Jula Meec TOOLS 000-128 Operating Instructions Manual


Add to My manuals
47 Pages

advertisement

Jula Meec TOOLS 000-128 Operating Instructions Manual | Manualzz

Bruksanvisning för skruvdragare

Bruksanvisning for skrutrekker

Instrukcja obsługi wkrętarki

Operating instructions for screwdriver

000-128

SE - Bruksanvisning i original

Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon

0200-88 55 88.

www.jula.se

NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning)

Med forbehold om endringer. Ved eventuelle problemer kan du kontakte vår serviceavdeling på telefon 67 90 01 34.

www.jula.no

PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)

Z zastrzeżeniem prawa do zmian. W razie ewentualnych problemów skontaktuj się telefonicznie z naszym działem obsługi klienta pod numerem: 22 338 88 88.

www.jula.pl

EN - Operating instructions (Translation of the original instructions)

Jula reserves the right to make changes. In the event of problems, please contact our service department.

www.jula.com

Tillverkare/ Produsent / Producenci/ Manufacturer

Jula AB, Box 363, 532 24 SKARA

Importör/ Importør/ Importer/ Importer

Jula Norge AS, Solheimsveien 6–8, 1471 LØRENSKOG

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor

Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska

Date of production: 2015-10-08

© Jula AB

Värna om miljön!

Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning på anvisad plats, till exempel kommunens återvinningsstation.

Verne om milj ø et!

Må ikke kastes sammen med husholdningsavfallet! Dette produktet må inneholder elektriske eller elektroniske komponentersom skal gjenvinnes. Lever produkt till gjenvinning på anvist sted, f.eks. kommunens miljøstation.

Dbaj o środowisko!

Nie wyrzucaj zużytego produktu wraz z odpadami komunalnymi! Produkt zawiera elektryczne komponenty mogące być zagrożeniem dla środowiska. Produkt należy oddać do odpowiedniego punktu składowania lub przynieść go do jednego ze sklepów gdzie przy zakupie nowego sprzętu bezpłatnie przyjmiemy stary tego samego rodzaju i w tej samej ilości.

Care for the environment!

Must not be discarded with household waste! This product contains electrical or electronic components that should be recycled. Leave the product for recycling at the designated station e.g. the local authority's recycling station.

SVENSKA 5

BESKRIVNING 5

TEKNISKA DATA 6

SÄKERHETSANVISNINGAR 7

HANDHAVANDE 8

UNDERHÅLL 14

FELSÖKNING 15

NORSK 16

BESKRIVELSE 16

TEKNISKE DATA 17

SIKKERHETSANVISNINGER 18

BRUK 19

VEDLIKEHOLD 24

FEILSØKING 25

POLSKI 26

PRODUKT 26

DANE TECHNICZNE 27

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 28

OBSŁUGA 29

KONSERWACJA 35

WYKRYWANIE USTEREK 36

ENGLISH 37

PRODUCT 37

TECHNICAL DATA 38

SAFETY INSTRUCTIONS 39

OPERATION 40

MAINTENANCE 45

TROUBLESHOOTING 46

SVENSKA Bruksanvisning för skruvdragare

VARNING! Läs bruksanvisningen före användning.

Läs dessa anvisningar noga före användning och spara dem för framtida behov.

BESKRIVNING

SE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Djupstopp

Bältesclips

Ventilationsöppningar

Låsknapp för strömbrytare

Strömbrytare

Varvtalsinställningsvred

Riktningsväljare

Låsring

5

6

SE

TEKNISKA DATA

Märkspänning

Nominell ingående effekt

Nominellt varvtal obelastad

Bitshållare

230–240 VAC, 50 Hz

600 W

0–3000 varv/min

6,35 mm

Skyddsklass II

Vikt 1,7 kg

Ljudtrycksnivå, LpA

Ljudeffektnivå, LwA

72 dB(A), 3 dB(A)

83 dB(A), 3 dB(A)

Vibration 2,15 m/s², 1,5 m/s²

Deklarerade sammanlagda vibrationsvärden har fastställts enligt standardmetod och kan användas för jämförelse mellan verktyg. Värdet kan också utgöra underlag för preliminär exponeringsbedömning.

VARNING!

Vibration vid faktisk användning kan avvika från det deklarerade värdet, beroende på hur verktyget används. Lämpliga skyddsåtgärder för användare måste fastställas utifrån faktiska användningsförhållanden, med hänsyn tagen till alla delar av driftcykeln, som avstängd tid och tomgångstid, utöver den tid strömbrytaren är intryckt. Sådana åtgärder kan omfatta regelbundet underhåll, att hålla händerna varma, regelbundna pauser och lämplig planering av arbetet.

Symboler

Nedanstående symboler och förkortningar används på typskylten.

VARNING! Risk för dödsfall, personskada och/eller egendomsskada om inte anvisningarna följs.

OBS!

Läs dessa anvisningar noga före användning.

Använd hörselskydd.

Använd skyddsglasögon.

Utrustning klass II. Verktyget är dubbelisolerat i enlighet med EN60745 och behöver därför inte skyddsjordas.

SE

Hz min -1 mm

~

V

Uppfyller kraven för CE-märkning.

Hertz

Varv/min eller slag/min millimeter

Växelspänning

Volt

SÄKERHETSANVISNINGAR

VARNING!

Läs alla varningar, säkerhetsanvisningar och andra anvisningar noga före användning. Om inte alla anvisningar och säkerhetsanvisningar följs finns risk för elolycksfall, brand och/eller allvarlig personskada. Spara dessa anvisningar och säkerhetsanvisningar för framtida behov.

Termen elverktyg i varningarna nedan avser ditt nätanslutna (sladdförsedda) eller batteridrivna

(sladdlösa) elverktyg.

Använd hörselskydd. Bullerexponering kan orsaka hörselskada.

Håll elverktyget i de isolerade greppytorna vid arbeten där det kan komma i kontakt med dolda elledningar eller den egna sladden. Vid kontakt med spänningsförande ledare blir verktygets metalldelar spänningsförande – risk för elolycksfall.

Arbetsområde

Arbetsområdet ska hållas rent och väl upplyst. Belamrade och mörka utrymmen ökar risken för skador.

Använd inte elverktyg i explosiv miljö, exempelvis i närheten av brännbara vätskor, gaser eller damm.

Elverktyg genererar gnistor som kan antända damm eller ångor.

Håll barn och kringstående personer på säkert avstånd när elverktyg används. Om du blir distraherad kan du tappa kontrollen över verktyget.

Elsäkerhet

Elverktygets stickpropp måste passa till nätuttaget. Ändra aldrig stickproppen på något sätt. Använd aldrig adapter tillsammans med jordade elverktyg. Icke modifierade stickproppar och passande nätuttag minskar risken för elolycksfall.

Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, radiatorer, spisar och kylskåp. Risken för elolycksfall

ökar om din kropp jordas.

Utsätt inte elverktyg för regn eller fukt. Om vatten kommer in i ett elverktyg ökar risken för elolycksfall.

Akta sladden. Använd aldrig sladden för att bära eller dra verktyget och dra inte i sladden för att dra ut stickproppen. Skydda sladden från värme, olja, skarpa kanter och rörliga delar. Skadade eller trassliga sladdar ökar risken för elolycksfall.

Om verktyget används utomhus ska du endast använda förlängningssladd som är godkänd för

7

8

SE utomhusbruk. Sladd avsedd för utomhusbruk minskar risken för elolycksfall.

Om det inte går att undvika att använda elverktyg i fuktig miljö, ska du använda jordfelsbrytarskyddad nätanslutning. Jordfelsbrytare minskar risken för elolycksfall.

Personlig säkerhet

Var uppmärksam. Var hela tiden försiktig och tillämpa sunt förnuft vid arbete med elverktyg. Använd aldrig elverktyg när du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller läkemedel. Ett ögonblicks bristande uppmärksamhet vid arbete med elverktyg kan leda till allvarlig personskada.

Använd personlig skyddsutrustning. Använd skyddsglasögon. Säkerhetsutrustning som dammfiltermask, halkfria skyddsskor, skyddshjälm och hörselskydd, alltefter verktygets typ och användning, minskar risken för personskada.

Undvik oavsiktlig start. Kontrollera att strömbrytaren är i frånslaget läge innan du sätter i sladden och/eller batteriet eller lyfter/bär verktyget. Olycksrisken är stor om du bär elverktyget med fingret på strömbrytaren eller ansluter ström till verktyg vars strömbrytare är i tillslaget läge.

Avlägsna ställnycklar och liknande innan du startar verktyget. Nyckel eller liknande som sitter kvar på en roterande del på verktyget kan orsaka personskada.

Sträck dig inte för långt. Ha hela tiden säkert fotfäste och god balans. På så sätt har du bättre kontroll

över elverktyget i oväntade situationer.

Använd lämpliga kläder. Använd inte löst sittande kläder eller smycken. Håll hår, kläder och handskar borta från rörliga delar. Löst sittande kläder, smycken och långt hår kan fastna i rörliga delar.

Om det finns utrustning för dammutsugning och -uppsamling ska denna anslutas och användas korrekt. Sådana anordningar kan minska risken för problem som orsakas av damm.

HANDHAVANDE

• Tvinga inte elverktyget. Använd rätt elverktyg för det planerade arbetet. Verktyget fungerar bättre och säkrare med den belastning det är avsett för.

• Använd inte verktyget om det inte går att slå av och på det med strömbrytaren. Elverktyg som inte kan styras med strömbrytaren är farliga och måste repareras.

• Dra ut sladden och/eller ta ut batteriet innan justeringar görs, tillbehör byts ut eller elverktyg ställs undan. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken för att verktyget startas oavsiktligt.

• Elverktyg som inte används ska förvaras utom räckhåll för barn. Låt aldrig barn eller personer som inte känner till elverktyget eller har tagit del av dessa anvisningar använda det. Elverktyg är farliga om de används av oerfarna personer.

• Underhåll elverktygen. Kontrollera att rörliga delar är korrekt justerade och rör sig fritt, att inga delar är felmonterade eller trasiga samt att inga andra faktorer föreligger som kan påverka funktionen. Om elverktyget är skadat måste det repareras innan det används igen. Många olyckor orsakas av bristfälligt underhållna elverktyg.

• Håll skärande verktyg skarpa och rena. Skärande verktyg som underhålls korrekt och har vassa eggar kärvar mindre ofta och är lättare att kontrollera.

• Använd elverktyget, tillbehör, bits etc. i enlighet med dessa anvisningar, med beaktande av rådande arbetsförhållanden och den uppgift som ska utföras. Det kan vara farligt att använda elverktyg för andra ändamål än de är avsedda för.

Service

Elverktyget får endast servas av kvalificerad personal som använder identiska reservdelar. Detta säkerställer att elverktyget förblir säkert.

Minimering av buller och vibration

För att begränsa buller och vibration vid användning, begränsa användningstiden, använd driftlägen med låg vibrations- och bullernivå och använd lämplig skyddsutrustning.

Vidta nedanstående åtgärder rör att mininera riskerna till följd av exponering för vibration och/eller buller.

Använd verktyget endast i enlighet med dessa anvisningar.

• Kontrollera att verktyget är i gott skick.

• Använd skarpa tillbehör i gott skick, som är lämpliga för uppgiften.

• Håll stadigt i handtag/greppytor.

• Underhåll och smörj verktyget i enlighet med dessa anvisningar.

• Planera arbetet så att exponering för kraftiga vibrationer fördelas över flera dagar.

Var uppmärksam. Var hela tiden försiktig och tillämpa sunt förnuft vid arbete med utrustningen.

Snabba åtgärder kan förhindra allvarlig personskada och/eller egendomsskada.

Stäng omedelbart av verktyget och dra ut sladden om verktyget inte fungerar normalt. Skadade verktyg måste kontrolleras och repareras av kvalificerad personal före användning.

Kvarstående risker

Användning av verktyget kan medföra nedanstående risker.

• Vibrationsskador (om verktyget används under långa perioder eller inte hanteras och underhålls korrekt).

• Personskada och/eller egendomsskada till följd av trasiga tillbehör eller kast till följd av kontakt med dolda föremål.

• Personskada och/eller egendomsskada till följd av utslungade föremål.

VARNING!

Verktyget genererar ett elektromagnetiskt fält under drift. Detta fält kan under vissa omständigheter påverka aktiva eller passiva medicinska implantat. Om du har ett medicinskt implantat bör du rådfråga din läkare och/eller tillverkaren av det medicinska implantatet innan du använder verktyget, för att minska risken för allvarlig personskada eller dödsfall.

VARNING!

Vissa typer av damm som uppstår vid slipning, sågning, putsning, borrning och liknande arbeten innehåller kemikalier som har bevisats orsaka cancer, fosterskador eller andra reproduktionsproblem. Exempel på sådana kemikalier är:

• bly från blybaserad målarfärg

SE

9

SE

• kristallin kvarts från tegelsten, cement och andra murverksprodukter

• arsenik och krom från kemiskt behandlat trä.

Risken vid exponering för dessa kemikalier beror på hur ofta du utför denna typ av arbete. Du kan minska exponeringen för dessa kemikalier genom att hålla arbetsutrymmet väl ventilerat och använda godkänd säkerhetsutrustning, till exempel andningsmask som filtrerar bort mikroskopiska partiklar.

VARNING!

Använd dammfiltermask om arbetet är dammigt.

Uppackning

Packa upp alla delar och avlägsna allt förpackningsmaterial.

Kontrollera att alla delar finns med och är oskadade. Använd inte produkten om delar saknas eller är skadade. Kontakta återförsäljaren.

Djupstopp

VARNING!

Stäng av verktyget, dra ut sladden och vänta tills alla rörliga delar har stannat helt innan justeringar görs, tillbehör byts ut eller elverktyg ställs undan.

• Vrid låsringen (8) för att ställa in försänkningsdjupet.

– Vrid moturs för större djup.

– Vrid medurs för mindre djup.

• Prova gärna på en skrotbit.

• Skruvbits placeras i en magnetisk bitshållare.

10

Fig. 1

Montering/byte av skruvbits

• Vrid låsringen (8) så att bitshållaren är i jämnhöjd med djupstoppet. Sätt i bitset i bitshållaren.

• Vrid låsringen (8) medurs (sett från handtaget) tills bitset sticker utanför djupstoppet. Ta ut bitset ur bitshållaren.

• Använd endast bits med diameter 6,35 mm och längd 25 mm. Om längre bits används går det inte att ställa in djupstoppet.

• Använd verktyget endast för kryss- och Pozidriv-skruvar. Om verktyget används för spårskruvar kan bitset slinta ur spåret, vilket medför risk för personskada och/eller egendomsskada.

SE

Fig. 2

Bältesclips

• Du kan hänga verktyget i bältet med bältesclipset (2). Därmed har du verktyget till hands även när du har händerna fria.

Nätanslutning

• Kontrollera att strömbrytaren (5) är i frånslaget läge.

• Sätt i sladden i ett lämpligt nätuttag.

VARNING!

Kontrollera att nätspänningen motsvarar märkspänningen på typskylten.

Därmed är verktyget klart att använda.

Användningsområden

Verktyget är avsett för skruvdragning i trä, gips och mjuk plast. Använd inte verktyget för bearbetning av hälsoskadliga material.

Verktyget är endast avsett för hushållsbruk. Använd verktyget endast i enlighet med dessa anvisningar.

Varvtalsinställning

• Ställ in önskat maximivarvtal med varvtalsinställningsvredet (6) (fig. 3).

• Vrid mot + för högre maximivarvtal.

• Vrid mot - för lägre maximivarvtal.

11

SE

Fig. 3

Strömbrytare

Verktyget kan användas för intermittent eller kontinuerlig drift.

Intermittent drift

• Starta verktyget genom att trycka in strömbrytaren (5).

• Stäng av verktyget genom att släppa strömbrytaren (5).

Kontinuerlig drift

• Starta verktyget genom att trycka in strömbrytaren (5).

• Tryck på låsknappen (4) för att låsa strömbrytaren (5).

• Släpp båda knapparna. Verktyget arbetar kontinuerligt.

• Stäng av verktyget genom att trycka in och släppa strömbrytaren (5).

Varvtalsreglering

• Varvtalet blir högre ju längre strömbrytaren (5) trycks in.

12

Fig. 4

Riktningsväljare

Verktyget har en riktningsväljare (7).

VARNING!

Låt alltid verktyget stanna helt innan du byter rotationsriktning.

• För väljaren till läge för högergång och till läge låser verktyget i frånslaget läge.

för vänstergång (fig. 5). Mittläget

SE

Fig. 5

Före användning

• Kontrollera verktyget, nätsladden, stickproppen och alla tillbehör med avseende på transportskador. Använd inte verktyget om det är skadat.

• Kontrollera före varje användning att alla tillbehör är korrekt monterade.

• Håll alltid verktyget i greppytorna. Håll greppytorna rena, torra och fria från olja och fett.

• Blockera inte verktygets ventilationsöppningar – risk för överhettning.

• Håll andra personer, i synnerhet barn, och husdjur på säkert avstånd från arbetsområdet. Stäng av verktyget och vänta tills alla rörliga delar har stannat helt innan du lägger ifrån dig verktyget.

• Använd lämplig skyddsutrustning och ta regelbundna pauser.

Skruvdragning

• Sätt riktningsväljaren (7) till läget för högergång.

• Placera skruven mot bitset och tryck skruvspetsen stadigt mot underlaget. Tryck in strömbrytaren.

• Skruva in skruven tills djupstoppet (1) når arbetsstycket och bitset släpper skruvskallen.

Lossdragning av skruvar

• Sätt riktningsväljaren (7) till läget för vänstergång och vrid låsringen (8) tills bitset sticker utanför djupstoppet (1).

• Tryck bitset mot skruvskallen och tryck in strömbrytaren.

Efter användning

• Stäng av verktyget, dra ut sladden och låt verktyget svalna.

• Kontrollera, rengör och förvara verktyget enligt anvisningarna nedan.

13

SE

14

UNDERHÅLL

VARNING!

Stäng av verktyget, dra ut sladden och vänta tills alla rörliga delar har stannat helt före rengöring och/eller underhåll.

• Håll verktyget rent. Rengör verktyget efter varje användning samt före förvaring

• Korrekt underhåll och regelbunden rengöring är en förutsättning för att verktyget ska fungera tillfredsställande.

• Kontrollera verktyget, sladden och stickproppen med avseende på skador före varje användning.

Använd inte verktyget om det är skadat.

VARNING!

Utför inga andra underhållsåtgärder eller justeringar än dem som beskrivs i dessa anvisningar. Eventuella reparationer får endast utföras av kvalificerad personal.

• Rengör med en torr trasa. Använd en borste för svåråtkomliga delar.

• Rengör verktygets ventilationsöppningar efter varje användning.

• Verktyget kan rengöras med tryckluft (max. 3 bar).

OBS!

Använd inte starka eller slipande kemikalier.

• Kontrollera med avseende på skadade delar. Lämna verktyget till behörig servicerepresentant för undersökning och reparation.

• Om sladden är skadad ska den bytas ut av behörig servicerepresentant eller annan kvalificerad personal, för att undvika fara.

• Verktyget innehåller inga delar som kan repareras av användaren. Lämna verktyget till behörig servicerepresentant för kontroll och reparation.

Förvaring

• Rengör verktyget enligt anvisningarna.

• Förvara verktyget och alla tillbehör rent, torrt och frostfritt.

• Förvara verktyget oåtkomligt för barn. Förvaringstemperatur: 10 till 30 °C.

• Vi rekommenderar att verktyget förvaras i förpackningen eller på annat sätt dammskyddat.

Transport

• Stäng av produkten, dra ut sladden och vänta tills alla rörliga delar har stannat helt innan verktygets transporteras.

• Använd eventuella transportskydd.

• Håll alltid verktyget i greppytorna.

• Utsätt inte verktyget för slag, stötar eller vibration.

• Säkra verktyget så att det inte kan falla.

FELSÖKNING

Felsökningsschemat hjälper dig att identifiera orsaken till vanliga problem och hur de ska avhjälpas.

Kontakta återförsäljaren vid problem som inte behandlas i detta felsökningsschema.

VARNING!

Utför inga andra åtgärder än dem som beskrivs i dessa anvisningar. Kontakta

återförsäljaren om du inte kan lösa problemen med hjälp av felsökningsschemat.

Problem Möjlig orsak

Sladden är inte isatt.

Åtgärder

Sätt i sladden.

Verktyget startar inte.

Skruvar dras inte korrekt.

Sladden eller stickproppen är skadad.

Annat elfel på verktyget.

Olämplig förlängningssladd.

Kontakta behörig elektriker.

Kontakta behörig elektriker..

Använd lämplig förlängningssladd.

Verktyget arbetar inte med full effekt.

För låg spänning (till exempel vid användning med generator).

Använd en annan strömkälla.

Blockerade ventilationsöppningar.

Bitset är slitet.

Olämpligt bits.

Rensa ventilationsöppningarna.

Använd ett annat bits.

Använd ett lämpligt bits.

SE

15

NORSK

Bruksanvisning for skrutrekker

ADVARSEL! Les bruksanvisningen før bruk.

Les disse anvisningene nøye før bruk, og ta vare på dem for eventuell fremtidig bruk.

BESKRIVELSE

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

8.

Dybdestopper

Belteklips

Ventilasjonsåpninger

Låseknapp for strømbryter

Strømbryter

Turtallsinnstillingsbryter

Retningsvelger

Låsering

TEKNISKE DATA

Nominell spenning

Nominell inngående effekt

Nominelt tomgangsturtall

Bitsholder

230 VAC, 50 Hz

600 W

0–3000 omdreininger/min

6,35 mm

Beskyttelsesklasse II

Vekt: 1,7 kg

Lydtrykknivå, LpA

Lydeffektnivå, LwA

72 dB(A), 3 dB(A)

83 dB(A), 3 dB(A)

Vibrasjon 2,15 m/s², 1,5 m/s²

Deklarerte sammenlagte vibrasjonsverdier er fastsatt i henhold til standardmetode og kan brukes for sammenligning av verktøy. Verdiene kan også utgjøre grunnlag for preliminær eksponeringsbedømming.

ADVARSEL!

Vibrasjon ved faktisk bruk kan avvike fra deklarert verdi, avhengig av hvordan verktøyet brukes.

Passende sikkerhetstiltak for brukeren må fastsettes etter faktiske bruksforhold, hvor det er tatt hensyn til alle deler av driftssyklusen, som avslått tid og tomgangstid, utover den tid strømbryteren er trykket inn.

Slike tiltak kan omfatte regelmessig vedlikehold, å holde hendene varme, regelmessige pauser og passende planlegging av arbeidet.

Symboler

Symbolene og forkortelsene nedenfor brukes på typeskiltet.

ADVARSEL! Fare for dødsfall, personskade og/eller materielle skader hvis anvisningene ikke følges.

OBS!

Les disse anvisningene nøye før bruk.

Bruk hørselvern.

Bruk vernebriller.

Utstyr i klasse II. Verktøyet er dobbeltisolert i henhold til EN 60745 og trenger derfor ikke å beskyttelsesjordes.

Oppfyller kravene for CE-merking.

Hz min -1 mm

~

V

Hertz

Omdreininger/min eller slag/min millimeter

Vekselspenning

Volt

SIKKERHETSANVISNINGER

ADVARSEL!

Les alle advarsler, sikkerhetsanvisninger og andre anvisninger grundig før bruk. Manglende overholdelse av anvisninger og sikkerhetsanvisninger kan medføre el-ulykker, brann og/eller alvorlig personskade. Ta vare på disse anvisningene og sikkerhetsanvisningene for fremtidig bruk.

Begrepet el-verktøy i advarslene nedenfor gjelder for ditt strømtilkoblede (ledningsutstyrte) eller batteridrevne (ledningsløse) el-verktøy.

Bruk hørselvern. Støyeksponering kan føre til hørselsskade.

Hold el-verktøyet i de isolerte gripeoverflatene ved arbeid der det kan komme i kontakt med skjulte strømledninger eller egen ledning. Ved kontakt med en strømførende leder blir verktøyets metalldeler strømførende – fare for el-ulykker.

Arbeidsområde

Arbeidsområdet skal holdes rent og godt opplyst. Uoversiktlige og mørke rom øker faren for skader.

Ikke bruk el-verktøy i eksplosive miljøer, for eksempel i nærheten av brannfarlig væske, gass eller støv. Elverktøy skaper gnister som kan antenne støv eller damp.

Hold barn og andre personer på trygg avstand når el-verktøy er i bruk. Hvis du blir distrahert, kan du miste kontrollen over verktøyet.

El-sikkerhet

El-verktøyets støpsel må passe til stikkontakten. Ikke foreta endringer av noe slag på støpselet. Ikke bruk adapter sammen med jordet el-verktøy. Ikke-modifiserte støpsler og egnede stikkontakter reduserer risikoen for el-ulykker.

Unngå kroppskontakt med jordede overflater som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Risikoen for elulykker øker hvis kroppen din jordes.

Ikke utsett el-verktøy for regn eller fukt. Hvis det kommer vann inn i et el-verktøy, øker faren for el-ulykker.

Vær forsiktig med ledningen. Ikke bruk ledningen til å bære eller dra verktøyet, og ikke trekk i ledningen når du skal trekke ut støpselet. Beskytt ledningen mot varme, olje, skarpe kanter og bevegelige deler. Skadde eller ødelagte ledninger øker faren for el-ulykker.

Hvis verktøyet brukes utendørs, skal du bare bruke skjøteledninger som er godkjent for utendørs bruk.

Ledning beregnet for utendørs bruk reduserer faren for el-ulykker.

Hvis el-verktøyet må brukes i et fuktig miljø, skal du bruke jordfeilbeskyttet strømtilkobling. Jordfeilbryter reduserer faren for el-ulykker.

Personlig sikkerhet

Vær oppmerksom. Vær alltid forsiktig, og bruk sunn fornuft når du arbeider med el-verktøy. Ikke bruk el-verktøy hvis du er trøtt eller påvirket av narkotika, legemidler eller alkohol. Ett øyeblikks manglende oppmerksomhet når du bruker el-verktøy, kan føre til alvorlig personskade.

Bruk personlig verneutstyr. Bruk vernebriller. Sikkerhetsutstyr som støvfiltermaske, sklisikre vernesko, hjelm og hørselvern, avhengig av verktøyets type og bruksområde, reduserer faren for personskade.

Unngå utilsiktet start. Kontroller at strømbryteren står i avslått posisjon, før du setter i støpselet og/eller batteriet eller løfter/bærer verktøyet. Ulykkesfaren er stor hvis du bærer el-verktøyet med fingeren på strømbryteren eller kobler verktøyet til strøm når strømbryteren er slått på.

Fjern skrunøkler og lignende før du starter verktøyet. Nøkler eller lignende som sitter igjen på en roterende del på verktøyet, kan forårsake personskade.

Ikke strekk deg for langt. Ha alltid godt fotfeste og god balanse. På den måten har du bedre kontroll over el-verktøyet hvis en uventet situasjon skulle oppstå.

Bruk passende klær. Ikke bruk løstsittende klær eller smykker. Hold hår, klær og hansker unna bevegelige deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår kan sette seg fast i bevegelige deler.

Hvis det finnes utstyr for støvavsug og støvoppsamling, skal dette kobles til og benyttes på riktig måte. Slikt utstyr kan redusere faren for problemer forårsaket av støv.

BRUK

• El-verktøyet må ikke overbelastes. Bruk riktig el-verktøy til det planlagte arbeidet. Verktøyet fungerer bedre og sikrere med den belastningen det er beregnet for.

• Ikke bruk verktøyet dersom det ikke kan slås av og på med strømbryteren. El-verktøy som ikke kan styres med strømbryteren, er farlige og må repareres.

• Trekk ut støpselet og/eller ta ut batteriet før du gjør justeringer, bytter tilbehør eller rydder vekk el-verktøyet. Slike forebyggende sikkerhetstiltak reduserer risikoen for at verktøyet startes utilsiktet.

• El-verktøy som ikke er i bruk, skal oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke la barn eller personer som ikke kjenner el-verktøyet, eller som ikke har lest disse anvisningene, bruke det. El-verktøyet er farlig hvis det brukes av uerfarne personer.

• Vedlikehold el-verktøyet. Kontroller at bevegelige deler er riktig justert og beveger seg fritt, at ingen deler er feil montert eller ødelagt, samt at det ikke foreligger andre forhold som kan påvirke funksjonen. Hvis el-verktøyet er skadet, må det repareres før det tas i bruk igjen. Mange ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdt el-verktøy.

• Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Skjæreverktøy som vedlikeholdes riktig og har skarpe egger, låser seg sjeldnere og er lettere å kontrollere.

• Bruk el-verktøy, tilbehør, bits osv. i henhold til anvisningene, og ta hensyn til gjeldende arbeidsforhold og det arbeidet som skal utføres. Det kan være farlig å bruke el-verktøy til andre formål enn det er beregnet for.

Service

Service på el-verktøy må bare utføres av kvalifisert personell som bruker originale reservedeler. Det sikrer at el-verktøyet alltid er i forsvarlig stand.

Reduksjon av støy og vibrasjon

For å begrense støy og vibrasjon ved bruk må du begrense brukstiden, bruke driftsfunksjoner med lavt vibrasjons- og støynivå og egnet verneutstyr.

Iverksett tiltakene nedenfor for å redusere farene ved eksponering for vibrasjon og/eller støy.

Verktøyet må kun brukes i henhold til disse anvisningene.

• Kontroller at verktøyet er i god stand.

• Bruk tilbehør som er skarpt og i god stand, og som egner seg for oppgaven.

• Hold godt fast i håndtak/gripeflater.

• Vedlikehold og smør verktøyet i henhold til disse anvisningene.

• Planlegg arbeidet slik at eksponering for kraftig vibrasjon fordeles over flere dager.

Vær oppmerksom. Vær alltid forsiktig, og bruk sunn fornuft når du arbeider med utstyret. Raske tiltak kan forhindre alvorlig personskade og/eller skader på eiendom.

Slå av verktøyet umiddelbart og trekk ut støpselet hvis verktøyet ikke fungerer normalt. Skadede verktøy må kontrolleres og repareres av kvalifisert personale før bruk.

Andre farer

Bruk av verktøyet kan medføre følgende risiko:

• Vibrasjonsskader (hvis verktøyet brukes i lange perioder av gangen, eller ikke brukes og vedlikeholdes korrekt).

• Personskade og/eller eiendomsskade som følge av ødelagt tilbehør, eller kast som følge av kontakt med skjulte gjenstander.

• Personskade og/eller eiendomsskade som følge av gjenstander som slynges ut.

ADVARSEL!

Verktøyet skaper et elektromagnetisk felt under drift. Dette feltet kan under noen omstendigheter påvirke aktive eller passive medisinske implantater. Hvis du har et medisinsk implantat, bør du, for å redusere faren for alvorlig personskade eller dødsfall, rådføre deg med din lege og/eller produsent av det medisinske implantatet før du tar i bruk verktøyet.

ADVARSEL!

Visse typer støv som oppstår ved sliping, saging, pussing, boring og lignende arbeid, inneholder kjemikalier som det er dokumentert har forårsaket kreft, fosterskader eller andre reproduksjonsproblemer. Eksempler på slike kjemikalier er:

• bly fra blybasert maling

• krystallkvarts fra murstein, sement og andre murprodukter

• arsenikk og krom fra kjemisk behandlet tre

Faren ved eksponering for disse kjemikaliene er avhengig av hvor ofte du utfører denne typen arbeid.

Du kan redusere eksponeringen for disse kjemikaliene ved å holde arbeidsstedet godt ventilert og bruke godkjent sikkerhetsutstyr, som åndedrettsmaske som filtrerer bort mikroskopiske partikler.

ADVARSEL!

Bruk støvfiltermaske hvis arbeidet genererer mye støv.

Oppakking

Pakk opp alle deler og fjern all emballasje.

Kontroller at alle delene er med og uskadde. Ikke bruk produktet hvis noen deler mangler eller er skadet.

Kontakt forhandleren.

Dybdestopper

ADVARSEL!

Slå av verktøyet, trekk ut støpselet og vent til alle bevegelige deler har stanset helt før du foretar justeringer, bytter tilbehør eller rydder bort el-verktøyet.

• Vri låseringen (8) for å stille inn forsenkningsdybden.

– Vri mot klokken for større dybde.

– Vri med klokken for mindre dybde.

• Prøv gjerne på en restbit.

• Skruebits plasseres i en magnetisk bitsholder.

Fig. 1

Montering/bytte av skruebits

• Vri låseringen (8) slik at bitsholderen er på høyde med dybdestopperen. Sett bitsen i bitsholderen.

• Vri låseringen (8) med klokken (sett fra håndtaket) til bitsen stikker utenfor dybdestopperen. Ta bitsen ut av bitsholderen.

• Bruk kun bits med diameter 6,35 mm og lengde 25 mm. Hvis det brukes lengre bits, går det ikke an å stille inn dybdestopperen.

• Verktøyet skal kun brukes til kryss- og Pozidriv-skruer. Hvis verktøyet brukes til maskinskruer, kan bitsen glippe ut av sporet, noe som medfører fare for personskade og/eller materiell skade.

Fig. 2

Belteklips

• Du kan henge verktøyet i beltet med belteklipsen (2). Dermed har du verktøyet for hånden også når du

har hendene frie.

Tilkobling til strøm

• Kontroller at strømbryteren (5) står i avslått posisjon.

• Koble støpselet til en egnet stikkontakt.

ADVARSEL!

Kontroller at nettspenningen tilsvarer den nominelle spenningen på typeskiltet.

Dermed er verktøyet klart til bruk.

Bruksområder

Verktøyet er beregnet på skrutrekking i tre, gips og myk plast. Ikke bruk verktøyet til bearbeiding av helseskadelige materialer.

Verktøyet er kun beregnet på privat bruk. Verktøyet må kun brukes i henhold til disse anvisningene.

Turtallsinnstilling

• Still inn ønsket maksimumsturtall med turtallsinnstillingsbryteren (6) (fig. 3).

• Vri mot + for høyere maksimumsturtall.

• Vri mot - for lavere maksimumsturtall.

Fig. 3

Strømbryter

Verktøyet kan brukes til intermittent eller kontinuerlig drift.

Intermittent drift

• Start verktøyet ved å trykke inn strømbryteren (5).

• Slå av verktøyet ved å slippe strømbryteren (5).

Kontinuerlig drift

• Start verktøyet ved å trykke inn strømbryteren (5).

• Trykk på låseknappen (4) for å låse strømbryteren (5).

• Slipp begge knappene. Verktøyet arbeider kontinuerlig.

• Slå av verktøyet ved å trykke inn og slippe strømbryteren (5).

Turtallsregulering

• Turtallet blir høyere jo lenger strømbryteren (5) trykkes inn.

Fig. 4

Retningsvelger

Verktøyet har en retningsvelger (7).

ADVARSEL!

La alltid verktøyet stoppe helt før du bytter rotasjonsretning.

• Før velgeren til posisjonen for høyregang og til posisjonen retningsvelgeren står i midten, låses verktøyet i avslått stilling.

for venstregang (fig. 5). Når

Fig. 5

Før bruk

• Kontroller verktøyet, ledningen, støpselet og alt tilbehør for transportskader. Verktøyet må ikke brukes hvis det er skadet.

• Kontroller før hver gangs bruk at alt tilbehør er riktig montert.

• Hold alltid verktøyet i gripeflatene. Hold gripeflatene rene, tørre og frie for olje og fett.

• Ikke dekk til verktøyets ventilasjonsåpninger – fare for overoppheting.

• Hold andre personer, særlig barn, og kjæledyr på trygg avstand fra arbeidsområdet. Slå av verktøyet og vent til alle bevegelige deler har stanset helt før du legger fra deg verktøyet.

• Bruk egnet verneutstyr og ta regelmessige pauser.

Skrutrekking

• Sett retningsvelgeren (7) til posisjonen for høyregang.

• Plasser skruen mot bitsen og trykk skruespissen stødig mot underlaget. Trykk inn strømbryteren.

• Skru inn skruen til dybdestopperen (1) når arbeidsemnet og bitsen slipper skruehodet.

Løstrekking av skruer

• Sett retningsvelgeren (7) til posisjonen for venstregang og vri låseringen (8) til bitsen stikker utenfor dybdestopperen (1).

• Trykk bitsen mot skruehodet og trykk inn strømbryteren.

Etter bruk

• Slå av verktøyet, trekk ut støpselet og la verktøyet kjøle seg ned.

• Kontroller, rengjør og oppbevar verktøyet i henhold til anvisningene nedenfor.

VEDLIKEHOLD

ADVARSEL!

Slå av verktøyet, trekk ut støpselet og vent til alle bevegelige deler har stanset helt før rengjøring og/eller vedlikehold.

• Hold verktøyet rent. Rengjør verktøyet etter hver gangs bruk og før oppbevaring.

• Riktig stell og regelmessig rengjøring er en forutsetning for at verktøyet skal fungere tilfredsstillende.

• Kontroller verktøyet, ledningen og støpselet for skader før hver bruk. Verktøyet må ikke brukes hvis det er skadet.

ADVARSEL!

Ikke utfør andre vedlikeholdstiltak eller justeringer enn dem som beskrives i disse anvisningene.

Eventuelle reparasjoner skal kun utføres av kvalifisert personale.

• Produktet rengjøres med en tørr klut. Bruk en børste til vanskelig tilgjengelige deler.

• Rengjør verktøyets ventilasjonsåpninger etter hver gangs bruk.

• Verktøyet kan rengjøres med trykkluft (maks. 3 bar).

OBS!

Ikke bruk sterke eller slipende kjemikalier.

• Kontroller verktøyet for deler som kan være skadet. Lever verktøyet til autorisert servicerepresentant for undersøkelse og reparasjon.

• Hvis ledningen er skadet, må den byttes ut av godkjent servicerepresentant eller en annen godkjent fagperson for å unngå fare.

• Verktøyet har ingen deler som kan repareres av brukeren. Lever verktøyet til autorisert servicerepresentant for kontroll og reparasjon.

Oppbevaring

• Rengjør verktøyet i henhold til anvisningene.

• Oppbevar verktøyet og alt tilbehør rent, tørt og frostfritt.

• Oppbevar verktøyet utilgjengelig for barn. Oppbevaringstemperatur: 10 til 30 °C.

• Vi anbefaler at verktøyet oppbevares i emballasjen eller beskyttet mot støv på annen måte.

Transport

• Slå av produktet, trekk ut støpselet og vent til alle bevegelige deler har stanset helt før verktøyet transporteres.

• Bruk eventuelle transportbeskyttelser.

• Hold alltid verktøyet i gripeflatene.

• Ikke utsett verktøyet for slag, støt eller vibrasjon.

• Sikre verktøyet slik at det ikke kan falle.

FEILSØKING

Feilsøkingsskjemaet hjelper deg med å identifisere årsaken til vanlige problemer og gir deg forslag til løsning. Kontakt forhandleren ved problemer som ikke behandles i dette feilsøkingsskjemaet.

ADVARSEL!

Ikke utfør andre tiltak enn dem som beskrives i disse anvisningene. Kontakt forhandleren hvis du ikke klarer å løse problemene ved hjelp av feilsøkingsskjemaet.

Problem

Verktøyet starter ikke.

Verktøyet arbeider ikke med full effekt.

Skruer trekkes ikke korrekt.

Mulig årsak

Støpselet er ikke satt inn.

Ledningen eller støpselet er skadet.

Annen elektrisk feil på verktøyet.

Uegnet skjøteledning.

For lav spenning (for eksempel ved bruk med generator).

Blokkerte ventilasjonsåpninger.

Bitsen er slitt.

Uegnet bits.

Tiltak

Koble støpselet til stikkontakten.

Kontakt autorisert elektriker.

Kontakt autorisert elektriker..

Bruk egnet skjøteledning.

Bruk en annen strømkilde.

Rengjør ventilasjonsåpningene.

Bruk en annen bits.

Bruk en egnet bits.

POLSKI

OSTRZEŻENIE! Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi.

Przed użyciem zapoznaj się z niniejszą instrukcją i zachowaj ją na przyszłość.

Instrukcja obsługi wkrętarki

PRODUKT

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Ogranicznik głębokości

Klips do paska

Otwory wentylacyjne

Blokada przełącznika

Przełącznik

Regulator prędkości obrotowej

Przełącznik kierunku obrotów

Pierścień blokujący

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe:

Nominalna moc wejściowa:

Nominalna prędkość obrotowa bez obciążenia:

Uchwyt na końcówki

Klasa ochrony:

Masa:

Poziom ciśnienia akustycznego, LpA

Poziom mocy akustycznej, LwA

Drgania zgodne

230–240 VAC, 50 Hz

600 W

0–3000 obr./min

6,35 mm

II

1,7 kg

72 dB(A) , K=3 dB

83 dB(A) , K=3 dB

2,15 m/s², K= 1,5 m/s²

Zadeklarowane łączne wartości poziomu drgań zostały zmierzone zgodnie ze standardową metodą i mogą być wykorzystywane do porównania różnych narzędzi. Wartości te mogą również stanowić podstawę do wstępnej oceny poziomu narażenia na działanie drgań.

OSTRZEŻENIE!

Poziom drgań podczas faktycznego użytkowania może odbiegać od wartości zadeklarowanych, w zależności od sposobu użytkowania narzędzia. W zależności od rzeczywistych warunków użytkowania należy ustalić odpowiednie środki ochrony dla wszystkich etapów eksploatacji, nie tylko wtedy, kiedy przełącznik zasilania jest wciśnięty, ale także podczas okresu wyłączenia czy przebiegu jałowego. Do takich środków można zaliczyć regularną konserwację, utrzymywanie ciepłych dłoni, regularne przerwy oraz odpowiednie planowanie pracy.

Symbole

Na tabliczce znamionowej znajdują się poniższe symbole i skróty.

OSTRZEŻENIE! Nieprzestrzeganie niniejszych wskazówek grozi śmiercią, obrażeniami ciała i/lub uszkodzeniem mienia.

UWAGA!

Przed użyciem dokładnie przeczytaj niniejsze wskazówki.

Używaj środków ochrony słuchu.

Używaj okularów ochronnych.

Urządzenie klasy II. Narzędzie to jest podwójnie izolowane zgodnie z normą

EN 60745 i dlatego nie wymaga uziemienia.

Hz min -1 mm

~

V

Spełnia wymogi norm CE.

Herc

Obroty/min lub uderzenia/min milimetr

Napięcie zmienne

Wolt

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE!

Przed użyciem zapoznaj się z wszystkimi ostrzeżeniami, instrukcjami bezpieczeństwa i innymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie wszystkich zaleceń i zasad bezpieczeństwa grozi porażeniem prądem, pożarem i/lub poważnymi obrażeniami ciała. Zachowaj niniejszą instrukcję na przyszłość.

Pojęcie „elektronarzędzie” określa w niniejszych ostrzeżeniach stacjonarne elektronarzędzia zasilane zmiennym sieciowym prądem elektrycznym (wyposażone w kabel zasilający) lub akumulatorami

(bezprzewodowe).

Używaj środków ochrony słuchu. Narażanie się na hałas może spowodować uszkodzenie słuchu.

Jeśli podczas pracy zachodzi ryzyko kontaktu elektronarzędzia z ukrytymi przewodami elektrycznymi lub własnym kablem, trzymaj elektronarzędzie za izolowane części uchwytu. Zetknięcie z przewodem pod napięciem spowoduje pojawienie się napięcia na metalowych częściach obudowy – ryzyko porażenia prądem.

Miejsce pracy

Zapewnij czystość i dobre oświetlenie w miejscu pracy. Przeładowane miejsce pracy i niedostateczne oświetlenie zwiększają ryzyko wystąpienia wypadków.

Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu zagrożonym wybuchem, np. w pobliżu łatwopalnych płynów, gazów lub pyłów. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą spowodować zapłon pyłów lub oparów.

Dzieci i osoby przyglądające się pracy elektronarzędzia powinny przebywać w bezpiecznej odległości. Brak koncentracji może spowodować utratę kontroli nad narzędziem.

Bezpieczeństwo elektryczne

Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazdka sieciowego. Nigdy nie dokonuj żadnych zmian we wtyczce. Nigdy nie używaj przejściówek razem z uziemionymi elektronarzędziami. Niemodyfikowane wtyczki i dopasowane gniazdka zmniejszają ryzyko porażenia prądem.

Unikaj bezpośredniego kontaktu z uziemionymi powierzchniami, takimi jak: rury, grzejniki, kuchenki i lodówki. Ryzyko porażenia prądem zwiększa się, jeśli ciało jest uziemione.

Nie narażaj elektronarzędzia na działanie deszczu i wilgoci. Kontakt elektronarzędzia z wodą zwiększa ryzyko porażenia prądem.

Uważaj na kabel. Nigdy nie używaj kabla do przenoszenia lub wyciągania narzędzia ani do wyjmowania wtyczki z gniazdka. Chroń kabel przed wysokimi temperaturami, olejami, ostrymi krawędziami i ruchomymi częściami urządzenia. Uszkodzone lub splątane kable zwiększają ryzyko porażenia prądem.

Jeżeli korzystasz z narzędzia na wolnym powietrzu, używaj wyłącznie przedłużacza przeznaczonego do użytku zewnętrznego. Kabel przeznaczony do użytku zewnętrznego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

Jeżeli konieczne jest używanie elektronarzędzia w wilgotnym środowisku, należy używać połączenia sieciowego chronionego wyłącznikiem różnicowoprądowym. Wyłącznik różnicowoprądowy zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

Bezpieczeństwo osobiste

Zachowaj czujność. Podczas pracy z elektronarzędziem zachowuj przez cały czas ostrożność i kieruj się zdrowym rozsądkiem. Nigdy nie używaj elektronarzędzia w stanie zmęczenia ani pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas pracy z elektronarzędziem może stać się przyczyną poważnych obrażeń ciała.

Używaj środków ochrony indywidualnej. Używaj okularów ochronnych. Środki ochrony indywidualnej, takie jak: maski przeciwpyłowe, obuwie antypoślizgowe, kask ochronny oraz środki ochrony słuchu, stosowane w zależności od rodzaju narzędzia oraz sposobu posługiwania się nim, zmniejszają ryzyko odniesienia obrażeń ciała.

Unikaj niezamierzonego uruchomienia narzędzia. Przed podłączeniem kabla i/lub akumulatorów, a także przed podnoszeniem/przenoszeniem narzędzia zawsze sprawdź, czy jego przełącznik znajduje się w pozycji wyłączonej. Ryzyko wystąpienia wypadku zwiększa się przy przenoszeniu elektronarzędzia z palcem na przełączniku oraz podczas podłączania narzędzia do prądu, jeśli przełącznik znajduje się w pozycji włączonej.

Usuń klucze nastawne i pozostałe narzędzia przed włączeniem narzędzia. Klucz lub pozostałe narzędzia pozostawione na obracającej się części narzędzia mogą spowodować obrażenia ciała.

Nie pochylaj się zbytnio do przodu. Utrzymuj przez cały czas stabilną postawę, aby nie stracić równowagi.

Dzięki temu możesz w nieoczekiwanych sytuacjach lepiej kontrolować elektronarzędzie.

Noś odpowiednią odzież. Nie noś luźnych ubrań ani biżuterii. Trzymaj włosy, ubrania i rękawice z daleka od ruchomych części urządzenia. Luźne ubrania, biżuteria i długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części narzędzia. Jeżeli na wyposażeniu jest sprzęt do odsysania i zbierania pyłu, należy sprzęt ten podłączyć i w należyty sposób z niego korzystać. Takie urządzenia minimalizują ryzyko powstawania problemów spowodowanych zapyleniem.

OBSŁUGA

• Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj odpowiedniego elektronarzędzia do zaplanowanych prac.

Narzędzie działa lepiej i bezpieczniej przy obciążeniu, które jest dla niego przewidziane.

• Nie używaj narzędzia z uszkodzonym przełącznikiem. Elektronarzędzia, które nie dają się włączyć lub wyłączyć przy pomocy przełącznika, są niebezpieczne i wymagają naprawy.

• Przed wyregulowaniem elektronarzędzia, wymianą akcesoriów lub odłożeniem elektronarzędzia wyciągnij akumulator i/lub kabel z gniazda. Takie środki ostrożności zmniejszają ryzyko niezamierzonego uruchomienia narzędzia.

• Przechowuj elektronarzędzia, z których nie korzystasz, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwól, aby elektronarzędzia używały dzieci lub osoby, które nie znają danego narzędzia lub też nie zapoznały się z niniejszymi zaleceniami bezpiecznego posługiwania się nim. Elektronarzędzia w rękach osób niedoświadczonych mogą być niebezpieczne.

• Konserwuj elektronarzędzia. Sprawdź, czy ruchome części są prawidłowo ustawione i poruszają się bez przeszkód, czy wszystkie części są zamontowane we właściwy sposób i czy nie są uszkodzone. Zwróć również uwagę, czy nie istnieją inne czynniki, które mogłyby wpłynąć na działanie narzędzia. W razie

uszkodzenia elektronarzędzie musi być naprawione przed ponownym użyciem. Wiele wypadków jest spowodowanych niedostatecznym poziomem konserwacji elektronarzędzia.

• Utrzymuj narzędzia tnące w czystości i dbaj, aby były ostre. Narzędzia tnące, prawidłowo konserwowane i z zaostrzonymi krawędziami rzadziej się zakleszczają i są łatwiejsze w obsłudze.

• Stosuj elektronarzędzia, akcesoria, końcówki itp. w sposób zgodny z niniejszymi zaleceniami, przy uwzględnieniu panujących warunków pracy oraz zadania przewidzianego do wykonania. Zastosowanie elektronarzędzi do celów innych niż te, do których są przeznaczone, może być niebezpieczne.

Serwis

Elektronarzędzie może być serwisowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel, stosujący identyczne części zamienne. Gwarantuje to bezpieczną pracę elektronarzędzia.

Ograniczanie hałasu i drgań

Aby zmniejszyć hałas i drgania, ogranicz czas użytkowania narzędzia, korzystaj z trybów pracy o niskim poziomie drgań i hałasu oraz stosuj odpowiednie wyposażenie ochronne.

Wykonaj poniższe czynności, aby zminimalizować ryzyko związane z narażeniem na drgania i/lub hałas.

Używaj narzędzia zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi.

• Sprawdź, czy narzędzie jest w dobrym stanie technicznym.

• Korzystaj z ostrych akcesoriów, które są w dobrym stanie technicznym i odpowiednie do charakteru wykonywanego zadania.

• Trzymaj pewnie za rękojeści/uchwyty.

• Przeprowadzaj konserwację i smarowanie narzędzia zgodnie z niniejszymi wskazówkami.

• Zaplanuj pracę w taki sposób, by rozłożyć na kilka dni okres narażenia na silne drgania.

Zachowaj czujność. Podczas pracy ze sprzętem zachowuj przez cały czas ostrożność i kieruj się zdrowym rozsądkiem. Szybka reakcja może zapobiec poważnym obrażeniom ciała i/lub szkodom materialnym.

Niezwłocznie wyłącz narzędzie i wyciągnij kabel z gniazdka, jeżeli narzędzie pracuje w sposób odbiegający od normy. Przed ponownym użyciem uszkodzonego narzędzia należy zlecić jego przegląd i naprawę wykwalifikowanemu personelowi.

Pozostałe czynniki ryzyka

Używanie narzędzia niesie ze sobą poniższe zagrożenia.

• Uszkodzenia powstałe na skutek drgań (w przypadku korzystania z narzędzia przez dłuższy czas lub nieprawidłowego użycia lub konserwacji).

• Obrażenia ciała i/lub szkody materialne powstałe na skutek stosowania niesprawnych akcesoriów lub odbicia w wyniku kontaktu narzędzia z przedmiotami pozostającymi poza zasięgiem wzroku.

• Obrażenia ciała i/lub szkody materialne powstałe na skutek odrzucenia przedmiotu.

OSTRZEŻENIE!

Podczas pracy narzędzie wytwarza pole elektromagnetyczne. Pole to w niektórych okolicznościach może wpłynąć na aktywne lub pasywne implanty medyczne. Osoby z implantem muszą przed rozpoczęciem pracy z narzędziem poradzić się lekarza lub producenta implantu w celu zmniejszenia ryzyka poważnych obrażeń ciała, a nawet śmierci.

OSTRZEŻENIE!

Niektóre rodzaje pyłu powstającego przy szlifowaniu, piłowaniu, wygładzaniu, wierceniu i tym podobnych pracach zawierają związki chemiczne powodujące nowotwory, uszkodzenia płodu lub

problemy z płodnością. Przykłady takich związków chemicznych to:

• ołów z farb zawierających ołów;

• krzemionka krystaliczna z cegieł, cementu i innych produktów budowlanych;

• arszenik i chrom z chemicznie impregnowanego drewna.

Ryzyko narażenia na te związki chemiczne różni się w zależności od częstotliwości wykonywania tego typu prac. Możesz zmniejszyć stopień narażenia na te związki chemiczne poprzez utrzymanie odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniu i używanie stosownego wyposażenia ochronnego, na przykład masek oddechowych filtrujących mikroskopijne fragmenty.

OSTRZEŻENIE!

Używaj maski z filtrem przeciwpyłowym, jeżeli podczas pracy powstaje dużo pyłu.

Rozpakowywanie

Wypakuj wszystkie części i usuń opakowanie.

Sprawdź, czy zestaw zawiera wszystkie części i czy nie są one uszkodzone. Nie korzystaj z produktu, jeśli zauważysz brak lub uszkodzenie jakiejś części. Skontaktuj się z dystrybutorem.

Ogranicznik głębokości

OSTRZEŻENIE!

Przed przystąpieniem do regulacji lub wymiany akcesoriów, a także przed odstawieniem elektronarzędzia wyłącz narzędzie, wyciągnij kabel i odczekaj, aż wszystkie części ruchome całkowicie się zatrzymają.

• Przekręć pierścień blokujący (8), aby ustawić głębokość roboczą.

– Przekręć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zwiększyć głębokość.

– Przekręć zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć głębokość.

• Zalecamy wykonanie próbki na niepotrzebnym kawałku powierzchni.

• Końcówkę wkrętaka należy umieścić w magnetycznym uchwycie.

Rys. 1

Montaż/wymiana końcówki wkrętaka

• Przekręć pierścień blokujący (8) tak, aby uchwyt na końcówki znalazł się na tej samej wysokości co ogranicznik głębokości. Umieść końcówkę w uchwycie.

• Przekręć pierścień blokujący (8) zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, aż końcówka będzie wystawać poza ogranicznik głębokości. Wyciągnij końcówkę z uchwytu.

• Używaj wyłącznie końcówek o średnicy 6,35 mm i długości 25 mm. W razie użycia dłuższej końcówki nie można będzie ustawić ogranicznika głębokości.

• Używaj narzędzia wyłącznie do wkrętów krzyżakowych i Pozidriv. Jeśli narzędzie używane jest do wkrętów płaskich, końcówka może wyślizgnąć się z nacięcia, co niesie ze sobą ryzyko obrażeń ciała i/lub uszkodzenia mienia.

Rys. 2

Klips do paska

• Możesz zawiesić narzędzie na pasku za pomocą klipsa (2). Dzięki temu jest ono pod ręką nawet wtedy, gdy nie masz wolnych rąk.

Podłączanie do zasilania

• Upewnij się, że przełącznik (5) jest wyłączony.

• Włóż kabel do właściwego gniazdka.

OSTRZEŻENIE!

Sprawdź, czy napięcie sieciowe odpowiada napięciu na tabliczce znamionowej.

Narzędzie jest już gotowe do użytku.

Zakres użytkowania

Narzędzie przeznaczone jest do wkręcania w drewno, gips oraz tworzywo miękkie. Nie używaj narzędzia do obróbki materiałów szkodliwych dla zdrowia.

Narzędzie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Używaj narzędzia zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi.

Regulator prędkości obrotowej

• Ustaw żądaną maksymalną prędkość obrotową za pomocą regulatora prędkości obrotowej (6) (rys. 3).

• Aby zwiększyć maksymalną prędkość obrotową, przekręć regulator w stronę +.

• Aby zmniejszyć maksymalną prędkość obrotową, przekręć regulator w stronę -.

Rys. 3

Przełącznik

Narzędzia może pracować w trybie przerywanym lub ciągłym.

Praca w trybie przerywanym

• Włącz narzędzie poprzez wciśnięcie przełącznika (5).

• Wyłącz narzędzie poprzez zwolnienie przełącznika (5).

Praca ciągła

• Włącz narzędzie poprzez wciśnięcie przełącznika (5).

• Naciśnij przycisk blokujący (4), aby zablokować przełącznik (5).

• Zwolnij oba przyciski. Narzędzie pracuje w trybie pracy ciągłej.

• Wyłącz narzędzie poprzez wciśnięcie i zwolnienie przełącznika (5).

Regulacja prędkości obrotów

• Prędkość obrotowa zwiększa się, im głębiej wciskany jest przełącznik (5).

Rys. 4

Przełącznik kierunku obrotów

Narzędzie posiada przełącznik kierunku obrotów (7).

OSTRZEŻENIE!

Przed zmianą kierunku obrotów zawsze odczekaj, aż narzędzie całkowicie się zatrzyma.

• Przesuń przełącznik w tryb obrotów w prawo lub w tryb obrotów w lewo (rys. 5).

Środkowa pozycja przełącznika blokuje narzędzie w pozycji wyłączonej.

Rys. 5

Przed użyciem

• Sprawdź narzędzie, kabel, wtyczkę i wszystkie akcesoria w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń, do których mogło dojść podczas transportu. Nie używaj narzędzia, jeśli jest uszkodzone.

• Przed każdym użyciem sprawdź, czy wszystkie akcesoria zostały poprawnie zamontowane.

• Zawsze trzymaj narzędzie za uchwyt. Uchwyt powinien być czysty, suchy oraz wolny od smaru i tłuszczu.

• Nie blokuj otworów wentylacyjnych narzędzia – ryzyko przegrzania.

• Osoby postronne, zwłaszcza dzieci, i zwierzęta domowe powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od miejsca pracy. Wyłącz narzędzie i odczekaj, aż wszystkie ruchome części całkowicie się zatrzymają, zanim je odłożysz.

• Używaj odpowiedniego wyposażenia ochronnego i regularnie rób przerwy w pracy.

Wkręcanie

• Ustaw przełącznik kierunku obrotów (7) na tryb obrotów w prawo.

• Przyłóż wkręt do końcówki i dociśnij jego czubek do podłoża. Wciśnij przełącznik.

• Wkręcaj tak długo, aż ogranicznik głębokości (1) natrafi na obrabiany przedmiot, a końcówka wyjdzie z łba wkrętu.

Wykręcanie wkrętów

• Ustaw przełącznik kierunku obrotów (7) na tryb obrotów w lewo i przekręć pierścień blokujący (8) na tyle, by końcówka wystawała poza ogranicznik głębokości (1).

• Dociśnij końcówkę do łba wkrętu i wciśnij przełącznik.

Po użyciu

• Wyłącz narzędzie, wyciągnij wtyczkę z gniazdka i odczekaj, aż narzędzie ostygnie.

• Sprawdzaj, czyść i przechowuj narzędzie zgodnie z poniższymi wskazówkami.

KONSERWACJA

OSTRZEŻENIE!

Przed przystąpieniem do czyszczenia i/lub konserwacji wyłącz narzędzie, wyciągnij kabel i poczekaj, aż wszystkie ruchome części zatrzymają się.

• Utrzymuj narzędzie w czystości. Czyść narzędzie po każdym użyciu oraz przed odłożeniem go do przechowywania.

• Właściwa konserwacja i regularne czyszczenie są warunkiem prawidłowego funkcjonowania narzędzia.

• Przed każdym użyciem sprawdzaj narzędzie, kabel i wtyczkę pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Nie używaj narzędzia, jeśli jest uszkodzone.

OSTRZEŻENIE!

Nie wykonuj żadnych innych czynności konserwacyjnych oprócz tych, które zostały opisane w niniejszej instrukcji obsługi. Ewentualnych napraw może dokonywać tylko wykwalifikowany personel.

• Czyść suchą szmatką. Do czyszczenia trudno dostępnych części użyj szczotki.

• Czyść otwory wentylacyjne narzędzia po każdym użyciu.

• Narzędzie można czyścić sprężonym powietrzem (maks. 3 bary).

UWAGA!

Nie używaj silnych ani ściernych substancji chemicznych.

• Sprawdź, czy żadne części narzędzia nie są uszkodzone. W celu dokonania przeglądu i naprawy pozostaw narzędzie w serwisie.

• Jeśli kabel jest uszkodzony, należy zlecić wymianę w autoryzowanym serwisie lub uprawnionej osobie.

Pozwala to uniknąć zagrożenia.

• Narzędzie nie zawiera żadnych części, które może naprawić użytkownik. W celu dokonania przeglądu i naprawy pozostaw narzędzie w serwisie.

Przechowywanie

• Czyść narzędzie według wskazówek.

• Przechowuj narzędzie i akcesoria w miejscu czystym, suchym i zabezpieczonym przed mrozem.

• Przechowuj narzędzie w miejscu niedostępnym dla dzieci. Temperatura przechowywania: od 10 do

30 °C.

• Zalecamy przechowywanie narzędzia w opakowaniu lub zabezpieczenie go przed pyłem w inny sposób.

Transport

• Przed transportem wyłącz produkt, wyciągnij wtyczkę i odczekaj, aż wszystkie części ruchome całkowicie się zatrzymają.

• Użyj ewentualnego zabezpieczenia transportowego.

• Zawsze trzymaj narzędzie za uchwyt.

• Nie narażaj narzędzia na uderzenia, wstrząsy ani drgania.

• Zabezpiecz narzędzie, aby nie mogło spaść.

WYKRYWANIE USTEREK

Tabela wykrywania usterek pomoże określić przyczynę często występujących problemów oraz zawiera informacje na temat sposobu usunięcia usterek. Skontaktuj się z dystrybutorem w razie wystąpienia problemów, które nie zostały omówione w schemacie wykrywania usterek.

OSTRZEŻENIE!

Nie wykonuj żadnych innych czynności oprócz tych, które zostały opisane w niniejszej instrukcji obsługi. Jeśli problemu nie można rozwiązać za pomocą tabeli, skontaktuj się z dystrybutorem.

Problem Możliwa przyczyna

Kabel nie jest podłączony.

Narzędzie nie uruchamia się.

Kabel lub wtyczka są uszkodzone.

Inna usterka elektryczna.

Nieodpowiedni przedłużacz.

Narzędzie nie pracuje z pełną mocą.

Wkręty nie są poprawnie wkręcane.

Zbyt niskie napięcie (na przykład przy użyciu z generatorem).

Zablokowane otwory wentylacyjne.

Końcówka jest zużyta.

Nieodpowiednia końcówka.

Środki zaradcze

Podłącz kabel.

Skontaktuj się z elektrykiem posiadającym odpowiednie uprawnienia.

Skontaktuj się z elektrykiem posiadającym odpowiednie uprawnienia..

Używaj odpowiedniego przedłużacza.

Użyj innego źródła zasilania.

Wyczyść otwory wentylacyjne.

Użyj innej końcówki.

Użyj odpowiedniej końcówki.

ENGLISH

Operating Instructions for screwdriver

WARNING! Read these instructions before use.

Read these instructions carefully before use, and save them for future reference.

PRODUCT

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

8.

Depth stop

Belt clip

Ventilation openings

Lock button for power switch

Power switch

Speed control

Rotation selector

Lock ring

37

38

Rated voltage

Nominal input power

Nominal speed, no-load

Bit holder

Safety class

Weight

Sound pressure level, LpA

Sound power level, LwA

Vibration

TECHNICAL DATA

230–240 VAC, 50 Hz

600 W

0–3000 rpm

6.35 mm

II

1.7 kg

72 dB(A), K=3 dB

83 dB(A), K=3 dB

2.15 m/s², K= 1.5 m/s²

Declared total vibration values are measured in accordance with a standard test method, and can be used for comparisons between tools. The value may also be used for a preliminary assessment of exposure.

WARNING!

Vibration levels can deviate from the declared value, depending on how the tool is used.

Suitable precautions for users must be based on the actual conditions, taking into account all parts of the operating cycle, such as the time when the tool is switched off and the idling time, in addition to the time when the power switch is pressed. Such measures can include regular maintenance, keeping your hands warm, frequent pauses and suitable planning of the work.

Symbols

The following symbols and abbreviations are used on the type plate.

WARNING! Risk of death, personal injury and/or material damage if the instructions are not followed.

NOTE:

Read the instructions carefully before use.

Wear ear protection.

Wear safety glasses.

Equipment, class II. The tool has double insulation in accordance with EN60745 and therefore does not need to be earthed.

Conforms with the requirements for CE marking.

Hz min -1 mm

~

V

Hertz

Rpm or spm millimetres

AC Voltage

Volt

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING!

Read all warnings, safety instructions and other directives carefully before use. Failure to follow all the instructions and safety instructions can result in the risk of electric shock, fire and/or serious personal injury. Save these instructions and safety instructions for future reference.

The term "power tool" in all the warnings below refers to your mains-powered (corded) or battery-powered

(cordless) power tool.

Wear ear protection. Exposure to noise can cause hearing impairment.

Hold the power tool by the insulated grips when working in areas where the tool may come into contact with concealed electrical cables or its own power cord. Contact with a live cable will cause the metal parts on the tool to also become live – risk of electric shock.

Work area

Keep the work area clean and well lit. Dark and cluttered work areas increase the risk of accidents and injuries.

Do not use power tools in explosive environments, such as in the vicinity of flammable liquids, gases or dust. Power tools produce sparks that can ignite dust and fumes.

Keep children and onlookers at a safe distance when using power tools. You can easily lose control of the tool if you are distracted.

Electrical safety

The mains plug on the power tool must match the mains outlet. Never modify the plug in any way. Never use an adapter with earthed power tools. Unmodified plugs and matching outlets reduce the risk of electric shock.

Avoid body contact with earthed surfaces such as pipes, radiators, cookers and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed.

Do not expose power tools to rain or moisture. There is a greater risk of electric shock if water gets into a power tool.

Be careful with the power cord. Never use the power cord to carry or pull the tool, or to pull out the plug from the mains socket. Keep the power cord away from heat, oil, sharp edges and moving parts. Damaged or tangled power cords increase the risk of electric shock.

If using the tool outdoors, only use an extension cord approved for outdoor use. Cords intended for outdoor use reduce the risk of electric shock.

If it is absolutely necessary to use power tools in damp conditions, use a mains connection protected by a residual current device. Using an RCD reduces the risk of electric shock.

39

40

Personal safety

Stay alert. Pay attention to what you are doing, and use your common sense when working with power tools.

Never use power tools if you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention when using a power tool can result in serious personal injury.

Use personal safety equipment.Wear safety glasses. Depending on the type of tool and how it is used, safety equipment such as dust masks, non-slip safety shoes, safety helmets and ear protection reduce the risk of personal injury.

Avoid accidental starting. Check that the power switch is in the OFF position before plugging in the power cord and/or the battery, or lifting/carrying the tool. Carrying a power tool with your finger on the switch, or connecting a tool to the mains supply when the switch is in the ON position, increases the risk of accidents and injuries.

Remove Allen keys/spanners etc. before starting the power tool. Spanners or the like that are left in a rotating part of the tool can cause personal injury.

Do not overreach. Always maintain a firm footing and good balance. This will ensure you have better control over the tool in unexpected situations.

Wear suitable clothing. Do not wear loose-fitting clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose-fitting clothing, jewellery and long hair can get caught in moving parts.

If dust extraction and dust collection equipment is available, this should be connected and used correctly.

The use of such devices can reduce the risk of dust-related problems.

OPERATION

• Do not force the power tool. Use the correct power tool for the planned work. The tool does the job better and safer when used at the rate for which it was designed.

• Do not use the tool if it cannot be switched on and off with the power switch. Power tools that cannot be controlled with the power switch are dangerous and must be repaired.

• Unplug the power cord and/or remove the battery before making any adjustments, changing accessories or putting the power tool away. These safety precautions reduce the risk of accidently starting the power tool.

• Store power tools out of the reach of children when not in use. Never allow children, or anyone who is unfamiliar with the power tool and these instructions, to use the tool. Power tools are dangerous if used by inexperienced persons.

• Keep the power tool properly maintained. Check that moving parts are properly adjusted and do not jam, and that no parts are incorrectly fitted or damaged. Check for other factors that could affect functionality. If the power tool is damaged, it must be repaired before being used again. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.

• Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to jam and are easier to control.

• Use the power tool, accessories and bits etc., in accordance with these instructions, taking into account the actual working conditions and the work that is to be done. It can be dangerous to use power tools for purposes other than those they are intended to be used for.

Service

The power tool must only be serviced by qualified personnel using identical spare parts. This will ensure that the power tool remains safe to use.

Minimisation of noise and vibrations

Use suitable safety equipment to limit noise and vibrations. Limit the time in use and use power modes with low vibration and noise levels.

Take the following precautions to minimise the risks of exposure to vibrations and/or noise.

Only use the tool in accordance with these instructions.

• Check that the tool is in good condition.

• Use sharp accessories in good condition and suitable for the purpose.

• Keep a firm grip on the handle/grips.

• Maintain and lubricate the tool in accordance with these instructions.

• Plan the work so that exposure to heavy vibrations is spread over several days.

Stay alert. Pay attention to what you are doing at all times and use your common sense when working with the equipment. Quick precautions can prevent serious personal injury and/or material damage.

Switch off the tool immediately and unplug the power cord if the tool is not working properly. A damaged tool must be checked and repaired by qualified personnel before being used again.

Remaining risks

The use of the tool can involve the following risks.

• Vibration injuries (if the tool is used for long periods, or is not handled and maintained correctly).

• Personal injury and/or material damage as a result of defective accessories, or kickback resulting from concealed objects.

• Personal injury and/or material damage as a result of ejected objects.

WARNING!

The tool produces an electromagnetic field when in use. This field can in some circumstances affect active or passive medical implants. If you have a medical implant you should consult your doctor and/or the manufacturer of the medical implant before using the tool to reduce the risk of serious or fatal personal injury.

WARNING!

Some types of dust produced during sanding, sawing, polishing and drilling etc. contain chemicals that have proved to be carcinogenic, and cause foetal damage or other fertility problems.

Examples of such chemicals are:

• lead from lead-based paint

• crystalline silica from bricks, cement and other masonry products

• arsenic and chromium from chemically treated wood.

The risk of exposure to these chemicals depends on how often you do this type of work. You can reduce exposure to these chemicals by keeping the work area well ventilated and using approved safety equipment, such as a breathing mask that filters out microscopic particles.

WARNING!

Wear a dust filter mask if the work produces a lot of dust.

41

42

Unpacking

Unpack all the parts and remove all the packaging material.

Check that all parts are included and undamaged. Do not use the product if any parts are missing or damaged. Contact your dealer.

Depth stop

WARNING!

Switch off the tool, unplug the power cord, and wait until all moving parts have completely stopped before adjusting or changing accessories, or putting the tool away.

• Turn the lock ring (8) to adjust the depth.

– Turn anticlockwise for more depth.

– Turn clockwise for less depth.

• Try first on a spare piece of material.

• Screw bits fit in the magnetic bit holder.

Fig. 1

Fitting/replacing screw bits

• Turn the lock ring (8) so that the bit holder is level with the depth stop. Insert the bit in the bit holder.

• Turn the lock ring (8) clockwise (seen from handle) until the bit sticks out from the depth stop. Remove the bit from the bit holder.

• Only use bits with a diameter of 6.35 mm and length of 25 mm. If longer bits are used it will not possible to adjust the depth stop.

• Only use the tool for Phillips and Pozidriv screws. If the tool is used for slotted screws the bit can slip out from the slot, which can cause personal injury and/or material damage.

Fig. 2

Belt clip

• You can hang the tool from your belt with the belt clip (2). This keeps the tool handy even when you are not holding it.

Mains connection

• Check that the power switch (5) is in the OFF position.

• Plug the power cord into a suitable mains outlet.

WARNING!

Check that the mains voltage corresponds to the rated voltage on the type plate.

The tool is now ready to use.

Applications

The tool is intended for screw driving in wood, plaster och soft plastic. Do not use the tool to work on materials harmful to health.

The tool is only intended for household use. Only use the tool in accordance with these instructions.

Speed control

• Set the required maximum speed with the speed control (6) (fig. 3).

• Turn towards + for higher maximum speed.

• Turn towards - for lower maximum speed.

Fig. 3

Power switch

The tool can be used for intermittent or continuous operation.

Intermittent operation

• Start the tool by pressing the power switch (5).

• Switch off the tool by releasing the power switch (5).

Continuous operation

• Start the tool by pressing the power switch (5).

• Press the lock button (4) to lock the power switch (5).

• Release both buttons. The tool runs continuously.

• Switch off the tool by pressing in and then releasing the power switch (5).

43

Speed control

• The speed increases the more the power switch (5) is pressed.

Fig. 4

Rotation selector

The tool has a rotation selector (7).

WARNING!

Always allow the tool to stop completely before changing the direction of rotation.

• Move the selector to position for right drive and to position for left drive (fig. 5). The middle position locks the tool in the Off position.

44

Fig. 5

Before use

• Check the tool, power cord, plug and all accessories for transport damage. Do not use the tool if it is damaged.

• Always check before use that all the accessories are correctly fitted.

• Always hold the tool with the grips. Keep the grips clean, dry and free from oil and grease.

• Do not block the ventilation openings on the tool – risk of overheating.

• Keep other people, especially children, and pets at a safe distance from the work area. Switch off the tool and wait until all moving parts have completely stopped before putting down the tool.

• Use suitable safety equipment and take regular pauses.

Screw driving

• Set the rotation selector (7) to the position for right drive.

• Place the screw against the bit and press the tip of the screw firmly against the surface. Press the power switch.

• Screw in the screw until the depth stop (1) reaches the workpiece and the bit releases the screw head.

Unscrewing screws

• Set the rotation selector (7) to the position for left drive and turn the lock ring (8) until the bit sticks out from the depth stop (1).

• Press the bit against the screw head and press in the power switch.

After use

• Switch off the tool, unplug the power cord and allow the tool to cool.

• Check, clean and store the tool as follows.

MAINTENANCE

WARNING!

Switch off the tool, unplug the power cord and wait until all moving parts have completely stopped before cleaning and/or maintenance.

• Keep the tool clean. Always clean the tool after use and before putting it away.

• Proper maintenance and regular cleaning are essential for the tool to work properly.

• Always check the tool, power cord and plug for damage before use. Do not use the tool if it is damaged.

WARNING!

Do not carry out any maintenance or adjustments other than as described in these instructions.

Repairs must only be carried out by qualified personnel.

• Clean with a dry cloth. Use a brush for parts difficult to get at.

• Always clean the ventilation openings on the tool after use.

• The tool can be cleaned with compressed air (max. 3 bar).

NOTE: Do not use strong or abrasive chemicals.

• Check for any damaged parts. Return the tool to an authorised service representative for inspection and repair.

• A damaged power cord must be replaced by an authorised service centre, or other qualified personnel, to ensure safe use.

• The tool does not contain any parts that can be repaired by the user. Return the tool to an authorised service representative for inspection and repair.

Storage

• Clean the tool as instructed.

• Store the tool and all accessories in a clean, dry, frost-free area.

• Store the tool out of the reach of children. Storage temperature: 10 to 30°C.

45

46

• We recommend storing the tool in the pack, or otherwise protected from dust.

Transport

• Switch off the product, unplug the power cord and wait until all moving parts have completely stopped before transporting the tool.

• Protect the tool during transport if necessary.

• Always hold the tool with the grips.

• Do not expose the tool to knocks, blows or vibrations.

• Secure the tool so that it cannot drop.

TROUBLESHOOTING

The troubleshooting guide will help you identify the causes of common problems and how they can be rectified. Contact your dealer if you experience a problem that is not included in this troubleshooting guide.

WARNING!

Do not carry out any measures other than as described in these instructions. Contact your dealer if you cannot solve the problem with the troubleshooting schedule.

Problem

The tool will not start.

Possible cause

The power cord is not plugged in.

The power cord or plug is damaged.

The tool does not work at full power.

Other electrical fault on the tool.

Unsuitable extension cord.

Voltage too low (e.g. when using generator).

Blocked ventilation openings.

Screws do not screw in properly.

Bit worn.

Unsuitable bit.

Action

Plug in the power cord.

Contact an authorised electrician.

Contact an authorised electrician..

Use a suitable extension cord.

Use an other power source.

Clean ventilation openings.

Use another bit.

Use a suitable bit.

advertisement

Related manuals