Bestron AFH211R, AFH211W Manual Del Usuario

Add to My manuals
24 Pages

advertisement

Bestron AFH211R, AFH211W Manual Del Usuario | Manualzz

AFH211R

Handleiding ventilatorkachel

Gebrauchsanweisung Heizlüfter

Mode d’emploi radiateur soufflant

1700-2000W, 220-240V ~ 50Hz

Instruction manual fan heater

Istruzioni per l’uso stufa ventilatore

Manual del usuario convector de aire

Handleiding

VeiligHeidsVoorscHriften - Algemeen

• Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze zorgvuldig.

• Gebruik dit apparaat alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.

• Dit apparaat mag niet gebruikt worden door kinderen en personen die door een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperking, of gebrek aan ervaring en kennis het apparaat niet veilig kunnen gebruiken, tenzij ze instructies hebben gehad over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijkis voor hun veiligheid.

• Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen.

• Laat reparaties uitvoeren door een gekwalificeerde monteur. Probeer nooit zelf het apparaat te repareren.

VeiligHeidsVoorscHriften - elektriciteit en warmte

Bepaalde delen van het apparaat kunnen heet worden.

Raak deze niet aan om te voorkomen dat u zich verbrandt.

• Controleer of de netspanning overeenkomt met de aangegeven netspanning op het typeplaatje van het apparaat, voordat u het apparaat gebruikt.

• Controleer of het stopcontact waarop u het apparaat aansluit geaard is.

• Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt.

• Als u de stekker uit het stopcontact neemt, trek dan aan de stekker zelf, niet aan het snoer.

• Controleer regelmatig of het snoer van het apparaat nog intact is. Gebruik het apparaat niet als het snoer beschadigingen vertoont. Laat een beschadigd snoer vervangen door een gekwalificeerde servicedienst.

• Bepaalde delen van het apparaat kunnen heet worden. Raak deze niet aan om te voorkomen dat u zich verbrandt.

• Het apparaat moet zijn warmte kwijt kunnen om brandgevaar te voorkomen. Zorg er dus voor dat het apparaat voldoende vrij is en niet in contact kan komen met brandbaar materiaal. Het apparaat mag niet worden bedekt. Zorg ervoor dat de luchtopeningen vrij zijn.

• Zorg ervoor dat het apparaat en het snoer niet in aanraking komen met hittebronnen, zoals een hete kookplaat of open vuur.

• Zorg ervoor dat het apparaat, het snoer en de stekker niet in aanraking komen met water.

VeiligHeidsVoorscHriften - gebruik

• Gebruik het apparaat nooit buitenshuis.

• Plaats het apparaat op een stabiele en vlakke ondergrond, op een plaats waar hij niet kan vallen.

• Laat het snoer niet over de rand van het aanrecht, werkblad of een tafel hangen.

• Zorg ervoor dat uw handen droog zijn als u het apparaat, het snoer of de stekker aanraakt.

• Gebruik het apparaat nooit in vochtige ruimten.

• Pak het apparaat niet op wanneer het in het water is gevallen. Trek direct de stekker uit het stopcontact.

Gebruik het apparaat niet meer.

• Kijk uit tijdens het gebruik. Het apparaat, de pizzasteen en de hengsels daarvan worden zeer heet.

Gebruik ovenwanten. Open het apparaat alleen bij de hendel. Gebruik aluminium spatels om het bereide product uit de oven te nemen.

• Maak het apparaat na gebruik grondig schoon (zie Reiniging en onderhoud).

• Dompel apparaat, het snoer en de stekker nooit onder in water of een andere vloeistof.

• Het toestel mag niet in werking worden gesteld door middel van een externe tijdschakelaar, of door een afzonderlijk systeem met afstandsbediening.

Milieu

• Werp verpakkingsmateriaal zoals plastic en dozen in de daarvoor bestemde containers.

• Dit product aan het eind van de gebruiksduur niet inleveren als normaal huishoudelijk afval, maar bij een inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur. Let op het symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking.

• De materialen kunnen hergebruikt worden zoals aangegeven. Door uw hulp bij hergebruik, de verwerking van de materialen of ander vormen van de benutting van oude apparatuur levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu.

• Informeer bij de gemeente naar het juiste inzamelpunt bij u in de buurt.

3

Handleiding

Werking

- Algemeen

Het apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijke doeleinden, niet voor professioneel gebruik.

6

2 1 3 4

1. Indicatielampje aan/uit

2. Thermostaatknop

3. Functieknop

4. Behuizing

5. Rooster luchtuitvoer

6. Handvat

7. Opening luchttoevoer

8. Verwarmingselement

9. Omvalbeveiliging

8

5

Voor Het eerste gebruik

Haal de ventilatorkachel uit de verpakking en verwijder alle verpakkingsonderdelen.

7

9

gebruik

1. Plaats de ventilatorkachel op een stabiele ondergrond en zorg ervoor dat de roosters voor de luchttoevoer en -uitvoer vrij zijn.

2. Steek de stekker in het stopcontact.

3. Kies met de functieknop een van de volgende standen:

0

Uit

Koude lucht

i ii

Warme lucht (1000 Watt)

Hete lucht (2000 Watt)

In stand “0” is het apparaat uitgeschakeld. In de andere standen is het apparaat ingeschakeld en brandt het indicatielampje aan/uit.

4. Draai de thermostaatknop rechtsom. Het apparaat wordt actief als u een klik hoort. Door de thermostaatknop verder rechtsom te draaien, stelt u de gewenste temperatuur in.

Om de ideale thermostaatinstelling te vinden, draait u de thermostaatknop helemaal rechtsom. Wanneer de ruimte op de gewenste temperatuur is, draait u de knop weer langzaam linksom, totdat u een klik hoort. Het apparaat slaat nu af. De temperatuurcontrole zorgt ervoor dat de ingestelde temperatuur gehandhaafd blijft.

Zorg ervoor dat het apparaat nooit is afgedekt.

reiniging en onderHoud

1. Trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.

2. Reinig de buitenkant van de behuizing met een vochtige doek en wrijf hem droog met een zachte doek.

• Dompel het apparaat, de stekker en het snoer nooit onder in water.

• Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of scherpe voorwerpen (zoals messen of harde borstels) bij het reinigen.

4

Handleiding

gArAntiebepAlingen

De importeur geeft onder de volgende voorwaarden 60 maanden na aankoopdatum garantie op deze apparatuur tegen defecten die zijn ontstaan door fabricage- en/of materiaalfouten.

De onder garantie uitgevoerde reparatie verlengt de garantietermijn niet.

2. Defecte onderdelen of bij remplace (omruiling) de defecte apparaten zelf, worden automatisch eigendom van de importeur.

3. Elke aanspraak op garantie dient vergezeld te gaan van het aankoopbewijs van de firma.

4. Aanspraken op garantie moeten worden gedaan bij de dealer waar het apparaat is gekocht of bij de importeur.

5. De garantie is uitsluitend geldig voor de eerste koper en niet overdraagbaar.

6. De garantie is niet geldig voor schade die is ontstaan door: b. foutieve installatie en/of gebruik op een manier die in strijd is met de geldende wettelijke, technische of veiligheidsnormen; c. aansluiting op een andere netspanning dan die op het typeplaatje staat vermeld; d. een ongeautoriseerde wijziging; e. een reparatie die is uitgevoerd door derden;

7. Op deze garantiebepalingen zal geen aanspraak gemaakt kunnen worden bij: a. verliezen die zich tijdens het transport voordoen; b. het verwijderen of wijzigen van het serienummer van het apparaat.

8. Uitgezonderd van garantie zijn snoeren, lampen en glazen onderdelen.

9. De garantie geeft geen enkel recht op vergoeding van eventuele schade, buiten de vervanging respectievelijk reparatie van de defecte onderdelen. De importeur kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vervolgschade of enigerlei andere consequenties die door of in relatie met de door hem geleverde apparatuur zijn ontstaan.

10. Om aanspraak te maken op garantie kunt u zich wenden tot uw winkelier. Bestron biedt ook de mogelijkheid om het apparaat rechtstreeks ter reparatie aan te bieden aan de Bestron Service Dienst. Stuur echter nooit zomaar iets op. Het pakket kan dan namelijk geweigerd worden en eventuele kosten zijn voor uw rekening. Neem contact op met de Service Dienst en zij zullen u vertellen hoe u het apparaat moet

serVice

Mocht zich onverhoopt een storing voordoen, dan kunt u zich in verbinding stellen met de BESTRONservicedienst: www.bestron.com/service

ce-conforMiteitsVerklAring

Dit product voldoet aan de bepalingen in de volgende Europese richtlijnen op het gebied van veiligheid:

• EMC-richtlijn

• Laagspanningsrichtlijn

2004/108/EC

2006/95/EC r. neyman

Quality control

5

gebrauchsanweisung

sicHerHeitsbestiMMungen - Allgemein

• Lesen Sie die Bedienungsanleitung gut durch und bewahren Sie diese sorgfältig auf.

• Verwenden Sie dieses Gerät nur so wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

• Kinder oder Personen, denen es an Wissen oder Erfahrung im Umgang mit dem Gerät mangelt, oder die in ihren körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten eingeschränkt sind, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anleitung durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person benutzen.

• Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

• Lassen Sie Reparaturen von einem qualifizierten Mechaniker ausführen. Versuchen Sie nie, das Gerät selbst zu reparieren.

sicHerHeitsbestiMMungen - elektrizität und Wärme

Bestimmte Teile des Geräts können heiß werden.

Um Verbrennungen zu vermeiden, sollten Sie diese nicht berühren.

• Bevor Sie das Gerät verwenden, prüfen Sie, ob die Netzspannung mit der auf dem Typenschild des

Geräts angegebenen Stromstärke übereinstimmt.

• Kontrollieren Sie, ob die Steckdose, an die Sie das Gerät anschließen, geerdet ist.

• Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.

• Ziehen Sie beim Entfernen des Steckers aus der Steckdose am Stecker und nicht am Kabel.

• Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Gerätekabel noch intakt ist. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel beschädigt ist. Lassen Sie ein beschädigtes Kabel von einem qualifizierten Wartungsdienst ersetzen.

• Bestimmte Teile des Geräts können heiss werden. Um Verbrennungen zu vermeiden, sollten Sie diese nicht berühren.

• Das Gerät muss seine Wärme abgeben können, um Brandgefahr zu vermeiden. Sorgen Sie also dafür, dass das Gerät gut abkühlen und nicht in Kontakt mit brennbarem Material kommen kann. Das Gerät darf nicht abgedeckt werden. Sorgen Sie dafür, dass die Luftöffnungen frei sind.

• Sorgen Sie dafür, dass das Gerät und das Kabel nicht mit Hitzequellen wie heißen Kochplatten oder offenem Feuer in Berührung kommen.

• Sorgen Sie dafür, dass das Gerät, das Kabel und der Stecker nicht mit Wasser in Berührung kommen.

sicHerHeitsbestiMMungen - Verwendung

• Benutzen Sie das Gerät nie im Freien.

• Stellen Sie das Gerät auf einen stabilen und ebenen Untergrund und achten Sie darauf, dass es nicht herunterfallen kann.

• Lassen Sie das Kabel nicht über den Rand der Spüle, der Arbeitsplatte oder eines Tisches hängen.

• Sorgen Sie dafür, dass Ihre Hände trocken sind, wenn Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker berühren.

• Benutzen Sie das Gerät nie in feuchten Räumen.

• Nehmen Sie das Gerät nicht auf, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Stecker aus der

Steckdose. Benutzen Sie das Gerät nicht mehr.

• Passen Sie bei der Benutzung auf. Das Gerät, der Pizzastein sowie deren Tragegriffe werden sehr heiß.

Benutzen Sie Topfhandschuhe. Öffnen Sie das Gerät nur am Griff. Verwenden Sie die beigefügten Alu-

Spachtel, um das zubereitete Produkt aus dem Ofen zu nehmen.

• Reinigen Sie das Gerät nach der Benutzung gründlich (siehe Reinigung und Wartung).

• Tauchen Sie das Gerät, das Kabel und den Stecker nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

• Verwenden Sie das Gerät nicht mit externen Zeitschaltuhren o.ä.

uMWelt

• Werfen Sie Verpackungsmaterial wie Kunststoff und Kartons in die dafür vorgesehenen Container.

• Geben Sie dieses Produkt am Ende der Nutzungsdauer nicht als normalen Haushaltsabfall ab,

Achten Sie auf das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanweisung oder der Verpackung.

• Die Materialien können wie angegeben wiederverwendet werden. Durch Ihre Hilfe bei der

Geräte liefern Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

• Erkundigen Sie sich bei den Stadtverwaltungen nach dem richtigen Sammelpunkt in Ihrer Nähe.

6

gebrauchsanweisung

funktion -

Allgemein

6

2 1 3 4

1. Betriebsanzeige (Ein/Aus)

2. Thermostatschalter

4. Gehäuse

5. Luftaustrittsgitter

7. Zuluftöffnung

8. Heizelement

9. Kippschutz

8

5

Vor der ersten VerWendung

Nehmen Sie den Heizlüfter aus der Verpackung und entfernen Sie das Verpackungsmaterial.

7

9

benutzung

1. Stellen Sie den Heizlüfter auf einem stabilen Untergrund auf und achten Sie darauf, dass die Gitter vor dem Lufteinlass und -auslass frei sind.

2. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.

3. Wählen Sie mit dem Funktionswahlschalter eine der folgenden Stufen aus:

0

Aus

Kaltluft

i ii

Warmluft (1000 Watt)

Heißluft (2000 Watt)

Bei Stufe “0” ist das Gerät ausgeschaltet. Bei allen anderen Stufen ist das Gerät eingeschaltet und leuchtet die Betriebsanzeige.

4. Drehen Sie den Thermostatschalter nach rechts. Wenn Sie ein Klicken hören, wird das Gerät aktiviert. einstellen.

Zur Ermittlung der idealen Thermostateinstellung drehen Sie den Thermostatschalter bis zum Anschlag nach rechts. Drehen Sie dann, wenn der Raum die gewünschte Temperatur hat, den Schalter langsam wieder zurück nach links, bis ein Klicken zu hören ist. Das Gerät schaltet sich dann aus. Die

Temperaturüberwachung bewirkt, dass die eingestellte Temperatur beibehalten wird.

Sorgen Sie dafür, dass das Gerät nie abgedeckt ist.

reinigung und WArtung

1. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen.

weichen Tuch trocken.

• Tauchen Sie das Gerät, den Stecker und das Kabel nie in Wasser.

Gegenstände (wie Messer oder harte Bürsten).

7

gebrauchsanweisung

gArAntiebestiMMungen

Der Importeur gewährt für dieses Gerät unter den folgenden Bedingungen 60 Monate Garantie ab Kaufdatum auf Schäden, die aufgrund von Herstellungs- und/ oder Materialfehlern entstanden sind.

Garantiefrist wird durch die unter Garantie ausgeführte Reparatur nicht verlängert.

2. Schadhafte Teile oder, im Falle eines Umtauschs, die schadhaften Geräte selbst werden automatisch

3. Bei jedem Garantieanspruch muss ein Kaufbeleg der Firma vorgelegt werden.

4. Garantieansprüche müssen entweder beim Händler, bei dem das Gerät gekauft wurde, geltend gemacht werden oder beim Importeur.

5. Die Garantie gilt nur für den ersten Käufer und ist nicht übertragbar.

6. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die entstanden sind durch: a. Unfälle, verkehrte Benutzung, Abnutzung und/oder Verwahrlosung b. falsche Montage und/oder Benutzung, die gegen die einschlägigen gesetzlichen und technischen c. Anschluss an eine andere Netzspannung als die auf dem Typenschild angegebene d. eine ungenehmigte Veränderung e. eine Reparatur, die durch Dritte ausgeführt wurde f. nachlässigen Transport ohne geeignete Verpackung bzw. ohne geeigneten Schutz

7. Auf diese Garantiebestimmungen kann kein Anspruch erhoben werden im Falle von: a. Verlusten, die während des Transports auftreten b. Entfernung oder Änderung der Geräteseriennummer

8. Ausgenommen von der Garantie sind Kabel, Lampen und Glasteile.

auf Erstattung eines eventuellen Schadens ein. Der Importeur kann in keinem Fall für eventuelle

Folgeschäden oder irgendwelche anderen Folgen haftbar gemacht werden, die durch das von ihm

10. Um Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sicht direkt an Ihren Händler. Bestron bietet auch die Möglichkeit direkt mit dem Werkskundendienst abzuwickeln. Voraussetzung hierfür ist, dass

Sie sich zunächst telefonisch, per Fax oder Mail an den Werkskundendienst wenden. Bitte schicken

Sie keine Geräte unaufgefordert. Insbesondere dürfen Pakete niemals unfrei eingesendet werden.

Sprechen Sie daher zuerst mit uns. Wir sagen Ihnen wie Sie Ihr Gerät an uns einsenden sollen.

11. Das Gerät eignet sich nicht für die professionelle Verwendung.

kundendienst

Sollte unerwartet eine Störung auftreten dann können Sie sich mit dem BESTRON-Kundendienst in

Verbindung setzen: www.bestron.com/service

ce-konforMitätserklärung

Dieses Produkt entspricht auf dem Gebiet der Sicherheit den Bestimmungen der folgenden europäischen

Richtlinien:

• EMC-Richtlinie

• Niederspannungsrichtlinie

2004/108/EC

2006/95/EC.

r. neyman

Qualitätskontrolle

8

Mode d’emploi

consignes de sécurité - généralités

• Lisez soigneusement le mode d’emploi et conservez-le précieusement.

• Utilisez cet appareil uniquement suivant les instructions décrites dans le mode d’emploi.

• Cet appareil ne peut être utilisé par des enfants ou des personnes avec des capacités physiques, mentales ou sensorielles limitées, manquant d’expérience ou de connaissance; à moins qu’elles n’aient eu des instructions et ne soient encadrées par des personnes responsables de leur sécurité.

• Cet appareil n’est pas un jouet. En présence d’enfants, il est important de s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

• Faites effectuer les réparations par un technicien qualifié. Ne tentez jamais de réparer vous-même l’appareil.

consignes de sécurité - électricité et chaleur

Certaines parties de l’appareil peuvent s’échauffer fortement.

Évitez de les toucher pour ne pas vous brûler.

• Avant d’utiliser cet appareil, assurez-vous que la tension du réseau correspond à la tension du réseau indiquée sur la plaquette type de l’appareil.

• Assurez-vous que la prise sur laquelle vous branchez l’appareil est raccordée à la terre.

• Débranchez immédiatement la fiche et éteignez l’appareil lorsque vous n’utilisez plus ce dernier.

• Lorsque vous retirez la fiche de la prise, tirez sur la fiche et non sur le fil électrique.

• Vérifiez régulièrement que le fil de l’appareil est encore intact. N’utilisez pas l’appareil si vous constatez que le fil est endommagé. Faites remplacer le fil endommagé par un service technique qualifié.

• Certaines parties de l´appareil peuvent chauffer fortement. Évitez de les toucher pour ne pas vous brûler.

• Afin d´éviter tout risque d´incendie, l´appareil doit pouvoir évacuer la chaleur produite. Assurez-vous donc d´un espace suffisant autour de l´appareil et que ce dernier n’est pas en contact avec des matériaux inflammables. Il est interdit de couvrir l´appareil. Assurez-vous que les ouvertures d’aération sont dégagées.

• Assurez-vous que l´appareil et son fil ne sont pas en contact avec des sources de chaleur telles qu´une plaque de cuisson chaude ou une flamme nue.

• Assurez-vous que ni l’appareil, ni son fil, ni la fiche n´entrent pas en contact avec l’eau.

consignes de sécurité - pendant l’utilisation

• N’utilisez jamais l’appareil à l´extérieur.

• Placez l’appareil sur une surface stable et plane, à un endroit où il ne risque pas de tomber.

• Ne laissez pas le fil pendre sur le bord de l´évier, du plan de travail ou d´une table.

• Assurez-vous que vos mains sont sèches avant de toucher l’appareil, son fil ou sa fiche.

• N´utilisez jamais l’appareil dans des lieux humides.

• Ne saisissez pas l’appareil si ce dernier est tombé dans l´eau. Retirez la fiche de la prise. N’utilisez plus l’appareil.

• Utilisez l’appareil avec précaution. L’appareil, sa plaque de pizza et ses poignées atteignent des températures élevées. Utilisez des gants de cuisine. Ouvrez uniquement l’appareil à la poignée. Utilisez des spatules en aluminium pour retire l’aliment préparé du four.

• Après utilisation, nettoyez consciencieusement l’appareil (voir Nettoyage et entretien).

• N’immergez jamais l’appareil, la fiche et le fil dans l’eau ou dans un autre liquide.

• Cet appareil ne doit pas être utilisé avec un timer externe ou une télécommande.

enVironneMent

effet.

• Lorsque l’appareil est usé, ne le mettez pas aux ordures ménagères, mais portez-le dans un centre le produit, le mode d’emploi ou l’emballage.

• Les matériaux peuvent être recyclés selon les indications. Votre collaboration au recyclage des précieuse à la sauvegarde de notre environnement.

• Les autorités de votre commune vous renseigneront sur le centre de collecte le plus proche.

9

fonctionneMent

- généralités

L’appareil est destiné uniquement à l’utilisation domestique, et non à l’usage professionnel.

Mode d’emploi

6

2 1 3 4

1. Témoin lumineux marche/arrêt

2. Bouton de réglage de la température

3. Sélecteur de fonction

4. Corps de l’appareil

5. Grille de sortie d’air

6. Poignée

7. Ouverture d’amenée d’air

8. Élément chauffant

9. Protection de renversement

AVAnt lA preMière utilisAtion

Sortez le radiateur à ventilateur et enlevez tout l’emballage.

8

5

7

9

utilisAtion

et de la sortie d’air soient bien libres.

2. Branchez la fiche.

3. Au moyen du sélecteur de fonction, sélectionnez l’une des positions :

0

Éteint

Air Froid

i ii

Air chaud (1000 Watt)

Air très chaud (2000 Watt)

Dans la position“0”, l’appareil est éteint. Dans les autres positions, l’appareil est sous tension et le témoin lumineux marche/arrêt est allumé.

4. Tournez le bouton de réglage de la température vers la droite. L’appareil se met en marche quand vous jusqu’à atteindre la température voulue.

bouton à fond vers la droite. Dès que la pièce a atteint la température désirée, vous tournez le bouton en sens inverse, vers la gauche, jusqu’à ce que vous entendiez le déclic. L’appareil cesse son activité.

Le mécanisme de contrôle de la température maintient maintenant la température réglée.

L’appareil ne doit jamais être recouvert.

nettoyAge et entretien

• N’immergez jamais l’appareil, le cordon ni la fiche dans l’eau.

oubrosses dures) pour le nettoyage.

10

Mode d’emploi

conditions de gArAntie

À compter de la date d’achat de cet appareil, l’importateur donne, aux conditions suivantes, 60 mois de garantie couvrant tous les défauts consécutifs à des défauts de pièce et main d’œuvre.

réparations effectuées sous garantie ne prolongent pas le délai de garantie.

2. En cas d’échange, les pièces défectueuses ou les appareils défectueux deviennent automatiquement la

3. Toute demande de garantie doit être assortie de la preuve d’achat de l’entreprise.

4. Toute demande de garantie doit être faite auprès du revendeur où l’appareil a été acheté ou auprès de l’importateur.

5. La garantie est uniquement valable pour le premier acheteur et ne peut être transférée.

6. La garantie ne couvre pas les dommages causés par: a. les accidents, l’utilisation impropre, l’usure et / ou la négligence ; b. l’installation incorrecte et/ou une utilisation contraire aux normes de sécurité, aux normes techniques c. le branchement sur un réseau d’une tension autre que celle figurant sur la plaquette type ; d. toute modification non autorisée ; e. toute réparation effectuée par des tiers ; f. le transport sans précautions suffisantes, telles que la protection et l’emballage appropriés.

7. Les présentes conditions de garantie ne peuvent pas être invoquées dans les cas suivants: a. pertes survenues pendant le transport; b. effacement ou modification du numéro de série de l’appareil.

8. Les cordons, ampoules et pièces en verre ne sont pas couverts par la garantie.

remplacement ou la réparation de pièces défectueuses. L’importateur ne peut être tenu responsable d’aucun dommage indirect, ni d’aucune conséquence quelle qu’elle soit, causé par ou ayant un

10. Pour pouvoir faire appel à la garantie, vous pouvez vous adresser à votre revendeur. Bestron offre aussi la possibilité de faire réparer l’appareil directement par le service après-vente de Bestron. Toutefois, n’envoyez jamais rien sans avoir reçu d’instructions au préalable. Le colis pourrait en effet être refusé et les frais éventuels seraient à votre charge. Prenez contact avec le service après-vente qui vous expliquera comment vous devez emballer et expédier l’appareil.

11. L’appareil n’est pas destiné à l’usage professionnel.

MAintenAnce

Si, par malheur, une panne se produisait, veuillez contacter le service de maintenance de BESTRON: www.bestron.com/service

déclArAtion de conforMité ce

Le présent produit répond aux dispositions des directives européennes suivantes en matière de sécurité.

• Directive EMC

• Directive sur la basse tension

2004/108/EC

2006/95/EC r. neyman contrôle de la qualité

11

instruction manual

sAfety instructions - general

• Please read these instructions carefully and retain them for reference.

• Use this appliance solely in accordance with these instructions.

• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

• Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

• Have any repairs carried out solely by a qualified electrician. Never try to repair the appliance yourself.

sAfety instructions - electricity and heat

Certain parts of the appliance may get hot.

Do not touch these parts to prevent burning yourself.

• Check whether the mains voltage is the same as that indicated on the model plate on the appliance before you plug it in.

• Make sure the socket into which you plug the appliance is earthed.

• Always remove the plug from the socket when the appliance is not in use.

• When you remove the plug from the socket, pull by holding the plug, not the cable.

• Check regularly to make sure the cable of the appliance is still intact. Do not use the appliance if the cable is damaged. A damaged cable must be replaced by a qualified electrician.

• Certain parts of the appliance can become hot. Do not touch them, as you may burn yourself.

• The appliance needs space in order for heat to escape, thereby preventing a risk of fire. Make sure that the appliance has sufficient space around it, and does not come in contact with flammable material. The appliance must not be covered. Make sure the air vents are not covered or blocked.

• Make sure that the appliance and the cable do not come in contact with sources of heat, such as a hot cooking hob or naked flame.

• Make sure that the appliance, the cable and plug do not come in contact with water

sAfety instructions - during use

• Never use the appliance outdoors.

• Place the appliance on a flat, stable surface where it cannot fall.

• Never allow the cable to hang over the edge of the counter, worktop or table.

• Make sure that your hands are dry before touching the appliance, cable or plug.

• Never use the appliance in damp rooms.

• Do not pick up the appliance if it falls into water. Remove the plug from the socket immediately. No not use the appliance again.

• Take care during use. The appliance, the pizza stone and their hinged clips get extremely hot. Use oven gloves. Open the appliance only by means of the handle. Use aluminium paddles to remove the prepared product from the oven.

• Clean the appliance thoroughly after use (see Cleaning and maintenance).

• Never immerse the appliance, the plug or the cable in water or other liquid.

• This appliance may not be used through an external timer or by means of a remote control.

tHe enVironMent

• Dispose of packaging material, such as plastic and boxes, in the appropriate waste containers.

hand it in at a collection point for the reuse of electrical and electronic equipment. Please refer to the symbols on the product, the user’s instructions or the packaging.

• The materials can be re-used as indicated. Your help in the re-use, recycling or other means of making use of old electrical equipment will make an important contribution to the protection of the environment.

12

instruction manual

operAtion

- general

The appliance is intended only for domestic use, not for professional use.

6

2 1 3 4

1. On/Off indication light

2. Thermostat dial

3. Function button

4. Housing

5. Air removal grille

6. Handle

7. Air supply opening

8. Heating element

9. Tip over protection

8

5

before first use

Remove the fan heater from the packaging and remove all the packaging materials.

use

are unobstructed.

2. Insert the plug into the plug socket.

3. Use the function button to select one of the following functions:

0

Off

Cold air

i ii

Warm air (1000 Watt)

Hot air (2000 Watt)

7

9 room has reached the desired temperature, slowly rotate the dial anticlockwise until a click is heard. The appliance will then turn itself off. The temperature control will ensure that the room remains at the set temperature.

Please do not cover the appliance.

cleAning And MAintenAnce

1. Remove the plug from the wall socket and allow the appliance to cool.

2. Clean the exterior of the housing with a damp cloth and rub it dry with a clean cloth.

• Never immerse the appliance, plug or power cord in water.

to clean the appliance.

13

instruction manual

guArAntee terMs

60 months from the date of purchase, subject to the following conditions.

1. No charges will be made for labour costs or materials during the warranty period. Any repairs carried out during the warranty period do not extend the warranty period.

2. The importer automatically becomes the owner of any faulty parts that he replaces or a faulty appliance

(in the event of replacement of the appliance).

3. All claims submitted under warranty must be accompanied by the original bill of sale.

importer.

5. The warranty is issued solely to the first purchaser and cannot be transferred.

6. The warranty does not cover damage caused by: b. Faulty installation and/or use in a manner contravening the prevailing legal, technical or safety regulations.

c. Connection to a mains voltage other than the voltage specified on the type plate.

e. Repairs carried out by third parties.

f. Careless transport, i.e. without suitable packaging materials or protection.

7. No claims may be made under this warranty for: a. Losses incurred during transport.

b. The removal or changing of the appliance’s serial number.

9. No claims can be submitted under this warranty for damage other than the repair or replacement of faulty parts. The importer can never be held responsible for any consequential loss or damage or any other

10. In case of claims under guarantee you can contact your dealer where the appliance is purchased.

Bestron offers you also the possibility to send the appliance directly to our Service Department. Do not your account. Please contact the Service Department and they will tell you how to pack and send the appliance.

11. This appliance is not suitable for professional use.

serVice

If a fault should occur please contact the BESTRON service department: www.bestron.com/service

ce declArAtion of conforMity

This product conforms to the essential requirements of the following EU safety directives:

• EMC Directive

• Low Voltage Directive

2004/108/EC

2006/95/EC r. neyman

Quality control

14

istruzioni per l’uso

prescrizioni di sicurezzA - generalità

• Leggere attentamente le istruzioni d’uso e conservarle con cura.

• Utilizzare questo apparecchio seguendo scrupolosamente le presenti istruzioni per l’uso.

• Questo apparecchio non può essere utilizzato da bambini e da persone che, a causa di una limitazione fisica, sensoriale o mentale, o per mancanza di esperienza e conoscenza, non siano in grado di utilizzare l’apparecchio in modo sicuro, a meno che non abbiano ricevuto delle istruzioni sull’uso dell’apparecchio da una persona che sia responsabile della loro sicurezza.

• I bambini vanno sorvegliati per accertarsi che non si mettano a giocare con l’apparecchio.

• Far eseguire le riparazioni da un tecnico qualificato. Non cercare mai di riparare da soli l’apparecchio.

prescrizioni di sicurezzA - elettricità e calore

Alcune parti dell’apparecchio possono diventare calde.

Per evitare di bruciarsi non toccarle.

• Verificare che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sulla targhetta di identificazione dell’apparecchio prima di utilizzare il forno elettrico per pizza.

• Accertarsi che la presa di corrente alla quale viene collegato l’apparecchio sia provvista di messa a terra.

• Scollegare sempre la spina dalla presa quando non si utilizza l’apparecchio.

• Per scollegare la spina dalla presa, afferrare direttamente quest’ultima ed evitare di tirarla dal cavo.

• Verificare regolarmente l’integrità del cavo dell’apparecchio. Non utilizzare l’apparecchio qualora il cavo risultasse danneggiato. Per sostituire il cavo danneggiato, rivolgersi a un servizio di assistenza qualificato.

• Alcune parti dell’apparecchio possono riscaldarsi. Non toccare le parti calde per evitare qualsiasi pericolo di ustione.

• L’apparecchio deve poter dissipare il proprio calore per evitare eventuali rischi di incendio. Assicurarsi pertanto che l’apparecchio sia sufficientemente libero da ostacoli e che non entri a contatto con materiali combustibili. Non coprire mai l’apparecchio. Assicurarsi che i fori e le fessure per la ventilazione non risultino mai ostruiti.

• Assicurarsi che l’apparecchio e il cavo non entrino a contatto con fonti di calore quali per es. un piano di cottura caldo o fiamme libere.

• Assicurarsi che l’apparecchio, il cavo e la spina non entrino a contatto con acqua.

prescrizioni di sicurezzA - durante l’uso

• Non utilizzare l’apparecchio in ambienti esterni.

• Posizionare l’apparecchio su di una superficie piana e stabile, in un punto in cui esso non possa cadere o ribaltarsi.

• Evitare di lasciare il cavo in modo tale da farlo pendere dal bordo del piano, della superficie o del tavolo di lavoro.

• Assicurarsi di avere le mani asciutte prima di toccare l’apparecchio, il cavo o la spina.

• Non utilizzare l’apparecchio in ambienti umidi.

• Non tentare di recuperare l’apparecchio nel caso in cui sia caduto in acqua. Scollegare in tal caso immediatamente la spina dalla presa elettrica e non utilizzare più l’apparecchio.

• Durante l’utilizzo dell’apparecchio operare con cautela. L’apparecchio, il pietra di pizza e i manici di quest’ultima si surriscaldano. Utilizzare pertanto sempre dei guanti da forno. Aprire l’apparecchio unicamente mediante l’apposita maniglia. Utilizzare le palette in alluminio per estrarre dal forno lapietanza pronta.

• Dopo l’uso, pulire sempre perfettamente l’apparecchio (vedere la sezione “Pulizia e manutenzione”).

• Non immergere mai l’apparecchio, il cavo e la spina in acqua o in altro liquido.

• L’apparecchio non può essere azionato tramite un temporizzatore esterno, o un sistema indipendente con telecomando.

15

funzionAMento -

Avvertenze generali

Il dispositivo è destinato esclusivamente ad uso domestico e non professionale.

istruzioni per l’uso

6

2 1 3 4

7

1. Spia on/off

2. Termostato

3. Pulsante funzione

4. Cassa

5. Griglia emissione aria

6. Maniglia

8. Resistenza

9. Punta sopra protezione di sicurezza

8

5

operAzioni -

preliminari al primo utilizzo

Togliere il termoventilatore dall’imballo ed eliminare tutto il materiale di confezionamento.

9

uso

1. Collocare il termoventilatore su una superficie stabile, assicurandosi che le griglie di ingresso e uscita dell’aria siano libere.

2. Inserire la spina nella presa.

3. Utilizzare l’apposito pulsante per selezionare una delle seguenti funzioni:

0

Off

Aria fredda

i ii

Aria calda (1000 Watt)

Aria molto calda (2000 Watt)

Se il pulsante è posizionato su “0”, l’elettrodomestico è spento. Nelle altre posizioni, l’elettrodomestico è accesso e la spia On/Off sarà illuminata.

4. Ruotare la manopola del termostato in senso orario. L’elettrodomestico emetterà un clic a conferma dell’accensione. Per regolare la temperatura ruotare ulteriormente il termostato in senso orario.

Per individuare l’impostazione corretta del termostato, ruotare il termostato quanto più possibile in senso orario. Una volta raggiunta la temperatura ideale nel locale da riscaldare, ruotare il termostato in senso

Non coprire l’elettrodomestico.

puliziA e MAnutenzione

1. Togliere immediatamente la spina dalla presa a muro e lasciare raffreddare l’elettrodomestico.

2. Pulire la parte esterna con un panno umido e asciugarla con un panno pulito.

• Non immergere mai l’elettrodomestico, la spina o il cavo di alimentazione in acqua.

• Per la pulizia dell’elettrodomestico non utilizzare detergenti corrosivi o abrasivi né oggetti appuntiti

(coltelli o spazzole).

16

istruzioni per l’uso

tutelA dell’AMbiente

• Gettare il materiale di imballaggio, come plastica e cartone, negli appositi contenitori.

• Una volta raggiunta la durata massima del prodotto, non smaltirlo alla stregua dei rifiuti generali, ma portarlo presso un punto di raccolta per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Prestare attenzione al simbolo sul prodotto, alle istruzioni per l’uso o all’imballaggio.

• I materiali possono essere riutilizzati come indicato. Grazie al riciclaggio, la trasformazione di materiali o altri metodi di utilizzo di vecchie apparecchiature contribuiscono in modo essenziale alla salvaguardia dell’ambiente.

condizioni di gArAnziA

Di seguito sono riportate le condizioni alle quali l’importatore fornisce la garanzia per il presente apparecchio per un periodo di 60 mesi a decorrere dalla data d’acquisto, a copertura dei difetti di materiale e/o di fabbricazione.

1. Durante la validità di tale periodo di garanzia non verrà addebitato alcun costo di manodopera o di materiale.

Le riparazioni effettuate nel corso di validità della garanzia non prolungano la durata della stessa.

automaticamente proprietà dell’importatore.

3. Qualsiasi ricorso alla garanzia dovrà essere accompagnato dalla prova d’acquisto dell’azienda rivenditrice.

presso l’importatore.

5. La garanzia è valida esclusivamente per il primo acquirente e non è trasferibile.

6. La garanzia non si applica ai danni derivanti da: a. incidenti, uso improprio, usura e/o negligenza; b. erronea installazione e/o utilizzo in contrasto con le disposizioni normative, tecniche o di sicurezza vigenti; c. collegamento del prodotto a una tensione di rete diversa da quella indicata nella targhetta di identificazione; d. modifiche non autorizzate; f. trasporto eseguito in modo improprio privo dell’imballaggio o delle protezioni idonee.

7. Le presenti condizioni di garanzia non si applicano inoltre in caso di: a. perdite che si verificano durante il trasporto; b. rimozione o modifica del numero di serie dell’apparecchio.

8. Sono esclusi dalla garanzia i cavi, le spie luminose, le lampade e i componenti in vetro.

9. La garanzia non riconosce alcun diritto al risarcimento di eventuali danni al di là della mera sostituzione o riparazione delle parti difettose. In nessun caso l’importatore potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni consequenziali o per conseguenze di altro tipo verificatesi a causa delle apparecchiature

10. Per reclamare la garanzia, potete rivolgervi al vostro negoziante. Bestron offre anche la possibilità di far riparare l’apparecchio direttamente dal Centro assistenza Bestron. Tuttavia, non spedite mai l’apparecchio vostro carico. Contattate il Centro assistenza e vi diranno come imballare e spedire l’apparecchio.

11. L’apparecchio non è concepito per l’uso professionale.

serVizio dicHiArAzione di conforMità ce

Questo prodotto soddisfa i requisiti e le seguenti norme europee nel campo della sicurezza:

• Direttiva EMC

• Direttiva sulla bassa tensione

2004/108/EC

2006/95/EC r. neyman controllo qualità

17

Manual del usuario

norMAs de seguridAd - general

• Lea las instrucciones de uso con detenimiento y guárdelas cuidadosamente.

• Utilice este aparato únicamente en la forma que se describe en las instrucciones.

• Este aparato no puede ser utilizado por niños ni por personas que, debido a alguna limitación física, sensorial o mental, o por falta de experiencia y conocimientos, no puedan manejarlo de forma suficientemente segura, a menos que hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato de una persona que se haga responsable de su seguridad.

• Es preciso vigilar que los niños no jueguen con el aparato.

• Haga reparar el aparato únicamente por un técnico cualificado. No intente nunca reparar el aparato usted mismo.

norMAs de seguridAd - electricidad y calor

Algunas partes del aparato pueden calentarse.

No las toque, para evitar quemaduras.

• Antes de utilizar el hornillo, verifique que el voltaje de la red corresponda al voltaje indicado en la placa.

• Verifique que la toma de pared a la que va a conectar el aparato tenga conexión a tierra.

• Retire siempre el enchufe de la toma de alimentación cuando no lo esté utilizando.

• Al retirar el enchufe de la toma de pared, asegúrese de tirar del enchufe y no del cable.

• Verifique regularmente que el cable del aparato esté en buenas condiciones. No lo use si el cable está averiado. Haga sustituir el cable deteriorado por personal de servicio cualificado.

• Algunas partes del hornillo pueden calentarse. No las toque para evitar quemaduras.

• Es indispensable que el aparato se pueda deshacer del calor que produce para evitar riesgos de incendio. Asegúrese de que está completamente libre y de que no haga contacto con materiales inflamables. No cubra nunca el hornillo. Asegúrese de que los orificios de ventilación están libres.

• Asegúrese de que ni el aparato, ni el cable están en contacto con fuentes de calor, por ejemplo, con una placa caliente de la estufa o con fuego abierto.

• Asegúrese de que ni el aparato, ni el cable, ni el enchufe están en contacto con el agua.

norMAs de seguridAd - durante el uso

• No use nunca este aparato fuera del hogar.

• Colóquelo sobre una superficie plana y estable, en un lugar donde no pueda caerse.

• No deje que el cable quede colgando sobre el borde de la encimera, el tablero de trabajo o una mesa.

• Asegúrese de tener las manos secas cuando manipule el hornillo, el cable o el enchufe.

• No lo utilice nunca en lugares húmedos.

• No recoja el aparato si éste ha caído en el agua. Retire inmediatamente el enchufe de la toma de pared.

No vuelva a utilizarlo más.

• Tenga cuidado mientras esté usando el hornillo. El aparato mismo, piedra per pizza y sus asas se calientan demasiado. Use guantes para hornear. Abra el aparato tomándolo únicamente por la agarradera. Use una espátula de palo para retirar del horno el producto preparado.

• Limpie muy bien el hornillo después de usarlo (véase el capítulo Limpieza y mantenimiento).

• No sumerja nunca el aparato, el enchufe, ni el cable en agua o en otro líquido.

• El aparato no se puede poner en funcionamiento mediante un cronómetro externo ni con otro sistema separado con control remoto.

Medio AMbiente

• Tire el material de embalaje, como plástico y cajas, en los contenedores destinados para ello.

• No tire este producto al final de su vida útil con los residuos domésticos normales, en su lugar llévelo a un centro de recolección para reutilización de aparatos eléctricos y electrónicos. Tenga en cuenta el símbolo que aparece en el aparato, el manual de instrucciones o el embalaje.

• Los materiales pueden reutilizarse como se ha indicado. Su ayuda para reutilización, procesamiento de materiales u otras formas de utilización de aparatos viejos es una contribución importante a la conservación de nuestro medio ambiente.

• Infórmese con las autoridades sobre los puntos de recolección en su localidad.

18

Manual del usuario

funcionAMiento -

general

Este aparato está concebido únicamente para uso doméstico, no para uso profesional.

6

2 1 3 4

1. Indicador luminoso encendido/apagado

2. Regulador del termostato

3. Botón para seleccionar las funciones

4. Carcasa

5. Rejilla para salida del aire

6. Asidero

7. Abertura para entrada del aire

8. Elemento calefactor

9. Consejo sobre la protección de la seguridad

8

5

Antes del priMer uso

Saque el Ventilador Calefacción de la caja y retire todo el material de embalaje.

uso

entrada y salida del aire están libres.

2. Introduzca el enchufe en la toma de alimentación.

3. Elija una de las siguientes funciones mediante el botón correspondiente:

0 i ii

Off

Aria fredda

Aria calda (1000 Watt)

Aria molto calda (2000 Watt)

7

9

4. Gire el regulador del termostato hacia la derecha. Escuchará un clic al ponerse en funcionamiento derecha.

Una vez el lugar haya alcanzado la temperatura, devuelva el regulador hacia la izquierda hasta que escuche un clic. El aparato se apaga. El sistema de control de la temperatura se encarga de mantener constante la temperatura fijada.

Asegúrese de no tapar nunca el aparato.

liMpiezA y MAnteniMiento

• No sumerja nunca el aparato, ni el enchufe, ni el cable en agua.

cerdasduras) para limpiar el aparato.

19

Manual del usuario

disposiciones de gArAntíA

Bajo las siguientes condiciones, y durante un período de 60 meses contado a partir de la fecha de compra, el importador otorgará garantía de este aparato por defectos ocasionados por deficiencias en la fabricación o en los materiales.

1. Durante el período de garantía mencionado no se cobrarán los costes de la mano de obra ni el material.

Una reparación que tenga lugar durante el período de garantía no prolonga dicho período.

2. En caso de reemplazo, las piezas defectuosas o los aparatos defectuosos mismos pasarán

3. Toda reclamación por garantía deberá ir acompañada de la factura de compra de la empresa.

4. Toda reclamación por garantía deberá hacerse al distribuidor donde ha sido comprado el aparato o al

5. La garantía es válida únicamente para el comprador y no es susceptible de transferencia.

6. La garantía no cubre los daños ocasionados por: a. accidentes, mala utilización, desgaste y/o descuido; b. mala instalación y/o uso en contradicción con las normas técnicas o de seguridad legales vigentes; c. conexión a una red eléctrica cuyo voltaje no corresponde al voltaje indicado en la placa; d. una modificación no autorizada; e. una reparación ejecutada por terceros;

7. No podrá apelarse a estas disposiciones de garantía en los siguientes casos: a. pérdida ocurrida durante el transporte; b. remoción o modificación del número de serie del aparato.

8. La garantía no cubre los cables, las bombillas, ni las partes de cristal.

9. La garantía no concede derecho a reclamar indemnización alguna por daños, diferente a la sustitución o reparación, respectivamente, de las partes defectuosas. El importador no podrá ser responsabilizado por daños consecuenciales o por cualquier otra clase de efectos causados por el aparato suministrado por él o que guarden relación con el mismo.

ofrece la posibilidad de entregar el aparato directamente al servicio técnico Bestron para su reparación.

Pero no podrá enviarlo de cualquier manera. El paquete podría ser rechazado y los costes asociados embalar y enviar el aparato.

11. Este aparato no es apto para uso profesional.

serVicio

Si se presenta un fallo inesperado, puede ponerse en contacto con el departamento de servicios de

BESTRON: www.bestron.com/service

certificAción de conforMidAd (ce)

Este producto satisface las disposiciones de las siguientes directivas de la Unión Europea en el marco de la seguridad:

• Directiva de compatibilidad electromagnética

• Directiva de bajo voltaje

2004/108/EC

2006/95/EC r. neyman control de calidad

20

AFH211R

V 130515-09

advertisement

Related manuals

advertisement