MSI MS-3DB9 Optix MAG321QR Lietotāja rokasgrāmata

MSI MS-3DB9 Optix MAG321QR Lietotāja rokasgrāmata | Manualzz
Optix sērija
LCD monitors
Optix MAG321QR (3DB9)
Lietotāja rokasgrāmata
Saturs
Darba uzsākšana........................................................................................................... 3
Komplekta saturs.................................................................................................... 3
Monitora statīva uzstādīšana.................................................................................. 4
Monitora noregulēšana........................................................................................... 5
Monitora pārskats................................................................................................... 6
Monitora pievienošana datoram.............................................................................. 8
Ekrāna izvēlnes iestatīšana.......................................................................................... 9
Navi Key (Navigācijas taustiņš)............................................................................... 9
Karstais taustiņš...................................................................................................... 9
OSD izvēlnes................................................................................................................ 10
Gaming (Spēles).................................................................................................... 10
Professional (Profesionāls)................................................................................... 12
Image (Attēls)........................................................................................................ 14
Input Source (Ievades avots)................................................................................. 14
Navi Key (Navigācijas taustiņš)............................................................................. 15
Setting (Iestatīšana)............................................................................................... 16
Specifikācijas............................................................................................................... 18
Iepriekš iestatītie displeja režīmi............................................................................... 20
Kļūdu novēršana.......................................................................................................... 21
Drošības instrukcijas.................................................................................................. 22
TÜV Rheinland sertifikācija......................................................................................... 24
Reglamentējošie paziņojumi...................................................................................... 25
Pārskatīšana
V1.0, 2021/08
2
Saturs
Darba uzsākšana
Šajā nodaļā sniegta informācija par aparatūras uzstādīšanas procedūrām. Savienojot
ierīces, uzmanīgi turiet ierīces, un izmantojiet zemētu rokas locītavas siksnu, lai
izvairītos no statiskās elektrības.
Komplekta saturs
Monitors
Dokumentācija
Optix MAG321QR
Īsā lietošanas pamācība
Reģistrācijas karte
Statīvs ar skrūvēm
Piederumi
Statīva pamatne ar skrūvēm
Strāvas vads
Strāvas adapters
HDMI kabelis (papildu)
Kabeļi
⚠⚠Svarīgi!
DisplayPort kabelis (papildu)
USB augšupstraumes kabelis (USB B veida augšupstraumes
pieslēgvietai) (papildu)
C-veida USB kabelis (papildu)
∙∙ Sazinieties ar savu iegādes vietu vai vietējo izplatītāju, ja kāds no elementiem ir
bojāts vai iztrūkst.
∙∙ Iepakojuma saturs var atšķirties dažādās valstīs.
∙∙ Komplektācijā iekļautais strāvas vads ir īpaši paredzēts šim monitoram, un to
nedrīkst lietot ar citiem produktiem.
Darba uzsākšana
3
Monitora statīva uzstādīšana
1. Atstājiet monitoru tā aizsargiepakojumā. Salāgojiet skavu ar gropi uz monitora.
2. Pieskrūvējiet statīva kronšteinu ar skrūvēm.
3. Pievienojiet pamatni statīvam un pieskrūvējiet pamatskrūvi, lai nostiprinātu
pamatni.
4. Pirms monitora uzstādīšana vertikāli pārliecinieties, vai statīva komplekts ir pareizi
uzstādīts.
⚠⚠Svarīgi!
∙∙ Novietojiet monitoru uz mīkstas, aizsargātas virsmas, lai nesaskrāpētu displeja
paneli.
∙∙ Neizmantojiet nekādus asus priekšmetus uz paneļa.
∙∙ Statīva kronšteina uzstādīšanas atveres var izmantot arī piestiprināšanai pie sienas.
Sazinieties ar izplatītāju, lai saņemtu atbilstošu komplektu piestiprināšanai pie
sienas.
2
1
4
Darba uzsākšana
3
Monitora noregulēšana
Šis monitors ir veidots tā, lai palielinātu skatīšanās komfortu, nodrošinot regulēšanas
iespējas.
⚠⚠Svarīgi!
∙∙ Regulējot monitoru, nepieskarieties displeja panelim.
∙∙ Pirms pagriežat monitoru, nolieciet to nedaudz atpakaļ.
-5 20
O
O
130mm
45
O
45
O
Darba uzsākšana
5
Monitora pārskats
1
2
4
3
5
6
6
Darba uzsākšana
7
7
8
9
10
11 11 12
1
Makro taustiņš
2
Power Button (Barošanas poga)
3
4
5
6
7
OSD lietotnes aktivizēšanai.
Navi Key (Navigācijas taustiņš)
Kensington slēdzene
Kabeļu izvietošanas atvere
DisplayPort 1.2
HDMI 2.0 pieslēgvieta
8
C-veida USB pieslēgvieta
9
Austiņu ligzda
10
11
12
Šajā pieslēgvietā tiek atbalstīts DisplayPort alternatīvais (DP Alt) režīms un
elektropiegāde līdz 5V/3A (15W). Tas ietver tikai video signālus un neatbalsta
datu pārraides funkciju.
USB 2.0 B veida augšupstraumes
pieslēgvieta
USB augšupstraumes kabelim.
⚠⚠Svarīgi!
Pārbaudiet, vai iepakojumā ir USB
augšupstraumes kabelis, un pievienojiet
to datoram un monitoram. Kad šis kabelis
ir pievienots, monitora USB A veida
lejupstraumes pieslēgvietas ir gatavas
lietošanai.
Savienojumam
ar monitoru
Savienojumam
ar datoru
USB 2.0 A veida pieslēgvieta
Strāvas ligzda
Darba uzsākšana
7
Monitora pievienošana datoram
1. Izslēdziet datoru.
2. Savienojiet monitora video kabeli ar datoru.
3. Savienojiet monitora strāvas adapteri un strāvas kabeli. (A attēls)
4. Pievienojiet strāvas adapteri monitora strāvas ligzdai. (B attēls)
5. Pievienojiet strāvas vadu strāvas kontaktligzdai. (C attēls)
6. Ieslēdziet monitoru. (D attēls)
7. Ieslēdziet datoru, un monitors automātiski nosaka signāla avotu.
B
D
C
A
8
Darba uzsākšana
Ekrāna izvēlnes iestatīšana
Šajā nodaļā sniegta svarīga informācija par ekrāna izvēlnes iestatīšanu.
⚠⚠Svarīgi!
Visa informācija var mainīties bez iepriekšēja paziņojuma.
Navi Key (Navigācijas taustiņš)
Monitoram ir Navi Key (Navigācijas taustiņš), daudzvirzienu vadīkla, kas palīdz
pārvietoties izvēlnē OSD (ekrāna izvēlne).
Up (Uz augšu)/ Down (Uz leju)/ Left (Pa kreisi)/ Right (Pa labi):
∙∙ Funkciju izvēlņu un vienumu atlase
∙∙ Funkciju vērtību pielāgošana
∙∙ Funkciju izvēļņu atvēršana/aizvēršana
Nospiediet pogu OK (Labi)
∙∙ Ekrāna (OSD) izvēlnes palaišana
∙∙ Apakšizvēlnes
∙∙ Atlases vai iestatījumu apstiprināšana
Karstais taustiņš
∙∙ Lietotājs var atvērt funkciju Game Mode (Spēļu režīms), Smart Crosshair (Viedais
krustiņš), KVM un Input Source (Ievades avots) izvēlnes, pārvietojot Navi Key
(Navigācijas taustiņš) Up (Uz augšu), Down (Uz leju), Left (Pa kreisi), Right (Pa labi),
kad OSD izvēlne nav aktīva.
∙∙ Lietotāji var pielāgot savus karstos taustiņus, lai ievadītu citas funkciju izvēlnes.
Ekrāna izvēlnes iestatīšana
9
OSD izvēlnes
Gaming (Spēles)
1. līmeņa izvēlne
2./3. līmeņa izvēlne
Game Mode (Spēļu User (Lietotājs)
režīms)
FPS
Racing (Sacīkstes)
RTS
RPG
Night Vision (Nakts OFF (IZSLĒGTS)
redzamība)
Normal (Normāls)
Strong (Spēcīgs)
Strongest (Spēcīgākais)
Response Time
(Atbildes laiks)
A.I.
Normal (Normāls)
Fast (Ātrs)
Fastest (Ātrākais)
10
OSD izvēlnes
Apraksts
∙∙ Lietotāji var pielāgot visus
vienumus.
∙∙ Izmantojiet pogas Uz augšu,
Uz leju, lai atlasītu un
priekšskatītu režīma efektus.
∙∙ Nospiediet OK pogu, lai
apstiprinātu un lietotu režīma
veidu.
∙∙ Šī funkcija optimizē fona
spilgtumu un ir ieteicama
FPS spēlēm.
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var
pielāgot Atbildes laiku.
∙∙ Atbildes laiks tiek iezīmēts
pelēks, kamēr ir iespējots
MPRT.
1. līmeņa izvēlne
MPRT
Refresh Rate
(Atsvaidzināšanas
intensitāte)
2./3. līmeņa izvēlne
OFF (IZSLĒGTS)
ON (IESLĒGTS)
Location
(Atrašanās
vieta)
Left Top (Pa
kreisi augšā)
Right Top (Pa
labi augšā)
Left Bottom (Pa
kreisi apakšā)
Right Bottom
(Pa labi apakšā)
Customize
(Pielāgot)
OFF (IZSLĒGTS)
ON (IESLĒGTS)
Alarm Clock
(Modinātājs)
Location
(Atrašanās
vieta)
Left Top (Pa
kreisi augšā)
Right Top (Pa
labi augšā)
Left Bottom (Pa
kreisi apakšā)
Right Bottom
(Pa labi apakšā)
Customize
(Pielāgot)
Apraksts
∙∙ Ja MPRT ir aktivizēts,
Spilgtumu nevar iespējot un
tie tiek iezīmēti pelēki.
∙∙ Funkcijas HDCR un MPRT
nevar iespējot vienlaikus.
∙∙ Atbildes laiks tiek iezīmēts
pelēks, kamēr ir iespējots
MPRT.
∙∙ MPRT ir jāatspējo, kamēr
iestatījums Adaptīvā
sinhronizācija ir iestatīts uz
IESLĒGTS.
∙∙ MPRT ir pieejams, kad
atsvaidzināšanas intensitāte
ir virs 85 Hz.
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var
pielāgot Atsvaidzināšanas
intensitāti.
∙∙ Noklusējuma
Atsvaidzināšanas
intensitāte atrašanās vieta
ir pa kreisi augšā. Ekrāna
izvēlnē atrašanās vieta ir
regulējama. Nospiediet OK
pogu, lai apstiprinātu un
lietotu Atsvaidzināšanas
intensitāte Atrašanās vieta.
∙∙ Šis monitors ievēro un
darbojas, izmantojot
operētājsistēmas
iepriekš iestatīto Ekrāna
atsvaidzināšanas intensitāti.
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var
pielāgot Modinātāju.
∙∙ Pēc laika iestatīšanas
nospiediet OK pogu, lai
aktivizētu taimeri.
∙∙ Noklusējuma Modinātāja
atrašanās vieta ir pa kreisi
augšā. Lietotāji var izvēlēties
savu atrašanās vietu.
OFF (IZSLĒGTS)
15:00
30:00
00:01~99:59
45:00
60:00
OSD izvēlnes
11
1. līmeņa izvēlne
KVM
2./3. līmeņa izvēlne
Auto (Automātiski)
(noklusējums)
Upstream (Augšupstraume)
Type C (C veida)
Smart Crosshair
(Viedais krustiņš)
Icon (Ikona)
None (Nav)
Color
(Krāsa)
White (Balts)
Apraksts
∙∙ Opcija Automātiski
monitoram nodrošina
iespēju automātiski pārslēgt
USB ievades avotus,
piemēram, tastatūru, peli vai
citas USB ierīces.
∙∙ Lietotāji arī var norādīt
augšupstraumes pieslēgvietu
vai USB C veida kā tikai
USB signāla avotu.
∙∙ Izmantojot AI algoritmu,
šī funkcija uzlabo spēles
krustiņa redzamību.
∙∙ Lietotāji var atlasīt krustiņa
krāsu un pozīciju.
Red (Sarkans)
Auto
(Automātiski)
Position (Pozīcija)
Adaptive Sync
(Adaptīvā
sinhronizācija)
Reset (Atiestatīt)
OFF (IZSLĒGTS)
ON (IESLĒGTS)
Professional (Profesionāls)
1. līmeņa
izvēlne
Pro Mode
(Profesionālais
režīms)
2. līmeņa izvēlne
Apraksts
User (Lietotājs)
(noklusējums)
∙∙ Lietotāji var pielāgot visus vienumus.
Anti-Blue
(Pretzils)
Movie (Filma)
Office (Birojs)
sRGB
Eco
12
OSD izvēlnes
∙∙ Adaptīvā sinhronizācija
novērš ekrāna pārrāvumus.
∙∙ MPRT tiek atspējots,
ja ir iespējots Adaptīvā
sinhronizācija.
∙∙ Izmantojiet pogas Uz augšu, Uz leju, lai
atlasītu un priekšskatītu režīma efektus.
∙∙ Nospiediet OK pogu, lai apstiprinātu un
lietotu režīma veidu.
1. līmeņa
izvēlne
Low Blue
Light (Zems
zilās gaismas
līmenis)
2. līmeņa izvēlne
Apraksts
OFF (IZSLĒGTS)
∙∙ Zems zilās gaismas līmenis aizsargā
acis pret zilo gaismu. Ja šis iestatījums
ir aktivizēts, Zems zilās gaismas līmenis
pielāgo ekrāna krāsas temperatūru, lai tā
būtu dzeltenāka.
ON (IESLĒGTS)
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot Zems
zilās gaismas līmenis.
HDCR
MPRT
OFF (IZSLĒGTS)
ON (IESLĒGTS)
OFF (IZSLĒGTS)
ON (IESLĒGTS)
∙∙ Ja profesionālais režīms ir iestatīts uz
Pretzils, ir obligāti jāiespējo Zems zilās
gaismas līmenis.
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot HDCR.
∙∙ HDCR uzlabo attēla kvalitāti, palielinot
attēlu kontrastu.
∙∙ Ja HDCR ir iestatīts uz IESLĒGTS,
Spilgtums tiek iezīmēts pelēks.
∙∙ Funkcijas HDCR un MPRT nevar iespējot
vienlaikus.
∙∙ Ja MPRT ir aktivizēts, Spilgtumu nevar
iespējot un tie tiek iezīmēti pelēki.
∙∙ Funkcijas HDCR un MPRT nevar iespējot
vienlaikus.
∙∙ Atbildes laiks tiek iezīmēts pelēks, kamēr ir
iespējots MPRT.
∙∙ MPRT ir jāatspējo, kamēr iestatījums
Adaptīvā sinhronizācija ir iestatīts uz
IESLĒGTS.
Image
Enhancement
(Attēla
uzlabošana)
OFF (IZSLĒGTS)
Weak (Vājš)
Medium (Vidējs)
Strong (Spēcīgs)
∙∙ MPRT ir pieejams, kad atsvaidzināšanas
intensitāte ir virs 85 Hz.
∙∙ Attēla uzlabošana uzlabo attēla malas, lai
uzlabotu tā pievilcību.
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot Attēla
uzlabošanu.
Strongest
(Spēcīgākais)
OSD izvēlnes
13
Image (Attēls)
1. līmeņa
izvēlne
Brightness
(Spilgtums)
Contrast
(Kontrasts)
2./3. līmeņa izvēlne
Apraksts
0-100
∙∙ Lietotāji var regulēt Spilgtumu
režīmos Lietotājs, RTS, RPG un
Pretzils.
0-100
Sharpness
(Asums)
0-5
Color
Temperature
(Krāsu
temperatūra)
Cool (Vēss)
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var
pielāgot Kontrastu.
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var
pielāgot Asumu.
∙∙ Asums uzlabo attēlu dzidrumu
un detaļas.
∙∙ Izmantojiet pogas Uz augšu, Uz
leju, lai atlasītu un priekšskatītu
režīma efektus.
Normal (Normāls)
(noklusējums)
Warm (Silts)
Customization
(Pielāgošana)
Screen Size
(Ekrāna izmērs)
∙∙ Spilgtums tiek iezīmēts pelēks, ja
MPRT vai HDCR tiek iespējotas.
R (0–100)
G (0–100)
B (0–100)
Auto (Automātiski)
(noklusējums)
4:3
16:9
∙∙ Nospiediet OK pogu, lai
apstiprinātu un lietotu režīma
veidu.
∙∙ Lietotāji var pielāgot Krāsu
temperatūru Pielāgošanas
režīmā.
∙∙ Lietotāji var regulēt Ekrāna
izmēru jebkurā režīmā, jebkurā
izšķirtspējā un jebkurā ekrāna
atsvaidzināšanas intensitātē.
Input Source (Ievades avots)
1. līmeņa
izvēlne
HDMI1
HDMI2
DP
Type C (C veida)
14
OSD izvēlnes
2. līmeņa
izvēlne
Apraksts
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot Ievades
avotu.
Auto Scan
(Automātiskā
skenēšana)
OFF (IZSLĒGTS)
ON (IESLĒGTS)
∙∙ Lietotāji var izmantot navigācijas taustiņu,
lai atlasītu ievades statusu, kā norādīts
tālāk.
• Ja “Automātiskā skenēšana” ir iestatīta
uz “IZSLĒGTS” un monitors ir jaudas
taupīšanas režīmā.
• Ja monitorā ir redzams ziņojums “No
Signal (Nav signāla)”.
Navi Key (Navigācijas taustiņš)
1. līmeņa
izvēlne
Up (Uz augšu)/
Down (Uz leju)/
Left (Pa kreisi)/
Right (Pa labi)
2. līmeņa izvēlne
Apraksts
OFF (IZSLĒGTS)
∙∙ Pogas Uz augšu noklusējums ir Spēļu
režīms.
Brightness
(Spilgtums)
Game Mode
(Spēļu režīms)
Alarm Clock
(Modinātājs)
Smart Crosshair
(Viedais krustiņš)
∙∙ Lejupvērstās bultiņas pogas noklusējums
ir Viedais krustiņš.
∙∙ Kreisās pogas noklusējums ir KVM.
∙∙ Pogas Pa labi noklusējums ir Ievades
avots.
∙∙ Visus Navigācijas taustiņa vienumus var
pielāgot, izmantojot ekrāna izvēlni.
Input Source
(Ievades avots)
Refresh Rate
(Atsvaidzināšanas
intensitāte)
Info. On Screen
(Informācija
ekrānā)
Night Vision
(Nakts
redzamība)
KVM
OSD izvēlnes
15
Setting (Iestatīšana)
1. līmeņa
izvēlne
Language
(Valoda)
2. līmeņa izvēlne
繁體中文
English
(noklusējums)
Français
Deutsch
Italiano
Apraksts
∙∙ Lai apstiprinātu un lietotu iestatījumu
Valoda, lietotājiem jānospiež OK poga.
∙∙ Valoda ir neatkarīgs iestatījums. Lietotāja
valodas iestatījums ignorē rūpnīcas
noklusējumu. Kad lietotāji iestatījuši
Atiestatīt uz Jā, valoda netiek mainīta.
Español
한국어
日本語
Русский
Português
简体中文
Bahasa Indonesia
Türkçe
(Drīz būs vairāk
valodu)
Transparency
0-5
(Caurspīdīgums)
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot
Caurspīdīgumu.
RGB LED
OFF (IZSLĒGTS)
∙∙ Lietotāji var pielāgot RGB LED uz Ieslēgts
vai Izslēgts.
Power Button
(Barošanas
poga)
OFF (IZSLĒGTS)
∙∙ Ja iestatīts uz IZSLĒGTS, lietotāji var
nospiest barošanas pogu, lai izslēgtu
monitoru.
OSD Time Out
5-30s
(Ekrāna izvēlnes
taimauts)
Info. On Screen
(Informācija
ekrānā)
16
OSD izvēlnes
ON (IESLĒGTS)
(Noklusējuma)
Standby
(Gaidīšanas
režīms)
OFF (IZSLĒGTS)
(noklusējums)
ON (IESLĒGTS)
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot Ekrāna
izvēlnes taimautu.
∙∙ Ja iestatīts uz Gaidstāves režīmu, lietotāji
var nospiest barošanas pogu, lai izslēgtu
paneli un aizmugurapgaismojumu.
∙∙ Monitora statusa informācija tiek parādīta
ekrāna labajā pusē.
∙∙ Lietotāji var iespējot vai atspējot Info. On
Screen (Informācija ekrānā).
1. līmeņa
izvēlne
HDMI CEC
2. līmeņa izvēlne
OFF (IZSLĒGTS)
ON (IESLĒGTS)
Apraksts
∙∙ HDMI CEC (Consumer Electronics Control)
atbalsta Sony PlayStation®, Nintendo®
Switch™, Xbox Series X/S konsoles un
dažādas audio vizuālās ierīces, kas ir CEC
saderīgas.
∙∙ Ja HDMI CEC ir iestatīts uz IESLĒGTS:
• Monitors automātiski ieslēdzas, kad tiek
ieslēgta CEC ierīce.
• CEC ierīcē tiek ieslēgts enerģijas
taupības režīms, kad monitors ir izslēgts.
Reset (Atiestatīt) YES (JĀ)
NO (NĒ)
• Kad pievienota Sony PlayStation®,
Nintendo® Switch™ vai Xbox sērijas X/S
konsole, režīms Spēle un Profesionālais
režīms automātiski tiek iestatīts uz
Lietotāja režīms (noklusējuma) un
vēlāk var pielāgot lietotāja izvēlētajiem
režīmiem.
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var atiestatīt
un atjaunot sākotnējos ekrāna izvēlnes
noklusējuma iestatījumus.
OSD izvēlnes
17
Specifikācijas
Modelis
Optix MAG321QR
Liekums
Pustonis
Izmērs
Paneļa veids
Izšķirtspēja
Attēla attiecība
Spilgtums (niti)
USB C veida elektropiegāde
Kontrasta attiecība
Atsvaidzināšanas intensitāte
Atbildes laiks
I/O
Skatīšanās leņķi
DCI-P3*/ sRGB
Virsmas apstrāde
Displeja krāsas
Monitora Jaudas Opcijas
Strāvas adaptera
specifikācijas
IPS
2560 x 1440 pie 165 Hz
16:9
350 (parasti)
5V/3A
1200:1
165 Hz
1ms (MPRT)
∙∙ HDMI 2.0 pieslēgvieta x2
∙∙ DisplayPort 1.2 x1
∙∙ C-veida USB pieslēgvieta x1
∙∙ USB 2.0 A veida pieslēgvieta x2
∙∙ USB 2.0 B veida augšupstraumes pieslēgvieta x1
∙∙ Austiņu ligzda x1
178°(H) , 178°(V)
93% / 126%
Pretapžilbes
1,07B (8 biti +FRC)
19 V
4,74 A
Modelis: DA-90J19
Ieejošā strāva
100~ 240Vac, 50~ 60Hz, 1,5A
Regulēšana (noliekšana)
-5° - 20°
Strāvas izvads
18
31,5 collu
Specifikācijas
19 V
4,74 A
Modelis
Optix MAG321QR
Regulēšana (grozīšana)
-45° ~ 45°
Regulēšana (augstums)
Kensington slēdzene
VESA stiprinājums
Izmēri (Pl x A x Dz)
Svars
Vide
Darbības
režīms
Uzglabāšana
0 ~ 130 mm
Jā
∙∙ Plāksnes veids: 100 x 100 mm
∙∙ Skrūves veids: M4 x 10 mm
• Pavediena diametrs: 4 mm
• Pavediena solis: 0,7 mm
• Pavediena garums: 10 mm
716,2 x 606,5 x 233,7 mm
8,23 kg (neto); 11,28 kg (bruto)
∙∙ Temperatūra: no 0°C līdz 40°C
∙∙ Mitrums: 20% līdz 90%, nerada kondensātu
∙∙ Augstums: 0 - 5000 m
∙∙ Temperatūra: no -20°C līdz 60°C
∙∙ Mitrums: 10% līdz 90%, nerada kondensātu
* Pamatojoties uz CIE1976 testēšanas standartiem.
Specifikācijas
19
Iepriekš iestatītie displeja režīmi
Standarts
Izšķirtspēja
VGA
640x480
Optix MAG321QR
Pie 60 Hz
Pie 67 Hz
Pie 72 Hz
DOS vide
SVGA
720x480
720x576
800x600
Pie 75 Hz
Pie 60 Hz
Pie 50 Hz
Pie 56 Hz
Pie 60 Hz
Pie 72 Hz
XGA
1024x768
SXGA
1280x1024
WXGA+
1440x900
WSXGA+
Full HD
QHD
1680x1050
1920x1080
2560x1440
Pie 75 Hz
Pie 60 Hz
Pie 70 Hz
Pie 75 Hz
Pie 60 Hz
Pie 75 Hz
Pie 60 Hz
Pie 60 Hz
Pie 60 Hz
Pie 60 Hz
Pie 120 Hz
Pie 144 Hz
Video laika
izšķirtspēja
480P
Pie 165 Hz
V
V
V
V
2160P pie 60 Hz
Iepriekš iestatītie displeja režīmi
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
X
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
X
V
V
V
V
V
V
V
2160P pie 50 Hz
V
V
V
1080P pie 60 Hz
2160P pie 30 Hz
V
V
V
720P
DP / C veida
V
576P
1080P pie 120 Hz
20
HDMI
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Kļūdu novēršana
Barošanas gaismas diode ir izslēgta.
• Vēlreiz nospiediet monitora barošanas pogu.
• Pārbaudiet, vai monitora strāvas kabelis ir pareizi pievienots.
Nav attēla.
• Pārbaudiet, vai datora grafikas karte ir pareizi instalēta.
• Pārbaudiet, vai dators un monitors ir pieslēgti strāvas kontaktligzdām un ir
ieslēgti.
• Pārbaudiet, vai monitora signāla kabelis ir pareizi pievienots.
• Iespējams, ka dators ir gaidīšanas režīmā. Nospiediet jebkuru taustiņu, lai
aktivizētu monitoru.
Ekrāna attēls nav pareiza izmēra vai ir nepareizi centrēts.
• Skatiet iepriekš iestatītos displeja režīmus, lai iestatītu datorā tādu iestatījumu,
kas ir piemērots monitora attēlošanai.
Nav standarta Plug & Play.
• Pārbaudiet, vai monitora strāvas kabelis ir pareizi pievienots.
• Pārbaudiet, vai monitora signāla kabelis ir pareizi pievienots.
• Pārbaudiet, vai dators un grafikas karte ir saderīgi ar standartu Plug & Play.
Ikonas, fonts vai ekrāns ir izplūduši, neskaidri vai ir problēmas ar
krāsām.
• Neizmantojiet video paplašinājuma kabeļus.
• Pielāgojiet spilgtumu un kontrastu.
• Pielāgojiet RGB krāsu vai regulējiet krāsu temperatūru.
• Pārbaudiet, vai monitora signāla kabelis ir pareizi pievienots.
• Pārbaudiet, vai signāla kabeļa savienotāja ligzdas nav saliekušās.
Monitors sāk mirgot vai rāda viļņus.
• Mainiet atsvaidzināšanas intensitāti, lai tā atbilstu monitora iespējām.
• Atjauniniet grafikas kartes draiverus.
• Nenovietojiet monitoru blakus elektroierīcēm, kas var izraisīt elektromagnētiskos
traucējumus (EMI).
Kļūdu novēršana
21
Drošības instrukcijas
∙∙ Rūpīgi un pilnībā izlasiet drošības norādījumus.
∙∙ Jāievēro visi drošības pasākumi un brīdinājumi, kas norādīti uz ierīces vai lietotāja
rokasgrāmatā.
∙∙ Apkopi uzticiet kvalificētam personālam.
Barošana
∙∙ Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārliecinieties, vai strāvas spriegums ir
drošības robežās un ir pareizi noregulēts līdz 100 - 240V vērtībai.
∙∙ Ja strāvas vadam ir 3 tapu kontaktdakša, neatvienojiet aizsargzemējuma tapu no
kontaktdakšas. Ierīcei jābūt savienotai ar iezemētu strāvas kontaktligzdu.
∙∙ Apstipriniet, ka elektroenerģijas sadales sistēmai uzstādīšanas vietā jānodrošina
automātiskais slēdzis ar 120/240 V, 20 A (maksimums).
∙∙ Vienmēr atvienojiet strāvas vadu vai izslēdziet sienas kontaktligzdu, ja ierīce
noteiktu laiku netiek izmantota, lai sasniegtu nulles enerģijas patēriņu.
∙∙ Novietojiet strāvas vadu tā, lai cilvēki tam nekāptu virsū. Nenovietojiet jebkādus
priekšmetus uz strāvas vada.
∙∙ Ja ierīces komplektācijā ir adapters, izmantojiet tikai MSI nodrošināto maiņstrāvas
adapteri, kas apstiprināts lietošanai ar šo ierīci.
Baterija
Ja šī ierīce tiek piegādāta ar bateriju, ievērojiet īpašus piesardzības pasākumus.
∙∙ Ja bateriju nepareizi nomaina, pastāv sprādziena risks. Nomainiet tikai ar tāda paša
vai līdzīga tipa bateriju, kuru ieteicis ražotājs.
∙∙ Nemetiet bateriju uguni vai karstā krāsnī, kā arī neveic tā mehānisku sasišanu vai
sagriešanu, kas var radīt eksploziju.
∙∙ Centieties neatstāt bateriju pārmērīgi lielā temperatūrā vai pārmērīgi zema gaisa
spiediena vidē, kas var izraisīt sprādzienu vai uzliesmojoša šķidruma vai gāzes
noplūdi.
∙∙ Nenorijiet bateriju. Ja monētas/pogas tipa baterija tiek norīta, tas var izraisīt
smagus iekšējos apdegumus vai nāvi. Uzglabājiet jaunās un lietotās baterijas
bērniem nepieejamā vietā.
Eiropas Savienība:
Taivāna:
22
Baterijas, akumulatoru iepakojumus un akumulatorus nedrīkst utilizēt
nešķirotos mājsaimniecības atkritumos. Lai atgrieztu, pārstrādātu vai
apstrādātu tos saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem, izmantojiet publisku
savākšanas sistēmu.
廢電池請回收
Lai varētu labāk aizsargāt apkārtējo vidi, izmantotie akumulatori ir jāsavāc
atsevišķi pārstrādei vai speciāla veida izmešanai.
Drošības instrukcijas
Kalifornija, ASV:
Vide
Pogu šūnu baterija var saturēt perhlorātu, un Kalifornijā to ir īpaši
jāapstrādā vai jāutilizē.
Plašāku informāciju skatiet šeit: https://dtsc.ca.gov/perchlorate/
∙∙ Lai samazinātu ar karstumu saistīto traumu vai pārkarsušas baterijas iespējamību,
nenovietojiet ierīci uz mīkstas, nestabilas virsmas un neaizsedziet ventilācijas
atveres.
∙∙ Lietojiet ierīci tikai uz cietas, līdzenas un stabilas virsmas.
∙∙ Lai novērstu ierīces apgāšanos, nostipriniet ierīci uz galda, sienas vai fiksēta
objekta, izmantojot pretapgāšanās stiprinājumu, kas palīdz pareizi atbalstīt ierīci un
noturēt drošā vietā.
∙∙ Lai novērstu ugunsgrēka vai strāvas trieciena risku, neturiet ierīci mitrumā un
augstā temperatūrā.
∙∙ Neatstājiet ierīci nekondicionētā vidē ar uzglabāšanas temperatūru augstāku par
60℃ vai zemāku par -20℃, kas var sabojāt ierīci.
∙∙ Maksimālā darbības temperatūra ir aptuveni 40℃.
∙∙ Tīrot ierīci, izņemiet kontaktdakšu. Ierīces tīrīšanai izmantojiet mīkstu drāniņu,
nevis rūpniecisku ķīmisku vielu. Nekad nelejiet atverē šķidrumu, jo tas var sabojāt
ierīci vai izraisīt elektrošoku.
∙∙ Nekad neturiet ierīces tuvumā spēcīgus magnētiskos vai elektriskos objektus.
∙∙ Ja rodas kāda no tālāk norādītajām situācijām, lūdziet ierīci pārbaudīt servisa
personālam.
• Ir bojāts strāvas vads vai kontaktdakša.
• Ierīcē ir iekļuvis šķidrums.
• Ierīce ir tikusi pakļauta mitruma iedarbībai.
• Ierīce nedarbojas pareizi vai nevar to lietot atbilstoši lietotāja rokasgrāmatā
norādītajam.
• Ierīce ir nokritusi un bojāta.
• Ierīcei ir acīmredzami salūzusi.
Drošības instrukcijas
23
TÜV Rheinland sertifikācija
TÜV Rheinland Low Blue Light (Zema Zilās Gaismas
Līmeņa) sertifikācija
Zilā gaisma rada acu nogurumu un diskomfortu. MSI
tagad nodrošina monitorus ar TÜV Rheinland zema
zilās gaismas līmeņa sertifikāciju, lai nodrošinātu
lietotājiem acu komfortu un labsajūtu. Ievērojiet
tālāk norādītās instrukcijas, lai samazinātu ekrāna
un zilās gaismas iedarbības simptomus.
∙∙ Novietojiet ekrānu 20–28 collu (50–70 cm) attālumā no acīm un nedaudz zem acu
līmeņa.
∙∙ Ik pa brīdim apzināta acu mirkšķināšana palīdzēs samazināt acu slodzi pēc ilgstošas
skatīšanās ekrānā.
∙∙ Ik pēc 2 stundām paņemiet 20 minūšu atpūtu.
∙∙ Šo pārtraukumu laikā skatieties prom no ekrāna un vismaz 20 sekundes skatieties
uz attālākiem objektiem.
∙∙ Pārtraukumu laikā izstaipieties, lai atvieglotu ķermeņa nogurumu vai sāpes.
∙∙ Izmantojiet lasīšanas/pretzilo režīmu vai ieslēdziet zema zilās gaismas līmeņa
funkciju.
TÜV Rheinland Flicker Free (Bez mirgoņas) tehnoloģijas
sertifikācija
∙∙ TÜV Rheinland pārbaudīja šo izstrādājumu, lai
pārliecinātos, vai displejs izdala redzamas un
neredzamas mirgoņas, tādējādi radot lietotāju acu
nogurumu.
∙∙ TÜV Rheinland ir noteicis pārbaužu katalogu, kas
nosaka minimālos standartus dažādos frekvenču
diapazonos. Pārbaužu katalogs ir balstīts uz starptautiski pieejamiem standartiem
vai industrijā biežāk sastopamiem standartiem un pārsniedz šīs prasības.
∙∙ Izstrādājums ir pārbaudīts laboratorijā atbilstoši šiem kritērijiem.
∙∙ Atslēgvārds “Bez mirgoņas” apstiprina, ka ierīcei nav redzama un neredzama
mirgoņa, kas definēta šajā standartā diapazonā no 0 līdz 3000 Hz dažādos spilgtuma
iestatījumos.
∙∙ Displejs neatbalstīs Flicker Free tehnoloģiju, kad iespējota funkcija Anti Motion Blur
(Pretkustības kontūra)/MPRT. (Funkcijas Anti Motion Blur (Pretkustības kontūra)/
MPRT pieejamība atšķiras atkarībā no izstrādājumiem.)
24
TÜV Rheinland sertifikācija
Reglamentējošie paziņojumi
CE atbilstība
Šī ierīce atbilst prasībām, kas noteiktas Padomes Direktīvā par
dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz elektromagnētisko
savietojamību (2014/30/ES), Zemsprieguma Direktīvā (2014/35/ES), EP
direktīvā (2009/125/EK) un RoHS Direktīvā (Direktīvā par dažu bīstamu
vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās) (2011/65/ES).
Šis produkts ir pārbaudīts un atzīts par atbilstīgu saskaņotajiem standartiem attiecībā
uz informācijas tehnoloģiju iekārtām, kas publicēti saskaņā ar Eiropas Savienības
Oficiālā Vēstneša direktīvām.
FCC-B Radiofrekvences traucējumu paziņojums
Šis aprīkojums ir pārbaudīts un atbilst B. kategorijas digitālo ierīču
ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi
ir noteikti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem
traucējumiem dzīvojamo māju instalācijās. Šis aprīkojums rada,
izmanto un var izstarot radiofrekvences enerģiju un, ja tas netiek
uzstādīts un lietots saskaņā ar instrukciju rokasgrāmatu, tas var
radīt kaitīgus radiosakaru traucējumus. Tomēr nav nekādu garantiju, ka traucējumi
nradīsies kādā noteiktā instalācijā. Ja šī ierīce patiešām rada kaitīgus traucējumus
radio un televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, lietotājam
jāmēģina novērst šos kaitējumus kādā no tālāk norādītajiem veidiem.
∙∙ Pagrieziet vai pārvietojiet uztverošo antenu.
∙∙ Palieliniet attālumu starp ierīci un uztvērēju.
∙∙ Pievienojiet ierīci citas elektriskās ķēdes kontaktligzdā, kurā nav pieslēgts uztvērējs.
∙∙ Problēmu atrisināšanai sazinieties ar pārdevēju vai pieredzējušu radio/televīzijas
speciālistu.
1. paziņojums
Veicot izmaiņas vai modifikācijas, ko nav pienācīgi apstiprinājušas atbildīgās iestādes,
kas atbildīgas par atbilstības noteikumu ievērošanu, var tikt atņemtas lietotāja
tiesības ekspluatēt šo ierīci.
2. paziņojums
Lai ievērotu emisijas robežvērtības, jāizmanto ekranēti saskarnes kabeļi un
maiņstrāvas vads, ja tāds ir.
Ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Lietošanai ir noteikti divi tālāk norādīti
nosacījumi:
1. šī ierīce nedrīkst radīt būtiskus traucējumus, un
2. šai ierīcei jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, ieskaitot traucējumus, kas var
radīt nevēlamas darbības.
Reglamentējošie paziņojumi
25
WEEE (EEIA - elektrisko un elektronisko iekārtu
atkritumi) paziņojums
Saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) Direktīvu par elektrisko un elektronisko
iekārtu atkritumiem (Direktīva 2012/19/EK), augustā, “elektrisko un
elektronisko iekārtu” produktus vairs nevar izmest kā sadzīves atkritumus,
un aptverto elektronisko iekārtu ražotājiem ir pienākums pieņemt atpakaļ
šādus produktus to derīguma laika beigās.
Informācija par ķīmiskajām vielām
Saskaņā ar ķīmisko vielu noteikumiem, piemēram, ES REACH regulu (kas attiecas uz
ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu) (Eiropas Parlamenta
un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006), MSI sniedz informāciju par ķīmiskajām
vielām produktos vietnē: https://csr.msi.com/global/index
Zaļā produkta raksturojums
∙∙ Samazināts enerģijas patēriņš darba un gaidstāves režīmos
∙∙ Ierobežots videi un veselībai kaitīgo vielu pielietojums
∙∙ Viegli demontējama un pārstrādājama
∙∙ Samazināta dabas resursu izmantošana, izmantojot izejvielu otrreizējo pārstrādi
∙∙ Ilgāks produkta kalpošanas laiks, ņemot vērā vienkāršu atjaunināšanas procesu
∙∙ Samazināts cieto atkritumu daudzums, īstenojot atpakaļpieņemšanas politiku.
Vides politika
∙∙ Šis produkts ir izstrādāts, lai nodrošinātu atbilstošu detaļu atkārtotu
izmantošanu un pārstrādi, un to nevajadzētu izmest kalpošanas laika
beigās.
∙∙ Lietotājiem jāsazinās ar vietējo autorizēto savākšanas punktu
otrreizējai pārstrādei un jāiznīcina nolietotie produkti.
∙∙ Apmeklējiet MSI tīmekļa vietni un atrodiet tuvumā esošu izplatītāju,
lai iegūtu papildinformāciju par otrreizējo pārstrādi.
∙∙ Lietotāji var ar mums sazināties pa e-pastu [email protected], lai iegūtu
informāciju par MSI produktu pareizu likvidēšanu, atpakaļpieņemšanu, otrreizēju
pārstrādi un izjaukšanu.
Brīdinājums.
Pārmērīga ekrānu izmantošana var ietekmēt redzi.
Ieteikumi.
1. Paņemiet 10 minūšu pārtraukumu katrās 30 ekrāna laika minūtēs.
2. Bērniem, kas jaunāki par 2 gadiem, nedrīkst izmantot ekrānu. Bērniem no 2 gadu
vecuma ekrāna laiks ir jāierobežo līdz mazāk nekā vienai stundai dienā.
26
Reglamentējošie paziņojumi
Paziņojums par autortiesībām un preču zīmēm
Autortiesības © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Visas tiesības paturētas. Izmantotais MSI
logotips ir Micro-Star Int ‘l Co., Ltd. reģistrēta preču zīme. Visas citas minētās preču
zīmes un nosaukumi var būt attiecīgo īpašnieku preču zīmes. Netiek izteikta vai
netieši norādīta garantija attiecībā uz precizitāti vai pabeigtību. MSI patur tiesības veikt
izmaiņas šajā dokumentā bez iepriekšēja brīdinājuma.
Tehniskais atbalsts
Ja rodas problēmas ar produktu un, izmantojot lietotāja rokasgrāmatu, nav iespējams
rast risinājumu, lūdzu, sazinieties ar savu iegādes vietu vai vietējo izplatītāju. Vai arī,
lūdzu, apmeklējiet https://www.msi.com/support/, lai saņemtu papildu norādījumus.
Reglamentējošie paziņojumi
27
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement