Bartscher A370131 Griddle plate GPL 320E-G Handleiding

Add to my manuals
18 Pages

advertisement

Bartscher A370131 Griddle plate GPL 320E-G Handleiding | Manualzz

GPL 320E-G

A370131

Bartscher GmbH

Franz-Kleine-Str. 28

D-33154 Salzkotten

Duitsland tel. +49 5258 971-0 fax.: +49 5258 971-120

Infolinia service: +49 5258 971-197 www.bartscher.com

Versie: 2.0

NL

Datum van opmaak: 2020-08-11

Originele gebruiksaanwijzing

1 Veiligheid ....................................................................................................... 2

1.1

Symboolverklaring ................................................................................... 2

1.2

Veiligheidsaanwijzingen ........................................................................... 3

1.3

Gebruik volgens bestemming .................................................................. 6

1.4

Oneigenlijk gebruik .................................................................................. 6

2 Algemeen ...................................................................................................... 7

2.1

Aansprakelijkheid en vrijwaring ................................................................ 7

2.2

Auteursrecht ............................................................................................ 7

2.3

Conformiteitsverklaring ............................................................................ 7

3 Transport, verpakking en opslag ................................................................... 8

3.1

Transportinspectie ................................................................................... 8

3.2

Verpakking ............................................................................................... 8

3.3

Opslag ..................................................................................................... 8

4 Technische Gegevens ................................................................................... 9

4.1

Technische Gegevens ............................................................................. 9

4.2

Onderdelenoverzicht .............................................................................. 10

4.3

Functies van het apparaat ..................................................................... 10

5 Installatie en bediening ................................................................................ 11

5.1

Installatie ................................................................................................ 11

5.2

Bediening ............................................................................................... 12

6 Reiniging ..................................................................................................... 14

6.1

Aanwijzingen betreffende de veiligheid tijdens het reinigen ................... 14

6.2

Reiniging ................................................................................................ 14

7 Verwijdering ................................................................................................. 16

A370131 1 / 18

Veiligheid

NL

Diese Bedi enungsanlei tung besc hrei bt di e I nst allation, Bedi enung und Wart ung des G eräts und gilt als wic htige Infor mationsquelle und N achschl agewer k. Di e Kennt nis aller enthalt enen Sic herheits hinweis e und H andlungs anweisungen schaf ft die Vorauss etz ung f ür das sichere und s ac hger echte Ar beit en mit dem G erät. D arüber hi naus müs sen die f ür den Ei ns atz ber eic h des G erät s gelt enden ör tlichen Unfall verhüt ungs vorsc hrift en und allgemeinen Sicherheits besti mmungen eing ehalt en wer den. Dies e Bedi enungs anleit ung is t Bes tandt eil des Produkts und muss i n unmi tt elbarer N ähe des Ger äts für das In¬s tall ations-, Bedi enungs-, Wartungs- und R einigungspers onal jederzeit z ugänglich auf¬bewahrt werden. Wenn das Ger ät an eine dritt e Pers on weiterg egeben wird, muss die Bedi enungsanlei tung mit ausgehändigt wer den.

Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!

Deze handleiding bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.

De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Bovendien zijn de bepalingen inzake ongevallenpreventie, gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en wettelijke voorschriften die van kracht zijn op het toepassingsgebied van het apparaat van toepassing.

Lees deze gebruikershandleiding voordat u met het apparaat gaat werken, en vóór de inbedrijfsstelling, om schade aan personen en zaken te voorkomen. Onjuist gebruik kan beschadigingen veroorzaken.

Deze handleiding is een integraal onderdeel van het product en moet in de directe nabijheid van het apparaat worden bewaard en te allen tijde beschikbaar zijn.

Wanneer het apparaat wordt overgedragen, is het ook noodzakelijk deze gebruiksaanwijzing erbij te leveren.

1 Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand van de techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt. Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding.

1.1

Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om letsel, ongelukken, of materiële schade te vermijden.

GEVAAR!

Het signaalwoord GEVAAR waarschuwt voor gevaren die leiden tot ernstige verwondingen of overlijden als ze niet worden vermeden.

2 / 18 A370131

Veiligheid

WAARSCHUWING!

Het signaalwoord WAARSCHUWING waarschuwt voor gevaren die gematigd tot zwaar letsel of overlijden kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.

VOORZICHTIG!

Het signaalwoord VOORZICHTIG waarschuwt voor gevaren die licht of matig letsel kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.

, di e

ATTENTIE!

Het signaalwoord ATTENTIE geeft mogelijke materiële schade aan die kan optreden als u de veiligheidsinstructies niet volgt.

OPMERKING!

Het icoon OPMERKING informeert de gebruiker over aanvullende informatie en tips voor het gebruik van het apparaat.

1.2

Veiligheidsaanwijzingen

Elektrische stroom

• Een te hoge netspanning of onjuiste installatie kan leiden tot elektrische schokken.

• Sluit het apparaat alleen aan als de specificaties op het typeplaatje overeenkomen met de netspanning.

• Om elektrische kortsluiting te voorkomen, moet het apparaat droog worden gehouden.

• Koppel het apparaat onmiddellijk los van het elektriciteitsnet als er tijdens het gebruik storingen optreden.

• Raak de stekker van het apparaat niet aan met natte handen.

• Raak het apparaat nooit aan nadat het in het water is gevallen. Onmiddellijk het apparaat van het elektriciteitsnet koppelen.

• Het herstellen en openen van de behuizing uitsluitend door specialisten en gespecialiseerde werkplaatsen laten uitvoeren.

• Draag het apparaat niet aan de verbindingskabel.

NL

A370131 3 / 18

Veiligheid

NL

• Stel de verbindingskabel niet bloot aan warmte of scherpe randen.

• Knik, plet of knoop de verbindingskabel niet.

• Altijd de verbindingskabel volledig uitrollen.

• Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de verbindingskabel.

• Om het apparaat uit te schakelen van de elektrische voeding, altijd de stekker vastpakken.

• Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.

Brandbare materialen

• Stel het apparaat nooit bloot aan hoge temperaturen, zoals een fornuis, een kachel, open vuur, apparaten voor het behouden van warmte, enz.

• Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt om het risico van brand te voorkomen.

• Het apparaat niet bedekken met bijv. aluminiumfolie of doeken.

• Gebruik het apparaat alleen met de hiervoor bestemde materialen en met de juiste temperatuurinstellingen. Materialen, voedselproducten en etensresten in het apparaat kunnen ontbranden.

• Het apparaat nooit gebruiken in de buurt van brandbare, licht ontvlambare materialen, bijv. benzine, spiritus, alcohol. Hoge temperaturen veroorzaken verdamping van deze materialen en als gevolg van contact met ontstekingsbronnen kan een explosie plaatsvinden.

• In geval van brand, vóór het blussen het apparaat ontkoppelen van de voeding.

Blus het vuur nooit met water als het apparaat op het elektriciteitsnet is aangesloten. Na het blussen zorgen voor genoeg frisse lucht.

Hete oppervlakken

• Het oppervlak van het apparaat wordt tijdens het werk heet. Er bestaat gevaar voor verbranding. Ook na het uitschakelen blijft het apparaat nog enige tijd heet.

• Geen enkel heet oppervlakken van het apparaat aanraken. Gebruik de daarvoor voorziene bedieningselementen en handgrepen.

• Het apparaat pas na volledig afkoelen verplaatsen en reinigen.

• Het is verboden hete oppervlakken met koud water of brandbare vloeistoffen te begieten.

4 / 18 A370131

Veiligheid

Exploitatie alleen onder toezicht

• Het apparaat mag alleen onder toezicht worden geëxploiteerd.

• Blijf altijd in de directe nabijheid van het apparaat.

Bedienend personeel

• Het apparaat mag alleen worden bediend door gekwalificeerd en geschoold vakpersoneel.

• Dit apparaat mag niet worden bediend door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden, evenals door personen met beperkte ervaring en / of beperkte kennis.

• Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen of het starten.

Onjuist gebruik

• Onjuist gebruik of verboden gebruik kan het apparaat beschadigen.

• Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het in technisch veilige staat verkeert, waardoor een veilige werking wordt gegarandeerd.

• Het apparaat mag alleen worden gebruikt als de verbindingen in een technisch goede staat zijn en een veilige werking is gegarandeerd.

• Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het schoon is.

• Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Probeer het apparaat nooit zelf te repareren.

• Breng geen modificaties of wijzigingen in het apparaat aan.

NL

A370131 5 / 18

Veiligheid

NL

1.3

Gebruik volgens bestemming

Elk gebruik van het apparaat voor andere doeleinden en / of afwijkend van het normale bedoelde gebruik zoals hieronder beschreven, is verboden en wordt beschouwd als onbedoeld gebruik.

Het volgende gebruik is in overeenstemming met het beoogde gebruik:

– Het grillen van vlees, vis en groenten.

1.4

Oneigenlijk gebruik

Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan personen en zaken veroorzaakt door gevaarlijke elektrische spanning, brand en hoge temperaturen. Met behulp van het apparaat kan alleen werk worden uitgevoerd dat in deze handleiding wordt beschreven.

Het volgende gebruik is niet in overeenstemming met het beoogde gebruik:

– Het grillen van ongeschikte voedingsmiddelen.

6 / 18 A370131

Algemeen

2 Algemeen

2.1

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en aanwijzingen die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring. In het geval van het bestellen van speciale modellen of extra opties, en in het geval van het gebruik van de nieuwste technische kennis, kan het geleverde apparaat onder bepaalde omstandigheden verschillen van de uitleg en de talrijke tekeningen in deze handleiding.

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en storingen die zijn ontstaan als gevolg van:

– het niet in acht nemen van de aanwijzingen,

– oneigenlijk gebruik,

– het aanbrengen van technische wijzigingen door de gebruiker,

– de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

2.2

Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto’s en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant.

Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.

2.3

Conformiteitsverklaring

Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

NL

A370131 7 / 18

Transport, verpakking en opslag

NL

3 Transport, verpakking en opslag

3.1

Transportinspectie

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen. De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren. Verborgen gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

Neem contact op met onze klantenservice als er onderdelen of accessoires ontbreken.

3.2

Verpakking

Gooi de buitenste doos van uw apparaat niet weg. U kunt het nodig hebben tijdens een verhuizing, of als u het apparaat naar ons servicecentrum wilt sturen bij schade.

De verpakking en de afzonderlijke componenten zijn gemaakt van recyclebare materialen. In het bijzonder: kunststof folie en zakken, kartonnen verpakking.

Als u de verpakking wilt weggooien, dient u de geldende voorschriften in uw land in acht te nemen. Verpakkingsmateriaal dat hergebruikt kan worden, recyclen.

3.3

Opslag

Zorg ervoor dat de verpakkingen verzegeld zijn tot de installatie en houd ze in overeenstemming met de op de buitenkant aangebrachte plaatsingmarkering en opslagmarkering. Bewaar de pakketten alleen onder de volgende voorwaarden:

– in een afgesloten ruimte

– droog en stofvrij

– verwijderd houden van corrosief materiaal

– op een plaats beschermd tegen zonlicht

– beschermd tegen mechanische schokken.

Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Als het nodig is de verpakking vervangen voor een nieuwe.

8 / 18 A370131

Technische Gegevens

4 Technische Gegevens

4.1

Technische Gegevens

Benaming: Grillplaat GPL 320E-G

A370131 Artikelnummer:

Materiaal:

Materiaal braadoppervlak:

Afmetingen braadoppervlak (b x d) in mm:

Aantal warmtebronnen: rvs staal, hardverchroomf

320 x 480

1

Temperatuurbereik van - tot °C:

Aansluitingswaarde:

Afmetingen (b x d x h) in mm:

50 - 300

3 kW / 230 V / 50-60 Hz

330 x 625 x 450

Gewicht in kg: 24

Het recht op technische veranderingen voorbehouden!

Versie / eigenschappen

• Type: tafelmodel

• Stroomvoorziening: elektrisch

• Apparaataansluiting: stekkerklaar

• Uitvoering braadoppervlak: glad

• Controlelampjes: aan/uit, opwarming

• Vetopvangbak

• Afneembare schoorsteen

• Spatrand vast gelast

<Endergebnis>

NL

A370131 9 / 18

4.2

Onderdelenoverzicht

Technische Gegevens

NL

1. Schoorsteen

3. Afvoeropening voor vet

5. Vetopvangbak

7. Schakelaar met geïntegreerd lichtnet controlelampje (groen)

9. Behuizing

4.3

Functies van het apparaat

2. Braadoppervlak

4. Temperatuurregelaar

6. Verwarmingscontrolelampje

(oranje)

8. Poten (4x)

10. Spatscherm

De grillplaat is bedoeld om voedsel direct op het werkoppervlak te bereiden. Het hard verchroomde braadoppervlak van speciaal staal is door zijn bijzonder goede warmtegeleiding ideaal voor het bakken van vis, vlees en groenten.

10 / 18 A370131

Installatie en bediening

5 Installatie en bediening

5.1

Installatie

VOORZICHTIG!

In het geval van onjuiste installatie, bediening, onderhoud of bij het niet juist hanteren van het apparaat kan dat leiden tot letsel en beschadigingen.

De plaatsing en de installatie, alsook reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een geautoriseerde technische service volgens de geldende voorschriften in het land van plaatsing.

Uitpakken / plaatsing

• Pak het apparaat uit en verwijder alle externe en interne verpakkingselementen en transportbeveiliging.

VOORZICHTIG!

Gevaar voor verstikking!

Houdt verpakkingsmateriaal zoals plasticfolie en piepschuim uit handen van kinderen.

• Als er beschermfolie op het apparaat zit, verwijdert u deze. De folie dient langzaam van het apparaat te worden getrokken zodat er geen lijmresten achterblijven. Eventuele lijmresten verwijderen met een geschikt oplosmiddel.

• Pas op dat u het typeplaatje en de waarschuwingsinstructies op het apparaat niet beschadigt.

• Het apparaat nooit in een vochtige of natte omgeving neerzetten.

• Het apparaat moet zo worden ingesteld dat de verbindingen gemakkelijk toegankelijk zijn om snel uit te schakelen als dat nodig is.

• Plaats het apparaat op een oppervlak met de volgende eigenschappen:

– recht, met voldoende draagkracht, bestand tegen water, droog en bestand tegen hoge temperaturen

– groot genoeg om probleemloos met het apparaat te werken

– goed bereikbaar

– goede ventilatie.

• Houd voldoende afstand tot de randen van de tafel. Het apparaat kan kantelen en vallen.

A370131 11 / 18

NL

Installatie en bediening

• De minimale afstand tot de wand en voorwerpen aanhouden: 10 cm aan de zijkant en 20 cm van achteren om goede luchtcirculatie te garanderen en oververhitting te voorkomen.

Aansluiting op het lichtnet

• Controleer of de technische specificaties van het apparaat (zie naamplaatje) overeenstemmen met de gegevens van de lokale stroomvoorziening.

• Sluit het apparaat aan op een enkele, voldoende beschermde aansluiting met een beveiligd contact. Sluit het apparaat niet aan op een meervoudige aansluiting.

• Leg de verbindingskabel zo dat niemand erop kan lopen of erover kan struikelen.

• Gebruik het toestel niet met een externe timer of afstandsbediening.

5.2

Bediening

NL

WAARSCHUWING!

Verbrandingsgevaar!

Tijdens gebruik worden de behuizing en het braadoppervlak erg heet en blijven ze na het uitschakelen nog enige tijd heet.

Het apparaat niet aanraken.

Gebruik geschikt barbecuebestek om gegrilde producten aan te brengen en te verwijderen.

De vetopvangbak en de inhoud ervan worden erg heet.

Leeg de vetopvangbak pas nadat het is afgekoeld.

Gevaar voor brand!

Plaats nooit keukengereedschap, handdoeken, papier enz. op het braadoppervlak van het apparaat tijdens het gebruik. Op het werkoppervlak nooit plastic of andere containers plaatsen.

12 / 18 A370131

Installatie en bediening

Voorbereiden van het apparaat

1. Vóór het gebruik van het apparaat dient deze te worden gereinigd volgens de aanwijzingen in punt

6 „Reiniging“

.

2. Droog het apparaat en de componenten grondig.

3. Voor ingebruikname moet de vetopvangbak in de daarvoor bestemde opening onder het werkoppervlak worden geplaatst.

4. Monteer de schoorsteen op de behuizing van het apparaat.

Het in bedrijf stellen van het apparaat

1. Sluit het apparaat aan op een passend, enkelvoudig stopcontact.

2. De schakelaar in positie

„I“ zetten.

Het groene lichtnet controlelampje op de schakelaar licht op.

3. Stel met de temperatuurregelaar de gewenste temperatuur in binnen het bereik van 50 °C - 300 °C.

Het oranje verwarmingscontrolelampje licht op, en blijft gedurende de gehele verwarmingsfase aan. Wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt, gaat het oranje verwarmingscontrolelampje uit.

Wanneer de temperatuur daalt, wordt de verwarming weer ingeschakeld en gaat het oranje verwarmingscontrolelampje opnieuw branden.

Voorbereiden van de gerechten

1. Verwarm het werkoppervlak tot de temperatuur die is geselecteerd voor de gerechten.

2. Bereid het noodzakelijke te grillen voedsel voor.

3. Leg ze één voor één op het werkoppervlak.

4. Tijdens het grillen stromen vet en resten door de vetafvoeropening in de vetopvangbak.

5. Controleer de vetopvangbak regelmatig.

6. Leeg de vetopvangbak na gebruik en nadat het apparaat is afgekoeld.

7. Bekijk het gegrilde product tijdens het grillproces.

8. Draai ondertussen gegrilde producten om.

9. Verwijder kant-en-klare gegrilde producten van het werkoppervlak met geschikt grillbestek (grilltangen, barbecuevork, enz.).

10. Wanneer het grillproces is voltooid en het apparaat niet langer wordt gebruikt, zet u de temperatuurregelaar op

"0”

.

11. Zet de AAN / UIT-schakelaar op

"O”

en koppel het apparaat los van de stroomvoorziening (trek de stekker uit het stopcontact!).

NL

A370131 13 / 18

Reiniging

NL

6 Reiniging

6.1

Aanwijzingen betreffende de veiligheid tijdens het reinigen

• Voordat het apparaat kan worden gereinigd, dient het apparaat van het lichtnet te worden gehaald.

• Het apparaat geheel laten afkoelen.

• Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt. Dompel het apparaat niet in water of andere vloeistoffen om het te reinigen. Gebruik geen waterstraal onder druk om het apparaat te reinigen.

• Gebruik geen scherpe of metalen voorwerpen (mes, vork, enz.) om het apparaat schoon te maken. Scherpe voorwerpen kunnen het apparaat beschadigen en leiden tot elektrische schokken wanneer ze in contact komen met geleidende componenten.

• Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen.

Dit kan het oppervlak beschadigen.

6.2

Reiniging

1. Nadat het grillproces is voltooid en het apparaat is afgekoeld, moet het worden schoongemaakt.

2. Verwijder eventuele grillresten van het aanrecht door ze met een geschikte reinigingsschraper over het vetafvoergat te schuiven zodat ze in de vetopvangbak komen.

3. Ten slotte reinig het braadoppervlak met een zachte doek en een neutraal reinigingsmiddel.

4. Met schoon water spoelen om het reinigingsmiddel totaal te verwijderen.

14 / 18 A370131

Reiniging

5. Verwijder de vetopvangbak (afb. hierboven) van het apparaat en leeg het.

6. Reinig de vetopvangbak met warm water, een mild reinigingsmiddel en een zachte doek of spons.

7. Spoel om in schoon water.

8. Verwijder de schoorsteen van de behuizing van het apparaat (afb. hierboven) door deze omhoog te trekken.

9. Was de schoorsteen met warm water en een mild reinigingsmiddel.

10. Veeg de behuizing en bedieningselementen regelmatig schoon met een zachte doek gedrenkt in warm water en een mild reinigingsmiddel.

11. Alle gewassen oppervlakken en verwijderbare delen van het apparaat moeten grondig worden gedroogd.

12. Zet de verwijderde onderdelen weer in elkaar op het apparaat.

NL

A370131 15 / 18

NL

Verwijdering

7 Verwijdering

Elektrische apparaten

Elektrische apparaten zijn gemarkeerd met dit symbool.

Elektrische apparatuur moet op een correcte en milieuvriendelijke manier worden verwijderd en gerecycled.

Niet-gevaarlijke apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Koppel het apparaat los van de voeding en verwijder de verbindingskabel van het apparaat.

Elektrische apparaten moeten naar aangewezen inzamelpunten worden gebracht.

16 / 18 A370131

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals