Acer B346C Monitor Skrócona instrukcja obsługi

Add to My manuals
5 Pages

advertisement

Acer B346C Monitor Skrócona instrukcja obsługi | Manualzz

Instrukcja szybkiego uruchomienia monitora LCD Acer

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Przeczytaj uważnie następujące instrukcje.

1. Aby oczyścić ekran monitora LCD:

• Wyłącz monitor LCD i odłącz przewód zasilający.

• Spryskaj szmatkę nierozpuszczalnym środkiem czyszczącym i delikatnie oczyść ekran.

2. Monitora LCD nie należy umieszczać w pobliżu okna. Narażenie monitora na oddziaływanie deszczu, wilgoci lub słońca, może spowodować jego poważne uszkodzenie.

3. Nie należy naciskać ekranu LCD. Nadmierne naciskanie może spowodować trwałe uszkodzenie wyświetlacza.

4. Nie należy zdejmować pokrywy lub naprawiać tego urządzenia samemu. Autoryzowany technik powinien wykonać naprawę każdej natury.

5. Monitor LCD należy przechowywać w pomieszczeniu o temperaturze -20° do 60° C (-4° do140° F). Przechowywanie monitora LCD poza tym zakresem, może spowodować trwałe uszkodzenie.

6. Jeśli wystąpią jakiekolwiek, następujące okoliczności, należy natychmiast odłączyć monitor i połączyć się z autoryzowanym technikiem:

• Przetarty lub uszkodzony kabel sygnałowy monitor-do-PC.

• Wyciek płynów na monitor LCD lub wystawienie monitora na deszcz.

• Uszkodzony monitor LCD lub obudowa.

Zawartość opakowania

Monitor

LCD

Przewód zasilający

Kabel audio

(opcjonalny)

Kabel HDMI

(Opcjonalny)

Kabel DVI-DL

(Opcjonalny)

Kabel DP

(Opcjonalny)

Kabel USB

(Opcjonalny)

Kabel MHL

(Opcjonalny)

Quick start guide

MHL

LCD MONITOR

B346C

User Guide

Quick Guide

Podłączanie monitora do podstawy

1. Wyjmij monitor z opakowania

2. Podłącz stopkę do podstawy. (dla wybranych modeli)

3. Aby zablokować, obróć w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Upewnij się, że podstawa jest zablokowana na wsporniku.(dla wybranych modeli)

4. Zamocuj podstawę na wsporniku obracając śrubę z wykorzystaniem zintegrowanego ucha lub odpowiedniej monety.

(dla wybranych modeli)

Podłączenie monitora do komputera

1. Wyłącz komputer i odłącz przewód zasilający komputera.

2. Podłącz kabel sygnałowy do gniazda wejścia HDMI i/lub DVI-D

(opcjonalne) oraz/lub gniazda wejścia DP (opcjonalne) monitora i do gniazda wyjścia HDMI oraz/lub DVI-D (opcjonalne) i/lub DP

(opcjonalne) karty graficznej komputera. Następnie dokręć śruby radełkowane na złączu kabla sygnałowego. Lub podłącz kabel MHL

(Wyłącznie dla modeli z wejściem MHL) (Opcjonalne) do urządzenia przenośnego.

3. Opcjonalne: Podłącz gniazdo wejścia audio (AUDIO IN) monitora

LCD i port wyjścia liniowego komputera kablem audio.

4. Podłącz kabel USB (Opcjonalny)

Podłącz kabel USB 3.0 do portu w celu szybkiego ładowania.

Podłącz kabel USB 3.0 do portu.

5. Włóż kabel zasilania monitora do portu zasilania z tyłu monitora.

6. Podłącz przewody zasilające komputera i monitora do pobliskiego gniazda elektrycznego.

USB

USB

Zewnętrzne elementy sterowania

1&2

3&4 </>

5

Przycisk zasilania Włączanie/wyłączanie monitora. Niebieskie światło wskazuje włączenie zasilania.

Bursztynowe światło wskazuje tryb tryb oczekiwania/oszczędzania energii.

Minus/Plus

Menu Funkcje OSD

Jeśli OSD jest aktywne, naciśnij przyciski Minus lub Plus, aby przełączyć pomiędzy opcjami OSD. Jeśli OSD jest nieaktywne, naciśnij przyciski Minus lub

Plus, aby wyregulować głośność. (Opcjonalny)

Naciśnij w celu podglądu OSD. Naciśnij ponownie, aby przejść do wyboru w OSD.

6

7

PIP przycisk skrótu obraz w obrazie

Użyj przycisku skrótu PIP w celu uaktywnienia funkcji obraz-w-obrazie.

Empowering Key Naciśnij ten przycisk, aby wybrać tryb scenariusza.

Uwagi dotyczące przepisów i bezpieczeństwa

Uwagi FCC

To urządzenie zostało poddane testom i uznane za spełniające wymogi dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 Zasad FCC. Te ograniczenia mają zapewnić odpowiednie zabezpieczenie przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to wytwarza, używa i może emitować promieniowanie o częstotliwości fal radiowych i jeśli jest zainstalowane lub eksploatowane niezgodnie z zaleceniami, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku określonej instalacji. Jeśli urządzenie to jest źródłem zakłóceń sygnału radiowego lub telewizyjnego (co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie tego urządzenia), należy spróbować wyeliminować zakłócenia, korzystając z poniższych metod:

• Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.

• Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.

• Podłączenie urządzenia do gniazda zasilania w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

• Skontaktowanie się z dostawcą lub z doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Deklaracja zgodności z CE

Niniejszym, Acer Inc., deklaruje, że ten monitor LCD jest zgodny z istotnymi wymaganiami oraz innymi powiązanymi postanowieniami Dyrektywy EMC 2004/108/EC, Dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/

EC oraz Dyrektywy RoHS 2011/65/EU i Dyrektywy 2009/125/EC w odniesieniu do ustanawiania ram działania dla ustanowienia wymagań dotyczących konstrukcji ekologicznych dla produktów powiązanych z energią.

Uwaga: Kable ekranowane

Wszystkie połączenia z innymi urządzeniami muszą być wykonane z użyciem kabli ekranowanych w celu zapewnienia zgodności z przepisami EMC.

Uwaga: Urządzenia peryferyjne

Do tego urządzenia można podłączać wyłącznie urządzenia peryferyjne (urządzenia wejścia/wyjścia, terminale, drukarki, itd.) z certyfikatem zgodności z ograniczeniami klasy B. Działanie urządzeń bez certyfikatu będzie prawdopodobnie powodować zakłócenia odbioru radia i telewizji.

Ostrzeżenie

Zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnego pozwolenia producenta, zgodnie z postanowieniami

Federal Communications Commission (Federalna Komisja ds. Komunikacji), mogą pozbawić użytkownika prawa do korzystania z tego produktu.

Aby zapobiec uszkodzeniu monitora, nie należy podnosić monitora za jego podstawę.

Warunki działania

Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.

Uwaga: Użytkownicy z Kanady

CANICES-3(B)/NMB-3(B)

Usuwanie zużytych urządzeń przez użytkowników gospodarstw domowych na terenie Unii

Europejskiej

Ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu wskazuje, że tego produktu nie można usuwać z innym i odpadkami z gospodarstw domowych. Na użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za usuwanie zużytego urządzenia poprzez przekazanie go do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Oddzielne gromadzenie i recykling zużytych urządzeń podczas usuwania, pomaga w oszczędzaniu zasobów naturalnych i zapewnia wykonanie recyklingu w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i dla środowiska. W celu uzyskania dalszych informacji o miejscach przekazywania zużytego sprzętu w celu recyklingu należy skontaktować się z lokalnym urzędem, zakładem usuwania odpadów lub ze sklepem, w którym produkt został zakupiony.

Komunikat ostrzeżenia dotyczący magnesu

Magnet

Niektóre urządzenia elektroniczne, takie jak dyski twarde, urządzenia

USB, tablety komputerowe, laptopy, telefony komórkowe, zegarki, słuchawki, głośniki, karty kredytowe, magnetyczne karty identyfikacyjne, itd. są wrażliwe na oddziaływanie pól magnetycznych i mogą trwale lub tymczasowo przestać działać, po narażeniu na oddziaływanie zbyt silnych pół magnetycznych. Urządzeń elektronicznych nie należy umieszczać blisko lub bezpośrednio w obszarze magnesu podstawy monitora.

DANE TECHNICZNE

Panel LCD

System napędu TFT Color LCD

Wielkość

Rozstaw pikseli

34 " W (86,614cm)

0,312mm (w poziomie) x 0,310mm (w pionie)

Brightness (Jasność) 300cd/m 2 (Typowa)

Contrast (Kontrast) Maks. 100.000.000:1 (ACM)

Kąt widzenia

Czas reakcji

Typ panelu

Wideo

Częstotliwość pozioma

Częstotliwość pionowa

Kolory wyświetlacza

Zegar pikseli

Maks. rozdzielczość

Plug & Play

Klasa efektywności energetycznej

*Roczne zużycie energii

Tryb włączenia

Zużycie energii

@200cd/m 2

Tryb uśpienia

Tryb wyłączenia/ oczekiwania

178° (w poziomie) 178° (w pionie) (CR ≥ 10, typowy)

6ms (GTG, typowy)

In-Plane Switching

Interfejs cyfrowy

30 kHz - 99 kHz (DVI), 15 kHz - 75 kHz (HDMI i MHL), 15 kHz - 99 kHz (DP)

56 - 76Hz (DVI), 23-76Hz (HDMI i MHL oraz DP)

16,7M kolorów

300MHz

2560 x 1080 przy 60Hz

VESA DDCCI/DDC2B

B

79 (kWh)

43W (typ.)

0,43W (typ.)

0,33W (typ.)

Złącze wejścia

Sygnał wejścia wideo

Głośniki

DVI-DL 24-pinowe (Wyłącznie model z dwoma wejściami)

DisplayPort 20-pinowe (Wyłącznie model DP)

HDMI 19-pinowe (Tylko model HDMI)

Hub USB/USB3.0 x 4 (Tylko model z hubem USB)

MHL (Tylko model MHL)

Sygnał cyfrowy (Wyłącznie model z dwoma wejściami)

Sygnał DP (Wyłącznie model DP)

Sygnał HDMI (Tylko model z wejściem HDMI)

3W x 2 (Wyłącznie model z wejściem audio, typowy)

Maksymalna wielkość ekranu

Źródło zasilania

Warunki środowiskowe

Wymiary

Waga (netto)

Dane techniczne mechanizmu

W poziomie: 800mm

W pionie: 335mm

100-240V~, 50/60Hz

Temperatura podczas działania: 5° do 35°C

Temperatura podczas przechowywania: -20° do 60°C

Wilgotność podczas działania: 10% do 85%

827 (S) x 590 (W) x 267 (G) mm

10,6kg (netto)

Nachylanie: -5° do +25°

Obracanie: Tak

Regulacja wysokości: 150mm

Odłączana podstawa - nóżka: Odłączana nóżka podstawy ze specyfikacją obracania zwalnianego śrubą -60° do +60°.

Zewnętrzne elementy sterowania:

Przełącznik/Przyciski

Przycisk zasilania

MENU/ENTER

PIP

E (Empowering) Key

Functions (Funkcje)

Contrast (Kontrast)

Brightness (Jasność)

Włączenie/wyłączenie ACM

6-axis Saturate

(6 osiowe nasycenie)

6-axis Hue (6 osiowa barwa)

(Ciepłe) kolory

(Chłodne) kolory

Temperatura barwowa RGB

Language (Język)

OSD Timeout (Zakończenie czasu wyświetlania OSD)

Wybór sygnału wejścia

Włączenie/wyłączenie DDCCI

Informacje wyświetlacza

Reset (Resetuj)

Wyjście

* Wszystkie dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

Zgodność z przepisami

R33037 N214

*Roczne zużycie energii jest obliczane na bazie typowego zużycia energii 4 godziny dziennie, 365 dni w roku.

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement