specjalistów oraz odpowiednie warsztaty.
Nie nosić urządzenia trzymając za przewód przyłączeniowy.
850041
3 / 16
Bezpieczeństwo
•
•
•
•
•
•
Nie dopuszczać do kontaktu przewodu przyłączeniowego ze źródłami ciepła i
ostrymi krawędziami.
Przewodu przyłączeniowego nie wolno zginać, ściskać ani zawiązywać.
Przewód przyłączeniowy urządzenia należy zawsze do końca rozwinąć.
Nigdy nie stawiać urządzenia lub innych przedmiotów na przewodzie
przyłączeniowym.
Aby wyłączyć urządzenie z zasilania elektrycznego należy zawsze chwycić za
wtyczkę.
Przewód zasilający należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń. Nie
użytkować urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym. Jeśli przewód
jest uszkodzony, wówczas w celu uniknięcia zagrożeń należy zlecić jego
wymianę zakładowi serwisowemu lub wykwalifikowanemu elektrykowi.
Halten Sie Verpac kungsmateriali en und Styropor teile von Ki ndern fern. Si e können sich darin verfangen und erstic ken.
Personel obsługujący
•
PL
•
Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od 8 roku życia, jak również
przez osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi,
umysłowymi oraz o niewielkim doświadczeniu i/lub wiedzy, jeśli pozostają pod
nadzorem lub zostały poinstruowane odnośnie bezpiecznego użytkowania
urządzenia i zrozumiały wynikające z tego zagrożenia. Dzieci nie powinny się
bawić urządzeniem.
Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru w obecności dzieci.
Niewłaściwe użytkowanie
•
•
•
•
•
•
Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem lub zabronione może prowadzić do
uszkodzeń urządzenia.
Urządzenie wolno używać tylko wtedy, gdy jego stan techniczny nie budzi
zastrzeżeń i pozwala na bezpieczną pracę.
Urządzenie wolno używać tylko wtedy, gdy wszystkie przyłącza zostały
wykonane zgodnie z przepisami.
Urządzenie wolno używać tylko wtedy, gdy jest ono czyste.
Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne. Nigdy nie należy podejmować
się samodzielnej naprawy urządzenia.
Nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian lub modyfikacji urządzenia.
4 / 16
850041
Bezpieczeństwo
1.3
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Wszelkie stosowanie urządzenia w celu różnym i/lub odbiegającym od jego
normalnego przeznaczenia opisanego poniżej jest zabronione i uznawane za
użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem.
Następujące użytkowanie jest zgodne z przeznaczeniem:
–
Suszenie i układanie ludzkich włosów naturalnych.
To urządzenie może być użytkowane w gospodarstwie domowym i tym podobnych
miejscach, jak na przykład:
– w kuchniach dla pracowników w sklepach, biurach lub podobnych
obszarach pracy;
– w gospodarstwach rolnych;
– przez klientów w hotelach, motelach i innych typowych miejscach
mieszkalnych;
– w pensjonatach.
1.4
Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem
Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem może prowadzić do szkód na osobach i
rzeczach wywołanych przez niebezpieczne napięcie elektryczne, ogień i wysokie
temperatury. Z pomocą urządzenia wolno przeprowadzać jedynie te prace, które są
opisane w niniejszej instrukcji.
–
850041
Suszenie i układanie sztucznych włosów.
5 / 16
PL
Informacje ogólne
2
Informacje ogólne
2.1
Odpowiedzialność i gwarancja
Wszystkie informacje i wskazówki zawarte w niniejszej instrukcji obsługi zostały
zestawione przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów, aktualnej wiedzy
konstruktorskiej i inżynierskiej oraz naszej wiedzy, a także naszych wieloletnich
doświadczeń. W przypadku zamówienia modeli specjalnych lub opcji dodatkowych,
oraz w sytuacji zastosowania najnowszych zdobyczy wiedzy technicznej,
dostarczone urządzenie w pewnych okolicznościach może odbiegać od objaśnień
oraz licznych rysunków zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i usterki wynikające z:
– nieprzestrzegania wskazówek,
– użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem,
– wprowadzania zmian technicznych przez użytkownika,
– zastosowania niedopuszczonych części zamiennych.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w produkcie,
służących poprawie właściwości użytkowych urządzenia oraz jego ulepszaniu.
PL
2.2
Ochrona praw autorskich
Niniejsza instrukcja obsługi oraz zawarte w niej teksty, rysunki, zdjęcia i inne
elementy podlegają ochronie prawem autorskim. Bez uzyskania pisemnej zgody
producenta, zabrania się powielania treści instrukcji obsługi w jakiejkolwiek formie i
w jakikolwiek sposób (także fragmentów), oraz wykorzystywania lub / i
przekazywania jej zawartości osobom trzecim. Naruszenia powyższego skutkują
obowiązkiem wypłaty odszkodowania. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia
dalszych roszczeń.
2.3
Deklaracja zgodności
Urządzenie spełnia aktualnie obowiązujące normy oraz wytyczne Unii Europejskiej.
Powyższe potwierdzamy w Deklaracji Zgodności WE. W razie potrzeby chętnie
prześlemy Państwu odpowiednią Deklarację Zgodności.
6 / 16
850041
Transport, opakowanie i magazynowanie
3
3.1
Transport, opakowanie i magazynowanie
Kontrola dostawy
Po otrzymaniu dostawy należy niezwłocznie sprawdzić, czy urządzenie jest
kompletne i czy nie zostało uszkodzone podczas transportu. W przypadku
stwierdzenia widocznych uszkodzeń transportowych, należy odmówić przyjęcia
urządzenia lub dokonać przyjęcia warunkowego. Na dokumentach transportowych/
liście przewozowym firmy transportowej należy zaznaczyć zakres uszkodzeń i
złożyć reklamację. Ukryte szkody należy zgłosić bezpośrednio po ich stwierdzeniu,
gdyż roszczenia odszkodowawcze można zgłaszać tylko w ramach obowiązujących
terminów reklamacji.
W przypadku braku części lub akcesoriów prosimy o kontakt z naszym Działem
Obsługi Klienta.
3.2
Opakowanie
Prosimy nie wyrzucać kartonu od urządzenia. Może on być potrzebny do
przechowywania urządzenia, przy przeprowadzce lub podczas wysyłki urządzenia
do naszego punktu serwisowego w razie wystąpienia ewentualnych uszkodzeń.
Opakowanie oraz poszczególne elementy są wykonane z materiałów nadających
się do recyclingu. Szczegółowo są to: folie i worki z tworzywa sztucznego,
opakowanie z kartonu.
Przy utylizacji opakowania należy przestrzegać przepisów obowiązujących w
danym kraju. Materiały opakowaniowe nadające się do powtórnego użytku należy
wprowadzić do recyklingu.
3.3
Magazynowanie
Opakowanie należy pozostawić zamknięte do momentu instalacji urządzenia, a
podczas przechowywania należy stosować się do oznaczeń umieszczonych na
zewnątrz dotyczących sposobu ustawienia i magazynowania. Opakowanie należy
przechowywać tylko w następujących warunkach:
– w pomieszczeniach zamkniętych
– w otoczeniu suchym i wolnym od pyłu
– z dala od środków agresywnych
– w miejscu chronionym przed światłem słonecznym
– w miejscu chronionym przed wstrząsami mechanicznymi.
W przypadku dłuższego magazynowania (powyżej trzech miesięcy), należy
regularnie kontrolować stan wszystkich części oraz opakowania. W razie potrzeby
opakowanie należy wymienić na nowe.
850041
7 / 16
PL
Parametry techniczne
4
Parametry techniczne
4.1
Dane techniczne
Nazwa:
Suszarka hotelowa 1600S
Numer art.:
850041
Materiał:
tworzywo sztuczne
Ilość poziomów regulacji strumienia
powietrza:
3
Stopień ochrony:
2
Długość przewodu w m:
1 - 2,5
Wartość przyłączeniowa:
1,6 kW | 220-240 V | 50/60 Hz
Wymiary (szer. x gł. x wys.) w mm:
260 x 125 x 205
Ciężar w kg:
0,7
Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych!
PL
Nazwa:
Suszarka hotelowa 1600SR
Numer art.:
850042
Materiał:
tworzywo sztuczne
Ilość poziomów regulacji strumienia
powietrza:
3
Stopień ochrony:
2
Długość przewodu w m:
1 - 2,5
Wartość przyłączeniowa:
1,6 kW | 220-240 V | 50/60 Hz
Wymiary (szer. x gł. x wys.) w mm:
280 x 140 x 250
Ciężar w kg:
1,2
Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych!
8 / 16
850041
Parametry techniczne
Wersja / właściwości
•
•
•
•
•
•
•
Wersja: montaż ścienny
Regulacja temperatury: możliwość regulacji za pomocą strumienia powietrza
Zimne powietrze
Rodzaj przewodu: przewód spiralny
Przycisk wł./wył: Na uchwycie
Wyłącznik główny: Na uchwycie ściennym
W zestawie:
- Uchwyt ścienny
- Materiał mocujący
• Gniazdo golarki (tylko przy 850042)
– 110 V i 230 V
4.2
Funkcje urządzenia
W pokojach hotelowych, pensjonatach, schroniskach młodzieżowych lub w kajutach
– dzięki eleganckiemu, czarnemu designowi suszarka hotelowa wzbogaci wystrój
każdego wnętrza. Wbudowane gniazdo golarki i długi przewód spiralny zapewniają
dużą elastyczność.
850041
9 / 16
PL
Instalacja i obsługa
4.3
Zestawienie podzespołów urządzenia
PL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Przełącznik regulacji strumienia powietrza
Włącznik/wyłącznik
Kabel
Przyłącze golarki
Uchwyt
Filtr
Instalacja i obsługa
5
5.1
Instalacja
Rozpakowanie / ustawienie
•
Rozpakować urządzenie i usunąć wszystkie zewnętrzne i wewnętrzne elementy
opakowania oraz zabezpieczenia transportowe.
10 / 16
850041
Instalacja i obsługa
OSTROŻNIE!
Niebezpieczeństwo uduszenia się!
Uniemożliwić dzieciom dostęp do materiałów opakowaniowych, takich jak
worki plastikowe i elementy styropianowe.
•
•
•
•
•
•
Jeśli na urządzeniu znajduje się folia ochronna, należy ją zdjąć. Folię ochronną
należy zdejmować powoli, aby nie pozostały resztki kleju. Ewentualne resztki
kleju usunąć odpowiednim rozpuszczalnikiem.
Należy uważać, aby nie uszkodzić tabliczki znamionowej oraz wskazówek
ostrzegawczych na urządzeniu.
Nigdy nie ustawiać urządzenia w wilgotnym lub mokrym otoczeniu.
Urządzenie należy ustawić tak, aby przyłącza były łatwo dostępne w celu
szybkiego odłączenia, jeśli pojawi się taka potrzeba.
Urządzenie należy ustawić na powierzchni o następujących właściwościach:
– równa, o wystarczającej nośności, odporna na wodę, sucha i odporna na
wysokie temperatury
– wystarczająco duża, aby bez przeszkód można było pracować z
urządzeniem
– łatwo dostępna
– posiadająca dobrą wentylację.
Należy zachować wystarczający odstęp od brzegów stołu. Urządzenie mogłoby
się przewrócić i spaść.
Podłączenie do prądu
•
•
•
Sprawdzić, czy dane techniczne urządzenia (zob. tabliczka znamionowa) pasują
do danych lokalnej sieci energetycznej.
Podłączyć urządzenie do pojedynczego, wystarczająco zabezpieczonego
gniazdka ze stykiem ochronnym. Nie podłączać urządzenia do gniazda
wielokrotnego.
Przewód przyłączeniowy ułożyć tak, aby nikt nie mógł po nim chodzić ani się o
niego potknąć.
850041
11 / 16
PL
Instalacja i obsługa
5.2
Obsługa
OSTROŻNIE!
To urządzenie nie może być instalowane w łazienkach.
Odstęp od łazienki musi wynosić co najmniej 1,5 m.
•
•
•
Nie wolno używać urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, umywalki lub innego
pojemnika z wodą.
Po każdym użyciu należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
W otwory wlotowe powietrza oraz wydmuchujące powietrze nie wolno wkładać
żadnych metalowych przedmiotów, gdyż może to prowadzić do porażenia
prądem.
Przed użyciem
PL
1. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenie należy oczyścić według
wskazówek zawartych w punkcie 6 „Czyszczenie“.
2. Podłączyć urządzenie do odpowiedniego pojedynczego gniazdka.
Uruchomienie / regulacje
1.
2.
3.
4.
5.
Włączyć urządzenie za pomocą włącznika/wyłącznika.
Wybrać żądnych poziom regulacji strumienia powietrza.
Wysuszyć włosy.
Należy uważać, aby nie trzymać suszarki zbyt blisko włosów.
Po użyciu wyłączyć suszarkę.
Przyłącze golarki
Urządzenie 850042 wyposażone jest w przyłącze golarki.
1. Włożyć golarkę w przewidziane do tego przyłącze.
2. Gdy golarka jest podłączona, nie należy używać suszarki hotelowej.
12 / 16
850041
Czyszczenie
6
Czyszczenie
6.1
•
•
•
•
•
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podczas
czyszczenia
Przed czyszczeniem urządzenie należy odłączyć od zasilania elektrycznego.
Pozostawić urządzenie do zupełnego ostygnięcia.
Uważać, aby do urządzenia nie dostała się woda. Nie zanurzać urządzenia
podczas czyszczenia w wodzie lub innych cieczach. Do czyszczenia urządzenia
nie używać strumienia wody pod ciśnieniem.
Nie używać do czyszczenia urządzenia żadnych ostrych ani metalowych przedmiotów (nóż, widelec itp.). Ostre przedmioty mogą uszkodzić urządzenie, a przy
kontakcie z elementami przewodzącymi prąd doprowadzić do porażenia prądem.
Nie używać do czyszczenia żadnych środków szorujących, zawierających
rozpuszczalniki ani żrących środków czyszczących. Mogą one uszkodzić
powierzchnię.
6.2
Czyszczenie
PL
1. Obudowę urządzenia przetrzeć za pomocą miękkiej, wilgotnej ściereczki.
2. Osuszyć obudowę miękką ściereczką.
3. Filtr należy regularnie oczyszczać.
850041
13 / 16
Możliwe usterki
7
Możliwe usterki
Poniższa tabela zawiera opisy możliwych przyczyn i sposobów usuwania usterek
pracy lub błędów występujących przy eksploatacji urządzenia. Jeżeli nie można
usunąć usterek działania, należy skontaktować się z serwisem.
Błąd
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Brak funkcji
Wtyczka nie jest włożona
Włożyć wtyczkę sieciową.
Poziom grzania
Urządzenie jest przegrzane
wyłącza się w trakcie
pracy
8
Poczekać, aż urządzenie
ostygnie.
Utylizacja
Urządzenia elektryczne
Urządzenia elektryczne opatrzone są tym symbolem. Urządzenia
elektryczne muszą być w sposób właściwy i przyjazny dla
środowiska usuwane i poddawane recyclingowi. Nie wolno
wyrzucać urządzeń elektrycznych do odpadów domowych.
Odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego i usunąć z
urządzenia przewód przyłączeniowy.
PL
Urządzenia elektryczne należy oddawać do wyznaczonych punktów zbiórki.
14 / 16
850041
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement