Acer H6510BD Plus Projector Handleiding

Acer H6510BD Plus Projector Handleiding | Manualzz
Acer-projector
A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331
A1300W/B120/CE-W10/C11W/AW331
H5382BD/E232/HE-722
A1500/B150/CE-810/H6511BD
H6512BD/E146D/HE-805J/L552/V62/
H6510BD+/P1502-serie
Gebruikershandleiding
Copyright © 2016. Acer Incorporated.
Alle rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding Acer Projector
Originele uitgave: 05/2016
Acer behoudt zich het recht voor de informatie in dit document te wijzigen zonder de
verplichting melding te doen van de wijzigingen. Dergelijke wijzigingen zullen worden
opgenomen in nieuwe edities van deze handleiding of in aanvullende documenten en
publicaties. Acer stelt zich niet aansprakelijk en geeft geen garanties, expliciet noch impliciet,
voor de inhoud van dit document en wijst de impliciete garanties van verkoopbaarheid of
geschiktheid voor een bepaald doel af.
Noteer het modelnummer, het serienummer en de datum en plaats van aankoop in de
onderstaande ruimte. Het serienummer en het modelnummer bevinden zich op het label dat
op uw computer zit. Het serienummer, het modelnummer en de aankoopinformatie moeten
worden vermeld op alle briefwisseling aangaande deze eenheid.
Van dit document mag geen enekl deel worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
zoeksysteem, of worden overgebracht, in welke vorm of op welke wijze dan ook, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnames of op andere wijze, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Acer Incorporated.
Modelnummer: _________________________________
Serienummer: __________________________________
Aankoopdatum: ________________________________
Plaats van aankoop: ____________________________
Acer en het Acer-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Acer Incorporated. Productnamen of
handelsmerken van andere bedrijven die in dit document worden gebruikt, zijn uitsluitend bedoeld
voor identificatiedoeleinden en zijn eigendom van hun respectieve bedrijven.
"HDMI™, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of
geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC."
iii
Informatie voor uw veiligheid en
comfort
Lees deze instructies aandachtig. Bewaar dit document zodat u het later
opnieuw kunt raadplegen. Volg alle waarschuwingen en instructies op die op
het product zijn gemarkeerd.
Het product uitschakelen voordat u het reinigt
Trek de stekker van dit product uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt.
Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of spuitbussen. Gebruik een
vochtige doek om het product te reinigen.
Waarschuwing voor stekker bij het loskoppelen van
het apparaat
Houd rekening met de volgende richtlijnen wanneer u de voeding aansluit op
of loskoppelt van de externe voedingseenheid:
•
•
•
Installeer de voedingseenheid voordat u de voedingskabel aansluit op het
wisselstroomcontact.
Koppel de voedingskabel los voordat u de voedingseenheid van de
projector verwijdert.
Als het systeem meerdere stroombronnen heeft, schakel dan de voeding
van het systeem uit door alle stroomkabels van de voedingsbronnen los te
koppelen.
Waarschuwing voor toegankelijkheid
Zorg dat het stopcontact waarop u de voedingskabel aansluit gemakkelijk
toegankelijk is en zich zo dicht mogelijk bij het apparaat bevindt. Wanneer u de
voeding van het apparaat moet loskoppelen, moet u de voedingskabel uit het
stopcontact trekken.
Waarschuwingen!
•
•
•
Gebruik dit product niet in de buurt van water.
Zet dit product niet op een onstabiel wagentje of op een wankele voet of
tafel. Het product kan ernstige schade oplopen wanneer u het laat vallen.
Er zijn sleuven en openingen voorzien voor de ventilatie om een
betrouwbare werking van het product te garanderen en het tegen
oververhitting te beschermen. Deze openingen mogen niet worden
geblokkeerd of afgedekt. De openingen mogen nooit worden
geblokkeerd door het product op een bed, sofa, tapijt of een ander
gelijkaardig oppervlak te zetten.
Dit product mag nooit bij of boven een radiator of een verwarmingsapparaat
worden geplaatst of in een installatie worden ingebouwd, tenzij voldoende
ventilatie is voorzien.
•
Duw nooit objecten in dit product door de sleuven van de behuizing
aangezien deze objecten gevaarlijke voltagepunten kunnen raken of een
iv
•
•
kortsluiting kunnen veroorzaken in de onderdelen. Dit kan vuur of
elektrische schokken veroorzaken. Zorg ervoor dat u nooit vloeistof op of
in het product morst.
Om schade aan interne onderdelen en het lekken van de batterij te
vermijden, mag u het product niet op een trillend oppervlak plaatsen.
Gebruik het nooit in een sport-, trainings- of andere trillende omgeving
omdat dit mogelijk onverwachte kortsluitingen of schade aan de
draaiende onderdelen of lamp kan veroorzaken.
Elektriciteit gebruiken
•
•
•
•
•
Dit product moet worden gebruikt met het type stroom dat op het
markeerlabel is aangegeven. Als u niet zeker bent van het beschikbare
stroomtype, moet u contact opnemen met uw leverancier of uw lokale
elektriciteitsmaatschappij.
Zorg ervoor dat er niets op de voedingskabel staat. Plaats dit product niet
op een plaats waar mensen op de kabel kunnen trappen.
Als u een verlengkabel gebruikt met dit product, moet u ervoor zorgen dat
het totale ampèrevermogen van de apparatuur die op de verlengkabel is
aangesloten, het ampèrevermogen van de verlengkabel niet overschrijdt.
Zorg er ook voor dat het totale vermogen van alle producten die op het
stopcontact zijn aangesloten, het vermogen van de zekering niet
overschrijdt.
Zorg dat u het stopcontact, de strip of de contactdoos niet overbelast door
teveel apparaten aan te sluiten. De algemene systeembelasting mag niet
meer zijn dan 80% van het vermogen van het circuit. Als u powerstrips
gebruikt, mag de belasting niet hoger zijn dan 80% van het
invoervermogen van de powerstrip.
De wisselstroomadapter van het product is uitgerust met een geaarde
stekker met drie draden. De stekker past alleen in een geaard elektrisch
stopcontact. Controleer of het stopcontact correct is geaard voordat u de
stekker van de wisselstroomadapter aansluit. Stop de stekker niet in een
niet-geaard stopcontact. Neem contact op met uw elektricien voor meer
informatie.
Waarschuwing! De pool voor de aarding is een veiligheidsfunctie. Wanneer
u een stopcontact gebruikt dat niet correct is geaard, kan die elektrische
schok en/of letsels veroorzaken.
Opmerking: De aardingspool biedt ook een goede bescherming tegen
onverwachte ruis die wordt geproduceerd door andere elektrische
apparaten in de nabije omgeving die de prestaties van dit product kunnen
storen.
•
Gebruik het product alleen met de bijgeleverde voedingskabelset. Als u de
voedingskabelset moet vervangen, moet u ervoor zorgen dat de nieuwe
voedingskabel voldoet aan de volgende vereisten: afneembaar type, ULgeregistreerd/CSA gecertificeerd, VDE goedgekeurd of gelijkwaardig,
maximale lengte 4,5 meter (15 voet).
v
Reparatie en onderhoud product
Probeer niet zelf het product te repareren, aangezien het openen of
verwijderen van de deksels u kan blootstellen aan gevaarlijke spanningspieken
of andere risico's. Laat onderhoud en reparaties over aan een gekwalificeerde
monteur.
In de volgende omstandigheden moet u dit product loskoppelen van het
stopcontact en contact opnemen met bevoegd onderhoudspersoneel:
•
•
•
•
•
•
wanneer de voedingskabel of stekker beschadigd of gerafeld is
wanneer er vloeistof in het product is gemorst
wanneer het product werd blootgesteld aan regen of water
als het product is gevallen of als de behuizing beschadigd is
als het product een opvallende verandering in prestaties vertoont, wat
erop wijst dat reparatie of onderhoud nodig is
als het product niet normaal werkt nadat u de bedieningsinstructies hebt
gevolgd
Opmerking: Pas alleen de bedieningselementen aan die door de
gebruiksaanwijzingen zijn beschreven. Onjuiste aanpassingen aan andere
bedieningselementen kunnen schade veroorzaken. In dat geval is het
mogelijk dat een bevoegde technicus uitgebreide werkzaamheden moet
uitvoeren aan het apparaat om het product te herstellen naar de normale
toestand.
Waarschuwing! Omwille van veiligheidsredenen mag u geen nietcompatibele onderdelen gebruiken wanneer u componenten toevoegt of
wijzigt. Raadpleeg uw wederverkoper voor aankoopopties.
Uw apparaat en de uitbreidingen kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd ze
buiten het bereik van kleine kinderen.
Aanvullende veiligheidsinformatie
•
•
•
Kijk niet in de lens van de projector wanneer de lamp is ingeschakeld. Het
heldere licht kan uw ogen beschadigen.
Schakel eerst de projector en daarna de signaalbronnen in
Plaats het product niet in de volgende omgevingen:
•
•
•
•
•
•
•
een ruimte die slecht geventileerd of zeer ingesloten is. Zorg voor minstens 50
cm afstand van de muren. Er moet altijd lucht rond de projector kunnen
stromen.
Locaties waar de temperatuur extreem hoge waarden kan bereiken, zoals het
interieur van een auto waarvan alle ruiten gesloten zijn.
Locaties waar een extreme vochtigheid, veel stof of sigarettenrook de optische
onderdelen kan aantasten waardoor de levensduur wordt verkort en het beeld
wordt verdonkerd.
Locaties in de buurt van een brandalarm.
Locaties met een omgevingstemperatuur van meer dan 40 ºC/104 ºF.
Locaties die hoger liggen dan 3000 m.
Koppel het apparaat onmiddellijk uit als er iets verkeerd is met uw
projector. Gebruik het apparaat niet als er rook, vreemde geluiden of
geuren uit uw projector komen. Dit kan brand of elektrische schok
vi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
veroorzaken. Koppel in dat geval het apparaat onmiddellijk los en neem
contact op met uw leverancier.
Blijf dit product niet langer gebruiken als het gebroken of gevallen is.
Neem in dergelijke gevallen contact op met uw leverancier voor inspectie.
Richt de lens van de projector niet naar de zon. Dit kan brand veroorzaken.
Wanneer u de projector uitschakelt, moet u controleren of de volledige
koelcyclus van de projector is voltooid voordat u het apparaat loskoppelt
van de netstroom.
Schakel de hoofdvoeding niet abrupt uit of koppel de projector niet los
tijdens de werking. De beste manier is te wachten tot de ventilator
uitschakelt, voordat u de hoofdvoeding uitschakelt.
Raad het rooster van de luchtuitlaat en de grondplaat niet aan. Deze
onderdelen kunnen zeer warm worden.
Reinig regelmatig de luchtfilter als deze is voorzien. De
binnentemperatuur kan stijgen en schade veroorzaken wanneer de filter/
ventilatie-openingen met vuil of stof zijn verstopt.
Kijk niet in het rooster van de luchtuitlaat wanneer de projector in gebruik
is. Dit kan uw ogen beschadigen.
Open altijd de lenssluiter of verwijder de lensdop wanneer de projector is
ingeschakeld.
Blokkeer de projectorlens niet met een object wanneer de projector wordt
gebruikt, anders kan het object hierdoor opwarmen, vervormen of zelfs
brand veroorzaken. Om de lamp tijdelijk uit te schakelen, druk in de knop
HIDE op de afstandsbediening.
De lamp wordt extreem warm tijdens het gebruik. Laat de projector
gedurende ongeveer 45 minuten afkoelen voordat u de lampmontage
verwijdert voor vervanging.
Gebruik de lampen niet langer dan de aangegeven levensduur. In
zeldzame gevallen kan de lamp hierdoor breken.
Vervang de lampmontage of andere elektronische componenten nooit
tenzij de projector is losgekoppeld.
Het product zal zelf de levensduur van de lamp detecteren. Zorg dat u de
lamp vervangt wanneer een waarschuwingsbericht wordt weergegeven.
Laat het apparaat afkoelen voordat u de lamp vervangt en volg alle
instructies voor de aanpassing.
Voer de functie "Reset lampuren" uit via het OSD-menu "Beheer" nadat u
de lampmodule hebt vervangen.
Probeer deze projector niet te demonteren. Er is gevaarlijke spanning
aanwezig in het apparaat waardoor u letsels kunt oplopen. Het enige
onderdeel dat door de gebruiker kan worden vervangen, is de lamp die
over een afneembare afdekking beschikt. Laat reparaties alleen over aan
bevoegd professioneel onderhoudspersoneel.
Zet de projector niet verticaal op zijn zijkant. Hierdoor kan de projector
omvallen en letsels of schade veroorzaken.
Dit product is in staat omgekeerde beelden weer te geven wanneer de
projector aan het plafond is gemonteerd. Gebruik uitsluitend de
plafondmontagekit van Acer om de projector te monteren en controleer
of het apparaat veilig is geïnstalleerd.
vii
Waarschuwing voor het beluisteren
Volg deze instructies om uw gehoor te beschermen.
•
•
•
•
•
Verhoog het volume geleidelijk aan tot u duidelijk en comfortabel kunt horen.
Verhoog het volumeniveau niet nadat uw oren zich hebben aangepast.
Beluister geen muziek met een hoog volume gedurende lange perioden.
Verhoog het volume niet om lawaaierige omgevingen buiten te sluiten.
Verlaag het volume als u de mensen in uw nabije omgeving niet kunt horen.
Instructies met betrekking tot afvalverwijdering
Gooi dit elektronische apparaat niet bij het huishoudelijke vuil wanneer u het
niet langer gebruikt. Recycleer om de pollutie te minimaliseren en de maximale
bescherming van het wereldwijde milieu te garanderen. Meer informatie over
afval van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE), vindt u op de website
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
Advies met betrekking tot kwik
Voor projectors of elektronische producten die een LCD/CRT-monitor of -display
bevatten:
"Lamp(en) bevat(ten) kwik, op
de juiste manier verwijderen."
De lamp(en) in dit product bevat(ten) kwik en moeten worden gerecycled of
verwijderd volgens de lokale, regionale of nationale wetten. Neem contact op
met de Electronic Industries Alliance op www.eiae.org voor meer informatie.
Raadpleeg www.lamprecycle.org voor specifieke informatie over
afvalverwijdering van lampen
Niet in de straal kijken, RG2
"Net als met elke andere heldere bron, mag u niet in de directe straal kijken,
RG2 IEC 62471-5:2015"
RG2
viii
Beginnen bij het begin
Gebruiksmededelingen
Dit moet u doen:
•
•
•
Schakel het product uit voordat u het reinigt.
Gebruik een zachte doek, bevochtigd met zacht schoonmaakmiddel om de
behuizing van het scherm schoon te maken.
Trek de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact als u het product
gedurende langere tijd niet gebruikt.
Dat mag u niet doen:
•
•
•
De sleuven en openingen van het apparaat die voor de ventilatie zijn
voorzien, blokkeren.
Schurende reinigingsmiddelen, was of oplosmiddelen gebruiken om het
apparaat te reinigen.
In de volgende omstandigheden gebruiken:
•
•
•
•
In een extreem warme, koude of vochtige omgeving.
In gebieden die onderhevig zijn aan overmatig stof en vuil.
In de buurt van een apparaat dat een krachtig magnetisch veld genereert.
In direct zonlicht.
Voorzorgsmaatregelen
Volg alle waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en onderhoudsinstructies
zoals ze in deze gebruiksaanwijzing worden aanbevolen om de levensduur van
uw apparaat te optimaliseren.
Waarschuwing:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kijk niet in de lens van de projector wanneer de lamp is ingeschakeld. Het heldere
licht kan uw ogen beschadigen.
Stel dit product niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische
schokken te vermijden.
Open of demonteer het product niet, anders loopt u het risico op elektrische
schokken.
Laat het apparaat afkoelen voordat u de lamp vervangt en volg alle instructies voor
de aanpassing.
Dit product zal zelf de levensduur van de lamp detecteren. Zorg dat u de lamp
vervangt wanneer de waarschuwingsberichten worden weergegeven.
Voer de functie "Reset lampuren" uit via het OSD-menu "Beheer" nadat u de
lampmodule hebt vervangen.
Wanneer u de projector uitschakelt, moet u controleren of de volledige koelcyclus
van de projector is voltooid voordat u het apparaat loskoppelt van de netstroom.
Schakel eerst de projector en daarna de signaalbronnen in.
Gebruik de lenskap niet terwijl de projector wordt gebruikt.
Als de lamp het einde van zijn levensduur bereikt, zal hij doorbranden of een luid
knallend geluid maken. Als dat gebeurt, zal de projector niet opnieuw inschakelen
tot de lampmodule is vervangen. Om de lamp te vervangen, volgt u de procedures die
zijn beschreven onder "De lamp vervangen".
iii
Beginnen bij het begin
viii
Gebruiksmededelingen
viii
Voorzorgsmaatregelen
viii
Inleiding
1
Producteigenschappen
1
Overzicht verpakking
2
Projectoroverzicht
3
Uiterlijk projector
3
Bedieningspaneel
6
Schema afstandsbediening
7
Bediening MHL (Mobile High-Definition Link)
9
Aan de slag
11
De projector aansluiten
11
De projector in-/uitschakelen
13
De projector inschakelen
13
De projector uitschakelen
14
Het geprojecteerde beeld aanpassen
15
De hoogte van het geprojecteerde beeld
aanpassen
15
De beeldgrootte en afstand optimaliseren
16
De gewenste beeldgrootte verkrijgen door de
afstand en zoomfactor aan te passen
20
Bedieningselementen
24
Menu Installatie
24
OSD-menu's
25
Kleur
26
Beeld
29
Instelling
31
Beheer
34
Geluid
34
3D
35
Taal
35
Inhoud
Informatie voor uw veiligheid en comfort
Bijlagen
36
Problemen oplossen
36
Definitielijst LED's & alarmberichten
40
De interne dongle installeren
41
De stoffilters reinigen en vervangen (optie)
42
De lamp vervangen
43
Installatie plafondmontage
44
Specificaties
47
Compatibiliteitsmodi
50
Voorschriften en veiligheidsrichtlijnen
55
1
Producteigenschappen
Dit product is een DLP®-projector met één chip. De uitstekende functies
omvatten:
•
DLP®-technologie
•
A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331-serie: 1024x768 XGA-resolutie
A1300W/B120/CE-W10/C11W/AW331-serie: 1280x800 WXGA-resolutie
H5382BD/E232/HE-722-serie: 1280x720 720p-resolutie
A1500/B150/CE-810/H6511BD/H6512BD/E146D/HE-805J/L552/V62/
H6510BD+/P1502 -series: 1920x1080 1080p-resolutie
Ondersteuning voor beeldverhouding Volledig/4:3/16:9/16:10/L. Box
•
Maakt projectie van 3D-materiaal mogelijk via DLP Link-technologie:
Ondersteunt Blue-Ray 3D en nVidia 3DTV Play Ready
•
De Acer ColorBoost-technologie levert natuurlijke ware kleuren voor
levendige, levensechte foto's
•
Hoge helderheids- en contrastverhouding
•
De Acer LumiSense+-technologie kan op intelligente wijze de helderheid
en kleurverzadiging van het geprojecteerde beeld optimaliseren op basis
van de eigenlijke omgevingsverlichting.
•
Veelzijdige weergavemodi (Helder, Presentatie, Standaard, sRGB,
Opn. 709, Film, Donkere film, Spel, Sport, ISF nacht, ISF dag, Gebruiker)
zorgen voor optimale prestaties in elke situatie
•
Compatibel met NTSC / PAL / SECAM en ondersteuning van HDTV (480i/p,
576i/p, 720p, 1080i/p)
•
Lager energieverbruik en besparingsmodus (ECO) voor een langere
levensduur van de lamp
•
De Acer EcoProjection-technologie biedt een intelligente benadering van
energiebeheer en een verbetering van de fysische efficiëntie
Uitgerust met HDMI™- en MHL-aansluitingen met HDCP-ondersteuning
•
•
Ondersteuning van de HDMI CEC-functie
•
De slimme detectie biedt een snelle, intelligente brondetectie
•
Meertalige OSD-menu's
•
Projectielens met handmatige scherpstelling en zoom tot 1,1x of 1,3x
•
2x digitale zoom
•
Compatibel met de besturingssystemen Microsoft® Windows® 2000, XP,
Vista®, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Macintosh® OS
•
Ondersteuning MHL V2.1-signaalweergave
•
Ondersteuning LumiSense+
•
Ingebouwde luidspreker van 3 of 10 Watt
Opmerking: De functies verschillen afhankelijk van de
modeldefinitie.
Nederlands
Inleiding
Nederlands
2
Overzicht verpakking
Deze projector wordt geleverd met alle onderstaande items. Controleer alle
items zodat u zeker bent dat uw apparaat compleet is. Neem onmiddellijk
contact op met uw leverancier als een item ontbreekt.
Projector
Voedingskabel
VGA-kabel
Beveiligingskaart
(optie)
Gebruikershandleiding
Snelstartgids
Draagtas
(optie)
Stoffilters
(optie)
Afstandsbediening
MH
L
HD
MI
DC
5V
2 batterijen
(optie)
IN
WirelessCAST
(optie)
Micro-USB naar Mini-USB
80 mm kabel (optie)
3
Micro-USB (mannelijk) naar
micro-USB (vrouwelijk) 50
mm kabel (optie)
Nederlands
WirelessHD-kit
(optie)
Projectoroverzicht
Uiterlijk projector
Voorkant / bovenkant
1
2
3
4
5
6
7
11
8
12
10
9
#
Beschrijving
#
7
Beschrijving
1
Luchtuitlaat
Bedieningspaneel
2
Omgevingslichtsensor
8
Lampdeksel
3
Scherpstelring
9
Lenskap
4
Zoomring
10 Projectielens
5
Ontvanger voor de afstandsbediening
11 Luchtinlaat
6
Voedingsknop
12 Wieltjes voor afstelling kantelhoek
Nederlands
4
Rechts / achterzijde
Type 1
13
14
2
/
M
al
rn
te
In
H
L
5V
1
#
2 3 4
5
6 5
3 4
5
6
7 8 9 10 11 12
9 15 12
Beschrijving
#
1
Voedingsaansluiting
2
Kensington™-slotpoort
3
HDMI 1-aansluiting
4
5V gelijkstroomuitgang (apparaat
opladen & ondersteuning muisfunctie
pagina omhoog/omlaag)
12
5
Analoog pc-signaal/HDTV/component
video-ingang (VGA IN 1, VGA IN 2)
13
6
RS232-aansluiting
14
7
Monitor loopthrough-uitgang
(alleen voor VGA IN 1)
15
8
S-video-ingang
Beschrijving
9
Composiet-video-ingang
10
Audio-ingang 2
(voor S-Video, composiet)
11
Audio-ingang 1
(voor VGA IN 1, VGA IN 2)
Aansluiting voor de audio uit
Interne 5V-aansluiting
HDMI 2/MHL aansluiting
Audio-ingang
Opmerking: De functies verschillen afhankelijk van de
modeldefinitie.
5
1 2
#
1
2
3
4
5
3 4
5
6 7 89
Beschrijving
Voedingsaansluiting
HDMI 1-aansluiting
HDMI 2/MHL aansluiting
5V gelijkstroomuitgang (apparaat
opladen & ondersteuning muisfunctie
pagina omhoog/omlaag)
Analoog pc-signaal/HDTV/component
video-ingang
#
6
7
8
9
10
Nederlands
Type 2
10
Beschrijving
RS232-aansluiting
Composiet-video-ingang
Audio-ingang
Aansluiting voor de audio uit
Kensington™-slotpoort
Opmerking: De functies verschillen afhankelijk van de
modeldefinitie.
Nederlands
6
Bedieningspaneel
1
2
3
4
7
8
5
9
6
10
#
Pictogram
Functie
Voeding
Beschrijving
1
POWER
LED-indicator voeding
2
LAMP
LAMP
LED lampindicator
3
TEMP
TEMP
LED temperatuurindicator
4
Voeding
Raadpleeg de inhoud in het hoofdstuk
"De projector in-/uitschakelen".
5
Vier
richtingstoetsen
Gebruik
om items te selecteren
of aanpassingen aan te brengen aan uw
selectie.
6
BACK
VORIGE
Keert terug naar de vorige bewerking.
7
SOURCE
BRON
Wijzigt de actieve bron.
8
ENTER
ENTER
Bevestig uw selectie van items.
Trap.correctie
Past de beeldvervorming aan die door het
kantelen van de projector wordt
veroorzaakt.
MENU
Druk in "MENU" om het OSD-menu (On
screen display) te openen, terug te keren
naar de vorige stap van de OSDmenubewerking of het OSD-menu af te
sluiten.
9
10
MENU
Opmerking: De functies verschillen afhankelijk van de
modeldefinitie.
7
1
26
7
2
3
8
9
4
5
27
10
6
Model No:J-25041
11
19
12
13
20
21
14
15
22
23
16
24
17
18
25
Model No:J-25030
MC.JMV11.008
#
MC.JMV11.007
Pictogram
Functie
Beschrijving
1
Infraroodzender Verzendt signalen naar de projector.
2
Voeding
Raadpleeg het hoofdstuk "De projector in-/
uitschakelen".
3
MUTE
Hiermee schakelt u het volume aan/uit.
4
RATIO
Hiermee kunt u de gewenste beeldverhouding
selecteren.
5
Kiezen/Invoeren Bevestig uw selectie van items.
Afspelen/Pauze Druk in om de weergave te starten/pauzeren.
6
Vier
Gebruik de knoppen omhoog, omlaag, links en rechts
richtingstoetsen om items te selecteren of uw selectie aan te passen.
7
3D
Druk in "3D" om 3D-modellen te selecteren.
8
BRON
Wijzigt de actieve bron.
9
MODUS
Druk in "MODE" om de weergavemodus te kiezen uit
Helder, Presentatie, Standaard, Video en Gebruiker.
10
Trap.correctie
Past de beeldvervorming aan die door het kantelen
van de projector wordt veroorzaakt.
11
VORIGE
STOP
12
VGA
13
FREEZE
Keert terug naar de vorige bewerking.
Druk in om de weergave te stoppen.
Druk in "VGA" om de bron te wijzigen naar de VGAaansluiting. Deze aansluiting ondersteunt analoge
RGB, YPbPr (480p/576p/720p/1080i), YCbCr (480i/576i)
en RGBsync.
Om het beeld op het scherm te pauzeren.
Nederlands
Schema afstandsbediening
Nederlands
8
#
Pictogram
Functie
Beschrijving
14
PgUp
Alleen voor de computermodus. Gebruik deze knop
om de vorige pagina te selecteren. Deze functie is
uitsluitend beschikbaar als de USB Ctr-connector (mini
type B) is aangesloten op een computer via een USBkabel.
15
COMPONENT
Geen functie.
16
PgDn
Alleen voor de computermodus. Gebruik deze knop
om de volgende pagina te selecteren. Deze functie is
uitsluitend beschikbaar als de USB Ctr-connector (mini
type B) is aangesloten op een computer via een USBkabel.
17
MEDIA
Geen functie.
18
Toetsenblok 0~9
Druk in "0~9" om een wachtwoord in te voeren in de
"Beveiliging".
•
19
MENU
•
Druk in "MENU" om het OSD-menu (On screen
display) te openen, terug te keren naar de vorige
stap van de OSD-menubewerking of het OSDmenu af te sluiten.
Bevestig uw selectie van items.
20
HDMI™/MHL
Hiermee wijzigt u de bron naar HDMI/MHL.
21
HIDE
Schakelt de video tijdelijk uit. Druk op de knop
"HIDE" om het beeld te verbergen. Druk in opnieuw
om het beeld opnieuw weer te geven.
22
ZOOM IN
Zoomt in op het projectorbeeld.
23
VIDEO
Hiermee wijzigt u de bron naar COMPOSIET VIDEO.
24
ZOOM OUT
Zoomt uit op het projectorbeeld.
25
LAN/WiFi
26
Laseraanwijzer
27
Laserknop
Druk in "LAN/WiFi" om de bron te wijzigen naar
“WiFi”. Alleen beschikbaar terwijl Acer WirelessCAST
(MWA3) is aangesloten op de projector en “WiFi” in
de bronlijst verschijnt.
Richt de afstandsbediening naar het weergavescherm.
Richt de afstandsbediening naar het weergavescherm
en houd deze knop ingedrukt om de laseraanwijzer te
activeren.
Opmerking: De functies verschillen afhankelijk van de
modeldefinitie.
9
MHL Control Mode
Navigatie
1
Next Mode
2
3
Exit MHL Control
MHL Control Mode
Numeriek
Next Mode
5
Exit MHL Control
4
MHL Control Mode
8
6
Multimedia
Next Mode
7
9
Exit MHL Control
10
11
#
Pictogram
1
Functie
BRON
Beschrijving
Druk in de knop "BRON" om te schakelen tussen de
navigatie-, numerieke en multimediamodus.
•
Druk in één seconde op de knop "MODUS" om
de MHL bedieningsmodus te activeren.
Druk in opnieuw op de knop "MODUS" om af
te sluiten.
2
MODUS
3
MUTE
Hiermee schakelt u het volume aan/uit. (alleen voor
de modus Navigatie of Multimedia)
•
4

Volume HOGER
Verhoogt het volume. (alleen voor de modus
Multimedia)
5

Volume lager
Verlaagt het volume. (alleen voor de modus
Multimedia)
Kiezen/Invoeren
Druk in voor kiezen/openen van het bestand. (alleen
voor de modus Navigatie)
Afspelen/Pauze
Wisselt tussen weergeven en onderbreken. (alleen
voor de modus Multimedia)
7
MENU
Druk in om het root-menu te openen.
(alleen voor de modus Navigatie)
8
Vier
richtingstoetsen
Gebruik de knoppen omhoog, omlaag, links en
rechts om items te selecteren of uw selectie aan te
passen.
(alleen voor de modus Navigatie)
6
Nederlands
Bediening MHL (Mobile High-Definition Link)
Nederlands
10
#
Pictogram
Functie
Beschrijving
•
9
Druk in "VORIGE" om een menustap terug te
gaan.
Vorige/Afsluiten
•
Het bestand afsluiten.
(alleen voor de modus Navigatie)
Stoppen
Stopt de weergave. (alleen voor de modus
Multimedia)
10
PgUp/PgDn
Gebruik deze knop om de volgende of vorige
pagina te selecteren. (alleen voor de modus
Navigatie)
11
Toetsenblok 0~9 Cijferknoppen. (alleen voor de modus Numeriek)
Opmerking: De functies verschillen afhankelijk van de
modeldefinitie.
11
Nederlands
Aan de slag
De projector aansluiten
Type 1
Dvd-speler, Set-top Box,
HDTV-ontvanger
Dvd-speler
R B G
5
HDMI
D-Sub
Audio-uitgang
Smart Phone
6
5
8
Power bank
9
R B G
4
W R
3
7
HDTV adapter
D-Sub
HDMI
2
2
10
/
HL
M
l 5V
rna
te
In
Chromecast
Acer Dongle
RS232
Y
D-Sub
10
1
RS232
8
RS232
12
Y
11
13
Video-uitvoer
D-Sub
W R
S-Video-uitgang
#
1
2
3
4
5
6
7
Beschrijving
Voedingskabel
Micro-USB (mannelijk) naar micro-USB
(vrouwelijk) 50 mm kabel
Micro-USB naar mini-USB 80 mm kabel
HDMI-kabel
USB-kabel om het apparaat te laden
3 RCA-componentkabel
VGA naar component/HDTV-adapter
#
Beschrijving
8
9
VGA-kabel
Aansluiting audiokabel/aansluiting
10
11
12
13
Aansluiting audiokabel/RCA
Composiet videokabel
S-video-kabel
RS232-kabel
Opmerking 1: om zeker te zijn dat de projector goed werkt met
uw computer, moet u ervoor zorgen dat de timing van de
weergavemodus compatibel is met de projector.
Opmerking 2: De functies verschillen afhankelijk van de
modeldefinitie.
Opmerking 3: USB-kabels die langer zijn dan 5 meter, hebben een
verlengstuk met voeding nodig.
Opmerking 4: Sommige smartphones vereist een convertor (geleverd
door de smartphonefabrikant) om de MHL-functie in te schakelen.
Opmerking 5: USB DC 5V-uitgang ondersteunt 5V/2,0Avoedingsuitgang alleen voor het opladen van een power bank
wanneer geen MHL-bron is gedetecteerd.
Opmerking 6: VGA OUT-loopthroughs alleen voor VGA IN 1.
Type 2
Dvd-speler
HDMI
Nederlands
12
Dvd-speler,
Set-top Box,
HDTVontvanger
2
HDMI
R B G
W R
D-Sub
USB
MHL
3
Audio-uitgang
6
4
2
R B G
5
HDMI
HDMI
D-Sub
W R
HDTV adapter
7
8
7
HDMI
1
RS232
Y
Smart Phone
9
#
Beschrijving
Voedingskabel
HDMI-kabel
MHL-kabel (MicroUSB naar HDMI)
VGA-kabel
VGA naar component/HDTV-adapter
3 RCA-componentkabel
RS232
11
1
2
3
4
5
6
Video-uitvoer
10
Power bank
Y
11
RS232
#
7
8
9
10
11
Beschrijving
Aansluiting audiokabel/RCA
Aansluiting audiokabel/aansluiting
Composiet videokabel
RS232-kabel
USB-kabel om het apparaat te laden
Opmerking 1: om zeker te zijn dat de projector goed werkt met
uw computer, moet u ervoor zorgen dat de timing van de
weergavemodus compatibel is met de projector.
Opmerking 2: De functies verschillen afhankelijk van de
modeldefinitie.
Opmerking 3: USB-kabels die langer zijn dan 5 meter, hebben een
verlengstuk met voeding nodig.
Opmerking 4: Sommige smartphones vereist een convertor
(geleverd door de smartphonefabrikant) om de MHL-functie in te
schakelen.
Opmerking 5: USB DC 5V-uitgang ondersteunt 5V/1,0Avoedingsuitgang alleen voor het opladen van een power bank
wanneer geen MHL-bron is gedetecteerd.
13
De projector inschakelen
1
Controleer of de voedingskabel en de signaalkabel stevig zijn bevestigd.
Het lampje van de voedingsindicator zal rood knipperen.
2
Druk op het bedieningspaneel op de knop "Voeding" om de projector in
te schakelen of afstandsbediening. Het lampje van de voedingsindicator
wordt blauw.
3
Schakel uw bron in (computer, notebook, videospeler, enz.). De projector
zal de bron automatisch detecteren.
•
Als de pictogrammen "Vergrendelen" en "Bron" op het scherm
verschijnen, betekent dit dat de projector op een specifiek brontype is
vergrendeld en dat er geen dergelijk invoersignaal is gevonden.
•
Als "Geen signaal" op het scherm verschijnt, moet u controleren of de
signaalkabels stevig zijn aangesloten of op de source direct-toets
drukken.
•
Als u meerdere bronnen tegelijk aansluit, gebruik dan de knop
"Bron" op het bedieningspaneel of op de afstandsbediening of de
directe brontoets op de afstandsbediening om tussen de ingangen te
schakelen.
Voedingsknop
Nederlands
De projector in-/uitschakelen
Nederlands
14
De projector uitschakelen
1
Houd de voedingsknop ingedrukt om de projector uit te schakelen. Dit
bericht verschijnt: "Druk nogmaals op de voedingsknop om het
afsluitproces te voltooien." Druk in opnieuw op de voedingsknop.
2
De LED van de voedingsindicator licht ROOD op en knippert snel nadat de
projector is uitgeschakeld en de ventilators blijven ongeveer 2 minuten
werken om ervoor te zorgen dat het systeem goed afkoelt. (wordt alleen
ondersteund in de modus "Onm.herv.")
3
Zolang de voedingskabel aangesloten blijft, kunt u op elk ogenblik tijdens
het 2 minuten durende uitschakelproces op de voedingsknop drukken om
de projector onmiddellijk opnieuw in te schakelen. (wordt alleen
ondersteund in de modus "Onm.herv.")
4
Nadat het systeem is afgekoeld, stopt de LED van de voedingsindicator met
knipperen en licht deze stabiel rood op om de stand-bymodus aan te
geven.
5
Het is nu veilig om de voedingskabel los te koppelen.
Waarschuwingsindicators:
•
"Projector oververhit. Lamp schakelt zichzelf binnenkort automatisch
uit."
Dit bericht op het scherm geeft aan dat de projector is oververhit. De
lamp wordt automatisch gedoofd, de projector wordt automatisch
uitgeschakeld en de LED van de temperatuurindicator zal stabiel rood
oplichten. Neem contact op met uw lokale leverancier of uw
servicecentrum.
•
"Ventilator defect. Lamp schakelt zichzelf binnenkort automatisch
uit."
Dit bericht op het scherm geeft aan dat de ventilator defect is. De
lamp wordt automatisch gedoofd, de projector wordt automatisch
uitgeschakeld en de LED van de temperatuurindicator zal knipperen.
Neem contact op met uw lokale leverancier of uw servicecentrum.
Opmerking 1: Als de projector automatisch uitschakelt en de LED
van de lampindicator stabiel ROOD oplicht, moet u contact
opnemen met uw lokale wederverkoper of onderhoudscentrum.
Opmerking 2: De functies verschillen afhankelijk van de
modeldefinitie.
Opgelet! De projector gaat naar een afkoelperiode van twee uur
om een optimale werking van de lamp te blijven garanderen.
15
De hoogte van het geprojecteerde beeld aanpassen
De projector is voorzien van afstelbare voetjes waarmee u de hoogte van het
beeld kunt aanpassen.
Het beeld verlagen/verhogen:
Gebruik het wiel voor het regelen van de kantelhoek om de weergavehoek fijn
af te stellen.
Regelwiel voor kantelhoek
Nederlands
Het geprojecteerde beeld aanpassen
Nederlands
16
De beeldgrootte en afstand optimaliseren
Raadpleeg de onderstaande tabel om het optimale beeldformaat te zoeken
wanneer de projector op de gewenste afstand van het scherm is geplaatst.
•
XGA-serie
Als de projector zich 2,0 m van het scherm bevindt, is een goede beeldkwaliteit
voor beeldformaten tussen 51" en 66".
Opmerking: Zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding is
een hoogte van 116 cm vereist wanneer de projector op 2 m
afstand is geplaatst.
M ax
. sc h
erm
Mi n
. sch
fo rm
erm
f
aat
66"
B
orm
aa5t1"
Hoogte
: 89 cm
C
Hoogte: 116 cm
van onderkant
tot bovenkant
van beeld
A
2,0 m
Gewenste afstand
Schermformaat
Boven
Schermformaat
Boven
Gewenste
(Min. zoom)
(Max. zoom)
Afstand
Van onderkant
Van onderkant
Diagonaal
Diagonaal
(m)
B (cm) x tot bovenkant
B (cm) x
tot bovenkant
(inch)
(inch)
<A>
H (cm)
van beeld (cm)
H (cm)
van beeld (cm)
<B>
<B>
<C>
<C>
1,2
30,58
62 x 47
54
40
81 x 61
1,5
38
78 x 58
67
50
101 x 76
70
87
2,0
51
104 x 78
89
66
134 x 101
116
3,0
76
155 x 117
134
99
202 x 151
174
4,0
102
207 x 155
179
132
269 x 202
232
5,0
127
259 x 194
223
165
336 x 252
290
6,0
153
311 x 233
268
199
403 x 303
348
7,0
178
363 x 272
313
232
471 x 353
406
8,0
204
414 x 311
357
265
538 x 403
464
9,1
232
471 x 353
406
301,17
612 x 459
528
Zoomfactor: 1,30x
17
Opmerking: Zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding is
een hoogte van 118 cm vereist wanneer de projector op 2 m
afstand is geplaatst.
Ma
x. sc
h
erm
form
Mi n
. sch
erm
aat
B
form
aat
78"
60 "
Hoogte: 118 cm
van onderkant
Hoogte: tot bovenkant
van beeld
91 cm
C
A
2m
Gewenste afstand
Schermformaat
Boven
Schermformaat
Boven
Gewenste
(Min. zoom)
(Max. zoom)
Afstand
Van onderkant
Van onderkant
Diagonaal
Diagonaal
(m)
B (cm) x tot bovenkant
B (cm) x tot bovenkant
(inch)
(inch)
<A>
H (cm)
van beeld (cm)
H (cm)
van beeld (cm)
<B>
<B>
<C>
<C>
1,2
36,08
78 x 49
55
47
101 x 63
1,5
45
97 x 61
68
59
126 x 79
71
89
2,0
60
130 x 81
91
78
168 x 105
118
3,0
90
194 x 121
136
117
253 x 158
178
4,0
120
259 x 162
182
156
337 x 211
237
5,0
150
324 x 202
227
196
421 x 263
296
6,0
180
389 x 243
273
235
505 x 316
355
7,0
210
453 x 283
318
274
590 x 369
414
7,7
232
499 x 312
350
301,17
649 x 405
456
Zoomfactor: 1,30x
Nederlands
•
WXGA-serie
Als de projector zich 2 m van het scherm bevindt, is een goede beeldkwaliteit
voor beeldformaten tussen 60" en 78".
Nederlands
18
•
720p-serie
Als de projector zich 2 m van het scherm bevindt, is een goede beeldkwaliteit
voor beeldformaten tussen 53" en 59".
Opmerking: Zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding is
een hoogte van 87 cm vereist wanneer de projector op 2 m
afstand is geplaatst.
Ma
x. sc
her
mfo
rma
at
Min
.
sch
erm
fo
rma
B
78"
at 6
0"
Hoogte: 87 cm
van onderkant
Hoogte:tot bovenkant
78 cm van beeld
C
A
2m
Gewenste afstand
Schermformaat
Boven
Schermformaat
(Min. zoom)
Gewenst
e
Afstand Diagona
(m)
al (inch) B (cm) x H (cm)
<A>
<B>
Boven
(Max. zoom)
1
26,26
58 x 33
Van
onderkant
tot
bovenkant
van beeld
(cm)
<C>
39
29
65 x 36
1,5
39
87 x 49
59
44
97 x 55
65
2,0
53
116 x 65
78
59
130 x 73
87
Diagona
al (inch) B (cm) x H (cm)
<B>
Van
onderkant
tot
bovenkant
van beeld
(cm)
<C>
43
3,0
79
174 x 98
117
88
194 x 109
130
4,0
105
233 x 131
156
117
259 x 146
174
5,0
131
291 x 164
195
146
324 x 182
217
6,0
158
349 x 196
234
176
389 x 219
261
7,0
184
407 x 229
273
205
453 x 255
304
8,0
210
465 x 262
312
234
518 x 291
348
9,0
236
523 x 294
351
263
583 x 328
391
10,3
271
599 x 337
402
301,34
667 x 375
448
Zoomfactor: 1,11x
19
Opmerking: Zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding is
een hoogte van 115 cm vereist wanneer de projector op 2 m
afstand is geplaatst.
Ma
x. sc
her
mfo
rma
at
Min
.
sch
erm
fo
rma
B
at
80"
61"
Hoogte:
89 cm
C
Hoogte: 115 cm
van onderkant
tot bovenkant
van beeld
A
2m
Gewenste afstand
Schermformaat
Boven
Schermformaat
Boven
Gewenste
(Min. zoom)
(Max. zoom)
Afstand
Van onderkant
Van onderkant
Diagonaal
Diagonaal
(m)
B (cm) x tot bovenkant
B (cm) x tot bovenkant
(inch)
(inch)
<A>
H (cm)
van beeld (cm)
H (cm)
van beeld (cm)
<B>
<B>
<C>
<C>
1,2
36,85
82 x 46
53
48
106 x 60
1,5
46
102 x 57
67
60
133 x 75
69
87
2,0
61
136 x 76
89
80
177 x 100
115
2,5
77
170 x 96
111
100
221 x 124
144
3,0
92
204 x 115
133
120
265 x 149
173
3,5
107
238 x 134
155
140
310 x 174
202
4,0
123
272 x 153
177
160
354 x 199
231
5,0
154
340 x 191
222
200
422 x 249
289
6,0
184
408 x 229
266
240
531 x 299
346
7,0
215
476 x 268
311
280
619 x 348
404
7,5
230
510 x 287
333
299,81
664 x 373
433
Zoomfactor: 1,30x
Nederlands
•
1080p-serie
Als de projector zich 2 m van het scherm bevindt, is een goede beeldkwaliteit
voor beeldformaten tussen 61" en 80".
Nederlands
20
De gewenste beeldgrootte verkrijgen door de
afstand en zoomfactor aan te passen
De onderstaande tabel toont u hoe u het gewenste beeldformaat kunt
verkrijgen door de positie of de zoomring aan te passen.
•
XGA-serie
Om een beeldgrootte van 60" te verkrijgen, plaatst u de projector op een
afstand van 1,8 m tot 2,4 m van het scherm.
A
60"
Gewenste
beeldgrootte
D
Hoogte: 105 cm
van onderkant
tot bovenkant
van beeld
1,8 m
2,4 m
C
Gewenste beeldgrootte
Diagonaal (inch)
<A>
B (cm) x H (cm)
B
Gewenste afstand
Afstand (m)
Max. zoom
<B>
Min. zoom
<C>
1,2
Boven (cm)
Van onderkant tot
bovenkant van beeld
<D>
53
30
61 x 46
40
81 x 61
1,2
1,6
70
50
102 x 76
1,5
2,0
88
60
122 x 91
1,8
2,4
105
70
142 x 107
2,1
2,7
123
80
163 x 122
2,4
3,1
140
90
183 x 137
2,7
3,5
158
100
203 x 152
3,0
3,9
175
150
305 x 229
4,5
5,9
263
180
366 x 274
5,4
7,1
315
200
406 x 305
6,0
7,8
351
250
508 x 381
7,6
9,8
438
300
610 x 457
9,1
Zoomfactor: 1,30x
526
21
A
60"
Gewenste
beeldgrootte
D
Hoogte: 91 cm
van onderkant tot
bovenkant van beeld
1,5 m
2,0 m
C
Gewenste beeldgrootte
Diagonaal (inch)
<A>
B (cm) x H (cm)
30
40
50
60
70
80
90
100
150
180
200
250
300
65 x 40
86 x 54
108 x 67
129 x 81
151 x 94
172 x 108
194 x 121
215 x 135
323 x 202
388 x 242
431 x 269
538 x 337
646 x 404
Zoomfactor: 1,30x
B
Gewenste afstand
Afstand (m)
Max. zoom
<B>
1,0
1,3
1,5
1,8
2,0
2,3
2,6
3,8
4,6
5,1
6,4
7,7
Min. zoom
<C>
1,0
1,3
1,7
2,0
2,3
2,7
3,0
3,3
5,0
6,0
6,7
8,3
Boven (cm)
Van onderkant tot
bovenkant van beeld
<D>
45
61
76
91
106
121
136
151
227
272
303
378
454
Nederlands
•
WXGA-serie
Om een beeldgrootte van 60" te verkrijgen, plaatst u de projector op een
afstand van 1,5 m tot 2,0 m van het scherm.
Nederlands
22
•
720p-serie
Om een beeldgrootte van 60" te verkrijgen, plaatst u de projector op een
afstand van 2,1 m tot 2,3 m van het scherm.
A
60"
Gewenste
beeldgrootte
D
Hoogte: 89 cm
van onderkant
tot bovenkant
van beeld
2,1 m
2,3 m
C
Gewenste beeldgrootte
Diagonaal (inch)
<A>
29
40
50
60
70
80
90
100
150
180
200
250
300
Zoomfactor: 1,11x
B
Gewenste afstand
Afstand (m)
B (cm) x H (cm)
Max. zoom
<B>
Min. zoom
<C>
64 x 36
89 x 50
111 x 62
133 x 75
155 x 87
177 x 100
199 x 112
221 x 125
332 x 187
398 x 224
443 x 249
553 x 311
664 x 374
1,0
1,4
1,7
2,1
2,4
2,7
3,1
3,4
5,1
6,2
6,8
8,5
10,3
1,1
1,5
1,9
2,3
2,7
3,0
3,4
3,8
5,7
6,9
7,6
9,5
Boven (cm)
Van onderkant tot
bovenkant van beeld
<D>
43
59
74
89
104
119
134
149
223
267
297
371
446
23
A
60"
Gewenste
beeldgrootte
D
Hoogte: 87 cm
van onderkant
tot bovenkant
van beeld
1,5 m
2,0 m
C
Gewenste beeldgrootte
Diagonaal (inch)
<A>
B (cm) x H (cm)
B
Gewenste afstand
Afstand (m)
Max. zoom
<B>
Min. zoom
<C>
30
66 x 37
40
89 x 50
1,0
1,3
58
50
111 x 62
1,3
1,6
72
60
133 x 75
1,5
2,0
87
70
155 x 87
1,8
2,3
101
80
177 x 100
2,0
2,6
116
90
199 x 112
2,3
2,9
130
100
221 x 125
2,5
3,3
144
150
332 x 187
3,8
4,9
217
180
398 x 224
4,5
5,9
260
200
443 x 249
5,0
6,5
289
250
553 x 311
6,3
8,1
361
300
664 x 374
7,5
Zoomfactor: 1,30x
1,0
Boven (cm)
Van onderkant tot
bovenkant van beeld
<D>
43
433
Nederlands
•
1080p-serie
Om een beeldgrootte van 60" te verkrijgen, plaatst u de projector op een
afstand van 1,5 m tot 2,0 m van het scherm.
Nederlands
24
Bedieningselementen
Menu Installatie
Het installatiemenu biedt een OSD (onscreen display) voor de installatie en het
onderhoud van de projector. Gebruik het OSD alleen wanneer het bericht
"Geen signaalingang" wordt weergegeven op het scherm.
De menuopties omvatten instellingen en aanpassingen voor de schermgrootte
en -afstand, de scherpstelling, de trapeziumcorrectie en meer.
1
Schakel de projector in door op de knop "Voeding" op het bedieningsblok
te drukken.
2
Druk in de knop "MENU" op de afstandsbediening om het OSD voor het
onderhoud en de installatie van de projector te starten.
Installatie
Projectiemodus
Projectielocatie
Automatische keystone
Uit
Handmatige keystone
Taal
Nederlands
WirelessHD-dongle koppelen
Terugzetten
Sluiten
Kiezen
Aanpassen
3
Het achtergrondpatroon werkt als een gids om de kalibratie- en
uitlijningsinstellingen, zoals de schermgrootte en -afstand, de scherpstelling
en meer aan te passen.
4
Het menu Installatie bevat de volgende opties:
•Projectiemodus
•Projectielocatie
•Automatische keystone-instellingen
•Handmatige keystone-instellingen
•WirelessHD-dongle koppelen
•Taalinstellingen
•Opnieuw instellen naar de standaard fabrieksfuncties
Gebruik de pijltoetsen omhoog en omlaag om een optie te selecteren, de
pijltoetsen naar links en rechts om de geselecteerde optie-instellingen aan
te passen en de druk op "ENTER" om een submenu voor de functieinstelling te openen. De nieuwe instellingen worden automatisch
opgeslagen wanneer het menu wordt afgesloten.
5
Druk op een willekeurig ogenblik op de knop "MENU" of "VORIGE" om het
menu af te sluiten en terug te keren naar het welkomstscherm van Acer.
Opmerking: De functies verschillen afhankelijk van de modeldefinitie.
25
De projector beschikt over een meertalig OSD waarmee u aanpassingen kunt
aanbrengen aan het beeld en verschillende instellingen kunt wijzigen.
De OSD-menu's gebruiken
•
Om het OSD-menu te openen, druk in "MENU" op de afstandsbediening of
op het bedieningspaneel.
•
Wanneer het OSD wordt weergegeven, kunt u de knoppen
gebruiken om een item in het hoofdmenu te selecteren. Nadat u het
gewenste hoofdmenu-item hebt geselecteerd, druk in "ENTER" om het
submenu voor de functie-instelling te openen.
•
Gebruik de
knoppen om het gewenste item te selecteren en pas de
instellingen aan met de
knoppen.
•
Kiezen het volgende item dat u wilt aanpassen in het submenu en pas het
aan zoals hierboven beschreven.
•
Druk in "BACK" op de afstandsbediening of op het bedieningspaneel. Het
scherm keert terug naar het hoofdmenu.
•
Om het OSD-menu af te sluiten, druk in opnieuw op "BACK" op de
afstandsbediening of het bedieningspaneel. Het OSD-menu wordt gesloten
en de projector zal de nieuwe instellingen automatisch opslaan.
Kleur
Hoofdmenu
LumiSense+
Uit
Weergavemodus
Presentatie
Wandkleur
Helderheid
Instelling
Contrast
Verzadiging
Tint
Kleurtemperatuur
Gamma
Geavanceerd
Sluiten
Kiezen
Enter
Submenu
Opmerking 1: Sommige van de volgende OSD-instellingen zijn mogelijk
niet beschikbaar. Raadpleeg het werkelijke OSD van uw projector.
Opmerking 2: De functies verschillen afhankelijk van de modeldefinitie.
Nederlands
OSD-menu's
Nederlands
26
Kleur
LumiSense+
De lichtsensor van LumiSense+-technologie kan op intelligente
wijze de helderheid en kleurverzadiging van het geprojecteerde
beeld optimaliseren op basis van de eigenlijke
omgevingsverlichting. De functie verbetert in hoge mate de
zichtbaarheid van donkere details en de kleurverzadiging.
•
Uit: voor de normaal modus. (sensor omgevingslicht is uit)
•
Automatische helderheid: de lichtsensor is aan om automatisch
het omgevingslicht te detecteren en de helderheid en
kleurverzadiging van het geprojecteerde beeld te
optimaliseren.
•
Dynamisch zwart: hiermee wordt de weergave van donkere
filmscènes automatisch geoptimaliseerd zodat ze met
ongelooflijke details worden weergegeven.
Weergavemodus
Er zijn talrijke instellingen die vooraf in de fabriek zijn gedefinieerd
en voor verschillende typen beelden zijn geoptimaliseerd.
•
Helder: voor de optimalisatie van de helderheid.
•
Presentatie: voor presentaties tijdens vergaderingen.
•
Standaard: voor een algemene omgeving.
•
sRGB: standaard RGB-kleurruimte.
•
Spel: voor spelinhoud.
•
Film: voor helderdere en algemene weergaven van films/
video's/foto's.
•
Donkere film: voor donkere filminhoud.
•
Sport: voor sportfoto's.
•
Opn. 709: standaard opn. 709 kleurruimte.
•
ISF dag: het projectiebeeld kalibreren en optimaliseren op basis
van een heldere omgeving door een door ISF gecertificeerde
technicus.
•
ISF nacht: het projectiebeeld kalibreren en optimaliseren op
basis van een donkere omgeving door een door ISF
gecertificeerde technicus.
•
Gebruiker: herinnert de gebruikersinstellingen.
Wandkleur
Gebruik deze functie om een geschikte kleur te kiezen in
overeenstemming met de achtergrond. Er zijn verschillende
keuzemogelijkheden, zoals wit, lichtgeel, lichtblauw, roze,
donkergroen. Dit zal de kleurafwijking die door de wandkleur
wordt veroorzaakt, compenseren om de juiste beeldtint weer te
geven.
Helderheid
Past de helderheid van het beeld aan.
Contrast
•
Druk in
om het beeld donkerder te maken.
•
Druk in
om het beeld helderder te maken.
Het "Contrast" beheert het verschil tussen de helderste en
donkerste gedeelten van het beeld. Als u het contrast aanpast
wordt de hoeveelheid zwart en wit in het beeld gewijzigd.
•
Druk in
voor minder contrast.
•
Druk in
voor meer contrast.
27
Tint
Past een videobeeld aan van zwart-wit naar volledig verzadigde
kleuren.
•
Druk in
om de hoeveelheid kleur in het beeld te verlagen.
•
Druk in
om de hoeveelheid kleur in het beeld te verhogen.
Past de kleurbalans van rood en groen aan.
•
Druk in
om de hoeveelheid groen in het beeld te
verhogen.
•
Druk in
om de hoeveelheid rood in het beeld te verhogen.
Kleurtemperatuur Modus
Gebruik deze functie om CT1, CT2 (Native), CT3, Gebruikersmodus
te kiezen.
R-versterking
Past de roodversterking aan voor optimalisatie van de
kleurtemperatuur.
G-versterking
Past de groenversterking aan voor optimalisatie van de
kleurtemperatuur.
B-versterking
Past de blauwversterking aan voor optimalisatie van de
kleurtemperatuur.
R-voorinstelling
Past de roodvoorinsteling aan voor optimalisatie van de
kleurtemperatuur.
G-voorinstelling
Past de groenvoorinstelling aan voor optimalisatie van de
kleurtemperatuur.
B-voorinstelling
Past de blauwvoorinstelling aan voor optimalisatie van de
kleurtemperatuur.
Gamma
Heeft effect op de voorstelling van een donkere scène. Met een
hogere gammawaarde ziet een donkere scène er helderder uit.
Nederlands
Verzadiging
Nederlands
28
Geavanceerd
Onafh. Kleurbeheer
Past de kleuren rood, groen, blauw, cyaan, geel en magenta aan.
Onafh. Tint
Past de kleurbalans van rood en groen aan.
Onafh. Verzadiging
Stelt de geselecteerde kleur in op minder of meer verzadigd.
Onafh. Versterking
Stelt het contrast van de geselecteerde kleur in.
Brilliant Color
Produceert een uitgebreid kleurenspectrum op het scherm dat een
betere kleurverzadiging biedt voor heldere, waarheidsgetrouwe
beelden.
Witpiek
verhoogt de helderheid van wit dat in de buurt van 100% is. (alleen
videobronnen)
Filmmodus
Stelt het beeld in op geoptimaliseerde modus True Film met 24
beelden.
Ruisonderdrukking
Past de onderdrukking van de signaalruis aan. "0" betekent dat de
ruisonderdrukking uit is, ">0" geeft een verhoging van de
ruisonderdrukking aan.
Zwart uitbreiden
Dit zorgt voor een optimaal zwartniveau voor elke analoge bron.
ISF
1. De gecertificeerde ISF-technicus zal het projectiebeeld kalibreren
en optimaliseren volgens uw actuele omgeving. Het ISFinvoerwachtwoord zal alleen door de technicus gekend zijn.
2. “ISF dag” en “ISF nacht” worden niet weergegeven in de
weergavemodus als de projector is uitgerust met een ISF-functie
die niet werd gekalibreerd door een ISF-gecertificeerde
technicus. Ga voor meer informatie naar de officiële website van
ISF: https://www.imagingscience.com en neem contact op met
een dealer in uw land.
3. De ISF-kalibratie wordt geladen en gegarandeerd door het ISFgecertificeerde kalibratieapparaat. Acer is hierbij niet
verantwoordelijk voor de kalibratieservice.
Opmerking 1: De functies "Verzadiging" en "Tint" worden niet
ondersteund in de computermodus of de HDMI-modus.
Opmerking 2: De functies verschillen afhankelijk van de modeldefinitie.
29
Projectiemodus
•
•
Voorkant: De standaardinstelling.
Achterkant: keert het beeld om zodat u kunt projecteren
van achter een doorschijnend scherm.
Projectielocatie
•
Auto: past de projectielocatie van het beeld automatisch
aan.
•
•
Bureaublad
Plafond: draait het beeld ondersteboven voor projectie
vanaf een plafondmontage.
Beeldverhouding
Gebruik deze functie om de gewenste beeldverhouding te kiezen.
•
Auto: het beeld blijft behouden met de oorspronkelijke breedtehoogteverhouding om het beeld optimaal aan te passen aan de
originele horizontale of verticale pixels.
•
Volledig: pas de grootte van het beeld aan naar volledige
schermgrootte volgens breedte (1280 pixels) en hoogte (800
pixels).
•
4:3: het beeld wordt geschaald om te passen op het scherm en
weer te geven met een verhouding 4:3.
•
16:9: het beeld wordt geschaald om te passen op de breedte van
het scherm en de breedte wordt aangepast om het beeld weer te
geven met de verhouding 16:9.
•
L. Box: behoudt de originele signaalbeeldverhouding en zoomt
tot 1,333 keer in.
Automatische
keystone
Past automatisch het verticale beeld aan.
Handmatige
keystone
Pas de beeldvervorming aan die door het kantelen van de projectie
wordt veroorzaakt.
<Opmerking> de Handmatige keystone is niet beschikbaar wanneer
de Automatische keystone is ingesteld op "Aan".
Scherpte
H. positie
V. positie
Frequentie
Past de scherpte van het beeld aan.
•
Druk in
om de scherpte te verminderen.
•
Druk in
om de scherpte te vermeerderen.
•
Druk in
om het beeld naar links te verplaatsen.
•
Druk in
om het beeld naar rechts te verplaatsen.
•
Druk in
om het beeld omlaag te verplaatsen.
•
Druk in
om het beeld omhoog te verplaatsen.
"Frequentie" verandert de bemonsteringsfrequentie van de projector
aangepast aan de frequentie van de grafische kaart van uw computer.
Als u een verticale knipperende balk in het geprojecteerde beeld ziet,
kunt u deze functie gebruiken om de nodige aanpassingen uit te
voeren.
Nederlands
Beeld
Nederlands
30
Tracking
Synchroniseert de signaaltiming van de projector met deze van de
grafische kaart. Als u een onstabiel of flikkerend beeld hebt, kunt u
deze functie gebruiken om dit te corrigeren.
HDMI-kleurbereik Stel het kleurenbereik van het HDMI-beeld in om fouten in de
kleurweergave te verbeteren.
•
Auto: automatisch aanpassen aan informatie van de speler.
•
Beperkt bereik: verwerkt het invoerbeeld zoals beperkt door de
gegevens van het kleurbereik.
•
Vol bereik: verwerkt het ingevoerde beeld als gegevens met een
volledig kleurenbereik.
HDMI-scaninfo
Regelt de overscanverhouding van het HDMI-beeld op het scherm.
•
Auto: automatisch aanpassen aan informatie van de speler.
•
Onderscan: nooit overscan houden op het HDMI-beeld.
•
Overscan: altijd overscan houden op het HDMI-beeld.
Opmerking 1: de functies "H. positie", "V. positie", "Frequentie" en
"Tracking" worden niet ondersteund in de HDMI- of de Video-modus.
Opmerking 2: de functies "HDMI-kleurbereik" en "HDMI-scaninfo" worden
alleen ondersteund in de HDMI-modus.
Opmerking 3: De functies verschillen afhankelijk van de modeldefinitie.
31
Startscherm
Gebruik deze functie om het gewenste opstartscherm te kiezen. Als u
de instelling wijzigt, worden de wijzigingen van kracht wanneer u het
OSD-menu afsluit.
•
Acer: het standaard opstartscherm van de Acer-projector.
•
Gebruiker: Door gebruiker opgeslagen foto van de functie
"Schermopname".
Schermopname
Gebruik deze functie om het opstartscherm aan te passen. Volg de
onderstaande instructies om het beeld dat u als opstartscherm wilt
gebruiken, vast te leggen.
Opmerking:
Voordat u doorgaat met de volgende stappen, moet u ervoor zorgen
dat "Trap.correctie" is ingesteld op de standaardwaarde 0.
•
Druk in "Schermopname" om het opstartscherm aan te passen.
•
Pop-upbericht om de gebruiker aan te bevelen de oorspronkelijke
bron in te voeren. De "resolutie" die wordt weergegeven in de
tekst is gebaseerd op de oorspronkelijke timing. Druk in "Starten"
om naar de volgende gebruikersinterface te gaan. Druk op
"Vorige" om naar de vorige gebruikersinterface te gaan.
•
Een dialoogvenster verschijnt om de actie te bevestigen. Een
bericht weergeven: Pas de afbeeldingsgrootte aan zodat deze
past in het rode kader en het systeem legt uw afbeelding vast
nadat u op "ENTER" hebt gedrukt. Kies op "ENTER" om de
huidige afbeelding te gebruiken als uw aangepast opstartscherm.
Kies "Vorige" om de schermopname te annuleren en het OSD af
te sluiten.
•
Een bericht verschijnt met de melding dat de schermopname
bezig is.
•
Wanneer de schermopname is voltooid, verdwijnt het bericht en
wordt het originele beeld weergegeven.
•
Het aangepaste opstartscherm wordt van kracht wanneer er een
nieuw ingangssignaal is of wanneer u de projector opnieuw
opstart.
Bronvergrend.
Wanneer Bronvergrend. is ingesteld op "Uit" zal de projector andere
signalen zoeken als het huidige invoersignaal verloren is gegaan.
Wanneer Bronvergrend. is ingesteld op "Aan", wordt het huidige
bronkanaal "vergrendeld"tenzij u op de afstandsbediening op de
knop "Bron" drukt voor het volgende kanaal.
Ondertitels
Kiezen een gesloten bijschriftmodus van uw voorkeur uit OT1, OT2,
OT3, OT4, (OT1 toont bijschriften in de primaire taal in uw gebied).
Kiezen "Uit" om de opnamefunctie uit te schakelen. Deze functie is
alleen beschikbaar wanneer een composiet video- of S-Videoingangssignaal is geselecteerd en het systeemformaat NTSC is.
<Opmerking> stel de beeldverhouding van uw scherm in op 4:3. Deze
functie is niet beschikbaar wanneer de beeldverhouding "16:9" of
"Auto" is.
DC 5V-uitgang
(Type 1 serie)
De standaardinstelling is "Aan". Kiezen "Uit" voor het uitschakelen
van de DC 5V OUT-aansluiting.
<Opmerking>
1. DC 5V-uitgang wordt niet ondersteund terwijl u in de standbymodus bent.
2. Dit apparaat ondersteunt maximaal twee 5V-uitgangen tegelijk. U
kunt een van de volgende optieskiezen: MHL, Interne 5V of DC 5Vuitgang. MHL heeft de hoogste prioriteit als ze alle drie bezet zijn. DC
5V-uitgang (OSD) & intern 5V (OSD) worden grijs weergegeven terwijl
MHL wordt ingeschakeld.
3. DC-uitgang 5V (OSD) wordt automatisch op Uit gezet terwijl Intern
5V (Stand-by) schakelt naar Aan en omgekeerd.
Nederlands
Instelling
Nederlands
32
DC 5V-uitgang
(Type 2 serie)
De standaardinstelling is "Aan". Kiezen "Uit" voor het uitschakelen
van de DC 5V OUT-aansluiting.
<Opmerking>
1. Als gebruikers de knop "PgUp" of "PgDn" willen gebruiken, wijzigt
u "DC 5V-uitgang" van "Aan" naar "Uit".
2. 5V/1A-voedingsuitgang als de MHL-bron niet is gedetecteerd.
Waarschuwing! De DC 5V-uitgang kan een stroomconflict veroorzaken
bij het aansluiten op de pc en resulteren in elektrische schok en/of
letsel.
3. DC 5V-uitgang wordt niet ondersteund terwijl u in de standbymodus bent.
Intern 5V
De standaardinstelling is "Uit". Schakel Aan om 5V voeding te leveren
voor de inschakelmodus en de stand-bymodus.
<Opmerking>
1. Voordat u OSD terugzetten uitvoert: de projector detecteert en
toont de interne HDMI 2/MHL-poort nadat deze is aangesloten via de
niet-MHL-dongle (bijv. Chromecast).
2. Nadat u OSD terugzetten hebt uitgevoerd: Als de interne HDMIdongle aanwezig is en tegelijkertijd Intern 5V (OSD) op Aan staat,
wordt Intern 5V (OSD) automatisch ingesteld op Aan en DC-uitgang
5V (OSD) op UIT nadat u OSD terugzetten hebt uitgevoerd. (Omdat de
interne HDMI-dongle geen stroom krijgt via de projector, gaat het
signaal van de interne dongle verloren en kan dit niet worden
gedetecteerd door de projector)
VGA OUT
(Stand-by)
De standaardinstelling is "Uit". Kiezen "Aan" voor het inschakelen
van de VGA OUT-verbinding.
HDMI CEC
De standaardinstelling is "Uit". Kiezen "Aan" om de HDMI CEC-functie
in te schakelen.
Terugzetten
Druk in de knop "ENTER" en kies "Ja" om de parameters op alle
menu's opnieuw in te stellen naar de standaard fabrieksinstellingen.
Beveiliging
Beveiliging
Deze projector biedt een nuttige beveiligingsfunctie voor de
beheerder om het gebruik van de projector te beheren.
Druk in "ENTER" om te schakelen naar de instelling "Beveiliging". Als
de beveiligingsfunctie is ingeschakeld, moet u eerst het "Wachtwoord
beheerder" invoeren voordat u de beveiligingsinstellingen wijzigt.
•
Kiezen "Aan" om de beveiligingsfunctie in te schakelen. De
gebruiker moet een wachtwoord invoeren om de projector te
bedienen. Raadpleeg het hoofdstuk "Wachtwoord gebruiker"
voor details.
•
Als "Uit" is geselecteerd, kan de gebruiker de projector
inschakelen zonder een wachtwoord in te voeren.
Time-out(min)
Een keer "Beveiliging" is ingesteld op "Aan", kan de beheerder de
time-outfunctie instellen.
•
•
•
•
•
Druk in
of
om het interval voor de time-out te
selecteren.
Het bereik ligt tussen 10 en 990 minuten.
Wanneer de tijd verstreken is, zal de projector de gebruiker
vragen het wachtwoord opnieuw in te voeren.
De standaard fabrieksinstelling voor "Time-out(min)" is "Uit".
Wanneer de beveiligingsfunctie is ingeschakeld, zal de projector
de gebruiker vragen een wachtwoord in te voeren wanneer de
projector wordt ingeschakeld. Zowel "Wachtwoord gebruiker" als
"Wachtwoord beheerder" worden in dit dialoogvenster
geaccepteerd.
33
•
Druk in
•
Voer het wachtwoord in wanneer "Wachtwoord bevestigen"
wordt weergegeven.
Het wachtwoord moet 4 tot 8 tekens lang zijn.
Als u "Vraag wachtwoord alleen aan na het aansluiten van het
voedingssnoer" kiest, vraagt de projector de gebruiker om het
wachtwoord telkens wanneer het netsnoer wordt aangesloten.
Als u "Altijd om wachtwoord vragen na aanzetten projector"
kiest, moet de gebruiker telkens bij het inschakelen van de
projector het wachtwoord invoeren.
•
•
•
om een teken te verwijderen.
Wachtwoord beheerder
Het "Wachtwoord beheerder" kan zowel in het dialoogvenster "Typ
wachtwoord beheerder" als in het dialoogvenster "Wachtwoord
typen" worden gebruikt.
•
Druk in "ENTER" om "Wachtwoord beheerder" te wijzigen.
•
De standaardinstelling voor "Wachtwoord beheerder" is "1234".
Als u uw beheerderwachtwoord bent vergeten, kunt u het volgende
doen om het beheerderwachtwoord op te halen:
•
Een uniek 6-cijferig "Universeel wachtwoord" is afgedrukt op de
beveiligingskaart (controleer of dit accessoire in de verpakking
aanwezig is). Dit unieke wachtwoord is het nummer dat op elk
ogenblik zal worden geaccepteerd door de projector, ongeacht
het Wachtwoord beheerder.
•
Als u deze beveiligingskaart en dit nummer verliest, neem dan
contact op met het Acer-servicecentrum.
Startscherm vergrendelen
De standaard Startscherm vergrendelen is ingesteld op "Uit". Als de
vergrendling voor het opstartscherm van de gebruiker is ingesteld op
"Aan", kunnen gebruikers het opstartscherm niet langer wijzigen en
kan worden verhinderd dat andere gebruikers het scherm willekeurig
wijzigen. Kiezen "Uit" om het opstartscherm te ontgrendelen.
Opmerking 1: De functies verschillen afhankelijk van de modeldefinitie.
Opmerking 2: Intern 5 V niet van toepassing voor type 2 serie.
Nederlands
Wachtwoord gebruiker
•
Druk in "ENTER" om "Wachtwoord gebruiker" in te stellen of te
wijzigen.
•
Druk in de cijfertoetsen op de afstandsbediening om uw
wachtwoord in te stellen en druk op "ENTER" om te bevestigen.
Nederlands
34
Beheer
ECO-modus
Kies "Aan" om de projectorlamp te dimmen zodat er minder
energie wordt verbruikt, de levensduur van de lamp wordt verlengd
en de ruis wordt verminderd. Kies "Uit" om terug te keren naar de
normaal modus.
Grote hoogte
Kies "Aan" om de modus Grote hoogte in te schakelen. Gebruik de
ventilators doorlopend op volle snelheid zodat de geschikte koeling
voor de projector op grote hoogte wordt voorzien.
Modus Uitschakelen •
Onmiddellijk uit: schakelt de projecor uit zonder
ventilatorkoeling.
Onm.herv.: hervat het systeem als binnen 2 minuten weer op de
aan/uit-knop is gedrukt.
•
Automatisch uit
De projector wordt automatisch uitgeschakeld wanneer er geen
signaal invoer is na de opgegeven tijd. (Standaard is dit 15 minuten)
Menuweergavetijd
(seconden)
Kies de weergaveduur van het OSD-menu. (Standaard is dit 15
minuten) Kiezen “Handmatig” om het hoofdmenu/menu van one
direct-toets handmatig per gebruiker uit te schakelen.
Ingeschakeld
Kies "Aan" om de projector in te schakelen als de
wisselstroomvoeding wordt aangesloten.
Verlopen uren lamp Toont de verstreken gebruiksduur van de lamp (in uren).
Herinnering lamp
Activeer deze functie om 30 uur voor het verwachte einde van de
levensduur van de lamp een herinnering weer te geven om de lamp
te vervangen.
Reset lampuren
Druk in de knop "ENTER" en kies "Ja" om de teller voor de
lampuren in te stellen op 0 uur.
Opmerking: De functies verschillen afhankelijk van de modeldefinitie.
Geluid
Volume
Dempen
•
Druk in
om het volume te verlagen.
•
Druk in
om het volume te verhogen.
•
•
Kies "Aan" om het volume te dempen.
Kies "Uit" om het volume opnieuw weer te geven.
Opmerking: De functies verschillen afhankelijk van de modeldefinitie.
35
3D
Kiezen "Aan" om de DLP 3D-functie in te schakelen.
•
Aan: kiezen dit item terwijl u een DLP 3D-bril, een 3D 120Hz
grafische kaart en een bestand of dvd in HQFS-formaat
gebruikt met de overeenkomende softwarespeler.
•
Uit: de 3D-modus uitschakelen.
3D-formaat
Als de 3D-inhoud niet juist wordt weergegeven, kunt u een 3Dformaat kiezen dat past bij de 3D-inhoud die u weergeeft en dat
de beste resultaten levert.
24P 3D
Kies "96 Hz" of "144 Hz" voor compatibiliteit met een 3D-bril.
3D L/R Omkeren
Als u een discreet of overlappend beeld zielt terwijl u een DLP 3Dbril draagt, zult u mogelijk "Omkeren" moeten uitvoeren om de
beste overeenkomst tussen de beeldreeksen links/rechts te krijgen
voor een correct beeld (voor DLP 3D).
3DKies "Aan" om het 3D-waarschuwingsbericht weer te geven.
waarschuwingsbericht
Opmerking: 3D-weergave is nu ingeschakeld.
1. Zorg dat u beschikt over de juiste 3D-signalen en bril.
2. Denk eraan 3D uit te schakelen als u geen 3D-beelden wilt zien.
3. Als de 3D-weergave niet juist is, schakel dan 3D-synchronisatie omkeren in.
4. De opties van de weergavemodus worden uitgeschakeld in de 3D-modus.
Opmerking 1: Voor een correcte 3D-weergave moeten de instellingen in het
3D toepassingsprogramma van de grafische kaart correct zijn opgegeven.
Opmerking 2: De softwarespelers, zoals de stereoscopische speler en de
DDD TriDef-mediaspeler, kunnen bestanden in 3D-formaat ondersteunen.
U kunt deze drie spelers downloaden vanaf de onderstaande webpagina.
- Stereoscopische speler (demo):
http://www.3dtv.at/Downloads/Index_en.aspx
- DDD TriDef-mediaspeler (demo):
http://www.tridef.com/download/TriDef-3-D-Experience-4.0.2.html
Opmerking 3: "3D L/R Omkeren" is alleen beschikbaar wanneer 3D is
ingeschakeld.
Opmerking 4: Er is een herinneringsscherm als 3D nog steeds is ingeschakeld
wanneer de projector wordt ingeschakeld. Pas de instellingen aan op basis
van uw doelstellingen.
Opmerking 5: WUXGA-model 24P 3D kan niet worden geschaald door een
beperking van het TI ASIC-buffergeheugen en zodra 24P 3D-ingangen (96Hz
of 144Hz) zijn gedetecteerd, worden Beeldverhouding / HDMI-scaninfo grijs
weergegeven en wordt HIDE evenmin ondersteund.
Taal
Taal
Kies het meertalige OSD-menu. Gebruik de toets
om de menutaal van uw voorkeur te
selecteren.
•
Druk in "ENTER" om de selectie te bevestigen.
Nederlands
3D
Nederlands
36
Bijlagen
Problemen oplossen
Raadpleeg de volgende gids voor probleemoplossingen als u problemen
ondervindt met uw Acer-projector. Neem contact op met uw lokale verdeler of
met een onderhoudsdienst als het probleem zich blijft voordoen.
Beeldproblemen en -oplossingen
#
1
Probleem
Er verschijnt geen
beeld op het
scherm
Oplossing
•
•
•
•
2
Gedeeltelijk,
schuivend of
onjuist
weergegeven
beeld (voor pc
(Windows 2000/
XP/Vista/
Windows 7/
Windows 8))
•
Is het apparaat aangesloten zoals beschreven in het
hoofdstuk "Aan de slag".
Controleer of er geen aansluitpinnen gebogen of
gebroken zijn.
Controleer of de projectorlamp veilig is geïnstalleerd.
Raadpleeg het hoofdstuk "De lamp vervangen".
Controleer of u de lenskap hebt verwijderd en of de
projector is ingeschakeld.
Voor een onjuist weergegeven beeld:
•
Open "Deze computer", open het
"Bedieningspaneel" en dubbelklik op het
pictogram "Beeldscherm".
•
Kiezen het tabblad "Instellingen".
•
Controleer of de instelling voor de
beeldschermresolutie lager is dan of gelijk is
aan WUXGA-RB (1920 x 1200).
•
Klik op de knop "Geavanceerde
eigenschappen".
Als het probleem zich blijft voordoen moet u het
beeldscherm dat u gebruikt vervangen en de
onderstaande stappen volgen:
•
Controleer of de instelling voor de
beeldschermresolutie lager is dan of gelijk is
aan WUXGA-RB (1920 x 1200).
•
Klik op de knop "Wijzigen" op het tabblad
"Beeldscherm".
•
Klik op "Alle apparaten weergeven". Kiezen
vervolgens "Standaardbeeldschermtypen"
onder het vak SP. Kiezen de resolutiemodus die
u nodig hebt onder het vak "Modellen".
•
Controleer of de instelling voor de
beeldschermresolutie lager is dan of gelijk is
aan WUXGA-RB (1920 x 1200).
37
Gedeeltelijk,
rollend of onjuist
weergegeven
beeld
(voor notebooks)
•
•
4
5
Het scherm van de
notebook geeft
uw presentatie
niet weer
Beeld is instabiel
of flikkert
•
Als u een notebook met Microsoft® Windows®
gebruikt: Sommige notebooks kunnen uw eigen
scherm deactiveren wanneer een tweede
weergaveapparaat in gebruik is. Elk scherm wordt op
een andere manier opnieuw geactiveerd. Raadpleeg
de gebruiksaanwijzing van uw computer voor details.
•
Als u een notebook met Apple® Mac® OS gebruikt:
Open Beeldscherm in Systeemvoorkeuren en stel
Videospiegelen in op "Aan".
•
Gebruik "Tracking" om dit te corrigeren. Raadpleeg
de sectie "Beeld" voor meer informatie.
Wijzig de kleurdiepte-instellingen voor het
beeldscherm op uw computer.
•
6
Voor een onjuist weergegeven beeld:
•
Volg de stappen voor item 2 (hierboven) om de
resolutie van uw computer aan te passen.
•
Druk in de schakelaar voor de
uitvoerinstellingen. Voorbeeld: [Fn]+[F4],
Compaq [Fn]+[F4], Dell [Fn]+[F8], Gateway
[Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP [Fn]+[F4], NEC
[Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5]
Als u problemen ondervindt met het aanpassen van
de resolutie of als uw beeldscherm vastloopt, start
dan alle apparatuur en de projector opnieuw op.
Het beeld
vertoont een
verticale
flikkerende balk
•
7
Beeld is niet
scherpgesteld
•
•
•
8
Het beeld is
uitgerekt
wanneer een dvdtitel met
"breedbeeld"
wordt
weergegeven
Wanneer u een dvd afspeelt die is gecodeerd met een
anamorfe of 16:9 beeldverhouding, zult u mogelijk de
volgende instellingen moeten aanpassen:
•
Als u een DVD-titel in 4:3-formaat afspeelt, moet u
het formaat in het OSD van de projector wijzigen
naar 4:3.
•
Als het beeld nog steeds uitgerekt is, moet u ook de
beeldverhouding aanpassen. Stel het
beeldschermformaat in op de beeldverhouding 16:9
(breedbeeld) op uw dvd-speler.
•
Als u een DVD-titel in Letterbox-formaat (LBX)
afspeelt, moet u het formaat in het OSD van de
projector wijzigen naar Letterbox (LBX).
•
Gebruik "Frequentie" om een aanpassing uit te
voeren. Raadpleeg de sectie "Beeld" voor meer
informatie.
Controleer de weergavemodus van uw grafische
kaart en configureer deze opnieuw om de kaart
compatibel te maken met de projector.
Controleer of de lenskap is verwijderd.
Stel de scherpstelring op de projectorlens bij.
Zorg ervoor dat het projectiescherm binnen de
vereiste afstand van 1,0 tot 9,1 meter (XGA-serie) /
1,0 tot 7,7 meter (WXGA-serie) / 1,0 tot 10,3 meter)
(720p-serie) / 1,0 tot 7,5 meter (1080p-serie) van de
projector is. Raadpleeg de sectie "De gewenste
beeldgrootte verkrijgen door de afstand en
zoomfactor aan te passen" voor meer informatie.
Nederlands
3
Nederlands
38
9
Het beeld is te
klein of te groot
•
•
•
10
Het beeld heeft
schuine zijden
•
•
11
Het beeld is
omgedraaid
•
Stel de zoomring op de projector bij.
Plaats de projector dichter bij of verder van het
scherm.
Druk in "MENU" op de afstandsbediening. Ga naar
"Beeld --> Beeldverhouding" en probeer
verschillende instellingen of druk op "RATIO" op de
afstandsbediening om de aanpassing rechtstreeks uit
te voeren.
Verplaats de projector indien mogelijk zodat het
beeld gecentreerd is op het scherm.
Druk in de knop "Trap.correctie / " op de
afstandsbediening tot de zijkanten verticaal zijn.
Kiezen "Beeld --> Projectiemodus" in het OSD en pas
de richting van de projectie aan.
39
#
1
Omstandigheid
Bericht
Herinneringsbericht
• Ventilator defect - de systeemventilator werkt niet.
Ventilator defect.
Lamp schakelt zichzelf binnenkort automatisch uit.
• Projector oververhit - de projector heeft de aanbevolen
bedrijfstemperatuur overschreden en moet afkoelen voordat
u het apparaat kunt gebruiken. Controleer het volgende
bericht.
Projector oververhit, het systeem schakelt zichzelf uit:
1. Controleer of de omgevingstemperatuur tussen 5 en 40 graden ligt.
2. Controleer of het filter gereinigd moet worden.
3. Controleer of de in- of uitlaat geblokkeerd is.
4. Controleer of de modus grote hoogte is ingeschakeld als de projector op grote hoogte gebruikt wordt.
Controleer ook of de stoffilters zijn geïnstalleerd. Als het
stoffilter verstopt is door stof, moet u het reinigen. Zie "De
stoffilters reinigen en vervangen (optie)" voor meer informatie.
• Vervang de lamp - de lamp zal binnenkort zijn maximale
levensduur bereiken. Bereid u voor om de lamp binnenkort te
vervangen.
Nuttige levensduur lamp bij volledig vermogen nadert zijn einde.
Vervangen aanbevolen.
Problemen met de projector
#
Omstandigheid
Oplossing
1
De projector reageert op geen
enkele besturing
Schakel, indien mogelijk, de projector uit en trek
vervolgens de voedingskabel uit. Wacht 30
seconden voordat u de voeding opnieuw aansluit.
2
Lamp is doorgebrand of maakt
een knallend geluid
Als de lamp het einde van zijn nuttige levensduur
bereikt, zal hij doorbranden of een luid knallend
geluid maken. Als dat gebeurt, zal de projector
niet opnieuw inschakelen tot de lampmodule is
vervangen. Om de lamp te vervangen, volgt u de
procedures die zijn beschreven in de sectie "De
lamp vervangen".
Nederlands
OSD-berichten
Nederlands
40
Definitielijst LED's & alarmberichten
LED-berichten
Lamp_LED
Temp_LED
Voedings-LED
Rood
Rood
Rood
Blauw
Flitser AAN
naar UIT
100ms
Flitser AAN
naar UIT
100ms
Flitser AAN
naar UIT
100ms
--
Stand-by
--
--
AAN
--
Voedingsknop AAN
--
--
--
AAN
Lamp opnieuw proberen
--
--
--
Snel
knipperend
Uitschakelen (koelstatus)
--
--
Snel
knipperend
--
Voedingsknop UIT
(koeling klaar; standbymodus)
--
--
AAN
--
Fout (thermisch defect)
--
AAN
--
AAN
Fout
(ventilatorvergrendeling)
--
Snel
knipperend
--
AAN
AAN
--
--
AAN
Snel
knipperend
--
--
AAN
Bericht
Ingangsstekker
Fout (lamp defect)
Fout (fout kleurenwiel)
41
Acer MHL Dongle
2/MHL
e
Note: For WirelessCast, Please switch to MHL
at the side of dongle.
3
1
a
2
Chromecast
2/MHL
e
c
2/
Internal 5V
d
L
MH
nal
Inter
5V
2
/
L
H
M
Inte
rnal
5V
b
Als u Acer MHL Dongle (WirelessCAST/WirelessHD-Kit) of Chromecast
installeert, volgt u de onderstaande stappen:
A
B
C
D
Gebruik een schroevendraaier om de schroef uit het deksel te verwijderen.
(afbeelding a)
Duw de klep omhoog. (afbeelding b)
Verwijder de klep. (afbeelding c)
Sluit de kabels aan. (afbeelding #d) <Alleen voor Chromecast>
(1)
Sluit de micro-USB (mannelijk) naar micro-USB (vrouwelijk) 50 mm
kabel aan op de micro-USB naar mini-USB 80 mm kabel (afbeelding 1);
(2)
Sluit de micro-USB (mannelijk) naar micro-USB (vrouwelijk) 50 mm
kabel of micro-USB naar mini-USB 80 mm kabel aan op de dongle
(afbeelding 2);
(3)
E
Sluit de micro-USB naar mini-USB 80 mm kabel aan op de interne 5V
poort op de projector (afbeelding 3);
Sluit de dongle aan op de HDMI 2/MHL-poort op de projector.
(afbeelding e)
Opmerking: Chromecast is beschikbaar voor het model met
interne 5V.
Nederlands
De interne dongle installeren
Nederlands
42
De stoffilters reinigen en vervangen (optie)
De stoffilters reinigen
Reinig de stoffilters telkens na 1000 gebruiksuren. Als ze niet regelmatig
worden gereinigd, kunnen ze verstopt raken met stof en hierdoor een goede
ventilatie verhinderen. Dit kan oververhitting en schade aan de projector
veroorzaken.
2
1
Volg deze stappen:
1
2
3
4
5
Schakel de projector uit. Wacht tot de voedings-LED stopt met knipperen
en trek vervolgens de voedingskabel uit.
Laat de projector minstens 30 min afkoelen.
Trek het stoffilter er uit. (afbeelding 1)
Om de stoffilters te reinigen, kunt u een kleine stofzuiger gebruiken die
speciaal voor computers en andere kantoorapparaten is ontworpen.
(afbeelding 2)
Als het stof moeilijk te verwijderen is of als de filter gebroken is, moet u
contact opnemen met uw lokale leverancier of een onderhoudscentrum
om een nieuwe filter te krijgen.
43
Gebruik een schroevendraaier om de schroeven uit het deksel te verwijderen en
trek vervolgens de lamp uit.
De projector zal de levensduur van de lamp detecteren. Een
waarschuwingsbericht wordt weergegeven "Nuttige levensduur lamp bij
volledig vermogen nadert zijn einde. Vervangen aanbevolen." Als u dit bericht
ziet, moet u de lamp zo snel mogelijk vervangen. Zorg ervoor dat de projector
minstens 30 minuten is afgekoeld voordat u de lamp vervangt.
Waarschuwing: Het lampcompartiment is warm! Laat de projector
afkoelen voordat u de lamp vervangt.
1
3
2
4
5
6
7
De lamp vervangen
Druk op de voedingsknop om de projector uit te schakelen.
Laat de projector minstens 30 min afkoelen.
Koppel de voedingkabel los.
1
Gebruik een schroevendraaier om de schroef uit het deksel te verwijderen.
(afbeelding 1)
Duwen in de richting van de pijl. (afbeelding 2)
Duw de klep omhoog. (afbeelding 3)
2
Verwijder de schroef waarmee de lampmodule is vastgemaakt.
(afbeelding 4)
Trek de stekker van de lamp uit. (afbeelding 5)
Til de hendel op zodat deze rechtop staat. (afbeelding 6)
3
Til de hendel op zodat deze rechtop staat. Gebruik kracht om de
lampmodule uit te trekken. (afbeelding 7)
Om de lampmodule te vervangen, gebruikt u een nieuwe lamp en voert u de
bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde uit.
Waarschuwing: Laat de lampmodule niet vallen of raak de
gloeilamp niet aan om het risico op lichamelijke letsels te
voorkomen. De lamp kan uit elkaar vallen en bij het vallen letsel
veroorzaken.
Nederlands
De lamp vervangen
Nederlands
44
Installatie plafondmontage
Raadpleeg de onderstaande stappen als u de projector wilt installeren met
plafondmontage:
1
Boor vier gaten in een vast, structureel onderdeel van het plafond en maak
de plafondmontagevoet vast aan het plafond.
2
Kies de lengtecombinatie op basis van de werkelijke omgeving. (CM-01S
omvat niet Type 2 en Type 3.)
Type 1
Type 2
Type 3
45
Type 1:
Gebruik voor de standaardgrootte drie haakschroeven voor het monteren
van de projector aan de plafondmontagehaak.
Type 2 en Type 3:
Gebruik voor het groter formaat de verschuifbare verlengstukken voor
meer ondersteuning.
Type 1:
Type 2:
Type 3:
Opmerking: Wij raden u aan een redelijke ruimte te behouden
tussen de haak en de projector zodat een goede warmtespreiding
mogelijk is.
4
Sluit de aansluiting van de hoofdeenheid aan op de projectorhaak
(afbeelding 1) en schroef dan maximum vier schroeven vast (afbeelding 2).
Afbeelding 1
Afbeelding 2
Nederlands
3
Nederlands
46
5
Pas de hoek en plaatsing aan zoals nodig.
360°
Schroef type B
Type sluitring
Diameter (mm)
Lengte (mm)
Groot
Klein
4
25
V
V
SCHROEFSPEC. M4 x 25 mm
82,30 mm
83,84 mm
55,00 mm
55,00 mm
47
De hieronder weergegeven specificaties kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de gepubliceerde
marketingspecificaties van Acer voor de definitieve specificaties.
Projectiesysteem
DLP®
Resolutie
• A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331-serie:
1024x768 XGA-resolutie
• A1300W/B120/CE-W10/C11W/AW331-serie:
1280x800 WXGA-resolutie
• H5382BD/E232/HE-722-serie:
1280x720 720p-resolutie
• A1500/B150/CE-810/H6511BD/H6512BD/E146D/
HE-805J/L552/V62/H6510BD+/P1502 -series:
1920x1080 1080p-resolutie
• Maximum: UXGA (1600x1200),
WSXGA+ (1680x1050), 1080p (1920x1080),
WUXGA-RB (1920x1200)
Computercompatibiliteit
IBM-pc en compatibel, Apple Macintosh, iMac en
VESA-standaarden: SXGA, XGA, VGA, SVGA, SXGA+,
WXGA, WXGA+, WSXGA+
Videocompatibiliteit
NTSC (3,58/4,43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/
K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p),
SDTV (480i, 576i)
Beeldverhouding
Auto, Volledig, 4:3, 16:9, L.Box
Weergeefbare kleuren
1,07 miljoen kleuren
Optische zoomverhouding
• A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331/A1300W/B120/
CE-W10/C11W/AW331/A1500/B150/CE-810/
H6511BD/H6512BD/E146D/HE-805J/L552/V62/
H6510BD+/P1502 -series 1,3X
• H5382BD/E232/HE-722-serie: 1,1X
Spreidingsverhouding
• A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331-serie:
1,49 ~ 1,93 (66"@2m)
• A1300W/B120/CE-W10/C11W/AW331-serie:
1,19 ~ 1,54 (78"@2m)
• H5382BD/E232/HE-722-serie:
1,54 ~ 1,72 (100"@3,4m)
• A1500/B150/CE-810/H6511BD/H6512BD/E146D/
HE-805J/L552/V62/H6510BD+/P1502 -series:
1,13 ~ 1,47 (100"@2,5m)
Projectielens
• A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331/A1300W/B120/
CE-W10/C11W/AW331/A1500/B150/CE-810/
H6511BD/H6512BD/E146D/HE-805J/L552/V62/
H6510BD+/P1502 -series
F = 2,50 ~ 2,78,
f = 16,91mm ~ 21,60mm,
Handmatig zoomen en scherpstellen
• H5382BD/E232/HE-722-serie:
F = 2,41 ~ 2,53,
f = 21,85mm ~ 24,00mm,
Handmatig zoomen en scherpstellen
Nederlands
Specificaties
Nederlands
48
Projectieschermgrootte
(diagonaal)
• A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331-serie:
65 cm ~762 cm
• A1300W/B120/CE-W10/C11W/AW331-serie:
76 cm ~762 cm
• H5382BD/E232/HE-722-serie:
66 cm ~762 cm
• A1500/B150/CE-810/H6511BD/H6512BD/E146D/
HE-805J/L552/V62/H6510BD+/P1502 -series:
78 cm ~762 cm
Projectiebereik
• A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331-serie:
1,0 m ~ 9,1 m
• A1300W/B120/CE-W10/C11W/AW331-serie:
1,0 m ~ 7,7 m
• H5382BD/E232/HE-722-serie:
1,0 m ~ 10,3 m
• A1500/B150/CE-810/H6511BD/H6512BD/E146D/
HE-805J/L552/V62/H6510BD+/P1502 -series:
1,0 m ~ 7,5 m
Horizontale scansnelheid
15 - 100 kHz
Verticale
scanvernieuwingsfrequentie
24 - 120 Hz
Lamptype
195 watt, door gebruiker vervangbaar
Trapeziumcorrectie
±40 graden
Geluid
• A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331/A1300W/B120/
CE-W10/C11W/AW331/A1500/B150/CE-810/
H6511BD-serie: Interne luidspreker met 1 x 10 W
uitgang
• H5382BD/E232/HE-722/H6512BD/E146D/HE-805J/
L552/V62/H6510BD+/P1502 -series:
Interne luidspreker met 1 x 3 W uitgang
Gewicht
• A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331/A1300W/B120/
CE-W10/C11W/AW331/A1500/B150/CE-810/
H6511BD-serie: 2,7 Kg
• H5382BD/E232/HE-722-serie: 2,4 Kg
• H6512BD/E146D/HE-805J/L552/V62/H6510BD+/
P1502 -series: 2,65 Kg
Afmetingen (B x D x H)
315 mm x 214 mm x 97,6 mm (12,4" x 8,4" x 3,8")
Digitale zoom
2X
Voeding
AC-ingang 100-240 V automatisch schakelende
voeding
Energieverbruik
Normale modus: 235 W ± 10% @ 110 V AC
ECO-modus: 195W ± 10% @ 110 V AC
Stand-by modus <0,5 W
Bedrijfstemperatuur
0ºC tot 40ºC / 32ºF tot 104ºF
Standaardinhoud verpakking
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wisselstroomkabel x1
VGA-kabel x1
Afstandsbediening x1
Batterij x1 (voor afstandsbediening) (optie)
Gebruikershandleiding (cd-rom) x1
Snelstartgids x1
Beveiligingskaart x1 (optie)
Stoffilters x1 (optie)
Draagtas x1 (optie)
49
A1200/B110/CE-X10/
C11X/AX331/
A1300W/B120/CE-W10/
C11W/AW331/
A1500/B150/CE-810/
H6511BD
H5382BD/E232/
HE-722
H6512BD/E146D/
HE-805J/
L552/V62/
H6510BD+/P1502
Voedingsaansluiting
V
V
V
VGA IN
X
V
V
VGA IN 1
V
X
X
VGA IN 2
V
X
X
VGA uitgang
V
X
X
Composiet video
V
V
V
HDMI
V
V
V
HDMI /MHL
X
V
X
RS232
V
V
V
3,5 mm audio-ingangaansluiting
X
V
V
3,5 mm audio-ingangaansluiting 1
V
X
X
3,5 mm audio-ingangaansluiting 2
V
X
X
3,5 mm audio-uitgangaansluiting
V
V
V
5V DC-uitgang
V
V
V
Interne I/O-aansluitingen
HDMI /MHL
V
X
V
Intern 5V x1
V
X
X
Opmerking: Het ontwerp en de specificaties zijn onderhevig aan
wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
Nederlands
I/O-aansluitingen
Nederlands
50
Compatibiliteitsmodi
A. VGA analoog
1
VGA analoog - pc-signaal
Modi
Resolutie
VGA
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x960
1280x960
1400x1050
1600x1200
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
SVGA
XGA
SXGA
QuadVGA
SXGA+
UXGA
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
i Mac DV (G3)
Verticale
frequentie [Hz]
60
72
75
85
120
56
60
72
75
85
120
60
70
75
85
120
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
60
66,6 (67)
60
60
75
75
75
Horizontale
frequentie [KHz]
31,5
37,9
37,5
43,3
61,9
35,1
37,9
48,1
46,9
53,7
77,4
48,4
56,5
60,0
68,7
99,0
63,8
67,5
77,1
64,0
77,0
80,0
91,1
60,0
75,2
65,3
75,0
31,4
34,9
37,9
48,4
68,7
75,0
60,0
51
VGA analoog - uitgebreide breedbeeldtiming
Modi
Resolutie
WXGA
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x720
1280x800
1280x800
1920x1200
1440x900
1680x1050
1920x1080 (1080P)
1366x768
1920x1200-RB
WSXGA+
WUXGA
3
Verticale
frequentie [Hz]
60
75
85
60
120
60
119,909
60
60
60
60
60
59,94
Horizontale
frequentie [KHz]
47,8
60,3
68,6
44,8
92,9
49,6
101,6
74
59,9
65,3
67,5
47,7
74,04
VGA analoog - component-signaal
Modi
Resolutie
480i
576i
480p
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
720x480 (1440x480)
720x576 (1440x576)
720x480
720x576
1280x720
1280x720
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Verticale
frequentie [Hz]
59,94 (29,97)
50 (25)
59,94
50
60
50
60 (30)
50 (25)
23,97/24
60
50
Horizontale
frequentie [KHz]
15,7
15,6
31,5
31,3
45,0
37,5
33,8
28,1
27,0
67,5
56,3
Verticale
frequentie [Hz]
60
72
Horizontale
frequentie [KHz]
31,5
37,9
B. HDMI digitaal
1
HDMI - PC-signaal
Modi
Resolutie
VGA
640x480
640x480
Nederlands
2
Nederlands
52
SVGA
XGA
SXGA
QuadVGA
SXGA+
UXGA
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
i Mac DV (G3)
2
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x960
1280x960
1400x1050
1600x1200
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
75
85
120
56
60
72
75
85
120
60
70
75
85
120
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
60
66,6 (67)
60
60
75
75
75
37,5
43,3
61,9
35,1
37,9
48,1
46,9
53,7
77,4
48,4
56,5
60,0
68,7
99,0
63,8
67,5
77,1
64,0
77,0
80,0
91,1
60,0
75,2
65,3
75,0
31,4
34,9
37,9
48,4
68,7
75,0
60,0
HDMI - uitgebreide breedbeeldtiming
Modi
Resolutie
WXGA
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x720
Verticale
frequentie [Hz]
60
75
85
60
120
Horizontale
frequentie [KHz]
47,8
60,3
68,6
44,8
92,9
53
WUXGA
3
4
60
119,909
60
60
60
60
60
59,94
49,6
101,6
59,9
74
65,3
67,5
47,7
74,04
Verticale
frequentie [Hz]
59,94 (29,97)
50 (25)
59,94
50
60
50
60 (30)
50 (25)
23,97/24
60
50
59,94
Horizontale
frequentie [KHz]
15,7
15,6
31,5
31,3
45,0
37,5
33,8
28,1
27,0
67,5
56,3
74,04
HDMI - videosignaal
Modi
Resolutie
480i
576i
480p
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
1080p
720x480 (1440x480)
720x576 (1440x576)
720x480
720x576
1280x720
1280x720
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1200-RB
HDMI - 1.4a 3D Timing
Modi
Resolutie
720p (Framepakket)
720p (Framepakket)
1080p (Framepakket)
720p (Framepakket)
720p (Framepakket)
1080i (Boven en onder)
1080i (Boven en onder)
1080p (Boven en onder)
1080p (Boven en onder)
1080p (Boven en onder)
720p (Half nst.elk.)
1280 x 720
1280 x 720
1920 x1080
1280 x 720
1280 x 720
1920 x1080
1920 x1080
1920 x1080
1920 x1080
1920 x1080
1280 x 720
Verticale
frequentie [Hz]
50
60
24
50
60
50 (25)
60 (30)
24
50
60
60
Horizontale
frequentie [KHz]
37,5
45,0
27,0
37,5
45,0
28,1
33,8
27,0
56,3
67,5
45,0
Nederlands
WSXGA+
1280x800
1280x800-RB
1440x900
1920x1200
1680x1050
1920x1080 (1080P)
1366x768
1920x1200-RB
Nederlands
54
1080i (Half nst.elk.)
1080i (Half nst.elk.)
1080p (Half nst.elk.)
1080p (Half nst.elk.)
Limieten grafisch bereik
bronmonitor
1920 x1080
50 (25)
1920 x1080
60 (30)
1920 x1080
50
1920 x1080
60
Horizontale scansnelheid:
Verticale scansnelheid:
Max. pixelsnelheid:
28,1
33,8
56,3
67,5
15k - 100 kHz
24-120 Hz
Analoog: 165MHz
C. MHL digitaal
Modi
VGA
480i
576i
480p
480p_2x
576p
576p_2x
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
Verticale
Horizontale
frequentie [Hz] frequentie [KHz]
640x480
59,94/60
31,5
720x480 (1440x480)
59,94/60
15,7
720x576 (1440x576)
50 (25)
15,6
720x480
59,94/60
31,5
1440x480
59,94/60
31,5
720x576
50
31,3
1440x576
50
31,3
1280x720
59,94/60
45,0
1280x720
50
37,5
1920x1080
60 (30)
33,8
1920x1080
50 (25)
28,1
1920x1080
23,97/24
27,0
1920x1080
25
28,1
1920x1080
29,97/30
33,8
Resolutie
Horizontale
scansnelheid:
Limieten grafisch
Verticale
bereik bronmonitor
scansnelheid:
Max. pixelsnelheid:
15k - 50 kHz
24-60 Hz
Digitaal: 75 MHz
Opmerking: De functies verschillen afhankelijk van de
modeldefinitie.
FCC-verklaring
Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor een digitaal
apparaat van Klasse B, in overeenstemming met Deel 15 van de FCCvoorschriften. Deze beperkingen zijn ontwikkeld om een redelijke beveiliging
te bieden tegen schadelijke storingen in een residentiële installatie. Deze
apparatuur genereert, gebruikt en straalt radiofrequentie-energie uit die,
indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies,
schadelijke storingen kan veroorzaken aan radiocommunicaties.
Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een particuliere
installatie. Indien dit apparaat toch schadelijke storingen veroorzaakt aan
radio- of televisieontvangst, wat kan vastgesteld worden door het apparaat in
en uit te schakelen, moet de gebruiker deze storing proberen te corrigeren met
een van de volgende maatregelen:
•
Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats de antenne.
•
Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
•
Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat
waarop de ontvanger is aangesloten.
•
Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.
Opmerking: Afgeschermde kabels
Alle aansluitingen op andere computerapparaten moeten gebeuren met
afgeschermde kabels zodat de FCC-voorschriften steeds worden nageleefd.
Opmerking: Randapparaten
Alleen randapparaten (invoer-/uitvoerapparaten, terminals, printers, enz.) die
het certificaat dragen voor naleving van de beperkingen voor Klasse Bapparaten, mogen op dit apparaat worden aangesloten. Het gebruik met nietgecertificeerde randapparatuur kan mogelijk storingen in radio- en tvontvangst veroorzaken.
Let op
Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de fabrikant zijn
goedgekeurd, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker, die wordt verleend
door de Federale Communicatiecommissie, om dit apparaat te gebruiken, nietig
verklaren.
Gebruiksvoorwaarden
Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is
onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen
schadelijke storingen veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen
storing aanvaarden, met inbegrip van storingen die een ongewenste werking
kunnen veroorzaken.
Opmerking: Canadese gebruikers
Dit digitale apparaat van klasse B digital voldoet aan de Canadese norm
ICES-003.
Nederlands
Voorschriften en
veiligheidsrichtlijnen
Nederlands
55
Nederlands
56
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.
Verklaring van conformiteit voor EU-landen
Acer verklaart hierbij dat deze projectorserie voldoet aan de essentiële
vereisten en andere relevante voorwaarden van de Richtlijn 1999/5/EC.
Conform de Russische regelgevende certificering
001
Regelgevende voorschriften radio-apparatuur
Opmerking: De onderstaande regelgevende informatie is alleen
voor modellen met draadloos LAN en/of Bluetooth.
Algemeen
Dit product voldoet aan de radiofrequentie- en veiligheidsnormen van elk land
of elke regio waar het werd goedgekeurd voor draadloos gebruik. Afhankelijk
van de configuratie kan dit product al dan niet draadloze radio-apparatuur
bevatten (zoals draadloos LAN en/of Bluetooth-modules).
Canada — Licentievrijstelling radiocommunicatieapparatuur met laag vermogen (RSS-210)
a
b
Algemene informatie
Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:
1. Dit apparaat mag geen storing veroorzaken en
2. Dit apparaat moet elke storing aanvaarden, met inbegrip van
storing die ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.
Werking in 2,4 GHz-band
Om radiostoring van de gelicentieerde service te voorkomen, is dit
apparaat bedoeld om binnenshuis te worden gebruikt. Als het
buitenshuis wordt geïnstalleerd, is het apparaat onderworpen aan
licenties.
Lijst van landen waar dit van toepassing is
Dit apparaat moet worden gebruikt in strikte naleving van de voorschriften en beperken
van het land waar het wordt gebruikt. Neem contact op met de lokale instanties van het
land waarin het product wordt gebruikt voor meer informatie. Raadpleeg http://
ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm voor de recentste landenlijst.
Acer Incorporated
Declaration of Conformity
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
And,
Acer Italy s.r.l.
Viale De Gasperi 88/A, 20017 Mazzo di Rho (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it
Product:
Trade Name:
Model Number:
DLP Projector
Acer
DNX1520/DWX1519/D7P1602/D1P1518/D1P1601
A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331
A1300W/B120/CE-W10/C11W/AW331
H5382BD/E232/HE-722
A1500/B150/CE-810/H6511BD
H6512BD/E146D/HE-805J/L552/V62/H6510BD+/P1502
We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in
conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive and following
harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:
EMC Directive: 2014/30/EU
EN 55022:2010+AC:2011, Class B
EN 55024:2010
EN 61000-3-2:2006+A2:2009, Class A
EN 61000-3-3:2013
R&TTE Directive: 1999/5/EC (until Jun 12, 2017)
RED Directive: 2014/53/EU (From Jun 13, 2017)
EN 300 328 V1.8.1
EN 301 893 V1.7.1
EN 300 440-1 V1.6.1
EN 300 440-2 V1.4.1
EN 302 291-1 V1.1.1
EN 302 291-2 V1.1.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V6.2.1
EN 301 908-2 V6.2.1
EN 301 908-13 V6.2.1
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-3 V1.6.1
EN 301 489-7 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.2.1
EN 301 489-24 V1.5.1
EN 50360:2001
EN 50566:2013
EN 62479:2010
EN 62311:2008
EN 62209-1:2006
EN 62209-2:2010
LVD Directive: 2014/35/EU
EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013
EN 50332-1:2000
EN 50332-2:2003
RoHS Directive: 2011/65/EU
EN 50581:2012
ErP Directive: 2009/125/EC
Regulation (EU) No. 617/ 2013
Regulation (EC) No. 1275/2008; EN 50564:2011
Regulation (EC) No. 278/2009; EN 50563:2011
Year to begin affixing CE marking 2016.
_______________________________
RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)
Jun. 8, 2016
Date
Acer America Corporation
333 West San Carlos St.,
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Tel: 254-298-4000
Fax: 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:
Product:
DLP Projector
Model Number:
DNX1520/DWX1519/D7P1602/D1P1518/D1P1601
Machine Type:
A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331/
A1300W/B120/CE-W10/C11W/AW331/
H5382BD/E232/HE-722/
A1500/B150/CE-810/H6511BD/
H6512BD/E146D/HE-805J/L552/V62/
H6510BD+/P1502
Acer America Corporation
Name of Responsible Party:
Address of Responsible Party: 333 West San Carlos St.
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement