Philips HTS6515/98 Home Cinema System User Manual

Philips HTS6515/98 Home Cinema System User Manual | Manualzz
Notis Keselamatan penting
2 Produk anda
Kemuncak ciri
Gambaran keseluruhan produk
3 Sambung
Letakkan unit
Sambungkan kabel video
Sambungkan pembesar suara kepada
subwufer
Sambungkan subwufer
Sambungkan antena radio
Sambungkan kabel audio/peranti lain
Pasang dirian meja ke unit Teater
Rumah DVD
Lekapkan unit Teater Rumah DVD
Lekapkan pembesar suara
4 Bermula
Sediakan kawalan jauh
Cari saluran tontonan yang betul
Pilih bahasa paparan menu
Mulakan persediaan Ambisound
Hidupkan Imbas Progresif
Aktifkan kawalan Pautan Mudah
Pilih sumber main
144
144
145
145
146
149
149
150
152
153
153
154
156
156
157
158
158
159
159
160
161
162
163
164
Main dari cakera
Mainkan video
Mainkan muzik
Mainkan foto
Main dari peranti USB
Main dari pemain media mudah alih
Mainkan dari radio
6 Laraskan bunyi
164
165
168
169
170
171
171
174
Mengawal kelantangan
Laraskan Bes/Trebel
Pilih Ambisound
Pilih kesan bunyi yang dipratetapkan
7 Laraskan tetapan
174
174
174
175
176
Persediaan umum
Persediaan Audio
Persediaan video
Persediaan pilihan
176
178
179
181
8 Maklumat tambahan
184
Perisian naik taraf
Penjagaan
Spesifikasi
184
184
185
9 Menyelesaikan masalah
186
10 Glosari
188
BM
143
Bahasa Melayu
1 Penting
5 Main
Kandungan
Kandungan
1 Penting
Notis Keselamatan penting
Amaran!
Risiko kebakaran atau kejutan elektrik!
• Pastikan udara dapat mengalir dengan baik melalui
•
•
•
•
•
lubang alih udara pada unit ini. Beri kelejaan
sekurang-kurangnya 5~10 cm di sekeliling unit ini.
Jangan dedahkan unit ini kepada cahaya matahari
langsung, nyalaan terdedah atau haba.
Jangan letak unit ini pada kelengkapan elektrik yang
lain.
Jauhkan dari anda daripada unit ini semasa ribut kilat.
Jangan keluarkan sarung kes ini. Harap biarkan semua
kerja penyenggaraan dibuat oleh kakitangan yang
berkelayakan.
Jauhkan unit ini daripada air, kelembapan dan objek
yang berisi air.
Awas!
• Keluarkan bateri jika telah kebabisan atau jika
•
•
•
•
144
kawalan jauh tidak akan digunakan buat tempoh masa
yang lama.
Jangan campurkan bateri (lama dan baru atau karbon
dan alkali, dll.).
Bateri mengandungi bahan kimia, mereka harus
dilupuskan dengan betul.
Sinaran laser boleh nampak dan sinaran laser tak
nampak apabila dibuka. Elakkan pendedahan kepada
pancaran.
Pastikan alur keluar kuasa sentiasa boleh dicapai. Jika
situasi yang tidak normal berlaku, putuskan bekalan
kuasa sepenuhnya (cabut plag kuasa dari alur keluar
kuasa).
BM
Notis kitar semula
Kelengkapan elektronik ini mengandungi
bilangan bahan yang banyak yang boleh dikitar
semula atau digunakan semula jika dibuka oleh
syarikat khusus. Jika anda melupuskan mesin
lama, sila bawakannya ke pusat kitar semula. Sila
amalkan peraturan tempatan mengenai
pelupusan bahan pembungkusan, bateri lama
dan kelengkapan tua.
Notis hak cipta
Produk ini menggabungkan teknologi
perlindungan hak cipta yang dilindungi oleh
tuntutan kaedah beberapa paten dan lain-lain
hak harta intelektual yang dimiliki oleh
Macrovision Corporation dan pemilik hak yang
lain. Penggunaan teknologi perlindungan hak
cipta mesti mendapat kebenaran daripada
Macrovision Corporation, dan dimaksudkan
untuk penggunaan tontonan di rumah dan lainlain tempat yang terhad sahaja melainkan
dibenarkan oleh Macrovision Corporatio.
Kejuruteraan terbalik atau membuka
pemasangan adalah dilarang.
Teater rumah DVD ini direka bentuk untuk
melengkapi rumah anda dengan sempurna.
Nikmatilah Teater Rumah DVD dengan bunyi
surround berbilang saluran dan kualiti gambar
yang hebat.
Kemuncak ciri
Penskalaan naik video sehingga 1080p
Anda kini boleh menonton DVD dengan kualiti
gambar yang terbaik untuk HDTV anda. Teater
Rumah DVD ini menawarkan main balik video
berdefinisi tinggi sepenuhnya sehingga 1080p
resolusi bagi pengalaman tontonan yang
menakjubkan. Gambar yang sangat terperinci
dan kejelasan yang dipertingkatkan
mempersembahkan gambar yang seakan-akan
betul-betul hidup.
PautanMudah
PautanMudah menggunakan protokol piawaian
industri HDMI CEC (Kawalan Elektronik
Pengguna) untuk berkongsi kefungsian dengan
semua peranti akur HDMI CEC melalui HDMI.
Ia membolehkan peranti yang bersambung
untuk mengawal satu sama lain dengan hanya
satu kawalan jauh.
USB langsung dan pautan MP3
Pasang plag peranti USB anda ke dalam soket
USB untuk memainkan fail MP3/WMA/JPEG/
DivX anda; atau plag masuk pemain media
mudah alih anda kepada soket MP3 LINK untuk
menikmati muzik yang dimainkan dengan kualiti
bunyi yang sangat istimewa.
Segerakkan output audio dengan mainan video
Teater Rumah DVD ini menyediakan anda
dengan ciri menundakan output audio jika
isyarat video yang pergi langsung ke TV adalah
lebih perlahan daripada arus audio.
Kod rantau
Filem DVD biasanya tidak dilancarkan pada
masa yang sama di semua rantau di dunia, oleh
itu semua pemain DVD diprogramkan kepada
kod rantau yang tertentu.
Negara
Kod rantau DVD
Asia Pasifik, Taiwan,
Korea
ALL
Australia, New
Zealand
ALL
3
China
ALL
6
Catatan
• Philips tidak menjamin 100% kesalingfungsian dengan
semua peranti HDMI CEC.
BM
145
Bahasa Melayu
Tahniah ke atas pembelian anda, dan selamat
datang kepada Philips! Untuk mendapat manfaat
sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan
oleh Philips, daftarkan produk anda di www.
philips.com/welcome.
Ambisound
Teknologi Ambisound Philips mengeluarkan
bunyi surround berbilang saluran dengan
bilangan pembesar suara yang lebih sedikit
untuk memberi pengalaman bunyi surround
yang melingkungi, tanpa kesusahan menyediakan
rangkaian sistem pembesar suara yang penuh.
Produk anda
2 Produk anda
Gambaran keseluruhan
produk
Kawalan jauh
a2
• Hidupkan unit ini atau matikan ke mod
siap sedia.
• Tekan dan tahan untuk mematikan unit
ini dan semua TV/peranti yang
mematuhi HDMI CEC (untuk Pautan
Mudah sahaja).
b Z (Buka/Tutup)
• Buka atau tutup petak cakera.
c Butang sumber
• DISC: beralih ke mod DISC (Cakera).
Apabila berada dalam mod cakera,
akses atau keluar daripada menu cakera.
• USB: beralih ke mod USB.
• RADIO: beralih ke jalur FM atau AM/
MW.
• AUX / DI / MP3 LINK: beralih ke
AUX1 INPUT, AUX2 INPUT, AUX3
INPUT, DIGITAL INPUT atau MP3
LINK yang sepadan dengan soket yang
anda gunakan untuk menyambungkan
peranti luaran.
d HDMI
• Pilih tetapan resolusi video untuk
output HDMI.
e INFO
• Paparkan status semasa atau maklumat
cakera.
• Paparkan fail foto dalam 12 paparan
imej kecil.
f OPTIONS
• Akses atau keluar dari menu Pilihan
(menu ini menyediakan pelbagai pilihan
tetapan).
g u (Main/Jeda)
• Mulakan atau jedakan mainan cakera.
• RADIO: mulakan pemasangan radio
auto (hanya tersedia untuk persediaan
kali pertama).
146
BM
i TREBLE / BASS
• Beralih ke mod trebel atau bes.
Kemudian tekan VOL +- untuk
menetapkan tetapan tahapnya.
j AUDIO SYNC
• Pilih bahasa/saluran audio.
• Tekan tahan untuk mengakses tetapan
segerak audio. Kemudian tekan VOL
+- untuk menetapkan masa tunda
audio.
• RADIO: togol antara mod stereo dan
mono FM.
k SOUND
• Pilih kesan bunyi yang dipratentukan.
l REPEAT / PROGRAM
• Memilih berbagai mod ulang atau
shuffle; mematikan mod ulang atau
shuffle.
• RADIO: tekan butang ini untuk
memulakan pratetapan radio secara
manual.
• RADIO: tekan dan tahan butang ini
untuk memulakan pratetapan radio
automatik.
m OK
• Sahkan entri atau pemilihan.
• Kembali ke menu paparan sebelumnya.
• Untuk DVD, pergi ke menu tajuk.
• Bagi VCD versi 2.0 atau SVCD dengan
PBC dihidupkan: kembali ke menu
semasa dimainkan.
p í / ë (Sebelumnya/Seterusnya)
• Langkau ke tajuk/bab/trek sebelumnya
atau seterusnya.
• RADIO: pilih stesen radio pratetap.
q H (Bisu)
• Bisukan atau pulihkan kelantangan.
r VOL +• Laraskan tahap kelantangan.
s AMBISOUND
• Pilih output bunyi surround yang
berlainan: auto, berbilang saluran atau
stereo.
t Butang angka
• Masukkan nombor atau item yang
dipratetap untuk dimainkan.
Bahasa Melayu
• Hentikan permainan cakera.
• RADIO: padam stesen radio pratetap
semasa.
o BACK / TITLE
u SUBTITLE
• Pilihbahasa subtajuk DVD atau DivX.
v ZOOM
• Zum masuk atau keluar gambar pada
TV.
w ANGLE
• Pilih sudut menonton filem DVD yang
berlainan.
n Butang kursor (vVb B)
• Navigasi melalui menu pada skrin.
• Tekan kiri atau kanan bagi carian ke
depan dan ke belakang yang laju.
• RADIO: tekan atas atau bawah untuk
menalakan frekuensi radio.
• RADIO: tekan kiri atau kanan untuk
memulakan carian automatik.
BM
147
Produk anda
h x (Berhenti)
Unit utama
7
MP3 LINK
6
9
5
a 2 (Siap sedia Hidup)
• Hidupkan unit ini atau matikan ke mod
siap sedia.
• Tekan dan tahan untuk menghidupkan
unit ini daripada mod siap sedia kuasa
rendah.
b u (Main/Jeda)
• Mulakan atau jedakan mainan cakera.
• RADIO: mulakan pemasangan radio
auto (hanya tersedia untuk persediaan
kali pertama).
c VOL +• Laraskan tahap kelantangan.
d SOURCE
• Pilih media main: DISC, USB, RADIO
FM, RADIO AM/MW, DIGITAL INPUT,
AUX1 INPUT, AUX2 INPUT, AUX3
INPUT atau MP3 LINK.
e Z (Buka/Tutup)
• Buka atau tutup petak cakera.
148
8
BM
4
3
2
1
f Petak cakera
g
Soket (USB)
• Untuk menyambungkan pemacu denyar
USB, pembaca memori USB atau
kamera digital.
h Soket MP3 LINK
• Untuk menyambung pemain audio
mudah alih.
i Panel paparan
Sambungan asas
• Letakkan unit
• Sambungkan kabel video
• Sambungkan pembesar suara kepada
subwufer
• Sambungkan subwufer
• Sambungkan antena radio
Sambungan pilihan:
• Sambungkan kabel audio/peranti lain
• Sambungkan audio daripada TV
• Sambungkan audio dari kotak kabel/
perakam/konsol permainan
• Sambungkan pemain media mudah alih
• Sambungkan peranti USB
• Pasang dirian meja ke unit Teater Rumah
DVD
• Lekapkan unit Teater Rumah DVD
• Lekapkan pembesar suara.
Catatan
• Rujuk kepada plat jenis di belakang atau di bawah
•
produk untuk pengenalpastian dan pengadaran
bekalan.
Sebelum anda membuat atau menukar sebarang
sambungan, pastikan semua peranti telah diputuskan
sambungan daripada alur keluar kuasa.
• Letakkan unit ini di atas meja atau
lekapkannya pada dinding (lihat bab
‘Lekapkan unit Teater Rumah DVD’ dan
‘Lekapkan pembesar suara’).
• Jangan letak unit ini di dalam kabinet yang
tertutup.
• Pasang unit ini berhampiran alur keluar AC
di mana plag kuasa AC boleh dicapai dengan
mudah.
LEFT
RIGHT
1
2
3
Letakkan unit Teater Rumah ini
berhampiran dengan TV.
• Pasang dirian meja ke unit Teater
Rumah DVD sebelum meletakkannya
di atas meja.
Letakkan pembesar suara pada tahap
pendengaran yang biasa dan benar-benar
selari dengan kawasan pendengaran.
Letakkan subwufer di sudut bilik atau
sekurang-kurangnya satu meter daripada TV.
Catatan
• Untuk mengelak daripada gangguan magnetik atau
bunyi yang tidak dikehendaki, jangan letak pembesar
suara terlalu hampir dengan TV atau sebarang
peranti penyinaran.
BM
149
Bahasa Melayu
Bahagian ini menghuraikan sambungan asas yang
diperlukan untuk unit Teater Rumah ini sebelum
ia boleh digunakan.
Letakkan unit
Sambung
3 Sambung
Sambungkan kabel video
Bahagian ini menghuraikan cara
menyambungkan unit Teater Rumah ini ke TV
anda untuk membolehkan tontonan mainan
cakera.
Sebelum anda menyambungkan
1
Tarik selak dan tanggalkan penutup
belakang.
Pilih sambungan video terbaik yang boleh
disokong oleh TV anda.
Pilihan 1: Sambungkan ke soket HDMI
(untuk TV akur HDMI, DVI atau HDCP).
Pilihan 2: Sambungkan ke soket video
komponen (bagi TV biasa atau TV Imbas
Progresif).
Pilihan 3: Sambungkan ke soket Video
(CVBS) (bagi TV biasa).
•
•
•
Catatan
• Anda mesti sambungkan unit ini kepada TV secara
2
3
Sambungkan kabel ke soket yang sepadan
dan halakan kabel ke lubang yang terbuka
di atas.
Apabila telah selesai, tutupkan penutup
belakang.
langsung.
Catatan
• Semua kabel mesti diletakkan dengan baik di dalam
panel belakang supaya penutup belakang boleh
ditutup.
150
EN
Pilihan 1: Sambungkan ke soket HDMI
Pilihan 2: Sambungkan ke soket
video komponen
HDMI OUT
COMPONENT
VIDEO OUT
HDMI IN
Bahasa Melayu
Sambungkan kabel HDMI (dibekalkan) dari
HDMI OUT pada unit Teater Rumah ini ke
soket HDMI IN pada TV anda.
Catatan
• Penyambung HDMI hanya serasi dengan TV dan DVITV yang akur HDMI.
Petua
• Untuk mengoptimumkan output video, lihat bab
•
•
•
‘Laraskan tetapan’ > [ Tetapan Video ] >
[ P’sediaan HDMI ] untuk mendapatkan butiran.
Unit ini serasi HDMI CEC. Ia membolehkan
TV/peranti untuk mengawal satu sama lain melalui
HDMI, lihat bab ‘Aktifkan kawalan Pautan Mudah’
untuk mendapatkan butiran.
Gunakan penyesuai HDMI/DVI sekiranya TV anda
hanya mempunyai sambungan DVI. Sambungan
audio tambahan diperlukan untuk melengkapkan
sambungan ini.
Untuk menghalakan audio dari TV anda ke unit
Teater Rumah ini, sambungkan kabel audio dari input
audio pada unit ini ke output audio pada TV anda.
Sambungan jenis ini menyediakan kualiti gambar yang
terbaik.
1
Sambungkan kabel video komponen
(dibekalkan) daripada soket
COMPONENT VIDEO OUT pada unit ini
ke soket input video komponen pada TV
anda.
• Jika TV imbas progresif digunakan, anda
boleh menghidupkan mod imbas
progresif (lihat bab ‘Hidupkan Imbas
Progresif’ untuk mendapatkan butiran).
Petua
• Soket input video komponen pada TV anda mungkin
dilabelkan sebagai Y Pb/Cb Pr/Cr atau YUV.
• Sambungan jenis ini menyediakan kualiti gambar yang
terbaik.
EN
151
Sambung
1
Pilihan 3: Sambungkan ke soket Video
(CVBS)
Sambungkan pembesar suara
kepada subwufer
LEFT
RIGHT
1
1
Sambungkan kabel video komposit
(dibekalkan) dari soket VIDEO OUT pada
unit ini ke soket input video pada TV anda.
Sambungkan pembesar suara Ambisound
kiri dan kanan ke soket yang sepadan pada
subwufer.
Catatan
• Pastikan bahagian hadapan plag dimasukkan
sepenuhnya ke dalam soket.
Petua
• Soket input video pada TV anda mungkin dilabelkan
•
152
sebagai A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE atau
BASEBAND.
Sambungan jenis ini menyediakan kualiti gambar yang
terbaik.
BM
• Untuk memutuskan sambungan pembesar suara
Ambisound, tekan selak sebelum menariknya keluar.
Sambungkan subwufer
Sambungkan antena radio
3
4
2
1
1
2
Buka kabel interconnect subwufer pada
TO MAIN UNIT dan sambungkannya ke
soket TO SUBWOOFER pada unit ini.
3
4
Dirikan antena gelung AM/MW
(dibekalkan) tegak untuk memasang
pencengkamnya ke dalam slot.
Sambungkan antena gelung AM/MW ke
soket AM/MW. Kemudian letakkan antena
gelung AM/MW di atas rak, atau
pasangkannya pada dirian atau dinding.
Bahasa Melayu
1
Sambungkan antena FM (dibekalkan) ke
soket FM75Ω pada unit ini (untuk
sesetengah model, kabel ini telah
disambungkan). Panjangkan antena FM dan
pasang hujungnya pada dinding.
Sambung
TO SUBWOOFER
Sambungkan sesalur kuasa apabila semua
sambungan yang diperlukan telah selesai
dan anda bersedia untuk menikmati unit
Teater Rumah DVD ini.
Catatan
• Sebelum menyambungkan ke alur keluar kuasa,
pastikan pemilih voltan (di belakang unit ini)
ditetapkan pada voltan talian kuasa tempatan.
BM
153
Sambungkan kabel audio/
peranti lain
Bahagian ini menghuraikan bagaimana anda
boleh menghalakan bunyi dari peranti lain ke
unit Teater Rumah DVD ini untuk menikmati
output bunyi atau mainan audio dengan
kemampuan surround berbilang saluran.
Sambungkan audio dari kotak kabel/
perakam/konsol permainan
Anda boleh memilih untk menyambungkan ke
soket analog atau digital bergantung pada
kemampuan peranti.
Sambungkan ke soket analog
Sambungkan audio daripada TV
(juga digunakan untuk kawalan EasyLink)
1
1
Sambungkan kabel audio (tidak dibekalkan)
daripada soket AUDIO IN-AUX1 pada unit
ini ke soket AUDIO OUT pada TV anda.
Catatan
• Untuk mendengar output audio dari sambungan ini,
tekan AUX / DI / MP3 LINK berulang kali sehingga
‘AUX1 INPUT’ dipaparkan pada panel hadapan.
154
BM
Sambungkan kabel audio (tidak dibekalkan)
daripada soket AUDIO IN-AUX2 atau
AUX3 pada unit ini ke soket AUDIO OUT
pada peranti.
Catatan
• Untuk mendengar output audio dari sambungan ini,
tekan AUX / DI / MP3 LINK berulang kali sehingga
AUX2 INPUT’’ atau ‘AUX3 INPUT’ dipaparkan pada
panel paparan.
Sambungkan ke soket digital
Sambungkan pemain media mudah
alih
COAXIAL
DIGITAL IN
MP3 LINK
MP3
1
Sambungkan kabel sepaksi (tidak
dibekalkan) dari soket DIGITAL INCOAXIAL pada unit ini ke soket
COAXIAL/DIGITAL OUT pada peranti.
• Untuk mendengar output audio dari sambungan ini,
tekan AUX / DI / MP3 LINK berulang kali sehingga
‘MP3 LINK’ dipaparkan pada panel paparan.
• Untuk mendengar output audio dari sambungan ini,
tekan AUX / DI / MP3 LINK berulang kali sehingga
‘DIGITAL INPUT’ dipaparkan pada panel paparan.
Sambungkan peranti USB
1
Sambungkan peranti USB ke soket
(USB) pada unit ini.
Catatan
• Unit Teater Rumah DVD ini hanya boleh memainkan/
•
Bahasa Melayu
Catatan
Catatan
Sambung
1
Sambungkan kabel audio stereo 3.5mm
(tidak dibekalkan) dari soket MP3 LINK
pada unit ini ke soket telefon pada pemain
media mudah alih anda (seperti pemain
MP3).
mempamerkan MP3, WMA, DivX (Ultra) atau fail
JPEG yang disimpan pada peranti sedemikian.
Untuk mendengar output audio dari sambungan ini,
tekan USB.
BM
155
Pasang dirian meja ke unit
Teater Rumah DVD
1
2
Pastikan semua kabel yang diperlukan
disambungkan kepada unit ini dan tutup
penutup belakang.
Pasang pendakap dirian meja kepada
belakang unit ini.
• Jajarkan penunjuk anak panah untuk
penempatan dan peletakan yang betul.
• Gunakan panel yang terjulur keluar
untuk menahan pendakap dirian meja.
Lekapkan unit Teater Rumah
DVD
Awas!
• Risiko kecederaan peribadi dan kerosakan pada
unit. Benarkan hanya orang yang berkelayakan
melekapkan unit tersebut.
1
2
Pastikan semua kabel yang diperlukan
disambungkan kepada unit ini dan tutup
penutup belakang.
Pasangkan pendakap lekapan dinding yang
besar ke pendakap dirian meja dengan
menggunakan skru.
A
B
Align Arrow
With table Stand
A
Align Arrow
With table Stand
A pendakap dirian meja
B pendakap lekapan dinding yang besar
3
A
Align Arrow
With table Stand
Tempatkan pendakap di atas dinding,
gerudikan empat lubang skru dan pasang
pendakap pada dinding dengan
menggunakan skru (tidak dibekalkan).
A
A pendakap dirian meja
156
BM
4
Cangkukkan unit Teater Rumah DVD
dengan kukuh pada pendakap yang telah
dilekapkan.
Lekapkan pembesar suara
Awas!
• Risiko kecederaan peribadi dan kerosakan pada
unit. Benarkan hanya orang yang berkelayakan
melekapkan unit tersebut.
1
2
Pasang pendakap lekapan dinding yang kecil
kepada pembesar suara dengan
menggunakan skru.
Bahasa Melayu
Skrukan tombol yang dibekalkan pada
lubang di bahagian tengah belakang supaya
unit Teater Rumah terpasang dengan kuat
kepada pendakap.
Sambung
5
Longgarkan skru di bawah pembesar suara
untuk menanggalkan dirian pembesar suara.
3
Pasang dua skru (tidak dibekalkan) pada
dinding, kemudian cangkukkan pendakap
pada skru itu dan kuncikan pembesar suara
ke tempatnya.
BM
157
4 Bermula
Kawal sumber main
1
Sediakan kawalan jauh
2
Pilih sumber yang anda hendak kawal
dengan menekan DISC, USB, RADIO atau
AUX / DI / MP3 LINK butang.
Kemudian pilih fungsi yang dikehendaki
(sebagai contoh í, ë).
Navigasi melalui menu
1
1
2
3
Halakan kalawan jauh langsung ke sensor
jauh pada unit ini dan pilih fungsi yang
dikehendaki.
Tolak untuk membuka penutup petak
bateri.
Masukkan dua bateri jenis R03 atau AAA.
Padankan tanda (+-) di dalam petak
bateri.
Tutup penutup.
Catatan
2
Gunakan butang berikut pada kawalan jauh
untuk menavigasi melalui menu pada skrin..
Butang
Tindakan
vV
Gerak ke atas atau ke bawah.
bB
Gerak ke kiri atau kanan.
• Jika anda tidak mahu menggunakan kawalan jauh buat
tempoh masa yang panjang, keluarkan bateri.
Sahkan pemilihan.
Tekan nombor.
158
BM
Cari saluran tontonan yang
betul
Pilih bahasa paparan menu
Catatan
• Anda boleh melangkau tetapan ini jika unit ini
bersambung dengan TV yang mematuhi HDMI CEC.
Ia beralih secara automatik ke bahasa menu OSD
yang sama seperti di dalam tetapan TV anda.
Tekan DISC untuk beralih ke mod cakera.
Hidupkan TV dan alihkannya ke saluran
video in yang betul.
• Anda boleh pergi ke saluran paling
rendah pada TV anda, kemudian tekan
butang Saluran Ke Bawah pada kawalan
jauh TV anda sehingga anda melihat
saluran Video In.
• Anda boleh menekan butang °
berulang kali pada kawalan jauh TV
anda.
• Biasanya saluran ini terletak antara
saluran terendah dan tertinggi dan
mungkin dipanggil FRONT, A/V IN,
VIDEO, dll..
1
2
3
4
Tekan DISC.
Tekan OPTIONS.
Menu [ Tetapan Umum ] dipaparkan.
Tekan B.
Tekan vV untuk memilih [ Bahasa OSD ]
dalam menu, kemudian tekan B.
General Setup
EasyLink
Auto
Disc Lock
English
Bahasa Melayu
2
3
Tekan 2 untuk menghidupkan unit Teater
Rumah DVD.
Display Dim
OSD Language
Petua
• Rujuk kepada manual pengguna TV anda mengenai
Screen Saver
Melayu
Sleep Timer
Русский
Standby Mode
ไทย
DivX(R) VOD Code
cara memilih input yang betul pada TV anda.
• Pilihan bahasa adalah berlainan
bergantung pada negara atau daerah
anda. Ia mungkin tidak sepadan dengan
rajah yang ditunjukkan di sini.
5
Tekan vV untuk memilih bahasa,
kemudian tekan OK.
Petua
• Untuk menetapkan bahasa lalai untuk menu audio
dan cakera DVD, lihat bab ‘Laraskan tetapan’ [ Tetapan Pilihan ] untuk mendapatkan butiran.
BM
159
Bermula
1
Mulakan persediaan
Ambisound
5
Jenis dinding yang mengelilingi bilik anda.
Tukar persediaan Ambisound menurut
persekitaran bilik anda dan buat persediaan
untuk mendapatkan kesan bunyi surround yang
terbaik mungkin.
1
2
3
Pilih persediaan yang anda hendak
tukar,kemudian tekan B.
[ Akustik Bilik ]
• [ Keras ] (konkrit, kayu)
• [ Lmbut ] (langsir, ruang terbuka)
Peletakan pembesar suara di dalam bilik
anda.
Tekan DISC.
Tekan OPTIONS.
[ Pnmpatan Bilik ]
• [ Tengah bilik ]
• [ Suduk bilik ]
• [ Dkt dinding kanan ]
• [ Dkt dinding kiri ]
Tekan V untuk memilih
[ Tetapan
Audio ] dalam menu, kemudian tekan B.
Tetapan Audio
Persediaan Ambisound
HDMI Audio
Jarak antara dua pembesar suara.
Mod Malam
[ Jarak Pmbesar suara ]
• [ Hampir ] (< 2m / 78in)
• [ Lalai ] (2m~3m / 78~118in)
• [ Jauh ] (> 3m / 118in)
• Untuk mengakses pilihan persediaan
Ambisound, unit Teater Rumah DVD
ini hendaklah berada dalam mod
berhenti sepenuhnya. Tekan x dua kali
jika perlu.
4
[ Kedudukan Pendengaran ]
• [ Hampir ] (< 2m / 78in)
• [ Lalai ] (2m~3m / 78~118in)
• [ Jauh ] (> 3m / 118in)
Pilih [ Persediaan Ambisound ] di dalam
menu, kemudian tekan B.
Persediaan Ambisound
Akustik Bilik
Keras (Konkrit, kayu)
Pnmpatan Bilik
Lmbut (Langsir, ruang trbuka)
Jarak Pmbesar suara
Kedudukan Mendengar
160
Jarak antara kedudukan pendengaran dan
pembesar suara.
BM
6
7
Tekan vV untuk memilih tetapan,
kemudian tekan OK.
Untuk keluar dari menu, tekan OPTIONS.
Hidupkan Imbas Progresif
Apabila anda menyambungkan TV dengan
sambungan video komponen (lihat bab
‘Sambungkan kabel video - Pilihan 2:
Sambungkan ke soket video komponen’ untuk
mendapatkan butiran), anda boleh menetapkan
output imbas progresif jika TV anda menyokong
imbas progresif.
1
2
3
4
Hidupkan TV ke saluran tontonan yang
betul bagi unit Teater Rumah ini.
7
8
Untuk keluar dari menu, tekan OPTIONS.
Kini anda boleh menghidupkan mod imbas
progresif pada TV anda (lihat manual
pengguna TV).
Catatan
• Terdapat beberapa TV imbas progresif yang tidak
serasi sepenuhnya dengan unit ini, menghasilkan
gambar yang tidak asli semasa memainkan balik
cakera DVD VIDEO dalam mod imbas progresif.
Dalam kes sedemikian, matikan ciri imbas progresif
pada unit ini dan TV anda.
Tekan DISC.
Tekan OPTIONS.
Tekan V untuk memilih
[ Tetapan
Video ] dalam menu, kemudian tekan B.
Jenis TV
Dimatikan
Paparan TV
Dihidupkan
Bahasa Melayu
Tetapan Video
Tetapan Gambar
P'sediaan HDMI
Bermula
Kapsyen Tertutup
Progresif
5 Pilih [ Progresif ] > [ Dihidupkan ],
kemudian tekan OK.
Mesej amaran dipaparkan.
6
Untuk meneruskan, pilih [ OK ] dalam
menu dan tekan OK.
Persediaan progresif telah selesai.
Catatan
• Jika skrin kosong/herot benyot dipaparkan, tunggu 15
saat bagi pemulihan automatik.
• Jika tiada gambar dipaparkan, matikan mod imbas
progresif seperti berikut:
1) Tekan Z untuk membuka petak cakera.
2) Tekan X.
3) Tekan SUBTITLE.
BM
161
Aktifkan kawalan Pautan
Mudah
Ciri ini hanya berkenaan jika unit ini bersambung
dengan TV/peranti yang mematuhi HDMI CEC.
Ia membolehkan semua peranti yang berpaut
memberi respons atau bertindak balas terhadap
arahan-arahan tertentu dengan kawalan satu
sentuhan.
1
2
Hidupkan operasi HDMI CEC pada TV
anda dan lain-lain peranti yang bersambung.
Lihat manual TV/peranti untuk
mendapatkan butiran.
Anda kini boleh menikmati kawalan Pautan
Mudah.
Mainan satu sentuhan [ TV Kejut Auto ]
Apabila anda menekan butang MAIN, unit
ini akan bangkit dari mod siap sedia dan
memulakan mainan cakera (jika cakera
video ditemui dalam petak cakera) dan ia
juga akan menghidupkan TV anda dan
beralih ke saluran tontonan yang betul.
Catatan
• Untuk mendayakan fungsi main satu sentuhan, cakera
•
Petakan input audio ke peranti yang
disambungkan
Catatan
• Sebelum anda bermula, pastikan sambungan audio
telah dibuat antara unit ini dan TV/peranti anda.
1
2
3
4
162
BM
Tekan DISC.
Tekan OPTIONS.
Menu [ Tetapan Umum ] dipaparkan.
Tekan X.
Pilih [ Pautan Mudah ], kemudian tekan X.
Tetapan Umum
Pematian satu sentuhan [ Siap Sedia Sistem ]
Apabila anda menekan dan menahan butang
SIAP SEDIA, ia akan mematikan unit ini dan
semua peranti yang berpaut ke siap sedia.
Unit ini juga bertindak balas kepada arahan
siap sedia daripada lain-lain peranti yang
mematuhi HDMI CEC.
Suis input audio satu sentuhan [ Kawalan
Audio Sistem ]
Unit ini boleh render isyarat audio dari
sumber yang aktif. Ia beralih ke input audio
yang sepadan secara automatik dan
mengoutputkan bunyi dari sistem
pembesar suaranya.
• Sebelum anda boleh menikmati fungsi
ini, anda perlu memetakan input audio
ke peranti yang disambungkan.
• Anda boleh menggunakan sebarang
HDMI CEC TV/kawalan jauh
perkhidmatan untuk melaraskan
kelantangannya.
video mesti diletakkan pada petak cakera sebelum
operasi.
Philips tidak menjamin 100% kesalingfungsian dengan
semua peranti akur HDMI CEC.
EasyLink
TV Kejut Auto
Kunci Cakera
S/Sedia Sistem
Kelam Paparan
Kawalan Audio Sistem
Bahasa Osd
P'metaan Inpt Aud
Penjimat Skrin
Pemasa Tidur
Mod Siap Sedia
Kod Vod DivX(R)
• Fungsi [ TV Kejut Auto ] dan [ Siap
Sedia Sistem ] dihidupkan secara lalai di
kilang.
5
6
Pilih [ Kawalan Audio Sistem ] > [ Hidup ],
kemudian tekan OK.
Pilih [ Pemetaan input audio ], kemudian
tekan OK.
7
Pilih [ OK ] di dalam menu, kemudian
tekan OK untuk mula pengimbasan
peranti.
Sebaik sahaja selesai, menu pemetaan
input audio dipaparkan.
Pilih sumber main
Pada unit utama
P'metaan Inpt Aud
AUX1 Input
TV
AUX2 Input
Lain (Bukan HDMI)
AUX3 Input
Input Digital
1
9
Pilih input audio unit ini yang digunakan
untuk menyambung ke peranti HDMI yang
lain (cth. AUX1 Input, AUX2 Input),
kemudian tekan B.
Pilih peranti yang betul yang bersambung
dengan input audio ini, kemudian tekan
OK.
• Ulang langkah-langkah 8~9 untuk
memetakan peranti lain yang
bersambung.
10 Untuk keluar dari menu, tekan OPTIONS.
Bahasa Melayu
8
Pada kawalan jauh
• Tekan DISC untuk beralih ke mod DISC.
• Tekan USB untuk beralih ke mod USB.
• Tekan RADIO untuk beralih ke jalur FM
atau AM/MW.
• Tekan AUX/DI /MP3 LINK berulang kali
untuk memilih peranti luaran yang lain.
Bermula
• Sebagai contoh, jika audio TV anda
disambungkan kepada soket AUX INAUX 1 pada unit ini, pilih [ AUX1 Input ]
dan petakan pada peranti yang betul
(nama jenama) yang ditunjukkan di panel
kanan.
Tekan butang SOURCE berulang kali untuk
memilih: DISC > USB > RADIO FM >
RADIO AM/MW > DIGITAL INPUT >
AUX1 INPUT > AUX2 INPUT > AUX3
INPUT > MP3 LINK > DISC ...
Paparan
Peranti bersambung ke
AUX1 INPUT
Soket AUDIO IN-AUX1.
AUX2 INPUT
Soket AUDIO IN-AUX2.
AUX3 INPUT
Soket AUDIO IN-AUX3.
DIGITAL INPUT
Soket COAXIAL DIGITAL
IN.
MP3 LINK
Soket MP3 LINK.
BM
163
5 Main
Catatan
• DVD dan pemain DVD direka bentuk dengan
Main dari cakera
Cakera boleh main
• Video DVD
• Rantau 3 (Asia Pasifik, Taiwan,
Korea)
• Rantau 4 (Australia, New
Zealand)
• Rantau 6 (China)
DVD±RW
(DVD Boleh Tulis)
•
Mainkan cakera
Awas!
• Jangan letakkan objek selain daripada cakera ke
dalam petak cakera.
• Jangan sentuh kanta optikal cakera di dalam petak
cakera.
1
2
DVD±R
(DVD Boleh Rakam)
DVD+R DL
(DVD+R Dua Lapis)
3
CD-RW (CD-Boleh Tulis)
• MP3/WMA/JPEG/DivX
ReWritable
CD-R (CD-Boleh Rakam)
• MP3/WMA/JPEG/DivX
mengambil kira sekatan tempatan. Sebelum
memainkan cakera, pastikan cakera adalah untuk
rantau yang sama dengan pemain anda (ditanda pada
bahagian belakang).
Unit ini boleh menyokong main balik format fail yang
berikut: MP3/WMA/JPEG/DivX.
4
Tekan Z untuk membuka petak cakera.
Masukkan cakera dengan labelnya
menghadap ke atas.
• Bagi cakera yang bermuka dua, muatkan
muka yang hendak dimainkan
menghadap ke atas.
Tekan Z untuk menutup petak cakera dan
mulakan mainan cakera.
• Untuk melihat mainan cakera, hidupkan
TV kepada saluran tontonan yang betul
bagi unit Teater Rumah DVD ini.
Untuk menghentikan mainan cakera,
tekan Ç.
Recordable
CD Audio
(Audio Digital Cakera Kompak)
164
BM
Petua
• Jika menu entri kata laluan dipaparkan, anda
CD Video
• Format 1.0, 1.1, 2.0
•
Super CD Video
•
dikehendaki memasukkan kata laluan 6-digit sebelum
ia boleh dimainkan.
Gambar skrin dipaparkan secara automatik jika
mainan cakera dihentikan selama kira-kira 15 minit.
Untuk dibangkitkan dari gambar skrin, tekan DISC.
Unit ini beralih ke mod siap sedia secara automatik
jika anda tidak menekan sebarang butang dalam masa
30 minit setelah cakera berhenti bermain.
• Untuk cakera video, main balik sentiasa bermula dari
tempat ia terakhir dihentikan. Untuk memulakan
main balik dari awal, tekan í semasa mesej
dipaparkan.
Mengawal tajuk
1
2
Mainkan tajuk.
Gunakan kawalan jauh untuk mengawal
tajuk.
Butang
Tindakan
Jeda/sambung semula main.
Hentikan main.
Lompat ke tajuk/bab seterusnya.
Kembali ke permulaan tajuk/bab
semasa atau lompat ke tajuk/
bab sebelumnya.
m M
vV
Cari ke belakang/ke hadapan.
• Untuk menukar kelajuan
carian, tekan burtang ini
berulang kali.
Main mengundur/memaju gerak
perlahan.
• Untuk menukar kelajuan
mainan, tekan burtang ini
berulang kali.
• Untuk VCD, hanya main ke
hadapan boleh dilakukan.
1
2
Mainkan tajuk.
Gunakan kawalan jauh untuk menukar
mainan video.
Butang
Tindakan
Tukar bahasa audio.
• Hanya berkenaan cakera
yang mempunyai berbilang
bahasa audio atau saluran.
Tukar bahasa sari kata.
• Hanya berkenaan cakera
yang mempunyai bahasa sari
kata berbilang.
Togol melalui pelbagai mod
main berulang/shuffle; atau
matikan mod ulang (RPT OFF).
• Pilihan ulangan berbeza
bergantung kepada jenis
cakera.
• Untuk VCD, main berulang
hanya boleh dibuat jika mod
PBC dimatikan.
Zum masuk/keluar.
• Untuk menyorot melalui
imej yang telah dizum, tekan
butang kursor.
Paparkan status main semasa.
• Anda boleh menukar
mainan video di sini tanpa
mengganggu mainan cakera.
Lihat mainan DVD daripada
sudut kamera yang berlainan.
• Hanya berkenaan bagi
DVD yang mengandungi
turutan yang dirakam
daripada sudut kamera yang
berlainan.
BM
165
Bahasa Melayu
Catatan
Tukar mainan video
Main
Mainkan video
Akses menu DVD
Segerakkan output audio dengan
mainan video
Jika mainan video lebih perlahan daripada
output audio (bunyi tidak sepadan dengan
gambar), anda boleh menundakan output audio
supaya sepadan dengan video.
1
2
Tekan DISC untuk mengakses menu utama
cakera.
Pilih pilihan mainan, kemudian tekan OK.
• Dalam sesetengah menu, tekan butang
nombor untuk menginputkan pemilihan
anda.
• Untuk kembali ke menu tajuk semasa
main balik, tekan TITLE.
Akses menu VCD atau menu
pratonton
PBC (Kawalan Main Balik) untuk VCD
dihidupkan secara lalai di kilang. Sebaik sahaja
anda memuatkan VCD, menu kandungan
dipaparkan.
1
Tekan vV untuk memilih pilihan mainan,
kemudian tekan OK untuk memulakan
mainan.
• Jika PBC mati, ia melangkau menu dan
mula bermain dari tajuk pertama.
• Semasa main, anda boleh menekan
BACK untuk kembali ke menu (jika
mod PBC dihidupkan).
Petua
• Tetapan lalai untuk PBC dihidupkan. Untuk menukar
tetapan lalai, lihat bab ‘Laraskan tetapan’ - [ Tetapan
Pilihan ] > [ PBC ] untuk mendapatkan butiran.
166
BM
1
2
Tekan dan tahan AUDIO SYNC sehingga
‘AUDIO SYNC XXX’ dipaparkan.
• ‘XXX’ menandakan masa tunda.
Dalam masa lima saat, tekan VOL +untuk menetapkan masa tunda untuk
output audio.
Catatan
• Jika kawalan kelantangan tidak digunakan dalam masa
lima saat, ia akan menyambung semula fungsi kawalan
kelantangan biasa.
Mainkan video Play DivX®
Video DivX adalah format media digital yang
mengekalkan kualiti yang tinggi walaupun pada
kadar pemampatan yang tinggi. Unit ini adalah
DivX® Certified oleh itu anda boleh menikmati
video DivX.
1
2
3
Semasa mainan, tekan INFO.
Menu status cakera dipaparkan.
2
Pilih masa main yang telah berlalu semasa
dalam menu, kemudian tekan OK.
• [ Masa Tt ] (masa tajuk)
• [ Masa CH ] (masa bab)
• [ Masa Cakera ] (masa cakera)
• [ Masa Trek] (masa trek)
3
Tekan butang nombor untuk menukar
masa yang anda hendak melangkau ke,
kemudian tekan OK.
4
Masukkan cakera atau USB yang
mengandungi video DivX.
Tekan DISC atau USB.
Menu kandungan dipaparkan.
Pilih fail untuk dimainkan, kemudian tekan
u.
Gunakan kawalan jauh untuk mengawal
tajuk.
Butang
Tindakan
Bahasa Melayu
1
Tukar bahasa sari kata.
Tukar bahasa/trek audio.
Hentikan main.
• Untuk video DivX Ultra,
tekan butang ini sekali lagi
untuk memaparkan menu
kandungan.
Paparkan maklumat video
DivX Ultra.
Catatan
• Hanya video DivX yang disewa atau dibeli
•
•
•
menggunakan kod pendaftaran DivX unit ini boleh
dimainkan (lihat bab ‘Laraskan tetapan’ >
[ Tetapan Umum ] > [ DivX(R) Kod VOD ] untuk
mendapatkan butiran).
Jika sari kata tidak kelihatan seperti betul, tukar
bahasa sari kata (lihat bab ‘Laraskan tetapan’ [ Tetapan Pilihan ] > [ Sari kata DivX ] untuk
mendapatkan butiran).
Sari kata hanya boleh dipaparkan sehingga purata
45 aksara.
Unit ini boleh memainkan fail video DivX sehingga
saiz 4GB.
BM
167
Main
Langkau pantas mainan ke masa
tertentu
Mainkan muzik
Catatan
• Bagi sesetengah cakera audio komersial, main balik
boleh disambungkan semula dari tempat terakhir
ia dihentikan. Untuk memulakan mainan dari trek
pertama, tekan í.
Mainkan muzik MP3/WMA
MP3/WMA adalah sejenis fail audio yang sangat
dimampatkan (fail dengan lanjutan .mp3 atau .
wma).
1
2
Mengawal trek
1
2
Mainkan trek.
3
4
Gunakan kawalan jauh untuk mengawal
trek.
Butang
Masukkan cakera atau USB yang
mengandungi muzik MP3/WMA.
Tekan DISC atau USB.
Menu kandungan dipaparkan.
Pilih folder, kemudian tekan OK.
Pilih trek yang anda hendak mainkan,
kemudian tekan u.
• Untuk kembali ke menu utama, tekan
S sehingga folder ‘Sebelumnya’ dipilih,
kemudian tekan OK.
Tindakan
Catatan
Jeda/sambung semula main.
• Bagi CD yang dirakam dalam berbilang sesi, hanya
Hentikan main.
sesi pertama dimainkan.
• Unit ini tidak menyokong format audio MP3PRO.
• Jika sebarang aksara khas terdapat di dalam nama
Lompat ke trek seterusnya.
•
Kembali ke permulaan trek
semasa atau lompat ke trek
sebelumnya.
Inputkan nombor trek secara
langsung.
•
trek MP3 (ID3) atau nama album, ia mungkin tidak
dipaparkan dengan betul pada skrin kerana aksara ini
tidak disokong.
Sesetengah WMA dilindungi Pengurusan Hak Digital
(DRM), ia tidak boleh dimainkan pada unit ini.
Folder/fail yang melebihi had unit ini yang disokong
tidak akan dipaparkan atau dimainkan.
Petua
• Untuk memaparkan kandungan cakera data tanpa
m M
Cari ke belakang/ke hadapan.
• Untuk menukar kelajuan
carian, tekan burtang ini
berulang kali.
Togol melalui pelbagai mod
main berulang/shuffle; atau
matikan mod ulang.
• Pilihan ulangan berbeza
bergantung kepada jenis
cakera.
168
BM
folder, lihat bab ‘Laraskan tetapan’ - [ Tetapan Pilihan ]
> [ MP3/JPEG Nav ] untuk mendapatkan butiran.
Mainkan foto
Catatan
• Ia mungkin mengambil masa yang lebih lama untuk
Mainkan foto sebagai pertunjukan
slaid
•
Unit ini boleh memainkan foto JPEG (fail dengan
lanjutan .jpeg atau .jpg).
•
3
Tekan DISC atau USB.
Bagi cakera Kodak, pertunjukan slaid
bermula secara automatik.
Bagi cakera JPEG, menu foto dipaparkan.
Pilih folder/album yang anda hendak
mainkan.
• Untuk mempratonton foto dalam
folder/album, tekan INFO.
• Untuk pergi ke paparan skrin
sebelumnya atau seterusnya,
tekan í / ë.
• Untuk memilih foto, tekan butang
kursor.
• Untuk memaparkan foto yang dipilih
sahaja, tekan OK.
4
•
Kawalkan mainan foto
1
2
Mainkan pertunjukan slaid foto.
Bahasa Melayu
2
Masukkan cakera atau USB yang
mengandungi foto JPEG.
Gunakan kawalan jauh untuk mengawal
foto.
Butang
Tindakan
b
Langkau ke foto sebelumnya.
B
Langkau ke foto seterusnya.
v
Putar foto mengikut arah jam.
V
Putar foto melawan arah jam.
Main
1
memaparkan kandungan cakera pada TV disebabkan
bilangan lagu/foto yang besar yang dikumpulkan pada
satu cakera.
Jika foto JPEG tidak dirakam dengan fail jenis ‘exif ’,
gambar imej kecil sebenar tidak akan ditunjukkan
pada paparan. Ia akan digantikan dengan gambar imej
kecil ‘blue mountain’.
Unit ini hanya boleh memaparkan gambar kamera
digital menurut format JPEG-EXIF, yang biasa
digunakan oleh hampir semua kamera digital. Ia tidak
boleh memaparkan Motion JPEG dan gambar dalam
format selain daripada JPEG, atau klip bunyi yang
dikaitkan dengan gambar.
Folder/fail yang melebihi had unit ini yang disokong
tidak akan dipaparkan atau dimainkan.
Zum masuk/keluar.
• Main akan dijeda semasa
berada dalam mod zum.
Hentikan main.
Tekan u untuk memulakan mainan
pertunjukan slaid.
• Untuk kembali ke menu, tekan BACK.
BM
169
Mainkan pertunjukan slaid muzikal
Mainkan fail muzik MP3/WMA dan fail foto
JPEG serentak untuk mencipta pertunjukan slaid
muzikal. Fail MP3/WMA dan JPEG mesti
disimpan pada cakera atau peranti USB yang
sama.
1
2
3
4
Main dari peranti USB
Unit ini hanya boleh memainkan/mempamerkan
MP3, WMA, DivX (Ultra) atau fail JPEG yang
disimpan pada peranti sedemikian.
Mainkan muzik MP3/WMA.
Semasa muzik dimainkan, navigasi ke
folder/album foto dan tekan u untuk
memulakan mainan pertunjukan slaid.
Pertunjukan slaid bermula dan
berterusan sehingga akhir folder atau
album foto.
Audio terus bermain sehingga akhir
cakera atau senarai main.
• Untuk kembali ke menu, tekan BACK.
1
Untuk menghentikan mainan pertunjukan
slaid, tekan x.
2
Untuk menghentikan mainan muzik, tekan
x sekali lagi.
3
4
Sambungkan kamera digital yang mematuhi
standard PTP , pemacu denyar USB, atau
pembaca kad memori USB ke
soket
(USB) pada unit ini.
Tekan USB.
Menu kandungan dipaparkan.
Pilih fail untuk dimainkan, kemudian tekan
u.
• Untuk mendapatkan maklumat lanjut,
lihat bab ‘Mainkan muzik, Mainkan foto,
Mainkan video’ untuk mendapatkan
butiran.
Untuk menghentikan mainan, tekan x atau
keluarkan peranti USB.
Petua
• Jika peranti tidak muat ke dalam soket USB ,
sambungkannya melalui kabel panjangan USB.
• Jika pembaca kad berbilang USB digunakan, hanya
•
•
170
BM
satu dariapda kandungan pemacu USB yang
bersambung boleh diakses.
Jika USB HDD digunakan, pastikan ada kord
kuasa bantu disambungkan ke USB HDD untuk
pengendalian yang baik.
Kamera digital yang menggunakan protokol PTP atau
yang memerlukan pemasangan program tambahan
apabila bersambung dengan PC, tidak disokong.
Main dari pemain media
mudah alih
Mainkan dari radio
Hanya sambungkan pemain media mudah alih
anda (cth pemain MP3) ke unit ini untuk
menikmati kualiti bunyi yang sangat istimewa
dari koleksi muzik anda.
2
3
4
Sambungkan kabel audio stereo 3.5mm
(tidak dibekalkan) dari soket MP3 LINK
pada unit ini ke soket ‘fon kepala’ pada
pemain media mudah alih anda.
Tekan AUX / DI / MP3 LINK berulang kali
sehingga ‘MP3 LINK’ dipaparkan.
Mulakan mainan pada pemain media
mudah alih anda.
• Lihat bab ‘Laraskan Bunyi’ untuk
meningkatkan output audio.
To stop play, press STOP button on your
portable media player.
Catatan
• Untuk rantau China/Amerika Latin sahaja, jika anda
hendak menerima jalur radio AM/MW, sambungkan
gelung antena AM (dibekalkan) ke soket AM/MW
pada unit Teater Rumah DVD ini.
Bahasa Melayu
1
MP3
Main
MP3 LINK
Periksa sama ada antena FM telah
disambungkan ke subwufer. Jika tidak,
sambungkan antena FM yang dibekalkan ke
soket FM 75Ω dan pasang hujungnya pada
dinding.
Petua
• Bagi penerimaan stereo FM yang lebih baik,
sambungkan antena FM luaran (tidak dibekalkan).
• Letakkan antena sejauh mungkin dari TV, VCR atau
lain-lain sumber penyinaran untuk mengelakkan
gangguan.
Catatan
• Mengawal main balik hanya boleh dibuat pada pemain
media mudah alih anda.
• Hentikan mainan pada pemain media mudah alih
sebelum anda beralih ke media/sumber main yang
lain.
BM
171
Penalaan kali pertama
Dengar radio FM
Pada kali pertama anda mengakses mod
‘RADIO’, ikut arahan untuk memasang stesen
radio.
1
1
2
Tekan RADIO.
’AUTO INSTALL ... PRESS PLAY’
(Pasang auto ... tekan main) dipaparkan.
Tekan u.
Semua stesen radio yang sedia ada
dengan isyarat yang kuat akan disimpan.
Sebaik sahaja selesai, ia menala ke
stesen radio pertama yang dipratetap.
• Untuk menghentikan penalaan
automatik, tekan Ç.
2
Tekan RADIO berulang kali untuk memilih
jalur ‘FM’ atau ‘AM/MW’.
Gunakan kawalan jauh untuk mengawal
radio.
Butang
Tindakan
Pilih stesen radio pratetap.
m M
Talakan frekuensi radio ke
belakang/ ke hadapan.
Togol antara mod stereo FM
dan mono FM.
Tekan dan tahan butang ini
untuk memadam stesen
pratetap daripada senarai
pratetap.
• Nombor pratetap untuk
stesen radio yang lain
tetap tidak berubah.
Catatan
• Unit ini boleh menyimpan sehingga maksimum 40
stesen radio (dan 20 stesen radio dari jalur AM/MW).
• Jika pemasangan auto tidak diaktifkan atau kurang
daripada 5 stesen radio disimpan, ‘AUTO INSTALL’
akan dipaparkan sekali lagi pada kali berikutnya anda
menghidupkan mod radio.
Pasang semula semua stesen radio
1
2
Tekan RADIO berulang kali untuk memilih
jalur ‘FM’ atau ‘AM/MW’.
Tekan dan tahan PROGRAM sehingga
‘STARTING INSTALL’ (Memulakan
Pemasangan) dipaparkan.
Catatan
• Jika tiada isyarat stereo dikesan atau kurang daripada
5 (lima) stesen dikesan semasa pemasangan radio,
‘CHECK ANTENNA’ dipaparkan.
172
BM
2
3
4
5
6
Tekan RADIO berulang kali untuk memilih
jalur ‘FM’ atau ‘AM/MW’.
Tekan m M.
Penunjuk frekuensi radio mula bertukar
sehingga stesen radio dikesan.
Ulang langkah 2 sehingga anda menala ke
stesen radio yang anda hendak simpan.
• Untuk menala halus frekuensi radio,
tekan vV.
Tekan PROGRAM.
• Jika tiada tindakan dijalankan dalam masa
20 saat setelah langkah di atas, ia keluar
daripada mod pratetap.
Tekan íë (atau butang nombor) untuk
memilih nombor pratetap untuk disimpan.
Tekan PROGRAM untuk mengesahkan.
Di beberapa negara, selang frekuensi antara
saluran bersebelahan dalam jalur FM ialah 50kHz
atau 100 kHz (jalur AM/MW adalah 9 kHz atau
10 kHz).
Catatan
• Ciri ini hanya digunakan untuk daerah yang tertentu.
• Menukarkan grid talaan memadamkan semua stesen
radio pratetap.
1
2
3
Tekan RADIO berulang kali untuk memilih
jalur ‘FM’ atau ‘AM/MW’.
Tekan Ç.
Tekan dan tahan u sehingga ‘GRID 9’
atau ‘GRID 10’ dipaparkan.
• ‘GRID 9’ untuk FM 50 kHz (atau AM 9
kHz) dan ‘GRID 10’ untuk FM 100 kHz
(atau AM 10 kHz).
Bahasa Melayu
1
Tukar grid talaan
Main
Cari dan simpan stesen radio secara
individu
BM
173
6 Laraskan bunyi
Pilih Ambisound
Mengawal kelantangan
1
Tekan VOL +- untuk menaikkan atau
menurunkan tahap kelantangan.
• Untuk membisukan kelantangan, tekan
H.
• Untuk memulihkan kelantangan, tekan
H sekali lagi atau tekan butang
kelantangan.
1
Tekan AMBISOUND berulang kali untuk
memilih output surround terbaik yang
paling sesuai dengan video atau muzik yang
anda mainkan.
Pilihan
Perihalan
AUTO
Output surround akan dipilih
berdasarkan strim audio
kandungan yang dimainkan.
MULTICHANNEL
(Berbilang
saluran)
Bunyi surround berbilang
saluran.
STEREO
Bunyi stereo.
Laraskan Bes/Trebel
1
2
Tekan BASS / TREBLE.
Tekan VOL +-berulang kali untuk
menetapkan tahap untuk nada rendah
(BES) atau tinggi (TREBEL).
Catatan
• Jika kawalan kelantangan tidak digunakan dalam
masa 10 saat, fungsi kawalan kelantangan biasa
disambungkan semula.
174
BM
Pilih kesan bunyi yang
dipratetapkan
Video / Muzik
Perihalan
ACTION /
ROCK (AKSI /
ROCK )
Menambahkan julat rendah
dan tinggi untuk kesan bunyi
filem dan suasana yang
terbaik. Hebat untuk filem
aksi dan muzik rock/pop.
DRAMA /
JAZZ (DRAMA
/JAZ)
Julat sederhana dan tinggi
yang jelas. Mencipta kembali
suasana kelab secara
langsung dengan artis betulbetul di depan mata anda.
Baik untuk muzik Jaz dan
menonton drama.
CONCERT /
CLASSIC
(KONSERT /
KLASIK)
Mod bunyi rata dan tulen.
Sempurna untuk mendengar
muzik klasik dan menonton
konsert DVD secara langsung.
GAMING /
PARTY
(PERMAINAN /
PARTI)
Menambah sedikit julat
rendah dan julat sederhana
kuat sesuai untuk muzik
parti dan perjudian video.
SPORTS
(SUKAN)
Julat mid sederhana dan
kesan surround untuk vokal
yang jelas dan suasana tempat
sukan secara langsung.
NEWS
(BERITA)
Menambahkan julat mid
untuk vokal/pertuturan yang
jelas.
Bahasa Melayu
Tekan SOUND berulang kali untuk memilih
kesan bunyi yang paling sesuai dengan video
atau muzik yang anda mainkan.
Laraskan bunyi
1
BM
175
7 Laraskan tetapan
Bahagian ini menghuraikan pilihan tetapan yang
pelbagai bagi unit ini.
Simbol
Pilihan
[ Tetapan Umum ]
[ Pautan Mudah ]
Ciri ini hanya berkenaan jika unit ini
bersambung dengan TV/peranti yang
mematuhi HDMI CEC. Ia membolehkan
semua peranti yang berpaut memberi
respons atau bertindak balas terhadap
arahan-arahan tertentu dengan kawalan
satu sentuhan.
[ Tetapan Audio ]
Pilihan
Perihalan
[ Tetapan Video ]
[ TV Kejut
Auto ]
Ia membangkitkan TV
anda secara automatik
apabila anda menekan
PLAY untuk
menghidupkan kuasa unit
ini dan memulakan
mainan cakera (jika
cakera video ditemui
dalam petak cakera).
• Untuk menyahdayakan
ciri ini, pilih
[ Dimatikan ].
[ Siap Sedia
Sistem ]
Bertindak balas ke arahan
siap sedia dari lain-lain
TV/peranti yang
mematuhi HDMI CEC.
• Untuk menyahdayakan
ciri ini, pilih [ Tolak ].
[ Kawalan
Audio Sistem ]
Mendayakan peralihan
input audio ke peranti
yang aktif dan
mengoutputkan bunyi dari
sistem pembesar suaranya
secara automatik.
• Untuk mendayakan
[ Tetapan Pilihan ]
Persediaan umum
1
2
3
Tekan OPTIONS.
Menu [ Tetapan Umum ] dipaparkan.
Tekan X.
Buat pilihan, kemudian tekan OK.
Tetapan Umum
EasyLink
Kunci Cakera
Kelam Paparan
Bahasa Osd
Penjimat Skrin
Pemasa Tidur
Mod Siap Sedia
Kod Vod DivX(R)
• Lihat penjelasan mengenai pilihan di atas
pada halaman berikut.
4
176
Pilih tetapan, kemudian tekan OK.
• Untuk kembali ke menu sebelumnya,
tekan BACK.
• Untuk keluar dari menu, tekan
OPTIONS.
BM
ciri ini, pilih
[ Dihidupkan ].
Kemudian teruskan
kepada [ Pemetaan
Input Audio ]
untuk mengimbas
dan memetakan
semua peranti yang
bersambung.
Catatan
• TV anda dan lain-lain peranti bersambung mesti yang
mematuhi dengan HDMI CEC.
• Anda mesti menghidupkan operasi HDMI CEC pada
•
TV/peranti anda sebelum anda boleh menikmati
kawalan EasyLink. Lihat manual TV/peranti anda
untuk mendapatkan butiran.
Philips tidak menjamin 100% kesalingfungsian dengan
semua peranti yang mematuhi HDMI CEC.
[ Kunci Cakera ]
Tetapkan sekatan mainan untuk cakera
tertentu. Sebelum anda bermula, letakkan
cakera ke dalam petak cakera (m40 cakera
maksimum boleh dikunci).
• [ Kunci ] – hadkan akses ke cakera
semasa. Kali seterusnya anda hendak
memainkan cakera ini atau membuka
kuncinya, anda perlu memasukkan kata
laluan.
• [ Buka kunci ] – semua cakera boleh
dimainkan.
Petua
[ Kelam Paparan ]
Tukar tahap kecerahan panel paparan
supaya sesuai dengan pencahayaan di
dalam bilik anda.
• [ 100% ] – kecerahan biasa.
• [ 70% ] – kecerahan sederhana.
• [ 40% ] – paparan paling suram.
LED dan ikon paparan tidak akan
ditunjukkan.
[ Bahasa OSD ]
Pilih bahasa lalai bagi menu pada skrin.
[ Penjimat Skrin ]
Mati atau hidupkan mod gambar skrin. Ia
membantu melindungi skrin TV daripada
mengalami kerosakan disebabkan oleh
pendedahan berlebihan kepada imej statik
buat tempoh masa yang lama.
• [ Dihidupkan ] – tetapkan gambar skrin
supaya muncul setelah 15 minit tiada
aktiviti (contohnya, dalam mod jeda
atau berhenti).
• [ Dimatikan ] – nyahdayakan mod
gambar skrin.
[ Pemasa Tidur ]
Beralih ke siap sedia secara automatik
setelah masa pratetap.
• [ Dimatikan ] – nyahdayakan mod tidur.
• [ 15, 30, 45, 60 min ] – pilih tempoh
mengira detik sebelum ia beralih ke siap
sedia.
[ Mod Siap Sedia ]
Tetapkan mod siap sedia.
• [ Biasa ] – penggunaan kuasa siap sedia
yang biasa.
• [ Kuasa Rendah ] – penggunaan kuasa
siap sedia yang rendah. Walau
bagaimanapun, ia mengambil masa yang
lebih lama untuk dikuasakan.
• Untuk menetapkan atau menukar kata laluan anda,
pergi ke [ Tetapan Pilihan ] > [ Kata Laluan ].
BM
177
Bahasa Melayu
Petakan input audio ke
TV/peranti yang
bersambung dengan betul
untuk mendayakan
peralihan sumber input
secara automatik.
1. Tekan OK untuk
memulakan
pengimbasan peranti.
2. Pilih input audio untuk
dipetakan (cth AUX1
Input, AUX2 Input),
kemudian tekan B.
3. Pilih peranti yang betul
yang disambungkan
ke input audio ini,
kemudian tekan OK.
Laraskan tetapan
[ Pemetaan
Input Audio ]
[ VOD Kod DivX(R) ]
Paparkan kod pendaftaran DivX®.
Petua
• Masukkan kod pendaftaran DivX unit ini apabila
anda menyewa atau membeli video daripada www.
divx.com/vod. Video DivX yang disewa atau dibeli
melalui perkhidmatan DivX® VOD (Video Apabila
Diminta) boleh dimainkan hanya pada peranti yang
didaftarkan.
Persediaan Audio
1
2
3
Tekan OPTIONS.
Menu [ Tetapan Umum ] dipaparkan.
Tekan V untuk memilih
[ Tetapan
Audio ], kemudian tekan B.
Buat pilihan, kemudian tekan OK.
Tetapan Audio
Persediaan Ambisound
HDMI Audio
Mod Malam
• Lihat penjelasan mengenai pilihan di atas
pada halaman berikut.
4
Pilih tetapan, kemudian tekan OK.
• Untuk kembali ke menu sebelumnya,
tekan BACK.
• Untuk keluar dari menu, tekan
OPTIONS.
[ Persediaan Ambisound ]
Tukar persediaan Ambisound.
Pilihan
Perihalan
[ Panduan
Persediaan ]
Pilih ini jika anda hendak
melalui tetapan
Ambisound yang lengkap.
[ Akustik Bilik ] Pilih jenis dinding yang
mengelilingi bilik anda.
178
BM
[ Pnmpatan
Bilik ]
Pilih peletakan unit ini di
dalam bilik.
[ Jarak Pmbesar
suara ]
Pilih jarak antara dua
pembesar suara.
[ Kedudukan
Mendengar ]
Pilih jarak antara
kedudukan
pendengaran anda
dengan unit ini.
untuk mendapatkan maklumat terperinci.
[ HDMI Audio ]
Apabila anda menyambungkan unit Teater
Rumah ini dan TV dengan kabel HDMI,
pilih tetapan output audio untuk
sambungan ini.
• [ Dihidupkan ] – bunyi dioutputkan
melalui TV anda dan sistem pembesar
suara ini. Jika format audio pada cakera
tidak disokong, ia akan dicampur turun
ke bunyi dua saluran (linear-PCM).
• [ Dimatikan ] – nyahdayakan output
audio dari TV anda. Bunyi hanya dioutput
melalui sistem pembesar suara ini.
1
2
3
Tekan OPTIONS.
Menu [ Tetapan Umum ] dipaparkan.
Tekan V untuk memilih
[ Tetapan
Video ], kemudian tekan B.
Buat pilihan, kemudian tekan OK.
Tetapan Video
Jenis TV
Paparan TV
Tetapan Gambar
P'sediaan HDMI
Kapsyen Tertutup
Progresif
[ Mod Malam ]
Jadikan paras bunyi yang kuat lebih
perlahan dan paras bunyi yang perlahan
lebih kuat supaya anda dapat menonton
filem DVD pada kelantangan yang rendah,
tanpa mengganggu orang lain.
• [ Dihidupkan ] – untuk tontonan
senyap pada waktu malam (DVD
sahaja).
• [ Dimatikan ] – nikmati bunyi surround
dengan julat penuh yang dinamik.
• Lihat penjelasan mengenai pilihan di atas
pada halaman berikut.
4
Pilih tetapan, kemudian tekan OK.
• Untuk kembali ke menu sebelumnya,
tekan BACK.
• Untuk keluar dari menu, tekan
OPTIONS.
BM
179
Bahasa Melayu
• Lihat bab ‘Bermula - Mulakan persediaan Ambisound’
Persediaan video
Laraskan tetapan
Petua
[ Jenis TV ]
[ P’sediaan HDMI ]
Tukar tetapan ini hanya jika video tidak
muncul dengan betul. Secara lalai, tetapan
ini sepadan dengan tetapan yang paling
biasa bagi TV di negara anda.
• [ PAL ] – bagi TV sistem PAL..
• [ NTSC ] – bagi TV sistem NTSC.
• [ Multi ] – bagi TV yang serasi dengan
kedua-dua PAL dan NTSC.
Apabila anda menyambungkan unit ini dan
TV dengan kabel HDMI, pilih persediaan
HDMI yang terbaik yang dapat disokong
oleh TV anda.
[ Paparan TV ]
• [ Format Skrin Luas ] – menentukan
format skrin lebar untuk mainan cakera.
Pilihan
Perihalan
[ Amat Lebar ]
Kedudukan tengah skrin
diregangkan kurang
daripada bahagian tepi.
tetapan ini hanya
berkenaan jika resolusi
video ditetapkan pada
720p atau 1080i/p.
[ Kotak Tiang
4:3 ]
Tiada regangan gambar.
Bar hitam dipaparkan
pada kedua-dua sisi skrin.
[ Dimatikan ]
Gambar akan dipaparkan
mengikut format cakera.
Pilih format skrin mengikut cara anda
hendak gambar muncul pada TV anda.
4:3 Pan Scan (PS)
4:3 Letter Box (LB)
16:9 (Wide Screen)
• [ 4:3 Pan Scan ] – untuk TV biasa,
paparan skrin ketinggian penuh dengan
sisi dipotong.
• [ 4:3 Peti Surat ] – untuk TV biasa,
paparan ‘skrin lebar’ dengan bar hitam
pada bahagian atas dan bawah.
• [ 16:9 Skrin Lebar ] – untuk TV skrin
lebar (nisbah bingkai 16:9).
[ Tetapan Gambar ]
Pilih set tetapan warna gambar yang
dipratetap atau suaikan tetapan peribadi
anda.
• [ Standard ] – tetapan warna asal.
• [ Cerah ] – tetapan warna terang.
• [ Lembut ] – tetapan warna panas.
• [ Peribadi ] – suaikan tetapan warna.
Tetapkan tahap kecerahan, kontras, seri
warna dan penepuan warna dalam
menu, kemudian tekan OK.
180
BM
Catatan
• Pilihan ini hanya tersedia jika anda menetapkan
tetapan [ Paparan TV ] pada [ 16:9 Skrin Lebar ].
• [ Video HDMI ] – pilih resolusi video
yang serasi dengan kemampuan paparan
TV anda.
Pilihan
Perihalan
[ Auto ]
Ia mengesan dan memilih
resolusi video yang paling
disokong secara
automatik.
[ 480p, 576p,
720p, 1080i,
1080p ]
Pilih resolusi video yang
disokong oleh TV anda
dengan paling baik . Lihat
manual TV untuk
mendapatkan butiran.
kosong muncul. Tunggu selama 15 saat untuk
pemulihan automatik atau tekan HDMI berulang kali
sehingga gambar muncul.
[ Kapsyen Tertutup ]
Hidupkan atau matikan kapsyen paparan.
• [ Dihidupkan ] – tunjuk kesan bunyi
dalam sari kata. Hanya berkenaan
cakera yang disertai maklumat Closed
Caption dan TV anda menyokong ciri
ini.
• [ Dimatikan ] – nyahdayakan kapsyen
tertutup.
1
2
3
Petua
• Lihat bab ‘Bermula - Hidupkan Imbas Progresif ’ untuk
Tekan V untuk memilih
[ Tetapan
Pilihan ], kemudian tekan B.
Buat pilihan, kemudian tekan OK.
Tetapan Pilihan
Audio
Sari Kata
Menu Cakera
Ibubapa
PBC
[ Progressif ]
Jika TV anda boleh menyokong isyarat
progresif, anda boleh aktifkan mod imbas
prograsif unit ini.
• [ Dihidupkan ] – menghidupkan mod
imbas progresif.
• [ Dimatikan ] – menyahdayakan mod
imbas progresif.
Tekan OPTIONS.
Menu [ Tetapan Umum ] dipaparkan.
MP3/Jpeg Nav
Kata Laluan
Sarikata DivX
• Lihat penjelasan mengenai pilihan di atas
pada halaman berikut.
4
Pilih tetapan, kemudian tekan OK.
• Untuk kembali ke menu sebelumnya,
tekan BACK.
• Untuk keluar dari menu, tekan
OPTIONS.
mendapatkan maklumat terperinci.
BM
181
Bahasa Melayu
• Jika tetapan tidak serasi dengan TV anda, skrin
Persediaan pilihan
Laraskan tetapan
Catatan
[ Audio ]
[ PBC ]
Pilih bahasa audio lalai untuk DVD.
Bagi VCD/SVCD yang dirakam dengan
PBC (kawalan main balik), anda boleh
mengakses kandungan cakera melalui
menu interaktif.
• [ Dihidupkan ] – menu indeks
dipaparkan apabila anda memuatkan
cakera untuk dimainkan.
• [ Dimatikan ] – langkau menu dan mula
bermain daripada tajuk pertama.
[ Sari Kata ]
Pilih bahasa sari kata lalai untuk DVD.
[ Menu Cakera ]
Pilih bahasa menu untuk DVD.
Catatan
• Jika bahasa yang telah anda tetapkan tidak tersedia
•
•
pada cakera, cakera menggunakan bahasa lalainya
sendiri.
Untuk sesetengah DVD, bahasa sari kata/audio hanya
boleh ditukar daripada menu cakera.
Untuk memilih bahasa yang tidak disenaraikan di
dalam menu, pilih [ Others ]. Kemudian semak
senarai Kod Bahasa di belakang manual pengguna ini
dan masukkan kod bahasa 4-digitnya masing-masing.
[ Ibubapa ]
Hadkan akses kepada DVD yang tidak
sesuai untuk anak-anak anda. DVD jenis ini
mesti dinilai dengan pengadaran.
1. Untuk mula, tekan OK .
2. Pilih tahap pengadaran dalam menu,
kemudian tekan OK .
3. Tekan butang nombor untuk
memasukkan kata laluan 6-digit anda.
Catatan
• DVD yang mempunyai tahap melebihi tahap yang
•
telah anda tetapkan di dalam [ Ibubapa ] memerlukan
kata laluan untuk dimainkan.
Pengadaran adalah bergantung pada negara. Untuk
membolehkan semua cakera dimainkan, pilih ‘8’.
• Sesetengah DVD mempunyai kadar dicetak padanya
tetapi tidak dirakam dengan kadar. Fungsi ini tidak
memberi kesan pada DVD sedemikian.
Petua
• Untuk menetapkan atau menukar kata laluan anda,
pergi ke [ Tetapan Pilihan ] > [ Kata Laluan ].
182
BM
[ MP3/JPEG Nav ]
Mati atau hidupkan paparan folder MP3/
WMA apabila anda memainkan media
yang mengandungi fail MP3/WMA.
• [ Tanpa Menu ] – paparkan semua fail.
• [ Dengan Menu ] – paparkan folder fail
MP3/WMA.
[ Kata Laluan ]
Ikut arahan pada TV untuk menetapkan
atau menukar kata laluan untuk cakera
berkunci dan untuk memainkan
DVD tersekat.
Tukar Kata Laluan
Kata Laluan Lama
Kata Laluan Baru
Sahkan Kata Laluan
OK
1. Tekan butang nombor untuk
memasukkan ‘136900’ atau kata laluan
6-digit anda yang terakhir ditetapkan
di medan [ Kata Laluan Lama ].
2. Masukkan kata laluan baru di medan
[ Kata Laluan Baru ].
3. Masukkan kata laluan baru semula di
4. medan [ Sahkan Kata Laluan ].
5. Tekan OK untuk keluar daripada menu.
Catatan
• Jika anda terlupa kata laluan 6-digit anda, masukkan
‘136900’ sebelum anda menetapkan kata laluan baru.
[ Sarikata DivX ]
Pilih set aksara yang menyokong sari kata
DivX.
[ Standard ]
Bahasa Inggeris
[ Bahasa Cina ]
Cina Mudah
[ Korea ]
Bahasa Korea
Catatan
• Pastikan fail sari kata mempunyai nama fail yang sama
seperti fail filem. Jika, contohnya, nama fail filem
ialah ‘Movie.avi’, maka anda perlu namakan fail teks
sebagai ‘Movie.sub’ atau ‘Movie.srt’.
Bahasa Melayu
[ Maklumat versi ]
Paparkan versi perisian unit ini.
Petua
• Maklumat ini diperlukan apabila anda hendak tahu
Laraskan tetapan
sama ada versi perisian yang terbaru tersedia di
tapak web Philips yang anda mungkin muat turun dan
pasang pada unit Teater Rumah ini.
[ Sarikata Di ]
Tetapkan semula semua tetapan unit ini
kepada tetapan lalai kilang, kecuali tetapan
[ Kunci Cakera ], [ Kata Laluan ] dan
[ Ibubapa ].
BM
183
8 Maklumat
tambahan
Perisian naik taraf
Philips menyediakan naik taraf perisian untuk
memastikan unit ini serasi dengan format yang
terbaru.
Untuk menyemak kemas kinian, bandingkan
versi perisian semasa unit ini dengan versi
perisian yang terkini yang tersedia di tapak web
Philips.
1
Tekan OPTIONS.
6
7
Masukkan CD-R atau pemacu denyar USB
pada unit Teater Rumah ini.
Tekan DISC atau USB, kemudian ikut
arahan pada TV untuk mengesahkan
operasi naik taraf.
Catatan
• Jangan keluarkan CD-R atau USB apabila naik taraf
perisian sedang dijalankan.
8
Sebaik sahaja kemas kini perisian telah
tamat, ia dimatikan ke mod siap sedia
secara automatik.
Catatan
• Kami mengesyorkan anda memutuskan
sambungan kord kuasa selama beberapa saat dan
menyambungkannya semula untuk but semula sistem.
Tetapan Pilihan
Menu Cakera
Ibubapa
PBC
Penjagaan
MP3/Jpeg Nav
Kata Laluan
Sarikata DivX
Maklumat versi
Sedia Ada
2
3
4
5
184
Pilih [ Tetapan Pilihan ] > [ Maklumat
versi ], kemudian tekan OK.
Tulis nombor versi, kemudian tekan
OPTIONS untuk keluar dari menu.
Pergi ke www.philips.com/support untuk
menyemak versi perisian yang terkini yang
tersedia untuk unit ini.
Jika versi perisian terkini terkini lebih tinggi
daripada versi perisian unit ini, muat
turunnya dan simpan pada CD-R atau
pemacu flash USB
BM
Awas!
• Jangan gunakan pelarut seperti benzena, pencair,
pembersih komersil atau semburan anti statik yang
dimaksudkan untuk cakera.
Bersihkan cakera
Lap cakera dengan kain pembersih mikrogentian
dari tengah ke tepi, menggunakan pergerakan
lurus.
Bersihkan skrin unit utama
Lap permukaan skrin dengan kain pembersih
mikro gentian.
• Spesifikasi dan reka bentuk tertakluk kepada
perubahan tanpa notis.
Aksesori yang dibekalkan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Panduan Permulaan Ringkas
Kawalan jauh dan bateri
Kabel video komposit (kuning)
Kabel HDMI
Kabel kuasa (untuk rantau tertentu sahaja)
Subwufer
Kabel video komponen
2 pembesar suara Ambisound
1 unit utama pendakap lekapan dinding dan 2
pembesar suara pendakap lekapan dinding
Tombol lekapan (untuk memasang unit utama kepada
pendakap)
Dirian meja dengan skru (untuk unit utama)
Antena wayar FM / antena gelung AM-MW
Penyesuai pin Bulat ke Leper (untuk rantau tertentu
sahaja)
Kain pembersih Mikrogentian
Amplifier
• Jumlah output keseluruhan (Mod Teater Rumah):
600W
• Respons frekuensi: 20 Hz~20 kHz / ±3dB
• Nisbah Isyarat- ke-bunyi: > 65 dB (CCIR)
• Sensitiviti Input
• AUX 1: 800 mV
• MP3 LINK: 370 mV
Cakera
• Jenis Laser: Semiconductor
• Garis pusat cakera: 12cm / 8cm
• Penyahkodan video: MPEG1/ MPEG2 / DivX / DivX
Ultra
• Video DAC: 12 bit, 148 MHz
• Sistem isyarat: PAL / NTSC
• Video S/N: 56 dB
• Audio DAC: 24 bits / 192 kHz
• Respons frekuensi: 20 Hz - 20 kHz
• PCM: IEC 60958
• Dolby Digital, DTS: IEC60958, IEC61937
• Julat talaan: FM 87.5-108 MHz (100 kHz),
AM/MW 531-1602 kHz (9 kHz)
AM/MW 530-1700 kHz (10 kHz)
• Sensitiviti senyapan 26 dB: FM 22 dBf, AM 4μV/m
• Nisbah penolakan IF: FM 60 dB, AM 45 dB
• Nisbah isyarat ke bunyi: FM 60 dB, AM 40 dB
• Herotan harmonik: FM 3%, AM 3%
• Respons frekuensi: FM 180 Hz–9 kHz / ±6 dB
• Pemisahan stereo: FM 26 dB (1 kHz)
• Ambang Stereo: FM 23.5 dB
USB
• Keserasian: USB Kelajuan tinggi (2.0)
• Sokongan Kelas: UMS (Kelas Penyimpanan Massa USB)
Kuasa (Subwufer)
• Bekalan kuasa: 110-127V / 220-240V ~50-60 Hz
• Penggunaan kuasa: 150 W
• Penggunaan kuasa siap sedia:
• Biasa: < 3 W
• Siap sedia rendah: < 0.3 W
• Sistem: Sistem Refleks Bes
• Impedans: 4 ohm
• Pemacu pembesar suara: 165 mm (6 1/2”) wufer
• Respons frekuensi: 30 Hz - 160 Hz
• Dimensi (LxTxK): 295 x 440 x 295 (mm)
• Berat: 9.5 kg
Bahasa Melayu
Catatan
RADIO
Unit utama
Maklumat tambahan
Spesifikasi
• Dimensi (LxTxK): 419 x 48 x 214 (mm)
• Berat: 1.7 kg
Pembesar suara Ambisound:
• Sistem: satelit julat penuh
• Impedans pembesar suara: 8 ohm/saluran,
8 ohm/saluran tengah
Pemacu pembesar suara: 2.5” julat penuh/saluran
• Respons frekuensi: 190 Hz – 20 kHz
• Dimensi (LxTxK): 335.5 x 113 x 128.5 (mm)
• Berat: 1.72 kg
BM
185
9 Menyelesaikan masalah
Amaran!
• Risiko kejutan elektrik. Jangan keluarkan sarung kes
ini.
Supaya jaminan tetap sah, jangan cuba baiki sistem ini sendiri.
Jika anda menghadapi masalah semasa menggunakan unit ini, periksa
perkara-perkara berikut sebelum meminta bantuan servis. Jika
masalah tetap tidak dapat diselesaikan, daftarkan produk anda dan
dapatkan sokongan di www.philips.com/welcome.
Unit utama
Butang pada unit ini tidak
berfungsi.
• Putuskan sambungan unit ini daripada alur keluar kuasa selama
beberapa minit, kemudian sambung semula.
• Pastikan kabel interconnect daripada subwufer disambungkan ke
unit Teater Rumah DVD.
Gambar
Tiada gambar.
• Rujuk kepada manual TV anda untuk pemilihan saluran input video
yang betul. Tukar saluran TV hingga anda lihat skrin DVD.
• Tekan DISC.
• Jika perkara ini berlaku semasa anda menghidupkan tetapan
imbas progresif atau menukar tetapan jenis TV, anda perlu
beralih ke mod lalainya:
1. Tekan Z untuk membuka petak cakera.
2. Tekan B (untuk imbas progresif) atau b (untuk jenis TV).
3. Tekan SUBTITLE.
Tiada gambar pada
sambungan HDMI.
• Periksa sama ada kabel HDMI rosak. Gantikan kabel HDMI yang
baru.
• Jika ini terjadi apabila anda menukarkan resolusi video HDMI,
tekan HDMI berulang kali sehingga gambar muncul.
186
BM
Bunyi
Tiada bunyi.
• Pastikan kabel audio disambungkan dan tekan sumber input yang
betul (contohnya, AUX / DI / MP3 LINK, USB) untuk memilih
peranti yang anda hendak mainkan.
Tiada bunyi pada sambungan
HDMI.
• Anda mungkin tidak mendengar sebarang bunyi daripada output
HDMI jika peranti yang bersambung tidak mematuhi HDCP atau
hanya serasi DVI.
• Pastikan tetapan [ Audio HDMI ] dihidupkan.
Tiada bunyi dari program
TV.
• Sambungkan kabel audio dari input AUDIO pada unit ini ke
output AUDIO pada TV anda. Kemudian tekan AUX / DI / MP3
LINK berulang kali untuk memilih sumber input audio yang
sepadan.
Bahasa Melayu
Main
• Pastikan bahawa fail DivX dikodkan menurut ‘Profil Teater
Rumah’ dengan pengekod DivX.
• Pastikan fail video DivX lengkap.
Nisbah aspek skrin tidak
sejajar dengan tetapan
paparan TV.
• Nisbah aspek telah ditetapkan pada DVD
Sari kata DivX tidak
dipaparkan dengan betul.
• Pastikan nama fail sari kata sama dengan nam afail filem.
• Pilih set aksara yang betul.
1. Tekan OPTIONS.
2. Tekan B, kemudian pilih [ Sarikata DivX ] dalam menu.
3. Pilih set aksara yang menyokong sari kata.
Kandungan pemacu flash
USB tidak boleh dibaca.
• Format pemacu denyar USB tidak serasi dengan unit ini.
• Pemacu diformatkan dengan sistem fail yang berlainan yang tidak
disokong oleh unit ini (cth. NTFS).
• Saiz maksimum memori yang disokong ialah 160GB.
BM
Menyelesaikan masalah
Fail video DivX tidak boleh
dimainkan.
187
10 Glosari
Nisbah aspek
Nisbah aspek merujuk kepada nisbah panjang ke
ketinggian skrin TV. Nisbah standard TV adalah
4:3, sementara nisbah TV definisi tinggi atau
lebar adalah 16:9. Kotak huruf membenarkan
anda untuk menikmati gambar dengan perspektif
lebih lebar pada skrin standard 4:3.
DivX
Kod DivX adalah teknologi pemampatan video
berasaskan MPEG-4 yang dilindungi paten yang
masih menunggu kelulusan, dibangunkan oleh
DivX Networks, Inc., yang boleh mengecilkan
video digital menjadi saiz yang cukup kecil untuk
dihantar melalui internet, sementara
mengekalkan kualiti visual yang tinggi.
Dolby Digital
Sistem bunyi surround yang dibangunkan oleh
Dolby Laboratories mengandungi sehingga
enam saluran audio digital (hadapan kiri dan
kanan, surround kiri dan kanan, tengah dan
subwufer).
HDMI
Antara Muka Multimedia Definisi Tinggi (HDMI)
adalah antara muka digital kelajuan tinggi yang
boleh memindahkan video definisi tinggi dan
audio berbilang saluran digital yang tidak
dimampatkan. Ia menghantar gambar dan kualiti
bunyi yang sempurna, dilengkapkan dengan
bebas daripada hingar. HDMI adalah serasiundur sepenuhnya dengan DVI.
Seperti yang diperlukan oleh standard HDMI,
menyambungkan ke produk HDMI atau DVI
tanpa HDCP (Perlindungan Kandungan Digital
Jalur Lebar Tinggi) akan menyebabkan tiada
output Video atau Audio.
HDCP
Perlindungan Kandungan Digital lebar jalur Tinggi
adalah spesifikasi yang menyediakan
penghantaran kandungan digital dengan selamat
antara peranti yang berlainan (untuk
mengelakkan hak cipta yang tidak dibenarkan).
188
BM
JPEG
Format gambar pegun digital yang biasa. Sistem
mampat data gambar pegun yang dicadangkan
oleh Joint Photographic Expert Group, yang
menonjolkan pengurangan kualiti imej yang
sedikit walaupun nisbah mampatannya tinggi.
Fail dikenal pasti oleh sambungan fail mereka
‘JPG atau JPEG’.
MP3
Format fail dengan sistem mampatan data bunyi.
‘MP3’ adalah singkatan bagi Motion Picture
Experts Group 1 (atau MPEG-1) Audio Layer3.
Dengan menggunakan format MP3, satu CD-R
atau CD-RW boleh mengandungi kira-kira 10
kali lebih banyak data berbanding CD biasa. Fail
dikenali dengan lanjutan failnya ‘.MP3’.
MPEG
Kumpulan Pakar Gambar Filem. Koleksi sistem
mampat bagi audio digital dan video.
PBC
Kawalan Main Balik. Sistem menavigasi Video
CD/Super VCD melalui menu pada skrin yang
dirakamkan pada cakera. Anda boleh menikmati
main semula yang interaktif dan mencari.
PCM
Modulasi Kod Denyutan. Sistem pengekodan
audio digital.
Imbas Progresif
Imbas progresif memaparkan dua kali ganda
bilangan rangka setiap saat berbanding sistem
TV biasa. Ia menawarkan resolusi dan kualiti
gambar yang tinggi.
WMA
Windows Media™ Audio. Merujuk kepada
teknologi mampat audio yang telah dibangunkan
oleh Microsoft Corporation. Data WMA boleh
dikodkan dengan menggunakan Windows
Media Player versi 9 atau Windows Media
Player untuk Windows XP. Fail dikenali dengan
lanjutan failnya WMA’.
Language code
Abkhazian
6566
Afar
6565
Afrikaans
6570
Amharic
6577
Arabic
6582
Armenian
7289
Assamese
6583
Avestan
6569
Aymara
6589
Azerhaijani
6590
Bahasa Melayu
7783
Bashkir
6665
Belarusian
6669
Bengali
6678
Bihari
6672
Bislama
6673
Bokmål, Norwegian
7866
Bosanski
6683
Brezhoneg
6682
Bulgarian
6671
Burmese
7789
Castellano, Español
6983
Catalán
6765
Chamorro
6772
Chechen
6769
Chewa; Chichewa; Nyanja 7889
9072
—˛˜
Chuang; Zhuang
9065
Church Slavic; Slavonic 6785
Chuvash
6786
Corsican
6779
Česky
6783
Dansk
6865
Deutsch
6869
Dzongkha
6890
English
6978
Esperanto
6979
Estonian
6984
Euskara
6985
6976
Faroese
7079
Français
7082
Frysk
7089
Fijian
7074
Gaelic; Scottish Gaelic 7168
Gallegan
7176
Georgian
7565
Gikuyu; Kikuyu
7573
Guarani
7178
Gujarati
7185
Hausa
7265
Herero
7290
Hindi
7273
Hiri Motu
7279
Hrwatski
6779
Ido
7379
Interlingua (International)7365
Interlingue
7365
Inuktitut
7385
Inupiaq
Irish
Íslenska
Italiano
Ivrit
Japanese
Javanese
Kalaallisut
Kannada
Kashmiri
Kazakh
Kernewek
Khmer
Kinyarwanda
Kirghiz
Komi
Korean
Kuanyama; Kwanyama
Kurdish
Lao
Latina
Latvian
Letzeburgesch;
Limburgan; Limburger
Lingala
Lithuanian
Luxembourgish;
Macedonian
Malagasy
Magyar
Malayalam
Maltese
Manx
Maori
Marathi
Marshallese
Moldavian
Mongolian
Nauru
Navaho; Navajo
Ndebele, North
Ndebele, South
Ndonga
Nederlands
Nepali
Norsk
Northern Sami
North Ndebele
Norwegian Nynorsk;
Occitan; Provencal
Old Bulgarian; Old Slavonic
Oriya
Oromo
Ossetian; Ossetic
Pali
Panjabi
Persian
Polski
Português
7375
7165
7383
7384
7269
7465
7486
7576
7578
7583
7575
7587
7577
8287
7589
7586
7579
7574
7585
7679
7665
7686
7666
7673
7678
7684
7666
7775
7771
7285
7776
7784
7186
7773
7782
7772
7779
7778
7865
7886
7868
7882
7871
7876
7869
7879
8369
7868
7878
7967
6785
7982
7977
7983
8073
8065
7065
8076
8084
Pushto
Russian
Quechua
Raeto-Romance
Romanian
Rundi
Samoan
Sango
Sanskrit
Sardinian
Serbian
Shona
Shqip
Sindhi
Sinhalese
Slovensky
Slovenian
Somali
Sotho; Southern
South Ndebele
Sundanese
Suomi
Swahili
Swati
Svenska
Tagalog
Tahitian
Tajik
Tamil
Tatar
Telugu
Thai
Tibetan
Tigrinya
Tonga (Tonga Islands)
Tsonga
Tswana
Türkçe
Turkmen
Twi
Uighur
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapuk
Walloon
Welsh
Wolof
Xhosa
Yiddish
Yoruba
Zulu
8083
8285
8185
8277
8279
8278
8377
8371
8365
8367
8382
8378
8381
8368
8373
8373
8376
8379
8384
7882
8385
7073
8387
8383
8386
8476
8489
8471
8465
8484
8469
8472
6679
8473
8479
8483
8478
8482
8475
8487
8571
8575
8582
8590
8673
8679
8765
6789
8779
8872
8973
8979
9085
189
AUSTRALIA
- Philips Manufacturers Warranty for Australia only
These Warranty conditions are valid for the following consumer electronics products: Colour Televisions,
Projection TV, Plasma & LCD TV, DVD Players, DVD Recorders, DVD Recorders with HDD, Personal Video
Recorders, Audio Systems, Home Theatre systems, Digital Set Top Box, Digital Photo Display, MP3 players &
Portable Audio products.
The benefits given to the purchaser by this warranty are in addition to all other rights and remedies, which the
purchaser has in respect of the product under the Trade Practices Act or other Commonwealth or State Law.
Philips Consumer Electronics warrants its products to the purchaser
as follows and subject to the stated conditions.
This warranty does not
cover:
U
1 Year Free Repair Service – at Philips ASC
U
Colour Television, Plasma Television, LCD Television, Projection Television
DVDR/VCR Combo, DVD Recorder with Hard Drive, Personal Video Recorder,
LCD Projector, Wireless Audio System, Audio System, Home Theatre System &
Digital Photo Display (Photo Frame) & Digital Set-Top-Box.
a)
Mileage or travel outside the
normal service area covered by
selected Authorised Service
Centre.
1 Year Free Replacement – at your Retailer
b)
Service costs arising from failure
to correctly adjust the controls of
the product or to observe the
instructions, or inspections that
reveal that the product is in
normal working order.
c)
Product failures caused by
misuse, neglect, accidental
breakage, transit damage,
inexpert repairs or modification
by un-authorised persons,
external fires, lightning strikes,
floods, vermin infestation or
liquid spillage.
U
Portable Audio, MP3 players, DVD Players, DVD/VCR Combo Players,
DVD Recorders without HDD & Portable DVD/LCD players.
Conditions of Repair Warranty
U
1.
All claims for warranty service should be made to your nearest Philips Authorised
Service Centre or the Philips Technology Care Centre. Reasonable evidence of
date of purchase must be provided.
2.
This warranty extends only to defects in material or workmanship occurring under
normal use of the product when operated in accordance with the instructions.
3.
If a replacement product is supplied under the repair policy, it is warranted for the
remainder of the warranty period of the original purchased product only.
4.
Home service is provided only within the normal service area of one of our
recommended Authorised Service Centres (ASC). It will be provided for television
receivers only with a screen size of 67cms or above (product includes CRT,
LCD TV, PTV, and Plasma TV). Televisions with screen sizes less than 67 cms
and all other product types are to be taken or sent by the consumer to the
workshop of your nearest Authorised Service Centre, at the Consumer’s
expense.
d)
Cleaning of video or audio
heads.
e)
Inadequate receiving antennae.
f)
Replacement of worn or used
batteries or other consumables.
5.
This Manufacturers Warranty is limited to 3 months for the above listed Consumer
Electronics Products if used in commercial applications.
g)
6.
Philips may, at its discretion choose to replace rather than repair any product
covered by this warranty.
Consumer products used in
commercial applications (This
warranty is limited to 3 months
only)
7.
Product accessories are covered by the same warranty period. Please contact the
Philips Technology Care Centre for free replacement of faulty accessories.
h)
Second hand products.
8. This Manufacturers Warranty is neither transferable nor valid in countries other
than Australia.
The conditions contained in this warranty card replace and override the provision of the Philips World-Wide Guarantee for
products purchased in Australia and used in Australia.
Version 9: 1 February 2007
190
Warranty valid for all new products purchased after 1st January 2007
1
Philips Consumer Electronics a division of Philips Electronics Australia Limited
ABN 24 008 445 743,
Level 1, 65 Epping Road NORTH RYDE NSW 2113.
Service is provided through more than 100 accredited Authorised Service Centres throughout Australia.
For direct contact with the nearest recommended Authorised Service Centre in capital & regional cities/towns
U
Authorised Service Centre Network
Customer support is provided in Australia by our trained call centre staff
For assistance with product features and specifications, please call
Technology Care Centre
U
Please record the following information for your records and keep in a safe place.
We recommend retaining your purchase receipt to assist with any warranty claim
Model number
: ………………………………………………………..
Serial number
: ………………………………………………………..
Date of purchase
: ………………………………………………………..
Retailer
: ………………………………………………………..
Version 9: 1 February 2007
Warranty valid for all new products purchased after 1st January 2007
2
191
℡?
192
?
℡
12
Electronics
Home Theater System:
Home Theater System
home theater
Home Theater System
Home Theater System.
Visit us on web at www.philips.com/support or
Call us on Tel. No.: 1860-180-1111 (BSNL / MTNL)*
011-6600-1111 (GSM / WLL)*
* “standard call rates apply”
193
© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All right reserved
sgpjp-0818/98-4-1
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement