Krone BiG X 600; BiG X 700-1; BiG X 850-1; BiG X 1100-1 Kasutusjuhend

Krone BiG X 600; BiG X 700-1; BiG X 850-1; BiG X 1100-1 Kasutusjuhend | Manualzz
Algupärane kasutusjuhend
150 000 156 03 et
Täpsushekseldi
BiG X 600
BiG X 700 -1
BiG X 850 -1
BiG X 1100 -1
(alates masina nr 912 083)
EL vastavusdeklaratsioon
Meie,
Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH
Heinrich-Krone-Str. 10, D-48480 Spelle
kinnitame käesolevaga järgnevalt kirjeldatud toote tootjana ainuisikuliselt vastutades,
et
Masin:
Iseliikuv hekseldi
Tüüp / tüübid: BiG X 600 -1, BiG X 700 -1, BiG X 850 -1, BiG X 1100 -1
mille kohta kehtib käesolev deklaratsioon, vastab järgnevalt toodud direktiivide
EÜ-direktiiv 2006/42/EÜ (masinad) ja EÜ-direktiiv 2004/108/EÜ (EMV)
tingimustele.
Volitatud isik tehnilise dokumentatsiooni koostamiseks on allakirjutanud tegevdirektor.
Spelle, 01.09.2014
Dr.-ins Josef Horstmann
(Konstruktsiooni- ja arendusjuht)
Ehitusaasta:
Masina nr:
Lugupeetud klient,
Teie käes on KRONE tootega saadud kasutujuhend.
Käesolev kasutusjuhend annab olulist informatsiooni masina asjakohase rakendamise ja turvalise käitamise kohta.
Kui see kasutusjuhend muutub mingitel põhjustel täielikult või
osaliselt kasutuskõlbmatuks, on Teil võimalik pöördel toodud
numbri alusel tellida oma masinale uus kasutusjuhend.
Sisukord
Sisukord
1
Üldosa ....................................................................................................I-1
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.7.1
1.2.7.2
1.2.7.3
1.2.7.4
1.2.7.5
1.2.7.6
1.2.7.7
1.2.8
1.2.9
1.3
1.3.1
Kasutuseesmärk ........................................................................................................ I-1
Toote andmed ............................................................................................................ I-1
Üldosa ....................................................................................................................... I-1
Tootja aadress ........................................................................................................... I-1
Tõend ........................................................................................................................ I-1
Märgistus ................................................................................................................... I-1
Andmed, mis on vajalikud küsimuste esitamisel ja tagavaraosade tellimisel ............. I-2
Sihipärane kasutamine .............................................................................................. I-2
Tehnilised andmed..................................................................................................... I-3
Masinatüübid ............................................................................................................. I-3
Mõõtmed .................................................................................................................... I-7
Etteandeseadmed ...................................................................................................... I-7
Haakeseadis .............................................................................................................. I-8
Elektrisüsteemi tehnilised andmed ............................................................................ I-8
Masina vibratsiooniväärtused .................................................................................... I-8
Masina mürataseme andmed .................................................................................... I-8
Kaalud ....................................................................................................................... I-9
Kütused ................................................................................................................... I-10
Ümberehitus esmaseks kasutuselevõtuks ...............................................................I-11
Hoiatustahvlite paigaldamine tööasendisse .............................................................I-11
2
Ohutus ..................................................................................................II-1
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.2.10
2.2.11
2.2.12
2.2.13
2.2.14
2.2.15
2.2.16
2.2.17
2.2.18
2.2.19
2.2.20
Juhiste märgistus kasutusjuhendis ........................................................................... II-1
Ohutusjuhised ja töökaitsenõuded ........................................................................... II-1
Personali kvalifikatsioon ja koolitus .......................................................................... II-1
Ohutusjuhiste eiramisega kaasnevad ohud ............................................................. II-1
Ohuteadlik töötamine................................................................................................ II-1
Ohutus- ja töökaitsenõudeid ..................................................................................... II-2
Iseliikuv töömasin ..................................................................................................... II-3
Masina heksliagregaat............................................................................................. II-3
Autopiloot.................................................................................................................. II-3
Tööseadmed............................................................................................................. II-4
Kardaanvõll............................................................................................................... II-4
Hüdrosüsteem .......................................................................................................... II-4
Aku ............................................................................................................................ II-5
Jahutussüsteem ........................................................................................................ II-5
Rehvid ....................................................................................................................... II-5
Avariiväljapääs .......................................................................................................... II-5
Töötamine kõrgepingeliinide piirkonnas.................................................................... II-5
Tuleohutuse eeskirjad ............................................................................................... II-5
Hooldus ..................................................................................................................... II-6
Telefon ja raadioseadmed ......................................................................................... II-6
Omavoliline ümberehitus ja varuosade valmistamine ............................................... II-6
Lubamatu kasutamine............................................................................................... II-6
Sisukord
2.3
2.4
2.4.1
Aku pealüliti .............................................................................................................. II-7
Masina ohutussildid .................................................................................................. II-7
Hoiatussümbolite asukohad masinal ........................................................................ II-8
3
Juhtelemendid.....................................................................................III-1
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.2.9
3.2.10
3.2.11
3.2.12
3.2.13
3.2.14
3.2.15
3.2.16
3.2.17
3.2.18
3.2.19
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.7.1
3.7.2
3.7.3
3.7.4
3.7.6
3.8
Ülevaade ................................................................................................................. III-1
Lülitikonsool ............................................................................................................. III-1
Konsoolilülitid ja kontrolltuled .................................................................................. III-2
Vabastuslüliti Maantee/põld ..................................................................................... III-3
Vabastuslüliti Sissesööte/etteandeseade ................................................................ III-3
Seisupiduri lüliti........................................................................................................ III-3
Vabastuslüliti Sõiduajam.......................................................................................... III-4
TC lüliti (Traction Control/ libistuse kontroll) sees/väljas ......................................... III-4
Tundlikkuse lüliti TC I/II (ümberlülitus hein/mais) .................................................... III-4
Vabastuslüliti Autopiloot ........................................................................................... III-5
Vabastuslüliti Hooldus ............................................................................................. III-5
Kontrolltuli Mootori õlisurve ...................................................................................... III-6
Kontrolltuli Laadimine .............................................................................................. III-6
Kontrolltuli Jahutusvedeliku temperatuur ................................................................. III-6
Nupuväljad ............................................................................................................... III-7
Süütelukk ................................................................................................................. III-7
Sigaretisüütaja ......................................................................................................... III-8
Kiirstopi nupp ........................................................................................................... III-8
OBD diagnoosi pistik (On-Board-pistik) .................................................................. III-8
Diagnostika pistikupesa ........................................................................................... III-9
ISOBUS-liides.......................................................................................................... III-9
Aku pealüliti ............................................................................................................. III-9
Multifunktsionaalne hoob ....................................................................................... III-10
Laekonsool ............................................................................................................ III-12
lülitigrupp Laekonsool ............................................................................................ III-13
Roolisammas ja jalgpedaalid ................................................................................. III-14
Helisignaal ............................................................................................................. III-15
Suunatulelüliti......................................................................................................... III-15
Kaugtuli .................................................................................................................. III-16
Sõidutule vilkur....................................................................................................... III-16
Haagisepidur (lisaseade) ....................................................................................... III-16
Käsijuhtimineen platvormil ...................................................................................... III-17
4
Info-Center "EasyTouch" .................................................................. IV-1
4.1
4.1.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
Infoväli ..................................................................................................................... IV-3
Põhipilt ..................................................................................................................... IV-3
Seadistused ............................................................................................................. IV-7
Töölaius ................................................................................................................... IV-7
Rohukoguri töölaiuse ajutine muutmine ................................................................... IV-7
Maisiheedri töölaiuse ajutine muutmine ................................................................... IV-8
Jalaltlõike heedri töölaiuse ajutine muutmine .......................................................... IV-9
Etteandeseade ...................................................................................................... IV-10
Staatus (1) ............................................................................................................. IV-10
Võõrkehade tuvastamine (2) .................................................................................. IV-10
Sihtkiiruse sisestamine (3) ..................................................................................... IV-11
Tegelik kiirus (4) ..................................................................................................... IV-11
Sisukord
4.4
4.4.1
4.5
4.5.1
4.5.2
4.6
4.6.1
4.6.1.1
4.6.2
4.6.2.1
4.6.2.2
4.6.2.3
4.6.2.4
4.6.3
4.6.3.1
4.6.3.2
4.6.3.3
4.6.3.4
4.6.3.5
4.6.3.6
4.6.3.7
4.6.3.8
4.6.3.9
4.6.3.10
4.6.4
4.6.4.1
4.6.4.2
4.6.4.3
4.6.4.4
4.6.5
4.6.5.1
4.6.5.2
4.6.5.3
4.6.5.3
4.6.5.4
4.6.6
4.6.7
4.7
4.7.1
4.7.2
4.7.3
4.7.4
4.7.5
4.7.6
4.7.7
4.7.8
4.7.9
4.7.10
4.7.11
Sissesööteseade ................................................................................................... IV-12
Hekslipikkuse seadistamine ................................................................................... IV-12
Tõsteseade ............................................................................................................ IV-13
Staatus (3) ............................................................................................................. IV-13
Normrõhu või normkõrguse muutmine ....................................................................... IV-14
Üldised masinaseadistused ................................................................................... IV-15
Joystick-Memory nupud ......................................................................................... IV-15
Joysticki Memory nuppude funktsioonide määramine ........................................... IV-15
Rohukoguri üldised masinaseadistused ................................................................ IV-16
Rohukoguri tööreþiimi seadistamine...................................................................... IV-16
Rohukoguri töölaiuse seadistamine....................................................................... IV-17
Tõsteseadme reguleerimise seadistamine ............................................................ IV-17
Nugade arvu seadistamine .................................................................................... IV-18
Maisiheedri üldine masinaseadistus ...................................................................... IV-18
Maisiheedri tööreþiimi seadistamine...................................................................... IV-18
Maisiheedri töölaiuse seadistamine....................................................................... IV-19
Tõsteseadme reguleerimise seadistamine ............................................................ IV-20
Nugade arvu seadistamine .................................................................................... IV-20
Reaanduri valimine autopiloodi jaoks .................................................................... IV-21
Reaanduri seadistamine ........................................................................................ IV-21
Autopiloodi keskjoondaja seadistamine ................................................................ IV-22
Autopiloodi reageerimistundlikkuse seadistamine ................................................ IV-22
Juhtimisviisi valik ................................................................................................... IV-23
Hekslipikkuse automaatne seadistamine maisitaime küpsuse tuvastamise alusel
(AutoScan)............................................................................................................. IV-23
Üldine masinaseadistus jalaltlõike heedri korral .................................................... IV-25
Infopilt Metsloomakaitse ....................................................................................... IV-26
Jalaltlõike heedri töölaiuse seadistamine .............................................................. IV-26
Tõsteseadme reguleerimise seadistamine ............................................................ IV-27
Nugade arvu seadistamine .................................................................................... IV-27
Kliendiandmete loendur ......................................................................................... IV-28
Kliendiandmete välja (1) muutmine või uuendamine ............................................. IV-29
Arvesti sisse- või väljalülitamine ............................................................................ IV-29
Niiskuse mõõtmise aktiveerimine kliendiandmete loenduris ................................. IV-29
Kliendiarvesti kustutamine ..................................................................................... IV-30
Üleminek üldistele arvestitele (masinaandmete arvestid) ..................................... IV-30
Silomassi juurdevool.............................................................................................. IV-31
Maisipurustaja - vahekauguse seadistamine......................................................... IV-32
Menüütasemete lühiülevaade................................................................................ IV-33
Menüütaseme valimine.......................................................................................... IV-36
Peamenüü 1 "Seadistused" ................................................................................... IV-36
Menüü 1-1 "Parameetrid" ...................................................................................... IV-37
Menüü 1-3 "Ühikute süsteemi seadistamine" ........................................................ IV-39
Menüü 1-4 "PowerSplit" (lisavarustus) .................................................................. IV-40
Menüü 1-5 "Keel"................................................................................................... IV-42
Menüü 1-7 "Displei" ............................................................................................... IV-42
Menüü 1-7-1 Päev/öö-reþiim.................................................................................. IV-43
Menüü 1-7-2 Helisignaal ....................................................................................... IV-44
Menüü 1-7-4 Pöörlemissuund ................................................................................ IV-45
Menüü 1-7-5 Põhipildi väljade seadistused ......................................................... IV-46
Sisukord
4.7.11.1
4.7.12
4.7.13
4.7.14
4.8
4.8.1
4.8.2
4.8.3
4.9
4.9.1
4.9.2
4.9.3
4.9.4
4.9.4.1
4.9.4.2
4.9.4.3
4.9.4.4
4.9.4.5
4.9.4.6
4.9.4.7
4.9.4.8
4.9.5
4.9.6
4.9.7
4.9.8
4.9.9
4.9.10
NIR-andur niiskusemõõtmiseks ............................................................................. IV-47
Menüü 1-8 "Kuupäev/kellaaeg" ............................................................................. IV-48
Menüü 1-9 "Masinatega seotud töövõtja aadress" ................................................ IV-49
Menüü 1-10 "Joystick-Memory nupud" .................................................................. IV-50
Peamenüü 2 "Arvesti"............................................................................................ IV-51
Masinaandmete arvestid ...................................................................................... IV-51
Masina andmete loenduri lähtestamine ................................................................. IV-52
Vahetamine tasemele Kliendiandmete loendurid .................................................. IV-52
Peamenüü 3 "Hooldus" ......................................................................................... IV-53
Menüü 3-1 "Keskmäärdesüsteem" ........................................................................ IV-54
Menüü 3-2 "Teritamine/Vastulõiketera" .................................................................. IV-55
Menüü 3-3 "Pendelraami kalibreerimine ja tõsteseadme absoluutkõrgus" ............ IV-59
Menüü 3-4 "Autopiloodi kalibreerimine" ................................................................. IV-63
Kalibreerimisvaate valimine terminalis .................................................................. IV-65
Rooli pöördenurga anduri kalibreerimines ............................................................. IV-66
Reaandurite valik ................................................................................................... IV-67
Reaanduri kalibreerimine terasraamiga (kaheosalise EasyCollecti korral) ............ IV-67
Paindliku reaanduri kalibreerimine (kolmeosalise EasyCollecti korral) ................. IV-68
Rooliseadme klappide vasak/parem kalibreerimine (käsitsi) ................................. IV-69
Rooli klappide kalibreerimine vasakul/paremal (automaatne) ............................... IV-70
Masina pöörderingi kalibreerimine......................................................................... IV-72
Menüü 3-5 "Väljutustoru kalibreerimine" ................................................................ IV-74
Menüü 3-6 "Corn-Conditioner (maisipurusti) kalibreerimine" ................................. IV-77
Menüü 3-7 "Sissesööte/etteandeseadme kalibreerimine" ..................................... IV-79
Menüü 3-9 „Kividetektori RockProtect kalibreerimine“ .......................................... IV-84
Menüü 3-10 "Peasiduri kalibreerimine" .................................................................. IV-85
Menü 3-11 "Lisasilla hooldus"
(lisavarustus).......................................................................................................... IV-88
4.10
Peamenüü 4 "Teenindus" ....................................................................................... IV-89
4.10.1
Menüü 4-1 "Diagnostika" ....................................................................................... IV-89
4.10.1.1 Diagnostika jaoks vajalike, kuid täitmata vabastustingimuste näit ........................ IV-91
4.10.1.2 Võimalike rikete kuva diagnostika jaoks ................................................................ IV-92
4.10.2
Menüü 4-1-1 "Sissesööde" .................................................................................... IV-93
4.10.3
Menüü 4-1-2 "Etteandeseade" ............................................................................... IV-95
4.10.4
Menüü 4-1-3 "CAN-Bus" ........................................................................................ IV-97
4.10.5
Menüü 4-1-4 "Väljutustoru" .................................................................................. IV-100
4.10.6
Menüü 4-1-5 "Tõsteseade" .................................................................................. IV-103
4.10.7
Menüü 4-1-6 "Sõiduajam" .................................................................................... IV-108
4.10.8
Menüü 4-1-7 "Metallidetektor" .............................................................................. IV-112
4.10.9
Menüü 4-1-8 "Diiselmootor" ................................................................................. IV-114
4.10.10 Menüü 4-1-9 "Autopiloot"..................................................................................... IV-118
4.10.11 Menüü 4-1-10 "Autoscan".................................................................................... IV-120
4.10.12 Menüü 4-1-11 "Elektroonika" ............................................................................... IV-121
4.10.13 Menüü 4-1-12 "Töö" ............................................................................................ IV-123
4.10.14 Menüü 4-1-13 "Teritamine" .................................................................................. IV-126
4.10.15 Menüü 4-1-14 "Vastulõiketera" ............................................................................ IV-128
4.10.16 Menüü 4-1-15 "Corn-Conditioner" maisipurustaja ............................................... IV-130
4.10.17 Menüü 4-1-16 "Joystick" ...................................................................................... IV-131
4.10.18 Menüü 4-1-17 "Juhtimispuldi konsool" ................................................................ IV-132
4.10.19 Menüü 4-1-18 "Käsijuhtimine" ............................................................................. IV-134
Sisukord
4.10.20
4.10.21
4.10.22
4.11
4.12
4.13
4.13.1
4.13.2
4.13.3
4.13.4
4.14
4.14.1
4.14.2
4.15
4.15.1
4.15.2
4.15.3
4.15.4
4.15.5
4.16
4.16.1
4.17
4.18
4.18.1
4.18.2
4.18.3
Menüü 4-1-19 "Terminal" ..................................................................................... IV-135
Menüü 4-1-20 "RockProtect / kividetektori diagnostika" ...................................... IV-136
Menüü 4-1-21 "Niiskusdiagnostika" ..................................................................... IV-138
Menüü 4-2 "Vigade loetelu".................................................................................. IV-139
Menüü 4-3 "Teenindustase" ................................................................................. IV-143
Menüü 4-4 "Info" .................................................................................................. IV-144
Menüü 4-4-1 "Joystick" ........................................................................................ IV-144
Menüü 4-4-2 "Tarkvara" ....................................................................................... IV-145
Menüü 4-4-3 "Masin" ........................................................................................... IV-147
Menüü 4-4-8 "Tarkvarapakettide näit" ................................................................. IV-147
Menüü 5 "Põhipilt" ............................................................................................... IV-148
Veateade ............................................................................................................ IV-148
Infoteade ............................................................................................................. IV-149
Printeriühendus (lisavarustus) ............................................................................. IV-149
Kliendiandmete printimine ................................................................................... IV-149
Kliendiandmete väljaprintimise menüü ................................................................ IV-150
Kliendiandmete välja / väljade väljaprintimine ..................................................... IV-150
Põlluväljade loenduri seisundi / seisundite väljaprintimine .................................. IV-151
Printeri rikete kirjeldus ......................................................................................... IV-151
Terminali aku vahetamine .................................................................................... IV-152
Aku vahetamine ................................................................................................... IV-152
Valige menüü "Constant Power piirkoormuse reguleerimise seadistamine"
(lisavarustus) ....................................................................................................... IV-153
Saagiarvestussüsteem CropControl .................................................................... IV-156
Süsteemi CropControl kasutamine juhtterminaliga Beta ..................................... IV-156
Juhtterminali Beta monteerimine ......................................................................... IV-156
Juhtterminal Beta ................................................................................................. IV-157
4.18.3.1
4.18.3.2
Ülevaade .......................................................................................................................... IV-157
Nuppude kirjeldus ............................................................................................................ IV-158
4.18.4
4.18.6
Töövalmidus......................................................................................................... IV-158
Põhipilt ................................................................................................................ IV-160
4.18.6.1
Softkey põhipilt................................................................................................................. IV-160
4.18.7
4.18.8
4.18.9
4.18.10
Põhipildi näit......................................................................................................... IV-161
Saagiarvesti käivitamine / peatamine .................................................................. IV-162
Kaalumisprotsess ja kalibreerimine ..................................................................... IV-163
Menüütasand ....................................................................................................... IV-164
4.18.10.1 Ülevaade .......................................................................................................................... IV-164
4.18.10.1.1 Menüütaseme valimine ...................................................................................................................IV-164
4.18.10.2 Peamenüü 1 "Seadistused" ............................................................................................. IV-165
4.18.10.2.1
4.18.10.2.2
4.18.10.2.3
4.18.10.2.4
Menüü 1-1 "Siirdeanduri kalibreerimine" .........................................................................................IV-166
Menüü 1-2 "Surveanduri kalibreerimine".........................................................................................IV-167
Menüü 1-3 "Minimaalse väljaulatuvuse seadistamine" ...................................................................IV-169
Menüü 1-4 "Kontrast" ......................................................................................................................IV-170
4.18.10.3 Peamenüü 2 "Saagiarvesti" ............................................................................................. IV-172
4.18.10.3.1
4.18.10.3.2
4.18.10.3.3
4.18.10.3.4
4.18.10.3.5
"Saagiarvesti" ..................................................................................................................................IV-172
Väärtuste printimine ........................................................................................................................IV-172
Väärtuste kustutamine ....................................................................................................................IV-172
Kaalutud massi sisestamine............................................................................................................IV-173
Kalibreerimisrfaktori vahetu sisestamine.........................................................................................IV-175
4.18.10.4 Peamenüü 4 "Teenindus"................................................................................................. IV-176
4.18.10.4.1 Menüü 4-2 "Anduri test käsitsi" .......................................................................................................IV-176
4.18.10.4.2 Menüü 4-5 "Kehtivad alarmid".........................................................................................................IV-179
4.18.10.4.3 Peamenüü 5 "Info" ..........................................................................................................................IV-179
Sisukord
4.19
4.20
Alarminäit............................................................................................................. IV-180
Süsteemi CropControl kasutamine KRONE CCI 200 juhtterminali või
KRONE Delta juhtterminali abil ........................................................................... IV-182
5
Juhikabiin ............................................................................................ V-1
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.15.1
5.15.2
5.15.3
5.15.4
5.15.5
5.15.6
5.15.7
5.15.8
5.16
5.17
5.18
5.18.1
5.18.2
5.18.3
5.19
Juhikabiini redel ........................................................................................................ V-1
Kabiini ukse avamine................................................................................................ V-1
Õhkvedrustusega komfortiste .................................................................................... V-2
Roolisamba reguleerimine ........................................................................................ V-7
Hoiulaegas esmaabikarbi/kasutusjuhendi jaoks........................................................ V-8
Instruktori iste .......................................................................................................... V-8
Sisemine tahavaatepeegel ....................................................................................... V-8
Jahutuskast .............................................................................................................. V-8
Päikesekaitse ........................................................................................................... V-9
Välimised tahavaatepeeglid...................................................................................... V-9
Avariiväljapääs ....................................................................................................... V-10
Esiklaasipuhasti ...................................................................................................... V-11
Klaasipesur - esiklaas............................................................................................. V-11
Külgmised klaasipuhastid ...................................................................................... V-11
Klimatronik / küte .................................................................................................... V-12
Juht- ja näiduelemendid .......................................................................................... V-12
Seadme sisselülitamine .......................................................................................... V-13
Kabiinitemperatuuri reguleerimine ......................................................................... V-13
Kliimaseadme sisse- / väljalülitamine ....................................................................... V-14
REHEAT reþiimi sisse- / väljalülitamine .................................................................. V-14
Uduvastase ventilaatori käsitsi reguleerimine ......................................................... V-15
Temperatuurinäidu ümberlülitamine Fahrenheiti kraadide süsteemile .................... V-15
Rikete näit displeil ................................................................................................... V-16
Reguleeritavad düüsid, tuuleklaasi puhurid ............................................................ V-17
Raadio paigaldamine .............................................................................................. V-17
Astmed ................................................................................................................... V-18
Pääs radiaatoriruumi ............................................................................................... V-18
Pääs mootoriruumi .................................................................................................. V-19
Turvalukustusega luugid ......................................................................................... V-19
Valvekaamera monitori (lisavarustus) reguleerimine .............................................. V-19
6
Valgustus ............................................................................................ VI-1
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
Suunatuli, ohutuled ja pidurituli................................................................................ VI-1
Gabariidituli.............................................................................................................. VI-2
Lähituli ..................................................................................................................... VI-3
Töötuled...................................................................................................................VI-4
Vilkurid ..................................................................................................................... VI-6
Tagurdustuli ............................................................................................................. VI-6
Salongi sisevalgusti ................................................................................................. VI-7
6.8
Multifunktsionaalse hoova valgustus .............................................. VI-7
7
Kasutuselevõtmine ........................................................................... VII-1
7.1
7.1.1
7.1.2
Igapäevane ülevaatus ............................................................................................ VII-1
Mustusesade mootori- ja masinaruumis ................................................................. VII-2
Mootori õlitaseme kontroll....................................................................................... VII-3
Sisukord
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6
7.1.7
7.1.8
7.1.9
7.1.10
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7
7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.4.4
7.4.5
7.4.6
7.4.7
7.4.8
7.4.9
7.4.10
7.4.11
7.4.12
7.4.13
7.4.14
7.4.15
7.4.16
7.4.17
7.4.18
7.4.19
7.4.20
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.3.1
7.5.3.2
7.5.3.3
7.5.3.4
7.5.4
Hüdraulika õlitaseme kontroll ................................................................................. VII-3
Mootori jahutusvedeliku taseme kontrollimine ........................................................ VII-3
Keskmäärdesüsteemi kontrollimine ........................................................................ VII-4
Rehvid .................................................................................................................... VII-4
Valgustusfunktsioon................................................................................................ VII-4
Jalgpiduri kontrollimine .......................................................................................... VII-4
Kütusetase.............................................................................................................. VII-4
Peegli ja monitori reguleerimine valvekaamera järgi (lisavarustus)........................ VII-5
Kütusesüsteem ....................................................................................................... VII-5
Kütus ...................................................................................................................... VII-5
Tankimine ............................................................................................................... VII-5
Kütusesüsteemi ventileerimine ............................................................................... VII-5
Mootori töö.............................................................................................................. VII-6
Mootori sissesõitmine ............................................................................................. VII-6
Enne mootori käivitamist ........................................................................................ VII-6
Mootori käivitamine................................................................................................. VII-7
Käivitamine madalatel temperatuuridel .................................................................. VII-8
Käivitamine abiakuga ............................................................................................. VII-8
Mootori väljasuretamine ......................................................................................... VII-8
Mootori seiskamine................................................................................................. VII-8
Sõidureþiim ............................................................................................................. VII-9
Sõidureþiimi puudutav üldinfo................................................................................. VII-9
Rooliseade.............................................................................................................. VII-9
Mootori käivitamine............................................................................................... VII-10
Tööreþiim Maantee/põld ....................................................................................... VII-10
Sõiduajami sisselülitamine ................................................................................... VII-10
Seisupiduri vabastamine ...................................................................................... VII-10
Sõidupidur ............................................................................................................ VII-11
Kiirendusfunktsiooni reguleerimine ........................................................................ VII-11
Edasisuunas sõitmine........................................................................................... VII-11
Tagasisuunas sõitmine.......................................................................................... VII-12
Kiirstopp ................................................................................................................ VII-12
Sõidusuuna kiire muutmine (kiirreverseerimine) ................................................... VII-12
Tempomaat ........................................................................................................... VII-13
Constant Power piirkoormuse reguleerimise seade (lisavarustus) ....................... VII-14
Autopiloot .............................................................................................................. VII-15
Traction Control/Libistuse kontroll ......................................................................... VII-17
Libistuse kontrolli tundlikkuse ümberlülitamine ..................................................... VII-17
Hüdrostaatiline süsteem ....................................................................................... VII-17
Pukseerimine ........................................................................................................ VII-17
Masina seismajätmine (parkimine) ....................................................................... VII-20
Töötamine etteandeseadmetega .......................................................................... VII-21
Adapterraami kohandamine ................................................................................. VII-21
Pendelraam .......................................................................................................... VII-22
Etteandeseadme paigaldamine ja mahavõtmine ................................................. VII-23
Etteandeseadme paigaldamine ............................................................................ VII-23
Hüdrovoolikute ühendamine ................................................................................ VII-24
Etteandeseadme mahavõtmine ............................................................................ VII-26
Etteandeseadme seismajätmine ........................................................................... VII-27
Tagaraskuse paigaldamine ................................................................................... VII-27
Sisukord
7.5.5
7.5.6
7.5.7
7.5.7.1
7.5.7.2
7.5.7.3
7.5.7.4
7.5.7.5
7.5.7.6
7.6
7.6.1
7.6.2
7.7
7.8
7.9
Hekseldi hüdraulika seadistamine ........................................................................ VII-29
Tõsteseadme justeerimine ................................................................................... VII-30
Ümberehitamine rohukanalist maisipurustajaks ................................................... VII-32
Ettevalmistustööd enne tööde alustamist rohukanalil - Maisipurustaja................. VII-32
Kraanaühenduslapatsi väljakeeramine ................................................................. VII-34
Rohukanali mahavõtmine ..................................................................................... VII-34
Rohukanali paigaldamine...................................................................................... VII-37
Maisipurustaja paigaldamine ............................................................................... VII-41
Maisipurustaja mahavõtmine ............................................................................... VII-47
Haagisereþiim ....................................................................................................... VII-49
Haakeriista ühendamine ....................................................................................... VII-50
Võtke haakeriist lahti ............................................................................................ VII-52
Numbrimärk .......................................................................................................... VII-54
Täiendava silokindlustuslisandi dosaatori ühendamine (väline) ........................... VII-54
Kaasasolevad pistikud olenevalt silokindlustuslisandi dosaatori ehitusest ...................
(sisene/väline)..................................................................................................... VII-55
8
Kasutamine....................................................................................... VIII-1
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.2.5
8.2.6
8.2.7
8.3
8.3.1
8.3.2
8.4
8.4.1
8.4.2
Maanteel sõitmine ................................................................................................. VIII-1
Transpordiasend .................................................................................................... VIII-2
Enne sõidu alustamist ........................................................................................... VIII-3
Sõitmine................................................................................................................. VIII-4
Põllureþiim ............................................................................................................. VIII-5
Põllure iim kallakul töötades ................................................................................ VIII-5
Töötamine kõrgepingeliinide piirkonnas ................................................................ VIII-7
Tõsteseade ............................................................................................................ VIII-7
Sissesööte/etteandeseade .................................................................................. VIII-10
Hekslipikkuse ja väljutustoru seadistamine ......................................................... VIII-11
Juhised rohumassi voolu optimeerimiseks .......................................................... VIII-13
Hekslinugade teritamine ...................................................................................... VIII-22
Sissesööteagregaadi juures olev puhur ............................................................. VIII-25
Puhuri töötamisaegade seadistamine ................................................................. VIII-25
Funktsioonitesti läbiviimine ja seadistatud aegade kontrollimine ........................ VIII-25
Lisasilla automaatikafunktsioon (valikseade) ...................................................... VIII-26
Automaatikafunktsiooni "Lisasilla tõstmine" kontrollimine ................................... VIII-26
Automaatikafunktsiooni "Lisasilla langetamine" kontrollimine ............................. VIII-26
9
Hooldus............................................................................................... IX-1
9.1
9.2
9.3
9.3.1
9.3.2
9.3.3
9.3.4
9.3.5
9.3.6
9.3.7
9.3.8
9.3.9
Erilised ohutusjuhised.............................................................................................. IX-1
Üldosa ..................................................................................................................... IX-1
Sisseandesüsteemi hooldus ................................................................................... IX-2
Sissesööteseadme korpuse mahavõtmine .............................................................. IX-2
Sissesööteseadme korpuse paigaldamine................................................................. IX-6
Sissesööteseadme korpuse allalaskmine................................................................ IX-7
Allalastud või väljatõstetud tõsteseadme hooldustööd ............................................ IX-7
Teritusseadme reguleerimine või uuendamine ........................................................ IX-8
Hekslinugade reguleerimine või asendamine ........................................................ IX-10
Töötamine poole nugade arvuga ........................................................................... IX-15
Vastulõiketera ümberpööramine või vahetamine................................................... IX-15
Eelpressivaltside transportöörliistud ...................................................................... IX-17
Sisukord
9.3.10
9.3.11
9.3.12
9.4
9.4.1
9.5
9.5.1
9.5.2
9.5.3
9.5.4
9.5.5
9.5.6
9.5.7
9.5.8
9.6
9.6.1
9.6.2
9.6.3
9.7
9.7.1
9.7.2
9.7.3
9.7.4
9.7.5
9.7.6
9.8
9.8.1
9.8.2
9.9
9.10
9.11
9.11.1
9.11.2
9.11.3
9.11.4
9.12
9.12.1
9.12.2
9.12.3
9.12.4
9.13
9.13.1
9.14
9.14.1
9.14.2
9.14.3
9.14.4
9.14.5
9.14.6
Puhasti - silevaltsi seadistamine ............................................................................ IX-18
Pressvaltsi - puhasti seadistamine......................................................................... IX-19
Sissesööteseadme korpuse pingutusvedrude seadistamine ................................. IX-20
Koristatava rohumassi liikumistee ......................................................................... IX-20
Koristatava rohumassi liikumistee juurdepääsukohad .......................................... IX-20
Mootori hooldus ..................................................................................................... IX-23
Hoolduse ülevaade (MAN) Väljavõte..................................................................... IX-23
Olulised hooldusjuhised......................................................................................... IX-24
Kütusesüsteem ...................................................................................................... IX-25
Kütuse jämefilter/veeseparaator ............................................................................ IX-26
Kütusefilter............................................................................................................. IX-26
Mootoriõli ............................................................................................................... IX-28
Jahutussüsteem .................................................................................................... IX-29
Õhufilter ................................................................................................................. IX-31
Hüdraulika hooldamine .......................................................................................... IX-33
Erilised ohutusjuhised............................................................................................ IX-33
Töö- ja pidurdushüdraulika süsteem ..................................................................... IX-33
Hüdroõli paak ........................................................................................................ IX-35
Hooldus Käigukast................................................................................................. IX-37
Õlitaseme kontroll ja õlivahetus mootoriajami käigukastis .................................... IX-37
Õlitaseme kontroll ja õlivahetus jaotuskastis ......................................................... IX-40
Alumise valtsi käigukasti õlitaseme kontroll ja õlivahetus...................................... IX-41
Ülemise valtsi käigukasti õlitaseme kontroll ja õlivahetus ..................................... IX-42
Õlitaseme kontroll ja õlivahetus väljutustoru torni käigukastis. ............................. IX-42
Õlitaseme kontroll ja õlivahetus ratta ülekannetes ............................................. IX-43
Hooldamine - Rihmajamid ..................................................................................... IX-45
Rihmaratas ja veorihm........................................................................................... IX-45
Sõeltrumli ajam ...................................................................................................... IX-46
Klaasipesur ............................................................................................................ IX-46
Tulekustuti ............................................................................................................. IX-46
Rehvid ................................................................................................................... IX-47
Rehvide kontrollimine ja hooldus ........................................................................... IX-47
Rehvide paigaldamine ........................................................................................... IX-48
Ratta kinnitamine ................................................................................................... IX-48
Rehvide vahetamine .............................................................................................. IX-48
Hooldus - Elektriosa .............................................................................................. IX-49
Aku pealüliti............................................................................................................ IX-49
Akud ....................................................................................................................... IX-49
Valgustus ............................................................................................................... IX-50
Juhtseadmed ja kaitsmed ...................................................................................... IX-51
Hooldus - Suruõhuseade ....................................................................................... IX-60
Suruõhu reservuaar ............................................................................................... IX-60
Hooldus - Kliimaseade ja küte ................................................................................ IX-60
Spetsiaalsed ohutusjuhised ................................................................................... IX-60
Kliimaseadme koostisosad .................................................................................... IX-61
Külmutusaine andmeleht R 134a (väljavõte) ......................................................... IX-61
Tehnilised andmed ................................................................................................. IX-61
Külmutusaine ......................................................................................................... IX-62
Survelüliti ............................................................................................................... IX-62
Sisukord
9.14.7
9.14.8
9.14.9
9.15
9.16
9.17
9.18
9.11.1
9.18.2
9.18.3
9.19
9.20
9.21
9.21
Välisõhufilter ja ringlusõhu sõel (kabiin)................................................................. IX-62
Külmutusaine taseme ja vastuvõtja/kuivati täitekoguse kontrollimine.................... IX-63
Kondensaator ........................................................................................................ IX-64
Keskmäärdesüsteemi hooldus (BEKA-MAX) ........................................................ IX-65
Määrdeaine............................................................................................................ IX-71
Määrdeplaan.......................................................................................................... IX-72
Silokindlustuslisandi seade (lisavarustus) ............................................................. IX-74
Spetsiaalsed juhised silokindlustuslisandite kasutamiseks ..................................... IX-74
Silokindlustuslisandi seadme puhastamine ........................................................... IX-74
Silokindlustuslisandi doseerimiskogus ................................................................... IX-74
Vints....................................................................................................................... IX-75
Haakeseadis .......................................................................................................... IX-76
Pidurid ................................................................................................................... IX-77
Hooldusplaan......................................................................................................... IX-78
10
Parameetrite loetelu............................................................................ X-1
A-1
Internse silokonservandi sõlme kasutamine ................................... A-1
A2
Veateated ........................................................................................... A2-1
Üldosa
1
Üldosa
Kasutusjuhend sisaldab olulisi viiteid kasutamise ja
hoolduse kohta, millest tuleb kinni pidada. Seepärast
peab teenindav personal seda kasutusjuhendit enne
töö alustamist ja masina kasutuselevõttu tingimata
lugema ning see peab olema teenindavale personalile
kättesaadav.
1.2.4
Märgistus
Tüübisilt
Masina andmed on toodud tüübisildil (1). See asub
masina paremal eesmisel küljel.
Järgida tuleb mitte ainult ohutustehnika põhipunkti all
toodud üldiseid ohutusjuhiseid, vaid ka teiste põhipunktide all toodud spetsiaalseid ohutusjuhiseid.
1.1 Kasutuseesmärk
Iseliikuva hekseldiga BiG X on võimalik tehasepoolselt
ettenähtud seadmete abil koguda ja hekseldada kõrre- ja lehemassi, maisi ja muud varrelist rohumassi.
1.2 Toote andmed
1.2.1
Käesolev kasutusjuhend kehtib iseliikuvale hekseldile
BiG X.
1.2.2
1
Üldosa
Tootja aadress
Maschinenfabrik Bernard KRONE
GmbH
Heinrich-Krone-Straße 10
D – 48480 Spelle
Typ
Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH
Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle (Germany)
Telefon: 0 59 77/935-0
Telefaks: 0 59 77/935-339
E-mail: [email protected]
1.2.3
BX
Ohne
Erntevorsatz
-1
Baujahr:
EasyFlow
3001
Mit Erntevorsatz
EasyCollect
753
EasyCollect
7500 / 903
Zul. Gesamtgewicht :
Zul. Achslast vorn :
Zul. Achslast hinten :
Made in Germany
Tõend
EL vastavusdeklaratsioon
vastavalt EÜ direktiivile
Vaata tiitellehe pöördel
BIG X 1100
:
Fahrzeugident-Nr. :
BX500067_2
Tüüp
Sõiduki
ID-number
Ehitusaasta
Paagi täiteava
korgi võtme nr
Kogu märgistus on samaväärne
dokumendiga, seda ei või kahjustada
ega muuta loetamatuks!
I-1
Üldosa
Sõiduki raaminumber
Sõiduki raaminumber asub parempoolse tagumise
ratta rattakoopas.
BX100370_1
1.2.5
Andmed, mis on vajalikud küsimuste esitamisel ja tagavaraosade
tellimisel
Küsimuste korral masina kohta ja tagavaraosade
tellimisel tuleb anda tüübitähis, masina ID-number ja
vastava masina ehitusaasta.
Originaalvaruosad ja tootja poolt autoriseeritud lisavarustus tagavad Teie
julgeoleku. Muude varuosade kasutamisest tulenevate tagajärgede korral
tootja ei vastuta.
1.2.6
Sihipärane kasutamine
Iseliikuv hekseldi "BiG X" on valmistatud eranditult
tavapäraseks kasutamiseks põllumajandus- või sellelaadsetel töödel (sihipärane kasutamine).
Kõik muud sellest erinevad kasutused loetakse mittesihipäraseks. Sellest tulenevate kahjude eest ei vastuta tootja, vaid ainult kasutaja.
Sihipärase kasutamise hulka kuulub ka tootja poolt
ettenähtud käitamis-, hooldus- ja korrashoiutööde
tingimustest kinnipidamine.
Masina omavoliline modifitseerimine vabastab tootja
vastutusest ja kahjude hüvitamise kohustusest.
I-2
Üldosa
1.2.7 Tehnilised andmed
1.2.7.1 Masinatüübid
Tüüp
BiG X 600
Mootori tootja
MAN
Mootori tüüp
D 2868
Mootori sertifitseeritud võimsus (ECE R120)
KW/HJ
570/775
Hekseldi maksim kestusvõimsus X Power
KW/HJ
441/600
Silinder
Mootori töömaht
V-8
l
16,2
Eesmise koristusseadme ajam
hüdrauliline, sujuv
Sissesööte-/eelpressivaltsid
6
Sissesöötevaltside ajam
hüdrauliline
Lõikepikkus
mm
5 - 29/4 - 21/2,5 - 15
Hekseldustrumli laius
mm
800
Läbimõõt
mm
660
Pöörete arv
p/min
1.190
Nugade paigutus / nugade arv
V-kujuliselt 20/28/40
lõiget/min
11.900/16.660/23.800
Väljustuse pöördeala
Laadimiskaare kõrgus
210°
mm
umb 6 000
Sõiduajam
Vmaksim kui moot pöör arv
1550 p/min
hüdrostaatiline
40 km/h
km/h
Neliveo ajam
standardvarustus
Vedruga juhtsild
standardvarustus
Mugavuskabiin koos sõidukijuhi infosüsteemiga
standardvarustus
Kliimaseade
standardvarustus
Õhkiste
standardvarustus
Alusraam
4 ratast
Otseajam aksiaalkolvimootorite ja planetaarülekannete kaudu
Veosilla rehvide komplekt
Õhurõhku vt peatükk Hooldus - Rehvid
Profiil
710/75 R 34
650/75 R 32
800/65 R 32
800/70 R 38
900/60 R 32
900/60 R 38
Juhtsilla rehvide komplekt
Profiil
540/65 R30
600/70 R 28
710/60 R30
710/55 R30 ainult USA
(Maksim ballastimine 3650 kg kiirusel 40km/h / 25mph)
Õhurõhku vt peatükk Hooldus - Rehvid
Rattamutrite pingutusmoment
Hüdrostaatiline sõiduajam (kiirused)
Sõidupumbad (topeltpump)
Nm
510 veosild / 270 juhtsild
Põllurežiim:
Maanteel sõitmine:
0 kuni 25 km/h sujuv
0 kuni 40 km/h sujuv
Töömaht 145 ccm surve 490 baari
Rattamootorid, ees
sujuv 0-115 ccm
Rattamootorid, taga
sujuv 0-62 ccm
Sissesöötepump
Hüdromootor sissesööte ajam
Etteandeseade pump
Hüdromootor etteandeseadme ajam
Töömaht 105 ccm surve 430 baari
Töömaht 75 ccm
Töömaht 75 ccm surve 430 baari
Töömaht 75 ccm
I-3
Üldosa
Tüüp
BiG X 700 -1
Mootori tootja
MAN
Mootori tüüp
D 2868
Mootori sertifitseeritud võimsus (ECE R120) KW/HJ
570/775
Hekseldi maksim kestusvõimsus X Power
KW/HJ
492/669
Hekseldi maksim kestusvõimsus Eco Power KW/HJ
374/509
Silinder
V-8
Mootori töömaht l
16,2
Eesmise koristusseadme ajam
hüdrauliline, sujuv
Sissesööte-/eelpressivaltsid
6
Sissesöötevaltside ajam
Lõikepikkus
hüdrauliline
mm
Hekseldustrumli laius
Läbimõõt
mm
Pöörete arv
p/min
5 - 29/4 - 21/2,5 - 15
mm
800
660
1.190
Nugade paigutus / nugade arv
V-kujuliselt 20/28/40
lõiget/min
11.900/16.660/23.800
Väljustuse pöördeala
Laadimiskaare kõrgus
210°
mm
umb 6 000
Sõiduajam
hüdrostaatiline
Vmaksim kui moot pöör arv
1550 p/min
km/h
40 km/h
Neliveo ajam
standardvarustus
Vedruga juhtsild
standardvarustus
Mugavuskabiin koos sõidukijuhi infosüsteemiga
standardvarustus
Kliimaseade
standardvarustus
Õhkiste
standardvarustus
Alusraam
4 ratast
Otseajam aksiaalkolvimootorite ja planetaarülekannete kaudu
Veosilla rehvide komplekt Profiil
Õhurõhku vt peatükk Hooldus - Rehvid
Juhtsilla rehvide komplekt Profiil
Õhurõhku vt peatükk Hooldus - Rehvid
Rattamutrite pingutusmoment
Nm
Hüdrostaatiline sõiduajam (kiirused)
Sõidupumbad (topeltpump)
710/75 R 34
650/75 R 32
800/65 R 32
800/70 R 38
900/60 R 32
900/60 R 38
540/65 R30
600/70 R 28
710/60 R30
710/55 R30 ainult USA
(Maksim ballastimine 3650 kg kiirusel 40km/h / 25mph)
510 veosild / 270 juhtsild
Põllurežiim:
0 kuni 25 km/h sujuv
Maanteel sõitmine:
0 kuni 40 km/h sujuv
Töömaht 145 ccm surve 490 baari
Rattamootorid, ees
sujuv 0-115 ccm
Rattamootorid, taga
sujuv 0-62 ccm
Sissesöötepump
Hüdromootor sissesööte ajam
Etteandeseade pump
Hüdromootor etteandeseadme ajam
I-4
Töömaht 105 ccm surve 430 baari
Töömaht 75 ccm
Töömaht 75 ccm surve 430 baari
Töömaht 75 ccm
Üldosa
Tüüp
BiG X 850 -1
Mootori tootja
MAN
Mootori tüüp
D 2862
Mootori sertifitseeritud võimsus (ECE R120) KW/HJ
625/850
Hekseldi maksim kestusvõimsus X Power
KW/HJ
607/825
Hekseldi maksim kestusvõimsus Eco Power KW/HJ
469/638
Silinder
V-12
Mootori töömaht l
24,2
Eesmise koristusseadme ajam
hüdrauliline, sujuv
Sissesööte-/eelpressivaltsid
6
Sissesöötevaltside ajam
Lõikepikkus
hüdrauliline
mm
Hekseldustrumli laius
Läbimõõt
mm
Pöörete arv
p/min
5 - 29/4 - 21/2,5 - 15
mm
800
660
1.245
Nugade paigutus / nugade arv
V-kujuliselt 20/28/40
lõiget/min
12.450/17.430/24.900
Väljustuse pöördeala
Laadimiskaare kõrgus
210°
mm
umb 6 000
Sõiduajam
hüdrostaatiline
Vmaksim kui moot pöör arv
1550 p/min
km/h
40 km/h
Neliveo ajam
standardvarustus
Vedruga juhtsild
standardvarustus
Mugavuskabiin koos sõidukijuhi infosüsteemiga
standardvarustus
Kliimaseade
standardvarustus
Õhkiste
standardvarustus
Alusraam
4 ratast
Otseajam aksiaalkolvimootorite ja planetaarülekannete kaudu
Veosilla rehvide komplekt Profiil
Õhurõhku vt peatükk Hooldus - Rehvid
Juhtsilla rehvide komplekt Profiil
Õhurõhku vt peatükk Hooldus - Rehvid
Rattamutrite pingutusmoment
Nm
Hüdrostaatiline sõiduajam (kiirused)
Sõidupumbad (topeltpump)
710/75 R 34
650/75 R 32
800/65 R 32
800/70 R 38
900/60 R 32
900/60 R 38
540/65 R30
600/70 R 28
710/60 R30
710/55 R30 ainult USA
(Maksim ballastimine 3650 kg kiirusel 40km/h / 25mph)
510 veosild / 270 juhtsild
Põllurežiim:
0 kuni 25 km/h sujuv
Maanteel sõitmine:
0 kuni 40 km/h sujuv
Töömaht 145 ccm surve 490 baari
Rattamootorid, ees
sujuv 0-115 ccm
Rattamootorid, taga
sujuv 0-62 ccm
Sissesöötepump
Hüdromootor sissesööte ajam
Etteandeseade pump
Hüdromootor etteandeseadme ajam
Töömaht 105 ccm surve 430 baari
Töömaht 75 ccm
Töömaht 75 ccm surve 430 baari
Töömaht 75 ccm
I-5
Üldosa
Tüüp
BiG X 1100 -1
Mootori tootja
MAN
Mootori tüüp
D 2862
Mootori sertifitseeritud võimsus (ECE R120) KW/HJ
793/1.078
Hekseldi maksim kestusvõimsus X Power
758/1.031
KW/HJ
Hekseldi maksim kestusvõimsus Eco Power KW/HJ
469/638
Silinder
V-12
Mootori töömaht l
24,2
Eesmise koristusseadme ajam
hüdrauliline, sujuv
Sissesööte-/eelpressivaltsid
6
Sissesöötevaltside ajam
Lõikepikkus
hüdrauliline
mm
Hekseldustrumli laius
Läbimõõt
mm
Pöörete arv
p/min
5 - 29/4 - 21/2,5 - 15
mm
800
660
1.245
Nugade paigutus / nugade arv
V-kujuliselt 20/28/40
lõiget/min
12.450/17.430/24.900
Väljustuse pöördeala
Laadimiskaare kõrgus
210°
mm
umb 6 000
Sõiduajam
hüdrostaatiline
Vmaksim kui moot pöör arv
1550 p/min
km/h
40 km/h
Neliveo ajam
standardvarustus
Vedruga juhtsild
standardvarustus
Mugavuskabiin koos sõidukijuhi infosüsteemiga
standardvarustus
Kliimaseade
standardvarustus
Õhkiste
standardvarustus
Alusraam
4 ratast
Otseajam aksiaalkolvimootorite ja planetaarülekannete kaudu
Veosilla rehvide komplekt Profiil
Õhurõhku vt peatükk Hooldus - Rehvid
Juhtsilla rehvide komplekt Profiil
Õhurõhku vt peatükk Hooldus - Rehvid
Rattamutrite pingutusmoment
Nm
Hüdrostaatiline sõiduajam (kiirused)
Sõidupumbad (topeltpump)
710/75 R 34
650/75 R 32
800/65 R 32
800/70 R 38
900/60 R 32
900/60 R 38
540/65 R30
600/70 R 28
710/60 R30
710/55 R30 ainult USA
(Maksim ballastimine 3650 kg kiirusel 40km/h / 25mph)
510 veosild / 270 juhtsild
Põllurežiim:
0 kuni 25 km/h sujuv
Maanteel sõitmine:
0 kuni 40 km/h sujuv
Töömaht 145 ccm surve 490 baari
Rattamootorid, ees
sujuv 0-115 ccm
Rattamootorid, taga
sujuv 0-62 ccm
Sissesöötepump
Hüdromootor sissesööte ajam
Etteandeseade pump
Hüdromootor etteandeseadme ajam
I-6
Töömaht 105 ccm surve 430 baari
Töömaht 75 ccm
Töömaht 75 ccm surve 430 baari
Töömaht 75 ccm
Üldosa
H
1.2.7.2 Mõõtmed
L
B
BX850981_1
Pikkus P (mm)
Laius L (mm)
Kõrgus K (mm)
Vastavalt tüübile
min
maks
min
maks
min
maks
8335
9440
3000
3455
3920
4000
1.2.7.3 Etteandeseadmed
Masina külge saab paigaldada järgnevaid etteandeseadmeid:
Jalaltlõike heeder
X- Disc 6200
Maisiheeder
EasyCollect 6000
EasyCollect 7500
EasyCollect 9000
EasyCollect 753
EasyCollect 903
EasyCollect 1053
EasyCollect 603
Kogur
EasyFlow 300
EasyFlow 380
EasyCollect 450-2
EasyCollect 600-2
EasyCollect 750-2
EasyCollect 600-3
EasyCollect 750-3
EasyCollect 900-3
EasyCollect 1050-3
Etteandeseadme Kogur EasyFlow 380 kasutamine ei ole kõikides maades lubatud.
I-7
Üldosa
1.2.7.4 Haakeseadis
lubatud D-väärtus
78,2 kN
lubatud tugikoormus ühenduspunktis max 2.000 kg
max haakeriista mass
11.000 kg
Haakeseadis Itaaliale
lubatud tugikoormus ühenduspunktis
max 1500 kg
max haakeriista mass
6000 kg
1.2.7.5 Elektrisüsteemi tehnilised andmed
Generaatori võimsus
12 V / 270 A
Akude arv
2
Akupinge
12 V
Aku mahutavus
(2x) 135ampertundi
1.2.7.6 Masina vibratsiooniväärtused
Leitud väärtused jäävad allapoole tööohutuse määrusega 2002/44/EÜ kehtestatud väärtusi.
• Kohtvibratsiooniväärtused jäävad allapoole 2,5 m/
s².
• Üldvibratsioonide osas ei ületata häiretaset 0,5 m/
s².
1.2.7.7 Masina mürataseme andmed
Leitud väärtused määrati vastavalt EL direktiivile
2000/14/EÜ.
Masinatüüp
Müratase
BiG X 700 -1
75,7 dB
BiG X 1100 -1
76,6 dB
I-8
Üldosa
1.2.8
Kaalud
BiG X 600/700-1 (2 silda)
Ilma / koos koguri etMaisi etteandeseadmega
teandeseadmeta (-ga) EasyCollect EasyCollect EasyCollect EasyCollect
EasyFlow 3001
6000
7500
753
903
Lub kogukaal:
Lub sillakoormus ees:
Lub sillakoormus taga:
18.000 kg
11.500 kg
8.250 kg
20.550 kg
12.300 kg
8.250 kg
20.850 kg
12.600 kg
8.250 kg
20.850 kg
12.600 kg
8.250 kg
22.000 kg
13.000 kg
9.300 kg
BiG X 850-1/1100-1 (2 silda)
Koos etteandeseadmega
Lub kogukaal:
Lub sillakoormus ees:
Lub sillakoormus taga:
Ilma rohumassi etteandeseadmeta
EasyFlow 3001
18.000 kg
10.500 kg
9.300 kg
18.000 kg
11.500 kg
9.300 kg
EasyCollect 753 E a s y C o l l e c t
7500/903
22.500 kg
12.500 kg
10.000 kg
23.000 kg
13.000 kg
10.000 kg
BiG X 600/700-1 (3 silda)
Ilma etteandeseadmeta või koguri
etteandeseadmega
Lub kogukaal:
Lub sillakoormus ees:
Lub sillakoormus taga:
Lub sillakoormus lisasillal:
Maisi etteandeseadmega vastavalt varustusele
18.000 kg
11.500 kg
8.250 kg
21.300 - 21.700 kg
11.500 kg
8.250 kg
ei ole lubatud
1.950 kg
BiG X 850-1 (3 silda)
Ilma etteandeseadmeta
Lub kogukaal:
Lub sillakoormus ees:
Lub sillakoormus taga:
Koos etteandeseadmega
EasyFlow 300
EasyCollect 7500/753/903
18.000 kg
11.500 kg
9.300 kg
23.000 kg
11.500 kg
9.300 kg
18.000 kg
10.500 kg
9.300 kg
Lub sillakoormus lisasillal:
ei ole lubatud
2.200 kg
BiG X 1100-1 (3 silda)
Ilma etteandeseadmeta
Lub kogukaal:
Lub sillakoormus ees:
Lub sillakoormus taga:
Lub sillakoormus lisasillal:
18.000 kg
10.500 kg
9.300 kg
Maisi etteandeseadmega
EsyFlow 300 EasyCollect EasyCollect EasyCollect
7500
753
903
18.000 kg
11.500 kg
9.300 kg
ei ole lubatud
23.000 kg
11.500 kg
9.300 kg
2.200 kg
I-9
Üldosa
1.2.9
Kütused
Täitekogused
liitrit
Rafineeritud õlid
Margi tähistus
Diislikütuse paak
umb 960
Euroopa standard EN 590
DIN EN 590 (Saksamaa)
ASTM D 975 No. 1 D (USA)
BS 2869 Part 1 Class A 1
(Suurbritannia)
Järgige mootori tootja kütuseloendit!
Mootoriõli
*
Kasutage üksnes mootoriõlisid, mida on
lubatud kasutada MAN tehase standardi
kohaselt. Järgige mootori tootja kütuseloendit!
Hüdroõli
umb 150
HLP 46
Jahutusvedelik
umb 90 (BiG X 600/700-1)
umb 130 (BiG X 850-1/
BiG X 1100-1)
Antifriisi segamisvahekord
BiG X 600/700-1:
45 l:45 l
BiG X 850-1/1100-1:
65 l:65 l
Järgige mootori tootja kasutusjuhendit!
Käigukast
Mootori hõõrdetegur
umb 12,5
Käigukasti õli Mobil SHC 630
ISO viskoossusklass (220)
Jaotuskast
8,5
Käigukasti õli Mobil SHC 630
ISO viskoossusklass (220)
Valtsi käigukast, all
vasakul
umb 3,0
käigukasti õli API-GL4-SAE85W-90
Nurkülekanne
umb 0,5
käigukasti õli API-GL4-SAE85W-90
Valtsi käigukast,
üleval paremal
umb 3,0
Käigukasti õli API-GL4-SAE85W-90
Torni käigukast,
väljutustoru
1,5
Käigukasti õli Mobil Glygoyle 460
Ratta käigukast
ees u 3,0
taga u 1,5
Käigukasti õli Shell Spirax S4 CX 50
*
vt saatedokumente (MAN)
Kogu informatsioon, joonised ja tehnilised andmed selles kasutusjuhendis vastavad väljaandmise hetkel tehnika uusimale tasemele. Jätame
endale õiguse teha masinale igal ajal ja põhjustest
teavitamata konstruktsioonilisi muudatusi.
I-10
Biomäärded
Margi tähistus
HE 46 *
(tellimisel)
Üldosa
1.3 Ümberehitus esmaseks kasutuselevõtuks
1.3.1
Hoiatustahvlite paigaldamine tööasendisse
Kui hoiatustahvlid (2) olid transpordi ajaks paigaldatud
masinale ritta (a), tuleb need enne masina kasutuselevõtmist tööasendisse (b) paigaldada.
•
•
2
1
Keerake lahti hoiatustahvlite (2) hoidikute (1) kruviühendused paremal/vasakul.
Keerake hoiatustahvlid (2) paremale/vasakule ja
paigaldage tööasendis (b) hoidikute (1) külge.
Sobitage hoiatustahvlite asend rehvide
laiusega (võimalik 2 asendit).
BX851041
2
1
BX851042
1
2
BX851043
I-11
Üldosa
I-12
Ohutus
2
Ohutus
2.1 Juhiste märgistus kasutusjuhendis
Selles kasutusjuhendis on ohutusnõuanded, mille eiramine võib põhjustada inimeste vigastusi, tähistatud
üldise ohusümboliga:
Ohusümbolid DIN 4844 - W9 järgi
Üldised talitlusjuhised on tähistatud alljärgnevalt:
2.2 Ohutusjuhised ja töökaitsenõuded
2.2.1 Personali kvalifikatsioon ja koolitus
Iseliikuvat hekseldit BiG X tohivad kasutada, hooldada
ja korras hoida ainult isikud, kes on sellega tutvunud
ja informeeritud kõigist sellega kaasnevatest ohtudest.
Vastutus, pädevus ja personali järelevalve peab olema
omaniku poolt täpselt määratletud. Vastavate teadmiste puudumisel tuleb läbi viia personali koolitus ja
instrueerimine. Samuti peab omanik kindlaks tegema,
kas kogu kasutusjuhendiga tutvunud personal on
sellest ka täielikult aru saanud.
Remonditöid, mida selles kasutusjuhendis ei ole kirjeldatud, võivad teostada ainult autoriseeritud remonditöökojad.
2.2.2 Ohutusjuhiste eiramisega kaasnevad ohud
Otse masinale paigutatud viiteid tuleb tingimata järgida ja hoida täielikult loetavas seisukorras, vajaduse
korral asendada.
Ohutusjuhiste eiramine võib põhjustada kahju nii
inimestele ja masinale kui ka keskkonnale. Ohutusjuhiste eiramisel võib kaduda igasugune õigus kahjuhüvitusnõuete esitamisele.
Eraldi väljatooduna võib eiramine kaasa tuua näiteks
järgmiseid ohtusid:
– ohtlikust töötsoonist tingitud kahjud inimestele
– masina tähtsamate funktsioonide lakkamine
– ettenähtud hooldus- ja korrashoiumeetodite läbiviimise võimatuks muutumine
– inimeste ohustamine kokkupuutel mehaaniliste ja
keemiliste teguritega
– hüdroõli lekkimisest tekitatud kahjud keskkonnale
2.2.3 Ohuteadlik töötamine
Järgida tuleb kõiki selles kasutusjuhendis ära toodud ohutusjuhiseid, kehtivaid ettekirjutusi õnnetuste
ärahoidmiseks ning võimalikke ettevõttesiseseid töö- ,
kasutus- ja ohutuseeskirju.
Asjaomaste kutseliitude töötervishoiu- ja tööohutuse
eeskirjad on kohustuslikud.
Järgida tuleb sõiduki tootjapoolseid ohutusjuhiseid.
II-1
Ohutus
Üldkasutatavatel teedel liiklemisel tuleb kinni pidada
kõikidest seadusega kehtestatud eeskirjadest (Saksamaal liikluseeskirjad StVZO ja StVO).
13. Kontrollige ja paigaldage transpordivarustus nagu näiteks valgustus, hoiatusseadised ja vajadusel kaitseseadised!
Olla valmis hädajuhtumiteks. Selleks hoidke käepärast
tulekustutid ja esmaabikarbid.
Telefoni juures hoidke käepärast arstide ja tuletõrje
hädaabinumbrid.
14. Kaugjuhitavate seadmete juhtimisseadmed (köied,
ketid, hoovastik jne) peavad olema paigaldatud
nii, et need ei saaks üheski masina transpordi- või
tööasendis kontrollimatult liikuma hakata.
2.2.4 Ohutus- ja töökaitsenõudeid
15. Maanteedel sõitmiseks tuleb seadmed viia selleks
ettenähtud asendisse ja tootja nõuetele vastavalt
fikseerida!
1. Lisaks selles kasutusjuhendis ära toodud ohutustehnilistele nõuetele tuleb järgida ka üldisi ohutustehnilisi ja töökaitsenõudeid!
16. Sõitmise ajal on kabiinist lahkumine keelatud!
2. Paigaldatud hoiatussildid annavad äärmiselt olulisi
juhiseid tagamaks ohutut käitamist; nende järgimine on Teie ohutuse huvides!
17. Liikumiskiirus peab alati olema vastavuses kohalike oludega! Vältige tõusudel ja langustel ning
kallakutel sõitmisel järske pöördeid!
3. Üldkasutatavad teedel liiklemisel tuleb järgida
vastavaid kehtivaid eeskirju!
18. Masina sõidu-, juhtimis- ja pidurdusomadused
sõltuvad oluliselt paigaldatud või ühendatud seadmetest ja ballastkoormustest. Sellest tulenevalt
pidage silmas piisavat juhitavust ja pidurdusvõimet!
4. Enne töö alustamist tutvuge nii kõikide seadiste ja
nende juhtelementidega kui ka nende funktsioonidega. Töötamise ajal on seda teha liiga hilja!
5. Kasutaja riietus peab olema liibuv. Vältige avaraid
rõivaid. Rohumassi voo liikumise piirkonnas töötades kandke kindaid.
19. Kurvides sõitmisel tuleb arvestada seadme mõõtmetega ja/või inertsiga!
20. Seadmed võtta kasutusele ainult siis, kui kõik
kaitseseadised on paigaldatud ja kaitseasendis!
6. Tuleohutuse tagamiseks hoidke masin puhtana!
7. Enne käivitamist ja enne kasutuselevõttu kontrollige lähimat ümbrust! (Lapsed!) Tagage piisav
nähtavus!
21. Hoidke ohutusseadiseid heas seisukorras. Puuduvad või kahjustatud osad vahetada välja.
22. Töötsoonis viibimine on keelatud!
8. Instruktori istet võib kasutada eranditult ainult
instrueerimissõidu otstarbel. Muul ajal ei tohi masinal või juhikabiinis masina töötamise ajal viibida
peale juhi ühtegi isikut.
23. Ärge viibige väljutustoru pöörde- ja väljutusalas!
9. Seadmed tuleb ühendada nõuetekohaselt ja kinnitada ainult selleks ettenähtud seadise külge ning
kindlustada!
25. Välisjõuga (nt hüdrauliliselt) käitatavate masinaosade juures on muljumis- ja lõikeoht!
10. Külge- ja lahtiühendamisel viige tugimehhanismid
ettenähtud asendisse!
11. Lisaraskused kinnitage alati nõuetekohaselt selleks ettenähtud kinnituskohtadesse!
12. Järgige lubatud sillakoormusi, kogukaalu ja transportmõõtmeid!
II-2
24. Hüdraulilist pöördraami/tõsteseadet võib käitada
ainult juhul, kui nende pöördealas ei viibi inimesi!
26. Enne hekseldi juurest lahkumist langetage esiseadmed maapinnale, tõmmake seisupidur peale,
seisake mootor ja eemaldage süütevõti!
27. Hekseldi ja esiseadme vahel viibimine on lubatud
ainult juhul, kui sõiduki veeremise takistamiseks
on aktiveeritud seisupidur ja/või paigaldatud tõkiskingad!
Ohutus
2.2.5 Iseliikuv töömasin
2.2.6 Masina heksliagregaat
•
1. Üldkasutatavatel teedel sõitmisel tuleb kasutada
ohutulesid või vilkureid ning suuremõõtmelise
sõiduki tähiseid vastavalt kohalikele liikluseeskirjadele.
•
2. Sõiduki paremaks märgatavamaks muutmiseks
lülitage sisse valgustus.
•
3. Kontrollige ohutusseadiseid
4. Enne masina kasutamist kontrollige alati selle
sõidu- ja töökindlust.
Masina kaitseseadise all asuvad ohtlikud peenestusseadmed, mis peale ajami väljalülitamist jätkavad veel liikumist. Seepärast tuleb kuni kõikide
agregaatide seiskumiseni hoida masina suhtes
piisavat ohutusdistantsi.
Masina juures võib töid läbi viia alles pärast akustilise järeljooksusignaali lõppemist ja kui on näha, et
agregaadid seisavad.
Funktsioonist tingituna ei saa - eriti teritamise ajal
- kõiki lõiketrumli ja ajami pöörlevaid osi täielikult
varjata. Raskete vigastuste vältimiseks peavad teritamise ajal olema kõik kaitseseadised ja hoolduse
avaused suletud. Samuti ei tohi keegi lõiketrumli
piirkonnas viibida ega seda haarata.
5. Hekseldile tõustes ja sealt lahkumisel hoidke käetugedest kinni.
6. Platvormile inimeste kaasavõtmine on keelatud.
7. Maanteesõidul peab ohutuslüliti olema maanteeasendis, mis tagab, et kõik hüdraulikafunktsioonid peale rooliseadme ja pidurite on
deaktiveeritud.
8. Masinal on lubatud sõita vaid ettenähtud kiirusel.
9. Maanteel sõitmiseks viige tööseadmed transpordiasendisse ja lukustage vastavalt tootja nõuetele.
10. Mootori töötamisel kinnistes ruumides juhtige
heitgaasid eemale ja tagage piisav õhutus.
11. Kasutades käivitusvedelikku vältige läheduses
sädemete teket või lahtist leeki. Hoidke käivitusvedelik akudest ja elektrijuhtmetest eemal.
12. Kurvide läbimisel pöörake alati tähelepanu etteandeseadme laiusele ja faktile, et hekseldi tagaosa
pöördub väljapoole. Maapinna eripära mõjutab
hekseldi sõiduomadusi.
13. Ettevaatust lohkude, kraavide ja takistuste puhul,
kus on hekseldi ümbermineku oht. Eriti kehtib see
kallakul sõites.
2.2.7 Autopiloot
1. Autopilooti on lubatud kasutada ainult selleks
määratud otstarbel. Põhimõtteliselt võib seda kasutada ainult vabal põllusihil, eemal avalikest või
poolavalikest teedest ja õuealadest ning inimesi
mitte ohustades, järgnevatel kasutuseesmärkidel:
•
Automaatne hekseldi juhtimine
kui on tegemist varstaimedega.
2. Enne autopiloodi kasutuselevõtmist tuleb üle
vaadata kontrollitavate ohutusseadiste töökindlus
ja visuaalselt kontrollida kõikide sõlmede korrasolekut.
Selleks peab kasutaja toimima järgnevalt:
Kontrollige, kas autopiloot lülitub välja rooli
järsu liigutamise ja juhiistmelt lahkumise järel (istmelüliti kontakti kaudu).
Reaanduri, rooli pöördenurga seadme, nähtavate voolikute ning elektrijuhtmestiku nõuetekohase seisukorra kontroll - st puuduvad mehaanilised
kahjustused ja lekked.
3. Autopiloodi töö ajal ei tohi hekseldist 50 m raadiuses viibida ühtegi isikut.
4. Hekseldi juhikabiinist lahkumine autopiloodi töötamise ajal ei ole lubatud.
5. Autopiloodi töötamise ajal peab juht regulaarselt
kontrollima tööraja piiri ning sõiduriba, et ettejuhtuvate takistuste või tööraja piiri muutumisel hekseldi käsijuhtimine kohe üle võtta.
II-3
Ohutus
6. Pärast autopiloodi kasutamist ja enne põllult lahkumist tuleb autopiloot alati konsoolil oleva autopiloodi vabastuslüliti kaudu välja lülitada.
9. Enne seadmega töötamist kõrvaldage kohe ilmnenud kahjustused!
7. Keelatud on ohutuse seisukohast oluliste autopiloodi elementidega manipuleerida ja/või teha
muudatusi hüdrauliliste, elektriliste või elektrooniliste komponentide juures.
2.2.10 Hüdrosüsteem
8. Autopilooti võivad paigaldada ainult volitatud remonditöökojad.
2.2.8 Tööseadmed
1. Tähelepanu! Pärast ajami väljalülitamist inertsi
tõttu veel mõnda aega töötavast masinast tingitud
oht! Selle aja jooksul ärge lähenege seadmele.
Alles siis, kui masin on täielikult seiskunud, võib
selle kallal töötada.
2. Tööseadmeid võib puhastada, määrida või seadistada üksnes siis, kui ajam on välja lülitatud,
mootor seisab ja süütevõti on eemaldatud!
Helisignaal, mis järgneb peaajami väljalülitamisele ja annab märku seadme järelliikumisest, peab
olema lõppenud.
2.2.9 Kardaanvõll
1. Kasutada tohib ainult tootja poolt lubatud kardaanvõlle!
2. Kardaanvõlli kaitsetoru ja kaitselehter ning jõuvõtuvõlli kaitse - ka seadmepoolselt - peavad olema paigaldatud ja nõuetele vastavas seisukorras!
3. Transport- ja tööasendis jälgige kardaanvõlli ettenähtud kattumust!
4. Kardaanvõllide ühendamist ja lahtiühendamist
võib teostada ainult siis, kui jõuvõtuvõll on välja
lülitatud, mootor seisatud ja süütevõti eemaldatud!
5. Jälgige alati kardaanvõlli õiget paigaldust ja lukustust!
6. Kardaanvõlli kaitse tuleb kaasapöörlemise vältimiseks kettidega fikseerida!
7. Jõuvõtuvõlliga käitatavate seadmete või kardaanvõlli puhastamine, määrimine või seadistamine on
lubatud ainult siis, kui mootor on seisatud ja süütevõti eemaldatud!
8. Pange lahtihaagitud kardaanvõll ettenähtud kinnitusse!
II-4
1. Hüdrosüsteem on surve all!
Eriline ettevaatus survemahutitega hüdrosüsteemide juures. Survemahutitega hüdrosüsteem on
väga suure surve all!
Hüdrosüsteemi remonditöid võivad teostada ainult
spetsialiseeritud töökojad.
2. Hüdrosilindrite ja
-mootorite ühendamisel järgige hüdrovoolikute
ettenähtud ühendamist!
3. Hüdrovoolikute ühendamisel hekseldi hüdraulika
külge tuleb jälgida, et hüdraulika on mõlemalt
poolt survevaba!
4. Hekseldi ja esiseadme vahelistel hüdroühendustel peaks voolikud ja ühendusmuhvid olema
märgistatud, et vältida valestiühendamisi! Valesti
ühendamise korral tekib vastupidine funktsioon
(nt tõstmise asemel langetamine) - õnnetuseoht!
5. Kontrollige regulaarselt hüdrovoolikute seisukorda,
vananenud ja vigastatud voolikud vahetage välja!
Uued voolikud peavad vastama seadme tootja
poolt ette nähtud tehnilistele tingimustele!
6. Vigastuste tekkimise ohu tõttu kasutada lekkekohtade otsimisel sobivaid abivahendeid!
7. Suure surve all väljuvad vedelikud (hüdroõli)
võivad tungida läbi naha ja põhjustada raskeid
vigastusi! Vigastuste korral pöörduge kohe arsti
poole! Infektsioonioht!
8. Enne töö alustamist hüdrosüsteemi juures muutke
masin survevabaks ja seisake mootor!
Ohutus
2.2.11 Aku
1. Akude hooldustööd eeldavad küllaldaste teadmiste ja nõuetekohase tööriista olemasolu!
2. Hoidke akudest eemal lahtine tuli, süüdatud tikud
ja lahtised sädemed; Plahvatuseoht!
3. Ärge kontrollige akut, ühendades pooluseid mõne
metallesemega. Kasutage areomeetrit või voltmeetrit.
4. Ärge laadige külmunud akut; Plahvatusoht! Soojendage akut eelnevalt 16 °C -ni.
5. Aku hape võib nahka ja silmi söövitades põhjustada raskeid vigastusi, seetõttu kasutage sobivat
kaitseriietust.
2.2.12 Jahutussüsteem
Kuumenenud jahutusseade on surve all – põletusoht!
– seetõttu võtke radiaatori kork maha alati alles siis,
kui mootor on seiskunud ja jahtunud.
2.2.15 Töötamine kõrgepingeliinide piirkonnas
1. Eriti ettevaatlik tuleb olla kõrgepingeliinide all või
nende piirkonnas töötamisel.
2. Arvestage, et hekseldi töötamisel on kogukõrgus
väljutustoru tõttu tunduvalt suurem kui 4m.
3. Kui tuleb õhuliinide alt läbi sõita, peab hekseldi
kasutaja saama nende õhuliinide haldajalt infot
õhuliinide nimipinge ja minimaalse kõrguse kohta.
4. Igal juhul tuleb kinni pidada tabelis toodud ohutusvahemikest.
Nimipinge
KV
Ohutu kaugus
õhuliinidest
m
Kuni
1
Üle
1 kuni 110
Üle 101 kuni 220
Üle 220 kuni 380
1
2
3
4
2.2.13 Rehvid
2.2.16 Tuleohutuse eeskirjad
1. Rehvide juures töötamisel tuleb jälgida, et masin
oleks paigaldatud kindlalt ja kindlustatud veeremahakkamise vastu (tõkiskingad).
1. Enne töö algust kontrollige tulekustuti nõuetekohast korrasolekut ja tehke selgeks selle käsitsemine.
2. Rataste ja rehvide monteerimise eelduseks on
piisavad teadmised ja nõuetekohaste tööriistade
olemasolu!
2. Masina juurde kuuluvat tulekustutit tuleb regulaarselt hooldada ja ka iga väiksema kasutamise järel
uuesti täita.
3. Rehvide ja rataste remonttöid võivad teostada
ainult spetsialistid selleks ette nähtud tööriistadega!
3. Tuleohu vältimiseks hoidke hekseldi alati puhtana!
Eelkõige tuleb puhastada pöörlevad osad, juhul
kui rohumass on nende ümber kinni mässinud.
4. Kontrollige regulaarselt õhusurvet! Järgige ettenähtud rõhku!
4. Kuna hekseldiga töödeldakse ka väga kuiva materjali, (hein, põhk), tekib sellisel kasutusel kõrgendatud tuleoht.
5. Kontrollige regulaarselt rattamutreid! Selle tegemata jätmine võib kaasa tuua ratta kaotamise ja
masina ümbermineku.
2.2.14 Avariiväljapääs
Avariiväljapääsuks on mõeldud kabiini parempoolne
külgaken. Avarii korral on kabiinist võimalik lahkuda
avariiväljapääsu kaudu. Selleks tuleb parempoolne
külgaken käsitsi lukustusest vabastada, enne, kui
seda saab avada.
5. Tuleohtu vähendab see, kui kogunenud rohumass
eemaldatakse masinalt liikide kaupa mitu korda
päevas ja kontrollitakse ka, kas masinaosad ei ole
üle kuumenenud. Kõrvaldage välja voolanud õli,
järgige määrdeainete eeskirju. Eriti tähelepanelik
olge hekslinugade teritamisel – lendavad sädemed! Puhastage masina piirkonda eelnevalt väga
hoolikalt.
II-5
Ohutus
6. Kontrollige sageli ja hoolikalt, kas hüdroõli voolikud on nõuetekohases olukorras, hoides piisavat
vahekaugust võimalike teravate kokkupuuteservadega.
7. Kontrollige mootori kuumenevaid piirkondi - heitgaasiseadmeid ja torusid, turbolaadureid, eemaldage rohumassi jäägid.
8. Ettevaatust kütusega ümberkäimisel. Ärge valage
kütust lahtise tule või tuleohtlike sädemete lähedal. Tanikmisel on keelatud suitsetada! Kõrgendatud tuleoht.
2.2.17 Hooldus
1. Remont-, hooldus- ja puhastustöid võib teostada
ning talitlushäireid kõrvaldada põhimõtteliselt vaid
väljalülitatud ajami ja seisatud mootori korral!
- Eemaldage süütevõti!
2. Helisignaal, mis järgneb peaajami väljalülitamisele, ei vabasta kohustusest veenduda enne masina
juures töötamist agregaaadi täielikus seiskumises.
3. Kontrollige regulaarselt mutrite ja kruvide kinnitust,
vajadusel pingutage!
4. Hooldustöödel ülestõstetud seadme juures tuleb
kindlasti paigaldada sobivad tugiseadmed.
5. Lõikemehhanismide vahetamisel kasutage selleks
sobivaid tööriistu ja kindaid!
6. Õlid, määrded ja filtrid tuleb utiliseerida vastavalt ettenähtud korrale!
7. Enne tööde teostamist elektriseadmes tuleb sellest vool välja lülitada!
8. Kui kaitseseadised võivad kuluda, tuleb neid regulaarselt kontrollida ja vajadusel asendada!
9. Masina juures parandustööde ja elektriliste keevitustööde tegemisel seisake alati mootor ning
katkestage vooluvarustus aku pealüliti kaudu.
10. Varuosad peavad vastama tootja poolt ettenähtud
tehnilistele nõuetele!
See on tagatud KRONE originaalvaruosade
kasutamisel!
11. Gaasiballoonide täitmiseks kasutage ainult lämmastikku - plahvatusoht!
II-6
2.2.18 Telefon ja raadioseadmed
Telefon ja raadioseadmed, mis ei ole ühendatud välisantenniga, võivad põhjustada rikkeid sõidukielektroonika töös ja seega ohustada masina töökindlust.
2.2.19 Omavoliline ümberehitus ja
varuosade valmistamine
Masina ümberehitus või tehnilised muudatused on
lubatud ainult peale kooskõlastust tootjaga. Originaalvaruosad ja tootja poolt autoriseeritud lisavarustus
tagavad Teie julgeoleku. Muude varuosade kasutamisel ei vastuta firma sellest tekkivate tagajärgede eest.
2.2.20 Lubamatu kasutamine
Tarnitud masina töökindlus on tagatud ainult eeskirjadekohase kasutamise korral vastavalt kasutusjuhendi
peatükile - Üldosa. Tehnilistes andmetes näidatud
piirnorme ei tohi mingil juhul ületada.
Ohutus
2.3 Aku pealüliti
Väljalülitamise järel liikumist jätkavatest masinaosadest tulenev vigastuste oht!
Kui aku pealülitit kasutatakse töötava diiselmootori korral masina väljalülitamiseks, siis deaktiveeritakse sellega masina ohutusseadised.
• Rakendage aku pealülitit ainult siis, kui diiselmootor on seiskunud ja süütevõti välja tõmmatud.
Aku pealüliti (1) asub masina vasakul küljel katte (2)
taga.
Aku pealülitist (1) ühendatakse või katkestatakse masina elektritoide, välja arvatud generaatori ja starteri
ühendus. Erandiks on ühendus generaatori ja käivitiga.
• Aku pealüliti (1) on asendis "I" - vooluring sisse
lülitatud.
• Aku pealüliti (1) on asendis "0" - vooluring katkestatud.
Peale masina kasutamist, avariiolukordades ja parandustööde tegemisel lülitage vool välja.
Kui süüde asub I või II asendis, tühjeneb aku ka siis, kui aku pealüliti (1) on
välja lülitatud, sest elektriline ühendus generaatori ja käivitiga säilib.
2
BX851016
1
BX851017_1
2.4 Masina ohutussildid
Iseliikuv hekseldi BiG X on varustatud kõigi vajalike
turvaseadistega (kaitseseadistega). Kõiki selle masina
ohukohti ei ole võimalik masina töökindlust säilitades
täielikult kindlustada. Masinalt asuvad vastavad ohuviited, mis osutavad jäänud jääkohtudele.
Ohuviited on meiepoolselt tähistatud nn hoiatussümbolitega.
Nende hoiatussümbolite paiknemise ja tähenduse/täiendamise kohta leiate alljärgnevalt olulisi juhiseid!
Tutvuge kõigi hoiatussümbolite tähendusega.
Kõrvalolev tekst ja valitud paigalduskoht masinal viitavad masina erilistele
ohukohtadele.
II-7
Ohutus
2.4.1 Hoiatussümbolite asukohad masinal
1 3 9 10
7
5
2 3
6
7
12 7 11
7
14
12
BX850979_2
Vasak ja eesmine masinapool
8
8
9
14
5
12
12
16
12
16
BX850980_1
Parem ja tagumine masinapool
II-8
Ohutus
1
2
Enne kasutuselevõtmist
tutvuge kasutusjuhendi ja
selles olevate ohutusjuhistega ning järgige neid.
Enne hooldus- ja parandustöid seisake mootor ja tõmmake
välja süütevõti.
Tellimisnr 939 471-1 (1x)
Tellimisnr 942 289-0 (1x)
3
4
Hoidke pöörlevatest
masinaosadest piisavalt
kaugele.
Elektrikõrgepingeliinide
juures hoidke ettenähtud
ohutusvahemaad.
Tellimisnr 942 293-0 (2x)
Tellimisnr 942 200-1 (1x)
5
6
Põletusoht!
Kuumad pealispinnad,
hoidke piisavalt kaugele.
Teritamise ajal hoidke kaugemale, peale teritamist
sulgege kaitse.
Tellimisnr 942 210-0 (2x)
Tellimisnr 942 294-0 (2x)
7
Ärge puutuge liikuvaid
masinaosi.
Oodake, kuni nad on täielikult seiskunud.
Tellimisnr 939 410-2 (6x)
8
Survemahuti on gaasi- ja õlisurve all.
Selle eemaldamisel ja parandamisel järgige
täpselt tehnilises käsiraamatus antud juhiseid.
Tellimisnr 939 529-0 (4x)
II-9
Ohutus
1 3 9 10
7
5
2 3
6
7
12 7 11
7
14
12
BX850979_2
Vasak ja eesmine masinapool
8
8
9
14
5
12
12
16
12
16
BX850980_1
Parem ja tagumine masinapool
II-10
Ohutus
9
10
Kaasasõitmine astmetel
või platvormidel on keelatud.
Masina kasutuselevõtmine
on lubatud ainult sobiva
tulekustuti olemasolul.
Tellimisnr 942 291-0 (2x)
Tellimisnr 942 290-0 (1x)
11
12
Seisma jättes kindlustage
masin tõkiskingade abil
soovimatu veeremahakkamise vastu.
Tellimisnr 942 250-0 (2x)
Ärge eemaldage ega
avage kaitseseadiseid, kui
mootor töötab.
Tellimisnr 942 002-4 (5x)
16
15
D
E
Kugelhahn nur bei kpl. abgesenktem Hubwerk
betätigen.
El grifo de bola solamente deberá operarse después
de haber bajado totalmente el elevador hidráulico.
F
N'agir sur le robinet à boisseau sphérique qu'après
avoir abaissé totalement le relevage hydraulique.
GB
The ball cock should only be operated with the
power lift totally lowered.
Azionare il rubinetto a sfera solo dopo aver
abbassato completamente il sollevatore.
942 441-0
I
6
Kinnituspunktid
Tellimisnr 942 012-1 (4x)
942 012-1
Tellimisnr 942 441-0 (1x)
II-11
Ohutus
23
22
20
21
BX500665_3
20
200 227 280 (1x)
22
200 229 680 (1x)
II-12
21
200 227 270 (1x)
23
200 229 690 (1x)
Juhtelemendid
3
Juhtelemendid
3.1 Ülevaade
1
2
3
4
7
5
6
8
9
BX500098_4
1 -
lülitigrupp kliimaseade / küte
2 -
lülitigrupp Laekonsool
6 -
lülitikonsool
3 -
valvekaamera monitor (lisavarustus)
7 -
multifunktsionaalne hoob
4 -
külgmised klaasipuhastid (parem/vasak) (lisavarustus)
8 -
roolisammas
9 -
sõidupidur
5 -
Info-Center
3.2 Lülitikonsool
1 -
konsoolilüliti
2 -
kontrolltuled
3 -
nupupaneelid
4 -
kiirstopi nupp
6 -
sigaretisüütaja
7 -
süütelukk
3
4
2
6
7
1
BX851077
III-1
Juhtelemendid
3.2.1 Konsoolilülitid ja kontrolltuled
1 -
vabastuslüliti Maantee/põld
2 -
vabastuslüliti Sissesööte/etteandeseade
3 -
Seisupiduri lüliti
4 -
vabastuslüliti Sõiduajam
5 -
Lüliti TC (Traction Control/libistuse kontroll)
sees/väljas
6 -
Tundlikkuse lüliti TC I/II (ümberlülitus hein/
mais)
7 -
vabastuslüliti Autopiloot
8 -
vabastuslüliti Hooldus
9 -
kontrolltuli Mootori õlisurve
10-
kontrolltuli Laadimine
11 -
kontrolltuli Jahutusvedeliku temperatuur
Vabastuslülitite kasutamine
1
2
3
4
5
1
10 9 11
6
BX851076
8
7
1
Vabastuslülitid on juhusliku kasutamise vältimiseks lukustatud.
•
Vabastuslüliti (1) kasutamiseks lükake eelnevalt lukustusnupp (2) ettepoole ja siis vajutage vabastuslülitit.
2
III-2
BX750C-0003
Juhtelemendid
3.2.2 Vabastuslüliti Maantee/põld
1
Vabastuslüliti Maantee/põld peab
maanteesõidul olema asendis "I".
Sellega on tagatud, et aktiveeritud on
vaid sõiduajam, rooliseade ja pidurid.
1
Vabastuslüliti Maantee/põld (1) abil lülitatakse maanteesõidult ümber põllureþiimile ja vastupidi.
I -
maanteel sõitmine
II -
põllureþiim
I
II
BX750C-0004
3.2.3 Vabastuslüliti Sissesööte/etteandeseade
Vajutades vabastuslülitit Sissesööte/etteandeseade
(1) aktiveeritakse sissesöötevaltsid ja vastav etteandeseade.
•
Vabastuslüliti Maantee/põld (2) peab olema põllureþiimil asendis (II).
1
I -
sissesööte/etteandeseade väljas
II -
sissesööte/etteandeseade sees
BX750C-0005
2
3.2.4 Seisupiduri lüliti
Pikem sõitmine pealetõmmatud seisupiduriga põhjustab piduri ülekuumenemist.
Lülitit (1) korduvalt rakendades tõmmatakse seisupidur peale või vabastatakse.
Seisupiduri vabastamiseks vajutage jalgpiduri pedaal lõpuni alla ja seejärel rakendage seisupiduri
lülitit.
Masina kohaltvõtul vabastatakse seisupidur automaatselt.
Juhiistmelt lahkumisel läheb seisupidur automaatselt peale.
Seisupiduri staatuse kontrollimine
displeil:
Seisupidur on pealetõmmatud, kui
I
II
I
II
1
BX750C-0006
displeil ilmub sümbol
III-3
Juhtelemendid
3.2.5 Vabastuslüliti Sõiduajam
Sõiduajami vabastuslüliti vajutamisel
ei tohi masina vahetus ohualas viibida ühtegi isikut!
I
1
Sõiduajami vabastuslüliti (1) vajutamisel aktiveeritakse sõiduajam.
I -
sõiduajam väljas
II -
sõiduajam sees
Sisselülitatud sõiduajami korral (asend II) ei ole
hooldusfunktsioonid (Käsijuhtimine platvormil vasakul)
aktiveeritud.
II
BX850858
3.2.6 TC lüliti (Traction Control/ libistuse
kontroll) sees/väljas
Traction Control (TC) ehk libistuse
kontroll on mõeldud selleks, et vältida
mõnedes olukordades rataste libistust ilma haardumiseta. Seda saab
reguleerida kaheastmeliselt.
2
Süüte sisselülitamise järel on TC alati
sisse lülitatud.
•
Lülitit TC (2) korduvalt vajutades saab libistuse
kontrolli välja või sisse lülitada.
Libistuse kontrolli olek kuvatakse displeil (vt infovälja
Veoülekande andmed (III) peatükis Põhipilt)
BX850859
3.2.7 Tundlikkuse lüliti TC I/II (ümberlülitus hein/mais)
Lülitiga TC I/II (3) reguleeritakse libistuse kontrolli
tundlikkust. On kaks tundlikkuse astet (aste II hein /
aste I mais).
• Lülitit TC I/II (3) korduvalt vajutades saab vahetada
tundlikkuse astmeid.
3
Libistuse kontrolli tundlikkuse olek kuvatakse displeil (vt infovälja Veoülekande andmed (III) peatükis
Põhipilt)
Viimasena reguleeritud tundlikkus
säilib ka süüte väljalülitamisel.
BX850860
III-4
Juhtelemendid
3.2.8 Vabastuslüliti Autopiloot
II
Vabastuslüliti Autopiloot (1) vajutamisel aktiveeritakse
funktsioon Autopiloot.
Autopilooti on võimalik kasutada
üksnes maisikoristusreþiimis koos
külgeühendatud maisiheedriga EasyCollect.
•
Vabastuslüliti Maantee/põld peab olema põllureþiimil ja vabastuslüliti Sõiduajam peab olema sisse
lülitatud.
I -
autopiloot välja lülitatud
II -
autopiloot aktiveeritud
1
I
BX750C-0007
II
3.2.9 Vabastuslüliti Hooldus
Vabastuslüliti Hooldus (1) vajutamisel aktiveeritakse kõik
hooldusfunktsioonid (Käsijuhtimine platvormil vasakul).
•
1
Vabastuslüliti Maantee/põld peab olema põllureþiimil
ja vabastuslüliti Sõiduajam peab olema välja lülitatud.
I -
hooldus väljas
II -
hooldus sees
BX750C-0008
I
III-5
Juhtelemendid
Pärast masina taaskäivitamist süttivad umbes kaheks
sekundiks järgmised kontrolltuled.
3.2.10 Kontrolltuli Mootori õlisurve
Kontrolltuli Mootori õlisurve (1) süttib, kui mootori
õlisurve on liiga väike.
Seisake kohe mootor.
•
1
3
2
Kontrollige mootori õlitaset
3.2.11 Kontrolltuli Laadimine
BX850862
Kontrolltuli Laadimine (2) süttib, kui vahelduvvoolugeneraatori väljundpingest ei piisa akude laadimiseks.
•
Kontrollige vahelduvvoolugeneraatori ja akude
juhtmeid ja ühendusi.
Kontrollige vahelduvvoolugeneraatori kiilrihmu.
3.2.12 Kontrolltuli Jahutusvedeliku temperatuur
Kontrolltuli Jahutusvedeliku temperatuur (3) süttib, kui
jahutusvedeliku temperatuur jõuab kriitilise piirini.
• Kontrollige jahutusvedeliku taset
• Kontrollige jahutusvedeliku- ja õhusisselaskevoolikute olukorda ja kinnitusi
III-6
Juhtelemendid
3.2.13 Nupuväljad
1 -
funktsioon puudub
2 -
funktsioon puudub
3 -
peasidur sees
4 -
peasidur väljas
5 -
pendelraami pööramine vasakule üles
6 -
pendelraami pööramine paremale üles
7 -
(punane) kogur = rulliku fiksaatori tõstmine
(punane) maisiheeder = sissetõmbamine
8 -
(punane) kogur = rulliku fiksaatori langetamine
1
3
1
5
1
6
1
2
4
13 14
7
1
8
1
11
1 12
1
9 10 15 16
BX500004
(punane) maisiheeder = väljaükkamine
Muutke esimene hüdrosüsteem survevabaks,
vajutades samaaegselt nuppe (7) ja (8).
9 -
(sinine) kogur = tugirataste sissetõmbamine
(sinine) maisiheeder = massieraldaja ülestõstmine
10-
(sinine) kogur = tugirataste väljalükkamine
(sinine) maisiheeder = massieraldaja langetamine
Muutke teine hüdrosüsteem survevabaks,
vajutades samaaegselt nuppe (9) ja (10).
11 -
(roheline) lisaseade täiendavale hüdroüsteemile I-A
12-
(roheline) lisaseade täiendavale hüdroüsteemile I-B
13-
A = lisaseade täiendavale juhtsüsteemile
14-
B = lisaseade täiendavale juhtsüsteemile
15-
(must) lisaseade täiendavale hüdroüsteemile
II-A
16-
(must) lisaseade täiendavale hüdroüsteemile
II-B
3.2.14 Süütelukk
Süütelukul (1) on 4 asendit:
STOP
-
väljas
I -
elektroonika vooluring on sisse lülitatud
II -
süüde on sisse lülitatud
III -
stardiasend
STOP
I
II
1
III
BX851078
III-7
Juhtelemendid
3.2.15 Sigaretisüütaja
Kahjustuse vältimiseks ärge kunagi
hoidke sigaretisüütajat (1) sissevajutatuna kinni.
• Vajutage sigaretisüütaja (1) sisse,
vajaliku temperatuuri saavutamisel
liigub nupp ise tagasi.
1
Sigaretisüütaja pistikupessa võib ühendada teisi voolutarbijaid, millel on 12 V ja maksim 10 amprit. Seejuures seisva mootori korral aku tühjeneb. Lisaseadmete
ühendamisel kasutage ettenähtud pistikuid.
BX851079
3.2.16 Kiirstopi nupp
1
Kiirstopi nupule (1) vajutades deaktiveeritakse sõiduajam
ja masin peatub. Kõik tööfunktsioonid peatuvad.
Vajutades kiirstopi nuppu (2) peatuvad kõik tööfunktsioonid.
•
•
Vajutage kiirstopi lülitit (1 või 2):
Kiirstopi lüliti (1) peatab kõik ajamid ja veoülekande
Kiirstopi lüliti (2) peatab ainult kõik ajamid
Masina aktiveerimiseks viige vajutatud kiirstopi
nupp (1 või 2) põhiasendisse, keerates seda kerge
liigutusega paremale.
2
BX851080
3.2.17 OBD diagnoosi pistik (On-Boardpistik)
2
1
BX851075
OBD diagnostika pistik (1) asub kabiinis instruktori
istme taga hoiukoha (2) all.
III-8
Juhtelemendid
3.2.18 Diagnostika pistikupesa
2
CAN liidesesse ühendage ainult KRONE poolt lubatud seadmeid.
•
•
1
CAN liides (1)
USB-liides (2)
3.2.19 ISOBUS-liides
ISOBUS-pistikupesa asub paremal all lisaistme juures.
• ISOBUS-pistikupesa (3)
3
BX851081
3.3 Aku pealüliti
Aku pealüliti (1) asub masina vasakul küljel katte (2)
taga.
Aku pealülitist (1) ühendatakse või katkestatakse masina elektritoide, välja arvatud generaatori ja starteri
ühendus. Erandiks on ühendus generaatori ja käivitiga.
2
BX851016
1
BX851017_1
III-9
Juhtelemendid
3.4 Multifunktsionaalne hoob
1
a
5
2
b
16
3
15
a
4
14
d
b
c
5
14
13
d
c
9
6
18
8
7
19
20 17
12
11
10
BX850800_1
1 -
mälunupud (M1)
Nuppude M1 ja M2 võimalikke funktsioone vt
peatükis Üldised masinaseadistused "Joystick-Memory nupud".
mootori pöörlemissageduse suurendamine
2 -
mälunupud (M2)
3 -
autopiloot (ainult EasyCollect põllureþiim)
12 -
4 -
väljutustoru vaade peeglis (sisselülitatud peasiduri korral)
13 -
ümberlülitus Diiselmootori tööreþiim (lisavarustus) (Powersplit)
väljutustoru transpordiasendis (väljalülitatud
peasiduri korral)
14a -
tõsteseadme langetamine (sammureþiimil)
14b
tõsteseadme tõstmine kuni üles (nupureþiimil)
kõrguse salvestamine
5a-
suunamisklapp üles
5b
-
5c-
suunamisklapp alla
14c -
tõsteseadme tõstmine (sammureþiimil)
5d-
väljutustoru pööramine vasakule
14d-
6 -
tõsteseadme täpsustuse salvestusnupp
pinnase kopeerimise automaatika (nupureþiimil)
kõrguse salvestamine
7 -
väljutustorus olev kiirus
15 -
sissesööte/etteandeseade sees - väljas
8 -
kontrolltuli Sõiduajam sees
16 -
sissesööte/etteandeseade reverseerimine
9 -
funktsioon puudub
17 -
hekslipikkuse salvestamine
10-
mootori pöörlemissageduse vähendamine
18 -
sõiduajami aktiveerimisnupp
11 -
nimipöörlemissageduse vahetamine tühikäigu
pööretele ja vastupidi
19 -
valikulüliti Kiirendustee
20 -
Joystick
III-10
väljutustoru pööramine paremale
Juhtelemendid
F
E
20 17
D
J
H
G
K
L
M
A
B
C
BX500003_2
A -
kiirendus (edasisõidul)
viivitus (tagasisõidul)
Sõiduajami käivitus allavajutatud aktiveerimisnupuga (18)
B -
multifunktsionaalne hoob keskasendis
C -
kiirendus (tagasisõidul)
viivitus (edasisõidul)
Sõiduajami käivitus allavajutatud aktiveerimisnupuga (18)
D -
aeglustus 0 km/h
kiirreverseerimine allavajutatud aktiveerimisnupuga (18) (ainult põllureþiimil)
E -
multifunktsionaalne hoob keskasendis
F -
tempomati sisselülitamine (ainult edasisõidul)
Aktuaalse kiiruse salvestamine Tempomatile
- vajutage aktiveerimisnuppu (18) ja keerake
multifunktsionaalset hooba suunas F.
-
2 lühikest sammu käsipiduriga paremale aktiveerib põllureþiimis piirkoormuse reguleerimise seadme "Constant Power" (lisaseade).
G-
hekslipikkuse väärtuse 1 kuvamine
Allavajutatud nupu (17) ja survepunkti kaudu
salvestatakse Infocenteris seadistatud hekslipikkus (väärtus 1)
H -
keskasend
J -
hekslipikkuse väärtuse 2 kuvamine
Allavajutatud nupu (17) ja survepunkti kaudu
salvestatakse Infocenteris seadistatud hekslipikkus (väärtus 2)
K -
väljutustoru langetamine (lisavarustus: väljutustoru pikenduse sissetõmbamine EasyCollect
EC 1053 jaoks (14 rida))
Nuppu (17) alla vajutades suruge Joystick (20)
ettepoole.
L -
keskasend
M-
väljutustoru tõstmine (lisavarustus: väljutustoru
pikenduse väljalükkamine EasyCollect EC 1053
jaoks (14 rida))
Nuppu (17) alla vajutades suruge Joystick (20)
tahapoole.
Ülestõstetud väljutusklapi korral tekib
väljutustoru pikenduse sissetõmbamisel
ca 2 sekundiline viivitus, kuna eelnevalt
langetatakse automaatselt väljutusklapp.
Väljutustoru sisse- või väljatõmbamise
ajal ei saa väljutusklappi rakendada.
III-11
Juhtelemendid
3.5 Laekonsool
4
2
6
5
3
4
1
BX500601_2
1 -
lüliti Kliimaseade/küte
2 -
lülitigrupp Laekonsool
3 -
kabiini valgustus
4 -
õhudüüs, tuuleklaasi puhur
5 -
ISO süvend raadio jaoks
6 -
Multifunktsionaalse hoova valgustus
III-12
Juhtelemendid
3.6 lülitigrupp Laekonsool
2
1
7
8
3
13
4
5
12
11
9
6
10
BX850978_2
1 -
töötuled kabiini külgedel
2 -
töötuled kabiini katusel ja väljutustorul
3 -
eesmised töötuled
4 -
peegli reguleerimine (ainult parempoolne
välispeegel)
5 -
tagumised töötuled
6 -
gabariidituled / lähituled
7 -
vilkurid
8 -
ohutuled
9 -
esiklaasipuhasti
10-
esiklaasipuhasti-pesur
11 -
ümberlülitamine kahe valgustuse vahel - esituled trepil ja lambihoidikul
12-
Multifunktsionaalse hoova valgustus (heledus
reguleeritav)
13-
Väljutustoru töötulituled trepil ja lambihoidikul
III-13
Juhtelemendid
3.7 Roolisammas ja jalgpedaalid
5
1
2
4
8
3
7
6
10
9
1 -
helisignaali nupp
2 -
suunatulelüliti
3 -
kontrolltuli Vilkur
4 -
kaugtuli
5 -
suunatule vilkuv reþiim
6 -
kontrolltuli Kaugtuli
7 -
kontrolltuli Haakeseadis
III-14
BX200111_4
8
-
vabastushoob roolisamba horisontaal- ja vertikaalsuunas liigutamiseks
9
-
vabastushoob roolisamba horisontaalsuunas
liigutamiseks
10 -
sõidupidur
Juhtelemendid
3.7.1 Helisignaal
•
Surunupu (1) vajutamisel kõlab helisignaal.
1
BX100210_2
3.7.2 Suunatulelüliti
Maanteesõidul andke suuna vahetamisest suunatuledega märku.
•
lüliti (1) ettepoole - parempoolne suunatuli
•
lüliti (1) tahapoole - vasakpoolne suunatuli
Suunatule kontrolltuli (2) vilgub, kui suunatuli on sisse
lülitatud.
1
2
BX100213_2
III-15
Juhtelemendid
3.7.3 Kaugtuli
Kaugtuli toimib ainult siis, kui lähituli
on sisse lülitatud.Lülitage kaugtuli
välja, kui vastu tuleb sõiduk.
•
Kaugtule sisselülitamine - suruge hooba (1) allapoole.
•
Kaugtule väljalülitamine - tõmmake hooba (1) ülespoole.
1
2
Kui kaugtuli sisse lülitatakse, põleb kontrolltuli (2)
püsivalt.
BX100212_2
3.7.4 Sõidutule vilkur
•
2
Vilkuri rakendamine - tõmmake hooba (1) ülespoole.
Kui rakendatakse sõidutulevilgutit, süttib korraks kontrolltuli (2).
1
BX200040_2
3.7.5 Ayak freni
•
1
Fren pedalına (1) basıldığında - araç frenlenir. Fren
pedalına (1) daha fazla basıldığında fren etkisi
artar.
BX100111_2
3.7.6 Haagisepidur (lisaseade)
Valikul pagaldatud haagisepidurit (kahekordse suruõhutoitega pidur) rakendatakse, kui masin töötab
koos haagisega.
•
•
•
1
2
Piduripedaal (1) – Masina tööpidur
Piduripedaal (2) – Haagise tööpidur
Piduripedaalide ühenduspolt (3)
Mõlemad piduripedaalid on ühendatud ühenduspoldi
(3) kaudu. Et haagist eraldi pidurdada (lubatud ainult
põllure iimis), saab kahe piduripedaali ühenduse
vabastada ühenduspoldi (3) kaudu.
Maanteel on lubatud sõita ainult
ühendatud piduripedaalidega.
III-16
3
BX851040
Juhtelemendid
3.8 Käsijuhtimineen platvormil (vasakpoolse)
1
9
3
2
4
5
7
6
10
11
12
8
BX850805
Käsijuhtimise aktiveerimine:
1 -
Parempoolse vastulõiketera viimine lõiketrumli juurde
vabastuslüliti Maantee/põld põllureþiimi asendis
2 -
Vasakpoolse vastulõiketera viimine lõiketrumli
juurde
vabastuslüliti Sõiduajam väljas
3 -
Parempoolse vastulõiketera viimine lõiketrumlist eemale
vabastuslüliti Hooldus sees
4 -
Vasakpoolse vastulõiketera viimine lõiketrumlist eemale
5 -
Teritusklapi sulgemine
6 -
Teritusklapi avamine
7 -
Automaatne teritusreþiim
8 -
Teritusseadme liigutamine käsitsi
9 -
Sissesööte/etteandeseadme reverseerimine
(rakendage ainult juurdelülitatud peasiduri
korral)
10-
Kiirstopi nupp
11 -
Tõsteseadme tõstmine
12-
Tõsteseadme langetamine
peasidur sees
III-17
Juhtelemendid
III-18
Info-Center
4
Info-Center "EasyTouch"
Ülevaade
II
I
III
V
IV
BX500148_1
•
I
= displei
•
II
= nupud
•
III
= nupud
•
IV
= pöördnupp
•
V
= menüünupp
1
A
kuni
kuni
8
D
(1 - 8)
(A - D)
IV-1
Info-Center
Info-Center annab teavet BiG X käsilolevatest tegevustest ja tööreþiimist. Info-Centriga saab masinat
seadistada ning tegevusi käivitada ja peatada.
1
2
3
4
5
6
7
8
Selle peamisteks osadeks on:
Nupud 1-8
Nuppudega 1-8 juhitakse ekraani paremas veerus olevaid Softkey klahve. Nuppude järjestus on ära toodud
joonisel.
Kui nupu kõrval puudub Softkey klahv, on see nupp
ilma funktsioonita.
A
B
C
D
Nupud A-D
BX500000
Nuppudega A-D juhitakse nende kohal asuval real
olevaid Softkey klahve. Nuppude järjestus on ära
toodud joonisel.
Kui nupu kohal Softkey klahvi ei ole, on see nupp ilma
funktsioonita.
Pöördnupp
Pöördnupul on kaks funktsiooni:
1. Pöördnuppu keerates on võimalik seadistusi muuta
ja valida ühel menüütasemel erinevate menüüde
vahel.
2. Pöördnupule vajutades seadistused aktiveeritakse
ja salvestatakse.
2
Pöördnupu juures asuva nupuga (2) valitakse või suletakse menüütase või liigutakse eelnevale menüütasemele. Kui nupule vajutatakse pikemat aega, minnakse
üle põhipildile.
1
BM 400 0101
Displei (ekraanikuva)
Displei on jagatud järgnevateks aladeks:
I
1
2
3
4
5
6
7
8
Staatuseriba (I): kellaaeg, vigade arv, keskmäärdesüsteem, pendelraam.
Infoväljad:
mootori andmed (II)
sõiduajami andmed (III)
seadistused (IV ja V)
II
III
V
A
B
C
D
IV
BX500001
IV-2
Info-Center
4.1 Infoväli
Peale süüte sisselülitamist ilmub displeile põhipilt.
4.1.1 Põhipilt
Staatuseriba (I):
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX851013
•
•
= viga, esineb vähemalt üks viga,
esinevate vigade arv kuvatakse sümboli ees.
Keskmäärdesüsteem
I
1
2
3
4
5
6
7
8
= keskmäärdesüsteem töötab (roheline)
= keskmäärdesüsteemi viga (punane)
= keskmäärdesüsteem inaktiivne
(kollane)
= sissesööte puhastusseade aktiivne
(roheline)
A
B
C
D
BX500002_2
= puhastusseadme viga (punane)
= puhastusseade inaktiivne (kollane)
•
Pendelraam
= pendelraam vaba, pendelraami
asend nagu kujutisel näidatud.
= pendelraam vaba, pendelraami
asend nagu kujutisel näidatud.
= pendelraam vaba, pendelraami
asend nagu kujutisel näidatud.
= pendelraami asend tuvastamata,
kuna pendelraami andur defektne või kalibreerimata.
= pendelraam lukustatud, pendelraami asend nagu kujutisel näidatud.
= pendelraam lukustatud, pendelraami asend nagu kujutisel näidatud.
= pendelraam lukustatud, pendelraami asend nagu kujutisel näidatud.
= pendelraami asend tuvastamata,
kuna pendelraami andur defektne või kalibreerimata.
IV-3
Info-Center
Infoväli Mootori andmed (II):
1080
•
Mootori pöörlemissagedus
Maanteereþiim:
Põllureþiim:
1000 - 1700 p/min
1100 - 1950 p/min
Mootori pöörlemissageduse (1) värviline näit
Must
BiG X 600/700-1/850-1 puhul üle 1800 p/min,
BiG X 1100-1 puhul üle 1850 p/min.
• Diiselmootor ei tööta oma optimaalse pöörlemissageduse töörežiimis.
II
1080
A
B
1
2
3
4
5
6
7
8
1
C
D
BX500650
Roheline
BiG X 600/700-1/850-1 puhul vahemikus 1700 kuni
1800 p/min, BiG X 1100-1 puhul vahemikus 1750 kuni
1850 p/min.
• Diiselmootor töötab oma optimaalse pöörlemissageduse töörežiimis.
Punane
BiG X 600/700-1/850-1 puhul alla 1700 p/min,
BiG X 1100-1 puhul alla 1750 p/min.
• Diiselmootor töötab kriitilise pöörlemissageduse
töörežiimis. Diiselmootori koormust tuleb viivitamatult vähendada.
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX851057
Pöörlemissagedused võivad varieeruda sõltuvalt diiselmootorist.
•
0
20
40
60
80
100
mootori koormus %des
•
Punane signaaltuli (mootoririke) Peatuge
kohe!
Informeerige KRONE edasimüüjat või KRONE
klienditeenistust
•
Kollane signaaltuli (mootoririke)
Pöörduge võimalikult kiiresti kvalifitseeritud
töökotta
•
Jahutusvedeliku temperatuurinäit
Kui jahutusvedeliku temperatuur saavutab kriitilise
piiri, kuvatakse jahutusvedeliku temperatuurinäit
kollasel tagapõhjal.
•
paagi näit
•
kütusetagavara näit
IV-4
Info-Center
Infoväli Sõiduajami andmed (III):
•
= tempomaat aktiivne, sümboli taga olev number näitab salvestatud kiirust
tempomaatreþiimil km/h.
III
= tempomaat inaktiivne
•
•
Sõidukiirus
maanteereþiim: 0 - 40 km/h
põllureþiim: 0 - 18 km/h (BiG X 600/700-1)
0 - 25 km/h (BiG X 850-1 /
BiG X 1100-1)
B
A
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
BX850864
Sõiduajami kiirendusskaala
1 = aeglaseim kiirendustee
2 = ...
3 = ...
4 = kiireim kiirendustee
•
Sõidusuund
= sõit edasisuunas
= neutraalasend (seis)
1
2
3
4
5
6
7
8
= sõit tagurpidi
•
III
Traction Control (Libistuse kontroll)
= Traction Control TC aktiivne
= Traction Control TC inaktiivne
B
A
•
C
D
BX850863
Tundlikkuse Traction Control TC I/II
= Traction Control TC I (mais) aktiivne
= Traction Control TC I (mais) töövalmis
= Traction Control TC II (rohi) aktiivne
= Traction Control TC II (rohi) töövalmis
I
= seisupidur on peal
Pealetõmmatud seisupiduriga sõitval
masinal vilgub seisupiduri näit ja umbes 30 sekundilise intervalliga kõlab
signaal.
= avariireþiim, mis võimaldab juhil ka tõsiste
ajamiprobleemide korral sõidukiga ohualast välja
sõita.
IV
II
V
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
BX850871_1
= lisasilla viga
IV-5
Info-Center
•
Muud:
= vajutati kiirstopi nuppu konsoolil.
= vajutati kiirstopi nuppu Käsijuhtimisel (platvorm).
•
•
= autopiloot aktiivne, loetakse vasakpoolset
reaandurit
= autopiloot aktiivne, loetakse parempoolset
reaandurit
= autopiloot aktiivne, loetakse mõlemat reaandurit
= autopiloot aktiivne, loetakse vasakpoolset
reaandurit (sõltuvalt väljutustorust)
= autopiloot aktiivne, loetakse parempoolset
reaandurit (sõltuvalt väljutustorust)
= autopiloot aktiivne, loetakse vasakpoolset
reaandurit peegelvaates (sõltuvalt väljutustorust)
= autopiloot aktiivne, loetakse parempoolset
reaandurit peegelvaates (sõltuvalt väljutustorust)
•
Tõsteseadme reguleerimine (ainult põllureþiimil)
= tõsteseadme kontaktsurve reguleerimine
aktiivne
= tõsteseadme kontaktsurve reguleerimine
inaktiivne
= tõsteseadme vahekauguse reguleerimine
aktiivne
= tõsteseadme vahekauguse reguleerimine
inaktiivne
= tõsteseadme asukoha reguleerimine aktiivne
= tõsteseadme asukoha reguleerimine inaktiivne
Infoväli Seadistused (IV ja V):
(vt ptk Seadistused).
IV-6
2
3
4
5
6
7
8
III
= piirkoormuse reguleerimine aktiivne, sõidukiirus sobitatakse automaatselt mootori koormusega.
Autopiloot (lisavarustus, ainult maisireþiimil):
1
A
B
C
D
BX500165_1
Info-Center
4.2 Seadistused
4.2.1 Töölaius
Töölaiuse seadistamine on vajalik pindala arvutamiseks.
IV
1
2
3
4
5
6
7
8
Koguri rohureþiimil näidatakse infoväljal Seadistused (IV)
sümbolit
ja seadistatud laiust (vaalu laius)
cm või tollides (inch).
Maisiheedri reþiimil näidatakse infoväljal Seadistused
(IV) sümbolit
ja seadistatud ridade arvu ning
sellest tulenevat töölaiust cm või tollides (inch).
A
B
C
D
BX500005_1
Jalaltlõike heedri reþiimil näidatakse infoväljal Seadistused (IV) sümbolit
või tollides (inch).
ja seadistatud laiust cm
4.2.2 Rohukoguri töölaiuse ajutine muutmine
töölaius = vaalu laius
•
Nupule
1
nuppu 1
kiiremini.
•
vajutades vähendatakse töölaiust, kui
hoitakse kauem all, väheneb töölaius
Nupule 2 vajutades suurendatakse töölaiust
(maksimaalselt kuni kindlaksmääratud laiuseni),
kui nuppu 2
us kiiremini.
hoitakse kauem all, suureneb töölai-
Alternatiivina saab seadistust teha ka pöördnupu kaudu:
•
•
•
•
Pöördnupuga valige seadistus Töölaius, sisestusväli tuleb värviliselt esile.
Pöördnupule vajutades minge sisestusväljale.
Sisestage pöördnupuga soovitud töölaius (maksimaalselt kuni kindlaksmääratud laiuseni).
Pöördnupule vajutades lahkutakse uuesti sisestusväljalt.
Vajutades multifunktsionaalsel hooval
nuppu (14b) (tõsteseadme tõstmine
kuni üles) tullakse tagasi kindlaksmääratud laiusele.
14
b
BX500500_1
IV-7
Info-Center
4.2.3 Maisiheedri töölaiuse ajutine muutmine
Ridade vahekaugusest ja ridade arvust
tulenev töölaius arvutatakse vahetult
ja näit kuvatakse.
•
Nupule
1
vajutades vähendatakse ridade arvu,
kui nuppu 1
arv kiiremini.
•
IV
hoitakse kauem all, väheneb ridade
Nupule 2 vajutades suurendatakse ridade arvu
(maksimaalselt kuni kindlaksmääratud arvuni), kui
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500009_1
nuppu 2 hoitakse kauem all, suureneb ridade
arv kiiremini.
Alternatiivina saab seadistust teha ka pöördnupu kaudu:
•
•
•
•
Pöördnupuga valige seadistus Töölaius, sisestusväli tuleb värviliselt esile.
Pöördnupule vajutades minge sisestusväljale.
Sisestage pöördnupuga soovitud ridade arv (maksimaalselt kuni kindlaksmääratud arvuni).
Pöördnupule vajutades lahkutakse uuesti sisestusväljalt.
Vajutades multifunktsionaalsel hooval
nuppu (14b) (tõsteseadme tõstmine
kuni üles) tullakse tagasi kindlaksmääratud laiusele.
14
b
BX500500_1
IV-8
Info-Center
4.2.4 Jalaltlõike heedri töölaiuse ajutine
muutmine
•
Nupule
1
nuppu 1
kiiremini.
•
IV
hoitakse kauem all, väheneb töölaius
4
5
6
7
8
hoitakse kauem all, suureneb töölaiB
C
D
BX500010_1
Alternatiivina saab seadistust teha ka pöördnupu kaudu:
•
3
Nupule 2 vajutades suurendatakse töölaiust
(maksimaalselt kuni kindlaksmääratud laiuseni),
A
•
•
2
vajutades vähendatakse töölaiust, kui
kui nuppu 2
us kiiremini.
•
1
Pöördnupuga valige seadistus Töölaius, sisestusväli tuleb värviliselt esile.
Pöördnupule vajutades minge sisestusväljale.
Sisestage pöördnupuga soovitud töölaius (maksimaalselt kuni kindlaksmääratud laiuseni).
Pöördnupule vajutades lahkutakse uuesti sisestusväljalt.
Vajutades multifunktsionaalsel hooval
nuppu (14b) (tõsteseadme tõstmine
kuni üles) tullakse tagasi kindlaksmääratud laiusele.
14
b
BX500500_1
IV-9
Info-Center
4.3 Etteandeseade
Sisselülitatud Sissesööte/etteandeseade vabastuslüliti
puhul kuvatakse infoväljal Seadistused (IV) menüüribal "Etteandeseade" etteandeseadme staatus ja
seadistatud sihtkiirus.
2
4.3.1 Staatus (1)
•
= etteandeseade ei ole korras
•
= etteandeseade seiskunud
•
= etteandeseade korras
•
= etteandeseade edasisuunas inaktiivne
•
= etteandeseade edasisuunas aktiivne
•
= etteandeseade tagasisuunas inaktiivne
•
= etteandeseade tagasisuunas aktiivne
4
Metallidetektor
•
= metallidetektor deaktiveeritud
•
= metall tuvastatud sissesööteseadmes
•
= metallidetektori juures on tekkinud viga.
RockProtect
•
= sissesööteseadmes on tuvastatud kivi.
•
= viga RockProtect (lisavarustus) juures.
•
IV-10
= viga metallidetektori ja RockProtect (lisavarustus) juures
3
IV
A
4.3.2 Võõrkehade tuvastamine (2)
1
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500006_2
Info-Center
4.3.3 Sihtkiiruse sisestamine (3)
•
Nupule
3
nuppu 3
kiiremini.
•
Nupule
vajutades vähendatakse sihtkiirust, kui
hoitakse kauem all, väheneb sihtkiirus
4
vajutades suurendatakse sihtkiirust,
4
kui nuppu
hoitakse kauem all, suureneb sihtkiirus kiiremini.
4
•
•
•
Pöördnupuga valige seadistus Sihtkiirus, sisestusväli tuleb värviliselt esile.
Pöördnupule vajutades minge sisestusväljale.
Seadistage pöördnupuga soovitud sihtkiirus.
Pöördnupule vajutades lahkutakse uuesti sisestusväljalt.
3
IV
Alternatiivina saab seadistust teha ka pöördnupu kaudu:
•
1
2
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500006_2
4.3.4 Tegelik kiirus (4)
•
Hetkel kehtiva tegeliku kiiruse näit.
IV-11
Info-Center
4.4 Sissesööteseade
Hekslipikkus määratakse sissesöötevaltside pöörlemiskiiruse ja rakendatud nugade arvu kaudu.
IInfoväljal Seadistused (IV) kuvatakse menüüribal
Sissesööteseade hetkel kehtiv hekslipikkus.
•
Hekslipikkuse näit
ja hetkel kehtiv hekslipikkus mm või
tollides (inch).
Olenevalt seadistatud nugade arvust saab hekslipikkust seadistada vahemikus 3 - 62 mm.
IV
1
2
3
4
5
6
7
8
4.4.1 Hekslipikkuse seadistamine
A
•
Nupule
5
vajutades vähendatakse hekslipikkust.
Kui nuppu 5 hoitakse kauem all, väheneb hekslipikkus kiiremini.
•
Nupule
6
vajutades suurendatakse hekslipik-
kust. Kui nuppu 6 hoitakse kauem all, suureneb
hekslipikkus kiiremini.
Alternatiivina saab seadistust teha ka pöördnupu kaudu:
•
•
•
•
Pöördnupuga valige seadistus Hekslipikkus, sisestusväli tuleb värviliselt esile.
Pöördnupule vajutades minge sisestusväljale.
Seadistage pöördnupuga soovitud hekslipikkus.
Pöördnupule vajutades lahkutakse uuesti sisestusväljalt.
Muudatus salvestatakse kohe.
Multifunktsionaalse hoova kaudu on võimalik salvestada ja valida kaks erinevat hekslipikkust (Väärtus 1/
Väärtus 2) (vt ptk Multifunktsionaalne hoob).
IV-12
B
C
D
BX500007_2
Info-Center
4.5 Tõsteseade
Põllureþiimil näidatakse infoväljal Sõiduajami andmed
(III) hetkel kehtiv tõsteseadme reguleerimine. Tõsteseadme tegelik kõrgus ja vastavalt seadistatud normrõhk või vastavalt seadistatud normkõrgus kuvatakse
infoväljal Seadistused (IV) menüüribal Tõsteseade.
4.5.1 Staatus (3)
•
•
= tõsteseadme kontaktsurve reguleerimine,
juhtsüsteem reguleerib pinnasele avalduvat survet
konstantse väärtuseni. Reguleerimine on aktiivne.
= tõsteseadme kontaktsurve reguleerimine
seadistatud. Reguleerimine on veel inaktiivne.
•
= tõsteseadme vahekauguse reguleerimine
(lisavarustus, ainult koos paigaldatud vahekauguse anduritega), juhtsüsteem reguleerib kõrgust
konstantselt pinnase suhtes. Reguleerimine on
aktiivne.
•
= tõsteseadme vahekauguse reguleerimine
seadistatud. Reguleerimine on veel inaktiivne.
•
= tõsteseadme asukoha reguleerimine, juhtsüsteem reguleerib kõrgust konstantselt masina
suhtes. Reguleerimine on aktiivne.
•
= tõsteseadme asukoha reguleerimine seadistatud. Reguleerimine on veel inaktiivne.
•
1. väärtus (1) = tõsteseadme tegelik kõrgus cm või
inch
•
2. väärtus (2) = normrõhk kui etteandeseadme
omakaalu protsentuaalne väärtus.
See on seadistatav alates 6% (etteandeseade liigub maapinna kohal) kuni
maksimaalselt 70% (etteandeseade
rõhub maapinnale 70% ulatuses oma
omakaalust).
IV
III
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
3 1 2
BX850849
või
2. väärtus (2) = normkõrgus cm või inch või vajaduse korral % seadistatud tõsteseadme vahekauguse reguleerimise korral.
IV-13
Info-Center
4.5.2 Normrõhu või normkõrguse muutmine
•
Nupule
7
vajutades vähendatakse normväärtust
(2). Kui nuppu 7 hoitakse kauem all, väheneb
normväärtus (2) kiiremini.
•
Nupule
8
IV
vajutades suurendatakse
normväärtust (2). Kui nuppu
hoitakse kauem
all, suureneb normväärtus (2) kiiremini.
1
2
3
4
5
6
7
8
8
Alternatiivina saab seadistust teha ka pöördnupu kaudu:
A
B
C
D
2
BX500008_2
•
•
•
•
Pöördnupuga valige seadistus Tõsteseade, sisestusväli tuleb värviliselt esile.
Pöördnupule vajutades minge sisestusväljale.
Seadistage pöördnupuga soovitud normväärtus.
Pöördnupule vajutades lahkutakse uuesti sisestusväljalt.
Normrõhku või normkõrgust saab salvestada ka multifunktsionaalse hoova
kaudu (vt ptk Kasutamine "Multifunktsionaalne hoob").
IV-14
Info-Center
4.6
Üldised masinaseadistused
4.6.1 Joystick-Memory nupud
Tarneolekus ei ole Joysticki nuppudele M1 ja M2
funktsioone kinnitatud.
Seadistusvaadet "Joystick Memory nupud" saab sel
juhul valida menüüpunkti 1-10 abil või nupule D
vajutades.
Joystick Memory nuppudele saab kinnitada järgnevad
funktsioonid:
• Massieraldaja (ainult maisi puhul) / allhoidiku
(ainult rohu puhul) tõstmine/langetamine
• Töölaiuse suurendamine/vähendamine
• Salvestatud hekslipikkuste 1 või 2 valimine
• Etteandeseadme pöörlemiskiiruse suurendamine/
vähendamine
• Pendelraami pööramine vasakule/paremale
V
A
B
C
•
•
•
Valige pöördnupuga M1 või M2, valikuväli tuuakse
värviliselt esile.
Pöördnupule vajutades minge valikuväljale.
Seadistage pöördnupuga soovitud funktsioon.
Pöördnupule vajutades salvestatakse seadistus ja
lahkutakse uuesti valikuväljalt.
Nupule
stused.
B
3
4
5
6
7
8
BX500011_1
A
•
2
D
4.6.1.1 Joysticki Memory nuppude funktsioonide määramine
•
1
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
vajutades aktsepteeritakse seadi-
BX850991
Kui valitud kuva ei kinnitatud veel nupuga " B ", siis lukustatakse seadistatud funktsioonid ja sellest annab
märku sümbol "Lukk" M1/M2 väljadel.
•
Nupule
•
Nupule C vajutades valitakse üldised masinaseadistused.
•
Pöördnupu juures asuvale nupule
vajutades
liigutakse ühe menüütaseme võrra tagasi.
D
1
2
3
4
5
6
7
8
vajutades ilmub displeile põhipilt.
A
B
C
D
BX850992
IV-15
Info-Center
4.6.2 Rohukoguri üldised masinaseadistused
4.6.2.1 Rohukoguri tööreþiimi seadistamine
•
•
•
•
•
= rohukogur
Pöördnupuga valige seadistus Tööreþiim, valikuväli
tuleb värviliselt esile.
Pöördnupule vajutades minge valikuväljale.
Seadistage pöördnupuga rohukoguri tööreþiim.
Pöördnupule vajutades salvestatakse seadistus ja
lahkutakse uuesti valikuväljalt.
•
Nupule
•
Nupule C vajutades valitakse piirkoormuse reguleerimise seadistused (lisaseade).
•
Pöördnupu juures asuvale nupule
vajutades
liigutakse ühe menüütaseme võrra tagasi.
D
vajutades ilmub displeile põhipilt.
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500013
IV-16
Info-Center
4.6.2.2 Rohukoguri töölaiuse seadistamine
töölaius = vaalu laius
•
•
•
•
Pöördnupuga valige seadistus Töölaius, sisestusväli tuleb värviliselt esile.
Pöördnupule vajutades minge sisestusväljale.
Seadistage pöördnupuga soovitud töölaius.
Pöördnupule vajutades lahkutakse uuesti sisestusväljalt.
•
Nupule
•
Nupule C vajutades valitakse piirkoormuse reguleerimise seadistused (lisaseade).
•
Pöördnupu juures asuvale nupule
vajutades
liigutakse ühe menüütaseme võrra tagasi.
D
1
2
3
4
5
6
7
8
vajutades ilmub displeile põhipilt.
A
B
C
D
BX500016
4.6.2.3 Tõsteseadme reguleerimise seadistamine
•
•
•
•
•
•
•
= tõsteseadme kontaktsurve reguleerimine,
juhtsüsteem reguleerib pinnasele avalduvat survet
konstantse väärtuseni.
= tõsteseadme asukoha reguleerimine, juhtsüsteem reguleerib kõrgust konstantselt masina
suhtes.
= tõsteseadme vahekauguse reguleerimine
(lisavarustus, ainult koos paigaldatud vahekauguse
anduritega), juhtsüsteem reguleerib kõrgust konstantselt pinnase suhtes.
Pöördnupuga valige seadistus Tõsteseadme reguleerimine, valikuväli tuleb värviliselt esile
(ainult koos EasyCollectiga).
Pöördnupule vajutades minge valikuväljale.
Seadistage pöördnupuga soovitud Tõsteseadme
reguleerimine.
Pöördnupule vajutades salvestatakse seadistus ja
lahkutakse uuesti valikuväljalt.
•
Nupule
•
Nupule C vajutades valitakse piirkoormuse reguleerimise seadistused (lisaseade).
•
Pöördnupu juures asuvale nupule
vajutades
liigutakse ühe menüütaseme võrra tagasi.
D
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500017
vajutades ilmub displeile põhipilt.
IV-17
Info-Center
4.6.2.4 Nugade arvu seadistamine
Peale nugade arvu muutmist (vt ptk Hooldus - Töötamine poole nugade arvuga) tuleb seadistada kehtiv
nugade arv.
Nugade arvu seadistamisega kohandatakse sissesöötevaltside pöörlemiskiirus automaatselt uue nugade
arvu järgi seadistatud hekslipikkusega.
• Pöördnupuga valige seadistus Nugade arv, sisestusväli tuleb värviliselt esile.
• Pöördnupule vajutades minge sisestusväljale.
• Seadistage pöördnupuga soovitud nugade arv.
• Pöördnupule vajutades salvestatakse seadistus ja
lahkutakse uuesti sisestusväljalt.
vajutades ilmub displeile põhipilt.
•
Nupule
•
Nupule
vajutades valitakse piirkoormuse reguleerimise seadistused.
•
Pöördnupu juures asuvale nupule
vajutades
liigutakse ühe menüütaseme võrra tagasi.
D
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500018
C
4.6.3 Maisiheedri üldine masinaseadistus
4.6.3.1 Maisiheedri tööreþiimi seadistamine
•
= maisiheeder
Tööreþiimi seadistamine:
• Pöördnupuga valige seadistus Tööreþiim, valikuväli
tuleb värviliselt esile.
• Pöördnupule vajutades minge valikuväljale.
• Seadistage pöördnupuga maisiheedri tööreþiim.
• Pöördnupule vajutades salvestatakse seadistus ja
lahkutakse uuesti valikuväljalt.
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500014_1
IV-18
Info-Center
Masinatüübi seadistamine:
Masinatüüp:
•
•
•
•
•
•
•
= KRONE EasyCollect
(6000,7500,9000)
= KRONE-EasyCollect (753,
953,1053)
= ei ole KRONE toode
Pöördnupuga valige masinatüübi seadistamine,
valikuväli tuleb värviliselt esile.
Pöördnupule vajutades minge valikuväljale.
Seadistage pöördnupuga masinatüüp.
Pöördnupule vajutades salvestatakse seadistus ja
lahkutakse uuesti valikuväljalt.
•
Nupule
D
vajutades ilmub displeile põhipilt.
•
Nupule
stused.
C
vajutades valitakse Autoscan seadi-
•
vajutades
Pöördnupu juures asuvale nupule
liigutakse ühe menüütaseme võrra tagasi.
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500166
4.6.3.2 Maisiheedri töölaiuse seadistamine
•
•
•
•
•
•
•
•
Pöördnupuga valige seadistus Ridade arv, sisestusväli tuleb värviliselt esile.
Pöördnupule vajutades minge sisestusväljale.
Seadistage pöördnupuga soovitud ridade arv.
Pöördnupule vajutades lahkutakse uuesti sisestusväljalt.
Pöördnupuga valige seadistus Ridade vahekaugus, sisestusväli tuleb värviliselt esile.
Pöördnupule vajutades minge sisestusväljale.
Seadistage pöördnupuga soovitud ridade vahekaugus.
Pöördnupule vajutades lahkutakse uuesti sisestusväljalt.
•
Nupule
D
vajutades ilmub displeile põhipilt.
•
Nupule
stused.
C
vajutades valitakse Autoscan seadi-
•
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500019
Pöördnupu juures asuvale nupule
vajutades
liigutakse ühe menüütaseme võrra tagasi.
Ridade vahekaugusest ja ridade arvust
tulenev töölaius arvutatakse vahetult
ja näit kuvatakse.
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500020
IV-19
Info-Center
4.6.3.3 Tõsteseadme reguleerimise seadistamine
•
= tõsteseadme kontaktsurve reguleerimine,
juhtsüsteem reguleerib pinnasele avalduvat survet
konstantse väärtuseni.
•
= tõsteseadme asukoha reguleerimine, juhtsüsteem reguleerib kõrgust konstantselt masina
suhtes.
•
•
•
•
•
= tõsteseadme vahekauguse reguleerimine
(lisavarustus, ainult koos paigaldatud vahekauguse
anduritega), juhtsüsteem reguleerib kõrgust konstantselt pinnase suhtes.
Pöördnupuga valige seadistus Tõsteseadme reguleerimine, valikuväli tuleb värviliselt esile.
Pöördnupule vajutades minge valikuväljale.
Seadistage pöördnupuga soovitud Tõsteseadme
reguleerimine.
Pöördnupule vajutades salvestatakse seadistus ja
lahkutakse uuesti valikuväljalt.
•
Nupule
D
vajutades ilmub displeile põhipilt.
•
Nupule
stused.
C
vajutades valitakse Autoscan seadi-
•
Pöördnupu juures asuvale nupule
vajutades
liigutakse ühe menüütaseme võrra tagasi.
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500021_1
4.6.3.4 Nugade arvu seadistamine
Peale nugade arvu muutmist (vt ptk Hooldus - Töötamine poole nugade arvuga) tuleb seadistada kehtiv
nugade arv.
Nugade arvu seadistamisega kohandatakse sissesöötevaltside pöörlemiskiirus automaatselt uue nugade
arvu järgi seadistatud hekslipikkusega.
•
•
•
•
Pöördnupuga valige seadistus Nugade arv, sisestusväli tuleb värviliselt esile.
Pöördnupule vajutades minge sisestusväljale.
Seadistage pöördnupuga soovitud nugade arv.
Pöördnupule vajutades salvestatakse seadistus ja
lahkutakse uuesti sisestusväljalt.
•
Nupule
D
vajutades ilmub displeile põhipilt.
•
Nupule
stused.
C
vajutades valitakse Autoscan seadi-
•
Pöördnupu juures asuvale nupule
vajutades
liigutakse ühe menüütaseme võrra tagasi.
IV-20
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500022_1
Info-Center
4.6.3.5 Reaanduri valimine autopiloodi jaoks
Selle reþiimiga määratakse, millist reaandurit loetakse
maisiheedri juures autopiloodi juhtimisel.
Hekseldamine peaks eelistatavalt toimuma reaanduri
reþiimil vasemal või paremal, keset põldu sõitmisel
aga mõlema reaanduri reþiimil.
•
= loetakse vasakpoolset reaandurit.
•
= loetakse parempoolset reaandurit.
•
= loetakse mõlemat reaandurit.
•
•
= reaandurit loetakse automaatselt.
Reaanduri valik toimub automaatselt vastavalt
väljutustoru asendile.
Väljutustoru vasakul = reaandur vasakul
väljutustoru paremal = reaandur paremal
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500023_1
= reaandurit loetakse automaatselt peegelvaates.
Reaanduri valik toimub automaatselt vastavalt
väljutustoru asendile.
Väljutustoru vasakul = reaandur paremal
väljutustoru paremal = reaandur vasakul
Reþiimil "Reaandur automaatne" ja
"Reaandur automaatselt peegelvaates" võetakse - kui väljutustoru ei ole
välja suunatud - aluseks asend "Väljutustoru vasakul".
4.6.3.6 Reaanduri seadistamine
•
•
•
•
Pöördnupuga valige Reaanduri seadistamine, valikuväli tuleb värviliselt esile.
Pöördnupule vajutades minge valikuväljale.
Seadistage pöördnupuga soovitud reþiim.
Pöördnupule vajutades salvestatakse seadistus ja
lahkutakse uuesti valikuväljalt.
•
Nupule
D
vajutades ilmub displeile põhipilt.
•
Nupule
stused.
C
vajutades valitakse Autoscan seadi-
•
Pöördnupu juures asuvale nupule
vajutades
liigutakse ühe menüütaseme võrra tagasi.
IV-21
Info-Center
4.6.3.7 Autopiloodi keskjoondaja seadistamine
Keskjoondaja kaudu saab täpsustada hekseldi külgmist vahekaugust reaanduri poolt tuvastatava koristusrea servani.
Kui külgmist vahekaugust tuleb vähendada, peab
seadistama negatiivse väärtuse, kui vahekaugust tuleb suurendada, peab seadistama positiivse väärtuse.
•
•
•
•
Pöördnupuga valige Keskjoondaja seadistamine,
sisestusväli tuleb värviliselt esile.
Pöördnupule vajutades minge sisestusväljale.
Seadistage pöördnupuga soovitud vahekaugus.
Pöördnupule vajutades salvestatakse seadistus ja
lahkutakse uuesti sisestusväljalt.
•
Nupule
D
vajutades ilmub displeile põhipilt.
•
Nupule
stused.
C
vajutades valitakse Autoscan seadi-
•
Pöördnupu juures asuvale nupule
vajutades
liigutakse ühe menüütaseme võrra tagasi.
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500024_1
4.6.3.8 Autopiloodi reageerimistundlikkuse
seadistamine
Reageerimistundlikkusega saab seadistada autopiloodi juhtimise reaktsiooni (inerts).
Reageerimistundlikkus tuleb kohandada koristusrea
servaga, sõidukiirusega ja maapinna eripäraga.
Koristusrea ühtlase serva, väikese sõidukiiruse ja kuiva maapinna korral saab seadistada vähese (inertse)
reageerimistundlikkuse.
Koristusrea ebaühtlase serva, suurema sõidukiiruse
ja niiske maapinna korral tuleks seadistada suurem
(kiirem) reageerimistundlikkus.
Seadistada tuleb vastavalt kohalikele oludele ja situatsioonile.
Seadistust on võimalik muuta sõidureþiimil.
Seadistusvahemik:
1 (inertne) - 10 (flink)
• Pöördnupuga valige seadistus Reageerimistundlikkus, sisestusväli tuleb värviliselt esile.
• Pöördnupule vajutades minge sisestusväljale.
• Seadistage pöördnupuga soovitud väärtus.
• Pöördnupule vajutades salvestatakse seadistus ja
lahkutakse uuesti sisestusväljalt.
IV-22
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500025_1
Info-Center
•
Nupule
•
Nupule C vajutades valitakse Autoscan seadistused (ainult maisi tööreþiimi seadistamisel).
•
Pöördnupu juures asuvale nupule
vajutades
liigutakse ühe menüütaseme võrra tagasi.
D
vajutades ilmub displeile põhipilt.
4.6.3.9 Juhtimisviisi valik
A
B
C
ISOBUS-juhtimise käskude kaudu
juhtimine aktiivne
,
kaudu
,
1
•
•
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
Juhtimine tavapäraste lülitite
,
EasyCollect
Etteandeseadme EasyFloy, XDisc või võõra toote
valimisel:
•
3
BX500025_1
Pöördnupuga valige seadistus ISOBUS-juhtimine,
sisestusväli tuleb värviliselt esile.
• Pöördnupule vajutades minge sisestusväljale.
Etteandeseadme EasyCollect valimisel:
•
2
D
•
•
1
ISOBUS-juhtimise käskude kaudu
juhtimine aktiivne
A
B
C
D
BX851019
ISOBUSi kaudu juhtimine ei ole aktiivne (juhtimine reaanduri kaudu)
Pöördnupule vajutades salvestatakse seadistus ja
lahkutakse uuesti sisestusväljalt.
Nupule D vajutades valitakse põhipilt.
Põhipildil kujutatakse vastavalt seadistatud juhtimisviis
autopiloodi sümbolis
4.6.3.10 Hekslipikkuse automaatne seadistamine maisitaime küpsuse tuvastamise alusel (AutoScan)
AutoScan anduri kaudu tuvastab süsteem maisitaime
küpsusastme.
AutoScan reguleerimiseletroonika arvestab eelnevalt
sisestatud minimaalse/maksimaalse lõikepikkuse järgi
maisitaime optimaalse hekslipikkuse ja reguleerib
sellele vastavalt eelpressivaltside kiiruse.
Nupule C vajutades valige seadistusmenüü "AutoScan" (ainult maisiheedri tööreþiimi seadistamisel).
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500810
IV-23
Info-Center
(1) Maksimaalselt võimaliku hekslipikkuse sisestus.
Sisestus on võimalik nuppude
3
(seadistatud vä-
ärtuse vähendamine) ja 4 (seadistatud väärtuse
suurendamine) kaudu.
Alates küpsusastmest umbes 66% juhib seda sisestatud hekslipikkust AutoScan andur.
(Väärtust saab seadistada ekspertreþiimil).
(2) Minimaalselt võimaliku hekslipikkuse sisestus.
Sisestus on võimalik nuppude
5
: andur olemas
: andur puudub
(5) Hekslipikkuse automaatse reguleerimise staatus
: Hekslipikkuse automaatne reguleerimine aktiivne. Hekslipikkuse AutoScan andur salvestab
hekslipikkuse seadistuse etteantud piirkonnas.
: Hekslipikkuse käsitsi reguleerimine aktiivne.
Nupuga "D" saab hekslipikkuse automaatreguleerimise kas sisse või välja lülitada.
: automaatika aktiveerimine
: automaatika deaktiveerimine
:
seadistamine ei ole võimalik (AutoScan ei ole ühendatud)
Peale sisestamist kontrollitakse minimaalse ja maksimaalse hekslipikkuse väärtuste õigsust. Kui näiteks
muudetakse väärtust maks 4,6 mm -le ja min väärtus
on 4,7 mm, siis reguleeritakse miinimumväärtus automaatselt 4,5 mm peale.
Seadistuste (3) graafilise menüü kuvamiseks seadke
menüüs "AutoScan" parameeter 34020 väärtusele 1
IV-24
4
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
5
(seadistatud vä-
ärtuse vähendamine) ja 6 (seadistatud väärtuse
suurendamine) kaudu.
Kui küpsusaste on väiksem kui umbes 33%, siis juhib seda sisestatud hekslipikkust AutoScan andur.
(Väärtust saab seadistada ekspertreþiimil).
(3) Seadistuste graafiline kujutis.
(4) Seadistus, kas küpsusastme andur on "AutoScanil"
olemas (see hakkab toimima alles peale taaskäivitust).
STOP
3
A
B
C
D
BX500167_2
Info-Center
AutoScan anduri seadistuste graafiline kujutis:
(1) Teoreetiline maksimaalne hekslipikkus 100% küpsusastme korral. Enam kui 66% lise küpsusastme
korral hekslipikkust edasi siiski ei suurendata, sest
küpsusaste üle 66% on tegelikkuses ebatõenäoline.
See väärtus arvestatakse automaatselt kasutaja
poolt sisestatud min ja maks hekslipikkuste järgi
(väärtus on seadistatav ekspertreþiimil).
(2) Teoreetiline minimaalne hekslipikkus 0% küpsusastme korral. Vähema kui 33%-lise küpsusastme
korral hekslipikkust edasi siiski ei vähendata, sest
küpsusaste alla 33% on tegelikkuses ebatõenäoline.
See väärtus arvestatakse automaatselt kasutaja
poolt sisestatud min ja maks hekslipikkuste järgi
(väärtus on seadistatav ekspertreþiimil).
(3) Kehtiv hekslipikkus
(4) Kehtiv leitud küpsusaste. Kui näit jääb 50% juures
seisma, siis andur kehtivat küpsust ei tuvasta.
(5) Kehtiv asend diagrammdiagnostika tööpiirkonnas.
(6) Kasutaja poolt etteantud minimaalne hekslipikkus.
(7) Kasutaja poolt etteantud maksimaalne hekslipikkus.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
5
3
7
6
2
4
A
B
C
D
BX500777
4.6.4 Üldine masinaseadistus jalaltlõike
heedri korral
Jalaltlõike heedri tööreþiimi seadistamine
•
•
•
•
•
= jalaltlõike heeder
Pöördnupuga valige seadistus Tööreþiim, valikuväli
tuleb värviliselt esile.
Pöördnupule vajutades minge valikuväljale.
Seadistage pöördnupuga jalaltlõike heedri tööreþiim.
Pöördnupule vajutades salvestatakse seadistus ja
lahkutakse uuesti valikuväljalt.
•
Nupule
•
Nupule C vajutades valitakse piirkoormuse reguleerimise seadistused (lisaseade).
•
Pöördnupu juures asuvale nupule
vajutades
liigutakse ühe menüütaseme võrra tagasi.
D
vajutades ilmub displeile põhipilt.
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500015
IV-25
Info-Center
4.6.4.1 Infopilt Metsloomakaitse
Kui on sisestatud tööreþiimi liik XDisc, siis ilmub
displeil lühikeseks ajaks infopilt õige koristusjärjekorra
kohta.
Niitmisel "väljastpoolt sissepoole" suunatakse loomad
aeglaselt äärealalt põllupinna keskele, millega raskendatakse looma võimalust põgeneda või võetakse see
võimalus hoopis.
Seda välditakse niitmismeetodiga, mille puhul põldu
niidetakse "seestpoolt väljapoole". Selleks sõidetakse
ilma põllu välisäärt niitmata kohe põllutüki keskele ja
niidetakse vasaksuunaliselt ümberringi "seestpoolt
väljapoole". Nii saab loom põllult oma loomuliku põgenemisinstinkti kohaselt vigastamatult põgeneda.
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
BM4000266
4.6.4.2 Jalaltlõike heedri töölaiuse seadistamine
•
•
•
•
Pöördnupuga valige seadistus Töölaius, sisestusväli tuleb värviliselt esile.
Pöördnupule vajutades minge sisestusväljale.
Seadistage pöördnupuga soovitud töölaius.
Pöördnupule vajutades lahkutakse uuesti sisestusväljalt.
vajutades ilmub displeile põhipilt.
•
Nupule
•
Nupule C vajutades valitakse piirkoormuse reguleerimise seadistused.
•
Pöördnupu juures asuvale nupule
vajutades
liigutakse ühe menüütaseme võrra tagasi.
IV-26
D
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
BX500026
Info-Center
4.6.4.3 Tõsteseadme reguleerimise seadistamine
•
•
•
•
•
•
•
= tõsteseadme kontaktsurve reguleerimine
juhtsüsteem reguleerib pinnasele avalduvat survet
konstantse väärtuseni.
= tõsteseadme asukoha reguleerimine
juhtsüsteem reguleerib kõrgust konstantselt masina suhtes.
= tõsteseadme vahekauguse reguleerimine
(lisavarustus, ainult koos paigaldatud vahekauguse
anduritega), juhtsüsteem reguleerib kõrgust konstantselt pinnase suhtes.
Pöördnupuga valige seadistus Tõsteseadme reguleerimine, valikuväli tuleb värviliselt esile.
Pöördnupule vajutades minge valikuväljale.
Seadistage pöördnupuga soovitud Tõsteseadme
reguleerimine.
Pöördnupule vajutades salvestatakse seadistus ja
lahkutakse uuesti valikuväljalt.
•
Nupule
•
Nupule C vajutades valitakse piirkoormuse reguleerimise seadistused.
•
Pöördnupu juures asuvale nupule
vajutades
liigutakse ühe menüütaseme võrra tagasi.
D
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500027
vajutades ilmub displeile põhipilt.
4.6.4.4 Nugade arvu seadistamine
Peale nugade arvu muutmist (vt ptk Hooldus - Töötamine poole nugade arvuga) tuleb seadistada kehtiv
nugade arv.
Nugade arvu seadistamisega kohandatakse sissesöötevaltside pöörlemiskiirus automaatselt uue nugade
arvu järgi seadistatud hekslipikkusega.
•
•
•
•
Pöördnupuga valige seadistus Nugade arv, sisestusväli tuleb värviliselt esile.
Pöördnupule vajutades minge sisestusväljale.
Seadistage pöördnupuga soovitud nugade arv.
Pöördnupule vajutades salvestatakse seadistus ja
lahkutakse uuesti sisestusväljalt.
•
Nupule
•
Nupule C vajutades valitakse piirkoormuse reguleerimise seadistused.
•
Pöördnupu juures asuvale nupule
vajutades
liigutakse ühe menüütaseme võrra tagasi.
D
vajutades ilmub displeile põhipilt.
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500028
IV-27
Info-Center
4.6.5 Kliendiandmete loendur
•
•
Softkey
all asuvale nupule
kuvatakse kliendiarvestid.
B
vajutades
Softkey
kuvatakse rohelisel tagapõhjal, kui
kliendiarvesti on aktiveeritud.
Aktiveeritud kliendiarvestiga valitakse
välja andmekomplekt, kuid andmeid
veel ei loendata.
V
B
A
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
Kliendiandmete väli (1)
BX500169
Staatuse näit (2)
STOP
loendur seisab
Parajasti näidatav loendur on aktiveeritud.
Aktiveeritud on mingi teine, mitte näidatud loendur.
10
vaba kasutatav numbrisisestusväli
(nt et kliendiväljale saaks järjestada mitmeid põlluvälju)
Loendurid (aktiivsed loendurid kuvatakse värvilisel tagapõhjal)
1
•
= töötundide loendur (h)
•
= lõiketrumli tundide loendur (h)
•
= töötundide loendur (h)
•
= pindala loendur (ha)
•
= maanteesõidu kilomeetriloendur (km)
•
= Kütusekulu (I) (lisavarustus)
(3) = lisaloendur (seadistatav klahvi
D
4
5
kau du)
A
(4) = absoluutne kütusekulu (kustutatav klahvi
kaudu)
(5) = hetkel aktiveeritud loenduri näit
IV-28
C
2
1
2
3
4
5
6
7
8
3
B
C
D
BX500047_3
Info-Center
4.6.5.1 Kliendiandmete välja (1) muutmine
või uuendamine
Kokku on võimalik seadistada 30 kliendiandmete
välja. Ühe kliendivälja muutmiseks tuleb vastav klien-
1
2
diandmete väli valida nuppudega 1 ja 2 , uuendamiseks tuleb valida vaba kliendiandmete väli.
3
4
5
6
7
8
•
•
•
Pöördnupuga valige soovitud seadistus, sisestusväli tuleb värviliselt esile.
Pöördnupule vajutades avaneb tähtede ja numbritega sisestusväli, klaviatuur.
Pöördnupuga sisestage või muutke kliendiandmeid. (Pöördnupule vajutades salvestatakse soovitud tähtede ja numbrite väärtus).
2
1
A
B
C
D
BX500170_1
"ESC" sümboli (1) valimisel ja kinnitamisel lahkutakse sisestusväljalt ilma
sisestusi või muudatusi salvestamata.
"Enter" sümboli (2) valimisel ja kinnitamisel võetakse sisestus või muudatus üle ja salvestatakse.
•
Pöördnupu juures asuvale nupule
vajutades
liigutakse ühe menüütaseme võrra tagasi.
4.6.5.2 Arvesti sisse- või väljalülitamine
•
Nupu
ja
5
või välja
6
STOP
abil lülitatakse arvesti sisse
•
Nupule
•
Pöördnupu juures asuvale nupule
vajutades
liigutakse ühe menüütaseme võrra tagasi.
B
1
2
3
4
5
6
7
8
.
vajutades ilmub displeile põhipilt.
A
B
C
D
BX850942
4.6.5.3 Niiskuse mõõtmise aktiveerimine
kliendiandmete loenduris
•
•
•
Klahviga D valige lisaloendur.
Aktiveerige pöördnupuga niiskuse mõõtmine
ja kinnitage valik pöördnupuga.
Leitud niiskuseväärtus kantakse automaatselt
viimase punktina printeri väljatrükkidele. Niiskuse
piltmärk sellel väljatrükil on „% ˜˜“.
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX850943
IV-29
Info-Center
4.6.5.3 Kliendiarvesti kustutamine
•
Softkey
all asuvale nupule C vajutades
kustutatakse valitud kliendikomplekti väljavalitud
1
2
3
4
5
6
7
8
1
põlluvälja arvestid (käesolevas näites 1.
põlluvälja kohta).
4.6.5.4 Üleminek üldistele arvestitele (masinaandmete arvestid)
A
B
C
D
BX850942
•
Softkey
all asuva nupu A vajutamisel
kuvatakse menüü "Arvestid ja masinaandmed".
Lähemat infot selle kohta leiate peatükist "Arvestid ja
masinaandmed"
Printeriga saab välja trükkida kas
üksikud või kõik kliendiandmed (lisaseade).
Lähemat infot selle kohta leiate peatükist "Kliendiandmete printimine"
IV-30
Info-Center
4.6.6 Silomassi juurdevool
Põllureþiimil kuvatakse infoväljal Seadistused (V) sümbol
Silomassi juurdevool ja kehtiv seadistus.
1
2
3
4
5
6
7
8
Automaatreþiimi eeldus sisse lülitatud:
•
•
•
•
sissesööte / etteandeseade sisselülitatud
peaajam sisselülitatud
etteandeseade langetatud
edasisuunas sõitmine
1
Staatus (1)
A
•
= automaatreþiim sisselülitatud, silomassi juurdevool aktiivne.
•
= automaatreþiim sisselülitatud, silomassi juurdevool inaktiivne.
•
C
D
BX500172
1
= silomassi juurdevool deaktiveeritud.
•
2
1
2
3
4
5
6
7
8
= silomassi juurdevool püsivalt aktiivne.
•
= silokindlustuslisandi juurdevoolu
taseme näit (lisavarustus)
A
•
B
Nupule C vajutades ilmub displeile pilt Silomassi
juurdevool.
B
C
D
BX500149_1
Vabastustingimused täitmata
•
= tõsteseade all
•
= sõiduk liigub
•
= peasidur sees
•
= sissesööteseade sees
•
= vabastuslüliti Maantee/põld
•
= vabastuslüliti Hooldus
•
= juhtimispuldi konsooli stopplüliti
•
= käsijuhtimise stopplüliti
Rike
•
= juhtimispuldi konsool
•
= joystick
•
= KMC2
•
= KMC3
•
= metallidetektor
•
= DIOM
IV-31
Info-Center
Silomassi juurdevoolu seadistamine (1)
1
= silomassi juurdevool deaktiveeri-
•
tud
•
= silomassi juurdevool püsivalt
2
aktiivne
•
Silomassi juurdevoolu taseme näidu aktiveerimine/deaktiveerimine (lisavarustus) (2)
A
•
= silomassi juurdevoolu taseme
näit aktiveeritud
•
= silomassi juurdevoolu taseme
näit deaktiveeritud
•
•
•
2
3
4
5
6
7
8
= silomassi juurdevoolu automaatreþim
•
1
B
C
D
BX500149_1
Pöördnupuga valige seadistus Silomassi juurdevool, valikuväli tuleb värviliselt esile.
Pöördnupule vajutades minge valikuväljale.
Seadistage pöördnupuga soovitud seadistus.
Pöördnupule vajutades salvestatakse seadistus ja
lahkutakse uuesti valikuväljalt.
•
Nupule
•
Pöördnupu juures olevale nupule
valitakse menüü.
C
vajutades ilmub displeile põhipilt.
vajutades
4.6.7 Maisipurustaja - vahekauguse seadistamine
Kui tööreþiimiks on seadistatud "Maisiheeder või
X-disc", kuvatakse displei infoväljal Seadistused (V)
sümbol
ja kehtiv maisipurustaja vahekauguse
tegelik väärtus.
•
•
•
•
Pöördnupuga valige seadistus Maisipurustaja,
sisestusväli tuleb värviliselt esile.
Pöördnupule vajutades minge sisestusväljale.
Seadistage pöördnupuga vahekaugus.
Pöördnupule vajutades lahkutakse uuesti sisestusväljalt.
A
Äsjaseadistatud norm-vahekaugus
reguleerub automaatselt.
IV-32
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500012_2
Info-Center
4.7 Menüütasemete lühiülevaade
Menüütase 1 (seadistused) ja menüütase 2 (arvesti)
1
2
1-1
1-1-1
1-2
1-1-2
1-3
1-1-3
1-4
1-1-4
1-5
1-1-5
1-7
1-7-1
1-1-8
1-8
1-7-2
1-1-9
1-9
1-7-4
1-1-10
1-10
XD
1-7-5
1-1-11
1-1-12
1-1-13
1-1-14
1-1-15
1-1-20
1-1-25
1-1-21
BX850952_1
IV-33
Info-Center
Menüütase 3 (Hooldus)
3
3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
3-6
3-7
3-8
3-9
3-10
3-11
BX850953
IV-34
Info-Center
Menüütase 4 (Teenindus) ja menüütase 5 (Tagasi põhipildile)
4
4-1
4-2
1
2
3
4
4-3
4-4
4-4-1
4-4-2
4-4-3
4-4-8
4-1-1
4-1-15
4-1-2
4-1-16
4-1-3
4-1-17
4-1-4
4-1-18
4-1-5
4-1-19
4-1-6
4-1-20
4-1-7
4-1-21
4-1-8
5
4-1-9
4-1-10
4-1-11
4-1-12
4-1-13
4-1-14
BX850954_1
IV-35
Info-Center
4.7.1
•
Menüütaseme valimine
Pöördnupu juures oleva klahviga
menüütase.
valige
Displeile ilmub menüütase.
1
2
3
4
5
6
7
8
Menüütase on jagatud viieks peamenüüks:
•
= peamenüü 1 "Seadistused"
•
= peamenüü 2 "Arvesti"
•
= peamenüü 3 "Hooldus"
•
= peamenüü 4 "Teenindus"
•
= peamenüü 5 "Põhipilt"
•
Sümboliga
menüütase.
4.7.2
A
B
C
D
BX500172
pöördnupu juures suletakse valitud
Peamenüü 1 "Seadistused"
Peamenüü tase on valitud.
• Valige pöördnupuga peamenüü 1.
• Vajutage pöördnupule.
Displeile ilmub menüütase 1 "Seadistused".
Peamenüü "Seadistused" on jaotatud järgnevateks
menüüdeks:
•
2
3
4
5
6
7
8
= menüü 1-1 "Parameetrid"
•
= menüü 1-2 "Masina seadistamine"
•
= menüü 1-3 "Ühikud"
•
= menüü 1-4 "Diiselmootor PowerSplit"
(lisavarustus)
•
= menüü 1-5 "Keel"
•
= menüü 1-7 "Displei"
•
= menüü 1-8 "Kuupäev/kellaaeg"
= menüü 1-9 "Tasu saava ettevõtte
•
aadress"
•
•
1
= menüü 1-10 "Joystick-Memory nupud"
Pöördnupu juures asuvale nupule
vajutades liigutakse ühe menüütaseme võrra tagasi.
IV-36
A
B
C
D
BX500030
Info-Center
4.7.3
Menüü 1-1 "Parameetrid"
Peamenüü "Seadistused" on valitud.
•
•
Pöördnupuga valige menüü 1-1 "Parameetrid".
Vajutage pöördnupule.
1
2
3
4
5
6
7
8
Displeile ilmub menüütase "Parameetrid".
Peamenüü "Parameetrid" on jaotatud järgnevateks
menüüdeks:
= menüü 1-1-1 "Sissesööteseade"
•
A
•
= menüü 1-1-2 "Etteandeseade"
•
= menüü 1-1-3 "Väljutustoru"
•
= menüü 1-1-4 "Teritusseade"
•
= menüü 1-1-5 "Vastulõiketera"
•
= menüü 1-1-8 "EasyFlow"
•
= menüü 1-1-9 "EasyCOLLECT"
•
XD
= menüü 1-1-11 "Metallidetektor"
•
= menüü 1-1-12 "Diiselmootor"
•
= menüü 1-1-13 "Sõiduajam"
•
= menüü 1-1-14 "Autopiloot"
•
= menüü 1-1-15 "Töö"
•
= menüü 1-1-20 "AutoScan"
•
= menüü 1-1-21 "RockProtect"
•
= menüü 1-1-25 „Niiskusemõõtmine“
•
•
C
D
BX500031_1
1
2
3
4
5
6
7
8
= menüü 1-1-10 "X-DISC"
•
•
B
A
B
C
D
BX500032
Pöördnupu juures asuvale nupule
vajutades
liigutakse ühe menüütaseme võrra tagasi.
Valige pöördnupuga soovitud menüü.
Pöördnupule vajutades kuvatakse valitud menüü
parameetrid.
IV-37
Info-Center
Parameetrite sisestamine
•
•
•
•
•
•
•
Pöördnupuga valitakse eraldi parameetrid, sisestusväli tuuakse helesiniselt esile.
Muuta saab ainult helesinisel tagapõhjal
sisestusvälju.
Pöördnupule vajutades minge sisestusväljale.
Avatakse parameetrite sisestamise kuva järgnevate näitudega:
(1) Näidatakse valitud parameetri nimetus.
(2) Parameetri väärtuse võimaliku piirkonna
visuaalne näit.
(3) Parameetri andmed: (ülalt alla)
parameetri number. min väärtus, maks väärtus,
vaikeväärtus, ühik.
(4) Parameetri tegelik väärtus. 99999 puhul ei ole
juurdekuuluv juhtsüsteem kasutuses.
Sisestage pöördnupu või klahvistiku (7) abil sisestusväljale (5) uus normväärtus.
Sisestusväljal (6) (vajutatav funktsioon) saab minna
tagasi vaikeväärtusele.
Nupule
da.
A
B
A
C
1
Softkey 7 kõrval olevale nupule
minnakse tagasi eelnevale pildile.
vajutades
•
vajutades
Pöördnupu juures asuvale nupule
liigutakse ühe menüütaseme võrra tagasi.
4
5
6
7
8
6
3
A
B
1
2
3
4
5
6
7
8
2
7
4
Nupule B vajutades salvestatakse muudetud
väärtus või lahkutakse parameetrisisestuse kuvalt.
•
3
D
5
vajutades
2
BX500147_1
vajutades saab normväärtuse kustuta-
Softkey 5 kõrval olevale nupule
salvestatakse vaikeväärtused.
1
C
D
BX750018
Lähemat infot iga parameetri kohta
eraldi leiate parameetrite loetelust
lisas "Parameetrite loetelu".
Menüü 1-2 "Masina seadistamine"
saab valida põhipildi kaudu ja seda
on kirjeldatud ptk "Üldised masinaseadistused".
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500147
IV-38
Info-Center
4.7.4
Menüü 1-3 "Ühikute süsteemi
seadistamine"
Peamenüü "Seadistused" on valitud.
•
Menüü 1-3 "Ühikute süsteemi seadistamine" aktiveerimiseks kasutage pöördnuppu.
Displeil kuvatakse 4 valikuakent, mille kaudu saab
erinevate mõõtesuuruste mõõduühikuid muuta.
Menüüs saab valida meetermõõdustiku või imperialühikute süsteemi vahel:
•
= meetermõõdustiku süsteem
•
= imperial-ühikute süsteem
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500033_1
Komplekssed seadistused valikuaknas (1)
Mõõdetav suurus
Ühik
meetermõõdus- imperial
tik
Pindala
Vahemaa
Kütusekulu
Tõsteseadme kõrgus
Töölaius
ha
km
l
cm
cm
1
2
3
4
5
6
7
8
1
aaker
miil
gallon
toll
toll
Hekslipikkuse seadistamine valikuaknas (2)
Näidu seadistamine mm või tollides.
A
B
C
D
BX500034_1
Corn Conditioner´i (maisipurustaja) valtside vahekauguse seadistamine valikuaknas (3)
Näidu seadistamine mm või tollides.
Sõidukiiruse, tempomaadikiiruse ja piirkoormuse
reguleerimise (4) seadistamine
Näidu seadistamine km/h või miil/h.
Ühikute seadistamine
• Pöördnupuga valige soovitud valikuaken, sisestusväli tuleb värviliselt esile.
• Pöördnupule vajutades minge valikuväljale.
• Seadistage pöördnupuga mõõtühik seadistus.
• Pöördnupule vajutades lahkutakse uuesti valikuväljalt.
•
Pöördnupu juures asuvale menüünupule
tades valitakse menüütasand.
2
3
4
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX851001
vaju-
Näide (BX851005-1):
Põhipilt mõõtesuuruste näitudega erinevates ühikusüsteemides.
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX851005_1
IV-39
Info-Center
4.7.5
Menüü 1-4 "PowerSplit" (lisavarustus)
Võimsuse juhtimine MAN mootoritega
(alates SW 200814613)
I
Põhipildil tähistatakse diiselmootori kehtivat tööreþiimi
parameetritel 33515 ja 33518 järgmiselt:
: diiselmootor maksimaalsel
võimsusreþiimil (parameeter 2 = täisvõimsus).
1080
: diiselmootor säästureþiimil (parameeter
3 = vähendatud võimsus)
TRI PWR:
Täiskoormusel suure pöördemomendireserviga diiselmootor (ainult BiG X 700
Europa).
Kasutamine väga vaheldusrikastes ja
rasketes saagikoristusoludes.
III
IV
V
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500163_2
Lähemat infot iga parameetri kohta
eraldi leiate parameetrite loetelust
lisas "Parameetrite loetelu".
Automaatne ümberlülitus ECO-Power ja X-Power
vahel.
Automaatse ümberlülituse saab seadistada kahel
astmel:
: Ümberlülitus toimub seadistatud pöörlemissageduse juures järsult
: Ümberlülitus on pidev ja algab
ca 100 p/min enne seadistatud pöörlemissageduse saavutamist
Ümberlülitus tagasi ECO reþiimile toimub seadistatud
mootorikoormuse korral alati järsult, eeldusel, et
X-Power reþiim oli seadistatud automaatselt. Kui
X-Power reþiim valiti välja käsitsi, on automaatika
ainult valveloleku reþiimil ning ei sekku enam.
TRI Poweri tunnusjoont eiratakse automaatreþiimis.
Kézi átkapcsolás az ECO Power, X Power
és TRI Power között
A TRI Power üzemmódot elözetesen nem lehet
beállítani és csak az üzemmód kézi átkapcsolásával
érhetö el.
Az X Power - TRI Power - ECO Power és körben
történö kézi átkapcsolása csak akkor lehetséges, ha
ehhez az elöfeltételek teljesültek, azaz a motort nem
terhelik túl.
A TRI Power jelleggörbe kiválasztása az Eco/X kapcsolóval (1):
• X PWR kapcsoló sorrend: ECO> TRI >X.
• ECO PWR kapcsoló sorrend: X>TRI>ECO.
• Az alapképben történö kijelzés szükséges.
IV-40
1
BX851090
Info-Center
PowerSplit seadistuste graafiline kujutis
(1) Diiselmootori pöörlemissagedus, millest alates
peab toimuma automaatne ümberlülitus ECOPowerilt X-Powerile.
(2) Kehtiv võimsusreþiim
(3) Stardiseadistus X-Disc ja maisireþiimi jaoks
(4) Stardiseadistus rohureþiimi jaoks
(5) Stardiseadistus maanteesõidureþiimi jaoks
(6) Automaatse ECO-Poweri ja X-Poweri vahelise
ümberlülituse seadistuse aktiveerimine/deaktiveerimine ja ümberlülituse käik.
2
6
1
2
3
4
5
6
7
8
1
3
4
5
A
B
C
D
BX850951_1
Staatuse näit
STOP
:
automaatne ümberseadistus inaktiivne
:
automaatne ümberseadistus aktiivne
Automaatika on aktiivne ainult juhul, kui diiselmootori
sihtkiirus on rohkem kui 1900 p/min.
IV-41
Info-Center
4.7.6
Menüü 1-5 "Keel"
Peamenüü "Seadistused" on valitud.
1-5
•
Pöördnupuga valige menüü 1-5 "Keel".
1
2
•
Vajutage pöördnupule.
3
4
5
6
7
8
Displeile ilmub keelte valik.
Keele seadistamine
(1)
(2)
= kehtiv sisestatud keel
= valitud keele näit
A
B
C
D
BX500035
•
Pöördnupuga valitakse soovitud keel.
•
Pöördnupule vajutades kinnitatakse valik.
1
•
vajutades
Pöördnupu juures asuvale nupule
liigutakse ühe menüütaseme võrra tagasi.
Valitud keel salvestatakse kohe.
2
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX850847
4.7.7
Menüü 1-7 "Displei"
Peamenüü "Seadistused" on valitud.
•
•
Pöördnupuga valige menüü 1-7 "Displei".
Vajutage pöördnupule.
Displeile ilmub ‚menüütase 1-5 "Displei".
1
2
3
4
5
6
7
8
Menüü "Displei" on jaotatud järgnevateks menüüdeks:
•
= menüü 1-7-1 "Kontrast/heledus"
•
= menüü 1-7 2 "Helisignaal"
•
= menüü 1-7-4 "Pöörlemissuund"
A
•
•
=
menüü 1-7-5 "Põhipildi väljade
seadistused"
Pöördnupu juures asuvale nupule
vajutades
liigutakse ühe menüütaseme võrra tagasi.
IV-42
B
C
D
BX500037_1
Info-Center
4.7.8
Menüü 1-7-1 Päev/öö-reþiim
Menüü "Displei" on valitud.
•
•
Pöördnupuga valige menüü 1-7-1 "Päev/öö-reþiim".
Vajutage pöördnupule.
Displeile ilmuvad päeval ja öösel kehtivad seadistused.
•
= päev
•
= öö
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500611_1
Päev/öö-reþiimi seadistamine
•
•
•
•
•
Pöördnupuga valige soovitud seadistus, valikuväli
tuleb värviliselt esile.
Pöördnupule vajutades minge valikuväljale.
Seadistage pöördnupuga soovitud funktsioon.
Pöördnupule vajutades salvestatakse seadistus ja
lahkutakse uuesti valikuväljalt.
1
2
3
4
5
6
7
8
Pöördnupu juures asuvale nupule
vajutades
liigutakse ühe menüütaseme võrra tagasi.
A
B
C
D
BX500612
IV-43
Info-Center
4.7.9
Menüü 1-7-2 Helisignaal
Menüü "Displei" on valitud.
•
Pöördnupuga valige menüü 1-7-2 "Helisignaal".
1
2
•
Vajutage pöördnupule.
3
4
5
6
7
8
Displeile ilmub helisignaali seadistus:
= nupuvajutus (signaaliedastaja
terminaalis)
•
•
= alarm (signaaliedastaja konsoolis)
A
B
C
D
BX500038_2
= juhis (signaaliedastaja konsoolis)
•
Helisignaali funktsioon
•
= helisignaal inaktiivne
•
= helisignaal aktiivne
•
= helisignaal ajalise piiranguga
Valikuliselt on võimalik märkidega
stada helisignaali aktiveerimisaega.
ja
seadiA
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500043_1
Helisignaali seadistamine
•
•
•
•
Pöördnupuga valige soovitud seadistus, valikuväli
tuleb värviliselt esile.
Pöördnupule vajutades minge valikuväljale.
Seadistage pöördnupuga soovitud funktsioon.
Pöördnupule vajutades salvestatakse seadistus ja
lahkutakse uuesti valikuväljalt.
Nupule
7
vajutades saab helisignaali sisse lülitada.
Nupule
8
vajutades saab helisignaali välja lülitada.
•
Pöördnupu juures asuvale nupule
vajutades
liigutakse ühe menüütaseme võrra tagasi.
IV-44
Info-Center
4.7.10 Menüü 1-7-4 Pöörlemissuund
Menüü "Displei" on valitud.
•
•
Pöördnupuga valige menüü 1-7-4 "Pöörlemissuund".
Vajutage pöördnupule.
1
2
3
4
5
6
7
8
Displeile ilmuvad pöörlemissuuna seadistusvalikud.
= parameetrite loetelu allapoole keri-
•
mine
•
= sisestuselementide valik - allapoole
•
= menüü allapoole kerimine
A
B
C
D
BX500201_1
Pöörlemissuuna seadistamine
(1) Pöörlemissuund "parameetrite loetelu allapoole
kerimine":
•
Nupule 1 vajutades seadistage "liikumissuund
vastupäeva".
Nupule 2 vajutades seadistage "liikumissuund
päripäeva".
(2) Pöörlemissuund "Sisestuselementide valik - allapoole":
•
•
5
4
1
1
2
2
3
4
3
5
6
7
8
Nupule 3 vajutades seadistage "liikumissuund
vastupäeva".
A
Nupule 4 vajutades seadistage "liikumissuund
päripäeva".
(3) Pöörlemissuund "menüü kerimine allapoole":
•
•
Nupule 5 vajutades seadistage "liikumissuund
vastupäeva".
•
Nupule 6 vajutades seadistage "liikumissuund
päripäeva".
B
C
D
BX500200
(4) Softkey
vajutades viige kõik pöörlemissuuna
seadistused vaikeväärtusele.
(5) Softkey
le.
vajutades liikuge tagasi põhipildi-
Seadistatud kehtivat pöörlemissuunda näitatakse sinise noolega.
.
•
Pöördnupu juures asuvale nupule
vajutades
liigutakse ühe menüütaseme võrra tagasi.
IV-45
Info-Center
4.7.11 Menüü 1-7-5 Põhipildi väljade
seadistused
Menüü "Displei" on valitud.
•
•
1
2
3
4
5
6
7
8
Pöördnupuga valige menüü 1-7-5 "Põhipildi väljade seadistused".
Vajutage pöördnupule.
A
B
C
D
Displeile ilmuvad näitude valikuvõimalused.
BX850839
Põhipildil parajasti näidatud mõõteväärtus tõstetakse
esile raami sees (näitena on antud kehtiv kellaaeg).
Näidu muutmine põhipildil:
• Pöördnupuga valige soovitud näit, sisestusväli
tuleb värviliselt esile.
• Pöördnupule vajutades kinnitage valitud näit
(näiteks "hetkel kehtiv kütusekulu").
Põhipildil ilmub nüüd salvestatud seadistus (1)
(näiteks hetkel kehtiv kütusekulu).
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
BX850840
Põhipildil on valitavad järgnevad näidud:
kehtiv kellaaeg/kuupäev
1
hetkel kehtiv kütusekulu
1
2
hekseldustrumli pöörlemissagedus
3
4
pinnajõudlus
5
6
7
8
hetkel kehtiv kütusekulu pindala
tes
suh-
kütusekulu hetkel kehtiva saagikoguse kohta (võimalik ainult ühendatuna saagiarvestiga CropControl) (lisavarustus)
•
Nupule
•
Nupule B vajutades lähtestatakse näit (kellaaeg)
tagasi tehaseseadistusele.
IV-46
A
vajutades minnakse üle põhipildile.
A
B
C
D
BX850841
Info-Center
4.7.11.1 NIR-andur niiskusemõõtmiseks
NIR-anduriga määratakse koristatava rohumassi niiskusesisaldus.
Olge tähelepanelik kivistel põldudel!
•
Andurketaste kahjustused
Kivistel põldudel ärge kasutage
niiskuse mõõtmiseks NIR-andurit.
, sisestusväli
Pöördnupuga valige näit
tuleb värviliselt esile.
• Pöördnupule vajutades kinnitage valik.
Kui NIR andur on aktiivne, näitab põhipilt rohumassi
aktuaalset niiskusesisaldust (1).
1
2
3
4
5
6
7
8
•
NIR andur on aktiivne, kui on täidetud järgnevad
tingimused:
• Peasidur on sisse lülitatud (vt peatükk 3 "Juhtimiselemendid")
• Vabastuslüliti Hooldus on välja lülitatud (vt peatükk
3 "Juhtimiselemendid")
• Vabastuslüliti Sissesööte/etteandeseade on sisse
lülitatud (vt peatükk 3 "Juhtimiselemendid")
•
•
•
A
B
C
D
BX851032
1
Põhipildil kuvatakse olekunäit
"Sissesööte/
etteandeseade edasisuunas aktiivne".
Mootori ettenähtud pöörlemissagedus on suurem
kui 1500 p/min (väärtus on kindlaks määratud ja
seda ei saa muuta).
Masina võimsuse rakendus on suurem kui 40%.
A
B
C
2
3
4
5
6
7
8
D
BX851054
2
NIR andur viib läbi automaatse kalibreerimise, kui
on täidetud järgnevad tingimused:
• NIR-anduri viimasest kalibreerimisest on möödunud vähemalt 10 anduri töötundi.
• Vabastuslüliti Hooldus on sisse lülitatud (vt peatükk
3 "Juhtimiselemendid").
• Mootori ettenähtud pöörlemissagedus on 800 p/
min või suurem (väärtus on kindlaks määratud ja
seda ei saa muuta).
Kalibreerimine katkestatakse, kui tingimus "NIR andur
aktiivne" on jälle täidetud.
Lubamatu mõõteväärtuse korral või kui mõõteväärtus
asub väljaspool mõõtepiirkonda, ilmub põhipildil 10
sek järel näit "---" (2).
1
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX851055
3
Kui andur ei ole aktiivne, (üks või rohkem tingimustest
tööre iimi oleku "Aktiivne" jaoks ei ole täidetud), ilmub
põhipildil näit "OFF" (3).
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX851056
IV-47
Info-Center
4.7.12 Menüü 1-8 "Kuupäev/kellaaeg"
Peamenüü "Seadistused" on valitud.
•
•
1
2
3
4
5
6
7
8
Pöördnupuga valige menüü 1-8 "Kuupäev/kellaaeg".
Vajutage pöördnupule.
Displeile ilmuvad kellaaeg ja kuupäev.
A
B
C
D
BX500044_1
Kuupäeva/kellaaja seadistamine
•
•
•
•
•
Pöördnupuga valige soovitud seadistus, sisestusväli tuleb värviliselt esile.
Pöördnupule vajutades minge sisestusväljale.
Pöördnupuga seadistage soovitud kuupäev/kellaaeg.
Pöördnupule vajutades salvestatakse seadistus ja
lahkutakse uuesti sisestusväljalt.
Pöördnupu juures asuvale nupule
vajutades
liigutakse ühe menüütaseme võrra tagasi.
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500045
IV-48
Info-Center
4.7.13 Menüü 1-9 "Masinatega seotud
töövõtja aadress"
Peamenüü "Seadistused" on valitud.
•
Pöördnupuga valige menüü 1-9 "Masinatega seotud töövõtja".
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500659
•
Pöördnupule vajutades valige kuva <Masinatega
seotud töövõtja info>.
Sisestada saab maksimaalselt 6x30
märki. Seda infot kasutatakse igal CAN
printeriga tehtaval väljatrükil (lisavarustus). Kui mõnel real ei ole ühtki
märki (ka tühikut mitte), siis seda rida
väljatrükil ei arvestata.
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500660
•
•
•
•
Pöördnupule vajutades avaneb tähtnumbriline
sisestusväli (1).
Pöördnuppu keerates valige üks täht (kollane markeering).
Pöördnupule vajutades salvestage täht.
"Enter" sümboli (2) valimisel ja kinnitamisel võetakse sisestus või muudatus üle ning salvestatakse.
1
"ESC" sümboli (3) valimisel ja kinnitamisel lahkutakse sisestusväljalt ilma
sisestusi või muudatusi salvestamata.
A
B
C
D
3
1
2
3
4
5
6
7
8
2
BX500661
•
Pöördnupu juures asuvale nupule
vajutades
liigutakse ühe menüütaseme võrra tagasi.
IV-49
Info-Center
4.7.14 Menüü 1-10 "Joystick-Memory
nupud"
Peamenüü "Seadistused" on valitud.
•
•
•
•
•
•
Pöördnupuga valige menüü 1-10 "Joystick-Memory
nupud".
Valige pöördnupuga M1 või M2, valikuväli tuuakse
värviliselt esile.
Pöördnupule vajutades minge valikuväljale.
Seadistage pöördnupuga soovitud funktsioon.
Pöördnupule vajutades salvestatakse seadistus ja
lahkutakse uuesti valikuväljalt.
Nupule
A
B
C
2
3
4
5
6
7
8
D
BX850994
vajutades kinnitatakse seadistused.
Kui valitud kuva ei kinnitatud veel nuB
puga " B ", siis lukustatakse seadistatud funktsioonid ja sellest annab
märku sümbol "Lukk" M1/M2 väljadel.
•
1
Pöördnupu juures asuvale nupule
vajutades
liigutakse ühe menüütaseme võrra tagasi.
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX850991
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX850992
IV-50
Info-Center
4.8
Peamenüü 2 "Arvesti"
•
Pöördnupu juures oleva klahviga
valige
menüütase.
• Valige pöördnupuga peamenüü 2 "Arvesti".
• Vajutage pöördnupule.
Displeile ilmuvad erinevad loendurid.
Arvestitase (grupid)
•
= koguarvesti (ei ole lähtestatav)
•
= arvestitase1 (lähtestatav)
•
= arvestitase 2 (lähtestatav)
•
= arvestitase 3 (lähtestatav)
4.8.1
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500046
Masinaandmete arvestid
(Aktiivsed arvestid kuvatakse värvilisel tagapõhjal)
•
= tööreþiimi tundide arvesti
•
= lõiketrumli tundide arvesti
•
•
•
2
3
4
5
6
7
8
0 h 0 min
0 h 0 min
= töötundide arvesti
= pindala arvesti
0.0
ha
0.0
km
42 . 00
•
1
0 h 0 min
L
L/h
= kilomeetriloendur (nii maanteedel kui
ka põllureþiimil) (km)
= kütusekulu arvesti (lisavarustus)
(3) = absoluutne kütusekulu (lähtestatav
0.0
3
4
A
B
C
D
BX500048_3
nupuga C )
(4) = kehtiv keskmine kütusekulu (l/h)
(5) = parajasti aktiveeritud arvestite näit
Arvestitaseme seadistamine
•
Sümboli
1
nupule
või sümboli
2
nupule
vajutades vahetatakse arvestitaset.
Alternatiivina saab seadistust teha ka pöördnupu
kaudu:
•
•
•
•
Pöördnupuga valige seadistus Arvestitase, sisestusväli tuleb värviliselt esile.
Pöördnupule vajutades minge valikuväljale.
Seadistage pöördnupuga soovitud arvestitase.
Pöördnupule vajutades lahkutakse uuesti valikuväljalt.
IV-51
Info-Center
4.8.2
•
•
•
Masina andmete loenduri lähtestamine
Softkey C all asuvale nupule
vajutades
lähtestatakse kõik ühe grupi arvestid. (Lähtestada
on võimalik ainult gruppide 1 kuni 3 arvesteid).
Pöördnupu juures asuvale nupule
vajutades
liigutakse ühe menüütaseme võrra tagasi.
Softkey B all asuvale nupule
ilmub põhipilt.
1
2
3
4
5
6
7
8
vajutades
A
B
C
D
BX500048_1
4.8.3
•
Vahetamine tasemele Kliendiandmete loendurid
Softkey A all asuva klahvi
vajutamisel kuvatakse menüü "Kliendiandmete arvestid".
Lähemat infot selle kohta leiate peatükist "Kliendiandmete loendurid"
IV-52
Info-Center
4.9 Peamenüü 3 "Hooldus"
Peamenüü tase on valitud.
•
•
Valige pöördnupuga peamenüü 1.
1
2
3
4
5
6
7
8
Vajutage pöördnupule.
Displeile ilmub uuesti menüütase 3 "Hooldus".
Peamenüü "Hooldus" on jaotatud 11 menüüks:
•
= Menüü 3-1 "Keskmäärdesüsteem"
•
= Menüü 3-2 "Teritamine /
Vastulõiketera"
•
= Menüü 3-3 "Pendelraami
kalibreerimine"
A
•
B
C
D
BX500075_1
= Menüü 3-4 "Autopiloodi kalibreerimine"
•
= Menüü 3-5 "Väljutustoru
kalibreerimine"
•
= Menüü 3-6 "Maisipurustaja
kalibreerimine"
•
= Menüü 3-7 "Sissesööte/
etteandeseadme kalibreerimine"
•
= Menüü 3-8 "Tööraja kalibreerimine"
•
= Menüü 3-9 "RockProtect Kividetektor"
(lisavarustus)
•
= Menüü 3-10 "Peasiduri kalibreerimine"
•
•
=
Menüü 3-11 "Lisasilla hooldus"
(lisavarustus)
Pöördnupu juures asuvale nupule
vajutades
liigutakse ühe menüütaseme võrra tagasi.
Kui põhipildil hoolduslüliti kuvatakse
vajutatuna, ilmub peamenüü "Hooldus" automaatselt.
IV-53
Info-Center
4.9.1
Menüü 3-1 "Keskmäärdesüsteem"
Peamenüü "Hooldus" on valitud.
•
•
Pöördnupuga valige menüü 3-1 "Keskmäärdesüsteem".
1
2
3
4
5
6
7
8
Vajutage pöördnupule.
Displeile ilmub kuva "Keskmäärdesüsteem".
•
Nupule 5 vajutades kutsuge esile funktsioon
"Vahemäärimine".
•
Nupule 3 vajutades kuvage funktsioon "Sissetõmbeseadme puhastamine" (seeria).
A
B
C
D
BX500613
1
2
3
4
5
6
7
8
Vabastustingimused täitmata
•
= vabastuslüliti Maantee/põld
•
= vabastuslüliti Sõiduajam
A
B
C
D
BX500202
•
= diiselmootori pöörlemissagedus
•
= vabastuslüliti Sissesööte/
etteandeseade
•
= vabastuslüliti Hooldus
•
= juhtimispuldi konsooli stopplüliti
•
= käsijuhtimise stopplüliti
Rike
•
= juhtimispuldi konsool
•
= käsijuhtimine
•
= joystick
•
= KMC2
•
= KMC3
IV-54
Info-Center
4.9.2
Menüü 3-2 "Teritamine/Vastulõiketera"
Peamenüü "Hooldus" on valitud.
•
•
Pöördnupuga valige menüü 3-2 "Teritamine / Vastulõiketera".
Vajutage pöördnupule.
Ilmuvad ohutusjuhised, mis viitavad
eriti ohtlikele momentidele hekslinugade teritamisel (vt ptk Kasutamine
- Hekslinugade teritamine).
•
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500615
Nupule 7 vajutades liigutakse vastulõiketera
teritamise parameetrite sisestamisele.
1
2
3
4
5
6
7
8
Vabastustingimused täitmata
•
= vabastuslüliti Maantee/põld
•
= vabastuslüliti Sõiduajam
•
= diiselmootori pöörlemissagedus
•
= vabastuslüliti Sissesööte/
etteandeseade
•
= vabastuslüliti Hooldus
•
= juhtimispuldi konsooli stopplüliti
•
= käsijuhtimise stopplüliti
A
B
C
D
BX500616
Rike
•
= juhtimispuldi konsool
•
= käsijuhtimine
•
= joystick
•
= KMC2
•
= KMC3
IV-55
Info-Center
Teritusklapi olek (1)
•
= teritusklapp on suletud
•
= teritusklapp on lahti
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Teritusseadme staatus (2)
•
= teritusseade asub vasakul
•
= teritusseade asub keskel
•
= teritusseade asub paremal
•
= teritusseade liigub vasakule
2
3
A
B
C
D
Nool näitab teritusseadme liikumissuunda, seda näitu leidub mitmetes
kohtades.
BX851003
•
= teritusseadme asend teadmata, mõlemad teritusseadme andurid on pingestatud / andur
defektne - VIGA
Teritusreþiimi staatus (3)
1. number = käsilolev teritustsükkel,
2. number = ettenähtud teritustsüklite arv
Üks teritustsükkel vastab teritusseadme topelttõstele
(1 x vasakule/1 x paremale) (sõltuvalt regulaatorite
arvust).
•
5
Teritusseadme reguleerimiseni (4) jäänud teritustsüklite staatus
• (4) = arvesti "Teritusseadme reguleerimiseni
jäänud teritustsüklid" millest alates seati arvesti
4
1
klahvile
vajutades teritustsüklite maksimaalarvule (5).
Kui järelejäänud teritustsüklite arv
langeb alla 10% teritustsüklite maksimaalarvust (5), kuvatakse näit punasena.
A
•
Et seada arvesti (4) "Teritusseadme reguleerimiseni jäänud teritustsüklid" teritustsüklite maksimaalnäidule, vajutage nupule
IV-56
1
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX851004
Info-Center
Veateate kviteerimine
•
Nupuga
•
Vajutage nupule 1 , et arvestit "Kõikide teritustsüklite summa" (4) nulli viia. Displeile ilmub teade
(6).
A
•
Nupuga
A
•
Nupuga
B
softkey
softkey
softkey
4
all peitke teade.
1
2
3
4
5
6
7
8
6
all peitke teade.
all katkestage toiming.
Reguleerige teritusseadet või uuendage seda. (vaata peatükk "Teritusseadme reguleerimine või uuendamine")
A
B
C
D
BX500175_1
IV-57
Info-Center
Vastulõiketera- Vastulõiketera mootorite staatus
(andmed sõidusuunas vaadatuna)
Visuaalne näit, kui vastulõiketera liigutatakse käsitsi.
•
= parempoolse vastulõiketera lähenemine
aktiivne
•
= parempoolse vastulõiketera lähenemine
inaktiivne
•
= parempoolse vastulõiketera eemaldamine
aktiivne
•
= parempoolse vastulõiketera eemaleliikumine inaktiivne
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500173_1
= parempoolse vastulõiketera kaabli purune-
•
mine
•
= parempoolse vastulõiketera lühis
•
= vasakpoolse vastulõiketera lähenemine
aktiivne
•
= vasakpoolse vastulõiketera lähenemine
inaktiivne
•
= vasakpoolse vastulõiketera eemaleliikumine aktiivne
•
= vasakpoolse vastulõiketera eemaleliikumine inaktiivne
= vasakpoolse vastulõiketera kaabli purune-
•
mine
•
•
•
•
2
3
4
5
6
7
8
= vasakpoolse vastulõiketera lühis
Teritustsüklite arvu seadistamine
(tehasepoolne etteanne 20)
•
1
Pöördnupuga valige soovitud seadistus, sisestusväli tuleb värviliselt esile.
Pöördnupule vajutades minge sisestusväljale.
Seadistage pöördnupuga soovitud arv.
Pöördnupule vajutades salvestatakse seadistus ja
lahkutakse uuesti sisestusväljalt.
A
B
C
D
BX500173_1
Teritusreþiimi käivitamine/peatamine
Teritusreþiim käivitatakse või peatatakse vajutades
nupule
8
.
•
= teritusreþiim ei ole võimalik.
•
= teritusreþiimi käivitamine.
•
STOP
IV-58
= teritusreþiimi peatamine.
•
Pöördnupu juures asuvale nupule
vajutades
liigutakse ühe menüütaseme võrra tagasi.
•
Nupule 7 vajutades liigutakse vastaslõikuri
seadistuse parameetrite sisestusväljale.
Info-Center
4.9.3
Menüü 3-3 "Pendelraami kalibreerimine ja tõsteseadme absoluutkõrgus"
Kalibreerimisel võivad detailid, eriti
tõsteseade ja pendelraam liikuda vigastusoht!
Pendelraaami kalibreerimine on vajalik ainult peale pendelraami juures
tehtud töid, nt elektroonika vahetamine.
Peamenüü "Hooldus" on valitud.
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500053
•
Pöördnupuga valige menüü 3-3 "Pendelraami
kalibreerimine".
•
Vajutage pöördnupule.
1
2
1
Kuvatakse "Pendelraami kalibreerimine ja tõsteseadme absoluutkõrgus".
Vabastustingimused täitmata
•
= vabastuslüliti Maantee/põld
•
= istmelüliti
•
= diiselmootori pöörlemissagedus
•
= vabastuslüliti Sissesööte/ etteandeseade
•
= vabastuslüliti Hooldus
•
= juhtimispuldi konsooli stopplüliti
•
= käsijuhtimise stopplüliti
BX500176
Rike
•
= juhtimispuldi konsool
•
= joystick
•
= KMC2
•
= KMC3
IV-59
Info-Center
Kuva "Pendelraami/tõstemehhanismi kõrguse
kalibreerimine" maski kirjeldus
kuvatakse kehtiv tõstekõrgus %
•
Sümboliga
des.
•
Sümboliga
kuvatakse aktuaalne salvestatud
tõsteseadme absoluutkõrgus 80 % korral.
•
Sümboliga
kuvatakse aktuaalne salvestatud
tõsteseadme absoluutkõrgus 20 % korral.
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500055
Tõsteseadme absoluutkõrguse kalibreerimine
Tõsteseadme absoluutkõrguste kalibreerimine on
vajalik selleks, et Info-Center-s saaks edastada tõsteseadme kõrguste absoluutväärtused.
Need salvestatakse eraldi rohukoguri, X-Disc ja maisiheedri jaoks.
Eeltingimused
• Tõsteseade justeeritud (vt ptk Tõsteseadme justeerimine)
• Vabastuslüliti Põllureþiim sees
• Vabastuslüliti Sõiduajam väljas
• Etteandeseade ühendatud
• Pendelraam otse
Tõstemehhanismi kõrgust tuleb kalibreerida, kui etteandeseadet on vahetatud.
•
•
Vastavalt paigaldatud etteandeseadmele seadistage tööreþiim Rohukogur/maisiheeder/X-Disc.
Etteandeseade (maisiheeder välja lükatud) peab
seisma maapinnal tasasel alusel ja olema viidud
horisontaalasendisse.
IV-60
Info-Center
Väljatõstekõrguse mõõtmine
•
Koguril (1) mõõtke pinnase ja vedrupii kõige alumise punkti vaheline kaugus "a".
1
a
WHBBX03184
•
Maisiheederi EasyCollect (1) korral mõõtke pinnase ja noatera vaheline kaugus (a).
1
a
WHBBX03182
•
XDisci (1) korral mõõtke pinnase ja lõiketera vaheline kaugus "a".
a
1
WHBBX03183
IV-61
Info-Center
Tõsteseadme ülemise kõrguse kalibreerimine
•
Vajutage juhtimishooval nuppu "Tõstemehhanismi
tõstmine" (1), kuni sümboli
väärtus "80%".
•
•
•
•
kõrval kuvatakse
"Tõsteseadme
Valige pöördnupuga seadistus
absoluutne salvestatud kõrgus 80 % korral", sisestusväli tuleb värviliselt esile.
Pöördnupule vajutades minge sisestusväljale.
Pöördnupuga seadistage mõõdetud vahekaugus
"a" (vt "Väljatõstekõrguse mõõtmine").
Pöördnupule vajutades salvestatakse seadistus ja
lahkutakse uuesti sisestusväljalt.
1
BX851082
Tõsteseadme alumise kõrguse kalibreerimine
•
•
•
•
kõrval kuvatak-
Valige pöördnupuga seadistus
"Tõsteseadme
absoluutne salvestatud kõrgus 20 % korral", sisestusväli tuleb värviliselt esile.
Pöördnupule vajutades minge sisestusväljale.
Pöördnupuga seadistage mõõdetud vahekaugus
"a" (vt "Väljatõstekõrguse mõõtmine").
Pöördnupule vajutades salvestatakse seadistus ja
lahkutakse uuesti sisestusväljalt.
Tõsteseadme absoluutkõrguse kalibreerimine on
lõpetatud.
•
2
3
4
5
6
7
8
Vajutage juhtimishooval nuppu "Tõstemehhanismi
langetamine" (1), kuni sümboli
se väärtus "20%".
•
1
Pöördnupu juures asuvale nupule
vajutades
liigutakse ühe menüütaseme võrra tagasi.
IV-62
A
B
C
D
BX500055_1
Info-Center
4.9.4
Menüü 3-4 "Autopiloodi kalibreerimine"
• Kalibreerimisel tekib vigastusoht,
sest detailid võivad ootamatult liikuda
(nt juhtsild). Masina ohualas ei tohi
viibida ühtegi inimest!
• Tööetapid kehtivad autopiloodi
kohta, mille tarkvaraversioon on
150 200 029-08.
Enne autopiloodi esmast kasutamist
tuleb laitmatu töö tagamiseks autopiloot kalibreerida.
Eeltingimused:
• Maisiheeder EasyCollect koos reaanduriga on
paigaldatud.
• Elastse reaanduriga (1) maisilõikuri EasyCollect
rakendamine on võimalik ainult tarkvara 20 083
052 0 abil (allalaadimine: http://www.krone.de/software). Vajaduse korral viige läbi masina kõikide
juhtseadmete tarkvarade uuendus.
Üld-tarkvaraversioon 20 083 052 0 sisaldab muuhulgas järgnete üksikute juhtseadmete tarkvaraversioone: KMC2: 150200102-27
KMC3: 150200103-27
Terminal: 150200104-28
Autopiloot: 150200029-17 või kõrgem.
•
1
BX851050
Peamenüü <Hooldus> on valitud.
IV-63
Info-Center
Autopiloodi kalibreerimisel tuleb kinni
pidada tööetappide järjestusest.
•
Käivitage diiselmootor ja lülitage sisse vabastuslülitid <Põld>, <Sõiduajam> ja <Autopiloot>.
Kui mõni neist tingimustest ei ole
täidetud, ilmub paremal ekraaniserval
vastav teade. Vabastustingimused on
kollasel tagapõhjal, vead punasel.
Vabastustingimused täitmata
•
= vabastuslüliti Maantee/põld
•
= vabastuslüliti Sõiduajam
•
= istmelüliti
•
= vabastuslüliti Autopiloot
•
= vabastuslüliti Hooldus
•
= juhtimispuldi konsooli stopplüliti
•
= käsijuhtimise stopplüliti
A
Rike
C
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500058
•
= juhtimispuldi konsool
•
= joystick
•
= autopiloot
•
= KMC3
IV-64
B
1
Info-Center
4.9.4.1 Kalibreerimisvaate valimine terminalis
•
•
Pöördnupuga valige menüü 3-4 "Autopiloodi kalibreerimine".
Vajutage pöördnupule.
1
2
3
4
5
6
7
8
Displeile ilmub menüü <Autopiloodi kalibreerimine> .
Kalibreeritud väärtuste usaldusväärsust kontrollitakse. Kui mõni väärtus
asub väljaspool tema kehtivusaB
A
C
D
BX500057
la, märgitakse see
vastava
hüüumärgiga kalibreeritud väärtuse
kõrval. Seda väärtust ei saa salvestada.
Näit välisteraviku puhul
Näit keskteraviku puhul
13
13
7
8
4
2
7
3
4
1
3
8
4
5
6
1
1
5
14
A
7
B
C
3
3
4
5
6
7
8
2
11
12
10
2
5
6
2
9
1
8
12
14
A
D
11
9
10
6
B
C
BX500617
Pos
Tähendus
1
Salvestatud väärtus, maksimaalne pööre vasakule
2
Salvestatud väärtus, otseliikumine
3
Salvestatud väärtus, maksimaalne pööre paremale
4
Salvestatud väärtus, vasakul miinimum-reaandur
5
Salvestatud väärtus, paremal miinimum-reaandur
6
Rooli pöördenurga anduri tegelik väärtus
7
Vasaku reaanduri tegelik väärtus
8
Parema reaanduri tegelik väärtus
9
Etteande, pinge või töötsükli normväärtus rooli väljapööramisel vasakule 0,01% täpsusega
10
Salvestatud väärtus, minimaalvool väljapööramisel vasakule
11
Etteande, pinge või töötsükli normväärtus rooli väljapööramisel paremale 0,01% täpsusega
12
Salvestatud väärtus, minimaalvool väljapööramisel paremale
13
Mootori pöörlemissageduse tegelik väärtus
14
Rooli klappide vasakul / paremal minimaalvoolude automaatne kalibreerimine.
D
BX500660
IV-65
Info-Center
4.9.4.2 Rooli pöördenurga anduri kalibreerimines
Otseliikumisel peab rooli pöördenurga anduri tegelik väärtus olema u 400
+/- 10.
1
2
1. Rooli pöördenurga kalibreerimine otseliikumisel
• Viige juhtsild keskmisse asendisse (keerake seni,
kuni rooliseade on otseliikumise asendis).
3
4
5
6
•
7
8
•
•
•
Valige pöördnupuga
<Otseliikumise
salvestatud väärtus>, sisestusväli tuleb värviliselt
esile.
Pöördnupule vajutades minge sisestusväljale.
Pöördnupule vajutades salvestage rooli pöördenurga anduri kehtiv tegelik väärtus ja lahkuge sisestusväljalt.
Tegelik väärtus või salvestatud väärtus peab olema
u 400 +/- 10, vajaduse korral tehke anduri täpsustav reguleerimine.
A
B
C
D
BX500661_2
2. Vasakpoolse maksimaalse rooli pöördenurga
kalibreerimine
• Viige juhtsild maksim vasakpoolsesse asendisse
(keerake seni vasakule kuni rooli pöördenurk jõuab
piirikuni).
•
•
•
•
<maksimaalne
Valige pöördnupuga
salvestatud väärtus roolipöördel vasakule>, sisestusväli tuleb värviliselt esile.
Pöördnupule vajutades minge sisestusväljale.
Pöördnupule vajutades salvestage rooli pöördenurga anduri kehtiv tegelik väärtus ja lahkuge sisestusväljalt.
Kui tegelik väärtus on väiksem kui 220, võtke
ühendust KRONE klienditeenindusega.
3. Parempoolse maksimaalse rooli pöördenurga
kalibreerimine
• Viige juhtsild maksim parempoolsesse asendisse
(keerake seni kuni rooliseade jõuab piirikuni).
•
•
•
•
<maksimaalne salValige pöördnupuga
vestatud väärtus roolipöördel paremale>, sisestusväli tuleb värviliselt esile.
Pöördnupule vajutades minge sisestusväljale.
Pöördnupule vajutades salvestage rooli pöördenurga anduri kehtiv tegelik väärtus ja lahkuge sisestusväljalt.
Kui tegelik väärtus on suurem kui 630, võtke ühendust KRONE klienditeenindusega.
IV-66
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500058
Info-Center
4.9.4.3 Reaandurite valik
Valida saab keskteravikuga või välisteravikega reaandureid.
•
Kuval „Parameetrid“ grupis Autopiloot valige parameeter 34016 "Autopiloot Reaandur keskteravikul".
0 = välisteravik, 1 = keskteravik.
4.9.4.4 Reaanduri kalibreerimine terasraamiga (kaheosalise EasyCollecti
korral)
•
Menüüs 1-1-14 grupis Autopiloot „Elastne reaandur
paigaldatud“ seadke parameeter 26025 väärtusele
0.
Reaandur (1) „Välisteravik vasakul/
keskteravik paremal“ peab olema põhiasendis ning ei tohi olla rakendatud.
1. Reaanduri Välisteravik vasakul/keskteravik paremal kalibreerimine
Reaandur (1) „Välisteravik vasakul/
keskteravik paremal“ peab olema põhiasendis ning ei tohi olla rakendatud.
•
•
•
•
•
Pöördnupuga valige seadistus
või
vastavalt <Reaandur vasakul>, sisestusväli tuleb värviliselt esile.
Pöördnupule vajutades minge sisestusväljale.
Pöördnupule vajutades salvestatakse kehtiv tegelik
väärtus Reaandur vasakul ja lahkutakse uuesti
sisestusväljalt.
Tegelik väärtus peab olema vahemikus 265 ±50,
vastasel korral tuleb andurit reguleerida.
Kui reaandur on viidud lõpp-piirikuni, peab anduri
väärtus näitama vahet 300 – 320.
1
WHBBX0302
Reaanduri Välisteravik vasakul/keskteravik paremal rakendamisel suurendatakse anduriväärtust.
IV-67
Info-Center
2. Reaanduri Välisteravik paremal/keskteravik
vasakul kalibreerimine
Reaandur (1) „Välisteravik paremal/
keskteravik vasakul“ peab olema põhiasendis ning ei tohi olla rakendatud.
•
•
•
•
•
Pöördnupuga valige seadistus
või
vastavalt <Reaandur paremal>, sisestusväli tuleb värviliselt esile.
Pöördnupule vajutades minge sisestusväljale.
Pöördnupule vajutades salvestatakse kehtiv tegelik
väärtus Reaandur paremal ja lahkutakse uuesti
sisestusväljalt.
Tegelik väärtus peab olema vahemikus 590 ±50,
vastasel korral tuleb andurit reguleerida.
Kui reaandur on viidud lõpp-piirikuni, peab anduri
väärtus näitama vahet 300 – 320.
1
EC100630
Reaanduri Välisteravik paremal/keskteravik vasakul rakendamisel vähendatakse anduriväärtust.
4.9.4.5 Paindliku reaanduri kalibreerimine
(kolmeosalise EasyCollecti korral)
Tingimused:
• Masin seisab tasasel pinnal.
• Reaandurid võivad liikuda vabalt, takistuse vastu
põrkumata.
Kalibreerimine:
• Menüüs 1-1-14 grupis Autopiloot „Elastne reaandur
paigaldatud“ seadke parameeter 26025 väärtusele
1.
• Kalibreerige uuesti väärtus reaanduri puhkeasendi
jaoks (vt punkte 1. ja 2. peatükis „Teraskaarega
reaanduri kalibreerimine“).
1
BX851050
Elastse reaanduri kalibreerimisel (1), kui andur on
nullasendis (andur rakendamata) määratakse kindlaks
järgnevad umbkaudsed väärtused:
Uus reaandur
Andur "Reatuvastamine B66": 50 +/- 10
Kasutatud reaandur
Andur "Reatuvastamine B66": 40 - 120
Kontrollimiseks:
Elastse reaanduri kalibreerimisel, kui andur on maksimaalasendis, määratakse kindlaks järgnevad umbkaudsed väärtused:
Andur "Reatuvastamine paremal B66": 450 +/- 10
Andur "Reatuvastamine vasakul B66": 450 +/- 10
IV-68
Pärast anduri vahetamist ning umbes
100 ha töödeldud pinna korral tuleb
autopiloot uuesti kalibreerida.
Info-Center
4.9.4.6 Rooliseadme klappide vasak/
parem kalibreerimine (käsitsi)
Kalibreerimine välisteravikuga
Eeltingimus
•
Viige juhtsild keskmisse asendisse (keerake seni,
kuni rooliseade on otseliikumise asendis).
13
7
1. Miinimumvool klapile roolipööre vasakule
•
•
•
•
Pöördnupuga valige
<Vasaku klapi elektrivool> (9), sisestusväli tuleb värviliselt esile.
Pöördnupule vajutades minge sisestusväljale.
Suurendage pöördlüliti abil klapi kehtivat normväärtust (0,01%-des) kuni rool liigub otse.
Seejärel vähendage pöördlüliti abil normväärtust
(0,01%-des) kuni rool enam ei liigu.
Pöördnupule vajutades salvestatakse kehtiv kuvatud vool ja lahkutakse sisestusväljalt.
Vasaku klapi salvestatud minimaalne elektrivool
uuendatakse.
•
Pöördlüliti all olevale nupule
toimingu katkestada.
8
4
3
•
•
•
•
4
9
11
12
10
5
6
14
7
8
A
B
C
D
BX500617
Kalibreerimine keskteravikuga
vajutades saab
Pöördnupuga valige
<Parema klapi elektrivool> (11), sisestusväli tuleb värviliselt esile.
Pöördnupule vajutades minge sisestusväljale.
Suurendage pöördlüliti abil klapi kehtivat normväärtust (0,01%-des) kuni rool liigub otse.
Seejärel vähendage pöördlüliti abil normväärtust
(0,01%-des) kuni rool enam ei liigu.
Pöördnupule vajutades salvestatakse kehtiv kuvatud vool ja lahkutakse sisestusväljalt.
Uuendatakse parema
elektrivoolu väärtus.
3
2
2. Miinimumvool klapile roolipööre paremale (käsitsi)
•
2
5
6
1
1
11
9
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500654
klapi salvestatud minimaalne
Pöördlüliti all olevale nupule
toimingu katkestada.
vajutades saab
IV-69
Info-Center
4.9.4.7 Rooli klappide kalibreerimine
vasakul/paremal (automaatne)
Vigastusoht!
Juhtsild liigub rooliklappide kalibreerimisel automaatselt. Masina
ohualas ei tohi viibida ühtegi inimest!
Alates terminalist – tarkvaraversioon
150 200 104 – 08 on võimalik minimaalsete klapivoolude automaatne kalibreerimine vasakul/paremal.
Automaatse kalibreerimise käivitamiseks on nõutav korrektne rooli pöördenurga anduri kalibreerimine.
Automaatne kalibreerimine käivitub nupuga
A
1
2
3
4
. Kuvatakse uus aken.
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500655
Pos
Tähendus
1
Kehtiv PWM töötsükkel.
2
Pinge %-des, millega vastavat pooli suunatakse.
3
Käesoleval hetkel vastavat pooli läbiv vool
4
Rooli pöördenurga anduri B64 kehtiv väärtus
Kalibreeritakse klapp Y39 "Rool vasakule".
Kalibreeritakse klapp Y40 "Rool paremale".
Kalibreerimine edukas, väärtused salvestatakse.
STOP
5
IV-70
Kalibreerimine on peatatud
Kui on tekkinud viga, kuvatakse vastav veanumber.
Info-Center
Seejärel juhitakse klappe kohe automaatselt. Juhtsild
liigub sellele vastavalt.
•
•
STOP
vajutamisel toiming katkestatakse.
Klahvi B
Kui kalibreerimine on peatatud, saab
nupuga
B
minna tagasi eelmisele vaatele.
Automaatne kalibreerimistoiming võib kesta mitu
minutit.
Kui automaatsel kalibreerimisel oli võimalik leida minimaalvoolud, siis näidatakse seda umbes 3 sek jooksul
disketi sümboliga.
5
Kui kalibreerimisel on tekkinud viga,
katkestatakse kalibreerimistoiming ja
näidatakse vastavat viga (5).
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500656
Viga nr
Sümbol
Tähendus
Põhjus / Abi
1
Rooli pöördenurga anduri B64 väärtus
on väiksem kui kalibreeritud väärtus
"Rool maksimaalselt vasakule"
Rooli pöördenurga andur B64 vasakul, keskel
ja paremal uuesti kalibreerida
2
Rooli pöördenurga anduri B64 väärtus
on suurem kui kalibreeritud väärtus
"Rool maksimaalselt paremale"
Rooli pöördenurga andur B64 vasakul, keskel
ja paremal uuesti kalibreerida
3
Suunati klappi Y39 "Rool vasakule". Sel
juhul peab ka rooli pöördenurga anduri
B64 väärtus vähenema. See anduriväärtus aga suurenes.
•
•
•
•
4
Suunati klappi "Rool paremale". Sel
juhul peab ka rooli pöördenurga anduri
väärtus suurenema. See anduri väärtus
aga vähenes.
•
•
•
•
5
Kuigi suunatakse klappi Y39 "Rool
•
vasakule", ei fikseeritud rooli pöördenurga anduril B64 mingisugust muutust.
•
•
•
•
Klapid Y39 ja Y40 on omavahel ära vahetatud. Juhitakse vasakule, kuid rool keerab
paremale.
Parameeter 26027 "Klapid peegelvaates"
valesti seadistatud.
Rooli pöördenurga andur B64 valesti paigaldatud
Vale andur rooli pöördenurga anduri B64
kohal.
Klapid on omavahel ära vahetatud. Juhitakse
paremale, kuid rool keerab vasakule.
Parameeter 26027 "Klapid peegelvaates"
valesti seadistatud.
Andur on juhtsillale valesti paigaldatud
Vale andur juhtsillal
Eelnevalt automaatselt leitud minimaalvool ei
ole korrektne - korrata kalibreerimist.
Rooli pöördenurga andur B64 on defektne
Rooli pöördenurga andur B64 või hoovastik
rooli pöördenurga anduri B64 juures on valesti
paigaldatud.
Hüdraulikasüsteemis on vead
Hüdraulikaklapp Y39 "Rool vasakule" ei ole
korras
IV-71
Info-Center
Viga nr
6
Sümbol Tähendus
Põhjus / Abi
Kuigi suunatakse klappi Y40
"Rool paremale", ei fikseeritud
rooli pöördenurga anduril B64
mingisugust muutust.
•
•
•
Eelnevalt automaatselt leitud minimaalvool ei ole
korrektne - korrata kalibreerimist.
Rooli pöördenurga andur B64 on defektne
Rooli pöördenurga andur B64 või hoovastik rooli
pöördenurga anduri B64 juures on valesti paigaldatud.
Hüdraulikasüsteemis on vead
Hüdroklapp Y40 "Rool paremale" ei ole korras
•
•
7 ja 9
Kaabli purunemine klapi Y39
Rool vasakule juures
•
•
•
Kaabli purunemine klapi Y39 "Rool vasakule" juures
Klapi korpus Y39 on vigane
Autopilootjuhtimine defektne
8 ja 10
Kaabli purunemine klapi Y40
Rool paremale juures
•
•
Kaabli purunemine klapi Y40 "Rool paremale" juures
Klapi korpus Y40 vigastatud
11
Surveanduril B63 "Rooli surve"
tuvastati rõhk.
•
•
•
•
•
Autopilootjuhtimine defektne
Takistus rooli juures
Surveandur B63 defektne
Autopilootjuhtimine defektne
Hüdraulikasüsteemis on vead
4.9.4.8 Masina pöörderingi kalibreerimine
Maskis "Pöörderingi kalibreerimine" saab sisestada ja
salvestada keskmiste pöörderingide mõõdetud väärtused vasakul (1) ja paremal (2).
Vasakpoolse pöörderingi väljaselgitamine:
• Sõitke masinaga tugevdatud aluspinnale ja seadistage maksimaalne vasakpoolne roolipiiraja.
• Märgistage eesmise parempoolse rehvi (1) välisserva juures pinnasele punkt.
• Sõitke väikesel kiirusel ja maksimaalse roolipiirajaga pool ringi.
• Mõõtke eesmise vasaku rehvi (2) välisserva ja
eelnevalt märgitud punkti (1) vaheline kaugus (3).
2
3
4
5
6
7
8
2
1
B
A
1
C
D
BX851020
1
2
3
WHBBX03770
IV-72
Info-Center
Parempoolse pöörderingi väljaselgitamine:
• Sõitke masinaga tugevdatud aluspinnale ja seadistage maksimaalne parempoolne roolipiiraja.
• Märgistage eesmise vasakpoolse rehvi (1) välisserva juures pinnasele punkt.
• Sõitke väikesel kiirusel ja maksimaalse roolipiirajaga pool ringi.
• Mõõtke eesmise parema rehvi (2) välisserva ja
eelnevalt märgitud punkti (1) vaheline kaugus (3).
1
2
3
WHBBX03837
Pöörderingi kalibreerimine:
• Valige menüüs 3-4 leht 3 "Pöörderingi kalibreerimine".
•
•
•
•
Valige pöördnupuga sisestusaken
<Pöördering vasakule> (1) või <Pöördering paremale> (2), sisestusväli tuleb värviliselt esile.
Pöördnupule vajutades minge sisestusväljale.
Sisestage vasak- ja parempoolse pöörderingi väärtused (mm) vastavasse sisestusaknasse (1) või
(2).
Vajutage pöördnuppu, et kehtivat vasak- ja parempoolset pöörderingi salvestada ja sisestusväljalt
lahkuda.
2
3
4
5
6
7
8
2
1
A
1
B
C
D
BX851020
IV-73
Info-Center
4.9.5
Menüü 3-5 "Väljutustoru kalibreerimine"
Kalibreerimine on vajalik maksimaalse vasak-/parempoolse lõppasendi väljaselgitamiseks.
Väljutustoru tuleb alati kalibreerida siis,
• kui monteeritakse uus väljutustoru;
• seadistatud lõppasendit ei saavutata;
• juhtseade KMC2 vahetatakse välja;
• väljutustoru jõuahela (ülekanne, pöördering, …)
kallal on tehtud töid.
Kalibreerimisel võivad detailid, eriti
tõsteseade ja väljutustoru liikuda vigastusoht!
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500620
Eeltingimus
•
Väljutustoru peab olema üles tõstetud.
1
2
3
4
5
6
7
8
Peamenüü "Hooldus" on valitud.
•
•
Pöördnupuga valige menüü 3-5 "Väljutustoru kalibreerimine".
Vajutage pöördnupule.
Kuvatakse "Väljutustoru kalibreerimine".
A
Vabastustingimused täitmata
•
= vabastuslüliti Maantee/põld
•
= vabastuslüliti Sõiduajam
•
= istmelüliti
•
= väljutustoru ei ole üleval
•
= vabastuslüliti Hooldus
•
= juhtimispuldi konsooli stopplüliti
•
= käsijuhtimise stopplüliti
Rike
•
= juhtimispuldi konsool
•
= joystick
•
= KMC2
IV-74
B
C
D
BX500066
Info-Center
Väljutustoru
•
= väljutustoru üleval
•
= väljutustoru all
•
= väljutustoru anduri asend all
kaabli purunemine
•
= väljutustoru anduri asend lühise all
•
= väljutustoru asend tuvastamata,
anduri asend all või andur defektne
•
= väljutustoru asend vasakul
•
= väljutustoru asend keskel
•
= väljutustoru asend paremal
•
= väljutustoru asend tuvastamata,
anduri asend keskel või andur defekt
ne
A
•
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500067
Sümboliga
näidatakse kehtiv pulsside arv
hetkel kasutatava poole kohta ning sümboliga
näidatakse väljutustoru klapi vool antud
hetke pöörlemissuuna kohta.
•
Sümboliga
kuvatakse maksimaalne
salvestatud pulsside arv vasaku poole kohta.
•
Sümboliga
kuvatakse maksimaalne
salvestatud pulsside arv parema poole kohta.
Kalibreeritavad andmed
Maksimaalne pulsside arv tuleb leida nii vasaku kui
parema poole kohta.
Väljutustoru käsitsi juhtimisel MFH
(multifunktsionaalse hoova) klahvidega ja juhiistmelt lahkumisel
katkestatakse käsilolevad kalibreerimistoimingud.
IV-75
Info-Center
Minimaalvoolude kalibreerimine toimub automaatselt.
Pärast masina iga käivitamist ning väljutustoru esimest peegeldamist selgitatakse voolud uuesti välja.
Seetõttu on soovitatav teha 1. peegeldamine sooja ja seisva masinaga.
Maksimaalse hulga parema poole pulsside kalibreerimine
•
•
Liigutage väljutustoru käsitsi MFH klahvidega maksimaalselt paremale.
Väljutustoru peatub, kui on saavutatud maksimaalne
pulsside arv selle poole kohta.
Kui väljutustoru ei jõudnud piirikuni, pöörake seda
nupule D vajutades edasi.
Pööramine toimub minimaalvooluga.
Softkey näit:
= väljutustoru paremale pööramine
aktiivne
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500067
= väljutustoru paremale pööramine
inaktiivne
•
= väljutustoru paremale pööramisel viga
Kui väljutustoru on piirikuni jõudnud, peatage väljutustoru MFH kasutades.
• Softkey
= "Maksim pulsside hulga sal-
vestamine" all asuvale nupule B vajutades alustatakse kalibreerimist. Näit softkeyl vahetub järgmiselt
= "Kalibreerimine kestab" ja
ne edukalt lõpetatud".
= "Kalibreerimi-
Maksimaalse hulga vasaku poole pulsside kalibreerimine
•
•
Liigutage väljutustoru käsitsi MFH klahvidega maksimaalselt vasakule.
Väljutustoru peatub, kui on saavutatud maksimaalne
pulsside arv sellel poolel.
Kui väljutustoru ei jõudnud piirikuni, B pöörake seda
nupule vajutades edasi.
Pööramine toimub minimaalvooluga.
Softkey näit:
1
2
3
4
5
6
7
8
= väljutustoru vasakule pööramine aktiA
ivne
IV-76
D
salvestamine" all asuvale nupule A vajutades
alustatakse kalibreerimist. Näit softkeyl vahetub
= väljutustoru vasakule pööramisel viga
Kui väljutustoru on piirikuni jõudnud, peatage väljutustoru MFH kasutades.
• Softkey
C
BX500067
= väljutustoru vasakule pööramine
inaktiivne
•
B
= "Maksim pulsside hulga
järgmiselt
= "Kalibreerimine kestab" ja
"Kalibreerimine edukalt lõpetatud".
•
=
Pöördnupu juures asuvale nupule
vajutades
liigutakse ühe menüütaseme võrra tagasi.
Info-Center
4.9.6
Menüü 3-6 "Corn-Conditioner
(maisipurusti) kalibreerimine"
Peamenüü "Hooldus" on valitud.
•
•
Pöördnupuga valige menüü 3-6 "Corn-Conditioner
(maisipurusti) kalibreerimine".
Vajutage pöördnupule.
Kuvatakse "Corn-Conditioner (maisipurusti) kalibreerimine".
Vabastustingimused täitmata
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500621
•
= vabastuslüliti Maantee/põld
•
= vabastuslüliti Sõiduajam
•
= istmelüliti
•
= vabastuslüliti Hooldus
•
= juhtimispuldi konsooli stopplüliti
•
= käsijuhtimise stopplüliti
1
2
3
4
5
6
7
8
Rike
A
•
= juhtimispuldi konsool
•
= joystick
•
= KMC2
•
= KMC3
B
C
D
BX500069
IV-77
Info-Center
Corn-Conditioneri (maisipurustaja) kalibreerimine
1
Corn-Conditioner (maisipurustaja) kalibreerimise
peaks läbi viima ainult selle paigaldamisel või siis, kui
maisipurustaja vahekauguse tegelik väärtus erineb
suurel määral normväärtusest.
3
2
Täpse kalibreerimise huvides tuleb maisipurustaja
kahe valtsi (1, 2) vahelist kaugust kindlasti mõõta
lehtkaliibriga (3).
BX200440
Sümboliga
kuvatakse maisipurustaja kehtivat
voolukulu. See on vajalik KRONE teenindustehnikutele diagnostika eesmärgil.
•
•
Mõõtke maisipurustaja - vahekaugus masinast
(tegelik väärtus.).
Pöördnupuga valige seadistus Vahekaugus, sisestusväli tuleb värviliselt esile.
Pöördnupule vajutades minge sisestusväljale.
Pöördnupuga seadistage vahekaugus mõõdetud
tegeliku väärtuse suhtes.
Pöördnupule vajutades lahkuge sisestusväljallt.
•
Näit softkeyl vahetub järgmiselt
•
•
•
rimine kestab" ja
lõpetatud".
= "Kalibree-
= "Kalibreerimine edukalt
•
Vajutades nupule 3 või 4 saab maisipurusti
vahekaugust vähendada või suurendada.
•
Pöördnupu juures asuvale nupule
vajutades
liigutakse ühe menüütaseme võrra tagasi.
IV-78
10.0
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500070_1
Info-Center
4.9.7
Menüü 3-7 "Sissesööte/etteandeseadme kalibreerimine"
Peamenüü "Hooldus" on valitud.
•
•
Pöördnupuga valige menüü 3-7 "Sissesööte/etteandeseadme kalibreerimine".
Vajutage pöördnupule.
Kuvatakse "Sissesööte/etteandeseadme kalibreerimine".
1
2
3
4
5
6
7
8
Ekraanikuva (1):
A
B
C
D
BX500622
= keskmäärdesüsteem aktiivne (roheline)
= keskmäärdesüsteemi viga (punane)
= keskmäärdesüsteem inaktiivne
(kollane)
1
Vabastustingimused täitmata
•
= vabastuslüliti Maantee/põld
•
= vabastuslüliti Sõiduajam
•
= istmelüliti
A
•
= diiselmootori pöörlemissagedus
•
= vabastuslüliti Sissesööte/
etteandeseade
•
= vabastuslüliti Hooldus
•
= juhtimispuldi konsooli stopplüliti
•
= käsijuhtimise stopplüliti
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500071_1
Rike
•
= juhtimispuldi konsool
•
= joystick
•
= KMC2
•
= KMC3
IV-79
Info-Center
Etteandeseadme kalibreerimine
Etteandeseadme kalibreerimiseks
tuleb peasidur alati sisse lülitada.
Etteandeseadme kalibreerimiseks
peab tõsteseade olema tööasendis
(mitte väljatõstetud).
tuleks läbi viia
Etteandeseadme kalibreerimine
ainult juhul, kui selle tegelik kiirus erineb suurel määral
sihtkiirusest (teostatakse ühel korral montööri poolt või
peale pardaarvuti vahetamist).
Etteandeseadme kalibreerimise järel tuleb kalibreerida
ka sissesööteseade.
1
Eeltingimused
• Vabastuslüliti Sõiduajam väljas
• Vabastuslüliti Sissesööte/etteandeseade sees
• Vabastuslüliti Maantee/põld sees
Etteandeseade peab olema seisma
jäetud.
Mootori pöörlemissagedus peab olema 1950 1/min.
Nupuga 2 saab mootori pöörlemissagedust vajalikule kiirusele 1950 1/
min tõsta.
Olenevalt diiselmootori tüübist võib
sihtkiirus kalibreerimisel erineda.
• Softkey
all asuvale nupule C vajutades alustatakse etteandeseadme kalibreerimist.
Suunatakse klappi Y7 "Etteandeseade ees", etteandeseade peab vähese aja järel pöörlema hakkama.
Kalibreerimine kestab kuni 120 sekundit. Kui selle aja
jooksul vajalikke andmeid ei leitud, siis kalibreerimistoiming katkestatakse.
STOP
•
Softkey
all asuvale nupule
saab kalibreerimise katkestada.
•
Edenemise näit etteandeseadme sümboli
taga näitab staatust:
STOP
D
vajutades
= kalibreerimine peatatud/lõpetatud
= kalibreerimine kestab
= kalibreerimine oli edukas
= kalibreerimine ei õnnestunud
•
Sümboliga
näidatakse klapi Y7 "Etteandeseade ees" kehtivat voolu mA.
•
näidatakse etteandeseadme
Sümboliga
kehtivat pöörlemissagedust.
IV-80
278
A
567
B
451
C
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2
D
BX500072_1
Info-Center
•
Kalibreerimise tugiväärtuste 1 ja 2 jaoks kuvatakse
pöörlemissagedused:
pöörlemissagedus (tugiväärtus) 1:
STOP
= kalibreerimine 1 peatatud/lõpetatud
1
= kalibreerimine 1 kestab
278
= kalibreerimine 1 oli edukas
567
451
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2
= kalibreerimine 1 ei õnnestunud
pöörlemissagedus (tugiväärtus) 2:
STOP
= kalibreerimine 2 peatatud/lõpetatud
= kalibreerimine 2 kestab
A
B
C
D
BX500072_1
= kalibreerimine 2 oli edukas
= kalibreerimine 2 ei õnnestunud
Näidikule ilmub Stopp; kehtiv voolukulu ja pöörlemissagedus on 0.
Kalibreerimine on lõpetatud.
•
Voolukulu näit uuendatakse:
L 0 = voolukulu pöörlemist alustades.
L min = voolukulu minimimaalsel pöörlemissagedusel.
L max
= voolukulu maksimaalsel pöörlemis-
sagedusel.
•
Pöördnupu juures asuvale nupule
vajutades
liigutakse ühe menüütaseme võrra tagasi.
IV-81
Info-Center
Sissesööteseadme kalibreerimine
Sissesööteseadme kalibreerimiseks
tuleb peasidur alati sisse lülitada.
Sissesööteseadme kalibreerimiseks
peab tõsteseade olema tööasendis
(mitte väljatõstetud).
tuleks kalibreerida koos etteandesSissesöödet
eadmega ning teha seda ainult siis, kui tegelik hekslipikkus erineb etteantud hekslipikkusest.
1
Eeltingimused
•
•
•
Vabastuslüliti Sõiduajam väljas
Vabastuslüliti Sissesööte/etteandeseade sees
Vabastuslüliti Maantee/põld sees
278
567
451
0
Sissesööteseade peab olema seisma
jäetud.
Mootori pöörlemissagedus peab olema 1950 1/min.
A
Nupuga 2 saab mootori pöörlemissagedust vajalikule kiirusele 1950 1/
min tõsta.
Olenevalt diiselmootori tüübist võib
sihtkiirus kalibreerimisel erineda.
• Softkey
all asuvale nupule A vajutades alustatakse sissesööteseadme kalibreerimist.
Suunatakse klappi Y5 "Sissesööteseade ees", etteandeseade peab vähese aja järel pöörlema hakkama.
Kalibreerimine kestab kuni 120 sekundit. Kui selle aja
jooksul vajalikke andmeid ei leitud, siis kalibreerimistoiming katkestatakse.
STOP
•
Softkey
all asuvale nupule
saab kalibreerimise katkestada.
•
Näit sissesööteseadme
staatust:
STOP
B
vajutades
sümboli taga näitab
= kalibreerimine peatatud/lõpetatud
= kalibreerimine kestab
= kalibreerimine oli edukas
= kalibreerimine ei õnnestunud
•
Sümboliga
näidatakse klapi Y5 "Sissesööteseade ees" kehtivat voolu mA.
•
Sümboliga
näidatakse sissesööteseadme
kehtivat pöörlemissagedust.
IV-82
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
2
D
BX500072_1
Info-Center
•
Kalibreerimise tugiväärtuste 1 ja 2 jaoks kuvatakse
pöörlemissagedused:
pöörlemissagedus (tugiväärtus) 1:
STOP
1
= kalibreerimine 1 peatatud/lõpetatud
= kalibreerimine 1 kestab
278
567
451
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2
= kalibreerimine 1 oli edukas
= kalibreerimine 1 ei õnnestunud
pöörlemissagedus (tugiväärtus) 2:
STOP
= kalibreerimine 2 peatatud/lõpetatud
A
= kalibreerimine 2 kestab
B
C
D
BX500072_1
= kalibreerimine 2 oli edukas
= kalibreerimine 2 ei õnnestunud
Näidikule ilmub Stopp; kehtiv voolukulu ja pöörlemissagedus on 0.
Kalibreerimine on lõpetatud.
•
Voolukulu näit uuendatakse:
L 0 = voolukulu pöörlemist alustades.
L min = voolukulu minimimaalsel pöörlemissagedusel.
L max = voolukulu maksimaalsel pöörlemissagedusel.
•
Pöördnupu juures asuvale nupule
vajutades
liigutakse ühe menüütaseme võrra tagasi.
IV-83
Info-Center
4.9.8
Menüü 3-9 „Kividetektori RockProtect kalibreerimine“
Peamenüü "Hooldus" on valitud.
•
•
Pöördnupuga valige menüü 3-9 „Kividetektori
RockProtect kalibreerimine“.
Vajutage pöördnupule.
1
2
3
4
5
6
7
8
Kuvatakse menüü „Kividetektori RockProtect kalibreerimine“.
Kui mõlemad kuvatud väärtused on 2500 mV lähedal,
siis ei ole vaja nullasendit kalibreerida. Olenevalt komponendi tolerantsist võib tekkida vähene kõrvalekalle.
A
B
C
D
Kividetektori RockProtect kalibreerimine võtke ette ainult siis, kui masin
seisab. Oodake, kuni kõik liikuvad
masinaosad on seiskunud.
BX851067
Kui väärtused erinevad üksteisest suurel määral, tuleb
nullasend uuesti kalibreerida:
•
Softkey A all asuvale nupule
salvestatakse aktuaalne väärtus.
1
2
3
4
5
6
7
8
vajutades
A
B
C
D
BX851068
IV-84
Info-Center
4.9.9
Menüü 3-10 "Peasiduri kalibreerimine"
Vigastusoht!
Peasiduri klapi kalibreerimisel käivitub hekseldustrummel automaatselt!
Eeltingimused:
Pöörlemissageduste kalibreerimiseks peavad olema
täidetud järgnevad tingimused:
• konsooli kiirseiskamislüliti: VÄLJAS
• Käsijuhtimise kiirseiskamislüliti: VÄLJAS
• Vabastuslüliti Sõiduajam: VÄLJAS
• Maantee/põld lüliti: SEES
• Vabastuslüliti Hooldus: VÄLJAS
• Juht peab istuma juhiistmel.
• Uks peab olema suletud.
Kui mõni neist tingimustest ei ole täidetud, ilmub terminalis vastav sümbol.
Vajutatavad nupud on kujutatud joonistel.
Tuleb vajutada terminali nuppe.
Peasiduri kalibreerimisel tuleb kinni
pidada tööetappide järjestusest.
Tööetapid:
Vigastusoht!
Kalibreerimisel võivad detailid, eriti
hekseldustrummel liikuda.
Peamenüü "Hooldus" on valitud.
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Pöördnupuga valige menüü 3-10 "Peasiduri kalibreerimine".
2. Vajutage pöördnupule.
A
B
C
D
BX500657_1
IV-85
Info-Center
Vabastustingimused täitmata
•
Vabastuslüliti ei ole asendis <SEES>.
Kalibreerimise alustamiseks peab lüliti
olema asendis <SEES>.
•
Vabastuslüliti Sõiduajam ei ole asendis
<VÄLJAS>. Kalibreerimise
alustamiseks peab lüliti olema asendis
<VÄLJAS>.
•
Vabastuslüliti Hooldus ei ole asendis
<VÄLJAS>. Kalibreerimise alustamiseks peab lüliti olema asendis <VÄLJAS>.
•
Istmelüliti ei ole vajutatud. Kalibreerimise alustamiseks peab juht olema istme
peal.
•
Kiirseiskamislüliti kabiini konsoolil on
vajutatud. Kalibreerimise alustamiseks
ei tohi lüliti olla vajutatud.
•
Käsijuhtimise kiirseiskamislüliti on
vajutatud. Kalibreerimise alustamiseks
ei tohi lüliti olla vajutatud.
Uks ei ole suletud. Kalibreerimise alustamiseks peab uks olema suletud.
•
IV-86
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500659_2
Info-Center
Kui kõik tingimused peasiduri kalibreerimiseks on
täidetud, ei kuvata sellele vastavalt ekraani vasakul
ääres ühtegi sümbolit.
3. Kalibreerimise käivitamine
Kui kõik tingimused on täidetud ja ilmub sümbol
1
2
3
4
5
6
7
8
STOP
, võib kalibreerimise käivitada:
•
Vajutage nuppu
5
.
Vool, mis läbib klappi Y12
"Peasidur SEES" mA
•
Hekseldustrumli pöörlemissagedus
p/min
Kui tuvastatakse hekseldustrumli pöörlemine, siis
arvutatakse hekseldustrumli klapi min ja maks vool
ning salvestatakse automaatselt.
A
B
C
D
BX500659_2
Kui hekseldustrumlil mingisugust pöörlemissagedust ei tuvastata, siis katkestatakse automaatne kalibreerimine
1400 mA juures.
Kui voolu ei ole sel põhjusel, et nt klapi
juurde viiv kaabel on purunenud, siis
katkestatakse samuti kalibreerimine ja
ilmub vastav veateade.
•
Kalibreerimise peatamiseks vajutage nupule
6
.
Kalibreerimisel on võimalikud järgnevad olekud:
STOP
Kalibreerimine on peatatud
Kalibreerimine kestab
Hekseldustrumlil mõõdeti pöörlemissagedus.
Väärtused salvestati.
Kalibreerimine on edukalt läbi viidud.
Diiselmootori pöörlemissagedus p/min
STOP
Kõik tingimused peasiduri automaatseks kalibreerimiseks on täidetud. Kalibreerimise saab
käivitada selle all oleva nupuga
A
.
STOP
Kalibreerimine kestab, seda saab peatada
selle all oleva nupuga. Ühtegi väärtust ei salvestata.
või:
Kalibreerimist ei saa käivitada, kuna nt üks või
mitu tingimust on täitmata.
IV-87
Info-Center
4.9.10 Menü 3-11 "Lisasilla hooldus"
(lisavarustus)
Peamenüü "Hooldus" on valitud.
•
•
Pöördnupuga valige menüü 3-11 "Lisasilla hooldus".
Vajutage pöördnupule.
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500206
Ilmub alamenüü "Lisasilla hooldus".
Lisasilla tõstmiseks või langetamiseks peavad olema
täidetud järgnevad tingimused:
•
•
Diiselmootor peab töötama.
Sõiduajami vabastus peab olema välja lülitatud.
Kui kõik tingimused lisasilla tõstmiseks või langetamiseks on täidetud, ei kuvata sellele vastavalt ekraani
vasakul ääres ühtegi sümbolit.
Nüüd on võimalik lisasilda käsitsi tõsta või langetada.
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500611
•
Tõstke lisasilda nuppudega
•
Langetage lisasilda nuppudega
1
või
2
3
või
.
4
.
Sellega paralleelselt kuvatakse lisasilla hüdraulikasilindris olev hüdrauliline surve (andur B80).
Vabastustingimused täitmata
Diiselmootor ei tööta. Lisasilla käsitsi tõstmiseks või langetamiseks peab diiselmootor olema käivitatud.
•
•
Vabastuslüliti Sõiduajam ei ole
asendis <VÄLJAS>. Lisasilla käsitsi tõstmiseks või langetamiseks peab lüliti olema
asendis <VÄLJAS>.
•
Vale reþiimiliik (maisireþiim ei ole seadistatud)
•
vajutades
Pöördnupu juures asuvale nupule
liigutakse ühe menüütaseme võrra tagasi.
IV-88
Info-Center
4.10
Peamenüü 4 "Teenindus"
Peamenüü tase on valitud.
•
•
Valige pöördnupuga peamenüü.
Vajutage pöördnupule.
1
2
3
4
5
6
7
8
Displeile ilmub menüütase 1 "Teenindus".
Peamenüü "Teenindus" on jaotatud neljaks alamenüüks:
•
= menüü 4-1 "Diagnostika"
•
= menüü 4-2 "Vigade loetelu"
•
= menüü 4-3 "Montööri töövaldkond"
(salasõnaga kaitstud)
•
= menüü 4-4 "Info"
A
•
B
C
D
BX500074
Pöördnupu juures asuvale nupule
vajutades
liigutakse ühe menüütaseme võrra tagasi.
4.10.1
Menüü 4-1 "Diagnostika"
Peamenüü tase on valitud.
•
Valige pöördnupuga peamenüü 4-1.
• Vajutage pöördnupule.
Displeile ilmub menüütase 4-1 "Diagnoos".
Peamenüü "Diagnoos" on jaotatud järgnevateks
menüüdeks:
•
= menüü 4-1-1 "Sissesööde"
•
= menüü 4-1-2 "Etteandeseade"
•
= menüü 4-1-3 "CAN-Bus"
•
= menüü 4-1-4 "Väljutustoru"
•
= menüü 4-1-5 "Tõsteseade"
•
= menüü 4-1-6 "Sõiduajam"
•
= menüü 4-1-7 "Metallidetektor"
•
= menüü 4-1-8 "Diiselmootor"
•
= menüü 4-1-9 "Autopiloot"
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500624
IV-89
Info-Center
•
= menüü 4-1-10 "Autoscan"
•
= menüü 4-1-11 "Elektroonika"
•
= menüü 4-1-12 "Töö"
•
= menüü 4-1-13 "Teritamine"
•
= menüü 4-1-14 "Vastulõiketera"
•
= menüü 4-1-15 "Corn-Conditioner"
maisipurustaja
•
= menüü 4-1-16 "Joystick"
•
= menüü 4-1-17 "Juhtimispuldi konsool"
•
= menüü 4-1-18 "Käsijuhtimine"
•
= menüü 4-1-19 "Terminal"
•
= menüü 4-1-20 "RockProtect"
kividetektor
•
= menüü 4-1-21 "Niiskuse mõõtmine"
•
Pöördnupu juures asuvale nupule
vajutades
liigutakse ühe menüütaseme võrra tagasi.
IV-90
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500624_1
Info-Center
4.10.1.1 Diagnostika jaoks vajalike, kuid
täitmata vabastustingimuste näit
Menüüväli (I) kuvab täitmata tingimused, mis peavad
diagnostika läbiviimiseks olema täidetud. Vastavad
tingimused tuleb täita.
•
= diiselmootori pöörlemissagedus ei
ole 1950 1/min
•
= diiselmootor ei tööta
•
= diiselmootor ei ole välja lülitatud
•
= diiselmootori tühikäigu pöörlemissagedus
1100 1/min ei ole saavutatud
•
= sõiduki kiirus ei ole sobiv
•
I
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500185
•
= tõsteseade liiga madal / mitte piisavalt
madal
= vajutada klahvi Sildade lahutamine
•
= väljutustoru ei ole pargitud
•
= neliveo vabastuslüliti sisse või välja lülitada
•
= väljutustoru ei ole üleval
•
= autopiloodi vabastuslüliti sisse või välja
lülitada
•
= sissesööteseade väljas / ei ole väljas
•
= sissesööteseade sees / ei ole sees
•
= hekseldustrummel töötab / ei tööta
•
= hekseldustrummel seisab / ei seisa
•
= pendelraam ei asu horisontaalselt
•
= teritusklapp suletud
•
= sissesööte/etteandeseadme vabastuslüliti
sisse või välja lülitada
•
= sõiduajami vabastuslüliti sisse või välja
lülitada
•
= maantee/põld vabastuslüliti sisse või välja
lülitada
•
= teritusklapp avatud
•
= parkimispiduri vabastuslüliti sisse või välja
lülitada
•
= etteandeseade ei ole välja lükatud
•
= istmelüliti (juhiistmel ei ole ühtki inimest)
•
= etteandeseade ei ole sisse tõmmatud
•
= seiskamislüliti konsoolil sees või väljas
•
= etteandeseade väljas / ei ole väljas
•
= käsijuhtimise seiskamislüliti sees või väljas
•
= etteandeseade sees / ei ole sees
•
= uks avada või sulgeda
•
= rohureþiim ei ole seadistatud
•
= hoolduse vabastuslüliti sisse või välja
lülitada
•
= maisireþiim ei ole seadistatud
•
= XDisc reþiim ei ole seadistatud
•
= peasidur sees/väljas
•
= tõsteseade liiga kõrge / mitte piisavalt kõrge
IV-91
Info-Center
4.10.1.2 Võimalike rikete kuva diagnostika jaoks
Alljärgnevalt nimetatud rikked võivad ilmuda menüüväljal (I).
•
= CAN-viga ADM 1/MFK
•
= CAN-viga ADM 2
(ainult topeltmootor)
•
= CAN-viga Autopiloot
•
= CAN-viga juhtimispuldi konsooli suhtes
•
= CAN-viga DIOM
•
= CAN-viga EMR / Elektrooniline
niiduplaadi regul
•
= CAN-viga Käsijuhtimine
•
= CAN-viga Joystick
•
= CAN-viga KMC2
•
= CAN-viga KMC3
•
= CAN-viga Metallidetektor
•
= CAN-viga Küpsusastme tuvastamine
•
= CAN-viga DRC
IV-92
I
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500185
Info-Center
4.10.2 Menüü 4-1-1 "Sissesööde"
Peamenüü "Diagnostika" on valitud.
•
•
Pöördnupuga valige menüü 4-1-1 "Sissesööde".
Vajutage pöördnupule.
1
2
3
4
5
6
7
8
Kuvatakse "Sissesööteseadme diagnostika".
Vabastustingimused (I) ei ole täidetud, vaata
peatükk "Diagnostika jaoks vajalike, kuid täitmata
vabastustingimuste näit"
Rikked (I) vaata peatükk "Võimalike rikete kuva
diagnostika jaoks"
A
B
C
D
BX500076_1
Menüü "Sissesööteseadme diagnostika" on jaotatud 2 leheküljele:
Lehekülg 1:
Lehekülg 2:
Anduri test
Muunduri test
Anduri test (lk 1)
•
•
= viga (sümbol ilmub vea tekkimise koha
järel)
= andur Purunenud kaabel
•
= andur pingestatud
•
= andur pingestamata
•
= andur Lühis
•
= metallidetektor inaktiivne (sissesööteseadmes
metalli ei ole)
•
I
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500625
= metallidetektor aktiivne (sissesööteseadmes metall)
Softkey
all asuvale nupule C vajutades valige
lehekülg 2, <Muunduri test> menüüst "Sissesööteseade".
IV-93
Info-Center
Muunduri test (lehekülg 2)
•
= sissesööteseade edasisuunas
inaktiivne
•
= sissesööteseade edasisuunas aktiivne
(roheline)
•
= sissesööteseade edasisuunas vaba
•
= sissesööteseade edasisuunas - viga
1
2
3
4
5
6
7
8
(punane)
•
= sissesööteseade tagasisuunas
inaktiivne
•
= sissesööteseade tagasisuunas aktiivne
(roheline)
•
= sissesööteseade tagasisuunas vaba
•
= sissesööteseade tagasisuunas - viga
(punane)
•
= signaal väljas
•
= signaal sees (roheline)
•
= signaal - kaabel purunenud (punane)
•
= signaal - lühis (punane)
Muundurite sisse-/väljalülitamine
Eeltingimus: Vabastustingimused peavad olema täidetud.
(vaata peatükk "Diagnostika jaoks vajalike, kuid täitmata
vabastustingimuste näit").
• Kui kõik tingimused muunduri testiks on täidetud, kuvatakse softkey klahvid
kuvatud muundurid.
• Nupuga
1
3
7
2
välja.
lülitatakse sisse Sissesööteseade tagasi-
suunas ja nupuga
• Nupuga
ning vabastatakse
lülitatakse sisse Sissesööteseade edasi-
suunas ja nupuga
• Nupuga
ja
4
välja.
lülitatakse sisse Signaal ja nupuga
8
välja.
•
Softkey
all asuvale nupule
valitakse Parameetrite loetelu.
•
all asuvale nupule B vajutades saaSoftkey
dakse tagasi leheküljele 1, <Anduri test> menüüst
"Sissesööteseade".
•
Pöördnupu juures asuvale nupule C vajutades liigutakse ühe menüütaseme võrra tagasi.
IV-94
D
vajutades
A
B
C
D
BX500626
Info-Center
4.10.3 Menüü 4-1-2 "Etteandeseade"
Peamenüü "Diagnostika" on valitud.
•
•
Pöördnupuga valige menüü 4-1-2 "Etteandeseade".
1
2
3
4
5
6
7
8
Vajutage pöördnupule.
Kuvatakse "Etteandeseadme diagnostika".
Vabastustingimused (I) ei ole täidetud, vaata
peatükk "Diagnostika jaoks vajalike, kuid täitmata
vabastustingimuste näit"
A
B
C
D
BX500629
Rikked (I) vaata peatükk "Võimalike rikete kuva
diagnostika jaoks"
Menüü "Etteandeseadme diagnostika" on jaotatud
2 leheküljele:
Lehekülg 1:
Anduri test
Lehekülg 2:
Muunduri test
Anduri test (lk 1)
•
= viga (sümbol ilmub vea tekkimise
koha järel)
•
= andur Purunenud kaabel
•
= andur pingestatud
•
= andur pingestamata
I
A
•
= andur Lühis
•
= metallidetektor inaktiivne
(sissesööteseadmes metalli ei ole)
•
•
•
•
•
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500627
= metallidetektor aktiivne
(sissesööteseadmes metall)
= viga pöörderiba halduris.
Terminalile ilmub veateade 2408 "Etteandeseadme
pööretearvu tõrge" ja/või 2407 "Sissesööte pööretearvu tõrge".Sellisel juhul tuleb teostada järgmised
sammud:
Jätke masin seisma.
Jätke tõsteseade seisma.
Kontrollige etteandeseadme ja sissetõmbeseadme
määrdumist, vajadusel puhastage.
Softkey
all asuvale nupule C vajutades valige
lehekülg 2, <Muunduri test> menüüst "Etteandeseade".
IV-95
Info-Center
Muunduri test (lehekülg 2)
= etteandeseade edasisuunas inakti-
•
ivne
•
= etteandeseade edasisuunas aktiiv-
1
2
3
4
5
6
7
8
ne
(roheline)
•
= etteandeseade edasisuunas vaba
•
= etteandeseade edasisuunas - viga
(punane)
•
= etteandeseade tagasisuunas inaktiivne
A
= etteandeseade tagasisuunas aktiiv-
•
ne
(roheline)
•
= etteandeseade tagasisuunas vaba
•
= etteandeseade tagasisuunas - viga
(punane)
Muundurite sisse-/väljalülitamine
Eeltingimus: Vabastustingimused peavad olema
täidetud. (vaata peatükk "Diagnostika jaoks vajalike,
kuid täitmata vabastustingimuste näit").
• Kui kõik tingimused muunduri testiks on täidetud,
kuvatakse softkey klahvid
ja
statakse kuvatud muundurid.
ning vaba-
• Etteandeseade edasisuunas lülitatakse sisse nupuga
ja välja nupuga
1
2
.
• Etteandeseade tagasisuunas lülitatakse sisse
nupuga
3
ja välja nupuga
4
.
•
Softkey
all asuvale nupule
valitakse Parameetrite loetelu.
•
Softkey
all asuvale nupule B vajutades
liigutakse tagasi leheküljele 1, <Anduri test>
menüüst "Etteandeseade".
•
Pöördnupu juures asuvale nupule C vajutades
liigutakse ühe menüütaseme võrra tagasi.
IV-96
D
vajutades
B
C
D
BX500628
Info-Center
4.10.4 Menüü 4-1-3 "CAN-Bus"
Peamenüü "Diagnostika" on valitud.
•
Pöördnupuga valige menüü 4-1-3 "CAN-Bus".
•
Vajutage pöördnupule.
1
2
3
4
5
6
7
8
Kuvatakse "CAN-Bus diagnostika".
CAN-Bus-osalejad:
B
A
C
D
•
= KMC2 aktiivne
•
= KMC2 inaktiivne või CAN-Busist
lahutatud
•
= DRC aktiivne
1
2
•
= DRC inaktiivne või CANBusist lahutatud
3
4
•
= DIOM aktiivne
5
6
•
= DIOM inaktiivne või CAN-Busist
lahutatud
7
8
•
= Autopiloot aktiivne
•
= Autopiloot inaktiivne või CANBusist lahutatud
•
= Autopiloot välja lülitatud
•
= Joystick aktiivne
•
= Joystick inaktiivne või CAN-Busist
lahutatud
•
= Terminal aktiivne
•
= Terminal inaktiivne või CANBusist lahutatud
•
= Juhtimispuldi konsool aktiivne
•
= Juhtimispuldi konsool inaktiivne või
CAN-Busist lahutatud
•
= KMC3 aktiivne
•
= KMC3 inaktiivne või CAN-Busist
lahutatud
•
= Printer aktiivne
BX500082_1
A
B
C
D
BX850989
IV-97
Info-Center
•
•
=
ADM1/MFK aktiivne
=
ADM1/MFK inaktiivne või
CAN-Busist lahutatud
või on katkenud CAN ühendus diisel
mootoriga
•
=
EMR aktiivne
•
=
EMR inaktiivne või CANBusist lahutatud
A
•
=
•
=
käsijuhtimine inaktiivne või
CAN-Busist lahutatud
•
=
•
=
metallidetektor inaktiivne või
CAN-Busist lahutatud
•
=
ivne
•
=
(lisavarustus) AutoScan inaktiivne
või CAN-Busist lahutatud
•
=
(lisavarustus) RockProtect
aktiivne
•
=
(lisavarustus) RockProtect
inaktiivne või CAN-Busist lahutatud
•
=
•
=
(lisavarustus) Lisasild inaktiivne või CAN-Busist lahutatud
•
=
(lisavarustus) CropControl
aktiivne
•
=
(lisavarustus) CropControl
inaktiivne või CAN-Busist lahutatud
IV-98
käsijuhtimine aktiivne
metallidetektor aktiivne
(lisavarustus) AutoScan akti-
(lisavarustus) Lisasild aktiivne
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
BX850989
Info-Center
•
Pöördnupu juures asuvale nupule
valitakse menüütase.
vajutades
•
Nupule C vajutades valige teine lehekülg
menüüst "Can-Bus".
Koormustakistite lülitamine
•
•
•
•
1
2
3
4
5
6
7
8
= koormustakisti aktiivne
= koormustakisti inaktiivne
Nupule B vajutades valige eelnev lehekülg
menüüst "Can-Bus".
A
B
C
D
BX500178
Pöördnupu juures asuvale nupule
vajutades
liigutakse ühe menüütaseme võrra tagasi.
IV-99
Info-Center
4.10.5 Menüü 4-1-4 "Väljutustoru"
Diagnoosimise menüü "Väljutustoru" on jaotatud 3
leheküljele.
Lehekülg 1:
Lehekülg 2:
Lehekülg 3:
Anduri test
Muunduri test 1.osa
Muunduri test 2.osa
•
Pöördnupuga valige menüü 4-1-4 "Väljutustoru".
•
Vajutage pöördnupule.
A
Kuvatakse "Väljutustoru diagnostika".
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500084_1
Vabastustingimused (I) ei ole täidetud, vaata
peatükk "Diagnostika jaoks vajalike, kuid täitmata
vabastustingimuste näit"
1
2
3
4
5
6
7
8
Rikked (I) vaata peatükk "Võimalike rikete kuva
diagnostika jaoks"
I
A
B
C
D
BX500630
Anduri test Väljutustoru (1) (lk 1)
Anduri test on mõeldud masinal oleva väljutustoru
funktsiooni andurite testimiseks.
1
1
2
3
4
= väljutustoru asend paremal
5
6
= väljutustoru asend tuvastamata
anduri asend keskel või andur defekt-
7
8
•
= väljutustoru asend vasakul
•
= väljutustoru asend keskel
•
•
2
ne
•
= väljutustoru üleval
•
= väljutustoru all
•
= väljutustoru anduri asend all kaabli
purunemine
•
= väljutustoru anduri asend all lühis
•
= väljutustoru asend tuvastamata,
anduri asend all või andur defektne
IV-100
A
B
C
D
3
BX500631
Info-Center
Üldiste andurite staatuse kuva (2)
•
= andur Purunenud kaabel
•
= andur pingestatud
•
= andur pingestamata
•
= andur Lühis
1
2
Üldiste veateadete staatuse kuva (3)
•
•
= KMC2 pingevarustus 12V3/12V4 ei ole
korras
= KMC2 pingevarustus 12V3/12V4 on
korras
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
3
BX500631
•
näidatakse kehtiv pulsside arv
Sümboliga
hetkel kasutatava poole kohta.
•
Sümboliga
näidatakse väljutustoru klapi vool
antud hetke pöörlemissuuna kohta.
Muunduri test 1./2. osa (lk 2 / lk 3)
Muundurite testi ajal juhitakse
muundureid. See võib kaasa tuua
masina ettenägematuid tegevusi.
Seepärast tuleb seda testi läbi viia
ohutus kauguses masinaosadest,
mida testitavad muundurid liigutavad.
Muunduri test on mõeldud masinal oleva väljutustoru
funktsiooni muundurite testimiseks.
1
2
3
4
5
6
7
8
Menüü juhtimine:
Softkey all asuvale nupule C vajutades valige järgmine lehekülg menüüst "Väljutustoru/ muunduri test".
A
B
C
D
BX500179
Nupule B vajutades valitakse eelnev lehekülg
menüüst "Väljutustoru".
Kui üks muundur on sisse lülitatud,
ei saa järgmist või eelnevat lehekülge
valida.
(vajaduse korral lülitage muundur
välja ja korrake toimingut)
Eeltingimus: Vabastustingimused peavad olema
täidetud. (vaata peatükk "Diagnostika jaoks vajalike,
kuid täitmata vabastustingimuste näits"
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500180
IV-101
Info-Center
Muunduri valimine:
Muunduri rakendamiseks (nt väljutustoru vasakule
pööramine) tuleb vajutada vastavaid nuppe juhtimispuldil. Lülitatavad muundurid leiate alljärgnevast
tabelist.
Järgnevalt selgitatakse näite varal muunduri testi läbiviimist. Teiste muunduritega toimige samamoodi.
lülitage sisse muundur "Väljutustoru
Nupuga
pööramine vasakule".
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Valitud muunduri võimalik staatuse näit
A
B
C
D
muundur välja lülitatud
BX500180
muundur sisse lülitatud
kaabli purunemine
lühis
Ülalkirjeldatud staatuse näidud kehtivad kõikide muundurite kohta, mis
on seotud väljutustoruga.
Klapp
Y20
Y21
Y22
Y23
Y24
Y25
Y63
Y64
IV-102
Sümbol
Kirjeldus
Muunduri sisselülitamine
Muunduri väljalülitamine
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
Väljutustoru pööramine vasakule
Väljutustoru pööramine paremale
Suunamisklapi tõstmine
Suunamisklapi langetamine
Väljutustoru tõstmine
Väljutustoru langetamine
Väljutustoru sissetõmbamine
Väljutustoru väljalükkamine
Info-Center
4.10.6 Menüü 4-1-5 "Tõsteseade"
Peamenüü "Diagnostika" on valitud.
• Pöördnupuga valige menüü 4-1-5 "Tõsteseade".
• Vajutage pöördnupule.
Kuvatakse "Tõsteseadme diagnostika".
Diagnostika menüü "Suunamistoru" on jaotatud 4
leheküljele.
Lehekülg 1:
Infoleht
Lehekülg 2:
Muunduri test (1.osa)
Lehekülg 3:
Muunduri test (2.osa)
Lehekülg 4:
Kalibreerimisnäit
B
A
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500092_1
Menüü "Tõsteseadme" diagnostika on mõeldud masinal oleva tõsteseadme funktsiooni andurite ja muundurite (klapid) testimiseks.
Menüü "Tõsteseadme" diagnostika näitab infot tõsteseadme andurite ja muundurite kohta ning selgitab
välja, kas tõsteseadme juures on vaja teha mõningaid
reguleerimisi.
Ülevaade infolehe menüüst (lk 1).
I
Anduriväärtuste näit
II
Klappide staatuse näit
III
Displeil kuvatav näit varieerub olenevalt sissesööte/etteandeseadme liigist.
Salvestatud normväärtuse näit
I
II
Menüü juhtimine
•
•
Softkey
all asuvale nupule C vajutades valige lehekülg 2, <Muunduri test> menüüst "Tõsteseade".
1
2
3
4
5
6
7
8
III
B
A
C
D
BX500649
all asuvale nupule A vajutades
Softkey
valige lehekülg 4, <Kalibreerimisnäit> menüüst
"Tõsteseade".
I
II
1
2
3
4
5
6
7
8
III
A
B
C
D
BX850843
IV-103
Info-Center
Diagnostika menüü kaudu saab kontrollida, kas mingi
funktsiooni teostamisel andur reageerib.
Äratuntav on see selle järgi, et vastava funktsiooni
teostamisel muutuvad sümbolite taga olevad anduri
näitude (I) väärtused.
Displeil kuvatav näit varieerub olenevalt sissesööte/etteandeseadme liigist.
Lisaks kuvatakse anduri näidul (I) järgnevalt nimetatud staatuse näidud:
•
= pinnase kopeerimise andur vasakul, kuvatakse kehtiv väärtus nii digitaalselt kui
ka protsentuaalselt
•
= viga, pinnase kopeerimise andur vasakul
•
= tõsteseadme asendi andur, kuvatakse
kehtiv väärtus digitaalselt, protsentuaalselt ning absoluutväärtusena.
•
I
II
B
A
= pinnase kopeerimise andur paremal,
kuvatakse kehtiv väärtus nii digitaalselt
kui ka protsentuaalselt
•
= viga, pinnase kopeerimise andur paremal
•
= tõsteseadme surve andur, kuvatakse
kehtiv väärtus digitaalselt ja protsentuaalselt.
•
= viga, tõsteseadme surve andur
•
= etteandeseade vasakul välja lükatud
(ainult kaheosalisel EasyCollect masinal)
•
= etteandeseade paremal välja lükatud
(ainult kaheosalisel EasyCollect masinal)
•
= pendelraami asend (varieerub olenevalt
sissesööte/etteandeseadme liigist)
•
= andur Purunenud kaabel
•
= andur pingestatud
•
= andur pingestamata
•
= andur Lühis
•
= damping aktiivne
•
= damping inaktiivne
Damping = õõtsumise kompenseerimine
maanteel sõitmine
•
Softkey
all asuvale nupule C vajutades valige lehekülg 2, <Muunduri test> menüüst "Tõsteseade".
IV-104
2
3
4
5
6
7
8
III
= viga, tõsteseadme asendi andur
•
1
C
D
BX500649
I
II
1
2
3
4
5
6
7
8
III
A
B
C
D
BX850843
Info-Center
Muunduri test 1. osa (lehekülg 2)
Aktuaatori testide tegemisel terminali kaudu või otse aktuaatoril on oht, et masin või masina
osad hakkavad ootamatult liikuma.
•
Masina kallal tohivad teha töid ainult kvalifitseeritud spetsialistid.
•
Kindlustage masin veeremise vastu.
•
Kindlustage juhitavad masinaosad ootamatu liikumise vastu.
•
Jälgige, et ohualas ei oleks inimesi, loomi ega esemeid.
•
Aktuaatori testi tohib läbi viia ainult ohutus kauguses nendest masinaosadest, mida
testitavad aktuaatori liigutavad.
Menüü juhtimine
•
Softkey
all asuvale nupule B vajutades valige lehekülg 1, <Infoleht> menüüst "Tõsteseade".
•
Softkey
all asuvale nupule C vajutades valige lehekülg 3, <Muunduri test> menüüst "Tõsteseade".
Kui üks muundur on sisse lülitatud,
ei saa järgmist või eelnevat lehekülge
valida.
(vajaduse korral lülitage muundur
välja ja korrake toimingut)
Vabastustingimused (I) ei ole täidetud, vaata
peatükk "Diagnostika jaoks vajalike, kuid täitmata
vabastustingimuste näit"
Eeltingimus: Vabastustingimused peavad olema
täidetud. (vaata peatükk "Diagnostika jaoks vajalike,
kuid täitmata vabastustingimuste näits".
Rikked (I) vaata peatükk "Võimalike rikete kuva
diagnostika jaoks"
Muunduri sisse-/väljalülitamine
• <Tõsteseadme tõstmine> lülitatakse sisse nupuga
1
ja välja nupuga
2
3
ja välja nupuga
4
I
6
3
4
5
6
7
8
.
• <Tõsteseadme mälu> lülitatakse sisse nupuga
ja välja nupuga
2
.
• <Tõsteseadme langetamine> lülitatakse sisse
nupuga
1
5
.
• LED funktsiooni EMR juures lülitatakse sisse nupuA
ga
7
ja välja nupuga
8
B
C
D
.
Klapp
Kirjeldus
Y32
Tõsteseadme tõstmine
Y33
Tõsteseadme langetamine
Y34
Tõsteseadme mälu
BX500632
muundur sisse lülitatud
(LED roheline tuli)
muundur välja lülitatud
(LED ei põle)
LED funktsiooni EMR juures
Valitud muunduri teised võimalikud staatuse näidud:
kaabli purunemine
lühis
IV-105
Info-Center
Muunduri test 2. osa (lehekülg 3)
• Kui kõik tingimused muunduri testiks on täidetud,
kuvatakse softkey klahvid
takse kuvatud muundurid.
ja
ning vabasta-
Muunduri sisse-/väljalülitamine
• <Pendelraami pööramine vasakul> lülitatakse sisse
nupuga
1
ja välja nupuga
2
1
3
ja välja nupuga
4
2
3
4
5
6
7
8
.
• <Pendelraami pööramine paremal> lülitatakse sisse
nupuga
1
.
• <Pendelraam horisontaalasendis lukustatud> lülitatakse sisse nupuga
5
ja välja nupuga
6
.
A
B
C
D
BX500633
• <Pendelraam horisontaalasendis lukustatud> lülitatakse sisse nupuga
7
ja välja nupuga
8
.
Klapp
Kirjeldus
Y37
pendelraami pööramine vasakul
Y38
pendelraami pööramine paremal
Y54
pendelraam horisontaalasendis lukustatud
Y55
pendelraam horisontaalasendis lukustatud
muundur sisse
lülitatud
(LED roheline tuli)
muundur välja lülitatud
(LED ei põle)
Muunduri staatuse näidud
Muunduri olek Muunduri olek Muunduri olek (1)
Muunduri olek
(1) aktiivne
(1) inaktiivne
kaabli purunemine (1) Lühis
Kirjeldus
Tõsteseadme tõstmine
Tõsteseadme langetamine
Tõsteseadme mälu
Pendelraami pööramine vasakul
Pendelraami pööramine paremal
Pendelraam horisontaalasendis lukustatud
Pendelraam horisontaalasendis lukustatud
Menüü juhtimine
•
Softkey
all asuvale nupule B vajutades valige lehekülg 2, <Muunduri test> menüüst "Tõsteseade".
IV-106
Info-Center
Pulsi/pauside suhte muutmine
Juhtsignaali pulsi/pauside suhet saab aktuaatorite
liigutamiseks muuta pöördnupuga.
•
•
•
•
Valige pöördnupuga skaala ja seejärel tuleb skaala
värviliselt esile.
Pöördnupule vajutades aktiveerige skaala.
Pöördnuppu paremale keerates suurendatakse
väärtust ja pöördnuppu vasakule keerates vähendatakse väärtust.
Pöördnupule vajutades salvestatakse väärtus ja
lahkutakse uuesti sisestusväljalt.
1
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500650
Kalibreerimisnäit (lehekülg 4)
1
2
3
4
5
6
7
8
I
II
Järgnevas tabelis selgitakse anduri näidu (I) ja kalibreerimisnäidu (II) omavahelist seost.
A
B
C
D
BX500648
Tähistus
Anduri näit
(I)
Kalibreerimisnäit
(II)
Tõsteseade
kontaktsurve reguleerimine
Tõsteseadme vahekauguse reguleerimine
Märkus
Tõsteseade peab olema kinnitatud õõtsuvalt (puudub pinnasega
kontakt)
Tõsteseade peab olema maksimaalselt üleval / maksimaalselt all
/
Pinnase kopeerimine
vasakul (lisavarustus)
/
Etteandeseade peab asuma maksimaalselt üleval / maksimaalselt all
Pinnase kopeerimine
paremal (lisavarustus)
/
Etteandeseade peab asuma maksimaalselt üleval / maksimaalselt all
Menüü juhtimine
•
Softkey
all asuvale nupule B vajutades valige lehekülg 1, <Infoleht> menüüst "Tõsteseade".
•
Pöördnupule vajutades liigutakse ühe menüütaseme võrra tagasi.
IV-107
Info-Center
4.10.7 Menüü 4-1-6 "Sõiduajam"
Peamenüü "Diagnostika" on valitud.
•
•
Pöördnupuga valige menüü 4-1-6 "Sõiduajam".
Vajutage pöördnupule.
1
2
3
4
5
6
7
8
Kuvatakse "Sõiduajami diagnostika".
Diagnostikamenüü "Sõiduajam" on jagatud 3 leheküljeks.
Lehekülg 1:
Anduri test
Lehekülg 2:
Lisatelje anduritest" (ainult lisava
rustusse kuuluva lisatelje korral)
Lehekülg 3:
Lisatelje aktuaatori test" (ainult lisava
rustusse kuuluva lisatelje korral)
B
A
C
D
BX500101
Vabastustingimused
•
= vabastuslüliti Maantee/põld
•
= vabastuslüliti Maantee/põld vajutatud
•
= vabastuslüliti Sõiduajam
•
= vabastuslüliti Sõiduajam vajutatud
Rikked (I) vaata peatükk "Võimalike rikete kuva diagnostika jaoks".
A
B
C
D
avariireþiim
IV-108
1
2
3
4
5
6
7
8
WHBBX03224
Info-Center
Sõiduajami andurinäidik (1)
•
Sõidusuund, number sümboli taga on kehtiv sõidukiirus.
= sõit edasisuunas
1
2
3
4
5
6
7
8
= neutraalasend (seis)
•
= sõit tagurpidi
= Tempomaat aktiivne, sümboli taga olev
number näitab salvestatud kiirust
tempomaatreþiimil km/h
1
= Tempomaat inaktiivne
A
•
= Traction Control TC I
(rohi) aktiivne
•
= Traction Control TC I
(rohi) töövalmis
•
= Traction Control TCI II
(mais) aktiivne
•
= Traction Control TC II
(mais) töövalmis
•
= Traction Control TC aktiivne
•
= Traction Control TC mitteaktiivne
•
= võimsuse piiraja aktiivne
•
= võimsuse piiraja inaktiivne
•
= piduri nimisurve OK
•
= piduri nimisurve ei ole OK.
•
= piduri nimisurve tuvastamata
•
= Sõidupiduri surve OK
•
= Sõidupiduri surve ei ole OK
•
= Sõidupiduri surve teadmata
•
= Seisupidur on peale tõmmatud
•
B
C
D
BX500102_2
= Avariireþiim, mis võimaldab juhil ka tõsiste
ülekandeprobleemide korral sõidukiga ohualast
välja sõita.
IV-109
Info-Center
•
Nupule C vajutades valige järgmine lehekülg
menüüst "Sõiduajam".
Kuvatakse menüü "Lisasilla anduri test" (lisavalik).
1
Võimalikud staatuse näidud
(1) = kehtiv kiirus
1
2
3
4
5
6
7
8
= pinge viga
= pinge ON/´SEES
muundur välja lülitatud
muundur sisse lülitatud
A
B
C
D
BX851023_1
kaabli purunemine
Anduri test (2)
•
= Pumba pöördenurk
= Nurk/Elektr pinge Juhtnurk Tagumine sild
vasakul
•
= Elektrivool/Vasakpoolse tagaratta pöörlemissagedus
•
= Elektrivool/Parempoolse tagaratta pöörlemissagedus
•
= Elektrivool/Vasakpoolse esiratta pöörlemissagedus
•
= Elektrivool/Parempoolse esiratta pöörlemissagedus
•
= Protsent (%) hälve/Elektrivool/rõhk (baar)
piduripedaal
2
A
•
IV-110
= kõrgsurve tuvastamata
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX850866
Info-Center
•
Softkey
all asuvale nupule C vajutades
valige järgmine lehekülg menüüst "Sõiduajam".
Kuvatakse menüü "Lisasilla muunduri test".
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500203
Lisasilla muunduri test
Aktuaatori testide tegemisel terminali kaudu või otse aktuaatoril on oht, et masin või masina
osad hakkavad ootamatult liikuma.
•
Masina kallal tohivad teha töid ainult kvalifitseeritud spetsialistid.
•
Kindlustage masin veeremise vastu.
•
Kindlustage juhitavad masinaosad ootamatu liikumise vastu.
•
Jälgige, et ohualas ei oleks inimesi, loomi ega esemeid.
•
Aktuaatori testi tohib läbi viia ainult ohutus kauguses nendest masinaosadest, mida
testitavad aktuaatori liigutavad.
Muunduri valimine:
Nupuga
ne".
1
lülitage sisse muundur "Lisasilla tõstmi-
Nupuga
ne".
2
lülitage välja muundur "Lisasilla tõstmi-
1
2
Nupuga
tamine".
3
lülitage sisse muundur "Lisasilla lange-
3
4
Nupuga
tamine".
4
lülitage välja muundur "Lisasilla lange-
5
6
7
8
Menüü juhtimine
A
•
Softkey
all olevale nupule
liikuge eelnevale leheküljele.
•
Pöördnupu juures asuvale nupule C vajutades
liigutakse ühe menüütaseme võrra tagasi.
B
vajutades
B
C
D
BX500204
IV-111
Info-Center
4.10.8 Menüü 4-1-7 "Metallidetektor"
Peamenüü "Diagnostika" on valitud.
•
Pöördnupuga valige menüü 4-1-7 "Metallidetektor".
•
Vajutage pöördnupule.
Vabastustingimused (I) ei ole täidetud, vaata
peatükk "Diagnostika jaoks vajalike, kuid täitmata
vabastustingimuste näit"
Rikked (I) vaata peatükk "Võimalike rikete kuva
diagnostika jaoks"
B
A
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500106
Metallidetektor
•
=
metallidetektori tööpinge.
•
=
seiskamisklapi pinge.
0 mV = seiskamisklapp sisse
ülitatud tööpinge = seiskamis
klapp sisse lülitamata.
l
•
=
A
=
sissesööteseadmes metall
=
KMC2 sisendi seisund, mis
samuti lülitatakse metallide
tektori väljundi kaudu.
=
sissesööteseadmes ei ole
=
sissesööteseadmes metall
=
viga
metalli
IV-112
3
4
5
6
7
8
sissesööteseadmes ei ole
metalli
•
2
metallidetektori väljundi sei-
sund.
=
1
B
C
D
WHBBX03520
Info-Center
•
= kuvatakse sissesööteseadme kehtiv
pöörlemissagedus, selle kaudu saab kontrollida,
kas agregaadid seiskuvad.
•
= metallidetektori tarkvaraversioon
•
= metallidetektor on sees
= metallidetektor on väljas
A
•
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
WHBBX03520
= metallidetektori väljund on korras
= metallidetektori väljund ei ole korras
= seiskamisklapi kaabli purunemine
= seiskamisklapi lühis
= voolutarve on liiga suur
•
= rikke läviväärtus
•
= rikke keskväärtus
Muunduri sisse-/väljalülitamine
•
Softkey
all asuvale nupule A vajutades
kutsutakse esile metallidetektori kontrollseiskamine.
• Softkey
all asuvale nupule
vabastatakse metallidetektor uuesti.
B
vajutades
•
Softkey
kõrval olevale nupule
salvestatakse vaikeväärtused.
1
vajutades
•
Pöördnupu juures asuvale nupule
vajutades
liigutakse ühe menüütaseme võrra tagasi.
IV-113
Info-Center
4.10.9 Menüü 4-1-8 "Diiselmootor"
Peamenüü "Diagnostika" on valitud.
•
Pöördnupuga valige menüü 4-1-8 "Diiselmootor".
•
Vajutage pöördnupule.
Kuvatakse "Diiselmootori diagnostika".
Diiselmootor lehekülg 1
•
= mootori pöörlemissagedus
•
= mootori jahutusvedeliku temperatuur
•
= mootori jahutusvedeliku seisundi
B
A
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500108_1
1
2
3
4
5
6
7
8
Kahest eraldi õlisüsteemist mootoris tulenevad ka
kaks õlisurvenäitu:
= õlisurve EDC-Master
(ülemjuhtseade)
= õlisurve EDC-Slave
•
• Vajutades nupule
C
sümboli
jaoks kuvatak-
se järgmine lehekülg.
• Vajutades nupule
sümboli
takse järgmine hooldusintervall
A
jaoks kuva-
B
A
C
D
BX850842
1
2
3
4
5
6
7
8
Diiselmootor lehekülg 2
•
= kütuse temperatuur
•
= diislikütuse kulu
•
•
•
•
= õhu sissetõmbetemperatuur
P
= laadimine õhusurvet
Mootori maksimaalne täiskoormus
Mootori pöörlemissageduse täiskoormus
• Vajutades nupule
A
• Vajutades nupule
B
sümboli
jaoks kuvatak-
C
sümboli
jaoks kuvatak-
sümboli
se järgmine hooldusintervall.
A
B
C
D
BX500110
jaoks kuvatak1
2
3
4
5
6
7
8
se eelnev lehekülg.
• Vajutades nupule
se järgmine lehekülg.
• Vajutades nupule
sümboli
takse diiselmootori diagnostika.
•
A
jaoks kuva-
vajutades
Pöördnupu juures asuvale nupule
liigutakse ühe menüütaseme võrra tagasi.
A
B
C
D
BX500161
IV-114
Info-Center
Diiselmootor lehekülg 3
•
= kütusesurve EDC-Master
kütusesurve EDC-Slave
•
= mootori juhtimisseadme pinge
•
= heitgaasi temperatuur
• Vajutades nupule
B
sümboli
jaoks kuvatak-
C
sümboli
jaoks kuvatak-
1
2
3
4
5
6
7
8
se eelnev lehekülg.
• Vajutades nupule
se järgmine lehekülg.
•
Pöördnupu juures asuvale nupule
valitakse menüütase.
A
B
C
D
BX750019_1
vajutades
IV-115
Info-Center
Diiselmootor lehekülg 4
Hüdrostaatilise ventilaatori maski kirjeldus
Sõltuvalt tempeatuuri/pöördearvu vahemikust muutub
kuvatavate tulpade värv. Kriitilised alad on kollast ja
punast värvi.
Kui maskil kuvatakse punased tulbad, tuleb masin
kohe peatada, kuid mootoril mahajahtumiseks töötada
lasta.
•
= hüdroõli temperatuur
•
= laaditud õhu temperatuur
•
= mootori jahutusvedeliku
temperatuur
•
= mootori ventilaatori pöörlemiskiirus
(arvestuslik)
•
Nuppudega
1
ja
2
A
saab valida manuaal- ja
automaatreþiimi
vahel.
Kehtiv aktiivne tööreþiim kuvatakse hallil tagapõhjal.
•
Manuaalreþiimil saab nuppudega
3
p/min ja 4 % etteantud väärtuse vahel ümber
lülitada.
Kehtiv aktiivne ühik kuvatakse hallil tagapõhjal.
•
Nuppudega 5 ja 6 saab väärtust
reguleerida (maks 1100 või 100%).
IV-116
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
BX850844
Info-Center
Võimalikud staatuse näidud (1)
Ventilaator on automaatreþiimil
Ventilaator on käsireþiimil.
Tõrkeolek, ventilaator pöörleb maksimaalse
pöörlemiskiirusega.
Puhastusolek, ventilaator pöörleb seadistatud
aja jooksul (parameeter 33759 "Puhastusfaasi
kestus", parameeter 33768 "Tööfaasi kestus")
maksimaalse pöörlemiskiirusega.
A
Diiselmootor/ventilaator on välja lülitatud.
B
C
D
1
1
2
3
4
5
6
7
8
BX850845
Mootoriventilaatori praegune elektrikulu
Ooteasend, ventilaator pöörleb minimaalse
pöörlemiskiirusega.
Hüdraulikaõli temperatuur on liiga kõrge
Laadimisõhu temperatuur on liiga kõrge
Mootori jahutusvee temperatuur on liiga kõrge
• Vajutades nupule
B
sümboli
jaoks kuvatak-
se eelnev lehekülg.
•
Pöördnupu juures asuvale nupule
vajutades
liigutakse ühe menüütaseme võrra tagasi.
Sellelt kuvalt lahkumisel seadistatakse reþiim automaatselt automaatika
peale.
IV-117
Info-Center
4.10.10 Menüü 4-1-9 "Autopiloot"
Diagnostika menüü "Autopiloot" on jaotatud 2 leheküljele.
Lehekülg 1:
Anduri test
Lehekülg 2:
Muunduri test
1
2
3
4
5
6
7
8
Peamenüü "Diagnostika" on valitud.
•
Pöördnupuga valige menüü 4-1-9 "Autopiloot".
•
Vajutage pöördnupule.
Kuvatakse "Autopiloodi diagnostika".
•
A
B
C
D
BX500111
vajutades
Pöördnupu juures asuvale nupule
liigutakse ühe menüütaseme võrra tagasi.
Anduri test (1)
1
Muunduri test (2)
See muunduri test on mõeldud masinal olevate autopiloodi funktsiooni muundurite testimiseks.
Aktuaatori testi tegemiseks peavad kõik
hüdrualilised liikuvad osad olema oma
põhi-/lähteasendis.
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500153
Aktuaatori testide tegemisel terminali kaudu või otse aktuaatoril on oht, et masin või masina
osad hakkavad ootamatult liikuma.
•
Masina kallal tohivad teha töid ainult kvalifitseeritud spetsialistid.
•
Kindlustage masin veeremise vastu.
•
Kindlustage juhitavad masinaosad ootamatu liikumise vastu.
•
Jälgige, et ohualas ei oleks inimesi, loomi ega esemeid.
•
Aktuaatori testi tohib läbi viia ainult ohutus kauguses nendest masinaosadest, mida
testitavad aktuaatori liigutavad.
Vabastustingimused (I) ei ole täidetud, vaata
peatükk "Diagnostika jaoks vajalike, kuid täitmata
vabastustingimuste näit"
Rikked (I) vaata peatükk "Võimalike rikete kuva
diagnostika jaoks"
Menüü juhtimine:
Softkey all asuvale nupule C vajutades valige järgmine lehekülg menüüst "Autopiloot/muundurite test".
Nupule B vajutades valitakse eelnev lehekülg
menüüst "Autopiloot".
Kui üks muundur on sisse lülitatud,
ei saa järgmist või eelnevat lehekülge
valida.
(vajaduse korral lülitage muundur
välja ja korrake toimingut)
IV-118
Info-Center
Muunduri valimine:
Muunduri rakendamiseks (nt rooli lukustamine (I))
tuleb vajutada vastavaid nuppe juhtpuldil. Lülitatavad
muundurid leiate alljärgnevast tabelist.
Järgnevalt selgitatakse näite varal muunduri testi läbiviimist. Teiste muunduritega toimige samamoodi.
Nupuga
(I)"
1
lülitage sisse muundur "Rooli lukustamine
Valitud muunduri võimalik staatuse näit
2
muundur välja lülitatud
muundur sisse lülitatud
I
1
2
3
4
5
6
7
8
kaabli purunemine
lühis
Ülalkirjeldatud staatuse näidud kehtivad kõikide muundurite kohta, mis
on seotud autopiloodiga.
A
B
C
D
BX500152
Klapp
Y66
Y67
Y39
Y40
Sümbol
Kirjeldus
Muunduri sisselülitamine
Muunduri väljalülitamine
rooli lukustamine (I)
1
2
3
4
5
6
7
8
rooli lukustamine (II)
rool vasakule
rool paremale
IV-119
Info-Center
4.10.11 Menüü 4-1-10 "Autoscan"
Peamenüü "Diagnostika" on valitud.
•
•
Pöördnupuga valige menüü 4-1-10 "Autoscan".
Vajutage pöördnupule.
Autoscan
(1) = AutoScan tööpinge
(2) = signaal LED1
1
2
3
4
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
8
5
(3) = signaal LED2
A
(4) Sisestatud maksim hekslipikkus
(5) Sisestatud minim hekslipikkus
(6)
Hekslipikkus pruuni maisi puhul
(7)
Hekslipikkus rohelise maisi puhul
(8) Kehtiv hekslipikkus
•
Softkey
põhipildile.
IV-120
vajutamisel liigutakse tagasi
B
C
D
BX500205
Info-Center
4.10.12 Menüü 4-1-11 "Elektroonika"
Peamenüü "Diagnostika" on valitud.
•
Pöördnupuga valige menüü 4-1-11 "Elektroonika".
•
Vajutage pöördnupule.
Kuvatakse "Elektroonika diagnostika".
Vabastustingimused (I) ei ole täidetud, vaata
peatükk "Diagnostika jaoks vajalike, kuid täitmata
vabastustingimuste näit"
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
Rikked (I) vaata peatükk "Võimalike rikete kuva
diagnostika jaoks"
BX500112
• Sümboliga
tähistatakse diagnostikaväärtused, mis mahuvad kehtivatesse piiridesse.
1
2
3
4
5
6
7
8
• Sümboliga
tähistatakse diagnostikaväärtused, mis ei mahu kehtivatesse piiridesse.
I
A
B
C
D
BX500142
IV-121
Info-Center
• Nupule
C
ja nupuga
•
vajutades saab lehitseda edasi
B
tagasi
.
1
2
3
4
5
6
7
8
Pöördnupu juures asuvale nupule
vajutades
liigutakse ühe menüütaseme võrra tagasi.
A
B
C
D
BX500143
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500634
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500144
IV-122
Info-Center
4.10.13 Menüü 4-1-12 "Töö"
Diagnostika menüü "Töö" on jaotatud 6 leheküljele.
Lehekülg 1:
Anduri test
Lehekülg 2:
Muunduri test 1.osa
Lehekülg 3:
Muunduri test 2.osa
Lehekülg 4:
Muunduri test 3.osa
Lehekülg 5:
Muunduri test 4.osa
Lehekülg 6:
Muunduri test 5.osa
1
2
3
4
5
6
7
8
Peamenüü "Diagnostika" on valitud.
•
•
Pöördnupuga valige menüü 4-1-12 "Töö".
Vajutage pöördnupule.
A
B
C
D
BX500113
Kuvatakse "Töö diagnostika".
Vabastustingimused (I) ei ole täidetud, vaata
peatükk "Diagnostika jaoks vajalike, kuid täitmata
vabastustingimuste näit"
Rikked (I) vaata peatükk "Võimalike rikete kuva
diagnostika jaoks"
I
Andurid
•
= andur Purunenud kaabel
•
= andur pingestatud
•
= andur pingestamata
•
= andur Lühis
•
C
3
4
5
6
7
8
D
BX500154_1
= viga
•
= funktsioon on aktiivne
STOP
= funktsioon on inaktiivne
• Nupule
•
B
2
= vigu ei ole
•
•
A
1
vajutades lehitsetakse
C
Pöördnupu juures asuvale nupule
valitakse menüütase.
edasi.
vajutades
Muundurite test 1.osa kuni 5.osa (lk 2 kuni lk 6)
See muunduri test on mõeldud masinal olevate tööfunktsiooni muundurite testimiseks.
•
•
•
•
•
Aktuaatori testide tegemisel terminali kaudu või otse aktuaatoril on oht, et masin või
masina osad hakkavad ootamatult liikuma.
Masina kallal tohivad teha töid ainult kvalifitseeritud spetsialistid.
Kindlustage masin veeremise vastu.
Kindlustage juhitavad masinaosad ootamatu liikumise vastu.
Jälgige, et ohualas ei oleks inimesi, loomi ega esemeid.
Aktuaatori testi tohib läbi viia ainult ohutus kauguses nendest masinaosadest, mida
testitavad aktuaatori liigutavad.
IV-123
Info-Center
Menüü juhtimine:
Nupule C vajutades valige järgmine lehekülg
menüüst "Muunduri test/Töö".
Nupule B vajutades valitakse eelnev lehekülg
menüüst "Töö".
I
Kui üks muundur on sisse lülitatud,
ei saa järgmist või eelnevat lehekülge
valida.
(vajaduse korral lülitage muundur
välja ja korrake toimingut)
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500155
Eeltingimus: Vabastustingimused peavad olema
täidetud. (vaata peatükk "Diagnostika jaoks vajalike,
kuid täitmata vabastustingimuste näit"
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500186
Muunduri valimine:
Muunduri rakendamiseks (nt peasidur) tuleb vajutada
vastavaid nuppe juhtpuldil. Lülitatavad muundurid
leiate alljärgnevast tabelist.
Järgnevalt selgitatakse näite varal muunduri testi läbiviimist. Teiste muunduritega toimige samamoodi.
Nupuga
1
1
2
3
4
5
6
7
8
lülitage sisse muundur "Peasidur"
Valitud muunduri võimalik staatuse näit
muundur välja lülitatud
muundur sisse lülitatud
A
B
C
D
BX500187
kaabli purunemine
lühis
Ülalkirjeldatud staatuse näidud kehtivad kõikide muundurite kohta, mis
on seotud tööfunktsiooniga.
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500188
IV-124
Info-Center
Klapp
Sümbol
Y12
Kirjeldus
Muunduri sisselülitamine
Muunduri väljalülitamine
Peasidur
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
3
4
5
6
7
8
Peasidur Signaal
H61
Y26
Y27
Y29
Y28
Y51
Y52
Y61
Y62
Y60
M16
Y73
M12
Y53
Etteandeseade sissetõmbamine
Etteandeseade väljalükkamine
Massieraldaja langetamine / tugiratas
väljas
Massieraldaja tõstmine / tugiratas
sees
(roheline) lisaseade täiendavale
hüdroüsteemile I-A
(roheline) lisaseade täiendavale
hüdroüsteemile I-B
(must) lisaseade täiendavale hüdroüsteemile II-A
(must) lisaseade täiendavale hüdroüsteemile II-B
Melassilisand
Silokindlustuslisandi pump
Lisaklapp Mootoripuhastus/suruõhk
Toitepinge
Keskmäärdesüsteem
Mälu ümberlülitamine rohi/mais
IV-125
Info-Center
4.10.14 Menüü 4-1-13 "Teritamine"
Peamenüü "Diagnostika" on valitud.
•
•
1
2
3
4
5
6
7
8
Pöördnupuga valige menüü 4-1-13 "Teritamine".
Vajutage pöördnupule.
Kuvatakse "Teritamise diagnostika".
Vabastustingimused (1) ei ole täidetud, vaata
peatükk "Diagnostika jaoks vajalike, kuid täitmata
vabastustingimuste näit"
• Hooldusklapp on suletud.
Rikked (1) vaata peatükk "Võimalike rikete kuva
diagnostika jaoks"
A
B
C
BX500114
3
Teritusklapi staatus (2)
•
= teritusklapp on suletud
•
= teritusklapp on lahti
•
= Teritusklapp on vaheasendis
•
= Teritusklapi asend teadmataor
•
= Teritusklapi viga
D
1
2
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
Teritusseadme staatus (3)
A
•
= teritusseade asub vasakul
•
= teritusseade asub keskel
•
= teritusseade asub paremal
•
= teritusseade liigub vasakule
B
C
D
BX500157
Nool näitab teritusseadme liikumissuunda, seda näitu leidub mitmetes
kohtades.
•
= teritusseadme asend teadmata, teritusseadme mõlema anduri ees on takistus / andur
defektne - VIGA
Andurite staatuse näit (4)
Üldiste vigade staatuse kuva (5)
•
= KMC3 toitepinge 12V3 (teritusseadme
toide) on korras
•
= KMC3 toitepinge 12V3 (teritusseadme
toide) ei ole korras
•
= andur Purunenud kaabel
•
= andur pingestatud
•
= andur pingestamata
•
= väljund on välja lülitatud
•
= andur Lühis
•
= väljund on sisse lülitatud (Klapi EY65 "Teritusklapp lahti/kinni" vooluvarustus
mA on korras)
•
= väljund on sisse lülitatud (Klapi EY65 "Teritusklapp lahti/kinni" vooluvarustus
mA ei ole korras)
IV-126
Info-Center
Muundurite test
Aktuaatori testide tegemisel terminali kaudu või otse aktuaatoril on oht, et masin või
masina osad hakkavad ootamatult liikuma.
Masina kallal tohivad teha töid ainult kvalifitseeritud spetsialistid.
Kindlustage masin veeremise vastu.
Kindlustage juhitavad masinaosad ootamatu liikumise vastu.
Jälgige, et ohualas ei oleks inimesi, loomi ega esemeid.
Aktuaatori testi tohib läbi viia ainult ohutus kauguses nendest masinaosadest, mida
testitavad aktuaatori liigutavad.
•
•
•
•
•
See muunduri test on mõeldud masinal olevate teritamisfunktsiooni muundurite testimiseks.
Eeltingimus: Vabastustingimused peavad olema
täidetud. (vaata peatükk "Diagnostika jaoks vajalike,
kuid täitmata vabastustingimuste näit")
Muunduri valimine:
• Nupuga
3
suletakse teritusklapp ja nupuga
5
ja nupuga
4
avatakse.
• Nupuga
6
1
2
3
4
5
6
7
8
juhitakse teritussead-
me klappe.
•
Pöördnupu juures asuvale nupule
vajutades
liigutakse ühe menüütaseme võrra tagasi.
A
B
C
D
BX500158
IV-127
Info-Center
4.10.15 Menüü 4-1-14 "Vastulõiketera"
Peamenüü "Diagnostika" on valitud.
•
•
Pöördnupuga valige menüü 4-1-14 "Vastulõiketera".
1
2
3
4
5
6
7
8
Vajutage pöördnupule.
Kuvatakse "Vastulõiketera diagnostika".
Vabastustingimused (1) ei ole täidetud, vaata
peatükk "Diagnostika jaoks vajalike, kuid täitmata
vabastustingimuste näit"
A
B
C
D
BX500115
R•
Hooldusklapp on suletud.
3
2
Rikked (1) vaata peatükk "Võimalike rikete kuva
diagnostika jaoks"
Teritusklapi staatus (2)
•
= teritusklapp on suletud
•
= teritusklapp on lahti
•
= Teritusklapp on vaheasendis
•
= Teritusklapi asend teadmataor
•
= Teritusklapi viga
Teritusseadme staatus (3)
•
= teritusseade asub vasakul
•
= teritusseade asub keskel
•
= teritusseade asub paremal
•
= teritusseade liigub vasakule
Nool näitab teritusseadme liikumissuunda, seda näitu leidub mitmetes
kohtades.
•
= teritusseadme asend teadmata, teritusseadme mõlema anduri ees on takistus / andur
defektne - VIGA
Üldiste vigade staatuse kuva (5)
•
= KMC3 toitepinge (12V1/12V3) (vastulõiketera toide) on korras
•
= KMC3 toitepinge (12V1/12V3) (vastulõiketera toide) ei ole korras.
IV-128
1
1
2
3
4
5
6
7
8
5
A
B
C
D
BX500159_1
Info-Center
Muundurite test
•
•
•
•
•
Aktuaatori testide tegemisel terminali kaudu või otse aktuaatoril on oht, et masin või
masina osad hakkavad ootamatult liikuma.
Masina kallal tohivad teha töid ainult kvalifitseeritud spetsialistid.
Kindlustage masin veeremise vastu.
Kindlustage juhitavad masinaosad ootamatu liikumise vastu.
Jälgige, et ohualas ei oleks inimesi, loomi ega esemeid.
Aktuaatori testi tohib läbi viia ainult ohutus kauguses nendest masinaosadest, mida
testitavad aktuaatori liigutavad.
See muunduri test on mõeldud masinal olevate vastulõiketera funktsiooni muundurite testimiseks.
Eeltingimus: Vabastustingimused peavad olema
täidetud (vaata peatükk "Diagnostika jaoks vajalike,
kuid täitmata vabastustingimuste näi").
• Nupuga
3
eemale ja nupuga
• Nupuga
5
4
6
1
2
3
4
5
6
7
8
lähemale.
liigutatakse vastulõiketera vasakule
eemale ja nupuga
•
1
liigutatakse vastulõiketera paremale
lähemale.
Pöördnupu juures asuvale nupule
vajutades
liigutakse ühe menüütaseme võrra tagasi.
A
B
C
D
BX500160
Muunduri staatuse näidud
Muunduri olek (1)
aktiivne
Muunduri olek (1) Muunduri olek (1) Muunduri olek (1) Kirjeldus
inaktiivne
kaabli purunelühis
mine
Vastulõiketera lähendamine
paremal
Vastulõiketera eemale liikumine paremal
Vastulõiketera lähendamine
vasakul
Vastulõiketera eemale liikumine vasakul
IV-129
Info-Center
4.10.16 Menüü 4-1-15 "Corn-Conditioner"
maisipurustaja
Diagnostika menüüs 4-1-15 saab kontrollida, kas
Crackeri (maisipurustaja) mootoris on pinge.
Lisaks saab ka lugeda, kas KMC 3 pinge on korras ja
kas maisipurustaja mootoris on vool.
Peamenüü "Diagnostika" on valitud.
•
•
Pöördnupuga valige menüü 4-1-15 "Maisipurustaj".
Vajutage pöördnupule.
Kuvatakse "Corn-Conditioner / maisipurustaja diagnostika".
•
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500116
Pöördnupu juures asuvale nupule
vajutades
liigutakse ühe menüütaseme võrra tagasi.
Üldiste vigade staatuse kuva (1)
•
•
=
KMC3 toitepinge (12V2) (maisipurustaja
toide) on korras.
= KMC3 toitepinge (12V2) (maisipurustaja
toide) ei ole korras
Kui menüüväljal (2) kuvatakse väärtus (sisselülitatud muunduri korral
(maisipurustaja mootor vasakule
pöörlev / paremale pöörlev), siis vool
on olemas. Kui väärtus jääb nulli
peale, vool puudub.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
A
B
C
D
BX500189
Muundurite test (lehekülg 3)
Muundurite testi ajal juhitakse muundureid. See võib kaasa tuua masina ettenägematuid tegevusi. Seepärast tuleb seda testi läbi viia ohutus kauguses masinaosadest, mida testitavad
muundurid liigutavad.
See muunduri test on mõeldud masinal olevate maisipurustaja funktsiooni muundurite testimiseks.
Eeltingimus: Vabastustingimused peavad olema täidetud (vaata peatükk "Diagnostika jaoks vajalike, kuid täitmata
vabastustingimuste näit").
Muunduri valimine:
Muunduri rakendamiseks (nt Crackeri / maisipurustaja mootoril vasakpoolse pöörlemissuunaga) tuleb vajutada
vastavaid nuppe juhtpuldil.
Nupuga
3
Nupuga
4
lülitage sisse muundur "Maisipurustaja vahekauguse vähendamine".
lülitage sisse muundur "Maisipurustaja vahekauguse suurendamine".
Valitud muunduri võimalik staatuse näit
muundur välja lülitatud
muundur sisse lülitatud
kaabli purunemine
lühis
IV-130
Info-Center
4.10.17 Menüü 4-1-16 "Joystick"
Diagnostika menüüs "Joystick" saate kontrollida juhtkangi nupufunktsioone.
Diagnostika menüü "Joystick" valimisel peab diiselmootor olema seisatud.
Diagnostika menüüs "Joystick" ei kasutata juhtkangi rakendamisel ühtegi
funktsiooni.
1
2
3
4
5
6
7
8
Peamenüü "Diagnostika" on valitud.
•
Pöördnupuga valige menüü 4-1-16 "Joystick".
•
Vajutage pöördnupule.
A
B
C
D
BX500117
Kuvatakse "Joysticki diagnostika".
•
vajutades
Pöördnupu juures asuvale nupule
liigutakse ühe menüütaseme võrra tagasi.
Menüü juhtimine:
all asuvale nupule
Softkey
põhipilt.
A
vajutades ilmub
Softkey
all asuvale nupule C vajutades valige
järgmine lehekülg menüüst "Joystick".
Softkey
all asuvale nupule C vajutades valige
eelmine lehekülg menüüst "Joystick".
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500190_3
Displeile ilmub Joystick kujutis. Kui Joysticki juures
aktiveeritakse mõni funktsioon, siis kuvatakse displeil
selle rakendatud funktsiooni staatus.
Vajutatud nupu võimalik staatuse näit
1
2
3
4
5
6
7
8
nuppu ei ole vajutatud
nupp on vajutatud
kaabli purunemine
lühis
A
B
C
D
BX500190_1
IV-131
Info-Center
4.10.18 Menüü 4-1-17 "Juhtimispuldi konsool"
Diagnostika menüüs "Juhtimispuldi konsool" saab
kontrollida nii vabastuslüliteid kui ka konsoolil olevate
nuppude funktsiooni.
Diagnostika menüü "Juhtimispuldi
konsool" valimisel peab diiselmootor
olema seisatud.
Diagnostika menüüs "Juhtimispuldi
konsool" ei rakendata vabastuslülitite
või nuppude vajutamisel ühtegi funktsiooni.
B
A
C
•
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500118
Peamenüü "Diagnostika" on valitud.
•
1
Pöördnupuga valige menüü 4-1-17 "Juhtimispuldi
konsool".
Vajutage pöördnupule.
1
2
3
4
5
6
7
8
Kuvatakse "Juhtimispuldi konsooli diagnostika".
Rike
•
= diiselmootori rike
B
A
C
BX850990_1
D
Softkey
all asuvale nupule C vajutades valige
järgmine lehekülg menüüst "Juhtimispuldi konsool".
Displeil ilmub kuva "Istmelüliti diagnostika" (olenevalt
konfiguratsioonist ei kuvata juhtimispuldi konsool (1)).
Vajutatud nupu võimalik staatuse näit
1
istmelüliti ei ole aktiveeritud
istmelüliti on aktiveeritud
kaabli purunemine
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX850848
lühis
ajalise viivitusega
Softkey
all asuvale nupule B vajutades liigutakse tagasi esimesele leheküljele menüüst "Juhtimispuldi konsool".
IV-132
Info-Center
Vabastuslüliti
rakendatud inaktiivne
vabastuslüliti
maantee/põld
sissesööte/etteandeseade
2
3
4
5
6
7
8
1
seisupidur
sõiduajam
Traction Control TC
Tundlikkuse Traction
Control TC I (rohi) /
II (mais)
1
A
B
C
D
BX850868
autopiloot
hooldus
ukselüliti
juhtimispuldi konsooli
stopplüliti
käsijuhtimise stopplüliti
Nupuväljad (1)
Nupuväljadele (1) vajutades tulevad nupud värviliselt
esile.
Nupuväljade funktsioonide määramist
vaata peatükis Juhtelemendid "Nupuväljad"
IV-133
Info-Center
4.10.19 Menüü 4-1-18 "Käsijuhtimine"
IDiagnostika menüüs "Käsijuhtimine" saab kontrollida
käsijuhtimise nuppude funktsiooni.
Diagnostika menüü "Käsijuhtimine"
valimisel peab diiselmootor olema
seisatud.
Diagnostika menüüs "Käsijuhtimine"
ei kasutata nuppude rakendamisel
ühtegi funktsiooni.
1
2
3
4
5
6
7
8
Peamenüü "Diagnostika" on valitud.
A
•
Pöördnupuga valige menüü 4-1-18 "Käsijuhtimine".
•
Vajutage pöördnupule.
B
C
D
BX500119
Kuvatakse "Käsijuhtimise diagnostika".
Rike
2
Nupuväljad (1)
Nupuväljadele (1) vajutades tulevad nupud värviliselt
esile.
Nupuväljade funktsioonide määramist
vaata peatükis Juhtelemendid "Käsijuhtimine platvormil"
•
vajutades
Pöördnupu juures asuvale nupule
liigutakse ühe menüütaseme võrra tagasi.
Vajutatud nupu (2) võimalik staatuse näit
nuppu ei ole vajutatud
nupp on vajutatud
kaabli purunemine
lühis
IV-134
2
3
4
5
6
7
8
1
= käsijuhtimine
•
1
A
B
C
D
BX500146
Info-Center
4.10.20 Menüü 4-1-19 "Terminal"
Diagnostika menüüs "Terminal" saab läbi viia nuppude
funktsiooni testi.
1
2
3
4
5
6
7
8
Peamenüü "Diagnostika" on valitud.
•
Pöördnupuga valige menüü 4-1-19 "Terminal".
•
Vajutage pöördnupule.
Kuvatakse seadistus "Terminal".
•
Vajutage kõiki nuppe üksteise järel.
A
B
C
D
BX500196
Vajutatud nupu võimalik staatuse näit
nupp ei toimi
nupp toimib
•
Pöördnupu juures asuvale nupule
kaks korda
vajutades liigutakse ühe menüütaseme võrra tagasi.
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500197
IV-135
Info-Center
4.10.21 Menüü 4-1-20 "RockProtect / kividetektori diagnostika"
Peamenüü "Diagnostika" on valitud.
• Pöördnupuga valige menüü 4-1-20 "Kividetektori
diagnostika".
• Vajutage pöördnupule.
1
2
3
4
5
6
7
8
Kuvatakse "Kividetektori diagnostika".
Vabastustingimused (I) ei ole täidetud, vaata
peatükk "Diagnostika jaoks vajalike, kuid täitmata
vabastustingimuste näit"
Rikked (I) vaata peatükk "Võimalike rikete kuva
diagnostika jaoks"
A
B
C
D
ROP00005
Kividetektori diagnostika, RockProtect, lk 1
Halli tagapõhjaga pinnal kuvatakse vajaduse korral
täitmata vabastustingimused.
1
Anduri staatuse näit (1)
Siin kuvatakse olenevalt konfiguratsioonist anduri
pinge väärtus ja staatus.
1
2
3
4
5
6
7
8
I
= andur on OK
2
3
= anduri kaabliühenduses on viga
A
= kaabli purunemine
C
D
ROP00006_2
> MAX
= pinge väärtus on liiga suur
Stopp-nõude staatuse näit (2)
STOP
= tekkis Stopp-nõue
= tavareþiim, Stopp-nõue puudub
Stopp-tõkesti staatuse näit (3)
See näitab, kas stopp-tõkesti on lülitatud. Reverseerimisel on see alati aktiivne.
= stopp-tõkesti inaktiivne, tavareþiim
= stopp-tõkesti aktiivne, kivi ei ole tuvastatud
•
Softkey
all asuvale nupule B vajutades
vabastatakse kividetektor peale peatamist uuesti.
•
Softkey
all asuvale nupule
kuvatakse järgmine lehekülg.
IV-136
B
C
vajutades
Info-Center
Kividetektori diagnostika, RockProtect, lk 2
Halli tagapõhjaga pinnal kuvatakse vajaduse korral
täitmata vabastustingimused.
3
Stopp-nõude staatuse näit (1)
1
2
3
4
5
6
7
8
1
STOP
= tekkis Stopp-nõue
2
= tavareþiim, Stopp-nõue puudub
Stopp-tõkesti staatuse näit (2)
See näitab, kas stopp-tõkesti on lülitatud. Reverseerimisel on see alati aktiivne.
A
B
C
D
ROP00007_2
= stopp-tõkesti inaktiivne, tavareþiim
= stopp-tõkesti aktiivne, kivi ei ole tuvastatud
STOP
•
Softkey
kõrval asuvale nupule
vajutades lülitatakse seiskamisklapi väljund sisse või
välja.
STOP
sümboli kõrSümboli abil, mis asub vasakul
val, kuvatakse väljundi normikohane olek.
= väljund ei ole lülitatud.
= väljund on lülitatud.
•
Kui diagnostika ei ole lubatud, siis sümbolid
ei ilmu (3).
•
Softkey
all asuva klahvi
kuvatakse eelnev lehekülg.
B
vajutamisel
IV-137
Info-Center
4.10.22 Menüü 4-1-21 "Niiskusdiagnostika"
Peamenüü "Diagnostika" on avatud.
• Valige pöördnupuga menüü 4-1-21 "Sillavedrustuse diagnostika".
• Vajutage pöördnupule.
1
2
Kuvatakse "Niiskuse diagnostika".
3
4
Vabastustingimused (I) pole täidetud, vt ptk
"Diagnostika jaoks vajalike, kuid täitmata vabastustingimuste näit"
5
6
7
8
Vabastustingimused (I) pole täidetud, vt ptk
"Diagnostika jaoks vajalike, kuid täitmata vabastustingimuste näit"
A
B
C
D
WHBBX04000
Rikked (I) vaata peatükk
"Võimalike rikete kuva diagnostika jaoks"
I
Diagnostikamenüü "Niiskus" koosneb ühest lehest:
• Lk 1 "Anduri- ja aktuaatori test"
Halli tagapõhjaga pinnal kuvatakse vajaduse korral
täitmata vabastustingimused.
Näidikul 1 "Anduri- ja aktuaatori test" kuvatakse hetkepinged ja funktsiooni "Niiskuse mõõtmine" mõõteväärtused.
Aktuaatorite sisse-/väljalülitamine
Kui aktuaatori testi jaoks on täidetud kõik vabastustingimused, kuvatakse tarkvaraklahvid
ja
ning kuvatavad aktuaatorid vabastatakse.
Neid saab sisse ja välja lülitada numbrinuppudega.
•
Niiskusaktuaatori sisselülitamiseks vajutage nuppu
•
.
Niiskusaktuaatori väljalülitamiseks vajutage nuppu
1
2
•
.
vajutades
Pöördnupu juures asuvale nupule
liigutakse ühe menüütasandi võrra tagasi.
IV-138
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
WHBBX04225
Info-Center
4.11
Menüü 4-2 "Vigade loetelu"
Peamenüü tase on valitud.
•
Valige pöördnupuga peamenüü 4-2.
•
Vajutage pöördnupule.
1
2
3
4
5
6
7
8
Kuvatakse "Vigade loetelu".
•
= aktuaalsed vead
•
= veamälu
•
= aktuaalsed vead diiselmootoris
•
= diiselmootori veamälu
•
= vigade loetelu "Informatiivsed
sündmused"
A
B
C
D
BX500120
1
2
3
4
5
6
7
8
Aktuaalsed vead
Displeil kuvatakse aktuaalsete vigade loetelu.
Näidatakse kellaaeg, staatus, vea number ja tähistus.
• Staatus
C
G
A
= viga tekkis (Come)
= viga kadus (Gone)
= viga kinnitatud (Acknowledged)
A
B
C
D
BX500121_2
• Softkey
all asuvale nupule
kuvatakse veamälu.
B
vajutades
Veamälu
Veamälu järjestus on kronoloogiline.
Näidatakse kuupäev, kellaaeg, staatus, vea numbrid
ja tähistus.
• Staatus
C
G
A
= viga tekkis (Come)
= viga kadus (Gone)
= viga kinnitatud (Acknowledged)
• Softkey
kõrval asuvale nupule
kerige üks lehekülg ülespoole
2
vajutades
4
vajutades
• Softkey
6
vajutades
• Softkey
8
vajutades
kõrval asuvale nupule
kerige üks rida allapoole.
kõrval asuvale nupule
kerige üks lehekülg allapoole.
B
C
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500122
• Softkey
kõrval asuvale nupule
kerige üks rida ülespoole.
A
1
• Softkey
all asuvale nupule C vajutades kuvatakse diiselmootori aktuaalsed vead.
IV-139
Info-Center
aktuaalsed vead diiselmootoris
Displeil kuvatakse loetelu diiselmootori aktuaalsetest
vigadest.
Kuvatakse ka veakoodid koos jooksva numbriga.
Menüüväli (1) näitab olemasolevate alarmide arvu.
• Softkey
all asuvale nupule
kuvatakse diiselmootori veamälu.
D
1
A
1
2
3
4
5
6
7
8
vajutades
Rea A tähendus
Jooksvalt
Jooksev number
A
B
C
D
BX500123_4
SRC
Source Address: Veateadete juhtseadme aadress
0: Mootori ECM juhtseade
SPN
Suspect Parameter Number: Arvatav parameetri number: Veakoodi identifitseerimine
FMI
Failure Mode Identification: Veateate identifitseerimine
CNT
Loendur: Vea sageduse leidmine
Diiselmootori veamälu
Displeil kuvatakse diiselmootori veamälu.
Kuvatakse ka veakoodid, staatus, kuupäev ja kellaaeg
jooksva numbriga.
Menüüväli (1) näitab olemasolevate alarmide arvu.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
• Staatus
1
2
= viga fikseeritud
= viga kustutatud
• Vajutades nupule
nool alla
saab lehitseda
allapoole kuni loetelu lõpuni ja vajutades nupule
8
nool üles
7
saab lehitseda ülespoole.
A
• Softkey
all asuvale nupule
kuvatakse aktuaalsed vead.
•
Pöördnupu juures asuvale nupule
valitakse menüütase.
IV-140
A
vajutades
vajutades
B
C
D
BX500124_3
Info-Center
Vigade loetelu "Informatiivsed sündmused"
Menüü "Aktuaalsed vead" on valitud.
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500121
• Nupule
vajutades kuvatakse menüü "Informatiivsed sündmused" aufgerufen.
7
Menüüs "Informatiivsed sündmused" fikseeritakse
järgnevad teated:
• 3507 Diiselmootori hooldus
• 3508 Õhufilter määrdunud
• 3509 Hüdroõli tase
• 4301 Metall sissesööteseadmes!
• 7016 Kivi tuvastatud!
• 42 SmartDrive / Drive Control Parkimispidur aktiivne
• 45 Vabastuslüliti Sõiduajam (S3) ei ole lülitatud
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500663
Menüü juhtimine:
• Softkey
all asuvale nupule
A
vajutades
ilmub põhipilt.
• Softkey
all asuvale nupule
ilmub kehtivate alarmide loetelu.
B
vajutades
• Softkey
2
vajutades
• Softkey
4
vajutades
• Softkey
6
vajutades
• Softkey
8
vajutades
kõrval asuvale nupule
kerige üks lehekülg ülespoole
kõrval asuvale nupule
kerige üks rida ülespoole.
kõrval asuvale nupule
kerige üks rida allapoole.
kõrval asuvale nupule
kerige üks lehekülg allapoole.
• Softkey
all asuvale nupule D vajutades
valitakse menüü "Teeninduse sündmused".
IV-141
Info-Center
Vigade loetelu "Teeninduse sündmused"
Menüüs "Teeninduse sündmused" fikseeritakse
järgnevad sündmused koos toimumise ajaga:
• 60000 Update läbi viidud
• 60001 Diiselmootor 1 teenindus läbiviidud
• 60002 Diiselmootor 2 teenindus läbiviidud
• 60003 Vigade loetelu kustutatud
• 60004 Viga kustutatud
• 60005 Maksim kiirus muudetud
• 60006 Rehvisuurus ees muudetud
• 60007 Rehvisuurus taga muudetud
• 60008 Maksim pöörlemissagedus maanteereþiimil
muudetud
• 60009 Tarkvara SmartDrive ajakohastatud
• 60010 Parameetrikomplekt SmartDrive ajakohastatud
• 60011 ERR-INIT
Menüü juhtimine:
• Softkey
all asuvale nupule
A
vajutades
ilmub põhipilt.
• Softkey
2
vajutades
• Softkey
4
vajutades
• Softkey
6
vajutades
• Softkey
8
vajutades
kõrval asuvale nupule
kerige üks lehekülg ülespoole.
kõrval asuvale nupule
kerige üks rida ülespoole.
kõrval asuvale nupule
kerige üks rida allapoole.
kõrval asuvale nupule
kerige üks lehekülg allapoole.
•
Softkey
all asuvale nupule C vajutades
liigutakse menüüsse "Informatiivsed sündmused" tagasi.
IV-142
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500664
Info-Center
4.12
Menüü 4-3 "Teenindustase"
Peamenüü tase on valitud.
•
Valige pöördnupuga peamenüü 4-3.
•
Vajutage pöördnupule.
"Teenindustase" on salasõnaga kaitsud ja ligipääsetav
üksnes Krone teeninduspersonalile.
•
1
2
3
4
5
6
7
8
vajutades
Pöördnupu juures asuvale nupule
liigutakse ühe menüütaseme võrra tagasi.
A
B
C
D
BX500125_1
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500126_1
IV-143
Info-Center
4.13
Menüü 4-4 "Info"
Peamenüü tase on valitud.
•
Valige pöördnupuga peamenüü 4-4.
•
Vajutage pöördnupule.
1
2
3
4
5
6
7
8
Displeile ilmub menüütase 4-4 "Info".
Peamenüü "Info" on jaotatud kolmeks menüüks:
•
= menüü 4-1 "Joystick"
•
= menüü 4-2 "Tarkvara"
•
= menüü 4-3 "Masin"
•
A
B
C
D
BX500127_1
vajutades
Pöördnupu juures asuvale nupule
liigutakse ühe menüütaseme võrra tagasi.
4.13.1
Menüü 4-4-1 "Joystick"
Peamenüü "Info" on valitud.
•
Pöördnupuga valige menüü 4-4-1 "Joystick".
•
Vajutage pöördnupule.
1
2
Kuvatakse "Joysticki info".
3
4
•
5
6
7
8
Pöördnupu juures asuvale nupule
vajutades
liigutakse ühe menüütaseme võrra tagasi.
A
B
C
D
BX500128_1
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500129_2
IV-144
Info-Center
4.13.2
Menüü 4-4-2 "Tarkvara"
Peamenüü "Info" on valitud.
•
Pöördnupuga valige menüü 4-4-2 "Tarkvara".
•
Vajutage pöördnupule.
Kuvatakse "Tarkvara info".
Displeil kuvatakse erinevate juhtsüsteemide tarkvaraversioonid.
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500130
Lehekülg 1
•
= terminal
Kui terminalis ei lange Resourse ja
DLL (Userware) versioonid kokku, siis
ilmuvad versiooninumbrid punasel
tagapõhjal.
•
= DRC
•
= KMC2
•
= KMC3
Kui KMC2 ja KMC3 tarkvara ei ole
määratud Teie masinatüübile, siis
ilmuvad versiooninumbrid punasel
tagapõhjal
• Nupule
B
• Nupule
1
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500131_1
vajutades või pöördnuppu keerates
kuvatakse teine lehekülg.
või 2 vajutades avatakse või suletakse täiendav info.
Lehekülg 2
•
= Joystick
•
= juhtimispuldi konsool
•
= käsijuhtimine
•
= EMR
1
2
3
4
5
6
7
8
• Nupule
C
vajutades või pöördnuppu keerates
kuvatakse kolmas lehekülg.
• Nupule
1
või 2 vajutades avatakse või suletakse täiendav info.
A
B
C
D
BX500132_1
IV-145
Info-Center
Lehekülg 3
•
= autopiloot
•
= metallidetektor
•
= ADM1 (Daimler-mootor) /
MFK (MAN-mootor)
• Nupule
vajutades või pöördnuppu keerates
kuvatakse kolmas lehekülg.
• Nupule
1
2
3
4
5
6
7
8
D
või 2 vajutades avatakse või suletakse täiendav info.
1
A
B
C
D
BX500133_1
Lehekülg 4
•
= DIOM
•
= AutoScan (lisavarustus)
•
1
2
3
4
5
6
7
8
= RockProtect (lisavarustus)
• Nupule
vajutades või pöördnuppu keerates
kuvatakse esimene lehekülg.
A
A
B
C
D
BX500134_1
•
Pöördnupu juures asuvale nupule
vajutades
liigutakse ühe menüütaseme võrra tagasi.
• Nupule
või 2 vajutades avatakse või suletakse täiendav info.
IV-146
1
Info-Center
4.13.3
Menüü 4-4-3 "Masin"
Peamenüü "Info" on valitud.
•
Pöördnupuga valige menüü 4-4-3 "Masin".
•
Vajutage pöördnupule.
1
2
3
4
5
6
7
8
Kuvatakse "Masina info".
Displeile ilmub masina info.
B
A
C
D
BX500136_1
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Masina number
Mootori seadistus
Mootori number
Toote number EDC Master (ülemjuhtseade)
Tarkvaraversioon EDC Master (ülemjuhtseade)
Toote number EDC Slave (alamjuhtseade)
Tarkvaraversioon EDC Slave (alamjuhtseade)
Tarkvaraversioon MFR
1
2
3
4
5
6
7
8
B
A
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX851006
4.13.4
Menüü 4-4-8 "Tarkvarapakettide
näit"
Peamenüü "Info" on valitud.
•
•
Pöördnupuga valige menüü 4-4-8 "Tarkvarapakettide näit".
Vajutage pöördnupule.
1
2
3
4
5
6
7
8
Kuvatakse "Tarkvarapakettide näit".
B
A
C
D
BX851010
Displeile ilmub masina tarkvarapakettide info:
(1) BiG X FuelSave või BiG X FuelSave Advanced
(2) BiG X ISOBUS ECU
2
1
Olekunäidud
Lisavarustus on kasutatav
1
2
3
4
5
6
7
8
Lisavarustus ei ole kasutatav
A
B
C
D
BX851011
IV-147
Info-Center
4.14 Menüü 5 "Põhipilt"
Peamenüü on valitud.
•
Pöördnupuga valige menüü 5 "Põhipilt".
•
Vajutage pöördnupule.
Kuvatakse "Põhipilt".
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500137
A
4.14.1
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX850875
Veateade
Kui masinal tekib viga, ilmub dispeil veateade.
Kuvatakse veateade ja veakood.
•
Softkey
veateade.
all asuva nupuga
•
Softkey
all asuva nupuga
helisignaal välja.
kinnitatakse
A
B
2
3
4
5
6
7
8
lülitatakse
Vaata lisa A - Veateated - info: veateadete loetelu, vea kirjeldus, võimalikud
vea tekkepõhjused ning vea kõrvaldamine.
Diiselmootori vead kuvatakse alati
koos veateatega ning samaaegselt
süttib ka mootori kontrolltuli.
IV-148
1
.
A
B
C
D
BX500138
Info-Center
4.14.2
Infoteade
Kui ühe funktsiooni läbiviimisel ei täidetud ühte või enamaid tingimusi, ilmub displei infoväljale Seadistused
(IV) infoteade.
1
2
3
4
5
6
7
8
Kuvatakse infoteade ja infokood.
Infoteate kviteerimine
•
Softkey
veateade.
all asuva nupuga
A
kinnitatakse
A
4.15
B
C
D
BX500162
Printeriühendus (lisavarustus)
Printeriga saate välja printida alltoodud info.
•
Üksikud või kõik kliendiandmete väljad
•
= töötundide loendur (h)
•
= lõiketrumli tundide loendur
(h)
•
= töötundide loendur (h)
•
= pindala loendur (ha)
•
= maanteesõidu kilomeetriloendur (km)
•
= kütusekulu (l)
Ühenduse loomine:
• Ühendage printer diagnostika pistikupesa kaudu
(vaata peatükk 3 "Diagnostika pistikupesa") konsoolis.
• Asetage paber sisse vastavalt printeri kasutusjuhendile.
• Printer on nüüd töövalmis.
4.15.1
B
softkey
all
Kui printerit ei ole või kui printer ei
ole töökorras, sümbol
•
2
3
4
5
6
7
8
Kliendiandmete printimine
Kliendiandmete väljade väljaprintimiseks vahetage
alamenüüle "Kliendiandmete loendurid" vajutades
nupule
1
V
A
B
C
D
BX500169
ei ilmu.
Nupule 7 vajutades valige printimismenüü "Kliendiandmed".
Enne printimismenüü "Kliendiandmed" valimist veenduge, et menüüs
Kliendiandmete loendur oleks valitud
väljaprinditav kliendiandmete väli.
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500195
IV-149
Info-Center
4.15.2
Kliendiandmete väljaprintimise
menüü
Menüü ülevaade:
(1) =
nupuga 1
diandmete väli.
valige printimiseks kuvatud klien-
(2) =
nupuga 2 valige printimiseks kõik kliendiandmete väljad.
1
(3) =
nupuga 3 valige printimiseks menüüsse
"Kliendiandmete loendur" sisestatud või viimati
valitud põlluväljade loendurid.
(10)
=
loendur printimiseks valitud.
3
10
(4) =
nupuga 4 valige printimiseks ühe kliendiandmete välja kõik põlluväljade loendurid.
(5) =
paberi etteanne
(6) =
printeri käivitamine
(7) =
printimiskäsu peatamine
(8) =
põhipildi valimine
(9) =
liikumine menüüle "Kliendiandmete loendur"
2
1
2
3
4
5
6
7
8
4
9
A
8
B
5
C
D
6
7
BX500193
•
•
•
•
•
loendurit ei prindita
Pöördnupuga valige soovitud loendur, sisestusväli
tuleb värviliselt esile.
Pöördnupule vajutades minge sisestusväljale.
Pöördnupuga aktiveerige või deaktiveerige loendur
printimise jaoks.
Pöördnupule vajutades salvestatakse seadistus ja
lahkutakse uuesti sisestusväljalt.
Pöördnupu juures asuvale nupule
vajutades
liigutakse ühe menüütaseme võrra tagasi.
4.15.3
Kliendiandmete välja / väljade
väljaprintimine
Menüüs "Kliendiandmete loendur"
peab eelnevalt olema valitud prinditav
kliendiandmete väli. (Vajadusel liikuge nupu abil menüüs Kliendiandmete
loendur ja valige soovitud kliendiandmete väli)
•
Valige nupuga 1 kuvatud prinditav kliendiandmete väli ning alustage printimist vajutades nupule
.
Kõikide kliendiandmete väljade printimiseks vaju7
•
tage nupule
nupule
7
2
ning alustage printimist vajutades
.
Prinditakse välja kõik loendurid, mille
arvud on suuremad kui null.
IV-150
Info-Center
4.15.4
•
Põlluväljade loenduri seisundi /
seisundite väljaprintimine
7
alustage printi-
9
8
•
Järgnevalt vajutage nupule
•
Seejärel vajutage nupule
nupuga
7
2
4
2
3
4
5
6
7
8
5
alustage printimist.
Kõikide kliendiandmete väljade ja põlluväljade
loendurite seisundite printimine
1
4
Valige nupuga 4 printimiseks välja kõik kliendiandmete välja põlluväljade loendurid ning nupuga
7
2
3
10
Nupuga 3 valige printimiseks menüüsse "Kliendiandmete loendur" sisestatud või viimati valitud
põlluväljade loendur ja nupuga
mist.
•
1
A
B
C
D
6
7
BX500193
.
ja alustage printimist
.
Prinditakse välja kõik loendurid, mille
arvud on suuremad kui null.
4.15.5
Printeri rikete kirjeldus
Veateade
Sümbol
Kirjeldus
Paber puudub. Asetage paber sisse ja alustage uuesti printimist.
Printeri puhver on täis. Taaskäivitage terminal ja korrake printimistoimingut
CAN ühendus printeriga puudub. Kontrollige printeri kaablit
IV-151
Info-Center
4.16
Terminali aku vahetamine
Terminali puhveraku on mõeldud selleks, et arvutis
salvestatud parameetrid jääksid alles ka nt aku pealüliti väljalülitamise korral.
Puhveraku vahetamine on vajalik ainult siis, kui väljastatakse vastav viga:
Viga nr 5000 "Displei aku tühi"
Aku vahetamisel ei tohi masinal voolu
välja lülitada, vastasel korral lähevad
andmed kaduma.
4.16.1 Aku vahetamine
•
•
•
•
Lülitage süüde astmele 2.
Oodake, kuni terminalis kuvatakse töövaade.
Keerake lahti kruvi (1) ja lükake pingutusrõngast
terminali suunas (vt noole suunda)
Eemaldage terminal ettevaatlikult noole suunas ja
asetage juhtkonsooli kattele.
1
WHBBX03429
•
•
•
Keerake välja kõik terminali tagumise katte (2)
äärel olevad kruvid (1)
Lükake terminali kate ettevaatlikult noole suunas
ära.
Vabastage aku sobiva kruvikeeraja abil ettevaatlikult hoidikust (lükake ülespoole välja).
Ärge kahjustage akukinnitust, ärge
põhjustage lühist. Lühis võib rikkuda
terminali.
1
2
WHBBX03553
•
•
•
•
Jälgige pooluseid ja asetage uus aku oma kohale.
Lülitage süüde välja ja uuesti sisse.
Kontrollige terminali funktsiooni.
Kinnitage terminal oma kohale.
1
WHBBX03550
IV-152
Info-Center
4.17
•
Valige menüü "Constant Power piirkoormuse reguleerimise seadistamine" (lisavarustus)
Vajutage põhivaatel nupule D , et minna kuvale
"Joystick-Memory nupud"/"Masina seadistused".
Muudatused hakkavad kohe toimima.
Seetõttu saab hekseldit tema kasutamise ajal igasuguste olukordadega
kohandada.
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500012_2
•
Nupule C vajutades valige järgmine lehekülg
menüüst "Piirkoormuse reguleerimise seadistamine". (Maisi reþiimil tuleb nupule C vajutada
2 korda, kuna seal on veel ka teised seadistused
võimalikud).
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500014_1
IV-153
Info-Center
Sisestage mootori koormuse vähendamise aste
Mootori koormuse vähendamist saab
seadistada olenevalt pöörlemissagedusest ja mootori täiskoormusest.
1
3
4
Sisestamine pöörlemissageduse kaudu:
Valik toimub nupule vajutades:
1
6
5
7
= pöörlemissageduse kaudu (1)
•
Pöördnupule vajutades minge valikuväljale (6), see
väli on kollasel tagapõhjal.
•
Mootori koormuse vähendamise astet saab pöördnuppu vasakule või paremale pöörates vähendada
või suurendada 3% – 15% ulatuses.
•
9
Veel kord pöördnupule vajutades võetakse väärtus
üle ja salvestatakse. Tagapõhi muutub jälle helesiniseks.
Mootori koormuse vähendamine 10%
tähendab, et nimipöörlemissageduse
2000 1/min puhul reguleeritakse pöörlemissagedust 1800 1/min sõiduajami
kiirendamise ja aeglustamise kaudu.
8
A
B
C
•
•
•
Pöördnupule vajutades minge valikuväljale (6), see
väli on kollasel tagapõhjal.
Mootori koormuse vähendamise astet saab pöördnuppu vasakule või paremale pöörates vähendada
või suurendada 65% – 95% ulatuses.
Veel kord pöördnupule vajutades võetakse väärtus
üle ja salvestatakse. Tagapõhi muutub jälle helesiniseks.
Muudatused hakkavad kohe toimima.
Seetõttu saab hekseldit tema kasutamise ajal igasuguste olukordadega
kohandada.
IV-154
3
4
5
6
7
8
BX500608_2
Pöörlemissagedusest sõltuva mootori koormuse vähendamise ekraanikuval näidatakse järgnevad väärtused:
• Ümberlülitus: pöörlemissageduse reguleerimine
/ momendi reguleerimine (1) (hetkel kehtiv seadistus)
• Mootori normpöörlemissagedus (ainult pöörlemissageduse reguleerimise korral) (3)
• Diiselmootori tegelik pöörlemissagedus (4)
• Nimipöörlemissagedus (5)
• Mootori normkoormuse vähendamine või normkoormus (6)
• Maksimaalkiirus (7)
• Minimaalkiirus (8)
• Tegelik mootori koormus (9)
2
Valik toimub nupule vajutades:
= mootori täiskoormuse kaudu (2)
2
D
Sisestamine mootori täiskoormusest sõltuvalt:
2
1
4
1
2
3
4
7
5
6
8
7
8
9
6
5
A
B
C
D
BX500610_2
Info-Center
Maksimaalkiiruse seadistamine
Pöördnuppu pöörates valige
maksimaalkiiruse (1) sisestusväli.
•
•
Pöördnupule ühel korral vajutades markeeritakse
sisestusväli.
Tagapõhi muutub kollaseks ja maksimaalkiiruse
väärtust saab pöördnupu pööramisega vasakule
või paremale vähendada või suurendada.
1
Veel kord pöördnupule vajutades võetakse väärtus
üle ja salvestatakse.
Tagapõhi muutub jälle helesiniseks.
Piirkoormuse reguleerimise seade kiirendab nüüd
sõiduajamit maksimaalselt kuni selle seadistatud
kiiruseni.
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500608_1
Muudatused hakkavad kohe toimima.
Seetõttu saab hekseldit tema kasutamise ajal igasuguste olukordadega
kohandada.
Minimaalkiiruse seadistamine
Pöördnuppu pöörates valige minimaalkiiruse (2) sisestusväli.
1
2
•
3
4
5
6
7
8
•
Pöördnupule ühel korral vajutades markeeritakse
sisestusväli.
Tagapõhi muutub kollaseks ja minimaalkiiruse väärtust saab pöördnupu pööramisega vasakule või
paremale vähendada või suurendada.
Veel kord pöördnupule vajutades võetakse väärtus
üle ja salvestatakse.
Tagapõhi muutub jälle helesiniseks.
2
A
B
C
D
BX500609_1
Piirkoormuse reguleerimise seade aeglustab nüüd sõiduajamit minimaalselt kuni selle seadistatud kiiruseni.
Muudatused hakkavad kohe toimima.
Seetõttu saab hekseldit tema kasutamise ajal igasuguste olukordadega
kohandada.
IV-155
CropControl
4.18 Saagiarvestussüsteem CropControl
Süsteem CropControl võimaldab koristatavatel pindadel pidevat saagiarvestust ja dokumenteerimist.
1
Süsteem CropControl sei ole mõõteseade mõõtmise ja taatlemise seaduse
tähenduses.
CropControl saagiarvestussüsteemi elektroonikavarustuse olulised osad on pardaarvuti, juhtimispult ja
andurid.
ERT00006_2
Pardaarvuti (1) funktsioonid:
• saagiarvesti
• signaalide lugemine
• alarmiteadete edastamine
• andurite diagnostika
Juhtimispuldi kaudu informeeritakse juhti ja teostatakse seadistusi CropControli tööks, mida registreerib ja
töötleb edasi pardaarvuti.
4.18.1 Süsteemi CropControl kasutamine juhtterminaliga Beta
4.18.2
Juhtterminali Beta monteerimine
Monteerige juhtimispult koos kinnitusega (3) juhi vaateväljale.
•
•
Asetage juhtimispult (2) hoidiku (3) peale ja suruge
hoidiku (3) vastu.
Juhtimispult (2) fikseeritakse magnetplaadi (4) abil
hoidiku (3) külge.
3
4
2
ERT00008
Ühendage juhtimispult (2) vastavalt paigaldusjuhisele konsoolil oleva CropControl'i kaabliga (1).
2
1
3
ERT00040
IV-156
CropControl
4.18.3 Juhtterminal Beta
4.18.3.1
Ülevaade
1,2,3
Softkey nupud
4
Menüünupp
5
"+"-nupp
6
Esc-nupp
7
"-"-nupp
8
OK-nupp
9
Displei
9
1
3
2
4
7
5
6
8
ERT00009_1
IV-157
CropControl
4.18.3.2
Nuppude kirjeldus
Nupud 1-3
Nupud 1-3 on mõeldud nende kohal ülemisel real
asuvate softkey’de teenindamiseks.
Nuppude järjestus on ära toodud joonisel.
Kui nupu kohal Softkey klahvi ei ole, on see nupp ilma
funktsioonita.
Nupp 4
Vajutades nupule
valitakse menüütase.
1
2
Nupp 5 ja nupp 7
Nuppudega
ja
muudetakse seadistusi ning
valitakse menüütasemel soovitud menüü.
Nupp 6
3
4
7
5
6
8
Nupu
abil liigutakse eelnevale vaatele või eelnevale menüütasemele.
Kui nupule vajutatakse pikemat aega, tuleb ette
põhipilt.
ERT00039_1
Nupp 8
Nupuga
salvestatakse seadistused, avatakse
valitud menüüd või vahetatatakse põhipildil saagiarvestuse kujutusviisi: -t, t/h ja t/ha.
4.18.4 Töövalmidus
Sisselülitamine
Saagiarvesti süsteem lülitatakse sisse hekseldi süüte kaudu. Seetõttu ei
pea seda eraldi sisse lülitama.
Pärast sisselülitamist luuakse ühendus pardaarvutiga.
Kui ühenduse loomine ei ole võimalik, on andmejuhe
katki ja displeile ilmub kõrvalolev teade.
Sel juhul tuleb kontrollida Can-ühendusi ja pardaarvutit.
Kui ühendus luuakse, ilmub veidi aja pärast displeile
põhipilt.
IV-158
ERT00010
CropControl
4.18.5 Lühijuhend
Saagiarvestuse käivitamine:
Lülitage juhtpult sisse, valige nuppudega
põlluväli ja kinnitage vajutades Softkey ON.
ja
Kui nüüd hekseldusmassi lisandub nii palju, et tulp
ulatub üle piirjoone, siis summeeritakse mass vastavalt väljaulatuva hulga ulatuses.
Täpse tulemuse saamiseks tuleb süsteemi kalibreerida võimalikult koristatava massi keskmisel väärtusel
(koristatava massi keskmine kogus). Seda tehakse
kaalumisprotsessi kaudu.
ERT00011_1
Kaalumisprotsessi korraldamine:
Hankige veok, mille tühikaal on teada. Enne veoki täitON, et alustada kaalumisprotmist vajutage Softkey
sessi. Nüüd täitke veok. Jälgige, et hekseldamisel ja
transportimisel ei läheks hekseldusmassi kaduma. Kui
veok on täitunud, lõpetage kaalumisprotsess SoftkeyON vajutades, saatke veok kaalumisele ja küsige
le
infot koorma kaalu kohta.
Tulemust oodates võib tavapäraselt edasi hekseldada.
Kaalumisprotsessi kaalu sisestamine:
Niipea, kui kaalumisprotsessi tulemus on teada, saab
selle sisestada järgnevalt:
Vajutage Softkey "
".
Ilmub menüü "Saagiarvesti".
Vajutage Softkey " ".
Ilmub menüü "Kaalutud massi sisestamine".
Sisestage Softkey-dega
ja
kaalumisprotsessi
tulemus ning salvestage see nupuga
.
Seejärel arvutatakse kalibreerimisfaktor uuesti ja
mõõdetud massi korrigeeritakse tagasiulatuvalt kogu
põllu kohta.
Kahekordsel vajutamisel nupule
jälle põhipilt.
esc
6
ERT00027_1
2
6
1/1
400
???
0kg
ilmub displeile
Täpsema info leiate vastavatest peatükkidest.
X
ERT00041
IV-159
CropControl
4.18.6 Põhipilt
4.18.6.1
Softkey põhipilt
Alumisel real on järgmised Softkeyd:
ON Kaalumisprotsessi käivitamine / peatamine
•
Kaalumisprotsessi käivitamine / peatamine
•
Vajutage Softkey "
ON" nuppu
.
Täpsema info leiate peatükist "Kaalumisprotsess ja
kalibreerimine".
•
Saagiarvesti valimine
ERT00011_1
Saagiarvesti valimine
•
Vajutage Softkey "
" nuppu
.
Täpsema info leiate peatükist "Saagiarvesti".
Softkey
abil on võimalik CropControl süsteemis kaalumisprotsessiks
vajalikke väärtusi sisse kanda otse
põhipildilt
•
Käivitage / peatage ON saagiarvesti
Saagiarvesti käivitamine / peatamine:
•
Vajutage Softkey "ON" nuppu
.
Täpsema info leiate peatükist "Saagiarvesti käivitamine / peatamine".
Saagiarvestuse kujutuse ümberlülitamine:
•
Saagiarvestuse kujutuse valiku nupp
põhipildil
saagiarvestuse kujutusviiside -t, t/h ja t/ha vahel.
IV-160
CropControl
4.18.7 Põhipildi näit
Näidu kirjeldus:
ON
Saagiarvesti peatatud
Saagiarvesti käivitatud
Põlluväli (väärtus (1) näitab kehtivat
valitud põlluvälja)
Nuppudega
vahel.
ja
saab valida 50 põlluvälja
Kui saagiarvesti on käivitatud (tuntav selle järgi, et
Softkey "ON" kujutatakse pöördkujutisena), ei saa
ühtegi teist põlluvälja enam valida.
Mõne teise põlluvälja valimiseks tuleb
esmalt saagiarvesti töö peatada.
•
•
Väärtus (2) näitab olenevalt valikust väljavalitud
põlluväljal käesoleval hetkel saadavat massi tonnides, masina läbitöötlust t/h või hetke saagihulka t/
ha. Läbitöötluse või hetke saagihulga näit kuvatakse ainult siis, kui saagiarvesti on käivitatud.
Näit "3" näitab tagumise ülemise eelpressivaltsi
kehtivat väljaulatuvust.
1
2
3
ERT00012_1
Alles siis, kui tulp näidikul ulatub üle viirutatud ala
piirjoone, muutub saagiarvesti aktiivseks. Viirutuse
väärtuspiirkond määratakse kindlaks vähima väljaulatuvuse kaudu. (vt menüü 1-3 "Minimaalse väljaulatuvuse seadistamine")
Kui näidutulp ulatub tühisõidul kõvasti üle viirutatud ala, siis tähendab
see, et sissesööteseadmes on märgatavalt palju mustust ja see tuleb
tingimata kõrvaldada.
IV-161
CropControl
4.18.8 Saagiarvesti käivitamine /
peatamine
Selleks, et saagiarvesti töötaks nagu ette nähtud,
peavad olema täidetud järgnevad tingimused.
•
•
•
•
Sissesööteseade pöörleb
Etteandeseade on all
Masin sõidab
Väljaulatuvus on suurem kui minimaalne
väljaulatuvus
Saagiarvesti käivitamine:
ON
Saagiarvesti peatatud
Saagiarvesti käivitatud
•
Vajutage nuppu
Softkey "ON" jaoks
(Softkey "ON" kujutatakse pöördkujutisena,
saagiarvesti on käivitatud).
Veel kord nupule vajutades peatatakse saagiarvesti,
(Softkey "ON" ei kujutata enam pöördkujutisena.)
Saagiarvestus toimib ainult siis, kui
displeil kuvatakse sümbol
udel juhtudel mitte.
IV-162
, mu-
ERT00042
CropControl
4.18.9 Kaalumisprotsess ja kalibreerimine
Saagimõõtmisel suure täpsuse saavutamiseks on vaja
CropControl süsteem kalibreerida. Selleks tuleb iga
põlluvälja ja iga saagiliigi kohta viia läbi vähemalt üks
kaalumisprotsess (kuid maksimaalselt 10).
Korrektsete mõõteväärtuste saamiseks peaks kaalumisprotsessi läbi viima koristatava põllu keskel, mitte
ääres.
Iga põlluvälja kohta saab teha maksimaalselt 10 kaalumisprotsessi.
Iga uue kalibreerimisfaktori arvutuse
järel tehakse mõõdetud massi põhjal
korrektuur tagasiulatuvalt kogu põllu
kohta.
Kui tehakse rohkem kaalumisprotsesse (maksimaalselt 10), arvutatakse
kalibreerimisfaktor nende kaalumiste
(kuni 10) keskmise väärtusena.
•
Saagiarvesti on käivitatud.
(
Saagiarvesti käivitatud)
•
Vajutage Softkey ON nuppu
.
ON
(Softkey "
" kujutatakse pöördkujutisena, kaalumisprotsess kestab.)
ERT00013_1
Displei näitab põhipilti koos lisainfoga kaalumisprotsessi kohta, milles näidatakse käsilolevat kaalumisprotsessi ja selle juurde kuuluvat massi.
Saagiarvestus toimib ainult siis, kui
displeil kuvatakse sümbol
muudel juhtudel mitte.
•
,
Veoki täitmine
Täpsust saab veelgi parandada, kui
kaalumisprotsessi jaoks valitakse
selline haagise koorem, mis vastab
keskmisele koormale kogu põllu
ulatuses. Ka sõidukiirus ja mootori
koormus peaksid olema keskmise
väärtusega.
Veel kord nupule
protsess, (Softkey "
tisena.)
•
vajutades peatatakse kaalumise
ON" ei kujutata enam pöördkuju-
Seejärel kaaluge haagise koorem ja saadud teave
kandke sisse nagu kirjeldatud peatükis "2.3.4 Kaalutud massi sisestamine".
Kaalumise tulemust oodates võib
tavapäraselt edasi hekseldada. Edasi
on võimalik käivitada kohe ka teine
kaalumisprotsess.
IV-163
CropControl
4.18.10 Menüütasand
4.18.10.1 Ülevaade
1
Siirdeanduri kalibreerimine
1-2
Surveanduri kalibreerimine
1-3
1
min
Seadistus
Minimaalne väljaulatuvus
1-4
2
Kontrast
Saagiarvesti
4
Teenindus
4-2
5
Anduritest Käsitsi
Info
4-3
Kehtivad alarmid
ERT00014
4.18.10.1.1 Menüütaseme valimine
•
Vajutage nuppu
(1).
Displeil kuvatakse menüütase.
Nupuga
lahkuda.
esc
6
(2) saab sellelt menüütasemelt jälle
1
2
ERT00015_1
IV-164
CropControl
Menüütase on jagatud 4-ks peamenüüks:
1
= peamenüü 1 "Seadistused"
•
1
2
= peamenüü 2 "Saagiarvesti"
•
4
•
= peamenüü 4 "Teenindus"
5
•
= peamenüü 5 "Info"
•
Nuppudega
ja
valitakse peamenüüd,
valitud sümbol kuvatakse pöördkujutisena.
•
Nupu
vajutamisega kutsutakse valitud
peamenüü menüütase.
•
Vajutades nupule
esc
6
BPM50270
suletakse valitud menüü.
4.18.10.2 Peamenüü 1 "Seadistused"
Peamenüü valimine
•
Nupuga
valige menüütase.
•
Nuppudega
ja
valige 1. peamenüü "
1
1
Seadistused", sümbol kujutatakse
pöördkujutisena.
•
Vajutage nuppu
.
Displeile ilmub menüütase 1 "Seadistused".
Menüütase 1 "Seadistused" on jagatud neljaks
menüüks:
BPM50270
1
= menüü 1-1 "Siirdeanduri kalibreeri-
•
mine"
1-2
•
= menüü 1-2 "Surveanduri kalibreeri-
1-1
mine"
1-3
•
min
= menüü 1-3 "Minimaalse väljaulatuvuse seadistamine"
1-4
•
= menüü 1-4 "Kontrast"
ERT00016
IV-165
CropControl
4.18.10.2.1 Menüü 1-1 "Siirdeanduri kalibreerimine"
Enne siirdeanduri esmakordset kasutuselevõttu ning
monteerimistööde järel tuleb see kalibreerida. Eelnevalt tuleb veenduda, et sissesööteseadmes ei ole
rohumassi ja et eelpressi valtsid asuvad piiriku juures
alumises asendis.
Menüü valimine
Peamenüü 1 "Seadistused" on valitud
•
Nuppudega
ja
valige menüü 1-1
1-1
1
"Siirdeanduri kalibreerimine", sümbol
kuvatakse pöördkujutisena.
•
Vajutage nuppu
.
Displeil kuvatakse menüü 1-1 "Siirdeanduri kalibreerimine".
Ülemisel real olev sümbol
näidud on salvestatud.
•
Vajutage Softkey
nupule
, sümbolit kujutatakse lühiajaliselt pöördkujutisena. Kuvatakse
siirdeanduri kalibreerimisväärtus, sümbol
ülemisel real kustub.
•
ERT00016
näitab, et kuvatavad
Vajutades nupule
1-1
val: 791 mV
salvestatakse kalibree-
rimisväärtus, sümbol
uuesti.
ülemisel real süttib
Kalibreerimisväärtus peab olema 500
mV ja 1000 mV vahel.
ERT00017
•
Vajutades nupule
esc
6
suletakse valitud menüü.
Displeile ilmub menüütase 1 "Seadistused".
•
Kahekordsel vajutamisel nupule
displeile põhipilt.
IV-166
esc
6
ilmub
CropControl
4.18.10.2.2 Menüü 1-2 "Surveanduri kalibreerimine"
Surveanduri kalibreerimine tuleb läbi viia enne esmakordset kasutuselevõttu, monteerimistööde järel ning
tööperioodil igal nädalal. Eelnevalt tuleb veenduda, et
sissesööteseadmes ei ole rohumassi ja et eelpressi
valtsid asuvad piiriku juures alumises asendis.
Menüü valimine
Peamenüü 1 "Seadistused" on valitud
•
Nuppudega
ja
1-2
valige menüü 1-2 "
1-2
Surveanduri kalibreerimine", sümbol
kuvatakse pöördkujutisena.
•
Vajutage nuppu
.
min
Displeil kuvatakse menüü 1-2 "Surveanduri kalibreerimine".
ERT00018
Ülemisel real olev sümbol
näitab, et kuvatavad
näidud on salvestatud.
Tulba all keskel (1) olev väärtus näitab kehtivat ajami
rõhku. Vasakpoolne väärtus (2) on kalibreerimisväärtus "Väikseim sissesööteseadme pöörlemissagedus"
ja parempoolne (3) on kalibreerimisväärtus "Suurim
sissesööteseadme pöörlemissagedus".
Surveanduri kalibreerimiseks tuleb üksteise järel läbida järgnevad tööetapid:
•
Viige tõsteseade tööasendisse (mitte väljatõstetud)
•
Lülitage hekseldustrummel sisse
•
Lülitage sissesööteseade sisse
•
Viige mootori pöörlemissagedus kiiruseni
(1950 1/min)
•
Seadistage lõikepikkus vähima võimaliku väärtuse peale
•
nuppu
Vajutage Softkey
takse pöördkujutisena.
1-2
43bar
47bar
67bar
ERT00019
•
•
1-2
, sümbol kujuta-
Sümbol
ülemisel real kustub ja kalibreerimine on alanud. Vasakpoolse viirutatud ala all
ilmub nool.
Suurendage lõikepikkust aeglaselt, kuni tulp
asub vasakpoolse viirutatud ala piirides.
Oodake natuke aega
43bar
47bar
67bar
ERT00020
IV-167
CropControl
•
Vasakpoolne kalibreerimisväärtus muutub. Nool
vasakpoolse viirutatud ala all kustub ja ilmub
parempoolse viirutatud ala alla.
•
Suurendage lõikepikkust aeglaselt, kuni tulp asub
parempoolse viirutatud ala piirides.
•
Oodake natuke aega
•
Parempoolne kalibreerimisväärtus muutub. Nool
parempoolse viirutatud ala all kustub ja Softkey
ei kujutata enam pöördkujutisena.
•
Vajutades nupule
salvestatakse kalibreerimis-
väärtused, sümbol
ülemisel real süttib.
•
Vajutades nupule
esc
6
suletakse valitud menüü.
Displeile ilmub menüütase 1 "Seadistused".
•
Kahekordsel vajutamisel nupule
le põhipilt.
IV-168
esc
6
ilmub displei-
1-2
43bar
47bar
67bar
ERT00021
CropControl
4.18.10.2.3 Menüü 1-3 "Minimaalse väljaulatuvuse seadistamine"
Selle abil seadistatakse, kui suurest eelpressi valtsi
väljaulatuvusest algab mõõtmine. Mida kõrgem on
minimaalne väljaulatuvus, seda rohkem rohumassi
peab saagiarvesti aktiveerimiseks valtside vahelt läbi
voolama.
1-3
min
Minimaalse väljaulatuvuse orienteeruv väärtus: 5mm
Menüü valimine
Peamenüü 1 "Seadistused" on valitud
ERT00012
•
ja
valige menüü 1-3 "MiNuppudega
nimaalse väljaulatuvuse seadistamine", sümbol
kuvatakse pöördkujutisena.
•
Vajutage nuppu
.
1-3
Displeil kuvatakse menüü 1-3 "Minimaalse väljaulatuvuse seadistamine".
Ülemisel real olev sümbol
näidud on salvestatud.
min
näitab, et kuvatavad
5mm
Minimaalse väljaulatuvuse saab seadistada vahemikus 0mm kuni 30mm.
Tulpdiagramm ja selle kõrval paremal olev väärtus
näitavad seadistatud minimaalset väljaulatuvust
DEF
ERT00023
•
Nuppudega
või
seadistage sobiv mini-
maalne väljaulatuvus, sümbol
kustub.
•
Vajutades nupule
väärtus, sümbol
ülemisel real
salvestatakse kalibreerimisülemisel real süttib uuesti.
Viige minimaalne väljaulatuvus tehasepoolsele seadistusele
•
Vajutage Softkey "DEF" nuppu
, sümbolit kujutatakse lühiajaliselt pöördkujutisena ja minimaalne
väljaulatuvus viiakse tagasi tehasepoolsele seadistusele. Sümbol
•
ülemisel real kustub.
Vajutades nupule
väljaulatuvus, sümbol
sti.
salvestatakse minimaalne
ülemisel real süttib uue-
IV-169
CropControl
•
Vajutades nupule
esc
6
suletakse valitud menüü.
Displeile ilmub menüütase 1 "Seadistused".
•
Kahekordsel vajutamisel nupule
le põhipilt.
esc
6
ilmub displei-
4.18.10.2.4 Menüü 1-4 "Kontrast"
Menüü valimine
1-4
Peamenüü 1 "Seadistused" on valitud
min
1-4
•
Nuppudega
ja
valige menüü 1-4
"Kontrast", sümbol kujutatakse pöördkujutisena.
•
Vajutage nuppu
.
ERT00025
Displeil kuvatakse menüü 1-4 "Kontrast".
Graafilise tulbaga näidatakse ära seadistatud kontrastsus.
Ülemisel real olev sümbol
on salvestatud.
näitab, et kuvatav näit
1-4
Kontrastsuse seadistamine ja salvestamine
Mida kõrgem on tulp, seda suurem on displei kontrastsus.
•
Nuppudega
sümbol
ja
muudetakse kontrasti,
ülemisel real kustub.
ERT00024
•
salvestatakse seadistatud
Vajutades nupule
kontrastsus, sümbol
•
Vajutades nupule
esc
6
ülemisel real süttib.
suletakse valitud menüü.
Displeile ilmub menüütase 1 "Seadistused".
•
Kahekordsel vajutamisel nupule
le põhipilt.
IV-170
esc
6
ilmub displei-
CropControl
Päevane ja öine valgustus
Muutes seadistust päevaselt valgustuselt öisele väheneb tagapõhja heledus.
1-4
Öine valgustus:
•
nupule
Vajutage Softkey
.
Tagapõhja heledus väheneb
Päevane valgustus:
•
nupule
Vajutage Softkey„
.
Tagapõhja heledus suureneb.
esc
ERT00024
•
Vajutades nupule
•
Kahekordsel vajutamisel nupule
le põhipilt.
6
suletakse valitud menüü.
esc
6
ilmub displei-
IV-171
CropControl
4.18.10.3 Peamenüü 2 "Saagiarvesti"
Peamenüü valimine
•
Nupuga
•
Nuppudega
valige menüütase.
ja
valige Peamenüü 2, "
4
2
Saagiarvesti", sümbol kuvatakse pöördkujutisena.
•
Vajutage nuppu
.
Displeil kuvatakse menüü 2 "Saagiarvesti".
4.18.10.3.1 "Saagiarvesti"
ERT00026
Iga põlluvälja kohta kuvatakse selle kogumass.
•
Nuppudega
ja
valige soovitud põlluväli.
Valitud põlluväli kujutatakse pöördkujutisena.
Loetelu lõpus on nähtaval maksimaalselt 2 põldu ilma
massita (0kg).
4.18.10.3.2 Väärtuste printimine
ERT00027_1
Kui masina diagnostikaliidesega on ühendatud CAN
printer, saab saagiarvesti väärtused välja printida.
Kirjeldus CropControl väljatrükil
•
Vajutage Softkey
lu väärtust printida.
nupule
, et valitud põl-
Arvutatud kaal
antud põllult (siin 4. põld).
Keskmisena väärtusena arvutatud
kalibreerimisväärtus antud põllu kohta.
•
Vajutage Softkey
nuppu
kauem kui 3
sek, et kõikide põldude väärtused välja printida.
4.18.10.3.3 Väärtuste kustutamine
Masinajuhi poolt sisestatud mass
1. kalibreerimisel
Masinajuhi poolt sisestatud mass
2. kalibreerimisel
1. kalibreerimisel arvutatud
spetsiifiline kaal.
•
Vajutage Softkey
nuppu
1 sek, et
ette valitud põllu väärtust kustutada.
•
Vajutage Softkey
nuppu
kauem kui 3
sek, et kogu saagiarvestit kustutada
IV-172
2. kalibreerimisel arvutatud
spetsiifiline kaal.
CropControl
4.18.10.3.4 Kaalutud massi sisestamine
Kui põllu kohta on olemas vähemalt üks kaalumisprotsess, siis saab selle juurde kuuluvat kaalutud massi
sisestada järgnevalt kirjeldatud viisil:
•
Valige ette põlluväli, vt peatükk 2.3.1 "Saagiarvesti", mille kohta soovitakse kaalutud massi sisestada.
•
Vajutage Softkey
nuppu
või nuppu
Displeil kuvatakse menüü "Kaalutud massi sisestamine".
Ülemisel real olev sümbol
näidud on salvestatud.
näitab, et kuvatavad
2
Väärtus (1) näitab valitud põlluvälja kehtivat kalibreerimisfaktorit (selles näites 7. põlluväli). See arvutatakse
üksikute kaalumisprotsesside faktorite põhjal.
6
1/1
400
???
0kg
Seni kuni puudub kalibreerimisfaktor
kujutatud põllu kohta, kuvatakse siin
eelneva põllu faktor ja rakendatakse
seda massi arvutamiseks.
X
ERT00028
Väärtus (2) näitab valitud kaalumisprotsessi. Kõrvaloleval joonisel on valitud 2. kaalumisprotsess kokku
neljast kaalumisprotsessist.
•
Nuppudega
misprotsess.
ja
2
valitakse soovitud kaalu-
Softkey
nupuga
nupuga
X
ERT00029
ning Softkey
sisestatakse kaalutud mass valitud
kaalumisprotsessi jaoks. Sümbol
kustub.
•
534
???
12370kg
Väärtus (3) näitab valitud kaalumisprotsessi kalibreerimisfaktorit. Kui faktor puudub, asendatakse see
küsimärgiga.
•
7
2/4
ülemisel real
Vajutage nupule
, sisestatud mass salvestatakse, kalibreerimisfaktor arvutatakse uuesti ja sümbol
ülemisel real ilmub.
2
7
2/4
534
520
12370kg
X
ERT00030
IV-173
CropControl
Iga uue kalibreerimisfaktori arvutuse
järel tehakse mõõdetud massi põhjal
korrektuur tagasiulatuvalt kogu põllu
kohta.
Kaalumisprotsessi kustutamine
Kui kaalutud massi sisestamisel on tekkinud viga ja
õige väärtus ei ole enam teada, saab selle vastava
kaalumisprotsessi kustutada.
•
Valitud kaalumisprotsessi kustutamiseks vajutage
Softkey nuppu
kustub.
•
. Sümbol
ülemisel real
Nupule
vajutades muudatus salvestatakse,
kalibreerimisfaktor arvutatakse uuesti ja sümbol
ilmub ülemisel real.
•
Vajutades nupule
esc
6
suletakse valitud menüü.
Displeil kuvatakse menüü 2 "Saagiarvesti".
•
Kahekordsel vajutamisel nupule
le põhipilt.
IV-174
esc
6
ilmub displei-
CropControl
4.18.10.3.5 Kalibreerimisrfaktori vahetu sisestamine
Kui mõne põllu kohta kaalumisprotsess puudub, saab
kalibreerimisfaktori sisestada vahetult. Selline kalibreerimisfaktor ei kajasta põllu omadusi siiski vältimatult õigesti.
Täpsus, mille võib saavutada kalibreerimisrfaktori
vahetu sisestamise kaudu, sõltub väga suurel määral
masinajuhi kogemustest.
Seepärast võiks kalibreerimisfaktori sisestada ainult
sel juhul, kui kaalumisprotsessi ei ole võimalik läbi
viia ning olemasolev kalibreerimisfaktor tundub olevat
ebarealistlik.
Kui kalibreerimisrfaktori vahetu sisestamise funktsiooni kasutatakse siiski sagedamini, on otstarbekas luua
kogemuste põhjal iga viljaliigi jaoks oma tabel, mis
sisaldab kalibreerimisrfaktoreid erineva küpsusastme
ja niiskusesisalduse kohta.
Kalibreerimisrfaktori saab sisestada
ainult nende põldude puhul, millel
kas mass on 0 kg või ei ole läbi viidud
kaalumisprotsessi.
Faktorit saab sisestada järgneval viisil:
•
Valige ette põld, vt peatükk 2.3.1 "Saagiarvesti",
mille kohta soovitakse kalibreerimisrfaktorit sisestada.
•
Vajutage Softkey
nuppu
või nuppu
ERT00031_1
2
Displeil kuvatakse menüü "Kalibreerimisfaktori sisestamine".
Ülemisel real olev sümbol
näidud on salvestatud.
•
Nupuga
Softkey
8
0
näitab, et kuvatavad
ja nupuga
0
Softkey
jaoks sisestage valitud põllu kohta kalibreeri-
•
misfaktor. Sümbol
ülemisel real kustub.
Vajutades nupule
salvestatakse kalibreeri-
misfaktor ning sümbol
•
Vajutades nupule
esc
6
ilmub ülemisel real.
suletakse valitud menüü.
Displeil kuvatakse menüü 2 "Saagiarvesti".
•
Kahekordsel vajutamisel nupule
le põhipilt.
esc
6
ERT00032
2
8
510
510
ilmub displei-
ERT00033
IV-175
CropControl
4.18.10.4 Peamenüü 4 "Teenindus"
4
Peamenüü valimine
•
Nuppudega
ja
valige Peamenüü 4 "
4
Teenindus", sümbol kujutatakse pöördkujutisena.
•
Vajutage nuppu
.
Displeile ilmub menüütase 1 "Teenindus".
Menüütase 4 "Teenindus" on jagatud kaheks
menüüks:
•
= menüü 4-2 "Anduri test käsitsi"
•
= menüü 4-5 "Kehtivad alarmid"
ERT00043
4-2
ERT00034
4.18.10.4.1 Menüü 4-2 "Anduri test käsitsi"
Selles testis kontrollitakse CropControl süsteemi jaoks
masinale paigaldatud andurite korrasolekut.
4-2
Peamenüü 4 "Teenindus" on valitud.
•
Nuppudega
ja
valige menüü 4-2, "„
Anduri test-käsitsi", sümbol kujutatakse
pöördkujutisena.
•
Vajutage nuppu
.
ERT00034
Displeil kuvatakse menüü 4-2 "Anduri test käsitsi".
4-2
Anduri valimine
B73
•
Valige andur nuppudega
ja
5,1V
.
Valitud andur displeil vasakul kuvatakse pöördkujutisena ja seda testitakse.
state
0,9V
1,6V
ERT00035
IV-176
CropControl
Analoogandurite diagnostika
Võimalik staatus Teated (state):
•
•
7
8
= purunenud kaabel või lühis
Error
= anduri või pardaarvuti defekt
Seadistusväärtused:
Graafiline (1) tulp peab asuma tulbanäidu tähistatud
piirkonnas (2).
4-2
B73
Analoogandurid
5,1V
2
Nr
Sümbol
Kirjeldus
B72
B72
Siirdeandur (peab alati asuma
tähistatud alal.)
B73
B73
state
Surveandur (peab alati asuma
tähistatud alal).
0,9V
1
1,6V
ERT00044
Voolupingete diagnostika
Nõutavad voolupinged:
•
•
•
•
•
•
•
•
12V kogu:
12V Term:
SS_5V:
8V ana:
8V dig:
12V P2:
12V P3:
3V aku
12 - 14,5 V
12 - 14,5 V
4,5 - 5,5 V
8,5 - 9,1 V
8,5 - 9,1 V
12 - 14,5 V
12 - 14,5 V
>2,5 V
Nr
Sümbol Kirjeldus
U1
U1
Voolupinge
U1
BPM50490
IV-177
CropControl
Diagnostika andmed
Nr
Sümbol
Kirjeldus
D630
Pöörlemissagedus/kiirus
sissesööteseadmel (kui
sissesööde on töös, peab siin
olema näidatud sissesööteseadme pöörlemissagedus/
kiirus)
D730
Masin hekseldab (kui masin
hekseldab, kuvatakse "OK",
muidu "OFF".)
D731
Hekseldi arvesti (kui masin
hekseldab ja seejuures sõidab, peab arvesti näit suurenema)
U1
BPM50500
U1
Vajutades nupule
esc
6
suletakse valitud menüü.
Displeile ilmub menüütase 1 "Teenindus".
•
Kahekordsel vajutamisel nupule
le põhipilt.
esc
6
ilmub displei-
BPM50501
U1
BPM50502
U1
BPM50503
IV-178
CropControl
4.18.10.4.2 Menüü 4-5 "Kehtivad alarmid"
Menüüs "Kehtivad alarmid" kuvatakse CropControl
süsteemis parajasti olemasolevad vead.
4-5
Menüü valimine
Peamenüü 4 "Teenindus" on valitud.
•
Nuppudega
ja
valige menüü 4-5
"
kehtivad alarmid", sümbol kuvatakse
pöördkujutisena.
•
Vajutage nuppu
ERT00036
.
Displeil kuvatakse menüü 4-5 "Kehtivad alarmid".
Selle all oleval osal (1) kuvatakse parajasti
olemasolevad alarmid koos juurdekuuluva
alarminumbriga (2).
•
•
4-5
1/2
Nuppudega
ja
saab edasi minna järgmisse aknasse.
(Võimalik ainult mitme samaaegselt esineva vea
korral.)
Vajutades nupule
esc
6
1
B72
102
2
suletakse valitud menüü.
ERT00037
Displeile ilmub menüütase 1 "Seadistused".
•
Kahekordsel vajutamisel nupule
le põhipilt.
esc
6
ilmub displei-
5
4.18.10.4.3 Peamenüü 5 "Info"
Peamenüü valimine
•
Nupuga
valige menüütase.
•
Nuppudega
BPM50340
või
valige peamenüü 5
5
, sümbol kujutatakse pöördkujutisena.
•
Vajutage nuppu
.
Ekraanil kuvatakse menüü 5 "Info".
Lk 5-1:
•
= pardaarvuti versioon
ERT00050
IV-179
CropControl
4.19
Alarminäit
Kui masinal tekib rike, ilmub displeile alarminäit,
samaaegselt kõlab hoiatussignaal (kiire intervalliga
helisignaal).
Kirjeldus, võimalik põhjus ja selle kõrvaldamine on
loetletud peatükis 3.1 "Alarminäidud".
101
B72
Kõik selle menüüga seotud funktsioonid jäävad aktiivseks.
Alarminäiduga kaetud Softkey klahvid
on deaktiveeritud.
Akustilise signaali lõpetamine:
•
Vajutage Softkey
nupule
.
ERT00038
Alarmi kinnitamine:
•
Vajutage Softkey
nupule
, alarm kinnitatakse ja akustiline signaal lõpetatakse.
Kui rike kordub, ilmub alarminäit uuesti.
Alarmi kustutamine:
Alarmi kustutamist võib kasutada ainult
hädajuhtudel.
•
Vajutage Softkey
alarm kustutatakse.
nupule
5 sek jooksul,
Rikke kordumisel alarminäit enam ei ilmu.
Alles pärast juhtimispuldi välja- ja uuesti sisselülitamist
ilmub rikke kordumisel displeile alarminäit.
IV-180
CropControl
4.19.1 Üldised teated
A01
Arvuti sisemine kaitse 2
defektne (vaid kollane
pardaarvuti)
FU2 kaudu vooluga toitmisel Kontrollida kaablit lühise
esines lühis
suhtes. Vahetada kaitse (vaid
kollasel pardaarvutil) välja,
vajadusel vahetada välja
pardaarvuti
A02
Kaitse 3 defektne (isetaastuv)
3A kaudu vooluga toitmisel
esines lühis
Kontrollida kaablit lühise suhtes, vajadusel vahetada välja
pardaarvuti
A03
CAN ühendus katkenud
Terminali ja pardaarvuti
vahel
CAN-kaabel defektne
Kontrollida CAN-kaablit
A04
EEPROM-viga
Pardaarvuti defektne
Pardaarvuti vahetada
A13
Puhveraku alapinge
Puhveraku defektne
Kontrollida puhverakut, vajaduse korral asendada
A14
Alapinge
Kaitse -22F39 defektne
Asendada kaitse
A15
Ülepinge
Generaator defektne
Kontrollida generaatorit
A16
RAM viga
Puhveraku defektne,
pardaarvuti defektne
Kontrollida puhverakut, vajadusel vahetada välja pardaarvuti
A19
Arvesti näidud täituvad
kiiresti. (hüppab 0 liiga
kõrge peale)
Arvesti seis on
Kasutada teist arvestit.
Arvesti kustutada.
4.19.2 Füüsikalised alarminäidud
101
B72
Siirdeandur
Andur või selle juhe defektne
- Viia läbi anduri test
- Kontrollida, kas andur ja selle juhe ei
ole vigastatud
102
B73
Surveandur
Andur või selle juhe defektne
- Viia läbi anduri test
- Kontrollida, kas andur ja selle juhe ei
ole vigastatud
IV-181
CropControl
4.20
CropControl süsteemi juhtimine Krone CCI 200 juhtterminali või
Krone Delta juhtterminali kaudu
Tänu CropControl süsteemile toimub koristatavatel põldudel pidev saagiarvestus ja luuakse ka vastav
saagidokumentatsioon.
Märkus
CropControl süsteem ei kujuta endast mingit mõõteseadist mõõtmist ja taatlemist puudutava
seaduse mõistes (kaalude ja mõõtude seadus).
Terminali ühendamine iseliikuvate masinate puhul
A
cc000606
Joonis 1
Iseliikuva masinaga ühendamiseks on nõutav spetsiaalne kaablikomplekt "IN-CAB", mida saab tellida
KRONE-numbriga 20 082 207 1.
•
Ühendage liidesed "CAN1-IN" ja "CAN1-OUT" terminalil "INCAB" kaabli kaudu masina "IN-CAB"
puksiga (A).
•
Paigaldage ja ühendage Krone CCI 200 juhtimispult või vastavalt Krone Delta juhtimispult
paigaldusjuhises kirjeldatud viisil.
Juhtimispuldi sisse-/väljalülitamine, kui CropControl ei ole ISOBUS-iga ühendatud
Enne terminali esimest ühendamist kontrollige, et seadme ühenduskohad on õiges ja kindlas
asendis.
CC000890
•
Joonis 2
•
Juhtimispuldi sisse või välja lülitamiseks vajutage nuppu (1) ja hoidke umbes 2 sekundit.
Lisateavet terminali talitluse kohta saate kaasasolevast terminali kasutusjuhendist.
IV-182
CropControl
Terminali sisse-/väljalülitamine, kui CropControl on ISOBUS-iga ühendatud
0
CC000848
Esmasel sisselülitamisel laetakse CropControli spetsiifiliste menüüde konfiguratsioon terminali. See
laadimisprotsess võib kesta mõned minutid. Konfiguratsioon salvestatakse terminali mälus.
mm
Joonis 3
Laadimisprotsessi järel kuvatakse ekraanil "põhipilt".
CropControl on nüüd töövalmis.
F7
F1
F8
F2
F9
F3
F10
F4
F11
F5
F12
F6
CC000739
Displei jaotused
Joonis 4
Terminali displei on jagatud järgnevateks aladeks:
Olekuriba (I)
–
Masina staatusenäidud.
Funktsiooniklahvid (II) (F1 kuni F12)
–
Funktsiooniklahvide abil juhitakse CropControli tööd. Funktsiooniklahvide juurde kuuluvad
Softkeyd (piltkujutised) on puutetundlikud.
Peaaken (III)
IV-183
CropControl
Olekuriba (I)
F7
F1
F8
F2
F9
F3
F10
F4
F11
F5
F12
F6
Joonis 5
Olekuriba (I)
Displei ülemisel ribal (I) kuvatakse CropControli aktuaalsed olekud.
Piltkujutis
Tähendus
Teabed
Alarmnäit on aktiivne.
1
1
Kuvatud põlluväljaga seotud hetkel
aktiivne kaalumisprotsess.
Põlluvälju on 1-50.
Kuvatud põlluväljaga seotud hetkel
aktiivne kaalumisprotsess.
Kokku on võimalik läbi viia 500
kaalumisprotsessi.
CropControl loendab saagi.
Saagi loendamiseks CropControli
poolt peavad olema täidetud
järgnevad eeltingimused:
Põld on märgistatud aktiivseks, kuid
CropControl ei loenda saaki.
IV-184
–
Sissesööteseade pöörleb
–
Etteandeseade on tööasendis
–
Masin liigub edasisuunas
–
Eelpressivaltside väljaulatuvus
on suurem kui seadistatud
minimaalne väljaulatuvus.
Masin sel hetkel ei hekselda või
läheb läbi masina liiga vähe
koristatavat rohumassi.
CropControl
Funktsiooniklahvide (F1 kuni F12) piltkujutiste (II) kirjeldus
Joonis 6
Tarkvaraklahv
Tähendus
Teabed
Üks põlluväli tagasi
Põlluvälju saab valida ainult siis, kui
ükski neist ei ole hetkel aktiivne.
Üks põlluväli edasi
Põlluvälja peatamine.
Kuvatud põlluväli on aktiivne.
Põlluvälja käivitamine
Kuvatud põlluväli ei ole aktiivne.
CropControli menüütasandi avamine
Koormaarvesti
käivitamine/lähtestamine
Kaalumisprotsessi käivitamine või
peatamine
Menüü Saagiarvesti avamine
IV-185
CropControl
Põhipildi näit
3
4
1
5
2
6
CC000892
Joonis 7
Piltkujutis
Tähendus
1)
Eelmise eelpressi valtsi väljaulatuvus
2)
Eelmise eelpressi valtsi väljaulatuvus arvväärtusena.
3)
Valitud põlluväljalt koristatud saak
4)
Hetkel saadav saak pinnaühiku kohta
5)
Hetkel saadav saak ajaühiku kohta
6)
Üldkaaluloendur
Põlluvälja valimine
•
Funktsiooniklahvidega
ja
valige välja soovitud põlluväli.
Valitud põlluväli kuvatakse olekuribal!
Kui üks põlluväli on käivitatud, siis ei ole võimalik enam ühtegi muud põlluvälja valida; sel juhul tuleb
esmalt peatada jälle saagiarvesti töö.
Saagiarvesti käivitamine
•
Käivitage funktsiooniklahviga
valitud põlluvälja saagiarvesti.
Valitud põlluväli kuvatakse olekuribal!
Samuti näitab see funktsiooniklahv
, et saagiarvesti ei ole veel käivitatud.
Saagiarvesti peatamine
•
Peatage funktsiooniklahviga
valitud põlluvälja saagiarvesti.
Valitud põlluväli kuvatakse olekuribal!
Samuti näitab see funktsiooniklahv
IV-186
, et saagiarvesti on käivitatud.
CropControl
Menüütasandi avamine
•
Menüütasandi avamiseks vajutage funktsiooniklahvi
menüütasand.
, sellega kuvatakse CropControli
Täpsemat teavet vt peatükist "Menüütasand".
Koormaarvesti
Selle funktsiooni abil saab määrata pealelaaditud koorma massi ja selle kaudu leida koormaveoki
kogukaalu.
Märkus
Koormaarvesti kuvab pealelaaditud koorma massi ainult siis täpselt, kui CropControl on
kaalumisprotsesside kaudu selle põllu jaoks kalibreeritud ja kui põld on ühtlase niiskusega.
Vastasel korral võivad tekkida suuremad kõrvalekalded.
Koormaarvesti käivitamine
•
Käivitage koormaarvesti funktsiooniklahviga
.
Koormaarvesti peatamine
•
ja samaaegselt ka lähtestage.
Peatage koormaarvesti funktsiooniklahviga
Kaalumisprotsess ja kalibreerimine
Saagi mõõtmisel suure täpsuse saavutamiseks on vaja CropControl süsteem kalibreerida. Iga
põlluvälja ja koristatava liigi kohta viige läbi vähemalt üks kaalumisprotsess.
Korrektsete mõõteväärtuste saamiseks peaks kaalumisprotsessi läbi viima koristatava põllumassiivi
keskel, mitte ääres.
Pärast kaalumisprotsessi lõpetamist ja kaalumisprotsessil sisestatud massi ülevõtmist arvutatakse
korrigeerimisfaktor uuesti. Korrigeerimisfaktori uue arvutuse järel tehakse mõõdetud massi põhjal
korrigeerimine tagasiulatuvalt kogu põlluvälja kohta.
Kui viiakse läbi mitu kaalumisprotsessi, tuleneb korrigeerimisfaktor kõikide kaalumisprotsesside
keskmisest väärtusest selle põlluvälja kohta.
Kaalumisprotsessi käivitamine
•
Käivitage kaalumisprotsess funktsiooniklahviga
.
Olekuribal kuvatakse hetkel aktiivse kaalumisprotsessi number.
Kui olekuribal ei ilmu sümbol
kustutada.
, tuleb see põlluväli, mis neid kaalumisprotsesse sisaldab,
Kaalumisprotsessi peatamine
•
Hetkel aktiivse kaalumisprotsessi saate peatada funktsiooniklahviga
.
IV-187
CropControl
Kaalumisprotsessi läbiviimine
Eeltingimused:
•
Põlluväli on välja valitud ja saagiarvesti käivitatud.
•
Teeandur ja surveandur on kalibreeritud.
•
Kasutada on tühi veorakend, mille tühikaal on teada.
•
Masin seisab.
Saagimõõtmisel suure täpsuse saavutamiseks on kaalumisprotsessiks vaja:
•
valida välja haagisekoorem, mis vastab kogu põllu keskmisele,
•
sõita keskmisel kiirusel ja keskmisel mootorivõimsusel.
Kaalumisprotsessi korraldamine:
•
Positsioneerige tühi veorakend masina kõrvale.
•
Käivitage kaalumisprotsess.
•
Laadige koorem veorakendile. Tähelepanu: jälgige, et veorakendile laaditakse kogu koristatud
hekseldusmass.
•
Kui veorakend on täis laetud, tuleb kaalumisprotsess peatada.
•
Kaaluge veorakend. Jälgige, et kaalule sõites saaki kaduma ei lähe.
•
Sisestage kaalumisprotsessi jaoks veorakendi kogukaal miinus tühikaal (st juurdelaetud mass) (vt
"Ühel kaalumisprotsessil kaalutud massi sisestamine") ja võtke väärtus üle korrigeerimisfaktori
arvutamiseks.
Sel ajal, kui kaalumise tulemust arvutatakse, võib edasi hekseldada ja/või järgmise kaalumisprotsessi
läbi viia.
Menüü Saagiarvesti
•
IV-188
Funktsiooniklahviga
loetelu").
avage saagiarvestite loetelu (vt selle kohta peatükki "Saagiarvestite
CropControl
Menüütasand
Lühiülevaade
Peamenüü
Alammenüü
Tähistus
1
Seadistused
Seadistus Minimaalne väljaulatuvus
1
Kalibreerimine
2
Siirdeanduri kalibreerimine
1
Surveanduri kalibreerimine
2
13
Saagiarvesti eraldi põlluväljade kaupa.
15
Teenindus
Anduri testimine käsitsi
1
Kehtivad alarmid
2
Info
4
Hooldaja
5
IV-189
CropControl
Menüütasandi kutsumine
mm
CC000849
0
CC000848
1
Joonis 8
•
Menüütasandi avamiseks põhipildist vajutage
.
Menüütasand on jagatud järgnevateks peamenüüdeks:
Peamenüü 1 Seadistused
Peamenüü 2 Kalibreerimine
Peamenüü 13 Saagiarvesti
Peamenüü 15 Teenindus
Soovitud peamenüü valimiseks vajutage funktsiooniklahve
Valitud sümbol kuvatakse hallina.
IV-190
või
•
Funktsiooniklahvi
•
Funktsiooniklahvi
vajutades suletakse avatud menüü.
•
Funktsiooniklahvi
pikemalt vajutades avatakse põhipilt.
.
vajutades avatakse valitud peamenüü menüütasand.
CropControl
Peamenüü 1 Seadistused
CC000849
1
Joonis 9
•
Funktsiooniklahvi
vajutades avage põhipildi kaudu menüütasand
•
Funktsiooniklahvi
või
•
Vajutage funktsiooniklahvi
vajutades valige peamenüü 1
, sümbol kuvatakse hallina.
Displeil kuvatakse menüütasand 1 "Seadistused".
Peamenüüs 1 on üks alammenüü:
Menüü 1-1 "Minimaalne väljaulatuvus"
IV-191
CropControl
Menüü 1-1 Minimaalne väljaulatuvus
Menüüs 1-1 "Minimaalne väljaulatuvus" seadistatakse, kui suurest eelpressi valtside väljaulatuvusest
algab mõõtmine. Mida suurem on minimaalne väljaulatuvus, seda rohkem koristatavat rohumassi
peab saagiarvesti aktiveerimiseks valtside vahelt läbi voolama.
1-1
1-1
min
CC000851
CC000850
min
Joonis 10
Menüü avamine
Peamenüü 1 "Seadistused" on avatud.
•
Funktsiooniklahvi
•
Vajutage funktsiooniklahvi
või
vajutades valige menüü 1-1
, sümbol kuvatakse hallina.
Displeil kuvatakse menüü 1-1 "Minimaalne väljaulatuvus".
Minimaalset väljaulatuvust saab seadistada vahemikus 0 kuni 30 mm.
Minimaalse väljaulatuvuse orienteeruv väärtus on 5 mm.
Sümbol
•
ülemises reas näitab, et kuvatud väärtus on salvestatud.
Suurendage või vähendage funktsiooniklahvi
soovitud väärtust, sümbol
•
Vajutage funktsiooniklahvi
Sümbol
IV-192
või
kaudu minimaalse väljaulatuvuse
ülemises reas kustub.
.
ülemises reas näitab, et kuvatud väärtus on salvestatud.
•
Funktsiooniklahvi
vajutades suletakse avatud menüü
•
Funktsiooniklahvi
pikemalt vajutades avatakse põhipilt
CropControl
Peamenüü 2 Kalibreerimine
CC000852
2
Joonis 11
•
Funktsiooniklahvi
vajutades avage põhipildi kaudu menüütasand
•
Funktsiooniklahvi
või
•
Vajutage funktsiooniklahvi
vajutades valige peamenüü 2
, sümbol kuvatakse hallina.
Displeil kuvatakse menüütasand 2 "Kalibreerimine".
Menüütasand 2 on jagatud kaheks alammenüüks:
Menüü 2-1 "Teeanduri kalibreerimine"
Menüü 2-2 "Surveanduri kalibreerimine"
IV-193
CropControl
Menüü 2-1 "Siirdeanduri kalibreerimine"
Enne siirdeanduri esmakordset kasutuselevõttu ning monteerimistööde järel tuleb see kalibreerida.
Eelnevalt tuleb veenduda, et sissesööteseadmes ei ole rohumassi ja et eelpressi valtsid asuvad piiriku
juures alumises asendis.
2-1
CC000854
CC000853
2-1
Joonis 12
Menüü avamine
Peamenüü 2 "Kalibreerimine" on avatud.
•
Funktsiooniklahvi
•
Vajutage funktsiooniklahvi
või
vajutades valige menüü 1-1
, sümbol kuvatakse hallina.
Displeil kuvatakse menüü 2-1 "Siirdeanduri kalibreerimine".
Vasakpoolne tulp ja selle all olev väärtus näitavad siirdeanduri kalibreeritud pingeväärtust.
Parempoolne tulp ja selle all olev väärtus näitavad siirdeanduri hetkel kehtivat pingeväärtust. Kui
parempoolne tulp jääb punasega raamitud piirkonda, siis võib siirdeandurit kalibreerida.
Kui väärtus jääb sellest piirkonnast väljapoole, siis ei ole kalibreerimine võimalik. Võimalikud põhjused
sel juhul on:
•
Sissesööteseade on määrdunud, nii et sissesööte valtsid ei asu oma positsioonil piiriku juures.
•
Siirdeanduril on defekt.
•
Pinge on pärast monteerimist liiga väike. Vajaduse korral tuleb paigaldada distantsplekk.
Sümbol
ülemises reas näitab, et kalibreeritud väärtus on salvestatud.
Siirdeanduri kalibreerimine
Funktsiooniklahvi
väärtusena.
IV-194
kaudu salvestatakse siirdeanduri aktuaalne pingeväärtus kalibreeritud
CropControl
Menüü 2-2 Surveanduri kalibreerimine
Surveanduri kalibreerimine tuleb läbi viia enne esmakordset kasutuselevõttu, monteerimistööde järel
ning tööperioodil igal nädalal. Eelnevalt tuleb veenduda, et sissesööteseadmes ei ole rohumassi ja et
eelpressi valtsid asuvad piiriku juures alumises asendis.
2-2
CC000856
CC000855
2-2
Joonis 13
Menüü avamine
Peamenüü 2 "Kalibreerimine" on avatud.
•
Funktsiooniklahvi
•
Vajutage funktsiooniklahvi
või
vajutades valige menüü 2-2
, sümbol kuvatakse hallina.
Displeil kuvatakse menüü 2-2 "Surveanduri kalibreerimine".
Sümbol
ülemises reas näitab, et kalibreeritud väärtus on salvestatud.
Tulp näitab sissesööteseadme pöörete arvu.
Rohelised väljad annavad vastavalt ette sissesööteseadme pöörete arvu piirkonnad
sissesööteseadme mõlema kalibreeritava pöörete arvu kohta.
Surveanduri kalibreerimiseks tuleb üksteise järel läbida järgnevad tööetapid:
•
Viige tõsteseade tööasendisse (mitte väljatõstetud).
•
Lülitage hekseldustrummel sisse.
•
Lülitage sissesööteseade sisse.
•
Viige mootor tööpöörlemiskiirusele (1950/2000 p/min).
•
Seadistage lõikepikkus masinaterminalis vähima võimaliku väärtuse peale.
•
Suurendage lõikepikkust masinaterminalis aeglaselt, kuni must tulp on alumise rohelise piirkonna
piires.
CC000858
2-2
CC000857
2-2
Joonis 14
.
•
Vajutage funktsiooniklahvile
•
Kalibreerimine on käivitatud. Paremal alumise rohelise piirkonna kõrval ilmub lühikeseks ajaks
nool.
IV-195
CropControl
CC000860
2-2
CC000859
2-2
Joonis 15
Nool alumise rohelise piirkonna kõrval kustub ja samas ilmub nool ülemise rohelise piirkonna kõrval.
Tulba kõrval vilgub sümbol
või
suurendada või vähendada. Sümbol
•
, mis näitab, kas lõikepikkust masinaterminalis tuleb
ülemisel real kustub.
Reguleerige lõikepikkust seni, kuni must tulp ulatub ülemise rohelise piirkonna sisse.
CC000861
2-2
•
IV-196
Kui must tulp asub ülemise rohelise piirkonna sees, kustub sümbol
natuke aega.
või
. Oodake
CropControl
CC000862
2-2
Joonis 16
•
Funktsiooniklahvi
vajutades salvestatakse kalibreeritud väärtused.
CC000893
CC000863
2-2
Joonis 17
Kui kalibreerimine oli edukas, ilmub sümbol
ülemises reas ja lühikeseks ajaks all paremal nurgas.
Kui kalibreerimine ei olnud edukas, ilmub paremal pool sümbol
reas ei näidata.
•
Funktsiooniklahvi
ning sümbolit
ülemises
vajutades lahkuge menüüst "Surveanduri kalibreerimine".
IV-197
CropControl
Peamenüü 13 Saagiarvesti
13
CC000864
Joonis 18
•
Funktsiooniklahvi
vajutades avage põhipildi kaudu menüütasand
•
Funktsiooniklahvi
või
•
Vajutage funktsiooniklahvi
vajutades valige peamenüü 13
, sümbol kuvatakse hallina.
.
Displeil kuvatakse saagiarvestite loetelu.
Eelvalitud põlluväli kujutatakse pöördkujutisena.
•
Loetelu lõpus on nähtaval maksimaalselt 3 põlluvälja ilma massita (0.000t).
CC000865
•
Joonis 19
IV-198
CropControl
Iga põlluvälja kohta kuvatakse selle kogumass:
Piltkujutis
Tähendus
Teave
Saagiarvesti (siin põllu 3
kohta)
Väljad 1 kuni 50
Tarkvaranupud
Tähendus
Teave
Ülespoole sirvimine
Allapoole sirvimine
Saagiarvesti printimine
–
Ühe või enama põlluvälja printimine.
Saagiarvesti kustutamine
–
Ühe või enama põlluvälja kustutamine.
Kaalumisprotsesside loetelu
avamine
–
Avatakse halli märgistusega põlluvälja
kaalumisprotsesside loetelu.
Kaalumisprotsesside loetelu
avamine
–
Avatakse halli märgistusega põlluvälja
kaalumisprotsesside loetelu.
Menüüst lahkumine
–
Pikemal vajutamisel avatakse põhipilt.
IV-199
CropControl
Saagiarvesti väärtuse printimine
Kui masina diagnostikaliidesega on ühendatud CAN printer, saab saagiarvesti väärtused välja printida.
•
Funktsiooniklahvi
lühidalt vajutades prinditakse valitud põlluvälja väärtused.
•
Funktsiooniklahvi
väärtused.
pikemalt kui 3 sekundit vajutades prinditakse kõikide põlluväljade
CropControli väljatrüki kirjeldus
1
2
3
4
CC000894
Joonis 20
1)
Arvutatud kaal antud põllult (siin 5. põld).
2)
Keskmise väärtusena arvutatud kalibreerimisväärtus antud põllu kohta.
3)
Sõidukijuhi poolt sisestatud mass kalibreerimistel 1 kuni 4.
4)
Arvutatud kalibreerimisväärtused kalibreerimistel 1 kuni 4.
Saagiarvesti väärtuste kustutamine
•
Funktsiooniklahvi
pikemalt kui 1 sekund vajutades kustutatakse valitud põlluvälja väärtused.
•
Funktsiooniklahvi
väärtused.
pikemalt kui 5 sekundit vajutades kustutatakse kõikide põlluväljade
CC000866
CC000867
Ühel kaalumisprotsessil kaalutud massi sisestamine
Joonis 21
Menüü 13 "Saagiarvesti loend" on avatud.
Funktsiooniklahvide
ja
põlluväli kuvatakse hallina.
Vajutage funktsiooniklahvile
IV-200
kaudu valige välja põlluväli, mille kaalumisprotsess sisestatakse. Valitud
või
.
CropControl
Ekraanil kuvatakse kaalumisprotsessi loend valitud põlluvälja jaoks.
Piltkujutis
Tähendus
Teave
Saagiarvesti (siin 5. põlluväli)
1 kuni 50 välja
Korrigeerimisfaktor kogu põlluvälja
kohta (siin on väärtuseks 228)
Korrigeerimisfaktorit ei kasutata
põlluvälja korrigeerimisfaktori
määramiseks. Sisestatud mass ei ole
salvestatud.
Korrigeerimisfaktorit kasutatakse
põlluvälja korrigeerimisfaktori
määramiseks. Sisestatud mass on
salvestatud.
Selle rea tähendus on:
–
Kaalumisprotsess nr 2
–
Sisestatud mass 15040 kg
–
Arvestuse aluseks on 228 selle
kaalumisprotsessi kohta,
korrigeerimisfaktorit
kasutatakse ka kogu
põlluvälja
korrigeerimisfaktori
määramiseks.
Menüüst lahkumine
Tarkvaranupud
Tähendus
–
Pikemal vajutamisel
avatakse põhipilt.
Teave
Ülespoole sirvimine
Allapoole sirvimine
Kaalumisprotsessi kustutamine.
–
Sisestatud mass kustutatakse ja
salvestatakse.
–
Korrigeerimisfaktor viiakse 0 peale.
Korrigeerimisfaktorit ei kasutata kogu
põlluvälja korrigeerimisfaktori
määramiseks.
Sisestatud mass salvestatakse.
Kui sellel kaalumisprotsessil leitud
mass on hiljem jälle saadaval, võib
selle uuesti sisestada.
Arvutatud korrigeerimisfaktorit
kasutatakse kogu põlluvälja
korrigeerimisfaktori uuel
arvutamisel.
Massi vähendamine hallina kuvatud
kaalumisprotsessi jaoks.
Massi suurendamine hallina kuvatud
kaalumisprotsessi jaoks.
Menüüst lahkumine
–
Pikemal vajutamisel avatakse
põhipilt.
IV-201
CropControl
Korrigeerimisfaktori vahetu sisestamine
Märkus
Korrigeerimisfaktori uue arvutuse järel tehakse mõõdetud massi põhjal korrigeerimine
tagasiulatuvalt kogu põlluvälja kohta.
Kui mõne põllu kohta kaalumisprotsessi läbi ei viidud, saab korrigeerimisfaktori sisestada vahetult.
Selline korrigeerimisfaktor ei kajasta põllu omadusi siiski vältimatult õigesti.
Täpsus, mille võib saavutada korrigeerimisfaktori vahetu sisestamise kaudu, sõltub väga suurel
määral masinajuhi kogemustest.
CC000866
CC000873
Sisestage korrigeerimisfaktor ainult sel juhul, kui kaalumisprotsessi ei ole võimalik läbi viia ja hetkel
kasutatav korrigeerimisfaktor tundub olevat ebarealistlik.
Joonis 22
Menüü 13 "Kaalumisprotsesside loend" on avatud.
Funktsiooniklahvide
ja
põlluväli kuvatakse hallina.
Vajutage funktsiooniklahvile
kaudu valige välja põlluväli, mille kaalumisprotsess sisestatakse. Valitud
või
.
Ekraanil kuvatakse vaade valitud põlluvälja jaoks korrigeerimisfaktori sisestamiseks.
IV-202
CropControl
Piltkujutis
230
Tähendus
Teave
Saagiarvesti
(siin 6. põlluväli)
Väljad 1 kuni 50
Korrigeerimisfaktor kogu põlluvälja kohta
(siin on väärtuseks 230)
Kuvatud korrigeerimisfaktor ei ole
salvestatud.
Kuvatud korrigeerimisfaktor on
salvestatud.
230
Tarkvaranupud
Selle rea tähendus on:
–
Korrigeerimisfaktor 230 on sisestatud
ja salvestatud.
Tähendus
Teave
Sisestatud korrigeerimisfaktor
salvestatakse
Korrigeerimisfaktori vähendamine.
Korrigeerimisfaktori suurendamine.
Menüüst lahkumine
–
Pikemal vajutamisel
avatakse põhipilt.
IV-203
CropControl
Peamenüü 15 Teenindus
15
CC000874
CC000875
Joonis 23
•
Funktsiooniklahvi
vajutades avage põhipildi kaudu menüütasand.
•
Funktsiooniklahvi
või
•
Vajutage funktsiooniklahvi
vajutades valige peamenüü 15
.
Displeil kuvatakse menüütasand 15 "Teenindus".
Menüütasand 15 on jagatud järgnevateks alammenüüdeks:
Menüü 15-1 Anduri testimine käsitsi
Menüü 15-3 Alarmid
Menüü 15-4 Info
Menüü 15-15 Hooldaja
IV-204
. Sümbol kuvatakse hallina.
CropControl
Menüü 15-1 Anduri testimine käsitsi
Anduri testimisel käsitsi kontrollitakse, kas andureil ei esine vigu.
CC000876
CC000877
Joonis 24
Menüü avamine
Peamenüü 15 "Teenindus" on avatud.
•
Funktsiooniklahvi
hallina.
või
vajutades valige menüü 15-1
. Valitud sümbol kuvatakse
Anduri valimine
•
Funktsiooniklahvi
või
vajutades valige andur. Valitud sümbol kuvatakse hallina ja testitakse.
IV-205
CropControl
Analoogandurite diagnostika
CC000877
Joonis 25
Seadistusväärtused:
Must graafikatulp peab asuma tulpdiagrammi rohelises piirkonnas.
Analoogandurid
Nr
Anduri sümbol
Kirjeldus
B73
Surveandur
B72
Eelpressi valtside teeandur
Olek (state):
OK
Andur OK
/
•
ERROR
Kaabli purunemine / lühis
anduril
Funktsiooniklahvi
vajutades suletakse avatud menüü.
Displeil kuvatakse eelnevalt avatud peamenüü.
•
IV-206
Anduri või tööarvesti defekt
Funktsiooniklahvi
pikemalt vajutades avage põhipilt.
CropControl
Surve suurendamise diagnostika
CC000878
Joonis 26
Kujutise kirjeldus:
Vasakpoolne must tulp tähistab surveanduri poolt mõõdetud survet. Musta tulba all kuvatakse väärtus.
Parempoolne must tulp tähistab surve erinevust praeguse oleku kalibreeritud surve ja koormamata
olekus eelpressi valtside kalibreerimisel saadud surve vahel.
Nr
Anduri sümbol
B73
•
Funktsiooniklahvi
Kirjeldus
Surveandur koos surveerinevusega
vajutades suletakse avatud menüü.
Displeil kuvatakse eelnevalt avatud peamenüü.
•
Funktsiooniklahvi
pikemalt vajutades avage põhipilt.
IV-207
CropControl
Voolupingete diagnostika
CC000879
Joonis 27
Nr
Anduri sümbol
Kirjeldus
U1
U1
Voolupinge
Nõutavad voolupinged:
•
Tähistus
Väärtused
+12V_SISSE.
12 – 14,5 V
+12V_Si
12 – 14,5 V
+12VANA
12 – 13 V
+8VDIG
8,5 – 9,1 V
+12V2FU_L
12 – 14,5 V
+12V3FU_L
12 – 14,5 V
3V aku
Üle 2,5 V
Funktsiooniklahvi
vajutades suletakse avatud menüü.
Displeil kuvatakse eelnevalt avatud peamenüü.
•
IV-208
Funktsiooniklahvi
pikemalt vajutades avage põhipilt.
CropControl
Sissesööteseadme diagnostika
Kuvatakse sissesööteseadme pöörete arv ja koristatava rohumassi kiirus sissesööteseadmest läbi
liikumisel.
CC000880
Joonis 28
Nr
Anduri sümbol
D630
•
Funktsiooniklahvi
Kirjeldus
Pöörete arvu / sissesööteseadme kiiruse näit, kui
sissesööteseade pöörleb.
vajutades suletakse avatud menüü.
Displeil kuvatakse eelnevalt avatud peamenüü.
•
Funktsiooniklahvi
pikemalt vajutades avage põhipilt.
IV-209
CropControl
Hektariloenduri diagnostika
CC000881
Joonis 29
Kujutise kirjeldus:
Esimeses reas kuvatakse masina kogu-hektariloenduri aktuaalne näit. See peab vastama
masinaterminalis kuvatud kogu-hektariloenduri näidule.
Teises reas kuvatakse masina hetkel kehtiv pinnajõudlus (hektarit tunnis).
Nr
Anduri sümbol
D731
Kirjeldus
Näit Hektariloendur / hektarit tunnis.
Kui masin hekseldab aktiivselt ja liigub seejuures edasi,
peab hektarite arv suurenema ja näidul ha/h peab
olema kuvatud väärtus suurem kui 0.
•
Funktsiooniklahvi
vajutades suletakse avatud menüü.
Displeil kuvatakse eelnevalt avatud peamenüü.
•
IV-210
Funktsiooniklahvi
pikemalt vajutades avage põhipilt.
CropControl
Masin hekseldab - diagnostika
CC000882
Joonis 30
Kujutise kirjeldus:
Näidatakse, kas parajasti hekseldatakse aktiivselt või mitte.
Olek peab olema asendis ON, kui:
•
Masin liigub edasi.
•
Tõsteseade on tööasendis.
•
Hekseldustrummel on sise lülitatud.
•
Sissesööteseade ja etteandeseade pöörlevad edasisuunas.
Nr
Anduri sümbol
D730
Kirjeldus
Masin hekseldab (kui masin hekseldab ja liigub edasi,
kuvatakse staatusena ON, vastasel juhul OFF).
Olek (state):
ON
Masin hekseldab aktiivselt.
OFF
Masin hekseldab inaktiivselt.
•
Funktsiooniklahvi
vajutades suletakse avatud menüü.
Displeil kuvatakse eelnevalt avatud peamenüü.
•
Funktsiooniklahvi
pikemalt vajutades avage põhipilt.
IV-211
CropControl
Menüü 15-3 Alarmid
CC000884
CC000883
Joonis 31
Menüü avamine
Peamenüü 15 "Teenindus" on avatud.
•
Funktsiooniklahvi
hallina.
•
Vajutage funktsiooniklahvi
või
vajutades valige menüü 15-3
. Valitud sümbol kuvatakse
.
Displeil kuvatakse menüü 15-3 "Alarmid".
Siin kuvatakse kõik hetkel aktiivsed alarmid.
Nende kirjeldus, võimalik põhjus ja kõrvaldamine on ära toodud peatükis "Alarmnäidud".
Üleval vasakul kuvatakse hetkel kehtiv lehekülg ja lehekülgede arv.
Kui alarmnäite on rohkem kui üks lehekülg, siis ilmuvad funktsiooniklahvid. Vajutage
millega loetelus kerida.
•
Funktsiooniklahvi
vajutades suletakse avatud menüü.
Displeil kuvatakse eelnevalt avatud peamenüü.
•
IV-212
Funktsiooniklahvi
pikemalt vajutades avage põhipilt.
või
,
CropControl
Menüü 15-4 Info
CC000885
CC000886
Joonis 32
Menüü avamine
Peamenüü 15 "Teenindus" on avatud.
või
vajutades valige menüü 15-4
•
Funktsiooniklahvi
hallina.
•
Vajutage funktsiooniklahvi
. Valitud sümbol kuvatakse
.
Displeil kuvatakse menüü 15-4.
Siin kuvatakse CropControli kogu tarkvaraversioon.
•
SW = kogu tarkvaraversioon
•
Funktsiooniklahvi
vajutades suletakse avatud menüü.
Displeil kuvatakse eelnevalt avatud peamenüü.
•
Funktsiooniklahvi
pikemalt vajutades avage põhipilt.
Menüü 15-5 Hooldaja
CC000887
CC000888
Joonis 33
Menüü avamine
Peamenüü 15 "Teenindus" on avatud.
•
Funktsiooniklahvi
hallina.
•
Vajutage funktsiooniklahvi
või
vajutades valige menüü 15-5
. Valitud sümbol kuvatakse
.
Peamenüü 15-5 "Hooldaja" on parooliga kaitstud.
Displeil kuvatakse paroolipäring.
IV-213
CropControl
Alarmnäidud (VT)
CC000889
Joonis 34
Alarmnäit
Kui CropControlil tekib häire, ilmub displeile alarmnäit, samaaegselt kõlab hoiatussignaal (pidev
helisignaal). Nende kirjeldus, võimalik põhjus ja kõrvaldamine on ära toodud peatükis "Alarmnäidud".
Akustilise signaali lõpetamine:
•
Vajutage funktsiooniklahvi
.
Alarmi kinnitamine:
•
Vajutage korraks funktsiooniklahvi
, alarm kinnitatakse ja akustiline signaal peatatakse.
Kui rike tekib uuesti, ilmub ka alarmnäit uuesti.
IV-214
CropControl
Üldised teated
Nr
Joonis
Võimalik põhjus
Kõrvaldamine
–
Arvutisisene pistikkaitse 2 on
defektne.
–
Kontrollige, kas kaablites ei ole
lühist. Vahetage elektrikaitse.
–
Lühis pingeväljundis
+12V2FU_L.
–
Kaitse 3 defektne (isetaastuv)
–
–
Lühis pingeväljundites
+12V3FU_L
Kontrollige, kas kaablites ei ole
lühist.
–
Vahetage tööarvesti.
–
Kontrollige puhverakut, vajaduse
korral vahetage välja.
–
Vahetage kaitse välja.
–
Kontrollige generaatorit.
–
Kontrollige puhverakut, vajaduse
korral vahetage välja.
–
Vahetage tööarvesti.
–
Kasutage teist põlluvälja või
kustutage hetkel aktiivne
põlluväli.
A01
A02
EEPROM viga
A04
–
Tööarvesti on defektne
Puhveraku alapinge
A13
–
Puhveraku on defektne
Alapinge
–
Elektrikaitse -22F39 on defektne
A14
A15
Ülepinge
–
Generaator on defektne
RAM viga
A16
A19
–
Puhveraku on defektne
–
Tööarvesti on defektne
Hetkel aktiivse põlluvälja
saagiarvesti täitub kiiresti (hüppab
näidule 0 t).
–
Hetkel aktiivse põlluvälja
saagiarvesti on liiga kaua
aktiivne.
IV-215
CropControl
Füüsikalised teated
Füüsikalised teated
Nr
Joonis
Andur
Võimalik põhjus
Kõrvaldamine
Teeandur
–
–
Viige läbi anduri test.
–
Kontrollige, et anduril ja
selle juhtmel ei oleks
vigastusi.
101
102
IV-216
Surveandur
Andur või selle juhe
defektne.
Juhikabiin ja astmed
5
Juhikabiin
5.1
Juhikabiini redel
Ärge liikuge sõidu ajal masina redelitel üles või alla.
Astmetel või platvormidel kaasasõitmine on keelatud.
•
Juhikabiini redel (1).
•
Katuselepääsu aste (2).
2
1
BX100460_1
5.2 Kabiini ukse avamine
•
Väljastpoolt: Avage ukselukk (1) võtmega, lükake
nuppu (1) sissepoole ja avage uks.
1
BX100220_1
•
Seestpoolt: Lükake ukse link (1) ülespoole ja avage uks.
Töötamise ajal peab kabiini uks olema suletud.
1
BX100230_1
V-1
Juhikabiin ja astmed
5.3
Õhkvedrustusega komfortiste
Komfortistme, parempoolse käetoe
ja roolisamba reguleerimise järel veenduge, et multifunktsionaalne hoob on igas suunas vabalt liigutatav. Vastasel korral tuleb seadistust kohandada.
Masina töötamise ajal ei tohi hakata komfortistme seadistusi muutma.
Löögisummuti peab alati olema sel määral pingul, et ka halva tee korral oleks välditud löökide ülekandumine istmele ja kontakt pedaalidega oleks alati olemas.
Õhkvedrustusega komfortistet (1) on võimalik juhi
vajadustega individuaalselt kohandada.
Standardversioon
Kaalu seadistamine
Tervisekahjustuste vältimiseks tuleb enne masina
kasutamist kontrollida sõidukijuhi kaaluseadistust ja
vajaduse korral seda reguleerida.
Seadistamine toimub absoluutselt rahulikult istudes.
• Tõmmake hooba (6) kergelt ülespoole (asend I).
Kõrguse reguleerimine
Tänu õhkvedrustusele saab istme kõrgust reguleerida
sujuvalt, astmeteta.
Kahjustuste vältimiseks võib kompressorit rakendada
maksim 1 min jooksul.
• Tõmmake hoob (6) täielikult üles (asendisse I),
juhiiste (1) liigub üles; vajutage hoob (6) täielikult
alla (asendisse II), juhiiste (1) liigub alla.
Kui seejuures jõutakse kõrguse reguleerimise
ülemise või alumise piirikuni, järgneb automaatne kõrguse reguleerimine, mis tagab minimaalse
vedrustuse käigu.
Horisontaalvedrustus
Tänu horisontaalvedrustusele neutraliseerib juhiiste
(1) sõidusuunalisi tõukekoormusi paremini.
• Hoova (5) lükkamisel ettepoole on horisontaalvedrustus aktiivne; hoova (5) lükkamisel tahapoole
on horisontaalvedrustus välja lülitatud.
10
8
1
2
3
4
5
6
9
11
7
BX850939
Pikireguleerimine
• Tõmmake lukustushoob (4) üles, lükake juhiiste
(1) soovitud asendisse ettepoole või tahapoole.
Fikseerige see asend lukustushoovaga (4), peale
seda ei saa juhiistet enam teise asendisse liigutada.
Istme kaldenurga reguleerimine
• Tõmmake vasak istmehoob (3) üles ja vaheldumisi
kord tõustes, kord istudes reguleerige istmepõhja
kallet.
Istme kauguse reguleerimine
• Tõmmake parempoolne istmehoob (2) üles ning
istmepõhja ette ja taha nihutades viige see soovitud asendisse.
V-2
Juhikabiin ja astmed
Peatugi
Reguleerige peatugi nii, et nii pea kui peatoe ülemine
äär oleksid võimalikult samal kõrgusel.
•
Tõmmake peatuge (10) kõrgemale välja või vajutage seda allapoole, kuni ta sobival kõrgusel nihkub
tuntavalt oma asendisse.
Nimmetugi
• Käsiratast (9) vasakule või paremale poole pöörates saab individuaalselt kohandada nii seljatoe polstris oleva eendi kõrgust kui ka selle etteulatuvust.
Seljatoe reguleerimine
• Tõmmake lukustushoob (7) üles, reguleerige seljatoe kalle. Fikseerige see asend lukustushoovaga
(7), peale seda ei saa seljatuge enam teise asendisse liigutada.
Vasakpoolse käetoe reguleerimine
• Käetuge (8) saab vastavalt vajadusele alla lasta
või üles tõsta.
• Käetoe kõrguse reguleerimiseks eemaldage kate
(1).
• Keerake lahti kuuskantmutter, seadke käetugi
soovitud asendisse ja keerake kuuskantmutter
jälle kinni. Vajutage kate (12) tagasi kuuskantmutri
peale.
Reguleeritav võnkesummutaja
Juhiistme reageerimist rappumisele saab sõiduoludega optimaalselt kohandada tänu sujuvalt reguleeritavale võnkesummutajale alates "pehmest" kuni
"jäigani".
• Tõmmake hooba (11) ülespoole (istme mugavus:
pehme)
• Vajutage hooba (11) allapoole (istme mugavus:
jäik).
8
12
BX850945
V-3
Juhikabiin ja astmed
Mudel ACTIVO (lisavarustus)
10
8
9
11
1
14
2
13
3
4
1
3
5
7
9
11
13
Õhkvedrustusega komfortiste ACTIVO
Istme kaldenurga reguleerimine
Horisontaalvedrustus sees/väljas
Seljatoe reguleerimine
Istmesoojendus ja istme kliimaseade sees/väljas
Käetoe reguleerimise kaitsekate
Nimmetoe reguleerimine altpoolt
Istme kauguse reguleerimine
•
Tõmmake parempoolne istmehoob (2) üles ning
istmepõhja ette ja taha nihutades viige see soovitud asendisse.
Istme kaldenurga reguleerimine
•
Tõmmake vasak istmehoob (3) üles ja vaheldumisi
kord tõustes, kord istudes reguleerige istmepõhja
kallet.
Pikireguleerimine
•
Tõmmake lukustushoob (4) üles, lükake juhiiste
(1) soovitud asendisse ettepoole või tahapoole.
Fikseerige see asend lukustushoovaga (4), peale
seda ei saa juhiistet enam teise asendisse liigutada.
Horisontaalvedrustus
Horisontaalvedrustusega summutatakse paremini
juhiistmele (1) sõidusuunas langevat löögikoormust.
• Asetage hoob (5) ette, horisontaalvedrustus on aktiivne; asetage hoob (5) taha, horisontaalvedrustus
lülitatakse välja.
V-4
5
12
2
4
6
8
10
12
14
6
7
BX480217
Istme kauguse reguleerimine
Pikireguleerimine
Kaalu ja kõrguse reguleerimine
Vasakpoolne käetugi
Peatugi
Võnkesummuti reguleerimine
Nimmetoe reguleerimine ülaltpoolt
Juhikabiin ja astmed
Kiikumissummuti reguleerimine
Juhiistme kõikumist saab reguleeritava võnkesummuti
abil optimaalselt kohandada igale sõiduolukorrale.
Kõikumise reguleerimise hooval (12) on kolm astet:
Pos
Selgitus
I Mahe summuti
II Keskmine summuti
III Tugev summuti
Võnkesummuti reguleerimiseks:
• keerake hoob (12) soovitud summutusastmele ja
laske lahti.
Summutusaste II on tootja poolt soovitatud põhiseadistus juhi keskmise kaalu korral.
Kõikumist saab reguleerida summutusastmete vahel
oleva kahe täiendava reguleerimisasendiga.
12
III
I
II
BX480269
Kaalu seadistamine
Kaalu seadistamine toimub automaatselt, kui juht
istub istmele. Mingi käepideme täiendav rakendamine ei ole vajalik.
Kõrguse seadistamine
Kõrgust saab õhkvedrustuse abil sujuvalt reguleerida. Kahjustuste vältimiseks aktiveerige kompressorit max 1 minutiks.
•
Tõmmake hoob (6) täielikult üles (asend I), juhiiste (1) kerkib üles; vajutage hoob (6) täielikult alla
(asend II), juhiiste (1) vajub alla.
Kui seejuures saavutatakse kõrgussätete ülemine
või alumine lõppasend, toimub automaatne kõrguse reguleerimine, et tagada vedrule minimaalset
liikumisteed.
Seljatoe reguleerimine
•
Tõmmake lukustushoob (7) üles, reguleerige seljatoe kalle.
Fikseerige see asend lukustushoovaga (7), peale
seda ei saa seljatuge enam teise asendisse liigutada
Nimmetugi
Nimmetoe abil saab istme seljatoe ettekallet individuaalselt sobitada, nii et selgrool on tugi ja seljale ei
mõju koormus.
Seljapolstri ülemise osa ettekalde sobitamiseks:
•
vajutage lülitil (14) "+" või "-", kuni on saavutatud
soovitud asend.
Seljapolstri alumise osa ettekalde sobitamiseks:
• vajutage lülitil (13) "+" või "-", kuni on saavutatud
soovitud asend.
14
13
BX480218
V-5
Juhikabiin ja astmed
Istmesoojendus ja istme kliimaseade
0
I
Istmesoojenduse ja istme kliimaseadme jaoks on lüliti
(9).
Lülitil on 3 asendit:
0 Istmesoojendus ja istme kliimaseade VÄLJAS
I Istme kliimaseade SEES (istmesoojendus VÄLJAS)
II Istmesoojendus SEES (istme kliimaseade VÄLJAS)
Istme kliimaseadme abil saab õhutada istme pealispinda, tänu sellele on iste jahe ja kuiv.
Istme kliimaseadme sisselülitamiseks:
• viige lüliti (9) asendisse I.
Vasakpoolne tuli näitab, et istme kliimaseade on
rakendatud.
Istmesoojenduse sisselülitamiseks:
• viige lüliti (9) asendisse II.
Parempoolne tuli näitab, et istmesoojendus on rakendatud.
II
9
BX480268
Peatugi
Sättige peatugi nii, et pealagi ja peatoe ülaserv oleksid võimalikult samal kõrgusel.
• Tõmmake peatuge (10) kõrgemale välja või vajutage seda allapoole, kuni ta sobival kõrgusel nihkub
tuntavalt oma asendiss.
Vasakpoolse käetoe reguleerimine
•
•
•
Käetuge (8) saab vastavalt vajadusele alla lasta
või üles tõsta.
Käetoe kõrguse reguleerimiseks eemaldage kate
(11).
Keerake lahti kuuskantmutter, seadke käetugi
soovitud asendisse ja keerake kuuskantmutter jälle
kinni. Vajutage kate (11) kuuskantmutrile.
8
11
BX480219
5.3.1 Parempoolne käetugi (standardversioon ja lisavarustus)
Parempoolne käetugi (1) ja multifunktsionaalne hoob
moodustavad ühtse terviku.
Parempoolse käetoe reguleerimine
• Keerake lahti klemmkruvi (2), seadke käetugi (1)
soovitud kõrgusele ja keerake klemmkruvi (2) uuesti kinni.
• Hoova (3) abil reguleerige parempoolse käetoe
kaldenurka ja kõrgust.
3
1
2
BX850931
V-6
Juhikabiin ja astmed
5.4
Roolisamba reguleerimine
Komfortistme, parempoolse käetoe ja
roolisamba reguleerimise järel veenduge, et multifunktsionaalne hoob on
igas suunas vabalt liigutatav. Vastasel
korral tuleb seadistust kohandada.
Roolisammast võib reguleerida ainult
siis, kui masin seisab.
Roolisamba horisontaalne ja vertikaalne reguleerimine
1
3
Roolisammast (1) hoiab vertikaalses
asendis vedrusurve. Enne pedaalile
(2) vajutamist võtke roolirattast kahe
käega kinni.
•
Vabastage roolisammas (1) pedaaliga (2) ja viige
soovitud asendisse. Peale pedaali (2) lahtilaskmist
lukustub roolisammas (1).
2
Roolisamba horisontaalne reguleerimine
•
Tõmmake lukustushoob (3) eemale. Viige roolisammas (1) soovitud asendisse. Lükake lukustushoob (3) tagasi.
BX100300_2
V-7
Juhikabiin ja astmed
5.5
Hoiulaegas esmaabikarbi/kasutusjuhendi jaoks
1
Esmaabikarbi/kasutusjuhendi hoiulaegas (2) asub ees
juhiistme (1) all.
2
BX100280
5.6
Instruktori iste
Instruktori istet võib kasutada eranditult ainult instrueerimissõidu otstarbel.
Muul ajal ei tohi masinal või juhikabiinis masina töötamise ajal viibida
peale juhi ühtegi isikut.
•
1
Enne kasutamist laske instruktori istme klapp (1) alla.
BX100290_1
5.7
Sisemine tahavaatepeegel
Reguleerige sisemise tahavaatepeegli (1) asend vastavalt töövajadustele.
•
Reguleerige sisemise tahavaatepeegli (1) asend
käsitsi.
1
5.8
BX100102_1
Jahutuskast
Jahutuskast (1) asub instruktori istme (2) all kabiinis.
12 V pistiku (4) kaudu saab jahutuskasti ühendada
12 V pistikupesaga (3) paremal pool kaasasõitja istme
kõrval.
2
1
3
3
1
4
BX850821
V-8
Juhikabiin ja astmed
5.9
•
Päikesekaitse
Päikesekaitse (1) asend kohandage vajadustega.
1
BX100101_
5.10 Välimised tahavaatepeeglid
Vasakpoolne välimine tahavaatepeegel
•
1
Reguleerige vasakpoolse välispeegli asend käsitsi.
BX100461
Parempoolne välimine tahavaatepeegel ja lähivaatepeegel (1)
Parempoolne välispeegel (1) on elektriliselt reguleeritav. Lüliti (3) asub laekonsoolil.
•
•
Keerake lülitit (3) vasakule (nool vasakule).
Keerake lülitit (3) üles, alla ja külje suunas, kuni
peegel (2) on vajalikus asendis.
2
1
Parempoolse välimise tahavaatepeegli reguleerimine (2)
•
Seadke lähivaatepeegli (2) asend nii, et enne
objekti lähedale sõitmist oleks võimalik kontrollida
maapinda parema esiratta kõrval.
3
BX300321_2
V-9
Juhikabiin ja astmed
5.11 Avariiväljapääs
HOIATUS
Põgenemistee tõkestatud blokeeritud avariiväljapääsu tõttu!
Hädavajaduse korral saab parempoolset külgakent kasutada avariiväljapääsuna. Kui külgakent
ei saa takistamatult avada, on masinajuhi põgenemistee tõkestatud.
• Veenduge, et parempoolne platvorm jääb vabaks, et parempoolset külgakent saaks takistamatult lahti lükata.
b
a
3
2
1
c
1
BM 500 0165
Avariiväljapääsuna saab hädavajaduse korral kasutada juhiistme kõrval olevat sõidusuunas parempoolset
külgakent (1).
Selleks:
• Pöörake hooba (2) ettepoole kuni ta fikseerub oma
asendisse
• Tõmmake kinnitussplindist (3) ja eemaldage
• Avage külgaken (1) täies ulatuses
• Astuge läbi avariiväljapääsu parempoolse platvormi kaudu ja käsipuule toetudes tööriistakasti (4)
peale.
• Avage tööriistakasti riivistus (5) ja laske katteluuk
(6) alla.
• Sellele katteluugile (6) astudes lahkuge masinast.
5
4
6
BX500069_2
V-10
Juhikabiin ja astmed
5.12 Esiklaasipuhasti
Esiklaasipuhasti kipplüliti (1) asub laekonsoolil.
Sellel on kolm asendit:
I
II
III
-
Väljas
Intervall
Püsireþiim
Esiklaasipuhasti sisselülitamine
•
1
Vajutage kipplülitit (1).
BX200091_3
5.13 Klaasipesur - esiklaas
Klaasipesuri lüliti (1) asub laekonsoolil.
Klaasipesuri sisselülitamine
•
Vajutage kipplülitit (1).
1
BX200092_2
5.14 Külgmised klaasipuhastid
Külgmiste klaasipuhastite lülitid (1) asuvad klaasipuhastite korpusel (paremal/vasakul).
1
Külgmise klaasipuhasti sisselülitamine
•
Vajutage vastavat kipplülitit (1) (paremal/vasakul).
BX100190
V-11
Juhikabiin ja astmed
5.15 Klimatronik / küte
5.15.1 Juht- ja näiduelemendid
Klimatronik on kliima- ja kütteseadmete juhtseade moodsates sõidukikabiinides.
Juht vabaneb tänu lihtsale ja ülevaatlikule juhtsüsteemile kõikidest juhikabiini sisekliima reguleerimise ülesannetest.
Kui juhtseadme vooluvarustus katkeb, teeb juhtseade peale pinge taastamist enesetesti. Enesetesti järel kuvatakse viimati salvestatud seadistus.
1
2
4
3
16
11
12
10
13
9
14
15
6
5
7
BX850876
Nupp
1
2
Kliimaseadme sisse- ja väljalülitamine
Kabiinitemperatuuri reguleerimine kõrgemaks.
Alternatiiv: Käsitsi reguleerimine "Pöörlemissagedus suureneb"
Kabiinitemperatuuri reguleerimine madalamaks.
Alternatiiv: Käsitsi reguleerimine "Pöörlemissagedus väheneb"
Juhtsüsteemi sisse- ja väljalülitamine
Uduvastase ventilaatori ümberlülitusnupp käsitsi/automaatika
REHEAT reþiimi (kabiiniõhu niiskuse vähendamine) sisse- ja väljalülitamine
Peitnupp temperatuurinäidu ümberlülitamiseks Fahrenheiti kraadidele
3
4
5
6
7
LCD
9
10
11
12
13
14
15
16
V-12
Nupufunktsioon
LCD ekraani funktsioon
Sümbol näitab REHEAT – reþiimi
Sümbol näitab kliimaseadme reþiimi
Sümbol näitab, et täisautomaatreþiim on sisse lülitatud
Graafiline tulp näitab ventilaatori pöörlemissagedust käsireþiimil
Sümbol näitab ventilaatori käsireþiimi
4-kohaline ja seitsme segmendiline näidik kuvab normväärtust või veakoodi
Sümbol näitab temperatuuriühikut ( °)
Näitab kabiini sümbolit
Juhikabiin ja astmed
5.15.2 Seadme sisselülitamine
Vajutage nuppu
Sisselülitamise järel teeb juhtseade
enesetesti ning umbes 5 sek jooksul
kuvatakse tarkvaraversioon, nt:
Seejärel kuvatakse 5 sek jooksul kliimaseadme töötunnid: (nt 6 töötundi)
Seejärel kuvatakse displeil viimati salvestatud seadistus.
5.15.3 Kabiinitemperatuuri reguleerimine
Kuvatakse seadistatud kabiinitemperatuur °C, nt
26°C.
Juhtseade on automaatreþiimil.
Kabiinitemperatuuri langetamiseks nt 21°C peale
vajutage nupule
, kuni displeile ilmub soovitud
väärtus. (vajutage nupule 5 korda)
V-13
Juhikabiin ja astmed
5.15.4 Kliimaseadme sisse- / väljalülitamine
Kliimaseadme sisselülitamine nupu
abil.
Kliimaseade on nüüd sisse lülitatud, sümbol
näitab, et kliimaseade töötab.
Vajaduse korral lülitab juhtseade
kompressori sisse.
Uuesti nupule
välja
vajutades lülitatakse kliimaseade
(kompressor deaktiveeritud), sümbolit
kuvata.
enam ei
5.15.5 REHEAT reþiimi sisse- / väljalülitamine
REHEAT reþiim = (kabiiniõhu niiskuse vähendamine)
REHEAT reþiimi sisselülitamine nupuga
Displeile ilmub järgnev näit:
REHEAT reþiim on nüüd sisse lülitatud, sümbol
näitab, et REHEAT reþiim töötab.
Kompressor on pidevalt sisse lülitatud. Uduvastase ventilaatori pöörlemissagedus tõstetakse 100% peale.
Vajadusel lülitab juhtseade kütte
sisse, et hoida ettenähtud ruumitemperatuuri.
REHEAT reþiim on automaatselt piiratud 10 minutiga.
Uuesti nupule
vajutades lülitatakse REHEAT
reþiim välja, sümbolit
V-14
enam ei kuvata.
Juhikabiin ja astmed
5.15.6 Uduvastase ventilaatori käsitsi reguleerimine
Uduvastase ventilaatori käsitsi sisselülitamine
nupuga
Ventilaatori pöörlemissageduse käsitsi reguleerimine
on nüüd aktiivne, tulpdiagrammil
kuvatakse käesoleval momendil seadistatud ventilaatori
pöörlemissagedus (täistulp = 100%).
Sümbolit-AUTO enam ei kuvata.
Ventilaator
vilgub 5 sek, selle aja jooksul saab
ventilaatori pöörlemissagedust 10%-liste sammudega
nupu
dada.
abil suurendada või nupu
abil vähen-
Madalaim reguleeritav ventilaatori
pöörlemissagedus on 30% (kuvatakse
kolm tulpa).
Kaks korda nupule
vajutades aktiveeritakse
AUTO reþiim uuesti, ilmub sümbol-Auto, sümboleid
ja
enam ei näidata.
5.15.7 Temperatuurinäidu ümberlülitamine
Fahrenheiti kraadide süsteemile
Seadistatud normtemperatuur kuvatakse Celsiuse
kraadides.
Hoidke peitnupp (8) vajutatult, lisaks vajutage nuppu
, näit lülitub ümber Fahrenheiti kraadidele.
Seadistatud normtemperatuur kuvatakse Fahrenheiti
kraadides.
Uuesti nupule (8) ja nupule
tagasi Celsiuse kraadidele.
vajutades lülitub näit
8
V-15
Juhikabiin ja astmed
5.15.8 Rikete näit displeil
Veakood (F0)
Kabiini temperatuuri anduri viga kuvatakse vilkuva
näiduga (F0).
Juhtseade on registreerinud kabiini
temperatuuri anduri vea, reguleerimine
enam ei tööta.
Anduri rikke põhjus:
anduri juhtme, anduri või juhtseadme pistikühenduse
katkestus või lühis, temperatuuri anduri defekt.
Alles peale vea kõrvaldamist on reguleerija uuesti
töövalmis ja anduri riket siis enam ei kuvata.
Anduri vea korral töötab reguleerija
edasi selle seadistusega, mis kehtis
enne rikke registreerimist.
Veakood (FI)
Väljapuhutava temperatuuri anduri viga kuvatakse
vilkuva näiduga (F1).
Juhtseade on registreerinud väljapuhutava temperatuuri anduri vea,
reguleerimine enam ei tööta.
Anduri rikke põhjus:
anduri juhtme, anduri või juhtseadme pistikühenduse
katkestus või lühis, temperatuuri anduri defekt.
Alles peale vea kõrvaldamist on reguleerija uuesti
töövalmis ja anduri riket siis enam ei kuvata.
Anduri vea korral töötab reguleerija
edasi selle seadistusega, mis kehtis
enne rikke registreerimist.
V-16
Juhikabiin ja astmed
5.16 Reguleeritavad düüsid, tuuleklaasi puhurid
1
2
1
•
•
BX750031_1
Kabiini lae eesmises osas on kuus käsitsi reguleeritavat düüsi, tuuleklaasi puhurit (1)
Kabiini lae tagumises osas on kaks käsitsi reguleeritavat tuuleklaasi puhurit (2)
Tööre iimis "AUTO" reguleeritakse
kliimaseadme õhuvoolu tugevust
mootori pöörlemissageduse kaudu.
Käsitsi saab õhuvoolu reguleerida
klahvi
kaudu (vt peatükk 5
"Õhuniisutajaga ventilaatori pöörlemissageduse reguleerimine käsitsi").
Reguleerige õhupuhurite lamellid nii,
et kabiini aknad ei muutuks uduseks.
5.17 Raadio paigaldamine
Laekonsoolis on olemas ISO süvend raadio jaoks (1).
Ühendamist puudutavad andmed leiate lülitusplaanist
peatükis Hooldus - Elektriosa.
1
Telefonid ja raadioseadmed, mis ei
ole ühendatud välisantenniga, võivad
põhjustada rikkeid sõidukielektroonika töös ja seega ohustada masina
töökindlust.
BX100103_2
V-17
Juhikabiin ja astmed
5.18 Astmed
Hoidke redel ja astmed pidevalt
puhtana. Eemaldage mustus enne töö
alustamist.
5.18.1 Pääs radiaatoriruumi
Vasak masinapool
• Avage luuk (1).
1
Parem masinapool
•
•
Lükake luuk (1) üles.
Avage tööriistakasti riivistus (3) ja laske
katteluuk (2) alla.
BX500068_1
5
4
6
BX500069_2
V-18
Juhikabiin ja astmed
5.18.2 Pääs mootoriruumi
•
•
Avage tagaluuk (1).
Laske redel (2) alla.
1
2
BX850930
5.18.3 Turvalukustusega luugid
Luukide avamine
• Luukide sulgureid (1) saab avada lihtvõtme või
kuuskantvõtmega (NW13) või kruvikeerajaga (2).
Avage luuk käepidemest (3) hoides.
3
1
Luugi sulgemine
• Sulgege luuk lihtsalt kinni lükates (ilma tööriistata).
2
BX100480
5.19 Valvekaamera monitori (lisavarustus) reguleerimine
•
Reguleerige käsitsi valvekaamera monitor (1) nii,
et liikumistee ning külgmine ja tagumine tööpiirkond oleksid täielikult nähtavad.
1
BX851058
V-19
Juhikabiin ja astmed
V-20
Valgustus
6
Valgustus
6.1 Suunatuli, ohutuled ja pidurituli
Maanteesõidul andke suuna vahetamisest suunatuledega märku.
1
3
3
2
2
1
4
Suunatule sisselülitamine
•
Näidake rooli küljes oleva suunanäitajaga suunda,
suunatuled (1, 2, 3) hakkavad vastaval küljel vilkuma (paremal/vasakul).
BX851064
Pidurituli
Pidurituled (4) süttivad, kui:
• sisselülitatud süütega vajutatakse pidurit
• pidurdamisel käsipiduri kaudu
Ohutuled
Kui ohutuled on sisse lülitatud, vilguvad kõik suunatuled (1, 2, 3) samaaegselt.
Ohutulede sisselülitamine
Ohutulede lüliti (1) asub laekonsooli lülitigrupis.
•
Vajutage kipplülitit (1). Punane kontrolltuli lülitis (1)
vilgub.
1
BX200096_2
VI-1
Valgustus
6.2 Gabariidituli
Gabariiditulede sisselülitamine
Gabariiditulede ja lähitulede kipplüliti (1) asub laekonsooli lülitigrupis.
1
Sellel on kolm asendit:
I
II
III
•
-
väljas
gabariidituli
lähituli
Lülitage kipplüliti (1) keskmisse asendisse (II).
BX850662
Sisselülitatud gabariiditulede korral põlevad:
1
-
BX500400_3
eesmised ääretulelaternad.
Olenevalt veosilla rehvide suurusest
põlevad täiendavalt lisatud ääretulelaternad platvormi mõlemal küljel (1a).
1
1a
BX851059
2
3
2
-
tagumised ääretulelaternad
3
-
külgmised ääretulelaternad
BX850878_2
VI-2
Valgustus
4 -ääretulelatern, ülal
4
BX850877
6.3 Lähituli
Lähitulede sisselülitamine
1
Gabariiditulede ja lähitulede kipplüliti (1) asub laekonsooli lülitigrupis.
Sellel on kolm asendit:
I
II
III
-
väljas
gabariidituli
lähituli
Lähituled saab sisse lülitada ainult
siis, kui süüde on sisse lülitatud.
•
BX200093_3
Lülitage kipplüliti (1) kolmandasse asendisse (III).
Lisaks gabariidituledele süttivad:
1
-
Esituled
2
-
tagatuled
3
-
numbrimärgi valgustus
1
BX850879_1
3
2
BX750034_1
VI-3
Valgustus
6.4 Töötuled
Töötulede sisselülitamine
1
Töötulede kipplülitid (1, 2, 3) asuvad laekonsooli
lülitigrupis.
1
-
eesmised töötuled I
2
-
kabiinikatuse ja väljutustoru töötuled
3
-
eesmised töötuled II
4
-
tagumised töötuled
5 -
2
3
5
4
BX200094_2
Väljutustoru töötuli
1
1
Eesmisi töötulesid I saab käsitsi reguleerida.
1
-
eesmised töötuled I
BX850880_1
2
-
kabiinikatuse ja väljutustoru töötuled
2
BX850883_1
3
-
eesmised töötuled II
3
BX850884_1
VI-4
Valgustus
4 -
tagumised töötuled
4
BX850885_1
5
-
Väljutustoru töötuli
5
BX850881_1
6
-
parempoolne ja vasakpoolne tagarattavalgustus
6
BX850882_1
VI-5
Valgustus
6.5 Vilkurid
Mõnedes maades on vilkurite sisselülitamine maanteesõidul kohustuslik.
Vilkurite sisselülitamine
Vilkurite lüliti (1) asub laekonsooli lülitigrupis.
•
Vajutage kipplülitit (1). Oranþ kontrolltuli lülitis (1)
vilgub.
1
1
-
BX850886_1
vilkurid
1
BX200412_2
6.6 Tagurdustuli
Tagurduslaternad põlevad tagurpidisõidul, samaaegselt kõlab akustiline hoiatussignaal.
1
VI-6
BX850887
Valgustus
6.7 Salongi sisevalgusti
1
6
8
6
3
4
2
7
5
BM 500 0146
Salongi sisevalgusti (1) ja punktvalgusti (2)
asuvad kabiini laes.
Ülevaade:
3 = salongivalgusti (1) sisse- / väljalülitus
4 = punktvalgusti (2) sisse- / väljalülitus
Märkus – väljalülituse viivitus
Pärast süüteastme II väljalülitamist
põleb salongi sisevalgusti veel
mõne aja vastavalt aegreleel (5)
seadistatud ajale.
6.8 Multifunktsionaalse hoova valgustus
Multifunktsionaalse hoova valgustus (1) asub kabiini
laes ja on mõeldud multifunktsionaalse hoova valgustamiseks.
Valgustuse kipplülitil (2) on kolm asendit:
1
I- 30% heledust
II – Väljas
III – 100% heledust
2
BX851053
VI-7
Valgustus
VI-8
Kasutuselevõtmine
7
Kasutuselevõtmine
HOIATUS
Surmaoht kindlustamata masina veeremahakkamisel!
Masina seismajätmisel tuleb rakendada kõik abinõud masina veeremahakkamise takistamiseks.
• Seisupidur peab olema peale tõmmatud.
• Veoülekande vabastuslüliti seadke asendisse "väljas".
• Lülitage mootor välja ja eemaldage süütevõti.
• Kindlustage masin veeremahakkamise vastu tõkiskingade abil.
• Katkestage vooluring aku pealülitiga.
7.1 Igapäevane ülevaatus
Masina igapäevane ülevaatus suurendab kindlustunnet ja pikendab masina eluiga märgatavalt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Eemaldage mustusesade mootori- ja masinaruumist.
Enne kasutuselevõttu määrige masinat põhjalikult.
Kontrollige kaitseseadmeid ning vajadusel vahetage välja.
Kontrollige kütusetaset.
Kontrollige kas kruvid on tugevalt kinni.
Kontrollige jahutusvedeliku taset.
Puhastage mootoriruum, filtersõel ja radiaator, õlijahuti ja laadimise õhkjahuti.
Kontrollige visuaalselt, et rehvidel ei oleks sisselõikeid ja murdekohti.
Kontrollige rehvirõhku.
Viige läbi kontrolltulede test.
Viige läbi valgustuse test.
Täpsemat teavet tööde läbiviimise kohta palume vaadata peatükkidest "Kasutamine" ja "Hooldus".
VII-1
Kasutuselevõtmine
7.1.1 Mustusesade mootori- ja masinaruumis
HOIATUS! – Suruõhuga puhastamine!
Tekkiv võimalik mõju: Nägemise
kaotus!
• Hoidke inimesed tööpiirkonnast
eemal.
• Suruõhuga puhastades kandke vastavat tööriietust (nt silmakaitset).
Tolmu, õli, heina ja aganate segu
mootoriruumis võib olla süttimise
allikaks ning toob kaasa suurenenud
tuleohu.
•
•
•
Hoidke mootor ja mootoriruum (1) alati puhtana.
Määrdunud kohti puhastage suruõhu abil.
Pühkige ära õliplekid.
1
BX850888
•
•
Hoidke jahuti sõel (1) ja õhufiltri kate (2) alati
puhtana.
Määrdunud kohti puhastage suruõhu abil.
1
2
BX850889
Suruõhuotsik (1) ja suruõhupüstol (2) asuvad masinaruumis.
2
1
BX850891
VII-2
Kasutuselevõtmine
7.1.2 Mootori õlitaseme kontroll
Jätke masin seisma tasasel pinnal, kontrollige õlitaset
umbes 5 minutit peale mootori seiskamist.
•
•
•
Võtke õlimõõtevarras (1) välja.
Puhastage õlimõõtevarras (1) ebemevaba lapiga ja
lükake täielikult sisse.
Võtke õlimõõtevarras (1) uuesti välja.
1
max.
Õlitase peab olema min ja max tähise vahel.
•
min.
Vajaduse korral valage mootoriõli juurde (vaata
peatükk Hooldus - Mootor).
BX100800_3
7.1.3 Hüdraulika õlitaseme kontroll
•
Langetage tõsteseade ja seisake mootor.
•
Kontrollige hüdraulika õlitaset hüdroõli paagi (1)
vaateklaasi (2) järgi.
2
1
Hüdroõli peab vaateklaasis (2) nähtav olema.
•
Vajaduse korral valage hüdroõli juurde (vaata peatükk Hooldus - Hüdraulika).
7.1.4 Mootori jahutusvedeliku taseme
kontrollimine
BX500055_1
Kontrollimine:
• Kontrollige jahutusvedeliku taset paisupaagis (1)
läbi kontrollsilma (2).
Jahutusvedeliku tase peab ulatuma kuni kontrollsilma (2) keskkohani.
Kuumade vedelike või masinaosadega kokkupuutel tekib põletusoht
• Kandke sobivat kaitseriietust
• Laske vedelikel või masinaosadel
jahtuda
Jahutusvedeliku lisamine:
• Keerake paisupaagi (1) kattekorki (3) kuni esimese
takistuseni ja laske jääksurve välja.
3
2
1
BX850892
Töösoojasse mootorisse ärge valage
külma jahutusvedelikku. Masina kahjustuste vältimiseks laske diiselmootoril enne jahutusvedeliku lisamist
maha jahtuda.
•
•
Võtke kattekork (3) maha ja valage mootori jahutusvedelikku juurde kuni kontrollsilma (2) keskkohani
Pange kattekork (3) jälle peale
VII-3
Kasutuselevõtmine
7.1.5 Keskmäärdesüsteemi kontrollimine
•
max
Kontrollige visuaalselt määrdetaset määrdeanumas
(1).
1
Määrdeaine tase peab olema ülalpool min märki.
• Vajaduse korral lisage määrdeainet juurde (vaata
peatükk Hooldus - Keskmäärdesüsteem).
min
7.1.6 Rehvid
•
•
Kontrollige iga päev, et rehvidel (1) ei oleks kahjustusi, pragusid ja et rehvirõhk ei oleks silmnähtavalt liiga madal.
Vähemalt 1 kord nädalas mõõtke rehvirõhku täpselt töötava mõõteseadmega.
Rehvirõhu andmeid vaata peatükk Hooldus - Rehvid.
Rehvirõhu andmed kehtivad külmade rehvide kohta.
• Vajaduse korral korrigeerige rehvirõhku.
BX101960_1
1
7.1.7 Valgustusfunktsioon
•
1
Kontrollige enne igat sõitu, kas valgustus on töökorras.
BX850893
7.1.8 Jalgpiduri kontrollimine
Oht!
Eluohtlikud või muud vigastused või
masina kahjustused.
• Pidurisüsteemi seadistus- ja remonttöid võivad läbi viia ainult
volitatud töökojad või piduritele
spetsialiseerunud tunnustatud
töökojad.
•
•
1
Iga sõidu eel kontrollige pidurite tööd.
Jalgpidur (1) peab hakkama mõjuma pedaalitee
esimese kolmandiku järel.
Vajutage piduripedaal täiesti alla ja võtke masinaga
kohalt max pöördemomendiga.
Kui masinaga on võimalik kohalt võtta, siis ei ole
mitmekettalise piduri laitmatu toimimine enam
tagatud. Lõpetage masinaga töötamine ja võtke
ühendust KRONE klienditeenindusega.
BX100111_2
I
UPM
1080
0
7.1.9 Kütusetase
20
40
60
80
100
2
50
67°C
25
Kui mootori andmete infoväljal ilmub sümbol
siis tuleb viivitamatult kütust lisada.
VII-4
3
4
5
6
7
8
0
V
R
•
IV
1
75
Kontrollige kütusetaset (2) Info-Centeri displei järgi,
süüde peab olema sisselülitatud.
2
III
100
•
1
(2),
A
B
C
D
BX500163
Kasutuselevõtmine
7.1.10 Peegli ja monitori reguleerimine
valvekaamera järgi (lisavarustus)
•
Enne sõidu või töö alustamist tuleb sise- ja välispeeglid ning monitor reguleerida valvekaamera
järgi, nii et liikumistee ning külgmine ja tagumine
tööpiirkond oleks täielikult nähtav (peeglite reguleerimist vt peatükk 5 "Juhikabiin").
7.2 Kütusesüsteem
7.2.1 Kütus
Ettevaatust kütusega ümberkäimisel.
Lisage kütust ainult lahtise taeva all
ja seisva mootoriga. Suitsetamine
keelatud.
Kütuse kvaliteet ja puhtus on mootori pika eluea ja
ühtlaselt hea võimsuse tagamisel määrava tähtsusega.
Pöörake tähelepanu kasutusjuhendi
Mootor peatükkides Tööained (MAN)
ja Tööainete eeskirjad (MAN) leiduvatele andmetele.
Temperatuuridel alla 10 °C (50 °F) kasutage alati
talikütust.
1
7.2.2 Tankimine
•
•
•
•
•
•
Seisake mootor.
Puhastage täitetoru (1) ümbrus rohust ja tolmust.
Tankige ainult puhast kütust, vajaduse korral
filtreerige seda enne sissevalamist.
Kütusepaagi mahutavus on umbes 960 l.
Peale tankimist sulgege paak tihedalt.
Kõrvaldage mahaloksunud kütus.
BX200770
Täitke kütusepaak uuesti iga päev
peale töö lõpetamist, see aitab vältida
paagis kondensaatvee teket ja pakase
korral külmumist.
7.2.3 Kütusesüsteemi ventileerimine
Peale pikemat seismist tuleb kütusesüsteemi ventileerida.
Lähemat infot selle kohta leiate kasutusjuhendist Mootor, peatükk Hooldus (MAN).
VII-5
Kasutuselevõtmine
7.3 Mootori töö
7.3.1 Mootori sissesõitmine
Mootori juures tootja poolt autoriseerimata muudatuste tegemine toob
kaasa garantiiõiguste kustumise.
Mootor on normaalseteks töötingimusteks kohe töövalmis; esimese 100 töötunni jooksul palutakse olla
siiski eriliselt ettevaatlik.
Pange tähele järgnevaid juhiseid:
•
Kui Info-Centeri displeil ilmub üks järgnevaist veateadetest ja samaaegselt kõlab helisignaal, jätke
mootor kohe seisma ja kõrvaldage rike
(vt ka Lisa A - Veateated).
-
Mootoririke!
-
Diiselmootori õlisurve!
-
Diiselmootori õlitase!
-
Jahutusvedeliku temperatuur!
-
Jahutusvedeliku tase!
•
Kontrollige mootori õlitaset regulaarsete ajavahemike järel (vt ptk 7.1.2 Mootor Õlitaseme kontroll); jälgige lekkekohti.
•
Olge eriti tähelepanelik ja valvas, kuni tekib vajalik
oskus tunnetada ja kuulata mootori ja tööreþiimi
hääli.
•
Esimese 20 töötunni jooksul vältige mootori suurt
koormust või üle 5 min kestvat tühijooksu.
7.3.2 Enne mootori käivitamist
Enne diiselmootori käivitamist veenduge, et ohupiirkonnas ei oleks lapsi/
täiskasvanuid ega esemeid.
Hoiatuseks kasutage helisignaali.
Mürgituse oht!
Ärge kunagi laske mootoril töötada
suletud ruumides ilma ventilatsiooniseadmeta.
Tagage piisav õhuvahetus.
Heitgaaside sissehingamine võib
põhjustada surma.
VII-6
Pikema seisuaja järel mootorit käivitades veenduge enne, et etteandeseadmes või hekseldiagregaadis ei ole
lahtisi osasid.
Mootorit võib käivitada ainult juhiistmelt.
Kasutuselevõtmine
Masina käivitamiseks peavad olema täidetud järgnevad tingimused:
• Aku pealüliti peab olema asendis "I" (suletud).
• Seisupidur peab olema peale tõmmatud. Seisupiduri staatuse kontrollimine displeil:
Seisupidur on peale tõmmatud, kui displeil ilmub
•
1
sümbol
(vt peatükki Juhtimiselemendid).
Vabastuslüliti "Veoülekanne" peab olema asendis I
(väljas) (vt peatükki Juhtimiselemendid).
BX851017_1
7.3.3 Mootori käivitamine
Keerake süütevõti (1) asendisse III. Käivitage starterit mitte liiga lühidalt, kuid siiski mitte üle 20 sekundi. Laske süütevõti (1) lahti kohe peale mootori
käivitumist.
5
3
STOP
2
1
III
•
4
I
•
Keerake süütevõti (1) päripäeva asendisse I, elektroonika vooluring lülitatakse sisse.
- Kontrolltuli Laadimine (3) süttib. Mootori käivitumise järel peab ta kustuma.
- Kontrolltuli Mootori õlisurve (4) süttib umbes 2
sekundiks.
- Kontrolltuli Jahutusvedeliku temperatuur (5)
süttib umbes 2 sekundiks.
Keerake süütevõti (1) päripäeva asendisse II, süüde lülitatakse sisse.
II
•
BX500012_4
Kui mootor ei hakka tööle 20 sek
jooksul, oodake vähemalt 2 minutit
kuni järgmise käivituseni.
Mootori käivitumise järel süttib korraks kontrolltuli
Mootoririke (4).
• Kontrollige, kas see kontrolltuli kustub.
• Kui mitte, siis jätke mootor kohe seisma ja kõrvaldage rike.
Kui süütevõti (1) keerati tagasi asendisse I enne mootori käivitumist, oodake uue käivitusega kuni mootor
on seisma jäänud.
Pardaarvuti viib läbi sisemise süsteemikontrolli, Info-Centeri displeil ilmub põhipilt.
VII-7
Kasutuselevõtmine
7.3.4 Käivitamine madalatel temperatuuridel
Külmal aastaajal laske mootoril peale käivitumist mõned minutid alumisel pöörlemissagedusel tühjalt käia.
Võimaluse korral kasutage talikütust.
7.3.5 Käivitamine abiakuga
Külmades kasutustingimustes rakendage vajaduse
korral täiendavalt veel ühtee 12 V akutakudega paralleelselt.
Eralduv akugaas on ülimalt plahvatusohtlik. Vältige aku lähedal sädemeid ja lahtist leeki.
Ühendage aku alati õigete poolustega, massijuhe aku miinuspoolega ja
starterijuhe plusspoolega.
Ärge ühendage akut kunagi järjestikku, vastasel korral võivad tekkida
ülepinged, mis kahjustavad elektroonikat.
Õige polaarsuse eiramine aku ja vahelduvvoolu generaatori vahel põhjustab
elektriseadmestikus suuri rikkeid.
Ühendage alati enne plusspoolus ja
seejärel miinuspoolus.
7.3.6 Mootori väljasuretamine
Kui mootor sureb töösoojalt välja, siis
käivitage see kohe jälle uuesti, et vältida olulise funktsiooniga detailides
liigse soojuse kuhjumist.
Enne seiskamist laske mootoril ilma
koormuseta 1-2 minutit alumises tühijooksu piires töötada, et kõik tähtsad
mootoriosad saaksid jahtuda.
14a
7.3.7 Mootori seiskamine
•
•
•
BX850964
Enne seiskamist laske mootoril ilma koormuseta
1-2 minutit alumise tühikäigu piires töötada, et kõik
tähtsad mootoriosad saaksid jahtuda.
Vajutage nuppu (14a). Langetage etteandeseade
täielikult maapinnale.
Keerake süütevõti (1) vastupäeva asendisse
STOP
Enne juhikabiinist lahkumist võtke
süütevõti (1) alati välja. Seisupidur
rakendub automaatselt.
STOP
.
I
II
1
III
BX851078
VII-8
Kasutuselevõtmine
7.4 Sõidureþiim
Oht! - Maanteel sõitmine, kaasasõitmine, sõidustiil
Tekkiv võimalik mõju: Eluohtlikud või muud vigastused või masina kahjustused
• Avalikel teedel sõitmisel tuleb järgida kehtivaid liikluseeskirju (valgustus, märgistus).
Õhuliinidest piisava vahekauguse tagamiseks ei tohi masina kogukõrgus ületada 4 m (13 jalga).
Astmetel ega platvormil ei tohi kaasa sõita.
Ärge kunagi sõitke pealetõmmatud seisupiduriga.
Kohandage alati masina sõidukiirust nii maanteel kui põllul olemasolevate tingimustega.
Mäest alla sõites, kallakutel või takistuste puhul kohandage oma sõidustiili ümbritsevatele oludele.
Kurvis sõites jälgige masina väljapööramist.
7.4.1 Sõidureþiimi puudutav üldinfo
Hekseldi sõidureþiimil pöörake tähelepanu järgnevatele juhistele:
•
•
•
Hekseldiga sõitmine nõuab masina tagaosa võnkumise tõttu teatud kohanemist.
Sõiduviis maanteel ja põllureþiimil erinevad üksteisest.
Kui Info-Center edastab veateate, tuleb kohe peatuda ja rike kõrvaldada.
Kui see ei ole võimalik, informeerige sellest Krone
klienditeenindust või oma Krone edasimüüjat.
Sõiduomadused
Hekseldi sõiduomadusi mõjutavad nii sõidutee kui
küljesolev etteandeseade.
Seetõtu tuleb sõiduviisi kohandada vastavate maastiku- ja pinnaoludega.
Erilist ettevaatust nõuab kallakutel töötamine ja pööramine!
7.4.2 Rooliseade
Hekseldit on hüdraulilise rooliseadme abil kerge tagasillaga juhtida.
Ettevaatust maanteel sõitmisel ja
kitsastel kurvidel; hekseldi pöördub
väljapoole!
Juhtimisjõud avarii korral
Rooliseadme funktsioon jääb püsima ka mootori
seiskumisel. Selle kasutamine nõuab aga tunduvalt
rohkem jõudu.
BX000025
VII-9
Kasutuselevõtmine
7.4.3 Mootori käivitamine
Üksikasju selle kohta vt peatükis 7 "Mootori käivitamine".
7.4.4 Tööreþiim Maantee/põld
Tööreþiim Maanteesõit
•
1
1
Viige tõsteseade transpordiasendisse.
Vabastuslüliti Maantee/põld (1) peab
maanteesõidul olema asendis I.
Sellega on tagatud, et aktiveeritud on
vaid sõiduajam, rooliseade ja pidurid.
Tööreþiim Põld
•
I
II
BX750C-0004
Lülitage vabastuslüliti Maantee/põld asendisse II.
7.4.5 Sõiduajami sisselülitamine
Sõiduajami vabastuslüliti vajutamisel
ei tohi masina vahetus ohualas viibida ühtegi isikut!
•
II
1
Lülitage sõiduajami vabastuslüliti (1) asendisse II.
7.4.6 Seisupiduri vabastamine
Oht vähenenud pidurivõimsuse tõttu!
Pikem sõitmine pealetõmmatud seisupiduriga põhjustab piduri ülekuumenemist.
I
BX850943
1
Seisupidur rakendub automaatselt:
• süüte väljalülitamisel,
• kui masin seisab ja juht lahkub juhiistmelt.
•
Selleks, et masina uue käivitamise järel seisupidur
vabastada, rakendage esialgu jalgpidurit, seejärel
seisupiduri (1) lülitit.
BX750C-0006
Seisupiduri staatuse kontrollimine
displeil:
Seisupidur on pealetõmmatud, kui
displeil ilmub sümbol
VII-10
Kasutuselevõtmine
7.4.7 Sõidupidur
Kui sõidupidurit rakendatakse maanteereziimil, aeglustub hüdrostaat automaatselt.
7.4.8 Kiirendusfunktsiooni reguleerimine
Multifunktsionaalsel hooval (1) asuva kiirendusfunktsiooni valikulülitiga (2) on võimalik ka sõidu ajal valida
nelja erineva kiirendusastme vahel.
Ka MFH (1) juures midagi muutmata, sõites samas
suunas ja mootori samasugusel pöörlemissagedusel
suureneb sõidukiirus I kiirendusastmel kõige aeglasemalt ja IV kiirendusastmel kõige kiiremini.
•
1
2
Lülitage valikulülitiga sisse (2) soovitud kiirendusaste.
BX100801_1
7.4.9 Edasisuunas sõitmine
Kohandage hekseldi sõidukiirust alati
nii maanteel kui põllul olemasolevate
tingimustega.
0
1
2
Paigalseisust edasisuunas sõitmahakkamine
Mootori käivitamise ja sõiduajami vabastamise järel
on käigukast sõiduvalmis.
•
•
•
•
Vajutage sõiduajami aktiveerimisklahvile (2) ja
hoidke seda vajutatult.
Lükake MFH (1) ettepoole, hekseldi hakkab edasisuunas liikuma ja kiirendab.
Kui lasete MFH (1) lahti, pöördub ta automaatselt
keskasendisse (0) tagasi; kiirus jääb konstantseks.
Kui tõmbate MFH (1) sõidu ajal tahapoole, siis hekseldi liikumine aeglustab. Ta pidurdub, kuni jääb
seisma.
BX100802_1
VII-11
Kasutuselevõtmine
7.4.10
Tagasisuunas sõitmine
Tagasisuunas sõitmisel kostab akustiline hoiatussignaal.
0
Paigalseisust tagasisuunas sõitmahakkamine
1
Mootori käivitamise ja sõiduajami vabastamise järel
on käigukast sõiduvalmis.
2
•
•
•
•
Vajutage sõiduajami aktiveerimisklahvile (2) ja
hoidke seda vajutatult.
Tõmmake MFH (1) tahapoole, hekseldi hakkab
tagasisuunas liikuma ja kiirendab.
Kui lasete MFH (1) lahti, pöördub ta automaatselt
keskasendisse (0) tagasi; kiirus jääb konstantseks.
Kui tõmbate MFH (1) sõidu ajal tahapoole, siis hekseldi liikumine aeglustab. Ta pidurdub, kuni jääb
seisma.
7.4.11
BX100802_1
Kiirstopp
Kiirstopi aktiveerimine
•
Lükake MFH (1) sõidu ajal vasakule.
1
Hekseldi aeglustab, kuni jääb seisma.
7.4.12
Sõidusuuna kiire muutmine (kiirreverseerimine)
Kiirreverseerimine on võimalik ainult
põllureþiimil.
Kiirreverseerimise aktiveerimine
•
BX850035_1
1
2
Sõidu ajal vajutage sõiduajami aktiveerimisklahvile
(2) ja hoidke seda vajutatult. Lükake MFH (1) vasakule ja tagasi keskasendisse.
Hekseldi aeglustab, kuni jääb seisma ning kiirendab
vastassuunas kuni umbes 70%-ni senisest sõidukiirusest.
VII-12
BX850036_1
Kasutuselevõtmine
7.4.13
Tempomaat
Tempomaati saab aktiveerida ainult edasisuunalisel liikumisel. Tempomaadi aktiveerimisel kiirendatakse või
aeglustatakse hekseldit seadistatud kiirendusastmega
kuni tempomaatreþiimi jaoks salvestatud kiiruseni.
1
2
Tempomaatreþiimi kiiruse salvestamine
Kiirus salvestatakse selle reþiimi kohta (Maantee/
põld), millel masin parajasti asub.
On võimalik salvestada kiirus ka mõlema reþiimi, nii
maantee kui ka põllu kohta.
•
•
BX850037_1
Kiirendage hekseldit kuni soovitud kiiruseni.
Vajutage sõidu ajal sõiduajami (2) aktiveerimisklahvi ja hoidke vajutatult, Lükake MFH (1) paremale ja
tagasi keskasendisse.
I
Momendil kehtiv kiirus salvestatakse.
Info-Centeri displeil sõiduajami andmete infoväljal
kuvatakse salvestatud kiirus (1),
II
IV
V
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX850802
Tempomaadi aktiveerimine
•
Lükake MFH sõidu ajal ilma aktiveerimisklahvita
(1) paremale.
Sõitmine jätkub salvestatud kiirusel, Info-Centeri displeil
ilmub sümbol
aktiivne.
, mis tähendab, et Tempomaat on
2
BX850038_1
Tempomaadi deaktiveerimine
•
Tempomaadi deaktiveerimine toimub MFH abil
juhtimise ülevõtmisega, sõidupiduri vajutamisega
ja sõiduajami väljalülitamisega.
Kui vahetatakse reþiimi liiki "Maantee/põld", siis vahetub näit vastava reþiimi kohta salvestatud väärtuse
peale (põllu- või maanteekiirus).
VII-13
Kasutuselevõtmine
7.4.14
Constant Power piirkoormuse reguleerimise seade (lisavarustus)
Piirkoormuse reguleerimine on mõeldud sõiduajami
automaatseks kiirendamiseks või aeglustamiseks, et
tagada diiselmootori ligikaudu konstantne pöörlemissagedus.
Kui piirkoormuse reguleerimise seade on deaktiveeritud parameetriga 33685, siis ei kuvata.ka terminalis
menüüd "Piirkoormuse reguleerimise seadistused".
Piirkoormuse reguleerimise seadme aktiveerimine
Piirkoormuse reguleerimine on võimalik ainult põllureþiimil (vt ptk Tööreþiim Maantee/põld).
•
Tehke käsipiduriga (1) 2 lühikest sammu paremale,
sellega aktiveeritakse "ConstantPower" piirkoormuse reguleerimise seade.
2
BX850038_1
•
Roheline sümbol
(1) displeil annab märku,
et piirkoormuse reguleerimise seade on aktiivne
ning sõidukiirus kohandatakse automaatselt mootori koormuse säästmisega.
Piirkoormuse reguleerimise seadme deaktiveerimine
1
2
3
4
5
6
7
8
Piirkoormuse reguleerimise seade deaktiveeritakse
järgnevate tegevuste kaudu:
A
•
•
•
•
rakendage käsipidur (kiirendamine/aeglustamine)
lülitage sõiduajami vabastus välja
lülitage vabastuslüliti Maantee/põld maanteesõidule
vajutage piduripedaali
VII-14
B
C
D
BX500604_2
Kasutuselevõtmine
7.4.15
Autopiloot
Autopiloot on kasututav ainult tööreþiimis Maisiheeder koos paigaldatud
maisiheedriga EasyCollect ja autopiloodivarustusega (lisavarustus).
Erilised ohutusjuhised
Autopilooti on lubatud kasutada
ainult selleks määratud otstarbel.
Põhimõtteliselt võib seda kasutada
ainult vabal põllusihil, eemal avalikest
või poolavalikest teedest ja õuealadest ning inimesi mitte ohustades,
järgnevatel kasutuseesmärkidel:
•
Automaatne hekseldi juhtimine
kui on tegemist varstaimedega.
Enne autopiloodi kasutuselevõtmist
tuleb üle vaadata kontrollitavate ohutusseadiste töökindlus ja visuaalselt
kontrollida kõikide sõlmede korrasolekut.
Selleks peab kasutaja toimima järgnevalt:
• Kontrollige, kas autopiloot lülitub
välja:
rooli järsu liigutamise ja juhiistmelt
lahkumise järel (istmelüliti kontakti
kaudu)
• Reaanduri, rooli pöördenurga
seadme, nähtavate voolikute ning
elektrijuhtmestiku nõuetekohase
seisukorra kontroll - st puuduvad
mehhaanilised kahjustused ja lekked.
Autopiloodi töö ajal ei tohi hekseldist
50 m raadiuses viibida ühtegi isikut.
Hekseldi juhikabiinist lahkumine autopiloodi töötamise ajal ei ole lubatud.
Autopiloodi töötamise ajal peab
juht regulaarselt kontrollima tööraja
piiri ning sõiduriba, et ettejuhtuvate
takistuste või tööraja piiri muutumisel
hekseldi käsijuhtimine kohe üle võtta.
Pärast autopiloodi kasutamist ja enne
põllult lahkumist tuleb autopiloot alati
konsoolil oleva autopiloodi vabastuslüliti kaudu välja lülitada.
Keelatud on ohutuse seisukohast
oluliste autopiloodi elementidega
manipuleerida ja/või teha muudatusi
hüdrauliliste, elektriliste või elektrooniliste komponentide juures.
Autopilooti võivad paigaldada ainult
volitatud remonditöökojad.
Autopiloodi aktiveerimise eeltingimused:
•
•
•
•
•
•
Mootor töötab
Juhiiste peab olema hõivatud.
Vabastuslüliti Maantee/põld peab olema põllureþiimi asendis.
Vabastuslüliti Sõiduajam peab olema sisse lüllitatud.
Vabastuslüliti Autopiloot (1) peab olema asendis II.
Masin peab seisma tasasel pinnal
II
1
I
BX750C-0007
VII-15
Kasutuselevõtmine
Hekseldamine peaks eelistatavalt toimuma reaanduri
reþiimil vasemal või paremal.
Põllul on võimalik sõita järgnevatel reþiimidel:
• mõlemad reaandurid
• reaandur automaatne
• reaandur peegelvaates automaatne
1
Reaanduri reþiimi seadistamine (vt ka ptk 4.6.3.6)
Autopiloodi aktiveerimine
•
•
•
Sõitke hekseldiga taimeridade juurde nendega
paralleelselt, umbes 1 meetri järel võib autopiloodi
aktiveerida.
Aktiveerige autopiloot vajutades nupule (1).
Info-Centeri displeil ilmub viimati sisestatud sümbol
BX850039_1
Autopiloot võtab nüüd piki taimerida hekseldi juhtimise
üle maisiheedri juures valitud reaanduriga. Maisipõllul
esinevate väikeste tühimike korral tagab autopiloot
hekseldi otseliikumise.
1
2
Autopiloodi deaktivieerimine
3
4
•
5
6
7
8
Rooli järsul liigutamisel autopiloot deaktiveeritakse.
Autopiloot deaktiveeritakse ka automaatselt, kui:
•
lahkutakse juhiistmelt (istmelüliti kontakti kaudu)
•
vajutatakse uuesti nuppu Autopiloot (1).
•
lülitatakse välja vabastuslüliti Autopiloot.
•
lülitatakse välja vabastuslüliti Sõiduajam.
•
lülitatakse vabastuslüliti Maantee/põld maanteereþiimile.
•
vajutatakse ühte kahest kiirseiskamislülitist.
•
autopiloodi süsteemikomponentidel on rike.
Autopiloodi deaktiveerimise järel võtke üle hekseldi juhtimine rooliga.
Autopiloodi deaktiveerimisest annab
märku hoiatussignaal.
VII-16
A
B
C
D
BX850942
Kasutuselevõtmine
7.4.16
Traction Control/Libistuse kontroll
• Lülitit TC (2) korduvalt vajutades saab libistuse kontrolli välja või sisse lülitada.
Libistuse kontrolli olek kuvatakse displeil (vt infovälja
Veoülekande andmed (III) peatükis Põhipilt)
7.4.17
2
Libistuse kontrolli tundlikkuse ümberlülitamine
Lülitiga TC I/II (3) reguleeritakse libistuse kontrolli tundlikkust. On kaks tundlikkuse astet (aste II hein / aste I
mais).
• Lülitit TC I/II (3) korduvalt vajutades saab vahetada
tundlikkuse astmeid.
Libistuse kontrolli tundlikkuse olek kuvatakse displeil (vt
infovälja Veoülekande andmed (III) peatükis Põhipilt).
7.4.18
BX850859
3
Hüdrostaatiline süsteem
Vältige hüdrostaatilise süsteemi ülekuumenemist!
Hüdrostaatilise süsteemi ülekuumenemisel kõlab akustiline hoiatussignaal. Jätke mootor seisma ning tehke
kindlaks ülekuumenemise põhjus.
Maanteesõidul väheneb sõidukiirus automaatselt maksimaalselt ca 25 km/h peale.
7.4.19
BX850860
Pukseerimine
Surm või rasked vigastused.
Tugevad masinakahjustused.
• Pukseerige masinat ainult juhul, kui
see on vältimatu.
• Pukseerige masin ohualast välja.
Ärge kunagi pukseerige pikka vahemaad.
• Arvestage sellega, et väljalülitatud
mootori korral on juhtimine raskendatud.
• Pukseerige masinat ainult masinale
paigaldatud veostange kaudu.
• Pukseerimise kiirus võib olla maksimaalselt 0,5 km/h.
• Arvestage sellega, et väljalülitatud
mootori korral on pidurdusfunktsioon piiratud või puudub üldse.
• Lülitage süüde sisse, et suunatuli
(ohutuled) ja pidurituled toimiksid.
• Lülitage vabastuslüliti Maantee/põld
maanteesõidu asendisse.
1
Pukseerimiseks valige kas haakeseade (1) või olenevalt paigaldatud etteandeseadmest sellele sobivad
esiküljel olevad kinnituspunktid.
BX500025_2
VII-17
Kasutuselevõtmine
Seisupiduri vabastamine käsitsi
Kui masinal puudub seisupiduri vabastamiseks vajalik
õlisurve, siis tuleb seisupidur vabastada käsitsi.
Eemaldage süütevõti, kindlustage
hekseldi juhusliku käivitamise ja veeremahakkamise vastu.
Tõkiskingade paigaldamine
• Paigutage tõkiskingad (1) alati nii paremale kui
vasakule esisilla veorataste ette või taha (olenevalt
maapinna kallakust).
• Tõkiskingad (1) tuleb alati nii seada, et hekseldi ei
saa veerema hakata.
• Tõmmake tõkiskingad (1) täielikult lahti ja seadke
nad tihedalt veorataste vastu.
1
BX100531
Ettevalmistamine
• Komplekt koosneb pumbahoovast ja ühendusvoolikust.
• Detailid on kinnitatud tööriistakasti pealmise kaane
all olevasse hoidikusse (2).
2
BX500639_2
•
•
•
Keerake pumba tühjendusklapp (2) kinni.
Paigaldage käsipumba külge nii pumbahoob kui
ühendusvoolik.
Käsipumpa kasutades täitke ühendusvoolik, kuni
voolikust hakkab tulema ilma õhumullideta õli.
2
1
BX750015_1
VII-18
Kasutuselevõtmine
Seisupiduri vabastamine
• Kruvige ühendusvoolik vabastuskoha (4) külge
(masina paremal poolel).
• Viige eralduskraani hoob (5) asendisse (II) (kinni)
ja käsipumbaga pumbates vabastage pidur
(kui pumpamisel on vaja rakendada märgatavalt
suuremat jõudu, siis kontrollige masinat liigutades,
kas pidur on vabastatud).
Peale pukseerimist
• Pidurdusfunktsiooni taastamiseks viige sulgekraan
(5) asendisse (I) (avatud).
• Laske süsteemis olev rõhk välja, selleks avage
käsipumba tühjendusklapp.
• Kruvige ühendusvoolik vabastuskoha (4) juurest
maha (masina paremal poolel).
• Pange kruviühendusele kaitsekate peale.
• Pange komplekt (käsihoob ja ühendusvoolik) tagasi tööriistakastis olevasse hoidikusse.
II
I
5
4
BX500643_3
Transportimine madalraam-poolhaagisel
Madalraam-poolhaagisel transportimiseks tuleb hekseldi reeglitekohaselt
kinnitada.
Veovahendite külge kinnitamiseks on masina telgedel
ette nähtud vastavad kinnituspunktid.
1 - kinnituspunkt vasakul ees
2 - kinnituspunkt paremal ees
3 - kinnituspunkt vasakul taga
4 - kinnituspunkt paremal taga
2
1
BX850894
3
4
BX850895
VII-19
Kasutuselevõtmine
7.4.20
Masina seismajätmine (parkimine)
OHT! – Masinast lahkumine ilma
kindlustamata Tagajärg: inimeste
surmavad või rasked vigastused või
masina rasked kahjustused.
•
Langetage etteandeseadmed maapinnale.
•
(vt peaLülitage sisse maanteel sõitmine
tükk 3 "Juhtimiselemendid").
Tõmmake seisupidur peale (vt peatükki 3 "Juhtimiselemendid").
•
•
•
•
•
Lülitage välja veoülekanne
"Juhtimiselemendid").
Seisake mootor.
Eemaldage süütevõti.
Pange kohale tõkiskingad.
VII-20
(vt peatükk 3
Kasutuselevõtmine
7.5 Töötamine etteandeseadmetega
Oht!
Tõsteseadme ettearvamatu liikumine etteandeseadme sisse- ja väljalükkamisel
Tagajärg: eluohtlik, inimeste vigastused.
Etteandeseadme sisse- ja väljalükkamisel ei tohi ükski inimene viibida tõsteseadme piirkonnas!
HOIATUS
Surmaoht, inimeste vigastused, kui tõsteseade hakkab etteandeseadme paigaldamisel ja
mahavõtmisel ootamatult liikuma.
• Etteandeseadme paigaldamisel ja mahavõtmisel tuleb olla eriti ettevaatlik. Järgige kasutusjuhendis nimetatud etteandeseadme andmeid.
• Etteandeseade tuleb paigaldada ja maha võtta tugeva aluspõhjaga tasasel pinnal; jälgige,
et seejuures oleks masinale külgedel piisavalt manööverdusruumi.
Paigaldada võib ainult selliseid etteandeseadmeid,
mille tüüp on tootja poolt kontrollitud ja kasutusse
lubatud.
Teistsuguste etteandeseadmete paigaldamine ja
kasutamine loetakse mittesihipäraseks kasutamiseks.
Sellest tulenevate kahjude korral tootja ei vastuta,
risk jääb täielikult kasutaja kanda.
Etteandeseadme kasutamise korral tuleb enne selle
töölerakendamist lugeda kaasasolevat kasutusjuhendit ja antud juhiseid järgida.
Olenevalt varustatusest on masinal
tootja poolt kaasas mitmesugused
etteandeseadmed.
Peatükis 7.6 on kirjeldatud vajalikke ettevalmistustöid masina juures
Corn-Conditioner (maisipurustaja)
kasutamiseks.
7.5.1 Adapterraami kohandamine
Ainult etteandeseadmete esmakordsel
paigaldamisel.
•
Mõõtke hekseldi pendelraamil telgede vahe "a"
kinnituskonksu (1) ja lukustushaagi (2) vahel.
1
a
2
BX20110001
VII-21
Kasutuselevõtmine
1
1
2
a
3
3
3
EFL000006
•
Kontrollige etteandeseadmel telgede vahet "a" adapterraami kinnituspoltide (1, 3) vahel ja vajaduse
korral kohandage seda pendelraami mõõtudega.
Tehke adapterraami seadistus paremal ja vasakul pool võrdselt.
•
•
Võtke lahti kruviühendused (2) ja nihutage pendelraami kinnitused (3) korrektsele vahekaugusele.
Keerake kruviühendused (2) kinni.
7.5.2 Pendelraam
3 4
I
II
6
2
2
1
2
•
•
•
•
•
Langetage hekseldi tõsteseade (1) täiesti alla
Seadke hekseldi tõsteseade (1) horisontaalasendisse
Lukustushaagid (2) peavad olema lahti, vajaduse
korral avage need lukustushoova (4) kaudu
Vedruriivi (3) vajutamisega vabastage riivistushoova (3) blokeering ja keerake hoob ülespoole
Tõsteseade (1) peab olema lukustatud, riivistuspolt
(6) peab olema asendis I (lukustatud).
VII-22
EFL000007
Kasutuselevõtmine
7.5.3 Etteandeseadme paigaldamine ja mahavõtmine
Igale etteandeseadmele antakse
kaasa eraldi kasutusjuhend, milles
kirjeldatakse detailselt kõiki olulisi
töösamme ja ohutuseeskirju.
7.5.3.1
Etteandeseadme paigaldamine
Etteandeseadme paigaldamist selgitatakse EasyFlow 300 näitel. Põhimõte on kõikidel KRONE
etteandeseadmetel sama.
HOIATUS
Eluohtlikud või rasked vigastused
külgeühendamisel.
Ühendamisel tuleb jälgida, et etteandeseadme ja masina vahel ei viibiks
inimesi.
1
5
1
3
4
2
•
•
•
•
•
•
EFL000008
Pistke etteandeseadmega kaasasolev kardaanvõll
jõuvõtuvõlli (8) peale masinal taga paremal pool ja
kinnitage tihvtiga.
Asetage kardaanvõll selleks ettenähtud kinnitusse
(9).
Sõitke masinaga etteandeseadmele nii lähedale, et
hekseldi pendelraam seisab täpselt adapterraami
(1) ees ja kinnituspoldid (3) asuvad kinnituskonksude (2) seadmepinnaga kohakuti.
Tõstke tõsteseadet ülespoole, kuni pendelraami
kinnituse (5) lukustushaagid (4) on adapterraami
juures.
Jätke etteandeseade paigale.
Viige lukustushoob (3) alla ja kinnitage vedruriiviga
(2)
Juhis
Vaadake, et pendelraam haakub korralikult kinnituspoltidega (1) ja kontrollige lukustushaake mõlemal küljel.
8
9
BX851033
7
6
3
EFL00009_1
VII-23
Kasutuselevõtmine
7.5.3.2
Hüdrovoolikute ühendamine
Hoiatus! - Hüdrovooliku ühendamine
Tagajärg: rasked vigastused hüdroõli tungimisel läbi naha.
•
Hüdrovoolikute ühendamisel hekseldi hüdrosüsteemiga peab süsteem olema mõlemalt
poolt survevaba!
•
Vigastusohu tõttu kasutage lekkekohtade otsimisel sobivaid abivahendeid ja kandke
kaitseprille.
•
Vigastuste korral pöörduge kohe arsti poole! Infektsioonioht.
•
Enne voolikute lahtiühendamist ja töid hüdrosüsteemi juures laske surve välja!
•
Kontrollige regulaarselt hüdrovoolikute seisukorda ning kahjustuste ja vananemise korral asendage voolikud! Vahetusvoolikud peavad vastama tootja poolt ette nähtud tehnilistele tingimustele.
TÄHELEPANU! - Hüdrosüsteemi määrdumine
Tagajärg: masina kahjustused
•
Kiirliitmike ühendamisel jälgige, et need oleksid puhtad ning kuivad.
•
Pöörake tähelepanu hõõrde- ja muljumiskohtadele.
Olenevalt etteandeseadmest kasutatakse hekseldil erinevaid pistikühendusi (vt etteandeseadme eraldi
kasutusjuhendit).
•
•
Ühendage hüdrovoolikud (1) selleks ettenähtud
hekseldi pistikühendustega
Mittevajalikud pistikühendused sulgege tolmukorkidega (2)
2
1
VII-24
BX850896
Kasutuselevõtmine
Hüdrovoolikute ja elektriühendusjuhtmete ühendamine
1
Enne hüdrovoolikute ühendamist muutke süsteem
mõlemalt poolt survevabaks.
2
1
Selleks:
•
Vajutage samaaegselt nuppe (1) ja (2) (punased)
(esimene hüdrosüsteem on survevaba).
Vajutage samaaegselt nuppe (3) ja (4) (sinised)
(teine hüdrosüsteem on survevaba).
•
3
Pöörake tähelepanu pistikute ja
ühenduste puhtusele, vajaduse korral
puhastage.
4
BX500610
Rohukogur
I
II
IV
-
tugirataste väljalükkamine
tugirataste sissetõmbamine
rulliku fiksaator
Maisiheeder
I - massieraldaja tõstmine
II - massieraldaja langetamine
III - maisiheedri väljalükkamine
IV - maisiheedri sissetõmbamine
1
2
-
maisiheedri andurisüsteemi ühendus
valgustuskaabli ühendus
I
II
III
IV
Hüdroühenduste tähistused (I - IV)
asuvad ka paigaldatava seadme
hüdrovoolikutel.
1
2
BX200761_1
VII-25
Kasutuselevõtmine
7.5.3.3
Etteandeseadme mahavõtmine
Juhis
Vt ka etteandeseadme kasutusjuhendit.
Oht! - Masina ootamatu liikumine Tagajärg: surmavalt ohtlikud või rasked vigastused
•
Hekseldi ja etteandeseadme vahel ei tohi viibida ühtegi inimest.
•
Masina viimisel transpordiasendist tööasendisse ja vastupidi on pöördealal viibimine
keelatud.
•
Masin peab seismajätmisel asuma kindlustatud ja tasasel aluspinnal ning tugijalad
peavad olema välja tõmmatud.
•
Lülitage mootor välja, võtke ära süütevõti ja kindlustage hekseldi veeremahakkamise
vastu.
•
Oodake, kuni kõik masinaosad on täielikult seiskunud.
•
Töötades ülestõstetud etteandeseade all või kõrval tuleb etteandeseade kindlalt toestada.
Pendelraam peab olema lukustatud.
• Vajaduse korral seadke lukustuspolt (1) asendist II
(lukustamata) asendisse I (lukustatud) ja fikseerige
kinnituspoldiga (2)
Tähelepanu! - Õnnetuste ja vigastuste
oht!
Asetage hüdrovoolikud (1) etteandeseadmele.
I
2
II
1
2
1
EFL000010
Juhis
Hüdrovoolikute (1) mahavõtmisel
peab süsteem olema mõlemalt poolt
survevaba.
•
Eraldage hüdrovoolikud (1) hüdroühendustest ja
sulgege ühenduskohad tolmukorkidega (2)
2
1
•
•
•
BX850896
Avage lukustushaagid (1): Viige lukustushoob (3)
üles ja kinnitage vedruriiviga (2)
Langetage hekseldi pendelraami, kuni kinnituskonksud asuvad kinnituspoltide all
Sõitke hekseldiga tagasisuunas
3
1
VII-26
2
EFL000019
Kasutuselevõtmine
7.5.3.4
Etteandeseadme seismajätmine
Märkus
Vt ka etteandeseadme kasutusjuhendit.
•
•
4
1
Jätke etteandeseade (1) seisma väljatõmmatud tugijalgadele (2) ja allalastud tugiratastele (3) kindlal
ja tasasel aluspinnal.
Seismajätmisel pange hüdraulikavoolikud (4) etteandeseadme (1) peale.
2
3
EF000020
7.5.4 Tagaraskuse paigaldamine
Märkus
Tagaraskuse paigaldamine on vajalik ainult etteandeseadme EasyCollect puhul.
HOIATUS
Surmavate ja raskete vigastuste oht masina ülestõstmisel pidurdamisel ja kallakutel sõites.
• Rakendage masinat nii maaneel liiklemiseks kui tööre iimis ainult siis, kui masinale ettenähtud tagaraskus ja etteandeseade on külge pandud.
Nõutavate lisaraskuste (1) hulk sõltub nii masina kui
etteandeseadme tüübist. Lisaraskused paigaldatakse
malmraskuse (2) külge (lisaraskuste paigaldamist ja
tabeleid vt etteandeseadme kasutusjuhendist).
Koos moodustavad nad tagaraskuse (3), mis paigaldatakse masina külge.
3
2
1
Tagaraskuse paigaldamine:
•
BX851026
Keerake 4 kruvi (5) välja ja võtke haakeseadis (4)
maha.
4
5
BX851027
VII-27
Kasutuselevõtmine
•
Paigaldage haakeseadis (4) olemasoleva 4 kruviga
(5) tagaraskuse (3) küljes oleva haakeseadise toe
(6) külge.
5
6
4
BX851028
•
•
•
Sobivat tõsteseadet kasutades leidke tagaraskusele (3) masina tagaosas selline koht, et oleks
võimalik paigaldada ühenduskruvid
Seejuures:
- kahveltõstuki jaoks kasutage avasid (7),
- tõstetraaversi jaoks kinnituskohti (8)
Veenduge, et tõsteseadme kettide haagid on korralikult kinnituspunktide külge kinnitatud.
Paigaldage tagaraskus (3) kruvikinnitustega (11) ja
(12) masina kaitseraua (13) külge (kruvikinnituse
materjal vt etteandeseadme kasutusjuhendi detailide loetelus).
HOIATUS
Õnnetuseoht vale rehvirõhu korral!
• Pärast tagaraskuse paigaldamist
peab alati rehvirõhku kontrollima.
•
7
3
Paigaldage tagaraskus (3) kruvikinnitustega (9) ja
(10) masina tagumise osa alla (kruvikinnituse materjal vt etteandeseadme kasutusjuhendi detailide
loetelus).
HOIATUS
Inimeste vigastused või masina kahjustused allakukkuvate koormuste
korral!
• Ärge astuge õhus oleva koormuse
alla!
•
8
Mõõtke rehvirõhku vastava mõõteseadmega ja
vajadusel reguleerige seda ettenähtud väärtustele
(rehvirõhu andmeid vt peatükk Hooldus - Rehvid).
VII-28
BX851029
9
10
BX851030
12
13
11
BX851031
Kasutuselevõtmine
7.5.5 Hekseldi hüdraulika seadistamine
Hekseldi hüdraulika seadistustöid
võib teha ainult siis, kui masin seisab
ja etteandeseade on langetatud.
Seadistada võib ainult siis, kui tõsteseade on langetatud.
I
II
III
-
1
tõstehüdraulika on tõkestatud
tõstehüdraulika on asendis Rohukogur
tõstehüdraulika on asendis Maisiheeder
Rohukogur
Kolmesuunaline tõstehüdraulika kraan (1) peab olema
asendis II.
•
Keerake kolmesuunaline kraan (1) asendisse II.
Maisipurustaja
Kolmesuunaline tõstehüdraulika kraan (1) peab olema
asendis III.
•
Keerake kolmesuunaline kraan (1) asendisse III.
1
III
II
I
BX200685
VII-29
Kasutuselevõtmine
7.5.6 Tõsteseadme justeerimine
Tõsteseadme justeerimine e täpsustav reguleerimine EMR tuleb läbi viia
etteandeseadme esmasel paigaldamisel ja etteandeseadme vahetamisel, et
tõsteseadme poolt pinnasele avalduva
surve reguleerimine, tõsteseadme
asukoha ja vahekauguse reguleerimine
-toimiksid usaldusväärselt.
Tõsteseadme justeerimise eeltingimused:
•
•
•
•
•
Mootor on käivitatud.
Vabastuslüliti Maantee/põld peab olema maanteereþiimi asendis.
Sõiduajam väljas.
Vabastuslüliti Hooldus väljas.
Pendelraam peab oema horisontaalasendis.
Justeerimine
Justeerimise käigus võivad detailid,
eriti tõsteseade, liikuda - vigastusoht!
Alustatakse justeerimistoiminguga 3.
Justeerimistoiming 3 "Ülemine kõrgus"
Tõsteseadme ülemise kõrguse kalibreerimine.
1
Justeerimisel tõstetakse tõsteseade üles.
•
Hoidke klahvi Tõsteseadme tõstmine (1) ja tõsteseadme justeerimise salvestusklahvi (2) samaaegselt allavajutatult umbes 7 sek jooksul.
3
Eduka justeerimise järel ilmub Info-Centeri staatuseribale teade "EMR justeerimine 3 OK".
BX850040_1
Justeerimistoiming 2 "Etteandeseadme kaal"
Tõsteseadme surve kalibreerimine.
•
Vajutades klahvi (1) langetage tõsteseadet nii
palju, et etteandeseade ei puuduta veel maapinda.
Erandiks on EasyCollect. Selle puhul peavad hõõrdejalased maapinda puudutama.
2
Enne tõsteseadme surve kalibreerimist ei tohi tõsteseadet üles tõsta (asend seadistatakse ülalt alla).
Kalibreerimisel ei tohi liigutada.
•
Hoidke tõsteseadme justeerimise salvestusnuppu
(2) allavajutatult umbes 7 sek jooksul.
3
Eduka justeerimise järel ilmub Info-Centeri staatuseribale teade "EMR justeerimine 2 OK".
BX850041_1
VII-30
Kasutuselevõtmine
Justeerimistoiming 1 "Alumine kõrgus"
Tõsteseadme alumise kõrguse kalibreerimine.
•
2
Hoidke klahvi Tõsteseadme langetamine (1) ja
tõsteseadme justeerimise salvestusklahvi (2) samaaegselt allavajutatult umbes 7 sek jooksul.
Eduka justeerimise järel ilmub Info-Centeri staatuseribale teade "EMR justeerimine 1 OK".
3
BX850041_1
Tõsteseadme justeerimise järel tuleb
kontrollida seadme poolt avaldatava
surve tegelikku väärtust
väljal 1.
Selleks:
peamenüü "Diagnostika" on valitud.
• Pöördnupuga valige menüü 4-1-5 "Tõsteseade".
• Vajutage pöördnupule.
Kuvatakse "Tõsteseadme diagnostika".
Liigutage tõsteseadet vähemalt 2 korda üles ja alla.
Jätke tõsteseade hõljuvasse asendisse (kontakt maapinnaga puudub) ja lugege seadme poolt avaldatava
surve tegelik väärtus
1
2
3
4
5
6
7
8
I
II
III
väljal 1.
Tegelik surve
väljal 1 peab olema negatiivse
väärtusega. Kui see nii ei ole, tuleb korrata justeerimistoimingut 2.
IV
A
B
C
D
BX500093
VII-31
Kasutuselevõtmine
7.5.7 Ümberehitamine rohukanalist maisipurustajaks
Ümberehituskomplekt
1
-
maisipurustaja
2
-
kiilrihm
3
-
trossi ümbersuunaja
4
-
maisipurustaja transpordialus
7.5.7.1
•
1
4
3
2
BX850897
Ettevalmistustööd enne tööde alustamist
rohukanalil - Maisipurustaja
Avage masinaruumi luuk (1) paremal küljel.
1
•
2
Tõmmake riivistus (3) üles ning avage tööriistakast (2).
3
BX500014_2
•
Võtke maha kaks kruvi kattelt (1) ja eemaldage
kate (1).
1
BX750032_1
VII-32
Kasutuselevõtmine
•
Avage katte (1) lukustused (2) viskekiirendi all ja
võtke kate (1) välja.
2
Vintsi ohutusjuhendid
•
• Vintsi (1) võib kasutada eranditult
ainult rohukanali ja maisipurustaja
paigaldamiseks või mahavõtmiseks.
• Vints on kogu aeg voolu all. Ühendage kaugjuhtimispult ainult siis,
kui vintsi vaja läheb.
• Vintsi (1) ettevaatamatu kasutamine
võib põhjustada vigastusi või masina kahjustusi.
• Vintsiga töötamisel kandke alati
töökindaid.
• Iga kord enne vintsi kasutamist
kontrollige, kas vintsi aluse paigalduskruvid on korralikult kinnitatud.
• Enne igat kasutamist kontrollige, et
vintsi trossil ja kaugjuhtimispuldi
ühenduskaablil ei oleks vigastusi,
vajaduse korral vahetage need välja
(trossi vahetamist vt peatükist 9
"Vintsi trossi vahetamine").
• Trossi pealekerimisel jälgige, et
seda keritaks ühtlaselt, mitte ainult
ühele küljele.
• Jätke vintsitrumlile alati viis keerdu
ohutuseks peale.
•
1
Enne vintsi (1) kasutuselevõttu tuleb lugeda
järgnevaid ohutusjuhendeid ja töötamisel neid ka
järgida.
2
BX500700_1
1
3
2
BX500668_3
Ühendage kaugjuhtimispult (2) (asub tööriistakastis) ühenduskohas (3) vintsiga (1).
Kasutamise järel hoidke kaugjuhtimispult juhiistme all sahtlis, et vältida
selle asjatundmatut kasutamist.
Kaugjuhtimispuldi (2) toimimine
Trossi mahakerimine vintsilt:
•
2
1
Rakendage lülitit (1).
Trossi pealekerimine vintsile:
BX850659
•
Rakendage lülitit (2).
VII-33
Kasutuselevõtmine
7.5.7.2
Kraanaühenduslapatsi väljakeeramine
Enne rohukanali paigaldamist või mahavõtmist tuleb kraanaühenduslapats
(2) välja keerata.
•
•
1
Keerake lahti tiibmutter (1) rohukanali (3) kraanaühenduslapatsil (2).
Keerake kraanaühenduslapats (2) kuni piirikuni
üles asendisse (II) ja asendi fikseerimiseks keerake tiibmutter (1) kinni.
2
I
3
II
1
2
BX500681_1
7.5.7.3
•
•
Rohukanali mahavõtmine
5
Laske tross (5) vintsilt maha.
Kinnitage vintsi haak (4) selle pöördhoova(2) avast
läbi.
Vintsi jõud on suurem kui rohukanali monteerimiseks vajalik. Kui
rakendate vintsi liiga kaua, võib see
mõnda masinadetaili vigastada.
•
Kerige vintsi tross trumlile, kuni tross (5) on tugevalt pingul.
•
Võtke kate (1) maha.
4
2
BX500680_1
1
BX750032_1
VII-34
Kasutuselevõtmine
Vasakul küljel oleva kinnituspoldi
saab lahti võtta ainult altpoolt, seepärast eemaldage paremal poolel olev
kruvikinnitus viimasena.
•
Võtke rohukanali (1) kinnituspoldid (2) mõlemalt
poolt lahti. Selleks eemaldage esmalt ülaltpoolt
vasak polt. Parempoolse poldi saab eemaldada nii
väljastpoolt kui ülevalt.
2
OHT! - Koorma allalangemine.
Tagajärg: kehavigastused või masinakahjustused.
• Ärge astuge õhus hõljuva koorma
alla!
•
•
•
Keerake vedruriive (1) nii, et nad saavad fikseeruda ettenähtud asendisse.
Laske rohukanalit vintsiga allapoole, kuni tagaseinas olevad augud ja viskekiirendi korpuse avad
asuvad kohakuti.
Niipea kui vastavad avad on
kohakuti, fikseeruvad vedruriivid (1) vedrusurve
tõttu automaatselt.
Laske trossi vintsilt maha, rohukanal (1) liigub alla.
1
BX200240_2
2
1
BX500682_1
1
BX500250_1
VII-35
Kasutuselevõtmine
•
Võtke vintsi haak rohukanali (1) pöördhoova (2)
küljest ära ja haakige ta rohukanali (1)
kinnitusaasa (3) külge.
2
3
1
BX550432
Trossi ümbersuunaja paigaldamine:
• Paigutage trossiratta juhik (1) nii nagu näidatud
pildil BX200290 ning keerake kruviühendusega (2)
viskekiirendi tagaseina põiktoe külge kinni (sõidusuunas parempoolne ava).
• Viige tross (3) ümber plokirataste nagu kujutatud
pildil BX200290.
2
1
3
BX200290_1
OHT! - Koorma allalangemine.
Tagajärg: kehavigastused või masinakahjustused.
• Ärge astuge õhus hõljuva koorma
alla!
•
Tõstke rohukanalit (1) vintsiga nii palju kõrgemale,
et kinnitushaagid (4) rohukanali mõlemal küljel
tulevad üleandekanali kinnituskohtadest (5) lahti.
4 5
1
4
5
BX500251_1
VII-36
Kasutuselevõtmine
•
•
•
Laske trossi (2) vintsilt maha, kuni rohukanal (1)
asub maapinnal.
Võtke trossi haak lahti ja tõmmake rohukanal (1)
kõrvale välja.
Vajaduse korral võtke trossi ümbersuunaja maha.
2
1
BX500252_1
Vedruriivid (1) peavad olema lukustatud, sest muidu ei ole tagaseinal (2) enam mingit kinnitust.
7.5.7.4
2
1
Rohukanali paigaldamine
BX500682_1
•
•
•
Paigaldage trossi ümbersuunaja (vt ptk Rohukanali
mahavõtmine "Trossi ümbersuunaja paigaldamine").
Viige rohukanal paigalduskäru abil masina alla
paigaldusasendisse.
Kinnitage vintsi haak (3) rohukanali (1)
kinnitusaasa (4) külge.
OHT! ! - Koorma allalangemine.
Tagajärg: kehavigastused või masinakahjustused.
• Rohukanali kohalepanekul kasutage alati vintsi abi.
• Masinaosade liikumisalas ei tohi
viibida ühtki inimest.
•
4
3
5
1
2
BX859807
Tõstke rohukanal (1) vintsiga nii kõrgele üles, kuni
kinnitushaagid (5) asuvad umbes kinnituskohtade (6) kõrgusel.
a
Rohukanali riputamiseks kasutage
üleandeðahtil olevaid kinnituskohti
(a).
6
5
b
BX850836
VII-37
Kasutuselevõtmine
•
3
2
Kallutage rohukanalit käsitsi ettepoole, nii et kinnitushaagid (2) fikseeruvad kinnituskohtadesse (3).
OHT! - Koorma allalangemine.
Tagajärg: kehavigastused või masinakahjustused.
• Ettevaatust rohukanali käsitsemisel.
• Kui mõni inimene masinaosade
liikumisalas viibib, ei tohi vintsi
kasutada.
1
BX850832
•
•
Andke vintsi trossi (4) nii palju järele, kuni rohukanal ripub alla ja tross (4) on võimalik lahti haakida.
Võtke trossi (4) haak kinnitusaasast (5) lahti.
4
5
•
BX850838
Võtke trossi ümbersuunaja (10) maha.
10
BX850837_1
•
•
•
Keerake kraanaühenduslapats (6) üles kuni piirikuni asendisse (II) (vt ptk "Kraanaühenduslapatsi
väljakeeramine").
Kinnitage vintsi haak (7) kraanaühenduslapatsi (6)
külge.
Tõstke rohukanal (1) vintsi abil üles, kuni rohukanali poldid (8) on viidud tagaseinas olevate kinnituskohtade (9) sisse.
9
8
7
6
1
BX859809
VII-38
Kasutuselevõtmine
•
Peale ülespoole pööramist kinnitage rohukanal
(1) kinnituspoltidega (2) mõlemalt poolt hekseldi
raami külge, alustades seda masina parempoolsel
küljel. Vajaduse korral korrigeerige kinnituspoltide
abil rohukanali (1) paigaldusasendit, et see oleks
korrektne.
1
2
BX850831_1
•
Vabastage vedruriivi (1) vajutamisega tagaseina
lukustus (2).
2
1
Vedruriivid (1) tuleb igal juhul vabastada, sest muidu ei lähe rohukanal
oma tööasendisse.
BX500682_1
•
•
Keerake rohukanal (1) kruviühendusega (2) mõlemalt poolt masina raami külge kinni.
Alustage seejuures sõidusuunas paremal pool asetseva kruviga, kuna seda saab paigaldada väljastpoolt.
Vabastage vintsi haak ja tõmmake vints lõpuni
sisse.
2
1
BX850857
•
•
Keerake lahti tiibmutter (2) rohukanali (1) kraanaühenduslapatsil (3).
Keerake kraanaühenduslapats (3) kuni piirikuni
alla asendisse (I) ja asendi fikseerimiseks keerake
tiibmutter (2) kinni.
2
3
1
I
BX851035
VII-39
Kasutuselevõtmine
Peale rohukanali paigaldamist tuleb
kontrollida ja vajaduse korral reguleerida järgnevaid seadistusi.
1. Koguri reguleerimine (juhul kui koguriga töötatakse).
Allhoiderulli ja selle kõrval oleva põrkepleki asukoht ja kõrgus tuleb kohandada vaalu kõrgusega,
et rulliku fiksaator vaalu ei edasi ei lükkaks.
(vt Kasutusjuhend Kogur / Pick Up: Peatükk 3 "Rulliku fiksaatori ja vaalu juhtpleki reguleerimine").
2. Trumlipõhja reguleerimine (vt ptk 8 "Juhised rohumassi voolu optimeerimiseks").
3. Tagaseina reguleerimine (vt ptk 8 "Juhised rohumassi voolu optimeerimiseks").
1
BX750032_1
•
Paigaldage otsaplekk (1).
•
Pange kate (1) peale ja sulgege katte (1)
lukustused (2) viskekiirendi all.
2
1
2
•
Sulgege tööriistakast (2) ja masinaruumi klapp (3)
paremal pool.
•
Võtke kaugjuhtimispult vintsi küljest lahti ja pange
juhiistme alla sahtlisse, et vältida selle asjatundmatut kasutamist.
BX500700_1
3
1
2
BX850906
VII-40
Kasutuselevõtmine
7.5.7.5
Maisipurustaja paigaldamine
Enne maisipurustaja paigaldamist
toimige vastavalt peatükile 7 "Ettevalmistustööd enne tööde alustamist
rohukanalil - Maisipurustaja".
•
•
2
1
Kontrollige, kas tagasein on mõlema vedruriivi abil
kindlustatud.
Paigaldage trossi ümbersuunaja (vt peatükk 7
"Trossiratta juhiku paigaldamine").
BX500682_1
•
•
Mõõtke maisipurustaja valtside vahekaugust, see
on vajalik peale paigaldamist tehtava kalibreerimise jaoks (vt ptk 4 ,Menüü 3-6 "Corn-Conditioner
(maisipurusti) kalibreerimine")
Lükake maisipurustaja (1) transpordialuse (2) abil
külje pealt kuni pooleni hekseldi alla.
1
2
BX850835
•
•
•
Asetage vintsi tross (3) maisipurustaja haaki (4) ja
viige üle valtsikatte alla.
Pange tross maisipurustaja (1) ja transpordialuse
(2) vahelt läbi ja viige piki maisipurustaja alumist
külge ettepoole.
Viige tross (3) edasi trossijuhiku (7) kaudu ümarpulga (9) alt läbi, edasi pikisuunas silla (8) alt, üles
kuni kinnituskohani (6).
Trossi (3) mahalibisemise vältimiseks
tuleb see alati viia pikisuunas trossijuhiku (7) ja ümarpulga (9) vahelt.
Trossi (3) ei tohi mingil juhul viia
väljastpoolt ümber silla (8) või ümarpulga (9).
•
Kinnitage vintsi haak (5) maisipurustaja kinnituskohta (6).
3
4
2
7
9
8
6
5
BX859811
VII-41
Kasutuselevõtmine
•
Paigaldage kiilrihm (3) nii nagu joonisel kujutatud.
•
Lükake maisipurustaja koos transpordialuse (1) ja
pealetõmmatud kiilrihmaga hekseldi alla ja rihtige
nii, et maisipurustaja kinnitushaagid (2) seisavad
hekseldi küljes olevate riputamiseks mõeldud kinnituskohtade ees.
1
2
3
OHT! - Koorma allalangemine.
Tagajärg: kehavigastused või masinakahjustused.
• Ärge astuge õhus hõljuva koorma
alla!
•
BX850812
Tõmmake maisipurustaja (1) vintsiga üles nii kõrgele, kuni maisipurustaja kinnitushaagid (1) asuvad
kõrgemal kui üleandeðahtil olevad kinnituskohad
(2).
Maisipurustaja riputamiseks kasutage
üleandeðahtil olevaid kinnituskohti
(b).
•
Suruge maisipurustajat jalgadega nii palju ettepoole, et maisipurustaja kinnitushaagid (1) on vahetult
üleandeðahtil olevate kinnituskohtade (2) kohal.
•
Langetage maisipurustajat vintsiga nii palju, et
selle kinnitushaagid (1) haakuvad üleandeðahti kinnituskohtadesse (2).
Langetage maisipurustajat vintsiga veel rohkem,
kuni tross on lõdvenenud.
•
1
BX850813
a
2
1
b
BX850821
VII-42
Kasutuselevõtmine
OHT! - Koorma allalangemine.
Tagajärg: kehavigastused või masinakahjustused.
• Ärge astuge õhus hõljuva koorma
alla!
•
1
3
Tõmmake tross (2) trossi ümbersuunajalt maha ja
vabastage maisipurustaja (1) hoidikust (3).
1
2
BX850814
•
Lahkuge ohupiirkonnast ja tõmmake maisipurustaja (1) vintsiga üles, kuni maisipurustaja
poldid (1) on sisse viidud tagaseinal olevatesse
lukustushaakidesse (2).
2
1
BX850815
VII-43
Kasutuselevõtmine
•
•
Eelpaigaldage kinnituspolt (4) masina paremal küljel (keerake keere nii kaugele sisse, et keermeklots
(5) on läbistatud).
Nüüd eelpaigaldage kinnituspolt masina vasakul
küljel samamoodi.
5
6
4
BX850816_1
•
•
•
•
Vabastage vedruriivi (1) vajutamisega tagaseina
lukustus (2).
Keerake maisipurustaja (6) kruviühendusega (4)
mõlemalt poolt masina raami külge kinni ja kindlustage masina paremal poolel kontramutriga.
Eemaldage transpordialus.
Vabastage vintsi haak ja tõmmake vints lõpuni
sisse.
1
2
•
Tugevdage kinnituspoltide (2) haakühendus (1)
(vasakul/paremal) ühenduslapatsiga (3) ja kinnitage see omakorda kruvi, seibi ja mutriga.
•
Võtke kaugjuhtimispuldi ühendus vintsi küljest lahti
ja pange pult juhiistme alla sahtlisse, et vältida
selle asjatundmatut kasutamist.
BX850820_1
3
2
1
BX500699
VII-44
Kasutuselevõtmine
•
Maisipurustaja pingutusrulliku sulgurkraan (1) peab
olema avatud (asendis II).
1
II
1
I
BX102000
•
Pange kiilrihm (1) üle juhtrulli (2). Vajaduse korral
lükake pingutusrullikut käega tagasi.
1
2
BX200330
VII-45
Kasutuselevõtmine
•
Ühendage maisipurustaja keskmäärdesüsteemi (2)
pistik keskmäärdesüsteemi ühendusega (1).
1
2
BX200340
•
Ühendage maisipurustaja valtside vahekauguse
servomootori ühendusjuhe (1) hekseldi (2) elektrisüsteemiga.
Asetage ühenduskohtade kaitsekatted peale maisipurustaja mahavõtmist
jälle tagasi.
1
2
BX500015_1
•
•
Sulgege ja lukustage hooldusklapp (1).
Keerake lahti tiibmutrid (3), eemaldage lisaõhutuspilude katteplekid (2).
Täiendavad abinõud koristatava rohumassi tee optimeerimiseks
vt ptk. 8.2.6.
2
3
3
1
VII-46
BX500701
Kasutuselevõtmine
•
Paigaldage otsaplekk (1).
3
•
Sulgege tööriistakast (2) ja masinaruumi klapp (3)
paremal pool.
1
2
BX850906
7.5.7.6
Maisipurustaja mahavõtmine
Maisipurustaja mahavõtmine toimub
paigaldamisele vastupidises järjekorras.
VII-47
Kasutuselevõtmine
Pendelraami silindri varustuse muutmine
Põllureþiimil töötava maisiheedri puhul tuleb pendelraamil paremal küljel asuv tõmbevedru (1) vahetada
hüdrosilindri (2) vastu.
•
1
Lõdvestage tõmbevedru (1) ja võtke siis maha.
.
BX202010_1
•
Paigaldage hüdrosilinder (2).
2
BX850907
•
Ühendage pendelraami hüdrosilinder hüdroühendustega (1, 2) vastavalt hüdropistikute värvitähistusele.
Hekseldi hüdraulika täiendavaid
seadistusi maisiheedri põllureþiimi
jaoks vt ptk 7.5.5
1
2
BX500094
Viige läbi järgnevad varustuse muutmistööd ja
seadistamised:
•
•
•
•
•
Hekslinugade muutmine - vt peatükki "Hooldus".
Sissesööteseadme terapüüdeplaadid
Eelpressi valtside transportööriliistude muutmine vt peatükki "Hooldus".
Vastulõiketerade vahetamine - vt peatükki "Hooldus".
Tööre iimi Maisiheeder seadistamine - vt peatükki
"Info-center".
VII-48
Kasutuselevõtmine
•
Esitulede ümberlülitamiseks - kas trepile (1) või lambihoidikule (2) masina EasyCollect 753/903/1053
puhul vajutage juhtimiskonsoolil olevat lülitit (3).
•
Maisipurustaja - vahekauguse seadistamine vt ptk 4.
•
Pendelraami ja absoluutse tõstekõrguse kalibreerimine - vt ptk 4.
•
Väljutustoru pikenduse paigaldamine (ainult EasyCollect 753/903/7500/EasyCollect 9000/1053).
•
1
2
Viskekiirendi tagaseina reguleerimine vahekaugusele
2-4 mm.
•
Sulgemiskraanide ümberseadmine reþiimile Maisiheeder (vt ptk 7).
•
Jälgige, et rehvirõhk oleks normikohane.
BX500647_3
3
Muid varustuse muutmise töid vaata
EasyCollect 903/1053 kasutusjuhendist.
BX850977_1
7.6 Haagisereþiim
Hekseldi on seeriaviisiliselt varustatud
haakeseadmega (1).
2
4
Haakeriista ei ole lubatud kasutada ilma oma pidurita..
1
Haakeriista võib ühendada ainult
haakeseadise külge.
Pöörake tähelepanu masina kasutusloal olevatele andmetele.
1
2
3
4
-
haakeseade
valgustussüsteemi voolupistik
suruõhuühendus (lisavarustus)
Lisahüdraulika (lisavarustus)
3
BX500027_1
Maanteesõidul tuleb haagise valgustussüsteem
ühendada voolupistikuga (2) ja kontrollida süsteemi
toimimist.
VII-49
Kasutuselevõtmine
7.6.1 Haakeriista ühendamine
Eluohtlikud või rasked vigastused!
• Masina ja haakeriista lubatud tugikoormusi ja sillakoormusi ei tohi ületada.
• Veenduge, et haakeriist on kindlustatud veeremahakkamise vastu.
• Haakeriista ühendamisel ei tohi masina ja haakeriista vahele peatuma jääda.
•
•
•
•
•
Kindlustage haakeriist veeremahakkamise vastu.
Reguleerige tõmbeaas haakeseadise kõrgusele.
Haakeseadise avamiseks lükake käsihoob (1) üles,
kuni ta fikseerub oma asendisse.
Puhastage haakeseadis sobiva abivahendiga.
Sõitke masinaga aeglaselt tahapoole, kuni tõmbeaas fikseerub haakeseadisesse.
1
Eluohtlikud või rasked vigastused!
Polt (2) peab olema oma täielikult
asendisse fikseerunud, sellega tagatakse, et haakeriist ei tule haakeseadisest lahti.
•
•
•
•
Kontrollige kas kontrolltihvt (3) on täpselt korpuse
pealispinnaga ühetasane.
Keerake haakeriista tugiratas (kui olemas) üles.
Ühendage elektritoitepistik ja kontrollige valgustusseadet.
Ühendage suruõhuvoolikud, kui suruõhuühendus
(4) (lisaseade) on olemas.
BX850999
3
2
BX851015
Defektsete suruõhuühenduste kasutamisel tekib õnnetuseoht.
Kulunud või kahjustatud suruõhuühendused mõjutavad negatiivselt
pidurdusprotsessi.
Jälgige, et ühendused toimiksid
laitmatult ja oleksid hermeetilised.
Defektsed kummitihendid vahetage
kohe välja.
Vahetage ühenduspead vastavalt
ühendamiste sagedusele, soovituslikult üks-kaks korda aastas.
Jälgige, et kõik suruõhuühendused
oleksid korralikult ühendatud.
VII-50
4
BX851039
Kasutuselevõtmine
Haakeriista ühendamine Itaalia tingimustes
Eluohtlikud või rasked vigastused!
• Masina ja haakeriista lubatud tugikoormusi ja sillakoormusi ei tohi ületada.
• Veenduge, et haakeriist on kindlustatud veeremahakkamise vastu.
• Haakeriista ühendamisel ei tohi masina ja haakeriista vahele peatuma jääda.
•
•
•
•
•
•
Kindlustage haakeriist veeremahakkamise vastu.
Reguleerige tõmbeaas haakeseadise kõrgusele.
Tõmmake splint (1) poldist (2) välja ja võtke polt
käepidemega (3) ülessuunas haakeseadisest välja.
Puhastage haakeseadis sobiva abivahendiga.
Puhastage haakeseadis sobiva abivahendiga.
Ühendage tõmbeaas ja haakeseadis poldiga (2) ja
kinnitage splindiga (1).
3
2
1
Eluohtlikud või rasked vigastused!
Veenduge, et polt (2) on splindiga (1)
kinnitatud. Vastasel korral on oht, et
haakeriist tuleb haakeseadisest lahti.
•
•
•
BX851034
Keerake haakeriista tugiratas (kui olemas) üles.
Ühendage elektritoitepistik ja kontrollige valgustusseadet.
Ühendage suruõhuvoolikud, kui suruõhuühendus
(lisaseade) on olemas.
Defektsete suruõhuühenduste kasutamisel tekib õnnetuseoht.
Kulunud või kahjustatud suruõhuühendused mõjutavad negatiivselt
pidurdusprotsessi.
Jälgige, et ühendused toimiksid
laitmatult ja oleksid hermeetilised.
Defektsed kummitihendid vahetage
kohe välja.
Vahetage ühenduspead vastavalt
ühendamiste sagedusele, soovituslikult üks-kaks korda aastas.
Jälgige, et kõik suruõhuühendused
oleksid korralikult ühendatud.
VII-51
Kasutuselevõtmine
7.6.2 Võtke haakeriist lahti
Eluohtlikud või rasked vigastused!
• Veenduge, et haakeriist on kindlustatud veeremahakkamise vastu.
• Haakeriista lahutamisel tohi viibida masina ja haakeriista vahel.
•
•
•
•
•
•
Kindlustage haakeriist veeremahakkamise vastu.
Tõmmake välja elektritoitepistik.
Lahutage suruõhuvoolikud, kui suruõhuühendus
(4) (lisaseade) on olemas.
Keerake haakeriista tugiratas (kui olemas) alla.
Lükake käsihoob (1) üles, kuni ta fikseerub oma
asendisse.
Sõitke masinaga aeglaselt ettepoole, kuni tõmbeaas on haakeseadisest eemaldatud.
Jäsemete vigastamise oht haakeseadise piirkonnas!
• Ärge riivistage haakeseadist vabastushoova (2) abil käsitsi. Vedrusurve all olev riivistuspolt viskub alla.
4
BX851039
1
•
Riivistage haakeseadis hooba (1) alla surudes, et
vältida riivistuspoldi kinnitusava määr dumist.
2
BX851000
VII-52
Kasutuselevõtmine
Haakeriista lahutamine Itaalia tingimustes
Eluohtlikud või rasked vigastused!
• Veenduge, et haakeriist on kindlustatud veeremahakkamise vastu.
• Haakeriista lahutamisel tohi viibida masina ja haakeriista vahel.
•
•
•
•
•
•
•
Kindlustage haakeriist veeremahakkamise vastu.
Tõmmake välja elektritoitepistik.
Lahutage suruõhuvoolikud, kui suruõhuühendus
(lisaseade) on olemas.
Keerake haakeriista tugiratas (kui olemas) alla.
Tõmmake splint (1) poldist (2) välja ja võtke polt
käepidemega (3) ülessuunas haakeseadisest välja.
Sõitke masinaga aeglaselt ettepoole, kuni tõmbeaas on haakeseadisest eemaldatud.
Pistke polt (2) haakeseadisesse ja kinnitage splindiga (1).
3
2
1
BX851034
VII-53
Kasutuselevõtmine
7.7 Numbrimärk
1
2
3
BX851065
•
•
Eesmine tähistus paigaldage juhikabiini esipõllel
(2) olevale mõlemale hoidenurgikule (1).
Tagumine tähistus tuleb paigaldada tagaluugil
selleks ettenähtud soppi numbrimärgi tule (3) all.
7.8 Täiendava silokindlustuslisandi dosaatori ühendamine (väline)
2
1
BX850955_1
BiG X puhul on olemas võimalus
ühendada täiendav silokindlustuslisandi dosaator. Sel juhul toimub
dosaatori töö täisautomaatselt elektroonika juhtimisel.
Dosaatori elektriühendus (1) asub parempoolse
esiratta kohal platvormist allpool või parempoolses
valgustihoidjas (2). See on 3-pooluseline pistik tähistusega XY60.
Sobiv ühenduskaabel (materjali nr:
303-558-1, pikkus ca 3 m) kuulub
masina varustusse.
VII-54
Kasutuselevõtmine
Kaabliühendused
BX500652
•
XY 60 Kontakt 1:
•
•
XY60 Kontakt 2:
XY60 Kontakt 3:
+12 V lülitatud maksim 15
amprit kaitsme 22-F74 kaudu
Mass
+12 V püsiv pinge, maksim15
amprit kaitsme 22-F74 kaudu
Silokindlustuslisandi seadme kasutamine - vt ptk 4 "Silomassi juurdevool"
7.9 Kaasasolevad pistikud olenevalt silokindlustuslisandi
dosaatori ehitusest (sisene/väline)
Pistik
Funktsioonid
Silokindlustuslisandi dosaator
Asukoht
XM16
Silokindlustuslisandi
pump
reguleeritud sisene / reguleerimata
sisene
parempoolse esiratta kohal
XB77
Läbivoolu andur
reguleeritud sisene
kabiini taga
XY60
Melass
reguleerimata sisene
parempoolse esiratta kohal
XB60
Lisapaagi täituvuse tase
reguleeritud sisene / reguleerimata
sisene/väline
parempoolse esiratta kohal
Sisese silokindlustuslisandi seadme kasutamist on kirjeldatud lisas.
VII-55
Kasutuselevõtmine
VII-56
Kasutamine
8
Kasutamine
OHT! - Masin võib ümber vajuda
Tagajärg: eluohtlikud või rasked vigastused.
• Masinajuht peab olema sellise kvalifikatsiooniga, et suudab masinat ilma avariideta juhtida
kõikides tavapärastes kasutusolukordades.
OHT! - Masina tööpiirkond
Tagajärg: surmavalt ohtlikud või rasked vigastused, materiaalsed kahjud.
• Enne tahapoole sõitu peab masinajuht veenduma, et masina taga ei oleks inimesi ega esemeid.
8.1 Maanteel sõitmine
Maanteesõidul tuleb järgida kehtivaid mootorsõidukite ekspluatatsioonilubade tingimusi ja
liiklusmäärustikku.
Hekseldi sõidukiirus tuleb kohandada kohalike oludega.
OHT! – Õnnetusoht
Võimalik mõju: rasked või eluohtlikud vigastused haagise pealesõitmisel täispidurduse korral.
•
Kui masin on koos haagisega töötamisel varustatud haagisepiduriga (lisaseade), pea
vad maanteel sõites mõlemad piduripedaalid olema alati ühendatud.
•
•
Enne maanteele sõitmist kontrollige, kas piduripedaalid (1) ja (2) on ühenduspoldi (3) kaudu ühendatud (vt joonis BX851045).
Vajaduse korral ühendage piduripedaalid:
Keerake ühenduspolt (3) üles, lükake kuni piirikuni
sisse ja ühe pöördega allapoole fikseerige asend.
3
Mäest allasõit
2
1
BX851045
Suurimat lubatud kiirust 40 km/h ei
tohi ka mäest alla sõites ületada!
Suurel kallakul on juhil võimalik sõidukiirust vähendada
juhtkangi kaudu või jalgpidurit kasutades (nimetamise
järjekorras).
VIII-1
Kasutamine
8.1.1 Transpordiasend
Maanteesõidul peavad väljutustoru (1) ja külgeühendatud etteandeseade asuma transpordiasendis.
• Viige etteandeseade (2) transpordiasendisse, vt
kasutusjuhendit Etteandeseade.
• Viige väljutustoru (1) MFH (multifunktsionaalse hoova) abil transpordiasendisse (vt ptk Hekslipikkuse
ja väljutustoru seadistamine).
2
1
EasyCollect EC1053 väljutustoru
(masina Easy Collect EC 903 lisavarustus) tuleb maanteesõiduks lisaks
veel ka käsitsi sisse tõmmata (vt
funktsioon "K").
BX850969
Muid seadistustöid vaata EasyCollect
903/1053 kasutusjuhendist.
Sissesööte/etteandeseade transpordiasendis
Oht!
Tõsteseadme ettearvamatu liikumine
etteandeseadme sisse- ja väljalükkamisel
Tagajärg: eluohtlik, inimeste vigastused.
Etteandeseadme sisse- ja väljalükkamisel ei tohi ükski inimene viibida
tõsteseadme piirkonnas!
•
•
•
•
Mootor on käivitatud.
Vabastuslüliti Maantee/põld peab olema põllureþiimi asendis.
Vajutage nupule "Tõsteseadme langetamine" (1).
Vajutage nupule "Tõsteseadme tõstmine" (2).
Tõsteseadet tõstetakse või langetatakse. Tõstekiirus
on rakendamise esimesel sekundil (ca) väga aeglane
ning seejärel kiireneb.
Sissetõmmatud maisiheedri korral on tõstekõrgus
piiratud 60 % ni maksimaalsest tõstekõrgusest, paigaldatud rohukoguri puhul piirang puudub.
Kui juhtimisnupp ei ole aktiveeritud, hoiab asukoha
regulaator tõsteseadet hetkel kehtival tõstekõrgusel.
Maanteesõidul töötab pidevalt üks aktiivne amortisaator. See on aktiivne ka siis, kui diiselmootori
sisselülitamise järel ei ole vastavale juhtimisnupule
vajutatud.
VIII-2
1
2
BX850043_2
Kasutamine
Väljutustoru viimine transpordiasendisse
Eeltingimused:
•
Juhiiste peab olema hõivatud.
Mootor on käivitatud.
Vabastuslüliti Maantee/põld peab olema põllureþiimi asendis.
Peasidur väljas.
1
Vajutage nupule "Väljutustoru transpordiasendis"
(1).
Väljutustoru liigub automaatselt transpordiasendisse.
•
•
BX850956
1
Kontrollige visuaalselt väljutustoru (1) täpset asendit tugilaagril (2).
Vajaduse korral seadke see käsitsi täpsesse
asendisse (vt peatükki Väljutustoru kasutamine).
2
BX850898
1
1
1
BX851066
VIII-3
Kasutamine
•
Kontrollige, kas tulekustuti (1) on kasutusvalmilt
ettenähtud hoidikus masina katusel.
Laske tulekustutit kontrollida igal aastal või vähemalt iga kahe aasta järel.
Arvestage tähtaega tulekustutil nimetatud tootmise kuupäeva või eelmise
kontrollimise kuupäeva järgi.
Kontrollimise intervallid väljaspool
Saksamaad võivad olla erinevad. Neil
juhtudel arvestatakse vastavatel maadel kehtivaid tulekustutite juhiseid.
1
BX100450
Alati peavad kaasas ja käepärast olema kaks tõkiskinga.
•
1
Kontrollige, kas tõkiskingad (1) on kasutusvalmilt
ettenähtud hoidikus masina vasakul pool.
BX850900
8.1.3 Sõitmine
1
1
Vabastuslüliti Maantee/põld (1) peab
maanteesõidul olema asendis I.
Sellega on tagatud, et aktiveeritud on
vaid sõiduajam, rooliseade ja pidurid.
Täiendavat infot sõidureþiimi kohta leiate peatükis
Kasutuselevõtmine- Sõidureþiim.
I
VIII-4
II
BX750C-0004
Kasutamine
8.2 Põllureþiim
OHT! - Masina tööpiirkond
Tagajärg: eluohtlikud või rasked vigastused.
• Enne töö alustamist põllul veenduge, et masina lähiümbruses ei viibi inimesi.
• Töötades kraavi või kalda lähedal veenduge, et masina kaugus selle äärest on suurem kui
kallas või kraav.
Spetsiaalsed juhised vastava paigaldatud etteandeseadme kasutamiseks
leiate selle etteandeseadme kasutusjuhendist.
Seadistused nagu nt tööreþiimi liik, töölaius, etteanne/
sissesööde, silomassi juurdevool, tõsteseade, maisipurustaja ja kliendiandmed leiate peatükist Info-Center.
Informatsiooni sõidureþiimi kohta leiate peatükist Kasutuselevõtmine- Sõidureþiim.
Eeltingimused põllureþiimiks
•
•
•
Mootor on käivitatud.
Vabastuslüliti Maantee/põld (1) peab olema põllureþiimi asendis.
Vabastuslüliti Hooldus (2) peab olema välja lülitatud.
2
1
8.2.1 Põllurežiim kallakul töötades
BX851083
OHT! - Masin võib ümber vajuda
Tagajärg: eluohtlikud või rasked vigastused.
• Põllurežiimil kallakul töötades peab maapind olema tasane ja rehvid peavad piisavalt haakuma pinnasega.
• Ümber pöörata võib ainult allapoole suunas, väikesel kiirusel ja suure kaarega.
• Ettenähtust suurema kaldenurgaga maastikul ei tohi masinat kasutada.
Ülespoole või allapoole sõites hoidke tööseadet:
• kallakul alati ülespoole suunas,
• võimalikult maapinna lähedal.
Maastikul, kus masinat kasutatakse, et tohi kaldenurk
ületada järgnevaid piirväärtusi:
• üles- ja allasuunas max 25% (15°)
• küljesuunas max 50% (30°)
VIII-5
Kasutamine
Mäest alla sõitmine põllurežiimil koos haagisega ja
ühendatud haagisepiduriga (lisaseade)
Enne p õllurežiimil sõitmist võib masina piduripedaalid lahti ühendada, et
haagist saaks eraldi pidurdada.
•
•
Vajaduse korral ühendage piduripedaalid lahti:
Keerake ühenduspolt (3) üles, tõmmake välja ja
ühe pöördega allapoole fikseerige asend.
Haagise eraldi pidurdamiseks vajutage piduripedaali (2).
3
2
1
BX851046
VIII-6
Kasutamine
8.2.2 Töötamine kõrgepingeliinide piirkonnas
Tabelis toodud kõrgepingeliinide ohutuskaugusi ei tohi
mitte mingil juhul eirata.
Nimipinge (KV)
Ohutu kaugus õhuliinidest (m)
Kuni 1
1 kuni 110
101 kuni 220
220 kuni 380
1
2
3
4
•
Kabiinist lahkumiseks kasutage vajaduse korral avariiväljapääsu (vt peatükk 5
"Avariiväljapääs").
•
HOIATUS
Masina kokkupuude kõrgepingekaabliga on eluohtlik, tekib ka tuleoht
• Väljutustoru väljalükkamisel ja kokkupanekul hoidke kõrgepingejuhtmete suhtes piisavat vahekaugust..
Kui masinat ei ole võimalik ohupiirkonnast välja
viia, kuid sellest tuleb lahkuda (nt põlengu korral),
hüpake masina alumiselt platvormilt (kui võimalik)
alla ja hoidke jalad täielikult koos, maapinnaga
kokku puutudes ärge puudutage masinaosi.
•
•
Liikuge masinast eemale väga väikeste sammudega.
Tõkestage õnnetusekoht 20 m raadiuses.
Informeerige viivitamatult võrguomanikku ja laske
juhtmetest vool välja lülitada.
HOIATUS
Masinaga kokkupuude on elektrilöögi
tõttu eluohtlik.
• Enne masina juures päästetööde alustamist peab võrguomanik kinnitama,
et vigastatud õhuliinidest on vool
välja lülitatud.
Masina kokkupuutel kõrgepingekaabliga toimige järgnevalt:
• Peatage masin viivitamatult.
• Pange seisupidur peale.
• Kaugemalseisjad ei tohi masinale läheneda ja seda
puudutada. Hoiatage lähenevaid inimesi (helisignaali, žestidega) ja nõudke tungivalt proffessionaalsete päästejõudude kohaletulekut.
• Püüdke masinaga ohupiirkonnast välja sõita.
• Kui see ei ole võimalik, lülitage mootor välja.
• Võimaluse korral ärge lahkuge kabiinist, kõndimisel
võib jalgade vahel tekkida sammupinge, mille tagajärjeks on surmav elektrilöök.
8.2.3 Tõsteseade
Tõsteseadme reguleerimise seadistamist ja normrõhku
või normkõrgust vt peatükist Info-Center Seadistused Tõsteseade.
Tõsteseadme asukoha reguleerimise aktiveerimine
Aktiveeritud tõsteseadme asukoha reguleerimise korral
reguleerib juhtsüsteem tõsteseadme kõrgust konstantselt masina suhtes.
Eeltingimus:
-
-
Info-Centeris on tõsteseadme asukoha reguleerimine seadistatud, displeil kuvatakse sümbol
seadistatud normkõrgusega cm.
Tõsteseadme asukoha reguleerimine on antud
hetkel inaktiivne.
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
BX850959
VIII-7
Kasutamine
•
•
Vajutage nupule "Tõsteseadme langetamine" (1).
Vajutage nupule "Tõsteseadme tõstmine" (2).
Tõsteseadet tõstetakse või langetatakse. Tõstekiirus on
rakendamise esimesel sekundil (ca) väga aeglane ning
seejärel kiireneb.
1
Nuppude (1 või 2) lahtilaskmisel mõõdetakse hetkel kehtivat
tõstekõrgust ja tõsteseadme asukoha reguleerimise funktsiooni abil hoitakse see masina suhtes konstantselt kuni
tõsteseadme kõrguse käsitsi korrigeerimiseni.
3
2
Normkõrguse (tööasend) muutmine ja salvestamine
MFH abil
•
•
BX850957
Nuppudega "Tõsteseadme tõstmine" (2) või "Tõsteseadme langetamine" (1) liikuge uuele normkõrgusele.
Hoidke nuppu "Tõsteseadme automaatika" (3) ca
3 sekundit all.
Uus normkõrgus salvestatakse ja Info-Centeri displeil ilmub
vastav infoteade.
Seadistatud normkõrguse aktiveerimine
•
Vajutage nupule "Tõsteseadme automaatika" (3).
Tõsteseade tõstetakse või langetatakse seadistatud
normkõrgusele. Info-Center kuvab sümboli
seadistatud normkõrgusega cm. Tõsteseadme asukoha reguleerimine aktiivne.
Tõsteseadme asukoha reguleerimise deaktiveerimine
Tõsteseadme asukoha reguleerimine deaktiveeritakse
järgnevatel juhtudel:
-
vigade tuvastamine
tõsteseadme juhtimine käsitsi klahvidega (1) ja (2).
4
1
Tõstekõrguse seadistamine ja salvestamine põlluserva jaoks
•
•
Nuppudega "Tõsteseadme tõstmine" (2) või "Tõsteseadme langetamine" (1) liikuge tõstekõrgusele.
Hoidke nuppu "Tõsteseadme tõstmine üles" (4) ca
3 sekundit allavajutatult.
Uus tõstekõrgus salvestatakse ja Info-Centeri displeil
ilmub vastav infoteade.
Tõstekõrguse muutmine uue seadistamise ja salvestamise teel.
Tõsteseadme tõstmine üles - Põlluservade seadistus
Vajutades nupule "Tõsteseadme tõstmine üles" (4)
tõstetakse tõsteseade salvestatud väärtusele (Põlluservade seadistus).
•
Vajutage nupule "Tõsteseadme tõstmine üles" (4).
Tõsteseade tõstetakse kuni seadistatud tõstekõrguseni.
VIII-8
2
BX850958
Kasutamine
Tõsteseadme kontaktsurve reguleerimise aktiveerimine
Aktiveeritud tõsteseadme kontaktsurve reguleerimise
korral reguleerib juhtsüsteem tõsteseadme poolt pinnasele avalduvat survet konstantse väärtuseni.
Reguleerimise aktiveerimine, normrõhu aktiveerimine
ja normrõhu muutmine ja salvestamine MFH kaudu
toimub analoogselt tõsteseadme asukoha reguleerimisele.
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
BX500011_2
Tõsteseadme tõstmine ja langetamine tõsteseadme kontaktsurve reguleerimisel
•
Nuppudega "Tõsteseadme tõstmine" (2) või
"Tõsteseadme langetamine" (1) saab tõsteseadet
välja tõsta ja langetada.
Peale nupu (1 või 2) lahtilaskmist hoiab asukoha
regulaator tõsteseadet konstantsel tõstekõrgusel.
Tõsteseadme kontaktsurve reguleerimise aktiveerimiseks vajutage "Tõsteseadme automaatika" (3).
•
Vajutage nupule "Tõsteseadme automaatika" (3).
1
3
2
BX850957
Tõsteseade laskub reguleeritud survega maapinnale ja läheb automaatselt tõsteseadme kontaktsurve
reguleerimise reþiimi.
Tõsteseadme vahekauguse reguleerimise aktiveerimine (lisavarustus)
Tõsteseadme vahekauguse reguleerimise saab aktiveerida ainult koos maisiheedrile paigaldatud vahekauguse anduritega.
Kui tõsteseadme vahekauguse reguleerimine on aktiveeritud, reguleerib juhtsüsteem tõsteseadme kõrgust
konstantselt maapinna suhtes (aktiivne pendeldamine).
Reguleerimise aktiveerimine, normkõrguse aktiveerimine ning normkõrguse muutmine ja salvestamine
MFH kaudu toimub analoogselt tõsteseadme asukoha reguleerimisele.
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500141_2
VIII-9
Kasutamine
8.2.4 Sissesööte/etteandeseade
Etteandeseadme sihtkiiruse ja hekslipikkuse seadistamise kohta vt ptk Info-Center Seadistused - Sissesööte/etteandeseade.
Sissesööte/etteandeseadme sisselülitamine
Inimeste eluohtlikud või kergemad
vigastused!
Sissesööte-/etteande sisselülitamisel
võivad sissesöötevalts ja etteandeseade teha juhuslikke liigutusi.
Nende masinaosade liikumispiirkonnas ei tohi viibida ühtki inimest!
Sissesööte/etteandeseadme sisselülitamisel peavad
olema täidetud järgmised tingimused:
- Juhiiste peab olema hõivatud.
- Mootor on käivitatud.
- Vabastuslüliti Maantee/põld (1) peab olema põllureþiimi asendis.
- Vabastuslüliti Hooldus (2) peab olema välja lülitatud.
- Vabastuslüliti Sissesööte/etteandeseade (4) peab
olema sisse lülitatud.
- Peasidur (3) sisse lülitatud.
3
1
2
4
BX851084
•
•
Vajutage lühidalt nupule "Sissesööte/etteandeseadme reverseerimine" (2) MF hooval või nupule (3)
käsijuhtimise platvormil.
Vajutage nupule "Sissesööte/etteandeseade sees väljas" (1) kas MF hooval või käsijuhtimise platvormil.
2
1
Etteandeseade ja sissesöötevaltsid lülitatakse sisse.
Sissesööte/etteandeseadme esmakordsel sisslülitamisel pöörlevad
sissesöötevaltsid ja etteandeseade lühikese aja jooksul vastupidises suunas,
et eemaldada võimalikku mustust.
Sissesööte/etteandeseadme väljalülitamine
• Vajutage uuesti nupule "Sissesööte/etteandeseade
sees - väljas" (1) MF hooval
BX850961
3
Etteandeseade ja sissesöötevaltsid lülitatakse välja.
BX850901
VIII-10
Kasutamine
Sissesööte/etteandeseadme reverseerimine
Ummistuste ja hekseldatava materjali liikumise rikete
korral saab sissesööte/etteandeseadet vastupidises
suunas liikuma panna.
2
1
Kui reversiivliikumise ajal tekib rike ja
hekseldustrummel ei ole sisse lülitatud, võib hekseldustrummel ootamatult käivituda.
Tagajärg: eluohtlik, inimeste vigastused.
Sissesööte/etteandeseadme reverseerimisel ei tohi hekseldustrumli
ja teiste hekseldatava materjali komponentide piirkonnas viibida ühtki
inimest.
•
BX850961
3
Vajutage nupule "Sissesööte/etteandeseadme reverseerimine" (2) MF hooval või nupule (3) käsijuhtimise platvormil ja hoidke vajutatult.
Etteandeseade ja sissesöötevaltsid liiguvad vastupidises suunas nii kaua, kuni nuppu "Sissesööte/etteandeseadme reverseerimine" (2/3) allavajutatult hoitakse.
Nuppu "Sissesööte/etteandeseadme reverseerimine"
(2) MFH saab rakendada ka sisselülitatud Sissesööte/
etteande korral.
Seejärel tuleb sissesööte/etteandeseade uuesti sisse
lülitada.
Väljaspool kabiini reverseerimisel (nupu (3) kasutamine käsijuhtimisel platvormil) peab sõiduajami vabastuslüliti olema asendis Väljas.
BX850901
Metallidetektor
Metallidetektori töölehakkamisel jäävad sissesööte/
etteandeseadmed järsult seisma.
• Kviteerige veateade.
• Laske sissesööte/etteandeseadmel vastupidises
suunas liikuda.
• Jätke masin seisma. Eemaldage metall.
RockProtect
Kui sissesööte piirkonnas tuvastati mõni suurem võõrkeha (nt kivi), siis jäävad sissesööte/etteandeseadmed
järsult seisma.
• Kviteerige veateade.
• Laske sissesööte/etteandeseadmel vastupidises
suunas liikuda.
• Jätke masin seisma. Eemaldage võõrkeha.
8.2.5 Hekslipikkuse ja väljutustoru seadistamine
MF hooval saab salvestada ja valida kaks hekslipikkust.
Väljutustoru (1) kuju ja pöördeala on loodud nii, et
on võimalik töötada nii haagisega kui ka paralleelselt
paremal ja vasakul kõrvalsõitva heksliautoga.
Juhtimine toimub MFH kaudu. Ka suunamisklapi
asendit on võimalik hüdrauliliselt muuta.
1
BX850962
VIII-11
Kasutamine
4
2
J
1
H
5
G
3
K
L
M
7
6
20
BX850963_1
1
-
väljutustoru pööramine vasakule
2
-
väljutustoru pööramine paremale
3
-
suunamisklapp alla
4
-
suunamisklapp üles
5
-
väljutustoru vaade peeglis
(sisselülitatud peasiduri korral)
-
väljutustoru transpordiasendis
(väljalülitatud peasiduri korral)
EasyCollect
EC1053 väljutustoru (masina Easy
Collect EC 903 lisavarustus) tuleb
maanteesõiduks lisaks veel ka käsitsi
sisse tõmmata (vt funktsioon "K").
6
-
hekslipikkuse salvestamine
7
-
väljutustorus olev kiirus
G
-
hekslipikkuse väärtuse 1 kuvamine
Allavajutatud nupu (6) ja survepunkti kaudu salvestatakse Info-Centeris seadistatud
hekslipikkus (väärtus 1)
H
-
keskasend
VIII-12
J-
K-
L
M
-
hekslipikkuse väärtuse 2 kuvamine
Allavajutatud nupu (6) ja survepunkti kaudu salvestatakse Info-Centeris seadistatud
hekslipikkus (väärtus 2)
nupu (6) allavajutamisel lükake Joystick
(20) ettepoole .: langetage väljutustoru,
samaaegselt tõmmatakse sisse (kui olemas)
väljutustoru pikendus EasyCollect EC 1053
jaoks (14 rida) (järjekord võib varieeruda)
keskasend
nupu (6) allavajutamisel tõmmake Joystick (20) tahapoole: tõstke väljutustoru,
samaaegselt lükatakse välja (kui olemas)
väljutustoru pikendus EasyCollect EC 1053
jaoks (14 rida) (järjekord võib varieeruda)
Ülestõstetud väljutusklapi korral
tekib väljutustoru pikenduse sissetõmbamisel ca 2 sekundiline
viivitus, kuna eelnevalt langetatakse
automaatselt väljutusklapp.
Väljutustoru sisse- või väljatõmbamise ajal ei saa väljutusklappi rakendada.
Kasutamine
8.2.6 Juhised rohumassi voolu optimeerimiseks
1. Etteandeseadme pöörlemissageduse ja hekslipikkuse seos
Pikad lõikepikkused nõuavad etteandeseademe suuremat pöörlemissagedust. Kui pöörlemissagedus on liiga
väike, tõmbavad sissesöötevaltsid rohumassi kuhjadena
etteandeseadmest välja, massi vool katkeb.
Lühikesed lõikepikkused nõuavad etteandeseadme
madalamat pöörlemissagedust. Kui pöörlemissagedus
on liiga suur, liigutavad rohukoguri labad rohumassi jälle
ettepoole, maisiheedril võib esineda ummistusi.
Maisiheedri puhul vähendage vajadusel sõidukiirust.
Põhiseadistus (28 lõikenoaga standardtrumlil):
•
Rohi Etteandeseadme pöörlemissagedus
500 1/min - 10 mm hekslipikkusel
Etteandeseadme pöörlemissagedus
600 1/min - 18 mm
hekslipikkusel
Ülevaade: hekslipikkus - etteandeseadme pöörlemissagedus
nugade arv
etteandeseadme 10
pöörlemissagedus
500 p/min
28 mm
600 p/min
50 mm
14
20
28
B
A
C
D
20 mm 14 mm 10 mm
36 mm 25 mm 18 mm
1
2
3
4
5
6
7
8
BX850950
1
X-Disc etteandeseadme pöörlemissagedus: 700 p/
min
2. Masina väljaviskevõimsus
Masina väljaviskevõimsuse määrab peamiselt hekseldustrummel.
Olenevalt nugade üleulatuvusest (1) noalati (3) suhtes tekib suurem või väiksem tuul = väljaviskevõimsus.
Nugade kulumine ning nende alla sattunud mustus
vähendavad mahtu, millest tuleneb väljaviskevõimsus.
Teravad tööriistad - vigastusoht!
Kandke lõiketrumli juures töötades
kaitsekindaid.
•
•
Nugadel (1) peab olema võimalikult suur üleulatuvus. Maksim üleulatuvus on ca 82 mm (2).
Reguleerige hekslinuge sageli (vt peatükk Hooldus - Hekslinugade reguleerimine või asendamine).
Hoidke vaba ruum noa (1) ja noalati (3) all
puhtana.
3
1
2
BX200490
VIII-13
Kasutamine
Trumlipõhja reguleeringu muutmine
Valesti reguleeritud trumlipõhi toob
kaasa suurema kütusekulu ja masina
komponentide kulumise.
Teine võimalus väljaviskevõimsuse suurendamiseks
on trumlipõhja (1) optimaalne reguleerimine.
Trumlipõhi on tehasepoolselt seadistatud.
• Nugade vahekaugus trumlipõhja suhtes taga on
6-7 mm.
• Nugade vahekaugus (4) trumlipõhja suhtes ees
reguleeritakse automaatselt vastulõiketera (5) kaudu.
Koristatava rohumassi omadustest tulenevalt (nt kuiv
mass) võib osutuda vajalikuks trumlipõhja järelreguleerimine.
a
3
2
1
BX850902
Trumlipõhja ja noa vahekauguse vähendamine:
•
•
•
Keerake lahti kontramutrid (3).
Keerake kruvi (2) sissepoole, vahekaugus trumlipõhjani (1) väheneb.
Keerake kontramutrid (3) kinni.
4
Trumlipõhja ja noa vahekauguse suurendamine:
•
Keerake lahti kontramutrid (3).
Keerake kruvi (2) väljapoole, vahekaugus trumlipõhjani (1) suureneb.
Keerake kontramutrid (3) kinni.
6 mm
•
•
6
Trumlipõhja reguleerimise järel tuleb
kontrollida mõõtu "a" ja vajaduse
korral seadistada 46 mm peale.
BX859818
4
5
BX101241_1
VIII-14
Kasutamine
Väljaviske kiirendaja tagaseina reguleerimine
Ettevaatust! - Teravad servad
Teravatest servadest tingitud vigastusoht.
• Kandke kaitsekindaid.
• Keerake väljaviske kiirendaja trumlit ainult abitööriistaga.
• Kõikide väljaviske kiirendaja trumli juures tehtavate tööde puhul tuleb väljaviske kiirendaja
trummel lukustada.
•
•
Eemaldage süütevõti, kindlustage hekseldi juhusliku käivitamise ja veeremahakkamise vastu.
Oodake, kuni kõik masinaosad on seiskunud
Paigaldatava rohukanali seadistused
Valesti reguleeritud väljaviske kiirendaja ja tagaseina vahekaugus toob
kaasa suurema kütusekulu ja masina
komponentide kulumise.
•
1
Hekslimassi põrkepunkt (1) üleval kanali jätkukohas
peaks olema võimalikult kaugel keskkoha taga
Väljaviske kiirendaja ja tagaseina vahekauguse
reguleerimine üleval
WHBBX02399
1
a
3
2
WHBBX02037
1. Kanali jätkukoht
2. Tagaseina kulumiskaitse plaat
3. Kummipuhver
•
•
•
•
Väljaviske kiirendaja tagasein tuleb reguleerida nii,
et kulumiskaitse plaadi tagaseina (2) ja kanali jätkukoha (1) vahekaugus (a) oleks umbes 15 mm, kuid
vähemalt 12 mm
Seadistage see vahekaugus väljaviske kiirendaja
tagaseinal vasakul ja paremal oleva kahe kummipuhvri (3) abil
Jälgige, et kulumiskaitse plaadi ja väljaviske kiirendaja rootori vahekaugus oleks võimalikult ühtlane
Vastasel korral tuleb teha järelreguleerimine kas
parema või vasaku kummipuhvri (3) kaudu
VIII-15
Kasutamine
Väljaviske kiirendaja ja tagaseina vahekauguse
reguleerimine all
•
Kontrollige all tagaseina (1) ja viskelaba (2) vahekaugust „a“
2
Vähendades või suurendades viskelabade (2) ja tagaseina (1) vahekaugust
(a) saab väljaviskevõimsust muuta
vastavalt koristatavale (rohu)massile.
1
a
WHBBX02169
Tehasepoolne põhiseadistus:
• Rohi 3 mm
5
3
1
2
4
WHBBX02170
•
•
•
•
•
•
Vajaduse korral reguleerige vahekaugust nagu järgnevalt kirjeldatud:
Vabastage kontramutter (5):
Keerake välja tõkispolt (3)
Reguleerige tagaseina (2) ja väljaviske kiirendaja
(1) vahekaugust seadekruvi (4) kaudu
Täpsustage uuesti tõkispoldi asendit (3)
Keerake kontramutter (5) kinni
Pingutage seadekruvi (4)
Reguleerimine peab toimuma ühtlaselt
mõlema seadekruviga (4) paremal/vasakul.
VIII-16
Kasutamine
Tagaseina vedrujõu reguleerimine
1
2
3
WHBBX02171
•
•
•
•
Keerake mutter (3) lahti.
Vedrujõu vähendamiseks keerake kuuskantkruvid
(1) tagaseinas natuke väljapoole – vedru (2) lõdveneb.
Vedrujõu suurendamiseks keerake kuuskantkruvid
(1) tagaseinas natuke sissepoole – vedru (2) pinge
suureneb.
Keerake mutter (3) kinni.
a
WHBBX02406
•
•
Valige selline eelpingestus, et vedru tee (a) pikkus
oleks min 10 mm ja max 12 mm. Kui kulumiskaitse
plaadi ja kanali jätkukoha vahekaugus on 15 mm,
siis tagatakse sellega, et tagaseina kulumiskaitse
plaadi ja kanali jätkukoha vahel ei teki serva, mis
põhjustab ummistusi
Kogu seadistuse lõpetamise järel kontrollige, kas
täielikult tahapoole vedrustatud tagaseina korral
tekib kanali jätkukohale üleminekul ummistusi
põhjustav serv. Vajaduse korral korrigeerige kummipuhvrite abil veelkord tagaseina asendit, reguleerige vedru eelpingestuse pikkust ning kontrollige
väljaviske kiirendaja rootori ja kulumiskaitse plaadi
vahekaugust.
VIII-17
Kasutamine
•
Kui väljaviske kiirendaja tagaseina haarats (2) ei
haara täpselt rohukanali polti (3), tõmmake rohukanalit ühest küljest nii palju ettepoole, et haarats on
täielikult selle vastas (1)
1
2
3
WHBBX02175
Väljaviske kiirendaja lisaõhutuspilude reguleerimine rohukanali kasutamise korral
Tehasepoolne põhiseadistus rohukanali kasutamise korral: täielikult suletud
• Avage maksim 50 % vasakul ja paremal. (Kui
lisaõhutuspilud on liiga laialt avatud, voolab nende
kaudu hekseldustrumli õhuvoole vastu liiga palju
õhku, väljaviskevõimsus väheneb.)
Lisaõhutuspilude reguleerimine:
• Keerake lahti tiibmutrid (1)
• Tõmmake katteplekid (2) keskele soovitud asendisse või eemaldage täielikult.
• Keerake tiibmutrid (1) kinni
1
2
WHBBX02172
Paigaldatava maisipurustaja seadistused
Väljaviske kiirendaja piiriku ja maisipurustaja vahekaugus
•
a
Maisipurustaja paigaldamisel reguleerige väljaviske
kiirendaja korpuse piiriku ja maisipurustaja vahekaugus "a" mõõdule 60 mm
WHBBX02173
VIII-18
Kasutamine
•
Väljaviske kiirendaja tagasein tuleb reguleerida nii,
et tagaseina kulumiskaitse plaadi (2) ja väljaviske
kiirendaja rootori (1) vahekaugus (b) oleks 2 mm
b
1
2
WHBBX02407
1
2
WHBBX02408
•
•
•
•
•
•
Keerake lahti mutter (1).
Seadistage vahekaugus 2 mm väljaviske kiirendaja
tagaseinal vasakul ja paremal oleva kahe kummipuhvri (2) kaudu.
Jälgige, et kulumiskaitse plaadi ja väljaviske kiirendaja rootori vahekaugus oleks võimalikult ühtlane.
Vajaduse korral tuleb teha järelreguleerimine kas
parema või vasaku kummipuhvri (1) kaudu.
Keerake mutter (1) kinni.
Kontrollige maisipurustaja ja heitekiirendi tagaseina
vahelist üleminekut.
Seal ei või olla mingeid takistavaid servasid, st
maisipurustaja juhtplekk peab olema kõrgemal, kui
on heitekiirendaja tagasein.
Kui see ei ole nii, siis tuleb paigaldada teine juhtplekk (remondikomplekt:
150435086, varuosa nr juhtplekk:
202265610).
VIII-19
Kasutamine
Maisipurustaja ja rihma vahekauguse kontrollimine
a
1
WHBBX02176
•
•
•
Kontrollige rihmaratta ja rihma vahekaugust
Mõõt "a": min 6 mm
Kui mõõt "a“ on väiksem kui 6 mm, tuleb maisipurustaja rohumassi voolu ajal kõrgemale tõmmata
(1)
Kui maisipurustaja on kõrgemale tõmmatud, kontrollige väljaviske kiirendaja tagaseina ja väljaviske
kiirendaja rootori vahekaugust ning vajaduse korral
korrigeerige seda kummipuhvri kaudu.
Tagaseina vedrujõu reguleerimine
• Tagaseina (1) reguleerimisest väljaviske kiirendaja
rootori (4) suhtes tuleneb kanali jätkukohale (2)
ülemineku mõõt (a)
2
3
1
4
WHBBX02174
1 Väljaviske kiirendaja tagaseina kulumiskaitse (standard või HD)
2 Kanali jätkukoht
3 Ummistusi põhjustav serv
4 Väljaviske kiirendaja rootor
VIII-20
Kasutamine
a
WHBBX02406
•
•
•
Valige selline eelpingestus, et vedru tee (a) pikkus
oleks max 10 mm.
Kogu seadistuse lõpetamise järel kontrollige, kas
täielikult tahapoole vedrustatud tagaseina korral
tekib kanali jätkukohale üleminekul ummistusi
põhjustav serv. Vajaduse korral korrigeerige kummipuhvrite abil veelkord tagaseina asendit, reguleerige vedru eelpingestuse pikkust ning kontrollige
väljaviske kiirendaja rootori ja kulumiskaitse plaadi
vahekaugust.
Kui väljaviske kiirendaja tagaseina haarats (2) ei
haara täpselt maisipurustaja polti (3), tõmmake
maisipurustajat ühest küljest nii palju ettepoole, et
haarats on täielikult selle vastas (1)
1
2
3
WHBBX02175
Väljaviske kiirendaja lisaõhutuspilude reguleerimine maisipurustaja kasutamise korral
• Tehasepoolne põhiseadistus maisipurustajakasutamise korral: täielikult avatud
(Maisi puhul ei jõua õhk läbi maisipurustaja üles
väljaviske kiirendaja juurde)
Lisaõhutuspilude reguleerimine:
• Keerake tiibmutrid (1) lahti
• Tõmmake katteplekid (2) keskele soovitud asendisse või eemaldage täielikult.
• Keerake tiibmutrid (1) kinni
Alati, kui väljaviskevõimsus ei ole
piisav, võib kuluvplaadi ja heitekiirendi
tagaseina vahele paigaldada täiendava
vahepleki.
1
2
WHBBX02172
VIII-21
Kasutamine
8.2.7 Hekslinugade teritamine
Teravad tööriistad - vigastusoht!
Kandke lõiketrumli juures töötades
kaitsekindaid.
Nürid hekslinoad (1) ning hekslinugade (1) ja vastulõiketera (2) liiga
suur vahekaugus toovad kaasa liiga
suure jõukulu, halva hekselduskvaliteedi ja lõikeelementide kulumise.
Teritamine on ainult siis mõtekas, kui
ka vastulõiketera reguleeritakse uuesti.
Maisinugadel on väga hea iseteritumisefekt, seetõttu ei ole vaja neid igal teritamisintervallil "viimseni ära teritada".
Rohunugade puhul on seevastu lühikesed teritusintervallid ja lühike
teritusaeg ning vastav vastulõiketera
reguleerimine paremad kui pikad teritusintervallid pika teritusajaga.
Teritusseadme kontrollimine ja terituskanali puhastamine
•
Eemaldage süütevõti, kindlustage hekseldi juhusliku
käivitamise ja veeremahakkamise vastu.
Enne katte (1) avamist peab lõiketrummel olema seiskunud.
1
2
BX101241
Teritusseade ei tohi veega kokku puutuda, kuna veejäägid põhjustavad külmaga kasutades teritusseadme purunemist.
Hoidke teritussüsteemi kate suletuna,
väljaarvatud hooldustööde ajal; puhastamisel jälgige, et teritusseade jääks
kuivaks.
Enne hekslinugade teritamist tuleb
kontrollida teritusseadme automaatset
reguleeringut ja puhastada terituskanal
igasugusest mustusest.
Tolmu, heina ja aganate segu terituskanalis võib teritamisel olla süttimise
allikaks ning toob kaasa suurenenud tuleohu, lisaks võib see mõjutada teritusseadme tööd.
a
2
1
BX850905
•
•
•
•
Avage teritussüsteemi (2) kate (1).
Kõrvaldage terituskanalis mustus (nt suruõhuga
välja puhudes).
Teritussüsteemi nähtav keermepikkus (mõõt "a")
peab olema vähemalt 5 mm.
Kui mõõt "a" on väiksem kui 5 mm, tuleb teritusseade järelreguleerida või asendada uuega (vt peatükk
Hooldus- Teritusseadme järelreguleerimine või
asendamine).
Sulgege teritussüsteemi (2) kate (1).
VIII-22
Kasutamine
Kuna lõiketrummel ja sellega seotud
detailid võivad peale väljalülitamist
inertsi tõttu veel kauem liikuda,
avage või eemaldage kaitseseadised
alles siis, kui lõiketrummel on seiskunud. Kuulake hoiatussignaali!
"Hekslinugade teritamine" võib
toimuda üksnes töötava mootori ja
töötava lõiketrumliga.
Funktsioonist tingituna ei saa - eriti
teritamise ajal kõiki lõiketrumli ja ajami pöörlevaid osi täielikult varjata.
Eriti teritusklapi avamisel tekib oht
kokku puutuda teravate või kiiresti
pöörlevate lõiketrumli ja trumliajami
detailidega.
Hekseldi on varustatud akustilise
signaalseadmega, mis peasiduri väljalülitamise järel (trumliajam) annab
hoiatussignaali kuni lõiketrummel
pöörleb.
Raskete vigastuste vältimiseks peavad
teritamise ajal olema kõik kaitseseadised ja hoolduse avaused suletud.
Samuti ei tohi keegi lõiketrumli piirkonnas viibida ega seda haarata!
Helisignaal, mis järgneb peaajami
väljalülitamisele, ei vabasta kohustusest enne masina juures tööde
alustamist isiklikult veenduda, et
agregaadid on täielikult seiskunud.
Teenindav isik peab teritamise ajal
olema juhiistmel kabiinis või viibima
masina kõrval, platvormil ees vasakul
käsijuhtimise piirkonnas!
Et lühendada lõiketrumli inertsliikumist, suretage mootori pöörlemissagedus enne peasiduri väljalülitamist
alumisele tühijooksule.
Käsijuhtimise aktiveerimine platvormil
Käsijuhtimise aktiveerimiseks peavad olema täidetud järgnevad eeltingimused:
• Hekseldil on veeremise takistamiseks paigaldatud
tõkiskingad.
• Mootor on käivitatud ja töötab tühikäigul.
• Vabastuslüliti Sõiduajam (2) on asendis "väljas".
• Feststellbremse (3) ist angezogen - das Symbol
•
•
erscheint im Display.
Vabastuslüliti Maantee/põld (1) on põllureþiimi
asendis.
Peasidur (5) on sisse lülitatud.
Tööetapid:
• Masina koormuse vähendamiseks langetage etteandeseadet nupule (14a) vajutades seni, kuni ta
toetub täielikult maapinnale.
• Viige vabastuslüliti Hooldus (4) asendisse "sees".
Info-Centeri displeil ilmub peamenüü F3 Hooldus.
• Nugade täiskomplekti korral seadistage tühikäigu
pöörlemissageduseks 1100 1/min, poole nugade
arvu korral aga 1300 1/min.
5
1
4
3
2
BX851085
14a
BX850964
VIII-23
Kasutamine
Teritustsüklite arvu seadistamine
(tehasepoolne etteanne 20)
vt Info-Center Menüü 3-2 "Teritustsüklite arvu
seadistamine"
A
B
C
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500173
Teritusreþiim
•
1
Vajutage nupule "Teritusklapi avamine" (1).
4
5
3
1
Teritusklapp avatakse.
•
Vajutage nupule "Teritusreþiim automaatne" (2).
Eelnevalt seadistatud teritustsüklite arv tehakse läbi,
teritamise lõpetamise järel liigub teritusseade parkimisasendisse (teritussüsteemi paremal poolel).
•
Vajutage nupule "Teritusklapi sulgemine" (3).
4a
Teritusklapp suletakse.
Vastulõiketera lähendamine
Kui teritamine on lõppenud, peab pöörlevale lõiketrumlile lähendama vastulõiketera.
•
•
•
Vajutage vaheldumisi väga lühidalt nuppe "Parempoolse vastulõiketera lähendamine lõiketrumlile"
(4) ja "Vasakpoolse vastulõiketera lähendamine
lõiketrumlile (5).
Kui külje reguleerimisel (paremal/vasakul) tekib
heli, (noad puutuvad vastulõiketeraga kokku!) laske nupp kohe lahti ja vajutage väga lühidalt selle
külje nuppu "Vastulõiketera viimine lõiketrumlist
eemale"
(4a või 5a).
Samamoodi toimides lähendage vastulõiketera
teisel küljel.
Sellise vastulõiketera lähendamise
protsessi järel peab lõiketrummel
käratult pöörlema.
•
Tõstke etteandeseade välja.
Olenevalt etteandeseadmest võib
osutuda vajalikuks vastulõiketera
täpsustav järelreguleerimine.
Kui vastulõiketera lähendamisel ei teki kuuldavat
häält, siis tuleb noad kas järelreguleerida või kulunud
ja kõlbmatud noad uutega asendada (vt peatükk Hooldus - Nugade reguleerimine või asendamine).
VIII-24
5a
2
BX500052_1
Kasutamine
8.2.8 Koristatava rohumassi blokeeringute eemaldamine rohumassi voolu piirkonnas
Vigastuste oht masina ootamatu liikumjse ja liikuvate masinaosade tõttu!
Koristatava rohumassi blokeeringuid eemaldades tekib suurenenud vigastuste oht.
• Lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja võtke endaga kaasa.
• Kindlustage masin tõkiskingade abil veeremise vastu.
• Oodake, kuni kõik pöörlevad masinaosad rohumassi voolus on täielikult seiskunud.
• Kontrollige, et keegi ei lähene masinale sel ajal, kui järelliikumise signaal kestab.
8.2.8.1 Masina ohutuks muutmine
•
•
•
•
•
•
Blokeeringu tekkimisel peatage masin.
Sissesööteagregaadi ajami väljalülitamiseks rakendage juhthooval sissesööte-/etteandeseadme
sisse-/väljalülituse nuppu (1).
Sõitke masinaga veidi tahapoole.
Langetage koristatava materjali etteandeseade
maapinnale.
Jätke mootor seisma, tõmmake süütevõti välja ja
juhusliku käivituse vältimiseks võtke see endaga
kaasa.
Teavitage kõiki juuresolevaid inimesi, et on tekkinud rohumassi ummistus ja et kuni järelliikumise
signaali lõppemiseni liiguvad sisemised masinaosad edasi.
2
1
BX850961
Õnnetusoht!
Peaajami väljalülitamise järel võivad hekseldustrummel, väljaviske kiirendaja ja maisipurustaja veel liikuda, sel juhul kõlab akustiline järelliikumise signaal!
Kõikide tööde puhul ja talitlushäirete kõrvaldamise puhul tuleb alati esmalt ära oodata agregaatide absoluutne seiskumine.
Kui ülalnimetatud tööoperatsioonid on tehtud ja järelliikumise signaal vaikinud, on masin ohutu!
Alles seejärel on võimalik blokeering eemaldada.
VIII-25
Kasutamine
8.2.8.2 Blokeeringute eemaldamine
Vigastuste oht teravate masinaosade tõttu!
•
Blokeeringute eemaldamisel tuleb alati kanda kaitsekindaid.
Ülevaade rohumassi voolus liikuvatest masinaosadest
1
2
3
4
4
Hekseldustrummel
Üleandešahti montaažiklapp
Rohukanali montaažiklapp
Väljaviske kiirendaja
1
3
2
BX851093
• Avage masina paremal küljel olev ülemine
küljeklapp (vt peatükist "Ohutuslukustusega
klapid").
• Võtke tööriistakast riivist lahti ja pöörake välja
(vt peatükist "Rohukanali ümberehitamine maisipurustajal".
• Keerake maha hooldusklappide (2), (3) mutrid
(1) (olenevalt sellest, kas seadmestus on rohukanali või maisipurustaja jaoks).
• Avage hooldusklapid.
• Eemaldage kuhjunud koristatav rohumass
rohukanalist (4) käsitsi.
• Eemaldage sobiva tööriistaga kõik rohumassi
voolu kanali siseseintele tekkinud ladestused
(4).
• Sulgege hooldusklapid ja keerake mutrid (1)
kinni.
• Pöörake tööriistakast sissepoole ja sulgege
ülemine kaitseklapp.
1
4
2
BX851092
Şekil Mısır ayıklayıcılı
1
4
1
3
2
BX851091
Şekil Çimen kanallı
Vigastuste oht masina ootamatu liikumjse ja liikuvate masinaosade tõttu!
Koristatava rohumassi blokeeringuid eemaldades tekib suurenenud vigastuste oht.
• Käivitage masin alles siis, kui kõik hooldusklapid ja küljekaitsed on suletud.
•
•
•
VIII-26
Juhtige kõik inimesed masina ohupiir
konnast eemale.
Lülitage masin sisse ja laske tühjalt liikuda.
Kontrollige, kas kõik masinaosad hakkavad
taas liikuma.
Kasutamine
8.3 Sissesööteagregaadi juures
olev puhur
parem pool
1
Puhuriga (1) puhastatakse sissesööteagregaadi (2)
juures olevad sissesööte piirkonnad ja teritus seade
(3).
See suurendab töökindlust.
8.3.1 Puhuri töötamisaegade seadistamine
2
Menüüs 1-1 "Parameetrid" (Juhitase) saab alammenüüs 1-1-15 "Töö"
seadistada puhuri
parameetri 33651 (tsükli aeg) ja parameetri 33652
(töötamise kestus) (täiendavat informatsiooni vt ptk
4):
BX500711
"Teritussüsteem"
Soovitatavad seadistused:
•
•
3
Parameeter 33651 (tsükli aeg) = 30 s.
Parameeter 33652 (töötamise kestus) = 3 s.
Kui töötamise kestus seadistatakse
samale väärtusele nagu tsükli aeg,
siis on klapp püsivalt sisse lülitatud!
8.3.2 Funktsioonitesti läbiviimine ja seadistatud aegade kontrollimine
Sisselülitamise tingimused:
•
•
1
BX500713
Vabastuslüliti Maantee/põld juhtimiskonsoolil peab
olema sisse lülitatud.
Kiirstopi nupp ei tohi olla vajutatud.
VIII-27
Kasutamine
8.4 Lisasilla automaatikafunktsioon
(valikseade)
Automaatikafunktsioonid "Lisasilla tõstmine" ja "Lisasilla langetamine" on aktiivsed ainult sõidu ajal ja
sõltuvad survest. Lisaks kasutatakse automaatikafunktsiooni "Lisasilla langetamine" tsükliliselt.
Lisasilla automaatikafunktsiooni saab rakendada ainult
töörežiimil Mais.
maanteerežiim
Kui masin sõidab edasisuunas kiirusega üle ca 10
km/h, langetatakse lisasild, kui see ei ole veel langetatud. Seejärel reguleeritakse lisasilla hüdrosurve.
Kui hüdrosurvet ei ole võimalik tagada, väljastatakse
veateade.
Kui masin sõidab maanteereþiimil tagasisuunas kiirusega üle 0 km/h, tõstetakse lisasild üles.
Põllurežiim
Kui masin sõidab põllureþiimil edasisuunas või tagasisuunas kiirusega üle 0 km/h, tõstetakse lisasild üles.
8.4.1 Automaatikafunktsiooni "Lisasilla
tõstmine" kontrollimine
8.4.2 Automaatikafunktsiooni "Lisasilla
langetamine" kontrollimine
Vabastustingimused:
• Töörežiimi liik = "Mais" (EasyCollect)
• Diiselmootor = tühikäigu pöörete arv
• Lülitage vabastuslüliti "Maantee/põld" = maanteerežiim
• Lülitage vabastuslüliti "Veoülekanne" = SEES
Vabastustingimused:
• Töörežiimi liik = "Mais" (EasyCollect)
• Lülitage vabastuslüliti "Maantee/põld" = maanteerežiim
Automaatikafunktsiooni "Lisasilla tõstmine" kontrollimine:
• Langetage lisasild käsitsi täielikult.
• Kiirendage masinat aeglaselt tagasisuunas.
Lisasild peab automaatselt täielikult üles liikuma.
• Aeglustage masinat kuni seiskumiseni.
• Lülitage vabastuslüliti "Maantee/põld" põllurežiimile.
• Langetage lisasild käsitsi täielikult.
• Kiirendage masinat aeglaselt edasisuunas. Lisasild
peab automaatselt täielikult üles liikuma.
Automaatikafunktsiooni "Lisasilla langetamine" kontrollimine:
• Parameetri 25498 "Lisasilla langetamise kiirus"
väärtus lugege terminalist.
• Viige lisasild käsitsi täielikult üles.
• Valige terminalis menüü 4-1-6 "Lisasilla anduri
test".
• Lülitage sisse vabastuslüliti "Veoülekanne".
• Kiirendage masinat edasisuunas sellise kiiruseni,
mis on kõrgem kui loetud seadistusväärtus (parameeter 25498).
Lisasild peab automaatselt alla liikuma ja terminalis ei tohi ilmuda ühtegi veateadet.
• Aeglustage masinat kuni seiskumiseni.
Kui kontrollimisel tekib viga, ilmub displeil veateade
koos veakoodiga.
Veateadete loetelu, vea kirjeldus, võimalikud vea
tekkepõhjused ning vea kõrvaldamine - vt Lisa Veateated
VIII-28
Hooldus
9
Hooldus
9.1 Erilised ohutusjuhised
Oht!
Tõsteseadme ettearvamatu liikumine etteandeseadme sisse- ja väljalükkamisel
Tagajärg: eluohtlik, inimeste vigastused.
• Etteandeseadme sisse- ja väljalükkamisel ei tohi ükski inimene viibida tõsteseadme piir
konnas!
• Eemaldage süütevõti, kindlustage hekseldi juhusliku käivitamise ja veeremahakkamise
vastu.Helisignaal, mis järgneb peaajami väljalülitamisele, ei vabasta kohustusest veendu
da enne masina juures töötamist agregaaadi täielikus seiskumises. Tõsteseadme ettearva
matu liikumine etteandeseadme sisse- ja väljalükkamisel
• Etteandeseadme sisse- ja väljalükkamisel ei tohi ükski inimene viibida tõsteseadme piir
konnas!
• Korrashoiu-, hooldus- ja puhastustööde puhul kokku pandud või üles tõstetud etteandes
eadme juures tuleb kindlasti paigaldada sobivad tugiseadmed
• sulgege sulgurkraan ja kolmesuuna line klapp (ik “Allalastud või väljatõstetud tõstesead
me hooldust ööd)
• Hüdrosüsteemi juures töötades peab hüdrosüsteem olema sur vevaba.
• Suure surve all väljavoolav hüdroõli võib tungida läbi naha ja põhjustada raskeid vigastu
si. Vigastuste korral kutsuge arst, tekib põletikuoht.
• Korrashoiu-, hooldus- ja puhastustööde lõpetamise järel tuleb kõik kaitsekatted ja kaitse
seadmed külge tagasi panna.
Kõik hooldusintervallid leiate hooldustööde tabelist.
9.2 Üldosa
•
Kontrollige regulaarselt (umbes iga 50 tunni järel) mutrite ja kruvide kinnitusi, vajaduse korral pingutage neid!
Erinevad pingutusmomendid tuuakse tekstis eraldi välja.
Isekinnituvaid mutreid tuleb põhimõtteliselt uuendada.
Pingutusmomendid MA
2,2
4,5
7,6
18
37
64
100
160
8.8 10.9 12.9
M A (Nm)
4,4
3,0
5,1
8,7
5,9
10
15
10
18
36
25
43
72
49
84
125 145
85
135 200 235
145 215 255
210 310 365
225 330 390
425 610 710
730 1050 1220
A = keerme mõõt
(tugevusklass on näha kruvipeal)
A
8.8
0.
9
6.8
1
5.6
A
O
/
M4
M5
M6
M8
M 10
29
M 12
42
M 14
M 14x1,5
M 16
M 16x1,5
M 20
M 24
M 24x1,5 350
M 24x2
M 27
M 27x2
M 30
BP380-7-073
800
1100
1150
1450
1150
1550
1650
2100
1350
1800
1950
2450
IX-1
Hooldus
Igasuguste hooldustööde korral:
•
•
•
Vabastuslüliti Maantee/põld (1) on põllureþiimi
asendis.
Vabastuslüliti Sõiduajam (2) on asendis "väljas".
Tõmmake seisupidur lülitiga (3) peale.
1
3
2
BX851089
•
Vooluringi katkestamiseks keerake aku-pealüliti (1)
asendisse "0".
1
BX851017_1
9.3 Sisseandesüsteemi hooldus
9.3.1 Sissesööteseadme korpuse mahavõtmine
Sissesööteseadme korpuse võib maha võtta ka paigaldatud etteandeseadme korral.
Maisiheeder peab mudelite EasyCollect 6000, 7500
ja 9000 korral olema sisse tõmmatud.
Sissesööteseadme korpuse paigaldamine ja mahavõtmine peab toimuma
tasasel ja kandval aluspinnal.
Hekseldi kõrval peab olema piisavalt
vaba ruumi manööverdamiseks.
•
•
Toetage sissesööteseadme korpus (1) koos etteandeseadmega maapinnale.
Eemaldage süütevõti, kindlustage hekseldi juhusliku käivitamise ja veeremahakkamise vastu.
IX-2
1
BX850998
Hooldus
Etteandeseadme ühendusjuhtmed
Masina vasak külg
Hoiatus!
Hüdrosüsteem on surve all
Tagajärg: rasked vigastused, kui
hüdroõli läbi naha tungib.
• Enne voolikute lahtiühendamist ja
töid hüdrosüsteemi juures laske
surve välja!
• Vigastuste korral pöörduge kohe
arsti poole! Infektsioonioht.
1
2
1
4
3
BX500610
Süsteemi lülitamine survevebaks mõlemalt poolt:
•
•
•
•
Vajutage nuppudele (1) ja (2) (punased) samaaegselt
Vajutage nuppudele (3) ja (4) (sinised) samaaegselt
Eraldage hüdrovoolikud (1) hüdroühendustest ja
sulgege ühenduskohad tolmukorkidega (2).
Eemaldage valgustikaabel ja andurisüsteemi
ühendusjuhe (etteandeseade maisiheeder).
2
1
BX200961_1
200961_1
Etteandeseadme ajami kardaanvõll
Masina vasak külg
•
Võtke etteandeseadme ajami kardaanvõll (3) komplektselt maha.
3
BX500970
Sissesööteseadme ajami kardaanvõll
Masina vasak külg
•
Võtke sissesööteseadme ajami kardaanvõll (1)
komplektselt maha.
1
BX100980_1
IX-3
Hooldus
Metallidetektori ja pendelraami anduri ühendus
Masina parem külg
1
•
Eemaldage metallidetektori ja pendelraami anduri
ühenduskaabli pistikühendus (1, 2).
BX101000_1
Keskmäärdesüsteemi ühendusjuhe
Masina parem külg
• Võtke lahti määrdeaine jaotaja ühendusjuhe (1)
• Eemaldage suruõhupuhasti (2) ühendusjuhe
2
1
BX850967
Ühendusvardad
Parem ja vasem masinakülg
2
Langetage tõstesüsteemi enne tööde
alustamist seni, kuni haakevardad ei
ole enam koormatud.
•
•
1
Vabastage klappsplint (2), võtke maha polt (3).
Tõstke ühendusvarras (1) oma pesast välja ja
langetage alla.
3
BX201020_1
Ülemised riivistusklambrid
Parem ja vasem masinakülg
Viige tõsteseade enne tööde alustamist kompleksselt alla.
3
•
•
2
Keerake lahti kontramutter (2), keerake kuuskantkruvi (3) tagasi.
Tõmmake riivistusklambrid (1).eemale.
1
BX101030
IX-4
Hooldus
Tugijalad
•
•
Tõstke tõsteseadet ülespoole, kuni sissesööteseadme korpuse ja hekseldustrumli korpuse vahemaa on 200 mm. (vt ptk 9.3.4 Sissesööteseadme
korpuse allalaskmine)
Võke lahti tugijalgade (1) kinnitusklambrid (2),
tõmmake tugijalad (1) välja kuni maapinnani ning
kinnitage kinnitusklambritega (2).
1
2
2
1
BX201051
Alumine riivistus
Masina vasak külg
•
1
Keerake kuuskantkruvi (2) välja ja pöörake riivistus (1) tahapoole.
2
1
BX501070
IX-5
Hooldus
•
•
•
•
Kolmesuunaline klapp tööasendis III = pöörake
maisiheedrit (vt peatükk 9.3.4).
Eemaldage hekseldi tõkiskingad.
Langetage tõsteseade, kuni tõsteseadme kinnituskonksud (1) asuvad vabalt sissesööteseadme
korpuse kinnituskronsteini (2) all.
Sõitke hekseldiga ettevaatlikult tagasisuunas.
2
1
BX101090
9.3.2 Sissesööteseadme korpuse paigaldamine
1
2
BX850908
•
Liikuge hekseldiga sissesööteseadme korpuse
ligi ja langetage tõsteseade nii, et tõsteseadme
kinnituskonksud (1) asuvad paralleelselt kinnituskronsteini (2) suhtes ja sissesööteseadme korpuse kinnituskronsteini (2) all.
Sissesööteseadme korpuse paigaldamine toimub
vastupidises järjekorras.
IX-6
Hooldus
9.3.3 Sissesööteseadme korpuse allalaskmine
Hooldustööde tegemiseks (nt nugade teravuse või
vastulõiketera olukorra kontrollimine) on võimalik
sissesööteseadme korpus (1) alla lasta.
1
Viige läbi järgnevad demonteerimistööd (täpsemalt vt
ptk Hooldus - Sissesööteseadme korpuse mahavõtmine):
-
Etteandeseadme ühendusjuhtmed
Metallidetektori/pendelraami anduri ühendus
Keskmäärdesüsteemi ühendusjuhe
Ühendusvardad
Ülemised riivistusklambrid
Sissesööteseadme suruõhupuhasti
•
Sissesööteseadme korpuse (1) allalaskmiseks
tõstke tõsteseade üles.
•
Sulgurkraani ja kolmesuunalise klapi sulgemine
(vt ptk ‚ 9.3.4 Allalastud ja väljatõstetud tõsteseadme hooldustööd).
BX500810
Sissesööteseadme korpuse ühendamine toimub allalaskmisele vastupidises järjekorras.
9.3.4 Allalastud või väljatõstetud tõsteseadme hooldustööd
Kõikide hooldustööde korral allalastudja väljatõstetud tõstseadme juures
peavad sulgurkraan (1) ja kolmesuunaline klapp (2) olema asendis II
(suletud).
Avage tööriistakast ja tehke ümberseadistus tagantpoolt.
2
1
Sulgurkraan (1)
Tööasend - asend I = avatud
Hooldustööd - asend II = suletud
Kolmesuunaline klapp (2)
•
•
•
Tööasend - asend I
= rohukogur
Hooldustööd - asend II = suletud
Tööasend - asend III
= maisiheeder
Sulgege sulgurkraan (1) ja kolmesuunaline klapp
(2) enne hooldustöid väljatõstetud tõsteseadme
juures (asend II).
Hooldustööde lõpetamise järel väljatõstetud tõsteseadme juures avage sulgurkraan (1) (asend I).
Hooldustööde lõpetamise järel väljatõstetud tõsteseadme juures viige kolmesuunaline klapp (2)
vastava tööreþiimi asendisse.
I
III
II
I
II
BX500962
IX-7
Hooldus
9.3.5 Teritusseadme reguleerimine või
uuendamine
a
2
1
BX850905
Teritussüsteemi nähtav keermepikkus (mõõt "a")
peab olema vähemalt 5 mm.
Teritusseadet saab umbes kaks korda reguleerida.
Seejärel tuleb teritusseade asendada.
•
•
•
•
Enne katte (1) avamist peab lõiketrummel olema seiskunud.
Eemaldage süütevõti, kindlustage hekseldi juhusliku käivitamise ja veeremahakkamise vastu.
Avage teritussüsteemi (2) kate (1).
Kõrvaldage terituskanalis mustus (nt suruõhuga
välja puhudes).
Selgitage välja vahekaugus "a" teritusseadme
alumisest servast (1) kuni terituskorpuse alumise
servani.
Kui mõõt "a" on väiksem kui 5 mm, tuleb teritusseade reguleerida või uuega asendada.
1
a
BX101391
•
•
Vabastage põrklink (1).
Keerake põrkhammasratast (2) lihtvõtmega
SW30 tagasi.
1
2
BX850909
IX-8
Hooldus
•
•
•
Alumises piirkonnas laske fikseerimispoldil (1)
seda 90° pöörates vajalikku asendisse libiseda.
Keerake põrkhammasratast rohkem tagasi, kuni
fikseerimispolt (1) on täielikult fikseerunud ja teritusseadme reguleerimine on lukustatud.
Vabastage teritusseadme klemmkinnitus põrkhammasratast edasi keerates.
1
1
BX101390
•
Mõõtke vahekaugus "z" teritusseadme ülemisest
servast kuni põrkhammasratta (1) kuuskantmutri
ülemise servani.
Teritusseadme reguleerimise järel
peab olema mõõt "z < 100 mm".
Vastasel korral tuleb teritusseade
uuega asendada.
•
•
•
•
•
1
z
Teritusseadme asendamiseks suruge vana teritusseade alla välja, keerake põrkhammasratas
(1) komplektselt maha ja pange uus teritusseade
ülevalt sisse, seejärel keerake põrkhammasratas
peale.
Vajutage teritusseadet läbi põrkhammasratta (1)
ava (d > 30 mm) allapoole.
Reguleerige teritusseade eelnevalt leitud
mõõdule "a - 0,5 mm".
Keerake teritusseadme klemmkinnitus momendimõõtevõtmega kinni.
Pingutusmoment 170 Nm.
Lihvimise järel kontrollige pingutusmomenti
(klemmrõngaste õige püsivus), vajaduse korral
pingutage uuesti.
Tõmmake välja fikseerimispolt (2), keerake 90° ja
kinnitage selles asendis.
BX850910
2
1
a-0,5 mm
BX101392
IX-9
Hooldus
5
2
1
3
3
4
BX850976
•
Iga kord, kui vahetate teritusseadet, tuleb vahetada ka klemmrõngad (3).
Uue teritusseadme (1) paigaldamisel
jälgige, et klemmrõngad (3), vaherõngas (4) ja hülss (5) oleksid keermehülsis (2) õiges asendis. Vaherõnga (4) ja
hülsi (5) faasid
peavad näitama allapoole (vt detail
joonisel BX850976).
•
•
•
•
1
Kinnitage põrklink (1).
Sulgege teritussüsteemi klapikaitse.
Kontrollige veel kord, kas mõõt "a - 0,5 mm" kehtib.
Lähtestage terminalis teritustsüklite loendur.
BX850911
9.3.6 Hekslinugade reguleerimine või
asendamine
Kui vastulõiketera reguleerimisvõimalustest enam ei
piisa, tuleb reguleerida hekslinuge.
Kulunud hekslinoad, mida ei saa reguleerida, tuleb
uutega asendada.
Hekseldustrumli pööramine
Hekseldustrumli juures töötamisel
kandke kindaid.
Ärge pöörake hekseldustrumlit vahetult.
Vigastusoht!
•
Liigutage lõiketrumlit (1) sobiva tööriistaga. Tugipinnana kasutage seejuures vastulõiketera.
IX-10
1
WHBBX00083
Hooldus
Hekseldustrumli lukustamine
Lukustusseade asub masina paremal küljel.
HOIATUS! – Teravatest nugadest tingitud lõikamisoht!
Eriti käed võivad saada raskeid vigastusi.
• Kõikide hekseldustrumli juures tehtavate tööde puhul tuleb hekseldustrummel lukustada.
• Kõikide tööde korral, mis tehakse nugade tööpiirkonnas, tuleb kanda kaitsekindaid, et vältida nugadega saadavaid lõikevigastusi.
Hekseldustrumlil (1) on igas tööasendis üks avaus
(2) lukustamiseks
Keerake hekseldustrummel (1) soovitud tööasendisse ja lükake lukustuspolt (3) ettepoole hekseldustrumli (1) avasse.
1
2
BX850915
•
•
Lükake lukustuspolt (3) ettepoole hekseldustrumli
(1) avasse.
Hekseldustrumli lukustamiseks lükake lukustuspolt
(3) sisse ja kinnitamiseks pöörake seda soone (4)
sees.
3
4
BX850916_1
IX-11
Hooldus
Vastulõiketera reguleerimine ja asendi
täpsustamine noaselgade suhtes.
•
•
•
•
Vabastage vedrupakett (1), et vastulõiketera hoidik oleks pingevaba. • Seejärel keerake vedrupakett uuesti pöördemomendiga 65-75 Nm kinni.
Lukustage hekseldustrummel (vt ptk 9.3.6 "Hekseldustrumli lukustamine").
Viige vastulõiketera (2) servomootorite abil platvormil käsijuhtimisega mõlemalt poolt täielikult
hekseldustrumlist eemale.
Mõõtke vastulõiketera (2) ja trumlikorpuse vaheline kaugus hekseldustrumli mõlemal küljel.
1
BX850972_1
Vastulõiketera (2) on siis täielikult
tagasi viidud, kui vastulõiketera
siseserva ja trumlikorpuse vaheline
kaugus mõlemal küljel on a = 80 - 82
mm.
a
2
BX851070
•
Seadke vastulõiketera (3) asend noaselgade suhtes paralleelseks.
3
BX851069_1
IX-12
Hooldus
Hekslinugade reguleerimine
Selleks, et nuge võimalikult väheste teritustsüklitega
täielikult teritada, peavad noad olema teritussüsteemi
suhtes optimaalselt seadistatud.
1 Teritage hekseldustrumli noad (vt ptk 8 "Hekslinugade teritamine")
2 Eemaldage sissesööteseadme korpus.
3 Reguleerige vastulõiketera ja täpsustage asend
noaselgade suhtes (vt ptk 9.3.6 "Vastulõiketera
reguleerimine ja asendi täpsustamine noaselgade
suhtes").
4 Keerake lahti kõik kuuskantkruvid (1).
4
1
BX850917_1
5 Tehke uuesti nugade (2) asendi järelreguleerimine
vastulõiketera (3) suhtes. Reguleerige nugade vastulõiketera vahekauguseks 0.1 mm.
2
3
BX850912_1
6 Keerake kõik kuuskantkruvid (2) kinni pöördemomentvõtmega järjekorras 3a; 3b; 3c; 2a; 2b
(pingutusmoment 280 Nm).
7 Vabastage hekseldustrumli lukustus, keerake hekseldustrumlit ühe noarea võrra edasi ja lukustage
uuesti.
8 Reguleerige järgmine noarida.
9 Jätkake nii, kuni kõik noaread hekseldustrumlis on
ühtlaselt järelreguleeritud.
10 Vabastage hekseldustrumli lukustus.
Kohandage teritusseade järelreguleeritud nugadele, vastasel korral see
puruneb.
2a
3b
3a
3c
2b
BX101281_3
11 Seadistage teritusseade nii, et noaselja ja teritusseadme vaheline kaugus on 0,5 mm (vt peatükis
8 "Teritusseadme järelreguleerimine või vahetamine")
12 Paigaldage sissesööteseadme korpus.
13 Teritage hekslinoad (vt ptk 8 „Hekslinugade teritamine“).
14 Reguleerige vastulõiketera.
IX-13
Hooldus
Hekslinugade asendamine uutega
14
Teravad tööriistad - vigastusoht!
Kandke lõiketrumli juures töötades
kaitsekindaid.
13
12
Lõiketrumli tasakaalu tagamiseks
tuleb hekslinuge vahetada alati paarikaupa. Iga kord mõlemad noad, mis
asuvad lõiketrumlil teineteise suhtes
180° asendis (nt nuga 1 ja nuga 8, kui
trumlil on 14 nuga).
Lõiketrummel tuleb komplekteerida
iga kord samasuguste nugadega,
pöörake tähelepanu asendusnugade artiklinumbrile (vt ka varuosade
nimekirja)!
4
11
5
10
6
9
•
•
BX101240_1
Igal noavahetusel kasutage uusi
kruvisid.
Ohutustehnilistel põhjustel pange
1x aastas uued surveplaadid (4).
Tähelepanu! Masinakahjustused!
Kui kinnitate kohale määrdunud
hekslinoad, noakatted ja surveplaadid (4), on oht, et hekslinoad tulevad
lõiketrumlist lahti. Kõik detailid tuleb
enne kohalepanekut puhastada.
•
8
4
Teritage hekseldustrumli noad (vt ptk 8 "Hekslinugade teritamine")
Reguleerige vastulõiketera ja täpsustage asend
noaselgade suhtes (vt ptk 9.3.6 "Vastulõiketera
reguleerimine ja asendi täpsustamine noaselgade
suhtes").
Keerake välja kuuskantkruvid (1).
1
BX850917_1
•
•
•
•
•
Võtke maha hekslinoad (2), kruviliist (3) ja aukudega alusplaat (4). Nummerdage hekslinoad
järgnevaks paigalduseks.
Puhastage aukudega alusplaat (4) ja noalatt (5).
Kahjustatud või tugevasti kulunud aukudega alusplaadid (4) vahetage välja.
Pange asemele uus hekslinuga.
Kinnitage hekslinuga uute kruvidega järjekorras
3a; 3b; 3c; 2a; 2b (seestpoolt väljapoole) kruviliistu (3) ja aukudega alusplaadiga (4) noalati (5)
külge.
3
5
2
4
BX851072
2a
3b
3a
3c
2b
BX101281_3
IX-14
Hooldus
Hekslinugade (1) paigaldamisel
pöörake tähelepanu kruviliistude (2)
paigaldussuunale. Ümarnurkadega
pind (a) peab olema hekseldustrumli (3) vastas. Tasane pind (b) peab
olema suunaga hekseldustrumlist (3)
eemale.
•
2
3
1
Hekslinugade järelreguleerimist vt ptk 9.3.6 "Hekslinugade järelreguleerimine", samm 6. kuni 12.
b
a
BX851073
9.3.7 Töötamine poole nugade arvuga
Sissesööte kiirus ja hekslinugade arv määravad ära
lõikepikkuse.
Kui sisestatava lõikepikkuse valiku piirkond ei ole
piisav (lõikepikkus on ikka veel liiga lühike) siis võib
nugade arvu poole võrra vähendada.
• Poole nugade arvuga töötamiseks tuleb hekseldustrumlis mõlemal pool iga teine nuga maha
võtta. Mahavõetud nugade asemele tuleb noalati
kaitseks paigaldada tarvikutena kaasasolevad nn
"pimenoad".
Kuuskantkruvide pingutusmoment on minim
270 Nm.
• Info-Centeri kaudu seadistage vastav nugade arv
(vt Info-Center ptk 4.6.2.4 "Nugade arvu seadistamine").
B
A
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500022_1
9.3.8 Vastulõiketera ümberpööramine või
vahetamine
Teravad tööriistad - vigastusoht!
Kandke lõiketrumli juures töötades
kaitsekindaid.
Pöörake või vahetage vastulõiketera
alles siis, kui lõikepilu õigel seadistamisel ja heade nugadega ei saavutata
enam head kvaliteeti.
Vastulõiketera paigaldamine peab toimuma ainult puhtal alusel. Alus peab
olema tasane, vajaduse korral siluge
või uuendage seda.
Vastulõiketera ümberpööramisel puhastage ära tema alumine külg.
1b
1a
1
BX851071
Vastulõiketeral (1) on mõlemad küljd kasutatavad. Kui
vastulõiketera (1) üks külg või mõlemad küljed (1a,
1b) on kulunud, tuleb vastulõiketera ümber pöörata
või uuega asendada.
IX-15
Hooldus
Vastulõiketera ümberpööramine / vahetamine
•
•
•
•
•
•
Teritage hekseldustrumli noad (vt ptk 8 "Hekslinugade teritamine")
Eemaldage sissesööteseadme korpus.
Reguleerige vastulõiketera ja täpsustage asend
noaselgade suhtes (vt ptk 9.3.6 "Vastulõiketera
reguleerimine ja asendi täpsustamine noaselgade
suhtes").
Võtke maha kuuskantkruvid (2).
Võtke maha vastulõiketera (1).
Puhastage aluspind ja vastulõiketera tagumine
külg.
Pöörake vastulõiketera ümber või asendage see
uuega.
!
!
1
2
2
2
BX851074
Uue vastulõiketera paigaldamine
•
Paigaldage vastulõiketera hoidikule uus vastulõiketera (3) ja keerake keskmine sobituskruvi (4)
koos lukustuskruvi (5) ja seibiga (6) tugevasti kinni. Vastulõiketera (3) tuleb 'vastulõiketera hoidikul
seada teritatud noaselgade suhtes paralleelselt.
3
4,5,6
210Nm
BX850914_1
•
•
Keerake vastulõiketera (3) koos külgmiste kinnituskruvide (7), lukustusseibide (8) ja seibidega (9)
tugevasti kinni.
Keerake kõik kolm vastulõiketera kruviühendust
etteantud pöördemomendiga kinni.
Kasutage ainult uusi isekinnituvaid
mutreid.
!
Sümboliga
tähistatud kruviühendusi masina paremal ja vasakul
küljel kinnitage kiirliimi LOCTITE abil
keskmise tugevusega.
•
•
Paigaldage sissesööteseadme korpus.
Reguleerige vastulõiketera (vt ptk Kasutamine "Hekslinugade teritamine").
IX-16
350Nm
7
3
8
9
BX201341_4
Hooldus
9.3.9 Eelpressivaltside transportöörliistud
Eelpressivalts (1) on varustatud vastastikku kasutatavate transportöörliistudega.
Üks transportöörliistu külg on sile, teine hambuline.
1
Kogemuste alusel kasutatakse siledat külge rohusilo
valmistamisel ja hambulist külge maisi puhul.
BX850918
Transportöörliistude ümberpööramine
•
•
•
•
Võtke etteandeseade maha.
Eemaldage süütevõti, kindlustage hekseldi juhusliku käivitamise ja veeremahakkamise vastu.
Keerake välja transportööriliistu (2) kinnituskruvid
(3).
Pöörake transportööriliist (2) ümber ja paigaldage.
(Pingutusmoment 35 Nm)
Metallidetektori tõttu võib kasutada
ainult antimagnetilisest terasest kinnitusmaterjali.
Kruvide kinnikeeramiseks ei tohi
kasutada löökkruvitsat (magnetiseerumine).
2
3
BX850920
Alumine eelpressivalts (lisavarustus)
Ka alumine eelpressivalts (4) on varustatud transportöör liistudega. Nende ülesanne on kaitsta valtsi
kulumise eest, kuid neid ei saa ümber pöörata.
4
BX850919
IX-17
Hooldus
9.3.10 Puhasti - silevaltsi seadistamine
Seadistamisel on sissesööteseadme korpus alla
lastud või maha võetud.
Puhasti tuleb seadistada silevaltsi kohale kogu laiuses võimalikult ilma piluta.
Puhasti ja silevaltsi vahekaugus = 0 - 0,3 mm.
2
Seadistage puhasti nii, et ta ei avalda
silevaltsile mingit survet.
Vastasel korral võib puhasti ülekuumenemine puhastit ja silevaltsi
kahjustada.
•
1
Lõdvestage survevedrud (1) sissesööteseadme
korpuse mõlemal küljel, selleks keerake lahti kontramutrid (2).
1
2
BX101121_1
Puhasti - silevaltsi vahekauguse seadistamine
•
•
•
•
•
•
2
Keerake lahti kõik kuuskantmutrid (4).
Suruge pressvalts (2) monteerimishoovaga (1)
ülespoole.
Kontrollige lehtkaliibriga puhasti (3) ja silevaltsi (5)
vahekaugust (norm 0 - 0,3 mm).
Vajaduse korral reguleerige puhastit ühtlaselt (3)
kogu ulatuses.
Keerake kinni kõik kuuskantkruvid (4).
Eelpingutage survevedrud mõlemal poolel
(vt ptk Hooldus - Sissesööteseadme korpuse pingutusvedrude seadistamine)
1
4
3
5
BX101150_1
IX-18
Hooldus
9.3.11 Pressvaltsi - puhasti seadistamine
Seadistamisel on sissesööteseadme korpus alla
lastud või maha võetud.
•
Lõdvestage survevedrud (1) sissesööteseadme
korpuse mõlemal küljel, selleks keerake lahti kontramutrid (2).
2
1
2
BX101120_1
Pressvaltsi - puhasti seadistamine
•
•
•
Vahekaugus pressvaltsi (1) ja puhasti (2) vahel
peab olema a = 3 - 8 mm.
Vajaduse korral reguleerige vahekaugust ühtlaselt
kogu ulatuses, lisades seibe sissesööteseadme
korpuse tõkise puhvri (3) alla.
Eelpingutage survevedrud mõlemal poolel
(vt ptk Hooldus - Sissesööteseadme korpuse pingutusvedrude seadistamine).
3
1
a
b
Mõõtke regulaarsete vahekauguste järel puhasti (2) paksust (b). Kui
puhasti on õhem kui 26 mm, tuleb ta
välja vahetada.
2
BX101140_1
IX-19
Hooldus
9.3.12 Sissesööteseadme korpuse pingutusvedrude seadistamine
Vedrupikkus taga (a): 450 mm
• Reguleerimine toimub keermestatud puksi (1)
kaudu.
b
a
Eesmisi vedrusid ei eelpingutata.
• Kui ülemine valtsipakett ei asu paralleelselt alumise etteandevaltsiga, reguleerige vedrupikkust (b)
keermestatud puksi (1) kaudu.
WHBBX00327
Tühikäigu ajal paikneb valtsipakett
kummipuhvri
1
2
WHBBX00429
9.4 Koristatava rohumassi liikumistee
9.4.1 Koristatava rohumassi liikumistee
juurdepääsukohad
Hooldusklapid on mõeldud rohumassi liikumisteel
ummistuste kõrvaldamiseks.
Enne hooldusklappide avamist
•
Eemaldage süütevõti, kindlustage hekseldi juhusliku käivitamise ja veeremahakkamise vastu.
Tähelepanu - õnnetuseoht!
Peaajami väljalülitamise järel liiguvad
lõiketrumlid ja väljaviskekompressor
inertsi mõjul edasi,kostab helisignaal!
Kõikide tööde puhul ja rikete kõrvaldamisel tuleb enne alati ära oodata
kõikide agregaatide absoluutne seiskumine.
Rohukanali hooldusklapp
•
•
•
Keerake maha kuuskantkruvid (2) rohukanalil (3)
paremal ja vasakul, võtke kruvid ja seibid ära.
Pöörake hooldusklapp (1) alla.
Hooldustööde lõpetamise järel sulgege klapp (1)
ning kinnitage kruvide ja seibidega (2).
IX-20
2
3
1
BX500703_1
Hooldus
Üleandekanali hooldusklapp
•
•
•
Keerake maha kuuskantkruvid (2) üleandekanalil
paremal ja vasakul, võtke kruvid ja seibid ära.
Pöörake hooldusklapp (1) alla.
Hooldustööde lõpetamise järel sulgege klapp (1)
ning kinnitage kruvide ja seibidega (2).
2
1
BX500704_1
Väljaviskekompressori tagasein
•
Laske maisipurustajal välja liikuda.
6
Enne tagaseina (1) mahavõtmist tuleb vabastada tagaseinal paremal ja
vasakul kaks vedruriivi (6).
1
BX850921
•
•
Võtke lahti tagaseinal paremal ja vasakul kuuskantkruvid (2)
Eemaldage tagasein (1)
2
1
BX851060
IX-21
Hooldus
Kanali jätkukoha hooldusklapp
•
•
2
Keerake kuuskantmutrid (2) lahti.
Võtke hooldusklapp (1) ülessuunas ära.
1
2
BX500058
Väljutustoru hooldusklapid
•
•
•
•
Pöörake väljastustoru ette vasakule ja langetage
seda nii palju, et hooldusklappidele saaks juurde
kabiini platvormilt.
Keerake kuuskantmutrid (2) lahti ja võtke
puhastusavade kate (1) maha.
Puhastage väljastuskaar. Kasutage puhastamiseks sobivaid abivahendeid.
Keerake puhastusavade katted (1) kinni.
1
2
1
2
2
1
BX100700
IX-22
Hooldus
9.5
Mootori hooldus
9.5.1 Hoolduse ülevaade (MAN) Väljavõte
See hoolduse ülevaade on mõeldud kiireks orienteerumiseks ja ei ole kohustuslik.
Mõõduandvaks on kasutusjuhendis ja tööainete loetelus leiduvad andmed.
Kasutada võib ainult MAN tööainete loetelus lubatud tööaineid.
Mootori hooldustööde plaan
• Kõik mootori hooldustööd tuleb läbi viia MAN kasutusjuhendis antud hooldustööde plaani intervalle järgides.
Õlivahetuse intervallid
• Vt hooldustööde plaani MAN saatedokumendist.
Lubatud mootoriõlide ajakohase loetelu leiate internetist:
https://mmrepro.mn.man.de/bstwebapp/BSTServlet
Common Rail mootoreid võib kasutada eranditult ainult
õlidega, mis vastavad standardile M 3277.
IX-23
Hooldus
9.5.2 Olulised hooldusjuhised
Korrashoiu-, hooldus- ja puhastustöid
võib teha ning talitlushäireid kõrvaldada vaid siis, kui ajam on välja lülitatud ja mootor seisatud - eemaldage
süütevõti!
Mootori juures töötades lülitage alati
aku pealüliti välja!
Jahutusvedeliku ja õhusisselaske voolikud
Kontrollige jahutusvedeliku ja õhusisselaske voolikute
olukorda ja kinnitusi iga 50 töötunni järel. Jahutusvedeliku voolikud ja õhusisselaske seadme mittemetallist detailid tuleb iga 2 aasta järel uutega asendada.
Kontrollige iga päev mootori, radiaatori ja väljalaskesüsteemi puhtust ning vajaduse korral puhastage.
Jahutusvedelik
Mootori jahutusseade on tehasepoolselt korrosioonija külmumiskaitsevahendiga/veega täidetud.
Jahutusvedeliku koostises on 50 % korrosiooni- ja
külmumiskaitsevahendit ja 50 % vett.
Külmumiskaitse on tagatud kuni umbes -37° C kraadini.
Vt ka mootoritootja andmeid.
Kiilrihm
Kõik kiilrihmad tuleb pidevalt hoida vajaliku pinge all.
Uutel rihmadel kontrollige pinget esimese 2 kuni 3
töötunni järel.
Puhtus
Tuleohu ärahoidmiseks tuleb mootori piirkonda ja
eelkõige heitgaasitorustikku, samuti ka pidurite, käigukasti jms ümbrust põhjalikult puhastada.
Väga kuiva rohumassi ja tugeva tolmu korral tuleb
nimetatud kohtade puhtust kontrollida sagedamini ja
vajaduse korral puhastada.
•
•
•
Vabastage mootor suruõhu abil täielikult taimejääkidest ja tolmust.
Kontrollige, ega heitgaasitorude ja turbolaadija
isolatsioon ei ole kahjustunud, vajadusel vahetage
välja.
Vabastage diiselmahuti ja lisamahuti taimejääkidest ja tolmust.
IX-24
Hoidke määrdeaineid ja kütust sobivates anumates ja tagage nende nõuetekohaneutiliseerimine.
Ettevaatust kuuma õli väljalaskmisel
- põletusoht kuumade vedelike või
masinaosade juures!
• Kandke kaitsekindaid.
• Koguge väljalastav õli selleks so
bivasse anumasse.
• Vajadusel laske vedelikel ja masi
naosadel jahtuda.
Hooldus
9.5.3 Kütusesüsteem
Kütus
Ettevaatust kütusega ümberkäimisel.
Lisage kütust ainult lahtise taeva all
ja seisva mootoriga.
Suitsetamine keelatud.
Kütuse kvaliteet ja puhtus on mootori pika eluea ja
ühtlaselt hea võimsuse tagamisel määrava tähtsusega.
Pöörake tähelepanu kasutusjuhendi
Mootor peatükkides Tööained (MAN)
ja Tööainete eeskirjad (MAN) leiduvatele andmetele.
Tankige masinat ainult paremal pool
platvormilt.
Vältige naha kokkupuudet diislikütusega. Võtke seljast määrdunud
riietus ja kokkupuutes olnud nahk
peske vee ja seebiga. Silmasattumisel peske silmad voolava veega ja
pöörduge arsti poole.
Allaneelamisel võib diislikütus põhjustada kopsukahjustusi ja mürgitusi.
Pöörduge kohe arsti poole.
Temperatuuridel alla 10 °C (50 °F) kasutage alati
talikütust.
Tankimine
•
•
•
•
•
Seisake mootor.
Puhastage täitetoru (1) ümbrus rohust ja tolmust.
Tankige ainult puhast kütust, vajaduse korral
filtreerige seda enne sissevalamist.
Peale tankimist sulgege paak tihedalt.
Kõrvaldage mahaloksunud kütus.
Kütusepaak
•
•
•
•
Kütusepaagi täitekogust vt ptk Üldosa - Tehnilised
andmed.
Paagi täitumist tuleb jälgida kütusenäidu järgi InfoCenteri displeil.
Peale igat tankimist sulgege paak tihedalt.
Kütuse tühjenduskork (2). Pingutusmoment 30 Nm
1
Täitke kütusepaak uuesti iga päev
peale töö lõpetamist, see aitab vältida
paagis kondensaatvee teket ja pakase
korral külmumist.
Kütusesüsteemi ventileerimine
Peale pikemat seismist tuleb kütusesüsteemi ventileerida.
Lähemat infot selle kohta leiate kasutusjuhendist Mootor, peatükk Hooldus (MAN).
2
BX500771
IX-25
Hooldus
9.5.4 Kütuse jämefilter/veeseparaator
1
3
4
BX750007
Kütuse jämefiltri vahetamine
Vahepaak tuleb tühjendada, vastasel korral voolab
see tühjaks.
• Ühendage voolik vahepaagi väljalaskekraaniga ja
vooliku teine ots asetage kogumisanumasse.
• Avage väljalaskekraan ja tühjendage vahepaak.
• Sulgege väljalaskekraan.
• Keerake filtrianum (1) lahti.
• Puhastage filtrianum ja filterelement, tugevasti
määrdunud või kahjustatud filterelement asendage
uuega.
• Kontrollige filtrianuma tihendit, vajaduse korral
asendage uuega.
• Niisutage tihendit diisliga ja asetage kohale.
• Asetage filterelement filtrianumasse (1) ja keerake
see filtrikorpuse külge kinni.
Veeseparaatori tühjendamine
•
•
•
•
Võimalik kütuses sisalduv vesi kogutakse vaateklaasi (3).
Kogunenud vesi laske õigeaegselt tühjenduskorgi (4) kaudu sobivasse anumasse välja.
Kasutatud filter ja kütusejäägid utiliseerige nõuetekohaselt.
Keerake tühjenduskork (4) uuesti kinni.
BiG X 600/700 -1
5
9.5.5 Kütusefilter
Kütusefilter (5) eraldab kütusest ka peeneimad
mustuseosakesed.
Kütuse filterelemendi asendamine uuega
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Keerake all filtri juures tühjenduskork lahti
Laske kütusel sobivasse anumasse välja voolata
Keerake tühjenduskork jälle kinni
Keerake filtrikate koos rõngastihendiga maha ja
puhastage
Võtke filterelement välja
Asetage korpusesse uus filterelement.
Pange filtrikatte peale uus rõngastihend.
Keerake filtrikate sisse ja pingutage. Pingutusmoment 25 Nm.
Ventileerige kütusesüsteem.
BX750033
BiG X 850 -1/1100 -1
5
Lähemat infot selle kohta leiate kasutusjuhendist Mootor, peatükk Hooldus (MAN).
BX750008
IX-26
Hooldus
Masinale on paigaldatud kaks käsipumpa (1) ja (2) koos kütuse eelfiltriga. Hooldustööde läbiviimine on mõlema pumba puhul identne.
1
2
BX851086
Käsipumba (3) filtri (1) vahetamine
Vahepaak tuleb tühjendada, vastasel korral voolab
see tühjaks.
• Ühendage voolik vahepaagi väljalaskekraaniga ja
vooliku teine ots asetage kogumisanumasse.
• Avage väljalaskekraan ja tühjendage vahepaak.
• Sulgege väljalaskekraan.
• Keerake lahti kütuse juurdevoolu käsiratas (2)
(keerake vasakule).
• Kütuse juurdevoolu blokeerimiseks tõstke
käsiratas (2) lõpuni üles.
• Keerake lahti kruvi (4) filtrianuma (1) all.
• Eemaldage filtrianum (1).
• Puhastage filtrianum ja filterelement, tugevasti
määrdunud või kahjustatud filterelement asendage
uuega.
• Kontrollige filtrianuma tihendit, vajaduse korral
asendage uuega.
• Niisutage tihendit diisliga ja asetage kohale.
• Asetage filterelement filtrianumasse (1) ja keerake
see filtrikorpuse külge kinni.
• Vajutage käsiratas (2) uuesti alla, et taastada kütuse juurdevool.
• Ventileerimiseks tehke käsirattaga (2) pumpamisliigutusi.
• Keerake käsiratas (2) uuesti sisse.
2
3
1
4
BX750024_1
Käsiratas peab hooldustööde järel
asuma alati all ja olema seega kinni
kruvitud. Vastasel juhul ei ole kütuse
juurdevool tagatud.
IX-27
Hooldus
9.5.6 Mootoriõli
Järgige kasutusjuhendismootori tootja (MAN) nimetatud andmeid.
Mootori õlitaseme kontroll
•
Kontrollige mootori õlitaset umbes 5 minutit peale
mootori seiskamist.
Vt ptk Kasutuselevõtt - Mootor - Õlitaseme kontroll.
Mootoriõli lisamine
•
•
•
•
•
Eemaldage õlitäiteavalt kattekork (1).
Lisage mootoriõli kuni mõõtevarda (2) max tähiseni.
Keerake õlitäiteavale peale kattekork (1).
Laske mootoril mõned minutid alumisel pöörlemissagedusel tühjalt käia. Seisake mootor ja kontrollige selle ja õlifiltri tihedust.
5 minuti möödudes kontrollige veelkord mootori
õlitaset, vajaduse korral lisage mootoriõli kuni max
tähiseni.
2
l
Mo
ö
tor
1
BX750012_1
IX-28
Hooldus
9.5.7 Jahutussüsteem
Põletusoht!
Ärge kunagi avage paisupaagi (1) kattekorki (3) kuuma mootori puhul.
• Seisake mootor ja oodake kuni
mootor on jahtunud
• Kandke kaitsekindaid.
Jahutusvedelik
Järgige kasutusjuhendismootori tootja (MAN) nimetatud andmeid.
Mootori jahutusseade on tehasepoolselt korrosiooni-ja
külmumiskaitsevahendiga/veega täidetud.
Jahutusvedeliku koostises on 50 % korrosiooni- ja
külmumiskaitsevahendit ja 50 % vett.
Külmumiskaitse on tagatud kuni umbes -37° C kraadini.
•
Kontrollige enne talve külmumiskaitse vastupidavust.
Kui jahutusvedelikku ei ole, tuleb - sõltumatult aastaajast - kasutada segu 50 % etüleenglükool-külmumis-/
korrosioonikaitsevahendistja 50 % selgest pehmest
veest. Selline segu pakub samuti korrosioonikaitset ja
külmumiskaitset kuni -37 °C.
Jahutussüsteemi tihendus-lisaaineid
ei tohi kasutada.
•
1
Kõik mootori jahutusvedeliku voolikud tuleb iga
2 aasta järel uutega asendada.
Mootori jahutusvedeliku taseme kontrollimine
•
•
•
Kontrollige jahutusvedeliku taset iga päev.
Kontrollige jahutusvedeliku taset paisupaagis (1)
läbi kontrollsilma (2).
Jahutusvedeliku tase peab ulatuma kuni kontrollsilma (2) keskkohani.
Vajadusel lisage jahutusvedelikku.
2
BX850922
IX-29
Hooldus
Jahutusvedeliku lisamine
Põletusoht!
Ärge kunagi avage paisupaagi (1) kattekorki (3) kuuma mootori puhul.
• Seisake mootor ja oodake kuni
mootor on jahtunud
• Kandke kaitsekindaid.
•
•
•
Keerake paisupaagi (1) kattekorki (3) kuni esimese
takistuseni ja laske jääksurve välja.
Võtke kattekork (3) maha ja valage mootori jahutusvedelikku juurde kuni kontrollsilma (2) keskkohani.
Sulgege kattekork uuesti.
3
1
2
BX850923
Jahutusvedeliku väljalaskmine
Jahutusvedeliku tühjenduskork (2) asub mootoriruumi
tagaosas jahutusvedeliku torul.
1
2
BX850924
Vesijahuti, õlijahuti ja laaditava õhu jahuti
Vesijahuti, õlijahuti ja laaditava õhu jahuti asuvad
masinaruumis jahuti sõela (1) taga.
Puhastage jahuteid võimaluse korral külmal mootoril.
• Kontrollige regulaarselt jahutusagregaatide puhtust
ja vajaduse korral puhuge nad suruõhuga läbi.
Ärge kahjustage lamelle!
• Puhuge jahutid suruõhuga läbi väljastpoolt sissepoole.
1
BX850925
IX-30
Hooldus
9.5.8 Õhufilter
Masina töötamine määrdunud või kahjustatud õhufiltriga võib mootori rikkuda.
• Vahetage kahjustatud õhufiltrid kohe välja.
Hooldage õhufiltrit iga päev, kuid hilljemalt siis, kui Info Centeri displeil ilmub veateade
Õhufilter määrdunud.
Õhufiltri puhastamine
BiG X 600/BiG X 700-1
5
2
1
3
4
5
BX850926
•
•
•
•
•
•
•
Keerake mutrid (2) lahti ja võtke kate (1) ära.
Keerake mutrid (4) lahti ja võtke filterelement.(3) ettevaatlikult välja.
Puhastage filtrikorpuse siseruum ja tihenduspinnad.
Puhuge filterelement suruõhuga (maksim 5 baari) läbi seestpoolt väljapoole.
Liiga määrdunud või kahjustatud filterelement asendage uuega. Filterelement, mille paigaldusajast on möödas
4 aastat või rohkem, tuleb samuti uuega asendada.
Asetage filterelement uuesti oma kohale.
Paigaldage kate (1).
BiG X 850-1/BiG X 1100-1
3
1
2
BX851037
•
•
•
•
•
•
•
Vabastage klambrid (2) ja võtke kate (1) ära
Tõmmake filtrisüdamik (3) altpoolt kergete pööramisliigutustega välja
Puhastage filtrikorpuse siseruum ja tihenduspinnad
Puhuge filterelement suruõhuga (max 5 baari) läbi seestpoolt väljapoole
Liiga määrdunud või kahjustatud filterelement asendage uuega. Filterelement, mille paigaldusajast on möödas 4
aastat või rohkem, tuleb samuti uuega asendada
Asetage filterelement uuesti oma kohale
Paigaldage kate (1) ja fikseerige klambrite (2) abil.
IX-31
Hooldus
Kaitsepadruni vahetamine
Kaitsepadruneid ei tohi puhastada ega korduvalt kasutada!
BiG X 600/BiG X 700-1
2
4
3
5
6
1
BX851036
•
•
•
•
•
•
•
•
Keerake mutter (2) lahti ja võtke kate (1) ära
Keerake mutter (4) lahti ja võtke filterelement (3) ettevaatlikult välja
Keerake mutter (5) lahti ja võtke kaitsepadrun (6) ettevaatlikult välja
Puhastage filtrikorpuse siseruum ja tihendipinnad
Paigaldage uus kaitsepadrun
Puhastage filterelement suruõhuga (max 5 baari) puhudes seestpoolt väljapoole
Pange filterelement uuesti sisse
Pange kate (1) kohale
BiG X 850-1/BiG X 1100-1
3
1
2
4
BX851038
•
•
•
•
•
•
•
Vabastage klambrid (2) ja võtke kate (1) ära
Eemaldage filtrisüdamik (3)
Tõmmake ohutuspadrun (4) altpoolt kergete pööramisliigutustega välja
Puhastage filtrikorpuse siseruum ja tihenduspinnad
Sisestage uus ohutuspadrun
Paigaldage vastav uus filtrisüdamik (3)
Paigaldage kate (1) ja fikseerige klambrite (2) abil.
IX-32
Hooldus
9.6
Hüdraulika hooldamine
9.6.1 Erilised ohutusjuhised
Vigastusohu tõttu kasutage lekkekohtade otsimisel sobivaid abivahendeid ja kandke kaitseprille.
Väljuv surve all olev vedelik võib
nahka tungida ja raskeid vigastusi tekitada. Seetõttu tuleb seadmest enne
voolikute lahti ühendamist surve välja
lasta. Enne kui surve jälle seadmes
taastatakse, veenduge, et ükski voolikuühendus ei leki.
Väikesest avast erituv hüdroõli ei pruugi olla silmaga nähtav, seetõttu tuleb
lekkekohtade otsimisel kasutada nt
papitükki. Kaitske käsi ja keha.
Kui mõni vedelik on nahka tunginud,
tuleb pöörduda kohe vastava arsti
poole ning lasta vedelik eemaldada;
vastasel korral võivad tagajärjeks olla
rasked infektsioonid. Arstid, kes ei
ole selle teemaga kursis, peaksid vastavat informatsiooni hankima kompetentsest meditsiinilisest allikast.
Hüdrovoolikuid tuleb regulaarselt
kontrollida ning kahjustuste ja vananemise korral välja vahetada!
Uued voolikud peavad vastama seadme tootja tehnilistele nõuetele.
9.6.2 Töö- ja pidurdushüdraulika süsteem
Hüdrosüsteemi lülitusskeem vt ptk "Hooldus" (Hüdrosüsteemi lülitusskeemi selgitus)
Põhiklapi plokk (1) asub masina paremal küljel juurdepääsuklapi taga.
1
BX850927
IX-33
Hooldus
Põhiklapi plokk
Y39
Y40
Y31
Y30
Y38
Y37
Y29
Y28
Y27
Y26
Y25
Y24
Y23
Y22
Y21
Y67
Y66
Y20
Y20
Y21
Y22
Y23
Y24
Y25
Y26
-
Y27 Y28 -
väljutustoru pööramine "vasakule"
väljutustoru pööramine "paremale"
suunamisklapi "tõstmine"
suunamisklapi "langetamine"
väljutustoru "tõstmine"
väljutustoru "langetamine"
etteandeseadme sissetõmbamine "Transport"
etteandeseadme väljalükkamine "Töö"
tugirataste sissetõmbamine/massieraldaja
tõstmine
Surveklapid
Klapiplokid on varustatud surveklappidega. Need klapid on paigaldatud
tehase poolt ning neid ei tohi muuta.
Surveklapi juures on lubatud töid teostada üksnes
klienditeenindajatel.
IX-34
Y29 Y30
Y31
Y37
Y38
Y39
Y40
Y66
Y67
-
BX202080_2
tugirataste väljaviimine/massieraldaja langetamine
teritussüsteem "Silinder sees"
teritussüsteem "Silinder väljas"
pendelraami "pööramine vasakul"
pendelraami "pööramine paremal"
automaatne rooliseade vasakule
automaatne rooliseade paremale
rooli lukustamine vasakul
rooli lukustamine paremal
Hooldus
9.6.3 Hüdroõli paak
Hüdroõli
Ärge segage erinevate tootjate õlisorte!
Enne õlisordi vahetamist konsulteerige klienditeenindusega.
Ärge kasutage mitte mingil juhul
mootoriõli.
HLP (HM) kvaliteediklassi mineraalõlide ja HEPG
keskkonnasäästlike, bioloogiliselt kiirestilagunevate
survevedelike loetelu
ISO viskoossusklass
Tootja
HEPG VG 46
ADDINOL
AGIP
ARAL
ASEOL
AVIA
HLP VG 46
ISO viskoossusklass
Tootja
HEPG VG 46
Hüdroõli HLP
46
OSO 46
FRAGOL
Hydraulic
TR 46
Renolin
PGE 46
BAF-46Vitam
Aral Vitam GF 46
Aqua VG 46
Avia Hydrosynth
46
Avia Fluid ZAD 46
FUCHS
Houghton
KLÜBER
AVILUB RSL 46
RENOLIN
MR 15
VG 46
RENOLIN
B15
VG 46
Syntolubric 46
KUWAIT
Holst 46
BECHEM
Hydraulik S46
HLP VG 46
LAMORA HLP 46
Q8
Haydn 46
Hydrostar
LIQUI
BP
UWF 46
Biohyd PEG 46 Energol HLP 46
CASTROL
COFRAN
DEA
ELF
extra 46 S
Econa PG 46
ENGEN
ESSO
FINA
Hüdroõli
PGK 46
Hüdroõli
D3031.46
MOLY
MOBIL
HYSPIN AWS 46
SHELL
Cofraline
Theunissen
Astron HLP 46
ELFOLNA 46
ELFOLNA DS 46
StuartISOCOR E46
TOTAL
TRIBOL
Engen
TQH 20/46
VALVOLINE
NUTO H 46
VERKOL
WINTERSHALL
HYDRAN 46
HLP 46 ISO
Mobil DTE 25
Mobil
Hydraulic
Oil Medium
Fluid BD 46
Shell Tellus
Öl 46
Shell Hydrol
DO 46
Hydrocor E 46 Cofraline
extra 46 S
Azolla ZS 46
Tribol 772
Tribol ET 1140-46
Tribol 943 AW 46
Ultrasyn PG 46
Vesta HLP 46
WIOLAN HS 46
WIOLAN HX 4
IX-35
Hooldus
Hüdraulika õlitaseme kontroll
Hüdroõli taset tuleb kontrollida iga 50 töötunni järel.
•
Langetage tõsteseade ja seisake mootor.
•
Kontrollige hüdraulika õlitaset hüdroõli paagi (1)
vaateklaasi (2) järgi.
2
1
Hüdraulikaõli peab ulatuma vaateklaasi keskele.
•
Vajadusel lisage hüdroõli.
BX500055_1
Hüdroõli vahetamine
Ettevaatust kuuma õli väljalaskmisel
- põletusoht kuumade vedelike või
masinaosade juures!
• Kandke kaitsekindaid.
• Koguge väljalastav õli selleks sobivasse anumasse.
3
1
Hüdraulikaõli vahetades vahetage
välja ka tagasivoolu imifilter ja kõrgsurvefilter.
•
•
•
•
•
Ühendage väljalaskevoolik (kuulub masina tarnekomplekti) hüdroõli paagi (1) väljalasketutsi (2)
ühenduspistikuga ja koguge kasutatud õli piisavalt
suurde anumasse.
Tõmmake voolik ära.
Lisage hüdroõli õlipaagil (1) oleva täiteava (3)
kaudu, kuni see on nähtav hüdroõli paagil olevas
vaateaknas.
Laske mootoril alumisel tühijooksu pöörlemissagedusel umbes 10 sek joosta.
Seisake mootor.
Kontrollige hüdroõli taset, puuduolev hüdroõli
lisage juurde.
Korrake toimingut nii kaua, kuni õlitase enam ei
lange.
Kontrollige etteanderõhke.
IX-36
2
BX500089_2
Hooldus
Tagasivoolu imifiltri vahetamine
Vahetage hüdroõlifilter, kui Info Centeri displeil ilmub
1
Imi-ülevoolu filter 1, kuid hiljemalt iga
veateade
hooaja lõpul.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
9.7
•
•
•
2
Keerake kattel (1) neli kruvi (2) sisekuuskantvõtmega lahti ja võtke ära.
Eemaldage kate (1).
Tõstke filterelement (2) välja, laske hüdroõlil välja
voolata.
Tõmmake filterelement välja ja utiliseerige nõuetekohaselt.
Õlitage uue filterelemendi tihendipind ja paigaldage.
Keerake õlifiltri kate käsitsi peale, kuid mitte liialt
kõvasti.
Laske mootoril u 10 sekundit alumisel pöörlemissagedusel tühjalt käia.
Seisake mootor.
Kontrollige õlifiltri tihedust.
Asetage peale kate (1) ja kinnitage nelja kruviga
(2).
2
Hooldus Käigukast
Kui ei ole antud teisiti, kõikidel käigukastidel
1000 töötunni järel, kuid hiljemalt peale hooaja
lõppu.
Kontrollige õlitaset enne hooaja algust ja seejärel
iga 100 töötunni järel.
Kontrollige iga päev kõikide käigukastide lekkekindlust, vajadusel kontrollige õlitaset.
BX100901_3
Käigukastiõli lisamisel või vahetamisel kasutage ainult KRONE originaalkäigukastiõli (Mobil SHC 630) .
Kui KRONE originaalkäigukastiõli ei
ole, võtke ühendust KRONE klienditeenindusega.
9.7.1 Õlitaseme kontroll ja õlivahetus
mootoriajami käigukastis
2
3
4
1
BX850985
Õlitaseme kontroll
•
Kontrollige õlitaset horisontaalselt
seisval masinal umbes 1-1,5 tundi
pärast seismajätmist.
Õlitase peab püsireþiimil ulatuma kuni 1/2 kontrollsilmani (1), vajaduse korral lisage õli juurde (vt
Õlivahetus).
Õlivahetus
•
•
•
•
•
Võtke väljalaskevoolik masina tööriistakastist välja
ja keerake väljalasketutsile (4) peale.
Kasutatud õli koguge piisavalt suurde anumasse.
•
•
Eemaldage väljalaskevoolik ja pange jälle tööriistakasti hoiule.
Keerake väljalasketutsi mutter (4) tugevalt kinni.
Keerake välja mootoriajami (2) käigukasti küljes
asuv sulgurkruvi (3).
Lisage õli.
Keerake sulgurkruvi (3) jälle sisse.
IX-37
Hooldus
Ettevaatust kuuma õli väljalaskmisel
- põletusoht kuumade vedelike või
masinaosade juures!
• Kandke kaitsekindaid.
• Koguge väljalastav õli selleks sobivasse anumasse.
Võtke õlitaseme kontroll ja õlivahetus
ette, kui hekseldi on horisontaalasendis!
Kasutatud õli utiliseerige nõuetekohaselt!
Käigukasti täitekogust ja määrdeainete tähistusi vt ptk Üldosa - Tehnilised
andmed.
WHBBX04011
•
•
•
•
Võtke pumbalt ja käigukastilt (ülal ja all) maha
voolikud (3, 22, 35, 43) ja laske kogumisanumasse
tühjaks voolata.
Võtke maha filtrianum (38).
Võtke filtrianumast (38) välja filtrisüdamik ja puhastage filtrianum.
Puhastage suruõhuga jahutusvoolikud ning radiaatori ja käigukasti/pumba vahelised voolikud (pöörake tähelepanu tagasilöögiklapile (21)). Suruõhk
suunake kindlasti ainult pumbalt jahuti poole ja
vastavalt sellele koguge ka õli.
IX-38
•
•
•
Paigaldage voolikud (3, 22, 35, 43) pumba ja käigukasti külge (üleval ja all).
Filtrianuma (38) sisse tuleb uus filtrisüdamik paigaldada.
Paigaldage filtrianum (38).
Hooldus
Käigukasti määrdetsirkulatsiooni õlifilter (7)
Vahetage käigukasti filter alati koos käigukasti õlivahetusega iga 1000 töötunni järel või
hooaja lõpul:
•
•
•
Kruvige filtrianum (5) võtmega (SW 32) keerates
keevitatud mutri (6) juures lahti.
Asendage filter uuega.
Kruvige filtrianum (5) jälle võtmega (SW 32) kinni.
9
8
Kõrgesurvefilter (8)
7
Filter kogub hüdrosüsteemist kokku tahkete ainete
eraldunud osakesed. Hüdrosüsteemi tsirkulatsiooni
filtreerimine on ette nähtud vältimaks tsirkulatsiooni
komponentide kahjustusi. Filter on varustatud optilise
määrdumusastme näiduga (9). Määrdumusastme näit (9)
informeerib optiliselt filtri määrdumusastmest.
Külmalt käivitamisel võib määrdumusastme näidu nupp
(9) välja hüpata. Vajutage nupp uuesti sisse alles peale
töötemperatuuri saavutamist. Kui ta kohe uuesti välja
hüppab, tuleb filterelement vahetada.
5
6
BX500644_2
Kontrollige määrdumusastme näitu igakord enne töötamist ja vajadusel asendage määrdunud filterelement uuega.
Kui määrdumusastme näit ei lülitu sisse,
vahetage filterelementi korra aastas või
igal õlivahetusel.
Kõrgesurvefilter (8) - filterelemendi vahetamine
Kasutatud õlid ja õlifiltrid ladustada
või utiliseerida vastavalt kehtivatele
eeskirjadele.
•
•
•
•
•
•
•
Lülitage hüdrosüsteem survevabaks
Keerake filtri alumine osa (4) filtripea (1) küljest
lahti ja puhastage
Eemaldage filterelement (3) ja asendage samasuguste omadustega uue filterelemendiga
Lükake uus filterelement (3) ventiilihülsile (5)
Kontrollige O-rõngast (2) ja vajadusel asendada
samasuguste omadustega uue O-rõngaga
Filtri alumine osa (4) keerake uuesti filtripea külge
kinni
Survestage hüdrosüsteem ja kontrollige selle lekkekindlust
1
AUS
EIN
2
5
3
4
COM00021
IX-39
Hooldus
9.7.2 Õlitaseme kontroll ja õlivahetus jaotuskastis
Ettevaatust kuuma õli väljalaskmisel
- põletusoht kuumade vedelike või
masinaosade juures!
• Kandke kaitsekindaid.
• Koguge väljalastav õli selleks sobivasse anumasse.
• Vajadusel laske vedelikel ja masinaosadel jahtuda.
2
Käigukastiõli lisamisel või vahetamisel kasutage ainult KRONE originaalkäigukastiõli (Mobil SHC 630).
Kui KRONE originaalkäigukastiõli ei
ole, võtke ühendust KRONE klienditeenindusega.
3
1
Õlitaseme kontroll
•
•
•
Keerake õlitaseme kontrollkruvi (2) jaotuskasti
küljel (1) lahti.
Õlitase peab ulatuma kuni kontrollavani. Vajaduse
korral lisage õli (vt Õlivahetus).
Keerake õlitaseme kontrollkruvi (2) jälle sisse.
Õlivahetus
•
•
•
•
•
Keerake õli tühjenduskork (4) jaotuskasti küljel
(1) lahti. Koguge kasutatud õli selleks sobivasse
anumasse.
Keerake õlitühjenduskork (4) uuesti sisse.
Keerake sulgurkruvi koos õhutusfiltriga (3) jaotuskastil (1) lahti.
Lisage õli.
Keerake sulgurkruvi (3) jälle sisse.
IX-40
4
BX101490
Hooldus
9.7.3 Alumise valtsi käigukasti õlitaseme
kontroll ja õlivahetus
Ettevaatust kuuma õli väljalaskmisel
- põletusoht kuumade vedelike või
masinaosade juures!
• Kandke kaitsekindaid.
• Koguge väljalastav õli selleks sobivasse anumasse.
• Vajadusel laske vedelikel ja masinaosadel jahtuda.
1
Võtke õlitaseme kontroll ja õlivahetus
ette, kui sissesööteseadme korpuse
kate on horisontaalasendis!
Valtsi käigukast sissesööteseadme korpuse vasakul
küljel on kaheks jaotatud.
1
2
-
nurkülekanne vasakul ülal, torn ülal
valtsi käigukast all
Õlitaseme kontroll nurkülekandel vasakul
ülal, torn ülal (1)
•
•
•
•
•
2
Puhastage õlimõõtevarda (3) ümbrus põhjalikult
Keerake õlimõõtevarras (3) välja ja pühkige õlijäägid ära
Keerake õlimõõtevarras (3) sisse ja jälle välja
Vaadake õlitaset - õlitase peab olema tähistuste
max ja min vahel
Keerake õlimõõtevarras jälle sisse
Õlivahetus nurkülekandel vasakul ülal, torn
ülal (1)
•
•
•
•
•
BX851062
Keerake õlitühjenduskork (6) nurkülekandel vasakul ülal, torn ülal (1) sobiva sisekuuskantvõtmega
lahti
Koguge kasutatud õli selleks sobivasse anumasse.
Keerake õlitühjenduskork (6) uuesti sisse.
Keerake õlimõõtevarras (3) välja
Lisage õli
Keerake õlimõõtevarras jälle sisse
3
1
6
Alumise valtsi käigukasti (2) õlitaseme kontroll
•
•
BX851061
Vaadake õlitaset vaateklaasi (4) järgi.
Kui õlitase on poolest vaateklaasist madalamal,
siis tuleb lisada õli kuni selle tasemeni (vt Õlivahetus).
2
Alumise valtsi käigukasti (2) õlivahetus
•
•
•
•
•
Keerake õlitühjenduskork (5) valtsi käigukastil all
lahti.
Koguge kasutatud õli piisavalt suurde anumasse.
Keerake õlitühjenduskork (5) uuesti sisse.
Keerake sulgurkruvi koos õhutusfiltriga (6) lahti.
Lisage õli.
Keerake sulgurkruvi (6) jälle sisse.
4
5
BX850995_1
IX-41
Hooldus
9.7.4 Ülemise valtsi käigukasti õlitaseme
kontroll ja õlivahetus
Ettevaatust kuuma õli väljalaskmisel
- põletusoht kuumade vedelike või
masinaosade juures!
• Kandke kaitsekindaid.
• Koguge väljalastav õli selleks sobivasse anumasse.
• Vajadusel laske vedelikel ja masinaosadel jahtuda.
2
1
BX850928
Võtke õlitaseme kontroll ja õlivahetus
ette, kui sissesööteseadme korpuse
kate on horisontaalasendis!
3
Õlitaseme kontroll
•
•
•
Keerake õlitühjenduskork (3) üleval valtsi käigukastil (1) lahti.
Õlitase peab ulatuma kuni kontrollavani. Vajaduse
korral lisage õli (vt Õlivahetus).
Keerake õlitaseme kontrollkruvi (3) jälle sisse.
1
4
BX850928_1
Õlivahetus
•
•
•
•
•
Keerake õlitühjenduskork (4) üleval valtsi käigukastil (1) lahti. Koguge kasutatud õli selleks sobivasse anumasse.
Keerake õlitühjenduskork (4) uuesti sisse.
Keerake õlitühjenduskork koos õhutusfiltriga (2)
üleval valtsi käigukastil (1) lahti.
Lisage õli.
Keerake sulgurkruvi (2) jälle sisse.
9
9.7.5 Õlitaseme kontroll ja õlivahetus väljutustoru torni käigukastis.
6
5
Õlitaseme kontroll
•
•
•
Keerake lahti õlitaseme kontrollkruvi (6) torni käigukastil (5).
Õlitase peab ulatuma kuni kontrollavani. Vajaduse
korral lisage õli (vt Õlivahetus).
Keerake õlitaseme kontrollkruvi (6) jälle sisse.
8
Õlivahetus
•
•
•
•
•
Võtke maha kaitse (9) ja keerake õhutusfilter (7)
välja.
Keerake õlitühjenduskork (8) välja. Koguge kasutatud õli selleks sobivasse anumasse.
Keerake õlitühjenduskork (8) uuesti sisse.
Lisage õli. Õlitase peab ulatuma kuni kontrollavani
(6).
Keerake õhutusfilter (7) uuesti sisse ja paigaldage
kaitse (9).
IX-42
7
BX850929
Hooldus
9.7.6 Õlitaseme kontroll ja õlivahetus
ratta ülekannetes
Ettevaatust kuuma õli väljalaskmisel
- põletusoht kuumade vedelike või
masinaosade juures!
• Kandke kaitsekindaid.
• Koguge väljalastav õli selleks sobivasse anumasse.
• Vajadusel laske vedelikel ja masinaosadel jahtuda.
Käigukasti lisamiseks või vahetamiseks kasutage ainult käigukasti õli
Shell Spirax S4 CX 50.
Kui seda käigukasti õli ei ole käepärast, võtke ühendust KRONE klienditeenindusega.
Eesmine rattaülekanne
Õlitaseme kontroll
• Seadke ratas nii, et õlitäitekruvi (2) asub rummu
suhtes horisontaalselt.
• Puhastage põhjalikult õlitäitekruvi (2) ja õlitaseme
kontrollkruvi (1) ümbrus.
• Keerake välja eesmise rattaülekande õlitaseme
kontrollkruvi (1).
Õlitase peab ulatuma kuni kontrollavani.
• Vajaduse korral lisage õli (vt Õlivahetus).
• Keerake õlitaseme kontrollkruvi (1) jälle sisse.
Õlivahetus
• Keerake välja õli väljalaskekruvi (3). Koguge kasutatud õli selleks sobivasse anumasse.
• Keerake õli väljalaskekruvi (3) uuesti sisse.
• Keerake õlitäitekruvi (2) välja.
• Lisage õli. Õlitase peab ulatuma kuni kontrollavani
(1).
• Keerake õlitäitekruvi (2) sisse.
2
1
3
BX850872
IX-43
Hooldus
Tagumine rattaülekanne
1
40 mm
Õlitaseme kontroll
• Seadke ratas nii, et õlitäitekruvi (1) alumine serv
asub umbes 40 mm rummu keskkohast allpool.
Selleks asetage rummu keskkohta horisontaalasendisse vesilood ja mõõdulindiga mõõtke 40mm.
• Puhastage põhjalikult õlitäitekruvi (1) ümbrus.
• Võtke maha õlitäitekruvi (1).
• Õlitase peab ulatuma kuni õlitäitekruvini, vajadusel
valage õli juurde (vt peatükki Õlivahetus).
• Paigaldage õlitäitekruvi (1) jälle tagasi.
2
30°
Õlivahetus
• Seadke ratas nii, et õliväljalaskekruvi (2) asub
rummu suhtes vertikaalselt.
• Pange valmis püüdeanum (10 liitrit).
• Puhastage põhjalikult õliväljalaskekruvi (2) ümbrus.
• Võtke õliväljalaskekruvi (2) maha ja laske õli välja.
• Paigaldage õliväljalaskekruvi (2) jälle tagasi.
• Seadke ratas nii, et õlitäitekruvi (1) alumine serv
asub umbes 40 mm rummu keskkohast allpool.
Selleks asetage rummu keskkohta horisontaalasendisse vesilood ja mõõdulindiga mõõtke 40mm.
• Võtke maha õlitäitekruvi (1).
• Lisage õli.
• Paigaldage õlitäitekruvi (1).
IX-44
BX850873
Hooldus
9.8
Hooldamine - Rihmajamid
9.8.1 Rihmaratas ja veorihm
Kulumise ja määrdumise korral ei ole
rihmaratta ja veorihma täielik jõuülekanne tagatud.
Pikemate seisuaegade korral lahtise
taeva all (nt pärast hooaega) võib
rihmaratta ja veorihma vahele vett koguneda, mis võib põhjustada tugevat
roostetamist. Selle vältimiseks soovitatakse veorihm maha võtta.
Rihmaratta kontrollimine
1
1
WHBBX04194
•
•
Kontrollige rihmarataste profiilide (1) kuluvust ja vajadusel vahetage välja.
Kontrollige, kas rihmarattal ei ole kahjustusi ja vajaduse korral vahetage
välja.
• Kontrollige, kas rihmaratas ei ole määrdunud (õli, määre)
ja vajaduse korral puhastage.
Veorihma kontrollimine
1
2
WHBBX04195
•
•
Kontrollige veorihmu vaatluse teel seestpoolt (1) ja väljastpoolt (2), kas neil
ei ole kulunud kohti ja kahjustusi (praod, kivid) ning vajaduse korral vahetage välja.
Kontrollige, kas veorihmad ei ole määrdunud (õli, määre) ja vajaduse korral
puhastage või vahetage välja.
IX-45
Hooldus
9.8.2 Sõeltrumli ajam
1
3
-
2
sõeltrumli ajam
sõeltrummel
Sõeltrumli ajami rihma pingutamine vedrusurve all
oleva pingutusrullikuga (2).
1
3
9.9
BX101820
Klaasipesur
Klaasipesuri vee anum (1) asub masinaruumis.
•
Anuma (1) täitmiseks avage kaan (2).
•
Parema puhastustulemuse saavutamiseks lisage
veele klaasipesuritele mõeldud klaasipuhastusvahendit.
2
1
Talvel tühjendage klaasipesur või täitke see spetsiaalse külmumiskaitsevahendiga.
BX100610
9.10 Tulekustuti
Laske tulekustutit (1) kontrollida igal aastal või vähemalt iga kahe aasta järel.
Arvestage tähtaega tulekustutil (1) nimetatud tootmise
kuupäeva või eelmise kontrollimise kuupäeva järgi.
1
Kontrollimise intervallid võivad olla igal maal erinevad.
Neil juhtudel arvestatakse vastavatel maadel kehtivaid
tulekustutite (1) juhiseid.
BX100450
IX-46
Hooldus
9.11 Rehvid
9.11.1 Rehvide kontrollimine ja hooldus
•
•
•
1
BX850970
Reifenluftdruck / tyre pressure
BiG X
Bereifungstyp
wheel type
650/75 R 32 172A8
mit / with
Easyflow 300
mit / with
mit / with
mit / with
oder / or
EasyCollect EasyCollect EasyCollect max. Achse
km/h mp/h
Solomaschine 6000 /603/ 753 7500 / 903 9000*/1053*
axle
solo machine
(bar / psi)
(bar / psi)
(bar / psi) (bar / psi)
(bar / psi)
40
25
3,2 / 46,4
3,2 / 46,4
3,2 / 46,4
3,2 / 46,4
10
6
1,8 / 26,1
1,8 / 26,1
1,8 / 26,1
1,8 / 26,1
40
25
2,0 / 29,0
2,0 / 29,0
2,4 / 34,8
2,4 / 34,8
10
6
1,2 / 17,4
1,2 / 17,4
1,4 / 20,3
1,4 / 20,3
40
25
2,1 / 30,5
2,4 /34,8
2,4 / 34,8
2,1 / 30,5
10
6
1,2 / 17,4
1,4 / 20,3
1,4 / 20,3
1,4 / 20,3
40
25
1,8 / 26,1
2,4 / 35,0
2,4 / 34,8
1,8 / 26,1
10
6
1,2 / 17,4
1,4 / 20,3
1,4 / 20,3
1,2 / 17,4
40
25
1,9 / 27,6
2,4 / 35,0
2,4 / 34,8
1,9 / 27,6
10
6
1,2 / 17,4
1,4 / 20,3
1,4 / 20,3
1,6 / 23,2
40
25
1,4 / 20,3
1,6 / 23,2
1,6 / 23,2
1,4 / 20,3
10
6
1,0 / 14,5
1,0 / 14,5
1,0 / 14,5
1,0 / 14,5
40
25
1,7 / 24,7
2,0 / 29,0
2,0 / 29,0
1,7 / 24,7
10
6
1,0 / 14,5
1,2 / 17,4
1,2 / 17,4
1,0 / 14,5
40
25
1,2 / 17,
1,4 / 20,3
1,4 / 20,3
1,2 / 17,4
10
6
1,0 / 14,5
1,0 / 14,5
1,0 / 14,5
1,0 / 14,5
40
25
2,4 / 34,8
2,4 / 34,8
2,4 / 34,8
2,4 / 34,8
10
6
2,4 / 34,8
2,4 / 34,8
2,4 / 34,8
2,4 / 34,8
40
25
2,4 / 34,8
2,4 / 34,8
2,4 / 34,8
2,4 / 34,8
10
6
1,4 / 20,3
1,4 / 20,3
1,4 / 20,3
1,4 / 20,3
40
25
2,8 / 40,6
2,8 / 40,6
2,8 / 40,6
2,8 / 40,6
10
6
1,8 / 26,1
1,8 / 26,1
1,8 / 26,1
1,8 / 26,1
40
25
2,4 / 34,8
2,4 / 34,8
2,4 / 34,8
2,4 / 34,8
10
6
2,0 / 29,0
2,0 / 29,0
2,0 / 29,0
2,0 / 29,0
40
25
1,6 / 23,1
1,6 / 23,1
1,6** / 23,1
1,6 / 23,1
10
6
1,0 / 14,5
1,0 / 14,5
1,0 / 14,5
1,0 / 14,5
40
25
1,8 / 26,1
1,8 / 26,1
1,8 / 26,1
1,8 / 26,1
10
6
1,4 / 20,3
1,4 / 20,3
1,4 / 20,3
1,4 / 20,3
40
25
2,1 / 30,5
2,1 / 30,5
2,1 / 30,5
2,1 / 30,5
10
6
1,4 / 20,3
1,4 / 20,3
1,4 / 20,3
1,4 / 20,3
3,2 / 46,4
680/85 R 32 178A8
2,4 / 34,8
710/75 R 34 178A8
710/70 R 42 173A8
800/65 R 32 172A8
2,4 / 34,8
2,4 / 34,8
2,4 / 34,8
1,6 / 23,2
800/70 R 38 173B
900/60 R 32 176A8
2,0 / 29,0
1,4 / 20,3
900/60 R 38 175A8
540/65 R 30 168A8
600/70 R 28 157A8
600/70 R 28 157A8
(Trelleborg)
600/70 R 30 158 D
(Trelleborg)
710/55 R 30 153A8
710/55 - 34 155A8
710/60 R 30 165A8
27 006 781 2
Vorderachse
front axle
•
Kontrollige iga päev rehvide korrasolekut ja rehvirõhku,
kuna rehvide vastupidavus sõltub rehvirõhust.
Sisselõike- või murdekohad parandage kiiremas
korras või vahetage rehvid.
Ärge jätke rehve õli, määrde, kütuse ja kemikaalide
sisse ega ka liiga pikalt päikese kätte.
Sõitke ettevaatlikult, vältige ülesõite terava äärega
kividest või servadest.
Vähemalt üks kord nädalas mõõtke rehvirõhku
täpselt töötava mõõteseadmega.
2,4 / 34,8
2,4 / 34,8
2,8 / 40,1
2,4 / 34,8
Hinterachse
rear axle
•
1,6 / 23,1
1,8 / 26,1
2,4 / 34,8
* = Strassenfahrt ohne/Transport on road without EasyCollect 9000 / 1053
** = Vmax: 25km/h / 15mp / h
IX-47
Hooldus
9.11.2 Rehvide paigaldamine
Rehvide paigaldamine nõuab piisavaid teadmisi ja spetsiaalseid paigaldustööriistu. Vale
paigalduse tagajärjel võib rehv pumpamisel plahvatusega lõhkeda. Tagajärjeks võivad olla
tõsised vigastused. Seepärast peaks rehve vastavate teadmiste puudumise korral paigaldama
KRONE edasimüüja või kvalifitseeritud rehvivahetuse töökoda.
Rehvide paigaldamisel velgedele ei tohi kunagi ületada rehvide tootja poolt ette antud kõrgeimat lubatavat rõhku, muidu võib rehv või koguni velg plahvatusega lõhkeda.
Kui rehvirandid ei istu suurima lubatava rõhu saavutamisel korralikult, laske õhku välja, joondage rehvid, määrige rehvirandid ja pumbake rehvid uuesti täis.
Põhjalikku infomaterjali põllumajandusmasinatele rehvide paigaldamise kohta saate rehvitootjatelt.
Ärge kasutage hekseldit, kui selle
rehvidel on sees selline rõhk, millega neid tavapäraselt saadetakse.
Määrdumise vältimiseks peavad ventiiliklapid olema kogu aeg ventiilidele
peale keeratud.
Kontrolllige rehvirõhku sageli!
9.11.3 Ratta kinnitamine
•
BX110001
Pingutage rattakinnituskruvisid esimese töötunni
järel ja siis 20 kuni 25 töötunni järel.
Veosilla rattamutrite pingutusmoment = 510 Nm
Juhtsilla rattamutrite pingutusmoment = 270 Nm
Nm
9.11.4 Rehvide vahetamine
Kui teie masinale tuleb alla panna
teistsuguse suurusega rehvid, pöörduge palun KRONE klienditeenindusse. Sel juhul tuleb veoülekande
arvutamiseks uus parameetrikomplekt luua.
IX-48
BX202245
Hooldus
9.12 Hooldus - Elektriosa
HOIATUS
Surmaoht kindlustamata masina veeremahakkamisel, tõsteseadme juhuslikul liikumisel ja
masina käivitumisel!
• Korrashoiu-, hooldus- ja puhastustöid võib teha ning talitlushäireid kõrvaldada vaid siis, kui ajam on
välja lülitatud ja mootor seisatud - tõmmake süütevõti välja!
• Kindlustage masin juhusliku sisselülitamise ja liikumahakkamise vastu.
• Parandustööde tegemisel (keevitustööd) katkestage vooluring aku pealülitiga ja tõmmake mootorijuhtme komplekti pistik (1) mootoriga jäigalt ühendatud juhtseadme (EDC juhtseadme) küljest ära!
9.12.1 Aku pealüliti
•
•
Seisake mootor.
Vooluringi katkestamiseks keerake aku-pealüliti (1)
asendisse "0".
1
BX851052
9.12.2 Akud
2
Akuhoidik asub masina vasakul küljel katte (1) taga.
Akuhoidiku avamine
• Avage lukustus (2).
• Avage kate (1) koos akukattega (3) ja võtke ära.
Aku puhastamine
•
•
•
•
Vajaduse korral peske aku puhtaks.
Kui poolusklemmid on oksüdeerunud, puhastage
neid harjaga.
Akude poolusklemmid ja kaablikingad määrige
vajaliku määrdega.
Hoidke õhutusavad ja sulgurkorgid avatuna.
3
1
BX500095_1
IX-49
Hooldus
Hekseldil on kaks akut (1), kummalgi 12 V
(135 ampertundi), mis on stardimomendil ühendatud
järjestikku (24V).
Ümberlülitamine toimub ümberlülitusrelee (2) kaudu.
Tööpinge on ainult 12 V!
Ühendamisel pöörake tähelepanu
sellele, et iga akuga võib ühendada
ainult ühe 12 V pinge!
1
2
Enne hekseldi talvekorterisse panekut laadige aku
täis ja tehke järellaadimist iga 6 nädala järel või andke
hooldamiseks akude hoolduskeskusse.
BX500086
Tõmmake välja mootorijuhtme komplekti (1)
pistik mootoriga jäigalt ühendatud juhtseadme
(EDC-juhtseadme) küljest ära
•
•
•
•
Seisake mootor.
Lülitage aku pealüliti välja, pöörates seda vasakule
horisontaalasendisse.
Vabastage mootorijuhtmete komplekti (1) pistik MR
juhtseadmel seda pöörates ja eraldage see.
Paigaldamisel pöörake kaitseriiv pärast pistiku (1)
külgepanekut ülespoole ja fikseerige lõppasendisse.
Masinal BiG X 850/1100 on mootorijuhtmete komplekti (1) pistik EDC-juhtseadmel dubleeritud.
9.12.3 Valgustus
•
•
Kontrollige valgustust, (lähituli, kaugtuli, suunatuli)
Kontrollige pidurituld
1
Kontrolltuled
•
•
Mootori rikketuli peab varsti pärast mootori käivitamist kustuma.
Laadimise kontrolltuli peab varsti pärast mootori
käivitamist kustuma.
BX850971
IX-50
Hooldus
9.12.4 Juhtseadmed ja kaitsmed
Elektroonikatööd laske teha ainult
KRONE klienditeenindusel või edasimüüjal!
Kabiini trükkplaat
Kabiini kaitsmete, releede ja LEDide nimetused asuvad juhikabiini laes trükkplaadil (2) katte (1) taga.
Trükkplaadi (2) asetusi vt peatükis Hooldus "Kabiini
trükkplaat".
1
2
BX500088_1
Konsooli trükkplaat
Mootori juhtsõlme EDC kaitsmete, releede ja LEDide
nimetused asuvad juhikabiini (3) konsooli trükkplaadil
(4).
Trükkplaadi (4) asetusi vt peatükis Hooldus "Konsooli
trükkplaat".
3
4
BX850944_2
IX-51
Hooldus
20 082 194 0
Kabiini juhtplaat
F1
20A
F2
10A
F3
15A
F4
15A
F5
15A
F6
10A
F7
5A
F8
5A
F17
15A
F20
10A
F21
10A
LD20
F22
10A
F23
10A
4X30L-2
LD38
F9
30A
LD39
LD40
F10
LD24A
15A
F24
LD34
F11
5A
F12
5A
F13
5A
30A
LD24B
LD35
LD25A
F25
LD36
30A
LD25B
LD37
F14
15A
F15
7,5A
LD26A
F26
S1
S2
1
ON
1
ON
S3
1
ON
S4
1
ON
LD26B
LD27A
F27
F16
15A
S5
1
ON
S6
1
ON
30A
30A
LD27B
4X30L-1
LD28
F28
15A
F29
10A
F30
10A
F31
10A
F32
10A
F33
10A
F34
7,5A
LD29
4X30E
LD30
4X31E
LD31
SICHERUNG
TEST
4X31L
LD32
LD18
F19
5A
LD33
LD41
F35
LD42
IX-52
S7
1
ON
S8
1
ON
LD43
Hooldus
Kaitse
Väärtus
Tähistus
F1
20A
Vilkurid
F2
10A
Hekseldustrumli valgustus
F3
15A
Istmekompressor
F4
15A
Külgmised klaasipuhastid
F5
15A
Esiklaasi puhasti, pesuvee pump
F6
15A
Suunatuli
F7
5A
Helisignaal, vilkur
F8
5A
Peegli reguleerimine
F9
30A
PWM moodul Puhur
F10
15A
Jahutuskast
F11
5A
Klimatroonika juhtseade
F12
5A
GPS antenn, reserv
F13
5A
Kliimaseadme kompressor
F14
15A
Raadio/CB/GPS/GSM süüteaste 1
F15
7,5A
Raadio/CB/GPS/GSM püsipinge
F16
15A
Ohuvilkur
F17
15A
Mugavusiste, reserv
F18
F19
F20
F21
F22
F23
F24
F25
F26
F27
F28
F29
F30
F31
F32
F33
F34
Kõikide juhtplaadil kasutatud pistikkaitsete test
5A
10A
10A
10A
10A
30A
30A
30A
30A
15A
10A
10A
10A
10A
10A
7,5A
Sisevalgustus, kohtvalgustus
Parempoolne lähituli
Vasakpoolne lähituli
Vasakpoolne kaugtuli
Parempoolne kaugtuli
Kabiinikatuse töötuli keskel
Kabiinikatuse töötuli vasak/parem väline
Väljutustoru töötuli, tagumine pool
Platvormi töötuli, tagarattavalgustus
Töötuli, valgustihoidja all
Tagurdussignaal, tagurdustulelatern
Pidurituli
Gabariidituli/piirdetuli vasakul
Gabariidituli/piirdetuli paremal
Kabiinivalgustus
Juhtpinge, kaugtuli
IX-53
20 082 194 0
Hooldus
F1
20A
F2
10A
F3
15A
F4
15A
F5
15A
F6
10A
F7
5A
F8
5A
F17
15A
F20
10A
F21
10A
LD20
F22
10A
F23
10A
4X30L-2
LD38
F9
30A
LD39
LD40
F10
LD24A
15A
F24
LD34
F11
5A
F12
5A
F13
5A
30A
LD24B
LD35
LD25A
F25
LD36
30A
LD25B
LD37
F14
15A
F15
7,5A
LD26A
F26
S1
S2
1
ON
1
ON
S3
1
ON
S4
1
ON
LD26B
LD27A
F27
F16
15A
S5
1
ON
S6
1
ON
30A
30A
LD27B
4X30L-1
LD28
F28
15A
F29
10A
F30
10A
F31
10A
F32
10A
F33
10A
F34
7,5A
LD29
4X30E
LD30
4X31E
LD31
SICHERUNG
TEST
4X31L
LD32
LD18
F19
5A
LD33
LD41
F35
LD42
IX-54
S7
1
ON
S8
1
ON
LD43
Hooldus
LED
Tähistus
LD18
Kõikide juhtplaadil kasutatud pistikkaitsete test
LD20
Lähi-kaugtuli Ümberlülitus üleval / all
LD24A
Kabiinikatuse töötuli keskel
LD24B
Kabiinikatuse töötuli keskel
LD25A
Kabiinikatuse töötuli vasakul
LD25B
Kabiinikatuse töötuli paremal
LD26A
Väljutustoru töötuli
LD26B
Tagumine töötuli
LD27A
Platvormi töötuli
LD27B
Tagarattavalgustus
LD28
Töötuli, valgustihoidja all
LD29
Tagurdussignaal, tagurdustulelatern
LD30
Pidurituli
LD31
Valgustus vasakul
LD32
Valgustus paremal
LD33
Kabiinivalgustus
LD34
Süüteaste 2
LD35
Raadio, kliimaseade e klimatroonika
LD36
Klaasipuhasti, helisignaal
LD37
Hekseldustrumli valgustus, külgmised klaasipuhastid
LD38
Sõidutule vilkur
LD39
Kaugtuli
LD40
Lähituli
LD41
Istmelüliti
LD42
Ukselüliti
LD43
Järelvalgustuse juhtsignaal
IX-55
Hooldus
Konsooli juhtplaat
22X13
22S1
1
ON
+30L22
LD3
20 083 389 0
LD1
LD4
LD2
F41
LD6
15A
10A
F38
5A
F39
20A
LD22
LD18
F71
LD5.1
F40
LD8
F43
F37
LD7
15A
F42
LD116
LD5
LD23
20A
LD71
10A
LD24
15A
F72
10A
F72.1
5A
LD25
LD113
LD112
LD111
LD110
LD109
LD108
LD107
LD106
LD105
LD104
LD102
LD101
LD9
LD26
SICHERUNGS
TEST
LD27
LD20
LD-TEST
GAL
IC1
F73
15A
F74
15A
F75
15A
F76
15A
F77
15A
F78
15A
LD28
LD29
LD30
1
ON
TP2
F44
22S2.1
4 3 2 1
ON
22S2
5A
F49
3A
F50
LD44
F45
7,5A
LD31
LD32
LD50
F51
F60
10A
20A
LD45
F79
15A
F80
15A
F81
15A
LD60
LD33
F61
5A
F46
5A
F52
10A
F47
7,5A
F53
10A
F46.1
5A
F54
7,5A
F82
10A
F55
10A
F83
10A
F56
5A
F57
5A
F58
5A
LD61
LD52
TP1
LD10
LD34
LD35
LD0
F47.1 7,5A
LD11
LD36
LD21
F62
20A
F84
15A
F85
15A
F86
15A
F87
15A
LD37
LD38
LD62
F48.1 7,5A
F59
3A
F63
20A
LD59
F48
10A
LD63
LD39
F64
20A
F65
5A
F88
10A
F66
10A
F89
7,5A
F67
10A
F90
15A
F68
10A
F91
15A
F69
10A
F92
7,5A
F70
10A
F93
20A
LD64
LD40
LD41
LD42
LD15
LD16
LD17.1
LD17
LD43
LD93
22X9
-31E22
IX-56
22X10
+30E22
22X11
22X12
+30L22
-31L22
Hooldus
Kaitse
Väärtus Tähistus
22F37
10A
DIN pistikupesa/reserv
22F28
5A
Veoülekanne
22F39
20A
Saagiarvestuse jõudlus
22F40
10A
Saagiarvestuse elektroonika
22F41
15A
Süüteaste 1, niiskusemõõtmine
22F42
15A
Süüteaste 2, niiskusemõõtmine
22F43
15A
Niiskusemõõtmine
22F44
5A
KMC 3 Elektroonika
22F45
7,5A
Süüteaste 1 Teleservice
22F46
5A
Terminal (vähenemise viivitus)
22F46.1
5A
Terminal (vähenemise viivitus
0...16h)
Kaitse
Väärtus Tähistus
22F78
15A
KMC 3 pinge V3
22F79
15A
KMC 3 pinge V4
22F80
15A
KMC 3 pinge V2
22F81
15A
KMC 3 pinge V1
22F82
10A
Sigaretisüütaja 2
22F83
10A
Sigaretisüütaja 1
22F84
15A
KMC 2 pinge V4
22F85
15A
KMC 2 pinge V3
22F86
15A
KMC 2 pinge V2
22F87
15A
KMC 2 pinge V1
22F88
10A
Mootori käivitamine
22F47
7,5A
Süüteaste 1 BEK
22F89
7,5A
Keskmäärdesüsteem
22F47.1
7,5A
Püsipinge Teleservice
22F90
15A
Veoülekanne
22F48
7,5A
Süüteaste 2 BEK
22F91
15A
Veoülekanne
22F92
7,5A
Süüteluku püsipinge
22F93
20A
Juhtsignaal Mootori käivitamine
22F48.1
10A
Süüteaste 2 Diagnostika pistikupesa
22F50
3A
Autopiloot Elektroonika
22F51
10A
Surve Rool
22F52
10A
EMR
22F53
10A
CAN Diagnostika pistikupesa
22F54
7,5A
Videosüsteem
22F55
10A
Metallidetektor
22F56
5A
Käsijuhtimine
22F57
5A
Joystick Süüteaste 1
22F58
5A
Küpsusaste (AutoScan)
22F59
3A
DIOM Elektroonika
22F60
20A
Süüteaste 1 Elektroonika (vähenemise viivitus)
22F61
5A
KMC 2 Elektroonika
22F62
20A
Süüteaste 1 Elektroonika (vähenemise viivitus)
22F63
20A
Süüteaste 1 Elektroonika
22F64
20A
Süüteaste 2 Elektroonika
22F65
5A
Püsipinge Joystick
22F66
10A
Reserv
22F67
10A
Püsipinge CAN Diagnostika
pistikupesa
22F68
10A
Püsipinge MFR
22F69
10A
Veoülekande andurid
22F70
10A
Süüteaste 2 MFR/EDC
22F71
20A
Süüteaste 1 Võimsus
22F72
20A
Reserv
22F72.1
5A
Reserv
22F73
15A
DIOM pinge
22F74
15A
Melass
22F75
15A
Reserv
22F76
15A
Pinge Autopiloot
22F77
15A
Reserv
IX-57
Hooldus
22X13
22S1
1
ON
+30L22
LD3
20 083 389 0
LD1
LD4
LD2
F41
LD6
15A
10A
F38
5A
F39
20A
LD22
LD18
F71
LD5.1
F40
LD8
F43
F37
LD7
15A
F42
LD116
LD5
LD23
20A
LD71
10A
LD24
15A
F72
10A
F72.1
5A
LD25
LD113
LD112
LD111
LD110
LD109
LD108
LD107
LD106
LD105
LD104
LD102
LD101
LD9
LD26
SICHERUNGS
TEST
LD27
LD20
LD-TEST
GAL
IC1
F73
15A
F74
15A
F75
15A
F76
15A
F77
15A
F78
15A
LD28
LD29
LD30
1
ON
TP2
F44
22S2.1
4 3 2 1
ON
22S2
5A
F49
3A
F50
LD44
F45
7,5A
LD31
LD32
LD50
F51
F60
10A
20A
LD45
F79
15A
F80
15A
F81
15A
LD60
LD33
F61
5A
F46
5A
F52
10A
F47
7,5A
F53
10A
F46.1
5A
F54
7,5A
F82
10A
F55
10A
F83
10A
F56
5A
F57
5A
F58
5A
LD61
LD52
TP1
LD10
LD34
LD35
LD0
F47.1 7,5A
LD11
LD36
LD21
F62
20A
F84
15A
F85
15A
F86
15A
F87
15A
LD37
LD38
LD62
F48.1 7,5A
F59
3A
F63
20A
LD59
F48
10A
LD63
LD39
F64
20A
F65
5A
F88
10A
F66
10A
F89
7,5A
F67
10A
F90
15A
F68
10A
F91
15A
F69
10A
F92
7,5A
F70
10A
F93
20A
LD64
LD40
LD41
LD42
LD15
LD16
LD17.1
LD17
LD43
LD93
22X9
-31E22
IX-58
22X10
+30E22
22X11
22X12
+30L22
-31L22
Hooldus
LED
Tähistus
LED
Tähistus
LD0
Terminal (vähenemise viivitus 0...16h)
LD43
Vabastuslüliti Veoülekanne
LD1
Reserv
LD44
KMC 3 Elektroonika
LD2
Reserv
LD45
Süüteaste 1 Teleservice
LD3
Süüteaste 1
LD50
Autopiloot Elektroonika
LD4
Süüteaste 1 Saagiarvestuse elektroonika
LD52
Surve Rool
LD5
Süüteaste 2 Saagiarvestuse elektroonika
LD59
DIOM Elektroonika
LD5.1
Süüteaste 2 Saagiarvestus
LD60
Süüteaste 1 Elektroonika (vähenemise viivitus)
LD6
Süüteaste 1 Saagiarvestus
LD61
KMC 2 Elektroonika
LD7
Reserv
LD62
Süüteaste 1 Elektroonika (vähenemise viivitus)
LD8
Reserv
LD63
Süüteaste 1 Elektroonika
LD9
Reserv
LD64
Süüteaste 2 Elektroonika
LD10
Väljund Helisignaal Järeljooksualarm
LD71
Süüteaste 1 Võimsus
LD11
Süüteaste 1 (vähenemise viivitus)
LD93
Juhtsignaal Mootori käivitamine
LD15
Signaal Takistus CAN2 KMC2
LD101
Vabastus Pinge Sissesööte/etteandeseade
LD16
Veoülekande andurid
LD102
Reserv
LD17
Süüteaste 2 MFR/EDC
LD104
Istmelüliti
LD17.1
Pidurdussignaal
LD105
Ukselüliti
LD18
Loogiline helisignaal Metallidetektor
LD106
Reserv
LD20
Reserv
LD107
Kiirstopp
LD21
Sigaretisüütaja 1 + 2
LD108
Reserv
LD22
Reserv
LD109
Vabastuslüliti Hooldus:
LD23
Reserv
LD110
Vabastuslüliti Sissesööte/etteandeseade
LD24
Reserv
LD111
Vabastuslüliti Veoülekanne
LD25
Reserv
LD112
Vabastuslüliti Juhtimisautomaatika
LD26
Reserv
LD113
Vabastuslüliti Maantee/Põllurežiim
LD27
DIOM pinge
LD116
Reserv
LD28
Lülitussignaal Sileerimisvahend
LD29
Reserv
LD30
Pinge Autopiloot
LD31
Reserv
LD32
KMC 3 pinge V3
LD33
KMC 3 pinge V4
LD34
KMC 3 pinge V2
LD35
KMC 3 pinge V1
LD36
KMC 2 pinge V4
LD37
KMC 2 pinge V3
LD38
KMC 2 pinge V2
LD39
Signaal Käiviti valikurelee
LD40
KMC 2 pinge V1
LD41
Mootori käivitamine
LD42
Keskmäärdesüsteem
IX-59
Hooldus
9.13 Hooldus - Suruõhuseade
BiG X 600/700 -1
9.13.1 Suruõhu reservuaar
Suruõhu reservuaari (1) koguneb kondensaatvesi.
Kondensaatvesi võib põhjustada talitlushäireid.
Laske kondensaatvesi üks kord nädalas välja.
1
•
2
Kogunenud kondensaatvesi laske välja suruõhu
reservuaari (1) veeväljalaskeklapi (2) kaudu ja
koguge anumasse.
BX750001
BiG X 850 -1/BiG X 1100 -1
2
1
BX750010
9.14 Hooldus - Kliimaseade ja küte
9.14.1 Spetsiaalsed ohutusjuhised
Remont-, korrashoiu-, hooldus- ja
puhastustöid võib teostada ainult seisatud masina korral. Seisake mootor.
Eemaldage süütevõti. Kindlustage
masin veeremahakkamise vastu.
Remondi-, korrashoiu-, hooldus- ja
puhastustöid võivad teha ainult autoriseeritud spetsialistid.
Jahutuskontuuri remondi-, korrashoiu-, hooldus- ja puhastustöödel
võivad tekkida külmutusaine emissioonid, need võivad olla nii vedelas
kui gaasilises olekus ja kujutavad endale ohtu inimesele ja keskkonnale.
Rakendage sobivaid kaitseabinõusid
(kandke kaitseprille ja -kindaid).
IX-60
Külmutusainest tingitud kahjustuste
korral pöörduge kohe arsti poole ja
võtke kaasa ohutusandmete leht
(vt lk IX - 61).
Külmaseadme juures töötades tagage piisav õhutus.
Täitmisel ja parandustöödel ärge
laske külmutusainet välja pääseda,
vaid utiliseerige see ringlussevõtuanumas.
Kasutatavad varuosad peavad vastama masina tootja tehnilistele nõuetele. Seetõttu kasutage üksnes KRONE
originaalvaruosi.
Hooldus
9.14.2 Kliimaseadme koostisosad
A Kompressor
mootori küljes paremal pool, töötab kiilrihma jõul
E Survelüliti
kuivati juures
B Kondensaator
masinaruumis jahuti sõela taga
F Termopaisuventiil
aurusti sissepääsu juures
C Kuivati/vastuvõtja
masinaruumis all paremal jahuti sõela taga
G Klimatronik juhtseadme survelüliti
kabiinis, laekonsoolil
D Aurusti
kabiini laes
9.14.3 Külmutusaine andmeleht R 134a
(väljavõte)
Külmutusaine R 134a:
Keemiline tähistus:
Keemiline valem:
Molaarmass
Keemispunkt (rõhul 1,013 baari)
Külmumispunkt
Kriitiline temperatuur
Kriitiline surve
Tihedus (ved +25°C juures)
Süttivuspiirid õhus
1,1,1,2-tetrafluoroetaan
CH2F CF3
102,0 g/mol
-26,1°C
-101,0°C
-101,1°C
40,60 baari
1206 kg/m3
mittesüttiv
Keskkonnaandmed
FKW 134a:
ODP - osoonikahandamispotentsiaal
CLP
- kloorisaaste potentsiaal
HGWP - kasvuhooneefekt
PCR - fotokeemiline reaktiivsus
ODP = 0
CLP = 0
HGWP = 0,26
PCR = 0,5
9.14.4 Tehnilised andmed
Tehnilised andmed
Detail
Aurusti
Kütteseade
Puhur
Pinge
Voolutarve
Külmutusaine
Võimsusandmed
jahutusvõimsus* 5200 W*
soojendusvõimsus 4000 W
1000 m3/h takistamatult
12 V
15 amprit
R 134a (HCFC-vaba)
*mõõdetud +30°C ümbritseva temperatuuri juures
(tootjapoolsed andmed)
IX-61
Hooldus
9.14.5 Külmutusaine
Siiski ei tohi külmutusainet vabalt
keskkonda lasta, vaid see tuleb
ringlussevõtuseadmega kokku koguda. Seepärast ärge lahutage ühendusvoolikuid. Laske kliimaseadme
hooldus- ja parandustöid teha ainult
oma KRONE edasimüüjal sobivate
utiliseerimis- ja ringlussevõtuseadmetega.
Kliimaseade töötab 1500 g külmutusainega R134a (tetrafluoroetaan). See
aine ei sisalda klooriaatomeid ja ei
mõju seega kahjulikult Maa atmosfääri osoonikihile.
9.14.6 Survelüliti
Puhuri kõrgema ja sobivama kiiruse
korral seadke kliimaseadme jahutusvõimsus keskmisele väärtusele. Ärge
laske kliimaseadmel töötada nii et
puhuri kiirus on madalaim ja jahutusvõimsus kõrgeim.
Kliimaseade on varustatud survelülitiga (2), mis
lülitab üle- või alarõhu korral seadme välja (vastuvõtja/
kuivati (1) juures kombijahuti taga vasakul).
1
2
Indikatorperle
im Schauglas
indicator pearl
in sight glass
blau = trocken
blue = dry
Rosa=feucht
Kundendienst
anrufen
pink=wet
call service
BX500080_1
9.14.7 Välisõhufilter ja ringlusõhu sõel
(kabiin)
Välisõhufilter
Välisõhufilter (3) asub sõidusuunas vasakul kabiini
ülemises osas lamellvõre (2) taga kiilfiltri kujul. See
filter (3) kaitseb kabiinis sõidukijuhti väljaspool kabiini
leiduva tolmu või hõljuvate mustuseosakeste eest.
Kontrollige enne igat sõitu, kas filter on puhas.
2
1
Kui filtrit piisavalt ei hooldata, võib
see tugevasti määrduda ja siis ei ole
tagatud, et kabiini jõuab vajalikul
hulgal värsket õhku.
•
•
•
Sulgeseadme (1) saab avada pöörates seda
90° kraadi päripäeva.
Tõmmake lamellvõre (2) välja, kontrollige kiilfiltri
(3) puhtust ja vajaduse korral puhastage.
Puhastage filtrit (3) kloppides ja mitte kunagi suruõhuga. Tugeva määrdumise korral tuleb filter (3)
vahetada.
3
BX100560_1
IX-62
Hooldus
Siseõhu ringluse filter
Kui siseõhu ringluse filter (1) on väga
must, väheneb selle tõttu kliimaseadme ja kütte jõudlus.
•
Puhastage siseõhu ringluse filtrit (1) regulaarselt.
1
BX200550_1
9.14.8 Külmutusaine taseme ja vastuvõtja/kuivati täitekoguse kontrollimine
Külmutusaine koguse kontrollimine
Külmutusaine kadu kliimaseadme voolikute kaudu
on vältimatu. Kontrollige jahutusvedeliku taset iga
100 tunni järel.
•
•
•
Kontrollige kuivati (1) vaateklaasi (2), kui mootor
töötab ja kliimaseade on sisse lülitatud (kõige tugevamal astmel).
Kui valge ujuk (3) asub üleval, siis on külmaine
hulk normikohane.
Kui valge ujuk (3) asub all, siis tuleb külmutusainet
juurde valada (spetsialiseeritud töökoda).
2
3
4
Niiskuse küllastatuse kontrollimine
Jahutuskontuuri niiskus kogutakse filterkuivatisse (1).
1
2
Järgige kuivati (1) kleebisel (5) olevat
juhist.
5
Kleebisega kuivati (6):
•
•
Kui indikaatorkuulike (3) on sinine, siis on niiskuseaste normikohane.
Kui indikaatorkuulike (3) on roosaks värvunud, tuleb kuivati/vastuvõtja üksus välja vahetada (spetsialiseeritud töökoda)
Kleebisega kuivati (7):
•
•
Kui indikaatorkuulike (3) on oranþ, on niiskuseaste
normikohane.
Kui indikaatorkuulike (3) on värvituks muutunud,
tuleb kuivati/vastuvõtja üksus välja vahetada
(spetsialiseeritud töökoda)
Indikatorperle
im Schauglas
indicator pearl
in sight glass
Indikatorperle
im Schauglas
blau = trocken
blue = dry
orange=trocken orange = dry
Rosa=feucht
Kundendienst
anrufen
pink=wet
call service
farblos=feucht
Kundendienst
anrufen
6
7
indicator pearl
in sight glass
colourless=wet
call service
BX500082_2
IX-63
Hooldus
9.14.9 Kondensaator
Kondensaator asub masinaruumis jahuti sõela (1)
taga.
Jahuti sõela avamine
•
Avage riivistus (2) ja keerake jahuti sõel (1) ülespoole.
2
1
BX101560_1
Kondensaatori puhastamine
•
Puhuge kondensaator (1) suruõhuga läbi seestpoolt väljapoole. Ärge kahjustage lamelle.
1
BX500083
Õhuniisutaja filtri puhastamine
1
WHBBX00045
•
WHBBX00046
Keerake kuuskantkruvid (1) välja ja võtke teeninduse juurdepääsu kaas maha.
2
WHBBX00056
1
3
4
WHBBX00056
•
•
Võtke korpusekaas (1) maha.
Puhastage filter (2) suruõhuga
IX-64
Hooldus
9.15 Keskmäärdesüsteemi hooldus
(BEKA-MAX)
USA
Määrdeainega täitmine
Koonusmäärdenippel
1
Määrdeainega täitmine toimub läbi koonusmäärdenipli
(1) kasutadades standardset määrdepritsi.
1 - koonusmäärdenipel
2 - täiendav ühenduskoht
2
BX500666
Täiteühendus
• Eemaldage määrdenippel (3) ja asendage täitetutsiga (4) 27 001594 0.
• Keerake täitepumba (1) külge ühendusmuhv (2)
27 001 595 0.
3
2
1
4
Täitesilinder (USA)
• Eemaldage sulgurkruvi M20x1,5 (3) ja asendage
täiteühendusega (2) 940 392 0.
• Täitmiseks eemaldage ühenduskoha (2) ja täitesilindri 940 393 0 (1) kaitsekatted.
BX110008
M20x1,5
Kasutage ainult puhast määrdeainet
ja sobivat tööriista!
Mustad määrdeained põhjustavad
raskeid süsteemirikkeid!
3
2
Töökäik
•
1
Lülitage süüde sisse.
Värvid roheline (4) ja punane (5) süttivad umbes
1,5 sekundiks (sõltumatult seadistatud programmist) ja näitavad määrdeseadme juhtsüsteemi
valmisolekut.
Kui määrimise käigus või tsükli jooksul
süüde katkeb, siis funktsiooni ajaarvesti peatub ja salvestatakse andmemällu.
Kui süüde uuesti sisse lülitatakse,
loetakse mälust järelejäänud määrdeaeg või tsükli aeg ning töökäik
jätkub poolelijäänud kohast.
BX110009
4
5
3
Rike
•
Vahemäärdenupule (3) vajutades alustab pump
uuesti määrimisprotsessi.
BX500667
IX-65
Hooldus
Signaalnäidud
Pumba funktsioonid kuvatakse kahe LED kontrolltulega (roheline (4)/punane(5)) pumba mootori poolkatte
vaateklaasil (6).
6
Punane LED annab alati märku programmi edenemise rikkest.
5
4
BX500649
Signaalnäitude kirjeldus
LED
punane
roheline
punane
roheline
Signaalnäit
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
punane
ON
OFF
roheline
ON
OFF
punane
roheline
ON
OFF
ON
OFF
punane
ON
OFF
roheline
ON
OFF
punane
ON
OFF
Töökorras. 1,5 sek.
Töövalmiduse näit
Kogu määrimise vältel
IX-66
ON
OFF
Määrimisprotsess
1 sek.
Progressiivjaoturi taktiviga
1 sek.
Kuni määrdeanumasse lisatakse ainet
Määrdetaseme viga
Määrdetase liiga madal
1 sek.
Pumbamootori
pöörlemissageduse viga
1 sek.
0,5 sek.
0,5 sek.
roheline
Kirjeldus
Viga CPU/mälu
Pumba reguleerimine
Tarnekomplekt
2158.C8750.5
Krone-Nr. 27 006 800 0
Tsükli aeg: 8 min
Taktid: 34
Kontrollaeg: 3 min.
50 määrdepunkti
Määrdenippel
Nookur vasakp
Labürinttihend
Labürinttihend
Labürinttihend
Nookur vasakp
ülemine valtsisüsteem
Sisseandesüsteem
4010.9801
Ladustamine
Ladustamine
Ladustamine
Silinder
Pöörlipoldid
Pöörlipoldid
Kinnituspoldid
ülemine valtsisüsteem
ülemine valtsisüsteem
4010.A0553
Juhtsild
75
75
75
75*
25
25*
105
105
105
45
Nookur paremp
Mähkimiskaitse 45
Mähkimiskaitse 45
Mähkimiskaitse 45
25*
Tarnekomplekt
2158.C8750.2
Krone-Nr. 27 006 168 0
Pöörlipoldid
Pöörlipoldid
Kinnituspoldid
Pendellaager
Silinder
Sissetõmbeventilaator
Trumli laager
Pöördrullik
Pöördering
105*
105*
25
25*
45
25
105
25
105*
105
105
105*
Trumli laager
Trumli laager
Raami laager
Tarnekomplekt
2158.B8340.4
Krone-Nr. 27 000 146 0
Heksliagregaat paremal
4010.6729
Vastulõiketera laager
Trumli laager
Raami laager
Trumli laager
Vastulõiketera laager
Äärikulaager
Pingutustoend Pearihma ajam
Pöördering
Väljutuse laager
Väljutussüsteem ja ajam
4010.A0339
Tarnekomplekt
2158.C8750.7
Krone-Nr. 27 005 697 0
Pingutusrulliku toend
Äärikulaager
Pingutusrulliku ajam Maisipurustaja
Väljutuse laager
Pingutustoend Pearihma ajam
Väljaviskekompressor
Trumli laager
Peajaotur
4010.A0436
45*
45
25
25*
105
Maisipurustaja
4010.A0337
105
105
25*
Tarnekomplekt
2158.C8750.6
Krone-Nr. 27 005 801 0
Trumli laager
Trumli laager
Kõrgsurveühendus
Väljaviskekompressor
Tarnekomplekt
2158.C8750.1
Krone-Nr. 27 005 799 0
Elektripump EP-1
12V, 8kg, 2 x PE-170
EP-tronic-ga
Hooldus
Määrdeseadme ülevaade BEKA-MAX
IX-67
Hooldus
Seadme või külgeühendatud määrdepunkti blokeerimine
Vigade otsing ja kõrvaldamine
-
-
Keerake üksteise järel lahti kruvikinnitused peajaoturi väljundist alamjaoturisse.
Kui mitte ühestki väljundi kruvikinnitusest ei tule
lahtikeeramisel määret surve all välja, on ühendatud alamjaotur blokeeritud.
Kui mitte ühestki väljundi kruvikinnitusest ei tule
lahtikeeramisel määret surve all välja, on peajaotur
ummistunud. Puhastage peajaotur või asendage
uuega.
Paigaldage väljundi kruvikinnitused uuesti.
-
Keerake üksteise järel lahti blokeeritud alamjaoturi
väljundi kruvikinnitused.
Kui mõne väljundi kruvikinnitusest tuleb lahtikeeramisel määret surve all välja, on ühendatud määrdepunkt blokeeritud.
Kui mitte ühestki väljundi kruvikinnitusest ei tule
määret surve all välja, on alamjaotur ummistunud.
Puhastage blokeeritud alamjaotur või asendage
uuega.
-
Määrdepunkti blokeeringu kõrvaldamine.
IX-68
Hooldus
Peajaotur (1)
1
BX200380_1
Juhtsilla kõrvaljaotur (1)
1
BX500087_1
Väljutussüsteemi ja ajami kõrvaljaotur (1)
1
BX200390_1
Parempoolse heksliagregaadi kõrvaljaotur (1)
1
BX200410_2
IX-69
Hooldus
Sisseandesüsteemi kõrvaljaotur (1)
1
BX200400
Maisipurustaja kõrvaljaotur (1)
1
BX200360
Avariimäärdepunktid keskmäärdesüsteemi rikke
korral (1)
1
BX851087
IX-70
Hooldus
9.16 Määrdeaine
Et alati tagada keskmäärdesüsteemi laitmatu töö,
soovitame kasutada kõrvaltoodud ja meie poolt
katsetatud määrdeid. (Naatriumseebiga paksendatud
määrdeid ei tohi nende veeslahustuvuse tõttu On ja
OffRoad piirkonnas kasutada.)
Seadme töötamise tagamiseks peab
määret lisama tingimata puhastes
tingimustes.
Mustus põhjustab rikkeid keskmäärdesüsteemis purustusi hõõrdekohtades.
Määrdevahetus tavalistelt määretelt biolagunevatele
määretele (ja vastupidi) on nimetatud toodete puhul
probleemideta võimalik.
Määrdeainetena kasutatakse standardseid sõiduki
või määrdetootjate poolt soovitatavaid määrdeid, millel on –25 °C juures veel piisavad imamis- ja voolamisomadused (maksim voolavussurve 700 mb).
Nad ei tohi hakata välja immitsema, kuna see võib
pikemal kasutamisel põhjustada ummistusi.
MoS2 määrdeid (kuni 5% molübdeendisulfiidi) saab
edastada progressiivpumpadega ja -jaoturitega.
Hoiatus!
Valede määrdeainete kasutamine
Tagajärg: masina laagrikahjustused
Kasutage ainult siin nimetatud määrdeaineid. Keskmäärdesüsteemi ei tohi mitte mingil
juhul täita madala viskoossusega määrdega.
Määrete sordid, NLGI klass 2
Tootja
Tüübinimetus
Seebistumine Minimaalne edastustemperatuur [°C]
AGIP
ARAL
BECHEM
BP
Autol Top 2000
Spez Ca
Pikaajaline H
Li
High–Lub L4742
Li
Energrease LS EP 9346 Li
Energrease LS EP2
Li
CASTROL
Spheerol EP L2
Li
ESSO
Exxon universaalmääre Li
ELF
ELF Multi 2
Li
FINA
Universaalmääre EP
Li
FUCHS
LZR 2
Li
KROON OIL
Lithep Grease
Li
MOBIL
Mobilux EP 2
Li
Mobilgrease
MB 2
Li
MOGUL
LV 1 EP
Li
ÖMV
ÖMV Signum M283
Li/Ca
OPTIMOL
Olit EP 2
Li
SHELL
Retinax EP L2
Li
TEXACO
Multifak EP2
Li
TOTAL
Multis EP2
Li
Zeller & Gmelin Divinol uiversaalmääre 2 Li
–10
–25
–20
–25
–20
–20
–20
–20
–20
–25
–10
–15
–20
–25
–25
–25
–20
–15
–20
–20
Biloogiliselt kiirestilagunevad määrded
ARAL
AVIA
BECHEM
DEA
FINA
FUCHS
LUBRITECH
ÖMV
TEXACO
Zeller & Gmelin
BAB EP 2
Syntogrease
UWS VE 42
Dolon E EP2
Biolical EP S2
Plantogel 0120S
Stabyl Eco EP2
ÖMV ecodur EP2
Starfak 2
Divinol E2
Li/Ca
Li
Li/Ca
Li/Ca
Li/Ca
Li
Li/Ca
Ca
Ca
Li
–20
–25
–25
–20
–25
–25
–20
–25
–20
–25
IX-71
IX-72
1 2
6
9
8
10
250 h
7
100 h
250 h
250 h
250 h
4
250 h
250
100 hh
11
250 h
5
12
250 h
5
3
250 h
13
BX850986_1
250 h
Hooldus
9.17 Määrdeplaan
Hooldus
Määrimiskohad
• Loetletud määrimiskohad tuleb määrida nimetatud
töötundide järel.
Sõlm
Alagrupp/osa
Määrdepunktide
arv
Määrdeintervallide
töötunnid
Ajamisüsteem
1 Kardaanvõll W 2500 (VS)
2 Kardaanvõll W 2500 (ZW)
3
3
100
100
Jahutusseade
3 Äärikulaager
1
250
Sisseandesüsteem
4
5
6
7
4
4
1
2
100
250
250
250
Vastulõiketera reguleerimine
8 Tõmberelee ankru
9 Nookur
10 Ühendusvardad
2
2
4
250
250
250
Teritussüsteem
11 Kelk
12 eritusseade
2
1
250
250
Haakeseade
13
1
250
Kardaanvõll
Tõstesilinder
Pendelraam
Tõmbevedrud, all vasakul
IX-73
Hooldus
9.18 Silokindlustuslisandi seade
(lisavarustus)
9.11.1 Spetsiaalsed juhised silokindlustuslisandite kasutamiseks
Silokindlustuslisandi seadet ei saa
kasutada piiramatult kõikide silokindlustuslisandite jaoks.
Pöörake tähelepanu järgnevatele juhistele vastavalt kasutatavale silokindlustuslisandile.
Vesilahustuvaid silokindlustuslisandeid
bakteriaalsete lisaainetega võib seadmes kasutada ilma piiranguteta, kui
seadet puhastatakse nõuetekohaselt.
9.18.2 Silokindlustuslisandi seadme puhastamine
Loputage silokindlustuslisandi seadet puhta veega,
kuni väljuv vesi muutub värvituks.
Seadistage silokonservandiseade terminali kaudu
"Püsirežiimile".
Silokindlustuslisandi seadme kahjustuste vältimiseks pidage kinni alljärgnevatest puhastusintervallidest.
Silokindlustuslisand
Puhastusintervall
Vesilahus bakteriaalse
lisandiga
iga kuu
Happesisaldusega lahus
iga nädal
Hõljukosakestega lahus
iga kasutamise järel
9.18.3 Silokindlustuslisandi doseerimiskogus
Ilma läbivooluandurita silokonservandiseadme doseerimiskogus
Doseerimiskoguse (l/min) määrab ära düüsi suurus.
Varuosa
kood
Värvi- märgi- Doseerimiskogus 1,8
stus
baari korral
940 512 0
düüs oranþ
0,66 l/min
940 515 0
düüs punane
0,93 l/min
940 517 0
düüs sinine
1,88 l/min
Läbivooluanduriga silokonservandiseade
Kui läbivoolujõudlus on nõrk, siis tuleb torufiltri ja
düüsifiltri sisemus puhastada.
Läbivooluandurit ei tohi mitte mingil juhul puhastada suruõhuga.
IX-74
Happesisaldusega silokindlustuslisandi
lahuseid pH väärtusega vahemikus 6-10
võib seadmes kasutada, kui puhastamine toimub nõuetekohaselt.
Hõljukosakestega silokindlustuslisandi
lahuseid võib seadmes kasutada tingimusel, et puhastamine toimub nõuetekohaselt iga kasutamise järel.
Hooldus
9.19 Vints
Vigastusoht!
Ärge astuge rippuva koorma alla.
Enne vintsi juures töötamist katkestage vool aku pealüliti kaudu.
Vintsi trossi vahetamine
Tross peab olema paigaldatud selliselt, et seda saab trossi pooli ja põhiplaadi vahel peale ja maha kerida,
vastasel juhul seade ei tööta.
Ärge kunagi kerige ülemiselt trossi
poolilt peale ja maha!
Vähese purunemistugevusega trossi kasutamisel tekib vigastusoht.
•
•
•
•
Kerige vana tross poolilt maha, kuni sinna jääb
kaks keerdu.
Keerake lahti sisekuuskantkruvi.
Tõmmake vana tross (1) välja.
Viige sisse uus sama kvaliteediga tross ja kinnitage sisekuuskantkruviga.
Soovitatav tross:
• läbimõõt:
• maks. pikkus:
6 mm
6m
Soovitatav trossi konstruktsioon:
• 16 x 9 FE, 1960 N/mm2
1
BX850801_1
Vintsi trossi kontrollimine
•
•
•
•
•
•
Tross ei tohi olla kokku murtud.
Tross peab olema korrapäraselt peale mähitud
(keerud üksteise kõrval).
Ükski üksik traat ei tohi olla katkenud.
Trossi kinnitus haagi küljes peab olema korralik
(klamber).
Haak peab olema korralik (riivistus).
Vintsi kinnituskruvid peavad kindlalt kinnitatud.
IX-75
Hooldus
9.20 Haakeseadis
Eluohtlikud või rasked vigastused!
• Veenduge, et haakeriist on kindlustatud veeremahakkamise vastu.
2
•
Kontrollige regulaarselt kuluvusplaadi (1) paksust.
Niipea, kui kuluvusplaat (1) on õhem kui 6 mm,
laske see volitatud töökojas välja vahetada.
• Mõõtke regulaarselt ühenduspoldi (2) läbimõõtu
selle kõige paksemas kohas. Niipea, kui läbimõõt
jääb väiksemaks kui 37 mm, laske ühenduspolt (2)
volitatud töökojas välja vahetada.
• Kui haakeseadise hark on kulunud rohkem kui 1,5
mm või pilu (a) haakeseadise suudme (3) ja haakeseadise toe (4) vahel on ükskõik, millises kohas
üle 3 mm, tuleb haakeseadis välja vahetada.
• Kontrollige 4 x aastas, kas haakeseadise suuet (3)
saab korralikult pöörata.
Kui haakeseadise suue (3) liigub raskelt:
• Lõdvendage kruvi (5).
• Määrige määrdeniplit (6).
• Tehke haakeseadise suudmega (3) üks pööre ja
keerake kruvi (5) kinni pöördemomendiga 35-50
Nm.
1
BX851018
a
4
5
3
BX851024
6
BX851025
Haakeseade Itaaliale
•
Kontrollige ühenduspoldi läbimõõtu 30 mm (1)
selle kõige peenemas kohas.
Kui ühenduspoldi läbimõõt on väiksem kui 28 mm:
- vahetage ühenduspolt välja.
•
Kontrollige haagiseühenduses poldi kinnituskohtade läbimõõtu (2).
Kui poldi kinnituskoha (2) ava on suurem kui 32
mm (ovaalne):
- vahetage haagiseühendus välja.
1
2
BX851034_1
IX-76
Hooldus
9.21 Pidurid
Kontrollimine riiklike eeskirjade raames
•
Kontrollige regulaarselt lamellpiduri talitlust vastavalt selle maa riiklikele eeskirjadele. See kontrollimine võib toimuda näiteks sõiduki tehnilise kontrolli
(TÜV) raames. Sellega koos laske läbi viia piduri
aeglustuse mõõtmine. Sihtväärtus peab seejuures
vastama sõiduki spetsifikatsioonile.
Pärast hädapiduri rakendamist
Hooldusintervallidest sõltumatult tuleb pärast hädapiduri rakendamist väljalangenud hüdrostaadi korral
läbi viia täielik piduri kontrollimine.
• Selleks kontrollige mahavõetud lamellpiduri lamelle, vedrusid ja tihenduselemente vaatluse teel.
IX-77
Hooldus
9.22 Hooldusplaan
IX-78
Enne hooaja algust
Hüdrosüsteem
Hüdraulikapaagi õlitaseme kontrollimine
Pidur
Piduri talitluse kontrollimine (Bosch)
Ülekannete õlitaseme kontroll
Mootori ajami ülekanne
Jaotuskast
Valtsi käigukast all
Nurkülekanne
Valtsi käigukast üleval paremal
Väljutustoru teo ülekanne
Rattarummu ülekanne ees/taga
Rohumassi vooluga seotud komponendid
Silevaltsi puhastuspleki kontrollimine (kulumine, vahekauguse mõõt)
Mootor
Mootori õlitaseme kontrollimine
Mootori õlilekke kontrollimine
Jahutussüsteem
Jahutusvedeliku taseme kontrollimine
Õhufiltri puhastamine
Üldised hooldustööd
Trossivintsi kontrollimine
Tulekustutite kontrollida andmine
Elektrisüsteem
Aku puhastamine
Rehvid
Rehvide sisselõigete ja murdekohtade visuaalne kontrollimine ja rehvirõhu kontrollimine.
Tabel 1
Ühel korral 1 tunni järel
Rehvid
Esi-/tagaratta mutrite järelpingutamine
Tabel 2
Ühel korral 10 tunni järel
Rohumassi vooluga seotud komponendid
Hekslinugade kinnituskruvide pingutamine
Väljaviskelabade kinnituskruvide pingutamine
Mootor
Mootori õlilekke kontrollimine
Keskmäärdesüsteem
Voolikute kinnituste kontrollimine
Tabel 3
6 korda iga 10 tunni järel
Rehvid
Esi-/tagaratta mutrite järelpingutamine (Bosch)
Tabel 4
Ühel korral 50 tunni järel
Ülekannete õlivahetus
Rattarummu ülekanne ees/taga
Tabel 5
Iga 10 tunni järel, kuid vähemalt üks kord päevas
Hüdrosüsteem
Hüdraulikapaagi õlitaseme kontrollimine
Pidur
Piduri talitluse kontrollimine (Bosch)
Mootor
Mootorile ettekirjutatud hooldusintervallid, vt MAN "Hooldusjuhendit"
Mootoriruumi puhastamine
Mootori õlitaseme kontrollimine
Kütusesüsteem
Kondensaatvee väljalaskmine kütuse eelfiltrist vee separaatori kaudu.
Kondensaatvee väljalaskmine kütusefiltrist (peafilter)
vt MAN hooldusjuhendit
Jahutussüsteem
Jahutusvedeliku taseme kontrollimine
Õhufiltri puhastamine
Radiaatori, radiaatoriruumi ja radiaatori võre puhastamine
Kabiin
Välisõhufiltri puhastamine
Klaasipesuseadme täitmine
Kontrolltulede testi läbiviimine
Valgustuse testi läbiviimine
Kliimaseade / soojendus
Kondensaatori puhastamine
Keskmäärdesüsteem
Varuanuma täitetaseme kontrollimine
Üldised hooldustööd
Masina täielik puhastamine
Masina käsitsi määrimine vastavalt määrdeskeemile
Silokonservandi seade
Silokonservandi seadme puhastamine
Rehvid
Rehvide sisselõigete ja murdekohtade visuaalne kontrollimine ja rehvirõhu kontrollimine.
Tabel 6
Iga nädal
Ülekannete õlitaseme kontroll
Rattarummu ülekanne ees/taga
Rehvid
Rehvirõhu mõõtmine mõõteseadmega
Suruõhuseade
Kondensaatvee väljalaskmine suruõhu reservuaarist
Tabel 7
Iga 50 tunni järel
Rehvid
Esi-/tagaratta mutrite järelpingutamine
Tabel 8
Iga 100 tunni järel
Ülekannete õlitaseme kontroll
Mootori ajami ülekanne
Jaotuskast
Valtsi käigukast all
Nurkülekanne
Valtsi käigukast üleval paremal
Väljutustoru teo ülekanne
Rohumassi vooluga seotud komponendid
Silevaltsi puhastuspleki kontrollimine (kulumine, vahekauguse mõõt)
Kabiin
Siseõhusõela puhastamine
Kliimaseade / soojendus
Külmutusvedeliku seisukorra ja täitekoguse (kuivati) kontrollimine
Tabel 9
Iga 250 tunni järel
Rihmaajam
Peaajami jõurihma kontrollimine
Sõeltrumli kiilrihma kontrollimine
Kõikide rihmarataste võimalike kahjustuste kontrollimine
Üldised hooldustööd
Trossivintsi kontrollimine
Haakeseadme kulumiskaitseplaadi kontrollimine
Haakeseadme ühenduspoldi kontrollimine
Ühenduslõugade pööratavuse kontrollimine
Itaalia haakeseade (lisavarustus)
Tabel 10
Iga 500 tunni järel
Hüdrosüsteem
Hüdraulikapaagi õli vahetamine
Imi-tagasivoolufiltri vahetamine
Hüdraulikaõli filtri (kõrgsurvefiltri) juhtimisseadme vahetamine
Hüdraulikaõli filtri (kõrgsurvefiltri) tööhüdraulika vahetamine
Ülekannete õlivahetus
Rattarummu ülekanne ees/taga
Mootor
Mootorile ettekirjutatud hooldusintervallid, vt MAN "Hooldusjuhendit"
Mootori õlilekke kontrollimine
Kütusesüsteem
Mõlema käsipumba kütuse eelfiltri vahetamine
Veeseparaatoriga kütuse eelfiltri vahetamine
Kabiin
Välisõhufiltri vahetamine
Siseõhufiltri vahetamine
Elektrisüsteem
Aku (kontaktid, pooluseklemmid) puhastamine
Tabel 11
Iga 1000 tunni järel, kuid vähemalt üks hooaja lõpul
Hüdrosüsteem
Käigukasti jahutusõli filtri vahetamine
Ülekannete õlivahetus
Mootori ajami ülekanne
Jaotuskast
Valtsi käigukast all
Nurkülekanne
Valtsi käigukast üleval paremal
Väljutustoru teo ülekanne
Mootor
Mootorile ettekirjutatud hooldusintervallid, vt MAN "Hooldusjuhendit"
Jahutussüsteem
Õhufiltri vahetamine
Tabel 12
Iga 3000 tunni järel
Jahutussüsteem
Õhufiltri ohutuspadruni vahetamine
Tabel 13
Iga 3 aasta järel
Jahutussüsteem
Jahutusvedeliku vahetamine
Kõikide jahutusvedeliku voolikute vahetamine
Tabel 14
Vastavalt vajadusele
Hüdrosüsteem
Hüdraulikapaagi õli vahetamine
Imi-tagasivoolufiltri vahetamine
Hüdraulikaõli filtri (kõrgsurvefiltri) juhtimisseadme vahetamine
Hüdraulikaõli filtri (kõrgsurvefiltri) tööhüdraulika vahetamine
Pidur
Piduri talitluse kontrollimine
Mootor
Mootori õlilekke kontrollimine
Mootoriruumi puhastamine
Kütusesüsteem
Kütusesüsteemi ventileerimine
vt MAN hooldusjuhendit
Mõlema käsipumba kütuse eelfiltri vahetamine
Veeseparaatoriga kütuse eelfiltri vahetamine
Kütuse peafiltri vahetamine
vt MAN hooldusjuhendit
Jahutussüsteem
Radiaatori, radiaatoriruumi ja radiaatori võre puhastamine
Õhufiltri puhastamine
Õhufiltri vahetamine
Õhufiltri ohutuspadruni vahetamine
Rihmaajam
Peaajami jõurihma kontrollimine
Sõeltrumli kiilrihma kontrollimine
Kõikide rihmarataste võimalike kahjustuste kontrollimine
Kabiin
Klaasipesuseadme täitmine
Välisõhufiltri puhastamine
Siseõhusõela puhastamine
Kliimaseade / soojendus
Kondensaatori puhastamine
Külmutusvedeliku seisukorra ja täitekoguse (kuivati) kontrollimine
Keskmäärdesüsteem
Varuanuma täitetaseme kontrollimine
Elektrisüsteem
Aku puhastamine
Tabel 15
Hooaja järel
Jahutussüsteem
Külmumiskaitse- ja korrosioonikaitsevahendite kontsentratiooni kontrollimine (vähemalt -20 °C)
Kliimaseade / soojendus
Kuivati-koguja sõlme vahetamine
Õhuniisutaja filtri puhastamine
Tabel 16
Parameetrite loetelu
10 Parameetrite loetelu
X-1
Compared with 150 200 104-31
Color red = modified
Color green = new
Color blue = deleted
Color black = not modified
rw = read/write
r = read only
Legend:
Software-Version: 150 200 104-32
DRIVER ET
Dated:Fr Jun 20 2014
Parameter BiG X 600/I, 700/I, 750C, 850/I, 1100/I
Parameter name
rw
0
Rights Min.
Software-Version: 150 200 104-32
33480 Väljutustoru
driver parkimisasendi kontroll
aktiivne 0=VÄLJAS,
1=maanteerežiim,
2=peasidur VÄLJAS, 3=HK
väljas ja v>0 km/h
No.
2
Max.
Parameter BiG X 600/I, 700/I, 750C, 850/I, 1100/I
1
Default Unit
Lowering
Väljutustoru
Raising
Väljutustoru
Kontrollimine, kas väljutustoru asub parkimisasendis,
maanteerežiimile ümberlülitamisel.
0= kontrollimine puudub
1=kontrollimine, ainult maanteerežiimil
2=kontrollimine, kui peasidur välja lülitatakse.
3= kontrollimine, kui peasidur VÄLJAS ja masin sõidab
(sõltumatult vabastuslüliti Põld ja vabastuslüliti
Veoülekanne)
Description
Parameter name
rw
0
Rights Min.
Software-Version: 150 200 104-32
25227 Pöörake Joystickiga
driver väljutustoru, 2. aste
0=Joystick, 1=parameeter
25215
No.
1
Max.
Parameter BiG X 600/I, 700/I, 750C, 850/I, 1100/I
1
Default Unit
Lowering
Joystick
Raising
Joystick
Seadistus, kuidas tuleb käitada Joystickil teist astet
väljutustoru pööramiseks. 0 = Mõlema astme kiirus
antakse ette Joysticki hoovalt. 1 = Teise astme kiirus
antakse ette parameetri 25215 kaudu.
Description
Parameter name
0
0
50
rw
rw
rw
Rights Min.
Software-Version: 150 200 104-32
25626 Mais, pöörete arvu
driver vähendamine, sissesööde,
siire, sissesõit
25627 Mais, pöörete arvu
driver vähendamine, sissesööde,
aeg, väljasõit
25628 Mais, pöörete arvu
driver vähendamise väärtus,
sissesööde, sisse-/väljasõit
No.
100
60
100
Max.
Parameter BiG X 600/I, 700/I, 750C, 850/I, 1100/I
100
3
0
%
s
m
Default Unit
Pöörlemiskiiruse
vähendamise
distants lüheneb
Pöörlemiskiiruse
vähendamise kestus
lüheneb.
Pöörlemiskiirust
vähendatakse vähem
Lowering
Pöörlemiskiiruse
vähendamise
distants pikeneb
Pöörlemiskiiruse
vähendamise kestus
pikeneb
Pöörlemiskiirust
vähendatakse
rohkem
Raising
Sissesööteseade
Sissesööteseade
Väärtus, mille võrra sissesööteseadme pöörlemiskiirust
sisse-/välja sõidul vähendatakse.
Aeg, mille jaoks maisipõllult välja sõites vähendatakse
sissesööteseadme pöörlemiskiirust.
Distants, mille jaoks maisipõllule sisse sõites
vähendatakse sissesööteseadme pöörlemiskiirust.
Description
rw
25478 Etteandeseadme
driver pööretearvu dünaamika
aktiivne 0=Väljas, 1=mais,
2=hein/Cdisx, 3=kõik
Software-Version: 150 200 104-32
rw
25477 Etteandeseadme
driver pööretearvu dünaamika,
pööretearvu erinevus km/h
kohta
0
0
0
Rights Min.
rw
Parameter name
25476 Etteandeseadme
driver dünaamika minimaalne
pöörete arv
No.
3
750
1000
Max.
Parameter BiG X 600/I, 700/I, 750C, 850/I, 1100/I
0
30
200
P/MIN
P/MIN
Default Unit
Etteandeseadme
pöörlemiskiirus
suureneb, kui
pöörlemiskiirus >
seadistatud
pöörlemiskiirusest
terminalis.
Raising
Etteandeseadme pöörlemiskiirust kohandatakse
sõidukiirusega. "Min pöörl k Etteandeseade
dünaamiline" on etteandeseadme pöörlemiskiirus
kiirusel 0 km/h. Kui seadistatud pöörlemiskiirus
terminalis on suurem, siis juhitakse seadistatud
pöörlemiskiirust terminalis.
Description
Etteandeseade
Dyn etteandeseadme pöörlemiskiiruse juhtimist saab
aktiveerida/deaktiveerida. Deaktiveerida tähendab, et
seadistatakse terminalis seadistatud pöörlemiskiirus.
0 = Dün Etteandeseadme pöörlemiskiirus
deaktiveeritud
1 = Dyn. Etteandeseadme pöörlemiskiirus aktiveeritud
ainult maisi jaoks
2 = Dyn. Etteandeseadme pöörlemiskiirus aktiveeritud
ainult rohu/XDisc jaoks
3 = Dyn. Etteandeseadme pöörlemiskiirus aktiveeritud
rohu/XDisc ja maisi jaoks.
Pöörlemiskiirust km/h Pöörlemiskiirust km/h Etteandeseadme pöörlemiskiirust 1 km/h kohta
kohta vähendatakse, kohta suurendatakse, suurendatakse seadistatud väärtuse võrra. Kui
kui pöörlemiskiirus > kui pöörlemiskiirus > seadistatud pöörlemiskiirus terminalis on suurem, siis
seadistatud
seadistatud
juhitakse seadistatud pöörlemiskiirust terminalis.
pöörlemiskiirusest
pöörlemiskiirusest
terminalis.
terminalis.
Etteandeseadme
pöörlemiskiirus
väheneb, kui
pöörlemiskiirus >
seadistatud
pöörlemiskiirusest
terminalis.
Lowering
Etteandeseade
Parameter name
rw
1
Rights Min.
Software-Version: 150 200 104-32
25634 Etteandeseade ainult
driver edaspidi Xdisc
1=etteandeseadme
tagurpidikäik ei ole
võimalik
No.
2
Max.
Parameter BiG X 600/I, 700/I, 750C, 850/I, 1100/I
2
Default Unit
Lowering
Raising
Etteandeseade
Funktsiooni "Etteandeseadme reverseerimine" ei viida
läbi, selle asemele juhitakse sisse "Etteandeseade
ees". (Ainult Xdisc-režiimis)
1 = "Etteandeseadme reverseerimine" ei ole võimalik
(Sisse juhitakse "Etteandeseade ees").
2 = Normaalrežiim, etteandeseadet ei saa ka tavalisel
viisil reverseerida.
Description
rw
rw
rw
33765 Väljapuhumisklapp mootor
driver sisselülitusaeg
33766 Väljapuhumisklapp mootor
driver väljalülitusaeg
34005 Infoteated 1=kõik SEES, 2
driver = kõik VÄLJAS, 3 = oluline
info SEES
Software-Version: 150 200 104-32
rw
33652 Sissesööte väljapuhkeklapi
driver sisselülituse kestus
1
1
0
0
1
Rights Min.
rw
Parameter name
33651 Sissesööte väljapuhkeklapi
driver väljalülituse kestus
No.
3
3600
600
600
3600
Max.
Parameter BiG X 600/I, 700/I, 750C, 850/I, 1100/I
1
30
3
3
30
s
s
s
s
Default Unit
Lowering
Üldine töö
Raising
Üldine töö
Seadistus, milliseid infoteateid tuleb näidata:
1=näidata kogu teave (juhtimisviga, märkused jm)
2=vähetähtsaid märkusi mitte näidata
3=näidata ainult tähtsaimat teavet (nt lõpetatud
kalibreerimiste teavet).
Aeg, kui kauaks lülitatakse välja puhumisklapp Y109
(mootoriruumi puhastamise suruõhk).
Aeg, kui kauaks lülitatakse sisse puhumisklapp Y109
(mootoriruumi puhastamise suruõhk).
Kestus, kui kaua juhitakse klappi Y73 (mootoriruum/
sissesööteseadme puhastamise suruõhk).
Aeg, millise intervalliga aktiveeritakse puhumisklapp
Y73 (Mootoriruum/sissesööteseade Suruõhupuhastus)
Description
rw
33657 Reguleerige teritusseadet
Software-Version: 150 200 104-32
34014 Teritusseadme regulaator
driver hammaste arv
rw
r
33504 Maksimaalne pöörete arv
driver hooldusel 10-20 noad
driver
r
33499 Maksimaalne pöörete arv
driver hooldusel 28 noad
1
1
1100
1100
1100
Rights Min.
r
Parameter name
33495 Maksimaalne pöörete arv
driver hooldusel 40-36 noad
No.
100
2
1700
1700
1700
Max.
Parameter BiG X 600/I, 700/I, 750C, 850/I, 1100/I
32
1
1100
1100
1100
P/MIN
P/MIN
P/MIN
Default Unit
Maksimaalset
pöörlemiskiirust
vähendatakse
Maksimaalset
pöörlemiskiirust
vähendatakse
Maksimaalset
pöörlemiskiirust
vähendatakse
Lowering
Teritamine
Maksimaalset
pöörlemiskiirust
suurendatakse
Maksimaalset
pöörlemiskiirust
suurendatakse
Maksimaalset
pöörlemiskiirust
suurendatakse
Raising
Teritamine
Teritusseadme reguleerija hammaste arv:
24 hammast ==> Masinad kuni valmimisaastani 2007
36 hammast ==> Masinad alates valmimisaastast 2007
Arv, kui sageli teritusseadet terviklikus teritustsüklis
hoova abil reguleeritakse. Teritustsükliks loetakse
teritusseadme liikumist üks kord vasakule ja üks kord
paremale, kuni teritusseade on jälle algasendis.
Maksimaalne pöörlemiskiirus diiselmootoril, mida saab
põllurežiimil ja sisselülitatud hoolduslüliti korral
seadistada koos 10-20 noaga trumliga.
Maksimaalne pöörlemiskiirus diiselmootoril, mida saab
põllurežiimil ja sisselülitatud hoolduslüliti korral
seadistada koos 28 noaga trumliga.
Maksimaalne pöörlemiskiirus diiselmootoril, mida saab
põllurežiimil ja sisselülitatud hoolduslüliti korral
seadistada koos 40-36 noaga trumliga.
Description
0
0
0
0
rw
rw
rw
20
0
0
rw
Software-Version: 150 200 104-32
34065 Manuaalne kiirusregulaator
driver 1 tõstesüsteemi tõstmine
1=aeglaselt, 20=kiiresti
34066 Manuaalne kiirusregulaator
driver 2 tõstesüsteemi tõstmine
1=aeglaselt, 20=kiiresti
34067 Manuaalne kiirusregulaator
driver 1 tõstesüsteemi
langetamine 1=aeglaselt,
20=kiiresti
34068 Manuaalne kiirusregulaator
driver 2 tõstesüsteemi
langetamine 1=aeglaselt,
20=kiiresti
driver
34051 Tööasend
rw
rw
33501 Allhoidja langetamise aeg
driver
rw
33500 Allhoidja langetamise
driver ooteaeg
1
Rights Min.
rw
Parameter name
33482 Allhoidiku automaatika
driver 1=SEES, 2=VÄLJAS
No.
20
20
20
20
70
30
30
2
Max.
Parameter BiG X 600/I, 700/I, 750C, 850/I, 1100/I
9
5
20
5
40
10
0
1
%
s
s
Default Unit
Koguri allhoidiku automaatse tõstmise seadistus
sissesööte ja etteandeseadme reverseerimisel:
1 = automaatika sisse lülitatud
2 = automaatika välja lülitatud
Description
Maks tööpositsiooni
suurendatakse.
Tõsteseadme kiirus
suureneb
Tõsteseadme kiirus
suureneb
Tõsteseadme kiirus
suureneb
Tõsteseadme kiirus
suureneb
Tõsteseadme kiirus
väheneb
Tõsteseadme kiirus
väheneb
Tõsteseadme kiirus
väheneb
Tõsteseadme kiirus
väheneb
Heina režiim / EasyFlow
„Tõsteseadme langetamine" kiiruse 2. Aste
„Tõsteseadme langetamine" kiiruse 1. Aste
„Tõsteseadme tõstmine" kiiruse 2. Aste
„Tõsteseadme tõstmine" kiiruse 1. Aste
Kui tõsteseade asub sellest positsioonist allpool
(protsentides), tähendab see, et masin hekseldab.
Seda kasutatakse silokindlustuslisandi automaatika
jaoks.
Aega kuni
Viivitusaeg, kuni allhoidik automaatselt langetatakse.
langetamiseni
pikendatakse.
Langetamise kestust Rambi aeg, mille jooksul allhoidik sisse lülitatud
suurendatakse.
automaatika korral langetatakse. Seadistus 0
deaktiveerib automaatika
Raising
Maks tööpositsiooni
vähendatakse.
Aega kuni
langetamiseni
lühendatakse.
Langetamise kestust
vähendatakse.
Lowering
Heina režiim / EasyFlow
0
1
rw
rw
Software-Version: 150 200 104-32
0
rw
34077 Pendelraami automaatika
driver horisontaalasend,
tõstsüsteem kuni ülemine
1=automaatne korral
34078 Etteandeseadme
driver automaatika sisse
pööratud 1=automaatne,
0=käsitsi
34079 Aktiivne põikkopeerimine
driver deaktiveeritud
1=deaktiveeritud,
2=pardanupust aktiveeritud
0
rw
34076 Pendelraami automaatika
driver ujuvasend pinnase
kopeerimine
1=automaatne korral
0
Rights Min.
rw
Parameter name
34075 Tõstesüsteemi
driver veoülekande
tagurpidikäigu korral
ülestõstmine, automaatne
1=SEES
No.
2
1
1
1
1
Max.
Parameter BiG X 600/I, 700/I, 750C, 850/I, 1100/I
1
0
0
1
0
Default Unit
Lowering
Raising
Heina režiim / EasyFlow
Seadistus, kas etteandeseadet saab automaatselt üles
tõste või mitte.
1=Automaatika võimalik
0=Automaatika ei ole võimalik
Seadistus, kas aktiivne põikikopeerimine ühendatud
reaandurite puhul on aktiveeritud.
1 = Põikikopeerimine on deaktiivne (põikikopeerimine
passiivne ujuvasendi kaudu)
2 = Põikikopeerimine aktiivne (põikikopeerimine
reaandurite kaudu)
Seadistus, kas pendelraam viiakse automaatselt
horisontaali, kui aktiveeritakse funktsioon "Tõsteseade
üles".
Seadistus, kas pendelraam lülitatakse automaatselt
vabaks, kui aktiveeritakse funktsioon "Pinnase
kopeerimine". Sisse või välja lülitamine toimub, kui
vajutatakse üheaegselt lüliteid "Põikikopeerimine
vasakul" ja "paremal" või käsitsi aktiveerimise kaudu.
Seadistus, kas tõsteseade tuleb reverseerimisel
veoülekandest automaatselt välja tõsta.
1 = Tõsteseade tõstetakse reverseerimisel
automaatselt välja
2 = Tõsteseadet ei tõsteta automaatselt välja
Description
Parameter name
0
rw
Software-Version: 150 200 104-32
0
rw
34277 Pendelraami automaatika
driver horisontaalasend,
tõstsüsteem kuni ülemine
1=automaatne korral
34278 Etteandeseadme
driver automaatika sisse
pööratud 1=automaatne,
0=käsitsi
0
rw
34276 Pendelraami automaatika
driver ujuvasend pinnase
kopeerimine
1=automaatne korral
0
20
rw
rw
Rights Min.
34275 Tõstesüsteemi
driver veoülekande
tagurpidikäigu korral
ülestõstmine, automaatne
1=SEES
driver
34251 Tööasend
No.
1
1
1
1
70
Max.
Parameter BiG X 600/I, 700/I, 750C, 850/I, 1100/I
1
1
1
0
40
%
Default Unit
Maks tööpositsiooni
vähendatakse.
Lowering
Maks tööpositsiooni
suurendatakse.
Raising
Maisi režiim / EasyCollect
Maisi režiim / EasyCollect
Seadistus, kas etteandeseadet saab automaatselt üles
tõste või mitte.
1=Automaatika võimalik
0=Automaatika ei ole võimalik
Seadistus, kas pendelraam viiakse automaatselt
horisontaali, kui aktiveeritakse funktsioon "Tõsteseade
üles".
Seadistus, kas pendelraam lülitatakse automaatselt
vabaks, kui aktiveeritakse funktsioon "Pinnase
kopeerimine". Sisse või välja lülitamine toimub, kui
vajutatakse üheaegselt lüliteid "Põikikopeerimine
vasakul" ja "paremal" või käsitsi aktiveerimise kaudu.
Seadistus, kas tõsteseade tuleb reverseerimisel
veoülekandest automaatselt välja tõsta.
1 = Tõsteseade tõstetakse reverseerimisel
automaatselt välja
0 = Tõsteseadet ei tõsteta automaatselt välja
Kui tõsteseade asub sellest positsioonist allpool
(protsentides), tähendab see, et masin hekseldab.
Seda kasutatakse silokindlustuslisandi automaatika
jaoks.
Description
Parameter name
rw
1
Rights Min.
Software-Version: 150 200 104-32
34279 Aktiivne põikkopeerimine
driver deaktiveeritud
1=deaktiveeritud,
2=pardanupust aktiveeritud
No.
2
Max.
Parameter BiG X 600/I, 700/I, 750C, 850/I, 1100/I
1
Default Unit
Lowering
Raising
Maisi režiim / EasyCollect
Seadistus, kas aktiivne põikikopeerimine ühendatud
reaandurite puhul on aktiveeritud.
1 = Põikikopeerimine on deaktiivne (põikikopeerimine
passiivne ujuvasendi kaudu)
2 = Põikikopeerimine aktiivne (põikikopeerimine
reaandurite kaudu)
Description
Parameter name
0
rw
Software-Version: 150 200 104-32
0
rw
34477 Pendelraami automaatika
driver horisontaalasend,
tõstsüsteem kuni ülemine
1=automaatne korral
34478 Etteandeseadme
driver automaatika sisse
pööratud 1=automaatne,
0=käsitsi
0
rw
34476 Pendelraami automaatika
driver ujuvasend pinnase
kopeerimine
1=automaatne korral
0
20
rw
rw
Rights Min.
34475 Tõstesüsteemi
driver veoülekande
tagurpidikäigu korral
ülestõstmine, automaatne
1=SEES
driver
34451 Tööasend
No.
1
1
1
1
70
Max.
Parameter BiG X 600/I, 700/I, 750C, 850/I, 1100/I
0
0
1
0
40
%
Default Unit
Maks tööpositsiooni
vähendatakse.
Lowering
XDisc režiim
Maks tööpositsiooni
suurendatakse.
Raising
XDisc režiim
Seadistus, kas etteandeseadet saab automaatselt üles
tõste või mitte.
1=Automaatika võimalik
0=Automaatika ei ole võimalik
Seadistus, kas pendelraam viiakse automaatselt
horisontaali, kui aktiveeritakse funktsioon "Tõsteseade
üles".
Seadistus, kas pendelraam lülitatakse automaatselt
vabaks, kui aktiveeritakse funktsioon "Pinnase
kopeerimine". Sisse või välja lülitamine toimub, kui
vajutatakse üheaegselt lüliteid "Põikikopeerimine
vasakul" ja "paremal" või käsitsi aktiveerimise kaudu.
Seadistus, kas tõsteseade tuleb reverseerimisel
veoülekandest automaatselt välja tõsta.
1 = Tõsteseade tõstetakse reverseerimisel
automaatselt välja
0 = Tõsteseadet ei tõsteta automaatselt välja
Kui tõsteseade asub sellest positsioonist allpool
(protsentides), tähendab see, et masin hekseldab.
Seda kasutatakse silokindlustuslisandi automaatika
jaoks.
Description
Parameter name
rw
1
Rights Min.
Software-Version: 150 200 104-32
34479 Aktiivne põikkopeerimine
driver deaktiveeritud
1=deaktiveeritud,
2=pardanupust aktiveeritud
No.
2
Max.
Parameter BiG X 600/I, 700/I, 750C, 850/I, 1100/I
1
Default Unit
Lowering
Raising
XDisc režiim
Seadistus, kas aktiivne põikikopeerimine ühendatud
reaandurite puhul on aktiveeritud.
1 = Põikikopeerimine on deaktiivne (põikikopeerimine
passiivne ujuvasendi kaudu)
2 = Põikikopeerimine aktiivne (põikikopeerimine
reaandurite kaudu)
Description
rw
33446 Nihke korrektuur, kiirus
driver maanteel
Software-Version: 150 200 104-32
rw
33443 Nihke korrektuur,
driver kiirus4ratast
0
0
0
Rights Min.
rw
Parameter name
33440 Nihke korrektuur,
driver kiirus2ratast
No.
20
20
20
Max.
Parameter BiG X 600/I, 700/I, 750C, 850/I, 1100/I
0
1
4
Default Unit
Lowering
Veoülekanne
Raising
Veoülekanne
Sõidukiiruse korrektuur. SmartDrive väljaarvutatud
sõidukiirusest (toimeaste maha arvestatud) võetakse
maha etteantud nihe. Kehtib maanteerežiimis.
Sõidukiiruse korrektuur. SmartDrive väljaarvutatud
sõidukiirusest (toimeaste maha arvestatud) võetakse
maha etteantud nihe. Kehtib 4 ratta veo põllurežiimis
Sõidukiiruse korrektuur. SmartDrive väljaarvutatud
sõidukiirusest (toimeaste maha arvestatud) võetakse
maha etteantud nihe. Kehtib 2 ratta veo põllurežiimis
Description
Software-Version: 150 200 104-32
rw
34016 Autopiloodi reaandur
driver keskteravikul
1=keskteravik (2-osaline
EasyCollect)
0
0
Rights Min.
rw
Parameter name
26025 Flexible row sensor
driver paigaldatud
No.
1
1
Max.
Parameter BiG X 600/I, 700/I, 750C, 850/I, 1100/I
0
0
Default Unit
Lowering
Autopiloot
Raising
Autopiloot
Seadistus, kas autopiloodi reaandurid on paigaldatud
keskteravikku või välisteravikesse. Parameeter on
vajalik ainult terminalinäidu jaoks ning ei ole autopiloodi
reguleerimise puhul oluline.
0 = Reaandur välisteravikes
1 = Keskteravik
Alates autopiloodi SW-versioonist 150200029-07:
"TAC andur paigaldatud" ==>
Seadistus, kas tavapäraste klamberandurite asemel on
paigaldatud TAC-andur.
0=tavapärane kaar-andur (vaikimisi)
1=TAC-andur
Kuni autopiloodi SW-versioonini 150200029-06:
"Kesknihke osakaal pöördenurgast 2". ==> Autopiloodi
reguleerimisparameeter (vaikimisi = 0)
Description
Parameter name
rw
0
Rights Min.
Software-Version: 150 200 104-32
27500 RockProtect tundlikkus
driver 0=tundlikkus puudub,
100%=väga tundlik
No.
100
Max.
Parameter BiG X 600/I, 700/I, 750C, 850/I, 1100/I
50
%
Default Unit
Lowering
RockProtect
Raising
RockProtect
Einstellung, Seadistus, kui tundlikult peab reageerima
kivituvastus.
0% ==> kivituvastus puudub
100% ==> kivituvastus väga tundlik.
Description
Parameter name
rw
rw
0
0
Rights Min.
Software-Version: 150 200 104-32
34019 Niiskusmõõdik tüüp (0=
driver sensor või Harvest Tec
väljas, 2=NIR)
driver
30044 Crop type
No.
2
255
Max.
Parameter BiG X 600/I, 700/I, 750C, 850/I, 1100/I
0
32
Default Unit
Lowering
Raising
Niiskusmõõdik
Niiskusmõõdik
Niiskusemõõtesüsteemi riistvara tüüp. 0=Harvesttech,
2=NIR
Seadistatakse, millist vilja liiki või parameetrite rühma
tuleb kasutada. 16 = mais, 32 = hein, 0 = kasutaja
poolt määratud rohumass
Description
Parameter name
rw
0
Rights Min.
Software-Version: 150 200 104-32
34020 AutoScan seadistused
driver terminalis ekspertrežiimil
1=ekspert, 0=normaalne
näit
No.
1
Max.
Parameter BiG X 600/I, 700/I, 750C, 850/I, 1100/I
0
Default Unit
Lowering
Raising
Küpsusaste / AutoScan
Küpsusaste / AutoScan
Seadistus, kas AutoScan kuval olevad laiendatud
seadistused peavad olema kasutatavad.
Description
rw
rw
33516 Auto PowerSplit (0 =
driver väljas, 1 = sees)
33517 Koormusrežiim
driver diiselmootor mais/X-Disc
(2=X-Power 3= EcoPower)
Software-Version: 150 200 104-32
rw
2
rw
33515 Koormusrežiim
driver diiselmootor maanteel
(2=X-Power, 3=EcoPower)
33518 Koormusrežiim
driver diiselmootor hein (2=XPower, 3=EcoPower)
0
r
33504 Maksimaalne pöörete arv
driver hooldusel 10-20 noad
2
2
1100
1100
r
33499 Maksimaalne pöörete arv
driver hooldusel 28 noad
1100
Rights Min.
r
Parameter name
33495 Maksimaalne pöörete arv
driver hooldusel 40-36 noad
No.
3
3
1
3
1700
1700
1700
Max.
Parameter BiG X 600/I, 700/I, 750C, 850/I, 1100/I
3
2
0
3
1100
1100
1100
P/MIN
P/MIN
P/MIN
Default Unit
Maksimaalset
pöörlemiskiirust
vähendatakse
Maksimaalset
pöörlemiskiirust
vähendatakse
Maksimaalset
pöörlemiskiirust
vähendatakse
Lowering
Diiselmootor
Maksimaalset
pöörlemiskiirust
suurendatakse
Maksimaalset
pöörlemiskiirust
suurendatakse
Maksimaalset
pöörlemiskiirust
suurendatakse
Raising
Diiselmootor
Seadistus, millise parameetrikomplektiga tuleb käitada
MAN-mootori vahepöörlemiskiiruse reguleerijat. 2=XPower ==> täisvõimsus maanteerežiimil.3=EcoPower
==> vähendatud võimsus
Diiselmootori võimsuse režiimi automaatne
kohandamine.
Seadistus, millise parameetrikomplektiga tuleb käitada
MAN-mootori vahepöörlemiskiiruse reguleerijat. 2=XPower ==> täisvõimsus Mais/X-Disc-režiimil.
3=EcoPower ==> vähendatud võimsus
Seadistus, millise parameetrikomplektiga tuleb käitada
MAN-mootori vahepöörlemiskiiruse reguleerijat. 2=XPower ==> täisvõimsus maanteerežiimil.3=EcoPower
==> vähendatud võimsus
Maksimaalne pöörlemiskiirus diiselmootoril, mida saab
põllurežiimil ja sisselülitatud hoolduslüliti korral
seadistada koos 10-20 noaga trumliga.
Maksimaalne pöörlemiskiirus diiselmootoril, mida saab
põllurežiimil ja sisselülitatud hoolduslüliti korral
seadistada koos 28 noaga trumliga.
Maksimaalne pöörlemiskiirus diiselmootoril, mida saab
põllurežiimil ja sisselülitatud hoolduslüliti korral
seadistada koos 40-36 noaga trumliga.
Description
Software-Version: 150 200 104-32
rw
33573 Sammu laius põllul
driver maisiga
1
1
Rights Min.
rw
Parameter name
33543 Sammu laius põllul
driver heinaga
No.
200
200
Max.
Parameter BiG X 600/I, 700/I, 750C, 850/I, 1100/I
50
50
P/MIN
P/MIN
Default Unit
Sammu pikkust
vähendatakse
Sammu pikkust
vähendatakse
Lowering
Sammu pikkust
suurendatakse
Sammu pikkust
suurendatakse
Raising
Diiselmootor
Diiselmootori p/min muutumine ühel nupuvajutuse
kohta, mis tehakse nupul p/min- või p/min+ maisi
põllurežiimil.
Diiselmootori p/min muutumine ühel nupuvajutuse
kohta, mis tehakse nupul p/min- või p/min+ rohu
põllurežiimil.
Description
Parameter name
rw
0
Rights Min.
Software-Version: 150 200 104-32
33611 Signaali aktiveerimisaeg
driver metalli/kivi tuvastamisel
No.
20
Max.
Parameter BiG X 600/I, 700/I, 750C, 850/I, 1100/I
5
s
Default Unit
Signaali
aktiveerimisaega
metallialarmi korral
lühendatakse
Lowering
Signaali
aktiveerimisaega
metallialarmi korral
pikendatakse
Raising
Metallidetektor
Metallidetektor
Aeg sekundites, milleks aktiveeritakse signaal, kui
metallidetektor annab teate "Metall
sissesööteseadmes".
Description
rw
rw
rw
33617 PWM mootor,
driver vastulõiketera vasakul
peale
33618 PWM mootor,
driver vastulõiketera paremal ära
33619 PWM mootor,
driver vastulõiketera paremal
peale
Software-Version: 150 200 104-32
rw
33616 PWM mootor,
driver vastulõiketera vasakul ära
200
200
200
200
0
Rights Min.
rw
Parameter name
33614 Mootor, vastulõiketera, aeg
driver 2. aste
No.
1000
1000
1000
1000
200
Max.
Parameter BiG X 600/I, 700/I, 750C, 850/I, 1100/I
1000
1000
1000
1000
2
0,001
0,001
0,001
0,001
s
Default Unit
Aega, millal
vastulõiketera jõuab
2. kiiruseastmele,
pikendatakse.
Raising
Seadistus, millise aja järel sekundites jõuab
vastulõiketera mootor vähendatud pöörlemiskiirusest 2.
kiiruseastmele (100%). 2. astme kiirus ei ole momendil
seadistatav. 1. astme kiirus seadistatakse
parameetritega 7616 - 7619.
Description
Vastulõiketera
Vastulõiketera kiirust Vastulõiketera kiirust Seadistus, millise pingega tuleb aktiveerida
1. astmel
1. astmel
vastulõiketera mootor 1. astmel.
vähendatakse
suurendatakse
0% ==> 0 V
100 % ==> 12-14 V (maks kiirus)
Vastulõiketera kiirust Vastulõiketera kiirust Seadistus, millise pingega tuleb aktiveerida
1. astmel
1. astmel
vastulõiketera mootor 1. astmel.
vähendatakse
suurendatakse
0% ==> 0 V
100 % ==> 12-14 V (maks kiirus)
Vastulõiketera kiirust Vastulõiketera kiirust Seadistus, millise pingega tuleb aktiveerida
1. astmel
1. astmel
vastulõiketera mootor 1. astmel.
vähendatakse
suurendatakse
0% ==> 0 V
100 % ==> 12-14 V (maks kiirus)
Vastulõiketera kiirust Vastulõiketera kiirust Seadistus, millise pingega tuleb aktiveerida
1. astmel
1. astmel
vastulõiketera mootor 1. astmel.
vähendatakse
suurendatakse
0% ==> 0 V
100 % ==> 12-14 V (maks kiirus)
Aega, millal
vastulõiketera jõuab
2. kiiruseastmele,
lühendatakse.
Lowering
Vastulõiketera
Parameter name
Rights Min.
Software-Version: 150 200 104-32
No.
Max.
Parameter BiG X 600/I, 700/I, 750C, 850/I, 1100/I
Default Unit
Lowering
Deleted
Raising
Description
Deleted
Lisa
A-1
Internse silokonservandi sõlme kasutamine
Juhis
Enne silokonservandi sõlme esimest kasutamist lugege tähelepanelikult läbi käesolev kasutusjuhend
ja turvaliseks kasutamiseks järgige ohutusjuhiseid.
TÄHELEPANU!
Asjatundmatul kasutamisel võivad silokonservandi sõlmes kasutatavad kemikaalid põhjustada
tervisekahjustusi.
1.1
•
Silokonservandi sõlme on lubatud kasutada üksnes isikutel, kes on tutvunud selle
kasutusjuhendiga ja ohutusandmete lehega. Järgige silokonservandi tootja ohutusjuhiseid.
•
Teenindavad isikud peavad olema saanud väljaõppe kasutatavate kemikaalide turvalise
käsitsemise osas.
Tehnilised andmed
Süsteem
Ajam:
12 V alalisvool
Maksimaalne voolutarve
8A
Pumbapea välimine materjal
Polüpropüleen (PP)
Pumbapea sisemine materjal
Viton, Santoprene
Bypass tühikäigusurve
3,15 baari
Maksimaalne vedeliku
temperatuur
77
Edastatav kogus (väljastuskaare
(AWB) sissepritsepunkt):
0,5 - 3,2 l/min
Maksimaalne imemiskõrgus:
3,1 m
Kasutusliik / kestvus
Pidevrežiim
Maksim mootori temp
65
30 - 192 l/h
Läbivooluandur
Materjal
Ryton / PVDF
Temperatuurivahemik
-10°C kuni +100°C
Mõõtevahemik
0,1235 l/min kuni 8,3893 l/min
Düüs
TK-SS7,5
Väljumisava
[mm]
2,3
Voog [l/min]
0,2 baari
1,5
1 baar
3,4
4 baari
6,8
A-1
Lisa
1.2
Internse silokonservandi sõlme kasutamine
Silokonservandi sõlme tööks peavad olema täidetud järgnevad tingimused:
•
Kiirseiskamislüliti konsool: VÄLJAS
•
Kiirseiskamislüliti käsijuhtimine: VÄLJAS
•
Maanteesõidu- /põllutöö lüliti: SEES
1
B
C
5
6
7
8
BXSI00001
D
Joon 1
Põhivaatel kuvatakse seadistatud internse silokonservandi sõlme juures täiendav näit (1), kus antakse
infot silokonservandi kehtiva läbivoolu kohta l/min.
8
9
10
7
6
5
1
2
3
B
C
5
6
7
8
4
BXSI00002
D
Joon 2
põhivaatel. Kuvatakse internse silokonservandi sõlme
•
Vajutage terminali klahvi
seadistusvõimalused:
1
Klahv
:
lõpetada seadistused ja valida põhivaade
2
Klahv
:
internse silokonservandi sõlme kalibreerimine
3
Klahv
:
silokonservandi sõlme käsiloleva funktsiooni katkestamine
4
Klahv
:
silokonservandi sõlme diagrammkarakteristiku loomine
5
Kehtiv silokonservandi läbivool l/min
6
Silokonservandi doseerimissõlm
7
Silokonservandi doseerimine
8
Silokonservandi sõlme staatuse seadistamine
9
Läbivooluanduri staatuse seadistamine
10 Silokonservandi sõlme täituvuse näidu aktiveerimine / deaktiveerimine (valikuline)
A-2
Lisa
1.3
Internse silokonservandi sõlme kalibreerimine
Maksimaalse täpsuse saavutamiseks tuleb kalibreerimine läbi viia enne igat kasutuskorda.
TÄHELEPANU!
Asjatundmatul kasutamisel võivad silokonservandi sõlmes kasutatavad kemikaalid põhjustada
tervisekahjustusi.
•
Järgige silokonservandi tootja ohutusjuhiseid.
1
2
B
C
5
6
7
8
BXSI00003
D
Joon 3
1. Lülitage sileerimisvahendi sõlm välja klahvi
(
STOP
) abil.
2. Eraldage kiirühendus sileerimisvahendi sõlme vooliku juures.
3. Lülitage sisse püsirežiim (vt ptk "Püsirežiim") ja jötke sisselülitatuks kuni vedelik kiirühendusest
välja voolab.
(
4. Vajutades klahvi
STOP
) lülitage välja silokonservandi sõlm.
5. Kalibreerimisel koguge vedelik mõõtanumasse (min 2 liitrit).
(
) alustage kalibreerimist. Kiirühenduse juurest väljuv vedelik koguge
6. Vajutades klahvi
mõõtanumasse.
Kalibreerimisprotsess peatub automaatselt, kui liikumist näitav mõõtetulp (2) saavutab 100%.
7. Mõõtanumasse kogunenud sileerimisvahendi hulk sisestada näidatud väljale (1) milliliitrites ja
kinnitada vajutades pöördpotentsiomeetrit. Sellega on kalibreerimine lõppenud.
Juhis
Vajutades klahvi
(
STOP
) saab kalibreerimise iga hetk katkestada.
A-3
Lisa
1.4
Diagrammdiagnostika loomine
Diagrammdiagnostika saab luua üksnes siis, kui läbivooluandur on olemas.
Diagrammdiagnostika tuleb luua iga kord, kui tehakse muudatusi seadme (nt sissepritsepunkti või
düüsi muudatust) või silokonservandi juures.
Kiirühendus ei tohi diagrammdiagnostika loomisel avatud olla.
TÄHELEPANU!
Asjatundmatul kasutamisel võivad silokonservandi sõlmes kasutatavad kemikaalid põhjustada
tervisekahjustusi.
•
Järgige silokonservandi tootja ohutusjuhiseid.
Juhis
Diagrammdiagnostika loomise ajal väljuda võiv silokonservant koguge kokku ja laske
spetsialistide poolt utiliseerida.
1. Lülitage sisse püsirežiim (vt ptk "Püsirežiim") kuni vedelik on düüsist välja voolanud.
(
2. Vajutades klahvi
STOP
) lülitage välja silokonservandi sõlm.
3. Vajutades klahvi
(
) alustage diagrammdiagnostika loomist.
Diagrammdiagnostika loomine lõpetatakse automaatselt umbes 1-2 min möödudes.
Juhis
(
Vajutades klahvi
1.4.1
STOP
) saab diagrammdiagnostika loomise iga hetk katkestada.
Kasutamine
8
9
10
7
6
5
1
2
B
3
C
5
6
7
8
4
D
BXSI00002
Joon 4
Silokonservandi voogu silokonservandi sõlmes kontrollib läbivooluandur. Kui läbivooluandur ei ole
töövalmis, tuleb ta silokonservandi sõlme seadistustes välja lülitada (sisestusväli 9).
A-4
Lisa
Läbivooluanduri staatuse seadistamine:
Läbivooluandur on olemas
Läbivooluandur puudub
Kui staatuseks märgitakse Läbivooluandur puudub, siis kasutatakse pumba juhtimiseks eelmise
diagrammdiagnostika loomisel saadud diagrammdiagnostikat.
Juhis
Kui staatuseks märgitakse Läbivooluandur puudub, siis ei saa silokonservandi sõlm fikseerida, kas
silokonservanti lisatakse. Sellisel juhul tuleb jälgida, et silokonservanti oleks piisavas koguses varuks
ja et pump ei töötaks tühjalt (see võib pumpa kahjustada).
Silolisandi mooduse sisestamine (sisestusväli 8):
Võimalikud on järgmised seadistused:
Silolisand deaktiveeritud
Silolisand pidevalt aktiivne
Silolisand automaatrežiimil
1.4.2
Püsirežiim
1
2
3
B
C
D
5
6
7
8
BXSI00004
Joon 5
Püsirežiimis saab silokonservandi pumba aine edastusvõimsust seadistada otse näidatud
sisestusvälja (1) abil. Doseerimise kohta käivaid andmeid (sisestusväljad 2 ja 3) püsirežiimis ei
arvestada.
Silokonservandi voogu silokonservandi sõlmes kontrollib läbivooluandur. Kui läbivooluandur ei ole
töövalmis, tuleb ta silokonservandi sõlme seadistustes välja lülitada (sisestusväli 9).
A-5
Lisa
1.4.3
Automaatrežiim
Automaatrežiimil doseeritakse silokonservanti olenevalt ajast või silomassi läbivoolust (ainult
ühendatuna CropControliga /mahu kontrolli seade). Selles režiimis lülitatakse silokonservandi lisamine
välja, kui masin ei hekselda.
Silokonservandi aktiivsest lisandumisest annab märku masina oleku näidiku roheline tagapõhjavärv.
Automaatrežiim on aktiivne. Silokonservandi lisandumine ei ole aktiivne.
Automaatrežiim on aktiivne. Silokonservandi lisandumine on aktiivne.
8
9
10
7
6
5
1
2
B
3
C
5
6
7
8
4
BXSI00002
D
Joon 6
Automaatrežiimil saab silokonservantide doseerimist muuta sisestusväljade 6 ja 7 kaudu.
Sisestusväljal 6 tuleb esmalt sisestada ühik, millele vastavalt silokonservandid doseeritakse.
Võimalik on teha järgmisi seadistusi:
L/min
liitrit minutis
L/t
liitrit silomassi tonni kohta (ainult ühenduses CropControliga)
L/m3
liitrit silomassi kuupmeetri kohta (ainult ühenduses CropControliga)
Sisestusväljal 7 olev väärtus koos sisestusväljal 6 oleva ühikuga annab silokonservandi sõlmest
lisatava vajaliku aine hulga.
Sisestusväljale 7 tuleb seega sisestada tegelik edastatav kogus. Seadistust sisestusväljal 7 saab
muuta ka klahvide
ja
abil.
Juhis
Silokonservandi maksimaalset lisatavat kogust ei tohi ületada.
A-6
Lisa
1.5
Veateated
B
C
5
6
5
6
7
8
7
8
D
B
C
D
BXSI00005
Joon 7
Veateate „8000 silokonservandi paak tühi“ võivad esile kutsuda järgmised põhjused:
•
paagis puudub silokonservant
•
läbivooluanduril on mehaaniline või elektriline defekt
•
läbivooluanduri juurde viivates elektriühendustes on defekt
•
silokonservandi pumba mehhanism on defektne
•
silokonservandi sõlme imivoolikud või pumbafilter on määrdunud
•
survevoolik või düüsisõlm on määrdunud
Veateate „8001 Silokonservandi pumba viga“ võivad esile kutsuda järgmised põhjused:
•
pumba elektrisüsteemis on katkestus
•
pumba juurde viiv põhikaabel on kahjustatud
•
tööarvuti tulemusväljund on ülekoormatud või välja lülitatud
•
vooluvarustus (V2- KMC3) on katkenud
A-7
Lisa
1.6
Puhastamine ja hooldus
Oht! - Masina remondi-, hooldus- ja puhastustöödel või tehniliste tööde teostamisel
võivad ajami üksikosad liikuma hakata.
Tagajärg: surmaoht, inimeste vigastused või masina kahjustused.
• Lülitada mootor välja ja eemaldada süütevõti.
•
Masin tuleb kindlustada juhusliku sisselülitamise ja liikumahakkamise vastu.
•
Peale ajami väljalülitamist võivad lõiketerad edasi liikuda. Masinale võib läheneda alles siis,
kui kõik instrumendid on täielikult seiskunud!
•
Pärast hooldus- ja korrashoiutööde lõppu paigaldada vastavalt ettenähtud korrale tagasi
kõik kaitseseadised.
•
Vältida naha kokkupuudet õli ja määrdega.
•
Väljavoolavast õlist põhjustatud vigastuste korral pöörduda koheselt arsti poole.
Pärast igat silokonservandi sõlme kasutuskorda tuleb seda puhastada:
1. Tühjendage silokonservandi paak ja täitke see 10 liitri puhta veega.
2. Seejärel laske vesi silokonservandi sõlmest välja pumbata (vt ptk. Püsirežiim).
Juhis
Silokonservandi jäägid ja loputusvesi tuleb asjatundlikult utiliseerida (vt silokonservandi tootja juhiseid
eraldi kasutusjuhendis).
Kui läbivoolujõudlus on nõrk, siis tuleb torufiltri ja düüsifiltri sisemus puhastada.
TÄHELEPANU!
Masina kahjustused.
•
Läbivooluandurit ei tohi mitte mingil juhul puhastada suruõhuga.
Juhis
Silokonservandi sõlme peab talvel hoidma külmumiskindlalt või täitma külmumisvastase vahendiga.
A-8
Lisa
A2 Veateated
A2-1
2 Alapinge- SmartDrive
2
Status: 28.08.2014
1 Uelepinge - SmartDrive
Description
Viga: SmartDrive toitepinge liiga
madal
Viga: SmartDrive varustuspinge
on liiga kõrge.
Meaning
Kontrollige luelitusplaani jaergi
relee funktsiooni
Vt Abi
Aku uemberluelitusrelee
defektne (500, 800 ja 1000)
SmartDrive sisemine viga
Mõõtke akupinget Kontrollige
akuhapet
Kontrollige ergutuspinget,
kontrollige juhtmestikku
Tuehjendage aku
Generaator defektne
Turn Page please!
Vahetage generaator
Laadige akut, vahetage aku
Uuendage juhtmestikku
Kontrollige kaitset +22-F92
LED +22-LD11 ei põle
Kontrollige juhtmestikku
Kontrollige kaitset +22-F60
LED +22-LD60 ei põle
Juhtmestik defektne
Kontrollige kaitset +22-F63
LED +22-LD63 ei põle
Keskelektrisuesteemi toitepinge
defektne
Kontrollige kaitset +22-F77
LED +22-LD31 ei põle
SmartDrive toitepinge liiga
madal
Vahetage SmartDrive
Vahetage aku
uemberluelitusrelee
Vahetage generaator
Kontrollige generaatorit
Generaator defektne
Remedial measure
Mõõtke akude juures, kui mootor Vahetage generaator
toeoetab. Pinge ei tohi olla
suurem kui 14,8 V
Recommend Check
Generaatori regulaator defektne
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
1
Error No.
Page No. 1/228
Description
Viga: 12 V - anduri toitepinge
liiga madal
Meaning
Kontrollige juhtmestikku
Mõõtke akupinget Kontrollige
akuhapet
Kontrollige juhtmeid 12 V
andurite suunas
Kontrollige 12 V andureid
Vt Abi
Tuehjendage aku
Luehis juhtmetes mõne 12 V
anduri suunas
Luehis mõnel 12 V anduril
SmartDrive sisemine viga
Vahetage SmartDrive
Vahetage 12 V andur
Uuendage juhtmestikku
Laadige akut, vahetage aku
Uuendage juhtmestikku
Kontrollige kaitset +22-F92
LED +22-LD11 ei põle
Juhtmestik defektne
Kontrollige kaitset +22-F63
LED +22-LD63 ei põle
Keskelektrisuesteemi toitepinge
defektne
Kontrollige kaitset +22-F77
LED +22-LD31 ei põle
Vahetage SmartDrive
Uuendage juhtmestikku
Kontrollige juhtmestikku
Vt Abi
Vahetage aku laetuse kontrolltuli
Remedial measure
Kontrollige aku laetuse
kontrolltuld
Recommend Check
12 V andurite toitepinge liiga
madal
SmartDrive sisemine viga
Aku laetuse kontrolltuli defektne
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
3 Sensoripinge tõrge 12V SmartDrive
Status: 28.08.2014
3
Error No.
Page No. 2/228
Status: 28.08.2014
8 Tõrge Ratta poeoerete arv taga Parempoolse tagumise ratta
paremal - SmartDrive
huedraulikamootori
poeoerlemiskiiruse andurilt ei
tuvastata uehtki signaali
8
Viga: 5 V anduri toitepinge liiga
madal
Meaning
4 Sensoripinge tõrge 5V SmartDrive
Description
Kontrollige juhtmeid 5V andurite
suunas
Kontrollige 5 V andureid
Vt Abi
Luehis juhtmetes mõne 5 V
anduri suunas
Luehis mõnel 5 V anduril
SmartDrive sisemine viga
Vahetage SmartDrive
Vahetage 5 V andurid
Vahetage 5 V andurite uehendus
Laadige akut, vahetage aku
Uuendage juhtmestikku
Turn Page please!
Kontrollige, kas taga paremal on Kui andurit ei ole, tuleb
masinale paigaldatud rattaandur. parameetris 22049 vaeaertuseks
sisse kanda 0.
Maerkus: Mercedes-mootoriga
masinatel ei ole ueldjuhul
rattaandurit paigaldatud.
2009. aastal valminud MANmasinatel ei ole ka tehasest
vaeljasaatmisel andurit
paigaldatud. Rattaandur võib olla
siiski hiljem juurde paigaldatud.
Alates valmimisaastast 2010 on
MAN-masinatele ueldjuhul
rattaandur paigaldatud.
Mõõtke akupinget Kontrollige
akuhapet
Tuehjendage aku
Taga paremal ei ole
huedraulikamootorile
poeoerlemiskiiruse andurit
paigaldatud, kuid sellele
vaatamata on impulsside arv
parameetrina 22049
\\\\\\\"Impulsside arv
rattapoeoerde kohta taga\\\\\\\"
antud. Kui on impulsside arvuks
on antud 0, siis taehendab see,
et rattaandur puudub.
Rattamootoritel on 60 impulssi
Rattapoeoerde kohta
Kontrollige juhtmestikku
Kontrollige kaitset +22-F92
LED +22-LD11 ei põle
Juhtmestik defektne
Kontrollige kaitset +22-F63
LED +22-LD63 ei põle
Keskelektrisuesteemi toitepinge
defektne
Kontrollige kaitset +22-F77
Remedial measure
LED +22-LD31 ei põle
Recommend Check
5 V andurite toitepinge liiga
madal
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
4
Error No.
Page No. 3/228
Status: 28.08.2014
Error No.
Page No. 4/228
Description
Meaning
Rattaanduri toitepinge ei ole
korras
Kaablikimp ei ole korras
Possible Reason
Kui nueued on OK, kõrvaldage
vastav andurini viiv luehise
põhjustanud kaabel või vahetage
kaablikimp
Lahutage kõik muud andurid,
mida varustatakse selle
anduritoitepinge kaudu ja
mõõtke anduritoitepinget otse
juhtseadmel. (Tõmmake vastava
anduri pistik vaelja) .
Jaergnevaid andureid
varustatakse selle toitepinge
kaudu:
- sõidupiduri surve (B16)
- esisilla kõrgsurve (B13)
- sõidupiduri lueliti (B40)
Turn Page please!
Kontrollige jaergnevalt
nimetatud tegevussamme, kui
need on OK, siis vahetage
juhtseade SmartDrive
Mõõtke anduri vooluvarustust
otse SmartDrive'l või
potentsiaalijaoturi truekkplaadil.
Pinge peab ueletama 11 V
Kõrvaldage juhtmestiku viga või
vahetage kaablikimp
Mõõtke multimeetriga kogu
ulatuses juhtmestikku (+12 V,
mass ja signaaljuhe) anduri ja
juhtseadme SmartDrive vahel,
kas kaabel ei ole katki või
luehises
Remedial measure
Kontrollige jaergnevalt
nimetatud tegevussamme, kui
ka need ei ole OK, siis vahetage
kaablikimp
Recommend Check
Kontrollige anduri
vooluvarustust. Selleks mõõtke
multimeetriga pinget pistikus
XB90 andurilt B90
Poeoerlemiskiirus RAD (RATAS).
Kontakt 1 = + 12 V, kontakt 3 =
mass.
Pinge peab kõrgem kui 11 V.
Error descriptions BiG X 600-1100
Status: 28.08.2014
17 Parameetri vaeaertus kehtetu Viga: MIN/MAX parameetrid
- SmartDrive
17
Viga: EEPROM kontrolli tulemus
Meaning
16 Parameetri lause kehtetu SmartDrive
Description
Vt Abi
Vt Abi
EEPROM defektne
SmartDrive sisemine viga
Kontrollige parameetrifaili
Kontrollige parameetreid
EEPROM-is valed vaeaertused
Vale parameetrifaili
allalaadimine
Kontrollige tarkvaraversiooni
Uute parameetrite sisestamine
laebi viimata
Paigaldage asendus-SmartDrive
SmartDrive anduri sisend on
defektne
Turn Page please!
Pange SmartDrive peale
parameetrifail
Vahetage SmartDrive
Vahetage SmartDrive
Pange SmartDrive peale
parameetrifail
Pange SmartDrive peale
parameetrifail
Paigaldage uus SmartDrive
Paigaldage uus andur
Kõrvaldage juhtmestiku viga või
vahetage kaablikimp
Mõõtke kogu ulatuses
kaablikimbu signaaljuhet anduri
ja juhtseadme vahel, kas selles
ei ole katkine kaabel/luehis
Paigaldage asendusandur
Kõrvaldage juhtmestiku viga või
vahetage kaablikimp
Remedial measure
Kontrollige / mõõtke anduri
toitepinge juhtmestikku, kas
selles ei ole katkine
kaabel/luehis
Recommend Check
Andur defektne
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
16
Error No.
Page No. 5/228
21 Seesmine viga - SmartDrive
30 Regulaatoriahela tõrge esisilla Viga: Sõidupump 1
pump 1 - SmartDrive
reguleerimispiirkond esisild Kohalejaeaeva pumba
maksimaalne kiirus on võimalik
21
30
Status: 28.08.2014
20 Seesmine viga - SmartDrive
20
Viga: I2C Bus
Viga: EV DAC
Viga: Digital Pot
19 Seesmine viga - SmartDrive
19
Viga: EEPROM
Meaning
18 Seesmine viga - SmartDrive
Description
Kontrollige juhtmeid
pumbaklappide suunas
Vt Abi
Vt Abi
Vt Abi
Magnetklappide pool on defektne Testige pooli
Pumbaklappide juhtmetes
luehis/katkine kaabel
SmartDrive sisemine viga
SmartDrive sisemine viga
SmartDrive sisemine viga
Vt Abi
SmartDrive sisemine viga
Vt Abi
SmartDrive sisemine viga
Vt Abi
Vt Abi
EEPROM defektne
EEPROM defektne
Kontrollige parameetreid
Recommend Check
EEPROM-is valed vaeaertused
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
18
Error No.
Page No. 6/228
Turn Page please!
Vahetage magnetklapp
Uuendage juhtmestikku
Vahetage SmartDrive
Vahetage SmartDrive
Vahetage SmartDrive
Vahetage SmartDrive
Vahetage SmartDrive
Vahetage SmartDrive
Vahetage SmartDrive
Pange SmartDrive peale
parameetrifail
Remedial measure
Description
Viga: Sõidupump 2
reguleerimispiirkond tagasild Kohalejaeaeva pumba
maksimaalne kiirus on võimalik
Meaning
Kontrollige klapipistikut
Klapipistik defektne
Vahetage magnetklapp
Vt Abi
Kontrollige akusurvet
Vt Abi
Magnetklapp defektne
Akusurve liiga madal
Sõidupump 2 defektne
Turn Page please!
Vahetage sõidupump 2
Vahetage akusurve klapp
(30+/-3 baari)
Vahetage pool
Vahetage klapipistik
Vahetage juhtmed
pumbaklappide suunas
Vahetage klapipistik
Vahetage SmartDrive
Vahetage sõidupump 1
Vahetage akusurve klapp
(30+/-3 baari)
Vahetage reguleerimissõlm
Remedial measure
Magnetklappide pool on defektne Testige pooli
Kontrollige klapipistikut
Vt Abi
SmartDrive sisemine viga
Klapipistik defektne
Testige sõidupumba funktsiooni
Sõidupump 1 defektne
Kontrollige juhtmeid
pumbaklappide suunas
Kontrollige akusurvet
Akusurve liiga madal
Pumbaklappide juhtmetes
luehis/katkine kaabel
Vt Abi
Recommend Check
Reguleerimissõlm defektne
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
31 Regulaatoriahela tõrge
tagasilla pump 2 - SmartDrive
Status: 28.08.2014
31
Error No.
Page No. 7/228
32 Poeoerdenurga sensori B38
tõrge esisilla pump - SmartDrive
32 Poeoerdenurga sensori B39
tõrge tagasilla pump SmartDrive
32
33
Status: 28.08.2014
Description
SmartDrive sisemine viga
Possible Reason
Seadistage poeoerdenurga
andur; neutraalasendis peab
selles olema signaal umbes 2,5 V
Mõõtke anduri pinget
Turn Page please!
Seadistage pingevaeaertused
õigesti
Vahetage poeoerdenurga andur
ja seadistage; neutraalasendis
peab selles olema signaal umbes
2,5 V
Vahetage anduripistikud
Viige laebi veouelekande
diagnostika
Testige anduri pinget
Poeoerdenurga andur defektne
Viga: Poeoerdenurk Sõidupump 2 Vaeaertused valesti seadistatud
tagasild - Signaal vaeljaspool
piirkonda - Kohalejaeaeva
pumba maksimaalne kiirus on
võimalik
Poeoerdenurga anduri
kalibreerimine ei ole korrektne
Kontrollige anduripistikut
Poeoerdenurga anduripistik
defektne
Vahetage poeoerdenurga
andurite juurde viiv juhtmestik
Seadistage poeoerdenurga
andur; neutraalasendis peab
selles olema signaal umbes 2,5 V
Mõõtke pinget uuesti
neutraalasendis
Kontrollige poeoerdenurga
andurite juurde viivat
juhtmestikku
Seadistage pingevaeaertused
õigesti
Vahetage SmartDrive
Remedial measure
Viige laebi veouelekande
diagnostika
Vt Abi
Recommend Check
Poeoerdenurga andurite
juhtmestik katki või luehises
Viga: Poeoerdenurk Sõidupump 1 Vaeaertused valesti seadistatud
esisild - Signaal vaeljaspool
piirkonda - Defektita pumbal
maksimaalne kiirus võimalik
Poeoerdenurga anduri
kalibreerimine ei ole korrektne
Meaning
Error descriptions BiG X 600-1100
Error No.
Page No. 8/228
Description
Mõõtke pinget neutraalasendis
Kontrollige poeoerdenurga
andurite juurde viivat
juhtmestikku
Kontrollige anduripistikut
Mõõtke anduri pinget
Poeoerdenurga anduri
kalibreerimine ei ole korrektne
Poeoerdenurga andurite
juhtmestik katki või luehises
Poeoerdenurga anduripistik
defektne
Poeoerdenurga andur defektne
Vahetage poeoerdenurga andur
ja seadistage; neutraalasendis
peab selles olema signaal umbes
2,5 V
Vahetage anduripistikud
Vahetage poeoerdenurga
andurite juurde viiv juhtmestik
Seadistage poeoerdenurga
andur; neutraalasendis peab
selles olema signaal umbes 2,5 V
Kõrvaldage mustus
Vahetage poeoerdenurga andur
ja seadistage; neutraalasendis
peab selles olema signaal umbes
2,5 V
Kontrollige
huedraulikasuesteemi puhtust
Mõõtke anduri pinget
Poeoerdenurga andur defektne
Vahetage anduripistikud
Seadistage pingevaeaertused
õigesti
Kontrollige anduripistikut
Poeoerdenurga anduripistik
defektne
Vahetage poeoerdenurga
andurite juurde viiv juhtmestik
Remedial measure
Viige laebi veouelekande
diagnostika
Kontrollige poeoerdenurga
andurite juurde viivat
juhtmestikku
Recommend Check
Poeoerdenurga andurite
juhtmestik katki või luehises
Possible Reason
Viga: Poeoerdenurk Sõidupump 1 Vaeaertused valesti seadistatud
esisild - Poeoerdenurk muutub
liiga kiiresti - Kohalejaeaeva
pumba maksimaalne kiirus on
võimalik
Huedraulikasuesteem on
maeaerdunud (nt reguleerklapid)
Meaning
Error descriptions BiG X 600-1100
34 Poeoerdenurga sensor B38
esisilla pumba signaali muutus
ebausutav - SmartDrive
Status: 28.08.2014
34
Error No.
Page No. 9/228
35 Poeoerdenurga sensor B39
tagasilla pumba signaali muutus
ebausutav - SmartDrive
36 Piduri survesensori B16 ja
piduripedaali lueliti B40
signaalimuutus ebausutav SmartDrive
35
36
Status: 28.08.2014
Description
Possible Reason
Viga: Piduriklotside surveandur Maanteesõidul: maksimaalne
kiirus / 4
Mõõtke anduri pinget
Poeoerdenurga andur defektne
Piduripedaali lueliti ei ole
Vt Abi
taepsusreguleeritud (justeeritud)
Viige laebi veouelekande
diagnostika
Kontrollige anduripistikut
Poeoerdenurga anduripistik
defektne
Vaeaertused valesti seadistatud
Kontrollige poeoerdenurga
andurite juurde viivat
juhtmestikku
Poeoerdenurga andurite
juhtmestik katki või luehises
Turn Page please!
Seadistage pingevaeaertused
õigesti
Vahetage poeoerdenurga andur
ja seadistage; neutraalasendis
peab selles olema signaal umbes
2,5 V
Vahetage anduripistikud
Vahetage poeoerdenurga
andurite juurde viiv juhtmestik
Seadistage poeoerdenurga
andur; neutraalasendis peab
selles olema signaal umbes 2,5 V
Kõrvaldage mustus
Kontrollige
huedraulikasuesteemi puhtust
(nt reguleerklapid)
Mõõtke pinget neutraalasendis
Seadistage pingevaeaertused
õigesti
Remedial measure
Viige laebi veouelekande
diagnostika
Recommend Check
Poeoerdenurga anduri
kalibreerimine ei ole korrektne
Viga: Poeoerdenurk Sõidupump 2 Vaeaertused valesti seadistatud
tagasild - Poeoerdenurk muutub
liiga kiiresti - Kohalejaeaeva
pumba maksimaalne kiirus on
võimalik
Huedraulikasuesteem on
maeaerdunud (nt reguleerklapid)
Meaning
Error descriptions BiG X 600-1100
Error No.
Page No. 10/228
Status: 28.08.2014
Error No.
Page No. 11/228
Description
Meaning
Kontrollige piduriklotside
surveanduri ja piduripedaali
lueliti juurde viivat juhtmestikku
Kontrollige anduripistikut
Vt Abi
Kontrollige anduri funktsiooni
Kontrollige piduriklotse
Vt Abi
Piduriklotside anduri pistik/
piduripedaali lueliti defektne
Piduripedaali lueliti defektne
Piduriklotside andur defektne
Piduriklotside surve ei ole korras
SmartDrive sisemine viga
Recommend Check
Piduriklotside
surveandur/piduripedaali lueliti
juhtmestik luehises või katki
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
Vahetage SmartDrive
Reguleerige piduriklotse
Vahetage piduriklotside andur
Vahetage piduripedaali lueliti ja
viige laebi peenseadistus, nii et
piduripedaali lueliti
vahetuspiirkond asub
rõhuvahemikus 70 - 90 baari;
poeoerake taehelepanu
paigalduse vahekaugusele!
Vahetage anduripistikud
Vahetage piduriklotside
surveanduri ja piduripedaali
lueliti juurde viiv juhtmestik
Viige laebi piduripedaali lueliti
peenseadistus, nii et
piduripedaali lueliti
vahetuspiirkond asub vahemikus
70 - 90 baari; poeoerake
taehelepanu paigalduse
vahekaugusele!
Remedial measure
37 Pumba poeoerete arv /
diiselmootori poeoerete arv liiga
madal - SmartDrive
38 Piduri akusurve B18 liiga
madal - SmartDrive
37
38
Status: 28.08.2014
Description
Viga: Piduriakusurve liiga vaeike
- Maanteesõidul: maksimaalne
kiirus / 4
Viga:
Pumba
poeoerlemiskiirus liiga madal
Meaning
Viige laebi veouelekande
diagnostika
Kontrollige klappi
Vt Abi
Kontrollige juhtmeid
piduriakusurve anduri suunas
Kontrollige anduripistikut
Vt Abi
Vt Abi
Vaeaertused valesti seadistatud
Laadimisklapp defektne
Aku defektne
Luehis/katkine kaabel piduriaku
surve anduri juhtmetes
Piduriakusurve anduripistik
defektne
Piduriakusurve andur defektne
SmartDrive sisemine viga
Vt Abi
SmartDrive sisemine viga
Vt Abi
Vt Abi
KMC3 sisemine viga
Piduriakusurve liiga madal
Kontrollige mootori
poeoerlemiskiirust
Recommend Check
Mootori poeoerlemiskiirus liiga
madal
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
Error No.
Page No. 12/228
Vahetage SmartDrive
Vahetage piduriakusurve andur
Vahetage anduripistikud
Uuendage juhtmed
piduriakusurve anduri suunas
Vahetage aku
Vahetage laadimisklapp
Seadistage pingevaeaertused
õigesti
Kaeivitage diiselmootor, et
piduriaku taeituks
Vahetage SmartDrive
Vahetage KMC3
Seadistage mootori
poeoerlemiskiirus
Remedial measure
Description
Meaning
Possible Reason
LED +22-LD44 ei põle
Vt Abi
LED +22-LD11 ei põle
SmartDrive sisemine viga
Kontrollige kaitset +22-F44
LED +22-LD62 ei põle
KMC3 toitepinge ei ole korras
Vt Abi
Kontrollige kaitset +22-F92
Vt Abi
Joysticki sisemine viga
KMC3 sisemine viga
Kontrollige kaitset +22-F62
Kontrollige kaitset +22-F65
Joystick toitepinge ei ole korras
Vahetage SmartDrive
Vahetage KMC3
Vahetage Joystick
Vahetage kaitse +22-F65
Vahetage lõpptakistid vaelja
Kontrollige juhtmeid ja
lõpptakisteid
CAN1 lõpptakistid defektsed
Kontrollige kaitset +22-F92
LED +22-LD11 ei põle
Uuendage juhtmestikku
Kontrollige kaitset +22-F63
LED +22-LD63 ei põle
Kontrollige kaitset +22-F77
Remedial measure
Luehis/katkine kaabel CAN1-Busi Kontrollige juhtmeid
juhtmetes
Keskelektrisuesteemi toitepinge
defektne
Recommend Check
LED +22-LD31 ei põle
Error descriptions BiG X 600-1100
39 Tõrge CAN1
Viga: CAN-Busi kommunikatsioon SmartDrive toitepinge ei ole
kommunikatsioonis - SmartDrive
korras
Status: 28.08.2014
39
Error No.
Page No. 13/228
40 Kõrgsurvesensori B13 tõrge SmartDrive
42 Seisupidur aktiivne SmartDrive
40
42
Status: 28.08.2014
Description
Viga: Katse sõita seisupiduriga
Viga: Kõrgsurveandur - signaal
vaeljaspool piirkonda
Meaning
Vahetage SmartDrive
Kontrollige juhtmesilda
seisupiduri surve sisendi suunas
Juhtmesillas katkine kaabel
seisupiduri surve sisendis
SmartDrive'l
Turn Page please!
Uuendage juhtmesild seisupiduri
surve sisendi suunas
Mõõtke uuesti, kas lueliti luelitab Vahetage seisupiduri lueliti
Seisupiduri lueliti defektne
Uuendage juhtmed seisupiduri
lueliti suunas
Kontrollige juhtmeid seisupiduri
lueliti suunas
Lueliti juhtmetes on luehis
Vahetage kaitse +22-F72.1
vaelja
Vt Abi
SmartDrive sisemine viga
Vajaduse korral viige laebi
kõrgsurve uus
taepsusreguleerimine
Kontrollige kaitset +22-F72.1
Kontrollige kõrgsurvet (420
baari)
Kõrgsurve ei ole korras
Vahetage kõrgsurveandur
Luelitage seisupiduri lueliti vaelja
Mõõtke anduri pinget
Kõrgsurveandur defektne
Vahetage anduripistikud
Uuendage juhtmed
kõrgsurveanduri suunas
Remedial measure
Kontrollige, kas seisupidur on
vajutatud
Kontrollige anduripistikut
Kõrgsurve anduripistik defektne
Seisupiduri lueliti on vajutatud
Kontrollige juhtmeid
kõrgsurveanduri suunas
Recommend Check
Luehis/katkine kaabel
kõrgsurveanduri juhtmetes
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
Error No.
Page No. 14/228
44 Õlitemperatuur liiga kõrge
B14 - SmartDrive
44
Status: 28.08.2014
43 Akusurve liiga madal SmartDrive
Description
Kontrollige akusurvet
Kontrollige akusurve klapi
funktsiooni
Kontrollige loputusklapi
Uuendage loputusklapi
temperatuurianduri juurde viivat temperatuurianduri juurde viivat
juhtmestikku
juhtmestikku
Vt Abi
Toitepump ei ole korras
Akusurve klapp defektne
Luehis/katkine kaabel akusurve
anduri juhtmestikus
SmartDrive sisemine viga
Turn Page please!
Uuendage loputusklapi
temperatuurianduri juurde viivat
juhtmestikku
Puhastage radiaatorit
Vahetage SmartDrive
Vahetage akusurve klapp
Vahetage toitepump (30+/-3
baari)
Kõrvaldage leke
Kontrollige
huedraulikasuesteemi
lekkekindlust
huedrauliline leke
Kaeivitage mootor, vajaduse
korral suurendage
poeoerlemiskiirust
Vahetage SmartDrive
Remedial measure
Kontrollige mootori
poeoerlemiskiirust
Vt Abi
Recommend Check
Mootori poeoerlemiskiirus
puudub või on liiga madal
SmartDrive sisemine viga
Possible Reason
Viga: Õlitemperatuur liiga kõrge - Huedroõli liiga kuum
Kontrollige radiaatori puhtust
maanteesõidul: maksimaalne
kiirus / 1,5
Loputusklapi temperatuurianduri Kontrollige loputusklapi
juhtmestik luehises/katki
temperatuurianduri juurde viivat
juhtmestikku
Viga: Akusurve liiga madal
Meaning
Error descriptions BiG X 600-1100
43
Error No.
Page No. 15/228
46 Klapipooli Y1 tõrge, esisilla
pump 1 - SmartDrive
46
Status: 28.08.2014
45 Veouelekande S3 vabastus
puudub - SmartDrive
Description
Viga: Pool 1 Pump 1
Viga: Katse sõita ilma
veouelekande vabastuseta Maksimaalne kiirus on võimalik
Meaning
Vahetage SmartDrive
Turn Page please!
Vahetage pool
Kontrollige pooli
Vt Abi
SmartDrive sisemine viga
Vahetage veouelekande
vabastusluelitit
Pool defektne
Kontrollige LED +22-LD43 relee
truekkplaadil
Vajutage veouelekande
vabastusluelitit
Uuendage juhtmed
veouelekande vabastuslueliti
suunas
Kontrollige juhtmeid klapi suunas Uuendage juhtmestikku klapi
suunas
Kontrollige juhtmeid
veouelekande vabastuslueliti
suunas
Luehis/katkine kaabel lueliti
juhtmetes
Viige laebi juhtkonsooli
diagnostika
Luelitage veouelekande lueliti
sisse
Vahetage SmartDrive
Vahetage loputusklapi
temperatuuriandur
Remedial measure
Luehis/katkine kaabel pooli
juhtmetes
Kontrollige veouelekande
vabastusluelitit
Vt Abi
SmartDrive sisemine viga
Veouelekande vabastuslueliti ei
ole vajutatud
Kontrollige loputusklapi
temperatuuriandurit
Recommend Check
Loputusklapi temperatuuriandur
ei ole korras
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
45
Error No.
Page No. 16/228
48 Klapipooli Y3 tõrge, tagasilla
pump 2 - SmartDrive
49 Klapipooli Y4 tõrge, tagasilla
pump 2 - SmartDrive
48
49
Status: 28.08.2014
47 Klapipooli Y2 tõrge, esisilla
pump 1 - SmartDrive
Description
Viga: Pool 2 Pump 2
Viga: Pool 1 Pump 2
Viga: Pool 1 Pump 2
Meaning
Vt Abi
SmartDrive sisemine viga
Vahetage SmartDrive
Vahetage pool
Testige pooli
Vahetage SmartDrive
Pool defektne
Vt Abi
SmartDrive sisemine viga
Vahetage pool
Kontrollige juhtmeid klapi suunas Uuendage juhtmestikku klapi
suunas
Testige pooli
Pool defektne
Uuendage juhtmestikku klapi
suunas
Vahetage SmartDrive
Luehis/katkine kaabel pooli
juhtmetes
Kontrollige juhtmestikku
Luehis/katkine kaabel pooli
juhtmetes
Vt Abi
SmartDrive sisemine viga
Vahetage pool
Testige pooli
Pool defektne
Vahetage SmartDrive
Remedial measure
Kontrollige juhtmeid klapi suunas Uuendage juhtmestikku klapi
suunas
Vt Abi
Recommend Check
Luehis/katkine kaabel pooli
juhtmetes
SmartDrive sisemine viga
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
47
Error No.
Page No. 17/228
60 Klapipooli Y1 pinge
ebausutav, esisilla pump 1 SmartDrive
61 Klapipooli Y2 pinge
ebausutav, esisilla pump 1 SmartDrive
60
61
Status: 28.08.2014
50 Joysticki tõrge - SmartDrive
Description
Possible Reason
Viga: Juhtklapp 2 Sõidupump 1 Defektita pumbal maksimaalne
kiirus võimalik
Viga: Juhtklapp 1 Sõidupump 1 Defektita pumbal maksimaalne
kiirus võimalik
Luehis/katkine kaabel pump 1
juhtklapi 2 juhtmetes
Kontrollige juhtmeid pump 1
juhtklapi 2 suunas
Turn Page please!
Uuendage juhtmed pump 1
juhtklapi 2 suunas
Vahetage SmartDrive
Vt Abi
SmartDrive sisemine viga
Vahetage klapipistik
Vahetage pool
Kontrollige klapipistikut
Klapipistik defektne
Uuendage juhtmed pump 1
juhtklapi 1 suunas
Vahetage SmartDrive
Magnetklappide pool on defektne Testige pooli
Kontrollige juhtmeid pump 1
juhtklapi 1 suunas
Luehis/katkine kaabel pump 1
juhtklapi 1 juhtmetes
Vt Abi
SmartDrive sisemine viga
Vahetage kaeigukang
Kontrollige kaitset +22-F92
LED +22-LD11 ei põle
Kontrollige kaeigukangi
funktsioone
Kontrollige kaitset +22-F63
Vahetage kaitse +22-F65
Kontrollige kaitset +22-F65
LED +22-LD63 ei põle
Vahetage kaitse +22-F57
Remedial measure
Kontrollige kaitset +22-F57
Recommend Check
Kaeigukang defektne
Keskelektrisuesteemi toitepinge
defektne
Viga: Õlitemperatuur liiga kõrge - Joystick toitepinge ei ole korras
Signaal vale/vigane Maksimaalne kiirus / 4
Meaning
Error descriptions BiG X 600-1100
50
Error No.
Page No. 18/228
62 Klapipooli Y69 seiskamisklapi
tõrge, esisilla pump 1 SmartDrive
63 Klapipooli Y3 pinge
ebausutav, tagasilla pump 2 SmartDrive
62
63
Status: 28.08.2014
Description
Viga: Juhtklapp 1 Sõidupump 2 Defektita pumbal maksimaalne
kiirus võimalik
Vahetage SmartDrive
SmartDrive sisemine viga
Vt Abi
Vahetage pool
Vahetage klapipistik
Uuendage juhtmed pump 2
juhtklapi 1 suunas
Vahetage SmartDrive
Vahetage pool
Vahetage klapipistik
Magnetklappide pool on defektne Testige pooli
Kontrollige klapipistikut
Klapipistik defektne
Vt Abi
SmartDrive sisemine viga
Kontrollige juhtmeid pump 2
juhtklapi 1 suunas
Testige pooli
Magnetklapi pool on defektne
Luehis/katkine kaabel pump 2
juhtklapi 1 juhtmetes
Kontrollige klapipistikut
Klapipistik defektne
Kontrollige juhtmeid pump 1
seiskamisklapi suunas
Uuendage juhtmed pump 1
seiskamisklapi suunas
Vahetage SmartDrive
Vt Abi
SmartDrive sisemine viga
Vahetage klapipistik
Remedial measure
Vahetage pool
Kontrollige klapipistikut
Recommend Check
Magnetklappide pool on defektne Testige pooli
Klapipistik defektne
Possible Reason
Viga: Seiskamisklapp Sõidupump Luehis/katkine kaabel pump 1
1 - Esisild - Defektita pumbal
seiskamisklapi juhtmetes
maksimaalne kiirus võimalik
Meaning
Error descriptions BiG X 600-1100
Error No.
Page No. 19/228
65 Klapipooli Y70 seiskamisklapi
tõrge, tagasilla pump 2 SmartDrive
65
Status: 28.08.2014
64 Klapipooli Y4 pinge
ebausutav, tagasilla pump 2 SmartDrive
Description
Kontrollige klapipistikut
Testige pooli
Vt Abi
Klapipistik defektne
Magnetklapi pool on defektne
SmartDrive sisemine viga
Kontrollige juhtmeid pump 2
seiskamisklapi suunas
Vahetage SmartDrive
Vahetage pool
Vahetage klapipistik
Uuendage juhtmed pump 2
seiskamisklapi suunas
Vahetage SmartDrive
Vt Abi
SmartDrive sisemine viga
Vahetage klapipistik
Vahetage pool
Kontrollige klapipistikut
Klapipistik defektne
Uuendage juhtmed pump 2
juhtklapi 2 suunas
Remedial measure
Magnetklappide pool on defektne Testige pooli
Kontrollige juhtmeid pump 2
juhtklapi 2 suunas
Recommend Check
Luehis/katkine kaabel pump 2
juhtklapi 2 uehenduses
Possible Reason
Viga: Seiskamisklapp Sõidupump Luehis/katkine kaabel pump 2
2 - Tagasild - Defektita pumbal
seiskamisklapi juhtmetes
maksimaalne kiirus võimalik
Viga: Juhtklapp 2 Sõidupump 2 Defektita pumbal maksimaalne
kiirus võimalik.
Meaning
Error descriptions BiG X 600-1100
64
Error No.
Page No. 20/228
Description
Veouelekande juhtseade
(SmartDrive) on tuvastanud
luehise või katkise kaabli
diagnostikavõimelise istmelueliti
juures. Purunenud kaabel
tuvastatakse, kui istmelueliti
pinge on vahemikus 0 - 1,2 V.
Luehis tuvastatakse, kui
istmelueliti pinge on vahemikus
3,8 - 5 V. Ebakorrektne pinge
peab kestma vaehemalt 0,5 sek,
enne kui kuvatakse veateade.
pinge vahemikus 1,2 V - 2,2. V
==> juht on istmel
pinge vahemikus 2,8 - 3,8 V
==> juht ei ole istmel
pinge vahemikus 2,2 V - 2,8 V
==> maeaeratlemata piirkond
Kui on tekkinud viga, laeheb
veouelekanne uele Limprežiimile ja võimalik on ainult
piiratud sõidurežiim
Maanteerežiim maks 25 km/h
põllurežiim maks. 5 km/h.
Diagnostikavõimeline istmelueliti
on paigaldatud masinatele BiG X
700, 850 ja 1100.
Meaning
Mõõtke istmelueliti takistust
multimeetriga istme pistikul
kontaktide 21X1.12 (mass) ja
21X1.11 (+5 V) vahel.
Juht istmel = istmelueliti suletud
= 1.5 K Ohm
juht ei ole istmel = istmelueliti
avatud = 3 K Ohm
Turn Page please!
Uuendage juhtmestikku
Vahetage istmelueliti
Mõõtke istmelueliti takistust
Vahetage istmelueliti
multimeetriga istme pistikul
kontaktide 21X1,12 (mass) ja
21X1,10 (istmelueliti signaal)
Vahetage istme juhtmestik
vahel.
Juht on istmel = istmelueliti
suletud = 0.5 K Ohm (umbes 1,7
V)
juht ei ole istmel = istmelueliti
avatud = 2K Ohm (umbes 3,3 V)
Kontrollige istmeluelitit terminali Vt jaergmist kontrolli
diagnostikaga.
Istmelueliti defektne
Kohandage vastavalt
parameetrit.
Remedial measure
Parameeter 33659
\\\\\\\"Istmelueliti riistvara\\\\\\\"
parameetrigrupis \\\\\\\"Toeoe
ueldine kontrollimine.
Maerkus: Uue kabiiniga
masinatele on paigaldatud
diagnostikavõimeline
istmelueliti.
0 = Sulgur
1 = diagnostikavõime 5 V (uus
kabiin, Poclain-veouelekanne)
2 = diagnostikavõime 10 V (uus
kabiin, Bosch-veouelekanne)
Recommend Check
Parameeter 33659 \\\"Istmelueliti
riistvara\\\" millega
seadistatakse, missugune
istmelueliti paigaldati, on antud
valesti.
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
70 Istmelueliti tõrge SmartDrive
Status: 28.08.2014
70
Error No.
Page No. 21/228
Status: 28.08.2014
Error No.
Page No. 22/228
Description
Meaning
Luehis anduritoitepinges
veouelekande mõne anduri
suunal
Juhtmestik istmelueliti suunal
defektne
Possible Reason
Recommend Check
Remedial measure
Kõrvaldage vastav luehise
põhjustanud juhtmestik anduri
suunal või vahetage kaablikimp
Lahutage SmartDrive-lt kõik
andurid, mida varustatakse
veouelekandelt 5 V pingega,
mass ja +5 V potentsiaali
jaoturtruekkplaadilt.
Selle toitepinge kaudu
varustatakse jaergnevaid
andureid:
- esisilla pumba poeoerdenurk
B38
- tagasilla pumba poeoerdenurk
B39
-
Turn Page please!
Vahetage SmartDrive
Vahetage vaelja luehist
põhjustav andur
Kõrvaldage juhtmestiku viga või
vahetage kaablikimp
Lahutage SmartDrive-lt kõik
andurid, mida varustatakse
veouelekandelt 5 V pingega
(tõmmake vastava anduri pistik
vaelja).
Selle toitepinge kaudu
varustatakse jaergnevaid
andureid:
- esisilla pumba poeoerdenurk
B38
- tagasilla pumba poeoerdenurk
B39
Mõõtke multimeetriga kogu
ulatuses juhtmestikku
istmeluelitist kuni SmartDrive ja
KMC3-ni, kas kaabel ei ole katki
või luehises
Kontrollige istmeluelitit terminali Vt jaergmist kontrolli
diagnostikaga.
Error descriptions BiG X 600-1100
Description
Istmeluelitit loetakse
paralleelselt veouelekande
juhtseadme (SmartDrive) ja
KMC3 juhtseadme poolt. Neid
mõlemaid olekuid võrreldakse
veouelekande poolt. Kui olek ei
ole rohkem kui 3 sekundi jooksul
uehesugune, kuvatakse see viga.
Kui viga on tekkinud, laeheb
veouelekanne Limp-Mode
režiimile ja võimalik on ainult
piiratud sõidurežiim
Maanteerežiim maks 25 km/h
põllurežiim maks 5 km/h.
Meaning
Paigaldage asendus-SmartDrive
Paigaldage asendus-KMC3
SmartDrive defektne
KMC3 defektne
Paigaldage uus KMC3
Paigaldage uus SmartDrive
Kõrvaldage juhtmestiku viga või
vahetage kaablikimp
Mõõtke multimeetriga kogu
ulatuses juhtmestikku
istmeluelitist (signaaljuhe) kuni
SmartDrive ja KMC3-ni, kas
kaabel ei ole katki või luehises
Juhtmestik defektne
Paigaldage uus KMC3
Parameeter 33659 \\\"Istmelueliti Kohandage vastavalt
riistvara\\\" parameetrigrupis
parameetrit.
\\\"Toeoe ueldine kontrollimine.
Maerkus: Uue kabiiniga
masinatele on paigaldatud
diagnostikavõimeline
istmelueliti.
0 = Sulgur
1 = diagnostikavõime 5 V (uus
kabiin, Poclain-veouelekanne)
2 = diagnostikavõime 10 V (uus
kabiin, Bosch-veouelekanne)
Paigaldage asendus-KMC3
KMC3 defektne
Paigaldage uus SmartDrive
Remedial measure
Parameeter 33659 \"Istmelueliti
riistvara\" millega seadistatakse,
missugune istmelueliti
paigaldati, on antud valesti.
Paigaldage asendus-SmartDrive
Recommend Check
SmartDrive defektne
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
71 Istmelueliti vaeaertus
ebausutav - SmartDrive
Status: 28.08.2014
71
Error No.
Page No. 23/228
Status: 28.08.2014
LED +22-LD11 ei põle
LED +22-LD102 ei põle
Kontrollige kaitset +22-F92
LED +22-LD63 ei põle
Keskelektrisuesteemi toitepinge
defektne
KMC3 veouelekande
ohutusvaeljund ei ole korras
Kontrollige kaitset +22-F63
LED +22-LD31 ei põle
SmartDrive toitepinge ei ole
korras
Turn Page please!
Kontrollige KMC3
ohutusvaeljundit
(vaeljaluelitatud mootori korral
on vaeljund alati aktiivne);
kontrollige juhtmeid
Kontrollige kaitset +22-F77
Kontrollige menueues Tarkvaraversioonide info juhtseadmete tarkvaraversioone
Juhtseade programmeerimata
Viige laebi CAN diagnostika.
Programmeerige juhtseade
Vahetage SmartDrive
Vt Abi
SmartDrive sisemine viga
Võtke jalg pidurilt
Remedial measure
Vahetage piduriklapp vaelja
Vt Abi
Recommend Check
Piduriklapp defektne või kiilunud Kontrollige piduriklappi
Pidurit rakendati pidevalt (nt
pidurisurve uele 10 baari ja
kauem kui 3 min, alates
terminaliversioonist
150200104-13: pidurisurve uele
5 baari)
Possible Reason
Viga: CAN-Bus kommunikatsioon Vaeljaselgitamine terminali
- SmartDrive ja terminali vahel
kaudu
96 CAN1 tõrge terminali ja
SmartDrive / DRC vahel
96
Meaning
95 Jalgpidur pidevalt aktiveeritud Viga: Piduriklapp
/ piduri survesensori B16 tõrge SmartDrive
Description
Error descriptions BiG X 600-1100
95
Error No.
Page No. 24/228
98 Tundmatu viga - SmartDrive
113 Alapinge 12V - Joystick
98
113
Status: 28.08.2014
Description
Viga: 12 V - toitepinge liiga
madal
Viga: SmartDrive sisemine viga
Meaning
Vahetage kaitse +22-F65
Kontrollige kaitset +22-F57
Kontrollige kaitset +22-F65
Joystick toitepinge liiga madal
Turn Page please!
Vahetage kaitse +22-F57
Viige laebi Joystick'i diagnostika
Vahetage SmartDrive
Pange Krone-Download-Center'i
abil peale kehtiv tarkvaraversioon.
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Vt Abi
Laske terminalis kuvada ja
võrrelda tarkvaraversioone.
KMC3-l vana tarkvaraversioon.
Kuni KMC3 tarkvaraversioonini
150 200 103 - 08 võib vea 96
põhjustajaks olla KMC3
tarkvaraversiooni viga.
sisemine viga SmartDrive's
Vt Abi
SmartDrive sisemine viga
Vahetage SmartDrive
Vajaduse korral vahetage
juhtmed ja lõpptakistid
Kontrollige juhtmeid ja
lõpptakisteid
CAN1 lõpptakistid defektsed
Kontrollige SmartDrive
toitepinget; kontrollige juhtmeid
Remedial measure
Uuendage juhtmestikku
LED +22-LD116 ei vilgu
Recommend Check
Luehis/katkine kaabel CAN1-Busi Kontrollige juhtmeid
juhtmetes
SmartDrive Life-Signal ei ole
korras
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
Error No.
Page No. 25/228
Description
Kontrollige aku laetuse
kontrolltuld, kontrollige
juhtmestikku
Testige generaatorit
Vt Abi
Aku laetuse kontrolltuli defektne
Generaator defektne
Joysticki sisemine viga
Kontrollige generaatorit
Generaator defektne
Turn Page please!
Vahetage generaator
Mõõtke akude juures, kui mootor Vahetage generaator
toeoetab. Pinge ei tohi olla
suurem kui 14,8 V
Vahetage Joystick
Vahetage generaator
Vahetage aku laetuse
kontrolltuli, uuendage
juhtmestikku
Laadige akut, vahetage aku
Generaatori regulaator defektne
Viige laebi Joystick'i diagnostika
Kontrollige akuhapet, kontrollige
akupinget
Tuehjendage aku
Uuendage juhtmestikku
Kontrollige kaitset +22-F92
LED +22-LD11 ei põle
Kontrollige juhtmestikku
Kontrollige kaitset +22-F63
Remedial measure
LED +22-LD63 ei põle
Recommend Check
Juhtmestik defektne
Keskelektrisuesteemi toitepinge
defektne
Possible Reason
Viga: 12 V - toitepinge liiga kõrge Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Meaning
Error descriptions BiG X 600-1100
114 Uelepinge 12V - Joystick
Status: 28.08.2014
114
Error No.
Page No. 26/228
Description
Viga: 8,5 V - Joystick pinge liiga
madal
Meaning
Kontrollige akuhapet, kontrollige
akupinget
Kontrollige aku laetuse
kontrolltuld, kontrollige
juhtmestikku
Testige generaatorit
Vt Abi
Aku laetuse kontrolltuli defektne
Generaator defektne
Joysticki sisemine viga
Vahetage Joystick
Vahetage generaator
Vajaduse korral vahetage aku
laetuse kontrolltuli ja/või
uuendage juhtmestikku
Laadige akut, vahetage aku
Kontrollige kaitset +22-F92
LED +22-LD11 ei põle
Tuehjendage aku
Kontrollige kaitset +22-F63
LED +22-LD63 ei põle
Vahetage kaitse +22-F65
Kontrollige kaitset +22-F65
Keskelektrisuesteemi toitepinge
defektne
Vahetage kaitse +22-F57
Kontrollige kaitset +22-F57
Joystick toitepinge liiga madal
Vahetage Joystick
Viige laebi Joystick'i diagnostika
Vt Abi
Joysticki sisemine viga
Vahetage aku
uemberluelitusrelee
Remedial measure
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Kontrollige luelitusplaani jaergi
relee funktsiooni
Recommend Check
Aku uemberluelitusrelee
defektne (500, 800 ja 1000)
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
115 Alapinge 8V - Joystick
Status: 28.08.2014
115
Error No.
Page No. 27/228
Status: 28.08.2014
118 Elektritoite vaeljundite tõrge Viga: 12 volti - vaeljundite
- Joystick
toitepinge - pinge vaeljaspool
piirkonda
118
Viga: 12 volti - LED toitepinge pinge vaeljaspool piirkonda
117 Elektritoite tõrge LED Joystick
117
Viga: 12 volti - anduri pinge pinge vaeljaspool piirkonda
Meaning
116 Nupu pinge tõrge 12V Joystick
Description
Testige generaatorit
Vt Abi
Generaator defektne
Joysticki sisemine viga
Kontrollige akuhapet, kontrollige
akupinget
Kontrollige aku laetuse
kontrolltuld, kontrollige
juhtmestikku
Aku laetuse kontrolltuli defektne
Tuehjendage aku
Kontrollige akuhapet, kontrollige
akupinget
Vt Abi
Joysticki sisemine viga
Tuehjendage aku
Testige generaatorit
Generaator defektne
Viige laebi Joystick'i diagnostika
Kontrollige aku laetuse
kontrolltuld, kontrollige
juhtmestikku
Aku laetuse kontrolltuli defektne
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Kontrollige akuhapet, kontrollige
akupinget
Recommend Check
Tuehjendage aku
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
116
Error No.
Page No. 28/228
Turn Page please!
Laadige akut, vahetage aku
Vahetage Joystick
Vahetage generaator
Vajaduse korral vahetage aku
laetuse kontrolltuli ja/või
uuendage juhtmestikku
Laadige akut, vahetage aku
Vahetage Joystick
Vahetage generaator
Vajaduse korral vahetage aku
laetuse kontrolltuli ja/või
uuendage juhtmestikku
Laadige akut, vahetage aku
Remedial measure
120 Seesmine viga - Joystick
121 Interne Stoerung - Joystick
120
121
Status: 28.08.2014
119 Seesmine viga - Joystick
Description
Viga: Joysticki sisemine viga
Viga: FLASH staatus
Viga: Min/Maks parameetrid
Meaning
Testige generaatorit
Vt Abi
Generaator defektne
Joysticki sisemine viga
Vt Abi
Vt Abi
FLASH defektne
Joysticki sisemine viga
Joysticki sisemine viga
Vt Abi
Vt Abi
EEPROM defektne
Allalaadimine katkestati
Vt Abi
EEPROM defektne
EEPROM-is valed vaeaertused
Kontrollige aku laetuse
kontrolltuld, kontrollige
juhtmestikku
Recommend Check
Aku laetuse kontrolltuli defektne
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
119
Error No.
Page No. 29/228
Turn Page please!
Vahetage Joystick
Vahetage Joystick
Korrake allalaadimist
Vahetage Joystick
Vahetage Joystick
Vahetage Joystick
Vahetage generaator
Vajaduse korral vahetage aku
laetuse kontrolltuli ja/või
uuendage juhtmestikku
Remedial measure
Status: 28.08.2014
Error No.
Page No. 30/228
Description
Meaning
Possible Reason
Veakood: 0000 0400: ==> CAN
BusOff
Turn Page please!
Kaeivitage masin uuesti
Temperatuurid kabiinis < 60°,
==> vahetage kaeigukang
Veakood: 0000 0200: ==>
Uembritsev temperatuur on
ueletemperatuur. Joysticki
samuti > 60° C ==> laske
sisemine temperatuur on > 80°C kabiinil jahtuda ja kaeivitage
masin uuesti
Juht EI VAJUTANUD uehtegi
nuppu, kuid veateade ilmub
siiski masina iga uue
kaeivitamise jaerel ==>
vahetage kaeigukang
Juht vajutas sisseluelitamise ajal
uehte nuppu ==> kaeivitage
masin veelkord uuesti
Veakood: 0000 0100 ==>
sisseluelituse ajal toimunud
nupuvajutus Joysticki poolt
tuvastatud
Remedial measure
Vt jaergmist kontrolli
Recommend Check
Joystick diagnostikas laske
masinaterminalis kuvada
veakood. (Võimalik ainult
montoeoeri parooliga). Kui on
tekkinud mitu viga korraga, siis
veakoodid liituvad. Naeide: On
tekkinud viga 0000 0100 ja viga
0000 0200, siis kuvatakse
veakood 0000 0300.
Error descriptions BiG X 600-1100
124 Alapinge 12V - juhtimispuldi
konsool
124
Status: 28.08.2014
Description
Viga: 12 V - toitepinge liiga
madal
Meaning
LED +22-LD62 ei põle
Turn Page please!
Kontrollige kaitset +22-F62
Vahetage kaitse +22-F48.1
Kontrollige kaitset +22-F48.1
Keskelektrisuesteemi toitepinge
defektne
Vahetage kaitse +22-F47
Kontrollige kaitset +22-F47
Juhtkonsooli toitepinge liiga
madal
Joysticki sisemine viga ==>
vahetage Joystick
-> Vigane uehenduskontakt
Joysticki vooluvarustuses. Selle
juures peaks siis veel ilmuma
veateade 9960 ==> kontrollige
Joysticki juhtmestikku ja
vooluvarustust
Sisseluelitatud sueuetega
luelitati vaelja aku pealueliti
==> masina taaskaeivitus
Vahetage Joystick
Kontrollige CAN-kaablit
Remedial measure
Viige laebi juhtkonsooli
diagnostika
Veakood: 0000 2000: ==>
Restart Watchdog kaudu ==>
Joysticki ei luelitatud
nõuetekohaselt vaelja. Nt
sisseluelitatud sueuetega
luelitati vaelja aku pealueliti
Recommend Check
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
Error No.
Page No. 31/228
Description
Kontrollige akuhapet, kontrollige
akupinget
Kontrollige aku laetuse
kontrolltuld, kontrollige
juhtmestikku
Kontrollige generaatorit
Vt Abi
Tuehjendage aku
Aku laetuse kontrolltuli defektne
Generaator defektne
Juhtkonsooli sisemine viga
Kontrollige generaatorit
Kontrollige luelitusplaani jaergi
relee funktsiooni
Generaator defektne
Aku uemberluelitusrelee
defektne (500, 800 ja 1000)
Turn Page please!
Vahetage aku
uemberluelitusrelee
Vahetage generaator
Mõõtke akude juures, kui mootor Vahetage generaator
toeoetab. Pinge ei tohi olla
suurem kui 14,8 V
Vahetage juhtkonsool
Vahetage generaator
Vahetage aku laetuse
kontrolltuli, vajadusel uuendage
ka juhtmestikku
Laadige akut, vahetage aku
Uuendage juhtmestikku
Kontrollige kaitset +22-F64
Remedial measure
Generaatori regulaator defektne
Viige laebi juhtkonsooli
diagnostika
Kontrollige juhtmestikku
LED +22-LD64 ei põle
Recommend Check
Juhtmestik defektne
Possible Reason
Viga: 12 V - toitepinge liiga kõrge Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Meaning
Error descriptions BiG X 600-1100
125 Uelepinge 12V juhtimispuldi konsool
Status: 28.08.2014
125
Error No.
Page No. 32/228
127 Uelepinge 5V elektroonika juhtimispuldi konsool
127
Status: 28.08.2014
126 Alapinge 5V elektroonika juhtimispuldi konsool
Description
Viga: 5 V - elektroonikapinge
liiga kõrge
Viga: 5 V - elektroonikapinge
liiga madal
Meaning
Turn Page please!
Vahetage generaator
Kontrollige generaatorit
Vahetage juhtkonsool
Generaator defektne
Vt Abi
Juhtkonsooli sisemine viga
Vahetage generaator
Mõõtke akude juures, kui mootor Vahetage generaator
toeoetab. Pinge ei tohi olla
suurem kui 14,8 V
Kontrollige generaatorit
Generaator defektne
Vahetage aku laetuse kontrolltuli
Generaatori regulaator defektne
Kontrollige aku laetuse
kontrolltuld, kontrollige
juhtmestikku
Aku laetuse kontrolltuli defektne
Laadige akut, vahetage aku
Viige laebi juhtkonsooli
diagnostika
Kontrollige akuhapet, kontrollige
akupinget
Tuehjendage aku
Vahetage juhtkonsool
Remedial measure
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Viige laebi juhtkonsooli
diagnostika
Vt Abi
Recommend Check
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Juhtkonsooli sisemine viga
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
126
Error No.
Page No. 33/228
Status: 28.08.2014
Viga: Min/Maks parameetrid
130 Parameetri vaeaertus
kehtetu - juhtimispuldi konsool
130
Meaning
129 12V LEDide pinge liiga kõrge Viga: 12 V - LED toitepinge liiga
- juhtimispuldi konsool
kõrge
Description
Kontrollige parameetreid
Vt Abi
Vt Abi
EEPROM defektne
Juhtkonsooli sisemine viga
Vt Abi
Juhtkonsooli sisemine viga
EEPROM-is valed vaeaertused
Kontrollige luelitusplaani jaergi
relee funktsiooni
Aku uemberluelitusrelee
defektne (500, 800 ja 1000)
Vahetage juhtkonsool
Vahetage juhtimispuldi konsool
Seadistage parameeter
Vahetage juhtkonsool
Vahetage aku
uemberluelitusrelee
Mõõtke akude juures, kui mootor Vahetage generaator
toeoetab. Pinge ei tohi olla
suurem kui 14,8 V
Generaatori regulaator defektne
Vahetage juhtkonsool
Viige laebi juhtkonsooli
diagnostika
Vt Abi
Juhtkonsooli sisemine viga
Vahetage aku
uemberluelitusrelee
Remedial measure
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Kontrollige luelitusplaani jaergi
relee funktsiooni
Recommend Check
Aku uemberluelitusrelee
defektne (500, 800 ja 1000)
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
129
Error No.
Page No. 34/228
132 Vajutati nupule / tõrge,
konsooli klaviatuur juhtimispuldi konsool
135 Alapinge 12V Kaesitsijuhtimine
132
135
Status: 28.08.2014
131 Seesmine viga juhtimispuldi konsool
Description
Viga: 12 V - toitepinge liiga
madal
Viga: Klahvistik (vaehemalt ueks
nupp on pidevalt vajutatud)
Viga: FLASH staatus
Meaning
Kontrollige akuhapet, kontrollige
akupinget
Tuehjendage aku
Turn Page please!
Laadige akut, vahetage aku
Uuendage juhtmestikku
Kontrollige kaitset +22-F92
LED +22-LD11 ei põle
Kontrollige juhtmestikku
Kontrollige kaitset +22-F63
Kontrollige kaitset +4-F33
LED +4-LD33 ei põle
LED +22-LD63 ei põle
Vahetage kaitse +22-F56
Kontrollige kaitset +22-F56
Juhtmestik defektne
Keskelektrisuesteemi toitepinge
defektne
Kaesijuhtimise toitepinge liiga
madal
Vahetage juhtkonsool
Vt Abi
Vahetage juhtkonsool
Juhtkonsooli sisemine viga
Vt Abi
Juhtkonsooli sisemine viga
Vahetage juhtimispuldi konsool
vaehemalt ueks nupp on pidevalt Vahetage klahvistik
vajutatud
Vt Abi
FLASH defektne
Korrake allalaadimist
Remedial measure
Klahvistik defektne
Kontrollige, kas allalaadimine on
taeielik
Recommend Check
Allalaadimine katkestati
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
131
Error No.
Page No. 35/228
137 Seesmine viga 5V liiga
madal - Kaesitsijuhtimine
137
Status: 28.08.2014
136 Uelepinge 12V Kaesitsijuhtimine
Description
Testige generaatorit
Vt Abi
Generaator defektne
Kaesijuhtimise sisemine viga
Viga: 5 V - pinge liiga madal
Vahetage kaesijuhtimine
Vahetage generaator
Vajaduse korral vahetage aku
laetuse kontrolltuli ja/või
uuendage juhtmestikku
Remedial measure
Kontrollige akuhapet, kontrollige
akupinget
Tuehjendage aku
Vt Abi
Kaesijuhtimise sisemine viga
Viige laebi kaesijuhtimise
diagnostika
Kontrollige luelitusplaani jaergi
relee funktsiooni
Aku uemberluelitusrelee
defektne (500, 800 ja 1000)
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Testige generaatorit
Generaator defektne
Turn Page please!
Laadige akut, vahetage aku
Vahetage kaesijuhtimine
Vahetage aku
uemberluelitusrelee
Vahetage generaator
Mõõtke akude juures, kui mootor Vahetage generaator
toeoetab. Pinge ei tohi olla
suurem kui 14,8 V
Kontrollige aku laetuse
kontrolltuld, kontrollige
juhtmestikku
Recommend Check
Aku laetuse kontrolltuli defektne
Possible Reason
Viga: 12 V - toitepinge liiga kõrge Generaatori regulaator defektne
Meaning
Error descriptions BiG X 600-1100
136
Error No.
Page No. 36/228
Status: 28.08.2014
Viga: 12 V - LED-ide pinge liiga
madal
139 LEDide toitepinge liiga
madal - Kaesitsijuhtimine
139
Meaning
138 Seesmine viga 5V liiga kõrge Viga: 5 V - pinge liiga kõrge
- Kaesitsijuhtimine
Description
Vt Abi
Kaesijuhtimise sisemine viga
LED +4-LD33 ei põle
Kontrollige kaitset +22-F56
Kontrollige luelitusplaani jaergi
relee funktsiooni
Aku uemberluelitusrelee
defektne (500, 800 ja 1000)
12 V LED-ide toitepinge liiga
madal
Testige generaatorit
Generaator defektne
Turn Page please!
Vahetage kaitse +22-F56
Vahetage kaesijuhtimine
Vahetage aku
uemberluelitusrelee
Vahetage generaator
Mõõtke akude juures, kui mootor Vahetage generaator
toeoetab. Pinge ei tohi olla
suurem kui 14,8 V
Vahetage kaesijuhtimine
Generaatori regulaator defektne
Vt Abi
Kaesijuhtimise sisemine viga
Vahetage generaator
Viige laebi kaesijuhtimise
diagnostika
Testige generaatorit
Generaator defektne
Vajaduse korral vahetage aku
laetuse kontrolltuli ja/või
uuendage juhtmestikku
Remedial measure
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Kontrollige aku laetuse
kontrolltuld, kontrollige
juhtmestikku
Recommend Check
Aku laetuse kontrolltuli defektne
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
138
Error No.
Page No. 37/228
Description
Meaning
Vahetage kaesijuhtimine
Turn Page please!
Vahetage generaator
Testige generaatorit
Vt Abi
Kaesijuhtimise sisemine viga
Vahetage generaator
Generaator defektne
Testige generaatorit
Generaator defektne
Vajaduse korral vahetage aku
laetuse kontrolltuli ja/või
uuendage juhtmestikku
Mõõtke akude juures, kui mootor Vahetage generaator
toeoetab. Pinge ei tohi olla
suurem kui 14,8 V
Kontrollige aku laetuse
kontrolltuld, kontrollige
juhtmestikku
Aku laetuse kontrolltuli defektne
Laadige akut, vahetage aku
Generaatori regulaator defektne
Kontrollige akuhapet, kontrollige
akupinget
Tuehjendage aku
Uuendage juhtmestikku
Kontrollige kaitset +22-F92
LED +22-LD11 ei põle
Kontrollige juhtmestikku
Kontrollige kaitset +22-F63
Kontrollige kaitset +4-F33
Remedial measure
LED +22-LD63 ei põle
Recommend Check
Juhtmestik defektne
Keskelektrisuesteemi toitepinge
defektne
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
140 LEDide toitepinge liiga kõrge Viga: 12 V - LED-ide pinge liiga
- Kaesitsijuhtimine
kõrge
Status: 28.08.2014
140
Error No.
Page No. 38/228
142 Seesmine viga Kaesitsijuhtimine
143 Vajutati nupule / tõrge,
klaviatuur või vaeline nupp kaesitsijuhtimine
142
143
Status: 28.08.2014
141 Parameetri vaeaertus
kehtetu - Kaesitsijuhtimine
Description
Viga: Klahvistik (vaehemalt ueks
nupp on pidevalt vajutatud)
Viga: FLASH staatus
Viga: Min/Maks parameetrid
Meaning
Kontrollige klahvistikku
Vt Abi
Kaesijuhtimise sisemine viga
Vt Abi
Kaesijuhtimise sisemine viga
Klahvistik defektne
Vt Abi
FLASH defektne
Vt Abi
Kaesijuhtimise sisemine viga
Vt Abi
Vt Abi
EEPROM defektne
Allalaadimine katkestati
Kontrollige parameetreid
Vt Abi
Kaesijuhtimise sisemine viga
EEPROM-is valed vaeaertused
Kontrollige luelitusplaani jaergi
relee funktsiooni
Recommend Check
Aku uemberluelitusrelee
defektne (500, 800 ja 1000)
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
141
Error No.
Page No. 39/228
Vahetage kaesijuhtimine
Vahetage kaesijuhtimine
Vahetage kaesijuhtimine
Vahetage kaesijuhtimine
Korrake allalaadimist
Vahetage kaesijuhtimine
Vahetage kaesijuhtimine
Uuendage parameetreid
Vahetage kaesijuhtimine
Vahetage aku
uemberluelitusrelee
Remedial measure
150 Vajutati nuppu / klaviatuuri
tõrge - Joystick
151 Ueletemperatuur - Joystick
152 CAN-Bus tõrge - Joystick
153 LIN-Bus tõrge - Joystick
150
151
152
153
Status: 28.08.2014
Description
Joystickiga tuvastati viga
sisemisel LIN-Busil
Joystickiga tuvastati viga CANBusil.
Joysticki sisemine temperatuur
oli 5 sek jooksul uele 80°C. Viga
laehtestatakse uuesti, kui
temperatuur on langenud alla
78°.
Sueuete sisseluelitamisel
tuvastati Joystickil nupuvajutus.
Meaning
Vt Abi
Joysticki sisemine viga
Joysticki sisemine LIN-BUS
kommunikatsioon ei ole korras
Vajaduse korral uuendage
juhtmed ja/või lõpptakistid
Kontrollige juhtmeid ja
lõpptakisteid
CAN1 lõpptakistid defektsed
Turn Page please!
Kaeivitage masin uuesti
Vahetage Joystick
Uuendage juhtmestikku
Viige laebi Joysticki ja CAN
diagnostika
Luehis/katkine kaabel CAN1-Busi Kontrollige juhtmestikku
juhtmetes
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Vahetage Joystick
Sisemine tõrge Joystickis
Kui mõne lueliti puhul on
staatuseks alati SEES ja see
vajutamisel ei muutu, siis
vahetage Joystick.
Jahutage Joystick ja kaeivitage
masin uuesti
Joysticki diagnostika ajal
terminalis kontrollige kõiki
Joysticki nuppe, kas nupu
vajutamisega kaasneb staatuse
vahetumine naeidikul.
Nupp jaeaeb mehaaniliselt kinni
või on anduril sisemine luehis
Kaeivitage masin uuesti
Remedial measure
Joysticki uelekuumenemine
otsese paeikesepaiste tõttu.
Kaeivitage masin uuesti ilma et
juht nupule vajutaks.
Recommend Check
Juht vajutas eksikombel uehte
Joysticki nuppu.
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
Error No.
Page No. 40/228
155 Joysticki taaskaeivitus
Watchdogi kaudu
Kiirstopi nupp konsoolil!
155
502
Status: 28.08.2014
154 ISeesmine viga - Joystick
Description
Sisemine tõrge Joystickis
Possible Reason
Vastaval luelitil on soovitud
funktsiooni kaeivitamiseks vale
asend. Kui lueliti on rakendatud,
peab ta funktsiooni
kaeivitamiseks olema
rakendamata. Kui lueliti on
rakendamata, peab ta vastavalt
olema rakendatud.
Joystick luelitus ootamatult
Masin luelitati vaelja aku
vaelja, nt masina
pealuelitist ja sueueteaste 1 või
vaeljaluelitamisel, kui sueuede
2 oli sisse luelitatud
oli sees või Joysticki sisemise vea
tõttu
Sisemine tõrge Joystickis
Joystickiga tuvastati Joysticki
sisemine tõrge
Meaning
Recommend Check
Joysticki diagnostikas terminalis
laske kuvada sisemine veakood.
Error descriptions BiG X 600-1100
154
Error No.
Page No. 41/228
Vahetage Joystick
Paigaldage uuesti Joystickile
kehtiv tarkvara
Luelitage masin uuesti
sueueteluku kaudu vaelja ja siis
jaelle sisse
Vahetage Joystick
Paigaldage uuesti Joystickile
tarkvara.
Kaeivitage masin uuesti
Vahetage Joystick
Remedial measure
Kiirstopi nupp kaesitsijuhtimisel!
Vabastuslueliti hooldus!
Vabastuslueliti Maantee/põld!
505
508
511
Status: 28.08.2014
Description
Vastaval luelitil on soovitud
funktsiooni kaeivitamiseks vale
asend. Kui lueliti on rakendatud,
peab ta funktsiooni
kaeivitamiseks olema
rakendamata. Kui lueliti on
rakendamata, peab ta vastavalt
olema rakendatud.
Vastaval luelitil on soovitud
funktsiooni kaeivitamiseks vale
asend. Kui lueliti on rakendatud,
peab ta funktsiooni
kaeivitamiseks olema
rakendamata. Kui lueliti on
rakendamata, peab ta vastavalt
olema rakendatud.
Vastaval luelitil on soovitud
funktsiooni kaeivitamiseks vale
asend. Kui lueliti on rakendatud,
peab ta funktsiooni
kaeivitamiseks olema
rakendamata. Kui lueliti on
rakendamata, peab ta vastavalt
olema rakendatud.
Meaning
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
Error No.
Page No. 42/228
Recommend Check
Remedial measure
Sissesoeoete / etteandeseadme
vabastuslueliti!
Veouelekande vabastuslueliti!
Automaatroolimise
vabastuslueliti!
512
514
517
Status: 28.08.2014
Description
Vastaval luelitil on soovitud
funktsiooni kaeivitamiseks vale
asend. Kui lueliti on rakendatud,
peab ta funktsiooni
kaeivitamiseks olema
rakendamata. Kui lueliti on
rakendamata, peab ta vastavalt
olema rakendatud.
Vastaval luelitil on soovitud
funktsiooni kaeivitamiseks vale
asend. Kui lueliti on rakendatud,
peab ta funktsiooni
kaeivitamiseks olema
rakendamata. Kui lueliti on
rakendamata, peab ta vastavalt
olema rakendatud.
Vastaval luelitil on soovitud
funktsiooni kaeivitamiseks vale
asend. Kui lueliti on rakendatud,
peab ta funktsiooni
kaeivitamiseks olema
rakendamata. Kui lueliti on
rakendamata, peab ta vastavalt
olema rakendatud.
Meaning
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
Error No.
Page No. 43/228
Recommend Check
Remedial measure
Vabastuslueliti nelikvedu!
Vabastuslueliti2. Diiselmootor!
521
522
Status: 28.08.2014
Sildade lahutamise nupp!
Description
Vastaval luelitil on soovitud
funktsiooni kaeivitamiseks vale
asend. Kui lueliti on rakendatud,
peab ta funktsiooni
kaeivitamiseks olema
rakendamata. Kui lueliti on
rakendamata, peab ta vastavalt
olema rakendatud.
Vastaval luelitil on soovitud
funktsiooni kaeivitamiseks vale
asend. Kui lueliti on rakendatud,
peab ta funktsiooni
kaeivitamiseks olema
rakendamata. Kui lueliti on
rakendamata, peab ta vastavalt
olema rakendatud.
Vastaval luelitil on soovitud
funktsiooni kaeivitamiseks vale
asend. Kui lueliti on rakendatud,
peab ta funktsiooni
kaeivitamiseks olema
rakendamata. Kui lueliti on
rakendamata, peab ta vastavalt
olema rakendatud.
Meaning
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
520
Error No.
Page No. 44/228
Recommend Check
Remedial measure
Sõiduk liigub!
Automaatne sõitmine aktiivne!
Juht puudub!
524
526
527
Status: 28.08.2014
Seisupiduri vabastuslueliti!
Description
Istmeluelitil on soovitud
funktsiooni kaeivitamiseks vale
asend. Kui lueliti on rakendatud
(juht on istmel), peab ta
funktsiooni kaeivitamiseks olema
rakendamata. Kui lueliti on
rakendamata (juht ei ole istmel),
peab ta vastavalt olema
rakendatud.
Masin sõidab või seisab.
Soovitud funktsiooni
kaeivitamiseks peab masin
seisma, kui ta veel sõidab või
sõitma, kui ta veel seisab.
Vastaval luelitil on soovitud
funktsiooni kaeivitamiseks vale
asend. Kui lueliti on rakendatud,
peab ta funktsiooni
kaeivitamiseks olema
rakendamata. Kui lueliti on
rakendamata, peab ta vastavalt
olema rakendatud.
Meaning
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
523
Error No.
Page No. 45/228
Recommend Check
Remedial measure
Uks avatud!
Mootori poeoerlemiskiirus liiga
vaeike!
529
530
Status: 28.08.2014
Vajutage piduripedaali
Description
Hekseldusrežiimi ajal on mootori
poeoerlemiskiirus langenud
madalamale kui 1200 p/min.
Sissesoeoeteseade /
etteandeseade luelitatakse
vaelja
Vastaval luelitil (ukselueliti) on
soovitud funktsiooni
kaeivitamiseks vale asend. Kui
lueliti on rakendatud (uks
suletud), peab ta funktsiooni
kaeivitamiseks olema
rakendamata (uks avatud). Kui
lueliti on rakendamata (uks
avatud), peab ta vastavalt olema
rakendatud (uks suletud).
Nõutud funktsiooni jaoks, nt
parkimispiduri vabastamiseks
peab piduripedaal olema
rakendatud!
Meaning
Mootor liiga tugevalt koormatud.
Vaehendage mootori koormust
Vahetage sõidupiduri andur
(B40)
Sõidupiduri andur (B40) defektne Mõõtke anduri (B40) pinget
Vajutage piduripedaali
Remedial measure
Viige laebi taepsusreguleerimine
Vt Abi
Recommend Check
Sõidupiduri andur (B40) ei ole
Kontrollige anduri seadistust
taepsusreguleeritud (justeeritud) (B40)
Piduripedaal ei ole rakendatud
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
528
Error No.
Page No. 46/228
Diiselmootor toeoetab!
Mootoril PUUDUB seisugaas!
532
533
Status: 28.08.2014
Diiselmootor seisab!
Description
Soovitud funktsiooni
kaeivitamiseks peab diiselmootor
toeoetama tuehikaeigu
poeoerlemiskiirusel.
Diiselmootor poeoerleb või ei
poeoerle. Soovitud funktsiooni
kaeivitamiseks ei tohi
diiselmootor poeoerelda või siis
vastavalt peab poeoerlema. Kui
diiselmootor poeoerleb, ei tohi ta
poeoerelda. Kui diiselmootor ei
poeoerle, peab ta poeoerlema.
Diiselmootor poeoerleb või ei
poeoerle. Soovitud funktsiooni
kaeivitamiseks ei tohi
diiselmootor poeoerelda või siis
vastavalt peab poeoerlema. Kui
diiselmootor poeoerleb, ei tohi ta
poeoerelda. Kui diiselmootor ei
poeoerle, peab ta poeoerlema.
Meaning
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
531
Error No.
Page No. 47/228
Recommend Check
Remedial measure
Mootori poeoerete arv liiga kõrge Soovitud funktsiooni
kaeivitamiseks on mootori
poeoerlemiskiirus liiga suur ja
seetõttu ei saa seda kaeivitada.
537
Status: 28.08.2014
Vaeaertus vaeljaspool
vahemikku, seatud
maksimaalsele vaeaertusele!
536
Muudetud parameeter või
seadistusvaeaertus seadistati
allpool minimaalvaeaertust.
Seetõttu sobitati parameeter või
seadistusvaeaertus automaatselt
minimaalvaeaertusega.
Vaeaertus vaeljaspool
Muudetud parameeter või
vahemikku, seatud minimaalsele seadistusvaeaertus seadistati
vaeaertusele!
allpool minimaalvaeaertust.
Seetõttu sobitati parameeter või
seadistusvaeaertus automaatselt
minimaalvaeaertusega.
535
Soovitud funktsiooni
kaeivitamiseks peab diiselmootor
toeoetama
nimipoeoerlemiskiirusega
(standardina 2000 p/min).
Meaning
Mootoril puudub
nimipoeoeretearv
Description
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
534
Error No.
Page No. 48/228
Recommend Check
Remedial measure
aktiivse vea laehtestamine!
Tõstesuesteem ei ole aktiivne
Elektroonilise niiduplaadi
regulaatori haeaelestamine 1
(alumine asend) OK
Elektroonilise niiduplaadi
regulaatori haeaelestamine 2
(tõstesuesteemi surve) OK
539
540
541
542
Status: 28.08.2014
Asend salvestati
Description
Tõsteseadme
justeerimine/kalibreerimine 2
(tõsteseadme surve, kui
tõstesuesteem vabalt liigub)
massi vaelja selgitamiseks
õnnestus.
Tõsteseadme
justeerimine/kalibreerimine 1
(alumine asend) õnnestus.
Tõsteseadet pueueti liigutada
kaesitsi või automaatselt.
Tõsteseadme juhtimine (ENR,
elektroonilise niiduplaadi
regulaator) ei ole siiski aktiivne,
sest nt diiselmootor ei toeoeta.
Viidi laebi initsialiseerimine (juhi
jaoks ei oma see taehtsust)
Soovitud asend või vaeaertus (nt
hekslipikkus #1 ja #2 vaeikesele
Joystickile) salvestati.
Meaning
Ilmub veateade, kuigi
diiselmootor toeoetab ja
eelnevalt viidi masinal laebi
tarkvara uuendus.
Possible Reason
Vt Abi
Error descriptions BiG X 600-1100
538
Error No.
Page No. 49/228
Recommend Check
Tõstke tõsteseade kaesitsi ueles.
Kaeivitage masin uuesti
Remedial measure
Tõstesuesteemi automaatika
aktiivne
Elektroonilise niiduplaadi
regulaatori vahekauguse
automaatika aktiivne
Tõstesuesteem liiga kõrgel
Tõstesuesteem liiga madalal
544
545
546
547
Status: 28.08.2014
Elektroonilise niiduplaadi
regulaatori haeaelestamine 3
(uelemine asend) OK
Description
Soovitud funktsiooni
kaeivitamiseks on tõsteseadme
asend liiga madal.
Soovitud funktsiooni
kaeivitamiseks on tõsteseadme
asend liiga kõrge.
edaspidiseks
edaspidiseks
Tõsteseadme
justeerimine/kalibreerimine 3
(uelemine asend) õnnestus.
Meaning
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
543
Error No.
Page No. 50/228
Recommend Check
Remedial measure
Tõstesuesteemi asend salvestati
Hekseldustrummel seisab!
549
550
Status: 28.08.2014
Deaktiveerige vahekauguse
režiim
Description
Soovitud funktsiooni
kaeivitamiseks peab
hekseldustrummel toeoetama,
kuid hekseldustrumlil ei
tuvastatud poeoerlemiskiirust.
Tõsteseadme asend (uelemine
asend, koormasurve, alumine
asend asukoha reguleerimisel
või pinnase kopeerimisel) on
edukalt salvestatud ja seda võib
nueued uuesti kasutada.
Pinnase kopeerimise anduritel
\\\"B47 ja/või B48 tuvastati viga
või on etteandeseade
paigaldatud ilma jalasteta.
Seetõttu ei saa tõsteseade
funktsiooni \\\"Pinnase
kopeerimine\\\" kaeivitada. Et
vigu ei peaks enam naeidikule
vaelja tooma, peab tõsteseade
valima teistsuguse
reguleerimisfunktsiooni (surve
reguleerimise või asukoha
reguleerimise).
Meaning
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
548
Error No.
Page No. 51/228
Recommend Check
Remedial measure
Kontrollige elektroonilise
niiduplaadi regulaatori
haeaelestust!
Sensori/aktuaatori vaeaertus
lubamatu
Tõstesuesteemi asend
salvestatud, seatud
minimaalsele vaeaertusele!
552
553
554
Status: 28.08.2014
Hekseldustrummel poeoerleb!
Description
edaspidiseks
Anduri või mõne taeituri
vaeaertus on kehtetu.
Seadistatud etteandeseadme
kalibreerimiseks on salvestatud
kehtetud vaeaertused.
Soovitud funktsiooni
kaeivitamiseks peab
hekseldustrummel seisma, kuid
hekseldustrummel veel
toeoetab.
Meaning
Recommend Check
Tehke tõsteseadme justeerimine
1 -3 uue etteandeseadmega
Tehke uuesti tõsteseadme
justeerimine 1 -3
Remedial measure
Realuelitite andurite
uehenduskohad kaablikimbuga
vasakul/paremal on vahetusse
laeinud
Vahetage andurite pistikud
Autopiloodi kalibreerimise maskil Paigaldage see andur ja
kujutatakse seda andurit, mille
uehendage elektrisuesteemiga
andurivaeaertus on kehtetu,
vastavalt paigalduseeskirjadele
kuna ta on nt mehaaniliselt
valesti monteeritud.
Vt Abi
Etteandeseade on vahetatud ja
uus etteandeseade ei ole veel
justeeritud.
Reaandurite või juhtsilla
kalibreerimisel ilmub selline
maerkus.
Vt Abi
Elektroonilise niiduplaadi
regulaatori juhtimine on
vahetatud
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
551
Error No.
Page No. 52/228
Diiselmootori kaitserežiim
aktiivne!
Peasiduri kaitserežiim aktiivne!
556
557
Status: 28.08.2014
Tõstesuesteemi asend
salvestatud, seatud
maksimaalsele vaeaertusele!
Description
Edaspidiseks
Diiselmootor on kaitserežiimil diiselmootori poeoerlemiskiirust
ei tohi suurendada
edaspidiseks
Meaning
Mootorivaeaertused ei ole korras Viige diagnostika laebi
mootoridiagnostikaseadme abil
Viige laebi mootori diagnostika
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Konsulteerige KRONE
teenindusosakonnaga
Konsulteerige KRONE
teenindusosakonnaga
Viige laebi mootori diagnostika
Õlisurve on liiga madal
Remedial measure
Kontrollige mootoriõli taeitetaset Lisage mootoriõli
Recommend Check
Mootoriõli taeitetase liiga madal
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
555
Error No.
Page No. 53/228
Jaereljooks ei ole vaelistatud!
559
Status: 28.08.2014
Alustatakse
sissesoeoedu/etteandeseadme
tagurpidiliikumist!
Description
Peale funktsiooni
\"Sissesoeoeteseadme /
etteandeseadme reverseerimine
sisseluelitatud hekslitrumlita\"
lõpetamist ei saa 7 sekundi
jooksul seda funktsiooni uuesti
kaeivitada. Kui sõidukijuht
nueued selle funktsiooni uuesti
kaeivitab, kuvatakse see
infoteade. Oodake 7 sekundit ja
kaeivitage funktsioon uuesti.
Infoks juhile, ei mõne sekundi
paerast algab
sissesoeoeteseadme ja
etteandeseadme tagurpidikaeik,
kusjuures enne tuleb veel
pearihma lõdvendada ja
peasidur juurde luelitada. Teade
kuvatakse ainult siis, kui
sissesoeoeteseade ja
etteandeseade reverseeritakse
ilma sisseluelitatud
hekslitrumlita.
Tagurpidikaeik ilma
sisseluelitatud hekslitrumlita on
võimalik Bosch-veouelekandega
masinatel alates valmimisaastast
2012.
Meaning
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
558
Error No.
Page No. 54/228
Recommend Check
Remedial measure
Etteandeseade ei ole vaelja
poeoeratud
Etteandeseade ueleval!
561
562
Status: 28.08.2014
Etteandeseade ei ole sisse
poeoeratud
Description
Soovitud funktsiooni
kaeivitamiseks peab
etteandeseade asuma kas all või
vastavalt ueleval. Kui
etteandeseade on all, peab ta
asuma ueleval. Kui
etteandeseade on ueleval, peab
ta asuma all.
Soovitud funktsiooni
kaeivitamiseks peab
etteandeseade olema vaelja
luekatud, kuid ta on siiski
sissetõmmatud asendis
Soovitud funktsiooni
kaeivitamiseks peab
etteandeseade olema sisse
tõmmatud, kuid ta on siiski
vaeljaluekatud asendis
Meaning
Etteandeseade on sisse
tõmmatud
Etteandeseade on vaelja
luekatud
Possible Reason
Luekake etteandeseade vaelja
Seadistage anduri vahekaugus
uuesti ja vajadusel vahetage
andur vaelja
Etteandeseade on sisse
tõmmatud
Andur B25 Etteandeseade
paremal ja andur B55
Etteandeseade vasakul on
paigaldatud vigaselt või valesti,
nii et asendit ei ole võimalik
õigesti tuvastada. Kontrollige
andurite olekuid diagnostikas
Seadistage anduri vahekaugus
uuesti ja vajadusel vahetage
andur vaelja
Andur B25 Etteandeseade
paremal ja andur B55
Etteandeseade vasakul on
paigaldatud vigaselt või valesti,
nii et asendit ei ole võimalik
õigesti tuvastada. Kontrollige
andurite olekuid diagnostikas
Remedial measure
Tõmmake etteandeseade sisse
Recommend Check
Vt Abi
Error descriptions BiG X 600-1100
560
Error No.
Page No. 55/228
Etteandeseade seisab!
Etteandeseade poeoerleb!
564
565
Status: 28.08.2014
Etteandeseade all!
Description
Soovitud funktsiooni
kaeivitamiseks peab
etteandeseade toeoetama või
vastavalt seisma. Kui
etteandeseade seisab, peab ta
funktsiooni kaeivitamiseks
toeoetama. Kui etteandeseade
toeoetab, peab ta funktsiooni
kaeivitamiseks seisma.
Soovitud funktsiooni
kaeivitamiseks peab
etteandeseade toeoetama või
vastavalt seisma. Kui
etteandeseade seisab, peab ta
funktsiooni kaeivitamiseks
toeoetama. Kui etteandeseade
toeoetab, peab ta funktsiooni
kaeivitamiseks seisma.
Soovitud funktsiooni
kaeivitamiseks peab
etteandeseade asuma kas all või
vastavalt ueleval. Kui
etteandeseade on all, peab ta
asuma ueleval. Kui
etteandeseade on ueleval, peab
ta asuma all.
Meaning
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
563
Error No.
Page No. 56/228
Recommend Check
Remedial measure
Sissesoeoede poeoerleb!
Pendelraamid ei asetse
horisontaalselt
567
568
Status: 28.08.2014
Sissesoeoede seisab!
Description
Possible Reason
Soovitud funktsiooni
Pendelraam ei ole
kaeivitamiseks peab pendelraam horisontaalasendis
asuma horisontaalselt, kuid ta ei
ole veel horisontaalasendis.
Soovitud funktsiooni
kaeivitamiseks peab
sissesoeoeteseade toeoetama
või vastavalt seisma. Kui
sissesoeoeteseade seisab, peab
ta funktsiooni kaeivitamiseks
toeoetama. Kui
sissesoeoeteseade toeoetab,
peab ta funktsiooni
kaeivitamiseks seisma.
Soovitud funktsiooni
kaeivitamiseks peab
etteandeseade toeoetama või
vastavalt seisma. Kui
etteandeseade seisab, peab ta
funktsiooni kaeivitamiseks
toeoetama. Kui etteandeseade
toeoetab, peab ta funktsiooni
kaeivitamiseks seisma.
Meaning
Recommend Check
Seadke pendelraam
horisontaalasendisse
Remedial measure
Turn Page please!
Kontrollige asendi \\\"Pendelraam Viige laebi pendelraami
horisontaalselt\\\" kalibreerimist kalibreerimine
Seadke pendelraam
horisontaalasendisse
Error descriptions BiG X 600-1100
566
Error No.
Page No. 57/228
Diiselmootori poeoerete arv ei
ole suenkroonne
570
Status: 28.08.2014
Sissesoeoete/etteandeseadme
kalibreerimine!
Description
Kui luelitatakse sisse 2.
diiselmootor, siis on mootor1 ja
mootor2 poeoerlemiskiirused
võrdsed, seetõttu ei saanud
juhtseade ka sidurit sisse
luelitada
Laebi viia tuleb nii
sissesoeoeteseadme kui
etteandeseadme kalibreerimine
Meaning
Vahetage andur
Seadistage andur õigesti ja viige
kalibreerimine laebi
Remedial measure
Mootor 1 või mootor 2 ADM ei ole Kontrollige, kas on võimalik
korras
reguleerida mootor 1
poeoerlemiskiirust?
Turn Page please!
Vahetage mootor1 ADM.
Kontrollige ADM parameetreid
või pange uuesti peale. ADM
mootor1 ja ADM mootor2
omavad eraldi parameetreid ja
neid ei saa omavahel vahetada.
Kontrollige CAN-uehendust KMC3
juhtimise ja mootor 1 ADM vahel.
Kontrollige mootor1 ADM1
vooluallika kaitset
Viige laebi etteandeseadme
ajami kalibreerimine
KMC3 juhtseade vahetati ja
Seadistage andur õigesti ja viige
pendelraami veel ei kalibreeritud kalibreerimine laebi
Kontrollige andurit
Recommend Check
Etteandeseadme juures tuvastati vt viga 2408
liiga suur poeoerlemiskiirus ja
seepaerast tuleb etteandeseade
uuesti kalibreerida.
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
569
Error No.
Page No. 58/228
Status: 28.08.2014
Error No.
Page No. 59/228
Description
Meaning
Possible Reason
Recommend Check
Kontrollige diiselmootori
juhtimise parameetreid.
Kontrollige, kas on võimalik
reguleerida mootor 2
poeoerlemiskiirust?
Error descriptions BiG X 600-1100
Vahetage mootor2 PLD.
Vahetage mootor2 ADM.
Kontrollige ADM parameetreid
või pange uuesti peale. ADM
mootor1 ja ADM mootor2
omavad eraldi parameetreid ja
neid ei saa omavahel vahetada.
Kontrollige CAN-uehendust
mootor 2 ADM ja mootor2 PLD
vahel
Kontrollige CAN-uehendust KMC3
juhtimise ja mootor 2 ADM vahel.
Kontrollige mootor2 ADM1
vooluallika kaitset
Kontrollige CAN-uehendust
mootor 2 ADM ja mootor2 PLD
vahel
Vahetage mootor1 PLD.
Remedial measure
Status: 28.08.2014
Soovitud funktsiooni
kaeivitamiseks peab 2.
diiselmootor olema uehendatud
või lahutatud. Kui 2.
diiselmootor on uehendatud,
peab see olema lahutatud, et
funktsiooni kaeivitada. Kui 2.
diiselmootor on lahutatud, peab
see olema uehendatud, et
funktsiooni kaeivitada.
Sidur, mootor 2
572
Meaning
Kontrollige sissesoeoete
Sissesoeoeteseadme juhtmestik
kaableid! (Sisseluelituse alasurve ei ole korras. Lõiketrumli
hekseldustrummel aktiivne)
sisseluelituse katkestamine on
aktiivne! Peasiduri saab sisse
luelitada ainult siis, kui
sissesoeoeteseadme agregaat
on paigaldatud.
Description
Kontrollige sissesoeoeteseadme
pistikut
Sissesoeoeteseadme pistik
defektne
Vt viga 2600 - CAN KMC2 suunas
Vt viga 9924 - CAN
metallituvastaja suunas
Vt Abi
CAN-uehendus KMC3-lt KMC2-le
KMC3-el puudub CAN-uehendus
metallianduriga
KMC2/3 sisemine viga
Metallituvastaja juhtmestik ei ole Kontrollige metallituvastaja
uehendatud
juhtmestikku
Kontrollige sissesoeoeteseadme
juhtmestikku
Recommend Check
Sissesoeoeteseadme juhtmestik
ei ole uehendatud või on valesti
uehendatud.
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
571
Error No.
Page No. 60/228
Vahetage KMC2/3
Vahetage metallituvastaja
juhtmestik
Vahetage sissesoeoeteseadme
pistik
Uehendage sissesoeoeteseadme
juhtmestik
Remedial measure
Terminali tarkvara
uehildumatu!!!
Vaeljutustoru pargitud!
574
580
Status: 28.08.2014
Allalaadimine elektroonilise
niiduplaadi regulaatori jaoks!
Description
Soovitud funktsiooni
kaeivitamiseks vaeljutustoru
aktuaalne asend ei sobi.
Masinal olevate juhtseadmete
tarkvaraversioonid ei sobi
ueksteisega. Talitlushaeireid ei
saa vaelistada.
Tõsteseadme ENR juhtseade
uuendatakse: Aktuaalselt toimub
allalaadimine ENR peale.
Meaning
Kuval \\\"Tarkvaraversioonide
info\\\" laske naeidata
juhtsuesteemide ueksikuid
tarkvaraversioone
Recommend Check
Kontrollige kuval
\\\"Vaeljutustoru diagnostika\\\"
andurit B29
Kontrollige andurit B29
\\\"Vaeljutustoru asend all\\\"
Turn Page please!
Viige vaeljutustoru
keskasendisse ja langetage
taeielikult alla
Tõstke vaeljutustoru taeielikult
ueles, nii et ta ei asu enam oma
parkimisasendis.
Juhtseadme tarkvara vale
versioon kuvatakse punasel
tagapõhjal. See juhtsuesteem
tuleb uehendada vastava
tarkvaraversiooniga.
Remedial measure
Kontrollige, kas vaeljutustoru ei
asu parkimisasendis.
Vaeljutustoru on pargitud, kuid ei Kontrollige, kas vaeljutustoru on
tohi asuda parkimisasendis
parkimisasendis.
Uehe juhtseadme ueks
tarkvaraversioon ei ole
aktuaalne. Naeide: Terminalis on
tarkvaraversioon 150 200
104-12 ning KMC2
juhtsuesteemis on versioon 150
200 102-10 ning KMC3
juhtsuesteemis on versioon. Kuid
terminali tarkvaraversioonis 150
200 104-12 ootab terminal KMC2
versiooni 150 200 102-11 või
vastavalt KMC3 versiooni 150
200 103-11.
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
573
Error No.
Page No. 61/228
Soovitud funktsiooni
kaeivitamiseks vaeljutustoru
aktuaalne asend ei sobi.
Meaning
Recommend Check
Kontrollige kuval
\\\\\\\\\\\\\\\"Vaeljutustoru
diagnostika\\\\\\\\\\\\\\\" andurit
B29
Kontrollige andurit B29
\\\\\\\"Vaeljutustoru asend
all\\\\\\\"
Turn Page please!
Kontrollige andurit elektriliselt
Seadistage andur mehaaniliselt
õigesti
Viige vaeljutustoru
keskasendisse ja langetage
taeielikult alla
Tõstke vaeljutustoru taeielikult
ueles, nii et ta ei asu enam oma
parkimisasendis.
Vahetage juhtsuesteem KMC2
Vahetage andur
Kontrollige andurit elektriliselt
Seadistage andur mehaaniliselt
õigesti
Remedial measure
Kontrollige, kas vaeljutustoru ei
asu parkimisasendis.
Vaeljutustoru on pargitud, kuid ei Kontrollige, kas vaeljutustoru on
tohi asuda parkimisasendis
parkimisasendis.
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
Description
Vaeljutustoru ei ole
parkimisasendis!
Status: 28.08.2014
581
Error No.
Page No. 62/228
Automaatne vastulõiketera OK!
590
Status: 28.08.2014
Vaeljutustoru ei ole ueleval!
Description
Edaspidiseks
Soovitud funktsiooni
kaeivitamiseks vaeljutustoru
aktuaalne asend ei sobi.
Meaning
Recommend Check
Kontrollige kuval
\\\"Vaeljutustoru diagnostika\\\"
andurit B29
Kontrollige andurit B29
\\\"Vaeljutustoru asend all\\\"
Vahetage juhtsuesteem KMC2
Vahetage andur
Kontrollige andurit elektriliselt
Viige vaeljutustoru
keskasendisse ja langetage
taeielikult alla
Tõstke vaeljutustoru taeielikult
ueles, nii et ta ei asu enam oma
parkimisasendis.
Vahetage juhtsuesteem KMC2
Vahetage andur
Remedial measure
Kontrollige, kas vaeljutustoru ei
asu parkimisasendis.
Vaeljutustoru on pargitud, kuid ei Kontrollige, kas vaeljutustoru on
tohi asuda parkimisasendis
parkimisasendis.
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
582
Error No.
Page No. 63/228
Vastulõiketera kasutusel
Maisipurusti mootori nullasend
Teritusklapp suletud
Teritusklapp või hooldusluuk
avatud
Teritusseade toeoetab!
592
593
594
595
596
Status: 28.08.2014
Vastulõiketera OK
Description
Avage teritusklapp
Kontrollige, kas teritusklapp on
avatud.
Vt Abi
Teistsuguse soovitud funktsiooni
kaeivitamiseks katkestage või
lõpetage funktsioon
\\\"Teritamine\\\".
Avage teritusklapp
Sulgege teritusklapp
Sulgege teritusklapp
Remedial measure
Kontrollige, kas teritusklapp on
suletud.
Recommend Check
Teritusklapp on kas suletud või
Kontrollige, kas teritusklapp on
avatud. Teritusklapil peab
suletud.
funktsiooni kaeivitamiseks olema
vastavalt teistsugune asend
Kontrollige, kas teritusklapp on
avatud.
Teritusklapp on suletud, kuid
peab funktsiooni kaeivitamiseks
olema avatud
Possible Reason
Soovitud funktsiooni
Funktsioon \\\"Teritamine\\\" on
kaeivitamiseks ei tohi funktsioon aktiivne.
\\\"Teritamine\\\" olla aktiivne.
Soovitud funktsiooni
kaeivitamiseks on teritusklapil
vale asend.
Soovitud funktsiooni
kaeivitamiseks on teritusklapil
vale asend.
Edaspidiseks
Edaspidiseks
Edaspidiseks
Meaning
Error descriptions BiG X 600-1100
591
Error No.
Page No. 64/228
Taehelepanu: Reguleerige
teritusseadet!
600 Seesmine viga - DRC
601 Klapipooli viga Y101 Pump
edaspidi - DRC
598
600
601
Status: 28.08.2014
Teritusseade pargitud!
Description
Tõrge klapil Y101 Pump
edasisuunas
Mõju:
- Sõiduki seiskamine vearežiimi
#1 kaudu
- Saatke veateade (naeit on
displeil)
- Vea kinnitamise jaerel on veel
võimalik haedaliikumise režiimil
#2 tagasisuunas liikuda.
Sisemine viga juhtseadmes DRC
Mõju:
- Sõiduki seiskamine vearežiimi
#1 kaudu
- Saatke veateade (naeit on
displeil)
- Haedaliikumise režiim #1
Kõikide teritustsueklite
maksimaalne arv on saavutatud.
Teritusseade tuleb
jaerelseadistada ja
teritustsueklite loendur
terminalis tuleb laehtestada.
Soovitud funktsiooni
kaeivitamiseks peab funktsioon
\\\"Teritamine\\\" olema aktiivne.
Meaning
Recommend Check
Luehis klapil Y101
DRC juhtseade defektne
Kontrollige kaablikimpu
Kontrollige magnetit
Kontrollimine ei ole võimalik
Kõikide teritustsueklite
Tehke teritusseadme
maksimaalne arv on saavutatud. jaerelseadistus ja kontrollige
Teritusseade tuleb
teritustsueklite arvu terminalis
jaerelseadistada ja
teritustsueklite loendur
terminalis tuleb laehtestada.
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
597
Error No.
Page No. 65/228
Vahetage kaablikimp
Vahetage magnet
Vahetage vaelja DRC juhtseade
Võtke uehendust Krone
klienditeenindusega
Laehtestage terminalis
teritustsueklite arv.
Remedial measure
603 Klapipooli viga Y106 HA
paremale - DRC
604 Klapipooli viga Y105 HA
vasakule - DRC
603
604
Status: 28.08.2014
602 Klapipooli viga Y102 Pump
tagurpidi - DRC
Description
DRC tõrge klapil Y105 HA
(tagasild) vasakul
Mõjud:
- Sõiduki viivitus vearežiimi #2b
kaudu
- Saatke veateade (naeit on
displeil)
- Haedaliikumise režiim #2
DRC tõrge klapil Y106 HA
(tagasild) paremal
Mõjud:
- Sõiduki viivitus vearežiimi #2b
kaudu
- Saatke veateade (naeit on
displeil)
- Haedaliikumise režiim #2
Tõrge klapil Y102 Pump
tagasisuunas
Mõjud:
- Sõiduki seiskamine vearežiimi
#1 kaudu
- Saatke veateade (naeit on
displeil)
- Vea kinnitamise jaerel on veel
võimalik haedaliikumise režiimil
#2 edasisuunas liikuda.
Meaning
- Luehis
- Katkestus
- defektne magnet
- Luehis klapil Y106
- Katkestus
- defektne magnet
- Luehis klapil Y102
- Katkestus
- defektne magnet
Possible Reason
Recommend Check
- Kontrollige kaablikimpu
- Kontrollige magnetit
- Kontrollige kaablikimpu
- Kontrollige magnetit
- Kontrollige kaablikimpu
- Kontrollige magnetit
Error descriptions BiG X 600-1100
602
Error No.
Page No. 66/228
- Vahetage kaablikimp
- Vahetage magnet
- Vahetage kaablikimp
- Vahetage magnet
- Vahetage kaablikimp
- Vahetage magnet
Remedial measure
606 Klapipooli viga Y103 VA
vasakule - DRC
607 Klapipooli Y18 tõrge,
seisupidur - DRC
606
607
Status: 28.08.2014
605 Klapipooli viga Y104 VA
paremale - DRC
Description
Vool klapi Y18 suunas ei ole
korras
Mõjud: piiratud režiim
(haedarežiim)
Seisupiduri juhtimise
tõenaeosuse kontroll
deaktiveeritud
DRC tõrge klapil Y103 VA
(esisild) vasakul
Mõjud:
- Sõiduki seiskamine vearežiimi
#2b kaudu
- Saatke veateade (naeit on
displeil)
- Haedaliikumise režiim #2
DRC tõrge klapil Y104 VA
(esisild) paremal
Mõjud:
- Sõiduki viivitus vearežiimi #2b
kaudu
- Saatke veateade (naeit on
displeil)
- Haedaliikumise režiim #2
Meaning
- Luehis klapil Y18
Katkestus
defektne magnet
- Luehis klapil Y103
- Katkestus
- defektne magnet
- Luehis klapil Y104
- Katkestus
- defektne magnet
Possible Reason
Recommend Check
- Kontrollige kaablikimpu
- Kontrollige magnetit
- Kontrollige kaablikimpu
- Kontrollige magnetit
- Kontrollige kaablikimpu
- Kontrollige magnetit
Error descriptions BiG X 600-1100
605
Error No.
Page No. 67/228
- Vahetage kaablikimp
- Vahetage magnet
- Vahetage kaablikimp
- Vahetage magnet
- Vahetage kaablikimp
- Vahetage magnet
Remedial measure
609 Survesensori B101 tõrge DRC
610 Survesensori B102 tõrge DRC
611 Alapinge - DRC
609
610
611
Status: 28.08.2014
608 Joysticki tõrge - DRC
Description
DRC alapinge
Mõjud:
- Sõiduki seiskamine vearežiimi
#2a kaudu
- Saatke veateade (naeit on
displeil)
- Haedaliikumise režiim #1
DRC tõrge surveanduril B102
DRC tõrge surveanduril B101
Mõjud:
- Sõiduki viivitus vearežiimi #2b
kaudu
- Saatke veateade (naeit on
displeil)
- Haedaliikumise režiim #2
DRC tõrge Joystickil
Mõjud:
Sõiduki seiskamine stopprambi
kaudu
Meaning
Vt veateadet 121
Recommend Check
- Akupinge liiga madal (vaehem
kui 7 V)
Anduripinge on liiga kõrge või
liiga madal
Anduripinge on liiga kõrge või
liiga madal
- Kontrollige kaablikimpu
- Kontrollige akupinget
- Võtke arvesse ka diiselmootori
kaeivitusfaasi
- Kontrollige kaablikimpu
- Kontrollige andurit B102
- Kontrollige kaablikimpu
- Kontrollige andurit B101
- CAN-Bus katkestus
- Kontrollige kaablikimpu
Multifunktsionaalne hoob/Joystick - Kontrollige multifunktsionaalset
defektne
hooba
Tõrge multifunktsionaalses
sõiduanduris (Joystick). Sellega
paralleelselt ilmub siis ka
veateade 121
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
608
Error No.
Page No. 68/228
Remedial measure
Status: 28.08.2014
614 Poeoerete arvu sensori B106 DRC tõrge poeoerlemiskiiruse
tõrge, tagasild paremal - DRC
anduril B106 HA (tagasild)
paremal
Mõjud:
- Sõiduki viivitus vearežiimi #2c
kaudu
- Saatke veateade (naeit on
displeil)
- Haedaliikumise režiim #3
- ASR deaktiveeritud
- ABS deaktiveeritud
614
Kontrollige DRC FS
veouelekannet ja kiirstoppi
Mõjud:
- Sõiduki seiskamine vearežiimi
#1 kaudu
- Saatke veateade (naeit on
displeil)
- Haedaliikumise režiim #2
613 Kontrollige veouelekande ja
kiirstopi vabastusluelitit - DRC
613
DRC uelepinge
Mõjud:
- Sõiduki seiskamine vearežiimi
#2a kaudu
- Saatke veateade (naeit on
displeil)
- Haedaliikumise režiim #1
Meaning
612 Uelepinge - DRC
Description
Recommend Check
Poeoerlemiskiirus 0, kuigi
sõidutingimus taeidetud
Veouelekande vabastus puudub
- Kontrollige kaablikimpu
- Kontrollige andurit B106
- Aktiveerige veouelekande
vabastus
- Deaktiveerige kiirstopi konsool
Akupinge liiga kõrge (rohkem kui - Kontrollige kaablikimpu
17 V)
- Kontrollige akupinget
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
612
Error No.
Page No. 69/228
Remedial measure
617 Poeoerete arvu sensori B103 DRC tõrge poeoerlemiskiiruse
Poeoerlemiskiirus 0, kuigi
tõrge, esisild vasakul - DRC
anduril B103 VA (esisild) vasakul sõidutingimus taeidetud
Mõjud:
- Sõiduki viivitus vearežiimi #2c
kaudu - Saatke veateade (naeit
on displeil)
- Haedaliikumise režiim #3
- ASR deaktiveeritud
- ABS deaktiveeritud
617
Status: 28.08.2014
616 Poeoerete arvu sensori B104 Tõrked poeoerlemiskiiruse
Poeoerlemiskiirus 0, kuigi
tõrge, esisild paremal - DRC
anduril B104 VA (esisild) paremal sõidutingimus taeidetud
Mõjud:
- Sõiduki viivitus vearežiimi #2c
kaudu - Saatke veateade (naeit
on displeil)
- Haedaliikumise režiim #3
- ASR deaktiveeritud
- ABS deaktiveeritud
Poeoerlemiskiirus 0, kuigi
sõidutingimus taeidetud
Possible Reason
616
Meaning
615 Poeoerete arvu sensori B105 DRC tõrge poeoerlemiskiiruse
tõrge, tagasild vasakul - DRC
anduril B105 HA (tagasild)
vasakul
Mõjud:
- Sõiduki viivitus vearežiimi #2c
kaudu
- Saatke veateade (naeit on
displeil)
- Haedaliikumise režiim #3
- ASR deaktiveeritud
- ABS deaktiveeritud
Description
Recommend Check
- Kontrollige kaablikimpu
- Kontrollige andurit B103
- Kontrollige kaablikimpu
- Kontrollige andurit B104
- Kontrollige kaablikimpu
- Kontrollige andurit B105
Error descriptions BiG X 600-1100
615
Error No.
Page No. 70/228
Remedial measure
619 CAN1 kommunikatsioon
Joystickiga - DRC
620 CAN1 kommunikatsioon
juhtimispuldi konsooliga - DRC
619
620
Status: 28.08.2014
618 CAN3 kommunikatsioon
diiselmootoriga - DRC
Description
DRC tõrge CAN Timeout
kaeigukang juhtimispuldi
konsooli lueliti
Mõjud:
- Sõiduki viivitus vearežiimi #2b
kaudu
- Saatke veateade (naeit on
displeil)
- Haedaliikumise režiim #2
- ainult maanteerežiim
DRC tõrge CAN Timeout
kaeigukang MFFG (multifunkts
sõiduandur)
Mõjud:
- Sõiduki seiskamine vearežiimi
#2a kaudu
- Saatke veateade (naeit on
displeil)
- Haedaliikumise režiim #1
DRC tõrge CAN Timeout diisel
Mõjud:
- Sõiduki viivitus vearežiimi #2b
kaudu - Saatke veateade (naeit
on displeil)
- Haedaliikumise režiim #3
Meaning
- CAN-Busi katkestus
- juhtimispuldi konsool defektne
- CAN-Busi katkestus
- KKC defektne
- CAN-Busi katkestus
- diisli juhtseade defektne
Possible Reason
Recommend Check
- Kontrollige kaablikimpu
- Kontrollige juhtimispuldi
konsooli
- Kontrollige kaablikimpu
- Kontrollige kaeigukangi MFFG
(multifunkts sõiduandur)
- Kontrollige kaablikimpu
- Kontrollige diisli juhtseadet
Error descriptions BiG X 600-1100
618
Error No.
Page No. 71/228
Remedial measure
622 Vaeljundi tõrge - DRC
622
Status: 28.08.2014
621 CAN1 kommunikatsioon
KMC3ga - DRC
Description
DRC tõrge Vaeljundid vaeliselt
varustatud
Mõju:
- Sõiduki seiskamine vearežiimi
#1 kaudu
- Saatke veateade (naeit on
displeil)
- Haedaliikumise režiim #1
Kui KMC Timeout ja lisaks ka
KSM-teade (Mootori
poeoerlemiskiiruse juhtimine)
puuduvad, peab veouelekanne
uele võtma diiselmootori
juhtimise. Ainult haedaliikumise
režiimis #2 vaehendatud
mootoridiagrammiga.
DRC tõrge KMC
kommunikatsioon CAN Timeout
mõju:
- Sõiduki seiskamine vearežiimi
#2a kaudu
- Saatke veateade (naeit on
displeil)
Meaning
ueks või rohkem vaeljundeid
vaeliselt varustatud (enne
kesklueliti sisseluelitamist on
uehel vaeljundil akupinge
olemas)
- CAN-Busi katkestus
- KMC defektne
Possible Reason
Recommend Check
Kontrollige kaablikimpu
- Kontrollige kaablikimpu
- Kontrollige KMC
Error descriptions BiG X 600-1100
621
Error No.
Page No. 72/228
Remedial measure
Meaning
625 Istmelueliti avatud (juht on
istmelt lahkunud) - DRC
626 Seesmine viga - DRC
625
626
Status: 28.08.2014
624 Istmelueliti tõrge S69 - DRC
DRC tõrge HW monitor
haedarežiim
Mõju:
- Sõiduki seiskamine vearežiimi
#2 kaudu
- Saatke veateade (naeit on
displeil)
- Vea kinnitamise jaerel
haedarežiim #1
DRC tõrge Istmelueliti avatud
DRC tõrge istmelueliti anduril
Mõju: - Sõiduki seiskamine
vearežiimil #2b
- Saatke veateade (naeit on
displeil)
- Haedaliikumise režiim #2
- ASR funktsioon piiratud
- ABS funktsioon piiratud
623 Rooli poeoerdenurga sensori DRC tõrge poeoerdenurga
B107 tõrge - DRC
anduril B107
Mõju:
- Saatke veateade (naeit on
displeil)
Description
- Luehis anduril
- Kaabel purunenud
Anduripinge on liiga kõrge või
liiga madal
Possible Reason
Recommend Check
Kontrollimine ei ole võimalik
- Kontrollige kaablikimpu
- Kontrollige andurit
Error descriptions BiG X 600-1100
624
623
Error No.
Page No. 73/228
Remedial measure
628 Piduripedaali sensori B109
tõrge - DRC
629 Piduripedaali sensorid
B16/B109 ei ole
usaldusvaeaersed - DRC
628
629
Status: 28.08.2014
627 Piduri survesensori B16
tõrge - DRC
Description
DRC tõrge Piduripedaal ei ole
usaldatav
Mõju:
- Veateade CAN kaudu
DRC tõrge jalgpiduri pedaali
anduril B109
Mõju:
- Sõiduki viivitus vearežiimi #2b
kaudu
- Saatke veateade (naeit on
displeil)
- Haedaliikumise režiim #2
DRC tõrge piduriklotside anduril
B16
Mõju:
- Sõiduki viivitus vearežiimi #2b
kaudu
- Saatke veateade (naeit on
displeil)
- Vea kinnitamise jaerel
haedaliikumise režiim #2
Meaning
Recommend Check
kauem kui aeg x jooksul rõhku
tootnud (nt piduriklapp ei ole
hermeetiline)
- Anduripinge on liiga kõrge või
liiga madal
- Tõenaeosuse kontroll jalgpiduri
pedaali nurgaanduriga Surve on
olemas, aga nurk puudub
Kontrollige kaablikimpu, andurit
- Kontrollige kaablikimpu
- Kontrollige andurit B109
- Anduripinge on liiga kõrge või
- Kontrollige kaablikimpu
liiga madal
- Kontrollige andurit B16
- Usaldatavuse kontroll jalgpiduri
pedaali nurgaanduriga (nurk on
olemas, aga surve puudub)
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
627
Error No.
Page No. 74/228
Remedial measure
630 Poeoerdenurgasensori B108
tõrge - DRC
631 Piduri aku sensori B18 tõrge
- DRC
632 Tagurpidisõidusignaali
vaeljundi tõrge K29 - DRC
633 Piduritule signaali vaeljundi
tõrge K30 -DRC
634 Survesensori B110 tõrge,
seisupidur - DRC
630
631
632
633
634
Status: 28.08.2014
Description
DRC tõrge Seisupiduri
survelueliti
Mõju:
piiratud režiim (haedarežiim)
DRC tõrge Piduritule vaeljund
Mõju:
Saatke veateade (naeit on
displeil)
DRC tõrge Tagurdustuli
Mõju:
Saatke veateade (naeit on
displeil)
DRC tõrge Piduriakusurve lueliti
Mõju:
- Saatke veateade (naeit on
displeil)
DRC tõrge poeoerdenurga
anduril
Mõju:
- Sõiduki seiskamine vearežiimi
#2c kaudu
- Saatke veateade (naeit on
displeil)
- Haedaliikumise režiim #3
Meaning
Seisupiduri survelueliti vigane
Luehis, piduritule vaeljundi
katkestus
Luehis, tagurdustule katkestus
- Piduriakusurve lueliti defektne
- Piduriaku defektne
Anduripinge on liiga kõrge või
liiga madal
Possible Reason
Recommend Check
Kontrollige seisupidurit,
surveluelitit, kaablikimpu
Kontrollige kaablikimpu,
pidurituld
Kontrollige kaablikimpu
Kontrollige tagurdustuld
- Kontrollige kaablikimpu
- Kontrollige andurit
- Kontrollige survemahutit
- Kontrollige kaablikimpu
- Kontrollige andurit
Error descriptions BiG X 600-1100
Error No.
Page No. 75/228
Vahetage seisupidur, survelueliti
või kaablikimp
Vahetage kaablikimp või
pidurituli
Vahetage kaablikimp,
tagurdustuli
Remedial measure
637 Reserv DRC tõrge
638 Reserv DRC tõrge
639 Reserv DRC tõrge
640 Masina ootamatu liikumine - SR1 ootamatu kaeivitumine:
DRC
Sõidupumba juures oleva
poeoerdenurga anduri kaudu
tuvastati, et pump ei asu
neutraalasendis. Mõjud: Sõiduki
seiskamine (vaeljundite
vaeljaluelitamine)
637
638
639
640
Status: 28.08.2014
636 Pumba aktiveerimine ei ole
usaldusvaeaerne - DRC tõrge
636
Reserv
Reserv
Reserv
Pumba juhtimine ei ole
usaldusvaeaerne
Mõju:
Sõiduki seiskamine (Vaeljundite
vaeljaluelitamine)
DRC tõrge Seisupiduri juhtimine
ei ole usaldusvaeaerne
Mõju:
piiratud režiim (haedarežiim)
635 Seisupiduri aktiveerimine ei
ole usaldusvaeaerne - DRC
635
Meaning
Description
Kontrollige pumpa,
poeoerdenurga andurit,
kaablikimpu
Kontrollige seisupidurit,
surveluelitit, kaablikimpu
Recommend Check
SR1 ootamatu kaeivitumine:
Mõõtke MA ja MB kõrgsurvet.
Pump ei ole huedrauliliselt korras
(poeoerdub vaeljapoole) Pumpa
juhitakse valesti (poeoerdub
vaeljapoole)
Poeoerdenurga anduri juhtmestik
ei ole korras
Poeoerdenurga andur defektne
DRC sisend ei ole korras
Poeoerdenurga anduri signaal ei
sobi pumba aktuaalse
juhtimisega magnetklappide
kaudu.
Seisupiduri juhtimine ei ole
usaldusvaeaerne
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
Error No.
Page No. 76/228
Võtke uehendust Krone
klienditeenindusega
Vahetage pump, poeoerdenurga
andur või kaablikimp
Vahetage seisupidur, survelueliti
või kaablikimp
Remedial measure
642 Reserv DRC tõrge
643 Reserv DRC tõrge
644 Reserv DRC tõrge
645 Reserv DRC tõrge
646 Reserv DRC tõrge
647 Reserv DRC tõrge
642
643
644
645
646
647
Status: 28.08.2014
641 Seisupiduri soovimatu
vabastamine - DRC
Description
Reserv
Reserv
Reserv
Reserv
Reserv
Reserv
Seisupiduri survelueliti annab
surveteate, kuigi seisupiduri
klappi ei juhita
Mõjud: Sõiduki seiskamine
(vaeljundite vaeljaluelitamine)
Meaning
Seisupiduri survelueliti annab
defektne, seisupiduri klapp
defektne, survelueliti
juhtmestiku luehis
Possible Reason
Recommend Check
Kontrollige seisupiduri
surveluelitit, kontrollige
seisupiduri klappi, kontrollige
survelueliti juhtmestiku luehist
Error descriptions BiG X 600-1100
641
Error No.
Page No. 77/228
Remedial measure
649 Seesmine tõrge - DRC
650 Tõrge vaeljund pump
edaspidi - DRC
651 Tõrge vaeljund pump
tagurpidi - DRC
649
650
651
Status: 28.08.2014
648 Kaeigukang ei ole
neutraalasendis - DRC
Description
Reaktsioon mõnel teise vea
suhtes
(vt võimalikud põhjused)
Mõjud: Sõiduki seiskamine
Reaktsioon mõnel teise vea
suhtes
(vt võimalikud põhjused)
Mõjud: Sõiduki seiskamine
Reaktsioon mõnel teise vea
suhtes
(vt võimalikud põhjused)
Mõjud: Sõiduki seiskamine
Kaeivitustingimus taeitmata
Mõjud: Sõiduki seiskamine
Meaning
Viga 602 aktiivne
Viga 601 aktiivne
Vt vastavat viga
Vt vastavat viga
Vt vastavat viga
Vt Abi
Kaeigukangi sisemine viga
Viga 600 või 622 aktiivne
Kontrollige kaeigukangi asendit
Recommend Check
Kaeigukang ei ole
neutraalasendis
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
648
Error No.
Page No. 78/228
Vt vastavat viga
Vt vastavat viga
Vt vastavat viga
Vahetage kaeigukang
Viige kaeigukang
neutraalasendisse
Remedial measure
653 Seesmine tõrge - DRC
654 Veouelekande vabastus DRC
653
654
Status: 28.08.2014
652 Seesmine tõrge - DRC
Description
Kaeivitustingimus taeitmata
Mõjud: piiratud režiim,
haedarežiim aktiivne
Reaktsioon mõnel teise vea
suhtes
(vt võimalikud põhjused)
Mõjud: Sõiduki
seiskamine/piiratud režiim
Reaktsioon mõnel teise vea
suhtes
(vt võimalikud põhjused)
Mõjud: Sõiduki seiskamine
Meaning
Kontrollige veouelekande
vabastuse luelitit
Viige laebi juhtkonsooli
diagnostika
\"Juhtmed lueliti suunas
Kontrollige veouelekande
vabastust\"
\"Kontrollige lueliti toimimist
takistuse mõõtmise
kaudu\"
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Luehis/katkine kaabel lueliti
juhtmetes
\"Veouelekande vabastuslueliti
defektne\"
Vt vastavat viga
Vt vastavat viga
Recommend Check
Veouelekande vabastus ei ole
taeidetud
Viga 603 ja/või muud vead
aktiivsed
Viga 608 ja/või muud vead
aktiivsed
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
652
Error No.
Page No. 79/228
\"Veouelekande vabastuslueliti
vahetamine\"
Juhtmed lueliti suunas
Uuendage veouelekande
vabastus
Vajutage veouelekande
vabastuse luelitit
Vt vastavat viga
Vt vastavat viga
Remedial measure
656 Istmel puudub juht - DRC
1300 Klapipooli Y32 tõrge,
tõstesuesteemi tõstmine
656
1300
Status: 28.08.2014
655 Nõutav poeoerete arv liiga
kõrge - DRC
Description
Viga: Klapp Tõsteseadme
tõstmine
Viga: Kohaltvõtul ei ole juht
istmel
Pumba maksimaalne
poeoerlemiskiirus ueletatakse
Meaning
Kontrollige toeoesurvet (0 - 200
baari)
Vt Abi
Vt Abi
Toeoesurve ei ole korras
Magnetklapi pool on defektne
ENR sisemine viga
Vahetage ENR (elektrooniline
niiduplaadi reguleerija)
Vahetage ENR (elektrooniline
niiduplaadi reguleerija)
Reguleerige toeoesurvet
Kontrollige funktsiooni
Vahetage tõsteseadme klapp
huedraulikaploki klapil
kaesijuhtimise abil. Jaelgige, et
tõsteseade liiguks kergelt ja
toeoetaks tavapaerase mueraga!
Klapi Tõsteseadme tõstmine
funktsioon ei ole korras
Vahetage istmelueliti
Kontrollige istmeluelitit!
Viige laebi tõsteseadme
diagnostika
Uuendage istmelueliti
juhtmestik!
Võtke uehendust Krone
klienditeenindusega
Remedial measure
Kontrollige istmelueliti
juhtmestikku!
Vt Abi
Recommend Check
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Istmelueliti ei ole aktiveeritud
Diiselmootori poeoerlemiskiirus
liiga kõrge
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
655
Error No.
Page No. 80/228
1302 Pingestamise tõrge Elektrooniline niiduplaadi
regulaator
1302
Status: 28.08.2014
1301 Klapipooli Y33 tõrge,
tõstesuesteemi langetamine
Description
Viga: Varustuspinge liiga madal
(vaehem kui 10 V)
Viga: Langetage tõsteseadme
klapp
Meaning
Kontrollige juhtmestikku
Kontrollige akuhapet, kontrollige
akupinget
Kontrollige aku laetuse
kontrolltuld
Kontrollige juhtmestikku
Juhtmestik defektne
Tuehjendage aku
Aku laetuse kontrolltuli defektne
Generaator defektne
Vt Abi
ENR sisemine viga
LED +22-LD52 ei põle
Vt Abi
Magnetklapi pool on defektne
ENR varustuspinge liiga madal
Kontrollige toeoesurvet (0 - 200
baari)
Toeoesurve ei ole korras
Turn Page please!
Uuendage juhtmestikku
Vahetage aku laetuse kontrolltuli
Laadige akut, vahetage aku
Uuendage juhtmestikku
Kontrollige kaitset +22-F52
Vahetage ENR (elektrooniline
niiduplaadi reguleerija)
Vahetage ENR (elektrooniline
niiduplaadi reguleerija)
Reguleerige toeoesurvet
Kontrollige funktsiooni
Vahetage tõsteseadme klapp
huedraulikaploki klapil
kaesijuhtimise abil. Jaelgige, et
tõsteseade liiguks kergelt ja
toeoetaks tavapaerase mueraga!
Funktsioon Tõsteseadme klapi
langetamine ei ole korras
Remedial measure
Viige laebi tõsteseadme
diagnostika
Recommend Check
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
1301
Error No.
Page No. 81/228
Description
Viga: ENR ei ole vaeh 1 min
jooksul saanud CAN-teadet või
on deaktiveeritud
Meaning
Vajaduse korral uehendage
juhtmed uuesti või vahetage
vaelja lõpptakistid
Kontrollige juhtmeid ja
lõpptakisteid
Vt Abi
CAN3 lõpptakistid defektsed
KMC3 kaeivitati uuesti ja ENR ei
kaeivitatud
Turn Page please!
Luelitage sueuede vaelja ja
uuesti sisse
Uuendage juhtmestikku
Luelitage hoolduseks
lahtiuehendamise seade vaelja
Uehendage pistik ja luelitage
sueuede vaelja ja siis jaelle sisse
Vahetage ENR (elektrooniline
niiduplaadi reguleerija)
Luehis/katkine kaabel CAN3-Busi Kontrollige juhtmeid
juhtmetes
Kontrollige uele, kas lueliti on
sisse luelitatud
Hoolduseks lahtiuehendamise
seade on sisse luelitatud
LED +22-LD11 ei põle
Kontrollige pistikute tugevat
kinnitust
Kontrollige kaitset +22-F92
LED +22-LD63 ei põle
Keskelektrisuesteemi toitepinge
defektne
KMC3 luelitati kaesitsi vaelja (nt
pistik tõmmati vaelja)
Kontrollige kaitset +22-F63
Vt Abi
ENR sisemine viga
Uuendage juhtmestikku
Kontrollige juhtmeid
Luehis juhtmetes ENR mõne
anduri suunas
Vahetage generaator
Remedial measure
Kontrollige generaatorit
Recommend Check
Generaator defektne
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
1303 Elektroonilise niiduplaadi
regulaatori elektroonika
aktiveerimata!!!
Status: 28.08.2014
1303
Error No.
Page No. 82/228
1305 Survesensori B49 tõrge,
tõstesuesteem
1305
Status: 28.08.2014
1304 Asendisensori B50 tõrge,
tõstesuesteem
Description
Viga: Tõsteseadme surveandur vale signaal
Viga: Tõsteseadme asendiandur
- vale signaal
Meaning
Vt Abi
ENR sisemine viga
Recommend Check
Viige laebi tõsteseadme
diagnostika
Vt Abi
ENR sisemine viga
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Kontrollige juhtmeid
Luehis juhtmetes ENR mõne
teise anduri suunas
Turn Page please!
Vahetage ENR (elektrooniline
niiduplaadi reguleerija)
Uuendage juhtmestikku
Vahetage tõsteseadme asendi
andur
Mõõtke anduri pinget
Tõsteseadme asendi andur
defektne
Uuendage juhtmed tõsteseadme
asendianduri suunas
Vahetage anduripistikud
Kontrollige juhtmeid
tõsteseadme asendianduri
suunas
Viige laebi tõsteseadme
diagnostika
Viige laebi taepsusreguleerimine
Vahetage ENR (elektrooniline
niiduplaadi reguleerija)
Vahetage KMC3
Remedial measure
Tõsteseadme asendi anduripistik Kontrollige anduripistikut
defektne
Luehis/katkine kaabel
tõsteseadme asendianduri
juhtmetes
Tõsteseadme asendiandur ei ole Maeaerake anduri asend
taepsusreguleeritud (justeeritud)
Vt Abi
KMC3 sisemine viga
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
1304
Error No.
Page No. 83/228
1306 Sensori B47 tõrge, pinnase
kopeerimine vasakul
1306
Status: 28.08.2014
Description
Viga: Tõsteseadme kõrguse
andur vasakul - vale signaal
Meaning
Mõõtke anduri pinget
Kontrollige juhtmeid
Vt Abi
Tõsteseadme rõhu andur
defektne
Luehis juhtmetes ENR mõne
teise anduri suunas
ENR sisemine viga
Tõsteseadme kõrguseandur
Kontrollige anduri seadistust
vasakul ei ole
taepsusreguleeritud (justeeritud)
Turn Page please!
Viige laebi taepsusreguleerimine
Pange etteandeseadme pistik
pistikupessa
Etteandeseadme pistik ei ole
pistikupesas
Kontrollige etteandeseadme
pistikut
Kui jalaseid ei ole paigaldatud,
siis deaktiveerige vahekauguse
reguleerimise suesteem, või kui
jalased on paigaldatud, siis
seadistage masin displeil
maisirežiimile uember.
Tõsteseadme kõrguse andur
Vt Abi
vasakul ei ole paigaldatud, sest
ette on paigaldatud rohukogur
või seadistatud maisirežiim, kuid
jalaseid ei ole
Vahetage ENR (elektrooniline
niiduplaadi reguleerija)
Uuendage juhtmestikku
Vahetage tõsteseadme rõhu
andur
Vahetage anduripistikud
Kontrollige anduripistikut
Tõsteseadme rõhuanduri pistik
defektne
Remedial measure
Kontrollige juhtmeid
Uuendage juhtmed tõsteseadme
tõsteseadme surveanduri suunas surveanduri suunas
Recommend Check
Luehis/katkine kaabel
tõsteseadme surveanduri
juhtmetes
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
Error No.
Page No. 84/228
1307 Sensori B48 tõrge, pinnase
kopeerimine paremal
1307
Status: 28.08.2014
Description
Viga: Tõsteseadme kõrguse
andur paremal - vale signaal
Meaning
Vt Abi
ENR sisemine viga
Vahetage ENR (elektrooniline
niiduplaadi reguleerija).
Uuendage juhtmestikku
Tõsteseadme kõrguseandur
Kontrollige anduri asendit
paremal ei ole
taepsusreguleeritud (justeeritud)
Kontrollige etteandeseadme
pistikut
Turn Page please!
Viige laebi taepsusreguleerimine
Pange etteandeseadme pistik
pistikupessa
Kontrollige juhtmeid
Luehis juhtmetes ENR mõne
teise anduri suunas
Vahetage tõsteseadme
kõrguseandur vasakul
Etteandeseadme pistik ei ole
pistikupesas
Mõõtke anduri pinget
Tõsteseadme kõrguseandur
vasakul defektne
Vahetage anduripistikud
Kui jalaseid ei ole paigaldatud,
siis deaktiveerige vahekauguse
reguleerimise suesteem, või kui
jalased on paigaldatud, siis
seadistage masin displeil
maisirežiimile uember.
Kontrollige anduripistikut
Tõsteseadme kõrguseanduri
pistik vasakul defektne
Uuendage tõsteseadme
kõrguseanduri juhtmed vasakul
Remedial measure
Tõsteseadme kõrguse andur
Vt Abi
paremal ei ole paigaldatud, sest
ette on paigaldatud rohukogur
või seadistatud maisirežiim, kuid
jalaseid ei ole
Kontrollige tõsteseadme
kõrguseanduri juhtmeid vasakul
Recommend Check
Luehis/katkine kaabel
tõsteseadme kõrguseanduri
juhtmetes vasakul
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
Error No.
Page No. 85/228
Description
Viga: Pendelraami klapi
poeoeramine vasakule
Meaning
Testige pooli
Vt Abi
Magnetklapi pool on defektne
ENR sisemine viga
Vahetage ENR (elektrooniline
niiduplaadi reguleerija)
Vahetage pool
Vahetage klapipistik
Kontrollige klapipistikut
Vahetage ENR (elektrooniline
niiduplaadi reguleerija)
Klapipistik defektne
Vt Abi
ENR sisemine viga
Uuendage juhtmestikku
Kontrollige juhtmeid klapi suunas Uuendage juhtmestikku klapi
suunas
Kontrollige juhtmeid
Luehis juhtmetes ENR mõne
teise anduri suunas
Vahetage tõsteseadme
kõrguseandur paremal
Katkine kaabel juhtmetes klapi
suunas
Mõõtke anduri pinget
Tõsteseadme kõrguseandur
paremal defektne
Vahetage anduripistikud
Viige laebi tõsteseadme
diagnostika
Kontrollige anduripistikut
Tõsteseadme kõrguseanduri
pistik paremal defektne
Uuendage juhtmed tõsteseadme
kõrguseanduri suunas paremal
Remedial measure
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Kontrollige juhtmeid
tõsteseadme kõrguseanduri
suunas paremal
Recommend Check
Luehis/katkine kaabel
tõsteseadme kõrguseanduri
juhtmetes paremal
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
1308 Klapipool Y37, pendlid
vasakul, vool liiga vaeike
Status: 28.08.2014
1308
Error No.
Page No. 86/228
1310 Klapipooli Y37 tõrge,
pendlid vasakul
1310
Status: 28.08.2014
1309 Klapipool Y38, pendlid
paremal, vool liiga vaeike
Description
Viga: Pendelraami klapi
poeoeramine vasakule - vool
liiga kõrge
Viga: Pendelraami klapi
poeoeramine paremale
Meaning
Kontrollige klapipistikut
Testige pooli
Vt Abi
Klapipistik defektne
Magnetklapi pool on defektne
ENR sisemine viga
Kontrollige juhtmeid klapi suunas Uuendage juhtmestikku klapi
suunas
Testige pooli
Luehis juhtmetes klapi suunas
Magnetklapi pool on defektne
Turn Page please!
Vahetage pool
Kontrollige funktsiooni
Vahetage pendelraami klapp
huedraulikaploki klapil
kaesijuhtimise abil. Jaelgige, et
pendelraam liiguks kergelt ja
toeoetaks tavapaerase mueraga!
Funktsioon Pendelraami klapi
poeoeramine vasakule ei ole
korras
Viige laebi tõsteseadme
diagnostika
Viige laebi tõsteseadme
diagnostika
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Vahetage ENR (elektrooniline
niiduplaadi reguleerija)
Vahetage pool
Vahetage klapipistik
Kontrollige juhtmeid klapi suunas Uuendage juhtmestikku klapi
suunas
Katkine kaabel juhtmetes klapi
suunas
Remedial measure
Viige laebi tõsteseadme
diagnostika
Recommend Check
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
1309
Error No.
Page No. 87/228
2101 Elektroonika alapinge KMC2
2101
Status: 28.08.2014
1311 Klapipooli Y38 tõrge,
pendlid paremal
Description
Viga: KMC2 elektroonikapinge
liiga madal
Viga: Pendelraami klapi
poeoeramine paremale - vool
liiga kõrge
Meaning
LED +22-LD61 ei põle
KMC2 varustuspinge liiga madal
Vt Abi
ENR sisemine viga
Viige laebi elektroonika
diagnostika
Testige pooli
Magnetklapi pool on defektne
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Kontrollige juhtmeid klapi suunas Uuendage juhtmestikku klapi
suunas
Luehis juhtmetes klapi suunas
Turn Page please!
Kontrollige kaitset +22-F61
Vahetage ENR (elektrooniline
niiduplaadi reguleerija)
Vahetage pool
Kontrollige funktsiooni
Vahetage pendelraami klapp
huedraulikaploki klapil
kaesijuhtimise abil. Jaelgige, et
pendelraam liiguks kergelt ja
toeoetaks tavapaerase mueraga!
Funktsioon Pendelraami klapi
poeoeramine paremale ei ole
korras
Vahetage ENR (elektrooniline
niiduplaadi reguleerija)
Remedial measure
Viige laebi tõsteseadme
diagnostika
Vt Abi
Recommend Check
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
ENR sisemine viga
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
1311
Error No.
Page No. 88/228
Description
Viga: KMC2 elektroonikapinge
liiga kõrge
Meaning
Vt Abi
KMC2 sisemine viga
Vahetage KMC2
Vahetage generaator
Turn Page please!
Mõõtke akude juures, kui mootor Vahetage generaator
toeoetab. Pinge ei tohi olla
suurem kui 14,8 V
Kontrollige ergutuspinget,
kontrollige juhtmestikku
Generaator defektne
Vajaduse korral vahetage aku
laetuse kontrolltuli ja/või
uuendage juhtmestikku
Generaatori regulaator defektne
Kontrollige aku laetuse
kontrolltuld, kontrollige
juhtmestikku
Aku laetuse kontrolltuli defektne
Laadige akut, vahetage aku
Viige laebi elektroonika
diagnostika
Kontrollige akuhapet, kontrollige
akupinget
Tuehjendage aku
Uuendage juhtmestikku
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Kontrollige juhtmeid
Luehis juhtmetes mõne 12 V
anduri suunas
Uuendage juhtmestikku
Kontrollige kaitset +22-F92
LED +22-LD11 ei põle
Kontrollige juhtmestikku
Kontrollige kaitset 22-F60
Remedial measure
LED +22-LD60 ei põle
Recommend Check
Juhtmestik defektne
Keskelektrisuesteemi toitepinge
defektne
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
2102 Elektroonika uelepinge KMC2
Status: 28.08.2014
2102
Error No.
Page No. 89/228
Description
Viga: KMC2
vaeljundpinge V1
Meaning
Kontrollige kaitset +22-F92
LED +22-LD11 ei põle
Turn Page please!
Vahetage KMC2 kaitse F13
Kontrollige kaitset +22-F60
LED +22-LD60 ei põle
Kontrollige KMC2 kaitset F13
Kontrollige kaitset +22-F63
LED +22-LD63 ei põle
Keskelektrisuesteemi toitepinge
defektne
KMC2 kaitse F13 ei ole korras
Replace fuse -22F72
Kontrollige kaitset +22-F87
Vahetage KMC2
Vahetage aku
uemberluelitusrelee
Vahetage generaator
Remedial measure
voltage V1 KMC2 optional
Check fuse -22F72
defective (with additional cutting
drum brake possible)
LED +22-LD40 ei põle
V1 vaeljundpinge ei ole korras
Vt Abi
KMC2 sisemine viga
Viige laebi elektroonika
diagnostika
Kontrollige luelitusplaani jaergi
relee funktsiooni
Aku uemberluelitusrelee
defektne (500, 800 ja 1000)
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Kontrollige generaatorit
Recommend Check
Generaator defektne
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
2103 Pinge V1 tõrge - KMC2
Status: 28.08.2014
2103
Error No.
Page No. 90/228
Description
Viga: KMC2 vaeljundpinge V2
Meaning
Kontrollige akuhapet, kontrollige
akupinget
Kontrollige aku laetuse
kontrolltuld, kontrollige
juhtmestikku
Kontrollige ergutuspinget,
kontrollige juhtmestikku
Vt Abi
Tuehjendage aku
Aku laetuse kontrolltuli defektne
Generaator defektne
KMC2 sisemine viga
Kontrollige kaitset +22-F60
LED +22-LD63 ei põle
LED +22-LD60 ei põle
Keskelektrisuesteemi toitepinge
defektne
Turn Page please!
Kontrollige kaitset +22-F63
Viige laebi elektroonika
diagnostika
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Vahetage KMC2
Vahetage generaator
Vajaduse korral vahetage aku
laetuse kontrolltuli ja/või
uuendage juhtmestikku
Laadige akut, vahetage aku
Vahetage GAL-moodul
Vt Abi
GAL-moodul defektne
Vahetage vabastuslueliti
Vahetage GAL-moodul
Testige vabastuslueliti
funktsiooni
Vabastuslueliti defektne
Uuendage juhtmestikku
Remedial measure
GAL-mooduli vabastusloogika on Kontrollige vabastusloogikat
vale (vale GAL-moodul)
Kontrollige juhtmestikku
Recommend Check
Vabastuslueliti juhtmestik ei ole
korras
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
2104 Pinge V2 tõrge - KMC2
Status: 28.08.2014
2104
Error No.
Page No. 91/228
Status: 28.08.2014
Error No.
Page No. 92/228
Description
Meaning
Kontrollige akuhapet, kontrollige
akupinget
Kontrollige aku laetuse
kontrolltuld, kontrollige
juhtmestikku
Kontrollige ergutuspinget,
kontrollige juhtmestikku
Vt Abi
LED +22-LD38 ei põle
Tuehjendage aku
Aku laetuse kontrolltuli defektne
Generaator defektne
KMC2 sisemine viga
Vaeljundpinge V2 ei ole korras
Kontrollige kaitset +22-F86
Vahetage KMC2
Vahetage generaator
Vajaduse korral vahetage aku
laetuse kontrolltuli ja/või
uuendage juhtmestikku
Laadige akut, vahetage aku
Vahetage GAL-moodul
Vt Abi
Vahetage vabastuslueliti
GAL-moodul defektne
Kontrollige vabastusluelitit
Vabastuslueliti defektne
Uuendage juhtmestikku
Vahetage GAL-moodul
Kontrollige juhtmestikku
Vabastuslueliti juhtmestik ei ole
korras
Vahetage KMC2 kaitse F6
Kontrollige kaitset +22-F92
Remedial measure
GAL-mooduli vabastusloogika on Kontrollige vabastusloogikat
vale (vale GAL-moodul)
Kontrollige KMC2 kaitset F6
LED +22-LD11 ei põle
Recommend Check
KMC2 kaitse F6 ei ole korras
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
Description
Viga: KMC2 vaeljundpinge V3
Meaning
Kontrollige akuhapet, kontrollige
akupinget
Kontrollige aku laetuse
kontrolltuld, kontrollige
juhtmestikku
Tuehjendage aku
Aku laetuse kontrolltuli defektne
Turn Page please!
Vajaduse korral vahetage aku
laetuse kontrolltuli ja/või
uuendage juhtmestikku
Laadige akut, vahetage aku
Vahetage GAL-moodul
Vt Abi
GAL-moodul defektne
Vahetage vabastuslueliti
Vahetage GAL-moodul
Kontrollige vabastuslueliti
funktsiooni
Vabastuslueliti defektne
Uuendage juhtmestikku
GAL-mooduli vabastusloogika on Kontrollige vabastusloogikat
vale (vale GAL-moodul)
Kontrollige juhtmestikku
Vabastuslueliti juhtmestik ei ole
korras
Vahetage KMC2 kaitse F12
Kontrollige kaitset +22-F92
LED +22-LD11 ei põle
Kontrollige KMC2 kaitset F12
Kontrollige kaitset +22-F60
LED +22-LD60 ei põle
KMC2 kaitse F12 ei ole korras
Kontrollige kaitset +22-F63
LED +22-LD63 ei põle
Keskelektrisuesteemi toitepinge
defektne
Kontrollige kaitset +22-F85
LED +22-LD37 ei põle
Vaeljundpinge V3 ei ole korras
Remedial measure
Viige laebi elektroonika
diagnostika
Recommend Check
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
2105 Pinge V3 tõrge - KMC2
Status: 28.08.2014
2105
Error No.
Page No. 93/228
Description
Viga: KMC2 vaeljundpinge V4
Meaning
Turn Page please!
Vahetage GAL-moodul
Vt Abi
GAL-moodul defektne
Vahetage vabastuslueliti
Vahetage GAL-moodul
Kontrollige vabastuslueliti
funktsiooni
Vabastuslueliti defektne
Uuendage juhtmestikku
GAL-mooduli vabastusloogika on Kontrollige vabastusloogikat
vale (vale GAL-moodul)
Kontrollige juhtmestikku
Vabastuslueliti juhtmestik ei ole
korras
Vahetage KMC2 kaitse F2
Kontrollige kaitset +22-F92
LED +22-LD11 ei põle
Kontrollige KMC2 kaitset F2
Kontrollige kaitset +22-F60
LED +22-LD60 ei põle
KMC2 kaitse F2 ei ole korras
Kontrollige kaitset +22-F63
LED +22-LD63 ei põle
Keskelektrisuesteemi toitepinge
defektne
Kontrollige kaitset +22-F84
LED +22-LD36 ei põle
V4 vaeljundpinge ei ole korras
Vahetage KMC2
Viige laebi elektroonika
diagnostika
Vt Abi
KMC2 sisemine viga
Vahetage generaator
Remedial measure
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Kontrollige ergutuspinget,
kontrollige juhtmestikku
Recommend Check
Generaator defektne
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
2106 Pinge V4 tõrge - KMC2
Status: 28.08.2014
2106
Error No.
Page No. 94/228
2107 Pingetõrge 12V digitaalsed
sensorid - KMC2
2107
Status: 28.08.2014
Description
Viga: 12 V - digitaalandurite
pinge
Meaning
Kontrollige andurite talitlust
Kontrollige akuhapet, kontrollige
akupinget
Kontrollige aku laetuse
kontrolltuld, kontrollige
juhtmestikku
Kontrollige ergutuspinget,
kontrollige juhtmestikku,
vahetage generaator
Vt Abi
Tuehjendage aku
Aku laetuse kontrolltuli defektne
Generaator defektne
KMC2 sisemine viga
Vt Abi
KMC2 sisemine viga
Digitaalandur defektne
Kontrollige ergutuspinget,
kontrollige juhtmestikku
Generaator defektne
Kontrollige juhtmeid
Kontrollige aku laetuse
kontrolltuld, kontrollige
juhtmestikku
Aku laetuse kontrolltuli defektne
Luehis juhtmetes mõne
digitaalanduri suunas
Kontrollige akuhapet, kontrollige
akupinget
Recommend Check
Tuehjendage aku
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
Error No.
Page No. 95/228
Vahetage KMC2
Vahetage generaator
Vajaduse korral vahetage aku
laetuse kontrolltuli ja/või
uuendage juhtmestikku
Laadige akut, vahetage aku
Vahetage andurid
Uuendage juhtmestikku
Vahetage KMC2
Vahetage generaator
Vajaduse korral vahetage aku
laetuse kontrolltuli ja/või
uuendage juhtmestikku
Laadige akut, vahetage aku
Remedial measure
2108 Pingetõrge 8V digitaalsed
sensorid - KMC2
2109 Pingetõrge 8V
analoogsensorid - KMC2
2108
2109
Status: 28.08.2014
Description
Viga: 8 V - analoogandurite
pinge
Viga: 8V - digitaalandurite pinge
Meaning
Kontrollige juhtmeid
Kontrollige anduri funktsiooni
Kontrollige akuhapet, kontrollige
akupinget
Kontrollige aku laetuse
kontrolltuld, kontrollige
juhtmestikku
Luehis juhtmetes mõne
analooganduri suunas
Analoogandur defektne
Tuehjendage aku
Aku laetuse kontrolltuli defektne
Vt Abi
KMC2 sisemine viga.
Turn Page please!
Vajaduse korral vahetage aku
laetuse kontrolltuli ja/või
uuendage juhtmestikku.
Laadige akut, vahetage aku
Vahetage andur
Uuendage juhtmestikku
Vahetage KMC2.
Vahetage generaator.
Kontrollige ergutuspinget,
kontrollige juhtmestikku
Generaator defektne.
Laadige akut, vahetage aku
Vahetage andur
Uuendage juhtmestikku
Remedial measure
Vajaduse korral vahetage aku
laetuse kontrolltuli ja/või
uuendage juhtmestikku
Kontrollige akuhapet, kontrollige
akupinget
Kontrollige anduri funktsiooni
Digitaalandur defektne
Kontrollige juhtmeid
Recommend Check
Aku laetuse kontrolltuli defektne. Kontrollige aku laetuse
kontrolltuld, kontrollige
juhtmestikku
Tuehjendage aku
Luehis juhtmetes mõne
digitaalanduri suunas
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
Error No.
Page No. 96/228
2201 Klapipool Y5, sissesoeoede, Viga: Klapi Sissesoeoeteseade
ees, vool liiga nõrk
ees miinimumvool allpool normi
2201
Status: 28.08.2014
2112 RAM initsialiseeriti!
(Kontrollige 3V akut) - KMC2
2112
Kontrollige ergutuspinget,
kontrollige juhtmestikku
Vt Abi
Generaator defektne.
KMC2 sisemine viga.
Viige laebi sissesoeoeteseadme
diagnostika
Kontrollige juhtmeid
Katkine kaabel klapi
Sissesoeoeteseade ees
juhtmetes
Vt Abi
KMC2 sisemine viga
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Mõõtke aku pinget
Puhveraku 3 V pinge liiga madal
puudub
Kontrollige aku pinget
Vt Abi
KMC2 sisemine viga.
Tuehjendage puhveraku
Kontrollige ergutuspinget,
kontrollige juhtmestikku
Recommend Check
Generaator defektne.
Possible Reason
Viga: Akuga toetatud muutmaelu KMC2 toeoearvesti vahetatud
uusinitsialiseerimine KMC2-s
Viga: Puhveraku pinge 3 V liiga
madal
2110 3V aku pinge liiga madal KMC2
2110
Meaning
Description
Error descriptions BiG X 600-1100
Error No.
Page No. 97/228
Turn Page please!
Uuendage juhtmestikku
KMC2 sisemine viga
Vahetage KMC2-s puhveraku
puudub
Vahetage generaator.
Vahetage KMC2-s puhveraku
Vahetage KMC2
Remedial measure
Description
Meaning
Testige pooli
Vt Abi
Magnetklapi pool on defektne
KMC2 sisemine viga
2203 Klapipoolid Y5/Y6,
sissesoeoede, vool liiga tugev
Viga: Klappide
Sissesoeoeteseade ees või
Sissesoeoeteseade taga
maksimumvool ueletatud
Kontrollige juhtmeid
Vt Abi
KMC2 sisemine viga
Luehis klapi Sissesoeoeteseade
ees/Sissesoeoeteseade taga
juhtmetes
Testige pooli
Magnetklapi pool on defektne
Viige laebi sissesoeoeteseadme
diagnostika
Kontrollige klapipistikut ja
kontakte
Klapipistik defektne
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Kontrollige juhtmeid
Katkine kaabel klapi
Sissesoeoeteseade taga
juhtmetes
Viige laebi sissesoeoeteseadme
diagnostika
Kontrollige klapipistikut ja
kontakte
Recommend Check
Klapipistik defektne
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
2202 Klapipool Y6, sissesoeoede, Viga: Klapi Sissesoeoeteseade
Vaeljaselgitamine terminali
tagurpidi, vool liiga nõrk
taga miinimumvool allpool normi kaudu
Status: 28.08.2014
2203
2202
Error No.
Page No. 98/228
Turn Page please!
Uuendage juhtmestikku
Vahetage KMC2
Vahetage pool
Vahetage klapipistik
Uuendage juhtmestikku
Vahetage KMC2
Vahetage pool
Vahetage klapipistik
Remedial measure
2205 Klapipool Y8,
etteandeseade, tagurpidi, vool
liiga nõrk
2205
Status: 28.08.2014
2204 Klapipool Y7,
etteandeseade, ees, vool liiga
nõrk
Description
Viga: Klapi Etteandeseade taga
miinimumvool allpool normi
Viga: Klapi Etteandeseade ees
miinimumvool allpool normi
Meaning
Kontrollige juhtmeid
Kontrollige klapipistikut ja
kontakte
Klapipistik defektne
Vt Abi
KMC2 sisemine viga
Katkine kaabel klapi
Etteandeseade taga juhtmetes
Testige pooli
Magnetklapi pool on defektne
Viige laebi etteandeseadme
diagnostika
Kontrollige klapipistikut ja
kontakte
Klapipistik defektne
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Kontrollige juhtmeid
Katkine kaabel klapi
Etteandeseade ees juhtmetes
Vt Abi
KMC2 sisemine viga
Viige laebi sissesoeoeteseadme
diagnostika
Testige pooli
Magnetklapi pool on defektne
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Kontrollige klapipistikut ja
kontakte
Recommend Check
Klapipistik defektne
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
2204
Error No.
Page No. 99/228
Turn Page please!
Vahetage klapipistik
Uuendage juhtmestikku
Vahetage KMC2
Vahetage pool
Vahetage klapipistik
Uuendage juhtmestikku
Vahetage KMC2
Vahetage pool
Vahetage klapipistik
Remedial measure
2206 Klapipoolid Y7/Y8
etteandeseade, vool liiga tugev
2207 Reservi alarm - KMC2
2208 Reservi alarm - KMC2
2206
2207
2208
Status: 28.08.2014
Description
Viga: Klappide Etteandeseade
ees või Etteandeseade taga
maksimumvool uele normi
Meaning
Viige laebi etteandeseadme
diagnostika
Kontrollige juhtmeid
Kontrollige klapipistikut ja
kontakte
Testige pooli
Vt Abi
Luehis klapi Etteandeseade
ees/Etteandeseade taga
juhtmetes
Klapipistik defektne
Magnetklapi pool on defektne
KMC2 sisemine viga
Vt Abi
KMC2 sisemine viga
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Testige pooli
Recommend Check
Magnetklapi pool on defektne
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
Error No.
Page No. 100/228
Vahetage KMC2
Vahetage pool
Vahetage klapipistik
Uuendage juhtmestikku
Vahetage KMC2
Vahetage pool
Remedial measure
Status: 28.08.2014
2210 Klapipool Y63 Ettejuhtimine Viga: Klapi Vaeljutustoru
A Vool liiga nõrk
eeljuhtimine vasakule või
tõstmine (Y63) miinimumvool
allpool normi (Hydac klapiplokk)
2210
Meaning
2209 Klapipool Y21 Vaeljutustoru Viga: Klapi Vaeljutustoru
poeoeramine paremale Vool liiga poeoeramine paremale
nõrk
miinimumvool allpool normi
Description
Kontrollige klapipistikut ja
kontakte
Kontrollige pooli
Vt Abi
Klapipistik defektne
Magnetklapi pool on defektne
KMC2 sisemine viga
Vt Abi
KMC2 sisemine viga
Kontrollige juhtmeid
Testige pooli
Magnetklapi pool on defektne
Katkine kaabel klapi
Vaeljutustoru eeljuhtimine
vasakule või tõstmine (Y63)
juhtmetes
Kontrollige klapipistikut ja
kontakte
Klapipistik defektne
Viige laebi vaeljutustoru
diagnostika
Kontrollige juhtmeid
Katkine kaabel klapi
Vaeljutustoru poeoeramine
paremale juhtmetes
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Viige laebi vaeljutustoru
diagnostika
Recommend Check
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
2209
Error No.
Page No. 101/228
Vahetage KMC2
Vahetage pool
Vahetage klapipistik
Uuendage juhtmestikku
Vahetage KMC2
Vahetage pool
Vahetage klapipistik
Uuendage juhtmestikku
Remedial measure
Description
Meaning
Possible Reason
2301 Klapipool Y21 Vaeljutustoru Viga: Klapi Vaeljutustoru
poeoeramine paremale Vool liiga poeoeramine paremale
tugev
maksimumvool uele normi
Recommend Check
Kontrollige juhtmeid
Kontrollige klapipistikut ja
kontakte
Testige pooli
Vt Abi
Luehis klapi Vaeljutustoru
poeoeramine paremale
juhtmetes
Klapipistik defektne
Magnetklapi pool on defektne
KMC2 sisemine viga
Vt Abi
KMC2 sisemine viga
Viige laebi vaeljutustoru
diagnostika
Kontrollige pooli
Magnetklapi pool on defektne
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Kontrollige klapipistikut ja
kontakte
Klapipistik defektne
Kontrollige juhtmeid
Viige laebi vaeljutustoru
diagnostika
Error descriptions BiG X 600-1100
2211 Klapipool Y64 Ettejuhtimine Viga: Klapi Vaeljutustoru
Vaeljaselgitamine terminali
B Vool liiga nõrk
eeljuhtimine paremale või
kaudu
langetamine (Y64) miinimumvool
allpool normi (Hydac klapiplokk)
Katkine kaabel klapi
Vaeljutustoru eeljuhtimine
paremale või langetamine (Y64)
juhtmetes
Status: 28.08.2014
2301
2211
Error No.
Page No. 102/228
Vahetage KMC2
Vahetage pool
Vahetage klapipistik
Uuendage juhtmestikku
Vahetage KMC2
Vahetage pool
Vahetage klapipistik
Uuendage juhtmestikku
Remedial measure
Status: 28.08.2014
2303 Klapipool Y20 Vaeljutustoru Viga: Klapi Vaeljutustoru
poeoeramine vasakule Vool liiga poeoeramine vasakule
tugev
maksimumvool uele normi
2303
Meaning
2302 Klapipool Y20 Vaeljutustoru Viga: Klapi Vaeljutustoru
poeoeramine vasakule Vool liiga poeoeramine vasakule
nõrk
miinimumvool allpool normi
Description
Kontrollige klapipistikut ja
kontakte
Testige pooli
Vt Abi
Klapipistik defektne
Magnetklapi pool on defektne
KMC2 sisemine viga
Vt Abi
KMC2 sisemine viga
Kontrollige juhtmeid
Testige pooli
Magnetklapi pool on defektne
Katkine kaabel klapi
Vaeljutustoru poeoeramine
vasakule juhtmetes
Kontrollige klapipistikut ja
kontakte
Klapipistik defektne
Viige laebi vaeljutustoru
diagnostika
Kontrollige juhtmeid
Katkine kaabel klapi
Vaeljutustoru poeoeramine
vasakule juhtmetes
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Viige laebi vaeljutustoru
diagnostika
Recommend Check
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
2302
Error No.
Page No. 103/228
Vahetage KMC2
Vahetage pool
Vahetage klapipistik
Uuendage juhtmestikku
Vahetage KMC2
Vahetage pool
Vahetage klapipistik
Uuendage juhtmestikku
Remedial measure
2305 Klapipooli Y25 tõrge,
vaeljutustoru langetamine
2305
Status: 28.08.2014
2304 Klapipooli Y24 tõrge,
vaeljutustoru tõstmine
Description
Viga: Klapp Vaeljutustoru
langetamine
Viga: Klapp Vaeljutustoru
tõstmine
Meaning
Kontrollige juhtmeid klapi suunas Uuendage juhtmestikku klapi
suunas
Kontrollige klapipistikut ja
kontakte
Testige pooli
Testige magnetklapi funktsiooni
Vt Abi
Luehis/katkine kaabel juhtmetes
klapi suunas
Klapipistik defektne
Magnetklapi pool on defektne
Magnetklapp defektne
KMC2 sisemine viga
Kontrollige funktsiooni
Vahetage klapp Vaeljutustoru
huedraulikaploki klapil
langetamine
kaesijuhtimise abil. Jaelgige, et
vaeljutustoru liiguks kergelt ja
toeoetaks tavapaerase mueraga!
Klapi Vaeljutustoru langetamine
funktsioon ei ole korras
Turn Page please!
Viige laebi vaeljutustoru
diagnostika
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Vahetage KMC2
Vahetage magnetklapp
Vahetage pool
Vahetage klapipistik
Kontrollige funktsiooni
Vahetage klapp Vaeljutustoru
huedraulikaploki klapil
tõstmine
kaesijuhtimise abil. Jaelgige, et
vaeljutustoru liiguks kergelt ja
toeoetaks tavapaerase mueraga!
Klapi Vaeljutustoru tõstmine
funktsioon ei ole korras
Remedial measure
Viige laebi AWB (vaeljutustoru)
diagnostika
Recommend Check
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
2304
Error No.
Page No. 104/228
Description
Viga: Klapp Vaeljutustoru klapi
tõstmine
Meaning
Vt Abi
KMC2 sisemine viga
Vahetage KMC2
Vahetage magnetklapp
Vahetage pool
Kontrollige klapipistikut ja
kontakte
Klapipistik defektne
Turn Page please!
Vahetage klapipistik
Kontrollige juhtmeid klapi suunas Uuendage juhtmestikku klapi
suunas
Luehis/katkine kaabel juhtmetes
klapi suunas
Klapi Vaeljutustoruklapi tõstmine Kontrollige funktsiooni
Vahetage klapp Vaeljutustoru
funktsioon ei ole korras
huedraulikaploki klapil
klapi tõstmine
kaesijuhtimise abil. Jaelgige, et
vaeljutustoru klapp liiguks
kergelt ja toeoetaks tavapaerase
mueraga!
Viige laebi vaeljutustoru
diagnostika
Testige magnetklapi funktsiooni
Magnetklapp defektne
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Testige pooli
Magnetklapi pool on defektne
Vahetage klapipistik
Kontrollige klapipistikut ja
kontakte
Klapipistik defektne
Remedial measure
Kontrollige juhtmeid klapi suunas Uuendage juhtmestikku klapi
suunas
Recommend Check
Luehis/katkine kaabel juhtmetes
klapi suunas
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
2306 Klapipooli Y22 tõrge,
suunamisklapi tõstmine
Status: 28.08.2014
2306
Error No.
Page No. 105/228
Description
Viga: Klapp Vaeljutustoru klapi
langetamine
Meaning
Kontrollige juhtmeid klapi suunas Uuendage juhtmestikku klapi
suunas
Kontrollige klapipistikut ja
kontakte
Kontrollige pooli
Kontrollige magnetklapi
funktsiooni
Vt Abi
Luehis/katkine kaabel juhtmetes
klapi suunas
Klapipistik defektne
Magnetklapi pool on defektne
Magnetklapp defektne
KMC2 sisemine viga
Vahetage KMC2
Vahetage magnetklapp
Vahetage pool
Vahetage klapipistik
Kontrollige funktsiooni
Vahetage klapp Vaeljutustoru
huedraulikaploki klapil
klapi langetamine
kaesijuhtimise abil. Jaelgige, et
vaeljutustoru klapp liiguks
kergelt ja toeoetaks tavapaerase
mueraga!
Vahetage KMC2
Klapi Vaeljutustoru klapi
langetamine funktsioon ei ole
korras
Vt Abi
KMC2 sisemine viga.
Vahetage magnetklapp
Viige laebi vaeljutustoru
diagnostika
Kontrollige magnetklapi
funktsiooni
Magnetklapp defektne
Vahetage pool
Remedial measure
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Testige pooli
Recommend Check
Magnetklapi pool on defektne
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
2307 Klapipooli Y23 tõrge,
suunamisklapi langetamine
Status: 28.08.2014
2307
Error No.
Page No. 106/228
Description
Meaning
Possible Reason
2400 Vaeljutustoru ei ole
parkimisasendis
Viga: Vaeljutustoru ei ole
parkimisasendis
Vahetage KMC2
KMC2 sisemine viga
Vaeljutustoru keskasendi andur Kontrollige andurite seadistust
või Vaeljutustoru allasendi andur
valesti seadistatud
Viige laebi vaeljutustoru
diagnostika
Turn Page please!
Korrigeerige andurite seadistust
Vahetage andur
Vaeljutustoru keskasendi andur Mõõtke andurite pinget
või Vaeljutustoru allasendi andur
defektne
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Uuendage juhtmestik ja pistikud
Vaeljutustoru keskasendi anduri Kontrollige juhtmestikku ja
või Vaeljutustoru allasendi anduri pistikuid
juhtmestik ei ole korras
Vt Abi
Korrigeerige andurite seadistust
Viige laebi vaeljutustoru
diagnostika
Tõstke vaeljutustoru
Remedial measure
Vaeljutustoru keskasendi andur Kontrollige andurite seadistust
või Vaeljutustoru allasendi andur
valesti seadistatud
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Recommend Check
Kontrollige vaeljutustoru asendit
Error descriptions BiG X 600-1100
2308 Vaeljutustoru ei ole ueleval Viga: Vaeljutustoru ei ole ueleval Vaeljutustoru ei ole ueleval
Status: 28.08.2014
2400
2308
Error No.
Page No. 107/228
2402 Sensor B28 Vaeljutustoru
keskel, signaal liiga tugev
2402
Status: 28.08.2014
2401 Sensor B28 Vaeljutustoru
keskel, signaal liiga nõrk
Description
Viga: Luehis Vaeljutustoru
keskasendi andur
Viga: Katkine kaabel
Vaeljutustoru keskasendi andur
Meaning
Kontrollige juhtmeid ja pistikuid
Vt Abi
KMC2 sisemine viga
Luehis juhtmetes vaeljutustoru
keskasendi anduri suunas
Mõõtke anduri pinget
Andur Vaeljutustoru asend
keskel defektne
Viige laebi vaeljutustoru
diagnostika
Kontrollige juhtmeid ja pistikuid
Katkine kaabel juhtmetes
vaeljutustoru keskasendi anduri
suunas
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Viige laebi vaeljutustoru
diagnostika
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Turn Page please!
Uuendage juhtmed ja pistikud
Vahetage KMC2
Vahetage andur
Uuendage juhtmed ja pistikud
Vahetage KMC2
KMC2 sisemine viga
Vt Abi
Vahetage andur
Vaeljutustoru keskasendi andur Mõõtke andurite pinget
või Vaeljutustoru allasendi andur
defektne
Remedial measure
Uuendage juhtmestik ja pistikud
Recommend Check
Vaeljutustoru keskasendi anduri Kontrollige juhtmestikku ja
või Vaeljutustoru allasendi anduri pistikuid
juhtmestik ei ole korras
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
2401
Error No.
Page No. 108/228
2404 Sensor B29 Vaeljutustoru
ueleval, signaal liiga tugev
2404
Status: 28.08.2014
2403 Sensor B29 Vaeljutustoru
ueleval, signaal liiga nõrk
Description
Viga: Luehis Vaeljutustoru
uelaasendi andur
Viga: Katkine kaabel
Vaeljutustoru uelaasendi andur
Meaning
Kontrollige juhtmeid ja pistikuid
Mõõtke anduri pinget
Vt Abi
Vaeljutustoru uelaasendi andur
defektne
KMC2 sisemine viga.
Vt Abi
KMC2 sisemine viga.
Luehis juhtmetes vaeljutustoru
uelaasendi anduri suunas
Mõõtke anduri pinget
Vaeljutustoru uelaasendi andur
defektne
Viige laebi vaeljutustoru
diagnostika
Kontrollige juhtmeid ja pistikuid
Katkine kaabel juhtmetes
vaeljutustoru uelaasendi anduri
suunas
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Viige laebi vaeljutustoru
diagnostika
Vt Abi
KMC2 sisemine viga
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Mõõtke anduri pinget
Recommend Check
Andur Vaeljutustoru asend
keskel defektne
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
2403
Error No.
Page No. 109/228
Vahetage KMC2
Vahetage andur
Uuendage juhtmed ja pistikud
Vahetage KMC2
Vahetage andur
Uuendage juhtmed ja pistikud
Vahetage KMC2
Vahetage andur
Remedial measure
2406 Sensor B30 Vaeljutustoru
signaali impulss liiga tugev
2406
Status: 28.08.2014
2405 Sensor B30 Vaeljutustoru
signaali impulss liiga nõrk
Description
Viga: Luehis Vaeljutustoru
poeoerdeimpulsside andur
Viga: Katkine kaabel
Vaeljutustoru
poeoerdeimpulsside andur
Meaning
Kontrollige juhtmeid ja pistikuid
Mõõtke anduri pinget
Vt Abi
Vaeljutustoru
poeoerdeimpulsside andur
defektne
KMC2 sisemine viga.
Vt Abi
KMC2 sisemine viga.
Luehis juhtmetes vaeljutustoru
poeoerdeimpulsside anduri
suunas
Mõõtke anduri pinget
Vaeljutustoru
poeoerdeimpulsside andur
defektne
Viige laebi vaeljutustoru
diagnostika
Kontrollige juhtmeid ja pistikuid
Katkine kaabel juhtmetes
vaeljutustoru
poeoerdeimpulsside anduri
suunas
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Viige laebi vaeljutustoru
diagnostika
Recommend Check
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
2405
Error No.
Page No. 110/228
Vahetage KMC2
Vahetage andur
Uuendage juhtmed ja pistikud
Vahetage KMC2
Vahetage andur
Uuendage juhtmed ja pistikud
Remedial measure
Description
Viga: Sissesoeoeteseadme
poeoerlemiskiirus
Meaning
Recommend Check
Kontrollige sissesoeoeteseadme
parameetreid
Kontrollige juhtmestikku ja
pistikuid
Kontrollige anduri seadistust ja
vajadusel korrigeerige
Mõõtke anduri pinget
Kontrollige sissesoeoeteseadme
pumpa, mootorit ja klappe ning
metallidetektori seiskamisklappi
ning poeoerake taehelepanu
toeoemuerale!
Kontrollige klappe
Sissesoeoeteseade ees ja
Sissesoeoeteseade taga
Sissesoeoeteseadme
parameetrid ei ole korras
Sissesoeoeteseadme
poeoerlemiskiiruse anduri
juhtmestik ei ole korras
Sissesoeoeteseadme
poeoerlemiskiiruse andur ei ole
õigesti seadistatud.
Sissesoeoeteseadme
poeoerlemiskiiruse andur
defektne
Sissesoeoeteseade ei poeoerle,
kuigi on sisse luelitatud ja
diiselmootor toeoetab.
Klapid Sissesoeoeteseade ees ja
Sissesoeoeteseade taga ei ole
korras
Elektrivool klapil
Viige laebi sissesoeoeteseadme
Sissesoeoeteseade ees on
diagnostika
olemas ja diiselmootor poeoerleb
- kuid Sissesoeoeteseade ei
poeoerle.
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
2407 Sissesoeoete
poeoeretearvu tõrge
Status: 28.08.2014
2407
Error No.
Page No. 111/228
Turn Page please!
Puhastage või vahetage vaelja
klapid Sissesoeoeteseade ees ja
Sissesoeoeteseade taga
Kõrvaldage kontrollimisel
tuvastatud vead
Vahetage andur
Keerake andur kuni piirikuni
sisse ja siis umbes 1/2 poeoeret
tagasi ning kinnitage
Uuendage juhtmestik ja pistikud
Korrigeerige
sissesoeoeteseadme
parameetreid
Remedial measure
Description
Viga: Etteandeseadme
poeoerlemiskiirus
Meaning
Kontrollige juhtmestikku ja
pistikuid
Kontrollige etteandeseadme
tuehikaeigu poeoerlemiskiiruse
parameetreid 25260 ja 25270
Viige laebi etteandeseadme
diagnostika
Kontrollige anduri seadistust ja
vajadusel korrigeerige
Etteandeseadme
poeoerlemiskiiruse anduri
juhtmestik ei ole korras
Tarkvara vaerskendamise jaerel
parameeter ei ole korras
Elektrivool klapil Etteandeseade
ees on olemas ja diiselmootor
poeoerleb - kuid etteandeseade
ei poeoerle
Etteandeseadme
poeoerlemiskiiruse andur ei ole
õigesti seadistatud
Vt Abi
KMC2 sisemine viga
Kontrollige etteandeseadme
parameetreid
Kontrollige sissesoeoeteseadme
kõrgsurvet (420 baari)
Sissesoeoeteseadme kõrgsurve
ei ole korras
Etteandeseadme parameetrid ei
ole korras
Kontrollige sissesoeoeteseadme
akusurvet (30+/-3 baari)
Recommend Check
Sissesoeoeteseade akusurve ei
ole korras
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
2408 Etteandeseadme
poeoeretearvu tõrge
Status: 28.08.2014
2408
Error No.
Page No. 112/228
Turn Page please!
Keerake andur kuni piirikuni
sisse ja siis umbes 1/2 poeoeret
tagasi ning kinnitage
Seadistage etteandeseadme
tuehikaeigu poeoerlemiskiiruse
parameetrid 25260 ja 25270
standardvaeaertusele 80
Uuendage juhtmestik ja pistikud
Seadistage etteandeseadme
parameetrid
Vahetage KMC2
Reguleerige sissesoeoeteseadme
kõrgsurvet
Reguleerige sissesoeoeteseadme
akusurvet
Remedial measure
Description
Viga: Hekseldustrumli
poeoerlemiskiirus
Meaning
Viige laebi toeoe diagnostika
Kontrollige anduri seadistust
Hekseldustrumli
poeoerlemiskiiruse andur
valesti seadistatud
Vt Abi
KMC2 sisemine viga
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Kontrollige etteandeseadme
kõrgsurvet (420 baari)
Etteandeseadme kõrgsurve ei
ole korras
Turn Page please!
Korrigeerige anduri seadistust
Vahetage KMC2
Seadistage etteandeseadme
kõrgsurve
Seadistage etteandeseadme
akusurve
Kontrollige etteandeseadme
akusurvet (30+/-3 baari)
Etteandeseadme akusurve liiga
madal
Kõrvaldage kontrollimisel
tuvastatud vead
Puhastage või vahetage vaelja
klapid Etteandeseade ees ja
Etteandeseade taga
Kontrollige etteandeseadme
pumpa, mootorit ja klappe ning
metallidetektori seiskamisklappi
ning poeoerake taehelepanu
toeoemuerale!
Sissesoeoeteseade ei poeoerle,
kuigi etteandeseade on sisse
luelitatud ja diiselmootor
toeoetab
Vahetage andur
Remedial measure
Klapid Etteandeseade ees ja
Kontrollige klappe
Etteandeseade taga ei ole korras Etteandeseade ees ja
Etteandeseade taga
Mõõtke anduri pinget
Recommend Check
Etteandeseadme
poeoerlemiskiiruse andur
defektne
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
2409 Hekseldustrumli
poeoeretearvu tõrge
Status: 28.08.2014
2409
Error No.
Page No. 113/228
2411 Sensor B58,
hekseldustrumli signaal liiga
tugev
2411
Status: 28.08.2014
2410 Sensor B58,
hekseldustrumli signaal liiga
nõrk
Description
Viga: Luehis hekseldustrumli
poeoerlemiskiiruse anduril
Viga: Katkine kaabel
hekseldustrumli
poeoerlemiskiiruse anduris
Meaning
Vt Abi
KMC2 sisemine viga
Viige laebi toeoe diagnostika
Mõõtke anduri pinget
Hekseldustrumli
poeoerlemiskiiruse andur
defektne
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Kontrollige juhtmeid ja pistikuid
Vt Abi
KMC2 sisemine viga
Katkine kaabel juhtmetes
hekseldustrumli
poeoerlemiskiiruse anduri
suunas
Kontrollige peasidurit
Peasidur ei ole korras
Viige laebi toeoe diagnostika
Kontrollige pearihma
Hekseldustrumli pearihm ei ole
korras
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Mõõtke anduri pinget
Recommend Check
Hekseldustrumli
poeoerlemiskiiruse andur
defektne
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
2410
Error No.
Page No. 114/228
Turn Page please!
Vahetage KMC2
Vahetage andur
Uuendage juhtmed ja pistikud
Vahetage KMC2
Vahetage peasidur vaelja
Vahetage pearihm
Vahetage andur
Remedial measure
2413 Sensori B28 tõrge,
vaeljutustoru keskel
2413
Status: 28.08.2014
2412 Metalliotsija tõrge
Description
Viga: Ajalimiidi ueletamine
vaeljutustoru parkimisel või
peegeldamisel, kuni
vaeljutustoru keskasendi andur
peaks olema summutatud
Viga: Metallidetektor defektne
Meaning
Vt Abi
KMC2 sisend defektne
Viige laebi vaeljutustoru
diagnostika
Kontrollige metallidetektori
funktsiooni
Metallidetektori vaeljund
defektne
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Kontrollige metallidetektori ja
KMC2 vahelist juhtmestikku
Metallidetektori vaeljundi olek ja
KMC2 sisendi olek erinevad
ueksteisest
Vt Abi
KMC2 sisemine viga
Viige laebi metallidetektori
diagnostika
Mõõtke anduri pinget
Hekseldustrumli
poeoerlemiskiiruse andur
defektne
vale põhiseadistus
Kontrollige juhtmeid ja pistikuid
Recommend Check
Luehis juhtmetes
hekseldustrumli
poeoerlemiskiiruse anduri
suunas
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
2412
Error No.
Page No. 115/228
Turn Page please!
Vahetage KMC2
Vahetage metallidetektor
Viige displeil laebi
metallidetektori diagnostika testseiskamine
Vahetage KMC2.
Vahetage andur.
Uuendage juhtmed ja pistikud
Remedial measure
2415 Sensori B30 tõrge,
vaeljutustoru impulss
2415
Status: 28.08.2014
2414 Sensori B29 tõrge,
vaeljutustoru ueleval
Description
Viga: Vaeljutustoru
poeoerdeimpulsside andur
Viga: Vaeljutustoru ei ole
ueleval, kui pueuetakse parkida
või peegeldada
Meaning
Viige laebi vaeljutustoru
diagnostika
Kontrollige juhtmeid ja pistikuid
Luehis/katkine kaabel juhtmetes
vaeljutustoru
poeoerdeimpulsside anduri
suunas
Vt Abi
KMC2 sisemine viga
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Kontrollige andurite seadistust
Vaeljutustoru uelaasendi andur
ei ole õigesti seadistatud
Vt Abi
KMC2 sisemine viga
Viige laebi vaeljutustoru
diagnostika
Kontrollige parameetreid AWB
(vaeljutustoru) maks pulsid
vasakul ja AWB maks pulsid
paremal
Uehel kueljel loendati rohkem
impulsse kui lubatud.
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Mõõtke anduri pinget
Andur Vaeljutustoru asend
keskel defektne
Kontrollige vaeljutustoru asendit
Kontrollige juhtmeid ja pistikuid
Vaeljutustoru keskasendi anduri
juhtmed ei ole korras
Vaeljutustoru ei ole ueleval
Recommend Check
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
2414
Error No.
Page No. 116/228
Turn Page please!
Uuendage juhtmed ja pistikud
Vahetage KMC2
Korrigeerige andurite seadistust
Tõstke vaeljutustoru
Vahetage KMC2
Korrigeerige parameetreid AWB
maks pulsid vasakul ja AWB
maks pulsid paremal
Vahetage andur
Uuendage juhtmed ja pistikud
Remedial measure
Description
Meaning
Vt Abi
KMC2 sisemine viga
2501 Sensor B55, Etteandeseade Viga: Luehis etteandeseadme
vasakul, signaal liiga tugev
anduril vasakul
Mõõtke anduri pinget
Vt Abi
Etteandeseadme andur vasakul
defektne
KMC2 sisemine viga
Vt Abi
KMC2 sisemine viga
Kontrollige juhtmeid ja pistikuid
Mõõtke anduri pinget
Etteandeseadme andur vasakul
defektne
Luehis juhtmetes vasakul
etteandeseadme anduri suunas
Kontrollige juhtmeid ja pistikuid
Katkine kaabel juhtmetes
vasakul etteandeseadme anduri
suunas
Kontrollige ekraanil olevat
seadistust
Mõõtke anduri pinget
Recommend Check
Vaeljutustoru
poeoerdeimpulsside andur
defektne
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
2500 Sensor B55, Etteandeseade Viga: Kaabel katki
Etteandeseadme seadistus
vasakul, signaal liiga nõrk
etteandeseadme anduril vasakul displeil ei lange uehte tegelikult
paigaldatud etteandeseadmega
Status: 28.08.2014
2501
2500
Error No.
Page No. 117/228
Vahetage KMC2
Vahetage andur
Uuendage juhtmed ja pistikud
Vahetage KMC2
Vahetage andur
Uuendage juhtmed ja pistikud
Korrigeerige ekraanil olevat
seadistust
Vahetage KMC2
Vahetage andur
Remedial measure
Meaning
Possible Reason
Status: 28.08.2014
2506 Vabastuslueliti S1 Põld
VAeLJAS - KMC2
2506
Viga: Toimingut ei saa laebi viia
või see lõpetati, kuna
vabastuslueliti Põld oli juba
vaelja luelitatud või luelitati
vaelja
2503 Sensor B25, Etteandeseade Viga: Luehis etteandeseadme
paremal, signaal liiga tugev
anduril paremal
Viige laebi juhtkonsooli
diagnostika
Kontrollige juhtmeid
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Vabastuslueliti Põld juhtmed ei
ole korras
Vt Abi
KMC2 sisemine viga
Kontrollige vabastuslueliti Põld
luelitusasendit
Mõõtke anduri pinget
Etteandeseadme andur paremal
defektne
Vabastuslueliti Põld oli juba
vaelja luelitatud või luelitati
vaelja
Kontrollige juhtmeid ja pistikuid
Luehis juhtmetes paremal
etteandeseadme anduri suunas
Vt Abi
KMC2 sisemine viga
Turn Page please!
Uuendage juhtmestikku
Luelitage vabastuslueliti Põld
sisse
Vahetage KMC2
Vahetage andur
Uuendage juhtmed ja pistikud
Vahetage KMC2
Vahetage andur
Mõõtke anduri pinget
Etteandeseadme andur paremal
defektne
Korrigeerige ekraanil olevat
seadistust
Remedial measure
Uuendage juhtmed ja pistikud
Kontrollige ekraanil olevat
seadistust
Recommend Check
Katkine kaabel juhtmetes
Kontrollige juhtmeid ja pistikuid
paremal etteandeseadme anduri
suunas
2502 Sensor B25, Etteandeseade Viga: Kaabel katki
Etteandeseadme seadistus
paremal, signaal liiga nõrk
etteandeseadme anduril paremal displeil ei lange uehte tegelikult
paigaldatud etteandeseadmega
Description
Error descriptions BiG X 600-1100
2503
2502
Error No.
Page No. 118/228
2507 Vabastuslueliti S5 Hooldus
VAeLJAS - KMC2
2508 Kiirstopp S90 või S91 SEES
- KMC2
2507
2508
Status: 28.08.2014
Description
Viga: Toimingut ei saa laebi viia
või see lõpetati, kuna lueliti
Kiirstopp oli juba sisse luelitatud
või luelitati sisse
Viga: Toimingut ei saa laebi viia
või see lõpetati, kuna
vabastuslueliti Hooldus oli juba
sisse luelitatud või luelitati sisse
Meaning
Kontrollige lueliti Kiirstopp
luelitusasendit
Viige laebi juhtkonsooli
diagnostika
Lueliti Kiirstopp oli juba sisse
luelitatud või luelitati sisse
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Vt Abi
KMC2 sisemine viga
Turn Page please!
Luelitage Kiirstopp vaelja
Vahetage KMC2
Vahetage juhtkonsool
Vt Abi
Juhtkonsooli sisemine viga
Uuendage juhtmestikku
Vahetage vabastuslueliti Hooldus
Kontrollige juhtmeid
Vabastuslueliti Hooldus juhtmed
ei ole korras
Luelitage vabastuslueliti Hooldus
vaelja
Vahetage KMC2
Vahetage juhtkonsool
Vahetage vabastuslueliti Põld
Remedial measure
Vabastuslueliti Hooldus defektne Kontrollige vabastuslueliti
funktsiooni
Viige laebi juhtkonsooli
diagnostika
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Vt Abi
KMC2 sisemine viga
Kontrollige vabastuslueliti
Hooldus luelitusasendit
Vt Abi
Juhtkonsooli sisemine viga
Vabastuslueliti Hooldus oli juba
sisse luelitatud või luelitati sisse
Kontrollige vabastuslueliti
funktsiooni
Recommend Check
Vabastuslueliti Põld defektne
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
Error No.
Page No. 119/228
2510 Klapipool Y81 lisasilla
langetamine, vool liiga nõrk
2510
Status: 28.08.2014
2509 Klapipool Y80 lisasilla
tõstmine, vool liiga nõrk
Description
Viga: Klapi lisatelje langetamine
miinimumvool on allpool normi
(Y81)
Viga: Klapi Lisatelje tõstmine
miinimumvool on allpool normi
(Y80)
Meaning
Kontrollige pooli
Vt Abi
Magnetklapi pool on defektne
Lisatelje juhtsuesteemi arvesti
sisemine viga
Viige laebi veouelekande
diagnostika
Kontrollige klapipistikut ja
kontakte
Klapipistik defektne
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Kontrollige juhtmeid
Vt Abi
KMC2 sisemine viga
Katkine kaabel lisatelje klapi
juhtmetes (Y80)
Vt Abi
Juhtkonsooli sisemine viga
Viige laebi veouelekande
diagnostika
Kontrollige lueliti funktsiooni
Kiirstopi lueliti defektne
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Kontrollige juhtmeid
Recommend Check
Kiirstopi lueliti juhtmed ei ole
korras
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
2509
Error No.
Page No. 120/228
Turn Page please!
Vahetage lisatelje juhtsuesteemi
arvesti
Vahetage pool
Vahetage klapipistik
Uuendage juhtmestikku
Vahetage KMC2
Vahetage juhtkonsool
Vahetage Kiirstopi lueliti vaelja
Uuendage juhtmestikku
Remedial measure
Status: 28.08.2014
2512 Tõrge lisasilla langetamisel Lisatelje langetamisel on
tekkinud viga! Peatage masin
kohe ja kõrvaldage viga!
2512
Viga: Katkine kaabel lisatelje
surveanduris (B80)
2511 Lisasilla survesensori B80
signaal liiga nõrk
2511
Meaning
Description
Parkige masin ja kontrollige
lisasilda
Tõrge lisatelje piirkonnas
Vt Abi
Lisatelje juhtsuesteemi arvesti
sisemine viga
Viige laebi veouelekande
diagnostika
Mõõtke anduri toitepinget
Lisatelje andur (B80) defektne
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Kontrollige juhtmeid ja pistikuid
Vt Abi
Lisatelje juhtsuesteemi arvesti
sisemine viga
Katkine kaabel juhtmetes
lisatelje anduri (B80) suunas
Kontrollige pooli
Magnetklapi pool on defektne
Viige laebi veouelekande
diagnostika
Kontrollige klapipistikut ja
kontakte
Klapipistik defektne
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Kontrollige juhtmeid
Recommend Check
Katkine kaabel lisatelje klapi
juhtmetes (Y81)
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
Error No.
Page No. 121/228
Turn Page please!
Parkige masin ja kõrvaldage
tõrge
Vahetage lisatelje juhtsuesteemi
arvesti
Vahetage andur
Uuendage juhtmed ja pistikud
Vahetage lisatelje juhtsuesteemi
arvesti
Vahetage pool
Vahetage klapipistik
Uuendage juhtmestikku
Remedial measure
Description
Vt Abi
Lisatelje juhtsuesteemi arvesti
sisemine viga
Kontrollige/vahetage kaitse
+22-F60
Kontrollige/vahetage kaitse
+22-F92
Kontrollige kaitset +22-F51
LED +22-LD60 ei põle
LED +22-LD11 ei põle
Lisatelje juhtsuesteemi arvesti
varustuspinge ei ole korras
Keskelektrisuesteemi toitepinge
defektne
Vahetage lisatelje juhtsuesteemi
arvesti
Lisatelje juhtsuesteemi arvesti
sisemine viga
Vt Abi
Uuendage juhtmestikku
Luehis/katkine kaabel CAN2-Busi Kontrollige juhtmeid
juhtmetes
Vahetage kaitse +22-F51
Vt Abi
Kontrollige veouelekande
seadistusi
Vahetage lisatelje juhtsuesteemi
arvesti
Uuendage juhtmed ja pistikud
Remedial measure
Lisatelg on seadistatud, kuid
puudub
Viige laebi CAN ja veouelekande
diagnostika
Kontrollige juhtmeid ja pistikuid
Recommend Check
Luehis/katkine kaabel lisatelje
juhtmetes
Possible Reason
Viga: CAN-Bus kommunikatsioon Vaeljaselgitamine terminali
- lisatelje juhtsuesteemi arvesti
kaudu
ja terminali vahel
Meaning
Error descriptions BiG X 600-1100
2513 CAN2 tõrge lisasilla ja
KMC2 vahel
Status: 28.08.2014
2513
Error No.
Page No. 122/228
2515 Pinge 5V tõrge - lisasild
2600 CAN1 tõrge terminali KMC2 vahel
2515
2600
Status: 28.08.2014
2514 Pinge 12V tõrge - lisasild
Description
Vt Abi
Lisatelje juhtsuesteemi arvesti
sisemine viga
Juhtseade programmeerimata
Kontrollige menueues Tarkvaraversioonide info juhtseadmete tarkvaraversioone
Viige laebi CAN diagnostika.
Viige laebi veouelekande
diagnostika
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Vt Abi
Turn Page please!
Programmeerige juhtseade
Vahetage lisatelje juhtsuesteemi
arvesti
Vahetage lisatelje juhtsuesteemi
arvesti
Kontrollige kaitset +22-F92
LED +22-LD11 ei põle
Lisatelje juhtsuesteemi arvesti
sisemine viga
Kontrollige/vahetage kaitse
+22-F60
LED +22-LD60 ei põle
Keskelektrisuesteemi toitepinge
defektne
Vahetage kaitse +22-F51
Kontrollige kaitset +22-F51
Lisatelje juhtsuesteemi arvesti
varustuspinge ei ole korras
Remedial measure
Viige laebi veouelekande
diagnostika
Recommend Check
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Possible Reason
Viga: CAN-Bus kommunikatsioon Vaeljaselgitamine terminali
- KMC2 ja terminali vahel
kaudu
Viga: Lisasilla luelituspinge liiga
madal/liiga kõrge
Viga: Lisatelje arvesti
pingevarustus liiga madal / liiga
kõrge
Meaning
Error descriptions BiG X 600-1100
2514
Error No.
Page No. 123/228
2601 Sensor B91, lekkeõlisurve
signaal liiga nõrk
2602 Sensor B91, lekkeõlisurve
signaal liiga tugev
2601
2602
Status: 28.08.2014
Description
Viga: Luehis lekkeõlisurve
anduris (B91)
Viga: Katkine kaabel
lekkeõlisurve anduris (B91)
Meaning
Mõõtke anduri toitepinget
Vt Abi
Lekkeõlisurve andur (B91)
defektne
KMC2 sisemine viga
Viige laebi veouelekande
diagnostika
Kontrollige juhtmeid ja pistikuid
Katkine kaabel juhtmetes anduri
(B91) suunas
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Viige laebi veouelekande
diagnostika
Vt Abi
KMC2 sisemine viga
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Vajaduse korral uuendage
juhtmed ja/või lõpptakistid
Kontrollige juhtmeid ja
lõpptakisteid
CAN1 lõpptakistid defektsed
Turn Page please!
Vahetage KMC2
Vahetage andur
Uuendage juhtmed ja pistikud
Vahetage KMC2
Uuendage juhtmestikku
Kontrollige kaitset +22-F92
LED +22-LD11 ei põle
Luehis/katkine kaabel CAN1-Busi Kontrollige juhtmeid
juhtmetes
Kontrollige kaitset +22-F60
LED +22-LD60 ei põle
Keskelektrisuesteemi toitepinge
defektne
Kontrollige kaitset +22-F61
Remedial measure
LED +22-LD61 ei põle.
Recommend Check
KMC2 toitepinge ei ole korras
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
Error No.
Page No. 124/228
2604 Lekkeõlifilter tugevalt
saastunud
2604
Status: 28.08.2014
2603 Lekkeõlifilter saastunud
Description
Mõõtke anduri toitepinget
Vt Abi
Lekkeõlisurve andur (B91)
defektne
KMC2 sisemine viga
Viga: Rattamootorid defektsed
Mõõtke anduri toitepinget
Kontrollige juhtmeid lekkeõlifiltri
anduri (B91) suunas
Lekkeõlisurve andur (B91)
defektne
Luehis/katkine kaabel
lekkeõlifiltri anduri (B91)
juhtmetes
Vt Abi
KMC2 sisemine viga
Puhastage lekkeõlifiltrit
Mõõtke anduri toitepinget
Lekkeõlisurve andur (B91)
defektne
Lekkeõlifilter maeaerdunud
Kontrollige juhtmeid lekkeõlifiltri
anduri (B91) suunas
Luehis/katkine kaabel
lekkeõlifiltri anduri (B91)
juhtmetes
Puhastage lekkeõlifiltrit
Kontrollige juhtmeid ja pistikuid
Recommend Check
Luehis juhtmetes anduri (B91)
suunas
Possible Reason
Viga: Lekkeõlifilter maeaerdunud Lekkeõlifilter maeaerdunud
Meaning
Error descriptions BiG X 600-1100
2603
Error No.
Page No. 125/228
Turn Page please!
Uuendage juhtmeid lekkeõlifiltri
anduri (B91) suunas
Vahetage andur
Vahetage vajaduse korral
lekkeõlifilter
Vahetage KMC2
Vahetage andur
Uuendage juhtmeid lekkeõlifiltri
anduri (B91) suunas
Vahetage vajaduse korral
lekkeõlifilter
Vahetage KMC2
Vahetage andur
Uuendage juhtmed ja pistikud
Remedial measure
2606 Etteandeseadme
poeoerete arv liiga suur - KMC2
2606
Status: 28.08.2014
2605 Jalglueliti tõrge S15/S16 KMC2
Description
Kontrollige rattamootoreid
Vt Abi
Rattamootorid defektsed
KMC2 sisemine viga
Etteandeseadme maksimaalne
lubatud poeoerlemiskiirus on
ueletatud
Kontrollige paigaldatud
huedraulikakomponente
75 ccm huedraulikapumba ning
etteandeseadme ajami 55 ccm
huedraulikamootori
segapaigaldus
Turn Page please!
Vahetage etteandeseadme ajami
huedraulikamootor või
huedraulikapump ja viige
etteandeseadme kalibreerimine
uuesti laebi
Seadistage sellele vastavalt
parameeter ja viige
etteandeseadme ajami
kalibreerimine uuesti laebi
Kontrollige paigaldatud
huedraulikamootori puhul
\"Parameetrit 25492
\"Etteandeseadme mootor\"
parameetrigrupis
\"Etteandeseade\".
0 = Sauer-mootorid
1 = Linde-mootorid 55 ccm
2 = Linde-mootorid 75 ccm\"
Etteandeseadme
poeoerlemiskiiruse anduri
tueuep on masinaterminalis
valesti antud. (Parameeter
25492 Etteandeseadme mootor)
Uuendage luelitit ja juhtmeid
Viige uuesti laebi
etteandeseadme ajami
kalibreerimine
Kontrollige luelitit ja juhtmeid
Etteandeseadme kalibreerimine
ei ole korras
Nupp jaeaeb mehaaniliselt kinni
või on luelitis sisemine luehis
Vahetage KMC2
Konsulteerige KRONE
teenindusosakonnaga
Remedial measure
Kaeivitage masin uuesti, ilma, et Kaeivitage masin uuesti
juht vajutaks jalgluelitile.
Recommend Check
Possible Reason
Masina sisseluelitamisel tuvastati Juht vajutas eksikombel uehte
jalglueliti vajutamine.
jalgluelitit.
Meaning
Error descriptions BiG X 600-1100
2605
Error No.
Page No. 126/228
Description
Meaning
KMC2 sisemine tõrge (KMC2
sisend toeoearvestilt defektne)
Etteandeseadme
poeoerlemiskiiruse andur ei ole
korras
Possible Reason
2608 Magnetklapp Y77 Etteande Viga: Vooluvõtt klapile Y77
vabastus Tagasisuunas vool liiga Etteandeseade tagasi on liiga
tugev
suur.
Recommend Check
Remedial measure
Viige laebi etteandeseadme
diagnostika
Testige pooli
Magnetklapi pool on defektne
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Kontrollige klapipistikut
Klapipistik defektne
Turn Page please!
Vahetage pool
Uuendage klapipistik
Kontrollige juhtmeid klapi suunas Uuendage juhtmestikku klapi
suunas
Katkine kaabel juhtmetes klapi
Y77 suunas
Viige laebi etteandeseadme
diagnostika
Vahetage KMC2 toeoearvesti ja
viige etteandeseadme ajami
kalibreerimine uuesti laebi
Veenduge, et parameeter 25492 Vahetage andur ja viige
\"Etteandeseadme mootor \" on etteandeseadme ajami
õigesti seadistatud ja võrrelge
kalibreerimine uuesti laebi
poeoerlemiskiiruse mõõdikuga
poeoerlemiskiirust
etteandeseadme ajami
kardaanvõllil etteandeseadme
diagnostika naeiduga
masinaterminalis.
Error descriptions BiG X 600-1100
2607 Magnetklapp Y77 Etteande Viga: Voolukulu klapilt Y77
Vaeljaselgitamine terminali
vabastus Tagasisuunas vool liiga Etteandeseade tagasi vabastus - kaudu
nõrk
liiga vaeike
Status: 28.08.2014
2608
2607
Error No.
Page No. 127/228
3100 Elektroonika pinge - KMC3
3100
Status: 28.08.2014
Description
Viga: Elektroonikapinge - pinge
vaeljaspool piirkonda
Meaning
Testige pooli
Magnetklapi pool on defektne
Kontrollige aku laetuse
kontrolltuld, kontrollige
juhtmestikku
Aku laetuse kontrolltuli defektne
Generaatori regulaator defektne
Kontrollige juhtmeid
Luehis juhtmetes mõne 12 V
anduri suunas
Turn Page please!
Vajaduse korral vahetage aku
laetuse kontrolltuli ja/või
uuendage juhtmestikku
Uuendage juhtmestikku
Uuendage juhtmestikku
LED +22-LD11 ei põle
Kontrollige juhtmestikku
Kontrollige kaitset +22-F92
LED +22-LD62 ei põle
Keskelektrisuesteemi toitepinge
defektne
Juhtmestik defektne
Kontrollige kaitset +22-F62
LED +22-LD44 ei põle
KMC3 toitepinge ei ole korras
Kontrollige kaitset +22-F44
Viige laebi elektroonika
diagnostika
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Vahetage pool
Uuendage klapipistik
Kontrollige klapipistikut
Klapipistik defektne
Remedial measure
Kontrollige juhtmeid klapi suunas Uuendage juhtmestikku klapi
suunas
Recommend Check
Luehis juhtmetes klapi Y77
suunas
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
Error No.
Page No. 128/228
Description
Viga: Elektroonikapinge liiga
madal
Meaning
Kontrollige juhtmestikku
Turn Page please!
Uuendage juhtmestikku
Kontrollige kaitset +22-F92
LED +22-LD11 ei põle
Juhtmestik defektne
Kontrollige kaitset +22-F62
LED +22-LD62 ei põle
Keskelektrisuesteemi toitepinge
defektne
Kontrollige kaitset +22-F44
LED +22-LD44 ei põle
KMC3 toitepinge liiga madal
Vahetage KMC3
Viige laebi elektroonika
diagnostika
Vt Abi
KMC3 sisemine viga
Vahetage aku
uemberluelitusrelee
Laadige akut, vahetage aku
Vahetage generaator
Uuendage juhtmestikku
Remedial measure
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Kontrollige luelitusplaani jaergi
relee funktsiooni
Kontrollige akuhapet, kontrollige
akupinget
Tuehjendage aku
Kontrollige generaatori
funktsiooni
Kontrollige ergutuspinget,
kontrollige juhtmestikku
Recommend Check
Aku uemberluelitusrelee
defektne (500, 800 ja 1000)
Generaator defektne
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
3101 Elektroonika alapinge KMC3
Status: 28.08.2014
3101
Error No.
Page No. 129/228
Description
Viga: Elektroonikapinge liiga
kõrge
Meaning
Vt Abi
KMC3 sisemine viga
Kontrollige juhtmeid
Kontrollige luelitusplaani jaergi
relee funktsiooni
Aku uemberluelitusrelee
defektne (500, 800 ja 1000)
Luehis juhtmetes mõne 12 V
anduri suunas
Kontrollige akuhapet, kontrollige
akupinget
Tuehjendage aku
Kontrollige juhtmestikku
Kontrollige generaatori
funktsiooni
Generaator defektne
Juhtmestik defektne
Kontrollige ergutuspinget,
kontrollige juhtmestikku
Generaatori regulaator defektne
Viige laebi elektroonika
diagnostika
Kontrollige aku laetuse
kontrolltuld, kontrollige
juhtmestikku
Aku laetuse kontrolltuli defektne
Toitepinge
KMC3 liiga kõrge
Kontrollige juhtmeid
Recommend Check
Luehis juhtmetes mõne 12 V
anduri suunas
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
3102 Elektroonika uelepinge KMC3
Status: 28.08.2014
3102
Error No.
Page No. 130/228
Turn Page please!
Uuendage juhtmestikku
Uuendage juhtmestikku
Vahetage KMC3
Vahetage aku
uemberluelitusrelee
Laadige akut, vahetage aku
Vahetage generaator
Uuendage juhtmestikku
Vajaduse korral vahetage aku
laetuse kontrolltuli ja/või
uuendage juhtmestikku
Uuendage juhtmestikku
Remedial measure
Description
Viga: KMC3 vaeljundpinge V1
Meaning
Kontrollige kaitset +22-F60
Kontrollige kaitset +22-F92
LED +22-LD60 ei põle
LED +22-LD11 ei põle
Turn Page please!
Kontrollige kaitset +22-F63
Kontrollige kaitset +22-F81
Vahetage KMC3
LED +22-LD63 ei põle
Vt Abi
KMC3 sisemine viga
Vahetage aku
uemberluelitusrelee
Keskelektrisuesteemi toitepinge
defektne
Kontrollige luelitusplaani jaergi
relee funktsiooni
Aku uemberluelitusrelee
defektne (500, 800 ja 1000)
Laadige akut, vahetage aku
LED +22-LD35 ei põle
Kontrollige akuhapet, kontrollige
akupinget
Tuehjendage aku
Vahetage generaator
V1 vaeljundpinge ei ole korras
Kontrollige generaatori talitlust
Generaator defektne
Uuendage juhtmestikku
Viige laebi elektroonika
diagnostika
Kontrollige ergutuspinget,
kontrollige juhtmestikku
Generaatori regulaator defektne
Vajaduse korral vahetage aku
laetuse kontrolltuli ja/või
uuendage juhtmestikku
Remedial measure
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Kontrollige aku laetuse
kontrolltuld, kontrollige
juhtmestikku
Recommend Check
Aku laetuse kontrolltuli defektne
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
3103 Pinge V1 tõrge - KMC3
Status: 28.08.2014
3103
Error No.
Page No. 131/228
Description
Viga: KMC3 vaeljundpinge V2
Meaning
LED +22-LD34 ei põle
Vt Abi
KMC3 sisemine viga
Vaeljundpinge V2 ei ole korras
Kontrollige akuhapet, kontrollige
akupinget
Tuehjendage aku
Viige laebi elektroonika
diagnostika
Kontrollige ergutuspinget,
kontrollige juhtmestikku
Generaator defektne
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Kontrollige aku laetuse
kontrolltuld, kontrollige
juhtmestikku
Aku laetuse kontrolltuli defektne
Turn Page please!
Kontrollige kaitset +22-F80
Vahetage KMC3.
Laadige akut, vahetage aku
Vahetage generaator
Vajaduse korral vahetage aku
laetuse kontrolltuli ja/või
uuendage juhtmestikku
Vahetage GAL-moodul
Vt Abi
Vahetage vabastuslueliti
GAL-moodul defektne
Kontrollige vabastuslueliti
funktsiooni
Vabastuslueliti defektne
Uuendage juhtmestikku
Vahetage GAL-moodul
Kontrollige juhtmestikku
Vabastuslueliti juhtmestik ei ole
korras
Vahetage KMC3 kaitse F13
Remedial measure
GAL-mooduli vabastusloogika on Kontrollige vabastusloogikat
vale (vale GAL-moodul)
Kontrollige KMC3 kaitset F13
Recommend Check
KMC3 kaitse F13 ei ole korras
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
3104 Pinge V2 tõrge - KMC3
Status: 28.08.2014
3104
Error No.
Page No. 132/228
Status: 28.08.2014
Error No.
Page No. 133/228
Description
Meaning
Kontrollige aku laetuse
kontrolltuld, kontrollige
juhtmestikku
Kontrollige ergutuspinget,
kontrollige juhtmestikku
Kontrollige akuhapet, kontrollige
akupinget
Vt Abi
Aku laetuse kontrolltuli defektne
Generaator defektne
Tuehjendage aku
KMC3 sisemine viga
Vahetage KMC3
Laadige akut, vahetage aku
Vahetage generaator
Vajaduse korral vahetage aku
laetuse kontrolltuli ja/või
uuendage juhtmestikku
Vahetage GAL-moodul
Vt Abi
GAL-moodul defektne
Vahetage vabastuslueliti
Vahetage GAL-moodul
Kontrollige vabastuslueliti
funktsiooni
Vabastuslueliti defektne
Uuendage juhtmestikku
GAL-mooduli vabastusloogika on Kontrollige vabastusloogikat
vale (vale GAL-moodul)
Kontrollige juhtmestikku
Vabastuslueliti juhtmestik ei ole
korras
Kontrollige kaitset +22-F92
LED +22-LD11 ei põle
Kontrollige KMC3 kaitset F6
Kontrollige kaitset +22-F60
LED +22-LD60 ei põle
Kontrollige KMC3 kaitset F6
Kontrollige kaitset +22-F63
Remedial measure
LED +22-LD63 ei põle
Recommend Check
KMC3 kaitse F6 ei ole korras
Keskelektrisuesteemi toitepinge
defektne
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
Description
Viga: KMC3 vaeljundpinge V3
Meaning
Kontrollige aku laetuse
kontrolltuld, kontrollige
juhtmestikku
Aku laetuse kontrolltuli defektne
Turn Page please!
Vajaduse korral vahetage aku
laetuse kontrolltuli ja/või
uuendage juhtmestikku
Vahetage GAL-moodul
Vt Abi
GAL-moodul defektne
Vahetage vabastuslueliti
Vahetage GAL-moodul
Kontrollige vabastuslueliti
funktsiooni
Vabastuslueliti defektne
Uuendage juhtmestikku
GAL-mooduli vabastusloogika on Kontrollige vabastusloogikat
vale (vale GAL-moodul)
Kontrollige juhtmestikku
Vabastuslueliti juhtmestik ei ole
korras
Vahetage KMC3 kaitse F12
Kontrollige kaitset +22-F92
LED +22-LD11 ei põle
Kontrollige KMC3 kaitset F12
Kontrollige kaitset +22-F60
LED +22-LD60 ei põle
KMC3 kaitse F12 ei ole korras
Kontrollige kaitset +22-F63
LED +22-LD63 ei põle
Keskelektrisuesteemi toitepinge
defektne
Kontrollige kaitset +22-F78
LED +22-LD32 ei põle
Vaeljundpinge V3 ei ole korras
Remedial measure
Viige laebi elektroonika
diagnostika
Recommend Check
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
3105 Pinge V3 tõrge - KMC3
Status: 28.08.2014
3105
Error No.
Page No. 134/228
Description
Viga: KMC3
Vaeljundpinge V4
Meaning
Kontrollige juhtmestikku
Kontrollige vabastuslueliti
funktsiooni
Vabastuslueliti juhtmestik ei ole
korras
Vabastuslueliti defektne
Turn Page please!
Vahetage vabastuslueliti
Uuendage juhtmestikku
Uuendage KMC3 kaitset F2
Kontrollige kaitset +22-F92
LED +22-LD11 ei põle
Kontrollige KMC3 kaitset F2
Kontrollige kaitset +22-F60
LED +22-LD60 ei põle
KMC3 kaitse F2 ei ole korras
Kontrollige kaitset +22-F63
LED +22-LD63 ei põle
Keskelektrisuesteemi toitepinge
defektne
Kontrollige kaitset +22-F79
LED +22-LD33 ei põle
Vahetage KMC3
V4 vaeljundpinge ei ole korras
Vt Abi
KMC3 sisemine viga
Laadige akut, vahetage aku
Viige laebi elektroonika
diagnostika
Kontrollige akuhapet, kontrollige
akupinget
Tuehjendage aku
Vahetage generaator
Remedial measure
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Kontrollige ergutuspinget,
kontrollige juhtmestikku
Recommend Check
Generaator defektne
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
3106 Pinge V4 tõrge - KMC3
Status: 28.08.2014
3106
Error No.
Page No. 135/228
3107 Pingetõrge 12V digitaalsed
sensorid - KMC3
3107
Status: 28.08.2014
Description
Kontrollige akuhapet, kontrollige
akupinget
Vt Abi
Tuehjendage aku
KMC3 sisemine viga
Kontrollige juhtmeid
Kontrollige andureid
Kontrollige aku laetuse
kontrolltuld, kontrollige
juhtmestikku
Kontrollige ergutuspinget,
kontrollige juhtmestikku
Luehis juhtmetes mõne
digitaalanduri suunas
Digitaalandur defektne
Aku laetuse kontrolltuli defektne
Generaator defektne
Viige laebi elektroonika
diagnostika
Kontrollige ergutuspinget,
kontrollige juhtmestikku
Generaator defektne
Turn Page please!
Vahetage generaator
Vajaduse korral vahetage aku
laetuse kontrolltuli ja/või
uuendage juhtmestikku
Vajadusel vahetage andurid
vaelja
Uuendage juhtmestikku
Vahetage KMC3
Laadige akut, vahetage aku
Vahetage generaator
Vajaduse korral vahetage aku
laetuse kontrolltuli ja/või
uuendage juhtmestikku
Kontrollige aku laetuse
kontrolltuld, kontrollige
juhtmestikku
Aku laetuse kontrolltuli defektne
Remedial measure
Vahetage GAL-moodul
Recommend Check
GAL-mooduli vabastusloogika on Kontrollige vabastusloogikat
vale (vale GAL-moodul)
Possible Reason
Viga: 12 volti - digiandurite pinge Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Meaning
Error descriptions BiG X 600-1100
Error No.
Page No. 136/228
3108 Pingetõrge 8V digitaalsed
sensorid - KMC3
3109 Pingetõrge 8V
analoogsensorid - KMC3
3108
3109
Status: 28.08.2014
Description
Viga: 8 V - analoogandurite
pinge
KMC3 pinge 8V digiandurid
Meaning
Kontrollige andureid
Kontrollige aku laetuse
kontrolltuld, kontrollige
juhtmestikku
Kontrollige ergutuspinget,
kontrollige juhtmestikku
Kontrollige akuhapet, kontrollige
akupinget
Vt Abi
Digitaalandur defektne
Aku laetuse kontrolltuli defektne
Generaator defektne
Tuehjendage aku
KMC3 sisemine viga
Viige laebi elektroonika
diagnostika
Kontrollige juhtmeid
Luehis juhtmetes mõne
digitaalanduri suunas
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Viige laebi elektroonika
diagnostika
Vt Abi
KMC3 sisemine viga
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Kontrollige akuhapet, kontrollige
akupinget
Recommend Check
Tuehjendage aku
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
Error No.
Page No. 137/228
Turn Page please!
Vahetage KMC3
Laadige akut, vahetage aku
Vahetage generaator
Uuendage juhtmestikku
Vajadusel vahetage andurid
vaelja
Uuendage juhtmestikku
Vahetage KMC3
Laadige akut, vahetage aku
Remedial measure
Status: 28.08.2014
3111 Hekseldustrumli poeoerete Viga: Hekseldustrumli
arv puudub!
poeoerlemiskiirus puudub!
3111
Viga: Puhveraku pinge 3 V liiga
madal
3110 3V aku pinge liiga madal KMC3
3110
Meaning
Description
Kontrollige akuhapet, kontrollige
akupinget
Vt Abi
Tuehjendage aku
KMC3 sisemine viga
Viige laebi toeoe diagnostika
Kontrollige juhtmeid
hekseldustrumli
poeoerlemiskiiruse anduri (B58)
suunas
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Luehis/katkine kaabel
hekseldustrumli
poeoerlemiskiiruse anduri
juhtmetes (B58)
Vt Abi
Kontrollige ergutuspinget,
kontrollige juhtmestikku
Generaator defektne
KMC3 sisemine viga
Kontrollige aku laetuse
kontrolltuld, kontrollige
juhtmestikku
Aku laetuse kontrolltuli defektne
Mõõtke aku pinget
Kontrollige andureid
Analoogandur defektne
Tuehjendage puhveraku
Kontrollige juhtmeid
Recommend Check
Luehis juhtmetes mõne
analooganduri suunas
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
Error No.
Page No. 138/228
Turn Page please!
Uuendage juhtmeid
hekseldustrumli
poeoerlemiskiiruse anduri (B58)
suunas
Vahetage KMC3
Vahetage KMC3 puhveraku
Vahetage KMC3
Laadige akut, vahetage aku
Vahetage generaator
Uuendage juhtmestikku
Vajadusel vahetage andurid
vaelja
Uuendage juhtmestikku
Remedial measure
Status: 28.08.2014
3200 Mootor M11 maisipurustaja Luehis maisipurustaja mootoris
vool liiga tugev
(M11)
3200
Meaning
3112 Joysticki tueuep ei ole õige! Viga: Joysticki tueuep valesti
seadistatud
Description
Viige laebi kraekkeri
(maisipurustaja) diagnostika
Kontrollige, kas mehaanilised
osad on puhtad
Kontrollige parameetreid
Kontrollige juhtmeid
Kontrollige pistikut
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Liiga suur voolukulu raskelt
liikuva mehaanika tõttu
Maisipurustaja mootori
maksimumvoolul vale
parameetrivaeaertus
Luehis maisipurustaja mootori
juhtmetes
Pistik defektne
Viga: Maisipurustaja mootori
maksimumvool on uele normi
Kontrollige seadistusi
Vt Abi
KMC2 sisemine viga
Kehtiv Joysticki tueuep ei ole
seadistatud
Kontrollige andurit
Recommend Check
Hekseldustrumli
poeoerlemiskiiruse andur (B58)
defektne
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
3112
Error No.
Page No. 139/228
Turn Page please!
Vahetage pistik
Uuendage juhtmestikku
Vajaduse korral tõstke voolu
Kõrvaldage mustus, maeaerige
mehaanilised osad sisse
Seadistage Joysticki tueuep
Vahetage KMC2
Vahetage andur
Remedial measure
Status: 28.08.2014
Viga: Maisipurustaja pilu
vaehendamise kaudu
kontrollitakse maisipurustaja
valtside nullasendi voolu. Voolu
vaeaertus asub normaalse ja
maksimaalse voolu vahepeal.
3202 Saavutati maisipurustaja
minimaalne vahekaugus
3202
Meaning
3201 Mootor M11 maisipurustaja Viga: Maisipurustaja mootori
vool liiga nõrk
miinimumvool on alla normi
Description
Kontrollige pistikute ja
kontaktide funktsiooni
Testige mootorit
Vt Abi
Pistik defektne
Maisipurustaja mootor defektne
KMC3 sisemine viga
Kontrollige maisipurustaja
parameetrite põhiseadistust
Kontrollige juhtmeid
Katkine kaabel maisipurustaja
mootori juhtmetes
Maisipurustajal vale
parameetrivaeaertus
Kontrollige vaeljundpinget
Vaeljundpinge ei ole korras
puudub
Kontrollige parameetreid
Maisipurustaja mootori
miinimumvoolul vale
parameetrivaeaertus
Maisipurustaja nullasend on
saavutatud
Viige laebi kraekkeri
(maisipurustaja) diagnostika
Vt Abi
KMC3 sisemine viga
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Kontrollige maisipurustaja
mootorit
Recommend Check
Maisipurustaja mootor defektne
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
3201
Error No.
Page No. 140/228
Turn Page please!
Viige laebi maisipurustaja
parameetrite põhiseadistus
puudub
Vahetage KMC3
Vahetage maisipurustaja mootor
Vahetage pistik
Uuendage juhtmestikku
Kohandage vaeljundpinget
Vajaduse korral vaehendage
voolu
Vahetage KMC3
Vahetage maisipurustaja mootor
Remedial measure
Description
Viga: Maisipurustaja asendi
andur tuvastatud. See
taehendab, et maisipurustaja
mootorit juhitakse,
maisipurustaja mootorist tuleb
vool, kuid maisipurustaja
mootoril ei tuvastata liikumist
(impulsse).
Meaning
Uuendage juhtmestik ja pistikud
Vahetage andur
Juhtmestik maisipurustaja asendi Kontrollige juhtmestikku ja
anduri suunas ei ole korras
pistikuid
Mõõtke anduri pinget
Vt Abi
Kontrollige mootorit tuehikaeigul Võtke mootor maha ja juhtige
seda elektriliselt, kontrollige, kas
mootor poeoerleb uehtlaselt.
Kuni mootorile antakse voolu,
peab sellega kaasnema ka
anduri signaal. Kui seda ei toimu,
jaergneb veateade.
Maisipurustaja asendi andur
defektne
KMC3 sisemine viga
Mootor ei poeoerle uehtlaselt
Turn Page please!
Vahetage KMC3
Seadistage toitepinge
Kui mootor poeoerleb, tuleb
puhastada maisipurustaja
mehaanilised osad.
Kui mootor ei poeoerle, vaata
teisi põhjusi.
Vahetage KMC3
Uuendage juhtmestik ja pistikud
Remedial measure
Analoogandurite toitepinge ei ole Kontrollige toitepinget
korras
Võtke maisipurustaja mootor
lahti ja testige seda lahtivõetud
asendis
Vt Abi
KMC3 sisemine viga
Maisipurustaja mootori
mehaanilised osad liiguvad
raskelt
Kontrollige juhtmestikku ja
pistikuid
Recommend Check
Juhtmestik maisipurustaja
mootori suunas ei ole korras
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
3203 Sensori B42 tõrge,
maisipurustaja
Status: 28.08.2014
3203
Error No.
Page No. 141/228
3302 Mootor M9, vasakpoolsel
vastulõikuril vool liiga nõrk
3302
Status: 28.08.2014
3301 Mootor M9, vasakpoolsel
vastulõikuril vool liiga tugev
Description
Possible Reason
Viige laebi vastulõiketera
diagnostika
Vt Abi
KMC3 sisemine viga
Viga: Vasakpoolse vastulõiketera Vaeljaselgitamine terminali
mootori miinimumvool on alla
kaudu
normi
Kontrollige vasakpoolse
vastulõiketera mootorit
Vasakpoolse vastulõiketera
mootor defektne
Turn Page please!
Vahetage KMC3
Vahetage vasakpoolse
vastulõiketera mootor
Vahetage pistik
Kontrollige pistikuid ja kontakte
Pistik defektne
Viige laebi parameetrite
põhiseadistus
Uuendage juhtmestikku
Kontrollige parameetreid
Vasakpoolse vastulõiketera
mootori maksimumvoolul vale
parameetrivaeaertus
Kõrvaldage mustus, maeaerige
mehaanilised osad sisse
Kontrollige, kas maisipurustaja ei
ole jaeaenud mehaaniliselt kinni.
Remedial measure
Luehis vasakpoolse
Kontrollige juhtmeid
vastulõiketera mootori juhtmetes
Kontrollige, kas mehaanilised
osad on puhtad
Viige laebi vastulõiketera
diagnostika
Kontrollige, kas maisipurustaja
liigub kergelt
Recommend Check
Liiga suur voolukulu raskelt
liikuva mehaanika tõttu
Viga: Vasakpoolse vastulõiketera Vaeljaselgitamine terminali
mootori maksimumvool on uele kaudu
normi
Meaning
Error descriptions BiG X 600-1100
3301
Error No.
Page No. 142/228
3303 Mootor M10, parempoolsel
vastulõikuril maksimaalne vool
3303
Status: 28.08.2014
Description
Viga: Parempoolse
vastulõiketera mootori
maksimumvool on ueletatud
Meaning
Kontrollige vaeljundpinget
Kontrollige pistikuid ja kontakte
Kontrollige mootori funktsiooni
Vt Abi
Vaeljundpinge ei ole korras
Pistik defektne
Vasakpoolse vastulõiketera
mootor defektne
KMC3 sisemine viga
Kontrollige mehaanikat
Kontrollige parameetreid
Liiga suur voolukulu raskelt
liikuva mehaanika tõttu
Parempoolse vastulõiketera
mootori maksimumvoolul vale
parameetrivaeaertus
Luehis parempoolse
Kontrollige juhtmeid
vastulõiketera mootori juhtmetes
Viige laebi vastulõiketera
diagnostika
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Katkine kaabel vasakpoolse
Kontrollige juhtmeid
vastulõiketera mootori juhtmetes
Kontrollige parameetreid
Recommend Check
Vasakpoolse vastulõiketera
mootori miinimumvoolul vale
parameetrivaeaertus
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
Error No.
Page No. 143/228
Turn Page please!
Uuendage juhtmestikku
Viige laebi parameetrite
põhiseadistus
Kõrvaldage mustus, maeaerige
mehaanilised osad sisse
Uuendage juhtmestikku
Vahetage KMC3
Vahetage vasakpoolse
vastulõiketera mootor
Vahetage pistik
Seadistage vaeljundpinge
Viige laebi parameetrite
põhiseadistus
Remedial measure
3304 Mootor M10, parempoolsel
vastulõikuril vool liiga tugev
3304
Status: 28.08.2014
Description
Viga: Parempoolse
vastulõiketera mootori
maksimumvool on ueletatud
Meaning
Kontrollige mootori funktsiooni
Vt Abi
Parempoolse vastulõiketera
mootor defektne
KMC3 sisemine viga
Vahetage KMC3
Vahetage parempoolse
vastulõiketera mootor
Vahetage pistik
Kontrollige pistikuid ja kontakte
Pistik defektne
Viige laebi parameetrite
põhiseadistus
Uuendage juhtmestikku
Kontrollige parameetreid
Parempoolse vastulõiketera
mootori maksimumvoolul vale
parameetrivaeaertus
Kõrvaldage mustus, maeaerige
mehaanilised osad sisse
Vahetage KMC3
Vahetage parempoolse
vastulõiketera mootor
Vahetage pistik
Remedial measure
Luehis parempoolse
Kontrollige juhtmeid
vastulõiketera mootori juhtmetes
Kontrollige mehaanikat
Liiga suur voolukulu raskelt
liikuva mehaanika tõttu
Vt Abi
KMC3 sisemine viga
Viige laebi vastulõiketera
diagnostika
Kontrollige mootori funktsiooni
Parempoolse vastulõiketera
mootor defektne
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Kontrollige pistikuid ja kontakte
Recommend Check
Pistik defektne
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
Error No.
Page No. 144/228
3305 Mootor M10, parempoolsel
vastulõikuril vool liiga nõrk
3306 Reservi alarm
3307 Reservi alarm
3305
3306
3307
Status: 28.08.2014
Description
Viga: Parempoolse
vastulõiketera mootori
miinimumvool on alla normi
Meaning
Kontrollige mootori funktsiooni
Vt Abi
Parempoolse vastulõiketera
mootor defektne
KMC3 sisemine viga
Vahetage KMC3
Vahetage parempoolse
vastulõiketera mootor
Vahetage pistik
Kontrollige pistikuid ja kontakte
Seadistage vaeljundpinge
Pistik defektne
Kontrollige vaeljundpinget
Vaeljundpinge ei ole korras
Viige laebi parameetrite
põhiseadistus
Uuendage juhtmestikku
Kontrollige parameetreid
Parempoolse vastulõiketera
mootori miinimumvoolul vale
parameetrivaeaertus
Remedial measure
Katkine kaabel parempoolse
Kontrollige juhtmeid
vastulõiketera mootori juhtmetes
Viige laebi vastulõiketera
diagnostika
Recommend Check
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
Error No.
Page No. 145/228
3400 Sensor B84,
vaelistemperatuur, signaal liiga
tugev
3400
Status: 28.08.2014
3308 klapipool Y12 peasidur,
vool liiga nõrk
Description
Viga: Luehis vaelistemperatuuri
anduris (B84)
Viga: Peasiduri klapi
miinimumvool allpool normi
Meaning
Vt Abi
KMC3 sisemine viga
Vt Abi
KMC3 sisemine viga
Mõõtke anduri toitepinget
Kontrollige pooli. Poolil peab
olema takistus umbes 2,2 oomi
Magnetklapi pool on defektne
Vaelistemperatuuri andur (B84)
defektne
Kontrollige klapipistikut ja
kontakte
Klapipistik defektne
Kontrollige juhtmeid ja pistikuid
Kontrollige juhtmeid
Katkine kaabel peasiduri klapi
juhtmetes
Luehis juhtmetes anduri (B84)
suunas
Viige laebi toeoe diagnostika
Recommend Check
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
3308
Error No.
Page No. 146/228
Vahetage KMC3
Vahetage andur
Uuendage juhtmed ja pistikud
Vahetage KMC3
- Vahetage pool - Pool klapiga
\"Y11 1/2 toeoemahtu Tagasild\"
on vahetatud. Klapp Y11 \"1/2
toeoemahtu Tagasild on
klapiploki uehenduse A juures.
Peasiduri klapp on uehendatud
klapiploki uehenduse B juures.
Klapil Y11 \"1/2 toeoemahtu
Tagasild\" on sisetakistus umbes
8 oomi.
Vahetage klapipistik
Uuendage juhtmestikku
Remedial measure
3401 Sensor B84,
vaelistemperatuur, signaal liiga
nõrk
3402 Sensor B85, huedraulikaõli
temperatuur, signaal liiga tugev
3403 Sensor B85, huedraulikaõli
temperatuur, signaal liiga nõrk
3401
3402
3403
Status: 28.08.2014
Description
Possible Reason
Viga: Katkine kaabel
huedraulikaõli temperatuuri
anduris (B85)
Viga: Luehis huedraulikaõli
temperatuuri anduris (B85)
Kontrollige juhtmeid ja pistikuid
Mõõtke anduri toitepinget
Vt Abi
Huedraulikaõli temperatuuri
andur (B85) defektne
KMC3 sisemine viga
Vt Abi
KMC3 sisemine viga
Katkine kaabel juhtmetes anduri
(B85) suunas
Mõõtke anduri toitepinget
Huedraulikaõli temperatuuri
andur (B85) defektne
Diiselmootori huedr diagnostika
Viige terminalis laebi ventilaatori
reguleerimine
Kontrollige juhtmeid ja pistikuid
Luehis juhtmetes anduri (B85)
suunas
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Viige laebi mootori diagnostika
Vt Abi
KMC3 sisemine viga
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Mõõtke anduri toitepinget
Kontrollige juhtmeid ja pistikuid
Recommend Check
Vaelistemperatuuri andur (B84)
defektne
Viga: Katkine kaabel
Katkine kaabel juhtmetes anduri
vaelistemperatuuri anduris (B84) (B84) suunas
Meaning
Error descriptions BiG X 600-1100
Error No.
Page No. 147/228
Vahetage KMC3
Vahetage andur
Uuendage juhtmed ja pistikud
Vahetage KMC3
Vahetage andur
Uuendage juhtmed ja pistikud
Vahetage KMC3
Vahetage andur
Uuendage juhtmed ja pistikud
Remedial measure
3405 Mootori ventilaatori
poeoerete arv liiga madal
3405
Status: 28.08.2014
3404 Mootori ventilaatori
poeoerete arv liiga kõrge
Description
Viga: Mootori ventilaatori
miinimumpoeoerlemiskiirus alla
normi
Viga: Mootori ventilaatori
maksimumpoeoerlemiskiirus
ueletatud
Meaning
Kontrollige klapipistikut ja
kontakte
Kontrollige pooli
Vt Abi
Klapipistik defektne
Magnetklapi pool on defektne
DIOM sisemine viga
Vt Abi
DIOM sisemine viga
Kontrollige juhtmeid
Kontrollige pooli
Magnetklapi pool on defektne
Katkine kaabel klapi
Huedrauliline ventilaatori
reguleerimine (Y82) juhtmetes
Kontrollige klapipistikut ja
kontakte
Klapipistik defektne
Viige laebi mootori diagnostika
Kontrollige juhtmeid
Luehis klapi Huedrauliline
ventilaatori reguleerimine (Y82)
juhtmetes
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Viige laebi mootori diagnostika
Recommend Check
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
3404
Error No.
Page No. 148/228
Vahetage DIOM
Vahetage pool
Vahetage klapipistik
Uuendage juhtmestikku
Uuendage juhtmestikku
Vahetage DIOM
Vahetage pool
Vahetage klapipistik
Uuendage juhtmestikku
Remedial measure
3407 Sensor B36, teritusseade
vasakul, signaal liiga nõrk
3408 Sensor B37, teritusseade
paremal, signaal liiga tugev
3407
3408
Status: 28.08.2014
3406 Sensor B36, teritusseade
vasakul, signaal liiga tugev
Description
Viga: Luehis teritusseadme
asendianduril paremal
Viga: Katkine kaabel
teritusseadme asendianduril
vasakul
Viga: Luehis teritusseadme
asendianduril vasakul
Meaning
Kontrollige toitepinget
Vt Abi
Digiandurite toitepinge ei ole
korras
KMC3 sisemine viga
Viige laebi teritamise diagnostika
Mõõtke anduri pinget
Teritusseadme asendiandur
vasakul defektne
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Kontrollige juhtmeid ja pistikuid
Vt Abi
KMC3 sisemine viga
Katkine kaabel juhtmetes
vasakul teritusseadme
asendianduri suunas
Mõõtke anduri pinget
Teritusseadme asendiandur
vasakul defektne
Viige laebi teritamise diagnostika
Kontrollige juhtmeid ja pistikuid
Luehis juhtmetes vasakul
teritusseadme asendianduri
suunas
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Viige laebi teritamise diagnostika
Recommend Check
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
3406
Error No.
Page No. 149/228
Turn Page please!
Vahetage KMC3
Seadistage toitepinge
Vahetage andur
Vahetage juhtmed ja/või pistikud
Vahetage KMC3
Vahetage andur
Uuendage juhtmed ja pistikud
Remedial measure
3410 Sensor B59, hooldusklapp,
teritussuesteem, signaal liiga
tugev
3410
Status: 28.08.2014
3409 Sensor B37, teritusseade
paremal, signaal liiga nõrk
Description
Viga: Luehis anduril
Teritussuesteemi hooldusklapp
kinni
Viga: Katkine kaabel
teritusseadme asendianduril
paremal
Meaning
Kontrollige juhtmeid ja pistikuid
Vt Abi
KMC3 sisemine viga
Luehis juhtmetes anduri
Teritussuesteemi hooldusklapp
kinni suunas
Kontrollige toitepinget
Digiandurite toitepinge ei ole
korras
Viige laebi teritamise diagnostika
Mõõtke anduri pinget
Teritusseadme asendiandur
paremal defektne
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Kontrollige juhtmeid ja pistikuid
Katkine kaabel juhtmetes
paremal teritusseadme
asendianduri suunas
Vt Abi
KMC3 sisemine viga
Viige laebi teritamise diagnostika
Mõõtke anduri pinget
Teritusseadme asendiandur
vasakul defektne
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Kontrollige juhtmeid ja pistikuid
Recommend Check
Luehis juhtmetes paremal
teritusseadme asendianduri
suunas
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
3409
Error No.
Page No. 150/228
Turn Page please!
Uuendage juhtmed ja pistikud
Vahetage KMC3
Vahetage andur
Kontrollige, uuendage juhtmed
ja/või pistikud
Vahetage KMC3
Vahetage andur
Vahetage juhtmed ja/või pistikud
Remedial measure
3411 Sensor B59, hooldusklapp,
teritussuesteem, signaal liiga
nõrk
3500 Vaeljutustoru ei ole
parkimisasendis!
3411
3500
Status: 28.08.2014
Description
Viga: Vaeljutustoru ei ole
parkimisasendis
Viga: Kaabel katki anduril
Teritussuesteemi hooldusklapp
kinni
Meaning
Mõõtke anduri pinget
Kontrollige toitepinget
Vt Abi
Andur Teritussuesteemi
hooldusklapp kinni - defektne
Digiandurite toitepinge ei ole
korras
KMC3 sisemine viga
Vaeljutustoru keskasendi andur Kontrollige andurite seadistust
või Vaeljutustoru allasendi andur
valesti seadistatud
Vaeljutustoru keskasendi andur Viige laebi AWB (vaeljutustoru)
või Vaeljutustoru allasendi andur diagnostika
ei ole korras
Kontrollige, kas AWB
(vaeljutustoru) on
parkimisasendis
Kontrollige juhtmeid ja pistikuid
Kaabel katki juhtmetes anduri
Teritussuesteemi hooldusklapp
kinni suunas
Vaeljutustoru ei ole
parkimisasendis
Viige laebi teritamise diagnostika
Vt Abi
KMC3 sisemine viga
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Mõõtke anduri pinget
Recommend Check
Andur Teritussuesteemi
hooldusklapp kinni - defektne
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
Error No.
Page No. 151/228
Turn Page please!
Korrigeerige andurite seadistust
Viige vaeljutustoru
parkimisasendisse
Vahetage KMC3
Seadistage toitepinge
Vahetage andur
Vajaduse korral uuendage
juhtmed ja/või pistikud
Vahetage KMC3
Vahetage andur
Remedial measure
3504 Sensori B52 tõrge,
pendelraamid
3504
Status: 28.08.2014
3501 Poeoerete arv 2.
diiselmootoril liiga madal!
Description
Viga: Põikkalde asendiandur
Viga: 2. diiselmootori
miinimumpoeoerlemiskiirus alla
normi
Meaning
Vahetage andur
Vahetage KMC2
Vaeljutustoru keskasendi andur Mõõtke anduri pinget
või Vaeljutustoru allasendi andur
defektne
KMC2 sisemine viga.
Kontrollige juhtmeid ja pistikuid
Mõõtke anduri pinget
Viga juhtmetes põikkalde
asendianduri suunas
Põikkalde asendiandur defektne
Turn Page please!
Vahetage andur
Uuendage juhtmed ja pistikud
Reguleerige tõsteseadet
Viige laebi tõsteseadme
diagnostika
Mootori juhtsuesteem 2.
Vahetage mootor
Põikkalde asendiandur ei ole
korras
Vt Abi
Mootori juhtsuesteem 2. Mootor
defektne
Viige laebi taepsusreguleerimine
Viige diagnostika laebi MiniDiag
abil
Vaeljaselgitamine
diagnostikaseadme kaudu
Põikkalde asendiandur ei ole
Kontrollige anduri seadistus
taepsusreguleeritud (justeeritud)
Viige laebi mootori diagnostika
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Konsulteerige KRONE
teenindusosakonnaga
Uuendage juhtmed ja/või
pistikud
Vaeljutustoru keskasendi anduri Kontrollige juhtmestikku ja
või Vaeljutustoru allasendi anduri pistikuid
juhtmestik ei ole korras
Vt Abi
Remedial measure
Recommend Check
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
3501
Error No.
Page No. 152/228
3505 SmartDrive ohutussignaal
puudub
3506 Sensori B44 tõrge,
paagisensor
3505
3506
Status: 28.08.2014
Description
Viga: Kuetusepaagi
kuetusetaseme andur
Viga: Ohutussignaal - Smart
Drive ja KMC3 vahel
Meaning
Turn Page please!
Vahetage kuetusepaagi
kuetusetaseme andur vaelja
Kontrollige kuetusepaagi
kuetusetaseme andurit
Kuetusepaagi kuetusetaseme
andur defektne
Vahetage KMC3
Vahetage eeltakisti
Vt Abi
KMC3 sisemine viga.
Vahetage Smart Drive
Kontrollige eeltakistit
Vt Abi
Seesmine viga - Smart Drive
Uuendage juhtmestikku
Eeltakisti defektne
Kontrollige juhtmeid
Luehis/katkine kaabel
ohutussignaali juhtmetes
Uuendage juhtmed kuetusepaagi
kuetusetaseme anduri suunas
Kontrollige SmartDrive
toitepinget, kontrollige juhtmeid
SmartDrive toitepinge ei ole
korras
Viga kuetusepaagi
Kontrollige juhtmeid
kuetusetaseme anduri juhtmetes kuetusepaagi kuetusetaseme
anduri suunas
Viige laebi veouelekande
diagnostika
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Uuendage juhtmestik SmartDrive
suunas
Vahetage KMC3
Vt Abi
KMC3 sisemine viga
Remedial measure
Seadistage toitepinge
Recommend Check
Analoogandurite toitepinge ei ole Kontrollige toitepinget
korras
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
Error No.
Page No. 153/228
3508 Õhufiltri saastumine
3509 Kontrollige huedraulikaõli
taset
3508
3509
Status: 28.08.2014
3507 Diiselmootori hooldus
Description
Viige laebi mootori diagnostika
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Viga: Huedraulikapaagi
taeitetase
Kontrollige huedraulikavedeliku
taset
Vt Abi
KMC3 sisemine viga
Huedraulikaõli taeitetase liiga
madal
Vahetage õhufiltri maeaerdumise
andur
Mõõtke anduri pinget
Õhufiltri maeaerdumise andur
defektne
Turn Page please!
Vajadusel lisage
huedraulikavedelikku
Vahetage KMC3
Uuendage juhtmeid õhufiltri
maeaerdumise anduri suunas
Vajaduse korral vahetage
õhufilter
Laske hooldus laebi viia
ettenaehtud toeoekojas ning
hooldusnõude teade laehtestada
Vahetage KMC3
Uuendage juhtmestikku
Remedial measure
Luehis/katkine kaabel õhufiltri
Kontrollige juhtmeid õhufiltri
maeaerdumise anduri juhtmetes maeaerdumise anduri suunas
Puhastage õhufilter
Kontrollige, kas hooldusintervalli
lõpptaehtaeg on moeoedunud
Vt Abi
KMC3 sisemine viga
Hooldusintervalli lõpptaehtaeg
on moeoedunud
Kontrollige juhtmeid
Recommend Check
Luehis juhtmetes mõne teise
KMC3 anduri suunas
Possible Reason
Viga: Õhufiltri maeaerdumine
Õhufilter maeaerdunud
(800 ja 1000 omavad 2 õhufiltrit)
Maerkus: Hooldustoeoed tuleb
aera teha
Meaning
Error descriptions BiG X 600-1100
3507
Error No.
Page No. 154/228
Description
Meaning
Vt Abi
KMC3 sisemine viga
Viige laebi toeoe diagnostika
Kontrollige juhtmeid
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Luehis/katkine kaabel imitagasivoolufilter 1 anduri
juhtmetes
Turn Page please!
Uuendage juhtmestikku
Puhastage imi-tagasivoolufilter 1 Vajadusel vahetage imitagasivoolufilter 1
Imi-tagasivoolufilter 1
maeaerdunud
Vahetage KMC3
Uuendage juhtmestikku
Kontrollige juhtmeid
Vajadusel vahetage vaelja
kuetusepaagi taeitetaseme
andur
Luehis juhtmetes mõne teise
KMC3 anduri suunas
Kontrollige kuetusepaagi
taeitetaseme andurit
Huedraulikaõli taeitetaseme
andur defektne
Korrigeerige toitepinget
Viige laebi toeoe diagnostika
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Uuendage juhtmestikku
Remedial measure
Analoogandurite toitepinge ei ole Kontrollige toitepinget
korras
Kontrollige juhtmeid
Recommend Check
Luehis/katkine kaabel
huedraulikaõli taeitetaseme
anduri juhtmetes
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
3510 Imi-tagasivoolufiltri 1 tõrge Viga: Imi-tagasivoolufiltri 1
taeitetase
Status: 28.08.2014
3510
Error No.
Page No. 155/228
3512 Sensori B43 tõrge,
huedraulikaõli tase
3512
Status: 28.08.2014
3511 Keskmaeaerdesuesteemi
M12 tõrge
Description
Viga: Huedraulikaõli tase
Viga: Keskmaeaerdesuesteem
TAeHTIS: Kõik
keskmaeaerdesuesteemi
tõrketeated tuleb DK nupuga
keskmaeaerdesuesteemis
kinnitada ja kustutada. Sellega
kustutatakse samaaegselt ka
vahemaeaerimine. Enne
veateate kustutamist selgitage
vaelja ja kõrvaldage vea põhjus.
Vt ka keskmaeaerdesuesteemi
kasutusjuhendit.
Meaning
Mõõtke anduri pinget
Kontrollige peajaoturit,
alamjaoturit ja maeaerdekohti
blokeeringu suhtes
Blokeering seadmes või mõnes
selle kuelge uehendatud
maeaerdekohas
Andur defektne
Viige laebi toeoe diagnostika
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Kontrollige juhtmeid
Kontrollige maeaerdeaine
taeitetaset
Maeaere puudub
Luehis/katkine kaabel juhtmetes
anduri suunas
LED +22-LD42 ei põle
Vt Abi
KMC3 sisemine viga
Keskmaeaerdesuesteemi
toitepinge ei ole korras
Mõõtke anduri pinget
Recommend Check
Imi-tagasivoolufilter 1 andur
defektne
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
3511
Error No.
Page No. 156/228
Vahetage andur
Uuendage juhtmestikku
Puhastage peajaoturit,
alamjaoturit ja maeaerdekohti
ning vajadusel vahetage vaelja
Lisage maeaeret vastavalt BIG-X
kasutusjuhendi peatuekile
Keskmaeaerdesuesteemi
hooldus. Vt ka
Keskmaeaerdesuesteemi
kasutusjuhendit
Vt ka keskmaeaerdesuesteemi
kasutusjuhendit
Kontrollige kaitset +22-F89
Vahetage KMC3
Vahetage imi-tagasivoolufilter 1
andur
Remedial measure
3600 CAN1 tõrge terminali KMC3 vahel
4000 Metalliotsija vaelja
luelitatud!
3600
4000
Status: 28.08.2014
3513 Peauelekande õlisurve
Description
Mõõtke anduri pinget
Andur defektne
Alarm: Metallidetektor vaelja
luelitatud
Metallidetektor vaelja luelitatud
Viige laebi metallidetektori
diagnostika
Vt Abi
KMC3 sisemine viga
Muutke metallidetektori
seadistusi
Vahetage KMC3
Uuendage juhtmed ja/või
lõpptakistid
Kontrollige juhtmeid ja
lõpptakisteid
CAN1 lõpptakistid defektsed
LED +22-LD11 ei põle
Uuendage juhtmestikku
Kontrollige kaitset +22-F92
LED +22-LD62 ei põle
Keskelektrisuesteemi toitepinge
defektne
Luehis/katkine kaabel CAN1-Busi Kontrollige juhtmeid
juhtmetes
Kontrollige kaitset +22-F62
LED +22-LD44 ei põle
Kontrollige kaitset +22-F44
Vahetage andur
Uuendage juhtmestikku
Remedial measure
KMC3 toitepinge ei ole korras
Viige laebi CAN diagnostika.
Kontrollige juhtmeid
Recommend Check
Luehis/katkine kaabel juhtmetes
anduri suunas
Possible Reason
Viga: CAN-Bus kommunikatsioon Vaeljaselgitamine terminali
- KMC3 ja terminali vahel
kaudu
Viga: Peauelekande õlisurve
Meaning
Error descriptions BiG X 600-1100
3513
Error No.
Page No. 157/228
4002 Pinge 8V tõrge metalliotsija
4002
Status: 28.08.2014
4001 Pinge 10V tõrge metalliotsija
Description
Viga: Varustuspinge liiga madal
(< 8V)
Viga: Metallidetektori toitepinge
Meaning
Turn Page please!
Kontrollige kaitset +22-F92
LED +22-LD11 ei põle
Vahetage kaitse +22-F55
Vahetage metallidetektor
Kontrollige kaitset +22-F63
Vt Abi
Metallidetektori sisemine viga
Vahetage generaator
LED +22-LD63 ei põle
Kontrollige generaatori
funktsiooni
Generaator defektne
Laadige akut, vahetage aku
Keskelektrisuesteemi toitepinge
defektne
Kontrollige akuhapet, kontrollige
akupinget
Tuehjendage aku
Vajaduse korral vahetage aku
laetuse kontrolltuli ja/või
uuendage juhtmestikku
Kontrollige kaitset +22-F55
Kontrollige aku laetuse
kontrolltuld, kontrollige
juhtmestikku
Aku laetuse kontrolltuli defektne
Uuendage juhtmestikku
Metallidetektori toitepinge liiga
madal
Kontrollige juhtmestikku
Kontrollige kaitset +22-F92
LED +22-LD11 ei põle
Juhtmestik defektne
Kontrollige kaitset +22-F63
LED +22-LD63 ei põle
Keskelektrisuesteemi toitepinge
defektne
Vahetage kaitse +22-F55
Remedial measure
Kontrollige kaitset +22-F55
Recommend Check
Metallidetektori toitepinge ei ole
korras
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
4001
Error No.
Page No. 158/228
4010 Seiskamisklapi Y35 vool
liiga madal - metalliotsija
4010
Status: 28.08.2014
4003 Metalliotsija sisse
luelitatud!
Description
Kontrollige aku laetuse
kontrolltuld, kontrollige
juhtmestikku
Kontrollige akuhapet, kontrollige
akupinget
Kontrollige generaatori
funktsiooni
Vt Abi
Aku laetuse kontrolltuli defektne
Tuehjendage aku
Generaator defektne
Metallidetektori sisemine viga
Viga: Katkine kaabel kiirstopi
klapil
Kontrollige juhtmeid klapi suunas Uuendage juhtmestikku klapi
suunas
Kontrollige klapipistikut ja
kontakte
Katkine kaabel juhtmetes klapi
suunas
Klapipistik defektne
Turn Page please!
Vahetage klapipistik
Kontrollige kaitset +22-F92
LED +22-LD11 ei põle
Keskelektrisuesteemi toitepinge
defektne
Kontrollige kaitset +22-F71
LED +22-LD71 hõõgub
puudub
Vahetage metallidetektor
Vahetage generaator
Laadige akut, vahetage aku
Vajaduse korral vahetage aku
laetuse kontrolltuli ja/või
uuendage juhtmestikku
Uuendage juhtmestikku
Remedial measure
Kiirstopi klapp kaabel katki
Viige laebi metallidetektori
diagnostika
Kontrollige juhtmestikku
Recommend Check
Juhtmestik defektne
Possible Reason
Maerkus: Metallidetektor luelitati Metallidetektor luelitati sisse
sisse
Meaning
Error descriptions BiG X 600-1100
4003
Error No.
Page No. 159/228
4012 Seiskamisklapp Y35 metalliotsija
4012
Status: 28.08.2014
4011 Seiskamisklapi Y35 vool
liiga suur - metalliotsija
Description
Testige pooli
Vt Abi
Magnetklapi pool on defektne
Metallidetektori sisemine viga
Testige pooli
Magnetklapi pool on defektne
Turn Page please!
Vahetage pool
Kontrollige juhtmeid klapi suunas Uuendage juhtmestikku klapi
suunas
Juhtmeid klapi suunas defektsed
Kontrollige kaitset +22-F92
LED +22-LD11 ei põle
Kontrollige kaitset +22-F71
Vahetage metallidetektor
Vahetage pool
Keskelektrisuesteemi toitepinge
defektne
LED +22-LD71 hõõgub
Kontrollige juhtmeid klapi suunas Uuendage juhtmestikku klapi
suunas
Luehis juhtmetes klapi suunas
Kontrollige kaitset +22-F92
LED +22-LD11 ei põle
Keskelektrisuesteemi toitepinge
defektne
Kontrollige kaitset +22-F71
Vahetage metallidetektor
LED +22-LD71 hõõgub
Vt Abi
Metallidetektori sisemine viga
Vahetage pool
Remedial measure
Viga: Luehis kiirstopi klapil
Testige pooli
Recommend Check
Magnetklapi pool on defektne
Possible Reason
Viga: Uelekoormus kiirstopi klapil Kiirstopi klapp Uelekoormus
Viga: Luehis kiirstopi klapil
Meaning
Error descriptions BiG X 600-1100
4011
Error No.
Page No. 160/228
4032 Seesmine viga metalliotsija
4033 Seesmine viga metalliotsija
4034 Seesmine viga metalliotsija
4032
4033
4034
Status: 28.08.2014
4013 seesmine viga metalliotsija
Description
Viga: metallidetektori sisemine
viga
Viga: metallidetektori sisemine
viga
Viga: metallidetektori sisemine
viga
Viga: Kiirstopi klapi vaeljund
defektne
Meaning
Kontrollige parameetreid
Vt Abi
Metallidetektori sisemine viga
Metallidetektori parameetrid
valed
Kontrollige parameetreid
Metallidetektori parameetrid
valed
Vt Abi
Metallidetektori sisemine viga
Vt Abi
Metallidetektori sisemine viga
Kontrollige parameetreid
Viige laebi metallidetektori
diagnostika
Vaeljund defektne
Metallidetektori parameetrid
valed
Kontrollige parameetreid
Vt Abi
Recommend Check
Metallidetektori parameetrid
valed
Metallidetektori sisemine viga
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
4013
Error No.
Page No. 161/228
Turn Page please!
Viige displeil diagnostikas laebi
metallidetektori tootja seadistus
Vahetage metallidetektor
Viige displeil diagnostikas laebi
metallidetektori tootja seadistus
Vahetage metallidetektor
Viige displeil diagnostikas laebi
metallidetektori tootja seadistus
Vahetage metallidetektor
Vahetage metallidetektor
Viige displeil diagnostikas laebi
metallidetektori tootja seadistus
Metallidetektori sisemine viga
Remedial measure
4049 Seesmine viga metalliotsija
4050 Seesmine viga metalliotsija
4220 Tõrge CAN2
kommunikatsioonis metalliotsija
4049
4050
4220
Status: 28.08.2014
4048 Seesmine viga metalliotsija
Description
Viga: metallidetektori sisemine
viga
Viga: metallidetektori sisemine
viga
Viga: metallidetektori sisemine
viga
Viga: metallidetektori sisemine
viga
Meaning
Kontrollige parameetreid
Vt Abi
Metallidetektori sisemine viga
Vt Abi
Metallidetektori sisemine viga
Metallidetektori parameetrid
valed
Kontrollige parameetreid
Vt Abi
Metallidetektori sisemine viga
Metallidetektori parameetrid
valed
Kontrollige parameetreid
Vt Abi
Metallidetektori sisemine viga
Metallidetektori parameetrid
valed
Kontrollige parameetreid
Vt Abi
Recommend Check
Metallidetektori parameetrid
valed
Metallidetektori sisemine viga
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
4048
Error No.
Page No. 162/228
Vahetage metallidetektor
Viige displeil diagnostikas laebi
metallidetektori tootja seadistus
Vahetage metallidetektor
Viige displeil diagnostikas laebi
metallidetektori tootja seadistus
Vahetage metallidetektor
Viige displeil diagnostikas laebi
metallidetektori tootja seadistus
Vahetage metallidetektor
Viige displeil diagnostikas laebi
metallidetektori tootja seadistus
Vahetage metallidetektor
Remedial measure
4224 Seesmine viga metalliotsija
4301 Metall sissesoeoetes!!!
4302 Metalliotsija tõrge
4224
4301
4302
Status: 28.08.2014
4222 Seesmine viga
(parameetriviga) - metalliotsija
Description
Viga: Metalliotsija tõrge
Viga: Metall tuvastatud
sissesoeoeteseadmes
Viga: Metallidetektori uelekanne
või salvestamine ei ole korras
Viga: metallidetektori sisemine
viga
Meaning
Kontrollige põhiseadistust
Kontrollige metallidetektori ja
KMC2 vahelist juhtmestikku
Metallidetektori vaeljundi olek ja
KMC2 sisendi olek erinevad
ueksteisest
Kontrollige metalli olemasolu
sissesoeoeteseadmes
vale põhiseadistus
Sissesoeoeteseadmes metall
Turn Page please!
Viige displeil laebi
metallidetektori diagnostika testseiskamine
Viige diagnostikas displeil laebi
metallidetektori põhiseadistus
Eemaldage metall ja seejaerel
reverseerige
sissesoeoete/etteandeseade
Vahetage metallidetektor
Metallidetektori sisemine viga
Vt Abi
Viige diagnostikas laebi
metallidetektori tootja seadistus
Vahetage metallidetektor
Viige displeil diagnostikas laebi
metallidetektori tootja seadistus
Remedial measure
Viige laebi metallidetektori tootja Vt Abi
seadistus
Viige laebi metallidetektori
diagnostika
Vt Abi
Metallidetektori sisemine viga
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Kontrollige parameetreid
Recommend Check
Metallidetektori parameetrid
valed
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
4222
Error No.
Page No. 163/228
Description
Viga: Katkine kaabel rooliratta
surveanduris
Meaning
Kontrollige funktsiooni
Vahetage vaelja surveandur
huedraulikaploki klapil
kaesijuhtimise abil. Jaelgige, et
roolisuesteem liiguks kergelt ja
toeoetaks tavapaerase mueraga!
Roolisuesteemi surveanduri
funktsioon vigane
Kontrollige juhtmeid anduri
suunas
Kontrollige pistikuid ja kontakte
Katkine kaabel juhtmetes anduri
suunas
Anduripistik defektne
Turn Page please!
Vahetage anduripistikud
Uuendage juhtmed anduri
suunas
Roolisuesteemi huedraulikasurve Kontrollige roolisuesteemi
Seadistage roolisuesteemi
ei ole korras
huedraulikasurvet (0 - 200 baari) huedraulikasurve
Viige laebi autopiloodi
diagnostika
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Kontrollige juhtmeid ja
lõpptakisteid
Vajaduse korral uuendage
juhtmed ja/või lõpptakistid
Vahetage KMC2
CAN2 lõpptakistid defektsed
Viige laebi KMC2 diagnostika
KMC2 sisend defektne
Vahetage metallidetektor
Uuendage juhtmestikku
Viige laebi metallidetektori
diagnostika
Metallidetektori vaeljund
defektne
Remedial measure
Luehis/katkine kaabel CAN2-Busi Kontrollige juhtmeid
juhtmetes
Recommend Check
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
4400 Roolisuesteemi
survesensori B63 signaal liiga
nõrk
Status: 28.08.2014
4400
Error No.
Page No. 164/228
Description
Viga: Luehil rooliratta
surveanduris
Meaning
Kontrollige juhtmeid anduri
suunas
Kontrollige anduripistikut
Mõõtke anduri pinget
Kontrollige juhtmeid
Vt Abi
Luehis juhtmetes anduri suunas
Anduripistik defektne
Andur defektne
Luehis juhtmetes autopiloodi
mõne teise anduri suunas
Autopiloodi sisemine viga
Vahetage autopiloot
Uuendage juhtmestikku
Vahetage andur
Vahetage anduripistikud
Uuendage juhtmed anduri
suunas
Roolisuesteemi huedraulikasurve Kontrollige roolisuesteemi
Seadistage roolisuesteemi
ei ole korras
huedraulikasurvet (0 - 200 baari) huedraulikasurve
Kontrollige funktsiooni
Uuendage surveandur
huedraulikaploki klapil
kaesijuhtimise abil. Jaelgige, et
roolisuesteem liiguks kergelt ja
toeoetaks tavapaerase mueraga!
Roolisuesteemi surveanduri
funktsioon vigane
Vahetage autopiloot
Viige laebi autopiloodi
diagnostika
Vt Abi
Autopiloodi sisemine viga
Vahetage andur
Remedial measure
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Mõõtke anduri pinget
Recommend Check
Andur defektne
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
4401 Roolisuesteemi
survesensori B63 signaal liiga
tugev
Status: 28.08.2014
4401
Error No.
Page No. 165/228
4403 Juhtsilla sensori B64
signaal liiga tugev
4403
Status: 28.08.2014
4402 Juhtsilla sensori B64
signaal liiga nõrk
Description
Viga: Luehis juhtsilla
nurgaanduris
Viga: Katkine kaabel juhtsilla
surveanduris
Meaning
Kontrollige anduripistikut
Mõõtke anduri pinget
Kontrollige juhtmeid
Vt Abi
Anduripistik defektne
Andur defektne
Luehis juhtmetes autopiloodi
mõne teise anduri suunas
Autopiloodi sisemine viga
Mõõtke anduri pinget
Autopiloodi sisemine viga
Kontrollige juhtmeid anduri
suunas
Mõõtke anduri pinget
Andur defektne
Luehis juhtmetes anduri suunas
Kontrollige anduripistikut
Anduripistik defektne
Viige laebi autopiloodi
diagnostika
Kontrollige juhtmeid anduri
suunas
Katkine kaabel juhtmetes anduri
suunas
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Viige laebi autopiloodi
diagnostika
Recommend Check
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
4402
Error No.
Page No. 166/228
Vahetage autopiloot
Uuendage juhtmestikku
Vahetage andur
Vahetage anduripistikud
Uuendage juhtmed anduri
suunas
Vahetage autopiloot
Vahetage andur
Vahetage anduripistikud
Uuendage juhtmed anduri
suunas
Remedial measure
4405 Reaanduri sensori B65
signaal liiga tugev
4405
Status: 28.08.2014
4404 Reaanduri sensori B65
signaal liiga nõrk
Description
Viga: Luehis reaanduri anduril
vasakul
Viga: Kaabel katki reaanduri
anduril vasakul
Meaning
Kontrollige anduripistikut
Mõõtke anduri pinget
Kontrollige juhtmeid
Vt Abi
Anduripistik defektne
Andur defektne
Luehis juhtmetes autopiloodi
mõne teise anduri suunas
Autopiloodi sisemine viga
Vt Abi
Autopiloodi sisemine viga
Kontrollige juhtmeid anduri
suunas
Mõõtke anduri pinget
Andur defektne
Luehis juhtmetes anduri suunas
Kontrollige anduripistikut
Anduripistik defektne
Viige laebi autopiloodi
diagnostika
Kontrollige juhtmeid anduri
suunas
Katkine kaabel juhtmetes anduri
suunas
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Viige laebi autopiloodi
diagnostika
Recommend Check
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
4404
Error No.
Page No. 167/228
Vahetage autopiloot
Uuendage juhtmestikku
Vahetage andur
Vahetage anduripistikud
Uuendage juhtmed anduri
suunas
Vahetage autopiloot
Vahetage andur
Vahetage anduripistikud
Uuendage juhtmed anduri
suunas
Remedial measure
4407 Reaanduri sensori B61
signaal liiga tugev
4407
Status: 28.08.2014
4406 Reaanduri sensori B61
signaal liiga nõrk
Description
Viga: Luehis reaanduri anduril
paremal
Viga: Kaabel katki reaanduri
anduril paremal
Meaning
Kontrollige anduripistikut
Mõõtke anduri pinget
Kontrollige juhtmeid
Vt Abi
Anduripistik defektne
Andur defektne
Luehis juhtmetes autopiloodi
mõne teise anduri suunas
Autopiloodi sisemine viga
Vt Abi
Autopiloodi sisemine viga
Kontrollige juhtmeid anduri
suunas
Mõõtke anduri pinget
Andur defektne
Luehis juhtmetes anduri suunas
Kontrollige anduripistikut
Anduripistik defektne
Viige laebi autopiloodi
diagnostika
Kontrollige juhtmeid anduri
suunas
Katkine kaabel juhtmetes anduri
suunas
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Viige laebi autopiloodi
diagnostika
Recommend Check
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
4406
Error No.
Page No. 168/228
Vahetage autopiloot
Uuendage juhtmestikku
Vahetage andur
Vahetage anduripistikud
Uuendage juhtmed anduri
suunas
Vahetage autopiloot
Vahetage andur
Vahetage anduripistikud
Uuendage juhtmed anduri
suunas
Remedial measure
4409 Klapipooli Y39, juhtsild
vasakul, vool liiga tugev
4410 Klapipooli Y40, juhtsild
paremal, vool liiga nõrk
4409
4410
Status: 28.08.2014
4408 Klapipooli Y39, juhtsild
vasakul, vool liiga nõrk
Description
Viga: Katkine kaabel juhtsilla
klapil paremal
Viga: Luehis juhtsilla klapil
vasakul
Viga: Katkine kaabel juhtsilla
klapil vasakul
Meaning
Kontrollige klapipistikut
Testige pooli
Vt Abi
Klapipistik defektne
Magnetklapi pool on defektne
Autopiloodi sisemine viga
Vt Abi
Autopiloodi sisemine viga
Viige laebi autopiloodi
diagnostika
Testige pooli
Magnetklapi pool on defektne
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Kontrollige juhtmeid klapi suunas Uuendage juhtmestikku klapi
suunas
Luehis juhtmetes klapi suunas
Turn Page please!
Vahetage autopiloot
Vahetage pool
Viige laebi autopiloodi
diagnostika
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Vahetage autopiloot
Vahetage pool
Vahetage klapipistik
Kontrollige juhtmeid klapi suunas Uuendage juhtmestikku klapi
suunas
Katkine kaabel juhtmetes klapi
suunas
Remedial measure
Viige laebi autopiloodi
diagnostika
Recommend Check
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
4408
Error No.
Page No. 169/228
4412 Toitepinge tõrge
vaeljunditel - Autopiloot
4412
Status: 28.08.2014
4411 Klapipooli Y40, juhtsild
paremal, vool liiga tugev
Description
Viga: Elektroonikapinge - pinge
vaeljaspool piirkonda
Viga: Luehis juhtsilla klapil
paremal
Meaning
Testige pooli
Vt Abi
Magnetklapi pool on defektne
Autopiloodi sisemine viga
LED +22-LD50 ei põle
Autopiloodi toitepinge ei ole
korras
Vt Abi
Autopiloodi sisemine viga
Viige laebi autopiloodi ja
elektroonika diagnostika
Testige pooli
Magnetklapi pool on defektne
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Kontrollige juhtmeid klapi suunas Uuendage juhtmestikku klapi
suunas
Luehis juhtmetes klapi suunas
Turn Page please!
Kontrollige kaitset +22-F50
Vahetage autopiloot
Vahetage pool
Viige laebi autopiloodi
diagnostika
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Vahetage autopiloot
Vahetage pool
Vahetage klapipistik
Kontrollige klapipistikut ja
kontakte
Klapipistik defektne
Remedial measure
Kontrollige juhtmeid klapi suunas Uuendage juhtmestikku klapi
suunas
Recommend Check
Katkine kaabel juhtmetes klapi
suunas
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
4411
Error No.
Page No. 170/228
Status: 28.08.2014
Error No.
Page No. 171/228
Description
Meaning
Kontrollige aku laetuse
kontrolltuld, kontrollige
juhtmestikku
Kontrollige generaatori
funktsiooni
Mõõtke akude juures, kui mootor Vahetage generaator
toeoetab. Pinge ei tohi olla
suurem kui 14,8 V
Kontrollige luelitusplaani jaergi
relee funktsiooni
Vt Abi
Aku laetuse kontrolltuli defektne
Generaator defektne
Generaatori regulaator defektne
Aku uemberluelitusrelee
defektne (500, 800 ja 1000)
Autopiloodi sisemine viga
Vahetage autopiloot
Vahetage aku
uemberluelitusrelee
Vahetage generaator
Vajaduse korral vahetage aku
laetuse kontrolltuli ja/või
uuendage juhtmestikku
Laadige akut, vahetage aku
Kontrollige akuhapet, kontrollige
akupinget
Tuehjendage aku
Uuendage juhtmestikku
Kontrollige kaitset +22-F92
LED +22-LD11 ei põle
Kontrollige juhtmestikku
Kontrollige kaitset +22-F63
Kontrollige kaitset +22-F76
Remedial measure
LED +22-LD63 ei põle
LED +22-LD30 ei põle
Recommend Check
Juhtmestik defektne
Keskelektrisuesteemi toitepinge
defektne
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
4414 Reservi tõrge 0/14 Autopilot
4415 Reservi tõrge 0/15 Autopilot
4419 Seesmine viga - Autopiloot
4432 CAN tõrge terminali Autopiloodi vahel
4414
4415
4419
4432
Status: 28.08.2014
4413 Sensori pinge tõrge Autopiloot
Description
Mõõtke anduri pinget
Vt Abi
Andur defektne
Autopiloodi sisemine viga
Viige laebi autopiloodi ja CAN
diagnostika
Kontrollige juhtmeid andurite
suunas
Luehis juhtmetes andurite
suunas
Isobus-ID juhtseadmes puudub
Viige laebi autopiloodi ja
elektroonika diagnostika
Recommend Check
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Possible Reason
Viga: CAN-Bus kommunikatsioon Vaeljaselgitamine terminali
- Autopiloodi ja KMC3 vahel.
kaudu
Sisemine tõrge autopiloodi
arvutis
Viga: Anduripinge liiga madal
Meaning
Error descriptions BiG X 600-1100
4413
Error No.
Page No. 172/228
Turn Page please!
Vahetage juhtseade
Vahetage autopiloot
Vahetage andur
Uuendage juhtmed andurite
suunas
Remedial measure
5001 KMC2-tarkvara, vale
masina tueuep
5002 KMC3-tarkvara, vale
masina tueuep
5001
5002
Status: 28.08.2014
5000 Display patarei tuehi
Description
KMC3-tarkvara, vale masina
tueuep
Viga: vale tarkvara
Viga: Puhveraku pinge
Meaning
Vale tarkvara peale pandud
Kontrollige tarkvaraversiooni
Kontrollige tarkvaraversiooni
Vt Abi
Displei sisemine viga
Vale tarkvara peale pandud
Kontrollige akupinget
Tuehjendage puhveraku
Vt Abi
Autopiloodi sisemine viga
Pange peale õige tarkvara
Pange peale õige tarkvara
Vahetage displei
Vahetage displeil puhveraku
Vahetage autopiloot
Vajaduse korral uuendage
juhtmed ja/või lõpptakistid
Kontrollige juhtmeid ja
lõpptakisteid
CAN1 lõpptakistid defektsed
Kontrollige kaitset +22-F92
LED +22-LD11 ei põle
Uuendage juhtmestikku
Kontrollige kaitset +22-F63
Kontrollige kaitset +22-F76
LED +22-LD30 ei põle
LED +22-LD63 ei põle
Kontrollige kaitset +22-F50
Remedial measure
LED +22-LD50 ei põle
Recommend Check
Luehis/katkine kaabel CAN1-Busi Kontrollige juhtmeid
juhtmetes
Keskelektrisuesteemi toitepinge
defektne
Autopiloodi toitepinge ei ole
korras
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
5000
Error No.
Page No. 173/228
5006 Elektrooniline autopiloot on Maerkus: Elektroonika autopiloot Vaeljaselgitamine terminali
veel aktiivne
on veel aktiivne
kaudu
5006
Status: 28.08.2014
5005 Tarkvara uehildumatu
Ueksikute juhtsuesteemide
installeeritud tarkvaraversioonid
ei sobi ueksteisega.
Autopiloodi vabastuslueliti sisse
luelitatud
Uehel või mitmel juhtsuesteemil
masinas on vale
tarkvaraversioon.
Hooldusintervalli lõpptaehtaeg
on moeoedunud
5005
Maerkus: Hooldustoeoed tuleb
aera teha
5004 Diiselmootori hooldus
Hooldusintervalli lõpptaehtaeg
on moeoedunud
Possible Reason
5004
Maerkus: Hooldustoeoed tuleb
aera teha
Meaning
5003 Diiselmootori hooldus
Description
Recommend Check
Vt Abi
Viige laebi autopiloodi
diagnostika
Kuvage tarkvaraversioonid
masina terminalis vaatel
\"Tarkvarainfo\" ja võrrelge
tarkvarainfoga
KroneDownloadCenter'is.
Juhtsuesteemis, kus on peale
pandud vale tarkvaraversioon,
pange pele vastavalt uus
tarkvara.'
Kontrollige, kas hooldusintervalli
lõpptaehtaeg on moeoedunud
Kontrollige, kas hooldusintervalli
lõpptaehtaeg on moeoedunud
Error descriptions BiG X 600-1100
5003
Error No.
Page No. 174/228
Luelitage autopiloodi
vabastuslueliti vaelja
Viige laebi mootori diagnostika
Laske hooldus laebi viia
ettenaehtud toeoekojas ning
hooldusnõude teade laehtestada
Viige laebi mootori diagnostika
Laske hooldus laebi viia
ettenaehtud toeoekojas ning
hooldusnõude teade laehtestada
Remedial measure
5008 Vealoendi maelu taeis
5009 Diiselmootori õlisurve liiga
madal!
5010 Jahutusvee temperatuur
liiga kõrge
5008
5009
5010
Status: 28.08.2014
5007 Maisipurustaja uuesti
kalibreerimine
Description
Viga: Jahutusvee temperatuur
liiga kõrge
Viga: Diiselmootori õlisurve
minimaalvaeaertus alla normi
Viga: Salvestuse ootejaerjekord
taeis
Maerkus: Kalibreerimistoeoed
tuleb aera teha
Meaning
Viige laebi mootori diagnostika
Viige diagnostika laebi
mootoridiagnostikaseadme abil
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Vaeljaselgitamine
diagnostikaseadme kaudu
Vt Abi
Mootori juhtsuesteem defektne
Kontrollige radiaatori puhtust
Viige diagnostika laebi
mootoridiagnostikaseadme abil
Vaeljaselgitamine
diagnostikaseadme kaudu
Jahutusvee temperatuur liiga
kõrge
Viige laebi mootori diagnostika
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Vt Abi
Vt Abi
Kalibreerimine nõutav
Salvestuse ootejaerjekord taeis
Viige laebi maisipurustaja
diagnostika
Recommend Check
Kontrollige, kas kalibreerimine
on nõutav
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
5007
Error No.
Page No. 175/228
Konsulteerige KRONE
teenindusosakonnaga
Puhastage radiaatorit
Vahetage mootori juhtsuesteem
Konsulteerige KRONE
teenindusosakonnaga
Konsulteerige KRONE
teenindusosakonnaga
Viige laebi kalibreerimine
Remedial measure
5012 Masina andmed ei kattu!
7000 Kiirendussensor vasakul
BXX, signaal liiga nõrk RockProtect
7001 Kiirendussensor vasakul
BXX, uelepinge - RockProtect
5012
7000
7001
Status: 28.08.2014
5011 Kontrollige diiselmootori
tueuebi seadistust
Description
Viga: Vasakpoolne
kiirenduseandur - pinge liiga
kõrge
Viga: Katkine kaabel
vasakpoolses kiirenduseanduris
Salvestatud masinanumber või
mootoritueuep mitmetes
juhtseadmetes ei sobi kokku
terminalis olevatega.
Viga: Diiselmootori tueuep
kadunud
Meaning
Kontrollige juhtmeid ja pistikuid
Mõõtke anduri pinget
Vasakpoolne kiirenduseandur
defektne
Vt Abi
KMC4 sisemine viga
Luehis vasakpoolse
kiirenduseanduri toeoepinge
juhtmetes
Mõõtke anduri pinget
Vasakpoolne kiirenduseandur
defektne
Turn Page please!
Vahetage vasakpoolne andur
Uuendage juhtmed ja pistikud
Vahetage KMC4
Vahetage vasakpoolne andur
Uuendage juhtmed ja pistikud
Sisestage masinanumber uuesti
Võrrelge terminalis olevat
masinanumbrit masina tegeliku
numbriga
Kontrollige juhtmeid ja pistikuid
Sisestage mootoritueuep uuesti
arvutiprogrammi Krone-Helper
abil
Võtke uehendust Krone
klienditeenindusega
Remedial measure
Kontrollige mootoritueuebi
seadistust masina terminalis
Kontrollige mootori tueuebi
seadistust terminalis
Recommend Check
Katkine kaabel juhtmetes
vasakpoolse kiirenduseanduri
suunas
Ueks juhtseade vahetatud
Diiselmootori seadistus puudub
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
5011
Error No.
Page No. 176/228
7003 Kiirendussensor paremal
B76, signaal liiga nõrk RockProtect
7004 Kiirendussensori B76
uelepinge, signaal liiga tugev RockProtect
7003
7004
Status: 28.08.2014
7002 Kiirendussensor vasakul
BXX tõrge - RockProtect
Description
Viga: Parempoolse
kiirenduseanduri pinge liiga
kõrge
Viga: Katkine kaabel
parempoolses kiirenduseanduris
Viga: RockProtect vasakpoolne
kiirenduseandur
Meaning
Kontrollige juhtmeid ja pistikuid
Mõõtke anduri pinget
Parempoolne kiirenduseandur
defektne
Vt Abi
KMC4 sisemine viga
Luehis vasakpoolse
kiirenduseanduri toeoepinge
juhtmetes
Mõõtke anduri pinget
Parempoolne kiirenduseandur
defektne
Vt Abi
KMC4 sisemine viga
(RockProtect)
Kontrollige juhtmeid ja pistikuid
Mõõtke anduri toitepinget
Kiirenduseandur defektne
Katkine kaabel juhtmetes
parempoolse kiirenduseanduri
suunas
Viige laebi RockProtect
diagnostika
Vt Abi
Recommend Check
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
KMC4 sisemine viga
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
7002
Error No.
Page No. 177/228
Turn Page please!
Vahetage parempoolne andur
Uuendage juhtmed ja pistikud
Vahetage KMC4
Vahetage vasakpoolne andur
Uuendage juhtmed ja pistikud
Vahetage KMC4 (RockProtect)
Vahetage andur
Vahetage KMC4
Remedial measure
7005 Kiirendussensori B76 tõrge
paremal - RockProtect
7006 Liikumissensor BXX,
signaal liiga nõrk - RockProtect
7007 Liikumissensor BXX,
uelepinge - RockProtect
7005
7006
7007
Status: 28.08.2014
Description
Viga: Siirdeanduri pinge liiga
kõrge
Viga: Katkine kaabel
siirdeanduris
Viga: RockProtect parempoolne
kiirenduseandur
Meaning
Kontrollige juhtmeid ja pistikuid
Mõõtke anduri pinget
Vt Abi
Siirdeandur defektne
KMC4 sisemine viga
Vt Abi
KMC4 sisemine viga
Luehis parempoolse siirdeanduri
toeoepinge juhtmetes
Mõõtke anduri pinget
Siirdeandur defektne
Vt Abi
KMC4 sisemine viga
(RockProtect)
Kontrollige juhtmeid ja pistikuid
Mõõtke anduri toitepinget
Kiirenduseandur (B75) defektne
Katkine kaabel juhtmetes
siirdeanduri suunas
Viige laebi RockProtect
diagnostika
Vt Abi
Recommend Check
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
KMC4 sisemine viga
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
Error No.
Page No. 178/228
Vahetage KMC4
Vahetage andur
Uuendage juhtmed ja pistikud
Vahetage KMC4
Vahetage andur
Uuendage juhtmed ja pistikud
Vahetage KMC4 (RockProtect)
Vahetage andur
Vahetage KMC4
Remedial measure
Status: 28.08.2014
7010 Seiskamisklapi Y35 vool
liiga suur - RockProtect
7010
Viga: Klapi maksimumvool on
uele normi
Viga: Klapi miinimumvool allpool
normi
7009 Seiskamisklapi Y35 vool
liiga madal - RockProtect
7009
Meaning
7008 Liikumissensori BXX tõrge - Viga: RockProtecti siirdeandur
RockProtect
Description
Kontrollige klapipistikut ja
kontakte
Kontrollige pooli
Vt Abi
Klapipistik defektne
Magnetklapi pool on defektne
KMC4 sisemine viga
Vt Abi
KMC4 sisemine viga
Kontrollige juhtmeid
Kontrollige pooli
Magnetklapi pool on defektne
Luehis juhtmetes klapi suunas
Kontrollige klapipistikut ja
kontakte
Klapipistik defektne
Vt Abi
KMC4 sisemine viga
(RockProtect)
Kontrollige juhtmeid
Mõõtke anduri pinget
Siirdeandur (B72) defektne
Katkine kaabel juhtmetes klapi
suunas
Viige laebi RockProtect
diagnostika
Recommend Check
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
7008
Error No.
Page No. 179/228
Vahetage KMC4
Vahetage pool
Vahetage klapipistik
Uuendage juhtmestikku
KMC4 sisemine viga
Vahetage pool
Vahetage klapipistik
Uuendage juhtmestikku
Vahetage KMC4 (RockProtect)
Vahetage andur
Remedial measure
7012 Elektroonika alapinge RockProtect
7013 Elektroonika uelepinge RockProtect
7012
7013
Status: 28.08.2014
7011 Klapipooli Y35 tõrge RockProtect
Description
Viga: KMC4 pinge liiga kõrge
Viga: KMC4 pinge liiga madal
Viga: RockProtecti klapp
Meaning
Kontrollige ergutuspinget,
kontrollige juhtmestikku
Vt Abi
Generaator defektne
KMC4 sisemine viga
Vahetage KMC4
Vahetage generaator
Vajaduse korral vahetage aku
laetuse kontrolltuli ja/või
uuendage juhtmestikku
Turn Page please!
Vahetage generaator
Testige generaatorit
Kontrollige aku laetuse
kontrolltuld, kontrollige
juhtmestikku
Aku laetuse kontrolltuli defektne
Laadige akut, vahetage aku
Generaator defektne
Kontrollige akuhapet, kontrollige
akupinget
Tuehjendage aku
Uuendage juhtmestikku
Mõõtke akude juures, kui mootor Vahetage generaator
toeoetab. Pinge ei tohi olla
suurem kui 14,8 V
Kontrollige juhtmeid
Luehis juhtmetes mõne 12 V
anduri suunas
Uuendage juhtmestikku
Vahetage KMC4 (RockProtect)
Remedial measure
Generaatori regulaator defektne
Kontrollige juhtmestikku
Vt Abi
KMC4 sisemine viga
(RockProtect)
Juhtmestik defektne
Viige laebi RockProtect
diagnostika
Recommend Check
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
7011
Error No.
Page No. 180/228
7015 Sensorite uelepinge RockProtect
7015
Status: 28.08.2014
7014 Sensorite alapinge RockProtect
Description
Viga: Andurite pinge liiga kõrge
Viga: Andurite pinge liiga vaeike
Meaning
Kontrollige ergutuspinget,
kontrollige juhtmestikku
Vt Abi
Generaator defektne
KMC4 sisemine viga
Vahetage KMC4
Vahetage generaator
Vajaduse korral vahetage aku
laetuse kontrolltuli ja/või
kontrollige juhtmestikku
Turn Page please!
Vahetage generaator
Testige generaatorit
Kontrollige aku laetuse
kontrolltuld, kontrollige
juhtmestikku
Aku laetuse kontrolltuli defektne
Laadige akut, vahetage aku
Generaator defektne
Kontrollige akuhapet, kontrollige
akupinget
Tuehjendage aku
Uuendage juhtmestikku
Mõõtke akude juures, kui mootor Vahetage generaator
toeoetab. Pinge ei tohi olla
suurem kui 14,8 V
Kontrollige juhtmeid
Juhtmed mõne 12 V anduri
suunas defektsed
Uuendage juhtmestikku
Vahetage KMC4
Vahetage aku
uemberluelitusrelee
Remedial measure
Generaatori regulaator defektne
Kontrollige juhtmestikku
Vt Abi
KMC4 sisemine viga
Juhtmestik defektne
Kontrollige luelitusplaani jaergi
relee funktsiooni
Recommend Check
Aku uemberluelitusrelee
defektne (500, 800 ja 1000)
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
7014
Error No.
Page No. 181/228
8001 Silokonservandi pumba
viga
Status: 28.08.2014
8001
Viga: Silokonservandi pump ei
ole korras
Kontrollige juhtmeid
Luehis/katkine kaabel
silokonservandi pumba
juhtmetes
Vt Abi
KMC2/3 sisemine viga
Viige laebi toeoe diagnostika
Kontrollige juhtmeid ja pistikuid
Juhtmed ei ole korras
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Mõõtke anduri toitepinget
Kontrollige paaki
Andur (B60) defektne
8000 Silokonservandi paak tuehi Viga: Silokonservandi paak tuehi Silokonservandi paak tuehi
Kontrollige kivi olemasolu
sissesoeoeteseadmes
Vt Abi
KMC4 sisemine viga.
Kivi sissesoeoeteseadmes
Kontrollige luelitusplaani jaergi
relee funktsiooni
Recommend Check
Aku uemberluelitusrelee
defektne (500, 800 ja 1000)
Possible Reason
8000
Viga: Kivi tuvastatud
sissesoeoeteseadmes
Meaning
7016 Tuvastati kivi!!
Description
Error descriptions BiG X 600-1100
7016
Error No.
Page No. 182/228
Turn Page please!
Uuendage juhtmestikku
Vahetage KMC2/3
Vajaduse korral uuendage
juhtmed ja/või pistikud
Vahetage andur (B60)
Taeitke paak
Eemaldage kivi
sissesoeoeteseadmest ja
seejaerel reverseerige
sissesoeoeteseade/etteandesead
e
Vahetage KMC4
Vahetage aku
uemberluelitusrelee
Remedial measure
9612 Alapinge 10V - AutoScan
9612
Status: 28.08.2014
9611 Uelepinge - AutoScan
Description
Viga: Toitepinge liiga madal
Viga: toitepinge liiga kõrge
Meaning
Vahetage KMC3
KMC3 sisemine viga
Kontrollige generaatori
funktsiooni
Kontrollige luelitusplaani jaergi
relee funktsiooni
Vt Abi
Generaator defektne
Aku uemberluelitusrelee
defektne (500, 800 ja 1000)
AutoScan sisemine viga
AutoScan anduris vale
tarkvaraversioon
Mõõtke akude juures, kui mootor Vahetage generaator
toeoetab. Pinge ei tohi olla
suurem kui 14,8 V
Generaatori regulaator defektne
Turn Page please!
Vahetage AutoScan
Vahetage aku
uemberluelitusrelee
Vahetage generaator
Viige laebi AutoScan diagnostika
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Vt Abi
Vahetage andur (B77)
Silokonservandi laebivooluanduri Mõõtke anduri toitepinget
andur (B77) defektne
Vahetage silokonservandi pump
Remedial measure
Uuendage juhtmestikku
Kontrollige silokonservandi
pumpa
Recommend Check
Luehis/katkine kaabel
Kontrollige juhtmeid
silokonservandi laebivooluanduri
juhtmetes (B77)
Silokonservandi pump defektne
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
9611
Error No.
Page No. 183/228
Status: 28.08.2014
Error No.
Page No. 184/228
Description
Meaning
Pange peale AutoScan-anduri SWversioon sõltuvalt olemasolevast
riistvaraversioonist (Mat-nr,).
Kontrollige AutoScan
tarkvaraversiooni masina
terminalis. Siin ei tohi olla peale
pandud tarkvaraversioon 150
200 162-02
Turn Page please!
Uuendage juhtmestikku
LED +22-LD11 ei põle
Kontrollige juhtmestikku
Kontrollige kaitset +22-F92
LED +22-LD63 ei põle
Keskelektrisuesteemi toitepinge
defektne
Juhtmestik defektne
Kontrollige kaitset +22-F63
Kontrollige kaitset +22-F58
AutoScan toitepinge liiga madal
Vahetage kaitse +22-F58
Viige laebi AutoScan diagnostika.
kuni Mat -nr 20 080 287 2 ==>
SW AutoScan = 150 200 162-03
peale panna. Uus kalibreerimine
ei ole MAT-nr-ga 20 080 287 2
vajalik.
kuni Mat-nr 20 080 287 1 ==>
SW AutoScan = 150 200 162-01.
(Kui AutoScan-andurile oli juba
peale pandud SW-versioon 150
200 162-02, MAT-nr-ga 20 080
287 1, siis on anduri
kalibreerimine haedavajalik.
Selleks tuleb andur saata
Kronele tagasi)
Remedial measure
Recommend Check
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
Description
Viga: Toitepinge liiga madal
Meaning
Kontrollige juhtmestikku
Kontrollige akuhapet, kontrollige
akupinget
Kontrollige aku laetuse
kontrolltuld, kontrollige
juhtmestikku
Tuehjendage aku
Aku laetuse kontrolltuli defektne
Turn Page please!
Vajaduse korral vahetage aku
laetuse kontrolltuli ja/või
uuendage juhtmestikku
Laadige akut, vahetage aku
Uuendage juhtmestikku
Kontrollige kaitset +22-F92
LED +22-LD11 ei põle
Juhtmestik defektne
Kontrollige kaitset +22-F63
LED +22-LD63 ei põle.
Keskelektrisuesteemi toitepinge
defektne
Vahetage kaitse +22-F58
Vahetage AutoScan
Kontrollige kaitset +22-F58
Vt Abi
AutoScan sisemine viga
Vahetage generaator
AutoScan toitepinge liiga madal
Kontrollige generaatori
funktsiooni
Generaator defektne
Vajaduse korral vahetage aku
laetuse kontrolltuli ja/või
uuendage juhtmestikku
Viige laebi AutoScan diagnostika
Kontrollige aku laetuse
kontrolltuld, kontrollige
juhtmestikku
Aku laetuse kontrolltuli defektne
Laadige akut, vahetage aku
Remedial measure
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Kontrollige akuhapet, kontrollige
akupinget
Recommend Check
Tuehjendage aku
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
9613 Alapinge 8V - AutoScan
Status: 28.08.2014
9613
Error No.
Page No. 185/228
9615 Tõrge LED 1 - AutoScan
9616 Tõrge LED2 - AutoScan
9617 Fotodioodi tõrge AutoScan
9618 Seesmine viga
(parameetriviga) - AutoScan
9615
9616
9617
9618
Status: 28.08.2014
9614 Klaas kriimustatud AutoScan
Description
Viga: AutoScan vale parameeter
Viga: Fotodioodi AutoScan
defektne
Viga: AutoScan LED2 defektne
Viga: AutoScan LED1 defektne
Viga: AutoScan klaas on
kriimustatud
Meaning
AutoScan parameeter vale
Kontrollige parameetreid
Vt Abi
Kontrollige LED funktsiooni
AutoScan LED 2 defektne
Fotodioodi AutoScan defektne
Viige laebi AutoScan diagnostika
Kontrollige LED funktsiooni
AutoScan LED1 defektne
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Viige laebi AutoScan diagnostika
Kontrollige, kas AutoScan on
kriimustatud
AutoScan klaas on kriimustatud
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Viige laebi AutoScan diagnostika
Vt Abi
AutoScan sisemine viga
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Kontrollige generaatori
funktsiooni
Recommend Check
Generaator defektne
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
9614
Error No.
Page No. 186/228
Korrigeerige parameetreid
Vahetage AutoScan
Vahetage AutoScan
Vahetage AutoScan
Vahetage AutoScan
Vahetage AutoScan
Vahetage generaator
Remedial measure
9907 CAN2 tõrge KMC2 ja Rock
Protect vahel
9907
Status: 28.08.2014
Description
Possible Reason
Vahetage KMC4 (RockProtect)
Vt Abi
KMC4 sisemine viga
(RockProtect)
Kontrollige kaitset +22-F92
LED +22-LD11 ei põle
Uuendage juhtmestikku
Kontrollige kaitset +22-F60
LED +22-LD60 ei põle
Luehis/katkine kaabel CAN2-Busi Kontrollige juhtmeid ja takisteid
juhtmetes
Kontrollige kaitset +22-F63
Kontrollige kaitset KMC4
(RockProtect)
LED KMC4 ei põle/ei vilgu
LED +22-LD63 ei põle
Kontrollige kaitset +22-F39
LED +22-LD6 ei põle
Keskelektrisuesteemi toitepinge
defektne
Kontrollige kaitset +22-F40
LED +22-LD4 ei põle
RockProtect toitepinge ei ole
korras
Programmeerige juhtseade
Remedial measure
Kontrollige menueues Tarkvaraversioonide info juhtseadmete tarkvaraversioone
Viige laebi RockProtect ja CAN
diagnostika
Recommend Check
Juhtseade programmeerimata
Viga: CAN-Bus kommunikatsioon Vaeljaselgitamine terminali
- RockProtect ja KMC2 vahel.
kaudu
Meaning
Error descriptions BiG X 600-1100
Error No.
Page No. 187/228
9911 CAN2 tõrge KMC2 ja
Autoscan vahel
9911
Status: 28.08.2014
9910 CAN2 kommunikatsiooni
tõrge KMC2 - NIR-sensori (A37)
vahel
Description
Kontrollige kaitset +22-F92
LED +22-LD11 ei põle
Turn Page please!
Kontrollige kaitset +22-F63
LED +22-LD63 ei põle
Keskelektrisuesteemi toitepinge
defektne
Programmeerige juhtseade
Vahetage kaitse +22-F58
Kontrollige menueues Tarkvaraversioonide info juhtseadmete tarkvaraversioone
Viige laebi CAN diagnostika.
Deaktiveerige ekraanil olev
seadistus
AutoScan toitepinge ei ole korras Kontrollige kaitset +22-F58
Juhtseade programmeerimata
Kontrollige, kas AutoScan on
olemas
Vt Abi
KMC2 või NIR-anduri sisemine
viga
Vahetage KMC2 või NIR-andur
Kontrollige kaitset +22-F63
LED +22-LD63 ei põle
Keskelektrisuesteemi toitepinge
defektne
Kontrollige/vahetage kaitse F41
konsooli releetruekkplaadil
Uuendage juhtmed ja pistikud
Kontrollige LED LD7 konsooli
releetruekkplaadil
NIR-anduri toitepinge vigane
Remedial measure
Luehis/katkine kaabel CAN2-Busi Kontrollige juhtmeid ja pistikuid
juhtmetes
Viige laebi CAN diagnostika.
Recommend Check
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Possible Reason
Viga: CAN-Bus kommunikatsioon AutoScan vaelja valitud, kuigi
- AutoScan ja terminali vahel
AutoScan ei ole olemas
Viga: Kommunikatsioon KMC2 ja
NIR-anduri vahel
Meaning
Error descriptions BiG X 600-1100
9910
Error No.
Page No. 188/228
9920 CAN1 tõrge terminali ja
Joysticki vahel
9920
Status: 28.08.2014
9912 CAN2 tõrge KMC2 ja Crop
Control vahel
Description
LED +22-LD4/LD5 relee
truekkplaadi konsoolil ei põle
Crop Control luelituspinge ei ole
korras
Juhtseade programmeerimata
Viga: CAN-Bus kommunikatsioon Vaeljaselgitamine terminali
Joysticki ja terminali vahel
kaudu
Crop Control sisemine viga
Kontrollige menueues Tarkvaraversioonide info juhtseadmete tarkvaraversioone
Viige laebi CAN diagnostika.
Vahetage vaelja Crop Control
arvesti
Luehis/katkine kaabel CAN2-Busi Kontrollige juhtmeid ja takisteid
juhtmetes
LED +22-LD5,1/LD6 relee
truekkplaadi konsoolil ei põle
Crop Control toitepinge ei ole
korras
Viige laebi CAN diagnostika.
Vt Abi
AutoScan sisemine viga
Turn Page please!
Programmeerige juhtseade
Uuendage juhtmestikku
Kontrollige kaitset +22-F40
Vahetage kaitse +22-F39
Vahetage AutoScan
Vajaduse korral uuendage
juhtmed ja/või lõpptakistid
Kontrollige juhtmeid ja
lõpptakisteid
CAN2 lõpptakistid defektsed
Remedial measure
Uuendage juhtmestikku
Recommend Check
Luehis/katkine kaabel CAN2-Busi Kontrollige juhtmeid
juhtmetes
Possible Reason
Viga: CAN-Bus kommunikatsioon Vaeljaselgitamine terminali
- Crop Control ja KMC2 vahel.
kaudu
Meaning
Error descriptions BiG X 600-1100
9912
Error No.
Page No. 189/228
Description
Kontrollige kaitset +22-F63
Kontrollige kaitset +22-F92
LED +22-LD63 ei põle
LED +22-LD11 ei põle
Keskelektrisuesteemi toitepinge
defektne
Vt Abi
Joysticki sisemine viga
Juhtkonsooli toitepinge ei ole
korras
Vahetage kaitse +22-F48.1
Kontrollige kaitset +22-F48.1
Turn Page please!
Vahetage kaitse +22-F47
Programmeerige juhtseade
Kontrollige kaitset +22-F47
Kontrollige menueues Tarkvaraversioonide info juhtseadmete tarkvaraversioone
Viige laebi CAN diagnostika.
Vajaduse korral uuendage
juhtmed ja/või lõpptakistid
Kontrollige juhtmeid ja
lõpptakisteid
CAN1 lõpptakistid defektsed
Vahetage Joystick
Uuendage juhtmestikku
Luehis/katkine kaabel CAN1-Busi Kontrollige juhtmeid
juhtmetes
Kontrollige kaitset +22-F65
Vahetage kaitse +22-F57
Remedial measure
Kontrollige kaitset +22-F57
Recommend Check
Joystick toitepinge ei ole korras
Possible Reason
Viga: CAN-Bus kommunikatsioon Vaeljaselgitamine terminali
- juhtimispuldi konsooli ja
kaudu
terminali vahel
Juhtseade programmeerimata
Meaning
Error descriptions BiG X 600-1100
9921 CAN1 tõrge terminali ja
Juhtimispuldi konsooli vahel
Status: 28.08.2014
9921
Error No.
Page No. 190/228
Description
Kontrollige kaitset +22-F63
Kontrollige kaitset +22-F60
LED +22-LD63 ei põle
LED +22-LD60 ei põle
Keskelektrisuesteemi toitepinge
defektne
Turn Page please!
Vahetage kaitse +22-F56
Kontrollige kaitset +22-F56
Kaesijuhtimise toitepinge ei ole
korras
Programmeerige juhtseade
Kontrollige menueues Tarkvaraversioonide info juhtseadmete tarkvaraversioone
Juhtseade programmeerimata
Viige laebi CAN diagnostika.
Vt Abi
Juhtkonsooli sisemine viga
Vahetage juhtkonsool
Vajaduse korral vahetage
juhtmestik ja/või lõpptakistid
Kontrollige juhtmeid ja
lõpptakisteid
Kontrollige kaitset +22-F92
LED +22-LD11 ei põle
CAN1 lõpptakistid defektsed
Kontrollige kaitset +22-F64
LED +22-LD64 ei põle
Uuendage juhtmestikku
Kontrollige kaitset +22-F62
Remedial measure
LED +22-LD62 ei põle
Recommend Check
Luehis/katkine kaabel CAN1-Busi Kontrollige juhtmeid
juhtmetes
Keskelektrisuesteemi toitepinge
defektne
Possible Reason
Viga: CAN-Bus kommunikatsioon Vaeljaselgitamine terminali
- kaesijuhtimise ja KMC2 vahel
kaudu
Meaning
Error descriptions BiG X 600-1100
9922 CAN2 tõrge KMC2 ja
kaesitsijuhtimise vahel
Status: 28.08.2014
9922
Error No.
Page No. 191/228
9924 CAN2 tõrge KMC2 ja
metalliotsija vahel
9924
Status: 28.08.2014
9923 CAN3 tõrge terminali ja
elektroonilise niiduplaadi
regulaatori vahel
Description
LED +22-LD11 ei põle
Recommend Check
Viga: CAN-Bus kommunikatsioon Vaeljaselgitamine terminali
- metallidetektori ja terminali
kaudu
vahel
Juhtseade programmeerimata
Viige laebi CAN diagnostika.
Vt Abi
ENR sisemine viga
Turn Page please!
Vahetage ENR (elektrooniline
niiduplaadi reguleerija)
Vajaduse korral uuendage
juhtmed ja/või lõpptakistid
Kontrollige juhtmeid ja
lõpptakisteid
CAN3 lõpptakistid defektsed
LED +22-LD11 ei põle
Uuendage juhtmestikku
Kontrollige kaitset +22-F92
LED +22-LD63 ei põle
Keskelektrisuesteemi toitepinge
defektne
Luehis/katkine kaabel CAN3-Busi Kontrollige juhtmeid
juhtmetes
Kontrollige kaitset +22-F63
LED +22-LD52 ei põle
Kontrollige kaitset +22-F52
Uuendage juhtmestikku
Kontrollige kaitset +22-F92
Remedial measure
ENR (el niidupl reg) toitepinge ei
ole korras
Viige laebi CAN diagnostika.
Luehis/katkine kaabel CAN2-Busi Kontrollige juhtmeid ja takisteid
juhtmetes
Possible Reason
Viga: CAN-Bus kommunikatsioon Vaeljaselgitamine terminali
- ENR ja terminali vahel
kaudu
Meaning
Error descriptions BiG X 600-1100
9923
Error No.
Page No. 192/228
Description
Vt Abi
Metallidetektori sisemine viga
Keskelektrisuesteemi toitepinge
defektne
DIOM toitepinge ei ole korras
Turn Page please!
Kontrollige kaitset +22-F63
Kontrollige kaitset +22-F73
LED +22-LD27 ei põle
LED +22-LD63 ei põle
Kontrollige kaitset +22-F59
LED +22-LD59 ei põle
Viige laebi CAN diagnostika.
Vajaduse korral uuendage
juhtmed ja/või lõpptakistid
Kontrollige juhtmeid ja
lõpptakisteid
CAN2 lõpptakistid defektsed
Vahetage metallidetektor
Uuendage juhtmestikku
Kontrollige kaitset +22-F92
LED +22-LD11 ei põle
Luehis/katkine kaabel CAN2-Busi Kontrollige juhtmeid
juhtmetes
Kontrollige kaitset +22-F63
LED +22-LD63 ei põle
Keskelektrisuesteemi toitepinge
defektne
Vahetage kaitse +22-F55
Programmeerige juhtseade
Remedial measure
Kontrollige kaitset +22-F55
Kontrollige menueues Tarkvaraversioonide info juhtseadmete tarkvaraversioone
Recommend Check
Metallidetektori toitepinge ei ole
korras
Possible Reason
Viga: CAN-Bus kommunikatsioon Vaeljaselgitamine terminali
- DIOM ja terminali vahel
kaudu
Meaning
Error descriptions BiG X 600-1100
9925 CAN1 tõrge terminali ja
DIOMi vahel
Status: 28.08.2014
9925
Error No.
Page No. 193/228
Description
Vt Abi
DIOM sisemine viga
Kontrollige kaitset +22-F64
LED +22-LD63 ei põle
LED +22-LD64 ei põle
Keskelektrisuesteemi toitepinge
defektne
Turn Page please!
Kontrollige kaitset +22-F63
Viige laebi CAN diagnostika.
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
In der Fehlerliste vom
Siehe Fehler 5019 in der
Dieselmotor kontrollieren, ob die Fehlerliste vom Dieselmotor
Fehlermeldung 5019 auch
Parallel anliegt. Liegt die
Fehlermeldung 5019 parallel an,
liegt die Stoerung an der MFR,
EDC Master oder in der CANVerbindung zwischen MFR und
EDC Master
Vahetage DIOM
Vajaduse korral uuendage
juhtmed ja/või lõpptakistid
Kontrollige juhtmeid ja
lõpptakisteid
CAN1 lõpptakistid defektsed
Kontrollige kaitset +22-F92
LED +22-LD11 ei põle
Uuendage juhtmestikku
Kontrollige kaitset +22-F60
Remedial measure
LED +22-LD60 ei põle
Recommend Check
Luehis/katkine kaabel CAN1-Busi Kontrollige juhtmeid
juhtmetes
Possible Reason
Viga: CAN-Bus kommunikatsioon Nur bei Maschinen mit MAN- ADM1 ja terminali vahel
Motor: Die Kommunikation
zwischen MFR und EDC - Master
ist fehlerhaft
Meaning
Error descriptions BiG X 600-1100
9926 CAN3 tõrge terminali ADM1/MFR vahel
Status: 28.08.2014
9926
Error No.
Page No. 194/228
Description
Meaning
Kontrollige kaitset +22-F70
Kontrollige kaitset +22-F68
LED +22-LD17 ei põle
ADM1 toitepinge ei ole korras
Kontrollige ekraanil olevat
masinatueuepi
CAN3 lõpptakistid defektsed
Turn Page please!
Uuendage juhtmestikku
Valige õige masinatueuep
Kontrollige kaitset +22-F69
LED +22-LD16 ei põle
Luehis/katkine kaabel CAN3-Busi Kontrollige juhtmeid
juhtmetes
Vale masinatueuep valitud
Vahetage kaitse +22-F66
Kontrollige kaitset +22-F66
Viige laebi CAN diagnostika.
Vahetage kaitse +22-F68
Vt Abi
ADM1 sisemine viga
Vahetage ADM1
Vajaduse korral uuendage
juhtmed ja/või lõpptakistid
Mõõtke takisteid
CAN3 lõpptakistid defektsed
Kontrollige kaitset +22-F92
Remedial measure
Uuendage juhtmestikku
LED +22-LD11 ei põle
Recommend Check
Luehis/katkine kaabel CAN3-Busi Kontrollige juhtmeid
juhtmetes
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
9927 CAN3 tõrge terminali - ADM Viga: CAN-Bus kommunikatsioon Vaeljaselgitamine terminali
mootori 2 vahel
- ADM2 ja terminali vahel (800 ja kaudu
1000)
ADM2 toitepinge ei ole korras
Status: 28.08.2014
9927
Error No.
Page No. 195/228
Description
Viga: SmartDrive riistvara
taaskaeivitus
Meaning
LED +22-LD102 ei põle
LED +22-LD116 ei vilgu
Vt Abi
KMC3 veouelekande
ohutusvaeljund ei ole korras.
SmartDrive Life-Signal ei ole
korras
SmartDrive sisemine viga
Vahetage SmartDrive
Kontrollige SmartDrive
toitepinget
Kontrollige KMC3
ohutusvaeljundit
(vaeljaluelitatud mootori korral
on vaeljund alati aktiivne);
kontrollige juhtmeid
Vajaduse korral uuendage
juhtmed ja/või pistikud
Kontrollige kaitset +22-F92
LED +22-LD11 ei põle
Kontrollige juhtmeid ja pistikuid
Kontrollige kaitset +22-F60
LED +22-LD60 ei põle
Juhtmed ei ole korras.
Kontrollige kaitset +22-F63
LED +22-LD63 ei põle
Keskelektrisuesteemi toitepinge
defektne
Kontrollige kaitset +22-F77
Vahetage ADM2
Vajaduse korral uuendage
juhtmed ja/või lõpptakistid
Remedial measure
LED +22-LD31 ei põle
Vt Abi
Kontrollige juhtmeid ja
lõpptakisteid
Recommend Check
SmartDrive toitepinge ei ole
korras
ADM2 sisemine viga
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
9942 Riistvara taaskaeivitus
SmartDrive/DRC
Status: 28.08.2014
9942
Error No.
Page No. 196/228
9946 Riistvara taaskaeivitus
Autopiloot
9946
Status: 28.08.2014
9945 Riistvara taaskaeivitus
KMC2
Description
Viga: Autopiloodi riistvara
taaskaeivitus
Viga: KMC2 riistvara
taaskaeivitus
Meaning
Vt Abi
Autopiloodi sisemine viga
Vahetage autopiloot
Vajaduse korral uuendage
juhtmed ja/või pistikud
Kontrollige kaitset +22-F92
LED +22-LD11 ei põle
Kontrollige juhtmeid ja pistikuid
Kontrollige kaitset +22-F63
LED +22-LD63 ei põle
Kontrollige kaitset +22-F76
LED +22-LD30 ei põle
Juhtmed ei ole korras
Keskelektrisuesteemi toitepinge
defektne
Kontrollige kaitset +22-F50
Vahetage KMC2
Vajaduse korral uuendage
juhtmed ja/või pistikud
LED +22-LD50 ei põle
Vt Abi
KMC2 sisemine viga
Autopiloodi toitepinge ei ole
korras
Kontrollige juhtmeid ja pistikuid
Kontrollige kaitset +22-F92
LED +22-LD11 ei põle
Juhtmed ei ole korras
Kontrollige kaitset 22-F60
LED +22-LD60 ei põle
Keskelektrisuesteemi toitepinge
defektne
Kontrollige kaitset +22-F61
Remedial measure
LED +22-LD61 ei põle
Recommend Check
KMC2 toitepinge ei ole korras
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
9945
Error No.
Page No. 197/228
Status: 28.08.2014
9951 Riistvara taaskaeivitus
AutoScan
9951
Viga: Riistvara taaskaeivitus
AutoScan
9950 Riistvara taaskaeivitus NIR- Viga: Vooluvarustus katkenud,
sensor (A37)
riistvara taaskaeivitus
9950
Viga: RockProtect riistvara
taaskaeivitus
Meaning
9947 Riistvara taaskaeivitus
RockProtect
Description
Kontrollige juhtmeid ja pistikuid
Vt Abi
Juhtmed ei ole korras
NIR-anduri sisemine viga
AutoScan toitepinge ei ole korras Kontrollige kaitset +22-F58
Kontrollige LED LD7 konsooli
releetruekkplaadil
NIR-anduri toitepinge vigane
Vt Abi
KMC4 sisemine viga
(RockProtect)
Kontrollige kaitset +22-F92
LED +22-LD11 ei põle
Turn Page please!
Vahetage kaitse +22-F58
Vahetage NIR-andur
Uuendage juhtmed ja pistikud
Kontrollige/vahetage kaitse F41
konsooli releetruekkplaadil
Vahetage KMC4 (RockProtect)
Vajaduse korral uuendage
juhtmed ja/või pistikud
Kontrollige kaitset +22-F60
LED +22-LD60 ei põle
Kontrollige juhtmeid ja pistikuid
Kontrollige kaitset +22-F63
Kontrollige kaitset +22-F39
LED +22-LD6 ei põle
LED +22-LD63 ei põle
Kontrollige kaitset +22-F40
Remedial measure
LED +22-LD4 ei põle
Recommend Check
Juhtmed ei ole korras
Keskelektrisuesteemi toitepinge
defektne
RockProtect toitepinge ei ole
korras
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
9947
Error No.
Page No. 198/228
9953 Riistvara taaskaeivitus
KMC3
9953
Status: 28.08.2014
9952 Riistvara taaskaeivitus
CropControl
Description
Viga: Riistvara taaskaeivitus
KMC3
Viga: Vooluvarustus katkenud,
riistvara taaskaeivitus
Meaning
Kontrollige juhtmeid ja pistikuid
Vt Abi
KMC3 sisemine viga
Vahetage KMC3
Vajaduse korral uuendage
juhtmed ja/või pistikud
Kontrollige kaitset +22-F92
LED +22-LD11 ei põle
Juhtmed ei ole korras
Kontrollige kaitset +22-F62
LED +22-LD62 ei põle
Keskelektrisuesteemi toitepinge
defektne
Kontrollige kaitset +22-F44
LED +22-LD44 ei põle
Vahetage vaelja Crop Control
arvesti
Crop Control sisemine viga
Vahetage kaitse +22-F39
Vahetage AutoScan
KMC3 toitepinge ei ole korras
LED +22-LD5,1/LD6 relee
truekkplaadi konsoolil ei põle
Crop Control toitepinge ei ole
korras
Vt Abi
AutoScan sisemine viga
Vajaduse korral uuendage
juhtmed ja/või pistikud
Kontrollige kaitset +22-F92
LED +22-LD11 ei põle
Kontrollige juhtmeid ja pistikuid
Kontrollige kaitset +22-F63
Remedial measure
LED +22-LD63 ei põle
Recommend Check
Juhtmed ei ole korras
Keskelektrisuesteemi toitepinge
defektne
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
9952
Error No.
Page No. 199/228
9961 Riistvara taaskaeivitus
juhtimispuldi konsool
9961
Status: 28.08.2014
9960 Riistvara taaskaeivitus
Joystick
Description
Viga: Juhtimispuldi konsooli
riistvara taaskaeivitus
Viga: Riistvara taaskaeivitus
Joystick
Meaning
Kontrollige kaitset +22-F64
Kontrollige kaitset +22-F92
LED +22-LD64 ei põle
LED +22-LD11 ei põle
Juhtmed ei ole korras
Kontrollige kaitset +22-F62
LED +22-LD62 ei põle
Keskelektrisuesteemi toitepinge
defektne
Turn Page please!
Kontrollige kaitset +22-F48.1
Vahetage kaitse +22-F47
Vahetage Joystick
Kontrollige kaitset +22-F47
Vt Abi
Joysticki sisemine viga
Vajaduse korral uuendage
juhtmed ja/või pistikud
Juhtimispuldi konsooli toitepinge
ei ole korras
Kontrollige juhtmeid ja pistikuid
Kontrollige kaitset +22-F92
LED +22-LD11 ei põle
Juhtmed ei ole korras
Kontrollige kaitset +22-F63
LED +22-LD63 ei põle
Keskelektrisuesteemi toitepinge
defektne
Kontrollige kaitset +22-F65
Vahetage kaitse +22-F57
Remedial measure
Kontrollige kaitset +22-F57
Recommend Check
Joystick toitepinge ei ole korras
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
9960
Error No.
Page No. 200/228
9963 Riistvara taaskaeivitus
elektrooniline niiduplaadi
regulaator
9963
Status: 28.08.2014
9962 Riistvara taaskaeivitus
kaesitsijuhtimine
Description
Viga: Riistvara taaskaeivitus
elektrooniline niiduplaadi
regulaator
Viga: Riistvara taaskaeivitus
kaesitsijuhtimine
Meaning
Kontrollige kaitset +22-F92
LED +22-LD11 ei põle
Turn Page please!
Kontrollige kaitset +22-F63
LED +22-LD63 ei põle
Keskelektrisuesteemi toitepinge
defektne
Kontrollige kaitset +22-F52
LED +22-LD52 ei põle
Vahetage kaesijuhtimine
ENR (el niidupl reg) toitepinge ei
ole korras
Vt Abi
Kaesijuhtimise sisemine viga
Vajaduse korral uuendage
juhtmed ja/või pistikud
Kontrollige kaitset +22-F92
LED +22-LD11 ei põle
Kontrollige juhtmeid ja pistikuid
Kontrollige kaitset +22-F63
Kontrollige kaitset +4-F33
LED +4-LD33 ei põle
LED +22-LD63 ei põle
Vahetage kaitse +22-F56
Vahetage juhtkonsool
Vajaduse korral uuendage
juhtmed ja/või pistikud
Remedial measure
Kontrollige kaitset +22-F56
Vt Abi
Kontrollige juhtmeid ja pistikuid
Recommend Check
Juhtmed ei ole korras
Keskelektrisuesteemi toitepinge
defektne
Kaesijuhtimise toitepinge ei ole
korras
Juhtkonsooli sisemine viga
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
9962
Error No.
Page No. 201/228
9965 Riistvara taaskaeivitus
DIOM
9965
Status: 28.08.2014
9964 Riistvara taaskaeivitus
metalliotsija
Description
Viga: DIOM riistvara
taaskaeivitus
Viga: Metallidetektor riistvara
taaskaeivitus
Meaning
Keskelektrisuesteemi toitepinge
defektne
Turn Page please!
Kontrollige kaitset +22-F63
LED +22-LD63 ei põle
LED +22-LD11 ei põle
Kontrollige kaitset +22-F60
LED +22-LD60 ei põle
Kontrollige kaitset +22-F73
Vahetage metallidetektor
LED +22-LD27 ei põle
Vt Abi
Metallidetektori sisemine viga
Vajaduse korral uuendage
juhtmed ja/või pistikud
Kontrollige kaitset +22-F59
Kontrollige juhtmeid ja pistikuid
Juhtmed ei ole korras
Kontrollige kaitset +22-F63
Kontrollige kaitset +22-F55
Vahetage ENR (elektrooniline
niiduplaadi reguleerija)
Vajaduse korral uuendage
juhtmed ja/või pistikud
Remedial measure
LED +22-LD59 ei põle
LED +22-LD63 ei põle
Keskelektrisuesteemi toitepinge
defektne
DIOM toitepinge ei ole korras
LED +16-LD1 ei põle
Vt Abi
ENR sisemine viga
Metallidetektori toitepinge ei ole
korras
Kontrollige juhtmeid ja pistikuid
Recommend Check
Juhtmed ei ole korras
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
9964
Error No.
Page No. 202/228
9967 Riistvara taaskaeivitus
ADM mootor 2
9967
Status: 28.08.2014
9966 Riistvara taaskaeivitus
ADM1 / MFR
Description
Viga: ADM2 riistvara
taaskaeivitus (800 ja 1000)
Viga: ADM1 riistvara
taaskaeivitus
Meaning
ADM2 toitepinge ei ole korras
Kontrollige kaitset +22-F66
Vt Abi
ADM1 sisemine viga
Kontrollige kaitset +22-F92
LED +22-LD11 ei põle
Turn Page please!
Vahetage kaitse +22-F66
Vahetage ADM1
Vajaduse korral uuendage
juhtmed ja/või pistikud
Kontrollige kaitset +22-F64
LED +22-LD64 ei põle
Kontrollige juhtmeid ja pistikuid
Kontrollige kaitset +22-F63
LED +22-LD63 ei põle
Kontrollige kaitset +22-F70
LED +22-LD17 ei põle
Juhtmed ei ole korras
Keskelektrisuesteemi toitepinge
defektne
Vahetage kaitse +22-F68
Vahetage DIOM
Vajaduse korral uuendage
juhtmed ja/või pistikud
Kontrollige kaitset +22-F92
Remedial measure
Kontrollige kaitset +22-F68
Vt Abi
DIOM sisemine viga
ADM1 toitepinge ei ole korras
Kontrollige juhtmeid ja pistikuid
Recommend Check
Juhtmed ei ole korras
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
9966
Error No.
Page No. 203/228
9985 CAN1 kommunikatsioon
KMC2 taastatud
9986 CAN1 kommunikatsioon
Autopiloodiga taastatud
9985
9986
Status: 28.08.2014
9982 CAN1 kommunikatsioon
SmartDrive/DRC taastatud
Description
Viga: CAN-kommunikatsiooni
katkestus autopiloodiga
Viga: CAN-kommunikatsiooni
katkestus KMC2-ga
Viga: CAN-kommunikatsiooni
katkestus SmartDrive-ga
Meaning
Vt Abi
SmartDrive sisemine viga
Vt Abi
KMC2 sisemine viga
Luehis/katkine kaabel CAN1-Busi Kontrollige juhtmeid
juhtmetes
Vajaduse korral uuendage
juhtmed ja/või lõpptakistid
Kontrollige juhtmeid ja
lõpptakisteid
CAN1 lõpptakistid defektsed
Turn Page please!
Uuendage juhtmestikku
Vahetage KMC2
Uuendage juhtmestikku
Luehis/katkine kaabel CAN1-Busi Kontrollige juhtmeid
juhtmetes
Vahetage SmartDrive
Vajaduse korral uuendage
juhtmed ja/või lõpptakistid
Kontrollige juhtmeid ja
lõpptakisteid
CAN1 lõpptakistid defektsed
Vahetage ADM2
Uuendage juhtmestikku
Vt Abi
ADM2 sisemine viga
Vajaduse korral uuendage
juhtmed ja/või pistikud
Kontrollige kaitset +22-F69
Remedial measure
Luehis/katkine kaabel CAN1-Busi Kontrollige juhtmeid
juhtmetes
Kontrollige juhtmeid ja pistikuid
LED +22-LD16 ei põle
Recommend Check
Juhtmed ei ole korras
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
9982
Error No.
Page No. 204/228
9991 CAN komm. AutoScansensoriga (A40) taastatud
9992 CAN kommunikatsioon
CropControlga taastatud
9991
9992
Status: 28.08.2014
9987 CAN kommunikatsioon
RockProtectiga taastatud
Description
Vt Abi
RockProtect sisemine viga
Vt Abi
AutoScan sisemine viga
Kontrollige veateate 9912
esinemist
Vajaduse korral uuendage
juhtmed ja/või lõpptakistid
Kontrollige juhtmeid ja
lõpptakisteid
CAN2 lõpptakistid defektsed
Vt veateadet 9912
Vahetage AutoScan
Uuendage juhtmestikku
Luehis/katkine kaabel CAN2-Busi Kontrollige juhtmeid
juhtmetes
Vahetage RockProtect
Uuendage juhtmestik ja/või
lõpptakistid
Kontrollige juhtmeid ja
lõpptakisteid
CAN2 lõpptakistid defektsed
Vahetage autopiloot
Uuendage juhtmestikku
Vt Abi
Autopiloodi sisemine viga
Vajaduse korral uuendage
juhtmed ja/või lõpptakistid
Remedial measure
Luehis/katkine kaabel CAN2-Busi Kontrollige juhtmeid
juhtmetes
Kontrollige juhtmeid ja
lõpptakisteid
Recommend Check
CAN1 lõpptakistid defektsed
Possible Reason
Eelnevalt tuvastatud haeiritud
KMC2 kommunikatsioon
kommunikatsioon mõlema
CropControliga oli eelnevalt
juhtseadme KMC2 ja CropControl katkenud.
vahel on jaelle taastatud.
Viga: CAN-kommunikatsiooni
katkestus AutoScan-iga
Viga: CAN-kommunikatsiooni
katkestus RockProtect-ga
Meaning
Error descriptions BiG X 600-1100
9987
Error No.
Page No. 205/228
Status: 28.08.2014
10001 12V alapinge - NIR-sensor Viga: 12 V varustuspinge on liiga Vaeljaselgitamine terminali
madal
kaudu
10001
Tuehjendage aku
Vt Abi
NIR-anduri sisemine viga
\"Kontrollige akupinget/
Kontrollige akuhapet\"
Viige laebi niiskusemõõtmise
diagnostika
Kontrollige generaatorit
Generaator defektne
Turn Page please!
Laadige akut, vahetage aku
Võtke sealt pingevaeaertused
Vahetage NIR-andur
Vahetage generaator
Mõõtke akude juures, kui mootor Vahetage generaator
toeoetab. Pinge ei tohi olla
suurem kui 14,8 V
Generaatori regulaator defektne
Kontrollige/vahetage kaitse F41
konsooli releetruekkplaadil
Võtke sealt pingevaeaertused
Kontrollige LED LD7 konsooli
releetruekkplaadil
Viige laebi niiskusemõõtmise
diagnostika
NIR-anduri toitepinge vigane
Viga: 12 V varustuspinge on liiga Vaeljaselgitamine terminali
kõrge.
kaudu
10000 12V uelepinge - NIRsensor
Vt Abi
KMC3 sisemine viga
Vahetage KMC3
Vajaduse korral uuendage
juhtmed ja/või lõpptakistid
Kontrollige juhtmeid ja
lõpptakisteid
CAN1 lõpptakistid defektsed
Remedial measure
Uuendage juhtmestikku
Recommend Check
Luehis/katkine kaabel CAN1-Busi Kontrollige juhtmeid
juhtmetes
Possible Reason
10000
Viga: CAN-kommunikatsiooni
katkestus KMC3-ga
Meaning
9993 CAN1 kommunikatsioon
KMC3ga taastatud
Description
Error descriptions BiG X 600-1100
9993
Error No.
Page No. 206/228
10005 seesmine viga NIR-sensor Viga: NIR-anduri sisemine viga,
NIR-anduri sisemine viga
vea kõrvaldamine ei ole võimalik
10006 seesmine viga NIR-sensor Viga: NIR-anduri sisemine viga,
NIR-anduri sisemine viga
vea kõrvaldamine ei ole võimalik
10005
10006
Status: 28.08.2014
10004 seesmine viga NIR-sensor Viga: NIR-anduri sisemine viga,
NIR-anduri sisemine viga
vea kõrvaldamine ei ole võimalik
Vt Abi
NIR-anduri sisemine viga
10004
Kontrollige generaatorit
Generaator defektne
10003 seesmine viga NIR-sensor Viga: NIR-anduri sisemine viga,
NIR-anduri sisemine viga
vea kõrvaldamine ei ole võimalik
Kontrollige LED LD4 konsooli
releetruekkplaadil
Lisaektrisuesteemi toitepinge ei
ole korras
Vt Abi
Vt Abi
Vt Abi
Vt Abi
Vt Abi
Kontrollige LED LD7 konsooli
releetruekkplaadil
Recommend Check
NIR-anduri toitepinge vigane
Possible Reason
10003
Meaning
10002 seesmine viga NIR-sensor Viga: NIR-anduri sisemine viga,
NIR-anduri sisemine viga
vea kõrvaldamine ei ole võimalik
Description
Error descriptions BiG X 600-1100
10002
Error No.
Page No. 207/228
Vahetage NIR-andur
Vahetage NIR-andur
Vahetage NIR-andur
Vahetage NIR-andur
Vahetage NIR-andur
Vahetage NIR-andur
Vahetage generaator
Kontrollige/vahetage kaitse F40
konsooli releetruekkplaadil
Kontrollige/vahetage kaitse F41
konsooli releetruekkplaadil
Remedial measure
Status: 28.08.2014
15000 CAN1 kommunikatsioon
Joystickiga taastatud
Viga: CAN-kommunikatsiooni
katkestus Joystickiga
10107 Kalibreerimise tõrge - NIR- Viga: Automaatne kalibreerimine Vaeljaselgitamine terminali
sensor
ebaõnnestus
kaudu
10107
15000
10103 seesmine viga NIR-sensor Viga: NIR-anduri sisemine viga,
NIR-anduri sisemine viga
vea kõrvaldamine ei ole võimalik
10103
Vt Abi
Joysticki sisemine viga
Vahetage Joystick
Vajaduse korral uuendage
juhtmed ja/või lõpptakistid
Kontrollige juhtmeid ja
lõpptakisteid
CAN1 lõpptakistid defektsed
Vahetage NIR-andur
Viige laebi Masina taaskaeivitus
Vahetage NIR-andur
Vahetage NIR-andur
Uuendage juhtmestikku
Vt Abi
Viige laebi niiskusemõõtmise
diagnostika
Vt Abi
Vt Abi
Vahetage NIR-andur
Vahetage NIR-andur
Kontrollige
temperatuurinaeidikut
Remedial measure
Luehis/katkine kaabel CAN1-Busi Kontrollige juhtmeid
juhtmetes
NIR-anduri sisemine viga
10102 seesmine viga NIR-sensor Viga: NIR-anduri sisemine viga,
NIR-anduri sisemine viga
vea kõrvaldamine ei ole võimalik
10102
Vt Abi
Vt Abi
NIR-anduri sisemine viga
10101 seesmine viga NIR-sensor Viga: NIR-anduri sisemine viga,
NIR-anduri sisemine viga
vea kõrvaldamine ei ole võimalik
Viige laebi niiskusemõõtmise
diagnostika
Recommend Check
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Possible Reason
10101
Viga: NIR-anduri
temperatuurielement vigane
Meaning
10100 Temperatuurielemendi
tõrge - NIR-sensor
Description
Error descriptions BiG X 600-1100
10100
Error No.
Page No. 208/228
15002 CAN kommunikatsioon
kaesitsijuhtimisega taastatud
15003 CAN kommunikatsioon
elektroonilise niiduplaadi
regulaatoriga taastatud
15002
15003
Status: 28.08.2014
15002 CAN1 kommunikatsioon
juhtimispuldi konsooliga
taastatud
Description
Viga: CAN-kommunikatsiooni
katkestus ENR-ga
Viga CAN-kommunikatsiooni
katkestus kaesijuhtimisega
Viga: CAN-kommunikatsiooni
katkestus juhtimispuldi
konsooliga
Meaning
Recommend Check
Vt Abi
Kaesijuhtimise sisemine viga
Vajaduse korral uuendage
juhtmed ja/või lõpptakistid
Kontrollige juhtmeid ja
lõpptakisteid
Vt Abi
CAN3 lõpptakistid defektsed
ENR sisemine viga
Vahetage ENR (elektrooniline
niiduplaadi reguleerija)
Uuendage juhtmestikku
Luehis/katkine kaabel CAN3-Busi Kontrollige juhtmeid
juhtmetes
Vahetage kaesijuhtimine
Vajaduse korral uuendage
juhtmed ja/või lõpptakistid
Kontrollige juhtmeid ja
lõpptakisteid
CAN2 lõpptakistid defektsed
Vahetage juhtkonsool
Uuendage juhtmestikku
Vt Abi
Juhtkonsooli sisemine viga
Uuendage juhtmestikku
Remedial measure
Luehis/katkine kaabel CAN2-Busi Kontrollige juhtmeid
juhtmetes
Kontrollige juhtmeid ja
lõpptakisteid
CAN1 lõpptakistid defektsed
Luehis/katkine kaabel CAN1-Busi Kontrollige juhtmeid
juhtmetes
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
15001
Error No.
Page No. 209/228
15005 CAN1 kommunikatsioon
DIOMga taastatud
15006 CAN kommunikatsioon
ADM/MFRga taastatud
15007 CAN kommunikatsioon
ADM mootoriga 2 taastatud
15005
15006
15007
Status: 28.08.2014
15004 CAN kommunikatsioon
metalliotsijaga taastatud
Description
Vt Abi
Metallidetektori sisemine viga
Vajaduse korral uuendage
juhtmed ja/või lõpptakistid
Kontrollige juhtmeid ja
lõpptakisteid
Vt Abi
CAN1 lõpptakistid defektsed
DIOM sisemine viga
Vajaduse korral uuendage
juhtmed ja/või lõpptakistid
Kontrollige juhtmeid ja
lõpptakisteid
Vt Abi
CAN3 lõpptakistid defektsed
ADM1 sisemine viga
Turn Page please!
Uuendage juhtmestikku
Vahetage ADM1
Uuendage juhtmestikku
Luehis/katkine kaabel CAN3-Busi Kontrollige juhtmeid
juhtmetes
Vahetage DIOM
Uuendage juhtmestikku
Luehis/katkine kaabel CAN1-Busi Kontrollige juhtmeid
juhtmetes
Vahetage metallidetektor
Vajaduse korral uuendage
juhtmed ja/või lõpptakistid
Kontrollige juhtmeid ja
lõpptakisteid
CAN2 lõpptakistid defektsed
Remedial measure
Uuendage juhtmestikku
Recommend Check
Luehis/katkine kaabel CAN2-Busi Kontrollige juhtmeid
juhtmetes
Possible Reason
Viga: CAN-kommunikatsiooni
Luehis/katkine kaabel CAN3-Busi Kontrollige juhtmeid
katkestus ADM2-ga (800 ja 1000) juhtmetes
Viga: CAN-kommunikatsiooni
katkestus ADM1-ga
Viga: CAN-kommunikatsiooni
katkestus DIOMiga
Viga: CAN-kommunikatsiooni
katkestus metallidetektoriga
Meaning
Error descriptions BiG X 600-1100
15004
Error No.
Page No. 210/228
Description
Vt Abi
ADM2 sisemine viga
Vt Abi
DIOM sisemine viga
Vahetage DIOM
Vajaduse korral uuendage
juhtmed ja/või lõpptakistid
Kontrollige juhtmeid ja
lõpptakisteid
Kontrollige kaitset +22-F92
LED +22-LD11 ei põle
CAN1 lõpptakistid defektsed
Kontrollige kaitset +22-F60
LED +22-LD60 ei põle
Uuendage juhtmestikku
Kontrollige kaitset +22-F63
Kontrollige kaitset +22-F73
LED +22-LD27 ei põle
LED +22-LD63 ei põle
Kontrollige kaitset +22-F59
LED +22-LD59 ei põle
Vahetage ADM2
Vajaduse korral uuendage
juhtmed ja/või lõpptakistid
Remedial measure
Luehis/katkine kaabel CAN1-Busi Kontrollige juhtmeid
juhtmetes
Keskelektrisuesteemi toitepinge
defektne
DIOM toitepinge ei ole korras
Viige laebi CAN diagnostika.
Kontrollige juhtmeid ja
lõpptakisteid
Recommend Check
CAN3 lõpptakistid defektsed
Possible Reason
Viga: Kommunikatsioon - DIOM ja Vaeljaselgitamine terminali
CAN vahel
kaudu
Meaning
Error descriptions BiG X 600-1100
16000 Tõrge CAN1
kommunikatsioonis - DIOM
Status: 28.08.2014
16000
Error No.
Page No. 211/228
16002 Tõrge sisepinge - DIOM
16003 Toeoepinge tõrge - DIOM
16002
16003
Status: 28.08.2014
16001 Temperatuuri tõrge DIOM
Description
Viga: DIOM pinge UB ei ole
korras
Tõrge: sisepinge DIOMis ei ole
korras
Viga: DIOM temperatuur liiga
kõrge
Meaning
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Viige laebi elektroonika
diagnostika
Vt Abi
DIOM sisemine viga
Kontrollige kaitset +22-F92
LED +22-LD11 ei põle
Turn Page please!
Vahetage DIOM
Vajaduse korral uuendage
juhtmed ja/või pistikud
Kontrollige kaitset +22-F60
LED +22-LD60 ei põle
Kontrollige juhtmeid ja pistikuid
Kontrollige kaitset +22-F63
LED +22-LD63 ei põle
Kontrollige kaitset +22-F73
LED +22-LD27 ei põle
Juhtmed ei ole korras
Keskelektrisuesteemi toitepinge
defektne
Kontrollige kaitset +22-F59
Viige laebi elektroonika
diagnostika
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Vahetage DIOM
Laske DIOM maha jahtuda
Remedial measure
LED +22-LD59 ei põle
Vt Abi
DIOM sisemine viga
DIOM sisemine pinge ei ole
korras
Vt Abi
Recommend Check
DIOM on uelekuumenenud
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
16001
Error No.
Page No. 212/228
Description
Viga: DIOM koguvool ei ole
korras
Meaning
Turn Page please!
Kontrollige kaitset +22-F63
LED +22-LD27 ei põle
LED +22-LD63 ei põle
Kontrollige kaitset +22-F73
LED +22-LD59 ei põle
DIOM koguvool ei ole korras
Keskelektrisuesteemi toitepinge
defektne
Kontrollige kaitset +22-F59
Viige laebi elektroonika
diagnostika
Vahetage DIOM
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Vt Abi
DIOM sisemine viga
Kontrollige kaitset +22-F92
LED +22-LD11 ei põle
Vajaduse korral uuendage
juhtmed ja/või pistikud
Kontrollige kaitset +22-F60
LED +22-LD60 ei põle
Kontrollige juhtmeid ja pistikuid
Kontrollige kaitset +22-F63
Kontrollige kaitset +22-F73
LED +22-LD27 ei põle
LED +22-LD63 ei põle
Kontrollige kaitset +22-F59
Remedial measure
LED +22-LD59 ei põle
Recommend Check
Juhtmed ei ole korras
Keskelektrisuesteemi toitepinge
defektne
DIOM toitepinge ei ole korras
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
16004 Koguvoolu tõrge - DIOM
Status: 28.08.2014
16004
Error No.
Page No. 213/228
16006 Riistvaratõrge - DIOM
16007 Tõrge sisepinge UC DIOM
16006
16007
Status: 28.08.2014
16005 Tõrge, vool vaeljundil DIOM
Description
DIOM sisemine viga
Viga: DIOM pinge UC ei ole
korras
Kontrollige kaitset +22-F73
LED +22-LD27 ei põle
Turn Page please!
Kontrollige kaitset +22-F59
LED +22-LD59 ei põle
DIOM toitepinge ei ole korras
Vahetage DIOM
Viige laebi elektroonika
diagnostika
Vt Abi
Uuendage juhtmestikku
Konsulteerige KRONE
teenindusosakonnaga
Vahetage DIOM
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
DIOM sisemine viga
Kontrollige juhtmeid
Vt Abi
Vt Abi
DIOM sisemine viga
Vajaduse korral uuendage
juhtmed ja/või pistikud
Kontrollige kaitset +22-F92
LED +22-LD11 ei põle
Kontrollige juhtmeid ja pistikuid
Kontrollige kaitset +22-F60
Remedial measure
LED +22-LD60 ei põle
Recommend Check
Juhtmed ei ole korras
Possible Reason
Viga: DIOM riistvara ei ole korras Luehis/katkine kaabel juhtmetes
Viga: DIOM
Meaning
Error descriptions BiG X 600-1100
16005
Error No.
Page No. 214/228
Description
Viga: DIOM pinge 7,5 V ei ole
korras
Meaning
Juhtmed ei ole korras
Keskelektrisuesteemi toitepinge
defektne
DIOM toitepinge ei ole korras
Kontrollige kaitset +22-F92
LED +22-LD11 ei põle
Turn Page please!
Vajaduse korral uuendage
juhtmed ja/või pistikud
Kontrollige kaitset +22-F60
LED +22-LD60 ei põle
Kontrollige juhtmeid ja pistikuid
Kontrollige kaitset +22-F63
Kontrollige kaitset +22-F73
LED +22-LD27 ei põle
LED +22-LD63 ei põle
Kontrollige kaitset +22-F59
Vahetage DIOM
LED +22-LD59 ei põle
Vt Abi
DIOM sisemine viga
Kontrollige kaitset +22-F92
LED +22-LD11 ei põle
Vajaduse korral uuendage
juhtmed ja/või pistikud
Kontrollige kaitset +22-F60
LED +22-LD60 ei põle
Kontrollige juhtmeid ja pistikuid.
Kontrollige kaitset +22-F63
Remedial measure
LED +22-LD63 ei põle
Recommend Check
Juhtmed ei ole korras
Keskelektrisuesteemi toitepinge
defektne
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
16008 Pinge 7,5V tõrge - DIOM
Status: 28.08.2014
16008
Error No.
Page No. 215/228
16010 Klapipooli Y66 uelevool,
roolisuesteemi tõkestamine
vasakul - DIOM
16011 Klapipooli Y67 uelevool,
roolisuesteemi tõkestamine
paremal - DIOM
16010
16011
Status: 28.08.2014
16009 Seesmine viga - DIOM
Description
Viga: Roolisuesteemi
parempoolsel klapil
maksimumvool
Viga: Roolisuesteemi
vasakpoolsel klapil
maksimumvool
Viga: EEPROM ei ole korras
Meaning
Kontrollige klapipistikut ja
kontakte
Testige pooli
Testige magnetklappi
Vt Abi
Klapipistik defektne
Magnetklapi pool on defektne
Magnetklapp defektne
DIOM sisemine viga
Kontrollige juhtmeid klapi suunas Uuendage juhtmestikku klapi
suunas
Luehis/katkine kaabel juhtmetes
klapi suunas
Turn Page please!
Viige laebi DIOM diagnostika
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Vahetage DIOM
Vahetage magnetklapp
Vahetage pool
Vahetage klapipistik
Kontrollige juhtmeid klapi suunas Uuendage juhtmestikku klapi
suunas
Luehis/katkine kaabel juhtmetes
klapi suunas
Vahetage DIOM
Vahetage DIOM
Vahetage DIOM
Remedial measure
Viige laebi DIOM diagnostika
Vt Abi
DIOM sisemine viga
Recommend Check
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Vt Abi
Vt Abi
EEPROM defektne
DIOM sisemine viga
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
16009
Error No.
Page No. 216/228
16013 Klapipooli Y63 uelevool,
lisahuedraulika 2 UeLES - DIOM
16013
Status: 28.08.2014
16012 Klapipooli Y62 uelevool,
lisahuedraulika 2 ALLA - DIOM
Description
Viga: Uelevool Lisahuedraulika 2
AUF PWM4 juures
Viga: Uelevool lisahuedraulika 2
AB PWM3 juures
Meaning
Testige magnetklappi
Vt Abi
Magnetklapi pool on defektne
DIOM sisemine viga
Kontrollige juhtmeid klapi suunas Uuendage juhtmestikku klapi
suunas
Luehis/katkine kaabel juhtmetes
klapi suunas
Turn Page please!
Viige laebi toeoe diagnostika
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Vahetage DIOM
Vahetage magnetklapp
Vahetage klapipistik
Kontrollige klapipistikut ja
kontakte
Klapipistik defektne
Vahetage DIOM
Kontrollige juhtmeid klapi suunas Uuendage juhtmestikku klapi
suunas
Vt Abi
DIOM sisemine viga
Vahetage magnetklapp
Luehis/katkine kaabel juhtmetes
klapi suunas
Testige magnetklappi
Magnetklapp defektne
Vahetage pool
Viige laebi toeoe diagnostika
Testige pooli
Magnetklapi pool on defektne
Vahetage klapipistik
Remedial measure
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Kontrollige klapipistikut ja
kontakte
Recommend Check
Klapipistik defektne
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
16012
Error No.
Page No. 217/228
16015 Klapipooli Y52 uelevool,
lisahuedraulika 1 Hitch ALLA DIOM
16015
Status: 28.08.2014
16014 Klapipooli Y51 uelevool,
lisahuedraulika 1 Hitch UeLES DIOM
Description
Viga: Uelevool Lisahuedraulika 1
AB
Viga: Uelevool Lisahuedraulika 1
AUF
Meaning
Kontrollige klapipistikut ja
kontakte
Testige pooli
Vt Abi
Klapipistik defektne
Magnetklapi pool on defektne
DIOM sisemine viga
Kontrollige juhtmeid klapi suunas Uuendage juhtmestikku klapi
suunas
Kontrollige klapipistikut ja
kontakte
Luehis/katkine kaabel juhtmetes
klapi suunas
Klapipistik defektne
Turn Page please!
Vahetage klapipistik
Viige laebi toeoe diagnostika
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Vahetage DIOM
Vahetage magnetklapp
Vahetage klapipistik
Kontrollige juhtmeid klapi suunas Uuendage juhtmestikku klapi
suunas
Vahetage DIOM
Luehis/katkine kaabel juhtmetes
klapi suunas
Vt Abi
DIOM sisemine viga
Vahetage magnetklapp
Viige laebi toeoe diagnostika
Testige pooli
Magnetklapi pool on defektne
Vahetage klapipistik
Remedial measure
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Kontrollige klapipistikut ja
kontakte
Recommend Check
Klapipistik defektne
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
16014
Error No.
Page No. 218/228
16017 Klapipooli Y56 uelevool,
sidur, 2. diiselmootor - DIOM
16018 Klapipooli Y66 vaeljundi
tõrge, roolisuesteemi
tõkestamine vasakul - DIOM
16017
16018
Status: 28.08.2014
16016 Relee K28 uelevool,
melass - DIOM
Description
Viga: PWM1 olek roolisuesteemi
vasakpoolsel klapil ei ole korras
Viga: Uelevool Sidur 2
Diiselmootor
Viga: Uelevool DIG3
Meaning
Testige pooli
Vt Abi
Magnetklapi pool on defektne
DIOM sisemine viga
Kontrollige klapipistikut ja
kontakte
Klapipistik defektne
Turn Page please!
Vahetage klapipistik
Kontrollige juhtmeid klapi suunas Uuendage juhtmestikku klapi
suunas
Luehis/katkine kaabel juhtmetes
klapi suunas
Vahetage DIOM
Vahetage magnetklapp
Vahetage klapipistik
Kontrollige klapipistikut ja
kontakte
Klapipistik defektne
Uuendage juhtmestikku
Kontrollige juhtmeid klapi suunas Uuendage juhtmestikku klapi
suunas
Kontrollige juhtmeid
Luehis/katkine kaabel juhtmetes
relee suunas
Kontrollige kaitset +22-F74
Vahetage DIOM
Vahetage magnetklapp
Remedial measure
Luehis/katkine kaabel juhtmetes
klapi suunas
LED +22-LD28 ei põle
Vt Abi
DIOM sisemine viga
Melassi relee toitepinge ei ole
korras
Testige pooli
Recommend Check
Magnetklapi pool on defektne
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
16016
Error No.
Page No. 219/228
16020 Klapipooli Y62 vaeljundi
tõrge, lisahuedraulika 2 ALLA DIOM
16020
Status: 28.08.2014
16019 Klapipooli Y67 vaeljundi
tõrge, roolisuesteemi
tõkestamine paremal - DIOM
Description
Viga: PWM3 olek lisahuedraulika
2 juures ei ole korras
Viga: PWM2 olek roolisuesteemi
parempoolsel klapil ei ole korras
Meaning
Testige pooli
Vt Abi
Magnetklapi pool on defektne
DIOM sisemine viga
Kontrollige klapipistikut ja
kontakte
Testige pooli
Vt Abi
Klapipistik defektne
Magnetklapi pool on defektne
DIOM sisemine viga
Vahetage DIOM
Vahetage magnetklapp
Vahetage klapipistik.
Kontrollige juhtmeid klapi suunas Uuendage juhtmestikku klapi
suunas
Luehis/katkine kaabel juhtmetes
klapi suunas
Vahetage DIOM
Vahetage magnetklapp
Vahetage klapipistik.
Kontrollige klapipistikut ja
kontakte
Klapipistik defektne
Vahetage DIOM
Kontrollige juhtmeid klapi suunas Uuendage juhtmestikku klapi
suunas
Vt Abi
DIOM sisemine viga
Vahetage magnetklapp
Remedial measure
Luehis/katkine kaabel juhtmetes
klapi suunas
Testige pooli
Recommend Check
Magnetklapi pool on defektne
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
16019
Error No.
Page No. 220/228
16021 Klapipooli Y63 vaeljundi
tõrge, lisahuedraulika 2 UeLES DIOM
16022 Klapipooli Y51 vaeljundi
tõrge, lisahuedraulika 1 Hitch
UeLES - DIOM
16023 Klapipooli Y52 vaeljundi
tõrge, lisahuedraulika 1 Hitch
ALLA - DIOM
16021
16022
16023
Status: 28.08.2014
Description
Viga: DI olek lisahuedraulika 1
Hitch AB juures ei ole korras
Viga: DI olek lisahuedraulika 1
Hitch AUF juures ei ole korras
Viga: PWM4 olek lisahuedraulika
2 juures ei ole korras
Meaning
Testige pooli
Vt Abi
Magnetklapi pool on defektne
DIOM sisemine viga
Kontrollige juhtmeid klapi suunas Uuendage juhtmestikku klapi
suunas
Kontrollige klapipistikut ja
kontakte
Testige pooli
Vt Abi
Luehis/katkine kaabel juhtmetes
klapi suunas
Klapipistik defektne
Magnetklapi pool on defektne
DIOM sisemine viga
Kontrollige juhtmeid klapi suunas Uuendage juhtmestikku klapi
suunas
Luehis/katkine kaabel juhtmetes
klapi suunas
Turn Page please!
Viige laebi toeoe diagnostika
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Vahetage DIOM
Vahetage magnetklapp
Vahetage klapipistik
Viige laebi toeoe diagnostika
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Vahetage DIOM
Vahetage magnetklapp
Vahetage klapipistik
Kontrollige klapipistikut ja
kontakte
Klapipistik defektne
Remedial measure
Kontrollige juhtmeid klapi suunas Uuendage juhtmestikku klapi
suunas
Recommend Check
Luehis/katkine kaabel juhtmetes
klapi suunas
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
Error No.
Page No. 221/228
Status: 28.08.2014
16041 Reserv DIOM PWM6
uelevool
16041
Viga: DI olek siduri 2 juures
Diiselmootor ei ole korras
16025 Klapipooli Y56 vaeljundi
tõrge, sidur, 2. diiselmootor DIOM
16025
Meaning
16024 Relee K28 vaeljundi tõrge, Viga: Uelevool DIG3
melass - DIOM
Description
Kontrollige klapipistikut ja
kontakte
Testige pooli
Vt Abi
Klapipistik defektne
Magnetklapi pool on defektne
DIOM sisemine viga
Vahetage DIOM
Vahetage magnetklapp
Vahetage klapipistik
Kontrollige juhtmeid klapi suunas Uuendage juhtmestikku klapi
suunas
Uuendage juhtmestikku
Kontrollige kaitset +22-F74
Vahetage DIOM
Vahetage magnetklapp
Vahetage klapipistik
Remedial measure
Luehis/katkine kaabel juhtmetes
klapi suunas
Kontrollige juhtmeid
Luehis/katkine kaabel juhtmetes
relee suunas
Vt Abi
DIOM sisemine viga
LED +22-LD28 ei põle
Pool defektne
Magnetklapi pool on defektne
Melassi relee toitepinge ei ole
korras
Kontrollige klapipistikut ja
kontakte
Recommend Check
Klapipistik defektne
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
16024
Error No.
Page No. 222/228
16043 Reserv DIOM PWM8
uelevool
16044 Relee K15 uelevool,
terminaator CAN2 KMC2 - DIOM
16045 Klapipooli Y73 uelevool,
mootori puhastamine suruõhk DIOM
16046 Klapipooli Y75 uelevool,
surve alt vabastamine,
etteandeseade - DIOM
16043
16044
16045
16046
Status: 28.08.2014
16042 Reserv DIOM PWM7
uelevool
Description
Viga: Mootoripuhastuse suruõhu
uelevool
Viga: Lõpptakisti CAN2 KMC2
uelevool
Meaning
Testige pooli
Vt Abi
Magnetklapi pool on defektne
DIOM sisemine viga
Vahetage DIOM
Vahetage magnetklapp
Vahetage klapipistik
Kontrollige klapipistikut ja
kontakte
Klapipistik defektne
Uuendage juhtmestikku.
Kontrollige juhtmeid klapi suunas Uuendage juhtmestikku klapi
suunas
Kontrollige juhtmeid.
Luehis/katkine kaabel juhtmetes
takisti suunas
Remedial measure
Luehis/katkine kaabel juhtmetes
klapi suunas
Viige laebi CAN diagnostika.
Recommend Check
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
16042
Error No.
Page No. 223/228
16050 Reserv DIOM PWM7 olek
16051 Reserv DIOM PWM8 olek
16052 Relee K15 vaeljundi tõrge, Viga: Lõpptakisti CAN2 KMC2
terminaator CAN2 KMC2 - DIOM olek D
16050
16051
16052
Status: 28.08.2014
16049 Reserv DIOM PWM6 olek
16049
Viga: Silokonservandi pump ei
ole korras
16048 Reserv DIOM PWM5 olek
16048
Meaning
16047 Reserv DIOM DIG8
uelevool
Description
Viige laebi CAN diagnostika.
Kontrollige silokonservandi
pumpa
Silokonservandi pump ei ole
korras
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Kontrollige juhtmeid
Recommend Check
Luehis/katkine kaabel juhtmetes
pumba suunas
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
16047
Error No.
Page No. 224/228
Turn Page please!
Vahetage vajaduse korral
silokonservandi pump
Uuendage juhtmestikku
Remedial measure
16054 Klapipooli Y75 vaeljundi
tõrge, surve alt vabastamine,
etteandeseade - DIOM
16055 Reserv DIOM DIG8 olek
16071 Reserv DIOM PWM10
uelevool
16054
16055
16071
Status: 28.08.2014
16053 Klapipooli Y73 vaeljundi
tõrge, mootori puhastamine
suruõhk - DIOM
Description
Viga: Mootoripuhastuse suruõhk
Olek D
Meaning
Testige pooli
Vt Abi
Magnetklapi pool on defektne
DIOM sisemine viga
Vahetage DIOM
Vahetage magnetklapp
Vahetage klapipistik
Kontrollige klapipistikut ja
kontakte
Klapipistik defektne
Uuendage juhtmestikku
Remedial measure
Kontrollige juhtmeid klapi suunas Uuendage juhtmestikku klapi
suunas
Kontrollige juhtmeid
Recommend Check
Luehis/katkine kaabel juhtmetes
klapi suunas
Luehis/katkine kaabel juhtmetes
takisti suunas
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
16053
Error No.
Page No. 225/228
16073 Reserv DIOM PWM12
uelevool
16074 12/24V uemberluelituse
uelevool K41 - DIOM
16075 Vabastuspinge uelevool,
sissesoeoede / etteandeseade DIOM
16076 Metalliotsija signaali
uelevool K18 - DIOM
16077 Klapipooli Y65 uelevool,
teritusseadme klapp ueles/alla DIOM
16073
16074
16075
16076
16077
Status: 28.08.2014
16072 Reserv DIOM PWM11
uelevool
Description
Keskelektrisuesteemi toitepinge
defektne
Possible Reason
Viga: Teritusklapp lahti/kinni uelevool
Vaeljaselgitamine terminali
kaudu
Viga: Metallidetektori helisignaali Luehis/katkine kaabel juhtmetes
uelevool
helisignaali suunas
Viga:
Luehis/katkine kaabel juhtmetes
Sissesoeoeteseade/etteandesead klapi suunas
e uelevool
Viga: 12/24V uemberluelituse
uelevool
Meaning
Recommend Check
Viige laebi teritamise diagnostika
Kontrollige juhtmeid
Kontrollige juhtmeid
LED +22-LD11 ei põle
LED +22-LD41 ei põle
Error descriptions BiG X 600-1100
16072
Error No.
Page No. 226/228
Turn Page please!
Uuendage juhtmestikku
Uuendage juhtmestikku
Kontrollige kaitset +22-F92
Kontrollige kaitset +22-F93
Kontrollige kaitset +22-F88
Remedial measure
16079 Reserv DIOM PWM10 olek
16080 Reserv DIOM PWM11 olek
16081 Reserv DIOM PWM12 olek
16079
16080
16081
Status: 28.08.2014
16078 Klapipooli Y82 uelevool,
huedrauliline ventilaatori
regulaator - DIOM
Description
Meaning
Testige pooli
Vt Abi
Magnetklapi pool on defektne
DIOM sisemine viga
Vahetage DIOM
Vahetage magnetklapp
Vahetage klapipistik
Kontrollige klapipistikut ja
kontakte
Klapipistik defektne
Remedial measure
Kontrollige juhtmeid klapi suunas Uuendage juhtmestikku klapi
suunas
Recommend Check
Luehis/katkine kaabel juhtmetes
klapi suunas
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100
16078
Error No.
Page No. 227/228
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
16085 Klapipooli Y65 tõrge,
teritusseadme klapp ueles/alla DIOM
16085
Status: 28.08.2014
16084 Relee K18 vaeljundi tõrge, Viga: Metalliotsija helisignaal
metalliotsija signaal - DIOM
16084
Keskelektrisuesteemi toitepinge
defektne
Possible Reason
Viga: Teritusklapp lahti/kinni
Testige pooli
Vt Abi
Magnetklapi pool on defektne
DIOM sisemine viga
Turn Page please!
Vahetage DIOM
Vahetage magnetklapp
Vahetage klapipistik
Kontrollige klapipistikut ja
kontakte
Klapipistik defektne
Uuendage juhtmestikku
Uuendage juhtmestikku
Kontrollige kaitset +22-F92
Kontrollige kaitset +22-F93
Kontrollige kaitset +22-F88
Remedial measure
Kontrollige juhtmeid klapi suunas Uuendage juhtmestikku klapi
suunas
Kontrollige juhtmeid
Kontrollige juhtmeid
LED +22-LD11 ei põle
LED +22-LD41 ei põle
Recommend Check
Luehis/katkine kaabel juhtmetes
klapi suunas
Luehis/katkine kaabel juhtmetes
helisignaali suunas
Viga:
Luehis/katkine kaabel juhtmetes
Sissesoeoeteseade/etteandesead klapi suunas
e vabastuspinge
16083 Vabastuspinge tõrge,
sissesoeoede / etteandeseade DIOM
16083
Meaning
16082 Relee K41 vaeljundi tõrge, Viga: 12/24V uemberluelituse
12/24V uemberluelitus - DIOM
uelevool
Description
Error descriptions BiG X 600-1100
16082
Error No.
Page No. 228/228
Maschinenfabrik
Bernard Krone GmbH
Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle
Phone +49 (0) 59 77/935-0
Fax
+49 (0) 59 77/935-339
Internet: http://www.krone.de
eMail: [email protected]
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement