MSI MS-3BB2 Optix G251PF Lietotāja rokasgrāmata

MSI MS-3BB2 Optix G251PF Lietotāja rokasgrāmata | Manualzz
Optix sērija
LCD monitors
Optix G251F (3BB2)
Optix G251PF (3BB2)
Lietotāja rokasgrāmata
Saturs
Darba uzsākšana........................................................................................................... 3
Komplekta saturs.................................................................................................... 3
Monitora statīva uzstādīšana.................................................................................. 4
Monitora noregulēšana........................................................................................... 6
Monitora pārskats................................................................................................... 8
Monitora pievienošana datoram............................................................................ 11
Ekrāna izvēlnes iestatīšana........................................................................................ 12
Ekrāna izvēlnes taustiņi........................................................................................ 12
OSD izvēlnes................................................................................................................ 13
Gaming (Spēles).................................................................................................... 13
Professional (Profesionāls)................................................................................... 15
Image (Attēls)........................................................................................................ 16
Input Source (Ievades avots)................................................................................. 17
Navi Key (Navigācijas taustiņš)............................................................................. 17
Setting (Iestatīšana)............................................................................................... 18
Specifikācijas............................................................................................................... 19
Iepriekš iestatītie displeja režīmi............................................................................... 21
Kļūdu novēršana.......................................................................................................... 22
Drošības instrukcijas.................................................................................................. 23
TÜV Rheinland sertifikācija......................................................................................... 25
Reglamentējošie paziņojumi...................................................................................... 26
Pārskatīšana
V1.0, 2021/11
2
Saturs
Darba uzsākšana
Šajā nodaļā sniegta informācija par aparatūras uzstādīšanas procedūrām. Savienojot
ierīces, uzmanīgi turiet ierīces, un izmantojiet zemētu rokas locītavas siksnu, lai
izvairītos no statiskās elektrības.
Komplekta saturs
Monitors
Dokumentācija
Optix G251F
Optix G251PF
Īsā lietošanas pamācība
Reģistrācijas karte
Statīvs ar skrūvēm
Piederumi
Statīva pamatne ar skrūvēm
Skrūves(s) sienas stiprinājuma kronšteinam
Strāvas vads
HDMI kabelis (papildu)
Kabeļi
⚠⚠Svarīgi!
DisplayPort kabelis (papildu)
USB augšupstraumes kabelis (USB B veida augšupstraumes
pieslēgvietai) (papildu)
∙∙ Sazinieties ar savu iegādes vietu vai vietējo izplatītāju, ja kāds no elementiem ir
bojāts vai iztrūkst.
∙∙ Iepakojuma saturs var atšķirties dažādās valstīs.
∙∙ Komplektācijā iekļautais strāvas vads ir īpaši paredzēts šim monitoram, un to
nedrīkst lietot ar citiem produktiem.
Darba uzsākšana
3
Monitora statīva uzstādīšana
1. Atstājiet monitoru tā aizsargiepakojumā. Salāgojiet skavu ar gropi uz monitora.
Pieskrūvējiet statīva kronšteinu ar skrūvēm.
2. Pievienojiet pamatni statīvam un pieskrūvējiet pamatskrūvi, lai nostiprinātu
pamatni.
3. Pirms monitora uzstādīšana vertikāli pārliecinieties, vai statīva komplekts ir pareizi
uzstādīts.
⚠⚠Svarīgi!
∙∙ Ja nepieciešams, pirms statīva uzstādīšanas izņemiet skrūves no monitora gropēm.
∙∙ Novietojiet monitoru uz mīkstas, aizsargātas virsmas, lai nesaskrāpētu displeja
paneli.
∙∙ Neizmantojiet nekādus asus priekšmetus uz paneļa.
∙∙ Statīva kronšteina uzstādīšanas atveres var izmantot arī piestiprināšanai pie sienas.
Sazinieties ar izplatītāju, lai saņemtu atbilstošu komplektu piestiprināšanai pie
sienas.
Optix G251F
1
2
4
Darba uzsākšana
Optix G251PF
1
2
Darba uzsākšana
5
Monitora noregulēšana
Šis monitors ir veidots tā, lai palielinātu skatīšanās komfortu, nodrošinot regulēšanas
iespējas.
⚠⚠Svarīgi!
∙∙ Regulējot monitoru, nepieskarieties displeja panelim.
∙∙ Pirms pagriežat monitoru, nolieciet to nedaudz atpakaļ.
Optix G251F
-5 20
O
6
Darba uzsākšana
O
Optix G251PF
-5 20
O
O
130mm
90
O
45
O
45
90
O
O
Darba uzsākšana
7
Monitora pārskats
1
8
Darba uzsākšana
E
2
3
4
M
5
7
6
8
9
10
11
12
13
14
15
Darba uzsākšana
9
1
2
3
4
5
6
Iziešanas taustiņš
Kreisās bultiņas taustiņš
Labās bultiņas taustiņš
Izvēlnes taustiņš
Power Button (Barošanas poga)
7
Barošanas gaismas diode
8
Kensington slēdzene
9
10
11
12
13
14
10
Ievades avota poga
15
Balts: On (Ieslēgts)
Oranžs: Standby (Gaidīšanas režīms)
Kabeļu izvietošanas atvere
Strāvas ligzda
Austiņu ligzda
HDMI 2.0 pieslēgvieta
DisplayPort 1.2
USB 3.2 Gen 1 B veida augšupstraumes
pieslēgvieta
USB augšupstraumes kabelim.
⚠⚠SVARĪGI!
Pārbaudiet, vai iepakojumā ir USB
augšupstraumes kabelis, un pievienojiet
to datoram un monitoram. Kad šis kabelis
ir pievienots, monitora USB A veida
lejupstraumes pieslēgvietas ir gatavas
lietošanai.
USB 3.2 Gen 1 A veida pieslēgvieta
Darba uzsākšana
Savienojumam
ar monitoru
Savienojumam
ar datoru
Monitora pievienošana datoram
1. Izslēdziet datoru.
2. Savienojiet monitora video kabeli ar datoru.
3. Pievienojiet strāvas vadu monitora strāvas ligzdai. (A attēls)
4. Pievienojiet strāvas vadu strāvas kontaktligzdai. (B attēls)
5. Ieslēdziet monitoru. (C attēls)
6. Ieslēdziet datoru, un monitors automātiski nosaka signāla avotu.
A
C
B
Darba uzsākšana
11
Ekrāna izvēlnes iestatīšana
⚠⚠Svarīgi!
Šajā nodaļā sniegta svarīga informācija par ekrāna izvēlnes iestatīšanu.
Visa informācija var mainīties bez iepriekšēja paziņojuma.
Ekrāna izvēlnes taustiņi
Monitoram ir ekrāna izvēlnes taustiņu komplekts, kas palīdz kontrolēt ekrāna izvēlni.
E
Ekrāna
izvēlnes
taustiņš
E
M
12
Karstais taustiņš (kad ekrāna
izvēlne ir izslēgta)
∙∙ Game Mode (Spēļu režīms)
∙∙ Night Vision (Nakts
redzamība)
∙∙ Screen Assistance (Ekrāna
palīdzība)
Ekrāna izvēlnes iestatīšana
M
Ekrāna izvēlnes iestatīšana (kad
ekrāna izvēlne ir ieslēgta)
∙∙ Iziešana no pašreizējās
izvēlnes
∙∙ Naviģē caur funkciju izvēlnēm
un vienumiem
∙∙ Funkciju vērtību pielāgošana
∙∙ Ieiešana apakšizvēlnēs
∙∙ Atlases vai iestatījumu
apstiprināšana
OSD izvēlnes
Gaming (Spēles)
1. līmeņa izvēlne
2./3. līmeņa izvēlne
Apraksts
Racing (Sacīkstes)
∙∙ Nospiediet M taustiņu, lai
apstiprinātu un lietotu režīma
veidu.
Game Mode (Spēļu User (Lietotājs)
režīms)
FPS
RTS
RPG
Night Vision (Nakts OFF (IZSLĒGTS)
redzamība)
Normal (Normāls)
Strong (Spēcīgs)
∙∙ Izmantojiet kreisās vai labās
bultiņas taustiņu, lai atlasītu un
priekšskatītu režīma efektus.
∙∙ Šī funkcija optimizē fona
spilgtumu un ir ieteicama FPS
spēlēm.
Strongest (Spēcīgākais)
Response Time
(Atbildes laiks)
A.I.
Normal (Normāls)
Fast (Ātrs)
∙∙ Atbildes laiks tiek iezīmēts
pelēks, kamēr ir iespējots MPRT.
Fastest (Ātrākais)
OSD izvēlnes
13
1. līmeņa izvēlne
MPRT
2./3. līmeņa izvēlne
OFF (IZSLĒGTS)
ON (IESLĒGTS)
Apraksts
∙∙ Ja MPRT ir aktivizēts, Spilgtumu
nevar iespējot un tie tiek iezīmēti
pelēki.
∙∙ Funkcijas MPRT un HDCR nevar
iespējot vienlaikus.
∙∙ Atbildes laiks tiek iezīmēts
pelēks, kamēr ir iespējots MPRT.
Refresh Rate
(Atsvaidzināšanas
intensitāte)
Location
(Atrašanās
vieta)
Left Top (Pa
kreisi augšā)
∙∙ MPRT ir jāatspējo, kamēr
iestatījums Adaptīvā
sinhronizācija ir iestatīts uz
IESLĒGTS.
∙∙ Ekrāna izvēlnē atrašanās vieta
ir regulējama. Nospiediet
M taustiņu, lai apstiprinātu
Right Top (Pa
un lietotu Atsvaidzināšanas
labi augšā)
intensitāte Atrašanās vieta.
Left Bottom ∙∙ Šis monitors ievēro un darbojas,
(Pa kreisi
izmantojot operētājsistēmas
apakšā)
iepriekš iestatīto Ekrāna
atsvaidzināšanas intensitāti.
Right Bottom
(Pa labi
apakšā)
OFF (IZSLĒGTS)
Alarm Clock
(Modinātājs)
ON (IESLĒGTS)
Location
(Atrašanās
vieta)
Left Top (Pa
kreisi augšā)
Right Top (Pa ∙∙ Lietotājiem ir manuāli jaatjaunot
savs sākotnējais modinātājs
labi augšā)
pēc strāvas padeves zuduma un
Left Bottom
atkārtota savienojuma izveides.
(Pa kreisi
apakšā)
Right Bottom
(Pa labi
apakšā)
OFF (IZSLĒGTS)
15:00
30:00
45:00
60:00
14
OSD izvēlnes
∙∙ Pēc laika iestatīšanas nospiediet
M taustiņu, lai aktivizētu taimeri.
00:01~99:59
1. līmeņa izvēlne
2./3. līmeņa izvēlne
Apraksts
Adaptive Sync
(Adaptīvā
sinhronizācija)
OFF (IZSLĒGTS)
∙∙ Adaptīvā sinhronizācija novērš
ekrāna pārrāvumus.
Screen Assistance Icon (Ikona) None (Nav)
(Ekrāna palīdzība)
ON (IESLĒGTS)
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var
pielāgot Ekrāna palīdzību.
∙∙ DisplayPort vai HDMI
noklusējums ir IESLĒGTS un
to var regulēt uz IESLĒGTS/
IZSLĒGTS jebkurā režīmā,
jebkurā izšķirtspējā, jebkurā
ievades avotā un jebkurā ekrāna
atsvaidzināšanas intensitātē.
∙∙ MPRT tiek atspējots, ja ir
iespējots Adaptīvā sinhronizācija.
Professional (Profesionāls)
1. līmeņa
izvēlne
Pro Mode
(Profesionālais
režīms)
2. līmeņa izvēlne
Apraksts
Anti-Blue
(Pretzils)
∙∙ Izmantojiet kreisās vai labās bultiņas
taustiņu, lai atlasītu un priekšskatītu režīma
efektus.
User (Lietotājs)
Movie (Filma)
Office (Birojs)
sRGB
Low Blue
Light (Zems
zilās gaismas
līmenis)
HDCR
Eco
OFF (IZSLĒGTS)
ON (IESLĒGTS)
OFF (IZSLĒGTS)
ON (IESLĒGTS)
∙∙ Noklusējums ir Eco (Eko).
∙∙ Nospiediet M taustiņu, lai apstiprinātu un
lietotu režīma veidu.
∙∙ Zems zilās gaismas līmenis aizsargā
acis pret zilo gaismu. Ja šis iestatījums
ir aktivizēts, Zems zilās gaismas līmenis
pielāgo ekrāna krāsas temperatūru, lai tā
būtu dzeltenāka.
∙∙ Ja profesionālais režīms ir iestatīts uz
Pretzils, ir obligāti jāiespējo Zems zilās
gaismas līmenis.
∙∙ HDCR uzlabo attēla kvalitāti, palielinot attēlu
kontrastu.
∙∙ Ja HDCR ir iestatīts uz IESLĒGTS, Spilgtums
tiek iezīmēts pelēks.
∙∙ Funkcijas HDCR un MPRT nevar iespējot
vienlaikus.
OSD izvēlnes
15
1. līmeņa
izvēlne
MPRT
2. līmeņa izvēlne
Apraksts
OFF (IZSLĒGTS)
∙∙ Ja MPRT ir aktivizēts, Spilgtumu nevar
iespējot un tie tiek iezīmēti pelēki.
ON (IESLĒGTS)
∙∙ Funkcijas MPRT un HDCR nevar iespējot
vienlaikus.
∙∙ Atbildes laiks tiek iezīmēts pelēks, kamēr ir
iespējots MPRT.
Image
Enhancement
(Attēla
uzlabošana)
∙∙ MPRT ir jāatspējo, kamēr iestatījums
Adaptīvā sinhronizācija ir iestatīts uz
IESLĒGTS.
OFF (IZSLĒGTS)
∙∙ Attēla uzlabošana uzlabo attēla malas, lai
uzlabotu tā pievilcību.
Weak (Vājš)
Medium (Vidējs)
Strong (Spēcīgs)
Strongest
(Spēcīgākais)
Image (Attēls)
1. līmeņa
izvēlne
Brightness
(Spilgtums)
0-100
Contrast
(Kontrasts)
0-100
Color
Temperature
(Krāsu
temperatūra)
Cool (Vēss)
Sharpness
(Asums)
16
2./3. līmeņa izvēlne
OSD izvēlnes
∙∙ Atbilstoši pielāgojiet kontrastu,
lai atslogotu acis.
∙∙ Asums uzlabo attēlu dzidrumu
un detaļas.
Normal (Normāls)
Customization
(Pielāgošana)
∙∙ Atbilstoši pielāgojiet spilgtumu
saskaņā ar apkārtējo
apgaismojumu.
∙∙ Spilgtums tiek iezīmēts pelēks, ja
MPRT vai HDCR tiek iespējotas.
0-5
Warm (Silts)
Apraksts
R (0–100)
G (0–100)
B (0–100)
∙∙ Izmantojiet kreisās vai labās
bultiņas taustiņu, lai atlasītu un
priekšskatītu režīma efektus.
∙∙ Nospiediet M taustiņu, lai
apstiprinātu un lietotu režīma
veidu.
∙∙ Lietotāji var pielāgot Krāsu
temperatūru Pielāgošanas
režīmā.
1. līmeņa
izvēlne
Screen Size
(Ekrāna izmērs)
2./3. līmeņa izvēlne
Apraksts
Auto (Automātiski)
∙∙ Lietotāji var regulēt Ekrāna
izmēru jebkurā režīmā, jebkurā
izšķirtspējā un jebkurā ekrāna
atsvaidzināšanas intensitātē.
4:3
16:9
Input Source (Ievades avots)
1. līmeņa
izvēlne
HDMI
DP
Auto Scan
(Automātiskā
skenēšana)
2. līmeņa
izvēlne
OFF (IZSLĒGTS)
ON (IESLĒGTS)
Apraksts
∙∙ Sarakstā atlasiet ievades avotu.
∙∙ Lietotāji var izmantot OSD taustiņus, lai
atlasītu ievades statusu, kā norādīts tālāk.
• Ja “Automātiskā skenēšana” ir iestatīta
uz “IZSLĒGTS” un monitors ir jaudas
taupīšanas režīmā.
• Ja monitorā ir redzams ziņojums “No
Signal (Nav signāla)”.
Navi Key (Navigācijas taustiņš)
1. līmeņa
izvēlne
2. līmeņa izvēlne
Left (Pa kreisi)
Brightness
(Spilgtums)
Exit (Iziet)
Right (Pa labi)
OFF (IZSLĒGTS)
Game Mode
(Spēļu režīms)
Screen
Assistance
(Ekrāna palīdzība)
Alarm Clock
(Modinātājs)
Apraksts
∙∙ Iziešanas taustiņa noklusējums ir Spēļu
režīms.
∙∙ Kreisās bultiņas taustiņa noklusējums ir
Nakts redzamība.
∙∙ Labās bultiņas taustiņa noklusējums ir
Ekrāna palīdzība.
∙∙ Visus OSD taustiņu noklusējumus var
pielāgot, izmantojot OSD izvēlnes.
Input Source
(Ievades avots)
Refresh Rate
(Atsvaidzināšanas
intensitāte)
Info. On Screen
(Informācija
ekrānā)
Night Vision
(Nakts
redzamība)
OSD izvēlnes
17
Setting (Iestatīšana)
1. līmeņa izvēlne
Language
(Valoda)
2. līmeņa izvēlne
繁體中文
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
한국어
Apraksts
∙∙ Lai apstiprinātu un lietotu valodas
iestatījumu, lietotājiem jānospiež M
taustiņš.
∙∙ Valoda ir neatkarīgs iestatījums.
Lietotāja valodas iestatījums ignorē
rūpnīcas noklusējumu. Kad lietotāji
iestatījuši Atiestatīt uz Jā, valoda netiek
mainīta.
日本語
Русский
Português
简体中文
Bahasa Indonesia
Türkçe
Transparency
(Caurspīdīgums)
OSD Time Out
(Ekrāna izvēlnes
taimauts)
Power Button
(Barošanas poga)
(Drīz būs vairāk
valodu)
0-5
5-30s
OFF (IZSLĒGTS)
Standby
(Gaidīšanas
režīms)
Info. On Screen
(Informācija
ekrānā)
Reset (Atiestatīt)
18
OSD izvēlnes
OFF (IZSLĒGTS)
ON (IESLĒGTS)
YES (JĀ)
NO (NĒ)
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot
Caurspīdīgumu.
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot
Ekrāna izvēlnes taimautu.
∙∙ Ja iestatīts uz IZSLĒGTS, lietotāji var
nospiest barošanas pogu, lai izslēgtu
monitoru.
∙∙ Ja iestatīts uz Gaidstāves režīmu,
lietotāji var nospiest barošanas
pogu, lai izslēgtu paneli un
aizmugurapgaismojumu.
∙∙ Monitora statusa informācija tiek
parādīta ekrāna labajā pusē.
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var atiestatīt
un atjaunot sākotnējos ekrāna izvēlnes
noklusējuma iestatījumus.
Specifikācijas
Monitors
Optix G251F
Izmērs
24,5 collu
Paneļa veids
RAPID IPS
Liekums
Izšķirtspēja
Attēla attiecība
Spilgtums (niti)
Kontrasta attiecība
Refresh Rate
(Atsvaidzināšanas
intensitāte)
Response Time (Atbildes
laiks)
I/O
Optix G251PF
Pustonis
1920x1080 @165Hz
16:9
400
1000:1
165Hz
1ms (MPRT)
∙∙ HDMI pieslēgvieta x 1
∙∙ DisplayPort x 1
∙∙ USB 3.2 Gen 1 A veida pieslēgvieta x 3
∙∙ USB 3.2 Gen 1 B veida augšupstraumes pieslēgvieta
x1
Skatīšanās leņķi
DCI-P3*/ sRGB
Virsmas apstrāde
Displeja krāsas
Monitora Jaudas Opcijas
Strāvas patēriņš (parasti)
Regulēšana (noliekšana)
Regulēšana (augstums)
Regulēšana (grozīšana)
∙∙ Austiņu ligzda x 1
178°(H) , 178°(V)
83,41% / 108,7%
Pretapžilbes
1,07B (8 biti + A-FRC)
100~ 240Vac, 50/60Hz, 1,5A
Ieslēgšana < 48 W
Gaidstāve < 0,5 W
Izslēgšana < 0,3 W
-5° ~ 20°
-5° ~ 20°
0 ~ 130mm
-45° ~ 45°
Specifikācijas
19
Monitors
Regulēšana (pagriešana)
Kensington slēdzene
VESA stiprinājums
Optix G251F
Jā
Optix G251PF
-90° ~ 90°
∙∙ Plāksnes veids: 100 x 100 mm
∙∙ Skrūves veids: M4 x 10 mm
• Pavediena diametrs: 4 mm
• Pavediena solis: 0,7 mm
Izmēri (Pl x A x Dz)
Svars
Vide
Darbības
režīms
• Pavediena garums: 10 mm
557,3 x 405,18 x 228,42 mm
557,3 x 399,19 x 196,48 mm
5,8 kg (bruto)
7,2 kg (bruto)
4,0 kg (neto)
∙∙ Temperatūra: 0℃ ~ 40℃
5,2 kg (neto)
∙∙ Mitrums: no 20% līdz 90%, nekondensēts
∙∙ Augstums: 0 ~ 5000m
Uzglabāšana ∙∙ Temperatūra: -20℃ ~ 60℃
∙∙ Mitrums: 10% ~ 90%, bez kondensāta
* Pamatojoties uz CIE1976 testēšanas standartiem.
20
Specifikācijas
Iepriekš iestatītie displeja režīmi
Standarts
VGA
Izšķirtspēja
640x480
Pie 60 Hz
Pie 67 Hz
Pie 72 Hz
DOS vide
720x480
SVGA
800x600
720x576
Pie 75 Hz
Pie 60 Hz
Pie 50 Hz
Pie 56 Hz
Pie 60 Hz
Pie 72 Hz
XGA
1024x768
SXGA
1280x1024
WXGA+
1440x900
Full HD
1920x1080
WSXGA+
1680x1050
Pie 75 Hz
Pie 60 Hz
Pie 70 Hz
Pie 75 Hz
Pie 60 Hz
Pie 75 Hz
Pie 60 Hz
Pie 60 Hz
Pie 60 Hz
Pie 85 Hz
Pie 120 Hz
Pie 144 Hz
Video laika
izšķirtspēja
480P
Pie 165 Hz
576P
720P
1080P pie 60 Hz
1080P pie 120 Hz
HDMI
DP
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Iepriekš iestatītie displeja režīmi
21
Kļūdu novēršana
Barošanas gaismas diode ir izslēgta.
• Vēlreiz nospiediet monitora barošanas pogu.
• Pārbaudiet, vai monitora strāvas kabelis ir pareizi pievienots.
Nav attēla.
• Pārbaudiet, vai datora grafikas karte ir pareizi instalēta.
• Pārbaudiet, vai dators un monitors ir pieslēgti strāvas kontaktligzdām un ir
ieslēgti.
• Pārbaudiet, vai monitora signāla kabelis ir pareizi pievienots.
• Iespējams, ka dators ir gaidīšanas režīmā. Nospiediet jebkuru taustiņu, lai
aktivizētu monitoru.
Ekrāna attēls nav pareiza izmēra vai ir nepareizi centrēts.
• Skatiet iepriekš iestatītos displeja režīmus, lai iestatītu datorā tādu iestatījumu,
kas ir piemērots monitora attēlošanai.
Nav standarta Plug & Play.
• Pārbaudiet, vai monitora strāvas kabelis ir pareizi pievienots.
• Pārbaudiet, vai monitora signāla kabelis ir pareizi pievienots.
• Pārbaudiet, vai dators un grafikas karte ir saderīgi ar standartu Plug & Play.
Ikonas, fonts vai ekrāns ir izplūduši, neskaidri vai ir problēmas ar
krāsām.
• Neizmantojiet video paplašinājuma kabeļus.
• Pielāgojiet spilgtumu un kontrastu.
• Pielāgojiet RGB krāsu vai regulējiet krāsu temperatūru.
• Pārbaudiet, vai monitora signāla kabelis ir pareizi pievienots.
• Pārbaudiet, vai signāla kabeļa savienotāja ligzdas nav saliekušās.
Monitors sāk mirgot vai rāda viļņus.
• Mainiet atsvaidzināšanas intensitāti, lai tā atbilstu monitora iespējām.
• Atjauniniet grafikas kartes draiverus.
• Nenovietojiet monitoru blakus elektroierīcēm, kas var izraisīt elektromagnētiskos
traucējumus (EMI).
22
Kļūdu novēršana
Drošības instrukcijas
∙∙ Rūpīgi un pilnībā izlasiet drošības norādījumus.
∙∙ Jāievēro visi drošības pasākumi un brīdinājumi, kas norādīti uz ierīces vai lietotāja
rokasgrāmatā.
∙∙ Apkopi uzticiet kvalificētam personālam.
Barošana
∙∙ Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārliecinieties, vai strāvas spriegums ir
drošības robežās un ir pareizi noregulēts līdz 100 - 240V vērtībai.
∙∙ Ja strāvas vadam ir 3 tapu kontaktdakša, neatvienojiet aizsargzemējuma tapu no
kontaktdakšas. Ierīcei jābūt savienotai ar iezemētu strāvas kontaktligzdu.
∙∙ Apstipriniet, ka elektroenerģijas sadales sistēmai uzstādīšanas vietā jānodrošina
automātiskais slēdzis ar 120/240 V, 20 A (maksimums).
∙∙ Vienmēr atvienojiet strāvas vadu vai izslēdziet sienas kontaktligzdu, ja ierīce
noteiktu laiku netiek izmantota, lai sasniegtu nulles enerģijas patēriņu.
∙∙ Novietojiet strāvas vadu tā, lai cilvēki tam nekāptu virsū. Nenovietojiet jebkādus
priekšmetus uz strāvas vada.
∙∙ Ja ierīces komplektācijā ir adapters, izmantojiet tikai MSI nodrošināto maiņstrāvas
adapteri, kas apstiprināts lietošanai ar šo ierīci.
Baterija
Ja šī ierīce tiek piegādāta ar bateriju, ievērojiet īpašus piesardzības pasākumus.
∙∙ Ja bateriju nepareizi nomaina, pastāv sprādziena risks. Nomainiet tikai ar tāda paša
vai līdzīga tipa bateriju, kuru ieteicis ražotājs.
∙∙ Nemetiet bateriju uguni vai karstā krāsnī, kā arī neveic tā mehānisku sasišanu vai
sagriešanu, kas var radīt eksploziju.
∙∙ Centieties neatstāt bateriju pārmērīgi lielā temperatūrā vai pārmērīgi zema gaisa
spiediena vidē, kas var izraisīt sprādzienu vai uzliesmojoša šķidruma vai gāzes
noplūdi.
∙∙ Nenorijiet bateriju. Ja monētas/pogas tipa baterija tiek norīta, tas var izraisīt
smagus iekšējos apdegumus vai nāvi. Uzglabājiet jaunās un lietotās baterijas
bērniem nepieejamā vietā.
Eiropas Savienība:
Taivāna:
Baterijas, akumulatoru iepakojumus un akumulatorus nedrīkst utilizēt
nešķirotos mājsaimniecības atkritumos. Lai atgrieztu, pārstrādātu vai
apstrādātu tos saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem, izmantojiet publisku
savākšanas sistēmu.
廢電池請回收
Lai varētu labāk aizsargāt apkārtējo vidi, izmantotie akumulatori ir jāsavāc
atsevišķi pārstrādei vai speciāla veida izmešanai.
Drošības instrukcijas
23
Kalifornija, ASV:
Vide
Pogu šūnu baterija var saturēt perhlorātu, un Kalifornijā to ir īpaši
jāapstrādā vai jāutilizē.
Plašāku informāciju skatiet šeit: https://dtsc.ca.gov/perchlorate/
∙∙ Lai samazinātu ar karstumu saistīto traumu vai pārkarsušas baterijas iespējamību,
nenovietojiet ierīci uz mīkstas, nestabilas virsmas un neaizsedziet ventilācijas
atveres.
∙∙ Lietojiet ierīci tikai uz cietas, līdzenas un stabilas virsmas.
∙∙ Lai novērstu ierīces apgāšanos, nostipriniet ierīci uz galda, sienas vai fiksēta
objekta, izmantojot pretapgāšanās stiprinājumu, kas palīdz pareizi atbalstīt ierīci un
noturēt drošā vietā.
∙∙ Lai novērstu ugunsgrēka vai strāvas trieciena risku, neturiet ierīci mitrumā un
augstā temperatūrā.
∙∙ Neatstājiet ierīci nekondicionētā vidē ar uzglabāšanas temperatūru augstāku par
60℃ vai zemāku par -20℃, kas var sabojāt ierīci.
∙∙ Maksimālā darbības temperatūra ir aptuveni 40℃.
∙∙ Tīrot ierīci, izņemiet kontaktdakšu. Ierīces tīrīšanai izmantojiet mīkstu drāniņu,
nevis rūpniecisku ķīmisku vielu. Nekad nelejiet atverē šķidrumu, jo tas var sabojāt
ierīci vai izraisīt elektrošoku.
∙∙ Nekad neturiet ierīces tuvumā spēcīgus magnētiskos vai elektriskos objektus.
∙∙ Ja rodas kāda no tālāk norādītajām situācijām, lūdziet ierīci pārbaudīt servisa
personālam.
• Ir bojāts strāvas vads vai kontaktdakša.
• Ierīcē ir iekļuvis šķidrums.
• Ierīce ir tikusi pakļauta mitruma iedarbībai.
• Ierīce nedarbojas pareizi vai nevar to lietot atbilstoši lietotāja rokasgrāmatā
norādītajam.
• Ierīce ir nokritusi un bojāta.
• Ierīcei ir acīmredzami salūzusi.
24
Drošības instrukcijas
TÜV Rheinland sertifikācija
TÜV Rheinland Low Blue Light (Zema Zilās Gaismas
Līmeņa) sertifikācija
Zilā gaisma rada acu nogurumu un diskomfortu. MSI
tagad nodrošina monitorus ar TÜV Rheinland zema
zilās gaismas līmeņa sertifikāciju, lai nodrošinātu
lietotājiem acu komfortu un labsajūtu. Ievērojiet
tālāk norādītās instrukcijas, lai samazinātu ekrāna
un zilās gaismas iedarbības simptomus.
∙∙ Novietojiet ekrānu 20–28 collu (50–70 cm) attālumā no acīm un nedaudz zem acu
līmeņa.
∙∙ Ik pa brīdim apzināta acu mirkšķināšana palīdzēs samazināt acu slodzi pēc ilgstošas
skatīšanās ekrānā.
∙∙ Ik pēc 2 stundām paņemiet 20 minūšu atpūtu.
∙∙ Šo pārtraukumu laikā skatieties prom no ekrāna un vismaz 20 sekundes skatieties
uz attālākiem objektiem.
∙∙ Pārtraukumu laikā izstaipieties, lai atvieglotu ķermeņa nogurumu vai sāpes.
∙∙ Izmantojiet lasīšanas/pretzilo režīmu vai ieslēdziet zema zilās gaismas līmeņa
funkciju.
TÜV Rheinland Flicker Free (Bez mirgoņas) tehnoloģijas
sertifikācija
∙∙ TÜV Rheinland pārbaudīja šo izstrādājumu, lai
pārliecinātos, vai displejs izdala redzamas un
neredzamas mirgoņas, tādējādi radot lietotāju acu
nogurumu.
∙∙ TÜV Rheinland ir noteicis pārbaužu katalogu, kas
nosaka minimālos standartus dažādos frekvenču
diapazonos. Pārbaužu katalogs ir balstīts uz starptautiski pieejamiem standartiem
vai industrijā biežāk sastopamiem standartiem un pārsniedz šīs prasības.
∙∙ Izstrādājums ir pārbaudīts laboratorijā atbilstoši šiem kritērijiem.
∙∙ Atslēgvārds “Bez mirgoņas” apstiprina, ka ierīcei nav redzama un neredzama
mirgoņa, kas definēta šajā standartā diapazonā no 0 līdz 3000 Hz dažādos spilgtuma
iestatījumos.
∙∙ Displejs neatbalstīs Flicker Free tehnoloģiju, kad iespējota funkcija Anti Motion Blur
(Pretkustības kontūra)/MPRT. (Funkcijas Anti Motion Blur (Pretkustības kontūra)/
MPRT pieejamība atšķiras atkarībā no izstrādājumiem.)
TÜV Rheinland sertifikācija
25
Reglamentējošie paziņojumi
CE atbilstība
Šī ierīce atbilst prasībām, kas noteiktas Padomes Direktīvā par
dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz elektromagnētisko
savietojamību (2014/30/ES), Zemsprieguma Direktīvā (2014/35/ES), EP
direktīvā (2009/125/EK) un RoHS Direktīvā (Direktīvā par dažu bīstamu
vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās) (2011/65/ES).
Šis produkts ir pārbaudīts un atzīts par atbilstīgu saskaņotajiem standartiem attiecībā
uz informācijas tehnoloģiju iekārtām, kas publicēti saskaņā ar Eiropas Savienības
Oficiālā Vēstneša direktīvām.
FCC-B Radiofrekvences traucējumu paziņojums
Šis aprīkojums ir pārbaudīts un atbilst B. kategorijas digitālo ierīču
ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi
ir noteikti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem
traucējumiem dzīvojamo māju instalācijās. Šis aprīkojums rada,
izmanto un var izstarot radiofrekvences enerģiju un, ja tas netiek
uzstādīts un lietots saskaņā ar instrukciju rokasgrāmatu, tas var
radīt kaitīgus radiosakaru traucējumus. Tomēr nav nekādu garantiju, ka traucējumi
nradīsies kādā noteiktā instalācijā. Ja šī ierīce patiešām rada kaitīgus traucējumus
radio un televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, lietotājam
jāmēģina novērst šos kaitējumus kādā no tālāk norādītajiem veidiem.
∙∙ Pagrieziet vai pārvietojiet uztverošo antenu.
∙∙ Palieliniet attālumu starp ierīci un uztvērēju.
∙∙ Pievienojiet ierīci citas elektriskās ķēdes kontaktligzdā, kurā nav pieslēgts uztvērējs.
∙∙ Problēmu atrisināšanai sazinieties ar pārdevēju vai pieredzējušu radio/televīzijas
speciālistu.
1. paziņojums
Veicot izmaiņas vai modifikācijas, ko nav pienācīgi apstiprinājušas atbildīgās iestādes,
kas atbildīgas par atbilstības noteikumu ievērošanu, var tikt atņemtas lietotāja
tiesības ekspluatēt šo ierīci.
2. paziņojums
Lai ievērotu emisijas robežvērtības, jāizmanto ekranēti saskarnes kabeļi un
maiņstrāvas vads, ja tāds ir.
Ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Lietošanai ir noteikti divi tālāk norādīti
nosacījumi:
1. šī ierīce nedrīkst radīt būtiskus traucējumus, un
2. šai ierīcei jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, ieskaitot traucējumus, kas var
radīt nevēlamas darbības.
26
Reglamentējošie paziņojumi
WEEE (EEIA - elektrisko un elektronisko iekārtu
atkritumi) paziņojums
Saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) Direktīvu par elektrisko un elektronisko
iekārtu atkritumiem (Direktīva 2012/19/EK), augustā, “elektrisko un
elektronisko iekārtu” produktus vairs nevar izmest kā sadzīves atkritumus,
un aptverto elektronisko iekārtu ražotājiem ir pienākums pieņemt atpakaļ
šādus produktus to derīguma laika beigās.
Informācija par ķīmiskajām vielām
Saskaņā ar ķīmisko vielu noteikumiem, piemēram, ES REACH regulu (kas attiecas uz
ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu) (Eiropas Parlamenta
un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006), MSI sniedz informāciju par ķīmiskajām
vielām produktos vietnē: https://csr.msi.com/global/index
Zaļā produkta raksturojums
∙∙ Samazināts enerģijas patēriņš darba un gaidstāves režīmos
∙∙ Ierobežots videi un veselībai kaitīgo vielu pielietojums
∙∙ Viegli demontējama un pārstrādājama
∙∙ Samazināta dabas resursu izmantošana, izmantojot izejvielu otrreizējo pārstrādi
∙∙ Ilgāks produkta kalpošanas laiks, ņemot vērā vienkāršu atjaunināšanas procesu
∙∙ Samazināts cieto atkritumu daudzums, īstenojot atpakaļpieņemšanas politiku.
Vides politika
∙∙ Šis produkts ir izstrādāts, lai nodrošinātu atbilstošu detaļu atkārtotu
izmantošanu un pārstrādi, un to nevajadzētu izmest kalpošanas laika
beigās.
∙∙ Lietotājiem jāsazinās ar vietējo autorizēto savākšanas punktu
otrreizējai pārstrādei un jāiznīcina nolietotie produkti.
∙∙ Apmeklējiet MSI tīmekļa vietni un atrodiet tuvumā esošu izplatītāju,
lai iegūtu papildinformāciju par otrreizējo pārstrādi.
∙∙ Lietotāji var ar mums sazināties pa e-pastu [email protected], lai iegūtu
informāciju par MSI produktu pareizu likvidēšanu, atpakaļpieņemšanu, otrreizēju
pārstrādi un izjaukšanu.
Brīdinājums.
Pārmērīga ekrānu izmantošana var ietekmēt redzi.
Ieteikumi.
1. Paņemiet 10 minūšu pārtraukumu katrās 30 ekrāna laika minūtēs.
2. Bērniem, kas jaunāki par 2 gadiem, nedrīkst izmantot ekrānu. Bērniem no 2 gadu
vecuma ekrāna laiks ir jāierobežo līdz mazāk nekā vienai stundai dienā.
Reglamentējošie paziņojumi
27
Paziņojums par autortiesībām un preču zīmēm
Autortiesības © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Visas tiesības paturētas. Izmantotais MSI
logotips ir Micro-Star Int ‘l Co., Ltd. reģistrēta preču zīme. Visas citas minētās preču
zīmes un nosaukumi var būt attiecīgo īpašnieku preču zīmes. Netiek izteikta vai
netieši norādīta garantija attiecībā uz precizitāti vai pabeigtību. MSI patur tiesības veikt
izmaiņas šajā dokumentā bez iepriekšēja brīdinājuma.
Tehniskais atbalsts
Ja rodas problēmas ar produktu un, izmantojot lietotāja rokasgrāmatu, nav iespējams
rast risinājumu, lūdzu, sazinieties ar savu iegādes vietu vai vietējo izplatītāju. Vai arī,
lūdzu, apmeklējiet https://www.msi.com/support/, lai saņemtu papildu norādījumus.
28
Reglamentējošie paziņojumi
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement