Panasonic KXTGB612FX Návod na používanie

Add to my manuals
36 Pages

advertisement

Panasonic KXTGB612FX Návod na používanie | Manualzz

Návod k obsluze

Digitální bezdrátový telefon

Model č.

KX-TGB610FX

KX-TGB612FX

Zobrazený model je KX-TGB610.

Před prvním použitím si přečtěte část

„Začínáme“, strana 10.

Děkujeme vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Před použitím přístroje si přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej pro pozdější použití.

TGB6xxFX(cz-cz)_0104_ver011.pdf 1 1/4/2021 6:14:13 PM

Obsah

Úvod

Porovnání modelů ................................................3

Informace o příslušenství .....................................3

Obecné informace ................................................4

Grafické symboly používané na vybavení a jejich popis .....................................................................5

Důležité informace

Pro vaši bezpečnost .............................................6

Důležité bezpečnostní pokyny .............................7

Zajištění nejlepších provozních podmínek ...........7

Další informace ....................................................8

Technické údaje ...................................................9

Začínáme

Uvedení do provozu ...........................................10

Ovládací prvky ...................................................12

Ikony displeje .....................................................13

Zapnutí a vypnutí ...............................................13

Nastavení jazyka ................................................13

Datum a čas .......................................................13

Další nastavení ..................................................13

Uskutečnění/příjem hovorů

Volání .................................................................14

Příjem hovorů .....................................................14

Užitečné funkce dostupné během hovoru ..........14

Interkom .............................................................16

Blokování nevyžádaných hovorů

Blokování nevyžádaných hovorů .......................17

Uložení nevyžádaných volajících .......................17

Telefonní seznam

Telefonní seznam ...............................................19

Nastavení

Seznam nabídek ................................................21

Budík ..................................................................23

Služba ID volajícího

Použití služby ID volajícího ................................24

Seznam volajících ..............................................24

Užitečné informace

Služba hlasové pošty .........................................26

Zadávání znaků ..................................................26

Chybové zprávy .................................................28

Řešení potíží ......................................................28

2

Montáž na stěnu .................................................31

Podmínky používání ...........................................32

Rejstřík

Rejstřík........................................................33

TGB6xxFX(cz-cz)_0104_ver011.pdf 2 1/4/2021 6:14:13 PM

Úvod

Porovnání modelů

Série

Série

KX-TGB610

Model č.

KX-TGB610

KX-TGB612

Základna

Objednací č.

KX-TGB610

KX-TGB610

Mikrotelefon

Objednací č.

KX-TGBA61

KX-TGBA61

Množství

1

2

Informace o příslušenství

Dodané příslušenství

Č.

Položka příslušenství / Objednací číslo

A

B

C

D

E

Síťový adaptér/PNLV226CE

Telefonní kabel

Nabíjecí baterie

*1

Kryt na mikrotelefon *2

Nabíječka

*1

Informace o náhradní baterii: strana 3.

*2 Kryt se dodává připevněný k mikrotelefonu.

A B C D

Množství

KX-TGB610

1

1

2

1

KX-TGB612

2

1

4

2

1

E

Další volitelné příslušenství

Informace o prodeji získáte u nejbližšího prodejce značky Panasonic.

Položka příslušenství Číslo modelu / technické údaje

Nabíjecí baterie Typ baterie:

– Ni-MH

– 2 x velikost AAA (R03) pro každý mikrotelefon

– 1,2 V

Další informace

R Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

R Ilustrace v této příručce se mohou nepatrně lišit od skutečného produktu.

TGB6xxFX(cz-cz)_0104_ver011.pdf 3

3

1/4/2021 6:14:13 PM

Úvod

Obecné informace

R Tento přístroj je určen pro použití v analogové telekomunikační síti České republiky, Slovenska,

Estonska, Lotyšska, Litvy, Chorvatska, Slovinska, Rumunska a Bulharska.

R V případě jakýchkoliv problémů byste měli nejdříve kontaktovat dodavatele zařízení.

R Chcete-li výrobek používat v jiných zemích, kontaktujte prosím dodavatele zařízení.

Prohlášení o shodě:

R

Společnost Panasonic Corporation prohlašuje, že rádiové zařízení typu (Série KX-TGB610: strana 3) je

v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Plné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: https://www.ptc.panasonic.eu/compliance-documents

Kontakt na autorizovaného zástupce:

Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Informace o ekologickém designu

Informace o ekologickém designu podle EU nařízení (ES) č. 1275/2008 ve znění (EU) nařízení komise č.

801/2013.

Dokument „ErP Free Web Product Information“ je dostupný na následujícím odkazu: https://www.ptc.panasonic.eu/compliance-documents

Spotřebu energie v síťovém pohotovostním režimu a příslušné pokyny naleznete na výše uvedené stránce.

Poznámka:

R Další informace k energetické účinnosti produktu získáte na naší webové stránce, www.panasonic.com

tak, že zadáte do vyhledávací masky číslo modelu.

4

TGB6xxFX(cz-cz)_0104_ver011.pdf 4 1/4/2021 6:14:13 PM

Úvod

Grafické symboly používané na vybavení a jejich popis

Symbol Výklad

Střídavý proud (AC)

Stejnosměrný proud (DC)

Symbol Výklad

Vybavení třídy P (Vybavení, u kterého je ochrana proti

úrazu elektrickým proudem založena na dvojité izolaci nebo zesílené izolaci.)

„ZAPNUTO“ (napájení)

Ochranné uzemnění „VYPNUTO“ (napájení)

Ochranné pospojování

Pozor, riziko způsobené viditelným zářením

Pouze pro vnitřní použití

Pohotovostní režim (napájení)

„ZAPNUTO“/„VYPNUTO“

(napájení, jedno tlačítko)

Pozor, nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Pro pozdější použití

Doporučujeme uschovat záznam o následujících informacích – je důležitý při záručních opravách.

Výrobní číslo

(je uvedeno na spodní straně základny)

Jméno a adresa prodejce

Datum nákupu

TGB6xxFX(cz-cz)_0104_ver011.pdf 5

5

1/4/2021 6:14:13 PM

Důležité informace

Pro vaši bezpečnost

Abyste zabránili vážnému poranění nebo ztrátám na životech/majetku, pečlivě si přečtěte tuto část dříve, než produkt budete používat. Tímto zajistíte správné a bezpečné používání výrobku.

VÝSTRAHA

Připojení k elektrické síti

R Používejte pouze zdroj napájení vyznačený na zařízení.

R Nepřetěžujte napájecí zásuvky a prodlužovací

šňůry. Může dojít ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

R Do síťové zásuvky pevně zasuňte adaptér střídavého proudu / zástrčku napájecího kabelu.

Pokud tak neučiníte, můžete být zasaženi elektrickým proudem anebo může vznikat nadměrné teplo, které způsobí požár.

R Pravidelně z adaptéru střídavého proudu / zástrčky napájecího kabelu odstraňujte případný prach atd. Nejprve odpojte zařízení od síťové zásuvky a poté jej otřete suchým hadříkem.

Nahromaděný prach může díky vlhkosti apod.

způsobit poruchu izolace, což může mít za následek vznik požáru.

R Pokud z výrobku vychází kouř či neobvyklý zápach nebo pokud vydává neobvyklé zvuky, odpojte jej od zásuvky. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Ověřte, že se z výrobku již nekouří, a kontaktujte autorizované servisní středisko.

R Pokud se zařízení rozlomí, odpojte jej od síťových zásuvek. Nikdy se nedotýkejte vnitřních částí produktu.

R Nikdy se nedotýkejte zástrčky mokrýma rukama.

Existuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Instalace

R Zařízení nevystavujte dešti ani jakémukoliv typu vlhkosti, abyste zamezili nebezpečí vzniku požáru nebo zásahu elektrickým proudem.

R Přístroj neumísťujte ani nepoužívejte blízko automaticky řízených zařízení, jako např.

automatických dveří nebo požárních alarmů.

Rádiové vlny vysílané z tohoto přístroje mohou u takového zařízení způsobit poruchu, která může mít za následek nehodu.

6

R Zabraňte přílišnému napínání, ohýbání nebo přiskřípnutí kabelů síťového adaptéru nebo telefonní linky pod těžkými předměty.

R Neumisťujte mikrotelefon na základnu bez nasazeného krytu baterie.

Provozní bezpečnostní opatření

R Před čištěním odpojte zařízení z napájecích zásuvek. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čisticí prostředky.

R Nerozebírejte zařízení.

R Dejte pozor, ať na zástrčku telefonní linky nerozlijete tekutiny (saponáty, čisticí prostředky atd.), ani ji nenechte jinak zvlhnout. Mohlo by dojít ke vzniku požáru. Pokud zástrčka telefonní linky zvlhne, okamžitě ji vytáhněte z telefonní zásuvky a nepoužívejte ji.

Zdravotní informace

R Požádejte výrobce konkrétních osobních zdravotních přístrojů, jako např.

kardiostimulátoru nebo naslouchátek, o informace, zda jsou tyto přístroje náležitě chráněny před externí radiofrekvenční energií.

(Zařízení pracuje na frekvenci od 1,88 GHz do

1,90 GHz a vysokofrekvenční výkon přenosu je

250 mW (max.).)

R Výrobek nepoužívejte ve zdravotnických zařízeních v případě, že to tam vyvěšené směrnice zakazují. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou využívat přístroje, které jsou citlivé na externí radiofrekvenční energii.

UPOZORNĚNÍ

Instalace a umístění

R Telefonní kabely nikdy nepřipojujte během bouřky.

R Konektory telefonního kabelu nikdy neinstalujte ve vlhkých místech, pokud není konektor pro vlhká místa výslovně navržený.

R Nikdy se nedotýkejte neizolovaných telefonních kabelů nebo svorek, dokud není telefonní linka v síťovém rozhraní odpojena.

R Při instalaci nebo úpravě telefonních linek buďte opatrní.

TGB6xxFX(cz-cz)_0104_ver011.pdf 6 1/4/2021 6:14:13 PM

R Jako hlavní připojovací zařízení je použit síťový adaptér. Poblíž výrobku musí být umístěna snadno přístupná zásuvka.

R Tento přístroj je určen pouze pro montáž ve výšce £ 2 m.

Poznámka:

R Tato výška nezaručuje spolehlivost přístroje.

R Abyste předešli zraněním způsobeným neočekávaným pádem přístroje, musí být přístroj instalován ve výšce 1,5 m nebo níže.

R Z tohoto přístroje nebude možné telefonovat v následujících případech:

– baterie mikrotelefonu potřebuje dobít nebo není v pořádku,

– došlo k výpadku napájení,

Baterie

R Doporučujeme používat baterie uvedené

v uživatelské příručce, viz strana 3.

POUŽÍVEJTE POUZE nabíjecí baterie Ni-MH o velikosti AAA (R03).

R Nekombinujte staré baterie s novými.

R Baterie neotevírejte a nepoškozujte. Elektrolyt, který se z baterií uvolňuje, je korozivní a může způsobit popáleniny nebo poranění očí či pokožky. Elektrolyt je jedovatý a při požití může ublížit.

R Při manipulaci s bateriemi buďte opatrní. Baterií se nesmí dotýkat vodivé materiály, jako jsou prsteny, náramky nebo klíče – vzniklý zkrat by mohl vést k přehřátí baterií nebo vodivých materiálů a následně způsobit popáleniny.

R Dodané baterie nebo baterie specifikované pro použití s tímto zařízením nabíjejte v souladu s pokyny a omezeními uvedenými v této příručce.

R K nabíjení baterií používejte pouze dodanou základnu (nebo nabíječku). Základnu nebo nabíječku neupravujte. Pokud se těmito pokyny nebudete řídit, baterie se mohou zdeformovat nebo může dojít k explozi.

R Nepoužívejte za následujících podmínek:

– Extrémně vysoké nebo nízké teploty během používání, skladování nebo přepravy.

– Nahrazení baterie nesprávným typem, který může představovat bezpečnostní riziko.

– Likvidace baterie vhozením do ohně nebo horké trouby, případně mechanickým rozdrcením nebo rozřezáním baterie, které může vést k výbuchu.

Důležité informace

– Extrémně vysoká teplota anebo extrémně nízký tlak vzduchu, které mohou vést k výbuchu nebo úniku hořlavých tekutin či plynů.

Důležité bezpečnostní pokyny

Při používání zařízení byste měli vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob, včetně následujících:

1. Toto zařízení nepoužívejte v blízkosti vody, například v blízkosti vany, umyvadla, kuchyňského dřezu nebo nádoby na praní, ve vlhkém sklepě nebo v blízkosti bazénu.

2. Během bouřky nepoužívejte jiný než bezdrátový telefon. Může existovat nepatrné riziko úrazu elektrickým proudem od blesku.

3. Nepoužívejte telefon pro nahlášení úniku plynu v blízkosti zdroje úniku.

4. Používejte pouze napájecí kabel a baterie uvedené v této příručce. Baterie nevhazujte do ohně. Mohly by explodovat. Při likvidaci baterií dodržujte případné místní předpisy pro likvidaci odpadu.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE.

Zajištění nejlepších provozních podmínek

Umístění základny / zabránění šumu

Základna a jiná kompatibilní zařízení Panasonic používají pro vzájemnou komunikaci rádiové vlny.

R Abyste dosáhli maximálního pokrytí a komunikace s co nejnižší hladinou šumu, umístěte základnu následujícím způsobem:

– na vhodném a přiměřeně vysokém místě, co nejvíce uprostřed prostoru, který chcete pokrýt, bez překážek mezi mikrotelefonem a základnou ve vnitřním prostředí;

– v dostatečné vzdálenosti od elektronických přístrojů, například televizorů, rozhlasových přijímačů, počítačů, bezdrátových zařízení nebo jiných telefonů;

– vyhněte se umístění směrem k vysokofrekvenčním vysílačům, jako jsou například vnější antény stanic mobilních

7

TGB6xxFX(cz-cz)_0104_ver011.pdf 7 1/4/2021 6:14:13 PM

Důležité informace telefonů. (Vyhněte se umístění základny na arkýř nebo do blízkosti okna.)

R Pokrytí a kvalita zvuku závisí na podmínkách místního prostředí.

R Pokud není příjem po umístění základny uspokojivý, přemístěte základnu na jiné místo pro dosažení lepšího příjmu.

Prostředí

R Uchovávejte zařízení co nejdále od přístrojů, které generují elektrický šum, jako jsou zářivky a motory.

R Zařízení by nemělo být vystavováno nadměrnému kouři, prachu, mechanickým otřesům a nárazům.

R Zařízení by nemělo být vystavováno přímému slunečnímu světlu.

R Na produkt neumísťujte těžké předměty.

R Pokud nebudete toto zařízení používat delší dobu, odpojte jej z napájecí zásuvky.

R Neponechávejte tento produkt v blízkosti zdrojů tepla, například topných zařízení, sporáků atd.

Umísťujte jej v místnostech s teplotou v rozmezí

0 °C až 40 °C. Zařízení nepoužívejte ve vlhkých prostorách.

R Maximální vzdálenost pro volání může být kratší, pokud se výrobek používá na následujících místech: v blízkosti překážek, jako jsou kopce, tunely, metro, v blízkosti kovových objektů, jako jsou drátěné ploty atd.

R Používání produktu v blízkosti elektrických zařízení může způsobit rušení. Přesuňte elektrická zařízení do větší vzdálenosti.

Pravidelná péče

R Otřete vnější povrch výrobku měkkou vlhkou utěrkou.

R Nepoužívejte benzín, ředidlo ani žádné brusné prášky.

Další informace

R Typový štítek je umístěn ve spodní nebo zadní části produktu.

UPOZORNĚNÍ: Pokud baterii nahradíte nesprávným typem, existuje nebezpečí výbuchu.

Baterie likvidujte v souladu s pokyny.

Upozornění týkající se likvidace, převedení nebo vrácení

R Toto zařízení může uchovávat soukromé/ důvěrné informace. Abyste chránili své soukromí/ důvěrné informace, doporučujeme vám – před likvidací, převedením nebo vrácením zařízení – vymazat údaje jako např. telefonní seznam nebo seznam volajících.

Likvidace použitých zařízení a baterií (Jen pro státy Evropské unie a země s fungujícím systémem recyklace a zpracování odpadu.)

1 2

Tyto symboly ( A , B ) na výrobcích, jejich obalech a v doprovodné dokumentaci upozorňují na to, že se použitá elektrická a elektronická zařízení, včetně baterií, nesmějí likvidovat jako běžný komunální odpad. Aby byla zajištěna správná likvidace a recyklace použitých výrobků a baterií, odevzdávejte je v souladu s národní legislativou na příslušných sběrných místech.

Správnou likvidací přispějete k úspoře cenných přírodních zdrojů a předejdete možným negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí.

O další podrobnosti o sběru a recyklaci odpadu požádejte místní úřady. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu se vystavujete postihu podle národní legislativy.

Informace pro právnické osoby se sídlem v zemích Evropské unie (EU)

Pokud chcete likvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, obraťte se na prodejce nebo dodavatele s žádostí o další informace.

Informace o likvidaci v zemích mimo

Evropskou unii (EU)

Tyto symboly ( A , B ) platí jen v zemích Evropské unie. Pokud chcete likvidovat tento produkt, obraťte

8

TGB6xxFX(cz-cz)_0104_ver011.pdf 8 1/4/2021 6:14:13 PM

se na místní úřady nebo prodejce a informujte se o správném způsobu likvidace.

Poznámka k symbolu baterie

Tento symbol ( B ) může být použitý v kombinaci s chemickou značkou. Takový případ je souladu s požadavky směrnice pro chemické látky.

Poznámka k postupu vyjmutí baterie

Viz část „Vyjmutí baterie“, strana 11.

Důležité informace

Technické údaje

R Standard:

Technologie DECT (Digital Enhanced Cordless

Telecommunications: pro bezdrátové telefonní přístroje),

GAP (Generic Access Profile: profil generického přístupu)

R Frekvenční rozsah:

1,88 GHz až 1,90 GHz

R Vysokofrekvenční výkon přenosu:

Cca 10 mW (průměrný výkon pro každý kanál)

250 mW (max.)

R Zdroj napájení:

100 – 240 Vstř., 50/60 Hz

R Nabíjecí baterie:

AAA (R03) baterie Ni-MH (1,2 V, 550 mAh)

R Spotřeba energie:

Základna:

Pohotovostní režim: 0,6 W

Maximální: 1,5 W

Nabíječka:

Pohotovostní režim: 0,1 W

Maximální: 1,0 W

R Provozní podmínky:

0 °C – 40 °C, relativní vlhkost 20 % – 80 %

(suchý vzduch)

TGB6xxFX(cz-cz)_0104_ver011.pdf 9

9

1/4/2021 6:14:13 PM

Začínáme

Uvedení do provozu

Připojení n Základna

Pevným stlačením zástrčky připojte síťový adaptér k zařízení.

Připevněte kabel za háček.

Připojte síťový adaptér do elektrické zásuvky.

Připojte telefonní kabel k zařízení. Po správném připojení se ozve cvaknutí.

Připevněte kabel za háček.

Připojte telefonní kabel ke zdířce pro telefonní kabel. Po správném připojení se ozve cvaknutí.

Pokud používáte službu DSL/ADSL, vyžaduje se připojení filtru DSL/ADSL (není součástí dodávky).

Poznámka:

R Používejte pouze dodávaný síťový adaptér

Panasonic PNLV226CE.

R Používejte pouze dodávaný kabel telefonní linky.

4 n Nabíječka

Připojte zástrčku síťového adaptéru k zařízení.

Po správném připojení se ozve cvaknutí.

Připevněte kabel za háček.

Připojte síťový adaptér do elektrické zásuvky.

Poznámka:

R Používejte pouze dodávaný síťový adaptér

Panasonic PNLV226CE.

1

2 2

2

3

Vložení baterií

R POUŽÍVEJTE POUZE nabíjecí baterie Ni-MH o velikosti AAA (R03) ( 1 ).

R NEPOUŽÍVEJTE alkalické/manganové/Ni-Cd baterie.

R Dodržujte správnou polaritu ( , ).

6 7

3

1

1

2 5

10

TGB6xxFX(cz-cz)_0104_ver011.pdf 10 1/4/2021 6:14:13 PM

Vyjmutí baterie

2

1

Nabíjení baterií

Nabíjejte přibližně po dobu 7 hodin.

R Ujistěte se, že bliká ( 1 ).

R Jakmile jsou baterie plně nabité, ikona přestane blikat.

1

Začínáme

Základní informace

Poznámky k připojení

R Síťový adaptér musí být vždy zapojen. (Při používání je adaptér obvykle teplý.)

R Síťový adaptér musí být připojen do zásuvky na stěně nebo v podlaze. Nepřipojujte síťový adaptér k horizontálně orientované elektrické zásuvce, která směřuje k podlaze, jako je například elektrická zásuvka instalovaná na stropě nebo pod stolem, protože kvůli hmotnosti adaptéru by mohlo dojít k jeho odpojení.

Výpadek napájení

R Během výpadku napájení nelze pomocí zařízení volat ani přijímat hovory. Doporučujeme k telefonní lince připojit standardní telefon, který k napájení nepoužívá napájecí adaptér.

Poznámky k vložení baterie

R Použijte dodané nabíjecí baterie. Pro výměnu doporučujeme používat nabíjecí baterie

Panasonic, viz strana 3 a 7.

Poznámky k nabíjení baterií

R Při nabíjení je mikrotelefon obvykle teplý.

R Kontakty nabíjení mikrotelefonu, základny a nabíječky vyčistěte jednou měsíčně měkkou suchou utěrkou. Než začnete zařízení čistit, odpojte jej od síťové zásuvky a telefonní linky.

Čištění provádějte častěji, pokud je zařízení vystaveno mastnotě, prachu nebo vysoké vlhkosti.

Úroveň nabití baterie

Ikona Úroveň nabití baterie

Vysoká

Střední

Nízká

Nutné nabít

TGB6xxFX(cz-cz)_0104_ver011.pdf 11

11

1/4/2021 6:14:14 PM

Začínáme

Výdrž baterie Ni-MH (dodávané baterie)

Způsob použití

Při nepřetržitém používání

Při nečinnosti

(pohotovostní režim)

Doba provozu

Maximálně 18 hodin

Maximálně 200 hodin

Poznámka:

R Skutečný výkon baterie závisí na používání a okolním prostředí.

Ovládací prvky

Mikrotelefon

A

B

C

F

G

H

I

J

Vyzvánění

MWN (Telefonní seznam)

M N (Hovor)

Klávesnice pro zadávání čísel/znaků

Mikrofon

Reproduktor sluchátka

Displej

M N (Menu/OK)

M C/ N (Vymazání / blokování hovorů)

R Pomocí tlačítka M C/ N se můžete vrátit na předchozí obrazovku nebo k příchozímu hovoru.

M N (Vypnutí/zapnutí)

Kontakty nabíjení n Typ ovládání

Navigační tlačítka

Navigační tlačítka fungují následovně.

– MDN , MCN , MFN nebo MEN : Procházení různých seznamů a položek.

– MDN nebo MCN ( ): Upravení hlasitosti mikrotelefonu během hovoru.

– MFN ( : Seznam volajících): Zobrazení seznamu volajících.

– MEN ( T : Opakovaná volba čísla): Zobrazení seznamu opakované volby čísla.

Základna

A

D

A

E

K B

Kontakty nabíjení

M N (Vyhledávání)

R Ztracený mikrotelefon můžete najít stisknutím tlačítka M N .

12

TGB6xxFX(cz-cz)_0104_ver011.pdf 12 1/4/2021 6:14:14 PM

Začínáme

Ikony displeje

Položky displeje mikrotelefonu

Položka

[P]

!

Význam

V dosahu základny

R Když bliká:

Mikrotelefon vyhledává

základnu. (strana 30)

Linka se používá.

R Když bliká pomalu:

Hovor je přidržen.

R Pokud rychle bliká:

Nyní je přijímán příchozí hovor.

R Zmeškaný hovor

*1

(strana 24)

R Když bliká:

Probíhá příjem přidrženého hovoru.

R Hlasitost vyzvánění je vypnutá

(strana 14)

R Když bliká:

Hovor je ztlumen.

Úroveň nabití baterie

Soukromý režim je zapnutý

(strana 22)

*2

Je otevřený telefonní seznam.

Nevyžádaný hovor zablokován *1

(strana 24)

Byla přijata nová hlasová

zpráva *3

(strana 26)

Někdo linku používá.

*2

Linka obsaz.

*1 Pouze pro odběratele služby ID volajícího

*2 KX-TGB612

*3 Pouze pro účastníky služby hlasové pošty

Nastavení jazyka

Jazyk na displeji

1

M N#110

2 MbN : Vyberte požadovaný jazyk. a

M N a M N

Datum a čas

1

M

2

Zadejte aktuální den, měsíc a rok. a

M N

Příklad: 12. července 2020

12 07 20

3

Zadejte aktuální hodinu a minutu.

Příklad: 15:30

15 30

4 M

N#101

N a M N

Další nastavení

Režim volby čísla

Pokud nelze provádět hovory, změňte toto nastavení podle služby telefonní linky. Výchozí nastavení je “ Tónová ” .

“ Tónová ” : Pro službu tónové volby.

“ Pulsní ” : Pro službu pulsní volby.

1

M N#120

2

MbN : Vyberte požadované nastavení. a

M N a M N

Zapnutí a vypnutí

Na zhruba 2 sekundy stiskněte tlačítko M N .

13

TGB6xxFX(cz-cz)_0104_ver011.pdf 13 1/4/2021 6:14:14 PM

Uskutečnění/příjem hovorů

Volání

1

Zvedněte mikrotelefon a zvolte telefonní číslo.

R Chcete-li číslici opravit, stiskněte tlačítko M C/

N .

2 Hovor uskutečníte stisknutím tlačítka M N .

3

Po skončení hovoru stiskněte tlačítko M N nebo vložte mikrotelefon do základny či nabíječky.

Úprava hlasitosti reproduktoru sluchátka

Během hovoru stiskněte opakovaně tlačítko MDN nebo MCN .

Poznámka:

R Je-li hlasitost reproduktoru sluchátka nastavena na úroveň 5 (max.), v příštím hovoru se změní na úroveň 4.

Volání pomocí seznamu opakované volby

Posledních 10 volaných telefonních čísel je uloženo v seznamu opakované volby (každé s max. 24 číslicemi).

1

MEN ( T )

2 MbN : Vyberte požadovanou položku.

3

M N

Mazání čísla v seznamu opakované volby

1

MEN ( T )

2

MbN : Vyberte požadovanou položku. a

3

M

M C/ N

N a M N

Pauza (pro uživatele ústředny PBX nebo meziměstská volání)

Při realizaci hovorů prostřednictvím ústředny PBX nebo do vzdálených míst je někdy vyžadována pauza. Při ukládání přístupového čísla volací karty a/nebo kódu PIN do telefonního seznamu je také

vyžadována pauza (strana 20).

Příklad: Pokud potřebujete zvolit přístupové číslo linky „0“ pro odchozí hovory pomocí ústředny PBX:

1 0 a MDN (Pauza)

14

2 Zvolte telefonní číslo. a M N

Poznámka:

R Při každém stisknutí tlačítka MDN (Pauza) je vložena 3sekundová pauza.

Příjem hovorů

1

Když přístroj zazvoní, zvedněte mikrotelefon a stiskněte tlačítko M N .

2

Po skončení hovoru stiskněte tlačítko M N nebo vložte mikrotelefon do základny či nabíječky.

Příjem hovoru libovolným tlačítkem: Hovor můžete přijmout stisknutím libovolného tlačítka.

Automatický příjem: Hovory můžete přijímat tak,

že zvednete mikrotelefon z nabíječky (strana 22).

Úprava hlasitosti vyzvánění

Požadovanou hlasitost vyberete opakovaným stisknutím tlačítka MDN nebo MCN během vyzvánění.

R Pro vypnutí vyzvánění opakovaně stiskněte tlačítko MCN .

Užitečné funkce dostupné během hovoru

Přidržení hovoru

1

Při příjmu volání stiskněte tlačítko M

2

MbN : “ Přidržet ” a M N

3 Chcete-li přidržený hovor uvolnit, stiskněte tlačítko M N .

Poznámka:

R Po 10 minutách ve stavu podržení je hovor odpojen.

N .

Ztlumení

1

Během volání stiskněte tlačítko M a MbN : “ Ztl. Zap/Vyp ” a M

R Bliká “ Y ” .

N

N .

TGB6xxFX(cz-cz)_0104_ver011.pdf 14 1/4/2021 6:14:14 PM

2 K hovoru se vrátíte stisknutím tlačítka

M

M

N a MbN : “ Ztl. Zap/Vyp ” a

N .

Zpětné volání / funkce Flash

Zpětné volání / funkce Flash vám umožní využít speciální funkce hostitelské ústředny PBX, jako např. přesměrování hovoru nebo volitelné telefonní služby.

1

Při příchozím hovoru stiskněte tlačítko

M N . a MbN : “ Flash ” a M N

2 Pokračujte postupem pro požadovanou službu.

Poznámka:

R Při ukládání čísla do telefonního seznamu nebo při vytáčení čísla stiskněte podle potřeby tlačítko

MCN

(Zpětné volání) (strana 19).

R Změna času zpětného volání / funkce Flash viz

strana 22.

Pro uživatele služby čekající hovor nebo ID volajícího / čekající hovor

Chcete-li použít službu čekající hovor nebo ID volajícího / čekající hovor, musíte si nejprve objednat službu u svého operátora.

Tato funkce vám umožňuje přijímat hovory, i když již zrovna telefonujete. Budete-li mít jiný příchozí hovor během doby, kdy právě hovoříte, uslyšíte tón čekajícího hovoru.

Pokud si předplatíte službu ID volajícího a čekající hovor včetně služby ID volajícího , poté, co uslyšíte tón čekajícího hovoru, se na používané jednotce zobrazí údaje o 2. volajícím.

1

Chcete-li přijmout 2. hovor, stiskněte tlačítko

M N a MbN : “ Flash ” a M N

2

Chcete-li mezi hovory přepínat, stiskněte tlačítko M

M N

N a MbN : “ Flash ” a

Poznámka:

R Prosím, kontaktujte svého operátora, který vám poskytne informace o dostupnosti této služby ve vaší oblasti.

Uskutečnění/příjem hovorů

Dočasná tónová volba (pro uživatele pulsní volby)

Před zadáním přístupových čísel vyžadujících tónovou volbu stiskněte tlačítko * .

Sdílení hovoru

Dostupné pro:

KX-TGB612

Můžete se připojit k probíhajícímu příchozímu hovoru.

Pro vstoupení do konverzace stiskněte během příchozího hovoru na jiném mikrotelefonu tlačítko

M N .

Poznámka:

R Zapnutím funkce soukromého režimu

(strana 22) zabráníte ostatním uživatelům

vstoupit do příchozího hovoru.

Přesměrování hovorů, konferenční hovory

Dostupné pro:

KX-TGB612

Příchozí hovory lze mezi mikrotelefony přesměrovat nebo můžete uskutečnit konferenční hovor s volajícím.

1 Během příchozího hovoru stiskněte tlačítko

M N .

2 MbN : “ Interkom ” a M N

3

MbN : Vyberte požadovanou jednotku. a

M N

4

Počkejte na odpověď volaného.

R Pokud volaná strana neodpovídá, vraťte se k příchozímu hovoru stisknutím tlačítka M C/

N .

5

Přesměrování dokončíte:

Stiskněte tlačítko M N .

Konferenční hovor uspořádáte:

M N a MbN : “ Konference ” a

M N

TGB6xxFX(cz-cz)_0104_ver011.pdf 15

15

1/4/2021 6:14:14 PM

Uskutečnění/příjem hovorů

R Pro opuštění konference stiskněte tlačítko

M N . Zbývající 2 účastníci mohou pokračovat v hovoru.

R Chcete-li příchozí hovor podržet:

M

M

N a MbN : “ Přidržet ” a

N

Chcete-li pokračovat v konferenčním hovoru: M N a MbN :

“ Konference ” a M N

R Chcete-li konferenční hovor zrušit:

M N a MbN : “ Stop.Konf.

” a

M N

Můžete pokračovat v hovoru s volajícím.

2 Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko M N .

Interkom

Dostupné pro:

KX-TGB612

Hovory v režimu interkom lze provádět mezi mikrotelefony.

Poznámka:

R Při vyvolávání mikrotelefonu vyvolávaný mikrotelefon 1 minutu pípá.

R Pokud obdržíte příchozí hovor během hovoru přes interkom, uslyšíte přerušovaný tón.

Chcete-li hovor přes interkom ukončit, stiskněte tlačítko M N . Chcete-li hovor přijmout, stiskněte tlačítko M N .

Uskutečnění hovoru přes interkom

1

M N

2

MbN : “ Interkom ” a M N

3 Pro volání všech mikrotelefonů:

Stiskněte znovu tlačítko M stiskněte * .

N nebo

Pro výběr požadované jednotky:

MbN : Vyberte požadovanou jednotku. a

M N

4 Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko M N .

Přijmutí hovoru přes interkom

1

Stisknutím tlačítka M N hovor přijměte.

16

TGB6xxFX(cz-cz)_0104_ver011.pdf 16 1/4/2021 6:14:14 PM

Blokování nevyžádaných hovorů

Stisknutím tlačítka M C/ N můžete v následujících situacích odpojit aktuální hovor a telefonní číslo přidat do seznamu blokovaných hovorů:

– když je přijímán příchozí hovor,

– během hovoru z vnější linky.

Jakmile bylo telefonní číslo přidáno do seznamu blokovaných hovorů, jednotka v budoucnu zablokuje volání z tohoto telefonního čísla.

1

V situacích zobrazených výše stiskněte tlačítko M C/ N . a M N

R Blokované telefonní číslo je uloženo do seznamu blokovaných hovorů, zobrazí se

“ Hovor.blok.

” a poté je hovor odpojen.

Poznámka:

R Pokud hovor neobsahuje žádné telefonní číslo, je hovor blokován, ale není uložen do seznamu blokovaných hovorů.

R Funkce blokování hovorů není k dispozici pro hovory v režimu interkom nebo hovory přijaté pomocí čekajícího hovoru.

R Zablokované hovory se zaznamenají do seznamu volajících.

Uložení nevyžádaných volajících

Jednotka může blokovat hovory tak, že předem umístí požadované položky do seznamu blokovaných hovorů (pouze pro odběratele služby

ID volajícího).

– “ Jedn.číslo ” : Zařízení zablokuje hovory z konkrétních telefonních čísel uložených v seznamu blokovaných hovorů.

– “ Rozsah čísel ” : Zařízení zablokuje hovory z čísel začínajících na číslo uložené v seznamu blokovaných hovorů, např. z čísel s předvolbou bezplatných telefonních čísel nebo z čísel s určitým směrovým číslem.

– “ Skryté čísla ” : Jednotka blokuje hovory, které nezobrazují žádné telefonní číslo.

Tato možnost však nemusí být k dispozici v následujících situacích:

– Pokud volající telefonuje z oblasti, v níž není služba ID volajícího poskytována.

Blokování nevyžádaných hovorů

– Mezinárodní hovory.

Do seznamu blokovaných hovorů lze uložit jednotlivá telefonní čísla a rozsahy telefonních čísel až do maximálního počtu 50 položek.

Blokování nežádoucích volajících:

Během přijímání hovoru, když je identifikován volající, zařízení nezvoní.

Pokud telefonní číslo volajícího odpovídá položce na seznamu blokovaných hovorů, volajícímu se neozve žádný tón a hovor se odpojí.

Uložení jednoho telefonního čísla

Důležité:

R Při ukládání čísel v seznamu blokovaných hovorů musíte uvést i směrové číslo.

Přidání blokovaných čísel ze seznamu volajících

1

MFN ( )

2 MbN : Vyberte položku, kterou chcete blokovat.

3

M

M

N a MbN : “ Ul.blok.č.

” a

N 2krát a M N

Přidání blokovaných čísel ručně

1

M C/ N

2 MbN : “ Jedn.číslo ” a M

3

M N a MbN : “ Přidat ” a M

N

4

Zadejte telefonní číslo (maximálně 24 číslic).

a M N a M N

N

Uložení rozsahu čísel

1

M C/ N

2

MbN : “ Rozsah čísel ” a M

3

M N a MbN : “ Přidat ” a M

N

4 Zadejte požadované číslo (2–8 číslic). a

M N a M N

N

17

TGB6xxFX(cz-cz)_0104_ver011.pdf 17 1/4/2021 6:14:14 PM

Blokování nevyžádaných hovorů

Blokování příchozích hovorů, které nezobrazují žádné telefonní číslo

Hovory, které nezobrazují žádné telefonní číslo

(např. skrytí volající), můžete zablokovat.

1

M C/ N

2

MbN : “ Skryté čísla ” a M N

3 MbN : Vyberte požadované nastavení. a

M N a M N

Zobrazení/úprava/mazání blokovaných telefonních čísel

1

M C/ N

2

MbN : “ Jedn.číslo ” nebo “ Rozsah čísel ” a M N

3 MbN : Vyberte požadovanou položku.

R Po prohlédnutí operaci ukončíte stisknutím tlačítka M N .

4

Úprava čísla:

M N a MbN : “ Editovat ” a

M N a Upravte číslo. a M a M N

Vymazání čísla:

M N a MbN : “ Vymazat ” a

M N 2krát a M N

N

Poznámka:

R Při úpravě přidáte číslice pomocí požadovaného tlačítka na klávesnici, pomocí tlačítka M C/ N číslice vymažete.

Vymazání všech blokovaných telefonních čísel

1 M C/ N

2

MbN : “ Jedn.číslo ” nebo “ Rozsah čísel ” a M N

3

M

M

N a MbN : “ Vymazat vše ” a

N 3krát a M N

18

TGB6xxFX(cz-cz)_0104_ver011.pdf 18 1/4/2021 6:14:14 PM

Telefonní seznam

Do telefonního seznamu lze uložit 50 jmen (max.

16 znaků) a telefonních čísel (max. 24 číslic).

Důležité:

R Všechny položky lze sdílet mezi zaregistrovanými mikrotelefony.

Přidávání položek do telefonního seznamu

1

MWN a M N

2

MbN : “ Nový záznam ” a M N

3

Zadejte jméno kontaktu. a M N

R

Režim zadávání znaků (strana 26)

můžete změnit stisknutím tlačítka MWN a

MbN : Zvolte režim zadávání znaků. a

M N

4

Zadejte telefonní číslo kontaktu. a

M N 2krát

R Chcete-li přidat další položky, opakujte

tento postup od kroku 3.

5

M N

Uložení čísla ze seznamu opakované volby do telefonního seznamu

1

MEN ( T )

2

MbN : Vyberte požadovanou položku. a MWN

3

Chcete-li uložit jméno, pokračujte od kroku 3 v části „Úprava položek“, strana 19.

Uložení informací o volajícím do telefonního seznamu

1

MFN ( )

2

MbN : Vyberte požadovanou položku. a MWN

3

Chcete-li uložit jméno, pokračujte od kroku 3 v části „Úprava položek“, strana 19.

Vyhledání a zavolání z položky v telefonním seznamu

1

MWN

Telefonní seznam

2 Procházení všemi položkami

MbN : Vyberte požadovanou položku.

Hledání podle prvního znaku

Stiskněte tlačítko klávesnice ( 0 až 9 nebo # ), které obsahuje hledaný znak

(strana 26).

MbN : Dle potřeby listujte telefonním seznamem.

3 M N

Úprava položek

1

Vyhledejte požadovanou položku (strana 19).

a M N

2 MbN : “ Editovat ” a M N

3

V případě potřeby upravte jméno. a

M N

4

V případě potřeby upravte telefonní číslo. a

M N 2krát

5

M N

Mazání položek

Mazání položky

1

Vyhledejte požadovanou položku (strana 19).

a M N

2

MbN : “ Vymazat ” a M

3

M N

N 2krát

Mazání všech položek

1

MWN a M N

2

MbN : “ Vymazat vše ” a M

3 M N

N 3krát

Řetězové vytáčení

Tato funkce umožňuje volat telefonní čísla z telefonního seznamu během jiného hovoru. Tuto funkci lze použít například k volbě přístupového čísla volací karty nebo kódu PIN bankovního účtu, které jste uložili do telefonního seznamu, aniž byste je (číslo/kód) museli vytáčet ručně.

1

Během příchozího hovoru stiskněte tlačítko

MWN .

19

TGB6xxFX(cz-cz)_0104_ver011.pdf 19 1/4/2021 6:14:14 PM

Telefonní seznam

2 MbN : Vyberte požadovanou položku.

3

Stisknutím tlačítka M N číslo vytočte.

Poznámka:

R Při ukládání přístupového čísla volací karty a kódu PIN do telefonního seznamu jako jedné položky telefonního seznamu stiskněte pro přidání pauz po čísle a kódu PIN podle potřeby tlačítko MDN

(Pauza) (strana 14).

R Používáte-li telefon s pulsní volbou, musíte před stisknutím tlačítka MWN

v kroku 1 stisknout

tlačítko * , abyste dočasně změnili režim vytáčení na tónový. Když zadáváte položky do telefonního seznamu, doporučujeme, abyste na začátek telefonních čísel přidali * , pokud je

chcete řetězově vytáčet (strana 19).

20

TGB6xxFX(cz-cz)_0104_ver011.pdf 20 1/4/2021 6:14:14 PM

Nastavení

Seznam nabídek

Pro přístup k funkcím existují 2 metody.

n Procházení nabídek na displeji

1

M N

2 Stisknutím tlačítka MCN nebo MDN vyberte požadovanou hlavní nabídku. a M

N

N

3

Stisknutím tlačítka MCN nebo MDN vyberte požadovanou položku z následujících podnabídek. a

M N

4

Stisknutím tlačítka MCN nebo MDN vyberte požadované nastavení. a M n Použití kódů přímých příkazů

1 M N a Zadejte požadovaný kód.

Příklad: Stiskněte tlačítko M N#101 .

2

Vyberte požadované nastavení. a M N

Poznámka:

R Pro ukončení operace stiskněte tlačítko M N .

R V následující tabulce označuje < > výchozí nastavení.

R V následující tabulce označuje číslo referenční stránky.

R V závislosti na používaném modelu se může pořadí nabídek a podnabídek na displeji lišit.

Zobrazení stromu nabídek a tabulka kódů přímých příkazů

Hlavní nabídka: “ Nast.zvonění ”

Podnabídka 1

Hl.vyzv.

Zvonění

Podnabídka 2

Nastavení

Vypnuto -6 <6>

< Zvonění 1 >

Hlavní nabídka: “ Nast.času ”

Podnabídka 1

Datum/Čas

*1

Budík

Podnabídka 2

Seř.času *1, *2

Nastavení

< Vypnuto >

Jednou

Denně

ID vol.

< Manuálně >

Hlavní nabídka: “ Tel. seznam ”

Způsob použití

Zobrazení položky telefonního seznamu.

Kód

#160

#161

Kód

#101

#720

#226

Kód

#280

13

23

19

TGB6xxFX(cz-cz)_0104_ver011.pdf 21

21

1/4/2021 6:14:14 PM

Nastavení

Hlavní nabídka: “ Seznam vol.

Způsob použití

Zobrazení seznamu volajících

Hlavní nabídka: “ Úv.nast.

Podnabídka 1

Blok. hovor

*1

Podnabídka 2

Jedn.číslo

Rozsah čísel

Skryté čísla

Zobrazení Zobr. hodin

*3

Kontrast

(Kontrast displeje)

– Tóny kláves

Autom. hovor *4

Nast.linky

Typ volby *1

Flash *1, *5, *9

Soukr. režim *1, *6, *7

PIN základny *1

Reg.sl.

Odebrat sl.

*8

Jazyk

Hlavní nabídka: “ Interkom ”

*6

Způsob použití

Vyvolání požadované jednotky

22

TGB6xxFX(cz-cz)_0104_ver011.pdf 22

Nastavení

Zapnuto

< Vypnuto >

< Zapnuto >

Vypnuto

Úroveň 1–6

<3>

< Zapnuto >

Vypnuto

Zapnuto

< Vypnuto >

< Tónová >

Pulsní

80 ms.

90 ms.

100 ms.

110 ms.

160 ms.

200 ms.

250 ms.

300 ms.

400 ms.

< 600 ms.

>

700 ms.

900 ms.

Zapnuto

< Vypnuto >

< 0000 >

< English >

Kód

#213

24

17

18

14

13

15

Kód

#217

#240

#198

#145

#165

#200

#120

#121

#194

#132

#130

#131

#110

31

31

31

13

Kód

#274

16

1/4/2021 6:14:14 PM

Nastavení

*1 Pokud tato nastavení provádíte pomocí jednoho z mikrotelefonů, nemusíte stejnou položku nastavovat pomocí jiného mikrotelefonu. (KX-TGB612)

*2 Tato funkce umožňuje přístroji automaticky upravovat datum a čas při každém přijetí údajů volajícího, včetně data a času.

Chcete-li tuto funkci zapnout, vyberte položku “ ID vol.

” . Chcete-li tuto funkci vypnout, vyberte položku “ Manuálně ” (pouze pro předplatitele služby ID volajícího).

Chcete-li tuto funkci používat, nejprve nastavte datum a čas (strana 13).

*3 Pokud je tato funkce vypnutá, zobrazí se číslo mikrotelefonu.

*4 Pokud aktivujete službu ID volajícího a chcete zobrazit údaje o volajícím po zvednutí mikrotelefonu pro příjem hovoru, vypněte tuto funkci.

*5 Čas zpětného volání / funkce Flash závisí na vaší telefonní ústředně nebo hostitelské ústředně PBX.

V případě potřeby se spojte s dodavatelem/správcem vaší místní pobočkové ústředny PBX.

*6 KX-TGB612

*7 Zapnutím této funkce zabráníte ostatním uživatelům připojit se do příchozího hovoru. (KX-TGB612)

*8 Tato nabídka není zobrazena, pokud listujete nabídkami na displeji. K dispozici je pouze prostřednictvím kódu přímého příkazu.

*9 Pokud zařízení používáte v České/Slovenské republice, vyberte jako čas zpětného volání / funkce

Flash možnost “ 100 ms ” .

Budík

V nastavenou dobu se na 1 minutu spustí alarm, který se 5krát (vždy po 5 minutách) opakuje (funkce opakovaného buzení). Alarm lze nastavit pro všechny mikrotelefony. Můžete nastavit jednu ze 2 různých možností alarmu (jednou nebo denně).

Důležité:

R Ujistěte se, zda jsou datum a čas na zařízení

nastaveny správně (strana 13).

1

M N#720

2 MbN : Vyberte požadovanou možnost alarmu.

a M N

“ Vypnuto ”

Vypne alarm. Přejděte ke kroku 7.

“ Jednou ”

Budík se spustí jednou ve stanovenou dobu.

“ Denně ”

Alarm se spustí jednou za den ve

stanovenou dobu. Přejděte ke kroku 4.

3

Zadejte požadovaný den a měsíc. a

M N

4

Nastavte požadovaný čas. a M N

5

MbN : Vyberte požadovaný tón alarmu. a

M N

R Doporučujeme vybrat jiný tón vyzvánění, než je použitý tón pro příchozí hovory.

6

MbN : Vyberte požadované nastavení odložení budíku. a M N

7

M N a M N

Poznámka:

R Stisknutím tlačítka M N alarm zcela vypnete.

R Pokud se mikrotelefon používá, alarm se nespustí, dokud přístroj není v pohotovostním režimu.

R Stisknutím libovolného tlačítka na klávesnici vypnete zvuk, ale necháte zapnutou funkci buzení.

R Pokud chcete uskutečnit hovor v okamžiku, kdy je aktivována funkce opakovaného buzení, před uskutečněním hovoru funkci opakovaného buzení vypněte.

23

TGB6xxFX(cz-cz)_0104_ver011.pdf 23 1/4/2021 6:14:14 PM

Služba ID volajícího

Použití služby ID volajícího

Důležité:

R Toto zařízení je kompatibilní se službou ID volajícího. Pokud chcete tuto službu používat, je třeba si ji nejprve objednat. Podrobné informace získáte u operátora.

Funkce služby ID volajícího

Při příjmu příchozího volání se zobrazí informace o volajícím.

Informace o volajícím pro posledních 50 volajících se ukládají do seznamu volajících od posledního hovoru až po nejstarší.

R Pokud zařízení nemůže přijímat informace o volajícím, zobrazí se následující zpráva:

– “ Bez identif.

” / “ Bez id.

” *1

: Volající telefonuje z oblasti, v níž není služba ID volajícího poskytována.

– “ Soukr.vol.

” : Volající nechce, aby bylo jeho číslo zobrazováno.

R Pokud je zařízení připojeno k systému PBX, informace o volajícím nemusí být přijímány správně. Spojte se se správcem vaší ústředny

PBX.

*1 Zobrazeno během prohlížení seznamu volajících.

Zmeškané hovory

Pokud hovor není přijat, zařízení považuje hovor za zmeškaný a zobrazí se ikona . Na základě této informace se můžete podívat do seznamu volajících a zjistit, kdo vám ve vaší nepřítomnosti volal.

Pokud byl zobrazen i jen jediný zmeškaný hovor

(strana 24), ikona zmizí z displeje. Když se

vyskytne další nepřijatý příchozí hovor, ikona se znovu zobrazí.

Poznámka:

R Pokud na jednom ze zaregistrovaných mikrotelefonů provedete následující operaci, z pohotovostního displeje zmizí ikona , i když zbývají zmeškaná volání, která nebyla zobrazena:

– Položení na základnu nebo nabíječku.

– Stisknutí tlačítka M N .

Zobrazení jména v telefonním seznamu

Při přijetí informací o volajícím, které se shodují s telefonním číslem uloženým v telefonním seznamu, se jméno uložené v telefonním seznamu zobrazí a zaprotokoluje do seznamu volajících.

Seznam volajících

Důležité:

R Ujistěte se, zda jsou datum a čas na zařízení

nastaveny správně (strana 13).

Zobrazení seznamu volajících a zpětné volání

1

MFN ( )

2 Stiskněte tlačítko MCN , chcete-li hledat od posledního hovoru, nebo stiskněte tlačítko

MDN , chcete-li hledat od nejstaršího hovoru.

3 Pro zpětné volání stiskněte tlačítko M N .

Pro ukončení stiskněte tlačítko M N .

Poznámka:

R Pokud není zobrazeno celé telefonní číslo, stisknutím tlačítka MEN zobrazíte zbytek čísla.

R Chcete-li přepnout zobrazení ze jména nebo telefonního čísla na datum a čas, stiskněte tlačítko MEN . Pro návrat stiskněte tlačítko MFN .

R Pokud byla položka již zobrazena nebo jste na ni odpověděli, zobrazí se „ “.

– “ !

” označuje volajícího zablokovaného blokováním nevyžádaných hovorů.

24

TGB6xxFX(cz-cz)_0104_ver011.pdf 24 1/4/2021 6:14:14 PM

Úprava telefonního čísla volajícího

1 MFN ( )

2

MbN : Vyberte požadovanou položku. a

M N

3

MbN : “ Upravit+vol.

” a M

4

Upravte číslo.

N

5 M N

Vymazání informací o volajícím

1 MFN ( )

2

MbN : Vyberte požadovanou položku. a

M N

3

MbN : “ Vymazat ” nebo “ Vymazat vše ” a

M N 2krát

4

M N

Služba ID volajícího

TGB6xxFX(cz-cz)_0104_ver011.pdf 25

25

1/4/2021 6:14:14 PM

Užitečné informace

Služba hlasové pošty

Hlasová schránka je služba záznamníku, kterou může nabízet operátor. Tato služba může rovněž nahrávat hovory, pokud nemůžete přijmout hovor nebo když je vaše linka obsazená. Zprávy jsou zaznamenány v systému telefonní společnosti.

Pokud je k dispozici služba indikace zpráv a máte nové zprávy, na mikrotelefonu se zobrazí ikona

Podrobnosti o této službě vám poskytne operátor.

.

Důležité:

R Jestliže ikona zůstává na displeji dokonce i poté, co jste vyslechli nové zprávy, vypněte ji stisknutím a přidržením tlačítka M C/ N po dobu 2 sekund.

Zadávání znaků

K zadávání znaků a čísel se používají tlačítka klávesnice. Ke každému tlačítku klávesnice je přiřazeno

několik znaků. Každý režim zadávání znaků (strana 26) umožňuje zadávání různých znaků.

– Stisknutím tlačítek MFN nebo MEN lze přesouvat kurzor doleva nebo doprava.

– Stisknutím tlačítek klávesnice zadáte znaky nebo čísla.

– Stisknutím tlačítka M C/ N vymažete znak nebo číslo zvýrazněné kurzorem. Stisknutím a podržením tlačítka M C/ N vymažete všechny znaky nebo čísla.

– Stisknutím tlačítka * (A a a) můžete přepínat mezi velkými a malými písmeny.

– Chcete-li zadat další znak, který je na stejném tlačítku klávesnice, stisknutím tlačítka MEN přesuňte kurzor na další místo a potom stiskněte příslušné tlačítko klávesnice.

– Pokud do 2 sekund po zadání znaku nestisknete žádné tlačítko klávesnice, znak je uložen a kurzor se posune na další místo.

Režimy zadávání znaků

(

K dispozici jsou tyto režimy zadávání znaků: Abeceda (ABC), Čísla (0–9), Řecká (

), Rozšířená 2 ( ) a Cyrilice (

), Rozšířená 1

). Ve všech těchto režimech zadávání (kromě režimu Čísla) můžete vybrat zadávaný znak opakovaným stisknutím příslušných tlačítek na klávesnici.

Jakmile jednotka zobrazí obrazovku pro zadávání znaků:

MWN a MbN : Vyberte vstupní znakový režim. a M N

Poznámka:

R v následujících tabulkách označuje jednoduchou mezeru.

Tabulka abecedních znaků (ABC) z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y

26

TGB6xxFX(cz-cz)_0104_ver011.pdf 26 1/4/2021 6:14:15 PM

Užitečné informace

Tabulka čísel (0-9) z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y

Tabulka řeckých znaků ( z 1 2

)

3 4 5 6 7 8 9 y

Tabulka rozšířených znaků 1 ( z 1 2 3

)

4 5 6 7 8 9 y

R Následující znaky se používají pro velká i malá písmena:

Tabulka rozšířených znaků 2 ( ) z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y

R Následující znaky se používají pro velká i malá písmena:

TGB6xxFX(cz-cz)_0104_ver011.pdf 27

27

1/4/2021 6:14:15 PM

Užitečné informace

Tabulka znaků azbuky ( z 1 2

)

3 4 5 6 7 8 9 y

Chybové zprávy

Zpráva na displeji

Z.bez nap.

nebo

Bez spojení

Pam.zapl.

Špatná bat.

Příčina/řešení

R Ověřte, zda je síťový adaptér základny správně připojen k zařízení i k zásuvce.

R Došlo k přerušení komunikace mezi mikrotelefonem a základnou.

Přesuňte se blíže k základně a zkuste to znovu.

R Odpojte síťový adaptér základny, čímž základnu resetujete. Adaptér znovu připojte a zkuste to znovu.

R Mohlo dojít ke zrušení registrace mikrotelefonu. Mikrotelefon znovu

zaregistrujte (strana 31).

R Paměť telefonního seznamu je plná. Vymažte nepotřebné záznamy

(strana 19).

R Paměť seznamu blokovaných hovorů je plná. Vymažte nepotřebné

záznamy (strana 18).

R Byl vložen špatný typ baterie, jako je například alkalická nebo manganová. Používejte pouze nabíjecí baterie Ni-MH uvedené

v dané části, viz strana 3 a 7.

Řešení potíží

Pokud po provedení všech pokynů uvedených v této části potíže přetrvávají, odpojte síťový adaptér základny a vypněte mikrotelefon. Poté adaptér k základně znovu připojte a zapněte mikrotelefon.

Obecné používání

Problém

Mikrotelefon se ani po vložení nabitých baterií nezapne.

Příčina/řešení

R Mikrotelefon zapněte jeho umístěním na základnu nebo nabíječku.

28

TGB6xxFX(cz-cz)_0104_ver011.pdf 28 1/4/2021 6:14:15 PM

Užitečné informace

Problém

Zařízení nefunguje.

Příčina/řešení

R

Zkontrolujte, zda jsou správně vloženy baterie (strana 10).

R

Plně nabijte baterie (strana 11).

R

Zkontrolujte připojení (strana 10).

R Odpojte síťový adaptér základny, čímž základnu resetujete a vypnete mikrotelefon. Připojte znovu adaptér, zapněte mikrotelefon a akci opakujte.

R Mikrotelefon není zaregistrován k základně. Zaregistrujte mikrotelefon

(strana 31).

R

Mikrotelefon není zapnutý. Zapněte mikrotelefon (strana 13).

Displej mikrotelefonu je prázdný.

Nelze slyšet oznamovací tón.

R Ujistěte se, že používáte dodaný telefonní kabel. Váš starý telefonní kabel může mít jinou konfiguraci pro připojení.

R Není připojen síťový adaptér základny nebo telefonní kabel.

Zkontrolujte připojení.

R Odpojte bezdrátový telefon od linky a připojte místo něj jiný, u kterého máte ověřeno, že je funkční. Pokud telefon s touto linkou funguje, obraťte se na servisního zástupce. Pokud telefon s touto linkou nefunguje, obraťte se na operátora.

Nelze používat funkci interkom.

R Tuto funkci lze využít mezi mikrotelefony. Ačkoli je na mikrotelefonu zobrazeno “ Interkom ” , tato funkce není pro jednotlivé mikrotelefony k dispozici.

Seznam nabídek

Problém

Na displeji je jazyk, kterému nerozumím.

Mikrotelefon nelze zaregistrovat k základně.

Dobíjení baterie

Problém

Mikrotelefon pípá a/nebo bliká ikona .

Baterie jsou plně nabité, ale

– stále bliká ikona nebo

– se doba provozu zdá být kratší.

Příčina/řešení

R

Změňte jazyk na displeji (strana 13).

R Zadali jste nesprávný kód PIN. Pokud kód PIN zapomenete, spojte se s autorizovaným servisním střediskem.

Příčina/řešení

R

Baterie je téměř vybitá. Plně nabijte baterie (strana 11).

R Vyčistěte kontakty baterie ( , ) a kontakty nabíjení pomocí suché utěrky a nabijte ji znovu.

R

Je třeba vyměnit baterie (strana 10).

TGB6xxFX(cz-cz)_0104_ver011.pdf 29

29

1/4/2021 6:14:15 PM

Užitečné informace

Uskutečňování/příjem hovorů, interkom

Problém

Indikátor bliká.

Je slyšet šum, zvuk se přerušuje.

Mikrotelefon nezvoní.

Nelze uskutečnit hovor.

Příčina/řešení

R Mikrotelefon je příliš vzdálený od základny. Přesuňte jej blíže.

R Síťový adaptér základny není správně připojen. Znovu připojte síťový adaptér k základně.

R Mikrotelefon není zaregistrován k základně. Zaregistrujte jej

(strana 31).

R Používáte mikrotelefon nebo základnu v oblasti se silným elektrickým rušením. Přemístěte základnu a používejte mikrotelefon mimo zdroje rušení.

R Přesuňte se blíže k základně.

R Pokud používáte službu DSL/ADSL, doporučujeme připojení filtru

DSL/ADSL mezi základnu a konektor telefonní linky. Podrobné informace získáte u poskytovatele DSL/ADSL.

R

Zvonění je vypnuté. Upravte hlasitost vyzvánění (strana 14, 21).

R Možná byl nesprávně nastaven způsob volby. Změňte nastavení

(strana 13).

ID volajícího

Problém

Informace o volajícím se nezobrazují.

Informace o volajícím se nezobrazují hned při prvním zazvonění.

Čas na zařízení se posunul.

Příčina/řešení

R Je třeba si objednat službu ID volajícího. Podrobné informace získáte u operátora.

R Pokud je vaše zařízení připojeno k libovolnému dalšímu telefonnímu přístroji, odpojte jej a připojte zařízení přímo do zásuvky.

R Pokud používáte službu DSL/ADSL, doporučujeme připojení filtru

DSL/ADSL mezi základnu a konektor telefonní linky. Podrobné informace získáte u poskytovatele DSL/ADSL.

R Přístroj může být rušen jiným telefonním zařízením. Odpojte jej a zkuste to znovu.

R V závislosti na operátorovi může zařízení zobrazit informace o volajícím při 2. zazvonění nebo později.

R Přesuňte se blíže k základně.

R Nesprávné časové informace z příchozího ID volajícího mění čas.

Nastavte úpravu času na hodnotu “ Manuálně ”

(vypnuto) (strana 21).

Poškození tekutinou

Problém

Tekutina nebo jiná forma vlhkosti vnikla do mikrotelefonu/základny.

Příčina/řešení

R Odpojte síťový adaptér a kabel telefonní linky ze základny. Vyjměte baterie z mikrotelefonu a nechejte je vysušit po dobu alespoň 3 dnů.

Po úplném vysušení mikrotelefonu/základny připojte zpět síťový adaptér a kabel telefonní linky. Vložte baterie a před použitím je úplně nabijte. Pokud zařízení nefunguje správně, obraťte se na autorizované servisní středisko.

30

TGB6xxFX(cz-cz)_0104_ver011.pdf 30 1/4/2021 6:14:15 PM

Užitečné informace

Pozor:

R Abyste zabránili trvalému poškození, nepoužívejte k urychlení procesu sušení mikrovlnnou troubu.

Registrace mikrotelefonu k základně

1

Mikrotelefon:

M N#130

2

Základna:

Na zhruba 5 sekund stiskněte a podržte tlačítko M N .

R Pokud začnou zvonit všechny registrované mikrotelefony, přerušte akci tlačítkem M N a zopakujte tento krok. (KX-TGB612)

3 Mikrotelefon:

M N a Počkejte, dokud se na displeji nezobrazí hlášení “ <PIN zákl.> ” . a Zadejte kód PIN základny (výchozí: “ 0000 ” ). a M N

R Pokud kód PIN zapomenete, spojte se s autorizovaným servisním střediskem.

Zrušení registrace mikrotelefonu

1

M N#131

R Zobrazeny jsou všechny mikrotelefony zaregistrované na základně.

2

MbN : Vyberte mikrotelefon, který chcete zrušit. a M N 2krát a M N

Změna kódu PIN základny

Důležité:

R Jestliže kód PIN (osobní identifikační číslo) změníte, poznamenejte si nový kód. Kód PIN nelze v zařízení zjistit. Pokud kód PIN zapomenete, spojte se s autorizovaným servisním střediskem.

1

M N#132

2

Zadejte aktuální 4místný PIN základny (výchozí: “ 0000 ” ).

3 Zadejte nový 4místný PIN základny. a M N 2krát a M N

Montáž na stěnu

Poznámka:

R Ujistěte se, že zeď a způsob upevnění jsou vhodné na to, aby unesly hmotnost zařízení.

R Navrtejte šroubky (nedodávají se) do stěny (doporučená výška £ 1,5 m).

1 Šrouby

2 25 mm

TGB6xxFX(cz-cz)_0104_ver011.pdf 31

31

1/4/2021 6:14:15 PM

Užitečné informace n Nabíječka

2

1

Pozor:

R Abyste předešli zranění způsobenému nechtěným pádem mikrotelefonu, umístěte ho správně do stojanu.

Podmínky používání

*1 Připojení tohoto bezdrátového telefonního přístroje k analogovému bodu veřejné telekomunikační sítě a uvedení do provozu může provést účastník sám podle Návodu k použití.

*2 Zařízení je schopno samostatného provozu a je řešeno jako ukončovací. Na účastnické vedení jej lze připojit samostatně, ale i společně s jiným schváleným koncovým zařízením.

*3 Zařízení je dodáváno s odpojitelným telefonním kabelem s konektory typu RJ11 a musí být tímto kabelem k účastnické zásuvce připojeno. Pro připojení zařízení do čtyřkolíkové

účastnické zásuvky musí být použita schválená redukce (není součástí dodávky).

*4 Zařízení je napájeno ze sítě pomocí síťového adaptéru, který je součástí dodávky.

Funkčnost zařízení je závislá na tomto druhu napájení. Pro připojení napájení nepoužívejte v žádném případě adaptér jiného typu.

*5 Před použitím zařízení je nutné nabít baterie, a to po dobu nejméně 7 hodin. Telefonní kabel připojte až po prvním nabití baterií.

32

TGB6xxFX(cz-cz)_0104_ver011.pdf 32 1/4/2021 6:14:15 PM

Rejstřík

A

Automatický příjem: 14 ,

22

B

Baterie: 10 ,

11

Blokování nevyžádaných hovorů:

17

Budík:

23

Č Čekající hovor:

15

D Datum a čas:

13

Displej

Hodiny: 22

Jazyk: 13

Kontrast: 22

Dočasná tónová volba: 15

H Hlasitost

Reproduktor sluchátka: 14

Vyzvánění (mikrotelefon):

14

Hlasová pošta: 26

I

Ch

Chybové zprávy: 28

ID volajícího / čekající hovor:

Interkom:

16

15

K Kód přímého příkazu:

21

Konferenční hovory:

15

M Mikrotelefon

Registrace:

31

Vyhledávání:

12

Zrušení registrace:

31

Montáž na stěnu: 31

O Opakovaná volba:

14

P

Pauza: 14

PIN: 31

Přesměrování hovorů: 15

Přidržení hovoru:

14

Příjem hovorů: 14

R Režim volby čísla:

13

Ř

Řešení potíží: 28

Řetězové vytáčení:

19

S

Sdílení hovoru: 15

Seznam volajících:

24

Služba ID volajícího: 24

Soukromý režim:

22

T

Telefonní seznam: 19

Tóny kláves: 22

Typ ovládání:

12

Ú Úprava seznamu volajících:

25

V

Volání: 14

Výpadek napájení:

11

Vyzváněcí tón:

21

Z Zadávání znaků:

26

TGB6xxFX(cz-cz)_0104_ver011.pdf 33

Zapnutí a vypnutí: 13

Zmeškané hovory:

24

Zpětné volání / funkce Flash:

15

Ztlumení: 14

Rejstřík

33

1/4/2021 6:14:15 PM

Poznámky

34

TGB6xxFX(cz-cz)_0104_ver011.pdf 34 1/4/2021 6:14:15 PM

Poznámky

TGB6xxFX(cz-cz)_0104_ver011.pdf 35

35

1/4/2021 6:14:15 PM

N

Czech / Česká republika

Produkt Panasonic

Doklad o nákupu si prosím uschovejte.

Informace a podmínky záruky pro tento produkt jsou k dispozici na www.panasonic.com/cz nebo na následujících telefonních číslech:

236032911 – číslo pro volání z pevné linky [email protected]

Distribuce v České republice:

N

Slovakia / Slovenská republika

Výrobok Panasonic

Odložte si doklad o kúpe.

Záručné podmienky a informácie o tomto výrobku sú dostupné na www.panasonic.com/sk alebo na nasledujúcich telefónnych číslach:

220622911 – číslo pre volania z pevnej siete [email protected]

Distribúcia na Slovensku:

Thámova 289/13, 18600 Praha 8

Česká republika

N

Romania

Produs Panasonic

Acest produs este acoperit de garanţia

E-Guarantee Panasonic. Vă rugăm să păstraţi chitanţa de achiziţionare. Condiţiile garanţiei şi informaţiile despre acest produs sunt disponibile la www.panasonic.com/ro sau la următoarele numere de telefon:

021 316 3165 / 021 316 4187 - număr pentru apeluri din reţele fixe (terestre) [email protected]

Distribuție în România:

Thámova 289/13, 18600 Praha 8

Česká republika

Thámova 289/13, 18600 Praha 8

Republica Cehă

© Panasonic Corporation 2020

PNQP1714ZA PP1220NP0

TGB6xxFX(cz-cz)_0104_ver011.pdf 36 1/4/2021 6:14:15 PM

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals