Tefal ov 9000 de handleiding

Add to My manuals
17 Pages

advertisement

Tefal ov 9000 de handleiding | Manualzz

VITADELICE

NL

D

F

GB

www.tefal.com

3

11

12

13

2

1

10

9

8

7

H

I

B C D

A

E

J K L

F

G

M

P O N

4

5

6

12

14

15

fig. 1 fig. 2 fig. 4 fig. 5

“bip”

fig. 3

MAX fig. 6 x 1 fig. 7 fig. 10 fig. 8 fig. 11 fig. 9

3 fig. 12

+/- 5° fig. 13 x 2 fig. 14

+/- 20° fig. 15 fig. 18 x 3 fig. 16

+/- 20° fig. 17 fig. 20

3 sec.

fig. 19 fig. 22 fig. 23 fig. 21 fig. 24

“bip”

fig. 25 fig. 26 fig. 27 fig. 28 fig. 29 fig. 30 fig. 30 fig. 31 fig. 32 fig. 33 fig. 34 fig. 35

Veiligheidstips

Voor uw veiligheid beantwoordt dit apparaat aan de geldende normen en regelgevingen (Richtlijnen

Laagspanning, Elektromagnetische Compatibiliteit, Milieu, …).

Voorkomen van ongevallen in huis

• Uw oven is een elektrisch apparaat dat in normale omstandigheden moet worden gebruikt. Lees deze handleiding aandachtig en bewaar ze zorgvuldig.

• Laat het toestel nooit zonder toezicht werken.

• Verlies dit apparaat, net zoals elk ander toestel waarmee maaltijden worden bereid, geen seconde uit het oog wanneer u het gebruikt en gebruik en bewaar het buiten het bereik van kinderen.

Wanneer de oven in werking is dan is deze erg heet en ontsnapt er stoom via de ventilatieopeningen, en dit in de stoomstand en in de gecombineerde stand. Houd kinderen uit de buurt (fig. 30) .

• Voor u de bereiding start, moet het waterreservoir tot het maximumpeil worden gevuld.

• Neem het reservoir weg voor u de oven verplaatst.

• Raak de deur of het raam en de behuizing niet met blote handen aan wanneer de oven of de gecombineerde functies worden gebruikt.

• Gebruik handschoenen om de schotels uit de oven te nemen.

• Bewaar geen etenswaren in de oven.

Nadat u een bereiding in de oven of op gecombineerde stand heeft klaargemaakt, laat u de oven gedurende 5 à 10 minuten afkoelen voor u een stoombereiding start.

• Gebruik de oven niet indien de deur of de afdichting van de deur beschadigd is.

• Gebruik de oven niet om hermetische afgesloten gerechten opnieuw op te warmen, deze zouden kunnen ontploffen.

• Bij het eerste gebruik is het mogelijk dat er rook of een geur wordt waargenomen. Dat is normaal.

• Wanneer u de oven de eerste maal gebruikt, laat deze dan gedurende 15 minuten leeg werken op

200°C om de geurtjes te verdrijven.

• Maak de oven niet onmiddellijk na het gebruik schoon, wacht 30 minuten om de oven te reinigen om de binnenzijde van het apparaat en de verwarmingselementen te laten afkoelen.

GB

F

28

Elektrische voeding

• Als gevolg van de uiteenlopende, geldende normen, doet u er goed aan om het apparaat te laten controleren in een erkend servicecenter indien dit in een ander land gebruikt wordt dan waar het gekocht werd.

• Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp en toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens hen niet in staat stellen dit apparaat op veilige wijze te gebruiken.

• Plaats het apparaat niet in de nabijheid van een warmtebron.

• Dit apparaat werd niet ontworpen om te worden ingebouwd.

• Zorg voor minimaal 2 cm ruimte tussen het gerecht en het bovenste verwarmingselement.

• Laat het apparaat niet werken onder een meubel dat aan de muur werd bevestigd, op een rek of in de nabijheid van brandbare materialen zoals (rol)gordijnen, wandbekleding…

• Plaats het apparaat op een stabiel en vlak werkoppervlak waar het apparaat beschermd wordt tegen eventuele waterspatten.

• Verplaats het apparaat niet tijdens de werking.

• Controleer of de spanning van het elektriciteitsnetwerk wel degelijk overeenstemt met wat er op het toestel wordt vermeld (uitsluitend wisselstroom).

• Laat het snoer niet hangen of raak de warme delen van de oven niet aan.

• Trek de stekker van het apparaat nooit uit het stopcontact door aan het voedingssnoer te trekken.

• Indien het snoer beschadigd is, dan moet dit worden vervangen voor de oven opnieuw wordt gebruikt.

• Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u het toestel schoonmaakt, de lamp vervangt of bij onweer.

• Sluit het toestel steeds aan op een geaard stopcontact.

• Gebruik uitsluitend een verlengsnoer in goede staat, met een geaard stopcontact en met een snoer met een doorsnede die tenminste gelijk is aan deze van het snoer dat bij het apparaat werd geleverd.

• Zorg ervoor dat de elektrische installatie voldoende zwaar is om een apparaat met dit vermogen te laten werken.

• Om elektrische schokken te vermijden, dompelt u het elektrische snoer, de stekker of het apparaat niet onder in water of in een andere vloeistof.

• Indien bepaalde delen van het apparaat in brand vliegen, probeer deze dan nooit te blussen met water. Trek de stekker uit het stopcontact en doof de vlammen met een vochtige doek.

• Bewaar geen ontvlambare producten in de nabijheid van of onder het meubel waar het apparaat staat.

• Gebruik het apparaat nooit indien:

- het voedingssnoer defect is;

- het apparaat gevallen is en zichtbare schade vertoont of niet naar behoren lijkt te werken.

• Om gevaarlijke situaties te vermijden, stuurt u het apparaat in de beide gevallen terug naar het dichtstbijzijnde erkende servicecenter (lijst in de bijlage).

• Gebruik het apparaat niet als warmtebron.

• Plaats nooit papier, karton of plastiek in het apparaat en plaats er geen voorwerpen (keukengerei, roosters, …) bovenop.

• Steek geen voorwerpen in de ventilatieopeningen, houd deze openingen vrij.

• Plaats nooit een schotel of aluminiumfolie op de bodem van de oven.

• Plaats nooit aluminiumfolie aan de binnenwanden van de oven.

Reparaties

• Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door specialisten die met originele onderdelen werken. Indien u het toestel zelf repareert, dan kan dit gevaar inhouden voor de gebruiker.

GB

NL

F

29

Beschrijving

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Vergrendelingssysteem van de deur

Glazen deur

Weerstand bovenaan

Digitale display: zie onderstaande beschrijving

Bedieningspaneel: zie onderstaande beschrijving

Waterreservoir

Verwarmingsplaat

12.

13.

14.

15.

8.

9.

10.

11.

Waterleiding

Weerstand onderaan

Opvangbak voor condenswater

Afneembare handgreep

Bereidingsschotel

Bovenste rooster

Ovenschaal voor frites

Bodemrooster

GB

Bedieningspaneel

A.

B.

C.

Functiekiezer: ontdooien, stoom, oven en gecombineerd

Temperatuursselectie

Instellen van de programmeerklok

D.

E.

F.

G.

Geprogrammeerde bereidingswijzen

Insteltoetsen: + en –

Instellen van de klok

Aan/uit-toets of annuleren

H.

I.

J.

K.

L.

Stoom

Ontdooien

Waterpeil

Programmeerklok

Weergave programmeerklok / Weergave klok

M.

N.

O.

P.

Temperatuur

Kinderslot

Klok

Oven

Digitale display

F

Voor u het toestel in gebruik neemt

Uitpakken

• Pak de oven uit en bewaar het garantiebewijsje. Lees deze handleiding aandachtig en bewaar ze zorgvuldig.

Verwijder de beschermende, blauwe film (fig. 1) . Haal alle stickers en beschermingen aan de binnen- en buitenzijde van de oven weg.

• Controleer of het apparaat niet beschadigd is. Indien dat het geval is, neem dan onmiddellijk contact op met de verkoper of met de dienst naverkoop.

• Plaats de oven op een stabiele ondergrond. Neem alle accessoires uit de oven (roosters, ovenschaal, …).

• De verpakking kan worden gerecycleerd, maar deze kan nuttig blijken om het toestel te vervoeren of om het terug te sturen naar een erkend servicecenter.

Tips en voorzorgsmaatregelen

• Plaats de oven in een goed geventileerde ruimte.

• Zet geen voorwerpen bovenop de oven.

• Houd rekening met de binnenafmetingen van de oven wanneer u schotels en schalen kiest.

• Indien het apparaat niet naar behoren werkt of indien de display een verkeerde waarde weergeeft, trek dan de stekker uit het stopcontact en steek deze onmiddellijk opnieuw in.

30

Kenmerken

Let op: het nettogewicht van het apparaat bedraagt 12,6 kg, plaats het toestel op een ondergrond die dit gewicht kan dragen.

Capaciteit / Bruikbaar volume

Totaal vermogen

Buitenafmetingen

Binnenafmetingen

26 L

1850 W

329x515x413 mm

230x355x312 mm

Gebruik

Algemene kenmerken

• Aan de hand van de + en – toetsen kan de bereidingstijd, de bereidingstemperatuur en de klok worden ingesteld.

• Met een korte druk op de toets kunt u de tijd minuut per minuut laten verspringen.

• Met een lange druk op de toets kunt u de tijd sneller laten verspringen.

• De programmeerklok kan enkel worden ingesteld op programmeertijden van meer dan vijf minuten.

• Wanneer de oven of de gecombineerde functie aanstaat, dan wordt de binnenverlichting geactiveerd.

Wanneer de stoomfunctie aanstaat, dan gaat de binnenverlichting niet aan.

• De resterende bereidingstijd wordt op het scherm weergegeven. Deze tijd verspringt seconde per seconde.

• Na de bereidingstijd weerklinkt een geluidssignaal dat het einde van de bereidingstijd aangeeft. De binnenverlichting gaat uit (in ovenfunctie of in gecombineerde functie) en de oven stopt automatisch.

In werking stellen

• Maak de oven en het toebehoren schoon met een vochtige doek. Zorg ervoor dat het apparaat goed droog is. Sluit de deur.

• Rol het snoer af en steek de stekker in een geaard stopcontact (fig 2) .

• één geluidssignaal geeft aan dat de instelling werd geaccepteerd. Twee geluidssignalen geven aan dat de instelling niet werd geaccepteerd: controleer of het apparaat goed werd aangesloten en voer de instellingen opnieuw in.

• De digitale display gaat aan. Indien er gedurende tien minuten geen instellingen aan de oven worden uitgevoerd, dan plaatst deze zich onmiddellijk in stand-by-stand. Om de display opnieuw te activeren drukt u op een willekeurige functietoets.

• Wanneer u de oven de eerste maal gebruikt, laat deze dan gedurende 15 minuten leeg werken op

200°C om de geurtjes te verdrijven.

Instellen van de klok

• Nadat u de oven heeft aangesloten, geeft de digitale display standaard “12:00”.weer op de klok.

• Druk aanhoudend op de kloktoets tot er een geluidssignaal weerklinkt en de uren en de minuten beginnen te knipperen (fig. 3) .

• Stel het uur en de minuten in door op de toetsen + en – te drukken (fig. 4).

• Bevestig het uur door op de aan/uit-toets te drukken (fig. 5) .

• Door middel van een korte druk op de + of – worden de uren en de minuten langzaam weergegeven.

Met een lange druk wordt deze weergave versneld.

Indien dit niet lukt, voer de handeling dan opnieuw uit. Indien er gedurende 20 seconden op geen enkele toets wordt gedrukt, dan wordt de huidige weergave automatisch bevestigd.

Wanneer de oven in werking is, kan u op elk ogenblik kijken hoe laat het is door de kloktoets te selecteren. Het uur kan niet worden gewijzigd wanneer de oven in werking is.

31

GB

NL

F

Het waterreservoir vullen

• Om etenswaren te ontdooien of om ze met de stoomfunctie of de gecombineerde functie te bereiden, moet het waterreservoir vol zijn: vul het reservoir met koud water (fig. 6) tot het aangegeven maximumniveau en breng het reservoir opnieuw op zijn plaats (fig. 7) .

Indien er een probleem optreedt ter hoogte van de waterdoorstroming wanneer de oven in werking is, dan beginnen de displaysymbolen te knipperen en dan weerklinkt er een reeks geluidssignalen uit de oven. De oorzaken kunnen zijn: het waterreservoir is leeg, zit niet op zijn plaats of werd niet correct geplaatst. Vul het reservoir in de beide gevallen of plaats het reservoir correct op de daartoe voorziene plaats. Controleer ook of de waterleiding niet verstopt is (zie pagina 38).

GB

Stopzetten van de oven

• Indien u de deur wilt openen terwijl de oven in werking is: de oven schakelt zichzelf automatisch uit

(het opwarmen stopt) en ook het terugtellen van de programmeerklok stopt.

Er weerklinkt een signaal en het display knippert. Sluit de deur opnieuw en de oven gaat verder met het ingestelde programma.

• Ongeacht in welke modus de oven werkt, deze kan voor het einde van de ingestelde tijd worden stopgezet. Daarvoor drukt u op de aan/uit-toets (fig. 8) .

- één druk op de aan/uit-toets: de digitale display geeft drie minuten weer. De oven stopt automatisch drie minuten na de stoomafvoer.

- twee drukken op de aan/uit-toets: de oven stopt.

• Wanneer de temperatuur boven de 65° komt, dan verdwijnt het ontdooisymbooltje van de digitale display; op dat ogenblik werkt de oven in stoomfunctie en op een hogere temperatuur.

• Tijdens het ontdooien kunnen de tijd en de temperatuur worden aangepast met behulp van de + of – toetsen

(fig. 12).

Ontdooien

• Om het ontdooien van de etenswaren te versnellen: plaats het bodemrooster en leg de bevroren producten in de schaal. Plaats de schaal voor frites en de schotel op het rooster (fig. 9) . Sluit de oven. De oven kan worden gebruikt om etenswaren op een temperatuur tussen 55° en 65° te ontdooien.

• Selecteer de ontdooifunctie door één maal op de “SELECT”-toets te drukken

(fig. 10) . Standaard worden etenswaren gedurende 10 minuten op een temperatuur van 60° ontdooid.

• Indien u dit wenst, dan kunt u de ontdooitijd wijzigen:

- druk op de toets programmeerklok (fig. 11) .

- druk op de + of – toetsen om de ontdooitijd te wijzigen

• Indien u de ontdooitemperatuur wenst te wijzigen:

(fig. 12) .

- druk op de toets om de temperatuur in te stellen (fig. 13) .

- druk op de + of – toetsen om de ontdooitemperatuur te wijzigen

(fig. 12).

Druk op de aan/uit-toets om op te starten (fig. 8) . Het ontdooien start. Na het ontdooien, schakelt de oven zichzelf automatisch uit.

F

32

Stoomkoken

• Plaats het bodemrooster. Plaats de schaal voor frites en de schotel op de rooster (fig. 9) .

Sluit de oven. Selecteer de stoomfunctie door één maal op de “SELECT”-toets te drukken (fig. 10) . Druk vervolgens op de toets om de temperatuur in te stellen (fig. 13) , selecteer de temperatuur op 70° met behulp van de +-toets

(fig. 12) . Standaard worden etenswaren gedurende 10 minuten op 70° gestoomd.

In de stoomfunctie kunt u twee schotels tegelijkertijd bakken.

Plaats het bovenste rooster en de tweede schotel op de rijen boven de schaal voor frites en de eerste schotel (fig. 15).

• Indien u dit wenst, dan kunt u de bereidingstijd wijzigen:

- druk op de toets programmeerklok (fig. 11) .

- druk op de + of – toets om de bereidingstijd te wijzigen

• Indien u de bereidingstemperatuur wenst te wijzigen:

(fig. 12) .

- druk op de toets om de temperatuur in te stellen (fig. 13) .

- druk op de + of – toets om de bereidingstemperatuur te wijzigen

(fig. 12).

Druk op de aan/uit-toets om op te starten (fig. 8) . De bereiding start. Het terugtellen verloopt seconde per seconde. Na de ingestelde bereidingstijd, schakelt de oven zichzelf automatisch uit.

U kunt de oven voor het einde van de bereidingstijd uitschakelen door op de aan/uit-toets te drukken (fig. 8) :

- één druk op de aan/uit-toets: de digitale display geeft drie minuten weer.

De oven stopt automatisch drie minuten na de stoomafvoer.

- twee drukken op de aan/uit-toets: de oven stopt.

• De temperatuur wordt met 5° per keer verhoogd. Voor stoombereidingen ligt de temperatuur tussen de 70° en 100° maximum (fig. 14).

• Tijdens de bereiding kunnen de tijd en de temperatuur worden aangepast met behulp van de + of – toetsen (fig. 12).

• Start geen stoombereiding onmiddellijk na een bereiding op ovenstand of in gecombineerde stand, laat de oven gedurende 5 à 10 minuten afkoelen voor u een stoombereiding start.

GB

NL

Oven

• De temperatuur wordt met 20° per keer verhoogd. Voor ovenbereidingen ligt de temperatuur tussen de 120° en

200° maximum

(fig. 18).

• Tijdens de bereiding kunnen de tijd en de temperatuur worden aangepast met behulp van de + of – toetsen

(fig. 12).

• Plaats het bodemrooster. Plaats de schaal voor frites en de schotel op de rooster (fig. 16) . Sluit de oven. Selecteer de ovenfunctie door twee maal op de “SELECT”-toets te drukken (fig. 17) . Wanneer u vlees bakt, doet u een beetje water in de schaal voor frites om het vet of het bakvocht op te vangen. Standaard worden voedingswaren gedurende 10 minuten op 120° bereid wanneer het toestel op ovenstand staat.

• Indien u dit wenst, dan kunt u de bereidingstijd wijzigen:

- druk op de toets programmeerklok (fig. 11) .

- druk op de + of – toets om de bereidingstijd te wijzigen (fig. 12) .

• Indien u de bereidingstemperatuur wenst te wijzigen:

- druk op de toets om de temperatuur in te stellen (fig. 13) .

- druk op de + of – toets om de bereidingstemperatuur te wijzigen (fig. 12) .

Druk op de aan/uit-toets om op te starten (fig. 8) .

De binnenverlichting gaat aan, de bereiding start. Het terugtellen verloopt seconde per seconde.

33

F

Na de ingestelde bereidingstijd, schakelt de oven zichzelf automatisch uit. U kunt de oven voor het einde van de bereidingstijd uitschakelen door op de aan/uit-toets te drukken (fig. 8) .

- één druk op de aan/uit-toets: de digitale display geeft drie minuten weer. De oven stopt automatisch drie minuten na de stoomafvoer.

- twee drukken op de aan/uit-toets: de oven stopt.

Gecombineerde stand: stoom en oven

• Plaats het bodemrooster. Plaats schaal voor frites en de schotel op het rooster (fig. 16) en sluit de oven. Selecteer de gecombineerde functie door drie maal op de “SELECT”-toets te drukken (fig. 19) . Standaard werkt de

• De temperatuur wordt met 20° per keer verhoogd. Voor ovenbereidingen gecombineerde stand gedurende 10 minuten op 120°.

• Indien u dit wenst, dan kunt u de bereidingstijd wijzigen:

- druk op de toets programmeerklok (fig. 11) .

- druk op de + of – toets om de bereidingstijd te wijzigen (fig. 12) .

ligt de temperatuur tussen de 120° en

200° maximum

(fig. 20).

• Indien u de bereidingstemperatuur wenst te wijzigen:

- druk op de toets om de temperatuur in te stellen (fig. 13) .

- druk op de + of – toets om de bereidingstemperatuur te wijzigen

(fig. 12) .

• Tijdens de bereiding kunnen de tijd en de temperatuur

• Druk op de aan/uit-toets om op te starten (fig. 8) .

worden aangepast met behulp van de

De binnenverlichting gaat aan, de bereiding start. Het terugtellen verloopt seconde per seconde.

Na de ingestelde bereidingstijd, schakelt de oven zichzelf automatisch uit. U

+ of – toetsen

(fig. 12).

kunt de oven voor het einde van de bereidingstijd uitschakelen door op de aan/uit-toets te drukken (fig. 8) .

• Na de een bereiding in

- één druk op de aan/uit-toets: de digitale display geeft drie minuten weer.

De oven stopt automatisch drie minuten na de stoomafvoer.

- twee drukken op de aan/uit-toets: de oven stopt.

gecombineerde stand, laat u de binnenzijde van de oven gedurende 5 à

10 minuten afkoelen.

• Wanneer de oven werkt, dan zijn de deur en de wanden van de oven erg warm. Gebruik handschoenen.

GB

F

Kinderslot

• Om te voorkomen dat uw kinderen de oven tijdens uw afwezigheid aanzetten, kunt u alle toetsen van het toestel vergrendelen.

• Druk aanhoudend op de aan/uit-toets tot er een geluidssignaal weerklinkt en het bijbehorende symbooltje wordt weergegeven (fig. 21) .

• Om de functie kinderslot uit te schakelen: druk aanhoudend op de aan/uit-toets tot er een geluidssignaal weerklinkt en het bijbehorende symbooltje verdwijnt.

34

Stand-by-functie

• Er zijn drie mogelijkheden om het energieverbruik te beperken indien u het apparaat niet gebruikt.

a) Druk drie seconden lang tegelijkertijd op de + en – toetsen (fig. 22) , “Lcd OFF” wordt weergegeven (fig. 24) . De oven staat in wachtstand, 30 seconden na deze handeling wordt het licht van de display automatisch uitgeschakeld.

Om de stand-by-functie uit te zetten: druk drie seconden lang op de + en – toetsen (fig. 22) , “Lcd

ON” wordt weergegeven (fig. 23) .

b) Indien er gedurende tien seconden geen instellingen aan de oven worden gedaan: De digitale display springt automatisch opnieuw in klokmodus.

c) Indien er gedurende tien minuten geen instellingen aan de oven worden gedaan: de digitale display wordt automatisch uitgeschakeld.

Om deze opnieuw te activeren drukt u op een willekeurige functietoets.

De bereidingstijd en

–temperatuur worden standaard geregeld in overeenstemming met de tabellen op de volgende pagina.

U kunt enkel de bereidingstijd wijzigen. Daarvoor drukt u op de toets programmeerklok (de bereidingstijd knippert standaard).

Druk op de + of – toets (fig. 12) om de bereidingstijd te wijzigen (min. 5 minuten / max. 60 minuten).

Geprogrammeerde bereidingswijzen

Om u bij uw bereidingen te helpen, beschikt de oven over 18 geprogrammeerde bereidingswijzen:

- van A1 tot A8 voor stoombereidingen

- van B1 tot B5 voor ovenbereidingen

- van C1 tot C5 voor gecombineerde bereidingen

• Druk op de functietoets geprogrammeerde bereidingwijzen (fig. 25) en selecteer de door u gewenste bereidingswijze A1 of een andere (fig. 26) met behulp van de + of – toets (fig. 12) .

temperatuur en tijd weer.

• Druk op de aan/uit-toets (fig. 8) . De bereiding start.

• Het terugtellen verloopt seconde per seconde.

• Na de ingestelde bereidingstijd, schakelt de oven zichzelf automatisch uit. U kunt de oven voor het einde van de bereidingstijd uitschakelen door op de aan/uit-toets te drukken (fig. 8) .

- één druk op de aan/uit-toets: de digitale display geeft drie minuten weer. De oven stopt automatisch drie minuten na de stoomafvoer.

- twee drukken op de aan/uit-toets: de oven stopt.

GB

NL

F

35

Tabel van geprogrammeerde bereidingswijzen

Stoomkoken

Functie Modus

A-1

Temperatuur

100°C

Standaard bereidingstijd

25 min.

Gebruiksvoorbeeld

Groenten en vlees

A-6

A-7

A-8

A-2

A-3

A-4

A-5

95°C

90°C

85°C

80°C

75°C

60°C

55°C

15 min.

15 min.

15 min.

20 min.

30 min.

30 min.

30 min.

Verse gerechten en fruit

Eieren, tomaten, pudding

Alle verse vis

Chocolade, kant-en-klare gerechten, fruit

Verse vis

Vlees ontdooien om te grillen

Ontdooien van visfilet

Functie Modus Temperatuur

Standaard bereidingstijd

Oven

Gebruiksvoorbeeld

B-1 200°C 30 min.

Pizza, hamburger, steak, kip, gevogelte, rundvlees, lamsvlees, plakjes vlees, visfilet, maïs

GB

F

B-2

B-3

B-4

B-5

180°C

160°C

140°C

120°C

35 min.

20 min.

35 min.

15 min.

Gevogelte en vlees

Worst, ham

Taart, kwarktaart, chocoladekoekjes

Opnieuw opwarmen van gerechten

36

Gecombineerde stand

Functie Modus

C-1

C-2

C-3

C-4

C-5

Temperatuur

200°C

180°C

160°C

140°C

120°C

Standaard bereidingstijd

25 min.

35 min.

15 min.

30 min.

18 min.

Gebruiksvoorbeeld

Pizza, hamburger, steak, gevogelte, rundvlees, kip, lamsvlees, plakjes vlees, visfilet, maïs

Gevogelte en vlees

Worst, ham

Taart, kwarktaart, chocoladekoekjes

Fruit en groenten

Tabel met bereidingstijden

De hierna vermelde bereidingstijden zijn slechts ter informatie. Deze kunnen variëren naargelang de grootte, de dikte, de versheid en de begintemperatuur van de te bereiden etenswaren.

Gerechten Bereidingswijze Symbool

Gewicht in gram

Temperatuur

°C

Bereidingstijd in min.

Bloemkool Stoom 300 / 600 100° 20/25

Opmerkingen

/

Wortelen

Bloemkool

Wortelen

Rijst

Forel

Stoom

Stoom

Stoom

Stoom

500

300

300

100

350

100°

100°

100°

100°

20/25

20

25

15

/

Twee gerechten gelijktijdig bereiden

In een glazen schotel +

150 g water

/

Kabeljauwfilet Stoom

Verse pizza Oven

Rundergebraad

Lamsgebraad

Kalfsgebraad

Varkensgebraad

Kip

Taart

Gecombineerde stand

Gecombineerde stand

Gecombineerde stand

Gecombineerde stand

Gecombineerde stand

Gecombineerde stand

Appel Stoom

Vruchtenmoes

Appeltaart

Stoom

Oven

400

450

800

800

800

800

1200/1500

200

200

200

90°

180°

200°

200°

200°

200°

200°

140°

100°

100°

180°

8/10

12

35/40

55

55

60

55/60

45/50

20

25

25

/

/

/

/

/

/

/

/

Volledig en in de schil

Geschild fruit in kleine blokjes gesneden

/

37

GB

NL

F

Ontkalken

• Het waterpeil in het waterreservoir tot het maximum vullen met water of ontkalkingproduct (dat ook voor elektrische koffiezettoestellen wordt gebruikt). U kunt het waterreservoir ook vullen met azijn en water (50/50).

• Start een eerste cyclus van 100°C in de stoomfunctie en dit tot het reservoir leeg is.

• Start een tweede cyclus met zuiver water, om het watercircuit en de binnenzijde van de oven te reinigen.

• Het valt aan te bevelen om elke twee maanden een volledige ontkalkingcyclus uit te voeren.

GB

Schoonmaken en onderhoud

• Voor u het toestel schoonmaakt of er onderhoudshandelingen aan uitvoert, laat u de oven afkoelen en trekt u de stekker uit het stopcontact.

• Laat het vet niet ophopen in het toestel.

• Om het reinigen te vereenvoudigen: laat de oven gedurende 20 min. op 100°C werken in stoomfunctie.

• Maak de deur, de binnenzijde en de buitenzijde van het toestel schoon met een vochtige doek met een beetje afwasmiddel.

• Gebruik geen speciale onderhoudsproducten voor metalen (inox, koper…).

• Gebruik geen agressieve onderhoudsproducten (met name afbijtmiddelen op basis van soda) en schuursponsjes.

• Alle toebehoren (rooster,…) worden gereinigd met een sopje van water en afwasmiddel of kunnen in de vaatwasmachine worden geplaatst.

• De verwarmingsplaat moet schoon zijn. U kunt daarvoor een halve kop azijn gebruiken, dit enkele minuten laten inwerken en vervolgens met water spoelen (fig. 27) .

• Was de waterleiding één maal per maand, schroef de aanvoerleiding van het water los (fig. 29) , maak deze aan de binnenzijde schoon en breng ze opnieuw op zijn plaats.

• Gelieve geen stoomreiniger te gebruiken.

• Indien het bedieningspaneel nat is, maak het dan met een licht vochtige doek schoon. Gebruik geen schuurmiddelen om het bedieningspaneel te reinigen.

• Om de lamp te vervangen: vertrouw de oven toe aan een erkend servicecenter.

• De opvangbak voor condenswater moet regelmatig worden schoongemaakt (fig. 28) .

Probleem

Het scherm blijft zwart

De lamp doet het niet.

Mogelijke oorzaak

De stekker steekt niet in het stopcontact of het netsnoer is beschadigd.

De lamp is kapot.

Storingen

Oplossing

Controleer of de stekker in het stopcontact zit.

Neem contact op met de erkende servicecentra.

Neem contact op met de erkende servicecentra.

Wanneer de oven aanstaat, is er een water- of stoomlek ter hoogte van de glazen deur.

De glazen deur van de oven is niet correct gesloten.

De deurafdichting is beschadigd.

Neem contact op met de erkende servicecentra

F

38

Code

E-1

E-2

E-3

E-4

E-5

E-6

E-7

E-8

E-9

Analyse

De binnenzijde van de oven is te warm in de ovenstand, warmer dan 240°C.

Oplossing

Stop de oven en laat hem afkoelen.

Er is een verwarmingsprobleem indien de oven na drie minuten nog geen temperatuur van 40°C heeft bereikt.

Neem contact op met de erkende servicecentra

Het toestel niet demonteren.

De verwarmingsplaat is te warm: temperatuur hoger dan 240°C.

Er is een verwarmingsprobleem met de verwarmingsplaat indien deze na drie minuten nog geen temperatuur van

40°C heeft bereikt.

De sensor van de verwarmingsplaat.

Er is een kortsluiting in de sensor van de verwarmingsplaat.

De sluitsensor van de deur werkt niet naar behoren.

Er is een kortsluiting in de temperatuursensor van de oven.

Er is een probleem met de aanvoer van het water.

Stop de oven en laat hem afkoelen.

Neem contact op met de erkende servicecentra.

Het toestel niet demonteren.

Neem contact op met de erkende servicecentra.

Het toestel niet demonteren.

Neem contact op met de erkende servicecentra.

Neem contact op met de erkende servicecentra.

Neem contact op met de erkende servicecentra.

Ga na of het waterreservoir goed werd geplaatst. Ga na of het waterpeil in het waterreservoir voldoende hoog is.

Indien een probleem zich blijft voordoen, vertrouw de oven dan toe aan een erkend servicecenter.

Raadpleeg de lijst van erkende servicecentra.

Garantie

• Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik. Indien het apparaat niet op correcte wijze of niet in overeenstemming met de handleiding wordt gebruikt, dan kan Groupe TEFAL niet verantwoordelijk worden gesteld en dan vervalt de garantie.

• Neem de handleiding zorgvuldig door voor u het apparaat voor het eerst gebruikt: indien het apparaat niet in overeenstemming met de handleiding wordt gebruikt, dan kan Groupe TEFAL niet verantwoordelijk worden gesteld.

Wees vriendelijk voor het milieu !

• In overeenstemming met de geldende wetgeving, moet elk apparaat dat buiten gebruik is definitief onbruikbaar worden gemaakt: trek de stekker uit het stopcontact en snij het snoer af voor u het toestel weggooit.

• Leefmilieu: Richtlijn 2002/95/EG.

Wees vriendelijk voor het milieu !

Uw apparaat bevat materialen die geschikt zijn voor hergebruik.

Lever het in bij een milieuvriendelijk verzamelpunt of bij onze technische dienst.

GB

NL

F

39

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement