Bartscher 100060 Novy-exhaust hood, W600, SS Bedienungsanleitung

Bartscher 100060 Novy-exhaust hood, W600, SS Bedienungsanleitung | Manualzz
100060
NL -
België
Gebruiksaanwijzing en installatievoorschriften
p. 2
FR -
Belgique
France
Mode d’emploi et d’installation
p. 5
DE -
Belgien
Deutschland
Österreich
Schweiz
Montage- und Bedienungsanleitung
p. 8
Operating and installation Instructions
p. 11
Gebruiksaanwijzing en installatievoorschriften
p. 14
EN
NL -
Nederland
706/1 - 736/1- 739/1 - 749/1 - 750/1
906/1 - 936/1 - 939/1 - 949/1 - 950/1
ALGEMENE INFORMATIE
• Lees aandachtig deze gebruiksaanwijzing vóór de installatie en ingebruikname van dit toestel.
• Dit toestel is enkel geschikt voor huishoudelijk gebruik.
• Het is aanbevolen om de installatie te laten uitvoeren door een bevoegd persoon. Voor schade
die door niet voorschriftmatige of door verkeerde installatie veroorzaakt wordt, wijst de fabrikant
elke vorm van aansprakelijkheid af.
• Controleer de staat van het toestel en het montagemateriaal zodra u ze uit de verpakking haalt.
Neem het toestel met zorg uit de verpakking. Gebruik geen scherpe messen om de verpakking
te openen. Installeer het toestel niet indien het beschadigd is en richt u in dat geval tot NOVY.
• Bewaar deze handleiding zorgvuldig en geef ze door aan de persoon die het toestel eventueel
na u gebruikt.
• Recyclage van de transportverpakking en het oude toestel
Dit toestel is beschermd door verpakking. De gebruikte materialen zijn niet schadelijk voor het
milieu en geschikt voor recyclage. Opteer voor een milieuvriendelijke afvoer van de verpakking.
Uw apparaat bevat tevens vele recycleerbare materialen. Daarom dienen gebruikte apparaten
van ander afval te worden gescheiden. De recyclage van de apparaten die door uw fabrikant
wordt georganiseerd wordt op deze manier onder de beste omstandigheden uitgevoerd, overeenkomstig de Europese richtlijn 2002/96/CE betreffende elektrisch en elektronisch afval. Informeer bij uw gemeente of bij uw verkoper naar de dichtstbijzijnde inzamelplaats voor uw oude
apparaten.
• Storing
In geval van storing, aarzel niet om onze Hersteldienst te contacteren:
Voor België:
Tel.: 056/36.51.02
Voor Frankrijk:
Tel.: 03.20.94.06.62
Voor Duitsland:
Tel.: 0511.54.20.771
Voor alle andere landen: uw lokale installateur of Novy in België: +32 (0)56/36.51.02
Voor een goede en vlotte afhandeling is het noodzakelijk dat de Hersteldienst weet welk type
apparaat u heeft. Deze gegevens vindt u op het typeplaatje achter de vetfilter en kunt u het best
hier noteren:
Typenummer:……………………….
• Voor alle andere opmerkingen of vragen waar deze gebruiksaanwijzing geen antwoord op biedt,
contacteer onze Customer Service:
Voor België:
Tel.: 056/36.51.01
Voor Frankrijk:
Tel.: 03.20.94.06.62
Voor Duitsland:
Tel.: 0511.54.20.771
Voor alle andere landen: uw lokale installateur of Novy in België: +32 (0)56/36.51.02
BE 2
Gebruik
Bediening
OPMERKING: deze gebruiksaanwijzing geldt voor
verschillende uitvoeringen van het toestel. Het is
mogelijk dat er kenmerken worden beschreven
die niet van toepassing zijn op uw toestel
Bij gebruik van de dampkap dient er in de ruimte
altijd een luchttoevoer aanwezig te zijn, waardoor
verse lucht kan toestromen. Het aanvoeren
van verse lucht kan geschieden door een raam
te kantelen, een deur te openen of door een
toevoerrooster aan te brengen.
Hoe groot de keuken of de ruimte met open keuken
ook is, er kan slechts zoveel lucht uit de ruimte
worden afgezogen als er wordt aangevoerd. Te
weinig luchttoevoer kan een rendementsverlies
van 50% en meer veroorzaken.
Door te weinig luchttoevoer kan terugslag
ontstaan in andere aanwezige afvoerkanalen,
zoals bijvoorbeeld het rookafvoerkanaal van de
open haard of andere verbrandingstoestellen.
Dit veroorzaakt een vergiftigingsgevaar door
teruggezogen gassen en verbrandingsgassen.
Bij gelijktijdig gebruik van de dampkap en
toestellen gevoed met energie, anders dan
elektrisch, mag de onderdruk in de ruimte niet
groter zijn dan 4 Pa (=0,04 mBar).
Veiligheid
• Alleen onder voortdurend toezicht mag onder
de dampkap gefrituurd worden.
• Flamberen onder de dampkap is in geen geval
toegestaan.
• In geval van brand schakel altijd uw dampkap
uit.
• Blus brandende vetten nooit met water, maar
dek de pan af met een passend deksel of een
blusdeken.
III
II
I
sterke afzuiging
matige afzuiging
lichte afzuiging
verlichting
Installatie
De NOVY dampkap kan u rechtstreeks aan de
muur hangen door middel van de bijgeleverde
Z-rail. Boor op de gepaste plaats gaten in de
muur met een steenboor van 8 mm. Bevestig
hierin de nylon pluggen en schroef vervolgens de
rail stevig vast met de bijgeleverde schroeven.
Hang tenslotte de dampkap op.
Om de dampkap onderaan een hangkast te
monteren dient er een uitsparing voorzien te
worden, alsook de gaten Ø 8 die zich in de
bovenzijde van de kap bevinden. Bijgeleverde
bouten M5 kunnen dan met rondsels, door de
kast in de clipsmoeren geschroefd worden.
Tips
De keukendampen worden het meest doeltreffend
verwijderd door:
• Inschakelen van de dampkap enkele minuten
voor de aanvang van het koken.
• Uitschakelen van de dampkap ongeveer 10
minuten na het beëindigen van het koken
(Uitschakelen met naloopstand, indien beschikbaar).
• Vermijd elke tocht boven het kookvlak.
• Plaats uw kookgerei zodanig dat opwellende
dampen onder het aanzuigoppervlak van de
kap terechtkomen.
• Koken met inductie: de intensiteit van dampkap en kookplaat zo laag mogelijk instellen om
overproductie van dampen te beperken.
BE 3
Onderhoud
Vervanging van de lampen
Onderhoud van de vetfilter
In de dampkap bevinden zich 1 of 2 metalen
vetfilters die naargelang het gebruik en minstens
2 keer per maand dienen gereinigd te worden.
Bij het verpakken zit de vetfilter stevig vast aan
de veren. Om de montage te vergemakkelijken
volstaat het om de veren lichtjes naar de
binnenkant van de filter te verbuigen.
Voor iedere interventie het toestel elektrisch
ontkoppelen.
Druk het glas samen met de glashouder (rail)
omhoog en draai de gekartelde schroeven enkele
toeren los. Blijf het glas vasthouden terwijl u de
glashouder (rail) wegneemt. Schuif het glas naar
achteren om te verwijderen.
De inox onderplaat gelijktijdig aan het linker en
rechter uiteinde vastnemen (niet in het midden) en
naar onder trekken. De vetfilter kunt u verwijderen
door aan het haakje te trekken dat zich op de filter
bevindt.
De filter kan als volgt gereinigd worden:
• In de vaatwasmachine.
• Handmatig: Dompel de filter in een oplossing
van heet water en een ontvettend vloeibaar
detergent. Spoel vervolgens de filter onder
de kraan met heet water en laat ze daarna
uitdrogen.
Belangrijk! Indien de bovenvermelde instructies
niet worden uitgevoerd, ontstaat er door een te
sterke vervuiling, kans op brandgevaar.
Onderhoud van de dampkap
De dampkap kan worden gereinigd met
vochtige doek en een mild reinigingsmiddel.
Gebruik nooit agressieve, krassende producten.
Chloorhoudende (Eau de Javel) producten niet
aanwenden voor de inox delen daar ze deze
onherroepelijk beschadigen.
Onderhoud van de inox oppervlaktes gebeurt best
met NOVY Inoxcleaner (bestelnummer 906.060).
Voor de kappen van 60 cm is de lamp van type 15
Watt, voor de kappen van 90 en 100 cm is het een
TL-lamp van 18 Watt. Startertype: 4 - 80 W.
Voor de 906/1 en 936/1 is de lamp van type
15 Watt, voor de 939/1, 949/1 en 950/1 is
het een TL-lamp van 18 Watt. Startertype:
4 - 80 W.
Elektrische aansluiting
De dampkap is voorzien van aansluitsnoer en
stekker met aarding. Sluit de stekker steeds aan
op een contactdoos met aarding.
De contactdoos goed bereikbaar monteren.
Vervanging van het aansluitsnoer dient steeds
te gebeuren door een bekwame vakman.
Stroomsterkte en verbruik zijn aangegeven op
het specificatieplaatje, aan de binnenkant van de
dampkap.
Afmetingen: p. 19
Elektrisch schema: p. 20
BE 4
INFORMATIONS GENERALES
• Veuillez lire les instructions attentivement avant de procéder, au montage de l’appareil.
• La mise en place de cet appareil doit être réalisée par un installateur qualifié. Le non-respect
de cette condition entraîne la suppression de la garantie constructeur et tout recours en cas
d’accident.
• Contrôlez l’état de l’appareil et les pièces de montage au déballage. Déballez l’appareil
avec soin. Evitez d’utiliser à ne pas utiliser des couteaux ou objets tranchants pour ouvrir
l’emballage. Si l’appareil est endommagé stopper l’installation et contacter NOVY.
• Conservez soigneusement ce mode d’emploi. Transmettez-le au propriétaire suivant.
• Mise au rebut de l’emballage de transport et de l’ancien appareil.
Pour son transport, votre nouvel appareil a été protégé par un emballage dont tous les
composants sont compatibles avec l’environnement et recyclables. Aidez-nous à éliminer
l’emballage dans le respect de l’environnement.
Les appareils usagés ne sont pas des déchets dénués de valeur. Un retraitement adapté à
l’environnement peut permettre d’en tirer des matières premières de valeur.
Cet appareil est labélisé conformément à la directive européenne 2002/96/CE sur les appareils
électriques et électroniques usagés. Pour connaître les circuits actuels d’élimination, adressezvous s.v.p. à votre revendeur ou à l’administration de votre commune.
• En cas de problèmes techniques, n’hésitez pas à contacter notre Service de réparation:
Pour la Belgique: Tel.: 056/36.51.02
Pour la France:
Tel.: 03.20.94.06.62
Pour l’Allemagne: Tel.: 0511.54.20.771
Pour les autres Pays: votre installateur local ou Novy en Belgique: +32 (0)56/36.51.02
Pour une intervention rapide il est nécessaire de communiquer le numéro de type de l’appareil
figurant sur la plaque de contrôle située derrière le filtre à graisse. Notez le numéro de type ici:
Numéro de type:……………………….
• Pour toute autre remarque ou question auxquels ce mode d’emploi ne réponds pas, veuillez
contacter notre Customer Service:
Pour la Belgique: Tel.: 056/36.51.01
Pour la France:
Tel.: 03.20.94.06.62
Pour l’Allemagne: Tel.: 0511.54.20.771
Pour les autres Pays: votre installateur local ou Novy en Belgique: +32 (0)56/36.51.02
FR 5
Fonctionnement
Commande électronique
REMARQUE: Cette notice de montage vaut
pour plusieurs modèles. Certains équipements,
qui ne s’appliquent pas à votre appareil,
peuvent y être décrits.
Quelles que soient les dimensions de votre cuisine,
votre hotte ne peut évacuer que l’équivalent de
l’air de remplacement que vous laissez entrer
dans la pièce. C’est pourquoi, lors de l’utilisation
de la hotte, il est important que de l’air frais puisse
entrer dans la cuisine par une grille d’aération ou
par une porte ou une fenêtre entrouverte.
Le rendement de la hotte peut être diminué jusqu’à
50% et plus à cause d’un manque d’aération.
III
II
I
En cas d’entrée d’air insuffisante, une dépression
peut apparaître dans le conduits de chauffage,
par exemple feu ouvert, chaudière.
Lors de l’emploi simultané de la hotte et d’appareils
utilisant une énergie autre que l’électricité (par
exemple gaz, charbon) la dépression dans la
cuisine ne peut pas dépasser 4 Pa (= 0,04 mBar).
La hotte peut être suspendue au mur avec le rail
Z fourni. Forez les trous aux bons endroits avec
une mèche de 8 mm. Placez ensuite les chevilles
en nylon et vissez le rail solidement. Accrochez
enfin la hotte.
Sécurité
• Ne jamais laisser votre friteuse sans surveillance.
• Il est strictement interdit de flamber sous la
hotte.
• En cas de feu éteindre la hotte.
• Ne jamais éteindre des graisses ou huiles
brûlantes avec de l’eau. Couvrez la casserole
avec un couvercle ou une couverture (humide).
grande vitesse
vitesse moyenne
petite vitesse
éclairage
Installation
Pour visser la hotte au fond d’une armoire,
prévoyez une découpe pour l’amortisseur de bruit
et forez les trous Ø 8 situés au-dessus de la hotte,
dans l’armoire.
Les boulons M5 et rondelles ci-joint, peuvent être
vissés dans la hotte par intermédiaire des écrous.
Conseils
Pour une bonne efficacité, il est conseillé:
• De mettre la hotte en marche quelques minutes avant le début de la cuisson.
• De l’arrêter 10 minutes après la fin de la cuisson (Arrêt avec permanence, si disponible).
• D’éviter des courants d’air au-dessus du plan
de cuisson.
• De placer les casseroles de façon que les
buées ne sortent pas du plan inférieur de votre
hotte.
• Cuisson sur induction: utiliser la taque et la
hotte sur les niveaux les plus bas possible
pour éviter la formation excessive de buées.
FR 6
Entretien
Remplacement des lampes
Filtre à graisse
La hotte est équipée d’une ou deux filtres 100%
métalliques. Suivant la fréquence d’utilisation et
au moins 2 fois par mois les filtres doivent être
enlevés et nettoyés.
Poussez le verre avec son rail vers le haut et
desserrez les vis de quelques tours. Sans lâcher
le verre, retirez le rail vers le bas.
Ensuite, glissez le verre vers l’arrière pour le sortir.
Accès au filtre à graisse
Au déballage, le filtre est fermement verrouillé par
ses ergots pour éviter un décrochage durant le
transport. Pour faciliter des démontages ultérieurs,
il suffit de pousser légèrement les ergots vers le
centre du filtre pour adoucir le verrouillage.
Les filtres sont accessibles par l’ouverture en
bascule du carter en inox. Tirer le carter vers le
bas en le maintenant fermement de chaque côté
(ne pas tirer au milieu). Pour ôter le filtre: tirer sur
la languette vers le bas.
Nettoyage:
• Dans le lave-vaisselle
• Préparez dans l’évier de l’eau chaude additionnée d’un détergent liquide. Laissez
tremper le filtre et nettoyez-le pour en éliminer
toutes les particules. Rincez et contrôlez la
propreté par mirage à contre-jour. Egoutterz
séchez et remettrez-le en place. Ne pas utiliser
de poudre non dissoute.
Important! Un filtre trop chargé dégorge et peut
présenter un risque d’incendie.
Ne négligez jamais le nettoyage périodique.
La lampe est du type TL 15 Watt pour les hottes
de 60 cm, pour les hottes de 90 ou 100 cm c’est
du type TL 18 Watt.
Type du starter: 4 - 80 W
La lampe est du type TL 15 Watt pour modèles
906/1 et 936/1 et du type TL 18 Watt pour modèles
909/1, 939/1, 949/1 et 950/1. Type du starter:
4 - 80 W.
Raccordement électrique
Avant toute intervention, débrancher la hotte du
réseau électrique
Pousser le verre avec son rail vers le haut et
dévisser les vis cartelées de quelques tours. Ne
lâchez pas le verre, mais retirez le verre vers le
bas. Maintenant glisser le verre vers l’arrière pour
le sortir.
Dimensions: p. 19
Schéma électrique: p. 20
La carrosserie
Avant toute intervention, laisse refroidir les lampes
suffisamment.
L’extérieur de la hotte se nettoie avec un chiffon
humide et un détergent doux. Ne pas utiliser
des produits agressifs, abrasifs ou chlorés.
L’utilisation de l’eau de javel est également à
proscrire. Entretenez les surfaces en inox avec
NOVY Inoxcleaner (906060).
FR 7
ALLGEMEINE INFORMATIONEN
• Lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme und Installation der Dunstabzugshaube
aufmerksam durch.
• Dieses Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch bestimmt.
• Lassen Sie die Montage von geschultem Personal durchführen. Für Schäden, die durch
nicht vorschriftsgemäße oder unsachgemäße Anbringung verursacht werden, lehnt Novy
jeglicheHaftung ab.
• Kontrollieren Sie den optischen und technischen Zustand des Geräts und des Montagematerials.
Nehmen Sie die Haube vorsichtig aus der Verpackung. Benutzen Sie dazu bitte kein Messer
oder andere scharfe Gegenstände. Prüfen Sie bitte unbedingt Funktion und Oberfläche vor dem
Einbau! Installieren Sie das Gerät nicht im Falle einer etwaigen Beschädigung und wenden Sie
sich an NOVY.
• Heben Sie diese Anleitung sorgfältig auf und übergeben Sie sie der Person, die das Gerät
eventuell nach Ihnen verwendet.
• Entsorgung der Transportverpackung und des Altgerätes
Ihr neues Gerät wurde auf dem Weg zu Ihnen durch die Verpackung geschützt. Alle eingesetzten
Materialien sind umweltverträglich und wieder verwertbar. Bitte helfen Sie mit und entsorgen Sie
die Verpackung umweltgerecht.
Altgeräte sind kein wertloser Abfall. Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe
wiedergewonnen werden. Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/
EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte gekennzeichnet. Über aktuelle Entsorgungswege
informieren Sie sich bitte bei Ihrem Fachhändler oder bei Ihrer Gemeindeverwaltung.
• Kundendienst
Bei technischen Mängeln können Sie den Kundendienst des für Sie zuständigen Landes
kontaktieren:
Für Belgien: Tel.: 056/36.51.02
Für Frankreich: Tel.: 03.20.94.06.62
Für Deutschland und Österreich: Tel.: +49 511.54.20.771
Für andere Länder: Ihren Händler oder Novy Belgien: +32 (0)56/36.51.02
Für eine schnelle Abwicklung muss der Reparaturdienst wissen, welchen Gerätetyp Sie haben.
Diese Angabe finden Sie auf dem Typenschild hinter dem Fettfilter. Bitte notieren Sie den Code
hier:
Typennummer:……………………….
• Für alle anderen Bemerkungen oder Fragen, auf die diese Gebrauchsanleitung keine Antwort
bietet, kontaktieren Sie unseren Customer Service:
Für Belgien: Tel.: 056/36.51.01
Für Frankreich: Tel.: 03.20.94.06.62
Für Deutschland und Österreich: Tel.: +49 511.54.20.771
Für andere Länder: Ihren Händler oder Novy Belgien: +32 (0)56/36.51.02
DE 8
Wirkung
Bedienung
HINWEIS: Diese Gebrauchsanleitung gilt für
mehrere Ger.teausführungen. Es ist möglich, dass
einzelne Ausstattungsmerkmale beschrieben
sind, die nicht auf Ihr Gerät zutreffen.
Bei Abluft: Wie groß Ihre Küche oder der offene
Raum auch ist, man kann nur die Menge Luft
absaugen die nachströmt.
Beim Gebrauch der Dunstabzugshaube im
Abluftbetrieb öffnen Sie bitte ein Fenster oder
sorgen Sie für eine andere geeignete Zuluft.
Eine zu kleine oder fehlende Luftzuft ergibt
einen Leistungsverlust und eine mangelhafte
Fettabscheidung.
Bei gleichzeitigem Betrieb einer offenen
Brennstelle und einer Abluftdunsthaube besteht
Vergiftungsgefahr!
Beim gleichzeitigen Gebrauch einer Ablufthaube
und einer offenen Brennstelle darf der Unterdruck
nicht größer als 4 Pa (= 0,04 mBar) sein. Beachten
Sie die gesetzlichen Vorschriften und sprechen
Sie mit Ihrem Schornsteinfeger!
Sicherheitshinweise
• Bitte flambieren Sie nicht unter der Dunsthaube.
• Fritieren Sie nur unter Aufsicht.
• Bei einem eventuellen Feuer schalten Sie den
Motor aus.
• Löschen Sie das Feuer nicht mit Wasser. Benutzen Sie einen Deckel, ein feuchtes Tuch
oder eine Decke.
Tipps
Der Dunst wird wirkungsvoll erfasst durch:
• Einschalten der Dunstabzugshaube zu Beginn
des Kochvorgangs.
• Ausschalten der Dunstabzugshaube einige
Minuten nach dem Ende des Kochens (durch
Nutzung der Nachlaufzeit).
• Setzen Sie Kochtöpfe oder Bratpfannen mit
aufwallenden Dampfen so auf das Kochfeld,
dass diese unter die Absaugfläche ziehen.
• Vermeiden Sie Querströmung zwischen Kochfeld und Dunstabzugshaube.
III
II
I
starke Absaugung
normale Absaugung
leichte Absaugung
Beleuchtung
Montage
Die Novy Dunstabzugshaube können Sie direkt
an die Mauer hängen mittels der nachgelieferten
Z-Schiene.
Bohren Sie auf den richtigen Stelle ein Loch mit
einem Steinbohrer von 8 mm. Befestigen Sie hier
die nylonen Spunden und schrauben Sie Schiene
kräftig fest, mit den nachgelieferten Schrauben.
Um die Dunstabzugshaube unten einen
Hängschrank zu montieren, gebrauchen Sie die
Löchern oben in der Dunstabzugshaube.
Für die Montage zwischen zwei Hangschränke
befestigen Sie die vier Bügeln an die obere Seite
der Dunstabzugshaube an die Seitenschränke
mittels eingeschlossenen Bolzen, Schrauben und
Müttern.
DE 9
Reinigung
Ersatz der Lampen
Reinigung des Fettfilters
Je nach Benutzungsdauer, aber mindestens alle
2 Wochen, sollte der Fettfilter herausgenommen
und gereinigt werden.
Die Hauben mit ein Breite von 60 cm haben eine
TL-Lampe von 15 Watt, warm, weiß nr. 25.
Die Hauben mit ein Breite von 90 cm oder 100 cm
haben eine TL-Lampe von 18 Watt, warm, weiß
nr. 25.
Der starter is von der Typ: 4 - 80 W.
Reinigung der Dunsthaube
Zum Öffnen der Bodenplatte fassen Sie rechts
und links in den Spalt der Randabsaugung und
klappen die Bodenplatte nach unten herunter.
Den Fettfilter (1) können Sie am Griff nach unten
herausziehen.
Der Fettfilter kann in kochendem Wasser mit fettlösenden Reinigungsmitteln gesäubert werden.
Nach der Reinigung den Fettfilter abtropfen und
trocknen lassen. Sie können den Fettfilter auch in
der Geschirrspülmaschine reinigen.
Wichtig! Bitte folgen Sie den Reinigungsanweisungen,
sonst kann eine starke Verschmutzung
der Fettfilter und demzufolge Feuergefahr entstehen.
Elektrischer Anschluß
Für den elektrischen Anschluβ hat das Gerät einem Schutzkontakt-Stekker. Bauseits muβ hierfür eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdose für Wechselstrom vorhanden sein
(Siehe auch die Angaben auf dem Typenschild).
Die Steckdose muß gut erreichbar montiert sein.
Abmessungen: p. 19
Elektrischer Schaltplan: p. 20
DE 10
GENERAL INFORMATION
• Please read these operating instructions carefully. They contain information about installation,
operation, safety and maintenance you need to be aware of.
• This hood is for domestic use only
• It is recommended to have the installation done by a qualified professional. Any damage due to
faulty or unprofessional installation relieves the manufacturer of any form of responsibility.
• Check the condition of the hood and the installation material before installing. Carefully remove
the hood out of the packaging. Be careful not to use sharp knives to open the box.
• Please keep these instructions to pass on to future users.
• Disposal of transport packaging and old appliance
Your new appliance was sent to you in protective packaging. All utilised materials are environmentally safe and recyclable. Please help us by disposing of the packaging in an environmentally friendly manner.
Old appliances are not worthless rubbish. Valuable raw materials can be reclaimed by recycling
old appliances. This appliance is identified according to the European Directive 2002/96/EC on
waste electrical and electronic equipment. Please ask your dealer or inquire at your local authority about current means of disposal.
• Technical problem
In case of technical problems please contact Novy Service Department:
For Belgium:
Tel.: 056/36.51.02
For France:
Tel.: 03.20.94.06.62
For Germany:
Tel.: 0511.54.20.771
For all other countries: your local installor or Novy Belgium: +32 (0)56/36.51.02
Please supply us with the model number of your hood. The model number can be found on the
engraved plaque behind the filter.
You can make a note of the number here: ……………………………
• For all remarks or questions to which this manual doesn’t answer please contact our Customer
Service:
For Belgium:
Tel.: 056/36.51.01
For France:
Tel.: 03.20.94.06.62
For Germany:
Tel.: 0511.54.20.771
For all other countrys: your local installor or Novy Belgium: +32 (0)56/36.51.02
EN 11
Use
Operation
NOTE: These operating instructions apply to
several appliance models It is possible that
individual features are described which do not
apply to your appliance.
When using a hood sufficient air flow is necessary.
However large your kitchen may be, there is only
so much air available in that space. Opening a
door or window or the installation a ventilation
grid close to the hood insures a good quality of
air flow.
Insufficient air flow will impair the extraction
efficiency of your hood immensely.
Insufficient air flow can cause reflux from other
air ducts such as chimneys or combustion
appliances.
When using a cooker hood and appliances using
energy other than electrical in the same space,
the pressure in the room may not surpass 4 Pa (=
0.04mBar).
Safety
• Deep frying under the hood is only allowed
under constant supervision.
• Under no circumstances is it allowed to
flambé under the hood.
• In case of fire always switch off the hood.
• Never extinguish burning fat or oil with water.
Cover the pot with a well fitting lid or a burnblanket.
Advice
For maximum efficiency please follow this advice:
• When cooking make sure pots are positioned
properly under the hood surface.
• Activate the hood a few minutes prior to cooking.
• Switch the hood off 10 minutes after cooking
is finished (switch off with 10 minute delay).
• Avoid drafts under the hood surface.
• When using induction: adapt the intensity of
both hob and hood to the lowest possible
level in order to avoid excessive creation of
damp fumes.
III
II
I
High extraction
Medium extraction
Slow extraction
Lighting
Installation
These hoods are equipped with a powerful
centrifugal fan and the NOVY
Silencer. Cooking fumes and vapours are
evacuated through a filter to
the exterior. Radial extraction covers the entire
cooking surface thus
guaranteeing a high level of efficiency.
These appliances are for domestic use only. They
can be installed in a
deep cupboard, chimneybreast, island, etc.
Minimum installation height: 60 cm above electric,
65 cm above gas and
75 cm above induction cookers.
Maximum installation height: 80 cm above
cooking surface.
Please check if all installation materials are
enclosed in the
packaging.
EN 12
Maintenance
Replacing the lamps
Maintenance of the grease filter
The hood contains one or two metal filters which
should be cleaned twice a month.
Please allow the lights to cool down sufficiently
before touching them. Cover and protect delicate
surfaces underneath the hood when changing
lamps.
Access to the filter
Take hold of the right and left side of the plate (a)
and pull down simultaneously.
Remove the filter (b) by taking hold of its hook and
pulling down.
If the TL-lamp needs replacing you can take out
the glass plate at the front by unscrewing the two
screws at the back of the glass plate.
Cleaning the filter:
• in the dishwasher
• manually: in a hot solution of water and a
liquid detergent. Rince and allow to dry completely
Electrical connection
Important! The previous instructions need to
be followed. If not an increased fire hazard may
occur.
Maintenance of the hood
Please allow the lights to cool down sufficiently
before cleaning the hood.
Use a soft, wet cloth and a mild detergent to clean
the hood.
Never use aggressive, abrasive detergents or
sponges. Bleach will damage stainless steel.
For the hoods of 60 cm the TL-lamp is 15 Watt,
for the hoods of 90 and 100 cm it is 18 Watt.
Electrical output: electrical cord + plug with
ground. To be plugged into socket with ground.
Check for compatibility with information on type
plate (behind filter).
Socket must be within reach.
Changes or replacement of the electrical cord
should be performed by a professional only.
Dimensions: p. 19
Electrical scheme: p. 20
The stainless steel surfaces can be treated with
Novy Inoxcleaner (906.060) after cleaning.
EN 13
ALGEMENE INFORMATIE
• Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voor de installatie en ingebruikname van dit
toestel.
• Dit toestel is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik.
• Het is aan te bevelen om de installatie te laten verzorgen door een erkende installateur. Voor
schade die door niet voorschriftmatige of door verkeerde installatie veroorzaakt wordt, wijst de
producent/ fabrikant elke vorm van aansprakelijkheid af.
• Controleer het toestel of deze niet beschadigd is voordat deze gemonteerd wordt. Meld
ontbrekende materialen of schade direct bij uw (keuken)leverancier. Gebruik geen scherpe
voorwerpen om de verpakking te openen. Neem het toestel met zorg uit de verpakking.
• Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en geef deze door aan de persoon die het toestel
eventueel na u gebruikt.
• Afvoer van verpakking en het oude toestel:
Dit toestel is beschermd door verpakking. De gebruikte materialen zijn niet schadelijk voor het
milieu en geschikt voor recycling. Zorg voor een milieuvriendelijke afvoer van de verpakking.
Uw (oude) toestel bevat tevens recyclebare materialen. Het is uw verantwoordelijkheid als
gebruiker uw oude toestel in te leveren op een aangewezen inzamelpunt. Het recyclen van de
toestellen wordt op deze manier uitgevoerd overeenkomstig de Europese richtlijn 2002/96/CE
betreffende elektrisch en elektronisch afval. Meer informatie over het afvoeren van uw oude
toestel kunt u opvragen bij de reinigingsdienst van uw gemeente.
• Storing:
In geval van een storing kunt u contact opnemen met uw (keuken)leverancier.
Voor een goede en snelle afhandeling is het noodzakelijk dat u bij het melden van een service
weet welk type afzuigkap u heeft. Het typenummer vindt u op een sticker in de binnenzijde van
de afzuigkap. Deze wordt zichtbaar zodra u het filter uit de afzuigkap neemt.
Het typenummer kunt u hier noteren:
Typenummer: ………………………………………
• Voor alle andere opmerkingen en vragen of het bestellen van onderdelen, kunt u contact opnemen
met: Novy Nederland B.V.
E-mail: [email protected]
Tel: 088-0119100
Wijzigingen en zet- of drukfouten voorbehouden, april 2012
NL 14
GEBRUIK
Let op:
Deze gebruiksaanwijzing geldt voor verschillende
uitvoeringen. Het is mogelijk dat er kenmerken
worden beschreven die niet van toepassing zijn
op uw afzuigkap.
Het typenummer staat op een sticker aan de
binnenzijde van de afzuigkap vermeld, die
zichtbaar wordt zodra het filter uit de afzuigkap
genomen wordt.
van de afzuigkap terechtkomen.
• Koken met inductie: zodra de inhoud van de pan
kookt, stel de intensiteit van de kookplaat lager
om overproductie van dampen te beperken.
BEDIENING
Aan de voorzijde van de afzuigkap bevindt zich
een bedieningspaneel met 4 schakelaars.
Verlichting
De afzuigkap dient gemonteerd te worden boven
een kookplaat. De afzuigkap kan onder een
keukenkast gemonteerd worden of vrij hangend
aan de muur.
Luchttoevoer
Bij gebruik van de afzuigkap dient er in de ruimte
altijd een luchttoevoer aanwezig te zijn, waardoor
verse lucht kan toestromen. Het aanvoeren van
verse lucht kan geschieden door een raam of
een buitendeur enigszins te openen of door een
toevoerrooster aan te brengen.
Hoe groot de keuken of de ruimte met open keuken
ook is, er kan slechts zoveel lucht uit de ruimte
worden afgezogen als er wordt toegevoerd. Een
te klein of het ontbreken van luchttoevoeropening
zal de afzuigcapaciteit van de afzuigkap doen
afnemen.
Door te weinig luchttoevoer kan terugslag
ontstaan in andere aanwezige afvoerkanalen,
bijvoorbeeld via het rookafvoerkanaal van de
openhaard of andere verbrandingstoestellen.
Dit veroorzaakt een vergiftigingsgevaar door
teruggezogen gassen en verbrandingsgassen.
Veiligheid
• Blijf voortdurend toezicht houden bij het frituren
onder de afzuigkap.
• Nooit flamberen onder de afzuigkap.
• In geval van vlam in de pan schakel altijd de
afzuigkap uit.
• Blus brandende vetten nooit met water, maar
dek de pan af met een passend deksel of een
blusdeken.
Tips
De kookdampen worden het meest doeltreffend
verwijderd door:
• De afzuigkap enkele minuten voor het koken
aan te zetten.
• De afzuigkap ongeveer 10 minuten na het
beëindigen van het koken uit te zetten.
• Vermijd tocht boven de kookplaat.
• Plaats de pannen op de kookplaat zodanig dat de
kookdampen goed onder het aanzuigoppervlak
I Snelheid 1
II Snelheid 2
III Snelheid 3
De afzuigkap is voorzien van randafzuiging. Dit
houdt in dat de afzuiging geconcentreerd wordt
op de randen van de afzuigkap. Hierdoor ontstaat
aan de randen een hogere luchtsnelheid met als
resultaat een beter afzuigrendement.
Een zelfheersend thermocontact zorgt ervoor dat
de motor bij oververhitting wordt uitgeschakeld.
Na afkoeling zal de motor weer inschakelen. Het
vaststellen van de oorzaak van de oververhitting is
noodzakelijk. Dit kan bijvoorbeeld zijn door vlam in
de pan, de waaier van de motor wordt geblokkeerd
of er is een voorwerp in de uitblaasopening is
gekomen waardoor deze gedeeltelijk of volledig
is afgesloten.
ONDERHOUD
Onderhoud van het vetfilter
In de afzuigkap bevinden zich 1 of 2 metalen
vetfilters. Afhankelijk van het gebruik is het aan te
raden de filters minstens één keer in de 2 weken
te reinigen.
Toegang tot het vetfilter
Het vetfilter kunt u verwijderen door de onderplaat
met beide handen aan de linker- en rechterkant
vast te pakken en deze naar beneden te trekken.
Het vetfilter kunt u nu verwijderen door aan het
haakje te trekken dat zich op het filter bevindt
Het filter kan als volgt gereinigd worden:
• In de vaatwasser: laat het filter na het reinigen
eerst uitlekken. Let wel dat bij het reinigen in
de vaatwasser het filter door het zoutgehalte
NL 15
kan verkleuren. Dit heeft geen gevolgen voor
de werking.
• Handmatig: dompel het filter in een oplossing
van kokend water waaraan een ontvettend
afwasmiddel is toegevoegd. Spoel vervolgens
het filter uit onder de kraan met warm water en
laat deze daarna uitlekken.
Belangrijk! Indien de bovenvermelde instructies
niet worden uitgevoerd, ontstaat er door een te
sterke vervuiling kans op brandgevaar.
Onderhoud van de afzuigkap
Laat de verlichting afkoelen alvorens de afzuigkap
te reinigen. De buitenkant van de afzuigkap kan
gereinigd worden met een vochtige doek en een
mild reinigingsmiddel. Gebruik geen agressieve,
krassende of chloorhoudende producten. Het
onderhoud aan het rvs kan gedaan worden met
de NOVY rvs-cleaner (artikelnummer 563-79220).
MONTAGE VAN DE AFZUIGKAP
De advies voor de afstand tussen de kookplaat
en de afzuigkap is minimaal 650 mm en maximaal
700 mm.
Montage vrij hangend aan de muur
De afzuigkap kan direct aan de muur bevestigd
worden d.m.v. de bijgeleverde metalen
montagebeugels, pluggen en schroeven.
beugeltjes met een moer geplaatst zijn. Hierin
kan een stelschroef geplaatst worden waarmee
de hoek van de kap bepaald kan worden.
Om de stelschroeven te kunnen plaatsen dient de
onderplaat uit de afzuigkap genomen te worden.
Kantel de onderplaat naar beneden richting
te muur door deze aan de voorzijde met twee
handen naar beneden te trekken. Druk vervolgens
de onderplaat
bij de scharnierpunten naar links of rechts zodat
de scharnierpennen uit de afzuigkap komen.
Montage onder een keukenkast
Bij montage onder een keukenkast worden er 4
gaten (bij de type D 706, D 736, D 739, D 906,
D 936, D 939) en 5 gaten (bij de D 749, D 750,
D 949, D 950) geboord te worden met een boor
van 8 mm. Meet de bevestigingsgaten af op de
afzuigkap en teken deze af in de kast
Bij de D 700-serie dient in de bodem van de
kast een uitsparing gemaakt te worden t.b.v. het
motorhuis. Bij de D 900-serie dient bij een uitblaas
naar boven een uitsparing gemaakt te worden in
de bodem van de kast.
De afzuigkap wordt tegen de onderzijde van de
kast geplaatst. Met de 4 of 5 bouten wordt de kap
bevestigd aan de kast.
Teken op de muur een loodlijn ter hoogte van de
verticale middellijn van de afzuigkap. Bepaal de
hoogte vanaf de kookplaat tot de onderzijde van
de afzuigkap waarop u de afzuigkap gemonteerd
wilt hebben.
Voor de plaatsing van de bevestigingsbeugels zie
de tabel op de volgende pagina. Let op het juiste
typenummer van de afzuigkap!
Markeer de boorgaten en boor met een
steenboor van 8mm gaten in de muur op de
plaatsen die uitgespaard zijn in de metalen
bevestigingsbeugels. Plaats vervolgens de
pluggen en schroef de bevestigingsbeugel
waterpas vast.
De afzuigkap kan nu aan de bevestigingsbeugels
gehangen worden. Haak de randen aan de
achterzijde van de afzuigkap in de aanwezige
randen.
Zorg dat de afzuigkap niet naar voren helt. Bij
voorkeur dient de afzuigkap licht achterover
hellend geplaatst te worden (achterzijde max.
1 cm lager). Onderaan de afzuigkap zijn links
en rechts twee gaten aangebracht waar achter
NL 16
A
B
C
D
E
E
Type
Afstand
onderzijde
afzuigkap tot
kookplaat
Aantal cm
optellen bij
gekozen afstand
(waterpaslijn)
Aantal cm links
en rechts vanaf
de loodlijn tot
aan de beugel
Aantal cm
tussen de
middelste
beugel en linker
beugel
Aantal cm
tussen de
middelste
beugel en
rechter beugel
D 706 / D 736
65 cm tot 70 cm 11 cm
16 cm
x
x
D 739
65 cm tot 70 cm 11 cm
32 cm
x
x
D 749
65 cm tot 70 cm 11 cm
32 cm
26,5 cm
26,5 cm
D 750
65 cm tot 70 cm 11 cm
37 cm
29 cm
34 cm
D 906 / D 936
65 cm tot 70 cm 11 cm
16 cm
x
x
D 939
65 cm tot 70 cm 11 cm
32 cm
x
x
D 949
65 cm tot 70 cm 11 cm
35 cm
38 cm
18 cm
D 950
65 cm tot 70 cm 11 cm
37 cm
38 cm
25 cm
D 706 / D 736 / D 739 / D 906 / D936 / D 939
D 749 / D 750 / D 949 / D 950
NL 17
INSTALLATIE VAN HET AFVOERKANAAL
VERVANGEN VAN DE LAMP
De afvoer van de afzuigkap moet goed verzorgd
worden. Voor een optimale werking van de
afzuigkap is het van belang om bij de installatie
op de volgende punten te letten:
• Gebruik gladde, onbrandbare buizen met
een inwendige diameter die gelijk is aan de
uitwendige diameter van de aansluittuit van de
afzuigkap. Trek flexibele kanalen maximaal uit
en snij deze op maat af.
• Verminder de afvoerdiameter niet. Dit zal
de capaciteit doen verminderen en het
geluidsniveau doen toenemen.
• Maak het kanaal zo kort mogelijk en met zo min
mogelijk bochten naar buiten.
• Vermijd haakse bochten. Maak gebruik
van afgeronde bochten voor een goede
luchtgeleiding.
• Plat kanaal: oppervlakte plat kanaal moet even
groot zijn Ø150 mm = 177 cm².
• Bij een afvoer door de buitengevel, via een
spouwmuur, dient er op gelet te worden dat het
afvoerkanaal de spouw volledig overbrugt en
iets afloopt naar de buitenzijde.
• Bij aansluiting op een kort afvoerkanaal kan het
gewenst zijn in het kanaal een terugslagklep
TSKE te monteren om windinval te voorkomen.
• Gebruik een slangklem of aluminiumtape voor
luchtdichte verbindingen.
• Maak bij een afvoer door de buitengevel gebruik
van het buitenmuurrooster type MGE.
• Maak bij een afvoer via het dak gebruik van een
dubbelwandige dakdoorvoer met voldoende
doorlaat.
• Nooit aansluiten op een rookgasafvoerkanaal.
• Zorg voor voldoende luchttoevoer. Het
aanvoeren van verse lucht kan geschieden door
een raam of een buitendeur enigszins te openen
of door een toevoerrooster aan te brengen.
• 2 kanalen Ø125 mm bij de D 749/ D 750/ D 949/
D 950 kunnen middels een broekstuk samen
gevoegd worden naar 1 kanaal van Ø125 mm.
Verwijder eerst de steker uit het stopcontact of
schakel de stroomgroep uit. Laat de verlichting
voldoende afkoelen.
Artikel nummers:
Slangklem
instelbereik Ø60-135 mm
Draai de twee grote kartelschroeven aan de
achterzijde van de lichtbak een beetje los zodat de
sierstrip met de glasplaat kan worden afgenomen
door deze iets naar achteren te schuiven. Blijf
hierbij de glasplaat ondersteunen!
Na het uitnemen van de glasplaat kan de TL-lamp
en de starter vervangen worden. De 60 cm brede
afzuigkappen hebben een 15 W TL-lamp en de 90
en 100 cm brede afzuigkappen hebben een 18 W
TL-lamp. De kleur is warm-wit, kleurnummer 30.
De starter is van het type 4-80 W.
ELEKTRISCHE AANSLUITING
De afzuigkap is voorzien van een snoer met
randaardesteker en dient aangesloten te worden
op een wandcontactdoos met randaarde. De
steker dient goed bereikbaar gemonteerd te
worden.
Het vervangen van het aansluitsnoer dient te
gebeuren door een erkende installateur.
De stroomsterkte en verbruik zijn aangegeven op
de specificatiesticker die zich aan de binnenzijde
van de afzuigkap bevindt.
Afmetingen: pagina 19
Elektrische schema’s: pagina 20
563-79210
Aluminium tape rol à 50 m
563-79350
Buitenmuurrooster type MGE
Alu. jaloezierooster Ø150 mm
563-79250
Terugslagklep
TSKE125 Ø125 mm
563-79300
Terugslagklep
TSKE150 Ø150 mm
563-79310
Broekstuk
2x Ø125 mm naar Ø150 mm
563-8710
NL 18
Afmetingen - Dimensions - Abmessungen - Dimensions
706-736
739
749 750
936
939
949
950
19
Elektrisch schema - Schéma électrique - Elektrischer Schaltplan - Electrical scheme
706 - 736 -739 - 906 - 936 - 939
749 - 750 - 949 - 950
20
NOVY nv behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder voorbehoud de constructie en de prijzen van haar producten te wijzigen.
NOVY SA se réserve le droit de modifier en tout temps et sans préavis la construction et les prix de ses produits.
Die NOVY AG behält sich das Recht vor, zu jeder Zeit und ohne Vorbehalt die Konstruktion und die Preise ihrer Produkte zu ändern.
NOVY nv
Noordlaan 6
B - 8520 KUURNE
Tel. 056/36.51.00 - Fax 056/35.32.51
E-mail : [email protected]
http://www.novy.be
France: Tél: 0320.940662
Deutschland und Österreich: Tel: +49 (0)511.54.20.771
ref G706 C
GARANTIEVOORWAARDEN - LES CONDITIONS DE GARANTIE - DIE GARANTIEBEDINGUNGEN - WARRENTY CONDITIONS
BELGIË
Novy damkappen worden met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid geproduceerd. Desalniettemin kan
er een defect optreden. Zowel binnen als buiten de
waarborgperiode, kan de Novy technische dienst op
een snelle en deskundige manier een herstelling van
het toestel uitvoeren, zonder dat dit afbreuk doet aan
de levensduur ervan.
Aanvang en duur van de waarborgperiode
De waarborgperiode vangt aan op de datum van
aflevering door de verkoper (factuurdatum als
bewijs) van het toestel bij de consument. De duur
ervan bedraagt 60 maanden, maar wordt beperkt
tot 12 maanden ingeval van industrieel of hiermee
gelijkgesteld gebruik, bv. in hotels, pensions, ...
Beperkingen
Deze waarborg is niet geldig wanneer het gaat om
fouten, veroorzaakt door normale sleet, misbruik
of verwaarlozing, of door ondeskundige plaatsing.
Anderzijds vervalt de waarborg wanneer het
apparaat zou hersteld of omgebouwd zijn met
onderdelen die niet van ons fabrikaat zijn of wanneer
de identificatienummers zouden zijn verwijderd of
veranderd.
Er is evenmin sprake van waarborg wanneer
het apparaat zou hersteld of veranderd zijn
door personen die niet door onze firma daartoe
gemachtigd zijn
De volledige lijst met beperkingen is beschikbaar op
aanvraag.
De waarborgvoorwaarden gelden voor in België op
de markt gebrachte en in gebruik zijnde toestellen.
Bij ingebruikname in het buitenland van een in
België gekocht toestel, of in België van een in het
buitenland gekocht toestel moet de consument
er zich van vergewissen of het toestel voldoet
aan de locale technische vereisten (gassoort,
spanning,
frequentie,
installatievoorschriften,
klimaatomstandigheden). Schade veroorzaakt
door het niet geschikt zijn van het toestel en de
noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet
onder de waarborgvoorwaarden.
Aanvraag tot herstelling
Wanneer een onderdeel defect bevonden wordt,
dient het via de vakhandelaar of keukeninstallateur
te worden teruggestuurd aan ons adres, ontdaan
van alle andere onderdelen en vergezeld van een
aanvraag tot vervanging onder waarborg door
afzender alsmede van dit
certificaat en factuur.
Tel. nr Technische Dienst NOVY (te contacteren bij
defect): 056-36 51 02
Hou dit document steeds bij de hand
BELGIQUE
Les hottes Novy sont toujours fabriquées avec le plus
grand soin possible. Cela n’exclut pas l’éventualité
d’un défaut. Le service technique de Novy peut
réparer votre appareil rapidement et correctement,
aussi bien durant la période de garantie, qu’après,
sans porter préjudice à sa durée de vie.
Début et durée de la période de garantie
La période de garantie débute à la date de livraison
par le vendeur au domicile du client (la date de la
facture fait foi). La durée est 60 mois, limitée à 12
mois pour une utilisation industrielle ou comparable,
dans les hôtels, pensions, ...
Limitations
Cette garantie n’est pas valide quand il s’agit de
défauts suite à l’usure normale, une utilisation non
conforme ou négligence ou à une installation non
conforme. D’autre part, la garantie est annulée si
l’appareil a été réparé ou modifié avec des pièces
qui ne sont pas d’origine, ou lorsque les numéros
d’identification ont été démontés ou modifiés.
La garantie ne sera pas non plus applicable quand
l’appareil a été réparé ou modifié par une personne
non autorisée par notre entreprise.
La liste complète des limitations est disponible sur
demande.
Les conditions de garantie sont valides pour les
appareils commercialisés et utilisés en Belgique.
Lorsque l’appareil acheté en Belgique est utilisé
à l’étranger ou un appareil acheté à l’étranger est
utilisé en Belgique, il incombe au consommateur
de vérifier si l’appareil correspond aux exigences
techniques locales (type de gaz, tension, fréquence,
conditions d’installation, conditions climatiques). Les
dégâts occasionnés par une utilisation non conforme
ou adéquate et les adaptations nécessaires ou
souhaités ne sont pas concernés par les conditions
de la garantie.
Demande de réparation
En cas de pièce défectueuse, il convient de vous
adresser au commerçant spécialisé ou installateur
de cuisine qui la renverra à l’usine, accompagné de
votre demande de remplacement sous garantie, du
certificat de garantie et de votre facture.
Tél. No du service technique de NOVY (à contacter
en cas d’un défaut): 056-36 51 02
Gardez ce document toujours à portée de main.
BELGIEN
Dunstabzugshauben von Novy werden mit
größtmöglicher Sorgfalt hergestellt. Dennoch kann
es zu einem Defekt kommen. Sowohl während
der Garantiefrist als auch darüber hinaus kann
der technische Dienst von Novy das Gerät schnell
und fachkundig reparieren, ohne dass dies die
Lebensdauer des Gerätes beeinträchtigt.
Beginn und Dauer der Garantiefrist
Die Garantiefrist beginnt an dem Tag, an dem der
Verkäufer (Rechnungsdatum gilt als Beleg) das
Gerät an den Verbraucher liefert. Die Garantiefrist
beträgt 60 Monate, wird jedoch bei industrieller oder
vergleichbarer Nutzung z. B. in Hotels, Pensionen, ...
auf 12 Monate verkürzt.
Einschränkungen
Diese Garantiefrist hat keine Gültigkeit, wenn
es um Fehler geht, die auf normalen Verschleiß,
Missbrauch bzw. mangelnde Pflege oder nicht
sachkundige Aufstellung zurückzuführen sind.
Andererseits erlischt der Garantieanspruch, wenn
das Gerät mit Teilen repariert oder umgebaut
wird, die nicht von unserem Hersteller stammen,
oder wenn die Gerätekennnummern entfernt oder
verändert werden.
Ein Garantieanspruch liegt ebenso wenig vor, wenn
das Gerät von Personen repariert oder verändert
wird, die nicht die entsprechende Zulassung unserer
Firma besitzen.
Die vollständige Liste der Einschränkungen erhalten
Sie auf Anfrage.
Die Garantiebedingungen gelten für in Belgien
auf den Markt gebrachte und verwendete Geräte.
Bei Inbetriebnahme eines in Belgien erworbenen
Gerätes im Ausland oder eines im Ausland
erworbenen Gerätes in Belgien hat sich der
Verbraucher zu vergewissern, ob das Gerät den
lokalen technischen Anforderungen (Gasqualität,
Spannung, Frequenz, Installationsvorschriften,
Klimabedingungen) gerecht wird. Schäden, die auf
die Tatsache zurückzuführen sind, dass das Gerät
für den gewünschten Verwendungszweck nicht
geeignet ist und die notwendigen oder gewünschten
Änderungen unangemessen sind, fallen nicht unter
die Garantiebedingungen.
Reparaturanfrage
Wird ein Defekt an einem Ersatzteil festgestellt, ist
es über den Fachhändler oder den Küchenbauer
an unsere Adresse zurückzuschicken, und zwar
vollständig ausgebaut und versehen mit einer
Anfrage des Absenders zum Austausch im Rahmen
des Garantieanspruchs sowie dieses Zertifikats und
der Rechnung.
Telefonnummer Technischer Dienst NOVY (bei einem
Defekt): +32-(0)56-36 51 02.
Bewahren Sie dieses Dokument immer griffbereit
auf.
FRANCE
Les hottes Novy sont toujours fabriquées avec le plus
grand soin possible. Cela n’exclut pas l’éventualité
d’un défaut. Le service technique de Novy peut
réparer votre appareil rapidement et correctement,
aussi bien durant la période de garantie, qu’après,
sans porter préjudice à sa durée de vie.
Début et durée de la période de garantie
La période de garantie débute à la date de livraison
par le vendeur au domicile du client (la date de la
facture fait foi). La durée est 60 mois, limitée à 12
mois pour une utilisation industrielle ou comparable,
dans les hôtels, pensions, ...
Limitations
Cette garantie n’est pas valide quand il s’agit de
défauts suite à l’usure normale, une utilisation non
conforme ou négligence ou à une installation non
conforme. D’autre part, la garantie est annulée si
l’appareil a été réparé ou modifié avec des pièces
qui ne sont pas d’origine, ou lorsque les numéros
d’identification ont été démontés ou modifiés. La
garantie ne sera pas non plus applicable quand
l’appareil a été réparé ou modifié par une personne
non autorisée par notre entreprise.
La liste complète des limitations est disponible sur
demande.
Les conditions de garantie sont valides pour les
appareils commercialisés et utilisés en France.
Lorsque l’appareil acheté en France est utilisé à
l’étranger ou un appareil acheté à l’étranger est
utilisé en France, il incombe au consommateur
de vérifier si l’appareil correspond aux exigences
techniques locales (type de gaz, tension, fréquence,
conditions d’installation, conditions climatiques). Les
dégâts occasionnés par une utilisation non conforme
ou adéquate et les adaptations nécessaires ou
souhaités ne sont pas concernés par les conditions
de la garantie.
Demande de réparation
En cas de pièce défectueuse, il convient de vous
adresser à votre revendeur ou installateur de
cuisine qui la renverra à l’usine, accompagné de
votre demande de remplacement sous garantie, du
certificat de garantie et de votre facture.
DEUTSCHLAND und ÖSTERREICH
Dunstabzugshauben von Novy werden mit
größtmöglicher Sorgfalt hergestellt. Dennoch kann
es zu einem Defekt kommen. Sowohl während
der Garantiefrist als auch darüber hinaus kann
der technische Dienst von Novy das Gerät schnell
und fachkundig reparieren, ohne dass dies die
Lebensdauer des Gerätes beeinträchtigt.
Beginn und Dauer der Garantiefrist
Die Garantiefrist beginnt an dem Tag, an dem der
Verkäufer (Rechnungsdatum gilt als Beleg) das
Gerät an den Verbraucher liefert. Die Garantiefrist
beträgt vierundzwanzig Monate.
Einschränkungen
Diese Garantiefrist hat keine Gültigkeit, wenn
es um Fehler geht, die auf normalen Verschleiß,
Missbrauch bzw. mangelnde Pflege oder nicht
sachkundige Aufstellung zurückzuführen sind.
Andererseits erlischt der Garantieanspruch, wenn
das Gerät mit Teilen repariert oder umgebaut
wird, die nicht von unserem Hersteller stammen,
oder wenn die Gerätekennnummern entfernt oder
verändert werden.
Ein Garantieanspruch liegt ebenso wenig vor, wenn
das Gerät von Personen repariert oder verändert
wird, die nicht die entsprechende Zulassung unserer
Firma besitzen.
Die vollständige Liste der Einschränkungen erhalten
Sie auf Anfrage.
Die Garantiebedingungen gelten für in Belgien
auf den Markt gebrachte und verwendete Geräte.
Bei Inbetriebnahme eines in Belgien erworbenen
Gerätes im Ausland oder eines im Ausland
erworbenen Gerätes in Belgien hat sich der
Verbraucher zu vergewissern, ob das Gerät den
lokalen technischen Anforderungen (Gasqualität,
Spannung, Frequenz, Installationsvorschriften,
Klimabedingungen) gerecht wird. Schäden, die auf
die Tatsache zurückzuführen sind, dass das Gerät
für den gewünschten Verwendungszweck nicht
geeignet ist und die notwendigen oder gewünschten
Änderungen unangemessen sind, fallen nicht unter
die Garantiebedingungen.
Reparaturanfrage
Wird ein Defekt an einem Ersatzteil festgestellt, ist
es über den Fachhändler oder den Küchenbauer
an unsere Adresse zurückzuschicken, und zwar
vollständig ausgebaut und versehen mit einer
Anfrage des Absenders zum Austausch im Rahmen
des Garantieanspruchs sowie dieses Zertifikats und
der Rechnung. Bewahren Sie dieses Dokument
immer griffbereit auf.
NOVY NEDERLAND B.V.
Garantietermijn en dekking
Een storing is een openbaring van een technisch
gebrek aan het huishoudelijk apparaat, ten gevolge
van een materiaal-, ontwerp- en/of productiefout,
waardoor het normaal functioneren van het
apparaat onmogelijk is. Met inachtneming van
de onderstaande voorwaarden, wordt door Novy
Nederland B.V. 5 jaar garantie verleend. De garantie
gaat in op de datum van aankoop zoals die vermeld
staat op de aankoopnota van de desbetreffende
keukendetaillist/installateur. In het 1e en 2e jaar
krijgt u bij optredende storing aan uw Novy-apparaat
volledige garantie op materiaal, voorrijkosten en
arbeidsloon. Bij storingen die optreden in het
3e, 4e of 5e jaar geeft deze garantie recht op
vergoeding van de te vervangen onderdelen. Bij
een servicebezoek in het 3e, 4e of 5e jaar worden
alleen de op dat moment geldende voorrijkosten en
arbeidsloon in rekening gebracht. Bij de openbaring
van een storing binnen 6 maanden na aflevering,
wordt vermoed dat de storing reeds bij aflevering
aanwezig was. Servicebezoeken worden uitsluitend
op werkdagen tussen 8:00 en 17:00 uur uitgevoerd
en vinden uitsluitend in Nederland plaats. Deze
garantie van het huishoudelijke apparaat geldt
niet bij een toepassing in een niet-huishoudelijke
situatie. De garantie is overdraagbaar op eigenaar
en/of adres.
Beperkingen
De garantie heeft geen betrekking op onderdelen
zoals lampen, glasplaten, vetfilters, geurfilters,
snoer, steker en losse accessoires. Op de garantie
kan geen aanspraak worden gemaakt bij gebreken
aan het apparaat die terug te voeren zijn op onjuist
gebruik, ondeugdelijk onderhoud, onachtzaamheid,
het niet juist handelen volgens de bepalingen in
de gebruiksaanwijzing of de montage-instructie,
gebreken die te wijten zijn aan installatiefouten
of gebreken die de werking of de waarde van
het apparaat niet noemenswaardig beïnvloeden.
Eveneens kan er geen aanspraak op de garantie
worden gedaan bij beschadigingen die ontstaan
zijn door de gebruiker of derden, defecten en
beschadigingen van het apparaat als gevolg van
gebeurtenissen die gewoonlijk verzekerd zijn onder
een inboedelverzekering of gebeurtenissen die
buiten het normale gebruik van het apparaat vallen.
Bij een apparaat die ingebouwd is geweest in
de showroom van een (keuken)leverancier wordt
de garantie beperkt tot de technische delen.
Beschadigingen van zichtbare delen zijn uitgesloten
van garantie.
Voorwaarden
Een aanspraak op de garantie vervalt indien
reparaties of ingrepen worden uitgevoerd door
derden die niet door Novy gemachtigd zijn, of
indien apparaten worden voorzien van niet-originele
onderdelen waardoor een storing ontstaat. De
reparaties aan de producten worden in de regel
bij de eindgebruiker uitgevoerd. De onderdelen die
zijn vervangen, worden eigendom van Novy. Bij een
reparatie dient te allen tijde de originele aankoopnota
aan de servicemonteur te worden overlegd.
De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste
bezoek worden uitgevoerd. Indien een tweede
bezoek nodig is, zullen eventueel voorrijkosten en
arbeidsloon in rekening worden gebracht, indien
de noodzaak voor een herhaalbezoek aan de
eindgebruiker toe te schrijven is.
Garantiegevallen leiden niet tot een verlenging van
de garantietermijn en vormen evenmin het begin
van een nieuwe garantietermijn. De garantietermijn
voor ingebouwde vervangingsonderdelen eindigt
gelijktijdig met de garantietermijn van het apparaat
als geheel.
Indien het typeplaatje met daarop het typenummer
en serienummer is verwijderd, gewijzigd of
onleesbaar is, vervalt elke aanspraak op de garantie.
De garantievoorwaarden gelden voor in Nederland
op de markt gebrachte en in gebruik zijnde
apparaten. Bij ingebruikname in het buitenland van
een in Nederland gekocht apparaat, of in Nederland
van een in het buitenland gekocht apparaat moet
de consument zich van bewust zijn of het apparaat
aan de lokale technische vereisten (bijvoorbeeld
spanning,
frequentie,
installatievoorschriften,
klimaatomstandigheden). Schade veroorzaakt
door het niet geschikt zijn van het apparaat en de
noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet
onder de garantievoorwaarden.
Uitgebreidere of andere aanspraken, in het bijzonder
aanspraken op vergoeding van buiten het apparaat
ontstane schade, zijn uitgesloten, voor zover de
aansprakelijkheid niet voortvloeit uit wettelijke
bepalingen van dwingend recht.
Indien bij aanmelding van een storing de
omschrijving van de storing niet leidt tot een
vaststelling van deze storing door de servicemonteur
en bovendien een verder inspectie van het apparaat
ook geen vaststelling van een mogelijk ander defect
oplevert, zullen voorrijkosten en arbeidsloon in
rekening worden gebracht overeenkomstig op dat
moment geldende tarieven.
Reparatie en eventuele vervanging van een apparaat
Voor zover herstelwerkzaamheden door Novy
Nederland B.V. redelijkerwijs niet mogelijk zijn,
wordt op verzoek van de eindgebruiker binnen
de genoemde garantietermijn een gelijkwaardige
vervangend apparaat aangeboden. Bij een levering
van een vervangend apparaat behoudt Novy
Nederland B.V. zich het recht voor een redelijke
gebruiksvergoeding in rekening te brengen voor de
tot dan toe genoten gebruiksduur.
Aanvraag voor een service
In geval van een storing kunt u contact opnemen
met uw (keuken)leverancier. Voor een goede en
snelle afhandeling is het noodzakelijk dat u bij het
melden van een service het type nummer van uw
apparaat bij de hand heeft.
Onderdelen bestellen
Voor het bestellen van onderdelen kunt u zich
wenden tot:
Novy Nederland B.V.
T (088)-0119100
E [email protected]
I www.novynederland.nl
Waarborgcertificaat NOVY dampkappen
Certificat de garantie hottes NOVY
Garantie Zertifikat NOVY Dunsthauben
Warrenty certificate NOVY hoods
Naam/Nom/Name/Name:
Adres/Adresse/Adresse/Adress:
Faktuurdatum/Date de facturation
Datum der Rechnung/Invoice Date
De garantievoorwaarden in België/ Les conditions de garantie en Belgique/
Die Garantiebedingungen in Belgien: p. 2-4
Les conditions de garantie en France p. 5
Für Garantiebedingungen in Deutschland:
For all other countries:
Zie achterkant
Voir au dos
Sehen Sie die RuckSeite
See back
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement