AEG KSE782220M Kasutusjuhend

Add to My manuals
56 Pages

advertisement

AEG KSE782220M Kasutusjuhend | Manualzz

KSE782220M

KSK782220M

USER

MANUAL

ET Kasutusjuhend

Auruahi

2 www.aeg.com

SISUKORD

1. OHUTUSINFO...................................................................................................... 3

2. OHUTUSJUHISED................................................................................................4

3. TOOTE KIRJELDUS.............................................................................................7

4. JUHTPANEEL.......................................................................................................8

5. ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST..............................................................10

6. IGAPÄEVANE KASUTAMINE.............................................................................11

7. KELLA FUNKTSIOONID.....................................................................................20

8. AUTOMAATPROGRAMMID...............................................................................21

9. TARVIKUTE KASUTAMINE................................................................................21

10. LISAFUNKTSIOONID....................................................................................... 24

11. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID..............................................................................25

12. PUHASTUS JA HOOLDUS...............................................................................44

13. VEAOTSING..................................................................................................... 48

14. ENERGIATÕHUSUS........................................................................................ 50

PARIMATE TULEMUSTE SAAVUTAMISEKS

Täname teid selle AEG toote valimise eest. Lõime toote, mis võimaldab teil aastaid nautida laitmatuid tulemusi ning lisasime elu lihtsamaks ja kergemaks muutvaid innovaatilisi tehnoloogiaid – omadusi, mida te tavaliste seadmete juures ei pruugi leida. Leidke mõni minut aega ning lugege, kuidas seadmega parimaid tulemusi saavutada.

Külastage meie veebisaiti:

Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teenindusinfo: www.aeg.com/webselfservice

Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks: www.registeraeg.com

Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi: www.aeg.com/shop

KLIENDITEENINDUS

Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.

Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel, tootenumber (PNC), seerianumber.

Andmed leiate andmesildilt.

Hoiatus / oluline ohutusinfo

Üldine informatsioon ja nõuanded

Keskkonnateave

Jäetakse õigus teha muutusi.

EESTI

1. OHUTUSINFO

Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles, et saaksite seda vajadusel vaadata.

1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus

Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või vaimse erivajadusega või oskuste ja teadmisteta inimesed võivad seda seadet kasutada vaid järelvalve olemasolul ja juhul, kui neid on õpetatud seadet turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohte.

Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat ning raske või keerulise puudega isikud tuleks hoida eemal, kui neil ei saa pidevalt silma peal hoida.

Alla 3-aastased lapsed tuleks seadmest eemal hoida, kui täiskasvanu nende tegevust ei jälgi.

Ärge lubage lastel mängida seadmega.

Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.

Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui see töötab või jahtub. Kasutamisel võivad ahju osad minna kuumaks.

Kui seadmel on olemas laste ohutusseade, tuleks see sisse lülitada.

Ilma järelvalveta ei tohi lapset seadet puhastada ega hooldustoiminguid läbi viia.

1.2 Üldine ohutus

Seadet tohib paigaldada ja kaablit vahetada ainult kvalifitseeritud elektrik!

HOIATUS! Seade ja selle juurde kuuluvad osad lähevad kasutamise ajal kuumaks. Olge ettevaatlik, et te kütteelemente ei puutuks.

3

4 www.aeg.com

Tarvikute või ahjunõude eemaldamisel või sisestamisel kasutage alati pajakindaid.

Enne mis tahes hooldustöid ühendage seade vooluvõrgust lahti.

HOIATUS! Elektrilöögi ärahoidmiseks tuleb seade enne ahjuvalgusti vahetamist kindlasti välja lülitada.

Ärge kasutage seadet enne, kui see on köögimööblisse sisse ehitatud.

Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit.

Ärge kasutage ukseklaasi puhastamiseks karedaid, abrasiivseid puhasteid ega teravaid metallist kaabitsaid, sest need võivad klaasi pinda kriimustada, mille tagajärjel võib klaas puruneda

Kui toitejuhe on vigastatud, laske see elektriohutuse tagamiseks välja vahetada tootja, selle volitatud hooldekeskuse või vastavat kvalifikatsiooni omava isiku poolt.

Ahjuplaadi tugede eemaldamiseks tõmmake esmalt plaaditoe esiots ja seejärel tagumine ots külgseina küljest lahti. Paigaldage ahjuplaadi toed tagasi vastupidises järjekorras.

Kasutage ainult selle seadme jaoks soovitatud toidutermomeetrit (sisetemperatuuri andurit).

2. OHUTUSJUHISED

2.1 Paigaldamine

HOIATUS!

Seadet tohib paigaldada ainult kvalifitseeritud tehnik.

• Eemaldage kõik pakkematerjalid.

• Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada ega kasutada.

• Järgige seadmega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid.

• Kuna seade on raske, olge selle liigutamisel ettevaatlik. Kasutage töökindaid ja kinnisi jalanõusid.

• Ärge tõmmake seadet käepidemest.

• Paigaldage seade ohutusse ja sobivasse kohta, mis vastab paigaldusnõuetele.

• Tagage minimaalne kaugus muudest seadmetest ja mööbliesemetest.

• Enne seadme paigaldamist kontrollige, kas ahjuuks avaneb takistusteta.

• Seade on varustatud elektrilise jahutussüsteemiga. Seda tuleb kasutada elektritoitega.

• Sisseehitatud seadme stabiilsus peab vastama standardi DIN 68930 nõuetele.

Kapi minimaalne kõr‐ gus (tööpinna all asu‐ va kapi minimaalne kõrgus)

600 (600) mm

Kapi laius

Kapi sügavus

Seadme esiosa kõr‐ gus

Seadme tagumise osa kõrgus

Seadme esiosa laius

Seadme tagumise osa laius

Seadme sügavus

Sisseehitatud sead‐ me sügavus

Sügavus avatud uk‐ sega

Ventilatsiooniava mi‐ nimaalne suurus. Ava asub põhja tagumi‐ ses osas

Toitejuhtme pikkus.

Juhe asub tagumisel küljel parempoolses nurgas

Kinnituskruvid

550 mm

605 (580) mm

594 mm

576 mm

549 mm

548 mm

567 mm

546 mm

1017 mm

550 x 20 mm

1500 mm

4 x 12 mm

2.2 Elektriühendus

HOIATUS!

Tulekahju- ja elektrilöögioht!

• Kõik elektriühendused peab teostama kvalifitseeritud elektrik.

• Seade peab olema maandatud.

• Kontrollige, kas andmeplaadil olevad elektriandmed vastavad teie kohaliku vooluvõrgu näitajatele.

• Kasutage alati nõuetekohaselt paigaldatud elektriohutut pistikupesa.

• Ärge kasutage mitmikpistikuid ega pikenduskaableid.

• Veenduge, et te ei vigastaks toitepistikut ega -juhet. Kui seadme toitekaabel tuleb välja vahetada, siis pöörduge meie hoolduskeskusse.

• Jälgige, et toitejuhe ei puutuks vastu seadme ust ega oleks uksele lähedal

EESTI või seadme all olevas nišis, eriti siis, kui seade töötab või uks on kuum.

• Isoleeritud ja isoleerimata osad peavad olema kinnitatud nii, et neid ei saaks eemaldada ilma tööriistadeta.

• Ühendage toitepistik seinakontakti alles pärast paigalduse lõpuleviimist.

Veenduge, et pärast paigaldamist säilib juurdepääs toitepistikule.

• Kui seinakontakt logiseb, ärge sinna toitepistikut pange.

• Seadet vooluvõrgust eemaldades

ärge tõmmake toitekaablist. Võtke alati kinni pistikust.

• Kasutage ainult õigeid isolatsiooniseadiseid: kaitselüliteid, kaitsmeid (keermega kaitsmed tuleb pesast eemaldada), maalekkevoolu kaitsmeid ja kontaktoreid.

• Seadme ühendus vooluvõrguga tuleb varustada mitmepooluselise isolatsiooniseadisega.

Isolatsiooniseadise lahutatud kontaktide vahemik peab olema vähemalt 3 mm.

• Seadme juurde kuulub toitekaabel ja toitepistik.

2.3 Kasutamine

HOIATUS!

Vigastuse, põletuse, elektrilöögi või plahvatuse oht!

• See seade on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks.

• Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.

• Veenduge, et ventilatsiooniavad ei oleks tõkestatud.

• Ärge jätke töötavat seadet järelvalveta.

• Lülitage seade välja pärast igakordset kasutamist.

• Olge töötava seadme ukse avamisel ettevaatlik. Välja võib paiskuda tulist

õhku.

• Ärge kasutage seadet märgade kätega või juhul, kui seade on kontaktis veega.

• Äge suruge avatud uksele.

• Ärge kasutage seadet tööpinna ega hoiukohana.

• Seadme ust avades olge ettevaatlik.

Alkoholi sisaldavate komponentide

5

6 www.aeg.com

kasutamise tagajärjel võib alkohol

õhuga seguneda.

• Kui avate ukse, vältige seadme läheduses sädemeid või lahtist leeki.

• Ärge pange süttivaid või süttiva ainega määrdunud esemeid seadmesse, selle lähedusse või peale.

HOIATUS!

Seadme vigastamise või kahjustamise oht!

• Emaili kahjustumise või värvi muutumise ära hoidmiseks:

– ärge asetage ahjunõusid ega teisi esemeid vahetult seadme põhjale.

– ärge asetage alumiiniumfooliumit vahetult seadme sisemuse põhjale.

– ärge pange tulist vett vahetult kuuma seadmesse.

– ärge hoidke niiskeid nõusid ja toitu ahjus pärast toiduvalmistamise lõppu.

– olge tarvikute eemaldamisel ja paigaldamisel ettevaatlik.

• Emaili või roostevaba terase värvi muutumine ei mõjuta seadme tööd kuidagi.

• Vedelikke sisaldavate kookide puhul kasutage sügavat panni.

Puuviljamahlad tekitavad püsivaid plekke.

• See seade on ette nähtud ainult toiduvalmistamiseks. Muul otstarbel, näiteks ruumide soojendamiseks, seda kasutada ei tohi.

• Küpsetamisel peab ahjuuks olema alati suletud.

• Kui seade paigaldatakse köögimööbli paneeli (nt ukse) taha, siis jälgige, et seadme töötamise ajal oleks uks alati lahti. Vastasel korral võib kinnise mööblipaneeli taha kogunev niiskus kahjustada nii seadet, mööblit kui ka põrandat. Ärge sulgege paneeli või ust, enne kui seade pole kasutusjärgselt täielikult maha jahtunud.

2.4 Puhastus ja hooldus

HOIATUS!

Vigastuse, tulekahju või seadme kahjustamise oht!

• Enne hooldust lülitage seade välja ja

ühendage toitepistik pistikupesast lahti.

• Veenduge, et seade on maha jahtunud. Klaaspaneelid võivad puruneda.

• Kui ukse klaaspaneeli tekib mõra, tuleb see kohe välja vahetada.

Pöörduge volitatud hoolduskeskusse.

• Olge ukse seadme küljest eemaldamisel ettevaatlik. Uks on raske!

• Puhastage seadet regulaarselt, et vältida pinnamaterjali kahjustumist.

• Puhastage seadet pehme niiske lapiga. Kasutage ainult neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage abrasiivseid tooteid, küürimisšvamme, lahusteid ega metallist esemeid.

• Ahjupihusti kasutamisel järgige pakendil olevaid ohutusjuhiseid.

• Ärge puhastage katalüütilist emaili

(kui see seadmel on) pesuainega.

2.5 Auruküpsetus

HOIATUS!

Põletuse ja seadme kahjustamise oht!

• Eralduv aur võib põhjustada põletust:

– Olge töötava seadme ukse avamisel ettevaatlik. Aur võib välja paiskuda.

– Pärast auruküpsetust olge ukse avamisel ettevaatlik.

2.6 Sisevalgustus

HOIATUS!

Elektrilöögi oht!

• Selles seadmes kasutatav valgustipirn või halogeenlamp on mõeldud kasutamiseks ainult kodumasinates.

Ärge kasutage seda ruumide valgustamiseks.

• Enne lambi asendamist ühendage seade vooluvõrgust lahti.

• Kasutage ainult samasuguste näitajatega lampe .

2.7 Hooldus

• Seadme parandamiseks võtke

ühendust volitatud teeninduskeskusega.

• Kasutage ainult originaalvaruosi.

2.8 Jäätmekäitlus

HOIATUS!

Lämbumis- või vigastusoht!

3. TOOTE KIRJELDUS

3.1 Ülevaade

1 2 3

10

4

3

2

1

4

5

6

7

8

9

3.2 Tarvikud

Traatrest

EESTI

• Eemaldage seade vooluvõrgust.

• Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt läbi ja visake ära.

• Eemaldage uksekäepide, et vältida laste või lemmikloomade seadmesse lõksujäämist.

7

1 Juhtpaneel

2 Elektronprogrammeerija

3 Veesahtel

4 Toidutermomeetri pesa

5 Kütteelement

6 Valgusti

7 Ventilaator

8 Katlakivieemaldustoru ots

9 Restitugi, eemaldatav

10 Ahjuriiuli tasandid

Grill/küpsetuspann

Küpsetusnõudele, koogivormidele, praadidele.

Küpsetusplaat

Küpsetamiseks ja röstimiseks või rasva kogumiseks.

Toidutermomeeter

Toidu sisetemperatuuri mõõtmiseks.

Kookidele ja küpsistele.

8 www.aeg.com

Aurukomplekt

4. JUHTPANEEL

4.1 Elektronprogrammeerija

Üks aukudeta ja üks aukudega toidunõu.

Aurukomplekti abil eemaldatakse küpsetuse ajal kogunev kondensvesi nõrgumise teel. Kasutage seda juurvilja, kala või kanafilee küpsetamiseks. See ei sobi toitude puhul, mida valmistatakse vees, nt riis, polenta, pasta.

1 2 3 4 5 6

Kasutage seadmega töötades sensorvälju.

Sensor‐ väli

Funktsioon Märkus

1 Ekraan

7 8 9

Näitab ahju hetkeseadeid.

2

SISSE/VÄLJA

10

Ahju sisse- ja väljalülitamiseks.

3

4

5

11

Küpsetusrežiimid või VarioGuide

Lemmikud

Vajutage üks kord sensorvälja, et valida küpsetus‐ režiim või menüü: VarioGuide. Vajutage uuesti sensorvälja, et liikuda Küpsetusrežiimid, VarioGui‐ de menüüde vahel. Ahjuvalgusti sisse või välja lü‐ litamiseks vajutage välja 3 sekundit. Valgustuse saate sisse lülitada ka siis, kui ahi on välja lülita‐ tud.

Lemmikprogrammide salvestamiseks ja neile ligi‐ pääsemiseks.

Temperatuuri vali‐ mine

Temperatuuri valimiseks või ahju käesoleva tem‐ peratuuri kuvamiseks. Vajutage välja 3 sekundit, et lülitada sisse või välja funktsioon: Kiirkuumutus.

EESTI 9

6

Sensor‐ väli

Funktsioon

Alla

Üles

7

8

OK

9

10

11

Märkus

Menüüs alla liikumiseks.

Menüüs üles liikumiseks.

Valiku või seade kinnitamiseks.

Tagasi

Aja- ja lisafunkt‐ sioonid

Minutilugeja

Menüüs ühe tasandi võrra tagasi liikumiseks. Pea‐ menüü kuvamiseks vajutage välja 3 sekundit.

Eri funktsioonide valimiseks. Küpsetusrežiimi töö‐ tamise ajal vajutage sensorvälja, et valida taimer või funktsioonid: Nuppude lukustus, Lemmikud,

Heat + Hold, Set + Go. Võite ka muuta toidutermo‐ meetri seadeid.

Funktsiooni valimiseks: Minutilugeja.

4.2 Ekraan

A B C

A. Küpsetusrežiim

B. Kellaaeg

C. Kuumutusindikaator

D. Temperatuur

E. Funktsiooni kestus või lõpuaeg

E D

Muud ekraani indikaatorid:

Sümbol

Minutilugeja

Kellaaeg

Kestus

Lõpp

Temperatuur

Funktsioon

Funktsioon töötab.

Ekraanil kuvatakse olemasolev kella‐ aeg.

Ekraanil kuvatakse vajalik küpsetus‐ aeg.

Ekraanil kuvatakse küpsetuse lõpu‐ aeg.

Ekraanil kuvatakse temperatuur.

10 www.aeg.com

Sümbol

Aja Näitamine

Arvutamine

Kuumutusindikaator

Kiirkuumutus

Kaaluautomaatika

Funktsioon

Ekraanil kuvatakse, kui kaua küpse‐ tusrežiim töötab. Kellaaja lähtestami‐ seks vajutage samaaegselt nuppe ja .

Ahi arvutab küpsetusaja.

Ekraanil kuvatakse ahju temperatuur.

Funktsioon on sees. See lühendab kuumutusaega.

Ekraanil on näha, et automaatne kaa‐ lusüsteem on sisse lülitatud või et kaa‐ lu saab muuta.

Funktsioon on sees.

Heat + Hold

5. ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST

HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

5.1 Esimene puhastamine

Eemaldage ahjust kõik tarvikud ja eemaldatavad restitoed.

Vt jaotist "Puhastus ja hooldus".

Puhastage ahju ja tarvikuid enne esimest kasutamist.

Pange kõik tarvikud ja eemaldatavad ahjuresti toed oma kohale tagasi.

5.2 Esmakordne ühendamine

Ahju esmakordsel vooluvõrguga

ühendamisel ning pärast elektrikatkestust tuleb valida ekraani keel, kontrastsus, heledus ja kellaaeg.

1. Väärtuse valimiseks vajutage või

.

2. Kinnitamiseks vajutage .

5.3 Vee kareduse määamine

Ahju vooluvõrku ühendamisel tuleb valida vee kareduse tase.

Alltoodud tabelist leiate vee kareduse tasemed (dH) koos vastava kaltsiumisisalduse ja vee kvaliteedi näitajaga.

1

2

Vee karedus

Klass dH

0 - 7

7 - 14

Kaltsiumisisaldus

(mmol/l)

0 - 1.3

1.3 - 2.5

Kaltsiumisisaldus

(mg/l)

Vee klassifi‐ katsioon

0 - 50

50 - 100

Pehme

Mõõdukalt kare

EESTI 11

Vee karedus

Klass

3

4 dH

14 - 21

üle 21

Kaltsiumisisaldus

(mmol/l)

2.5 - 3.8

üle 3,8

Kaltsiumisisaldus

(mg/l)

Vee klassifi‐ katsioon

100 - 150

üle 150

Kare

Väga kare

Kui veekaredus on tabelis toodud väärtustest suurem, siis kallake veesahtlisse pudelivett.

1. Võtke neli värvimuutvat riba, mis on ahju aurukomplektiga kaasas.

2. Asetage riba kõik reaktsioonialad umbes üheks sekundiks vette.

Ärge pange riba jooksva vee alla!

3. Raputage riba, et liigne vesi eemaldada.

4. Pärast 1 minuti möödumist kontrollige vee kareduse näitu tabeli abil.

Reaktsiooniala värvid jätkavad muutumist. Ärge kontrollige vee karedust hiljem kui 1 minut pärast testi lõppu.

5. Valige vee karedus: menüü:

Üldseaded.

6. IGAPÄEVANE KASUTAMINE

Testiriba Vee karedus

1

2

3

4

Veekareduse seadeid saate muuta menüüs: Üldseaded / Vee karedus.

HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

6.2 Menüüde ülevaade

Peamenüü

Sümbol / me‐ nüü-üksus

Rakendus

6.1 Menüüdes liikumine

1. Lülitage ahi sisse.

2. Kindla menüüelemendi valimiseks kasutage nuppu või .

3. Alammenüüsse liikumiseks või seade kinnitamiseks vajutage .

Küpsetusrežiimid

Juhendatud Küp‐ setamine

Sisaldab küpsetusre‐ žiimide loendit.

Sisaldab automaatpro‐ grammide loendit.

Vajutades , saate alati peamenüüsse tagasi pöörduda.

Lemmikud

Sisaldab kasutaja poolt loodud lemmikküpsetusprogrammide loendit.

Puhastamine

Sisaldab puhastuspro‐ grammide loendit.

12 www.aeg.com

Sümbol / me‐ nüü-üksus

Rakendus

Üldseaded

Kasutatakse seadme konfiguratsiooni mää‐ ramiseks.

Sisaldab lisa-küpse‐ tusrežiimide loendit.

Muu

VarioGuide

Sisaldab soovitatavaid ahjuseadeid laiale vali‐ kule toitudele. Valige toit ja käivitage valmis‐ tusprotsess. Esitatud temperatuurid ja küp‐ setusajad on ainult soovituslikud ning te võite neid alati muuta.

Täpsemalt sõltuvad need retseptist ning kasutatava tooraine kvaliteedist ja kogus‐ test.

Alammenüü: Üldseaded

Sümbol / me‐ nüü-üksus

Kirjeldus

Kellaaja sisesta‐ mine

Käesoleva kellaaja si‐ sestamiseks.

Aja näitamine

Kiirkuumutus

Kui funktsioon on

SEES, ilmub seadme väljalülitamisel ekraa‐ nile käesolev kellaaeg.

Kui see on SEES, lü‐ heneb kuumutusaeg.

Set + Go

Heat + Hold

Funktsiooni valimiseks ja selle hiljem käivita‐ miseks, vajutades mis‐ tahes juhtpaneelil ole‐ vat sümbolit.

Hoiab valmis toitu soo‐ jana 30 minuti jooksul pärast küpsetustsükli lõppu.

Sümbol / me‐ nüü-üksus

Kirjeldus

Küpsetusaja pi‐ kendamine

Lülitab küpsetusaja pi‐ kendamisfunktsiooni sisse ja välja.

Displei kontrast‐ sus

Reguleerib sammhaa‐ val ekraani kontrast‐ sust.

Displei heledus

Reguleerib sammhaa‐ val ekraani heledust.

Keel

Määrab ekraanil kasu‐ tatava keele.

Helitugevus

Nuputoonid

Hoiatustoonid

Reguleerib sammhaa‐ val klahvivajutuste ja signaalide helituge‐ vust.

Lülitab puuteväljade heli sisse ja välja. SIS‐

SE/VÄLJA puutevälja heli ei ole võimalik deaktiveerida.

Lülitab hoiatustoonid sisse ja välja.

Vee karedus

Määrab vee kareduse taseme (1 - 4).

Puhastamise meeldetuletus

Tuletab meelde, millal seadet puhastada.

Hooldus

Tehase seaded

Kuvab tarkvara ver‐ siooni ja konfigurat‐ siooni.

Lähtestab kõik seaded tehase seadetele.

EESTI 13

6.3 Alammenüü: Puhastamine

Sümbol Menüüelement

Veepaagi tühjendus

Kirjeldus

Toiming üleliigse vee eemaldamiseks vee‐ sahtlist pärast aurufunktsioonide kasuta‐ mist.

Puhastamine auruga PLUSS Toiming tugeva mustuse eemaldamiseks ahjupuhastit kasutades.

Puhastamine auruga

Katlakivi eemaldamine

Loputus

Toiming kergelt määrdunud ja sissekõrbe‐ mata pindadega ahju puhastamiseks.

Toiming auru genereerimise süsteemi kat‐ lakivist puhastamiseks.

Toiming auru genereerimise süsteemi lopu‐ tamiseks ja puhastamiseks pärast mitut au‐ rufunktsiooni kasutamist.

6.4 Küpsetusrežiimid

Küpsetusre‐ žiim

Pöördõhk

Pitsa

Rakendus

Küpsetamiseks korraga kuni kahel tasandil ja toidu kuivatami‐ seks.Seadke ahju tem‐ peratuur 20–40 °C ma‐ dalamaks kui funktsioo‐ niga: Ülemine + alumine kuumutus.

Ühel ahjutasandil toitu‐ de küpsetamiseks, mis vajavad intensiivsemat pruunistamist ja krõbe‐ dat põhja. Seadke ahju temperatuur 20-40 °C madalamaks kui funkt‐ siooniga: Ülemine + alu‐ mine kuumutus.

Ühel tasandil küpseta‐ miseks ja röstimiseks.

Küpsetusre‐ žiim

Rakendus

Külmutatud toi‐ duained

Kiirtoidu (nt friikartulite, kartuliviilude, kevadrulli‐ de) krõbedaks valmista‐ miseks.

Õhemate toitude grilli‐ miseks ja leiva/saia rös‐ timiseks.

Grill

Turbogrill

Alumine kuumu‐ tus

Suurte kondiga liha- või linnulihatükkide röstimi‐ seks ühel ahjutasandil.

Gratineerimiseks ja pruunistamiseks.

Krõbeda põhjaga kooki‐ de küpsetamiseks ja toi‐ du hoidistamiseks.

Ülemine + alu‐ mine kuumutus

14 www.aeg.com

Küpsetusre‐ žiim

Rakendus

Niiske küpsetus pöördõhuga

Madal niiskus

Kõrge niiskus

Tugev aurutus

Funktsioon küpsetamise ajal energia säästmi‐ seks. Küpsetusjuhiste leidmiseks vt peatükki

"Nõuandeid ja näpunäi‐ teid", Niiske küpsetus pöördõhuga. Ahjuuks peaks küpsetamise ajal olema suletud, et kasu‐ tatavat funktsiooni mitte katkestada ning tagada, et ahi töötaks võimali‐ kult suure energiatõhu‐ susega. Selle funktsioo‐ ni kasutamisel võib ahju sisemine temperatuur erineda valitud tempera‐ tuurist. Kasutatakse jääkkuumust.Kuumutus‐ võimsust võidakse vä‐ hendada. Üldisi ener‐ giasäästusoovitusi vt jaotisest "Energiatõhu‐ sus", Energia säästmi‐ ne. Vastavalt standardi‐ le EN 60350-1 kasutati seda funktsiooni ener‐ giatõhususe klassi mää‐ ratlemiseks. Kasutades seda funktsiooni, lülitub lamp 30 sekundi pärast automaatselt välja.

Leiva küpsetamiseks, suurte lihatükkide rösti‐ miseks või jahutatud ja külmutatud liha soojen‐ damiseks.

Suure niiskusesisaldu‐ sega toitude jaoks, kala pošeerimiseks, muna‐ hüübe ja terriinide val‐ mistamiseks.

Köögiviljade, kala, kar‐ tulite, riisi, pasta või spetsiaalsete lisandite valmistamiseks.

Mõne ahjufunktsiooniga võib lamp alla 60 °C temperatuuri puhul automaatselt välja lülituda.

6.5 Muu

Küpsetusrežiim Rakendus

Toidu soojashoidmi‐ seks.

Soojashoidmine

Nõude soojenda‐ mine

Taldrikute soojendami‐ seks enne serveeri‐ mist.

Hoidistamine

Köögiviljade hoidista‐ miseks (nt hapukur‐ gid).

Kuivatamine

Viilutatud puuviljade, juurviljade ja seente kuivatamiseks.

Taina kergitami‐ ne

Küpsetamine madalal t°

Pärmitaina kerkimise kiirendamiseks. See hoiab ära taina pinna kuivamise ja hoiab sel‐ le elastse.

Eriti õrnade, mahlaste praadide valmistami‐ seks.

Leib

Kasutage seda funkt‐ siooni siis, kui soovite professionaalset tule‐ must – krõbedust, kau‐ nist värvi ja läikivat koorikut.

EESTI 15

Küpsetusrežiim Rakendus

Kuumutamine auruga

Sulatamine

Toidu auruga soojen‐ damine hoiab ära pin‐ na kuivamise. Kuumus levib õrnalt ja ühtlaselt, võimaldades maitsete ja lõhna esiletoomist sarnaselt äsjavalminud toidule. Selle funkt‐ siooni abil saate toitu soojendada ka otse taldrikul. Korraga saate soojendada ka mitu taldrikutäit, kui kasuta‐ te erinevaid ahjutasan‐ deid.

Toidu sulatamiseks

(puu- ja juurviljad). Su‐ latusaeg sõltub külmu‐ tatud toiduainete kogu‐ sest ja kaalust.

6.6 VarioGuide

Toidu kategooria: Kala/mereannid

Toit

Kala Kala, küpsetatud

Kalapulgad

Kalafilee, õhuke

Kalafilee, paks

Kalafilee, külmuta‐ tud

Terve kala, väike

Terve kala, auruta‐ tud

Terve kala, väike, grillitud

Terve kala, grillitud

Terve kala, grillitud

Toit

Lőhe

Krevetid

Karbid

Toidu kategooria: Linnuliha

Toit

Linnuliha, luudega -

Linnuliha, luudega -

Lõhefilee

Terve lõhe

-

Krevetid, värsked

Krevetid, külmuta‐ tud

Kanaliha

Kanatiivad, värsked

Kanatiivad, külmu‐ tatud

Kanakoivad, värs‐ ked

Kanakoivad, külmu‐ tatud

Pošeeritud kanarind

Kana, 2 poolikut

-

Terve kana

Part, terve

Hani, terve

-

Kalkun, terve

-

Toidu kategooria: Liha

Toit

Keedetud veiseliha

Loomaliha Pajapraad

Pikkpoiss

Forell

16 www.aeg.com

Toit

Rostbiif

Scandinavian Vei‐ seliha

Sealiha

Vasikaliha

Väheküps

Väheküps

Keskmine

Keskmine

Täisküps

Täisküps

Väheküps

Keskmine

Täisküps

Chipolata-vorstid

Searibi

Seakoot, küpseta‐ tud

Sink, seljatükk

Sea seljatükk

Sea seljatükk

Sea seljatükk, suit‐ sutatud

Sea seljatükk, po‐

šeeritud

Seakael

Sea abatükk

Seapraad

Keedusink

Vasikakoot

Vasika seljatükk

Vasikapraad

Toit

Lambaliha

Lambakoot

Tallepraad

Lamba seljatükk

Lambaliha, pool‐ küps

Lambaliha, pool‐ küps

Jänes

• Jänese koot

• Jänese seljatükk

• Jänese seljatükk

Uluk Hirveliha

• Tagatükk

• Hirve seljatükk

Röstitud ulukiliha

Loin of game

Toidu kategooria: Ahjuroad

Toit

Lasanje

Lasanje/cannelloni, külmut.

Pasta -

-

-

Kartuligratään

Köögiviljagratään

Magustoidud

-

-

-

EESTI 17

Toidu kategooria: Pitsa/quiche

Toit

Pitsa, õhuke põhi

Pitsa, lisakattega

Pitsa, külmutatud

Pitsa

Saiavorm

Tarte flambée

Lahtine pirukas, pi‐ kantne

Quiche lorraine

Lahtine pirukas

-

-

-

-

Pannipitsa, külmu‐ tatud

Pitsa, jahutatud

-

Pitsasuupisted, kül‐ mutatud

Toidu kategooria: Kook/küpsised

Toit

Gugelhupf

Õunakook, kattega -

-

Tordipõhi

Õunakook

Juustukook, vormis -

-

-

Nupsusai

Madeira kook -

-

Kook

Korvike, magus

Portugali mandli‐ kook

Muffinid

Kondiitritoode

Taignaribad

Tuuletaskud

-

-

-

-

-

-

-

Toit

Lehttaignaküpseti‐ sed

Ekleerid

Makroonid

Muretaignast küpsi‐ sed

Jõulukook

Õunastruudel, kül‐ mutatud

-

-

-

-

-

-

Kook küpsetusplaa‐ dil

Biskviittaigen

-

Pärmitaigen

Juustukook, küpse‐ tusplaadil

Brownie-koogid

Rullbiskviit

Pärmitaignakook

Purukook

Suhkrukook

Koogipõhi

Puuviljakook

-

-

-

-

-

Muretainapõhi

Biskviittaignast põhi

Muretaigna-puuvil‐ jakook

Puuvilja-biskviitkook

Pärmitaigen

Toidu kategooria: Leib/saiakesed

Toit

Saiakesed

Saiakesed

Ciabatta -

Saiakesed, valmis

Kuklid, külmutatud

18 www.aeg.com

Toit

Baguette

Leib

Toidu kategooria: Köögiviljad

Toit

Brokoli, õisikud

Brokoli, terve

Lillkapsas, õisikud -

-

-

Lillkapsas, terve

Porgandid -

-

Suvikõrvits, viilud

Spargel, roheline

Spargel, valge

Paprikaribad

Spinat, värske -

-

-

-

-

Porrulauk, viilud

Rohelised oad

Seened, viilud

Kooritud tomatid

Rooskapsas

Seller, tükeldatud

Herned -

-

-

-

-

-

-

Baguette, eelküpse‐ tatud

Baguette, külmuta‐ tud

Rosett

Sai

Pärmipalmik

Must leib

Rukkileib

Täisteraleib

Hapendamata leib

Leib/saiakesed, kül‐ mutatud

Toit

Baklažaan

Apteegitill

Artišokid

Peet

Aed-mustjuur

Nuikapsas, ribad

Valged aedoad

Kähar peakapsas

-

-

-

-

-

-

-

-

Toidu kategooria: Kreemid/terriinid

Toit

Munahüüve

Karamellikreem

Terriin

-

-

-

Munad, pehmed

Keedetud munad, keskmised

Munad

Munad, kõvaks kee‐ detud

Munad, küpsetatud

Toidu kategooria: Lisandid

Toit

Friikartulid, õhuke‐ sed

-

Friikartulid, paksud -

Friikartulid, külmuta‐ tud

-

Viilud/Kroketid -

Viilud/kroketid

Kartulipannkoogid -

-

Keedetud kartulid, sektorid

Keedetud kartulid -

Toit

Koorega küpsetatud kartulid

Kartuliknedlikud

Leivaknedlikud

Pärmiknedlikud, soolased

Pärmiknedlikud, magusad

Riis

Värske tagliatelle

Polenta

-

-

-

-

-

-

-

-

Kui soovite toidu kaalu või sisetemperatuuri muuta, valige uued väärtused või abil.

6.7 Küpsetusfunktsiooni seadistamine

1. Lülitage ahi sisse.

2. Valige menüü: Küpsetusrežiimid.

3. Vajutage kinnitamiseks .

4. Valige küpsetusfunktsioon.

5. Vajutage kinnitamiseks .

6. Määrake temperatuur.

7. Vajutage kinnitamiseks .

6.8 Auruküpsetus

Veesahtli kate asub juhtpaneelil.

HOIATUS!

Kasutage ainult külma kraanivett. Ärge kasutage filtreeritud

(demineraliseeritud) ega destilleeritud vett. Ärge kasutage muid vedelikke!

Ärge kallake veesahtlisse süttivaid või alkoholi sisaldavaid vedelikke.

1. Veesahtli avamiseks vajutage sahtlikatet.

EESTI 19

2. Täitke veesahtel külma veega kuni maksimumtasemeni (umbes 950 ml vett), kuni kõlab helisignaal või ekraanil kuvatakse vastav teade. Vett jätkub ligikaudu 50 minutiks. Ärge täitke veesahtlit üle maksimumtaseme. Vesi võib seadmest välja valguda ja köögimööblit kahjustada.

3. Lükake veesahtel oma kohale.

4. Lülitage ahi sisse.

5. Valige auruga küpsetamise režiim ja temperatuur.

6. Vajadusel määrake funktsioon:

Kestus või: Lõpp .

Esimene aur tekib ligikaudu 2 minuti pärast. Kui ahi saavutab määratud sisetemperatuuri, kostab helisignaal.

Kui veesahtel saab tühjaks, kõlab helisignaal ja teil tuleb veesahtel täita, et jätkata auruküpsetust, nagu eespool kirjeldatud.

Küpsetusaja lõppedes kõlab helisignaal.

7. Lülitage ahi välja.

8. Tühjendage veesahtel pärast auruküpsetuse lõppu.

Vt puhastusfunktsiooni: Veepaagi tühjendus.

ETTEVAATUST!

Ahi on tuline. Põletusoht!

9. Pärast auruga küpsetamist võib ahju põhjas olla kondensvett. Kui ahi on maha jahtunud, tuleb see alati ära kuivatada.

Laske avatud uksega ahjul täielikult kuivada. Kuivamise kiirendamiseks võite ahju ukse sulgeda ja valida kuumutamiseks funktsiooni: Pöördõhk temperatuuril 150°C umbes 15 minutit.

6.9 Kuumutusindikaator

Küpsetusrežiimi käivitamisel kuvatakse ekraanil riba. Riba näitab, et temperatuur tõuseb. Kui ahi saavutab valitud temperatuuri, kõlab 3 korda helisignaal ning riba vilgub ning seejärel kustub.

6.10 Kiirkuumutus

See funktsioon lühendab kuumutusaega.

20 www.aeg.com

Ärge pange toitu ahju ajal, mil kiirkuumutuse funktsioon töötab.

Funktsiooni aktiveerimiseks hoidke 3 sekundit all. Kuumutusindikaator asendub.

7. KELLA FUNKTSIOONID

7.1 Kellafunktsioonide tabel

Kellafunktsi‐ oon

Rakendus

Kestus

Lõpp seks (maks. 2 h 30 min). See funktsioon ei mõjuta ahju tööd. Selle saate sisse lülitada ka siis, kui ahi on välja lüli‐ tatud.

Funktsiooni aktiveerimi‐ seks kasutage . Mi‐ nutite valimiseks vajuta‐ ge või ; käivita‐ miseks puudutage .

Ahju tööaja valimiseks

(maks 23 h 59 min).

Küpsetusrežiimi väljalü‐ litusaja valimiseks

(maks. 23 h 59 min).

Kui määrate kellafunktsioonile aja, alustatakse pöördloendust 5 sekundi pärast.

Kui kasutate kella funktsioone: Kestus, Lõpp, lülitab ahi kütteelemendid välja pärast 90 % valitud aja möödumist. Ahi kasutab jääkkuumust, et jätkata küpsetusprotsessi, kuni aeg saab täis (3 - 20 minutit).

Kõigi ahjufunktsioonide puhul ei ole see funktsioon kättesaadav.

6.11 Jääkkuumus

Ahju väljalülitamisel kuvatakse ekraanil jääkkuumuse näit. Seda soojust saab kasutada toidu soojashoidmiseks.

7.2 Kellafunktsioonide valimine

Enne kui kasutate funktsioone: Kestus ja Lõpp, tuleb valida küpsetusrežiim ja temperatuur. Ahi lülitub automaatselt välja.

Funktsioone: Kestus ja Lõpp võite kasutada koos, kui soovite mingil kindlal ajal ahju automaatselt sisse ja hiljem välja lülitada.

Funktsioone: Kestus ja Lõpp koos toidutermomeetriga kasutada ei saa.

1. Valige küpsetusrežiim.

2. Vajutage järjest nuppu , kuni ekraanil kuvatakse vajalik kellafunktsioon ja vastav sümbol.

3. Vajutage või vajaliku aja valimiseks.

4. Kinnitamiseks vajutage .

Programmi lõppedes kostab helisignaal.

Ahi lülitub välja. Ekraanil kuvatakse teade.

5. Vajutage mõnda sümbolit, et signaal välja lülitada.

7.3 Heat + Hold

Tingimused funktsiooni kasutamiseks:

• Valitud temperatuur on kõrgem kui 80

°C.

• Funktsioon: Kestus on valitud.

Funktsioon: Heat + Hold hoiab toitu 30 minutit 80 °C juures. See lülitub sisse pärast küpsetuse või röstimise lõppu.

Funktsiooni saate välja lülitada menüüs:

Üldseaded.

1. Lülitage ahi sisse.

EESTI 21

2. Valige küpsetusrežiim.

3. Valige temperatuur üle 80 °C.

4. Vajutage järjest , kuni ekraanil kuvatakse: Heat + Hold.

5. Kinnitamiseks vajutage .

Programmi lõppedes kostab helisignaal.

7.4 Küpsetusaja pikendamine

Funktsioon: Küpsetusaja pikendamine pikendab küpsetusrežiimi kestust pärast valiku Kestus lõppemist.

Ei ühildu toidutermomeetrit kasutavate küpsetusrežiimidega.

1. Küpsetamise lõppedes kostab helisignaal. Vajutage mõnda sümbolit.

Ekraanil kuvatakse teade.

2. Sisselülitamiseks vajutage ; tühistamiseks vajutage .

3. Valige funktsiooni pikkus.

4. Vajutage .

8. AUTOMAATPROGRAMMID

HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

8.1 Retseptid võrgus

Automaatprogrammide retsepte leiate meie kodulehelt.Sobiva retseptiraamatu leidmiseks otsige üles seadme PNCnumber, mis asub ahjuõõnsuse esiraami andmeplaadil.

8.2 Juhendatud Küpsetamine koos valikuga

"Retseptiraamat"

Selle ahju juurde kuulub retseptide kogu.

Neid retsepte te muuta ei saa.

9. TARVIKUTE KASUTAMINE

HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

9.1 Toiduandur

Toiduandur mõõdab täpselt toidu sisemist temperatuuri. Kui liha saavutab valitud temperatuuri, lülitub seade välja.

Silmas tuleb pidada kahte temperatuuri:

• ahju temperatuuri (minimaalselt 120

°C),

• toidu sisetemperatuuri.

1. Lülitage ahi sisse.

2. Valige menüü: Juhendatud

Küpsetamine. Kinnitamiseks vajutage

.

3. Valige kategooria ja roog.

Kinnitamiseks vajutage .

4. Valige retsept. Kinnitamiseks vajutage .

ETTEVAATUST!

Kasutage ainult seadmega kaasasolevat toiduandurit ja originaalvaruosi.

Parima tulemuse saamiseks:

• Toiduained peaksid olema toatemperatuuril.

• Toiduandurit ei saa kasutada vedelate toitudega.

• Küpsemise ajal peab toiduandur olema toidu sees ja selle teine ots vastavas pesas.

• Kasutage soovitatavaid sisetemperatuuri seadeid. Vt jaotist

"Vihjeid ja näpunäiteid".

22 www.aeg.com

Seade arvutab välja küpsetuse ligikaudse lõpuaja. See oleneb toidu kogusest, valitud ahjufunktsioonist ja temperatuurist.

Toidukategooriad: liha, linnuliha ja kala

1. Lülitage seade sisse.

2. Suruge toiduanduri ots liha või kala keskele, kõige paksemasse ossa.

Jälgige, et toiduandur oleks vähemalt

3/4 ulatuses toidu sees.

3. Pistke toiduanduri pistik seadme esiseinal olevasse spetsiaalsesse pessa.

Kui toit saavutab määratud sisetemperatuuri, kostab helisignaal.

Seade lülitub automaatselt välja.

7. Puudutage mõnda sümbolit, et signaal peatada.

8. Eemaldage toiduanduri pistik pesast ja tõstke toit seadmest välja.

HOIATUS!

Põletusoht: toiduandur võib olla väga tuline. Olge ettevaatlik, kui te selle välja tõmbate ja toidu seest eemaldate.

Toidu kategooria: vormiroog

1. Lülitage seade sisse.

2. Pange pool koostisainetest küpsetusvormi.

3. Suruge toiduanduri ots täpselt vormiroa keskossa. Küpsemise ajal peaks toiduandur püsima ühes kohas paigal. Kasutage selleks mõnda tahkemat koostisainet. Toiduanduri silikoonist käepide peaks toetuma küpsetusnõu servale. Toiduanduri ots ei tohiks puutuda vastu küpsetusvormi põhja.

Ekraanil kuvatakse toiduanduri sümbol.

4. Toidu sisetemperatuuri valimiseks vajutage vähemalt 5 sekundi jooksul nuppu või .

5. Määrake küpsetusrežiim ja vajaduse korral ahju temperatuur.

6. Toidu sisetemperatuuri muutmiseks vajutage .

4. Toiduandur peaks olema kaetud

ülejäänud koostisainetega.

5. Pistke toiduanduri pistik seadme esiseinal olevasse spetsiaalsesse pessa.

EESTI

Küpsetusplaat/ sügav pann:

Lükake küpsetusplaat /sügav pann ahjuriiuli tugede juhikute vahele.

23

Ekraanil kuvatakse toiduanduri sümbol.

6. Toidu sisetemperatuuri valimiseks vajutage vähemalt 5 sekundi jooksul nuppu või .

7. Määrake küpsetusrežiim ja vajaduse korral ahju temperatuur.

8. Toidu sisetemperatuuri muutmiseks vajutage .

Kui toit saavutab määratud temperatuuri, kõlab helisignaal. Seade lülitub automaatselt välja.

9. Puudutage mõnda sümbolit, et signaal peatada.

10. Eemaldage toiduanduri pistik pesast ja tõstke toit seadmest välja.

HOIATUS!

Põletusoht: toiduandur võib olla väga tuline. Olge ettevaatlik, kui te selle välja tõmbate ja toidu seest eemaldate.

9.2 Tarvikute sisestamine

Ahjurest:

Lükake rest ahjuriiuli toe juhtsoontele ja jälgige, et restikumerused oleksid allpool.

Traatrest ja küpsetusplaat /sügav pannkoos:

Lükake küpsetusplaat /sügav pann ahjuriiuli tugede vahele ja traatrest selle kohal olevatesse juhikutesse.

Väike ülaosas asuv sälk suurendab turvalisust. Need sälgud aitavad ära hoida ka kaldumist. Kõrged servad aitavad ära hoida ahjunõude restilt mahalibisemist.

24 www.aeg.com

10. LISAFUNKTSIOONID

10.1 Lemmikud

Teil on võimalik salvestada oma lemmikseadeid (kestust, temperatuuri või küpsetusrežiime). Need on saadaval menüüs: Lemmikud. Salvestada saab 20 programmi.

Programmi salvestamine

1. Lülitage ahi sisse.

2. Valige küpsetusrežiim või automaatprogramm.

3. Vajutage järjest , kuni ekraanil kuvatakse: SALVESTA.

4. Kinnitamiseks vajutage .

Ekraanil kuvatakse esimest vaba mälukohta.

5. Kinnitamiseks vajutage .

6. Sisestage programmi nimi.

Esimene täht vilgub.

7. Tähe muutmiseks vajutage või

.

8. Vajutage .

Järgmine täht vilgub.

9. Vajadusel korrake 7. sammu.

10. Salvestamiseks vajutage ja hoidke

.

Täis mälukohad saab üle kirjutada. Kui ekraanil kuvatakse esimene vaba mälukoht, vajutage või ja vajutage , et olemasolev programm

üle kirjutada.

Programmi nime saate muuta menüüs:

Muuda programmi nime.

Programmi käivitamine

1. Lülitage ahi sisse.

2. Valige menüü: Lemmikud.

3. Kinnitamiseks vajutage .

4. Valige oma lemmikprogrammi nimi.

5. Kinnitamiseks vajutage .

10.2 Lapseluku kasutamine

Kui lapselukk on sisse lülitatud, ei saa ahju kogemata sisse lülitada.

1. Ekraani sisselülitamiseks vajutage

.

2. Vajutage üheaegselt ja , kuni ekraanil kuvatakse teade .

Lapseluku väljalülitamiseks korrake 2.

sammu.

10.3 Nuppude lukustus

See funktsioon hoiab ära küpsetusrežiimi kogemata muutmise. Võite selle sisse lülitada ainult siis, kui ahi töötab.

1. Lülitage ahi sisse.

2. Valige küpsetusrežiim või seade.

3. Vajutage järjest , kuni ekraanil kuvatakse: Nuppude lukustus.

4. Kinnitamiseks vajutage .

Funktsiooni väljalülitamiseks vajutage

. Ekraanil kuvatakse teade. Vajutage järjest ; kinnitamiseks vajutage .

Kui lülitate ahju välja, lülitub välja ka funktsioon.

10.4 Set + Go

Funktsioon võimaldab valida küpsetusrežiimi (või programmi) ja see hiljem mõnda sümbolit puudutades käivitada.

1. Lülitage ahi sisse.

2. Valige küpsetusrežiim.

3. Vajutage järjest , kuni ekraanil kuvatakse: Kestus.

4. Valige aeg.

5. Vajutage järjest , kuni ekraanil kuvatakse: Set + Go.

6. Kinnitamiseks vajutage .

Funktsiooni käivitamiseks vajutage mõnda sümbolit (välja arvatud ): Set +

Go. Valitud küpsetusrežiim käivitub.

Küpsetusrežiimi lõppedes kostab helisignaal.

EESTI 25

• Nuppude lukustus on sees, kui küpsetusrežiim töötab.

• Menüü: Üldseaded võimaldab lülitada funktsiooni: Set + Go sisse ja välja.

10.5 Automaatne väljalülitus

Turvakaalutlustel lülitub ahi mõne aja pärast automaatselt välja, kui küpsetusrežiim töötab ja te ühtegi seadet ei muuda.

HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

10.6 Ekraani heledus

Ekraani heledusel on kaks režiimi:

• Ööheledus – kui ahi on välja lülitatud, on ekraani heledus madalam kella

22:00:00 kuni 06:00:00.

• Päevaheledus:

– kui ahi on sisse lülitatud.

– kui puudutate ööheleduse režiimi ajal mõnda sümbolit (välja arvatud

SISSE/VÄLJA), lülitub ekraan järgneva 10 sekundi jooksul päevaheleduse režiimi.

– kui ahi on välja lülitatud ja te valite funktsiooni: Minutilugeja. Kui funktsioon lõpeb, lülitub ekraan tagasi ööheleduse režiimi.

(°C)

30 - 115

120 - 195

200 - 230

12.5

8.5

5.5

(h)

Automaatne väljalülitus ei tööta funktsioonidega: Sisevalgustus,

Toidutermomeeter,Kestus, Lõpp.

11. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID

10.7 Jahutusventilaator

Ahju töö ajal lülitub jahutusventilaator automaatselt sisse, et hoida seadme pinnad jahedana. Kui lülitate ahju välja, siis jätkab jahutusventilaator töötamist kuni seadme mahajahtumiseni.

11.2 Nõuandeid ahju küpsetusfunktsioonide kasutamiseks

Tabelites esitatud temperatuurid ja küpsetusajad on ainult soovituslikud. Täpsemalt sõltuvad need retseptist ning kasutatava tooraine kvaliteedist ja kogustest.

Soojashoidmine

Funktsioon võimaldab hoida toitu soojas.

Temperatuur on automaatselt 80 °C.

Nõude soojendamine

11.1 Soovitused küpsetamiseks

Teie uus ahi võib küpsetada erinevalt kui teie varasem seade. Alltoodud tabelites on toodud kindlat tüüpi toitude temperatuuri, küpsetusaja ja riiulitasandite soovitatavad seaded.

Kui te ei leia mõne retsepti jaoks täpseid seadeid, kasutage sarnaste toitude omi.

Selle funktsiooniga saate enne serveerimist soojendada taldrikuid ja nõusid. Temperatuur on automaatselt 70

°C.

Pange taldrikud ja nõud ühtlaste virnadena traatrestile. Kasutage esimest tasandit. Poole soojendusaja möödudes tõstke taldrikud ringi.

Sulatamine

26 www.aeg.com

Eemaldage pakend ning asetage toit taldrikule. Ärge toitu kinni katke, sest see võib külmumisaega pikendada. Kasutage esimest tasandit.

11.3 Tugev aurutus

Olge töötava ahjuga ukse avamisel ettevaatlik. Välja võib paiskuda kuuma auru.

Funktsioon sobib igat tüüpi toitudele – nii värsketele kui ka külmutatutele. Seda võib kasutada köögivilja, liha, kala, pasta, riisi, maisi, manna ja munade küpsetamisel, soojendamisel, sulatamisel, pošeerimisel või blanšeerimiseks.

Teil on võimalik valmistada ühekorraga ka terve lõunasöök. Et kõik toidud küpseksid õigesti, valige sellised, mille valmistusajad on enam-vähem

ühepikkused. Täitke veesahtel maksimumtasemeni. Pange toidud sobivatesse küpsetusnõudesse ja asetage nõud ahjurestidele. Jätke toitude vahele ruumi, nii et aur saaks vabalt liikuda.

Steriliseerimine

Selle funktsiooniga saate steriliseerida nõusid (nt imikupudeleid).

Paigutage puhtad nõud ahjuriiuli keskele esimesel ahjutasandil. Jälgige, et nõude avaused oleksid suunatud väikese nurga all allapoole.

Kallake sahtlisse maksimaalses koguses vett ja valige ajaks 40 min.

Kasutage esimest tasandit.

Valige temperatuuriks 99 °C, kui alltoodud tabelis ei ole soovitatud teist seadet.

JUURVILI

Brokoli, õisikud, eel‐ soojendage tühi ahi

(min)

13 - 15

JUURVILI

Kooritud tomatid

Juurvili, blanšeeritud

Spinat, värske

Suvikõrvits, viilud

Seeneviilud

Paprikaribad

Baklažaanid

Brokoli, terve

Spargel, roheline

Kõrvits, kuubikud

Tomatid

Lambasalat, õisikud

Oad, blanšeeritud

Kähar peakapsas

Herned

Apteegitill

Porgandid

Porrulauk, viilud

Seller, tükeldatud

Lestherned / Salather‐ ned

Maguskartulid

Lillkapsas, õisikud

Nuikapsas, ribad

Rooskapsas

Spargel, valge

Valged aedoad

20 - 30

25 - 35

25 - 35

25 - 35

25 - 35

25 - 35

20 - 25

20 - 25

20 - 25

20 - 30

25 - 35

25 - 35

20 - 30

20 - 30

20 - 30

(min)

10

15

15 - 20

15 - 25

15 - 20

15 - 20

15 - 25

30 - 40

15 - 25

15 - 25

15 - 25

EESTI 27

JUURVILI

Maisivardad

Lillkapsas, terve

Rohelised oad

Aed-mustjuur

Valge või punane kap‐ sas, ribad

Artišokid

Kuivatatud oad, leota‐ tud, vesi / oad 2:1

Hapukapsas

Peet

(min)

30 - 40

35 - 45

35 - 45

35 - 45

40 - 45

50 - 60

55 - 65

60 - 90

70 - 90

KÕRVALROAD / LISANDID

(min)

Kuskuss, vesi / kuskuss 1:1 15 - 20

Värske tagliatelle

Mannavorm, piim / manna

3,5:1

15 - 25

20 - 25

Läätsed, punased, vesi / läät‐ sed 1:1

20 - 30

Spaetzle 25 - 30

Bulgurnisu, vesi / bulgur 1:1 25 - 35

Pärmiknedlikud 25 - 35

Aromaatne riis, vesi / riis 1:1 30 - 35

Keedetud kartulid, sektorid

Leivaknedlikud

Kartuliknedlikud

30 - 40

35 - 45

35 - 45

KÕRVALROAD / LISANDID

Riis, vesi / riis 1:1, kuid vee ja riisi suhe võib muutuda olene‐ valt kasutatava riisi tüübist

(min)

35 - 45

Polenta, vedelik 3:1

Riisipuding, piim / riis 2,5:1

Koorimata kartulid, keskmi‐ sed

Läätsed, pruunid ja rohelised, vesi / läätsed 2:1

40 - 50

40 - 55

45 - 55

55 - 60

PUUVILI

Õunaviilud

Kuumutatud marjad

Sulatatud šokolaad

Puuviljakompott

KALA

(min)

10 - 15

10 - 15

10 - 20

20 - 25

Õhuke kalafilee

Krevetid, värsked

Karbid

Paks kalafilee

Forell, 0,25 kg

Krevetid, külmuta‐ tud

(°C) (min)

75 - 80 15 - 20

75 - 85 20 - 25

100 20 - 30

75 - 85 20 - 30

75 - 85 20 - 30

75 - 85 30 - 40

28 www.aeg.com

LIHA

(°C)

Chipolata-vorstid 80

80 Baieri vasikaliha‐ vorst, Valge vorst

Viini vorstid

Pošeeritud kana‐ rind

80

90

Keedusink, 1 kg 99

Kana, pošeeritud,

1,0 - 1,2 kg

99

Kasseler, pošeeri‐ tud

90

90 Vasikaliha, Sea seljatükk, 0,8 -

1,0 kg

Tafelspitz 99

MUNAD

Munad, pehmeks keede‐ tud

(min)

10 - 11

Munad, keskmiselt kee‐ detud

11 - 12

Munad, kõvaks keedetud 18 - 21

11.4 Kombineeritud funktsioonid: Pöördõhk +

Tugev aurutus

Võite neid funktsioone kombineerida liha, juurvilja ja lisandite valmistamiseks samal ajal.

(min)

15 - 20

20 - 30

20 - 30

25 - 35

55 - 65

60 - 70

70 - 90

80 - 90

110 - 120

1. Valige funktsioon: Pöördõhk liha küpsetamiseks.

2. Lisage ettevalmistatud juurviljad ja lisandid.

3. Laske ahju temperatuuril langeda umbes 80°C juurde. Kiiremaks jahutamiseks avage ahju uks, seades selle umbes 15 minutiks esimesse positsiooni.

4. Käivitage funktsioon: Tugev aurutus.

Küpsetage toite koos seni, kuni kõik on valmis.

Maksimaalne veekogus on 650 ml.

11.5 Kõrge niiskus

Kasutage teist tasandit.

Keedukreem /

Lahtine pirukas väikestes vor‐ mides

Küpsetatud mu‐ nad

Terriin

(°C)

90

90

Õhuke kalafilee 85

Paks kalafilee 90

90 Väiksed kalad, kuni 0,35 kg

Kala, terve, kuni

1 kg

Knedlikud

90 - 110

90

120 - 130

(min)

35 - 45

15 - 30

40 - 50

15 - 25

25 - 35

20 - 30

30 - 40

40 - 50

EESTI 29

11.6 Madal niiskus

Kasutage esimest tasandit.

Seapraad

Rostbiif

Vasikapraad

Pikkpoiss, toores,

Sea seljatükk, suitsutatud

Kanaliha

Part

Kartuligratään

Pastavorm

Lasanje

Leib

Kuklid

Valmistaignast saiakesed

Valmistaignast baguette'id

Külmutatud valmistaignast baguette'id

11.7 Kuumutamine auruga

Kasutage esimest tasandit.

(kg)

1

1

1

0.5

0.6 - 1

1

-

-

1.5 - 2

-

0.5 - 1

-

0.04 - 0.06

0.04 - 0.05

0.04 - 0.05

(°C)

Ühe-taldriku-road 110

Pasta 110

Riis

Knedlikud

110

110

(min)

10 - 15

10 - 15

10 - 15

15 - 25

(°C)

160 - 180

180 - 200

180

180

160 - 180

180 - 210

180

160 - 170

170 - 190

170 - 180

180 - 190

180 - 200

200

200

200

11.8 Küpsetamine

Esimesel korral kasutage madalamat temperatuuri.

Kui küpsetate kooke rohkem kui ühel ahjutasandil, võib küpsetusaega 10-15 minuti võrra pikendada.

Eri kõrgusel küpsetatavad koogid ja küpsetised ei pruunistu alati võrdselt.

Ebaühtlase pruunistamise puhul pole vaja temperatuuriseadistust muuta.

Küpsetamise käigus erinevused võrdsustuvad.

Küpsetamise ajal võivad ahjuplaadid veidi kõveraks minna. Kui plaadid jälle maha jahtuvad, taastub esialgne kuju.

(min)

90 - 100

60 - 90

80 - 90

30 - 40

60 - 70

50 - 60

70 - 90

50 - 60

40 - 50

45 - 55

45 - 60

25 - 35

15 - 20

15 - 20

25 - 35

30 www.aeg.com

11.9 Nõuandeid küpsetamiseks

Küpsetamise tulemu‐ sed

Koogi põhi ei ole piisa‐ valt küpsenud.

Kook vajub kokku ja muutub nätskeks või trii‐ buliseks.

Kook on liiga kuiv.

Kook pruunistub eba‐

ühtlaselt.

Kook ei saa antud ret‐ septis toodud küpsetu‐ sajaga valmis.

Võimalik põhjus

Vale ahjutasand.

Ahju temperatuur on liiga kõrge.

Lahendus

Pange kook madalamale ahjuta‐ sandile.

Järgmine kord valige veidi mada‐ lam ahju temperatuur.

Küpsetusaeg on liiga lühike. Järgmine kord valige pikem küp‐ setusaeg ja madalam ahju tempe‐ ratuur.

Ahju temperatuur on liiga madal.

Järgmine kord seadke veidi kõr‐ gem ahju temperatuur.

Küpsetusaeg on liiga pikk.

Järgmine kord seadke lühem küp‐ setusaeg.

Ahju temperatuur on liiga kõrge ja küpsetusaeg liiga lühike.

Seade madalam ahju temperatuur ja pikem küpsetusaeg.

Koogitainas ei ole ühtlaselt jaotunud.

Järgmine kord jaotage koogitai‐ nas küpsetusplaadil ühtlaselt.

Ahju temperatuur on liiga madal.

Järgmisel küpsetamisel seadke veidi kõrgem ahju temperatuur.

11.10 Küpsetamine ühel ahjutasandil

KÜPSETAMINE VORMIDES

Gugelhupf / Nupsusai

Madeira kook / Puuviljakoo‐ gid

Tordipõhi

Pöördõhk

Pöördõhk

Pöördõhk

Tordipõhi Ülemine + alumi‐ ne kuumutus

Pöördõhk Koogipõhi – muretaignast, eelsoojendage tühi ahi

Koogipõhi – biskviittaignast Pöördõhk

(°C)

150 - 160

140 - 160

140 - 150

160

150 - 160

150 - 170

(min)

50 - 70

70 - 90

35 - 50

35 - 50

20 - 30

20 - 25

1

1

1

1

2

2

EESTI 31

KÜPSETAMINE VORMIDES

Õunakook, 2 vormis Ø 20 cm

Õunakook, 2 vormis Ø 20 cm

Juustukook, kasutage süga‐ vat panni

Pöördõhk

Ülemine + alumi‐ ne kuumutus

Ülemine + alumi‐ ne kuumutus

(°C)

160

180

160 - 170

(min)

70 - 90

70 - 90

70 - 90

2

1

2

KOOGID / KÜPSETISED / SAIAD KÜPSETUSPLAADIL

Eelkuumutage tühja ahju.

Palmiksai / Rosett

Jõulusai

Rukkileib

Tuuletaskud / Ekleerid

Rullbiskviit

Kuiv purukook

Purukattega mandlikook /

Suhkrukoogid

Puuviljakoogid (pärmitaig‐ nast / keeksitaignast)

Puuviljakoogid (pärmitaig‐ nast / keeksitaignast)

Ülemine + alumi‐ ne kuumutus

Ülemine + alumi‐ ne kuumutus

Ülemine + alumi‐ ne kuumutus

(°C)

170 - 190

160 - 180

(min)

30 - 40

50 - 70 esimene: 230 20 seejärel: 160 -

180

30 - 60

190 - 210 20 - 35 Ülemine + alumi‐ ne kuumutus

Ülemine + alumi‐ ne kuumutus

Pöördõhk

Ülemine + alumi‐ ne kuumutus

Pöördõhk

180 - 200

150 - 160

190 - 210

150 - 170

Ülemine + alumi‐ ne kuumutus

170

10 - 20

20 - 40

20 - 30

30 - 55

35 - 55

1

1

1

2

2

2

2

2

2

32 www.aeg.com

KOOGID / KÜPSETISED / SAIAD KÜPSETUSPLAADIL

Eelkuumutage tühja ahju.

Muretaignast puuviljakoogid Pöördõhk

Õrna kattega (nt kohupiim, koor, keedukreem) pärmi‐ taignaküpsetised

Ülemine + alumi‐ ne kuumutus

(°C)

160 - 170

160 - 180

(min)

40 - 80

40 - 80

2

2

KÜPSISED

Kasutage teist tasandit.

Muretaignast küpsised

Liivatainas / Taignaribad

Liivatainas / Taignaribad, eel‐ soojendage tühi ahi

Biskviittaignast küpsised

Munavalgeküpsetised

Makroonid

Pärmitaignast küpsised

Lehttaignaküpsetised, eelsoo‐ jendage tühi ahi

Saiakesed, eelsoojendage tühi ahi

Pöördõhk

Pöördõhk

Ülemine + alumine kuumutus

Pöördõhk

Pöördõhk

Pöördõhk

Pöördõhk

Pöördõhk

(°C)

150 - 160

140

160

150 - 160

80 - 100

100 - 120

150 - 160

170 - 180

Väikesed koogid, eelsoojenda‐ ge tühi ahi

Pöördõhk

Ülemine + alumine kuumutus

Pöördõhk

Ülemine + alumine kuumutus

160

190 - 210

160

170

(min)

15 - 25

20 - 35

20 - 30

15 - 20

120 - 150

30 - 50

20 - 40

20 - 30

10 - 25

10 - 25

20 - 35

20 - 35

EESTI 33

11.11 Vormiroad ja gratäänid

Kasutage esimest tasandit.

Pastavorm

Lasanje

Ülemine + alumine kuu‐ mutus

Ülemine + alumine kuu‐ mutus

Turbogrill

(°C)

180 - 200

180 - 200

(min)

45 - 60

25 - 40

Köögiviljagratään, eel‐ soojendage tühi ahi

Juustukattega baguet‐ te'id

Riisipuder

Pöördõhk

Kalavormid

Ülemine + alumine kuu‐ mutus

Ülemine + alumine kuu‐ mutus

Pöördõhk Täidetud köögiviljad

11.12 Küpsetamine mitmel tasandil

Kasutage funktsiooni: Pöördõhk

Kahe plaadi puhul kasutage esimest ja neljandat ahjutasandit.

170 - 190

160 - 170

180 - 200

180 - 200

160 - 170

15 - 35

15 - 30

40 - 60

30 - 60

30 - 60

KOOGID / VÄIKESED KOO‐

GID / SAIAD KÜPSETUSPLAADIL

KOOGID / KÜPSETISED /

SAIAD KÜPSETUSPLAADIL

Tuuletaskud /

Ekleerid, eel‐ soojendage tühi ahi

(°C)

160 - 180

(min)

25 - 45

Kuiv purukook 150 - 160 30 - 45

Muretaignast küpsi‐ sed

Liivatainas / Taigna‐ ribad

Biskviittaignast küp‐ sised

Munavalgeküpseti‐ sed / Beseed

Makroonid

Pärmitaignast küpsi‐ sed

(°C) (min)

150 - 160 20 - 40

140 25 - 45

160 - 170 25 - 40

80 - 100 130 -

170

100 - 120 40 - 80

160 - 170 30 - 60

34 www.aeg.com

11.13 Nõuanded röstimiseks

Kasutage kuumakindlaid ahjunõusid.

Taise liha röstimisel katke see.

Küpsetage suuri lihatükke otse ahjuplaadil või ahjuplaadile asetatud traatrestil.

Kallake plaadile veidi vett, et hoida ära väljanõrguva rasva kõrbemist.

11.14 Küpsetustabelid

Kasutage esimest tasandit.

Pöörake praadi, kui 1/2–2/3 küpsetusajast on möödunud.

Küpsetatavad liha- või kalatükid peaks kaaluma vähemalt 1 kg.

Küpsetamise ajal kastke sageli liha praeleemega.

VEISELIHA

Pajapraad

Rostbiif või filee, väheküps, eelsoo‐ jendage tühi ahi

1 - 1,5 kg Ülemine + alumi‐ ne kuumutus paksuse cm kohta Turbogrill

(°C)

230

190 - 200

Rostbiif või filee, poolküps

Rostbiif või filee, täisküps paksuse cm kohta Turbogrill paksuse cm kohta Turbogrill

180 - 190

170 - 180

SEALIHA

Kasutage funktsiooni: Turbogrill.

(min)

120 - 150

5 - 6

6 - 8

8 - 10

Abatükk / Kael / Sink, seljatükk

Lihalõigud / Searibi

Pikkpoiss

(kg)

1 - 1.5

1 - 1.5

0.75 - 1

Seakoot, eelküpsetatud 0.75 - 1

(°C)

150 - 170

170 - 190

160 - 170

150 - 170

(min)

90 - 120

30 - 60

50 - 60

90 - 120

EESTI 35

VASIKALIHA

Kasutage funktsiooni: Turbogrill.

Vasikapraad

Vasikakoot

(kg)

1

1.5 - 2

TALLELIHA

Kasutage funktsiooni: Turbogrill.

(°C)

160 - 180

160 - 180

(min)

120 - 150

120 - 150

(kg)

Tallekoot / Tallepraad 1 - 1.5

Talle seljatükk 1 - 1.5

ULUKILIHA

(°C)

150 - 180

160 - 180

Tagatükk / Jänese‐ koib, eelsoojenda‐ ge tühi ahi

Hirve seljatükk

(kg) kuni 1

1.5 - 2

Tagatükk 1.5 - 2

Turbogrill

(°C)

180 - 200

Ülemine + alumine kuumutus

Ülemine + alumine kuumutus

180 - 200

180 - 200

(min)

100 - 120

40 - 60

(min)

35 - 55

60 - 90

60 - 90

36 www.aeg.com

LINNULIHA

Kasutage funktsiooni: Turbogrill.

Kanaliha

Pool kana

Linnuliha portsjonitükid

Part

(kg)

0,2 - 0,25 kg tükid

0,4 - 0,5 kg tükid

1 - 1.5

1.5 - 2

(°C)

200 - 220

190 - 210

190 - 210

180 - 200

KALA

(min)

30 - 50

40 - 50

50 - 70

80 - 100

Kala, terve

(kg)

1 - 1.5

Turbogrill

11.15 Krõbedad küpsetised valikuga Pitsa

PITSA

Kasutage esimest tasandit.

(°C)

180 - 200

(min)

30 - 50

Köögiviljapiru‐ kas

(°C) (min)

160 - 180 50 - 60

(°C) (min)

Korvikesed 180 - 200 40 - 55

Spinatipirukas 160 - 180 45 - 60

Quiche lorraine 170 - 190 45 - 55

170 - 190 45 - 55 Šveitsi juustu‐ pirukas

Juustukook

Õunakook, kat‐ tega

140 - 160 60 - 90

150 - 170 50 - 60

PITSA

Kasutage esimest tasandit.

EESTI 37

PITSA

Enne küpsetamist eelkuumutage tühja ahju.

Kasutage teist tasandit.

Pitsa, õhukese põhjaga

Pits, paksu põhjaga, kasu‐ tage sügavat panni

(°C) (min)

210 - 230 15 - 25

180 - 200 20 - 30

Hapendamata leib

Lehttaignaküp‐ setis

210 - 230 10 - 20

160 - 180 45 - 55

Elsassi pirukas 210 - 230 15 - 25

Pelmeenid 180 - 200 15 - 25

11.16 Leib

Eelkuumutamine ei ole soovitatud.

LEIB

Kui pole öeldud teisiti, kasutage esimest tasandit.

Baguette

Nupsusai

Ciabatta

Rukkileib

Täisterajahuleib

Täisteraleib

Kuklid, kasutage teist tasandit

(°C) (min)

200 - 220 35 - 45

180 - 200 40 - 60

200 - 220 35 - 45

190 - 210 50 - 70

190 - 210 50 - 70

190 - 210 40 - 60

200 - 220 25 - 35

11.17 Grill

Grillige üksnes õhemaid liha- või kalatükke.

Enne küpsetamist eelkuumutage tühja ahju.

Asetage esimesele tasandile plaat rasva kogumiseks.

LEIB

Kui pole öeldud teisiti, kasutage esimest tasandit.

Sai

(°C) (min)

190 - 210 40 - 60

38 www.aeg.com

GRILLIMINE

Kasutage esimest tasandit.

(°C)

Rostbiif, poolküps 210 - 230

Veisefilee, poolküps 230

Sea seljatükk

Vasika seljatükk

Lamba seljatükk

Kala, terve, 0,5 - 1 kg

210 - 230

210 - 230

210 - 230

210 - 230

11.18 Küpsetamine madalal t°

Selle funktsiooniga saate valmistada taiseid, õrnu liha- ja kalatükke. Ei sobi: linnulihaga, rasvase seapraevõi pajapraega.Toidutermomeeter

temperatuur ei tohiks olla kõrgem kui 65

°C.

1. Praadige liha kõrgel kuumusel mõlemalt poolt 1 - 2 minutit.

2. Asetage liha küpsetusnõusse või otse ahjurestile. Rasva kogumiseks asetage resti alla nõu.

(min)

1. külg

30 - 40

20 - 30

30 - 40

30 - 40

25 - 35

15 - 30

2. külg

30 - 40

20 - 30

30 - 40

30 - 40

20 - 35

15 - 30

Küpsetage alati ilma kaaneta, kui kasutate seda funktsiooni.

3. Kasutage Toidutermomeeter.

4. Valige funktsioon: Küpsetamine madalal t°. Esimeseks 10 minutiks seadke temperatuur vahemikku 80

°C ja 150 °C. Vaikevalik on 90 °C.

Seadke temperatuur valikule

Toidutermomeeter.

5. 10 minuti pärast alandab ahi temperatuuri automaatselt tasemele

80 °C.

Rostbiif

Veisefilee

Vasikapraad

Steik

Kasutage esimest tasandit.

(kg)

1 - 1.5

1 - 1.5

1 - 1.5

0.2 - 0.3

(°C)

150

150

150

120

(min)

120 - 150

90 - 110

120 - 150

20 - 40

11.19 Külmutatud toiduained

Eemaldage toidu pakend. Asetage toit taldrikule.

EESTI

Ärge toitu kinni katke, sest see võib sulamisaega pikendada.

39

SULATAMINE

Kasutage teist tasandit.

Pitsa, külmutatud

Pannipitsa, külmutatud

Pitsa, jahutatud

Pitsasuupisted, külmutatud

Friikartulid, õhukesed

Friikartulid, paksud

Viilud/kroketid / Viilud/Kroketid

Kartulipannkoogid

Lasanje / Cannellonid, värsked

Lasanje / Cannellonid, külmutatud

Küpsetatud juust

Kanatiivad

11.20 Hoidistamine

Kasutage ainult ühesuguse suurusega hoidisepurke.

Ärge kasutage keeratava (keere või bajonett) kaanega purke ega metallpurke.

Kasutage esimest tasandit.

Ärge pange küpsetusplaadile rohkem kui kuus üheliitrist purki.

Täitke purgid võrdselt ning sulgege klambriga.

Purgid ei tohi üksteise vastu puutuda.

Kallake küpsetusplaadile umbes 1/2 liitrit vett, et hoida ahjus piisavalt niiskustaset.

(°C)

200 - 220

190 - 210

210 - 230

180 - 200

190 - 210

190 - 210

190 - 210

210 - 230

170 - 190

160 - 180

170 - 190

180 - 200

20 - 40

20 - 30

35 - 45

40 - 60

20 - 30

40 - 50

(min)

15 - 25

20 - 25

13 - 25

15 - 30

15 - 25

20 - 30

Kui purkide sisu hakkab mullitama (1liitriste purkide puhul umbes 35 - 60 minuti pärast), lülitage ahi välja või alandage temperatuuri kuni 100 °C-ni ( vt tabelit).

Valige temperatuuriks 160 - 170 °C.

40 www.aeg.com

PEHMED PUUVILJAD

Maasikad / Musti‐ kad / Vaarikad / Küp‐ sed karusmarjad

(min)

Aeg mullikeste tekkimiseni

35 - 45

LUUVILJALISED

(min)

Aeg mulli‐ keste tekki‐ miseni

35 - 45

(min)

Jätkake kuumuta‐ mist 100 °C

10 - 15 Virsikud /

Ebaküdoo‐ niad / Ploo‐ mid

11.21 Kuivatamine

Kasutage kolmandat tasandit.

Oad

Piprad

Supiköögivili

Seened

Ürdid

Ploomid

Aprikoosid

Õunaviilud

(°C)

60 - 70

60 - 70

60 - 70

50 - 60

40 - 50

60 - 70

60 - 70

60 - 70

JUURVILI

Porgandid

(min)

Aeg mulli‐ keste tekki‐ miseni

50 - 60

Kurgid 50 - 60

Segaköögivili 50 - 60

Nuikapsas /

Herned /

Spargel

50 - 60

(min)

Jätkake kuumuta‐ mist 100 °C

5 - 10

-

5 - 10

15 - 20

(h)

6 - 8

5 - 6

5 - 6

6 - 8

2 - 3

8 - 10

8 - 10

6 - 8

EESTI 41

Kasutage kolmandat tasandit.

Pirnid

(°C)

60 - 70

11.22 Toidutermomeeter

VEISELIHA

Rostbiif

Sirloin

(h)

6 - 9

Väheküps

45

45

Toidu sisetemperatuur (°C)

Poolküps

60

60

Täisküps

70

70

VEISELIHA

Pikkpoiss

Vähem

80

Toidu sisetemperatuur (°C)

Poolküps Rohkem

83 86

SEALIHA

Sink / Praad

Seljatükid / Sea seljatükk, suitsuta‐ tud / Sea seljatükk, pošeeritud

Vähem

80

75

Toidu sisetemperatuur (°C)

Poolküps Rohkem

84 88

78 82

VASIKALIHA

Vasikapraad

Vasikakoot

Vähem

75

85

Toidu sisetemperatuur (°C)

Poolküps

80

88

Rohkem

85

90

42 www.aeg.com

LAMBALIHA / TALLELIHA

Lambakoot

Lamba seljatükk

Tallepraad / Tallekoot

Vähem

80

75

65

Toidu sisetemperatuur (°C)

Poolküps

85

Rohkem

88

80

70

85

75

ULUKILIHA

Vähem

Jänese seljatükk / Hirve seljatükk 65

Jänesekoib / Terve jänes / Hirve koot

70

Toidu sisetemperatuur (°C)

Poolküps

70

Rohkem

75

75 80

LINNULIHA

Kanaliha

Part, terve / pool / Kalkun, terve / rinnatükk

Part, rinnaliha

Vähem

80

75

60

Toidu sisetemperatuur (°C)

Poolküps Rohkem

83 86

80

65

85

70

KOHA)

KALA (LÕHE, FORELL,

Vähem

Kala, terve / suur / aurutatud / Ka‐ la, terve / suur / röstitud

60

Toidu sisetemperatuur (°C)

Poolküps Rohkem

64 68

PAJAROAD – EELKÜPSE‐

TATUD KÖÖGIVILJAD

Vähem

Suvikõrvitsavorm / Brokolivorm /

Apteegitillivorm

85

Toidu sisetemperatuur (°C)

Poolküps Rohkem

88 91

EESTI 43

PAJAROAD – SOOLASED

Vähem

Cannelloni / Lasanje / Pastavorm 85

Toidu sisetemperatuur (°C)

Poolküps

88

Rohkem

91

SAD

VORMIROAD – MAGU‐

Vähem

Saiavorm puuviljadega / puuvilja‐ deta / Riisipuder puuviljadega / puuviljadeta / Magus nuudlivorm

80

11.23 Niiske küpsetus pöördõhuga - soovitatavad tarvikud

Kasutage tumedaid ja mittepeegeldava pinnaga nõusid. Need tõmbavad

Toidu sisetemperatuur (°C)

Poolküps Rohkem

85 90 kuumust paremini sisse kui heledad ja peegelduvad pinnad.

Pitsaplaat

Tume, tuhmi pinnaga

28 cm läbimõõduga

Küpsetusnõu

Tume, tuhmi pinnaga

26 cm läbimõõduga

Portsjoninõu

Keraamika

8 cm läbi‐ mõõduga, 5 cm kõrged

Pirukapõhjavorm

Tume, tuhmi pinnaga

28 cm läbimõõduga

11.24 Niiske küpsetus pöördõhuga

Kasutage esimest tasandit.

Kasutage esimest tasandit.

(°C) (min)

Makaronivorm 200 - 220 45 - 60

Kartuligratään 180 - 200 70 - 85

Moussaka 180 - 200 75 - 90

Lasanje

Cannelloni

Saiavorm

Riisipuding

(°C) (min)

180 - 200 70 - 90

180 - 200 65 - 80

190 - 200 55 - 70

180 - 200 55 - 70

44 www.aeg.com

Kasutage esimest tasandit.

Kasutage esimest tasandit.

Õunakook bis‐ kviittaignast

(ümmargune koogivorm)

(°C) (min)

160 - 170 70 - 80 Sai

(°C) (min)

200 - 210 55 - 70

11.25 Teave testimisasutustele

Testid vastavalt standarditele EN 60350 ja IEC 60350.

Kasutage funktsiooni: Tugev aurutus.

Kasutage teist tasandit.

Pange küpsetusplaat esimesele ahjutasandile.

Valige temperatuuriks 99 °C.

AURUFUNKTSIOON

Brokoli, eelsoojenda‐ ge tühi ahi

Brokoli, eelsoojenda‐ ge tühi ahi

Herned, külmutatud

Anum (Gastronorm) (kg)

1 x 1/2 aukudega 0.3

1 x 1/2 aukudega maks.

(min)

13 - 15

15 - 18

1 x 1/2 aukudega 2 Kuni kõige kül‐ mema koha tem‐ peratuur jõuab tasemeni 85 °C.

12. PUHASTUS JA HOOLDUS

HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

12.1 Juhised puhastamiseks

Puhastusva‐ hendid

Puhastage ahju esikülge pehme lapiga ning sooja vee ja pehmetoimelise pesuvahendiga.

Kasutage metallpindade puhastamiseks vastavat puhastusainet.

Eemaldage tugev mustus spetsiaalse ahjupuhastiga.

EESTI 45

Puhastage ahju sisemust pärast iga kasutuskorda. Toidujääkide kogune‐ mine võib kaasa tuua tulekahju. Grillpanni puhul on oht suurem.

Kuivatage pärast kasutamist ahju sisemust pehme lapiga.

Igapäevane kasutamine

Tarvikud

12.2 Kuidas eemaldada: riiulitugesid

Enne hooldust veenduge, et ahi on maha jahtunud. Põletusoht!

Ahju puhastamiseks eemaldage riiulitoed.

1. Tõmmake tugesid ettevaatlikult üles, eesmisest fiksaatorist välja.

1

Pärast iga kasutuskorda puhastage kõik ahjutarvikud ja laske neil kuiva‐ da. Kasutage pehmet lappi sooja vee ja puhastusvahendiga. Ärge peske tarvikuid nõudepesumasinas.

Ärge puhastage mittenakkuva pinnaga tarvikuid tugevatoimeliste puhas‐ tusvahenditega ega teravate esemetega või nõudepesumasinas.

2

3

2. Tõmmake ahjuriiuli toe esiosa külgseina küljest lahti.

3. Tõmmake toed tagumisest fiksaatorist välja.

Paigaldage ahjuplaadi toed tagasi vastupidises järjekorras.

12.3 Puhastamine auruga

Eemaldage suurem mustus käsitsi.

Külgseinte puhastamiseks eemaldage tarvikud ja ahjuriiuli tugi.

Aurupuhastusfunktsioonid toetavad ahjuõõnsuse aurupuhastust.

Enne puhastustoimingu käivitamist kontrollige, kas ahi on külm.

Kui aurupuhastuse funktsioon on töös, on valgus kustunud.

1. Täitke veesahtel külma veega kuni maksimumtasemeni (umbes 950 ml vett), kuni kõlab signaal või ekraanil kuvatakse vastav teade.

2. Valige aurupuhastuse funktsioon menüüst: Puhastamine.

Puhastamine auruga – funktsiooni kestus on umbes 30 minutit.

a) Lülitage funktsioon sisse.

b) Programmi lõppedes kostab helisignaal.

c) Signaali väljalülitamiseks puudutage sensorvälja.

Puhastamine auruga PLUSS – funktsiooni kestus on umbes 75 minutit.

a) Pihustage ühtlaselt sobivat pesuvahendit ahjuõõnsusse nii emailitud kui ka terasest osadele.

b) Lülitage funktsioon sisse.

Programmi esimene faas lõpeb umbes 50 minuti pärast.

c) Vajutage .

Puhastustoimingu lõpuleviimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

d) Puhastage ahju sisepinda pehme mitteabrasiivse käsnaga. Võite kasutada sooja vett või ahjupuhastusvahendit.

e) Vajutage .

Käivitub puhastuse viimane järk.

Selle toiminguosa kestus on umbes 25 minutit.

46 www.aeg.com

3. Pühkige ahju sisepinda pehme mitteabrasiivse käsnaga. Võite kasutada sooja vett.

Pärast puhastamist hoidke ahju ust umbes tund aega avatuna. Oodake, kuni ahi on jahtunud. Kuivatamise kiirendamiseks võite ahju kuumutada temperatuuril 150 °C umbes 15 minutit.

Te saate funktsiooni puhastusfunktsiooni toimet veelgi tõhustada, kui puhastate ahju käsitsi kohe pärast funktsiooni lõppu.

12.4 Puhastamise meeldetuletus

Kui kuvatakse meeldetuletus, tuleb läbi viia puhastus. Kasutage funktsiooni

Puhastamine auruga PLUSS.

Funktsiooni Puhastamise meeldetuletus saate sisse/välja lülitada menüüs:

Üldseaded.

12.5 Auru genereerimise süsteem - Katlakivi eemaldamine

Kui aurugeneraator töötab, koguneb selle sisemusse katlakivi (vees sisalduva kaltsiumi tõttu). See omakorda halvendab auru kvaliteeti, aurugeneraatori tööd ja lõpuks ka toidu kvaliteeti. Katlakivi kogunemise

ärahoidmiseks tuleb aurugeneraatori süsteemi puhastada.

Eemaldage kõik tarvikud.

Funktsiooni valimine menüüs:

Puhastamine. Kasutajaliides juhendab teid läbi toimingu.

Kogu toimingu kestus on umbes 2 tundi.

Selle funktsiooni puhul on valgustus väljas.

1. Veenduge, et veesahtel on tühi.

2. Vajutage .

3. Pange grill- / küpsetuspann esimesele riiulitasandile.

4. Vajutage .

5. Kallake veesahtlisse 250 ml katlakivieemaldit.

6. Täitke veesahtli ülejäänud osa külma veega kuni maksimumtasemeni, kuni kõlab helisignaal või ekraanil kuvatakse vastav teade.

7. Vajutage .

See lülitab sisse toimingu esimese järgu:

Katlakivi eemaldamine.

Esimese toiminguosa kestus on umbes 1 tund ja 40 minutit.

8. Pärast esimese osa lõppu tühjendage grill- / küpsetuspann ja pange siis esimesele riiulitasandile tagasi.

9. Vajutage .

10. Täitke veesahtel külma veega kuni maksimumtasemeni, kuni kõlab helisignaal või ekraanil kuvatakse vastav teade.

11. Vajutage .

See lülitab sisse toimingu teise järgu:

Katlakivi eemaldamine. Selle käigus loputatakse aurugeneraatori süsteemi.

Selle toiminguosa kestus on umbes 35 minutit.

Eemaldage grill- / küpsetuspann pärast toimingu lõppu.

Kui funktsiooni Katlakivi eemaldamine õigesti ei teostata, kuvatakse näidikul teade, et toimingut tuleb korrata.

Kui ahi on niiske või märg, kuivatage seda lapiga. Laske avatud uksega ahjul täielikult kuivada.

12.6 Katlakivi eemaldamise meeldetuletus

Katlakivi eemaldamise läbiviimise kohta on kaks meeldetuletust: Katlakivi eemaldamine. Need meeldetuletused lülituvad sisse iga kord, kui te seadme välja lülitate.

"Pehme" meeldetuletuse puhul soovitatakse teil käivitada katlakivieemaldus.

"Kõva" meeldetuletus kohustab katlakivieemaldust läbi viima.

Kui te pärast "kõva" meeldetuletuse ilmumist katlakivieemaldust läbi ei vii, ei saa te aurufunktsioone kasutada.

Katlakivieemalduse meeldetuletusi välja lülitada ei saa.

12.7 Auru genereerimise süsteem - Loputus

Eemaldage kõik tarvikud.

Funktsiooni valimine menüüs:

Puhastamine. Kasutajaliides juhendab teid läbi toimingu.

Funktsiooni kestus on umbes 30 minutit.

Selle funktsiooni puhul on valgustus väljas.

1. Pange küpsetusplaat esimesele ahjutasandile.

2. Vajutage .

3. Täitke veesahtel külma veega kuni maksimumtasemeni, kuni kõlab helisignaal või ekraanil kuvatakse vastav teade.

4. Vajutage .

Eemaldage küpsetusplaat pärast toimingu lõppu.

12.8 Veepaagi tühjendus

Eemaldage kõik tarvikud.

Puhastusfunktsiooniga eemaldatakse veesahtlist üleliigne vesi. Kasutage seda funktsiooni pärast auruküpsetust.

Funktsiooni valimine menüüs:

Puhastamine. Kasutajaliides juhendab teid läbi toimingu.

Funktsiooni kestus on umbes 6 minutit.

Selle funktsiooni puhul on valgustus väljas.

1. Pange küpsetusplaat esimesele ahjutasandile.

2. Vajutage .

Eemaldage küpsetusplaat pärast toimingu lõppu.

EESTI 47

12.9 Ukse eemaldamine ja paigaldamine

Puhastamiseks saate ukse ja sisemised klaaspaneelid eemaldada. Erinevate mudelite puhul on klaaspaneelide arv erinev.

HOIATUS!

Uks on raske.

1. Tehke uks täiesti lahti.

2. Lükake täielikult sisse kinnitushoovad

(A), mis paiknevad kahel uksehingel.

A

A

3. Sulgege ahjuuks esimesse avamise asendisse (umbes 70° nurga alla).

4. Hoidke ust kahe käega mõlemalt küljelt ja tõmmake ülespoole suunatud nurga all ahjust eemale.

5. Pange uks, väliskülg allpool, pehmele ja tasasele pinnale.

6. Võtke mõlemalt poolt ukseliistu (B)

ülemistest servadest kinni ja suruge sissepoole, et vabastada kinnitusnaga.

2

B

1

7. Eemaldamiseks tõmmake ukseliistu ettepoole.

8. Hoidke ukse klaaspaneele ülaservast

ühekaupa kinni ja tõmmake need, suunaga üles, juhikust välja

48 www.aeg.com

1. Lülitage ahi välja. Oodake, kuni ahi on jahtunud.

2. Eemaldage ahi vooluvõrgust.

3. Pange ahju põhjale riie.

Ülemine valgusti

1. Keerake valgusti klaaskatet selle eemaldamiseks.

9. Puhastage klaaspaneeli seebiveega.

Kuivatage klaaspaneeli hoolikalt.

Pärast puhastamist sooritage

ülalkirjeldatud toiming vastupidises järjekorras. Pange esmalt kohale väiksem paneel, seejärel suurem ja siis uks.

HOIATUS!

Vaadake, et tagasipaigutatavad klaasid oleksid õigetpidi, vastasel korral võib uksepind üle kuumeneda.

12.10 Kuidas asendada:

Lamp

HOIATUS!

Elektrilöögi oht!

Lamp võib olla kuum.

13. VEAOTSING

2. Eemaldage metallrõngas ja puhastage klaaskate.

3. Asendage lamp sobiva 300 °C taluva kuumakindla lambiga .

4. Kinnitage metallrõngas klaaskattele.

5. Paigaldage klaaskate.

HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

13.1 Mida teha, kui...

Probleem

Ahju ei saa käivitada või ka‐ sutada.

Ahi ei kuumene.

Ahi ei kuumene.

Ahi ei kuumene.

Ahi ei kuumene.

Võimalik põhjus

Ahi ei ole elektrivõrku ühen‐ datud või ei ole ühendus kor‐ ralik.

Ahi on välja lülitatud.

Lahendus

Kontrollige, kas ahi on elek‐ trivõrku ühendatud õigesti (vt

ühendusjoonist).

Lülitage ahi sisse.

Kell ei ole seadistatud.

Vajalikud seadistused on te‐ gemata.

Automaatne väljalülitus on sisse lülitatud.

Määrake kellaaeg.

Veenduge, kas seadistused on õiged.

Vt jaotist „Automaatne välja‐ lülitus“.

EESTI 49

Probleem

Ahi ei kuumene.

Ahi ei kuumene.

Ahjuvalgusti ei põle.

Lamp on katki.

Toidutermomeeter ei tööta.

Toidutermomeetri pistik ei ole korralikult pesasse sise‐ statud.

Ekraanil kuvatakse "F111".

Toidutermomeetri pistik ei ole korralikult pesasse sise‐ statud.

Ekraanil kuvatakse veakood, mida tabelis ei leidu.

Elektritõrge.

Toidule ja ahjuõõnde kogu‐ neb auru ja kondensatsiooni‐ vett.

Võimalik põhjus Lahendus

Lapselukk on sisse lülitatud. Vt „Lapseluku kasutamine“.

Kaitse on vallandunud.

Tehke kindlaks, kas tõrke põhjustas kaitse. Kui kaitse korduvalt uuesti vallandub, võtke ühendust elektrikuga.

Toit on jäänud liiga kauaks ahju.

On olnud elektrikatkestus.

Asendage lamp uuega.

Suruge toidutermomeetri pistik võimalikult sügavale pessa.

Suruge toidutermomeetri pistik võimalikult sügavale pessa.

• Lülitage ahi välja ja taas sisse, kasutades elektri‐ kilbis olevat peakaitset või kaitselülitit

• Kui ekraanil kuvatakse uuesti veateade, pöördu‐ ge klienditeenindusse.

Kui küpsetamine on lõppe‐ nud, tuleb toit ahjust vähe‐ malt 15–20 minuti pärast väl‐ ja võtta.

Korrake toimingut.

Katlakivi eemaldustoiming katkes enne lõppu.

Katlakivi eemaldustoiming katkes enne lõppu.

Pärast katlakivi eemaldust ei ole sügavas pannis vett.

Pärast katlakivieemaldust on ahjuõõnsuses musta vett.

Funktsioon katkestati kasu‐ taja poolt.

Te ei täitnud veesahtlit mak‐ simumtasemeni.

Sügav pann on valel ahjuta‐ semel.

On olnud elektrikatkestus.

Korrake toimingut.

Kontrollige, kas veesahtlikor‐ puses oli katlakivieemaldajat või vett.

Korrake toimingut.

Eemaldage ahju põhjast jää‐ kvesi ja katlakivieemaldi.

Pange grill- / küpsetuspann esimesele riiulitasandile.

Korrake toimingut.

Puhastustoiming katkes en‐ ne lõppu.

Puhastustoiming katkes en‐ ne lõppu.

Funktsioon katkestati kasu‐ taja poolt.

Korrake toimingut.

50 www.aeg.com

Probleem

Puhastustoimingu lõpus on ahju põhjas liiga palju vett.

Puhastustoiming ei anna häid tulemusi.

Puhastustoiming ei anna häid tulemusi.

Puhastustoiming ei anna häid tulemusi.

Võimalik põhjus

Pihustasite enne puhastus‐ toimingu algust seadmesse liiga palju pesuainet.

Lahendus

Hõõruge pesuaine õhukese kihina ahjuõõnsuse kõigile osadele. Pihustage pesuai‐ net ühtlaselt.

Korrake toimingut. Käivitage toiming, kui seade on jahe.

Ahju algne temperatuur oli aurupuhastusfunktsiooni jaoks liiga kõrge.

Te ei eemaldanud enne pu‐ hastustoimingut külgvõresid.

Külgvõred suunavad kuumu‐ se ahjuseintesse ja nõrgen‐ davad puhastustoimingu mõ‐ ju.

Te ei eemaldanud enne pu‐ hastustoimingu käivitamist seadmest tarvikuid. Tarvikud võivad aurutsüklit segada ja puhastoimingu tulemust nõr‐ gendada.

Eemaldage külgvõred sead‐ mest ja korrake toimingut.

Eemaldage tarvikud sead‐ mest ja korrake toimingut.

13.2 Hooldusteave

Kui te ei suuda probleemile ise lahendust leida, siis võtke ühendust edasimüüja või teeninduskeskusega.

Teeninduskeskuse andmed leiate andmesildilt. Andmesilt asub ahjuõõne raami esiküljel. Ärge andmesilti ahju sisemusest eemaldage.

Soovitame märkida siia järgmised andmed:

Mudel (MOD.)

Tootenumber (PNC)

Seerianumber (S.N.)

.........................................

.........................................

.........................................

14. ENERGIATÕHUSUS

14.1 Tooteteave ja toote infoleht*

Tarnija nimi

Mudeli tunnus

Energiatõhususe indeks

Energiatõhususe klass

AEG

KSE782220M 944066445,

944066730

KSK782220M 944066425,

944066728

80.8

A+

EESTI 51

Energiatarbimine standardtäituvusel, tavalises režii‐ mis

Energiatarbimine standardtäituvusel, pöördõhurežii‐ mis

Kambrite arv

Soojusallikas

Maht

Ahju tüüp

Mass

0.89 kWh/tsüklis

0.59 kWh/tsüklis

1

Elekter

43 l

Sisseehitatud ahi

KSE782220M

KSK782220M

34.4 kg

34.4 kg

* Euroopa Liidu puhul vastavalt EL-i määrustele 65/2014 ja 66/2014.

Valgevene Vabariigi puhul vastavalt standardile STB 2478-2017, lisa G; STB 2477-2017, lisad A ja B.

Ukraina puhul vastavalt dokumendile 568/32020.

Energiatõhususe klass ei kehti Venemaa puhul.

EN 60350-1 – Kodumajapidamises kasutatavad elektrilised toiduvalmistusseadmed – Osa

1: Pliidid, ahjud, auruahjud ja grillid. – Toimivuse mõõtemeetodid.

14.2 Energia kokkuhoid

Ahjul on omadused, mis aitavad säästa energiat igapäevasel toiduvalmistamisel.

Veenduge, et ahju töötamise ajal oleks ahjuuks korralikult kinni. Ärge küpsetamise ajal ust liiga tihti avage.

Jälgige, et uksetihend oleks puhas ja korralikult omal kohal.

Energia kokkuhoiu tagamiseks kasutage metallnõusid.

Ärge eelkuumutage ahju enne küpsetamist, kui võimalik.

Kui valmistate järjest mitu küpsetist, püüdke need ahju panna võimalikult lühikeste vahedega.

Küpsetamine pöördõhuga

Võimalusel kasutage energia kokkuhoiuks pöördõhuga küpsetusrežiime.

Jääkkuumus

Kui on valitud programm koos valikuga

Kestus või Lõpp ja kui küpsetusaeg ei

ületa 30 minutit, lülituvad kuumutuselemendid mõne ahjufunktsiooni puhul automaatselt varem välja.

Ventilaator ja valgusti jäävad sisselülitatuks. Ahju väljalülitamisel kuvatakse ekraanil jääkkuumuse näit.

Seda soojust saab kasutada toidu soojashoidmiseks.

Kui küpsetusaeg on üle 30 minuti, vähendage vähemalt 3 - 10 minutit enne küpsetusaja lõppu ahju temperatuuri.

Ahjus olev jääkkuumus võimaldab küpsetamist jätkata.

Muude toitude soojendamiseks kasutage jääkkuumust.

Toidu soojashoidmine

Jääkkuumuse kasutamiseks ja toidu soojashoidmiseks valige madalaim võimalik temperatuur. Ekraanile ilmub jääkkuumuse indikaator või temperatuurinäit.

Küpsetamine väljalülitatud valgustiga

Lülitage küpsetamise ajaks valgusti välja.

Pange see põlema ainult siis kui vaja.

52 www.aeg.com

Niiske küpsetus pöördõhuga

Funktsioon küpsetamise ajal energia säästmiseks.

Kasutades seda funktsiooni, lülitub lamp

30 sekundi pärast automaatselt välja.

15. JÄÄTMEKÄITLUS

Sümboliga tähistatud materjalid võib ringlusse suunata. Selleks viige pakendid vastavatesse konteineritesse. Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed ringlusse. Ärge visake

Valgusti võib soovi korral sisse lülitada, kuid see vähendab eeldatavat energiakokkuhoidu.

sümboliga tähistatud seadmeid muude majapidamisjäätmete hulka. Viige seade kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi saamiseks kohalikku omavalitsusse.

*

EESTI 53

54 www.aeg.com

EESTI 55

www.aeg.com/shop

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement