Zanussi ZOG21311XK Vartotojo vadovas

Add to My manuals
48 Pages

advertisement

Zanussi ZOG21311XK Vartotojo vadovas | Manualzz

User Manual

GETTING

STARTED?

EASY.

ZOG21311XK

LV Lietošanas instrukcija

Cepeškrāsns

LT Naudojimo instrukcija

Orkaitė

2

24

LV LT

2

DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā. Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās varētu izmantot nākotnē.

BĒRNU UN NEAIZSARGĀTU CILVĒKU DROŠĪBA

Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.

Bērniem no 3 līdz 8 gadu vecumam un personām ar ļoti plašu un sarežģītu invaliditāti jāliedz piekļuve ierīcei, ja vien tos nepārtraukti neuzrauga.

Bērni līdz 3 gadu vecumam nedrīkst atrasties ierīces tuvumā bez pastāvīgas uzraudzības.

Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci.

Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un atbrīvojieties no tā attiecīgi.

Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās darbības vai dzesēšanas laikā. Pieejamās daļas var sakarst lietošanas laikā.

Ja ierīcei ir bērnu drošības ierīce, tā jāaktivizē.

Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez uzraudzības.

VISPĀRĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Tikai kvalificēta persona drīkst uzstādīt ierīci un nomainīt vadu.

BRĪDINĀJUMS! Lietošanas laikā ierīce sakarst.

Nepieskarieties sildelementiem.

Vienmēr izmantojiet cepeškrāsns cimdus, izņemot vai ievietojot papildpiederumus vai cepeškrāsns traukus.

Pirms apkopes veikšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

BRĪDINĀJUMS! Pirms lampas mainīšanas pārliecinieties, vai ierīce ir izslēgta, lai neizraisītu elektrošoku.

Nelietojiet ierīci pirms tās iebūvēšanas.

Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.

Stikla durvju tīrīšanai neizmantojiet raupjus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tie var saskrāpēt virsmas, un tādējādi stikls var saplīst.

Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no elektrības trieciena riska, to jānomaina ražotājam, autorizētajam servisa centram vai citam kvalificētam speciālistam.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Šī ierīce ir piemērota šādiem tirgiem: LV LT

UZSTĀDĪŠANA

BRĪDINĀJUMS! Ierīci drīkst uzstādīt tikai kvalificēta persona.

• Noņemiet visu iesaiņojumu.

• Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.

• Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās uzstādīšanas norādes.

• Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet drošības cimdus un ierīces komplektācijā iekļautos apavus.

• Nevelciet ierīci aiz roktura.

• Uzstādiet ierīci drošā un atbilstošā vietā, kas atbilst uzstādīšanas prasībām.

• Nodrošiniet starp blakus uzstādītām ierīcēm piemērotu attālumu.

• Pirms ierīces uzstādīšanas pārliecinieties, ka varēs brīvi atvērt cepeškrāsns durvis.

• Neizmantojiet ierīci bez iekšpuses apakšējā pārsega. Tā ir funkcionāla drošības sastāvdaļa.

• Ierīce ir aprīkota ar elektrisku dzesēšanas sistēmu. Tā jādarbina ar strāvu.

590 (600) mm Skapīša minimālais augstums (skapīša zem darba virsmas minimālais augstums)

Skapīša platums 560 mm

Skapīša dziļums 550 (550) mm

Ierīces priekšpuses augstums

Ierīces aizmugures augstums

Ierīces priekšpuses platums

Ierīces aizmugures platums

Ierīces dziļums

Ierīces iebūvēšanas dziļums

Dziļums ar atvērtām durvīm

Ventilācijas atveres minimālais izmērs. At‐ vere apakšējā aizmu‐ gurējā daļā

Ventilācijas atveres minimālais izmērs. At‐ vere augšējā aizmu‐ gurējā daļā

Strāvas kabeļa ga‐ rums. Kabelis tiek no‐ vietots aizmugures la‐ bajā stūrī

Montāžas skrūves

594 mm

576 mm

595 mm

559 mm

569 mm

548 mm

1022 mm

560x110 mm

560x50 mm

1500 mm

4x25 mm

3

ELEKTRISKAIS SAVIENOJUMS

BRĪDINĀJUMS! Var izraisīt ugunsgrēku un elektrošoku.

• Elektrības padeves pieslēgšana jāveic sertificētam elektriķim.

• Ierīcei jābūt iezemētai.

• Pārliecinieties, ka tehnisko datu plāksnītē norādītie parametri atbilst elektrotīkla parametriem.

• Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu un drošu kontaktligzdu.

• Nelietojiet daudzkontaktu adapterus vai pagarinātājus.

• Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu kontaktspraudni un strāvas vadu. Ja iekārtas elektropadeves kabeli nepieciešams nomainīt, to jāveic tuvākajā autorizētajā servisa centrā.

• Neļaujiet strāvas kabeļiem saskarties ar ierīces durvīm vai nišu zem ierīces vai atrasties to tuvumā, it īpaši, ja tā darbojas vai durvis ir karstas.

• Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret elektrošoku no strāvu vadošiem un izolētajiem elementiem, jānostiprina tā, lai tos nevarētu noņemt bez instrumentiem.

• Pieslēdziet kontaktspraudni kontaktligzdai tikai uzstādīšanas beigās. Pārbaudiet, vai pēc uzstādīšanas kontaktspraudnim var brīvi piekļūt.

• Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet tajā kontaktspraudni.

• Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot aiz strāvas kabeļa. Vienmēr velciet aiz kontaktspraudņa.

• Automātslēdži, drošinātāji (no turētājiem izskrūvējami drošinātāji), zemējuma noplūdes automātslēdži un savienotāji.

• Elektroinstalācijā jābūt izolācijas ierīcei, kas ļauj atvienot ierīci no visiem elektrotīkla poliem. Izolācijas ierīcē atstarpei starp kontaktiem jābūt vismaz 3 mm.

• Šī ierīce ir aprīkota tikai ar barošanas kabeli.

Kabeļu veidi, kas piemēroti uzstādīšanai vai nomaiņai Eiropai:

H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F

Attiecībā uz kabeļu šķērsgriezumu, skatiet kopējo jaudu uz tehnisko datu plāksnītes. Var arī atsaukties uz tabulu:

Kopējā jauda (W)

Kabeļa šķērsgriezums

(mm²) maksimums 1380 maksimums 2300 maksimums 3680

3 x 0.75

3 x 1

3 x 1.5

Iezemēšanas vadam (zaļš/dzeltens kabelis) jābūt par 2 cm garākam par fāzes un neitrālo kabeli

(zils un brūns kabelis).

GĀZES PIEGĀDES PIESLĒGŠANA

• Gāzes pieslēgšanu var veikt kvalificēts speciālists.

• Pirms uzstādīšanas pārliecinieties, ka piegādātās gāzes parametri (gāzes veids un spiediens), kā arī ierīces regulēšanas nosacījumi ir atbilstoši.

• Pārliecinieties, vai ap ierīci notiek gaisa cirkulācija.

• Informācija par gāzes piegādi atrodama uz tehnisko datu plāksnītes.

• Šī ierīce nav pievienota sadegšanas produktu nosūknēšanas iekārtai. Pārliecinieties, lai ierīces pieslēgšana notiktu atbilstoši spēkā esošiem uzstādīšanas noteikumiem. Ievērojiet prasības atbilstošai ventilācijai.

IZMANTOŠANA

BRĪDINĀJUMS! Pastāv traumu, apdegumu, elektrošoka vai sprādziena risks.

• Šī ierīce ir paredzēta tikai izmantošanai mājās.

• Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.

• Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres nav bloķētas.

• Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.

• Atslēdziet ierīci pēc katras lietošanas reizes.

• Atverot ierīces durvis, kad tā tiek lietota, rīkojieties uzmanīgi. Var izplūst karsts gaiss.

• Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai, ja tā saskaras ar ūdeni.

• Neatbalstieties uz atvērtām durvīm.

• Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai uzglabāšanai paredzētu virsmu.

• Atveriet ierīces durvis uzmanīgi. Alkoholu saturošu sastāvdaļu lietošana var radīt spirta un gaisa maisījumu.

• Neļaujiet dzirkstelēm un atklātai liesmai saskarties ar ierīci, kad atverat durvis.

4

• Neievietojiet ierīcē, neturiet tās tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas vielas vai ar viegli uzliesmojošām vielām piesūcinātus priekšmetus.

BRĪDINĀJUMS! Pastāv ierīces bojājumu risks.

• Lai emalja nesaplaisātu un nezaudētu krāsu:

– nenovietojiet alumīnija foliju nepastarpināti uz ierīces grīdas;

– nelejiet ūdeni karstā ierīcē;

– neatstājiet ierīcē mitrus traukus un produktus pēc gatavošanas beigām;

– izņemot vai uzstādot piederumus, rīkojieties uzmanīgi.

• Emaljas vai nerūsējošā tērauda krāsas maiņa neietekmē ierīces darbību.

• Gatavojot mitras kūkas, izmantojiet dziļo cepešpannu. Augļu sulas var atstāt nenotīrāmus traipus.

• Šī ierīce paredzēta tikai ēdiena gatavošanai.

To nedrīkst lietot citiem nolūkiem, piemēram, telpu apsildei.

• Gatavojiet ēdienu tikai tad, ja cepeškrāsns durvis ir aizvērtas.

• Ja ierīce ir uzstādīta aiz mēbeļu paneļa

(piemēram, aiz durvīm), nodrošiniet, lai durvis nekad nebūtu aizvērtas, kad ierīce darbojas.

Aiz aizvērta mēbeļu paneļa var uzkrāties siltums un mitrums, kas var sabojāt ierīci, mēbeli, kurā tā iebūvēta, vai grīdu. Neaizveriet mēbeļu paneli, kamēr ierīce pēc lietošanas nav pilnībā atdzisusi.

APRŪPE UN TĪRĪŠANA

BRĪDINĀJUMS! Pastāv savainojumu un ierīces aizdegšanās un bojājumu risks.

• Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.

• Pārliecinieties, ka ierīce ir auksta. Pastāv risks, ka stikla paneļi var ieplīst.

• Ja durvju stikla paneļi tiek bojāti, nomainiet tos nekavējoties. Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.

UZSTĀDĪŠANA

• Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu virsmas materiāla nolietošanos.

• Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu. Lietojiet tikai neitrālus tīrīšanas līdzekļus.

Neizmantojiet abrazīvus izstrādājumus, abrazīvus sūkļus, šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.

• Ja lietojat cepeškrāsns tīrīšanai paredzētus aerosolus, ievērojiet ražotāja drošības norādījumus, kas atrodami uz iepakojuma.

• Netīriet katalītisko emaljas pārklājumu (ja tāds ir) ar jebkāda veida tīrīšanas līdzekli.

IEKŠĒJAIS APGAISMOJUMS

BRĪDINĀJUMS! Pastāv risks saņemt elektrošoku.

• Šajā ierīcē izmantotā spuldze vai halogēna spuldze ir paredzēta tikai mājsaimniecības ierīcēm. Nelietojiet to telpu apgaismošanai.

• Pirms spuldzes nomaiņas atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

• Izmantojiet tikai tādu pašu specifikāciju spuldzes.

SERVISA IZVĒLNE

• Lai salabotu ierīci, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.

• Lietojiet tikai oriģinālas rezerves daļas.

IERĪCES UTILIZĀCIJA

BRĪDINĀJUMS! Pastāv savainošanās vai nosmakšanas risks.

• Sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai noskaidrotu, kā pareizi utilizēt ierīci.

• Atvienojiet ierīci no elektropadeves.

• Nogrieziet strāvas kabeli netālu no ierīces un utilizējiet to.

• Saplaciniet ārējās gāzes caurules.

BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu

"Drošība".

GĀZES PIEGĀDES PIESLĒGŠANA

Gāzes piegādes ievads atrodas cepeškrāsns aizmugurē.

Nelietojiet lokanas gumijas caurules.

5

1. Pirms gāzes pieslēgšanas atvienojiet cepeškrāsni no elektrotīkla.

2. Aizveriet gāzes piegādes galveno vārstu.

3. Neievietojiet cepeškrāsni iebūvētajā skapītī līdz galam (atstājiet aptuveni 30 cm spraugu).

4. Pieslēdziet gāzes padevi.

CEPEŠKRĀSNS SPRAUSLAS NOMAIŅA

1. Lai piekļūtu cepeškrāsns gāzes deglim (A), noņemiet cepeškrāsns tilpnes apakšējo paneli (B).

B A

A B C

A. Gāzes padeves ievads, īscaurule ar ievadu

B. Starplika

C. Līkums

5. Novietojiet komplektācijā iekļauto blīvi starp cauruli un gāzes piegādes ievadu. pagrieziet cauruli līdz 1/2" gāzes padeves ievadam.

6. Izmantojiet 22 mm uzgriežņu atslēgu, lai pievilktu uzgriežņus. Turiet gāzes padeves pievadu pareizā pozīcijā. Uzmanīgi apejieties ar gāzes padeves ķēdi.

BRĪDINĀJUMS! Necentieties atrast noplūdes ar liesmas palīdzību.

7. Pilnībā ievietojiet cepeškrāsni iebūvētajā skapītī.

BRĪDINĀJUMS! Nesaspiediet gāzes piegādes ievadu un cauruli, ievietojot cepeškrāsni iebūvētajā skapītī.

8. Pareizi noslēdziet savienojumu. Lietojiet noplūdes noteikšanu, lai to kontrolētu.

GĀZES TIPA MAIŅA

Tikai kvalificēts speciālists drīkst pārregulēt dažādus gāzes veidus.

Cepeškrāsns ir paredzēta dažādiem gāzes veidiem, jūs varat pārslēgties starp sašķidrināto gāzi un dabasgāzi ar pareizo sprauslu palīdzību.

Attiecīgi tiek pielāgots arī gāzes padeves ātrums.

BRĪDINĀJUMS! Pirms sprauslu nomaiņas pārliecinieties, vai gāzes regulatori ir izslēgtā stāvoklī.

Atslēdziet cepeškrāsni no elektrotīkla. Uzgaidiet, līdz cepeškrāsns ir atdzisusi. Pastāv risks savainoties.

2. Palaidiet vaļīgāk skrūvi (C), ar kuru piestiprināts deglis.

C

3. Uzmanīgi noņemiet degli no sprauslas atbalsta (D).

D

E

F

4. Lēni pārvietojiet to uz kreiso pusi. Esiet uzmanīgi, neizstiepiet degļa aizdegšanas

6

vadiņu (F) un termoelektriskā temperatūras pārveidotāja vadu (E).

5. Atlaidiet degļa sprauslu (D) ar 7 mm uzgriežņu atslēgu un tās vietā uzstādiet citu, kas atbilst Jūsu izmantotajam gāzes veidam.

Skatiet sadaļu "Tehniskie dati".

6. Samontējiet degli, veicot darbības pretējā secībā.

Nomainiet gāzes tipa uzlīmi, kas atrodas gāzes piegādes ievada tuvumā, ar tādu, kas atbilst jaunajam gāzes tipam.

Gāzes cepeškrāsns deglim nav nepieciešama sākotnējā gāzes regulēšana.

Pārliecinieties, ka gāzes piegādes spiediena vērtības atbilst ierīcei nepieciešamajām vērtībām.

Ja gāzes piegāde mainās vai atšķiras no nepieciešamā spiediena, nepieciešams uzstādīt piemērotu spiedienu regulējošu iekārtu gāzes padeves caurulei.

MINIMĀLĀS LIESMAS NOREGULĒŠANA

CEPEŠKRĀSNS DEGLIM

1. Atslēdziet cepeškrāsni no elektrotīkla.

2. Pagrieziet gāzes regulatoru līdz minimālajai pozīcijai un noņemiet to.

3. Noregulējiet regulējošo skrūvi (A) ar skrūvgriezi ar plānu plakanu galu.

A

No sašķidrinātās gāzes uz dabas‐ gāzi

Palaidiet vaļīgāk regulējošo skrūvi par apmēram 1/3 pagrieziena.

4. Piestipriniet gāzes vadības pogu.

5. Pievienojiet cepeškrāsni elektrotīklam.

BRĪDINĀJUMS! Pievienojiet kontaktdakšu strāvas padevei tikai, ja visas detaļas ir sākotnējā pozīcijā.

Pastāv risks savainoties.

6. Aizdedziet gāzes cepeškrāsns degli.

Skatiet sadaļu "Izmantošana ikdienā".

7. Iestatiet cepeškrāsns gāzes vadības regulatoru uz maksimālo un ļaujiet cepeškrāsnij uzkarst vismaz 10 minūtes.

8. Pagrieziet gāzes vadības regulatoru no maksimālā līdz minimālajam iestatījumam.

Pārbaudiet liesmu. Ja liesma izdziest, atkārtojiet procedūru. Virs cepeškrāsns gāzes degļa vainaga jābūt nelielai, stabilai liesmai.

Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par bojājumiem un nelaimes gadījumiem, kas radušies drošības norādījumu neievērošanas gadījumā.

IEBŪVĒŠANA

Uzstādiet ierīci tikai virtuvē vai virtuvē ar ēdamistabu. Neuzstādiet ierīci vannas istabā vai guļamistabā.

Ierīci var iebūvēt skapītī vai zem virsmas.

Iebūvētā skapīša izmēriem jāatbilst ilustrācijā norādītajiem izmēriem.

Gāzes tipa maiņa

No dabasgāzes uz sašķidrināto gāzi

Regulējošās skrūves noregu‐ lēšana

Pilnībā pievelciet regulējošo skrūvi.

7

min. 4mm

70

80

60 520

60

65cm²

600 min. 550

110 min. 560

130cm²

18

548 21

114

589

594

595

±1

5

3

198

523

110

60

60

110

520

590 min. 550

110 min. 560

18

50

548 21

114

589

594

110

595

±1

5

3

198

65cm²

523

130cm²

Starp ierīces augšējo virsmu un skapīša iekšējo malu jābūt vismaz 4 mm lielai atstarpei.

Uzstādot ierīci zem iebūvētas virsmas (zem plīts virsmas), uzstādiet plīts virsmu pirms cepeškrāsns.

Materiāliem jābūt karstumizturīgiem, lai temperatūra varētu pieaugt vismaz par 60 °C virs telpas temperatūras.

Ap cepeškrāsni nepieciešama pastāvīga gaisa plūsma, lai tā nepārkarstu.

Lai cepeškrāsns darbotos pareizi, cepeškrāsns skapītim nepieciešama vismaz 130 cm² liela atvere priekšā vai sānos (vismaz 65 cm² katrā pusē). Ražotājs iesaka nodrošināt 130 cm² atveri priekšā ķieģeļu skapītim un 65 cm² atveri katrā pusē koka skapītim.

8

Uzstādot plīts virsmu virs cepeškrāsns, saslēdziet plīst virsmas un cepeškrāsns elektriskos savienojumus dažādi.

Veiciet saslēgumu tikai, izmantojot komplektācijā iekļautos pareizos jaudas kabeļus.

Pārliecinieties, ka pēc uzstādīšanas var viegli piekļūt cepeškrāsnij, ja ir nepieciešams remonts vai apkope.

IERĪCES NOSTIPRINĀŠANA PIE VIRTUVES

MĒBELĒM

IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

VISPĀRĒJS PĀRSKATS

13

2

3

2

5

4

1

3 4 5 6

7

8

9

10

11

12

1 Vadības panelis

2 Grila indikators

3 Karsēšanas funkciju regulators

4 Laika atskaites taimera regulators

5 Gāzes regulators

6 Strāvas padeves indikators

7 Dzesēšanas ventilatora gaisa atveres

8 Sildelements

9 Lampa

10 Rotējošā iesma padziļinājums

11 Ventilators

12 Cepeškrāsns iekšpuses apakšējā paplāte

13 Plauktu pozīcijas

PIEDERUMI

Restots plaukts

Ēdiena gatavošanas traukiem, kūku un cepešu formām.

Cepamā paplāte

Kūkām un cepumiem.

Cepešpanna ar alumīnija pārklājumu

Kūkām un cepumiem.

Rotējošais Iesms

Lielāku gaļas un putnu gaļas cepešu cepšanai.

PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES

BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu

"Drošība".

CEPEŠKRĀSNS IEKŠPUSES APAKŠĒJĀ

PAPLĀTE

Iegādājoties cepeškrāsni, pie aksesuāriem sākotnēji atrodama cepeškrāsns iekšpuses apakšējā paplāte. Pirms cepeškrāsns pirmās lietošanas reizes novietojiet apakšējo paplāti ar

9

caurumu priekšējā daļā uz degļu zonas, kā parādīts sadaļā "Izstrādājuma apraksts".

PIRMĀ TĪRĪŠANA

Izņemiet no cepeškrāsns visus piederumus.

Skatiet sadaļu "Kopšana un tīrīšana".

Iztīriet cepeškrāsni un notīriet piederumus pirms pirmās lietošanas.

Ielieciet atpakaļ piederumus to sākotnējā pozīcijā.

IEPRIEKŠĒJA KARSĒŠANA

Iepriekš uzkarsējiet tukšu cepeškrāsni pirms pirmās lietošanas.

IZMANTOŠANA IKDIENĀ

1. Iestatiet funkciju .Iestatiet maksimālo temperatūru.

2. Ļaujiet ierīcei darboties 1 stundu.

3. Iestatiet funkciju . Iestatiet maksimālo temperatūru.

4. Ļaujiet cepeškrāsnij darboties 15 minūtes.

5. Izslēdziet cepeškrāsni un ļaujiet tai atdzist.

Papildpiederumi var kļūt karstāki nekā parasti. No ierīces var izdalīties aromāts un dūmi.

Pārbaudiet, vai gaisa plūsma istabā ir pietiekama.

GĀZES REGULATORS

BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu

"Drošība".

CEPEŠKRĀSNS GĀZES DEGĻA

AIZDEGŠANA

Cepeškrāsns drošības ierīce:

Gāzes cepeškrāsnij ir termoelements. Tas aptur gāzes plūsmu, ja liesma nodziest.

1. Nospiediet gāzes vadības regulatoru un pagrieziet to uz .

2. Turiet nospiestu gāzes vadības regulatoru 15 sekundes vai mazāk, lai termoelements uzsiltu. Neatlaidiet regulatoru, līdz iedegas liesma, pretējā gadījumā gāzes plūsma tiks pārtraukta.

Neturiet gāzes regulatoru nospiestu ilgāk par 15 sekundēm. Ja cepeškrāsns deglis neaizdegas 15 sekunžu laikā, atlaidiet gāzes regulatoru, pagrieziet to izslēgtā stāvoklī un atveriet cepeškrāsns durvis. Nogaidiet vismaz 1 minūti, aizveriet cepeškrāsns durvis un no jauna mēģiniet aizdedzināt cepeškrāsns degli.

PĒC GĀZES DEGĻA AIZDEDZINĀŠANAS

1. Atlaidiet gāzes vadības pogu.

2. Pagrieziet gāzes regulatoru, lai iestatītu temperatūru.

Kontrolējiet liesmu, izmantojot cepeškrāsns apakšējā paplātes atveres.

Jaudas indikators iedegas, pagriežot cepeškrāsns funkciju regulatoru.

Simbols

Izslēgtā stāvoklī

150 °C -

250 °C

Gatavošanas temperatūras ies‐ tatījumi.

CEPEŠKRĀSNS FUNKCIJAS

Cepeškrāsns funkcija

Izslēgtā stā‐ voklī

Apgaismo‐ jums (lampa)

Grils + rotējo‐

šais iesms

Funkcija

Cepeškrāsns deglis ir izslēgts.

Pielietojums

Cepeškrāsns ir izslēgta.

Lai ieslēgtu lampu bez ga‐ tavošanas funkcijas.

Gaļas un kebabu, kā arī mazāku gaļas gabalu grilē‐

šanai.

Lielu gaļas gabalu cepša‐ nai uz rotējošā iesma.

10

Cepeškrāsns funkcija

Gatavošanas temperatūras iestatījumi

Ventilatoru izgatavoša‐ na /Atkausē‐

šana

Pielietojums

Lai noregulētu elektriskā grila temperatūru (no aptu‐ veni 50 °C minimālās līdz aptuveni 200 °C maksimā‐ lai).

Ēdiena cepšanai un žāvē‐

šanai. Lietojiet ventilatoru kopā ar gāzes cepeškrāsns degli.

Lai atkausētu ēdienu (dār‐ zeņus un augļus). Atkausē‐

šanas laiks ir atkarīgs no produktu daudzuma un ap‐ joma.

1. Aizdedziet gāzes cepeškrāsns degli.

2. Pēc aizdegšanas pagrieziet cepeškrāsns funkciju regulatoru uz .

GRILA LIETOŠANA

1. Pagrieziet cepeškrāsns funkciju regulatoru pulksteņa rādītāja virzienā līdz un iestatiet maksimālo temperatūru.

2. Izvēlieties režģim un cepamajai pannai piemērotu atrašanās vietu, lai varētu ievietot dažādas ēdiena porcijas.

Skatiet sadaļu "Padomi un ieteikumi", Grilēšana.

GRILA INDIKATORS

Grila indikators iedegsies tad, ja tiks izvēlēta grila gatavošanas funkcija. Tas nodziest, kad cepeškrāsns sasniedz vajadzīgo temperatūru.

Pēc tam tas ieslēdzas un izslēdzas, norādot temperatūras izmaiņas.

Nevar vienlaicīgi lietot gāzes cepeškrāsni un funkciju Grils + rotējošais iesms.

VENTILATORA LIETOŠANA

Gāzes deglis sasilda gaisu cepeškrāsns iekšpusē. Ventilators cirkulē karsto gaisu, lai uzturētu vienādu temperatūru.

PULKSTEŅA FUNKCIJAS

LAIKA ATGĀDINĀJUMS

Lietojiet to, lai iestatītu cepeškrāsns funkcijas laika atpakaļskaitīšanu.

Šī funkcija neietekmē cepeškrāsns darbību.

Pagrieziet līdz galam taimera regulatoru, pēc tam pagrieziet to līdz nepieciešamajam laika periodam.

Kad laiks pagājis, atskan skaņas signāls.

PIEDERUMU LIETOŠANA

BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu

"Drošība".

ROTĒJOŠĀ IESMA LIETOŠANA

BRĪDINĀJUMS! Ievērojiet piesardzību, izmantojot rotējošo iesmu. Dakšiņas un iesms ir asi.

Pastāv risks savainoties.

BRĪDINĀJUMS! Rotējošā iesma noņemšanai izmantojiet cimdus.

Grozāmais iesms un grils ir karsti.

Pretējā gadījumā iespējams gūt apdegumus.

11

A B

C

D

A. Rotējošā iesma rāmis

B. Dakšiņas

C. Iesms

D. Rokturis

1. Ievietojiet rotējošā iesma rokturi iesmā.

2. Novietojiet cepamo pannu zemākajā cepšanas līmenī.

3. Novietojiet rotējošā iesma rāmi trešajā līmenī no apakšas.

5. Nostipriniet dakšiņas ar skrūvēm.

6. Ievietojiet iesma galu rotējošā iesma padziļinājumā.

7. Novietojiet iesma aizmugurējo daļu uz rotējošā iesma rāmja.

Skatiet sadaļu "Izstrādājuma apraksts".

8. Noņemiet rotējošā iesma rokturi.

9. Izvēlieties funkciju ar rotējošā iesma pozīciju.

Grozāmais iesms rotē.

10. Iestatiet vajadzīgo temperatūru. Skatiet gatavošanas tabulas.

PIEDERUMU IEVIETOŠANA

Restots plaukts:

Iebīdiet plauktu starp cepeškrāsns līmeņa vadotnes stieņiem tā, lai kājiņas būtu vērstas uz leju.

4. Uzstādiet uz iesma pirmo dakšiņu, pēc tam uz rotējošā iesma uzlieciet gaļu un uzstādiet otro dakšiņu.

Cepamā paplāte:

Iebīdiet cepamo paplāti starp cepeškrāsns līmeņa vadotnes stieņiem.

PAPILDFUNKCIJAS

DZESĒŠANAS VENTILATORS

Kad cepeškrāsns darbojas, dzesēšanas ventilators automātiski uztur cepeškrāsns virsmas vēsas. Izslēdzot cepeškrāsni,

12 dzesēšanas ventilators turpinās darboties, līdz cepeškrāsns būs atdzisusi.

IETEIKUMI UN PADOMI

BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu

"Drošība".

Tabulās uzrādītā temperatūra un cepšanas laiki ir ir tikai orientējoši.

Tie atkarīgi no receptēm un izmantoto sastāvdaļu kvalitātes un daudzuma.

GATAVOŠANAS IETEIKUMI

Cepeškrāsnij ir pieci plauktu līmeņi.

Skaitiet cepšanas pozīcijas no cepeškrāsns apakšas.

Jūsu cepeškrāsns var cept un gatavot ēdienu savādāk nekā jūsu iepriekšējā cepeškrāsns.

Tabulā zemāk ir norādīti standarta iestatījumi attiecībā uz temperatūru, gatavošanas laiku un plaukta līmeni.

Ja nevarat atrast iestatījumus konkrētai receptei, meklējiet tai līdzīgu.

Cepeškrāsns aprīkota ar īpašu sistēma, kas nodrošina gaisa cirkulāciju un pastāvīgi pārstrādā tvaiku. Šī sistēma ļauj gatavot produktus tvaika apstākļos un saglabā ēdienus mīkstus to iekšpusē un kraukšķīgus ārpusē. Tas samazina gatavošanas laiku un enerģijas patēriņu.

Kūku cepšana

Neatveriet cepeškrāsns durvis, pirms nav pagājušas 3/4 no gatavošanas laika.

Grilēšana

Novietojiet pārtiku pēc iespējas tuvāk sildelementam, lai paātrinātu gatavošanu un tālāk

— lai gatavošanas procesu palēninātu.

Lai samazinātu izšļakstīšanos, pirms grilēšanas nosusiniet produktus. Uzklājiet nedaudz eļļas vai kausēta sviesta uz liesas gaļas un zivs, lai tās būtu mitras gatavošanas laikā.

Grilējot gaļu, jūs varat novietot zem režģa piedevas, tādas kā tomāti un sēnes.

Gatavošanas laikā pārtika pēc nepieciešamības jāapgriež.

Gaļas un zivju pagatavošana

Pirms pagatavotās gaļas sagriezšanas pagaidiet aptuveni 15 minūtes, lai saglabātu gaļas sulīgumu.

Lai gaļas cepšanas laikā nepieļautu pārmērīgu dūmošanu, iepildiet cepamajā pannā nedaudz ūdens. Lai novērstu dūmu kondensāciju, pielejiet ūdeni katru reizi, kad tas ir iztvaikojis.

Gatavošanas laiki

Gatavošanas laiks atkarīgs no ēdiena veida, tā konsistences un daudzuma.

Gatavošanas sākumā pieskatiet tās norisi.

Izmantojot šo ierīci, atrodiet labākos iestatījumus

(sildīšanas pakāpi, ēdiena gatavošanas laiku, utt.) saviem ēdiena gatavošanas traukiem, receptēm un daudzumam.

GATAVOŠANAS UN CEPŠANAS TABULA

Kūkas

Uzsildiet tukšu cepeškrāsni 10 minūtes pirms gatavošanas.

Izmantojiet kūku veidni, ja nav norādīts kāds cits ēdiena cepamtrauks.

Izmantojiet trešo plaukta līmeni.

Izmantojiet funkciju: Ventilatoru izgatavošana.

Ēdiens

Putotas receptes

Smilšu mīkla

Paniņu siera kūka, uz restota plaukta

Ābolu pīrāgs, 20 cm kūku veidnē uz restotā plaukta

Strūdele, cepamā paplātē

Džema pīrāgs

Biskvītkūka

Ziemassvētku kū‐ ka / Bagātīgs au‐ gļu pīrāgs, 20 cm kūku veidnē

Plūmju kūka, mai‐ zes formā

Kūciņas - vienā plaukta līmenī, ce‐ pamtraukā

Temperatū‐ ra (°C)

Laiks (min.)

160

160

160

160 min.

165

160 min.

160 min. -

160

45 - 60

20 - 30

70 - 80

80 - 100

60 - 80

30 - 40

50 - 60

90 - 120

50 - 60

25 - 35

13

Ēdiens

Temperatū‐ ra (°C)

Laiks (min.)

Cepumi/ Kondito‐ rejas izstrādājumi vienā plaukta līme‐ nī, cepamtraukā

Bulciņas, cepamā paplātē

Eklēri, cepamā pa‐ plātē

Groziņi, 20 cm kū‐ ku veidnē

Bagātīgs augļu pī‐ rāgs, 24 cm kūku veidnē

Biskvītkūka ar pil‐ dījumu, 20 cm kū‐ ku veidnē min.

180

170

170 min.

160

30 - 35

15 - 20

25 - 35

45 - 70

110 - 120

50 - 60

Maize un pica

Uzsildiet tukšu cepeškrāsni 10 minūtes pirms gatavošanas.

Izmantojiet trešo plaukta līmeni.

Izmantojiet funkciju: Ventilatoru izgatavošana.

Ēdiens

Tempera‐ tūra (°C)

Laiks

(min.)

Komentāri

Baltmai‐ ze

Rudzu maize

Tīti miltu produkti

Pica

Plāceņi

190

180

230 -

250

190

190

60 -

70

30 -

45

10 -

20

10 -

20

10 -

20

1 - 2 ga‐ bali, 0,5 kg katram gabalam

Maizes traukā

6 – 8 mai‐ zītes uz cepamās paplātes

Cepamā paplātē vai cepa‐ mā pannā

Uz cepa‐ mās pa‐ plātes

Vaļēji pīrāgi

Uzsildiet tukšu cepeškrāsni 10 minūtes pirms gatavošanas.

Lietojiet kūku veidni.

Izmantojiet ceturto plaukta līmeni.

Izmantojiet funkciju: Ventilatoru izgatavošana.

Ēdiens

Temperatūra

(°C)

Laiks (min.)

Vaļējais pī‐ rāgs ar ma‐ karoniem

Vaļējais dārzeņu pī‐ rāgs

Sāļie pīrāgi

180

175

45 - 50

45 - 60

180 50 - 60

Zivs

Uzsildiet tukšu cepeškrāsni 10 minūtes pirms gatavošanas.

Izmantojiet trešo plaukta līmeni.

Izmantojiet funkciju: Ventilatoru izgatavošana.

Ēdiens

Temperatū‐ ra (°C)

Laiks

(min.) Komentāri

Forele /

Plaudis

Tuncis /

Lasis

175

175

40 -

55

35 -

60

3-4 zi‐ vis

4-6 file‐ jas

GATAVOŠANA GĀZES CEPEŠKRĀSNĪ

Gaļa un putnu gaļa

Uzsildiet tukšu cepeškrāsni 10 minūtes pirms gatavošanas.

Lietojiet režģi.

Novietojiet cepamo pannu otrajā cepšanas līmenī.

Izmantojiet trešo plaukta līmeni.

Ēdiens

Temperatūra

(°C)

Laiks

(min.)

Liellopa gaļa ar kauliem, 1,0 kg min.

40 - 50

14

Ēdiens

Temperatūra

(°C)

Laiks

(min.)

Liellopa gaļa bez kauliem, 1,0 kg

Jēra gaļa, 1,0 kg

Cūkgaļa, 1,0 kg

Vista / Trusis, 1,2 kg

Pīle, 1,0 kg

Liellopu cepetis angļu gaumē pusjēls

Liellopu cepetis angļu gaumē - vi‐ dēji izcepts

Liellopu cepetis angļu gaumē - la‐ bi izcepts

190 min.

180 - 190

220 - 230

190

220

220

220

50

40 - 50

75 - 85

75 - 85

80 - 90

44 - 50

51 - 55

56 - 60

Tītars

Uzsildiet tukšu cepeškrāsni 10 minūtes pirms gatavošanas.

Lietojiet cepamo pannu.

Izmantojiet otro plaukta līmeni.

Ēdiens

Tempera‐ tūra (°C)

Laiks (min.)

Tītars, 4,5 - 5,5 kg

160 210 - 240

Konditorejas izstrādājumi

Uzsildiet tukšu cepeškrāsni 10 minūtes pirms gatavošanas.

Izmantojiet alumīnija pannu, ja nav norādīts kāds cits ēdiena gatavošanas trauks.

Izmantojiet ceturto plaukta līmeni.

Ēdiens

Augļu kūka 26 cm apaļajā kūku veidnē uz restotā plaukta

Temperatū‐ ra (°C)

Laiks

(min.)

165 40 - 50

Ēdiens

Temperatū‐ ra (°C)

Laiks

(min.)

Augļu pīrāgs 26 cm apaļajā kūku veidnē uz restotā plaukta

Kārtainā mīklā iecep‐ tas desiņas

Plaucētās mīklas iz‐ strādājumi

Volovāni

Džema pīrāgs 30 cm apaļajā kūku veidnē uz restotā plaukta min.

180

190

170

165

40 - 50

20 - 30

25 - 30

15 - 20

40 - 50

Pudiņš

Uzsildiet tukšu cepeškrāsni 10 minūtes pirms gatavošanas.

Izmantojiet 9 keramikas mazos cepamtrauciņus.

Ielejiet 2 cm ūdens dziļajā cepampannā.

Izmantojiet trešo plaukta līmeni.

Ēdiens

Temperatū‐ ra (°C)

Laiks

(min.)

Olu sacepums (om‐ lete) tvaika katlā min.

60 - 75

Kūkas

Uzsildiet tukšu cepeškrāsni 10 minūtes pirms gatavošanas.

Izmantojiet alumīnija pannu, ja nav norādīts kāds cits ēdiena gatavošanas trauks.

Izmantojiet ceturto plaukta līmeni.

Ēdiens

Temperatū‐ ra (°C)

Laiks

(min.)

Bagātīgs augļu pī‐ rāgs 20 cm kūku veidnē uz restotā plaukta

Bagātīgs augļu pī‐ rāgs 20 cm kūku veidnē uz restotā plaukta min.

min.

150 -

170

150

15

Ēdiens

Temperatū‐ ra (°C)

Laiks

(min.)

Madeiras kūka 20 cm kūku veidnē uz restotā plaukta

Kūciņas min.

105 -

120

Piparkūkas min. -

170 min.

35 - 50

35 - 45

Maize

Uzsildiet tukšu cepeškrāsni 10 minūtes pirms gatavošanas.

Izmantojiet alumīnija pannu.

Izmantojiet ceturto plaukta līmeni.

Ēdiens

Temperatūra

(°C)

Laiks

(min.)

Maizes klaipi, 0,5 kg

Maizes klaipi, 1,0 kg

Bulciņas un mai‐ zītes

180 - 190

180 - 190

180 - 190

40 - 50

50 - 60

15 - 20

GRILĒŠANA

Uzsildiet tukšu cepeškrāsni 3 minūtes pirms gatavošanas.

Izmantojiet ceturto plaukta līmeni.

Maksimālā temperatūra ir noklusējuma vērtība visiem ēdienu veidiem.

Pārtika

Laiks (min.)

Gabali

Viena puse

Otra puse

Filejas stei‐ ki, 0,8 kg

Liellopa steiks, 0,6 kg

4

4

12 - 15

10 - 12

12 - 14

6 - 8

Pārtika

Laiks (min.)

Gabali

Viena puse

Otra puse

Sardeles

Cūkgaļas karbonāde ar ribiņu,

0,6 kg

Vista (sa‐ griezts uz pusēm), 1,0 kg

Kebabs

Vistas krūti‐ ņa, 0,4 kg

Hambur‐ gers, 0,6 kg

Zivs fileja,

0,4 kg

Grauzdiņi ar garnēju‐ mu

Grauzdiņš

8

4

2

4

4

6

4

4 -

6

12 - 15

12 - 16

30 - 35

10 - 15

12 - 15

13 - 15

12 - 14

5 - 7 -

10 - 12

12 - 14

25 - 30

10 - 12

12 - 14

12 - 14

10 - 12

4 -

6

2 - 4 2 - 3

ROTĒJOŠAIS IESMS

Uzsildiet tukšu cepeškrāsni 3 minūtes pirms gatavošanas.

Izmantojiet trešo plaukta līmeni.

Ēdiens

Tempera‐ tūra (°C) Laiks (min.)

Putnu gaļa, 1,0 -

1,2 kg

Cepetis, 0,8 - 1,0 kg maks.

maks.

75 - 85

75 - 85

16

ATKAUSĒŠANA

Vista

Gaļa

Krējums

Forele

Zemenes

Sviests

Torte

1

1

(kg)

0,5

2 x 0,2

0,15

0,3

0,25

1,4

Atkausēšanas laiks (min.)

Papildu atkausēšanas laiks (min.)

100 - 140 20 - 30

100 - 140

90 - 120

80 - 100

25 - 35

30 - 40

30 - 40

60

INFORMĀCIJA PĀRBAUDES IESTĀDĒM

Pārbaudes saskaņā ar IEC 60350-1.

20 - 30

10 - 15

10 - 15

10 - 20

10 - 15

60

Novietojiet vistu uz apgrieztas apakšta‐ ses lielā šķīvī. Cep‐

šanas laikā apgrie‐ ziet.

Cepšanas laikā ap‐ grieziet.

-

-

-

-

Krējumu var viegli saputot arī tad, ja tas vietām vēl ir nedaudz sasalis.

Mazas kūciņas,

20 pa‐ plātē

Ābolu kūka, 2 formas

Ø20 cm

Ventilatoru iz‐ gatavošana

Ventilatoru iz‐ gatavošana

Cepa‐ mā paplā‐ te ar alumī‐ nija pār‐ klāju‐ mu

Res‐ tots plaukt s

4

4

(°C)

160 -

170

(min.)

25 - 35

160 80 - 100

Iepriekš uzsildiet cepeškrāsni 10 minūtes.

Iepriekš uzsildiet cepeškrāsni 10 minūtes.

17

Biskvīt‐ kūka, kūkas veidne

Ø26 cm

Smilšu mīkla

Grauz‐ diņš, 4 -

6 gab.

Liellopa burgers,

6 gabali,

0,6 kg

Ventilatoru iz‐ gatavošana

Ventilatoru iz‐ gatavošana

Grils

Grils

Res‐ tots plaukt s

Cepa‐ mā paplā‐ te ar alumī‐ nija pār‐ klāju‐ mu

Res‐ tots plaukt s

Uz resto‐ tā plauk‐ ta un dziļajā ce‐ peš‐ pannā

4

4

4

4

KOPŠANA UN TĪRĪŠANA

BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu

"Drošība".

(°C)

160 -

170

(min.)

45 - 55

150 -

160

30 - 40

Iepriekš uzsildiet cepeškrāsni 10 minūtes.

Iepriekš uzsildiet cepeškrāsni 10 minūtes.

.

maks

.

maks

2-3 minūtes vienā pusē;

2-3 minūtes otrā pusē

20 - 30

Iepriekš uzsildiet cepeškrāsni 3 mi‐ nūtes.

Novietojiet restoto plauktu cepeš‐ krāsns ceturtajā lī‐ menī un dziļo ce‐ pešpannu trešajā līmenī. Gatavoša‐ nas laikā apgrie‐ ziet ēdienu uz otru pusi, kad pagājusi puse no atvēlētā laika.

Iepriekš uzsildiet cepeškrāsni 3 mi‐ nūtes.

18

PIEZĪMES PAR TĪRĪŠANU

Tīriet cepeškrāsns priekšpusi ar mīkstu drāniņu, kas iemērkta siltā ūdenī ar mazgāšanas līdzekli.

Metāla virsmu tīrīšanai izmantojiet tam paredzētu tīrīšanas līdzekli;

Tīrīšanas līdzekļi

Piekaltušus netīrumus tīriet ar speciālo cepeškrāsnij paredzēto tīrīšanas līdzekli.

Lietošana ik‐ dienā

Tīriet cepeškrāsns iekšieni pēc katras lietošanas reizes. Tauku vai citu pārtikas palieku uzkrāšanās var izraisīt ugunsgrēku.

Cepeškrāsns iekšpusē vai uz stikla durvju paneļiem var uzkrāties mitrums. Lai samazinātu kondensāciju, pirms gatavošanas iepriekš uzkarsējiet tukšu cepeš‐ krāsni 10 minūtes. Nosusiniet cepeškrāsns iekšieni ar mīkstu drānu pēc katras lietošanas reizes.

Piederumi

Notīriet visus papildpiederumus pēc katras lietošanas un ļaujiet tiem nožūt. Lie‐ tojiet mīkstu drānu, kas iemērkta siltā ūdenī ar mazgāšanas līdzekli; Nemazgā‐ jiet papildpiederumus trauku mazgājamajā mašīnā.

Netīriet piedegumdrošos piederumus ar agresīviem tīrīšanas līdzekļiem, asiem priekšmetiem, kā arī trauku mazgājamā mašīnā.

CEPEŠKRĀSNIS NO NERŪSĒJOŠA

TĒRAUDA VAI ALUMĪNIJA

Tīriet cepeškrāsns durvis tikai ar mitru drānu vai tikai sūkli. Nosusiniet ar mīkstu drānu.

Neizmantojiet tērauda vilnu, skābes vai abrazīvus materiālus, jo tie var sabojāt cepeškrāsns virsmu.

Tīriet cepeškrāsns vadības paneli, ievērojot iepriekš minētos norādījumus.

DURVJU BLĪVĒJUMA TĪRĪŠANA

Regulāri pārbaudiet durvju blīvējumu. Durvju blīvējums aptver cepeškrāsns iekšpuses rāmi.

Nelietojiet cepeškrāsni, ja durvju blīvējums ir bojāts. Sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.

Lai tīrītu durvju blīvējumu, skatiet vispārējo informāciju par tīrīšanu.

DURVJU NOŅEMŠANA UN UZSTĀDĪŠANA

Cepeškrāsns durvīm ir divi stikla paneļi.

Cepeškrāsns durvis un iekšējo stikla paneli var noņemt, lai tos notīrītu. Izlasiet visus “Durvju noņemšanas un uzstādīšanas” norādījumus pirms stikla paneļu izņemšanas.

Cepeškrāsns durvis var aizvērties, ja mēģināsiet izņemt iekšējo stikla paneli, kamēr cepeškrāsns durvis vēl nav noņemtas.

UZMANĪBU! Nelietojiet cepeškrāsni, ja tajā nav iekšējā stikla paneļa.

1. Atveriet durvis līdz galam un turiet abas eņģes.

2. Paceliet un atlieciet sviras uz abām eņģēm.

19

3. Daļēji aizveriet cepeškrāsns durvis, līdz tās atrodas pirmajā atvēršanas pozīcijā. Tad paceliet un pavelciet uz priekšu un izceliet durvis ārā.

8. Notīriet stikla paneļus ar tīršanas līdzekļiem.

Uzmanīgi noslaukiet stikla paneļus.

Nemazgājiet stikla paneļus trauku mazgāšanas mašīnā.

Pēc tīrīšanas uzstādiet atpakaļ stikla paneli un cepeškrāsns durvis.

Drukātajam tekstam jābūt vērstam pret durvju iekšpusi. Pēc ievietošanas pārliecinieties, vai stikla paneļa ietvars vietās, uz kurām atrodas drukātā teksta zonas, nav raupjš, kad tam pieskaraties.

Ja uzstādīta pareizi, durvju apmales stiprinājumi noklikšķ.

Pārliecinieties, ka iekšējais stikla panelis ligzdā ir uzstādīts pareizi.

A

4. Novietojiet durvis uz mīkstas drānas, kas uzklāta uz stabilas virsmas.

5. Satveriet durvju apmali (B) durvju augšējās malas abās pusēs un spiediet uz iekšu.

2

B

1

6. Pavelciet durvju apmali uz priekšu, lai to izceltu.

7. Turiet durvju stikla paneli aiz tā augšējās malas un uzmanīgi izvelciet to ārā.

Pārliecinieties, lai stikls izslīdētu ārā no balsta pilnībā.

SPULDZES MAIŅA

BRĪDINĀJUMS! Pastāv risks saņemt elektrošoku.

Lampa var būt karsta.

1. Izslēdziet cepeškrāsni.

Nogaidiet, līdz cepeškrāsns ir atdzisusi.

2. Atslēdziet cepeškrāsni no elektrotīkla.

3. Ieklājiet cepeškrāsns iekšienes apakšā audumu.

UZMANĪBU! Vienmēr turiet halogēna lampu ar drānu, lai tauku atliekas nesadegtu uz lampas.

Aizmugurējā lampa

1. Pagrieziet lampas pārsegu, lai to izņemtu.

2. Notīriet stikla pārsegu.

3. Nomainiet cepeškrāsns lampu ar piemērotu

300 °C siltumizturīgu cepeškrāsns lampu.

4. Uzlieciet stikla pārsegu.

20

PROBLĒMRISINĀŠANA

BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu

"Drošība".

KO DARĪT, JA...

Problēma Iespējamais iemesls Risinājums

Cepeškrāsns nesakarst.

Cepeškrāsns nesakarst.

Cepeškrāsns nedarbojas.

Lampa nedeg.

Tvaiki un kondensāts nosē‐ žas uz ēdiena un cepeš‐ krāsns iekšpusē.

Liesma izdziest uzreiz pēc ie‐ degšanās.

Rotējošais iesms negriežas.

Cepeškrāsns ir izslēgta.

Izdedzis drošinātājs.

Ierīces automātiskā iedegša‐ nās nedarbojas.

Lampa ir bojāta.

Ēdiens cepeškrāsnī tika at‐ stāts par ilgu.

Termoelements vēl nav uzsi‐ lis.

Rotējošais iesms nav pareizi ievietots grozāmā iesma atve‐ rē.

APKOPES DATI

Ja nevarat atrast risinājumu, sazinieties ar ierīces tirgotāju vaipilnvarotu servisa centru.

Servisa centram nepieciešamie dati norādīti uz tehnisko datu plāksnītes. Tehnisko datu plāksnīte

Ieslēdziet cepeškrāsni.

Pārliecinieties, vai ierīces dar‐ bības traucējumi ir saistīti ar drošinātāju. Ja drošinātāja problēma atkārtojas, sazinie‐ ties ar kvalificētu elektriķi.

Aizdedziet degli ar garu sēr‐ kociņu. Tuviniet liesmu pie at‐ veres cepeškrāsns iekšpusē lejasdaļā. Vienlaikus nospie‐ diet cepeškrāsns funkciju re‐ gulatoru un grieziet to līdz maksimālajai temperatūrai pretēji pulksteņa rādītāja ku‐ stības virzienam. Kad iede‐ gas liesma, turiet nospiestu gāzes regulatoru 15 sekun‐ des vai mazāk, lai termoele‐ ments uzsiltu. Ja tas netiek izdarīts, gāzes plūsma tiks pārtraukta.

Nomainiet lampu.

Pēc gatavošanas ēdienu ne‐ drīkst atstāt cepeškrāsnī ilgāk par 15 – 20 minūtēm.

Pēc liesmas aizdegšanās tu‐ riet gāzes regulatoru nospies‐ tu 15 sekundes vai mazāk.

Skatiet sadaļu “Papildpiede‐ rumu izmantošana”, Rotējošā iesma izmantošana.

atrodas cepeškrāsns iekšpusē uz priekšējā rāmja. Nenoņemiet cepeškrāsns iekšpusē esošo tehnisko datu plāksnīti.

21

Iesakām pierakstīt datus šeit:

Ierīces modeļa nosaukums (MOD.)

Izstrādājuma numurs (PNC)

Sērijas numurs (S.N.)

TEHNISKIE DATI

TEHNISKIE DATI

KOPĒJĀ JAUDA: Elektriskā:

Oriģinālā gāze:

Gāzes maiņa:

Elektrotīkla parametri:

Ierīces kategorija:

Gāzes pieslēgums:

Ierīces klase:

GĀZES CEPEŠKRĀSNS DEGLIS

220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz

II2H3B/P

II2H3+ (Portugālei)

G 1/2"

3

.........................................

.........................................

.........................................

1.77 kW

G20 (2H) 20 mbāri = 2.6 kW

G30/G31 (3B/P) 30/30 mbāri = 196 g/h, neattiecas uz Portugāli

G30 (3+) 28-30mbāri = 196 g/h

G31 (3+) 37 mbāri = 193 g/h

Gāzes veids

G20 (2H) 20 mbāri

NOMINĀLĀ

GĀZES JAU‐

DA (kW)

NOMINĀLĀ

GĀZES PLŪS‐

MA (g/h)

Samazināta gāzes jauda

(kW)

APVADA

ADATA (1/100 mm)

SPRAUSLAS

ATZĪME (1/100 mm)

2.6

0.7

0.7

Regulated

43 80 G30/G31 (3B/P)

30/30, neattiecas uz Portugāli

G30 (3+) 28-30 mbāri

G31 (3+) 37 mbāri

2.7

2.7

2.7

196

196

193

ENERGOEFEKTIVITĀTE

PRODUKTA INFORMĀCIJAS LAPA

Produkta informācija atbilstoši ES 65-66/2014

Ražotāja nosaukums

0.7

0.7

Zanussi

43

43

80

80

22

Modeļa identifikācija

Energoefektivitātes indekss

Energoefektivitātes klase

Enerģijas patēriņš ar standarta devu, tradicionālais re‐ žīms

Enerģijas patēriņš ar standarta devu, piespiedu ventilāci‐ jas režīms

Kameru skaits

Siltuma avots

Tilpums

Cepeškrāsns veids

Masa

ZOG21311XK 949713421

81,6

A+

1,44 kWh/ciklā

5,18 MJ/ciklā

1,54 kWh/ciklā

5,54 MJ/ciklā

1

Gāze

64 l

Iebūvējama cepeškrāsns

29.9 kg

EN 15181 Gāzes apkures krāšņu energopatēriņa mērīšana.

ENERĢIJAS TAUPĪŠANA

Cepeškrāsns ir aprīkota ar funkcijām, kas ļauj taupīt enerģiju, gatavojot ikdienā.

Pārbaudiet, vai cepeškrāsns darbības laikā tās durvis ir pareizi aizvērtas. Gatavošanas laikā neveriet durvis pārāk bieži. Uzturiet tīras durvju starplikas un pārliecinieties, vai tās ir nostiprinātas vietā.

Izmantojiet metāla traukus, lai uzlabotu enerģijas taupīšanu.

Kad iespējams, neuzsildiet cepeškrāsni pirms gatavošanas.

Uzturiet pēc iespējas īsākus pārtraukumus starp cepšanas reizēm, ja gatavojat vairākus ēdienus vienā reizē.

Gatavošana ar ventilatoru

Ja iespējams, enerģijas taupīšanas nolūkā izmantojiet gatavošanas funkcijas.

Atlikušais siltums

Ja gatavošanas ilgums pārsniedz 30 minūtes, samaziniet cepeškrāsns temperatūru līdz minimumam 3-10 minūtes pirms gatavošanas beigām. Atlikušais siltums cepeškrāsnī turpinās gatavot ēdienu.

Izmantojiet atlikušo siltumu, lai uzsildītu ēdienu.

Ēdiena siltuma uzturēšana

Izvēlieties mazāko iespējamo temperatūras iestatījumu, lai izmantotu atlikušo siltumu un saglabātu ēdienu siltu.

APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU

Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma materiālus atbilstošajos konteineros to otrreizējai pārstrādei.

Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi un cilvēku veselību, atkārtoti pārstrādājot elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus. Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu , kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai sazinieties ar vietējo pašvaldību.

23

SAUGOS INFORMACIJA

Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso įrengimo ar naudojimo.

Instrukciją visada laikykite saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus galėtumėte pasižiūrėti.

VAIKŲ IR PAŽEIDŽIAMŲ ŽMONIŲ SAUGA

Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.

Nuo 3 iki 8 metų vaikų ir asmenų, turinčių labai sunkią ir sudėtingą negalią, negalima prileisti prie prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.

Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.

Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.

Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir tinkamai pašalinkite.

Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Pasiekiamos dalys naudojimo metu gali įkaisti.

Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia suaktyvinti.

Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir naudotojo priežiūros darbų.

BENDROSIOS SAUGOS NUORODOS

Šį prietaisą įrengti ir pakeisti jo laidą privalo tik kvalifikuotas asmuo.

ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo pasiekiamos dalys naudojimo metu įkaista. Būkite atsargūs, kad neprisiliestumėte prie kaitinimo elementų.

24

Pagalbinius reikmenis arba orkaitės prikaistuvius iš orkaitės traukite ir į ją dėkite mūvėdami karščiui atsparias pirštines.

Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus, atjunkite prietaisą nuo maitinimo.

ĮSPĖJIMAS! Norėdami išvengti galimo elektros smūgio, pasirūpinkite, kad prieš keičiant lemputę prietaisas būtų išjungtas.

Nenaudokite prietaiso, prieš įrengdami jį balduose.

Nenaudokite garintuvo prietaisui valyti.

Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu šveičiamuoju valikliu ar aštriomis metalinėmis grandyklėmis, nes galite subraižyti paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.

Jei būtų pažeistas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti tik gamintojui, jo įgaliotajam techninės priežiūros centrui arba panašios kvalifikacijos asmenims – antraip gali kilti elektros pavojus.

SAUGOS INSTRUKCIJOS

Šis prietaisas tinkamas naudoti šiose šalyse:

LV LT

ĮRENGIMAS

ĮSPĖJIMAS! Šį prietaisą įrengti privalo tik kvalifikuotas asmuo.

• Nuimkite visas pakavimo medžiagas.

• Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto prietaiso.

• Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis įrengimo instrukcijomis.

• Visada būkite atsargūs, kai perkeliate prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada mūvėkite apsaugines pirštines ir avėkite uždarą avalynę.

• Netraukite šio prietaiso už rankenos.

• Įrenkite prietaisą saugioje ir tinkamoje vietoje, atitinkančioje įrengimo reikalavimus.

• Būtina paisyti minimalių atstumų iki kitų prietaisų ir spintelių.

• Prieš montuodami prietaisą, patikrinkite, ar orkaitės durelės laisvai atsidaro.

• Nenaudokite prietaiso be vidinio apatinio dangčio. Tai funkcinis saugos komponentas.

• Prietaise įrengta elektrinė aušinimo sistema.

Ji privalo veikti esant elektros srovės maitinimui.

Spintelės minimalus aukštis (spintelės po darbastaliu minimalus aukštis)

Spintelės plotis

Spintelės gylis

Prietaiso priekio aukš‐ tis

Prietaiso galo aukštis

Prietaiso priekio plotis

Prietaiso galo plotis

Prietaiso gylis

Įmontuoto prietaiso gylis

Gylis su atidarytomis durelėmis

Ventiliacijos angos minimalus dydis.

Anga apatinėje gali‐ nėje pusėje

590 (600) mm

560 mm

550 (550) mm

594 mm

576 mm

595 mm

559 mm

569 mm

548 mm

1022 mm

560x110 mm

25

Ventiliacijos angos minimalus dydis.

Anga apatinėje gali‐ nėje pusėje

Pagrindinio maitinimo kabelio ilgis. Kabelis yra galinės pusės de‐

šiniajame kampe

Montavimo varžtai

560x50 mm

1500 mm

4x25 mm

ELEKTROS PRIJUNGIMAS

ĮSPĖJIMAS! Gaisro ir elektros smūgio pavojus.

• Visus elektros prijungimus privalo atlikti kvalifikuotas elektrikas.

• Prietaisą privaloma įžeminti.

• Įsitikinkite, kad parametrai techninių duomenų plokštelėje atitinka maitinimo tinklo elektros vardinius duomenis.

• Visada naudokite tinkamai įrengtą įžemintą saugųjį elektros lizdą.

• Nenaudokite daugiakanalių adapterių ir ilginamųjų laidų.

• Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte elektros kištuko ir maitinimo laido. Jei reikėtų pakeisti maitinimo laidą, tai turi padaryti mūsų įgaliotasis techninės priežiūros centras.

• Saugokite, kad maitinimo laidai neliestų ir nebūtų arti prietaiso durelių arba nišos po prietaisu, ypač kai jis veikia arba durelės yra karštos.

• Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių apsauga nuo smūgių turi būti pritvirtinta taip, kad nebūtų galima nuimti be įrankių.

• Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik tuomet, kai visiškai pabaigsite įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus prietaisą, elektros laido kištuką būtų lengva pasiekti.

• Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs, nejunkite kištuko.

• Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už maitinimo laido. Visada traukite paėmę už elektros kištuko.

• Naudokite tik tinkamus izoliavimo įtaisus: liniją apsaugančius automatinius jungiklius, saugiklius (įsukami saugikliai turi būti išimami iš jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio atjungiamuosius įtaisus ir kontaktorius.

• Elektros instaliacija privalo turėti izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti prietaisą nuo maitinimo tinklo ties visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm pločio tarpelis.

• Prietaisas pristatomas tik su maitinimo laidu.

Tinkami Europoje montuoti ar pakeisti kabe‐

Bendroji galia (W) liai:

H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F

Bendrajai galiai tinkamas kabelio skerspjūvis nurodytas techninių duomenų lentelėje. Taip pat lentelėje nurodyta:

Kabelio skerspjūvis

(mm²)

1380 – didžiausias

2300 – didžiausias

3680 – didžiausias

3 x 0.75

3 x 1

3 x 1.5

Įžeminimo laidas (žalias / geltonas kabelis) turi būti 2 cm ilgesnis už fazės ir neutralų kabelius

(mėlyną ir rudą kabelius).

DUJŲ PRIJUNGIMAS

• Visus dujų prijungimus turi įvesti kvalifikuotas asmuo.

• Prieš pradėdami įrengimą, įsitikinkite, kad vietos tiekimo sąlygos (dujų rūšis ir slėgis) atitinka šio prietaiso nustatymą.

• Pasirūpinkite, kad aplink prietaisą vyktų oro cirkuliacija.

• Informacija apie dujų tiekimą nurodyta techninių duomenų lentelėje.

• Šis prietaisas nėra prijungtas prie įtaiso,

šalinančio degant susidariusius produktus.

Būtinai prijunkite prietaisą pagal esamas įrengimo taisykles. Laikykitės tinkamo vėdinimo reikalavimų.

NAUDOJIMAS

ĮSPĖJIMAS! Sužalojimo, nudegimų ir elektros smūgio arba sprogimo pavojus.

• Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje.

• Nekeiskite šio prietaiso techninių savybių.

• Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos nebūtų uždengtos.

• Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.

• Po kiekvieno naudojimo prietaisą išjunkite.

• Prietaisui veikiant, būkite atsargūs, atidarydami prietaiso dureles. Gali išsiveržti karštas oras.

26

• Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų rankos

šlapios arba jeigu jis liečiasi prie vandens.

• Nespauskite atvirų durelių.

• Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio arba vietos daiktams laikyti.

• Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.

Naudojant ingredientus su alkoholiu, gali susidaryti alkoholio ir oro mišinys.

• Atidarę dureles, saugokite prietaisą, kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų atviros liepsnos.

• Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo nedėkite degių produktų arba degiais produktais sudrėkintų daiktų.

ĮSPĖJIMAS! Pavojus sugadinti prietaisą.

• Norint apsaugoti emalį nuo sugadinimo arba išblukimo:

– nedėkite tiesiai ant prietaiso dugno aliuminio folijos;

– nepilkite vandens tiesiai į karštą prietaisą;

– nelaikykite prietaise drėgnų patiekalų ir maisto produktų po to, kai juos pagaminsite;

– būkite atsargūs, kai išimate ir dedate priedus.

• Emalio ar nerūdijančiojo plieno išblukimas neturi poveikio prietaiso veikimui.

• Drėgniems pyragams kepti naudokite gilų kepimo indą. Vaisių sultys gali palikti dėmių, kurių nuvalyti gali nepavykti.

• Šis prietaisas yra skirtas tik maistui gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.

• Maistą visada gaminkite uždarę orkaitės dureles.

• Jeigu prietaisas įrengtas už baldo plokštės

(pvz., durelių), užtikrinkite, kad durelės niekada nebūtų uždarytos, kai prietaisas veikia. Karštis ir drėgmė gali kauptis už uždarytos baldo plokštės ir pakenkti prietaisui, jo korpusui ar grindims. Neuždarykite baldo plokštės, kol prietaisas po naudojimo visiškai neataušo.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

ĮSPĖJIMAS! Sužalojimo, gaisro arba prietaiso sugadinimo pavojus.

• Prieš atlikdami priežiūros darbus, išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros tinklo lizdo.

• Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali sutrūkti stiklo plokštės.

• Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo plokštes, jeigu jos pažeistos. Kreipkitės į įgaliotąjį aptarnavimo centrą.

• Reguliariai valykite prietaisą, kad apsaugotumėte paviršiaus medžiagą nuo nusidėvėjimo.

• Valykite prietaisą drėgna, minkšta šluoste.

Naudokite tik neutralius ploviklius.

Nenaudokite šveičiamųjų produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių arba metalinių daiktų.

• Jeigu naudojate orkaitės purškiklį, laikykitės ant pakuotės pateiktų saugumo nurodymų.

• Nevalykite katalizinio emalio (jeigu taikytina) jokios rūšies plovikliu.

VIDINIS APŠVIETIMAS

ĮSPĖJIMAS! Pavojus gauti elektros smūgį.

• Šiame prietaise naudojama apšvietimo arba halogeninė lemputė yra skirta tik buitiniams prietaisams. Nenaudokite jos būstui apšviesti.

• Prieš keisdami lemputę, atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo.

• Naudokite tik tų pačių techninių duomenų lemputes .

APTARNAVIMAS

• Dėl prietaiso remonto kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

• Naudokite tik originalias atsargines dalis.

ŠALINIMAS

ĮSPĖJIMAS! Pavojus susižeisti arba uždusti.

• Norėdami sužinoti, kaip tinkamai pašalinti seną prietaisą, susisiekite su atitinkama savivaldybės įstaiga.

• Ištraukite maitinimo laido kištuką iš maitinimo tinklo lizdo.

• Nupjaukite maitinimo laidą arti prietaiso ir pašalinkite jį.

• Suplokite išorinius dujų vamzdžius.

27

ĮRENGIMAS

ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius.

DUJŲ PRIJUNGIMAS

Dujotiekio iškyša yra galinėje orkaitės pusėje.

Nenaudokite lanksčių guminių vamzdžių.

1. Prieš prijungdami dujas, atjunkite orkaitę nuo maitinimo tinklo.

2. Užsukite pagrindinę dujų tiekimo sklendę.

3. Kol kas orkaitę į baldą, kuriame ją montuojate, įstatykite ne iki galo, palikite maždaug 30 cm tarpą.

4. Prijunkite dujų tiekimą.

Orkaitė yra nustatyta skirtingų rūšių dujoms; naudodami tinkamus purkštukus, galite pereiti iš suskystintųjų į gamtines dujas ir atvirkščiai.

Dujų tiekimo sparta yra reguliuojama pagal poreikį.

ĮSPĖJIMAS! Prieš keisdami purkštukus, įsitikinkite, kad dujų rankenėlės būtų išjungimo padėtyje.

Atjunkite orkaitę nuo maitinimo tinklo.

Palaukite, kol orkaitė atvės. Galima susižeisti.

ORKAITĖS PURKŠTUKO KEITIMAS

1. Nuimkite apatinę orkaitės plokštę (A), kad būtų galima pasiekti orkaitės degiklį (B).

B A

A B C

A. Dujotiekio iškyša, vamzdžio su iškyša galas

B. Tarpiklis

C. Alkūnė

5. Dėkite pateiktą tarpiklį tarp vamzdžio ir dujotiekio iškyšos. Užsukite vamzdį ant 1/2 col. dujotiekio iškyšos.

6. Užveržkite veržles 22 mm veržliarakčiu.

Laikykite dujotiekio iškyšą tinkamoje padėtyje. Atsargiai tvarkykite dujų tiekimo grandinę.

ĮSPĖJIMAS! Nuotėkiui tikrinti nenaudokite liepsnos.

7. Iki galo įstatykite orkaitę į baldą, kuriame ją montuojate.

ĮSPĖJIMAS! Iki galo įstatydami orkaitę į įmontuotą spintelę, nesuspauskite dujotiekio iškyšos ir vamzdžio.

8. Tinkamai užsandarinkite sujungimą.

Patikrinkite jį, ar nėra dujų nuotėkio.

PRITAIKYMAS SKIRTINGŲ TIPŲ DUJOMS

Tik kvalifikuotas technikas gali atlikti pritaikymo skirtingiems dujų tipams darbus.

2. Atsukite varžtą (C), kuris laiko degiklį.

C

3. Atsargiai patraukite degiklį nuo purkštuko atramos (D).

28

D

A

E

F

Dujų rūšies keiti‐ mas

Reguliavimo var‐ žto reguliavimas

4. Lėtai patraukite jį į kairę. Netraukite uždegimo žvakės jungties laido (F) ir nenaudokite jėgos šiluminio elemento laidininkui (E).

5. Atlaisvinkite degiklio purkštuką (D) 7 mm atsuktuvu ir pakeiskite jį kitu, kuris reikalingas jūsų naudojamai dujų rūšiai.

Žr. skyrių „Techniniai duomenys“.

6. Sumontuokite degiklį, atlikdami veiksmus atvirkštine tvarka.

Pakeiskite dujų rūšies lipduką, esantį prie dujų tiekimo iškyšos.

Dujinės orkaitės degikliui nereikia pradžioje reguliuoti dujų.

Patikrinkite, ar prietaiso dujų tiekimo slėgis atitinka rekomenduojamas vertes.

Jei tiekiamų dujų slėgį galima keisti ar jis skiriasi nuo reikalingo, turite sumontuoti atitinkamą slėgio reguliavimo įtaisą ant dujų tiekimo vamzdžio.

MAŽIAUSIO ORKAITĖS DEGIKLIO LYGIO

NUSTATYMAS

1. Atjunkite orkaitę nuo maitinimo tinklo.

2. Pasukite dujų valdymo rankenėlę į minimalią padėtį ir nuimkite ją.

3. Pareguliuokite reguliavimo varžtą (A), naudodami atsuktuvą plonu galu.

Iš gamtinių dujų į suskystintąsias dujas

Iš suskystintųjų dujų į gamtines dujas

Visiškai priveržkite reguliavimo var‐ žtą.

Atlaisvinkite regu‐ liavimo varžtą maždaug 1/3 pa‐ sukimo.

4. Pritvirtinkite dujų valdymo rankenėlę.

5. Prijunkite orkaitę prie elektros tinklo.

ĮSPĖJIMAS! Įkiškite maitinimo laido kištuką į elektros lizdą tik tuomet, kai vėl tinkamai sumontuosite visas dalis. Galima susižeisti.

6. Uždekite dujinės orkaitės degiklį.

Žr. skyrių „Kasdienis naudojimas“.

7. Pasukite dujų valdymo rankenėlę ties didžiausia padėtimi ir kaitinkite orkaitę bent

10 minučių.

8. Pasukite dujų valdymo rankenėlę iš didžiausios į mažiausią padėtį.

Valdykite liepsną. Jeigu liepsna užgęsta, vėl kartokite šį procesą. Turi būti maža pastovi liepsna virš orkaitės degiklio karūnėlės.

Gamintojas neprisiima atsakomybės, jei nesiimate šių atsargumo priemonių.

ĮRENGIMAS BALDUOSE

Šį prietaisą įrenkite tik virtuvėje arba virtuvėje– valgomajame. Neįrenkite šio prietaiso vonioje arba miegamajame.

Prietaisą galima įmontuoti į spintelę arba po stalviršiu. Baldo, kuriame bus montuojama orkaitė, matmenys privalo atitikti nurodytus atitinkamuose paveikslėliuose.

29

min. 4mm

70

80

60 520

60

65cm²

600 min. 550

110 min. 560

130cm²

18

548 21

114

589

594

595

±1

5

3

198

523

110

60

60

110

520

590 min. 550

110 min. 560

18

50

548 21

114

589

594

110

595

±1

5

3

198

65cm²

523

130cm²

Tarp prietaiso viršaus ir baldo vidaus viršutinio paviršiaus privalo būti bent 4 mm tarpas.

Jeigu prietaisą montuojate po stalviršiu (po kaitlente), kaitlentę įrenkite prieš įrengdami orkaitę.

Medžiagos privalo būti atsparios tokiai temperatūrai, kuri už aplinkos oro temperatūrą būtų aukštesnė bent 60 °C.

30

Aplink orkaitę privalo būti užtikrintas nuolatinis oro srautas, kad orkaitė pernelyg neįkaistų.

Norint tinkamai naudoti orkaitę, baldo, kuriame ji yra įmontuota, priekyje arba šonuose privalo būti bent 130 cm² anga (bent 65 cm² kiekviename

šone). Gamintojas rekomenduoja, kad priekyje būtų 130 cm² anga (jeigu spintelė yra mūrinė) ir

65 cm² angos kiekviename šone (jeigu spintelė yra medinė).

Kai virš orkaitės įrengiate kaitlentę, kaitlentei ir orkaitei prijungti naudokite skirtingas elektros jungtis.

Prijunkite naudodami tik pateiktus maitinimo kabelius.

Užtikrinkite, kad po įrengimo būtų galima lengvai prieiti prie prietaiso, jeigu reikėtų atlikti remonto arba techninės priežiūros darbus.

PRIETAISO PRITVIRTINIMAS PRIE BALDO

GAMINIO APRAŠYMAS

BENDRA APŽVALGA

2 3 4 5 6

13 3

2

1

5

4

7

8

9

10

11

12

1 Valdymo skydelis

2 Grilio indikatorius

3 Kaitinimo funkcijų nustatymo rankenėlė

4 Minučių skaitlio valdymo rankenėlė

5 Dujų valdymo rankenėlė

6 Galios indikatorius

7 Aušinimo ventiliatoriaus ventiliacinės angos

8 Kaitinamasis elementas

9 Lemputė

10 Anga sukamajam iešmui

11 Ventiliatorius

12 Orkaitės ertmės apatinė plokštė

13 Lentynos padėtys

PAGALBINIAI REIKMENYS

Grotelės

Virtuvės reikmenims, pyragų formoms, prikaistuviams.

Kepamoji skarda

Pyragams ir sausainiams kepti.

Aliuminiu padengta kepimo skarda

Pyragams ir sausainiams kepti.

Iešmas

Dideliems mėsos gabalams ir paukštienai kepti.

PRIEŠ NAUDODAMI PIRMĄKART

ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius.

ORKAITĖS ERTMĖS APATINĖ PLOKŠTĖ

Kai perkate orkaitę, pradžioje orkaitės ertmės apatinė plokštė yra kartu su priedais. Prieš naudodami orkaitę pirmą kartą, uždėkite apatinę plokštę su skyle priekinėje dalyje, ant degiklio srities, kaip parodyta skyriuje „Gaminio aprašymas“.

PRADINIS VALYMAS

Išimkite iš orkaitės visus priedus.

31

Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“.

Prieš pirmąjį naudojimą orkaitę ir priedus išvalykite.

Įdėkite priedus atgal į jų pradines padėtis.

IŠANKSTINIS ĮKAITINIMAS

Prieš pirmąjį naudojimą įkaitinkite tuščią orkaitę.

1. Nustatykite funkciją .Nustatykite didžiausią temperatūrą.

KASDIENIS NAUDOJIMAS

2. Palikite orkaitę veikti 1 valandą.

3. Nustatykite funkciją . Nustatykite didžiausią temperatūrą.

4. Palikite orkaitę veikti 15 minučių.

5. Išjunkite orkaitę ir palaukite, kol ji atvės.

Priedai gali įkaisti labiau nei įprastai. Iš orkaitės gali sklisti kvapas ir dūmai. Būtinai pasirūpinkite tinkamu patalpų vėdinimu.

DUJŲ VALDYMO RANKENĖLĖ

ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius.

Simbolis Funkcija

ORKAITĖS DUJINIO DEGIKLIO UŽDEGIMAS

Apsauginis orkaitės įtaisas:

Dujinėje orkaitėje yra šiluminis elementas. Jis nutraukia dujų tiekimą, jei liepsna užgęsta.

1. Paspauskite dujų valdymo rankenėlę ir pasukite ją ties .

2. Laikykite dujų valdymo rankenėlę nuspaustą

15 ar mažiau sekundžių, kad įšiltų šiluminis elementas. Neatleiskite rankenėlės, kol liepsna neužsidega, nes priešingu atveju bus pertrauktas dujų srautas.

Nelaikykite dujų valdymo rankenėlės nuspaudę ilgiau nei 15 sekundžių. Jeigu orkaitės degiklis neužsidegs po 15 sekundžių, atleiskite dujų valdymo rankenėlę, pasukite ją į išjungimo padėtį ir atidarykite orkaitės dureles. Palaukite 1 minutę, uždarykite orkaitės dureles ir pamėginkite vėl uždegti orkaitės degiklį.

UŽDEGUS ORKAITĖS DUJINĮ DEGIKLĮ

1. Atleiskite dujų valdymo rankenėlę.

2. Sukite dujų valdymo rankenėlę, kad nustatytumėte temperatūrą.

Kontroliuokite liepsną pro orkaitės apatinėje plokštėje esančias angas.

Galios indikatorius įsijungia, kai pasukate orkaitės funkcijų rankenėlę.

Išjungi‐ mo pa‐ dėtis

150–

250 °C

Orkaitės degiklis yra išjungtas.

Temperatūros ribų nustatymas.

ORKAITĖS FUNKCIJOS

Orkaitės funkci‐ ja

Išjungimo pa‐ dėtis

Orkaitės ap‐

švietimas

Mažasis ke‐ pintuvas + iešmas

Naudojimo sritis

Orkaitė išjungta.

Įjungti lemputę be maisto gaminimo funkcijos.

Mėsai, įskaitant kebabus ir mažesnius mėsos gabalus, kepti.

Didesniems mėsos gaba‐ lams kepti ant iešmo.

Temperatū‐ ros intervalo reguliavimas

Elektrinio grilio orkaitės vi‐ duryje temperatūrai nusta‐ tyti – nuo minimalios, maž‐ daug 50 °C, iki maksima‐ lios, maždaug 200 °C.

32

Orkaitės funkci‐ ja

Naudojimo sritis

1. Uždekite dujinės orkaitės degiklį.

2. Uždegę pasukite orkaitės funkcijų valdymo rankenėlę ties .

Gaminimas naudojant oro srautą /

Atitirpinimas

Maistui kepti ir džiovinti.

Galite naudoti ventiliatorių kartu su dujinės orkaitės degikliu.

Atšildyti maistą (daržoves ir vaisius). Atšildymo trukmė priklauso nuo užšaldyto maisto produkto kiekio ir dydžio.

Vienu metu negalite naudoti dujinės orkaitės ir funkcijos „Grilis – sukamasis iešmas“.

VENTILIATORIAUS NAUDOJIMAS

Dujų degiklis kaitina orą orkaitės viduje. Ventiliatorius paskirsto karštą orą, kad temperatūra būtų vienoda.

LAIKRODŽIO FUNKCIJOS

GRILIO NAUDOJIMAS

1. Pasukite orkaitės funkcijų valdymo rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę ties ir nustatykite maksimalią temperatūrą.

2. Nustatykite grilio ir gilaus kepimo indo griovelio padėtį, kad galėtumėte ruošti įvairias maisto porcijas.

Žr. skyrelį „Kepimas ant grotelių“ skyriuje

„Patarimai“.

GRILIO INDIKATORIUS

Grilio indikatorius užsidega, kai pasirinkta grilio gaminimo funkcija. Indikatorius užges, kai orkaitėje bus pasiekta tinkama temperatūra.

Vėliau jis tai įsijungia, tai išsijungia, taip parodydamas, kad temperatūra keičiasi.

MINUČIŲ SKAITLYS

Orkaitės funkcijos atgalinės atskaitos laikui nustatyti.

Ši funkcija neturi poveikio prietaiso veikimui.

Iki galo pasukite laikmačio rankenėlę, paskui nustatykite ją ties reikiama laiko nuostata.

Nustatytam laikui pasibaigus, pasigirsta garso signalas.

PRIEDŲ NAUDOJIMAS

ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius.

A B

SUKAMOJO IEŠMO NAUDOJIMAS

ĮSPĖJIMAS! Naudodami sukamąjį iešmą, būkite atsargūs. Šakutės ir iešmas yra aštrūs. Galima susižeisti.

ĮSPĖJIMAS! Sukamajam iešmui išimti naudokite orkaitės pirštines.

Sukamasis iešmas ir grotelės yra karšti. Galima nusideginti.

C

D

A. Sukamojo iešmo rėmas

B. Šakutės

C. Iešmas

D. Rankena

1. Įtaisykite sukamojo iešmo rankeną į iešmą.

2. Dėkite gilų kepimo indą žemiausioje lentynos padėtyje.

3. Iešmo rėmą dėkite trečios nuo apačios lentynos padėtyje.

33

9. Pasirinkite funkciją su sukamuoju iešmu.

Sukamasis iešmas sukasi.

10. Nustatykite reikiamą temperatūrą. Žr. maisto gaminimo lenteles.

PRIEDŲ ĮSTATYMAS

Grotelės:

Įstumkite groteles tarp grotelių atramos kreipiamųjų strypų : kojelės turi būti nukreiptos žemyn.

4. Pirmą šakutę sumontuokite iešme, po to užmaukite mėsą ant sukamojo iešmo ir sumontuokite antrąją šakutę.

Kepimo skarda:

Įstumkite kepimo skardą tarp lentynos atramos kreipiamųjų laikiklių.

5. Šakutes priveržkite varžtais.

6. Įtaisykite iešmo galą į sukamojo iešmo skylę.

7. Galinę iešmo dalį padėkite ant sukamojo iešmo rėmo.

Žr. skyrių „Gaminio aprašymas“.

8. Nuimkite sukamojo iešmo rankeną.

PAPILDOMOS FUNKCIJOS

AUŠINIMO VENTILIATORIUS

Kai orkaitė veikia, aušinimo ventiliatorius įsijungia automatiškai, kad orkaitės paviršiai išliktų vėsūs.

PATARIMAI

Orkaitę išjungus, ventiliatorius veikia toliau, kol orkaitė atvėsta.

ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius.

Lentelėse nurodyta temperatūra ir kepimo laikas yra tik orientacinio pobūdžio. Jie priklauso nuo receptų, naudojamų ingredientų kokybės ir kiekio.

GAMINIMO REKOMENDACIJOS

Orkaitėje yra penkios lentynų padėtys.

Lentynų padėtys skaičiuojamos nuo orkaitės dugno.

Jūsų orkaitė gali kepti ar skrudinti kitaip negu anksčiau turėta orkaitė. Toliau lentelėse pateikiamos standartinės temperatūros, kepimo trukmės ir lentynų padėčių nuostatos.

34

Jei nerandate nuostatų konkrečiam receptui, vadovaukitės panašiais receptais.

Ši orkaitė turi specialią sistemą, užtikrinančią oro apykaitą ir nuolatinę garų apytaką. Dėl tokios sistemos maistas ruošiamas garų prisotintoje aplinkoje, patiekalas būna minkštas viduje ir apskrudęs iš išorės. Todėl sumažėja gaminimo trukmė ir energijos sąnaudos.

Pyragų kepimas

Neatidarinėkite orkaitės durelių, kol nepraėjo 3/4 kepimui skirto laiko.

Mažasis Kepintuvas

Jei maistą dėsite arčiau viršutinio kaitinamojo elemento, maistas keps greičiau, jei toliau nuo kaitinamojo elemento, jis keps lėčiau.

Kad mažiau taškytųsi riebalai, prieš kepant maistą ant grotelių, jį reikia nusausinti. Liesą mėsą ir žuvį šiek tiek apšlakstykite aliejumi ar tirpintu sviestu, kad ruošiant būtų išlaikyta drėgmė.

Kepant mėsą po grotelėmis galima dėti garnyrui skirtus priedus, pavyzdžiui, pomidorus arba grybus.

Jei reikia, kepimo metu maistą atitinkamai pavartykite.

Mėsos ir žuvies gaminimas

Prieš pjaustydami mėsą gabaliukais, palaukite maždaug 15 minučių, kad neištekėtų sultys.

Kad kepimo metu orkaitėje nesusidarytų per daug dūmų, į gilų kepimo indą įpilkite šiek tiek vandens. Kad dūmai nesikondensuotų, įpilkite vandens, kai tik jis išdžiūsta.

Gaminimo trukmė

Gaminimo trukmė priklauso nuo maisto tipo, konsistencijos ir kiekio.

Iš pradžių, kai gaminate, stebėkite rezultatus.

Raskite tinkamiausias nuostatas (kaitinimo nuostata, gaminimo trukmė ir pan.) jūsų prikaistuviams, receptams ir kiekiams, kai gaminate šiuo prietaisu.

KEPIMO IR SKRUDINIMO LENTELĖ

Pyragai

Prieš kepimą maždaug 10 minučių pakaitinkite tuščią orkaitę.

Naudokite pyrago formą, jeigu toliau nenurodytas kitas prikaistuvis.

Naudokite trečią lentynos padėtį.

Naudokite šią funkciją: Gaminimas naudojant oro srautą.

Maistas

Plaktos tešlos re‐ ceptai

Trapi tešla

Varškės pyragas, ant grotelių

Obuolių pyragas,

20 cm pyrago for‐ moje ant grotelių

Štrudelis, kepimo skarda

Pyragai su uogie‐ ne

Biskvitinis pyragas

Mielinė pynutė /

Riebus vaisinis py‐ ragas, 20 cm pyra‐ go formoje

Slyvų pyragas, duonos skarda

Pyragėliai – vienas lygis, kepimo skar‐ da

Sausainiai/ Smėlio juostelės – vienas lygis, kepimo skar‐ da

Bandelės, kepimo skarda

Eklerai, kepimo skarda

Pyragaičiai forme‐ lėse, 20 cm pyrago formoje

Riebus vaisinis py‐ ragas, 24 cm pyra‐ go formoje

Viktorijos pyragai‐ čiai, 20 cm pyrago formoje

Temperatū‐ ra (°C) Laikas (min.)

160 45–60

160

160

160 min.

165

160 min.

160 min. –

160 min.

180

170

170 min.

160

20–30

70–80

80–100

60–80

30–40

50–60

90–120

50–60

25–35

30–35

15–20

25–35

45–70

110–120

50–60

35

Duona ir pica

Prieš kepimą maždaug 10 minučių pakaitinkite tuščią orkaitę.

Naudokite trečią lentynos padėtį.

Naudokite šią funkciją: Gaminimas naudojant oro srautą.

Maistas

Tempera‐ tūra (°C)

Laikas

(min.)

Pastabos

Naudokite trečią lentynos padėtį.

Naudokite šią funkciją: Gaminimas naudojant oro srautą.

Maistas

Temperatū‐ ra (°C)

Laikas

(min.) Pastabos

Balta duona

Ruginė duona

Duonos bandelės

Pica

190

180

230–

250

190

60–70

30–45

10–20

10–20

Temperatūra

(°C)

Laikas (min.)

Makaronų apkepas

Daržovių apkepas

Apkepai su įdaru

180

175

180

45–50

45–60

50–60

Žuvis

Prieš kepimą maždaug 10 minučių pakaitinkite tuščią orkaitę.

1–2 kepa‐ lai; vienas kepalas –

0,5 kg.

Duonos formoje

6–8 ban‐ delės ke‐ pimo skardoje

Kepimo skardoje arba gilia‐ me kepi‐ mo inde

Kepimo skardoje

Sklin‐ džiai

190 10–20

Apkepai

Prieš kepimą maždaug 10 minučių pakaitinkite tuščią orkaitę.

Naudokite pyrago formą.

Naudokite ketvirtą lentynos padėtį.

Naudokite šią funkciją: Gaminimas naudojant oro srautą.

Maistas

Upėtakis /

Jūros kar‐

šis

Tunas /

Lašiša

175

175

40–

55

35–

60

3–4 žu‐ vys

4–6 filė

MAISTO RUOŠIMAS DUJINĖJE ORKAITĖJE

Mėsa ir paukštiena

Prieš kepimą maždaug 10 minučių pakaitinkite tuščią orkaitę.

Naudokite groteles.

Dėkite gilų kepimo indą antroje lentynos padėtyje.

Naudokite trečią lentynos padėtį.

Maistas

Temperatūra

(°C)

Laikas

(min.)

Jautiena su kau‐ lais, 1,0 kg

Jautiena be kaulų, 1,0 kg

Aviena, 1,0 kg

Kiauliena, 1,0 kg

Viščiukas / Triu‐

šiena, 1,2 kg

Antis, 1,0 kg

Angliškas jautie‐ nos kepsnys – su krauju

Angliškas jautie‐ nos kepsnys – vi‐ dutiniškai iškep‐ tas

Angliškas jautie‐ nos kepsnys – ge‐ rai iškeptas min.

190 min.

180–190

220–230

190

220

220

220

40–50

50

40–50

75–85

75–85

80–90

44–50

51–55

56–60

36

Kalakutas

Prieš kepimą maždaug 10 minučių pakaitinkite tuščią orkaitę.

Naudokite gilų prikaistuvį.

Naudokite antrą lentynos padėtį.

Maistas

Tempera‐ tūra (°C)

Laikas (min.)

Kalakutas, 4,5–

5,5 kg

160 210–240

Tešla

Prieš kepimą maždaug 10 minučių pakaitinkite tuščią orkaitę.

Naudokite aliuminio kepimo skardą, jeigu toliau nenurodytas kitas prikaistuvis.

Naudokite ketvirtą lentynos padėtį.

Maistas

Temperatū‐ ra (°C)

Laikas

(min.)

Prancūziškas vaisių tortas 26 cm apvalio‐ je pyrago formoje ant grotelių

Vaisinis pyragas 26 cm apvalioje pyrago formoje ant grotelių

Bandelės su dešrele

Sluoksniuota tešla

Naminis „Vol-auvent“

Pyragai su uogiene

30 cm apvalioje py‐ rago formoje ant gro‐ telių

165 min.

180

190

170

165

40–50

40–50

20–30

25–30

15–20

40–50

Pudingas

Prieš kepimą maždaug 10 minučių pakaitinkite tuščią orkaitę.

Naudokite 9 keraminius indelius.

Įpilkite 2 cm vandens į gilų indą.

Naudokite trečią lentynos padėtį.

Maistas

Temperatū‐ ra (°C)

Laikas

(min.)

Plakti kiaušiniai gar‐ puodyje min.

60–75

Pyragai

Prieš kepimą maždaug 10 minučių pakaitinkite tuščią orkaitę.

Naudokite aliuminio kepimo skardą, jeigu toliau nenurodytas kitas prikaistuvis.

Naudokite ketvirtą lentynos padėtį.

Maistas

Temperatū‐ ra (°C)

Laikas

(min.)

Riebus vaisinis py‐ ragas 20 cm pyrago formoje ant grotelių

Riebus vaisinis py‐ ragas 20 cm pyrago formoje ant grotelių

Keksas su citrina ir madera 20 cm pyra‐ go formoje ant gro‐ telių

Pyragėliai min.

min.

min.

150–

170

150

105–

120

Meduolis min. –

170 min.

35–50

35–45

Duona

Prieš kepimą maždaug 10 minučių pakaitinkite tuščią orkaitę.

Naudokite aliumininę kepimo skardą.

Naudokite ketvirtą lentynos padėtį.

Maistas

Temperatūra

(°C)

Laikas

(min.)

Duonos kepalai,

0,5 kg

Duonos kepalai,

1,0 kg

Bandelės

180–190

180–190

180–190

40–50

50–60

15–20

37

MAŽASIS KEPINTUVAS

Prieš kepimą maždaug 3 minutes pakaitinkite tuščią orkaitę.

Naudokite ketvirtą lentynos padėtį.

Maksimali temperatūra yra numatytoji vertė visų rūšių patiekalams.

Patiekalas

Laikas (min.)

Gaba‐ lai

Viena pu‐ sė

Antra pusė

Filė keps‐ niai, 0,8 kg

Jautienos didkepsnis,

0,6 kg

Dešrelės

Kiaulienos muštiniai,

0,6 kg

Viščiukas

(perpjauta pusiau), 1,0 kg

Kebabai

Vištienos krūtinėlė,

0,4 kg

ATITIRPINIMAS

4

4

8

4

2

4

4

12–15

10–12

12–15

12–16

30–35

10–15

12–15

12–14

6–8

10–12

12–14

25–30

10–12

12–14

Patiekalas

Laikas (min.)

Gaba‐ lai

Viena pu‐ sė

Antra pusė

Mėsainis,

0,6 kg

Žuvies filė,

0,4 kg

Skrudinti sumuštiniai

Skrebutis

6

4

4–6

13–15

12–14

5–7

12–14

10–12

4–6 2–4 2–3

IEŠMAS

Prieš kepimą maždaug 3 minutes pakaitinkite tuščią orkaitę.

Naudokite trečią lentynos padėtį.

Maistas

Tempera‐ tūra (°C)

Laikas

(min.)

Paukštiena, 1,0–1,2 kg

Kepta, 0,8–1,0 kg daug.

daug.

75–85

75–85

38

Viščiukas

Mėsa

1

(kg)

1

0.5

Atšildymo laikas

(min.)

Likusi atšildymo truk‐ mė (min.)

100–140 20–30

100–140

90–120

20–30

Viščiuką padėkite ant didelėje lėkštėje ap‐ verstos mažos lėkš‐ tutės. Patiekalo ga‐ minimo laikui įpusė‐ jus, apverskite.

Patiekalo gaminimo laikui įpusėjus, ap‐ verskite.

Grietinėlė

Upėtakis

Braškės

Sviestas

Didelis puoš‐ nus tortas

(kg)

2 x 0,2

0,15

0.3

0.25

1.4

Atšildymo laikas

(min.)

Likusi atšildymo truk‐ mė (min.)

80–100 10–15

25–35

30–40

30–40

60

INFORMACIJA PATIKROS ĮSTAIGOMS

Patikros pagal IEC 60350-1 standartą.

10–15

10–20

10–15

60 -

-

-

-

Grietinę galima gerai išplakti ir ne visiškai atšilusią.

Maži py‐ ragai‐ čiai, 20 vienetų skardoje

Gaminimas naudojant oro srautą

Aliu‐ miniu pa‐ deng‐ ta ke‐ pimo skar‐ da

Grote‐ lės

4

4 Obuolių pyragas,

2 skar‐ dos Ø20 cm

Biskviti‐ nis pyra‐ gas,

Ø26 cm pyrago formoje

Gaminimas naudojant oro srautą

Gaminimas naudojant oro srautą

Grote‐ lės

4

(°C)

160–

170

(min.)

25–35

160

160–

170

80–100

45–55

Įkaitinkite orkaitę maždaug 10 mi‐ nučių.

Įkaitinkite orkaitę maždaug 10 mi‐ nučių.

Įkaitinkite orkaitę maždaug 10 mi‐ nučių.

39

Trapios tešlos kepiniai

Skrebu‐ tis, 4–6 vienetai

Mėsai‐ nis su jautiena,

6 vnt.,

0,6 kg

Grilis

Gaminimas naudojant oro srautą

Grilis

Aliu‐ miniu pa‐ deng‐ ta ke‐ pimo skar‐ da

Grote‐ lės

4

4

Grote‐ lės ir suren‐ kamo‐ ji skar‐ da

4

(°C)

150–

160

(min.)

30–40 daug.

daug.

2–3 minutės pirma pusė;

2–3 minutės antra pusė

20–30

Įkaitinkite orkaitę maždaug 10 mi‐ nučių.

Įkaitinkite orkaitę maždaug 3 minu‐ tes.

Dėkite groteles ant orkaitės ketvir‐ tojo lygio, o suren‐ kamąją skardą – ant trečiojo lygio.

Apverskite maisto produktą praėjus pusei numatyto gaminimo laiko.

Įkaitinkite orkaitę maždaug 3 minu‐ tes.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius.

PASTABOS DĖL VALYMO

Orkaitės priekį valykite minkšta šluoste ir šiltu vandeniu su švelnia valymo prie‐ mone.

Metaliniams paviršiams valyti naudokite tam skirtą valymo priemonę.

Valymo prie‐ monės

Įsisenėjusias dėmes valykite specialiu orkaičių valikliu.

Kasdienis naudojimas

Orkaitės ertmę valykite po kiekvieno naudojimo. Riebalų kaupimasis ar kiti maisto likučiai gali sukelti gaisrą.

Drėgmė gali kondensuotis orkaitės viduje arba ant durelių stiklo plokščių. Kon‐ densavimuisi sumažinti prieš gaminimą maždaug 10 minučių pakaitinkite orkai‐ tę. Po kiekvieno naudojimo iššluostykite ertmę švelnia šluoste.

40

Visus priedus valykite po kiekvieno naudojimo ir palikite juos išdžiūti. Valykite minkšta šluoste ir šiltu vandeniu valymo priemone. Priedų indaplovėje plauti ne‐ galima.

Nevalykite priedų su nesvylančia danga intensyvaus poveikio medžiagomis, daiktais aštriais kraštais ir neplaukite indaplovėje.

Priedai

NERŪDIJANČIOJO PLIENO AR ALIUMINIO

ORKAITĖS

Orkaitės dureles valykite tik drėgna šluoste ar kempine. Nusausinkite minkštu audiniu.

Nenaudokite plieno vilnos, rūgšties arba

šveičiamųjų medžiagų, nes jos gali pažeisti orkaitės paviršių. Orkaitės valdymo pultą valykite vadovaudamiesi tais pačiais perspėjimais.

DURELIŲ TARPIKLIO VALYMAS

Reguliariai tikrinkite durelių tarpiklį. Durelių tarpiklis yra aplink orkaitės angos rėmą.

Nenaudokite orkaitės, jeigu durelių tarpiklis yra pažeistas. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

Jei norite valyti durelių tarpiklį, žr. bendrąją valymo informaciją.

DURELIŲ IŠĖMIMAS IR ĮDĖJIMAS

Orkaitės durelėse yra dvi stiklo plokštės. Galite išimti orkaitės dureles ir vidinę stiklo plokštę, kad ją nuvalytumėte. Prieš nuimdami stiklo plokštes, perskaitykite visą instrukciją „Durelių išėmimas ir įdėjimas“.

Orkaitės durelės gali užsidaryti, jeigu bandysite išimti vidinę stiklo plokštę, nenuėmę orkaitės durelių.

DĖMESIO Nenaudokite orkaitės be vidinės stiklo plokštės.

1. Visiškai atidarykite dureles ir prilaikykite abu lankstus.

2. Pakelkite ir iki galo pasukite ant abiejų lankstų esančias svirteles.

3. Pusiau uždarykite orkaitės dureles iki pirmos atidarymo padėties. Tada pakelkite, patraukite į priekį ir išimkite dureles iš jų lizdo.

41

8. Nuvalykite stiklo plokštes vandeniu ir muilu.

Atsargiai nusausinkite stiklo plokštes.

Neplaukite stiklo plokščių indaplovėje.

Baigę valyti, įdėkite stiklo plokštę ir orkaitės dureles.

Šilkografinės spaudos sritis privalo būti nukreipta į vidinę durelių pusę. Žiūrėkite, kad įdėjus stiklo plokštės rėmo paviršius padengtose vietose nebūtų šiurkštus liesti.

Tinkamai įdėjus durelių apdaila užsifiksuoja.

Patikrinkite, ar tinkamai įdėjote vidinę stiklo plokštę į savo vietą.

A

4. Padėkite dureles ant minkštu audiniu užtiesto stabilaus paviršiaus.

5. Laikydami durelių apdailą (B) už abiejų pusių durelių viršutinių kampų, paspauskite į vidų ir atleiskite fiksavimo tarpiklį.

2

B

1

6. Patraukite durelių apdailą pirmyn ir nuimkite ją.

7. Laikykite durelių stiklo plokštę už jos viršutinio krašto ir atsargiai ištraukite.

Įsitikinkite, kad stiklas būtų visiškai ištrauktas iš atramų.

LEMPUTĖS KEITIMAS

ĮSPĖJIMAS! Pavojus gauti elektros smūgį.

Lemputė gali būti karšta.

1. Išjunkite orkaitę.

Palaukite, kol orkaitė atvės.

2. Atjunkite orkaitę nuo maitinimo tinklo.

3. Ertmės apačioje patieskite skudurėlį.

DĖMESIO Halogeninę lemputę visada suimkite skudurėliu, kad ant lemputės neprisviltų riebalų likučiai.

Galinė lemputė

1. Pasukite stiklinį lemputės gaubtelį ir nuimkite jį.

2. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.

3. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama, 300 °C atsparia karščiui lempute .

4. Uždėkite stiklinį gaubtelį.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius.

42

KĄ DARYTI, JEIGU...

Problema Galima priežastis Atitaisymo būdas

Orkaitė nekaista.

Orkaitė nekaista.

Orkaitė neveikia.

Lemputė nešviečia.

Ant maisto produktų ir orkai‐ tės viduje kaupiasi garai ir kondensatas.

Liepsna užgęsta iš karto tik uždegus.

Sukamasis iešmas nesisuka.

APTARNAVIMO DUOMENYS

Orkaitė išjungta.

Perdegė saugiklis.

Neveikia automatinis uždegi‐ mas.

Perdegusi lemputė.

Patiekalas orkaitėje paliktas per ilgai.

Kaitinamasis elementas neįkaito.

Sukamasis iešmas netinka‐ mai įdėtas į iešmo angą.

Jeigu patys negalite rasti problemos sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą arba įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

Duomenys, kuriuos būtina pateikti techninės priežiūros centrui, nurodyti techninių duomenų

Įjunkite orkaitę.

Patikrinkite, ar veikimas sutri‐ ko dėl saugiklio. Jeigu sau‐ giklio problemos kartojasi, kreipkitės į kvalifikuotą elektri‐ ką.

Uždekite degiklį ilgu degtuku.

Liepsną laikykite šalia angos orkaitės dugne. Tuo pat metu paspauskite dujų valdymo rankenėlę ir pasukite ją prieš laikrodžio rodyklę į aukščiau‐ sios temperatūros padėtį. Kai liepsna užsidegs, laikykite dujų valdymo rankenėlę nus‐ paustą ne ilgiau nei 15 se‐ kundžių, kad įšiltų kaitinama‐ sis elementas. Priešingu at‐ veju dujų srautas nutrūks.

Pakeiskite lemputę.

Nepalikite maisto orkaitėje il‐ giau kaip 15–20 minučių po pagaminimo.

Uždegus liepsną, laikykite dujų srauto valdymo rankenė‐ lę nuspaustą 15 sekundžių arba mažiau.

Žr. skyriaus „Priedų naudoji‐ mas“ skyrelį „Sukamojo ieš‐ mo naudojimas“.

lentelėje. Duomenų lentelę rasite orkaitėje, ant priekinio rėmo. Nenuimkite duomenų lentelės nuo orkaitės vidaus.

Modelis (MOD.)

Gaminio numeris (PNC)

Serijos numeris (S. N.)

Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:

.........................................

.........................................

.........................................

43

TECHNINIAI DUOMENYS

TECHNINIAI DUOMENYS

BENDROJI GALIA:

Elektros maitinimas:

Prietaiso kategorija:

Dujų prijungimas:

Prietaiso klasė:

Elektrinė:

Pradinės dujos:

1.77 kW

G20 (2H) 20 mbar = 2.6 kW

Pakeistos dujos: G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar = 196 g/h, netaikytina Portugalijai

G30 (3+) 28-30mbar = 196 g/h

G31 (3+) 37 mbar = 193 g/h

220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz

II2H3B/P

II2H3+ (Portugalijos vartotojams)

G 1/2"

3

DUJINĖS ORKAITĖS DEGIKLIS

Dujų rūšis

VARDINĖ

DUJŲ GALIA

(kW)

VARDINIS

DUJŲ SRAU‐

TAS (g/h)

Sumažinta dujų galia

(kW)

PRALAIDOS

ADATA (1/100 mm)

PURKŠTUKO

ŽENKLINIMAS

(1/100 mm)

G20 (2H) 20 mbar 2.6

0.7

Regulated

G30/G31 (3B/P)

30/30, netaikytina

Portugalijai

G30 (3+) 28-30 mbar

G31 (3+) 37 mbar

2.7

2.7

196

196

2.7

193

ENERGIJOS EFEKTYVUMAS

0.7

0.7

0.7

INFORMACIJOS APIE GAMINĮ LAPAS

Gaminio informacija pagal ES direktyvą 65-66/2014

Tiekėjo pavadinimas

Modelio žymuo

Energijos efektyvumo indeksas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė

Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, veikiant įprastu režimu

Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, veikiant ven‐ tiliatoriaus režimu

43

43

43

Zanussi

ZOG21311XK 949713421

81,6

A+

1,44 kWh/ciklui

5,18 MJ/ciklui

1,54 kWh/ciklui

5,54 MJ/ciklui

80

80

80

44

Ertmių skaičius

Karščio šaltinis

Garsumas

Orkaitės rūšis

Masė

EN 15181. Dujinių orkaičių suvartojamos energijos matavimo metodas.

ENERGIJOS TAUPYMAS

Orkaitėje yra savybių, kurios jums padeda taupyti energiją kasdien ruošiant maistą.

Patikrinkite, ar orkaitės durelės yra tinkamai uždarytos, kai orkaitė veikia. Neatidarykite prietaiso durelių per dažnai ruošdami maistą.

Durelių tarpiklis visada turi būti švarus ir patikrinkite, ar jis gerai pritvirtintas savo vietoje.

Naudokite metalinius prikaistuvius, kad galėtumėte taupiau naudoti energiją.

Kai įmanoma, prieš gaminimą iš anksto nekaitinkite orkaitės.

Kai vienu kartu ruošiate kelis patiekalus, darykite kuo trumpesnes pertraukėles tarp kepimų.

APLINKOS APSAUGA

Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį, kad ji būtų perdirbta.

Padėkite saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir surinkti bei perdirbti elektros ir elektronikos prietaisų atliekas. Neišmeskite šiuo ženklu

1

Dujos

64 l

Integruojama orkaitė

29.9 kg

Maisto gaminimas naudojant ventiliatorių

Kai galima, naudokite maisto gaminimo funkcijas su ventiliatoriumi, kad taupytumėte energiją.

Likęs karštis

Kai gaminimo trukmė yra ilgesnė kaip 30 minučių, sumažinkite orkaitės temperatūrą iki minimumo, likus 3–10 minučių iki patiekalo ruošimo pabaigos. Dėl orkaitėje likusio karščio patiekalas ir toliau keps.

Naudokite likusį karštį kitiems patiekalams pašildyti.

Šilto pagaminto patiekalo išlaikymas

Pasirinkite žemiausios galimos temperatūros nuostatą, kad panaudotumėte likusį karštį ir išlaikytumėte patiekalą šiltą.

pažymėtų prietaisų kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos atliekų surinkimo punktą arba susisiekite su vietnos savivaldybe dėl papildomos informacijos.

45

*

46

47

WWW.ZANUSSI.COM/SHOP

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents