Leonard LBC1413X Kasutusjuhend

Add to My manuals
56 Pages

advertisement

Leonard LBC1413X Kasutusjuhend | Manualzz

Käyttöohje

Bruksanvisning

Uuni

Inbyggnadsugn

LBC1413X

2 Leonard

SISÄLTÖ

Turvallisuustiedot

Turvallisuusohjeet

Asennus

Tuotekuvaus

Käyttöpaneeli

Käyttöönotto

Päivittäinen käyttö

8

9

9

7

8

2

4

Kellotoiminnot

Lisävarusteiden käyttäminen

Lisätoiminnot

Vihjeitä ja neuvoja

Hoito ja puhdistus

Vianmääritys

Energiatehokkuus

Oikeus muutoksiin pidätetään.

VIERAILE VERKKOSIVULLAMME:

Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita sekä huolto- ja korjausohjeita: www.leonard-hausgeraete.de/support

TURVALLISUUSTIEDOT

Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia käyttökertoja varten.

Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen käyttöön liittyvät vaarat. Laite on pidettävä alle 8-vuotiaiden lasten ja erittäin vakavasti liikuntarajoitteisten henkilöiden ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.

Älä anna lasten leikkiä laitteella.

Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää asianmukaisesti.

22

26

26

10

13

14

14

Leonard 3

VAROITUS: Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun se on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen kosketettavissa olevat osat voivat kuumentua käytön aikana.

Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.

Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.

Yleiset turvallisuusohjeet

Asennuksen ja johdon vaihtamisen saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö.

VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat kuumenevat käytön aikana. Varo koskettamasta uunin lämmitysvastuksia.

Käytä aina uunikintaita, kun käsittelet lisävarusteita tai uunivuokia.

Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen huoltoa.

VAROITUS: Varmista ennen lampun vaihtoa, että laite on pois päältä. Näin vältät mahdollisen sähköiskun.

Älä käytä laitetta ennen kuin se on asennettu kalusteeseen.

Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.

Älä käytä hankausaineita tai teräviä metallikaapimia lasiluukun puhdistamisessa, sillä ne voivat naarmuttaa pintaa, mistä voi olla seurauksena luukun lasin särkyminen.

Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.

Poista kannatinkiskot vetämällä ensin kannatinkiskon etuosasta ja sen jälkeen takaosa irti sivuseinistä. Kiinnitä kannattimet takaisin paikalleen suorittamalla toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.

4 Leonard

TURVALLISUUSOHJEET

Asennus

VAROITUS! Asennuksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö.

• Poista kaikki pakkausmateriaalit.

• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.

• Noudata koneen mukana toimitettuja asennusohjeita.

• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.

• Älä koskaan vedä laitetta sen kahvasta kiinni pitäen.

• Asenna laite turvalliseen ja sopivaan paikkaan, joka täyttää asennusvaatimukset.

• Noudata mainittuja vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin ja kalusteisiin.

• Tarkista ennen laitteen asentamista, että uuninluukku avautuu esteettä.

• Laitteessa on sähkötoiminen jäähdytysjärjestelmä. Sitä on käytettävä verkkovirralla.

590 (600) mm Kaapin vähimmäis‐ korkeus (työtason al‐ la olevan kaapin vä‐ himmäiskorkeus)

Kaapin leveys

Kaapin syvyys

Laitteen etuosan kor‐ keus

Laitteen takaosan korkeus

Laitteen etuosan le‐ veys

Laitteen takaosan le‐ veys

Laitteen syvyys

Laitteen asennussy‐ vyys

560 mm

550 (550) mm

598 mm

579 mm

594 mm

558 mm

561 mm

540 mm

Leveys luukun olles‐ sa auki

Tuuletusaukon vä‐ himmäiskoko. Aukko alaosassa takana

Virtajohdon pituus.

Johto sijaitsee oi‐ keassa kulmassa ta‐ kana

Kiinnitysruuvit

1007 mm

560x20 mm

1100 mm

4x25 mm

Sähköliitäntä

VAROITUS! Tulipalo- ja sähköiskuvaara.

• Kaikki sähkökytkennät tulee jättää asiantuntevan sähköasentajan vastuulle.

• Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.

• Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat verkkovirtalähteen sähköarvojen mukaisia.

• Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.

• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.

• Varmista, ettei pistoke ja virtajohto vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike.

• Älä anna virtajohtojen koskettaa laitteen luukkua tai päästä niitä luukun tai laitteen alapuolella olevan asennustilan lähelle, varsinkaan laitteen ollessa toiminnassa tai luukun ollessa kuuma.

• Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien suojat tulee asentaa niin, ettei niiden irrotus onnistu ilman työkaluja.

• Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.

• Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä kiinnitä sitä pistorasiaan.

Leonard 5

• Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.

• Käytä vain asianmukaisia eristyslaitteita: suojakytkimet, sulakkeet

(ruuvattavat sulakkeet on irrotettava kannasta), vikavirtakytkimet ja kontaktorit.

• Sähköasennuksessa on oltava erotin, joka mahdollistaa laitteen irrottamisen sähköverkosta kaikista navoista.

Erottimen kontaktiaukon leveys on oltava vähintään 3 mm.

• Laitteen mukana toimitetaan pistoke ja virtajohto.

Asennuksen tai vaihdon johtotyypit Eu‐ roopassa:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-

F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F

Määritä johdon poikkipinta-ala arvokilvessä olevan kokonaistehon mukaan. Voit myös käyttää taulukkoa:

Kokonaisteho (W) enintään 1380 enintään 2300 enintään 3680

Johdon läpileik‐ kaus (mm²)

3 x 0.75

3 x 1

3 x 1.5

Maadoitusjohdon (vihreä/keltainen) on oltava 2 cm pitempi vaihejohtimeen ja nollajohtimeen (sininen ja ruskea johto) verrattuna.

Valitse

VAROITUS!

Henkilövahinkojen, palovammojen ja sähköiskujen tai räjähdyksen vaara.

• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.

• Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.

• Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole esteitä.

• Älä jätä laitetta ilman valvontaa toiminnan aikana.

• Kytke laite pois toiminnasta jokaisen käyttökerran jälkeen.

• Avaa laitteen luukku varoen laitteen ollessa toiminnassa. Laitteesta voi tulla kuumaa ilmaa.

• Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun se on kosketuksissa veteen.

• Älä paina avointa uunin luukkua.

• Älä käytä laitetta työtasona tai säilytystasona.

• Avaa laitteen luukku varoen. Alkoholia sisältävät aineet voivat kehittää helposti syttyvän alkoholin ja ilman seoksen.

• Älä anna kipinöiden tai avotulen päästä laitteeseen avatessasi luukkua.

• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin tuotteisiin kostutettuja esineitä.

VAROITUS! Laite voi muutoin vaurioitua.

• Estä emalipinnan vaurioituminen tai haalistuminen:

– Älä aseta uunivuokia tai muita esineitä suoraan laitteen pohjalle.

– Älä aseta alumiinifoliota suoraan laitteen pohjalle.

– Älä aseta vettä suoraan kuumaan laitteeseen.

– Älä säilytä kosteita astioita tai ruokia laitteessa sen käytön jälkeen.

– Ole varovainen, kun irrotat tai kiinnität lisävarusteita.

• Uunin emalipintojen tai ruostumattoman teräksen värimuutokset eivät vaikuta laitteen toimintaan.

• Käytä korkeareunaista uunivuokaa kosteiden leivonnaisten paistamisessa.

Hedelmä- ja marjamehut voivat jättää pysyviä jälkiä.

• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää muihin tarkoituksiin, esimerkiksi huoneen lämmittämiseen.

6 Leonard

• Pidä uunin luukku aina kiinni ruoanvalmistuksen aikana.

• Jos laite asennetaan kalusteen paneelin (esim. oven) taakse, ovea ei saa koskaan sulkea laitteen ollessa toiminnassa. Lämpöä tai kosteutta voi kertyä suljetun kalusteen paneelin taakse ja laite, kalusteet tai lattia voivat sen seurauksena vaurioitua. Älä sulje kalusteen paneelia ennen kuin laite on täysin jäähtynyt käytön jälkeen.

Hoito ja puhdistus

VAROITUS! Ne voivat aiheuttaa henkilövahinkoja, tulipaloja tai laitteen vaurioitumisen.

• Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.

• Tarkista, että laite on kylmä. Vaarana on lasilevyjen rikkoutuminen.

• Vaihda välittömästi vaurioituneet luukun lasipaneelit. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

• Ole varovainen irrottaessasi luukkua.

Luukku on painava!

• Puhdista laite säännöllisesti, jotta pintamateriaali ei vaurioidu.

• Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä ainoastaan mietoja pesuaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.

• Jos käytät uuninpuhdistussuihketta, noudata tuotepakkauksessa olevia turvallisuusohjeita.

• Älä puhdista katalyyttistä emalia pesuaineella.

Sisävalo

VAROITUS! Sähköiskun vaara.

• Lisätietoa tämän tuotteen sisällä olevista lampuista sekä erikseen myytävistä varalampuista: Kyseiset lamput on suunniteltu kestämään kodinkoneissa vaativia fyysisiä olosuhteita (esim. lämpötila, tärinä, kosteus) tai ne antavat tietoa laitteen toimintatilasta. Niitä ei ole tarkoitettu muihin käyttötarkoituksiin eivätkä ne sovi huoneiden valaisemiseen.

• Käytä ainoastaan ominaisuuksiltaan samanlaisia lamppuja.

Huoltopalvelu

• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.

• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.

Hävittäminen

VAROITUS! Henkilövahinkotai tukehtumisvaara.

• Irrota pistoke pistorasiasta.

• Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja hävitä se.

• Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.

Leonard 7

ASENNUS

VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat luvut.

Asentaminen kalusteeseen

(*mm)

9

3

600 min. 550

20 min. 560

570

558

19

540 21

114

589

598

594

(*mm)

9

3

590 min. 550

20 min. 560

570

558

19

540 21

114

589

598

594

Uunin kiinnittäminen kaappiin

8 Leonard

TUOTEKUVAUS

Laitteen osat

12

1 2 3 4

4

3

2

1

5 6

7

8

9

10

11

1 Käyttöpaneeli

2 Virran merkkivalo / symboli

3 Uunin toimintojen väännin

4 Näyttö

5 Lämpötilan valitsin

6 Lämpötilan merkkivalo / symboli

7 Jäähdytyspuhaltimen ilma-aukot

8 Lämpövastus

9 Lamppu

10 Puhallin

11 Irrotettava kannatin

12 Kannatintasot

Lisävarusteet

Uuniritilä

Käytetään keittoastioiden, kakkuvuokien ja paistien alustana.

KÄYTTÖPANEELI

Kosketuspainikkeet/painikkeet

Leivinpelti

Kakkuja ja pikkuleipiä varten.

Ajan asettaminen.

Kellotoiminnon asettaminen.

Ajan asettaminen.

Näyttö

A B

A. Kellotoiminnot

B. Ajastin

Leonard 9

KÄYTTÖÖNOTTO

VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat luvut.

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Uunista voi tulla hajua ja savua esikuumennuksen aikana. Varmista huoneen hyvä tuuletus.

1. vaihe

Aseta kello

2. vaihe

Puhdista uuni

3. vaihe

Esikuumenna tyhjä uuni

1.

, - paina asettaak‐ sesi aika. Vilkkuminen lakkaa noin 5 sekunnin kuluttua ja näytössä nä‐ kyy aika.

1. Poista kaikki varusteet ja irrotettavat uunipeltien kannattimet uunista.

2. Puhdista uuni ja varus‐ teet lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella käyttäen pehmeää puh‐ distusliinaa.

1. Aseta toiminnon enim‐ mäislämpötila: .

Aika: 1 tunti.

2. Aseta toiminnon enim‐ mäislämpötila: .

Aika: 15 min.

Kytke uuni pois päältä ja odota, että se jäähtyy. Aseta varusteet ja irrotettavat uunipeltien kan‐ nattimet uuniin.

PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat luvut.

Asettaminen: Uunitoiminto

1. vai‐ he

2. vai‐ he

3. vai‐ he

Käännä uunin toimintojen väännintä uunitoiminnon valit‐ semiseksi.

Valitse lämpötila kääntämällä väännintä.

Kun ruoka on valmista, käännä vääntimet Off-asentoon uunin sammuttamiseksi.

Uunitoiminnot

Uunitoi‐ minto

Pois toi‐ minnasta

Kiertoilma

Ylä- / alalämpö

Käyttötarkoitus

Uuni on kytketty pois toimin‐ nasta.

Saman paistolämpötilan vaativien ruokien paistami‐ nen samanaikaisesti useam‐ malla kannatintasolla ilman, että tuoksut sekoittuvat.

Ruokien ja leivonnaisten paistaminen yhdellä tasolla.

10 Leonard

Uunitoi‐ minto

Käyttötarkoitus

Rapeapohjaisten kakkujen paistaminen ja säilöminen.

Alalämpö

Teho gril‐ laus

Suurikokoisten luita sisältä‐ vien lihapalojen tai lintupais‐ tien paistaminen yhdellä ta‐ solla. Gratinointi ja ruskistus.

Ohuiden ruokien grillaus suurissa erissä ja leivän paahtaminen.

Maksigrilli

Ohuiden ruokien grillaus ja leivän paahtaminen.

Grilli

Kostea kiertoilma

Tämä toiminto säästää ener‐ giaa paistamisen aikana.

Kun käytät tätä toimintoa, uunin sisälämpötila voi poi‐ keta lämpötila-asetuksesta.

Kuumennusteho voi laskea.

Katso lisätietoa luvusta "Päi‐ vittäinen käyttö", Huomau‐ tus: Kostea kiertoilma.

KELLOTOIMINNOT

Kellotoiminnot

Kellotoiminto

Huomautus: Kostea kiertoilma

Tämän toiminnon avulla noudatetaan energiatehokkuusluokan sekä ekologisen suunnittelun vaatimuksia standardin EU

65/2014 ja EU 66/2014 mukaisesti.

Standardin EN 60350-1 mukaiset testit.

Uunin luukun on oltava kiinni ruoanlaiton aikana, jotta toiminto ei keskeytyisi ja uunin energiatehokkuus olisi mahdollisimman suuri.

Katso valmistusohjeet luvusta "Neuvoja ja vinkkejä", Kostea kiertoilma. Katso yleisiä energian säästämiseen liittyviä suosituksia luvusta "Energiatehokkuus",

Energiansäästö.

Käyttötarkoitus

Kellonajan asettaminen, muuttaminen tai tarkistaminen.

Kellonaika

Uunin toiminta-ajan asettaminen.

Kestoaika

Uunin poiskytkeytymisajan asettaminen.

Lopetus

Ajastin

Toimintojen yhdistäminen: Kestoaika ja Lopetus.

Leonard 11

Kellotoiminto

Hälytinajastin

Käyttötarkoitus

Ajastimen asettaminen. Tämä toiminto ei vaikuta millään ta‐ valla uunin toimintaan. Tämä toiminto voidaan asettaa milloin tahansa, myös uunin ollessa pois päältä.

Asetukset: Kellotoiminnot

Asetukset: Kellonaika

- vilkkuu, kun uuni kytketään sähköverkkoon, sähkökatkon jälkeen tai kun ajastinta ei ole asetettu.

, - paina asettaaksesi kellonajan.

Vilkkuminen lakkaa noin 5 sekunnin kuluttua ja näytössä näkyy kellonaika.

Ajan muuttaminen: Kellonaika

1. vai‐ he

- paina toistuvasti kellonajan muuttamiseksi. – alkaa vilkkua.

2. vai‐ he

, - paina asettaaksesi kellonajan.

Vilkkuminen lakkaa noin 5 sekunnin kuluttua ja näytössä näkyy kellonaika.

Asetukset: Kestoaika

1. vai‐ he

2. vai‐ he

Aseta uunitoiminto ja uunin lämpötila.

– paina toistuvasti. – alkaa vilkkua.

3. vai‐ he

, - aseta kesto painamalla.

Näytössä näkyy: .

- vilkkuu asetetun ajan päättyessä. Äänimerkki kuuluu ja uuni kytkeytyy pois päältä.

Voit sammuttaa äänimerkin painamalla mitä tahansa painiketta.

4. vai‐ he

5. vai‐ he

Käännä säätimet Off (pois päältä) -asentoon.

Asetukset: Lopetus

1. vai‐ he

2. vai‐ he

Aseta uunitoiminto ja uunin lämpötila.

– paina toistuvasti. – alkaa vilkkua.

12 Leonard

Asetukset: Lopetus

3. vai‐ he

, - paina asettaaksesi kellonajan.

Näytössä näkyy: .

- vilkkuu asetetun kellonajan päättyessä. Äänimerkki kuuluu ja uuni kytkeytyy pois päältä.

4. vai‐ he

Voit sammuttaa äänimerkin painamalla mitä tahansa painiketta.

5. vai‐ he

Käännä säätimet Off (pois päältä) -asentoon.

Asetukset: Ajastin

1. vai‐ he

2. vai‐ he

Aseta uunitoiminto ja uunin lämpötila.

– paina toistuvasti. – alkaa vilkkua.

3. vai‐ he

4. vai‐ he

5. vai‐ he

6. vai‐ he

, - paina asettaaksesi kellonajaksi: Kestoaika.

Paina: .

, - paina asettaaksesi kellonajaksi: Lopetus.

Paina: .

Kun asetettu kellonaika on saavutettu, laitteesta kuuluu äänimerkki, ja uuni kytkey‐ tyy pois päältä.

Voit sammuttaa äänimerkin painamalla mitä tahansa painiketta.

7. vai‐ he

8. vai‐ he

Käännä säätimet Off (pois päältä) -asentoon.

Asetukset: Hälytinajastin

1. vai‐ he

2. vai‐ he

3. vai‐ he

– paina toistuvasti. – alkaa vilkkua.

, - paina asettaaksesi kellonajan.

Toiminto käynnistyy automaattisesti 5 sekunnin kuluttua.

Laitteesta kuuluu äänimerkki, kun asetettu aika on päättynyt.

Voit sammuttaa äänimerkin painamalla mitä tahansa painiketta.

Leonard 13

Asetukset: Hälytinajastin

4. vai‐ he

Käännä säätimet Off (pois päältä) -asentoon.

Peruuttaminen: Kellotoiminnot

1. vai‐ he

- paina toistuvasti, kunnes kellotoiminnon symboli alkaa vilkkua.

2. vai‐ he

Paina ja pidä painettuna painiketta: .

Kellotoiminto sammuu muutaman sekunnin kuluttua.

LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN

VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat luvut.

kallistumisen. Ritilän yläreuna estää keittoastioiden luisumisen kannatintasolta.

Lisävarusteiden asennus

Pieni lovi yläosassa parantaa turvallisuutta. Lovet estävät myös

Uuniritilä:

Paina ritilä liukukiskojen väliin kannatti‐ meen ja varmista, että jalat osoittavat alaspäin.

Uunipelti:

Työnnä pelti haluamasi ohjauskiskojen väliin.

14 Leonard

Uuniritilä, Uunipelti:

Paina leivinpelti kannatinkiskon ohjaus‐ kiskojen väliin ja paistoritilä yläpuolella oleviin ohjauskiskoihin.

LISÄTOIMINNOT

Jäähdytyspuhallin

Kun uuni on toiminnassa, jäähdytyspuhallin kytkeytyy automaattisesti toimintaan uunin pintojen pitämiseksi viileinä. Kun kytket uunin pois toiminnasta, jäähdytyspuhallin toimii edelleen, kunnes uuni on jäähtynyt.

Ylikuumenemissuoja

Uunin virheellinen toiminta tai vialliset osat voivat aiheuttaa vaarallisen

VIHJEITÄ JA NEUVOJA

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

Ruoanlaittoon liittyviä suosituksia

Uunissa on neljä kannatintasoa.

Laske kannatintasot uunin pohjasta alkaen.

Uunisi voi paistaa eri tavalla kuin entinen uunisi. Alla olevat taulukot sisältävät vakioasetukset lämpötilan, keittoajan ja kannatintason säätämiseen.

Jos taulukosta ei löydy reseptiisi sopivia asetuksia, voit soveltaa jonkin samantyyppisen paistoksen asetuksia.

Uunissa on erityinen järjestelmä, joka kierrättää ilmaa ja höyryä jatkuvasti.

Kyseisen järjestelmän avulla ruoka ylikuumenemisen. Tämän estämiseksi uunissa on ylikuumenemissuoja, joka katkaisee virransyötön. Virta kytkeytyy automaattisesti uudelleen, kun lämpötila on laskenut normaalille tasolle.

paistuu jatkuvasti kosteassa ympäristössä, minkä ansiosta se on sisältä mehevää ja ulkopinnalta rapeaa. Se lyhentää paistoaikaa ja pienentää energian kulutusta.

Kakkujen leipominen

Älä avaa uunin luukkua ennen kuin 3/4 paistoajasta on kulunut.

Jos käytät kahta leivinpeltiä samanaikaisesti, jätä niiden väliin yksi tyhjä kannatintaso.

Lihan ja kalan kypsentäminen

Anna lihan olla noin 15 minuuttia ennen sen leikkaamista, jotta sen neste säilyisi.

Jotta uuniin ei muodostuisi liikaa savua paistamisen aikana, lisää grilli-/ uunipannuun hiukan vettä. Jotta käry ei tiivistyisi, lisää vettä aina sen kuivuttua loppuun.

Leonard 15

Paistoajat

Kypsennysaika riippuu ruokalajin tyypistä, sen koostumuksesta ja määrästä.

Tarkkaile valmistumista alustavasti kypsennyksen aikana. Määritä parhaat

Leivonta ja paistaminen

Ylä- /alalämpö asetukset (uunitoiminto, kypsennysaika, jne.) keittoastioille, resepteille ja määrille laitetta käyttäessä.

Kiertoilma

KA‐

KUT (min)

(°C)

170 2

(°C)

165 45–60 Kakkuvuoka Vatkatut lei‐ vonnaiset

Murotaikina 170

170

2

1

160

165

2 (1 ja

3)

2 (1 ja

3)

2

20–30

70–80

Kakkuvuoka

Piimä-juusto‐ kakku

Struudeli

Marjapiirakka

Hedelmäkakku

175

170

170

170

2

2

2

2

150

160

155

160

2

2 (1 ja

3)

2

2

60–80

30–40

50–60

50–60

Kakkuvuoka,

Ø 26 cm

Uunipelti

Kakkuvuoka,

Ø 26 cm

Kakkuvuoka,

Ø 26 cm

Kakkuvuoka,

Ø 20 cm

Joulukakku

(hedelmäkak‐ ku)

Rusinakakku, uunin esikuu‐ mennus tyhjä‐ nä

Pikkuleivät, uu‐ nin esikuumen‐ nus tyhjänä

Marengit

Pullat, uunin esikuumennus tyhjänä

Voitaikina, uu‐ nin esikuumen‐ nus tyhjänä

170

150

100

190

190

2

3

3

3

3

165

140

115

180

180

2

3

3

3 (1 ja

3)

3 (1 ja

3)

20–30

30–35

35–40

80–100

15–20

Leipävuoka

Uunipelti

Uunipelti

Uunipelti

Uunipelti

16 Leonard

Ylä- /alalämpö Kiertoilma

KA‐

KUT (min)

Piiraat

Hedelmäkakku

(°C)

180

160

3

1

(°C)

170

150

2

2

Täytekakku‐ pohja

180

Esikuumenna tyhjä uuni.

1 tai 2

Ylä- /alalämpö

PIZZA

LEIPÄ JA

(°C)

190 1 Vehnäleipä, 1–2 kpl, 0,5 kg/kpl

Ruisleipä, esi‐ kuumennus ei ole tarpeen

Sämpylät, 6–8 sämpylää

Pizza

190

190

190

1

2

1

Teeleipä

Käytä kakkuvuokaa.

200 3

170

Ylä- /alalämpö

Kiertoilma

(°C)

195

190

180

190

190

2

1

1

2 (1 ja

3)

1

2

Kiertoilma

PAISTOKSET

25–35

110–

120

45–70

(min)

60–70

30–45

25–40

20–30

10–20

Pastapaistos

Vihannespaistos

Piiras

Lasagne

Cannelloni

(°C)

180

200

190

200

200

2

2

1

2

2

(°C)

180

200

190

200

200

2

2

1

2

2

Kakkuvuoka,

Ø 20 cm

Kakkuvuoka,

Ø 24 cm

Kakkuvuoka,

Ø 20 cm

-

Leipävuoka

Uunipelti

Grilli/uunipan‐ nu

Uunipelti

(min)

40–50

45–60

40–50

25–40

25–40

Leonard 17

Ylä- /alalämpö

PAISTOKSET

Yorkshire pudding, 6 va‐ nukasvuokaa, uunin esi‐ kuumennus tyhjänä

Käytä paistoritilää.

(°C)

220 2

Ylä- /alalämpö

LIHA

Naudanliha

Porsaanliha

Vasikanliha

Englantilainen paah‐ topaisti, raaka

Englantilainen paah‐ topaisti, puolikypsä

Englantilainen paah‐ topaisti, kypsä

(°C)

200

180

190

210

210

210

2

2

2

2

2

2

Ylä- /alalämpö

LIHA

Porsaan lapapaisti kuorella

Porsaanpotka, 2 kap‐ paletta

Lampaanreisi

Kokonainen kana

Kokonainen kalkkuna

Kokonainen ankka

Kokonainen hanhi

(°C)

180

180

190

200

180

175

175

2

2

2

2

1

2

1

Kiertoilma

(°C)

210 2

Kiertoilma

(°C)

170

160

190

200

160

160

160

(°C)

190

180

175

200

200

200

Kiertoilma

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

(min)

20–30

(min)

50–70

90–120

90–120

44–50

51–55

55–60

(min)

120–150

100–120

110–130

70–85

210–240

120–150

150–200

18 Leonard

Ylä- /alalämpö

LIHA

Jänis, paloina

Jänis, paloina

Kokonainen fasaani

KALA

Taimen / Meriruutana,

3–4 kalaa

Tonnikala / Lohi, 4–6 fileetä

(°C)

190

190

Grilli

Esikuumenna tyhjää uunia.

Käytä kolmatta kannatintasoa.

Aseta lämpötila 250 °C.

(°C)

190

190

190

Ylä- /alalämpö

2

2

2

2

2

GRILLI

Naudanfileepihvit, 4 kappaletta

Naudanlihapihvit, 4 kappaletta

Makkarat, 8

Porsaankyljykset, 4 kappaletta

Puolikas kana, 2

Kebab, 4

Kanan rintafilee, 4 kappaletta

Hampurilaiset, 6

Kalafile, 4 kappaletta

Lämpimät leivät, 4 - 6

(kg)

-

1

0,4

0,6

0,8

0,6

-

0,6

-

0,4

(min)

1. puoli

12 - 15

10 - 12

12 - 15

12 - 16

30 - 35

10 - 15

12 - 15

20 - 30

12 - 14

5 - 7

Kiertoilma

(°C)

175

175

175

Kiertoilma

2

2

2

(°C)

175

175

(min)

60–80

150–200

90–120

(min)

2 (1 ja 3)

2 (1 ja 3)

40–55

35–60

(min)

2. puoli

12 - 14

6 - 8

10 - 12

12 - 14

25 - 30

10 - 12

-

12 - 14

-

10 - 12

Leonard 19

GRILLI

Paahtoleipä, 4 - 6

Teho grillaus

Esikuumenna tyhjää uunia.

Aseta lämpötila 200 °C.

Käytä kolmatta kannatintasoa.

-

(kg) (min)

1. puoli

2 - 4

(min)

2. puoli

2 - 3

Rullattu paisti, kalkkuna

Puolikas kana, 2

Broilerin koivet, 6 kappaletta

Viiriäinen, 4 kappaletta

Vihannesgratiini

Kampasimpukat

Makrilli, 2 - 4

Kalaleikkeet, 4 - 6

-

-

-

0,5

0,8

-

1

(kg)

1

1. puoli

30 - 40

25 - 30

15 - 20

25 - 30

20 - 25

15 - 20

15 - 20

12 - 15

(min)

2. puoli

20 - 30

20 - 30

15 - 18

-

20 - 25

-

10 - 15

8 - 10

Kostea kiertoilma - suositellut varusteet

Käytä tummia heijastamattomia vuokia ja astioita. Ne absorboivat enemmän lämpöä vaaleisiin ja heijastaviin astioihin verrattuna.

Pizzapannu

Tumma, heijastama‐ ton halkaisija 28 cm

Uunivuoka

Tumma, heijastamaton halkaisija 26 cm

Annosvuoat

Keraaminen halkaisija 8 cm, korkeus

5 cm

Torttuvuoka

Tumma, heijastama‐ ton halkaisija 28 cm

20 Leonard

Kostea kiertoilma

Noudata alla olevan taulukon ehdotuksia parhaan tuloksen saavuttamiseksi.

Makeat sämpy‐ lät, 12 kappaletta

Sämpylät, 9 kap‐ paletta

Pizza, pakaste,

0,35 kg

Kääretorttu

Brownie

Kohokas, 6 kap‐ paletta

Torttupohja

Täytekakkupohja

Höyrytetty kala,

0,3 kg

Kokonainen kala,

0,2 kg

Kalafile, 0,3 kg

Haudutettu liha,

0,25 kg

Shashlik, 0,5 kg

Pikkuleivät, 16 kappaletta

Macaronit, 20 kappaletta

Muffinssit, 12 kappaletta leivinpelti tai uunipan‐ nu leivinpelti tai uunipan‐ nu ritilä leivinpelti tai uunipan‐ nu leivinpelti tai uunipan‐ nu keraamiset annosvuoat ritilällä torttuvuoka ritilällä uunivuoka ritilällä leivinpelti tai uunipan‐ nu leivinpelti tai uunipan‐ nu pizzapannu ritilällä leivinpelti tai uunipan‐ nu leivinpelti tai uunipan‐ nu leivinpelti tai uunipan‐ nu leivinpelti tai uunipan‐ nu leivinpelti tai uunipan‐ nu

(°C)

180

180

170

170

180

180

180

170

220

170

180

200

180

200

200

180

2

2

3

3

2

3

2

2

2

2

3

2

3

3

2

2

35 - 45

40 - 50

25 - 35

20 - 30

40 - 45

30 - 40

(min)

35 - 40

35 - 40

35 - 40

30 - 40

30 - 40

30 - 40

20 - 30

35 - 45

35 - 45

35 - 45

Leonard 21

Suolaiset leivon‐ naiset, 16 kappa‐ letta

Murotaikinapik‐ kuleivät, 20 kap‐ paletta

Tortut, 8 kappa‐ letta

Vihannekset, haudutetut, 0,4 kg

Kasvismunakas

Välimeren vihan‐ nekset, 0,7 kg leivinpelti tai uunipan‐ nu leivinpelti tai uunipan‐ nu leivinpelti tai uunipan‐ nu leivinpelti tai uunipan‐ nu pizzapannu ritilällä leivinpelti tai uunipan‐ nu

Tietoja testilaitokselle

Standardin IEC 60350-1 mukaiset testit.

(°C)

170

150

170

180

200

180

2

2

2

3

3

4

Pienet kakut,

20 kpl/ pelti

Omena‐ piirakka,

2 vuo‐ kaa Ø20 cm

Sokeri‐ kakku, kakku‐ vuoka

Ø26 cm

Muro‐ keksit

Ylä- / alalämpö

Ylä- / alalämpö

Ylä- / alalämpö

Ylä- / alalämpö

Uuni‐ pelti

Uuni‐ pelti

3

Uuniriti‐ lä

1

Uuniriti‐ lä

2

3

(°C)

170

(min)

20 - 30

170

170

150

80 - 120

35 - 45

20 - 35

-

-

-

Esikuumenna uunia 10 minuu‐ tin ajan.

(min)

35 - 45

40 - 50

20 - 30

35 - 40

30 - 45

35 - 40

22 Leonard

Paahto‐ leipä, 4 -

6 kpl

Grilli Uuniriti‐ lä

3

(°C)

.

maks

(min)

2 - 4 minuut‐ tia ensimmäi‐ nen puoli; 2 -

3 minuuttia toinen puoli

20 - 30

Esikuumenna uunia 3 minuutin ajan.

Naudan‐ lihapihvi,

6 kpl,

0,6 kg

Grilli Ritilä ja uuni‐ pannu

3

.

maks Aseta ritilä uunin kolmannelle ta‐ solle ja uunipan‐ nu toiselle tasol‐ le. Käännä ruoka keittoajan puoli‐ välissä.

Esikuumenna uunia 3 minuutin ajan.

HOITO JA PUHDISTUS

VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat luvut.

Puhdistukseen liittyviä huomautuksia

Puhdistusai‐ neet

Puhdista uunin etupinnat lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella käyt‐ täen pehmeää puhdistusliinaa. Puhdista ja tarkista luukun tiiviste uunikammi‐ on kehyksen ympärillä.

Käytä puhdistusainetta metallipintojen puhdistamiseen.

Poista tahrat miedolla pesuaineella. Älä käytä sitä katalyyttisiin pintoihin.

Jokapäiväi‐ nen käyttö

Puhdista uunin sisäosa jokaisen käytön jälkeen. Rasvan tai muiden roiskei‐ den kertyminen voi johtaa tulipaloon.

Kosteutta voi tiivistyä uunin sisään tai luukun lasilevyihin. Tiivistymistä voi vä‐ hentää käyttämällä uunia 10 minuuttia ennen ruokien kypsentämistä. Älä jätä ruokia uuniin 20 minuuttia pitemmäksi ajaksi. Kuivaa sisäosa pehmeällä lii‐ nalla jokaisen käyttökerran jälkeen.

Leonard 23

Puhdista kaikki lisävarusteet käytön jälkeen ja anna niiden kuivua. Käytä pehmeää liinaa, lämmintä vettä ja mietoa puhdistusainetta. Lisävarusteita ei saa pestä astianpesukoneessa.

Tarttumattomia lisävarusteita ei saa puhdistaa hankaavilla puhdistusaineilla tai teräväreunaisilla esineillä.

Lisävarus‐ teet

Irrottaminen: Kannattimet / katalyyttilevyt

Poista kannattimet / katalyyttilevyt uunin puhdistamiseksi.

1. vai‐ he

2. vai‐ he

3. vai‐ he

4. vai‐ he

Kytke uuni pois toiminnasta ja odota, että se jäähtyy.

Vedä uunipeltien kannattimen etuosa irti sivuseinästä. Pidä kannattimen takaosaa ja kata‐ lyyttilevyä paikoillaan. Kata‐ lyyttilevyjä ei ole kiinnitetty uunin seiniin. Ne voivat pudo‐ ta kannattimia poistaessa.

Vedä kannattimen takaosa irti seinästä ja poista se.

Kiinnitä kannattimet takaisin paikalleen suorittamalla toi‐ menpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.

Käyttöohje: Katalyysipuhdistus

Sisäosassa on katalyyttilevyjä. Se imee rasvan katalyysipuhdistuksen aikana.

1

2

Katalyyttisten pintojen tahrat tai värimuutokset eivät vaikuta puhdistukseen.

Kytke uuni pois päältä ja odota, että se jäähtyy.

1. vaihe

Ennen katalyysipuhdistusta

Poista kaikki lisävarusteet.

Puhdista uuni katalyysipuhdistuksella

2. vaihe

Puhdista sisätilan alaosa ja luukun sisäosa lämpimällä vedellä ja miedolla pesuai‐ neella käyttämällä pehmeää puhdistusliinaa.

3. vaihe

24 Leonard

Puhdista uuni katalyysipuhdistuksella

Aseta toiminto ja uunin läm‐ pötila. 250 °C

Kesto: 1 tunti.

Suoritettuasi puhdistuksen, kierrä uunin toimintojen väännin

Off (pois päältä) -asentoon.

Kun uuni on kylmä, puh‐ dista sen sisäosa peh‐ meällä liinalla.

Irrottaminen ja asentaminen: Luukku

Uuninluukussa on kaksi lasilevyä. Voit poistaa uuninluukun ja sen sisällä olevan lasilevyn puhdistusta varten. Lue kohdan "Luukun irrottaminen ja asentaminen" ohjeet kokonaan ennen lasilevyjen poistamista.

HUOMIO! Älä käytä uunia ilman lasipaneeleja.

1. vai‐ he

Avaa luukku kokonaan auki ja pidä kiinni molemmista sara‐ noista.

2. vaihe Nosta ja käännä saranoissa olevat vivut kokonaan.

3. vai‐ he

Sulje uuninluukku puoliväliin ensimmäiseen avausasen‐ toon. Nosta ja vedä luukkua sen jälkeen eteenpäin ja irro‐ ta se paikaltaan.

4. vaihe Aseta luukku tasaiselle alustal‐ le pehmeän kankaan päälle ja vapauta lukitusjärjestelmä, jot‐ ta voit irrottaa lasilevyn.

5. vai‐ he

Käännä kiinnittimiä 90° ja ve‐ dä ne irti paikoiltaan.

6. vaihe Nosta ensin varoen ja poista lasilevy sen jälkeen.

Leonard 25

90°

1

2

7. vai‐ he

8. vai‐ he

Puhdista lasit vedellä ja miedolla puhdistusaineella. Kuivaa lasilevyt varoen. Lasi‐ levyjä ei saa pestä astianpesukoneessa.

Asenna lasilevy ja uuninluukku takaisin paikalleen puhdistuksen jälkeen.

Luukun reunalista napsahtaa paikoilleen.

Varmista, että asennat sisäisen lasilevyn oi‐ kein paikoilleen.

A

Vaihtaminen: Lamppu

VAROITUS! Sähköiskun vaara.

Lamppu voi olla kuuma.

1. vaihe

Kytke uuni pois päältä. Odo‐ ta, kunnes uuni on jäähtynyt.

Ennen lampun vaihtamista:

2. vaihe

Irrota uunin pistoke pistora‐ siasta.

Takalamppu

3. vaihe

Peitä uunin pohja kankaalla.

1. vai‐ he

2. vai‐ he

3. vai‐ he

4. vai‐ he

Irrota suojalasi kiertämällä sitä.

Puhdista suojalasi.

Vaihda lamppu sopivaan 300 °C lämmönkestävään lamppuun.

Kiinnitä suojalasi paikalleen.

26 Leonard

VIANMÄÄRITYS

VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat luvut.

Käyttöhäiriöt

Mikäli laitteessa ilmenevää ongelmaa ei ole kuvattu tässä taulukossa, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Ongelma

Uuni ei kuumene.

Oven tiiviste on vaurioitunut.

Tarkista, että

Sulake on palanut.

Älä käytä uunia.

Ota yhteyttä valtuu‐ tettuun huoltoliik‐ keeseen.

Ongelma

Näytössä näkyy

"12.00".

Valo ei syty.

Tarkista, että

On tapahtunut säh‐ kökatkos. Aseta kellonaika.

Lamppu on pala‐ nut.

Huoltotiedot

Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys jälleenmyyjään taivaltuutettuun huoltopalveluun.

Huoltopalvelun vaatimat tiedot on merkitty arvokilpeen. Arvokilpi sijaitsee uunin sisäosan etukehyksessä. Älä poista arvokilpeä uunista.

Suosittelemme, että kirjoita tiedot tähän:

Malli (MOD.)

Tuotenumero (PNC)

Sarjanumero (S.N.)

ENERGIATEHOKKUUS

Tuotetiedot ja tuotteen tietolomake*

.........................................

.........................................

.........................................

Tavarantoimittajan nimi

Mallin tunnus

Energialuokka

Energiatehokkuusluokka

Energiankulutus normaalikäytössä Ylä- ja alalämpö toiminnossa

Energiankulutus normaalikäytössä Kiertoilma-toimin‐ nossa

Pesien lukumäärä

Lämpölähde

Tilavuus

Leonard

LBC1413X 944064979

94,9

A

0,85 kWh/ohjelma

0,75 kWh/ohjelma

1

Sähkö

57 l

Leonard 27

Uunityyppi

Massa

Kalusteeseen asennettava uuni

28.5 kg

* Euroopan unionissa EU-määräyksien 65/2014 ja 66/2014 mukaisesti.

Valko-Venäjän tasavallassa STB 2478-2017:n liitteen G ja STB 2477-2017:n liitteiden A ja B mukaisesti.

Ukrainassa määräyksen 568/32020 mukaisesti.

Energiatehokkuusluokka ei koske Venäjää.

EN 60350-1 - Ruoanlaittoon tarkoitetut sähkötoimiset kodinkoneet - Osa 1: Tuotesarjat, uunit, höyryuunit ja grillit - Suorituskyvyn mittaustavat.

Energiansäästö

Uunissa on toimintoja, joiden avulla voit säästää energiaa.

Varmista, että uunin luukku on suljettu uunin ollessa toiminnassa. Älä avaa uunin luukkua liian usein kypsennyksen aikana.

Pidä luukun tiiviste puhtaana ja varmista, että se on hyvin kiinni paikoillaan.

Käytä metallisia keittoastioita energiatehokkuuden parantamiseksi.

Kun mahdollista, älä esikuumenna uunia ennen ruokien asettamista uuniin.

Minimoi paistojen väliset tauot, kun valmistat kerralla useampia ruokia.

Puhallintoiminnon käyttäminen

Kun mahdollista, käytä uunitoimintoja puhaltimella energian säästämiseksi.

YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan.

Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä

Jälkilämpö

Kun kypsennys kestää yli 30 minuuttia, laske uunin lämpötila minimiin 3 - 10 minuuttia ennen kypsennysajan päättymistä. Uunin jälkilämpö kypsentää ruokaa edelleen.

Lämmitä muita ruokia jälkilämpöä käyttäen.

Ruokien lämpimänäpito

Valitse alhaisin mahdollisin lämpötilaasetus hyödyntääksesi jälkilämmön ja säilyttääksesi aterian lämpimänä.

Kostea kiertoilma

Toiminto säästää energiaa paistamisen aikana.

merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.

28 Leonard

INNEHÅLL

Säkerhetsinformation

Säkerhetsinstruktioner

Installation

Produktbeskrivning

Kontrollpanelen

Före första användning

Daglig användning

34

35

35

28

30

33

34

Klockfunktioner

Användning av tillbehör

Tillvalsfunktioner

Tips

Underhåll och rengöring

Felsökning

Energieffektivitet

Med reservation för ändringar.

BESÖK VÅR WEBBPLATS FÖR ATT:

Få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och reparationsinformation: www.leonard-hausgeraete.de/support

SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning.

Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

Säkerhet för barn och handikappade

Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt av personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.

Barn under 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionshinder ska inte vara i närheten av produkten om de inte är under uppsikt.

Låt inte barnen leka med produkten.

Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.

48

51

52

36

39

39

40

Leonard 29

VARNING: Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när den är igång eller när den svalnar.

Åtkomliga delar blir heta under användning.

Om produkten har ett barnlås, måste detta aktiveras.

Barn får inte utföra städning och underhåll av produkten utan uppsikt.

Allmän säkerhet

Endast behöriga personer får installera den här produkten och byta kabel.

VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket varma under användning. Var försiktig så att du undviker att vidröra värmeelementen.

Använd alltid ugnsvantar för att ta ut eller sätta in tillbehör eller eldfasta formar.

Innan du utför något underhåll ska du koppla ur produkten från nätuttaget.

VARNING: Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter lampa för att undvika risken för elstötar.

Använd inte produkten innan den installeras i den inbyggda strukturen.

Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.

Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur kan leda till att glaset spricker.

Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara.

För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den främre delen av ugnsstegen och sedan den bakre delen från sidoväggarna. Sätt tillbaka ugnsstegarna i omvänd ordning.

30 Leonard

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Installation

VARNING! Endast en behörig person får installera den här produkten.

• Avlägsna allt förpackningsmaterial.

• Installera eller använd inte en skadad produkt.

• Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.

• Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.

• Dra aldrig produkten i handtaget.

• Installera produkten på en säker och lämplig plats som uppfyller installationskraven.

• Minsta avstånd till andra produkter ska beaktas.

• Innan produkten installeras ska du kontrollera att ugnsluckan öppnas enkelt utan motstånd.

• Produkten är utrustad med ett elektriskt kylsystem. Det måste användas tillsammans med det elektriska nätuttaget.

Skåpets minimihöjd

(minimihöjd för skå‐ pet under köksbän‐ ken)

Skåpets bredd

Skåpets djup

Höjd på produktens främre del

Höjd på produktens bakre del

Bredd på produktens främre del

Bredd på produktens bakre del

Produktens djup

Djupet på den in‐ byggda produkten

590 (600) mm

560 mm

550 (550) mm

598 mm

579 mm

594 mm

558 mm

561 mm

540 mm

Djup med öppen lucka

Minsta storlek på ventilationens öpp‐ ning. Öppningen är placerad på botten baksidan

Nätsladdslängd. Ka‐ beln är placerad i det högra hörnet på bak‐ sidan

Monteringsskruvar

1007 mm

560x20 mm

1100 mm

4x25 mm

Elektrisk anslutning

VARNING! Risk för brand och elektriska stötar.

• Alla elektriska anslutningar ska göras av en behörig elektriker.

• Produkten måste jordas.

• Se till att de parametrarna på märkskylten överensstämmer med elnätets elektricitet.

• Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.

• Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.

• Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas måste det göras av vårt auktoriserade servicecenter.

• Låt inte nätkablar komma i kontakt med eller komma nära produktens lucka eller nichen nedanför produkten, speciellt inte när den är igång eller om luckan är het.

• Stötskyddet för strömförande och isolerade delar måste fästas på ett sådant sätt att det inte kan tas bort utan verktyg.

• Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.

Leonard 31

• Anslut inte stickkontakten om vägguttaget sitter löst.

• Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.

• Använd endast rätt isoleringsenheter: strömbrytare, säkringar (säkringar av skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.

• Den elektriska installationen måste ha en isolationsenhet så att du kan koppla från produkten från nätet vid alla poler.

Kontaktöppningen på isolationsenheten måste vara minst 3 mm bred.

• Denna produkt levereras med en huvudkontakt och en huvudkabel.

Kabeltyper för installation eller utbyte i

Europa:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-

F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F

För kabeldelen, se den totala effekten (på märkplåten) och tabellen. Se även tabellen:

Total effekt (W) max. 1380 max. 2300 max. 3680

Kabeldel (mm²)

3 x 0.75

3 x 1

3 x 1.5

Jordkabeln (grön/gul kabel) måste vara 2 cm längre än fas och neutral kabel (blå och brun kabel).

Använd

VARNING! Risk för skador, brännskador, elstötar eller explosion föreligger.

• Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk.

• Ändra inte produktens specifikationer.

• Se till att ventilationsöppningarna inte

är blockerade.

• Lämna inte produkten utan tillsyn under användning.

• Stäng av produkten efter varje användningstillfälle.

• Var försiktig när du öppnar produktens lucka medan produkten är igång. Het luft kan strömma ut.

• Använd inte produkten med våta händer eller när den är i kontakt med vatten.

• Tyng inte ner luckan när den är öppen.

• Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.

• Öppna produktens lucka försiktigt.

Användning av ingredienser som innehåller alkohol kan producera en blandning av luft och alkohol.

• Låt inte gnistor eller öppna lågor komma i kontakt med produkten när du

öppnar luckan.

• Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på produkten.

VARNING! Risk för skador på produkten föreligger.

• För att förhindra skador eller missfärgning på emaljen:

– sätt inte eldfasta formar eller andra föremål direkt på produktens botten.

– lägg inte aluminiumfolie direkt på ugnsbotten.

– ställ inte hett vatten direkt i den heta produkten.

– låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå kvar i produkten efter att tillagningen är klar.

– var försiktig när du tar bort eller monterar tillbehör.

• Missfärgning av emaljen eller den rostfria ytan påverkar inte produktens funktion.

• Använd en djup form för mjuka kakor.

Fruktjuicer orsakar fläckar som kan bli bestående.

• Denna produkt är endast avsedd för matlagning. Den får inte användas för några andra ändamål, t.ex. för rumsuppvärmning.

32 Leonard

• Ha alltid ugnsluckan stängd under matlagningen.

• Om produkten installeras i till exempel ett skåp, se till att skåpsdörren aldrig är stängd när produkten är i drift. Värme och fukt kan byggas upp bakom en stängd lucka och orsaka skador på produkten, skåpsmöblerna eller golvet.

Stäng inte luckan förrän produkten har svalnat helt efter användning.

Underhåll och rengöring

VARNING! Det finns risk för personskador, brand eller skador på produkten.

• Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.

• Se till att produkten har svalnat. Det finns även risk för att glaspanelerna kan spricka.

• Byt omedelbart ut luckans glaspaneler om de är skadade. Kontakta auktoriserat servicecenter.

• Var försiktig när du tar bort luckan.

Luckan är tung!

• Rengör produkten regelbundet för att förhindra att ytmaterialet försämras.

• Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara milda rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.

• Om du använder en ugnssprej ska du följa säkerhetsanvisningarna på förpackningen.

• Rengör inte den katalytiska emaljen med rengöringsmedel.

Lampa inuti produkten

VARNING! Risk för elektrisk stöt!

• När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsapparater, såsom temperatur, vibration, fuktighet eller är avsedda att signalera information om produktens driftsstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.

• Använd bara lampor med samma specifikationer.

Service

• Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för reparation av produkten.

• Använd endast originaldelar.

Kassering

VARNING! Risk för kvävning eller skador.

• Koppla loss produkten från eluttaget.

• Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.

• Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i maskinen.

Leonard 33

INSTALLATION

VARNING! Se säkerhetsavsnitten.

Inbyggnad

9

3

600 min. 550

20 min. 560

570

558

19

540 21

114

589

598

594

(*mm)

(*mm)

9

3

590 min. 550

20 min. 560

570

558

19

540 21

114

589

598

594

Säkring av ugnen i inbyggnadsskåpet

34 Leonard

PRODUKTBESKRIVNING

Allmän översikt

12

1 2 3 4

4

3

2

1

5 6

7

8

9

10

11

1 Kontrollpanel

2 Strömlampa/symbol

3 Vred för ugnsfunktionerna

4 Display

5 Kontrollvred (för temperaturen)

6 Temperaturindikator/symbol

7 Ventilationsöppningar för kylfläkt

8 Värmeelement

9 Lampa

10 Fläkt

11 Ugnsstege, löstagbar

12 Ugnsnivåer

Tillbehör

Galler

För kokkärl, bakformar och stekkärl.

KONTROLLPANELEN

Sensorfält/knappar

Bakplåt

För kakor och småkakor.

Gör så här för att ställa in tiden.

Ställa in en klockfunktion.

Gör så här för att ställa in tiden.

Display

A B

A. Klockfunktioner

B. Timer

Leonard 35

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

VARNING! Se säkerhetsavsnitten.

Före första användning

Ugnen kan avge lukt och rök under uppvärmning. Se till att rummet är ventilerat.

Steg 1

Ställa tiden

Steg 2

Rengöra ugnen

Steg 3

Förvärm den tomma ug‐ nen

1.

, – tryck för att ställa tiden. Efter cirka 5 sekunder slutar blink‐ ningarna och tiden visas på displayen.

1. Ta ut alla tillbehör och flyttbara ugnsstegar ur ugnen.

2. Torka av ugnen och till‐ behören med en mjuk trasa med varmt vatten och milt diskmedel.

1. Ställ in maxtemperatur för funktionen: .

Tid: 1 tim.

2. Ställ in maxtemperatur för funktionen: .

Tid: 15 min.

Stäng av ugnen och vänta tills den har svalnat. Sätt in tillbehören och de löstagbara ugnsste‐ garna i ugnen.

DAGLIG ANVÄNDNING

VARNING! Se säkerhetsavsnitten.

Hur man ställer in:

Värmefunktion

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Vrid på vredet för värmefunktio‐ ner för att välja en värmefunk‐ tion.

Vrid på kontrollvredet för att välja temperatur.

När matlagningen är klar, vrid på vreden till avstängt läge för att stänga av ugnen.

Värmefunktioner

Värme‐ funktion

Avstängt läge

Varmluft‐ stillagning

Översta - / bottenvär‐ me

Program

Ugnen är avstängd.

För att ugnssteka eller tillaga mat som kräver samma till‐ agningstemperatur, på flera nivåer i ugnen, utan att aro‐ merna blandas.

För bakning och stekning på en ugnsnivå.

36 Leonard

Värme‐ funktion

Program

För bakning av kakor med knaprig botten och för att torka mat.

Bottenvär‐ me

Varmlufts‐ grillning

För stekning på en ugnsnivå av större stycken kött eller hel kyckling. För att bryna och göra gratänger.

För grillning av tunna livsme‐ del i stora mängder och för rostning av bröd.

Snabb‐ grillning

För att grilla tunna matbitar och rosta bröd.

Grill

Baka med

ånga

Denna funktionen är för att spara energi under tillag‐ ningen. När du använder den här funktionen kan tem‐ peraturen i ugnen skilja sig från inställd temperatur. Vär‐ meeffekten kan minska. För mer information, se avsnittet

"Daglig användning", Anvis‐ ningar om: Baka med ånga.

KLOCKFUNKTIONER

Klockfunktioner

Klockfunktion

Anvisningar om: Baka med

ånga

Denna funktion användes för att uppfylla kraven för energieffektivitet och ekodesign enligt EU 65/2014 och EU 66/2014. Test enligt EN 60350-1.

Ugnsluckan ska hållas stängd under tillagningen så att funktionen inte avbryts och att ugnen fungerar med högsta möjliga energieffektivitet.

För matlagningsinstruktioner, se kapitlet

"Råd och Tips", Baka med ånga. För allmänna energibesparingsanvisningar, se kapitlet "Energieffektivitet",

Energibesparing.

Program

För att ställa in, ändra eller kontrollera tiden.

Klockslag

För att ställa in hur länge ugnen ska vara påslagen.

Koktid

Ställ in när ugnen stängs av.

Sluttid

Leonard 37

Klockfunktion

Fördröjd start

Program

För att kombinera funktioner: Koktid och Sluttid.

Signalur

För att ställa in en tid som räknas ned. Denna funktion påver‐ kar inte ugnens funktioner i övrigt. Du kan ställa in den här funktionen när som helst, även när ugnen är avstängd.

Så här ställer du in: Klockfunktioner

Så här ställer du in: Klockslag

– blinkar när du ansluter ugnen till eluttaget, när det har varit ett strömavbrott eller när ti‐ mern inte är inställd.

, – tryck för att ställa in tiden.

Efter cirka 5 sekunder slutar blinkningarna och tiden visas på displayen.

Så här ändrar du: Klockslag

Steg 1

– tryck upprepade gånger för att ändra klockslaget. – börjar blinka.

Steg 2

, – tryck för att ställa in tiden.

Efter cirka 5 sekunder slutar blinkningarna och tiden visas på displayen.

Så här ställer du in: Koktid

Steg 1

Steg 2

Välj ugnsfunktion och -temperatur.

– tryck upprepade gånger. – börjar blinka.

Steg 3

Steg 4

Steg 5

, – tryck för att ställa in tillagningstiden.

På displayen visas: .

– blinkar när den inställda tiden har gått. Signalen ljuder och ugnen stängs av.

Tryck på valfri knapp för att stänga av ljudsignalen.

Vrid inställningsvreden till avstängt läge.

Så här ställer du in: Sluttid

Steg 1 Välj ugnsfunktion och -temperatur.

Steg 2

– tryck upprepade gånger. – börjar blinka.

38 Leonard

Så här ställer du in: Sluttid

Steg 3

, – tryck för att ställa in tiden.

På displayen visas: .

– blinkar när den inställda tiden har gått. Signalen ljuder och ugnen stängs av.

Steg 4 Tryck på valfri knapp för att stänga av ljudsignalen.

Steg 5 Vrid inställningsvreden till avstängt läge.

Så här ställer du in: Fördröjd start

Steg 1

Steg 2

Välj funktion och ugnstemperatur.

– tryck upprepade gånger. – börjar blinka.

Steg 3

, – tryck på för att ställa in tiden för: Koktid.

Steg 4

Tryck på: .

Steg 5

, – tryck på för att ställa in tiden för: Sluttid.

Steg 6

Steg 7

Steg 8

Tryck på: .

När den inställda tiden har gått hörs en ljudsignal och ugnen stängs av.

Tryck på valfri knapp för att stänga av ljudsignalen.

Vrid inställningsvreden till avstängt läge.

Så här ställer du in: Signalur

Steg 1

– tryck upprepade gånger. – börjar blinka.

Steg 2

Steg 3

Steg 4

, – tryck för att ställa in tiden.

Funktionen startar automatiskt efter 5 sekunder.

När den inställda tiden har gått hörs en ljudsignal.

Tryck på valfri knapp för att stänga av ljudsignalen.

Vrid inställningsvreden till avstängt läge.

Så här avbryter du: Klockfunktioner

Steg 1

– tryck upprepade gånger tills symbolen för klockfunktionen börjar blinka.

Steg 2

Tryck och håll in: .

Klockfunktionen stängs av efter några sekunder.

Leonard 39

ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR

VARNING! Se säkerhetsavsnitten.

Den höga kanten runt hyllan förhindrar kokkärlen från att glida ner.

Sätta in tillbehör

Liten inbuktning upptill ökar säkerheten.

Fördjupningarna ger också ett tippskydd.

Galler:

För in gallret mellan skenorna på ugns‐ stegen och kontrollera att fötterna är vända nedåt.

Bakplåt:

Skjut in plåten mellan stegparen på öns‐ kad nivå.

Galler, Bakplåt:

Tryck in plåten mellan skenorna på hylls‐ töden och ugnsgallret på skenorna ovan.

TILLVALSFUNKTIONER

Kylfläkt

När ugnen är på, slås kylfläkten på automatiskt för att hålla ugnens ytor svala.

Om du stänger av ugnen kan kylfläkten fortsätta att vara igång tills ugnen är sval.

40 Leonard

Säkerhetstermostat

Om ugnen inte fungerar som den ska eller om det finns felaktiga komponenter, kan en farlig överhettning uppstå. För att

TIPS förhindra detta har ugnen en säkerhetstermostat som stänger av strömtillförseln. Ugnen sätts på igen automatiskt när temperaturen sjunker.

Se säkerhetsavsnitten.

Tillagningsrekommendationer

Ugnen har fyra hyllnivåer.

Räkna hyllnivåerna nedifrån, från ugnens botten.

Din ugn kan ha andra bak-/ stekegenskaper än din gamla ugn.

Tabellen nedan ger standardinställningar för temperatur, tillagningstid och hyllnivå.

Om du inte kan hitta inställningarna för ett visst recept kanske du kan använda inställningarna för ett liknande recept.

Ugnen har ett specialsystem som gör att luften cirkulerar och återanvänder ångan.

Med det här systemet kan man tillaga i

ånga, vilket gör att maten saftig inuti och krispig på utsidan. Detta minskar såväl tillagningstiden som energiförbrukningen.

Baka kakor

Öppna inte ugnsluckan förrän 3/4 av den inställda tillagningstiden har gått.

Bakning och stekning

Översta - / bot‐ tenvärme

Varmluftstillagning

Om du använder två bakplåtar samtidigt, se till att det finns en ledig falsnivå mellan dem.

Tillagning av kött och fisk

Låt köttet stå i ca 15 minuter innan du skär i det så att köttsaften inte sipprar ut.

För att förhindra att det blir för mycket matos under tillagning kan man hälla lite vatten i den djupa formen. För att förhindra rökkondens, tillsätt lite vatten varje gång det tar slut.

Tillagningstider

Tillagningstiderna beror på vilken typ av mat som ska tillagas samt dess konsistens och volym.

I början rekommenderar vi att man

övervakafar maten under tillagningen.

Hitta de bästa inställningarna (värme, tillagningstid, etc.) för dina kokkärl, recept och volymer när du använder produkten.

MJUK KAKA (min)

Recept där vispning ingår

Mördeg

Cheesecake

(°C)

170

170

170

2

2

1

(°C)

165

160

165

2 (1 och

3)

2 (1 och

3)

2

45–60

20–30

70–80

Kakform

Kakform

Kakform, Ø 26 cm

Leonard 41

Översta - / bot‐ tenvärme

MJUK KAKA

Strudel

Syltkaka

Fruktkaka

Julkaka

Plommontårta, förvärm den tomma ugnen

Småkakor, för‐ värm den tom‐ ma ugnen

Maränger

Bullar, förvärm den tomma ug‐ nen

Petit-choux, förvärm den tomma ugnen

Pajer

Fruktkaka

Tårtbotten

(°C)

175

170

170

170

170

150

100

190

190

180

160

180

3

3

3

3

2

2

2

2

2

3

1

1 eller

2

Förvärm den tomma ugnen.

Varmluftstillagning

(°C)

150

160

155

160

165

140

115

180

180

170

150

170

(min)

2

2 (1 och

3)

2

2

2

60–80

30–40

50–60

50–60

20–30

3

3

3 (1 och

3)

30–35

35–40

80–100

Bakplåt

Bakplåt

Bakplåt

2

2

3 (1 och

3)

2

15–20

25–35

110–

120

45–70

Bakplåt

Bakplåt

Kakform, Ø 26 cm

Kakform, Ø 26 cm

Kakform, Ø 20 cm

Brödform

Kakform, Ø 20 cm

Kakform, Ø 24 cm

Kakform, Ø 20 cm

42 Leonard

BRÖD

OCH PIZZA

Översta - / botten‐ värme

Varmluftstillag‐ ning

Franskbröd, 1–2 stycken à 0,5 kg

Rågbröd, för‐ värmning är inte nödvändigt

Franskbullar, 6–

8 bullar

Pizza

Scones

Använd kakform.

ING

190

190

200

(°C)

190

190

2

1

3

1

1

(°C)

195

190

BRYLÈPUDD‐

Översta - / botten‐ värme

180

190

190

1

1

2 (1 och 3)

1

2

(min)

60–70

30–45

25–40

20–30

10–20

Varmluftstillagning

Pajdeg

Vegetarisk paj

Quiches

Lasagne

Cannelloni

Yorkshire-pudding, 6 ef‐ terrättsformar, förvärm den tomma ugnen

Använd trådgallret.

(°C)

180

200

190

200

200

220

2

2

2

2

2

1

(°C)

180

200

190

200

200

210

2

2

2

2

2

1

KÖTT

Översta - / botten‐ värme

Varmluftstillagning

-

Brödform

Bakplåt

Djup plåt

Bakplåt

(min)

40–50

45–60

40–50

25–40

25–40

20–30

(min)

Nötkött

(°C)

200 2

(°C)

190 2 50–70

Leonard 43

Fläskbog, med kant

Griskind, 2 bitar

Lammstek med ben

Hel kyckling

Hel kalkon

Hel anka

Hel gås

Kanin, i bitar

Hare, i bitar

Hel fasan

Översta - / botten‐ värme

(°C)

180

180

190

200

180

175

175

190

190

190

Varmluftstillagning

KÖTT

Fläsk

Kalvkött

Engelsk rostbiff, röd inuti

Engelsk rostbiff, lite röd inuti

Engelsk rostbiff, inte röd inuti

(°C)

180

190

210

210

210

KÖTT

Översta - / botten‐ värme

2

2

2

2

2

(°C)

180

175

200

200

200

Varmluftstillagning

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

2

2

2

(°C)

170

160

190

200

160

160

160

175

175

175

1

2

1

2

2

2

2

2

2

2

(min)

90–120

90–120

44–50

51–55

55–60

(min)

120–150

100–120

110–130

70–85

210–240

120–150

150–200

60–80

150–200

90–120

44 Leonard

FISK

Översta - / botten‐ värme

Öring / Havsruda / , 3–

4 fisk

Tonfisk / Lax, 4–6 filé‐ er

(°C)

190

190

Grill

Förvärm den tomma ugnen.

Använd den tredje hyllpositionen.

Ställ in temperaturen till 250 °C.

GRILLA

Oxfiléer, 4 st

Nötstek, 4 st

Korv, 8

Fläskkotletter, 4 st

Halv kyckling, 2

Kebab, 4

Kycklingbröst, 4 st

Hamburgare, 6

Fiskfilé, 4 st

Varma smörgåsar, 4 - 6

Rosta, 4 - 6

Varmluftsgrillning

Förvärm den tomma ugnen.

Ställ in temperaturen till 200 °C.

Använd den tredje hyllpositionen.

(kg)

0.6

1

-

0.4

0.8

-

0.6

-

-

0.6

0.4

2

2

Varmluftstillagning

(°C)

175

175

(min)

2 (1 och

3)

2 (1 och

3)

40–55

35–60

10 - 15

12 - 15

20 - 30

12 - 14

5 - 7

2 - 4

(min.)

Första sidan

12 - 15

10 - 12

12 - 15

12 - 16

30 - 35

10 - 12

12 - 14

-

10 - 12

-

2 - 3

(min.)

Andra sidan

12 - 14

6 - 8

10 - 12

12 - 14

25 - 30

Leonard 45

Rullader på kalkon

Halv kyckling, 2

Kycklinglår, 6 st

Vaktel, 4 st

Grönsaksgratäng

Kammusslor

Makrill, 2 - 4

Fisk i skivor, 4 - 6

-

-

-

0.5

(kg)

1

1

-

0.8

Första sidan

30 - 40

25 - 30

15 - 20

25 - 30

20 - 25

15 - 20

15 - 20

12 - 15

(min.)

Andra sidan

20 - 30

20 - 30

-

-

15 - 18

20 - 25

10 - 15

8 - 10

Baka med ånga - rekommenderade tillbehör

Använd mörka och icke reflekterande burkar och formar. De absorberar värme bättre än ljusa färger och reflektiva formar.

Pizzaform

Mörk, icke reflekte‐ rande

28 cm i diameter

Ugnsform

Mörk, icke reflekterande

26 cm i diameter

Baka med ånga

För bästa resultat ska du följa förslagen som listas i tabellen nedan.

Portionsfor‐ mar

Keramik

8 cm diame‐ ter, 5 cm hög

Tårtbottenform

Mörk, icke reflekte‐ rande

28 cm i diameter

Söta bullar, 12 st

Franskbullar, 9 st långpanna eller djup form långpanna eller djup form

(°C)

180

180

2

2

(min.)

35 - 40

35 - 40

46 Leonard

Fryst pizza, 0,35 kg

Rulltårta

Brownie

Soufflé, 6 st

Sockerkaksbot‐ ten

Tårtbotten

Pocherad fisk,

0,3 kg

Hel fisk, 0,2 kg

Fiskfilé, 0,3 kg

Kokt kött, 0,25 kg

Shashlik, 0,5 kg

Cookies, 16 st

Mandelbiskvier,

20 st

Muffins, 12 st

Matpaj, 16 st

Mördegskakor,

20 st

Tarteletter, 8 st

Grönsaker, kok‐ ta, 0,4 kg galler långpanna eller djup form långpanna eller djup form keramiska ramekiner på galler flan-form på galler gratängform på galler långpanna eller djup form långpanna eller djup form pizzaform på galler långpanna eller djup form långpanna eller djup form långpanna eller djup form långpanna eller djup form långpanna eller djup form långpanna eller djup form långpanna eller djup form långpanna eller djup form långpanna eller djup form

150

170

180

180

180

170

170

200

170

170

180

180

180

200

200

(°C)

220

170

180

20 - 30

40 - 45

30 - 40

35 - 45

40 - 50

20 - 30

35 - 40

(min.)

35 - 40

30 - 40

30 - 40

30 - 40

20 - 30

35 - 45

35 - 45

35 - 45

35 - 45

40 - 50

25 - 35

2

2

3

2

2

2

2

3

2

2

3

3

3

3

3

2

2

2

Leonard 47

Vegetarisk ome‐ lett

Medelhavsgrön‐ saker, 0,7 kg pizzaform på galler långpanna eller djup form

Information till provanstalter

Tester enligt IEC 60350-1.

(°C)

200

180

3

4

(min.)

30 - 45

35 - 40

Småka‐ kor, 20 stycken/ plåt

Äppel‐ paj, 2 formar

Ø20 cm

Socker‐ kaka, kakform

Ø26 cm

Mördeg‐ skakor

Rosta, 4

- 6 bitar

Översta - / bottenvär‐ me

Översta - / bottenvär‐ me

Översta - / bottenvär‐ me

Översta - / bottenvär‐ me

Grill

Bakplåt

Galler

Galler

Bakplåt

Galler

3

1

2

3

3

(°C)

170

170

170

(min.)

20 - 30

80 - 120

35 - 45 -

-

-

150 20 - 35 max.

2 - 4 minuter första sidan,

2 - 3 minuter andra sidan

Förvärm ugnen i

10 minuter.

Förvärm ugnen i

3 minuter.

48 Leonard

Hambur‐ gare av nötkött,

6 bitar,

0,6 kg

Grill Galler och lång‐ panna

3

(°C) max.

(min.)

20 - 30 Placera gallret på den tredje ni‐ vån och lång‐ pannan på den andra ugnsni‐ vån. Vänd maten efter halva tillag‐ ningstiden.

Förvärm ugnen i

3 minuter.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

VARNING! Se säkerhetsavsnitten.

Anmärkningar om rengöring

Rengörings‐ medel

Torka av framsidan av ugnen med en mjuk trasa med varmt vatten och milt rengöringsmedel. Rengör och kontrollera ugnsutrymmets lucktätning.

Använd en rengöringslösning för att rengöra metalldelar.

Rengör fläckar med ett milt rengöringsmedel. Applicera inte det på de kataly‐ tiska ytorna.

Används varje dag

Rengör ugnsutrymmet efter varje användningstillfälle. Fettansamling eller andra matrester kan leda till eldsvåda.

Fukt kan kondensera i ugnen eller på ugnsluckans glas. För att minska kon‐ densen kan man låta ugnen vara igång i 10 minuter före tillagning. Låt inte maten stå i ugnen längre än 20 minuter. Torka av ugnsutrymmet med en mjuk trasa efter användning.

Tillbehör

Rengör alla ugnstillbehör efter varje användningstillfälle och låt dem torka.

Använd en mjuk trasa med varmt vatten och milt rengöringsmedel. Diska inte tillbehören i diskmaskin.

Rengör inte tillbehör med nonstick-beläggning med ett rengöringsmedel med slipeffekt eller vassa föremål.

Hur man tar bort: Ugnsstegar/ katalytiska paneler

Ta bort ugnsstegarna / katalytiska panelerna vid rengöring av ugnen.

Leonard 49

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Steg 4

Stäng av ugnen och vänta tills den har svalnat.

Dra först ut stegarnas främre del från sidoväggen. Håll i den bakre delen av ugnssteg‐ en och den katalytiska pane‐ len. De katalytiska panelerna

är inte fastsatta på ugnsväg‐ gen. De kan falla ut när du tar bort ugnsstegarna.

Dra ut stegen baktill från ugnssidan och ta bort den.

Sätt tillbaka ugnsstegarna i omvänd ordning.

2

1

Så här använder du: Katalytisk rengöring

Det finns katalytiska paneler inuti ugnen.

De absorberar fett under katalysen.

Fläckar eller missfärgning av den katalytiska ytan påverkar inte rengöringen.

Stäng av ugnen och vänta tills den har svalnat.

Före den katalytiska rengöringen

Ta ut alla tillbehör.

Rengör ugnsbotten och in‐ nerglaset på luckan med varmt vatten och en mjuk trasa med ett milt rengör‐ ingsmedel.

Steg 1

Välj funktion och ugnstem‐ peratur: 250 °C480 °F

Varaktighet: 1 tim.

Rengör ugnen med katalytisk rengöring

Steg 2

Efter rengöring, vrid ugnens in‐ ställningsvrede till avstängt läge.

Steg 3

När ugnen är kall, rengör den med en mjuk och fuk‐ tig trasa.

Hur man tar bort och installerar: Lucka

Ugnsluckan har två glasrutor. Du kan ta bort ugnsluckan och de inre glasrutorna för rengöring. Läs hela instruktionerna "Ta bort och installera luckan" innan du tar bort glasskivorna.

FÖRSIKTIGHET! Använd inte ugnen utan glasrutorna.

50 Leonard

Steg 1 Öppna luckan helt och håll i båda gångjärnen.

Steg 2 Lyft upp och vrid spakarna på de två gångjärnen.

Steg 3 Stäng ugnsluckan halvvägs, till den första öppna positio‐ nen. Lyft och dra därefter framåt och ta bort luckan från sin plats.

Steg 4 Lägg luckan på en mjuk hand‐ duk på en stabil yta och lossa låssystemet för att ta bort den inre glasrutan.

Steg 5 Vrid de två fästena 90° och lossa dem från sina platser.

Steg 6 Lyft försiktigt och ta därefter bort glasrutan.

90°

2

1

Steg 7 Rengör glasrutorna med vatten och lite diskmedel. Torka glasrutorna noga. Diska inte glasskivorna i diskmaskin.

När rengöringen är klar, sätt tillbaka glasrutan och ugnsluckan.

Steg 8

När det har installerats korrekt hörs ett klick i lucklisten.

Se till att den inre glasrutan placeras kor‐ rekt i sina skåror.

A

Leonard 51

Byte av: Lampa

VARNING! Risk för elektrisk stöt!

Lampan kan vara het.

Steg 1

Stäng av ugnen. Vänta tills ugnen är kall.

Bakre lampa

Innan du byter lampan:

Steg 2

Koppla bort ugnen från elut‐ taget.

Steg 3

Lägg en trasa i botten av ugnsutrymmet.

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Steg 4

Ta bort glasskyddet genom att vrida på det.

Rengör lampglaset.

Byt ut lampan mot en lämplig lampa som tål 300 °C.

Sätt tillbaka lampglaset.

FELSÖKNING

VARNING! Se säkerhetsavsnitten.

Om produkten inte fungerar ...

Om något inte finns i denna tabell, kontakta ett auktoriserat servicecenter.

Problem

Ugnen värms inte upp.

Luckans tätning är skadad.

Kontrollera att...

Säkringen har gått.

Använd inte ugnen.

Kontakta en aukto‐ riserad serviceverk‐ stad.

Problem

Displayen visar

"12.00".

Kontrollera att...

Det har varit strö‐ mavbrott. Ställ in klockan.

Glödlampan är tra‐ sig.

Lampan fungerar inte.

Serviceinformation

Kontakta din återförsäljare elleren auktoriserad serviceverkstad om du inte kan avhjälpa felet.

Information som kundtjänst behöver finns på märkplåten. Typskylten sitter på ugnsutrymmets yttre kant. Avlägsna inte märkskylten från ugnsutrymmet.

Vi rekommenderar att du antecknar uppgifterna här:

Modell (MOD.) .........................................

Produktnummer (PNC) .........................................

52 Leonard

Vi rekommenderar att du antecknar uppgifterna här:

Serienummer (S.N.) .........................................

ENERGIEFFEKTIVITET

Produktinformation och produktinformationsblad*

Leverantörens namn

Modellbeskrivning

Energieffektivitetsindex

Energieffektivitetsklass

Energiförbrukning med en standardrätt, över/undervär‐ me

Energiförbrukning med en standardrätt, varmluft

Antal kaviteter

Värmekälla

Ljudstyrka

Typ av ugn

Massa

Leonard

LBC1413X 944064979

94.9

A

0.85 kWh/program

0.75 kWh/program

1

Elektricitet

57 l

Inbyggnadsugn

28.5 kg

* För Europeiska unionen enligt EU-förordningarna 65/2014 och 66/2014.

För Republiken Vitryssland enligt STB 2478-2017, bilaga G; STB 2477-2017, bilagorna A och

B.

För Ukraina enligt 568/32020.

Energieffektivitetsklassen är inte tillämplig för Ryssland.

EN 60350-1 - Elektriska matlagningsprodukter för hushållsbruk - Del 1: Områden, ugnar, ång‐ ugnar och grillar - Funktionsprovning.

Energibesparing

Denna ugn har funktioner som låter dig spara energi under vanlig matlagning.

Kontrollera att ugnsluckan är ordentligt stängd när ugnen är igång. Öppna inte ugnsluckan för ofta under tillagning. Håll lucktätningen ren och se till att den inte har lossnat på något ställe.

Använd metalltallrikar för att förbättra energibesparingen.

Om det är möjligt, undvik att förvärma ugnen före tillagning.

Håll pauser mellan tillagning så korta som möjligt när du förbereder flera rätter på en gång.

Laga mat med varmluft

När det är möjligt, använd varmluftsfunktionen för att spara energi.

Restvärme

När tillagningen är längre än 30 minuter, sänk ugnstemperaturen till ett minimum

Leonard 53

3-10 minuter innan tillagningen är klar.

Restvärmen i ugnen fortsätter laga maten.

Använd restvärmen för att värma annan mat.

För varmhållning av mat

Välj lägsta möjliga temperaturinställning för att använda restvärme och hålla maten varm.

MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen .

Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte produkter märkta

Baka med ånga

För att spara energi under tillagningen.

med symbolen med hushållsavfallet.

Lämna in produkten på närmaste

återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

*

867348774-C-392020

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents