Krone BA ActiveMow R 280 Operativne instrukcije | Manualzz
Originalno uputstvo za upotrebu
Broj dokumenta: 150000862_02_sr
Stanje: 30.7.2019.
Zadnja kosilica
ActiveMow R 280
Od broja mašine: 1021414
Odgovorni partner
Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH & Co. KG
Heinrich-Krone-Strasse 10
48480 Spelle
Nemačka
Telefonski broj centrale
Broj faksa centrale
Broj faksa skladišta za rezervne
delove u zemlji
Broj faksa skladišta za rezervne
delove za izvoz
Internet
+ 49 (0) 59 77/935-0
+ 49 (0) 59 77/935-339
+ 49 (0) 59 77/935-239
+ 49 (0) 59 77/935-359
www.landmaschinen.krone.de
www.mediathek.krone.de/
Podaci za zahteve i porudžbine
Godina
Br. mašine
Tip
Kontaktni podaci Vašeg distributera
ActiveMow R 280
2
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
Sadržaj
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
1.5.6
1.5.7
O ovom dokumentu ...................................................................................................................
Važnost ........................................................................................................................................
Naknadno naručivanje .................................................................................................................
Prateća dokumentacija ................................................................................................................
Ciljna grupa ovog dokumenta ......................................................................................................
Kako koristiti ovaj dokument ........................................................................................................
Indeksi i reference .......................................................................................................................
Podaci o smeru ............................................................................................................................
Termin "mašina"...........................................................................................................................
Slike .............................................................................................................................................
Obim dokumenta .........................................................................................................................
Ilustrativna sredstva .....................................................................................................................
Tabela konverzije.........................................................................................................................
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.4.7
2.4.8
2.4.9
2.4.10
2.4.11
2.4.12
2.4.13
2.4.14
2.4.15
2.4.16
2.4.17
2.4.18
2.4.19
2.4.20
2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.6
2.7
Sigurnost ..................................................................................................................................
Namenska upotreba ..................................................................................................................
Racionalno predvidiv pogrešan način upotrebe.........................................................................
Upotrebni vek mašine ................................................................................................................
Osnovne bezbednosne napomene ............................................................................................
Značenje uputstva za upotrebu .................................................................................................
Kvalifikacije rukovaoca ..............................................................................................................
Kvalifikacije stručnog osoblja .....................................................................................................
Opasnost po decu......................................................................................................................
Priključivanje mašine .................................................................................................................
Konstruktivne izmene na mašini ................................................................................................
Dodatna oprema i rezervni delovi ..............................................................................................
Radna mesta na mašini .............................................................................................................
Pogonska bezbednost: Tehnički besprekorno stanje ................................................................
Opasne zone .............................................................................................................................
Održavanje funkcionalnosti zaštitnih uređaja ............................................................................
Lična zaštitna oprema................................................................................................................
Bezbednosne oznake na mašini ................................................................................................
Bezbednost u saobraćaju ..........................................................................................................
Bezbedno parkiranje mašine .....................................................................................................
Potrošni materijal .......................................................................................................................
Opasnosti usled radnog okruženja ............................................................................................
Izvori opasnosti na mašini .........................................................................................................
Opasnosti pri određenim aktivnostima: Radovi na mašini .........................................................
Postupanje u slučaju opasnih situacija i nesreća ......................................................................
Bezbednosni postupci................................................................................................................
Isključivanje i obezbeđivanje mašine .........................................................................................
Podignutu mašinu ili delove mašine osigurati od spuštanja ......................................................
Kontrolu nivoa ulja, zamenu ulja i filterskih elemenata vršiti na bezbedan način ......................
Bezbednosne nalepnice na mašini ............................................................................................
Bezbednosna oprema................................................................................................................
12
12
12
13
13
13
13
14
14
14
14
14
15
15
16
18
18
18
19
20
20
20
21
23
24
24
24
25
25
26
31
3
3.1
3.2
3.3
Opis mašine..............................................................................................................................
Pregled mašina ..........................................................................................................................
Oznaka.......................................................................................................................................
Osigurač stuba...........................................................................................................................
32
32
33
33
4
4.1
4.1.1
4.1.2
Tehnički podaci........................................................................................................................
Potrošni materijal .......................................................................................................................
Ulja.............................................................................................................................................
Masti za podmazivanje ..............................................................................................................
35
35
36
36
5
5.1
Elementi za rukovanje i prikazivanje ..................................................................................... 37
Hidraulični upravljački uređaji traktora ....................................................................................... 37
6
6.1
6.2
Prvo puštanje u rad ................................................................................................................. 38
Kontrolna lista za prvo puštanje u rad ....................................................................................... 38
Prilagođavanje tačaka spajanja ................................................................................................. 39
ActiveMow R 280
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
3
Sadržaj
6.3
Prilagođavanje zglobnog vratila ................................................................................................. 40
7
7.1
7.2
7.3
7.4
Puštanje u rad ..........................................................................................................................
Balastiranje kombinacije traktor-mašine ....................................................................................
Priključivanje mašine na traktor .................................................................................................
Priključivanje hidrauličnih creva .................................................................................................
Montaža zglobnog vratila ...........................................................................................................
41
41
44
45
45
8
8.1
8.1.1
8.1.2
8.2
8.2.1
8.2.2
8.3
8.3.1
8.3.2
8.4
8.4.1
8.4.2
8.5
8.5.1
8.5.2
8.6
8.7
8.8
8.9
Rukovanje.................................................................................................................................
Prednja zaštita – kod verzije "Serija" .........................................................................................
Podignuti prednju zaštitu ...........................................................................................................
Spustiti prednju zaštitu...............................................................................................................
Prednja zaštita – kod verzije "Sklopiva bočna zaštita"...............................................................
Podignuti prednju zaštitu ...........................................................................................................
Spustiti prednju zaštitu...............................................................................................................
Bočna zaštita – kod verzije "Sklopiva bočna zaštita".................................................................
Podizanje bočne zaštite (transportni položaj) ............................................................................
Spuštanje bočne zaštite (radni položaj) .....................................................................................
Rukovanje potpornom stopom - kod verzije „Serija"..................................................................
Dovođenje potporne stope u transportni položaj .......................................................................
Dovođenje potporne stope u potporni položaj ...........................................................................
Demontaža/montaža potporne stope - kod verzije „Dodatne potporne stope" ..........................
Montiranje potporne stope .........................................................................................................
Demontiranje potporne stope ....................................................................................................
Zatvaranje/otvaranje slavine za zatvaranje ...............................................................................
Spuštanje mašine iz transportnog u radni položaj .....................................................................
Košenje ......................................................................................................................................
Režim rada na polju na nagibima ..............................................................................................
47
47
47
48
48
48
49
49
50
50
50
51
51
51
52
52
53
53
54
55
9
9.1
9.2
Vožnja i transport..................................................................................................................... 56
Priprema mašine za drumski saobraćaj..................................................................................... 57
Parkiranje mašine ...................................................................................................................... 57
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.4.1
10.4.2
Podešavanja .............................................................................................................................
Podešavanje kosačice u radni položaj.......................................................................................
Podešavanje visine reza ............................................................................................................
Provera/podešavanje zabravljivanja bočne zaštite ....................................................................
Povećanje/smanjenje pritiska na tlo ..........................................................................................
Podesiti opruge za rasterećenje kosačice .................................................................................
Podešavanje opruga za rasterećenje za noseći stub ................................................................
59
59
60
61
61
62
63
11
11.1
11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5
11.1.6
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
Održavanje – opšte napomene ...............................................................................................
Tabela održavanja .....................................................................................................................
Održavanje – pre sezone...........................................................................................................
Održavanje – nakon sezone ......................................................................................................
Održavanje – jednom nakon 50 časova ....................................................................................
Održavanje – svakih 10 časova, najmanje jednom dnevno.......................................................
Održavanje – svakih 50 časova .................................................................................................
Održavanje – svakih 200 časova ...............................................................................................
Obrtni momenti pritezanja..........................................................................................................
Drugi obrtni momenti pritezanja .................................................................................................
Odzračivanje frikcione spojnice .................................................................................................
Provera zaštitne tkanine ............................................................................................................
Čišćenje mašine ........................................................................................................................
64
64
64
65
65
66
66
66
66
69
69
71
71
12
12.1
Održavanje – hidraulika .......................................................................................................... 72
Kontrola hidrauličnih creva ........................................................................................................ 72
13
13.1
13.2
13.3
Održavanje – prenosnik ..........................................................................................................
Pregled prenosnika ....................................................................................................................
Ulazni prenosnik ........................................................................................................................
Glavni prenosnik ........................................................................................................................
14
Održavanje – kosilica .............................................................................................................. 76
73
73
74
75
ActiveMow R 280
4
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
Sadržaj
14.1
14.2
14.2.1
14.2.2
14.2.3
14.2.4
14.3
14.4
Glavčina .....................................................................................................................................
Provera/zamena noževa ............................................................................................................
Proveriti pohabanost noževa .....................................................................................................
Zamena noževa kod verzije "Sistem za pričvršćivanje noževa zavrtnjima"...............................
Zamena noževa kod verzije "Sistem za brzo pričvršćivanje noževa" ........................................
Promena noževa kod verzije „QuickChange alat“ .....................................................................
Provera/obnavljanje rubova na kosilici ......................................................................................
Provera nivoa ulja ......................................................................................................................
76
77
77
78
79
80
81
81
15
15.1
15.2
Održavanje – podmazivanje.................................................................................................... 83
Podmazivanje zglobnog vratila .................................................................................................. 83
Plan podmazivanja – Mašina ..................................................................................................... 84
16
16.1
Smetnja, uzrok i otklanjanje.................................................................................................... 86
Opšte smetnje............................................................................................................................ 86
17
17.1
17.2
17.3
17.4
17.4.1
Popravljanje, održavanje i podešavanje koje obavlja stručno osoblje ..............................
Obnavljanje zaštite od posecanja na glavčini ............................................................................
Provera/zamena klina za držanje ..............................................................................................
Provera/zamena držača noževa ................................................................................................
Provera/zamena diskova/doboša kosilice..................................................................................
Provera granice habanja na diskovima/dobošima kosilice ........................................................
18
Odlaganje na otpad.................................................................................................................. 92
19
Indeks ključnih reči ................................................................................................................. 93
20
Izjava o usaglašenosti ............................................................................................................. 99
87
87
89
89
90
91
ActiveMow R 280
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
5
1
O ovom dokumentu
1.1
Važnost
1
O ovom dokumentu
1.1
Važnost
Ovaj dokument važi za mašine tipa:
ActiveMow R 280
Sve informacije, slike i tehnički podaci u ovom dokumentu odgovaraju najnovijem stanju u
momentu izdavanja ove publikacije.
Zadržavamo pravo na izmene konstrukcije u bilo koje vreme i bez navođenja razloga.
1.2
Naknadno naručivanje
Ako ovaj dokument postane neupotrebljiv u potpunosti ili u delovima, možete naručiti rezervni
dokument uz specifikaciju broja dokumenta navedenog na naslovnoj strani dokumenta. Osim
toga, ovaj dokument možete preuzeti i onlajn, preko KRONE Mediathek, na adresi http://
www.mediathek.krone.de//.
1.3
Prateća dokumentacija
Da bi se garantovalo bezbedno i pravilno korišćenje, neophodno je pridržavati se sledeće
prateće dokumentacije.
•
•
•
1.4
Uputstvo za upotrebu zglobnog vratila
S prednjom kosilicom Uputstvo za upotrebu prednje kosilice
Uputstvo za montažu, KRONE
Ciljna grupa ovog dokumenta
Ovaj dokument je namenjen rukovaocima mašine, koji ispunjavaju minimalne zahteve u
pogledu kvalifikacije Pogledajte Strana 13.
1.5
Kako koristiti ovaj dokument
1.5.1
Indeksi i reference
Sadržaj/zaglavlja
Sadržaj i zaglavlja u ovom dokumentu služe za bržu orijentaciju u poglavljima.
Indeks ključnih reči
U sadržaju možete preko ključnih reči, poređanih po abecednom redu, ciljano da pronađete
informacije o željenoj temi. Indeks sa ključnim rečima se nalazi na zadnjim stranama ovog
dokumenta.
Unakrsne reference
U tekstu se nalaze unakrsne reference koje ukazuju na drugi dokument, ili navođenjem stranice
na neko drugo mesto u dokumentu.
ActiveMow R 280
6
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
O ovom dokumentu
1
Kako koristiti ovaj dokument
1.5
Primeri:
•
•
1.5.2
Proveriti učvršćenost svih zavrtnjeva na mašini, Pogledajte Strana 7. (INFORMACIJE:
Ako ovaj dokument koristite u elektronskom obliku, preko klika mišem na link, dospećete do
navedene stranice.)
Bliže informacije naći ćete u uputstvu za upotrebu proizvođača zglobnog vratila.
Podaci o smeru
Podaci u ovom dokumentu koji se odnose na smer, kao što su napred, nazad, desno i levo,
važe u smeru kretanja mašine.
1.5.3
Termin "mašina"
U daljem tekstu ovog dokumenta "zadnja kosilica" se takođe označava pojmom "mašina".
1.5.4
Slike
Slike u ovom dokumentu ne ilustruju uvek konkretan tip mašine. Informacije koje se odnose na
sliku uvek odgovaraju tipu mašine iz ovog dokumenta.
1.5.5
Obim dokumenta
U ovom dokumentu se pored serijske opreme opisuju i dodaci i varijante mašine. Vaša mašina
može odstupati od toga.
1.5.6
Ilustrativna sredstva
Simboli u tekstu
Za preglednije prikazivanje teksta, koriste se sledeća sredstva (simboli) za prikaz:
Ova strelica označava korak postupka. Više strelica u nizu označavaju redosled
postupaka koji se izvršavaju korak po korak.
Ovaj simbol označava preduslov, koji mora da bude ispunjen, kako bi korak postupka,
odn. niz postupaka mogao biti izvršen.
Ova strelica označava međurezultat koraka u postupku.
Ova strelica označava rezultat koraka u postupku ili u nizu postupaka.
Ova tačka označava nabrajanje. Ako je tačka uvučena, onda označava drugi nivo
nabrajanja.
Simboli na slikama
Na slikama mogu biti korišćeni sledeći simboli:
ActiveMow R 280
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
7
1
O ovom dokumentu
1.5
Kako koristiti ovaj dokument
Simbol
1
Objašnjenje
Referentni znak za komponentu
a
Referentni znakovi za oblasti na
mašini ili komponentama
X
Dimenzije (npr. i Š = širina, V =
visina, D = dužina)
Leva strana mašine
LH
Simbol
I
Objašnjenje
Položaj komponente (npr.
premeštanje s položaja I na
položaj II)
Komponenta između spoja sa
zavrtnjem
Uvećanje nekog dela slike
RH
Desna strana mašine
Smer vožnje
Pravac kretanja
Referentna linija za vidljivi
materijal
Srednja linija
Referentna linija za prekriveni
materijal
Trase polaganja
otvoreno
zatvoreno
Nanošenje tečnog maziva (npr.
ulja za podmazivanje)
Nanošenje masti za podmazivanje
Upozorenja
Upozorenja na opasnosti su od ostalog teksta odvojena upozoravajućim napomenama i sa
znakom opasnosti, odn. signalnim rečima.
Kako bi se sprečile telesne povrede, moraju se pročitati upozoravajuće napomene i voditi
računa o odgovarajućim merama.
Objašnjenje znaka opasnosti
Ovo je znak opasnosti koju upozorava na opasnost od povreda.
Obratite pažnju na sve napomene koje su označene znakom opasnosti, kako bi se sprečile
povrede ili smrt.
Objašnjenje signalnih reči
OPASNOST
Signalna reč OPASNOST upozorava na opasnu situaciju, koja kod nepoštovanja
upozoravajuće napomene dovodi do ozbiljnih povreda ili do smrti.
UPOZORENJE
Signalna reč UPOZORENJE upozorava na opasnu situaciju, koja kod nepoštovanja
upozoravajuće napomene može dovesti do ozbiljnih povreda ili do smrti.
OPREZ
Signalna reč OPREZ upozorava na opasnu situaciju, koja kod nepoštovanja upozoravajuće
napomene može dovesti od lakših, pa do umerenih povreda.
Primer upozoravajuće napomene:
ActiveMow R 280
8
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
O ovom dokumentu
1
Kako koristiti ovaj dokument
1.5
UPOZORENJE
Oštećenje očiju usled letećih čestica prljavštine
Kod obavljanja radova na čišćenju pomoću komprimovanog vazduha, čestice prljavštine se
izbacuju velikom brzinom i mogu pogoditi oko. Na taj način može doći do povrede očiju.
„ Držati osobe dalje od radnog područja.
„ Kod obavljanja radova na čišćenju pomoću komprimovanog vazduha nositi ličnu zaštitnu
opremu (npr. zaštitne naočare).
Upozorenja o materijalnoj šteti / šteti po životnu sredinu
Upozorenja o materijalnoj šteti / šteti po životnu sredinu su odvojena od ostalog teksta i
označena rečju "Napomena".
Primer:
NAPOMENA
Oštećenje prenosnika usled niskog nivoa ulja
Kod previše niskog nivoa ulja može doći do oštećenja prenosnika.
„ Redovno proveravati nivo ulja i po potrebi dopuniti ulje.
„ Nivo ulja treba proveravati oko 3 do 4 sata posle zaustavljanja mašine i samo kod mašine
koja stoji u vodoravnom položaju.
Napomene sa informacijama i preporukama
Dodatne informacije i preporuke za nesmetan i produktivan rad mašine su odvojene od ostalog
teksta i označene rečju "Informacija".
Primer:
INFORMACIJE
Svaka bezbednosna nalepnica ima svoj kataloški broj i može se naručiti direktno od
proizvođača, odn. ovlašćenog distributera.
1.5.7
Tabela konverzije
Pomoću sledeće tabele se metričke jedinice mogu konvertovati u imperijalne jedinice.
Veličina
SI jedinice (metrički sistem) Faktor
Naziv jedinice Skraćenica
Inči Funte Jedinice
Naziv jedinice Skraćenica
Površina
Hektar
ha
2,47105
Acre
acres
Zapreminski
protok
Litar u minutu
l/min
0,2642
gpm
Kubni metar na
sat
m³/h
4,4029
US galon u
minutu
Sila
Njutn
N
0,2248
Funta sile
lbf
Dužina
Milimetar
mm
0,03937
Col, inč
in
Metar
m
3,2808
Stopa
ft
Kilovat
kW
1,3410
Konjska snaga
hp
Snaga
ActiveMow R 280
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
9
1
O ovom dokumentu
1.5
Kako koristiti ovaj dokument
Veličina
SI jedinice (metrički sistem) Faktor
Naziv jedinice Skraćenica
Inči Funte Jedinice
Naziv jedinice Skraćenica
Pritisak
Kilopaskal
kPa
0,1450
Megapaskal
MPa
145,0377
Funta po
psi
kvadratnom inču
Bar (nije SI)
bar
14,5038
Njutn-metar
Nm
0,7376
pound-foot ili
foot-pound
ft∙lbf
8,8507
pound-inch ili
inch-pound
in∙lbf
Obrtni
moment
Temperatura
Stepen Celzijus
°C
°Cx1,8+32
Stepen
Farenhajta
°F
Brzina
Metar u minutu
m/min
3,2808
Stopa u minutu
ft/min
Metar u sekundi m/s
3,2808
Stopa u sekundi ft/s
Kilometar na sat km/h
0,6215
Milja na sat
mph
Litar
L
0,2642
US galon
US gal.
Mililitar
ml
0,0338
US unca
US oz.
Kubni
centimetar
cm³
0,0610
Kubni inč
in³
Kilogram
kg
2,2046
Funta
lb
Zapremina
Težina
ActiveMow R 280
10
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
O ovom dokumentu
1
Kako koristiti ovaj dokument
1.5
Ova strana je namerno ostavljena prazna.
ActiveMow R 280
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
11
2
Sigurnost
2.1
Namenska upotreba
2
Sigurnost
2.1
Namenska upotreba
Ova mašina je mehanizam za košenje i služi za usitnjavanje žetvenog materijala.
Žetveni materijal predviđen za namensku upotrebu ove mašine predstavlja stabljike i listove
koje rastu na tlu.
Mašina je predviđena isključivo za upotrebu u poljoprivredi i sme da se koristi samo ako
•
•
postoje svi zaštitni uređaji navedeni u uputstvu za upotrebu i ako se oni nalaze u zaštitnom
položaju.
se vodi računa o svim bezbednosnim napomenama i ako se one poštuju, kako one iz
poglavlja "Osnovne bezbednosne napomene", Pogledajte Strana 13, tako i direktno u
poglavljima uputstva za upotrebu.
Mašinu smeju da koriste samo osobe koje ispunjavaju zahteve u pogledu kvalifikacije osoblja
koju predviđa proizvođač mašine, Pogledajte Strana 13.
Uputstvo za upotrebu je sastavni deo mašine i stoga mora da se nosi u toku upotrebe.
Rukovanje mašinom sme da se vrši samo posle obuke i uz poštovanje ovog uputstva za
upotrebu.
Načini primene mašine, koji nisu opisani u uputstvu za upotrebu, mogu da dovedu do teških
povreda ili do smrti ljudi te do oštećenja na mašini i do materijalne štete.
Samovoljne izmene na mašini mogu negativno da utiču na karakteristike mašine ili da ometaju
pravilnu funkciju. Stoga takve samostalne izmene oslobađaju proizvođača bilo kakve
odgovornosti za nastale štete.
U pravilnu upotrebu spada pridržavanje radnih uslova, uslova servisiranja i održavanja koje je
propisao proizvođač.
2.2
Racionalno predvidiv pogrešan način upotrebe
Svaka upotreba van namene, Pogledajte Strana 12, je nenamenska upotreba i stoga
predstavlja pogrešnu primenu u smislu direktive o mašinama. Proizvođač ne snosi odgovornost
za štete koje tom prilikom nastanu, već samo korisnik.
Takvi pogrešni načini upotrebe su npr.:
•
Prerada ili obrada žetvenog materijala, koji nije naveden u okviru namenske upotrebe,
Pogledajte Strana 12
•
•
•
•
transport ljudi
transport proizvoda
prekoračenje tehnički dozvoljene ukupne težine
Nepoštovanje bezbednosnih nalepnica na mašini i bezbednosnih napomena u uputstvu za
upotrebu,
sprovođenje otklanjanja smetnji, radova na podešavanju, čišćenju, servisiranju i održavanju
u suprotnosti sa podacima iz uputstva za upotrebu,
samostalne izmene na mašini i
montaža dodatne opreme koja nije dozvoljena/odobrena
korišćenje ne originalnih KRONE rezervnih delova
stacionarni rad mašine
•
•
•
•
•
Samostalne izmene na mašini se mogu negativno odraziti na karakteristike mašine, odn.
bezbednu upotrebu ili njeno funkcionisanje. Stoga takve samostalne izmene oslobađaju
proizvođača bilo kakve obaveze razmatranja zahteva za odštetu nastalih iz toga.
ActiveMow R 280
12
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
2.3
2
Upotrebni vek mašine
2.3
Upotrebni vek mašine
•
•
Upotrebni vek ove mašine zavisi od pravilnog rukovanja i održavanja, kao i od uslova i
situacije primene.
Praćenjem uputstava i napomena ovog uputstva za upotrebu može da se postigne
neprekidna spremnost za rad i duži upotrebni vek mašine.
•
Nakon svake sezone korišćenja mašinu treba kompletno proveriti na habanje i ostala
oštećenja.
•
•
Oštećene i pohabane komponente mašine pre ponovnog puštanja u rad treba zameniti.
Nakon pet godina rada mašine potrebno je izvršiti celokupnu kontrolu mašine i prema
rezultatima te kontrole treba da se donese odluka o mogućnostima dalje upotrebe mašine.
Teoretski je vek korišćenja ove mašine neograničen, pošto se sve komponente, koje se
troše ili oštete, mogu zameniti.
•
2.4
Sigurnost
Osnovne bezbednosne napomene
Nepoštovanje bezbednosnih napomena i upozorenja
Nepoštovanje bezbednosnih napomena i upozorenja može da ugrozi ljude, okolinu i imovinu.
2.4.1
Značenje uputstva za upotrebu
Ovo uputstvo za upotrebu je važan dokument i predstavlja sastavni deo mašine. Predviđeno je
za korisnika i sadrži informacije koje su važne za bezbednost.
Bezbedni su samo postupci koji su navedeni u uputstvu za upotrebu. U slučaju da se uputstvo
za upotrebu ne poštuje, može doći do teških povreda ili smrti.
„ "Osnovne bezbednosne napomene" u potpunosti pročitati pre prve upotrebe mašine i
pridržavati ih se.
„ Pre početka rada dodatno pročitati odgovarajuće odeljke u uputstvu za upotrebu i pridržavati
ih se.
„ Uputstvo za upotrebu za korisnike mašine čuvati na pristupačnom mestu.
„ Uputstvo za upotrebu za korisnike mašine držati na dohvat ruke u držaču za dokumente,
Pogledajte Strana 32.
„ Uputstvo za upotrebu predati sledećem korisniku.
2.4.2
Kvalifikacije rukovaoca
Kada se mašina nestručno koristi, može doći do teških povreda ili smrti. Da bi se sprečile
nesreće, svako lice koje radi sa mašinom mora da ispunjava sledeće minimalne zahteve:
•
•
•
•
•
•
Da bude fizički spremno za upravljanje mašinom.
Da može bezbedno da izvede radove sa mašinom u okviru ovog uputstva za upotrebu.
Da razume način rada mašine u okviru radova koje obavlja i da je u stanju da prepozna i
izbegne opasnosti na radu.
Da pročita ovo uputstvo za upotrebu i da je u stanju da primeni informacije navedene u
ovom uputstvu za upotrebu.
Da je upoznato sa bezbednom vožnjom vozila.
Da poseduje dovoljna znanja o saobraćajnim propisima u drumskom saobraćaju i da ima
propisanu vozačku dozvolu.
ActiveMow R 280
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
13
2
Sigurnost
2.4
Osnovne bezbednosne napomene
2.4.3
Kvalifikacije stručnog osoblja
Kada se potrebni radovi (montaža, modifikacija, nadogradnja, proširenje, popravka, naknadna
montaža) nestručno obavljaju na mašini, može doći do teških telesnih povreda ili smrti. Da bi se
sprečile nesreće, svako lice koje obavlja radove na mašini u skladu sa ovim uputstvom, mora
da ispunjava sledeće minimalne zahteve:
•
•
•
•
•
•
2.4.4
Da bude kvalifikovani stručnjak sa odgovarajućom obukom.
Da na osnovu svoje profesionalne kompetencije bude u stanju da montira (delimično)
rastavljenu mašinu na način koji je predvideo proizvođač u skladu sa uputstvom za
montažu.
Da na osnovu svoje profesionalne kompetencije bude u stanju da proširi funkciju mašine,
modifikuje i popravi mašinu na način koji je predvideo proizvođač u skladu sa
odgovarajućim uputstvom.
Da može na bezbednosno relevantan način da obavi potrebne radove u okviru ovog
uputstva.
Da razume potrebne radove i način rada mašine i da je u stanju da prepozna i izbegne
opasnosti na radu.
Da pročita ovo uputstvo i da bude u stanju da primeni informacije navedene u ovom
uputstvu.
Opasnost po decu
Deca nisu u stanju da procene opasnosti i ponašaju se nepredvidivo.
Zbog toga su deca posebno ugrožena.
„ Decu udaljiti od mašine.
„ Decu udaljiti od potrošnih materijala.
„ Posebno pre pokretanja i aktiviranja kretanja mašine osigurati da se nijedno dete ne nalazi u
opasnoj zoni.
2.4.5
Priključivanje mašine
Zbog pogrešnog povezivanja traktora i mašine dolazi do opasnosti koje mogu da dovedu do
teških nesreća.
„ Kod priključivanja uvažiti sva uputstva za upotrebu:
•
•
•
uputstvo za upotrebu traktora
uputstvo za upotrebu mašine, Pogledajte Strana 41
uputstvo za upotrebu zglobnog vratila
„ Uzeti u obzir izmenjeni način vožnje u slučaju kombinovane opreme.
2.4.6
Konstruktivne izmene na mašini
Neovlašćene konstruktivne izmene na mašini i proširenja mogu da ugroze funkcionalnost i
pogonsku bezbednost mašine. Usled toga može doći do teških povreda ili smrti.
Konstruktivne izmene i proširenja nisu dozvoljeni.
2.4.7
Dodatna oprema i rezervni delovi
Dodatna oprema i rezervni delovi koji ne odgovaraju zahtevima proizvođača mogu da ugroze
pogonsku bezbednost mašine i dovedu do nesreća.
„ Da bi se osigurala pogonska bezbednost, koristiti originalne ili standardizovane delove koji
odgovaraju zahtevima proizvođača.
ActiveMow R 280
14
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
2.4.8
Sigurnost
2
Osnovne bezbednosne napomene
2.4
Radna mesta na mašini
Suvozači
Suvozači su u opasnosti od teških povreda od strane mašine, pada sa mašine i gaženja
mašinom. Odbačeni predmeti mogu da pogode i povrede suvozača.
„ Nikad ne dozvoliti da se druga lica voze na mašini.
2.4.9
Pogonska bezbednost: Tehnički besprekorno stanje
Rad samo nakon pravilnog puštanja u rad
Bez pravilnog puštanja u rad u skladu sa ovim uputstvom za upotrebu ne može se garantovati
pogonska bezbednost mašine. Usled toga može doći do nesreća i teških povreda ili smrti.
„ Mašinu koristiti samo nakon pravilnog puštanja u rad, vidi poglavlje Puštanje u rad,
Pogledajte Strana 41.
Tehnički besprekorno stanje mašine
Nestručno održavanje i podešavanje može negativno da se odrazi na pogonsku bezbednost
mašine i dovede do nesreća. Usled toga može doći do teških povreda ili smrti.
„ Svi radovi na održavanju i podešavanju moraju da se izvode u skladu sa poglavljima
Održavanje i Podešavanje.
„ Pre svih radova na održavanju i podešavanju mašinu zaustaviti i osigurati, Pogledajte
Strana 24.
Opasnost od oštećenja mašine
Oštećenja mašine mogu da utiču na radnu bezbednost mašine i prouzrokuju nesreće. Usled
toga može doći do teških povreda ili smrti. Za bezbednost su posebno važni sledeći delovi
mašine:
•
•
Kočnice
Upravljanje
•
•
Zaštitni uređaji
Uređaji za spajanje
•
•
•
•
Rasveta
Hidraulika
Gume
Zglobno vratilo
U slučaju dvojbe u pogledu na pogonski sigurno stanje mašine, na primer kod neočekivanog
promenjenog ponašanja prilikom vožnje, vidljivih oštećenja ili potrošnih materijala koji cure:
„ Isključite mašinu i osigurajte ju, Pogledajte Strana 24.
„ Odmah otklonite moguće uzroke oštećenja, na primer grubu prljavštinu ili pritegnite
otpuštene zavrtnje.
„ Kod oštećenja koja mogu ugroziti pogonsku bezbednost i koja se ne mogu otkloniti
primenom ovog uputstva za upotrebu: Pobrinuti se da kvalifikovana stručna radionica ukloni
oštećenja.
ActiveMow R 280
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
15
2
Sigurnost
2.4
Osnovne bezbednosne napomene
Tehničke granične vrednosti
U slučaju nepoštovanja tehničkih graničnih vrednosti, mašina se može oštetiti. To može dovesti
do nesreća, teških povreda ili smrti. Za bezbednost je posebno važno pridržavati se sledećih
tehničkih graničnih vrednosti:
•
•
•
maksimalno dozvoljeni radni pritisak hidraulike
maksimalno dozvoljeni pogonski broj obrtaja
maksimalno dozvoljeno osovinsko opterećenje traktora
„ Pridržavati se graničnih vrednosti, Pogledajte Strana 35.
2.4.10
Opasne zone
Kada je mašina uključena, oko mašine može nastati opasna zona.
Da se ne bi ušlo u opasnu zonu mašine, neophodno je da se održava najmanje bezbedna
udaljenost.
U slučaju da se bezbedna udaljenost ne poštuje, može doći do teških povreda ili smrti.
„ Pogone i motor uključiti samo ako se nijedno lice ne nalazi na udaljenosti manjoj od
bezbednog rastojanja.
„ Ako neko lice dođe na manje od bezbednog rastojanja, isključiti pogone.
„ U režimu manevrisanja i u režimu rada na polju zaustaviti mašinu.
Bezbedno rastojanje iznosi:
Kod mašina u režimu manevrisanja i u režimu rada na polju
Ispred mašine
30 m
Iza mašine
5m
Bočno od mašine
3m
Kod uključene mašine koja nije u vožnji
Ispred mašine
3m
Iza mašine
5m
Bočno od mašine
3m
Ovde navedena bezbednosna rastojanja su minimalna rastojanja u smislu namenske upotrebe.
Ova bezbednosna rastojanja zavise od uslova korišćenja i okoline i po potrebi se mogu
povećati.
„ Pre svih radova ispred i iza traktora i u opasnoj zoni mašine: Zaustaviti i osigurati mašinu,
Pogledajte Strana 24. To vredi i za kratke kontrolne radove.
„ Uzeti u obzir podatke iz svih uputstava za upotrebu:
•
•
•
Uputstvo za upotrebu traktora
Uputstvo za upotrebu mašine
Uputstvo za upotrebu zglobnog vratila
Opasna zona zglobnog vratila
Zglobnim vratilom se mogu zahvatiti, povući i teško povrediti osobe.
„ Pridržavati se uputstva za upotrebu zglobnog vratila.
„ Održavati dovoljno prekrivanje profilne cevi i zaštitu zglobnog vratila.
„ Osigurati da je zaštita zglobnog vratila postavljena i funkcionalna.
„ Pustiti da se zatvarači zglobnog vratila uglave.
ActiveMow R 280
16
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
Sigurnost
2
Osnovne bezbednosne napomene
2.4
„ Štitnik zglobnog vratila osigurati protiv smicanja zakačinjanjem lanca.
„ Osigurati da se nijedna osoba ne nalazi u opasnoj zoni priključnog vratila i zglobnog vratila.
„ Osigurati da se izabrani broj obrtaja i smer obrtanja priključnog vratila traktora podudaraju
sa dozvoljenim brojem obrtaja i smerom obrtanja mašine.
„ Kada su uglovi između zglobnog i priključnog vratila suviše veliki, isključiti priključno vratilo.
Mašina se može oštetiti. Delovi se mogu odbaciti i povrediti osobe.
Opasna zona priključnog vratila
Priključnim vratilom i pogonjenim komponentama se mogu zahvatiti, povući i teško povrediti
osobe.
Pre uključivanja priključnog vratila:
„ Osigurati da su svi zaštitni uređaji montirani i postavljeni u zaštitni položaj.
„ Osigurati da se nijedna osoba ne nalazi u opasnoj zoni priključnog vratila i zglobnog vratila.
„ Kada se pogoni ne koriste, isključiti pogone.
Opasna zona između traktora i mašine
Pri zadržavanju između traktora i mašine može doći do teških povreda ili smrti usled
samokotrljanja traktora, nepažnje ili kretanja mašine:
„ Pre svih radova između traktora i mašine: mašinu zaustaviti i osigurati, Pogledajte
Strana 24. To važi i za kratke kontrolne radove.
„ Kada mora da se aktivira sistem za podizanje, sva lica moraju da se udalje iz oblasti
kretanja sistema za podizanje.
Opasna zona usled izbačenih predmeta
Pokošeni materijal i strana tela mogu naglo da se iz izbace i povrede i usmrte ljude.
„ Pre pokretanja mašine uputiti sve osobe da napuste opasnu zonu mašine.
„ Ako se u opasnoj zoni mašine nalaze ljudi, odmah isključiti pogone i dizel motor.
Opasna zona kod uključenog pogona
Kada je pogon uključen, pokretni delovi mašine su opasni po život. Niko se ne sme zadržavati u
opasnoj zoni mašine.
„ Pre pokretanja mašine uputiti sve osobe da napuste opasnu zonu mašine.
„ Kada dođe do opasne situacije, odmah isključiti pogone i uputiti sve osobe iz opasne zone.
Područje opasnosti zbog naknadnog pomeranja delova mašine
U slučaju naknadnog pomeranja delova mašine, postoji opasnost od teških ili smrtonosnih
povreda.
Nakon isključivanja pogona sledeći delovi mašine se i dalje pomeraju:
•
•
•
•
Zglobna vratila
Diskovi kosilice
Uređaj za pripremu
Mehanizmi za transport
„ Isključite i osigurajte mašinu, Pogledajte Strana 24.
„ Pristupiti mašini tek kada se svi delovi mašine potpuno zaustave.
ActiveMow R 280
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
17
2
Sigurnost
2.4
Osnovne bezbednosne napomene
2.4.11
Održavanje funkcionalnosti zaštitnih uređaja
Kada zaštitni uređaji nedostaju ili su oštećeni, pokretni delovi mašine mogu da dovedu do teških
povreda ili smrti.
„ Oštećene zaštitne uređaje zameniti novim.
„ Demontirane zaštitne uređaje i delove mašine ponovo montirati pre puštanja u rad i dovesti
u zaštitni položaj.
„ U slučaju nedoumice u vezi sa pravilnom montažom i funkcionalnošću zaštitnih uređaja,
angažovati specijalizovani servis radi provere.
2.4.12
Lična zaštitna oprema
Nošenje lične zaštitne opreme je važna bezbednosna mera. Nedostatak ili neodgovarajuća
lična zaštitna oprema povećava rizik od opasnosti po zdravlje i telesnih povreda.
Lična zaštitna oprema obuhvata, na primer:
•
•
•
•
•
Odgovarajuće zaštitne rukavice
Zaštitna obuća
Usko pripijena zaštitna odeća
Zaštita za sluh
Zaštitne naočare
„ Definisati i staviti na raspolaganje ličnu zaštitnu opremu za odgovarajuće radno mesto.
„ Koristiti samo ličnu zaštitnu opremu koja je u ispravnom stanju i pruža efikasnu zaštitu.
„ Ličnu zaštitnu opremu prilagoditi osobi, na primer veličinu.
„ Skinuti neodgovarajuću odeću i nakit (npr. prstenje, lanci), a dužu kosu staviti pod mrežicu.
2.4.13
Bezbednosne oznake na mašini
Bezbednosne nalepnice na mašini upozoravaju na opasnosti na opasnim mestima i
predstavljaju važan sastavni deo bezbednosne opreme mašine. Nedostatak bezbednosne
nalepnice povećava rizik od teških i smrtnih povreda ljudi.
„ Očistiti zaprljane bezbednosne nalepnice.
„ Nakon svakog čišćenja bezbednosne nalepnice proveriti da li su one potpune i čitke.
„ Nedostajuće, oštećene i nečitke bezbednosne nalepnice odmah zameniti novim.
„ Na rezervnim delovima planirati predviđene bezbednosne nalepnice.
Opisi, objašnjenja i kataloški brojevi bezbednosnih nalepnica, Pogledajte Strana 26.
ActiveMow R 280
18
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
2.4.14
Sigurnost
2
Osnovne bezbednosne napomene
2.4
Bezbednost u saobraćaju
Opasnosti u drumskom saobraćaju
Ako mašina prelazi maksimalne dimenzije i težinu koje propisuje nacionalni zakon, i ako nema
propisano osvetljenje, prilikom vožnje na javnim putevima drugi učesnici u saobraćaju mogu biti
dovedeni u opasnost.
„ Pre vožnje po javnim putevima osigurati da ne budu prekoračene maksimalno dozvoljene
dimenzije, težine i osovinsko, vertikalno opterećenje i opterećenje prikolice prema važećim
nacionalnim zakonima.
„ Pre učešća u drumskom saobraćaju uključiti rasvetu za drumski saobraćaj i osigurati njeno
propisno funkcionisanje.
„ Pre učešća u drumskom saobraćaju zatvoriti sve slavine za zatvaranje za snabdevanje
hidraulike mašine između traktora i mašine.
„ Pre učešća u drumskom saobraćaju upravljačke uređaje traktora dovesti u neutralni položaj
i zabraviti.
Opasnosti pri vožnji na drumovima i u polju
Zakačene i priključene mašine menjaju karakteristike vožnje traktora. Karakteristike vožnje
zavise, na primer, od radnog stanja i podloge. Kada vozač ne uzme u obzir izmenjene
karakteristike vožnje, može dovesti do nesreća.
„ Pridržavati se mera za vožnju na drumovima i u polju, Pogledajte Strana 56.
Opasnosti u slučaju nepravilno pripremljene mašine za drumski saobraćaj
Kada mašina nije pravilno pripremljena za vožnju, može doći do teških nesreća u drumskom
saobraćaju.
„ Pre svake ulične vožnje pripremite mašinu za drumski saobraćaj, Pogledajte Strana 57.
Opasnosti prilikom vožnje u krivinama sa priključenom mašinom i kroz ukupnu
širinu
Usled iskretanja mašine u stranu prilikom vožnje u krivinama i kroz ukupnu širinu može doći do
nesreća.
„ Obratite pažnju na ukupnu širinu kombinacije traktor-mašina.
„ Obratite pažnju na veliko područje zakretanja prilikom vožnje u krivinama.
„ Prilikom skretanja obratite pažnju na osobe, promet iz suprotnog smera i prepreke.
Opasnosti kod rada mašine na nagibima
Mašina se tokom rada na padinama može prevrnuti. To može dovesti do nesreća, teških
povreda ili smrti.
„ Na padinama raditi i voziti samo kada je tlo padine ravno i kada je osigurano prianjanje
guma na tlo.
„ Mašinu okretati samo pri manjoj brzini. Prilikom okretanja praviti veliki luk.
„ Izbegavati poprečnu vožnju na padinama, jer se posebno zbog tovara i izvođenja funkcija
mašine može promeniti tačka težišta mašine.
„ Izbegavati nagle pokrete upravljanja na padinama.
ActiveMow R 280
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
19
2
Sigurnost
2.4
Osnovne bezbednosne napomene
„ Mašinu ne dovoditi iz radnog u transportni položaj ili iz transportnog u radni položaj sve dok
se mašina primenjuje poprečno u odnosu na padinu.
„ Mašinu ne parkirati na nagibu.
„ Pridržavati se mera za rad mašine na nagibima, Pogledajte Strana 55.
2.4.15
Bezbedno parkiranje mašine
Nestručno odložena i nedovoljno osigurana mašina može da predstavlja opasnost za osobe,
posebno za decu, i nekontrolirano da se pokrene i prevrne. Usled toga može doći do ozleda ili
smrti osoba.
„ Mašinu isključivo treba odložiti na ravnoj i čvrstoj podlozi.
„ Pre početka radova podešavanja, popravka, održavanja i čišćenja treba paziti na siguran
položaj mašine.
„ U poglavlju vožnja i transport treba obratiti pozor na odlomak "Isključivanje mašine",
Pogledajte Strana 57.
„ Pre isključivanja: Zaustavite mašinu i osigurajte ju, Pogledajte Strana 24.
2.4.16
Potrošni materijal
Neodgovarajući potrošni materijal
Potrošni materijal koji ne odgovara zahtevima proizvođača može da ugrozi pogonsku
bezbednost mašine i dovede do nesreća.
„ Koristiti samo potrošne materijale koji odgovaraju zahtevima proizvođača.
Za zahteve za potrošni materijal, Pogledajte Strana 35.
Zaštita okoline i odlaganje na otpad
Potrošni materijali, kao što su dizel gorivo, tečnost za kočnice, antifriz i maziva (npr. ulje za
menjače, hidrauličko ulje) mogu da zagade životnu sredinu i opasni su po zdravlje ljudi.
„ Potrošne materijale ne ispuštati u životnu sredinu.
„ Potrošne materijale sakupiti u posudu koja je specijalno označena za ovu svrhu i koja ne
propušta tečnost, i odložiti u skladu sa službenim propisima.
„ Istekle potrošne materijale pokupiti upijajućim materijalom, sakupiti u posudu koja je
specijalno označena za ovu svrhu i koja ne propušta tečnost, i odložiti u skladu sa
službenim propisima.
2.4.17
Opasnosti usled radnog okruženja
Opasnost od požara
Tokom rada ili zbog životinja, na primer glodara ili ptica koje se gnezde, ili kovitlanjem prašine,
na mašini se mogu nakupiti zapaljivi materijali.
Prašina, nečistoće i ostaci useva se u suvim radnim uslovima mogu upaliti preko vrućih delova i
požarom teško povrediti ili usmrtiti ljude.
„ Mašinu svakodnevno pre prve upotrebe proveriti i očistiti.
„ Mašinu u toku radnog dana redovno proveravati i čistiti.
ActiveMow R 280
20
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
Sigurnost
2
Osnovne bezbednosne napomene
2.4
Opasnost po život od udara struje dalekovodima
Mašina kod zatvaranja i otvaranja zadnjeg poklopca može da dosegne visinu dalekovoda.
Usled toga može doći do proboja napona na mašinu, što može prouzrokovati strujni udar sa
smrtonosnim posledicama ili požar.
„ Prilikom sklapanja i rasklapanja održavati dovoljno rastojanje od električnih vodova
dalekovoda.
„ Kosačicu nikada ne sklapati i rasklapati u blizini električnih stubova i dalekovoda.
„ Sa kosačicom u sklopljenom stanju održavati dovoljno rastojanje od električnih vodova
dalekovoda.
„ Da bi se sprečio strujni udar usled proboja napona, ispod dalekovoda nikada ne napuštati
traktor niti se penjati na njega.
Ponašanje kod proboja napona dalekovoda
Probojnim naponom električno provodljivi delovi mašine mogu biti izloženi visokom električnom
naponu. Kod proboja napona na tlu oko mašine nastaje prostorna raspodela potencijala u kojoj
deluju velike razlike u potencijalu. Zbog velikih razlika u potencijalu tla posledica mogu biti
smrtonosni strujni udari usled velikih koraka, ležanja na tlu ili oslanjanja rukama.
„ Ne napuštati kabinu.
„ Ne dodirivati metalne delove.
„ Ne uspostavljati provodljivu vezu sa tlom.
„ Upozoriti osobe: Ne približavati se mašini. Električna razlika potencijala na tlu može dovesti
do ozbiljnih strujnih udara.
„ Čekati na pomoć stručnih spasilaca. Dalekovod se mora isključiti.
Ako osobe uprkos proboju napona moraju napustiti kabinu, na primer u slučaju da preti
neposredna životna opasnost usled požara:
„ Izbegavati istovremeni kontakt sa mašinom i tlom.
„ Skočiti dalje od mašine. Pri tome skočiti u sigurnom položaju. Ne dodirivati spolja mašinu.
„ Udaljiti se malim koracima od mašine i pri tom stopala držati što bliže jedno drugom.
2.4.18
Izvori opasnosti na mašini
Buka može prouzrokovati zdravstvene probleme
Zbog buke koju mašina stvara tokom rada, može doći do zdravstvenih problema, kao npr.
nagluvosti, gluvoće ili tinitusa. Kada mašina radi sa visokim brojem obrtaja, povećava se i nivo
buke. Visina nivoa zvučnog pritiska uglavnom zavisi od korišćenog traktora. Vrednost emisija pri
zatvorenoj kabini u određenim uslovima izmerena je prema DIN EN ISO 4254-1, Prilog B,
Pogledajte Strana 35.
„ Pre puštanja mašine u rad proceniti opasnost od buke.
„ Odrediti i koristiti odgovarajuću zaštitu sluha zavisno od uslova okoline, radnog vremena,
radnih i pogonskih uslova mašine.
„ Odrediti pravila za upotrebu zaštite sluha i trajanje rada.
„ Tokom rada zatvoriti prozore i vrata kabine.
„ Tokom drumske vožnje skinuti zaštitu za sluh.
ActiveMow R 280
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
21
2
Sigurnost
2.4
Osnovne bezbednosne napomene
Tekućine pod veoma visokim pritiskom
Sledeće tekućine stoje pod veoma visokim pritiskom:
•
Hidraulično ulje
Cureće tekućine pod visokim pritiskom mogu prodreti u kožu i telo osoba i teško ih ozlediti.
„ U slučaju sumnje na postojanje oštećenja hidrauličnog sistema odmah zaustavite mašinu,
osigurajte ju i kontaktirajte kvalifikovanu stručnu radionicu.
„ Sa golim rukama nikada nemojte tražiti propusna mesta. Već i rupa veličine igle može
prouzrokovati teške ozlede osoba.
„ Kod traženja propusnih mesta zbog postojanja opasnosti od ozleda koristite primerena
pomoćna sredstva, npr. komad kartona.
„ Telo i lice držite dalje od propusnih mesta.
„ Ako je tečnost prodrla u telo, treba se što hitnije obratiti lekaru. Tečnost se mora što pre
izbaciti iz organizma.
Vruće tečnosti
Kada se ispuštaju vruće tečnosti, može doći do opekotina.
„ Pri ispuštanju vrućih potrošnih materijala nositi ličnu zaštitnu opremu.
„ Tečnosti i delove mašine po potrebi ostaviti da se ohlade pre radova na popravci,
održavanju i čišćenju.
Oštećen sistem komprimovanog vazduha
Oštećena pneumatska creva sistema komprimovanog vazduha se mogu pokidati.
Nekontrolisano kretanje creva može osobama naneti ozbiljne povrede.
„ U slučaju sumnje da je oštećen sistem komprimovanog vazduha, odmah se obratiti
specijalizovanom servisu.
„ Zaustaviti i osigurati mašinu, Pogledajte Strana 24.
Oštećena hidraulična creva
Oštećena hidraulična creva mogu se otkinuti, puknuti ili prouzrokovati curenje ulja. Usled toga
može doći do oštećenja mašine i teških ozleda osoba.
„ Zaustaviti i osigurati mašinu, Pogledajte Strana 24.
„ Kod sumnje, da su oštećena hidraulična creva, odmah stupite u kontakt sa stručnom
radionicom, Pogledajte Strana 72.
Vruće površine
Sledeće komponente mogu tokom rada postati vruće, tako da se osobe na njima mogu opeći:
•
•
•
•
•
Razvodni prenosnik
Prenosnik kosačice
Kaišni prenosnik
Hidraulična instalacija
Kosilica
„ Održavati dovoljno rastojanje od vrućih površina i bliskih komponenata.
„ Ostaviti delove mašine da se ohlade i nositi zaštitne rukavice.
ActiveMow R 280
22
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
2.4.19
Sigurnost
2
Osnovne bezbednosne napomene
2.4
Opasnosti pri određenim aktivnostima: Radovi na mašini
Raditi samo na mašini u stanju mirovanja
Kada mašina nije u stanju mirovanja i osigurana, njeni delovi se mogu nekontrolisano kretati ili
se mašina može sama pokrenuti. Usled toga može doći do teških povreda ili smrti.
„ Pre svih radova na popravci, održavanju, podešavanju i čišćenju mašina se mora isključiti i
obezbediti, Pogledajte Strana 24.
Radovi na servisiranju i popravci
Nestručni radovi na servisiranju i popravci ugrožavaju pogonsku bezbednost. To može dovesti
do nesreća, teških povreda ili smrti.
„ Obavljati samo radove koji su opisani u ovom uputstvu za upotrebu. Pre svih radova mašinu
zaustaviti i osigurati, Pogledajte Strana 24.
„ Sve uobičajene radove na servisiranju i popravci sme da vrši samo kvalifikovani
specijalizovani servis.
Radovi na povišenim područjima mašine
Pri radovima na povišenim područjima mašine postoji opasnost od pada s visine. To može
dovesti do nesreća, teških povreda ili smrti.
„ Pre svih radova isključite i osigurajte mašinu, Pogledajte Strana 24.
„ Vodite računa o stabilnosti.
„ Koristite prikladnu zaštitu od pada.
„ Područje ispod mesta montaže osigurajte od padajućih predmeta.
Podignuta mašina i delovi mašine
Podignuta mašina i delovi mašine mogu se slučajno spustiti ili prevrnuti. Usled toga može doći
do teških povreda ili smrti.
„ Ne zadržavati se ispod podignute mašine ili delova mašine koji nisu ugrađeni, Pogledajte
Strana 25.
„ Pre svih radova na podignutim mašinama ili delovima mašine spustiti mašinu ili delove
mašine.
„ Pre svih radova ispod podignutih mašina ili delova mašina, sprečiti spuštanje mašine ili
delova mašine pomoću fiksnog bezbednosnog podupirača ili hidrauličnog uređaja za
blokadu i podupirača.
ActiveMow R 280
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
23
2
Sigurnost
2.5
Bezbednosni postupci
Opasnost pri varilačkim radovima
Nestručni varilački radovi mogu da ugroze pogonsku bezbednost mašine. Usled toga može doći
do oštećenja kao i do teških povreda ili smrti.
„ Zavarivačke radove nemojte nikada da izvodite na sledećim komponentama:
•
•
•
•
•
Prenosnik
Komponente hidraulike
Komponente elektronike
Ramovi ili noseći sklopovi
Vozni mehanizam
„ Pre radova zavarivanja na mašini pribavite za to dozvolu od službe za korisnike preduzeća
KRONE i prema potrebi predstavite alternative.
„ Pre zavarivanja na mašini, mašinu bezbedno parkirati i otkačiti traktor.
„ Radove zavarivanja isključivo dajte izvršiti od strane iskusnog stručnog osoblja.
„ Uzemljenje zavarivača postavite u blizinu mesta zavarivanja.
„ Oprez kod radova zavarivanja u blizini električnih i hidrauličnih komponenti, plastičnih
delova i rezervoara pod pritiskom. Komponente mogu biti oštećene, osobe ugrožene ili
može doći do nesreća.
2.4.20
Postupanje u slučaju opasnih situacija i nesreća
Nedozvoljene ili pogrešne mere u opasnim situacijama mogu da blokiraju ili spreče spasavanje
ugroženih osoba. Zbog lošijih uslova spasavanja smanjuju se šanse za pomoć i lečenje
povređenih.
„ Osnovno: Isključiti mašinu.
„ Steći uvid u stanje ugroženosti i prepoznati uzrok opasnosti.
„ Obezbediti mesto nesreće.
„ Spasiti ljude iz opasne zone.
„ Udaljiti se iz opasne zone i ne vraćati se tamo.
„ Pozvati spasioce i, ako je moguće, pomoć.
„ Odmah preduzeti hitne mere za spasavanje života.
2.5
Bezbednosni postupci
2.5.1
Isključivanje i obezbeđivanje mašine
UPOZORENJE
Opasnost od povreda usled kretanja mašine ili delova mašine
Kada mašina nije stavljena u stanje mirovanja, mašina ili delovi mašine se mogu
nekontrolisano pokrenuti. To može da dovede do teških ili smrtonosnih povreda.
„ Pre napuštanja mesta rukovaoca: Isključiti i obezbediti mašinu.
ActiveMow R 280
24
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
Sigurnost
2
Bezbednosni postupci
2.5
Za stavljanje mašine u stanje mirovanja i obezbeđenje:
„ Mašinu parkirati na horizontalnoj i ravnoj podlozi dovoljne nosivosti.
„ Isključiti pogone i sačekati dok se ne zaustave delovi sa naknadnim hodom.
„ Spustite mašinu sasvim na tlo.
„ Isključite motor traktora, izvucite kontaktni ključ za paljenje i ponesite ga sa sobom.
„ Osigurajte traktor od samopokretanja.
2.5.2
Podignutu mašinu ili delove mašine osigurati od spuštanja
UPOZORENJE
Opasnost od prignječenja usled kretanja mašine ili delova mašine
Ako mašina ili delovi mašine nisu osigurani od spuštanja, mašina ili delovi mašina ili delovi
mašine mogu da se otkotrljaju, padnu ili da se spuste. To može da dovede do drobljenja
delova tela ili smrtonosnih povreda.
„ Spustiti podignute delove mašine.
„ Zaustaviti i osigurati mašinu, Pogledajte Strana 24.
„ Pre radova na, ili ispod podignutih delova mašine: Onemogućiti spuštanje mašine ili
njenih delova sa hidrauličkom blokadom na strani mašine (npr. slavina za zatvaranje).
„ Pre radova na, ili ispod podignutih delova mašine: Čvrsto podupreti mašinu ili delove
mašine.
Za čvrsto podupiranje mašine ili delove mašine:
„ Za podupiranje mašine koristiti samo pogodne i adekvatno dimenzionisane materijale, koji
pod opterećenjem ne lome ili popuštaju.
„ Cigle i šuplji blokovi nisu pogodni za oslanjanje i sigurno podupiranje i ne smeju se koristiti.
„ Dizalice nisu pogodne za oslanjanje i sigurno podupiranje i ne smeju se koristiti.
2.5.3
Kontrolu nivoa ulja, zamenu ulja i filterskih elemenata vršiti na bezbedan
način
UPOZORENJE
Kontrolu nivoa ulja, zamenu ulja i filterskih elemenata vršiti na bezbedan način
Ako se provera nivoa ulja, zamena ulja ili filterskih elemenata ne obavljaju na bezbedan
način, to se može negativno odraziti na pogonsku bezbednost mašine. To može da dovede
do nesreća.
„ Kontrolu nivoa ulja, zamenu ulja i filterskih elemenata vršiti na bezbedan način.
Proveru nivoa ulja, zamenu ulja i filterskih elemenata vršiti na bezbedan način.
„ Podignute delove mašine spustiti ili osigurati od pada, Pogledajte Strana 25.
„ Isključiti i obezbediti mašinu, Pogledajte Strana 24.
„ Pridržavati se intervala za proveru nivoa ulja, zamenu ulja i filterskih elemenata, Pogledajte
Strana 64.
„ Koristiti samo kvalitete/količine ulja koji su navedeni u tabeli potrošnog materijala,
Pogledajte Strana 35.
ActiveMow R 280
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
25
2
Sigurnost
2.6
Bezbednosne nalepnice na mašini
„ Područje oko komponenata (npr. prenosnika, filtera pod visokim pritiskom) očistiti i
obezbediti da nijedno strano telo ne upadne u komponentu ili hidraulički sistem.
„ Postojeće zaptivne prstenove proveriti i po potrebi zameniti.
„ Isteklo ulje, odn. staro ulje sakupiti u za to predviđenu posudu i odložiti na pravilan način,
Pogledajte Strana 20.
2.6
Bezbednosne nalepnice na mašini
Svaka bezbednosna nalepnica ima svoj kataloški broj i može se naručiti direktno kod
ovlašćenog distributera firme KRONE. Bezbednosne nalepnice koje nedostaju, koje su
oštećene ili nečitke moraju se odmah zameniti novim.
Kod postavljanja bezbednosnih nalepnica kontaktna površina na mašini mora da bude čista i
bez prljavštine, ulja i masti, kako bi se nalepnica optimalno držala.
ActiveMow R 280
26
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
Sigurnost
2
Bezbednosne nalepnice na mašini
2.6
ActiveMow R 280
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
27
2
Sigurnost
2.6
Bezbednosne nalepnice na mašini
Položaj i značenje bezbednosnih nalepnica
1
3
27 021 591 0
2
27 008 383 0
6
5
2
4
KM000-412
ActiveMow R 280
28
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
Sigurnost
2
Bezbednosne nalepnice na mašini
2.6
1. Br. porudžbine 27 007 982 0 (1x) / 540 obrtaja/min kod zelenog glavnog prenosnika
•
Br. porudžbine 27 007 983 0 (1x) / 1000 obrtaja/min- kod zelenog glavnog prenosnika
a)
Opasnost usled pogrešnog rukovanja i nepoznavanja
Usled pogrešnog rukovanja i nepoznavanja mašine, kao i
pogrešnog postupanja u opasnim situacijama postoji opasnost
po život za rukovaoca i treća lica.
„ Pre puštanja u rad pročitati uputstvo za upotrebu i
bezbednosne napomene i pridržavati ih se.
b)
Opasnost od strujnog udara
Povrede opasne po život usled proboja napona, ako se delovi
mašine približe vodovima dalekovoda.
„ Držati se propisanog bezbednosnog rastojanja od
električnih vodova dalekovoda.
c)
Opasnost zbog prekoračenja maksimalnog dozvoljenog
broja obrtaja priključnog vratila ili maksimalnog
dozvoljenog radnog pritiska
U slučaju prekoračenja dozvoljenog broja obrtaja priključnog
vratila može doći do oštećenja ili izbacivanja delova mašine.
U slučaju prekoračenja maksimalnog dozvoljenog radnog
pritiska može doći do oštećenja hidrauličkih komponenti.
Usled toga može doći do teških povreda ili opasnosti po život.
„ Voditi računa o dozvoljenom broju obrtaja priključnog vratila.
„ Voditi računa o dozvoljenom radnom pritisku.
2. Br. za poručivanje 942 459 0 (2x)
Opasnost od prignječenja ili posekotina
Opasnost od povreda izazvanih prignječenjem ili
posekotinama na pokretnim delovima mašine.
„ Nikada ne stavljati ruke u područje opasnosti od gnječenja,
sve dok se u njemu mogu kretati delovi mašine.
ActiveMow R 280
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
29
2
Sigurnost
2.6
Bezbednosne nalepnice na mašini
3. Br. za poručivanje 939 576 0 (2x)
a)
Opasnost od rotirajućih delova mašine
Kako delovi mašine posle isključivanja mogu da nastave da se
kreću, postoji opasnost od povreda.
„ Ne dodirujte pokretne delove mašine.
„ Sačekati da se delovi mašine potpuno zaustave.
b)
Obasnost od izbačenih predmeta
Kod mašine u pokretu postoji opasnost od povreda izbačenim
predmetima.
„ Pre puštanja u rad postaviti zaštitu u zaštitni položaj.
c)
Obasnost od izbačenih predmeta
Kod mašine u pokretu postoji opasnost od povreda izbačenim
predmetima.
„ Kod mašine u pokretu držati odstojanje.
4. Kat. br. 27 002 459 0 (2x)
Opasnost od neželjenog sklapanja ili zakretanja delova
mašine ka spolja
Opasnost za učesnike u saobraćaju usled od neželjenog
sklapanja ili zakretanja delova mašine ka spolja.
„ Pre svake transportne vožnje ili učešća u drumskom
saobraćaju osigurati da sigurnosni ventil bude zatvoren.
5. Kat. br. 27 021 591 0 (1x)
Opasnost usled nezaključanih upravljačkih ventila
traktora
Opasnost od nesreće usled nezaključanih upravljačkih ventila
traktora.
„ Kako bi se sprečilo da greškom dođe do aktiviranja funkcija,
upravljački ventili traktora tokom transporta u drumskom
saobraćaju moraju da se nalaze u neutralnom položaju i
moraju biti zabravljeni.
6. Kat. br. 27 008 383 0 (1x)
Opasnost usled prevrtanja mašine
Pogrešno odložena mašina može da se prevrne i time povredi
ljude.
„ Odložite mašinu na ravnoj i čvrstoj podlozi.
ActiveMow R 280
30
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
2.7
Sigurnost
2
Bezbednosna oprema
2.7
Bezbednosna oprema
KMG000-088
Poz.
Oznaka
Objašnjenje
1
Slavina za zatvaranje
• Prilikom transporta mašine i prilikom radova
ispod mašine uvek zatvarati sigurnosni ventil.
2
Potporna stopa
• Potporna stopa služi za stabilnost mašine,
kada ona nije priključena na traktor, Pogledajte
Strana 50.
ActiveMow R 280
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
31
3
Opis mašine
3.1
Pregled mašina
3
Opis mašine
3.1
Pregled mašina
KMG000-072
1
2
Držač za dokumenta
Oslonac u tri tačke
11
12
3
4
5
6
Držač zglobnog vratila
Osigurač stuba
Kosilica
Zabravljivanje za oprugu(e) za
rasterećenje
Slavina za zatvaranje
Pogonsko zglobno vratilo
Kaseta sa noževima
Ključ noža
13
14
15
16
Frikciona spojnica
Opruga(e) za rasterećenje nosećeg
stuba
Zabravljivanje
Opruga(e) za rasterećenje kosilice
Ušica za podizanje
Glavni prenosnik
17
18
19
Zglobno međuvratilo
Potporna stopa
Ulazni prenosnik
7
8
9
10
ActiveMow R 280
32
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
3.2
Opis mašine
3
Oznaka
3.2
Oznaka
INFORMACIJE
Kompletna oznaka ima vrednost sertifikata i ne sme se menjati ili učiniti nečitljivom!
KMG000-021
Podaci o mašini se nalaze na tipskoj pločici (1). Tipska pločica je postavljena na prednjoj strani
oslonca u tri tačke.
Podaci za zahteve i porudžbine
Za upite o mašini i naručivanje rezervnih delova moraju da se navedu oznaka tipa,
identifikacioni broj vozila i godina proizvodnje za odgovarajuću mašinu. Da bi Vam podaci bili
uvek dostupni, preporučujemo da ih unesete u odgovarajuća polja na prednjoj strani ovog
uputstva za rukovanje.
3.3
Osigurač stuba
UPOZORENJE
Opasnost od nezgoda usled promene ponašanja u vožnji
Ako se vrednost za opruge i osigurač stuba promeni, takođe se menja i moment aktiviranja
osigurača stuba. Usled toga se osigurač stuba u transportnom položaju kod iznenadnih
opterećenja može aktivirati i uticati na ponašanje u vožnji. To može da dovede do nesreća.
„ Vrednost za oprugu na osiguraču stuba ne treba nikada menjati.
NAPOMENA
Oštećenja mašine ako se osigurač stuba kod vožnje unazad ne uglavljuje samostalno.
Ukoliko se osigurač stuba kod vožnje unazad samostalno ne uglavi, na mašini može doći do
oštećenja.
„ Opustiti oprugu(e) za rasterećenje i voziti unazad sve dok se osigurač stuba ne uglavi,
Pogledajte Strana 62.
ActiveMow R 280
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
33
3
Opis mašine
3.3
Osigurač stuba
KMG000-032
Kako bi se sprečila oštećenja prilikom prelaženja preko prepreka, rezni mehanizam je opremljen
takozvanim osiguračem stuba. Posle aktiviranja osigurača stuba, rezni mehanizam se zakreće
unazad. Povlačenjem reznog mehanizma, osigurač stuba se ponovo uglavljuje.
Moment aktiviranja je fabrički podešen.
Dimenzija X=79 mm
ActiveMow R 280
34
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
4
Tehnički podaci
4
Potrošni materijal
4.1
Tehnički podaci
Dimenzije
Radna širina
2830 mm
Transportna širina
2013 mm
Transportna visina
3420 mm
Kapacitet
2,5-3,0 ha/h
Sopstvena težina
oko 650 kg
Visina reza
Opseg podešavanja
Verzija serije
oko 1-7 cm
Verzija klizača za visinu reza
oko 6-12 cm
Verzija kombinovanog klizača
oko 4-10 cm
Minimalni zahtevi za traktor
Potrebna snaga
30 kW (40 KS)
Broj obrtaja priključnog vratila
540 o/min
Potrebni hidraulični priključci
Jednosmerni hidraulični priključak
1x
Oprema mašine
Priključak donje spone
Kat. I i kat. II
SafeCut
Serija
Sistem za brzo pričvršćivanje noževa ili pričvršćivanje noževa Serija
zavrtnjima
Broj diskova za košenje
5 komada
Broj doboša za košenje
5 komada
Mehaničko rasterećenje oprugama
Serija
Emisija buke
Vrednosti emisije (nivo zvučnog pritiska)
76,2 dB
Merni uređaj
Bruel & Kjaer, tip 2236
Klasa preciznosti
2
Merna nesigurnost (prema DIN EN ISO 11201)
4 dB
Temperatura okoline
Opseg temperatura za rad mašine
4.1
od –5 do +45 °C
Potrošni materijal
NAPOMENA
Pridržavati se intervala za zamenu kod bio-ulja
Da bi se održao visok očekivani vek trajanja mašine, kod bio-ulja se zbog starenja ulja
obavezno moraju poštovati intervali za zamenu.
ActiveMow R 280
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
35
4
Tehnički podaci
4.1
Potrošni materijal
NAPOMENA
Oštećenja mašine usled mešanja ulja
Ako se međusobno mešaju ulja različitih specifikacija, moguća su oštećenja mašine.
„ Nikada međusobno ne mešajte ulja različitih specifikacija.
„ Ako nakon zamene ulja nameravate da koristite ulje drugačijih specifikacija, prvo se
posavetujte sa servisnim partnerom kompanije KRONE.
Organska maziva na upit
4.1.1
Ulja
Oznaka
Nivo punjenja
Specifikacija
Prvo fabričko
punjenje
Ulazni prenosnik
0,5 L
SAE 90
Wiolin ML 4 SAE 90
Glavni prenosnik
0,3 L
SAE 90
Wiolin ML 4 SAE 90
Kosilica
6,0 L
SAE 90
Wiolin ML 4 SAE 90
Količine punjenja prenosnika predstavljaju orijentacione vrednosti. Tačne vrednosti se dobijaju
putem zamene ulja/provere nivoa ulja, Pogledajte Strana 73.
4.1.2
Masti za podmazivanje
Oznaka
Nivo punjenja
Mesta za ručno podmazivanje Po potrebi
1
Specifikacija
Masti za podmazivanje u
skladu sa DIN 51818, NLGIklasa 2, litijumska mast sa EP
aditivima
1
Mesto manuelnog podmazivanja podmazivati dok mast ne izađe na mestu ležaja. Nakon
podmazivanja ukloniti mast koja izlazi iz mesta ležaja.
ActiveMow R 280
36
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
Elementi za rukovanje i prikazivanje
5
Hidraulični upravljački uređaji traktora
5.1
5
Elementi za rukovanje i prikazivanje
5.1
Hidraulični upravljački uređaji traktora
Oznaka
Funkcija
Jednosmerni upravljački uređaj (1+) i uže
Povući uže i držati ga zategnutim.
Ploveća pozicija
Spušta kosačicu iz transportnog položaja u
radni položaj.
(1+)
Podiže kosačicu iz radnog položaja u
transportni položaj.
Jednosmerni upravljački uređaj (1+)
Ploveća pozicija
Spušta kosačicu iz položaja pre promene
smera u radni položaj.
(1+)
Podiže kosačicu iz radnog položaja u položaj
pre promene smera.
ActiveMow R 280
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
37
6
Prvo puštanje u rad
6.1
Kontrolna lista za prvo puštanje u rad
6
Prvo puštanje u rad
UPOZORENJE
Opasnost od povreda ili oštećenja na mašini zbog pogrešnog prvog puštanja u rad
Ako se prvo puštanje u rad obavi nepravilno ili nepotpuno, mašina može imati smetnje. Na taj
način se osobe mogu povrediti ili usmrtiti, ili može doći do oštećenja mašine.
„ Prvo puštanje u rad sme da vrši samo ovlašćeno stručno osoblje.
„ Pročitati i pridržavati se uputstva "Kvalifikacije stručnog osoblja", Pogledajte Strana 14.
UPOZORENJE
Opasnost od povreda usled nepoštovanja osnovnih bezbednosnih napomena
U slučaju da se ne poštuju osnovne bezbednosne napomene, može doći do teških telesnih
povreda ili smrti.
„ Kako bi se sprečile nesreće, osnovne bezbednosne napomene se moraju pročitati i
poštovati, Pogledajte Strana 13.
UPOZORENJE
Opasnost od povreda usled nepoštovanja bezbednosnih postupaka
U slučaju da se ne poštuju bezbednosni postupci, može doći do teških telesnih povreda ili
smrti.
„ Kako bi se sprečile nesreće, bezbednosni postupci se moraju pročitati i poštovati,
Pogledajte Strana 24.
6.1
Kontrolna lista za prvo puštanje u rad
ü Mašina je montirana u skladu sa uputstvom za montažu mašine.
ü Proveriti učvršćenost svih zavrtnjeva i navrtki i zategnuti propisanim obrtnim momentima
pritezanja, Pogledajte Strana 66.
ü Zaštitni uređaji su montirani i izvršena je provera njihove celovitosti i postojanja eventualnih
oštećenja.
ü Mašina je potpuno podmazana, Pogledajte Strana 83.
ü Kod svih prenosnika je proveren nivo ulja, Pogledajte Strana 73.
ü Proverena je zaptivenost hidrauličnog sistema.
ü Traktor odgovara zahtevima mašine, Pogledajte Strana 35.
ü Proverena su osovinska opterećenja, minimalni balast i ukupna težina. Pogledajte
Strana 35.
ü Zglobno vratilo je prekontrolisano i prilagođeno, Pogledajte Strana 40.
ü Noževi su postavljeni, Pogledajte Strana 77.
ü Iz hidrauličnog sistema je ispušten vazduh.
ü Frikciona spojnica je provetrena, Pogledajte Strana 69.
ü Mesta spajanja su prilagođena, Pogledajte Strana 39.
ActiveMow R 280
38
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
6.2
Prvo puštanje u rad
6
Prilagođavanje tačaka spajanja
6.2
Prilagođavanje tačaka spajanja
KM000-410
Postoje 2 mogućnosti za montažu kosačice:
Kuglaste čaure kategorije II (Kat.II)
Klinovi donje spone su fabrički montirani za kategoriju II (Kat.II) na poziciji I (I).
Kuglaste čaure kategorije I (Kat.I)
Za kuglaste čaure kategorije I (Kat.I) klinovi donje spone (1) moraju da se pomere prema spolja.
„ Odvrnuti cilindrične zavrtnjeve (2).
„ Izvući kraće klinove donje spone (3), okrenuti ih za 180° i utaknuti ih iznutra.
„ Duže klinove donje spone (1) izvući prema spolja do sledećeg otvora.
„ Oba klina donje spone (1, 3) osigurati pomoću cilindričnih zavrtnjeva (2).
KM000-433
Kod traktora veće širine ili kod radova u kombinaciji sa prednjom kosilicom (oko. 2,8–3,2 m
radne širine) preporučuje se da se klinovi donje spone (1, 3) za kuglaste čaure
kategorije II (Kat.II) prebace na poziciju (III). Za kuglaste čaure kategorije I (Kat.I) se
preporučuje da se klinovi donje spone (1, 3) prebace na poziciju (I)
Kuglaste čaure kategorije II (Kat.II)
„ Odvrnuti cilindrične zavrtnjeve (2).
„ Izvući kraće klinove donje spone (3), okrenuti ih za 180° i utaknuti ih iznutra.
„ Duže klinove donje spone (1) izvući prema spolja do sledećeg otvora.
„ Oba klina donje spone (1, 3) osigurati pomoću cilindričnih zavrtnjeva (2).
ActiveMow R 280
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
39
6
Prvo puštanje u rad
6.3
Prilagođavanje zglobnog vratila
Kuglaste čaure kategorije I (Kat.I)
„ Odvrnuti cilindrične zavrtnjeve (2).
„ Izvući kraće klinove donje spone (3), okrenuti ih za 180° i utaknuti ih sa spoljašnje strane.
„ Duže klinove donje spone (1) iznutra gurnuti do sledećeg otvora.
„ Oba klina donje spone (1, 3) osigurati pomoću cilindričnih zavrtnjeva (2).
6.3
Prilagođavanje zglobnog vratila
KMG000-047
ü Mašina je povezana na traktor, Pogledajte Strana 44.
„ Podizati mašinu sve dok se izvod priključnog vratila traktora i pogonsko vratilo mašine ne
budu nalazili na istoj visini.
„ Zaustaviti i osigurati mašinu, Pogledajte Strana 24.
„ Rastaviti zglobno vratilo.
„ Postaviti po jednu polovinu (1, 2) na strani traktora i na strani mašine.
„ Skratiti profilnu i zaštitnu cev.
NAPOMENA: Oštećenje materijala usled nedovoljne pokrivenosti profila! Treba
obezbediti da se profilne i zaštine cevi prekrivaju (preklapaju) u dužini od najmanje
200 mm, vidi uputstvo za upotrebu koje izdaje proizvođač zglobnog vratila.
„ Proveriti prekrivanje profilne i zaštitne cevi.
ActiveMow R 280
40
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
7
Puštanje u rad
7
Balastiranje kombinacije traktor-mašine
7.1
Puštanje u rad
UPOZORENJE
Opasnost od povreda usled nepoštovanja osnovnih bezbednosnih napomena
U slučaju da se ne poštuju osnovne bezbednosne napomene, može doći do teških telesnih
povreda ili smrti.
„ Kako bi se sprečile nesreće, osnovne bezbednosne napomene se moraju pročitati i
poštovati, Pogledajte Strana 13.
UPOZORENJE
Opasnost od povreda usled nepoštovanja bezbednosnih postupaka
U slučaju da se ne poštuju bezbednosni postupci, može doći do teških telesnih povreda ili
smrti.
„ Kako bi se sprečile nesreće, bezbednosni postupci se moraju pročitati i poštovati,
Pogledajte Strana 24.
UPOZORENJE
Opasnost od povreda ili šteta na mašini usled nepravilno priključenih, zamenjenih ili
pogrešno položenih priključnih vodova
Ako priključni vodovi mašine nisu pravilno priključeni na traktor ili su nepravilno položeni,
mogu biti pokidani ili oštećeni. To može dovesti do ozbiljnih povreda. Usled zamenjenih
priključnih vodova mogu se nehotično izvršavati funkcije, koje takođe mogu dovesti do
ozbiljnih povreda.
„ Pravilno priključiti creva i kablove i osigurati ih.
„ Creva, kablove i užad položiti tako da ne dolazi do trvenja, zatezanja, uklještenja ili tako
da dolaze u dodir sa drugim komponentama (npr. sa gumama traktora), posebno kod
vožnje u krivinama.
„ Creva i kablove spojiti i priključiti na predviđene priključke, kao što je opisano u uputstvu
za upotrebu.
7.1
Balastiranje kombinacije traktor-mašine
UPOZORENJE
Opasnost od pogrešne razdiobe težina u kombinaciji traktor-mašina
Pogrešnom raspodelom težine u kombinaciji traktor-mašina osobe mogu biti teško povređene
ili usmrćene.
„ Pre puštanja u pogon kombinacije traktor-mašina proverite sledeće preduvete i ev.
podesite prema Uputstvima za upotrebu.
Montaža uređaja na prednjoj i zadnjoj strani ne sme da dovede do prekoračenja dozvoljene
ukupne težine, dozvoljenih opterećenja osovina i nosivosti guma traktora. Ovi podaci nalaze se
na tipskoj pločici, u potvrdi o registraciji vozila ili u Uputstvu za upotrebu traktora.
I kada je montiran uređaj na zadnjoj strani, prednja osovina traktora mora uvek da bude
opterećena sa najmanje 20% neto težine traktora.
„ Da biste osigurali prikladnost traktora, pre montiranja na traktor izvršite sledeći proračun:
ActiveMow R 280
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
41
7
Puštanje u rad
7.1
Balastiranje kombinacije traktor-mašine
GV
e
TV
TL
f
a
GH
TH
b
c
d
Skraćenice za izračunavanje balastiranja
TL
[kg] Tara traktora
Pogledati Uputstvo za upotrebu Traktor
TV [kg] Opterećenje prednje osovine
praznog traktora
Pogledati Uputstvo za upotrebu Traktor
TH [kg] Opterećenje zadnje osovine
praznog traktora
Pogledati Uputstvo za upotrebu Traktor
GH [kg] Ukupna težina uređaja za montažu
na zadnjoj strani/zadnji balast
Videti cenik i/ili Uputstvo za upotrebu mašine
GV [kg] Ukupna težina uređaja za prednju
montažu/prednji balast
Videti cenik i/ili Uputstvo za upotrebu mašine
a
[m] Rastojanje između centra teže
uređaja za prednju montažu/
prednjeg balasta i srednje prednje
osovine
Videti cenik i/ili Uputstvo za upotrebu mašine
[m] Međuosovinsko rastojanje traktora
Pogledati Uputstvo za upotrebu Traktor
b
Dimenzija
Dimenzija
c
[m] Rastojanje između centra zadnje
osovine i centra donje upravljačke
kugle
Pogledati Uputstvo za upotrebu Traktor
d
[m] Rastojanje između centra donje
zadnje upravljačke kugle i centra
teže uređaja za zadnju montažu/
zadnji balast
Videti cenik i/ili Uputstvo za upotrebu uređaja
e
[m] Rastojanje između centra donje
zadnje kugle i centra teže uređaja
za prednju montažu
f
[m] Rastojanje između prednje osovine i
centra donje upravljačke kugle
Dimenzija
Proračun minimalnog balastiranja spreda GV min za uređaje za zadnju montažu i
prednje i zadnje kombinacije
GV
min
=
GH • (c + d ) − TV • b + 0,2 • TL • b
(e + f ) + b
„ Proračunato minimalno balastiranje koje je potrebno na prednjoj strani traktora, uneti u
tabelu.
ActiveMow R 280
42
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
Puštanje u rad
7
Balastiranje kombinacije traktor-mašine
7.1
Proračun minimalnog balastiranja sa zadnje strane GH min za uređaje za prednju
montažu
GH
min
=
GV • (e + f ) − TH • b + x • TL • b
b+ c + d
„ Za „x“ poštujte tehničke podatke proizvođača traktora. Ako „x“ nije naveden, uneti vrednost
0,45.
„ Proračunato minimalno balastiranje koje je potrebno na zadnjoj strani traktora, uneti u
tabelu.
Proračun stvarnog opterećenja prednje osovine TV tat
TV
tat
=
GV • (e + f + b ) + TV • b − GH • (c + d )
b
„ U tabelu uneti stvarno i u Uputstvima za upotrebu navedeno, dopušteno opterećenje
prednje osovine.
Proračun stvarnih ukupnih težina G tat
Gtat = GV + TL + GH
„ Ako se pomoću uređaja za stražnju montažu (GH) ne postigne potrebno minimalno
balastiranje zadnjeg dela (GH min), potrebno je povećati težinu uređaja za zadnju montažu.
„ Proračunatu stvarnu ukupnu težinu i u Uputstvima za upotrebu navedenu dopuštenu ukupnu
težinu uneti u tabelu.
Proračun stvarnog opterećenja zadnje osovine T H tat
TH tat = Gtat − TV tat
„ Proračunatu, stvarnu težinu zadnje osovine i u Uputstvima za upotrebu navedenu
dopuštenu težinu zadnje osovine uneti u tabelu.
Kapacitet guma
„ Dvostruku vrednost (dve gume) dopuštenog kapaciteta guma (npr. videti dokumentaciju
proizvođača guma) uneti u tabelu.
Tabela
Minimalno balastiranje se na traktoru mora pričvrstiti kao nadogradni uređaj ili kao balastna
težina. Proračunate vrednosti moraju biti manje/jednake (≤) dozvoljenim vrednostima.
ActiveMow R 280
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
43
7
Puštanje u rad
7.2
Priključivanje mašine na traktor
Stvarna vrednost
prema proračunu
Minimalno
opterećenje
balastom
Dozvoljena
vrednost prema
Uputstvu za
upotrebu traktora
Dvostruki
dozvoljeni kapacitet
guma (dve gume)
kg
Spreda/straga
7.2
Bruto težina
kg
<
kg
Opterećenje prednje
osovine
kg
<
kg
<
kg
Opterećenje zadnje
osovine
kg
<
kg
<
kg
Priključivanje mašine na traktor
NAPOMENA
Montaža uređaja na prednjoj i zadnjoj strani ne sme da dovede do prekoračenja dozvoljene
ukupne težine, dozvoljenih opterećenja osovina i nosivosti guma traktora. I kada je montiran
uređaj na zadnjoj strani, prednja osovina traktora mora uvek da bude opterećena sa najmanje
20% neto težine traktora.
„ Pre početka vožnje proverite da li su ovi uslovi ispunjeni.
KMG000-012
UPOZORENJE! Opasnost od povređivanja osoba koje se zadržavaju između traktora i
mašine! Obezbediti da se za vreme priključivanja niko ne zadržava između traktora i
mašine, a naročito za vreme vožnje traktora unazad.
„ Vožnjom traktora unazad približiti se mašini i pozicionirati donju sponu (1) ispod klina donje
spone na mašini.
„ Podizati donju sponu (1) sve dok se ne uglavi i zabravi u kuglastu čauru.
„ Traktor osigurati protiv samokotrljanja.
„ Okačiti gornju sponu (2) na oslonac u tri tačke i osigurati je.
„ Kako bi se kod drumskog saobraćaja i u toku korišćenja mašine sprečilo da se mašina
bočno zakrene prema spolja, donja spona se mora fiksirati.
ActiveMow R 280
44
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
7.3
Puštanje u rad
7
Priključivanje hidrauličnih creva
7.3
Priključivanje hidrauličnih creva
KMG000-076
Radi pravilnog priključivanja hidrauličnog creva, hidraulično crevo (1) je obeleženo cifrom ili
slovom.
Radi pravilnog priključivanja hidrauličnog creva, hidraulično crevo (1) je obeleženo cifrom ili
slovom.
Hidraulična creva za priključivanje na jednosmerni upravljački uređaj su obeležena cifrom i
znakom plus, npr. (1+).
Na traktoru koristiti upravljački uređaj koji se u neutralnom položaju može zabraviti protiv
slučajnog rukovanja.
„ Sa hidraulike traktora isključite pritisak.
„ Zaustaviti i osigurati mašinu, Pogledajte Strana 24.
„ Očistite i osušite spoj hidrauličke brze spojke.
„ Hidraulično crevo (1+) spojiti na jednosmerni upravljački uređaj na traktoru, koji poseduje
mehanizam za zabravljivanje u neutralnom položaju.
7.4
Montaža zglobnog vratila
UPOZORENJE
Opasnost od povreda u slučaju nepoštovanja opasne zone zglobnog vratila
U slučaju da se ne vodi računa o opasnoj zoni zglobnog vratila, može doći do teških telesnih
povreda ili smrti.
„ Da bi se sprečile nezgode, voditi računa o opasnoj zoni zglobnog vratila, Pogledajte
Strana 16.
NAPOMENA
Zamena traktora
U slučaju da se prilikom zamene traktora ne proveri dužina zglobnog vratila, može doći do
oštećenja na mašini.
„ Da bi se sprečila oštećenja na mašini, pri svakoj zameni traktora proveriti dužinu
priključnog vratila i po potrebi izvršiti korekciju, Pogledajte Strana 40.
ActiveMow R 280
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
45
7
Puštanje u rad
7.4
Montaža zglobnog vratila
KMG000-048
ü Mašina je zaustavljena i osigurana, Pogledajte Strana 24.
„ Zglobno vratilo (1) postaviti na izvod priključnog vratila traktora i učvrstiti.
„ Zaštitu zglobnog vratila pomoću lanca za držanje (2) osigurati protiv zajedničkog obrtanja.
ActiveMow R 280
46
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
8
Rukovanje
8
Prednja zaštita – kod verzije "Serija"
8.1
Rukovanje
UPOZORENJE
Opasnost od povreda usled nepoštovanja osnovnih bezbednosnih napomena
U slučaju da se ne poštuju osnovne bezbednosne napomene, može doći do teških telesnih
povreda ili smrti.
„ Kako bi se sprečile nesreće, osnovne bezbednosne napomene se moraju pročitati i
poštovati, Pogledajte Strana 13.
UPOZORENJE
Opasnost od povreda usled nepoštovanja bezbednosnih postupaka
U slučaju da se ne poštuju bezbednosni postupci, može doći do teških telesnih povreda ili
smrti.
„ Kako bi se sprečile nesreće, bezbednosni postupci se moraju pročitati i poštovati,
Pogledajte Strana 24.
UPOZORENJE
Opasnost od povreda u toku rada
U slučaju da se ne poštuju sledeće napomene, može doći do teških telesnih povreda ili smrti.
„ Pre nego što se priključi priključno vratilo, mašina mora da se nalazi u radnom položaju, a
nosači klizača moraju da se polože na tlo.
„ Tokom pravilne upotrebe mašine takođe postoji opasnost od izbačenih stranih tela. Stoga
osobe držati dalje od opasne zone mašine.
„ Zahteva se naročit oprez za vreme rada u blizini ulica i zgrada.
8.1
Prednja zaštita – kod verzije "Serija"
UPOZORENJE
Opasnost od povreda usled izbacivanja predmeta
Kada je prednja/bočna zaštita za vreme rada podignuta može doći do izbacivanja predmeta.
Usled toga može doći do teških povreda.
„ Spustiti prednju/bočnu zaštitu.
„ Zaštitne tkanine prednje zaštite i bočne zaštite povezati obrtnim zatvaračima.
8.1.1
Podignuti prednju zaštitu
Prednju zaštitu moguće je podignuti za popravku ili radove na održavanju.
ActiveMow R 280
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
47
8
Rukovanje
8.2
Prednja zaštita – kod verzije "Sklopiva bočna zaštita"
KM000-434
ü Mašina se nalazi u radnom položaju, Pogledajte Strana 53.
ü Mašina je zaustavljena i osigurana, Pogledajte Strana 24.
„ Povući opružni osigurač (3) i izvući mehanizam za zabravljivanje (2) sa klina.
„ Podići prednju zaštitu (1), umetnuti mehanizam za zabravljivanje (2) na klin i osigurati
pomoću opružnog osigurača (3).
8.1.2
Spustiti prednju zaštitu
KM000-439
ü Mašina se nalazi u radnom položaju, Pogledajte Strana 53.
ü Mašina je zaustavljena i osigurana, Pogledajte Strana 24.
„ Povući opružni osigurač (3) i izvući mehanizam za zabravljivanje (2) sa klina.
„ Spustiti prednju zaštitu (1), umetnuti mehanizam za zabravljivanje (2) na klin i osigurati
pomoću opružnog osigurača (3).
8.2
Prednja zaštita – kod verzije "Sklopiva bočna zaštita"
UPOZORENJE
Opasnost od povreda usled izbacivanja predmeta
Kada je prednja/bočna zaštita za vreme rada podignuta može doći do izbacivanja predmeta.
Usled toga može doći do teških povreda.
„ Spustiti prednju/bočnu zaštitu.
„ Zaštitne tkanine prednje zaštite i bočne zaštite povezati obrtnim zatvaračima.
8.2.1
Podignuti prednju zaštitu
Prednju zaštitu moguće je podignuti za popravku ili radove na održavanju.
ActiveMow R 280
48
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
Rukovanje
8
Bočna zaštita – kod verzije "Sklopiva bočna zaštita"
8.3
KMG000-006
ü Mašina se nalazi u radnom položaju, Pogledajte Strana 53.
ü Mašina je zaustavljena i osigurana, Pogledajte Strana 24.
„ Otvoriti obrtne zatvarače (4).
„ Povući opružni osigurač (3) i izvući mehanizam za zabravljivanje (2) sa klina.
„ Podići prednju zaštitu (1), umetnuti mehanizam za zabravljivanje (2) na klin i osigurati
pomoću opružnog osigurača (3).
8.2.2
Spustiti prednju zaštitu
KMG000-077
ü Mašina se nalazi u radnom položaju, Pogledajte Strana 53.
ü Mašina je zaustavljena i osigurana, Pogledajte Strana 24.
„ Povući opružni osigurač (3) i izvući mehanizam za zabravljivanje (2) sa klina.
„ Spustiti prednju zaštitu (1), umetnuti mehanizam za zabravljivanje (2) na klin i osigurati
pomoću opružnog osigurača (3).
„ Zatvoriti obrtne zatvarače (4).
8.3
Bočna zaštita – kod verzije "Sklopiva bočna zaštita"
UPOZORENJE
Opasnost od povreda usled izbacivanja predmeta
Kada je prednja/bočna zaštita za vreme rada podignuta može doći do izbacivanja predmeta.
Usled toga može doći do teških povreda.
„ Spustiti prednju/bočnu zaštitu.
„ Zaštitne tkanine prednje zaštite i bočne zaštite povezati obrtnim zatvaračima.
ActiveMow R 280
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
49
8
Rukovanje
8.4
Rukovanje potpornom stopom - kod verzije „Serija"
8.3.1
Podizanje bočne zaštite (transportni položaj)
KMG000-058
ü Mašina je zaustavljena i osigurana, Pogledajte Strana 24.
„ Otvoriti obrtne zatvarače (2) zaštitne tkanine.
„ Podići bočnu zaštitu (1).
8.3.2
Spuštanje bočne zaštite (radni položaj)
KMG000-059
ü Mašina je zaustavljena i osigurana, Pogledajte Strana 24.
„ Spustiti bočnu zaštitu (1).
„ Uveriti se, da je bočna zaštita (1) obezbeđena zabravljivanjem, Pogledajte Strana 61.
„ Zaštitnu tkaninu učvrstiti pomoću obrtnih zatvarača (2).
8.4
Rukovanje potpornom stopom - kod verzije „Serija"
INFORMACIJE
Kako bi se kod meke podloge povećala površina oslanjanja potporne stope, koristiti
odgovarajući podmetač.
ActiveMow R 280
50
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
8.4.1
Rukovanje
8
Demontaža/montaža potporne stope - kod verzije „Dodatne potporne stope"
8.5
Dovođenje potporne stope u transportni položaj
KM000-715
„ Preko zadnje hidraulike mašinu podizati sve dok potporna stopa (1) ne bude mogla da se
podigne.
„ Zaustaviti i osigurati mašinu, Pogledajte Strana 24.
„ Preklopni osigurač (3) izvući iz klina za zabravljivanje (2).
„ Izvući klin za zabravljivanje (2) i podići potpornu stopu (1) u gornju poziciju.
„ Umetnuti klin za zabravljivanje (2), u gornji otvor i osigurati pomoću preklopnog
osigurača (3).
8.4.2
Dovođenje potporne stope u potporni položaj
KM000-436
„ Preko zadnje hidraulike mašinu podizati sve dok potporna stopa ne bude mogla da se
spusti.
„ Preklopni osigurač (3) izvući iz klina za zabravljivanje (2).
„ Izvući klin za zabravljivanje (2) i podići potpornu stopu (1) u donju poziciju.
„ Umetnuti klin za zabravljivanje (2), u donji otvor i osigurati pomoću preklopnog
osigurača (3).
„ Preko zadnje hidraulike spuštati mašinu sve dok mašina ne stane na potpornu stopu (1, 4).
„ Zaustaviti i osigurati mašinu, Pogledajte Strana 24.
8.5
Demontaža/montaža potporne stope - kod verzije „Dodatne potporne
stope"
Dodatne potporne stope služe bezbednom odlaganju kosilice u transportnom položaju.
ActiveMow R 280
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
51
8
Rukovanje
8.5
Demontaža/montaža potporne stope - kod verzije „Dodatne potporne stope"
8.5.1
Montiranje potporne stope
KM000-437
ü Mašina se nalazi u transportnom položaju, Pogledajte Strana 54.
„ Zadnjom hidraulikom podignite mašinu sve dok dodatne potporne stope (1, 2) ne budu
mogle da se postave.
„ Nakon postavljanja potpornih stopa (1, 2), zadnjom hidraulikom spustite mašinu tako da
nalegne na potporne stope (1, 2).
„ Zaustaviti i osigurati mašinu, Pogledajte Strana 24.
8.5.2
Demontiranje potporne stope
KM000-437
ü Kosilica je priključena na traktor, Pogledajte Strana 44.
ü Kosilica se nalazi u transportnom položaju, Pogledajte Strana 54.
„ Zadnjom hidraulikom podignite mašinu toliko da se dodatne potporne stope (1, 2) mogu
ukloniti.
„ Zaustaviti i osigurati mašinu, Pogledajte Strana 24.
„ Uklonite potporne stope (1, 2).
ActiveMow R 280
52
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
8.6
Rukovanje
8
Zatvaranje/otvaranje slavine za zatvaranje
8.6
Zatvaranje/otvaranje slavine za zatvaranje
KMG000-089
Zatvaranje
„ Slavinu za zatvaranje (1) dovesti u položaj (I).
Otvaranje
„ Slavinu za zatvaranje (1) dovesti u položaj (II).
8.7
Spuštanje mašine iz transportnog u radni položaj
KMG000-075
Iz transportnog u položaj pre promene smera
ü Slavina za zatvaranje je otvorena./Slavine za zatvaranje su otvorene.
„ Za otpuštanje zabravljivanja (1) aktivirati upravljački uređaj (1+).
„ Za oslobađanje zabravljivanja (1) čvrsto povući uže (2) i držati ga zategnutim.
„ Za spuštanje kosačice jednosmerni upravljački uređaj (1+) dovesti u ploveću poziciju.
„ Otpustiti uže (2).
Položaj pre promene smera
ü Zabravljivanje (1) je sklopljeno i uže (2) nije zategnuto.
ActiveMow R 280
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
53
8
Rukovanje
8.8
Košenje
Spuštanje kosačice iz položaja pre promene smera u radni položaj
„ Odbraviti upravljački uređaj (1+) i dovesti ga u ploveću poziciju tako da se kosačica spusti u
radni položaj.
„ Za košenje, upravljački uređaj (1+) dovesti u ploveću poziciju.
Dizanje kosačice iz radnog položaja u položaj pre promene smera
„ Aktivirati upravljački uređaj (1+) tako da se kosačica podigne u položaj pre promene smera.
Iz položaja za okretanje na uvratinama u transportni položaj
ü Priključno vratilo je isključeno.
„ Za oslobađanje zabravljivanja (1) čvrsto povući uže (2) i držati ga zategnutim.
„ Aktivirati jednosmerni upravljački uređaj (1+) tako da se kosačica podigne u transportni
položaj.
„ Otpustiti uže (2).
KM000-435
„ Zatvoriti sigurnosni ventil (3) na hidrauličkom cilindru.
8.8
Košenje
Priprema za košenje
ü Sve stavke navedene u poglavlju „Puštanje u rad“ su ispunjene, Pogledajte Strana 41.
ü Mašina se nalazi u radnom položaju, Pogledajte Strana 53.
ü Mašina je zaustavljena i osigurana, Pogledajte Strana 24.
ü
ü
ü
ü
Prednja zaštita je spuštena, Pogledajte Strana 48.
Bočna zaštita je spuštena, Pogledajte Strana 50.
Zadnji sistem za podizanje je blokiran.
Potporna stopa se nalazi u transportnom položaju,Pogledajte Strana 51.
Košenje
„ Pre uvoženja pokošenog materijala vratilo traktora dodatno uključite u praznom hodu i
polako povećajte na nominalni broj obrtaja mašine.
„ Uvoženje u pokošeni materijal.
„ Proverite pritisak na pod za vreme košenja, Pogledajte Strana 61.
„ Za čist rezultat košenja brzinu kretanja i košenja prilagodite uslovima (uslovi tla,
karakteristika pokošenog materijala, visina, gustoća).
ActiveMow R 280
54
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
Rukovanje
8
Režim rada na polju na nagibima
8.9
Prelazak preko prepreke
„ Ako se osigurač stuba aktivira i kosačica je zakrenuta unazad, povesti traktor unazad dok se
osigurač stuba samostalno ne uglavi.
NAPOMENA! Oštećenja mašine ako osigurač stuba nije uglavljen samostalno! Kako bi se
osigurač stuba samostalno uglavio, opustiti oprugu(e) za rasterećenje (Pogledajte Strana 62) i
voziti unazad sve dok se osigurač za rasterećenje ne uglavi. Zatim ponovo zategnuti oprugu(e)
za rasterećenje, Pogledajte Strana 62.
INFORMACIJE
Tokom košenja, upravljačke uređaje ostaviti u plovećoj poziciji.
8.9
Režim rada na polju na nagibima
UPOZORENJE
Opasnost od povreda usled nepoštovanja osnovnih bezbednosnih napomena
U slučaju da se ne poštuju osnovne bezbednosne napomene, može doći do teških telesnih
povreda ili smrti.
„ Kako bi se sprečile nesreće, osnovne bezbednosne napomene se moraju pročitati i
poštovati, Pogledajte Strana 13.
KMG000-094
„ Ne dovodite mašinu iz transportnog položaja u radni položaj ili iz radnog položaja u
transportni položaj dok se mašina primenjuje poprečno u odnosu na padini.
ActiveMow R 280
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
55
9
9
Vožnja i transport
Vožnja i transport
UPOZORENJE
Opasnost od povreda usled nepoštovanja osnovnih bezbednosnih napomena
U slučaju da se ne poštuju osnovne bezbednosne napomene, može doći do teških telesnih
povreda ili smrti.
„ Kako bi se sprečile nesreće, osnovne bezbednosne napomene se moraju pročitati i
poštovati, Pogledajte Strana 13.
UPOZORENJE
Opasnost od povreda usled nepoštovanja bezbednosnih postupaka
U slučaju da se ne poštuju bezbednosni postupci, može doći do teških telesnih povreda ili
smrti.
„ Kako bi se sprečile nesreće, bezbednosni postupci se moraju pročitati i poštovati,
Pogledajte Strana 24.
UPOZORENJE
Opasnost od nesreće usled nezaključanih upravljačkih ventila traktora
Zbog nezaključanih upravljačkih ventila komponente mašine mogu se nekontrolisano
aktivirati. To može da dovede do teških nesreća
„ Kako bi se sprečilo da greškom dođe do aktiviranja funkcija, upravljački ventili traktora
tokom transporta u drumskom saobraćaju moraju da se nalaze u neutralnom položaju i
moraju biti zabravljeni.
UPOZORENJE
Opasnost od nezgoda zbog otvorene slavine za zatvaranje
Zbog otvorene slavine za zatvaranje može doći do nenamernog pokretanja komponenti
mašine. To može da dovede do teških nesreća.
„ Da bi se sprečilo aktiviranje funkcija greškom, slavina/slavine za zatvaranje moraju biti
zatvorene tokom transporta/učešća u drumskom saobraćaju.
NAPOMENA
Montaža uređaja na prednjoj i zadnjoj strani ne sme da dovede do prekoračenja dozvoljene
ukupne težine, dozvoljenih opterećenja osovina i nosivosti guma traktora. I kada je montiran
uređaj na zadnjoj strani, prednja osovina traktora mora uvek da bude opterećena sa najmanje
20% neto težine traktora.
„ Pre početka vožnje proverite da li su ovi uslovi ispunjeni.
ActiveMow R 280
56
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
9.1
Vožnja i transport
9
Priprema mašine za drumski saobraćaj
9.1
Priprema mašine za drumski saobraćaj
KMG000-041
ü Mašina je u potpunosti i pravilno priključena na traktor, Pogledajte Strana 44.
ü Gornje spone i donje spone traktora su blokirane.
ü Mašina je zaustavljena i osigurana, Pogledajte Strana 24.
ü Hidraulična creva su priključena, Pogledajte Strana 45.
ü Zglobno vratilo je montirano, Pogledajte Strana 45.
ü Kod verzije "Sklopiva bočna zaštita" Prednja zaštita je sklopljena, zatvorena i
zabravljena, Pogledajte Strana 47.
ü Kod verzije "Sklopiva bočna zaštita" Bočna zaštita je podignuta i nalazi se u
transportnom položaju, Pogledajte Strana 50.
ü Mašina se nalazi u transportnoj poziciji, Pogledajte Strana 54.
ü Zabravljivanje (2) je otpušteno, Pogledajte Strana 54.
ü Upravljački uređaji na traktoru se nalaze u neutralnom položaju i zabravljeni su.
ü Sigurnosni ventil (3) na hidrauličkom crevu je zatvoren, Pogledajte Strana 53.
ü Mašina je očišćena od nečistoća i ostataka žetve, naročito uređaji za osvetljavanje i
označavanje.
„ Mašinu preko zadnjeg sistema za podizanje spustiti tako da bude dostignuta maksimalna
transportna visina od 4 m ili tako da ona bude manja.
„ Vodite računa o dovoljnom rastojanju od tla.
9.2
Parkiranje mašine
KMG000-019
ActiveMow R 280
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
57
9
Vožnja i transport
9.2
Parkiranje mašine
ü Mašina se nalazi u radnom ili u transportnom položaju.
„ Zatim ponovo zategnuti oprugu(e) za rasterećenje, Pogledajte Strana 62.
„ Sa hidraulike traktora isključite pritisak.
„ Kod verzije "Serija": Spuštati mašinu sve dok mašina ne bude stala na potpornu
stopu,Pogledajte Strana 51.
„ Mašinu preko zadnjeg sistema za podizanje spustiti na tlo.
„ Isključite i osigurajte mašinu, Pogledajte Strana 24.
„ Skinuti zglobno vratilo (3) sa traktora i odložiti ga na mesto za odlaganje (4).
„ Zatvoriti sigurnosni ventil/sigurnosne ventile.
INFORMACIJA! Problemi kod sledećeg priključivanja. Kako bi se izbegli problemi kod
sledećeg priključivanja mašine, pre odvajanja hidrauličnih creva (5), hidraulični sistem rasteretiti
pritiska i zatvoriti sigurnosni ventil/sigurnosne ventile.
„ Skinuti uže (2) sa traktora i odložiti ga na mašinu.
„ Otkačite gornju sponu.
„ Oslobodite kuku donje spone traktora.
„ Spuštajte zadnju dizalicu sve dok se klinovi donje spone ne oslobode.
„ Pažljivo odvezite traktor.
Parkiranje
1
2
KMG000-020
NAPOMENA
Odlaganje sa podignutom kosilicom
Samo kod verzije „Dodatne potporne stope“: Da biste uštedjeli prostor, mašina se takođe
može parkirati sa podignutom kosilicom. Kako biste izbegli naginjanje mašine, mašina mora
da se parkira na čvrstoj podlozi.
„ Mašinu parkirajte na horizontalnoj i ravnoj podlozi dovoljne nosivosti, kao što je beton ili
asfalt.
ActiveMow R 280
58
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
10
Podešavanja
10
Podešavanje kosačice u radni položaj
10.1
Podešavanja
UPOZORENJE
Opasnost od povreda usled nepoštovanja osnovnih bezbednosnih napomena
U slučaju da se ne poštuju osnovne bezbednosne napomene, može doći do teških telesnih
povreda ili smrti.
„ Kako bi se sprečile nesreće, osnovne bezbednosne napomene se moraju pročitati i
poštovati, Pogledajte Strana 13.
UPOZORENJE
Opasnost od povreda usled nepoštovanja bezbednosnih postupaka
U slučaju da se ne poštuju bezbednosni postupci, može doći do teških telesnih povreda ili
smrti.
„ Kako bi se sprečile nesreće, bezbednosni postupci se moraju pročitati i poštovati,
Pogledajte Strana 24.
10.1
Podešavanje kosačice u radni položaj
KM000-431
Ako se klin (1) nalazi iznad centra strelice za obeležavanje (2), podešena je optimalna radna
visina mašine.
ü Mašina se nalazi u radnom položaju, Pogledajte Strana 53.
ü Mašina je zaustavljena i osigurana, Pogledajte Strana 24.
„ Podešavanje radne visine izvršiti podizanjem ili spuštanjem donje spone
ActiveMow R 280
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
59
10
Podešavanja
10.2
Podešavanje visine reza
10.2
Podešavanje visine reza
KMG000-035
Visina rezanja može da podesi preko gornje spone (1).
Područje podešavanja visine rezanja, Pogledajte Strana 35.
„ Zaustaviti i osigurati mašinu, Pogledajte Strana 24.
„ Gornju sponu okretati dok se ne podesi visina reza.
ð Duža gornja spona = veća visina reza
ð Kraća gornja spona = manja visina reza
Kod verzije "Vodilice za visoko rezanje"
Visina reza se može povećati pomoću vodilica za visoko rezanje.
KMG000-025
ü Mašina je sigurno poduprta, Pogledajte Strana 25.
ü Mašina je zaustavljena i osigurana, Pogledajte Strana 24.
„ Klizače za visinu reza uvek montirati ispod diskova za košenje koji se kreću pored doboša
za košenje.
„ Vodilicu za visoko rezanje (2) utaknite u kliznu vodilicu (1) i pričvrstite je vijcima.
ActiveMow R 280
60
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
10.3
Podešavanja
10
Provera/podešavanje zabravljivanja bočne zaštite
10.3
Provera/podešavanje zabravljivanja bočne zaštite
KMG000-042
Zabravljivanje (2) sprečava da se bočna zaštita (1) raskopi i da se izbacuju strana tela. Zbog
toga se pre svake upotrebe mora osigurati da je bočna zaštita (1) mašine spuštena i učvršćena
putem zabravljivanja (2).
Provera zabravljivanja
„ Mašinu dovesti u transportni položaj.
ð Kada je bočna zaštita spuštena, ona je pravilno podešena.
ð Kada bočna zaštita nije spuštna, zabravljivanje se mora podesiti.
Podešavanje zabravljivanja
ü Mašina se nalazi u radnom položaju, Pogledajte Strana 53.
ü Mašina je zaustavljena i osigurana, Pogledajte Strana 24.
„ Otpustiti spoj sa zavrtnjem (3).
„ Zabravljivanje (2) naknadno podesiti u uzdužnom otvoru.
„ Zategnuti spoj zavrtnjem (3).
„ Proveriti zabravljivanje (2).
10.4
Povećanje/smanjenje pritiska na tlo
UPOZORENJE
Opasnost od povreda usled podešavanja opruge(a) za rasterećenje
U radnom položaju se opruga(e) za rasterećenje nalaze u stanju velike nategnutosti. U
slučaju pokušaja da se opruga(e) za rasterećenje u radnom položaju skinu, odn. podese,
može doći do teških povreda ili smrti.
„ Demontaža, odn. podešavanje opruge(a) za rasterećenje vršiti samo u transportnom
položaju.
„ Donji navojni komadi na oprugama za rasterećenje se moraju potpuno zavrnuti.
ActiveMow R 280
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
61
10
Podešavanja
10.4
Povećanje/smanjenje pritiska na tlo
10.4.1
Podesiti opruge za rasterećenje kosačice
KM000-426
Pritisak kosilice na tlo se preko opruga za rasterećenje (1) prilagođava lokalnim uslovima. Radi
zaštite busena, kosilica se mora rasteretiti toliko da ne odskače tokom košnje i da na podlozi ne
ostavlja tragove.
Opuštanje opruga za rasterećenje
ü Mašina se nalazi u transportnoj poziciji, Pogledajte Strana 54.
ü Mašina je zaustavljena i osigurana, Pogledajte Strana 24.
UPOZORENJE! Opasnost od povrede usled zategnute opruge(a) za rasterećenje. Opruge za
rasterećenje (1) nikada ne opuštati kada je mašina u radnom položaju.
„ Zabravljivanje (2) zakrenuti nagore.
Æ Opruga(e) za rasterećenje je/su opuštene, i kada se mašina spusti u radni položaj.
Povećanje/smanjenje pritiska na tlo
UPOZORENJE! Opasnost od povreda usled zategnute opruge(a) za rasterećenje. Opruge
za rasterećenje (1) nikada ne postavljati kada je mašina u radnom položaju.
„ Zabravljivanje (2) zakrenuti nagore.
„ Da bi se povećao pritisak na tlo, klin (3) u rasporedu otvora postaviti u smeru (II).
„ Da bi se smanjio pritisak na tlo, klin (3) u rasporedu otvora postaviti u smeru (I).
„ Zabravljivanje (2) zakrenuti nadole.
Zatezanje opruga za rasterećenje
ü Mašina se nalazi u transportnom položaju, Pogledajte Strana 54.
ü Mašina je zaustavljena i osigurana, Pogledajte Strana 24.
„ Zabravljivanje (2) okrenuti nadole.
Æ Opruga(e) za rasterećenje je/su zategnute, kada se mašina spusti u radni položaj.
ActiveMow R 280
62
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
10.4.2
Podešavanja
10
Povećanje/smanjenje pritiska na tlo
10.4
Podešavanje opruga za rasterećenje za noseći stub
KM000-429
Preko opruga za rasterećenje (1) nosećeg stuba se opterećuje ili rasterećuje unutrašnja strana
kosilice.
ü Mašina se nalazi u položaju pre promene smera.
ü Mašina je zaustavljena i osigurana, Pogledajte Strana 24.
„ Da bi se smanjio pritisak na tlo, vreteno (2) okretati u smeru +.
„ Da bi se povećao pritisak na tlo, vreteno (2) okretati u smeru -.
ActiveMow R 280
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
63
11
Održavanje – opšte napomene
11.1
Tabela održavanja
11
Održavanje – opšte napomene
UPOZORENJE
Opasnost od povreda usled nepoštovanja osnovnih bezbednosnih napomena
U slučaju da se ne poštuju osnovne bezbednosne napomene, može doći do teških telesnih
povreda ili smrti.
„ Kako bi se sprečile nesreće, osnovne bezbednosne napomene se moraju pročitati i
poštovati, Pogledajte Strana 13.
UPOZORENJE
Opasnost od povreda usled nepoštovanja bezbednosnih postupaka
U slučaju da se ne poštuju bezbednosni postupci, može doći do teških telesnih povreda ili
smrti.
„ Kako bi se sprečile nesreće, bezbednosni postupci se moraju pročitati i poštovati,
Pogledajte Strana 24.
UPOZORENJE
Opasnost povreda usled probnog rada mašine
Ako se nakon radova na popravkama, održavanju i čišćenju ili tehničkih intervencija obavi
probni rad, može doći do nepredvidljivog ponašanja mašine. To može da dovede do teških ili
smrtonosnih povreda.
ü Mašina se nalazi u radnom položaju.
„ Pogone uključiti tek kada kosačica/kosačice naležu na tlo i kada se utvrdi da se u opasnoj
zoni ne nalaze osobe.
„ Probni rad mašine pokrenuti samo sa mesta vozača.
11.1
Tabela održavanja
11.1.1
Održavanje – pre sezone
Provera nivoa ulja
Ulazni prenosnik
Pogledajte Strana 74
Glavni prenosnik
Pogledajte Strana 75
Kosilica
Pogledajte Strana 81
Komponente
Provera/zamena noževa
Pogledajte Strana 77
Provera/zamena reznih diskova/reznih doboša Pogledajte Strana 90
Provera/zamena pričvrsnih klinova (sistem za
pričvršćivanje noževa zavrtnjima)
Pogledajte Strana 89
Provera/zamena pričvrsnih klinova (sistem za
brzo pričvršćivanje noževa)
Pogledajte Strana 89
Provera/zamena držača noževa (sistem za
brzo pričvršćivanje noževa)
Pogledajte Strana 89
Provera/zamena udarnih ivica na reznoj gredi
Pogledajte Strana 81
ActiveMow R 280
64
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
Održavanje – opšte napomene
11
Tabela održavanja
11.1
Komponente
Prozračivanje tarne spojnice
Pogledajte Strana 69
Provera/zamena blokade bočne zaštite
Pogledajte Strana 61
Zategnuti vijke/navrtke
Pogledajte Strana 66
Provera zaštitnih tkanina
Pogledajte Strana 71
Proverite da li propuštaju hidraulična creva i
prema potrebi ih zamenite kod servisnog
partnera kompanije KRONE
Pogledajte Strana 72
Proverite električne spojne kablove i po
potrebi popravak ili zamenu prepustite
servisnom partneru kompanije KRONE
Provera/nameštanje svih podešavanja mašine Pogledajte Strana 59
11.1.2
Održavanje – nakon sezone
Komponente
Čišćenje mašine
Pogledajte Strana 71
Podmazivanje mašine prema planu
podmazivanja
Pogledajte Strana 84
Podmazivanje zglobnog vratila
Pogledajte Strana 83
Otpuštanje opruga
Podmazivanje mašću navoja zavrtanja za
podešavanje
Podmažite nepokrivene klipnjače svih
hidrauličnih cilindara i što više ih uvucite
Nauljite sve polužne zglobove i mesta
ležajeva koja nemaju mogućnost
podmazivanja
Uklonite oštećenja laka, a nepremazane
delove zaštitite sredstvom protiv rđe
Proverite nesmetani hod svih pokretnih
komponenti. Po potrebi demontirati, očistiti i
podmazano ponovo montirati.
Odložite mašinu na suvo mesto, zaštićeno od
vremenskih uticaja, dalje od materija koje
podstiču rđanje
Pokrenuti mašinu svaka 2 meseca
11.1.3
Održavanje – jednom nakon 50 časova
Zamena ulja
Ulazni prenosnik
Pogledajte Strana 74
Glavni prenosnik
Pogledajte Strana 75
ActiveMow R 280
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
65
11
Održavanje – opšte napomene
11.2
Obrtni momenti pritezanja
11.1.4
Održavanje – svakih 10 časova, najmanje jednom dnevno
Provera nivoa ulja
11.1.5
Ulazni prenosnik
Pogledajte Strana 74
Glavni prenosnik
Pogledajte Strana 75
Kosilica
Pogledajte Strana 81
Održavanje – svakih 50 časova
Komponente
Zategnuti vijke/navrtke
11.1.6
Pogledajte Strana 66
Održavanje – svakih 200 časova
Zamena ulja
11.2
Ulazni prenosnik
Pogledajte Strana 74
Glavni prenosnik
Pogledajte Strana 75
Obrtni momenti pritezanja
Drugi obrtni momenti pritezanja
Svi spojevi sa zavrtnjima moraju po pravilu da budu zategnuti prema momentima pritezanja koji
su navedeni u nastavku. Odstupanja od tabela su označena na odgovarajući način.
Metrički navojni zavrtnji sa regulacionim navojem
INFORMACIJE
Ova tabela ne važi za zavrtnje sa upuštenom glavom i šestostranim upustom kada se zavrtnji
sa upuštenom glavom pritežu preko šestostranog upusta.
DV000-001
X
Veličina navoja
1
Klasa čvrstoće na glavi zavrtnja
ActiveMow R 280
66
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
X
Održavanje – opšte napomene
11
Obrtni momenti pritezanja
11.2
Klasa čvrstoće
5.6
8.8
Obrtni moment pritezanja (Nm)
10.9
12.9
M4
3,0
4,4
5,1
M5
5,9
8,7
10
M6
10
15
18
M8
25
36
43
M10
29
49
72
84
M12
42
85
125
145
M14
135
200
235
M16
210
310
365
M20
425
610
710
M22
571
832
972
M24
730
1050
1220
M27
1100
1550
1800
M30
1450
2100
2450
Metrički navojni zavrtnji sa preciznim navojem
DV000-001
X
Veličina navoja
X
1
Klasa čvrstoće
5.6
8.8
Obrtni moment pritezanja (Nm)
Klasa čvrstoće na glavi zavrtnja
10.9
12.9
M12x1,5
88
130
152
M14x1,5
145
213
249
M16x1,5
222
327
382
M18x1,5
368
525
614
M20x1,5
465
662
775
M24x2
787
1121
1312
M27x2
1148
1635
1914
M30x1,5
800
2100
2650
ActiveMow R 280
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
67
11
Održavanje – opšte napomene
11.2
Obrtni momenti pritezanja
Metrički navojni zavrtnji sa upuštenom glavom i šestostranim upustom
INFORMACIJE
Ova tabela važi samo za zavrtnje sa upuštenom glavom i šestostranim upustom, sa metričkim
navojem, koji se pritežu preko šestostranog upusta.
DV000-000
X
Veličina navoja
X
1
Klasa čvrstoće na glavi zavrtnja
Klasa čvrstoće
5.6
8.8
Obrtni moment pritezanja (Nm)
10.9
12.9
M4
2,5
3,5
4,1
M5
4,7
7
8
M6
8
12
15
M8
20
29
35
M10
23
39
58
67
M12
34
68
100
116
M14
108
160
188
M16
168
248
292
M20
340
488
568
Zavrtnjevi za zatvaranje na prenosnicima
INFORMACIJE
Obrtni momenti pritezanja važe samo za montažu zavrtnjeva za zatvaranje, kontrolnih okna,
filtera za ventilaciju/odzračivanje i odzračnih ventila u prenosnicima sa kućištem od liva,
aluminijuma i čelika. Termin "zavrtanj za zatvaranje" obuhvata zavrtanj za ispuštanje,
kontrolni zavrtanj, filter za ventilaciju i odzračivanje.
Ova tabela važi samo za šestostrane zavrtnje za zatvaranje u kombinaciji sa zaptivnim
prstenom od bakra i za odzračne ventile od mesinga sa fazonskim zaptivnim prstenom.
ActiveMow R 280
68
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
Navoj
Zavrtanj za zatvaranje i kontrolno
staklo s bakarnim prstenom1
Održavanje – opšte napomene
11
Drugi obrtni momenti pritezanja
11.3
Odzračni ventil od mesinga
Filter za ventilaciju/odzračivanje od
Filter za ventilaciju/odzračivanje od
mesinga
čelika
u čeliku i livu
u aluminijumu
u čeliku i livu
u aluminijumu
Maksimalni obrtni moment pritezanja (Nm) (±10%)
M10x1
8
M12x1,5
14
G1/4“
14
M14x1,5
16
M16x1,5
45
40
24
24
M18x1,5
50
45
30
30
M20x1,5
32
G1/2“
32
M22x1,5
35
M24x1,5
60
G3/4“
60
M33x2
80
G1“
80
M42x1,5
100
G1 1/4“
100
1
11.3
11.4
Uvek zamenite bakarne prstenove.
Drugi obrtni momenti pritezanja
Zavrtnji/Navrtke
Obrtni moment pritezanja
Navrtka na zaštiti od posecanja (glavčina)
300 Nm
Kućište ležaja za disk kosilice
55 Nm
Kućište ležaja za doboš kosilice
55 Nm
Odzračivanje frikcione spojnice
NAPOMENA
Intervencije na frikcionoj spojnici dovode do gubitka garancije.
Intervencije na frikcionoj spojnici menjaju početni obrtni moment. Usled toga može doći do
teških šteta na mašini.
„ Nikad ne vršiti intervencije na zaštiti od preopterećenja.
„ Koristiti samo originalne KRONE rezervne delove.
Frikciona spojnica štiti traktor i mašinu od oštećenja. Pre prvog puštanja u rad i nakon toga 1x
godišnje treba ispustiti vazduh iz frikcione spojnice. Frikciona spojnica je izvedena sa fiksno
podešenim početnim obrtnim momentom MR. Početni obrtni moment je ukucan na kućištu
frikcione spojnice (2).
ActiveMow R 280
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
69
11
Održavanje – opšte napomene
11.4
Odzračivanje frikcione spojnice
Otpustiti frikcionu spojnicu (Walterscheid)
KM000-072
ü Mašina se nalazi u radnom položaju, Pogledajte Strana 53.
ü Mašina je zaustavljena i osigurana, Pogledajte Strana 24.
„ Demontirati zglobno vratilo.
„ Ravnomerno zategnuti navrtke (1).
ð Frikcione spojnice su rasterećene.
„ Okrenuti frikcionu spojnicu (2).
„ Navrtke (1) okretati unazad dok ne izađu iz navoja.
Otpustiti frikcionu spojnicu (ByPy)
KM000-603
ü Mašina se nalazi u radnom položaju, Pogledajte Strana 53.
ü Mašina je zaustavljena i osigurana, Pogledajte Strana 24.
„ Demontirajte zglobno vratilo.
„ Kapaste navrtke (1) podjednako otpustiti, ne demontirati.
ð Tarne ploče su rasterećene.
„ Okrenite tarnu spojnicu (2).
„ Potpuno zategnite matice s kapicom (1).
ActiveMow R 280
70
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
11.5
Održavanje – opšte napomene
11
Provera zaštitne tkanine
11.5
Provera zaštitne tkanine
KMG000-010
ü Mašina se nalazi u radnom položaju, Pogledajte Strana 53.
ü Mašina je zaustavljena i osigurana, Pogledajte Strana 24.
„ Vizuelnom kontrolom proveriti da li je zaštitn tkanina (1) pocepana ili oštećena.
Æ Ako nije pocepana ili oštećena, mašina se može koristiti.
Æ Ako je pocepana ili oštećena, zameniti zaštitnu tkaninu.
11.6
Čišćenje mašine
UPOZORENJE
Ozlede očiju kroz lebdeće partikule prljavštine!
Prilikom čišćenja mašine sa komprimovanim vazduhom tj. sa uređajem za čišćenje visokim
pritiskom partikule prljavštine vitlaju se velikom brzinom. Partikule prljavštine mogu da pogode
oči i da ih ozlede.
„ Osobe držite udaljene od područja rada.
„ Kod radova čišćenja sa komprimovanim vazduhom ili sa uređajem za čišćenje visokim
pritiskom nosite odgovarajuću radnu odeću (npr. zaštitu za oči).
NAPOMENA
Šteta na mašini usled oštećenja koja prouzrokuje voda pri pranju uređajima za čišćenje
pod visokim pritiskom.
Ako se kod čišćenja sa uređajem za čišćenje pod visokim pritiskom vodeni mlaz drži direktno
na ležajeve i električne ili elektronske komponente, ove komponente se mogu oštetiti.
„ Vodeni mlaz uređaja za čišćenje pod visokim pritiskom nikada ne usmeravati na ležajeve i
električne/elektronske komponente.
ü Mašina je zaustavljena i osigurana, Pogledajte Strana 24.
„ Nakon svakog korišćenja očistite mašinu od pleve i prašine.
ActiveMow R 280
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
71
12
Održavanje – hidraulika
12.1
Kontrola hidrauličnih creva
12
Održavanje – hidraulika
UPOZORENJE
Opasnost od povreda usled nepoštovanja osnovnih bezbednosnih napomena
U slučaju da se ne poštuju osnovne bezbednosne napomene, može doći do teških telesnih
povreda ili smrti.
„ Kako bi se sprečile nesreće, osnovne bezbednosne napomene se moraju pročitati i
poštovati, Pogledajte Strana 13.
UPOZORENJE
Opasnost od povreda usled nepoštovanja bezbednosnih postupaka
U slučaju da se ne poštuju bezbednosni postupci, može doći do teških telesnih povreda ili
smrti.
„ Kako bi se sprečile nesreće, bezbednosni postupci se moraju pročitati i poštovati,
Pogledajte Strana 24.
UPOZORENJE
Hidraulička creva podležu starenju.
Karakteristike hidrauličkih creva se habaju zbog pritiska, toplotnog opterećenja i uticaja UVradijacije. Oštećena hidraulička creva mogu da dovedu do teških ili smrtonosnih povreda.
Na hidrauličkim crevima je otisnut datum proizvodnje. Tako se može vrlo brzo ustanoviti
starost creva.
Preporučuje se da se hidraulička creva zamene nakon veka trajanja od šest godina.
„ Kao creva za zamenu koristiti samo originalne rezervne delove.
NAPOMENA
Odlaganje na otpad i skladištenje ulja i starih filtera za ulje
Nepravilno skladištenje i odlaganje ulja i starih filtera za ulje mogu da naštete okolini.
„ Korišćena ulja i filtere za ulje skladištiti, odn. odlagati na otpad u skladu sa zakonskim
propisima.
12.1
Kontrola hidrauličnih creva
Hidraulična creva podležu prirodnom starenju. Time se ograničava vreme korišćenja.
Preporučeno vreme korišćenja je 6 godina, u tome je sadržano maksimalno vreme trajanja od
najviše 2 godine. Datum proizvodnje je odštampan na hidrauličnim crevima. Kod provere
hidrauličnih creva moraju se uzeti u obzir lokalni uslovi (npr. BGVU).
Sprovođenje vizalne kontrole
„ Sva hidraulična creva vizualnom kontrolom kontrolirajte na postojanje oštećenja i propusnih
mesta i po potrebi ih dajte zameniti kroz autorizovano stručno osoblje.
ActiveMow R 280
72
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
13
Održavanje – prenosnik
13
Pregled prenosnika
13.1
Održavanje – prenosnik
UPOZORENJE
Opasnost od povreda usled nepoštovanja osnovnih bezbednosnih napomena
U slučaju da se ne poštuju osnovne bezbednosne napomene, može doći do teških telesnih
povreda ili smrti.
„ Kako bi se sprečile nesreće, osnovne bezbednosne napomene se moraju pročitati i
poštovati, Pogledajte Strana 13.
UPOZORENJE
Opasnost od povreda usled nepoštovanja bezbednosnih postupaka
U slučaju da se ne poštuju bezbednosni postupci, može doći do teških telesnih povreda ili
smrti.
„ Kako bi se sprečile nesreće, bezbednosni postupci se moraju pročitati i poštovati,
Pogledajte Strana 24.
13.1
Pregled prenosnika
1
3
2
KMG000-105
1
2
Ulazni prenosnik
Glavni prenosnik
3
Kosilica
ActiveMow R 280
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
73
13
Održavanje – prenosnik
13.2
Ulazni prenosnik
13.2
Ulazni prenosnik
KMG000-005
„ Treba se pridržavati bezbednosnog postupka "Bezbedna provera nivoa ulja, zamena ulja i
filterskih elemenata", Pogledajte Strana 25.
INFORMACIJE
Kontrolu nivoa ulja i zamenu ulja vršiti u radnom i horizontalnom položaju mašine.
Provera nivoa ulja
„ Skinite zavrtanj za zatvaranje kontrolnog otvora (1).
ð Ako ulje dosegne kontrolni otvor (1):
„ Stavite zavrtanj za zatvaranje kontrolnog otvora (1), zatezni moment Pogledajte Strana 68.
ð Ako ulje ne doseže kontrolni otvor (1):
„ Demontirajte zavrtanj za zatvaranje otvora za punjenje (3).
„ Dolijte novo ulje preko otvora za punjenje (3) do kontrolnog otvora (1).
„ Postavite zavrtanj za zatvaranje kontrolnog otvora (1) i zavrtanj za zatvaranje otvora za
ulivanje (3), moment pritezanja Pogledajte Strana 68.
Zamena ulja
ü Za ispuštanje ulja je na raspolaganju pogodna posuda.
„ Demontirati zavrtanj za zatvaranje kontrolnog otvora (1) i zavrtanj za zatvaranje otvora za
punjenje (3).
„ Zavrtanj za ispuštanje (2) demontirati i ispustiti ulje.
„ Montirati zavrtanj za ispuštanje (2), obrtni moment pritezanja Pogledajte Strana 68.
„ Novo ulje napuniti preko otvora za punjenje (3) do kontrolnog otvora (1).
„ Montirati zavrtanj za zatvaranje kontrolnog otvora (1) i zavrtanj za zatvaranje otvora za
punjenje (3), obrtni moment pritezanja Pogledajte Strana 68.
ActiveMow R 280
74
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
13.3
Održavanje – prenosnik
13
Glavni prenosnik
13.3
Glavni prenosnik
KMG000-073
„ Treba se pridržavati bezbednosnog postupka "Bezbedna provera nivoa ulja, zamena ulja i
filterskih elemenata", Pogledajte Strana 25.
INFORMACIJE
Kontrolu nivoa ulja i zamenu ulja vršiti u radnom i horizontalnom položaju mašine.
Provera nivoa ulja
„ Skinite zavrtanj za zatvaranje kontrolnog otvora (1).
ð Ako ulje dosegne kontrolni otvor (1):
„ Stavite zavrtanj za zatvaranje kontrolnog otvora (1), zatezni moment Pogledajte Strana 68.
ð Ako ulje ne doseže kontrolni otvor (1):
„ Demontirajte zavrtanj za zatvaranje otvora za punjenje (3).
„ Dolijte novo ulje preko otvora za punjenje (3) do kontrolnog otvora (1).
„ Postavite zavrtanj za zatvaranje kontrolnog otvora (1) i zavrtanj za zatvaranje otvora za
ulivanje (3), moment pritezanja Pogledajte Strana 68.
Zamena ulja
ü Za ispuštanje ulja je na raspolaganju pogodna posuda.
„ Demontirati zavrtanj za zatvaranje kontrolnog otvora (1) i zavrtanj za zatvaranje otvora za
punjenje (3).
„ Zavrtanj za ispuštanje (2) demontirati i ispustiti ulje.
„ Montirati zavrtanj za ispuštanje (2), obrtni moment pritezanja Pogledajte Strana 68.
„ Novo ulje napuniti preko otvora za punjenje (3) do kontrolnog otvora (1).
„ Montirati zavrtanj za zatvaranje kontrolnog otvora (1) i zavrtanj za zatvaranje otvora za
punjenje (3), obrtni moment pritezanja Pogledajte Strana 68.
ActiveMow R 280
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
75
14
Održavanje – kosilica
14.1
Glavčina
14
Održavanje – kosilica
UPOZORENJE
Opasnost od povreda usled nepoštovanja osnovnih bezbednosnih napomena
U slučaju da se ne poštuju osnovne bezbednosne napomene, može doći do teških telesnih
povreda ili smrti.
„ Kako bi se sprečile nesreće, osnovne bezbednosne napomene se moraju pročitati i
poštovati, Pogledajte Strana 13.
UPOZORENJE
Opasnost od povreda usled nepoštovanja bezbednosnih postupaka
U slučaju da se ne poštuju bezbednosni postupci, može doći do teških telesnih povreda ili
smrti.
„ Kako bi se sprečile nesreće, bezbednosni postupci se moraju pročitati i poštovati,
Pogledajte Strana 24.
14.1
Glavčina
A
B
KMG000-002
Skraćenice koje su korišćene na slici:
A
B
RE
LE
=
=
=
=
Smer obrtanja "A" prema sredini
Smer obrtanja "B" u paru
Ekscentrično kućište ležaja (obrtanje udesno), bez žleba za detekciju
Ekscentrično kućište ležaja (obrtanje ulevo), sa žlebom za detekciju
Za osiguranje od preopterećenja kosačice, glavčine (1) su osigurane navrtkama (2) i
sigurnosnim klinom (3).
ActiveMow R 280
76
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
Održavanje – kosilica
14
Provera/zamena noževa
14.2
Prilikom nailaska na prepreku (npr. kamen) dva sigurnosna klina se presecaju u glavčini.
Glavčina sa navrtkom se okreće na zupčastom vratilu nagore.
•
Diskovi, odn. doboši kosilice koje pokošeni materijal u smeru kretanja prenose nalevo (LE)
imaju levi navoj.
Diskovi, odn. doboši kosilice koje pokošeni materijal u smeru kretanja prenose nadesno
(RE) imaju desni navoj.
•
Za razlikovanje između obrtnog smera udesno (RE) i obrtnog smera ulevo (LE) navrtke (2) i
zupčasta vratila (4) obrtnog smera ulevo (LE) su opremljeni žlebom za detekciju (a,b).
•
•
14.2
Navrtke (2) sa levim navojem (LE) imaju žlebove (a) na kosini.
Zupčasta vratila (4) sa levim navojem (LE) imaju žleb (a) na čeonoj površini.
Provera/zamena noževa
UPOZORENJE
Noževi i držači noževa koji nedostaju, oštećeni su ili pogrešno montirani
Noževi i držači noževa koji nedostaju, oštećeni su ili pogrešno montirani mogu da dovedu do
opasne neuravnoteženosti i izbacivanja delova. To može da dovede do teških ili smrtonosnih
povreda.
„ Noževe proveravati najmanje jednom dnevno, a klinove za držanje prilikom svake
zamene noževa, odnosno nakon kontakta sa stranim telom.
„ Odmah zameniti noževe koji nedostaju, oštećene ili pogrešno montirane noževe i držače
noževa.
„ Da bi se sprečila neuravnoteženost, noževe koji nedostaju ili su oštećeni uvek zameniti u
kompletu, nikad ne montirati nejednako istrošene noževe na disk/doboš kosilice.
14.2.1
Proveriti pohabanost noževa
UPOZORENJE
Opasnost od povreda zbog premale debljine materijala na noževima
U slučaju suviše male debljine materijala na noževima, noževi se mogu odvojiti pri velikoj
rotacionoj brzini. To može da dovede do teških ili smrtonosnih povreda.
„ Noževe najkasnije zameniti kada se dostigne granica habanja.
ð Granica habanja je dostignuta kada otvor noža dodiruje oznaku (1) na nožu, odn.
kada je dimenzija X≤13 mm.
ActiveMow R 280
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
77
14
Održavanje – kosilica
14.2
Provera/zamena noževa
KM000-038
ü Mašina se nalazi u radnom položaju, Pogledajte Strana 53.
ü Mašina je zaustavljena i osigurana, Pogledajte Strana 24.
„ Podignuti prednju zaštitu, Pogledajte Strana 47.
UPOZORENJE! – Opasnost od povreda oštrim noževima! Nosite odgovarajuće zaštitne
rukavice.
„ Očistiti područje oko noževa, diskove kosilice i doboše kosilice.
„ Proveriti graničnu vrednost habanja.
ð Ako je dimenzija X>13 mm, granica habanja nije dostignuta.
ð Ako je dimenzija X≤13 mm ili otvor dodiruje oznaku (1), nož se mora zameniti.
„ Spustiti prednju zaštitu, Pogledajte Strana 47.
14.2.2
Zamena noževa kod verzije "Sistem za pričvršćivanje noževa zavrtnjima"
KM000-044
ü Mašina se nalazi u radnom položaju, Pogledajte Strana 53.
ü Mašina je zaustavljena i osigurana, Pogledajte Strana 24.
„ Podignuti prednju zaštitu, Pogledajte Strana 47.
UPOZORENJE! – Opasnost od povreda oštrim noževima! Nosite odgovarajuće zaštitne
rukavice.
„ Očistiti područje oko noževa, diskove kosilice i doboše kosilice.
„ Demontirati oštećene ili pohabane noževe.
„ Proverite delove za pričvršćivanje noža, Pogledajte Strana 89. Takođe zameniti pohabane
ili oštećenje delove za pričvršćivanje.
ActiveMow R 280
78
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
Održavanje – kosilica
14
Provera/zamena noževa
14.2
INFORMACIJA: Noževi za rezne diskove/rezne doboše koji se okreću ulevo ili udesno su
različiti. Prilikom montaže noževa paziti na smer obrtanja. Strelica na nožu mora da odgovara
smeru obrtanja odgovarajućeg reznog diska/doboša.
„ Novi nož (5) umetnuti između klizača (2) i diska kosilice (1).
„ Klinove za držanje (3) umetnuti odozdo kroz klizač (2), nož (5) i disk kosilice (1).
INFORMACIJA: Sigurnosnu navrtku (4) upotrebiti samo jednom.
„ Postaviti i zategnuti sigurnosnu navrtku (4) odozgo na klin za držanje (3), obrtni moment
pritezanja, Pogledajte Strana 66.
„ Ovaj postupak ponovite za sve noževe.
„ Spustiti prednju zaštitu, Pogledajte Strana 47.
INFORMACIJE
Noževi sa rotacijom udesno se mogu naručiti pod kataloškim brojem 00 139 889 *.
Noževi sa rotacijom ulevo se mogu naručiti pod kataloškim brojem 00 139 888 *.
14.2.3
Zamena noževa kod verzije "Sistem za brzo pričvršćivanje noževa"
1
2
3
3
2
4
4
5
KM000-045
ü Mašina se nalazi u radnom položaju, Pogledajte Strana 53.
ü Mašina je zaustavljena i osigurana, Pogledajte Strana 24.
„ Podignuti prednju zaštitu, Pogledajte Strana 47.
UPOZORENJE! – Opasnost od povreda oštrim noževima! Nosite odgovarajuće zaštitne
rukavice.
„ Očistiti područje oko noževa, diskove kosilice i doboše kosilice.
„ Za skidanje noža (2), ključ za montažu noževa (1) potpuno umetnite između reznog
diska (4) i nosača noževa (3) pa ga jednom rukom pritisnite prema dole i držite.
„ Proverite delove za pričvršćivanje noža (2), Pogledajte Strana 89. Takođe zameniti
pohabane ili oštećenje delove za pričvršćivanje.
INFORMACIJA: Noževi za rezne diskove/rezne doboše koji se okreću ulevo ili udesno su
različiti. Prilikom montaže noževa paziti na smer obrtanja. Strelica na nožu mora da odgovara
smeru obrtanja odgovarajućeg reznog diska/doboša.
„ Za umetanje novog noža (2), ključ za montažu noževa (1) potpuno umetnite između reznog
diska (4) i nosača noževa (3) pa ga jednom rukom pritisnite prema dole i držite.
„ Postavite nož (2) na pričvrsni klin (5) i kontrolisano rukom oslobodite ključ noža (1).
„ Ovaj postupak ponovite za sve noževe.
„ Spustiti prednju zaštitu, Pogledajte Strana 47.
ActiveMow R 280
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
79
14
Održavanje – kosilica
14.2
Provera/zamena noževa
INFORMACIJE
Noževi sa rotacijom udesno se mogu naručiti pod kataloškim brojem 00 139 889 *.
Noževi sa rotacijom ulevo se mogu naručiti pod kataloškim brojem 00 139 888 *.
14.2.4
Promena noževa kod verzije „QuickChange alat“
1
II
I
2
1
3
5
4
KM000-868
ü Mašina se nalazi u radnom položaju, Pogledajte Strana 53.
ü Mašina je zaustavljena i osigurana, Pogledajte Strana 24.
„ Podignuti prednju zaštitu, Pogledajte Strana 47.
UPOZORENJE! – Opasnost od povreda oštrim noževima! Nosite odgovarajuće zaštitne
rukavice.
„ Očistiti područje oko noževa, diskove kosilice i doboše kosilice.
UPOZORENJE! Postoji opasnost po život usled spuštanja delova mašine! Prilikom
pokretanja ventila ručice, može doći do prignječenja ruku. Ruke ne držati između reznog
diska i QuickChange alata.
„ Quickchange alat (2) gurnuti na rezni disk (4).
„ Podizni ventil (1) gurnuti u poziciju (I).
Rastezne kandže (5) pritišću opružnu ploču držača noža nadole.
Nož je na jednoj strani slobodan.
„ Zamenite oštećen ili pohaban nož (3) sa novim nožem.
„ Proverite delove za pričvršćivanje noža (2), Pogledajte Strana 89. Takođe zameniti
pohabane ili oštećenje delove za pričvršćivanje.
INFORMACIJA: Noževi za rezne diskove/rezne doboše koji se okreću ulevo ili udesno su
različiti. Prilikom montaže noževa paziti na smer obrtanja. Strelica na nožu mora da odgovara
smeru obrtanja odgovarajućeg reznog diska/doboša.
„ Podizni ventil (1) postaviti u poziciju (II) da bi se tanjirasta seckalica (4) rasteretila od
pritiska.
„ QuickChange alat (2) izvući sa tanjiraste seckalice (4).
„ Ovaj postupak ponovite za sve noževe.
„ Spustiti prednju zaštitu, Pogledajte Strana 47.
INFORMACIJE
Noževi sa rotacijom udesno se mogu naručiti pod kataloškim brojem 00 139 889 *.
Noževi sa rotacijom ulevo se mogu naručiti pod kataloškim brojem 00 139 888 *.
ActiveMow R 280
80
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
14.3
Održavanje – kosilica
14
Provera/obnavljanje rubova na kosilici
14.3
Provera/obnavljanje rubova na kosilici
NAPOMENA
Nerednovna kontrola rubova
Rubovi podležu prirodnom habanju i moraju se svakodnevno proveravati na habanje i po
potrebi zameniti. Ako se ova kontrola ne vrši, može doći do oštećenja mašine.
„ Struju i materijal zavarivanja prilagoditi materijalu kosilice i rubu. Po potrebi izvršiti probno
zavarivanje.
KM000-081
„ Otvoriti varove na starom rubu.
„ Ukloniti rub.
„ Ukloniti neravnine na površini uređaja.
KM000-080
„ Podesiti novi rub (3).
„ Na gornjoj strani kosilice u područjima (1) zavariti kratke I-šavove ( po oko 30 mm).
INFORMACIJE: Ivice (2) ne smeju biti zavarene.
„ Na donjoj strani kosilice rub (3) celom dužinom u području (5) zavariti na kosilicu.
INFORMACIJE: Ivice (4) ne smeju biti zavarene.
14.4
Provera nivoa ulja
INFORMACIJE
Nije neophodna zamena ulja na kosilici.
ActiveMow R 280
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
81
14
Održavanje – kosilica
14.4
Provera nivoa ulja
Pre provere nivoa ulja kosilice mora se poravnati kosilica pomoću libele.
KM000-284
„ Treba se pridržavati bezbednosnog postupka "Bezbedna provera nivoa ulja, zamena ulja i
filterskih elemenata", Pogledajte Strana 25.
„ Zaustaviti i osigurati mašinu, Pogledajte Strana 24.
Poravnavanje kosilice u poprečnom smeru (smer kretanja)
„ Libelu (1) postaviti na kosilicu poprečno.
„ Kosilicu poravnati pomoću libele (1), po potrebi dodatno podesiti podešavanjem visine
otkaza, Pogledajte Strana 60.
Poravnavanje kosilice u uzdužnom smeru
„ Libelu (1) postaviti na dva diska kosilice.
„ Kosilicu poravnati pomoću libele (1), po potrebi je izravnati vodoravno uz pomoć klinastih
podmetača.
Provera nivoa ulja
KM000-036
„ Otpustiti zavrtanj za zatvaranje kontrolnog otvora (1).
ð Nivo ulja mora da dosegne do kontrolnog otvora (1).
Kada ulje dosegne kontrolni otvor (1):
„ Montirati zavrtanj za zatvaranje kontrolnog otvora (1), Pogledajte Strana 68.
Kada ulje ne doseže kontrolni otvor (1):
„ Novo ulje dolivati preko otvora za punjenje (1) do kontrolnog otvora (1).
„ Montirati zavrtanj za zatvaranje kontrolnog otvora (1), Pogledajte Strana 68.
ActiveMow R 280
82
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
15
Održavanje – podmazivanje
15
Podmazivanje zglobnog vratila
15.1
Održavanje – podmazivanje
UPOZORENJE
Opasnost od povreda usled nepoštovanja osnovnih bezbednosnih napomena
U slučaju da se ne poštuju osnovne bezbednosne napomene, može doći do teških telesnih
povreda ili smrti.
„ Kako bi se sprečile nesreće, osnovne bezbednosne napomene se moraju pročitati i
poštovati, Pogledajte Strana 13.
UPOZORENJE
Opasnost od povreda usled nepoštovanja bezbednosnih postupaka
U slučaju da se ne poštuju bezbednosni postupci, može doći do teških telesnih povreda ili
smrti.
„ Kako bi se sprečile nesreće, bezbednosni postupci se moraju pročitati i poštovati,
Pogledajte Strana 24.
NAPOMENA
Štete po životnu sredinu usled potrošnih materijala
Ako se potrošni materijali ne skladište i odlažu na pravilan način, onda mogu dospeti u
okolinu. Šteta po životnu sredinu se može naneti već sa manjim količinama.
„ Potrošne materijale skladištiti u odgovarajućim posudama u skladu sa zakonskim
propisima.
„ Istrošeni potrošni materijal odložiti u skladu sa zakonskim propisima.
NAPOMENA
Štete na ležajevima
U slučaju korišćenja različitih maziva može doći do oštećenja na podmazanim
komponentama.
„ Ne koristiti maziva koja sadrže grafit.
„ Ne koristiti različita maziva.
15.1
Podmazivanje zglobnog vratila
KMG000-007
ActiveMow R 280
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
83
15
Održavanje – podmazivanje
15.2
Plan podmazivanja – Mašina
Pogonsko zglobno vratilo
ü Mašina je zaustavljena i osigurana, Pogledajte Strana 24.
„ Pridržavati se uputstva za upotrebu proizvođača zglobnog vratila.
„ Zglobno vratilo podmazivati višenamenskim mazivom u intervalima koji se mogu videti na
slici.
15.2
Plan podmazivanja – Mašina
Navedeni podaci o intervalima održavanja su zasnovani na prosečnom opterećenju mašine. Pri
većim opterećenjima i ekstremnim radnim uslovima ti intervali se moraju skratiti. Načini
podmazivanja su označeni simbolima u planu podmazivanja, vidi tabelu.
Način podmazivanja
Sredstvo za podmazivanje
Napomena
Maziva
Višenamenska maziva
„ Po mazalici naneti oko
2 doze maziva iz pištolja za
podmazivanje.
„ Ukloniti višak maziva sa
mazalice.
KM000-423
Na 20 radnih sati
1)
2)
3)
4)
ActiveMow R 280
84
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
Održavanje – podmazivanje
15
Plan podmazivanja – Mašina
15.2
KM000-432
Na 100 radnih sati
1)
2)
3)
ActiveMow R 280
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
85
16
Smetnja, uzrok i otklanjanje
16.1
Opšte smetnje
16
Smetnja, uzrok i otklanjanje
UPOZORENJE
Opasnost od povreda usled nepoštovanja osnovnih bezbednosnih napomena
U slučaju da se ne poštuju osnovne bezbednosne napomene, može doći do teških telesnih
povreda ili smrti.
„ Kako bi se sprečile nesreće, osnovne bezbednosne napomene se moraju pročitati i
poštovati, Pogledajte Strana 13.
UPOZORENJE
Opasnost od povreda usled nepoštovanja bezbednosnih postupaka
U slučaju da se ne poštuju bezbednosni postupci, može doći do teških telesnih povreda ili
smrti.
„ Kako bi se sprečile nesreće, bezbednosni postupci se moraju pročitati i poštovati,
Pogledajte Strana 24.
16.1
Opšte smetnje
Smetnja: Kvalitet rezanja nije dovoljan.
Mogući uzroci
Otklanjanje
Visina rezanja je podešena na „ Smanjiti visinu rezanja. Pogledajte Strana 60.
suviše visoku.
Broj obrtaja je prenizak.
„ Povećajte broj obrtaja.
Noževi su tupi.
„ Zameniti noževe, Pogledajte Strana 77.
Smetnja: Kosilica ne može da se prilagodi neravninama na tlu.
Mogući uzroci
Otklanjanje
Hidraulika traktora nije u
plovećoj poziciji.
„ Postavite hidrauliku traktora u ploveću poziciju, Pogledajte
Strana 37.
Smetnja: Zagađenje sirovinom je visoko.
Mogući uzroci
Otklanjanje
Rasterećenje je preslabo.
„ Povećati rasterećenje, Pogledajte Strana 61.
ActiveMow R 280
86
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
17
Popravljanje, održavanje i podešavanje koje obavlja stručno osoblje
17
Obnavljanje zaštite od posecanja na glavčini
17.1
Popravljanje, održavanje i podešavanje koje obavlja stručno
osoblje
U ovom poglavlju se opisuju radovi popravka, održavanja i podešavanja na mašini, koje
isključivo sme da vrši kvalifikovano stručno osoblje. Poglavlje "Kvalifikacija stručnog osoblja"
mora se u celosti pročitati i slediti, Pogledajte Strana 14.
UPOZORENJE
Opasnost od ozleda ili oštećenja na mašini kroz pogrešno izvršene radove popravka,
održavanja i podešavanja
Na mašinama, koje ne popravlja, održava ili podešava stručno osoblje, neznanjem mogu
nastupiti greške. Usled toga može doći do teških ozleda ili smrti osoba.
„ Radove popravka, održavanja i podešavanja na mašini isključivo dajte izvršiti od
autorizovane stručne osobe.
„ Obratite pozor na kvalifikaciju stručnog osoblja, Pogledajte Strana 14.
UPOZORENJE
Opasnost od povreda usled nepoštovanja osnovnih bezbednosnih napomena
U slučaju da se ne poštuju osnovne bezbednosne napomene, može doći do teških telesnih
povreda ili smrti.
„ Kako bi se sprečile nesreće, osnovne bezbednosne napomene se moraju pročitati i
poštovati, Pogledajte Strana 13.
UPOZORENJE
Opasnost od povreda usled nepoštovanja bezbednosnih postupaka
U slučaju da se ne poštuju bezbednosni postupci, može doći do teških telesnih povreda ili
smrti.
„ Kako bi se sprečile nesreće, bezbednosni postupci se moraju pročitati i poštovati,
Pogledajte Strana 24.
17.1
Obnavljanje zaštite od posecanja na glavčini
NAPOMENA
Pogrešan ugradni položaj
U slučaju da se ne vodi računa o ugradnom položaju kućišta ležaja, može doći do oštećenja
na mašini.
„ Diskovi/doboši kosilice koji se obrću udesno (RE) uvek imaju zupčasto vratilo i navrtke sa
navojem udesno (nema žleba za obeležavanje na zupčastom vratilu i navrtki).
„ Diskovi/doboši kosilice koji se obrću ulevo (LE) uvek imaju zupčasto vratilo i navrtke sa
levim navojem (sa žlebom za obeležavanje na zupčastom vratilu i navrtki).
ActiveMow R 280
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
87
17
Popravljanje, održavanje i podešavanje koje obavlja stručno osoblje
17.1
Obnavljanje zaštite od posecanja na glavčini
KM000-049_1
ü Mašina se nalazi u radnom položaju, Pogledajte Strana 53.
ü Mašina je zaustavljena i osigurana, Pogledajte Strana 24.
„ Demontirati disk kosilice odnosno doboš kosilice na glavčini sa defektnom zaštitom od
posecanja.
„ Ukloniti sigurnosni prsten (7).
„ Odvrnuti zavrtnjeve (8).
„ Demontirati navrtku (2) pomoću priloženog specijalnog ključa (10).
„ Demontirati glavčinu (1).
„ Ukloniti oštećene sigurnosne klinove (3).
„ Proveriti da li su navrtka i glavčina oštećeni.
INFORMACIJE: Oštećene komponente zameniti originalnim KRONE rezervnim delovima.
„ Prostor iznad ležaja napuniti mazivom (c).
„ Glavčinu osloniti na zupčasto vratilo.
INFORMACIJE: Obratiti pažnju na položaj sigurnosnih klinova. Prorezi sigurnosnih klinova (3)
moraju biti montirani horizontalno jedan naspram drugog, vidi Detalji (I).
„ Nove sigurnosne klinove sa spoljne strane zakucati kroz glavčinu (1) i vratilo (4) tako da
kraj klina dođe do površine glavčine (d).
„ Navrtku (2) montirati specijalnim ključem (10) sa obrtnim momentom pritezanja od 300 Nm.
„ Montirati zavrtnjeve (8) s podložnim pločicama.
„ Montirati sigurnosni prsten (7).
„ Montirati disk kosilice (5), odn. doboš kosilice (6).
ActiveMow R 280
88
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
17.2
Popravljanje, održavanje i podešavanje koje obavlja stručno osoblje
17
Provera/zamena klina za držanje
17.2
Provera/zamena klina za držanje
UPOZORENJE
Opasnost od povreda zbog premale debljine materijala na klinu za držanje
U slučaju suviše male debljine materijala na klinu za držanje, noževi se mogu odvojiti pri
velikoj rotacionoj brzini. Usled toga može doći do teških povreda ili smrti.
„ Prilikom svake zamene noževa proveriti debljinu materijala klina za držanje.
„ U slučaju oštećenja ili pohabanosti klina za držanje, klinove za držanje zameniti u
kompletu po disku/dobošu kosilice.
„ Klinove za držanje najkasnije zameniti kada debljina materijala na najtanjem mestu padne
ispod 14 mm.
Verzija "Sistem za pričvršćivanje noževa
zavrtnjima"
Verzija "Sistem za brzo pričvršćivanje noževa"
KM000-039 / KM000-040
17.3
Provera/zamena držača noževa
Kod verzije "Sistem za brzo pričvršćivanje noževa"
UPOZORENJE
Opasnost od povrede usled nedovoljne debljine materijala i/ili pohabanog vara na
držačima noža
U slučaju suviše male debljine materijalai/ili pohabanog vara na držačima noža, noževi se
mogu odvojiti pri velikoj rotacionoj brzini. Usled toga može doći do teških povreda ili smrti.
„ Držači noževa moraju se proveravati najmanje jednom dnevno, odnosno nakon svakog
kontakta sa stranim telima.
„ Prilikom svake zamene noževa proveriti debljinu materijala držača noževa.
„ Debljina materijala držača noža na najtanjem mestu ne sme biti manja od 3 mm.
„ Držače noževa najkasnije zameniti kada se var (1) pohaba na nekom mestu.
„ Držači noževa se smeju zameniti samo originalnim KRONE rezervnim delovima.
ActiveMow R 280
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
89
17
Popravljanje, održavanje i podešavanje koje obavlja stručno osoblje
17.4
Provera/zamena diskova/doboša kosilice
KM000-041
17.4
Provera/zamena diskova/doboša kosilice
UPOZORENJE
Deformisani diskovi/doboši kosilice
Zbog deformisanih diskova/doboša kosilice noževi se mogu odvojiti pri velikoj rotacionoj
brzini. Usled toga može doći do teških povreda ili smrti.
„ Diskovi/doboši kosilice moraju se proveravati najmanje jednom dnevno, odnosno nakon
svakog kontakta sa stranim telima.
„ U slučaju deformisanog diska/doboša kosilice ne sme biti prekoračena
dimenzija X=48 mm.
„ Diskovi/doboši kosilice se smeju zameniti samo originalnim KRONE rezervnim delovima.
KM000-042
ActiveMow R 280
90
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
17.4.1
Popravljanje, održavanje i podešavanje koje obavlja stručno osoblje
17
Provera/zamena diskova/doboša kosilice
17.4
Provera granice habanja na diskovima/dobošima kosilice
UPOZORENJE
Mestimično habanje na diskovima/dobošima kosilice
Zbog mestimične pohabanosti diskova/doboša kosilice noževi ili delovi se mogu odvojiti pri
velikoj rotacionoj brzini. To može da dovede do teških ili smrtonosnih povreda.
Granica habanja za mestimičnu pohabanost (2) na diskovima/dobošima kočnice je dostignuta
kada je debljina materijala manja od 3 mm.
„ Diskove/doboše kosilice najkasnije zameniti kada debljina materijala padne ispod 3 mm.
„ Diskovi/doboši kosilice se smeju zameniti samo originalnim KRONE rezervnim delovima.
KM000-043
ActiveMow R 280
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
91
18
18
Odlaganje na otpad
Odlaganje na otpad
Na kraju upotrebnog veka mašine, pojedinačni sastavni delovi mašine moraju se pravilno
odložiti na otpad. Pridržavati se važećih lokalnih, aktuelnih propisa za odlaganje otpada i
važećih zakona.
Metalni delovi
•
•
•
Svi metalni delovi moraju se odneti na mesto za reciklažu metala.
Komponente se pre odlaganja na otpad moraju očistiti od potrošnih materijala i maziva (ulje
za menjače, ulje iz hidrauličkog sistema, ...).
Potrošni materijal i maziva moraju se posebno odneti na mesto za ekološko odlaganje, odn.
reciklažu.
Potrošni materijali i maziva
•
Potrošni materijali i maziva (dizel gorivo, sredstvo za hlađenje, ulje za menjače, ulje iz
hidrauličkog sistema, ...) moraju se odneti na mesto za odlaganje starog ulja.
Plastika
•
Sva plastika se mora odneti na mesto za reciklažu plastike.
Guma
•
Svi gumeni delovi (creva, gume, ...) se moraju odneti na mesto za reciklažu gume.
Elektronski otpad
•
Sve elektronske komponente se moraju odneti na mesto za odlaganje elektronskog otpada.
ActiveMow R 280
92
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
Indeks ključnih reči
19
19
Indeks ključnih reči
B
I
Balastiranje kombinacije traktor-mašine............. 41
Ilustrativna sredstva ............................................. 7
Bezbedno parkiranje mašine .............................. 20
Indeksi i reference ................................................ 6
Bezbednosna oprema ........................................ 31
Isključivanje i obezbeđivanje mašine ................. 24
Bezbednosne nalepnice na mašini..................... 26
Iz položaja za okretanje na uvratinama u
transportni položaj .............................................. 54
Bezbednosne oznake na mašini ........................ 18
Bezbednosni postupci ........................................ 24
Bezbednost u saobraćaju ................................... 19
Bočna zaštita – kod verzije "Sklopiva bočna
zaštita"................................................................ 49
Buka može prouzrokovati zdravstvene probleme
........................................................................... 21
Iz transportnog u položaj pre promene smera.... 53
Izjava o usaglašenosti ........................................ 99
Izvori opasnosti na mašini .................................. 21
K
Kako koristiti ovaj dokument................................. 6
C
Ciljna grupa ovog dokumenta............................... 6
Čišćenje mašine ................................................. 71
D
Konstruktivne izmene na mašini......................... 14
Kontaktni podaci Vašeg distributera ..................... 2
Kontrola hidrauličnih creva ................................. 72
Kontrolna lista za prvo puštanje u rad ................ 38
Kontrolu nivoa ulja, zamenu ulja i filterskih
elemenata vršiti na bezbedan način ................... 25
Demontaža/montaža potporne stope - kod verzije
„Dodatne potporne stope" .................................. 51
Košenje .............................................................. 54
Demontiranje potporne stope ............................. 52
Kvalifikacije stručnog osoblja ............................. 14
Dizanje kosačice iz radnog položaja u položaj pre
promene smera .................................................. 54
Dodatna oprema i rezervni delovi....................... 14
Dovođenje potporne stope u potporni položaj .... 51
Dovođenje potporne stope u transportni položaj 51
Drugi obrtni momenti pritezanja ......................... 69
Kvalifikacije rukovaoca ....................................... 13
L
Lična zaštitna oprema ........................................ 18
M
Masti za podmazivanje ....................................... 36
E
Metrički navojni zavrtnji sa preciznim navojem .. 67
Elementi za rukovanje i prikazivanje .................. 37
Metrički navojni zavrtnji sa regulacionim navojem
........................................................................... 66
G
Metrički navojni zavrtnji sa upuštenom glavom i
šestostranim upustom ........................................ 68
Glavčina ............................................................. 76
Montaža zglobnog vratila ................................... 45
Glavni prenosnik................................................. 75
Montiranje potporne stope.................................. 52
H
Hidraulični upravljački uređaji traktora................ 37
ActiveMow R 280
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
93
19
Indeks ključnih reči
N
O
Naknadno naručivanje.......................................... 6
O ovom dokumentu .............................................. 6
Namenska upotreba ........................................... 12
Obim dokumenta .................................................. 7
Napomene sa informacijama i preporukama........ 9
Obnavljanje zaštite od posecanja na glavčini..... 87
Neodgovarajući potrošni materijal ...................... 20
Obrtni momenti pritezanja .................................. 66
Odgovorni partner ................................................ 2
Odlaganje na otpad ............................................ 92
Održavanje – hidraulika...................................... 72
Održavanje – jednom nakon 50 časova ............. 65
Održavanje – kosilica ......................................... 76
Održavanje – nakon sezone............................... 65
Održavanje – opšte napomene .......................... 64
Održavanje – podmazivanje ............................... 83
Održavanje – pre sezone ................................... 64
Održavanje – prenosnik ..................................... 73
Održavanje – svakih 10 časova, najmanje jednom
dnevno................................................................ 66
Održavanje – svakih 200 časova ....................... 66
Održavanje – svakih 50 časova ......................... 66
Održavanje funkcionalnosti zaštitnih uređaja ..... 18
Odzračivanje frikcione spojnice .......................... 69
Opasna zona između traktora i mašine .............. 17
Opasna zona kod uključenog pogona ................ 17
Opasna zona priključnog vratila ......................... 17
Opasna zona usled izbačenih predmeta ............ 17
Opasna zona zglobnog vratila ............................ 16
Opasne zone ...................................................... 16
Opasnost od oštećenja mašine .......................... 15
Opasnost od požara ........................................... 20
Opasnost po decu .............................................. 14
Opasnost po život od udara struje dalekovodima
........................................................................... 21
Opasnost pri varilačkim radovima ...................... 24
Opasnosti kod rada mašine na nagibima ........... 19
Opasnosti pri određenim aktivnostima: Radovi na
mašini ................................................................. 23
Opasnosti pri vožnji na drumovima i u polju ....... 19
Opasnosti prilikom vožnje u krivinama sa
priključenom mašinom i kroz ukupnu širinu........ 19
Opasnosti u drumskom saobraćaju .................... 19
Opasnosti u slučaju nepravilno pripremljene
mašine za drumski saobraćaj ............................. 19
ActiveMow R 280
94
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
Indeks ključnih reči
Opasnosti usled radnog okruženja ..................... 20
Opis mašine ....................................................... 32
Opšte smetnje .................................................... 86
Opuštanje opruga za rasterećenje ..................... 62
Osigurač stuba ................................................... 33
Osnovne bezbednosne napomene .................... 13
Oštećen sistem komprimovanog vazduha ......... 22
Oštećena hidraulična creva ................................ 22
Oznaka ............................................................... 33
19
P
Parkiranje mašine............................................... 57
Plan podmazivanja – Mašina ............................. 84
Podaci o smeru .................................................... 7
Podaci za zahteve i porudžbine ..................... 2, 33
Podesiti opruge za rasterećenje kosačice .......... 62
Podešavanja....................................................... 59
Podešavanje kosačice u radni položaj ............... 59
Podešavanje opruga za rasterećenje za noseći
stub..................................................................... 63
Podešavanje visine reza .................................... 60
Podignuta mašina i delovi mašine ...................... 23
Podignuti prednju zaštitu .............................. 47, 48
Podignutu mašinu ili delove mašine osigurati od
spuštanja ............................................................ 25
Podizanje bočne zaštite (transportni položaj)..... 50
Podmazivanje zglobnog vratila........................... 83
Područje opasnosti zbog naknadnog pomeranja
delova mašine .................................................... 17
Pogonska bezbednost: Tehnički besprekorno
stanje .................................................................. 15
Položaj i značenje bezbednosnih nalepnica....... 28
Položaj pre promene smera ............................... 53
Ponašanje kod proboja napona dalekovoda ...... 21
Popravljanje, održavanje i podešavanje koje
obavlja stručno osoblje ....................................... 87
Postupanje u slučaju opasnih situacija i nesreća 24
Potrošni materijal.......................................... 20, 35
Povećanje/smanjenje pritiska na tlo ............. 61, 62
Prateća dokumentacija ......................................... 6
Prednja zaštita – kod verzije "Serija".................. 47
Prednja zaštita – kod verzije "Sklopiva bočna
zaštita"................................................................ 48
Pregled mašina .................................................. 32
Pregled prenosnika ............................................ 73
Priključivanje hidrauličnih creva ......................... 45
Priključivanje mašine .......................................... 14
Priključivanje mašine na traktor.......................... 44
Prilagođavanje tačaka spajanja.......................... 39
Prilagođavanje zglobnog vratila ......................... 40
Priprema mašine za drumski saobraćaj ............. 57
ActiveMow R 280
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
95
19
Indeks ključnih reči
Promena noževa kod verzije „QuickChange
alat“ .................................................................... 80
S
Provera granice habanja na diskovima/dobošima
kosilice................................................................ 91
Sigurnost ............................................................ 12
Provera nivoa ulja............................................... 81
Simboli u tekstu .................................................... 7
Provera zaštitne tkanine ..................................... 71
Slike...................................................................... 7
Provera/obnavljanje rubova na kosilici ............... 81
Smetnja, uzrok i otklanjanje ............................... 86
Provera/podešavanje zabravljivanja bočne zaštite
........................................................................... 61
Sprovođenje vizalne kontrole ............................. 72
Provera/zamena diskova/doboša kosilice .......... 90
Provera/zamena držača noževa......................... 89
Provera/zamena klina za držanje ....................... 89
Provera/zamena noževa .................................... 77
Simboli na slikama ............................................... 7
Spustiti prednju zaštitu ................................. 48, 49
Spuštanje bočne zaštite (radni položaj) ............. 50
Spuštanje kosačice iz položaja pre promene smera
u radni položaj .................................................... 54
Proveriti pohabanost noževa .............................. 77
Spuštanje mašine iz transportnog u radni položaj
........................................................................... 53
Prvo puštanje u rad ............................................ 38
Suvozači ............................................................. 15
Puštanje u rad .................................................... 41
T
R
Tabela konverzije ................................................. 9
Racionalno predvidiv pogrešan način upotrebe . 12
Tabela održavanja .............................................. 64
Rad samo nakon pravilnog puštanja u rad ......... 15
Tehničke granične vrednosti .............................. 16
Raditi samo na mašini u stanju mirovanja .......... 23
Tehnički besprekorno stanje mašine .................. 15
Radna mesta na mašini...................................... 15
Tehnički podaci .................................................. 35
Radovi na povišenim područjima mašine ........... 23
Tekućine pod veoma visokim pritiskom.............. 22
Radovi na servisiranju i popravci........................ 23
Termin "mašina" ................................................... 7
Režim rada na polju na nagibima ....................... 55
Rukovanje .......................................................... 47
Rukovanje potpornom stopom - kod verzije
„Serija"................................................................ 50
U
Ulazni prenosnik ................................................. 74
Ulja ..................................................................... 36
Unakrsne reference .............................................. 6
Upotrebni vek mašine......................................... 13
Upozorenja ........................................................... 8
Upozorenja o materijalnoj šteti / šteti po životnu
sredinu.................................................................. 9
V
Važnost ................................................................ 6
Vožnja i transport ............................................... 56
Vruće površine ................................................... 22
Vruće tečnosti..................................................... 22
ActiveMow R 280
96
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
Indeks ključnih reči
19
Z
Zamena noževa kod verzije "Sistem za brzo
pričvršćivanje noževa"........................................ 79
Zamena noževa kod verzije "Sistem za
pričvršćivanje noževa zavrtnjima" ...................... 78
Zamena ulja.................................................. 74, 75
Zaštita okoline i odlaganje na otpad ................... 20
Zatezanje opruga za rasterećenje ...................... 62
Zatvaranje/otvaranje slavine za zatvaranje ........ 53
Zavrtnjevi za zatvaranje na prenosnicima .......... 68
Značenje uputstva za upotrebu .......................... 13
ActiveMow R 280
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
97
Ova strana je namerno ostavljena prazna.
ActiveMow R 280
98
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
Izjava o usaglašenosti
20
20
Izjava o usaglašenosti
Izjava o usaglašenosti za EZ
Mi,
Maschinenfabrik Krone Beteiligungs-GmbH
sa sedištem na adresi: Heinrich-Krone-Str. 10, 48480 Spelle Nemačka,
ovim putem na sopstvenu odgovornost kao proizvođač dole navedenog proizvoda izjavljujemo da
Mašina:
Tip:
Zadnja kosilica
ActiveMow R 280
na koju se odnosi ova izjava, odgovara sledećim važećim odredbama:
•
EZ direktiva 2006/42/EZ (mašine)
Za sastavljanje tehničke dokumentacije ovlašćen je potpisani direktor.
Spelle, 1.8.2017. god.
Dr. ing. Josef Horstmann
(Direktor sektora za konstrukciju i razvoj)
Godina proizvodnje:
Br. mašine:
ActiveMow R 280
Originalno uputstvo za upotrebu 150000862_02_sr
99
Maschinenfabrik
Bernard Krone GmbH & Co. KG
* Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle
* Postfach 11 63
D-48478 Spelle
' +49 (0) 59 77 / 935-0
6 +49 (0) 59 77 / 935-339
V.4
ü www.landmaschinen.krone.de
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement