Bartscher A190189 Coffee machine Silver 1300 Handleiding

Add to my manuals
24 Pages

advertisement

Bartscher A190189 Coffee machine Silver 1300 Handleiding | Manualzz

Silver 1300

A190189

Bartscher GmbH

Franz-Kleine-Str. 28

D-33154 Salzkotten

Duitsland tel. +49 5258 971-0 fax.: +49 5258 971-120

Infolinia service: +49 5258 971-197 www.bartscher.com

Versie: 1.0

NL

Datum van opmaak: 2020-05-26

Originele gebruiksaanwijzing

1 Veiligheid ....................................................................................................... 2

1.1

Symboolverklaring ................................................................................... 2

1.2

Veiligheidsaanwijzingen ........................................................................... 3

1.3

Gebruik volgens bestemming .................................................................. 6

1.4

Oneigenlijk gebruik .................................................................................. 6

2 Algemeen ...................................................................................................... 7

2.1

Aansprakelijkheid en vrijwaring ................................................................ 7

2.2

Auteursrecht ............................................................................................ 7

2.3

Conformiteitsverklaring ............................................................................ 7

3 Transport, verpakking en opslag ................................................................... 8

3.1

Transportinspectie ................................................................................... 8

3.2

Verpakking ............................................................................................... 8

3.3

Opslag ..................................................................................................... 8

4 Technische Gegevens ................................................................................... 9

4.1

Technische Gegevens ............................................................................. 9

4.2

Functies van het apparaat ..................................................................... 10

4.3

Onderdelenoverzicht .............................................................................. 11

5 Installatie en bediening ................................................................................ 13

5.1

Installatie ................................................................................................ 13

5.2

Bediening ............................................................................................... 14

6 Reiniging ..................................................................................................... 17

6.1

Aanwijzingen betreffende de veiligheid tijdens het reinigen ................... 17

6.2

Reiniging ................................................................................................ 18

6.3

Ontkalken ............................................................................................... 20

7 Mogelijke storingen ...................................................................................... 21

8 Verwijdering ................................................................................................. 22

A190189 1 / 24

Veiligheid

NL

Diese Bedi enungsanlei tung besc hrei bt di e I nst allation, Bedi enung und Wart ung des G eräts und gilt als wic htige Infor mationsquelle und N achschl agewer k. Di e Kennt nis aller enthalt enen Sic herheits hinweis e und H andlungs anweisungen schaf ft die Vorauss etz ung f ür das sichere und s ac hger echte Ar beit en mit dem G erät. D arüber hi naus müs sen die f ür den Ei ns atz ber eic h des G erät s gelt enden ör tlichen Unfall verhüt ungs vorsc hrift en und allgemeinen Sicherheits besti mmungen eing ehalt en wer den. Dies e Bedi enungs anleit ung is t Bes tandt eil des Produkts und muss i n unmi tt elbarer N ähe des Ger äts für das In¬s tall ations-, Bedi enungs-, Wartungs- und R einigungspers onal jederzeit z ugänglich auf¬bewahrt werden. Wenn das Ger ät an eine dritt e Pers on weiterg egeben wird, muss die Bedi enungsanlei tung mit ausgehändigt wer den.

Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!

Deze handleiding bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.

De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Bovendien zijn de bepalingen inzake ongevallenpreventie, gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en wettelijke voorschriften die van kracht zijn op het toepassingsgebied van het apparaat van toepassing.

Lees deze gebruikershandleiding voordat u met het apparaat gaat werken, en vóór de inbedrijfsstelling, om schade aan personen en zaken te voorkomen. Onjuist gebruik kan beschadigingen veroorzaken.

Deze handleiding is een integraal onderdeel van het product en moet in de directe nabijheid van het apparaat worden bewaard en te allen tijde beschikbaar zijn.

Wanneer het apparaat wordt overgedragen, is het ook noodzakelijk deze gebruiksaanwijzing erbij te leveren.

1 Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand van de techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt. Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding.

1.1

Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om letsel, ongelukken, of materiële schade te vermijden.

GEVAAR!

Het signaalwoord GEVAAR waarschuwt voor gevaren die leiden tot ernstige verwondingen of overlijden als ze niet worden vermeden.

2 / 24 A190189

Veiligheid

WAARSCHUWING!

Het signaalwoord WAARSCHUWING waarschuwt voor gevaren die gematigd tot zwaar letsel of overlijden kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.

VOORZICHTIG!

Het signaalwoord VOORZICHTIG waarschuwt voor gevaren die licht of matig letsel kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.

, di e

ATTENTIE!

Het signaalwoord ATTENTIE geeft mogelijke materiële schade aan die kan optreden als u de veiligheidsinstructies niet volgt.

OPMERKING!

Het icoon OPMERKING informeert de gebruiker over aanvullende informatie en tips voor het gebruik van het apparaat.

1.2

Veiligheidsaanwijzingen

Elektrische stroom

• Een te hoge netspanning of onjuiste installatie kan leiden tot elektrische schokken.

• Sluit het apparaat alleen aan als de specificaties op het typeplaatje overeenkomen met de netspanning.

• Om elektrische kortsluiting te voorkomen, moet het apparaat droog worden gehouden.

• Koppel het apparaat onmiddellijk los van het elektriciteitsnet als er tijdens het gebruik storingen optreden.

• Raak de stekker van het apparaat niet aan met natte handen.

• Raak het apparaat nooit aan nadat het in het water is gevallen. Onmiddellijk het apparaat van het elektriciteitsnet koppelen.

• Het herstellen en openen van de behuizing uitsluitend door specialisten en gespecialiseerde werkplaatsen laten uitvoeren.

• Draag het apparaat niet aan de verbindingskabel.

NL

A190189 3 / 24

Veiligheid

NL

• Stel de verbindingskabel niet bloot aan warmte of scherpe randen.

• Knik, plet of knoop de verbindingskabel niet.

• Altijd de verbindingskabel volledig uitrollen.

• Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de verbindingskabel.

• Om het apparaat uit te schakelen van de elektrische voeding, altijd de stekker vastpakken.

Brandbare materialen

• Stel het apparaat nooit bloot aan hoge temperaturen, zoals een fornuis, een kachel, open vuur, apparaten voor het behouden van warmte, enz.

• Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt om het risico van brand te voorkomen.

• Het apparaat niet bedekken met bijv. aluminiumfolie of doeken.

• Gebruik het apparaat alleen met de hiervoor bestemde materialen en met de juiste temperatuurinstellingen. Materialen, voedselproducten en etensresten in het apparaat kunnen ontbranden.

• Het apparaat nooit gebruiken in de buurt van brandbare, licht ontvlambare materialen, bijv. benzine, spiritus, alcohol. Hoge temperaturen veroorzaken verdamping van deze materialen en als gevolg van contact met ontstekingsbronnen kan een explosie plaatsvinden.

• In geval van brand, vóór het blussen het apparaat ontkoppelen van de voeding.

Blus het vuur nooit met water als het apparaat op het elektriciteitsnet is aangesloten. Na het blussen zorgen voor genoeg frisse lucht.

Hete oppervlakken

• Het oppervlak van het apparaat wordt tijdens het werk heet. Er bestaat gevaar voor verbranding. Ook na het uitschakelen blijft het apparaat nog enige tijd heet.

• Geen enkel heet oppervlakken van het apparaat aanraken. Gebruik de daarvoor voorziene bedieningselementen en handgrepen.

• Het apparaat pas na volledig afkoelen verplaatsen en reinigen.

• Het is verboden hete oppervlakken met koud water of brandbare vloeistoffen te begieten.

Exploitatie alleen onder toezicht

• Het apparaat mag alleen onder toezicht worden geëxploiteerd.

• Blijf altijd in de directe nabijheid van het apparaat.

4 / 24 A190189

Veiligheid

Bedienend personeel

• Dit apparaat mag niet worden bediend door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden, evenals door personen met beperkte ervaring en / of beperkte kennis.

• Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen of het starten.

Gezondheidsrisico door bacteriën

• Het waterreservoir moet regelmatig worden geleegd, gereinigd en gedesinfecteerd om ophoping van schadelijke, gevaarlijke bacteriën te voorkomen.

Onjuist gebruik

• Onjuist gebruik of verboden gebruik kan het apparaat beschadigen.

• Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het in technisch veilige staat verkeert, waardoor een veilige werking wordt gegarandeerd.

• Het apparaat mag alleen worden gebruikt als de verbindingen in een technisch goede staat zijn en een veilige werking is gegarandeerd.

• Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het schoon is.

• Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Probeer het apparaat nooit zelf te repareren.

• Breng geen modificaties of wijzigingen in het apparaat aan.

NL

A190189 5 / 24

Veiligheid

NL

1.3

Gebruik volgens bestemming

Elk gebruik van het apparaat voor andere doeleinden en / of afwijkend van het normale bedoelde gebruik zoals hieronder beschreven, is verboden en wordt beschouwd als onbedoeld gebruik.

Het volgende gebruik is in overeenstemming met het beoogde gebruik:

– Koffie zetten met voorgemalen koffie en koud water.

1.4

Oneigenlijk gebruik

Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan personen en zaken veroorzaakt door gevaarlijke elektrische spanning, brand en hoge temperaturen. Met behulp van het apparaat kan alleen werk worden uitgevoerd dat in deze handleiding wordt beschreven.

Het volgende gebruik is niet in overeenstemming met het beoogde gebruik:

– het bereiden van andere dranken;

– het koken van vloeistof die suiker, zoetstof, zuur, loog of alcohol bevat;

- het opbergen en verwarmen van brandbare, schadelijk voor de gezondheid en vluchtige vloeistoffen of materialen etc.

6 / 24 A190189

Algemeen

2 Algemeen

2.1

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en aanwijzingen die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring. In het geval van het bestellen van speciale modellen of extra opties, en in het geval van het gebruik van de nieuwste technische kennis, kan het geleverde apparaat onder bepaalde omstandigheden verschillen van de uitleg en de talrijke tekeningen in deze handleiding.

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en storingen die zijn ontstaan als gevolg van:

– het niet in acht nemen van de aanwijzingen,

– oneigenlijk gebruik,

– het aanbrengen van technische wijzigingen door de gebruiker,

– de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

2.2

Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto’s en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant.

Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.

2.3

Conformiteitsverklaring

Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

NL

A190189 7 / 24

Transport, verpakking en opslag

NL

3 Transport, verpakking en opslag

3.1

Transportinspectie

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen. De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren. Verborgen gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

Neem contact op met onze klantenservice als er onderdelen of accessoires ontbreken.

3.2

Verpakking

Gooi de buitenste doos van uw apparaat niet weg. U kunt het nodig hebben tijdens een verhuizing, of als u het apparaat naar ons servicecentrum wilt sturen bij schade.

De verpakking en de afzonderlijke componenten zijn gemaakt van recyclebare materialen. In het bijzonder: kunststof folie en zakken, kartonnen verpakking.

Als u de verpakking wilt weggooien, dient u de geldende voorschriften in uw land in acht te nemen. Verpakkingsmateriaal dat hergebruikt kan worden, recyclen.

3.3

Opslag

Zorg ervoor dat de verpakkingen verzegeld zijn tot de installatie en houd ze in overeenstemming met de op de buitenkant aangebrachte plaatsingmarkering en opslagmarkering. Bewaar de pakketten alleen onder de volgende voorwaarden:

– in een afgesloten ruimte

– droog en stofvrij

– verwijderd houden van corrosief materiaal

– op een plaats beschermd tegen zonlicht

– beschermd tegen mechanische schokken.

Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Als het nodig is de verpakking vervangen voor een nieuwe.

8 / 24 A190189

Technische Gegevens

4 Technische Gegevens

4.1

Technische Gegevens

Benaming: Koffiemachine Silver 1300

A190189

Artikelnummer:

Materiaal:

Materiaal filter:

Materiaal verwarmingssysteem:

Inhoud in l:

Kop capaciteit max.:

Bereidingstijd voor 13,2 liter in min.: roestvrij staal roestvrij staal roestvrij staal

13,2

100

70

Minimale opwarmhoeveelheid in l:

Minimale bereidingshoeveelheid aantal in kopjes:

Aansluitingswaarde:

5,28

40

1,45 kW / 230 V / 50 Hz

Afmetingen (b x d x h) in mm: 360 x 375 x 355

Gewicht in kg: 6,5

Het recht op technische veranderingen voorbehouden!

NL

A190189 9 / 24

Technische Gegevens

NL

Versie / eigenschappen

• Versie: rondfilter

• Warmhoudfunctie

• Signaal dat informeert over de noodzaak van ontkalken

• Vulstandweergave

• Schakelaar AAN/UIT

• Controlelampje:

– water bijvullen / ontkalken

– bereiding voltooid

• Eigenschappen:

– Vrije hoogte onder aftapkraan: 125 mm (145 mm zonder lekbak)

– Dubbelwandig

– 2 aparte verwarmingselementen voor koffie zetten en warmhouden

– De koffiemachine kan ook zonder filterpapier worden gebruikt

– Vulstandsensor

– Lekbak afneembaar

– Inklapbare handgrepen

• Inclusief:

– 1 reinigingsschraper

– 1 reinigingsborstel

<Endergebnis>

4.2

Functies van het apparaat

Het water in het waterreservoir circuleert door de stijgbuis totdat de watertemperatuur 89 ° C bereikt. Vervolgens wordt de brouwverwarming uitgeschakeld en wordt de verwarming ingeschakeld om de warmte aan te houden.

Het groene warmhoudlicht gaat branden. De koffie wordt gedurende de benodigde tijd warm gehouden.

10 / 24 A190189

Technische Gegevens

4.3

Onderdelenoverzicht

1. Handgreep van het deksel

3. Vulstandweergave

5. Controlelampje: water bijvullen / ontkalken (rood)

7. Controlelampje: einde brouwproces

/ vasthouden van de temperatuur

(groen)

9. Fundament

11. Houder v. waterreservoir

13. Verlengstuk stijgbuis

15. Stijgbuis

17. Reinigingsschraper

10. Watercontainer

12. Filterhouder

14. Verwarmingsplaat

16. Deflector

18. Reinigingsborstel

2. Deksel

4. Aftapkraan

6. Schakelaar met geïntegreerd werkcontrolelampje (rood)

8. Lekbakrooster

A190189 11 / 24

NL

Technische Gegevens

NL

Accessoires (niet inbegrepen in de levering!)

Afb. Beschrijving Art. nr.:

Ronde koffiefilters 245mm, 250 sts.

Besteleenheid: 1 doos (250 ronde filters)

Diameter: 245 mm

Afmetingen: br. 245 x d. 245 x h. 1 mm

Gewicht: 0,55 kg

A190011250

Ronde koffiefilters 245mm, 1000 sts.

Besteleenheid: 1 doos (1000 ronde filters)

A190011

Diameter: 245 mm

Afmetingen: br. 245 x d. 245 x h. 1 mm

Gewicht: 2,1 kg

Ontkalkingsmiddel B15-30, 30 sts.

Besteleenheid: 1 doos (30 zakjes van

15 g)

Versie: poeder, hoog geconcentreerd

Afmetingen: br. 68 x d. 4 x h. 100 mm

Gewicht: 0,45 kg

190065

12 / 24 A190189

Installatie en bediening

5 Installatie en bediening

5.1

Installatie

Uitpakken / plaatsing

• Pak het apparaat uit en verwijder alle externe en interne verpakkingselementen en transportbeveiliging.

VOORZICHTIG!

Gevaar voor verstikking!

Houdt verpakkingsmateriaal zoals plasticfolie en piepschuim uit handen van kinderen.

• Als er beschermfolie op het apparaat zit, verwijdert u deze. De folie dient langzaam van het apparaat te worden getrokken zodat er geen lijmresten achterblijven. Eventuele lijmresten verwijderen met een geschikt oplosmiddel.

• Pas op dat u het typeplaatje en de waarschuwingsinstructies op het apparaat niet beschadigt.

• Het apparaat nooit in een vochtige of natte omgeving neerzetten.

• Het apparaat moet zo worden ingesteld dat de verbindingen gemakkelijk toegankelijk zijn om snel uit te schakelen als dat nodig is.

• Plaats het apparaat op een oppervlak met de volgende eigenschappen:

– recht, met voldoende draagkracht, bestand tegen water, droog en bestand tegen hoge temperaturen

– groot genoeg om probleemloos met het apparaat te werken

– goed bereikbaar

– goede ventilatie.

• Houd voldoende afstand tot de randen van de tafel. Het apparaat kan kantelen en vallen.

• Houd een afstand van minstens 10 cm tot brandbare wanden en objecten.

Aansluiting op het lichtnet

• Controleer of de technische specificaties van het apparaat (zie naamplaatje) overeenstemmen met de gegevens van de lokale stroomvoorziening.

• Sluit het apparaat aan op een enkele, voldoende beschermde aansluiting met een beveiligd contact. Sluit het apparaat niet aan op een meervoudige aansluiting.

A190189 13 / 24

NL

Installatie en bediening

• Leg de verbindingskabel zo dat niemand erop kan lopen of erover kan struikelen.

• Gebruik het toestel niet met een externe timer of afstandsbediening.

5.2

Bediening

NL

WAARSCHUWING!

Verbrandingsgevaar!

Het waterreservoir en het deksel worden tijdens het gebruik erg heet.

Raak het hete apparaat niet aan.

Gebruik de handgreep voor het deksel om het waterreservoir te openen.

De componenten van de korffilter en het koffiedik worden erg heet.

Draag beschermende handschoenen bij het verwijderen van het korffilter na het brouwproces.

Verbrandingsgevaar!

De hete stoom die vrijkomt bij het verwijderen van het deksel kan brandwonden aan handen, armen en gezicht veroorzaken.

Verwijder het deksel nooit wanneer het apparaat in gebruik is.

Gebruik handvat en beschermende handschoenen bij het verwijderen van het deksel.

Een te vol waterreservoir kan leiden tot het lekken van heet water en verbrandingen!

Zich houden aan het maximale vulniveau.

Koffiezetten

1. Voor het eerste gebruik van het apparaat, dient deze te worden gereinigd volgens de aanwijzingen in punt 6

„Reiniging“

.

2. Vul het waterreservoir met koud drinkwater. Gebruik nooit warm water voor het zetten van koffie in deze machine!

Het vulniveau kan worden afgelezen van de vulstandweergave.

OPGELET!

Het apparaat nooit zonder water gebruiken!

14 / 24 A190189

Installatie en bediening

3. Houd rekening met de minimale benodigde hoeveelheid koffie bij het zetten van koffie. Dit is 40 kopjes of 5,28 liter.

4. Om de koffiefilter te monteren, steekt u de stijgbuis in de opening van de korffilter en plaatst u beide elementen samen in het reservoir.

5. Zorg ervoor dat de stijgbuis in het midden van de verwarmingsgoot aan de onderkant van het reservoir komt.

AANWIJZING!

Door het optimale design van het RVS filter zet je koffie zowel met als zonder papieren filter.

6. Afhankelijk van uw voorkeur kunt u een geschikt papieren filter in de filterkorf plaatsen of koffie bereiden zonder papieren filter.

7. Giet grof gemalen koffie in de filterkorf (ca. 5 g per kopje).

AANWIJZING: De aanbevolen hoeveelheid koffie kan naar wens groter of kleiner zijn.

8. Plaats de deflector op de rand in het waterreservoir, boven de filterkorf.

De deflector zorgt ervoor dat het water uit de stijgbuis tijdens het koffiezetten gelijkmatig wordt verdeeld over gemalen koffie.

9. Plaats het deksel op het waterreservoir.

OPGELET!

Voordat u het apparaat op de voeding aansluit, moet u ervoor zorgen dat de aan / uit-schakelaar op "O" staat.

10. Sluit het apparaat aan op een passend, enkelvoudig stopcontact.

11. Zet de koffiemachine aan door de AAN/UIT-knop in de positie „I“ te zetten.

Het rode bedrijfscontrolelampje in de AAN/UIT-schakelaar gaat branden en geeft daarmee aan dat het apparaat werkt en dat de brouwcyclus bezig is.

Zodra het brouwproces is voltooid en de machine van de brouwverwarming naar het verwarmingselement voor het vasthouden van de warmte schakelt, gaat het groene controlelampje branden.

De temperatuur wordt automatisch verlaagd en de koffie wordt op de serveertemperatuur gehouden totdat de aan / uitschakelaar op "O” wordt geschakeld of de stekker uit het stopcontact wordt getrokken.

NL

A190189 15 / 24

Installatie en bediening

AANWIJZING!

Verwijder na het koffiezetten het koffiefilter uit het waterreservoir. Dit helpt om een goede koffiesmaak te behouden.

Het afnemen van koffie

NL

1. Zet een kopje of kan onder het aftapkraantje, druk het kraantje een beetje naar beneden en houd hem vast totdat u de gewenste hoeveelheid koffie in het kopje of de kan hebt getapt.

2. Laat de aftapkraan los, deze sluit automatisch.

3. Druk voor een constante stroom de hendel van de aftapkraan helemaal omhoog totdat deze klikt. Sluit de aftapkraan weer na het afnemen van de koffie.

Uitzetten van het apparaat

1. Zet de aan / uit-schakelaar in de "O” -positie zodra er geen vloeistof meer uit de aftapkraan van het rechtopstaande apparaat stroomt.

2. Het apparaat van het lichtnet halen.

3. Vul indien nodig de koffiezetter na afkoeling met vers water en voer een nieuw zetproces uit.

16 / 24 A190189

Reiniging

Controlelampje informerend over een storing / veiligheidsthermostaat

In het geval van een storing of wanneer het waterniveau te laag is, gaat het rode controlelampje branden om de storing aan te geven en worden de verwarmingselementen uitgeschakeld.

Ga als volgt te werk:

1. Controleer regelmatig het waterpeil in het waterreservoir. Als het waterniveau te laag is:

– het apparaat uitzetten met de schakelaar

– vul vers drinkwater bij

– het apparaat zoals altijd inschakelen.

2. Als het storingslampje nog steeds brandt, moet het apparaat worden ontkalkt.

Voor de volgende stappen uit:

– het apparaat uitzetten met de schakelaar

– ontkalk het apparaat volgens de instructies in het hoofdstuk

"Ontkalken”

.

– de RESET-knop aan de onderkant van het apparaat indrukken.

– vul vers drinkwater bij

– het apparaat zoals altijd inschakelen.

AANWIJZING:

Als na het ontkalken van het koffiezetapparaat het storingslampje nog steeds brandt en de machine niet werkt, is de veiligheidsthermostaat geactiveerd. De RESET-knop aan de onderkant van het apparaat indrukken en het apparaat zoals altijd inschakelen.

6 Reiniging

6.1

Aanwijzingen betreffende de veiligheid tijdens het reinigen

• Voordat het apparaat kan worden gereinigd, dient het apparaat van het lichtnet te worden gehaald.

• Het apparaat geheel laten afkoelen.

• Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt. Dompel het apparaat niet in water of andere vloeistoffen om het te reinigen. Gebruik geen waterstraal onder druk om het apparaat te reinigen.

• Gebruik geen scherpe of metalen voorwerpen (mes, vork, enz.) om het apparaat schoon te maken. Scherpe voorwerpen kunnen het apparaat beschadigen en

NL

A190189 17 / 24

Reiniging

NL leiden tot elektrische schokken wanneer ze in contact komen met geleidende componenten.

• Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen.

Dit kan het oppervlak beschadigen.

6.2

Reiniging

Dagelijkse reiniging

1. Het apparaat moet na elk gebruik worden gereinigd.

2. Reinig de filterkorf, stijgbuis, deksel en deflector na gebruik met warm water en een milde commerciële reiniger voor professionele koffiezetapparaten. Neem de instructies van de producent van het middel in acht.

3. Spoel onderdelen met schoon water.

4. Droog tenslotte de gewassen onderdelen af met een zachte, pluisvrije doek.

5. Zorg ervoor dat het waterreservoir vrij is van afzettingen of koffieresten. Reinig het waterreservoir grondig met warm water en een mild reinigingsmiddel. Als het nodig is een mild schuurmiddel gebruiken.

6. Spoel het waterreservoir grondig om met schoon water.

7. Vul het waterreservoir met warm water en laat het door de aftapkraan lopen om de aftapkraan schoon te maken.

8. Verwijder de lekbak met het lekrooster uit de machine. Leeg en reinig ze regelmatig met warm water en een mild schoonmaakmiddel. Spoel onderdelen met schoon water. Droog tenslotte de lekbak en het lekrooster en installeer ze opnieuw in de machine.

9. Veeg het apparaat van buiten af met een zachte vochtige doek.

OPGELET!

Controleer na het reinigen de pakking aan de onderkant van de stijgbuis.

Als het niet correct is geïnstalleerd, ontbreekt of hard is, is het misschien niet mogelijk om de juiste positie van de stijgbuis in de verwarmingsplaat te handhaven, wat de werking van het apparaat nadelig kan beïnvloeden.

Eén keer per week reinigen

Verwarmingsplaat

De verwarmingsplaat aan de onderkant van het waterreservoir moet wekelijks grondig worden gereinigd, vooral tijdens het dagelijkse gebruik van het apparaat.

De verpakking van het apparaat bevat een schraper voor het reinigen van de verwarmingsschaal.

AANWIJZING!

Gebruik altijd de meegeleverde reinigingsschraper!

18 / 24 A190189

Reiniging

1. Plaats op de verwarmingsplaat (a) een reinigingsdoek van met zeep doordrenkte staalwol of een dunne schuurdoek.

2. Steek vervolgens het smalle uiteinde van de reinigingsschraper (b) in de verwarmingsplaat.

3. Reinig de verwarmingsplaat (a) door de reinigingsschraper (b) herhaaldelijk heen en weer te draaien.

De verwarmingsplaat is schoon wanneer het metaal glimt.

4. Na het reinigen moet het waterreservoir grondig worden gespoeld om alle zeep en schoonmaakresten te verwijderen.

Watersensor

1. De watersensor (c) in het waterreservoir dient voorzichtig te worden gereinigd.

2. Na het reinigen spoel het waterreservoir grondig om met schoon water.

Vulstandweergave

Indien nodig kan de vulstandindicator van binnenuit worden schoongemaakt met het meegeleverde schoonmaakborsteltje.

1. Draai de schroef (d) aan de bovenkant van de beugel van het vulniveau-indicator los.

2. Verwijder de glazen buis (e) en de bovenste pakking.

3. Plaats de reinigingsborstel in de glazen buis (b) en reinig deze grondig met warm water en een mild reinigingsmiddel.

4. Goed afspoelen met schoon water.

5. Bevestig ten slotte de glazen buis (e) aan de vulstandindicatorbeugel. Zorg ervoor dat de pakkingen onderaan en bovenaan in de juiste positie staan.

OPGELET!

De glazen buis moet goed in de bodempakking zitten.

NL

A190189 19 / 24

Reiniging

NL

Draai de schroef heel voorzichtig vast, anders kan de glazen buis barsten.

6. Plaats de schroef (d) terug op de vulstandindicatorbeugel.

Aftapkraan

In het geval van dagelijks gebruik, moet het hele kraanmechanisme eenmaal per week grondig worden gereinigd, met minder frequent gebruik minder vaak.

1. Schroef de bovenkant van de aftapkraan los met de handgreep (f).

2. Reinig de kraan en ook de verbinding tussen de kraan en het apparaat met een kleine flessenborstel.

3. Spoel het verwijderde deel (f) van de aftapkraan af en schroef het weer op het apparaat.

6.3

Ontkalken

Afhankelijk van de hardheid van het water op de plaats van gebruik, kan tijdens het gebruik en in het waterreservoir kalkafzetting optreden. Om het apparaat in de beste staat te houden en ervoor te zorgen dat elk brouwproces de beste resultaten oplevert, moet de machine, bij intensief gebruik, regelmatig worden ontkalkt.

AANWIJZING!

Om kalkaanslag te verminderen, wordt het gebruik van gefilterd water aanbevolen!

Het apparaat heeft een rood indicatielampje dat de storing . Afhankelijk van de waterhardheid gaat het lampje branden na afloop van een bepaald aantal keren koffiezetten. Zo weet u dat u het apparaat moet ontkalken.

De veiligheidsthermostaat activeert en stopt het apparaat. Schakel het apparaat uit met de aan / uit schakelaar en laat het afkoelen.

Voor ontkalking van het apparaat bevelen wij het door ons beproefde:

Ontkalkingsmiddel B15-30, 30 sts., art. nr. 190065

Volg deze stappen om het apparaat te ontkalken:

– de RESET-knop aan de onderkant van het apparaat indrukken,

– giet vers drinkwater in het waterreservoir, rekening houdend met de minimale hoeveelheid koffie voor de machine,

20 / 24 A190189

Mogelijke storingen

– los de juiste hoeveelheid ontkalkingsmiddel op in water (volgens de aanwijzingen op de verpakking),

– steek de stijgbuis door het midden van de korffilter en plaats deze in de verwarmingsgoot op de bodem van het waterreservoir. Zorg ervoor dat de stijgbuis correct in de verwarmingsplaat is geplaatst.

– plaats het deksel op het waterreservoir,

– sluit het apparaat aan op de voeding,

– het apparaat aanzetten met de schakelaar,

– doorloop het koffiezetproces en laat het apparaat daarna nog ca. 15 minuten aanstaan,

– zet het apparaat vervolgens uit,

– tap de ontkalkingsoplossing af via de aftapkraan,

– voer na het ontkalken nog minstens twee brouwcycli uit met vers water zonder gemalen koffie om eventuele resten te verwijderen.

– spoel het waterreservoir, de stijgbuis en het korffilter grondig met warm water en laat het water weglopen via de aftapkraan.

Na het ontkalken kan het apparaat weer als gewoon worden gebruikt. Het rode controlelampje dat over de storing informeert, brandt niet meer.

7 Mogelijke storingen

Mögliche

De onderstaande tabel beschrijft mogelijke oorzaken en methoden voor het verwijderen van storingen of fouten die optreden tijdens de werking van het apparaat. Neem contact op met het servicecentrum als storingen niet kunnen worden verholpen.

Problemen Oorzaken Oplossingen

Het rode bedrijfscontrolelampje in de aan / uit-schakelaar gaat niet branden

De stekker is niet in het stopcontact gesloten

De zekering van de stroomaansluiting is geactiveerd

De stekker in het stopcontact doen

Koppel het apparaat los van de stroomvoorziening, zet de zekering aan en sluit het apparaat opnieuw aan

Het bedrijfscontrolelampje is defect

Neem contact op met de verkoper

NL

A190189 21 / 24

Verwijdering

Problemen Oorzaken

Het groene warmhoudcontrolelampje licht niet op

Het rode controlelampje gaat branden om de storing aan te geven

De verwarming voor het vasthouden van de warmte is beschadigd

Het warmhoudcontrolelampje is beschadigd

Geen water of te weinig water in de watertank

Het apparaat is verkalkt

Oplossingen

Neem contact op met de verkoper

Neem contact op met de verkoper

Laat het apparaat afkoelen, giet vers drinkwater op en start het apparaat

Ontkalk het apparaat volgens de instructies in hoofdstuk 6.3

"Ontkalken" , giet vers water op en start het apparaat

8 Verwijdering

NL

Elektrische apparaten

Elektrische apparaten zijn gemarkeerd met dit symbool.

Elektrische apparatuur moet op een correcte en milieuvriendelijke manier worden verwijderd en gerecycled.

Niet-gevaarlijke apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Koppel het apparaat los van de voeding en verwijder de verbindingskabel van het apparaat.

Elektrische apparaten moeten naar aangewezen inzamelpunten worden gebracht.

22 / 24 A190189

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals