Acer H6510BD Plus Projector Používateľská príručka

Acer H6510BD Plus Projector Používateľská príručka | Manualzz
Projektor Acer
Řady A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331/
A1300W/B120/CE-W10/C11W/AW331/
H5382BD/E232/HE-722/
A1500/B150/CE-810/H6511BD/
H6512BD/E146D/HE-805J/L552/V62/
H6510BD+/P1502
Uživatelská příručka
Copyright © 2016. Acer Incorporated.
Všechna práva vyhrazena.
Projektor Acer uživatelská příručka
Původní vydání: 05/2016
V této publikaci mohou být pravidelně prováděny změny informací bez povinnosti kohokoliv
upozorňovat na provedení těchto úprav nebo změn. Takové změny budou zahrnuty v nových
vydáních této příručky nebo doplňkových dokumentů a publikací. Naše firma nic netvrdí ani
nezaručuje pro tento dokument, výslovně ani nepřímo, a konkrétně se zříká předpokládaných záruk
prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel.
Zaznamenejte číslo modelu, sériové číslo, datum nákupu, a místo nákupu níže. Sériové číslo a
číslo modelu je uvedeno na štítku připevněném k vašemu projektoru. Veškerá korespondence
vztahující se k vaší jednotce by měla obsahovat sériové číslo, číslo modelu a informace o nákupu.
Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, uložena ve skladišti informací, ani přenesena
jakoukoliv formou nebo prostředky elektronicky, mechanicky, reprograficky, záznamem ani jinak bez
předchozího písemného svolení firmy Acer Incorporated.
Číslo modelu: _______________________________
Sériové číslo: ________________________________
Datum nákupu: ______________________________
Místo nákupu: _______________________________
Acer a logo Acer jsou registrované ochranné známky firmy Acer Incorporated. Názvy ostatních
firem nebo ochranné známky jsou v tomto dokumentu použity pouze pro identifikační účely a jsou
majetkem příslušných firem.
„HDMI™, logo HDMI a rozhraní High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo
registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC.“
iii
Informace pro bezpečnost a pohodlí
Pečlivě si přečtěte tyto pokyny. Uschovejte tento dokument pro budoucí použití.
Dodržujte veškerá varování a pokyny uvedené na tomto výrobku.
Vypnutí výrobku před čištěním
Před čištěním odpojte tento výrobek z elektrické zásuvky. Nepoužívejte tekuté ani
aerosolové čističe. K čištění použijte vlhký hadřík.
Upozornění pro zástrčku jako odpojovací prvek
Při připojování a odpojování přívodu externího zdroje napájení dodržujte následující
pokyny:
•
•
•
Zdroj napájení nainstalujte před připojením napájecího kabelu do elektrické
zásuvky.
Před odpojením zdroje napájení od projektoru odpojte napájecí kabel.
Pokud má systém více zdrojů napájení, odpojte systém od proudu odpojením
všech napájecích kabelů ode všech zdrojů napájení.
Upozornění na dostupnost
Elektrická zásuvka, do které připojujete napájecí kabel, musí být snadno dostupná a
musí se nacházet co nejblíže u uživatele zařízení. Je-li třeba odpojit zařízení od
napájení, určitě odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
Varování!
•
•
•
Tento výrobek nepoužívejte v blízkosti vody.
Neumísťujte tento výrobek na nestabilní vozíky, stojany nebo stoly. Pokud
výrobek spadne, může se vážně poškodit.
Větrací štěrbiny a otvory zajišťují ventilaci pro spolehlivý provoz výrobku a
chrání výrobek před přehřátím. Tyto otvory nesmí být zakryty ani jinak
omezeny. Výrobek nepokládejte nikdy na postel, pohovku, rohož nebo jiný
měkký povrch, aby se nezablokovaly větrací otvory.
Tento výrobek nesmí být v žádném případě umístěn poblíž radiátoru nebo jiného
tepelného zdroje a ani nesmí být použito jako vestavěná aplikace, aniž by byla
zajištěno dostatečné větrání.
•
•
•
Nikdy nezasunujte žádné předměty do otvorů v plášti výrobku, protože by se
mohly dotknout součástek pod vysokým napětím nebo způsobit zkrat
součástek, a to by mohlo způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Nikdy
nelijte žádnou tekutinu do výrobku.
Aby se zabránilo poškození vnitřních součástí a úniku elektrolytu z baterie,
neumísťujte výrobek na vibrující povrch.
Tento výrobek zásadně nepoužívejte při sportování, cvičení nebo v jiném
vibračním prostředí, které pravděpodobně způsobí neočekávaný zkrat nebo
poškození rotačních zařízení, lampy.
iv
Používání elektrické energie
•
•
•
•
•
Tento výrobek musí být napájen typem napájení uvedeným na štítku. Pokud si
nejste jistí, jaký typ napájení máte k dispozici, obrate se na prodejce nebo na
místního dodavatele elektrické energie.
Nepokládejte nic na napájecí kabel. Umístěte tento výrobek tak, aby nikdo na
napájecí kabel nestoupal.
Používáte-li při napájení výrobku prodlužovací kabel, nesmí jmenovitá
proudová kapacita napájeného výrobku překračovat jmenovitou proudovou
kapacitu prodlužovacího kabelu. Celková jmenovitá kapacita všech výrobků
připojených k jedné elektrické zásuvce nesmí překročit kapacitu pojistky.
Nepřetěžujte elektrický přívod, prodlužovací kabel nebo zásuvku připojením
příliš mnoha spotřebičů. Celková zátěž systému nesmí přesáhnout 80%
kapacity příslušné větve napájecího obvodu. V případě použití prodlužovacích
kabelů nesmí zátěž přesáhnout 80% vstupního výkonu prodlužovacího kabelu.
Napájecí adaptér tohoto výrobku je vybaven třížilovou uzemněnou zástrčkou.
Tuto zástrčku lze připojit pouze do uzemněné elektrické zásuvky. Před
zasunutím zásuvky napájecího adaptéru zkontrolujte, zda je elektrická zásuvka
řádně uzemněna. Nepřipojujte zástrčku do neuzemněné elektrické zásuvky.
Podrobné informace vám poskytne odborný elektrikář.
Varování! Uzemňovací kolík je bezpečnostní prvek. Používání elektrické
zásuvky, která není řádně uzemněná, může způsobit úraz elektrickým
proudem nebo zranění.
Poznámka: Uzemňovací kolík poskytuje rovněž dobrou ochranu před
nečekaným šumem tvořeným okolními elektrickými zařízeními, který může
omezovat provoz tohoto výrobku.
•
Tento výrobek používejte pouze s dodaným napájecím kabelem. Pokud
potřebujete napájecí kabel vyměnit, musí nový elektrický kabel splňovat
následující podmínky: odpojitelný kabel uvedený v UL/certifikovaný CSA se
schváleným VDE nebo podobný, maximální délka 4,5 m (15 stop).
v
Opravy zařízení
Nepokoušejte se provádět sami opravy tohoto výrobku, protože při otevření nebo
odejmutí krytů hrozí nebezpečí kontaktu se součástmi pod vysokým napětím nebo
jiná nebezpečí. Veškeré opravy může provádět pouze kvalifikovaný servis.
V následujících případech odpojte výrobek ze zásuvky a požádejte kvalifikovaného
servisního technika o odbornou opravu:
•
•
•
•
•
•
napájecí kabel je poškozený, pořezaný nebo polámaný
do výrobku vnikla tekutina
výrobek byl vystaven dešti nebo vodě
došlo k pádu výrobku nebo k poškození jeho skříně
výkon výrobku se znatelně změnil a je proto třeba jej opravit
při dodržení pokynů pro používání tento výrobek nefunguje normálně
Poznámka: Používejte pouze ovládací prvky uvedené v uživatelské
příručce, protože nesprávné používání ostatních ovládacích prvků může
způsobit poškození takového rozsahu, že bývá pro obnovení normálního
fungování výrobku často zapotřebí rozsáhlé opravy kvalifikovaným
technikem.
Varování! Z bezpečnostních důvodů při přidávání nebo výměně částí
nepoužívejte nekompatibilní součástky. Poraďte se s prodejcem o
možnostech nákupu.
Toto zařízení a jeho doplňky mohou obsahovat drobné díly. Uchovávejte je mimo
dosah malých dětí.
Další bezpečnostní informace
•
•
•
Nehleďte do objektivu projektoru, když lampa svítí. Jas může poškodit zrak.
Nejdříve zapněte projektor a potom zdroje signálu.
Nedávejte výrobek do následujících prostředí:
•
•
•
•
•
•
•
Špatně větraný nebo omezený prostor. Je nezbytné, aby byl mezi projektorem a
stěnami volný prostor alespoň 50 cm a aby bylo zajištěno proudění vzduchu okolo
projektoru.
Místa, na kterých se může prudce zvýšit teplota, například v automobilu se
zavřenými okénky.
Místa s nadměrnou vlhkostí, prachem nebo cigaretovým dýmem mohou znečišťovat
optické součásti, zkracovat životnost a ztmavovat obraz.
Místa v blízkosti požárních alarmů.
Místa s okolní teplotou nad 40 ºC/104 ºF.
Místa o nadmořské výšce nad 3000 metrů (10000 stop).
Pokud s projektorem není něco v pořádku, ihned jej odpojte. Nepoužívejte
projektor, ze kterého vychází kouř, zvláštní zvuk nebo zápach. Může dojít k
požáru nebo úrazu elektrickým proudem. V takovém případě okamžitě
projektor odpojte a kontaktujte prodejce.
vi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nepoužívejte tento výrobek po jeho poškození nebo pádu. V takovém případě
požádejte prodejce o kontrolu.
Nezaměřujte objektiv do slunce. Mohlo by to způsobit požár.
Po vypnutí projektoru zajistěte, aby projektor nebyl odpojen od napájení, dokud
nedokončí cyklus chlazení.
Nevypínejte hlavní napájení často a náhle ani neodpojujte projektor během
provozu. Optimální je před vypnutím hlavního napájení vyčkat, až se vypne
ventilátor.
Nedotýkejte se mřížky výstupu vzduchu a dolní desky, které se zahřívají.
Pravidelně čistěte vzduchový filtr (je-li k dispozici). Když jsou filtr nebo větrací
otvory ucpané prachem nebo nečistotami, může se zvýšit vnitřní teplota a
způsobit poškození.
Nehleďte do mřížky výstupu vzduchu během provozu projektoru. Mohli byste si
poranit oči.
Když je projektor zapnutý, vždy otevřete závěrku objektivu nebo sejměte krytku
objektivu.
Když je projektor v provozu, neblokujte objektiv projektoru žádným předmětem,
protože by mohlo dojít k zahřátí objektu, jeho deformaci či dokonce ke vzniku
požáru. Chcete-li dočasně vypnout lampu, stiskněte tlačítko HIDE na dálkovém
ovladači.
Lampa se během provozu velmi silně zahřívá. Před výměnou sestavy lampy
kvůli její výměně nechte projektor vychladnout alespoň 45 minut.
Nepoužívejte lampu s prošlou životností. V ojedinělých případech by mohlo
dojít k jejímu prasknutí.
Nikdy nevyměňujte lampu nebo jakoukoli elektronickou součástku, když je
projektor připojený k elektrické zásuvce.
Výrobek samotný detekuje životnost lampy. Po zobrazení varovné zprávy
vyměňte lampu.
Před výměnou lampy nechte zařízení vychladnout a při výměně dodržujte
veškeré pokyny.
Po výměně modulu lampy nulujte funkci „Resetování hodin lampy“ v nabídce
OSD „Správa“.
Nepokoušejte se tento projektor demontovat. Uvnitř zařízení se nacházejí
vysoká napětí, která vás mohou zranit. Jediná část, kterou může uživatel
vlastními silami vyměnit, je lampa, která má vlastní odnímatelný kryt. S
veškerými opravami se obraťte na kvalifikovaného servisního technika.
Neumísťujte projektor do svislé polohy na jeho zadní část. Mohlo by dojít k
převrácení projektoru, zranění nebo poškození.
Tento výrobek lze použít k zobrazení obráceného obrazu pro stropní instalaci.
Pro upevnění tohoto projektoru používejte pouze sadu pro stropní instalaci
Acer a zajistěte její bezpečnou montáž.
vii
Upozornění pro poslech
V zájmu ochrany sluchu dodržujte následující pokyny.
•
•
•
•
•
Hlasitost zvyšujte postupně na úroveň, na které slyšíte čistě a pohodlně.
Po přizpůsobení vašeho sluchu již hlasitost nezvyšujte.
Neposlouchejte dlouhodobě hlasitou hudbu.
Nepřehlušujte hlučné okolí zvýšením hlasitosti.
Pokud neslyšíte osoby, které hovoří blízko vás, snižte hlasitost.
Pokyny pro likvidaci
Toto elektronické zařízení nelikvidujte společně s komunálním odpadem. Použité
zařízení recyklujte, aby se minimalizovalo znečištění a zajistila maximální ochrana
životního prostředí. Další informace o Směrnici pro likvidaci použitého elektrického a
elektronického vybavení (WEEE) viz
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
Upozornění ohledně rtuti
Pro projektory nebo elektronické výrobky, které obsahují monitor nebo displej
LCD/ CRT:
Lampy v tomto zařízení obsahují rtuť a musí být recyklovány nebo zlikvidovány
podle vyhlášek platných v příslušné zemi nebo oblasti. Další informace poskytuje
organizace Electronic Industries Alliance na webu www.eiae.org. Konkrétní
informace o likvidaci lamp viz www.lamprecycle.org
Nedívejte se do paprsku, RG2
„Podobně jako u každého jiného jasného zdroje se nedívejte do přímého paprsku,
RG2 IEC 62471-5:2015“
RG2
viii
Úvodem
Poznámky k používání
Co máte dělat:
•
Před čištěním zařízení vypněte.
•
Plášť zařízení čistěte měkkým hadříkem navlhčeným v jemném čistícím
prostředku.
•
Nebudete-li zařízení delší dobu používat, odpojte zástrčku napájecího kabelu z
elektrické zásuvky.
Co nemáte dělat:
•
Neblokujte větrací štěrbiny a otvory zařízení.
•
Zařízení nečistěte abrazivními čistícími prostředky, vosky nebo rozpouštědly.
•
Nepoužívejte zařízení v následujících podmínkách:
•
V extrémně teplém, studeném nebo vlhkém prostředí.
•
Na místech s vysokou koncentrací prachu a nečistot.
•
V blízkosti zařízení, která vytvářejí silné magnetické pole.
•
Na přímém slunečním světle.
Zásady
Dodržujte veškerá varování, zásady a pokyny pro údržbu uvedené v této uživatelské
příručce pro zajištění co nejdelší životnosti tohoto výrobku.
Varování:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nehleďte do objektivu projektoru, když lampa svítí. Jasné světlo může poškodit váš zrak.
Aby se zabránilo nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte toto
zařízení dešti ani vlhkosti.
Toto zařízení neotevírejte ani nedemontujte - hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Před výměnou lampy nechte zařízení vychladnout a při výměně dodržujte veškeré pokyny.
Tento výrobek sám detekuje životnost lampy. Jakmile se začnou zobrazovat varovné
zprávy, lampu vyměňte.
Po výměně modulu lampy nulujte funkci „Resetování hodin lampy“ v nabídce OSD
„Správa“.
Při vypínání projektoru zajistěte, aby projektor nebyl odpojen od napájení, dokud
nedokončí cyklus chlazení.
Nejdříve zapněte projektor a potom zdroje signálu.
Během provozu projektoru nenasazujte víčko na objektiv.
Když lampa dosáhne konce sví životnosti, shoří, přičemž může být slyšet praskavý zvuk. V
takovém případě nebude možné projektor znovu zapnout, dokud nebude vyměněn modul
lampy. Při výměně lampy postupujte podle pokynů v části „Výměna lampy“.
Úvodem
iii
viii
Poznámky k používání
viii
Zásady
viii
Úvod
1
Funkce zařízení
1
Obsah krabice
2
Přehled projektoru
3
Vzhled projektoru
3
Ovládací panely
6
Popis dálkového ovladače
7
Ovládání MHL (Mobile High-Definition Link)
9
Začínáme
11
Připojení projektoru
11
Vypnutí a zapnutí projektoru
13
Zapnutí projektoru
13
Vypnutí projektoru
14
Nastavení promítaného obrazu
15
Nastavení výšky promítaného obrazu
15
Optimalizace velikosti obrazu a vzdálenosti
16
Dosažení požadované velikosti obrazu úpravou
vzdálenosti a zoomu
20
Ovládací prvky
Instalační nabídka
24
24
Nabídky OSD
25
Barva
26
Obraz
29
Nastavení
31
Správa
33
Zvuk
34
3D
34
Jazyk
35
Obsah
Informace pro bezpečnost a pohodlí
Dodatky
36
Odstraňování problémů
36
Významy indikátorů LED a výstrah
40
Pokyny pro instalaci vnitřního adaptéru
41
Čištění a výměna prachových filtrů (volitelný doplněk)
42
Výměna lampy
43
Stropní instalace
44
Technické údaje
47
Kompatibilní režimy
50
Předpisy a bezpečnostní upozornění
55
1
Funkce zařízení
Tento výrobek je jednočipový projektor DLP®. Mezi jeho skvělé funkce patří:
•
Technologie DLP®
•
Řady A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331: Rozlišení 1024x768 XGA
Řady A1300W/B120/CE-W10/C11W/AW331: Rozlišení 1280x800 WXGA
Řady H5382BD/E232/HE-722: Rozlišení 1280x720 720p
Řady A1500/B150/CE-810/H6511BD/H6512BD/E146D/HE-805J/L552/V62/
H6510BD+/P1502: Rozlišení 1920x1080 1080p: Rozlišení 1920x1080 1080p
Podpora poměrů stran Plný/4:3/16:9/16:10/Psaní
Umožňuje promítat 3D obsah prostřednictvím technologie DLP Link: Podpora
Blue-Ray 3D a nVidia 3DTV
•
•
Technologie Acer ColorBoost Technology zajišt’uje opravdové přírodní barvy
pro sytý a živý obraz
•
Vysoký jas a kontrastní poměr
•
Technologie Acer LumiSense+ dokáže inteligentně optimalizovat jas a sytost
barev promítaného obrazu na základě aktuálního okolního osvětlení.
•
Různé zobrazovací režimy (Světlý, Prezentace, Standard, sRGB, Nahr. 709,
Film, Tmavé kino, Hra, Sport, ISF noc, ISF den, Uživatel) umožňuje optimální
výkon za jakýchkoli podmínek
•
Kompatibilní s režimy NTSC / PAL / SECAM a podpora režimu HDTV (480i/p,
576i/p, 720p, 1080i/p)
•
Nižší spotřeba energie a úsporný režim (ECO) prodlužují životnost lampy
•
Technologie Acer EcoProjeciton Technology přináší inteligentní přístup k řízení
spotřeby a fyzické vylepšení účinnosti
•
Vybaveno připojením HDMI™ a MHL s podporou HDCP
•
Podpora funkce HDMI CEC
•
Inteligentní rozpoznávání zajišťuje rychlé a inteligentní rozpoznání zdroje
•
Vícejazyčná nabídka OSD
•
Ruční ostření objektivu se zoomem až 1,1x nebo 1,3x
•
2x digitální zoom
•
Kompatibilní s operačními systémy Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista®,
Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Macintosh®
•
Podpora zobrazení signálu MHL V2.1
•
Podpora LumiSense+
•
Jeden zabudovaný 3W nebo 10W reproduktor
Poznámka: Funkce se liší v závislosti na modelu.
Čeština
Úvod
Čeština
2
Obsah krabice
Tento projektor je dodáván se všemi položkami uvedenými níže. Zkontrolujte , zda je
vaše zařízení kompletní. Pokud některá položka chybí, ihned kontaktujte prodejce.
Projektor
Napájecí kabel
Kabel VGA
Zabezpečení karta
(volitelně)
Uživatelská příručka
Stručná příručka
Brašna
(volitelně)
Prachové filtry
(volitelně)
Dálkové ovladání
MH
L
HD
MI
DC
5V
IN
2 x baterie
(volitelně)
WirelessCAST
(volitelně)
Kabel Micro USB (zástrčka)
na Micro USB (zásuvka)
50 mm (volitelně)
WirelessHD-Kit
(volitelně)
Kabel Micro USB na Mini USB
80 mm (volitelně)
3
Čeština
Přehled projektoru
Vzhled projektoru
Přední / horní strana
1
2
3
4
5
6
7
11
8
12
10
9
#
1
Popis
Výstup vzduchu
#
7
Popis
Ovládací panel
2
Snímač okolního osvětlení
8
Kryt výbojky
3
Kroužek ostření
9
Víčko objektivu
4
Ovladač zoomu
10 Objektiv projektoru
5
Snímač dálkového ovladače
11
6
Tlačítka Napájení
12 Adjustační kolečka náklonu
Vstup vzduchu
Čeština
4
Pravá / zadní strana
Typ 1
13
14
2
/
M
al
rn
te
In
H
L
5V
1
2 3 4
5
6 5
3 4
5
6
#
7 8 9 10 11 12
9 15 12
Popis
#
Popis
1
Zásuvka pro připojení napájení
9
Konektor vstupu kompozitního videa
2
Port zámku Kensington™
10
Konektor vstupu zvuku 2 (pro S-Video,
Composite)
3
Konektor HDMI 1
11
Konektor vstupu zvuku 1 (pro VGA IN 1,
VGA IN 2)
4
Konektor výstupu stejnosměrného
napájení 5V (nabíjení zařízení a podpora 12
funkce procházení stránek pomocí myši)
Výstupní audio konektor
5
Konektor vstupního analogového signálu
Konektor vstupu videa (VGA IN 1,
13
VGA IN 2)
Konektor Interní 5V
6
Konektor RS232
14
Konektor HDMI 2/MHL
7
Konektor výstupu monitorové smyčky
(pouze pro VGA IN 1)
15
Konektor vstupu zvuku
8
Konektor vstupu S-Video
5
Čeština
Poznámka: Funkce se liší v závislosti na modelu.
Typ 2
1 2
#
1
2
3
4
5
3 4
5
6 7 89
Popis
Zásuvka pro připojení napájení
Konektor HDMI 1
Konektor HDMI 2/MHL
Konektor výstupu stejnosměrného
napájení 5V (nabíjení zařízení a podpora
funkce procházení stránek pomocí myši)
Konektor vstupního analogového signálu
Konektor vstupu videa
10
#
6
7
8
9
Popis
Konektor RS232
Konektor vstupu kompozitního videa
Konektor vstupu zvuku
Výstupní audio konektor
10
Port zámku Kensington™
Poznámka: Funkce se liší v závislosti na modelu.
Čeština
6
Ovládací panely
1
2
3
4
7
8
5
9
6
10
#
1
Ikona
Funkce
POWER Napájení
Popis
Indikátor LED napájení
2
LAMP
LAMP
Indikátor LED lampy
3
TEMP
TEMP
Indikátor LED teploty
4
Napájení
Viz obsah části „Vypnutí a zapnutí
projektoru“.
5
Čtyři směrová
tlačítka pro výběr
Tlačítka
slouží k výběru položek
nebo k úpravám výběru.
6
7
8
BACK
ENTER
9
10
ZPĚT
SOURCE ZDROJ
MENU
Vrátí se na předchozí operaci.
Mění aktivní zdroj.
ENTER
Slouží k potvrzení výběru položek.
Kor. zkreslení
Slouží ke korekci deformace obrazu
způsobené nakloněním projektoru.
NABÍDKA
Stisknutím tlačítka „NABÍDKA“ spustíte
nabídku OSD, vrátíte se na předchozí krok
nabídky OSD nebo nabídku OSD ukončíte.
Poznámka: Funkce se liší v závislosti na modelu.
7
1
26
7
2
3
4
5
8
9
27
10
6
Model No:J-25041
11
19
12
13
20
21
14
15
22
23
16
24
17
18
25
Model No:J-25030
MC.JMV11.008
#
Ikona
MC.JMV11.007
Funkce
Popis
1
Vysílač
infračerveného Odesílá signály do projektoru.
signálu
2
Napájení
Pokyny viz část „Vypnutí a zapnutí projektoru“.
3
MUTE
Slouží k zapnutí/vypnutí zvuku.
4
RATIO
Slouží k výběru požadovaného poměru stran.
Vybrat/Potvrdit
Přehr./Pozas.
Čtyři směrová
tlačítka pro
výběr
Slouží k potvrzení výběru položek.
Stisknutím zahájíte/pozastavíte přehrávání.
7
3D
Stisknutím tlačítka „3D“ vyberte 3D modely.
8
ZDROJ
Mění aktivní zdroj.
9
REŽIM
Stisknutím tlačítka „REŽIM“ vyberte režim zobrazení z
možností Světlý, Prezentace, Standard, Video a Uživatel.
10
Kor. zkreslení
Slouží ke korekci deformace obrazu způsobené nakloněním
projektoru.
11
ZPĚT
ZASTAVIT
12
VGA
5
6
Tlačítka nahoru, dolů, vlevo a vpravo slouží k výběru
položek nebo k úpravám vašeho výběru.
Vrátí se na předchozí operaci.
Stisknutím zastavíte přehrávání.
Stisknutím tlačítka „VGA“ změníte zdroj na konektor VGA.
Tento konektor podporuje analogový signál RGB, YPbPr
(480p/576p/ 720p/1080i), YCbCr (480i/576i) a RGBsync.
Čeština
Popis dálkového ovladače
Čeština
8
#
Ikona
Funkce
Popis
13
FREEZE
Slouží k pozastavení promítaného obrazu.
14
PgUp
Pouze pro počítačový režim. Toto tlačítko slouží k výběru
předchozí stránky. Tato funkce je k dispozici pouze, když je
konektor USB Ctrl (mini typ B) připojen k počítači
prostřednictvím kabelu USB.
15
COMPONENT
Žádná funkce.
16
PgDn
Pouze pro počítačový režim. Toto tlačítko slouží k výběru
další stránky. Tato funkce je k dispozici pouze, když je
konektor USB Ctrl (mini typ B) připojen k počítači
prostřednictvím kabelu USB.
17
MÉDIA
Žádná funkce.
18
Klávesnice 0~9
Stisknutím "0~9" zadejte heslo do "ZabezpečeníSecurity
(Zabezpečení)".
19
NABÍDKA
•
•
Stisknutím tlačítka „NABÍDKA“ spustíte nabídku OSD,
vrátíte se na předchozí krok nabídky OSD nebo
nabídku OSD ukončíte.
Slouží k potvrzení výběru položek.
20
HDMI™/MHL
Slouží k přepnutí zdroje na HDMI/MHL.
21
HIDE
Slouží k dočasnému vypnutí videa. Jedním stisknutím
tlačítka „HIDE“ skryjete obraz a dalším stisknutím jej znovu
obnovíte.
22
PŘIBLÍŽIT
Slouží k přiblížení obrazu projektoru.
23
VIDEO
Slouží k přepnutí zdroje na kompozitní video.
24
ODDÁLIT
Slouží k oddálení obrazu projektoru.
25
LAN/WiFi
Stisknutím tisknutím „LAN/WiFi“ změníte zdroj na „WiFi“. K
dispozici, pouze když je k projektoru připojen adaptér Acer
WirelessCAST (MWA3) a v seznamu zdrojů je zobrazeno
„WiFi“.
26
Laserové
ukazovátko
Nasměrujte dálkový ovladač na promítací plochu.
27
Tlačítko Laser
Nasměrujte dálkový ovladač na promítací plochu a
stisknutím a podržením aktivujte laserové ukazovátko.
Poznámka: Funkce se liší v závislosti na modelu.
9
MHL Control Mode
Navigace
1
Exit MHL Control
Next Mode
2
3
MHL Control Mode
Číselné
Next Mode
5
Exit MHL Control
4
MHL Control Mode
8
Multimédia
6
7
9
Next Mode
Exit MHL Control
10
11
#
Ikona
Funkce
Popis
Stisknutím tlačítka „ZDROJ“ můžete přepínat mezi režimem
Navigace, Číselné a Multimédia.
1
ZDROJ
2
REŽIM
Stisknutím a podržením tlačítka „REŽIM“ jednu
sekundu aktivujte režim ovládání MHL.
Dalším stisknutím tlačítka „REŽIM“ ukončíte operaci.
MUTE
Slouží k zapnutí/vypnutí zvuku. (pouze pro režim Navigace
nebo Multimédia)
Slouží ke zvýšení hlasitosti. (pouze pro režim Multimédia)
•
•
3
4

Zvýšit hlasitost
5

Snížit hlasitost
Slouží ke snížení hlasitosti. (pouze pro režim Multimédia)
Vybrat/Potvrdit
Stisknutím vyberte/potvrďte soubor. (pouze pro režim
Navigace)
Přehr./Pozas.
Slouží k přepínání přehrávání a pozastavení. (pouze pro
režim Multimédia)
7
NABÍDKA
Stisknutím spustíte kořenovou nabídku.
(pouze pro režim Navigace)
8
Čtyři směrová
tlačítka pro
výběr
Tlačítka nahoru, dolů, vlevo a vpravo slouží k výběru
položek nebo k úpravám vašeho výběru.
(pouze pro režim Navigace)
6
Čeština
Ovládání MHL (Mobile High-Definition Link)
Čeština
10
#
Ikona
Funkce
Popis
•
Zpět/Konec
Stisknutím tlačítka „ZPĚT“ se vrátíte o jeden krok v
nabídce zpět.
•
Slouží k ukončení souboru.
(pouze pro režim Navigace)
Zast.
Přeruší přehrávání. (pouze pro režim Multimédia)
10
PgUp/PgDn
Toto tlačítko slouží k výběru další nebo předchozí stránky.
(pouze pro režim Navigace)
11
Klávesnice 0~9 Číselná tlačítka. (pouze pro režim Číselné)
9
Poznámka: Funkce se liší v závislosti na modelu.
11
Čeština
Začínáme
Připojení projektoru
Typ 1
DVD přehrávač, set-top
box, HDTV přijímač
DVD přehrávač
R B G
5
HDMI
D-Sub
Výstup zvuku
Chytrý telefon
6
5
8
Nabíječka Power Bank
9
R B G
4
W R
3
7
HDTV adapter
10
D-Sub
HDMI
2
2
/
HL
M
l 5V
rna
te
In
Chromecast
Acer Dongle
RS232
Y
D-Sub
10
1
RS232
8
RS232
12
Y
11
13
Výstup video
D-Sub
W R
Výstup S-Video
#
1
2
3
4
5
6
7
Popis
Napájecí kabel
Kabel Micro USB (zástrčka) na Micro
USB (zásuvka) 50 mm
Kabel Micro USB na Mini USB 80 mm
Kabel HDMI
Kabel USB pro nabíjecí zařízení
Kabel Komponentní video 3xRCA
Adaptér VGA na komponentní video/
HDTV
#
Popis
8
9
Kabel VGA
Zvukový kabel s konektory jack/jack
10
11
12
13
Jack/RCA konektor pro audio kabel
Kabel kompozitního videa
Kabel S-Video
Kabel RS232
Poznámka 1: Aby byla zajištěna dobrá spolupráce projektoru a
počítače, musí být časování režimu zobrazení kompatibilní s
projektorem.
Poznámka 2: Funkce se liší v závislosti na modelu.
Poznámka 3: Kabel USB délky nad 5 m vyžaduje napájený
prodlužovač.
Poznámka 4: Některé chytré telefony vyžadují k aktivaci funkce MHL
konvertor (dodaný výrobcem chytrého telefonu).
Poznámka 5: Konektor výstupu stejnosměrného napájení USB 5 V
podporuje výstup napájení 5 V/2,0A pro nabíjení nabíječky Power
Bank pouze, když není rozpoznán zdroj MHL.
Poznámka 6: Smyčka VGA OUT pouze pro VGA IN 1.
Typ 2
DVD přehrávač
HDMI
Čeština
12
DVD přehrávač,
set-top box,
HDTV přijímač
2
R B G
HDMI
W R
D-Sub
USB
MHL
3
Výstup zvuku
6
4
2
R B G
5
HDMI
HDMI
D-Sub
7
W R
HDTV adapter
8
7
HDMI
1
RS232
Y
Chytrý telefon
9
Výstup video
10
RS232
11
Nabíječka Power Bank
#
1
2
3
4
5
6
Popis
Napájecí kabel
Kabel HDMI
Kabel MHL (MicroUSB na HDMI)
Kabel VGA
Adaptér VGA na komponentní video/HDTV
Kabel Komponentní video 3xRCA
Y
11
RS232
#
7
8
9
10
11
Popis
Jack/RCA konektor pro audio kabel
Zvukový kabel s konektory jack/jack
Kabel kompozitního videa
Kabel RS232
Kabel USB pro nabíjecí zařízení
Poznámka 1: Aby byla zajištěna dobrá spolupráce projektoru a
počítače, musí být časování režimu zobrazení kompatibilní s
projektorem.
Poznámka 2: Funkce se liší v závislosti na modelu.
Poznámka 3: Kabel USB délky nad 5 m vyžaduje napájený
prodlužovač.
Poznámka 4: Některé chytré telefony vyžadují k aktivaci funkce MHL
konvertor (dodaný výrobcem chytrého telefonu).
Poznámka 5: Konektor výstupu stejnosměrného napájení USB 5 V
podporuje výstup napájení 5 V/1,0A pro nabíjení nabíječky Power
Bank pouze, když není rozpoznán zdroj MHL.
13
Zapnutí projektoru
1
Zkontrolujte, zda jsou napájecí kabel a signálový kabel řádně připojeny.
Indikátor napájení začne blikat červeně.
2
Zapněte projektor stisknutím tlačítka „Napájení“ na ovládacím panelu nebo na
dálkovém ovladání. Indikátor napájení začne svítit modře.
3
Zapněte zdroj (počítač, notebook, videopřehrávač atd.). Projektor automaticky
rozpozná zdroj.
•
Pokud se na obrazovce objeví ikony „Zámek“ a „Zdroj“, znamená to, že
projektor je zamknutý na specifický typ zdroje a žádný vstupní signál
tohoto typu nebyl rozpoznán.
•
Jestliže se zobrazí zpráva „Žádný signál“, zkontrolujte, zda jsou řádně
připojené signálové kabely nebo stiskněte tlačítko pro přímý výběr zdroje.
•
Připojíte-li více zdrojů současně, můžete je přepínat tlačítkem „Zdroj“ na
ovládacím panelu, na dálkovém ovladači nebo přímým tlačítkem zdroje na
dálkovém ovladači.
Tlačítka Napájení
Čeština
Vypnutí a zapnutí projektoru
Čeština
14
Vypnutí projektoru
1
Chcete-li vypnout projektor, stiskněte a podržte vypínač. Zobrazí se tato
zpráva: „Vypnutí dokončíte dalším stisknutím vypínače“ Znovu stiskněte
vypínač.
2
Po vypnutí projektoru začne indikátor LED napájení svítit ČERVENĚ a rychle
blikat a ventilátor(y) poběží přibližně 2 minuty, aby se zajistilo řádné chlazení
systému. (podporováno pouze v režimu „Shrnutí“)
3
Dokud je připojen napájecí kabel, můžete stisknutím vypínače během 2
minutového procesu vypínání kdykoli projektor ihned znovu zapnout.
(podporováno pouze v režimu „Shrnutí“)
4
Po dokončení chlazení systému indikátor LED napájení přestane blikat a začne
svítit červeně, což označuje pohotovostní režim.
5
Nyní můžete bezpečně odpojit napájecí kabel.
Varovné indikátory:
•
„Projektor je přehřátý. Lampa se brzy automaticky vypne.“
Tato zobrazená zpráva informuje, že projektor se přehřál. Lampa
automaticky zhasne, projektor se automaticky vypne a indikátor LED
teploty začne svítit červeně. Kontaktujte nejbližšího prodejce nebo
servisní středisko.
•
„Selhání ventilátoru. Lampa se brzy automaticky vypne.“
Tato zobrazená zpráva informuje, že nefunguje ventilátor. Lampa
automaticky zhasne, projektor se automaticky vypne a indikátor LED
teploty bude blikat. Kontaktujte nejbližšího prodejce nebo servisní
středisko.
Poznámka 1: Kdykoli se projektor automaticky vypne a indikátor LED
lampy začne svítit červeně, kontaktujte nejbližšího prodejce nebo
servisní středisko.
Poznámka 2: Funkce se liší v závislosti na modelu.
Upozornění! Projektor přejde do dvouminutového intervalu chlazení
pro zajištění trvalého optimálního provozu lampy.
15
Nastavení výšky promítaného obrazu
Tento projektor je vybaven zvedací nožkou pro nastavení výšky obrazu.
Zvýšení/snížení obrazu:
Pomocí kolečka nastavení náklonu jemně dolaďte úhel zobrazení.
Kolečko pro nastavení sklonu
Čeština
Nastavení promítaného obrazu
Čeština
16
Optimalizace velikosti obrazu a vzdálenosti
V následující tabulce jsou uvedeny optimální velikosti obrazu, kterých lze
dosáhnout, když je projektor umístěn v požadované vzdálenosti od promítací plochy.
•
Řada XGA
Pokud se projektor nachází ve vzdálenosti 2,0 m od promítací plochy, lze dosáhnout
dobré kvality při velikosti obrazu od 51" do 66".
Poznámka: Podle následujícího obrázku je při vzdálenosti 2 m
vyžadována výška 116 cm.
M ax
. ve
lik os
Min
.v
t ob
elik
o
r az u
66"
st o
braz
B
u51"
Výška:
89 cm
C
Výška: 116 cm
od dolního k
hornímu okraji
obrazu
A
2,0 m
Požadovaná vzdálenost
Velikost obrazu
Výška
Velikost obrazu
Výška
Požadovaná
(Min. zoom)
(Max. zoom)
Vzdálenost
Od dolního k
Od dolního k
Úhlopříčka
Úhlopříčka
(m)
Š (cm) x hornímu okraji
Š (cm) x
hornímu okraji
(palce)
(palce)
<A>
V (cm)
obrazu (cm)
V (cm)
obrazu (cm)
<B>
<B>
<C>
<C>
1,2
30,58
62 x 47
54
40
81 x 61
70
1,5
38
78 x 58
67
50
101 x 76
87
2,0
51
104 x 78
89
66
134 x 101
116
3,0
76
155 x 117
134
99
202 x 151
174
4,0
102
207 x 155
179
132
269 x 202
232
5,0
127
259 x 194
223
165
336 x 252
290
6,0
153
311 x 233
268
199
403 x 303
348
7,0
178
363 x 272
313
232
471 x 353
406
8,0
204
414 x 311
357
265
538 x 403
464
9,1
232
471 x 353
406
301,17
612 x 459
528
Poměr zoomu: 1,30x
17
Poznámka: Podle následujícího obrázku je při vzdálenosti 2 m
vyžadována výška 118 cm.
Max
.
veli
kos
Min
.v
t ob
elik
razu
ost
obra
z
B
u
78"
60 "
Výška:
91 cm
Výška: 118 cm
od dolního k
hornímu okraji
obrazu
C
A
2m
Požadovaná vzdálenost
Velikost obrazu
Výška
Velikost obrazu
Výška
Požadovaná
(Min. zoom)
(Max. zoom)
Vzdálenost
Od dolního k
Od dolního k
Úhlopříčka
Úhlopříčka
(m)
Š (cm) x hornímu okraji
Š (cm) x hornímu okraji
(palce)
(palce)
<A>
V (cm)
obrazu (cm)
V (cm)
obrazu (cm)
<B>
<B>
<C>
<C>
1,2
36,08
78 x 49
55
47
101 x 63
71
1,5
45
97 x 61
68
59
126 x 79
89
2,0
60
130 x 81
91
78
168 x 105
118
3,0
90
194 x 121
136
117
253 x 158
178
4,0
120
259 x 162
182
156
337 x 211
237
5,0
150
324 x 202
227
196
421 x 263
296
6,0
180
389 x 243
273
235
505 x 316
355
7,0
210
453 x 283
318
274
590 x 369
414
7,7
232
499 x 312
350
301,17
649 x 405
456
Poměr zoomu: 1,30x
Čeština
•
Řada WXGA
Pokud se projektor nachází ve vzdálenosti 2 m od promítací plochy, lze dosáhnout
dobré kvality při velikosti obrazu od 60" do 78".
Čeština
18
•
Řada 720p
Pokud se projektor nachází ve vzdálenosti 2 m od promítací plochy, lze dosáhnout
dobré kvality při velikosti obrazu od 53" do 59".
Poznámka: Podle následujícího obrázku je při vzdálenosti 2 m
vyžadována výška 87 cm.
Max
.
veli
kos
t
Min
obra
zu
. ve
liko
st o
bra
zu
B
78"
60 "
Výška: 87 cm
od dolního k
Výška: hornímu okraji
78 cm obrazu
C
A
2m
Požadovaná vzdálenost
Velikost obrazu
Výška
Velikost obrazu
Výška
Požadov
(Min. zoom)
(Max. zoom)
aná
Od dolního k
Od dolního k
Vzdáleno Úhlopříčk
hornímu
Úhlopříčk
hornímu
st (m) a (palce) Š (cm) x V (cm) okraji obrazu a (palce) Š (cm) x V (cm) okraji obrazu
<A>
<B>
(cm)
<B>
(cm)
<C>
<C>
1
26,26
58 x 33
39
29
65 x 36
43
1,5
39
87 x 49
59
44
97 x 55
65
2,0
53
116 x 65
78
59
130 x 73
87
3,0
79
174 x 98
117
88
194 x 109
130
4,0
105
233 x 131
156
117
259 x 146
174
5,0
131
291 x 164
195
146
324 x 182
217
6,0
158
349 x 196
234
176
389 x 219
261
7,0
184
407 x 229
273
205
453 x 255
304
8,0
210
465 x 262
312
234
518 x 291
348
9,0
236
523 x 294
351
263
583 x 328
391
10,3
271
599 x 337
402
301,34
667 x 375
448
Poměr zoomu: 1,11x
19
Poznámka: Podle následujícího obrázku je při vzdálenosti 2 m
vyžadována výška 115 cm.
Max
.
veli
kos
t
Min
obra
zu
. ve
liko
st o
bra
zu
B
80"
61"
Výška: 115 cm
od dolního k
Výška: hornímu okraji
89 cm obrazu
C
A
2m
Požadovaná vzdálenost
Velikost obrazu
Výška
Velikost obrazu
Výška
Požadovaná
(Min. zoom)
(Max. zoom)
Vzdálenost
Od dolního k
Od dolního k
Úhlopříčka
Úhlopříčka
(m)
Š (cm) x
hornímu okraji
Š (cm) x hornímu okraji
(palce)
(palce)
<A>
V (cm)
obrazu (cm)
V (cm)
obrazu (cm)
<B>
<B>
<C>
<C>
1,2
36,85
82 x 46
53
48
106 x 60
69
1,5
46
102 x 57
67
60
133 x 75
87
2,0
61
136 x 76
89
80
177 x 100
115
2,5
77
170 x 96
111
100
221 x 124
144
3,0
92
204 x 115
133
120
265 x 149
173
3,5
107
238 x 134
155
140
310 x 174
202
4,0
123
272 x 153
177
160
354 x 199
231
5,0
154
340 x 191
222
200
422 x 249
289
6,0
184
408 x 229
266
240
531 x 299
346
7,0
215
476 x 268
311
280
619 x 348
404
7,5
230
510 x 287
333
299,81
664 x 373
433
Poměr zoomu: 1,30x
Čeština
•
Řada 1080p
Pokud se projektor nachází ve vzdálenosti 2 m od promítací plochy, lze dosáhnout
dobré kvality při velikosti obrazu od 61" do 80".
Čeština
20
Dosažení požadované velikosti obrazu úpravou
vzdálenosti a zoomu
V následující tabulce jsou uvedeny možnosti dosažení požadované velikosti obrazu
úpravou polohy nebo nastavením kroužku zoomu.
•
Řada XGA
Chcete-li dosáhnout velikosti obrazu 60", umístěte projektor do vzdálenosti 1,8 m až
2,4 m od promítací plochy.
A
60"
Požadovaná
velikost obrazu
D
Výška: 105 cm
od dolního k
hornímu okraji
obrazu
1,8 m
2,4 m
C
Požadovaná velikost obrazu
Úhlopříčka (palce)
<A>
Š (cm) x V (cm)
30
40
50
60
70
80
90
100
150
180
200
250
300
61 x 46
81 x 61
102 x 76
122 x 91
142 x 107
163 x 122
183 x 137
203 x 152
305 x 229
366 x 274
406 x 305
508 x 381
610 x 457
Poměr zoomu: 1,30x
B
Požadovaná vzdálenost
Vzdálenost (m)
Max. zoom
<B>
1,2
1,5
1,8
2,1
2,4
2,7
3,0
4,5
5,4
6,0
7,6
9,1
Min. zoom
<C>
1,2
1,6
2,0
2,4
2,7
3,1
3,5
3,9
5,9
7,1
7,8
9,8
Výška (cm)
Od dolního k hornímu
okraji obrazu
<D>
53
70
88
105
123
140
158
175
263
315
351
438
526
21
A
60"
Požadovaná
velikost obrazu
D
Výška: 91 cm
od dolního k hornímu
okraji obrazu
1,5 m
2,0 m
C
Požadovaná velikost obrazu
Úhlopříčka (palce)
<A>
Š (cm) x V (cm)
30
40
50
60
70
80
90
100
150
180
200
250
300
65 x 40
86 x 54
108 x 67
129 x 81
151 x 94
172 x 108
194 x 121
215 x 135
323 x 202
388 x 242
431 x 269
538 x 337
646 x 404
Poměr zoomu: 1,30x
B
Požadovaná vzdálenost
Vzdálenost (m)
Max. zoom
<B>
1,0
1,3
1,5
1,8
2,0
2,3
2,6
3,8
4,6
5,1
6,4
7,7
Min. zoom
<C>
1,0
1,3
1,7
2,0
2,3
2,7
3,0
3,3
5,0
6,0
6,7
8,3
Výška (cm)
Od dolního k hornímu
okraji obrazu
<D>
45
61
76
91
106
121
136
151
227
272
303
378
454
Čeština
•
Řada WXGA
Chcete-li dosáhnout velikosti obrazu 60", umístěte projektor do vzdálenosti 1,5 m až
2,0 m od promítací plochy.
Čeština
22
•
Řada 720p
Chcete-li dosáhnout velikosti obrazu 60", umístěte projektor do vzdálenosti 2,1 m až
2,3 m od promítací plochy.
A
60"
Požadovaná
velikost obrazu
D
Výška: 89 cm
od dolního k
hornímu okraji
obrazu
2,1 m
2,3 m
C
Požadovaná velikost obrazu
Úhlopříčka (palce)
<A>
29
40
50
60
70
80
90
100
150
180
200
250
300
Poměr zoomu: 1,11x
B
Požadovaná vzdálenost
Vzdálenost (m)
Š (cm) x V (cm)
Max. zoom
<B>
Min. zoom
<C>
64 x 36
89 x 50
111 x 62
133 x 75
155 x 87
177 x 100
199 x 112
221 x 125
332 x 187
398 x 224
443 x 249
553 x 311
664 x 374
1,0
1,4
1,7
2,1
2,4
2,7
3,1
3,4
5,1
6,2
6,8
8,5
10,3
1,1
1,5
1,9
2,3
2,7
3,0
3,4
3,8
5,7
6,9
7,6
9,5
Výška (cm)
Od dolního k hornímu
okraji obrazu
<D>
43
59
74
89
104
119
134
149
223
267
297
371
446
23
A
60"
Požadovaná
velikost obrazu
D
Výška: 87 cm
od dolního k
hornímu okraji
obrazu
1,5 m
2,0 m
C
Požadovaná velikost obrazu
Úhlopříčka (palce)
<A>
Š (cm) x V (cm)
30
40
50
60
70
80
90
100
150
180
200
250
300
66 x 37
89 x 50
111 x 62
133 x 75
155 x 87
177 x 100
199 x 112
221 x 125
332 x 187
398 x 224
443 x 249
553 x 311
664 x 374
Poměr zoomu: 1,30x
B
Požadovaná vzdálenost
Vzdálenost (m)
Max. zoom
<B>
1,0
1,3
1,5
1,8
2,0
2,3
2,5
3,8
4,5
5,0
6,3
7,5
Min. zoom
<C>
1,0
1,3
1,6
2,0
2,3
2,6
2,9
3,3
4,9
5,9
6,5
8,1
Výška (cm)
Od dolního k hornímu
okraji obrazu
<D>
43
58
72
87
101
116
130
144
217
260
289
361
433
Čeština
•
Řada 1080p
chcete-li dosáhnout velikosti obrazu 60", umístěte projektor do vzdálenosti 1,5 m až
2,0 m od promítací plochy.
Čeština
24
Ovládací prvky
Instalační nabídka
Instalační nabídka obsahuje obrazovkovou nabídku (OSD) pro instalaci a údržbu
projektoru. Použijte nabídku OSD pouze, když je na promítací ploše zobrazena
zpráva „Žádný vstupní signál“.
Volby nabídky obsahují nastavení a seřízení velikosti a vzdálenosti promítací plochy,
zaostření, korekce lichoběžníkového zkreslení obrazu a další možnosti.
1
Zapněte projektor stisknutím tlačítka „Napájení“ na ovládacím panelu.
2
Stisknutím tlačítka „NABÍDKA“ na dálkovém ovladači spusťte nabídku OSD pro
instalaci a údržbu projektoru.
Začínáme
Režim projekce
Umístění projekce
Aut.kor.lich.zkresl.
Vypnuto
Ruč.kor.lich.zkresl.
Jazyk
Čeština
Párování h. klíče WirelessHD
Resetovat
Konec
Vybrat
Upravit
3
Vzor na pozadí slouží jako vodítko při seřizování kalibrace a úpravách
nastavení, například velikosti a vzdálenosti promítací plochy, zaostření a dalších
nastavení.
4
Instalační nabídka obsahuje následující volby:
• Režim projekce
• Umístění projekce
• Aut.kor.lich.zkresl. obrazu
• Ruč.kor.lich.zkresl. obrazu
• Párování h. klíče WirelessHD
• Nastavení jazyka
• Obnova na tovární nastavení
Pomocí tlačítek se šipkami nahoru a dolů vyberte volbu, pomocí tlačítek se
šipkami vpravo a vlevo upravte nastavení vybrané volby a stisknutím tlačítka
„ENTER“ přejděte na podnabídku nastavení funkce. Nová nastavení budou
automaticky uložena při ukončení nabídky.
5
Stisknutím tlačítka „NABÍDKA“ nebo „ZPĚT“ můžete kdykoli nabídku ukončit a
vrátit se na uvítací obrazovku Acer.
Poznámka: Funkce se liší v závislosti na modelu.
25
Tento projektor je vybaven vícejazyčnou nabídkou OSD, která umožňuje provádět
úpravy obrazu a měnit celou řadu nastavení.
Používání nabídek OSD
•
Chcete-li otevřít nabídku OSD, stiskněte tlačítko „NABÍDKA“ na dálkovém
ovladači nebo na ovládacím panelu.
•
Po zobrazení nabídky OSD vyberte požadovanou položku v hlavní nabídce
pomocí tlačítek
. Po výběru požadované položky v hlavní nabídce
stisknutím tlačítka „ENTER“ přejděte do podnabídky pro nastavení funkce.
•
Pomocí tlačítek
vyberte požadovanou položku a upravte nastavení
pomocí tlačítek
.
•
Vyberte další položku v podnabídce, kterou chcete upravit, a postupujte podle
výše uvedených pokynů.
•
Stisknutím tlačítka „ZPĚT“ na dálkovém ovladači nebo ovládacím panelu se
znovu zobrazí hlavní nabídka.
•
Chcete-li zavřít nabídku OSD, stiskněte tlačítko „ZPĚT“ na dálkovém ovladači
nebo na ovládacím panelu. Nabídka OSD se zavře a projektor automaticky
uloží nová nastavení.
Barva
Hlavní nabídka
LumiSense+
Vypnuto
Režim zobrazení
Prezentace
Barva Stěny
Jas
Nastavení
Kontrast
Sytost
Odstín
Teplota barev
Gama
Upřesnit
Konec
Vybrat
Potvrdit
Podnabídka
Poznámka 1: Některá z následujících nastavení OSD nemusí být k dispozici.
Viz aktuální nabídka OSD vašeho projektoru.
Poznámka 2: Funkce se liší v závislosti na modelu.
Čeština
Nabídky OSD
Čeština
26
Barva
LumiSense+
Snímač osvětlení technologie LumiSense+ dokáže inteligentně
optimalizovat jas a sytost barev promítaného obrazu na základě
aktuálního okolního osvětlení. Tato funkce podstatně vylepšuje
viditelnost tmavých detailů a sytost barev.
•
Vypnuto: Pro normální režim. (snímač okolního osvětlení je
vypnutý)
•
Automatický jas: Snímač osvětlení je zapnutý, automaticky
detekuje okolní osvětlení a optimalizuje jas a sytost barev
promítaného obrazu.
•
Dynamická černá: Automatická optimalizace zobrazení tmavých
filmových scén tak, aby byly zobrazeny v nejlepším detailu.
Režim zobrazení
K dispozici je řada továrních předvoleb optimalizovaných pro různé typy
obrazu.
•
Světlý: Pro optimalizaci jasu.
•
Prezentace: Pro prezentace na schůzích.
•
Standard: Pro běžné prostředí.
•
sRGB: barevný prostor standardu RGB.
•
Hra: Pro herní obsah.
•
Film: Pro jasnější a obecné přehrávání filmů/videa/fotografií.
•
Tmavé kino: Pro tmavší filmový obsah.
•
Sport: Pro sportovní snímky.
•
Nahr. 709: standardní Nahr. Prostor 709 barev.
•
ISF den: Kalibrace a optimalizace promítaného obrazu pro jasné
prostředí certifikovaným technikem ISF.
•
ISF noc: Kalibrace a optimalizace promítaného obrazu pro tmavé
prostředí certifikovaným technikem ISF.
•
Uživatel: Uložení uživatelských nastavení.
Barva Stěny
Použijte tuto funkci ke zvolení správné barvy podle zdi. Existuje několik
voleb, včetně bílé, světle žluté, světle modré, růžové, tmavě zelené. Tím
se kompenzuje barevná odchylka způsobená barvou zdi, aby se
zobrazil správný barevný tón.
Jas
Nastavuje jas obrazu.
Kontrast
Sytost
•
Stisknutím tlačítka
ztmavíte obraz.
•
Stisknutím tlačítka
zesvětlíte obraz.
Nastavení „Kontrast“ slouží k nastavení rozdílu mezi nejsvětlejšími a
nejtmavšími částmi obrazu. Nastavení kontrastu mění množství černé a
bílé v obrazu.
•
Stisknutím tlačítka
snížíte kontrast.
•
Stisknutím tlačítka
zvýšíte kontrast.
Slouží k nastavení obrazu videa od černobílé až po zcela sytou barvu.
•
Stiskem tlačítka
•
Stisknutím tlačítka
snížíte množství barvy v obrazu.
zvýšíte množství barvy v obrazu.
27
Teplota barev
Slouží k nastavení barevné rovnováhy červené a zelené.
•
Stisknutím tlačítka
zvýšíte množství zelené v obrazu.
•
Stisknutím tlačítka
zvýšíte množství červené v obrazu.
Režim
Tato funkce slouží k výběru CT1, CT2 (Nativní), CT3, Uživatelský režim.
Zesílení Č
Upravuje zesílení červené pro optimalizaci barevné teploty.
Zesílení Z
Upravuje zesílení zelené pro optimalizaci barevné teploty.
Zesílení M
Upravuje zesílení modré pro optimalizaci barevné teploty.
Posun Č
Slouží k úpravě posunu červené pro optimalizaci teploty barev.
Posun Z
Slouží k úpravě posunu zelené pro optimalizaci teploty barev.
Posun M
Slouží k úpravě posunu modré pro optimalizaci teploty barev.
Gama
Ovlivňuje zobrazení tmavých scén. Čím je hodnota gamma vyšší, tím
vypadá tmavá scéna světleji.
Čeština
Odstín
Čeština
28
Upřesnit
Nez. správa barev
Slouží k úpravám červené, zelené, modré, azurové, žluté a purpurové.
Nez. odstín
Slouží k nastavení barevné rovnováhy červené a zelené.
Nez. sytost
Slouží ke snížení nebo zvýšení sytosti vybrané barvy.
Nez. zesílení
Slouží k úpravám kontrastu vybrané barvy.
Jasná barva
Vytváří rozšířené barevné spektrum na obrazovce, které přináší
vylepšenou sytost barev pro jasné a realistické zobrazení.
Vrcholová úroveň bílé
Zvyšuje jas bílé, která je téměř 100 %. (pouze zdroje videa)
Režim Film
Slouží k optimalizaci obrazu na 24 snímkový režim True Film.
Potlačení šumu
Slouží k nastavení potlačení šumu. „0“ znamená, že potlačení šumu je
vypnuto, „>0“ zvýšení potlačení šumu.
Rozšíření černé
To zajišťuje optimální úroveň černé pro každý analogový zdroj.
ISF
1. Certifikovaný technik ISF provede kalibraci a optimalizaci
promítaného obrazu podle vašeho aktuálního prostředí. Vstupní
heslo ISF bude vyhrazeno pouze po technika.
2. „ISF den“ a „ISF noc“ se nezobrazují v režimu zobrazení, pokud
projektor vybavený funkcí ISF nebyl kalibrován certifikovaným
technikem ISF. Další informace najdete na oficiálním webu ISF:
https://www.imagingscience.com a kontaktujte prodejce ve vaší
zemi.
3. Kalibrace ISF bude účtována a zaručena certifikovaným
kalibrátorem ISF. Z tohoto důvodu společnost Acer nenese
odpovědnost za kalibrační službu.
Poznámka 1: Funkce „Sytost“ a „Odstín“ nejsou podporovány v režimu počítač
a HDMI.
Poznámka 2: Funkce se liší v závislosti na modelu.
29
Čeština
Obraz
Režim projekce
•
Přední: Výchozí nastavení výrobce.
•
Zadní: Zobrazení je směrově obráceno pro projekci zezadu na
průsvitné plátno.
•
Auto: Automaticky upraví umístění promítaného obrazu.
•
Pracovní plocha
Umístění projekce
•
Poměr stran
Strop: Zobrazení je otočenou vzhůru nohama pro promítání z
projektoru umístěného na stropě.
Tato funkce slouží k výběru požadovaného poměru stran.
•
Auto: Zachovává originální poměr stran obrazu a maximalizuje
obraz tak, aby odpovídal fyzickým horizontálním nebo vertikálním
pixelům.
•
Plný: Změní velikost obrazu, aby zaplnil celou obrazovku na šířku
(1280 pixelů) a výšku (800 pixelů).
•
4:3: Obraz bude zvětšen na celou promítací plochu a zobrazen v
poměru stran 4:3.
•
16:9: Obraz bude zvětšen tak, aby odpovídal šířce promítací plochy
a výšce nastavení pro zobrazení obrazu s poměrem stran 16:9.
•
Psaní: Ponechá původní obrazový formát signálu a zvětší jej
1,333x.
Aut.kor.lich.zkresl.
Automaticky upraví svislý obraz.
Ruč.kor.lich.zkresl.
Slouží k úpravě zkreslení obrazu způsobenému nakloněním projektoru.
<Poznámka> Funkce Ruč.kor.lich.zkresl. není k dispozici, když je položka
Aut.kor.lich.zkresl. nastavena na „Zapnuto“.
Ostrost
H. poloha
V. poloha
Upravuje ostrost obrazu.
•
Stisknutím tlačítka
snížíte ostrost.
•
Stisknutím tlačítka
zvýšíte ostrost.
•
Stisknutím tlačítka
posunete obraz vlevo.
•
Stisknutím tlačítka
posunete obraz vpravo.
•
Stisknutím tlačítka
posunete obraz dolů.
•
Stisknutím tlačítka
posunete obraz nahoru.
Frekvence
Nastavení „Frekvence“ mění obnovovací frekvenci monitoru tak, aby
odpovídala frekvenci grafické karty vašeho počítače. Pokud se na
promítaném obrazu zobrazí svislý blikající panel, použijte tuto funkci k
provedení nezbytných nastavení.
Sledování
Synchronizuje časování signálu projektoru s grafickou kartou. Jestliže je
obraz nestabilní nebo bliká, opravte to pomocí této funkce.
Čeština
30
Barevný rozsah
HDMI
Slouží k úpravám barevného rozsahu obrazových dat HDMI pro
odstranění chyby zobrazení barev.
•
Auto: Provede úpravy automaticky podle informací z přehrávače.
•
Omezený rozsah: Zpracuje vstupní obraz jako data s omezeným
barevným rozsahem.
•
Plný rozsah: Zpracuje vstupní obraz jako data s plným barevným
rozsahem.
Info o vykreslování
HDMI
Slouží k úpravě poměru zvětšení obrazu HDMI na promítací ploše.
•
Auto: Provede úpravy automaticky podle informací z přehrávače.
•
Zmenšit: Obraz HDMI není nikdy zvětšen.
•
Zvětšit: Obraz HDMI je vždy zvětšen.
Poznámka 1: Funkce „H. poloha“, „V. poloha“, „Frekvence“ a „Sledování“
nejsou podporovány v režimu HDMI nebo Video.
Poznámka 2: Funkce „Barevný rozsah HDMI“ a „Info o vykreslování HDMI“ jsou
podporovány pouze v režimu HDMI.
Poznámka 3: Funkce se liší v závislosti na modelu.
31
Úvodní obrazovka
Tato funkce slouží k výběru požadované úvodní obrazovky. Když
změníte nastavení, tak se tyto změny projeví po ukončení nabídky OSD.
•
Acer: Výchozí úvodní obrazovka projektoru Acer.
•
Uživatel: Slouží k uložení obrázku z funkce „Zachytit obrazovku“.
Zachytit obrazovku
Tato funkce slouží k vlastnímu nastavení úvodní obrazovky. Chcete-li
zachytit obraz, který chcete použít jako úvodní obrazovka, postupujte
podle následujících pokynů.
Poznámka:
Před prováděním následujících kroků zkontrolujte, zda je funkce „Kor.
zkreslení“ nastavena na výchozí hodnotu 0.
•
Stisknutím tlačítka „Zachytit obrazovku“ přizpůsobte úvodní
obrazovku.
•
Zobrazí se místní zpráva s doporučením připojení nativního zdroje.
„Rozlišení“ uvedené v textu vychází z nativního časování.
Stisknutím tlačítka „Start“ přejdete na další UI; stisknutím tlačítka
„Zpět“ se vrátíte na předchozí UI.
•
Zobrazí se dialogové okno pro potvrzení akce. Zobrazí se
následující zpráva: Upravte velikost obrázku tak, aby odpovídala
červeném rámečku, a po stisknutí tlačítka „ENTER“ systém váš
obrázek zachytí. Volbou „ENTER“ se aktuální obrázek použije jako
vaše uživatelská úvodní obrazovka. Volbou „Zpět“ zrušíte snímek
obrazovky a ukončíte nabídku OSD.
•
Zobrazí se zpráva, že snímek obrazovky je zpracováván.
•
Po dokončení snímku obrazovky tato zpráva zmizí a zobrazí se
původní zobrazení.
•
Vlastní úvodní obrazovka se zobrazí, když je zjištěn nový vstupní
signál nebo když restartujete projektor.
Zamknout zdroj
Když je Zamknout zdroj nastaveno na „Vypnuto“ a dojde ke ztrátě
aktuálního vstupního signálu, projektor bude hledat jiné signály. Když je
Zamknout zdroj nastaveno na „Zapnuto“, bude „uzamčeng aktuální
zdrojový kanál, dokud stisknutím tlačítka „Zdroj“ na dálkovém ovladači
nevyberete další kanál.
Skryté titulky
Zvolte preferovaný režim titulků z možností CC1, CC2, CC3, CC4 (CC1
zobrazuje titulky v primárním jazyce ve vaší oblasti).
Zvolte „Vypnuto“, chcete-li funkci titulků vypnout. Tato funkce je
dostupná jen když je zvolen vstupní signál kompozitní video nebo SVideo a jeho systémový formát je NTSC.
<Poznámka> Nastavte váš formát obrazu na 4:3. Tato funkce je
nedostupná, když je poměr obrazu „16:9“ nebo „Auto“.
VÝSTUP 5V=
(Řady typu 1)
Výchozí je „Zapnuto“. Volbou možnosti „Vypnuto“ deaktivujete připojení
VÝSTUP 5V=.
<Poznámka>
1. Port VÝSTUP 5V= není podporován v pohotovostním režimu.
2. Tyto dva nebo přibližně MHL, napájecí porty Vnitřní 5V, Výstup 5V=
nejsou podporovány. Port MHL má nejvyšší prioritu, pokud jsou všechny
tři obsazené. Port MHL je aktivován a porty VÝSTUP 5V= (OSD) a
Interní 5V (OSD) jsou zobrazeny šedě.
3. Když se port Interní 5V (OSD) zapne, vypne se port VÝSTUP 5V=
(OSD) a naopak.
VÝSTUP 5V=
(Řady typu 2)
Výchozí je „Zapnuto“. Volbou možnosti „Vypnuto“ deaktivujete připojení
VÝSTUP 5V=.
<Poznámka>
1. Pokud uživatelé chtějí používat tlačítko „PgUp“ nebo „PgDn“, změňte
„VÝSTUP 5V=“ z „Zapnuto“ na „Vypnuto“.
2. Výstup napájení 5V/1A, pokud není detekován zdroj MHL.
Varování! V případě připojení VÝSTUP 5V= může dojít ke konfliktu
napájení a k úrazu elektrickým proudem.
3. Port VÝSTUP 5V= není podporován v pohotovostním režimu.
Čeština
Nastavení
Čeština
32
Interní 5V
Výchozí je „Vypnuto“. Volbou Zapnuto bude napětí 5 V k dispozici pro
režim zapnutého napájení a pohotovostní režim.
<Poznámka>
1. Před provedením resetu nabídky OSD: projektor detekuje a zobrazí
daný vnitřní port HDMI 2/MHL po připojení pomocí adaptéru jiného, než
MHL (například: Chromecast).
2. Před provedení resetu nabídky OSD: Pokud existuje vnitřní adaptér
HDMI a zároveň je zapnutý port Interní 5V (OSD), po restartování
nabídky OSD bude port Interní 5V (OSD) automaticky nastaven na
Zapnuto a port VÝSTUP 5V= (OSD) bude nastaven na Vypnuto.
(Vzhledem k tomu, že vnitřní adaptér HDMI není napájen projektorem, je
ztracen signál adaptéru a projektor jej nemůže detekovat)
VGA OUT (Poh.
režim)
Výchozí je „Vypnuto“. Volbou možnosti „Zapnuto“ aktivujte připojení
VGA OUT.
HDMI CEC
Výchozí je „Vypnuto“. Výběrem „Zapnuto“ aktivujte funkci HDMI CEC.
Resetovat
Stiskněte tlačítko „ENTER“ a volbou „Ano“ obnovíte tovární výchozí
nastavení parametrů ve všech nabídkách.
Zabezpečení
Zabezpečení
Tento projektor nabízí správci užitečnou funkci zabezpečení pro správu
používání projektoru.
Stisknutím tlačítka „ENTER“ změňte nastavení „Zabezpečení“. Je-li
aktivována funkce zabezpečení, je nezbytné před změnou nastavení
zabezpečení nejdříve zadat „Heslo správce“.
•
Výběrem možnosti „Zapnuto“ aktivujte funkci zabezpečení. Před
používáním projektoru musí uživatel zadat heslo. Podrobnosti viz
část „Uživatelské heslo“.
•
Je-li vybrána možnost „Vypnuto“, uživatel může zapnout projektor
bez zadání hesla.
Časový interval(min.)
Po nastavení funkce „Zabezpečení“ na možnost „Zapnuto“ může
správce nastavit funkci časového intervalu.
•
Stisknutím tlačítka
•
•
Rozsah je 10 až 990 minut.
Po vypršení času projektor vyzve uživatele k novému zadání
hesla.
Tovární nastavení výrobce pro „Časový interval(min.)“ je
„Vypnuto“.
Když je funkce zabezpečení aktivní, po zapnutí projektor vyzve
uživatele k zadání hesla. Do tohoto dialogového okna lze zadávat
„Uživatelské heslo“ i „Heslo správce“.
•
•
nebo
vyberte časový interval.
Uživatelské heslo
•
Chcete-li nastavit nebo změnit položku „Uživatelské heslo“,
stiskněte tlačítko „ENTER“.
•
Stisknutím číselných tlačítek na dálkovém ovladači nastavte heslo
a potvrďte stisknutím tlačítka „ENTER“.
•
Chcete-li některý znak smazat, stiskněte tlačítko
•
•
•
Po zobrazení dialogového okna „Potvrzení hesla“ zadejte heslo.
Heslo musí mít délku 4 až 8 znaků.
Vyberete-li možnost „Požadovat heslo pouze po připojení
napájecího kabelu“, projektor vyzve uživatele k zadání hesla po
každém připojení napájecího kabelu.
Vyberete-li možnost „Požadovat heslo po každém zapnutí
projektoru“, uživatel musí zadat heslo při každém zapnutí
projektoru.
•
.
33
Zámek vl úvod obr
Výchozí nastavení zámku uživatelské úvodní obrazovky je „Vypnuto“.
Pokud je zámek uživatelské úvodní obrazovky nastaven na „Zapnuto“,
uživatelé nemohou měnit úvodní obrazovku a zabráníte tak svévolné
změně úvodní obrazovky jinými uživateli. Volbou „Vypnuto“ odemknete
úvodní obrazovku.
Poznámka 1: Funkce se liší v závislosti na modelu.
Poznámka 2: Vnitřní 5V se nevztahuje na řady typu 2.
Správa
Režim ECO
Volbou „Zapnuto“ dojde ke ztlumení lampy projektoru, a tím ke snížení
spotřeby energie, prodloužení životnosti lampy a snížení hluku. Volbou
„Vypnuto“ se vrátíte do normálního režimu.
Vys nadm výška
Pokud chcete aktivovat režim Vys nadm výška, vyberte možnost
„Zapnuto“. Režim provozuje větrák při maximálních otáčkách, aby
umožnil chlazení projektoru ve velkých nadmořských výškách.
Režim vypnutí
•
•
Automatické vypnutí
Není-li k dispozici žádný vstupní signál, projektor se po uplynutí
nastaveného času automaticky vypne. (výchozí je 15 minut)
Čas zobrazení
displeje (sekundy)
Zvolte Čas zobrazení displeje OSD. (Výchozí je 15 sekund). Výběrem
„Document“ vypnete hlavní nabídku/nabídku jednoho směrového
tlačítka ručně uživatelem.
Střídavé napájení
zap.
Volbou „Zapnuto“ zapnete projektor, když je připojeno síťové napájení.
Uplynulé hodiny
lampy
Zobrazuje uplynulý provozní čas lampy (v hodinách).
Upozornění lampy
Aktivací této funkce se zobrazí upozornění na výměnu lampy 30 hodin
před předpokládaným vypršením její životnosti.
Resetování hodin
lampy
Stiskněte tlačítko „ENTER“ a volbou „Ano“ nastavte počítadlo hodin
lampy na 0 hodin.
Rychle vypnout: Vypne projektor bez ochlazení ventilátorem.
Shrnutí: Obnoví systém, když znovu stisknete vypínač během 2
minut.
Poznámka: Funkce se liší v závislosti na modelu.
Čeština
Heslo správce
„Heslo správce“ lze zadat v dialogovém okně „Zadejte heslo správce“ a
v dialogovém okně „Zadejte heslo“.
•
Stisknutím tlačítka „ENTER“ změňte nastavení „Heslo správce“.
•
Tovární nastavení výrobce pro „Heslo správce“ je „1234“.
Zapomenete-li heslo správce, obnovte jej následujícím způsobem:
•
Zadejte jedinečné 6místné „Univerzální heslo“, které je vytištěno
na bezpečnostní kartě (viz příslušenství v krabici). Toto jedinečné
heslo projektor přijme kdykoli bez ohledu na heslo správce.
•
Ztratíte-li tuto bezpečnostní kartu a číslo, obraťte se na servisní
středisko Acer.
Čeština
34
Zvuk
Hlasitost
Ztlumit
•
Stisknutím tlačítka
snížíte hlasitost.
•
Stisknutím tlačítka
zvýšíte hlasitost.
•
•
Volbou „Zapnuto“ vypnete zvuk.
Volbou „Vypnuto“ obnovíte zvuk.
Poznámka: Funkce se liší v závislosti na modelu.
3D
3D
Volbou „Zapnuto“ aktivujte funkci DLP 3D.
•
Zapnuto: Vyberte tuto položku při používání DLP 3D brýlí,
grafických karet s kapacitou 120 Hz 3D a souboru formátu
HQFS nebo DVD s příslušným softwarovým přehrávačem.
•
Vypnuto: Vypnutí režimu 3D.
3D formát
Pokud se 3D obsah nezobrazuje správně, můžete vybrat 3D formát,
který vyhovuje sledovanému 3D obsahu pro dosažení lepších
výsledků.
24P 3D
Pro zajištění kompatibility s 3D brýlemi vyberte volbu „96 Hz“ nebo
„144 Hz“.
3D L/P invertovat
Jestliže při používání brýlí DLP 3D vidíte diskrétní nebo překrývající
obraz, pravděpodobně bude třeba použít příkaz „Obrátit“, aby bylo
dosaženo optimální shody sekvence levého a pravého obrazu a
správného zobrazení (pro DLP 3D).
Varovná zpráva 3D
Výběrem „Zapnuto“ se zobrazí výstražná zpráva 3D.
Poznámka: 3D zobrazení je nyní povoleno.
1. Ujistěte se, že máte správné 3D signály a brýle.
2. Nechcete-li sledovat 3D obrázky, nezapomeňte vypnout funkci 3D.
3. Pokud 3D zobrazení není správné, zkuste povolit funkci Převrácená synchronizace 3D.
4. Možnosti režimu zobrazení budou v režimu 3D zakázány.
Poznámka 1: Pro správné zobrazení 3D jsou zapotřebí správná nastavení v
aplikačním programu grafické karty 3D.
Poznámka 2: Softwarové přehrávače, například stereoskopický přehrávač a
přehrávač médií DDD TriDef, mohou podporovat soubory formátu 3D. Tyto tři
přehrávače lze stáhnout na následující webové stránce,
- Stereoskopický přehrávač (zkušební):
http://www.3dtv.at/Downloads/Index_en.aspx
- Přehrávač médií DDD TriDef (zkušební):
http://www.tridef.com/download/TriDef-3-D-Experience-4.0.2.html
Poznámka 3: "Funkce „3D L/P invertovat“ je k dispozici pouze, když je aktivováno
3D.
Poznámka 4: Pokud je 3D dosud aktivováno při zapnutí napájení projektoru,
zobrazí se připomenutí. Upravte nastavení podle potřeby.
Poznámka 5: U modelu WUXGA 24P 3D nelze měnit měřítko z důvodu omezení
35
Jazyk
Jazyk
Slouží k výběru jazyka nabídky OSD. Pomocí tlačítka
nebo vyberte požadovaný jazyk nabídky.
•
Stisknutím tlačítka „ENTER“ potvrdíte výběr.
Čeština
vyrovnávací paměti TI ASIC. Při rozpoznání vstupů 24P 3D (96 Hz nebo 144 Hz)
budou položky Poměr stran / Info o vykreslování HDMI zobrazeny šedě a tlačítko
HIDE nebude podporováno.
Čeština
36
Dodatky
Odstraňování problémů
Pokud máte problémy s projektorem Acer, postupujte podle následujících pokynů
pro jejich odstranění. Pokud problémy přetrvávají, obrat‘te se na místního prodejce
nebo servisní středisko.
Problémy s obrazem a jejich řešení
#
1
Problém
Žádný obraz na
promítací ploše
Řešení
•
•
•
•
2
Obraz je neúplný,
posouvá se nebo
není zobrazen
správně (pro
počítač (Windows
2000/XP/Vista/
Windows 7/
Windows 8))
•
Připojení podle pokynů v části „Začínáme“.
Zkontrolujte, zda žádný kolík není ohnutý nebo zlomený.
Zkontrolujte, zda je lampa projektoru řádně
nainstalovaná. Pokyny viz část „Výměna lampy“.
Ujistěte se, že jste sundali víčko objektivu a že je
projektor zapnutý.
Nesprávně zobrazený obraz:
•
Otevřete „Tento počítač“, přejděte na „Ovládací
panely“ a poklepejte na ikonu „Zobrazení“.
•
Vyberte kartu „Nastavení“.
•
Zkontrolujte, zda je rozlišení grafiky nastaveno na
hodnotu stejnou nebo nižší než WUXGA-RB
(1920 x 1200).
•
Klepněte na tlačítko „Upřesnit vlastnosti“.
Pokud problém přetrvává, změňte zobrazení používaného
monitoru a postupujte podle následujících kroků:
•
Zkontrolujte, zda je rozlišení nastaveno na
hodnotu stejnou nebo nižší než WUXGA-RB
(1920 x 1200).
•
Na kartě „Monitor“ klepněte na tlačítko „Změnit“.
•
Klepněte na tlačítko „Zobrazit všechna zařízení“.
Potom pod polem SP vyberte možnost
„Standardní typy monitorů“ a zvolte požadovaný
režim rozlišení v poli „Modely“.
•
Zkontrolujte, zda je rozlišení grafiky nastaveno na
hodnotu stejnou nebo nižší než WUXGA-RB
(1920 x 1200).
37
Obraz je neúplný,
posouvá se nebo
není zobrazen
správně
(notebooky)
•
•
4
5
Vaše prezentace
se nezobrazuje na
displeji notebooku
Obraz je nestabilní
nebo bliká
Nesprávně zobrazený obraz:
•
Podle kroků pro položku 2 (výše) upravte rozlišení
počítače.
•
Stisknutím přepínejte nastavení výstupu. Příklad:
[Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell [Fn]+[F8],
Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP [Fn]+[F4],
NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5]
Pokud máte potíže se změnou rozlišení nebo
zamrznutím monitoru, restartujte všechna zařízení
včetně projektoru.
•
Používáte-li notebook s operačním systémem
Microsoft® Windows®: Některé notebooky mohou
deaktivovat své displeje, když je použito druhé
zobrazovací zařízení. Každý notebook má jiný způsob
reaktivace. Podrobné informace viz příručka k vašemu
počítači.
•
Používáte-li notebook s operačním systémem Apple®
Mac®: V části Předvolby systému otevřete část
Zobrazení a položku Zrcadlení videa nastavte na
možnost „Zapnuto“.
•
Opravte pomocí nastavení „Sledování“. Další informace
viz část „Obraz“.
Změňte v počítači nastavení barevné hloubky obrazu.
•
Na obrazu je
zobrazen svislý
blikající panel
•
7
Obraz je
nezaostřený
•
•
•
8
Při zobrazení
„širokoúhlého“
titulu DVD je obraz
roztažený
Při přehrávání disku DVD kódovaného v anamorfním poměru
stran nebo v poměru stran 16:9 bude pravděpodobně třeba
provést následující nastavení:
•
Pokud přehráváte titul DVD ve formátu 4:3, nastavte v
nabídce OSD projektoru formát 4:3.
•
Pokud je obraz stále roztažený, bude rovněž třeba
nastavit poměr stran. Nastavte v přehrávači DVD formát
zobrazení 16:9 (širokoúhlý).
•
Pokud přehráváte titul DVD ve formátu obálky (LBX),
nastavte v nabídce OSD projektoru formát obálky (LBX).
6
•
Proveďte nastavení pomocí položky „Frekvence“. Další
informace viz část „Obraz“.
Zkontrolujte a překonfigurujte režim zobrazení grafické
karty tak, aby byl kompatibilní s projektorem.
Zkontrolujte, zda je sejmutá krytka objektivu.
Upravte kroužek ostření na objektivu projektoru.
Promítací plocha se musí nacházet v požadované
vzdálenosti 3,3 až 29,7 stop (1,0 až 9,1 metrů) (řady
XGA) / 3,3 až 25,2 stop (1,0 až 7,7 metrů) (řady WXGA)
/ 3,3 až 33,8 stop (1,0 až 10,3 metrů) (řady 720p) / 3,3
až 24,6 stop (1,0 až 7,5 metrů) (řady 1080p) od
projektoru. Další informace viz část „Dosažení
požadované velikosti obrazu úpravou vzdálenosti a
zoomu“.
Čeština
3
Čeština
38
9
Obraz je příliš malý
nebo příliš velký
•
•
•
Upravte kroužek zoomu na projektoru.
Posuňte projektor blíže nebo dále od promítací plochy.
Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko „NABÍDKA“.
Přejděte na „Obraz --> Poměr stran“ a vyzkoušejte
různá nastavení nebo proveďte přímé nastavení
stisknutím tlačítka „RATIO“ na dálkovém ovladači.
10
Okraje obrazu jsou
šikmé
•
Pokud možno přemístěte projektor tak, aby se nacházel
uprostřed promítací plochy.
Opakovaně stiskněte tlačítko „Kor. zkreslení / “ na
dálkovém ovladači, dokud boční strany nebudou svislé.
•
11
Obraz je obrácený
•
V nabídce OSD vyberte „Obraz --> Režim projekce“ a
upravte směr promítání.
39
#
1
Situace
Zpráva
Upozornění
• Selhání ventilátoru. - ventilátor projektoru nefunguje.
Selhání ventilátoru.
Lampa se brzy automaticky vypne.
• Projektor je přehřátý - projektor přesáhl doporučenou provozní
teplotu a před dalším používáním musí vychladnout.
Zkontrolujte následující zprávu.
Projektor je přehřátý, systém se brzy automaticky vypne, prosím:
1. Zkontrolujte, zda se okolní teplota pohybuje mezi 5 a 40 stupni.
2. Zkontrolujte, zda není třeba vyčistit filtr.
3. Zkontrolujte, zda není ucpán žádný vstup ani výstup.
4. Ve vys. nadm. výš. nastavte přísluš. rež.
Rovněž zkontrolujte prachové filtry (jsou-li nainstalovány). Pokud
je prachový filtr ucpaný prachem, vyčistěte jej prosím. Další
podrobnosti viz „Čištění a výměna prachových filtrů (volitelný
doplněk)“.
• Vyměňte lampu - životnost lampy brzy vyprší. Připravte se na
brzkou výměnu lampy.
Blíží se konec životnosti lampy v plném provozu.
Doporučujeme lampu vyměnit!
Problémy s projektorem
#
Situace
Řešení
1
Projektor přestal reagovat na
všechny ovládací prvky
Pokud možno vypněte projektor, potom odpojte
napájecí kabel, počkejte alespoň 30 sekund a
potom napájení opět připojte.
2
Lampa vyhořela nebo dělá zvuk
připomínající prasknutí
Když lampa dosáhne konce životnosti, shoří,
přičemž může být slyšet praskavý zvuk. Pokud se
toto stane, projektor nelze zapnout, dokud lampa
nebude vyměněna. Při výměně lampy postupujte
podle pokynů v části „Výměna lampy“.
Čeština
Zprávy OSD
Čeština
40
Významy indikátorů LED a výstrah
Zprávy indikátorů LED
Lamp_LED
Temp_LED
Indikátor LED napájení
Červená
Červená
Červená
Modrá
Bliká v
intervalu
100 ms
Bliká v
intervalu
100 ms
Bliká v
intervalu
100 ms
--
Pohotovostní režim
--
--
ZAP
--
Napájení ZAP
--
--
--
ZAP
Restart lampy
--
--
--
Rychlé blikání
Vypínání (chlazení)
--
--
Rychlé blikání
--
Napájení VYP
(Chlazení dokončeno,
pohotovostní režim)
--
--
ZAP
--
Chyba (tepelné selhání)
--
ZAP
--
ZAP
Chyba
(zablokování ventilátoru)
--
Rychlé
blikání
--
ZAP
Chyba (prasklá lampa)
ZAP
--
--
ZAP
Chyba
(chyba barevného kola)
Rychlé
blikání
--
--
ZAP
Zpráva
Napájecí konektor
41
Čeština
Pokyny pro instalaci vnitřního adaptéru
Acer MHL Dongle
2/MHL
e
Note: For WirelessCast, Please switch to MHL
at the side of dongle.
3
1
a
2
Chromecast
2/MHL
e
c
2/
Internal 5V
d
L
MH
nal
Inter
5V
2
/
L
H
M
Inte
rnal
5V
b
Při instalaci adaptéru Acer MHL (WirelessCAST/WirelessHD-Kit) nebo Chromecast
postupujte podle následujících kroků:
A
B
C
D
Pomocí šroubováku odmontujte šroubek z krytu. (Obrázek č. a)
Zatlačte na kryt. (Obrázek č. b)
Sejměte kryt. (Obrázek č. c)
Připojte kabely. (Obrázek č. d) <Pouze pro Chromecast>
(1)
Připojte kabel Micro USB (zástrčka) na Micro USB (zásuvka) 50 mm ke
kabelu Micro USB na Mini USB 80 mm (obrázek č. 1);
(2)
Připojte kabel Micro USB (zástrčka) na Micro USB (zásuvka) 50 mm nebo
kabel Micro USB na Mini USB 80 mm k adaptéru (obrázek č. 2);
(3)
E
Připojte kabel Micro USB na Mini USB 80 mm k portu Interní 5V na
projektoru (obrázek č. 3);
Připojte k adaptér k portu HDMI 2/MHL na projektoru. (Obrázek č. e)
Poznámka: Chromecast je k dispozici pro model s vnitřním napětím
5V.
Čeština
42
Čištění a výměna prachových filtrů (volitelný
doplněk)
Čištění prachových filtrů
Prachové filtry čistěte po každých 1000 hodinách provozu. Pokud tyto filtry nejsou
pravidelně čištěny, mohou se ucpat prachem, který zabraňuje řádnému větrání. To
může způsobit přehřívání a poškození projektoru.
2
1
Postupujte následujícím způsobem:
1
2
3
4
5
Vypněte projektor. Počkejte, až přestane blikat indikátor napájení, a potom
odpojte napájecí kabel.
Nechte projektor alespoň 30 minut vychladnout.
Vysuňte pracový filtr. (Obrázek č. 1)
K čištění prachových filtrů použijte malý vysavač určený pro počítače a ostatní
kancelářské vybavení. (Obrázek č. 2)
Pokud prach nelze snadno odstranit nebo pokud je filtr prasklý, obraťte se na
nejbližšího prodejce nebo servisní středisko a požádejte o nový filtr.
43
Šroubovákem odmontujte šroub(y) z krytu a potom vytáhněte lampu.
Projektor sleduje životnost lampy. Zobrazí se výstražná zpráva „Blíží se konec
životnosti lampy v plném provozu. Doporučujeme lampu vyměnit!“ Po
zobrazení této zprávy lampu co nejdříve vyměňte. Před výměnou lampy se musí
projektor alespoň 30 minut chladit.
Varování: Komora lampy je horká! Před výměnou lampy ji nechte
vychladnout.
1
3
2
4
5
6
7
Výměna lampy
Vypněte projektor stisknutím vypínače.
Nechte projektor alespoň 30 minut vychladnout.
Odpojte napájecí kabel.
1
Pomocí šroubováku odmontujte šroubek z krytu. (Obrázek č. 1)
Zatlačte ve směru šipky. (Obrázek č. 2)
Zatlačte na kryt. (Obrázek č. 3)
2
Odmontujte šroubek, který zajišťuje modul lampy. (Obrázek č. 4)
Vytáhněte zástrčku lampy. (Obrázek č. 5)
Zvedněte držadlo do vzpřímené polohy. (Obrázek č. 6)
3
Zvedněte držadlo do vzpřímené polohy. Za pomoci síly vysuňte modul lampy.
(Obrázek č. 7)
Při výměně modulu lampy použijte novou lampu a proveďte výše uvedené kroky
v opačném pořadí.
Varování: Aby se omezilo nebezpečí zranění osob, zabraňte pádu
modulu lampy, ani se nedotýkejte žárovky lampy. Při pádu se žárovka
může roztříštit a způsobit zranění.
Čeština
Výměna lampy
Čeština
44
Stropní instalace
Chcete-li nainstalovat projektor pomocí stropního držáku, postupujte podle
následujících kroků:
1
Vyvrtejte čtyři otvory do pevného strukturního nosníku stropu a připevněte
základnu držáku.
2
Podle aktuálního prostředí zvolte kombinaci délek. (CM-01S nezahrnuje typ 2 a
typ 3.)
Typ 1
Typ 2
Typ 3
45
Typ 1:
Pro standardní velikost použijte tři šrouby k montáži projektoru ke stropnímu
držáku.
Typ 2 a typ 3:
Pro větší velikost použijte posuvné nástavce pro lepší zajištění.
Typ 1:
Typ 2:
Typ 3:
Poznámka: Doporučujeme zachovat dostatečnou mezeru mezi
konzolou a projektorem pro zajištění dostatečného odvětrávání tepla.
4
Připojte konektor hlavního těla k držáku projektoru (obrázek 1) a potom
přišroubujte čtyři šrouby (obrázek 2).
Obrázek 1
Obrázek 2
Čeština
3
Čeština
46
5
Podle potřeby upravte úhel a polohu.
360°
Šroub typu B
Typ podložky
Průměr (mm)
Délka (mm)
Velká
Malá
4
25
V
V
SPEC. ŠROUBU M4 x 25 mm
82,30 mm
83,84 mm
55,00 mm
55,00 mm
47
Následující technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.
Konečné technické údaje viz publikované marketingové technické údaje firmy Acer.
Promítací systém
DLP®
Rozlišení
• Řady A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331: Rozlišení
1024x768 XGA
• Řady A1300W/B120/CE-W10/C11W/AW331:
Rozlišení 1280x800 WXGA
• Řady H5382BD/E232/HE-722: Rozlišení 1280x720
720p
• Řady A1500/B150/CE-810/H6511BD/H6512BD/
E146D/HE-805J/L552/V62/H6510BD+/P1502:
Rozlišení 1920x1080 1080p
• Maximum: UXGA (1600 x 1200), WSXGA+
(1680x1050), 1080p(1920x1080), WUXGA-RB
(1920 x 1200)
Kompatibilita počítače
Počítače IBM a kompatibilní, Apple Macintosh, iMac a
standardy VESA: SXGA, XGA, VGA, SVGA, SXGA+,
WXGA, WXGA+, WSXGA+
Kompatibilita videa
NTSC (3,58/4,43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/
K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p),
SDTV (480i, 576i)
Poměr stran
Auto, Plný, 4:3, 16:9, L.Box
Zobrazitelné barvy
1,07 miliard barev
Poměr optického zoomu
• Řady A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331/A1300W/
B120/CE-W10/C11W/AW331/A1500/B150/CE-810/
H6511BD/H6512BD/E146D/HE-805J/L552/V62/
H6510BD+/P1502 1,3X
• Řady H5382BD/E232/HE-722: 1,1X
Poměr vzdálenosti a šířky
• Řady A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331:
1,49 ~ 1,93 (66" při 2m)
• Řady A1300W/B120/CE-W10/C11W/AW331:
1,19 ~ 1,54 (78" při 2m)
• Řady H5382BD/E232/HE-722:
1,54 ~ 1,72 (100" při 3,4m)
• Řady A1500/B150/CE-810/H6511BD/H6512BD/
E146D/HE-805J/L552/V62/H6510BD+/P1502:
1,13 ~ 1,47 (100" při 2,5 m)
Objektiv projektoru
• Řady A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331/A1300W/
B120/CE-W10/C11W/AW331/A1500/B150/CE-810/
H6511BD/H6512BD/E146D/HE-805J/L552/V62/
H6510BD+/P1502
F = 2,50~2,78,
f = 16,91 mm ~ 21,60 mm,
Ruční zoom a ostření
• Řady H5382BD/E232/HE-722:
F = 2,41 ~ 2,53,
f = 21,85mm ~ 24,00mm,
Ruční zoom a ostření
Čeština
Technické údaje
Čeština
48
Velikost promítaného obrazu
(úhlopříčná)
• Řady A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331:
25" ~ 300" (65 cm ~762 cm)
• Řady A1300W/B120/CE-W10/C11W/AW331:
30" ~ 300" (76cm ~762 cm)
• Řady H5382BD/E232/HE-722:
26" ~ 300" (66cm ~762 cm)
• Řady A1500/B150/CE-810/H6511BD/H6512BD/
E146D/HE-805J/L552/V62/H6510BD+/P1502:
31" ~ 300" (78cm ~762 cm)
Vzdálenost projektoru
• Řady A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331:
1,0 m ~ 9,1 m (3,3' ~ 29,7')
• Řady A1300W/B120/CE-W10/C11W/AW331:
1,0 m ~ 7,7m (3,3' ~ 25,2')
• Řady H5382BD/E232/HE-722:
1,0 m ~ 10,3m (3,3" ~ 33,8')
• Řady A1500/B150/CE-810/H6511BD/H6512BD/
E146D/HE-805J/L552/V62/H6510BD+/P1502:
Vnitřní reproduktor s výkonem 3 W x 1
1,0 m ~ 7,5m (3,3' ~ 24,6')
Frekvence vodorovného
vykreslování
15 - 100 kHz
Obnovovací frekvence svislého
vykreslování
24 - 120 Hz
Typ lampy
195 W vyměnitelná uživatelem
Korekce lichoběžníkového obrazu
±40 stupňů
Zvuk
• Řady H5382BD/E232/HE-722/H6512BD/E146D/
HE-805J/L552/V62/H6510BD+/P1502:
Vnitřní reproduktor s výkonem 3 W x 1
• Řady H5382BD/E232/HE-722/H6512BD/E146D/
HE-805J/L552/V62/H6510BD+/P1502: Vnitřní
reproduktor s výkonem 3 W x 1
Hmotnost
• Řady A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331/A1300W/
B120/CE-W10/C11W/AW331/A1500/B150/CE-810/
H6511BD: 2,7 kg (5,9 lbs)
• Řady H5382BD/E232/HE-722: 2,4 kg (5,3 lbs)
• Řady H6512BD/E146D/HE-805J/L552/V62/
H6510BD+/P1502: 2,65 kg (5,8 lbs)
Rozměry (Š x H x V)
315 mm X 214 mm X 97,6 mm (12,4" x 8,4" x 3,8")
Digitální zoom
2X
Napájení
Zdroj napájení s automatickým přepínáním vstupního
střídavého napájení 100 - 240 V
Příkon
Normální režim: 235 W ± 10 % při 110 Vstř
Režim ECO: 195 W ± 10 % při 110 Vstř
Pohotovostní režim < 0,5 W
Provozní teplota
0ºC až 40ºC / 32ºF až 104ºF
Standardní obsah krabice
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Napájecí kabel x1
Kabel VGA x1
Dálkový ovladač x1
Baterie x 1 (pro dálkový ovladač) (volitelně)
Uživatelská příručka (CD-ROM) x1
Stručná příručka x1
Bezpečnostní karta x1 (volitelně)
Prachové filtry x1 (volitelně)
Brašna x1 (volitelně)
49
Zásuvka pro připojení
napájení
A1200/B110/CE-X10/
C11X/AX331/
A1300W/B120/CE-W10/
C11W/AW331/
A1500/B150/CE-810/
H6511BD
H5382BD/E232/
HE-722
H6512BD/E146D/
HE-805J/
L552/V62/
H6510BD+/P1502
V
V
V
VGA IN
X
V
V
VGA IN 1
V
X
X
VGA IN 2
V
X
X
Výstup VGA
V
X
X
Kompozitní video
V
V
V
HDMI
V
V
V
HDMI/MHL
X
V
X
RS232
V
V
V
Vstup zvuku 3,5 mm jack
X
V
V
Vstup zvuku 3,5 mm jack 1
V
X
X
Vstup zvuku 3,5 mm jack 2
V
X
X
Výstup zvuku 3,5 mm jack
V
V
V
Výstup stejnosměrného
napájení 5V
V
V
V
HDMI/MHL
V
X
V
Interní 5V x1
V
X
X
Vnitřní v/v konektory
Poznámka: Konstrukce a technické údaje podléhají změnám bez
předchozího upozornění.
Čeština
Konektory v/v
Čeština
50
Kompatibilní režimy
A. VGA analogový signál
1
VGA analogový signál – počítačový signál
Režimy
VGA
SVGA
XGA
SXGA
QuadVGA
SXGA+
UXGA
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
i Mac DV (G3)
Rozlišení
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x960
1280x960
1400x1050
1600x1200
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
V. frekvence [Hz]
60
72
75
85
120
56
60
72
75
85
120
60
70
75
85
120
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
60
66,6 (67)
60
60
75
75
75
H. frekvence [kHz]
31,5
37,9
37,5
43,3
61,9
35,1
37,9
48,1
46,9
53,7
77,4
48,4
56,5
60,0
68,7
99,0
63,8
67,5
77,1
64,0
77,0
80,0
91,1
60,0
75,2
65,3
75,0
31,4
34,9
37,9
48,4
68,7
75,0
60,0
51
VGA analogový signál – rozšířené široké časování
Režimy
WXGA
WSXGA+
WUXGA
3
Rozlišení
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x720
1280x800
1280x800
1920x1200
1440x900
1680x1050
1920x1080 (1080P)
1366x768
1920x1200-RB
V. frekvence [Hz]
60
75
85
60
120
60
119,909
60
60
60
60
60
59,94
H. frekvence [kHz]
47,8
60,3
68,6
44,8
92,9
49,6
101,6
74
59,9
65,3
67,5
47,7
74,04
VGA analogový – komponentní signál
Režimy
480i
576i
480p
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
Rozlišení
720x480 (1440x480)
720x576 (1440x576)
720x480
720x576
1280x720
1280x720
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
V. frekvence [Hz]
59,94 (29,97)
50 (25)
59,94
50
60
50
60 (30)
50 (25)
23,97/24
60
50
H. frekvence [kHz]
15,7
15,6
31,5
31,3
45,0
37,5
33,8
28,1
27,0
67,5
56,3
V. frekvence [Hz]
60
72
75
85
120
H. frekvence [kHz]
31,5
37,9
37,5
43,3
61,9
B. HDMI digitální signál
1
HDMI – počítačový signál
Režimy
VGA
Rozlišení
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
Čeština
2
52
Čeština
SVGA
XGA
SXGA
QuadVGA
SXGA+
UXGA
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
i Mac DV (G3)
2
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x960
1280x960
1400x1050
1600x1200
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
56
60
72
75
85
120
60
70
75
85
120
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
60
66,6 (67)
60
60
75
75
75
35,1
37,9
48,1
46,9
53,7
77,4
48,4
56,5
60,0
68,7
99,0
63,8
67,5
77,1
64,0
77,0
80,0
91,1
60,0
75,2
65,3
75,0
31,4
34,9
37,9
48,4
68,7
75,0
60,0
V. frekvence [Hz]
60
75
85
60
120
60
119,909
60
60
H. frekvence [kHz]
47,8
60,3
68,6
44,8
92,9
49,6
101,6
59,9
74
HDMI – rozšířené široké časování
Režimy
WXGA
Rozlišení
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x720
1280x800
1280x800-RB
1440x900
1920x1200
53
WUXGA
3
60
60
60
59,94
65,3
67,5
47,7
74,04
V. frekvence [Hz]
59,94 (29,97)
50 (25)
59,94
50
60
50
60 (30)
50 (25)
23,97/24
60
50
59,94
H. frekvence [kHz]
15,7
15,6
31,5
31,3
45,0
37,5
33,8
28,1
27,0
67,5
56,3
74,04
HDMI – videosignál
Režimy
480i
576i
480p
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
1080p
4
1680x1050
1920x1080 (1080P)
1366x768
1920x1200-RB
Rozlišení
720x480 (1440x480)
720x576 (1440x576)
720x480
720x576
1280x720
1280x720
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1200-RB
HDMI - 1.4a 3D časování
Režimy
720p (Orámování)
720p (Orámování)
1080p (Orámování)
720p (Orámování)
720p (Orámování)
1080i (Nah a dole)
1080i (Nah a dole)
1080p (Nah a dole)
1080p (Nah a dole)
1080p (Nah a dole)
720p (Vedle sebe (napůl))
1080i (Vedle sebe (napůl))
1080i (Vedle sebe (napůl))
1080p (Vedle sebe (napůl))
1080p (Vedle sebe (napůl))
Rozlišení
1280 x 720
1280 x 720
1920 x1080
1280 x 720
1280 x 720
1920 x1080
1920 x1080
1920 x1080
1920 x1080
1920 x1080
1280 x 720
1920 x1080
1920 x1080
1920 x1080
1920 x1080
V. frekvence [Hz] H. frekvence [kHz]
50
37,5
60
45,0
24
27,0
50
37,5
60
45,0
50 (25)
28,1
60 (30)
33,8
24
27,0
50
56,3
60
67,5
60
45,0
50 (25)
28,1
60 (30)
33,8
50
56,3
60
67,5
Čeština
WSXGA+
Čeština
54
Frekvence vodorovného
vykreslování:
Omezení rozsahu monitoru
Frekvence svisleho vykreslování:
pro zdroje grafiky
Max. frekvence obrazových bodů:
15k-100kHz
24-120Hz
Analogový:
165MHz
C. MHL digitální signál
Režimy
Rozlišení
VGA
480i
576i
480p
480p_2x
576p
576p_2x
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
640x480
720x480 (1440x480)
720x576 (1440x576)
720x480
1440x480
720x576
1440x576
1280x720
1280x720
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Omezení rozsahu
monitoru pro zdroje
grafiky
Frekvence vodorovného
vykreslování:
V. frekvence
[Hz]
59,94/60
59,94/60
50 (25)
59,94/60
59,94/60
50
50
59,94/60
50
60 (30)
50 (25)
23,97/24
25
29,97/30
15k-50 kHz
Frekvence svisleho
vykreslování:
Max. frekvence
obrazových bodů:
H. frekvence
[kHz]
31,5
15,7
15,6
31,5
31,5
31,3
31,3
45,0
37,5
33,8
28,1
27,0
28,1
33,8
24-60 Hz
Digitální: 75 MHz
Poznámka: Funkce se liší v závislosti na modelu.
Upozornění FCC
Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje omezením pro digitální zařízení třídy B dle
části 15 směrnic FCC. Tato omezení jsou navržena tak, aby zajišt‘ovala přiměřenou
ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v domácnosti. Toto zařízení vytváří,
používá a může vyzařovat energii na rádiových frekvencích a pokud není
nainstalováno a používáno podle pokynů, může způsobovat škodlivé rušení
radiokomunikací.
V žádném případě však není možné zaručit, že v určité konkrétní situaci k rušení
nedojde. Pokud toto zařízení způsobí škodlivé rušení v rádiovém nebo televizním
příjmu, což lze zjistit zapnutím a vypnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se
pokusil rušení napravit jedním nebo více z následujících opatření:
•
Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
•
Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
•
Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než je připojen přijímač.
•
Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika.
Poznámka: Stíněné kabely
Všechna připojení do jiných počítačových zařízení musí být provedena stíněnými
kabely, aby byla dodržena shoda s předpisy FCC.
Poznámka: Periferní zařízení
K tomuto zařízení lze připojit pouze periferní zařízení (vstupní a výstupní zařízení,
terminály, tiskárny, atd.), která jsou certifikována a která vyhovují omezením pro
zařízení třídy B. Při používání necertifikovaných periferních zařízení bude s velkou
pravděpodobností docházet k rušení příjmu rozhlasového a televizního vysílání.
Upozornění
Změny nebo úpravy bez výslovného souhlasu výrobce mohou způsobit ztrátu
oprávnění (poskytovaného Federální úřadem pro komunikace FCC) provozovat toto
zařízení.
Provozní podmínky
Toto zařízení vyhovuje části 15 směrnic FCC. Provoz zařízení je omezen
následujícími dvěma podmínkami: (1) toto zařízení nesmí působit nežádoucí rušení
signálu, (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli vnější rušení včetně rušení, které
by působilo nežádoucí provoz.
Poznámka: Uživatelé v Kanadě
Toto zařízení třídy B splňuje kanadské předpisy ICES-003.
Čeština
Předpisy a bezpečnostní upozornění
Čeština
55
Čeština
56
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du
Canada.
Prohlášení o shodě pro státy EU
Společnost Acer tímto prohlašuje, že tento projektor splňuje základní požadavky a
další relevantní ustanovení směrnice 1999/5/EC.
Splňuje požadavky Ruské zákonné certifikace
001
Vyhláška pro rádiová zařízení
Poznámka: Následující informace o předpisech se vztahují pouze na
modely s bezdrátovým připojením k síti LAN a/nebo s technologií
Bluetooth.
Obecné
Tento výrobek splňuje standardy rádiových frekvencí a bezpečnosti každé země
nebo regionu, ve kterých byl schválen pro bezdrátové používání. V závislosti na
konfiguraci může nebo nemusí tento výrobek obsahovat bezdrátové rádiové
zařízení (například moduly bezdrátové LAN a/nebo Bluetooth).
Kanada — slaboproudé bezlicenční radiové
komunikační zařízení (RSS-210)
a
Obecné informace
Provoz zařízení je omezen následujícími dvěma podmínkami:
1. Toto zařízení nesmí působit nežádoucí rušení signálu a
2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli vnější rušení včetně rušení,
které by působilo nežádoucí činnost zařízení.
b
Provoz v pásmu 2,4 GHz
Aby se zabránilo rádiovému rušení licencovaných služeb, toto zařízení je
určeno pro provoz ve vnitřních prostorách a venkovní instalace podléhá
licenci.
Seznam platných zemí
Toto zařízení musí být používáno přesně podle předpisů a omezení každé země, ve které se
používá. Pro podrobnější informace kontaktujte místní úřady země, ve které má být zařízení
používáno. Viz http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm pro nejaktuálnější seznam zemí.
Acer Incorporated
Declaration of Conformity
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
And,
Acer Italy s.r.l.
Viale De Gasperi 88/A, 20017 Mazzo di Rho (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it
Product:
Trade Name:
Model Number:
DLP Projector
Acer
DNX1520/DWX1519/D7P1602/D1P1518/D1P1601
A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331
A1300W/B120/CE-W10/C11W/AW331
H5382BD/E232/HE-722
A1500/B150/CE-810/H6511BD
H6512BD/E146D/HE-805J/L552/V62/H6510BD+/P1502
We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in
conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive and following
harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:
EMC Directive: 2014/30/EU
EN 55022:2010+AC:2011, Class B
EN 55024:2010
EN 61000-3-2:2006+A2:2009, Class A
EN 61000-3-3:2013
R&TTE Directive: 1999/5/EC (until Jun 12, 2017)
RED Directive: 2014/53/EU (From Jun 13, 2017)
EN 300 328 V1.8.1
EN 301 893 V1.7.1
EN 300 440-1 V1.6.1
EN 300 440-2 V1.4.1
EN 302 291-1 V1.1.1
EN 302 291-2 V1.1.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V6.2.1
EN 301 908-2 V6.2.1
EN 301 908-13 V6.2.1
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-3 V1.6.1
EN 301 489-7 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.2.1
EN 301 489-24 V1.5.1
EN 50360:2001
EN 50566:2013
EN 62479:2010
EN 62311:2008
EN 62209-1:2006
EN 62209-2:2010
LVD Directive: 2014/35/EU
EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013
EN 50332-1:2000
EN 50332-2:2003
RoHS Directive: 2011/65/EU
EN 50581:2012
ErP Directive: 2009/125/EC
Regulation (EU) No. 617/ 2013
Regulation (EC) No. 1275/2008; EN 50564:2011
Regulation (EC) No. 278/2009; EN 50563:2011
Year to begin affixing CE marking 2016.
_______________________________
RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)
Jun. 8, 2016
Date
Acer America Corporation
333 West San Carlos St.,
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Tel: 254-298-4000
Fax: 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:
Product:
DLP Projector
Model Number:
DNX1520/DWX1519/D7P1602/D1P1518/D1P1601
Machine Type:
A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331/
A1300W/B120/CE-W10/C11W/AW331/
H5382BD/E232/HE-722/
A1500/B150/CE-810/H6511BD/
H6512BD/E146D/HE-805J/L552/V62/
H6510BD+/P1502
Acer America Corporation
Name of Responsible Party:
Address of Responsible Party: 333 West San Carlos St.
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement