MSI MS-3DB9 Optix MAG321QR Ръководство за работа

MSI MS-3DB9 Optix MAG321QR Ръководство за работа | Manualzz
Серия Optix
LCD монитор
Optix MAG321QR (3DB9)
Ръководство на потребителя
Съдържание
Начало........................................................................................................................... 3
Съдържание на пакета........................................................................................... 3
Инсталиране на стойката на монитора................................................................ 4
Настройка на монитора.......................................................................................... 5
Общ преглед на монитора..................................................................................... 6
Свързване на монитора към компютър................................................................ 8
Настройка на екранното меню................................................................................... 9
Navi Key (Клавиш Navi).......................................................................................... 9
Бърз клавиш........................................................................................................... 9
Екранното Меню......................................................................................................... 10
Gaming (Игри)....................................................................................................... 10
Professional (Професионален режим)................................................................ 12
Image (Образ)........................................................................................................ 14
Input Source (Източник на входен сигнал)......................................................... 14
Navi Key (Клавиш Navi)........................................................................................ 15
Setting (Настройка)............................................................................................... 16
Технически характеристики..................................................................................... 18
Готови режими на дисплея...................................................................................... 20
Отстраняване на неизправности............................................................................. 21
Инструкции за безопасност...................................................................................... 22
Сертифициране TÜV Rheinland................................................................................ 24
Регулаторни съобщения........................................................................................... 25
Редакция
В. 1.0, 2021/08
2
Съдържание
Начало
Тази глава предоставя информация за процедурите по настройка на хардуера.
Когато свързвате устройства, внимавайте как ги държите. Използвайте заземената
каишка за ръка, за да избегнете статично електричество.
Съдържание на пакета
Монитор
Документация
Optix MAG321QR
Ръководство за бърз старт
Регистрационна карта
стойка с болт(ове)
Аксесоари
Основа на стойка с болт(ове)
Захранващ кабел
Захранващ адаптер
HDMI кабел (като опция)
кабеля
⚠⚠Важно
DisplayPort кабел (като опция)
USB Upstream кабел (за USB Type-B Upstream порт) (като
опция)
USB Type-C кабел (като опция)
∙∙ Свържете се с мястото на покупка или с местния дистрибутор, ако някои от
елементите са повредени или липсват.
∙∙ Съдържанието на пакета може да варира според държавата.
∙∙ Включеният захранващ кабел е предназначен изключително за този монитор и
не трябва да се използва с други продукти.
Начало
3
Инсталиране на стойката на монитора
1. Оставете монитора в неговата защитна опаковка от пяна. Подравнете скобата
на стойката в жлеба на монитора.
2. Затегнете скобата на стойката с болтовете.
3. Свържете основата към стойката и затегнете болтовете на основата, за да
закрепите основата.
4. Уверете се, че модулът на стойката е монтиран правилно преди да поставите
монитора в изправено положение.
⚠⚠Важно
∙∙ Поставете монитора върху мека, защитена повърхност, за да избегнете
надраскване на панела на дисплея.
∙∙ Не използвайте остри предмети върху панела.
∙∙ Жлебът за монтаж на скобата на стойката може да се използва също за стенен
монтаж. Свържете се с Вашия търговец за подходящ комплект за стенен монтаж.
2
1
4
Начало
3
Настройка на монитора
Този монитор е проектиран за максимален комфорт при гледане, благодарение на
възможностите за настройка.
⚠⚠Важно
∙∙ Избягвайте да докосвате панела, когато настройвате монитора.
∙∙ Наклонете леко монитора назад преди завъртане по оста.
-5 20
O
O
130mm
45
O
45
O
Начало
5
Общ преглед на монитора
1
2
4
3
5
6
6
Начало
7
7
8
9
10
11 11 12
1
Macro клавиш
2
Power Button (Бутон за захранване)
3
4
5
6
7
За активиране на приложението на екранното меню
Navi Key (Клавиш Navi)
Kensington заключване
Отвор за кабели
DisplayPort 1.2
HDMI 2.0 порт
8
Порт USB Type-C
9
Вход за слушалки
10
11
12
Този порт поддържа режим DisplayPort Alternate (DP Alt) и захранване до
5V/3A (15W). Служи единствено за пренос на видеосигнал и не поддържа
пренос на данни.
Порт USB 2.0 Type-B Upstream
За USB Upstream кабел.
⚠⚠Важно
Проверете пакета на USB Upstream кабела
и го свържете към компютъра и монитора.
Когато този кабел е свързан, портовете
USB Type-A Downstream на монитора ще
са готови за употреба.
Към
монитор
Към компютър
Порт USB 2.0 Type-A
Жак за захранване
Начало
7
Свързване на монитора към компютър
1. Изключете компютъра си.
2. Свържете видео кабела от монитора към компютъра.
3. Монтирайте токовия адаптер и захранващия кабел на монитора. (Фигура А)
4. Свържете токовия адаптер към контакта на монитора. (Фигура B)
5. Включете захранващия кабел в електрическата мрежа. (Фигура C)
6. Включете монитора. (Фигура D)
7. Включете компютъра и мониторът автоматично ще открие източника на сигнал.
B
D
C
А
8
Начало
Настройка на екранното меню
Тази глава съдържа важна информация за настройката на екранното меню.
⚠⚠Важно
Цялата информация е обект на промяна без предизвестие.
Navi Key (Клавиш Navi)
Мониторът е снабден с Navi Key (Клавиш Navi), многопосочно управление, което
спомага при навигация в екранното меню.
Up (Нагоре)/ Down (Надолу)/ Left (Наляво)/ Right (Надясно):
∙∙ Избор на функционални менюта и елементи.
∙∙ Регулиране на стойностите на функцията
∙∙ Влизане в/излизане от менютата на функцията
Натиснете (ОК):
∙∙ Стартиране на екранното меню
∙∙ За влизане в подменюта
∙∙ Потвърждение на избор или настройка
Бърз клавиш
∙∙ Потребителите може да влязат в Game Mode (Режим за игри), Smart Crosshair
(Интелигентен прицел), KVM и Input Source function (Функция на източник на
входен сигнал), като преместите клавишаNavi Key (Клавиш Navi) Up (Нагоре),
Down (Надолу), Left (Наляво) или Right (Надясно), когато екранното меню е
неактивно.
∙∙ Потребителите може да персонализират своите бързи клавиши, за да влязат в
различни менюта на функциите.
Настройка на екранното меню
9
Екранното Меню
Gaming (Игри)
Меню от първо
ниво
Меню от второ/трето
ниво
Game Mode
User (Потребител)
(Режим за игри) FPS
Racing (Състезание)
RTS
RPG
Night Vision
OFF (ИЗКЛ.)
(Нощен режим) Normal (Нормално)
Strong (Силно)
Strongest (Най-силно)
Response Time
(Време за
реакция)
10
Екранното Меню
A.I. (Изкуствен интелект)
Normal (Нормално)
Fast (Бързо)
Fastest (Най-бързо)
Описание
∙∙ Всички елементи може да се
настройват от потребителите.
∙∙ Използвайте бутон нагоре
или надолу, за да изберете и
визуализирате ефектите на
режимите.
∙∙ Натиснете OK бутон а
потвърждение и приложете своя
тип режим.
∙∙ Тази функция оптимизира яркостта
на фона и се препоръчва за FPS
игри.
∙∙ Потребителите може да
настройват Време за реакция във
всеки режим.
∙∙ Функцията Време за реакция
става сива, когато е разрешена
функцията MPRT.
Меню от първо
ниво
MPRT
Меню от второ/трето
ниво
OFF (ИЗКЛ.)
ON (ВКЛ.)
Описание
∙∙ Когато функцията MPRT е
разрешена, Яркост не може да се
разрешат и стават сиви.
∙∙ HDCR и MPRT не може да се
активират едновременно.
∙∙ Функцията Време за реакция
става сива, когато е разрешена
функцията MPRT.
∙∙ Функцията MPRT трябва да е
забранена, когато Адаптивно
синхр.е е ВКЛ.
Refresh Rate
(Скорост на
опресняване)
Location
(Място)
∙∙ MPRT е налична, когато скоростта
на опресняване не над 85Hz.
Left Top (Ляво ∙∙ Потребителите може да
горе)
настройват Скорост на
опресняване във всеки режим.
Right Top
(Дясно горе)
Left Bottom
(Ляво долу)
Right Bottom
(Дясно долу)
Customize
(Персонализ.)
OFF (ИЗКЛ.)
Alarm Clock
(Будилник)
ON (ВКЛ.)
Location
(Място)
∙∙ Място на скорост на опресняване
по подразбиране е Ляво горе.
Мястото може да се регулира в
екранното меню. Натиснете OK
бутон а потвърждение и приложете
Вашето Място на скорост на
опресняване.
∙∙ Този монитор следва и работи
с готовата настройка Скорост
на опресняване на екрана на
операционната система.
Left Top (Ляво ∙∙ Потребителите може да
горе)
настройват Будилник във всеки
режим.
Right Top
(Дясно горе)
Left Bottom
(Ляво долу)
∙∙ След настройка на часа, натиснете
OK бутон за активиране на
таймера.
∙∙ Място на будилник по
подразбиране е Ляво горе.
Потребителите може да изберат
Customize
своето собствено Място.
(Персонализ.)
Right Bottom
(Дясно долу)
OFF (ИЗКЛ.)
15:00
30:00
00:01 ~ 99:59
45:00
60:00
Екранното Меню
11
Меню от първо
ниво
KVM
Меню от второ/трето
ниво
Auto (Авт.) (по
подразбиране)
Upstream
Type-C
Smart Crosshair Icon
(Смарт прицел) (Икона)
None (Няма)
Описание
∙∙ Авт. позволява на монитора
автоматично да превключва между
източници на входен USB сигнал,
като клавиатури, мишки и други
USB устройства.
∙∙ Потребителите може също да
посочат Upstream порт или USB
Type-C като единствен източник на
USB сигнал.
∙∙ Посредством алгоритъм на AI, тази
функция подобрява видимостта на
прицела в игри.
∙∙ Потребителите може да изберат
цвета и позицията на прицела.
Color
(Цвят)
White (Бяло)
Red (Червено)
Auto (Авт.)
Position (Позиция)
Adaptive-Sync
(Адаптивно
синхр.е)
Reset (Нулиране)
OFF (ИЗКЛ.)
ON (ВКЛ.)
∙∙ Адаптивно синхр.е предотвратява
разкъсване на екрана.
∙∙ Функцията MPRT ще бъде
забранена, ако е разрешена
функцията Адаптивно синхр.е.
Professional (Професионален режим)
Меню от първо
ниво
Меню от второ
ниво
Описание
Pro Mode
User
∙∙ Всички елементи може да се настройват
(Професионален (Потребителски)
от потребителите.
режим)
(по подразбиране)
∙∙ Използвайте бутон нагоре или надолу, за
да изберете и визуализирате ефектите на
Anti-Blue (Анти
режимите.
синя светлина)
∙∙ Натиснете OK бутон а потвърждение и
Movie (Филм)
приложете своя тип режим.
Office (Офис)
sRGB
Eco
12
Екранното Меню
Меню от първо
ниво
Low Blue Light
(Ниска синя
светлина)
Меню от второ
ниво
OFF (ИЗКЛ.)
ON (ВКЛ.)
Описание
∙∙ Ниска синя светлина защитава очите Ви
от синята светлина. Когато е разрешена,
функцията Ниска синя светлина регулира
температурата на екрана до по-жълт
цвят.
∙∙ Потребителите може да настройват Ниска
синя светлина на екранното меню във
всеки режим.
HDCR
OFF (ИЗКЛ.)
ON (ВКЛ.)
∙∙ Когато Професионален режим е Анти
синя светлина, задължително се
разрешава Ниска синя светлина.
∙∙ Потребителите може да настройват HDCR
във всеки режим.
∙∙ HDCR подобрява качеството на
изображението като увеличава контраста
на изображенията.
∙∙ Когато HDCR е ВКЛ., функцията Яркост
ще е сива.
MPRT
OFF (ИЗКЛ.)
ON (ВКЛ.)
∙∙ HDCR и MPRT не може да се активират
едновременно.
∙∙ Когато функцията MPRT е разрешена,
Яркост не може да се разрешат и стават
сиви.
∙∙ HDCR и MPRT не може да се активират
едновременно.
∙∙ Функцията Време за реакция става сива,
когато е разрешена функцията MPRT.
∙∙ Функцията MPRT трябва да е забранена,
когато Адаптивно синхр.е е ВКЛ.
Image
Enhancement
(Подобрение на
изображението)
OFF (ИЗКЛ.)
Weak (Слабо)
Medium (Средно)
Strong (Силно)
Strongest (Найсилно)
∙∙ MPRT е налична, когато скоростта на
опресняване не над 85Hz.
∙∙ Подобрение на изображението подобрява
ръбовете на изображението, за да
подобри остротата.
∙∙ Потребителите може да настройват
Подобрение на изображението във всеки
режим.
Екранното Меню
13
Image (Образ)
Меню от първо
ниво
Brightness
(Яркост)
Меню от второ/трето ниво
0-100
Contrast
(Контраст)
0-100
Sharpness
(Рязкост)
0-5
Color
Temperature
(Цветова
температура)
Screen Size
(Размер на
екрана)
∙∙ Потребителите могат да
регулират Яркост в режими
Потребителски, RTS, RPG и Анти
синя светлина.
∙∙ Функцията Яркост става сива,
когато е разрешен режим MPRT
или HDCR.
∙∙ Потребителите може да
настройват Контраст във всеки
режим.
∙∙ Потребителите може да
настройват Рязкост във всеки
режим.
Cool (Студени цветове)
Normal (Нормално) (по
подразибране)
Warm (Топли цветове)
Customization
(Персонализ.)
Описание
R (0-100)
G (0-100)
B (0-100)
Auto (Авт.) (по
подразбиране)
∙∙ Разкост подобрява яснотата и
детайлите на изображенията.
∙∙ Използвайте бутон нагоре
или надолу, за да изберете и
визуализирате ефектите на
режимите.
∙∙ Натиснете OK бутон а
потвърждение и приложете своя
тип режим.
∙∙ Потребителите може да
регулират Цветова температура
в Режим за Персонализ..
∙∙ Потребителите може да
регулират Размер на екрана
във всеки режим, при всяка
разделителна способност и при
всяка скорост на опресняване.
4:3
16:9
Input Source (Източник на входен сигнал)
Меню от първо
ниво
HDMI1
HDMI2
DP
Type-C
14
Екранното Меню
Меню от второ
ниво
Описание
∙∙ Потребителите може да настройват
Източник на входен сигнал във всеки
режим.
Auto Scan
(Автоматично
сканиране)
OFF (ИЗКЛ.)
ON (ВКЛ.)
Navi Key (Клавиш Navi)
Меню от първо
ниво
Up (Нагоре)/
Down (Надолу)/
Left (Наляво)/
Right (Надясно)
Меню от второ
ниво
OFF (ИЗКЛ.)
Brightness
(Яркост)
Game Mode
(Режим за игри)
Alarm Clock
(Будилник)
Smart Crosshair
(Смарт прицел)
∙∙ Потребителите може да използват клавиша
Navi за избор на Източник на входен
сигнал при състоянието по-долу:
• Когато “Автоматично сканиране” е
“ИЗКЛ.” с монитор в икономичен режим;
• Когато полето със съобщение “No Signal
(Няма сигнал)” е показано на монитора.
Описание
∙∙ Настройката по подразбиране на бутона
нагоре е Режим за игри.
∙∙ Настройката по подразбиране на бутон
надолу е Смарт прицел.
∙∙ Настройката по подразбиране на
стрелка наляво е KVM.
∙∙ Настройката по подразбиране на бутона
надясно е Източник на входен сигнал.
∙∙ Всички елементи на клавиша Navi може
да се регулират чрез екранното меню.
Input Source
(Източник на
входен сигнал)
Refresh Rate
(Скорост на
опресняване)
Info. On Screen
(Информация на
екрана)
Night Vision
(Нощен режим)
KVM
Екранното Меню
15
Setting (Настройка)
Меню от първо
ниво
Меню от второ
ниво
Language (Език) 繁體中文
English (по
подразбиране)
Français
Deutsch
Italiano
Español
한국어
日本語
Описание
∙∙ Потребителите може да натиснат OK
бутон, за да потвърдят и приложат
настройката Език.
∙∙ Език е независима настройка.
Настройката за езика на потребителите
ще замести фабричната настройка по
подразбиране. Когато потребителите
зададат Нулиране да бъде Да, Език няма
да се промени.
Русский
Português
简体中文
Bahasa Indonesia
Türkçe
Transparency
(Прозрачност)
0~5
∙∙ Потребителите може да настройват
Прозрачност във всеки режим.
RGB LED
OFF (ИЗКЛ.)
∙∙ Потребителите може да регулират RGB
LED на ВКЛ. или ИЗКЛ.
Power Button
(Бутон за
захранване)
OFF (ИЗКЛ.)
OSD Time Out
(Таймаут на
екранното
меню)
Info. On Screen
(Информация
на екрана)
16
(Скоро ще бъдат
налични още
езици)
Екранното Меню
5~30s
ON (ВКЛ.) (по
подразбиране)
Standby (В
готовност)
OFF (ИЗКЛ.) (по
подразбиране)
ON (ВКЛ.)
∙∙ Потребителите може да настройват
Таймаут на екранното меню във всеки
режим.
∙∙ Когато е зададено ИЗКЛ., потребителите
може да натиснат бутона на захранването,
за да изключат монитора.
∙∙ Когато е зададен режим В готовност,
потребителите може да натиснат бутона
на захранването, за да изключат панела и
подсветката.
∙∙ Информацията за състоянието на
монитора ще бъде показана отдясно на
екрана.
∙∙ Щракнете, за да разрешите или
забраните функцията Info. On Screen
(Информация на екрана).
Меню от първо
ниво
HDMI CEC
Меню от второ
ниво
OFF (ИЗКЛ.)
ON (ВКЛ.)
Описание
∙∙ HDMI CEC (Consumer Electronics Control)
поддържа Sony PlayStation®, Nintendo®
Switch™, Xbox Series X/S и различни
аудиовизуални устройства, които
съответстват на CEC.
∙∙ Ако HDMI CEC е ВКЛ.:
• Мониторът ще се включи автоматично
при включване на CEC устройство.
• CEC устройството ще влезе в
икономичен режим, когато мониторът е
изключен.
Reset
(Нулиране)
YES (ДА)
NO (НЕ)
• Когато Sony PlayStation®, Nintendo®
Switch™ или Xbox Series X/S са
свързани, за Game (Режим за игри)
и Pro Mode (Професионален режим)
автоматично ще бъде зададено User
mode (Потребителски режим) (по
подразбиране) и могат да се регулират
според предпочитаните режими на
потребителите по-късно.
∙∙ Потребителите може да нулират и
възстановят настройките на оригиналната
Настройка по на екранното меню във
всеки режим.
Екранното Меню
17
Технически характеристики
Модел
Optix MAG321QR
Извивка
Плосък
Размер
Тип панел
Разделителна способност
Пропорции
Яркост (нитове)
Захранване USB Type-C
Контрастно съотношение
Скорост на опресняване
Време за реакция
I/O
IPS
2560 x 1440 при 165Hz
16:9
350 (станд.)
5V/3A
1200:1
165Hz
1ms (MPRT)
∙∙ HDMI 2.0 порт x2
∙∙ DisplayPort 1.2 x1
∙∙ USB Type-C порт x1
∙∙ Порт USB 2.0 Type-A x2
∙∙ Порт USB 2.0 Type-B Upstream x1
∙∙ Жак за слушалки x1
Ъгли на гледане
178°(х.) , 178°(в.)
Повърхностна обработка
Против отблясъци
DCI-P3*/ sRGB
Цветове на екрана
Опции На Захранването
На Монитора
93%/126%
1,07B (8 бита +FRC)
19V
4,74A
Технически
характеристики на
захранващ адаптер
Модел: DA-90J19
Изход за захранване
19V
Вход за захранването
18
31,5 инч
Технически характеристики
100~240Vac, 50~60Hz, 1,5A
4,74A
Модел
Optix MAG321QR
Регулиране (Височина)
0 ~ 130mm
Регулиране (наклон)
Регулиране (въртене)
Kensington заключване
-45° ~ 45°
Да
∙∙ Тип платка: 100 x 100 mm
∙∙ Тип болт: M4 x 10 mm
• Диаметър на резбата: 4 mm
VESA монтаж
• Стъпка на резбата: 0,7 mm
Размери (Ш x В x Д)
Тегло
Среда
-5° ~ 20°
Работна
Памет
• Дължина на стъпката: 10 mm
716,2 x 606,5 x 233,7 mm
8,23 kg (нето)/11,28 kg (бруто)
∙∙ Температура: От 0℃ до 40℃
∙∙ Влажност: 20% до 90% без кондензация
∙∙ Надморска височина: 0 ~ 5000m
∙∙ Температура: От -20℃ до 60℃
∙∙ Влажност: 10% до 90%, без кондензация
* Въз основа на тестови стандарти CIE1976.
Технически характеристики
19
Готови режими на дисплея
Стандарт
VGA
Разделителна
способност
640x480
при 60Hz
при 67Hz
при 72Hz
Dos режим
720x480
SVGA
800x600
720x576
при 75Hz
при 60Hz
при 50Hz
при 56Hz
при 60Hz
при 72Hz
XGA
1024x768
SXGA
1280x1024
WXGA+
1440x900
Full HD
1920x1080
WSXGA+
QHD
1680x1050
2560x1440
при 75Hz
при 60Hz
при 70Hz
при 75Hz
при 60Hz
при 75Hz
при 60Hz
при 60Hz
при 60Hz
при 60Hz
при 120Hz
при 144Hz
Разделителна
способност на
видеотайминг
480P
при 165Hz
576P
720P
1080P при 60Hz
1080P при 120Hz
2160P при 30Hz
2160P при 50Hz
20
2160P при 60Hz
Готови режими на дисплея
Optix MAG321QR
HDMI
DP / Type-C
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
X
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
X
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Отстраняване на неизправности
LED индикаторът е изключен.
• Натиснете бутона на захранването на монитора отново.
• Проверете дали захранващият кабел на монитора е свързан правилно.
Няма картина.
• Проверете дали видеокартата на компютъра е инсталирана правилно.
• Проверете дали компютърът и мониторът са свързани към електрическата
мрежа и включени.
• Проверете дали сигналният кабел на монитора е свързан правилно.
• Компютърът може да е в режим В готовност. Натиснете произволен клавиш, за
да активирате монитора.
Изображението на екрана не е с правилната големина или не е
центрирано.
• Вижте Готови режими на дисплея за задаване на компютърна настройка,
подходяща за показване на монитора.
Няма Plug & Play.
• Проверете дали захранващият кабел на монитора е свързан правилно.
• Проверете дали сигналният кабел на монитора е свързан правилно.
• Проверете дали компютърът и видеокартата са съвместими с Plug & Play.
Иконите, шрифтовете или екраните са неясни, размазани и имат
проблеми с цветовете.
• Избягвайте използване на удължително кабели за видео.
• Настройте яркостта и контрастта.
• Регулирайте RGB цветовете или направете фина настройка на температурата.
• Проверете дали сигналният кабел на монитора е свързан правилно.
• Проверете за огънати щифтове на конектора на сигналния кабел.
Мониторът започва да мига и се виждат черти.
• Променете скоростта на опресняване, за да отговаря на възможностите на
Вашия монитор.
• Актуализирайте драйверите за Вашата видеокарта.
• Дръжте монитора далеч от електрически устройства, които може да причинят
електромагнитна интерференция (EMI).
Отстраняване на неизправности
21
Инструкции за безопасност
∙∙ Прочетете внимателно и задълбочено тези инструкции за безопасност.
∙∙ Всички предупреждения на устройството или в Ръководството на потребителя
трябва да се спазват.
∙∙ Оставете обслужването и ремонта на квалифициран персонал.
Захранване
∙∙ Уверете се, че напрежението е в рамките на безопасното и че е настроено
правилно на стойност 100~240V преди включване на устройството в
електрически контакт.
∙∙ Ако захранващият кабел е снабден с 3-щифтов щепсел, не деактивирайте
защитния заземителен щифт на щепсела. Устройството да се включва само в
заземен електрически контакт.
∙∙ Потвърдете, че системата за разпределение на енергията на мястото за
инсталация има превключвател с номинални показатели 120/240V, 20A (макс.).
∙∙ Винаги изваждайте захранващия кабел или изключвайте контакта, ако няма да
използвате устройството известно време, за да постигнете нулева консумация на
енергия.
∙∙ Поставете захранващия кабел там където няма риск той да бъде настъпен. Не
поставяйте предмети върху захранващия кабел.
∙∙ Ако това устройство се предлага с адаптер, да се използва само адаптера за
променлив ток на MSI, който е одобрен за употреба с това устройство.
Батерия
Вземете специални предпазни мерки, ако това устройство се предлага с включена
батерия.
∙∙ Съществува опасност от избухване, ако батерията бъде поставена
неправилно. Заменяйте само с еднакъв или еквивалентен тип, препоръчани от
производителя.
∙∙ Да се избягва изхвърлянето на батерията в огън или в гореща фурна, или
механичното смачкване или рязане на батерията, което може да доведе до
експлозия.
∙∙ Батерията да не се оставя в среда с изключително висока температура или
изключително ниско въздушно налягане, което може да доведе до експлозия или
изтичане на запалима течност или газ.
∙∙ Батерията да не се поглъща. Ако се погълне плоска батерия, това може да
причини тежки вътрешни изгаряния и може да доведе до смърт. Новите и
използваните батерии да се държат далеч от деца.
Европейски съюз:
Батерии, батерийни модули и акумулатори не трябва да се изхвърлят
заедно с домакинските отпадъци. Използвайте съответните пунктове за
връщане, рециклиране или обработка според местните разпоредби.
22
Инструкции за безопасност
Тайван:
廢電池請回收
За по-добро опазване на околната среда, непотребните батерии трябва
да се предават за рециклиране или да се изхвърлят отделно.
Калифорния, САЩ:
Среда
Плоската клетъчна батерия може да съдържа перхлорати и изисква
специално третиране при рециклиране или изхвърляне в Калифорния.
За повече информация, моля, посетете: https://dtsc.ca.gov/perchlorate/
∙∙ За намаляване на вероятността за наранявания, свързани с топлина, или
прегряване на устройството, не поставяйте устройството върху мека, неравна
повърхност и не блокирайте вентилационните му отвори.
∙∙ Това устройство да се използва само върху твърда, равна и стабилна повърхност.
∙∙ За предотвратяване на преобръщане на устройството, закрепете устройството
към бюро, стена или неподвижен предмет с помощта на заключване против
преобръщане, което спомага за правилно поддържане на устройството и го
държи безопасно на мястото му.
∙∙ За да предотвратите пожар или токов удар, дръжте това устройство далеч от
влага и висока температура.
∙∙ Не оставяйте устройството в неконтролирана среда с температура на съхранение
над 60℃ или под -20℃, което може да повреди устройството.
∙∙ Максималната работна температура е около 40℃.
∙∙ При почистване на устройството, уврете се, че сте изключили контакта.
Използвайте по-скоро мека кърпа отколкото промишлен почистващ препарат, за
да почистите устройството. Никога не изливайте течност в отвора. Това може да
доведе до повреда на устройството или до токов удар.
∙∙ Винаги дръжте силни магнити или електрически обекти далеч от устройството.
∙∙ В случай на някоя от следните ситуации, устройството трябва да се провери от
сервизен персонал:
• Захранващият кабел или щепселът е повреден.
• Течност е проникнала вътре в устройството.
• Устройството е било изложено на влага.
• Устройството не работи добре и не можете да го накарате да работи съгласно
Ръководството на потребителя.
• Устройството е било изпуснато и повредено.
• Има очевидни признаци, че устройството е счупено.
Инструкции за безопасност
23
Сертифициране TÜV Rheinland
Сертифициране за Low Blue Light (Слаба синя
светлина) TÜV Rheinland
Доказано е, че синята светлина причинява
умора и дискомфорт в очите. MSI вече предлага
монитори със сертификат за слаба синя светлина
TÜV Rheinland, за да гарантира комфорта и
доброто състояние на потребителите. Следвайте
инструкциите по-долу, за да намалите симптомите
от продължително излагане на екрана и на синя светлина.
∙∙ Поставете екрана на разстояние 50 – 70 cm (20 – 28 in) от очите си, малко под
нивото на очите.
∙∙ Съзнателно мигане от време на време ще помогне за намаляване на
напрежението в очите след продължително време пред екрана.
∙∙ Правете 20-минутни почивки на всеки 2 часа.
∙∙ Гледайте встрани от екрана и се взирайте в отдалечен обект в продължение на
най-малко 20 секунди по време на почивките.
∙∙ Правете упражнения за разтягане за облекчаване на умората или болката в
тялото по време на почивките.
∙∙ Използвайте режима Reader (Четене)/Anti-Blue (Неутурализиране на синята
светлина) или включете допълнителната функция Low Blue Light (Слаба синя
светлина).
Сертифициране за екран Flicker Free (Без трептене)
TÜV Rheinland
∙∙ TÜV Rheinland тества този продукт, за да
установи дали дисплеят произвежда видимо
и невидимо за човешкото око трептене и
следователно натоварва очите на потребителите.
∙∙ TÜV Rheinland има каталог с изпитвания, който
определят минималните стандарти в различни честотни диапазони. Каталогът
с изпитванията се основава на международно приложими стандарти или
стандарти, общи за отрасъла, и надхвърля тези изисквания.
∙∙ Продуктът е тестван в лаборатория съгласно тези критерии.
∙∙ Ключовата фраза “без трептене” потвърждава, че устройството няма видимо
и невидимо трептене, както е определено в този стандарт, в диапазона от 0 до
3000 Hz при различни настройки на яркостта.
∙∙ Дисплеят няма да поддържа функцията Flicker Free (Без трептене), когато е
активиран режим Anti Motion Blur (Против размазване от движение)/MPRT.
(Наличието на Anti Motion Blur (Против размазване от движение)/MPRT варира в
зависимост от продуктите.)
24
Сертифициране TÜV Rheinland
Регулаторни съобщения
CE съвместимост
Това устройство изпълнява изискванията на Директива на Съвета
за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно
електромагнитната съвместимост (2014/30/ЕС), Съоръжения за
ниско напрежение (2014/35/ЕС), Директива за енергийно-свързани
продукти (2009/125/ЕО) и Директивата за ограничението на опасните вещества
(2011/65/ЕС). Този продукт е тестван и отговаря на хармонизираните стандарти за
информационно технологично оборудване съгласно директивите в официалния
журнал на ЕС.
Изявление на ФКК относно радиочестотните смущения
Това устройство е тествано и отговаря на ограниченията за цифрово
устройство “Class B”, съгласно част 15 от правилника на ФКК.
Целта на тези критерии е да осигурят приемлива защита срещу
вредни интерференции в жилищни инсталации. Това устройство
генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако
не бъде инсталирано и използвано съгласно инструкциите, може да
предизвика вредни смущения в радиовръзките. Все пак, няма гаранция, че при
някоя конкретна инсталация няма да се появи интерференция. Ако устройството
причинява вредни смущения в радио- и телевизионното приемане, които могат да
се определят чрез включване и изключване на устройството, потребителят може
да се опита да коригира смущенията по един или повече от начините, посочени
по-долу:
∙∙ Да преориентира или премести антената на приемника.
∙∙ Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
∙∙ Включете оборудването в контакт от електрическата верига, който е различен от
веригата, към която е включен приемникът.
∙∙ Свържете се с дистрибутора или с опитен радио/телевизионен техник за помощ.
Бележка 1
Промените или модификациите, които не са одобрени изрично от страната,
отговаряща за съвместимостта, могат да отнемат правата на потребителя да
използва това оборудване.
Бележка 2
Екранираните кабели и захранващият кабел за променлив ток, ако има такива,
трябва да са в рамките на ограниченията за емисии.
Устройството е в съответствие с раздел 15 от Правилата на ФКК. Работата му е
обект на следните две условия:
1. Устройството да не причинява вредна интерференция.
2. Устройството да приема всякаква интерференция, включително и такава, която
може да причини нежелано действие.
Регулаторни съобщения
25
Изявление относно изхвърлянето на отпадъци от
електронно и електрическо оборудване
Съгласно Директива 2012/19/ЕС на Европейския Парламент и на
Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване,
продукти на “електрическо и електронно оборудване” вече не може да
се изхвърлят като битови отпадъци и производителите на включеното
електронно оборудване ще бъдат задължени да приемат обратно такива
продукти в края на живота им.
Информация за химични субстанции
В съответствие със законите за химичните субстанции, като например регламента
EU REACH (Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета),
MSI предоставя информация за химичните субстанции в продукти:
https://csr.msi.com/global/index
Характеристики на екологичен продукт
∙∙ Намалена консумация на енергия по време на работа и в режим на готовност.
∙∙ Ограничена употреба на вещества, вредни за околната среда и здравето.
∙∙ Лесно демонтиране и може да се рециклира.
∙∙ Намалено използване на природни ресурси чрез насърчаване на рециклирането.
∙∙ Удължен живот на продукта благодарение на лесно надграждане.
∙∙ Намалено количество твърди отпадъци, благодарение на политиката за обратно
приемане.
Политика за опазване на околната среда
∙∙ Продуктът е създаден, така че да е възможно частите му да бъдат
използвани повторно и да се рециклират. Те не трябва да се
изхвърлят след края на живота на продукта.
∙∙ Потребителите трябва да се свържат с оторизирано пункт за
събиране на отпадъци при рециклиране или изхвърляне на
излезли от употреба продукти.
∙∙ Посетете уеб сайта на MSI и открийте най-близкия до Вас дистрибутор, за да
получите повече информация относно рециклирането.
∙∙ Потребителите могат също да се свържат с нас на имейл
[email protected], когато искат да получат информация за правилното
изхвърляне, връщане обратно, рециклиране и демонтиране на продукти на MSI.
26
Регулаторни съобщения
Предупреждение!
Прекалената употреба на екрани може да окаже влияние върху зрението Ви.
Препоръки:
1. Правете 10-минутна почивка на всеки 30 минути екранно време.
2. Деца под 2-годишна възраст не трябва да имат достъп до екрани. Екранното
време за деца над 2-годишна възраст трябва да се ограничи до по-малко от
един час на ден.
Съобщение за авторски права и търговски марки
Авторско право © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Всички права запазени. Използваното
лого на MSI е регистрирана търговска марка на Micro-Star Int’l Co., Ltd. Всички
други споменати марки и имена може да са търговски марки на съответните им
собственици. Няма гаранции за точността или пълнотата - нито изрични, нито
подразбиращи се. MSI си запазва правото да прави промени в този документ без
предизвестие.
Техническа поддръжка
Ако има проблем с Вашия продукт и не можете да намерите решение в това
ръководство, моля свържете се с мястото, от което сте закупили оборудването, или
с местния дистрибутор. Можете също така да посетите
https://www.msi.com/support/ за допълнителни напътствия.
Регулаторни съобщения
27
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement