Fagor SFS-64E de handleiding

Add to my manuals
10 Pages

advertisement

Fagor SFS-64E de handleiding | Manualzz

NL INHOUDSOPGAVE

1 / TER ATTENTIE VAN DE GEBRUIKER

• Veiligheidsvoorschriften __________________________________ 39

• Milieubescherming ______________________________________ 40

• Energiebesparingen ____________________________________ 40

2 / BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

• Algemene presentatie van de droogtrommel ________________ 41

3 / INSTALLATIE VAN DE DROOGTROMMEL

• Omgeving waar het apparaat wordt geplaatst ________________ 42

• Waterpas zetten ________________________________________ 42

• Luchtafvoer ____________________________________________ 43

• Wijziging van de luchtafvoer ______________________________ 44

• Elektrische voeding ______________________________________ 45

4 / VOORBEREIDING VAN HET WASGOED

• De staat van de textielwaren controleren ____________________ 46

• Plaatsen van het wasgoed in de trommel ____________________ 46

5 / PROGRAMMEREN

• Presentatie van het bedieningspaneel ______________________ 47

• Programmeren van een droogcyclus________________________ 47

• De programma’s van de droogtrommel ____________________ 51

6 / NORMAAL ONDERHOUD

• Schoonmaken van de filter ________________________________ 52

• Schoonmaken van het apparaat____________________________ 52

7 / STORINGEN DIE OP KUNNEN TREDEN ______________________ 53

8 / SERVICEDIENST __________________________________________ 54

Belangrijk :

Alvorens het apparaat in gebruik te nemen vragen wij u eerst deze installatiehandleiding aandachtig te lezen om u snel met de werking vertrouwd te maken.

38

NL 1 / TER ATTENTIE VAN DE GEBRUIKERS

Belangrijk :

Deze gebruikshandleiding bij het apparaat bewaren. Mocht u het apparaat verkopen of afstaan aan iemand anders, moet u ervoor zorgen dat de gebruikshandleiding met het apparaat wordt meegeleverd. Wij verzoeken u kennis te nemen van de handleiding voordat u het apparaat gaat installeren en gebruiken. Deze handleiding met de erin staande tips zijn opgesteld voor uw veiligheid en die van anderen.

•VEILIGHEIDSVOORWAARDEN

Installatie

— U moet het apparaat, zodra het is geleverd, onmiddellijk uitpakken of laten uitpakken.

Controleer of het niet is beschadigd tijdens het vervoer. Zet het eventueel nodige voorbehoud schriftelijk op de leverbon waarvan u trouwens een exemplaar moet krijgen.

U mag nooit en te nimmer en beschadigd apparaat aansluiten. Als het apparaat is beschadigd, moet u contact opnemen met de leverancier.

— Alvorens het apparaat aan te sluiten, moet u de instructies lezen die staan vermeld in de

InstallatieGids.

— Zolang de installatie van de droogtrommel niet volledig tot stand is gebracht, mag u hem niet aansluiten op het stroomnet.

— De gegevens met betrekking tot de elektrische aansluiting vermeld op het typeplaatje van het apparaat moeten overeenkomen met die van het stroomnet.

— De contactdoos moet altijd toegankelijk zijn en blijven, zelfs nadat het apparaat geïnstalleerd is.

— U mag de eigenschappen van dit apparaat niet wijzigen of proberen te wijzigen. Dit zou gevaar voor u kunnen opleveren.

— Indien wijzigingen nodig zijn gezien de installatiemogelijkheden bij u thuis, moet u de elektrische en loodgieterswerkzaamheden toevertrouwen aan een erkende elektricien en loodgieter.

— Het apparaat mag niet geïnstalleerd worden achter een deur met vergrendeling, een schuifdeur of een deur waarvan het scharnier zich aan de andere zijde van de droogtrommel bevindt.

— Dit apparaat is ontworpen voor normaal gebruik in de huiselijke kring. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële of industriële doeleinden of voor andere doeleinden dan die waarvoor het is ontworpen.

Kinderbeveiliging

— Dit apparaat mag alleen door volwassenen worden gebruikt. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat kunnen spelen en houd huisdieren uit de buurt.

— Als het apparaat in werking is moet u ervoor zorgen dat kleine kinderen niet in de buurt van het apparaat kunnen komen.

— Na het uitpakken, moet u het verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen opbergen.

— Houd al het verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen (bijvoorbeeld : plastic zakken, polystyreen enz..), deze kunnen gevaar opleveren voor kinderen : verstikkingsgevaar.

— Dit apparaat is niet ontworpen om te worden gebruikt door personen (kinderen inbegrepen) met verminderd lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk vermogen of personen zonder ervaring of kennis behalve indien zij onder toezicht staan of middels iemand die voor hun veiligheid verantwoordelijk is, vooraf instructies hebben ontvangen wat betreft het gebruik van het apparaat.

39

Gebruik

Belangrijk :

De droogtrommel is uitsluitend en alleen bestemd voor gebruik thuis, voor het drogen van textielwaren die geschikt zijn voor drogen in een machine.

Belangrijk :

De volgende voorschriften moeten absoluut in acht genomen worden. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid van de hand in geval van niet inachtneming van deze aanbevelingen, dit zou materiële schade of lichamelijk letsel met zich mee kunnen brengen.

— U moet het apparaat gebruiken zoals beschreven in de handleiding om schade aan de machine zelf en aan het wasgoed te voorkomen. Geen oplosmiddelen gebruiken in het apparaat (brandgevaar en ontploffingsgevaar).

— Neem de etiketten met de onderhoudsvoorschriften op het wasgoed in acht.

— Indien u het laadvenster of de trommel tijdens een droogcyclus moet openen, mag u niet aan de trommel komen want hij is zeer heet.

NL 1 / TER ATTENTIE VAN DE GEBRUIKERS

— De stoffen bevat in het vuil, zoals olie, aceton, alcohol, benzine, kerosine, ontvlekkers, terpentijn en was moeten verwijderd worden vooraleer ze opdrogen in uw apparaat (bijvoorbeeld met een wasprogramma met warm water en een extra dosis reinigingsproduct).

— Voorschriften gebruik ontvlekkers: elke voorafgaande behandeling met oplosmiddel, ontvlekker, aërosol zoals aceton, alcohol, benzine, kerosine, terpentijn is verboden; deze producten zijn immers bijzonder ontvlambaar. Tevens raden we aan deze producten niet te gebruiken in de buurt van uw droogtrommel en meer in het algemeen in de buurt van elektrische apparaten in een slecht verlucht vertrek, om risico van ontploffingen te voorkomen.

— Controleer met regelmatige tussenpozen de afvoerkoker om een mogelijke slechte werking van het apparaat te voorkomen. Het kan gebeuren dat er water komt te staan in de afvoerkoker

(condens) naar gelang de gebruiksvoorwaarden (hoeveelheid wasgoed, centrifugeren van het wasgoed en buitentemperatuur), in dit geval moet u de koker legen om het water dat zich erin heeft opgehoopt weg te laten lopen.

— In het geval storingen optreden die u niet zelf kunt verhelpen aan de hand van de tips die wij u geven

(zie Hoofdstuk “STORINGEN DIE KUNNEN OPTREDEN”), moet u de hulp van een vakman inroepen.

— Alvorens het apparaat af te voeren als het is versleten, moet u het onbruikbaar maken. U moet de voedingskabel van het stroomnet afhalen en doorsnijden vlak achter het apparaat. Zorg ervoor dat het laadvenster niet meer dicht kan.

— Veiligheidshalve moet u, als u de voedingskabel van het apparaat wenst te vervangen, een beroep doen op een vakman.

— In geval van storingen bij de werking moet u de steker van het apparaat uit de contactdoos halen en uw servicedienst bellen.

•MILIEUBESCHERMING

Het verpakkingsmateriaal van dit apparaat is recyclebaar. Doe mee aan de recycling en draag bij aan de bescherming van het milieu door dit materiaal in de hiervoor bestemde gemeentecontainers te deponeren.

Uw apparaat bevat tevens vele recycleerbare materialen. Daarom is het voorzien van dit logo wat aangeeft dat de gebruikte apparaten van ander afval dienen te worden gescheiden in de lidstaten van de Europese Unie. De recycling van de apparaten die door uw fabrikant wordt georganiseerd wordt op deze manier onder de beste omstandigheden uitgevoerd, overeenkomstig de Europese richtlijn 2002/96/CE betreffende elektrisch en elektronisch afval. Informeer bij uw gemeente of bij uw verkoper naar de dichtstbijzijnde inzamelplaats voor uw oude apparaten. Wij danken u voor uw bijdrage aan de bescherming van het milieu.

•ENERGIEBESPARINGEN

— Centrifugeer het wasgoed op hoge snelheid zodat het zo droog mogelijk is, op deze manier zult u energie besparen.

— Laad het apparaat tot aan zijn maximale capaciteit met het oog op een optimaal gebruik van de energie. Hierbij de vermeldingen met betrekking tot de hoeveelheden die wij in deze gids geven in acht nemen.

— Als de omgevingstemperatuur hoog is en als het vertrek klein is, wordt de benodigde droogtijd opgevoerd en dientengevolge ook het energieverbruik.

— U moet de filter na iedere droogcyclus schoonmaken.

— Schakelen uw inrichting wanneer de cyclus wordt beëindigd.

NL 2 / BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

• ALGEMENE PRESENTATIE VAN DE DROOGTROMMEL

Bedieningspaneel

Filter

Luchtafvoerkoker

40 41

NL 3 / INSTALLATIE VAN DE DROOGTROMMEL

• OMGEVING WAARIN HET APPARAAT WORDT GEPLAATST

Tip :

De droogtrommel geeft warmte af, wanneer u hem installeert naast een ander apparaat of een meubelstuk, raden wij u aan tussen beide een kleine ruimte open te laten voor de luchtstroom

(Fig. 02).

Belangrijk :

Wij raden u ten sterkste af :

— Het apparaat te installeren op vloerbedekking. Als het niet anders kan, moet u alle nodige voorzorgsmaatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de luchtstroom vrij onder door kan stromen.

- De droogtrommel te installeren in een ruimte waar hij aan waterprojecties kan worden blootgesteld.

- De droogtrommel in een kleine gesloten ruimte te installeren (indien dit toch het geval is, moet u de deur of het raam open zetten als de droogtrommel draait).

- De droogtrommel te installeren in een vertrek met onvoldoende ventilatie, de temperatuur in het vertrek mag niet boven de 30°C komen als de machine draait.

Fig. 02

• WATERPAS ZETTEN

Belangrijk :

Controleren met behulp van een waterpas of de droogtrommel horizontaal staat :

De droogtrommel is voorzien van 4 verstelbare poten (Fig. 03). Om de machine horizontaal en stabiel te zetten :

— De droogtrommel iets naar achteren toe kantelen.

- Naar gelang de vloer met behulp van een sleutel of een schroevedraaier één of meerdere poten losschroeven of aandraaien om de juiste hoogte in te stellen (Fig. 03).

- Zet de droogtrommel terug op de poten en controleer of hij nu horizontaal is.

Fig. 03

42

NL 3 / INSTALLATIE VAN DE DROOGTROMMEL

• LUCHTAFVOER

Tijdens de droogcyclus moet de warme vochtige lucht die uit het apparaat komt, worden afgevoerd.

• Ofwel rechtstreek in het vertrek :

(Fig. 04)

als het vertrek naar behoren geventileerd is

(indien mogelijk is het beter de machine vlak bij een open staand raam te zetten).

• Ofwel via een vaste aansluiting in de muur :

(Fig. 05) vlakbij de uitvoer van het apparaat (luchtkoker op een hoogte van 30 cm om condensvorming in de koker te voorkomen).

De ribben van de luchtkoker moeten op zijn 15 mm uit elkaar staan om opeenhoping van vuil te voorkomen.

Zorg ervoor dat het vertrek goed geventileerd wordt om te voorkomen dat de gassen van andere apparaten terugstromen naar het vertrek.

• Ofwel tijdelijk :

(Fig. 05) door het uiteinde van de koker uit het raam te hangen.

Belangrijk :

Roosters met een hor worden ten zeerste afgeraden.

De doorvoerdiameter in de muur moet op zijn minst even groot zijn als de uitwendige diameter van de koker.

Belangrijk :

Nooit aansluiten op een schoonsteen

(gevaar dat de verbrandingsgassen terugstromen) of op een Gecontroleerde

Mechanische Ventilatie.

Belangrijk :

De afvoerkoker moet horizontaal of naar boven toe geïnstalleerd worden en mag nooit hangen (fig. 06), kniestukken zo veel mogelijk voorkomen (maximaal 2).

Fig. 04

Fig. 05

Fig. 06

Belangrijk :

Nooit aansluiten op een schoorsteenleiding of een VMC (Mechanisch Gestuurde

Ventilatie) of een afvoer gebruikt voor rook uitgestoten door apparaten met gasverbranding of andere brandstoffen (gevaar voor terugdringing van de verbrandingsgassen).

43

NL 3 / INSTALLATIE VAN DE DROOGTROMMEL

• WIJZIGING VAN DE LUCHTAFVOER

Belangrijk :

De volgende handelingen moeten worden uitgevoerd voordat u de droogtrommel op het stroomnet aansluit.

De soepele koker moet uit de droogtrommel gehaald worden. Er zijn 3 verschillende manieren voor de afvoer : soepele koker

— Luchtafvoer zijkant rechts

— Luchtafvoer zijkant links

— Luchtafvoer achterkant

Fig. 07 handvat

Bij de levering is de luchtafvoer van het apparaat op de rechterzijde aangebracht (gezien van voren) maar u kunt deze afvoer naar wens verplaatsen.

Hiertoe moet u eerst de soepele koker uit de machine halen. Fig. 08

— Luchtafvoer zijkant rechts

- Het handvat losclippen door hem naar buiten toe te trekken, dan de koker eruit halen (Fig.07).

— Luchtafvoer zijkant links

- De dop links verwijderen

- De koker plus het handvat door het paneel voeren, hiertoe moet u het handvat in de juiste stand draaien (Fig. 10).

- De knop rechts op zijn plaats terugzetten

— Luchtafvoer achterzijde

- voer de handelingen uit als aangeduid op de tekeningen (Fig.08 et Fig.09).

- verwijder het omhulsel door de opening van de luik

Bij het plaatsen van de afvoerkoker moet u enkele voorzorgsmaatregelen treffen :

- de koker mag niet verlengd worden

- hij moet zo recht mogelijk worden gelegd

(geen kniestukken, maximaal 2) zie fig. 06 vorige bladzijde

Op deze manier verkrijgt u een uitstekend rendement en optimaal droogresultaat.

Fig. 09

Fig. 10

Op de hierboven staande afbeelding is de achterzijde van de machine weergegeven.

44

NL 3 / INSTALLATIE VAN DE DROOGTROMMEL

• ELEKTRISCHE VOEDING

Gevaar :

Voor de elektrische installatie van het apparaat :

— Mag u geen verlengsnoeren, adaptors, meervoudige contactdozen of elektrische programmaregelaars gebruiken,

— Moet de contactdoos altijd goed toegankelijk zijn maar moet buiten bereik van kinderen blijven.

— In geval van twijfel wat betreft de elektrische installatie bij u thuis moet u een beroep doen op een installateur of een voor dit merk erkend vakman.

— Mag u nooit en te nimmer de aardaansluiting weghalen.

De elektrische installatie moet conform de geldende normen en de voorschriften van de

Autoriteiten voor Elektriciteit van het desbetreffende land zijn, in het bijzonder wat betreft de aardaansluiting en de plaatsing in een badkamer.

Onze aansprakelijkheid kan niet worden ingeroepen in geval van incidenten veroorzaakt door een onjuiste elektrische installatie.

• VERVANGING VAN DE ELEKTRISCHE KABEL

Belangrijk :

Voor uw eigen veiligheid, dient dit te gebeuren door de naverkoop service van de fabrikant of een bevoegde vakman.

Tip :

Om de referenties van het apparaat later moeiteloos terug te kunnen vinden, raden wij u aan ze te noteren op de bladzijde “Servicedienst en Consumentendienst” (op deze bladzijde staat eveneens vermeld waar u ze kunt vinden).

Het apparaat voldoet aan de Europese richtlijnen 2006/95/CEE (richtlijn lage spanning) en

2004/108/CEE (elektromagnetische compatibiliteit).

45

NL 4 / VOORBEREIDING VAN HET WASGOED

• DE STAAT VAN DE TEXTIELWAREN CONTROLEREN

Tip :

Indien u, voordat u het wasgoed in de droogtrommel doet, vlekken ziet ondanks het feit dat het wasgoed al is gewassen, moet u de betreffende stukken wasgoed niet in de droogtrommel doen aangezien het een feit is dat in het algemeen vlekken niet meer kunnen worden verwijderd na het strijken of een cyclus in de droogtrommel.

Zie zonodig de verschillende tips om hardnekkige vlekken te verwijderen die in de meeste gebruiksgidsen van wasmachines staan en begin met het betreffende stuk wasgoed opnieuw te wassen.

Voorbereiding van het wasgoed :

— Doe ritsen en drukknopjes dichts

— Haal slecht vast zittende knopen, spelden en veiligheidsspelden, nietjes enz.. weg

— Doe riemen, bandjes van schorten enz..

dicht

— Leeg de zakken.

— Bij het gebruik van verzachters, respecteer de aanbevelingen van de fabrikant.

Belangrijk :

U mag de volgende stukken niet in de droogtrommel doen

:

— De artikels die materialen zoals rubber bevatten (bijvoorbeeld douchekapje, waterdichte textiel en kleding, voeringen, hoofdkussens, enz.)

— Chloorvezels (Thermolactyl* bijvoorbeeld)

*Gedeponeerd handelsmerk

— Het wasgoed dat voorzien is van beugels die los kunnen komen

— Grote stukken (dekbed enz..)

— Wasgoed dat niet is gecentrifugeerd

— Wasgoed dat is gereinigd met chemische ontvlambare middelen.

goed

Belangrijk :

Controleer de etiketten op het was-

Normaal drogen

Zacht drogen

Drogen in trommel verboden

• PLAATSEN VAN HET WASGOED IN DE TROMMEL

— Doe de deur van de trommel open door aan de afsluitklep te trekken (Fig. 11).

— Doe de gewassen en gecentrifugeerde was in de trommel zonder deze aan te drukken of te vouwen.

— Sluit de deur weer, doe de afsluitklep omlaag door er op te drukken tot deze helemaal goed dicht zit (Fig. 11).

— Controleer dat de klep helemaal vast zit onderin de hiervoor bestemde uitsparing.

CLAC

Fig. 11

Aangeraden hoeveelheid :

Het maximum volume van het apparaat is 6 kg.

Om het kreuken te beperken en de droogtijd te optimaliseren, raden we u aan om :

— de trommel niet voor meer dan 3/4 van de inhoud van de trommel te vullen in geval van drogen van

"Alle textiel" of Huishoudlinnen ..

— en niet voor meer dan de helft in geval van drogen met "Zijde-etiket" .

46

NL 5 / PROGRAMMEREN

• PRESENTATIE VAN HET BEDIENINGSPANEEL

Pause Stop

+

SFS-64E

Programmaknop

Kreukelvrij

Bel

Extra drogen

B C D E G H

Uitgestelde start “-”

Uitgestelde start “+”

Opstarten/Pauze

Aan/Uit

• PROGRAMMEREN VAN EEN DROOGCYCLUS

• Aanzetten van het apparaat

Controleren of het snoer naar behoren is aangesloten. De start kan alleen worden gedaan indien het deksel van het apparaat en de poort van de trommel zijn gesloten.

Druk op “ Aan /Uit” .

Kies het programma uit (zie tabel “programma’s van de droogtrommel”) door de programmaknop A te draaien (kan in beide richtingen gedraaid worden). Het controlelampje dat gaat branden geeft de deur u gemaakte keuze aan.

Druk op “ Opstarten /Pauze” gramma gaat van start.

, het pro-

De display geeft de resterende tijd aan, met een nauwkeurigheidsgraad die in de loop van de droogcyclus steeds preciezer wordt.

Verloop van het programma

Resterende tijdsduur

Pause Stop

Verloop van het programma :

Pause Stop

Pauze, Drogen, Afkoelingsfase, Einde programma

+

• Functie “ MEMO ACTIV’ ” :

Uw droogtrommel memoriseert de vaakst gebruikte programma’s.

Na enkele droogcycli, komt het programma dat weergegeven wordt bij het aanzetten van het apparaat overeen met het meest gebruikte programma.

47

NL 5 / PROGRAMMEREN

• Uitgestelde start van een programma :

Selecteer het door u gewenste programma met behulp van de programmaknop

A

. Het controlelampje dat gaat branden geeft de door u gemaakte keuze aan.

Draai de knop “Uitgestelde start +” om het daadwerkelijke opstarten van het programma met trappen van 30 minuten uit te stellen totdat u de gewenste uitgestelde tijdsduur hebt verkregen (maximaal 23.30 uur).

Om de uitgestelde starttijd te verminderen, druk op de toets “Uitgestelde start -”

E

.

Valideren door te drukken op de toets

“ Opstarten G

De display wordt vast en geeft de resterende tijd aan vooraleer het programma start.

Op de uitgestelde startfase zal het programma starten en zal de display de resterende tijd weergeven, met een nauwkeurigheidsgraad die in de loop van de droogcyclus steeds preciezer wordt.

• Een stuk wasgoed aan de lading toevoegen of eruit halen tijdens de droogcyclus :

Druk op “Opstarten/ Pauze ” om de droogcyclus te stoppen of open de deur.

Doe het te drogen wasgoed erbij of haal de gewenste stukken wasgoed uit de machine en doe de deur weer dicht.

Druk op de toets “ Opstarten /Pauze” om de droogcyclus verder te laten gaan.

Resterende tijdsduur voor het opstarten van de droogcyclus

Uitgestelde start

Pause Stop

+

Programmapauze

Resterende tijdsduur

Pause Stop

+

• Wijzigen van de geprogrammeerde instelling of een in gang zijnde wascyclus :

Als u een verkeerd programma gekozen hebt, kunt u de selectie wijzigen in de loop van de cyclus.

om de Druk op “Opstarten/ Pauze ” droogcyclus te stoppen.

Kies een ander programma uit.

Druk op de toets “ Opstarten /Pauze” om de droogcyclus verder te laten gaan.

Tip :

Kijk op de programmatabel op de volgende bladzijden om te bepalen welke cyclus het beste overeenkomt met uw wasgoed.

48

NL 5 / PROGRAMMEREN

• Stoppen van het apparaat :

Bij afloop van het programma gaan de controlelampjes “Filter” beurtelings knipperen om u eraan te herinneren dat u de filter moet schoonmaken na iedere droogcyclus.

Druk op de toets “Aan/ Uit ” .

Haal het wasgoed uit de droogtrommel.

Maak de filter schoon (zie hoe in het hoofdstuk “NORMAAL ONDERHOUD”).

• Optie “Antikreuk” :

Bij de optie “Antikreuk” zal het textiel om de

10 minuten gedraaid worden gedurende 24 uren, tot de deur geopend wordt of het apparaat stopgezet wordt. De optie treedt in werking op het einde van de droogcyclus en voorkomt dat het textiel op een hoopje blijft liggen.

Om de optie te selecteren, druk op de toets

“Antikreuk” B . Het lampje geeft aan dat de optie ingeschakeld is.

• Optie “Bel” :

Druk op de toets “Bel” C . Op het einde van de droogcyclus zullen 3 korte pieptonen om de 10 minuten, tijdens 1 uur, klinken tot u de deur opent of het apparaat stopzet.

Einde programma

Optie “Antikreuk”

Optie “Bel”

Pause Stop

+

De controlelampjes “Filter” gaan knipperen

Pause Stop

+

Pause Stop

+

• Optie “extra drogen”

Met deze functie kunt u na afloop van het programma, een extra droogtijd instellen per 10 minuten door achtereenvolgens te drukken op de toets “Extra drogen” D .

Druk op de toets “Opstarten /Pauze” het extra drogen past zich aan aan het geselecteerde textielprogramma.

Extra tijd

Pause Stop

+

Opmerking :

De opties “Bel” en “Antikreuk” blijven geselecteerd voor de volgende programma’s. U kunt deze opties uitzetten door op de knop te drukken.

49

NL 5 / PROGRAMMEREN

• Afkoelingsfase :

Elk programma eindigt met een afkoelingsfase van enkele minuten, om het wasgoed geleidelijk aan te laten afkoelen.

Belangrijk :

Stop de droogtrommel niet vooraleer deze cyclus voltooid is.

Belangrijk :

Na een stroomonderbreking wordt het aan de gang zijnde programma geannuleerd. U moet dan alle programmeringen opnieuw instellen.

Tip :

Veiligheidshalve raden wij u aan de stekker uit de contactdoos te halen als u het apparaat niet gebruikt.

NL 5 / PROGRAMMEREN

• DE PROGRAMMA’S VAN DE DROOGTROMMEL

Uw apparaat is voorzien van een systeem voor automatisch drogen. Het apparaat zal stoppen wanneer het geselecteerde droogniveau bereikt wordt (zie tabel)

Dagelijkse programma’s Aard van het wasgoed Droogresultaat

KATOEN -

Denimstof -

Klaar om op te bergen -

Katoen

Katoen

Droog

Droog

Klaar om te strijken - Katoen Lets vochtig

Machinaal strijken -

Katoen Vochtig

ALLE TEXTIELWAREN -

Klaar om op te bergen -

Normale textielwaren Droog

Klaar om te strijken -

Overige droogprogramma’s

Normale textielwaren Lets vochtig

Overhemden -

Synthetisch,

Eenvoudig te strijken

Droog

Moderne vezels -

Fijne textielwaren, synthetisch

Fijne was -

Zeer fijne textielwaren : zijde, lingerie, lichte synthetische textielwaren

Textielwaren opfrissen en luchten na een langdurig verblijf in de kast

Droog

Droog

Fris luchten -

Overige textielwaren 15 minuten

Wolverluchter - wol 6 minuten

AANBEVOLEN PROGRAMMA’S VOOR DE PROEVEN VOLGENS EN 61121 – RICHTLIJN 95/12/CEE

Lading I “Droog katoen” 6 kg .... kiezen “Katoen” klaar om op te bergen

Lading II “Katoen klaar om te strijken 6 kg .... kiezen “Katoen* klaar om te strijken

Lading III “Textiel waren eenvoudig inonderhoud” 3 kg .... kiezen “Moderne vezels”

50 51

NL 6 / NORMAAL ONDERHOUD

• SCHOONMAKEN VAN DE FILTER

Belangrijk :

Wij herinneren u eraan dat de filter na iedere droogcyclus moet worden schoongemaakt.

Deze zit links in de binnenkant van de trommel

Om hem schoon te maken, als volgt te werk gaan :

— de filter uit zijn holte halen door hem van beneden naar boven te trekken (Fig. 12).

— de filter schoonmaken door het dunne laagje pluisjes dat zich erop heeft vastgezet, te verwijderen (Fig. 13).

Ervoor zorgen dat er zich geen pluisjes kunnen opeenhopen om de droogtrommel heen.

Belangrijk :

De filter mag absoluut niet onder de kraan worden gereinigd. (Fig. 14)..

— Zet hem terug op zijn plaats en druk hem stevig aan.

Belangrijk :

Zuig elke 6 maanden de ventilatiegaten aan de voor- en achterkant van de machine uit om stof en pluizen te verwijderen.

Tip :

Om het filter schoon te maken kunt u een tot een bolletje gedraaid stuk pluis gebruiken om te wrijven en zo beter de vezels van het filter te halen.

• SCHOONMAKEN VAN HET APPARAAT

Tip :

Om het bedieningspaneel, de rand van de trommel, de behuizing schoon te maken mag u alleen een spons of een vochtige doek gebruiken met water en vloeibare zeep.

— Zorg ervoor dat er zich geen afval opeen kan hopen om de droogtrommel heen.

— U moet het filtervakje één keer per jaar met de stofzuiger schoonmaken.

Nooit gebruiken (Fig.15) :

— schuurpoeder

— sponsjes van metaal of plastic

— producten op alcoholbasis (alcohol, verdunner enz..).

52

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

NL 7 / STORINGEN DIE OP KUNNEN TREDEN

Tip :

Tijdens het gebruik van de droogtrommel kunnen enkele incidenten optreden, hier volgen de punten die u in dat geval moet nagaan.

Storingen : Controleren of :

De droogtrommel wil niet starten : - het contact is aangesloten

- u hebt op de toets "Aan/Uit" gedrukt

- het programma is correct geselecteerd en u hebt op de toets "Opstarten/Pauze" gedrukt

- het deksel zit goed dicht

De droogtijden zijn veel te lang : - de filter in de trommel is niet gereinigd

- het wasgoed wel goed is gecentrifugeerd (min. 500 t/min zij het dat wasgoed gecentrifugeerd met 850 t/min minder lang in de droogtrommel hoeft)

- er niet te veel kniestukken zitten in de afvoerkoker

- het gekozen droogprogramma overeenkomt met het soort wasgoed dat u in de trommel hebt gedaan.

Het wasgoed is te vochtig : - de filter in de trommel is niet gereinigd

- u de juiste type droogcyclus hebt gekozen (te laag) stel een hoger programma in of voer de droogtijd op

Het wasgoed is te droog en gekreukeld :

- de gekozen droogtijd niet te lang is : het is beter een te korte dan een te lange droogtijd in te stellen, als het wasgoed te droog is, is het lastig te strijken

Het wasgoed is niet gelijkmatig droog :

De stukken wasgoed van synthetisch materiaal zitten vol statische elektriciteit :

- de lading wasgoed niet is samengesteld uit textielwaren van te verschillende aard (bv. Laken met spijkerbroek)

- het wasgoed wel goed “uitgevouwen” in de trommel is gedaan

- de trommel niet overbelast is

- het wasgoed niet te droog is

- gebruik wasverzachter tijdens het wassen, dit product maakt het mogelijk problemen mbt statische elektriciteit te beperken.

53

NL 8 / SERVICEDIENST

Eventuele ingrepen op het apparaat moeten worden uitgevoerd door een voor dit merk erkende vakman. Als u de vakman belt moet u de volledige referentie van het apparaat vermelden (model, type, serienummer). Deze gegevens staan op het typeplaatje (Fig. 16).

OORSPRONKELIJKE ONDERDELEN

Eis altijd tijdens de onderhoudsbeurten dat men uitsluitend erkende oorspronkelijke onderdelen gebruikt.

NL

Fig. 16

54 55

SFS-64E

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement