Bartscher 105922 Induction cooker IK 50TC Handleiding

Add to my manuals
22 Pages

advertisement

Bartscher 105922 Induction cooker IK 50TC Handleiding | Manualzz

IK 50TC

105922

Bartscher GmbH

Franz-Kleine-Str. 28

D-33154 Salzkotten

Duitsland tel. +49 5258 971-0 fax.: +49 5258 971-120

Infolinia service: +49 5258 971-197 www.bartscher.com

Versie: 1.0

NL

Datum van opmaak: 2020-08-03

Originele gebruiksaanwijzing

1 Veiligheid ....................................................................................................... 2

1.1

Symboolverklaring ................................................................................... 2

1.2

Veiligheidsaanwijzingen ........................................................................... 3

1.3

Gebruik volgens bestemming .................................................................. 7

1.4

Oneigenlijk gebruik .................................................................................. 7

2 Algemeen ...................................................................................................... 8

2.1

Aansprakelijkheid en vrijwaring ................................................................ 8

2.2

Auteursrecht ............................................................................................ 8

2.3

Conformiteitsverklaring ............................................................................ 8

3 Transport, verpakking en opslag ................................................................... 9

3.1

Transportinspectie ................................................................................... 9

3.2

Verpakking ............................................................................................... 9

3.3

Opslag ..................................................................................................... 9

4 Technische Gegevens ................................................................................. 10

4.1

Technische Gegevens ........................................................................... 10

4.2

Onderdelenoverzicht .............................................................................. 11

4.3

Functies van het apparaat ..................................................................... 12

5 Installatie en bediening ................................................................................ 12

5.1

Installatie ................................................................................................ 12

5.2

Bediening ............................................................................................... 13

6 Reiniging ..................................................................................................... 18

6.1

Aanwijzingen betreffende de veiligheid tijdens het reinigen ................... 18

6.2

Reiniging ................................................................................................ 18

7 Mogelijke storingen ...................................................................................... 19

8 Verwijdering ................................................................................................. 20

105922 1 / 22

Veiligheid

NL

Diese Bedi enungsanlei tung besc hrei bt di e I nst allation, Bedi enung und Wart ung des G eräts und gilt als wic htige Infor mationsquelle und N achschl agewer k. Di e Kennt nis aller enthalt enen Sic herheits hinweis e und H andlungs anweisungen schaf ft die Vorauss etz ung f ür das sichere und s ac hger echte Ar beit en mit dem G erät. D arüber hi naus müs sen die f ür den Ei ns atz ber eic h des G erät s gelt enden ör tlichen Unfall verhüt ungs vorsc hrift en und allgemeinen Sicherheits besti mmungen eing ehalt en wer den. Dies e Bedi enungs anleit ung is t Bes tandt eil des Produkts und muss i n unmi tt elbarer N ähe des Ger äts für das In¬s tall ations-, Bedi enungs-, Wartungs- und R einigungspers onal jederzeit z ugänglich auf¬bewahrt werden. Wenn das Ger ät an eine dritt e Pers on weiterg egeben wird, muss die Bedi enungsanlei tung mit ausgehändigt wer den.

Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!

Deze handleiding bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.

De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Bovendien zijn de bepalingen inzake ongevallenpreventie, gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en wettelijke voorschriften die van kracht zijn op het toepassingsgebied van het apparaat van toepassing.

Lees deze gebruikershandleiding voordat u met het apparaat gaat werken, en vóór de inbedrijfsstelling, om schade aan personen en zaken te voorkomen. Onjuist gebruik kan beschadigingen veroorzaken.

Deze handleiding is een integraal onderdeel van het product en moet in de directe nabijheid van het apparaat worden bewaard en te allen tijde beschikbaar zijn.

Wanneer het apparaat wordt overgedragen, is het ook noodzakelijk deze gebruiksaanwijzing erbij te leveren.

1 Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand van de techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt. Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding.

1.1

Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om letsel, ongelukken, of materiële schade te vermijden.

GEVAAR!

Het signaalwoord GEVAAR waarschuwt voor gevaren die leiden tot ernstige verwondingen of overlijden als ze niet worden vermeden.

2 / 22 105922

Veiligheid

WAARSCHUWING!

Het signaalwoord WAARSCHUWING waarschuwt voor gevaren die gematigd tot zwaar letsel of overlijden kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.

VOORZICHTIG!

Het signaalwoord VOORZICHTIG waarschuwt voor gevaren die licht of matig letsel kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.

, di e

ATTENTIE!

Het signaalwoord ATTENTIE geeft mogelijke materiële schade aan die kan optreden als u de veiligheidsinstructies niet volgt.

OPMERKING!

Het icoon OPMERKING informeert de gebruiker over aanvullende informatie en tips voor het gebruik van het apparaat.

1.2

Veiligheidsaanwijzingen

Elektrische stroom

• Een te hoge netspanning of onjuiste installatie kan leiden tot elektrische schokken.

• Sluit het apparaat alleen aan als de specificaties op het typeplaatje overeenkomen met de netspanning.

• Om elektrische kortsluiting te voorkomen, moet het apparaat droog worden gehouden.

• Koppel het apparaat onmiddellijk los van het elektriciteitsnet als er tijdens het gebruik storingen optreden.

• Raak de stekker van het apparaat niet aan met natte handen.

• Raak het apparaat nooit aan nadat het in het water is gevallen. Onmiddellijk het apparaat van het elektriciteitsnet koppelen.

• Het herstellen en openen van de behuizing uitsluitend door specialisten en gespecialiseerde werkplaatsen laten uitvoeren.

• Draag het apparaat niet aan de verbindingskabel.

NL

105922 3 / 22

Veiligheid

NL

• Stel de verbindingskabel niet bloot aan warmte of scherpe randen.

• Knik, plet of knoop de verbindingskabel niet.

• Altijd de verbindingskabel volledig uitrollen.

• Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de verbindingskabel.

• Om het apparaat uit te schakelen van de elektrische voeding, altijd de stekker vastpakken.

Brandbare materialen

• Stel het apparaat nooit bloot aan hoge temperaturen, zoals een fornuis, een kachel, open vuur, apparaten voor het behouden van warmte, enz.

• Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt om het risico van brand te voorkomen.

• Het apparaat niet bedekken met bijv. aluminiumfolie of doeken.

• Gebruik het apparaat alleen met de hiervoor bestemde materialen en met de juiste temperatuurinstellingen. Materialen, voedselproducten en etensresten in het apparaat kunnen ontbranden.

• Het apparaat nooit gebruiken in de buurt van brandbare, licht ontvlambare materialen, bijv. benzine, spiritus, alcohol. Hoge temperaturen veroorzaken verdamping van deze materialen en als gevolg van contact met ontstekingsbronnen kan een explosie plaatsvinden.

• In geval van brand, vóór het blussen het apparaat ontkoppelen van de voeding.

Blus het vuur nooit met water als het apparaat op het elektriciteitsnet is aangesloten. Na het blussen zorgen voor genoeg frisse lucht.

Veiligheid tijdens de bediening van de inductiewarmhoudplaat

• Tijdens het werk wordt de warmhoudplaat erg heet.

Opmerking: Het inductiekooktoestel als zodanig genereert geen warmte tijdens het kookproces. De temperatuur van het kookgerei warmt de kookplaat echter op en het oppervlak blijft heet na gebruik. Geen enkel heet oppervlakken van het apparaat aanraken.

• Het apparaat pas na volledig afkoelen verplaatsen en reinigen.

• Het is verboden hete oppervlakken met koud water of brandbare vloeistoffen te begieten.

• Leg geen metalen keukengerei, deksels, messen of andere metalen voorwerpen op de kookzone. Na het inschakelen van het apparaat kunnen deze items heet worden.

• Denk eraan aan dat voorwerpen die worden gedragen, zoals ringen, horloges etc. warm kunnen worden als ze zich dicht bij de kookplaat bevinden.

4 / 22 105922

Veiligheid

• Plaats geen aluminiumfolie of metalen platen op het verwarmingsoppervlak om oververhitting te voorkomen.

• Verwarm gesloten containers, zoals ingeblikt voedsel, niet op de kookzone van een inductiekookplaat. De resulterende overdruk kan ervoor zorgen dat de container of het blik kan exploderen (barsten). Ingeblikt blikvoedsel kan het beste worden verwarmd door het te openen en in een pot te plaatsen die is gevuld met een kleine hoeveelheid water, die op het verwarmingsveld moet worden geplaatst om te verwarmen.

• Het oppervlak van de kookplaat is gemaakt van hittebestendig glas. In geval van schade, zelfs als het slechts een kleine scheur is, moet het apparaat onmiddellijk worden losgekoppeld van de voeding en moet contact worden opgenomen met de service.

Elektromagnetisch veld

• Gemagnetiseerde items zoals creditcards, gegevensdragers en rekenmachines mogen zich niet in de onmiddellijke nabijheid bevinden van het apparaat dat is ingeschakeld. Een magnetisch veld kan ze beschadigen.

• Het onderste scherm mag niet worden geopend!

• Plaats kookgerei altijd in het midden van het kookveld zodat de bodem van de pannen zoveel mogelijk het elektromagnetische veld bedekt.

• Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de inductiekookplaat geen gevaar vormt. Niettemin moeten mensen met een pacemaker minstens 60 cm afstand houden van het werkende apparaat.

NL

105922 5 / 22

Veiligheid

NL

Exploitatie alleen onder toezicht

• Het apparaat mag alleen onder toezicht worden geëxploiteerd.

• Blijf altijd in de directe nabijheid van het apparaat.

Bedienend personeel

• Dit apparaat mag niet worden bediend door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden, evenals door personen met beperkte ervaring en / of beperkte kennis.

• Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen of het starten.

Onjuist gebruik

• Onjuist gebruik of verboden gebruik kan het apparaat beschadigen.

• Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het zich in goede staat bevindt en veilig werken mogelijk maakt.

• Het apparaat mag alleen worden gebruikt als alle aansluitingen zijn uitgevoerd volgens de voorschriften.

• Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het schoon is.

• Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Nooit zelf het apparaat repareren.

• Verboden om veranderingen of modificaties aan het apparaat aan te brengen.

6 / 22 105922

Veiligheid

1.3

Gebruik volgens bestemming

Elk gebruik van het apparaat voor andere doeleinden en / of afwijkend van het normale bedoelde gebruik zoals hieronder beschreven, is verboden en wordt beschouwd als onbedoeld gebruik.

Het volgende gebruik is in overeenstemming met het beoogde gebruik:

– Het koken en verwarmen van gerechten met gebruik van geschikt kookgerei.

1.4

Oneigenlijk gebruik

Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan personen en zaken veroorzaakt door gevaarlijke elektrische spanning, brand en hoge temperaturen. Met behulp van het apparaat kan alleen werk worden uitgevoerd dat in deze handleiding wordt beschreven.

Het volgende gebruik is niet in overeenstemming met het beoogde gebruik:

– Het verwarmen van ruimtes

– Verwarmen van brandbare, schadelijk voor de gezondheid, gemakkelijk verdampende of soortgelijke vloeistoffen en materialen. NL

105922 7 / 22

Algemeen

NL

2 Algemeen

2.1

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en aanwijzingen die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring. In het geval van het bestellen van speciale modellen of extra opties, en in het geval van het gebruik van de nieuwste technische kennis, kan het geleverde apparaat onder bepaalde omstandigheden verschillen van de uitleg en de talrijke tekeningen in deze handleiding.

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en storingen die zijn ontstaan als gevolg van:

– het niet in acht nemen van de aanwijzingen,

– oneigenlijk gebruik,

– het aanbrengen van technische wijzigingen door de gebruiker,

– de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

2.2

Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto’s en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant.

Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.

2.3

Conformiteitsverklaring

Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

8 / 22 105922

Transport, verpakking en opslag

3 Transport, verpakking en opslag

3.1

Transportinspectie

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen. De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren. Verborgen gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

Neem contact op met onze klantenservice als er onderdelen of accessoires ontbreken.

3.2

Verpakking

Gooi de buitenste doos van uw apparaat niet weg. U kunt het nodig hebben tijdens een verhuizing, of als u het apparaat naar ons servicecentrum wilt sturen bij schade.

De verpakking en de afzonderlijke componenten zijn gemaakt van recyclebare materialen. In het bijzonder: kunststof folie en zakken, kartonnen verpakking.

Als u de verpakking wilt weggooien, dient u de geldende voorschriften in uw land in acht te nemen. Verpakkingsmateriaal dat hergebruikt kan worden, recyclen.

3.3

Opslag

Zorg ervoor dat de verpakkingen verzegeld zijn tot de installatie en houd ze in overeenstemming met de op de buitenkant aangebrachte plaatsingmarkering en opslagmarkering. Bewaar de pakketten alleen onder de volgende voorwaarden:

– in een afgesloten ruimte

– droog en stofvrij

– verwijderd houden van corrosief materiaal

– op een plaats beschermd tegen zonlicht

– beschermd tegen mechanische schokken.

Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Als het nodig is de verpakking vervangen voor een nieuwe.

NL

105922 9 / 22

Technische Gegevens

4 Technische Gegevens

4.1

Technische Gegevens

NL

Benaming:

Artikelnummer:

Materiaal:

Materiaal kookvlak:

Aantal kookvlakken:

Afmetingen glasveld (b x d) in mm:

Diameter kookvlak in mm:

Vermogen verwarmingsvlak:

Inductiekoker IK 50TC

105922

RVS glas

1

330 x 330

280

5 kW

Aantal vermogensniveaus:

Aansluitingswaarde:

Afmetingen (b x d x h) in mm:

10

5 kW / 400 V / 50 Hz

400 x 525 x 180

Gewicht in kg: 10,3

Het recht op technische veranderingen voorbehouden!

Versie / eigenschappen

• Apparaat aansluiting: 3 NAC

• Soort kookvlakken: inductie

• Besturing: elektronisch, touch

• Regulatie: vermogen

• Pandetectie

• Locktoets (kinderslot)

• Digitaal display

• Oververhittingsbeveiliging

• Schakelaar AAN/UIT

• Controlelampje: Aan/Uit, kinderbeveiliging

• Anti-stoffilter en anti-vetfilter

10 / 22 105922

Technische Gegevens

4.2

Onderdelenoverzicht

Afb. 2

Afb. 1

NL

1. Kookvlak

3. Bedieningspaneel

5. Anti-stoffilter en anti-vetfilter

2. Behuizing

4. Poten (4x)

6. Glasveld

Anti-stoffilter en anti-vetfilter

De inductie-kookplaat is uitgerust met een anti-stoffilter en een anti-vetfilter (5).

Het anti-stoffilter en een anti-vetfilter

(5) beschermen het apparaat tegen het in de ombouw komen van verontreiniging en vet dat door de ventilator samen met de lucht wordt opgezogen.

Plaats voor gebruik altijd de stof- en vetfilters (5) in het apparaat.

105922 11 / 22

Installatie en bediening

4.3

Functies van het apparaat

De inductiewarmhoudplaat is bestemd voor het koken en verwarmen van gerechten met gebruik van geschikt kookgerei.

De inductiekoker zorgt met zijn 5 kW voor fatsoenlijke prestaties op de mobiele kookplaat. De regeling van het vermogen gebeurt eenvoudig via touch-bediening.

5 Installatie en bediening

5.1

Installatie

Uitpakken / plaatsing

• Pak het apparaat uit en verwijder alle externe en interne verpakkingselementen en transportbeveiliging.

NL

VOORZICHTIG!

Gevaar voor verstikking!

Houdt verpakkingsmateriaal zoals plasticfolie en piepschuim uit handen van kinderen.

• Als er beschermfolie op het apparaat zit, verwijdert u deze. De folie dient langzaam van het apparaat te worden getrokken zodat er geen lijmresten achterblijven. Eventuele lijmresten verwijderen met een geschikt oplosmiddel.

• Pas op dat u het typeplaatje en de waarschuwingsinstructies op het apparaat niet beschadigt.

• Het apparaat nooit in een vochtige of natte omgeving neerzetten.

• Het apparaat moet zo worden ingesteld dat de verbindingen gemakkelijk toegankelijk zijn om snel uit te schakelen als dat nodig is.

• Plaats het apparaat op een oppervlak met de volgende eigenschappen:

– recht, met voldoende draagkracht, bestand tegen water, droog en bestand tegen hoge temperaturen

– groot genoeg om probleemloos met het apparaat te werken

– goed bereikbaar

– goede ventilatie.

12 / 22 105922

Installatie en bediening

• Houd voldoende afstand tot de randen van de tafel. Het apparaat kan kantelen en vallen.

• Het is verboden het apparaat te monteren in de buurt van apparaten of voorwerpen die gevoelig zijn voor magnetische velden (bijv.: radio, televisie enz.).

• Behoud een minimale afstand van brandbare muren of andere voorwerpen van

5 -10 cm.

Aansluiting - stroom

• Controleer of de technische specificaties van het apparaat (zie naamplaatje) overeenstemmen met de gegevens van de lokale stroomvoorziening.

• De aansluiting van het apparaat op de installatie van de voeding moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien in overeenstemming met de toepasselijke internationale, nationale en lokale voorschriften.

De inductie-kookplaat is uitgerust met een aansluitkabel. Het moet op de stekker worden aangesloten of rechtstreeks op een geschikt stopcontact worden aangesloten.

• Gebruik het toestel niet met een externe timer of afstandsbediening.

5.2

Bediening

De werking van de inductiewarmhoudplaat

In inductiekookplaten wordt elektrische spanning aangelegd op een geleidende spoel onder glas. Dit creëert een magnetisch veld dat, als een fysiek effect, de bodem van de schotel direct verwarmt.

Dit bespaart tijd en energie, omdat hier - zoals in het geval van traditionele kookzones - de verwarming en de verwarming van de glasverwarmingszone niet plaatsvindt.

Een ander voordeel - dankzij de hierboven beschreven technische kenmerken - is een zeer korte kooktijd.

Bovendien verandert de warmtetoevoer onmiddellijk bij elke verandering van instelling en kan deze nauwkeurig worden aangepast. De inductieverwarming reageert zo snel op veranderingen in instellingen als een gasfornuis, omdat de energie onmiddellijk de pot bereikt, zonder eerst andere materialen te moeten verwarmen.

Inductietechnologie combineert deze reactiesnelheid met het fundamentele voordeel van stroom, waardoor een nauwkeurige regeling van de warmte-invoer mogelijk is.

105922 13 / 22

NL

Installatie en bediening

NL

Het juiste kookgerei

• Kookgerei van ijzer

• Pannen van geëmailleerd ijzer

• Potten / pannen van staal of geëmailleerd gietijzer

• Gietijzeren potten / pannen

• Kookgerei van 18/0 roestvrij staal en aluminium, indien gemarkeerd als geschikt voor inductie (let op de beschrijving van het kookgerei)

Vanwege de speciale werking van de inductiewarmhoudplaat is alleen kookgerei met een magnetiserende bodem geschikt.

Voor betere resultaten mogen alleen pannen / potten met een diameter van 12 tot 28 cm worden gebruikt.

Bijvoorbeeld

Inductiekookpotten, 9-delige Bartscher pottenset chroomnikkelstaal, anti-druiprand, niet-verwarmende handgrepen

4 pannen met deksel

2,0 liter, diameter 16 cm, hoogte 10,0 cm

2,7 liter, diameter 18 cm, hoogte 11,0 cm

5,1 liter, diameter 24 cm, hoogte 11,5 cm

6,1 liter, diameter 20 cm, hoogte 20,0 cm

1 koekenpan

2,8 liter, diameter 24 cm, hoogte 6,5 cm

Art. nr.: A130442

14 / 22 105922

Installatie en bediening

Ongeschikt kookgerei

• Containers met een uitpuilende bodem

• Kookgerei van aluminium, brons of koper, tenzij ze duidelijk gemarkeerd zijn als geschikt voor inductie

• Potten / pannen met een diameter van minder dan 12 cm

• Kookgerei met poten

• Keramisch kookgerei

• Glazen kookgerei

Vóór gebruik

1. Voor het eerste gebruik van het apparaat, dient deze te worden gereinigd volgens de aanwijzingen in punt 6

„Reiniging“

.

2. Droog het apparaat grondig.

OPGELET!

Een apparaat zonder filter kan niet op het netwerk worden aangesloten en in gebruik worden genomen.

3. Plaats het anti-stoffilter en anti-vetfilter aan de onderkant van het apparaat.

4. Een geschikte pan met inhoud centraal op het kookvlak zetten.

5. Voer de gewenste instellingen uit zoals hieronder beschreven.

NL

105922 15 / 22

Bedieningselementen / getoonde berichten

Installatie en bediening

NL

1. Digitaal display

3. LED controlelampje Aan/Uit

5. Locktoets (kinderslot)

Afb. 3

2. LED controlelampje kinderbeveiliging

4. Aan/Uit knop

6. Knop voor het verhogen van de vermogensinstelling

7. Knop voor vermogensreductie

Inbedrijfstelling van het apparaat

1. Sluit het apparaat aan op de voeding.

Er klinkt een signaal en het LED Aan/Uit controlelampje knippert.

Het apparaat bevindt zich in de Standby modus.

2. Druk op de aan / uitknop , om het apparaat in te schakelen.

Het LED-controlelampje aan / uit licht op en geeft aan dat het apparaat aan staat.

3. Gebruik de knoppen of om het vereiste vermogen in te stellen binnen het bereik van 500 W tot 5000 W

Instellingen kunnen worden gemaakt in stappen van 500 W..

De digitale display toont het gekozen vermogen.

16 / 22 105922

Installatie en bediening

Locktoets (kinderslot)

1. Nadat u de stroom hebt ingesteld, kunt u op de vergrendelknop drukken om de geselecteerde functie te vergrendelen.

LED controlelampje kinderbeveiliging brandt.

Het apparaat reageert niet als tijdens deze status op een andere knop wordt gedrukt (behalve de aan / uit-knop).

2. Om de knoppen op het bedieningspaneel te ontgrendelen, drukt u nogmaals op de vergrendelknop totdat er een geluidssignaal klinkt.

LED controlelampje kinderbeveiliging dooft.

Alle knoppen werken weer normaal.

Het uitschakelen van het apparaat

1. Nadat het kook- of opwarmproces is voltooid, schakelt u het apparaat uit met de

Aan / Uit-knop. .

AANWIJZING!

De inductiekookplaat wordt automatisch uitgeschakeld als er binnen 2 uur geen instelling is gemaakt.

Nadat het apparaat is uitgeschakeld, werkt de ventilator ongeveer 1 minuut om de elektronica af te koelen, die vervolgens wordt uitgeschakeld.

2. Koppel het apparaat los van de voeding als het niet meer wordt gebruikt.

Oververhittingsbeveiliging

Het apparaat is uitgerust met een beveiliging tegen oververhitting. In het geval van het overschrijden van de kritieke temperatuurgrens, schakelt het apparaat voor de veiligheid automatisch uit.

OPGELET!

Het verwarmen van een lege pan of lege koekenpan activeert de oververhittingsbeveiliging, een geluidssignaal klinkt en het apparaat schakelt uit.

De foutmelding "E2" verschijnt op het digitale display.

Plaats nooit lege pannen op de kookplaat.

Als de oververhittingsbeveiliging werkt, verwijder dan de pan van de kookplaat en laat het apparaat een paar minuten afkoelen.

Dan kan het apparaat opnieuw worden gebruikt.

105922 17 / 22

NL

Reiniging

NL

6 Reiniging

6.1

Aanwijzingen betreffende de veiligheid tijdens het reinigen

• Voordat het apparaat kan worden gereinigd, dient het apparaat van het lichtnet te worden gehaald.

• Het apparaat geheel laten afkoelen.

• Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt. Dompel het apparaat niet in water of andere vloeistoffen om het te reinigen. Gebruik geen waterstraal onder druk om het apparaat te reinigen.

• Gebruik geen scherpe of metalen voorwerpen (mes, vork, enz.) om het apparaat schoon te maken. Scherpe voorwerpen kunnen het apparaat beschadigen en leiden tot elektrische schokken wanneer ze in contact komen met geleidende componenten.

• Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen.

Dit kan het oppervlak beschadigen.

6.2

Reiniging

1. Het apparaat dient regelmatig te worden gereinigd na iedere werk dag, en wanneer nodig, vaker.

2. Veeg het glas, het bedieningspaneel en de behuizing van het apparaat schoon met een zachte, vochtige doek. Als het nodig is een mild niet-schurend reinigingsmiddel gebruiken.

3. Droog tenslotte de gewassen oppervlakken af met een zachte doek.

4. Reinig het anti-stoffilter en het anti-vetfilter dagelijks met een mild reinigingsmiddel of in de vaatwasser. Verwijder hiervoor het filter uit de houder.

Plaats na het reinigen het volledig gedroogde anti-stoffilter en het anti-vetfilter in het apparaat..

5. De ventilatieopeningen aan de achterkant van het apparaat mogen niet verstopt zijn met vuil of stof. Regelmatig reinigen met een penseel of een blazer.

18 / 22 105922

Mogelijke storingen

7 Mogelijke storingen

Mögliche

De onderstaande tabel beschrijft mogelijke oorzaken en methoden voor het verwijderen van storingen of fouten die optreden tijdens de werking van het apparaat. Neem contact op met het servicecentrum als storingen niet kunnen worden verholpen.

Fout code

E0

E1

E2

E3

Oorzaken Oplossing

Er is geen kookgerei op het kookvlak of het kookgerei is niet geschikt

Het apparaat wordt te heet (bijv. door verstopte ventilatieopeningen)

Gebruik alleen geschikte pannen

Maak de ventilatieopeningen schoon.

Laat het apparaat afkoelen en start opnieuw op

Als de foutcode nog steeds op de digitale display verschijnt, neem dan contact op met de service.

Neem contact op met de service Beschadigd onderdeel

(bijv. transistor).

De oververhittingsbeveiliging is geactiveerd, het apparaat schakelt uit

Het apparaat van het lichtnet halen.

De pan van het kookveld halen.

Laat het apparaat afkoelen en herstarten

Korte stroomonderbreking Het apparaat van het lichtnet halen.

Na enige minuten het apparaat opnieuw aansluiten.

Laat de elektricien de elektrische aansluiting controleren

NL

105922 19 / 22

NL

Verwijdering

8 Verwijdering

Elektrische apparaten

Elektrische apparaten zijn gemarkeerd met dit symbool.

Elektrische apparatuur moet op een correcte en milieuvriendelijke manier worden verwijderd en gerecycled.

Niet-gevaarlijke apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Koppel het apparaat los van de voeding en verwijder de verbindingskabel van het apparaat.

Elektrische apparaten moeten naar aangewezen inzamelpunten worden gebracht.

20 / 22 105922

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals