Leonard LBC1413X Ръководство за употреба

Add to My manuals
60 Pages

advertisement

Leonard LBC1413X Ръководство за употреба | Manualzz

Ръководство за употреба

Használati útmutató

Фурна

Sütő

LBC1413X

2 Leonard

СЪДЪРЖАНИЕ

Информация за безопасност

Инструкции за безопасност

Инсталиране

Описание на уреда

Командно табло

Преди първоначална употреба

Всекидневна употреба

8

9

9

7

8

2

4

Функции на часовника

Използване на принадлежностите

Допълнителни функции

Препоръки и съвети

Грижa и почистване

Отстраняване на неизправности

Енергийна ефективност

Запазваме си правото на изменения.

ПОСЕТЕТЕ НАШИЯ УЕБСАЙТ ЗА:

Вижте полезни съвети за употреба, брошури, отстраняване на неизправности, информация за сервиз и ремонт: www.leonard-hausgeraete.de/support

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди монтирането и употребата на уреда внимателно прочетете предоставените инструкции. Производителят не е отговорен за наранявания или повреди в резултат на неправилна инсталация или употреба. Винаги дръжте инструкциите на безопасно и лесно достъпно място за справка в бъдеще.

Безопасност за деца и хора в уязвимо положение

Този уред може да бъде използван от деца над 8 годишна възраст, както и лица с намалени физически, сетивни и умствени възможности или лица без опит и познания, само ако те са под наблюдение или бъдат инструктирани относно безопасната употреба на уреда и възможните рискове. Деца под 8-годишна възраст и хора с тежки или комплексни увреждания трябва да се държат далеч от уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.

Не позволявайте на деца да играят с уреда .

Дръжте всички опаковки далеч от деца и изхвърлете опаковките по местните правила.

23

27

28

11

13

14

15

Leonard 3

ВНИМАНИЕ: Пазете децата и домашните любимци далеч от уреда, когато работи или когато изстива.

Достъпните части се нагряват по време на употреба.

Ако уредът има устройство за детска безопасност, то трябва да се активира.

Деца не трябва да извършват почистване или поддръжка на уреда без надзор.

Основна безопасност

Само квалифицирано лице трябва да инсталира уреда и да сменя кабела.

ВНИМАНИЕ: Уредът и неговите достъпни части се нагорещяват по време на употреба. Трябва да се внимава и да се избягва докосване на нагревателите.

Винаги използвайте ръкавици за фурна при изваждане или поставяне на приставки, или съдове за печене.

Преди извършването на какъвто и да е ремонт, изключете уреда от електрозахранването.

ВНИМАНИЕ: Проверете дали уредът е изключен, преди да смените лампичката, за да избегнете възможността от токов удар.

Не използвайте уреда, преди да го инсталирате във вградената конструкция.

Не почиствайте уреда с парочистачка.

Не използвайте агресивни, абразивни, почистващи препарати или остри, метални прибори при почистване на стъклото на вратата, тъй като те могат да надраскат повърхността и да доведат до напукване на стъклото.

Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се смени от производителя, негов оторизиран сервизен център или квалифицирано лице, за да се избегне опасност.

За да премахнете мет. държачи във фурната, първо издърпайте предната част на държача и след това задната, за да се разкачи от стените. Поставете мет.

държачи в обратна последователност.

4 Leonard

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Монтаж

ВНИМАНИЕ! Само квалифициран човек може да извърши монтажа на уреда.

• Махнете всички опаковки.

• Не монтирайте и не използвайте повреден уред.

• Следвайте инструкциите за инсталиране, приложени към уреда.

• Винаги внимавайте, когато местите уреда, тъй като е тежък. Винаги използвайте предпазни ръкавици и затворени обувки.

• Не дърпайте уреда за дръжката.

• Монтирайте уреда на безопасно и подходящо място, което отговаря на монтажните изисквания.

• Трябва да спазвате минималното разстояние до други уреди и устройства.

• Преди да монтирате уреда, проверете дали вратичката на фурната се отваря безпроблемно.

• Уредът е снабден с електрическа охладителна система. Трябва да е свързана към електрическото захранване.

Ширина в задната част на уреда

Дълбочина на уре‐ да

Дълбочина на вгра‐ ждане на уреда

Дълбочина при от‐ ворена врата

Минимален размер на отвора за венти‐ лация. Отвор раз‐ положен в долната задна страна

Дължина на основ‐ ния захранващ ка‐ бел. Кабелът е раз‐ положен в десния ъгъл на задната страна

Монтажни винтове

Минимална височи‐ на на отвора за вграждане (мини‐ мална височина на отвора за вгражда‐ не под работния плот)

Ширина на отвора за вграждане

Дълбочина на отво‐ ра за вграждане

Височина в предна‐ та част на уреда

Височина в задната част на уреда

Ширина в предната част на уреда

590 (600) mm

560 mm

550 (550) mm

598 mm

579 mm

594 mm

558 mm

561 mm

540 mm

1007 mm

560x20 mm

1100 mm

4x25 mm

Електрическо свързване

ВНИМАНИЕ! Риск от пожар или токов удар.

• Всички ел. връзки трябва да се направят от квалифициран електротехник.

• Уредът трябва да е заземен.

• Уверете се, че параметрите на табелката с технически данни са съвместими с електрическите данни на захранващата мрежа.

• Винаги използвайте правилно монтиран контакт със защита от токов удар.

• Не използвайте разклонители или адаптери с много входове.

• Внимавайте да не повредите захранващия щепсел и захранващия кабел. Ако захранващият кабел трябва да бъде подменен, това трябва да бъде извършено от нашия оторизиран сервизен център.

Leonard 5

• Не допускайте захранващите кабели да се доближават до вратичката на уреда или пространството под него, особено когато е включен или когато вратичката е гореща.

• Защитата от токов удар на горещите и изолирани части трябва да бъде затегната по такъв начин, че да не може да се отстрани без инструменти.

• Свържете кабела за захранването към контакта единствено в края на инсталацията. Уверете се, че щепселът за захранване е достъпен след инсталирането.

• Ако контактът е разхлабен, не свързвайте захранващия щепсел.

• Не издърпвайте захранващия кабел, за да изключите уреда. Винаги издърпвайте щепсела на захранването.

• Използвайте само правилни устройства за изолация: предпазни прекъсвачи на мрежата, предпазители (предпазителите от винтов тип трябва да се извадят от фасунгата), изключватели и контактори за утечка на заземяването.

• Електрическата инсталация трябва да има изолиращо устройство, което

Ви позволява да изключите уреда от ел. мрежата при всички полюси.

Изолиращото устройство трябва да е с ширина на отваряне на контакта минимум 3 мм.

• Този уред се доставя с щепсел и захранващ кабел.

Типове кабели, подходящи за инста‐ лация или подмяна за Европа:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-

F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F

За напречното сечение на кабела вижте общата мощност на табелката с информация на уреда. Също така можете да разгледате таблицата:

Обща мощност

(W) максимум 1380 максимум 2300 максимум 3680

Напречно сече‐ ние на кабела

(mm²)

3 x 0.75

3 x 1

3 x 1.5

Заземителният проводник (зелен/жълт) трябва да е с 2 см по-дълъг от фазовия и неутралния проводник (син и кафяв).

Използване

ВНИМАНИЕ! Риск от нараняване, изгаряния, токов удар или експлозия.

• Този уред е предназначен само за домашна употреба.

• Не променяйте предназначението на уреда.

• Уверете се, че вентилационните отвори не са блокирани.

• Не оставяйте уреда без надзор, докато работи.

• Деактивирайте уреда след всяка употреба.

• Бъдете внимателни, когато отваряте вратичката на уреда, докато уредът работи. Възможно е да излезе топъл въздух.

• Не използвайте уреда с мокри ръце или ако е в контакт с вода.

• Не оказвайте натиск върху отворената вратичка.

• Не използвайте уреда като работна повърхност или за съхранение.

• Отваряйте вратичката на уреда внимателно. Употребата на съставки с алкохол може да причини смесване на алкохола с въздух.

• Не позволявайте влизането на искри или открит огън в контакт с уреда, когато вратичката е отворена.

6 Leonard

• Не поставяйте запалителни материали или предмети, които са напоени със запалителни материали, в уреда, в близост до него или върху него.

ВНИМАНИЕ! Опасност от повреда в уреда.

• За да се избегнат повреди и обезцветяване на емайла:

– не поставяйте съдове за печене или други обекти в уреда директно на дъното.

– не поставяйте алуминиево фолио директно на дъното на кухината на уреда.

– не поставяйте вода директно в горещия уред.

– не дръжте влажни тенджери и храна в уреда, след като приключите с готвенето.

– бъдете внимателни, когато отстранявате или инсталирате аксесоари.

• Обезцветяването на емайла или неръждаемата стомана не оказва влияние върху работата на уреда.

• Използвайте дълбока тава за печене за сиропирани торти. Плодовите сокове причиняват петна, които може да бъдат трайни.

• Този уред е предназначен само за готвене. Той не трябва да бъде използван за никакви други цели, например отопление на помещения.

• Винаги гответе със затворена вратичка на фурната.

• Ако уредът е инсталиран зад преграда от мебелен тип, напр. зад вратичка в шкаф, тази вратичка трябва винаги да е отворена, докато уредът работи. Ако е затворена, могат да се акумулират топлина и влага, които впоследствие да повредят уреда, шкафа или пода. Не затваряйте преградата, докато уредът не изстине напълно след употреба.

Грижa и почистване

ВНИМАНИЕ! Опасност от нараняване, пожар или повреда на уреда.

• Преди поддръжка изключете уреда и извадете щепсела на захранването от контакта на ел. мрежата.

• Уверете се, че уредът е студен. Има опасност стъклените панели да се счупят.

• Сменяйтe незабавно стъклените панели на вратичката, когато са повредени. Свържете се с оторизиран сервизен център.

• Внимавайте, когато сваляте вратичката от уреда. Вратичката е тежка!

• Почиствайте редовно уреда, за да предотвратите разваляне на повърхностния материал.

• Почистете уреда с мокра и мека кърпа. Използвайте само неутрални препарати. Не използвайте абразивни продукти, грапави, почистващи кърпи, разтворители или метални предмети.

• Ако използвате спрей за фурна, следвайте инструкциите за безопасност върху опаковката му.

• Не почиствайте каталитичния емайл с почистващи препарати.

Вътрешно осветление

ВНИМАНИЕ! Опасност от токов удар.

• Относно лампата(ите) вътре в този продукт и резервните лампи, продавани отделно: Тези лампи са предназначени да издържат на екстремни физически условия в домакински уреди, като температура, вибрации, влажност или са предназначени да сигнализират информация за работното състояние на уреда. Те не са предназначени за използване в други приложения и не са подходящи за осветяване на помещения в домакинството.

Leonard 7

• Използвайте само лампи със същите спецификации.

Обслужване

• За поправка на уреда се свържете с оторизиран сервизен център.

• Използвайте само оригинални резервни части.

Изхвърляне

ВНИМАНИЕ! Риск от нараняване или задушаване.

ИНСТАЛИРАНЕ

ВНИМАНИЕ! Вж. глава

"Безопасност".

• Изключете уреда от електрозахранването.

• Извадете захранващия ел. кабел в близост до уреда и го изхвърлете.

• Премахнете дръжката на вратичката, за да предотвратите заклещването на деца, или домашни любимци в уреда.

Вграждане

(*mm)

9

3

600 min. 550

20 min. 560

570

558

19

540 21

114

589

598

594

(*mm)

9

3

590 min. 550

20 min. 560

570

558

19

540 21

114

589

598

594

8 Leonard

Закрепване на фурната към отвора за вграждане

ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

Общ преглед

12

1 2 3

4

3

2

1

4 5 6

7

8

9

10

11

1 Контролен панел

2 Лампа/символ за захранване

3 Кръгов превключвател за функциите на затопляне

4 Екран

5 Контролен ключ (за температурата)

6 Индикатор/символ за температура

7 Въздушни отвори за охлаждащия вентилатор

8 Нагряващ елемент

9 Лампа

10 Вентилатор

11 Опори за скара, могат да се демонтират

12 Нива на скарата

Аксесоари

Решетъчна скара

За готварски съдове, форми за кекс, печива.

КОМАНДНО ТАБЛО

Сензорни полета/бутони

Tава за печене

За сладкиши и курабийки.

За настройка на времето.

За настройка на функция на часовника.

Екран

A B

За настройка на времето.

A. Функции на Часовника

B. Таймер

Leonard 9

ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА

ВНИМАНИЕ! Вж. глава

"Безопасност".

Преди първа употреба

От фурната може да излиза миризма и дим по време на предварителното загряване. Погрижете се помещението да има добро проветряване..

1.

Настройте часовника

, – натиснете, за да зададете часа.

След приблизително 5 секунди мигането спи‐ ра и дисплеят показва часа.

Стъпка 1 Стъпка 2

Почистете фурната

1. Извадете от фурната всички принадлежно‐ сти и подвижните опо‐ ри на скарата.

2. Почистете фурната и принадлежностите с мека кърпа, топла во‐ да и лек препарат за почистване.

Стъпка 3

Предварително загрейте празната фурна

1. Задайте максималната температура за функ‐ цията: .

Време: 1 ч

2. Задайте максималната температура за функ‐ цията: .

Време: 15 мин

Изключете фурната и изчакайте да изстине. Поставете принадлежностите и демонтируе‐ мите опори за скарата във фурната.

ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА

ВНИМАНИЕ! Вж. глава

"Безопасност".

10 Leonard

Как да настроите: Функция на затопляне

Стъп‐ ка 1

Стъп‐ ка 2

Стъп‐ ка 3

Завъртете ключа за функции‐ те за нагряване, за да избе‐ рете функция за нагряване.

Завъртете контролния ключ, за да изберете температура‐ та.

Когато готвенето приключи, завъртете ключовете в из‐ ключена позиция, за да из‐ ключите фурната.

Функции на затопляне

Функция на зато‐ пляне

Приложение

Фурната е изключена.

Изключе‐ на пози‐ ция

Готвене с вентила‐ тор

За печене на месни и/или тестени храни, при една‐ ква температура на приго‐ твяне, на повече от едно нива, без обмяна на ми‐ ризми.

За печене на тестени и месни храни на едно ниво.

Тради‐ ционно печене

Долен на‐ гревател

За печене на кексове с хрупкава основа и за кон‐ сервиране на храна.

Турбо грил

За печене на големи пар‐ чета месо или птици с ко‐ стите на едно ниво. За огретени и за кафява ко‐ ричка.

Функция на зато‐ пляне

Приложение

За запичане на тънки хра‐ ни в големи количества или препичане на хляб

Двоен грил

За запичане на тънки хра‐ ни или препичане на хляб

Грил

Печене при влаж‐ ност

Функцията е разработена за пестене на енергия по време на готвене. Когато използвате тази функция, температурата във въ‐ трешността може да се различава от зададената температура. Степента на затопляне може да бъде намалена. За повече ин‐ формация вижте глава

„Всекидневна употреба”,

„Задаване на функция за пара”. Печене при влаж‐ ност.

Бележки относно почистването: Печене при влажност

Тази функция беше използвана за спазване на изискванията за клас на енергийна ефективност и екодизайн според ЕС 65/2014 и ЕС 66/2014.

Тестове съгласно EN 60350-1.

Вратата на фурната трябва да се затвори по време на готвене, така че функцията не се прекъсва и да се гарантира, че фурната работи с възможно най-висока енергийна ефективност.

За инструкциите за готвене вижте глава

„Препоръки и съвети“, Печене при влажност. За общи препоръки за енергоспестяване вижте „Енергийна ефективност”, глава „Икономия на енергия”.

Leonard 11

ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА

Функции на Часовника

Функция на часовника Приложение

За настройка, промяна или проверка на часовото време.

Час от денонощието

За определяне колко време да работи фурната.

Времетр.

За да зададете, когато фурната се изключи.

Приключв.

Отложен старт

За да комбинирате функции: Времетр. и Приключв..

Таймер

За настройка на предстартовото броене. Тази функция не влияе върху работата на фурната. Можете да настройва‐ те тази функция по всяко време, включително и когато фурната е изключена.

Как да настроите: Функции на Часовника

Как да настроите: Час от денонощието

– свети, когато свържете фурната към електрическо захранване, а се окаже, че няма ток или таймерът не е зададен.

, – натиснете, за да зададете часа.

След приблизително 5 секунди мигането спира и на екрана се показва часът.

Как се сменя: Час от денонощието

Стъп‐ ка 1

– натиснете неколкократно, за да смените часа. – започва да мига.

Стъп‐ ка 2

, – натиснете, за да зададете часа.

След приблизително 5 секунди мигането спира и на екрана се показва часът.

Как да настроите: Времетр.

Стъп‐ ка 1

Задайте функция и температура на фурната.

Стъп‐ ка 2

– натиснете няколко пъти. – започва да мига.

12 Leonard

Как да настроите: Времетр.

Стъп‐ ка 3

, – натиснете, за да зададете времетраене.

На екрана се показва: .

– светва при приключване на настроеното време. Прозвучава сигнал, а фурната се изключва.

Стъп‐ ка 4

Натиснете произволен бутон, за да спрете сигнала.

Стъп‐ ка 5

Завъртете ключовете в изключена позиция.

Как да настроите: Приключв.

Стъп‐ ка 1

Стъп‐ ка 2

Задайте функция и температура на фурната.

– натиснете няколко пъти. – започва да мига.

Стъп‐ ка 3

, – натиснете, за да зададете часа.

На екрана се показва: .

– светва при приключване на настроеното време. Прозвучава сигнал, а фурната се изключва.

Натиснете произволен бутон, за да спрете сигнала.

Стъп‐ ка 4

Стъп‐ ка 5

Завъртете ключовете в изключена позиция.

Как да настроите: Отложен старт

Стъп‐ ка 1

Задайте функция и температура на фурната.

Стъп‐ ка 2

Стъп‐ ка 3

– натиснете няколко пъти. – започва да мига.

, – натиснете, за да зададете часа за: Времетр..

Стъп‐ ка 4

Стъп‐ ка 5

Стъп‐ ка 6

Натиснете: .

, – натиснете, за да зададете часа за: Приключв..

Натиснете: .

На зададеното време прозвучава сигнал, а фурната се изключва.

Leonard 13

Как да настроите: Отложен старт

Стъп‐ ка 7

Натиснете произволен бутон, за да спрете сигнала.

Стъп‐ ка 8

Завъртете ключовете в изключена позиция.

Как да настроите: Таймер

Стъп‐ ка 1

Стъп‐ ка 2

– натиснете няколко пъти. – започва да мига.

, – натиснете, за да зададете часа.

Функцията започва автоматично след 5 секунди.

След края на зададеното време прозвучава сигнал.

Натиснете произволен бутон, за да спрете сигнала.

Стъп‐ ка 3

Стъп‐ ка 4

Завъртете ключовете в изключена позиция.

Как да анулирате: Функции на Часовника

Стъп‐ ка 1

– натискайте неколкократно, докато символа за функцията часовник за‐ почне да мига.

Стъп‐ ка 2

Натиснете и задръжте: .

Функцията часовни се изключва след няколко секунди.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ

ВНИМАНИЕ! Вж. глава

"Безопасност".

така средства против преобръщане.

Високият ръб около шкафа предотвратява изплъзването на готварски съдове.

Поставяне на принадлежности

Малката вдлъбнатина отгоре увеличава безопасността. Вдлъбнатините са също

14 Leonard

Решетъчна скара:

Вкарайте скарата между водачите на опорите ѝ и се уверете, че крачетата сочат надолу.

Тава за печене:

Натиснете тавата между водачите на опората на скарата.

Решетъчна скара, Тава за печене:

Плъзнете тавата между водачите на опората на скарата и решетъчната скара на водачите отгоре.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

Охлаждащ вентилатор

Когато фурната работи, охлаждащият вентилатор се включва автоматично, за да поддържа повърхностите на фурната хладни. Ако изключите фурната, вентилаторът за охлаждане може да продължи да работи, докато фурната се охлади.

да доведе до опасно прегряване. За да предотврати това, фурната е оборудвана с термостат за безопасност, който прекъсва захранването. Фурната се включва отново автоматично, след като температурата спадне.

Предпазен термостат

Неправилната работа с фурната или повредата на някои компоненти може

Leonard 15

ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ

Вж. глава "Безопасност".

Препоръки за готвене

Фурната има четири нива на рафтове.

Позициите на рафтовете се броят от дъното на фурната.

Вашата фурна може да пече поразлично от досегашната Ви фурна.

Таблиците по-долу предлагат стандартни настройки за температура, време за готвене и позиция на скарата.

Ако не можете да намерите настройките за специална рецепта, потърсете подобни рецепти.

Фурната е снабдена със специална система, която задвижва въздуха и постоянно рециклира парата. С тази система е възможно да се готви на пара и да се поддържат ястията меки отвътре и хрупкави отвън. Това понижава времето за готвене и потреблението на енергия.

Печене на кексове

Не отваряйте вратичката на фурната, преди да е изтекло 3/4 от зададеното време за готвене.

Печене на тестени продукти и месо

Ако използвате едновременно две тавички за печене, оставете едно празно ниво между тях.

Приготвяне на месо и риба

Оставете месото за приблизително 15 минути преди нарязване, така че сокът да не изтича навън.

За да избегнете твърде много дим във фурната по време на печене, налейте малко вода в дълбоката тава. След като водата се изпари, доливайте още, за да не кондензира димът.

Времена за готвене

Времената за приготвяне зависят от типа на храната, нейната консистенция и обем.

Първоначално, проследете резултатите, когато готвите. Намерете най-добрите настройки (настройка на нагряване, време на готвене и др.) за

Вашите готварски съдове, рецепти и количества, когато използвате този уред.

ТОР‐

Традиционно печене

Готвене с венти‐ латор

ТИ (мин.)

Рецепти с би‐ та смес

Маслено те‐ сто

Маслено-мле‐ чен чийзкейк

(°C)

170

170

170

2

2

1

(°C)

165

160

165

2 (1 и

3)

2 (1 и

3)

2

45 - 60

20 – 30

70 – 80

Форма за кекс

Форма за кекс

Форма за кекс, Ø 26 см

16 Leonard

ТОР‐

Традиционно печене

Готвене с венти‐ латор

ТИ

Щрудел

Сладкиш с мармалад

Плодов кейк

Коледен кейк

(°C)

175

170

170

170

2

2

2

2

Сладкиш със сливи, пред‐ варително за‐ грейте праз‐ ната фурна

Бисквити, предварител‐ но загрейте празната фур‐ на

Целувки

170

150

100

2

3

3

165

140

115

Питки, пред‐ варително за‐ грейте праз‐ ната фурна

Панделки, предварител‐ но загрейте празната фур‐ на

Плоски тарто‐ ве

Богат плодов кейк

Викториански сандвич

190

190

180

160

180

3

3

3

1

1 или

2

180

180

170

150

170

Предварително загрейте празната фурна.

(°C)

150

160

155

160

2

2

2

3

3

3 (1 и

3)

3 (1 и

3)

2

2 (1 и

3)

2

2

2

(мин.)

60 – 80

30 – 40

50 – 60

50 – 60

20 – 30

Tава за пече‐ не

Форма за кекс, Ø 26 см

Форма за кекс, Ø 26 см

Форма за кекс, Ø 20 см

Форма за хляб

30 – 35 Tава за пече‐ не

35 – 40

80 –

100

Tава за пече‐ не

Tава за пече‐ не

15 – 20 Tава за пече‐ не

25 – 35

110 –

120

45 - 70

Форма за кекс, Ø 20 см

Форма за кекс, Ø 24 см

Форма за кекс, Ø 20 см

Leonard 17

ПИЦА

ХЛЯБ И

Традиционно пе‐ чене

Готвене с венти‐ латор

Бял хляб, 1 – 2 броя, 0,5 кг всеки

Ръжен хляб, не е необходимо предварително загряване

Земели, 6 - 8 рула

Пица

Кифли „скоунс“

(°C)

190

190

190

190

200

1

1

2

1

3

(°C)

195

190

Използвайте форма за кекс.

ПИТИ

ПЛОДОВИ

Традиционно пе‐ чене

Макаронен флан

Зеленчуков флан

Кишове

Лазаня

Канелони

Йоркширски пудинг, 6 форми за пудинг, предварително загрей‐ те празната фурна

Използвайте скарата.

(°C)

180

200

190

200

200

220

2

2

2

2

2

1

180

190

190

1

1

(°C)

180

200

190

200

200

210

2 (1 и

3)

1

2

(мин.)

60 – 70 -

30 - 45

Готвене с вентила‐ тор

2

2

2

2

2

1

Форма за хляб

25 – 40

20 – 30

10 – 20

Tава за пе‐ чене

Дълбок ти‐ ган

Tава за пе‐ чене

(мин.)

40 – 50

45 - 60

40 – 50

25 – 40

25 – 40

20 – 30

18 Leonard

МЕСО

Традиционно пе‐ чене

Готвене с вентила‐ тор

Говеждо

Свинско

Телешко

Английско говеждо печено, полуизпече‐ но

Английско говеждо печено, средно изпе‐ чено

Английско говеждо печено, добре изпе‐ чено

(°C)

200

180

190

210

210

210

МЕСО

2

2

2

2

2

2

Традиционно пече‐ не

(°C)

190

180

175

200

200

200

2

2

2

2

2

2

Готвене с вентила‐ тор

(мин.)

50 – 70

90 - 120

90 - 120

44 – 50

51 - 55

55 – 60

(мин.)

Свинска плешка с коричка

Свинска плешка, 2 броя

Агнешки бут

Цяло пиле

Пуйка, цяла

Патица, цяла

Гъска, цяла

Заек, нарязан на парчета

Заек, нарязан на парчета

Цял фазан

(°C)

180

180

190

200

180

175

175

190

190

190

2

2

2

1

2

2

2

1

2

2

(°C)

170

160

190

200

160

160

160

175

175

175

2

2

2

1

2

2

2

1

2

2

120 - 150

100 – 120

110 – 130

70 – 85

210 - 240

120 - 150

150 - 200

60 – 80

150 - 200

90 - 120

Leonard 19

РИБА

Традиционно пече‐ не

Готвене с вентила‐ тор

Пъстърва / Ципура, 3

- 4 риби

Риба тон / Сьомга, 4

- 6 филета

(°C)

190

190

2

2

Грил

Предварително загрейте празната фурна.

Използвайте трето ниво на скара.

Настройте температурата на 250 °C.

ЕДИНИЧЕН ГРИЛ

(kg)

Пържоли филе, 4 броя

Говежда пържола, 4 броя

Наденици, 8

Свински пържоли, 4 броя

Пиле, половинка, 2

Шишчета, 4

Пилешки гърди, 4 броя

Бургери, 6

Филе от риба, 4 броя

Печени сандвичи, 4 - 6

Тост-сандвич, 4 - 6

Турбо грил

Предварително загрейте празната фурна.

Настройте температурата на 200 °C.

Използвайте трето ниво на скара.

0.6

1

-

0.4

0.8

-

0.6

-

-

0.6

0.4

(°C)

175

175

(мин.)

2 (1 и 3)

2 (1 и 3)

40 - 55

35 – 60

10 - 15

12 - 15

20 - 30

12 - 14

5 - 7

2 - 4

(min) първа страна

12 - 15

10 - 12

12 - 15

12 - 16

30 - 35

10 - 12

12 - 14

-

10 - 12

-

2 - 3

(min)

2-ра страна

12 - 14

6 - 8

10 - 12

12 - 14

25 - 30

20 Leonard

Големи парчета месо под фор‐ мата на руло, пуйка

Пиле, половинка, 2

Пилешки бутчета, 6 броя

Пъдпъдък, 4 броя

Зеленчуков огретен

Миди

Скумрия, 2 - 4

Риба на парчета, 4 - 6

(kg)

1

-

-

-

0.8

1

-

0.5

първа страна

(min)

2-ра страна

30 - 40 20 - 30

25 - 30

15 - 20

25 - 30

20 - 25

15 - 20

15 - 20

12 - 15

20 - 30

15 - 18

20 - 25

-

-

10 - 15

8 - 10

Печене при влажност – препоръчителни аксесоари

Използвайте тъмни, неотразяващи фолиа и съдове. Те абсорбират топлина подобре от светлите и отражателни съдове.

Тава за пица Съд за печене

Тъмен, неотразяващ материал

28 cm диаметър

Тъмен, неотразяващ материал

26 cm диаметър

Печене при влажност

За най-добри резултати следвайте предложенията в долната таблица.

Купички за печене

Керамичен материал

8 cm диаметър, 5 cm височина

Метална основа за флан

Тъмен, неотразя‐ ващ материал

28 cm диаметър

Leonard 21

Сладки рула, 12 броя

Pула, 9 броя

Замразена пица, 0,35 kg

Швейцарско ру‐ ло

Брауни

Суфле, 6 броя

Основа за пан‐ дишпанен флан

Викториански сандвич

Поширана риба,

0,3 kg

Цяла риба, 0,2 kg

Филе от риба,

0,3 kg

Поширано месо, 0,25 kg

Шашлик, 0,5 kg

Бисквитки, 16 броя

Френски мака‐ рони, 20 броя

Мъфини, 12 броя

Пикантно тесто,

16 броя тава за печене или съд за оттичане тава за печене или съд за оттичане скара тава за печене или съд за оттичане тава за печене или съд за оттичане керамични рамекини на скарата метална основа за флан на скарата съд за печене на ска‐ рата тава за печене или съд за оттичане тава за печене или съд за оттичане тиган за пица на ска‐ рата тава за печене или съд за оттичане тава за печене или съд за оттичане тава за печене или съд за оттичане тава за печене или съд за оттичане тава за печене или съд за оттичане тава за печене или съд за оттичане

200

200

180

180

170

180

180

180

170

170

170

180

200

170

(°C)

180

180

220

40 - 50

25 - 35

20 - 30

40 - 45

35 - 45

35 - 45

35 - 45

35 - 45

30 - 40

35 - 45

(min)

35 - 40

35 - 40

35 - 40

30 - 40

30 - 40

30 - 40

20 - 30

2

2

3

3

2

2

3

3

2

3

3

2

2

2

2

2

2

22 Leonard

Курабийки от леко тесто, 20 броя

Тарталети, 8 броя

Зеленчуци, поширани, 0,4 kg

Вегетариански омлет

Зеленчуци по средиземномор ски, 0,7 kg тава за печене или съд за оттичане тава за печене или съд за оттичане тава за печене или съд за оттичане тиган за пица на ска‐ рата тава за печене или съд за оттичане

Информация за изпитващи лаборатории

Тестове по IEC 60350-1.

(°C)

150

170

180

200

180

Малки кексче‐ та, 20 броя/ тава

Ябъл‐ ков пай,

2 тави

Ø20 cm

Пан‐ дишпа‐ нова торта, форма за блат

Ø26 cm

Тради‐ ционно печене

Тради‐ ционно печене

Тради‐ ционно печене

Tава за печене

3

Реше‐ тъчна скара

Реше‐ тъчна скара

1

2

(°C)

170

(min)

20 - 30

170 80 - 120

170 35 - 45

-

-

-

2

2

3

3

4

(min)

40 - 50

20 - 30

35 - 40

30 - 45

35 - 40

Leonard 23

Маслен‐ ки

Тостсанд‐ вич, 4 –

6 броя

Тради‐ ционно печене

Грил

Tава за печене

Реше‐ тъчна скара

3

3

(°C)

150 макс.

(min)

20 - 35

2-4 минути от едната страна; 2-3 минути от другата страна

20 - 30

Загрейте фур‐ ната предвари‐ телно за 10 ми‐ нути.

Загрейте фур‐ ната предвари‐ телно за 3 ми‐ нути.

Теле‐ шки бургер,

6 парчета

, 0,6 kg

Грил Скара и тава за от‐ цежда‐ не

3 макс.

Поставете ска‐ рата на третото ниво и тавата за отцеждане на второто ниво на фурната.

Обърнете ястието на по‐ ловината време за готвене.

Загрейте фур‐ ната предвари‐ телно за 3 ми‐ нути.

ГРИЖA И ПОЧИСТВАНЕ

ВНИМАНИЕ! Вж. глава

"Безопасност".

Бележки относно почистването

Препарати за почи‐ стване

Почистете лицевата част на фурната с мека кърпа с топла вода и лек препарат за почистване. Почистете и проверете уплътнението на врата‐ та около рамката на вътрешността.

Използвайте почистващ разтвор, за да почистите металните повърхно‐ сти.

Почистете петната с лек почистващ препарат. Не го нанасяйте върху каталитичните повърхности.

24 Leonard

Всекиднев‐ на употреба

Почиствайте вътрешността след всяка употреба. Натрупвания на маз‐ нини или други остатъци могат да доведат до пожар.

Във фурната или по стъклата на вратичката може да кондензира влага.

За да намалите кондензацията, оставете фурната да работи 10 минути преди готвене. Не съхранявайте храната във фурната за повече от 20 минути. Подсушавайте вътрешността на фурната с мека кърпа след всяка употреба.

Аксесоари

Почиствайте принадлежностите на фурната след всяко ползване и ги оставяйте да изсъхнат. Използвайте мека кърпа с топла вода и лек по‐ чистващ препарат. Не почиствайте принадлежностите в съдомиялна.

Не почиствайте незалепващите аксесоари с абразивно почистващо средство или предмети с остри ръбове.

Начин на отстраняване:

Нносачи на скарата / каталитични панели

Отстранете опорите на скарата / каталичните панели, за да почистите фурната.

Стъп‐ ка 1

Стъп‐ ка 2

Стъп‐ ка 3

Стъп‐ ка 4

Изключете фурната и изча‐ кайте да изстине.

Издърпайте предната част на опорите на скарата от страничната стена. Дръжте задната част на опората на скарата и каталитичния па‐ нел на място. Каталитични‐ те панели не са закрепени за стените на фурната. Те могат да паднат, когато пре‐ махване опорите на скара‐ та.

Издърпайте задната част на носачите на скарата от сте‐ ната и я извадете.

Поставете носачите на ска‐ рата в обратна последова‐ телност.

1

2

Leonard 25

Начин на използване:

Каталитично почистване

Има каталитични панели във вътрешността. Абсорбира мазнините по време на катализата.

Петната или обезцветяването на каталитичното покритие не влияят върху свойствата на почистването.

Изключете фурната и из‐ чакайте да изстине.

Преди каталитичното почистване

Извадете всички аксесоа‐ ри.

Почистете дъното на фур‐ ната и вътрешното стъкло на вратата с топла вода, мека кърпа и мек почи‐ стващ препарат.

Почистете фурната с каталитично почистване

Стъпка 1

Задайте функцията и тем‐ пературата на фурната:

250°C

Времетраене: 1 ч.

Стъпка 2

След почистване завъртете копчето за функциите на фур‐ ната до позиция изключено.

Стъпка 3

Когато фурната изстине, почистете вътрешността с мокра мека кърпа.

Как да премахнете и инсталирате: Врата

Вратата на фурната има два стъклени панела. Можете да отстраните вратата на фурната и вътрешния стъклен панел, за да го почистите. Прочетете изцяло инструкциите „Изваждане и монтиране на вратата”, преди да извадите стъклените панели.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не използвайте фурната без стъклените панели.

Стъп‐ ка 1

Отворете докрай вратата и хванете двете ѝ панти.

Стъпка 2 Повдигнете и завъртете лостчетата докрай и на две‐ те панти.

26 Leonard

Стъп‐ ка 3

Затворете вратата на фур‐ ната наполовина до първо‐ то възможно положение за отваряне. След това по‐ вдигнете, дръпнете напред и извадете вратата от гне‐ здото.

Стъпка 4 Поставете вратата върху ме‐ ка кърпа на стабилна по‐ върхност и освободете сис‐ темата за заключване, за да премахнете вътрешния стъ‐ клен панел.

Стъп‐ ка 5

Завъртете крепежните еле‐ менти на 90° и ги извадете от гнездата им.

Стъпка 6 Повдигнете внимателно стъ‐ кления панел и го извадете.

90°

1

2

Стъп‐ ка 7

Стъп‐ ка 8

Почистете стъклените панели с вода и сапун. Внимателно подсушете стъкле‐ ните панели. Не почиствайте стъклените панели в съдомиялна машина.

След почистване монтирайте стъкления панел и вратата на фурната.

При правилен монтаж гарнитурата на вратата щраква.

Уверете се, че сте монтирали вътрешния стъклен панел правилно в гнездата.

A

Как да подмените: Лампа

ВНИМАНИЕ! Опасност от токов удар.

Лампата може да е гореща.

Leonard 27

Стъпка 1

Изключете фурната. Изча‐ кайте, докато фурната из‐ стине.

Преди да смените лампата:

Стъпка 2

Изключете фурната от електрическата мрежа.

Стъпка 3

Поставете парче плат вър‐ ху дъното на фурната.

Задна лампа

Стъп‐ ка 1

Стъп‐ ка 2

Стъп‐ ка 3

Стъп‐ ка 4

Завъртете стъкления капак, за да го извадите.

Почистете стъкления капак.

Сменете старата крушка с подходяща нова крушка, устойчива на температу‐ ра 300°C.

Монтирайте стъкления капак.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Вж. глава

"Безопасност".

Как да постъпите, ако...

За случаите, които липсват в таблицата, моля, свържете се с оторизиран сервизен център.

Проблем

Фурната не нагря‐ ва.

Уплътнението на вратата е повре‐ дено.

На дисплея се по‐ казва „12.00”.

Проверете да‐ ли...

Предпазителят е изгорял.

Не използвайте фурната. Свърже‐ те се с оторизи‐ ран сервизен цен‐ тър.

Имало е прекъс‐ ване на тока. На‐ стройка на часов‐ ника.

Проблем

Лампичката не ра‐ боти.

Проверете да‐ ли...

Лампичката е из‐ горяла.

Данни за обслужване

Ако не можете да намерите решение на проблема сами, обърнете се към търговеца си или към упълномощен сервизен център.

Данните, необходими за сервизния център, са посочени на табелката с данни. Тази табелка се намира върху предната рамка на вътрешността на фурната. Не отстранявайте табелката с данни от вътрешността на фурната.

28 Leonard

Препоръчваме ви да запишете данните тук:

Модел (MOD.) .........................................

Номер на продукт (PNC)

Сериен номер (SN)

.........................................

.........................................

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Продуктова информация и Продуктов информационен лист*

Име на доставчик

Идентификация на модела

Индекс на енергийна ефективност

Клас на енергийна ефективност

Консумация на енергия със стандартно натоварва‐ не, конвенционален режим

Консумация на енергия със стандартно натоварва‐ не, засилен вентилационен режим

Брой кухини

Топлинен източник

Сила на звука

Тип на фурната

Маса

Leonard

LBC1413X 944064979

94.9

A

0.85 kWh/цикъл

0.75 kWh/цикъл

1

Електричество

57 l

Фурна за вграждане

28.5 kg

*За Европейския съюз съгласно Регламенти (ЕС) 65/2014 и 66/2014.

За Република Беларус съгласно STB 2478 – 2017, Приложение G; STB 2477 – 2017, Анек‐ си А и B.

За Украйна съгласно 568/32020.

Класът на енергийна ефективност не е приложим за Русия.

EN 60350-1 – Битови електрически уреди за готвене – Част 1: Гами, фурни, парни фурни и грилове – Методи за измерване на производителността.

Енергоспестяване

Фурната съдържа функции, които ви позволяват да спестявате енергия при ежедневното готвене.

Уверете се, че вратата на фурната е затворена, когато фурната работи. Не отваряйте вратата на фурната твърде често по време на готвене.

Поддържайте уплътнението на вратата чисто и се уверете, че е добре фиксирано в своята позиция.

Използвайте метални готварски съдове, за да подобрите енергоспестяването

Leonard 29

Когато е възможно, не загрявайте предварително фурната, преди да пристъпите към готвене.

Когато приготвяте няколко ястия наведнъж, свеждайте интервалите между готвенето им до минимум.

Готвене с вентилатор

При възможност използвайте функциите за готвене с вентилатор, за да пестите електроенергия.

Остатъчна топлина

Когато продължителността на готвене е по-голяма от 30 минути, намалете температурата на фурната до минимум

3 – 10 минути преди края на готвенето.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Храната продължава да се готви, благодарение на остатъчната топлина във фурната.

Използвайте остатъчната топлина, за да затопляте други храни.

Подгряване на храна

Изберете най-ниската възможна температурна настройка, за да използвате остатъчната топлина и да поддържате ястията топли.

Печене при влажност

Функция, разработена за пестене на енергия по време на готвене.

Рециклирайте материалите със символа . Поставяйте опаковките в съответните контейнери за рециклирането им. Помогнете за опазването на околната среда и човешкото здраве, както и за рециклирането на отпадъци от електрически и електронни уреди. Не изхвърляйте уредите, означени със символаl , заедно с битовата смет.

Върнете уреда в местния пункт за рециклиране или се обърнете към вашата общинска служба.

30 Leonard

TARTALOM

Biztonsági információk

Biztonsági utasítások

Üzembe helyezés

Termékleírás

Kezelőpanel

Az első használat előtt

Napi használat

36

37

37

30

32

35

36

Órafunkciók

Tartozékok használata

További funkciók

Hasznos tanácsok és javaslatok

Ápolás és tisztítás

Hibaelhárítás

Energiahatékonyság

A változtatások jogát fenntartjuk.

LÁTOGASSON EL WEBOLDALUNKRA AZ ALÁBBIAKÉRT:

Használattal kapcsolatos tanácsok, prospektusok, hibaelhárítási, szerviz-

és javítási információk kérése: www.leonard-hausgeraete.de/support

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén mindig a rendelkezésére álljon.

Gyermekek és fogyatékkal élő személyek biztonsága

A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai,

értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő személyek csak felügyelettel, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó megfelelő tájékoztatás esetén használhatják. A

8 évesnél fiatalabb gyermekek, illetve a súlyos, komplex fogyatékossággal élő személyek állandó felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak a készülék közelében.

Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.

Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől,

és megfelelően dobja azokat a hulladékba.

FIGYELMEZTETÉS: A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a készüléktől működés közben,

50

54

55

38

41

42

42

Leonard 31

és működés után, lehűléskor. Használat közben a hozzáférhető részek nagyon felforrósodnak.

Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék, akkor azt be kell kapcsolni.

Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a készüléken.

Általános biztonság

A készülék üzembe helyezését és a hálózati kábel cseréjét csak képesített személy végezheti el.

FIGYELMEZTETÉS: Használat közben a készülék és az elérhető részek nagyon felforrósodhatnak. Legyen óvatos, hogy ne érjen a fűtőelemekhez.

Amikor a sütőből kiveszi vagy behelyezi az edényeket, mindig használjon konyhai edényfogó kesztyűt.

Bármilyen karbantartás megkezdése előtt válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.

FIGYELMEZTETÉS: Az izzó cseréje előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, hogy megelőzze

áramütést.

A bútorba való beépítés előtt ne használja a készüléket.

A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású gőzt.

Ne használjon súrolószert vagy éles fém kaparóeszközt a sütőajtó üvegének tisztítására, mivel ezek megkarcolhatják a felületet, ami az üveg megrepedését eredményezheti.

Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie, nehogy elektromos veszélyhelyzet álljon elő.

A polcvezető sín eltávolításához először a sín elejét, majd a hátulját húzza el az oldalfaltól. A polctartókat a kiszereléssel ellentétes sorrendben tegye vissza.

32 Leonard

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Üzembe helyezés

FIGYELMEZTETÉS! A készüléket csak képesített személy helyezheti üzembe.

• Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.

• Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon sérült készüléket.

• Tartsa be a készülékhez mellékelt

üzembe helyezési útmutatóban foglaltakat.

• A készülék nehéz, ezért legyen körültekintő a mozgatásakor. Mindig használjon munkavédelmi kesztyűt és zárt lábbelit.

• Soha ne húzza a készüléket a fogantyújánál fogva.

• A készüléket az üzembe helyezési követelményeknek megfelelő, biztonságos helyre telepítse.

• Tartsa meg a minimális távolságot a többi készüléktől és egységtől.

• A készülék felszerelése előtt ellenőrizze, hogy a sütő ajtaja akadálytalanul nyitható-e.

• A készülék elektromos hűtőrendszerrel van felszerelve. Hálózati tápfeszültségről kell működtetni.

590 (600) mm Konyhaszekrény mi‐ nimális magassága

(konyhaszekrény mi‐ nimális magassága a munkalap alatt)

Konyhaszekrény szélessége

Konyhaszekrény mélysége

Készülék elejének magassága

Készülék hátuljának magassága

Készülék elejének szélessége

560 mm

550 (550) mm

598 mm

579 mm

594 mm

Készülék hátuljának szélessége

Készülék mélysége

Készülék beépített mélysége

Mélység nyitott ajtó‐ val

Szellőzőnyílás mini‐ mális mérete. A hát‐ só oldal alján elhe‐ lyezett nyílás

Hálózati tápkábel hosszúsága. A kábel a hátsó oldal jobb sarkánál helyezkedik el

Rögzítőcsavarok

558 mm

561 mm

540 mm

1007 mm

560x20 mm

1100 mm

4x25 mm

Elektromos csatlakoztatás

FIGYELMEZTETÉS! Tűz- és

áramütésveszély.

• Minden elektromos csatlakoztatást szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie.

• A készüléket kötelező földelni.

• Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő adatok megfelelnek-e a helyi elektromos hálózat paramétereinek.

• Mindig megfelelően felszerelt,

áramütés ellen védett aljzatot használjon.

• Ne használjon hálózati elosztókat és hosszabbító kábeleket.

• Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó és a hálózati kábel épségére. Amennyiben a készülék hálózati vezetékét ki kell cserélni, a cserét márkaszervizünknél végeztesse el.

• Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábelek ne kerüljenek közel, illetve ne érjenek hozzá a készülék ajtajához vagy a készülék alatti rekeszhez, különösen

Leonard 33 akkor, ha a készülék működik, vagy ajtaja forró.

• A feszültség alatt álló és szigetelt alkatrészek érintésvédelmi részeit úgy kell rögzíteni, hogy szerszám nélkül ne lehessen eltávolítani azokat.

• Csak az üzembe helyezés befejezése után csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz üzembe helyezés után is könnyen elérhető legyen.

• Amennyiben a hálózati konnektor rögzítése laza, ne csatlakoztassa a csatlakozódugót hozzá.

• A készülék csatlakozásának bontására, soha ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a csatlakozódugót. A kábelt mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki.

• Kizárólag megfelelő szigetelőberendezést alkalmazzon: hálózati túlterhelésvédő megszakítót, biztosítékot (a tokból eltávolított csavaros típusú biztosítékot), földzárlatkioldót és védőrelét.

• Az elektromos készüléket szigetelőberendezéssel kell ellátni, amely lehetővé teszi, hogy minden fázison leválassza a készüléket az elektromos hálózatról. A szigetelőberendezésnek legalább 3 mm-es érintkezőtávolsággal kell rendelkeznie.

• Ez a készülék dugasszal és csatlakozókábellel kerül szállításra.

Az üzembe helyezéshez vagy cseréhez használható vezetéktípusok Európa szá‐ mára:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-

F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F

A vezeték szükséges keresztmetszete az adattáblán található összteljesítmény alapján állapítható meg. Az alábbi táblázatból is tájékozódhat:

Teljes teljesít‐ mény (W) maximum 1380 maximum 2300 maximum 3680

Vezeték kereszt‐ metszet (mm²)

3 x 0.75

3 x 1

3 x 1.5

A földelő (zöld/sárga) vezeték 2 cm-rel hosszabb legyen, mint a fázis és a nulla

(kék és barna vezeték).

Használat

FIGYELMEZTETÉS! Sérülés-,

égés-, áramütés- és robbanásveszély.

• Ez a készülék kizárólag háztartási célokra használható.

• Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.

• Ellenőrizze, hogy a készülék szellőzőnyílásai nincsenek-e lezárva.

• Használat közben ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.

• Minden használat után kapcsolja ki a készüléket.

• Körültekintően járjon el, ha működés közben kinyitja a készülék ajtaját. Forró levegő távozhat a készülékből.

• Ne működtesse a készüléket nedves kézzel, vagy amikor az vízzel

érintkezik.

• Ne gyakoroljon nyomást a nyitott ajtóra.

• Ne használja a készüléket munkavagy tárolófelületként.

• Óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját.

Az alkoholtartalmú alkotóelemek alkoholos levegőelegyet hozhatnak létre.

• Ügyeljen arra, hogy szikra vagy nyílt láng ne legyen a készülék közelében, amikor kinyitja az ajtót.

• Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy gyúlékony anyaggal szennyezett

34 Leonard tárgyat a készülékbe, annak közelébe, illetve annak tetejére.

FIGYELMEZTETÉS! A készülék károsodásának veszélye áll fenn.

• A zománc károsodásának vagy elszíneződésének megelőzéséhez:

– ne tegyen edényt vagy egyéb tárgyat közvetlenül a készülék sütőterének aljára.

– ne tegyen alufóliát közvetlenül a készülék sütőterének aljára.

– ne engedjen vizet a forró készülékbe.

– a főzés befejezése után ne tárolja a nedves edényeket vagy az ételt a készülékben.

– a tartozékok kivételekor vagy berakásakor óvatosan járjon el.

• A zománc vagy rozsdamentes acél elszíneződése nincs hatással a készülék teljesítményére.

• A nagy nedvességtartalmú sütemények esetében mély tepsit használjon a sütéshez. A gyümölcsök leve maradandó foltokat ejthet.

• A készülék kizárólag ételkészítési célokat szolgál. Tilos bármilyen más célra, például helyiség fűtésére használni.

• A művelet közben a sütő ajtaja legyen csukva.

• Ha a készüléket bútorlap (pl. ajtó) mögött helyezi el, ügyeljen arra, hogy az ajtó soha ne legyen becsukva, amikor a készülék működik. A hő és a nedvesség felhalmozódhat a zárt bútorlap mögött, és ennek következtében károsodhat a készülék, a készülék borítása vagy a padló.

Használat után ne csukja be addig a bútorlapot, míg a készülék teljesen le nem hűlt.

Ápolás és tisztítás

FIGYELMEZTETÉS! Személyi sérülés, tűz vagy a készülék károsodásának veszélye áll fenn.

• Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.

• Ellenőrizze, hogy lehűlt-e a készülék.

Máskülönben fennáll a veszély, hogy az üveglapok eltörnek.

• A sütőajtó sérült üveglapját haladéktalanul cserélje ki. Forduljon a márkaszervizhez.

• Legyen óvatos, amikor az ajtót leszereli a készülékről. Az ajtó nehéz!

• Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket, hogy elkerülje a felület károsodását.

• A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak semleges tisztítószert használjon. Ne használjon súrolószert, súrolószivacsot, oldószert vagy fém tárgyat.

• Amennyiben sütőtisztító aeroszolt használ, tartsa be a tisztítószer csomagolásán feltüntetett biztonsági utasításokat.

• Ne tisztítsa tisztítószerrel a katalitikus zománcréteget.

Belső világítás

FIGYELMEZTETÉS! Vigyázat!

Áramütés-veszély!

• A termékben található izzó(k)ra és a külön kapható pótizzókra vonatkozó tudnivalók: Ezek az izzók arra készültek, hogy megfeleljenek a háztartási készülékekben fennálló szélsőséges fizikai feltételeknek, mint például hőmérséklet, rezgés, magas páratartalom, illetve arra használatosak, hogy jelezzék a készülék működési állapotát. Nem alkalmasak egyéb felhasználásra, valamint helyiségek megvilágítására.

• Kizárólag az eredetivel megegyező műszaki jellemzőkkel rendelkező lámpát használjon.

Szerviz

• A készülék javítását bízza a márkaszervizre.

• Csak eredeti pótalkatrészeket használjon.

Leonard 35

Ártalmatlanítás

FIGYELMEZTETÉS! Sérülésvagy fulladásveszély.

• Válassza le a készüléket ez elektromos hálózatról.

• A készülék közelében vágja át a hálózati kábelt, és tegye a hulladékba.

ÜZEMBE HELYEZÉS

FIGYELMEZTETÉS! Lásd a

„Biztonság” című fejezetet.

• Szerelje le az ajtókilincset, hogy megakadályozza gyermekek vagy kedvenc állatok készülékben rekedését.

Beépítés

(*mm)

9

3

600 min. 550

20 min. 560

570

558

19

540 21

114

589

598

594

(*mm)

9

3

590 min. 550

20 min. 560

570

558

19

540 21

114

589

598

594

36 Leonard

A sütő rögzítése a konyhaszekrényhez

TERMÉKLEÍRÁS

Általános áttekintés

12

1 2 3 4

4

3

2

1

5 6

7

8

9

10

11

1 Kezelőpanel

2 Üzemi jelzőlámpa / szimbólum

3 Sütőfunkciók szabályozógombja

4 Kijelző

5 Hőmérséklet-szabályozó gomb

6 Hőmérséklet-visszajelző / szimbólum

7 Hűtőventilátor szellőzőnyílásai

8 Fűtőbetét

9 Lámpa

10 Ventilátor

11 Polctartó, eltávolítható

12 Polcszintek

Tartozékok

Huzalpolc

Főzőedényekhez, tortaformákhoz, sütőedényekhez.

KEZELŐPANEL

Érzékelőmezők / Gombok

Sütőtálca

Tortákhoz és süteményekhez.

A pontos idő beállítása.

Egy órafunkció beállítása.

A pontos idő beállítása.

Leonard 37

Kijelző

A B

A. Óra funkciók

B. Időzítő

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

FIGYELMEZTETÉS! Lásd a

„Biztonság” című fejezetet.

Az első használat előtt

Előmelegítés közben szagot és füstöt bocsáthat ki a sütő. Ügyeljen arra, hogy a helyiség szellőztetve legyen.

1.

1. lépés

Óra beállítása

, – nyomja meg a pontos idő beállításá‐ hoz. Körülbelül 5 má‐ sodperc elteltével a villo‐ gás megszűnik, a kijelző pedig a beállított időt mutatja.

2. lépés

A sütő tisztítása

1. Vegyen ki minden tarto‐ zékot a sütőtérből és a kivehető polctartót is tá‐ volítsa el.

2. Puha ruhával, langyos vízzel és enyhe moso‐ gatószerrel tisztítsa meg a sütőt és a tartozéko‐ kat.

3. lépés

Melegítse elő az üres sü‐ tőt

1. Állítsa be a maximális hőmérséklet ennél a funkciónál: .

Időtartam: 1 óra.

2. Állítsa be a maximális hőmérséklet ennél a funkciónál: .

Időtartam: 15 perc.

Kapcsolja ki a sütőt, és várja meg, hogy lehűljön. Helyezze a sütőbe a tartozékokat és a kive‐ hető polctartókat.

NAPI HASZNÁLAT

FIGYELMEZTETÉS! Lásd a

„Biztonság” című fejezetet.

Hogyan állítsa be: Sütőfunkció

1. lé‐ pés

A sütőfunkciók gombját forgas‐ sa el a sütőfunkció kiválasztá‐ sához.

2. lé‐ pés

3. lé‐ pés

A hőmérséklet kiválasztásához fordítsa el a szabályozó gom‐ bot.

Amikor a sütés véget ér, a sütő kikapcsolásához fordítsa a gombokat kikapcsolt helyzetbe.

38 Leonard

Sütőfunkciók

Sütőfunk‐ ció

Alkalmazás

A sütő ki van kapcsolva.

Kikapcsolt

állás

Légkeve‐ réses sü‐ tés

Többféle étel egyszerre való sütése azonos hőmérsékle‐ ten, egynél több polcmagas‐ ságon anélkül, hogy az egyik átvenné a másik za‐ matát.

Egy szinten történő tészta-

és hússütés számára.

Hagyomá‐ nyos sü‐ tés

Ropogós alapú sütemények készítéséhez és étel tartósí‐ tásához.

Alsó sütés

Infrasütés

Nagy húsdarabok vagy nem csontozott szárnyas sütésé‐ hez egy polcszinten. Csőben sütéshez és pirításhoz.

Vékony szelet élelmiszerek nagy mennyiségben történő grillezéséhez és pirítós ké‐ szítéséhez.

Grill + Fel‐ ső Sütés

Vékony szelet élelmiszerek grillezéséhez és pirítós ké‐ szítéséhez.

Grill

ÓRAFUNKCIÓK

Óra funkciók

Óra funkció

Pontos idő

Sütőfunk‐ ció

Alkalmazás

Hőlégbe‐ fúvás

(Nedves)

A funkciót arra tervezték, hogy energiát takarítson meg a sütés során. A funk‐ ció használatakor a sütőtér hőmérséklete eltérhet a be‐

állított hőmérséklettől. A fű‐ tési teljesítmény lecsökken‐ het. További tudnivalókért olvassa el a „Napi haszná‐ lat” c. fejezetben ezt a részt;

Megjegyzések: Hőlégbefú‐ vás (Nedves).

Megjegyzések: Hőlégbefúvás

(Nedves)

A funkció megfelel az EU 65/2014 és EU

66/2014 sz. szabványok szerinti energiahatékonysági besorolásnak és

ökológiai kialakításra vonatkozó követelményeknek. Vizsgálati módszerek az EN 60350-1 szabványnak megfelelően.

A sütőajtót sütés közben be kell csukni, hogy a funkció ne legyen megszakítva, és hogy a sütő a lehető legnagyobb energiahatékonysággal működjön.

Főzési útmutatásokért olvassa el a

„Hasznos tanácsok és javaslatok” című fejezetet, Hőlégbefúvás (Nedves). Az energiatakarékosságra vonatkozó

általános javaslatokért olvassa el az

„Energiahatékonyság” fejezet

Energiatakarékosság c. szakaszát.

Alkalmazás

A pontos idő beállításához, módosításához vagy ellenőrzésé‐ hez.

Leonard 39

Óra funkció Alkalmazás

Segítségével beállítható, hogy mennyi ideig működjön a sütő.

Időtartam

Annak beállítása, hogy mikor kapcsoljon ki a sütő.

Befejezés

Késleltetés

Kombinált funkciók: Időtartam és Befejezés.

Percszámláló

Visszaszámlálás beállítása. Ez a funkció nincs hatással a sü‐ tő működésére. Bármikor, a sütő kikapcsolt állapotában is be‐

állíthatja ezt a funkciót.

Hogyan állítsa be: Óra funkciók

Hogyan állítsa be: Pontos idő

– villog, amikor a sütőt az elektromos hálózatra csatlakoztatja, vagy áramszünetet követő‐ en, illetve ha az óra nincs beállítva.

, – nyomja meg az idő beállításához.

Körülbelül 5 másodperc elteltével a villogás megszűnik, a kijelző pedig a beállított időt mutatja.

Hogyan módosítható: Pontos idő

1. lé‐ pés

2. lé‐ pés

– nyomja meg többször a pontos idő módosításához. – villogni kezd.

, – nyomja meg az idő beállításához.

Körülbelül 5 másodperc elteltével a villogás megszűnik, a kijelző pedig a beállított időt mutatja.

Hogyan állítsa be: Időtartam

1. lé‐ pés

2. lé‐ pés

Állítson be egy sütőfunkciót és a hőmérsékletet.

– nyomja meg többször a gombot. – villogni kezd.

3. lé‐ pés

4. lé‐ pés

, – nyomja meg az időtartam beállításához.

A kijelzőn a következő látható: .

– a beállított idő leteltekor villogni kezd. Hangjelzés hallható, és a sütő kikap‐ csol.

A jelzés kikapcsolásához nyomja meg bármelyik gombot.

40 Leonard

Hogyan állítsa be: Időtartam

5. lé‐ pés

Fordítsa a gombokat kikapcsolt helyzetbe.

Hogyan állítsa be: Befejezés

1. lé‐ pés

Állítson be egy sütőfunkciót és a hőmérsékletet.

2. lé‐ pés

3. lé‐ pés

– nyomja meg többször a gombot. – villogni kezd.

, – nyomja meg az idő beállításához.

A kijelzőn a következő látható: .

– a beállított idő leteltekor villogni kezd. Hangjelzés hallható, és a sütő kikap‐ csol.

A jelzés kikapcsolásához nyomja meg bármelyik gombot.

4. lé‐ pés

5. lé‐ pés

Fordítsa a gombokat kikapcsolt helyzetbe.

3. lé‐ pés

4. lé‐ pés

5. lé‐ pés

6. lé‐ pés

Hogyan állítsa be: Késleltetés

1. lé‐ pés

2. lé‐ pés

Állítson be egy sütőfunkciót és a hőmérsékletet.

– nyomja meg többször a gombot. – villogni kezd.

, – nyomja meg, hogy beállítsa az időt a következőhöz: Időtartam.

Nyomja meg: .

, – nyomja meg, hogy beállítsa az időt a következőhöz: Befejezés.

Nyomja meg: .

A beállított idő leteltekor, hangjelzés hallatszik, és a sütő kikapcsol.

A jelzés kikapcsolásához nyomja meg bármelyik gombot.

7. lé‐ pés

8. lé‐ pés

Fordítsa a gombokat kikapcsolt helyzetbe.

Leonard 41

Hogyan állítsa be: Percszámláló

1. lé‐ pés

– nyomja meg többször a gombot. – villogni kezd.

2. lé‐ pés

, – nyomja meg az idő beállításához.

A készülék 5 másodperc elteltével automatikusan elindítja a funkciót.

Amikor a beállított idő véget ér, hangjelzés hallható.

A jelzés kikapcsolásához nyomja meg bármelyik gombot.

3. lé‐ pés

4. lé‐ pés

Fordítsa a gombokat kikapcsolt helyzetbe.

Hogyan törölje: Óra funkciók

1. lé‐ pés

– nyomja meg többször, míg villogni nem kezd az óra funkció szimbóluma.

2. lé‐ pés

Tartsa megnyomva az alábbi gombot: .

Az órafunkció kijelzése néhány másodperc múlva eltűnik.

TARTOZÉKOK HASZNÁLATA

FIGYELMEZTETÉS! Lásd a

„Biztonság” című fejezetet.

Tartozékok behelyezése

A felül található mélyedés a biztonságot növeli. Ezek a mélyedések megakadályozzák a megbillenést. A polc körüli magas perem megakadályozza a főzőedény lecsúszását a polcról.

Huzalpolc:

Csúsztassa be a huzalpolcot a polcveze‐ tő sínek közé, és ügyeljen arra, hogy lábai lefelé mutassanak.

42 Leonard

Sütőtálca:

Csúsztassa be a tálcát a polcvezető sí‐ nek közé.

Huzalpolc, Sütőtálca:

Tolja a tálcát a polctartó vezetősínjei és a vezetősínek feletti huzalpolc közé.

TOVÁBBI FUNKCIÓK

Hűtőventilátor

Amikor a sütő üzemel, a hűtőventilátor automatikusan bekapcsol, hogy hidegen tartsa a sütő felületét. Amikor kikapcsolja a sütőt, a hűtőventilátor továbbra is működni fog, amíg a sütő le nem hűl.

túlmelegedést okozhat. Ennek megakadályozása céljából a sütő biztonsági hőkapcsolóval rendelkezik, amely megszakítja az áramellátást. A sütő a hőmérséklet csökkenése után automatikusan újra bekapcsol.

Biztonsági termosztát

A sütő nem megfelelő használata vagy a részegységek meghibásodása veszélyes

HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK

Lásd a „Biztonság” című fejezetet.

Sütési javaslatok

A sütőben négy polcszint található.

A polcszintek számozása a sütő aljától felfelé történik.

Előfordulhat, hogy az új sütő az Ön korábbi sütőjétől eltérően fogja sütni a húsokat vagy a süteményeket. Az alábbi táblázatban a hőmérséklet, a sütési idő és a polcszint általános beállítási értékeit olvashatja.

Ha nem találja a beállításokat egy adott recepthez, akkor keressen hasonló ételt.

A sütő egy speciális rendszerrel van ellátva, ami keringeti a levegőt, és a gőzt folyamatosan visszavezeti. A rendszerrel egyszerre párolhat és süthet, így az elkészített ételek belül puhák, kívül pedig ropogósak lesznek. Így a sütési idő és az energiafogyasztás is alacsonyabb.

Habos sütemé‐ nyek

Linzertészta

Kefires sajttor‐ ta

Rétes

Kandírozott gyümölcstorta

Gyümölcske‐ nyér

Karácsonyi püspökkenyér

Szilvatorta, melegítse elő az üres sütőt

Teasütemé‐ nyek, melegí‐ tse elő az üres sütőt

Habcsók

Leonard 43

Sütemények sütése

Ne nyissa ki addig a sütő ajtaját, amíg a sütési idő 3/4-e el nem telt.

Ha egyszerre két sütőtálcát használ, legyen egy üres szint közöttük.

Húsok és halak sütése

Hagyja a húst kb. 15 percig állni a szeletelés előtt, hogy a szaftja ne folyjon ki.

Hússütés közben a túlzott füstképződés megelőzése érdekében öntsön egy kis vizet a mély tepsibe. A füst

Tészta- és hússütés (pöröklés)

SÜ‐

TEMÉNYEK

Hagyományos sütés lecsapódásának megelőzése érdekében mindig pótolja az elpárolgott vizet.

Sütési időtartamok

A sütés időtartama az étel fajtájától, annak

állagától és mennyiségétől függ.

Az első időkben figyelje a sütés folyamatát. Találja meg a legjobb beállításokat (hőmérséklet-beállítás, sütési idő stb.) főzőedényeihez, receptjeihez és mennyiségeihez, miközben használja a készüléket.

Légkeveréses sü‐ tés

(perc)

170

170

170

(°C)

170

170

170

175

170

150

100

2

2

2

2

2

1

2

2

3

3

155

160

165

(°C)

165

160

165

150

160

140

115

2 (1 és

3)

2 (1 és

3)

2

2

2 (1 és

3)

2

2

2

3 (1 és

3)

3

45 - 60

20 - 30

70 - 80

60 - 80

30 - 40

50 - 60

50 - 60

20 - 30

30 - 35

35 - 40

Sütőforma

Sütőforma

Sütőforma, Ø

26 cm

Sütőtálca

Sütőforma, Ø

26 cm

Sütőforma, Ø

26 cm

Sütőforma, Ø

20 cm

Kenyérsütő tepsi

Sütőtálca

Sütőtálca

44 Leonard

SÜ‐

TEMÉNYEK

Hagyományos sütés

Légkeveréses sü‐ tés

(perc)

Molnárka, me‐ legítse elő az

üres sütőt

Fánk, melegí‐ tse elő az üres sütőt

Tortalapok

(°C)

190

190

180

3

3

3

(°C)

180

180

170

3

3 (1 és

3)

2

80 -

100

15 - 20

25 - 35

Gyümölcstorta gazdagon

Lekváros pis‐ kóta

160

180

Melegítse elő az üres sütőt.

KENYÉR

ÉS PIZZA

1

1 vagy

2

Hagyományos sü‐ tés

150

170

2

2

Légkeveréses sü‐ tés

110 -

120

45 - 70

(perc)

Fehér kenyér, 1

- 2 darab, 0,5 kg/db

Rozskenyér, nem szükséges előmelegíteni a sütőt

Zsemle, 6 - 8 péksütemény

Pizza

Pogácsák

(°C)

190

190

190

190

200

Használjon tortaformát.

1

1

2

1

3

(°C)

195

190

180

190

190

1

1

1

2

2 (1 és

3)

60 - 70

30 - 45

25 - 40

20 - 30

10 - 20

Sütőtálca

Sütőtálca

Sütőforma, Ø

20 cm

Sütőforma, Ø

24 cm

Sütőforma, Ø

20 cm

-

Kenyérsütő tepsi

Sütőtálca

Mély tepsi

Sütőtálca

Leonard 45

TÖLTÖTT

TÉSZTÁK

Hagyományos sü‐ tés

Rakott tészta

Rakott zöldség

Quiche

Lasagne

Cannelloni

Yorkshire puding, 6 pu‐ dingforma, melegítse elő az üres sütőt

Használja a huzalpolcot.

(°C)

180

200

190

200

200

220

HÚSOK

Hagyományos sü‐ tés

1

2

2

2

2

2

Légkeveréses sütés

(°C)

180

200

190

200

200

210

1

2

2

2

2

2

Légkeveréses sütés

(perc)

(perc)

40 - 50

45 - 60

40 - 50

25 - 40

25 - 40

20 - 30

Marhahús

Sertés

Borjú

Angol marhasült, vér‐ esen

Angol marhasült, kö‐ zepesen átsütve

Angol marhasült, jól

átsütve

(°C)

200

180

190

210

210

210

2

2

2

2

2

2

(°C)

190

180

175

200

200

200

2

2

2

2

2

2

50 - 70

90 - 120

90 - 120

44 - 50

51 - 55

55 - 60

HÚSOK

Hagyományos sü‐ tés

Légkeveréses sütés

(perc)

Sertéslapocka, bőrös

Sertéslábszár, 2 db

(°C)

180

180

2

2

(°C)

170

160

2

2

120 - 150

100 - 120

46 Leonard

HÚSOK

Hagyományos sü‐ tés

Légkeveréses sütés

(perc)

Báránycsülök

Csirke egészben

Pulyka egészben

Kacsa egészben

Liba egészben

Vadnyúl, feldarabolva

Vadnyúl, feldarabolva

Fácán egészben

(°C)

190

200

180

175

175

190

190

190

Hagyományos sütés

2

2

1

2

1

2

2

2

(°C)

190

200

160

160

160

175

175

175

Légkeveréses sütés

2

2

1

2

1

2

2

2

HAL

Pisztráng / Tengeri sügér, 3 - 4 hal

Tonhal / Lazac, 4 - 6 filé

(°C)

190

190

Grill

Melegítse elő az üres sütőt.

A harmadik polcszintet használja.

Állítsa be a hőmérsékletet 250 °C-ra.

2

2

(°C)

175

175

2 (1 és 3)

2 (1 és 3)

110 - 130

70 - 85

210 - 240

120 - 150

150 - 200

60 - 80

150 - 200

90 - 120

(perc)

40 - 55

35 - 60

GRILL

Filészeletek, 4 db

Bifsztek, 4 db

Kolbászok, 8

Sertésborda, 4 db

(kg)

0.8

-

0.6

0.6

(perc)

Egyik oldal

12 - 15

10 - 12

12 - 15

12 - 16

(perc)

Másik oldal

12 - 14

6 - 8

10 - 12

12 - 14

Leonard 47

GRILL

(kg)

Fél csirke, 2

Kebab, 4

Csirkemell, 4 db

Hamburgerek, 6

Halfilé, 4 db

Melegszendvics, 4 - 6

Pirítós, 4 - 6

Infrasütés

Melegítse elő az üres sütőt.

Állítsa be a hőmérsékletet 200 °C-ra.

A harmadik polcszintet használja.

-

-

0.6

0.4

1

-

0.4

(perc)

Egyik oldal

30 - 35

10 - 15

12 - 15

20 - 30

12 - 14

5 - 7

2 - 4

(perc)

Másik oldal

25 - 30

10 - 12

12 - 14

-

10 - 12

-

2 - 3

Göngyölt hús, pulyka

Fél csirke, 2

Csirkecomb, 6 db

Fürj, 4 db

Csőben sült zöldség

Kagyló

Makréla, 2 - 4

Halszeletek, 4 - 6

-

-

-

0.5

0.8

-

1

(kg)

1

Egyik oldal

30 - 40

25 - 30

15 - 20

25 - 30

20 - 25

15 - 20

15 - 20

12 - 15

(perc)

Másik oldal

20 - 30

20 - 30

15 - 18

-

20 - 25

-

10 - 15

8 - 10

Hőlégbefúvás (Nedves) - ajánlott tartozékok

Használjon sötét, nem visszatükröző felületű tepsiket és edényeket. Ezek jobb hőelnyerő képességűek, mint a világos színű és visszatükröző felületű edények.

48 Leonard

Pizzaserpenyő

Sötét, nem visszatük‐ röző felülettel

28 cm-es átmérő

Sütőedény

Sötét, nem visszatükrö‐ ző felülettel

26 cm-es átmérő

Hőlégbefúvás (Nedves)

A legjobb eredmény érdekében használja az alábbi táblázatban szereplő ajánlásokat.

Bögrés sü‐ temény

Kerámia

8 cm-es átm‐

érő, 5 cm magasság

Tortasütő forma

Sötét, nem vissza‐ tükröző felülettel

28 cm-es átmérő

Édes sütemény,

12 db

Péksütemény, 9 db

Fagyasztott piz‐ za, 0,35 kg

Piskótarolád

Brownie

Szufflé, 6 db

Gyümölcstorta alap

Lekváros piskóta

Párolt hal, 0,3 kg

Hal egészben,

0,2 kg

Halfilé, 0,3 kg sütőtálca vagy csepp‐ tálca sütőtálca vagy csepp‐ tálca huzalpolc sütőtálca vagy csepp‐ tálca sütőtálca vagy csepp‐ tálca kerámiapoharak huzal‐ polcon tortaforma huzalpolcon sütőforma huzalpolcon sütőtálca vagy csepp‐ tálca sütőtálca vagy csepp‐ tálca pizzaserpenyő huzal‐ polcon

220

170

180

200

(°C)

180

180

170

170

180

180

180

2

2

3

3

2

3

3

2

2

2

2

(perc)

35 - 40

35 - 40

35 - 40

30 - 40

30 - 40

30 - 40

20 - 30

35 - 45

35 - 45

35 - 45

35 - 45

Leonard 49

Párolt hús, 0,25 kg

Saslik, 0,5 kg

Aprósütemé‐ nyek, 16 db

Puszedli, 20 db

Muffin, 12 db sütőtálca vagy csepp‐ tálca sütőtálca vagy csepp‐ tálca sütőtálca vagy csepp‐ tálca sütőtálca vagy csepp‐ tálca sütőtálca vagy csepp‐ tálca sütőtálca vagy csepp‐ tálca sütőtálca vagy csepp‐ tálca

Pikáns péksüte‐ mény, 16 db

Aprósütemény omlós tésztából,

20 db

Mini gyümölcs‐ torta, 8 db

Zöldség, párolva,

0,4 kg

Vegetáriánus omlett

Mediterrán zöld‐ ségek, 0,7 kg sütőtálca vagy csepp‐ tálca sütőtálca vagy csepp‐ tálca pizzaserpenyő huzal‐ polcon sütőtálca vagy csepp‐ tálca

Tájékoztatás a bevizsgáló intézetek számára

Vizsgálati módszerek az IEC 60350-1 szabványnak megfelelően.

170

180

200

180

180

170

170

150

(°C)

200

200

180

Aprósü‐ temény,

20 db/ tepsi

Hagyomá‐ nyos sütés

Sütőtál‐ ca

3

(°C)

170

(perc)

20 - 30 -

2

2

2

2

3

3

2

3

4

2

3

(perc)

40 - 50

25 - 35

20 - 30

40 - 45

30 - 40

35 - 45

40 - 50

20 - 30

35 - 40

30 - 45

35 - 40

50 Leonard

Almator‐ ta, 2 for‐ ma,

átmérő:

20 cm

Piskóta

Ø26 cm kerek sütőfor‐ mában

Linzer

Hagyomá‐ nyos sütés

Hagyomá‐ nyos sütés

Huzal‐ polc

Huzal‐ polc

1

2

(°C)

170

170

(perc)

80 - 120

35 - 45 -

-

Pirítós,

4 - 6 db

Hagyomá‐ nyos sütés

Grill

Sütőtál‐ ca

Huzal‐ polc

3

3

150 max.

20 - 35

2 - 4 perc egyik oldal; 2

- 3 perc má‐ sik oldal

20 - 30

Melegítse elő a sütőt 10 percig.

Melegítse elő a sütőt 3 percig.

Marha‐ hús hambur‐ ger, 6 db, 0,6 kg

Grill Huzal‐ polc és csepp‐ tálca

3 max.

Helyezze a hu‐ zalpolcot a har‐ madik szintre, míg a csepptál‐ cát a második szintre. A sütési idő félidejében fordítsa meg az

ételt.

Melegítse elő a sütőt 3 percig.

ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

FIGYELMEZTETÉS! Lásd a

„Biztonság” című fejezetet.

Tisztítással kapcsolatos megjegyzések

Tisztítósze‐ rek

A sütő elejét meleg vizes és enyhe mosogatószeres puha ruhával tisztítsa meg. Tisztítsa meg és ellenőrizze a sütőtér kereténél körbefutó ajtótömítést.

A fémfelületeket háztartási tisztítószerekkel tisztítsa meg.

A szennyeződéseket enyhe mosogatószerrel távolítsa el. Ne juttassa azt a katalitikus felületekre.

Leonard 51

Napi hasz‐ nálat

A sütőteret minden használat után tisztítsa meg. A lerakódott zsír vagy egyéb maradvány tüzet okozhat.

A nedvesség lecsapódhat a készüléken vagy az ajtó üveglapjain. A párale‐ csapódás csökkentése érdekében a sütés megkezdése előtt 10 percig üze‐ meltesse a sütőt. Ne tárolja az ételeket több, mint 20 percig a sütőben. Min‐ den használat után puha törlőruhával törölje szárazra a sütő belsejét.

Tartozékok

Minden használat után tisztítsa és szárítsa meg az összes tartozékot. Puha ruhával, langyos vízzel és enyhe mosogatószerrel végezze a tisztítást. A tar‐ tozékokat tilos mosogatógépben tisztítani.

A teflon bevonatos tartozékokat ne tisztítsa súroló hatású tisztítószerekkel vagy éles tárgyakkal.

Hogyan távolítsa el: Polctartók / katalitikus panelek

A sütő tisztításához vegye ki a polctartókat / katalitikus paneleket.

1. lé‐ pés

2. lé‐ pés

3. lé‐ pés

4. lé‐ pés

Kapcsolja ki a sütőt, és várja meg, hogy lehűljön.

Húzza el a polctartó elülső ré‐ szét az oldalfaltól. Tartsa a polctartó hátulját és a kataliti‐ kus panelt a helyén. A kataliti‐ kus panelek nincsenek a sütő falaihoz rögzítve. Kieshetnek, amikor kiveszi a polctartókat.

Húzza el a polctartó hátulját az oldalfaltól, majd vegye ki.

A polctartókat a kiszereléssel ellentétes sorrendben tegye vissza.

1

2

Használata: Katalitikus tisztítás

A sütőtérben katalitikus panelek találhatók. Ez magába szívja a lerakódó zsiradékot a katalízis közben.

A katalitikus bevonat elszíneződése vagy a rajta megjelenő foltok nincsenek hatással a tisztításra.

52 Leonard

Kapcsolja ki a sütőt, és vár‐ ja meg, hogy lehűljön.

Katalitikus tisztítás előtt

Vegyen ki minden tartozékot a sütőtérből is távolítsa el.

Puha ruhával, langyos vízzel

és enyhe mosogatószerrel tisztítsa meg a sütőtér alját

és a sütőajtó üvegének bel‐ ső oldalát.

1. lépés

Állítsa be a funkciót és a sütő hőmérsékletét:

250 °C

Időtartam: 1 ó

Sütőtisztítás katalitikus tisztítással

2. lépés

Tisztítás után forgassa a sütő‐ funkciók szabályozógombját ki‐ kapcsolt helyzetbe.

3. lépés

Miután a sütő lehűlt, ned‐ ves, puha ruhával tisztítsa meg a sütőteret.

Eltávolítás és visszaszerelés: Ajtó

A sütőajtóban két üveglap található. A sütőajtó és belső üveglapja a tisztításhoz kivehetőek. Az üveglapok kiszerelése előtt olvassa el „Az ajtó eltávolítása és visszaszerelése” c. rész összes utasítását.

VIGYÁZAT! Ne használja a sütőt az üveglapok nélkül.

1. lé‐ pés

Nyissa ki teljesen az ajtót, és fogja meg mindkét zsanért.

2. lépés Emelje meg és teljesen fordít‐ sa el mindkét zsanéron a kart.

3. lé‐ pés

Csukja vissza félig a sütőajtót az első nyitási pozícióig. Ezu‐ tán emelje fel és húzza előre, majd vegye ki az ajtót a he‐ lyéről.

4. lépés Helyezze az ajtót egy stabil felületre leterített puha ruhára, majd oldja ki a reteszelőrend‐ szert a belső üveglap kiszere‐ léséhez.

Leonard 53

5. lé‐ pés

A rögzítőket forgassa el 90°kal, majd húzza ki azokat a helyükről.

6. lépés Először emelje meg óvatosan, majd távolítsa el az üveglapot.

90°

1

2

7. lé‐ pés

8. lé‐ pés

Tisztítsa meg az üveglapokat mosogatószeres vízzel. Óvatosan szárítsa meg az ajtó üveglapjait. Az üveglapokat tilos mosogatógépben tisztítani.

A tisztítás után tegye vissza az üveglapot és a sütőajtót a helyére.

Helyes felszereléskor az ajtó díszléce katta‐ nó hangot ad.

Ellenőrizze, hogy a belső üveglapot megfe‐ lelően helyezte-e az ágyazatba.

A

Hogyan cserélje: Lámpa

FIGYELMEZTETÉS! Vigyázat!

Áramütés-veszély!

Az izzó forró lehet.

1. lépés

Kapcsolja ki a sütőt. Várja meg, míg a sütő lehűl.

A sütővilágítás izzójának cseréje előtt:

2. lépés

Húzza ki a sütőt a hálózati aljzatból.

3. lépés

Tegyen egy kendőt a sütőtér aljára.

54 Leonard

Hátsó lámpa

1. lé‐ pés

2. lé‐ pés

3. lé‐ pés

4. lé‐ pés

Az üvegbura eltávolításához fordítsa azt az óramutató járásával ellentétes irányba.

Tisztítsa meg az üvegburát.

Cserélje ki az izzót egy megfelelő, 300 °C-ig hőálló izzóra.

Szerelje fel az üvegburát.

HIBAELHÁRÍTÁS

FIGYELMEZTETÉS! Lásd a

„Biztonság” című fejezetet.

Mi a teendő, ha ...

A táblázatban nem szereplő bármilyen más esetben forduljon a márkaszervizhez.

Jelenség

A sütő nem meleg‐ szik fel.

Megsérült az ajtó tömítőcsíkja.

A kijelzőn „12.00” látható.

Ellenőrizze a kö‐ vetkezőket:

Leolvadt a biztosí‐ ték.

Ne használja a sü‐ tőt. Vegye fel a kapcsolatot egy márkaszervizzel.

Áramkimaradás volt. Állítsa be a pontos időt.

Jelenség Ellenőrizze a kö‐ vetkezőket:

Kiégett az izzó.

A világítás nem működik.

A szerviz számára szükséges adatok

Ha nem talál megoldást egyedül a problémára, forduljon a márkakereskedőhöz vagy a hivatalos márkaszervizhez.

A márkaszerviz számára szükséges adatok az adattáblán találhatóak. Az adattábla a sütőtér elülső keretén található. Ne távolítsa el az adattáblát a készülék sütőterének keretéről.

Javasoljuk, hogy az adatokat jegyezze fel ide:

Típus (MOD.) .........................................

Termékszám (PNC)

Sorozatszám (S.N.)

.........................................

.........................................

Leonard 55

ENERGIAHATÉKONYSÁG

Termékre vonatkozó információk és Termékismertető*

Gyártó neve

A készülék azonosítójele

Energiahatékonysági szám

Energiahatékonysági osztály

Villamosenergia-fogyasztás normál adag és alsó + fel‐ ső sütés mellett

Villamosenergia-fogyasztás normál terhelés és légke‐ veréses sütés mellett

Sütőterek száma

Hőforrás

Hangerő

Sütő típusa

Tömeg

Leonard

LBC1413X 944064979

94.9

A

0.85 kWh/ciklus

0.75 kWh/ciklus

1

Villamos energia

57 l

Beépíthető sütő

28.5 kg

* Az Európai unió számára az EU 65/2014 és 66/2014 sz. rendeletek szerint.

Fehéroroszország számára az STB 2478-2017, G függelék; STB 2477-2017, A és B függelék szerint.

Ukrajna számára az 568/32020 sz. rendelet szerint.

Az energiahatékonysági osztály nem alkalmazható Oroszország esetében.

EN 60350-1 - Háztartási elektromos főzőkészülékek - 1. rész: Tartományok, sütők, gőzsütők

és grillezők - A teljesítmény mérésére szolgáló módszerek.

Energiatakarékosság

A sütő több funkcióval is segít energiát megtakarítani a mindennapos főzés során.

Ügyeljen rá, hogy használat közben a sütő ajtaja megfelelően legyen becsukva.

Főzés közben ne nyissa ki gyakran a sütő ajtaját. Tartsa tisztán az ajtótömítést, és

ügyeljen rá, hogy megfelelően legyen a helyére rögzítve.

Fém főzőedényeket használjon az energiatakarékosság javítása érdekében.

Amikor lehetséges, kerülje a sütő előmelegítését.

Ha egyszerre több ételt készít, a sütések közötti szünet legyen a lehető legrövidebb.

Légkeveréses sütés

Amikor lehetséges, a sütőfunkciókat légkeveréssel használja az energiatakarékosság érdekében.

Maradékhő

A 30 percnél hosszabb ideig tartó sütés során a befejezés előtt 3 - 10 perccel csökkentse a sütő hőmérsékletét a minimum értékre. A sütőben levő maradékhő tovább folytatja a sütést.

A maradékhőt más ételek felmelegítéséhez is használhatja.

56 Leonard

Ételek melegen tartása

A maradékhőt használhatja az étel melegen tartásához. Ehhez válassza a lehető legalacsonyabb hőmérsékletbeállítást.

Hőlégbefúvás (Nedves)

A funkciót arra tervezték, hogy energiát takarítson meg a sütés során.

KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK

A következő jelzéssel ellátott anyagokat hasznosítsa újra.

Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő konténerekbe a csomagolást. Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos és elektronikus hulladékot. A

tiltó szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a háztartási hulladék közé. Juttassa el a készüléket a helyi újrahasznosító telepre, vagy lépjen kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős hivatallal.

*

867348770-C-392020

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents