Krone BiG PACK 890 (XC), 1270 (XC), 1290 (XC), 1290 HDP (XC) Instrucțiuni de utilizare

Krone BiG PACK 890 (XC), 1270 (XC), 1290 (XC), 1290 HDP (XC) Instrucțiuni de utilizare | Manualzz
Instrucţiune de exploatare originală
Presã de baloþi paralelipipedici mari
BiG PACK 890
BiG PACK 890 XC
BiG PACK 1270
BiG PACK 1270 XC
BiG PACK 1290
BiG PACK 1290 XC
BiG PACK 1290 HDP
BiG PACK 1290 HDP XC
(Nr. comanda: 858 285)
începând cu nr. mașină: 150 000 137 02 ro
01.03.2013
Prefaţă
Pos : 1 /BA/Konfor mitäts er kl ärungen/Gr oßpac kenpr ess en/NEU ab 2010/Big Pac k 890_1270_1290_H S Baurei he @ 92\mod_1326889553779_422850.doc x @ 783186 @ @ 1
CV0
Declaraţie de conformitate CE
Uzina constructoare de maşini Bernard Krone
GmbH
Noi,
Heinrich-Krone-Str. 10, D-48480 Spelle
declarăm prin prezenta, în calitate de producător al produsului precizat mai jos, în responsabilitate
exclusivă, că
maşina:
tipul / tipurile:
Presă de baloţi paralelipipedici mari Krone
Big Pack 890; Big Pack 1270; Big Pack 1290; Big Pack 1290 HDP
Big Pack 890 XC; Big Pack 1270 XC; Big Pack 1290 XC;
Big Pack 1290 HDP XC
la care se referă prezenta declaraţie, corespunde prevederilor de specialitate din
Directiva CE 2006/42/CE (Echipamente tehnice) şi din Directiva CE 2004/108/CE
(Compatibilitate electromagnetică)
.
Împuternicit pentru întocmirea documentaţiei tehnice este directorul subsemnat.
Spelle, 23.01.2012
dr. ing. Josef Horstmann
(director Proiectare - Dezvoltare)
Anul fabricaţiei:
Nr. maşină:
Pos : 2 /BA/Vor wort/Sehr geehrter Kunde @ 0\mod_1195626300326_422850.doc x @ 422869 @ @ 1
Stimate client,
stimatăclientă,
prin prezenta primiţi o instrucţiune de exploatare pentru produsul
KRONE pe care l-aţi achiziţionat.
Această instrucţiune de exploatare cuprinde informaţii importante
referitoare la utilizarea adecvată şi deservirea în condiţii de
siguranţă a maşinii.
În cazul în care dintr-un motiv oarecare această instrucţiune de
exploatare devine complet sau parţial inutilizabilă, puteţi obţine
pentru maşina dvs. un duplicat al instrucţiunii de exploatare,
indicând în acest scop numărul specificat pe verso.
2
Prefaţă
Pos : 3 /BA/---------------Seitenumbr uch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
Pos : 4.1 /Ü bers chriften/Ü bersc hriften 1/U-Z/Vor wort @ 0\mod_1195627720123_422850.doc x @ 422873 @ 1 @ 1
1
Prefaţă
Pos : 4.2 /BA/Vor wort/Gr oßpac kenpr ess en/Verehrter Kunde BiG Pac k @ 17\mod_1236162357058_422850.doc x @ 426395 @ @ 1
Stimate client!
Prin cumpărarea presei de baloţi paralelipipedici mari aţi dobândit un produs de calitate marca
KRONE.
Vă mulţumim pentru încrederea pe care ne-aţi acordat-o prin achiziţionarea acestei maşini.
Pentru a putea utiliza în mod optim presa de baloţi paralelipipedici mari, vă rugăm să citiţi cu
atenţie această instrucţiune de exploatare înainte de a lua în folosinţă maşina.
Conţinutul este structurat în aşa fel, încât să fiţi informat detaliat în legătură cu succesiunea
tehnică a operaţiilor pentru fiecare activitate necesară. Ea conţine indicaţii şi informaţii
cuprinzătoare în legătură cu întreţinerea, cu utilizarea maşinii în condiţii de securitate, cu
metodele de lucru sigure, cu măsurile speciale de precauţie şi cu echipamentele suplimentare
disponibile. Respectarea acestor indicaţii şi informaţii este necesară, importantă şi utilă pentru
siguranţa în exploatare, fiabilitatea şi conservarea valorii presei de baloţi paralelipipedici mari.
Pos : 4.3 /BA/Vor wort/Gr oßpac kenpr ess en/Weiterer Verl auf BiG Pac k @ 17\mod_1236162359418_422850.doc x @ 426396 @ @ 1
Indicaţie
În cuprinsul acestei instrucţiuni de exploatare, pentru "presa de baloţi paralelipipedici mari "
este folosit şi termenul de "maşină".
Pos : 4.4 /BA/Vor wort/Beachten Sie für Mas chi ne @ 0\mod_1195626904076_422850.doc x @ 422871 @ @ 1
Vă rugăm să aveţi în vedere:
Instrucţiunea de exploatare este parte integrantă a maşinii.
Nu lucraţi la maşină decât după un instructaj prealabil şi cu respectarea acestei instrucţiuni.
Respectaţi neapărat indicaţiile de siguranţă!
Respectaţi de asemenea prevederile specifice privind prevenirea accidentelor, precum şi
celelalte reguli de tehnică a securităţii, medicină a muncii şi legislaţie rutieră unanim
recunoscute.
Toate informaţiile, reprezentările şi datele tehnice cuprinse în prezenta instrucţiune de
exploatare corespund celui mai avansat stadiu existent la data publicării.
Ne rezervăm pentru orice moment şi fără prezentarea de motive dreptul efectuării de modificări
constructive. În cazul în care această instrucţiune de exploatare devine complet sau parţial
inutilizabilă, puteţi obţine pentru maşina dvs. un duplicat al instrucţiunii de exploatare, indicând
în acest scop numărul specificat pe verso.
Vă urăm mult succes cu maşina dvs. marca KRONE.
Uzina constructoare de maşini Bernard Krone GmbH
Spelle
Pos : 5 /BA/---------------Seitenumbr uch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
3
Sumar
Pos : 6 /Ü berschriften/Ü bers chriften 1/F-J/Inhalts verzeic hnis @ 31\mod_1251969952727_422850.doc x @ 428292 @ 1 @ 1
2
Sumar
Pos : 7 /BA/Inhalts verz eichnis Spr ac henneutr al @ 10\mod_1221574899104_0.doc x @ 429863 @ @ 1
1
Prefaţă ..................................................................................................................................................... 3
2
Sumar ......................................................................................................................................................4
3
Introducere............................................................................................................................................13
3.1
Scopul de utilizare ........................................................................................................................... 13
3.2
Valabilitate ....................................................................................................................................... 13
3.2.1 Interlocutor ................................................................................................................................... 13
3.3
Marcare............................................................................................................................................ 14
3.4
Date pentru solicitări de informaţii şi comenzi ................................................................................. 14
3.5
Utilizarea în conformitate cu destinaţia ............................................................................................ 15
3.6
Marcarea indicaţiilor în instrucţiunea de exploatare ........................................................................ 15
3.7
Marcarea indicaţiilor de pericole ...................................................................................................... 15
3.8
Date tehnice..................................................................................................................................... 16
3.8.1 BiG PACK 890 High Speed / BiG PACK 890 XC High Speed .................................................... 16
3.8.2 BiG PACK 1270 High Speed / BiG PACK 1270 XC High Speed ................................................ 17
3.8.3 BiG PACK 1290 High Speed / BiG PACK 1290 XC High Speed ................................................ 18
3.8.4 BiG PACK 1290 HDP High Speed / BiG PACK 1290 HDP / XC High Speed ............................. 19
3.9
Lubrifianţi ......................................................................................................................................... 20
3.9.1 Cantităţile de umplere şi denumirile lubrifianţilor pentru transmisii ............................................. 20
3.9.2 Cantitatea de umplere şi denumirile uleiului din sistemul hidraulic de bord ................................ 21
3.9.3 Cantitatea de umplere şi denumirea uleiului de la compresor .................................................... 21
3.10 Descriere tehnică generală .............................................................................................................. 22
3.11 Condiţii de racordare la tractor ........................................................................................................ 23
3.12 Racorduri electrice........................................................................................................................... 23
3.12.1
Racorduri hidraulice ................................................................................................................. 24
3.13 Schema maşinii ............................................................................................................................... 26
3.13.1
Partea stângă a presei de baloţi paralelipipedici mari Big Pack cu ax tandem ....................... 26
3.13.2
Partea dreaptă a presei de baloţi paralelipipedici mari Big Pack cu ax tandem ..................... 28
3.13.3
Modul de lucru al sistemului de conveiere VFS....................................................................... 30
4
Siguranţă ...............................................................................................................................................32
4.1.1 Calificarea şi instructajul personalului ......................................................................................... 32
4.1.2 Pericole în caz de nerespectare a indicaţiilor de siguranţă ......................................................... 32
4.1.3 Lucrul cu conştiinţa siguranţei ..................................................................................................... 32
4.2
Indicaţii de siguranţă şi de prevenire a accidentelor ....................................................................... 33
4.3
Aparate ataşate ............................................................................................................................... 34
4.4
Regimul cu arbore de priză de forţă ................................................................................................ 35
4.5
Instalaţia hidraulică .......................................................................................................................... 36
4.6
Cauciucuri ........................................................................................................................................ 36
4.7
Întreţinere ......................................................................................................................................... 37
4.8
Transformări arbitrare şi fabricarea de piese de schimb ................................................................. 37
4.9
Moduri de exploatare inadmisibile ................................................................................................... 37
4.10 Indicaţii de siguranţă la maşină ....................................................................................................... 37
4.11 Prezentare ....................................................................................................................................... 38
4.12 Poziţia etichetelor de siguranţă la maşină ....................................................................................... 40
4.13 Poziţiile la maşină a etichetelor generale de indicaţii ...................................................................... 44
4.13.1
Comenzi suplimentare de etichete de siguranţă şi de indicaţii ................................................ 45
4.13.2
Aplicarea etichetelor de siguranţă şi de indicaţii...................................................................... 45
4
Sumar
4.14 Indicaţii speciale de siguranţă.......................................................................................................... 46
4.14.1
Scară de acces ........................................................................................................................ 46
4.14.2
Extinctorul ................................................................................................................................ 47
4.15 Frâna de parcare / frâna de fixare ................................................................................................... 48
4.16 Frâna volantului ............................................................................................................................... 49
4.17 Sprijinul de parcare.......................................................................................................................... 50
4.17.1
Picior de sprijin hidraulic (opţional) .......................................................................................... 51
5
Întâia punere în funcţiune ....................................................................................................................54
5.1
Adaptarea în înălţime a oiştei .......................................................................................................... 55
5.2
Reglarea în înălţime a lanţului de acţionare .................................................................................... 56
5.3
Ataşarea la tractor ........................................................................................................................... 57
5.4
Arbore articulat ................................................................................................................................ 58
5.4.1 Adaptarea lungimii ....................................................................................................................... 58
6
Punerea în funcţiune ............................................................................................................................59
6.1
Ataşarea la tractor ........................................................................................................................... 60
6.1.1 Montarea arborelui articulat ......................................................................................................... 61
6.2
Sistemul hidraulic............................................................................................................................. 63
6.2.1 Indicaţii speciale de siguranţă...................................................................................................... 63
6.2.2 Racordarea conductelor hidraulice .............................................................................................. 63
6.3
Frâna hidraulică (export).................................................................................................................. 66
6.4
Frână hidraulică (export Franţa) ...................................................................................................... 67
6.5
Racordul hidraulic pentru blocarea axului de direcţie condus (dotare specială) ............................. 68
6.6
Racordul "load sensing"................................................................................................................... 69
6.6.1 Utilizarea maşinii fără LS (racord "load sensing") ....................................................................... 69
6.6.2 Utilizarea maşinii cu LS (racord "load sensing") .......................................................................... 69
6.7
Racordurile de aer comprimat pentru frâna cu aer comprimat........................................................ 70
6.7.1 Prinderea furtunurilor de aer comprimat...................................................................................... 70
6.8
Folosiţi lanţul de siguranţă ............................................................................................................... 71
6.9
Racorduri electrice........................................................................................................................... 72
6.9.1 Farurile de lucru ........................................................................................................................... 73
6.10 Benzi de LED-uri.............................................................................................................................. 73
7
Deplasare şi transport .........................................................................................................................74
7.1
Pregătiri pentru deplasarea pe drumuri publice............................................................................... 74
7.1.1 Ridicarea pickup-ului ................................................................................................................... 74
7.1.2 Jgheabul cu role acţionat hidraulic .............................................................................................. 75
7.1.3 Jgheabul de baloţi în poziţia de transport (opţional) .................................................................... 75
7.1.4 Verificarea instalaţiei de iluminare ............................................................................................... 76
7.1.5 Frâna de parcare / frâna de fixare ............................................................................................... 76
7.2
Manevrarea...................................................................................................................................... 77
7.3
Lucrul cu axul de direcţie condus (dotare specială) ........................................................................ 78
7.3.1 Utilizarea maşinii cu LS (racord "load sensing") .......................................................................... 80
7.3.2 Utilizarea maşinii fără LS (racord "load sensing") ....................................................................... 80
7.3.3 Manevrarea maşinii fără racord la sistemul hidraulic .................................................................. 81
7.4
Parcare ............................................................................................................................................ 81
7.4.1 Frâna de parcare / frâna de fixare ............................................................................................... 82
7.5
Cale de blocare................................................................................................................................ 83
8
8.1
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100 .....................................................................................................84
Instalarea terminalului în cabină ...................................................................................................... 85
5
Sumar
8.2
Butonul ISOBUS Short Cut.............................................................................................................. 86
8.2.1 Racordarea terminalului (la tractoare cu sistem ISOBUS integrat) ............................................. 88
8.2.2 Racordarea terminalului (la tractoare fără sistem ISOBUS integrat)........................................... 89
8.2.3 Racordarea manetei multifuncţionale la terminalul CCI (la tractoare fără sistem ISOBUS
integrat) .................................................................................................................................................... 90
8.2.4 Conectarea şi deconectarea terminalului când maşină este neataşată ...................................... 91
8.2.5 Conectarea şi deconectarea terminalului când maşină este ataşată .......................................... 92
8.3
Butoanele de funcţii ......................................................................................................................... 94
8.4
Regim manual................................................................................................................................ 100
8.4.1 Imagine de bază regim manual ................................................................................................. 100
8.4.2 Reglarea presiunii nominale a clapelor de presare ................................................................... 103
8.4.3 Reglarea lungimii balotului......................................................................................................... 104
8.5
Regim automat .............................................................................................................................. 106
8.6
Butoane la maşină ......................................................................................................................... 108
8.7
Descrierea procesului de presare.................................................................................................. 109
8.8
Canal de presare gol ..................................................................................................................... 109
8.8.1 Canal de presare plin................................................................................................................. 109
8.9
Planul de meniuri ........................................................................................................................... 110
8.9.1 O privire de ansamblu................................................................................................................ 110
8.9.2 Apelarea planului de meniuri ..................................................................................................... 111
8.10 Meniul principal 1 „Reglaje“ ........................................................................................................... 112
8.10.1
Meniul 1-1 "Reglaje înnodătoare" .......................................................................................... 113
8.10.2
Meniul 1-1-1 „Valoare de corecţie lungime balot“ .................................................................. 114
8.10.3
Meniul 1-1-2 "Semnal înnodătoare" ....................................................................................... 115
8.10.4
Meniul 1-1-3 "Control înnodătoare" ....................................................................................... 116
8.10.4.1
Meniul 1-1-5 "Baloţi / suflare" ........................................................................................ 117
8.10.4.2
Meniul 1-1-6 „Timp de suflare“....................................................................................... 118
8.10.5
Meniul 1-2 Mijloace de însilozare / opţional ........................................................................... 119
8.10.6
Meniul 1-3 "Sensibilitate la indicarea direcţiei" ...................................................................... 120
8.10.7
Meniul 1-4 „Ungere centrală“ ................................................................................................. 122
8.10.8
Meniul 1-5 "Măsurarea umidităţii" .......................................................................................... 124
8.10.9
Meniul 1-6 "Cântar de baloţi" ................................................................................................. 126
8.10.9.1
Ajustarea cântarului de baloţi ........................................................................................ 127
8.10.9.2
Punerea la zero.............................................................................................................. 127
8.11 Meniul principal 2 "Contoare" ........................................................................................................ 129
8.11.1
Meniul 2-1 "Contor client" ...................................................................................................... 130
8.11.1.1
Meniul 2-1-1 ................................................................................................................... 132
8.11.2
Meniul 2-2 „Contor pentru totalul baloţilor“ ............................................................................ 134
8.12 Meniul principal 4 "Service" ........................................................................................................... 136
8.12.1
Meniul 4-2 "Test senzori manual" .......................................................................................... 137
8.12.2
Testul de actuatoare .............................................................................................................. 145
8.12.3
Meniul 4-4 "Test actuatoare manual"..................................................................................... 145
8.12.4
Meniul 4-6 "Diagnoză indicarea vitezei de deplasare / a direcţiei de mers" .......................... 150
8.12.5
Meniul 4-7 "Diagnoză Auxiliary (AUX)" .................................................................................. 151
8.13 Meniul principal 5 "Info" ................................................................................................................. 152
8.14 Meniul principal 6 "Montator" ......................................................................................................... 153
8.15 Meniul principal 9 "Virtual Terminal (VT)"...................................................................................... 154
8.15.1
Meniul 9-2 "Comutare între terminale"................................................................................... 155
8.15.2
Meniul 9-3 "Configuraţie fereastră principală" ....................................................................... 156
6
Sumar
8.16 Mesaj de alarmă ............................................................................................................................ 158
8.16.1
Semnale de alarmă ................................................................................................................ 159
9
Comanda ISOBUS ..............................................................................................................................166
9.1
Instalarea terminalului ISOBUS ..................................................................................................... 167
9.1.1 Legătura dintre terminal şi tractor .............................................................................................. 167
9.1.2 Legătura dintre tractor şi maşină ............................................................................................... 167
9.2
Funcţii diferite ale terminalului KRONE ISOBUS CCI ................................................................... 168
9.2.1 Meniul 4-6 "Diagnoză indicarea vitezei de deplasare / a direcţiei de mers" .............................. 169
9.2.2 Meniul 4-7 "Diagnoză Auxiliary (AUX)" ...................................................................................... 170
9.3
Meniul principal 9 "Info reglaje ISO" .............................................................................................. 171
9.3.1 Meniul 9-1 "Sofkey-uri terminal ISO" ......................................................................................... 172
9.3.2 Meniul 9-2 "Comutare între terminale"....................................................................................... 173
9.4
Funcţia ISOBUS "Auxiliary" (AUX) ................................................................................................ 174
9.4.1 Exemplu de alocare a unui joystick la Fendt (setare implicită) .................................................. 175
9.4.2 Recomandare de alocare pentru maneta multifuncţională WTK ............................................... 176
10
Deservire .............................................................................................................................................177
10.1 Pick-up ........................................................................................................................................... 177
10.2 Dispozitivul de tăiere ...................................................................................................................... 178
10.2.1
Generalităţi............................................................................................................................. 178
10.2.2
Lungime de tăiere .................................................................................................................. 179
10.2.3
Activarea dispozitivului de tăiere ........................................................................................... 180
10.3 Înlocuirea cuţitelor .......................................................................................................................... 180
10.3.1
Deszăvorârea arborelui cuţitelor ............................................................................................ 182
10.4 Înlăturarea înfundărilor................................................................................................................... 183
10.5 Reglarea forţei de presare ............................................................................................................. 184
10.6 Împingerea în afară a ultimului balot ............................................................................................. 185
10.6.1
Deschiderea canalului de presare ......................................................................................... 185
10.6.1.1
Versiunea medie: ........................................................................................................... 185
10.6.1.2
Versiunea confort:.......................................................................................................... 185
10.6.2
Acţionarea dispozitivului de evacuare a balotului .................................................................. 186
10.6.2.1
Versiunea medie a sistemului electronic: ...................................................................... 186
10.6.3
Versiunea confort a sistemului electronic: ............................................................................. 186
10.7 Jgheab cu role rabatabil pe cale hidraulică ................................................................................... 187
10.7.1
Versiunea medie .................................................................................................................... 187
10.7.2
Versiunea confort................................................................................................................... 187
10.8 Reglarea lungimii baloţilor paralelipipedici mari ............................................................................ 187
10.8.1
Reglarea electrică a lungimii.................................................................................................. 187
10.9 Firul de legare ................................................................................................................................ 188
10.9.1
Indicatorul electric al lipsei de fir............................................................................................ 188
10.9.2
Indicatorul parcursului firului superior (înnodător dublu) ....................................................... 189
10.9.3
Declanşarea manuală a procesului de legare. ...................................................................... 190
10.10
Acţionări ..................................................................................................................................... 191
10.10.1 Transmisia principală ............................................................................................................. 191
10.11
Acţionarea tamburului dispozitivului de umplere ....................................................................... 192
10.12
Antrenarea axului înnodător ...................................................................................................... 193
10.13
Antrenarea dispozitivului de tăiere XC ...................................................................................... 193
10.14
Antrenare pickup (la model cu dispozitiv de tăiere XC) ............................................................. 194
10.15
Antrenare pickup (la model cu dispozitiv de tăiere XC) ............................................................. 194
10.16
Antrenarea pickup-ului prin angrenaj (fără dispozitiv de tăiere XC) .......................................... 195
7
Sumar
10.17
10.18
Frâna de balot............................................................................................................................ 195
Instalaţia de MultiBale (opţional)................................................................................................ 196
11
Reglaje .................................................................................................................................................197
11.1 Dispozitivul de legare..................................................................................................................... 198
11.1.1
Introducerea firului de legat ................................................................................................... 198
11.1.2
Legarea între ele a firelor de legat (cutie cu fir)..................................................................... 199
11.1.3
Introducerea în ac a firului de legat ....................................................................................... 202
11.1.3.1
Înnodător simplu ............................................................................................................ 202
11.1.3.2
Fir inferior înnodător dublu ............................................................................................. 203
11.1.3.3
Firul superior .................................................................................................................. 204
11.2 Reglarea acelor ............................................................................................................................. 205
11.2.1
Reglarea laterală a acelor...................................................................................................... 205
11.2.2
Reglarea înălţimii acelor la înnodător .................................................................................... 206
11.2.3
Punctul mort superior al acelor .............................................................................................. 207
11.3 Reglarea frânei braţului oscilant pentru ace .................................................................................. 208
11.4 Verificarea / reglarea poziţiei ace - piston de presare ................................................................... 209
11.5 Reglarea acului superior................................................................................................................ 210
11.5.1
Controlul reglării acului superior ............................................................................................ 210
11.6 Rigla firului ..................................................................................................................................... 211
11.6.1
Reglarea riglei firului (înnodător simplu) ................................................................................ 211
11.6.2
Reglarea riglei firului (înnodător dublu) ................................................................................. 212
11.6.2.1
Controlul riglei firului după deplasare ............................................................................ 213
11.6.3
Pretensionarea axului riglei firului.......................................................................................... 214
11.6.4
Reglarea frânei axului înnodător............................................................................................ 214
11.7 Frâna de fir Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. .............................................. 215
11.7.1
Reglarea tensiunii în fir la fasciculul superior de fire (înnodător dublu)................................. 216
11.7.2
Reglarea tensiunii în fir la fasciculul inferior de fire (înnodător dublu)................................... 217
11.8 Înnăditoare ..................................................................................................................................... 218
11.8.1
Blocarea procesului de legare ............................................................................................... 218
11.8.2
Punerea în funcţiune .............................................................................................................. 219
11.8.3
Înnodător simplu .................................................................................................................... 219
11.8.4
Cârlig de înnodare (înnodător simplu) ................................................................................... 219
11.8.5
Reglarea suportului de fir....................................................................................................... 220
11.8.5.1
Reglarea forţei de ţinere a antrenorului firului (6) .......................................................... 221
11.8.6
Reglarea pârghiei de cuţit (înnodător simplu)........................................................................ 222
11.8.7
Înnodător dublu ...................................................................................................................... 223
11.8.8
Cârlig de înnodare (înnodător dublu) ..................................................................................... 223
11.8.9
Reglarea suportului de fir....................................................................................................... 224
11.8.9.1
Reglarea forţei de ţinere a antrenorului firului (6) .......................................................... 225
11.8.10 Reglarea pârghiei de cuţit (înnodător dublu) ......................................................................... 226
11.9 Reglarea pistonului de presare...................................................................................................... 227
11.9.1
Reglarea cuţitelor pistonului de presare ................................................................................ 227
11.9.2
Curăţarea şinelor de ghidare ................................................................................................. 228
11.9.3
Reglarea laterală a pistonului ................................................................................................ 228
11.10
Reglarea dispozitivului de umplere faţă de pistonul de presare ................................................ 229
11.11
Sistemul variabil de umplere (VFS) ........................................................................................... 232
11.11.1 Montarea palpatorului oscilant............................................................................................... 232
11.11.2 Reglarea sistemului variabil de umplere (VFS) ..................................................................... 233
11.11.2.1
Poziţia de zero ............................................................................................................... 233
8
Sumar
11.11.3 Dispozitivul de amortizare...................................................................................................... 235
11.11.3.1
Verificarea reglajului ...................................................................................................... 236
11.11.4 Reglarea sensibilităţii la declanşare ...................................................................................... 237
11.11.5 Reglarea arcului de la ajustorul la zero ................................................................................. 238
11.12
Reglarea sistemului de curăţare a volantului (numai Big Pack 890) ......................................... 239
11.13
Reglarea de bază a frânei cu bandă (volant) ............................................................................ 239
11.14
Reglarea jgheabului de baloţi .................................................................................................... 240
11.14.1 Reglarea MultiBale ................................................................................................................ 241
11.14.2 Reglarea poziţiei celui de-al doilea braţ oscilant pentru ace ................................................. 241
11.14.3 Reglarea limitatorului ............................................................................................................. 241
11.14.4 Reglarea înălţimii frânei braţului oscilant pentru ace ............................................................. 241
11.14.5 Reglarea zăvorului (cadru) .................................................................................................... 242
11.14.6 Reglarea zăvoarelor braţelor oscilante pentru ace ................................................................ 242
11.14.7 Reglarea tamponului de cauciuc dintre braţele oscilante pentru ace .................................... 243
11.14.8 Posibile greşeli de reglare şi remedierea lor (MultiBale) ....................................................... 243
11.15
Pick-up ....................................................................................................................................... 244
11.16
Reglarea de bază (reglarea înălţimii de lucru)........................................................................... 244
11.16.1 Mersul cu pickup-ul fixat ........................................................................................................ 245
11.17
Dispozitivul de apăsare a rolelor................................................................................................ 246
11.18
Reglarea arcului întinzătorului lanţului la pickup ....................................................................... 247
11.18.1 La varianta fără dispozitiv de tăiere ....................................................................................... 247
11.19
Reglarea de bază (reglarea înălţimii de lucru)........................................................................... 247
11.19.1 Presiunea de apăsare a roţilor de palpare ............................................................................ 248
11.19.2 Mersul cu pickup-ul fixat ........................................................................................................ 249
11.20
Dispozitivul de apăsare a rolelor................................................................................................ 250
12
Întreţinere ............................................................................................................................................251
12.1 Indicaţii speciale de siguranţă........................................................................................................ 251
12.2 Piese de schimb ............................................................................................................................ 251
12.3 Ridicare.......................................................................................................................................... 252
12.3.1
Ochi de ridicare...................................................................................................................... 252
12.3.2
Ridicare.................................................................................................................................. 252
12.4 Cupluri de strângere ...................................................................................................................... 253
12.5 Cupluri de strângere (şuruburi cu cap înecat) ............................................................................... 254
12.6 Curăţare ......................................................................................................................................... 255
12.7 Lanţurile de antrenare .................................................................................................................... 255
12.7.1
Cilindru transportor ................................................................................................................ 255
12.7.2
Antrenare pickup (II) .............................................................................................................. 256
12.7.3
Antrenare pickup (III) ............................................................................................................. 256
12.8 Cauciucuri ...................................................................................................................................... 257
12.8.1
Verificarea şi îngrijirea cauciucurilor ...................................................................................... 258
12.8.2
Presiunea de aer în cauciucuri .............................................................................................. 259
12.9 Sistemul hidraulic........................................................................................................................... 260
12.9.1
Sistemul hidraulic de bord ..................................................................................................... 261
12.10
Filtru de înaltă presiune ............................................................................................................. 262
12.11
Adaptarea sistemului hidraulic................................................................................................... 263
12.12
Schema blocului hidraulic - confort............................................................................................ 265
12.13
Acţionarea manuală de urgenţă................................................................................................. 266
12.14
Exemple de acţionare manuală de urgenţă ............................................................................... 266
12.14.1 Ridicarea/coborârea jgheabului cu role ................................................................................. 266
9
Sumar
12.15
Reglarea forţei de presare (la acţionarea manuală de urgenţă)................................................ 267
12.15.1 Reglarea presiunii de presare................................................................................................ 267
12.15.2 Slăbirea canalului de presare (confort) .................................................................................. 267
12.16
Cantităţile de umplere şi denumirile lubrifianţilor pentru transmisii ........................................... 268
12.16.1 Cantitatea de umplere şi denumirile uleiului din sistemul hidraulic de bord .......................... 268
12.16.2 Cantitatea de umplere şi denumirea uleiului de la compresor .............................................. 268
12.16.3 Intervale de timp pentru controlul uleiului şi schimbul de ulei la transmisii ........................... 268
12.17
Transmisia principală ................................................................................................................. 269
12.18
Angrenajul dispozitivului de umplere ......................................................................................... 270
12.19
Angrenaj diferenţial .................................................................................................................... 271
12.20
Angrenajul pickup-ului ............................................................................................................... 272
12.21
Angrenajul antrenării dispozitivului de tăiere ............................................................................. 273
13
Întreţinere - Instalaţia de frânare.......................................................................................................275
13.1 Indicaţii speciale de siguranţă........................................................................................................ 275
13.2 Rezervorul de aer comprimat ........................................................................................................ 276
13.2.1
Reglarea dispozitivului de transmitere................................................................................... 277
13.2.2
Cilindrii pneumatici de frână .................................................................................................. 278
13.3 Compresor ..................................................................................................................................... 279
13.4 Filtrul de aer pentru cilindrul pneumatic (numai MultiBale) ........................................................... 280
13.5 Înlocuirea rolelor de ghidare, respectiv de comandă ..................................................................... 280
14
Întreţinere - Ungere ............................................................................................................................281
14.1 Indicaţii speciale de siguranţă........................................................................................................ 281
14.2 Lubrifianţi ....................................................................................................................................... 282
14.3 Generalităţi..................................................................................................................................... 282
14.4 Ungerea arborelui articulat ............................................................................................................ 283
14.5 Ungerea rolelor de ghidare pentru pârghiile de cuţit ..................................................................... 284
14.6 Puncte de ungere .......................................................................................................................... 285
14.6.1
Punctele de ungere la Big Pack 890 (XC), 1270 (XC), 1290 (XC) ........................................ 285
14.6.2
Punctele de ungere la Big Pack 1290 HDP (XC) .................................................................. 287
14.6.3
Ungerea centrală automată ................................................................................................... 293
14.7 Poziţia senzorilor (partea dreaptă a maşinii) ................................................................................. 294
14.8 Poziţia senzorilor (partea stângă a maşinii)................................................................................... 296
14.8.1
Reglarea senzorilor................................................................................................................ 298
14.8.1.1
Senzor NAMUR d = 8 mm ............................................................................................. 298
14.8.1.2
Senzor NAMUR d = 12 mm ........................................................................................... 298
14.8.1.3
Senzor NAMUR d = 30 mm ........................................................................................... 299
15
Depozitare ...........................................................................................................................................300
15.1 Indicaţii speciale de siguranţă........................................................................................................ 300
15.2 La sfârşitul sezonului de recoltare ................................................................................................. 301
15.3 Înainte de începerea noului sezon................................................................................................. 302
15.3.1
Cuplajul de supraîncărcare de la volant ................................................................................ 303
16
Perturbaţii - cauze şi remediere ........................................................................................................304
16.1 Indicaţii speciale de siguranţă........................................................................................................ 304
16.2 Perturbaţii generale ....................................................................................................................... 305
16.3 Perturbaţii la înnodător .................................................................................................................. 308
16.3.1
Înnodător simplu .................................................................................................................... 308
16.3.2
Înnodător dublu ...................................................................................................................... 311
16.4 Căutarea erorilor la ungerea centrală ............................................................................................ 322
10
Sumar
17
Anexă ...................................................................................................................................................324
17.1 Schema hidraulică ......................................................................................................................... 324
17.2 Sistemul hidraulic de bord pentru sistemul electronic varianta medie .......................................... 324
17.3 Sistemul hidraulic de bord pentru sistemul electronic varianta confort ......................................... 325
17.4 Sistemul hidraulic de lucru pentru sistemul electronic mediu........................................................ 326
17.5 Sistemul hidraulic de lucru pentru sistemul electronic varianta confort......................................... 327
17.6 Schema electrică ........................................................................................................................... 328
18
Index ....................................................................................................................................................329
Pos : 8 /BA/---------------Seitenumbr uch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
11
Sumar
Pos : 9 /BA/Dies e Seite ist bewus st fr eigelassen worden. @ 1\mod_1201783680373_422850.doc x @ 423813 @ @ 1
Această pagină a fost lăsată intenţionat goală.
Pos : 10 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
12
Introducere
Pos : 11.1 /BA/Einl eitung/Einl eitung @ 0\mod_1195562498677_422850.doc x @ 422851 @ 1 @ 1
3
Introducere
Prezenta instrucţiune de exploatare cuprinde indicaţii fundamentale care trebuie respectate în
cursul exploatării şi întreţinerii. Se impune, de aceea, ca înainte de punerea în funcţiune
această instrucţiune de exploatare să fie neapărat citită de către personal şi să rămână
accesibilă acestuia.
Se vor avea în vedere nu numai indicaţiile generale de siguranţă enunţate la capitolul principal
"Siguranţă" de mai jos, ci şi indicaţiile speciale de siguranţă incluse în celelalte capitole.
Pos : 11.2 /Übersc hriften/Übersc hriften 2/U-Z/Ver wendungsz wec k @ 1\mod_1201707246738_422850.doc x @ 423801 @ 2 @ 1
3.1
Scopul de utilizare
Pos : 11.3 /BA/Einl eitung/M asc hinenübersic ht/Gr oßpac kenpr ess en/Verwendungsz wec k Bi G Pac k H S Baurei he @ 93\mod_1327323688288_422850.doc x @ 786974 @ @ 1
Presele KRONE pentru baloţi paralelipipedici mari sunt maşini pentru strângerea şi presarea
materialului păios recoltat (iarbă, fân, leguminoase, paie) în întreprinderi agricole. Ele îşi
găsesc utilizare înapoia tractoarelor agricole cu putere suficientă, dotate cu interfeţe adecvate
pentru ataşarea şi exploatarea maşinii (vezi capitolul Introdicere "Date tehnice" / "Descriere
tehnică generală").
În vederea strângerii, materialul de recoltă trebuie să fie dispus pe câmp sub formă de brazdă,
iar strângerea ca atare se va realiza numai prin parcurgerea brazdei cu pickup-ul.
Pos : 11.4 /BA/Einl eitung/M asc hinenübersic ht/Gr oßpac kenpr ess en/Aufnahme und Press ung nic ht g enannter Pres sgüter @ 17\mod_1236170563105_422850.doc x @ 426401 @ @ 1
AVERTIZARE! – Preluarea şi presarea unor materiale de presare neprecizate aici !
Consecinţe: deteriorarea maşinii.
Colectarea şi presarea altor materiale decât cele precizate aici este permisă numai după
consultarea producătorului. Condiţia de bază este în orice situaţie depunerea materialului de
presare sub formă de brazde de păioase şi ridicarea autonomă a acestuia la parcurgere, prin
intermediul pickup-ului.
Pos : 11.5 /BA/Einl eitung/Gültig keit/Gross pac kenpresse/Bi G Pac k 890_1270_1290 High Speed @ 91\mod_1326696370112_422850.doc x @ 780067 @ 2 @ 1
3.2
Valabilitate
Această instrucţiune de exploatare se referă la presele de baloţi paralelipipedici mari de tipurile:
BiG PACK 890
BiG PACK 890 XC
Pos : 11.6 /Übersc hriften/Übersc hriften 3/A-E/Ans prec hpartner @ 0\mod_1195569394286_422850.doc x @ 422866 @ 3 @ 1
3.2.1
BiG PACK 1270
BiG PACK 1270 XC
BiG PACK 1290
BiG PACK 1290 XC
BiG PACK 1290 HDP
BiG PACK 1290 HDP XC
în varianta HighSpeed.
Interlocutor
Pos : 11.7 /Adressen/Adress e M asc hinenfabri k KRON E Spelle @ 0\mod_1195568531083_422850.doc x @ 422865 @ @ 1
Uzina constructoare de maşini Bernard Krone GmbH
Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle (Germania)
Telefon: + 49 (0) 59 77/935-0 (centrală)
Telefax: + 49 (0) 59 77/935-339 (centrală)
Telefax: + 49 (0) 59 77/935-239 (depozit piese de schimb _intern)
Telefax: + 49 (0) 59 77/935-359 (depozit piese de schimb _export)
E-mail: [email protected]
Pos : 11.8 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
13
Introducere
Pos : 11.9 /Übersc hriften/Übersc hriften 2/K-O/Kennz eic hnung @ 0\mod_1195564622099_422850.doc x @ 422854 @ 2 @ 1
3.3
Marcare
Pos : 11.10 /BA/Ei nlei tung/Kennz eic hnung/BiG Pac k/Kennz eic hnung BiG PAc k @ 17\mod_1236164057449_422850.doc x @ 426398 @ @ 1
Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH
Heinrich-Krone-Str. 10 D-48480 Spelle
Made in
Germany
BPXC0100
Fig. 1
Datele maşinii se găsesc pe o plăcuţa de identificare (1). Aceasta este aplicată pe partea
dreaptă a maşinii.
Pos : 11.11 /BA/Ei nlei tung/Kennz eic hnung/Angaben für Anfrag e und Bes tell ung en_F ahrz eugi dent-Nr. @ 0\mod_1195565119708_422850.doc x @ 422855 @ 2 @ 1
3.4
Date pentru solicitări de informaţii şi comenzi
Tip
Anul fabricaţiei
Numărul de identitate
al vehiculului
Indicaţie
Marcajul în ansamblul său are statut de document, nefiind permisă modificarea sau ştergerea
sa!
În caz de eventuale întrebări în legătură cu maşina şi de comenzi pentru piese de schimb
trebuie indicate denumirea tipului, numărul de identitate al vehiculului şi anul fabricaţiei maşinii
respective. Pentru a avea aceste date permanent la îndemână vă recomandăm să le treceţi în
câmpurile de mai sus.
Indicaţie
Utilizarea de piese de schimb originale KRONE şi de accesorii autorizate de către producător
serveşte siguranţei în exploatare. Utilizarea unor piese de schimb, accesorii sau aparate
suplimentare care nu au fost produse, verificate sau autorizate de către KRONE atrage după
sine anularea garanţiei pentru pagubele ce decurg din aceasta.
Pos : 11.12 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
14
Introducere
Pos : 11.13.1 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/A-E/Besti mmungsgemäßer Gebr auc h ( alt) @ 0\mod_1196401545090_422850.doc x @ 423032 @ 2 @ 1
3.5
Utilizarea în conformitate cu destinaţia
Pos : 11.13.2 /BA/Ei nlei tung/Besti mmungsg emäß er Gebrauc h/Gr oss pac kenpress e/Besti mmungsgemäßer Gebr auc h BiG Pac k @ 93\mod_1327324692481_422850.doc x @ 787060 @ @ 1
Presa de baloţi paralelipipedici mari este destinată exclusiv utilizării obişnuite la lucrările
agricole (vezi Introducere "Scopul utilizării").
Utilizarea maşinii este permisă numai persoanelor care îndeplinesc cerinţele precizate în
capitolul Siguranţă "Calificarea personalului şi instructaj".
Această instrucţiune de exploatare constituie parte a maşinii. Maşina este destinată exclusiv
utilizării conform acestei instrucţiuni de exploatare.
Lucrări şi moduri de utilizare a maşinii care nu sunt descrise în această instrucţiune de
exploatare pot conduce la răniri grave sau chiar la decesul persoanelor, precum şi la
deteriorarea maşinii şi la pagube materiale, şi ca atare sunt interzise.
Pos : 11.13.3 /BA/Ei nlei tung/Besti mmungsg emäß er Gebrauc h/Nic ht besti mmungs gemäss (2012-03-19 16:41:15) @ 0\mod_1196401324340_422850.doc x @ 423031 @ @ 1
Orice utilizare care depăşeşte acest cadru este considerată ca fiind neconformă cu destinaţia.
Producătorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru pagube rezultând de aici; riscul în acest
sens îl poartă exclusiv utilizatorul.
Utilizarea în conformitate cu destinaţia include şi respectarea condiţiilor de exploatare,
întreţinere şi reparaţii prescrise de către producător.
Modificările efectuate în mod arbitrar la maşină pot influenţa în mod negativ proprietăţile
acesteia sau funcţionarea ei adecvată. De aceea, asemenea modificări arbitrare exonerează
producătorul de orice responsabilitate pentru pagube astfel generate.
Pos : 11.14 /BA/Sic herheit/Ü berarbeitete Warnhinweise/Kennz eic hnung von Hi nweis en i n der Betriebsanl eitung Ei nführungstext ( 2012-07-27 09:59:06) @ 0\mod_1195637804826_422850.doc x @ 422879 @ 2 @ 1
3.6
Marcarea indicaţiilor în instrucţiunea de exploatare
Indicaţiile de siguranţă din prezenta instrucţiune de exploatare a căror nerespectare poate
genera pericole pentru persoane sunt marcate cu simboluri generale de pericol:
Pos : 11.15 /BA/Sic herheit/Ü berarbeitete Warnhinweise/Kennz eic hnung der Gefahrenhi nweis e ( 2012-07-26 15:10:30) @ 28\mod_1250244370070_422850.doc x @ 427779 @ 2 @ 1
3.7
Marcarea indicaţiilor de pericole
Pericol!
PERICOL! - Genul şi sursa pericolului!
Consecinţe: Pericol de moarte sau răniri grave.
•
Măsuri pentru preîntâmpinarea pericolelor
Avertizare
AVERTIZARE! - Genul şi sursa pericolului!
Consecinţe: Răniri, pagube materiale grave.
•
Măsuri pentru preîntâmpinarea pericolelor
Atenţie!
ATENŢIE! - Genul şi sursa pericolului!
Consecinţe: Pagube materiale
•
Măsuri pentru preîntâmpinarea pagubelor.
Pos : 11.16 /BA/Sic herheit/Ü berarbeitete Warnhinweise/Allgemeine F unkti ons hi nweis e ( 2012-07-26 15:24:39) @ 0\mod_1196869714452_422850.doc x @ 423198 @ @ 1
Indicaţiile generale de funcţionare sunt marcate după cum urmează:
Indicaţie!
Indicaţie - Genul şi sursa indicaţiei.
Consecinţe: Folosul economic al maşinii.
•
Măsuri de întreprins.
Indicaţiile aplicate direct pe maşină trebuie neapărat respectate şi menţinute în stare complet
lizibilă.
Pos : 11.17 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
15
Introducere
Pos : 11.18 /BA/Ei nlei tung/T echnisc he Daten/T ec hnis che D aten @ 0\mod_1195566374865_422850.doc x @ 422859 @ 2 @ 1
3.8
Date tehnice
Toate informaţiile, reprezentările şi datele tehnice cuprinse în prezenta instrucţiune de
exploatare corespund celui mai avansat stadiu existent la data publicării. Ne rezervăm pentru
orice moment şi fără prezentarea de motive dreptul efectuării de modificări constructive.
Pos : 11.19 /BA/Ei nlei tung/T echnisc he Daten/Gros spac kenpresse/Technisc he Daten BiG PAc k 890 ( XC) High Speed @ 91\mod_1326694795169_422850.doc x @ 779927 @ 3 @ 1
3.8.1
BiG PACK 890 High Speed / BiG PACK 890 XC High Speed
Viteza maxim admisibilă
[km/h]
Lungime în poziţia de lucru
Lungime în poziţia de transport
Înălţime
Greutate
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
Cauciucuri
BiG PACK 890
Ax
Tandem
individual
3
40 km/h
60 km/h*
50 km/h
6580
6950
500/50-17
550/45-22,5
620/40 R22,5
2550
2600
2670
2040
(mm)
2600
Ecartamentul roţilor
Canal de presare
(mm)
Înălţime (mm)
Lăţime (mm)
Lungimea balotului paralelipipedic (mm)
Lăţime de preluare
(mm)
Număr de aparate de înnodare
Necesar de putere
Dispozitiv de tăiere (număr de cuţite)
Cuplaj de fricţiune acţionare
Cuplaj de supraîncărcare volant
Cuplaj de supraîncărcare pickup
Cuplaj cu camă dispozitiv de tăiere
Cuplaj de supraîncărcare dispozitiv de
umplere
Bară de tragere a acelor
Ax individual
Tandem
40 km/h
60 km/h*
50 km/h
7480
7850
500/50-17
550/45-22,5
620/40 R22,5
2550
2600
2670
2040
3
9180
7930
3075
710/45-22.5
Lăţime
BiG PACK 890 XC
1820
700/45-22.5
2600
1820
900
800
de la 1000 până la 2700 (reglabilă continuu)
1950
4
80 kW (109 PS)
95 kW (129 PS)
-
16
2400 Nm
Cuplaj cu pană 4500 Nm
Clichet în stea 1000 Nm
Clichet în stea 1200 Nm
-
7000 Nm
Cuplaj cu camă 14500 Nm
Şurub de forfecare M 10 x 55 DIN 931-10.9
Pos : 11.20 /BA/Ei nlei tung/T echnisc he Daten/Gros spac kenpresse/* 3 T andemac hs e gebrems t / ungebrems t mit 620er Ber eifung @ 91\mod_1326695133087_422850.doc x @ 779955 @ @ 1
3
* ) 60 km/h cu axul tandem frânat şi cauciucuri de 620
50 km/h la toate celelalte tipuri de cauciucuri
Pos : 11.21 /BA/Ei nlei tung/T echnisc he Daten/Gros spac kenpresse/Technisc he Daten beziehen sich auf Basis version @ 17\mod_1236172210574_422850.doc x @ 426403 @ @ 1
Indicaţie
Datele tehnice prezentate în tabel se referă la versiunea respectivă de bază a maşinii. Acest
tabel nu conţine eventuale abateri (de ex. prin ataşarea altor elemente).
Pos : 11.22 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
16
Introducere
Pos : 11.23 /BA/Ei nlei tung/T echnisc he Daten/Gros spac kenpresse/Technisc he Daten 1270 (XC) High Speed @ 91\mod_1326695284352_422850.doc x @ 779983 @ 3 @ 1
3.8.2
BiG PACK 1270 High Speed / BiG PACK 1270 XC High Speed
BiG PACK 1270
Viteza maxim admisibilă [km/h]
Lungime în poziţia de lucru (mm)
Lungime în poziţia de transport (mm)
Înălţime
(mm)
Greutate (kg)
Ax
individual
40 km/h
Lăţime (mm)
Ecartamentul roţilor
Canal de presare
(mm)
Înălţime (mm)
Lăţime (mm)
Lungimea balotului paralelipipedic
(mm)
Lăţime de preluare
(mm)
Număr de aparate de înnodare
Necesar de putere
Dispozitiv de tăiere (număr de cuţite)
Cuplaj de fricţiune acţionare
Cuplaj de supraîncărcare volant
Cuplaj de supraîncărcare pickup
Cuplaj cu camă dispozitiv de tăiere
Cuplaj de supraîncărcare dispozitiv de
umplere
Bară de tragere a acelor
Tandem
Ax
individual
40 km/h
3
60 km/h*
50 km/h
Tandem
3
60 km/h*
50 km/h
9180
7930
2875
7240
710/4522.5
Cauciucuri
BiG PACK 1270 XC
7610
500/50-17
550/45-22,5
620/40 R22,5
8430
710/45-22.5
8800
500/50-17
550/45-22,5
620/40 R22,5
2995
2200
1
2250*
2
2350*
2200
1
2250*
2
2350*
700
1200
de la 1000 până la 2700 (reglabilă continuu)
2380
6
90 kW (122 PS)
-
100 kW (136 PS)
26
2400 Nm
Cuplaj cu pană 4500 Nm
Clichet în stea 1000 Nm
Clichet în stea 1200 Nm
7000 Nm
Cuplaj cu camă 14500 Nm
Şurub de forfecare M 10 x 55 DIN 931-10.9
Pos : 11.24 /BA/Ei nlei tung/T echnisc he Daten/Gros spac kenpresse/* 1 Starr @ 17\mod_1236175318949_422850.doc x @ 426406 @ @ 1
1
* ) rigid
2
* ) conduse liber, prin tragere
Pos : 11.25 /BA/Ei nlei tung/T echnisc he Daten/Gros spac kenpresse/* 2 nac hlaufg elenkt @ 17\mod_1236175369668_422850.doc x @ 426407 @ @ 1
Pos : 11.26 /BA/Ei nlei tung/T echnisc he Daten/Gros spac kenpresse/* 3 T andemac hs e gebrems t / ungebrems t mit 620er Ber eifung @ 91\mod_1326695133087_422850.doc x @ 779955 @ @ 1
3
* ) 60 km/h cu axul tandem frânat şi cauciucuri de 620
50 km/h la toate celelalte tipuri de cauciucuri
Pos : 11.27 /BA/Ei nlei tung/T echnisc he Daten/Gros spac kenpresse/Technisc he Daten beziehen sich auf Basis version @ 17\mod_1236172210574_422850.doc x @ 426403 @ @ 1
Indicaţie
Datele tehnice prezentate în tabel se referă la versiunea respectivă de bază a maşinii. Acest
tabel nu conţine eventuale abateri (de ex. prin ataşarea altor elemente).
Pos : 11.28 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
17
Introducere
Pos : 11.29 /BA/Ei nlei tung/T echnisc he Daten/Gros spac kenpresse/Technisc he Daten BiG PAc k 1290 (XC) High Speed @ 91\mod_1326695494797_422850.doc x @ 780011 @ 3 @ 1
3.8.3
BiG PACK 1290 High Speed / BiG PACK 1290 XC High Speed
BiG PACK 1290
BiG PACK 1290 XC
Ax
individual
Tandem
40 km/h
60 km/h*
50 km/h
Ax
individual
3
Viteza maxim admisibilă [km/h]
Lungime în poziţia de lucru (mm)
Lungime în poziţia de transport (mm)
Înălţime (mm)
Greutate (kg)
Cauciucuri
Lăţime (mm) *
Ecartamentul roţilor (mm)
Canal de presare
Înălţime (mm)
Lăţime (mm)
Lungimea balotului paralelipipedic (mm)
Lăţime de preluare (mm)
Număr de aparate de înnodare
Necesar de putere
Dispozitiv de tăiere (număr de cuţite)
Cuplaj de fricţiune acţionare
Cuplaj de supraîncărcare volant
Cuplaj de supraîncărcare pickup
Cuplaj cu camă dispozitiv de tăiere
Cuplaj de supraîncărcare dispozitiv de
umplere
Bară de tragere a acelor
Tandem
3
40 km/h
60 km/h*
50 km/h
9180
7930
3075
7860
8230
9050
9420
500/50-17
500/50-17
710/45710/45550/45-22,5
550/45-22,5
22.5
22.5
620/40 R22,5
620/40 R22,5
2995
1
2
1
2
2200
2250* 2350*
2200
2250* 2350*
900
1200
de la 1000 până la 2700 (reglabilă continuu)
2380
6
90 kW (122 PS)
105 kW (143 PS)
-
26
2400 Nm
Cuplaj cu pană 4500 Nm
Clichet în stea 1000 Nm
Clichet în stea 1200 Nm
-
7000 Nm
Cuplaj cu camă 14500 Nm
Şurub de forfecare M 10 x 55 DIN 931-10.9
Pos : 11.30 /BA/Ei nlei tung/T echnisc he Daten/Gros spac kenpresse/* 1 Starr @ 17\mod_1236175318949_422850.doc x @ 426406 @ @ 1
1
* ) rigid
2
* ) conduse liber, prin tragere
Pos : 11.31 /BA/Ei nlei tung/T echnisc he Daten/Gros spac kenpresse/* 2 nac hlaufg elenkt @ 17\mod_1236175369668_422850.doc x @ 426407 @ @ 1
Pos : 11.32 /BA/Ei nlei tung/T echnisc he Daten/Gros spac kenpresse/* 3 T andemac hs e gebrems t / ungebrems t mit 620er Ber eifung @ 91\mod_1326695133087_422850.doc x @ 779955 @ @ 1
3
* ) 60 km/h cu axul tandem frânat şi cauciucuri de 620
50 km/h la toate celelalte tipuri de cauciucuri
Pos : 11.33 /BA/Ei nlei tung/T echnisc he Daten/Gros spac kenpresse/Technisc he Daten beziehen sich auf Basis version @ 17\mod_1236172210574_422850.doc x @ 426403 @ @ 1
Indicaţie
Datele tehnice prezentate în tabel se referă la versiunea respectivă de bază a maşinii. Acest
tabel nu conţine eventuale abateri (de ex. prin ataşarea altor elemente).
Pos : 11.34 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
18
Introducere
Pos : 11.35 /BA/Ei nlei tung/T echnisc he Daten/Gros spac kenpresse/Technisc he Daten BiG Pac k 1290 HD P (XC) High Speed @ 91\mod_1326696019325_422850.doc x @ 780039 @ 3 @ 1
3.8.4
BiG PACK 1290 HDP High Speed / BiG PACK 1290 HDP / XC High Speed
Viteza maxim admisibilă [km/h]
Lungime în poziţia de lucru (mm)
Lungime în poziţia de transport (mm)
Înălţime (mm)
Greutate (kg)
Cauciucuri
Lăţime (mm)
Ecartamentul roţilor (mm)
Canal de presare
Înălţime (mm)
Lăţime (mm)
Lungime (mm)
Lungimea balotului paralelipipedic (mm)
Lăţime de preluare (mm)
Număr de aparate de înnodare
Necesar de putere
Dispozitiv de tăiere (număr de cuţite)
Cuplaj de fricţiune acţionare
Cuplaj de supraîncărcare volant
Cuplaj de supraîncărcare pickup
Cuplaj cu camă dispozitiv de tăiere
Cuplaj de supraîncărcare dispozitiv de
umplere
Bară de tragere a acelor
BiG PACK 1290 HDP
BiG PACK 1290 HDP XC
Tandem
Tandem
3
50 km/h / 60 km/h*
9940
8850
3110
10200
11500
550/45-22,5
550/45-22,5
620/40 R 22.5
620/50 R 22.5
2995
1
2
1
2
2250*
2350*
2250*
2400*
900
1200
3500
de la 1000 până la 3200 (reglabilă continuu)
2380
6
130 kW (177 PS)
145 kW (197 PS)
26
3000 Nm
Cuplaj cu pană 8000 Nm
Clichet în stea 1000 Nm
Clichet în stea 1200 Nm
7000 Nm
Cuplaj cu camă 14500 Nm
Şurub de forfecare M 10 x 55 DIN 931-10.9
Pos : 11.36 /BA/Ei nlei tung/T echnisc he Daten/Gros spac kenpresse/* 1 Starr @ 17\mod_1236175318949_422850.doc x @ 426406 @ @ 1
1
* ) rigid
2
* ) conduse liber, prin tragere
Pos : 11.37 /BA/Ei nlei tung/T echnisc he Daten/Gros spac kenpresse/* 2 nac hlaufg elenkt @ 17\mod_1236175369668_422850.doc x @ 426407 @ @ 1
Pos : 11.38 /BA/Ei nlei tung/T echnisc he Daten/Gros spac kenpresse/* 3 T andemac hs e gebrems t / ungebrems t mit 620er Ber eifung @ 91\mod_1326695133087_422850.doc x @ 779955 @ @ 1
3
* ) 60 km/h cu axul tandem frânat şi cauciucuri de 620
50 km/h la toate celelalte tipuri de cauciucuri
Pos : 11.39 /BA/Ei nlei tung/T echnisc he Daten/Gros spac kenpresse/Technisc he Daten beziehen sich auf Basis version @ 17\mod_1236172210574_422850.doc x @ 426403 @ @ 1
Indicaţie
Datele tehnice prezentate în tabel se referă la versiunea respectivă de bază a maşinii. Acest
tabel nu conţine eventuale abateri (de ex. prin ataşarea altor elemente).
Pos : 11.40 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
19
Introducere
Pos : 11.41.1 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/P-T/Schmi erstoffe @ 17\mod_1236177314933_422850.doc x @ 426410 @ 2 @ 1
3.9
Lubrifianţi
Pos : 11.41.2 /Ü berschriften/Ü berschriften 3/F-J/Füll mengen und Sc hmier mittel bez eic hnungen der Getriebe @ 33\mod_1254230622207_422850.doc x @ 428577 @ 3 @ 1
3.9.1
Cantităţile de umplere şi denumirile lubrifianţilor pentru transmisii
Pos : 11.41.3 /BA/Wartung/U mwelt/Hinweis Ents orgen / Lag ern von Sc hmierstoffen U mwelt @ 32\mod_1253100514124_422850.doc x @ 428405 @ @ 1
Mediu! - Dezafectarea şi depozitarea lubrifianţilor
Consecinţe: pagube produse mediului
•
Depozitaţi lubrifianţii conform prevederilor legale, în recipiente adecvate.
•
Dezafectaţi lubrifianţii uzaţi conform prevederilor legale.
Pos : 11.41.4 /BA/Ei nlei tung/T echnisc he Daten/Gross pac kenpresse/Bi G PAC K 890_1270_1290 HS/T ec hnische D aten: Betriebsstoffe Getriebe HS @ 92\mod_1326895090328_422850.doc x @ 783215 @ @ 1
Cantitate
litri
angrenaj principal 890
15,5
angrenaj principal 1270 / 1290
16,7
angrenaj principal 1290 HDP
35
angrenaj dispozitiv de umplere
4
angrenaj diferenţial înnodător/dispozitiv de
umplere
1
angrenaj pickup sus
0,5
angrenaj pickup jos
0,5
angrenaj acţionare dispozitiv de tăiere
pentru XC sus
2,8
angrenaj acţionare dispozitiv de tăiere
pentru XC jos
2,7
Pos : 11.41.5 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
20
Denumire/marcă
Lubrifianţi biologici
SAE 90 GL 4 sau
Esso-Spartan EP 150
ulei Shell Omala 150
Fuchs - EP 85 W90
Castrol EPX 90
la cerere
Introducere
Pos : 11.41.6 /Ü berschriften/Ü berschriften 3/F-J/Füll menge und Öl bezeic hnung der Bordhydraulik @ 17\mod_1236177374918_422850.doc x @ 426411 @ 3 @ 1
3.9.2
Cantitatea de umplere şi denumirile uleiului din sistemul hidraulic de bord
Pos : 11.41.7 /BA/Wartung/U mwelt/Hinweis Ents orgen / Lag ern von Öle und Ölfilter U mwelt @ 32\mod_1253101375171_422850.doc x @ 428406 @ @ 1
Mediu! – Dezafectarea şi depozitarea uleiurilor uzate şi a filtrelor de ulei folosite
Consecinţe: pagube produse mediului
Depozitaţi, respectiv dezafectaţi uleiurile uzate şi filtrele de ulei folosite conform prevederilor
legale.
Pos : 11.41.8 /BA/Wartung/Zei tinter valle bei Bi oöl en ei nhalten @ 10\mod_1222336982598_422850.doc x @ 425600 @ @ 1
Indicaţie - Respectaţi intervalele de schimbare.
Consecinţe: O durată de viaţă îndelungată a maşinii.
•
În cazul uleiurilor biologice trebuie respectate neapărat intervalele de schimbare datorită
îmbătrânirii uleiurilor.
Pos : 11.41.9 /BA/Wartung/Gr oßpac kenpr ess en/Tec hnische D aten: F üll menge und Öl bezeic hnung der Bordhydr auli k @ 17\mod_1236178420965_422850.doc x @ 426414 @ @ 1
Cantitate
litri
rezervor de ulei la presă
15
Denumire/marcă
Lubrifianţi
biologici
Fuchs Renolin MR 46
MC
BP Energol SHF 46
Shell Tellus 46
Esso Univis N 46
Aral Vitan VS 46
la cerere
Pos : 11.41.10 /Ü bersc hriften/Ü bersc hriften 3/F-J/F üllmenge und Öl bez eic hnung des Kompressors @ 17\mod_1236177427355_422850.doc x @ 426412 @ 3 @ 1
3.9.3
Cantitatea de umplere şi denumirea uleiului de la compresor
Pos : 11.41.11 /BA/Wartung/Groß pac kenpres sen/T ec hnisc he D aten: F üllmenge und Ölbez eichnung des Kompres sors @ 17\mod_1236178607105_422850.doc x @ 426415 @ @ 1
Cantitate litri
până la marcajul
superior de la
tija de nivel (0,2)
Denumire/marcă
Lubrifianţi
biologici
ulei normal de motor
SAE 20 resp. 20 W 40
la cerere
Pos : 11.42 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
21
Introducere
Pos : 11.43 /BA/Ei nlei tung/Maschi nenübersic ht/Groß pac kenpres sen/Allgemei ne technisc he Besc hrei bung H S Baurei he @ 91\mod_1326697018848_422850.doc x @ 780095 @ 2 @ 1
3.10
Descriere tehnică generală
Turaţia la arborele de priză de
forţă
1000 rot./min
Arbore articulat
pe partea tractorului:
Remorcare
BP 890
cuplaj de remorcă; bară oscilantă de tracţiune (sarcină de
reazem admisibilă 1300 kg; XC = 1900 kg) (oiştea este
reglabilă în înălţime)
BP 1270 / BP 1290 / BP 1290 HDP / BP 4x4
Ureche de tracţiune cuplaj cu cap sferic
- sarcină de reazem admisibilă: până la 2000 kg
Ataşare inferioară cu cuplaj cu cap sferic
- sarcină de reazem admisibilă: până la 2500 kg
Atenţie! În caz de modificare a poziţiei, şuruburile cu
cap hexagonal trebuie strânse cu momentul
de strângere indicat în tabelul "Momente de
strângere" de la capitolul "Întreţinere".
Sprijinire
picior de sprijin, telescopic - reglabil manual în înălţime.
unghi larg
Opţional: picior de sprijin hidraulic
Tambur de pickup (EasyFlow)
nedirijat
alimentare laterală
Alimentare variabilă cu material
de presare (VFS)
Piston de presare
Reglarea densităţii de presare
înălţare hidraulică
Reglare în înălţime prin intermediul riglei perforate de la
roata de sprijin.
Suporturi de dinţi:
5 bucăţi
Număr de dinţi:
16 (20) dinţi dubli / suport de dinţi
melc de conveiere în dreapta şi în stânga
introducere forţată cu tamburul dispozitivului de umplere
tamburul dispozitivului de umplere cu: 4 braţe de conveiere
şi 1 braţ comutabil de alimentare
Versiunea XC prezintă suplimentar un dispozitiv de tăiere
ataşat înainte.
lungimea cursei 750 mm (BP 890 / BP 1270 / BP 1290)
lungimea cursei 800 mm (BP 4x4)
-50 bătăi de piston pe minut (Big Pack 890)
-45 bătăi de piston pe minut (Big Pack 1270,1290 şi 4x4)
Pistonul de presare se deplasează pe 4 role de ghidare (5 /
7 cuţite la piston).
Reglare electronic-hidraulică a forţei (realizabilă de la
tractor).
Cutia cu fire
pe ambele părţi, pentru un total de 32 role de fir
Fir de legare
fire sintetice (100-130 m/kg)
La capătul rolei de fir şi în caz
de rupere a firului
Control electric al firului cu semnal acustic şi optic.
Evacuarea baloţilor reziduali /
suport de baloţi
Jgheab de baloţi dintr-o singură bucată (trebuie rabătut în
sus la transport).
Deservire în funcţie de variantă (variantă medie - variantă
confort) la maşină, respectiv de la tractor
Acţionare cu manivela în partea din stânga spate a presei
Frâna de blocare
Pos : 11.44 /BA/Ei nstellungen/Groß pac kenpres se/Bindegarn ei nfädel n/Hinweis Verwenden Si e nur KR ONE Original Bi ndegar n @ 32\mod_1253083955561_422850.doc x @ 428398 @ @ 1
Indicaţie
Utilizaţi numai fir de legat KRONE original.
Pos : 11.45 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
22
Introducere
Pos : 11.46 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 2/A-E/Ansc hluss vor aus setzungen Tr aktor @ 17\mod_1236180818996_422850.doc x @ 426418 @ 2 @ 1
3.11
Condiţii de racordare la tractor
Pos : 11.47 /BA/Ei nlei tung/Maschi nenübersic ht/Groß pac kenpres sen/Brems anschl üss e Bild H S Baur eihe @ 61\mod_1298987065329_422850.doc x @ 569259 @ @ 1
6
BPHS0001
Fig. 2
Pos : 11.48 /BA/Ei nlei tung/Maschi nenübersic ht/Groß pac kenpres sen/Brems anschl üss e @ 17\mod_1236179937183_422850.doc x @ 426416 @ @ 1
Racorduri pentru sistemul de frânare:
La presa de baloţi paralelipipedici mari cu:
frână acţionată cu aer comprimat
frână acţionată hidraulic (6)
este necesară o instalaţie de frână cu
conductă dublă
este necesar un racord pentru instalaţie de
frână hidraulică (presiune max. de lucru 120
bar / 1740 PSI)
Pos : 11.49 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 2/A-E/Elektrisc he Ansc hlüss e @ 17\mod_1236579932558_422850.doc x @ 426485 @ 2 @ 1
3.12
Racorduri electrice
Pos : 11.50 /BA/Ei nlei tung/Maschi nenübersic ht/Groß pac kenpres sen/Elektrikansc hlüss e H S Baur eihe @ 64\mod_1300272380792_422850.doc x @ 582751 @ @ 1
Priza (1):
Priză cu 7 poli pentru cablurile de legătură dintre terminal şi maşină.
Priza (2):
Priză cu 2 poli pentru cablul de alimentare cu curent între maşină şi priza permanentă a
tractorului (este necesară o conectare directă la baterie pentru curent permanent).
Priza (3):
Priză normată cu 7 poli pentru iluminare.
Pos : 11.51 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
23
Introducere
Pos : 11.52 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 3/F-J /H ydr auli kansc hlüss e @ 17\mod_1236180925308_422850.doc x @ 426419 @ 3 @ 1
3.12.1
Racorduri hidraulice
Pos : 11.53 /BA/Inbetri ebnahme/Hi nweis H ydr auli kaufkl eber beac hten (2013-06-20 07:16:16) @ 9\mod_1219997531785_422850.doc x @ 425220 @ @ 1
Indicaţie
Racordaţi corect conductele hidraulice.
•
Furtunurile hidraulice sunt marcate cu coliere de furtun colorate.
•
La racordarea conductelor hidraulice aveţi în vedere eticheta pentru sistemul hidraulic al
tractorului (vezi capitolul "Siguranţă", "Poziţiile etichetelor generale de informare la
maşină").
Pos : 11.54 /BA/Ei nlei tung/Maschi nenübersic ht/Groß pac kenpres sen/Am Traktor benötigte Steuergeräte HS Baur eihe @ 61\mod_1299150192063_422850.doc x @ 570685 @ @ 1
Pentru acţionarea maşinii sunt necesare, în funcţie de varianta livrată, următoarele aparate de
comandă la tractor:
•
înălţare pickup (1) ventil de comandă cu acţiune simplă (roşu 2)
Pos : 11.55 /BA/Ei nlei tung/Maschi nenübersic ht/Groß pac kenpres sen/Steuergerät einfac hwir kend Pic k- up H S Baurei he @ 61\mod_1299220791306_422850.doc x @ 570802 @ @ 1
Pos : 11.56 /BA/Ei nlei tung/Maschi nenübersic ht/Groß pac kenpres sen/Komfort - El ektr oni k @ 61\mod_1299223046976_422850.doc x @ 570936 @ @ 1
Sistemul electronic - varianta confort
Pos : 11.57 /BA/Ei nlei tung/Maschi nenübersic ht/Groß pac kenpres sen/Komfort - El ektr oni k Bild @ 61\mod_1299223125320_422850.doc x @ 570962 @ @ 1
27 008 188 0
1 3 2
6
X
P
T
1
1
4
LS
3
2
BPHS0004
Fig. 3
Pos : 11.58 /BA/Ei nlei tung/Maschi nenübersic ht/Groß pac kenpres sen/H ydrauli kansc hl üss e Aus führung Komfort - Elektroni k H S Baurei he @ 61\mod_1299150753072_422850.doc x @ 570742 @ @ 1
Pos : 11.59 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
24
Aparat de comandă cu acţiune dublă cu retur liber sau cu acţiune simplă cu retur liber:
•
conductă de presiune (2) (diametru nominal 15 (roşu 1))
•
retur (3) (diametru nominal 18 (albastru 1)
•
conductă de semnalizare LS (4) racord LS (diametru nominal 12 (roşu 3)) (numai la
tractoare cu sistem hidraulic "load sensing"; informaţii detaliate în acest sens găsiţi în
instrucţiunea de exploatare din partea producătorului tractorului
Introducere
Pos : 11.60 /BA/Ei nlei tung/Maschi nenübersic ht/Groß pac kenpres sen/M edi um - Elektroni k @ 61\mod_1299223169539_422850.doc x @ 570988 @ @ 1
Sistemul electronic - varianta medie
Pos : 11.61 /BA/Ei nlei tung/Maschi nenübersic ht/Groß pac kenpres sen/M edi um - Elektroni k Bild @ 61\mod_1299223868148_422850.doc x @ 571042 @ @ 1
27 008 187 0
5
6
3 2
X
4
4
1
2
7
BPHS0005
Fig. 4
Pos : 11.62 /BA/Ei nlei tung/Maschi nenübersic ht/Groß pac kenpres sen/H ydrauli kansc hl üss e Aus führung Medium - El ektr oni k HS Baur eihe @ 61\mod_1299221244831_422850.doc x @ 570828 @ @ 1
Aparat de comandă cu acţiune dublă pentru blocul de comandă:
•
furtun hidraulic (roşu 4) (2) pentru următoarele funcţii: închiderea sertarului cu cuţite,
piciorul de sprijin (ridicare / coborâre), dispozitivul de evacuare a balotului (intrare /
ieşire), jgheabul cu role (închis / deschis)
•
furtun hidraulic (albastru 4) (3) pentru următoarele funcţii: deschiderea sertarului cu cuţite
•
osie directoare (5) "blocare / deblocare" ventil de comandă cu acţiune simplă (diametru
nominal 15 (roşu 1))
Pos : 11.63 /BA/Ei nlei tung/Maschi nenübersic ht/Groß pac kenpres sen/Steuergerät Lenkachse sperren l ösen @ 61\mod_1299221711766_422850.doc x @ 570881 @ @ 1
Pos : 11.64 /BA/Ei nlei tung/Maschi nenübersic ht/Groß pac kenpres sen/Steuergerät für Anl aufhilfe @ 61\mod_1299221477457_422850.doc x @ 570855 @ @ 1
Aparat de comandă cu acţiune dublă cu retur liber sau cu acţiune simplă cu retur liber
pentru ajutorul de pornire:
27 003 829 0
X
Pos : 11.65 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
P
8
T
8
Fig. 5
•
furtun hidraulic (roşu 8): ajutor de pornire presiune
•
furtun hidraulic (albastru 8): ajutor de pornire retur
25
Introducere
Pos : 11.66 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 2/K-O/M asc hinenübersicht @ 0\mod_1195565731130_422850.doc x @ 422857 @ 2 @ 1
3.13
Schema maşinii
Pos : 11.67 /BA/Ei nlei tung/Maschi nenübersic ht/Groß pac kenpres sen/M asc hinenübersic ht linke Seite mit Tandemac hs e Bil d BP 890_1270_1290 H S Baurei he @ 92\mod_1326954844747_422850.doc x @ 783363 @ 3 @ 1
3.13.1
Partea stângă a presei de baloţi paralelipipedici mari Big Pack cu ax tandem
BPHS0002_1
Fig. 6
Pos : 11.68 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
26
Introducere
Pos : 11.69 /BA/Ei nlei tung/Maschi nenübersic ht/Groß pac kenpres sen/M asc hinenübersic ht linke Seite mit Tandemac hs e T ext @ 17\mod_1236234747456_422850.doc x @ 426426 @ @ 1
1. Frână de fixare volant
9. Oişte reglabilă în înălţime
2. Calculator de bord
10. Arbore articulat pentru unghiuri mari cu siguranţă
de supraîncărcare şi mers liber
3. Stabilirea lungimii baloţilor
11. Cutia cu fire
4. Manivelă pentru frâna de parcare
12. Declanşare manuală a înnodătorului şi blocaj al
axului înnodătorului
5. Dispozitiv de control şi de întindere a firului
13. Extinctorul
6. Pickup cu roată de palpare
14. Pene de blocare
7. Dispozitiv de apăsare a rolelor
15. Ventil electronic de comandă
8. Ladă de scule
Pos : 11.70 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
27
Introducere
Pos : 11.71 /BA/Ei nlei tung/Maschi nenübersic ht/Groß pac kenpres sen/M asc hinenübersic ht rec hte Seite mit Tandemac hs e Bil d BP 890_1270_1290 H S Baurei he @ 93\mod_1327317152289_422850.doc x @ 786946 @ 3 @ 1
3.13.2
Partea dreaptă a presei de baloţi paralelipipedici mari Big Pack cu ax tandem
2
1
10
6
8
7
4
9
5
3
BPHS0003_1
Fig. 7
Pos : 11.72 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
28
Introducere
Pos : 11.73 /BA/Ei nlei tung/Maschi nenübersic ht/Groß pac kenpres sen/M asc hinenübersic ht rec hte Seite mit Tandemac hs e T ext @ 17\mod_1236234918831_422850.doc x @ 426428 @ @ 1
1. Zona de legare
6. Robinet de blocare pentru sistemul hidraulic de la
pickup
2. Rezervor de ulei hidraulic
7. Frâna de fir în cutia cu fire
3. Sprijin de parcare
8. Jgheab de baloţi
4. Suport pentru cuplaje rapide şi ştecăre
9. Sistemul variabil de umplere VFS
5. Acţionarea dispozitivului de tăiere XC
10. Robinet de blocare ax condus
Pos : 11.74 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
29
Introducere
Pos : 11.75 /BA/Ei nlei tung/Maschi nenübersic ht/Groß pac kenpres sen/Arbeits weise des VF S F örders ystem H S Baurei he Bil d @ 92\mod_1326879594881_422850.doc x @ 782956 @ 3 @ 1
3.13.3
Modul de lucru al sistemului de conveiere VFS
7
12
9
11
6
14
1
2
3 15 4 13 4
16
10
BPHS0072
Fig. 8
Pos : 11.76 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
30
Introducere
Pos : 11.77 /BA/Ei nlei tung/Maschi nenübersic ht/Groß pac kenpres sen/F unktions beschr eibung T1 ab 80 PS @ 91\mod_1326698004794_422850.doc x @ 780123 @ @ 1
Descrierea funcţionării
Presa de baloţi paralelipipedici mari BIG PACK necesită pentru acţionare un tractor cu o putere
de cel puţin 80 kW.
Pos : 11.78 /BA/Ei nlei tung/Maschi nenübersic ht/Groß pac kenpres sen/F unktions beschr eibung T2 1000 U /min @ 91\mod_1326698674531_422850.doc x @ 780151 @ @ 1
Presa de baloţi paralelipipedici mari BIG PACK se ataşează la cuplajul de remorcă sau la bara
oscilanta de tracţiune. Pentru ca presa de baloţi paralelipipedici mari să poată lucra pe
orizontală, oiştea este prevăzută cu un sistem de reglare în înălţime.
Acţionarea presei BIG PACK se realizează prin intermediul unui arbore articulat, care transmite
cuplul de rotaţie venit de la tractor prin intermediul unei greutăţi inerţiale (11) către transmisia
principală (12). Nu este permisă depăşirea turaţiei maxime de intrare de 1000 rot./min, întrucât
în caz contrar există pericolul deteriorării maşinii.
Arborele articulat este prevăzut pe partea tractorului cu o articulaţie pentru unghi larg. Arborelui
articulat îi este ataşată instrucţiunea de exploatare aferentă acestuia.
Se impune ca înainte de luarea în exploatare a presei de baloţi paralelipipedici mari să fie citită
şi instrucţiunea de exploatare a arborelui articulat. Aceasta detaliază în special operaţia de
scurtare a arborelui articulat, precum şi eventualele lucrări de reparaţie şi de îngrijire.
Pickup-ul (2) cu lăţime de 2 m (2,4 m) preia materialul de presare. Un dispozitiv de apăsare a
rolelor (1) reglabil în înălţime asigură preluarea lipsită de perturbaţii a materialului şi ajută la
evitarea înfundărilor. Materialul de presare este transportat de doi melci conveieri (3), plasaţi pe
partea stângă şi cea dreaptă a pickup-ului, la tamburul dispozitivului de umplere (13), respectiv
la rotorul de tăiere (14) şi la cuţite (15).
Pickup-ul poate fi ridicat şi coborât prin intermediul sistemului hidraulic al tractorului. Pentru a se
putea atinge o înălţime optimă de preluare a materialului, roţile de palpare ale pickup-ului sunt
concepute reglabile în înălţime.
Braţele de conveiere (4) umplu canalul de avansare. Prin activitatea braţelor dispozitivului de
umplere, materialul de presare este strâns în canalul dispozitivului de umplere. Nivelul de
umplere al canalului de avansare este determinat cu grebla de palpare (16). Odată atins un
anumit grad de umplere, grebla de palpare este retrasă prin rabatare, iar transportul în
continuare al materialului de presare în canalul de presare este asigurat de către braţul de
alimentare (5).
În canalul de presare, materialul de presare este compactat prin intermediul pistonului de
presare (6) sub forma unui balot paralelipipedic mare cu densitate ridicată. Lungimea şi,
bineînţeles, densitatea baloţilor paralelipipedici mari pot fi reglate în mod continuu, fără trepte.
În acest fel pot fi realizaţi baloţi paralelipipedici mari (8) corespunzători celor mai diverse cerinţe.
Forţa pistonului de presare se reglează pe cale electronică cu cilindrii hidraulici (9) de la clapele
canalului de presare. Odată atinsă lungimea prestabilită a balotului paralelipipedic, roata stelată
parţial intrată în canalul de presare declanşează mecanismul de înnodare.
Pos : 11.79 /BA/Ei nlei tung/Maschi nenübersic ht/Groß pac kenpres sen/F unktions beschr eibung der Gr oß pac kenpr ess e T 3 Big Pac k 890_1270_1290 @ 25\mod_1242206364412_422850.doc x @ 427371 @ @ 1
Presa Big Pack 890 este dotată cu 4,
iar presele
Big Pack 1270 şi 1290 cu 6 înnodătoare (7). Baloţi paralelipipedici mari sunt evacuaţi prin
intermediul unui jgheab de baloţi (10).
Cu ajutorul dispozitivului opţional MultiBale (Big Pack 1270), balotul poate fi segmentat în până
la 9 baloţi mici.
Pos : 12 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
31
Siguranţă
Pos : 13.1 /Übersc hriften/Übersc hriften 1/P-T/Sicher heit @ 0\mod_1195566748646_422850.doc x @ 422861 @ 1 @ 1
4
Siguranţă
Pos : 13.2.1 /BA/Sicherheit/Personalqualifi kati on und -sc hul ung @ 0\mod_1195639383185_422850.doc x @ 422880 @ 3 @ 1
4.1.1
Calificarea şi instructajul personalului
Utilizarea, întreţinerea şi repararea maşinii sunt permise numai persoanelor familiarizate cu
asemenea lucrări şi informate în legătură cu pericolele aferente. Utilizatorul trebuie să
reglementeze cu precizie domeniile de responsabilitate, competenţele şi supravegherea
personalului. În cazul în care personalul nu dispune de cunoştinţele necesare, el trebuie iniţiat şi
instruit în acest sens. De asemenea, utilizatorul trebuie să se asigure că personalul a înţeles
întocmai conţinutul instrucţiunii de exploatare.
Executarea lucrărilor de reparaţie care nu sunt descrise în prezenta instrucţiune de exploatare
este permisă numai atelierelor de specialitate autorizate.
Pos : 13.2.2 /BA/Sicherheit/Gefahr en bei Nic htbeac htung der Sic herheits hinweise @ 0\mod_1195639434013_422850.doc x @ 422881 @ 3 @ 1
4.1.2
Pos : 13.2.3 /BA/Sicherheit/Sic her hei tsbewußtes Arbeiten @ 0\mod_1195639792576_422850.doc x @ 422882 @ 3 @ 1
4.1.3
Pericole în caz de nerespectare a indicaţiilor de siguranţă
Nerespectarea indicaţiilor de siguranţă poate atrage după sine pericole atât la adresa
persoanelor, cât şi a mediului şi a maşinii. Nerespectarea indicaţiilor de siguranţă poate
conduce la pierderea oricăror drepturi de despăgubire.
În particular, nerespectarea poate atrage după sine, de exemplu, următoarele expuneri la
pericole:
•
periclitarea persoanelor prin neasigurarea sectoarelor de lucru
•
căderea unor funcţii importante ale maşinii
•
ineficienţa unor procedee prescrise pentru întreţinere şi reparaţii
•
periclitarea persoanelor prin acţiuni mecanice şi chimice
•
periclitarea mediului înconjurător prin scurgeri de ulei hidraulic
Lucrul cu conştiinţa siguranţei
Sunt de respectat indicaţiile de siguranţă enunţate în această instrucţiune de exploatare,
prevederile de prevenire a accidentelor aflate în vigoare, precum şi eventualele prescripţii
interne de muncă, exploatare şi siguranţă ale utilizatorului.
Prevederile asociaţiilor profesionale de ramură privind protecţia muncii şi prevenirea
accidentelor au caracter obligatoriu.
Sunt de respectat de asemenea indicaţiile de siguranţă stabilite de către producătorul
vehiculului.
La circulaţia pe drumurile publice trebuie respectate prescripţiile legale respective, (în cazul
Republicii Federale Germania codurile StVZO (Regulamentul înscrierii în circulaţia publică) şi
StVO (Regulamentul circulaţiei rutiere)).
Fiţi pregătiţi pentru cazuri de urgenţă. În acest scop, ţineţi la îndemână extinctorul şi trusa de
prim-ajutor. Înscrieţi pe telefon numerele de urgenţă pentru medici şi pompieri.
Pos : 13.2.4 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
32
Siguranţă
Pos : 13.2.5 /BA/Sicherheit/Sic her hei ts- und U nfall ver hütungs-Vorschriften Swadro_Ladewag en_Eas yC ut @ 73\mod_1308298589597_422850.doc x @ 655510 @ 2 @ 1
4.2
Indicaţii de siguranţă şi de prevenire a accidentelor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Pe lângă indicaţiile din prezenta instrucţiune de exploatare aveţi în vedere şi prevederile
general valabile de siguranţă şi de prevenire a accidentelor!
Plăcuţele de avertizare şi de indicare aplicate oferă indicaţii importante asupra unei
exploatări lipsite de pericole; respectarea lor este în interesul siguranţei dvs.!
La folosirea drumurilor publice de comunicaţie aveţi în vedere prevederile aferente!
Familiarizaţi-vă înainte de începerea lucrului cu toate dispozitivele şi elementele de
acţionare, precum şi cu funcţiile acestora. Odată început lucrul este prea târziu!
Îmbrăcămintea operatorului trebuie să şadă strânsă pe corp. Se va evita purtarea unei
îmbrăcăminţi largi.
Pentru evitarea pericolului de incendiu păstraţi maşina curată!
Înainte de pornire şi înainte de punerea în funcţiune controlaţi împrejurimea imediată!
(Copii!) Asiguraţi-vă o vizibilitate îndestulătoare!
Nu este permis transportul de persoane pe aparatul de lucru în timpul lucrului şi al
deplasării de transport.
Cuplaţi aparatele conform prescripţiilor şi nu le fixaţi şi nu le asiguraţi decât de
dispozitivele prestabilite!
La ataşare şi detaşare aduceţi dispozitivele de sprijin în poziţiile corespunzătoare!
La ataşarea şi detaşarea aparatelor la, respectiv de la tractor se impune o precauţie
deosebită!
Aplicaţi de fiecare dată greutăţile de balast conform prescripţiilor în punctele de fixare
prevăzute în acest scop!
Aveţi în vedere sarcinile admisibile pe osii, greutatea totală şi gabaritul de transport!
Verificaţi şi instalaţi dotările de transport - ca de ex. iluminarea, dispozitivele de avertizare
şi eventualele dispozitive de protecţie!
Elementele de acţionare (cabluri, lanţuri, sisteme de bare etc.) aferente dispozitivelor
acţionate de la distanţă trebuie instalate în aşa fel, încât să nu poată declanşa în nici o
poziţie de transport şi de lucru mişcări neintenţionate.
În vederea circulaţiei pe drumuri publice aduceţi aparatele în starea prevăzută şi blocaţile conform prescripţiilor producătorului!
În timpul deplasării nu părăsiţi niciodată cabina!
Viteza de deplasare trebuie adaptată întotdeauna condiţiilor de la faţa locului! La mersul
în pantă urcătoare sau coborâtoare şi la deplasări în curmeziş evitaţi efectuarea de curbe
bruşte!
Comportarea în deplasare şi capacitatea de manevră şi de frânare sunt influenţate de
aparatele şi greutăţile de balast ataşate, respectiv agăţate. Aveţi de aceea în vedere o
capacitate suficientă de virare şi de frânare!
La deplasarea în curbe ţineţi cont de raza laterală de acţiune şi/sau de greutatea inerţială
a aparatului!
Puneţi în funcţiune aparatele numai dacă toate dispozitivele de protecţie sunt aplicate şi
se găsesc în poziţie de protecţie!
Menţineţi dispozitivele de siguranţă în bună stare. Înlocuiţi piesele lipsă sau deteriorate.
Staţionarea în zona de lucru este interzisă!
Nu staţionaţi în raza de rotire şi de basculare a aparatului!
Acţionarea cadrelor pliante hidraulice este permisă numai atunci când în zona de
basculare nu se găsesc persoane!
33
Siguranţă
26
27
Pos : 13.2.6 /BA/Sicherheit/Angehängte Geräte/Geräte angehängt @ 0\mod_1199699679381_422850.doc x @ 423494 @ 2 @ 1
4.3
Aparate ataşate
1
2
3
Pos : 13.2.7 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
34
Anumite componente acţionate extern (de ex. hidraulic) prezintă locuri de strivire şi de
forfecare!
Înainte de a părăsi tractorul depuneţi aparatul la sol, acţionaţi frâna de fixare, opriţi
motorul şi extrageţi cheia de contact!
Asiguraţi aparatele împotriva deplasării neintenţionate.
Aveţi în vedere sarcina de reazem maxim admisibilă la cuplajul de remorcare, la bara
oscilantă de tracţiune sau la sistemul de remorcare hitch!
În cazul remorcării la oişte trebuie avută în vedere o mobilitate suficientă în punctul de
remorcare!
Siguranţă
Pos : 13.2.8 /BA/Sicherheit/Zapfwellenbetri eb Traktor @ 0\mod_1199699899350_422850.doc x @ 423495 @ 2 @ 1
4.4
Regimul cu arbore de priză de forţă
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Pos : 13.2.9 /BA/Sicherheit/Zapfwellenbetri eb Zusatz Schwungradbremse l ös en @ 17\mod_1236238119019_422850.doc x @ 426431 @ @ 1
Pos : 13.2.10 /BA/Sic herheit/Z apfwellenbetrieb Z us atz @ 2\mod_1203524761314_422850.doc x @ 424121 @ @ 1
Este permisă utilizarea numai a arborilor articulaţi prescrişi de către producător!
Ţeava de protecţie şi pâlnia de protecţie a arborelui articulat precum şi protecţia arborelui
de priză de forţă - inclusiv de partea aparatului - trebuie să fie aplicate şi să se afle în
stare regulamentară!
La arborii articulaţi trebuie avute în vedere acoperirile de ţeavă prescrise pentru poziţia
de transport şi pentru cea de lucru!
Montarea şi demontarea arborilor articulaţi sunt permise numai cu arborele de priză de
forţă decuplat, cu motorul oprit şi cu cheia de contact extrasă!
În cazul utilizării de arbori articulaţi cu cuplaj de suprasarcină sau de roată liberă, care nu
sunt acoperite cu dispozitivul de protecţie de la tractor, cuplajele de suprasarcină
respectiv de roată liberă trebuie instalate de partea aparatului!
Aveţi mereu în vedere montarea corectă şi asigurarea arborelui articulat!
Asiguraţi prin agăţarea lanţurilor apărătoarea arborelui articulat împotriva antrenării în
rotaţie!
Înainte de a cupla arborele de priză de forţă asiguraţi-vă că turaţia aleasă pentru arborele
de priză de forţă al tractorului coincide cu turaţia admisibilă a aparatului!
Înainte de a cupla arborele de priză de forţă asiguraţi-vă că nu se găseşte nimeni în zona
de pericol a aparatului!
Nu cuplaţi niciodată arborele de priză de forţă atunci când motorul este oprit!
La lucrul cu arborele de priză de forţă nu este permis nimănui să stea în zona arborelui
de priză de forţă sau a celui articulat, aflate în rotire.
Decuplaţi arborele de priză de forţă de fiecare dată când se produc abateri unghiulare
prea mari şi când nu este nevoie de el!
Atenţie! După decuplarea arborelui de priză de forţă există pericol datorită greutăţii
inerţiale aflate în mişcare de ieşire! Nu vă apropiaţi de aparat în acest interval de timp.
Lucrul la el este permis numai după ce maşina s-a oprit complet, iar greutatea inerţială a
fost asigurată prin intermediul frânei de fixare.
Curăţarea, ungerea şi reglarea aparatelor acţionate cu arbore de priză de forţă sau ale
arborelui articulat sunt permise numai cu arborele de priză de forţă decuplat, cu motorul
oprit şi cu cheia de contact extrasă! Trageţi frâna de fixare de la greutatea inerţială.
Arborele articulat scos din cuplaj trebuie depus în suportul prevăzut în acest scop!
După demontarea arborelui articulat aplicaţi învelişul de protecţie pe cepul arborelui de
priză de forţă!
În caz de deteriorări, remediaţi-le imediat înainte de a continua lucrul cu aparatul!
Înainte de conectarea arborelui de priză de forţă slăbiţi frâna volantului.
Indicaţie
În ceea ce priveşte arborele articulat sunt de respectat indicaţiile producătorului arborelui
articulat. (Instrucţiune de exploatare separată!)
Pos : 13.2.11 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
35
Siguranţă
Pos : 13.2.12 /BA/Sic herheit/H ydrauli kanl age @ 2\mod_1203503691986_422850.doc x @ 424112 @ 2 @ 1
4.5
Instalaţia hidraulică
1
2
3
4
5
6
7
Instalaţia hidraulică se află sub presiune!
La conectarea de cilindri hidraulici şi motoare hidraulice trebuie respectată racordarea
prescrisă a furtunurilor hidraulice!
La racordarea furtunurilor hidraulice la sistemul hidraulic al tractorului trebuie avut grijă ca
sistemele hidraulice de partea atât a tractorului, cât şi a aparatului, să fie depresurizate!
La interconectările hidraulice funcţionale între tractor şi maşină trebuie avută în vedere
marcarea mufelor şi ştecărelor de racordare, astfel încât să fie excluse deserviri eronate!
Prin schimbarea între ele a racordurilor se realizează inversarea funcţiilor (de ex.
ridicare/coborâre) - pericol de accidentare!
Din cauza pericolului de rănire, la căutarea locurilor de scurgere trebuie folosite mijloace
auxiliare adecvate!
Lichidele (uleiul hidraulic) ce se revarsă cu înaltă presiune pot penetra pielea, cauzând
răniri grave! În caz de rănire trebuie apelat imediat la un medic! Pericol de infectare!
Înaintea executării de lucrări la instalaţia hidraulică trebuie depresurizată instalaţia şi oprit
motorul!
Pos : 13.2.13 /BA/Sic herheit/H ydrauli kanl age Z us atz Alterung der H ydr auli ksc hl auc hlei tungen @ 3\mod_1204552944856_422850.doc x @ 424207 @ @ 1
8
Pos : 13.2.14 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/P-T/R eifen @ 0\mod_1197357995667_422850.doc x @ 423310 @ 2 @ 1
4.6
Controlaţi periodic conductele-furtun hidraulice, iar în caz de deteriorare şi îmbătrânire
înlocuiţi-le! Noile conducte-furtun trebuie să îndeplinească cerinţele tehnice din partea
producătorului aparatului!
Cauciucuri
Pos : 13.2.15 /BA/Sic herheit/R eifen @ 0\mod_1195646435716_422850.doc x @ 422889 @ @ 1
1
2
3
4
5
Pos : 13.2.16 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
36
La lucrările executate la pneuri trebuie avut în vedere ca aparatul să fie depus în condiţii
de siguranţă şi să fie asigurat împotriva deplasării accidentale (pene de blocare).
Montarea roţilor şi a pneurilor presupune cunoştinţe aprofundate şi utilizarea uneltelor de
montare regulamentare!
Efectuarea lucrărilor de reparaţie la roţi şi pneuri este permisă numai lucrătorilor de
specialitate, fiind totodată obligatorie utilizarea uneltelor de montare adecvate scopului!
Controlaţi în mod regulat presiunea de aer! Aveţi în vedere presiunea de aer prescrisă!
Controlaţi în mod regulat piuliţele de la roţi! Neglijarea acestei obligaţii poate duce la
pierderea roţii şi în consecinţă la răsturnarea maşinii.
Siguranţă
Pos : 13.2.17 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/U-Z/Wartung @ 33\mod_1254222340957_422850.doc x @ 428576 @ 2 @ 1
4.7
Întreţinere
Pos : 13.2.18 /BA/Sic herheit/Wartung/Wartung Pos .1 mi t Schwungmass/Fes tstellbremse anziehen @ 17\mod_1236239859956_422850.doc x @ 426434 @ @ 1
1
Pos : 13.2.19 /BA/Sic herheit/Wartung/Wartung Pos .2 bis 8 mi t El ektr oni k @ 17\mod_1236239099566_422850.doc x @ 426432 @ @ 1
2
3
4
5
6
7
8
Pos : 13.2.20 /BA/Sic herheit/Wartung/Wartung Z usatz Bei Gass peicherung/Schnei dwekz eug e @ 2\mod_1203504102830_422850.doc x @ 424114 @ @ 1
9
10
Pos : 13.2.21 /BA/Sic herheit/Eigenmäc htiger U mbau und Ers atz teil hers tell ung @ 1\mod_1201937705539_422850.doc x @ 423848 @ 2 @ 1
4.8
Efectuarea lucrărilor de reparaţii, întreţinere şi curăţare, precum şi înlăturarea
perturbaţiilor în funcţionare sunt permise din principiu numai cu acţionarea decuplată şi
cu motorul oprit! - Extrageţi cheia de contact! Trageţi frâna de fixare de la greutatea
inerţială.
Verificaţi periodic dacă piuliţele şi şuruburile sunt bine strânse, iar dacă este cazul
strângeţi-le!
În vederea lucrărilor de întreţinere executate la maşina ridicată realizaţi mereu mai întâi
asigurarea cu elemente de sprijin adecvate.
Dezafectaţi în mod adecvat uleiurile, unsorile şi filtrele!
Înaintea executării de lucrări la instalaţia electrică separaţi-o de fiecare dată de la
alimentarea cu curent!
Dacă dispozitivele de protecţie sunt supuse uzurii, ele trebuie controlate periodic şi
înlocuite la timpul potrivit!
La executarea de lucrări de sudură electrică la vehicul şi la aparatele ataşate trebuie
întreruptă alimentarea cu curent de la întrerupătorul principal al bateriei, respectiv
deconectate cablurile de la generator şi de la baterie!
Piesele de schimb trebuie să corespundă cel puţin cerinţelor tehnice stabilite de către
producătorul aparatului! Piesele de schimb originale KRONE îndeplinesc această
condiţie!
La stocarea de gaz nu folosiţi la umplere decât azot - pericol de explozie!
La înlocuirea sculelor de lucru dotate cu tăişuri folosiţi unelte adecvate şi mânuşi!
Transformări arbitrare şi fabricarea de piese de schimb
Transformarea sau efectuarea de modificări la maşină sunt admisibile numai după punere de
acord cu producătorul. Utilizarea de piese de schimb originale şi de accesorii autorizate de
către producător serveşte siguranţei în exploatare. Utilizarea unor alte piese poate conduce la
anularea garanţiei pentru urmările rezultate din aceasta.
Pos : 13.2.22 /BA/Sic herheit/U nz uläs sige Betri ebs weis en @ 11\mod_1223357699923_422850.doc x @ 425689 @ 2 @ 1
4.9
Moduri de exploatare inadmisibile
Siguranţa în exploatare a maşinii livrate este garantată numai în condiţiile utilizării ei în
conformitate cu destinaţia, corespunzător capitolului Introducere "Utilizarea în conformitate cu
destinaţia" al instrucţiunii de exploatare. Este cu desăvârşire interzisă depăşirea valorilor-limită
indicate în fişele de date.
Pos : 13.2.23 /BA/Sic herheit/Sicherheits hi nweis e an der M asc hine @ 1\mod_1201937861961_422850.doc x @ 423850 @ 2 @ 1
4.10
Indicaţii de siguranţă la maşină
Indicaţiile de siguranţă de la maşină previn asupra primejdiilor încă existente la maşină. Ele
constau din câte un semn grafic de avertizare şi un simbol de siguranţă a muncii. Trebuie
urmate toate indicaţiile de siguranţă. Menţineţi indicaţiile de siguranţă permanent curate şi în
stare uşor lizibilă! Indicaţiile de siguranţă deteriorate sau lipsă trebuie comandate la comerciant
şi aplicate apoi în locurile prevăzute în acest scop. Poziţiile şi semnificaţiile sunt descrise după
cum urmează.
Pos : 13.3 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
37
Siguranţă
Pos : 13.4 /BA/Sicher heit/Gr oßpac kenpr ess en/Sic her hei t Ei nführ ung BiG Pac k @ 17\mod_1236244047128_422850.doc x @ 426435 @ 2 @ 1
4.11
Prezentare
Presa de baloţi paralelipipedici mari KRONE este dotată cu toate dispozitivele de siguranţă
(dispozitive de protecţie). Din considerente de menţinere a funcţionalităţii maşinii nu este
posibilă înlăturarea tuturor punctelor de pericol legate de maşină. Găsiţi însă aplicate pe maşină
indicaţii corespunzătoare de pericole, care atrag atenţia asupra primejdiilor încă existente. Am
configurat indicaţiile de pericole sub formă de aşa-numite semne grafice de avertizare. În cele
ce urmează vă prezentăm indicaţii importante în legătură cu poziţia şi cu
semnificaţia/completarea acestor plăcuţe de avertizare!
Pos : 13.5 /BA/Sicher heit/Überar bei tete Warnhinweis e/Gefahr - Bes chädigte oder unl es bar e Aufkleber (2012-07-26 14:29:51) @ 0\mod_1195567214115_422850.doc x @ 422863 @ @ 1
PERICOL! - Zonă de pericole a maşinii
Consecinţe: Pericol de moarte sau răniri grave.
•
Înlocuiţi imediat etichetele deteriorate sau ilizibile.
•
După lucrările de reparaţii aplicaţi etichete de siguranţă corespunzătoare pe toate
componentele înlocuite, modificate sau reparate.
•
Nu curăţaţi niciodată cu aparate de curăţare cu înaltă presiune zonele prevăzute cu
etichete de siguranţă.
•
Familiarizaţi-vă cu semnificaţiile semnelor grafice de avertizare. Textul prezentat alături
şi locul ales pentru aplicarea pe maşină atrag atenţia asupra punctelor speciale de
pericole existente la maşină.
Pos : 13.6 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
38
Siguranţă
Pos : 13.7 /BA/Di es e Seite is t bewusst freig elass en worden. @ 1\mod_1201783680373_422850.doc x @ 423813 @ @ 1
Această pagină a fost lăsată intenţionat goală.
Pos : 13.8 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
39
Siguranţă
Pos : 13.9 /Übersc hriften/Übersc hriften 2/K-O/Lage der Sic herheits aufkleber an der Mas chi ne @ 0\mod_1195634967326_422850.doc x @ 422875 @ 2 @ 1
4.12
Poziţia etichetelor de siguranţă la maşină
Pos : 13.10 /BA/Sic herheit/Aufkleber/Gr oßpac kenpr ess e/Sicherheits aufkleber Bi G Pac k 890_1270_1290 H S Baur eihe @ 134\mod_1351145087023_422850.doc x @ 1194772 @ @ 1
L
1
3
4
7
6
7*
6
6
6
6
9
5
9
9
8*
10*
2
BPHS0006_1
Fig. 9 Partea stângă a maşinii
40
Siguranţă
1)
Înaintea punerii în funcţiune citiţi
instrucţiunile de exploatare şi
indicaţiile de siguranţă şi
respectaţi-le.
2)
Turaţia la arborele de priză de forţă nu are voie
să depăşească 1000 rot./min! Presiunea de
lucru în instalaţia hidraulică nu are voie să
depăşească 200 bar / 2900 PSI!
939 101-4
1000/min
MAX. 200 bar
MAX.
Nr. comandă 939 471-1 (1x)
Nr. comandă 939 101-4 (1x)
3)
Pericol datorită melcului în
rotaţie.
4)
Nu introduceţi niciodată mâna în
sectorul de lucru al pickup-ului
în timpul funcţionării maşinii.
Nr. comandă 939 407-1 (1x)
Nr. comandă 939 520 1 (1x)
939 520-1
5)
Nu vă urcaţi pe maşină atâta timp
cât arborele de priză de forţă
este cuplat şi motorul merge.
6)
Înainte de punerea în funcţiune închideţi
dispozitivul de protecţie!
Nr. comandă 939 408-2 (1x)
Nr. comandă 942 002-4 (5x)
8*) opţional compresor
Păstraţi o distanţă suficientă faţă de suprafeţele
fierbinţi. (opţional)
7)
Nu introduceţi niciodată mâna în
zona cu pericol de strivire atâta
timp cât acolo se pot mişca
piese.
Nr. comandă 942 196 1 (1x)
7*) (la dispozitivul de tăiat XC
(1x))
942 196 -1
9)
Nu introduceţi niciodată mâna în zona cu pericol
de strivire atâta timp cât acolo se pot mişca
piese.!
Nr. comandă 942 210-0 (1x)
10*) opţional Franţa
Rezervorul de presiune se află sub presiune de
gaz şi de ulei. Nu executaţi demontarea şi
reparaţia decât conform indicaţiilor din cartea
tehnică.
Nr. comandă 942 459-0 (3x)
Nr. comandă 939 529 0 (1x)
41
Siguranţă
L
5
5
5
3
3
3*
4*
3
1
3
2
6
6
BPHS0115
Fig. 10 Partea dreaptă a maşinii
42
Siguranţă
1)
Pericol datorită melcului în
rotaţie.
2)
Nu introduceţi niciodată mâna în
sectorul de lucru al pickup-ului
în timpul funcţionării maşinii.
Nr. comandă 939 407-1 (1x)
Nr. comandă 939 520 1 (1x)
939 520-1
3)
Înainte de punerea în funcţiune închideţi
dispozitivul de protecţie!
Nr. comandă 942 002-4 (4x)
(3*) La opţiunea suflantă legător (1x)
5)
Nu introduceţi niciodată mâna în zona cu pericol
de strivire atâta timp cât acolo se pot mişca
piese.!
Nr. comandă 942 459-0 (3x)
4*)
Nu introduceţi niciodată mâna în
zona cu pericol de strivire atâta
timp cât acolo se pot mişca
piese.
Nr. comandă 942 196 1 (1x)
(la dispozitivul de tăiat XC)
942 196 -1
6)
Nu staţionaţi în raza de pivotare a jgheabului.
Păstraţi distanţa!
Nr. comandă 939 469 1
Pos : 13.11 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
43
Siguranţă
Pos : 13.12 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 2/K-O/Lage der allgemeinen Hinweis aufkleber an der Masc hi ne @ 0\mod_1195635067920_422850.doc x @ 422876 @ 2 @ 1
4.13
Poziţiile la maşină a etichetelor generale de indicaţii
Pos : 13.13 /BA/Sic herheit/Aufkleber/Gr oßpac kenpr ess e/Hi nweis aufkleber Bi G Pac k 890_1270_1290 H S Baur eihe @ 63\mod_1299667053910_422850.doc x @ 574547 @ @ 1
GL
RH+LH
1
2
3
3
RH+LH
BPHS0023
Fig. 11
RH = partea dreaptă a maşinii
1)
LH = partea stângă a maşinii
1)
27 008 187 0
27 008 188 0
X
X
P
1
4
T
1
LS
3
2
4
la sistemul electronic - varianta
confort
27 008 188 0(1x)
2)
2
la sistemul electronic - varianta medie
27 008 187 0 (1x)
7
3)
27 003 829 0
X
P
8
T
8
Sistemul electronic - varianta
medie
27 003 829 0 (1x) la opţiunea ajutor de pornire
Pos : 13.14 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
44
942 012-1
Puncte de prindere
Nr. comandă 942 012 1 (4x)
Siguranţă
Pos : 13.15 /BA/Sic herheit/Ü berarbeitete Warnhinweise/Nachbestellung/ Anbringung Aufkl eber ( 2012-07-26 14:46:05) @ 0\mod_1195637337107_422850.doc x @ 422878 @ 33 @ 1
4.13.1
Comenzi suplimentare de etichete de siguranţă şi de indicaţii
Indicaţie
Fiecărei etichete de siguranţă şi de indicaţii îi este asociat un număr de comandă, pe baza
căruia poate fi comandată direct la producător, respectiv la comerciantul de specialitate
autorizat (vezi capitolul "Interlocutor").
4.13.2
Aplicarea etichetelor de siguranţă şi de indicaţii
Indicaţie - Aplicarea unei etichete
Consecinţe: Aderenţa etichetei.
•
Suprafaţa de aplicare trebuie să fie curată şi lipsită de murdărie, ulei şi unsoare.
Pos : 14 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
45
Siguranţă
Pos : 15.1 /Übersc hriften/Übersc hriften 2/A-E/Bes ondere Sic her heitshi nweis e @ 17\mod_1236246682003_422850.doc x @ 426438 @ 2 @ 1
4.14
Indicaţii speciale de siguranţă
Pos : 15.2 /Übersc hriften/Übersc hriften 3/A-E/Aufs tiegsl eiter @ 17\mod_1236246728956_422850.doc x @ 426439 @ 3 @ 1
4.14.1
Scară de acces
Pos : 15.3 /BA/Sicher heit/Aufs tiegslei ter/Aufsti egsleiter Gefahr Zug ang zur M asc hine @ 17\mod_1236246891378_422850.doc x @ 426440 @ @ 1
PERICOL! – Acces la maşină !
Consecinţe: Pericol de moarte sau răniri grave.
•
Nu vă urcaţi pe scara de acces decât cu arborele de priză de forţă decuplat, cu motorul
oprit şi cu cheia de contact extrasă.
•
Nu urcaţi şi nu coborâţi pe scara de acces în timpul mersului.
•
Transportul de persoane pe trepte sau platforme nu este permis.
•
Păstraţi permanent curăţenia la scara de acces. Aveţi în vedere în special ca pe scara de
acces să nu existe depuneri de unsoare sau de alte mijloace alunecoase.
Pos : 15.4 /BA/Sicher heit/Aufs tiegslei ter/Aufsti egsleiter BiG Pac k Bild 890_1270_1290 HS Baureihe @ 62\mod_1299245584714_422850.doc x @ 571377 @ @ 1
1
BPHS0007
Fig. 12
Pos : 15.5 /BA/Sicher heit/Aufs tiegslei ter/Aufsti egsleiter BiG Pac k T ext @ 17\mod_1236249494878_422850.doc x @ 426444 @ @ 1
Pe partea stângă a maşinii, în spate, la canalul de presare, se găseşte o scară de acces (1), de
pe care se pot executa printre altele lucrări de întreţinere la mecanismul de înnodare.
Pos : 15.6 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
46
Siguranţă
Pos : 15.7 /Übersc hriften/Übersc hriften 3/F-J/F euerlösc her @ 17\mod_1236247698456_422850.doc x @ 426441 @ 3 @ 1
4.14.2
Extinctorul
Pos : 15.8 /BA/Sicher heit/Feuerlösc her/Feuerlösc her Big Pac k Bil d H S Baurei he @ 62\mod_1299480241001_422850.doc x @ 571606 @ @ 1
1
BPHS0008
Fig. 13
Pos : 15.9 /BA/Sicher heit/Feuerlösc her/Feuerlösc her Text BiG Pac k @ 62\mod_1299479944306_422850.doc x @ 571579 @ @ 1
Maşina se livrează din fabricaţie cu un extinctor (1).
Extinctorul (1) se găseşte în faţă stânga, în sensul de mers, la oişte.
Pos : 15.10 /BA/Sic herheit/F euerl ösc her/F euerlöscher allgemei ner Text @ 17\mod_1236248193988_422850.doc x @ 426442 @ @ 1
•
Înainte de luarea în exploatare aplicaţi extinctorul (1) în locul prevăzut în acest scop la
maşină.
Efectuaţi înregistrarea extinctorului. Numai în acest fel este asigurată executarea
verificărilor periodice necesare (la fiecare doi ani).
În alte ţări, intervalele de verificare pot fi diferite. În acest caz, indicaţiile de pe extinctor au
valabilitatea din ţările respective.
•
Respectaţi prevederile valabile în ţările respective.
Pos : 15.11 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
47
Siguranţă
Pos : 15.12 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 2/P-T/Standbr emse / Fes tstellbr emse @ 17\mod_1236322437416_422850.doc x @ 426471 @ 2 @ 1
4.15
Frâna de parcare / frâna de fixare
Pos : 15.13 /BA/Inbetri ebnahme/F eststell brems e/Gefahr vor dem Abkuppel n F eststellbrems e akti vi eren @ 12\mod_1224070212321_422850.doc x @ 425807 @ @ 1
PERICOL! – Mişcare neaşteptată a maşinii!
Consecinţe: Pericol de moarte, de răniri grave sau de deteriorare a maşinii.
Activaţi întotdeauna frâna de fixare de îndată ce maşina este decuplată de la tractor.
Pos : 15.14 /BA/Inbetri ebnahme/F eststell brems e/F eststellbrems e Bild Bi G Pac k 890_1270_1290 H S Baurei he @ 92\mod_1326881975736_422850.doc x @ 783012 @ @ 1
1
BPHS0009_1
Fig. 14
Pos : 15.15 /BA/Inbetri ebnahme/F eststell brems e/Standbrems e/F eststell brems e Anbring ungs ort BiG Pac k @ 17\mod_1236321925979_422850.doc x @ 426470 @ @ 1
Manivela (1) a frânei de parcare se găseşte pe partea din spate stânga a presei de baloţi
paralelipipedici mari, sub canalul de presare.
Pos : 15.16 /BA/Inbetri ebnahme/F eststell brems e/F eststellbrems e @ 6\mod_1214898707168_422850.doc x @ 424714 @ @ 1
Frâna de parcare serveşte la asigurarea maşinii, în special a maşinii detaşate, împotriva
deplasării neintenţionate.
Tragerea frânei de parcare:
•
Rotiţi manivela în sens orar până când rezistenţa creşte în mod sesizabil.
Slăbirea frânei de parcare:
•
Rotiţi manivela în sens antiorar până când cablul de frână ajunge să atârne puţin.
Pos : 15.17 /BA/Inbetri ebnahme/F eststell brems e/Hi nweis Feststellbr ems e/U nterleg keil e @ 6\mod_1214899429153_422850.doc x @ 424716 @ @ 1
Indicaţie
Pentru asigurarea maşinii împotriva deplasării neintenţionate, suplimentar faţă de frâna de
fixare trebuie folosite calele de blocare.
Pos : 15.18 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
48
Siguranţă
Pos : 15.19.1 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/P-T/Schwungradbrems e @ 71\mod_1305785577816_422850.doc x @ 639955 @ 2 @ 1
4.16
Frâna volantului
Pos : 15.19.2 /BA/Ers tinbetriebnahme/Groß pac kenpressen/Sc hwungradbr emse/War nung Schwungr adbrems e @ 71\mod_1305786703933_422850.doc x @ 639985 @ @ 1
AVERTIZARE! – Mişcări neaşteptate ale unor componente ale presei!
Consecinţă: Pericol de moarte sau răniri grave.
•
Activaţi întotdeauna frâna volantului înainte de a cupla sau decupla arborele articulat.
•
Trageţi întotdeauna frâna volantului înainte de a executa lucrări de întreţinere sau de
revizie.
Pos : 15.19.3 /BA/Ers tinbetriebnahme/Groß pac kenpressen/Sc hwungradbr emse/Ac htung vor dem Einsc halten i mmer Schwungradbrems e l ös en @ 71\mod_1305788398462_422850.doc x @ 640013 @ @ 1
ATENŢIE! - Frâna volantului nu este slăbită!
Consecinţă: deteriorarea maşinii.
Înainte de cuplarea arborelui de priză de forţă slăbiţi întotdeauna mai întâi frâna volantului.
Pos : 15.19.4 /BA/Ers tinbetriebnahme/Groß pac kenpressen/Sc hwungradbr emse/Sc hwungradbrems e Bild 890_1270_1290 Big Pac k H S Baurei he @ 71\mod_1305794017406_422850.doc x @ 640189 @ @ 1
1
BPHS0010
Fig. 15
Pos : 15.19.5 /BA/Ers tinbetriebnahme/Groß pac kenpressen/Sc hwungradbr emse/Sc hwungradbrems e T ext @ 71\mod_1305793488785_422850.doc x @ 640131 @ @ 1
poz. a = volant nefrânat
poz. b = volant frânat
Frâna volantului se găseşte pe partea stângă a maşinii, la oişte.
Frâna volantului (1) împiedică punerea neaşteptată în mişcare a componentelor mobile ale
presei în timpul lucrărilor de întreţinere sau de revizie. Volantul este imobilizat prin intermediul
unei benzi de frână.
•
Pentru activarea frânei volantului rotiţi pârghia de frânare (1) de la volant din
poziţia (a = nefrânată) în poziţia (b = frânată). Volantul este acum frânat.
Dacă sistemul electronic al maşinii este cuplat, se aude atunci un sunet de claxon.
Pos : 15.20 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
49
Siguranţă
Pos : 15.21 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 2/A-E/Abstellstütz e @ 17\mod_1236317851151_422850.doc x @ 426457 @ 2 @ 1
4.17
Sprijinul de parcare
Pos : 15.22 /BA/Ers tinbetriebnahme/Groß pac kenpressen/Abstellstütz e/Abs tellstütz e Bild Bi G PAc k @ 17\mod_1236319721776_422850.doc x @ 426462 @ @ 1
1
2
5
3
4
BPXC0109_1
Fig. 16
Pos : 15.23 /BA/Ers tinbetriebnahme/Groß pac kenpressen/Abstellstütz e/Auf Abstellstütz e abgestellt @ 17\mod_1236318204666_422850.doc x @ 426458 @ @ 1
Atâta timp cât maşina nu este remorcată la tractor, oiştea se reazămă pe sprijinul de parcare.
Pos : 15.24 /BA/Ers tinbetriebnahme/Groß pac kenpressen/Abstellstütz e/Abs tellstütz e hoc hdr ehen: @ 17\mod_1236318602807_422850.doc x @ 426459 @ @ 1
Ridicarea prin rotire a sprijinului de parcare:
•
De îndată ce maşina este ataşată la tractor, rotiţi manivela (1) de mai multe ori în sens
orar, până când piciorul de sprijin (3) este descărcat de sarcină.
•
Extrageţi bolţul de siguranţă (5) din partea inferioară a sprijinului de parcare (2), împingeţi
înăuntru sprijinul de parcare şi asiguraţi-l cu bolţul în poziţia (4).
•
După aceea ridicaţi prin rotire sprijinul de parcare până la refuz.
Pos : 15.25 /BA/Ers tinbetriebnahme/Groß pac kenpressen/Abstellstütz e/Abs tellstütz e r unter dr ehen @ 17\mod_1236319486963_422850.doc x @ 426460 @ @ 1
Coborârea prin rotire a sprijinului de parcare (rezemarea oiştei):
•
Pentru a detaşa maşina de la tractor, coborâţi mai întâi sprijinul de parcare (2) înălţat
rotind de câteva ori manivela (1) în sensul corespunzător.
•
Extrageţi bolţul (5) şi lăsaţi la sol partea inferioară a sprijinului de parcare. Asiguraţi-o
apoi cu bolţul (5).
Pos : 15.26 /BA/Ers tinbetriebnahme/Groß pac kenpressen/Abstellstütz e/Abs tellstütz e Standfläc he vergrößer n @ 17\mod_1236319619729_422850.doc x @ 426461 @ @ 1
Indicaţie
În caz de sol moale, măriţi suprafaţa de sprijin a piciorului de sprijin aşezând dedesubt o bucată
de scândură.
Pos : 15.27 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
50
Siguranţă
Pos : 15.28 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 3/F-J /H ydr aulisc her Stützfuß ( optional) @ 17\mod_1236320698604_422850.doc x @ 426465 @ 3 @ 1
4.17.1
Picior de sprijin hidraulic (opţional)
Pos : 15.29 /BA/Ei nlei tung/Maschi nenübersic ht/Groß pac kenpres sen/Komfort - El ektr oni k @ 61\mod_1299223046976_422850.doc x @ 570936 @ @ 1
Sistemul electronic - varianta confort
Pos : 15.30 /BA/Ers tinbetriebnahme/Groß pac kenpressen/Abstellstütz e/H ydraulischer Stützfuß Bild @ 17\mod_1236321039932_422850.doc x @ 426469 @ @ 1
Fig. 17
Pos : 15.31 /BA/Ers tinbetriebnahme/Groß pac kenpressen/Abstellstütz e/H ydraulischer Stützfuß bei Komfor- elektr oni k allgemei n HS Baureihe @ 62\mod_1299481603089_422850.doc x @ 571687 @ @ 1
În mod opţional, maşina poate fi parcată cu un picior de sprijin hidraulic. Piciorul hidraulic de
sprijin se introduce şi se scoate prin intermediul terminalului de deservire.
Pos : 15.32 /BA/Ers tinbetriebnahme/Groß pac kenpressen/Abstellstütz e/H ydraulischer Stützfuß aus- einfahren H S Baurei he Komfort-El ektr oni k @ 62\mod_1299482188285_422850.doc x @ 571741 @ @ 1
Scoaterea şi introducerea piciorului de sprijin:
•
Prin acţionarea butonului de funcţie
se deblochează piciorul de sprijin.
•
Prin acţionarea butonului de funcţie
propteşte ferm pe sol.
, piciorul de sprijin iese în afară, până când se
•
Prin acţionarea butonului de funcţie
, piciorul de sprijin se retrage în interior.
Pos : 15.33 /BA/Ers tinbetriebnahme/Groß pac kenpressen/Abstellstütz e/Abs tellstütz e Standfläc he vergrößer n @ 17\mod_1236319619729_422850.doc x @ 426461 @ @ 1
Indicaţie
În caz de sol moale, măriţi suprafaţa de sprijin a piciorului de sprijin aşezând dedesubt o bucată
de scândură.
Pos : 15.34 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
51
Siguranţă
Pos : 15.35 /BA/Ei nlei tung/Maschi nenübersic ht/Groß pac kenpres sen/M edi um - Elektroni k @ 61\mod_1299223169539_422850.doc x @ 570988 @ @ 1
Sistemul electronic - varianta medie
Pos : 15.36 /BA/Ers tinbetriebnahme/Groß pac kenpressen/Abstellstütz e/H ydraulischer Stützfuß M edium Elektroni k Bild HS Baur eihe @ 92\mod_1326870734408_422850.doc x @ 782810 @ @ 1
2
BPHS0012
BPHS0014_1
Fig. 18
Pos : 15.37 /BA/Ers tinbetriebnahme/Groß pac kenpressen/Abstellstütz e/H ydraulischer Stützfuß bei M edi um- el ektr oni k allgemein HS Baur eihe @ 62\mod_1299482859161_422850.doc x @ 571768 @ @ 1
În mod opţional, maşina poate fi parcată cu un picior de sprijin hidraulic. Pentru a se putea
manevra piciorul de sprijin hidraulic trebuie mai întâi blocat robinetul de blocare de pe partea
din spate a maşinii.
Pos : 15.38 /BA/Ers tinbetriebnahme/Groß pac kenpressen/Abstellstütz e/H ydraulischer Stützfuß ei n- ausfahren H S Baurei he Medium- Elektroni k @ 62\mod_1299483213440_422850.doc x @ 571795 @ @ 1
Scoaterea şi introducerea piciorului de sprijin:
•
Robinetul de blocare (1) trebuie să fie închis.
•
Presurizaţi blocul hidraulic (furtunul hidraulic (roşu 4)).
•
Comandaţi cu maneta (2) ieşirea în afară a piciorului de sprijin, până când acesta se
propteşte ferm pe sol.
•
Retragerea în interior a piciorului de sprijin se realizează cu maneta (2).
Pos : 16 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
52
Siguranţă
Pos : 17 /BA/Di es e Seite is t bewusst fr eigelass en worden. @ 1\mod_1201783680373_422850.doc x @ 423813 @ @ 1
Această pagină a fost lăsată intenţionat goală.
Pos : 18 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
53
Întâia punere în funcţiune
Pos : 19.1 /Übersc hriften/Übersc hriften 1/A-E/Ers tinbetriebnahme @ 0\mod_1196314201498_422850.doc x @ 422972 @ 1 @ 1
5
Întâia punere în funcţiune
Pos : 19.2 /BA/Sicher heit/Gefahr enhi nweis e/Inbetriebnahme/Gefahr - Unvorherges ehene Inbetri ebnahme_3 BiG Pac k @ 17\mod_1236250951722_422850.doc x @ 426446 @ @ 1
PERICOL! – Punere neprevăzută în funcţiune, părţi ale maşinii aflate în mişcare şi/sau
mişcări neaşteptate ale maşinii!
Consecinţe: Pericol de moarte, de rănire a persoanelor sau de deteriorare a maşinii.
•
La ataşarea şi detaşarea maşinii la, respectiv de la tractor se impune o atenţie deosebită.
Nu este permisă staţionarea între tractor şi maşină. După realizarea ataşării opriţi
motorul şi extrageţi cheia de contact. Trageţi frâna volantului.
•
Înainte de executarea lucrărilor de îngrijire, revizie, reglare şi întreţinere la maşină
decuplaţi întotdeauna arborele de priză de forţă, opriţi motorul şi extrageţi cheia de
contact.
•
Puneţi în funcţiune maşina numai dacă toate dispozitivele de protecţie sunt aplicate şi se
găsesc în poziţie de protecţie!
•
Funcţionarea maşinii este permisă cu o turaţie a arborelui de priză de forţă de maxim
1000 rot./min.
•
Este permisă numai utilizarea arborelui articulat prescris de către producător, cu cuplaj
de supraîncărcare şi mers liber.
•
Montarea şi demontarea arborelui articulat sunt permise numai cu arborele de priză de
forţă decuplat, cu motorul oprit şi cu cheia de contact extrasă.
•
Dispuneţi furtunurile şi cablurile de legătură în aşa fel, încât la deplasările în curbă să nu
se tensioneze şi să nu intre în atingere cu roţile tractorului.
•
Controlaţi periodic conductele-furtun hidraulice, iar în caz de deteriorare şi îmbătrânire
înlocuiţi-le!
•
La racordarea şi detaşarea furtunurilor hidraulice la, respectiv de la sistemul hidraulic al
tractorului aveţi în vedere ca sistemul hidraulic de partea atât a tractorului, cât şi a
maşinii să fie depresurizat.
Pos : 19.3 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
54
Întâia punere în funcţiune
Pos : 19.4 /Übersc hriften/Übersc hriften 2/F-J/H öhenanpass ung der D eichs el @ 17\mod_1236255816988_422850.doc x @ 426448 @ 2 @ 1
5.1
Adaptarea în înălţime a oiştei
Pos : 19.5 /BA/Sicher heit/Gefahr enhi nweis e/Inbetriebnahme/Gefahr - Unvorherges ehene Inbetri ebnahme_2 BiG Pac k @ 17\mod_1236255571519_422850.doc x @ 426447 @ @ 1
PERICOL! – Mişcare neprevăzută a maşinii!
Consecinţe: Pericol de moarte, de rănire a persoanelor sau de deteriorare a maşinii.
•
Asiguraţi maşina cu pene de blocare şi prin tragerea frânei de parcare împotriva
deplasării neintenţionate.
•
Pentru rezemarea maşinii folosiţi capre de aşezare adecvate.
•
La coborârea prin rotire a sprijinului de parcare există pericol de strivire a picioarelor.
Pos : 19.6 /BA/Ersti nbetriebnahme/Gr oßpac kenpr ess en/Ei nstellung der Anhängehöhe: @ 17\mod_1236255969019_422850.doc x @ 426449 @ @ 1
Fig. 19
La alegere, oiştea poate fi reglată pentru ataşare superioară sau inferioară.
Atât în poziţia "ataşare superioară (a)", cât şi în poziţia "ataşare inferioară (b)" se poate realiza
apoi şi o adaptare pe verticală la înălţimea de ataşare a tractorului (cuplaj de remorcare sau
bară oscilantă de tracţiune).
Indicaţie
Înainte de executarea reglării aşezaţi maşina pe sprijinul de parcare şi decuplaţi tractorului.
Pentru a se asigura un mod de lucru optim, maşina trebuie ataşată orizontal. Ca muchie de
referinţă în acest sens serveşte suportul de ax la care este înşurubat axul.
Reglarea înălţimii de ataşare:
•
Pentru reglarea înălţimii oiştei se poate realiza deplasarea pe verticală a urechii de
tracţiune (2), anume prin slăbirea şuruburilor (1).
•
Dacă această măsură este insuficientă, prin slăbirea suplimentară a şuruburilor (3) se
poate deplasa pe verticală şi partea laterală (4).
•
Pentru reglarea în vederea ataşării inferioare se realizează rotirea celor două părţi
laterale (4).
Pos : 19.7 /BA/Wartung/Hi nweis Anz ugsmomente beachten (siehe Kapitel Wartung „Drehmomente“). @ 26\mod_1245736259299_422850.doc x @ 427594 @ @ 1
Indicaţie
Respectaţi cuplurile de strângere (vezi capitolul Întreţinere "Cupluri de strângere").
Pos : 19.8 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
55
Întâia punere în funcţiune
Pos : 19.9 /BA/Ersti nbetriebnahme/Gr oßpac kenpr ess en/Höhenanpass ung des Antriebsstr angs @ 32\mod_1253688399975_422850.doc x @ 428511 @ 2 @ 1
5.2
Pos : 19.10 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
56
Reglarea în înălţime a lanţului de acţionare
Fig. 20
Arborele articulat de antrenare (1) dintre lagărul intermediar (2) şi tractor transmite forţa
tractorului la lagărul intermediar. Pentru a avea loc o transmitere optimă a forţei este necesar ca
unghiul de frângere al arborelui articulat de antrenare în zona lagărului intermediar să fie
menţinut cât mai mic posibil. După realizarea adaptării în înălţime a oiştei trebuie verificat şi,
dacă este cazul, adaptat unghiul de frângere al arborelui articulat de antrenare în zona lagărului
intermediar.
În acest sens:
•
Folosiţi mijloace auxiliare adecvate pentru sprijinirea lagărului intermediar pe toată durata
operaţiei de adaptare.
•
Demontaţi şuruburile (3) ale lagărului intermediar.
•
Deplasaţi lagărul intermediar (2) între găurile de montare.
•
Montaţi şi strângeţi şuruburile (3).
Întâia punere în funcţiune
Pos : 19.11 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 2/A-E/Anbau an den Traktor @ 0\mod_1199717845194_422850.doc x @ 423508 @ 2 @ 1
5.3
Ataşarea la tractor
Pos : 19.12 /BA/Sic herheit/Gefahrenhinweise/Gr oßpac kenpr ess e/Gefahr - An-/ Abau der Masc hi ne BiG Pac k @ 17\mod_1236256986675_422850.doc x @ 426450 @ @ 1
Pericol! - Ataşarea / detaşarea maşinii
Consecinţe: Pericol de moarte sau răniri grave.
•
Ataşarea maşinii este permisă numai la tractoare echipate cu dispozitivul de ataşare
potrivit.
•
La apropierea în marşarier a tractorului în faţa maşinii nu este permisă staţionarea între
tractor şi maşină.
•
Respectaţi sarcina maximă de sprijin şi de tracţiune a dispozitivului de ataşare de la
tractor.
Pos : 19.13 /BA/Ers tinbetriebnahme/Groß pac kenpressen/Anhäng en an den Traktor @ 17\mod_1236257235956_422850.doc x @ 426451 @ @ 1
Pos : 19.14 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
Fig. 21
În execuţie de serie, maşina este dotată cu o ureche de tracţiune finită Ø 40 mm (DIN 11 026).
În funcţie de cerinţele specifice pot fi livrate şi următoarele dispozitive de ataşare la alegere:
•
ataşare cu cap sferic (K 80),
•
ureche de tracţiune rotativă,
•
ataşare Hitch (numai export).
•
Ataşaţi maşina în mod regulamentar la dispozitivul de ataşare al tractorului şi asiguraţi-o.
57
Întâia punere în funcţiune
Pos : 19.15 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 2/F-J /Gelenkwelle @ 0\mod_1199781879794_422850.doc x @ 423523 @ 2 @ 1
5.4
Arbore articulat
Pos : 19.16 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 3/K-O/Längenanpass ung @ 1\mod_1201687632810_422850.doc x @ 423789 @ 3 @ 1
5.4.1
Adaptarea lungimii
Pos : 19.17 /BA/Sic herheit/Gel enkwell e/Gefahr - Sic h drehende Gel enkwelle_3 @ 17\mod_1236258086816_422850.doc x @ 426453 @ @ 1
PERICOL! – Arbore articulat în mişcare de rotaţie!
Consecinţe: Pericol de moarte sau răniri grave.
•
Înainte de aplicarea arborelui articulat pe arborele de priză de forţă al tractorului
decuplaţi arborele de priză de forţă, opriţi motorul şi extrageţi cheia de contact. Trageţi
frâna volantului.
•
Asiguraţi tractorul şi maşina împotriva deplasării neintenţionate.
•
La deplasările în curbă necesare pentru adaptarea lungimii arborelui articulat nu este
permisă intrarea între maşină şi tractor.
Pos : 19.18 /BA/Inbetri ebnahme/Erstinbetriebnahme/Gelenkwelle/Groß pac kenpressen/Anpass en Gelenkwelle Bild BiG Pac k @ 33\mod_1253784700411_422850.doc x @ 428540 @ @ 1
Fig. 22
Pos : 19.19 /BA/Inbetri ebnahme/Erstinbetriebnahme/Gelenkwelle/Groß pac kenpressen/Anpass en Gelenkwelle kürz este Stellung @ 17\mod_1236257834378_422850.doc x @ 426452 @ @ 1
În vederea adaptării lungimii arborelui articulat ataşaţi maşina la tractor. La deplasarea în curbe
înguste se atinge poziţia cea mai scurtă a arborelui articulat.
Pos : 19.20 /BA/Inbetri ebnahme/Erstinbetriebnahme/Gelenkwelle/M ähwer ke/Längenanpass ung_ohne Pfahlsic herung @ 10\mod_1221813873039_422850.doc x @ 425526 @ @ 1
Pos : 20 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
58
Arborele articulat (1) trebuie adaptat în lungime.
•
Desfaceţi arborele articulat.
•
Aplicaţi câte o jumătate, (1) şi (2), pe partea tractorului şi a maşinii.
•
Verificaţi suprapunerea ţevilor profil şi de protecţie.
•
Scurtaţi ţevile profil şi de protecţie în aşa fel, încât arborele articulat să se poată încă
mişca liber în poziţia de lucru cea mai scurtă.
•
Procedaţi în continuare după cum se indică în instrucţiunea de exploatare a
producătorului arborelui articulat.
Punerea în funcţiune
Pos : 21.1 /Übersc hriften/Übersc hriften 1/F-J/Inbetri ebnahme @ 0\mod_1196327075811_422850.doc x @ 422989 @ 1 @ 1
6
Punerea în funcţiune
Pos : 21.2 /BA/Sicher heit/Gefahr enhi nweis e/Inbetriebnahme/Gefahr - Unvorherges ehene Inbetri ebnahme_3 BiG Pac k @ 17\mod_1236250951722_422850.doc x @ 426446 @ @ 1
PERICOL! – Punere neprevăzută în funcţiune, părţi ale maşinii aflate în mişcare şi/sau
mişcări neaşteptate ale maşinii!
Consecinţe: Pericol de moarte, de rănire a persoanelor sau de deteriorare a maşinii.
•
La ataşarea şi detaşarea maşinii la, respectiv de la tractor se impune o atenţie deosebită.
Nu este permisă staţionarea între tractor şi maşină. După realizarea ataşării opriţi
motorul şi extrageţi cheia de contact. Trageţi frâna volantului.
•
Înainte de executarea lucrărilor de îngrijire, revizie, reglare şi întreţinere la maşină
decuplaţi întotdeauna arborele de priză de forţă, opriţi motorul şi extrageţi cheia de
contact.
•
Puneţi în funcţiune maşina numai dacă toate dispozitivele de protecţie sunt aplicate şi se
găsesc în poziţie de protecţie!
•
Funcţionarea maşinii este permisă cu o turaţie a arborelui de priză de forţă de maxim
1000 rot./min.
•
Este permisă numai utilizarea arborelui articulat prescris de către producător, cu cuplaj
de supraîncărcare şi mers liber.
•
Montarea şi demontarea arborelui articulat sunt permise numai cu arborele de priză de
forţă decuplat, cu motorul oprit şi cu cheia de contact extrasă.
•
Dispuneţi furtunurile şi cablurile de legătură în aşa fel, încât la deplasările în curbă să nu
se tensioneze şi să nu intre în atingere cu roţile tractorului.
•
Controlaţi periodic conductele-furtun hidraulice, iar în caz de deteriorare şi îmbătrânire
înlocuiţi-le!
•
La racordarea şi detaşarea furtunurilor hidraulice la, respectiv de la sistemul hidraulic al
tractorului aveţi în vedere ca sistemul hidraulic de partea atât a tractorului, cât şi a
maşinii să fie depresurizat.
Pos : 21.3 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
59
Punerea în funcţiune
Pos : 21.4 /Übersc hriften/Übersc hriften 2/A-E/Anbau an den Traktor @ 0\mod_1199717845194_422850.doc x @ 423508 @ 2 @ 1
6.1
Ataşarea la tractor
Pos : 21.5 /BA/Sicher heit/Gefahr enhi nweis e/Groß pac kenpress e/Gefahr - An-/ Abau der M aschi ne Bi G Pac k @ 17\mod_1236256986675_422850.doc x @ 426450 @ @ 1
Pericol! - Ataşarea / detaşarea maşinii
Consecinţe: Pericol de moarte sau răniri grave.
•
Ataşarea maşinii este permisă numai la tractoare echipate cu dispozitivul de ataşare
potrivit.
•
La apropierea în marşarier a tractorului în faţa maşinii nu este permisă staţionarea între
tractor şi maşină.
•
Respectaţi sarcina maximă de sprijin şi de tracţiune a dispozitivului de ataşare de la
tractor.
Pos : 21.6 /BA/Ersti nbetriebnahme/Gr oßpac kenpr ess en/Anhängen an den Traktor @ 17\mod_1236257235956_422850.doc x @ 426451 @ @ 1
Pos : 21.7 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
60
Fig. 23
În execuţie de serie, maşina este dotată cu o ureche de tracţiune finită Ø 40 mm (DIN 11 026).
În funcţie de cerinţele specifice pot fi livrate şi următoarele dispozitive de ataşare la alegere:
•
ataşare cu cap sferic (K 80),
•
ureche de tracţiune rotativă,
•
ataşare Hitch (numai export).
•
Ataşaţi maşina în mod regulamentar la dispozitivul de ataşare al tractorului şi asiguraţi-o.
Punerea în funcţiune
Pos : 21.8 /Übersc hriften/Übersc hriften 3/F-J/Gelenkwelle monti eren @ 11\mod_1223358863095_422850.doc x @ 425690 @ 3 @ 1
6.1.1
Montarea arborelui articulat
Pos : 21.9 /BA/Sicher heit/Gelenkwelle/Gefahr - Sich dr ehende Gel enkwell e_4 @ 17\mod_1236258545347_422850.doc x @ 426454 @ @ 1
PERICOL! – Arbore articulat în mişcare de rotaţie!
Consecinţe: Pericol de moarte sau răniri grave.
•
Înainte de aplicarea arborelui articulat pe arborele de priză de forţă al tractorului
decuplaţi arborele de priză de forţă, opriţi motorul şi extrageţi cheia de contact. Trageţi
frâna volantului.
•
Asiguraţi tractorul şi maşina împotriva deplasării neintenţionate.
Pos : 21.10 /BA/Ers tinbetriebnahme/Gelenkwelle/Tr aktor wec hs el Gel enkwellenl änge beachten @ 6\mod_1214996938591_422850.doc x @ 424733 @ @ 1
ATENŢIE! - Schimbarea tractorului
Consecinţe: Deteriorări de material la maşină.
La prima utilizare a maşinii şi la fiecare schimbare de tractor verificaţi arborele articulat din
punct de vedere al lungimii corecte. În cazul în care arborele articulat nu se potriveşte la tractor
din cauza lungimii sale, aplicaţi neapărat capitolul "Adaptarea lungimii arborelui articulat".
Pos : 21.11 /BA/Sic herheit/Gel enkwell e/Achtung - Sc hwenkber eich/Freir aum über prüfen @ 9\mod_1220536308930_422850.doc x @ 425257 @ @ 1
ATENŢIE! - Zonă de rabatare a arborelui articulat.
Consecinţe: Deteriorări la tractor sau la maşină.
•
Verificaţi zona de rabatare şi marja de libertate a arborelui articulat!
Pos : 21.12 /BA/Inbetri ebnahme/Groß pac kenpress e/Anbau Gelenkwelle @ 172\mod_1370496920941_422850.doc x @ 1479412 @ @ 1
Fig. 24
Pe partea tractorului:
•
Scoateţi arborele articulat (2) din lanţul de prindere (1).
•
Aplicaţi, cu motorul oprit şi cu cheia de contact extrasă, arborele articulat pe arborele de
priză de forţă al tractorului şi asiguraţi-l.
•
Asiguraţi apărătoarea arborelui articulat împotriva antrenării în rotaţie agăţând lanţul de
siguranţă.
Aveţi în vedere legarea ideală a lanţului:
•
Dispuneţi lanţul pe cât posibil în unghi drept faţă de arborele articulat (vezi vederea (a)).
•
Nu dispuneţi niciodată lanţul diagonal peste pâlnia de protecţie (vezi vederea (b)).
Pos : 21.13 /BA/Inbetri ebnahme/Groß pac kenpress e/Anbau Gelenkwelle Auf ausreic hend Fr eiraum im Sc hwenkbereic h der Gelenkwelle ac hten. @ 172\mod_1370444743813_422850.doc x @ 1479185 @ @ 1
61
Punerea în funcţiune
Fig. 25
•
Asiguraţi un spaţiu liber suficient în zona de rabatare a arborelui articulat pentru toate
stările de funcţionare. Contactul cu părţi componente ale tractorului sau ale aparatului pot
conduce la distrugere.
Pos : 21.14 /BA/Sic herheit/Gel enkwell e/Achtung - Gel enkwelle nic ht richtig aufges tec kt @ 17\mod_1236260255331_422850.doc x @ 426456 @ @ 1
ATENŢIE! - Arborele articulat nu este aplicat corect.
Consecinţe: Pagube la arborele articulat, respectiv la maşină.
•
Convingeţi-vă că după montare siguranţa arborelui articulat a intrat în locaş.
•
Nu instalaţi decât arborele articulat livrat din fabricaţie.
•
Înainte de cuplarea arborelui de priză de forţă slăbiţi întotdeauna mai întâi frâna de fixare
a volantului.
Pos : 21.15 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 2 @ 1
62
Punerea în funcţiune
Pos : 21.16 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 2/F-J /H ydr auli k @ 0\mod_1199776034950_422850.doc x @ 423512 @ 32 @ 1
6.2
Sistemul hidraulic
Pos : 21.17 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 3/P-T/Speziell e Sicherheits hinweis e @ 0\mod_1197301069931_422850.doc x @ 423293 @ 3 @ 1
6.2.1
Indicaţii speciale de siguranţă
Pos : 21.18 /BA/Sic herheit/H ydr auli k/Warnung - Ansc hlus s der H ydrauli klei tungen @ 0\mod_1199776548685_422850.doc x @ 423513 @ 3 @ 1
AVERTIZARE! - Racordarea conductei hidraulice.
Consecinţe: Răniri grave prin pătrunderea de ulei hidraulic sub piele.
•
La racordarea furtunurilor hidraulice la sistemul hidraulic al tractorului trebuie avut grijă
ca sistemul să fie depresurizat de ambele părţi!
•
Datorită pericolului de rănire, folosiţi la căutarea locurilor de scurgere mijloace auxiliare
adecvate şi purtaţi ochelari de protecţie.
•
În caz de rănire trebuie apelat imediat la un medic! Pericol de infectare.
•
Înainte de darea jos a furtunurilor şi de executarea de lucrări la instalaţia hidraulică
realizaţi depresurizarea!
•
Controlaţi periodic conductele-furtun hidraulice, iar în caz de deteriorare şi îmbătrânire
înlocuiţi-le! Noile conducte-furtun trebuie să îndeplinească cerinţele tehnice din partea
producătorului aparatului.
Pos : 21.19 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 3/A-E/Ansc hluss der H ydrauli kleitungen @ 0\mod_1199777037794_422850.doc x @ 423514 @ 3 @ 1
6.2.2
Racordarea conductelor hidraulice
Pos : 21.20 /BA/Sic herheit/H ydr auli k/Gefahr - H ydrauli ksc hlauc hlei tungen unterlieg en ei ner Alterung @ 2\mod_1202746238361_422850.doc x @ 423980 @ @ 1
PERICOL! – Conductele-furtun hidraulice sunt supuse îmbătrânirii
Consecinţe:
Proprietăţile conductelor se alterează pe baza presiunii, a solicitării termice şi a acţiunii radiaţiei
ultraviolete.
Pe furtunurile hidraulice este imprimată data de fabricaţie. În acest fel li se poate stabili vârsta
fără căutări îndelungi.
Este cerut prin lege ca aceste conducte hidraulice să fie înlocuite după o durată de viaţă de
şase ani.
La înlocuirea conductelor-furtun nu folosiţi decât piese de schimb originale!
Pos : 21.21 /BA/Inbetri ebnahme/Hi nweis H ydr auli kaufkl eber beac hten @ 175\mod_1371705374532_422850.doc x @ 1491942 @ @ 1
Indicaţie
Racordaţi corect conductele hidraulice.
•
Furtunurile hidraulice sunt marcate cu coliere de furtun colorate.
Pos : 21.22 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
63
Punerea în funcţiune
Pos : 21.23 /BA/Inbetri ebnahme/Groß pac kenpress e/H ydr auli k/H ydr auli kanschl uss Bild Bi G Pac k @ 17\mod_1236332366948_422850.doc x @ 426475 @ @ 1
Fig. 26
Pos : 21.24 /BA/Inbetri ebnahme/Groß pac kenpress e/H ydr auli k/H ydr auli kanschl uss allgemein Big Pac k HS Baur eihe @ 62\mod_1299495881531_422850.doc x @ 572232 @ @ 1
Utilizarea maşinii impune ca la tractor să existe un număr variabil de aparate de comandă (în
funcţie de echipare).
Pos : 21.25 /BA/Ei nlei tung/Maschi nenübersic ht/Groß pac kenpres sen/Komfort - El ektr oni k @ 61\mod_1299223046976_422850.doc x @ 570936 @ @ 1
Sistemul electronic - varianta confort
Pos : 21.26 /BA/Inbetri ebnahme/Groß pac kenpress e/H ydr auli k/H ydr auli kanschl uss Tabell e Komfort- Elektroni k Big Pac k H S Baurei he @ 62\mod_1299496317159_422850.doc x @ 572259 @ @ 1
P
T
1
1
LS
3
2
Pos : 21.27 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
64
Racord pentru blocul de comandă la varianta confort
•
conductă de presiune ((roşu 1) diametru nominal 15)
Racord pentru blocul de comandă la varianta confort
•
retur ((albastru 1) diametru nominal 18)
Racord pentru blocul de comandă la varianta confort
•
dacă este cazul, cuplaţi conducta "load sensing" - diametru nominal 12
- (roşu 3) la racordul LS al tractorului (opţional pentru varianta confort),
(informaţii detaliate în acest sens găsiţi în instrucţiunea de exploatare
din partea producătorului tractorului).
Aparat de comandă cu acţiune simplă (roşu 2):
înălţare pickup
Punerea în funcţiune
Pos : 21.28 /BA/Ei nlei tung/Maschi nenübersic ht/Groß pac kenpres sen/M edi um - Elektroni k @ 61\mod_1299223169539_422850.doc x @ 570988 @ @ 1
Sistemul electronic - varianta medie
Pos : 21.29 /BA/Inbetri ebnahme/Groß pac kenpress e/H ydr auli k/H ydr auli kanschl uss Tabell e M edi um-El ektroni k Big Pac k HS Baur eihe @ 62\mod_1299499276293_422850.doc x @ 572316 @ @ 1
4
Racord pentru blocul de comandă la varianta medie
•
închiderea barei-cuţit, ridicarea / coborârea piciorului de sprijin,
deschiderea / închiderea jgheabului cu role, intrarea / ieşirea
dispozitivului de evacuare a balotului (roşu 4)
Racord pentru blocul de comandă la varianta medie
•
deschiderea barei-cuţit (albastru 4)
2
Aparat de comandă cu acţiune simplă (roşu 2):
•
înălţare pickup
7
Aparat de comandă cu acţiune simplă (roşu 7):
•
blocarea / deblocarea axului de direcţie
4
P
T
8
Racord pentru ajutor de pornire
•
conductă de presiune (roşu 8)
8
Racord pentru ajutor de pornire
•
retur (albastru 8)
Pos : 21.30 /BA/Inbetri ebnahme/Groß pac kenpress e/H ydr auli k/H ydr auli ksc hl äuc he ankuppel n @ 17\mod_1236332484838_422850.doc x @ 426476 @ @ 1
Pos : 21.31 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 2 @ 1
•
•
•
Scoateţi furtunurile hidraulice (1) din suportul lor (2) de la oişte.
Îndepărtaţi capacele de pe racordurile furtunurilor.
Curăţaţi bine racordurile-priză ale furtunurilor hidraulice înainte de introducere.
65
Punerea în funcţiune
Pos : 21.32 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 2/F-J /H ydr aulisc he Brems e (Export) @ 17\mod_1236332990291_422850.doc x @ 426477 @ 2 @ 1
6.3
Frâna hidraulică (export)
Pos : 21.33 /BA/Inbetri ebnahme/H ydraulisc he Br emse/H ydr aulische Brems e Export Bild Bi G Pac k @ 17\mod_1236333975729_422850.doc x @ 426479 @ @ 1
Fig. 27
Pos : 21.34 /BA/Inbetri ebnahme/H ydraulisc he Br emse/H ydr aulische Brems e ( Export) @ 17\mod_1236333662166_422850.doc x @ 426478 @ @ 1
Pentru anumite versiuni destinate exportului este prevăzută o frână hidraulică. La versiunea de
faţă este necesar un ventil de frânare la tractor. Furtunul hidraulic corespunzător se leagă la
ventilul de frânare de la tractor. Frâna se activează prin călcarea pedalei de frână.
Pos : 21.35 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 2 @ 1
66
Punerea în funcţiune
Pos : 21.36 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 2/F-J /H ydr aulisc he Brems e (Export Fr ankr eic h) @ 129\mod_1346767988893_422850.doc x @ 1155799 @ 2 @ 1
6.4
Frână hidraulică (export Franţa)
Pos : 21.37 /BA/Sic herheit/Brems en/War nung - hydraulische Brems e Fr ankr eic hauss tattung Sicherheits kette zu kurz @ 129\mod_1346767273286_422850.doc x @ 1155682 @ @ 1
AVERTIZARE!
Pericol de rănire şi pagube materiale grave prin frânarea accidentală a maşinii.
Un lanţ de siguranţă prea scurt se poate rupe, ducând la o frânare de urgenţă.
•
Asiguraţi-vă că lungimea lanţului de siguranţă este adaptată tractorului.
•
Lungimea lanţului de siguranţă trebuie adaptată de către un atelier de specialitate
(personal de specialitate).
•
În caz de schimbare a tractorului asiguraţi-vă că lungimea lanţului de siguranţă este în
continuare adecvată.
Pos : 21.38 /BA/Sic herheit/Brems en/War nung - hydraulische Brems e Fr ankr eic hauss tattung nicht funkti oni erendes Sic her hei ts ventil @ 129\mod_1346767725757_422850.doc x @ 1155770 @ @ 1
AVERTIZARE!
Pericol de rănire şi pagube materiale grave prin nefuncţionarea supapei de siguranţă a frânei
hidraulice.
Pentru a se garanta funcţionarea supapei de siguranţă pentru frâna hidraulică de urgenţă
•
este necesar ca lanţul de siguranţă să fie fixat la tractor în stare netensionată. Un lanţ
de siguranţă înfăşurat prea strâns în jurul furtunului hidraulic împiedică funcţionarea
supapei de siguranţă.
•
înainte de de începerea deplasării trebuie acţionată o dată complet pedala de frânare a
frânei de serviciu. Prin acţionarea frânei de serviciu se presurizează rezervorul de
presiune de la supapa de siguranţă.
Pos : 21.39 /BA/Inbetri ebnahme/H ydraulisc he Br emse/H ydr aulische Brems e ( Export Fr ankr eic h) Bil d BiG PAC K @ 129\mod_1346768208301_422850.doc x @ 1155858 @ @ 1
4
2
3
2
BPHS0112
1
BPHS0113
Fig. 28
Pos : 21.40 /BA/Inbetri ebnahme/H ydraulisc he Br emse/H ydr aulische Brems e ( Export Fr ankr eic h) T ext @ 129\mod_1346768337674_422850.doc x @ 1155917 @ @ 1
•
•
Racordaţi furtunul hidraulic (1) al frânei hidraulice la racordul pentru frâna hidraulică de la
tractor.
Fixaţi bine lanţul de siguranţă (2) la tractor.
Lanţul de siguranţă este prevăzut cu o secţiune teoretică de rupere (verigă de lanţ mai slabă).
În caz de decuplare accidentală a maşinii, supapa de siguranţă declanşează frânarea de
urgenţă, iar lanţul de siguranţă se rupe la veriga de lanţ mai slabă. Cu acest prilej, respectiva
verigă de lanţ se distruge, trebuind înlocuită.
Deszăvorârea supapei de siguranţă:
•
Menţineţi lanţul de siguranţă (2) în stare tensionată, descărcaţi de sarcină supapa de
siguranţă trăgând bolţul de divizare (3) şi totodată aduceţi încet, prin forţa arcului, pârghia
de zăvorâre (4) în poziţia de pornire.
Pos : 21.41 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 2 @ 1
67
Punerea în funcţiune
Pos : 21.42 /BA/Inbetri ebnahme/Groß pac kenpress e/H ydr auli k/H ydr aulisc her Ansc hluß zur Sperr ung der Nac hlauf- Lenkac hs e @ 17\mod_1236334343354_422850.doc x @ 426480 @ 2 @ 1
6.5
Racordul hidraulic pentru blocarea axului de direcţie condus (dotare specială)
Racordaţi furtunul hidraulic separat de la cilindrul de blocare al axului de direcţie (roşu 7) la un
aparat de comandă cu acţiune simplă de la tractor.
Indicaţie
Respectaţi indicaţiile de utilizare ale producătorului tractorului referitoare la operarea paralelă a
aparatelor de comandă de la tractor! Racordul cilindrului de blocare al axului de direcţie trebuie
alimentat cu prioritate superioară sau egală în raport cu restul alimentării hidraulice a maşinii!
Pos : 21.43 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
68
Punerea în funcţiune
Pos : 21.44.1 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/K-O/Load-Sensing-Ansc hluss @ 1\mod_1201241225401_422850.doc x @ 423758 @ 2 @ 1
6.6
Racordul "load sensing"
Pos : 21.44.2 /BA/Wartung/Load- Sensing/Groß pac kenpres se/Bil d Load- Sensi ng Ansc hlus s HS Baureihe @ 64\mod_1300278753983_422850.doc x @ 582806 @ @ 1
Fig. 29
Pos : 21.44.3 /BA/Wartung/Load- Sensing/Groß pac kenpres se/Load-Sensing-Ansc hluss BigPac k @ 24\mod_1241604498659_422850.doc x @ 427293 @ @ 1
Sistemul hidraulic în versiunea confort este compatibil cu "load sensing"
Pentru utilizarea sistemului "load sensing", alimentarea cu ulei se realizează prin intermediul
sistemului "power beyond" de la sistemul hidraulic al tractorului, (informaţii detaliate în acest
sens găsiţi în instrucţiunea de exploatare din partea producătorului tractorului).
Pos : 21.44.4 /BA/Wartung/Load- Sensing/Groß pac kenpres se/Anpass en des H ydrauliks ystems BiG PAc k @ 17\mod_1236336508823_422850.doc x @ 426481 @ 3 @ 1
Sistemul hidraulic de confort al maşinii trebuie adaptat la tractor şi este conceput pentru
recirculare. Adaptarea se realizează prin reglarea şurubului aferent sistemului hidraulic de la
blocul supapelor de comandă de la maşină. Blocul supapelor de comandă se găseşte în faţă
stânga sub capota laterală, lângă dulapul electronic.
Indicaţie
Reglarea este în funcţie de sistemul hidraulic al tractorului şi trebuie efectuată cu maşina în
stare depresurizată!
Pos : 21.44.5 /Ü berschriften/Ü berschriften 3/A-E/Betrieb der M asc hine ohne LS (Load-Sensing-Ansc hluss) @ 91\mod_1326699351886_422850.doc x @ 780179 @ 3 @ 1
6.6.1
Utilizarea maşinii fără LS (racord "load sensing")
Pos : 21.44.6 /BA/Wartung/Load- Sensing/Sys tems chr aube (1) g anz heraus drehen @ 63\mod_1299739012796_422850.doc x @ 575388 @ @ 1
Deşurubaţi până la limitator şurubul de sistem (1) la:
•
tractoare cu sistem hidraulic deschis (cu flux constant), (informaţii detaliate în acest sens
găsiţi în instrucţiunea de exploatare din partea producătorului tractorului)
•
tractoare cu pompă LS şi sistem "load sensing" neactivat.
Pos : 21.44.7 /BA/Wartung/Load- Sensing/Hi nweis Ei nstellung ist vom Wer k aus geg eben @ 63\mod_1299738968068_422850.doc x @ 575361 @ 3 @ 1
Indicaţie
Acest reglaj este realizat din fabricaţie.
Pos : 21.44.8 /Ü berschriften/Ü berschriften 3/A-E/Betrieb der M asc hine über LS (Load- Sensing-Ansc hl uss) @ 91\mod_1326699464848_422850.doc x @ 780207 @ 3 @ 1
6.6.2
Utilizarea maşinii cu LS (racord "load sensing")
Pos : 21.44.9 /BA/Wartung/Load- Sensing/Sys tems chr aube (1) g anz herei ndr ehen @ 63\mod_1299738923981_422850.doc x @ 575334 @ @ 1
Înşurubaţi până la limitator şurubul de sistem (1) la:
•
tractoare cu sistem hidraulic închis (cu presiune constantă, respectiv "load sensing"),
(informaţii detaliate în acest sens găsiţi în instrucţiunea de exploatare din partea
producătorului tractorului)
•
tractoare cu pompă LS şi cu conductă de semnalizare racordată
Pos : 21.44.10 /BA/Wartung/Load-Sensing/Hi nweis Ansc hluß der M eldeleitung @ 63\mod_1299738872411_422850.doc x @ 575307 @ @ 1
Indicaţie
Racordul (2) pentru conducta de semnalizare se găseşte sub şurubul de sistem al hidraulicii.
Pos : 21.45 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 2 @ 1
69
Punerea în funcţiune
Pos : 21.46 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 2/A-E/Dr uc kl uftansc hlüss e bei Druc kl uftbr emse @ 0\mod_1201161304258_422850.doc x @ 423730 @ 2 @ 1
6.7
Racordurile de aer comprimat pentru frâna cu aer comprimat
Pos : 21.47 /BA/Sic herheit/Brems en/Gefahr - Vers agen der Dr uc kluftbrems anl age @ 5\mod_1213795576997_422850.doc x @ 424540 @ @ 1
PERICOL! – Căderea instalaţiei de frânare
Consecinţe: Pericol de moarte, de rănire a persoanelor sau de deteriorare a maşinii.
Prin desprinderea unor conducte-furtun se produce căderea instalaţiei de frânare a maşinii.
După racordarea cuplajelor rapide, verificaţi-le pe acestea din punct de vedere al poziţiei
impecabile.
Verificaţi dispunerea furtunurilor, având grijă ca nicio conductă-furtun să nu frece sau să se
poată gripa.
Pos : 21.48 /BA/Inbetri ebnahme/Dr uc kluftbrems e/Z weileitungss ystem @ 5\mod_1213850550416_422850.doc x @ 424542 @ @ 1
Maşina este dotată cu o instalaţie de frânare cu aer comprimat cu conductă dublă.
•
Pos : 21.49 /BA/Inbetri ebnahme/Dr uc kluftbrems e/Dr uc kluftans chl üss e bei Dr uc kl uftbrems e @ 0\mod_1199781319294_422850.doc x @ 423520 @ @ 1
Capetele de racordare se cuplează pentru legarea conductei de alimentare (roşu) şi de
frânare (galben) de la tractor la maşină.
ZX400003
Fig. 30
Introduceţi capetele de racordare colorate ale furtunurilor de aer comprimat (1) în racordurile cu
culorile corespunzătoare de la tractor.
Indicaţie
Cuplaţi mai întâi capul de racordare galben, apoi pe cel roşu. Decuplarea se realizează în
ordine inversă.
Pos : 21.50 /BA/Inbetri ebnahme/Dr uc kluftbrems e/H alterungen der Dr uc kluftsc hl äuc he Bi G Pac k @ 17\mod_1236339327416_422850.doc x @ 426484 @ 3 @ 1
6.7.1
Pos : 21.51 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 3 @ 1
70
Prinderea furtunurilor de aer comprimat
Fig. 31
Prindeţi furtunurile de aer comprimat (1) în suporturile corespunzătoare (2) de pe partea
superioară a oiştei.
Punerea în funcţiune
Pos : 21.52.1 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/P-T/Sic herheits kette ver wenden @ 6\mod_1214542336632_422850.doc x @ 424675 @ 2 @ 1
6.8
Folosiţi lanţul de siguranţă
Pos : 21.52.2 /BA/Inbetri ebnahme/Sicherheits kette USA/WARNUNG - Falsc h di mensi oni erte Sic herungs kette ver wendet mit Vari ante @ 180\mod_1376576652355_422850.doc x @ 1547890 @ @ 1
ATENȚIE!
Prin utilizarea unui lanț de siguranță de dimensiuni greșite, acesta se poate rupe la
desprinderea nedorită a utilajului. Astfel se poate ajunge la accidente grave.
•
Utilizați întotdeauna un lanț de siguranță cu rezistența minimă la întindere a lanțului de
siguranță 178 kN (40.000 lbf).
Pos : 21.52.3 /BA/Inbetri ebnahme/Sicherheits kette USA/Hi nweis Sic her heits kette Länder abhängig @ 6\mod_1214999654856_422850.doc x @ 424739 @ @ 1
Indicaţie
Folosiţi lanţul de siguranţă
Instalarea lanţului de siguranţă nu este obligatorie în toate ţările.
Pos : 21.52.4 /BA/Inbetri ebnahme/Sicherheits kette USA/Sicherheits kette verwenden @ 6\mod_1214542109132_422850.doc x @ 424674 @ @ 1
Lanțul de siguranță se folosește la fixarea suplimentară a utilajelor tractate, în cazul în care
acestea se desprind de bara de tractare în timpul transportului. Lanțul de siguranță se
securizează cu elemente de fixare de bara de tracțiune mobilă a tractorului sau de un alt punct
de articulație. Lanțul de siguranță trebuie să fie suficient de lung încât să permită virajul în
curbe.
Pos : 21.52.5 /Beipac ks /Allgemein/Sic her hei ts kette 178 kN /Sic herungs kette monti eren BiG Pac k Bild @ 147\mod_1361184126131_422850.doc x @ 1320064 @ 3 @ 1
2
1
Fig. 32
Pos : 21.52.6 /Beipac ks /Allgemein/Sic her hei ts kette 178 kN /Sic herheits kette mi t Schäkel an Groß pac kenpres se monti eren T ext @ 149\mod_1361521338690_422850.doc x @ 1332650 @ 23 @ 1
• Montaţi pe presa de baloţi paralelipipedici mari lanţul de siguranţă (1) cu cheia de tachelaj
(2).
Pos : 21.52.7 /Beipac ks /Allgemein/Sic her hei ts kette 178 kN /Sic herungs kette an den Traktor montier en Bil d @ 147\mod_1361181563288_422850.doc x @ 1319705 @ 2 @ 1
a
b
Fig. 33
Pos : 21.52.8 /Beipac ks /Allgemein/Sic her hei ts kette 89kN/Sic herheits kette am Tr aktor montieren Text @ 150\mod_1362048347829_422850.doc x @ 1343335 @ @ 1
•
Lanţul de siguranţă (1) se montează în poziţia potrivită (de ex.: a sau b) pe tractor
Pos : 21.53 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 1 @ 1
71
Punerea în funcţiune
Pos : 21.54 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 2/A-E/Elektrisc he Ansc hlüss e @ 17\mod_1236579932558_422850.doc x @ 426485 @ 12 @ 1
6.9
Racorduri electrice
Pos : 21.55 /BA/Inbetri ebnahme/Groß pac kenpress e/Beleuchtung/Elektrische Ans chl üss e H S Baurei he @ 64\mod_1300279164824_422850.doc x @ 582833 @ 2 @ 1
Fig. 34
Maşina necesită o sursă de tensiune pentru alimentarea cu curent a calculatorului de bord şi a
iluminării. Volumul de livrare include o priză pentru montare la tractor.
•
•
•
Priza livrată trebuie legată direct la bateria de 12 V a tractorului.
Introduceţi cablurile de legătură în prizele corespunzătoare de la presă şi asiguraţi-le.
Dacă este cazul, înainte de introducere scoateţi capacele de protecţie.
Pos : 21.56 /BA/Inbetri ebnahme/Groß pac kenpress e/Beleuchtung/Hinweis El ektrisc he Ansc hlüs se H S Baur eihe @ 64\mod_1300279253104_422850.doc x @ 582860 @ @ 1
Indicaţie
De îndată ce ştecărele alimentării cu curent continuu sunt introduse, iar aparatul de comandă şi
de indicare se cuplează sau este deja cuplat, dar în ace nu se află fir de legare, se aude
semnalul acustic de la controlul firului.
Pos : 21.57 /BA/Ei nlei tung/Maschi nenübersic ht/Groß pac kenpres sen/Elektrikansc hlüss e H S Baur eihe @ 64\mod_1300272380792_422850.doc x @ 582751 @ @ 1
Priza (1):
Priză cu 7 poli pentru cablurile de legătură dintre terminal şi maşină.
Priza (2):
Priză cu 2 poli pentru cablul de alimentare cu curent între maşină şi priza permanentă a
tractorului (este necesară o conectare directă la baterie pentru curent permanent).
Priza (3):
Priză normată cu 7 poli pentru iluminare.
Pos : 21.58 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 3 @ 1
72
Punerea în funcţiune
Pos : 21.59 /BA/Inbetri ebnahme/Groß pac kenpress e/Arbeitss cheinwerfer HS Baureihe @ 168\mod_1368521414653_422850.doc x @ 1457171 @ 3 @ 1
6.9.1
Farurile de lucru
Farurile de lucru se aprind şi se sting de la terminalul de deservire. Starea activată este indicată
pe display.
Aprinderea farurilor de lucru
Apăsaţi butonul de funcţie pentru
Stingerea farurilor de lucru
.
Apăsaţi butonul de funcţie pentru
.
Pos : 21.60 /BA/Inbetri ebnahme/Groß pac kenpress e/LED-Leisten @ 91\mod_1326700129125_422850.doc x @ 780234 @ 3 @ 1
6.10
Benzi de LED-uri
Maşina este dotată în execuţie în serie cu benzi de LED-uri. Benzile de LED-uri se aprind prin
intermediul unor contacte.
•
Odată cu deschiderea cutiei cu fire din dreapta, respectiv din stânga, se aprind banda de
LED-uri din cutia cu fire respectivă şi banda de LED-uri din zona inferioară a ghidării
firului.
•
Când cutiile cu fire sunt închise, benzile de LED-uri din cutiile cu fire şi banda de LED-uri
din zona inferioară a ghidării firului sunt stinse.
•
Odată cu deschiderea capacului înnodătorului se aprinde banda de LED-uri de sub
capacul înnodătorului.
•
Când capacul înnodătorului este închis, benzile de LED-uri de sub capacul înnodătorului
sunt stinse.
Pos : 22 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 3 @ 1
73
Deplasare şi transport
Pos : 23.1 /Übersc hriften/Übersc hriften 1/F-J/F ahr en und Trans port @ 0\mod_1196330049217_422850.doc x @ 422995 @ 3 @ 1
7
Deplasare şi transport
Pos : 23.2 /Übersc hriften/Übersc hriften 2/U-Z/Vorberei tungen z ur Straß enfahrt @ 25\mod_1244092605963_422850.doc x @ 427413 @ 3 @ 1
7.1
Pregătiri pentru deplasarea pe drumuri publice
Pos : 23.3 /BA/Sicher heit/Fahren und Trans port/Gefahr Str aßenfahrt,Mitfahren,F ahr verhalten Bi G Pac k (2013- 03- 27 10:04:18) @ 108\mod_1334916635238_422850.doc x @ 972852 @ 3 @ 1
Avertizare! – Deplasarea pe drumuri publice, transportul de persoane, conduita la
conducere!
Consecinţă: Pericol de moarte, de rănire a persoanelor sau de deteriorare a maşinii.
În vederea transportului maşinii asiguraţi-vă că
•
maşina este cuplată corect la tractor
•
toate protecţiile sunt închise şi zăvorâte
•
canalul de presare este gol şi
•
pickup-ul este înălţat şi asigurat prin intermediul robinetului de blocare
•
jgheabul cu role pentru baloţi este rabătut spre interior
•
piciorul de sprijin este rotit în sus, respectiv retras în interior
•
frâna de blocare este deblocată
•
ventilele de comandă de la tractor sunt în poziţia neutră
•
la varianta cu scară pliantă, scara este rabătută spre interior
•
nu este depăşită viteza maxim admisibilă (vezi plăcuţa de identificare)
•
pe maşină nu sunt transportate persoane
•
este respectată sarcina maximă de sprijin şi de tracţiune a dispozitivului de ataşare de la
tractor
•
iluminarea funcţionează impecabil
•
sunt asigurate condiţii impecabile de vizibilitate la tractor şi în jurul acestuia, precum şi
spre maşină
•
la maşinile cu permis de exploatare sunt respectate condiţiile prevăzute în acesta
Pos : 23.4 /BA/Sicher heit/Fahren und Trans port/Gefahr Str aßenfahrt Steuer ventil e in Neutr alstellung @ 62\mod_1299574182715_422850.doc x @ 572872 @ 3 @ 1
PERICOL! – Transport / deplasare pe drumuri publice
Consecinţă: Pericol de moarte, răniri grave ale persoanelor sau deteriorarea gravă a maşinii.
•
Pentru a se evita declanşarea involuntară a funcţiilor, în timpul deplasărilor de transport /
pe drumuri publice ventilele de comandă de la tractor trebuie să se afle în poziţia neutră.
Pos : 23.5 /BA/F ahren und Tr ansport/Groß pac kenpress e/Arbeiten vor der Straß enfahrt an M asc hine und Traktor @ 17\mod_1236587828339_422850.doc x @ 426492 @ @ 1
Înainte de deplasarea pe drumuri publice, la maşină şi la tractor trebuie executate
următoarele lucrări:
Pos : 23.6 /BA/F ahren und Tr ansport/Groß pac kenpress e/Pic k- up aus heben @ 17\mod_1236587900495_422850.doc x @ 426493 @ 3 @ 1
7.1.1
Pos : 23.7 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 3 @ 1
74
Ridicarea pickup-ului
Fig. 35
•
Ridicaţi pickup-ul şi asiguraţi-l la robinetul de blocare (1) împotriva coborârii.
Pârghia se găseşte pe partea stângă din faţă a maşinii, la oişte.
•
Pentru asigurarea pickup-ului, pârghia trebuie rotită din poziţia (a) în poziţia (b).
Deplasare şi transport
Pos : 23.8 /Übersc hriften/Übersc hriften 3/F-J/H ydraulisch betätigte R ollensc hurre @ 25\mod_1244092719994_422850.doc x @ 427414 @ @ 1
7.1.2
Jgheabul cu role acţionat hidraulic
Pos : 23.9 /BA/F ahren und Tr ansport/Groß pac kenpress e/H ydr aulisc hR ollensc hurre Bil d 890_1270_1290 H S Baur eihe @ 64\mod_1300279489493_422850.doc x @ 582887 @ @ 1
1
2
BPHS0042
Fig. 36
Pos : 23.10 /BA/F ahr en und Trans por t/Gr oßpac kenpr ess e/H ydraulisc h betätigte R ollensc hurr e T ext @ 17\mod_1236588072917_422850.doc x @ 426494 @ @ 1
•
Jgheabul cu role acţionat hidraulic (1) se rabate spre interior pe cale hidraulică.
Aveţi în vedere ca după rabaterea spre interior zăvorul mecanic (2) să intre în locaş.
Pos : 23.11 /BA/F ahr en und Trans por t/Gr oßpac kenpr ess e/Pac kensc hurr e in Trans portstellung ( optional) @ 17\mod_1236588178980_422850.doc x @ 426495 @ 2 @ 1
7.1.3
Pos : 23.12 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 2 @ 1
Jgheabul de baloţi în poziţia de transport (opţional)
Fig. 37
•
Pentru a se aduce gheabul de baloţi în poziţia de transport, jgheabul iniţial desfăcut
trebuie rabătut în sus şi asigurat cu lanţurile de prindere (4).
75
Deplasare şi transport
Pos : 23.13 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 3/A-E/Beleuc htungs anl age prüfen @ 25\mod_1244090937463_422850.doc x @ 427410 @ @ 1
7.1.4
Verificarea instalaţiei de iluminare
Pos : 23.14 /BA/F ahr en und Trans por t/Gr oßpac kenpr ess e/Bel euchtungsanlag e pr üfen Bil d BP 890_1270_1290 Hs Baur eihe @ 62\mod_1299574637575_422850.doc x @ 572926 @ @ 1
2
1
BPHS0011
Fig. 38
Pos : 23.15 /BA/F ahr en und Trans por t/Gr oßpac kenpr ess e/Bel euchtungsanlag e pr üfen T ext @ 17\mod_1236588258401_422850.doc x @ 426496 @ @ 1
•
•
Pos : 23.16 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 3/P-T/Standbr emse / Fes tstellbr emse @ 25\mod_1242719474426_422850.doc x @ 427398 @ @ 1
7.1.5
Controlaţi funcţionarea lămpilor din spate (2) şi a dispozitivelor reflectorizante (1) şi
curăţaţi-le.
Acelaşi lucru este valabil şi pentru reflectoarele galbene aplicate pe laturile maşinii şi
pentru lămpile de limitare albe din faţă.
Frâna de parcare / frâna de fixare
Pos : 23.17 /BA/Inbetri ebnahme/F eststell brems e/F eststellbrems e Bild Bi G Pac k 890_1270_1290 H S Baurei he @ 92\mod_1326881975736_422850.doc x @ 783012 @ @ 1
1
BPHS0009_1
Fig. 39
Pos : 23.18 /BA/Inbetri ebnahme/F eststell brems e/Standbrems e l ösen @ 62\mod_1299576787373_422850.doc x @ 572981 @ @ 1
Slăbirea frânei de parcare:
•
Rotiţi manivela în sens antiorar până când cablul de frână ajunge să atârne puţin.
Pos : 23.19 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 2 @ 1
76
Deplasare şi transport
Pos : 23.20.1 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/P-T/R angier en @ 13\mod_1225364693769_422850.doc x @ 425945 @ @ 1
7.2
Manevrarea
Pos : 23.20.2 /BA/Sic herheit/F ahren und Tr ans port/R angi eren @ 13\mod_1225361578519_422850.doc x @ 425939 @ @ 1
Pericol! - Transport / deplasare pe drumuri publice
Consecinţe: Pericol de moarte, răniri grave ale persoanelor sau deteriorarea gravă a maşinii.
Este interzisă manevrarea în circulaţia stradală publică a maşinii fără frână cu aer comprimat
racordată.
Pos : 23.20.3 /BA/Sic herheit/Ü berarbeitete Warnhinweise/Gefahr - Unvorherges ehene Inbetri ebnahme (2012- 08- 13 11:36:55) @ 0\mod_1196317459889_422850.doc x @ 422980 @ @ 1
PERICOL! - Punere neprevăzută în funcţiune şi deplasare accidentală a maşinii.
Consecinţe: Pericol de moarte, de rănire a persoanelor sau de deteriorare a maşinii.
•
Opriţi motorul şi extrageţi cheia de contact.
•
Asiguraţi maşina împotriva deplasării neintenţionate.
Pos : 23.20.4 /BA/Wartung/Br emsanl age/R angi eren/R angier en ohne angesc hlossene Druc kluftbrems e @ 13\mod_1225362041347_422850.doc x @ 425941 @ @ 1
La manevrarea fără frână cu aer comprimat racordată, maşina nu poate fi deplasată fără
dificultăţi.
Pos : 23.20.5 /BA/Wartung/Br emsanl age/R angi eren/R angier en Bil d Bi G PAc k @ 17\mod_1236589691730_422850.doc x @ 426501 @ @ 1
1
a
b
2
3
BPXC0212
Fig. 40
Pos : 23.20.6 /BA/Wartung/Br emsanl age/R angi eren/Lös eventil befi ndet sich Bi G Pac k @ 17\mod_1236589219870_422850.doc x @ 426499 @ @ 1
Supapa de slăbire se află în faţă dreapta, sub capota laterală. Dacă în rezervorul (2) al
sistemului de frânare al maşinii există o presiune minimă de 4 bar (58 PSI), frâna poate fi
slăbită prin apăsarea butonului (1) de la supapa de slăbire în poziţia (a). De îndată ce furtunurile
sunt din nou racordate la un sistem de aer comprimat, butonul de apăsare revine în poziţia sa
iniţială (b).
Dacă presiunea aerului în rezervorul (2) a coborât sub 4 bar (58 PSI), presiunea reziduală încă
existentă trebuie evacuată şi ea prin supapa de evacuare a apei (3). Abia acum se poate
efectua deplasarea maşinii.
Pos : 23.20.7 /BA/Wartung/Br emsanl age/R angi eren/Luftdr uc k i m Vorrats behälter unter 4 bar g efallen @ 17\mod_1236589531089_422850.doc x @ 426500 @ @ 1
Pos : 23.21 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
77
Deplasare şi transport
Pos : 23.22 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 2/F-J /Handhabung der N achl auf-Lenkac hs e ( Sonder auss tattung) @ 0\mod_1201167915356_422850.doc x @ 423736 @ @ 1
7.3
Lucrul cu axul de direcţie condus (dotare specială)
Pos : 23.23 /BA/F ahr en und Trans por t/Nachl auf-Lenkac hs e/N ac hlaufl enkac hs e AX und MX Ladewagen/Vor R üc kwärtsfahrt N achl auf-Lenkac hs e i n Ger adeauss tell ung bringen und verrieg eln @ 60\mod_1297781900981_422850.doc x @ 561040 @ @ 1
Înaintea mersului înapoi aduceţi axul de direcţie condus în poziţia de drept înainte şi
blocaţi-l.
Pos : 23.24 /BA/F ahr en und Trans por t/Nachl auf-Lenkac hs e/N ac hlaufl enkac hs e AX und MX Ladewagen/Hinweis Bei kritisc hen F ahrsi tuati onen das ei nlenken der R äder unter binden @ 60\mod_1297786543427_422850.doc x @ 561390 @ @ 1
Indicaţie
La mersul cu ax de direcţie condus, roţile din spate sunt deviate prin frecarea dintre roată şi sol.
În situaţii critice de deplasare (de ex. la trecerea peste un siloz circulant, la mersul înapoi sau la
deplasări în pantă), când nu poate fi menţinută direcţia, devierea roţilor trebuie împiedicată prin
blocarea cilindrului de blocare.
Pos : 23.25 /BA/F ahr en und Trans por t/Nachl auf-Lenkac hs e/N ac hlauf-Lenkachs e Big Pac k/Kritisc he F ahrsituationen können s ei n Bi G PAc k @ 62\mod_1299579627648_422850.doc x @ 573035 @ @ 1
Situaţii critice de deplasare pot fi:
•
deplasări în pantă
•
pe sol neconsolidat
•
deplasări drept înainte cu viteze de peste 30 km/h
Pos : 23.26 /BA/F ahr en und Trans por t/Nachl auf-Lenkac hs e/N ac hlaufl enkac hs e AX und MX Ladewagen/Verriegel n der N ac hlauf- Lenkac hse @ 60\mod_1297786258507_422850.doc x @ 561311 @ 3 @ 1
Zăvorârea axului de direcţie condus
Pentru zăvorârea axului de direcţie condus trebuie procedat astfel:
Pos : 23.27 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 3 @ 1
78
Deplasare şi transport
Pos : 23.28 /BA/Ei nlei tung/Maschi nenübersic ht/Groß pac kenpres sen/M edi um - Elektroni k @ 61\mod_1299223169539_422850.doc x @ 570988 @ @ 1
Sistemul electronic - varianta medie
Pos : 23.29 /BA/F ahr en und Trans por t/Nachl auf-Lenkac hs e/N ac hlaufl enkac hs e AX und MX Ladewagen/Verriegel n der N ac hlauf- Lenkac hse bei einfac hwir kendem H ydr auli k- Ans chl uss @ 60\mod_1297838187149_422850.doc x @ 561449 @ @ 1
La racord hidraulic cu acţiune simplă
•
Presurizaţi aparatul de comandă cu acţiune simplă şi deplasaţi-vă cu tractorul drept
înainte pe o distanţă scurtă, până când roţile conduse se dispun în direcţia drept înainte.
•
Menţineţi presiunea pe aparatul de comandă cu acţiune simplă pentru axul de direcţie
condus (cilindrul de blocare blochează devierea roţilor).
Pos : 23.30 /BA/F ahr en und Trans por t/Nachl auf-Lenkac hs e/Hi nweis : D er aktuelle Zustand wird in der Statuszeil e (1) i m Displ ay angez eigt @ 62\mod_1299586402629_422850.doc x @ 573171 @ 3 @ 1
Indicaţie
Starea curentă este indicată în linia de stare (I) de pe display:
ax blocat
=
=
ax deblocat
Pos : 23.31 /BA/F ahr en und Trans por t/Nachl auf-Lenkac hs e/N ac hlaufl enkac hs e AX und MX Ladewagen/Entri egeln der N achl auf-Lenkac hs e bei ei nachwir kendem H ydrauli k-Ansc hluss @ 60\mod_1297785948415_422850.doc x @ 561259 @ 3 @ 1
Deszăvorârea axului de direcţie condus în caz de racord hidraulic cu acţiune simplă
La deplasarea înainte, cilindrul de blocare al axului de direcţie condus poate fi deblocat; pentru
aceasta:
•
Depresurizaţi aparatul de comandă cu acţiune simplă pentru axul de direcţie condus
(cilindrul de blocare) şi aduceţi maneta de comandă hidraulică în poziţia "Coborâre".
În acest fel se poate evita în mare parte trepidarea cauciucurilor la deplasarea în curbă.
Pos : 23.32 /BA/F ahr en und Trans por t/Nachl auf-Lenkac hs e/N ac hlauf-Lenkachs e Big Pac k/Bil d Nachl auf-Lenkac hs e Abs perrhahn @ 64\mod_1300285158431_422850.doc x @ 583000 @ @ 1
II
1
I
BPHS0043
Fig. 41
Pos : 23.33 /BA/F ahr en und Trans por t/Gr oßpac kenpr ess e/Hi nweis Abs perrhahn geöffnet @ 25\mod_1242741065410_422850.doc x @ 427402 @ @ 1
Indicaţie
Aveţi în vedere ca în timpul lucrului cu maşina, robinetul de blocare (1) să se afle în poziţia (I)
(deschis).
Pos : 23.34 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
79
Deplasare şi transport
Pos : 23.35 /BA/Ei nlei tung/Maschi nenübersic ht/Groß pac kenpres sen/Komfort - El ektr oni k @ 61\mod_1299223046976_422850.doc x @ 570936 @ @ 1
Sistemul electronic - varianta confort
Pos : 23.36 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 3/A-E/Betrieb der M asc hi ne über LS (Load- Sensi ng-Ansc hl uss) @ 91\mod_1326699464848_422850.doc x @ 780207 @ @ 1
7.3.1
Utilizarea maşinii cu LS (racord "load sensing")
Pos : 23.37 /BA/F ahr en und Trans por t/Nachl auf-Lenkac hs e/N ac hlauf-Lenkachs e Big Pac k/Nac hl auf-Lenkac hs e verriegel n Komfort Elektroni k über Load Sensi ng @ 91\mod_1326702544634_422850.doc x @ 780380 @ 3 @ 1
•
Acţionaţi butonul de funcţie pentru
şi deplasaţi-vă cu tractorul drept înainte pe o
distanţă scurtă, până când roţile conduse se dispun în direcţia drept înainte. Pe display
apare simbolul
(axul de direcţie condus este blocat).
Pos : 23.38 /BA/F ahr en und Trans por t/Nachl auf-Lenkac hs e/Hi nweis : D er aktuelle Zustand wird in der Statuszeil e (1) i m Displ ay angez eigt @ 62\mod_1299586402629_422850.doc x @ 573171 @ 3 @ 1
Indicaţie
Starea curentă este indicată în linia de stare (I) de pe display:
=
ax blocat
=
ax deblocat
Pos : 23.39 /BA/F ahr en und Trans por t/Nachl auf-Lenkac hs e/N ac hlauf-Lenkachs e Big Pac k/Hinweis: Solange si ch der Druc k an den Arretierz yli nder aufbaut blinkt das Softkey @ 62\mod_1299587033250_422850.doc x @ 573198 @ 2 @ 1
Indicaţie
Cât timp creşte presiunea la cilindrul de blocare, softkey-ul clipeşte. De îndată ce s-a acumulat
presiunea, softkey-ul
se opreşte, iar axul de direcţie condus este blocat.
Pos : 23.40 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 3/A-E/Betrieb der M asc hi ne ohne LS (Load-Sensing-Ansc hluss) @ 91\mod_1326699351886_422850.doc x @ 780179 @ 2 @ 1
7.3.2
Utilizarea maşinii fără LS (racord "load sensing")
Pos : 23.41 /BA/F ahr en und Trans por t/Nachl auf-Lenkac hs e/N ac hlauf-Lenkachs e Big Pac k/Nac hl auf-Lenkac hs e verriegel n Komfort Elektroni k ohne Load Sensing @ 91\mod_1326702885195_422850.doc x @ 780468 @ @ 1
•
Presurizaţi conducta de presiune.
•
Acţionaţi butonul de funcţie pentru
şi deplasaţi-vă cu tractorul drept înainte pe o
distanţă scurtă, până când roţile conduse se dispun în direcţia drept înainte. Menţineţi
•
presiunea în conducta de presiune până când pe display apare simbolul
(axul de
direcţie condus este blocat).
Sistemul hidraulic (conducta de presiune) poate fi comutat acum pe depresurizare.
Pos : 23.42 /BA/F ahr en und Trans por t/Nachl auf-Lenkac hs e/Hi nweis : D er aktuelle Zustand wird in der Statuszeil e (1) i m Displ ay angez eigt @ 62\mod_1299586402629_422850.doc x @ 573171 @ 3 @ 1
Indicaţie
Starea curentă este indicată în linia de stare (I) de pe display:
=
ax blocat
=
ax deblocat
Pos : 23.43 /BA/F ahr en und Trans por t/Nachl auf-Lenkac hs e/N ac hlauf-Lenkachs e Big Pac k/Hinweis: Solange si ch der Druc k an den Arretierz yli nder aufbaut blinkt das Softkey @ 62\mod_1299587033250_422850.doc x @ 573198 @ 3 @ 1
Indicaţie
Cât timp creşte presiunea la cilindrul de blocare, softkey-ul clipeşte. De îndată ce s-a acumulat
presiunea, softkey-ul
se opreşte, iar axul de direcţie condus este blocat.
Pos : 23.44 /BA/F ahr en und Trans por t/Nachl auf-Lenkac hs e/N ac hlauf-Lenkachs e Big Pac k/Nac hl auf-Lenkac hs e entriegel n Komfort Elektroni k @ 62\mod_1299581981710_422850.doc x @ 573088 @ @ 1
Deszăvorârea axului de direcţie condus în caz de sistem electronic varianta confort
•
Prin acţionarea butonului de funcţie pentru
Pe display apare simbolul
Pos : 23.45 /BA/F ahr en und Trans por t/Nachl auf-Lenkac hs e/Hi nweis : D er aktuelle Zustand wird in der Statuszeil e (1) i m Displ ay angez eigt @ 62\mod_1299586402629_422850.doc x @ 573171 @ @ 1
se deblochează axul de direcţie condus.
(axul de direcţie condus este deblocat).
Indicaţie
Starea curentă este indicată în linia de stare (I) de pe display:
=
Pos : 23.46 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
80
ax blocat
=
ax deblocat
Deplasare şi transport
Pos : 23.47 /BA/F ahr en und Trans por t/Nachl auf-Lenkac hs e/N ac hlauf-Lenkachs e Big Pac k/Bei Opti on N achl auf-Lenkac hs e r angier en HS Baur eihe @ 62\mod_1299593571338_422850.doc x @ 573318 @ @ 1
7.3.3
Manevrarea maşinii fără racord la sistemul hidraulic
Pentru ca maşina să poată fi manevrată şi în lipsa unui racord la sistemul hidraulic este necesar
ca înainte de decuplare să fie presurizaţi cilindrii de blocare ai axului de direcţie condus, iar
roţile conduse să fie dispuse în direcţie drept înainte prin deplasare în această direcţie.
Pos : 23.48 /BA/F ahr en und Trans por t/Nachl auf-Lenkac hs e/N ac hlauf-Lenkachs e Big Pac k/Rangieren bei Medi um El ektr oni k @ 64\mod_1300285419164_422850.doc x @ 583026 @ 3 @ 1
II
1
I
BPHS0043
Fig. 42
În plus, la sistemul electronic - varianta medie, înainte de decuplare trebuie închis robinetul de
blocare (1) pentru axul de direcţie condus (poziţia II).
Pos : 23.49 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 2/A-E/Abstellen @ 0\mod_1199801980622_422850.doc x @ 423553 @ 3 @ 1
7.4
Parcare
Pos : 23.50 /BA/Sic herheit/Gefahrenhinweise/Gr oßpac kenpr ess e/Gefahr - Maschi ne abs tell en BiG Pac k (2013-06-05 11:36:00) @ 17\mod_1236609258995_422850.doc x @ 426504 @ @ 1
PERICOL! - Mişcare neaşteptată a maşinii.
Consecinţe: Pericol de moarte, răniri grave.
•
Este interzisă staţionarea persoanelor în zona de pericol.
•
Decuplarea se efectuează numai cu motorul oprit şi cu cheia de contact extrasă.
•
Nu depuneţi maşina decât pe un sol plan şi consolidat. La depunerea pe un sol
neconsolidat măriţi suprafaţa de reazem a sprijinului de parcare.
•
Asiguraţi maşina împotriva deplasării neintenţionate prin tragerea frânei de parcare şi cu
pene de blocare.
•
Atenţie la coborârea prin rotire a sprijinului de parcare. Pericol de strivire a picioarelor!
•
Nu îndepărtaţi arborele articulat decât cu arborele de priză de forţă decuplat, precum şi
cu motorul oprit şi cu cheia de contact extrasă. Trageţi frâna volantului.
•
La ataşarea şi detaşarea furtunului hidraulic la, respectiv de la sistemul hidraulic al
tractorului este nevoie ca sistemul de la tractor şi cel de la maşină să fie depresurizate!
Aduceţi ventilele de comandă corespunzătoare în poziţia de plutire.
Pos : 23.51 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
81
Deplasare şi transport
Pos : 23.52 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 3/P-T/Standbr emse / Fes tstellbr emse @ 25\mod_1242719474426_422850.doc x @ 427398 @ @ 1
7.4.1
Frâna de parcare / frâna de fixare
Pos : 23.53 /BA/Inbetri ebnahme/F eststell brems e/Gefahr vor dem Abkuppel n F eststellbrems e akti vi eren @ 12\mod_1224070212321_422850.doc x @ 425807 @ 1 @ 1
PERICOL! – Mişcare neaşteptată a maşinii!
Consecinţe: Pericol de moarte, de răniri grave sau de deteriorare a maşinii.
Activaţi întotdeauna frâna de fixare de îndată ce maşina este decuplată de la tractor.
Pos : 23.54 /BA/Inbetri ebnahme/F eststell brems e/F eststellbrems e Bild Bi G Pac k 890_1270_1290 H S Baurei he @ 92\mod_1326881975736_422850.doc x @ 783012 @ 1 @ 1
1
BPHS0009_1
Fig. 43
Pos : 23.55 /BA/Inbetri ebnahme/F eststell brems e/Standbrems e anziehen @ 62\mod_1299577105794_422850.doc x @ 573008 @ @ 1
Tragerea frânei de parcare:
•
Rotiţi manivela în sens orar până când rezistenţa creşte în mod sesizabil.
Pos : 23.56 /BA/Inbetri ebnahme/F eststell brems e/Hi nweis Feststellbr ems e/U nterleg keil e @ 6\mod_1214899429153_422850.doc x @ 424716 @ @ 1
Indicaţie
Pentru asigurarea maşinii împotriva deplasării neintenţionate, suplimentar faţă de frâna de
fixare trebuie folosite calele de blocare.
Pos : 23.57 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
82
Deplasare şi transport
Pos : 23.58 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 3/U-Z/U nterleg keile @ 33\mod_1254202555660_422850.doc x @ 428575 @ 2 @ 1
7.5
Cale de blocare
Pos : 23.59 /BA/F ahr en und Trans por t/Gr oßpac kenpr ess e/U nterleg keil e Bild BP 890_1270_1290 H S Baurei he @ 63\mod_1299668510278_422850.doc x @ 574602 @ 2 @ 1
1
BPHS0024
Fig. 44
Pos : 23.60 /BA/F ahr en und Trans por t/Gr oßpac kenpr ess e/U nterleg keil e T ext BP H S Baurei he @ 71\mod_1305799627493_422850.doc x @ 640748 @ @ 1
Calele de blocare (1) se găsesc în dreapta şi stânga spate, lângă canalul de presare.
•
Plasaţi calele de blocare (1) întotdeauna înaintea şi înapoia cauciucurilor, (astfel, maşina
este asigurată împotriva deplasării accidentale).
Indicaţie
În caz de ax tandem condus liber (opţional), asigurarea cu cale de blocare a maşinii împotriva
deplasării accidentale trebuie realizată la axul din faţă.
Pos : 24 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
83
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.1 /Übersc hriften/Übersc hriften 1/K-O/KR ONE ISOBUS-T ermi nal CCI @ 43\mod_1274786526625_422850.doc x @ 429707 @ 2 @ 1
8
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.2 /BA/Info-C enter/CC I-ISOBU S-Ter mi nal/Hi nweis Im weiteren Verl auf T ermi nal auc h als Bedieneinhei t bez eic hnet @ 46\mod_1281680416671_422850.doc x @ 445482 @ @ 1
Indicaţie
În cuprinsul acestei instrucţiuni de exploatare, terminalul va fi denumit şi "unitate de deservire".
Pos : 25.3 /BA/Sicher heit/Gefahr enhi nweis e/Ac htung - Bedieneinhei t sc hütz en @ 0\mod_1200308247867_422850.doc x @ 423644 @ @ 1
ATENŢIE! - Protejaţi unitatea de deservire.
Consecinţe: Pagube la unitatea de deservire.
•
Unitatea de deservire trebuie protejată împotriva apei.
•
Atunci când maşina rămâne neutilizată un timp mai îndelungat (de ex. iarna), unitatea de
deservire trebuie depozitată într-o încăpere uscată.
•
La efectuarea lucrărilor de montare şi reparaţii la maşină, în special a lucrărilor de
sudură, întrerupeţi alimentarea cu tensiune a unităţii de deservire. Supratensiunea poate
produce deteriorări ale sistemului electronic al unităţii de deservire.
Pos : 25.4 /BA/Info-C enter/CC I-ISOBU S-Ter mi nal/CC I-BiG Pac k/Allgemeine Bes chr eibung (Di e elektronische Ausstattung der M asc hine ........) Text/Bild @ 43\mod_1274868004640_422850.doc x @ 429715 @ @ 1
3
ESC
F7
F1
F8
F2
F9
F3
F10
F4
F11
F5
F12
F6
CC000013
Fig. 45
Dotarea electronică a maşinii este compusă în principal din calculatorul de job (1), precum şi din
terminal (3) şi din elementele de comandă şi funcţionale.
Calculatorul de job (1) se află în partea din faţă stânga a maşinii, sub capota laterală.
Funcţiile sale sunt:
•
reglarea densităţii de presare
•
contor de baloţi
•
comanda tehnicii de actuatoare încorporate maşinii
•
transmiterea mesajelor de alarmă
•
diagnoza senzorilor/actuatoarelor
Prin intermediul unităţii de deservire (3) se comunică informaţii şoferului şi se efectuează
reglajele pentru funcţionarea maşinii, care apoi sunt preluate de către calculatorul de job şi
prelucrate în continuare.
Pos : 25.5 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
84
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.6 /Übersc hriften/Übersc hriften 2/P-T/T er minal i n Kabine einbauen @ 47\mod_1285163419265_422850.doc x @ 455872 @ 3 @ 1
8.1
Instalarea terminalului în cabină
Pos : 25.7 /BA/Info-C enter/CC I-ISOBU S-Ter mi nal/Hi nweis für den Anbau des T er minals, in die Traktor kabine... @ 47\mod_1285163596984_422850.doc x @ 455898 @ 3 @ 1
Indicaţie
Vă rugăm ca pentru instalarea terminalului în cabina tractorului să aveţi în vedere alăturata
instrucţiune de exploatare a terminalului.
Betriebsanleitung
Version: 1.0
CC-ISOBUS
ISOBUS-Terminal CCI 100/200
Fig. 46
Pos : 25.8 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 3 @ 1
85
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.9.1 /Übersc hriften/Übersc hriften 2/F-J/ISOBUS Shor t C ut Button @ 47\mod_1285564773000_422850.doc x @ 456427 @ 3 @ 1
8.2
Butonul ISOBUS Short Cut
Pos : 25.9.2 /BA/Info-C enter/CC I-ISOBU S-Ter mi nal/M odul e für Bei pac k/ISOBU S Short C ut Button/ISOBUS Short Cut Button_2 Gefahr @ 46\mod_1282643782875_422850.doc x @ 447393 @ 3 @ 1
PERICOL! – Pericol de rănire datorită maşinii aflate în funcţiune!
Maşina dvs. este compatibilă cu butonul ISOBUS Short Cut.
•
Prin acţionarea butonului ISOBUS Short Cut (1) se deconectează anumite funcţii ale
maşinii, astfel încât în situaţii de pericol să se iniţieze o stare sigură a maşinii. Procesele
aferente prelucrării continuă să se deruleze până la capăt. În consecinţă, unele părţi
componente ale maşinii îşi pot continua mişcarea şi după acţionarea butonului ISOBUS
Short Cut. Aceasta poate conduce la răniri.
•
Butonul ISOBUS Short Cut nu intervine în nici un caz în funcţiile tractorului, adică nu este
afectată funcţionarea nici a arborelui articulat şi nici a sistemului hidraulic! În consecinţă,
maşina îşi pot continua mişcarea şi după acţionarea butonului ISOBUS Short Cut.
Aceasta poate conduce la răniri.
Pos : 25.9.3 /BA/Info-C enter/CC I-ISOBU S-Ter mi nal/M odul e für Bei pac k/ISOBU S Short C ut Button/ISOBUS Short Cut Button_wird betätigt_BiG Pac k H S Baur eihe @ 63\mod_1299760195099_422850.doc x @ 575797 @ @ 1
La acţionarea butonului ISOBUS Short Cut (1) al terminalului, conceput sub formă de buton de
apăsare, pe ISOBUS este emisă o comandă de stop. Această comandă este analizată de către
aparatul dvs. ISOBUS ataşat, în scopul de a iniţia apoi, în eventualitatea apariţiei unei situaţii de
pericol, măsurile automate de rigoare.
Atunci când se acţionează butonul ISOBUS Short Cut, pe display este afişată o mască de
alarmă corespunzătoare:
ESC
F7
F8
1
F1
ISB
F2
F9
F3
F10
F4
F11
F5
F12
F6
CC000070
Fig. 47
Calculatorul de job blochează pe partea maşinii funcţiile enumerate mai jos.
•
ridicarea / coborârea barei-cuţit (în funcţie de dotarea maşinii)
•
sistemul automat de intrare / ieşire a dispozitivului de evacuare a balotului (în funcţie de
dotarea maşinii)
•
ridicarea / coborârea jgheabului de baloţi (în funcţie de dotarea maşinii)
•
declanşarea motorului înnodătoarelor
•
comutarea pe multibaloţi (la MultiBale)
•
curăţarea înnodătoarelor
ATENŢIE!
Procesele aferente prelucrării (de ex. procesul de legare) continuă să se deruleze până la
capăt, chiar şi după acţionarea butonului ISOBUS Short Cut. Aceasta poate conduce la răniri.
Pos : 25.9.4 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
86
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.9.5 /BA/Info-C enter/CC I-ISOBU S-Ter mi nal/M odul e für Bei pac k/ISOBU S Short C ut Button/ISOBUS Short Cut Button_wird g elös t @ 120\mod_1342516466580_422850.doc x @ 1088241 @ @ 1
După eliberarea butonului ISOBUS Short Cut, pe display-ul terminalului apare următorul mesaj:
ESC
F7
F8
1
ISB
F1
F2
F9
F3
F10
F4
F11
F12
OK
2
F5
F6
CC000071
Fig. 48
Prin apăsarea butonului de funcţie
se părăseşte masca de alarmă. Abia de-acum stau din
nou la dispoziţie toate funcţiile maşinii.A
Pos : 25.10 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 3 @ 1
87
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.11 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/T ermi nal ansc hließ en ( vorgerüs teteter ISO Schl epper) (2013-06-06 13:34:40) @ 43\mod_1274879690796_422850.doc x @ 429717 @ 3 @ 1
8.2.1
Racordarea terminalului (la tractoare cu sistem ISOBUS integrat)
6
7
1
4
7
3
6
9
9
5
8
1
3
2
4
14
10
12
11 13
5
CC00014
Fig. 49
Legătura dintre terminal şi tractor
Indicaţie
Legătura dintre terminal şi tractor se realizează prin intermediul setului special de cabluri (5),
care poate fi comandat prin indicarea numărului de articol Krone 20 081 223 0.
•
•
•
Conectaţi ştecărul (2) al setului de cabluri (5) la priza (1) (CAN1-IN) a terminalului.
Conectaţi ştecărul (4) al setului de cabluri (5) la priza (3) (CAN1-out) a terminalului.
Conectaţi ştecărul ISO (6) (cu 9 poli) al setului de cabluri (5) la priza ISO (7) (cu 9 poli)
aflată în cabina tractorului.
Legătura dintre tractor şi maşină
Indicaţie
Legătura dintre tractor şi maşină se realizează prin intermediul setului de cabluri (14) livrat
alăturat, (nr. articol 20 080 384 0).
•
•
•
Pos : 25.12 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
88
Conectaţi ştecărul ISO (9) (cu 9 poli) al setului de cabluri (14) la priza ISO exterioară (8)
(cu 9 poli) de pe partea tractorului.
Conectaţi ştecărul (10) (cu 7 poli) al setului de cabluri (14) la priza (11) (cu 7 poli) a
maşinii.
Conectaţi ştecărul (12) (cu 2 poli) al setului de cabluri (14) la priza (13) (cu 2 poli) a
maşinii.
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.13 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/T ermi nal ansc hließ en (ohne ISO Sc hlepper) @ 43\mod_1274882231640_422850.doc x @ 429718 @ @ 1
8.2.2
Racordarea terminalului (la tractoare fără sistem ISOBUS integrat)
Fig. 50
Legătura dintre terminal şi maşină
Indicaţie
Legătura dintre tractor şi maşină se realizează prin intermediul setului de cabluri (5) livrat
alăturat, (nr. articol 20 081 224 0).
•
•
•
Conectaţi ştecărul (2) al setului de cabluri (5) la priza (1) (CAN1-IN) a terminalului.
Conectaţi ştecărul (6) (cu 7 poli) al setului de cabluri (5) la priza (7) (cu 7 poli) a maşinii.
Conectaţi ştecărul de închidere (4) (nr. art. 00 302 300 0, inclus în volumul de livrare) la
priza (3) (CAN1-out) a terminalului.
Legătura dintre tractor şi maşină
Indicaţie
Legătura dintre tractor şi maşină se realizează prin intermediul cablului de alimentare cu curent
(8) livrat alăturat, (nr. articol 20 080 601 0).
•
•
Pos : 25.14 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
Conectaţi ştecărul (9) al cablului de alimentare cu curent (8) la priza necomutabilă (10) a
tractorului.
Conectaţi ştecărul (11) (cu 2 poli) al cablului de alimentare cu curent (8) la priza (12) (cu
2 poli) a maşinii.
89
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.15 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 3/K-O/M ultifunktions hebel an CCI T er minal ans chli eßen (Traktor ohne ISOBU S Sys tem) @ 150\mod_1361884898237_422850.doc x @ 1341112 @ 3 @ 1
8.2.3
Racordarea manetei multifuncţionale la terminalul CCI (la tractoare fără sistem ISOBUS
integrat)
Pos : 25.16 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/M ultifunktions hebel an CC I T ermi nal ansc hließ en (Traktor ohne ISOBU S System) Bild @ 150\mod_1361884200857_422850.doc x @ 1341019 @ 3 @ 1
7
1
2
6
8
3
4
5
9
CC000546
Fig.51
Pos : 25.17 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/M ultifunktions hebel an CC I T ermi nal ansc hließ en (Traktor ohne ISOBU S System) Hinweis @ 150\mod_1361884381393_422850.doc x @ 1341048 @ @ 1
Indicaţie
Legătura dintre terminal şi maneta multifuncţională se realizează prin intermediul setului special
de cabluri (9), care poate fi comandat indicându-se numărul de articol Krone- 20 081 676 0.
Pos : 25.18 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/M ultifunktions hebel an CC I T ermi nal ansc hließ en (Traktor ohne ISOBU S System) T ext @ 150\mod_1361884014200_422850.doc x @ 1340990 @ @ 1
•
•
•
•
Pos : 25.19 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
90
Conectaţi ştecărul (2) al setului de cabluri (9) la priza (1) (CAN1-IN) a terminalului.
Conectaţi priza (3) a setului de cabluri (9) la ştecărul (4) al setului de cabluri (5).
Conectaţi ştecărul ISO (8) (cu 9 poli) al setului de cabluri (9) la priza ISO (7) (cu 9 poli) a
manetei multifuncţionale.
Conectaţi ştecărul (6) (cu 7 poli) al setului de cabluri (5) la priza (7) (cu 7 poli) a maşinii.
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.20 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 3/A-E/Ein- Aussc hal ten des T ermi nals bei nic ht angesc hlos sener Masc hi ne @ 43\mod_1275290766562_422850.doc x @ 429737 @ @ 1
8.2.4
Conectarea şi deconectarea terminalului când maşină este neataşată
Pos : 25.21 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/CCI- BiG Pac k/Ein- Aussc halten Bild mit nic ht anges chl oss ener M asc hine @ 43\mod_1275291241781_422850.doc x @ 429738 @ @ 1
Fig. 52
Pos : 25.22 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/Ein- Aussc halten des Ter mi nal´s/Hi nweis Bevor Si e das T ermi nal z um ers ten M al... @ 43\mod_1273657536203_422850.doc x @ 429601 @ @ 1
Indicaţie
Înainte de a conecta terminalul pentru prima dată, verificaţi dacă racordările la aparat sunt
corect aplicate şi bine strânse.
Conectarea, respectiv deconectarea terminalului se realizează prin apăsarea şi menţinerea
apăsată (circa 2 secunde) a butonului (1)
(PORNIRE/OPRIRE).
Pos : 25.23 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/Ein- Aussc halten des Ter mi nal´s/Hi nweis F ür weitere Angaben zur F unkti ons weis e H andbuch beachten @ 47\mod_1285155240781_422850.doc x @ 455836 @ @ 1
Indicaţie
Pentru informaţii suplimentare în legătură cu modul de funcţionare a terminalului ISOBUS CCI
consultaţi instrucţiunea de exploatare a terminalului, livrată alăturat.
Betriebsanleitung
Version: 1.0
CC-ISOBUS
ISOBUS-Terminal CCI 100/200
Fig. 53
Pos : 25.24 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
91
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.25 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 3/A-E/Ein- Aussc hal ten des T ermi nals bei angesc hlos sener Mas chi ne @ 43\mod_1274866210140_422850.doc x @ 429713 @ @ 1
8.2.5
Conectarea şi deconectarea terminalului când maşină este ataşată
Pos : 25.26 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/CCI- BiG Pac k/Ein- Aussc halten Bild mit anges chl oss ener M asc hine BiG Pac k @ 43\mod_1274866563531_422850.doc x @ 429714 @ 2 @ 1
ESC
F7
F1
F8
F2
F9
F3
F10
F4
F11
F5
1
F12
F6
CC000011
Fig. 54
Pos : 25.27 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/Ein- Aussc halten des Ter mi nal´s/Hi nweis Bevor Si e das T ermi nal z um ers ten M al... @ 43\mod_1273657536203_422850.doc x @ 429601 @ 2 @ 1
Indicaţie
Înainte de a conecta terminalul pentru prima dată, verificaţi dacă racordările la aparat sunt
corect aplicate şi bine strânse.
Conectarea, respectiv deconectarea terminalului se realizează prin apăsarea şi menţinerea
apăsată (circa 2 secunde) a butonului (1)
(PORNIRE/OPRIRE).
Pos : 25.28 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/Ein- Aussc halten des Ter mi nal´s/Hi nweis Vor der Erstbenutz ung @ 43\mod_1274852823031_422850.doc x @ 429710 @ @ 1
Indicaţie – înainte de prima utilizare
La prima conectare, în terminal este încărcată configuraţia meniurilor specifice ale maşinii.
Procesul de încărcare poate dura câteva minute. Configuraţia este stocată în memoria
terminalului.
Pos : 25.29 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/Ein- Aussc halten des Ter mi nal´s/Hi nweis F ür weitere Angaben zur F unkti ons weis e H andbuch beachten @ 47\mod_1285155240781_422850.doc x @ 455836 @ @ 1
Indicaţie
Pentru informaţii suplimentare în legătură cu modul de funcţionare a terminalului ISOBUS CCI
consultaţi instrucţiunea de exploatare a terminalului, livrată alăturat.
Betriebsanleitung
Version: 1.0
CC-ISOBUS
ISOBUS-Terminal CCI 100/200
Fig. 55
Pos : 25.30 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/Ein- Aussc halten des Ter mi nal´s/Ein- Aussc hal ten nach dem Ladevorgang wird im Displ ay das „Straß enbil d“ angez eigt. @ 43\mod_1274853526062_422850.doc x @ 429711 @ @ 1
•
După încheierea procesului de încărcare, pe display se afişează "imaginea de start".
Terminalul este acum gata de funcţionare.
Pos : 25.31 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/Ein- Aussc halten des Ter mi nal´s/U ms chalten Straß enbild auf Grundbil d H andbetri eb Big Pac k @ 43\mod_1274969183406_422850.doc x @ 429723 @ @ 1
•
Pos : 25.32 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
92
Prin acţionarea butonului de funcţie
manual.
se ajunge în imaginea de bază pentru regim
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.33 /BA/Diese Seite ist bewusst freigel ass en wor den. @ 1\mod_1201783680373_422850.doc x @ 423813 @ @ 1
Această pagină a fost lăsată intenţionat goală.
Pos : 25.34 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
93
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.35.1 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/F-J/Funkti onstasten @ 63\mod_1299828646311_422850.doc x @ 576526 @ @ 1
8.3
Butoanele de funcţii
Pos : 25.35.2 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-T er minal/CCI- BiG Pac k/Grundbild Handbetrieb/F unkti ons tasten allgemein @ 63\mod_1299761216053_422850.doc x @ 576193 @ @ 1
Prin intermediul butoanelor de funcţii (F1 până la F12) pot fi executate diverse funcţii la maşină.
Fiecare funcţie este reprezentată printr-un simbol.
Prin acţionarea butoanelor de funcţii (F1 până la F12) se poate activa sau dezactiva pe display
funcţia prezentată în reprezentarea alăturată.
Indicaţie
Prin acţionarea butonului de funcţie pentru 1/2 este apelată o a doua pagină, pe care stau la
dispoziţie funcţii (reprezentări) suplimentare.
În timpul funcţionării arborelui de priză de forţă, display-ul comută de la sine pe pagina a doua
( 2/2 ), astfel încât să poată fi folosite butoanele de funcţii pentru lucru.
Când maşina este oprită (arborele de priză de forţă decuplat), display-ul comută de la sine pe
prima pagină (
1/2
), astfel încât să poată fi folosite butoanele de funcţii pentru întreţinere.
Pos : 25.35.3 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-T er minal/CCI- BiG Pac k/Grundbild Handbetrieb/Grundbild für di e F unkti ons tasten Seite 1/2 @ 99\mod_1329890979022_422850.doc x @ 883628 @ @ 1
Fig. 56
Pos : 25.35.4 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-T er minal/CCI- BiG Pac k/F unkti ons tas ten F 1 bis F 12/Beschr eibung der Gr afi ken (II) für die ers te Seite der F unkti ons tasten (F 1 bis F 6) @ 63\mod_1299854471813_422850.doc x @ 577354 @ @ 1
Descrierea reprezentărilor (II) pentru prima pagină
la F6)
1/2
cu butoane de funcţii (F1 până
Pos : 25.35.5 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-T er minal/CCI- BiG Pac k/F unkti ons tas ten F 1 bis F 12/Seite 1/2 F1 Runduml euc hte ein / aus @ 63\mod_1299854980989_422850.doc x @ 577489 @ @ 1
Pornire / oprire girofar. Este indicată starea activă.
Pornire girofar
Oprire girofar
Pos : 25.35.6 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-T er minal/CCI- BiG Pac k/F unkti ons tas ten F 1 bis F 12/Seite 1/2 F2 Seite 1/2 für di e F unkti ons tasten @ 63\mod_1299854793559_422850.doc x @ 577462 @ @ 1
1/2
1/2
Pos : 25.35.7 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
94
Pagina 1/2 pentru butoanele de funcţii
1/2
Prin acţionarea butonului de funcţie pentru
este apelată o a doua pagină,
pe care stau la dispoziţie funcţii (reprezentări) suplimentare.
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.35.8 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-T er minal/CCI- BiG Pac k/F unkti ons tas ten F 1 bis F 12/Softkey Arbeits scheinwerfer ein/aus @ 63\mod_1299854724342_422850.doc x @ 577435 @ @ 1
Pornire / oprire faruri de lucru. Este indicată starea activă.
Pornire faruri de lucru
Oprire faruri de lucru
Pos : 25.35.9 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-T er minal/CCI- BiG Pac k/F unkti ons tas ten F 1 bis F 12/Seite 1/2 F5 Anlaufhilfe akti vier t/deakti vi ert @ 63\mod_1299854598970_422850.doc x @ 577408 @ @ 1
Activare / dezactivare ajutor de pornire. Este indicată starea activă.
Activare ajutor de pornire
Dezactivare ajutor de pornire
Pos : 25.35.10 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal /CCI-Bi G Pac k/F unktionstasten F 1 bis F 12/Seite 1/2 F 6 M enüebene der Maschi ne aufr ufen @ 63\mod_1299854538394_422850.doc x @ 577381 @ @ 1
Apelarea planului de meniuri al maşinii
Prin apăsarea butonului de funcţie
este apelat planul de meniuri al maşinii.
Pos : 25.35.11 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
95
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.35.12 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal /CCI-Bi G Pac k/Gr undbild H andbetrieb/Gr undbild für di e F unktionstasten Seite 1/2 @ 99\mod_1329890979022_422850.doc x @ 883628 @ @ 1
Fig. 57
Pos : 25.35.13 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal /CCI-Bi G Pac k/F unktionstasten F 1 bis F 12/Besc hr eibung der Grafi ken ( II) für die erste Sei te der F unktionstasten (F 7 bis F 12) @ 63\mod_1299770154674_422850.doc x @ 576219 @ @ 1
Descrierea reprezentărilor (II) pentru prima pagină
la F12)
1/2
cu butoane de funcţii (F7 până
Pos : 25.35.14 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal /CCI-Bi G Pac k/F unktionstasten F 1 bis F 12/Seite 1/2 F 8 Stütz fuß freisc halten @ 151\mod_1362060332141_422850.doc x @ 1344032 @ @ 1
Deblocarea piciorului de sprijin hidraulic. (Pe display sunt activate funcţiile
(reprezentările) pentru piciorul de sprijin hidraulic)
Scoaterea în afară a piciorului de sprijin
•
•
•
Apăsaţi butonul de funcţie
Introducerea piciorului de sprijin
•
Apăsaţi butonul de funcţie
Pos : 25.35.15 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal /CCI-Bi G Pac k/F unktionstasten F 1 bis F 12/Seite 1/2 F 9 Ball enschurre senken @ 63\mod_1299854208425_422850.doc x @ 577300 @ @ 1
Coborâre jgheab de baloţi
•
Apăsaţi butonul de funcţie
Pos : 25.35.16 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal /CCI-Bi G Pac k/F unktionstasten F 1 bis F 12/Seite 1/2 F 10 Pr ess kl appen lös en / schli eß en @ 63\mod_1299853975571_422850.doc x @ 577273 @ @ 1
Deschidere / închidere clape de presare. Este indicată starea curentă.
/
Pos : 25.35.17 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
96
•
Apăsaţi butonul de funcţie
•
Apăsaţi butonul de funcţie
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.35.18 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal /CCI-Bi G Pac k/F unktionstasten F 1 bis F 12/Seite 1/2 F 11 Ballenaus schi eber automati k @ 63\mod_1299853874571_422850.doc x @ 577246 @ @ 1
Sistem automat de evacuare a balotului
•
Apăsaţi butonul de funcţie
, (se slăbesc clapele de presare).
•
Apăsaţi din nou butonul de funcţie
execută 10 evacuări de baloţi.
(pictograma apare în gri, inactivă.). Se
Pos : 25.35.19 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal /CCI-Bi G Pac k/F unktionstasten F 1 bis F 12/Seite 1/2 F 12 Kundenzähl er ei nstellen @ 63\mod_1299853807061_422850.doc x @ 577219 @ @ 1
Reglarea contorului client
Apăsaţi butonul de funcţie
„Contor client“).
. Este afişat meniul 2-1 „Contor client“, (reglaje vezi meniu 2-1
Pos : 25.35.20 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
97
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.35.21 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal /CCI-Bi G Pac k/Gr undbild H andbetrieb/Gr undbild für di e F unktionstasten Seite 2/2 @ 99\mod_1329891781016_422850.doc x @ 883656 @ @ 1
F7
F1
1/2
F8
F2
F9
F3
F10
F4
F11
F5
F12
F6
CC000073_1
Fig. 58
Pos : 25.35.22 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal /CCI-Bi G Pac k/F unktionstasten F 1 bis F 12/Besc hr eibung der Grafi ken ( II) für die z weite Seite der F unktionstas ten (F 1 bis F 6) @ 63\mod_1299853742960_422850.doc x @ 577193 @ 2 @ 1
Descrierea reprezentărilor (II) pentru a doua pagină
la F6)
2/2
cu butoane de funcţii (F1 până
Indicaţie
Prin acţionarea butonului de funcţie pentru
1/2
este apelată pagina a doua pentru a se
2/2
activa funcţiile (reprezentările) suplimentare pentru pagina
.
În timpul funcţionării arborelui de priză de forţă, display-ul comută de la sine pe pagina a doua
2/2
(
), astfel încât să poată fi folosite butoanele de funcţii pentru lucru.
Când maşina este oprită (arborele de priză de forţă decuplat), display-ul comută de la sine pe
prima pagină (
1/2
), astfel încât să poată fi folosite butoanele de funcţii pentru întreţinere.
Pos : 25.35.23 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal /CCI-Bi G Pac k/F unktionstasten F 1 bis F 12/Seite 2/2 F 1 Wec hsel n z wisc hen Hand- Automati kbetri eb @ 63\mod_1299853664474_422850.doc x @ 577166 @ 32 @ 1
/
Regim manual / regim automat
Comutare regim manual / regim automat (este indicat regimul activat
/
).
Comutarea în regim automat:
Apăsaţi butonul de funcţie
. (Pe display apare simbolul
(regim automat)).
Pos : 25.35.24 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal /CCI-Bi G Pac k/F unktionstasten F 1 bis F 12/Seite 2/2 F 2 Sei te 2/2 für di e F unktionstasten @ 63\mod_1299853588495_422850.doc x @ 577139 @ 3 @ 1
2/2
•
Pos : 25.35.25 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
98
Pagina 2/2 pentru butoanele de funcţii
Prin acţionarea butonului de funcţie pentru
butoanelor de funcţie F1 până la F12.
2/2
este activată prima pagină
1/2
a
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.35.26 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal /CCI-Bi G Pac k/F unktionstasten F 1 bis F 12/Seite 2/2 F 5 aktuelle Ball enl änge auf N ull z urüc ks etzen @ 63\mod_1299853399571_422850.doc x @ 577086 @ @ 1
resetare la zero a lungimii curente a balotului
•
Menţineţi apăsat butonul de funcţie
circa 2 secunde.
Pos : 25.35.27 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal /CCI-Bi G Pac k/F unktionstasten F 1 bis F 12/Besc hr eibung der Grafi ken ( II) für die z weite Seite der F unktionstas ten (F 7 bis F 12) @ 63\mod_1299853288798_422850.doc x @ 577060 @ @ 1
Descrierea reprezentărilor (II) pentru a doua pagină
la F12)
2/2
cu butoane de funcţii (F7 până
Pos : 25.35.28 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal /CCI-Bi G Pac k/F unktionstasten F 1 bis F 12/Seite 2/2 F 8 Knoter auslös en @ 63\mod_1299853227849_422850.doc x @ 577033 @ @ 1
Declanşare înnodătoare
•
Apăsaţi butonul de funcţie
Pos : 25.35.29 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal /CCI-Bi G Pac k/F unktionstasten F 1 bis F 12/Seite 2/2 F 9 M ess erbal ken freisc halten @ 63\mod_1299853124716_422850.doc x @ 577007 @ @ 1
Deblocarea barei-cuţit. (Pe display sunt activate funcţiile (reprezentările) pentru
bara-cuţit.)
Ridicare bară-cuţit
•
•
Apăsaţi butonul de funcţie
Coborâre bară-cuţit
•
•
Apăsaţi butonul de funcţie
Pos : 25.36 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
99
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.37.1 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/F-J/H andbetrieb @ 43\mod_1275029013625_422850.doc x @ 429724 @ @ 1
8.4
Regim manual
Pos : 25.37.2 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-T er minal/CCI- BiG Pac k/Grundbild Handbetrieb/Grundbild Handbetri eb HS Baur eihe @ 99\mod_1329892134758_422850.doc x @ 883684 @ @ 1
8.4.1
Imagine de bază regim manual
F7
F8
F1
1/2
F2
F9
F3
F10
F4
F11
F5
F12
F6
CC000073_1
Fig. 59
Pos : 25.37.3 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-T er minal/CCI- BiG Pac k/Grundbild Handbetrieb/Statusz eile ( I) oberste Zeil e H S Baurei he @ 63\mod_1299760703576_422850.doc x @ 575888 @ @ 1
Linia de stare (I)
În rândul cel mai de sus al display-ului sunt redate stări curente ale maşinii (în funcţie de
dotare):
Există un mesaj de alarmă
Împingătorul de baloţi ieşit
Deschidere clape de presare
(simbolul clipeşte)
Intrare împingător de baloţi
Închidere clape de presare
Jgheabul de baloţi sus
Jgheabul de baloţi jos
Bara-cuţit este sus şi cuţitele sunt
active: se taie
Bara-cuţit este jos sau cuţitele sunt
pasive: nu se taie
Ax blocat
Ax deblocat
Pos : 25.37.4 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 3 @ 1
100
Încărcarea maşinii, încărcare maximă,
la inversare continuă. La încărcare
mai redusă, clipire în cazul
neinversării la presare => verificaţi
senzorul de la alimentarea
dispozitivului de umplere.
Are loc depunerea balotului
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.37.5 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-T er minal/CCI- BiG Pac k/Grundbild Handbetrieb/Anzeigen i m Hauptfenster (III) (J e nach Ausstattung der M asc hine) @ 146\mod_1360144455754_422850.doc x @ 1307792 @ 3 @ 1
Afişaje în fereastra principală (III) (în funcţie de dotarea maşinii)
Pos : 25.37.6 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-T er minal/CCI- BiG Pac k/Grundbild Handbetrieb/Anzeigen i m Hauptfenster (III) li nke Spalte HS Baur eihe @ 146\mod_1360061307841_422850.doc x @ 1306596 @ @ 1
Coloana din stânga (A):
Forţa de presare curentă în % (100% = max.)
2
Număr total de baloţi la contorul client curent
-1
Turaţia curentă a arborelui de priză de forţă (min )
Grosimea curentă de strat în cm sau ţoli (inch) (numai la reglarea electr. a
lungimii baloţilor)
Număr de straturi per balot
Greutatea balotului (a ultimului balot cântărit)
Gradul de umezeală a materialului de recoltă
Ø
Greutatea medie a baloţilor cântăriţi
Greutatea totală a tuturor baloţilor
Contor pentru lungimea baloţilor (metric, în metri)
Contor pentru lungimea baloţilor (unitate de măsură US, în picioare/feet)
Număr de baloţi netăiaţi
Număr de baloţi tăiaţi (numai la maşini cu X-Cut)
Apare pentru scurt timp la executarea înnodării, în caz de activare (vezi
capitolul Meniu 1-2 "Semnal înnodătoare") se aude un semnal acustic (sunet
de claxon cca. 1 sec.).
Contor pentru orele de funcţionare (numără numai când arborele de priză de
forţă este în mişcare)
Pos : 25.37.7 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-T er minal/CCI- BiG Pac k/Grundbild Handbetrieb/Anzeigen i m Hauptfenster (III) r ec hte Spalte HS Baureihe @ 146\mod_1360061291202_422850.doc x @ 1306567 @ @ 1
Coloana din dreapta:
Indicarea direcţiei de mers
Săgeţi (1) stânga/dreapta faţă de afişaj. Săgeţile (1) prezintă trei mărimi diferite,
numerotate de la 1 la 3.
Ele arată şoferului către ce parte şi cât de mult trebuie să-şi corecteze direcţia de
mers la parcurgerea brazdei pentru a realiza o umplere uniformă a camerei de
presare.
Indicaţie
Dacă indicaţiile de conducere sunt prea pronunţate sau prea slabe, ele pot fi ajustate
suplimentar (vezi capitolul Meniu 1-3 „Sensibilitate la indicarea direcţiei“).
Pos : 25.37.8 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-T er minal/CCI- BiG Pac k/Grundbild Handbetrieb/Anzeigen i m Hauptfenster indi viduell ei nrichten @ 99\mod_1329898963530_422850.doc x @ 884276 @ @ 1
Pos : 25.37.9 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
Afişajele din fereastra principală (coloana din stânga (A)) pot fi dispuse în mod individual.
Procedura de urmat este descrisă în capitolul Meniu 9-3 „Configuraţie fereastră principală".
101
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.37.10 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal /CCI-Bi G Pac k/Gr undbild H andbetrieb/H andbetri eb Pr ess kl appendruc k/Mul tibale Bild @ 43\mod_1275040657421_422850.doc x @ 429732 @ @ 1
Fig. 60
Pos : 25.37.11 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal /CCI-Bi G Pac k/Gr undbild H andbetrieb/H andbetri eb Pr ess kl appendruc k (in bar) @ 43\mod_1275040654296_422850.doc x @ 429731 @ @ 1
Presiunea clapelor de presare (în bar sau PSI, în funcţie de tipul unităţii, metric sau US)
Presiunea efectivă curentă a clapelor de presare este indicată prin valoarea de sub afişajul-bară
şi prin înălţimea barei (1). Presiunea nominală reglată a clapelor de presare este indicată prin
valoarea de deasupra afişajului-bară şi prin marcajele din afişajul-bară (2), în bar sau în PSI.
Pos : 25.37.12 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal /CCI-Bi G Pac k/Gr undbild H andbetrieb/H andbetri eb Multi bale ( optional) H S Baur eihe @ 63\mod_1299852795848_422850.doc x @ 576952 @ @ 1
Multibaloţi (opţional)
Prima valoare (3) indică multibaloţii presaţi actualmente. A doua valoare şi marcajul (4) redau
numărul nominal de multibaloţi într-un balot integral. După fiecare multibalot se aude un claxon
scurt, iar când este terminat balotul integral răsună un claxon mai îndelung şi puternic.
Indicarea lungimii baloţilor
Prima valoare de sub afişajul-bară şi lungimea barei (5) indică starea efectivă a lungimii
balotului. A doua valoare şi marcajul (6) redau lungimea nominală reglată a balotului.
Pos : 25.37.13 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 3 @ 1
102
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.37.14 /BA/Info-C enter /Groß pac kenpresse/Gr undbil d H andbetrieb/Ei nstellen des Soll-Pr ess kl appendruc ks @ 18\mod_1237390053275_422850.doc x @ 426557 @ 3 @ 1
8.4.2
Reglarea presiunii nominale a clapelor de presare
Pos : 25.37.15 /BA/Info-C enter /Groß pac kenpresse/Gr undbil d H andbetrieb/War nung z u hoher Druc k @ 18\mod_1237389601150_422850.doc x @ 426556 @ @ 1
AVERTIZARE! – Presiune prea mare!
Consecinţe: deteriorarea maşinii.
•
Atunci când presiunea stabilită este prea mare, maşina ar putea fi suprasolicitată
mecanic în cursul procesului de presare, ceea ce poate conduce la distrugerea sa.
Pentru a se evita acest lucru, cu puţin înainte de a atinge suprasolicitarea, presiunea
clapelor de presare este diminuată până la o valoare necritică. După câteva secunde se
reinstaurează presiunea reglată de către utilizator.
•
La apariţia unei suprasarcini trebuie procedat la diminuarea presiunii nominale a clapelor
de presare.
Pos : 25.37.16 /BA/Info-C enter /Groß pac kenpresse/Gr undbil d H andbetrieb/Ei nstellen des Soll-Pr ess kl appendruc ks Einführung @ 18\mod_1237390125510_422850.doc x @ 426558 @ @ 1
În regim manual, presiunea este prestabilită de către utilizator. Cu arborele de priză de forţă în
mişcare şi cu maşina în repaus, presiunea este instaurată imediat, iar indicaţia presiunii pe
display nu oscilează aproape deloc.
Pos : 25.37.17 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal /CCI-Bi G Pac k/Gr undbild H andbetrieb/Soll-Pr ess kl appendruc k ei nstellen @ 43\mod_1275042144156_422850.doc x @ 429734 @ @ 1
Reglarea presiunii nominale a clapelor de presare
Pos : 25.37.18 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal /CCI-Bi G Pac k/Gr undbild H andbetrieb/Eins tellen des Soll-Pr ess kl appendruc ks Bild H S Baur eihe @ 99\mod_1329893724573_422850.doc x @ 883938 @ @ 1
F7
F1
1/2
F8
F2
F9
F3
F10
F4
F11
F5
F12
F6
Fig. 61
Pos : 25.37.19 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal /CCI-Bi G Pac k/Scroll-Rad anwählen,s pringen,erhöhen bz w. verring ern,speic her n @ 43\mod_1275295180531_422850.doc x @ 429742 @ @ 1
•
•
•
•
Selectaţi cu rotiţa de scrol numărul dorit (A), (câmpul de selecţie este scos în evidenţă
colorat).
Apăsaţi rotiţa de scrol pentru a sări în câmpul de selecţie, (câmpul de selecţie este scos
în evidenţă colorat).
Măriţi, respectiv diminuaţi valoarea prin rotirea rotiţei de scrol.
Prin apăsarea rotiţei de scrol se preia reglajul şi se părăseşte câmpul de selecţie.
Pos : 25.37.20 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal /CCI-Rundballenpress en/Gr undbild/Hi nwei s Ei nstellung über T ouc hscr een @ 79\mod_1315290154790_422850.doc x @ 701930 @ @ 1
Indicaţie
Stabilirea valorilor se poate realiza şi prin intermediul touchscreen-ului.
Pos : 25.37.21 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
103
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.37.22 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal /CCI-Bi G Pac k/Gr undbild H andbetrieb/Eins tellen der Ballenlänge Handbetrieb Bild HS Baur eihe @ 99\mod_1329894194876_422850.doc x @ 883976 @ 2 @ 1
F7
F1
1/2
F8
F2
F9
F3
F10
F4
F11
F5
F12
F6
Fig. 62
Pos : 25.37.23 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal /CCI-Bi G Pac k/Gr undbild H andbetrieb/Eins tellen der Ballenlänge Handbetrieb H S Baur eihe @ 63\mod_1299852886404_422850.doc x @ 576979 @ 2 @ 1
8.4.3
Reglarea lungimii balotului
Indicaţie
(BP 890;1270;1290)
Lungimea baloţilor poate fi stabilită în intervalul 100 - 270 cm (39 - 106 ţoli/inch).
(BP 1290 HDP; BP 4x4)
Lungimea baloţilor poate fi stabilită în intervalul 100 - 320 cm (39 - 126 ţoli/inch).
Indicaţie
Nu stabiliţi lungimea de balot decât la începutul unui balot, întrucât în caz contrar ar putea
rezulta o lungime intermediară.
Pos : 25.37.24 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal /CCI-Bi G Pac k/Scroll-Rad anwählen,s pringen,erhöhen bz w. verring ern,speic her n @ 43\mod_1275295180531_422850.doc x @ 429742 @ @ 1
•
•
•
•
Selectaţi cu rotiţa de scrol numărul dorit (A), (câmpul de selecţie este scos în evidenţă
colorat).
Apăsaţi rotiţa de scrol pentru a sări în câmpul de selecţie, (câmpul de selecţie este scos
în evidenţă colorat).
Măriţi, respectiv diminuaţi valoarea prin rotirea rotiţei de scrol.
Prin apăsarea rotiţei de scrol se preia reglajul şi se părăseşte câmpul de selecţie.
Pos : 25.37.25 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal /CCI-Rundballenpress en/Gr undbild/Hi nwei s Ei nstellung über T ouc hscr een @ 79\mod_1315290154790_422850.doc x @ 701930 @ @ 1
Indicaţie
Stabilirea valorilor se poate realiza şi prin intermediul touchscreen-ului.
Pos : 25.37.26 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
104
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.37.27 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal /CCI-Bi G Pac k/Gr undbild H andbetrieb/Eins tellen der Mul tibaleanzahl H andbetrieb Bil d H S Baurei he @ 99\mod_1329897393476_422850.doc x @ 884214 @ @ 1
F7
F1
1/2
F8
F2
F9
F3
F10
F4
F11
F5
F12
F6
Fig. 63
Pos : 25.37.28 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal /CCI-Bi G Pac k/Gr undbild H andbetrieb/Eins tellen der Mul tibaleanzahl H andbetrieb @ 43\mod_1275295579953_422850.doc x @ 429743 @ @ 1
Reglarea numărului de multibaloţi (numai MultiBale)
ATENŢIE! - Amestec de baloţi integrali şi multibaloţi
Nu modificaţi numărul de multibaloţi decât la începutul unui balot, întrucât în caz contrar rezultă
un amestec de baloţi integrali şi multibaloţi.
Indicaţie
Stabiliţi mai întâi lungimea balotului. Lungimea minimă a multibalotului: 45 cm (17,7 ţoli/inch).
Pos : 25.37.29 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal /CCI-Bi G Pac k/Scroll-Rad anwählen,s pringen,erhöhen bz w. verring ern,speic her n @ 43\mod_1275295180531_422850.doc x @ 429742 @ @ 1
•
•
•
•
Selectaţi cu rotiţa de scrol numărul dorit (A), (câmpul de selecţie este scos în evidenţă
colorat).
Apăsaţi rotiţa de scrol pentru a sări în câmpul de selecţie, (câmpul de selecţie este scos
în evidenţă colorat).
Măriţi, respectiv diminuaţi valoarea prin rotirea rotiţei de scrol.
Prin apăsarea rotiţei de scrol se preia reglajul şi se părăseşte câmpul de selecţie.
Pos : 25.37.30 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal /CCI-Rundballenpress en/Gr undbild/Hi nwei s Ei nstellung über T ouc hscr een @ 79\mod_1315290154790_422850.doc x @ 701930 @ @ 1
Indicaţie
Stabilirea valorilor se poate realiza şi prin intermediul touchscreen-ului.
Pos : 25.38 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 2 @ 1
105
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.39 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/CCI- BiG Pac k/Grundbild Automati kbetri eb/Grundbil d Automati kbetrieb Bil d H S Baurei he @ 99\mod_1329898695425_422850.doc x @ 884248 @ 2 @ 1
8.5
Regim automat
Fig. 64
Pos : 25.40 /BA/Info-Center/Gr oß pac kenpr ess e/Grundbild Automati kbetrieb/Hi nweis U nterschi ede z um H andbetrieb @ 18\mod_1237464371115_422850.doc x @ 426570 @ 22 @ 1
Indicaţie
Pentru descrierea generală vezi capitolul „Regim manual“.
Deosebirile faţă de regimul manual
Pos : 25.41 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/CCI- BiG Pac k/Grundbild Automati kbetri eb/Besc hrei bung der Grafi ken (II) Automati kbetri eb @ 43\mod_1275297957031_422850.doc x @ 429754 @ 322 @ 1
Descrierea reprezentărilor (II)
/
Regim manual / regim automat
Comutare regim manual / regim automat (este indicat regimul activat
/
).
Comutarea în regim manual:
Apăsaţi butonul de funcţie
. (Pe display apare simbolul
(regim manual)).
Pos : 25.42 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/CCI- BiG Pac k/Grundbild Automati kbetri eb/Anz eigen im Hauptfenster Automati kbetri eb (III) @ 43\mod_1275297933875_422850.doc x @ 429747 @ 3 @ 1
Afişaje în fereastra principală (III)
Presiunea curentă a clapelor de presare în bar sau PSI (în funcţie de unitatea de
măsură, metric / US)
Pos : 25.43 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 2 @ 1
106
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.44 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/CCI- BiG Pac k/Grundbild Automati kbetri eb/Ei nstellen des Soll-Press kraft Bild @ 43\mod_1275297944000_422850.doc x @ 429752 @ 32 @ 1
Fig. 65
Pos : 25.45 /BA/Info-Center/Gr oß pac kenpr ess e/Grundbild Automati kbetrieb/Automati kbetrieb Pres s kraft (in %) @ 18\mod_1237464672365_422850.doc x @ 426572 @ 3 @ 1
Forţa de presare (în %)
Valoarea de sub afişajul-bară şi înălţimea barei (1) indică forţa de presare efectivă curentă în %.
Valoarea de deasupra afişajul-bară şi săgeţile din afişajul-bară (2) indică forţa de presare
nominală reglată în %.
Pos : 25.46 /BA/Info-Center/Gr oß pac kenpr ess e/Grundbild Automati kbetrieb/Einstellen der Soll-Pr ess kr aft @ 18\mod_1237464881708_422850.doc x @ 426573 @ 3 @ 1
Reglarea forţei de presare nominale
În regimul automat, presiunea se reglează în mod automat, pe baza forţei măsurate a
pistonului.
Indicaţie
Indicaţia presiunii pe display poate varia considerabil. Reglarea operează numai cât timp
dispozitivul de umplere alimentează pistonul cu furaj.
Pos : 25.47 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 3 @ 1
107
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.48 /BA/Info-Center/Gr oß pac kenpr ess e/T aster an der M asc hine/T aster an der Maschi ne HS @ 112\mod_1337598399218_422850.doc x @ 994246 @ @ 1
8.6
Butoane la maşină
AVERTIZARE! – Acţiuni neprevăzute la maşină!
Consecinţe: Răniri ale persoanelor sau pagube la maşină.
•
La acţionarea butoanelor de ridicare/coborâre a barei-cuţit aveţi în vedere să nu se afle
nimeni în raza de rabatare a barei-cuţit.
•
La acţionarea butoanelor de ridicare/coborâre a jgheabului de baloţi aveţi în vedere să
nu se afle nimeni în raza de rabatare a jgheabului de baloţi.
•
Efectuarea lucrărilor de reparaţii, întreţinere, revizie şi curăţare este permisă exclusiv cu
maşina în stare de repaus.
•
Opriţi motorul, extrageţi cheia de contact şi deconectaţi sistemul electric la dulapul de
comandă.
•
Asiguraţi maşina şi tractorul împotriva deplasării neintenţionate.
1.
2.
1
2
3
5
4
6
BPHS0110
Fig. 66
Maşina prezintă câteva butoane aplicate extern pe ea, cu ajutorul cărora pot fi executate
anumite funcţii la maşină.
1.
În partea din faţă stânga a maşinii, pe partea anterioară a cutiei cu fire, se găsesc două
butoane cu următoarele funcţii:
(1) ridicarea barei-cuţit
(2) coborârea barei-cuţit
2.
În partea din spate stânga a maşinii se găsesc patru butoane cu următoarele funcţii:
(3) deplasarea spre înainte a dispozitivului de evacuare a balotului
(4) deplasarea spre înapoi a dispozitivului de evacuare a balotului
•
Apăsaţi butonul
, se slăbesc clapele de presare.
•
Apăsaţi scurt butonul
•
sau apăsaţi îndelung butonul
deplasează spre înapoi.
, se execută 10 evacuări de baloţi,
, drept care dispozitivul de evacuare a balotului se
(5) ridicarea jgheabului de baloţi
Pos : 25.49 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
108
(6) coborârea jgheabului de baloţi
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.50 /BA/Info-Center/Gr oß pac kenpr ess e/Bes chr eibung Press vorg ang/Press kanal leer @ 18\mod_1237458084755_422850.doc x @ 426566 @ @ 1
8.7
Descrierea procesului de presare
8.8
Canal de presare gol
La conectarea unităţii de deservire, afişajul este stabilit întotdeauna pe regim manual.
Indicaţie
La acest reglaj trebuie realizată mai întâi umplerea canalului de presare cu o presiune de cca.
50 bar / 725 PSI (pentru paie) şi 25 bar / 362 PSI (pentru nutreţ de însilozare), pentru a
preîntâmpina îndoirea clapelor de presare. Odată canalul de presare umplut, presiunea se
reglează la valoarea necesară pentru ca balotul să capete consistenţa dorită.
Pentru a se obţine mereu aceeaşi consistenţă a baloţilor chiar în condiţiile unor proprietăţi
neuniforme ale materialului (de ex. umiditate diferită a materialului pe un câmp), trebuie apoi
comutat în regim automat.
La această trecere se preia forţa de presare atinsă anterior în regimul manual. Forţa de apăsare
a clapelor de presare în canalul de presare este reglată în mod autonom de către calculatorul
de job, atingându-se astfel forţa de presare preselectată.
În cazul unui material mai umed, comprimarea baloţilor devine mai dificilă, astfel că presiunea
clapelor de presare trebuie diminuată întrucâtva. Când materialul devine mai uscat, presiunea
clapelor de presare se măreşte la loc. Din această cauză, indicaţia presiunii pe display poate
varia considerabil. Calitatea şi consistenţa baloţilor se menţin constante.
Spre informare:
Forţa de presare este înregistrată, amplificată şi transmisă la calculatorul de job prin intermediul
a doi senzori de pe suprafaţa interioară a părţii din faţă a cadrului.
Calculatorul de job valorifică semnalele şi reglează apoi presiunea cilindrilor hidraulici ai
clapelor de presare. Semnalele sunt utilizate totodată la unitatea de deservire pentru indicarea
direcţiei de mers. Cu cât diferenţa dintre forţele măsurate de senzorul din stânga, respectiv din
dreapta este mai mare, cu atât mai pronunţate sunt indicaţiile referitoare la direcţia de mers.
Dacă indicaţiile de conducere sunt prea pronunţate sau prea slabe, ele pot fi ajustate
suplimentar (vezi Meniul 1-3 „Sensibilitate la indicarea direcţiei“).
Pos : 25.51 /BA/Info-Center/Gr oß pac kenpr ess e/Bes chr eibung Press vorg ang/Press kanal voll @ 18\mod_1237458574396_422850.doc x @ 426567 @ 2 @ 1
8.8.1
Canal de presare plin
Ca la capitolul "Canal de presare gol", cu următoarea deosebire:
1.
Atunci când urmează a se presa în regim automat, comutarea în regim automat poate fi
efectuată imediat după pornirea maşinii. După comutare se lucrează cu forţa nominală
utilizată ultima dată, ceea ce înseamnă că după deconectarea şi reconectarea maşinii se
poate continua presarea cu aceleaşi reglaje.
Indicaţie
Nu este permis ca după conectarea comenzii în regim manual să se modifice presiunea de
presare prestabilită, întrucât în acest caz comanda "uită" ultimele reglaje.
2.
Pos : 25.52 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 2 @ 1
Atunci când urmează a se presa în regim manual, reglarea presiunii de presare la
valoarea dorită poate fi efectuată imediat după pornirea comenzii.
109
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.53 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 2/K-O/M enüebene @ 80\mod_1315900872940_422850.doc x @ 708334 @ 3 @ 1
8.9
Planul de meniuri
Pos : 25.54 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/CCI- BiG Pac k/M enüebene Kurzüberblic k M asc hine H S Baurei he @ 134\mod_1351065965711_422850.doc x @ 1193726 @ 3 @ 1
8.9.1
O privire de ansamblu
1
1-1
1-1-1
1-2
1-1-2
1-3
1-1-3
2-1
2
2-2
4
CHECK
4-2
1-4
5
1..n
4-4
1-5
6
6-1
9
9-1
4-6
1-6
4-7
9-2
9-3
A
B
C
CC000074_2
Fig. 67
Pos : 25.55 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 3 @ 1
110
1
Reglaje
2-2
Contor totalizator
1-1
Reglări pentru legător
4
Service
1-1-1
Valoare de corecţie lungime baloţi
4-2
Test senzor manual
1-1-2
Semnal legător
4-4
Test actor manual
1-1-3
Controlul înnodătorului
4-6
Diagnosticare afişare viteză de
deplasare/direcţie de deplasare
1-1-5
Baloţi / Suflare
4-7
Diagnose Auxiliary (AUX)
1-1-6
Timp de suflare
5
Info
1-2
Mijloace de însilozare
6
Montator
1-3
Sensibilitate afişaj direcţie
6-1
Reglaje
1-4
Ungere centrală
9
Virtual Terminal (VT)
1-5
Măsurare umezeală
9-1
Sofkeys ISO-Terminal
1-6
Cântar de baloţi
9-2
Comutare între terminale
2
Contor
9-3
Configuraţie fereastră principală
2-1
Contor clienţi
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.56 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 2/K-O/M enüebene aufr ufen @ 44\mod_1275977054046_422850.doc x @ 429801 @ 3 @ 1
8.9.2
Apelarea planului de meniuri
Pos : 25.57 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/CCI- BiG Pac k/M enüebene aufr ufen Bild HS Baur eihe @ 99\mod_1329901887761_422850.doc x @ 884519 @ 3 @ 1
1
F7
F1
2/2
F8
F2
F9
F3
F10
F4
F11
F5
F12
F6
CC000086_1
CC000028
Fig. 68
Pos : 25.58 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/CCI- BiG Pac k/M enüebene aufr ufen CC I @ 43\mod_1275299708140_422850.doc x @ 429755 @ 3 @ 1
Prin apăsarea butonului de funcţie
se ajunge din imaginea de bază în planul de meniuri al
maşinii.
Pe display se indică planul de meniuri.
Pos : 25.59 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/CCI- BiG Pac k/M enüebene Überblic k Hauptmenüs ( 6) (2013-05-13 15:27:12) @ 99\mod_1329900981935_422850.doc x @ 884361 @ 3 @ 1
Planul de meniuri este subîmpărţit în şase meniuri principale:
= meniul principal 1 "Reglaje"
= meniul principal 2 "Contoare"
= meniul principal 4 "Service"
= meniul principal 5 "Info"
= meniul principal 6 "Montator"
= meniul principal 9 "Info reglaje ISO"
Pos : 25.60 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 3 @ 1
Selectaţi prin apăsarea butonului de funcţie
selectat este reprezentat invers.
, respectiv
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
principal selectat.
se apelează planul de meniuri al meniului
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
•
Prin apăsare mai prelungă a butonului de funcţie
, meniul principal dorit. Simbolul
se închide meniul apelat.
se apelează imaginea de bază.
111
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.61 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/CCI- BiG Pac k/H auptmenüs /Hauptmenü 1 Eins tell ung en/Hauptmenü „ Eins tellungen“ H S Baurei he (2013-02-05 07:36:23) @ 99\mod_1329906354271_422850.doc x @ 884777 @ 4 @ 1
8.10
Meniul principal 1 „Reglaje“
1-1
1
CC000054_1
CC000028
Fig. 69
•
Apelaţi prin apăsarea butonului de funcţie
meniuri.
, pornind din imaginea de bază, planul de
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
respectiv
selectaţi meniul principal 1 ( ),
simbolul este reprezentat pe fond gri.
•
Apăsaţi butonul de funcţie
Display-ul redă planul de meniuri 1 "Reglaje". Planul de meniuri 1 "Reglaje" este subîmpărţit în
funcţie de dotarea maşinii în 5 meniuri:
= meniul 1-1 "Reglaje înnodătoare"
= meniul 1-3 "Sensibilitate la indicarea direcţiei"
= meniul 1-4 „Ungere centrală“
= meniul 1-5 "Măsurarea umidităţii"
= meniul 1-6 "Cântar de baloţi"
Pos : 25.62 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 4 @ 1
112
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.63 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/CCI- BiG Pac k/H auptmenüs /Hauptmenü 1 Eins tell ung en/M enü 1- 1 „Knotereinstellungen“ HS Baur eihe @ 99\mod_1329907098199_422850.doc x @ 884834 @ 4 @ 1
8.10.1
Meniul 1-1 "Reglaje înnodătoare"
1-1
CC000054_1
Fig. 70
Apelarea meniului
Este apelat meniul principal 1 "Reglaje".
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
este reprezentat pe fond gri.
respectiv
selectaţi meniul 1-1
, simbolul
•
Apăsaţi butonul de funcţie
.
Display-ul indică meniul 1-1 "Reglaje înnodătoare".
Planul de meniuri 1-1 "Reglaje înnodătoare" este subîmpărţit în funcţie de dotarea maşinii în 5
meniuri:
Meniul 1-1-1 „Valoare de corecţie lungime balot“
Meniul 1-1-2 "Semnal înnodătoare"
Meniul 1-1-3 "Control înnodătoare"
Meniul 1-1-5 „Baloţi / suflare“ (cu declanşare electronică a înnodătoarelor)
Meniul 1-1-6 „Timp de suflare“
Pos : 25.64 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 4 @ 1
113
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.65 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/CCI- BiG Pac k/H auptmenüs /Hauptmenü 1 Eins tell ung en/M enü 1- 1-1 „ Korr ekturwert Ballenlänge“ H S Baurei he @ 99\mod_1329994073656_422850.doc x @ 886999 @ 3 @ 1
8.10.2
Meniul 1-1-1 „Valoare de corecţie lungime balot“
CC0000100
Fig. 71
Datorită proprietăţilor diferite ale materialului (de ex. paie, nutreţ de însilozare), lungimea
efectivă a baloţilor se poate abate de la valoarea nominală prestabilită. Abaterea poate fi
corectată prin intermediul valorii de corecţie.
Reglare din fabricaţie: 100%
Apelarea meniului
Este apelat meniul principal 1-1 "Reglaj înnodătoare".
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
este reprezentat pe fond gri.
selectaţi meniul 1-1-1
respectiv
, simbolul
•
Apăsaţi butonul de funcţie
.
Display-ul indică meniul 1-1-1 "Valoare de corecţie lungime balot".
Afişajul-bară şi valoarea procentuală indică valoarea de corecţie reglată. Simbolul
rândul de sus indică faptul că valoarea afişată este stocată.
din
Reglarea şi stocarea valorii de corecţie
Dacă balotul este prea lung, reduceţi valoarea de corecţie, iar dacă este prea scurt, măriţi
valoarea de corecţie.
•
Reglaţi prin intermediul butonului de funcţie
•
valoarea de corecţie, simbolul
din rândul de sus se stinge.
Apăsaţi butonul de funcţie
; valoarea de corecţie reglată este stocată, iar în rândul
•
114
în mod corespunzător
de sus apare simbolul
.
Prin apăsarea butonului de funcţie
se afişează valoarea stabilită din fabricaţie,
(apăsaţi butonul de funcţie
, valoarea stabilită din fabricaţie este stocată, iar în
rândul de sus apare simbolul
Pos : 25.66 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 3 @ 1
respectiv
).
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
•
Prin apăsare mai prelungă a butonului de funcţie
se închide meniul apelat.
se apelează imaginea de bază.
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.67 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/CCI- BiG Pac k/H auptmenüs /Hauptmenü 1 Eins tell ung en/M enü 1- 1-2 Knotersignal @ 99\mod_1330000507245_422850.doc x @ 887533 @ 3 @ 1
8.10.3
Meniul 1-1-2 "Semnal înnodătoare"
Fig. 72
Activarea/dezactivarea semnalului acustic la realizarea nodului.
Apelarea meniului
Este apelat meniul principal 1-1 "Reglaje înnodătoare".
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
respectiv
simbolul este reprezentat pe fond gri.
selectaţi meniul 1-1-2
,
•
Apăsaţi butonul de funcţie
.
Display-ul indică meniul 1-1-2 "Semnal înnodătoare".
Starea curentă este indicată ca simbol:
= semnalul pentru înnodătoare activat
= semnalul pentru înnodătoare dezactivat
Simbolul
din rândul de sus indică faptul că starea afişată este stocată.
Modificarea şi stocarea stării
•
Reglaţi în mod corespunzător starea prin intermediul butonului de funcţie
, simbolul
•
din rândul de sus se stinge.
Apăsaţi butonul de funcţie
simbolul
respectiv
; starea reglată este stocată, iar în rândul de sus apare
.
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
•
Prin apăsare mai prelungă a butonului de funcţie
se închide meniul apelat.
se apelează imaginea de bază.
Pos : 25.68 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 3 @ 1
115
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.69 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/CCI- BiG Pac k/H auptmenüs /Hauptmenü 1 Eins tell ung en/M enü 1- 1-3 „ Knoter kontrolle“ @ 99\mod_1330001612225_422850.doc x @ 887670 @ @ 1
8.10.4
Meniul 1-1-3 "Control înnodătoare"
În cazul variantei confort a sistemului electronic, maşina este dotată în execuţie de serie cu
control electric al înnodătoarelor. Astfel, fiecare înnodător în parte este supravegheat prin
intermediul unui senzor. Când apare o defecţiune la un înnodător, pe display-ul terminalului de
deservire este afişat un mesaj de eroare corespunzător. Înnodătoarele sunt numerotate de la
stânga la dreapta, privit în direcţia de mers, de la 1 până la 4 (BP 890), respectiv de la 1 până la
6 (BP 1270/1290/4x4).
1-1-3
1/2
CC000078_1
Fig. 73
Apelarea meniului
Este apelat meniul principal 1-1 "Reglaje înnodătoare".
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
este reprezentat pe fond gri.
respectiv
selectaţi meniul 1-1-3
, simbolul
•
Apăsaţi butonul de funcţie
.
Display-ul indică meniul 1-1-3 "Control înnodătoare".
Starea curentă este indicată ca simbol:
= controlul înnodătoarelor activat
= controlul înnodătoarelor dezactivat
Simbolul
din rândul de sus indică faptul că starea afişată este stocată.
Modificarea şi stocarea stării
•
Reglaţi în mod corespunzător starea prin intermediul butonului de funcţie
, simbolul
•
Pos : 25.70 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
116
din rândul de sus se stinge.
Apăsaţi butonul de funcţie
simbolul
respectiv
; starea reglată este stocată, iar în rândul de sus apare
.
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
•
Prin apăsare mai prelungă a butonului de funcţie
se închide meniul apelat.
se apelează imaginea de bază.
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.71 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/CCI- BiG Pac k/H auptmenüs /Hauptmenü 1 Eins tell ung en/M enü 1- 1-5 „ Ball en / Blasen“ @ 99\mod_1330002387961_422850.doc x @ 887728 @ 3 @ 1
8.10.4.1
Meniul 1-1-5 "Baloţi / suflare"
1-1-5
CC0000103
Fig. 74
(la maşini cu declanşare electronică a înnodătoarelor)
La intervale regulate (în funcţie de numărul baloţilor realizaţi), înnodătoarele sunt eliberate de
praf şi de acumulări de material de recoltă, folosindu-se aer comprimat. Se pot regla între 0,5 şi
3 baloţi. Când se alege reglarea la 0,5, suflarea se execută la jumătatea balotului şi la capătul
balotului.
Reglarea numărului de baloţi
Apelarea meniului
Este apelat meniul principal 1-1 "Reglaje înnodătoare".
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
respectiv
simbolul este reprezentat pe fond gri.
selectaţi meniul 1-1-5
,
•
Apăsaţi butonul de funcţie
.
Display-ul indică meniul 1-1-5 "Baloţi / suflare".
Afişajul-bară şi valoarea (A) indică numărul prestabilit de baloţi.
Simbolul
•
din rândul de sus indică faptul că valoarea afişată este stocată.
Reglaţi numărul dorit de baloţi prin intermediul butonului de funcţie
simbolul
respectiv
,
din rândul de sus se stinge.
•
Apăsaţi butonul de funcţie
•
simbolul
.
Prin apăsarea butonului de funcţie
se afişează valoarea stabilită din fabricaţie,
(apăsaţi butonul de funcţie
, valoarea stabilită din fabricaţie este stocată, iar în rândul
de sus apare simbolul
; valoarea reglată este stocată, iar în rândul de sus apare
).
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
•
Prin apăsare mai prelungă a butonului de funcţie
se închide meniul apelat.
se apelează imaginea de bază.
Pos : 25.72 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 3 @ 1
117
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.73 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/CCI- BiG Pac k/H auptmenüs /Hauptmenü 1 Eins tell ung en/M enü 1- 1-6 „ Blas zeit“ @ 99\mod_1330004064344_422850.doc x @ 887815 @ @ 1
8.10.4.2
Meniul 1-1-6 „Timp de suflare“
Fig. 75
În acest meniu se reglează durata suflării la înnodătoare.
Apelarea meniului
Este apelat meniul principal 1-1 "Reglaje înnodătoare".
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
respectiv
simbolul este reprezentat pe fond gri.
selectaţi meniul 1-1-6
,
•
Apăsaţi butonul de funcţie
.
Display-ul indică meniul 1-1-6 "Timp de suflare".
Afişajul-bară şi valoarea (A) indică timpul prestabilit de curăţare (timp de suflare) în secunde.
Simbolul
•
din rândul de sus indică faptul că valoarea afişată este stocată.
Reglaţi timpul dorit de suflare prin intermediul butonului de funcţie
simbolul
sus apare simbolul
118
; valoarea de corecţie reglată este stocată, iar în rândul de
.
Prin apăsarea butonului de funcţie
se afişează valoarea stabilită din fabricaţie,
(apăsaţi butonul de funcţie
, valoarea stabilită din fabricaţie este stocată, iar în rândul
de sus apare simbolul
Pos : 25.74 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
,
din rândul de sus se stinge.
Apăsaţi butonul de funcţie
•
respectiv
).
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
•
Prin apăsare mai prelungă a butonului de funcţie
se închide meniul apelat.
se apelează imaginea de bază.
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.75 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/CCI- Ladewag en/Hauptmenüs/H auptmenü 1 Ei nstellungen/Menü 1-2 Silag emi ttel @ 50\mod_1287564144906_422850.doc x @ 473280 @ 3 @ 1
8.10.5
Meniul 1-2 Mijloace de însilozare / opţional
1-2
1-2
3/3
CC000423_1
CC000424
Fig. 76
Indicaţie
Racordul (max. 2 amperi) pentru aparatul pentru mijloace de însilozare se găseşte în
apropierea calculatorului de job (cca. 0,5 m în cablaj 1X1).
Apelarea meniului
Este apelat meniul principal 1 "Reglaje".
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
pictograma apare în gri, inactivă.
•
Apăsaţi butonul de funcţie
espectiv.
selectaţi meniul 1-2
,
.
Display-ul afişează meniul 1- 2 "Mijloace de însilozare".
Starea curentă este indicată ca simbol:
Mijloace de însilozare oprit
Mijloace de însilozare pornit (funcţionare continuă)
Mijloace de însilozare automat (mijloace de însilozare pornit, când pickup-ul se
găseşte în poziţia de plutire)
Simbolul
din rândul de sus indică faptul că starea afişată este stocată.
Modificarea şi stocarea stării
•
Reglaţi în mod corespunzător starea prin intermediul butonului de funcţie
simbolul
•
din rândul de sus se stinge.
Apăsaţi butonul de funcţie
simbolul
respectiv.
; starea reglată este stocată, iar în rândul de sus apare
.
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
•
Prin apăsare mai prelungă a butonului de funcţie
se închide meniul apelat.
se apelează imaginea de bază.
Pos : 25.76 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 3 @ 1
119
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.77 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/CCI- BiG Pac k/H auptmenüs /Hauptmenü 1 Eins tell ung en/M enü 1- 3 „Empfi ndlic hkeit-Richtungsanz eige“ @ 99\mod_1330004944548_422850.doc x @ 887940 @ @ 1
8.10.6
Meniul 1-3 "Sensibilitate la indicarea direcţiei"
1-3
CC000107
Fig. 77
Reglarea sensibilităţii la indicarea direcţiei.
Apelarea meniului
Este apelat meniul principal 1 "Reglaje".
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
respectiv
simbolul este reprezentat pe fond gri.
selectaţi meniul 1-3
,
•
Apăsaţi butonul de funcţie
.
Display-ul indică meniul 1-3 "Sensibilitate la indicarea direcţiei".
Afişajul-bară indică valoarea reglată a sensibilităţii. Cu cât este mai înaltă bara, cu atât mai
sensibilită este indicarea direcţiei. Simbolul
din rândul de sus indică faptul că valoarea
afişată este stocată.
Reglarea şi stocarea sensibilităţii la indicarea direcţiei.
Cu cât sensibilitatea la indicarea direcţiei este reglată mai ridicat, cu atât mai pronunţate sunt
indicaţiile de conducere sub forma săgeţilor (1) (
).
•
Reglaţi sensibilitatea prin intermediul butonului de funcţie
din rândul de sus se stinge.
•
Apăsaţi butonul de funcţie
apare simbolul
Pos : 25.78 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
120
respectiv
, simbolul
; sensibilitatea reglată este stocată, iar în rândul de sus
.
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
•
Prin apăsare mai prelungă a butonului de funcţie
se închide meniul apelat.
se apelează imaginea de bază.
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.79 /BA/Diese Seite ist bewusst freigel ass en wor den. @ 1\mod_1201783680373_422850.doc x @ 423813 @ 3 @ 1
Această pagină a fost lăsată intenţionat goală.
Pos : 25.80 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 3 @ 1
121
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.81 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/CCI- BiG Pac k/H auptmenüs /Hauptmenü 1 Eins tell ung en/M enü 1- 4 „Z entr alsc hmier ung“ T 1/2 HS Baurei he @ 99\mod_1330005723595_422850.doc x @ 888129 @ 4 @ 1
8.10.7
Meniul 1-4 „Ungere centrală“
Fig. 78
(la maşini cu ungere centrală)
Reglarea intervalelor de ungere şi a duratei de ungere.
Apelarea meniului
Este apelat meniul principal 1 "Reglaje".
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
este reprezentat pe fond gri.
respectiv
selectaţi meniul 1-4
, simbolul
•
Apăsaţi butonul de funcţie
.
Display-ul indică meniul 1-4 "Ungere centrală".
Starea curentă este indicată ca simbol:
Display-ul indică meniul 1-4 "Ungere centrală".
Valoarea superioară (A) redă durata de ungere, iar valoarea inferioară (B) timpul pentru pauza
de ungere.
Simbolul
din rândul de sus indică faptul că valoarea afişată este stocată.
Durata de ungere poate fi prelungită cu câteva minute. Ungerea centrală este reglată
optim din fabricaţie.
Reglarea din fabricaţie:
Durată de ungere: 20 min (A)
Pauză de ungere: 5 min (B)
Capacitatea rezervorului 4,5 kg
Pos : 25.82 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 44 @ 1
122
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.83 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/CCI- BiG Pac k/H auptmenüs /Hauptmenü 1 Eins tell ung en/M enü „Zentr alschmi erung“ T2/2 @ 44\mod_1275371639750_422850.doc x @ 429762 @ 4 @ 1
•
Reglaţi în mod corespunzător durata de ungere prin intermediul butonului de funcţie
respectiv
, simbolul
din rândul de sus se stinge.
•
Apăsaţi butonul de funcţie
•
simbolul
.
Prin apăsarea butonului de funcţie
se afişează valoarea stabilită din fabricaţie,
(apăsaţi butonul de funcţie
, valoarea stabilită din fabricaţie este stocată, iar în
rândul de sus apare simbolul
; durata reglată este stocată, iar în rândul de sus apare
).
Declanşarea manuală a procesului de ungere
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
ungere reglată.
este iniţiat procesul de ungere pentru durata de
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
•
Prin apăsare mai prelungă a butonului de funcţie
se închide meniul apelat.
se apelează imaginea de bază.
Pos : 25.84 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
123
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.85 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/CCI- BiG Pac k/H auptmenüs /Hauptmenü 1 Eins tell ung en/M enü 1- 5 „F euc htig keits messung“ @ 120\mod_1342617756034_422850.doc x @ 1092822 @ @ 1
8.10.8
Meniul 1-5 "Măsurarea umidităţii"
1-5
CC000556
Fig. 79
În meniul 1-5 "Măsurarea umidităţii" se stabileşte valoarea începând de la care pe display să
apară mesajul "136 Material de recoltă prea umed". De asemenea, în acest meniu poate fi
dezactivat, respectiv activat mesajul pentru display.
Apelarea meniului
Este apelat meniul principal 1 "Reglaje".
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
este reprezentat pe fond gri.
respectiv
selectaţi meniul 1-5
, simbolul
•
Apăsaţi butonul de funcţie
.
Display-ul indică meniul 1-5 "Măsurarea umidităţii".
Afişajul-bară şi valoarea procentuală indică valoarea reglată. Simbolul
indică faptul că valoarea afişată este stocată.
din rândul de sus
Modificarea şi stocarea valorii
•
Reglaţi valoarea prin intermediul butonului de funcţie
rândul de sus se stinge.
•
Apăsaţi butonul de funcţie
simbolul
respectiv
, simbolul
din
; valoarea reglată este stocată, iar în rândul de sus apare
.
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
•
Prin apăsare mai prelungă a butonului de funcţie
se închide meniul apelat.
se apelează imaginea de bază.
Dezactivarea / activarea mesajului "136 Material de recoltă prea umed"
OFF / ON = Dezactivarea / activarea mesajului
•
Pentru a dezactiva mesajul apăsaţi butonul de funcţie ON (pe display apare simbolul
OFF).
•
Pentru a activa mesajul apăsaţi butonul de funcţie OFF (pe display apare simbolul ON).
Pos : 25.86 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 2 @ 1
124
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.87 /BA/Diese Seite ist bewusst freigel ass en wor den. @ 1\mod_1201783680373_422850.doc x @ 423813 @ 2 @ 1
Această pagină a fost lăsată intenţionat goală.
Pos : 25.88 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 3 @ 1
125
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.89 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/CCI- BiG Pac k/H auptmenüs /Hauptmenü 1 Eins tell ung en/M enü 1- 6 „Ballenwaag e“ T1 @ 109\mod_1335347896210_422850.doc x @ 976138 @ 3 @ 1
8.10.9
Meniul 1-6 "Cântar de baloţi"
1-6
CC000558
Fig. 80
Apelarea meniului
Este apelat meniul principal 1 "Reglaje".
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
reprezentat pe fond gri.
respectiv
selectaţi meniul 1-6
, simbolul este
•
Apăsaţi butonul de funcţie
.
Display-ul indică meniul 1-6 "Cântar de baloţi".
Valoarea procentuală (1) indică domeniul-limită reglat. Simbolul
faptul că valoarea afişată este stocată.
Pos : 25.90 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
126
din rândul de sus indică
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.91 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/CCI- BiG Pac k/H auptmenüs /Hauptmenü 1 Eins tell ung en/M enü 1- 6 „Ballenwaag e“ T2 jus tier en @ 109\mod_1335353555144_422850.doc x @ 976357 @ @ 1
8.10.9.1
Ajustarea cântarului de baloţi
Cântarul de baloţi poate fi ajustat într-un domeniu-limită între 95 % şi 105 %.
În acest sens:
•
Opriţi maşina.
•
Aşezaţi pe cântarul de baloţi gol o greutate de probă etalonată (între 250 şi 300 kg).
Dacă valoarea (2) indicată pe display se abate de la greutatea de probă, ajustaţi cântarul
de baloţi.
În acest sens:
•
Modificaţi prin intermediul butonului de funcţie
respectiv
valoarea (2) corespunde greutăţii de probă (simbolul
valoarea (1) până când
din rândul de sus se stinge.)
Indicaţie
Dacă domeniul-limită nu este suficient pentru ajustarea cântarului de baloţi, adresaţi-vă
departamentului dvs. de service.
•
Apăsaţi butonul de funcţie
simbolul
.
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
•
Prin apăsare mai prelungă a butonului de funcţie
Pos : 25.92 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/CCI- BiG Pac k/H auptmenüs /Hauptmenü 1 Eins tell ung en/M enü 1- 6 „Ballenwaag e“ T3 Null en @ 111\mod_1337006033753_422850.doc x @ 989779 @ @ 1
8.10.9.2
; valoarea reglată este stocată, iar în rândul de sus apare
se închide meniul apelat.
se apelează imaginea de bază.
Punerea la zero
Dacă în lipsa unui balot (a unei greutăţi) pe cântarul de baloţi în rândul (2) apare totuşi o
valoare, "aduceţi la zero" senzorul de forţă.
Indicaţie
Resetarea (aducerea la zero) este permisă numai cu cântarul de baloţi neîncărcat.
•
Senzorul de forţă se aduce la zero prin apăsarea butonului de funcţie
.
Pos : 25.93 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
127
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.94 /BA/Diese Seite ist bewusst freigel ass en wor den. @ 1\mod_1201783680373_422850.doc x @ 423813 @ @ 1
Această pagină a fost lăsată intenţionat goală.
Pos : 25.95 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
128
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.96 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/CCI- BiG Pac k/H auptmenüs /Hauptmenü 2 Z ähler/H auptmenü 2 Zähler @ 44\mod_1275385420046_422850.doc x @ 429768 @ 4 @ 1
8.11
Meniul principal 2 "Contoare"
2
CC000036
Fig. 81
Apelarea meniului principal
•
Apelaţi prin apăsarea butonului de funcţie
meniuri.
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
pictograma apare în gri, inactivă.
, pornind din imaginea de bază, planul de
respectiv
selectaţi meniul principal 2 (
),
•
Apăsaţi butonul de funcţie
Display-ul indică planul de meniuri 2 "Contoare".
Planul de meniuri 2 "Contoare" este subîmpărţit în două meniuri:
= meniul 2-1 "Contor client"
= meniul 2-2 "Contor general"
Pos : 25.97 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 4 @ 1
129
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.98 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/CCI- BiG Pac k/H auptmenüs /Hauptmenü 2 Z ähler/M enü 2-1 Kundenzähler H S Baurei he @ 109\mod_1335422368783_422850.doc x @ 976732 @ @ 1
8.11.1
Meniul 2-1 "Contor client"
2-1
CC000062
Fig. 82
Apelarea meniului
Este apelat meniul principal 2 "Contoare"
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
este reprezentat pe fond gri.
•
Apăsaţi butonul de funcţie
Display-ul indică meniul 2-1 "Contor client".
Pos : 25.99 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
130
respectiv
selectaţi meniul 2-1
, simbolul
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.100 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal/CCI-Bi G Pac k/H auptmenüs/H auptmenü 2 Z ähl er/Kundenzähler akti vieren Seite 1 T1 HS Baur eihe @ 109\mod_1335422968371_422850.doc x @ 976801 @ @ 1
Contorul client activat (aici contorul client 2) este reprezentat pe fond de culoare, iar între cele
două bare transversale apare contorul client selectat (aici contorul client 3).
Indicaţie
Activarea unui contor client se efectuează în meniul 2-1-1. Meniul 2-1-1 cuprinde şi alte
seturi de date pentru contorul client.
Semnificaţia simbolurilor:
= numărul total de baloţi
= greutatea totală a tuturor baloţilor
Pos : 25.101 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal/CCI-Bi G Pac k/H auptmenüs/H auptmenü 2 Z ähl er/Kundenzähler ( einzel n) lös chen @ 109\mod_1335937748931_422850.doc x @ 978236 @ 3 @ 1
Ştergerea contorului client
Contorul client care urmează a fi şters nu trebuie să fie chiar contorul client activat.
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
respectiv
plasaţi contorul client care urmează a
fi şters între cele două bare transversale (aici contorul client 3).
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
contorului client selectat.
se aduc la zero toate seturile de date ale
Pos : 25.102 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal/CCI-Bi G Pac k/H auptmenüs/H auptmenü 2 Z ähl er/Kundenzähler ( alle) l ösc hen @ 109\mod_1335937567086_422850.doc x @ 978208 @ 3 @ 1
Ştergerea tuturor contoarelor client
•
Prin apăsarea butonului de funcţie (cca. 2 sec.) pentru
de date ale tuturor contoarelor client.
se aduc la zero toate seturile
Pos : 25.103 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal/CCI-Bi G Pac k/H auptmenüs/H auptmenü 2 Z ähl er/Menü 2-1-1 aufr ufen @ 109\mod_1335937517012_422850.doc x @ 978180 @ @ 1
Apelarea meniului 2-1-1 (activarea altor seturi de date, respectiv a altor contoare client)
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
respectiv
plasaţi contorul client dorit între barele
transversale şi prin apăsarea butonului de funcţie
apelaţi meniul 2-1-1 al contorului
client.
Pos : 25.104 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal/CCI-Bi G Pac k/H auptmenüs/H auptmenü 2 Z ähl er/Menü verlass en (ESC) @ 109\mod_1335937458938_422850.doc x @ 978152 @ @ 1
Părăsirea meniului
•
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
se închide meniul apelat.
Prin apăsare mai prelungă a butonului de funcţie
se apelează imaginea de bază.
Pos : 25.105 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
131
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.106 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal/CCI-Bi G Pac k/H auptmenüs/H auptmenü 2 Z ähl er/Symbolbedeutung Sei te 2 mi t Ballenwaag e Kundenzähl er @ 109\mod_1335427139817_422850.doc x @ 976840 @ @ 1
8.11.1.1
Meniul 2-1-1
2-1-1
CC000037_1
Fig. 83
Semnificaţia simbolurilor pagina 1:
= numărul total de baloţi
= număr de baloţi netăiaţi
= număr de baloţi tăiaţi (numai la maşini cu X-Cut)
= contor pentru orele de funcţionare (numără numai când arborele de priză de
forţă este în mişcare)
2
= contor client (1 - 20 confort)
= contor pentru lungimea baloţilor (metric, în metri)
= contor pentru lungimea baloţilor (unitate de măsură US, în picioare/feet)
= contor pentru noduri (incl. noduri multibaloţi)
= greutatea totală a tuturor baloţilor (la varianta cu cântar de baloţi)
Ø
= greutatea medie a baloţilor cântăriţi (la varianta cu cântar de baloţi)
Activarea contorului client
•
•
Pos : 25.107 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 2 @ 1
132
Prin apăsarea butonului de funcţie
Prin apăsarea butonului de funcţie
Contorul client dorit (aici contorul client 2) (
respectiv
selectaţi contorul client (A) dorit.
activaţi contorul client.
2) este reprezentat pe fond de culoare.
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.108 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal/CCI-Bi G Pac k/H auptmenüs/H auptmenü 2 Z ähl er/Ballenanz ahl verändern @ 111\mod_1337006487911_422850.doc x @ 989807 @ 2 @ 1
Modificarea numărului de baloţi
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
respectiv
(contorul client nu trebuie să fie activat).
selectaţi contorul client dorit (A)
•
Selectaţi prin intermediul butonului de funcţie
respectiv
contorul (baloţi tăiaţi, baloţi
netăiaţi) care urmează a fi modificat.
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
se măreşte numărul de baloţi.
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
se micşorează numărul de baloţi.
Totodată se modifică şi contorul de sezon şi de zi din meniul 2-2 "Contor pentru totalul baloţilor",
precum şi contorul de lungimi, contorul de noduri şi greutatea baloţilor (la varianta cu cântar de
baloţi).
Pos : 25.109 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal/CCI-Bi G Pac k/H auptmenüs/H auptmenü 2 Z ähl er/Kundenzähler l ösc hen aus M enü 2-1- 1 her aus @ 44\mod_1275465544203_422850.doc x @ 429772 @ @ 1
Ştergerea contorului client
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
respectiv
(contorul client nu trebuie să fie activat).
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
•
Prin apăsare mai prelungă a butonului de funcţie
selectaţi contorul client dorit (A),
se aduce la zero contorul client selectat.
se închide meniul apelat.
se apelează imaginea de bază.
Pos : 25.110 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 3 @ 1
133
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.111 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal/CCI-Bi G Pac k/H auptmenüs/H auptmenü 2 Z ähl er/Menü 2-2 „Ges amtball enzähler“ @ 109\mod_1335431017537_422850.doc x @ 977133 @ 3 @ 1
8.11.2
Meniul 2-2 „Contor pentru totalul baloţilor“
2-2
CC000063
Fig. 84
Apelarea meniului
Este apelat meniul principal 2 "Contoare"
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
este reprezentat pe fond gri.
respectiv
selectaţi meniul 2-2
, simbolul
•
Apăsaţi butonul de funcţie
Display-ul indică meniul 2-2 "Contor pentru totalul baloţilor". Numărul total de baloţi reprezintă
suma tuturor baloţilor presaţi. El nu este asociat vreunui cont client.
Semnificaţia simbolurilor:
= numărul total de baloţi
= număr de baloţi netăiaţi
= număr de baloţi tăiaţi (numai la maşini cu X-Cut)
= contor pentru orele de funcţionare (numără numai când arborele de priză de forţă
este în mişcare)
= contor de baloţi (nu poate fi şters)
Pos : 25.112 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
134
1
= contor de sezon 1 (poate fi şters)
2
= contor de zi 2 (poate fi şters)
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.113 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal/CCI-Bi G Pac k/H auptmenüs/H auptmenü 2 Z ähl er/Ges amtball enz ähler bei Ausführung Ballenwaage @ 109\mod_1335431929332_422850.doc x @ 977192 @ @ 1
Contorul pentru totalul baloţilor la varianta cu cântar de baloţi
Fig. 85
La varianta cu cântar de baloţi, contorul pentru totalul baloţilor este împărţit pe 2 pagini. Prin
apăsarea butonului de funcţie pentru
se afişează pagina a doua a contorului pentru totalul
baloţilor. Prin acţionarea butonului de funcţie
se ajunge la pagina anterioară.
Pos : 25.114 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal/CCI-Bi G Pac k/H auptmenüs/H auptmenü 2 Z ähl er/Symbolbedeutung Sei te 2 bei Aus führung Ballenwaag e Ges amtball enz ähler @ 109\mod_1335432760751_422850.doc x @ 977221 @ @ 1
Semnificaţia simbolurilor pagina 2 (opţional):
= contor general (greutatea totală a tuturor baloţilor presaţi, fără posibilitate de
ştergere)
= contor de sezon 1 (poate fi şters)
1
= contor de zi 2 (poate fi şters)
2
Pos : 25.115 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal/CCI-Bi G Pac k/H auptmenüs/H auptmenü 2 Z ähl er/Sais onz ähler 1, bz w. T agesz ähler 2 l ösc hen @ 44\mod_1275471364593_422850.doc x @ 429774 @ @ 1
Ştergerea contorului de sezon 1, respectiv a contorului de zi 2
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
1 se aduce la zero contorul de sezon 1.
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
2 se aduce la zero contorul de zi 2.
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
•
Prin apăsare mai prelungă a butonului de funcţie
se închide meniul apelat.
se apelează imaginea de bază.
Pos : 25.116 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
135
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.117 /Ü bers chriften/Ü bersc hriften 2/F-J/H auptmenü 4 Ser vice @ 34\mod_1255339497523_422850.doc x @ 428658 @ @ 1
8.12
Meniul principal 4 "Service"
Pos : 25.118 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal/CCI-Bi G Pac k/H auptmenüs/H auptmenü 4 Ser vic e/H auptmenü 4 Ser vic e 4 U nter menüs @ 109\mod_1335271291270_422850.doc x @ 974966 @ @ 1
4
4-2
CC000553
CC000039
Fig. 86
Apelarea meniului principal
•
Apelaţi prin apăsarea butonului de funcţie
meniuri.
, pornind din imaginea de bază, planul de
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
respectiv
simbolul este reprezentat pe fond gri.
selectaţi meniul principal 4 (
•
Apăsaţi butonul de funcţie
Display-ul redă planul de meniuri 4 "Service".
Planul de meniuri 4 "Service" este subîmpărţit în patru meniuri:
= meniul 4-2 "Test senzori manual"
= meniul 4-4 "Test actuatoare manual"
= meniul 4-6 "Diagnoză indicarea vitezei de deplasare / a direcţiei de mers"
= meniul 4-7 "Diagnoză Auxiliary (AUX)"
Pos : 25.119 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
136
),
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.120 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal/CCI-Bi G Pac k/H auptmenüs/H auptmenü 4 Ser vic e/Menü 4-2 Sens ortest Hand @ 44\mod_1275483833375_422850.doc x @ 429776 @ @ 1
8.12.1
Meniul 4-2 "Test senzori manual"
4-2
4-2
1
B1
B2
BPK40190_1
CC000040
Fig. 87
În cadrul testului manual al senzorilor se verifică senzorii instalaţi la maşină din punct de vedere
al defectelor; de asemenea, în cadrul testului manual al senzorilor se poate realiza reglarea
corectă a senzorilor. Abia după reglarea senzorilor există siguranţa că maşina va lucra corect.
Atenţie!
În timpul testului senzorilor, arborele de priză de forţă nu are voie să se rotească.
Apelarea meniului
Este apelat meniul principal 4 "Service".
•
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
Pictograma apare în gri, inactivă.
Apăsaţi potenţiometrul rotativ.
•
Apăsaţi butonul de funcţie
Selectarea senzorului
respectiv
selectaţi meniul 4-2
,
.
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
respectiv
Senzorul selectat este reprezentat invers şi testat.
selectaţi senzorul.
Pos : 25.121 /BA/Info-C enter /Sc hwader/Bedieneinheit - Komfort/Swadr o 1400/Hauptmenüs/H auptmenü 4 Ser vice/Ei nstell werte Sens or allgemei ner Text @ 6\mod_1215416779856_422850.doc x @ 424804 @ @ 1
Pos : 25.122 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
Valori de reglare:
În partea superioară a afişajului-bară sunt indicate valoarea de reglare minimă şi cea maximă
pentru senzorul amortizat (metal în faţa senzorului). Valoarea curentă de reglare (valoarea
efectivă) este indicată sub afişajul-bară.
Distanţa senzorului faţă de metal trebuie astfel stabilită, încât în stare amortizată bara să se
menţină în marcajul superior. Controlaţi apoi dacă în stare neamortizată bara se găseşte în
zona marcată inferioară.
137
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.123 /BA/Info-C enter /Sensor en/Diagnos e N amurs ensor en @ 19\mod_1238072125300_422850.doc x @ 426614 @ @ 1
Diagnoză senzori NAMUR
Pos : 25.124 /BA/Info-C enter /Sensor en/Mögliche Sens oren (je nac h Ausstattung der Maschi ne) @ 19\mod_1238071336628_422850.doc x @ 426610 @ @ 1
Senzori posibili (în funcţie de dotarea maşinii)
Pos : 25.125 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal/CCI-Bi G Pac k/H auptmenüs/H auptmenü 4 Ser vic e/Auflis tung der möglichen Sens or en @ 44\mod_1276089748125_422850.doc x @ 429804 @ @ 1
Nr.
Simbolul
senzorului
Descriere
Nr.
B1
Simbolul
senzorului
Descriere
B8
B1
Frâna volantului
B8
B2
Bara-cuţit sus
B9
Ungere centrală
B10
Măsurare
B11
Etalonare
B12
Controlul dispozitivului
de umplere
B14
Alimentarea
dispozitivului de
umplere
B20
Controlul firului
B9
B3
B10
B3
Controlul înnodătorului
B11
B4
B4
Jgheab de baloţi
B12
B5
B5
B6
B6
Bară de tragere a acelor
?
B7
B7
Depunere baloţi
B14
Dispozitivul de evacuare
a baloţilor
B20
Pickup
Pos : 25.126 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal/CCI-Bi G Pac k/H auptmenüs/H auptmenü 4 Ser vic e/Auflis tung der möglichen Sens or en zus äzlic h bei H S Baur eihe @ 64\mod_1300097312003_422850.doc x @ 578356 @ @ 1
Nr.
Simbolul
senzorului
Descriere
Nr.
B22
B43
B22
balot pe jgheab
B43
cuţit activ
B44
1
înnodător 1
B45
2
înnodător 2
B46
B32
B32
B41
B41
B42
B42
Simbolul
senzorului
Descriere
3
înnodător 3
4
înnodător 4
5
înnodător 5
B44
B45
B46
6
înnodător 6
Pos : 25.127 /BA/Info-C enter /Sensor en/Status anzeigen Sens or (1,2,3,4) @ 0\mod_1200910680947_422850.doc x @ 423690 @ @ 1
Stare:
Amortizat (fier)
Rupere de cablu
Neamortizat (fără fier)
Scurtcircuit
Pos : 25.128 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal/CCI-Bi G Pac k/H auptmenüs/ESC drüc ken um Menü Ser vic e 4 z u sc hließ en bz w. zum Grundbil d z ugel angen @ 44\mod_1275893530687_422850.doc x @ 429793 @ @ 1
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
Display-ul indică planul de meniuri 4 "Service".
•
Pos : 25.129 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
138
se închide meniul apelat.
Prin apăsare mai prelungă a butonului de funcţie
se apelează imaginea de bază.
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.130 /BA/Info-C enter /Sensor en/Diagnos e T aster @ 19\mod_1238078012972_422850.doc x @ 426620 @ @ 1
Diagnoză buton
Pos : 25.131 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal/CCI-Bi G Pac k/H auptmenüs/H auptmenü 4 Ser vic e/Diag nos e Tas ter Bild @ 44\mod_1275563738453_422850.doc x @ 429780 @ @ 1
4-2
S5
5
S6
S3
CC000042
Fig. 88
Pos : 25.132 /BA/Info-C enter /Sensor en/Ei nstellwerte T astertest H and @ 19\mod_1238078727722_422850.doc x @ 426622 @ @ 1
Valori de reglare:
Când butonul este apăsat, bara trebuie să se găsească în zona marcată a afişajului-bară, iar
atunci când este lăsat liber, în zona superioară.
Pos : 25.133 /BA/Info-C enter /Sensor en/Mögliche T aster (je nac h Aus stattung der Maschi ne) @ 19\mod_1238078872222_422850.doc x @ 426623 @ @ 1
Butoane posibile (în funcţie de dotarea maşinii)
Pos : 25.134 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal/CCI-Bi G Pac k/H auptmenüs/H auptmenü 4 Ser vic e/Auflis tung der möglichen Tas ter @ 44\mod_1276146538671_422850.doc x @ 429805 @ @ 1
Nr.
Simbol
Descriere
Nr.
S1
S1
Buton bară-cuţit în sus
S4
Buton bară-cuţit în jos
S5
Buton intrare dispozitiv
de evacuare balot
S6
S2
S2
S3
S3
Simbol
Descriere
S4
Buton ieşire dispozitiv
de evacuare balot
S5
Buton jgheab de baloţi
în sus
S6
Buton jgheab de baloţi
în jos
Pos : 25.135 /BA/Info-C enter /Sensor en/Status anzeigen T as ter ( 3,4,5,6) @ 19\mod_1238078089253_422850.doc x @ 426621 @ @ 1
Stare (state):
rupere de cablu
scurtcircuit
5
apăsat
6
neapăsat
Pos : 25.136 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal/CCI-Bi G Pac k/H auptmenüs/ESC drüc ken um Menü Ser vic e 4 z u sc hließ en bz w. zum Grundbil d z ugel angen @ 44\mod_1275893530687_422850.doc x @ 429793 @ @ 1
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
Display-ul indică planul de meniuri 4 "Service".
•
se închide meniul apelat.
Prin apăsare mai prelungă a butonului de funcţie
se apelează imaginea de bază.
Pos : 25.137 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
139
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.138 /BA/Info-C enter /Sensor en/Diagnos e analog e Sens oren @ 19\mod_1238132263369_422850.doc x @ 426627 @ @ 1
Diagnoză senzori analogici
Pos : 25.139 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal/CCI-Bi G Pac k/H auptmenüs/H auptmenü 4 Ser vic e/Diag nos e anal oge Sens oren Bild HS Baur eihe @ 64\mod_1300107364514_422850.doc x @ 579610 @ @ 1
4-2
4-2
S2
B22
1
2
OK
B38
B17
a
B56
B15
3
CH1
CC000079
Fig. 89
Pos : 25.140 /BA/Info-C enter /Sensor en/Ei nstellwerte analog e Sens oren H and @ 19\mod_1238132357119_422850.doc x @ 426628 @ @ 1
Valori de reglare:
Bara trebuie să se afle în domeniul marcat al indicaţiei barei.
Pos : 25.141 /BA/Info-C enter /Sensor en/Mögliche anal oge Sens oren (je nac h Ausstattung der Maschi ne) @ 19\mod_1238132689353_422850.doc x @ 426630 @ @ 1
Senzori analogici posibili (în funcţie de dotarea maşinii)
Pos : 25.142 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal/CCI-Bi G Pac k/H auptmenüs/H auptmenü 4 Ser vic e/Auflis tung der möglichen anal ogen Sens oren @ 44\mod_1276158149921_422850.doc x @ 429808 @ @ 1
Nr.
Simbol
Descriere
B15
B15
Roată stelată (rotiţi roata stelată: la o rotaţie completă, bara trebuie să se
găsească întotdeauna în zona marcată)
B17
B17
Presiunea clapelor de presare (la 0 bar, bara trebuie să se găsească în
zona inferioară marcată)
B21
B21
MultiBale (multibaloţi; se testează dacă senzorul este defect; reglarea
trebuie executată în poziţia montatorului)
Pos : 25.143 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal/CCI-Bi G Pac k/H auptmenüs/H auptmenü 4 Ser vic e/Auflis tung der möglichen anal ogen Sens oren z us ätzlic h B 38 bei HS Baureihe @ 64\mod_1300108751234_422850.doc x @ 579721 @ @ 1
Nr.
Simbol
Descriere
B38
B38
Pos : 25.144 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
140
a
senzor de acceleraţie (pentru compensarea trepidaţiilor)
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.145 /BA/Info-C enter /Großpac kenpresse/Hauptmenüs/H auptmenü 4 Ser vice/Ei nstell wert Sensor B 38 (Besc hleunigungss ensor) für H S BAurei he @ 64\mod_1300101141100_422850.doc x @ 579344 @ @ 1
Senzorul B 38 (senzor de acceleraţie)
Senzorul B 38, destinat înregistrării acceleraţiei, este prereglat din fabricaţie. Cele două bare (1,
2) trebuie să se găsească în domeniul marcat (3) al afişajului-bară. Din cauza solicitării
puternice şi a aşezării componentelor poate deveni necesară o recalibrare, anume atunci când,
jgheabul fiind coborât, bara (2) din interiorul domeniului marcat (3) este mai mare, respectiv mai
mică decât bara (1).
În acest sens:
•
Coborâţi jgheabul de baloţi.
•
Menţineţi apăsat butonul de funcţie
circa 2 secunde.
Bara din stânga (1) preia valoarea barei din dreapta (2). Simbolul
a fost stocată.
indică faptul că valoarea
Pos : 25.146 /BA/Info-C enter /Sensor en/Status anzeige analoge Sensor en (7,8) @ 19\mod_1238133054056_422850.doc x @ 426632 @ @ 1
Stare:
rupere de cablu sau scurtcircuit
defect la senzor sau la calculatorul de job
Pos : 25.147 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal/CCI-Bi G Pac k/H auptmenüs/ESC drüc ken um Menü Ser vic e 4 z u sc hließ en bz w. zum Grundbil d z ugel angen @ 44\mod_1275893530687_422850.doc x @ 429793 @ @ 1
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
Display-ul indică planul de meniuri 4 "Service".
•
se închide meniul apelat.
Prin apăsare mai prelungă a butonului de funcţie
se apelează imaginea de bază.
Pos : 25.148 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
141
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.149 /BA/Info-C enter /Sensor en/Diagnos e Kraftsens oren @ 19\mod_1238136713228_422850.doc x @ 426633 @ @ 1
Diagnoză senzori de forţă
Pos : 25.150 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal/CCI-Bi G Pac k/H auptmenüs/H auptmenü 4 Ser vic e/Diag nos e Krafts ensor en Bil d HS Baureihe @ 64\mod_1300109741270_422850.doc x @ 579803 @ @ 1
4-2
4-2
B21
B38
1
a
B18
2
OK
B56
L
CH1
B19
R
B55
3
CH2
Fig. 90
Pos : 25.151 /BA/Info-C enter /Sensor en/Ei nstellwerte Krafts ens oren H and HS Baur eihe @ 64\mod_1300108375627_422850.doc x @ 579667 @ @ 1
Valori de reglare:
Bara trebuie să se afle în domeniul marcat al indicaţiei barei.
Pos : 25.152 /BA/Info-C enter /Sensor en/Kr afs ens oren j e nach Ausstattung der M asc hine @ 64\mod_1300108606325_422850.doc x @ 579694 @ @ 1
Senzorii de forţă (în funcţie de dotarea maşinii)
Pos : 25.153 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal/CCI-Bi G Pac k/H auptmenüs/H auptmenü 4 Ser vic e/Auflis tung der möglichen Krafts ensor en @ 44\mod_1276150363812_422850.doc x @ 429806 @ 3 @ 1
Nr.
Simbol
Descriere
B18 L
Forţa pistonului stânga
B18
B19
R
B19
Forţa pistonului dreapta
Pos : 25.154 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal/CCI-Bi G Pac k/H auptmenüs/H auptmenü 4 Ser vic e/Auflis tung der möglichen Krafts ensor en zusätzlich bei H S Baurei he @ 64\mod_1300108988572_422850.doc x @ 579748 @ 3 @ 1
Nr.
Simbol
Descriere
B55
B55
CH2
jgheabul de baloţi spate
B56
B56
Pos : 25.155 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 3 @ 1
142
CH1
jgheabul de baloţi faţă
CC000080
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.156 /BA/Info-C enter /Großpac kenpresse/Hauptmenüs/H auptmenü 4 Ser vice/Ei nstell wert Sensor B 55/56 ( Krafts ens or) für H S BAurei he @ 64\mod_1300109830543_422850.doc x @ 579830 @ 3 @ 1
Senzorii B55 / B56
Senzorii B55 / B56 pentru înregistrarea greutăţii balotului pe jgheab sunt prereglaţi din
fabricaţie. Cele două bare (1, 2) trebuie să se găsească în domeniul marcat (3) al afişajuluibară. Din cauza solicitării puternice şi a aşezării componentelor poate deveni necesară o
recalibrare, anume atunci când bara (2) din interiorul domeniului marcat (3) este mai mare,
respectiv mai mică decât bara (1).
În acest sens:
•
Menţineţi apăsat butonul de funcţie
circa 2 secunde.
Bara din stânga (1) preia valoarea barei din dreapta (2). Simbolul
a fost stocată.
indică faptul că valoarea
Pos : 25.157 /BA/Info-C enter /Sensor en/Status anzeigen Krafts ensor @ 19\mod_1238137064775_422850.doc x @ 426636 @ @ 1
Stare:
rupere de cablu sau scurtcircuit
defect la senzor / amplificator de măsurare a puterii sau la calculatorul de job
Pos : 25.158 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal/CCI-Bi G Pac k/H auptmenüs/ESC drüc ken um Menü Ser vic e 4 z u sc hließ en bz w. zum Grundbil d z ugel angen @ 44\mod_1275893530687_422850.doc x @ 429793 @ @ 1
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
Display-ul indică planul de meniuri 4 "Service".
•
se închide meniul apelat.
Prin apăsare mai prelungă a butonului de funcţie
se apelează imaginea de bază.
Pos : 25.159 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
143
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.160 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal/CCI-Bi G Pac k/H auptmenüs/H auptmenü 4 Ser vic e/Diag nos e Versorgungsspannungen @ 44\mod_1275633269890_422850.doc x @ 429783 @ @ 1
Diagnoză tensiuni de alimentare
4-2
U1
CC000045
Fig. 91
Nr.
Simbolul
senzorului
U1
U1
Descriere
Tensiune de alimentare
Tensiuni nominale:
•
12V tot.: 12 - 14,5 V
•
12V term.: 12 - 14,5 V
•
12V si.:
12 – 14,5 V
•
12V ana.: 12 – 14,5 V
•
8V dig.:
8,5 - 9,1 V
•
12V Pow2: 12 - 14,5 V
•
12V Pow3: 12 - 14,5 V
Pos : 25.161 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal/CCI-Bi G Pac k/H auptmenüs/ESC drüc ken um Menü Ser vic e 4 z u sc hließ en bz w. zum Grundbil d z ugel angen @ 44\mod_1275893530687_422850.doc x @ 429793 @ @ 1
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
Display-ul indică planul de meniuri 4 "Service".
•
Pos : 25.162 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
144
se închide meniul apelat.
Prin apăsare mai prelungă a butonului de funcţie
se apelează imaginea de bază.
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.163 /Ü bers chriften/Ü bersc hriften 3/A- E/Aktortest @ 0\mod_1200916990791_422850.doc x @ 423694 @ @ 1
8.12.2
Testul de actuatoare
Pos : 25.164 /BA/Sic her hei t/Gefahrenhi nweis e/Gefahr - Aktortest @ 47\mod_1285134152781_422850.doc x @ 455746 @ @ 1
Pericol! - Acţiuni neprevăzute la maşină.
Consecinţe: Pericol de moarte sau răniri grave.
•
Executarea testului de actuatoare este permisă numai persoanelor familiarizate cu
maşina.
•
Persoana executantă trebuie să cunoască în special care anume părţi ale maşinii sunt
acţionate prin accesarea actuatoarelor. Acolo unde este cazul, componentele maşinii
care sunt accesate trebuie asigurate împotriva coborârii neintenţionate.
•
Testul de actuatoare trebuie executat numai dintr-o poziţie sigură din afara razei de
acţiune a acelor componente ale maşinii care sunt antrenate prin intermediul
actuatoarelor.
•
Aveţi în vedere ca în zona de pericol să nu se afle persoane, animale sau obiecte.
Pos : 25.165 /Ü bers chriften/Ü bersc hriften 3/K- O/M enü 4-4 Aktortest Hand @ 44\mod_1275637010843_422850.doc x @ 429784 @ @ 1
8.12.3
Meniul 4-4 "Test actuatoare manual"
Pos : 25.166 /BA/Info-C enter /Großpac kenpresse/Hauptmenüs/H auptmenü 4 Ser vice/Menü 4-4 Aktortest Hand Ei nführ ungs text @ 44\mod_1275637366437_422850.doc x @ 429785 @ @ 1
Testul de actuatoare serveşte la încercarea actuatoarelor instalate la maşină. Un actuator poate
fi testat numai atunci când este alimentat cu curent. De aceea, în cadrul testului manual de
actuatoare, acestea trebuie accesate scurt de mână, pentru a se putea astfel constata
eventualele erori în sistemul de actuatoare.
Pos : 25.167 /BA/Info-C enter /Großpac kenpresse/Hauptmenüs/H auptmenü 4 Ser vice/Menü 4-4 Aktortest Hand Ac htung @ 44\mod_1275637929203_422850.doc x @ 429786 @ @ 1
ATENŢIE! - Acţiuni neprevăzute la maşină.
În timpul testului de actuatoare, arborele de priză de forţă nu are voie să se rotească. Sistemul
hidraulic al tractorului trebuie să fie dezactivat.
Pos : 25.168 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal/CCI-Bi G Pac k/H auptmenüs/H auptmenü 4 Ser vic e/Menü 4-4 Aktortest Bil d @ 44\mod_1275642425859_422850.doc x @ 429789 @ @ 1
4-4
4-4
BPK40230_1
CC000046
Fig. 92
Pos : 25.169 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal/CCI-Bi G Pac k/H auptmenüs/H auptmenü 4 Ser vic e/Menü 4-4 Aktortest Hand Menü aufrufen / Aktor wählen @ 44\mod_1275888726125_422850.doc x @ 429790 @ @ 1
Apelarea meniului
Este apelat meniul principal 4 "Service".
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
pictograma apare în gri, inactivă.
respectiv
selectaţi meniul 4-4
,
•
Apăsaţi butonul de funcţie
Display-ul indică meniul 4-4 "Test actuatoare manual".
Alegerea actuatorului
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
Pictograma apare în gri, inactivă.
respectiv
selectaţi actuatorul.
Pos : 25.170 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
145
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.171 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal/CCI-Bi G Pac k/H auptmenüs/H auptmenü 4 Ser vic e/Diag nos e digital e Aktoren @ 44\mod_1275889088109_422850.doc x @ 429791 @ @ 1
Diagnoză actuatoare digitale
Erorile sunt indicate numai atunci când actuatorul este conectat şi când este posibilă testarea
sa (vezi tabelul "Actuatoare digitale posibile"). În anumite cazuri se poate controla LED-ul şi
direct la actuator, la ştecăr.
•
Apăsaţi butonul de funcţie
Pos : 25.172 /BA/Info-C enter /Sensor en/Mögliche digital e Aktoren (je nac h Auss tattung der Mas chi ne) @ 19\mod_1238420935128_422850.doc x @ 426694 @ @ 1
Actuatoare digitale posibile (în funcţie de dotarea maşinii)
Pos : 25.173 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal/CCI-Bi G Pac k/H auptmenüs/H auptmenü 4 Ser vic e/Auflis tung der möglichen digital en Aktor en @ 44\mod_1276156405140_422850.doc x @ 429807 @ @ 1
Nr.
Simbolul
senzorului
Descriere
Y01
Ventil principal
Y02
Ventil principal
Y03
Jgheab de baloţi
Y04
Jgheab de baloţi
Y05
dispozitivul de
evacuare a baloţilor
Y06
Dispozitivul de
evacuare a baloţilor
Y07
Bară-cuţit
Y08
Bară-cuţit
Nr.
Simbolul
senzorului
Descriere
Y09
Ventil de slăbit clape
de presare
Y14
BigBale (identificarea
de erori nu este
posibilă)
MultiBale (identificarea
de erori nu este
posibilă)
Curăţare înnodătoare
(identificarea de erori
nu este posibilă)
Ungere centrală
Y15
Y30
Y31
Declanşare
înnodătoare
(identificarea de erori
nu este posibilă)
M1
Pos : 25.174 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal/CCI-Bi G Pac k/H auptmenüs/H auptmenü 4 Ser vic e/Auflis tung der möglichen digital en Aktor en z usätzlich für HS BAur eihe @ 64\mod_1300110213243_422850.doc x @ 579857 @ @ 1
Nr.
Pos : 25.175 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
146
Simbol
actuator
Descriere
Y18
picior de sprijin
Y19
picior de sprijin
Y20
blocare ax
Nr.
Simbol
actuator
Descriere
H1
far de lucru (zona
pickup-ului)
H2
far de lucru (zona
înnodătoarelor)
K100
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.176 /BA/Info-C enter /Sensor en/Status anzeige digitaler Aktoren ( 1,2,3,4) @ 19\mod_1238477852587_422850.doc x @ 426704 @ @ 1
Stare:
actuator conectat
actuator deconectat
eroare generală de actuator
lipsă tensiune de alimentare, probabil defect la siguranţă
Pos : 25.177 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal/CCI-Bi G Pac k/H auptmenüs/ESC drüc ken um Menü Ser vic e 4 z u sc hließ en bz w. zum Grundbil d z ugel angen @ 44\mod_1275893530687_422850.doc x @ 429793 @ 3 @ 1
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
Display-ul indică planul de meniuri 4 "Service".
•
se închide meniul apelat.
Prin apăsare mai prelungă a butonului de funcţie
se apelează imaginea de bază.
Pos : 25.178 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 3 @ 1
147
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.179 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal/CCI-Bi G Pac k/H auptmenüs/H auptmenü 4 Ser vic e/Diag nos e anal oge Aktoren HS Baur eihe @ 64\mod_1300169028051_422850.doc x @ 580272 @ @ 1
Diagnoză actuatoare analogice
4-4
PWM:
I=
300
0mA
CC000047
Fig. 93
Cu valoarea PWM (in unităţi la mie) poate fi reglat un anumit curent (în mA).
La valoarea PWM = 500, curentul trebuie să se înscrie între 500 mA şi 3000 mA (în funcţie de
ventilul folosit şi de temperatura de lucru).
•
•
Apăsaţi butonul de funcţie
Apăsaţi butonul de funcţie
, PWM se măreşte
, PWM se micşorează
Posibile actuatoare analogice
Nr.
Simbol
Descriere
Y11
ventil de limitare a presiunii
Y17
ajutor de pornire
Stare:
actuator conectat
actuator deconectat
lipsă tensiune de alimentare, probabil defect la siguranţă
Pos : 25.180 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal/CCI-Bi G Pac k/H auptmenüs/ESC drüc ken um Menü Ser vic e 4 z u sc hließ en bz w. zum Grundbil d z ugel angen @ 44\mod_1275893530687_422850.doc x @ 429793 @ 3 @ 1
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
Display-ul indică planul de meniuri 4 "Service".
•
Pos : 25.181 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 3 @ 1
148
se închide meniul apelat.
Prin apăsare mai prelungă a butonului de funcţie
se apelează imaginea de bază.
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.182 /BA/Info-C enter /Sensor en/Diagnos e Druc ks ens or @ 115\mod_1339653067227_422850.doc x @ 1011921 @ @ 1
Diagnoză senzori de presiune
Pos : 25.183 /BA/Info-C enter /Sensor en/Mögliche Sens oren (je nac h Ausstattung der Maschi ne) @ 19\mod_1238071336628_422850.doc x @ 426610 @ 2 @ 1
Senzori posibili (în funcţie de dotarea maşinii)
Pos : 25.184 /BA/Info-C enter /Sensor en/Druc ks ens or Ac hs e gesperrt B36 @ 120\mod_1342685713553_422850.doc x @ 1093172 @ 2 @ 1
Nr.
B36
Simbolul
senzorului
B36
Descriere
ax blocat
Pos : 25.185 /BA/Info-C enter /Sensor en/Druc ks ens or Ac hs e Statusanz eige @ 120\mod_1342618393636_422850.doc x @ 1092851 @ @ 1
Stare:
1
2
ax blocat
p>100bar
ax liber
p<100bar
Pos : 25.186 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 2 @ 1
149
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.187 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal/Menü 4- 6 Di agnose Fahrgesc hw/Fahrtrichung/Menü 4- 6 Di agnose Fahrgesc hwindig kei ts- /F ahr trichtungsanzeig e Bi G PAC K T 1 @ 109\mod_1335273978199_422850.doc x @ 975086 @ 2 @ 1
8.12.4
Meniul 4-6 "Diagnoză indicarea vitezei de deplasare / a direcţiei de mers"
Tractorul trebuie să transpună viteza de deplasare şi direcţia de mers pe busul ISO.
4-6
4-6
4
1
2
CC000554
3
ZX400057_1
Fig. 94
Apelarea meniului
Este apelat meniul principal 4 "Service".
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
este reprezentat pe fond gri.
respectiv
selectaţi meniul 4-6
, simbolul
•
Apăsaţi butonul de funcţie
Display-ul indică meniul 4-6 "Diagnoză indicarea vitezei de deplasare / a direcţiei de mers".
Pos : 25.188 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal/Menü 4- 6 Di agnose Fahrgesc hw/Fahrtrichung/Menü 4- 6 Symboler kl ärungen BiG PACK T 2 540 UPM @ 109\mod_1335433351661_422850.doc x @ 977280 @ 2 @ 1
Explicarea simbolului:
1)
<--- 0 = deplasare înainte
0 ---> = deplasare înapoi
2)
25,5 km/h = viteza la deplasarea înainte
-25,5 km/h = viteza la deplasarea înapoi
3)
540 rot./min = turaţia arborelui de priză de forţă
4)
parametru (evaluare bus ISO) selectat
parametru (evaluare bus ISO) neselectat
ESC
•
Cu butonul
se închide meniul apelat.
Display-ul redă planul de meniuri 4 "Service".
Pos : 25.189 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 2 @ 1
150
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.190 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal/Menü 4- 7 Di agnose Auxiliar y (AUX) /Menü 4- 7 Di agnose Auxiliar y ( AUX) @ 109\mod_1335433715718_422850.doc x @ 977309 @ @ 1
8.12.5
Meniul 4-7 "Diagnoză Auxiliary (AUX)"
4-7
4-7
CC000555
ZX400058
Fig. 95
Apelarea meniului
Este apelat meniul principal 4 "Service".
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
este reprezentat pe fond gri.
respectiv
selectaţi meniul 4-7
, simbolul
•
Apăsaţi butonul de funcţie
Display-ul indică meniul 4-7 "Diagnoză Auxiliary (AUX)".
Pos : 25.191 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal/Menü 4- 7 Di agnose Auxiliar y (AUX) /Menü 4- 7 Di agnose Auxillar y Belegung am Mul tifunkti onshebel @ 109\mod_1335435155329_422850.doc x @ 977417 @ @ 1
Pe display apare o reprezentare a manetei multifuncţionale. Atunci când se acţionează o funcţie
la maneta multifuncţională, pe display apare doar simbolul aferent. Funcţia în sine nu se
execută.
ESC
•
Cu butonul
se închide meniul apelat.
Display-ul redă planul de meniuri 4 "Service".
Pos : 25.192 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
151
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.193 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal/CCI-Bi G Pac k/H auptmenüs/H auptmenü 5 Info/H auptmenü 5 Info HS Baur eihe @ 64\mod_1300112474713_422850.doc x @ 580108 @ @ 1
8.13
Meniul principal 5 "Info"
5-1
5
1290 HS
SW:
200812870
ISO
1:150200445_0
2:150200446_00
CC000081
CC000050
Fig. 96
Apelarea meniului principal
•
Apelaţi prin apăsarea butonului de funcţie
meniuri.
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
pictograma apare în gri, inactivă.
, pornind din imaginea de bază, planul de
respectiv
selectaţi meniul principal 5 (
),
•
Apăsaţi butonul de funcţie
Display-ul indică meniul 5 "Info".
Pagina 5-1:
Versiunea integrală de software a maşinii
•
1290 HS = tipul maşinii
•
SW = versiunea integrală de software a maşinii
•
•
= versiunea calculatorului de job
ISO= versiunea de software ISO
Pos : 25.194 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal/CCI-Bi G Pac k/H auptmenüs/ESC drüc ken um Menü Info 5 z u s chließen bz w. zum Gr undbil d z ugel ang en @ 44\mod_1275908986375_422850.doc x @ 429797 @ 3 @ 1
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
Display-ul indică planul de meniuri 5 "Info".
•
Pos : 25.195 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 3 @ 1
152
se închide meniul apelat.
Prin apăsare mai prelungă a butonului de funcţie
se apelează imaginea de bază.
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.196 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal/CCI-Bi G Pac k/H auptmenüs/H auptmenü 6 Monteur/Hauptmenü 6 M onteur (2012- 10- 31 11:19:09) @ 44\mod_1275911522500_422850.doc x @ 429798 @ 3 @ 1
8.14
Meniul principal 6 "Montator"
Apelarea meniului principal
5
6
0000
054536
CC000051
CC000052
Fig. 97
•
Apelaţi prin apăsarea butonului de funcţie
meniuri.
•
Prin apăsare mai prelungă a butonului de funcţie
principal 6 (
, pornind din imaginea de bază, planul de
respectiv
selectaţi meniul
), simbolul selectat este reprezentat invers.
•
Apăsaţi butonul de funcţie
Meniul principal 6 „Montator“ este protejat prin parolă.
Display-ul afişează solicitarea parolei.
Pos : 25.197 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 3 @ 1
153
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.198 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal/Menü 9 ISO-Ei nstellungen/H auptmenü 9 Virtual Ter minal/H auptmenü 9 VT @ 80\mod_1315399643122_422850.doc x @ 704298 @ @ 1
8.15
Meniul principal 9 "Virtual Terminal (VT)"
CC000474
Fig. 98
Apelarea meniului principal
•
Apelaţi prin apăsarea butonului de funcţie
meniuri.
, pornind din imaginea de bază, planul de
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
respectiv
selectaţi meniul principal 9 (
simbolul este reprezentat pe fond de culoare.
•
Apăsaţi butonul de funcţie
Display-ul redă planul de meniuri 9 "Virtual Terminal (VT)".
),
Pos : 25.199 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal/Menü 9 ISO-Ei nstellungen/H auptmenü 9 Virtual Ter minal/D as H auptmenü 9 z eigt je nac h Auss tattung der Masc hi ne folgende Menüs an @ 109\mod_1335506092707_422850.doc x @ 977890 @ @ 1
Planul de meniuri 9 "Virtual Terminal (VT)" indică în funcţie de dotarea maşinii următoarele
meniuri:
Pos : 25.200 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal/Menü 9 ISO-Ei nstellungen/Optional e Anzeige Menü 9-1 / 10 Tas ten auf 5 T asten @ 109\mod_1335505873339_422850.doc x @ 977861 @ @ 1
= meniul 9-1
„Softkey-uri terminal ISO“ (apare numai la terminale cu mai puţin
de 10 butoane)
= meniul 9-2
"Comutare între terminale" (apare numai atunci când sunt
conectate mai multe terminale ISO)
= meniul 9-3
Configuraţie imagine de bază
Pos : 25.201 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal/Menü 9 ISO-Ei nstellungen/Optional e Anzeige Menü 9-2 U ms chalten z wisc hen T er minals @ 109\mod_1335509462126_422850.doc x @ 977918 @ 2 @ 1
Pos : 25.202 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal/Menü 9 ISO-Ei nstellungen/Optional e Anzeige Menü 9-3 Konfigur ati on Hauptfenster @ 109\mod_1335448707203_422850.doc x @ 977773 @ 2 @ 1
A
B
C
Pos : 25.203 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 3 @ 1
154
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.204 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal/Menü 9 ISO-Ei nstellungen/M enü 9-2 T ermi nal wec hsel @ 119\mod_1342087866195_422850.doc x @ 1070165 @ 3 @ 1
8.15.1
Meniul 9-2 "Comutare între terminale"
Indicaţie
•
Meniul 9-2 apare numai atunci când sunt conectate mai multe terminale ISO.
•
Prin intermediul meniului 9-2 se poate trece la următorul terminal conectat (în funcţie de
câte terminale sunt conectate).
•
La prima comutare, configuraţia maşinii este încărcată pe următorul terminal. Procesul
de încărcare poate dura câteva minute. Configuraţia este stocată în memoria următorului
terminal.
Indicaţie
Până la următoarea apelare, maşina nu mai stă la dispoziţie în terminalul anterior.
Indicaţie
La repornire, sistemul încearcă mai întâi să pornească terminalul utilizat ultima dată.
Dacă terminalul utilizat ultima dată nu mai este disponibil, repornirea trenează, întrucât
sistemul caută un nou terminal şi încarcă meniurile specifice în acest terminal. Procesul
de încărcare poate dura câteva minute.
9
CC000484
Fig. 99
Pos : 25.205 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
•
Apelaţi prin apăsarea butonului de funcţie
meniuri.
, pornind din imaginea de bază, planul de
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
pictograma apare în gri, inactivă.
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
Pictograma apare în gri, inactivă.
•
Printr-o nouă apăsare a butonului
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
•
Prin apăsare mai prelungă a butonului de funcţie
respectiv
selectaţi meniul principal 9 (
este indicat planul de meniuri 9-2 (
),
).
se trece la următorul terminal conectat.
se închide meniul apelat.
se apelează imaginea de bază.
155
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.206 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal/Menü 9 ISO-Ei nstellungen/M enü 9-3 Konfiguration H auptfens ter aufrufen @ 146\mod_1360049968330_422850.doc x @ 1306028 @ @ 1
8.15.2
Meniul 9-3 "Configuraţie fereastră principală"
În meniul 9-3 stabiliţi care anume reprezentări să fie afişate în fereastra principală (coloana din
stânga). În fereastra principală pot fi reprezentate simultan până la 7 elemente de afişare. În
funcţie de dotarea maşinii aveţi la dispoziţie până la 13 elemente de afişare dintre care să
alegeţi cele 7 elemente de afişare din fereastra principală.
Puteţi de asemenea configura fereastra principală pe 2 pagini, în mod individual (de ex. pentru
2 şoferi).
Fig. 100
Este apelat meniul principal 9 "Virtual Terminal (VT)".
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
respectiv
este reprezentat pe fond de culoare.
selectaţi meniul 9-3
A
B
C
, simbolul
•
Apăsaţi butonul de funcţie
Display-ul indică meniul 9-3 "Configuraţie fereastră principală".
Pos : 25.207 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal/Menü 9 ISO-Ei nstellungen/M enü 9-3 Möglic he Aus wahl elemente für das H auptfens ter (j e nac h Ausstattung der M asc hine) @ 146\mod_1360146285555_422850.doc x @ 1308021 @ @ 1
Configurarea ferestrei principale:
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
configurată.
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
(1 până la 7).
•
Prin intermediul butonului de funcţie
respectiv
respectiv
respectiv
apelaţi pagina care urmează a fi
aduceţi dreptunghiul (1) în rândul dorit
selectaţi elementul de selecţie
dorit; noul element de selecţie apare pe display, iar simbolul
stinge.
•
Apăsaţi butonul de funcţie
apare simbolul
•
; simbolul pentru afişare este stocat, iar în rândul de sus
.
Prin apăsarea butonului de funcţie
se închide meniul apelat.
•
Prin apăsare mai prelungă a butonului de funcţie
Apelarea reglării din fabricaţie:
•
156
din rândul de sus se
se apelează imaginea de bază.
Prin apăsarea şi menţinerea apăsată (cca. 2 secunde) a butonului de funcţie
apelată şi stocată reglarea din fabricaţie.
este
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Posibile elemente de selecţie pentru fereastra principală (în funcţie de dotarea maşinii)
Pos : 25.208 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal/CCI-Bi G Pac k/Gr undbild H andbetrieb/Anz eigen i m H auptfens ter (III) linke Spal te H S Baur eihe @ 146\mod_1360061307841_422850.doc x @ 1306596 @ @ 1
Coloana din stânga (A):
Forţa de presare curentă în % (100% = max.)
2
Număr total de baloţi la contorul client curent
-1
Turaţia curentă a arborelui de priză de forţă (min )
Grosimea curentă de strat în cm sau ţoli (inch) (numai la reglarea electr. a
lungimii baloţilor)
Număr de straturi per balot
Greutatea balotului (a ultimului balot cântărit)
Gradul de umezeală a materialului de recoltă
Ø
Greutatea medie a baloţilor cântăriţi
Greutatea totală a tuturor baloţilor
Contor pentru lungimea baloţilor (metric, în metri)
Contor pentru lungimea baloţilor (unitate de măsură US, în picioare/feet)
Număr de baloţi netăiaţi
Număr de baloţi tăiaţi (numai la maşini cu X-Cut)
Apare pentru scurt timp la executarea înnodării, în caz de activare (vezi
capitolul Meniu 1-2 "Semnal înnodătoare") se aude un semnal acustic (sunet
de claxon cca. 1 sec.).
Contor pentru orele de funcţionare (numără numai când arborele de priză de
forţă este în mişcare)
Pos : 25.209 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal/Menü 9 ISO-Ei nstellungen/M enü 9-3 Hauptfenster konfigurieren: Vorgehens weise @ 144\mod_1359472370928_422850.doc x @ 1294605 @ @ 1
Pos : 25.210 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
157
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.211 /BA/Info-C enter /CCI-ISOBUS-T ermi nal/CCI-Bi G Pac k/H auptmenüs/Alar mmeldungen/Al ar mel dung allgemei n @ 44\mod_1275973892718_422850.doc x @ 429799 @ @ 1
8.16
Mesaj de alarmă
F7
F8
F1
F2
109
F9
F10
F3
B1
F4
F11
F5
F12
F6
CC000053
Fig. 101
Mesaj de alarmă
Dacă la maşină apare o perturbaţie, pe display apare un mesaj de alarmă şi în acelaşi timp se
aude un semnal sonor (sunet continuu de claxon). Descrierea, cauza posibilă şi modalitatea de
remediere sunt enunţate la capitolul "Mesaje de alarmă".
Indicaţie
Toate funcţiile meniului acoperit sunt în continuare active. Softkey-urile acoperite de către
mesajul de alarmă sunt dezactivate.
Oprirea semnalului sonor:
•
Apăsaţi butonul de funcţie
Confirmarea alarmei:
•
Apăsaţi scurt butonul de funcţie
, drept care alarma este confirmată, iar semnalul
acustic încetează.
Dacă perturbaţia se manifestă din nou, mesajul de alarmă reapare.
Pos : 25.212 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
158
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.213 /Ü bers chriften/Ü bersc hriften 3/A- E/Alar mmel dungen @ 34\mod_1255441373066_422850.doc x @ 428695 @ @ 1
8.16.1
Semnale de alarmă
Pos : 25.214 /BA/Info-C enter /Großpac kenpresse/Hauptmenüs/Alar mmeldung en/1) Alar mmeldung en Tabelle allgemein A01 - A17 HS Baur eihe @ 64\mod_1300112639026_422850.doc x @ 580135 @ @ 1
Nr.
Imagine
Descriere
Cauză posibilă
Remediere
Înlocuiţi siguranţa, apoi testaţi
toate actuatoarele în testul de
Scurtcircuit la ieşiri.
actuatoare, verificând dacă vreun
actuator prezintă un scurtcircuit.
Verificaţi cablajul la potenţiometrul
Scurtcircuit în
MultiBale, roata stelată, senzorul
alimentarea cu tensiune
de presiune şi amplificatorul de
a senzorilor.
măsurare a puterii.
A01
Siguranţa 2 defectă
A02
Siguranţa 3 defectă
(autoregenerabilă)
A03
Legătura CAN
întreruptă între
terminal şi calculatorul
de job.
Cablajul CAN defect
Verificaţi cablajul CAN.
A04
Eroare EEPROM
Calculatorul de job
defect
Înlocuiţi calculatorul de job
Cablajul CAN defect
Calculatorul I/O Krone
inactiv
Verificaţi cablajul CAN.
Verificaţi cablajul
Înlocuiţi calculatorul I/O Krone.
Cablajul CAN defect
Calculatorul Krone
pentru forţa de
măsurare (KMV1)
inactiv
Verificaţi cablajul CAN.
Verificaţi cablajul
Înlocuiţi calculatorul Krone pentru
forţa de măsurare (KMV1)
Cablajul CAN defect
Calculatorul Krone
pentru forţa de
măsurare (KMV2)
inactiv
Verificaţi cablajul CAN.
Verificaţi cablajul
Înlocuiţi calculatorul Krone pentru
forţa de măsurare (KMV2)
Legaţi cablul de conectare KRONE
direct la bateria tractorului.
A05
A11
A12
KMV1
KMV2
Legătura CAN
întreruptă între
calculatorul de job şi
calculatorul I/O Krone.
Legătura CAN
întreruptă între
calculatorul de job şi
calculatorul Krone
pentru forţa de
măsurare (KMV1).
Legătura CAN
întreruptă între
calculatorul de job şi
calculatorul Krone
pentru forţa de
măsurare (KMV2).
A14
Subtensiune
- bateria tractorului
defectă
- alternatorul tractorului
prea slab
- alimentarea de 12V
prea subţire de partea
tractorului sau incorect
conectată la baterie
A15
Supratensiune
Alternatorul tractorului
defect
Verificaţi alternatorul.
A17
Legătura CAN
întreruptă între
calculatorul de job şi
calculatorul Krone
pentru măsurarea
umezelii (RMC).
Cablajul CAN defect
Calculatorul Krone
pentru măsurarea
umezelii (RMC) inactiv
Verificaţi cablajul CAN.
Verificaţi cablajul
Înlocuiţi calculatorul Krone pentru
măsurarea umezelii (RMC)
RMC
Pos : 25.215 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
159
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.216 /BA/Info-C enter /Großpac kenpresse/Hauptmenüs/Alar mmeldung en/2) Alar mmeldung en Tabelle allgemein 0 - 9 @ 19\mod_1238504387040_422850.doc x @ 426737 @ @ 1
Nr.
Imagine
Descriere
Cauză posibilă
Remediere
0
Controlul firului
- fir rupt
- capătul firului
Controlaţi firul şi întinzătorul de fir.
1
Controlul
dispozitivului de
umplere
Înfundare în zona de introducere
a dispozitivului de umplere
Opriţi imediat acţionarea deplasării
şi reduceţi turaţia la arborele de
priză de forţă până la înlăturarea
înfundării.
2
Depăşirea forţei
de presare la
senzorul din
stânga
3
Depăşirea forţei
de presare la
senzorul din
dreapta
Forţa de presare depăşită
Atunci când maşina ar putea fi
suprasolicitată mecanic pe baza
unei presiuni prea mari, cu puţin
înainte de a se atinge
suprasolicitarea presiunea
clapelor de presare este
diminuată până la o valoare
necritică. Amploarea acestei
diminuări este în funcţie de
materialul presat. La paie,
diminuarea este mai redusă decât
la nutreţul de însilozare.
Trebuie luate următoarele măsuri:
1. În regim manual:
- reduceţi presiunea
2. În regim automat:
dacă apare în mod repetat alarmă,
reduceţi puţin forţa de predare
prestabilită
4
Controlul
înnodătorului
- înnodătorul nu funcţionează
impecabil
- senzorul este greşit reglat
- verificaţi înnodătorul şi
declanşarea înnodătorului
- reglaţi corect senzorul pentru
control înnodătorului
5
Controlul
măsurării
Senzorul pentru măsurare este
defect sau reglat greşit
Reglaţi corect senzorul.
6
Controlul
etalonării
Senzorul pentru etalonare este
defect sau reglat greşit
Reglaţi corect senzorul.
7
Frâna volantului
Frâna volantului este trasă
Slăbiţi frâna volantului.
8
Bară de tragere a
acelor
Şurub de forfecare rupt
- înlocuiţi şurubul de forfecare
- verificaţi acele
- verificaţi raza de rabatare a
acelor
- verificaţi ghidarea firului
9
Jgheab de baloţi
Jgheabul de baloţi este sus, iar
arborele de priză de forţă se
roteşte
- coborâţi jgheabul de baloţi
Pos : 25.217 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
160
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.218 /BA/Info-C enter /Großpac kenpresse/Hauptmenüs/Alar mmeldung en/3) Alar mmeldung en Tabelle allgemein 10-28 H S Baurei he @ 64\mod_1300115918227_422850.doc x @ 580162 @ @ 1
Nr.
Imagine
Descriere
Cauză posibilă
Remediere
Defect la ventilul de limitare a
presiunii
- posibil ca senzorul de presiune
să fie defect
Arborele de priză de forţă se
roteşte la intrarea într-o diagnoză
de senzor sau de actuator sau în
timpul diagnozei
- opriţi arborele de priză de forţă
- verificaţi dacă ventilul de limitare a
presiunii este înfundat
10
Presiunea de presare
depăşită
11
Arborele de priză de
forţă se roteşte
12
Bara-cuţit jos
În timpul presării, bara-cuţit este
jos
16
Pickup
Pickup-ul sau dispozitivul de tăiere - verificaţi sistemul mecanic
nu se roteşte, înfundare
- curăţaţi
17
Motorul înnodătoarelor
Motorul înnodătoarelor n-a
declanşat un nod sau senzorul
înnodătoarelor nu este reglat
corect
18
MultiBale (multibaloţi)
Cele două poziţii Multibalot sau
Balot integral nu pot fi reglate.
19
Alimentarea
dispozitivului de
umplere
Senzorul pentru alimentarea
dispozitivului de umplere este
greşit reglat
20
Eroare la acţionarea
dispozitivului de
evacuare a balotului
A fost acţionat dispozitivul de
- coborâţi jgheabul de baloţi şi acţionaţi
evacuare a balotului, deşi jgheabul apoi dispozitivul de evacuare a
de baloţi este încă sus.
balotului
21
Măsurare/etalonare
Senzorii pentru măsurare şi
etalonare sunt probabil schimbaţi
între ei.
- schimbaţi între ele ştecărele de la
senzorii pentru măsurare şi etalonare
Înnodătorul nu funcţionează
impecabil
- senzorul este greşit reglat
- verificaţi înnodătorul şi declanşarea
înnodătorului
- reglaţi corect senzorul pentru
controlul înnodătoarelor
22
1
Controlul înnodătorului
(înnodător 1)
23
2
Controlul înnodătorului
(înnodător 2)
24
3
Controlul înnodătorului
(înnodător 3)
25
4
Controlul înnodătorului
(înnodător 4)
26
5
Controlul înnodătorului
(înnodător 5)
27
6
Controlul înnodătorului
(înnodător 6)
28
lipsă de unsoare
Supravegherea ungerii
înfundare
centrale
pompa nu funcţionează
- opriţi imediat arborele de priză de
forţă
- efectuaţi diagnoza cu arborele de
priză de forţă în repaus
- ridicaţi bară-cuţit
- verificaţi sistemul electric al motorului
înnodătoarelor
- verificaţi sistemul mecanic în zona
declanşării înnodătoarelor
- reglaţi corect senzorul înnodătoarelor
- lipsă de aer comprimat
- reglaţi corect senzorul pentru
multibaloţi.
- verificaţi sistemul mecanic în zona
declanşării înnodătoarelor
- defect la ventilul pentru multibaloţi
(ventil înţepenit, bobină defectă, ...)
- verificaţi sistemul electronic în zona
zăvorârii pentru multibaloţi
- reglaţi corect senzorul
- completaţi unsoare
- curăţaţi ungerea centrală
- verificaţi sistemul electric şi pompa
Pos : 25.219 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 1 @ 1
161
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.220 /BA/Info-C enter /Großpac kenpresse/Hauptmenüs/Alar mmeldung en/4) Alar mmeldung en Tabelle allgemein 101- 113 @ 19\mod_1238506114415_422850.doc x @ 426738 @ 1 @ 1
Nr.
Imagine
101
102
103
Descriere
Cauză posibilă
Senzor controlul
firului
Senzor controlul
dispozitivului de
umplere
Senzor
alimentarea
dispozitivului de
umplere
104
Senzor bară-cuţit
sus
105
Senzor cuţit activ
106
Senzor controlul
înnodătoarelor
107
Senzor
măsurarea forţei
108
Senzor
etalonarea forţei
109
Senzor frâna
volantului
110
Senzor bara de
tragere a acelor
111
Senzor jgheabul
de baloţi
112
Senzor putere
dreapta
Senzorul, amplificatorul de
măsurare sau cablajul defect
113
Senzor forţă
stânga
Senzorul, amplificatorul de
măsurare sau cablajul defect
Pos : 25.221 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
162
Remediere
Senzorul sau cablajul defect
-efectuaţi testul de senzor
-- verificaţi senzorul şi cablajul din
punct de vedere al deteriorărilor.
-- verificaţi senzorul şi cablajul din
punct de vedere al deteriorărilor.
-- verificaţi senzorul şi cablajul din
punct de vedere al deteriorărilor.
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.222 /BA/Info-C enter /Großpac kenpresse/Hauptmenüs/Alar mmeldung en/5) Alar mmeldung en Tabelle allgemein 114- 125 H S Baurei he @ 64\mod_1300117151504_422850.doc x @ 580189 @ @ 1
Nr.
Imagine
Descriere
Cauză posibilă
Remediere
114
Senzor presiune
hidra ulica
Senzorul sau cablajul defect
­efect ua ti t eş t ul de ş enzor
-verificaţi senzorul şi cablajul din
punct de vedere al deteriorărilor.
115
Senzor depunere
balot
Senzorul sau cablajul defect
­efect ua ti t eş t ul de ş enzor
-verificaţi senzorul şi cablajul din
punct de vedere al deteriorărilor.
Senzorul sau cablajul defect
­efect ua ti t eş t ul de ş enzor
-verificaţi senzorul şi cablajul din
punct de vedere al deteriorărilor.
116
Senzor dispozitiv
de evacuare a
ba lotilor
117
Senzor roa t a ş t ela t a
Senzorul (potenţiometrul
rotativ) sau cablajul defect
­efect ua ti t eş t ul de ş enzor
-verificaţi senzorul şi cablajul din
punct de vedere al deteriorărilor.
118
Senzor pickup
Senzorul sau cablajul defect
­efect ua ti t eş t ul de ş enzor
-verificaţi senzorul şi cablajul din
punct de vedere al deteriorărilor.
119
Buton jgheab de
baloţi în sus
Butonul sau cablajul defect
­efect ua ti t eş t ul de ş enzor
-verificaţi butonul şi cablajul din
punct de vedere al deteriorărilor.
120
buton jgheab de
baloţi în jos
Butonul sau cablajul defect
­efect ua ti t eş t ul de ş enzor
­verifica ti but onul şi ca bla jul din
punct de vedere a l det eriorarilor.
121
Buton ieşire
dispozitiv de
evacuare balot
Butonul sau cablajul defect
­efect ua ti t eş t ul de ş enzor
­verifica ti but onul şi ca bla jul din
punct de vedere a l det eriorarilor.
122
Buton intrare
dispozitiv de
evacuare balot
Butonul sau cablajul defect
­efect ua ti t eş t ul de ş enzor
­verifica ti but onul şi ca bla jul din
punct de vedere a l det eriorarilor.
123
buton bară-cuţit în
sus
Butonul sau cablajul defect
­efect ua ti t eş t ul de ş enzor
­verifica ti but onul şi ca bla jul din
punct de vedere a l det eriorarilor.
124
buton bară-cuţit în
jos
Butonul sau cablajul defect
­efect ua ti t eş t ul de ş enzor
­verifica ti but onul şi ca bla jul din
punct de vedere a l det eriorarilor.
125
Senzor MultiBale
Senzorul (pot entiomet rul
rotativ) sau cablajul defect
­efect ua ti t eş t ul de ş enzor
­verifica ti ş enzorul şi ca bla jul din
punct de vedere a l det eriorarilor.
Pos : 25.223 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 233 @ 1
163
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 25.224 /BA/Info-C enter /Großpac kenpresse/Hauptmenüs/Alar mmeldung en/6) Alar mmeldung en Tabelle allgemein 126- 149 H S Baurei he @ 64\mod_1300117366608_422850.doc x @ 580216 @ 233 @ 1
Nr.
Imagine
Descriere
Cauză posibilă
Remediere
Senzorul sau cablajul defect
-efectuaţi testul de senzor
-verificaţi senzorul şi cablajul din
punct de vedere al deteriorărilor.
B41
1
126
B42
2
127
B43
3
128
B44
4
129
B45
5
130
B46
6
131
Senzor înnodător 1
Senzor înnodător 2
Senzor înnodător 3
Senzor înnodător 4
Senzor înnodător 5
Senzor înnodător 6
Senzor ungere
centrală
132
B22
Senzor balot pe
jgheab
146
B38
147
a
B56
148
CH1
B55
149
Pos : 26 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 2 @ 1
164
CH2
Senzor acceleraţie
Senzor de forţă
jgheab de baloţi faţă
Senzor de forţă
jgheab de baloţi
spate
Terminal KRONE ISOBUS CCI 100
Pos : 27 /BA/Di es e Seite is t bewusst fr eigelass en worden. @ 1\mod_1201783680373_422850.doc x @ 423813 @ 2 @ 1
Această pagină a fost lăsată intenţionat goală.
Pos : 28 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
165
Comanda ISOBUS
Pos : 29.1 /Übersc hriften/Übersc hriften 1/F-J/ISOBUS- Bedienung @ 33\mod_1254285737011_422850.doc x @ 428578 @ 3 @ 1
9
Comanda ISOBUS
Pos : 29.2 /BA/Info-C enter/Iso- Bedienung/Allgemei nes z u ISOBU S Systemen @ 48\mod_1286197286984_422850.doc x @ 459758 @ 3 @ 1
Generalităţi
Sistemul ISOBUS este un sistem internaţional standardizat de comunicaţie pentru maşini şi
sisteme agricole. Denumirea seriei de standarde aferente este următoarea: ISO 11783.
Sistemul agricol ISOBUS mijloceşte schimbul de informaţii şi de date între tractor şi maşină în
condiţii de producători diferiţi. În acest scop, atât conectările prin fişă necesare, cât şi
semnalele aferente comunicaţiei şi transmiterii de comenzi sunt standardizate. De asemenea,
sistemul oferă posibilitatea deservirii maşinii prin intermediul unităţilor de deservire (al
terminalelor) care sunt deja existente la tractor sau care de ex. au fost instalate în cabina
tractorului. Indicaţiile corespunzătoare le găsiţi în documentaţia tehnică a comenzii, respectiv pe
aparatele însele.
Maşinile KRONE care dispun de echipament ISOBUS sunt aliniate la acest sistem.
Indicaţie
Sistemele KRONE - ISOBUS sunt supuse periodic TESTULUI DE COMPATIBILITATE
ISOBUS (test DLG/VDMA, = Societatea Germană pentru Agricultură / Uniunea Producătorilor
Germani de Maşini şi Instalaţii). Deservirea maşinii de faţă necesită cel puţin nivelul 3 de
aplicare (Implementation Level) din cadrul sistemului ISOBUS.
Pos : 29.3 /BA/Info-C enter/Iso- Bedienung/Gefahr durc h nic ht von KRON E geli efer te Ter minals / Bedieneinhei ten @ 48\mod_1286197403750_422850.doc x @ 459783 @ 3 @ 1
PERICOL!
În caz de utilizare a unor terminale şi a altor unităţi de deservire care nu au fost livrate de către
KRONE, aveţi în vedere că utilizatorul:
•
trebuie să îşi asume răspunderea pentru exploatarea maşinilor KRONE în condiţiile
utilizării acestora cu unităţi de deservire (terminale / alte elemente de deservire) nelivrate
de către KRONE,
•
trebuie să verifice înainte de utilizarea maşinii dacă toate funcţiile acesteia sunt
executate întocmai conform descrierii din instrucţiunea de exploatare ataşată,
•
trebuie să cupleze între ele, pe cât posibil, numai sisteme care anterior au fost supuse
unui test DLG / VDMA (aşa-numitului TEST DE COMPATIBILITATE ISOBUS),
•
trebuie să respecte indicaţiile de deservire şi de siguranţă ale furnizorului unităţii de
deservire ISOBUS respective (de ex. al terminalului),
•
trebuie să asigure compatibilitatea reciprocă a elementelor de deservire şi a comenzilor
de maşină utilizate în ceea ce priveşte IL-ul (IL = Implementation Level; descrie nivelurile
de compatibilitate a diferitelor versiuni de software), (condiţie: IL egal sau superior).
Pos : 29.4 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 3 @ 1
166
Comanda ISOBUS
Pos : 29.5 /BA/Info-C enter/Iso- Bedienung/BigPac k/ISO-Bedi enung_Anbau @ 48\mod_1286438957000_422850.doc x @ 461370 @ 2 @ 1
9.1
Instalarea terminalului ISOBUS
1
6
3
4
2
5
7
Fig. 102
ATENŢIE!
Defectarea unităţii de deservire.
La montare aveţi în vedere ca niciun cablu de legătură să nu se tensioneze şi să nu intre în
atingere cu roţile tractorului.
9.1.1
Legătura dintre terminal şi tractor
Indicaţie
Vă rugăm ca pentru informaţii suplimentare în legătură cu instalarea să consultaţi instrucţiunea
de exploatare din partea producătorului terminalului ISOBUS.
9.1.2
Legătura dintre tractor şi maşină
•
•
•
Conectaţi ştecărul ISO (3) (cu 9 poli) al setului de cabluri (1) la priza ISO exterioară (2)
(cu 9 poli) de pe partea tractorului.
Conectaţi ştecărul (4) (cu 7 poli) al setului de cabluri (1) la priza (5) (cu 7 poli) a maşinii.
Conectaţi ştecărul (6) (cu 2 poli) al setului de cabluri (1) la priza (7) (cu 2 poli) a maşinii.
Pos : 29.6 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 2 @ 1
167
Comanda ISOBUS
Pos : 29.7 /BA/Info-C enter/Iso- Bedienung/BigPac k/Abweic hende Funkti onen z um KRON E ISOBU S-Ter mina CC I @ 47\mod_1285223499328_422850.doc x @ 456010 @ 3 @ 1
9.2
Funcţii diferite ale terminalului KRONE ISOBUS CCI
Prin intermediul unităţii de deservire ISO, pe display-ul terminalului ISO sunt puse la dispoziţie
informaţii şi funcţii de comandă în legătură cu aparatul ataşat. Deservirea prin intermediul unui
terminal ISO este analogă celei aferente terminalului KRONE ISOBUS CCI. Înaintea punerii în
funcţiune trebuie luat la cunoştinţă din instrucţiunea de exploatare modul de funcţionare al
terminalului KRONE ISOBUS CCI.
O diferenţă esenţială faţă de terminalul KRONE ISOBUS CCI consă în dispunerea softkey-urilor
determinate prin intermediul terminalului ISO ales.
În cele ce urmează sunt prezentate numai funcţiile care diferă faţă de terminalul KRONE
ISOBUS.
Pos : 29.8 /BA/Info-C enter/Iso- Bedienung/BigPac k/Abweic hende Funkti onen CCI_T er minal Pr ess kl appen @ 47\mod_1285233314609_422850.doc x @ 456063 @ 3 @ 1
Indicaţie
Valorile pentru "Presiunea / forţa clapelor de presare", "Lungimea balotului" şi "Numărul de
multibaloţi", care la terminalul KRONE ISOBUS CCI se reglează prin intermediul rotiţei de scrol,
se stabilesc la terminalul ISO prin intermediul butonului de selecţie propriu terminalului ISO
(vezi instrucţiunea de exploatare din partea producătorului terminalului ISO).
Pos : 29.9 /BA/Info-C enter/Iso- Bedienung/Abweic hende Funktionen CC I_T er m M enüpunkt 1- 4 „Kontras t“ @ 48\mod_1286276672656_422850.doc x @ 460475 @ @ 1
Indicaţie
La terminalul ISO nu se apelează punctul de meniu 1-4 "Contrast" al comenzii KRONE.
Reglarea se realizează direct prin intermediul terminalului ISO (dacă există) (vezi instrucţiunea
de exploatare din partea producătorului terminalului ISO).
Unde este cazul, semnalele acustice trebuie activate de la terminal, (vezi instrucţiunea de
exploatare din partea producătorului terminalului ISO).
Pos : 29.10 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 3 @ 1
168
Comanda ISOBUS
Pos : 29.11 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/M enü 4-6 Diagnos e F ahrg eschw/F ahrtric hung/Menü 4-6 Di agnos e F ahrgeschwi ndig keits- /Fahrtrichtungsanz eige Ladewag en @ 49\mod_1286952423531_422850.doc x @ 463818 @ 3 @ 1
9.2.1
Meniul 4-6 "Diagnoză indicarea vitezei de deplasare / a direcţiei de mers"
Tractorul trebuie să transpună viteza de deplasare şi direcţia de mers pe busul ISO.
4-6
4
1
2
3
ZX400056_1
ZX400057_1
Fig. 103
Apelaţi meniul principal "Întreţinere" cu butonul
•
Selectaţi cu butoanele
•
Apelaţi meniul cu butonul OK.
.
meniul 4-6, pictograma apare în gri, inactivă.
Display-ul indică meniul 4-6 "Diagnoză indicarea vitezei de deplasare / a direcţiei de mers".
Explicarea simbolului:
1)
<--- 0 = deplasare înainte
0 ---> = deplasare înapoi
2)
25,5 km/h = viteza la deplasarea înainte
-25,5 km/h = viteza la deplasarea înapoi
3)
540 rot./min = turaţia arborelui de priză de forţă
4)
parametru (evaluare bus ISO) selectat
parametru (evaluare bus ISO) neselectat
ESC
•
Cu butonul
se închide meniul apelat.
Display-ul redă planul de meniuri 4 "Service".
Pos : 29.12 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 2 @ 1
169
Comanda ISOBUS
Pos : 29.13 /BA/Info-Center/Is o-Bedienung/Ladewagen/M enü 4- 7 Diag nos e Auxillar y Bel egung am Multi funkti onshebel @ 48\mod_1286350819750_422850.doc x @ 461270 @ 2 @ 1
9.2.2
Meniul 4-7 "Diagnoză Auxiliary (AUX)"
4-7
ZX400058
Fig. 104
Apelaţi meniul principal "Întreţinere" cu butonul
•
Selectaţi cu butoanele
•
Apelaţi meniul cu butonul OK.
.
meniul 4-, pictograma apare în gri, inactivă.
Display-ul indică meniul 4-7 "Diagnoză Auxiliary (AUX)".
Pe display apare o reprezentare a manetei multifuncţionale. Atunci când se acţionează o funcţie
la maneta multifuncţională, pe display apare doar simbolul aferent. Funcţia în sine nu se
execută.
ESC
•
Cu butonul
se închide meniul apelat.
Display-ul redă planul de meniuri 4 "Service".
Pos : 29.14 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
170
Comanda ISOBUS
Pos : 29.15 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/M enü 9 ISO-Einstell ung en/Hauptmenü 9 ISO- Eins tell ung en @ 83\mod_1317125969482_422850.doc x @ 727372 @ @ 1
9.3
Meniul principal 9 "Info reglaje ISO"
9
CC000484
Fig. 105
Apelarea meniului principal
•
Apelaţi prin apăsarea butonului de funcţie
meniuri.
, pornind din imaginea de bază, planul de
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
respectiv
selectaţi meniul principal 9 (
),
pictograma apare în gri, inactivă.
•
Apăsaţi butonul de funcţie
Display-ul redă planul de meniuri 9 "Reglaje ISO". Planul de meniuri 9 "Reglaje ISO" redă în
mod opţional următoarele meniuri:
= meniul 9-1
„Softkey-uri terminal ISO“ (apare numai la terminale cu mai puţin
de 10 butoane)
= meniul 9-2
"Comutare între terminale" (apare numai atunci când sunt
conectate mai multe terminale ISO)
sau
Pos : 29.16 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
171
Comanda ISOBUS
Pos : 29.17 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/M enü 9 ISO-Einstell ung en/Menü 9- 1 Softkeys ISO-Ter mi nal weniger 10 T as ten @ 83\mod_1317116511667_422850.doc x @ 727025 @ @ 1
9.3.1
Meniul 9-1 "Sofkey-uri terminal ISO"
Indicaţie
Meniul 9-1 apare numai la terminalele ISO cu mai puţin de 10 butoane.
În meniul 9-1 se stabileşte imaginea de bază (pentru terminalele ISO cu mai puţin de 10
butoane) pe 5 butoane softkey, respectiv pe 10 butoane softkey. La trecerea pe 10 butoane
softkey se alocă în mod virtual softkey-uri suplimentare, putând fi accesate prin răsfoire.
Indicaţie
În scopul deservirii confortabile a maşinii ataşate, pentru terminalele ISO cu mai puţin de 10
butoane se recomandă un joystick ISO suplimentar. Vă rugăm să consultaţi alocarea joystickului în capitolul "Exemplu de alocare a unui joystick".
Pos : 29.18 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/M enü 9 ISO-Einstell ung en/Menü 9- 1 i m ISO-Ter minal aufrufen 10T as ten @ 83\mod_1317116618767_422850.doc x @ 727053 @ 3 @ 1
ZX400107
Fig. 106
Este apelat meniul principal 9 "Reglaje ISO".
•
Prin apăsarea butonului
se apelează meniul 9-1 (
).
Display-ul indică meniul 9-1 "Sofkey-uri terminal ISO".
Starea curentă este indicată ca simbol:
Trecerea imaginii de bază pe 5 butoane softkey
Trecerea imaginii de bază pe 10 butoane softkey
Simbolul
din rândul de sus indică faptul că starea afişată este stocată.
Modificarea şi stocarea stării
•
Reglaţi în mod corespunzător starea prin intermediul butonului
respectiv
, simbolul
•
din rândul de sus se stinge.
Apăsaţi butonul
; starea reglată este stocată, iar în rândul de sus apare simbolul
.
Pos : 29.19 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 3 @ 1
172
•
Cu butonul
se închide meniul apelat.
•
Prin apăsare mai prelungă a butonului de funcţie
se apelează imaginea de bază.
Comanda ISOBUS
Pos : 29.20 /BA/Info-Center/CCI-ISOBU S-Ter minal/M enü 9 ISO-Einstell ung en/Menü 9- 2 T er minal wec hs el @ 119\mod_1342087866195_422850.doc x @ 1070165 @ @ 1
9.3.2
Meniul 9-2 "Comutare între terminale"
Indicaţie
•
Meniul 9-2 apare numai atunci când sunt conectate mai multe terminale ISO.
•
Prin intermediul meniului 9-2 se poate trece la următorul terminal conectat (în funcţie de
câte terminale sunt conectate).
•
La prima comutare, configuraţia maşinii este încărcată pe următorul terminal. Procesul
de încărcare poate dura câteva minute. Configuraţia este stocată în memoria următorului
terminal.
Indicaţie
Până la următoarea apelare, maşina nu mai stă la dispoziţie în terminalul anterior.
Indicaţie
La repornire, sistemul încearcă mai întâi să pornească terminalul utilizat ultima dată.
Dacă terminalul utilizat ultima dată nu mai este disponibil, repornirea trenează, întrucât
sistemul caută un nou terminal şi încarcă meniurile specifice în acest terminal. Procesul
de încărcare poate dura câteva minute.
9
CC000484
Fig. 107
Pos : 29.21 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
•
Apelaţi prin apăsarea butonului de funcţie
meniuri.
, pornind din imaginea de bază, planul de
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
pictograma apare în gri, inactivă.
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
Pictograma apare în gri, inactivă.
•
Printr-o nouă apăsare a butonului
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
•
Prin apăsare mai prelungă a butonului de funcţie
respectiv
selectaţi meniul principal 9 (
este indicat planul de meniuri 9-2 (
),
).
se trece la următorul terminal conectat.
se închide meniul apelat.
se apelează imaginea de bază.
173
Comanda ISOBUS
Pos : 29.22 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 1/A-E/ISOBU S „ Auxili ary“-F unktion ( AUX) @ 48\mod_1286278825265_422850.doc x @ 460525 @ 3 @ 1
9.4
Funcţia ISOBUS "Auxiliary" (AUX)
Pos : 29.23 /BA/Info-Center/Is o-Bedienung/Hinweis Ter minal die Auxilliar y unterstütz en @ 48\mod_1286278420671_422850.doc x @ 460500 @ 3 @ 1
Indicaţie
Există terminale compatibile cu funcţia suplimentară "Auxiliary" (AUX). Cu ajutorul acestei
funcţii, butoane programabile ale aparatelor periferice (de exemplu: maneta multifuncţională ...)
pot fi alocate funcţiilor calculatoarelor de job conectate. Unul şi acelaşi buton programabil poate
fi alocat şi mai multor funcţii diferite. Odată stocate alocările butoanelor, la conectarea
terminalului sunt afişate pe ecran meniurile corespunzătoare.
Pos : 29.24 /BA/Info-Center/Is o-Bedienung/J e nach Ausstattung folgende Auxili ar y z ur Verfügung @ 117\mod_1341220429561_422850.doc x @ 1021481 @ @ 1
În funcţie de dotarea maşinii, în meniul Auxiliary (AUX) stau la dispoziţie următoarele
funcţii:
Pos : 29.25 /BA/Info-Center/Is o-Bedienung/BigPac k/F olgende F unktionen stehen i m M enü Auxili ar y (AU X) z ur Verfügung Tabelle @ 116\mod_1340960807451_422850.doc x @ 1020531 @ @ 1
Funcţii Auxiliary
(reprezentare grafică):
Funcţie:
Ridicare bară-cuţit
Coborâre bară-cuţit
Mărire presiune de presare / forţă de presare
Reducere presiune de presare / forţă de presare
Comutare regim manual / regim automat
Ajutor de pornire start / stop
Blocarea / deblocarea axului de direcţie
Pos : 29.26 /BA/Info-Center/Is o-Bedienung/Hinweis Für weitere Vorgaben bitte die Betriebs anl eitung des verwendeten T ermi nals beac hten @ 87\mod_1321000865882_422850.doc x @ 750019 @ @ 1
Indicaţie
Vă rugăm ca pentru alte indicaţii să consultaţi instrucţiunea de exploatare a terminalului utilizat.
Pos : 29.27 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 1 @ 1
174
Comanda ISOBUS
Pos : 29.28 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 3/A-E/Beispi el einer J oystic k- Bel egung bei F endt (Default-Ei nstellung) @ 117\mod_1341214720469_422850.doc x @ 1021123 @ 1 @ 1
9.4.1
Exemplu de alocare a unui joystick la Fendt (setare implicită)
Pos : 29.29 /BA/Info-Center/Is o-Bedienung/Achtung - weiter Vorgehens weis e Betriebs anl eitung @ 117\mod_1341215429970_422850.doc x @ 1021152 @ 2 @ 1
ATENŢIE!
Vă rugăm ca pentru restul procedurilor să consultaţi instrucţiunea de exploatare din partea
producătorului terminalului de deservire.
Pos : 29.30 /BA/Info-Center/Is o-Bedienung/BigPac k/J oystic k- Bel egung bei F endt (Default-Ei nstellung) Bil d Bi G PAC K @ 117\mod_1341216452057_422850.doc x @ 1021211 @ 2 @ 1
BPK41019_1
Fig. 108
Pos : 29.31 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
175
Comanda ISOBUS
Pos : 29.32 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 3/A-E/Empfohl ene Bel egung ei nes WTK- Multifunkti onshebel @ 117\mod_1341221253128_422850.doc x @ 1021509 @ @ 1
9.4.2
Recomandare de alocare pentru maneta multifuncţională WTK
Pos : 29.33 /BA/Info-Center/Is o-Bedienung/Achtung - weiter Vorgehens weis e Betriebs anl eitung @ 117\mod_1341215429970_422850.doc x @ 1021152 @ 2 @ 1
ATENŢIE!
Vă rugăm ca pentru restul procedurilor să consultaţi instrucţiunea de exploatare din partea
producătorului terminalului de deservire.
Pos : 29.34 /BA/Info-Center/Is o-Bedienung/BigPac k/J oystic k- Bel egung WTK Bil d Bi G PAC K @ 117\mod_1341221992568_422850.doc x @ 1021628 @ 2 @ 1
1
2
BPK41020
Fig. 109
Pos : 30 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 3 @ 1
176
Deservire
Pos : 31.1 /Übersc hriften/Übersc hriften 1/A-E/Bedienung @ 0\mod_1199789505403_422850.doc x @ 423530 @ 3 @ 1
10
Deservire
Pos : 31.2 /BA/Sicher heit/Gr oßpac kenpr ess en/Gefahr - Wartungs-, M ontage-, R epar atur- und Ei nstellar beiten @ 19\mod_1238574929963_422850.doc x @ 426756 @ 3 @ 1
PERICOL! – Lucrări de întreţinere, montare, reparaţii şi reglare
Consecinţe: Pericol de moarte, de rănire a persoanelor sau de deteriorare a maşinii.
Pentru toate lucrările de întreţinere, montare, reparaţii şi reglare se impune întotdeauna:
•
Decuplaţi arborele de priză de forţă. Opriţi motorul şi extrageţi cheia de contact. Trageţi
frâna volantului.
•
Asiguraţi maşina cu pene de blocare şi prin tragerea frânei de parcare împotriva
deplasării neintenţionate.
•
Pe durata utilizării păstraţi o distanţă de siguranţă suficientă faţă de toate componentele
mobile ale maşinii. Observaţia este valabilă în special pentru dispozitivele de introducere
a materialului de presare.
•
Nu înlăturaţi înfundările decât cu maşina în stare de repaus. Opriţi motorul şi extrageţi
cheia de contact. Trageţi frâna volantului.
•
Puneţi în funcţiune maşina numai dacă toate dispozitivele de protecţie sunt aplicate şi se
găsesc într-o stare regulamentară.
•
În caz de apariţie a unor situaţii de pericole decuplaţi imediat arborele de priză de forţă şi
aduceţi maşina în stare de repaus.
•
Nu lăsaţi niciodată maşina să lucreze la tractor în absenţa personalului de deservire.
Pos : 31.3 /Übersc hriften/Übersc hriften 2/P-T/Pic k up @ 1\mod_1201791975201_0.doc x @ 429853 @ @ 1
10.1
Pick-up
Pos : 31.4 /BA/Eins tell ung en/Pic k- up / R ollennieder hal ter/Hi nwei s F ahr en im Vorgewende @ 20\mod_1238578490213_422850.doc x @ 426776 @ @ 1
Indicaţie
La deplasarea pentru întoarcerea de la capătul câmpului şi la mersul înapoi ridicaţi pickup-ul!
Pos : 31.5 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 3 @ 1
177
Deservire
Pos : 31.6.1 /Übersc hriften/Übersc hriften 2/P-T/Sc hneidwer k @ 20\mod_1238593156760_422850.doc x @ 426811 @ 2 @ 1
10.2
Dispozitivul de tăiere
Pos : 31.6.2 /BA/Sicherheit/Sc hnei dwer k/Gefahr- Wartungs-, M ontag e-, R eparatur- und Ei nstellarbeiten Schnei dwerk @ 20\mod_1238592519291_422850.doc x @ 426810 @ @ 1
PERICOL! – Lucrări de întreţinere, montare, reparaţii şi reglare
Consecinţe: Pericol de moarte, de rănire a persoanelor sau de deteriorare a maşinii.
Pentru toate lucrările de întreţinere, montare, reparaţii şi reglare se impune întotdeauna:
•
Aduceţi maşina în stare de repaus.
•
Decuplaţi arborele de priză de forţă. Opriţi motorul şi extrageţi cheia de contact. Trageţi
frâna volantului.
•
Asiguraţi tractorul şi maşina împotriva deplasării neintenţionate.
•
Asiguraţi pickup-ul împotriva coborârii neintenţionate acţionând robinetul de blocare de
pe partea stângă a maşinii.
•
La montarea şi demontarea cuţitelor există pericol ridicat de rănire. Nu luaţi cuţitele în
mână decât purtând mânuşi adecvate.
Pos : 31.6.3 /BA/Eins tell ung en/Sc hnei dwer k/Allgemeines Sc hneidwer k BigPac k ohne Blindmes ser @ 91\mod_1326705764014_422850.doc x @ 780813 @ @ 1
10.2.1
Generalităţi
Big Pack XC posedă un dispozitiv de tăiere cu valţ de tăiere şi cuţite fixe. Tăierea serveşte la o
mai bună prelucrare ulterioară a balotului paralelipipedic mare şi la creşterea densităţii de
presare. În caz de eventuală înfundare, cuţitele pot fi pivotate în afara canalului de avansare,
dinspre tractor, pe cale hidraulică. Fiecare cuţit este asigurat individual împotriva suprasarcinii.
Maşina poate fi utilizată şi fără cuţite. Funcţia de avansare a materialului de la pickup la canalul
de presare preliminară este preluată atunci de către valţul de tăiere.
Pos : 31.6.4 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
178
Deservire
Pos : 31.6.5 /BA/Eins tell ung en/Sc hnei dwer k/Sc hnittl änge BigPac k @ 32\mod_1253695637412_422850.doc x @ 428512 @ @ 1
10.2.2
Lungime de tăiere
Dispozitivul de tăiere de la Big Pack 890 XC poate fi dotat cu max. 16 cuţite. Dispozitivul de
tăiere de la Big Pack1270 XC / 1290 XC / 1290 HDP XC / 12130 XC / 4x4 poate fi dotat cu max.
26 de cuţite.
Cuţitele sunt împărţite în două grupuri (comutarea superioară a cuţitelor şi comutarea inferioară
a cuţitelor).
Lungimea teoretică de tăiere în condiţii de dotare completă este de 44 mm. Lungimea de tăiere
este determinată prin numărul de cuţite folosite şi prin poziţia comutărilor cuţitelor.
În condiţii de dotare completă, prin intermediul comutării superioare şi a celei inferioare a
cuţitelor se pot comuta la alegere la
Big Pack 890 XC 0, 8, 8 sau 16 cuţite.
Big Pack 1270 XC / 1290 XC / 12130 XC / 4x4 0, 13, 13 sau 26 cuţite.
Pos : 31.6.6 /BA/Eins tell ung en/Sc hnei dwer k/Sc hnittl änge T abelle durch Mes ser bes tüc kung BigPac k HS Baur eihe @ 62\mod_1299594560312_422850.doc x @ 573399 @ @ 1
Tabel cu lungimea de tăiere în funcţie de dotarea cu cuţite
Lungime de
tăiere mm
Numărul de cuţite
BP 890
44
88
132
0
16
8
4
Compartiment de cuţite folosit
BP1270 / BP1290 /
BP 4x4
0
26
13
6
oarecare
oricare
din 2 în 2
din 3 în 3
Pos : 31.6.7 /BA/Eins tell ung en/Sc hnei dwer k/Sc hnittl änge T abelle M ess ersc hal tung BigPac k @ 32\mod_1253697890568_422850.doc x @ 428517 @ @ 1
Tabel cu lungimea de tăiere în funcţie de comutarea cuţitelor (la dotare completă)
Lungime de tăiere
mm
Numărul de cuţite
BP 890
88
88
44
0
8
8
16
BP1270 / BP1290 /
BP 12130 / BP 4x4
0
13
13
26
Comutarea
superioară a
cuţitelor
Oprit
Pornit
Oprit
Pornit
Comutarea
inferioară a cuţitelor
Oprit
Oprit
Pornit
Pornit
Pos : 31.6.8 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
179
Deservire
Pos : 31.6.9 /BA/Eins tell ung en/Sc hnei dwer k/Sc hnei dwer k akti vier en BigPac k @ 20\mod_1238594744307_422850.doc x @ 426820 @ 3 @ 1
10.2.3
Pos : 31.6.10 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/K-O/M ess er wec hs el @ 8\mod_1219657285958_422850.doc x @ 425098 @ 3 @ 1
10.3
Activarea dispozitivului de tăiere
Fig. 110
Pentru activarea dispozitivului de tăiere este nevoie ca cel puţin comutarea superioară (1) sau
cea inferioară (2) a cuţitelor să fie conectată (poziţia I), iar dispozitivul de tăiere să fie complet
ridicat pe cale hidraulică.
Înlocuirea cuţitelor
Pos : 31.6.11 /BA/Sic herheit/Sc hneidwer k/Warnung - M ess er wechs el H andsc huhe tragen @ 20\mod_1238595345166_422850.doc x @ 426821 @ 2 @ 1
AVERTIZARE! – Înlocuirea cuţitelor
Consecinţe: Răniri grave la degete şi mâini.
•
La scoaterea / introducerea cuţitelor purtaţi mânuşi de protecţie!
Pos : 31.6.12 /BA/Ei nstellungen/Sc hneidwer k/M ess er wec hs el allgemei n Big Pac k @ 20\mod_1238595529135_422850.doc x @ 426822 @ 2 @ 1
Înlocuirea cuţitelor se efectuează pe partea dreaptă şi pe cea stângă a maşinii. În cele ce
urmează sunt descrise operaţiile de efectuat pe partea dreaptă a maşinii. În mod analog se
procedează pe partea stângă a maşinii.
Pos : 31.6.13 /BA/Ei nstellungen/Sc hneidwer k/Warnung Sc hneidwer k hochfahren @ 20\mod_1238595825370_422850.doc x @ 426823 @ @ 1
AVERTIZARE! – Ridicarea dispozitivului de tăiere fără a se fi rabătut spre interior şi
zăvorât semidispozitivele de tăiere.
Consecinţe: Pagube la dispozitivul de tăiere.
•
Înainte de ridicarea dispozitivului de tăiere, asiguraţi-vă că ambele semidispozitive de
tăiere au fost corect rabătute spre interior şi zăvorâte.
Pos : 31.6.14 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
180
Deservire
Pos : 31.6.15 /BA/Ei nstellungen/Sc hneidwer k/Sc hneidwer k absenken T1 HS Baur eihe @ 91\mod_1326709581123_422850.doc x @ 781039 @ 2 @ 1
Coborârea dispozitivului de tăiere:
4
BPHS0013
Fig. 111
•
Coborâţi dispozitivul de tăiere prin intermediul sistemului hidraulic al tractorului (la
sistemul electronic de confort: activaţi sistemul hidraulic al tractorului şi menţineţi apăsată
"Coborârea barei-cuţit" pe display-ul unităţii de deservire, respectiv la butoanele maşinii,
până când dispozitivul de tăiere este complet coborât).
•
Extrageţi cheia de contact şi deconectaţi sistemul electric al unităţii de deservire.
•
Trageţi frâna volantului.
•
Asiguraţi tractorul şi maşina împotriva deplasării.
ATENŢIE! - Asupra cheii acţionează presiune de arc.
Consecinţă: Pericol de rănire
La trecere comutării cuţitelor din poziţia (II) în poziţia (I) trebuie avut în vedere că asupra sculei
auxiliare (4) acţionează presiunea de arc a cuţitelor, (pericol de rănire!).
Pos : 31.6.16 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 2 @ 1
181
Deservire
Pos : 31.6.17 /BA/Ei nstellungen/Sc hneidwer k/Sc hneidwer k absenken T2 @ 62\mod_1299595998856_422850.doc x @ 573453 @ 2344 @ 1
Descărcarea siguranţei cuţitelor individuale
•
Rotiţi cu ajutorul sculei auxiliare (4) comutarea superioară (1) şi cea inferioară (2) a
cuţitelor până când camele comutărilor cuţitelor din poziţia (I) ajung în poziţia (II).
Indicaţie
Scula auxiliară se găseşte pe partea stângă a maşinii, în apropierea dispozitivului de tăiere.
După utilizare prindeţi din nou scula auxiliară în mod corespunzător în suport.
•
Deszăvorâţi jgheabul dispozitivului de tăiere prin acţionarea pârghiei de zăvorâre (3) şi
extrageţi-l în lateral până la limitator.
Pos : 31.6.18 /BA/Ei nstellungen/Sc hneidwer k/Warnung Sc hneidwer k hochfahren @ 20\mod_1238595825370_422850.doc x @ 426823 @ 2344 @ 1
AVERTIZARE! – Ridicarea dispozitivului de tăiere fără a se fi rabătut spre interior şi
zăvorât semidispozitivele de tăiere.
Consecinţe: Pagube la dispozitivul de tăiere.
•
Înainte de ridicarea dispozitivului de tăiere, asiguraţi-vă că ambele semidispozitive de
tăiere au fost corect rabătute spre interior şi zăvorâte.
Pos : 31.6.19 /BA/Ei nstellungen/Sc hneidwer k/M ess er well e entri egeln Big Pac k H S Baurei he @ 91\mod_1326707611619_422850.doc x @ 780921 @ @ 1
10.3.1
Deszăvorârea arborelui cuţitelor
Fig. 112
•
Deszăvorâţi pârghia de zăvorâre (5) (poz. II).
•
Cuţitele (6) pot fi scoase acum vertical în sus, (purtaţi mânuşi de siguranţă).
•
Instalaţi noile cuţite.
•
Asiguraţi arborele cuţitelor cu pârghia de zăvorâre (5) (poz. I).
Poziţia I = arborele cuţitelor zăvorât
Poziţia II = arborele cuţitelor deszăvorât
•
Introduceţi semidispozitivul de tăiere (4) din lateral (partea dreaptă şi stângă a maşinii),
până când pârghia de zăvorâre (3) intră de la sine în locaş.
Pos : 31.6.20 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 343 @ 1
182
Activarea siguran?ei cu?itelor individuale
•
Rotiţi cu ajutorul sculei auxiliare (7) comutarea superioară (1) şi cea inferioară (2) a
cuţitelor până când camele comutărilor cuţitelor din poziţia (II) ajung în poziţia (I).
•
Ridicaţi dispozitivul de tăiere pe cale hidraulică.
Deservire
Pos : 31.6.21 /BA/Ei nstellungen/Sc hneidwer k/Vers topfungen entfer nen Big Pac k @ 20\mod_1238654439288_422850.doc x @ 426825 @ 343 @ 1
10.4
Înlăturarea înfundărilor
•
•
•
Aşteptaţi până când se opresc toate componentele aflate în mişcare.
Trageţi frâna volantului.
Coborâţi dispozitivul de tăiere prin intermediul sistemului hidraulic al tractorului (la
sistemul electronic de confort: activaţi sistemul hidraulic al tractorului şi menţineţi apăsată
"Coborârea barei-cuţit" pe display-ul unităţii de deservire, respectiv la butoanele maşinii,
până când dispozitivul de tăiere este complet coborât).
ATENŢIE! - Componente ascuţite
Consecinţe: pericol de rănire gravă
La înlăturarea înfundărilor purtaţi întotdeauna mânuşi de siguranţă.
Indicaţie
Datorită înălţimii prea reduse faţă de sol, după înlăturarea înfundărilor trebuie efectuată imediat
ridicarea la loc a dispozitivului de tăiere, întrucât în caz contrar s-ar deteriora jgheabul
dispozitivului de tăiere. În caz de murdărire accentuată a jgheabului dispozitivului de tăiere,
curăţaţi-l înainte de ridicare.
•
•
Înlăturaţi înfundarea.
Ridicaţi dispozitivul de tăiere prin intermediul sistemului hidraulic al tractorului (la sistemul
electronic de confort: activaţi sistemul hidraulic al tractorului şi menţineţi apăsată
"Ridicarea barei-cuţit" pe display-ul unităţii de deservire, respectiv la butoanele maşinii,
până când dispozitivul de tăiere este complet ridicat).
Pos : 31.6.22 /BA/Ei nstellungen/Sc hneidwer k/Bei Ausführung Medium – Elektroni k muss der Abs perrhahn (1) g esc hlos sen s ein Bil d @ 92\mod_1326880442080_422850.doc x @ 782984 @ @ 1
BPHS0014_1
Fig. 113
Pos : 31.6.23 /BA/Ei nstellungen/Sc hneidwer k/Bei Ausführung Medium – Elektroni k muss der Abs perrhahn (1) g esc hlos sen s ein @ 62\mod_1299599111686_422850.doc x @ 573507 @ 2 @ 1
Indicaţie
În cazul variantei medii de sistem electronic se impune ca robinetul de blocare (1) să fie închis,
astfel încât dispozitivul de tăiere să poată fi coborât, respectiv ridicat prin intermediul sistemului
hidraulic al tractorului.
Robinetul de blocare se află în partea din spate stânga a maşinii, în apropierea frânei de
parcare.
Pos : 31.7 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 2 @ 1
183
Deservire
Pos : 31.8 /BA/M asc hinenbesc hrei bung/Bi G PAc k/Pr eß kr aftr egulier ung @ 20\mod_1238663023491_422850.doc x @ 426839 @ @ 1
10.5
Reglarea forţei de presare
BP1213001
Fig. 114
Forţa de presare din canalul de presare este reglată prin intermediul unui sistem electronichidraulic. Reglarea forţei de presare se realizează direct cu unitatea de deservire, de la tractor,
(vezi capitolul "Reglarea presiunii nominale a clapelor de presare").
Presiunea poate fi citită direct pe display-ul unităţii de deservire.
Un manometru (1) suplimentar pentru citirea presiunii de presare se găseşte pe partea stângă a
maşinii, sub capota laterală, la ventilul de limitare a presiunii.
Indicaţie
Menţinerea presiunii de presare cu unitatea de deservire deconectată (varianta medie / confort)
Pentru a se menţine presiunea de presare în canalul de presare, deconectarea unităţii de
deservire este permisă abia după ce maşina, respectiv volantul a ajuns în stare de repaus.
Pos : 31.9 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 3 @ 1
184
Deservire
Pos : 31.10 /BA/Bedienung /Groß pac kenpres se/Ballenauss chi eber/Aus schi eben des letzten Ballens T 1 @ 20\mod_1238663580850_422850.doc x @ 426841 @ 3 @ 1
10.6
Împingerea în afară a ultimului balot
Înainte de a se împinge în afară ultimul balot, acesta trebuie legat. Pentru aceasta, procesul de
legare trebuie declanşat manual (vezi capitolul " Declanşarea manuală a procesului de legare"
la varianta medie), respectiv (capitolul Imagine de bază regim manual 2/2 "Declanşare
înnodătoare").
10.6.1
Deschiderea canalului de presare
Deschideţi apoi canalul de presare.
În acest sens la:
10.6.1.1
Versiunea medie:
Fig. 115
Indicaţie
Robinetul de blocare (1) serveşte la slăbirea canalului de presare.
În poziţia (a), maşina se află în poziţia de lucru. Slăbirea canalului de presare se obţine în
poziţia (b) (retur la rezervor). Atunci când robinetul de blocare se află în poziţia (b) nu este
posibilă generarea de presiune.
•
10.6.1.2
Pentru slăbirea canalului de presare aduceţi robinetul de blocare în poziţia (b).
Versiunea confort:
La versiunea confort, această funcţie este activată de la unitatea de deservire, respectiv cu
butoanele maşinii, (vezi capitolul Imagine de bază regim manual 2/2).
Pos : 31.11 /BA/Bedienung /Groß pac kenpres se/Ballenauss chi eber/Aus schi eben des letzten Ballens T 1 H S Baurei he Hinweis @ 91\mod_1326711584893_422850.doc x @ 781263 @ @ 1
Indicaţie
-1
De îndată ce turaţia maşinii depăşeşte 300 min , canalul de presare se reînchide în mod
automat.
Pos : 31.12 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 3 @ 1
185
Deservire
Pos : 31.13 /BA/Bedienung /Groß pac kenpres se/Ballenauss chi eber/Aus schi eben des letzten Ballens T 2 H S Baurei he @ 92\mod_1326816067774_422850.doc x @ 782661 @ 233 @ 1
10.6.2
Acţionarea dispozitivului de evacuare a balotului
Deservirea ejectorului de balot depinde de variantă (sistem electronic mediu / confort).
10.6.2.1
Versiunea medie a sistemului electronic:
Fig. 116
Aparatul de comandă pentru deservire se află pe partea din spate stânga a maşinii, la jug.
În cazul versiunii medii a sistemului electronic, acţionarea dispozitivului de evacuare a balotului
(1) se realizează prin intermediul manetei de deservire (3) din spate.
În acest sens:
•
Acţionaţi aparatul de comandă (roşu 4).
•
Deschideţi robinetele de blocare (4) şi (5).
•
Trageţi manşonul de siguranţă (2) şi aduceţi maneta de deservire (3) în poziţia (a) sau
(b).
Poziţia (a): Dispozitivul de evacuare a balotului (1) este deplasat înspre înainte.
Poziţia (b): Dispozitivul de evacuare a balotului (1) este deplasat înspre înapoi.
Indicaţie
După împingerea în afară a balotului readuceţi neapărat dispozitivul de evacuare a balotului în
poziţia din faţă. În acest scop aduceţi conform descrierii de mai sus maneta de deservire (3) în
poziţia (a). Închideţi apoi robinetele hidraulice de blocare (4,5).
10.6.3
Pos : 31.14 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 23 @ 1
186
Versiunea confort a sistemului electronic:
În cazul versiunii confort a sistemului electronic, această funcţie se realizează prin intermediul
terminalului de deservire (vezi capitolul Terminalul KRONE ISOBUS "Butoane de funcţii"),
respectiv de la butoane (vezi capitolul Terminalul KRONE ISOBUS "Butoane la maşină").
Deservire
Pos : 31.15.1 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/F-J/H ydr aulisc h kl appbare R ollensc hurr e @ 20\mod_1238732931652_422850.doc x @ 426844 @ 32 @ 1
10.7
Jgheab cu role rabatabil pe cale hidraulică
Pos : 31.15.2 /BA/Sic herheit/Groß pac kenpress en/Achtung - R ollensc hurre muss eing klappt s ei n Straß enfahrt @ 20\mod_1238735429871_422850.doc x @ 426845 @ 3 @ 1
ATENŢIE! - Jgheabul cu role este nerabătut spre interior şi neasigurat
Consecinţe: Din cauza lungimii prea mari a maşinii, deplasarea ei pe străzi publice nu este
permisă.
La deplasările pe drumuri publice, jgheabul cu role trebuie să fie întotdeauna rabătut spre
interior, iar zăvorul mecanic intrat în locaş.
Pos : 31.15.3 /BA/Bedienung /Groß pac kenpres se/H ydr aulisc h kl appbare R ollensc hurre ist abbhängig von der Vari ante @ 71\mod_1305868130294_422850.doc x @ 641432 @ 3 @ 1
Deservirea jgheabului cu role (1) depinde de variantă.
Pos : 31.15.4 /Ü berschriften/Ü berschriften 3/A-E/Ausführ ung M edi um @ 71\mod_1305814605151_422850.doc x @ 641399 @ 3 @ 1
10.7.1
Versiunea medie
Pos : 31.15.5 /BA/Bedienung /Groß pac kenpres se/H ydr aulisc h kl appbare R ollensc hurre/H ydraulisc h kl appbare Roll enschurre BiGPac k Bild BP 890/1270/1290 HS @ 92\mod_1326816264370_422850.doc x @ 782689 @ @ 1
1
Fig. 117
Pos : 31.15.6 /BA/Bedienung /Groß pac kenpres se/H ydr aulisc h kl appbare R ollensc hurre/H ydraulisc h kl appbare Roll enschurre (Ausführ ung M edi um) @ 92\mod_1326816318264_422850.doc x @ 782717 @ 3 @ 1
Aparatul de comandă pentru deservire se află pe partea din spate stânga a maşinii, la jug.
În cazul versiunii medii a sistemului electronic, acţionarea jgheabului cu role (1) se realizează
prin intermediul manetei de deservire (5) din faţă.
În acest sens:
•
Acţionaţi aparatul de comandă (roşu 4).
•
Desfaceţi zăvorârea mecanică a jgheabului cu role.
•
Deschideţi robinetul de blocare (3).
•
În vederea rabaterii în jos a jgheabului cu role (1) trageţi manşonul de siguranţă (4) şi
aduceţi maneta de deservire inferioară (5) în poziţia (b).
•
În vederea rabaterii în sus a jgheabului cu role (1) trageţi manşonul de siguranţă (4) şi
aduceţi maneta de deservire (5) în poziţia (a).
Poziţia a = rabatere în sus a jgheabului cu role
Poziţia b = rabatere în jos a jgheabului cu role
Pos : 31.15.7 /BA/Bedienung /Groß pac kenpres se/H ydr aulisc h kl appbare R ollensc hurre/H ydraulisc h kl appbare Roll enschurre (Ausführ ung Komfort) Text @ 92\mod_1326870060500_422850.doc x @ 782782 @ 3 @ 1
10.7.2
Versiunea confort
În cazul versiunii confort a sistemului electronic, această funcţie se realizează prin intermediul
terminalului de deservire (vezi capitolul Terminalul KRONE ISOBUS "Butoane de funcţii").
Pos : 31.16 /BA/Bedienung /Groß pac kenpres se/Läng enei nstellung der Gr oß pac ken H S Baurei he @ 62\mod_1299651180361_422850.doc x @ 573592 @ @ 1
10.8
Reglarea lungimii baloţilor paralelipipedici mari
Maşina este dotată în execuţie de serie cu reglare electrică a lungimii.
10.8.1
Pos : 31.17 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
Reglarea electrică a lungimii
La reglarea electrică a lungimii baloţilor, lungimea baloţilor este preselectată de la tractor, prin
intermediul unităţii de deservire, (vezi capitolul "Reglarea lungimii balotului").
187
Deservire
Pos : 31.18 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 2/A-E/Bindegarn @ 20\mod_1238751359527_422850.doc x @ 426851 @ 2 @ 1
10.9
Firul de legare
Pos : 31.19 /BA/Bedienung /Groß pac kenpres se/El ektrisc he Garnfehlanz eige ( 2013- 05- 08 07:52:37) @ 20\mod_1238740375324_422850.doc x @ 426847 @ 32 @ 1
10.9.1
Indicatorul electric al lipsei de fir
Fig. 118
Când s-a atins capătul firului sau când firul de legare se rupe, întinzătoarele de fir (1) se aşează
pe vinclul rotitor (2). În unitatea de deservire se aude un semnal acustic de avertizare. Pe
display apare un mesaj de eroare.
Indicaţie
Pentru a opri semnalul acustic de avertizare pe durata introducerii firului în ac procedaţi
conform capitolului "Mesaj de alarmă" din descrierea comenzii de confort.
Pos : 31.20 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 3 @ 1
188
Deservire
Pos : 31.21 /BA/Bedienung /Groß pac kenpres se/Garnl aufanz eige Oberfaden (Doppel knoter) @ 20\mod_1238741788902_422850.doc x @ 426848 @ @ 1
10.9.2
Indicatorul parcursului firului superior (înnodător dublu)
Fig. 119
Parcursul firului superior este supravegheat prin reflectoare (indicatoare ale parcursului firului),
aplicate deasupra maşinii. În cursul formării balotului, indicatoarele parcursului firului trebuie să
se deplaseze pulsatoriu încoace şi încolo. Toate indicatoarele se ridică şi coboară în general
simultan, cu excepţia cazului în care survine o perturbaţie. O asemenea perturbaţie se
manifestă prin aceea că indicatorul parcursului firului afectat de perturbaţie nu se mai găseşte
în aceeaşi poziţie cu celelalte indicatoare.
Pot fi semnalate următoarele perturbaţii:
Indicatoarele parcursului firului rămân sus:
•
Firul s-a înfăşurat în jurul cârligului înnodătorului.
•
Acul nu a prins fasciculul de fir superior, (firul nu este retezat).
•
Nodul a rămas agăţat de cârligul înnodătorului, (după încheierea legării, un indicator al
parcursului firului rămâne jos mai mult timp decât celelalte).
Indicatoarele parcursului firului rămân jos:
•
Tensiunea din fir este prea scăzută.
•
S-a rupt fasciculul de fir superior.
•
Cârligul înnodătorului nu a executat nod.
Pos : 31.22 /BA/Bedienung /Groß pac kenpres se/Knoter kontroll e Komfort - el ektr oni k @ 62\mod_1299652309577_422850.doc x @ 573647 @ @ 1
BPHS0015
Pos : 31.23 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
Fig. 120
În cazul variantei confort de sistem electronic, maşina este dotată suplimentar cu control electric
al înnodătoarelor. Astfel, fiecare înnodător în parte este supravegheat prin intermediul unui
senzor (1).
Când apare o defecţiune la un înnodător, pe display-ul terminalului de deservire este afişat un
mesaj de eroare corespunzător.
Înnodătoarele sunt numerotate de la stânga la dreapta, privit în direcţia de mers, de la 1 până la
4 (BP 890), respectiv de la 1 până la 6 (BP 1270/1290).
189
Deservire
Pos : 31.24 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 3/A-E/Bindevorgang von H and auslös en @ 62\mod_1299654780414_422850.doc x @ 573700 @ @ 1
10.9.3
Declanşarea manuală a procesului de legare.
Pos : 31.25 /BA/Bedienung /Groß pac kenpres se/Bi ndevorgang von H and auslös en H S Baurei he (2013-05-08 08:17:27) @ 62\mod_1299654408323_422850.doc x @ 573673 @ @ 1
Când se efectuează verificarea reglajului acului (controlul înălţimii acelor la înnodător), procesul
de legare trebuie declanşat manual, cu maşina oprită.
Respectiv numai la varianta medie:
Înainte de a se împinge în afară ultimul balot, la varianta medie acesta trebuie legat prin
declanşarea manuală a procesului de legare, cu maşina oprită.
Fig. 121
În acest sens:
•
Rotiţi în jos pârghia de siguranţă (2).
•
Pentru a declanşa procesul de legare deplasaţi pârghia (3) înspre înapoi.
Apoi deplasaţi manual, la volant (în direcţia de lucru) sau prin cuplarea arborelui de priză de
forţă, acele în sus către înnodătoare şi înapoi.
Pos : 31.26 /BA/Bedienung /Groß pac kenpres se/Bi ndevorgang von H and auslös en Hi nweis Ei nfachknoter @ 20\mod_1238751232855_422850.doc x @ 426850 @ 2 @ 1
Indicaţie
La înnodătorul simplu aveţi în vedere ca după ultima legare firele să fie trase înspre înapoi,
întrucât altfel la următoarea legare firul ar putea scăpa din ac.
Pos : 31.27 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 2 @ 1
190
Deservire
Pos : 31.28 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 2/A-E/Antriebe @ 20\mod_1238751478183_422850.doc x @ 426852 @ 2 @ 1
10.10
Acţionări
Pos : 31.29 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 3/F-J /Hauptantri eb @ 20\mod_1238751529465_422850.doc x @ 426853 @ 22 @ 1
10.10.1
Transmisia principală
Pos : 31.30 /BA/Bedienung /Groß pac kenpres se/Antriebe/H auptantrieb Bild 890_1270_1290 HS Baur eihe @ 63\mod_1299682979259_422850.doc x @ 574893 @ 2 @ 1
1
Fig. 122
Pos : 31.31 /BA/Bedienung /Groß pac kenpres se/Antriebe/H auptantrieb allgemei n 1200 U/mi n @ 20\mod_1238752433808_422850.doc x @ 426854 @ @ 1
Drept transmisie principală serveşte un reductor cilindro-conic. Cuplul de rotire necesar este
transmis prin intermediul arborelui articulat şi al unei mase inerţiale de dimensiuni mari. Turaţia
maximă de acţionare nu are voie să depăşească 1200 rot./min. Pe partea maşinii, arborele
articulat este asigurat printr-un cuplaj de fricţiune (1).
Pos : 31.32 /BA/Bedienung /Groß pac kenpres se/Antriebe/H auptantrieb N oc kens chaltkuppl ung Bild H S Baurei he @ 91\mod_1326725641366_422850.doc x @ 781379 @ @ 1
Fig. 123
BiG PACK 890/1270/1290
BiG PACK 1290HDP / BiG PACK 4x4
Pos : 31.33 /BA/Bedienung /Groß pac kenpres se/Antriebe/H auptantrieb N oc kens chaltkuppl ung auch mi t 4x4 @ 91\mod_1326723932624_422850.doc x @ 781351 @ 2 @ 1
Big Pack 890/1270/1290
Pe partea din spate a masei inerţiale se găseşte un cuplaj cu camă (2).
Big Pack 1290 HDP/XC / Big Pack 4x4
La Big Pack 1290 HDP/XC şi la Big Pack 4x4, cuplajul cu camă (2) este dispus între cuplajul de
fricţiune şi volant.
Pos : 31.34 /BA/Bedienung /Groß pac kenpres se/Antriebe/H auptantrieb N oc kens chaltkuppl ung Hi nweis @ 20\mod_1238753739308_422850.doc x @ 426856 @ 2 @ 1
Indicaţie
De îndată ce cuplajul declanşează, opriţi tractorul, decuplaţi imediat arborele de priză de forţă
şi frânaţi volantul. După remedierea perturbaţiei, cuplajul cu camă se recuplează în mod
automat.
Pos : 31.35 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
191
Deservire
Pos : 31.36 /BA/Bedienung /Groß pac kenpres se/Antriebe/R affertrommelantri eb HS Baur eihe @ 92\mod_1326725891000_422850.doc x @ 781407 @ 2 @ 1
10.11
Acţionarea tamburului dispozitivului de umplere
Antrenarea tamburului dispozitivului de umplere se găseşte pe partea stângă a maşinii.
Angrenajul este asigurat prin intermediul unui cuplaj cu clichet încărcat prin forţa arcului.
Fig. 124
BiG PACK 890/1270/1290
BiG PACK 4x4
Indicaţie
De îndată ce cuplajul cu clichet declanşează, opriţi tractorul şi reduceţi turaţia până când
maşina se despotmoleşte singură. După remedierea perturbaţiei, cuplajul cu clichet îşi reia
lucrul în mod automat.
Pe display-ul unităţii de deservire este afişat un mesaj de eroare.
Pos : 31.37 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 2 @ 1
192
Deservire
Pos : 31.38 /BA/Bedienung /Groß pac kenpres se/Antriebe/Knoter wellenantrieb HS Baurei he @ 92\mod_1326726134181_422850.doc x @ 781435 @ @ 1
10.12
Antrenarea axului înnodător
Fig. 125
Antrenarea axului înnodător se realizează prin intermediul unui angrenaj conic. Un arbore
articulat transmite cuplul de rotaţie prin intermediul angrenajului înnodător asupra axului
înnodător.
Pos : 31.39 /BA/Bedienung /Groß pac kenpres se/Antriebe/Schneidwer kantrieb XC mit BP 4x4 @ 136\mod_1353062838655_422850.doc x @ 1213879 @ 2 @ 1
10.13
Antrenarea dispozitivului de tăiere XC
Fig. 126
BiG PACK 890/1270/1290
BiG PACK 4X4
Antrenarea rotorului de tăiere se realizează prin intermediul angrenajului conic superior. Un
arbore intermediar transmite cuplul motor prin intermediul cuplajului de suprasarcină (1) pe
angrenajul conic inferior.
Pos : 31.40 /BA/Bedienung /Groß pac kenpres se/Antriebe/Hinweis Ü berlastkupplung anges prochen @ 136\mod_1353062689925_422850.doc x @ 1213850 @ 2 @ 1
Indicaţie
De îndată ce cuplajul de suprasarcină răspunde, opriţi tractorul şi reduceţi turaţia până când
maşina se despotmoleşte singură. Cuplajul de suprasarcină îşi reia acum lucrul în mod
automat.
Pe display-ul unităţii de deservire este afişat un mesaj de eroare.
Pos : 31.41 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 2 @ 1
193
Deservire
Pos : 31.42 /Abkürz ungen /Pic k-up Standard @ 139\mod_1354711080681_422850.doc x @ 1242113 @ 2 @ 1
Pickup standard
Pos : 31.43 /BA/Bedienung /Groß pac kenpres se/Antriebe/Pi c k-up Antrieb bei Sc hneidwer k XC @ 136\mod_1353063133361_422850.doc x @ 1213937 @ 2 @ 1
10.14
Antrenare pickup (la model cu dispozitiv de tăiere XC)
Fig. 127
De la ieşirea angrenajului conic inferior al dispozitivului de tăiere, cuplul de rotaţie este transmis
prin intermediul cuplajului de suprasarcină la lanţul de antrenare a pickup-ului.
Pos : 31.44 /BA/Bedienung /Groß pac kenpres se/Antriebe/Hinweis Ü berlastkupplung anges prochen @ 136\mod_1353062689925_422850.doc x @ 1213850 @ 2 @ 1
Indicaţie
De îndată ce cuplajul de suprasarcină răspunde, opriţi tractorul şi reduceţi turaţia până când
maşina se despotmoleşte singură. Cuplajul de suprasarcină îşi reia acum lucrul în mod
automat.
Pe display-ul unităţii de deservire este afişat un mesaj de eroare.
Pos : 31.45 /Abkürz ungen /Pic k-up Acti ve @ 139\mod_1354710991312_422850.doc x @ 1242085 @ @ 1
Active pickup
Pos : 31.46 /BA/Bedienung /Groß pac kenpres se/Antriebe/Pi c k-up Antrieb bei Ausführ ung mit Sc hnei dwer k BP 4x4 @ 136\mod_1353061768194_422850.doc x @ 1213732 @ 1 @ 1
10.15
Antrenare pickup (la model cu dispozitiv de tăiere XC)
Fig. 128
Antrenarea pickup-ului are loc în partea dreaptă a maşinii peste cealaltă transmisie a
dispozitivului de tăiere. Un arbore articulat transmite cuplul motor prin intermediul cuplajului de
suprasarcină (1) pe lanţul de acţionare a pickup-ului.
Pos : 31.47 /BA/Bedienung /Groß pac kenpres se/Antriebe/Hinweis Ü berlastkupplung anges prochen @ 136\mod_1353062689925_422850.doc x @ 1213850 @ 1 @ 1
Indicaţie
De îndată ce cuplajul de suprasarcină răspunde, opriţi tractorul şi reduceţi turaţia până când
maşina se despotmoleşte singură. Cuplajul de suprasarcină îşi reia acum lucrul în mod
automat.
Pe display-ul unităţii de deservire este afişat un mesaj de eroare.
Pos : 31.48 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
194
Deservire
Pos : 31.49 /BA/Bedienung /Groß pac kenpres se/Antriebe/Pi c k-up-Antrieb über Getriebe (ohne Schneidwer k XC) @ 136\mod_1353062556130_422850.doc x @ 1213821 @ 2 @ 1
10.16
Antrenarea pickup-ului prin angrenaj (fără dispozitiv de tăiere XC)
Fig. 129
Cuplul motor este transmis prin intermediul unui angrenaj conic, de sus, printr-un arbore
articulat cu cuplaj de suprasarcină, în jos, asupra unui angrenaj conic.
Pos : 31.50 /BA/Bedienung /Groß pac kenpres se/Antriebe/Hinweis Ü berlastkupplung anges prochen @ 136\mod_1353062689925_422850.doc x @ 1213850 @ 2 @ 1
Indicaţie
De îndată ce cuplajul de suprasarcină răspunde, opriţi tractorul şi reduceţi turaţia până când
maşina se despotmoleşte singură. Cuplajul de suprasarcină îşi reia acum lucrul în mod
automat.
Pe display-ul unităţii de deservire este afişat un mesaj de eroare.
Pos : 31.51 /BA/Bedienung /Groß pac kenpres se/Ballenbr ems e/Ballenbrems e @ 90\mod_1323357448359_422850.doc x @ 770840 @ @ 1
10.17
Frâna de balot
Numai în legătură cu cântarul de baloţi
1
a
b
BPHS0068
Fig. 130
Prin intermediul frânei de balot (1) se blochează primele două role ale jgheabului cu role.
Aceasta se impune pentru realizarea unei înregistrări exacte a greutăţii baloţilor.
Maneta în poziţia a = rolele sunt blocate
Maneta în poziţia b = rolele se pot roti liber
Indicaţie
Pentru ca ultimul balot să poată fi depus în mod impecabil, frâna trebuie să fie decuplată pentru
acest ultim balot.
Pos : 31.52 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 3 @ 1
195
Deservire
Pos : 31.53 /BA/Bedienung /Groß pac kenpres se/Multi- Bal e Einrichtung (opti onal) H S Baurei he @ 62\mod_1299656603602_422850.doc x @ 573785 @ 3 @ 1
10.18
Instalaţia de MultiBale (opţional)
I
Fig. 131
La varianta MultiBale, balotul mare integral poate fi segmentat în până la 9 baloţi mici. La
această operaţie, balotul integral este ţinut laolaltă cu 4 fire, iar baloţii mici cu câte 2 fire. Când
funcţia MultiBale este deconectată, balotul mare integral standard este legat în continuare cu 6
fire. Numărul de baloţi mici poate fi selectat între 2 şi 9 (în funcţie de lungimea balotului
integral).
În acest fel rezultă o lungime variabilă a baloţilor mici (I) între 0,3 m şi 1,35 m. Reglarea
parametrilor se realizează de la comanda aflată la tractor, (vezi capitolul Unitate de deservire confort "Reglarea numărului de multibaloţi ").
Atunci când este preselectată funcţia MultiBale, legarea baloţilor mici se realizează cu braţul
oscilant pentru ace (1) din faţă. Cu braţul oscilant pentru ace (2) cuplat în spate se leagă balotul
integral.
Cuplarea braţelor oscilante individuale pentru ace se efectuează prin intermediul unui cilindru
pneumatic (3), care acţionează clichetul de zăvorâre (5). Blocul de comandă al cilindrului
pneumatic (3) este accesat direct de la sistemul electronic de confort.
Indicaţie
•
Atunci când funcţia MultiBale nu se foloseşte vreme mai îndelungată, cele două braţe
oscilante pentru ace pot fi blocate cu ajutorul riglei perforate (4). În acest fel se reduce la
minimum uzura componentelor individuale.
•
Atunci când funcţia MultiBale este apelată de la comandă, însă braţul oscilant pentru ace
este zăvorât, această funcţie nu este executată. Pe display-ul comenzii apare un mesaj
de eroare.
•
La utilizarea maşinii cu MultiBale trebuie avut în vedere ca la presiuni ridicate de presare
pentru cele 4 fire să fie folosit un material de înaltă calitate (100-130 m/kg), întrucât
balotul integral nu este ţinut laolaltă decât de aceste 4 fire.
•
Pentru a se descompune balotul integral în baloţi mici trebuie desfăcute firele (a,c,d,f).
Pos : 32 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
196
Reglaje
Pos : 33.1 /Übersc hriften/Übersc hriften 1/A-E/Ei nstellungen @ 0\mod_1199868783862_422850.doc x @ 423558 @ @ 1
11
Reglaje
Pos : 33.2 /BA/Sicher heit/Gr oßpac kenpr ess en/Gefahr - Wartungs-, M ontage-, R epar atur- und Ei nstellar beiten an der Bi ndung @ 20\mod_1239002475628_422850.doc x @ 426865 @ 3 @ 1
Pericol! – Lucrări de întreţinere, montare, reparaţii şi reglare
Consecinţe: Pericol de moarte, de rănire a persoanelor sau de deteriorare a maşinii.
Pentru toate lucrările de întreţinere, montare, reparaţii şi reglare se impune întotdeauna:
•
Decuplaţi arborele de priză de forţă. Opriţi motorul şi extrageţi cheia de contact. Trageţi
frâna volantului.
•
Asiguraţi maşina cu pene de blocare şi prin tragerea frânei de parcare împotriva
deplasării neintenţionate.
•
Puneţi în funcţiune maşina numai dacă toate dispozitivele de protecţie sunt aplicate şi se
găsesc într-o stare regulamentară.
•
În caz de apariţie a unor situaţii de pericole decuplaţi imediat arborele de priză de forţă şi
aduceţi maşina în stare de repaus.
•
Nu lăsaţi niciodată maşina să lucreze la tractor în absenţa personalului de deservire.
•
La lucrări executate sub maşină în timp ce în canalul de presare se găsesc ace, asiguraţi
neapărat suportul de ace împotriva căderii.
Pos : 33.3 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 3 @ 1
197
Reglaje
Pos : 33.4 /Übersc hriften/Übersc hriften 2/A-E/Bi ndeeinric htung @ 20\mod_1239003005331_422850.doc x @ 426866 @ @ 1
11.1
Dispozitivul de legare
Pos : 33.5 /BA/Eins tell ung en/Gr oßpac kenpr ess e/Bi ndegar n einfädel n/Bindeei nrichtung allgemein HS Baur eihe @ 62\mod_1299657362889_422850.doc x @ 573899 @ @ 1
Presa de baloţi paralelipipedici mari este dotată pe ambele părţi ale maşinii cu cutii cu fire, în
care se pot dispune câte 16 role de fir de legat.
Pentru a se garanta o siguranţă de legare îndestulătoare trebuie avut în vedere să nu se
folosească decât fire sintetice cu o lungime desfăşurată de 100-130 m/kg.
Pos : 33.6 /BA/Eins tell ung en/Gr oßpac kenpr ess e/Bi ndegar n einfädel n/Hi nweis Ver wenden Sie nur KRON E Original Bindeg arn @ 32\mod_1253083955561_422850.doc x @ 428398 @ @ 1
Indicaţie
Utilizaţi numai fir de legat KRONE original.
Pos : 33.7 /BA/Eins tell ung en/Gr oßpac kenpr ess e/Bi ndegar n einfädel n/Bindegarn ei nlegen @ 20\mod_1239009720863_422850.doc x @ 426877 @ @ 1
11.1.1
Introducerea firului de legat
Introducerea firului se realizează identic pe partea stângă şi pe cea dreaptă a presei.
Procedura de introducere a firelor descrisă în cele ce urmează se referă deci la ambele părţi ale
maşinii.
Pregătirea şi introducerea firului de legat trebuie realizate cu maşina oprită:
•
decuplaţi arborele de priză de forţă al tractorului
•
opriţi motorul tractorului
•
fixaţi mecanic volantul
•
asiguraţi axul înnodător prin rotirea pârghiei de siguranţă (1)
Pos : 33.8 /BA/Eins tell ung en/Gr oßpac kenpr ess e/Bi ndegar n einfädel n/Knoter well e sic hern H S Baurei he @ 71\mod_1305873545803_422850.doc x @ 641662 @ @ 1
Asigurarea axului înnodător
b
a
1
b
2
2
a
1
BPHS0059
Fig. 132
Înaintea fiecărei noi introduceri de fir de legat trebuie asigurat axul înnodător, astfel încât braţul
oscilant pentru ace să nu se poată pune în mişcare.
În acest sens:
•
Rotiţi pârghia de siguranţă (1) din poziţia (a) în poziţia (b) şi depuneţi-o pe cepul (2).
Pos : 33.9 /BA/Eins tell ung en/Gr oßpac kenpr ess e/Bi ndegar n einfädel n/Hi nweis Endlos ballen gepress t @ 92\mod_1326728080272_422850.doc x @ 781577 @ @ 1
Indicaţie
Pentru procesul de presare, pârghia de siguranţă (2) trebuie să se afle în poziţia (a)! În caz
contrar, când axul înnodător este asigurat, se ajunge la presarea unui balot fără sfârşit.
Pos : 33.10 /BA/Ei nstellungen/Groß pac kenpres se/Bindegarn ei nfädel n/Hinweis Abstellen des Bi ndegar ns i n die Garnkästen @ 20\mod_1239008751331_422850.doc x @ 426874 @ @ 1
Indicaţie
La depunerea firului de legat în cutiile cu fire aveţi în vedere să poată fi citită inscripţionarea
rolelor. Respectaţi marcajul "Sus" al feţei superioare.
Pos : 33.11 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
198
Reglaje
Pos : 33.12 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 3/U-Z/Verbinden des Bindegarns unter einander @ 20\mod_1239009908472_422850.doc x @ 426878 @ @ 1
11.1.2
Legarea între ele a firelor de legat (cutie cu fir)
Pos : 33.13 /BA/Ei nstellungen/Groß pac kenpres se/Bindegarn ei nfädel n/Enfac hknoter @ 20\mod_1239009990035_422850.doc x @ 426879 @ @ 1
Înnodător simplu
Pos : 33.14 /BA/Ei nstellungen/Groß pac kenpres se/Bindegarn ei nfädel n/Ei nachknoter einfädel n allgemei n @ 20\mod_1239024291253_422850.doc x @ 426897 @ @ 1
Cele 3 fascicule de fire (fire) provin de la câte 3x4 role de fir (partea dreaptă şi partea stângă a
maşinii) şi sunt conduse peste frânele de fir (din cutia cu fire) la ochii de fir de jos ai cutiei cu
fire.
În timpul procesului de presare, fiecare înnodător este alimentat cu câte un fir.
Pos : 33.15 /BA/Ei nstellungen/Groß pac kenpres se/Bindegarn ei nfädel n/Ver binden Bindegarn Bild BigPac k 1270 Ei nfachknoter HS Baur eihe @ 64\mod_1300289624187_422850.doc x @ 583136 @ @ 1
Fig. 133
Pos : 33.16 /Abkürz ungen /Abkürz ung en spr ac hneutral/Groß pac kenpresse/Big Pac k 1270 @ 20\mod_1239011043831_0.doc x @ 429886 @ @ 1
Big Pack 1270
Pos : 33.17 /BA/Ei nstellungen/Groß pac kenpres se/Bindegarn ei nfädel n/Bi ndegar n einl egen I,II,III,IV @ 20\mod_1239010137644_422850.doc x @ 426881 @ @ 1
1
2
3
4
Treceţi începutul firului de la rola de fir (I) prin ochiul de sus şi apoi prin frâna de fir de jos
(în cutia cu fire) până la ochiul de fir de jos.
Înnodaţi capătul firului de la rola de fir (I) cu începutul firului de la rola de fir (II),
executând un nod lat (de tertarolă).
Treceţi capătul firului de la rola de fir (II) prin ochiul de fir de sus şi înodaţi-l cu începutul
firului de la rola de fir (III), executând un nod lat.
Înnodaţi capătul firului de la rola de fir (III) cu începutul firului de la rola de fir (IV),
executând un nod lat.
Pos : 33.18 /BA/Ei nstellungen/Groß pac kenpres se/Bindegarn ei nfädel n/Enden des Kreuz knotens kürz en @ 20\mod_1239016315956_422850.doc x @ 426889 @ @ 1
5
Scurtaţi capătul nodului lat la x = 15 - 20 mm.
Pos : 33.19 /BA/Ei nstellungen/Groß pac kenpres se/Bindegarn ei nfädel n/Hinweis R everser ollen (R) @ 20\mod_1239010206160_422850.doc x @ 426882 @ @ 1
Indicaţie
Rolele de fir (R) sunt role de rezervă. Ele nu au voie să fie legate cu celelalte role.
Pos : 33.20 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
199
Reglaje
Pos : 33.21 /BA/Ei nstellungen/Groß pac kenpres se/Bindegarn ei nfädel n/D oppel knoter @ 20\mod_1239010038066_422850.doc x @ 426880 @ @ 1
Înnodător dublu
Pos : 33.22 /Abkürz ungen /Abkürz ung en spr ac hneutral/Groß pac kenpresse/Big Pac k 890 @ 20\mod_1239010660863_0.doc x @ 429884 @ @ 1
Big Pack 890
Pos : 33.23 /BA/Ei nstellungen/Groß pac kenpres se/Bindegarn ei nfädel n/D oppel knoter F adenführung allgemei n Big Pac k 890 @ 20\mod_1239019971425_422850.doc x @ 426891 @ @ 1
Cele 2 fascicule de fire de sus (fir superior) provin de la cele 4 role de fir din faţă, privit în sensul
de mers, (partea dreaptă şi partea stângă a maşinii), şi sunt conduse peste frânele de fir (din
cutia cu fire) la frânele de fir de sus.
Următoarele 8 role de fir produc cele 2 fascicule de fire de jos (fir inferior), care sunt conduse
peste frânele de fir (din cutia cu fire) la frânele de fir de jos.
În timpul procesului de presare, fiecare înnodător este alimentat cu câte un fir superior şi cu
câte un fir inferior.
Pos : 33.24 /BA/Ei nstellungen/Groß pac kenpres se/Bindegarn ei nfädel n/Ver binden Bindegarn Bild BigPac k 890 D oppel knoter HS Baur eihe @ 64\mod_1300289637798_422850.doc x @ 583190 @ @ 1
Fig. 134
Pos : 33.25 /BA/Ei nstellungen/Groß pac kenpres se/Bindegarn ei nfädel n/oberer Gar nstr ang ( 1) @ 20\mod_1239010309316_422850.doc x @ 426883 @ @ 1
Fasciculul superior de fire (1)
Pos : 33.26 /BA/Ei nstellungen/Groß pac kenpres se/Bindegarn ei nfädel n/Bi ndegar n einl egen I,II Ei nfachknoter @ 20\mod_1239010466722_422850.doc x @ 426884 @ @ 1
1
2
Pos : 33.27 /BA/Ei nstellungen/Groß pac kenpres se/Bindegarn ei nfädel n/unter er Garns trang (2) @ 20\mod_1239010516503_422850.doc x @ 426885 @ @ 1
Treceţi începutul firului de la rola de fir (I) prin ochiul de sus şi prin frâna de fir de sus (în
cutia cu fire).
Înnodaţi capătul firului de la rola de fir (I) cu începutul firului de la rola de fir (II),
executând un nod lat (de tertarolă).
Fasciculul inferior de fire (2)
Pos : 33.28 /BA/Ei nstellungen/Groß pac kenpres se/Bindegarn ei nfädel n/Bi ndegar n einl egen I,II,III,IV @ 20\mod_1239010137644_422850.doc x @ 426881 @ @ 1
1
2
3
4
Treceţi începutul firului de la rola de fir (I) prin ochiul de sus şi apoi prin frâna de fir de jos
(în cutia cu fire) până la ochiul de fir de jos.
Înnodaţi capătul firului de la rola de fir (I) cu începutul firului de la rola de fir (II),
executând un nod lat (de tertarolă).
Treceţi capătul firului de la rola de fir (II) prin ochiul de fir de sus şi înodaţi-l cu începutul
firului de la rola de fir (III), executând un nod lat.
Înnodaţi capătul firului de la rola de fir (III) cu începutul firului de la rola de fir (IV),
executând un nod lat.
Pos : 33.29 /BA/Ei nstellungen/Groß pac kenpres se/Bindegarn ei nfädel n/Enden des Kreuz knotens kürz en @ 20\mod_1239016315956_422850.doc x @ 426889 @ @ 1
5
Scurtaţi capătul nodului lat la x = 15 - 20 mm.
Pos : 33.30 /BA/Ei nstellungen/Groß pac kenpres se/Bindegarn ei nfädel n/Hinweis R everser ollen (R) @ 20\mod_1239010206160_422850.doc x @ 426882 @ @ 1
Indicaţie
Rolele de fir (R) sunt role de rezervă. Ele nu au voie să fie legate cu celelalte role.
Pos : 33.31 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
200
Reglaje
Pos : 33.32 /BA/Ei nstellungen/Groß pac kenpres se/Bindegarn ei nfädel n/D oppel knoter @ 20\mod_1239010038066_422850.doc x @ 426880 @ @ 1
Înnodător dublu
Pos : 33.33 /Abkürz ungen /Abkürz ung en spr ac hneutral/Groß pac kenpresse/Big Pac k 1270 / Big Pac k 1290 @ 20\mod_1239010694800_0.doc x @ 429885 @ 3 @ 1
Big Pack 1270 / Big Pack 1290
Pos : 33.34 /BA/Ei nstellungen/Groß pac kenpres se/Bindegarn ei nfädel n/D oppel knoter F adenführung allgemei n Big Pac k 1270/1290/12130 @ 20\mod_1239023888628_422850.doc x @ 426894 @ 43 @ 1
Cele 3 fascicule de fire de sus (fir superior) provin de la cele 6 role de fir din faţă, privit în sensul
de mers, (partea dreaptă şi partea stângă a maşinii), şi sunt conduse peste frânele de fir (din
cutia cu fire) la frânele de fir de sus.
Următoarele 6 role de fir produc cele 3 fascicule de fire de jos (fir inferior), care sunt conduse
peste frânele de fir (din cutia cu fire) la frânele de fir de jos.
În timpul procesului de presare, fiecare înnodător este alimentat cu câte un fir superior şi cu
câte un fir inferior.
Pos : 33.35 /BA/Ei nstellungen/Groß pac kenpres se/Bindegarn ei nfädel n/Ver binden Bindegarn Bild BigPac k 1270/1290/12130 Doppel knoter HS Baur eihe @ 64\mod_1300289631906_422850.doc x @ 583163 @ 4 @ 1
Fig. 135
Pos : 33.36 /BA/Ei nstellungen/Groß pac kenpres se/Bindegarn ei nfädel n/oberer Gar nstr ang ( 1) @ 20\mod_1239010309316_422850.doc x @ 426883 @ 4 @ 1
Fasciculul superior de fire (1)
Pos : 33.37 /BA/Ei nstellungen/Groß pac kenpres se/Bindegarn ei nfädel n/Bi ndegar n einl egen I,II Ei nfachknoter @ 20\mod_1239010466722_422850.doc x @ 426884 @ 4 @ 1
1
2
Pos : 33.38 /BA/Ei nstellungen/Groß pac kenpres se/Bindegarn ei nfädel n/unter er Garns trang (2) @ 20\mod_1239010516503_422850.doc x @ 426885 @ @ 1
Treceţi începutul firului de la rola de fir (I) prin ochiul de sus şi prin frâna de fir de sus (în
cutia cu fire).
Înnodaţi capătul firului de la rola de fir (I) cu începutul firului de la rola de fir (II),
executând un nod lat (de tertarolă).
Fasciculul inferior de fire (2)
Pos : 33.39 /BA/Ei nstellungen/Groß pac kenpres se/Bindegarn ei nfädel n/Bi ndegar n einl egen I,II Doppel knoter unterer Gar nstr ang @ 21\mod_1239090246665_422850.doc x @ 426917 @ @ 1
1
2
Pos : 33.40 /BA/Ei nstellungen/Groß pac kenpres se/Bindegarn ei nfädel n/Enden des Kreuz knotens kürz en @ 20\mod_1239016315956_422850.doc x @ 426889 @ @ 1
3
Treceţi începutul firului de la rola de fir (I) prin ochiul de sus şi prin frâna de fir de jos (în
cutia cu fire).
Înnodaţi capătul firului de la rola de fir (I) cu începutul firului de la rola de fir (II),
executând un nod lat (de tertarolă).
Scurtaţi capătul nodului lat la x = 15 - 20 mm.
Pos : 33.41 /BA/Ei nstellungen/Groß pac kenpres se/Bindegarn ei nfädel n/Hinweis R everser ollen (R) @ 20\mod_1239010206160_422850.doc x @ 426882 @ @ 1
Indicaţie
Rolele de fir (R) sunt role de rezervă. Ele nu au voie să fie legate cu celelalte role.
Pos : 33.42 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 4 @ 1
201
Reglaje
Pos : 33.43 /BA/Ei nstellungen/Groß pac kenpres se/Bindegarn ei nfädel n/Bi ndegar n einfädeln @ 20\mod_1239003583628_422850.doc x @ 426869 @ 4 @ 1
11.1.3
Introducerea în ac a firului de legat
Pos : 33.44 /BA/Ei nstellungen/Groß pac kenpres se/Bindegarn ei nfädel n/Bi ndegar n einfädeln Einfachknoter @ 20\mod_1239081909930_422850.doc x @ 426902 @ 2 @ 1
11.1.3.1
Înnodător simplu
Fig. 136
Big Pack 1270 partea dreaptă
Big Pack 1270 partea stângă
Treceţi firul de legat care vine prin ochii de fir de jos (1) ai cutiei cu fire prin ochii (2) de la cadru.
De aici, treceţi firul de legat prin ghidajul firului (3) şi peste arcurile de întindere a firului (4) şi
introduceţi-l în acele (5) (între vârf şi rolă), apoi înnodaţi-l la ochii corespunzători (6) de la cadru.
Pos : 33.45 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 32 @ 1
202
Reglaje
Pos : 33.46 /BA/Ei nstellungen/Groß pac kenpres se/Bindegarn ei nfädel n/D oppel knoter Unterfaden @ 20\mod_1239082203836_422850.doc x @ 426903 @ 3 @ 1
11.1.3.2
Fir inferior înnodător dublu
Pos : 33.47 /BA/Ei nstellungen/Groß pac kenpres se/Bindegarn ei nfädel n/Bi ndegar n einfädeln D oppel knoter Bild BP 890 @ 20\mod_1239083770586_422850.doc x @ 426907 @ @ 1
Big Pack 890 partea dreaptă
Big Pack 890 partea stângă
Fig. 137
Pos : 33.48 /BA/Ei nstellungen/Groß pac kenpres se/Bindegarn ei nfädel n/Bi ndegar n (U nterfaden) einfädeln D oppel knoter T ext @ 20\mod_1239083711133_422850.doc x @ 426906 @ @ 1
Treceţi firul inferior care vine prin ochii de fir de jos (1) ai cutiei cu fire prin ochii (2) de la cadru.
De aici, treceţi firul inferior prin frâna de fir de jos (3) şi peste arcurile de întindere a firului (4) şi
introduceţi-l în acele (5) (între rola superioară şi cea inferioară), apoi înnodaţi-l la ochii
corespunzători (6) de la cadru.
Pos : 33.49 /BA/Ei nstellungen/Groß pac kenpres se/Bindegarn ei nfädel n/Bi ndegar n einfädeln D oppel knoter Bild BP 1270/1290/4x4 @ 92\mod_1326727574239_422850.doc x @ 781521 @ 3 @ 1
Big Pack 1270 / 1290 / 4x4 partea dreaptă
Big Pack 1270 / 1290 / 4x4 partea stângă
Fig. 138
Pos : 33.50 /BA/Ei nstellungen/Groß pac kenpres se/Bindegarn ei nfädel n/Bi ndegar n (U nterfaden) einfädeln D oppel knoter T ext @ 20\mod_1239083711133_422850.doc x @ 426906 @ 3 @ 1
Treceţi firul inferior care vine prin ochii de fir de jos (1) ai cutiei cu fire prin ochii (2) de la cadru.
De aici, treceţi firul inferior prin frâna de fir de jos (3) şi peste arcurile de întindere a firului (4) şi
introduceţi-l în acele (5) (între rola superioară şi cea inferioară), apoi înnodaţi-l la ochii
corespunzători (6) de la cadru.
Pos : 33.51 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
203
Reglaje
Pos : 33.52 /BA/Ei nstellungen/Groß pac kenpres se/Bindegarn ei nfädel n/Bi ndegar n (Oberfaden) ei nfädeln Doppel knoter Text @ 21\mod_1239085355805_422850.doc x @ 426909 @ @ 1
11.1.3.3
Firul superior
Fig. 139
Treceţi firul superior (2) care vine prin ochii de fir de sus (1) ai cutiei cu fire prin ghidajul firului
(3) şi prin ochii (4) în frâna de fir de sus (5). De acolo treceţi firul superior prin ochiul braţului de
întindere (6), printre rolele acului superior (7), pe sub suportul transversal din spate (8) al mesei
înnodătoare şi fixaţi-l într-un loc adecvat de la ramă, (de exemplu la bolţul de articulaţie al clapei
de strângere de sus).
Indicaţie
Fixaţi firul superior în aşa fel, încât braţul de întindere (6) să fie tensionat.
Indicaţie
Atunci când presa de baloţi este goală, fasciculul de fire superior şi cel inferior pot fi înnodate
între ele în mijlocul camerei de balot, (aveţi în vedere ca braţul de întindere (6) să fie tensionat).
Atunci când canalul de presare este umplut, în mod alternativ se poate lăsa capătul liber al
firului superior să atârne circa 50 cm în canalul de presare.
Continuându-se presarea, firul se prinde în nutreţ şi trage astfel în jos braţul de întindere (6).
Indicaţie
La declanşarea manuală a procesului de legare aveţi în vedere ca braţul de întindere (6) să fie
tensionat.
Pos : 33.53 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 3 @ 1
204
Reglaje
Pos : 33.54 /BA/Ei nstellungen/Groß pac kenpres se/N adel einstell ung en/Nadelei nstellung ÜS @ 21\mod_1239103867040_422850.doc x @ 426926 @ 3 @ 1
11.2
Reglarea acelor
Pos : 33.55 /BA/Ei nstellungen/Groß pac kenpres se/N adel einstell ung en/Seitlic he Ei nstellung der N adeln ÜS @ 25\mod_1242369497056_422850.doc x @ 427394 @ @ 1
11.2.1
Reglarea laterală a acelor
Pos : 33.56 /BA/Ei nstellungen/Groß pac kenpres se/N adel einstell ung en/Ac htung Ei nstellungen der N adel / N adelsc hwing e nic ht überprüft @ 21\mod_1239103937727_422850.doc x @ 426947 @ 2 @ 1
ATENŢIE! – Neverificarea reglajului acelor / al braţului oscilant pentru ace
Consecinţe: Pagube considerabile la maşină
După reglarea acelor parcurgeţi o dată de mână procesul de legare. În cursul operaţiei, în
timpul deplasării în sus şi în jos, acele şi braţul oscilant pentru ace nu au voie să intre în
atingere cu cadrul, pistonul de presare sau alte componente.
Pos : 33.57 /BA/Ei nstellungen/Groß pac kenpres se/N adel einstell ung en/Seitlic he Ei nstellung der N adeln @ 21\mod_1239091172524_422850.doc x @ 426922 @ 2 @ 1
Fig. 140
Introduceţi central acele (1) în canalele longitudinale ale braţului oscilant pentru ace, orientaţi-le
faţă de şliţurile de ace din fundul pistonului de presare şi fixaţi-le cu şuruburile (2).
•
Declanşaţi manual procesul de legare cu maşina oprită.
•
Rotiţi manual în sus braţul oscilant pentru ace la masa inerţială în direcţia de lucru, până
când acele intră în şliţurile de ace ale pistonului de presare.
•
Trageţi frâna volantului pentru a bloca acele în această poziţie.
•
În această poziţie deplasaţi în lateral pistonul de presare, pentru control, cu ajutorul unei
pârghii de montare, pentru a constata dacă eventual are loc o atingere laterală a şliţurilor
de ace ale pistonului de presare cu acele.
•
Dacă este cazul, slăbiţi şuruburile (2).
•
Orientaţi acele faţă de şliţurile de ace ale pistonului de presare şi strângeţi
şuruburile (2).
•
Slăbiţi masa inerţială şi rotiţi mai departe, manual, braţul oscilant pentru ace la masa
inerţială în direcţia de lucru, în sus, (la deplasarea în sus, acele trebuie să intre central în
şliţurile-canal şi să se aplice în direcţia de mers, uşor, lateral dreapta, la capra
înnodătorului).
Dacă nu se întâmplă astfel:
•
Trageţi frâna volantului pentru a bloca acele în această poziţie.
•
Desfaceţi şuruburile (2).
•
Orientaţi acele faţă de şliţurile-canal şi strângeţi şuruburile (2).
Pos : 33.58 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 2 @ 1
205
Reglaje
Pos : 33.59 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 3/F-J /Höhe der N adel n am Knoter ei nstellen @ 26\mod_1245326395230_422850.doc x @ 427550 @ 2 @ 1
11.2.2
Reglarea înălţimii acelor la înnodător
Pos : 33.60 /BA/Ei nstellungen/Groß pac kenpres se/N adel einstell ung en/Höhe der N adel n am Knoter Bil d Einfac hknoter und D oppel knoter @ 26\mod_1245326467168_422850.doc x @ 427551 @ 2 @ 1
b
6
b
a
6
a
1
1
2
2
3
3
4
5
4
5
7
2
7
BPXC0154
Fig. 141
Înnodător standard
Înnodător dublu
Pos : 33.61 /BA/Ei nstellungen/Groß pac kenpres se/N adel einstell ung en/Höhe der N adel n am Knoter ei nstellen T ext @ 21\mod_1239091936086_422850.doc x @ 426923 @ 2 @ 1
Indicaţie
Nu realizaţi reglajele decât cu firul introdus în ac!
•
•
•
Declanşaţi manual procesul de legare cu maşina oprită.
Rotiţi manual braţul oscilant pentru ace la masa inerţială în direcţia de lucru, în sus, până
când rola inferioară din vârful acului ajunge deasupra curăţătoarelor (6) ale antrenorului
(2) (I).
Trageţi frâna volantului pentru a bloca acele (4) în această poziţie.
Indicaţie
Distanţa "a" de la muchia inferioară a rolei acului până la muchia superioară a discului
curăţător, cu fir, trebuie să fie de a = 1 până la 3 mm.
Dacă nu se atinge această cotă "a", reglajul poate fi corectat prin deplasarea şuruburilor (7). La
intrarea acului în înnodător, acele trebuie să atingă uşor înnodătorul în dreapta, în direcţia de
mers.
Pos : 33.62 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
206
Reglaje
Pos : 33.63 /BA/Ei nstellungen/Groß pac kenpres se/N adel einstell ung en/Ober er T otpunkt der N adeln @ 21\mod_1239093619118_422850.doc x @ 426924 @ 3 @ 1
11.2.3
Punctul mort superior al acelor
Pentru a putea controla punctul mort superior al acelor, ridicaţi prin rotire braţul oscilant pentru
ace până în poziţia sa cea mai înaltă (punct mort) (II). Acele (4) ies puţin deasupra
înnodătorului. Distanţa "b" de la muchia superioară a discului antrenorului (2) până la centrul
rolei inferioare din vârful acului, cu fir, trebuie să fie de b = x mm. Dacă reglajul nu este corect,
corectaţi-l prin scurtarea sau lungirea barei de tragere a acelor (3). Acele nu au voie ca în
poziţia lor cea mai înaltă să atingă curăţătoarele (6) ale antrenorului (2).
Pos : 33.64 /BA/Ei nstellungen/Groß pac kenpres se/N adel einstell ung en/Ober er T otpunkt Mas s b Ei nachknoter und D oppel knoter @ 21\mod_1239093730930_422850.doc x @ 426925 @ 3 @ 1
Înnodător simplu: b = 120 - 130 mm
Înnodător dublu: b = 105 - 115 mm
Pos : 33.65 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 2 @ 1
207
Reglaje
Pos : 33.66 /BA/Ei nstellungen/Groß pac kenpres se/N adel einstell ung en/Ei nstellung der N adelsc hwing enbrems e 890_1270_1290 @ 21\mod_1239104796102_422850.doc x @ 426949 @ 32 @ 1
11.3
Reglarea frânei braţului oscilant pentru ace
1
4
7
8
c
2
4
3
Fig. 142
Indicaţie
•
Reglarea frânei braţului oscilant pentru ace este permisă abia după ce mai întâi s-au
controlat, iar la nevoie s-au reglat înălţimea acului la înnodător şi punctul mort superior al
acelor!
•
Înainte de a se executa reglajele la frâna braţului oscilant pentru ace este nevoie ca
braţul oscilant pentru ace să se găsească în poziţia de repaus (adică braţul manivelei (1)
şi bara de tragere a acelor (2) să se afle în poziţie întinsă), ceea ce se constată prin
aceea că rola de declanşare (8) se află în decuparea angrenajului înnodător.
•
În poziţia de repaus (cu braţul manivelei şi bara de tragere a acelor în poziţie întinsă),
distanţa dintre ţeava transversală a braţului oscilant pentru ace (4) şi limitatorul (7) al
frânei (3) să fie de "c" = 20….40 mm.
Dacă nu se atinge această valoare a cotei "c", cota "c" trebuie corectată prin deplasarea frânei
(3) în găurile de montare (A).
Dacă această cotă "c" nu se atinge nici prin deplasarea frânei, devine necesară verificarea
reglării acelor faţă de înnodător.
Pos : 33.67 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 3 @ 1
208
Nu executaţi reglarea lungimii arcului X decât în poziţia de repaus (poziţie întinsă).
•
Pretensionaţi arcul (5) prin strângerea piuliţei (6) într-atât, încât lungimea arcului X să
atingă la:
înnodător dublu X = 110 mm
înnodător simplu X = 120 mm.
Reglaje
Pos : 33.68 /BA/Ei nstellungen/Groß pac kenpres se/N adel einstell ung en/Positi on Nadeln – Preß kol ben prüfen @ 150\mod_1362057381079_422850.doc x @ 1343794 @ 3 @ 1
11.4
Verificarea / reglarea poziţiei ace - piston de presare
a
b
a
Fig. 143
Verificare:
•
Detensionaţi complet arcul de la frâna braţului oscilant pentru ace.
•
Declanşaţi manual procesul de legare cu maşina oprită.
•
Rotiţi manual masa inerţială până când vârfurile acelor (1) ajung la înălţimea muchiei
superioare (b) a reţinătoarelor fixe (3) din fundul canalului de presare.
•
Blocaţi acele în această poziţie, trăgând în acest scop frâna volantului.
•
Cota "a" (de la muchia anterioară a pistonului de presare până la vârful acului) trebuie să
fie de 60 - 90 mm.
Dacă nu se întâmplă astfel:
Indicaţie
Reglaţi cota a numai în direcţia de presare a pistonului de presare (2) (vezi săgeata din figură).
•
•
Pos : 33.69 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 3 @ 1
•
•
•
•
Demontaţi arborele articulat al antrenării angrenajului înnodător.
Rotiţi manual masa inerţială (pistonul de presare se mişcă în direcţia de presare), până
când se atinge cota a = 60 – 90 mm.
Montaţi şi asiguraţi arborele articulat al antrenării axului înnodător.
Declanşaţi din nou, manual, procesul de legare cu maşina oprită.
Verificaţi din nou poziţia ace - piston de presare.
Reglaţi tensiunea arcului la frâna braţului oscilant pentru ace.
209
Reglaje
Pos : 33.70 /BA/Ei nstellungen/Groß pac kenpres se/N adel einstell ung en/Ei nstellung der Obernadel Ü berschrift @ 21\mod_1239169795346_422850.doc x @ 426965 @ 4 @ 1
11.5
Reglarea acului superior
Pos : 33.71 /BA/Ei nstellungen/Groß pac kenpres se/N adel einstell ung en/Ei nstellung/Kontolle Obernadel Bild @ 21\mod_1239169831721_422850.doc x @ 426966 @ 4 @ 1
Fig. 144
Pos : 33.72 /BA/Ei nstellungen/Groß pac kenpres se/N adel einstell ung en/Ei nstellung der Obernadel @ 21\mod_1239169307049_422850.doc x @ 426964 @ @ 1
Acul superior trebuie reglat în aşa fel, încât acele superioare (1) să fie dispuse central în
şliţurile-canal (2). Aceasta se poate realiza prin compensare cu şaibe de păsuire la capetele
arborelui acelor superioare.
Pos : 33.73 /BA/Ei nstellungen/Groß pac kenpres se/N adel einstell ung en/Kontroll e der Eins tell ung Obernadel @ 21\mod_1239167533580_422850.doc x @ 426963 @ 3 @ 1
11.5.1
Controlul reglării acului superior
•
Declanşaţi manual procesul de legare cu maşina oprită.
Indicaţie
La declanşarea manuală a procesului de legare aveţi în vedere ca braţul de întindere (6) să fie
tensionat.
•
Rotiţi manual masa inerţială până când se ridică acul superior (1).
•
Cu puţin înainte ca acul (4) să prindă firul superior (3), trageţi frâna volantului.
În acest moment, firul superior trebuie să fie dispus central în faţa acului (4). Dacă nu se
întâmplă astfel, este necesară ajustarea braţului individual al acului superior (1).
Pos : 33.74 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 33 @ 1
210
Reglaje
Pos : 33.75 /BA/Ei nstellungen/Groß pac kenpres se/Garnrieg el/Garnrieg el allgemei n Ei nfac hknoter/D oppel knoter @ 21\mod_1239172193690_422850.doc x @ 426969 @ 3 @ 1
11.6
Rigla firului
Rigla firului (1) îndepărtează firul de legat de la ac şi îl apasă asupra cârligului de înnodare.
Atunci când firul de legat nu este prins de rigla firului, el nu poate fi preluat nici de cârligul de
înnodare.
Pos : 33.76 /BA/Ei nstellungen/Groß pac kenpres se/Garnrieg el/Ei nstellung des Garnrieg els (Ei nfachknoter) @ 21\mod_1239172734002_422850.doc x @ 426972 @ 2 @ 1
11.6.1
Reglarea riglei firului (înnodător simplu)
Fig. 145
•
Declanşaţi manual procesul de legare cu maşina oprită.
•
Rotiţi manual braţul oscilant pentru ace la masa inerţială în direcţia de lucru în sus.
Continuaţi până când riglele firelor (1) sunt dispuse central deasupra şliţurilor-canal.
•
Trageţi frâna volantului pentru a bloca acele în această poziţie.
În această poziţie, distanţa "b" dintre vârful riglei firului şi faţa interioară a acului (2) trebuie să
fie de "b" = 2 - 5 mm. Reglarea se execută prin slăbirea şuruburilor (3) şi (4) ale riglei firului (1).
Verificarea / reglarea cotei "a"
•
Slăbiţi frâna volantului şi rotiţi manual braţul oscilant pentru ace la masa inerţială în
direcţia de lucru, în sus, până când braţul oscilant pentru ace ajunge în poziţia de repaus
(adică braţul manivelei (1) şi bara de tragere a acelor (2) se află în poziţie întinsă), vezi
capitolul "Reglarea frânei braţului oscilant pentru ace".
•
Trageţi frâna volantului pentru a bloca legarea în această poziţie.
•
Apăsaţi manual de vârf rigla firului (1) spre şliţul-canal.
În această poziţie, distanţa laterală "a" dintre vârful riglei firului şi şliţul-canal trebuie să fie de
"a" = 0 - 5 mm.
Reglarea distanţei laterale "a" se realizează la barele de comandă (5) ale riglei firului (1). În
vederea reglării slăbiţi contrapiuliţele (6) şi piuliţa (8) ale capului sferic. Rotiţi barele de comandă
până când obţineţi cota "a" = 0 - 5 mm. Strângeţi apoi la loc contrapiuliţele şi piuliţa (8).
Indicaţie
La montare aveţi în vedere ca îndoirea (5) de la barele de comandă să arate înspre stânga sus.
Pos : 33.77 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 2 @ 1
211
Reglaje
Pos : 33.78 /BA/Ei nstellungen/Groß pac kenpres se/Garnrieg el/Ei nstellung des Garnrieg els Maß b (Doppel knoter) @ 21\mod_1239175253752_422850.doc x @ 426973 @ @ 1
11.6.2
Reglarea riglei firului (înnodător dublu)
Fig. 146
Reglarea riglei firului la înnodătorul dublu se execută la cel de-al doilea nod.
În acest sens:
•
Declanşaţi manual procesul de legare cu maşina oprită.
•
Rotiţi manual braţul oscilant pentru ace la masa inerţială în direcţia de lucru, în sus, şi
încheiaţi primul nod (nod de încheiere).
•
Continuaţi să mişcaţi manual masa inerţială până când riglele firelor pivotează a doua
oară deasupra şliţurilor-canal.
•
De îndată ce rigla firului prinde acum firul, trageţi frâna volantului pentru a bloca acele în
această poziţie.
În această poziţie, depăşirea "b" (distanţa vârfului riglei firului faţă de fir) trebuie să măsoare
5 – 10 mm. Reglarea se execută prin slăbirea şuruburilor (3) şi (4) ale riglei firului (1).
Pos : 33.79 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
212
Reglaje
Pos : 33.80 /BA/Ei nstellungen/Groß pac kenpres se/Garnrieg el/Kontroll e des Garnrieg els nac h dem Verstellen @ 24\mod_1240985856993_422850.doc x @ 427183 @ @ 1
11.6.2.1
Controlul riglei firului după deplasare
8
11
12
10
9
Fig. 147
În acest sens:
•
Declanşaţi manual procesul de legare cu maşina oprită.
•
Rotiţi manual braţul oscilant pentru ace la masa inerţială în direcţia de lucru, în sus, până
când acul superior (8) se ridică puţin.
•
Trageţi frâna volantului pentru a bloca acele în această poziţie.
•
Slăbiţi şurubul (9) la înnodător şi pivotaţi înnodătorul în sus.
•
Desfaceţi complet piuliţa (10), astfel încât arcul (11) să fie detensionat.
•
Pivotaţi manual rigla firului (12) încoace şi încolo.
Indicaţie
Vârful riglei firului (12) nu are voie să colideze cu acul superior (8). Dacă este cazul, slăbiţi
şuruburile (3) şi (4) şi retrageţi rigla firului (12) în aşa fel, încât rigla firului (12) să nu colideze cu
acul superior (8).
Pos : 33.81 /BA/Ei nstellungen/Groß pac kenpres se/Garnrieg el/Ei nstellung des Garnrieg els Maß a 7 - 12 mm (Doppel knoter) @ 92\mod_1326797939839_422850.doc x @ 782289 @ @ 1
Pos : 33.82 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
Verificarea / reglarea cotei "a"
•
Slăbiţi frâna volantului şi rotiţi manual braţul oscilant pentru ace la masa inerţială în
direcţia de lucru, în sus, până când braţul oscilant pentru ace ajunge în poziţia de repaus
(adică braţul manivelei (1) şi bara de tragere a acelor (2) se află în poziţie întinsă), vezi
capitolul "Reglarea frânei braţului oscilant pentru ace".
•
Trageţi frâna volantului pentru a bloca legarea în această poziţie.
•
Apăsaţi manual de vârf rigla firului (1) spre şliţul-canal.
În această poziţie, distanţa laterală "a" dintre vârful riglei firului şi şliţul-canal trebuie să fie de
„a“ = 7 - 12 mm.
Reglarea distanţei laterale "a" se realizează la barele de comandă (5) ale riglei firului (1). În
vederea reglării slăbiţi contrapiuliţele (6) şi şurubul (7) ale articulaţiei cu nucă. Rotiţi barele de
comandă până când obţineţi cota „a“ = 7 – 12 mm. Strângeţi apoi la loc contrapiuliţele. Riglele
firelor trebuie să se poată mişca liber în această poziţie.
213
Reglaje
Pos : 33.83 /BA/Ei nstellungen/Groß pac kenpres se/Garnrieg el/Vorspannung der Garnri egel welle @ 24\mod_1240987356165_422850.doc x @ 427184 @ 3 @ 1
11.6.3
Pretensionarea axului riglei firului
Fig. 148
Indicaţie
Reglarea pentru pretensionarea axului riglei firului trebuie realizată în poziţia de zero a legării.
Pretensionaţi arcul (1) al axului riglei firului într-atât, încât cota dintre ochii arcului (1) să fie de
a = 220 mm.
Pos : 33.84 /BA/Ei nstellungen/Groß pac kenpres se/Garnrieg el/Ei nstellung der Knoter well enbrems e 19 mm @ 92\mod_1326801503633_422850.doc x @ 782347 @ 3 @ 1
11.6.4
Pos : 33.85 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 3 @ 1
214
Reglarea frânei axului înnodător
Fig. 149
Pretensionaţi arcul (1) al axului înnodător într-atât, încât cota a să fie de circa 19 mm.
Reglaje
Pos : 33.86 /BA/Ei nstellungen/Groß pac kenpres se/Garnbrems e/Gar nbr emse HS Baur eihe @ 62\mod_1299660639753_422850.doc x @ 574006 @ 3 @ 1
11.7
Frâna de fir Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.
Fig. 150
Înnodător simplu
Înnodător dublu
Frânele de fir (2) sunt dispuse în cutiile cu fire. Firul de legare (1) este menţinut tensionat prin
intermediul şuruburilor de reglare (3). Tipuri diferite de fir de legat pot prezenta proprietăţi de
frecare diferite. La schimbarea tipului de fir de legat trebuie verificată tensiunea de întindere a
fasciculului de fire de legat. Aceasta trebuie aleasă doar atât de ridicată, cât să nu aibă loc
atingere între arcurile de întindere a firului şi vinclul pendular. Cota "X" este în funcţie de tipul de
fir de legat ales şi trebuie determinată în mod individual, prin verificare în fasciculul de fire. O
pretensionare prea ridicată a fasciculului de fire poate cauza erori la înnodător şi suprasolicită
excesiv de puternic piesele afectate.
Pos : 33.87 /BA/Ei nstellungen/Groß pac kenpres se/Garnbrems e/Gar nbr emse ei nstellen Bild @ 24\mod_1240994730258_422850.doc x @ 427189 @ 2 @ 1
Fig. 151
Pos : 33.88 /BA/Ei nstellungen/Groß pac kenpres se/Bindegarn ei nfädel n/Enfac hknoter @ 20\mod_1239009990035_422850.doc x @ 426879 @ 2 @ 1
Înnodător simplu
Pos : 33.89 /BA/Ei nstellungen/Groß pac kenpres se/Garnbrems e/Vor eins tell ung X = 30 – 35 mm @ 24\mod_1240994506555_422850.doc x @ 427187 @ 3 @ 1
Prereglare X = 30 – 35 mm
Pos : 33.90 /BA/Ei nstellungen/Groß pac kenpres se/Bindegarn ei nfädel n/D oppel knoter @ 20\mod_1239010038066_422850.doc x @ 426880 @ 3 @ 1
Înnodător dublu
Pos : 33.91 /BA/Ei nstellungen/Groß pac kenpres se/Garnbrems e/Aus führung D oppel knoter Garnbremsen Gar n s traffen @ 24\mod_1240994624665_422850.doc x @ 427188 @ @ 1
La varianta cu înnodător dublu, frânele de fir (1) din cutia cu fire servesc doar la întinderea
firului.
Pos : 33.92 /BA/Ei nstellungen/Groß pac kenpres se/Garnbrems e/Vor eins tell ung X = 30 – 35 mm @ 24\mod_1240994506555_422850.doc x @ 427187 @ 3 @ 1
Prereglare X = 30 – 35 mm
Pos : 33.93 /BA/Ei nstellungen/Groß pac kenpres se/Garnbrems e/Gar nspannung am ober en Garns trang (Doppel knoter) @ 24\mod_1240995388836_422850.doc x @ 427190 @ 3 @ 1
215
Reglaje
11.7.1
Reglarea tensiunii în fir la fasciculul superior de fire (înnodător dublu)
Fig. 152
Fasciculele superioare de fire (1) trebuie reţinute prin acţiunea frânelor (2) până la o forţă de
tragere de 100 - 120 N.
Înainte ca frânele de fir să permită alunecarea firului este nevoie ca braţul de întindere a firului
(3) să se deplaseze în jos, contra forţei arcului, până când firul (1) este trecut aproape fără
schimbare a direcţiei prin ochiul braţului de întindere (4).
Verificarea tensiunii în fir:
•
Legaţi firul (1) la un dinamometru. Cu puţin înainte de alunecarea firului, dinamometrul
trebuie să indice 100 - 120 N.
Forţa de întindere poate fi mărită prin strângerea piuliţei-fluture (5). Pentru micşorarea tensiunii
slăbiţi piuliţa-fluture.
Cota "X" este în funcţie de tipul de fir de legat ales şi trebuie determinată în mod individual, prin
verificare în fasciculul de fire. O pretensionare prea ridicată a fasciculului de fire poate cauza
erori la înnodător şi suprasolicită excesiv de puternic piesele afectate.
Prereglare X = 65 mm
Pos : 33.94 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 3 @ 1
216
Reglaje
Pos : 33.95 /BA/Ei nstellungen/Groß pac kenpres se/Garnbrems e/Gar nspannung am unteren Gar nstrang D oppel knoter @ 24\mod_1240996666196_422850.doc x @ 427191 @ 33 @ 1
11.7.2
Reglarea tensiunii în fir la fasciculul inferior de fire (înnodător dublu)
Fig. 153
Frânele de fir (1) pentru fasciculul inferior de fire se găsesc în spatele dispozitivului de umplere,
sub canalul de presare.
Forţa de întindere poate fi mărită prin strângerea piuliţei-fluture (2). Pentru micşorarea tensiunii
slăbiţi piuliţa-fluture.
Prereglare X = 70 mm
Verificarea tensiunii de întindere:
1.
Introduceţi firul în ac conform instrucţiunilor.
2.
Declanşaţi manual procesul de legare cu maşina oprită.
3.
Rotiţi manual în sus braţul oscilant pentru ace la masa inerţială în direcţia de lucru, până
când acele îşi ating punctul mort superior, (vezi capitolul "Punctul mort superior al
acelor").
4.
Trageţi frâna volantului pentru a bloca acele în această poziţie.
5.
Trageţi în afară firul de legat din ac circa 200 mm şi retezaţi-l.
6.
Trageţi fasciculul de fire în mod lent şi uniform, până când arcurile de întindere a firului de
sub canal se aşează în poziţia lor cea mai înaltă.
7.
La ţinerea firului, arcurile de întindere a firului trebuie să rămână în această poziţie, fără
ca prin frână să mai poată fi tras în continuare fir.
8.
Prin uşoară mărire a forţei de tragere, frâna trebuie să permită trecerea firului.
Pos : 33.96 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 3 @ 1
217
Reglaje
Pos : 33.97 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 2/K-O/Knoter @ 24\mod_1241083059412_422850.doc x @ 427199 @ @ 1
11.8
Înnăditoare
Pos : 33.98 /BA/Sic herheit/Gefahrenhinweise/Gr oßpac kenpr ess e/Gefahr - R eparatur _Wartungs _Ei nstellar bei ten am Knoter @ 24\mod_1241081243490_422850.doc x @ 427195 @ 3 @ 1
PERICOL! – Lucrări de întreţinere, reglare şi reparaţii la înnăditor
Consecinţe: Pericol de moarte, răniri grave.
•
Decuplaţi arborele de priză de forţă.
•
Opriţi motorul tractorului şi extrageţi cheia de contact.
•
Aşteptaţi până când se opresc toate componentele aflate în mişcare.
•
Trageţi frâna volantului.
•
Acţionaţi frâna de fixare.
•
Aşezaţi pene de blocare sub roţi pentru a bloca roţile maşinii.
•
Asiguraţi cu pârghia de siguranţă axul înnodător împotriva declanşării neintenţionate a
legării.
Pos : 33.99 /BA/Ei nstellungen/Groß pac kenpres se/Knoter/Bindevorgang s perren HS @ 71\mod_1305874619804_422850.doc x @ 641690 @ 3 @ 1
11.8.1
Blocarea procesului de legare
b
a
1
b
2
2
a
1
BPHS0059
Fig. 154
La executarea lucrărilor de întreţinere, reglare şi reparaţii la înnăditoare trebuie realizată
asigurarea axului înnodătoarelor, astfel încât să nu poată fi declanşat involuntar procesul de
legare.
În acest sens:
•
Rotiţi pârghia de siguranţă (1) din poziţia (a) în poziţia (b) şi depuneţi-o pe cepul (2).
Pos : 33.100 /BA/Ei nstellungen/Gr oß pac kenpr ess e/Bindeg arn ei nfädeln/Hinweis Endlosballen gepresst @ 92\mod_1326728080272_422850.doc x @ 781577 @ @ 1
Indicaţie
Pentru procesul de presare, pârghia de siguranţă (2) trebuie să se afle în poziţia (a)! În caz
contrar, când axul înnodător este asigurat, se ajunge la presarea unui balot fără sfârşit.
Pos : 33.101 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
218
Reglaje
Pos : 33.102 /BA/Ei nstellungen/Gr oß pac kenpr ess e/Knoter/Inbetri ebnahme Knoter @ 24\mod_1241083585365_422850.doc x @ 427201 @ 4 @ 1
11.8.2
Punerea în funcţiune
Înnăditorul a fost reglat şi verificat de către producător. În principiu, el va funcţiona corect fără a
fi necesare alte reglaje. În cazul în care la prima punere în funcţiune apar probleme în legătură
cu legarea, nu vă grăbiţi să dereglaţi dispozitivul, întrucât de regulă este vorba de erori generate
de vopsea, rugină şi suprafeţe rugoase. Se recomandă ca înaintea primei puneri în funcţiune să
se îndepărteze unsoarea de protecţie antirugină de pe suportul de fir şi de pe înnodător.
Pos : 33.103.1 /Ü bersc hriften/Ü bersc hriften 3/A- E/Einfac hknoter @ 24\mod_1241083809568_422850.doc x @ 427202 @ 3 @ 1
11.8.3
Înnodător simplu
Pos : 33.103.2 /BA/Ei nstellungen/Gr oßpac kenpr ess e/Knoter/Ei nfac hknoter R as pe/Knüpferhaken Ei nfac hknoter R as pe Bild @ 47\mod_1285048585953_422850.doc x @ 455482 @ 3 @ 1
11.8.4
Cârlig de înnodare (înnodător simplu)
Fig. 155
Pos : 33.103.3 /BA/Ei nstellungen/Gr oßpac kenpr ess e/Knoter/Knüpfer haken T ext Doppel knoter / Einfac hknoter R as pe @ 47\mod_1285046930718_422850.doc x @ 455429 @ @ 1
Prin intermediul arcului din foi (3) de la închizătorul (1) se armează limba de înnodare (5) a
cârligului de înnodare (2).
•
Dacă efectul de strângere la limba de înnodare (5) este prea mare, nodul va rămâne
agăţat de limba de înnodare. Fasciculul de fire se rupe.
•
Dacă efectul de strângere este prea redus, fie că nu se formează nod, fie că se
formează doar un nod lax. Aceste neajunsuri pot fi evitate prin efectuarea unei
corecţii a tensiunii de arc la arcul din foi (3).
În acest sens:
•
Slăbiţi, respectiv strângeţi cu circa 60° piuliţa (4) de la arcul din foi (3).
Indicaţie
Limba de înnodare (5) necesită o anumită tensiune minimă, deci nu o slăbiţi niciodată complet.
Pos : 33.103.4 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
219
Reglaje
Pos : 33.103.5 /Ü bersc hriften/Ü bersc hriften 3/A- E/Eins tellung Gar nhalter @ 47\mod_1285054111875_422850.doc x @ 455560 @ @ 1
11.8.5
Reglarea suportului de fir
Pos : 33.103.6 /BA/Ei nstellungen/Gr oßpac kenpr ess e/Knoter/Ei nfac hknoter R as pe/Garnhal ter Einac hknoter R as pe Bil d @ 47\mod_1285055172921_422850.doc x @ 455586 @ 3 @ 1
Fig. 156
Pos : 33.103.7 /BA/Ei nstellungen/Gr oßpac kenpr ess e/Knoter/Garnhalter Text Einfac hknoter / D oppel knoter R aspe @ 47\mod_1285053711171_422850.doc x @ 455534 @ 33 @ 1
Reglarea antrenorului firului
Funcţionarea antrenorului firului (5) depinde de poziţia crestăturii sale în raport cu curăţătorul
discului de fir (7). Antrenorul firului (5) este prereglat din fabricaţie la o cotă a = 0 - 2 mm.
•
Atunci când crestătura antrenorului firului (5) este poziţionată prea în faţă (în sens
orar), firul adus de ac nu poate fi prins de către antrenorului firului.
•
Atunci când crestătura antrenorului firului (5) este poziţionată prea în spate (în
sens antiorar), se poate întâmpla ca fasciculul firului să se încurce în cârligul de
înnodare sau să nu poată fi prins de către limba de înnodare.
Reglarea antrenorului firului (5)
În acest scop, crestătura antrenorului firului (5) trebuie să se găsească în poziţia indicată.
Apoi:
•
Slăbiţi piuliţa (4) într-atât, încât piuliţa (4) să se alinieze la nivelul capătului de filet al
melcului.
•
Slăbiţi melcul printr-o uşoară lovitură asupra piuliţei (4).
•
Ajustaţi cota a = 0 - 2 mm prin rotirea melcului.
•
Strângeţi piuliţa (4).
Indicaţie
Pentru controlul poziţiei corecte a crestăturii trebuie executate cel puţin două operaţii de legare.
Pos : 33.103.8 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 3 @ 1
220
Reglaje
Pos : 33.103.9 /BA/Ei nstellungen/Gr oßpac kenpr ess e/Knoter/Ei nfac hknoter R as pe/Ei nstellung der H altekr aft des Garnhalters Doppel knoter @ 47\mod_1285056343218_422850.doc x @ 455612 @ @ 1
11.8.5.1
Reglarea forţei de ţinere a antrenorului firului (6)
Fig. 157
Forţa de ţinere este prereglată din fabricaţie.
Indicaţie
Natura materialului de presare şi conţinutul de umiditate al acestuia, valoarea presiunii de
presare şi tipul firului de legare determină reglaje diferite între ele, care la nevoie trebuie
adaptate şi condiţiilor de lucru.
În acest sens:
•
Accentuaţi, respectiv slăbiţi (cu circa o jumătate de rotaţie) prereglarea arcurilor de la
antrenorul firului (2) prin intermediul piuliţei (3).
Indicaţie
Antrenorul firului nu trebuie să strângă firul decât într-atât, încât acesta să nu fie smuls din
suportul firului în timpul procesului de legare. O strângere prea puternică ar destrăma fibrele
firului. Forţa de strângere trebuie reglată proporţional cu creşterea densităţii balotului. Natura
materialului de presare şi conţinutul de umiditate al acestuia, precum şi tipul firului de legare
determină reglaje diferite între ele, care la nevoie trebuie testate în condiţii de lucru.
Arcul (2) nu are niciodată voie să fie pretensionat la lungimea de bloc.
Pos : 33.103.10 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 3 @ 1
221
Reglaje
Pos : 33.103.11 /BA/Eins tell ung en/Groß pac kenpresse/Knoter /Ei nfachknoter Raspe/M ess erhebel Einfac hknoter Ras pe Bil d @ 47\mod_1285059753453_422850.doc x @ 455664 @ 3 @ 1
11.8.6
Reglarea pârghiei de cuţit (înnodător simplu)
Fig. 158
Pos : 33.103.12 /BA/Eins tell ung en/Groß pac kenpresse/Knoter /Mess er hebel Text Einfac hknoter / D oppel knoter R aspe @ 47\mod_1285058951359_422850.doc x @ 455638 @ @ 1
Pârghia de cuţit (1) trebuie astfel poziţionată, încât cârligul înnodătorului (2) să se poată roti
liber fără a atinge vreun punct al pârghiei de cuţit.
Pieptenele de ştergere (3) al pârghiei de cuţit trebuie să atingă uşor, însă uniform, spatele
cârligului înnodătorului (2). În poziţia de punct mort, distanţa dintre pieptenele de ştergere al
pârghiei de cuţit şi vârful cârligului înnodătorului trebuie să măsoare între a = 15 şi 18 mm.
Pârghia de cuţit îşi atinge poziţia de punct mort atunci când rola pârghiei de cuţit se află în
punctul cel mai înalt al camei (4) de pe discul înnodătorului (5).
În scopul evitării ruperii firului, porţiunile pârghiei de cuţit care conduc fascicule de fire (zona
marcată (I)) trebuie netezite şi rotunjite. Pârghia de cuţit trebuie înlocuită de îndată ce în zona
marcată apar semne de uzură (formare de şanţuri).
Pos : 33.103.13 /BA/Eins tell ung en/Groß pac kenpresse/Knoter /Doppel knoter/Garnmess er nac hsc hleifen @ 24\mod_1241419081711_422850.doc x @ 427216 @ @ 1
BP 380-7-097
Pos : 33.104 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 4 @ 1
222
Fig. 159
Trebuie neapărat avută în vedere reascuţirea tăişului cuţitului pentru fir de îndată ce capetele
firului sunt tăiate la lungimi diferite sau prezintă franjuri. În caz de rupere sau uzură prea
avansată a cuţitului, acesta trebuie înlocuit.
Reglaje
Pos : 33.105.1 /Ü bersc hriften/Ü bersc hriften 3/A- E/D oppel knoter @ 24\mod_1241099544678_422850.doc x @ 427210 @ 3 @ 1
11.8.7
Înnodător dublu
Pos : 33.105.2 /BA/Ei nstellungen/Gr oßpac kenpr ess e/Knoter/D oppel knoter/Knüpfer haken D oppel knoter Bil d @ 24\mod_1241099865006_422850.doc x @ 427211 @ 3 @ 1
11.8.8
Cârlig de înnodare (înnodător dublu)
Fig. 160
Pos : 33.105.3 /BA/Ei nstellungen/Gr oßpac kenpr ess e/Knoter/Knüpfer haken T ext Doppel knoter / Einfac hknoter R as pe @ 47\mod_1285046930718_422850.doc x @ 455429 @ @ 1
Prin intermediul arcului din foi (3) de la închizătorul (1) se armează limba de înnodare (5) a
cârligului de înnodare (2).
•
Dacă efectul de strângere la limba de înnodare (5) este prea mare, nodul va rămâne
agăţat de limba de înnodare. Fasciculul de fire se rupe.
•
Dacă efectul de strângere este prea redus, fie că nu se formează nod, fie că se
formează doar un nod lax. Aceste neajunsuri pot fi evitate prin efectuarea unei
corecţii a tensiunii de arc la arcul din foi (3).
În acest sens:
•
Slăbiţi, respectiv strângeţi cu circa 60° piuliţa (4) de la arcul din foi (3).
Indicaţie
Limba de înnodare (5) necesită o anumită tensiune minimă, deci nu o slăbiţi niciodată complet.
Pos : 33.105.4 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
223
Reglaje
Pos : 33.105.5 /Ü bersc hriften/Ü bersc hriften 3/A- E/Eins tellung Gar nhalter @ 47\mod_1285054111875_422850.doc x @ 455560 @ @ 1
11.8.9
Reglarea suportului de fir
Pos : 33.105.6 /BA/Ei nstellungen/Gr oßpac kenpr ess e/Knoter/D oppel knoter/Garnhalter Doppel knoter Bild @ 24\mod_1241416073040_422850.doc x @ 427213 @ 2 @ 1
Fig. 161
Pos : 33.105.7 /BA/Ei nstellungen/Gr oßpac kenpr ess e/Knoter/Garnhalter Text Einfac hknoter / D oppel knoter R aspe @ 47\mod_1285053711171_422850.doc x @ 455534 @ 2 @ 1
Reglarea antrenorului firului
Funcţionarea antrenorului firului (5) depinde de poziţia crestăturii sale în raport cu curăţătorul
discului de fir (7). Antrenorul firului (5) este prereglat din fabricaţie la o cotă a = 0 - 2 mm.
•
Atunci când crestătura antrenorului firului (5) este poziţionată prea în faţă (în sens
orar), firul adus de ac nu poate fi prins de către antrenorului firului.
•
Atunci când crestătura antrenorului firului (5) este poziţionată prea în spate (în
sens antiorar), se poate întâmpla ca fasciculul firului să se încurce în cârligul de
înnodare sau să nu poată fi prins de către limba de înnodare.
Reglarea antrenorului firului (5)
În acest scop, crestătura antrenorului firului (5) trebuie să se găsească în poziţia indicată.
Apoi:
•
Slăbiţi piuliţa (4) într-atât, încât piuliţa (4) să se alinieze la nivelul capătului de filet al
melcului.
•
Slăbiţi melcul printr-o uşoară lovitură asupra piuliţei (4).
•
Ajustaţi cota a = 0 - 2 mm prin rotirea melcului.
•
Strângeţi piuliţa (4).
Indicaţie
Pentru controlul poziţiei corecte a crestăturii trebuie executate cel puţin două operaţii de legare.
Pos : 33.105.8 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
224
Reglaje
Pos : 33.105.9 /BA/Ei nstellungen/Gr oßpac kenpr ess e/Knoter/D oppel knoter/Ei nstellung der H altekraft des Gar nhalters Doppel knoter @ 24\mod_1241416439493_422850.doc x @ 427214 @ @ 1
11.8.9.1
Reglarea forţei de ţinere a antrenorului firului (6)
Fig. 162
Forţa de ţinere este prereglată din fabricaţie.
Indicaţie
Natura materialului de presare şi conţinutul de umiditate al acestuia, valoarea presiunii de
presare şi tipul firului de legare determină reglaje diferite între ele, care la nevoie trebuie
adaptate şi condiţiilor de lucru.
În acest sens:
•
Slăbiţi contrapiuliţa (3).
•
Accentuaţi, respectiv slăbiţi (cu circa o jumătate de rotaţie) prereglarea arcurilor de la
antrenorul firului (2) prin intermediul şurubului (1).
•
Strângeţi contrapiuliţa (3).
Indicaţie
Antrenorul firului nu trebuie să strângă firul decât într-atât, încât acesta să nu fie smuls din
suportul firului în timpul procesului de legare. O strângere prea puternică ar destrăma fibrele
firului.
Pos : 33.105.10 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 3 @ 1
225
Reglaje
Pos : 33.105.11 /BA/Eins tell ung en/Groß pac kenpresse/Knoter /Doppel knoter/M ess erhebel (D oppel knoter) Bil d @ 24\mod_1241416794165_422850.doc x @ 427215 @ 3 @ 1
11.8.10
Reglarea pârghiei de cuţit (înnodător dublu)
Fig. 163
Pos : 33.105.12 /BA/Eins tell ung en/Groß pac kenpresse/Knoter /Mess er hebel Text Einfac hknoter / D oppel knoter R aspe @ 47\mod_1285058951359_422850.doc x @ 455638 @ @ 1
Pârghia de cuţit (1) trebuie astfel poziţionată, încât cârligul înnodătorului (2) să se poată roti
liber fără a atinge vreun punct al pârghiei de cuţit.
Pieptenele de ştergere (3) al pârghiei de cuţit trebuie să atingă uşor, însă uniform, spatele
cârligului înnodătorului (2). În poziţia de punct mort, distanţa dintre pieptenele de ştergere al
pârghiei de cuţit şi vârful cârligului înnodătorului trebuie să măsoare între a = 15 şi 18 mm.
Pârghia de cuţit îşi atinge poziţia de punct mort atunci când rola pârghiei de cuţit se află în
punctul cel mai înalt al camei (4) de pe discul înnodătorului (5).
În scopul evitării ruperii firului, porţiunile pârghiei de cuţit care conduc fascicule de fire (zona
marcată (I)) trebuie netezite şi rotunjite. Pârghia de cuţit trebuie înlocuită de îndată ce în zona
marcată apar semne de uzură (formare de şanţuri).
Pos : 33.105.13 /BA/Eins tell ung en/Groß pac kenpresse/Knoter /Doppel knoter/Garnmess er nac hsc hleifen @ 24\mod_1241419081711_422850.doc x @ 427216 @ 3 @ 1
BP 380-7-097
Pos : 33.106 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 3 @ 1
226
Fig. 164
Trebuie neapărat avută în vedere reascuţirea tăişului cuţitului pentru fir de îndată ce capetele
firului sunt tăiate la lungimi diferite sau prezintă franjuri. În caz de rupere sau uzură prea
avansată a cuţitului, acesta trebuie înlocuit.
Reglaje
Pos : 33.107.1 /Ü bersc hriften/Ü bersc hriften 2/P-T /Preß kol beneins tell ung @ 24\mod_1241419994977_422850.doc x @ 427217 @ 23 @ 1
11.9
Reglarea pistonului de presare
Pos : 33.107.2 /BA/Ei nstellungen/Gr oßpac kenpr ess e/Press kol beneins tellung/Hi nweis Pr eß kol beneins tell ung @ 24\mod_1241421462290_422850.doc x @ 427219 @ 3 @ 1
Indicaţie
•
Rolele de ghidare ale pistonului de presare trebuie să fie încărcate uniform.
•
Şpaltul dintre cuţitele pistonului de presare şi cuţitele din canalul de presare trebuie să fie
egal pe întreaga lăţime a pistonului.
Pos : 33.107.3 /BA/Ei nstellungen/Gr oßpac kenpr ess e/Press kol beneins tellung/Preß kolbenei nstellung Bil d @ 24\mod_1241420071196_422850.doc x @ 427218 @ @ 1
Fig. 165
Pos : 33.107.4 /BA/Ei nstellungen/Gr oßpac kenpr ess e/Press kol beneins tellung/Anz ahl der Geg ens chnei de BP 4x4 @ 92\mod_1326729260850_422850.doc x @ 781604 @ 2 @ 1
Canalul de presare este echipat cu două contratăişuri (6).
•
Pistonul de presare (3) de la Big Pack 1270 / 1290 / 4x4 este echipat cu şapte cuţite (5).
•
Datorită lăţimii reduse a canalului de presare, pistonul de presare (3) de la Big Pack 890
este echipat cu doar cinci cuţite (5).
Pos : 33.107.5 /BA/Ei nstellungen/Gr oßpac kenpr ess e/Press kol beneins tellung/Eins tell ung der Preß kol benmess er ÜS mit Einführtext @ 172\mod_1370430153723_422850.doc x @ 1478111 @ @ 1
11.9.1
Reglarea cuţitelor pistonului de presare
Pentru ca faţa inferioară a balotului paralelipipedic mare să capete o suprafaţă netedă este
necesară reglarea precisă a cuţitelor pistonului de presare.
Pos : 33.107.6 /BA/Ei nstellungen/Gr oßpac kenpr ess e/Press kol beneins tellung/Eins tell ung der Preß kol benmess er BP 890 / BP 1270 / BP 1290 @ 172\mod_1370430636701_422850.doc x @ 1478140 @ @ 1
BP 890 / BP 1270 / BP 1290
Pentru reglarea distanţei "a" în intervalul dintre 2 şi 4 mm, pistonul de presare poate fi deplasat
în înălţime cu ajutorul rolelor de ghidare excentice (2).
După slăbirea fixărilor (1) rotiţi rolele de ghidare excentice pentru coborârea şi ridicarea
pistonului de presare.
După realizarea reglării, fixarea trebuie strânsă la loc. Aveţi în vedere ca şinele de ghidare (4) şi
rolele de ghidare să nu se murdărească. Aceasta ar putea conduce la o uzură sporită şi la
imprecizie în reglarea pe înălţime a pistonului de presare.
Pos : 33.107.7 /Abkürz ung en /Abkürzungen s prachneutr al/Groß pac kenpress e/Big Pac k 1290 HD P @ 32\mod_1253089501874_0.doc x @ 429896 @ @ 1
Big Pack 1290 HDP
Pos : 33.107.8 /BA/Ei nstellungen/Gr oßpac kenpr ess e/Press kol beneins tellung/Eins tell ung der Preß kol benmess er BP 1290 HD P / 4x4 @ 92\mod_1326780821491_422850.doc x @ 781722 @ @ 1
Pos : 33.107.9 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
Pentru reglarea distanţei "a" în intervalul dintre 2 şi 4 mm se pot aplica şaibe distanţiere sub
cuţitele (5).
227
Reglaje
Pos : 33.107.10 /BA/Eins tell ung en/Groß pac kenpresse/Pr ess kolbenei nstellung/Laufsc hienenr einigung @ 24\mod_1241423347774_422850.doc x @ 427222 @ @ 1
11.9.2
Curăţarea şinelor de ghidare
Fig. 166
Celor patru role (3) ale pistonului de presare le sunt aplicate şine de curăţare (2), care
eliberează de depuneri şinele de ghidare ale pistonului de presare. În vederea reglării slăbiţi
şuruburile (1) şi reglaţi şinele de curăţare la cota a = 1 - 2 mm. Strângeţi la loc şuruburile.
Indicaţie
Şinele de curăţare (2) trebuie să se poată rabate uşor în jurul axei rolei respective!
Pos : 33.107.11 /BA/Eins tell ung en/Groß pac kenpresse/Pr ess kolbenei nstellung/Seitlic he Ei nstellung des Kolbens @ 24\mod_1241423485915_422850.doc x @ 427223 @ @ 1
11.9.3
Reglarea laterală a pistonului
Fig. 167
Pistonul de presare trebuie orientat centrat în canalul de presare.
Trebuie avut în vedere ca pistonul să se deplaseze liber, fără a se freca de racloarele fixe de pe
fundul canalului şi dedesubtul mesei înnodătoarelor.
În vederea alinierii sale laterale, pistonul (2) trebuie adus prin rotirea volantului în poziţia cea
mai din faţă.
Alinierea laterală a pistonului (2) se realizează cu tablele de compensare (1) (283-676-0),
montate între pistonul (2) şi şaibele glisante (3). Este necesar ca în secţiunea cea mai îngustă a
canalului de presare, pistonul să prezinte o cotă de şpalt de a = 1 - 2 mm.
Pos : 33.107.12 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
228
Reglaje
Pos : 33.107.13 /BA/Eins tell ung en/Groß pac kenpresse/Pr ess kolbenei nstellung/Raffer z um Pr eß kolben ei nstellen mit Hinweis @ 24\mod_1241424591086_422850.doc x @ 427224 @ @ 1
11.10
Reglarea dispozitivului de umplere faţă de pistonul de presare
Indicaţie
Reglarea dispozitivului de umplere devine necesară numai atunci când s-au slăbit angrenajul
acestuia sau lanţurile de legătură ale cuplajelor cu lanţ.
Pos : 33.107.14 /BA/Eins tell ung en/Groß pac kenpresse/Pr ess kolbenei nstellung/Ei nras tung der R eibkuppl ung über prüfen H S Baurei he @ 92\mod_1326781360663_422850.doc x @ 781750 @ @ 1
Fig. 168
Înainte de a începe reglarea dispozitivului de umplere, asiguraţi-vă că cuplajul
dispozitivului de umplere este corect intrat în locaş.
•
Cuplajul dispozitivului de umplere este bine intrat în locaş atunci când marcajul exterior
(1) de pe acesta coincide cu marcajul (2) de pe inelul interior al cuplajului dispozitivului de
umplere.
Pos : 33.107.15 /BA/Eins tell ung en/Groß pac kenpresse/Pr ess kolbenei nstellung/Hinweis VFS_System muss sich i n N ullstellung befi nden @ 24\mod_1241430475868_422850.doc x @ 427232 @ 2 @ 1
Indicaţie
Asiguraţi-vă că sistemul variabil de umplere (VFS) se găseşte în poziţia de zero, (vezi capitolul
Sistemul variabil de umplere (VFS) "Reglarea poziţiei de zero").
Pos : 33.107.16 /BA/Eins tell ung en/Groß pac kenpresse/Pr ess kolbenei nstellung/Raffer ei nstellen Big Pac k 890 Bil d @ 57\mod_1296463263598_422850.doc x @ 550630 @ @ 1
Fig. 169
Pos : 33.107.17 /BA/Eins tell ung en/Groß pac kenpresse/Pr ess kolbenei nstellung/Raffer ei nstellen BigPac k 890 @ 57\mod_1296466244641_422850.doc x @ 551068 @ 3 @ 1
Rotiţi manual, prin rotirea volantului, dispozitivul de umplere în direcţia de lucru, până când rola
mare de ghidare (9) a baghetei de umplere, care evoluează înaintea baghetei de alimentare (1),
ajunge să fie dispusă cu puţin după vizorul (10).
Pos : 33.107.18 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 2 @ 1
229
Reglaje
Pos : 33.107.19 /BA/Eins tell ung en/Groß pac kenpresse/Pr ess kolbenei nstellung/BigPac k 890 ohne XC @ 57\mod_1296466820645_422850.doc x @ 551122 @ @ 1
(BigPack 890 fără XC)
Pos : 33.107.20 /BA/Eins tell ung en/Groß pac kenpresse/Pr ess kolbenei nstellung/Raffer ei nstellen Big Pac k 890 Bil d @ 57\mod_1296463263598_422850.doc x @ 550630 @ 3 @ 1
Fig. 170
Pos : 33.107.21 /BA/Eins tell ung en/Groß pac kenpresse/Pr ess kolbenei nstellung/Raffer ei nstellen BigPac k 890 @ 57\mod_1296466244641_422850.doc x @ 551068 @ @ 1
Rotiţi manual, prin rotirea volantului, dispozitivul de umplere în direcţia de lucru, până când rola
mare de ghidare (9) a baghetei de umplere, care evoluează înaintea baghetei de alimentare (1),
ajunge să fie dispusă cu puţin după vizorul (10).
Pos : 33.107.22 /BA/Eins tell ung en/Groß pac kenpresse/Pr ess kolbenei nstellung/Raffer mit M ontier hebel sichern @ 24\mod_1241429884555_422850.doc x @ 427231 @ 3 @ 1
Pos : 33.108 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 4 @ 1
230
Fig. 171
•
Asiguraţi dispozitivul de umplere în această poziţie cu un levier de montaj.
•
Daţi jos lanţul cu role (5) de pe arborele de antrenare al angrenajului dispozitivului de
umplere (7).
•
Aduceţi tijele de piston în poziţia întinsă (poziţia posterioară de punct mort), până când
marcajele (8) de la angrenajul principal coincid.
În acest fel, dispozitivul de umplere imobilizat cu levierul de montaj şi pistonul se găsesc în
poziţia de reglare.
•
Aplicaţi lanţul cu role (5) al cuplajelor cu lanţ şi asiguraţi-l. Instalaţi învelişul de protecţie şi
îndepărtaţi levierul de montaj.
•
Rotiţi maşina o dată complet, de mână, cu volantul, în sensul de lucru.
•
Apoi controlaţi încă o dată reglajul.
Reglaje
Pos : 33.109 /BA/Dies e Sei te is t bewuss t fr eigelassen worden. @ 1\mod_1201783680373_422850.doc x @ 423813 @ @ 1
Această pagină a fost lăsată intenţionat goală.
Pos : 33.110 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 3 @ 1
231
Reglaje
Pos : 33.111.1 /Ü bersc hriften/Ü bersc hriften 2/U-Z/Variabl es F ülls ystem (VFS) @ 24\mod_1241431500540_422850.doc x @ 427233 @ @ 1
11.11
Sistemul variabil de umplere (VFS)
Pos : 33.111.2 /BA/Ei nstellungen/Gr oßpac kenpr ess e/Variabl es F ülls ystem VFS/Ei nstellen des VFS- Systems H S Baurei he T 1 @ 63\mod_1299772271423_422850.doc x @ 576246 @ @ 1
În caz de modificări la sistemul VFS, în special privind:
•
deplasarea palpatorului oscilant (1)
•
reglarea barei filetate (2)
•
sau reglarea nicovalei (4),
este necesară o nouă reglare a sistemului VFS, pentru a se evita deteriorarea maşinii.
Pos : 33.111.3 /Ü bersc hriften/Ü bersc hriften 3/K- O/Montage der T asts chwi nge @ 24\mod_1241431579633_422850.doc x @ 427234 @ @ 1
11.11.1
Montarea palpatorului oscilant
Pos : 33.111.4 /BA/Ei nstellungen/Gr oßpac kenpr ess e/Variabl es F ülls ystem VFS/Tastsc hwing e versetz en Bild T1 HS Baur eihe @ 63\mod_1299737140482_422850.doc x @ 575199 @ @ 1
Fig. 172
Pos : 33.111.5 /BA/Ei nstellungen/Gr oßpac kenpr ess e/Variabl es F ülls ystem VFS/Montage Tas tsc hwinge allgemein @ 24\mod_1241431701743_422850.doc x @ 427235 @ 3 @ 1
Palpatorul oscilant (1) şi bara filetată (2) se montează în poziţii diferite (prereglare), în funcţie de
tipul maşinii.
Pos : 33.111.6 /BA/Ei nstellungen/Gr oßpac kenpr ess e/Variabl es F ülls ystem VFS/Tabelle Position T as tsc hwinge / Gewi ndes tange @ 24\mod_1241431830524_422850.doc x @ 427236 @ @ 1
Pos : 33.111.7 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
232
Poziţia palpatorului oscilant
Poziţia barei filetate
BP 1270
D
X
BP 890 / 1290
C
X
Reglaje
Pos : 33.111.8 /Ü bersc hriften/Ü bersc hriften 3/A- E/Eins tellen des Vari abl en Fülls ystems (VF S) @ 63\mod_1299824731811_422850.doc x @ 576282 @ 3 @ 1
11.11.2
Reglarea sistemului variabil de umplere (VFS)
Pos : 33.111.9 /Ü bersc hriften/Ü bersc hriften 4/K- O/N ullstell ung @ 63\mod_1299835268928_422850.doc x @ 576660 @ 4 @ 1
11.11.2.1
Poziţia de zero
Pos : 33.111.10 /BA/Eins tell ung en/Groß pac kenpresse/Variables Fülls ystem VFS/Einstellen des VF S-Sys tems Bil d T 1 H S Baurei he @ 63\mod_1299825528742_422850.doc x @ 576336 @ @ 1
Fig. 173
Pos : 33.111.11 /BA/Eins tell ung en/Groß pac kenpresse/Variables Fülls ystem VFS/N ullstellung @ 63\mod_1299834497383_422850.doc x @ 576634 @ 3 @ 1
Rotiţi manual, prin rotirea volantului, dispozitivul de umplere în direcţia de lucru, până când rola
(8) intră în locaş în ajustorul la zero (9), (sistemul VFS se găseşte acum în poziţia de zero).
Apoi:
•
Rotiţi în aşa fel şurubul de reglare (3), încât atunci când nicovala (4) este adiacentă,
centrul rolei (5) să se sprijine cu B = 5 - 8 mm pe clichetul de declanşare (6).
•
În această poziţie a nicovalei (4) reglaţi bara filetată (2) în aşa fel, încât palpatorul
oscilant (1) să păstreze o distanţă de C = 5 - 10 mm faţă de marginea vanei dispozitivului
de umplere.
Pos : 33.111.12 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 4 @ 1
233
Reglaje
Pos : 33.111.13 /BA/Eins tell ung en/Groß pac kenpresse/Variables Fülls ystem VFS/Einstellen des VF S-Sys tems Bil d T 2 H S Baurei he @ 63\mod_1299826567593_422850.doc x @ 576391 @ @ 1
Fig. 174
Pos : 33.111.14 /BA/Eins tell ung en/Groß pac kenpresse/Variables Fülls ystem VFS/Einstellen des VF S-Sys tems HS Baureihe T2 @ 63\mod_1299826648478_422850.doc x @ 576418 @ 3 @ 1
•
•
Trageţi palpatorul oscilant (1) înspre înapoi pentru a declanşa sistemul VFS.
Rotiţi volantul până când lagărul (5) al nicovalei (4) ajunge în punctul cel mai înalt al
discului cu camă (7), (lagărul trebuie să se afle în domeniul "C" al discului cu camă).
Palpatorul oscilant (1) se găseşte acum în poziţia sa cea mai din spate.
•
În această poziţie, palpatorul oscilant trebuie să mai poată fi tras manual înspre înapoi cu
cca. 2 mm. Verificaţi acest lucru acum.
Indicaţie
În cazul în care palpatorul oscilant nu poate fi tras înspre înapoi,
•
este posibil ca limitatorul (10) să blocheze raza de oscilare a palpatorului oscilant. În
acest caz se impune ajustarea reglajului limitatorului (10) (vezi capitolul Verificarea
limitatorului).
•
este posibil ca raza de oscilare a palpatorului oscilant să fie afectată de către dispozitivul
de amortizare. În acest caz se impune ajustarea reglajului furcii de frână a dispozitivului
de amortizare, (vezi capitolul Reglaje "Dispozitivul de amortizare").
Pos : 33.111.15 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
234
Reglaje
Pos : 33.111.16 /BA/Eins tell ung en/Groß pac kenpresse/Variables Fülls ystem VFS/Ansc hlag der T as tsc hwinge pr üfen HS Baur eihe @ 63\mod_1299826779699_422850.doc x @ 576445 @ @ 1
Fig. 175
Verificarea limitatorului (10)
După declanşarea sistemului VFS trebuie efectuată verificarea cotei "E" dintre limitatorul (10)
(partea stângă a maşinii) şi palpatorul oscilant (1) ieşit în afară.
Atunci când palpatorul oscilant (1) este ieşit în afară, cota "E" trebuie să măsoare 3 – 8 mm.
Dacă această cotă nu este realizată, se impune reglarea suplimentară a limitatorului (10), cu
palpatorul oscilant ieşit în afară.
În acest sens:
•
Desfaceţi şuruburile (11).
•
Deplasaţi limitatorul (10) până când cota "E" atinge 3 – 8 mm.
•
Strângeţi şuruburile (11).
Pos : 33.111.17 /Übersc hriften/Übersc hriften 3/A-E/Dämpungs einrichtung @ 73\mod_1308655794889_422850.doc x @ 656618 @ @ 1
11.11.3
Dispozitivul de amortizare
Pos : 33.111.18 /BA/Eins tell ung en/Groß pac kenpresse/Variables Fülls ystem VFS/D ämpungsei nrichtung Bil d H S Baurei he @ 63\mod_1299737271967_422850.doc x @ 575253 @ @ 1
Fig. 176
Pos : 33.111.19 /BA/Eins tell ung en/Groß pac kenpresse/Variables Fülls ystem VFS/D ämpungsei nrichtung T ext H S Baurei he @ 73\mod_1308656251737_422850.doc x @ 656646 @ 3 @ 1
Dispozitivul de amortizare este conceput să împiedice ca palpatorul oscilant să declanşeze în
mod nedorit cuplajul VFS în urma unui recul.
Prin intermediul furcii de frână (2) se poate regla lungimea distanţei de frânare în ambele poziţii
finale. Furca de frână (2) trebuie astfel reglată, încât distanţele dintre placa de frână (3) în
fiecare dintre poziţiile finale ale palpatorului oscilant şi cele două muchii exterioare ale nicovalei
(4) să fie egale. În caz contrar se poate întâmpla ca furca de frână (2) să restrângă raza de
oscilare a palpatorului oscilant.
Arcul (1) al frânei trebuie pretensionat la o cotă de B = 50 mm (lungime exclusiv a
arcului).
Pos : 33.111.20 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
235
Reglaje
Pos : 33.111.21 /BA/Eins tell ung en/Groß pac kenpresse/Variables Fülls ystem VFS/D ämpungsei nrichtung pr üfen der Eins tell ung @ 24\mod_1241438940993_422850.doc x @ 427249 @ @ 1
11.11.3.1
Verificarea reglajului
Trageţi nicovala (4) prin intermediul palpatorului oscilant în poziţia din spate. Măsuraţi cota A
dintre muchia nicovalei şi placa de frână (3). Trageţi acum nicovala (4) prin intermediul
palpatorului oscilant în poziţia cea mai din faţă. Cota A de pe cealaltă parte a nicovalei trebuie
să fie exact la fel de mare. Altminteri, reglarea poate fi efectuată prin deplasarea furcii de frână
(2).
Pos : 33.111.22 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 3 @ 1
236
Reglaje
Pos : 33.111.23 /Übersc hriften/Übersc hriften 3/A-E/Ei nstellung der Ausl ös eempfi ndlic hkeit @ 24\mod_1241436809555_422850.doc x @ 427241 @ 2 @ 1
11.11.4
Reglarea sensibilităţii la declanşare
Pos : 33.111.24 /BA/Eins tell ung en/Groß pac kenpresse/Variables Fülls ystem VFS/Einstellung der Ausl öseempfi ndlic hkei t Bil d H S Baurei he @ 63\mod_1299737209712_422850.doc x @ 575226 @ 2 @ 1
Fig. 177
Pos : 33.111.25 /BA/Eins tell ung en/Groß pac kenpresse/Variables Fülls ystem VFS/Einstellung der Ausl öseempfi ndlic hkei t Allgemei n HS Baureihe @ 63\mod_1299827375507_422850.doc x @ 576499 @ @ 1
Arcul (8) serveşte la pretensionarea palpatorului oscilant prin intermediul nicovalei (4) şi a barei
filetate (2), precum şi la readucerea ei în poziţia rabătută spre interior după realizarea
introducerii de nutreţ. Cu acest prilej, nicovala (4) trebuie să ajungă în poziţie adiacentă la
şurubul de reglare (3).
Pos : 33.111.26 /BA/Eins tell ung en/Groß pac kenpresse/Variables Fülls ystem VFS/Einstellung der Ausl öseempfi ndlic hkei t Ric htmaß @ 24\mod_1241437759477_422850.doc x @ 427244 @ 22 @ 1
Pretensionaţi arcul la o lungime de referinţă C = 205 - 210 mm.
În acest scop:
•
Slăbiţi asamblarea înşurubată (9), iar după reglarea la cotă strângeţi-o la loc.
Atunci când umplerea pe înălţime a canalului de presare nu este suficientă, tensiunea arcului
trebuie majorată.
Colţurile de balot prost umplute sunt cel mai adesea consecinţa formei defavorabile a brazdei,
respectiv a unei maniere de mers unilaterale.
Pos : 33.111.27 /BA/Eins tell ung en/Groß pac kenpresse/Variables Fülls ystem VFS/Einstellung der Ausl öseempfi ndlic hkei t F eders pannung er höhen @ 24\mod_1241437762696_422850.doc x @ 427245 @ 2 @ 1
Pos : 33.111.28 /BA/Eins tell ung en/Groß pac kenpresse/Variables Fülls ystem VFS/Einstellung der Ausl öseempfi ndlic hkei t F eders pannung verring ern @ 24\mod_1241437767165_422850.doc x @ 427246 @ @ 1
Atunci când cuplajul de supraîncărcare a dispozitivului de umplere declanşează prea des,
tensiunea arcului trebuie redusă.
O tensiune prea ridicată a arcului poate conduce la blocarea dispozitivului de umplere şi în
consecinţă la reducerea debitului.
Pos : 33.111.29 /BA/Eins tell ung en/Groß pac kenpresse/Variables Fülls ystem VFS/Einstellung der Ausl öseempfi ndlic hkei t T astsc hwi nge vers etz en @ 24\mod_1241438176446_422850.doc x @ 427247 @ 2 @ 1
Indicaţie
Dacă după întinderea arcului forma balotului continuă să fie nesatisfăcătoare, se recomandă
montarea palpatorului oscilant (1) într-un alezaj superior.
Un palpator oscilant reglat prea sus poate conduce la blocarea dispozitivului de umplere şi în
consecinţă la reducerea debitului.
•
•
•
Slăbiţi şurubul cu cap hexagonal (3) de la palpatorul oscilant (1).
Rotiţi palpatorul oscilant (1) în poziţia dorită (A, B sau C) şi fixaţi-l cu şurubul cu cap
hexagonal (3).
Adaptaţi reglajele sistemului variabil de umplere (VFS) la palpatorul oscilant (vezi
capitolul Reglaje. Sistemul variabil de umplere VFS "Montarea palpatorului oscilant").
Pos : 33.111.30 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 3 @ 1
237
Reglaje
Pos : 33.111.31 /Übersc hriften/Übersc hriften 3/A-E/Ei nstellung der F eder des N ullstell ers @ 74\mod_1308658231304_422850.doc x @ 656877 @ @ 1
11.11.5
Reglarea arcului de la ajustorul la zero
Pos : 33.111.32 /BA/Eins tell ung en/Groß pac kenpresse/Variables Fülls ystem VFS/Einstellung der F eder des Nulls tellers Bil d BP 12130 HS Baurei he @ 74\mod_1308661296567_422850.doc x @ 656925 @ 3 @ 1
Fig. 178
Pos : 33.111.33 /BA/Eins tell ung en/Groß pac kenpresse/Variables Fülls ystem VFS/Einstellung der F eder des Nulls tellers Text H S Baurei he @ 74\mod_1308658179603_422850.doc x @ 656849 @ 33 @ 1
Pos : 33.112 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 3 @ 1
238
Reglarea arcului (1) se realizează în poziţia de zero, (vezi capitolul Reglarea sistemului variabil
de umplere (VFS) "Poziţia de zero").
•
Arcul (1) trebuie pretensionat la o cotă de "A" = 185 mm, cu ajustorul la zero în stare
încastrată.
Dacă este cazul, rotiţi manual, prin rotirea volantului, dispozitivul de umplere în direcţia de lucru,
până când rola (8) intră în locaş în ajustorul la zero (9).
Reglaje
Pos : 33.113 /BA/Ei nstellungen/Gr oß pac kenpr ess e/Eins tell ung der Sc hwungradrei nigung (nur bei Big Pac k 890) @ 24\mod_1241439733852_422850.doc x @ 427251 @ 3 @ 1
11.12
Reglarea sistemului de curăţare a volantului (numai Big Pack 890)
Fig. 179
Chiar şi depuneri mărunte în interiorul volantului (1) pot genera dezechilibre. Din acest motiv,
verificaţi periodic reglajul şinei de material plastic (2). Atunci când şpaltul dintre volant şi şina de
material plastic este prea mare, slăbiţi piuliţele (5) de la suportul (4) şi deplasaţi şina de material
plastic în canalele longitudinale (1) până la greutatea inerţială. Strângeţi la loc piuliţele.
Pos : 33.114 /BA/Ei nstellungen/Gr oß pac kenpr ess e/Grundeinstell ung der Bandbrems e ( Schwungrad) @ 24\mod_1241440070086_422850.doc x @ 427252 @ 33 @ 1
11.13
Reglarea de bază a frânei cu bandă (volant)
a
1
BPXC0168
Fig. 180
Frâna cu bandă este dispusă pe partea stângă a volantului. Dacă efectul de frânare produs la
acţionarea frânei cu bandă nu mai este suficient, el poate fi ajustat prin prelungirea fusului (1).
Reglajul de bază: cota a = 182 mm
Pos : 33.115 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 33 @ 1
239
Reglaje
Pos : 33.116 /BA/Ei nstellungen/Gr oß pac kenpr ess e/Pac kensc hurr e eins tell en @ 24\mod_1241442284883_422850.doc x @ 427253 @ @ 1
11.14
Reglarea jgheabului de baloţi
Fig. 181
În stare rabătută în afară, jgheabul de baloţi constituie o prelungire a canalului de presare.
Pentru ca baloţii paralelipipedici mari să fie depuşi la sol în condiţii regulamentare, este necesar
ca înălţimea faţă de sol a marginii din spate a jgheabului de baloţi să nu fie stabilită prea sus,
întrucât altfel baloţii s-ar putea deteriora la depunere.
•
Înclinaţia jgheabului de baloţi faţă de sol poate fi reglată prin intermediul lungimii lanţului
de prindere (2) al jgheabului de baloţi.
•
În acest scop deplasaţi piuliţa (1) de pe ambele părţi ale canalului de presare.
Pos : 33.117 /BA/Ei nstellungen/Gr oß pac kenpr ess e/Hi nweis Ballenwaage kali brieren @ 92\mod_1326782125428_422850.doc x @ 781806 @ 33 @ 1
Indicaţie
Atunci când este modificată înclinaţia jgheabului de baloţi, la maşinile dotate cu cântar de baloţi
(opţional) acesta trebuie recalibrat (vezi capitolul Terminalul KRONE ISOBUS "Calibrarea
cântarului de baloţi").
Pos : 33.118 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 33 @ 1
240
Reglaje
Pos : 33.119.1 /Ü bersc hriften/Ü bersc hriften 3/A- E/Eins tellung M ulti-Bale @ 24\mod_1241443710211_422850.doc x @ 427254 @ 32 @ 1
11.14.1
Reglarea MultiBale
Pos : 33.119.2 /BA/Ei nstellungen/Gr oßpac kenpr ess e/M utiBale/Positi on z weite Nadelschwi nge / Anschl ag Bil d @ 24\mod_1241443960165_422850.doc x @ 427255 @ 3 @ 1
Fig. 182
Pos : 33.119.3 /BA/Ei nstellungen/Gr oßpac kenpr ess e/M utiBale/Ei nstellung Positi on z weite Nadelsc hwinge @ 24\mod_1241444369290_422850.doc x @ 427256 @ @ 1
11.14.2
Reglarea poziţiei celui de-al doilea braţ oscilant pentru ace
Ţeava (2) a braţulului oscilant pentru ace (3) trebuie să se afle în jgheabul (4). Dacă nu se
întâmplă astfel, atunci:
•
Verificaţi reglajul acului înnodător faţă de înnodător, iar la nevoie ajustaţi-l, (vezi capitolul
Reglare "Reglajul acului").
•
Deplasaţi frâna braţului oscilant pentru ace (1) în direcţie longitudinală în găurile de
montare (15), până când ţeava (2) a braţulului oscilant pentru ace (3) ajunge în poziţia
finală a legării, direct în jgheabul (4) al frânei braţului oscilant pentru ace (1).
Pos : 33.119.4 /BA/Ei nstellungen/Gr oßpac kenpr ess e/M utiBale/Ei nstellung Ansc hl ag @ 24\mod_1241445271930_422850.doc x @ 427257 @ 22 @ 1
11.14.3
Reglarea limitatorului
•
Pos : 33.119.5 /BA/Ei nstellungen/Gr oßpac kenpr ess e/M utiBale/Ei nstellung H öhe der N adels chwi ngenbr emse @ 24\mod_1241498230617_422850.doc x @ 427258 @ @ 1
11.14.4
În această poziţie, distanţa dintre ţeava (2) a braţului oscilant pentru ace (3) şi limitatorul
(5) trebuie să măsoare x = 8 - 15 mm. Dacă este cazul, compensaţi limitatorul (5) cu
şaibele (6).
Reglarea înălţimii frânei braţului oscilant pentru ace
Fig. 183
•
La venirea braţului oscilant pentru ace (3), rola (7) a frânei braţului oscilant pentru ace (1)
trebuie să nimerească treimea inferioară a ţevii (2). Înălţimea frânei braţului oscilant
pentru ace (1) poate fi variată prin aplicarea de şaibe sub limitatorul şurubului de
strângere (8).
•
Pretensionaţi arcul (9) al frânei braţului oscilant pentru ace (1) la o cotă de y = 115 - 120
mm.
Pos : 33.119.6 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
241
Reglaje
Pos : 33.119.7 /BA/Ei nstellungen/Gr oßpac kenpr ess e/M utiBale/Ei nstellung Verriegel ung (R ahmen) @ 24\mod_1241498609820_422850.doc x @ 427259 @ 2 @ 1
11.14.5
Reglarea zăvorului (cadru)
Fig. 184
•
Ţeava-suport (10) trebuie astfel reglată, încât distanţa intre zăvorul (11) şi ţeava-suport
(10) să măsoare Z = 15 - 35 mm.
Pos : 33.119.8 /BA/Ei nstellungen/Gr oßpac kenpr ess e/M utiBale/Ei nstellung Verriegel ung en der N adelsc hwing en @ 24\mod_1241501736055_422850.doc x @ 427260 @ 3 @ 1
11.14.6
Reglarea zăvoarelor braţelor oscilante pentru ace
Fig. 185
Pentru a se realiza o zăvorâre sigură a celui de-al doilea braţ oscilant pentru ace (13), zăvorul
(11) (după cum este reprezentat în figura de mai sus) trebuie să prezinte o cotă a distanţei de
U = 3 - 7 mm faţă de cepul (12) al braţului oscilant pentru ace (14).
Pos : 33.119.9 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
242
Reglaje
Pos : 33.119.10 /BA/Eins tell ung en/Groß pac kenpresse/MutiBale/Einstellung Gummipuffer z wisc hen den Nadelsc hwingen @ 24\mod_1241501934539_422850.doc x @ 427261 @ @ 1
11.14.7
Reglarea tamponului de cauciuc dintre braţele oscilante pentru ace
Fig. 186
Reglarea cotei distanţei U
Cota distanţei "U" se măreşte, respectiv se micşorează prin adăugarea, respectiv îndepărtarea
de şaibe de compensare (16) între, respectiv dintre tamponul de cauciuc (17) şi braţul oscilant
pentru ace (18).
Indicaţie
După reglarea tamponului de cauciuc trebuie verificată reglarea limitatorului, vezi capitolul
"Reglarea limitatorului".
Pos : 33.119.11 /BA/Eins tell ung en/Groß pac kenpresse/MutiBale/M ögliche Eins tellfehler und deren Behebung (M ulti-Bale) @ 24\mod_1241502437023_422850.doc x @ 427262 @ 3 @ 1
11.14.8
Posibile greşeli de reglare şi remedierea lor (MultiBale)
Perturbaţie
Cauză posibilă
Remediere
Braţul oscilant pentru ace (2)
ricoşează din frâna braţului
oscilant pentru ace (1) înspre
înainte.
Arcul (9) al frânei braţului
oscilant pentru ace (1) este
strâns prea slab.
Strângeţi arcul mai puternic.
Frâna braţului oscilant pentru
ace (1) este montată prea în
faţă, în sensul mersului.
Montaţi frâna braţului oscilant
pentru ace mai în spate.
Limitatorul (5) al frânei braţului
oscilant pentru ace (1) este
montat prea în faţă.
Montaţi limitatorul (5) mai în
spate.
Ţeava (2) a braţului oscilant
pentru ace (3) nu intră în frâna
braţului oscilant pentru ace (1)
pe suprafaţa de intrare (7).
Arcul (9) al frânei braţului
oscilant pentru ace (1) este
strâns prea puternic.
Strângeţi arcul mai slab.
Frâna braţului oscilant pentru
ace (1) este montată prea în
spate, în sensul mersului.
Montaţi frâna braţului oscilant
pentru ace mai în faţă.
Cepul (12) al braţului oscilant
pentru ace (14) nu este cuprins
bine de zăvorul (11).
Frâna braţului oscilant pentru
ace (1) sau limitatorul (5) sunt
montate prea în spate, în sensul
mersului.
Montaţi frâna braţului oscilant
pentru ace (1), respectiv
limitatorul (5) mai în faţă.
Reglarea barei de tragere a
acelor nu este corectă.
Corectaţi reglarea barei de
tragere a acelor.
Pos : 33.120 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
243
Reglaje
Pos : 33.121 /Ü bers chriften/Ü bersc hriften 2/P-T /Pic k up @ 1\mod_1201791975201_0.doc x @ 429853 @ 2 @ 1
11.15
Pick-up
Pos : 33.122 /BA/Sic her hei t/Pic k- up / Roll enniederhalter/Gefahr - Arbeiten an bz w. unter der Pic k- up @ 19\mod_1238575749713_422850.doc x @ 426761 @ @ 1
PERICOL! – La lucrările executate la sau sub pickup!
Consecinţe: Pericol de moarte sau răniri grave.
La lucrările la sau sub pickup asiguraţi întotdeauna pickup-ul împotriva coborârii neintenţionate
acţionând robinetul de blocare de pe partea stângă a maşinii.
Pos : 33.123 /Abkürz ung en /Pic k- up Standar d @ 139\mod_1354711080681_422850.doc x @ 1242113 @ @ 1
Pickup standard
Pos : 33.124 /Ü bers chriften/Ü bersc hriften 2/F-J/Grundeinstellung (einstellen der Arbeits höhe) @ 19\mod_1238576636385_422850.doc x @ 426766 @ 2 @ 1
11.16
Reglarea de bază (reglarea înălţimii de lucru)
Pos : 33.125 /BA/Ei nstellungen/Pic k- up / Roll enniederhalter/Pic k- up Gr undei nstellung Bild Big Pac k @ 20\mod_1238577697385_422850.doc x @ 426773 @ @ 1
Fig. 187
Pos : 33.126 /BA/Ei nstellungen/Pic k- up / Roll enniederhalter/Pic k- up Gr undei nstellung @ 20\mod_1238577186541_422850.doc x @ 426767 @ 23 @ 1
Reglarea înălţimii de lucru se realizează la roţile de palpare (3) de pe cele două părţi ale pickupului. În vederea reglării scoateţi şi coborâţi pickup-ul. Extrageţi şplinturile-arc (2) şi aduceţi roţile
de palpare în şina perforată (1) în poziţia dorită. Asiguraţi la loc roţile de palpare cu şplinturilearc.
Indicaţie
Aveţi în vedere ca roţile de palpare să se găsească pe ambele părţi ale pickup-ului în aceeaşi
poziţie pe şina perforată.
Pos : 33.127 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
244
Reglaje
Pos : 33.128 /Ü bers chriften/Ü bersc hriften 3/F-J/F ahren mit fes tstehender Pic k-up @ 71\mod_1305804535480_422850.doc x @ 640917 @ 2 @ 1
11.16.1
Mersul cu pickup-ul fixat
Pos : 33.129 /BA/Ei nstellungen/Pic k- up / Roll enniederhalter/Fahren mit fests tehender Pic k- up Bil d @ 71\mod_1305804908246_422850.doc x @ 640975 @ 23 @ 1
Fig. 188
Pos : 33.130 /BA/Ei nstellungen/Pic k- up / Roll enniederhalter/Fahren mit fests tehender Pic k- up Text @ 71\mod_1305804227869_422850.doc x @ 640889 @ @ 1
Înălţimea de lucru a pickup-ului poate fi limitată înspre jos, manual, prin deplasarea
limitatoarelor (1) pe ambele părţi ale maşinii. În acest fel devine posibil mersul maşinii fără roţi
de palpare, cu pickup-ul fixat.
În vederea reglării slăbiţi şuruburile (2) şi aduceţi limitatorul de adâncime în canalul longitudinal
în poziţia dorită. Strângeţi apoi la loc şuruburile.
Indicaţie
Aveţi în vedere ca limitatorul de adâncime să se găsească în aceeaşi poziţie pe ambele părţi
ale pickup-ului.
Pos : 33.131 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 2 @ 1
245
Reglaje
Pos : 33.132.1 /Ü bersc hriften/Ü bersc hriften 2/P-T /Rollenniederhalter @ 0\mod_1201163046930_422850.doc x @ 423731 @ @ 1
11.17
Dispozitivul de apăsare a rolelor
Pos : 33.132.2 /BA/Sic her hei t/Pic k- up / Roll enniederhalter /Gefahr - Abbau des Roll enniederhalters @ 20\mod_1238580223182_422850.doc x @ 426782 @ 3 @ 1
PERICOL! – Utilizarea maşinii fără dispozitiv de apăsare a rolelor!
Consecinţe: Pericol de moarte sau răniri grave.
Dispozitivul de apăsare a rolelor serveşte la protecţia împotriva accidentelor, nefiind permisă
îndepărtarea sa pe durata utilizării.
Pos : 33.132.3 /BA/Ei nstellungen/Pic k- up / Roll enniederhalter /Roll enniederhalter Bild Bi G Pac k @ 20\mod_1238589344791_422850.doc x @ 426804 @ 3 @ 1
Fig. 189
Pos : 33.132.4 /BA/Ei nstellungen/Pic k- up / Roll enniederhalter /Roll enniederhalter Höheneins tell ung @ 20\mod_1238588056307_422850.doc x @ 426797 @ @ 1
Dispozitivul de apăsare a rolelor (1) asigură regularizarea la transportul materialului de recoltat.
El asigură preluarea regulată a materialului prin intermediul pickup-ului.
Reglaţi înălţimea dispozitivelor de apăsare a rolelor (1) în aşa fel, încât rola apăsată (2) să aibă
contact permanent cu brazda.
Reglarea în înălţime a dispozitivului de apăsare a rolelor (1) se realizează prin intermediul
lanţurilor de ţinere (3), care sunt agăţate în suporturile (4) de pe ambele părţi ale maşinii.
Indicaţie
Aveţi în vedere ca lanţurile să prezinte aceeaşi lungime în aceste suporturi.
Pos : 33.132.5 /BA/Ei nstellungen/Pic k- up / Roll enniederhalter /Aufl agedr uc k der Niederhalter olle @ 20\mod_1238587606682_422850.doc x @ 426796 @ 3 @ 1
Presiunea de apăsare a rolei apăsate (2) asupra brazdei se reglează prin intermediul arcului
(5).
•
Realizaţi presiunea de apăsare dorită strângând, respectiv slăbind piuliţa (6) de la
şurubul cu ochi (7), (din fabricaţie este prereglată lungimea X = 55 mm).
Nutreţ uscat: Măriţi presiunea de apăsare (reducând cota X).
Nutreţ umed: Micşoraţi presiunea de apăsare (mărind cota X).
Pos : 33.133 /BA/Ei nstellungen/Gr oß pac kenpr ess e/Eins tell ung der Feder des Ketten-s panners an der Pic k- up (bei Aus- führung ohne Sc hnei dwer k) @ 24\mod_1241503193805_422850.doc x @ 427263 @ @ 1
246
Reglaje
11.18
Reglarea arcului întinzătorului lanţului la pickup
11.18.1
La varianta fără dispozitiv de tăiere
Fig. 190
•
Pretensionaţi arcul (1) prin strângerea piuliţei (2) într-atât, încât lungimea arcului să fie de
X = 62 mm.
Pos : 33.134 /Abkürz ung en /Pic k- up Acti ve @ 139\mod_1354710991312_422850.doc x @ 1242085 @ 2 @ 1
Active pickup
Pos : 33.135 /Ü bers chriften/Ü bersc hriften 2/F-J/Grundeinstellung (einstellen der Arbeits höhe) @ 19\mod_1238576636385_422850.doc x @ 426766 @ @ 1
11.19
Reglarea de bază (reglarea înălţimii de lucru)
Pos : 33.136 /BA/Ei nstellungen/Pic k- up / Roll enniederhalter/Pic k- up Gr undei nstellung Bild Big Pac k 4x4 @ 71\mod_1305803664850_422850.doc x @ 640804 @ @ 1
Fig. 191
Pos : 33.137 /BA/Ei nstellungen/Pic k- up / Roll enniederhalter/Pic k- up Gr undei nstellung @ 20\mod_1238577186541_422850.doc x @ 426767 @ 2 @ 1
Reglarea înălţimii de lucru se realizează la roţile de palpare (3) de pe cele două părţi ale pickupului. În vederea reglării scoateţi şi coborâţi pickup-ul. Extrageţi şplinturile-arc (2) şi aduceţi roţile
de palpare în şina perforată (1) în poziţia dorită. Asiguraţi la loc roţile de palpare cu şplinturilearc.
Indicaţie
Aveţi în vedere ca roţile de palpare să se găsească pe ambele părţi ale pickup-ului în aceeaşi
poziţie pe şina perforată.
Pos : 33.138 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
247
Reglaje
Pos : 33.139 /BA/Ei nstellungen/Pic k- up / Roll enniederhalter/Aufl agedr uc k der T astr äder @ 107\mod_1334582057861_422850.doc x @ 967822 @ @ 1
Presiunea de apăsare a roţilor de palpare
a
11.19.1
Fig. 192
Partea dreaptă şi stângă a maşinii
Presiunea de apăsare a roţilor de palpare este adaptată condiţiilor de sol prin intermediul
arcului (1).
Indicaţie
Mărire dimensiune a => Presiunea de apăsare a roţilor de palpare mai mică
Micşorare dimensiune a => Presiunea de apăsare a roţilor de palpare mai mare
Reglarea egală a dimensiunii a pentru ambele arcuri (partea dreaptă şi stângă a maşinii).
În acest sens:
•
deschideţi acoperirea de protecţie
•
măriţi, respectiv micşoraţi dimensiunea X cu ajutorul piuliţei (2)
•
închideţi acoperirea de protecţie
Pos : 33.140 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
248
Reglaje
Pos : 33.141 /Ü bers chriften/Ü bersc hriften 3/F-J/F ahren mit fes tstehender Pic k-up @ 71\mod_1305804535480_422850.doc x @ 640917 @ 1 @ 1
11.19.2
Mersul cu pickup-ul fixat
Pos : 33.142 /BA/Ei nstellungen/Pic k- up / Roll enniederhalter/Fahren mit fests tehender Pic k- up Bil d 4x4 @ 71\mod_1305805323853_422850.doc x @ 641003 @ 2 @ 1
Fig. 193
Pos : 33.143 /BA/Ei nstellungen/Pic k- up / Roll enniederhalter/Fahren mit fests tehender Pic k- up Text BP 4x4 @ 107\mod_1334556393201_422850.doc x @ 966245 @ @ 1
Înălţimea de lucru a pickup-ului poate fi limitată în jos, manual, prin deplasarea limitatoarelor de
adâncime (1) pe ambele părţi ale maşinii. În acest fel devine posibil mersul maşinii fără roţi de
palpare, cu pickup-ul fixat.
Pentru reglare:
•
deschideţi cutia cu fire (numai modelul BiG PACK 4x4)
•
deschideţi protecţia pickup (3)
•
îndepărtaţi şplintul pliant 2 cu şaibă
•
reglaţi poziţia dorită prin deplasarea limitatorului de adâncime (1)
•
asiguraţi limitatorul de adâncime cu şaibă şi şplintul pliant
Indicaţie
Aveţi în vedere ca limitatorul de adâncime să se găsească în aceeaşi poziţie pe ambele părţi
ale pickup-ului.
Pos : 33.144 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 21 @ 1
249
Reglaje
Pos : 33.145.1 /Ü bersc hriften/Ü bersc hriften 2/P-T /Rollenniederhalter @ 0\mod_1201163046930_422850.doc x @ 423731 @ @ 1
11.20
Dispozitivul de apăsare a rolelor
Pos : 33.145.2 /BA/Sic her hei t/Pic k- up / Roll enniederhalter /Gefahr - Abbau des Roll enniederhalters @ 20\mod_1238580223182_422850.doc x @ 426782 @ 2 @ 1
PERICOL! – Utilizarea maşinii fără dispozitiv de apăsare a rolelor!
Consecinţe: Pericol de moarte sau răniri grave.
Dispozitivul de apăsare a rolelor serveşte la protecţia împotriva accidentelor, nefiind permisă
îndepărtarea sa pe durata utilizării.
Pos : 33.145.3 /BA/Ei nstellungen/Pic k- up / Roll enniederhalter /Roll enniederhalter Bild Bi G Pac k 12130 H S @ 71\mod_1305807701420_422850.doc x @ 641177 @ @ 1
Fig. 194
Pos : 33.145.4 /BA/Ei nstellungen/Pic k- up / Roll enniederhalter /Roll enniederhalter Höheneins tell ung @ 20\mod_1238588056307_422850.doc x @ 426797 @ @ 1
Dispozitivul de apăsare a rolelor (1) asigură regularizarea la transportul materialului de recoltat.
El asigură preluarea regulată a materialului prin intermediul pickup-ului.
Reglaţi înălţimea dispozitivelor de apăsare a rolelor (1) în aşa fel, încât rola apăsată (2) să aibă
contact permanent cu brazda.
Reglarea în înălţime a dispozitivului de apăsare a rolelor (1) se realizează prin intermediul
lanţurilor de ţinere (3), care sunt agăţate în suporturile (4) de pe ambele părţi ale maşinii.
Indicaţie
Aveţi în vedere ca lanţurile să prezinte aceeaşi lungime în aceste suporturi.
Pos : 33.145.5 /BA/Ei nstellungen/Pic k- up / Roll enniederhalter /Aufl agedr uc k der Niederhalter olle BP 12130 H S @ 71\mod_1305807916536_422850.doc x @ 641205 @ 2 @ 1
Presiunea de apăsare a rolei apăsate (2) asupra brazdei se reglează prin intermediul
arcului (5).
•
Reglaţi presiunea de apăsare dorită strângând, respectiv slăbind piuliţa (6) de la şurubul
cu ochi (7)
Nutreţ uscat: Măriţi presiunea de apăsare
Nutreţ umed: Micşoraţi presiunea de apăsare
Pos : 34 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 33 @ 1
250
Întreţinere
Pos : 35.1 /Übersc hriften/Übersc hriften 1/U-Z/Wartung @ 0\mod_1199883581050_422850.doc x @ 423573 @ 22 @ 1
12
Întreţinere
Pos : 35.2 /Übersc hriften/Übersc hriften 2/P-T/Spezi elle Sic her heitshi nweis e @ 0\mod_1196660495760_422850.doc x @ 423073 @ 33 @ 1
12.1
Indicaţii speciale de siguranţă
Pos : 35.3 /BA/Sicher heit/Gefahr enhi nweis e/Groß pac kenpress e/Gefahr - Wartung allgemei n @ 17\mod_1236580940714_422850.doc x @ 426488 @ @ 1
PERICOL! – În timpul lucrărilor de reparaţie, întreţinere sau curăţare sau al intervenţiilor
tehnice la maşină se pot pune în mişcare elemente de antrenare.
Consecinţe: Pericol de moarte, de rănire a persoanelor sau de deteriorare a maşinii.
•
Opriţi motorul tractorului, extrageţi cheia de contact şi trageţi frâna volantului.
•
Asiguraţi maşina şi tractorul împotriva deplasării neintenţionate.
•
Decuplaţi şi detaşaţi arborele de priză de forţă.
•
După încheierea lucrărilor de reparaţie, întreţinere şi curăţare sau a intervenţiilor tehnice
montaţi la loc în mod corespunzător toate acoperirile şi dispozitivele de protecţie.
•
Evitaţi contactul pe piele cu uleiuri, unsori, detergenţi şi solvenţi.
•
Lichidele hidraulice care ţâşnesc cu înaltă presiune pot cauza răniri grave. În caz de
răniri sau de vătămări cu uleiuri, unsori, detergenţi ori solvenţi apelaţi imediat la un
medic.
•
Sunt de urmat de asemenea toate celelalte indicaţii de securitate destinate evitării
rănirilor şi accidentelor.
Pos : 35.4 /Übersc hriften/Übersc hriften 2/A-E/Ers atz teil e @ 0\mod_1196782991234_422850.doc x @ 423192 @ 2 @ 1
12.2
Piese de schimb
Pos : 35.5 /BA/Sicher heit/Gefahr enhi nweis e/M ähwer ke/Gefahr - Ver wendung von nic ht zug elass enen Ersatzteilen @ 0\mod_1196783037140_422850.doc x @ 423193 @ 2 @ 1
PERICOL! - Utilizarea de piese de schimb neadmise.
Consecinţe: Pericol de moarte, răniri grave şi anularea garanţiei, precum şi neasumarea
responsabilităţii.
•
Nu folosiţi decât piese de schimb originale marca KRONE şi accesorii autorizate de către
producător. Folosirea de piese de schimb, accesorii şi aparate suplimentare care nu sunt
produse, verificate sau admise de către KRONE atrage după sine neasumarea
responsabilităţii pentru daunele generate prin aceasta.
Pos : 35.6 /BA/Wartung/Hi nweis Versc hleiss verring ern @ 0\mod_1199953505303_422850.doc x @ 423588 @ @ 1
Indicaţie
Pentru a se asigura funcţionarea impecabilă a maşinii şi pentru a se reduce uzura trebuie
respectate anumite intervale de revizie şi de întreţinere. Acestea se referă printre altele la
curăţarea, ungerea cu unsoare, lubrifierea şi uleierea subansamblurilor şi componentelor.
Pos : 35.7 /BA/Wartung/U mwelt/Hi nweis Ents orgen / Lager n von Öl e und Ölfilter Umwelt @ 32\mod_1253101375171_422850.doc x @ 428406 @ @ 1
Mediu! – Dezafectarea şi depozitarea uleiurilor uzate şi a filtrelor de ulei folosite
Consecinţe: pagube produse mediului
Depozitaţi, respectiv dezafectaţi uleiurile uzate şi filtrele de ulei folosite conform prevederilor
legale.
Pos : 35.8 /BA/Wartung/U mwelt/Hi nweis Ents orgen / Lager n von Sc hmiers toffen Umwelt @ 32\mod_1253100514124_422850.doc x @ 428405 @ 2 @ 1
Mediu! - Dezafectarea şi depozitarea lubrifianţilor
Consecinţe: pagube produse mediului
•
Depozitaţi lubrifianţii conform prevederilor legale, în recipiente adecvate.
•
Dezafectaţi lubrifianţii uzaţi conform prevederilor legale.
Pos : 35.9 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 2 @ 1
251
Întreţinere
Pos : 35.10 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 2/A-E/Anheben @ 33\mod_1254380091415_422850.doc x @ 428581 @ @ 1
12.3
Ridicare
Pos : 35.11 /BA/War tung/Gr oßpac kenpr ess en/Anheben der Mas chi ne BigPac k @ 64\mod_1300169259139_422850.doc x @ 580299 @ @ 1
12.3.1
Ochi de ridicare
Presa este prevăzută cu patru puncte de prindere.
•
Două puncte de prindere se găsesc în zona din faţă a oiştei (1) (partea dreaptă şi cea
stângă a maşinii).
•
Două puncte de prindere se găsesc în spate, la jug (2), (partea dreaptă şi cea stângă a
maşinii).
12.3.2
Ridicare
•
Pos : 35.12 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 22 @ 1
252
•
•
•
•
•
•
•
•
Folosiţi o traversă de ridicare cu o anumită forţă portantă minimă, în funcţie de greutatea
totală admisibilă a maşinii, (vezi capitolul Introducere "Marcare").
Trageţi frâna volantului.
Rabateţi sprijinului de parcare (piciorul de sprijin) în poziţia de transport.
Rabateţi spre interior jgheabul cu role (jgheab de baloţi).
Ridicaţi pickup-ului în afară.
Blocaţi axul de direcţie condus (opţional).
Asiguraţi-vă că toate dispozitivele de protecţie sunt zăvorâte.
Prindeţi lanţurile traversei de ridicare în cele patru puncte de prindere ale presei:
Asiguraţi-vă că toate cârligele lanţurilor sunt prinse corect în punctele de prindere.
Întreţinere
Pos : 35.13 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 2/A-E/Anzugs drehmomente @ 45\mod_1277103093968_422850.doc x @ 429829 @ @ 1
12.4
Cupluri de strângere
Pos : 35.14 /BA/War tung/Drehmomente / Anzugs momente/Dr ehmomente @ 45\mod_1277102920578_422850.doc x @ 429828 @ @ 1
Cuplu de strângere MA în Nm (dacă nu se
indică în mod diferit).
A
Ø
5.6 6.8
8.8
10.9 12.9
MA (Nm)
M4
2,2
3
4,4
5,1
M5
4,5
5,9
8,7
10
M6
7,6
10
15
18
M8
18
25
36
43
M 10
29
37
49
72
84
M12
42
64
85
125
145
100 135
200
235
145
215
255
160 210
310
365
M16x1,5
225
330
390
M 20
425
610
710
M 24
730 1050 1220
M14
M14x1,5
M 16
M 24x1,5
A = mărimea filetului
(clasa de rezistenţă este marcată pe capul
şurubului)
350
M 24x2
800 1150 1350
M 27
1100 1550 1800
M 27x2
1150 1650 1950
M30
1450 2100 2450
INDICAŢIE
Tabelul de mai sus nu se aplică şuruburilor cu cap înecat cu locaş hexagonal, atunci când
şurubul cu cap înecat se strânge de la locaşul hexagonal.
Pos : 35.15 /BA/War tung/Muttern und Sc hrauben ( 50h) anzi ehen @ 0\mod_1196949864530_422850.doc x @ 423203 @ 23 @ 1
INDICAŢIE
Verificaţi periodic (la fiecare circa 50 de ore) dacă şuruburile sunt bine strânse, iar dacă este
cazul strângeţi-le!
Pos : 35.16 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
253
Întreţinere
Pos : 35.17 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 2/A-E/Anzugs drehmomente über Innens echs kant @ 45\mod_1277106415765_422850.doc x @ 429833 @ 3 @ 1
12.5
Cupluri de strângere (şuruburi cu cap înecat)
Pos : 35.18 /BA/War tung/Drehmomente / Anzugs momente/Dr ehmomente über Innens ec hs kant @ 45\mod_1277106232328_422850.doc x @ 429832 @ 33 @ 1
Cuplu de strângere MA în Nm (dacă nu
se indică în mod diferit).
A
Ø
5.6
8.8
A = mărimea filetului
(clasa de rezistenţă este marcată pe capul
şurubului)
10.9 12.9
MA (Nm)
M4
2,5
3,5
4,1
M5
4,7
7
8
M6
8
12
15
M8
20
29
35
M 10
23
39
58
67
M 12
34
68
100
116
M 14
108
160
188
M 16
168
248
292
M 20
340
488
568
A
BM 400 0234
INDICAŢIE
Tabelul de mai sus se aplică numai şuruburilor cu cap înecat cu locaş hexagonal şi filet metric
care se strâng de la locaşul hexagonal.
Pos : 35.19 /BA/War tung/Muttern und Sc hrauben ( 50h) anzi ehen @ 0\mod_1196949864530_422850.doc x @ 423203 @ @ 1
INDICAŢIE
Verificaţi periodic (la fiecare circa 50 de ore) dacă şuruburile sunt bine strânse, iar dacă este
cazul strângeţi-le!
Pos : 35.20 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 3 @ 1
254
Întreţinere
Pos : 35.21 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 2/P-T/R einigung @ 24\mod_1241504803133_422850.doc x @ 427264 @ 32 @ 1
12.6
Curăţare
Pos : 35.22 /BA/Sic herheit/Ü berarbeitete Warnhinweise/War nung - R einigung mit Dr uc kluft ( 2012-08-10 09:00:02) @ 0\mod_1196770018125_422850.doc x @ 423174 @ @ 1
AVERTIZARE! – Curăţare cu aer comprimat!
Consecinţe: pierderea vederii!
•
Îndepărtaţi persoanele din zona de lucru.
•
La executarea lucrărilor de curăţare cu aer comprimat purtaţi echipament de lucru
corespunzător (de ex. protecţie oculară).
Pos : 35.23 /BA/War tung/Gr oßpac kenpr ess en/Rei nigung @ 24\mod_1241505488117_422850.doc x @ 427265 @ @ 1
După fiecare utilizare trebuie executată curăţarea presei de baloţi paralelipipedici mari, în
special a înnodătoarele, de pleavă şi de praf. În condiţii de lucru foarte uscate, curăţarea
trebuie repetată de mai multe ori pe zi. Curăţaţi de asemenea zilnic comanda dispozitivului de
umplere şi volantul de pleavă şi de praf.
Pos : 35.24 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 2/A-E/Antriebs ketten @ 27\mod_1246355234599_422850.doc x @ 427680 @ 23 @ 1
12.7
Lanţurile de antrenare
Pos : 35.25 /Abkürz ungen /Pic k-up Acti ve @ 139\mod_1354710991312_422850.doc x @ 1242085 @ @ 1
Active pickup
Pos : 35.26 /BA/War tung/Antriebs ketten ( Ketten)/Antriebs ketten allgemei n @ 107\mod_1334563877892_422850.doc x @ 966544 @ @ 1
•
•
Pos : 35.27 /BA/War tung/Antriebs ketten ( Ketten)/F örder walz e ( I) bei Aus führung ohne Schnei dwer k @ 107\mod_1334579131627_422850.doc x @ 967472 @ 3 @ 1
12.7.1
Controlaţi periodic pretensionarea lanţurilor de acţionare (mai ales la lanţurile noi de
transmisie)
Scurtaţi lanţurile devenite prea lungi, prin scoaterea unui element de lanţ
Cilindru transportor
I
a
Pos : 35.28 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
Fig. 195
Partea dreaptă a maşinii
Arcul (1) este prereglat din fabrică pe 100 mm.
•
deschideţi acoperirea de protecţie din partea dreaptă a maşinii
•
Creşteţi tensiunea arcului (1) prin strângerea piuliţei (2)
•
închideţi acoperirea de protecţie
255
Întreţinere
Pos : 35.29 /BA/War tung/Antriebs ketten ( Ketten)/Pic k-up Antrieb (II) bei Aus führung ohne Schnei dwer k @ 107\mod_1334579399032_422850.doc x @ 967500 @ 3 @ 1
12.7.2
Antrenare pickup (II)
II
a
Fig. 196
Partea dreaptă a maşinii
Arcul (1) este prereglat din fabrică pe 60 mm.
•
deschideţi acoperirea de protecţie din partea dreaptă a maşinii
•
Slăbiţi contrapiuliţa (2).
•
Creşteţi tensiunea arcului (1) prin strângerea piuliţei (3)
•
Asiguraţi piuliţa (3) prin intermediul contrapiuliţei (2)
•
închideţi acoperirea de protecţie
Pos : 35.30 /BA/War tung/Antriebs ketten ( Ketten)/Pic k-up Antrieb (III) bei Ausführ ung ohne Sc hneidwer k @ 107\mod_1334579563077_422850.doc x @ 967528 @ @ 1
12.7.3
Antrenare pickup (III)
III
a
Fig. 197
Partea dreaptă şi stângă a maşinii
Arcul (1) este prereglat din fabrică pe 60 mm.
•
deschideţi acoperirea de protecţie din partea dreaptă resp. stângă a maşinii
•
Slăbiţi contrapiuliţa (2).
•
Creşteţi tensiunea arcului (1) prin înşurubarea piuliţei (3)
•
Asiguraţi şurubul (3) prin intermediul contrapiuliţei (2)
•
închideţi acoperirea de protecţie
Pos : 35.31 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
256
III
Întreţinere
Pos : 35.32.1 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/P-T/R eifen @ 0\mod_1197357995667_422850.doc x @ 423310 @ 2 @ 1
12.8
Cauciucuri
Pos : 35.32.2 /BA/Sic herheit/Gefahrenhinweise/War nung - F alsche R eifenmontage @ 0\mod_1197358162433_422850.doc x @ 423313 @ @ 1
Avertizare! - Montare greşită a cauciucurilor
Consecinţe: Rănirea persoanelor sau pagube la maşină.
•
Montarea cauciucurilor presupune cunoştinţe aprofundate şi utilizarea uneltelor de
montare regulamentare.
•
Din cauza unei montări greşite, cauciucul poate plesni la umflare sub formă de explozie.
Consecinţa poate consta în răniri grave. De aceea, în absenţa cunoştinţelor necesare,
montarea cauciucurilor trebuie executată de comerciantul KRONE sau de un atelier de
cauciucuri calificat.
•
La montarea cauciucurilor pe jante nu este permisă în nici un caz depăşirea presiunii
maxim admisibile indicate de către producătorul cauciucurilor, în caz contrar existând
pericolul plesnirii cauciucului sau chiar a jantei sub formă de explozie.
•
Dacă la atingerea presiunii maxim admisibile bordurile cauciucurilor nu sunt dispuse
corect, evacuaţi aerul, îndreptaţi cauciucul, gresaţi bordurile cauciucului şi umflaţi din nou
cauciucul.
•
Material informativ detaliat în legătură cu montarea cauciucurilor la vehiculele agricole
este disponibil la producătorii de cauciucuri.
Pos : 35.32.3 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
257
Întreţinere
Pos : 35.32.4 /Ü berschriften/Ü berschriften 3/P-T/R eifen prüfen und pfl egen @ 0\mod_1197358037214_422850.doc x @ 423311 @ 2 @ 1
12.8.1
Verificarea şi îngrijirea cauciucurilor
Pos : 35.32.5 /BA/Wartung/Reifen/R eihenfolg e Bil d 6-Loc h @ 4\mod_1213086131413_422850.doc x @ 424469 @ 3 @ 1
1
6
3
4
5
2
KS-0-034
Fig.198:
Pos : 35.32.6 /BA/Wartung/Reifen/R eihenfolg e R eifenmontage Text @ 4\mod_1213085759054_422850.doc x @ 424468 @ @ 1
La slăbirea şi strângerea piuliţelor de roată urmaţi succesiunea indicată în figură. La 10 ore de
funcţionare după efectuarea montării verificaţi piuliţele de roată, iar dacă este cazul strângeţi-le.
Verificaţi apoi la fiecare 50 de ore dacă sunt bine strânse. Verificaţi la intervale regulate
presiunea din cauciucuri, iar la nevoie corectaţi-o. Presiunea din cauciuc depinde de mărimea
cauciucului. Valorile se pot adopta conform tabelului alăturat.
Pos : 35.32.7 /BA/Wartung/Reifen/Anzi ehdr ehmoment @ 0\mod_1199955905460_422850.doc x @ 423591 @ @ 1
Cuplul de strângere
Filet
Pos : 35.32.8 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 3 @ 1
258
Deschiderea cheii
mm
Număr de bolţuri
per butuc bucaţi
Cuplu max. de strângere
negru
zincat
M12 x 1,5
19
4/5
95 Nm
95 Nm
M14 x 1,5
22
5
125 Nm
125 Nm
M18 x 1,5
24
6
290 Nm
320 Nm
M20 x 1,5
27
8
380 Nm
420 Nm
M20 x 1,5
30
8
380 Nm
420 Nm
M22 x 1,5
32
8/10
510 Nm
560 Nm
M22 x 2
32
10
460 Nm
505 Nm
Întreţinere
Pos : 35.32.9 /BA/Wartung/Reifen/R eifen- Luftdr uc k allgemein @ 0\mod_1199956852616_422850.doc x @ 423592 @ @ 1
12.8.2
Presiunea de aer în cauciucuri
Verificaţi la intervale regulate presiunea din cauciucuri, iar la nevoie corectaţi-o. Presiunea din
cauciuc depinde de mărimea cauciucului. Valorile se pot adopta conform tabelului alăturat.
Pos : 35.32.10 /BA/Wartung/R eifen/Gr oßpac kenpr ess e/R eifen-Luftdr uc k T abell e BP 890_1270_1290 @ 47\mod_1284528143187_422850.doc x @ 453152 @ @ 1
Tipul maşinii
Denumirea
cauciucului
Roţi de palpare:
15x6.00 - 6 10 PR
Ax individual:
710/45-22,5 162 A8
Ax tandem:
500/50-17 14 PR
500/55-20 150 A8
500/55-20 150 A8
500/55-20 150 A8
550/45-22,5 16 PR
550/45-22,5 20 PR
550/45-22,5 20 PR
620/40 R 22,5 148 D
620/40 R 22,5 148 D
620/40 R 22,5 148 D
620/50 R 22,5 154 D
Presiune minimă
[bar]
Vmax <= 10km/h
toate Big Pack-urile
Presiune
maximă [bar]
Presiune în
pneuri
recomandată*
(bar)
Vmax<=40 km/h la
ax individual,
Vmax<=50 km/h la
ax tandem
3,7
1,5
BP 890/1270/1290 (XC)
1,0
2,5
1,8
BP 890/1270/1290 (XC)
BP 890/1270/1290 (XC)
BP 1290 HDP
BP 1290 HDP XC
BP 890/1270/1290 (XC)
BP 1290 HDP
BP 1290 HDP XC
BP 890/1270 (XC)
BP 1290 (XC)
BP 1290 HDP
BP 1290 HDP XC
1,2
1,0
1,2
1,6
1,2
1,2
1,2
1,0
1,0
1,2
1,2
3,75
3,0
3,0
3,0
2,8
4,0
4,0
3,2
3,2
3,2
3,2
3,5
3,0
3,0
3,0
2,8
3,5
3,5
1,8
2,0
2,4
2,4
Pos : 35.32.11 /BA/Wartung/R eifen/Rei fen-Luftdr uc k Empfehlung Big Pac k @ 24\mod_1241509590008_422850.doc x @ 427268 @ 2 @ 1
*)
Pos : 35.33 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
Recomandarea este valabilă în special pentru utilizarea mixtă (câmp/stradă) la viteza
maxim admisibilă a maşinii.
Dacă este necesar, presiunea aerului în pneuri poate fi diminuată până la presiunea
minimă indicată a aerului. În acest caz trebuie însă avută în vedere viteza maxim
admisibilă aferentă situaţiei date.
259
Întreţinere
Pos : 35.34 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 2/F-J /H ydr auli k @ 0\mod_1199776034950_422850.doc x @ 423512 @ @ 1
12.9
Sistemul hidraulic
Pos : 35.35 /BA/Sic herheit/H ydr auli k/Gefahr - Arbeiten an der H ydr auli kanlage @ 0\mod_1197279394885_422850.doc x @ 423269 @ 2 @ 1
PERICOL! - Atenţie la scurgerile din conducte
Consecinţe: Pericol de moarte, rănirea persoanelor sau pagube la maşină.
•
Întrucât există pericol de rănire, la căutarea locurilor de scurgere trebuie folosite mijloace
ajutătoare adecvate şi purtaţi ochelari de protecţie.
•
Lichidele hidraulice ce se revarsă cu înaltă presiune pot penetra pielea, cauzând răniri
grave. De aceea, înainte de a detaşa conductele depresurizaţi instalaţia.
•
Uleiul hidraulic care se scurge dintr-un orificiu mic este greu de sesizat, astfel că la
căutarea locurilor de scurgere trebuie folosită o bucată de carton sau altceva similar.
Feriţi-vă mâinile şi corpul.
•
Dacă un lichid oarecare a pătruns în piele, el trebuie îndepărtată imediat de către un
medic familiarizat cu rănirile de acest gen; în caz contrar se pot produce infecţii grave.
Medici nefamiliarizaţi cu asemenea cazuri trebuie să-şi procure informaţiile de rigoare
dintr-o sursă medicală competentă.
•
Controlaţi periodic conductele-furtun hidraulice, iar în caz de deteriorare şi îmbătrânire
înlocuiţi-le! Noile conducte-furtun trebuie să îndeplinească cerinţele tehnice din partea
producătorului aparatului.
•
Înainte de a realiza din nou presiunea în instalaţie asiguraţi-vă că toate racordurile
conductelor sunt etanşe.
•
Executarea lucrărilor de reparaţii la sistemul hidraulic este permisă numai atelierelor de
specialitate KRONE autorizate.
Pos : 35.36 /BA/War tung/Gr oßpac kenpr ess en/H ydr auli kanlage / Bor dhydr auli k/Hinweis z u H ydrauli karbeiten @ 24\mod_1241518053726_422850.doc x @ 427272 @ @ 1
Indicaţie
•
La executarea de lucrări la sistemul hidraulic păstraţi o curăţenie absolută.
•
Înainte de fiecare punere în funcţiune verificaţi nivelul uleiului hidraulic.
•
Aveţi în vedere intervalele de schimbare a uleiului hidraulic şi a filtrului de ulei hidraulic.
•
Dezafectaţi în mod regulamentar uleiul uzat.
Pos : 35.37 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
260
Întreţinere
Pos : 35.38 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 3/A-E/Bordhydr auli k @ 24\mod_1241518305195_422850.doc x @ 427273 @ @ 1
12.9.1
Sistemul hidraulic de bord
Pos : 35.39 /BA/War tung/U mwel t/Hinweis Ents orgen / Lagern von Öle und Ölfilter U mwelt @ 32\mod_1253101375171_422850.doc x @ 428406 @ @ 1
Mediu! – Dezafectarea şi depozitarea uleiurilor uzate şi a filtrelor de ulei folosite
Consecinţe: pagube produse mediului
Depozitaţi, respectiv dezafectaţi uleiurile uzate şi filtrele de ulei folosite conform prevederilor
legale.
Pos : 35.40 /BA/War tung/Gr oßpac kenpr ess en/H ydr auli kanlage / Bor dhydr auli k/Bordhydraulik Öl wec hs eln Bild 890_1270_1290 @ 26\mod_1245660050365_422850.doc x @ 427573 @ @ 1
Fig. 199
Pos : 35.41 /BA/War tung/Gr oßpac kenpr ess en/H ydr auli kanlage / Bor dhydr auli k/Bordhydraulik Öl wec hs eln @ 24\mod_1241521519570_422850.doc x @ 427274 @ @ 1
Sistemul hidraulic de bord al maşinii este alimentat cu presiune prin intermediul unei pompe
hidraulice proprii. Aceasta este montată la transmisia principală jos, prin flanşă, şi nu necesită
întreţinere. Uleiul hidraulic şi filtrele de ulei hidraulic proprii bordului trebuie schimbate o dată pe
an, înaintea începerii sezonului.
Indicaţie
La schimbarea uleiului hidraulic trebuie efectuată introducerea în interior a cilindrilor hidraulici şi
a clapelor canalului de presare.
Pos : 35.42 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
În acest sens:
•
Opriţi maşina.
•
Trageţi frâna volantului.
•
Slăbiţi clapele de presare prin intermediul comenzii de confort, respectiv al butoanelor de
la maşină, (aveţi în vedere ca cilindrii hidraulici şi clapele canalului de presare să fi intrat
complet în interior).
•
În vederea schimbării uleiului pregătiţi un recipient adecvat.
•
Deşurubaţi şurubul de evacuare a uleiului (2).
•
Colectaţi uleiul într-un recipient adecvat.
•
Înşurubaţi şurubul de evacuare a uleiului (2).
•
Scoateţi tija de nivel (3) şi introduceţi cantitatea corespunzătoare de ulei hidraulic.
•
Controlaţi nivelul uleiului cu tija de nivel (3).
Calitate de ulei / cantitate de ulei: vezi Intreţinere "Cantitatea de umplere şi denumirile uleiului
din sistemul hidraulic de bord"
261
Întreţinere
Pos : 35.43.1 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/F-J/H oc hdruc kfilter @ 26\mod_1245836423991_422850.doc x @ 427607 @ @ 1
12.10
Filtru de înaltă presiune
Pos : 35.43.2 /BA/Wartung/Hoc hdruc kfilter /Mitteldr uc kfilter optische Vers chmutz ungsanzeig e @ 32\mod_1253092558858_422850.doc x @ 428402 @ @ 1
Filtrul reţine precipitări de particule solide din sistemul hidraulic. Filtrarea circuitului hidraulic
serveşte la preîntâmpinarea producerii de deteriorări la componentele circuitului. Filtrul este
dotat cu un indicator optic al murdăririi (7). Indicatorul murdăririi (7) informează pe cale optică
asupra gradului de murdărire a filtrului.
Pos : 35.43.3 /BA/Wartung/Hoc hdruc kfilter /Hinweis Versc hmutz ungs anzeige vor jedem Ar beits ei nsatz kontrolli eren @ 32\mod_1253093743968_422850.doc x @ 428403 @ 2 @ 1
Indicaţie
Controlaţi indicatorul murdăririi înaintea fiecărei exploatări, iar dacă este cazul înlocuiţi
elementul de filtrare murdărit.
Pos : 35.43.4 /BA/Wartung/Hoc hdruc kfilter /Wann mus s er Filter g ewechs elt wer den @ 33\mod_1254315575151_422850.doc x @ 428579 @ @ 1
Este posibil ca la pornirea în stare rece butonul indicatorului murdăririi (7) să sară în afară.
Apăsaţi butonul la loc abia după atingerea temperaturii de lucru. Dacă sare imediat din nou în
afară, trebuie înlocuit elementul de filtrare.
Pos : 35.43.5 /BA/Wartung/Hoc hdruc kfilter /Hoc hdruc kfilter bei Komfort_H ydraulik Bil d_BiG Pac k H S @ 92\mod_1326884096807_422850.doc x @ 783128 @ @ 1
1
AUS
EIN
2
5
3
4
Fig. 200
Pos : 35.43.6 /BA/Wartung/Hoc hdruc kfilter /Filter element wec hsel n @ 26\mod_1245841608710_422850.doc x @ 427610 @ @ 1
Înlocuirea elementului de filtrare
Pos : 35.43.7 /BA/Wartung/Hoc hdruc kfilter /Ort H oc hdruc kfilter Bordhydr auli k/ Ar beits hydr auli k BiGPac k @ 27\mod_1245907775757_422850.doc x @ 427614 @ @ 1
Filtrul (6) al sistemului hidraulic de bord se găseşte pe partea stângă a maşinii, înaintea cutiei
cu fire.
Filtrul (6.1) al sistemului hidraulic de lucru se găseşte în partea din faţă a oiştei.
Pos : 35.43.8 /BA/Wartung/U mwelt/Hinweis Ents orgen / Lag ern von Öle und Ölfilter U mwelt @ 32\mod_1253101375171_422850.doc x @ 428406 @ @ 1
Mediu! – Dezafectarea şi depozitarea uleiurilor uzate şi a filtrelor de ulei folosite
Consecinţe: pagube produse mediului
Depozitaţi, respectiv dezafectaţi uleiurile uzate şi filtrele de ulei folosite conform prevederilor
legale.
Pos : 35.43.9 /BA/Wartung/Hoc hdruc kfilter /Mitteldr uc kfilterel ement wec hs eln( mit Verschmutzungsanz eige) T ext (2013-07-01 07:25:50) @ 32\mod_1253779162271_422850.doc x @ 428528 @ @ 1
•
•
•
•
•
•
•
Pos : 35.44 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
262
Depresurizaţi sistemul hidraulic.
Deşurubaţi partea inferioară a filtrului (4) de la partea de cap a filtrului (1) şi curăţaţi-o.
Extrageţi elementul de filtrare (3) şi înlocuiţi-l cu un element de filtrare nou, cu
caracteristici identice.
Aplicaţi prin împingere noul element de filtrare (3) pe bucşa de ventil (5).
Verificaţi inelul de etanşare (2), iar dacă este cazul înlocuiţi-l cu un inel de etanşare nou,
cu caracteristici identice.
Înşurubaţi la loc partea inferioară a filtrului (4) la partea de cap a filtrului.
Încărcaţi instalaţia hidraulică cu presiune şi verificaţi etanşeitatea.
Întreţinere
Pos : 35.45.1 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/A-E/Anpass en des H ydr auli ks ystems @ 1\mod_1201241743588_422850.doc x @ 423759 @ @ 1
12.11
Adaptarea sistemului hidraulic
Pos : 35.45.2 /BA/Wartung/Load- Sensing/Groß pac kenpres se/Bil d Load- Sensi ng Ansc hlus s HS Baureihe @ 64\mod_1300278753983_422850.doc x @ 582806 @ 2 @ 1
Fig. 201
Pos : 35.45.3 /BA/Wartung/Load- Sensing/Groß pac kenpres se/Load-Sensing-Ansc hluss BigPac k @ 24\mod_1241604498659_422850.doc x @ 427293 @ 22 @ 1
Sistemul hidraulic în versiunea confort este compatibil cu "load sensing"
Pentru utilizarea sistemului "load sensing", alimentarea cu ulei se realizează prin intermediul
sistemului "power beyond" de la sistemul hidraulic al tractorului, (informaţii detaliate în acest
sens găsiţi în instrucţiunea de exploatare din partea producătorului tractorului).
Pos : 35.45.4 /BA/Wartung/Load- Sensing/Groß pac kenpres se/Anpass en des H ydrauliks ystems BiG PAc k @ 17\mod_1236336508823_422850.doc x @ 426481 @ @ 1
Sistemul hidraulic de confort al maşinii trebuie adaptat la tractor şi este conceput pentru
recirculare. Adaptarea se realizează prin reglarea şurubului aferent sistemului hidraulic de la
blocul supapelor de comandă de la maşină. Blocul supapelor de comandă se găseşte în faţă
stânga sub capota laterală, lângă dulapul electronic.
Indicaţie
Reglarea este în funcţie de sistemul hidraulic al tractorului şi trebuie efectuată cu maşina în
stare depresurizată!
Pos : 35.45.5 /BA/Wartung/Load- Sensing/Sys tems chr aube (1) g anz heraus drehen @ 63\mod_1299739012796_422850.doc x @ 575388 @ 23 @ 1
Deşurubaţi până la limitator şurubul de sistem (1) la:
•
tractoare cu sistem hidraulic deschis (cu flux constant), (informaţii detaliate în acest sens
găsiţi în instrucţiunea de exploatare din partea producătorului tractorului)
•
tractoare cu pompă LS şi sistem "load sensing" neactivat.
Pos : 35.45.6 /BA/Wartung/Load- Sensing/Hi nweis Ei nstellung ist vom Wer k aus geg eben @ 63\mod_1299738968068_422850.doc x @ 575361 @ 2 @ 1
Indicaţie
Acest reglaj este realizat din fabricaţie.
Pos : 35.45.7 /BA/Wartung/Load- Sensing/Sys tems chr aube (1) g anz herei ndr ehen @ 63\mod_1299738923981_422850.doc x @ 575334 @ @ 1
Înşurubaţi până la limitator şurubul de sistem (1) la:
•
tractoare cu sistem hidraulic închis (cu presiune constantă, respectiv "load sensing"),
(informaţii detaliate în acest sens găsiţi în instrucţiunea de exploatare din partea
producătorului tractorului)
•
tractoare cu pompă LS şi cu conductă de semnalizare racordată
Pos : 35.45.8 /BA/Wartung/Load- Sensing/Hi nweis Ansc hl uß der M eldel eitung @ 63\mod_1299738872411_422850.doc x @ 575307 @ 23 @ 1
Indicaţie
Racordul (2) pentru conducta de semnalizare se găseşte sub şurubul de sistem al hidraulicii.
Pos : 35.45.9 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
263
Întreţinere
Pos : 35.45.10 /BA/Dies e Seite is t bewuss t fr eigelas sen worden. @ 1\mod_1201783680373_422850.doc x @ 423813 @ @ 1
Această pagină a fost lăsată intenţionat goală.
Pos : 35.45.11 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 2 @ 1
264
Întreţinere
Pos : 35.45.12 /BA/Wartung/Load-Sensing/Groß pac kenpress e/Sc haubild H ydrauli kbloc k- Komfort 890_1270_1290 H S Baurei he @ 63\mod_1299743229919_422850.doc x @ 575469 @ 3 @ 1
12.12
Schema blocului hidraulic - confort
Funktionsschaubild
Magnetventile
Funktionen
Fkt.1Fkt.2
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y17 Y18 Y19 Y20
ON
OFF
Not-Handbetätigung
1.)
Y17
Y1
2.)
3.)
Y2
Y19
Y18
n.b
Y20
Y8
Y7
Y6
Y5
Y4
Y3
27 008 228 0
Fig. 202
Y1
ridicare / coborâre
Y7,Y8
dispozitiv de tăiere
Y2
ridicare / coborâre
Y17
ajutor de pornire
Y3/Y4
jgheab cu role
Y18,Y19
picior de sprijin
Y5/Y6
dispozitiv de evacuare a baloţilor
Y20
ax de direcţie blocat
n.b.
nealocat
Pos : 35.45.13 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 3 @ 1
265
Întreţinere
Pos : 35.45.14 /BA/Wartung/Load-Sensing/Groß pac kenpress e/N ot-H andbetätig ung H S Baur eihe @ 63\mod_1299838530165_422850.doc x @ 576717 @ @ 1
12.13
Acţionarea manuală de urgenţă
Blocul ventilelor electromagnetice al comenzii de confort se găseşte în faţă stânga sub capota
laterală, lângă dulapul electronic.
Pentru cazul în care sistemul electric s-ar prăbuşi vreodată complet, ventilele sunt dotate cu o
<<acţionare manuală de urgenţă>>.
Sistemul electronic de confort:
•
Ventilele (Y3 până la Y8, Y18,Y19 şi Y20) se acţionează prin înşurubarea şurubului cu
cap striat.
•
Ventilele (Y1,Y2 şi Y17) se acţionează prin intermediul unui obiect ascuţit, prin apăsare în
ventil.
Pos : 35.45.15 /Ü bersc hriften/Ü bersc hriften 2/A- E/Beis piel e z ur N ot-Hand-Betätigung @ 0\mod_1199946148163_422850.doc x @ 423582 @ 3 @ 1
12.14
Exemple de acţionare manuală de urgenţă
Pos : 35.45.16 /BA/Sic her hei t/Gefahrenhi nweis e/Ladewagen/Gefahr Not-Hand- Betätig ung @ 0\mod_1199945455397_422850.doc x @ 423581 @ 32 @ 1
PERICOL! – Acţiuni neprevăzute la maşină.
Consecinţe: Pericol de moarte sau răniri grave.
•
Executarea acţionării manuale de urgenţă este permisă numai persoanelor familiarizate
cu maşina.
•
Persoana executantă trebuie să ştie care anume componente ale maşinii sunt manevrate
prin accesarea ventilelor.
•
Accesarea ventilelor trebuie executată numai dintr-o poziţie sigură din afara razei de
acţiune a acelor componente ale maşinii care sunt antrenate prin intermediul
actuatoarelor.
•
Aveţi în vedere ca în zona de pericol să nu se afle persoane, animale sau obiecte.
Pos : 35.45.17 /BA/Wartung/Load-Sensing/Groß pac kenpress e/N ot-H and-Betätigung Beis piel e H S Baurei he @ 63\mod_1299751430828_422850.doc x @ 575524 @ @ 1
Pentru a se executa o anumită funcţie (de ex. ridicarea/coborârea jgheabului cu role)
trebuie acţionate ventilele corespunzătoare. Ventilele care trebuie acţionate sunt indicate
în schemă (bloc hidraulic de confort). În cele ce urmează se oferă un exemplu referitor la
varianta confort.
12.14.1
Ridicarea/coborârea jgheabului cu role
•
Înşurubaţi şurubul cu roată stelată la ventilul (Y03,Y04) "jgheab cu role".
ridicare:
•
Apăsaţi cu un obiect ascuţit plungerul magnetic al ventilului (Y1) "ventil de reglare" şi
menţineţi-l apăsat.
coborâre:
•
Apăsaţi cu un obiect ascuţit plungerul magnetic al ventilului (Y2) "ventil de reglare" şi
menţineţi-l apăsat.
Indicaţie
După executarea acţionării manuale de urgenţă, şuruburile cu cap striat pentru acţionarea
manuală de urgenţă trebuie scoase din nou complet!
Indicaţie
La efectuarea ridicării (dispozitiv de tăiere / picior de sprijin / jgheab cu role), ventilul de reglare
trebuie menţinut apăsat după executarea funcţiei până când şuruburile cu cap striat pentru
deblocarea ventilelor sunt din nou deşurubate complet.
Pos : 35.46 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 3 @ 1
266
Întreţinere
Pos : 35.47.1 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/P-T/Pr ess kr aftr egel ung ( bei N ot-H and-Betätigung) @ 24\mod_1241612862815_422850.doc x @ 427296 @ 3 @ 1
12.15
Reglarea forţei de presare (la acţionarea manuală de urgenţă)
Pos : 35.47.2 /BA/Wartung/Gr oßpac kenpr ess en/H ydr auli kanlage / Bor dhydr auli k/Gefahr - Pres s kraftreg elung im Notbetri eb @ 24\mod_1241608452018_422850.doc x @ 427294 @ 3 @ 1
PERICOL! – Reglarea forţei de presare în regim de urgenţă!
Consecinţe: Pericol de moarte, de rănire a persoanelor sau de deteriorare a maşinii.
•
În caz de prăbuşire a sistemului electronic se poate continua pentru scurt timp lucrul cu
presa de baloţi paralelipipedici mari în regim de urgenţă.
•
În regim de urgenţă, reglarea presiunii la clapele canalului de presare se realizează cu
maşina în funcţionare. La reglare se impune o atenţie deosebită. Există pericol ridicat de
rănire!
•
Asiguraţi-vă că maşina poate fi deconectată imediat în caz de pericol.
•
În lipsa comenzii electronice este posibil ca forţa maximă de presare să fie depăşită.
Acest fapt poate conduce la pagube considerabile. Nu lucraţi niciodată un timp mai
îndelungat fără comandă electronică.
Pos : 35.47.3 /BA/Wartung/Gr oßpac kenpr ess en/H ydr auli kanlage / Bor dhydr auli k/Ei nstellen Pr ess druc k / Pr ess kanal l ösen Bild @ 24\mod_1241612327331_422850.doc x @ 427295 @ 3 @ 1
Fig. 203
Reglarea presiunii de presare
Slăbirea canalului de presare
Pos : 35.47.4 /BA/Wartung/Gr oßpac kenpr ess en/H ydr auli kanlage / Bor dhydr auli k/Hi nweis R ändelschr aube ganz herausdr ehen @ 24\mod_1241613166065_422850.doc x @ 427298 @ 3 @ 1
Indicaţie
După executarea acţionării manuale de urgenţă, şurubul cu cap striat (2) trebuie scos din nou
complet.
Pos : 35.47.5 /BA/Wartung/Gr oßpac kenpr ess en/H ydr auli kanlage / Bor dhydr auli k/Ei nstellen des Pr ess druc kes @ 24\mod_1241612910315_422850.doc x @ 427297 @ @ 1
12.15.1
Reglarea presiunii de presare
Reglarea presiunii de presare la clapele canalului de presare se realizează la blocul hidraulic de
comandă (1) dispus pe partea stângă a maşinii, sub capota laterală.
Pentru reglare:
•
Stabiliţi presiunea dorită înşurubând încet şurubul cu cap striat (2), (presiunea maximă
este limitată la circa 100 bar / 1450 PSI).
•
Citiţi presiunea la manometrul (4).
Pos : 35.47.6 /BA/Wartung/Gr oßpac kenpr ess en/H ydr auli kanlage / Bor dhydr auli k/Press kanal l ösen ( Komfort) @ 24\mod_1241613287237_422850.doc x @ 427299 @ 3 @ 1
12.15.2
Slăbirea canalului de presare (confort)
Ventilul cu scaun "Slăbire clape de presare" este plasat în dreapta blocului hidraulic de ventile
(1) pentru reglarea forţei de presiune, pe partea stângă a maşinii, sub capota laterală.
Pentru reglare:
•
prin înşurubare înceată a şurubului cu cap striat (2) până la limitator se obţine slăbirea
clapelor de presare.
Pos : 35.48 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 2 @ 1
267
Întreţinere
Pos : 35.49.1 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/F-J/Füll mengen und Sc hmier mittel bez eic hnungen der Getriebe @ 0\mod_1196951094046_422850.doc x @ 423205 @ @ 1
12.16
Cantităţile de umplere şi denumirile lubrifianţilor pentru transmisii
Pos : 35.49.2 /BA/Ei nlei tung/T echnisc he Daten/Gross pac kenpresse/Bi G PAC K 890_1270_1290 HS/T ec hnische D aten: Betriebsstoffe Getriebe HS @ 92\mod_1326895090328_422850.doc x @ 783215 @ 2 @ 1
Cantitate
litri
angrenaj principal 890
15,5
angrenaj principal 1270 / 1290
16,7
angrenaj principal 1290 HDP
35
angrenaj dispozitiv de umplere
4
angrenaj diferenţial înnodător/dispozitiv de
umplere
1
angrenaj pickup sus
0,5
angrenaj pickup jos
0,5
angrenaj acţionare dispozitiv de tăiere
pentru XC sus
2,8
angrenaj acţionare dispozitiv de tăiere
pentru XC jos
2,7
Denumire/marcă
Lubrifianţi biologici
SAE 90 GL 4 sau
Esso-Spartan EP 150
ulei Shell Omala 150
Fuchs - EP 85 W90
Castrol EPX 90
la cerere
Pos : 35.49.3 /Ü berschriften/Ü berschriften 3/F-J/Füll menge und Öl bezeic hnung der Bordhydraulik @ 17\mod_1236177374918_422850.doc x @ 426411 @ @ 1
12.16.1
Cantitatea de umplere şi denumirile uleiului din sistemul hidraulic de bord
Pos : 35.49.4 /BA/Wartung/Gr oßpac kenpr ess en/Tec hnische D aten: F üll menge und Öl bezeic hnung der Bordhydr auli k @ 17\mod_1236178420965_422850.doc x @ 426414 @ @ 1
Cantitate
litri
rezervor de ulei la presă
15
Denumire/marcă
Lubrifianţi
biologici
Fuchs Renolin MR 46
MC
BP Energol SHF 46
Shell Tellus 46
Esso Univis N 46
Aral Vitan VS 46
la cerere
Pos : 35.49.5 /Ü berschriften/Ü berschriften 3/F-J/Füll menge und Öl bezeic hnung des Kompr ess ors @ 17\mod_1236177427355_422850.doc x @ 426412 @ @ 1
12.16.2
Cantitatea de umplere şi denumirea uleiului de la compresor
Pos : 35.49.6 /BA/Wartung/Gr oßpac kenpr ess en/Tec hnische D aten: F üll menge und Öl bezeic hnung des Kompr ess ors @ 17\mod_1236178607105_422850.doc x @ 426415 @ @ 1
Cantitate litri
până la marcajul
superior de la
tija de nivel (0,2)
Denumire/marcă
Lubrifianţi
biologici
ulei normal de motor
SAE 20 resp. 20 W 40
la cerere
Pos : 35.49.7 /BA/Wartung/Zei tinter valle an den Getri eben 200 h @ 0\mod_1196951919921_422850.doc x @ 423207 @ 2 @ 1
12.16.3
Intervale de timp pentru controlul uleiului şi schimbul de ulei la transmisii
Indicaţie - Efectuarea controlului şi schimbului uleiului la transmisii şi ungerea maşinii
Consecinţe: O durată de viaţă îndelungată a maşinii.
•
Schimbul de ulei la toate transmisiile prima dată după 50 de ore de funcţionare, apoi la
fiecare 200 de ore de funcţionare, (dar cel puţin o dată pe an).
•
Controlul uleiului înainte de fiecare utilizare.
•
În cazul uleiurilor biologice trebuie respectate neapărat intervalele de schimbare datorită
îmbătrânirii uleiurilor.
Pos : 35.49.8 /BA/Wartung/Öl kontroll e_Wechsel/Groß pac kenpres se/waager echte Stellung (2013- 06- 05 14:40:14) @ 24\mod_1241596684018_422850.doc x @ 427292 @ @ 1
Indicaţie
La controalele nivelului de ulei la transmisii trebuie avut în vedere ca presa pentru baloţi
paralelipipedici mari să se găsească în poziţie orizontală. Ca muchie de referinţă folosiţi
muchiile inferioare ale cutiilor de fire.
Pos : 35.49.9 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
268
Întreţinere
Pos : 35.49.10.1 /Ü bersc hriften/Ü bersc hriften 2/F-J/H auptg etriebe @ 0\mod_1197005740033_422850.doc x @ 423209 @ @ 1
12.17
Transmisia principală
Pos : 35.49.10.2 /BA/Wartung/Öl kontr olle_Wec hs el/Gr oß pac kenpr ess e/Bild_Hauptgetriebe @ 24\mod_1241527209476_422850.doc x @ 427275 @ @ 1
Fig. 204
Pos : 35.49.10.3 /BA/Wartung/Öl kontr olle_Wec hs el/Öl kontroll e_ALT/Öl kontr olle Sc hauglas @ 0\mod_1199973375100_422850.doc x @ 423607 @ @ 1
Controlul uleiului:
•
Intervalele de timp conform capitolului "Intervale de timp pentru controlul uleiului şi
schimbul de ulei la transmisii".
•
Nivelul uleiului până la vizorul (1).
•
La nevoie completaţi ulei (SAE 90).
Pos : 35.49.10.4 /BA/Wartung/Öl kontr olle_Wec hs el/Öl wec hs el_ALT /Öl wechsel Sc hauglas @ 0\mod_1199973854491_422850.doc x @ 423608 @ @ 1
Schimbarea uleiului:
•
Intervalele de timp conform capitolului "Intervale de timp pentru controlul uleiului şi
schimbul de ulei la transmisii".
•
Deşurubaţi şurubul de evacuare a uleiului (2).
•
Colectaţi uleiul într-un recipient adecvat.
•
Înşurubaţi şurubul de evacuare a uleiului (2).
•
Introduceţi ulei (3) (nivelul uleiului până la vizorul (1)).
Pos : 35.49.10.5 /BA/Wartung/Öl kontr olle_Wec hs el/Ölq ualität /Öl meng e: si ehe Kapi tel @ 0\mod_1197007859486_422850.doc x @ 423214 @ @ 1
Calitate de ulei / cantitate de ulei: vezi capitolul "Cantităţile de umplere şi denumirile
lubrifianţilor pentru transmisii"
Pos : 35.49.10.6 /BA/Wartung/U mwelt/Hi nweis Entsorgen / Lager n von Öl e und Ölfilter U mwelt @ 32\mod_1253101375171_422850.doc x @ 428406 @ 2 @ 1
Mediu! – Dezafectarea şi depozitarea uleiurilor uzate şi a filtrelor de ulei folosite
Consecinţe: pagube produse mediului
Depozitaţi, respectiv dezafectaţi uleiurile uzate şi filtrele de ulei folosite conform prevederilor
legale.
Pos : 35.49.11 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
269
Întreţinere
Pos : 35.49.12.1 /Ü bersc hriften/Ü bersc hriften 2/P-T/R affergetriebe @ 24\mod_1241584428737_422850.doc x @ 427276 @ 2 @ 1
12.18
Angrenajul dispozitivului de umplere
Pos : 35.49.12.2 /BA/Wartung/Öl kontr olle_Wec hs el/Gr oß pac kenpr ess e/R affergetri ebe Anbring ungs ort @ 24\mod_1241585198221_422850.doc x @ 427280 @ @ 1
Angrenajul dispozitivului de umplere (3) se găseşte pe partea stângă a maşinii.
Pos : 35.49.12.3 /BA/Wartung/Öl kontr olle_Wec hs el/Gr oß pac kenpr ess e/Bild_Raffergetriebe HS Baureihe @ 63\mod_1299753368737_422850.doc x @ 575551 @ @ 1
Fig. 205
Pos : 35.49.12.4 /BA/Wartung/Öl kontr olle_Wec hs el/Öl kontroll e_ALT/Öl kontr olle SAE 90 @ 0\mod_1197008973815_422850.doc x @ 423218 @ @ 1
Controlul uleiului:
•
Intervalele de timp conform capitolului "Intervale de timp pentru controlul uleiului şi
schimbul de ulei la transmisii".
•
Deşurubaţi şurubul de control (1).
•
Nivelul uleiului până la alezajul (1).
•
La nevoie completaţi ulei (SAE 90).
•
Înşurubaţi şurubul de control (1).
Pos : 35.49.12.5 /BA/Wartung/Öl kontr olle_Wec hs el/Öl wec hs el_ALT /Öl wechsel Version2 @ 0\mod_1197016258486_422850.doc x @ 423225 @ @ 1
Schimbarea uleiului:
•
Intervalele de timp conform capitolului "Intervale de timp pentru controlul uleiului şi
schimbul de ulei la transmisii".
•
Deşurubaţi şurubul de evacuare a uleiului (2).
•
Colectaţi uleiul într-un recipient adecvat.
•
Înşurubaţi şurubul de evacuare a uleiului (2).
•
Introduceţi ulei (1) (nivelul uleiului până la alezajul (1)).
Pos : 35.49.12.6 /BA/Wartung/Öl kontr olle_Wec hs el/Ölq ualität /Öl meng e: si ehe Kapi tel @ 0\mod_1197007859486_422850.doc x @ 423214 @ @ 1
Calitate de ulei / cantitate de ulei: vezi capitolul "Cantităţile de umplere şi denumirile
lubrifianţilor pentru transmisii"
Pos : 35.49.12.7 /BA/Wartung/U mwelt/Hi nweis Entsorgen / Lager n von Öl e und Ölfilter U mwelt @ 32\mod_1253101375171_422850.doc x @ 428406 @ 2 @ 1
Mediu! – Dezafectarea şi depozitarea uleiurilor uzate şi a filtrelor de ulei folosite
Consecinţe: pagube produse mediului
Depozitaţi, respectiv dezafectaţi uleiurile uzate şi filtrele de ulei folosite conform prevederilor
legale.
Pos : 35.49.13 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
270
Întreţinere
Pos : 35.49.14.1 /Ü bersc hriften/Ü bersc hriften 2/U-Z/Verteilergetriebe @ 2\mod_1202991526780_422850.doc x @ 424060 @ 2 @ 1
12.19
Angrenaj diferenţial
Pos : 35.49.14.2 /BA/Wartung/Öl kontr olle_Wec hs el/Gr oß pac kenpr ess e/Verteilergetriebe Anbri ngungsort @ 24\mod_1241586943378_422850.doc x @ 427281 @ @ 1
Angrenajul diferenţial (3) se găseşte pe partea stângă a maşinii.
Pos : 35.49.14.3 /BA/Wartung/Öl kontr olle_Wec hs el/Gr oß pac kenpr ess e/Bild_Verteilergetri ebe @ 24\mod_1241587191112_422850.doc x @ 427282 @ @ 1
Fig. 206
Pos : 35.49.14.4 /BA/Wartung/Öl kontr olle_Wec hs el/Öl kontroll e_ALT/Öl kontr olle SAE 90 @ 0\mod_1197008973815_422850.doc x @ 423218 @ @ 1
Controlul uleiului:
•
Intervalele de timp conform capitolului "Intervale de timp pentru controlul uleiului şi
schimbul de ulei la transmisii".
•
Deşurubaţi şurubul de control (1).
•
Nivelul uleiului până la alezajul (1).
•
La nevoie completaţi ulei (SAE 90).
•
Înşurubaţi şurubul de control (1).
Pos : 35.49.14.5 /BA/Wartung/Öl kontr olle_Wec hs el/Öl wec hs el_ALT /Öl wechsel Version2 @ 0\mod_1197016258486_422850.doc x @ 423225 @ @ 1
Schimbarea uleiului:
•
Intervalele de timp conform capitolului "Intervale de timp pentru controlul uleiului şi
schimbul de ulei la transmisii".
•
Deşurubaţi şurubul de evacuare a uleiului (2).
•
Colectaţi uleiul într-un recipient adecvat.
•
Înşurubaţi şurubul de evacuare a uleiului (2).
•
Introduceţi ulei (1) (nivelul uleiului până la alezajul (1)).
Pos : 35.49.14.6 /BA/Wartung/Öl kontr olle_Wec hs el/Ölq ualität /Öl meng e: si ehe Kapi tel @ 0\mod_1197007859486_422850.doc x @ 423214 @ @ 1
Calitate de ulei / cantitate de ulei: vezi capitolul "Cantităţile de umplere şi denumirile
lubrifianţilor pentru transmisii"
Pos : 35.49.14.7 /BA/Wartung/Öl kontr olle_Wec hs el/Altöl or dnungsg emäß ents orgen @ 0\mod_1197008117002_422850.doc x @ 423215 @ 2 @ 1
Indicaţie
Dezafectaţi în mod regulamentar uleiul uzat.
Pos : 35.49.15 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
271
Întreţinere
Pos : 35.49.16.1 /Ü bersc hriften/Ü bersc hriften 2/P-T/Pic k- up Getriebe @ 24\mod_1241589499831_422850.doc x @ 427283 @ 2 @ 1
12.20
Angrenajul pickup-ului
Pos : 35.49.16.2 /BA/Wartung/Öl kontr olle_Wec hs el/Gr oß pac kenpr ess e/Pic k-up Getriebe Anbri ngungsort @ 24\mod_1241589606081_422850.doc x @ 427284 @ @ 1
Pe partea dreaptă a maşinii se găsesc angrenajul superior (4a) şi cel inferior (4b) al pickup-ului.
Pos : 35.49.16.3 /BA/Wartung/Öl kontr olle_Wec hs el/Gr oß pac kenpr ess e/Pic k-up Getriebe oben/unten Bild @ 24\mod_1241591057253_422850.doc x @ 427285 @ @ 1
3
1
2
Fig. 207
Pos : 35.49.16.4 /BA/Wartung/Öl kontr olle_Wec hs el/Öl kontroll e_ALT/Öl kontr olle SAE 90 @ 0\mod_1197008973815_422850.doc x @ 423218 @ @ 1
Controlul uleiului:
•
Intervalele de timp conform capitolului "Intervale de timp pentru controlul uleiului şi
schimbul de ulei la transmisii".
•
Deşurubaţi şurubul de control (1).
•
Nivelul uleiului până la alezajul (1).
•
La nevoie completaţi ulei (SAE 90).
•
Înşurubaţi şurubul de control (1).
Pos : 35.49.16.5 /BA/Wartung/Öl kontr olle_Wec hs el/Öl wec hs el_ALT /Öl wechsel Version1 (Belüftungsfilter) @ 0\mod_1197010026283_422850.doc x @ 423221 @ @ 1
Schimbarea uleiului:
•
Intervalele de timp conform capitolului "Intervale de timp pentru controlul uleiului şi
schimbul de ulei la transmisii".
•
Deşurubaţi şurubul de evacuare a uleiului (2).
•
Colectaţi uleiul într-un recipient adecvat.
•
Înşurubaţi şurubul de evacuare a uleiului (2).
•
Introduceţi ulei (3) (nivelul uleiului până la alezajul (1)).
•
Înşurubaţi la loc şurubul de control (1) şi filtrul de ventilare (3).
Pos : 35.49.16.6 /BA/Wartung/Öl kontr olle_Wec hs el/Ölq ualität /Öl meng e: si ehe Kapi tel @ 0\mod_1197007859486_422850.doc x @ 423214 @ @ 1
Calitate de ulei / cantitate de ulei: vezi capitolul "Cantităţile de umplere şi denumirile
lubrifianţilor pentru transmisii"
Pos : 35.49.16.7 /BA/Wartung/U mwelt/Hi nweis Entsorgen / Lager n von Öl e und Ölfilter U mwelt @ 32\mod_1253101375171_422850.doc x @ 428406 @ @ 1
Mediu! – Dezafectarea şi depozitarea uleiurilor uzate şi a filtrelor de ulei folosite
Consecinţe: pagube produse mediului
Depozitaţi, respectiv dezafectaţi uleiurile uzate şi filtrele de ulei folosite conform prevederilor
legale.
Pos : 35.49.17 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
272
Întreţinere
Pos : 35.49.18.1 /Ü bersc hriften/Ü bersc hriften 2/P-T/Sc hnei dwer ks antriebsgetriebe @ 24\mod_1241595072471_422850.doc x @ 427286 @ @ 1
12.21
Angrenajul antrenării dispozitivului de tăiere
Pos : 35.49.18.2 /BA/Wartung/Öl kontr olle_Wec hs el/Gr oß pac kenpr ess e/F ür Big Pac k XC-Ausführung @ 24\mod_1241596464409_422850.doc x @ 427291 @ @ 1
Pentru versiunea Big Pack XC
Pos : 35.49.18.3 /BA/Wartung/Öl kontr olle_Wec hs el/Gr oß pac kenpr ess e/Sc hneidwer ks antriebsgetri ebe Anbring ungs ort @ 24\mod_1241595120096_422850.doc x @ 427287 @ 1 @ 1
Angrenajul antrenării dispozitivului de tăiere se găseşte pe partea dreaptă a maşinii. Este
compus din angrenajul conic superior (4a) şi din angrenajul diferenţial inferior (4b)
(pickup/dispozitiv de tăiere).
Pos : 35.49.18.4 /BA/Wartung/Öl kontr olle_Wec hs el/Gr oß pac kenpr ess e/Pic k-up Sc hneidwer ks antriebsgetri ebe Bild @ 24\mod_1241595390534_422850.doc x @ 427288 @ 2 @ 1
Fig. 208
Pos : 35.49.18.5 /BA/Wartung/Öl kontr olle_Wec hs el/Öl kontroll e_ALT/Öl kontr olle SAE 90 @ 0\mod_1197008973815_422850.doc x @ 423218 @ @ 1
Controlul uleiului:
•
Intervalele de timp conform capitolului "Intervale de timp pentru controlul uleiului şi
schimbul de ulei la transmisii".
•
Deşurubaţi şurubul de control (1).
•
Nivelul uleiului până la alezajul (1).
•
La nevoie completaţi ulei (SAE 90).
•
Înşurubaţi şurubul de control (1).
Pos : 35.49.18.6 /BA/Wartung/Öl kontr olle_Wec hs el/Gr oß pac kenpr ess e/Wi nkelgetriebe @ 24\mod_1241596135128_422850.doc x @ 427289 @ 1 @ 1
Angrenajul conic
Pos : 35.49.18.7 /BA/Wartung/Öl kontr olle_Wec hs el/Öl wec hs el_ALT /Öl wechsel Version2 @ 0\mod_1197016258486_422850.doc x @ 423225 @ 22 @ 1
Schimbarea uleiului:
•
Intervalele de timp conform capitolului "Intervale de timp pentru controlul uleiului şi
schimbul de ulei la transmisii".
•
Deşurubaţi şurubul de evacuare a uleiului (2).
•
Colectaţi uleiul într-un recipient adecvat.
•
Înşurubaţi şurubul de evacuare a uleiului (2).
•
Introduceţi ulei (1) (nivelul uleiului până la alezajul (1)).
Pos : 35.49.18.8 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
273
Întreţinere
Pos : 35.49.18.9 /BA/Wartung/Öl kontr olle_Wec hs el/Gr oß pac kenpr ess e/Verteilergetriebe @ 24\mod_1241596186096_422850.doc x @ 427290 @ @ 1
Angrenaj diferenţial
Pos : 35.49.18.1 /BA/Wartung/Öl kontr olle_Wec hs el/Öl wec hs el_ALT /Öl wechsel Version1 (Belüftungsfilter) @ 0\mod_1197010026283_422850.doc x @ 423221 @ 2 @ 1
Schimbarea uleiului:
•
Intervalele de timp conform capitolului "Intervale de timp pentru controlul uleiului şi
schimbul de ulei la transmisii".
•
Deşurubaţi şurubul de evacuare a uleiului (2).
•
Colectaţi uleiul într-un recipient adecvat.
•
Înşurubaţi şurubul de evacuare a uleiului (2).
•
Introduceţi ulei (3) (nivelul uleiului până la alezajul (1)).
•
Înşurubaţi la loc şurubul de control (1) şi filtrul de ventilare (3).
Pos : 35.49.18.1 /BA/Wartung/Öl kontr olle_Wec hs el/Ölq ualität /Öl meng e: si ehe Kapi tel @ 0\mod_1197007859486_422850.doc x @ 423214 @ @ 1
Calitate de ulei / cantitate de ulei: vezi capitolul "Cantităţile de umplere şi denumirile
lubrifianţilor pentru transmisii"
Pos : 35.49.18.1 /BA/Wartung/U mwelt/Hi nweis Entsorgen / Lager n von Öl e und Ölfilter U mwelt @ 32\mod_1253101375171_422850.doc x @ 428406 @ @ 1
Mediu! – Dezafectarea şi depozitarea uleiurilor uzate şi a filtrelor de ulei folosite
Consecinţe: pagube produse mediului
Depozitaţi, respectiv dezafectaţi uleiurile uzate şi filtrele de ulei folosite conform prevederilor
legale.
Pos : 35.50 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 3 @ 1
274
Întreţinere - Instalaţia de frânare
Pos : 35.51.1 /Ü berschriften/Ü berschriften 1/U-Z/Wartung-Br emsanlag e @ 0\mod_1200990675284_422850.doc x @ 423711 @ @ 1
13
Întreţinere - Instalaţia de frânare
Pos : 35.51.2 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/P-T/Speziell e Sicherheits hinweis e @ 0\mod_1196660495760_422850.doc x @ 423073 @ 3 @ 1
13.1
Indicaţii speciale de siguranţă
Pos : 35.51.3 /BA/Sic herheit/Brems en/Gefahr - Br emse unreg el mäßige gewartet Ladewagen @ 0\mod_1200052526888_422850.doc x @ 423629 @ 3 @ 1
Pericol! - Întreţinere neregulată a frânei
Consecinţe: Pericol de moarte, de rănire a persoanelor sau de deteriorare a maşinii.
•
Lucrările de reglare şi de reparaţii la instalaţia de frânare nu au voie să fie executate
decât de ateliere de specialitate autorizate sau de către servicii specializate în frâne.
•
Pentru lucrul la câmp şi pentru deplasarea pe drumuri publice se vor folosi numai maşini
cu instalaţii de frânare intacte.
•
Iregularităţi sau perturbaţii în funcţionare apărute la instalaţia de frânare trebuie înlăturate
neîntârziat.
•
Nu este permisă executarea de modificări la instalaţia de frânare fără acordul firmei
KRONE.
•
Solicitaţi verificarea periodică a frânelor de către un atelier de specialitate.
•
Furtunurile de frână uzate sau deteriorate trebuie imediat înlocuite.
•
Firma KRONE nu acordă garanţie pentru uzură naturală, deficienţe cauzate de
suprasolicitare sau modificări executate la instalaţia de frânare.
Pos : 35.51.4 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
275
Întreţinere - Instalaţia de frânare
Pos : 35.51.5 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/A-E/Dr uc kl uftbehälter @ 12\mod_1224144256075_422850.doc x @ 425833 @ @ 1
13.2
Rezervorul de aer comprimat
Pos : 35.51.6 /BA/Wartung/Druc kl uftbehälter/Druc kluftbehäl ter Bild BP 890/1270/1290 HS Baureihe @ 62\mod_1299662280569_422850.doc x @ 574115 @ 3 @ 1
4
2
3
1
BPHS0018
Fig. 209
Pos : 35.51.7 /BA/Wartung/Druc kl uftbehälter/Druc kluftbehäl ter T ext Z usatz Big Pac k H S Baurei he @ 62\mod_1299662408501_422850.doc x @ 574142 @ @ 1
•
Presele de baloţi paralelipipedici mari echipate cu frâne cu aer comprimat prezintă două
rezervoare de aer comprimat (un rezervor de aer comprimat (2) pentru frâna cu aer
comprimat / un rezervor de aer comprimat (4) pentru curăţarea înnodătoarelor).
•
Presele de baloţi paralelipipedici mari echipate cu frâne hidraulice prezintă un rezervor de
aer comprimat (4) (1x pentru curăţarea înnodătoarelor).
La presele de baloţi paralelipipedici mari frânate cu aer comprimat, rezervorul de aer comprimat
(2) al instalaţiei de frânare se găseşte pe partea dreaptă a maşinii. El este legat la rezervorul de
aer comprimat (4) pentru curăţarea înnodătoarelor printr-o conductă de presiune (1).
Rezervorul de aer comprimat (4) pentru curăţarea înnodătoarelor (frână cu aer comprimat /
frână hidraulică) se găseşte pe partea dreaptă, deasupra cutiei de fire, pe cadru.
Pos : 35.51.8 /BA/Wartung/Druc kl uftbehälter/Druc kluftbehäl ter _Text 20 Betriebss tunden @ 0\mod_1200293406164_422850.doc x @ 423635 @ 2 @ 1
Rezervorul de aer comprimat înmagazinează aerul comprimat furnizat de compresor. De aceea,
în timpul funcţionării, în rezervorul de aer comprimat se poate acumula condens. Rezervorul de
aer comprimat trebuie golit în mod periodic, anume:
•
pe timp de iarnă zilnic (în caz de utilizare),
•
în rest săptămânal,
•
însă cel târziu după 20 de ore de funcţionare.
Evacuarea apei se realizează cu ajutorul ventilului de evacuare a apei dispus la partea
inferioară a rezervorului de aer comprimat.
•
Depuneţi maşina şi asiguraţi-o.
•
Deschideţi ventilul de evacuare a apei şi lăsaţi să se scurgă condensul.
•
Verificaţi ventilul de evacuare a apei, curăţaţi-l şi înşurubaţi-l la loc.
Indicaţie
Când ventilul de evacuare a apei este foarte murdar sau neetanş, el trebuie înlocuit cu altul
nou.
Pos : 35.51.9 /BA/Wartung/Druc kl uftbehälter/Bes chädigte Dr uc kluftbehälter austauschen @ 12\mod_1224145015309_422850.doc x @ 425837 @ @ 1
Indicaţie
Rezervoarele de aer comprimat deteriorate trebuie înlocuite de către un atelier de specialitate.
Pos : 35.51.10 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
276
Întreţinere - Instalaţia de frânare
Pos : 35.51.11 /BA/Wartung/Brems anlage/Ei nstellen der Übertrag ungs einric htung @ 0\mod_1200291286726_422850.doc x @ 423632 @ 22 @ 1
13.2.1
Reglarea dispozitivului de transmitere
Datorită funcţiei lor, uzura şi funcţionarea frânelor trebuie verificate periodic, iar dacă este cazul
trebuie ajustat reglajul lor.
Pe parcursul primilor kilometri de mers are loc o adaptare a dispozitivelor de transmitere şi a
garniturilor de frână la tamburul frânei. Jocul astfel generat trebuie compensat.
Pos : 35.51.12 /BA/Wartung/Brems anlage/Ei nstellung am Gestängesteller _BigPac k @ 24\mod_1241614590081_422850.doc x @ 427300 @ 2 @ 1
Verificarea reglării la discul de eliminare a jocului
Fig. 210
•
la fiecare 200 ore de funcţionare
Acţionaţi manual discul de eliminare a jocului în direcţia presiunii. În cazul unei curse în gol (a)
de max. 35 mm trebuie modificat reglajul discului de eliminare a jocului.
Reglarea se realizează la şurubul de reglare (b) al discului de eliminare a jocului.
Reglaţi cursa în gol "a" la 10 - 12 % din lungimea pârghiei de frânare ataşate "B", de ex.
lungimea pârghiei B = 125 mm, deci cursa în gol 12 - 15 mm.
Pos : 35.51.13 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
277
Întreţinere - Instalaţia de frânare
Pos : 35.51.14.1 /Ü bersc hriften/Ü bersc hriften 3/P-T/Pneumatisc he Br emsz ylinder @ 24\mod_1241618324893_422850.doc x @ 427301 @ 21 @ 1
13.2.2
Cilindrii pneumatici de frână
Pos : 35.51.14.2 /BA/Wartung/Brems anlage/Pneumatisc he Br emsz yli nder/WARNUN G! – U nter Dr uc k s tehendes Pneumati ks ystem! @ 24\mod_1241618383315_422850.doc x @ 427302 @ 2 @ 1
AVERTIZARE! – Sistem pneumatic aflat sub presiune!
Consecinţe: răniri, pagube materiale grave.
•
Înainte de începerea lucrului evacuaţi întotdeauna suprapresiunea din sistemul
pneumatic.
Pos : 35.51.14.3 /BA/Wartung/Brems anlage/Pneumatisc he Br emsz yli nder/Pneumatisc he Bremsz yli nder Bild @ 24\mod_1241617359784_422850.doc x @ 427304 @ @ 1
Fig. 211
Pos : 35.51.14.4 /BA/Wartung/Brems anlage/Pneumatisc he Br emsz yli nder/War tung der pneumatischen Br emsz yli nder ist nic ht notwendig @ 24\mod_1241618432721_422850.doc x @ 427303 @ 1 @ 1
Nu este necesară o întreţinere aparte a cilindrilor de frână (1). Cel târziu o dată la doi ani,
cilindrii de frână cu membrană trebuie scoşi, demontaţi, curăţaţi şi montaţi la loc după ce li s-au
înlocuit piesele de uzură.
Pos : 35.52 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 2 @ 1
278
Întreţinere - Instalaţia de frânare
Pos : 35.53 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 2/K-O/Kompressor @ 24\mod_1241673489914_422850.doc x @ 427306 @ 2 @ 1
13.3
Compresor
Pos : 35.54 /BA/War tung/Kompr ess or/Kompress or BigPac k @ 24\mod_1241619350753_422850.doc x @ 427305 @ 2 @ 1
Fig. 212
Alimentarea cu aer comprimat a curăţării înnodătoarelor are loc prin intermediul unui compresor
(1) montat între braţele oiştei (cu excepţia preselor pentru baloţi paralelipipedici mari echipate
cu frâne pneumatice).
Indicaţie
La presele dotate cu frână pneumatică, umplerea rezervorului de aer comprimat pentru
curăţarea înnodătoarelor este preluată de racordarea pneumatică la tractor.
Compresorul este antrenat prin intermediul unui disc de curea trapezoidală (3) montat la volant,
precum şi al curelei trapezoidale (2) aferente. Tensiunea în cureaua trapezoidală poate fi
variată prin deplasarea compresorului în canalele longitudinale (5).
Nivelul uleiului în compresor trebuie controlat zilnic, înainte de utilizare, cu ajutorul tijei de nivel
(4). Dacă este cazul, completaţi cu ulei (ulei de motor SAE 20). Specificaţia uleiului necesar
este precizată la "Datele tehnice".
Indicaţie
Filtrul pentru aerul de admisie (6) trebuie curăţat cel puţin o dată pe zi, iar în caz de expunere
intensă la praf, chiar de mai multe ori pe zi. În caz de acumulare puternică de murdărie în filtru
se poate proceda la instalarea pe acoperişul cabinei tractorului a ştuţului de admisie (7) prin
intermediul unui set adaptor (nr. comandă 287 363).
Curăţarea filtrului
•
Rabateţi în sus/jos brida de fixare (8) de la filtrul de aer (6).
•
Daţi jos capacul (10).
•
Demontaţi cartuşul filtrant (9), goliţi-l prin batere şi suflaţi-l din interior spre exterior cu jet
de aer.
•
Descompuneţi în continuare capacul (10) şi curăţaţi-l prin batere.
•
Montaţi cartuşul filtrant.
•
Aşezaţi capacul pe filtru şi asiguraţi-l cu brida de fixare.
Indicaţie
Aveţi în vedere ca vasul filtrului şi filtrul de aer să se închidă etanş.
Pos : 35.55 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
279
Întreţinere - Instalaţia de frânare
Pos : 35.56 /BA/War tung/Gr oßpac kenpr ess en/Luftfilter für Pneumati kz yli nder @ 24\mod_1241674208133_422850.doc x @ 427307 @ 2 @ 1
13.4
Filtrul de aer pentru cilindrul pneumatic (numai MultiBale)
Fig. 213
Filtrul de aer (1) pentru cilindrul pneumatic se găseşte în partea stângă a cutiei cu fire, în
direcţia de mers.
Indicaţie
Curăţaţi filtrul de aer (1) o dată pe an.
Pos : 35.57 /BA/War tung/Gr oßpac kenpr ess en/Austausch der Lauf- /bz w. Steuerroll en H S Baur eihe @ 63\mod_1299754172761_422850.doc x @ 575660 @ 2 @ 1
13.5
Înlocuirea rolelor de ghidare, respectiv de comandă
3
4
BPHS0036
Pos : 35.58 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
280
Fig. 214
Rolele de ghidare, respectiv de comandă sunt supuse unor solicitări deosebite în tamburul
dispozitivului de umplere, astfel că odată atinsă o uzură ridicată (joc în lagăr) devine necesară
înlocuirea lor.
În acest sens:
•
Rotiţi manual dispozitivul de umplere până când rola de ghidare, respectiv de comandă
care urmează a fi înlocuită poate fi slăbită cu o cheie inbus prin orificiul (3).
•
Slăbiţi rola de ghidare, respectiv de comandă.
•
Continuaţi să rotiţi dispozitivul de umplere până când rola de ghidare, respectiv de
comandă astfel desfăcută poate fi scoasă prin orificiul (4).
•
Scoateţi rola de ghidare, respectiv de comandă prin orificiul (4) şi montaţi noua rolă de
ghidare, respectiv de comandă în ordinea inversă a operaţiilor.
Cupluri de strângere:
Rola conducătoare mare: Ø 72 (M24 x 1,5) = 250 Nm
Rola conducătoare mică: Ø 47 (M 20 x 1,5) = 150 Nm
Întreţinere - Ungere
Pos : 35.59.1 /Ü berschriften/Ü berschriften 1/U-Z/Wartung - Sc hmierung @ 24\mod_1241675457008_422850.doc x @ 427309 @ @ 1
14
Întreţinere - Ungere
Pos : 35.59.2 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/P-T/Speziell e Sicherheits hinweis e @ 0\mod_1196660495760_422850.doc x @ 423073 @ 2 @ 1
14.1
Indicaţii speciale de siguranţă
Pos : 35.59.3 /BA/Sic herheit/Groß pac kenpress en/Gefahr - War tungs-, M ontage- , R eparatur- und Eins tell arbeiten an der Bi ndung @ 20\mod_1239002475628_422850.doc x @ 426865 @ @ 1
Pericol! – Lucrări de întreţinere, montare, reparaţii şi reglare
Consecinţe: Pericol de moarte, de rănire a persoanelor sau de deteriorare a maşinii.
Pentru toate lucrările de întreţinere, montare, reparaţii şi reglare se impune întotdeauna:
•
Decuplaţi arborele de priză de forţă. Opriţi motorul şi extrageţi cheia de contact. Trageţi
frâna volantului.
•
Asiguraţi maşina cu pene de blocare şi prin tragerea frânei de parcare împotriva
deplasării neintenţionate.
•
Puneţi în funcţiune maşina numai dacă toate dispozitivele de protecţie sunt aplicate şi se
găsesc într-o stare regulamentară.
•
În caz de apariţie a unor situaţii de pericole decuplaţi imediat arborele de priză de forţă şi
aduceţi maşina în stare de repaus.
•
Nu lăsaţi niciodată maşina să lucreze la tractor în absenţa personalului de deservire.
•
La lucrări executate sub maşină în timp ce în canalul de presare se găsesc ace, asiguraţi
neapărat suportul de ace împotriva căderii.
Pos : 35.59.4 /BA/Wartung/U mwelt/Hinweis Ents orgen / Lag ern von Sc hmierstoffen U mwelt @ 32\mod_1253100514124_422850.doc x @ 428405 @ @ 1
Mediu! - Dezafectarea şi depozitarea lubrifianţilor
Consecinţe: pagube produse mediului
•
Depozitaţi lubrifianţii conform prevederilor legale, în recipiente adecvate.
•
Dezafectaţi lubrifianţii uzaţi conform prevederilor legale.
Pos : 35.59.5 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 2 @ 1
281
Întreţinere - Ungere
Pos : 35.59.6 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/P-T/Schmi erfette / Sc hmier öle @ 24\mod_1241676102945_422850.doc x @ 427310 @ @ 1
14.2
Lubrifianţi
Pos : 35.59.7 /BA/Wartung/Gr oßpac kenpr ess en/Sc hmier ung / Schmi erpl an/Allgemeines wenn nur automatisc he Zentr alsc hmierung vorhanden @ 92\mod_1326782898523_422850.doc x @ 781833 @ @ 1
14.3
Generalităţi
Toate maşinile sunt dotate cu un sistem automat de ungere centrală.
Drept unsori de ungere se vor folosi unsori pe bază de săpun de litiu, moi şi maleabile,
aparţinând clasei NLGI 2, cu aditivi EP ("extrem pressure") conform DIN 51825. Vă
recomandăm să nu folosiţi unsori de ungere pe altă bază chimică.
Pos : 35.59.8 /BA/Wartung/Gr oßpac kenpr ess en/Sc hmier ung / Schmi erpl an/Hinweis Kei ne Ver wendung von graphithaltig en Fetten / nicht untersc hiedlic he Fette verwenden @ 92\mod_1326783047534_422850.doc x @ 781861 @ 2 @ 1
Indicaţie
Nu folosiţi unsori grafitate! Amestecarea unor unsori diferite între ele poate genera probleme!
Pos : 35.59.9 /BA/Wartung/Gr oßpac kenpr ess en/Sc hmier ung / Schmi erpl an/Tabelle Sc hmi erstoffe @ 24\mod_1241681229992_422850.doc x @ 427312 @ @ 1
Producător
ARAL
BP
DEA
FINA
Shell
ESSO
Pe bază de ulei mineral
unsoare de lungă durată H
Energrease LS-EP2
Glissando EP2
Marson EPL 2A
Alvania Ep2
EGL 3144
Lubrifianţi biologici
la cerere
Pos : 35.59.10 /BA/Wartung/Groß pac kenpres sen/Schmi erung / Sc hmier plan/Abschmi eren T ext allgemein di e nicht von der Z entralsc hmier ung vers orgt werden @ 92\mod_1326783702604_422850.doc x @ 781917 @ 2 @ 1
Punctele de ungere de la maşină care nu sunt alimentate de la ungerea centrală trebuie unse în
mod regulat. Dispunerea punctelor de ungere şi intervalele de ungere pot fi consultate în
planurile de ungere din instrucţiunea de exploatare. Îndepărtaţi unsoarea care se scurge din
zonele lagărelor după ungere.
Pos : 35.59.11 /BA/Wartung/Groß pac kenpres sen/Schmi erung / Sc hmier plan/Sc hmi erinter valle Bild @ 24\mod_1241683935492_422850.doc x @ 427316 @ 32 @ 1
50
10
939 212-1
939 450-1
BP 380-7-088
Fig. 215
Pos : 35.59.12 /BA/Wartung/Groß pac kenpres sen/Schmi erung / Sc hmier plan/Sc hmi erinter valle Bedeutung 10h,50h,200h @ 24\mod_1241683871742_422850.doc x @ 427315 @ @ 1
Intervale de ungere:
10 h - respectiv circa o dată pe zi
50 h - respectiv circa o dată pe săptămână
200 h - respectiv circa o dată pe an
Pos : 35.59.13 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 2 @ 1
282
Întreţinere - Ungere
Pos : 35.59.14 /Ü bersc hriften/Ü bersc hriften 2/A- E/Abs chmi eren der Gel enkwell e @ 0\mod_1197359496183_422850.doc x @ 423317 @ 3 @ 1
14.4
Ungerea arborelui articulat
Pos : 35.59.15 /BA/Wartung/Gel enkwell e sc hmier en/Absc hmier en Gelenkwelle i n Gramm Bild HS Baur eihe @ 92\mod_1326795458997_422850.doc x @ 782205 @ 3 @ 1
Fig. 216
Pos : 35.59.16 /BA/Wartung/Groß pac kenpres sen/Schmi erung / Sc hmier plan/Bezeic hnung der Gel enkwelle H auptantrieb / Gelenkwelle Sc hwungrad @ 24\mod_1241688166695_422850.doc x @ 427319 @ @ 1
Arbore articulat transmisie
principală
Arbore articulat volant
Pos : 35.59.17 /BA/Wartung/Gel enkwell e sc hmier en/Absc hmier en Gelenkwelle i n Gramm @ 92\mod_1326795585781_422850.doc x @ 782233 @ @ 1
Ungeţi arborii articulaţi la fiecare 50 de ore în punctele de ungere marcate, folosind o unsoare
multifuncţională. Tabelul de mai jos informează asupra gramajului pentru fiecare loc de ungere;
aveţi în vedere instrucţiunea de exploatare din partea producătorului arborelui articulat.
Pos : 35.59.18 /BA/Wartung/Gel enkwell e sc hmier en/Absc hmier en Gelenkwelle i n Gramm T abell e H S Baurei he @ 92\mod_1326795863687_422850.doc x @ 782261 @ 3 @ 1
C
S
T
80°
BiG Pack 890/1270/1290
22 g
6g
32 g
80 g
BiG Pack 1290 HDP/4x4
26 g
6g
32 g
100 g
Pos : 35.59.19 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
283
Întreţinere - Ungere
Pos : 35.59.20 /BA/Wartung/Groß pac kenpres sen/Schmi erung / Sc hmier plan/Laufr ollen der M ess erhebel absc hmier en @ 24\mod_1241695903648_422850.doc x @ 427322 @ @ 1
14.5
Pos : 35.59.21 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
284
Ungerea rolelor de ghidare pentru pârghiile de cuţit
Fig. 217
•
Coborâţi dispozitivul de tăiere prin intermediul sistemului hidraulic al tractorului (la
sistemul electronic de confort: activaţi sistemul hidraulic al tractorului şi menţineţi apăsată
"Coborârea barei-cuţit" pe display-ul unităţii de deservire, respectiv la butoanele maşinii,
până când dispozitivul de tăiere este complet coborât).
•
Extrageţi cheia de contact şi deconectaţi sistemul electric al unităţii de deservire.
•
Trageţi frâna volantului.
•
Asiguraţi tractorul şi maşina împotriva deplasării neintenţionate.
•
Deszăvorâţi semidispozitivul de tăiere şi extrageţi-l în lateral până la limitator (partea
dreaptă şi cea stângă a maşinii).
•
Ungeţi toate niplurile de ungere pentru rolele de ghidare ale pârghiilor de cuţit.
•
Introduceţi semidispozitivul de tăiere din lateral (partea dreaptă şi stângă a maşinii), până
când pârghia de zăvorâre (3) intră de la sine în locaş.
•
Ridicaţi dispozitivul de tăiere pe cale hidraulică.
Întreţinere - Ungere
Pos : 35.59.22 /BA/Wartung/Groß pac kenpres sen/Schmi erung / Sc hmier plan/Sc hmi erstellen @ 24\mod_1241705838930_422850.doc x @ 427325 @ @ 1
14.6
Puncte de ungere
În tabelele de mai jos sunt indicate punctele de ungere la maşină, precum şi numărul niplurilor
de ungere.
Pos : 35.59.23 /BA/Wartung/Groß pac kenpres sen/Schmi erung / Sc hmier plan/Sc hmi erstellen Big Pac k 890 (XC), 1270 ( XC), 1290 (XC) @ 24\mod_1241705921680_422850.doc x @ 427326 @ @ 1
14.6.1
Punctele de ungere la Big Pack 890 (XC), 1270 (XC), 1290 (XC)
Cep manivelă antrenarea pistonului de presare
Bolţ piston antrenarea pistonului de presare
Role lagăr la piston
Dispozitiv de umplere:
Curbă rabatabilă de alimentare
Pârghia dispozitivului de umplere
Axul dispozitivului de umplere
Pârghia de alimentare
Ansamblul antrenării transmisie principală /
distribuitor
Ansamblul antrenării angrenaj diferenţial /
dispozitiv de umplere
Ansamblul antrenării transmisie principală /
angrenaj pickup superior sau angrenaj dispozitiv
de tăiere
Dispozitiv de tăiere XC (opţional):
Arbore de antrenare orizontal
Arbore de antrenare vertical
Cuplaj cu pană
Siguranţă cuţit individual
Pickup:
Ungere lanţ dreapta şi stânga
Ungere lanţ de antrenare
Roată liberă
Roţi de palpare în pendulare
Sprijin de parcare
ungere
centrală
automată
interval (h)
stânga
Big Pack 890 (XC), 1270 (XC), 1290 (XC) puncte de ungere (ungere centrală automată)
dreapta
Pos : 35.59.24 /BA/Wartung/Groß pac kenpres sen/Schmi erung / Sc hmier plan/Big Pac k 890,1270,1290 ( XC) Sc hmi erstell en (automatische Z entrals chmi erung) T1 HS Baur eihe @ 62\mod_1299662604933_422850.doc x @ 574196 @ @ 1
da
da
da
1
1
200
1
200
2
200
200
200
nu
da
nu
da
nu
nu
nu
2
1
5
13
50
50
50
200
nu
nu
nu
nu
uleiere
uleiere
1
10
10
50
da
da
nu
50
da
nu
200
nu
2
2
13
uleiere
2
Frâna de parcare
1
Ax individual (opţional):
Lăgăruire deplasare pârghie de frânare*
1
1
50
nu
Ax tandem fix (opţional):
Lăgăruire ax oscilant
Lăgăruire arborii frânei*
Lăgăruire deplasare pârghie de frânare*
4
2
4
2
50
50
da
nu
nu
Ax tandem condus liber (opţional):
Lăgăruire ax oscilant
Lăgăruire articulaţie condusă liber
Lăgăruire arborii frânei
Lăgăruire deplasare pârghie de frânare
2
4
2
2
4
2
50
50
50
da
nu
nu
nu
285
Arbore articulat:
Arbore articulat transmisie principală
Arbore articulat volant
Antrenare pickup (opţional)
Antrenare înnodător
7
4
3
3
ungere
centrală
automată
Big Pack 890 (XC), 1270 (XC), 1290 (XC) puncte de ungere (ungere centrală automată)
interval (h)
stânga
dreapta
Întreţinere - Ungere
50
200
200
200
nu
nu
nu
nu
* numai cu ax frânat
interval
dreapta
Big Pack 890 (XC), 1270 (XC), 1290 (XC) puncte de ungere (ungere centrală
automată)
stânga
Pos : 35.59.25 /BA/Wartung/Groß pac kenpres sen/Schmi erung / Sc hmier plan/Big Pac k 890,1270,1290 ( XC) Sc hmi erstell en (automatische Z entrals chmi erung) T2 HS Baur eihe @ 62\mod_1299662824312_422850.doc x @ 574223 @ @ 1
ungere
centrală
autom.
Înnodător dublu (opţional):
Braţ oscilant pentru ace
Lăgăruire înnodător pe butuc (opţional)
Lăgăruire
pârghie cuţit
Lăgăruire cioc înnodător
da
Lăgăruire suport fir
Lăgăruire arbore de antrenare suport fir
Lăgăruire centrală ax înnodător
Înnodător simplu (opţional)**:
Braţ oscilant pentru ace
Lăgăruire înnodător pe butuc (opţional)
Lăgăruire
pârghie cuţit
da
Lăgăruire cioc înnodător
Lăgăruire suport fir
Lăgăruire arbore de antrenare suport fir
MultiBale, cuplarea braţelor oscilante pentru
ace**: (opţional)
Pos : 35.59.26 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
286
** opţional, posibil numai la 1270
da
Întreţinere - Ungere
Pos : 35.59.27 /BA/Wartung/Groß pac kenpres sen/Schmi erung / Sc hmier plan/Sc hmi erstellen Big Pac k 1290 HD P (XC) @ 24\mod_1241705981070_422850.doc x @ 427327 @ 3 @ 1
14.6.2
Punctele de ungere la Big Pack 1290 HDP (XC)
Dispozitiv de tăiere XC (opţional):
Arbore de antrenare orizontal
Arbore de antrenare vertical
Cuplaj cu pană
Siguranţă cuţit individual
Pickup:
Ungere lanţ dreapta şi stânga
Ungere lanţ de antrenare
Roată liberă
Roţi de palpare în pendulare
Sprijin de parcare
ungere
centrală
automată
dreapta
Cep manivelă antrenarea pistonului de
presare
Bolţ piston antrenarea pistonului de presare
Role lagăr la piston
Dispozitiv de umplere:
Curbă rabatabilă de alimentare
Pârghia dispozitivului de umplere
Axul dispozitivului de umplere
Pârghia de alimentare
Ansamblul antrenării transmisie principală /
distribuitor
Ansamblul antrenării angrenaj diferenţial /
dispozitiv de umplere
Ansamblul antrenării transmisie principală /
angrenaj pickup superior sau angrenaj
dispozitiv de tăiere
stânga
Big Pack 1290 HDP (XC) - puncte de
ungere (ungere centrală automată)
interval (h)
Pos : 35.59.28 /BA/Wartung/Groß pac kenpres sen/Schmi erung / Sc hmier plan/Big Pac k 1290 HD P (XC) Sc hmiers tell en (automatis che Z entralsc hmi erung) HS Baurei he @ 62\mod_1299662932343_422850.doc x @ 574250 @ @ 1
1
1
da
1
2
1
2
da
da
1
1
200
1
200
2
200
200
200
nu
da
nu
da
nu
nu
nu
2
1
5
13
50
50
50
200
nu
nu
nu
nu
uleiere
uleiere
1
10
10
50
da
da
nu
50
da
nu
200
nu
2
2
13
uleiere
2
Frâna de parcare
1
Ax tandem fix (opţional):
Lăgăruire ax oscilant
Lăgăruire arborii frânei*
Lăgăruire deplasare pârghie de frânare*
4
2
4
2
50
50
da
nu
nu
Ax tandem condus liber (opţional):
Lăgăruire ax oscilant
Lăgăruire articulaţie condusă liber
Lăgăruire arborii frânei
Lăgăruire deplasare pârghie de frânare
2
4
2
2
4
2
50
50
50
da
nu
nu
nu
Arbore articulat:
Arbore articulat transmisie principală
Arbore articulat volant
Antrenare pickup (opţional)
Antrenare înnodător
7
4
2
3
50
50
200
200
nu
nu
nu
nu
287
Înnodător dublu:
Braţ oscilant pentru ace
Lăgăruire înnodător pe butuc
Lăgăruire
pârghie cuţit
Lăgăruire cioc înnodător
Lăgăruire suport fir
Lăgăruire arbore de antrenare suport fir
Lăgăruire centrală ax înnodător
* numai cu ax frânat
Pos : 35.59.29 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
288
ungere
centrală
automată
interval (h)
dreapta
Big Pack 1290 HDP (XC) - puncte de
ungere (ungere centrală automată)
stânga
Întreţinere - Ungere
da
da
da
da
da
da
da
Întreţinere - Ungere
Pos : 35.59.30 /BA/Wartung/Groß pac kenpres sen/Schmi erung / Sc hmier plan/Sc hmi erstellen links Ausführung mit Sc hnei dwer k XC mi t T andemac hs e Bild H S Baurei he @ 62\mod_1299663649307_422850.doc x @ 574277 @ 3 @ 1
Puncte de ungere la presa pentru baloţi paralelipipedici mari (partea stângă a maşinii)
Versiunea cu dispozitiv de tăiere XC cu ax tandem
14
3
13
12
6
11
10
9
18 16
8
a)
7
b)
BPHS0019
Fig. 218
a)
pentru ax tandem
b)
pentru ax tandem condus liber
50h
200h
200h
50h
007
006
003
008
8/13 x
10h
250h
40h
10h
200h
010
009
50h
013
200h
012
011
200h
014
016
200h
018
Pos : 35.59.31 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
289
Întreţinere - Ungere
Pos : 35.59.32 /BA/Wartung/Groß pac kenpres sen/Schmi erung / Sc hmier plan/Sc hmi erstellen r echts Ausführ ung mit Sc hnei dwer k XC mi t T andemac hs e Bild H S Baurei he @ 62\mod_1299664531271_422850.doc x @ 574410 @ @ 1
Puncte de ungere la presa pentru baloţi paralelipipedici mari (partea dreaptă a maşinii)
Versiunea cu dispozitiv de tăiere XC cu ax tandem
15
19
7
b)
8a)
a)
8
17
9
10 20
BPHS0021
Fig. 219
a)
pentru ax tandem
b)
pentru ax tandem condus liber
50h
50h
007
015
290
009
200h
200h
Pos : 35.59.33 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
008
50h
017
019
10h
020
Întreţinere - Ungere
Pos : 35.59.34 /BA/Wartung/Groß pac kenpres sen/Schmi erung / Sc hmier plan/Sc hmi erstellen links Ausführung ohne Schneidwer k mit Einfachac hse Bil d H S Baurei he @ 63\mod_1299665838177_422850.doc x @ 574465 @ @ 1
Puncte de ungere la presa pentru baloţi paralelipipedici mari (partea stângă a maşinii)
Versiunea fără dispozitiv de tăiere XC cu ax individual
14
3
13
6
24
18 16
12
10
BPHS0020
Fig. 220
10h
250h
200h
200h
006
003
50h
013
200h
010
40h
012
200h
014
016
200h
018
024
Pos : 35.59.35 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 2 @ 1
291
Întreţinere - Ungere
Pos : 35.59.36 /BA/Wartung/Groß pac kenpres sen/Schmi erung / Sc hmier plan/Sc hmi erstellen r echte Ausführung ohne Sc hnei dwer k mi t Ei nfac hac hs e Bild H S Baur eihe @ 63\mod_1299666194672_422850.doc x @ 574520 @ 2 @ 1
Puncte de ungere la presa pentru baloţi paralelipipedici mari (partea dreaptă a maşinii)
Versiunea fără dispozitiv de tăiere XC cu ax individual
1
15
25
20
17
24
10
BPHS0022
Fig. 221
200h
200h
015
200h
025
Pos : 35.60 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
292
017
024
Întreţinere - Ungere
Pos : 35.61.1 /Ü berschriften/Ü berschriften 3/A-E/Automatis che Z entralsc hmier ung @ 92\mod_1326786638827_422850.doc x @ 781952 @ 24 @ 1
14.6.3
Ungerea centrală automată
Pos : 35.61.2 /BA/Wartung/Zentr alsc hmieranl age/BEKA-M AX/Funkti onsbesc hrei bung der BEKA-MAX-F ett-Zentrals chmi eranlage @ 24\mod_1241765421322_422850.doc x @ 427337 @ 4 @ 1
Descrierea funcţionării instalaţiei de ungere centrală cu unsoare BEKA-MAX
Instalaţia de ungere centrală cu unsoare BEKA-MAX este o instalaţie progresivă. Progresiv ("cu
înaintare continuă") semnifică aici că toate punctele de ungere integrate în instalaţia de ungere
centrală sunt unse succesiv. Datorită acestui mod succesiv de ungere a punctelor de ungere,
instalaţia de ungere centrală progresivă poate fi supravegheată foarte uşor prin intermediul unui
ventil de suprapresiune. Atunci când un punct de ungere nu absoarbe unsoare de la distribuitor,
distribuitorul progresiv se blochează, iar în sistemul de ungere centrală se generează o
presiune de 280 bar / 4060 PSI. Producerea blocării se constată prin unsoarea care începe să
se scurgă la ventilul de suprapresiune al elementului de pompă.
Pos : 35.61.3 /BA/Wartung/Zentr alsc hmieranl age/BEKA-M AX/Hinweis Im Displ ay der ersc heint eine F ehl er mel dung @ 24\mod_1241765352135_422850.doc x @ 427336 @ 43 @ 1
Indicaţie
Pe display apare un mesaj de eroare.
Pos : 35.61.4 /BA/Wartung/Zentr alsc hmieranl age/BEKA-M AX/Aufbau der BEKA-MAX-Fett-Zentr alschmi eranlag e @ 24\mod_1241765294885_422850.doc x @ 427335 @ 4 @ 1
Structura instalaţiei de ungere centrală cu unsoare BEKA-MAX
Lubrifiantul este transportat la distribuitorul progresiv principal prin intermediul unei pompe cu
piston EP-1 cu acţionare electrică. Distribuitorul are rolul de a împărţi unsoarea în proporţiile
corecte între subdistribuitoarele progresive. Subdistribuitoarele progresive transportă apoi
unsoarea la punctele de ungere individuale.
Fig. 222
2) Rezervor transparent
3) Niplu de umplere
4) Ventil de suprapresiune
5) Distribuitor progresiv principal
6) Distribuitor progresiv secundar
7) Conductă principală
8) Conducte de lubrifiant
9) Puncte de ungere
Pos : 35.61.5 /BA/Wartung/Zentr alsc hmieranl age/BEKA-M AX/Besc hrei bung der Steuerung @ 24\mod_1241765198103_422850.doc x @ 427334 @ 4 @ 1
Decrierea comenzii
Timpii de ungere şi de pauză se reglează prin intermediul unităţii de deservire, (vezi capitolul
Info-centru "Meniul 1-5 Ungere centrală").
Pos : 35.62 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 14 @ 1
293
Întreţinere - Ungere
Pos : 35.63 /BA/Diese Seite ist bewusst freigel ass en wor den. @ 1\mod_1201783680373_422850.doc x @ 423813 @ 2 @ 1
Pos : 35.65 /BA/War tung/Gr oßpac kenpr ess en/Sensor en/Lage der Sensor en rec hte M asc hinenseite @ 24\mod_1241767026463_422850.doc x @ 427338 @ 1 @ 1
14.7
Poziţia senzorilor (partea dreaptă a maşinii)
Fig. 223
294
Întreţinere - Ungere
1 Controlul înnodătoarelor
7 Dispozitivul de evacuare a balotului
2 Senzor de forţă dreapta
8 Alimentarea dispozitivului de umplere
3 Senzor de forţă stânga
9 Controlul dispozitivului de umplere
4 Etalonare
10 Controlul nodurilor
5 Măsurare
11 Ungere centrală
6 Roată stelată
Pos : 35.66 /BA/War tung/Gr oßpac kenpr ess en/Sensor en/Lage der Sensor en linke M asc hinenseite @ 24\mod_1241769047228_422850.doc x @ 427339 @ 22 @ 1
295
Întreţinere - Ungere
14.8
Poziţia senzorilor (partea stângă a maşinii)
Fig. 224
296
Întreţinere - Ungere
2 Bara-cuţit sus
9 Butoane
3 Presiunea clapelor de presare
Bară-cuţit în sus
Bară-cuţit în jos
4 Controlul firului
10 MultiBale
5 Bara de tragere a acelor
11 Butoane Dispozitivul de evacuare a
balotului intrat
6 Depunere balot
Dispozitivul de evacuare a
balotului ieşit
7 Frâna volantului
Jgheabul de baloţi în sus
8 Pickup
Jgheabul de baloţi în jos
12 Jgheabul de baloţi
Pos : 35.67 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
297
Întreţinere - Ungere
Pos : 35.68 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 3/A-E/Einstellung der Sensor en @ 0\mod_1199962173428_422850.doc x @ 423597 @ @ 1
14.8.1
Reglarea senzorilor
Pos : 35.69 /BA/War tung/Sensor en/Namurs ens or d = 08 mm @ 24\mod_1241770312369_422850.doc x @ 427340 @ 2 @ 1
14.8.1.1
Senzor NAMUR d = 8 mm
3
1
a
2
Pos : 35.70 /BA/War tung/Sensor en/Namurs ens or d = 12 mm @ 0\mod_1199962247038_422850.doc x @ 423598 @ 2 @ 1
14.8.1.2
BP-VFS-088-1
Fig. 225
Cota dintre captorul (2) şi senzorul (1) trebuie să fie de "a" = 0,5 mm.
Reglare
•
Slăbiţi piuliţele pe ambele părţi ale senzorului.
•
Rotiţi piuliţele până când se atinge cota "a" = 0,5 mm.
•
Strângeţi la loc piuliţele.
Senzor NAMUR d = 12 mm
3
1
2
a
BP-VFS-088-1
Fig. 226
Cota dintre captorul (2) şi senzorul (1) trebuie să fie de "a" = 2 mm .
Reglare
•
Slăbiţi piuliţele pe ambele părţi ale senzorului.
•
Rotiţi piuliţele până când se atinge cota "a" = 2 mm .
•
Strângeţi la loc piuliţele.
Pos : 35.71 /BA/War tung/Sensor en/Namurs ens or d = 30 mm a= 5mm @ 0\mod_1199962520100_422850.doc x @ 423599 @ @ 1
298
Întreţinere - Ungere
14.8.1.3
Senzor NAMUR d = 30 mm
3
1
a
2
BPXC0172
Pos : 36 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
Fig. 227
Cota dintre captorul (2) şi senzorul (1) trebuie să fie de "a" = 5 mm .
Reglare
•
Slăbiţi piuliţele pe ambele părţi ale senzorului.
•
Rotiţi piuliţele până când se atinge cota "a" = 5 mm .
•
Strângeţi la loc piuliţele.
299
Depozitare
Pos : 37.1 /Übersc hriften/Übersc hriften 1/A-E/Ei nlag erung @ 0\mod_1197385459120_422850.doc x @ 423358 @ 3 @ 1
15
Depozitare
Pos : 37.2 /Übersc hriften/Übersc hriften 2/P-T/Spezi elle Sic her heitshi nweis e @ 0\mod_1196660495760_422850.doc x @ 423073 @ @ 1
15.1
Indicaţii speciale de siguranţă
Pos : 37.3 /BA/Sicher heit/Gefahr enhi nweis e/Groß pac kenpress e/Gefahr - Wartung allgemei n @ 17\mod_1236580940714_422850.doc x @ 426488 @ @ 1
PERICOL! – În timpul lucrărilor de reparaţie, întreţinere sau curăţare sau al intervenţiilor
tehnice la maşină se pot pune în mişcare elemente de antrenare.
Consecinţe: Pericol de moarte, de rănire a persoanelor sau de deteriorare a maşinii.
•
Opriţi motorul tractorului, extrageţi cheia de contact şi trageţi frâna volantului.
•
Asiguraţi maşina şi tractorul împotriva deplasării neintenţionate.
•
Decuplaţi şi detaşaţi arborele de priză de forţă.
•
După încheierea lucrărilor de reparaţie, întreţinere şi curăţare sau a intervenţiilor tehnice
montaţi la loc în mod corespunzător toate acoperirile şi dispozitivele de protecţie.
•
Evitaţi contactul pe piele cu uleiuri, unsori, detergenţi şi solvenţi.
•
Lichidele hidraulice care ţâşnesc cu înaltă presiune pot cauza răniri grave. În caz de
răniri sau de vătămări cu uleiuri, unsori, detergenţi ori solvenţi apelaţi imediat la un
medic.
•
Sunt de urmat de asemenea toate celelalte indicaţii de securitate destinate evitării
rănirilor şi accidentelor.
Pos : 37.4 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 3 @ 1
300
Depozitare
Pos : 37.5 /Übersc hriften/Übersc hriften 2/A-E/Am Ende der Er ntesais on @ 0\mod_1197385501276_422850.doc x @ 423359 @ @ 1
15.2
La sfârşitul sezonului de recoltare
Pos : 37.6 /BA/Einl agerung/Groß pac kenpress e/Stand- und Sc hwungradbr emse lös en. Kondens wass er aus den Druc kluftbehäl ter n abl ass en. @ 25\mod_1242723794676_422850.doc x @ 427401 @ @ 1
Slăbiţi frâna de parcare şi frâna volantului. Evacuaţi apa de condens din rezervoarele de
aer comprimat.
Pos : 37.7 /BA/Einl agerung/Ladewag en/Ei nlager ung allgemei n @ 0\mod_1200295665820_422850.doc x @ 423638 @ 1 @ 1
Înainte de conservarea pentru iarnă curăţaţi bine maşina la interior şi la exterior. Dacă folosiţi în
acest scop un aparat de curăţare cu înaltă presiune, nu aţintiţi jetul de apă direct asupra zonei
lagărelor. După curăţare ungeţi toate niplurile de ungere. Nu ştergeţi unsoarea care se scurge
din zona lagărelor. Coroana de unsoare astfel formată oferă o protecţie suplimentară împotriva
umidităţii.
Demontaţi lanţurile de antrenare şi spălaţi-le în petrol (nu folosiţi alt solvent). Controlaţi totodată
uzura lanţurilor şi a roţilor de lanţ. Ungeţi cu ulei lanţurile spălate, apoi montaţi-le la loc şi
tensionaţi-le.
Verificaţi toate componentele mobile precum rolele de dirijare, articulaţiile, rolele de întindere
etc. din punct de vedere al funcţionării uşoare. Dacă este cazul, demontaţi-le, curăţaţi-le, ungeţile şi montaţi-le apoi la loc. Dacă este cazul, înlocuiţi-le cu piese noi.
Utilizaţi numai piese de schimb KRONE originale.
Desfaceţi arborele articulat. Ungeţi cu unsoare ţevile interioare şi ţevile de protecţie. Gresaţi
niplurile de ungere de la cuplajul cardanic, precum şi cele ale inelelor lagărelor de la ţevile de
protecţie.
Depuneţi maşina într-un loc uscat, însă nu în apropierea îngrăşămintelor chimice sau a
grajdurilor. Remediaţi zonele vopsite deteriorate şi conservaţi bine porţiunile nevopsite cu
mijloace de protecţie împotriva ruginii.
Atenţie!
Realizaţi aşezarea pe capră a maşinii numai cu cricuri adecvate. Aveţi în vedere ca maşina
aşezată pe capră să aibe o poziţie stabilă.
În vederea degrevării cauciucurilor aşezaţi maşina pe capră. Protejaţi cauciucurile împotriva
acţiunilor exterioare precum ulei, unsoare, radiaţie solară etc.
Dispuneţi executarea reparaţiilor necesare în perioada imediat următoare încheierii sezonului
de recoltat. Întocmiţi un centralizator al tuturor pieselor de schimb necesare. În acest fel uşuraţi
comerciantului dvs. KRONE prelucrarea comenzilor dvs. şi aveţi certitudinea că maşina dvs. vă
va sta la dispoziţie la începutul noului sezon în bună stare de funcţionare.
Pos : 37.8 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 2 @ 1
301
Depozitare
Pos : 37.9 /Übersc hriften/Übersc hriften 2/U-Z/Vor Beginn der neuen Sais on @ 0\mod_1197386024448_422850.doc x @ 423363 @ @ 1
15.3
Înainte de începerea noului sezon
Pos : 37.10 /BA/Sic herheit/Gefahrenhinweise/Gr oßpac kenpr ess e/Gefahr - Wartung allgemein @ 17\mod_1236580940714_422850.doc x @ 426488 @ 1 @ 1
PERICOL! – În timpul lucrărilor de reparaţie, întreţinere sau curăţare sau al intervenţiilor
tehnice la maşină se pot pune în mişcare elemente de antrenare.
Consecinţe: Pericol de moarte, de rănire a persoanelor sau de deteriorare a maşinii.
•
Opriţi motorul tractorului, extrageţi cheia de contact şi trageţi frâna volantului.
•
Asiguraţi maşina şi tractorul împotriva deplasării neintenţionate.
•
Decuplaţi şi detaşaţi arborele de priză de forţă.
•
După încheierea lucrărilor de reparaţie, întreţinere şi curăţare sau a intervenţiilor tehnice
montaţi la loc în mod corespunzător toate acoperirile şi dispozitivele de protecţie.
•
Evitaţi contactul pe piele cu uleiuri, unsori, detergenţi şi solvenţi.
•
Lichidele hidraulice care ţâşnesc cu înaltă presiune pot cauza răniri grave. În caz de
răniri sau de vătămări cu uleiuri, unsori, detergenţi ori solvenţi apelaţi imediat la un
medic.
•
Sunt de urmat de asemenea toate celelalte indicaţii de securitate destinate evitării
rănirilor şi accidentelor.
Pos : 37.11 /BA/Ei nlag erung/Gr oßpac kenpr ess e/Vor der Saisaon @ 17\mod_1236582596980_422850.doc x @ 426489 @ 22 @ 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pos : 37.12 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
302
•
•
•
•
Înainte de repunerea în funcţiune declanşaţi manual procesul de înnodare şi rotiţi manual
presa pentru baloţi paralelipipedici mari. Verificaţi cu acest prilej funcţionarea
înnodătorului şi a acelor.
Curăţaţi înnodătorul de substanţele de conservare (uleiuri pe bază vegetală).
Degresaţi şi curăţaţi discul antrenorului suportului de fir.
Gresaţi toate locurile de ungere şi ungeţi lanţurile cu ulei. Ştergeţi unsoarea care se
scurge din locurile de ungere.
Schimbaţi cantităţile de ulei din toate angrenajele.
Verificaţi furtunurile şi conductele hidraulice din punct de vedere al etanşeităţii, iar dacă
este cazul înlocuiţi-le.
Verificaţi presiunea aerului în cauciucuri, iar la nevoie corectaţi-o.
Verificaţi dacă toate şuruburile sunt bine strânse, iar la nevoie strângeţi-le suplimentar.
Verificaţi toate cablurile electrice de legătură precum şi iluminarea, iar la nevoie reparaţile sau înlocuiţi-le.
Verificaţi toate reglajele maşinii, iar dacă este cazul corectaţi-le.
Verificaţi funcţiile deservirii.
Verificaţi funcţionarea frânei axului înnodător (în dreapta axului înnodător).
Citiţi încă o dată cu atenţie instrucţiunea de exploatare.
Depozitare
Pos : 37.13 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 3/U-Z/Ü berlastkuppl ung am Sc hwungrad @ 46\mod_1282047883734_422850.doc x @ 445935 @ @ 1
15.3.1
Cuplajul de supraîncărcare de la volant
Pos : 37.14 /BA/Ei nlag erung/Gr oßpac kenpr ess e/Ü berlastkupplung am Schwungrad Hinweis @ 46\mod_1282048018156_422850.doc x @ 445961 @ 2 @ 1
Indicaţie
După perioade mai îndelungi de staţionare, garniturile cuplajului de supraîncărcare (1) se pot
lipi de suprafeţele de fricţiune. Înainte de utilizare aerisiţi cuplajul de supraîncărcare.
Pos : 37.15 /BA/Ei nlag erung/Gr oßpac kenpr ess e/Ü berlastkupplung am Schwungrad BYPY 890/1270/890 ( XC) 16,6 mm @ 92\mod_1326899205089_422850.doc x @ 783271 @ @ 1
Procedura pentru tipurile Big Pack 890 (XC) Big Pack 1270 (XC) şi Big Pack 1290 (XC)
Fig. 228
•
Cuplajul de supraîncărcare se află la volant (3).
•
În vederea aerisirii slăbiţi piuliţele (2) de la cuplajul de supraîncărcare (1), până când
arcul-disc (4) este detensionat.
•
Rotiţi de mână arborele articulat.
•
Apoi strângeţi piuliţele la loc, în cruce, până când realizaţi cota de reglare X = 16,6 mm.
Pos : 37.16 /BA/Ei nlag erung/Gr oßpac kenpr ess e/Ü berlastkupplung am Schwungrad BYPY 1290 HD P(XC) BP 12130 / 4x4 @ 46\mod_1282044788109_422850.doc x @ 445882 @ @ 1
Procedura pentru tipurile Big Pack 1290 HDP/XC / Big Pack 4x4 şi Big Pack 12130
Pos : 38 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 2 @ 1
Fig. 229
•
Cuplajul de supraîncărcare se află la volant (3).
•
În vederea aerisirii slăbiţi piuliţele (2) de la cuplajul de supraîncărcare (1), p��nă când
arcurile de presiune sunt detensionate.
•
Rotiţi de mână arborele articulat.
•
Apoi strângeţi piuliţele la loc, în cruce, până când realizaţi cota de reglare X = 75,8 mm
(măsurată de la muchia exterioară a discului (4)).
303
Perturbaţii - cauze şi remediere
Pos : 39.1 /Übersc hriften/Übersc hriften 1/P-T/Störungen - Urs ac hen und Behebung @ 0\mod_1200296925180_422850.doc x @ 423640 @ @ 1
16
Perturbaţii - cauze şi remediere
Pos : 39.2 /Übersc hriften/Übersc hriften 2/P-T/Spezi elle Sic her heitshi nweis e @ 0\mod_1196660495760_422850.doc x @ 423073 @ 2 @ 1
16.1
Indicaţii speciale de siguranţă
Pos : 39.3 /BA/Sicher heit/Gefahr enhi nweis e/Groß pac kenpress e/Gefahr - Störung Ursac he Behebung @ 25\mod_1242721693832_422850.doc x @ 427400 @ 3 @ 1
PERICOL! – În timpul lucrărilor de reparaţie, întreţinere sau curăţare sau al intervenţiilor
tehnice la maşină se pot pune în mişcare elemente de antrenare.
Consecinţe: Pericol de moarte, de rănire a persoanelor sau de deteriorare a maşinii.
•
Opriţi motorul tractorului, extrageţi cheia de contact şi trageţi frâna volantului.
•
Asiguraţi maşina şi tractorul împotriva deplasării neintenţionate.
•
Decuplaţi şi detaşaţi arborele de priză de forţă.
•
Asiguraţi cu pârghia de siguranţă axul înnodător împotriva declanşării neintenţionate a
legării.
•
Acţionaţi frâna volantului şi fixaţi volantul.
•
După încheierea lucrărilor de reparaţie, întreţinere şi curăţare sau a intervenţiilor tehnice
montaţi la loc în mod corespunzător toate acoperirile şi dispozitivele de protecţie.
•
Evitaţi contactul pe piele cu uleiuri, unsori, detergenţi şi solvenţi.
•
Lichidele hidraulice care ţâşnesc cu înaltă presiune pot cauza răniri grave. În caz de
răniri sau de vătămări cu uleiuri, unsori, detergenţi ori solvenţi apelaţi imediat la un
medic.
•
Sunt de urmat de asemenea toate celelalte indicaţii de securitate destinate evitării
rănirilor şi accidentelor.
Pos : 39.4 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
304
Perturbaţii - cauze şi remediere
Pos : 39.5 /Übersc hriften/Übersc hriften 2/A-E/Allgemeine Störungen @ 24\mod_1241775122213_422850.doc x @ 427344 @ @ 1
16.2
Perturbaţii generale
Pos : 39.6 /BA/Störungen - Urs ac hen und Behebung/Gr oßpac kenpr ess en/Tabell arische Auflistung Allgemei n @ 24\mod_1241771540713_422850.doc x @ 427341 @ @ 1
Perturbaţie
Cauză, respectiv remediere
1.
2.
Opriţi imediat tractorul.
La turaţie redusă, cuplajul cu camă din volant intră din
nou în locaş.
Micşoraţi forţa de presare.
Verificaţi turaţia arborelui articulat al tractorului.
Scoateţi acele înnodătorului din canalul de presare,
eventual înlocuiţi şurubul de forfecare din antrenarea
înnodătorului şi a acelor.
Pistonul de presare / dispozitivul de legare se
opreşte.
3.
4.
5.
Acele înnodătorului cad înapoi.
1.
Strângeţi mai puternic frâna axului înnodător.
Baloţii paralelipipedici sunt prea puţin compacţi.
1.
Măriţi forţa de presare.
Baloţii paralelipipedici sunt prea compacţi.
1.
Micşoraţi forţa de presare.
1.
Cuplajul de supraîncărcare transmite - micşoraţi turaţia
motorului.
2.
3.
Opriţi tractorul şi maşina şi înlăturaţi înfundarea.
Reduceţi viteza de deplasare.
1.
Cuplajul de supraîncărcare transmite - decuplaţi
antrenarea arborelui de priză de forţă şi înlăturaţi
înfundarea.
2.
3.
Reduceţi viteza de deplasare.
Treceţi centrat pe deasupra brazdei.
1.
Înfundare în zona rotorului, cuplajul cu camă din
ansamblul antrenării rotorului transmite.
2.
Micşoraţi turaţia motorului. La turaţie redusă, cuplajul
intră din nou în locaş.
Pivotare în afară a cuţitelor.
Dacă rotorul nu se opreşte de la sine, opriţi tractorul şi
maşina şi înlăturaţi înfundarea.
Reduceţi viteza de deplasare.
Dispozitivul de umplere se opreşte.
Pickup-ul se opreşte.
Rotorul de tăiere şi pickup-ul se opresc.
3.
4.
5.
Braţul oscilant pentru ace se opreşte.
1.
Tija de tracţiune (1) a braţului oscilant pentru ace este
asigurată printr-un şurub de forfecare (2).
2.
3.
Controlaţi dacă şurubul de forfecare este rupt.
Dacă este cazul, înlocuiţi-l cu un şurub M10 x 55,
DIN931-10.9.
Pos : 39.7 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
305
Perturbaţii - cauze şi remediere
Pos : 39.8 /BA/Störungen - Urs ac hen und Behebung/Gr oßpac kenpr ess en/Tabell arische Auflistung H ydr auli kbloc k entl üften T 1 @ 116\mod_1340791155161_422850.doc x @ 1019498 @ 3 @ 1
Perturbaţie
Cauză, respectiv remediere
Cu conducta "load sensing" racordată,
motorul tractorulului porneşte greu sau
nu porneşte deloc.
Cauză:
Aer în sistemul hidraulic al maşinii.
Remediu:
Dezaerarea blocului hidraulic - confort.
Y17
1
BPHS0111
Condiţie:
•
Decuplaţi arborele de priză de forţă.
•
Asiguraţi maşina şi tractorul împotriva deplasării.
•
Trageţi frâna volantului.
Dacă tractorul porneşte greu
În acest sens:
•
Îndepărtaţi capacul din material plastic (1) de la ventilul (Y17).
•
Slăbiţi ştiftul filetat M4 aflat în interior cu două rotaţii.
•
Colectaţi într-un vas adecvat uleiul hidraulic care se scurge şi dezafectaţi-l în mod
corespunzător.
•
Porniţi motorul tractorului şi presurizaţi instalaţia hidraulică.
•
Cuplaţi terminalul şi executaţi prin intermediul acestuia funcţia de ejectare de baloţi
reziduali de atâtea ori, până când apare ulei hidraulic fără bule de aer.
•
Când apare ulei hidraulic fără bule de aer, strângeţi la loc ştiftul filetat M4.
•
Aplicaţi capacul din material plastic pe ventilul (Y17).
Dacă tractorul nu porneşte deloc
În acest sens:
•
Conectaţi terminalul.
•
Pentru a detensiona sistemul hidraulic executaţi succesiv mai multe funcţii (de
ex. ejector de baloţi reziduali, jgheab).
•
Porniţi motorul tractorului.
•
Dacă motorul tractorului tot nu porneşte, luaţi legătura cu dealerul dvs. KRONE,
respectiv cu departamentul de service KRONE.
•
Dacă motorul tractorului porneşte, presurizaţi instalaţia hidraulică.
•
Îndepărtaţi capacul din material plastic (1) de la ventilul (Y17).
•
Slăbiţi ştiftul filetat M4 aflat în interior cu două rotaţii.
•
Colectaţi într-un vas adecvat uleiul hidraulic care se scurge şi dezafectaţi-l în mod
corespunzător.
•
Executaţi prin intermediul terminalului funcţia de ejectare de baloţi reziduali de atâtea
ori, până când apare ulei hidraulic fără bule de aer.
•
Când apare ulei hidraulic fără bule de aer, strângeţi la loc ştiftul filetat M4.
•
Aplicaţi capacul din material plastic pe ventilul (Y17).
306
Perturbaţii - cauze şi remediere
Pos : 39.9 /BA/Störungen - Urs ac hen und Behebung/Gr oßpac kenpr ess en/Tabell arische Auflistung H ydr auli kbloc k T 2 @ 117\mod_1341229890870_422850.doc x @ 1021737 @ @ 1
Perturbaţie
Cauză, respectiv remediere
Funcţiile hidraulice nu-şi ating poziţiile
de capăt (de ex. piciorul hidraulic de
sprijin, ejectorul de balot etc.).
Cauză:
Unele tractoare au pe partea tractorului un
alezaj de descărcare pentru funcţia "load
sensing". În combinaţie cu blocul hidraulic de
confort, tractorul nu mai poate acumula
presiunea hidraulică necesară.
Remediu:
Dispuneţi obturarea alezajului de descărcare pe
partea tractorului de către un specialist
autorizat.
Pos : 39.10 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
307
Perturbaţii - cauze şi remediere
Pos : 39.11 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 2/P-T/Stör ung en am Knoter @ 24\mod_1241775183869_422850.doc x @ 427345 @ 3 @ 1
16.3
Perturbaţii la înnodător
Pos : 39.12 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 3/A-E/Einfachknoter @ 24\mod_1241083809568_422850.doc x @ 427202 @ @ 1
16.3.1
Înnodător simplu
Pos : 39.13 /BA/Stör ung en - Ursachen und Behebung/Groß pac kenpres sen/Hi nweis Knoters tör ung en Ei nfachknoter @ 24\mod_1241774955431_422850.doc x @ 427343 @ @ 1
Indicaţie
Cele mai frecvente perturbaţii la înnodător au cauze minore, putând fi adesea remediate pe
cont propriu. Greşelile îşi au de multe ori originea în calitatea firului, ghidarea firului, tensiunea
firului, poziţia acelor înnodătorului sau a riglei firului. Configuraţiile de perturbaţii de mai jos se
doresc a ajuta la identificarea cauzelor perturbaţiilor.
Pos : 39.14 /BA/Stör ung en - Ursachen und Behebung/Groß pac kenpres sen/T abellarisc he Auflistung Ei nfac hknoter T 1 @ 24\mod_1241773704306_422850.doc x @ 427342 @ @ 1
Perturbaţie
Cauză, respectiv remediere
1.
Reglaţi frâna de fir, eventual curăţaţi-o sau înlocuiţi-o.
2.
Reglaţi frâna axului înnodător.
3.
Îndepărtaţi firul încâlcit.
4.
Controlaţi rigla firului - reglaţi-o.
1.
Ascuţiţi sau înlocuiţi cuţitul de fir tocit sau crestat.
2.
Tensiune prea redusă pe închizător - încordaţi arcul
prin intermediul şurubului cu cap hexagonal (nu
strângeţi pe bloc).
3.
Tensiune prea redusă pe suportul de fir - încordaţi
arcul cu şurubul cu cap hexagonal (nu strângeţi pe
bloc).
4.
Antrenorul firului sau suportul de fir sunt uzate înlocuiţi piesele.
5.
La densitate prea ridicată a balotului - micşoraţi
presiunea de presare.
6.
La tensiune prea ridicată a firului - slăbiţi frâna de fir la
cutia cu fire.
1.
Încordaţi mai puternic sau înlocuiţi arcul cârligului de
înnodare.
1.
Cuţit de fir tocit - ascuţiţi muchia tăietoare a cuţitului de
fir sau înlocuiţi cuţitul.
2.
Tensiune prea redusă pe suportul de fir - încordaţi
arcurile prin strângerea şurubului cu cap hexagonal
(nu strângeţi pe bloc).
3.
La densitate prea ridicată a balotului - micşoraţi
presiunea de presare.
4.
Antrenorul firului sau suportul de fir sunt uzate înlocuiţi piesele.
Înfăşurare la înnodător:
(Firul s-a înfăşurat în jurul cârligului de înnodare
şi s-a rupt.)
BP 380-7-138
Nod legat:
Unul dintre capetele nodului este mai lung decât
celălalt sau capătul mai lung este legat în nod.
Nod prea lax cu două capete retezate corect.
Capetele nodului prezintă franjuri.
Nu executaţi noduri decât în fasciculul de fir
condus de acul înnodător în sus.
Pos : 39.15 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
308
Perturbaţii - cauze şi remediere
Pos : 39.16 /BA/Stör ung en - Ursachen und Behebung/Groß pac kenpres sen/T abellarisc he Auflistung Ei nfac hknoter T 2 @ 24\mod_1241775278072_422850.doc x @ 427346 @ @ 1
Perturbaţie
Nu executaţi noduri decât în fasciculul de fir care
parcurge partea superioară a balotului
paralelipipedic.
Cauză, respectiv remediere
1.
Poziţie greşită a acului înnodător - modificaţi poziţia
acului înnodător pe braţul oscilant.
2.
Poziţie greşită a riglei firului - reglaţi poziţia riglei firului
pe masa înnodătoarelor.
3.
Rază greşită de pivotare a riglei firului - deplasaţi
barele faţă de rigla firului.
4.
Arcuri de reţinere rupte sau deformate în masa
înnodătoarelor - înlocuiţi arcurile.
5.
Tensiune prea redusă în fir - încordaţi arcurile frânei de
fir.
1.
Tensiune prea redusă la închizătorul cârligului de
înnodare - încordaţi închizătorul pentru cârligul de
înnodare.
2.
Cârlig de înnodare uzat - înlocuiţi cârligul de înnodare.
3.
Tensiune prea ridicată pe suportul de fir - destindeţi
arcurile prin slăbirea şuruburilor cu cap hexagonal.
1.
Tensiune prea ridicată pe închizătorul cârligului de
înnodare - destindeţi închizătorul pentru cârligul de
înnodare.
2.
Distanţă prea mare între pieptenele de raclare de la
pârghia de cuţit şi spatele cârligului de înnodare apropiaţi pârghia de cuţit prin lovituri uşoare de ciocan.
3.
Suprafaţă aspră a cârligului de înnodare - înlocuiţi
cârligul de înnodare.
4.
Reglajul riglei firului nu este în ordine - corectaţi-l.
5.
Segment de raclare prea scurt al pârghiei de cuţit
(pârghia de cuţit se poate deforma din cauza unui cuţit
de fir tocit) - demontaţi şi redresaţi pârghia de cuţit, iar
dacă este cazul înlocuiţi-o; verificaţi cama de pe discul
înnodătorului din punct de vedere al uzurii, dacă este
cazul înlocuiţi discul.
6.
Tensiunea în fir este prea redusă — măriţi densitatea
balotului. Trageţi frânele de fir la cutia cu fire (1 - 2
rotaţii), măriţi lungimea balotului.
Nod lipsă sau nod cu capete foarte scurte, care
cel mai adesea scapă prin buclele nodului.
Nodurile atârnă de cârligul de înnodare.
Pos : 39.17 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
309
Perturbaţii - cauze şi remediere
Pos : 39.18 /BA/Stör ung en - Ursachen und Behebung/Groß pac kenpres sen/T abellarisc he Auflistung Ei nfac hknoter T 3 @ 24\mod_1241777135041_422850.doc x @ 427347 @ @ 1
Perturbaţie
Cauză, respectiv remediere
Firul se rupe sau prezintă rosături:
1.
în nemijlocita vecinătate a nodului.
1.
Asperităţi la muchiile de ghidare a firului de la
pârghia de cuţit - neteziţi muchiile.
2.
3.
la o distanţă de 40-50 mm de nod.
la o distanţă de 60-80 mm de nod.
2.
3.
4.
la o distanţă de 800 - 1000 mm de nod.
4.
Asperităţi la muchiile de ghidare a firului.
Rola acului înnodător prezintă asperităţi sau uzură
- neteziţi muchiile.
Neteziţi asperităţile de pe partea din spate a riglei
firului.
Asperităţi la muchiile de ghidare a firului în zona
inferioară a acului înnodător - neteziţi muchiile.
Firul din jurul unui balot legat greşit s-a înnodat la
fasciculul de fir al balotului precedent.
1.
Firul nu a fost introdus în suportul de fir, întrucât
distanţa dintre ac şi antrenorul firului este prea mare
- corectaţi poziţia acului înnodător.
2.
Antrenorul firului şi suportul de fir nu formează o
deschidere pentru intrarea firului - corectaţi poziţia
antrenorului firului, înlocuiţi piesa de antrenare
uzată.
1.
Şpalt prea mare între pieptenele raclorului de la
pârghia de cuţit şi spatele cârligului de înnodare apropiaţi pârghia de cuţit prin lovituri uşoare de
ciocan.
2.
Tensiune prea ridicată pe suportul de fir - destindeţi
arcurile prin slăbirea şurubului cu cap hexagonal.
3.
Forţă de presare prea mare.
Firul se rupe în interiorul nodului.
Pos : 39.19 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
310
Perturbaţii - cauze şi remediere
Pos : 39.20 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 3/A-E/D oppel knoter @ 24\mod_1241099544678_422850.doc x @ 427210 @ @ 1
16.3.2
Înnodător dublu
Pos : 39.21 /BA/Stör ung en - Ursachen und Behebung/Groß pac kenpres sen/F ehl erurs ac he Knoters tör ung en Doppel knoter allgemeiner T ext @ 24\mod_1241779382291_422850.doc x @ 427348 @ @ 1
Experienţa a arătat că majoritatea problemelor la legare îşi au cauza în tensiunea insuficientă în
fir. Înainte de începerea lucrului verificaţi parcursul firului şi tensiunea în fir.
În cele ce urmează sunt prezentate cele mai frecvente cazuri de perturbaţii împreună cu
cauzele lor, indicându-se şi modalitatea de remediere a acestora. Se face totodată trimitere la
capitolul în care este tratată mai îndeaproape tema respectivă.
Pos : 39.22 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
311
Perturbaţii - cauze şi remediere
Pos : 39.23 /BA/Stör ung en - Ursachen und Behebung/Groß pac kenpres sen/Störungen-Ursac hen-Behebung D oppel knoter T 1 @ 24\mod_1242027120229_422850.doc x @ 427349 @ @ 1
Nr.
Perturbaţie
Cauză, respectiv remediere
1
1.1
Limba de înnodare se îndoaie sau se
produc frecvent ruperi ale limbii de
înnodare.
Cauză:
Al doilea nod rămâne agăţat la limba de înnodare.
Remediu:
vezi nr. 2
2
Nodul rămâne agăţat de cârligul de
înnodare.
2.1
Cauză:
Porţiuni uzate sau aspre la cârligul de înnodare,
respectiv îndoituri la cârligul de înnodare sau la
limba de înnodare.
Remediu:
Verificaţi parcursul inferior al firului, iar dacă este cazul
corectaţi-l.
2.2
Cauză:
Tensiune prea redusă în fir la fasciculul inferior de
fir.
Remediu:
Trageţi frâna de fir (1) procedând astfel:
•
Încordaţi arcul (2) prin circa 1-2 rotaţii ale piuliţeifluture (3).
•
Îndepărtaţi acumulările de murdărie din toţi ochii
de fir (4), din frâna de fir (1) şi de la vinclul
pendular (7).
•
Înlocuiţi arcurile rupte (2), arcurile de întindere a
firului (5) şi ochii de fir uzaţi (4).
•
Înlocuiţi roţile de frână (6) rupte sau uzate.
2.3 Cauză:
forţă de ţinere prea slabă a suportului de fir.
Remediu:
1
Reglaţi suportul de fir procedând astfel:
•
Slăbiţi contrapiuliţa (2).
•
Accentuaţi (cu circa o jumătate de rotaţie)
pretensionarea arcurilor de la suportul de fir (3)
prin intermediul şurubului (1).
•
Strângeţi contrapiuliţa (2).
Degresaţi suportul de fir.
2
3
BPXC0255
Pos : 39.24 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
312
Perturbaţii - cauze şi remediere
Pos : 39.25 /BA/Stör ung en - Ursachen und Behebung/Groß pac kenpres sen/Störungen-Ursac hen-Behebung D oppel knoter T 2 @ 24\mod_1242029551448_422850.doc x @ 427350 @ @ 1
Nr.
Perturbaţie
Cauză, respectiv remediere
2
Nodul rămâne agăţat de cârligul de
înnodare.
2.4
2
3
Cauză:
Tensiune excesivă la limba de înnodare.
Remediu:
4
1
BPXC0259
Slăbiţi limba de înnodare (3) procedând astfel:
•
Mai întâi orientaţi-vă cu ajutorul unei şurubelniţe
asupra forţei de pretensionare existente. (Aşezaţi
şurubelniţa (4) sub limba de înnodare (3) şi
determinaţi tensiunea existentă rotind şurubelniţa).
•
Slăbiţi cu circa 60° piuliţa (2) de la arcul din foi (1).
•
Aşezaţi şurubelniţa (4) sub limba de înnodare (3)
şi verificaţi tensiunea proaspăt reglată rotind
şurubelniţa.
Limba de înnodare (3) necesită o anumită
tensiune minimă, deci nu o slăbiţi
niciodată complet.
2.5
4
Cauză:
Tensiune prea redusă în fir la fasciculul superior
de fir.
Remediu:
6
1
2
3
BPXC0256
Trageţi frâna de fir (1) procedând astfel:
•
Încordaţi arcul (2) prin circa 1-2 rotaţii ale piuliţeifluture (3).
•
Îndepărtaţi acumulările de murdărie din toţi ochii
de fir (4) şi din frâna de fir (1).
•
Înlocuiţi arcurile rupte (2) şi ochii de fir uzaţi (4).
•
Înlocuiţi roţile de frână (6) rupte sau uzate.
•
Verificaţi libera mişcare a braţului de întindere (5)
(vezi cazul de perturbaţie nr. 6.3, imaginea
BPXC0263).
Pos : 39.26 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
313
Perturbaţii - cauze şi remediere
Pos : 39.27 /BA/Stör ung en - Ursachen und Behebung/Groß pac kenpres sen/Störungen-Ursac hen-Behebung D oppel knoter T 3 @ 24\mod_1242030761307_422850.doc x @ 427351 @ @ 1
Nr.
Perturbaţie
Cauză, respectiv remediere
2
Nodul rămâne agăţat de cârligul de
înnodare.
2.6
Cauză:
Pârghia de cuţit este prea depărtată de cârligul de
înnodare.
Remediu:
Reglaţi pârghia de cuţit:
•
Rabateţi în sus capra înnodătorului, până când
pârghia de cuţit (1) este rabătută mai presus de
cârligul de înnodare (2).
•
Deplasaţi cu grijă pârghia de cuţit (1) prin lovituri
de ciocan, până când pieptenele raclorului (3) de
la pârghia de cuţit atinge în mod uniform şi uşor
spatele cârligului de înnodare (2).
La rabatarea în sus a înnodătorului trebuie să simţiţi
o uşoară rezistenţă atunci când pârghia de cuţit
trece peste ciocul înnodătorului.
2.7
Cauză:
Pârghia de cuţit prezintă joc axial.
Remediu:
Strângeţi piuliţa (1) a bolţului pârghiei de cuţit (2),
altminteri înlocuiţi pârghia de cuţit (3), respectiv înlocuiţi
bucşa de lagăr a bolţului pârghiei de cuţit.
2.8
3
2
Cauză:
Pieptenele raclorului de la pârghia de cuţit nu
trece central peste cioc înnodătorului.
1
Remediu:
4
Reglaţi pârghia de cuţit: (vezi cazul de perturbaţie nr.
2.5, imaginea BPXC0260)
•
Înlocuiţi pârghia de cuţit.
2.9 Cauză:
Cuţitul raclorului de la pârghia de cuţit este tocit.
Remediu:
Reglaţi sau ascuţiţi cuţitul de tăiere (4), iar dacă este
cazul înlocuiţi cuţitul.
BPXC0257
2.10
Cauză:
Discul antrenorului firului este dispus prea în faţă.
Verificaţi reglajul, iar dacă este necesar ajustaţi-l, (vezi
capitolul Reglaje înnodător dublu "Suport de fir").
Pos : 39.28 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
314
Perturbaţii - cauze şi remediere
Pos : 39.29 /BA/Stör ung en - Ursachen und Behebung/Groß pac kenpres sen/Störungen-Ursac hen-Behebung D oppel knoter T 4 @ 25\mod_1242033232885_422850.doc x @ 427352 @ @ 1
Nr.
Perturbaţie
Cauză, respectiv remediere
3
Primul nod: (nod de încheiere) existent
exclusiv la fasciculul de fir superior.
3.1
Cauză:
Rigla firului nu a prins fasciculul de fir inferior.
Remediu:
Ajustaţi reglajul riglei firului, (vezi capitolul Reglaje
"Reglarea riglei firului (înnodător dublu)"). Verificaţi
reglarea acelor, (vezi capitolul Reglaje „Reglarea
acelor“).
4
Primul nod: (nod de încheiere) firul se
înfăşoară în jurul cârligului de înnodare.
4.1
Cauză:
Acul inferior nu nimereşte firul superior, trecând
prin stânga acestuia.
Remediu:
Deplasaţi uşor acul superior spre stânga, procedând
astfel:
•
Declanşaţi înnodătorul şi rotiţi volantul până când
acul superior se ridică puţin.
•
Deplasaţi acul superior (1) cu o manetă de
montare (2) cu circa 1-2 mm spre stânga.
4.2 Cauză:
Discul antrenorului firului se pune în mişcare prea
târziu.
Remediu:
Potriviţi discul antrenorului firului prin rotire în sens orar,
(vezi capitolul Reglaje înnodător dublu "Suport de fir").
Aveţi în vedere ca acul înnodător să se aplice în
poziţia cea mai înaltă la înnodător. (vezi capitolul
Reglaje "Punctul mort superior al acelor" (înnodător
dublu)).
5
Primul nod: (nod de încheiere) firul superior
trece de la un balot la următorul. Nod în
fasciculul inferior de fir.
5.1
Cauză:
Acul inferior nu nimereşte firul superior, trecând
prin dreapta acestuia.
Remediu:
Deplasaţi uşor acul superior spre dreapta, procedând
astfel:
•
Declanşaţi înnodătorul şi rotiţi volantul până când
acul superior se ridică puţin.
•
Deplasaţi acul superior (1) cu o manetă de
montare (2) cu circa 1-2 mm spre dreapta.
Pos : 39.30 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
315
Perturbaţii - cauze şi remediere
Pos : 39.31 /BA/Stör ung en - Ursachen und Behebung/Groß pac kenpres sen/Störungen-Ursac hen-Behebung D oppel knoter T 5 @ 25\mod_1242035576557_422850.doc x @ 427353 @ 2 @ 1
Nr.
Perturbaţie
Cauză, respectiv remediere
6
Al doilea nod: (nod de start) nod existent
exclusiv la fasciculul de fir inferior (fără nod
în fasciculul de fir superior).
6.1
Cauză:
Rigla firului este reglată prea departe de acul
superior şi nu a putut prinde fasciculul de fir
superior.
Remediu:
Reglaţi rigla firului în direcţia acului superior.
ATENŢIE: La reglarea riglei firului aveţi în vedere
pericolul coliziunii cu acul superior şi cu acul
înnodător (vezi capitolul Reglaje "Reglarea riglei
firului (înnodător dublu)").
6.2
Cauză:
Arcul braţului de întindere superior este rupt sau
desprins.
Remediu:
Înlocuiţi arcul (1) sau fixaţi-l la loc.
6.3 Cauză:
Braţul de întindere nu lucrează impecabil.
Remediu:
Verificaţi dacă braţul de întindere (2) are spaţiu liber de
sus în jos, iar dacă este cazul orientaţi-l, respectiv
dispuneţi în mod diferit conducta de ungere centrală (3).
6.4 Cauză:
Ghidarea acului superior este defectă. Rola de
ghidare nu evoluează conform discului cu camă.
Acul superior nu coboară suficient de adânc.
Remediu:
Înlocuiţi rola de ghidare (1), respectiv asiguraţi mersul
uşor al acului superior. Verificaţi arcul (2).
6.5
Cauză:
Blocare a parcursului firului superior.
Remediu:
Verificaţi parcursul firului superior de la înnodător până
inclusiv la rola de fir din cutia cu fire.
6.6
Cauză:
Tensiune prea ridicată în fir la fasciculul superior
de fir.
Remediu:
Slăbiţi frâna de fir (1) procedând astfel:
•
Slăbiţi arcul (2) prin circa 1-2 rotaţii ale piuliţeifluture (3), (vezi cazul de perturbaţie nr. 2.2).
6.7 Cauză:
forţă de ţinere prea slabă a suportului de fir.
Remediu:
Reglaţi suportul de fir, (vezi cazul de perturbaţie nr. 2.2).
Pos : 39.32 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
316
Perturbaţii - cauze şi remediere
Pos : 39.33 /BA/Stör ung en - Ursachen und Behebung/Groß pac kenpres sen/Störungen-Ursac hen-Behebung D oppel knoter T 6 @ 25\mod_1242036861416_422850.doc x @ 427354 @ @ 1
Nr.
Perturbaţie
Cauză, respectiv remediere
7
Al doilea nod: (nod de start) nod existent
exclusiv la fasciculul de fir superior (fără
nod în fasciculul de fir
inferior).
7.1
Cauză:
Arcurile inferioare de întindere a firului nu lucrează
corect.
Remediu:
Aveţi în vedere ca arcurile de întindere a firului (5) să
aibă spaţiu liber. Trageţi frâna de fir (1) procedând astfel:
•
Încordaţi arcul (2) prin circa 1-2 rotaţii ale piuliţeifluture (3).
7.2 Cauză:
Depăşirea acului în punctul mort superior nu este
suficient de mare.
Remediu:
Verificaţi reglarea acelor, (vezi capitolul Reglaje
"Reglarea acelor").
7.3
Cauză:
Rigla firului nu lucrează cu precizia necesară sau
este greşit reglată.
Remediu:
Verificaţi reglajul faţă de rigla firului, (vezi capitolul
Reglaje "Suport de fir înnodător dublu").
Pos : 39.34 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 2 @ 1
317
Perturbaţii - cauze şi remediere
Pos : 39.35 /BA/Stör ung en - Ursachen und Behebung/Groß pac kenpres sen/Störungen-Ursac hen-Behebung D oppel knoter T 7 @ 25\mod_1242040506416_422850.doc x @ 427355 @ @ 1
Nr.
Perturbaţie
Cauză, respectiv remediere
8
Al doilea nod: (nod de start) firul se
înfăşoară în jurul cârligului de înnodare.
8.1
Cauză:
Braţele superioare de întindere nu funcţionează
impecabil.
•
Traiectoria de întindere este blocată.
•
Întinderea nu este suficientă.
Remediu:
Verificaţi mişcarea uşoară a braţelor superioare de
întindere.
•
Eliberaţi traiectoria de întindere, (vezi cazul de
perturbaţie nr. 6, imaginea BPXC0263).
•
Măriţi tensiunea, (vezi cazul de perturbaţie nr. 2,
imaginea BPXC0256).
8.2 Cauză:
Arcul inferior de întindere a firului este rupt sau
slăbit.
Remediu:
Înlocuiţi arcul sau montaţi-l din nou strâns, (vezi cazul de
perturbaţie nr. 2.1, imaginea BPXC0254).
8.3
Cauză:
Tensiune insuficientă în fir la fasciculul inferior de
fir.
Remediu:
Măriţi tensiunea, (vezi cazul de perturbaţie nr. 2.1,
imaginea BPXC0254).
8.4
Cauză:
Discul antrenorului firului se pune în mişcare prea
târziu.
Remediu:
Potriviţi discul antrenorului firului prin rotire în sens orar,
(vezi capitolul Reglaje înnodător dublu "Suport de fir").
8.5
Cauză:
Depăşirea acelor în punctul mort superior este
prea mare.
Remediu:
Verificaţi reglarea acelor, (vezi capitolul Reglaje "Punctul
mort superior al acelor" (înnodător dublu)).
Pos : 39.36 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 1 @ 1
318
Perturbaţii - cauze şi remediere
Pos : 39.37 /BA/Stör ung en - Ursachen und Behebung/Groß pac kenpres sen/Störungen-Ursac hen-Behebung D oppel knoter T 8 @ 25\mod_1242041192745_422850.doc x @ 427356 @ 2 @ 1
Nr.
Perturbaţie
Cauză, respectiv remediere
9
Nu exită noduri nici în fasciculul superior de
fir, nici în cel inferior.
9.1
Cauză:
Rigla firului nu este acţionată.
Remediu:
Controlaţi mecanismul riglei firului şi reglarea acesteia,
(vezi capitolul Reglaje "Reglarea riglei firului (înnodător
dublu)").
9.2
Cauză:
Deteriorare a limbii de înnodare.
Remediu:
Înlocuiţi limba de înnodare (1).
9.3
Cauză:
Tensiune insuficientă la limba de înnodare.
Remediu:
7
6
BPXC0270
Măriţi tensiunea la limba de înnodare (1).
În acest sens:
•
Strângeţi cu circa 60° piuliţa (2) de la arcul din foi
(3), (vezi cazul de perturbaţie nr. 2.3).
9.4 Cauză:
Arcurile de la suportul de fir sunt prea încordate
sau
fascicule de fir sunt tăiate în suportul de fir.
Remediu:
Slăbiţi reglarea arcurilor de la suportul de fir. În acest
sens:
•
Slăbiţi contrapiuliţa (4).
•
Slăbiţi (cu circa o jumătate de rotaţie)
pretensionarea arcurilor de la suportul de fir (5)
prin intermediul şurubului (6).
Îndepărtaţi acumulările de murdărie şi de pleavă
dedesubtul arcurilor de la suportul de fir (5).
9.5
Cauză:
Cârligul de înnodare nu se roteşte.
Remediu:
Înlocuiţi ştiftul (6) de la roata de antrenare a cârligului de
înnodare (7).
Pos : 39.38 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 2 @ 1
319
Perturbaţii - cauze şi remediere
Pos : 39.39 /BA/Stör ung en - Ursachen und Behebung/Groß pac kenpres sen/Störungen-Ursac hen-Behebung D oppel knoter T 9 @ 25\mod_1242042248604_422850.doc x @ 427357 @ 1 @ 1
Nr.
Perturbaţie
Cauză, respectiv remediere
10
Capetele nodului sunt prea scurte. Nodul se
desface câteodată (în general cel de-al
doilea nod).
10.1
Cauză:
Tensiune insuficientă la limba de înnodare.
Remediu:
Măriţi tensiunea la limba de înnodare (1), (vezi cazul de
perturbaţie nr. 9, imaginea BPXC0267).
10.2
Cauză:
Tensionare incorectă a firului.
Remediu:
•
11
Firul nu mai este trecut prin acul înnodător,
dar este legat la ultimul balot.
Verificaţi parcursul firului. În general, pentru a se
obţine capete de noduri mai lungi, trebuie mărită
tensiunea în fir în partea inferioară, (vezi cazul de
perturbaţie nr. 2, imaginea BPXC0254).
•
Dacă măsura nu este suficientă, trebuie mărită
tensiunea în fir în partea superioară.
Cauză:
11.1
S-a îndoit arcul de întindere a firului.
Remediu:
Orientaţi arcul firului (1) centrat faţă de frâna de fir (2) şi
faţă de acul înnodător (3).
Pos : 39.40 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 22 @ 1
320
Perturbaţii - cauze şi remediere
Pos : 39.41 /BA/Stör ung en - Ursachen und Behebung/Groß pac kenpres sen/Störungen-Ursac hen-Behebung D oppel knoter T 10 @ 25\mod_1242042811416_422850.doc x @ 427358 @ 2 @ 1
Nr.
Perturbaţie
12
Rupere frecventă a şurubului de forfecare
la bara de tragere a acelor. Drept urmare
se opreşte braţul oscilant pentru ace.
Cauză, respectiv remediere
Cauză:
Uzură accentuată a ochilor de ghidare a firului.
Remediu:
Înlocuiţi ochii de ghidare a firului (1) şi schimbaţi şurubul
de forfecare (2) de la bara de tragere a acelor.
13
Presa de baloţi paralelipipedici mari nu mai
poate fi deservită prin intermediul
terminalului.
Cauză:
Comanda sau racordul la unitatea de deservire
sunt defecte.
Remediu:
Deşurubaţi cablul terminalului de la fişa (1), aflată în
partea stângă, în sensul de mers, la învelişul de tablă, în
apropierea volantului.
Racordaţi la fişa (1) ştecărul pentru regim de urgenţă (2).
După 10 secunde se produce activarea regimului de
urgenţă cu următoarele reglaje:
•
vecea lungime nominală,
•
regim automat,
•
forţa nominală reglată ultima oară.
Pos : 39.42 /BA/---------------Seitenumbr uc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 2 @ 1
321
Perturbaţii - cauze şi remediere
Pos : 39.43 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 2/F-J /Fehlers uc he in der Z entralsc hmier ung @ 25\mod_1242052030604_422850.doc x @ 427362 @ 2 @ 1
16.4
Căutarea erorilor la ungerea centrală
Pos : 39.44 /BA/Stör ung en - Ursachen und Behebung/Groß pac kenpres sen/Störungen-Ursac hen-Behebung Z entralsc hmier ung T1 @ 25\mod_1242051129385_422850.doc x @ 427359 @ 2 @ 1
Perturbaţie
Cauză, respectiv remediere
Blocaj în instalaţie sau întrunul din lagărele ataşate.
Instalaţii acţionate manual.
Maneta nu se lasă mişcată
decât greu sau deloc.
Determinaţi cauza blocajului şi înlăturaţi-o.
PROCEDURA
Mai întâi verificaţi dacă pompa de alimentare lucrează şi dacă alimentează cu
lubrifiant distribuitorul principal. În acest scop desfaceţi ieşirea pompei şi
acţionaţi pompa. Dacă pompa lucrează regulamentar, racordaţi la loc ieşirea
pompei. (Concluzia: Pompa este impecabilă).
Lăsaţi pompa să lucreze până la următoarea blocare, respectiv până la
următoarea creştere inadmisibilă a presiunii. Menţineţi presiunea.
Slăbiţi succesiv înşurubările de intrare de la subdistribuitoare şi de la
distribuitorul principal, respectiv înşurubările de intrare la instalaţiile cu o
singură treaptă. Sursa perturbaţiei o constituie distribuitorul la ale cărui
înşurubări de intrare, acum slăbite, începe deodată să se scurgă lubrifiant
aflat sub presiune.
Strângeţi la loc înşurubările de intrare. Slăbiţi succesiv înşurubările de intrare
ale lagărelor aparţinătoare. Lagărul blocat este acela la ale cărui înşurubări
de intrare, acum slăbite, începe deodată să se scurgă lubrifiant aflat sub
presiune. Înlăturaţi blocajul la lagărul respectiv.
Blocaj în distribuitor
După ce au fost slăbite toate
ieşirile distribuitorului
principal şi/sau ale
subdistribuitoarelor, la ieşiri
nu se scurge lubrifiant;
distribuitorul este blocat.
Înlocuiţi distribuitorul blocat.
La nevoie, în următoarele condiţii se poate executa şi o curăţire a
distribuitorului.
Trebuie avut la dispoziţie un loc de muncă curat. Îndepărtaţi toate
înşurubările de racordare prin ţevi. Îndepărtaţi cu o şurubelniţă puternică
şuruburile de închidere a pistoanelor, la nevoie slăbind şuruburile prin lovituri
de ciocan. Pistoanele trebuie împinse în afară folosindu-se un dorn moale
(cu mai puţin de 6 mm Ø, pe cât posibil din material plastic).
Foarte important:
Trebuie notat care anume piston aparţine cărei găuri, nefiind permisă
schimbarea între ele a pistoanelor. Clătiţi de mai multe ori temeinic corpul
distribuitorului cu un detergent care dizolvă unsoarea şi purjaţi-l apoi cu aer
comprimat. La capetele filetului de la alezajele de închidere a pistoanelor
există canale oblice cu un diametru de 1,5 mm, care trebuie străpunse cu o
sârmă sau cu un cui. Clătiţi şi purjaţi încă o dată distribuitorul. În şuruburile de
închidere a pistoanelor s-ar putea afla unsoare întărită, care trebuie şi ea
îndepărtată. Asamblaţi distribuitorul, înlocuind toate şaibele de cupru.
Înainte de a se înşuruba şuruburile de la racordarea ţevilor, distribuitorul
trebuie parcurs de mai multe ori prin pompare, pe cât posibil cu ulei,
folosindu-se o pompă manuală sau ceva similar. Cu acest prilej,
contrapresiunea din distribuitor nu are voie să depăşească 25 bar; o
contrapresiune mai mare înseamnă că distribuitorul nu este bine curăţat sau
că alezajul pistonului este deteriorat. Dacă în ciuda eforturilor nu se
realizează scăderea sub 25 bar / 362,5 PSI a presiunii de lucru a
distribuitorului, distribuitorul trebuie înlocuit.
Pos : 40 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 2 @ 1
322
Perturbaţii - cauze şi remediere
Pos : 41 /BA/Di es e Seite is t bewusst fr eigelass en worden. @ 1\mod_1201783680373_422850.doc x @ 423813 @ 2 @ 1
Această pagină a fost lăsată intenţionat goală.
Pos : 42 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ 2 @ 1
323
Anexă
Pos : 43 /Ü bersc hriften/Übersc hriften 1/A-E/Anhang @ 1\mod_1202278612285_422850.doc x @ 423907 @ @ 1
17
Anexă
Pos : 44 /Ü bersc hriften/Übersc hriften 2/F-J/H ydrauli ksc haltpl an @ 11\mod_1223527787398_422850.doc x @ 425753 @ 2 @ 1
17.1
Schema hidraulică
Pos : 45 /BA/Anhang/Groß pac kenpres se/Bordhydrauli k für Medi um-Elektroni k H S Baurei he @ 65\mod_1300345768375_422850.doc x @ 583497 @ @ 1
17.2
Sistemul hidraulic de bord pentru sistemul electronic varianta medie
3)
2)
1)
Fig. 230
1.
3.
Pos : 46 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
324
Transmisia principală
Ventil de limitare a presiunii (DBV)
2.
Canal de presare
Anexă
Pos : 47 /BA/Anhang/Groß pac kenpres se/Bordhydrauli k für Komfort-El ektr oni k HS Baur eihe @ 65\mod_1300350576178_422850.doc x @ 583664 @ @ 1
17.3
Sistemul hidraulic de bord pentru sistemul electronic varianta confort
4) Löseventil
3)
1)
2)
Fig. 231
1.
3.
Transmisia principală
Ventil de limitare a presiunii (DBV)
2.
4.
Canal de presare
Ventil de slăbire
Pos : 48 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
325
Anexă
Pos : 49 /BA/Anhang/Groß pac kenpres se/Ar beits hydrauli k für M edi um-El ektr oni k HS Baur eihe @ 65\mod_1300350746320_422850.doc x @ 583691 @ @ 1
17.4
Sistemul hidraulic de lucru pentru sistemul electronic mediu
Fig. 232
1.
3.
5.
7.
9.
10.
Pos : 50 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
326
Ajutor de pornire
2.
Angrenaj principal volant
Bloc de intrare
4.
Picior de sprijin sus / jos
Blocare ax de direcţie
6.
Bară-cuţit deschidere / închidere
Dispozitiv de evacuare a balotului
8.
Jgheab cu role deschidere / închidere
intrare / ieşire
Pickup jos / sus
90. Sistem hidraulic tractor, standard
Nu deschideţi robinetul cu bilă decât pentru utilizarea dispozitivului de evacuare a
balotului şi a jgheabului cu role! În timpul procesului de presare închideţi-l.
Anexă
Pos : 51 /BA/Anhang/Groß pac kenpres se/Ar beits hydrauli k für Komfort- Elektroni k H S Baurei he @ 65\mod_1300351982785_422850.doc x @ 583718 @ @ 1
17.5
Sistemul hidraulic de lucru pentru sistemul electronic varianta confort
Fig. 233
1.
3.
5.
7.
9.
10.
Ajutor de pornire
2.
Angrenaj principal volant
Bloc confort
4.
Picior de sprijin sus / jos
Blocare ax de direcţie
6.
Bară-cuţit deschidere / închidere
Dispozitiv de evacuare a balotului
8.
Jgheab cu role deschidere / închidere
intrare / ieşire
Pickup jos / sus
90. Sistem hidraulic tractor, standard
Deşurubaţi complet şurubul de sistem pentru curent constant. Înşurubaţi complet Power
Beyond şi (LS).
Pos : 52 /BA/---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 429845 @ @ 1
327
Pos : 53 /Ü bersc hriften/Übersc hriften 2/A-E/El ektr osc hal tpl an @ 11\mod_1223544391539_422850.doc x @ 425761 @ @ 1
17.6
Schema electrică
Pos : 54 /BA/Anhang/Groß pac kenpres se/Sc haltpl äne Im Anhang fi nden Sie den di e Schaltpläne z ur Maschi ne @ 65\mod_1300357621479_422850.doc x @ 583758 @ @ 1
Schema electrică a maşinii o găsiţi în anexă.
=== Ende der Liste für T extmar ke Inhalt ===
328
A
@
?
/
0
cVbZ
$
0
& ' ( ) * + , -
=M
RN
VaWZfg
1
>fZVhZY
+S3,/=W/
KfdjZY
PgZf
YVhZ
%
#
0
X]Vc\Z
&
)
YVhZ
2
'
"
1
(
2
6 1
B@
BI
>
/
3
><I+/
DI
5
4
Jf^\^c
BM
=
MN
+0
DNJ Wig+hZfb^cVa >>D /..
6*2 # OAO
42. l 26.
=G
/
)/0Q-)02Q gieeam
0
%Idh+Nhde9 <
1
%@^cgX]Vahg^\cVa9
2
%Idh+Nhde9 gieeam
3
><I/+G
4
BI?
5
><I/+C
6
%NX]^fb9
MO
)/0Q-)02Q gieeam
/
%Idh+Nhde9 =
3
/
5
4
><I+/
JPO
0
1 6
2
%NX]^fb9
MZea, [,
2
/0. J]b
& ' ( ) * + , -
0
%@^cgX]Vahg^\cVa9
1
%Idh+Nhde9 gieeam
2
><I/+G
3
BI?
4
><I/+C
5
MZea, Wm
&*%&%%)+%
3
>G=LE?FK"FG#/
& ><I+0
DI '
MN263=
0
6
3
/
5
4
Q^YZd
1
2
3
/
2
N^\cVa
0
1
4
VcVad\+^ceih
%@^cgX]Vahg^\cVa9
2
1
MN010
D
/
0
2
MN010
DD
/
0
1
1
GDI
2
0
/
><I / C
><I / G
><IUGU/S/U4 - BI
OZfb^UNNU/S/U7 - B@
OZfb^U/S/U/2 - MO
><IUCU/S/U3 - =G
&@h]ZfcZh'
BI? /S/-/3
/0QAPU/S/-/2
NNU3Q
5
&RG<I'
5
BI?UOZfbU/S/U/3 - RN
OZfb^cVa >>D /..
4
3') 1B5 8<=C 6B@A ;H??>
" %)
0
)/0Q-)02Q gieeam
/
& ' ( ) * + ,
& ' ( ) * + , +S3,/W
6
3
2
MN263<
1
%@^cgX]Vahg^\cVa9
3
MN263<
4
BI?
5
%NX]^fb9
6
2
/
%@^cgX]Vahg^\cVa9
0
AL0
1
BI?
2
AL/
3
OS?
1
/
)/0Q-)02Q gieeam
0
%Ml?9
2
BI?
1
OS?
0
/
)/0Q-)02Q gieeam
0
%Ml?9
2
BI?
1
OS?
<
/
/
)/0Q-)02Q gieeam
0
%Ml?9
2
BI?
1
6
-2,<1
-2,<1
-2,</
-2,</
-2,</
6
eaVch
[fdb
g]ZZh
adXVh^dc
/
N],
A
@
?
>
=
<
A
@
?
>
=
<
PgZf
0
/
YVhZ
2
1
/
X]Vc\Z
0
+5
hZfb^cVa ?ZahV
3*4 # OAO
42. l 26.&QB<'
(
&
)
YVhZ
'
"
%
#
$
cVbZ
1
ZbZf\ZcXm ghde+= ZbZf\ZcXm ghde+^ceih
0
)PW
edkZf gieeam jdahV\Z
@>P df ZlhZfc gk^hX]+dc - gk^hX]+d[[ g^\cVa
/
0
6 1
><I+/
DI
5
1
2
)Pdc
2
Jf^\^c
3
ZbZf\ZcXm ghde+Q ZbZf\ZcXm ghde+gieeam
3
VaWZfg
4
><I/+G
><I.G
4
>fZVhZY
6
5
\fdicY
BI?
0
/
edkZf gieeam jdahV\Z
2
5
MZea, [,
4
/0. J]b
3
6
\fdicY
BI?
><I/+G
><I.G
2
><I/+C
><I.C
><I+/
JPO
g]^ZaY Y^gXdccZXhZY hd ZVfh]
g]^ZaY
5
edkZf gieeam jdahV\Z ^chZfXdccZXhZY
)PW gk
/
\fdicY
BI?
6
DNJ//5647 tKOJ g]V[h geZZYu
NHALUDI 0
0
DNJ//564 tG^[h^c\ \ZVf edg^h^dcu
N<IUDI.
4
DNJ//564 tR]ZZa geZZYu
NHALUDI 1
3
Y^fZXh^dc d[ hfVjZa
NHALUDI 2
2
DNJ//564 tNeZZY ga^e [fZZu
NHALUDI /
1
1
@>P df ZlhZfc gk^hX]+dc - gk^hX]+d[[ g^\cVa
ZbZf\ZcXm ghde+Q ZbZf\ZcXm ghde+gieeam
MN010 / Ml? &^ceih'
>JH.UMl?UDI
2
& ' ( ) * + , -
)PW
1
& ' ( ) * + , -
><I/+C
><I.C
/
KfdjZY
+S3,/=W1
g]^ZaY Y^gXdccZXhZY hd ZVfh]
g]^ZaY
ZbZf\ZcXm ghde+= ZbZf\ZcXm ghde+diheih
)Pdc
0
RN
=M
BI
B@
BM
MN
=G
MO
/
0
1
2
MZea, Wm
5
4
6
3
+S3W
7 /. // /0
3
>G=LE?FK"FG#/
4
5
/0
&*%&%%)+%
3
6
/.
2
MN010-N^\cVa
7
/
1
//
>JH.UOl?UJPO MN010 / Ol? &diheih'
MN010 0 Ml?
>JH/UMl?UDI
^\c^h^dc g^\cVa - hZfb^cVa /3
DBI
>JH/UOl?UJPO MN010 0 Ol?
3
3')
" %)
& ' ( ) * + ,
0
& ' ( ) * + ,
hZfb^cVa ?ZahV
1
0
/
2
/
5
4
3
Q^YZd
3
6
j^YZd g^\cVa
Q^YZdUDI
0
@D< MN+263 =
MN263U=
4
4
4
5
@D< MN+263 <
MN263U<
1
@D< MN+263 <
MN263U<
edkZf gieeam jdahV\Z ^chZfXdccZXhZY
)PW gk
2
edkZf gieeam jdahV\Z ^chZfXdccZXhZY
)PW gk
j^YZd \fdicY
QBI?
6
/
0
/
2
g]^ZaY Y^gXdccZXhZY hd ZVfh]
g]^ZaY
0
1
edkZf gieeam jdahV\Z ^chZfXdccZXhZY
)PW gk
GDI
cdh Vgg^\cZY
I,>,
1
\fdicY
BI?
2
GDI+Wig
GDI
&PN='
5
5
&@h]ZfcZh'
6
><I / C
><I / G
BI? /S/-/3
/0QAPU/S/-/2
NNU3Q
6
g]ZZh
[fdb
eaVch
adXVh^dc
-2,<1
-2,<1
-2,</
-2,</
-2,</
0
N],
A
@
?
>
=
<
A
@
?
>
=
/
0
YVhZ
cVbZ
KfdjZY
PgZf
X]Vc\Z
)/0Q0 - MO
0
)/0Q/ - MO
BI? - NR
VYVehZf XVWaZ [df DNJ
)/0Q QZfgdf\ic\
CVfYkVfZ Idh+Nhde
@^cgX]Vahg^\cVa [qf NhZiZf\Zfoh
CVfYkVfZ Idh+Nhde
><I+=ig Gdk
QZfgdf\ic\ HVggZ
><I+=ig C^\]
NX]^fb `VeVn^h^j Zch`deeZah
YVhZ
2
)/0Q
?DI gdX`Zh Vh h]Z hfVXhdf
1
XdccZXh^dc
hfVXhdf
WVhhZfm
HVggZ
kZ^r
WfVic
\fqc
\ZaW
\fVi
fdgV
WaVi
fdh
+S67
& ' ( ) * + , - .
<cgX]air`VWZa [qf >>D OZfb^cVa
+A/
[igZ
03<
/
0
1
2
3
4
5
6
+SA/,/
&
+S3,/=W
&
- , + * ) ( '
+SA/,0
&
0
1
1
>fZVhZY
Jf^\^c
DNJU)/0Q - MO
(&
<
/
)/0Q1 - MO
BI? - NR
2
MZea, [,
2
1
+S.4W
+S4=W
(& +S.4=V
&*$(% +S.4=V
&*$(%
+S4=W
+S.4W
1 +S.4V
0 +S.4V
0
DNJU><IUG - BI
MZea, Wm
&*%&%%)+%
3
>G=LE?FK"FG#/
)/0Q - MO
BI? - NR
DNJUHVggZ - RN
DNJU)/0Q - MO
DNJU)/0Q - MO
DNJUBI?U@aZ`, - RN
DNJU><IUC - =G
3
4
hZfb^cVa - edkZf gieeam
3') 1B5 8<=C 6B@A ;H??>
" %)
MO
=G
MN
BM
B@
BI
=M
RN
4
5
+S1/4
+S1/5
5
& ) * ( + +S3,/V
/S/U07 - NR
/S/U06 - MO
' ,
, ' & + ) ( +S.3V
*
1 0
+S..4W
)/0QU@^c
BI?
6
-2,</
-2,</
6
eaVch
[fdb
g]ZZh
adXVh^dc
1
N],
A
@
?
>
=
<
A
@
?
>
=
<
YVhZ
PgZf
0
2
/
+</
_dW XdbeihZf
JLHHDM
1.<
A4
X]Vc\Z
07
/3
1.
0
\fdicY /0Q gieeam
\fdicY /0Q gieeam
BI?UG
\fdicY /0Q gieeam
BI?UG
\fdicY /0Q gieeam
BI?UG
)/0Q gieeam O@MHD
)/0QAPUO@MHD
\fdicY /0Q gieeam
BI?
gieeam
)/0QU@^c
gk^hX]^c\ jdahV\Z ^ceih
NNU3Q
S/U7
S/U06
S/U07
S/U/2
S/U/3
/4
2
3
Y^\^hVa gZcgdf /
4
0
5
YVhZ
S/
6
Y^\^hVa gZcgdf 0
?DBUBI?U0
/.
cVbZ
Y^\^hVa gZcgdf 1
?DBUBI?U1
S/U//
S/U01
S/U03
S/U/1
S/U0/
7
Y^\^hVa gZcgdf 4
?DBUBI?U4
/S/U06 -MO
BI?
/S/U07 -NR
/0QAPU/S/-/2
OZfb^U/S/U/2 -MO
BI? /S/-/3
BI?UOZfbU/S/U/3 - RN
S/U6
S/U04
S/U05
S/U15
JLHHDM >B@BK<D J?FJGIJ
?DBUBI?U/
Y^\^hVa gZcgdf 5
?DBUBI?U5
/0
KfdjZY
//
/1
gV[Zhm jdahV\Z
)/0QUGUN^
S/U1/
S/U12
T1/U/S/U04 - RN
T0.U/S0U05 - RN
T1/U/S/U04
T0.U/S/U05
F/..U/S/U15
F/..U64U/S/U15 - RN
=2U/S/U// -RN
=/.U/S/U01 - RN
=/U/S/U03 - RN
=3U/S/U/1 - RN
=4U/S/U0/ - RN
=00U/S/U/5 - RN
=2U/S/U//
=/.U/S/U01
=/U/S/U03
=3U/S/U/1
=4U/S/U0/
=00U/S/U/5
=5U/S/U/7
=5U/S/U/7 - RN
=16U/S/U12
=16U/S/U13
VaWZfg
1
>fZVhZY
/2
=16U/S/U13 - RN
><I / C
* +
><IUCU/S/U3 -=G
><I / G
><IUGU/S/U4 -BI
S/U0
S/U16
<3U><IUCU/S0U16
(-
><IU0+C
><IU0+G
+/S/
Jf^\^c
207 '
-7,<1
-0.,<0
<3U><IUCU/S0U16 -=G
S/U1
<3U><IUGU/S0U17
(.
S/U17
<3U><IUGU/S0U17 -BI
-/,@6
-0,@6
-1,@6
-1,@6
-/,@6
-0,@6
-/,@6
-0,@6
-/2,@3
-/2,@0
-0.,A0
-4,</
-5,<0
-4,<3
-4,<0
-4,<2
-0/,<1
-4,<1
-0/,</
-0/,<0
-/,@6
-0,A6
1
S/U3
><IU/+C
+/S/
/5 /6 /7 0. 0/ 00 01 02 03 04 05 06
1/ 10 11 12 13 14 15 16 17 2. 2/ 20
\fdicY /0Q gieeam
BI?UG
1
-4,A/
BI?UG
/
=2 bZVgifZ
-4,A0
-4,A3
S/U/5
S/U/7
VcVad\ jdahV\Z /<
)/0QU<I<
=16U/S/U12 -MO
S/U10
S/U13
S/U4
><IU/+G
(*
?DBCAMLU/
S/U/.
=3 XVa^WfVhZ
=4 eVX`Zf bdc^hdf^c\
Y^\^hVa gZcgdf /.
BI? VcVad\ gZcgdfg
BI?U<I<
()
?DBCAMLU4
S/U/0
-0/,A1
Y^\^hVa gZcgdf //
?DBUBI?U/.
JLHHDM <F<DG@ J?FJGIJ
BI? VcVad\ gZcgdfg
BI?U<I<
207 &
-/2,<3
-/2,<1
+/S/
?DBAMLU5
S/U0.
=00 WVaZ dc hVWaZ
-4,A1
?DBUBI?U//
&& '( '* &( '& &, &.
?DBAMLU/.
S/U/4
=5 eVX`Zf [ZZY
-5,A0
-4,A4
-0/,A0
-7,A1
+/S/
?DBAMLU//
S/U/6
=/. `cdhhZf bdc^hdf^c\
=/ [amk]ZZa WfV`Z
=16 =ZgX]aZic^\ic\g\ZWZf
T// efZggifZ a^b^hVh^dc jVajZ
T1/ XZchfVa aiWf^XVh^dc
T0. ghZZf^c\ VlaZ
'+ ', (,
?DBU0
S/U00
C=KRHNOMU/
S/U/
. '- '. &) &*
?DBU1
S/U02
C=KRHNOMU0
S/U20
><IU0+C
T// efZggifZ a^b^hVh^dc jVajZ
+/S/
<I<CAMLU/
S/U1.
KRHG<U/
S/U2.
0
<I<CAMLU0
S/U11
KRHG<U6
S/U5
F/.. kVfc^c\ WZVXdcg
/
1
NNU3Q
OZfb^UNNU/S/U7 -B@
)/0QU@^c
^ceihg
BUNOMJHU/
S/U2/
diheihg
G<U/
S/U14
S/U2
O@MHDU0
><IU0+G
-/,A6
-0,A6
-7,A3
-7,A4
MZea, [,
2
2
+S1//
F/..U/S0U06
H/U/S0U06
F/..U1.U/S0U06 -B@
/S0U06 -MO
H/U/S0U06 -MO
MZea, Wm
+</
3
\fdicY /0Q gieeam
BI?UG
\fdicY /0Q gieeam
BI?UG
\fdicY /0Q gieeam
BI?
\fdicY /0Q gieeam
BI?
gieeam 1< &Kdam'
)/0Q1APUG
/0Q gk^hX]ZY
)/0QGUNR
1.
/4
?DBUBI?U2
4
?DBAMLU7
S0U0
?DBAMLU6
S0U11
?DBCAMLU3
S0U15
?DBCAMLU2
S0U13
=// WVaZ X]ihZ
-5,A1
=7 cZZYaZ XdccZXh^c\ fdY
-4,A5
=0 WaVYZ WVf Vh h]Z hde
-/1,A2
=/0 gZhh^c\ Ydkc WVaZg
-5,A3
=0. e^X`+ie
-/1,A/
=6 hk^cZ bdc^hdf^c\
-5,A/
=14 ghZZf^c\ VlaZ
-/2,A0
S0
?DBAMLU/0
S0U/7
S0U06
S0U03
S0U/2
S0U/3
S0U0/
S0U07
S0U10
S0U/5
JLHHDM >B@BK<D J?FJGIJ
3
4
5
6
7
/. // /0 /1 /2
/5 /6 /7 0. 0/ 00 01 02 03 04 05 06
1/ 10 11 12 13 14 15 16 17 2. 2/ 20
2
_dW XdbeihZf S/ - S0
\fdicY /0Q gieeam
BI?UG
1
3') 1B5 8<=C 6B@A ;H??>
/3
0
" %)
07
\fdicY /0Q gieeam
BI?UG
/
?DBAMLU/2
S0U04
-/1,A1
-/2,A2
Y^\^hVa gZcgdf 2
Y^\^hVa gZcgdf 0/
?DBUBI?U0/
Y^\^hVa gZcgdf /7
?DBUBI?U/7
Y^\^hVa gZcgdf /6
?DBUBI?U/6
Y^\^hVa gZcgdf /5
?DBUBI?U/5
Y^\^hVa gZcgdf /4
?DBUBI?U/4
Y^\^hVa gZcgdf /2
?DBUBI?U/2
Y^\^hVa gZcgdf /0
?DBUBI?U/0
Y^\^hVa gZcgdf 7
?DBUBI?U7
Y^\^hVa gZcgdf 6
?DBUBI?U6
Y^\^hVa gZcgdf 3
?DBUBI?U3
S0U14
S0U16
S0U12
S0U1
S0U0.
S0U05
S0U5
S0U7
S0U//
S0U/1
BI? VcVad\ gZcgdfg
BI?U<I<
VcVad\ jdahV\Z /<
)/0QU<I<
VcVad\ jdahV\Z /<
)/0QU<I<
C/UC0UC1U/S0U/2 - RN
T1.U/S0U0/
T1.U/S0U0/ - RN C/.2U/S0U07
C/.2U/S0U07 - RN C/.U/S0U07
C/.1U/S0U07
H/U/S0U07
+S1/0
C/.+C/2U/S0U07 - RN
C/.1U/S0U07 - RN
H/U/S0U07 - RN
/S0U07 - RN
<3U/S0U10
FH5U/S0U/5
<3U/S0U10 - RN
FH5U/S0U/5 - RN
=//U/S0,13
=7U/S0U16
=0U/S0U12
=/0U/S0U1
=0.U/S0U0.
=6U/S0U05
=14U/S0U5
=10U/S0U7
=1U/S0U//
=/2U/S0U/1
=//U/S0U14 - RN
=7U/S0U16 - RN
=0U/S0U12 - RN
=/0U/S0U1 - RN
=0.U/S0U0. - RN
=6U/S0U05 - RN
=14U/S0U5 - RN
=10U/S0U7 - RN
=1U/S0U// -RN
=/2U/S0U/1 - RN
S0U1/
JLHHDM <F<DG@ J?FJGIJ
BI? VcVad\ gZcgdfg
BI?U<I<
-/5,<3
S0U01
S0U2.
S0U02
S0U2/
'( )% ') )&
?DBU/4
S0U2
=10 WaVYZ WVf VXh^jZ
=1 XZchfVa aiWf^XVh^dc
-5,A4
-7,A0
-/0,A3
+/S0
?DBU/5
S0U6
=/2 WVaZ Z_ZXhdf
=/5 WVaZ X]VccZa [aVe efZggifZ
=/3 ghVf k]ZZa
a^\]h^c\ C// + C/2
(+ (- () ( '% ', , . && &(
?DBU/6
S0U/.
+/S0
?DBU/7
S0U/0
=/3U/S0U01
=/5U/S0U2.
=/3U/S0U02
=/5U/S0U2/
=/3U/S0U01 -MO
WfVic -=M
=/3U/S0U02 - RN
kZ^r - RN
-0.,A0
-/0,<5
-7,A3
-/5,A0
-//,@0
-0.,<2
-/5,A2
-0.,<1
-/0,<3
-7,A3
-/0,A5
-5,<1
-4,<4
-/1,<1
-5,<2
-/1,</
-5,</
-/2,</
-/1,<0
-/2,<2
-5,<3
-/0,<2
-7,</
-/0,<2
-7,</
5
207 &
-/5,<0
5
C=KRHNOMU1
S0U20
]ZVYa^\]h C/ + C1
-/0,<6
T1. FcdhhZf XaZVc^c\
'- '* &) &* '& '. (' &,
?DBU0/
S0U1.
C=KRHNOMU2
S0U/
F5 `cdhhZf hf^\\Zf^c\
><IU/+C
-//,<1
4
HPGODU/
S0U17
KRHG<U2
S0U/6
3
>G=LE?FK"FG#/
+/S0
&*%&%%)+%
<3U/S0U03
C/U/S0U/2
<3U/S0U03 -MO
JLHHDM
^ceihg
<I<CAMLU1
S0U00
diheihg
KRHG<U/.
S0U/4
S0U3
><IU/+G
S0U4
6
6
g]ZZh
[fdb
eaVch
adXVh^dc
2
N],
A
@
?
>
=
<
A
@
?
>
=
<
PgZf
0
/
YVhZ
2
1
+</
_dW XdbeihZf
JLHHDM
A/
03<
X]Vc\Z
07
/3
1.
0
/4
\fdicY /0Q gieeam
\fdicY /0Q gieeam
BI?UG
\fdicY /0Q gieeam
BI?UG
\fdicY /0Q gieeam
BI?
\fdicY /0Q gieeam
BI?
\fdicY /0Q gieeam
BI?
gieeam
)/0Q/APUG
gieeam
)/0Q/APUG
gieeam
)/0Q/APUG
4
5
0
S1
6
YVhZ
\fdicY /0Q gieeam
BI?UG
\fdicY /0Q gieeam
BI?UG
\fdicY /0Q gieeam
BI?UG
\fdicY /0Q gieeam
BI?UG
\fdicY /0Q gieeam
BI?UG
\fdicY /0Q gieeam
BI?UG
S1U/2
S1U20
S1U06
S1U/
S1U/3
S1U07
S1U7
S1U//
S1U/1
S1U3
3
S1U/6
S1U00
S1U5
S1U13
S1U15
JLHHDM >B@BK<D J?FJGIJ
7
cVbZ
/.
//
Y^\^hVa gZcgdf 0.
?DBUBI?U0.
Y^\^hVa gZcgdf /1
?DBUBI?U/1
S1U2/
S1U0.
KfdjZY
JLHHDM <F<DG@ J?FJGIJ
/0
)/0QU<I<
/1
VcVad\ jdahV\Z /<
)/0QU<I<
/2
VaWZfg
1
>fZVhZY
/5 /6 /7 0. 0/ 00 01 02 03 04 05 06
1/ 10 11 12 13 14 15 16 17 2. 2/ 20
2
-6,A4
-6,A5
-/0,A/
-/0,A0
-/0,A2
-/0,<0
1
N/ WaVYZ WVf ie mZaadk
N0 WaVYZ WVf Ydkc mZaadk
=0/ %Hiah^WVaZ9
T/2 Hiah^WVaZ hf^\\Zf^c\ /
T/3 Hiah^WVaZ hf^\\Zf^c\ 0
T/2 Hiah^WVaZ hf^\\Zf^c\ /
-/.,<6
BI?UG
/
Jf^\^c
KRHG<U0
S1U0
T.6 WaVYZ WVf /
-/.,</
-/.,<0
S1U02
VcVad\ jdahV\Z /<
BI?U<I<
S1U05
BI? VcVad\ gZcgdfg
BI?U<I<
BI? VcVad\ gZcgdfg
T./U/S1U7 - RN
T.0U/S1U// - RN
T.7U/S1U/1 - RN
T.6U/S1U3 - RN
T.1U/S1U/6 - RN
T.2U/S1U00 - RN
T.5U/S1U5 - RN
T.3U/S1U13 - RN
T./U/S1U7
T.0U/S1U//
T.7U/S1U/1
T.6U/S1U3
T.1U/S1U/6
T.2U/S1U00
T.5U/S1U5
T.3U/S1U13
T.4U/S1U15
T.4U/S1U15 - RN
N/U/S1U2/ - RN
N/U/S1U2/
N0U/S1U0.
N0U/S1U0. - RN
=0/U/S1U02
=0/U/S1U02 -MO
S1U/4
S1U03
=0/U/S1U03
'*
KRHG<U1
S1U2
T/ bV^c jVajZ &ZlhZcY'
T0 bV^c jVajZ &fZhfVXh'
-7,<2
')
KRHG<U3
S1U6
-/0,<2
+/S1
KRHG<U4
S1U/.
T/3 Hiah^WVaZ hf^\\Zf^c\ 0
-/.,<1
)& '%
KRHG<U5
S1U0/
T7 WVaZ X]VccZa [aVeg fZaZVgZ
T1 WVaZ X]ihZ /
+/S1
KRHG<U7
S1U/0
=0/U/S1U03 - RN
-/.,A/
-/.,A0
-7,A2
-/.,@6
-/.,A1
-/.,A2
-/.,A5
-/.,A3
-/.,A4
-6,<3
-6,<4
-/0,</
-/0,</
207 '
-/.,<2
1
KRHG<U//
S1U1.
T2 WVaZ X]ihZ 0
-/.,<5
><IU0+C
-/.,<3
S1U16
><IU0+G
-/.,<4
0
HPGODU1
S1U04
KRHG<U/0
S1U10
T.5 WaVYZ WVf 0
. && &( * &- '' , (* (,
?DBAMLU/1
S1U2.
NOMJHU0
S1U1
G<U0
S1U4
T3 WVaZ Z_ZXhdf /
T4 WVaZ Z_ZXhdf 0
+/S1
?DBU0.
S1U/7
NOMJHU1
S1U1/
G<U1
S1U12
/
^ceihg
HPGODU0
S1U01
NOMJHU2
S1U11
diheihg
G<U2
S1U14
S1U17
O@MHDU0
S1U/5
MZea, [,
2
+</
_dW XdbeihZf
-//,</
2
JLHHDM
MZea, Wm
)/0QU<I<
S2U/0
)/0Q gieeam
ghVW^a^gZY /<
)/0QU<I<
S2U1
)/0Q gieeam
ghVW^a^gZY /<
)/0QU<I<
) /0Q gV[Zhm
)/0QUND
\fdicY gieeam
BI?UG
)/0Q gieeam
)/0QGUNR
1.
/4
S2U06
S2U07
S2U/
3
4
_dW XdbeihZf S1 - S2
?DBU4
S2U14
?DBU3
S2U15
?DBU2
S2U16
?DBU1
S2U17
?DBU0
S2U2.
?DBU/
S2U2/
=2/ %JWZf[VYZc9 /
-/6,A0
=20 %JWZf[VYZc9 0
-/6,A1
=21 %JWZf[VYZc9 1
-/6,A2
=22 %JWZf[VYZc9 2
-/6,A3
=23 %JWZf[VYZc9 3
-/6,A3
=24 %JWZf[VYZc9 4
-/6,A4
-5,A5
BI?UG
S2
?DBU5
S2U10
=01 e^X`+ie edg^h^dc
-6,A2
-6,A3
4
3') 1B5 8<=C 6B@A ;H??>
5
6
7
/. // /0 /1 /2
/5 /6 /7 0. 0/ 00 01 02 03 04 05 06
1/ 10 11 12 13 14 15 16 17 2. 2/ 20
2
" %)
S2U/1
)/0Q gieeam
ghVW^a^gZY /<
1
3
>G=LE?FK"FG#/
S2U2
\fdicY /0Q VcVad\
BI?UG
/3
0
&*%&%%)+%
07
\fdicY /0Q gieeam
BI?UG
/
?DBU6
S2U1/
N3 WVaZ X]ihZ ie mZaadk
N4 WVaZ X]ihZ Ydkc mZaadk
S2U4
\fdicY /0Q gieeam
BI?UG
S2U6
\fdicY /0Q gieeam
Y^\^hVa gZcgdf /
S2U05
Y^\^hVa gZcgdf 0
S2U04
Y^\^hVa gZcgdf 1
S2U03
Y^\^hVa gZcgdf 2
Y^\^hVa gZcgdf 7
?DBUBI?U7
Y^\^hVa gZcgdf 6
?DBUBI?U6
Y^\^hVa gZcgdf 5
?DBUBI?U5
Y^\^hVa gZcgdf 4
?DBUBI?U4
Y^\^hVa gZcgdf 3
?DBUBI?U3
S2U02
S2U01
S2U00
T/6U/S2U4 - RN
=2/U/S2U05 - RN
=20U/S2U04 - RN
=21U/S2U03 - RN
=22U/S2U02 - RN
=23U/S2U01 - RN
T/6U/S2U4
T/7U/S2U6
-//,@2
-//,@3
=2/U/S2U05
=20U/S2U04
=21U/S2U03
=22U/S2U02
=23U/S2U01
=24U/S2U00
-/6,</
-/6,<0
-/6,<1
-/6,<2
-/6,<3
-/6,<4
=24U/S2U00 - RN
S2U/6
S2U/5
S2U/4
S2U//
S2U/7
=01U/S2U/5 - RN
N3U/S2U/4 - RN
=01U/S2U/5
N3U/S2U/4
N4U/S2U//
-5,<4
-6,<1
-6,<2
N4U/S2U// -RN
'% '&
S2U0.
S2U0/
+/S2
BI? VcVad\ gZcgdfg
BI?U<I<U1
T/7U/S2U6 - RN
S2U/.
JLHHDM >B@BK<D J?FJGIJ
?DBUBI?U/
?DBUBI?U0
?DBUBI?U1
?DBUBI?U2
Y^\^hVa gZcgdf /.
?DBUBI?U/.
BI? VcVad\ gZcgdfg
BI?U<I<U0
&, &+ &&
?DBU7
S2U1.
-6,A0
-//,</
BI? VcVad\ gZcgdfg
BI?U<I<U/
', '+ '* ') '( ''
?DBU/.
S2U0
N1 WVaZ Z_ZXhdf ^chd \fZZc
-6,A1
-//,A/
+/S2
HPGODU/
S2U13
N2 WVaZ Z_ZXhdf dih \fZZc
T/5 %<caVi[]^a[Z9
g^aV\Z V\Zch
JLHHDM <F<DG@ J?FJGIJ
T/5 %<caVi[]^a[Z9
-/2,<5
+ -
HPGODU0
S2U12
KRHG<U/
S2U/3
g^aV\Z V\Zch
-//,<3
4
HPGODU1
S2U11
KRHG<U0
S2U7
T/7 %Nhqhn[igg9 0
T/6 %Nhqhn[igg9 /
N1U/S2U0. - RN
3
BUNOMJHU/
S2U/2
KRHG<U1
S2U5
+/S2
^ceihg
BUNOMJHU0
S2U20
diheihg
KRHG<U2
S2U3
N1U/S2U0.
N2U/S2U0/
-6,</
-6,<0
N2U/S2U0/ - RN
-//,<2
5
5
6
6
g]ZZh
[fdb
eaVch
adXVh^dc
3
N],
A
@
?
>
=
<
A
@
?
>
=
<
/
0
YVhZ
cVbZ
KfdjZY
PgZf
X]Vc\Z
=3 XVa^WfVhZ
-2,?0
0
bdYiaZ
?DBCAMLU4
S/U/0
&'
YVhZ
2
=2 bZVgifZ
-2,?0
D-J
XdccZXh^dc
+S=3V '
0
/
+S=3V &
+=3
XVa^WfVhZ
H1. IVbif
+</
0
1
bdYiaZ
S/U/.
?DBCAMLU/
D-J
&%
XdccZXh^dc
+</
0
+S=2V '
+=2
bZVgifZ
H1. IVbif
/
+S=2V &
/
=2U/S/U//
-2,<0
=2U/S/U// -RN
=2U/S/U/. -B@
=3U/S/U/1
-2,<0
=3U/S/U/1 - RN
=3U/S/U/0 -B@
S/U/6
&-
<aWZfg
1
Jf^\^c
=5 eVX`Zf [ZZY
?DBAMLU//
>fZVhZY
bdYiaZ
D-J
XdccZXh^dc
+</
0
+S=5V '
+=5
eVX`Zf [ZZY
H1. IVbif
/
+S=5V &
1
=5U/S/U/7
-2,<0
=5U/S/U/7 - RN
=5U/S/U/6 -B@
-2,?0
MZea, [,
?DBAMLU5
S/U0.
'%
2
=4 eVX`Zf bdc^hdf^c\
bdYiaZ
D-J
XdccZXh^dc
+</
0
+S=4V '
+=4
eVX`Zf bdc^hdf^c\
H/0 NI2
/
+S=4V &
2
=4U/S/U0/
-2,<0
=4U/S/U0/- RN
=4U/S/U0. -B@
MZea, Wm
&*%&%%)+%
?DBU1
S/U02
')
3
-2,?0
?DBCAMLU3
" %)
-2,?4
=7 cZZYaZ XdccZXh^c\ fdY
bdYiaZ
D-J
(,
S0U15
+/S0
XdccZXh^dc
+</
0
/
+S=7V '
+=7
cZZYaZ XdccZXh^c\ fdY
+S=7V &
4
4
NZcgdfZc Vaa\ZbZ^c /
3') 1B5 8<=C 6B@A ;H??>
=/ [amk]ZZa WfV`Z
bdYiaZ
>G=LE?FK"FG#/
-2,?0
D-J
XdccZXh^dc
+</
0
+S=/V '
+=/
[amk]ZZa WfV`Z
/
+S=/V &
3
=/U/S/U03
-2,<0
- RN
=/U/S/U03
=/U/S/U02 B@
-
=7U/S0U16
-2,<4
=7U/S0U16- RN
=7U/S0U15 -B@
5
5
6
6
eaVch
[fdb
g]ZZh
adXVh^dc
4
N],
A
@
?
>
=
<
A
@
?
>
=
<
/
0
cVbZ
-2,?0
KfdjZY
PgZf
YVhZ
=/. `cdhhZf bdc^hdf^c\
bdYiaZ
?DBU0
S/U00
''
0
-2,?4
D-J
XdccZXh^dc
+</
0
+S=/.V '
+=/.
`cdhhZf bdc^hdf^c\
/
+S=/.V &
YVhZ
X]Vc\Z
=6 hk^cZ bdc^hdf^c\
bdYiaZ
S0U04
?DBAMLU/2
'+
0
=/.U/S/U01
1
2
'
0
/
&
D-J
+/S0
=6U/S0U05
XdccZXh^dc
+</
+S=6V
+=6
hk^cZ bdc^hdf^c\
+S=6V
/
-2,<4
=6U/S0U05- RN
=6U/S0U04 -B@
-2,<0
-RN
=/.U/S/U01
=/.U/S/U00 -B@
0
/
S0U13
(*
<aWZfg
1
Jf^\^c
=// WVaZ X]ihZ
?DBCAMLU2
>fZVhZY
bdYiaZ
D-J
XdccZXh^dc
+/S0
+S=//V '
+=//
WVaZ X]ihZ
+</
=//U/S0,13
+S=//V &
1
-2,<4
=//U/S0U14- RN
=//U/S0U13 -B@
-2,?4
0
/
?DBAMLU7
S0U0
'
MZea, [,
2
bdYiaZ
D-J
MZea, Wm
&'
3
-2,?4
?DBU6
=01 e^X`+ie edg^h^dc
bdYiaZ
D-J
(&
S2U1/
+/S2
XdccZXh^dc
+</
0
+S=01V '
+=01
e^X`+ie edg^h^dc
/
+S=01V &
4
=01U/S2U/5
" %)
4
NZcgdfZc Vaa\ZbZ^c 0
3') 1B5 8<=C 6B@A ;H??>
=/2 WVaZ Z_ZXhdf
?DBU/7
S0U/0
+/S0
XdccZXh^dc
&*%&%%)+%
0
/
+S=/2V '
+=/2
WVaZ Z_ZXhdf
+</
=/2U/S0U/1
+S=/2V &
3
>G=LE?FK"FG#/
-2,?4
=/0 gZhh^c\ Ydkc WVaZg
bdYiaZ
D-J
XdccZXh^dc
+/S0
+S=/0V '
+=/0
gZhh^c\ Ydkc WVaZg
+</
=/0U/S0U1
+S=/0V &
2
-2,<4
=/0U/S0U1- RN
=/0U/S0U0 -B@
-2,<4
=/2U/S0U/1- RN
=/2U/S0U/0 -B@
-3,<4
=01U/S2U/5 - RN
=01U/S2U1/ -B@
-3,?4
5
5
6
6
eaVch
[fdb
g]ZZh
adXVh^dc
5
N],
A
@
?
>
=
<
A
@
?
>
-3,?4
HPGODU0
-3,?4
0
cVbZ
KfdjZY
PgZf
YVhZ
0
/
()
YVhZ
X]Vc\Z
'
0
1
(
N2 WVaZ Z_ZXhdf dih \fZZc
bdYiaZ
D-J
/
&
S2U12
+/S2
XdccZXh^dc
+</
+SN2W
+N2
WVaZ Z_ZXhdf dih
\fZZc
+SN2W
1
>fZVhZY
<aWZfg
(%
?DBU7
1
(
-3,?4
Jf^\^c
N3 WVaZ X]ihZ ie mZaadk
bdYiaZ
D-J
'
0
S2U1.
+/S2
XdccZXh^dc
+</
+SN3W
+N3
WVaZ X]ihZ ie
mZaadk
/
&
+SN4W
MZea, [,
'
0
'
?DBU/.
1
(
-3,?4
2
MZea, Wm
&*%&%%)+%
+SN/W
/
&
3
?DBAMLU/1
1
-3,?0
+SN0W
" %)
/
&
?DBU0.
4
Wihhdc dcam [df Xdb[dfh
1
-3,?0
N0 WaVYZ WVf Ydkc mZaadk
bdYiaZ
D-J
&.
S1U/7
+/S1
XdccZXh^dc
+</
+N0
WaVYZ WVf
0
Ydkc mZaadk
1.0 501 (
'
+SN0W
4
3') 1B5 8<=C 6B@A ;H??>
N/ WaVYZ WVf ie mZaadk
bdYiaZ
D-J
)%
S1U2.
+/S1
XdccZXh^dc
+</
+N/
WaVYZ WVf
0
ie mZaadk
1.0 501 (
'
+SN/W
>G=LE?FK"FG#/
N4 WVaZ X]ihZ Ydkc mZaadk
bdYiaZ
D-J
/
&
S2U0
+/S2
XdccZXh^dc
+</
+SN4W
+N4
WVaZ X]ihZ Ydkc
mZaadk
-3,<4
N4U/S2U//
-3,<4
N3U/S2U/4
+SN3W
3
-3,<0
N/U/S1U2/
-3,<5
N2U/S2U0/
1
2
1
(
N1 WVaZ Z_ZXhdf ^chd \fZZc
bdYiaZ
S2U13
HPGODU/
(*
D-J
+/S2
'
0
XdccZXh^dc
+</
+SN1W
+N1
WVaZ Z_ZXhdf ^chd
\fZZc
/
&
2
-3,<0
N0U/S1U0.
-3,<5
N1U/S2U0.
+SN1W
M3/.
N1U/S2U0. - RN
M/4.
N1U/S2U13 -B@
=
M3/.
N2U/S2U0/ - RN
M/4.
N2U/S2U12 -B@
<
M3/.
N3U/S2U/4 - RN
M/4.
N3U/S2U1. -B@
1
M3/.
N4U/S2U//- RN
M/4.
N4U/S2U0 -B@
0
M3/.
N/U/S1U2/ - RN
M/4.
N/U/S1U2. -B@
/
M3/.
N0U/S1U0.- RN
M/4.
N0U/S1U/7 -B@
5
5
6
6
eaVch
[fdb
g]ZZh
adXVh^dc
6
N],
A
@
?
>
=
<
A
@
?
>
=
0
cVbZ
KfdjZY
PgZf
YVhZ
0
X]Vc\Z
BUNOMJHU/
S/U2/
)&
-2,?1
-2,?1
<aWZfg
+ST.7W
+/S1
1
Jf^\^c
+ST.7W
&'
S1U/0
XdccZXh^dc
+</
KRHG<U7
D-J
bdYiaZ
+T.7
WVaZ X]VccZa [aVeg
fZaZVgZ
>fZVhZY
T// efZggifZ a^b^hVh^dc jVajZ
bdYiaZ
'
YVhZ
/
-2,?5
D-J
XdccZXh^dc
+</
+ST//W
0
/
&
1
2
+ST//W
,
S/U5
XdccZXh^dc
+</
KRHG<U6
D-J
'
0
/
&
MZea, [,
Iif WZ^ Fdb[dfh
-3,?1
2
MZea, Wm
3
>G=LE?FK"FG#/
&*%&%%)+%
M
2
1
0
/
+S/US0W
+S/US0V
+S<3W
& ' ( )
+S<0V & ' ( )
+=/7
[dfXZ gZcgdf f^\]h
4
& '
& '
+S<0W
" %)
4
[dfXZ bZVgifZbZch VcY fZ\iaVh^dc
3') 1B5 8<=C 6B@A ;H??>
gX]kVfn
WaVi
kZ^gg
WfVic
& ' ( )
& ' ( )
& ' ( )
& ' ( )
& ' ( )
1,/
1,0
1,1
1,2
1,/
1,0
1,1
1,2
& ' ( )
5
-/7,@2
-/7,@2
-/7,@2
-/7,@2
-0/,>2
-0/,>2
-0/,>2
-0/,>2
Jeh^dc
=VaaZckVV\Z
<1U><IUG
<1U><IUC
<1U)P=
<1UBI?
Jeh^dc
AZiX]hZbZggic\
<2U><IUG
<2U><IUC
<2U)P=
<2UBI?
S0U3 P?N/
+S=/6V
6
0
5
[dfXZ bZVgifZbZch Vbea^[^Zf ?HN-><I
+S=/7V & ' ( )
+<0
S/U/ BI?
WfVic
T7 WVaZ X]VccZa [aVeg fZaZVgZ
S/U0 )PN/
kZ^r
bdYiaZ
+T//
efZggifZ a^b^hVh^dc jVajZ
.+/..$
=/5 WVaZ X]VccZa [aVe efZggifZ
bdYiaZ
S0U17
HPGODU/
(.
D-J
+/S0
(
1
"
0
XdccZXh^dc
+</
"
/
& '
+S=/5W
+=/5
WVaZ X]VccZa [aVe efZggifZ
+S=/5W
WfVic
S/U1 +P?/
WaVi
-2,<5
-2,<5
=/5U/S0U2.
=/5U/S0U2/
kZ^r
WaVi
T//U/S/U5 -B@
T//U/S/U2/ -RN
T.7U/S1U/0- B@
T.7U/S1U/1RN
-
4
S/U3 P?N/
T// efZggifZ a^b^hVh^dc jVajZ
3
<3U/S0U10 - RN
S/U2 )P?/
gX]kVfn
S0U0 )PN/
<
2
<3U/S0U03 -MO
1
<3U><IUGU/S0U17 -BI
0
+O0
+O/
S1U/ BI?
0,/
/,/
WfVic
WfVic
S1U0 )P=
kZ^gg
0,/
/,/
kZ^gg
0,0
/,0
/
T.7U/S1U/1
-3,<0
<3U><IUCU/S0U16 -=G
<3U/S0U10
<3U/S0U10 - RN
<3U/S0U03
<3U><IUCU/S0U16 <3U/S0U03 -MO
<3U><IUGU/S0U17
-2,<3
-2,<3
-2,<1
-2,<2
0,2
/,2
S0U1 +P?/
WaVi
S1U1 ><IUC
WaVi
0,0
/,0
WaVi
0,1
/,1
S0U2 )P?/
gX]kVfn
S1U2 ><IUG
gX]kVfn
0,1
/,1
gX]kVfn
0,2
/,2
S0U/ BI?
WfVic
& ' ( )
' ( )
1
6
[fdb
g]ZZh
adXVh^dc
eaVch
+=/6
[dfXZ gZcgdf aZ[h
4
kZ^gg
+S<2V
&
2
M
/
7
N],
A
@
?
>
=
<
A
@
?
>
=
<
-
'
0
/
&
&%
'
0
/
&
YVhZ
cVbZ
KfdjZY
PgZf
0
+ST.1W
+/S1
+ST.1W
(%
'
0
/
&
<aWZfg
1
>fZVhZY
Jf^\^c
+ST.2W
+/S1
+ST.2W
('
'
0
/
&
MZea, [,
2
+ST.3W
+/S1
'
0
/
&
3
MZea, Wm
&*%&%%)+%
3
>G=LE?FK"FG#/
[df Xdb[dfh
+ST.3W
()
S1U12
G<U1
+T.3
WVaZ Z_ZXhdf
+</
D-J
XdccZXh^dc
bdYiaZ
S1U10
-3,?1
T3 WVaZ Z_ZXhdf /
KRHG<U/0
+T.2
WVaZ X]ihZ
+</
D-J
XdccZXh^dc
bdYiaZ
S1U1.
-3,?1
2
T2 WVaZ X]ihZ 0
KRHG<U//
+T.1
WVaZ X]ihZ
0
/
+ST.0W
+T.0
bV^c jVajZ
&fZhfVXh'
+ST.0W
+/S1
+</
S1U/.
+</
D-J
XdccZXh^dc
KRHG<U4
bdYiaZ
D-J
-3,?1
1
T1 WVaZ X]ihZ /
XdccZXh^dc
bdYiaZ
YVhZ
X]Vc\Z
-3,?1
T0 bV^c jVajZ &fZhfVXh'
0
1
2
+ST./W
+T./
bV^c jVajZ
&ZlhZcY'
+ST./W
+/S1
S1U6
+</
KRHG<U3
D-J
XdccZXh^dc
bdYiaZ
T/ bV^c jVajZ &ZlhZcY'
T./U/S1U6 -B@
T./U/S1U7 - RN
T.0U/S1U/.- B@
T.0U/S1U//RN
-
T.1U/S1U1.- B@
T.1U/S1U/6RN
-
T.2U/S1U10 -B@
T.2U/S1U00 -RN
T.3U/S1U12 -B@
T.3U/S1U13 - RN
+ST.4W
+/S1
+ST.4W
(+
S1U14
G<U2
+T.4
WVaZ Z_ZXhdf
+</
XdccZXh^dc
D-J
bdYiaZ
'
0
/
&
-3,?1
4
" %)
4
jVajZ / &WZ^ Fdb[dfh'
+ST.5W
+/S1
+ST.5W
+T.5
WaVYZ WVf 0
+</
+
S1U4
G<U0
T.5 WaVYZ WVf 0
XdccZXh^dc
D-J
bdYiaZ
3') 1B5 8<=C 6B@A ;H??>
-3,?1
T4 WVaZ Z_ZXhdf 0
T.4U/S1U14 -B@
T.4U/S1U15 - RN
'
0
/
&
T.5U/S1U4 -B@
T.5U/S1U5 -RN
5
-3,?1
5
+ST.6W
+T.6
WaVYZ WVf /
+ST.6W
+/S1
)
S1U2
+</
KRHG<U1
D-J
XdccZXh^dc
bdYiaZ
T.6 WaVYZ WVf /
'
0
/
&
T.6U/S1U2 -B@
T.6U/S1U3 - RN
/
T./U/S1U7
-3,</
T.0U/S1U//
-3,</
T.1U/S1U/6
-3,<0
T.2U/S1U00
-3,<0
T.3U/S1U13
-3,<0
T.4U/S1U15
-3,<0
T.5U/S1U5
-3,<0
T.6U/S1U3
-3,<0
6
-3,?1
6
eaVch
[fdb
g]ZZh
adXVh^dc
/.
N],
A
@
?
>
=
<
A
@
?
>
=
<
&)
/
0
YVhZ
-2,?5
cVbZ
KfdjZY
'
0
/
&
1
<aWZfg
1
>fZVhZY
+ST1.,0W
+T1.,0
FcdhhZf XaZVc^c\
+ST1.,0W
PgZf
-3,?4
'
0
/
&
&+
0
X]Vc\Z
[df Xdb[dfh
T/5 %<caVi[]^a[Z9
BUNOMJHU/
+ST1.,/W
+T1.,/
FcdhhZf XaZVc^c\
+ST1.,/W
+/S0
S0U/4
+</
KRHG<U/.
D-J
XdccZXh^dc
bdYiaZ
YVhZ
2
'
0
/
&
-3,?5
T1. FcdhhZf XaZVc^c\
1
bdYiaZ
D-J
&*
S2U/2
+/S2
XdccZXh^dc
+</
+ST/5W
+T/5
%<caVi[]^a[Z9
+ST/5W
+/S2
S2U/3
+</
KRHG<U/
D-J
XdccZXh^dc
bdYiaZ
T/5 %<caVi[]^a[Z9
T/5U/S2U/3- B@
T/5U/S2U/2RN
-
T1.U/S0U/4 -B@
T1.U/S0U0/ - RN
T1.,/U/S0U/4 -B@
T1.,/U/S0U0/ - RN
+S52,/
+S52,0
T1.U/S0U0/
-2,<3
T1.,0U/S0U/4 -B@
T1.,0U/S0U0/ - RN
Jf^\^c
MZea, [,
+ST/6W
+T/6
%Nhqhn[igg9 /
+ST/6W
+/S2
*
S2U3
+</
KRHG<U2
D-J
'
0
/
&
2
[df Xdb[dfh
-3,?5
+ST/7W
+T/7
%Nhqhn[igg9 0
+ST/7W
+/S2
MZea, Wm
'
0
/
&
3
-3,?5
4
" %)
jVajZ 0
4
3') 1B5 8<=C 6B@A ;H??>
[df Xdb[dfh
>G=LE?FK"FG#/
&*%&%%)+%
,
S2U5
+</
KRHG<U1
D-J
XdccZXh^dc
bdYiaZ
T/7 %Nhqhn[igg9 0
T/6 %Nhqhn[igg9 /
XdccZXh^dc
bdYiaZ
3
2
T/6U/S2U3 -B@
T/6U/S2U4 - RN
0
T/6U/S2U4
-3,<3
T/7U/S2U5 -B@
T/7U/S2U6 - RN
/
T/7U/S2U6
-3,<3
5
5
6
6
eaVch
[fdb
g]ZZh
adXVh^dc
//
N],
A
@
?
>
=
<
A
@
?
>
=
(
1
"
0
,
'
'
NOMJHU0
S1U1
(
0
YVhZ
[df Xdb[dfh
cVbZ
-3,?0
+ST/3W
1
>fZVhZY
<aWZfg
'
0
/
&
)
)
(&
NOMJHU1
-3,?0
-3,?1
Jf^\^c
[df Xdb[dfh
T/3 Hiah^WVaZ hf^\\Zf^c\ 0
bdYiaZ
D-J
(
S1U1/
+/S1
+S1W
+S1V
+ST/3W
XdccZXh^dc
+</
'&
+S1V (
+S1W
+/S1
S1U0/
XdccZXh^dc
+</
KRHG<U5
D-J
bdYiaZ
+T/3
Hiah^WVaZ hf^\\Zf^c\ 0
& 0 hk^cZg'
KfdjZY
PgZf
X]Vc\Z
'
T/2 Hiah^WVaZ hf^\\Zf^c\ /
bdYiaZ
D-J
XdccZXh^dc
+/S1
+S1W
+S1V
+ST/2W
0
/
&
0
/
[df Xdb[dfh
=0/ %Hiah^WVaZ9
-3,?0
+ST/2W
+T/2
Hiah^WVaZ hf^\\Zf^c\ /
hdhVa & 4 hk^cZg '
+</
&
-3,?0
YVhZ
bdYiaZ
S1U01
HPGODU0
D-J
'(
XdccZXh^dc
+/S1
+S1W
+S1V ,
'
+S1V &
+S1W
+/S1
S1U0
XdccZXh^dc
+</
KRHG<U0
D-J
bdYiaZ
MZea, [,
2
bdYiaZ
D-J
'
1
'
'
''
& (
/
& (
0
-2,?5
MZea, Wm
&*%&%%)+%
3
'
/
&
+SH/,0 &
0
H
+SH/,/
+H/
`cdhhZf hf^\\Zf^c\
'
" %)
Hiah^WVaZ - `cdhhZf hf^\\Zf^c\
4
+SH/W
&
&
+SFH5W
-,<
SH/U/ - MO
1.
(%
)
)
-*
-+
64
63
+SH/W
(
&-
-2,?5
SFH5U63 - B@
+N./
a^b^h gk^hX]
`cdhhZf hf^\\Zf^c\
+/S0
S0U/6
XdccZXh^dc
+</
KRHG<U2
D-J
+SH/V (
+SFH5W
5
-,
65V 65
F5 `cdhhZf hf^\\Zf^c\
bdYiaZ
+SH/W
+SH/V
5
+FH5
fZaVm `cdhhZf hf^\\Zf^c\
+SH/V
SFH5U1. - B@
SFH5U65V - B@
SH/U0 - B@
4
3') 1B5 8<=C 6B@A ;H??>
+SH/W
+SH/V
>G=LE?FK"FG#/
=/3 ghVf k]ZZa
<I<CAMLU1
S0U00
+/S0
XdccZXh^dc
+</
+S=/3W
+S0,1V
+S20
+=/3
ghVf k]ZZa
+S20
+S0,1V
+S=/3W & (
H/U/S0U07
T/3 Hiah^WVaZ hf^\\Zf^c\ 0
3
-2,<3
H/U/S0U07 - RN
T/2 Hiah^WVaZ hf^\\Zf^c\ /
2
H/U/S0U06
1
-2,<2
H/U/S0U06 -MO
0
1
2
/
& '
+S=0/W
+=0/
Hiah^WVaZ
@GJ=<P /+3Q
+S=0/W
+</
* +
+S1V * +
+S1W
=0/U/S1U03
=0/U/S1U02
=0/U/S1U03 - RN
=0/U/S1U03 - RN
<
-3,<1
-3,<1
=0/U/S1U02 MO-
=0/U/S1U02 -MO
=0/U/S1U01 -B@
=0/U/S1U01 B@
-
=/3U/S0U02 - RN
4 -B@
T/2U/S1U0 -B@
T/2U/S1U0 - B@
T/2U/S1U1- RN
T/2U/S1U1 - RN
-2,<5
-2,<5
=/3U/S0U01 -MO
3 -B@
T/3U/S1U0/ -B@
T/3U/S1U0/ -B@
T/3U/S1U1/ - RN
T/3U/S1U1/ - RN
+SN./
=/3U/S0U01
=/3U/S0U02
5 -B@
=/3U/S0U00 -B@
SH/U2 -B@
SH/U1 -B@
FH5U/S0U/5 - RN
( +S220
6
/0
//
01
6
02
[fdb
g]ZZh
adXVh^dc
eaVch
/ cibWZf ; edg^h^dc
d[ h]Z Xdchfda gZ\bZch
^c h]Z gk^hX]
' +S220
/
FH5U/S0U/5
-2,<3
H/U/S0U/6 -B@
+SN./
(
'
/0
N],
A
@
?
>
=
<
A
@
?
>
=
<
/
0
cVbZ
-2,?4
KfdjZY
PgZf
YVhZ
=10 WaVYZ WVf VXh^jZ
bdYiaZ
?DBU/5
0
X]Vc\Z
=0. e^X`+ie
-2,?4
D-J
-
S0U6
+/S0
XdccZXh^dc
+</
+S=0V
1
'
0
/
&
?DBAMLU6
S0U11
((
VaWZfg
1
>fZVhZY
Jf^\^c
=0 WaVYZ WVf Vh h]Z hde
bdYiaZ
D-J
=0U/S0U12
+/S0
XdccZXh^dc
+</
+S=0V
+=0
WaVYZ WVf Vh h]Z hde
YVhZ
bdYiaZ
S0U/7
?DBAMLU/0
D-J
&.
0
+S=10V '
+=10
WaVYZ WVf
VXh^jZ
/
+S=10V &
0
=10U/S0U7
1
2
'
0
/
&
XdccZXh^dc
+/S0
+S=0.V
+=0.
e^X`+ie
+</
=0.U/S0U0.
+S=0.V
/
-2,<4
- RN
=0.U/S0U0.
=0.U/S0U/7 -B@
-2,<4
- RN
=10U/S0U7
=10U/S0U6 B@
-
-2,<4
- RN
=0U/S0U12
=0U/S0U11 -B@
-2,?4
MZea, [,
2
2
MZea, Wm
&*%&%%)+%
3
>G=LE?FK"FG#/
3
" %)
Xihh^c\ gmghZb
4
3') 1B5 8<=C 6B@A ;H??>
4
5
5
6
6
eaVch
[fdb
g]ZZh
adXVh^dc
/1
N],
A
@
?
>
=
<
A
@
?
>
=
/
+S=5W /
0
YVhZ
0
'
cVbZ
KfdjZY
PgZf
-2,?4
+ST0.W
/
&
-2,?1
0
X]Vc\Z
=14 ghZZf^c\ VlaZ
?DBU/4
S0U2
)
+ST0.W
)'
S/U20
C=KRHNOMU0
+T0.
ghZZf^c\ VlaZ
deh^dcVa
+</
XdccZXh^dc
D-J
bdYiaZ
YVhZ
/
bdYiaZ
D-J
XdccZXh^dc
+/S0
+S=14V &
2
1.1 5.2 (
<YVehZf <X]gZ \ZgeZffh
1
2
0
+S=.5W /
+=14 K
ghZZf^c\ VlaZ
+</
'
+S=.5W 2
+S=5W
+S=14V '
=14U/S0U5
-2,<4
=14U/S0U5 - RN
<
T0.U/S/U20 -B@
T0.U/S0U05 - RN
0 - RN
T0. ghZZf^c\ VlaZ
VaWZfg
1
>fZVhZY
1
Jf^\^c
1
2
&
+S=1W
?DBU/6
S0U/.
&%
=1U/S0U//
MZea, [,
-2,?4
)
& ' ( )
=1 XZchfVa aiWf^XVh^dc
bdYiaZ
D-J
=M
+/S0
XdccZXh^dc
+</
1.1 005 ( <?<KO@MF<=@G
=DI?@M+NPK@MN@<G 2+KJGDB
+S=1W
0
& ' ( )
/
RN
=1U/S0U/. -B@
/ -B@
=14U/S0U2 -B@
=G
2
-2,<4
2
=1U/S0U//-RN
0
T0.U/S/U05
-2,</
+=1
XZchfVa aiWf^XVh^dc
05 ..1 554 (
NR
&
S/U/
C=KRHNOMU/
-2,?1
3
+ST1/,/V '
MZea, Wm
3
>G=LE?FK"FG#/
&*%&%%)+%
bdYiaZ
D-J
0
)'
g^aV\Z V\Zch
BUNOMJHU0
ghZZf^c\ VlaZ - XZchfVa aiWf^XVh^dc
4
-3,?5
-3,=2
g^aV\Z V\Zch
S2U20
+/S2
+S</.V
XdccZXh^dc
+</
.
+S</.V /
+/S2
S2U7
XdccZXh^dc
+</
KRHG<U0
g^aV\Z V\Zch
D-J
bdYiaZ
4
3') 1B5 8<=C 6B@A ;H??>
" %)
T1/
XZchfVa aiWf^XVh^dc
deh^dcVa
+ST1/,/V &
+</
XdccZXh^dc
D-J
bdYiaZ
T1/ XZchfVa aiWf^XVh^dc
T1/U/S/U/ -B@
T1/U/S/U04 -RN
/
T1/U/S/U04
-2,</
</.U/S2U7- B@
</.U/S2U20RN
-
5
5
6
6
eaVch
[fdb
g]ZZh
adXVh^dc
/2
N],
A
@
?
>
=
<
A
@
?
>
X]Vc\Z
0
/7,.4,0./0 M, GpX`Zc
RN -RN
*-9
/
YVhZ
cVbZ
KfdjZY
1
<aWZfg
1
>fZVhZY
0/#;EDD<;IEG
#7(-+
#7(-*
0/#;EDD<;IEG
PgZf
NhZX`Zf [qf Kdg^h^dcgaZiX]hZc Z^c\Z[q\h
=M -=M
0
=M -=M
YVhZ
4
4
*-4
*-4
*)
*)
*)
3
3
*-3
*-3
*)>
*)>
(&
(&
(&
RN -RN
1
2
*)>
=
(&
/' G8 [aVg]Zf aZ[h
0' 32\8 IZWZagX]aiggaZiX]hZ9
1 ' 1/8 \fdicY
2' M8 [aVg]Zf f^\]h
3' 36M8 hV^a a^\]h f^\]h
4' 328 WfV`Z a^\]h aZ[h ) f^\]h
5' 36G8 %NX]aiggaZiX]hZ aZ[h
eai\ VffVc\ZbZch gdX`Zh 5edaZ
3
0
Jf^\^c
=M - =M
RN - RN
=M - =M
RN - RN
MZea, [,
2
MZea, Wm
&*%&%%)+%
3
36G - B@
36G - B@
1/ - RN
1/ - RN
1/ - RN
M - B@
M - B@
36M - B@
" %)
a^\]h^c\
4
4
4
*-4
*-4
*)
*)
*)
3
3
*-3
*-3
*)>
*)>
(&
(&
(&
+SC//.,0W
#2&&,
I8@B#$9G8A< B@>?I
B<=I
+S2.6
32 - B@
32 - B@
32 - B@
36M - B@
+S2.5
G - B@
G - B@
32 - B@
3') 1B5 8<=C 6B@A ;H??>
36G - B@
1/ - RN
+SC//.V & ' ( )
>G=LE?FK"FG#/
#2&&.
310#FEH@I@ED B8CF
B<=I
M - B@
36M - B@
32 - B@
G - B@
G - B@
36G - B@
32\ - B@
1/ - RN
1/ - RN
1/ - RN
M - B@
1/ - RN
36M - B@
1/ - RN
32 - B@
#2&&*
I8@B#$9G8A< B@>?I
G@>?I
4
36G - B@
& ' ( )
+SC/..W & ' ( )
+SC/..V & ' ( )
+S02.
32\ - B@
+SC//.W
3
1/ - RN
36G - B@
1/ - RN
#2&'%
310#FEH@I@ED B8CF
G@>?I
2
*)>
5
I8@B B@>?I
9G8A< B@>?I
gdX`Zh
5edaZ
5
9G8A< B@>?I
I8@B B@>?I
+SC//.,/W
*)
<
4
*-4
*-3
*)
#7&*(
4
*-4
/
& ' (
( ' &
(&
& '
& ' (
&
( '
*-3
#7&*)
+SC//1,0W
& '
& '
&
'
3
6
#
"
"
[fdb
g]ZZh
adXVh^dc
eaVch
#2&&+
=B8H?<G
&'5$'&6
&'5$'&6
=B8H?<G
#2&&(
DJC9<G FB8I< B8CF
&'5$&6
=B8H?<G
#
#2&&)
=B8H?<G
&'5$'&6
&'5$'&6
6
/3
N],
A
@
?
>
=
<
cVbZ
KfdjZY
PgZf
0
YVhZ
0
/
X]Vc\Z
YVhZ
VaWZfg
1
>fZVhZY
Jf^\^c
MZea, [,
2
MZea, Wm
3
>G=LE?FK"FG#/
&*%&%%)+%
3')
" %)
deh^dcg a^\]h^c\
4
5
6
eaVch
[fdb
g]ZZh
adXVh^dc
/4
N],
A
A
2
@
@
1
?
6
?
5
>
4
>
3
=
2
=
1
<
0
<
/
A
@
?
>
&
&
'
'
'
0
/
&
0
cVbZ
KfdjZY
PgZf
YVhZ
+SC1W
+SC1V
+SC1
+C1
]ZVYa^\]h
fZVf f^\]h
+SC1
+SC1V
+SC1W
0
/
+SC0W
+SC0V
+SC0
+C0
]ZVYa^\]h
fZVf aZ[h
+SC0
&
YVhZ
X]Vc\Z
'
0
/
&
+SC0V
+SC0W
+/S0
S0U/
-2,?5
1
2
+SC/W
+C/
]ZVYa^\]h
e^X`+ie
+SC/W
+</
C/+C1U/S0U/ -B@
C0U/S0U/ -B@
RN
XdccZXh^dc
+S062
+S061
=
C/U/S0U/ -B@
C/U/S0U/2 - RN
RN
NR
C=KRHNOMU2
&
'
'
'
0
/
&
&
<aWZfg
1
>fZVhZY
Jf^\^c
C//
hk^cZ Wdl +
a^\]h^c\ aZ[h
0. .6/ 022(
'
MZea, [,
2
'
+SC//W
&
=M
?OH.2+0N
+SC//V &
+S1/1
=G
)'
C/0
hk^cZ Wdl +
a^\]h^c\ f^\]h
0. .6/ 022(
+S077
+/S0
S0U20
C=KRHNOMU1
'
MZea, Wm
&*%&%%)+%
3
>G=LE?FK"FG#/
C/2U/S0U07 - RN
C/1U/S0U07 - RN
C/0U/S0U07 - RN
C/1U/S0U20 -B@
+SC/1W
&
?OH.2+0N
+SC/1V &
'
'
C/1
a^\]h^c\
hk^cZ hZcg^dcZf
0. .6/ 06/(
4
" %)
C/2U/S0U20 -B@
4
5
+SC/2W
&
?OH.2+0N
+SC/2V &
5
C/2
a^\]h^c\
`cdhhZf /
0. .6/ 06/(
kdf`^c\ [addYa^\]hg hk^cZ Wdl - hk^cZ hZcg^dcZf
3') 1B5 8<=C 6B@A ;H??>
'
+SC/0W
&
-2,?5
?OH.2+0N
+SC/0V &
+</
XdccZXh^dc
D-J
bdYiaZ
a^\]h^c\ C// + C/2
C//U+UC/2U/S0U20 -B@
D-J
NR
C/U/S0U/2
=M
bdYiaZ
C/0U/S0U20 -B@
3
=G
C1U/S0U/ -B@
C1U/S0U/2 - RN
=M
2
=G
]ZVYa^\]h C/ + C1
1
C//U/S0U07 - RN
C0U/S0U/2 - RN
C/UC0UC1U/S0U/2 - RN
-2,<3
C/.+C/2U/S0U07 - RN
C/.U/S0U07
-2,<3
=M
0
=G
<
/
'
'
C/2U/S0U07 - RN
C//UU/S0U20 -B@
6
6
eaVch
[fdb
g]ZZh
adXVh^dc
/5
N],
A
@
?
>
=
<
A
@
?
>
=
<
/
+S=2/V &
0
YVhZ
cVbZ
-3,?3
KfdjZY
PgZf
X]Vc\Z
=20 %JWZf[VYZc9 0
bdYiaZ
?DBU0
0
-3,?3
D-J
)%
S2U2.
+/S2
)
+S3.V )
+S3.W
XdccZXh^dc
+</
+=20
ieeZf hk^cZ
0
H6 IVbif
0
0. .6/ 016 (
+S=20V '
/
YVhZ
/
?DBU/
=2/ %JWZf[VYZc9 /
bdYiaZ
D-J
)&
S2U2/
+/S2
XdccZXh^dc
+</
'
+S3.V '
+S3.W
(
+S3.V (
+S3.W
+S=20V &
0
1
2
&
+S3.V &
+S3.W
+=2/
ieeZf hk^cZ
/
H6 IVbif
0
0. .6/ 016 (
+S=2/V '
/
=2/U/S2U05
-3,<3
-RN
=2/U/S2U05
=2/U/S2U05 - RN
=2/U/S2U2/ -B@
=2/U/S2U2/ B@
-
=20U/S2U04
-3,<4
=20U/S2U04 - RN
=20U/S2U04 - RN
=20U/S2U2. -B@
=20U/S2U2. -B@
*
+S3.V *
+S3.W
1
=21U/S2U03
-3,<4
=21U/S2U03 - RN
?DBU1
<aWZfg
1
>fZVhZY
Jf^\^c
=21 %JWZf[VYZc9 1
bdYiaZ
D-J
(.
S2U17
+/S2
+
+S3.V +
+S3.W
XdccZXh^dc
+</
+=21
ieeZf hk^cZ
1
H6 IVbif
0
0. .6/ 016 (
+S=21V '
/
+S=21V &
=21U/S2U03 - RN
=21U/S2U17 -B@
=21U/S2U17 -B@
-3,?3
,
+S3.V ,
+S3.W
2
=22U/S2U02
-3,<4
=22U/S2U02 - RN
MZea, [,
?DBU2
2
=22 %JWZf[VYZc9 2
bdYiaZ
D-J
(S2U16
+/S2
-
+S3.V +S3.W
XdccZXh^dc
+</
+=22
ieeZf hk^cZ
2
H6 IVbif
0
0. .6/ 016 (
+S=22V '
/
+S=22V &
=22U/S2U02 - RN
=22U/S2U16 -B@
=22U/S2U16 -B@
?DBU3
MZea, Wm
&*%&%%)+%
3
-3,?3
4
&&
+S3.V &&
+S3.W
+S=24V &
?DBU4
=24 %JWZf[VYZc9 4
bdYiaZ
D-J
(+
S2U14
+/S2
&'
+S3.V &'
+S3.W
XdccZXh^dc
+</
+=24
/
ieeZf hk^cZ
4
H6 IVbif
0
0. .6/ 016 (
+S=24V '
-3,?3
" %)
4
`cdhhZf bdc^hdf^c\ &WZ^ Fdb[dfh'
3') 1B5 8<=C 6B@A ;H??>
=23 %JWZf[VYZc9 3
bdYiaZ
D-J
(,
S2U15
+/S2
&%
+S3.V &%
+S3.W
XdccZXh^dc
+</
+=23
ieeZf hk^cZ
3
H6 IVbif
0
0. .6/ 016 (
+S=23V '
/
+S=23V &
>G=LE?FK"FG#/
-3,?3
.
+S3.V .
+S3.W
3
=23U/S2U01
-3,<4
=23U/S2U01 - RN
=23U/S2U01 - RN
=23U/S2U15 -B@
=23U/S2U15 -B@
=24U/S2U00
-3,<4
=24U/S2U00 - RN
=24U/S2U00 - RN
=24U/S2U14 -B@
=24U/S2U14 -B@
5
5
6
6
eaVch
[fdb
g]ZZh
adXVh^dc
/6
N],
A
@
?
>
=
<
A
@
?
>
=
MO - S/+0-//
+S=03W
+S=04W
& +S=04V
YVhZ
cVbZ
]ib^Y^hm bZVgifZbZch
f^\]h
) ( '
KfdjZY
PgZf
RN - S/+0-4
0
0
MO - S/+0-7
) ( ' &
B@ - S/+0-3
YVhZ
/
]ib^Y^hm bZVgifZbZch
aZ[h
X]Vc\Z
&
B@ - S/+0-5
) ( ' & +S=03V
NR - S/+0-6
1
2
RN - S/+0-/.
) ( '
+S<2,0W
?OH.4+/0N<
ON0+BI?
ON0+NDB
ON/+BI?
ON/+NDB
AN0+BI?
AN0+QN
AN/+BI?
AN/+QN
@fchZ+A
3Q+@
BI?+@
&' && &% . - , + * ) ( ' &
<aWZfg
1
>fZVhZY
2
Jf^\^c
&' && &% . - , + * ) ( ' &
NR -NR
<2
AZiX]hZbZggic\
1
NR -NR
WaVi
0
MZea, [,
kZ^gg
<
/
WfVic
<2UBI?
+S234
gX]kVfn
<2U><IUG
-7,>5
<2U><IUC
-7,>5
RN - S/+0-2
F<K+N@I
BI?+@
3Q+@
><I+G
><I+C
OZfb^
><I+G
><I+C
BI?+@
BI?+@
)/0Q@
)/0Q@
-7,>5
2
<2U)P=
3
MZea, Wm
&*%&%%)+%
3
>G=LE?FK"FG#/
+S<2,/W
?OH.4+/0N=
-7,>5
" %)
4
deh^dc ]ib^Y^hm bZVgifZbZch
3') 1B5 8<=C 6B@A ;H??>
4
5
5
6
6
eaVch
[fdb
g]ZZh
adXVh^dc
/7
N],
A
@
?
>
=
<
A
@
?
>
=
-+
-*
'
'
(%
1. - MO
+SF/..,0W
/
X]Vc\Z
YVhZ
M, GpX`Zc
cVbZ
KfdjZY
PgZf
/7, Eia^
MO
<
0
0
0
+SF/..V 0
1.
65 65V
-, -,<
MO
YVhZ
<YZf Vi[ NX]a^ZggZf`dchV`h ibjZfYfV]hZh
+SF/..,/W
+SF/..,/V
+,SF/..
64
63
+,SF/..
65V -
65 -
&
<aWZfg
1
>fZVhZY
Jf^\^c
MZea, [,
2
'
+SC/.2W
+SC/.2V '
'
+SC/.1W
+SC/.1V '
C/.2U65V - B@
kVfc^c\ WZVXdc
fZVf
+C/.2 H
+SC/.2W
+C/.1 H
C/.1U65V - B@
+S113
2
+SC/.2V &
&
C/.1U/S0U07 - RN
+SC/.1V &
+SC/.1W
kVfc^c\ WZVXdc
[fdch
F/..U65V - B@
+SF/..V 1 2
+SF/..,0W 1
-2,?2
1
2
&
+SF/..,/V &
RZX]gaZf+MZaV^g
/0Q-1.<
+F/..
(+
S/U14
G<U/
+SF/..,/W
+</
XdccZXh^dc
D-J
-2,<3
C/.1U/S0U07
RN
NR
bdYiaZ
1
C/.2U/S0U07
F/.. kVfc^c\ WZVXdcg
F/..U63U/S/U14- B@
63 -=G
64 -NR
F/..U64U/S/U15RN
-
-2,<3
C/.2U/S0U07 - RN
0
F/..U1.U/S0U06 -B@
MZea, Wm
&*%&%%)+%
3
>G=LE?FK"FG#/
3
( '
( '
( '
&
&
&+SC/..,1V
+SC//.,1V
+SC/..,2W
& +SC//.,2W
4
=M
RN
=M*45
RN*46
" %)
0/#;EDD<;IEG
#7)&&
deh^dc
edg^h^dc aVbe
Vh h]Z WVX` dc h]Z f^\]h
deh^dc
edg^h^dc aVbe
Vh h]Z WVX` dc h]Z aZ[h
5
#2&&'
310#;B<8G8D;< B8CF B<=I
deh^dc kVfc^c\ WZVXdcg - a^\]h^c\
4
#7)&'
5
#2&%'
310#;B<8G8D;< B8CF G@>?I
3') 1B5 8<=C 6B@A ;H??>
( '
32 - MO
RN
NR
MO - 32
1/ - RN
RN - 1/
1/ -RN
1/ -RN
<
/
F/..U/S/U15
-2,<0
F/..U/S0U06
-2,<2
36G-M - B@
B@ - 36M-G
36G-M -B@
6
6
eaVch
[fdb
g]ZZh
adXVh^dc
0.
N],
A
@
?
>
=
<
A
@
?
>
=
-2,?1
0
cVbZ
KfdjZY
PgZf
YVhZ
0
X]Vc\Z
?DBAMLU/.
S/U/4
&+
<aWZfg
1
>fZVhZY
=00 WVaZ dc hVWaZ
bdYiaZ
D-J
XdccZXh^dc
+</
0
/
+S=00V '
+=00
WVaZ dc hVWaZ
YVhZ
/
<I<CAMLU0
S/U11
((
-2,<0
=00U/S/U/5
+S=00V &
1
2
0
"
& '
/
V
1
=16 =ZgX]aZic^\ic\g\ZWZf
bdYiaZ
D-J
XdccZXh^dc
+</
+=16
H)N H^`fdhZX]c^`
=ZgX]aZic^\ic\g\ZWZf 0\
2
-2,?0
Jf^\^c
+S=34V
+S<1W
MZea, [,
& ' ( )
S/U3 P?N/
[dfXZ bZVgifZbZch Vbea^[^Zf ?HN-><I
& ' ( )
S1U2 ><IUG
+<1
2
2
& ' ( )
S0U0 )PN/
-2,<1
-2,<1
) (
1
S0U1 +P?/
=16U/S/U12
=16U/S/U13
+S=16W
0
S0U2 )P?/
<
/
S/U0 )PN/
kZ^r
=16U/S/U12 -MO
S/U1 +P?/
WaVi
=00U/S/U/5- RN
=00U/S/U/4 -B@
S/U/ BI?
WfVic
S/U2 )P?/
gX]kVfn
S1U/ BI?
WfVic
S1U0 )P=
kZ^gg
S0U3 P?N/
MZea, Wm
&*%&%%)+%
3
>G=LE?FK"FG#/
& ' ( )
& ' ( )
+<31
0
/
0
/
WfVic
kZ^r
WaVi
gX]kVfn
gX]kVfn
WaVi
kZ^r
WfVic
WfVic
kZ^r
WaVi
gX]kVfn
gX]kVfn
WaVi
kZ^r
WfVic
@lhZcg^dc XVWaZ
^g deh^dcVa" [df %=VaaZckVV\Z9
2
1
/
0
2
+<3/
2
1
1
+S=3/V
/
0
1
2
+S=31V
4
4
deh^dcg =VaaZckVV\Z
3') 1B5 8<=C 6B@A ;H??>
WfVic
kZ^r
WaVi
gX]kVfn
" %)
+S=33V
3
& ' ( )
S1U1 ><IUC
WaVi
=16U/S/U13 - RN
=16U/S/U11 -B@
/
/
gX]kVfn
0
0
<1UBI?
<1U)P=
<1U><IUC
<1U><IUG
-7,@5
-7,@5
-7,@5
-7,?5
1
1
+S=33W
& ' ( )
+S=34W
2
2
& ' ( )
+S=32V
& ' ( )
+S=30V
5
&
) ( '
+S=31W
& ' ( )
+S=32W
+S=3/W ) ( ' &
& ' ( )
5
+S=30W
S0U/ BI?
+S17/
&
+S170
&
/
/
0
1
2
2
1
0
/
/
0
1
2
2
1
0
M
M
M
M
4
4
4
4
6
6
+=30
WVaZ X]ihZ [fdch f^\]h
Ro\ZnZaaZ
+=3/
WVaZ X]ihZ [fdch aZ[h
Ro\ZnZaaZ9
+=32
WVaZ X]ihZ fZVf f^\]h
Ro\ZnZaaZ
+=31
WVaZ X]ihZ fZVf aZ[h
Ro\ZnZaaZ
+S171
&
+S172
&
eaVch
[fdb
g]ZZh
adXVh^dc
0/
N],
A
@
?
>
=
<
Index
18
Index
A
Acţionarea dispozitivului de evacuare a balotului
..........................................................................186
Acţionarea manuală de urgenţă .......................266
Acţionarea tamburului dispozitivului de umplere
..........................................................................192
Acţionări ............................................................191
Activarea contorului client.................................132
Activarea dispozitivului de tăiere ......................180
Adaptare sistem hidraulic .................................263
Adaptarea în înălţime a oiştei .............................55
Ajustarea cântarului de baloţi ...........................127
Anexă ................................................................324
Angrenaj diferenţial ...........................................271
Angrenajul antrenării dispozitivului de tăiere ....273
Angrenajul dispozitivului de umplere ................270
Angrenajul pickup-ului ......................................272
Antrenare pickup...............................................194
Antrenarea axului înnodător .............................193
Antrenarea dispozitivului de tăiere XC .............193
Antrenarea pickup-ului prin angrenaj (fără
dispozitiv de tăiere XC) .....................................195
Aparate ataşate ..................................................34
Apelarea planului de meniuri ............................111
Aplicarea etichetelor de siguranţă şi de indicaţii 45
Arbore articulat ...................................................58
Asigurarea axului înnodător ..............................198
Ataşarea la tractor ........................................57, 60
B
Benzi de LED-uri.................................................73
Blocarea procesului de legare ..........................218
Butoane la maşină ............................................108
Butoanele de funcţii ............................................94
Butonul ISOBUS Short Cut.................................86
C
Cale de blocare...................................................83
Calificarea şi instructajul personalului ................32
Cântar de baloţi ................................................126
Cantitatea de umplere şi denumirea uleiului de la
compresor ...................................................21, 268
Cantitatea de umplere şi denumirile uleiului din
sistemul hidraulic de bord ...........................21, 268
Cantităţile de umplere şi denumirile lubrifianţilor
pentru transmisii .........................................20, 268
Cârlig de înnodare (înnodător dublu)................223
Cârlig de înnodare (înnodător simplu) ..............219
Cauciucuri ...................................................36, 257
Căutarea erorilor la ungerea centrală .............. 322
Cilindrii pneumatici de frână ............................ 278
Cilindru transportor) ......................................... 255
Coborârea dispozitivului de tăiere ................... 181
Comanda ISOBUS........................................... 166
Comenzi suplimentare de etichete de siguranţă şi
de indicaţii .......................................................... 45
Compresor ....................................................... 279
Condiţii de racordare la tractor .......................... 23
Conectarea şi deconectarea terminalului când
maşină este ataşată ........................................... 92
Conectarea şi deconectarea terminalului când
maşină este neataşată ....................................... 91
configuraţie fereastră principală ....................... 156
Contor client..................................................... 130
Controlul reglării acului superior ...................... 210
Controlul riglei firului după deplasare .............. 213
Cuplajul de supraîncărcare de la volant .......... 303
Cupluri de strângere ........................................ 253
Cupluri de strângere (şuruburi cu cap înecat) . 254
Curăţare ........................................................... 255
Curăţarea şinelor de ghidare ........................... 228
D
Date pentru solicitări de informaţii şi comenzi ... 14
Date tehnice....................................................... 16
Declanşarea manuală a procesului de legare. 190
Deplasare şi transport ........................................ 74
Depozitare........................................................ 300
Descriere tehnică generală ................................ 22
Descrierea procesului de presare.................... 109
Deservire.......................................................... 177
Deszăvorârea arborelui cuţitelor ...................... 182
Diagnoză actuatoare analogice ....................... 148
Diagnoză actuatoare digitale ........................... 146
Diagnoză Auxiliary (AUX) ................................ 151
Diagnoză buton ................................................ 139
Diagnoză senzori analogici .............................. 140
Diagnoză senzori de forţă ................................ 142
Diagnoză senzori NAMUR ............................... 138
Diagnoză tensiuni de alimentare ..................... 144
Dispozitivul de amortizare................................ 235
Dispozitivul de apăsare a rolelor .............. 246, 250
Dispozitivul de legare....................................... 198
Dispozitivul de tăiere ........................................ 178
E
Exemple de acţionare manuală de urgenţă ..... 266
329
Exemplu de alocare a unui joystick la Fendt
(setare implicită) ...............................................175
Extinctorul ...........................................................47
Introducerea firului de legat ............................. 198
Introducerea în ac a firului de legat ................. 202
F
Jgheab cu role rabatabil pe cale hidraulică ..... 187
Jgheabul cu role acţionat hidraulic .................... 75
Jgheabul de baloţi în poziţia de transport
(opţional) ............................................................ 75
Farurile de lucru..................................................73
Filtru de înaltă presiune ....................................262
Filtrul de aer pentru cilindrul pneumatic (numai
MultiBale) ..........................................................280
Fir inferior înnodător dublu................................203
Firul de legare...................................................188
Firul superior .....................................................204
Folosiţi lanţul de siguranţă ..................................71
Frâna de balot...................................................195
Frâna de fir .......................................................215
Frâna de parcare / frâna de fixare ..........48, 76, 82
Frâna hidraulică (export).....................................66
Frână hidraulică (Franţa) ....................................67
Frâna volantului ..................................................49
Funcţia ..............................................................174
Funcţii diferite ale terminalului KRONE ISOBUS
CCI....................................................................168
I
Imagine de bază regim manual ........................100
Împingerea în afară a ultimului balot ................185
Înainte de începerea noului sezon....................302
Indicaţii de siguranţă la maşină ..........................37
Indicaţii de siguranţă şi de prevenire a
accidentelor ........................................................33
Indicatorul electric al lipsei de fir.......................188
Indicatorul parcursului firului superior (înnodător
dublu) ................................................................189
Înlăturarea înfundărilor......................................183
Înlocuirea cuţitelor.............................................180
Înlocuirea rolelor de ghidare, respectiv de
comandă ...........................................................280
Înnăditoare ........................................................218
Înnodător dublu ................ 200, 201, 215, 223, 311
Înnodător simplu ...................... 199, 215, 219, 308
Instalarea terminalului în cabină .........................85
Instalarea terminalului ISOBUS ........................167
Instalaţia de MultiBale.......................................196
Instalaţia hidraulică .............................................36
Întâia punere în funcţiune ...................................54
Interlocutor ..........................................................13
Intervale de timp pentru controlul uleiului şi
schimbul de ulei la transmisii ............................268
Întreţinere ....................................................37, 251
Întreţinere - Instalaţia de frânare ......................275
Întreţinere - Ungere...........................................281
Introducere..........................................................13
330
J
L
La sfârşitul sezonului de recoltare ................... 301
Legarea între ele a firelor de legat (cutie cu fir)199
Lubrifianţi ................................................... 20, 282
Lucrul cu axul de direcţie condus ...................... 78
Lucrul cu conştiinţa siguranţei ........................... 32
Lungime de tăiere ............................................ 179
M
Maneta multifuncţională WTK .......................... 176
Manevrarea........................................................ 77
Manevrarea maşinii fără racord la sistemul
hidraulic.............................................................. 81
Marcare .............................................................. 14
Marcarea indicaţiilor în instrucţiunea de
exploatare .......................................................... 15
Măsurarea umidităţii......................................... 124
Meniul 1-1 Reglaje înnodătoare ....................... 113
Meniul 1-1-1 Valoare de corecţie lungime balot
......................................................................... 114
Meniul 1-1-2 Semnal înnodătoare ................... 115
Meniul 1-1-3 Control înnodătoare .................... 116
Meniul 1-1-5 Baloţi / suflare ............................. 117
Meniul 1-1-6 Timp de suflare ........................... 118
Meniul 1-2 Mijloace de însilozare / opţional ..... 119
Meniul 1-3 Sensibilitate la indicarea direcţiei ... 120
Meniul 1-4 Ungere centrală ............................. 122
Meniul 1-5 Măsurarea umidităţii ....................... 124
Meniul 1-6 Cântardebaloţi ................................ 126
Meniul 2-1 Contor client ................................... 130
Meniul 2-1-1 ..................................................... 132
Meniul 2-2 Contor pentru totalul baloţilor ......... 134
Meniul 4-2 Test senzori manual....................... 137
Meniul 4-4 Test actuatoare manual ................. 145
Meniul 4-6 Diagnoză Auxiliary (AUX) .............. 170
Meniul 4-6
DiagnozăIndicareavitezeidedeplasare/adirecţieide
mers ................................................................. 169
Meniul principal 1 Reglaje................................ 112
Meniul principal 2 Contoare ............................. 129
Meniul principal 4 Service ................................ 136
Meniul principal 5 Info ...................................... 152
Meniul principal 6 ............................................. 153
Meniul principal 9 Reglaje ISO .........................171
Meniul principal 9 Virtual Terminal (VT) ...........154
Mersul cu pickup-ul fixat ...........................245, 249
Mesaj de alarmă ...............................................158
Modificarea numărului de baloţi ........................133
Modul de lucru al sistemului de conveiere VFS .30
Moduri de exploatare inadmisibile ......................37
Montarea arborelui articulat ................................61
Montarea palpatorului oscilant..........................232
P
Parcare ...............................................................81
Pericole în caz de nerespectare a indicaţiilor de
siguranţă .............................................................32
Perturbaţii - cauze şi remediere ........................304
Perturbaţii generale ..........................................305
Perturbaţii la înnodător .....................................308
Picior de sprijin hidraulic (opţional) .....................51
Pick-up ......................................................177, 244
Piese de schimb ...............................................251
Planul de meniuri ..............................................110
Posibile greşeli de reglare şi remedierea lor
(MultiBale).........................................................243
Poziţia de zero (sistemul_VFS) ........................233
Poziţia etichetelor de siguranţă la maşină ..........40
Poziţia senzorilor (partea dreaptă a maşinii) ....294
Poziţia senzorilor (partea stângă a maşinii)......296
Poziţiile la maşină a etichetelor generale de
indicaţii ................................................................44
Prefaţă .................................................................. 3
Pregătiri pentru deplasarea pe drumuri publice .74
Presiunea de aer în cauciucuri .........................259
Presiunea de apăsare a roţilor de palpare .......248
Pretensionarea axului riglei firului.....................214
Prinderea furtunurilor de aer comprimat.............70
Puncte de ungere .............................................285
Punctul mort superior al acelor .........................207
Punerea în funcţiune...........................................59
Punerea la zero ................................................127
R
Racordarea conductelor hidraulice.....................63
Racordarea manetei multifuncţionale .................90
Racordarea terminalului cu ISOBUS ..................88
Racordarea terminalului fără ISOBUS ................89
Racordul .............................................................69
Racorduri electrice........................................23, 72
Racorduri hidraulice............................................24
Racorduri pentru sistemul de frânare .................23
Racordurile de aer comprimat pentru frâna cu aer
comprimat ...........................................................70
Regim automat................................................. 106
Regim manual.................................................. 100
Regimul cu arbore de priză de forţă .................. 35
Reglaje ............................................................. 197
Reglarea acelor................................................ 205
Reglarea acului superior .................................. 210
Reglarea arcului de la ajustorul la zero ........... 238
Reglarea arcului întinzătorului lanţului la pickup
......................................................................... 247
Reglarea cuţitelor pistonului de presare .......... 227
Reglarea de bază a frânei cu bandă (volant) .. 239
Reglarea dispozitivului de transmitere............. 277
Reglarea dispozitivului de umplere faţă de
pistonul de presare .......................................... 229
Reglarea forţei de presare ............................... 184
Reglarea forţei de presare (la acţionarea manuală
de urgenţă) ....................................................... 267
Reglarea forţei de ţinere a antrenorului firului 221,
225
Reglarea frânei axului înnodător ...................... 214
Reglarea frânei braţului oscilant pentru ace .... 208
Reglarea în înălţime a lanţului de acţionare ...... 56
Reglarea înălţimii acelor la înnodător .............. 206
Reglarea jgheabului de baloţi .......................... 240
Reglarea laterală a pistonului .......................... 228
Reglarea lungimii baloţilor paralelipipedici mari187
Reglarea lungimii balotului............................... 104
Reglarea MultiBale........................................... 241
Reglarea numărului de multibaloţi (numai
MultiBale) ......................................................... 105
Reglarea pârghiei de cuţit (înnodător dublu) ... 226
Reglarea pârghiei de cuţit (înnodător simplu) .. 222
Reglarea pistonului de presare........................ 227
Reglarea presiunii nominale a clapelor de presare
......................................................................... 103
Reglarea riglei firului (înnodător dublu)............ 212
Reglarea riglei firului (înnodător simplu) .......... 211
Reglarea sensibilităţii la declanşare ................ 237
Reglarea senzorilor.......................................... 298
Reglarea sistemului de curăţare a volantului
(numai Big Pack 890)....................................... 239
Reglarea sistemului variabil de umplere (VFS) 233
Reglarea suportului de fir......................... 220, 224
Reglarea tensiunii în fir la fasciculul inferior de fire
(înnodător dublu).............................................. 217
Reglarea tensiunii în fir la fasciculul superior de
fire (înnodător dublu)........................................ 216
Rezervorul de aer comprimat .......................... 276
Ridicare ............................................................ 252
Ridicarea pickup-ului.......................................... 74
Rigla firului ....................................................... 211
331
S
T
Scară de acces ...................................................46
Schema blocului hidraulic - confort...................265
Schema electrică ..............................................328
Schema hidraulică ............................................324
Schema maşinii ..................................................26
Scopul de utilizare ..............................................13
Semnale de alarmă...........................................159
Senzori de presiune..........................................149
Siguranţă ............................................................32
Sistemul hidraulic........................................63, 260
Sistemul hidraulic de bord ................................261
Sistemul hidraulic de bord pentru sistemul
electronic varianta confort.................................325
Sistemul hidraulic de bord pentru sistemul
electronic varianta medie..................................324
Sistemul hidraulic de lucru pentru sistemul
electronic mediu................................................326
Sistemul hidraulic de lucru pentru sistemul
electronic varianta confort.................................327
Sistemul variabil de umplere (VFS) ..................232
Sprijinul de parcare.............................................50
Terminal ISOBUS CCI 100 ................................ 84
Testul de actuatoare ........................................ 145
Transformări arbitrare şi fabricarea de piese de
schimb................................................................ 37
Transmisia principală ....................................... 269
Transmisia principală ....................................... 191
332
U
Ungerea arborelui articulat .............................. 283
Ungerea centrală automată ............................. 293
Ungerea rolelor de ghidare pentru pârghiile de
cuţit................................................................... 284
Utilizarea în conformitate cu destinaţia .............. 15
Utilizarea maşinii cu LS (racord loadsensing) .. 69,
80
Utilizarea maşinii fără LS (racord loadsensing) 69,
80
V
Verificarea / reglarea poziţiei ace - piston de
presare ............................................................. 209
Verificarea instalaţiei de iluminare ..................... 76
Verificarea şi îngrijirea cauciucurilor ................ 258
. . . konsequent, kompetent
Maschinenfabrik
Bernard Krone GmbH
Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle
Phone +49 (0) 59 77/935-0
Fax
+49 (0) 59 77/935-339
Internet: http://www.krone.de
eMail: [email protected]
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement