Bartscher 190193 Coffee machine Contessa 1002 Handleiding

Add to my manuals
24 Pages

advertisement

Bartscher 190193 Coffee machine Contessa 1002 Handleiding | Manualzz

Contessa 1002

190193

Bartscher GmbH

Franz-Kleine-Str. 28

D-33154 Salzkotten

Duitsland tel. +49 5258 971-0 fax.: +49 5258 971-120

Infolinia service: +49 5258 971-197 www.bartscher.com

Versie: 2.0

NL

Datum van opmaak: 2020-09-22

Originele gebruiksaanwijzing

1 Veiligheid ....................................................................................................... 2

1.1

Symboolverklaring ................................................................................... 2

1.2

Veiligheidsaanwijzingen ........................................................................... 3

1.3

Gebruik volgens bestemming .................................................................. 6

1.4

Oneigenlijk gebruik .................................................................................. 6

2 Algemeen ...................................................................................................... 7

2.1

Aansprakelijkheid en vrijwaring ................................................................ 7

2.2

Auteursrecht ............................................................................................ 7

2.3

Conformiteitsverklaring ............................................................................ 7

3 Transport, verpakking en opslag ................................................................... 8

3.1

Transportinspectie ................................................................................... 8

3.2

Verpakking ............................................................................................... 8

3.3

Opslag ..................................................................................................... 8

4 Technische Gegevens ................................................................................... 9

4.1

Technische Gegevens ............................................................................. 9

4.2

Onderdelenoverzicht .............................................................................. 10

4.3

Functies van het apparaat ..................................................................... 11

5 Installatie en bediening ................................................................................ 12

5.1

Installatie ................................................................................................ 12

5.2

Bediening ............................................................................................... 13

6 Reiniging ..................................................................................................... 16

6.1

Aanwijzingen betreffende de veiligheid tijdens het reinigen ................... 16

6.2

Reiniging ................................................................................................ 17

6.3

Ontkalken ............................................................................................... 18

7 Mogelijke storingen ...................................................................................... 20

8 Verwijdering ................................................................................................. 22

190193 1 / 24

Veiligheid

NL

Diese Bedi enungsanlei tung besc hrei bt di e I nst allation, Bedi enung und Wart ung des G eräts und gilt als wic htige Infor mationsquelle und N achschl agewer k. Di e Kennt nis aller enthalt enen Sic herhei ts hinweis e und H andlungs anweisungen schaf ft die Vorauss etz ung f ür das sichere und s ac hger echte Ar beit en mit dem G erät. D arüber hi naus müs sen die f ür den Ei ns atz ber eic h des G erät s gelt enden ör tlichen Unfall verhüt ungs vorsc hrift en und allgemeinen Sicherheits b esti mmungen eing ehalt en wer den. Dies e Bedi enungs anleit ung is t Bes tandt eil des Produkts und muss i n unmi tt elbarer N ähe des Ger äts für das In¬s tall ations-, Bedi enungs-, Wartungs- und R einigungspers onal jederzeit z ugänglich auf¬bewahrt werden. Wenn das Ger ät an eine dritt e Pers on weiterg egeben wird, muss die Bedi enungsanlei tung mit ausgehändigt wer den.

Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!

Deze handleiding bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.

De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Bovendien zijn de bepalingen inzake ongevallenpreventie, gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en wettelijke voorschriften die van kracht zijn op het toepassingsgebied van het apparaat van toepassing.

Lees deze gebruikershandleiding voordat u met het apparaat gaat werken, en vóór de inbedrijfsstelling, om schade aan personen en zaken te voorkomen. Onjuist gebruik kan beschadigingen veroorzaken.

Deze handleiding is een integraal onderdeel van het product en moet in de directe nabijheid van het apparaat worden bewaard en te allen tijde beschikbaar zijn.

Wanneer het apparaat wordt overgedragen, is het ook noodzakelijk deze gebruiksaanwijzing erbij te leveren.

1 Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand van de techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt. Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding.

1.1

Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om letsel, ongelukken, of materiële schade te vermijden.

GEVAAR!

Het signaalwoord GEVAAR waarschuwt voor gevaren die leiden tot ernstige verwondingen of overlijden als ze niet worden vermeden.

2 / 24 190193

Veiligheid

WAARSCHUWING!

Het signaalwoord WAARSCHUWING waarschuwt voor gevaren die gematigd tot zwaar letsel of overlijden kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.

VOORZICHTIG!

Het signaalwoord VOORZICHTIG waarschuwt voor gevaren die licht of matig letsel kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.

, di e

ATTENTIE!

Het signaalwoord ATTENTIE geeft mogelijke materiële schade aan die kan optreden als u de veiligheidsinstructies niet volgt.

OPMERKING!

Het icoon OPMERKING informeert de gebruiker over aanvullende informatie en tips voor het gebruik van het apparaat.

1.2

Veiligheidsaanwijzingen

Elektrische stroom

• Een te hoge netspanning of onjuiste installatie kan leiden tot elektrische schokken.

• Sluit het apparaat alleen aan als de specificaties op het typeplaatje overeenkomen met de netspanning.

• Om elektrische kortsluiting te voorkomen, moet het apparaat droog worden gehouden.

• Koppel het apparaat onmiddellijk los van het elektriciteitsnet als er tijdens het gebruik storingen optreden.

• Raak de stekker van het apparaat niet aan met natte handen.

• Raak het apparaat nooit aan nadat het in het water is gevallen. Onmiddellijk het apparaat van het elektriciteitsnet koppelen.

• Het herstellen en openen van de behuizing uitsluitend door specialisten en gespecialiseerde werkplaatsen laten uitvoeren.

• Draag het apparaat niet aan de verbindingskabel.

NL

190193 3 / 24

Veiligheid

NL

• Stel de verbindingskabel niet bloot aan warmte of scherpe randen.

• Knik, plet of knoop de verbindingskabel niet.

• Altijd de verbindingskabel volledig uitrollen.

• Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de verbindingskabel.

• Om het apparaat uit te schakelen van de elektrische voeding, altijd de stekker vastpakken.

Brandbare materialen

• Stel het apparaat nooit bloot aan hoge temperaturen, zoals een fornuis, een kachel, open vuur, apparaten voor het behouden van warmte, enz.

• Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt om het risico van brand te voorkomen.

• Het apparaat niet bedekken met bijv. aluminiumfolie of doeken.

• Gebruik het apparaat alleen met de hiervoor bestemde materialen en met de juiste temperatuurinstellingen. Materialen, voedselproducten en etensresten in het apparaat kunnen ontbranden.

• Het apparaat nooit gebruiken in de buurt van brandbare, licht ontvlambare materialen, bijv. benzine, spiritus, alcohol. Hoge temperaturen veroorzaken verdamping van deze materialen en als gevolg van contact met ontstekingsbronnen kan een explosie plaatsvinden.

• In geval van brand, vóór het blussen het apparaat ontkoppelen van de voeding.

Blus het vuur nooit met water als het apparaat op het elektriciteitsnet is aangesloten. Na het blussen zorgen voor genoeg frisse lucht.

Hete oppervlakken

• Het oppervlak van het apparaat wordt tijdens het werk heet. Er bestaat gevaar voor verbranding. Ook na het uitschakelen blijft het apparaat nog enige tijd heet.

• Geen enkel heet oppervlakken van het apparaat aanraken. Gebruik de daarvoor voorziene bedieningselementen en handgrepen.

• Het apparaat pas na volledig afkoelen verplaatsen en reinigen.

• Het is verboden hete oppervlakken met koud water of brandbare vloeistoffen te begieten.

4 / 24 190193

Veiligheid

Gezondheidsrisico door bacteriën

• Het waterreservoir moet regelmatig worden geleegd, gereinigd en gedesinfecteerd om ophoping van schadelijke, gevaarlijke bacteriën te voorkomen.

Exploitatie alleen onder toezicht

• Het apparaat mag alleen onder toezicht worden geëxploiteerd.

• Blijf altijd in de directe nabijheid van het apparaat.

Bedienend personeel

• Het apparaat mag alleen worden bediend door gekwalificeerd en geschoold vakpersoneel.

• Dit apparaat mag niet worden bediend door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden, evenals door personen met beperkte ervaring en / of beperkte kennis.

• Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen of het starten.

Onjuist gebruik

• Onjuist gebruik of verboden gebruik kan het apparaat beschadigen.

• Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het in technisch veilige staat verkeert, waardoor een veilige werking wordt gegarandeerd.

• Het apparaat mag alleen worden gebruikt als de verbindingen in een technisch goede staat zijn en een veilige werking is gegarandeerd.

• Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het schoon is.

• Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Probeer het apparaat nooit zelf te repareren.

• Breng geen modificaties of wijzigingen in het apparaat aan.

NL

190193 5 / 24

Veiligheid

NL

1.3

Gebruik volgens bestemming

Elk gebruik van het apparaat voor andere doeleinden en / of afwijkend van het normale bedoelde gebruik zoals hieronder beschreven, is verboden en wordt beschouwd als onbedoeld gebruik.

Het volgende gebruik is in overeenstemming met het beoogde gebruik:

– Bereiding van koffie met gemalen koffie, filter en koud water.

Het apparaat is geschikt voor commercieel gebruik.

1.4

Oneigenlijk gebruik

Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan personen en zaken veroorzaakt door gevaarlijke elektrische spanning, brand en hoge temperaturen. Met behulp van het apparaat kan alleen werk worden uitgevoerd dat in deze handleiding wordt beschreven.

Het volgende gebruik is niet in overeenstemming met het beoogde gebruik:

– het bereiden van andere dranken;

– het koken van vloeistof die suiker, zoetstof, zuur, loog of alcohol bevat;

- het opbergen en verwarmen van brandbare, schadelijk voor de gezondheid en vluchtige vloeistoffen of materialen etc.

6 / 24 190193

Algemeen

2 Algemeen

2.1

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en aanwijzingen die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring. In het geval van het bestellen van speciale modellen of extra opties, en in het geval van het gebruik van de nieuwste technische kennis, kan het geleverde apparaat onder bepaalde omstandigheden verschillen van de uitleg en de talrijke tekeningen in deze handleiding.

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en storingen die zijn ontstaan als gevolg van:

– het niet in acht nemen van de aanwijzingen,

– oneigenlijk gebruik,

– het aanbrengen van technische wijzigingen door de gebruiker,

– de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

2.2

Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto’s en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant.

Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.

2.3

Conformiteitsverklaring

Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

NL

190193 7 / 24

Transport, verpakking en opslag

NL

3 Transport, verpakking en opslag

3.1

Transportinspectie

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen. De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren. Verborgen gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

Neem contact op met onze klantenservice als er onderdelen of accessoires ontbreken.

3.2

Verpakking

Gooi de buitenste doos van uw apparaat niet weg. U kunt het nodig hebben tijdens een verhuizing, of als u het apparaat naar ons servicecentrum wilt sturen bij schade.

De verpakking en de afzonderlijke componenten zijn gemaakt van recyclebare materialen. In het bijzonder: kunststof folie en zakken, kartonnen verpakking.

Als u de verpakking wilt weggooien, dient u de geldende voorschriften in uw land in acht te nemen. Verpakkingsmateriaal dat hergebruikt kan worden, recyclen.

3.3

Opslag

Zorg ervoor dat de verpakkingen verzegeld zijn tot de installatie en houd ze in overeenstemming met de op de buitenkant aangebrachte plaatsingmarkering en opslagmarkering. Bewaar de pakketten alleen onder de volgende voorwaarden:

– in een afgesloten ruimte

– droog en stofvrij

– verwijderd houden van corrosief materiaal

– op een plaats beschermd tegen zonlicht

– beschermd tegen mechanische schokken.

Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Als het nodig is de verpakking vervangen voor een nieuwe.

8 / 24 190193

Technische Gegevens

4 Technische Gegevens

4.1

Technische Gegevens

Benaming: Koffiemachine Contessa 1002

190193

Artikelnummer:

Materiaal:

Inhoud kan in l: roestvrij staal, kunststof

2

Aantal kookvelden:

Kop capaciteit max.:

1

13

Bereidingstijd voor 2 liter in min.: 8

Minimale opwarmhoeveelheid in l: 0,5

Aansluitingswaarde:

Afmetingen (b x d x h) in mm:

1,4 kW / 230 V / 50-60 Hz

215 x 400 x 520

Gewicht in kg: 6,5

Het recht op technische veranderingen voorbehouden!

Versie / eigenschappen

• Versie: korffilter

• Besturing: wipschakelaar

• Schakelaar AAN/UIT

• Controlelampjes:

– Klaar om te werken

– Aan/uit

• Verwarmingselement van roestvrij staal

• Inclusief: 1 thermoskan, edelstaal

NL

190193 9 / 24

4.2

Onderdelenoverzicht

Technische Gegevens

NL

Afb. 1

1. Vulklep voor het vullen met koud water 2. Opwarmcontrolelampje (rood)

4. Watercontainer 3. Schakelaar met geïntegreerd werkcontrolelampje (rood)

5. Onderste verwarmingsplaat

7. Filterhouder

6. Thermoskan

10 / 24 190193

Technische Gegevens

Accessoires (niet inbegrepen in de levering!)

Beschrijving

Korffilter, papier., 250 stuks

Besteleenheid: 1 doos (250 filters)

Diameter aan de bovenkant: 250 mm

Diameter aan de onderkant: 90 mm afmetingen: br. 150 x d. 150 x h. 85 mm

Gewicht: 0,45 kg

Art. nr.:

190015250

Korffilter, papier., 1000 stuks

Besteleenheid: 1 doos (1.000 filters)

Diameter aan de bovenkant: 250 mm

Diameter aan de onderkant: 90 mm afmetingen: br. 150 x d. 150 x h. 85 mm

Gewicht: 1,79 kg

Ontkalkingsmiddel B15-30, 30 stks.

Besteleenheid: 1 doos (30 zakjes van 15 g)

Versie: poeder, hoog geconcentreerd

Afmetingen: br. 68 x d. 4 x h. 100 mm

Gewicht: 0,45 kg

190014

190065

NL

4.3

Functies van het apparaat

De machine is ontworpen om koffie te zetten met behulp van een filter en koud water.

190193 11 / 24

Installatie en bediening

5 Installatie en bediening

5.1

Installatie

Uitpakken / plaatsing

• Pak het apparaat uit en verwijder alle externe en interne verpakkingselementen en transportbeveiliging.

NL

VOORZICHTIG!

Gevaar voor verstikking!

Houdt verpakkingsmateriaal zoals plasticfolie en piepschuim uit handen van kinderen.

• Als er beschermfolie op het apparaat zit, verwijdert u deze. De folie dient langzaam van het apparaat te worden getrokken zodat er geen lijmresten achterblijven. Eventuele lijmresten verwijderen met een geschikt oplosmiddel.

• Pas op dat u het typeplaatje en de waarschuwingsinstructies op het apparaat niet beschadigt.

• Het apparaat nooit in een vochtige of natte omgeving neerzetten.

• Het apparaat moet zo worden ingesteld dat de verbindingen gemakkelijk toegankelijk zijn om snel uit te schakelen als dat nodig is.

• Plaats het apparaat op een oppervlak met de volgende eigenschappen:

– recht, met voldoende draagkracht, bestand tegen water, droog en bestand tegen hoge temperaturen

– groot genoeg om probleemloos met het apparaat te werken

– goed bereikbaar

– goede ventilatie.

• Houd voldoende afstand tot de randen van de tafel. Het apparaat kan kantelen en vallen.

• Houd een afstand van minstens 10 cm tot brandbare wanden en objecten.

12 / 24 190193

Installatie en bediening

Aansluiting op het lichtnet

• Controleer of de technische specificaties van het apparaat (zie naamplaatje) overeenstemmen met de gegevens van de lokale stroomvoorziening.

• Sluit het apparaat aan op een enkele, voldoende beschermde aansluiting met een beveiligd contact. Sluit het apparaat niet aan op een meervoudige aansluiting.

• Leg de verbindingskabel zo dat niemand erop kan lopen of erover kan struikelen.

• Gebruik het toestel niet met een externe timer of afstandsbediening.

5.2

Bediening

WAARSCHUWING!

Verbrandingsgevaar!

De filterhouder en het koffiedik zijn heet na de zetcyclus.

Verwijder de filterhouder voorzichtig om koffiedik te verwijderen.

Verbrandingsgevaar!

Hete stoom ontsnapt in geringe mate tijdens het kookproces.

De thermoskan voorzichtig van de verwarmingsplaat halen.

OPGELET!

Vul het waterreservoir nooit met heet water. Vul het hete apparaat niet bij met water. Het apparaat moet eerst afkoelen.

Voor het eerste gebruik

1. Laat voor het eerste gebruik 2 - 3 keer water door de koffiemachine zonder gemalen koffie lopen om het apparaat door te spoelen (hoofdstuk

„Koffiezetten“

).

2. Vanwege de constructie blijft er na het eerste gebruik altijd een beetje water in het waterreservoir achter. Houd hier rekening mee als u de volgende keer vult met water.

NL

190193 13 / 24

Installatie en bediening

NL

3. Vul het waterreservoir altijd met alleen de hoeveelheid water die overeenkomt met de capaciteit van de geleverde thermoskan.

De hoeveelheid koffie die wordt gezet komt overeen met de hoeveelheid water in het waterreservoir.

Als u per ongeluk meer water in het waterreservoir doet, loopt het teveel weg via de overloopslang (a).

Afb. 2

4. Reinig vóór het eerste gebruik de thermoskan en de korffilter zorgvuldig met warm water en een mild schoonmaakmiddel en spoel ze vervolgens om in schoon water. Droog ze goed af.

5. Wrijf de behuizing van het apparaat schoon met een vochtig doekje en maak hem vervolgens droog met een zacht doekje.

6. Sluit het apparaat aan op een passend, enkelvoudig stopcontact.

De koffiemachine is nu klaar voor gebruik.

14 / 24 190193

Installatie en bediening

Koffiezetten

OPGELET!

Het waterreservoir kan alleen worden gevuld met vers drinkwater. Doe geen suiker, melk of koffie in de vulopening van de koffiemachine.

Afb. 3

1. Open de klep die de vulopening bedekt.

2. Vul het waterreservoir met koud, vers drinkwater met de gewenste hoeveelheid, tot een maximum van 2,0 liter.

3. De minimale hoeveelheid die nodig is voor het zetten van koffie is 0,5 liter.

Afb. 4

4. Haal de filterhouder uit het apparaat.

5. Doe er een passend Bartscher papieren koffiefilter in (Art. nr.

190014 of 190015250).

6. Vul het papieren filter met de gewenste hoeveelheid gemalen koffie. Gebruik 35 tot 50 gram koffie per liter water, afhankelijk van de gewenste smaak.

7. Plaats de filterhouder in de geleiders en schuif hem naar achter totdat hij vast klikt.

8. Zet de thermoskan zonder deksel zodanig op de onderste verwarmingsplaat dat de opening van de thermoskan zich onder de opening van de filterhouder bevindt.

9. Het apparaat aanzetten met de schakelaar.

Het rode netwerkcontrolelampje in de aan / uit-schakelaar licht op.

De rode verwarmingsindicator licht op, die tijdens het hele koffiezetproces blijft branden.

NL

190193 15 / 24

Reiniging

NL

Het koffiezetproces begint. Na een poosje begint er hete koffie in de thermoskan te lopen.

De koffiemachine schakelt zichzelf automatisch uit als het koffiezetproces is afgelopen, gaat het controlelampje van de verwarming (rood) uit.

De koffie is klaar om geserveerd te worden.

10. Haal de thermoskan van de opzetplaat.

11. Draai de deksel op de thermoskan.

Oververhittingsbeveiliging

Het apparaat is uitgerust met oververhittingsbeveiliging. In het geval van oververhitting door droog werken of kalkaanslag, schakelt het in en uit. Nadat de oorzaken zijn weggenomen, kan de koffiemachine weer worden ingeschakeld door de gereedheid te herstellen door op de RESET-knop aan de achterkant van de machine te drukken.

6 Reiniging

6.1

Aanwijzingen betreffende de veiligheid tijdens het reinigen

• Voordat het apparaat kan worden gereinigd, dient het apparaat van het lichtnet te worden gehaald.

• Het apparaat geheel laten afkoelen.

• Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt. Dompel het apparaat niet in water of andere vloeistoffen om het te reinigen. Gebruik geen waterstraal onder druk om het apparaat te reinigen.

• Gebruik geen scherpe of metalen voorwerpen (mes, vork, enz.) om het apparaat schoon te maken. Scherpe voorwerpen kunnen het apparaat beschadigen en leiden tot elektrische schokken wanneer ze in contact komen met geleidende componenten.

• Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen.

Dit kan het oppervlak beschadigen.

16 / 24 190193

Reiniging

6.2

Reiniging

OPGELET!

Voor het reinigen, verplaatsen of transporteren van de koffiemachine het waterreservoir legen.

WAARSCHUWING!

Verbrandingsgevaar

Het water in het waterreservoir wordt erg heet.

Tap het resterende water uit het waterreservoir alleen af als het apparaat en het water voldoende zijn afgekoeld. Draai ten slotte de aftapschroef vast.

1. Tap het resterende water in het waterreservoir af met de aftapschroef (b) aan de achterkant van het apparaat

(onderkant)).

2. Reinig de thermoskan en filterhouder na elk gebruik met warm water en een mild schoonmaakmiddel.

3. Spoelen met schoon water en de gereinigde elementen drogen.

Afb. 5

4. Veeg de behuizing van het apparaat af met een zachte, vochtige doek en tot slot drogen.

5. Voer het zetproces uit zoals beschreven in het hoofdstuk "Koffiebereiding" , zonder gemalen koffie als de machine lange tijd niet is gebruikt.

NL

190193 17 / 24

Reiniging

NL

Het reinigen van de thermoskan

Hard water kan mogelijk witte, minerale afzettingen in de thermoskan achterlaten.

Koffie kleurt gewoonlijk deze afzettingen en laat een bruinachtig residu achter. Volg de onderstaande instructies om deze resten te verwijderen:

– bereid een oplossing uit heet water en een ontkalkingsmiddel (artikel nr.

190065);

– laat deze oplossing ongeveer 20 minuten in de thermoskan;

– giet vervolgens de oplossing weg;

– de thermoskan moet meerdere keren grondig worden gespoeld;

– veeg de thermoskan van buiten af met een zachte doek.;

– laat de thermoskan open om te drogen.

6.3

Ontkalken

AANWIJZING!

Om kalkaanslag te verminderen, wordt het gebruik van gefilterd water aanbevolen!

VOORZICHTIG!

Gevaar voor verwondingen!

Gebruik bij het ontkalken beschermende handschoenen en een veiligheidsbril!

Als gevolg van het gebruik van het apparaat, afhankelijk van de lokale mate van waterhardheid, wordt kalkaanslag opgebouwd binnen de componenten van het apparaat. Om het apparaat in de beste staat te houden en ervoor te zorgen dat elk brouwproces de beste resultaten oplevert, moet u het apparaat regelmatig ontkalken.

Om oliën, koffievlekken en hardnekkige aanslag tijdens intensief gebruik te verwijderen, moet het apparaat elke twee weken grondig worden gereinigd en ontkalkt.

1. Gebruik voor de grondige reiniging in de handel verkrijgbare reinigingsmiddelen voor espressomachines voor commercieel gebruik. Neem de instructies van de producent in acht.

2. Het hieronder beschreven ontkalkingsproces moet ook worden uitgevoerd, wanneer de koffiebereiding langer duurt, de kookgeluiden sterker worden of

18 / 24 190193

Reiniging wanneer de koffiemachine wordt uitgeschakeld, hoewel er nog water in de bak zit (bijv. Met zeer steenachtig water).

3. Voor ontkalking van het apparaat bevelen wij het door ons beproefde

Ontkalkingsmiddel Bartscher B15-30 (art. nr. 190065).

4. Voor de volgende stappen uit:

– los 1 pakket (15 g) ontkalkingsmiddel op in 500 ml vers water;

AANWIJZING: Neem de minimale koffiezethoeveelheid voor het apparaat in acht!

– giet de ontkalkingsoplossing in het waterreservoir van de koffiemachine;

– plaats een geschikt papieren filterkorf in de filterhouder;

– schuif de filterhouder in de geleiders (zonder gemalen koffie);

– plaats de kan onder de filterhouder

– schakel het apparaat in zoals bij het normale zetproces;

– schakel na het aftappen van een klein deel van de oplossing in de kan het apparaat uit met de aan / uit-schakelaar;

– wacht 5-6 minuten zodat de rest van de oplossing in kan werken op de kalkaanslag;

– schakel het apparaat opnieuw in en wacht tot het resterende deel van de ontkalkingsoplossing door is gestroomd;

– schakel het apparaat uit zodra alle ontkalkingsoplossing is weggestroomd;

– verwijder de ontkalkingsoplossing uit de kan;

– herhaal na het ontkalken het zetproces nóg 2-3 maal met alleen vers water;

– laat het resterende water in het reservoir weglopen via de aftapschroef op de achterwand van het apparaat (onderkant));

– Reinig de filterhouder en de kan zorgvuldig.

Het apparaat is opnieuw klaar voor het zetten van koffie.

NL

190193 19 / 24

Mogelijke storingen

NL

7 Mogelijke storingen

Mögliche

De onderstaande tabel beschrijft mogelijke oorzaken en methoden voor het verwijderen van storingen of fouten die optreden tijdens de werking van het apparaat. Neem contact op met het servicecentrum als storingen niet kunnen worden verholpen.

Oplossingen

De stekker aansluiten

Problemen Oorzaken

De stekker niet correct erin gestoken.

Het apparaat is ingeschakeld, maar het rode bedrijfsindicatielampje in de aan / uitschakelaar licht niet op

De zekering van de stroomaansluiting is geactiveerd

Het werkcontrolelampje is defect

Defecte schakelaar

Bij het inschakelen schakelt de zekering onmiddellijk in

Elektrische kortsluiting

Het apparaat is verkalkt.

Koppel het apparaat los van de stroomvoorziening, zet de zekering aan en sluit het apparaat opnieuw aan

Neem contact op met de verkoper

Neem contact op met de verkoper

Neem contact op met de verkoper

Het apparaat is ingeschakeld, het rode werkcontrolelampje brandt niet en er komt geen warm water uit.

Te weinig te koken water

Beschadigde vulstandschakelaar

Ontkalk het apparaat volgens de instructies in het hoofdstuk "Ontkalken" .

De knop RESET indrukken die zich bevindt op de achterkant van het apparaat

Het aanzetten van het apparaat

Zich houden aan de minimale zethoeveelheid

Neem contact op met de verkoper

20 / 24 190193

Mogelijke storingen

Problemen

Het apparaat schakelt uit

Het apparaat is ingeschakeld, het rode opwarmcontrolelampje brandt, maar er komt geen warm water uit.

Oorzaken Oplossingen

De oververhittingsbeveiliging is geactiveerd: te weinig water of geen water in het waterreservoir

Trek de stekker uit het stopcontact

Het apparaat laten afkoelen

De knop RESET indrukken die zich bevindt op de achterkant van het apparaat

Thermostaat beschadigd

Beschadigde verwarming voor de zetfunctie

De thermostaat is beschadigd

Neem contact op met de verkoper

Neem contact op met de verkoper

Neem contact op met de verkoper

NL

190193 21 / 24

NL

Verwijdering

8 Verwijdering

Elektrische apparaten

Elektrische apparaten zijn gemarkeerd met dit symbool.

Elektrische apparatuur moet op een correcte en milieuvriendelijke manier worden verwijderd en gerecycled.

Niet-gevaarlijke apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Koppel het apparaat los van de voeding en verwijder de verbindingskabel van het apparaat.

Elektrische apparaten moeten naar aangewezen inzamelpunten worden gebracht.

22 / 24 190193

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals