Acer X112H Projector Ръководство за употреба

Acer X112H Projector Ръководство за употреба | Manualzz
Проектор Acer
Серия X112H/D402D/EV-S33H/
V31S/AS311/P1120/X1120H/D401D/
EV-S32H/X1120/D401/EV-S32/
X122H/D412D/EV-X33H/V31X/
AX312/X122/D412/EV-X33/V30X/
AX302/P1223/D413D/EV-X34H/
X1223/D413/EV-X34/P1220n/
X1220Hn/D411DT/EV-X32HG/
P1220/X1220H/D411D/EV-X32H/
X1220/D411/EV-X32/X132WH/
D422D/EV-W33H/V31W/AW312/
P1320W/X1320WH/D421D/
EV-W32H
Инструкции за употреба
Copyright © 2014. Acer Incorporated.
Всички права запазени.
Ръководство на потребителя на проектор Acer
Първо издание: 10/2014
Информацията в този документ може да се променя периодично без задължение за
уведомяване на когото и да било относно подобни поправки или промени. Подобни промени
ще бъдат включени в новите издания на това ръководство или в допълнителни документи и
публикации. Тази компания не дава никакви заверки или гаранции, било то преки или
косвени, относно съдържанието в този документ и не носи отговорност за косвена гаранция
за продаваемост или пригоденост за дадена цел.
Запишете номера на модела, серийния номер, датата и мястото на покупка в осигуреното
празно място по-долу: Серийният номер и номерът на модела са записани на етикета,
залепен на Вашия проектор. Всяка кореспонденция отнасяща се до Вашето устройство
трябва да съдържа сериен номер, номер на модела и информация за покупка.
Никоя част от настоящия документ да не се възпроизвежда, съхранява в система или
прехвърля под каквато и да била форма и с каквито и да било средства, електронно или
механично, чрез ксерокопие, запис и др. без предварителното писмено разрешение на Acer
Incorporated.
Номер на модела: ___________________________
Сериен номер: ______________________________
Дата на закупуване: __________________________
Място на покупка: ___________________________
Acer и логото на Acer са регистрирани търговски марки на Acer Incorporated. Имената на
продуктите на други компании или търговски марки са използвани за илюстрация и
принадлежат на съответните си собственици.
"HDMI™, логото на HDMI и High-Definition Multimedia Interface (Мултимедиен интерфейс за
висока резолюция) са запазени марки или регистрирани запазени марки на HDMI Licensing
LLC."
iii
Информация за Вашата
безопасност и комфорт
Внимателно прочетете указанията по-долу. Запазете този документ за бъдещи
справки. Спазвайте всички предупреждения и указанията, отбелязани на
продукта.
Изключване на продукта преди почистване
Преди да почистите продукта, изключете го от електрическата мрежа. Не
използвайте течни или аерозолни почистващи препарати. За почистване
използвайте влажен парцал.
Предупреждение за щепсела при изключване
Спазвайте следните указания, когато включвате или изключвате външното
захранване:
•
•
•
Свържете захранващия адаптер към продукта преди да включите шнура
на захранването в контакта.
Извадете щепсела от контакта преди да изключите захранването от
проектора.
Ако системата има няколко захранващи източника, спрете захранването
изцяло, като извадите всички захранващи кабели от захранващите
източници.
Подсигурете достъп
Уверете се, че електрическият контакт, в който включвате захранващия кабел,
е лесно достъпен и се намира възможно най-близо до човека, работещ с
оборудването. Когато трябва да прекъснете захранването на оборудването
изключете захранващия шнур от електрическия контакт.
Внимание!
•
•
•
Не използвайте продукта близо до вода.
Не поставяйте продукта на нестабилна количка, стойка или маса. Ако
продуктът падне, той може сериозно да се повреди.
Има слотове и отвори за вентилация, които гарантират надеждната
работа на продукта и го предпазват от прегряване. Не блокирайте и не
покривайте тези отвори. За да не блокирате отворите, не поставяйте
продукта на легло, диван, килим или подобна повърхност.
Никога не поставяйте продукта близо до или над радиатор, нагряващ вентил
или вградена инсталация, освен ако не сте му осигурили нужната вентилация.
•
Никога не пъхайте предмети в продукта през отворите и процепите, тъй
като може да докоснете точки под високо напрежение или да
предизвикате късо съединение, което може да доведе до пожар или токов
удар. Никога не разливайте течности върху или в продукта.
iv
•
•
За да избегнете повреждане на вътрешните компоненти и да
предотвратите протичане на батериите, не поставяйте продукта върху
вибриращи повърхности.
Никога не използвайте продукта докато спортувате или във вибрираща
среда, която може да причини неочаквано късо съединение или повреда
на въртящите се елементи и лампата.
Използване на електрическо захранване
•
•
•
•
•
Този продукт трябва да се използва с типа захранване, посочено на
маркировката. Ако не сте сигурни какво е захранването, консултирайте се
с дистрибутора или с местната електрическа компания.
Да няма нищо върху захранващия кабел. Поставете продукта така, че да
хората да не стъпват върху захранващия кабел.
Ако използвате удължител, уверете се, че общата номинална мощност на
оборудването, включено в удължителя, не надхвърля номиналната
мощност на удължителя. Също така, уверете се, че общата номинална
мощност на всички продукти, включени в контакта, не надхвърля
мощността на бушона.
Не включвайте много устройства наведнъж, за да не претоварите
електрическия контакт, кабел или букса. Общото системно натоварване не
бива да надхвърля 80% от номиналната мощност на разклонението. Ако
използвате разклонител, натоварването не бива да надхвърля 80% от
номиналната входна мощност на разклонителя.
AC адаптерът на продукта е оборудван с трижилен заземен щепсел.
Щепселът пасва само в заземен електрически контакт. Уверете се, че
електрическият контакт е заземен правилно, преди да включите щепсела
на AC адаптера. Не включвайте щепсела в незаземен електрически
контакт. За повече подробности се свържете със своя електротехник.
Внимание! Заземяващият щифт е мярка за безопасност. Използването
на електрически контакт, който не е заземен правилно, може да
доведе до токов удар и/или нараняване.
Бележка: Заземяващият щифт също така осигурява добра защита от
нежелан шум, произвеждан от други електрически устройства в
непосредствена близост, които могат да повлияят върху работата на
този продукт.
•
Използвайте продукта само с кабелите и адаптера, дошли с него. Ако се
налага да замените захранващия кабел, уверете се, че новият захранващ
кабел отговаря на следните изисквания: подвижен тип, записан в UL/
сертифициран по CSA, одобрен от VDE или аналогично, максимална
дължина 4,5 метра (15 фута).
v
Обслужване на продукта
Не се опитвайте да обслужвате продукта сами, защото при отваряне или
отстраняване на капаци съществува риск от токов удар или други наранявания/
щети. Оставете обслужването на квалифициран сервизен персонал.
Изключете продукта от контакта и се обърнете към квалифициран сервизен
персонал, когато:
•
•
•
•
•
•
захранващият кабел или щепсел е повреден, срязан или протрит
върху продукта е разлята течност
продуктът е бил изложен на дъжд или вода
продуктът е паднал или корпусът му е бил увреден
се наблюдава рязка и забележима промяна в работата на продукта, което
означава нужда от сервизно обслужване
продуктът не работи нормално, въпреки че сте спазвали указанията за
работа
Бележка: Регулирайте само настройките, посочени в инструкциите за
употреба, тъй като неподходящата промяна на останалите настройки
може да доведе до повреда, а за да се възстанови нормалната
функционалност на продукта често е необходима продължителна
намеса на квалифициран техник.
Внимание! От съображения за безопасност, не използвайте
неодобрени части, когато добавяте или сменяте компоненти.
Консултирайте се със своя дистрибутор относно компонентите, които
можете да закупите.
Вашето устройство и допълненията към него може да съдържат малки части.
Дръжте ги далеч от малки деца.
Допълнителна информация за безопасност
•
•
•
Не гледайте в оптичната леща на проектора, когато лампата работи.
Силната, ярка светлина може да нарани очите Ви.
Включвайте първо проектора и чак след това източниците на сигнал.
Не инсталирайте продукта при следните условия:
•
•
•
•
•
•
•
Пространство, което е лошо вентилирано или затворено. Трябва да има
разстояние от най-малко 50cm от стените и свободен приток на въздух около
проектора.
Места, където температурата може да стане прекалено висока, като например
във вътрешността на автомобил със затворени прозорци.
Места, където прекомерна влажност, прах или цигарен дим могат да замърсят
оптичните компоненти, съкращавайки експлоатационния им период и
затъмнявайки образа.
Места в непосредствена близост с алармена инсталация за пожар.
Места с температура на околната среда над 40ºC/104ºF.
Места, където надморската височина надвишава 10000 фута.
Изключете проектора незабавно, ако нещо не е наред с него. Не го
използвайте, когато от него излиза дим, странен шум или миризма.
vi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
В противен случай може да предизвикате пожар или токов удар. При
такава ситуация, изключете проектора незабавно и се свържете с Вашия
търговски представител.
Не използвайте продукта ако е счупен или е бил изтърван. Ако това е
станало, свържете се със своя търговски представител, за да може той да
го инспектира.
Не насочвайте оптичната леща на проектора към слънцето. Това може да
причини пожар.
Когато изключвате проектора, убедете се, че цикълът на охлаждане на
лампата на проектора е приключил преди да изключите захранването.
Не изключвайте често внезапно проектора от електрическата мрежа и не
изваждайте щепсела от контакта, докато проекторът е в работен режим.
Най-добрият вариант е да изчакате вентилаторът на проектора да
преустанови работата си и тогава да изключите от електрическата мрежа.
Не докосвайте решетката на вентилатора и долната пластина, защото са
нагорещени.
Почиствайте редовно въздушния филтър, ако има такъв. Ако
вентилационните отвори са задръстени с мръсотия и прах, вътрешната
температура може да се покачи и да причини повреда.
Не гледайте в решетката за вентилация, докато проекторът работи. Това
може да нарани очите Ви.
Не забравяйте да отворите затвора на оптичната леща или да махнете
капачето й, когато проекторът е включен.
Не поставяйте никакви предмети пред оптичната леща на проектора,
когато той работи, тъй като това може да нагорещи обекта и да го
деформира или дори да доведе до пожар. За временно изключване на
лампата, натиснете HIDE на дистанционното управление.
Лампата става много гореща по време на работа. Оставете проектора да
изстине за около 45 минути преди да извадите модула на лампата, за да
смените лампата.
Не ползвайте лампи след техния експлоатационен период. В редки случаи
това би могло да причини счупване.
Никога не подменяйте модула на лампата или други електронни
компоненти при включен проектор.
Продуктът сам ще открие какъв е животът на лампата. Моля, не
забравяйте да смените лампата, когато се изпише предупредително
съобщение.
Когато сменяте лампата, моля изчакайте тя да се охлади уреда и
следвайте инструкциите за подмяна.
Активирайте функцията за нулиране на часовия брояч на лампата "Lamp
Hour Reset (Нулиране на часовия брояч на лампата)" от екранното меню
"Management (Управление)" след подмяната на ламповия модул.
Не се опитвайте да разглобявате този проектор. В него протича ток с
високо напрежение, което можеж да Ви нарани. Единствената част, която
може да се подменя от потребителя, е лампата, която е снабдена със
собствено подвижно капаче. Обслужването да се извършва единствено от
подходящ квалифициран сервизен персонал.
Не поставяйте проектора изправен вертикално. Това може да доведе до
падане, причинявайки щети и повреди.
Този продукт може да изобразява обърнати (инвертнати) образи, в случай
че бъде монтиран на таван. Използвайте само монтажния компклект за
тавани на Acer, за да гарантирате надеждно инсталиране.
vii
Предупреждение при слушане
За да предпазите слуха си, следвайте тези инструкции.
•
•
•
•
•
Увеличавайте силата на звука постепенно, докато не чувате ясно и комфортно.
Не увеличавайте силата на звука, след като ушите Ви свикнат.
Не слушайте силна музика дълго време.
Не увеличавайте силата на звука, за да неутрализирате шума наоколо.
Намалете звука, ако не можете да чувате хората около Вас.
Инструкции за изхвърляне
Не изхвърляйте това електронно устройство в боклука. За минимално
замърсяване и максимална защита на околната среда, рециклирайте продукта.
За повече информация относно разпоредбите за Отпадъци от електрическо и
електронно оборудване (Waste from Electrical and Electronics Equipment,
WEEE), посетете
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
Напътствия за живака
За проектори или електронни продукти, съдържащи LCD/CRT монитори или
екрани:
Лампата/лампите вътре в този продукт съдържат живак и трябва да бъдат
рециклирани или унищожени съгласно местните, щатските или федералните
закони. За повече информация, свържете се с Алианса за електронна
индустрия на адрес: www.eiae.org. За конкретна информация за изхвърляне на
лампата, проверете: www.lamprecycle.org
viii
Преди всичко
Важни бележки при употреба
Да се прави:
•
•
•
Изключвайте продукта преди почистване.
Използвайте меко парче плат, навлажнено с мек почистващ препарат, за
да почистите корпуса на екрана.
Изключвайте щепсела от контакта, ако продуктът няма да бъде използван
дълго време.
Да не се прави:
•
•
•
Да не се блокират слотове и отвори на устройството, които се използват за
вентилация.
Да не се използват абразивни почистващи средства, восък или
разтворители за почистване на устройството.
Не използвайте при следните условия:
•
•
•
•
При прекомерно високи или ниски температури и при голяма влага.
При наличие на огромни количества прах и мръсотия.
В близост до уреди, генериращи силно магнитно поле.
Да не се излага на директна слънчева светлина.
Предупреждения
Следвайте всички предупреждения, препоръки и съвети, представени в това
ръководство за употреба, за да увеличите експлоатационния период на Вашия
уред.
Внимание:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не гледайте в оптичната леща на проектора, когато лампата работи. Силната ярка
светлина може да нарани очите Ви.
За да избегнете риска от пожар или токов удар, не излагайте този уред на дъжд или
влага.
Моля, не отваряйте и не разглобявайте продукта, тъй като това може да доведе до
токов удар.
Когато сменяте лампата, моля изчакайте тя да се охлади уреда и следвайте
инструкциите за подмяна.
Продуктът сам ще открие живота на лампата. Моля, не пропускайте да смените
лампата, когато се изпише предупредително съобщение.
Активирайте функцията за нулиране на часовия брояч на лампата "Lamp Hour Reset
(Нулиране на часовия брояч на лампата)" от екранното меню "Management
(Управление)" след подмяната на ламповия модул.
Когато изключвате проектора, моля убедете се, че охлаждащият цикъл е приключил
преди да прекъснете захранването.
Първо включете проектора, а след това външните източници на сигнал.
Не слагайте капачката на оптичната леща, когато проекторът работи.
Когато лампата достигне финала на своя експлоатационен период, тя ще изгори и е
възможно да издаде силен пукащ звук. Ако това се случи проектора няма да може да
бъде включен отново, докато ламповия модул не бъде сменен. За да смените
лампата, следвайте процедурите описани в "Смяна на лампата".
Преди всичко
iii
viii
Важни бележки при употреба
viii
Предупреждения
viii
Увод
1
Характеристики на продукта
1
Преглед на пакета
2
Преглед на проектора
3
Изглед на проектора
3
Контролен панел
4
Дистанционно управление
5
Първи стъпки
7
Свързване на проектора
7
Включване/изключване на проектора
9
Включване на проектора
9
Изключване на проектора
10
Конфигуриране на проектирания образ
11
Настройване на височината на
проектирания образ
11
Оптимизиране на размера на образа
и разстоянието
12
Как се получава предпочитания размер
на образа чрез настройване на
разстоянието и увеличението
14
Потребителски бутони
16
Инсталационно меню
16
Екранни менюта
17
Color (Цвят)
18
Image (Изображение)
20
Setting (Настройка)
22
Management (Управление)
24
3D
25
Language (Език)
25
Съдържание
Информация за Вашата безопасност и комфорт
Приложения
26
Диагностика
26
Списък със съобщения на индикатори и аларми
30
Почистване и смяна на филтри против прах
31
Смяна на лампата
32
Инсталиране на стойката за таван
33
Спецификации
36
Режими на съвместимост
39
Уведомления за правила за безопасност
44
1
Характеристики на продукта
Този продукт е проектор с единичен DLP® чип. Основни характеристики:
•
•
DLP® технология
Серия X112H/D402D/EV-S33H/V31S/AS311/P1120/X1120H/D401D/EV-S32H/
X1120/D401/EV-S32: Оптимална резолюция 800 x 600 SVGA
Серия X122H/D412D/EV-X33H/V31X/AX312/X122/D412/EV-X33/V30X/AX302/
P1223/D413D/EV-X34H/X1223/D413/EV-X34/P1220n/X1220Hn/D411DT/
EV-X32HG/P1220/X1220H/D411D/EV-X32H/X1220/D411/EV-X32: Оптимална
резолюция 1024 x 768 XGA
Серия X132WH/D422D/EV-W33H/V31W/AW312/P1320W/X1320WH/D421D/
EV-W32H: Оптимална резолюция 1280 x 800 WXGA
Автоматично/4:3/16:9 поддържан формат на изображението
•
•
•
•
•
•
Прожектиране на триизмерно 3D съдържание с технология DLP Link
Acer ColorBoost технологията осигурява естествени цветове и ярки и
реалистични образи
Висока яркост и високо контрастно съотнощение
Различните режими на екрана (Bright (Яркост), Presentation (Презентация),
Standard (Нормален), Video (Видео), Game (Игри), Education
(Образование), Movie (Филм), Dark Cinema (Тъмно кино), Sports (Спорт),
User (Потребителски)) Ви дават оптимална работа във всяка ситуация
Съвместимост с NTSC / PAL / SECAM и HDTV (720p, 1080i, 1080p)
Нисък разход на енергия и икономичен (ECO) режим за увеличаване
живота на лампата
•
Технологията Acer EcoProjeciton дава възможност за интелигентно
управление на консумацията на енергията и подобрения в ефективността
•
•
•
•
•
•
Оборудван с HDMI™ връзки, поддържащи HDCP
•
Съвместимост с операционни системи Microsoft® Windows® 2000, XP,
Съвременни цифрова кореция за оптимизиране на презентации
Интелигентно откриване за бързо, интелигентно откриване на източника
Екран с многоезични менюта (OSD)
Леща с ръчно фокусиране с увеличение до 1,1x
2X (PC)/1,8X (Видео), цифрово мащабиране и панорамна функция
Vista®, Windows 7, Windows 8, Macintosh®
Бележка: Функциите могат да се различават в зависимост от
дефиницията на модела.
български
Увод
български
2
Преглед на пакета
Проекторът се предоставя с елементите показани по-долу. Проверете
съдържанието, за да сте сигурни, че пакетът е пълен. Ако някой от елементите
липсва, веднага се свържете с Вашия търговец.
Проектор
Захранващ кабел
VGA кабел
2 батерии
(като опция)
Секюрити карта
Ръководство на
потребителя
Ръководство за бърз старт
Чанта
(като опция)
Филтър за прах
(като опция)
Дистанционно управление
3
български
Преглед на проектора
Изглед на проектора
Изглед отпред/отгоре
1
4
2
5
6
3
7
8
#
1
2
3
4
Описание
#
Описание
Панел за управление
Бутон за включване и изключване/
източник
Капаче на лампата
5
6
Пръстен за фокусиране
Обектив
7
Лост за управление на фокусното
разстояние
8
Приемник за дистанционното
управление
Колела за регулиране на наклона
Задна страна/лява страна
<Изглед отзад>
1 2
3 6
<Лява страна>
4
7
1 2
3
4
5
5
български
4
#
1
2
3
4
Описание
#
Вход за компютърен аналогов сигнал/
5
HDTV/компонентен видео сигнал (VGA)
RS232 конектор
6
Входен конектор за композитно видео 7
Mini USB конектор
Описание
Електрически контакт
HDMI конектор
Лента за защита
Бележка: Функциите могат да се различават в зависимост от
дефиницията на модела.
Контролен панел
2
7(03
3
4
32:(5
/$03
1
#
1
Икона
Функция
Описание
Вкл./Изкл.
Индикатор на захранването
Прочетете съдържанието на раздел
"Включване/изключване на проектора".
Изключен
Сменя активния източник при кратко
натискане на бутона.
2
TEMP
LED индикатор за температурата
3
POWER
Индикатор на захранването
4
LAMP
LED индикатор за лампата
5
1
2
14
3
15
4
16
5
18
6
19
7
20
17
8
9
#
Икона
10
21
11
22
23
12
13
24
25
Функция
Описание
1
Предавател на Изпраща сигнали към проектора.
инфрачервени
вълни
2
Вкл./Изкл.
Вижте раздел "Включване/изключване на проектора".
3
ZOOM
Увеличава и намалява изображението.
4
Бутони с
четири посоки
за избор
Използвайте бутоните нагоре, надолу, наляво и надясно
за избор на опции или настройка на Вашия избор.
5
RATIO
Избор на желаното съотношение на страните.
6
MODE
Натиснете "MODE" (РЕЖИМ) и изберете режим на
дисплея от Bright (Яркост), Presentation (Презентация),
Standard (Нормален), Video (Видео), Game (Игри),
Education (Образование) и User (Потребителски).
7
3D
Натиснете "3D" за избор на модели 3D.
български
Дистанционно управление
български
6
#
8
Икона
Функция
Назад/
Превъртане
Описание
Няма функция.
Вход/
Няма функция.
Възпроизвежда
не/Пауза
Предишен/
Стоп
Няма функция.
Напред/Бързо
напред
Няма функция.
9
Клав иатура
0~9
Натиснете "0~9", за да въведете парола в "Security
(Сигурност)”.
10
VGA
Натиснете "VGA", за да подмените източника на сигнал
на VGA. Този вход поддържа аналогово RGB, YPbPr
(480p/ 576p/720p/1080i), YCbCr (480i/576i) и RGBsync.
11
SD/USB A
Няма функция.
12
LAN/WiFi
Няма функция.
13
HDMI/DVI
Смяна на източника на HDMI/MHL. (няма DVI функция)
14
SOURCE
Променя активния източник.
15
HIDE
Незабавно изключва видеото. Натиснете "HIDE" за да
скриете образа, натиснете го отново, за да се появи
образа.
16
Корекция
Настройване на изображението за компенсация на
изкривяването причинено от наклоняване на проектора (±
40 градуса).
17
MENU
•
Натиснете "MENU", за да стартирате екранното
меню (OSD), за да отидете на предишната стъпка от
екранното менюто или за да излезете от екранното
менюто.
•
Потвърдете своя избор.
18
FREEZE
Временно спира изображението на екрана.
19
MEDIA_HOME
Няма функция.
20
MEDIA_SETUP Няма функция.
21
VIDEO
За да промените източника на сигнал на COMPOSITE
VIDEO.
22
COMPONENT
Няма функция.
23
PgUp/PgDn
Единствено за компютърен режим. Използвайте този
бутон, за да изберете следващата или предишната
страница. Тази функция е налична само когато USB Ctrl
конектор (mini тип B) е свързан към компютър чрез USB
кабел.
24
S-VIDEO
За да промените източника на сигнал на S-Video.
25
USB B
USB управление на надграждане на фърмуера.
Бележка: Функциите могат да се различават в зависимост от
дефиницията на модела.
7
български
Първи стъпки
Свързване на проектора
<Тип 1>
DVD плейър
RS232
HDMI
7
USB
6
HDMI
USB
RS232
8
Y
HDTV adapter
D-Sub
Видеоизход
Y
5
3
2
1
D-Sub
R B G
4
R B G
DVD плейър,
декодер,
HDTV приемник
български
8
<Тип 2>
RS232
USB
7
USB
RS232
6
Y
HDTV adapter
D-Sub
Видеоизход
Y
5
3
2
1
D-Sub
R B G
4
R B G
DVD плейър,
декодер,
HDTV приемник
#
1
Описание
#
Описание
Захранващ кабел
5
Композитен видео кабел
2
VGA кабел
6
RS232 кабел
3
VGA към компонентен сигнал/HDTV
адаптер
7
USB кабел
4
3 RCA компонентен кабел
8
HDMI кабел
Бележка: За да сте сигурни, че проекторът работи добре с Вашия
компютър, проверете дали синхронизирането на екранните
настройки на дисплея е съвместимо с проектора.
Бележка: Функциите могат да се различават в зависимост от
дефиницията на модела.
Бележка: USB кабелът се нуждае от удължител, ако дължината е
над 5 м.
9
Включване на проектора
1
Уверете се, че захранващият кабел и сигналният кабел са правилно
свързани. Индикаторът за вкл./изкл. ще мига червено.
2
Включете проектора чрез натискане на бутона "Вкл./Изкл." на контролния
панел или на дистанционното управление и LED индикаторът на
захранването ще светне в синьо.
3
Включете източника на сигнал (компютър, ноутбук, видео плейър и др.).
Проекторът ще открие източника автоматично.
•
Ако на екрана се появят иконите "Заключване" и "Източник", това
означава, че проекторът е настроен на определен тип източник, а не
е намерил входящ сигнал от такъв източник.
•
Ако на екрана се появи "No Signal (Няма сигнал)", уверете се, че
сигналните кабели са свързани както трябва.
•
Ако свързвате едновременно няколко източника на сигнал,
използвайте бутона "Source" на дистанционното управление или
бутона за избор на източник на дистанционното управление, за да
превключвате измежду различните източници.
Бутон за вкл./изкл.
български
Включване/изключване на проектора
български
10
Изключване на проектора
1
За да изключите проектора, натиснете и задръжте бутона за включване и
изключване. Ще се появи следното съобщение: "Please press the power
button again to complete the shutdown process. (Моля, натиснете
бутона за включване и изключване отново, за да завършите процеса
на изключване.)" Натиснете бутона за включване и изключване отново.
2
Индикаторът за включване/изключване ще свети ЧЕРВЕНО и ще мига
бързо след като проекторът бъде изключен. Вентилаторът ще продължи
да работи около 2 минути, за да може системата да се охлади. (поддържа
се само от режим "Instant Resume (Моментално възобновяване)")
3
Ако захранващият кабел е включен, по всяко време в рамките на този 2минутен процес на изключване можете да натиснете бутона за включване
и изключване, за да включите проектора веднага. (поддържа се само от
режим "Instant Resume (Моментално възобновяване)")
4
Щом системата се охлади, индикаторът за включване и изключване ще
спре да мига и ще свети червено, за да покаже, че системата е в режим на
готовност.
5
Сега вече е безопасно да извадите щепсела от контакта.
Предупредителни индикатори:
•
"Projector Overheated. Lamp will automatically turn off soon.
(Проекторът е прегрял. Повреда на вентилатора. Лампата скоро
ще изгасне автоматично.)"
Това съобщение на екрана показва, че проекторът е прегрял.
Лампата ще изгасне автоматично и проекторът ще се изключи
автоматично. Индикаторът на температурата ще свети червено.
Свържете се с местния търговски представител или със сервизен
център.
•
"Fan failed. Lamp will automatically turn off soon. (Неизправност на
вентилатора. Повреда на вентилатора. Лампата скоро ще
изгасне автоматично.)"
Това съобщение на екрана показва, че вентилаторът е повреден.
Лампата ще изгасне автоматично и проекторът ще се изключи
автоматично. Индикаторът на температурата ще мига. Свържете се с
местния търговски представител или със сервизен център.
Бележка: Ако проекторът се изключи автоматично и индикаторът
на лампата свети червено, свържете се с търговския
представител или със сервизен център.
Бележка: Функциите могат да се различават в зависимост от
дефиницията на модела.
11
Настройване на височината на проектирания
образ
Проекторът е снабден с повдигащо краче за нагласяване височината на
образа.
За увеличаване/смаляване на образа:
Използвайте колецето за по-прецизна настройка на ъгъла на екрана.
Колело за настройване на наклона
български
Конфигуриране на проектирания образ
български
12
Оптимизиране на размера на образа и
разстоянието
Направете справка с таблицата по-долу, за да откриете оптималния размер на
образа, който можете да постигнете, когато проекторът е поставен на
желаното разстояние от екрана.
•
SVGA/XGA модели
Ако проекторът е отдалечен на 2,0 метра от екрана, добро качество на образа
е възможно при размер на образа с диагонал межру 45" и 50".
Бележка: Не забравяйте, че е необходима височина от 99 см за
разстояние от 2,0 метра, както е показано по-долу.
Ма
к
екр сима
ана лен
раз
ме
рн
а
Ми
ним
на
а
екр лен
ана
раз
ме
р
Височина: 99 cm
от основата до
Височина: горната страна
89 cm
на образа
2,0 m
Желано разстояние
Размер на екрана
Горна страна
Размер на екрана
Горна страна
Желано
(Мин. увеличение)
(Макс. увеличение)
разстояние
От основата до
От основата до
Диагонал
Диагонал
(м)
Ш (cм) x горната страна
Ш (cм) x горната страна
(инча)
(инча)
<А>
В (cм)
на образа (cм)
В (cм)
на образа (cм)
<B>
<B>
<C>
<C>
1,5
34
69 x 52
67
38
77 x 57
75
2
45
92 x 69
89
50
102 x 77
99
2,5
56
115 x 86
112
63
128 x 96
124
3
68
138 x 103
134
75
153 x 115
149
3,5
79
161 x 120
157
88
179 x 134
174
4
90
183 x 138
179
100
204 x 153
199
4,5
102
206 x 155
201
113
230 x 172
224
5
113
229 x 172
224
126
255 x 191
249
6
135
275 x 206
268
151
306 x 230
298
7
158
321 x 241
313
176
357 x 268
348
8
181
367 x 275
358
201
408 x 306
398
9
203
413 x 310
403
226
459 x 344
448
10
226
459 x 344
447
251
510 x 383
497
Коефициент на увеличение: 1,1x
13
Бележка: Не забравяйте, че е необходима височина от 108 см за
разстояние от 2,0 метра, както е показано по-долу.
Ма
к
екр сима
ана лен
раз
ме
рн
Ми
а
н
екр има
ана лен
раз
ме
рн
а
Височина:
90 cm
Височина: 108 cm
от основата до
горната страна
на образа
2,0 m
Желано разстояние
Размер на екрана
Горна страна
Размер на екрана
Горна страна
Желано
(Мин. увеличение)
(Макс. увеличение)
разстояние
От основата до
От основата до
Диагонал
Диагонал
(м)
Ш (cм)
горната страна
Ш (cм) горната страна
(инча)
(инча)
<А>
x В (cм)
на образа (cм)
x В (cм) на образа (cм)
<B>
<B>
<C>
<C>
1,5
39
83 x 52
68
46
100 x 63
81
2
52
111 x 69
90
62
133 x 83
108
2,5
64
139 x 87
113
77
167 x 104
135
163
3
77
167 x 104
135
93
200 x 125
3,5
90
194 x 122
158
108
233 x 146
190
4
103
222 x 139
181
124
267 x 167
217
4,5
116
250 x 156
203
139
300 x 188
244
5
129
278 x 174
226
155
333 x 208
271
6
155
333 x 208
271
186
400 x 250
325
7
181
389 x 243
316
217
467 x 292
379
8
206
444 x 278
361
248
533 x 333
433
9
232
500 x 313
406
279
600 x 375
488
10
258
556 x 347
451
310
667 x 417
542
Коефициент на увеличение: 1,2x
български
•
WXGA модели
Ако проекторът е отдалечен на 2,0 метра от екрана, добро качество на образа
е възможно при размер на образа с диагонал межру 52" и 62".
български
14
Как се получава предпочитания размер на образа
чрез настройване на разстоянието и
увеличението
Таблица по-долу показва как се достига до желания размер на образа чрез
избиране на разстоянието или чрез настройване на увеличителния пръстен на
оптичната леща.
•
SVGA/XGA модели
за получаване на образ с размер 50", поставете проектора на разстояние 2,0 м
и 2,2 м от екрана.
50"
Желани размери
на образа
Височина:
99 cm от
основата до
горната
страна на
образа
2,0 m
2,2 m
Желани размери на образа
Диагонал (инча)
<А>
Ш (cм) x В (cм)
30
61 x 46
40
81 x 61
50
102 x 76
60
122 x 91
70
142 x 107
80
163 x 122
90
183 x 137
100
203 x 152
120
244 x 183
150
305 x 229
180
366 x 274
200
406 x 305
250
508 x 381
300
610 x 457
Коефициент на увеличение: 1,1x
Желано разстояние
pазстояние (м)
Най-горна част (см)
Макс.
Миним.
От основата до найувеличение увеличение горната част на екрана
<B>
<C>
<D>
1,2
1,3
59
1,6
1,8
79
2,0
2,2
99
2,4
2,7
119
2,8
3,1
139
3,2
3,5
158
3,6
4,0
178
4,0
4,4
198
4,8
5,3
238
6,0
6,6
297
7,2
8,0
357
8,0
8,9
396
10,0
11,1
495
11,9
594
15
60"
Желани размери
на образа
Височина:
105 cm от
основата до
горната
страна на
образа
1,9 m
2,3 m
Желано разстояние
Желани размери на образа
Диагонал (инча)
<А>
Ш (cм) x В (cм)
30
65 x 40
pазстояние (м)
Най-горна част (см)
Макс.
Миним.
От основата до найувеличение увеличение горната част на екрана
<B>
<C>
<D>
1,0
1,2
53
40
86 x 54
1,3
1,6
70
50
108 x 67
1,6
1,9
88
60
129 x 81
1,9
2,3
105
70
151 x 94
2,3
2,7
123
80
172 x 108
2,6
3,1
140
90
194 x 121
2,9
3,5
158
100
215 x 135
3,2
3,9
175
120
258 x 162
3,9
4,7
210
150
323 x 202
4,8
5,8
263
180
388 x 242
5,8
7,0
315
200
431 x 269
6,5
7,8
350
250
538 x 337
8,1
9,7
438
300
646 x 404
9,7
Коефициент на увеличение: 1,2x
525
български
•
WXGA модели
за получаване на образ с размер 60", поставете проектора на разстояние 1,9 м
и 2,3 м от екрана.
български
16
Потребителски бутони
Инсталационно меню
Инсталационното меню има екранно меню (OSD) за инсталация на проектор и
поддръжка. Използвайте екранното меню, когато на екрана се появи
съобщение "No signal input (Няма входящ сигнал)".
Опциите на менюто включват настройки за размер на екрана, разстояние,
фокус, keystone корекция и т.н.
1
Включете проектора като натиснете бутона за включване и изключване
"Вкл./Изкл.".
2
Натиснете бутона "MENU", за да стартирате екранното меню за инсталация
и поддържка на проектора.
Installation
Projection Mode
Projection Location
Auto Keystone
Manual Keystone
Language
Reset
Select
Off
English
Press
Adjust
Exit
3
Фонът Ви помага да конфигурирате настройките за калибриране и
подравняване, като напр. размер на екрана, разстояние, фокус и др.
4
Installation (Инсталационно) меню включва следните опции:
• Projection Mode (Режим на проектиране)
• Projection Location (Място на проекция)
• Auto Keystone (Автоматично Keystone) настройки
• Manual Keystone (Ръчна корекция) настройки
• Language (Езикови) настройки
• Възстановяване на настройките по подразбиране
Използвайте стрелките нагоре и надолу, за да изберете опция, стрелките
наляво и нядясно, за да настроите избраните опции и стрелката надясно,
за да влезете в подменюто на маркираната настройка. Новите настройки
ще бъдат запазени автоматично, когато излезете от менюто.
5
Натиснете бутона на MENU, за да излезете от менюто и да се върнете на
началния екран на Acer.
Бележка: Функциите могат да се различават в зависимост от дефиницията
на модела.
17
български
Екранни менюта
Проекторът има многоезично екранно меню, което Ви позволява да
конфигурирате образа и да променяте различни настройки.
Използване на екранните менюта
•
За да активирате екранното меню, натиснете "MENU" на дистанционното
управление .
•
Когато се появи екранното меню, използвайте клавишите
, за да
изберете опция. След избиране на желаната опция от главното меню,
натиснете
•
, за да влезете в подменюто за допълнителни настройки.
Използвайте клавишите
, за да изберете желаната опция и да
конфигурирате настройките като използвате клавишите
.
•
Изберете следващата опция на подменюто, която трябва да бъде
конфигурирана, и я настройте по описания по-горе начин.
•
Натиснете "MENU" на дистанционното управление и ще се върнете в
главното меню.
•
За да излезете от екранното меню, натиснете "MENU" на дистанционното
управление. Екранното меню ще се затвори и проекторът автоматично ще
запази новите настройки.
Color
Главно меню
Video
Display Mode
Wall color
Brightness
Contrast
Настройка
Saturation
Tint
Color Temperature
Press
Off
Dynamic Black
Gamma
Select
Adjust
Main Menu
Подменю
Бележка: Някой от следните настройки на екранното меню може да не са
налични. Вижте реалното екранно меню на Вашия проектор.
Бележка: Функциите могат да се различават в зависимост от дефиницията
на модела.
български
18
Color (Цвят)
Display Mode
(Екранен режим)
Има няколко фабрични настройки, оптимизирани за различни
видове образи.
•
•
Bright (Яркост): За оптимизиране на яркостта.
•
•
Standard (Нормален): За стандартна среда.
•
•
•
Game (Игри): За игри.
Presentation (Презентация): За презентации по време на
срещи.
Video (Видео): За гледане на видео в светла заобикаляща
среда.
Education (Образование): За образователна среда.
User (Потребителски): Запаметява потребителските
настройки.
Wall color (Цвят
на стените)
Използвайте тази функция, за да изберете подходящ цвят спрямо
стената. Има няколко опции, включително бяло, светло жълто,
светло синьо, розово и тъмно зелено. Настройката ще компенсира
разликата в цветовете, за да се покаже истинския тон на кожата.
Brightness
(Яркост)
Настройва яркостта на образа.
Contrast
(Контраст)
Saturation
(Наситеност)
Tint (Нюанс)
•
Натиснете
, за да затъмните образа.
•
Натиснете
, за да изсветлите образа.
"Contrast (Контраст)" контролира разликата между най-светлите и
най-тъмните части на картината. Настройването на контраста
променя количеството на черното и бялото в образа.
•
Натиснете
, за да намалите контраста.
•
Натиснете
, за да увеличите контраста.
Настройва видео образ от черно-бял до изцялно наситен цветен.
•
Натиснете
образа.
, за да намалите количеството на цветовете в
•
Натиснете
образа.
, за да увеличите количеството на цветовете в
Настройва цветния баланс на червеното и зеленото.
•
Натиснете
, за да увеличите количеството на зеленото в
образа.
•
Натиснете
образа.
, за да увеличите количеството на червеното в
19
R Gain (Усилване на червеното)
Регулира усилването на червеното за оптимизиране на
температурата.
G Gain (Усилване на зеленото)
Регулира усилването на зеленото за оптимизиране на
температурата.
B Gain (Усилване на синьото)
Регулира усилването на синьото за оптимизиране на
температурата.
R Bias (Отместване на червеното)
За настройка на отместването на червеното за оптимизиране на
цветовата температура.
G Bias (Отместване на зеленото)
За настройка на отместването на зеленото за оптимизиране на
цветовата температура.
B Bias (Отместване на синьото)
За настройка на отместването на синьото за оптимизиране на
цветовата температура.
Dynamic Black
(Динамично
черно)
Изберете "On (Вкл.)", за да оптимизирате автоматично дисплея
при тъмни филмови сцени и да ги покажете с невероятна
детайлност.
Gamma (Гама)
Въздейства върху представянето на тъмни пейзажи. При високи
стойности на тази настройка, тъмните пейзажи ще изглеждат поярки.
Бележка: "Saturation (Наситеност)" и "Tint (Нюанс)" не се поддържат от
компютъра или HDMI режима.
Бележка: Функциите могат да се различават в зависимост от дефиницията
на модела.
български
Color Temperature Mode (Режим)
Използвайте тази функция, за да изберете CT1, CT2 (Native), CT3,
(Цветна
User mode (Потребителски режим).
температура)
български
20
Image (Изображение)
Projection
(Проектиране)
Aspect Ratio
(Съотношение на
страните)
•
Предна-стандартна: Фабричната настройка по
подразбиране.
•
Задна-стандартна: Когато изберете тази функция,
проекторът завърта образа наопаки, така че можете да
прожектирате от към гърба на полупрозрачен екран.
•
Задна-таванна: Когато изберете тази функция, проекторът
едновременно завърта наопаки и преобръща образа. Можете да
прожектирате от към гърба на полупрозрачен екран от монтиран
на тавана проектор.
•
Предна-таванна: Когато изберете тази функция, проекторът
обръща образа за монтирани на тавана проектори.
Използвайте тази функция, за да изберете желаното от Вас
съотношение между широчината и височината на образа.
•
Auto (Автоматично): Запазва оригиналното съотношение между
страните и го увеличава до достигането на реалните
хоризонтални или вертикални пиксели.
•
4:3: Образът ще бъде увеличен до изпълването на екрана и
изобразен посредством съотношението 4:3.
•
16:9: Образът ще бъде увеличен, за да изпълни на широчина и
на височина екрана, настроен да бъде изобразен посредством
16:9 съотношение.
Auto Keystone
Автоматично коригира вертикалния образ.
(Автом. корекция)
Manual Keystone
(Ръчна корекция)
Настройване на изображението за корекция на изкривяването,
причинено от наклоняване на проектора. (±40 градуса)
<Бележка> Функцията Manual Keystone (Ръчна корекция) не е
достъпна, когато настройката Auto Keystone (Автом. корекция) е "On
(Вкл.)".
Sharpeness
(Острота)
Наглася остротата на образа.
•
Натиснете
, за да намалите остротата.
•
Натиснете
, за да увеличите остротата.
H. Position
(Хоризонтална
позиция)
•
Натиснете
, за да преместите образа в ляво.
•
Натиснете
, за да преместите образа надясно.
V. Position
(Вертикална
позиция)
•
Натиснете
, за да преместите образа надолу.
•
Натиснете
, за да преместите образа нагоре.
Frequency
(Честота)
"Frequency (Честота)" променя степента на опресняване на проектора
подобно на честотата на видео картата на Вашия компютър. Ако
виждате вертикана трептяща лента в проектирания образ,
използвайте тази функция, за да направите необходимите настройки.
21
Синхронизира координирането на сигнала на проектора с графичната
карта. Ако картината е нестабилна или трептяща, използвайте тази
функция, за да я коригирате.
HDMI Color Range Конфигурирайте обхвата на цветовете на данните от HDMI
(HDMI обхват на
изображението, за да коригирате грешка при показване на цветовете.
цветовете)
•
Auto (Автоматично): Автоматично настройване чрез информация
от плейър.
•
Limited Range (Ограничен обхват): Обработва входящото
изображение като данни за ограничен обхват на цветовете.
•
Full Range (Пълен обхват): Обработва входящото изображение
като данни за пълен обхват на цветовете.
HDMI Scan Info
(Инфо за HDMI
сканиране)
Настройка на коефициента на изображения извън екрана за HDMI
изображението на екрана.
•
Auto (Автоматично): Автоматично настройване чрез информация
от плейър.
•
Underscan (Изображения, по-малки от екрана): Без изображения
извън екрана при HDMI изображения.
•
Overscan (Изображения извън екрана): Винаги с изображения
извън екрана при HDMI изображения.
Бележка: Функции "H. Position (Хоризонтална позиция)", "V. Position
(Вертикална позиция)", "Frequency (Честота)" и "Tracking (Проследяване)"
не са поддържани в режим HDMI или Video.
Бележка: Функции "HDMI Color Range (HDMI обхват на цветовете)" и "HDMI
Scan Info (Инфо за HDMI сканиране)" се поддържат само в режим HDMI.
Бележка: Функциите могат да се различават в зависимост от дефиницията
на модела.
български
Tracking
(Проследяване)
български
22
Setting (Настройка)
Closed Caption
(Затворен надпис)
Избира предпочитан режим за скрити субтитри от CC1, CC2, CC3,
CC4, (CC1 показва надписи на официалния език за Вашия район).
Изберете "Off (Изкл.)", за да изключите функцията за надписи. Тази
функция е налична само, когато е избран композитен видео сигнал
или S-Video входящ сигнал и системният формат е NTSC.
<Бележка> Задайте съотношение на страните 4:3. Тази функция
не съм я преминала още, когато бебето тейи 16:9 или "Auto
(Автоматично)".
Reset (Нулиране)
•
Security
(Сигурност)
Security (Сигурност)
Този проектор предоставя полезна функция за сигурност на
администратора, за да управлява използването на проектора.
Натиснете бутона
и изберете "Yes (Да)", за да върнете
стойностите по подразбиране за параметрите на всички
менюта.
Натиснете
, за да промените "Security (Сигурност)". Моля,
обърнете се към секцията "Administrator Password
(Администраторска парола)" за подробности.
•
Изберете "On (Вкл.)", за да активирате функцията за
сигурност. Потребителят трябва да въведе парола за да
проработи проектора. Моля ,обърнете се към секцията "User
Password (Потребителска парола)" за подробности.
•
Ако е избран "Off (Изкл.)", тогава потребителят може да
включи проектора без парола.
Timeout(Min.) (Изтичане на време (мин.))
Веднъж, след като се постави "Security (Сигурност)" на позиция
"On (Вкл.)", адмистраторът може да активира функцията за
ограничаване на времето.
•
•
•
•
•
Натиснете
или
, за да изберете за какъв интервал
ще е ограничено времето.
Започва от 10 минути и стига до 990 минути.
Когато времето е зададено, проекторът ще поиска от
потребителя да въведе паролата отново.
Фабричната настройка на "Timeout(Min.) (Изтичане на време
(мин.))" е "Off (Изкл.)".
Веднъж активира ли се функцията за сигурност, проекторът
ще изисква потребителят да въвежда паролата, когато го
включва. И двете, и "User Password (Потребителска парола)"
и "Administrator Password (Администраторска парола)" могат
да бъдат приети по този начин.
23
•
•
•
•
•
•
•
Натиснете
, за да сложите или промените "User Password
(Потребителска парола)".
Използвайте номерираните бутони на дистанционното
управление, за да наберете паролата и след това натиснете
"MENU" за потвърждение.
Натиснете
, за изтриване на знак.
Въведете парола, когато видите изписано "Confirm Password
(Потвърдете паролата)".
Паролата трябва да заема между 4 и 8 знака.
Ако изберете "Request password only when plugging the power
cord in. (Поискване на парола само в случай на включване на
захранващия шнур.)", проекторът ще изисква потребителят
да въвежда паролата при всяко включване в контакта.
Ако изберете "Always request password while projector turns
on. (Поискване на парола при всички случаи на включване на
проектора.)", потребителят трябва да въвежда паролата при
всяко включване на проектора от бутона.
Administrator Password (Администраторска парола)
А "Administrator Password (Администраторска парола)" може да се
използва и в двата диалога "Enter Administrator Password
(Въведете администраторска парола)" и "Enter Password
(Въведете парола)".
•
Натиснете
, за да промените "Administrator Password
(Администраторска парола)".
•
Фабрично, по подразбиране "Administrator Password
(Администраторска парола)" е "1234".
Ако забравите Вашата администраторска парола, направете
следното, за да си я припомните:
•
Има уникална 6-цифрена "Универсална парола", която е
отпечатана на Security Card (моля, проверете аксесоарите в
кутията). Тази уникална парола е числото, което проекторът
ще приеме по всяко време, без значение каква е
администраторската парола.
•
Ако загубите секюрити картата и номера, моля свържете се
със сервизния център на Acer.
Lock to user startup screen (заключване на стартов екран)
Стандартно заключване на стартов екран "Off (Изкл.)". Ако е "On
(Вкл.)" функцията заключване на стартов екран, потребителите
няма да могат да променят стартовия екран вече, а останалите
потребители няма да могат случайно да го променят. Изберете "Off
(Изкл.)", за да отключите стартовия екран.
Бележка: Функциите могат да се различават в зависимост от дефиницията
на модела.
български
User Password (Потребителска парола)
български
24
Management (Управление)
ECO Mode
Изберете "On (Вкл.)", за да намалите лампата на проектора, което
(Икономичен режим) ще намали консумацията на електроенергия, удължи живота на
лампата и намали шума. Изберете "Off (Изкл.)", за да се върнете
обратно в нормален режим.
High Altitutde
(Голяма надморска
височина)
Изберете "On (Вкл.)", за да включите режим High Altitutde (Голяма
надморска височина). Вентилаторите трябва да поддържат пълна
мощност продължително време за добра вентилация на
проектора.
Turn Off Mode
(Изключен режим)
•
Instant Off (Моментално изключване): Изключва проектора
без охлаждане от вентилатора.
•
Instant Resume (Моментално възобновяване): Възобновява
системата, след като бутонът Вкл./Изкл. е бил натиснат
отново в рамките на 2 минути.
•
SPA: Лампата ще мига в продължение на 3 минути всеки път,
когато изключвате проектора, ако разрешите този режим, за
да удължите живота на лампата.
•
Standard (Нормален): Изключва проектора след охлаждане
от вентилатора.
Auto Shutdown
(Автоматично
изключване)
Проекторът ще се изключи автоматично, когато няма входен
сигнал след определено време. (стойността по подразбиране е
120 минути)
Lamp Hour Elapse
(Часови брояч на
лампата)
Показва оставащото експлотационно време на лампата (в часове).
Lamp Reminding
(Напомняне за
смяна на лампата)
Активирайте тази функция, за да ви се появи напомняне да
смените лампата 30 часа преди очаквания край на живота и.
Lamp Hour Reset
(Нулиране на
часовия брояч на
лампата)
Натиснете
бутона преди да изберете "Yes (Да)", за да
поставите брояча на часовете на лампата на 0.
Бележка: Функциите могат да се различават в зависимост от дефиницията
на модела.
25
3D
Изберете "On (Вкл.)", за да активирате DLP 3D функцията.
•
On (Вкл.): Изберете тази опция, когато използвате DLP 3D
очила, видео карти, поддържащи 120Hz 3D и файлов
формат HQFS или DVD със съответния SW плейър.
•
Off (Изкл.): Изключва 3D режима.
3D Format (Формат 3D) Ако 3D съдържанието не е показано както трябва, можете да
изберете 3D формат, който отговаря на 3D съдържанието, което
гледате и да получите най-добрия възможен резултат.
3D L/R Invert
(Инвертиране 3D Л/Д)
Ако забележите едва доловимо изображение или застъпване на
изображения докато носите DLP 3D очилата, трябва да
изпълните "Invert" (Инвертиране), за да получите най-добрата
поредица от леви/десни изображения и на най-правилен образ
(за DLP 3D).
3D Warning Message
(Предупредително
съобщение за 3D)
Изберете "On (Вкл.)", за да се отвори 3D предупредително
съобщение.
Note: 3D display is now enabled.
1. Please make sure you have the correct 3D signals and glasses.
2. Remember to turn 3D off if you don’t want to see 3D images.
3. If the 3D display isn’t correct, please try to enable 3D Sync Invert.
4. Display mode options will be disabled while in 3D mode.
Бележка: Необходими са правилни настройки на 3D приложението на
видео картата, за да се получи точен 3D образ.
Бележка: SW плейъри, като например Stereoscopic Player и DDD TriDef
Media Player могат да поддържат файлове в 3D формат. Можете да
изтеглите тези плейъри от уеб сайта по-долу.
- Stereoscopic Player (пробна версия):
http://www.3dtv.at/Downloads/Index_en.aspx
- DDD TriDef Media Player (пробна версия):
http://www.tridef.com/download/TriDef-3-D-Experience-4.0.2.html
Бележка: "3D L/R Invert (Инвертиране 3D Л/Д)" е достъпно само при
активирана 3D функция.
Бележка: Има остатъчен образ ако опцията 3D все още е активна, когато
проекторът е включен. Моля, конфигурирайте настройката в зависимост от
целите си.
Language (Език)
Language (Език)
Изберете многоезичното екранно меню. Използвайте
или
, за да изберете предпочитания от Вас език на
менюто.
•
Натиснете
, за да потвърдите избора.
български
3D
български
26
Приложения
Диагностика
Ако имате проблем с Вашия проектор Acer, вижте следното ръководство за
отстраняване на неизправности. Ако проблемът не бъде отстранен, свържете
се с Вашия местен търговски представител или с местния сервизен център.
Проблеми с образа и решения
#
1
2
Проблем
Няма образ на
екрана
Частичен,
изкривен или
неправилно
показан образ (за
PC (Windows
2000/XP/Vista/
Windows 7/
Windows 8))
Решение
•
•
Свързан по начина, описан в раздел "Първи стъпки".
Уверете се, че никой от свързващите накрайници не
е изкривен или със счупен щифт.
•
Проверете дали лампата на проектора е надеждно
монтирана. Моля, вижте раздел "Смяна на
лампата".
•
Уверете се, че сте махнали капачето и че
проекторът е включен.
•
При неизправен екранен образ:
•
Отворете "Моят компютър", влезте в
"Контролен панел", след което щракнете два
пъти с мишката върху иконата "Екран".
•
Изберете раздел "Настройки".
•
Уверете се, че резолюцията на дисплея е помалка от или равна на WUXGA-RB (1920 x
1200).
•
Натиснете бутона "Допълнителни свойства".
Ако проблемът не изчезне, сменете монитора, който
използвате и следвайте стъпките по-долу:
•
Проверете дали зададената разрешителна
способност е по-малка или равна на WUXGARB (1920 x 1200).
•
Влезте в "Монитор" и щракнете върху бутона
"Промени".
•
Натиснете "Покажи всички устройства". След
това изберете "Стандартни видове монитори"
под настройката SP и посочете желания режим
на резолюция в настройката "Модели".
•
Уверете се, че резолюцията на монитора е помалка от или равна на WUXGA-RB (1920 x
1200).
27
4
5
6
7
Частичен,
изкривен или
неизправен
екранен образ (За
ноутбуци)
Екранът на
ноутбука не
показва Вашата
презентация
Образът е
нестабилен или
трептящ
В образа има
вертикална
трептяща лента
Образът не е на
фокус
•
При неизправен екранен образ:
•
Следвайте стъпките в т. 2 (по-горе), за да
настроите резолюцията на своя компютър.
•
Натиснете функционалните бутони за
изходните настройки. Пример: [Fn]+[F4],
Compaq [Fn]+[F4], Dell [Fn]+[F8], Gateway
[Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP [Fn]+[F4], NEC
[Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5]
•
Ако срещнете трудност при смяната на резолюциите
или ако екранът на Вашия монитор замръзне,
рестартирайте всички устройства, включително и
проектора.
•
Ако използвате ноутбук с Microsoft® Windows® :
Някои ноутбуци могат да деактивират собствените
си екрани, когато се използва допълнителен екран.
Всеки ноутбук има различен начин за повторно
активиране на монитора. Обърнете се към
ръководството на компютъра за подробна
информация.
•
Ако използвате ноутбук Apple® Mac® OS: В System
Preferences отворете Display и изберете Video
Mirroring "On".
•
Настройте "Tracking (Проследяване)", за да го
коригирате. Вижте раздел "Image (Изображение)" за
повече информация.
•
Променете настройките на дисплея за наситеност
на цветовете на компютъра.
•
Използвайте "Frequency (Честота)", за да настроите.
Вижте раздел "Image (Изображение)" за повече
информация.
•
Проверете и конфигурирайте отново екранния
режим на графичната карта, за да го направите
съвместим с проектора.
•
•
Уверете се, че капачката е махната.
•
Настройте пръстена за фокусиране, намиращ се
върху оптичната леща на проектора.
Уверете се, че прожекционният екран е в рамките на
необходимото разстояние от 1,0 до 11,9 метра (от
3,3 до 39,2 фута) (серия SVGA/XGA) / от 1,0 до 9,7
метра (3,3 до 31,8 фута) (серия WXGA) от проектора
Вижте раздел "Как се получава предпочитания
размер на образа чрез настройване на разстоянието
и увеличението" за повече информация.
български
3
български
28
8
9
10
11
Образът е
разтегнат, когато
се показва
"широкоекранно"
DVD заглавие
Образът е твърде
малък или твърде
голям
Образът е с
наклонени страни
Образът е
обърнат
Когато възпроизвеждате DVD диск, който е кодиран в
анаморфен формат или в съотношение на страните 16:9,
трябва да конфигурирате следните настройки:
•
Ако възпроизвеждате DVD диск във формат 4:3,
сменете формата на 4:3 от екранното меню на
проектора.
•
Ако образът все още е разтеглен, ще трябва също
така да настроите съотношението между
широчината и височината на образа.
Конфигурирайте екранния формат на DVD плейъра
на съотношение 16:9 (широкоекранен).
•
Регулирайте пръстена за увеличение/намаление
отгоре на проектора.
•
Преместете проектора по-близо или по-далеч от
екрана.
•
Натиснете "MENU" на дистанционното управление.
Отидете на "Image (Изображение) --> Aspect Ratio
(Съотношение на страните)" и пробвайте различни
настройки или натиснете "RATIO" на
дистанционното управление, за да ги настроите
директно.
•
Ако е възможно, поставете дисплея, така че той да е
центриран спрямо екрана.
•
Натиснете "Корекция / " на екранното меню или
на дистанционното управление докато страните не
станат вертикални.
•
Натиснете "MENU" на дистанционното управление.
Преминете на "Image (Изображение) --> Auto
Keystone (Автом. корекция)" и изберете "Off (Изкл.)"
на екранното меню OSD, ако на дистанционното
няма бутон "Корекция".
•
Изберете "Image (Изображение) --> Projection
(Проектиране)" на екранното меню и настройте
направлението на проекцията.
29
#
1
Условие
Съобщение
Напомнящи съобщения
Fan Fail (Неизправност на вентилатора) - Вентилаторът на
системата не работи.
Fan Fail.
Lamp will automatically turn off soon.
Projector Overheated (Проекторът е прегрял) - проекторът е
надвишил препоръчителната експлоатационна температура и
трябва да му се даде възможност да се охлади преди да бъде
използван.
Projector Overheated.
Lamp will automatically turn off soon.
Replace the lamp (Смяна на лампата) – лампата е достигнала
финала на своя експлоатационен период . Ще трябва скоро
да я подмените.
Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation.
Replacement suggested!
Проблеми с проектора
#
Условие
Решение
1
Проекторът не реагира на
всички бутони за управление
Ако е възможно изключете проектора, след
това извадете захранващия кабел и
изчакайте най-малко 30 секунди преди да
включите захранването отново.
2
Лампата изгаря или издава
пукащ звук
Когато лампата достигне финала на своя
експлоатационен период, тя ще изгори и е
възможно да издаде силен пукащ звук. Ако
това се случи проектора няма да може да
бъде включен отново, докато ламповия
модул не бъде сменен. За да смените
лампата, следвайте процедурите описани в
"Смяна на лампата".
български
Екранни съобщения
български
30
Списък със съобщения на индикатори и
аларми
Съобщения на индикаторите
Индикаторна
лампа
Температурен
индикатор
Червено
Червено
Червено
Синьо
В готовност
--
--
ВКЛ.
--
Включен бутон на
захранването
--
--
--
ВКЛ.
Лампа, нов опит
--
--
--
Бързо мигане
Изключено захранване
(Режим на охлаждане)
--
--
Бързо мигане
--
Изключен бутон на
захранването
(Охлаждането е
завършено; Standby
режим)
--
--
ВКЛ.
--
ВКЛ.
ВКЛ.
ВКЛ.
--
Грешка (топлинен
проблем)
--
ВКЛ.
--
ВКЛ.
Грешка (проблем с
вентилатора)
--
Бързо мигане
--
ВКЛ.
Грешка (счупена лампа)
ВКЛ.
--
--
ВКЛ.
Грешка (проблем с
колелото на цветовете)
Бързо мигане
--
--
ВКЛ.
Съобщение
Изтегляне на фърмуер
Индикатор на Вкл./Изкл.
31
Почистване на филтрите против прах
Почиствайте филтрите против прах на всеки 1000 часа работа. Ако не бъдат
почиствани периодично, те могат да се запушат с прах, което пречи на
правилната вентилация. Това може да доведе до прегряване и повреда на
проектора.
2
1
Следвайте следните стъпки:
1
2
3
4
5
Изключете проектора. Изчакайте LED индикаторът на Вкл./Изкл. да спре
да мига и дръпнете щепсела от контакта.
Дайтевъзможност на проектора да се охлади не по-малко от 30 минути.
Извадете филтъра за прах. (Илюстрация #1)
За да почистите филтрите за прах, използвайте малка прахусмукачка,
предназначена за почистване на компютри или друго офис оборудване.
(Илюстрация #2)
Ако е трудно да махнете праха или ако филтърът е счупен, моля свържете
се с местния търговски представител или с търговски център, за да
получите нов филтър.
български
Почистване и смяна на филтри против прах
български
32
Смяна на лампата
Използвайте отверка за да отвиете винтчетата на капака и след това извадете
лампата.
Проекторът ще отбележи живота на лампата. Извежда се предупреждение
"Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation.
Replacement suggested! (Наближава краят на службата на лампата при
работа с пълно натоварване. Време е за смяна!)" Когато се появи това
съобщение, лампата да се смени при първа възможност. Убедете се, че
проекторът се е охлаждал най-малко 30 минути преди да смените лампата.
Внимание: Ламповото отделение е горещо! Дайте му възможност
да се охлади преди да смените лампата.
3
5
4
2
1
За да смените лампата
Изключете проектора чрез натискане на бутона Вкл./Изкл..
Дайтевъзможност на проектора да се охлади не по-малко от 30 минути.
Изключете го от захранващия шнур.
1
Използвайте отверка, за да отстраните болтовете от капака.
(Илюстрация #1)
Натиснете капака и го отстранете. (Илюстрация #2)
2
Отстранете винта, който държи модула на лампата. (Илюстрация #3)
Извадете контакта на модула на лампата. (Илюстрация #4)
3
Повдигнете дръжката така, че да се изправи. Извадете ламповия модул с
усилие. (Илюстрация #5)
Сменете модула на лмпата. Използвайте нова лампа и изпълнете стъпките погоре в обратна последователност.
Внимание: За да намалите риска от наранявания , не трябва да
изпускате ламповия модул или докосвате крушката на лампата.
Крушката може да се счупи и да причини нараняване ако бъде
изпусната.
33
Ако желаете да инсталирате проектора, използвайки стойката за таван, моля
вижте стъпките по-долу:
Пробийте четри дупки в солидна и стабилна част на тавана и закрепете
здраво основата на стойката.
2
13мм
мм 0
1
,9
49мм
мм
8,4
130 мм
Бележка: Винтовете не са включени. Моля, снабдете се с винтове
подходящи за Вашия таван.
2
Закрепете здраво носещата тръба към стойката за таван посредством
подходящия тип 4 броя цилиндрични болта.
Стойка за монтаж на
таван
Къса
тръба
- Монтирайте на тавана
Дълга носеща тръба
Удължител на
носещата тръба
Винт тип A
50 мм дължина/8 мм диаметър -
Капачка за дългия
Шестограм
- За затягане/разхлабване
Винт
Средно дълъг лост
български
Инсталиране на стойката за таван
български
34
3
Използвайте подходящ брой болтове за размерите на проектора, за да го
прикачите към носещата скоба на стойката за таван.
Винт тип Б
Малка шайба
Голяма шайба
Скоба на проектора
Поддържа проектора и позволява регулиране
Пръстен
- За разсейване на
топлина
Бележка: Препоръчително е да запазите приемливо
пространство между скарата и проектора, за да може да се
разпределя правилно топлината. Използвайте две шайби за
допълнителна подкрепа, ако мислите, че е необходимо.
4
Прикачете скобата към носещата тръба.
Капачка на дългия
Шестограм
Винт тип A
50 мм дължина/ 8 мм диаметър
- За затягане/разхлабване
Винт
35
Настройте ъгъла и позицията, както е необходимо.
български
Винт
Шестограм
Шестограм
Винт
Бележка: Подходящите видове винтове и шайби за всеки модел
са описани в таблицата по-долу. Винтовете с диаметър 4 мм са
включени в комплекта с винтове.
Винт тип Б
Шайба
Диаметър (мм)
Дължина (мм)
Голяма
Малка
4
25
V
V
СПЕЦИФИКАЦИИ НА ВИНТОВЕТЕ M4 x 25 мм
154,5
21,5
37
76,5
68,8
28,8
112
84,9
84,4
5
66,9
207,6
13,5
български
36
Спецификации
Спецификациите, описани по-долу са предмет на промяна без предизвестие.
За окончателните спецификации, моля, вижте спецификациите, публикувани
от Acer.
Система на проектиране
DLP®
Резолюция
• Серия X112H/D402D/EV-S33H/V31S/AS311/P1120/
X1120H/D401D/EV-S32H/X1120/D401/EV-S32:
Оптимална резолюция 800 x 600 SVGA
• Серия X122H/D412D/EV-X33H/V31X/AX312/X122/
D412/EV-X33/V30X/AX302/P1223/D413D/EV-X34H/
X1223/D413/EV-X34/P1220n/X1220Hn/D411DT/
EV-X32HG/P1220/X1220H/D411D/EV-X32H/X1220/
D411/EV-X32: Оптимална резолюция 1024 x 768
XGA
• Серия X132WH/D422D/EV-W33H/V31W/AW312/
P1320W/X1320WH/D421D/EV-W32H: Оптимална
резолюция 1280 x 800 WXGA
• Максимална: UXGA (1600 x 1200), WSXGA-RB
(1920 x 1200)
Съвместимост
IBM PC и съвместими, Apple Macintosh, iMac и VESA
стандарти: SXGA, XGA, VGA, SVGA, SXGA+, WXGA,
WXGA+, WSXGA+
Видео съвместимост
NTSC (3,58/4,43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/
K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p,
576p), SDTV (480i, 576i)
Съотношение на страните
4:3, 16:9
Цветове на екрана
16,7 милиона цвята
Обектив
F = 2,51 ~ 2,69, f = 21,95 ~ 24,18 мм , 1,1-кратно ръчно
мащабиране и ръчно фокусиране
Размер на екрана за проектиране • Серия X112H/D402D/EV-S33H/V31S/AS311/P1120/
(диагонал)
X1120H/D401D/EV-S32H/X1120/D401/EV-S32/
X122H/D412D/EV-X33H/V31X/AX312/X122/D412/
EV-X33/V30X/AX302/P1223/D413D/EV-X34H/X1223/
D413/EV-X34/P1220n/X1220Hn/D411DT/EV-X32HG/
P1220/X1220H/D411D/EV-X32H/X1220/D411/
EV-X32: 23 инча (57 см) – 300 инча (762 см)
• Серия X132WH/D422D/EV-W33H/V31W/AW312/
P1320W/X1320WH/D421D/EV-W32H:
26 инча (66 см) ~ 300 инча (762 см)
Разстояние на проектиране
• Серия X112H/D402D/EV-S33H/V31S/AS311/P1120/
X1120H/D401D/EV-S32H/X1120/D401/EV-S32/
X122H/D412D/EV-X33H/V31X/AX312/X122/D412/
EV-X33/V30X/AX302/P1223/D413D/EV-X34H/X1223/
D413/EV-X34/P1220n/X1220Hn/D411DT/EV-X32HG/
P1220/X1220H/D411D/EV-X32H/X1220/D411/
EV-X32: 3,3 фута (1,0 м) – 39,2 фута (11,9 м)
• Серия X132WH/D422D/EV-W33H/V31W/AW312/
P1320W/X1320WH/D421D/EV-W32H:
3,3 фута (1,0 м) – 31,8 фута (9,7 м)
37
• Серия X112H/D402D/EV-S33H/V31S/AS311/P1120/
X1120H/D401D/EV-S32H/X1120/D401/EV-S32/
X122H/D412D/EV-X33H/V31X/AX312/X122/D412/
EV-X33/V30X/AX302/P1223/D413D/EV-X34H/X1223/
D413/EV-X34/P1220n/X1220Hn/D411DT/EV-X32HG/
P1220/X1220H/D411D/EV-X32H/X1220/D411/
EV-X32: 50 инча при 2 м (1,96 ~ 2,18:1)
• Серия X132WH/D422D/EV-W33H/V31W/AW312/
P1320W/X1320WH/D421D/EV-W32H: 62 инча при
2 м (1,50 ~ 1,80:1)
Хоризонтална скорост на
сканиране
15 k - 100 kHz
Вертикална скорост на
опресняване при сканиране
24-120 Hz
Тип на лампата
190W лампа, която може да се сменя от потребителя
Корекция
±40 градуса
Тегло
2,3 kg (6,16 паунда)
Размери (Ш x Д x В)
289,3 мм x 234,5 мм x 92,3 мм (11,4 инча х 9,2 инча x
3,6 инча)
Дигитално увеличаване/
намаляване
2X (PC)/1,8X (Видео)
Електрическо захранване
AC вход 100 - 240 V автоматично превключване на
електрическото захранване
Разход на енергия
Стандартен режим: 250W ± 10% @ 110VAC
Икономичен режим: 215W ± 10% @ 110VAC
Режим на готовност < 0,5W
Работна температура
от 0ºC до 40ºC /от 32ºF до 104ºF
Стандартният пакет съдържа
•
•
•
•
•
•
•
•
AC захранващ кабел x1
VGA кабел x1
Дистанционно управление x1
Батерии x2 (за дистанционното) (като опция)
Ръководство на потребителя (CD-ROM) x1
Ръководство за бърз старт x1
Security карта x1
Чанта за пренасяне x1 (като опция)
I/O входове
X112H/D402D/EV-S33H/V31S/AS311/P1120/
X1120H/D401D/EV-S32H/X1120/D401/
EV-S32/X122H/D412D/EV-X33H/V31X/
AX312/P1223/D413D/EV-X34H/X1223/D413/
X122/D412/EV-X33/
EV-X34/P1220n/X1220Hn/D411DT/
V30X/AX302
EV-X32HG/P1220/X1220H/D411D/EV-X32H/
X1220/D411/EV-X32/X132WH/D422D/
EV-W33H/V31W/AW312/P1320W/
X1320WH/D421D/EV-W32H
Електрически
контакт
V
V
VGA
V
V
български
Съотношение на импресиите
български
38
X112H/D402D/EV-S33H/V31S/AS311/P1120/
X1120H/D401D/EV-S32H/X1120/D401/
EV-S32/X122H/D412D/EV-X33H/V31X/
AX312/P1223/D413D/EV-X34H/X1223/D413/
X122/D412/EV-X33/
EV-X34/P1220n/X1220Hn/D411DT/
V30X/AX302
EV-X32HG/P1220/X1220H/D411D/EV-X32H/
X1220/D411/EV-X32/X132WH/D422D/
EV-W33H/V31W/AW312/P1320W/
X1320WH/D421D/EV-W32H
I/O входове
Композитно видео V
V
RS232
V
V
HDMI
V
X
Mini USB x1
(за надграждане
на фърмуер)
V
V
Бележка: Дизайнът и спецификациите са предмет на променя
без предизвестие.
39
български
Режими на съвместимост
A. Аналогов VGA
1
Аналогов VGA - PC сигнал
Режими
Резолюция
VGA
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x960
1280x960
1400x1050
1600x1200
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
SVGA
XGA
SXGA
QuadVGA
SXGA+
UXGA
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
i Mac DV(G3)
Вертикална честота
[Hz]
60
72
75
85
120
56
60
72
75
85
120
60
70
75
85
120
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
60
66,6(67)
60
60
75
75
75
Хоризонтална
честота [KHz]
31,5
37,9
37,5
43,3
61,9
35,1
37,9
48,1
46,9
53,7
77,4
48,4
56,5
60,0
68,7
99,0
63,8
67,5
77,1
64,0
77,0
80,0
91,1
60,0
75,2
65,3
75,0
31,4
34,9
37,9
48,4
68,7
75,0
60,0
български
40
2
Аналогов VGA сигнал – Extended Wide синхронизиране
Режими
WXGA
WSXGA+
WUXGA
3
Вертикална честота
[Hz]
1280x768
60
1280x768
75
1280x768
85
1280x720
60
1280x720
120
1280x800
60
*1280x800-RB
119,909
1440x900
60
1680x1050
60
1920x1080
60
(1080P)
1366x768
60
1920x1200-RB
59,94
Резолюция
Хоризонтална
честота [KHz]
47,8
60,3
68,6
44,8
92,9
49,6
101,6
59,9
65,3
67,5
47,7
74,04
VGA аналогов - компонентен сигнал
Режими
480i
576i
480p
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
Вертикална честота
[Hz]
720x480(1440x480)
59,94 (29,97)
720x576(1440x576)
50(25)
720x480
59,94
720x576
50
1280x720
60
1280x720
50
1920x1080
60(30)
1920x1080
50(25)
1920x1080
23,97/24
1920x1080
60
1920x1080
50
Резолюция
Хоризонтална
честота [KHz]
15,7
15,6
31,5
31,6
45,0
37,5
33,8
28,1
27,0
67,5
56,3
Б. HDMI цифров
1
HDMI - PC сигнал
Режими
Резолюция
VGA
640x480
640x480
640x480
Вертикална честота
[Hz]
60
72
75
Хоризонтална
честота [KHz]
31,5
37,9
37,5
41
XGA
SXGA
QuadVGA
SXGA+
UXGA
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
i Mac DV(G3)
2
85
120
56
60
72
75
85
120
60
70
75
85
120
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
60
66,6(67)
60
60
75
75
75
43,3
61,9
35,1
37,9
48,1
46,9
53,7
77,4
48,4
56,5
60,0
68,7
99,0
63,8
67,5
77,1
64,0
77,0
80,0
91,1
60,0
75,2
65,3
75,0
31,4
34,9
37,9
48,4
68,7
75,0
60,0
HDMI – Extended Wide синхронизиране
Режими
Резолюция
WXGA
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x720
1280x800
Вертикална честота
[Hz]
60
75
85
60
120
60
Хоризонтална
честота [KHz]
47,8
60,3
68,6
44,8
92,9
49,6
български
SVGA
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x960
1280x960
1400x1050
1600x1200
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
български
42
WSXGA+
WUXGA
3
119,909
60
60
101,6
59,9
65,3
60
67,5
60
59,94
47,7
74,04
HDMI - Видео сигнал
Режими
480i
576i
480p
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
4
*1280x800-RB
1440x900
1680x1050
1920x1080
(1080P)
1366x768
1920x1200-RB
Вертикална честота
[Hz]
720x480(1440x480)
59,94 (29,97)
720x576(1440x576)
50(25)
720x480
59,94
720x576
50
1280x720
60
1280x720
50
1920x1080
60(30)
1920x1080
50(25)
1920x1080
23,97/24
1920x1080
60
1920x1080
50
Резолюция
Хоризонтална
честота [KHz]
15,7
15,6
31,5
31,6
45,0
37,5
33,8
28,1
27,0
67,5
56,3
HDMI - 1.4a 3D интервал
Режими
720p (уплътняване на
кадъра)
720p (уплътняване на
кадъра)
1080p (уплътняване на
кадъра)
720p (уплътняване на
кадъра)
720p (уплътняване на
кадъра)
1080i (горе и долу)
1080i (горе и долу)
1080p (горе и долу)
1080p (горе и долу)
1080p (горе и долу)
Резолюция
Вертикална
честота [Hz]
Хоризонтална
честота [KHz]
1280x720
50
37,5
1280x720
60
45,0
1920x1080
24
27,0
1280x720
50
37,5
1280x720
60
45,0
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
50 (25)
60 (30)
24
50
60
28,1
33,8
27,0
56,3
67,5
43
Ограничения в обхвата на
графичния източник
1280x720
60
45,0
1920x1080
50 (25)
28,1
1920x1080
60 (30)
33,8
1920x1080
50
56,3
1920x1080
60
67,5
Хоризонтално сканиране:
Вертикално сканиране:
Максимална честота на
пикселите:
15k-100 kHz
24-120 Hz
165 MHz
Бележка: * Функциите могат да се различават в зависимост от
дефиницията на модела.
български
720p (една до друга
(половина))
1080i (една до друга
(половина))
1080i (една до друга
(половина))
1080p (една до друга
(половина))
1080p (една до друга
(половина))
български
44
Уведомления за правила за
безопасност
Уведомление от ФКК
Това устройство е тествано и отговаря на критериите за цифрово устройство
Клас B според раздел 15 от правилата на ФКК. Целта на тези критерии е да
осигурят приемлива защита срещу вредни интерференции в жилищни
инсталации. Това устройство генерира, използва и може да излъчва
радиочестотна енергия и ако не се инсталира и използва в съответствие с
указанията, то може да причини вредни интерференции с различни
радиокомуникации.
Все пак, няма гаранция, че при конкретна инсталация няма да се появи
интерференция. Ако устройството причинява вредна интерференция за радио
или телевизионен приемник, което можете да установите, когато изключите
устройството и после го включите отново, съветваме потребителят да се опита
да отстрани интерференцията като извърши една или повече от следните
мерки:
•
Да преориентира или премести антената на приемника.
•
Да увеличи разстоянието между устройството и приемника.
•
Да свърже устройството в контакт от верига, различна от веригата, към
която е свързан приемникът.
•
Да се консултира с търговския представител или с опитен радио/
телевизионен техник.
Забележка: Екранирани кабели
Всички връзки с други изчислителни устройства трябва да се осъществяват
чрез екранирани кабели, за да отговарят на предписанията на ФКК.
Забележка: Периферни устройства
Само периферни устройства (входни/изходни устройства, терминали, принтери
и др.), сертифицирани за съответствие с критериите за Клас B, могат да се
свързват с това оборудване. Работата с несертифицирани периферни
устройства вероятно ще причини интерференция на радио- и телевизионното
приемане.
Внимание
Промени или модификации, които не са изрично одобрени от производителя,
могат да анулират правата на потребителя да използва това устройство,
съгласно Федералната Комисия по Комуникациите.
Условия за работа
Устройството отговаря на разпоредбите в раздел 15 от Правилата на ФКК.
Работата му е предмет на следните две условия: (1) устройството не бива да
причинява вредни интерференции и (2) устройството трябва да приема
всякакви интерференции, включително такива, които могат да причинят
нежелани резултати в работата му.
Този цифров апарат Клас B съответства на канадския стандарт ICES-003.
Remarque l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numrique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.
Декларация за съответствие за страните от ЕС
С настоящето, Acer декларира, че този проектор е съвместим с основните
изисквания и с други актуални постановления на Директива 1999/5/EC.
Съответства на руската регулаторна сертификация
001
Регулаторно известие за радиоапарати
Бележка: Регулаторната информация по-долу е само за модели с
безжична LAN мрежа и/или Bluetooth.
Обща информация
Този продукт съответства на радиочестотните стандарти и стандартите за
безопасност на всяка държава или регион, в които продуктът е одобрен за
безжична употреба. В зависимост от конфигурацията си, продуктът може да
съдържа безжични радиоустройства (като например модули за безжична LAN
мрежа и/или Bluetooth).
Канада — Лиценз за ниска мощност - без радио
комуникационни уреди (RSS-210)
a
b
Обща информация
Работата му е предмет на следните две условия:
1.Това устройство да не причинява интерференция и
2.Това устройство трябва да е устойчиво на всякакви смущения,
включително и такива, които водят до нежелани ефекти в работата му.
Работа в лента 2,4 GHz
За да се избегнат радио интерференциите към лицензираните
служби, устройството е предназначено за работа на закрито, а за
инсталиране и използване на открито е необходим лиценз.
Списък на съответните страни
Устройството трябва да се използва в строга съобразност с разпоредбите и ограниченията
на държавата, в която се използва. За допълнителна информация, свържете се с местния
офис в държавата, в която използвате устройството. Посетете
http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm за актуализиран списък на страните.
български
Забележка: За канадски потребители
áúëãàðñêè
45
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
Contact Person: Mr. RU Jan, e-mail: [email protected]
And,
Acer Italy s.r.l
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it
Declare under our own responsibility that the product:
Product:
Trade Name:
Model Number:
DLP Projector
Acer
FWX1344/FNX1342/FNX1341/
FSV1343/FNX1107/FNX1108/FWX1103/
FNX1109/FNX1102/FNX1102/FSV1101/FSV1101/
X112H/D402D/EVS33H/V31S/AS311/P1120/X1120H/D401D/EVS32H/X1120/D401/EV-S32/X122H/D412D/EVX33H/V31X/AX312/X122/D412/EVX33/V30X/AX302/P1223/D413D/EV-X34H/X1223/D413/EVX34/P1220n/X1220Hn/D411DT/EVX32HG/P1220/X1220H/D411D/EV-X32H/X1220/D411/EVX32/X132WH/D422D/EVW33H/V31W/AW312/P1320W/X1320WH/D421D/EVW32H
To which this declaration refers conforms to the relevant standard or other standardizing documents:
x
x
x
x
x
x
EN55022:2010 Class B; EN 55024:2010
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, Class A
EN61000-3-3:2008
EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010+A12:2011
Regulation (EC) No. 1275/ 2008; EN 62301:2005
EN50581:2012
We hereby declare above product is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of EMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC and RoHS Directive
2011/65/EU and Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign
requirements for energy-related product.
Year to begin affixing CE marking 2014
_______________________________
RU Jan / Sr. Manager
Regulation, Acer Inc.
Oct. 1, 2014
Date
Acer America Corporation
333 West San Carlos St.,
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Tel: 254-298-4000
Fax: 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2)
this device must accept any interference received, including interference that may cause
undesired operation.
The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:
Product:
DLP Projector
Model Number:
FWX1344/FNX1342/FNX1341/FSV1343/FNX1
107/FNX1108/FWX1103/FNX1109/FNX1102/F
NX1102/FSV1101/FSV1101
Machine Type:
X112H/D402D/EVS33H/V31S/AS311/P1120/X1120H/D401D/EVS32H/X1120/D401/EV-S32/X122H/D412D/EVX33H/V31X/AX312/X122/D412/EVX33/V30X/AX302/P1223/D413D/EVX34H/X1223/D413/EVX34/P1220n/X1220Hn/D411DT/EVX32HG/P1220/X1220H/D411D/EVX32H/X1220/D411/EVX32/X132WH/D422D/EVW33H/V31W/AW312/P1320W/X1320WH/D421
D/EV-W32H
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
333 West San Carlos St.
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement