Bestron ACV2000 Manual Del Usuario

Add to My manuals
30 Pages

advertisement

Bestron ACV2000 Manual Del Usuario | Manualzz

ACV2000

Nederlands

Deutsch

Français

English

Italiano

Español

Handleiding convectorkachel

Gebrauchsanweisung Konvektorheizgerät

Mode d'emploi convecteur

Instruction manual convector heater

Istruzioni per l'uso calefactor

Manual del usuario convettore

Handleiding

VeiligHeidsVoorscHriften - Algemeen

• Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze zorgvuldig.

• Gebruik dit apparaat alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.

• Dit apparaat mag niet gebruikt worden door kinderen en personen die door een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperking, of gebrek aan ervaring en kennis het apparaat niet veilig kunnen gebruiken, tenzij ze instructies hebben gehad over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

• Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen.

• Laat reparaties uitvoeren door een gekwalificeerde monteur. Probeer nooit zelf het apparaat te repareren.

VeiligHeidsVoorscHriften - elektriciteit en warmte

Bepaalde delen van het apparaat kunnen heet worden.

Raak deze niet aan om te voorkomen dat u zich verbrandt.

• Controleer of de netspanning overeenkomt met de aangegeven netspanning op het typeplaatje van het apparaat.

• Controleer of het stopcontact waarop u het apparaat aansluit, geaard is.

• Het apparaat mag niet gebruikt worden wanneer het apparaat of het aansluitsnoer zichtbaar beschadigd zijn. Bied in zo’n geval het apparaat ter controle of reparatie aan een gekwalificeerde monteur aan.

• Omdat voor de vervanging van het aansluitsnoer speciaal gereedschap nodig is, mag bij beschadiging van het aansluitsnoer, deze uitsluitend door een gekwalificeerde monteur vervangen worden.

• Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen gevaarlijke gevolgen hebben.

• Als u de stekker uit het stopcontact neemt, trek dan aan de stekker zelf, niet aan het aansluitsnoer.

• Let erop dat het aansluitsnoer en de stekker niet in aanraking komen met hittebronnen. Laat het aansluitsnoer dan ook nooit over de kachel zelf hangen.

• Zorg ervoor dat het apparaat nooit is afgedekt.

VeiligHeidsVoorscHriften - gebruik

• Bepaalde delen van het apparaat kunnen heet worden. Raak de warme delen van het apparaat niet aan om te voorkomen dat u zich verbrandt.

• Let er op dat het aansluitsnoer nergens blijft hangen waardoor het apparaat zou kunnen vallen.

• Gebruik het apparaat niet in de buurt van een andere warmtebron. Let er op dat de warme onderdelen van het apparaat niet in contact komen met

3

Handleiding licht ontvlambare stoffen zoals een handdoek.

• Gebruik het apparaat nooit in de buitenlucht of in een badkamer.

• Gebruik het apparaat nooit om artikelen op te drogen

• Neem de stekker uit het stopcontact na ieder gebruik en tijdens reiniging van het apparaat.

• Schakel het apparaat uit als u storingen ondervindt tijdens het gebruik, de stekker uit het stopcontact

haalt, of klaar bent met gebruik.

• Zet het apparaat op een hittebestendig vlak oppervlak. Let er op dat het apparaat niet kan omvallen.

• Het toestel mag niet in werking worden gesteld door middel van een externe tijdschakelaar, of door een

afzonderlijk systeem met afstandsbediening.

Werking - Algemeen

Het apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijke doeleinden, niet voor professioneel gebruik. 6

3

1

1. a. Functieknop 1250Watt met indicatielampje b. Functieknop 750Watt met indicatielampje c. Turboknop met indicatielampje

2. Thermostaatknop

3. Handgreep

4. (Warme)luchtuitlaat

5. Behuizing

6. Uitlaat warme lucht ventilator

7. Steunvoetje

8. Stekker

8

5

2

7

Werking - Voor het eerste gebruik

Haal de kachel uit de verpakking en verwijder alle verpakkingsonderdelen.

4

Figuur 1

Bij het eerste gebruik kan de convectorkachel ruiken. Dit heeft te maken met een eerste verwarming van gebruikte componenten. De geur verdwijnt na 1 à 2 minuten.

Werking - Montage steunvoetjes

Voordat u de convectorkachel mag gebruiken, moeten de twee steunvoetjes gemonteerd worden door middel van de bijgeleverde schroefjes, figuur 2.

4

Figuur 2

Handleiding

Werking - Plaatsing

Plaats de convectorkachel in de te verwarmen ruimte, op een stabiele ondergrond. De werking van de kachel is gebaseerd op het verwarmen van plaatsen ongeveer 20 à 25 cm voor het raam. Circulatie van lucht treedt op door afkoeling van de lucht door het raam en verwarming door de convectorkachel, zie figuur 3.

Zorg ervoor dat lucht gemakkelijk door de kachel kan stromen. Daarom moeten de onderkant en bovenkant van de convectorkachel altijd vrij blijven. Hang nooit artikelen op de convectorkachel om te drogen. Door

Werking - gebruik

Figuur 3

1. Draai de thermostaatknop helemaal naar “O” .

3. Steek de stekker in het stopcontact.

4. Kies met de gewenste functieknop de gewenste instelling

Functieknop a = 1250Watt

Functieknop b = 750Watt

Functieknop a+b = 2000Watt

5. Draai de thermostaatknop in de richting van “MAX”. Het apparaat schakelt in als u een klik hoort, het indicatielampje aan/uit gaat dan branden. Door de thermostaatknop verder door te draaien, verhoogt u de ingestelde temperatuur.

6. Zet de turboventilator aan, met de functieknop c, als u de warmte snel in de ruimte wilt verspreiden.

U kunt ook alleen de turboventilator aan zetten om alleen koude lucht te verspreiden

7. Zet na gebruik het apparaat weer uit door de functieknop uit zetten en neem de stekker uit het stopcontact. Zet de thermostaatknop weer op “O”

Om de ideale thermostaatinstelling te vinden, draait u de thermostaatknop helemaal rechtsom. Wanneer de ruimte op de gewenste temperatuur is, draait u de knop weer langzaam linksom, totdat u een klik hoort. Het apparaat slaat nu af. De temperatuurcontrole zorgt ervoor dat de ingestelde temperatuur

• Zorg dat u de luchtinlaat en -uitlaat nooit afdekt.

• De thermostaat schakelt het verwarmingselement en de turboventilator uit zodra de gewenste temperatuur is bereikt.

• De convectorkachel is voorzien van een oververhittingsbeveiliging. Bij een te hoge gedaald is, schakelt de oververhittingsbeveiliging uit en kan de convectorkachel weer gebruikt worden.

bedrijfstemperatuur schakelt de convectorkachel automatisch uit. Als de temperatuur voldoende reiniging en onderHoud

• Reinig de convectorkachel met een vochtige doek. Indien nodig kunt u de convectorkachel reinigen met een sopje. Zorg ervoor dat er geen vloeistof in de convectorkachel komt.

• Droog het apparaat na het reinigen grondig.

• Dompel het apparaat nooit onder in water.

Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of scherpe voorwerpen (zoals messen of harde borstels) bij het reinigen.

Milieu

• Werp verpakkingsmateriaal zoals plastic en dozen in de daarvoor bestemde containers.

• Dit product aan het eind van de gebruiksduur niet inleveren als normaal huishoudelijk afval, maar bij een inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur. Let op het symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking.

• De materialen kunnen hergebruikt worden zoals aangegeven. Door uw hulp bij hergebruik, de verwerking van de materialen of ander vormen van de benutting van oude apparatuur levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu.

• Informeer bij de gemeente naar het juiste inzamelpunt bij u in de buurt.

5

Handleiding tecHniscHe gegeVens

Type:

Vermogen:

Netspanning:

ACV2000

1800 - 2000W

220 - 240V ~50Hz gArAntiebePAlingen apparatuur tegen defecten die zijn ontstaan door fabricage- en/of materiaalfouten.

1. In de genoemde garantieperiode zullen geen kosten worden berekend voor arbeidsloon en materiaal.

De onder garantie uitgevoerde reparatie verlengt de garantietermijn niet.

2. Defecte onderdelen of bij remplace (omruiling) de defecte apparaten zelf, worden automatisch eigendom van de importeur.

3. Elke aanspraak op garantie dient vergezeld te gaan van het aankoopbewijs van de firma. importeur.

5. De garantie is uitsluitend geldig voor de eerste koper en niet overdraagbaar.

6. De garantie is niet geldig voor schade die is ontstaan door: a. ongevallen, verkeerd gebruik, slijtage en/of verwaarlozing; b. foutieve installatie en/of gebruik op een manier die in strijd is met de geldende wettelijke, technische of veiligheidsnormen; c. aansluiting op een andere netspanning dan die op het typeplaatje staat vermeld; d. een ongeautoriseerde wijziging; e. een reparatie die is uitgevoerd door derden; f. een onzorgvuldige transportwijze zonder geschikte verpakking respectievelijk bescherming.

7. Op deze garantiebepalingen zal geen aanspraak gemaakt kunnen worden bij: a. verliezen die zich tijdens het transport voordoen; b. het verwijderen of wijzigen van het serienummer van het apparaat.

9. De garantie geeft geen enkel recht op vergoeding van eventuele schade, buiten de vervanging respectievelijk reparatie van de defecte onderdelen. De importeur kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vervolgschade of enigerlei andere consequenties die door of in relatie met de door hem geleverde apparatuur zijn ontstaan.

10. Om aanspraak te maken op garantie kunt u zich wenden tot uw winkelier. Bestron biedt ook de mogelijkheid om het apparaat rechtstreeks ter reparatie aan te bieden aan de Bestron Service Dienst.

Stuur echter nooit zomaar iets op. Het pakket kan dan namelijk geweigerd worden en eventuele kosten zijn voor uw rekening. Neem contact op met de Service Dienst en zij zullen u vertellen hoe u het apparaat moet inpakken en verzenden.

11. Het apparaat is niet voor professioneel gebruik geschikt.

serVice

Mocht zich onverhoopt een storing voordoen, dan kunt u zich in verbinding stellen met de BESTRONservicedienst:

BESTRON NEDERLAND BV

BESTRON SERVICE

Moeskampweg 20

5222 AW ’s-Hertogenbosch

Tel: 073 - 623 11 21

Fax: 073 - 621 23 96 [email protected]

www.bestron.com

ce-conforMiteitsVerklAring belgie :

NEW ETP BVBA

BESTRON SERVICE

Passtraat 121

B-9100 St. Niklaas

Tel: 03 - 776 89 98

Fax: 03 - 777 26 11 [email protected]

www.newetp.be

Dit product voldoet aan de bepalingen in de volgende Europese richtlijnen op het gebied van veiligheid:

• EMC-richtlijn 2004/108/EC

• Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC

6

gebrauchsanweisung sicHerHeitsbestiMMungen - Allgemein

• Lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie sorgfältig auf.

• Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

• Kinder oder Personen, denen es an Wissen oder Erfahrung im Umgang mit dem Gerät mangelt, oder die in ihren körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten eingeschränkt sind, dürfen das Gerät nicht ohne

Aufsicht oder Anleitung durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person benutzen.

• Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

• Lassen Sie Reparaturen von einem qualifizierten Mechaniker ausführen.

Versuchen Sie nie, das Gerät selbst zu reparieren.

sicHerHeitsbestiMMungen - elektrizität und Wärme

Bestimmte Teile des Geräts können heiß werden.

Um Verbrennungen zu vermeiden, sollten Sie diese nicht berühren.

• Kontrollieren Sie, ob die Netzspannung mit der auf dem Typenschild des

Gerätes angegebenen Stromstärke übereinstimmt.

• Kontrollieren Sie, dass die Steckdose, an die das Gerät angeschlossen wird, geerdet ist.

• Wenn das Gerät oder das Anschlusskabel sichtbar beschägt sind, dürfen diese nicht mehr benutzt werden. Lassen Sie das Gerät in einem solchen

Fall von einem qualifizierten Mechaniker überprüfen oder reparieren.

• Da für den Austausch des Anschlusskabels spezielles Werkzeug benutzt wird, darf dieses bei Beschädigung nur von einem qualifizierten Monteur ausgetauscht werden.

• Reparaturen, die nicht von einem qualifizierten Mechaniker ausgeführt wurden, können gefährliche Folgen haben.

• Ziehen Sie beim Entfernen des Steckers aus der Steckdose am Stecker und nicht am Kabel.

• Sorgen Sie dafür, dass das Gerät nie abgedeckt ist. Sorgen Sie dafür, dass das Anschlusskabel und der Stecker nicht mit Hitzequellen in

Berührung kommen. Dass Kabel darf darum auch nie auf dem Ofen liegen.

sicHerHeitsbestiMMungen - Verwendung

• Bestimmte Teile des Geräts können heiß werden. Berühren Sie die warmen Teile des Geräts nicht, um Verbrennungen zu vermeiden.

• Achten Sie darauf, dass das Anschlusskabel nirgends hängen bleibt, damit das Gerät nicht herunterfallen kann.

• Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe anderer Wärmequellen. Achten

7

gebrauchsanweisung

Sie darauf, dass die warmen Teile des Geräts nicht in Kontakt mit leicht entflammbaren Stoffen wie Handtücher kommen.

• Benutzen Sie das Gerät nie im Freien oder im Badezimmer.

• Trocknen Sie keine Gegenstände auf dem Ofen.

• Ziehen Sie nach jedem Gebrauch und während der Reinigung des Geräts den Stecker aus der Steckdose.

• Schalten Sie das Gerät aus, wenn beim Gebrauch und beim Herausziehen des Steckers aus der Steckdose Störungen auftreten oder wenn Sie das

Gerät nicht mehr benutzen.

• Stellen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige flache Oberfläche. Achten

Sie darauf, dass das Gerät nicht herunterfallen kann.

• Verwenden Sie das Gerät nicht mit externen Zeitschaltuhren oder Geräten die mit Fernbedienung betrieben werden.

funktion - Allgemein

Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen und nicht für die professionelle Verwendung.

6

3

1

1. a. Funktionswahlschalter 1250Watt mit Kontrollleuchte b. Funktionswahlschalter 750Watt mit Kontrollleuchte c. Schalter Turbo Funktion

2. Thermostatschalter

3. Griff

5. Gehäuse

6. Warmluftauslass Ventilator

8

5

2

7

8. Stecker

Vor der ersten VerWendung

Nehmen Sie den Heizer aus der Verpackung und entfernen Sie das Verpackungsmaterial.

4

Abbildung 1

Bei der ersten Verwendung des Konvektorofens kann Geruch entstehen. Dies hat mit einer ersten benutzung - Montage der stützfüße

Bevor Sie den Konvektorofen benutzen können, müssen die zwei Stützfüße montiert werden mit den mitgelieferten Schrauben. Siehe Abbildung 2.

8

Abbildung 2

gebrauchsanweisung benutzung - Aufstellung

Stellen Sie den Konvektorofen in dem zu heizenden Raum auf einem stabilen Untergrund auf. Die Funktion des Ofens basiert auf der Erwärmung längsströmender Luft. Daher ist es am besten, den Konvektorofen ungefähr

20 bis 25 cm vor dem Fenster aufzustellen. Durch Abkühlung der Luft durch

Sorgen Sie dafür, dass die Luft bequem durch den Ofen strömen kann.

Konvektorofens immer frei bleiben. Hängen Sie keinesfalls Dinge zum

Trocknen auf den Konvektorofen. Aufgrund der sich entwickelnden

Wärme können diese sehr leicht Feuer fangen.

benutzung

1. Drehen Sie den Thermostatschalter auf “O”.

2. Stellen Sie sicher, dass der Funktionswahlschalter auf “0” eingestellt ist.

Abbildung 3

4. Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit dem Funktionswahlschalter aus

Funktionswahlschalter a = 1250Watt

Funktionswahlschalter b = 750Watt

Funktionswahlschalter a+b = 2000Watt

5. Drehen Sie den Thermostatschalter in Richtung “MAX”. Wenn Sie ein Klicken hören, ist das Gerät eingeschaltet. Die Betriebsanzeige fängt dann an zu leuchten. Durch weiteres Verdrehen des

Thermostatschalters nach rechts können Sie die eingestellte Temperatur erhöhen.

Raum verteilen möchten. Sie können den Turboventilator auch nur für kalte Luft einsetzen.

und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Drehen Sie den Thermostatschalter wieder auf “O”

Zur Ermittlung der idealen Thermostateinstellung drehen Sie den Thermostatschalter bis zum Anschlag nach rechts. Drehen Sie dann, wenn der Raum die gewünschte Temperatur hat, den Schalter langsam wieder zurück nach links, bis ein Klicken zu hören ist. Das Gerät schaltet sich dann aus. Die

Temperaturüberwachung bewirkt, dass die eingestellte Temperatur beibehalten wird.

• Achten Sie darauf, dass der Lufteinlass und -auslass nie abgedeckt sind.

• Der Thermostat schaltet das Heizelement und den Turboventilator aus, sobald die gewünschte

Temperatur erreicht ist.

Betriebstemperatur schaltet sich der Konvektorofen automatisch aus. Sobald die Temperatur ausreichend gesunken ist, wird der Überhitzungsschutz ausgeschaltet und kann der Konvektorofen wieder verwendet werden.

reinigung und WArtung

• Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie den Konvektorofen gut abkühlen.

• Reinigen Sie den Konvektorofen mit einem feuchten Tuch. Falls erforderlich können Sie den

Konvektorofen mit Seifenwasser reinigen. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in den

• Trocknen Sie das Gerät nach der Reinigung gründlich ab.

• Tauchen Sie das Gerät nie unter Wasser.

Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungs- oder Scheuermittel oder scharfen

Gegenstände (wie Messer oder harte Bürsten).

uMWelt

• Werfen Sie Verpackungsmaterial wie Kunststoff und Kartons in die dafür vorgesehenen Container.

sondern bei einem Sammelpunkt für die Wiederverwendung elektrischer und elektronischer Geräte.

Achten Sie auf das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanweisung oder der Verpackung.

• Die Materialien können wie angegeben wiederverwendet werden. Durch Ihre Hilfe bei der

Geräte liefern Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

• Erkundigen Sie sich bei den Stadtverwaltungen nach dem richtigen Sammelpunkt in Ihrer Nähe.

9

gebrauchsanweisung tecHniscHe dAten

Type:

Netzspannung:

ACV2000

220 - 240V ~ 50 Hz gArAntiebestiMMungen

Der Importeur gewährt für dieses Gerät unter den folgenden Bedingungen 60 Monate Garantie ab

Kaufdatum auf Schäden, die aufgrund von Herstellungs- und/ oder Materialfehlern entstanden sind.

1. Innerhalb der genannten Garantiefrist werden keine Kosten für Arbeitslohn und Material berechnet. Die

Garantiefrist wird durch die unter Garantie ausgeführte Reparatur nicht verlängert.

Eigentum des Importeurs.

3. Bei jedem Garantieanspruch muss ein Kaufbeleg der Firma vorgelegt werden.

4. Garantieansprüche müssen entweder beim Händler, bei dem das Gerät gekauft wurde, geltend gemacht werden oder beim Importeur.

5. Die Garantie gilt nur für den ersten Käufer und ist nicht übertragbar.

6. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die entstanden sind durch: a. Unfälle, verkehrte Benutzung, Abnutzung und/oder Verwahrlosung

Normen oder gegen Sicherheitsnormen verstößt c. Anschluss an eine andere Netzspannung als die auf dem Typenschild angegebene d. eine ungenehmigte Veränderung e. eine Reparatur, die durch Dritte ausgeführt wurde f. nachlässigen Transport ohne geeignete Verpackung bzw. ohne geeigneten Schutz

7. Auf diese Garantiebestimmungen kann kein Anspruch erhoben werden im Falle von: a. Verlusten, die während des Transports auftreten b. Entfernung oder Änderung der Geräteseriennummer

9. Außer einem Ersatz bzw. einer Reparatur der schadhaften Teile räumt die Garantie kein Recht auf Erstattung eines eventuellen Schadens ein. Der Importeur kann in keinem Fall für eventuelle gelieferte oder in Verbindung mit dem von ihm gelieferten Gerät entstanden sind.

10. Um Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sicht direkt an Ihren Händler. Bestron bietet auch die Möglichkeit direkt mit dem Werkskundendienst abzuwickeln. Voraussetzung hierfür ist, dass Sie sich zunächst telefonisch, per Fax oder Mail an den Werkskundendienst wenden. Bitte schicken Sie keine Geräte unaufgefordert. Insbesondere dürfen Pakete niemals unfrei eingesendet werden. Sprechen Sie daher zuerst mit uns. Wir sagen Ihnen wie Sie Ihr Gerät an uns einsenden kundendienst

Sollte unerwartet eine Störung auftreten dann können Sie sich mit dem BESTRON-Kundendienst in

Verbindung setzen:

SERVICE CENTER FRENZ

BESTRON SERVICE

Kleikstraße 94-96

52134 Herzogenrath ce-konforMitätserklärung

Tel: 02406 97 999 15

Fax: 02406 97 999 13 [email protected]

www.bestron.com

Dieses Produkt entspricht auf dem Gebiet der Sicherheit den Bestimmungen der folgenden europäischen

Richtlinien:

• EMC-Richtlinie

• Niederspannungsrichtlinie

2004/108/EC

2006/95/EC.

Qualitätskontrolle

10

Mode d’emploi consignes de sécurité - généralités

• Lisez soigneusement le mode d’emploi et conservez-le précieusement.

• Utilisez cet appareil uniquement suivant les instructions décrites dans le mode d’emploi.

• Cet appareil ne peut être utilisé par des enfants ou des personnes avec des capacités physiques, mentales ou sensorielles limitées, manquant d’expérience ou de connaissance; à moins qu’elles n’aient eu des instructions et ne soient encadrées par des personnes responsables de leur sécurité.

• Cet appareil n’est pas un jouet. En présence d’enfants, il est important de s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

• Faites effectuer les réparations par un technicien qualifié. Ne tentez jamais de réparer vous-même l’appareil.

consignes de sécurité - électricité et chaleur

Certaines parties de l’appareil peuvent s’échauffer fortement.

Évitez de les toucher pour ne pas vous brûler.

• Assurez-vous que la tension du réseau correspond à la tension d’alimentation indiquée sur la plaquette type de l’appareil.

• Assurez-vous que la prise sur laquelle vous branchez l’appareil est raccordée à la terre.

• L’appareil ne doit pas être utilisé quand soit l’appareil, soit le cordon est visiblement endommagé. Dans un tel cas, remettez l’appareil à un technicien qualifié pour contrôle et réparation.

• Le remplacement du cordon nécessite des outils spéciaux et ne peut donc

être effectuée que par un technicien qualifié.

• Une réparation par une personne non qualifiée peut avoir des conséquences graves.

• Lorsque vous débranchez la fiche, saisissez la fiche elle-même; ne tirez pas sur le cordon.

• L’appareil ne doit jamais être recouvert. Assurez-vous que ni le cordon, ni la fiche n’entre en contact avec une source de chaleur. Ne laissez jamais le cordon pendre par-dessus le radiateur.

consignes de sécurité - Pendant l’utilisation

• Certaines parties de cet appareil peuvent s’échauffer fortement. Évitez de toucher les parties échauffées, pour ne pas vous brûler.

• Veillez à ce que le cordon ne s’accroche nulle part, risquant de faire tomber l’appareil.

• N’utilisez pas l’appareil trop près d’une autre source de chaleur. Assurezvous qu’aucun matériau inflammable (tel qu’un linge) n’est en contact avec les parties de l’appareil qui s’échauffent beaucoup.

11

Mode d’emploi

• N’utilisez jamais l’appareil en plein air, ni dans une salle de bains.

• N’utilisez jamais l’appareil en guise de séchoir.

• Débranchez la fiche après l’utilisation et pendant que vous nettoyez l’appareil.

• Éteignez l’appareil lorsque vous débranchez la fiche, en cas de problème durant l’utilisation, et dès

que vous avez fini de l’utiliser

• Posez l’appareil sur une surface qui résiste à la

• Cet appareil ne doit pas être utilisé avec un timer externe ou une télécommande. chaleur. Veillez à ce que l’appareil ne puisse pas tomber.

fonctionneMent - généralités

L’appareil est destiné uniquement à l’utilisation domestique, et non à l’usage professionnel.

6

3

1

1. a. Bouton de fonction 1250 Watt avec lampe temoin b. Bouton de fonction 750 Watt avec lampe temoin c. Bouton de turbo

2. Bouton de réglage de la température

3. Poignée

5. Corps

6. Sortie d’air chaud du ventilateur

8. Fiche

AVAnt lA PreMière utilisAtion

Sortez le radiateur et enlevez tout l’emballage.

8

5

2

7

4

Figure 1

Lors de la première utilisation, le radiateur à convection peut dégager une odeur particulière. Ceci est utilisAtion - Montage des pieds d’appui

Avant d’utiliser le radiateur à convection, vous devez obligatoirement monter les deux pieds d’appui avec les vis fournies, voir la figure 2.

utilisAtion - emplacement

Figure 2

Placez le radiateur à convection dans la pièce à chauffer, sur une surface stable. Le principe de fonctionnement du radiateur est de réchauffer l’air qui passe. La place idéale du radiateur à convection

12

Mode d’emploi sera à 20 à 25 cm devant une fenêtre. La circulation de l’air se fait automatiquement, parce que la fenêtre le refroidit et que le radiateur le réchauffe, voir la figure 3.

Veillez à ce l’air circule librement à travers le radiateur. Le dessus et le dessous du radiateur à convection doivent toujours rester libres. Ne suspendez jamais aucun objet directement sur le radiateur à convection pour le faire sécher. La chaleur développé peut le mettre en feu trop facilement.

utilisAtion

Figure 3

1. Mettez le bouton de réglage de la température à fond sur “O” .

2. Le sélecteur de fonction doit être sur “0”.

3. Branchez la fiche.

4. Sélectionnez la touche de fonction souhaitée est le réglage désiré

Bouton de fonction a =1250 Watt

Bouton de fonction b = 750 Watt

Bouton de fonction a+b = 2000 Watt moment où vous entendez le déclic, et le témoin lumineux marche/arrêt s’allume. Vous continuez de tourner le bouton de réglage de la température pour régler une température plus élevée.

6. Allumez le turboventilateur pour diffuser probablement la chaleur dans la pièce.

Vous pouvez également allumer le ventilateur turbo pour distribuer de l’air froid

7. Éteignez l’appareil (sélecteur de fonction sur “0” ) et débranchez la fiche dès que vous avez fini de l’utiliser. Remettez le bouton de réglage de la température sur “O”.

Pour déterminer la position idéale du bouton de réglage de la température, vous tournez d’abord le bouton à fond vers la droite. Dès que la pièce a atteint la température désirée, vous tournez le bouton en sens inverse, vers la gauche, jusqu’à ce que vous entendiez le déclic. L’appareil cesse son activité.

Le mécanisme de contrôle de la température maintient maintenant la température réglée.

• Veillez à ne jamais recouvrir l’entrée ni la sortie d’air.

• Le thermostat arrête l’élément chauffant et le turboventilateur dès que la température réglée est atteinte.

• Le radiateur à convection est équipé d’un coupe-circuit thermique. Si la température de fonctionnement est trop élevée, le radiateur à convection s’éteint automatiquement. Une fois que la température est redescendue à un niveau sûr, le coupe-circuit thermique se désactive et le radiateur à convection est à nouveau utilisable nettoyAge et entretien

• Débranchez la fiche et laissez bien refroidir le radiateur à convection.

• Nettoyez le radiateur à convection avec un chiffon humide. Si nécessaire, vous pouvez nettoyer le radiateur à convection avec un peu d’eau chaude additionnée d’un peu de détergent pour la vaisselle.

Ne laissez pas l’humidité pénétrer à l’intérieur du radiateur à convection.

• Après le nettoyage, séchez bien l’appareil.

• N’immergez jamais l’appareil.

N’utilisez pas de détergents agressifs ou décapants ni d’objets tranchants (tels que couteaux ou brosses dures) pour le nettoyage.

enVironneMent

• Jetez le matériel d’emballage, tel que le plastique et les boîtes, dans les conteneurs prévus à cet effet.

• Lorsque l’appareil est usé, ne le mettez pas aux ordures ménagères, mais portez-le dans un centre de collecte agréé pour les appareils électriques et électroniques. Attention au symbole figurant sur le produit, le mode d’emploi ou l’emballage.

appareils et/ou au retraitement des matériaux, sous quelle forme que ce soit, est une contribution

• Les autorités de votre commune vous renseigneront sur le centre de collecte le plus proche.

13

Mode d’emploi données tecHniQues

Type:

Puissance :

ACV2000

1800 - 2000W

Tension réseau : 220 - 240V ~ 50 Hz conditions de gArAntie garantie couvrant tous les défauts consécutifs à des défauts de pièce et main d’œuvre.

1. Pendant la période de garantie aucun frais ne sera facturé pour les pièces et la main d’œuvre. Les

2. En cas d’échange, les pièces défectueuses ou les appareils défectueux deviennent automatiquement la propriété de l’importateur.

3. Toute demande de garantie doit être assortie de la preuve d’achat de l’entreprise.

4. Toute demande de garantie doit être faite auprès du revendeur où l’appareil a été acheté ou auprès de l’importateur.

5. La garantie est uniquement valable pour le premier acheteur et ne peut être transférée.

6. La garantie ne couvre pas les dommages causés par: b. l’installation incorrecte et/ou une utilisation contraire aux normes de sécurité, aux normes techniques ou aux dispositions légales en vigueur ; c. le branchement sur un réseau d’une tension autre que celle figurant sur la plaquette type ; d. toute modification non autorisée ; e. toute réparation effectuée par des tiers ; f. le transport sans précautions suffisantes, telles que la protection et l’emballage appropriés.

7. Les présentes conditions de garantie ne peuvent pas être invoquées dans les cas suivants: a. pertes survenues pendant le transport; b. effacement ou modification du numéro de série de l’appareil.

9. La garantie ne donne aucun droit d’indemnisation pour des dommages éventuels, autres que le remplacement ou la réparation de pièces défectueuses. L’importateur ne peut être tenu responsable d’aucun dommage indirect, ni d’aucune conséquence quelle qu’elle soit, causé par ou ayant un quelconque rapport avec l’appareil qu’il a fourni.

10. Pour pouvoir faire appel à la garantie, vous pouvez vous adresser à votre revendeur. Bestron offre aussi la possibilité de faire réparer l’appareil directement par le service après-vente de Bestron.

Toutefois, n’envoyez jamais rien sans avoir reçu d’instructions au préalable. Le colis pourrait en effet

être refusé et les frais éventuels seraient à votre charge. Prenez contact avec le service après-vente

MAintenAnce

Si, par malheur, une panne se produisait, veuillez contacter le service de maintenance de BESTRON:

New ETP BVBA

BESTRON SERVICE

Passtraat 121

V-9100 St. Niklaas

Tél.: 03 - 776 89 98

Télecopie: 03 - 777 26 11 [email protected] www.newetp.be il faut, contactez le distributeur ou un centre de service autorisé.

déclArAtion de conforMité ce

Le présent produit répond aux dispositions des directives européennes suivantes en matière de sécurité.

• Directive EMC

• Directive sur la basse tension

2004/108/EC

2006/95/EC r. neyman

contrôle

14

instruction manual sAfety instructions - general

• Please read these instructions carefully, and retain them for future reference.

• Use this appliance solely in accordance with these instructions.

• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

• Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

• Have any repairs carried out solely by a qualified electrician. Never try to repair the appliance yourself.

sAfety instructions - electricity and heat

Certain parts of the appliance may get hot.

Do not touch these parts to prevent burning yourself.

• Before use please verify that the mains voltage is the same as indicated on the rating plate of the appliance.

• Make sure that you always use an earthed wall socket to connect the appliance.

• Check the appliance’s power cord regularly to make sure it is not damaged. Do not use the appliance if the power cord is damaged. Have a damaged power cord replaced by a qualified repair service.

• Special tools are required to replace the power cord. Consequently solely a qualified electrician may replace a damaged power cord.

• Inexpert repairs may result in hazardous situations.

• Always remove the plug from the plug socket by pulling on the plug and not the power cord.

• Make sure that the cord and the plug do not come into contact with heat sources. For this reason, never hang the power cord over the heater.

• Please do not cover the appliance.

sAfety instructions - during use

• Certain parts of the appliance can become hot. To avoid being scalded, do not touch the hot parts of the appliance.

• Make sure that the power cord does not become caught up; this could result in the appliance falling over.

• Do not use the appliance near another heat source. Make sure that the hot parts of the appliance do not come into contact with flammable fabrics, such as tea towels.

15

instruction manual

• Never use the appliance outdoors or in a bathroom.

• Never use the appliance to dry items by placing them on top of it.

• Always remove the plug from the wall socket after use, and before cleaning the appliance.

• Switch off the appliance in the event of a malfunction, before removing the plug from the wall socket, and when you have finished using the convector heater.

• Place the appliance on a heat-resistant surface. Make sure that the appliance connot fall over

• This appliance may not be used through an external timer or by means of a remote control.

oPerAtion - general

The appliance is intended only for domestic use, not for professional use.

6

3

1

1. a. Button 1250Watt with indicator light b Button 750Watt with indicator light c. Turbo button

3. Handle

4. (Hot) air outlet

5

2

6. Warm air fan outlet

7. Foot support

8. Plug before first use

8

7

Remove the heater from the packaging and remove all the packaging materials.

4

Figure 1

The convector heater may emit a slight smell on use for the first time. This is due to the appliance being heated for the first time. The smell will disappear after 1 to 2 minutes.

use - Assembly of the foot support

The two support feet must be fitted by using the screws, before you use the convector heater. Please see figure 2.

Figure 2

16

instruction manual use location

The heater heats the air flowing past the appliance. For this reason, the best place for the convector heater is 20 to 25 cm in front of a window. An air flow

Make sure that air can pass through the heater easily. For this reason the top and bottom of the convector heater must always remain unobstructed. Never hang clothing, etc., over the convector heater to dry.

The heat produced by the heater could readily result in a fire.

use

Figure 3

1. Rotate the thermostat dial to “O”.

2. Make sure the function dial is set to “0”.

3. Insert the plug into the plug socket.

4. Use the function dial to select the desired setting.

Button a = 1250Watt

Button a+b = 2000Watt

5. Rotate the thermostat dial towards the “MAX” setting. The appliance will turn itself on, a click will be heard and the On/Off indicator light will be lit. The temperature is increased by turning the thermostat dial further.

6. Switch on the turbo fan if you wish to distribute the heat through the room quickly.

You can also use the turbo fan to distribute cold air. By only switching on the turbo button.

7. Switch the appliance off after use by turning the function dial to the “0” position and remove the plug from the wall socket. Set the thermostat dial to the “O” setting again.

To find the ideal thermostat setting, rotate the thermostat dial clockwise as far as possible. Once the room has reached the desired temperature, slowly rotate the dial anticlockwise until a click is heard.

The appliance will then turn itself off. The temperature control will ensure that the room remains at the

• Never cover the air inlet or the air outlet.

• The thermostat switches off the heating element and the turbo fan once the desired temperature has been reached.

• The convector heater is fitted with an overheating safeguard. The convector heater will be switched off automatically if the appliance’s internal temperature becomes too high. The overheating heater can then be used again.

cleAning And MAintenAnce

• Remove the plug from the plug socket and allow the convector heater to cool down.

• Clean the convector heater with a damp cloth. If necessary, use a little washing-up liquid to clean the convector heater. Make sure no moisture enters the convector heater.

• Dry the appliance thoroughly after cleaning.

• Never immerse the appliance in water.

Never use corrosive or scouring cleaning agents or sharp objects (such as knives or hard brushes) to clean the appliance.

tHe enVironMent

• Dispose of packaging material, such as plastic and boxes, in the appropriate waste containers.

hand it in at a collection point for the reuse of electrical and electronic equipment. Please refer to the symbols on the product, the user’s instructions or the packaging.

• The materials can be re-used as indicated. Your help in the re-use, recycling or other means of making use of old electrical equipment will make an important contribution to the protection of the environment.

17

instruction manual tecHnicAl inforMAtion

Type:

Output:

Power supply:

ACV2000

1800 - 2000W

220 - 240V ~ 50Hz guArAntee terMs

The importer guarantees the appliance against defects caused by manufacturing and/or material faults for

60 months from the date of purchase, subject to the following conditions.

out during the warranty period do not extend the warranty period.

2. The importer automatically becomes the owner of any faulty parts that he replaces or a faulty appliance (in the event of replacement of the appliance).

3. All claims submitted under warranty must be accompanied by the original bill of sale.

4. Claims under warranty must be submitted to the dealer where the appliance was purchased or to the importer.

6. The warranty does not cover damage caused by: a. Accidents, incorrect use, wear and/or neglect.

b. Faulty installation and/or use in a manner contravening the prevailing legal, technical or safety c. Connection to a mains voltage other than the voltage specified on the type plate.

d. Unauthorized modifications.

e. Repairs carried out by third parties.

7. No claims may be made under this warranty for: a. Losses incurred during transport.

b. The removal or changing of the appliance’s serial number.

8. The guarantee does not cover power cords, lamps or glass parts.

faulty parts. The importer can never be held responsible for any consequential loss or damage or any other consequences, resulting either directly or indirectly from the appliance supplied by the importer.

10. In case of claims under guarantee you can contact your dealer where the appliance is purchased.

Bestron offers you also the possibility to send the appliance directly to our Service Department. Do not send your appliance without consulting us. The package may be refused and any any costs will be for your account. Please contact the Service Department and they will tell you how to pack and send the serVice

If a fault should occur please contact the BESTRON service department:

BESTRON NEDERLAND BV

Bestron Service

Tel: +31 (0) 73 - 623 11 21

Fax: +31 (0) 73 - 621 23 96 ce declArAtion of conforMity

This product conforms to the essential requirements of the following EU safety directives:

• EMC Directive r. neyman

Quality control

18

istruzioni per l’uso

Prescrizioni di sicurezzA - generalità

• Leggere attentamente le presenti istruzioni per l’uso e conservarle con cura.

• Utilizzare l’apparecchio esclusivamente secondo le modalità descritte nelle presenti istruzioni.

• Questo apparecchio non può essere utilizzato da bambini e da persone che, a causa di una limitazione fisica, sensoriale o mentale, o per mancanza di esperienza e conoscenza, non siano in grado di utilizzare l’apparecchio in modo sicuro, a meno che non abbiano ricevuto delle istruzioni sull’uso dell’apparecchio da una persona che sia responsabile della loro sicurezza.

• I bambini vanno sorvegliati per accertarsi che non si mettano a giocare con l’apparecchio.

• Fare eseguire le riparazioni da personale qualificato. Non tentare mai di riparare da soli l’apparecchio.

Prescrizioni di sicurezzA - elettricità e calore

Alcune parti del dispositivo possono diventare molto calde.

Non toccare queste parti per evitare di bruciare te stesso.

• Prima dell’uso verificare che la tensione di rete sia la stessa indicata sulla targhetta dati apposta sul dispositivo.

• Assicurarsi che la presa sia dotata di una corretta messa a terra.

• Non utilizzare l’elettrodomestico se il cavo e/o l’elettrodomestico stesso sono danneggiati. In caso di danni, l’elettrodomestico dovrà essere esaminato o riparato da un elettricista qualificato.

• Per sostituire il cavo di alimentazione sono necessari degli utensili speciali.

Pertanto la sostituzione di un cavo danneggiato deve essere affidata a un elettricista qualificato.

• Riparazioni non corrette possono provocare situazioni di pericolo.

• Togliere sempre la spina dalla presa a muro tirando la spina stessa e non il cavo elettrico.

• Non coprire l’elettrodomestico.

• Assicurarsi che il cavo di alimentazione e la spina non entrino a contatto con fonti di calore. Per questa ragione il cavo di alimentazione non deve essere mai appoggiato sull’elettrodomestico stesso.

Prescrizioni di sicurezzA - durante l’uso

• Alcuni componenti possono raggiungere temperature molto elevate. Per evitare ustioni, non toccare l’elettrodomestico quando è acceso.

• Assicurarsi che il cavo di alimentazione non resti impigliati, in quanto il dispositivo potrebbe cadere.

19

istruzioni per l’uso

• Non utilizzare l’elettrodomestico nei pressi di fonti di calore. Assicurarsi che l’elettrodomestico, il cavo di alimentazione e la spina non entrino a contatto con tessuti infiammabili, quali tovagliette da tè.

• Non utilizzare mai l’elettrodomestico all’aperto o in bagno.

• Non utilizzare l’elettrodomestico per asciugare biancheria posandovela sopra.

• Togliere la spina dalla presa a muro dopo l’uso e prima di procedere alla pulizia dell’elettrodomestico.

• Spegnere l’elettrodomestico e togliere la spina dal muro in caso di funzionamento non conforme, prima di pulirlo o di riporlo dopo l’uso.

• Collocare l’elettrodomestico su una superficie res istente al calore.

Assicurarsi che l’elettrodomestico sia in posizione tale da evitare cadute.

• L’apparecchio non può essere azionato tramite un temporizzatore esterno, o un sistema indipendente con telecomando.

funzionAMento - Avvertenze generali

Il dispositivo è destinato esclusivamente ad uso domestico e non professionale.

6

3

1

1. a. Pulsante 1250Watt b. Pulsante 750Watt con indicatore luminoso, c. Pulsante Turbo

2. Termostato

5

2

4. Uscita aria (calda)

5. Alloggiamento

6. Ventola uscita aria tiepida

8. Spina

8

7 oPerAzioni PreliMinAri Al PriMo utilizzo

Togliere il termoventilatore dall’imballo ed eliminare tutto il materiale di confezionamento..

4

Figura 1

In occasione del primo utilizzo, il riscaldatore a convezione potrebbe emettere un leggero odore. Ciò si verifica solo in occasione del primo riscaldamento. L’odore cesserà dopo 1-2 minuti.

uso - Montaggio del piedino

I due piedi di sostegno devono essere montati con le viti, prima di utilizzare il termoconvettore. Vedi figura 2.

20

Figura 2

istruzioni per l’uso uso - Posizione

Collocare il riscaldatore su una superficie stabile nella stanza da scaldare.

L’elettrodomestico riscalderà il flusso d’aria che lo attraversa. Per questa ragione è opportune collocarlo a 20-25 cm da una finestra. Un flusso d’aria

Assicurarsi che l’aria passi agevolmente attraverso il riscaldatore. Per questa ragione la parte alta e la base del riscaldatore devono rimanere libere. Non appendere mai indumenti o altro ad asciugare sull’elettrodomestico, in quando il calore prodotto dal riscaldatore potrebbe in breve tempo provocare un incendio .

uso

Figura 3

1. Ruotare la manopola del termostato su “LO”.

2. Assicurarsi che il pulsante sia posizionato su “0”.

3. Inserire la spina nella presa.

4. Utilizzare il selettore di funzione per selezionare l’impostazione desiderata.

Pulsante a = 1250Watt.

Pulsante b = 750Watt.

Pulsante a+b = 2000Watt

5. Ruotare la manopola del termostato verso la posizione “MAX”. L’apparecchio si accende, un clic di la manopola del termostato oltre.

6. Accendere il ventilatore del turbo, se si desidera distribuire il calore attraverso la stanza in fretta. È inoltre possibile utilizzare il ventilatore del turbo per distribuire aria fredda. Da solo di accendere il tasto turbo.

7. Dopo l’uso spegnere l’elettrodomestico, portando la manopola in posizione “0” e togliere la spina.

Portare nuovamente la manopola del termostato su “LO”.

Per individuare l’impostazione corretta del termostato, ruotare il termostato quanto più possibile in senso orario. Una volta raggiunta la temperatura ideale nel locale da riscaldare, ruotare il termostato in senso antiorario sino a udire un clic. Il ventilatore si spegnerà e il sistema di controllo della temperatura farà in modo che la temperatura del locale si mantenga sempre al livello impostato.

• Non coprire mai le bocchette di immissione o emissione dell’aria.

• Il termostato spegnerà la resistenza e la ventola al raggiungimento della temperatura desiderata.

• Il riscaldatore è dotato di un dispositivo di sicurezza contro il surriscaldamento. Si spegnerà automaticamente quando la temperatura interna dell’elettrodomestico raggiunge un livello eccessivo. Il dispositivo di sicurezza sarà disattivato non appena l’elettrodomestico si sarà sufficientemente raffreddato; a quel punto il riscaldatore potrà essere messo nuovamente in funzione.

PuliziA e MAnutenzione

• Togliere la spina dalla presa a muro e lasciare raffreddare completamente l’elettrodomestico.

• Pulire il riscaldatore con un panno umido. Se necessario, utilizzare del detersivo per stoviglie per pulire il riscaldatore. Evitare che l’acqua entri nel riscaldatore.

• Non immergere mai l’elettrodomestico in acqua.

Per la pulizia dell’elettrodomestico non utilizzare detergenti corrosivi o abrasivi né oggetti appuntiti tutelA dell’AMbiente

• Gettare il materiale di imballaggio, come plastica e cartone, negli appositi contenitori.

• Una volta raggiunta la durata massima del prodotto, non smaltirlo alla stregua dei rifiuti generali, ma portarlo presso un punto di raccolta per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Prestare attenzione al simbolo sul prodotto, alle istruzioni per l’uso o all’imballaggio.

• I materiali possono essere riutilizzati come indicato. Grazie al riciclaggio, la trasformazione di materiali o altri metodi di utilizzo di vecchie apparecchiature contribuiscono in modo essenziale alla salvaguardia dell’ambiente.

• Rivolgersi al proprio comune per informazioni sul punto di raccolta più vicino.

21

istruzioni per l’uso sPecificHe tecnicHe

Modello:

Potenza:

ACV2000

Tensione di rete: 220 - 240V ~ 50Hz condizioni di gArAnziA

Di seguito sono riportate le condizioni alle quali l’importatore fornisce la garanzia per il presente apparecchio per un periodo di 60 mesi a decorrere dalla data d’acquisto, a copertura dei difetti di materiale e/o di fabbricazione.

1. Durante la validità di tale periodo di garanzia non verrà addebitato alcun costo di manodopera o di materiale. Le riparazioni effettuate nel corso di validità della garanzia non prolungano la durata della stessa.

2. Le parti difettose o, in caso di sostituzione (cambio), l’apparecchio difettoso stesso divengono automaticamente proprietà dell’importatore.

rivenditrice.

4. I ricorsi alla garanzia devono essere eseguiti presso il rivenditore ove l’apparecchio è stato acquistato

5. La garanzia è valida esclusivamente per il primo acquirente e non è trasferibile.

6. La garanzia non si applica ai danni derivanti da: a. incidenti, uso improprio, usura e/o negligenza; b. erronea installazione e/o utilizzo in contrasto con le disposizioni normative, tecniche o di sicurezza vigenti; c. collegamento del prodotto a una tensione di rete diversa da quella indicata nella targhetta di identificazione; e. riparazioni eseguite da terzi; f. trasporto eseguito in modo improprio privo dell’imballaggio o delle protezioni idonee.

7. Le presenti condizioni di garanzia non si applicano inoltre in caso di: a. perdite che si verificano durante il trasporto; b. rimozione o modifica del numero di serie dell’apparecchio.

8. Sono esclusi dalla garanzia i cavi, le spie luminose, le lampade e i componenti in vetro.

9. La garanzia non riconosce alcun diritto al risarcimento di eventuali danni al di là della mera sostituzione o riparazione delle parti difettose. In nessun caso l’importatore potrà essere ritenuto delle apparecchiature da questi fornite o a esse correlate.

10. Per reclamare la garanzia, potete rivolgervi al vostro negoziante. Bestron offre anche la possibilità l’apparecchio senza aver fatto le dovute considerazioni. Il pacco può infatti essere respinto e le eventuali spese sono a vostro carico. Contattate il Centro assistenza e vi diranno come imballare e spedire l’apparecchio.

11. L’apparecchio non è concepito per l’uso professionale.

serVizio

Qualora dovesse verificarsi un guasto è possibile mettersi in contatto con il servizio clienti BESTRON:

Bestron NEDERLAND BV

Bestron Service

Moeskampweg, 20

5222 AW ’s-Hertogenbosch dicHiArAzione di conforMità ce

Tel: +31(0) 73 - 623 11 21

Fax: +31(0) 73 - 621 23 96 [email protected]

www.bestron.com

Questo prodotto soddisfa i requisiti e le seguenti norme europee nel campo della sicurezza:

• Direttiva EMC

• Direttiva sulla bassa tensione

2004/108/EC

2006/95/EC r. neyman controllo qualità

22

Manual del usuario norMAs de seguridAd - general

• Lea detenidamente las instrucciones de uso y guárdelas donde no pueda perderlas.

• Utilice este aparato únicamente en la forma que se describe en las instrucciones.

• Este aparato no puede ser utilizado por niños ni por personas que, debido a alguna limitación física, sensorial o mental, o por falta de experiencia y conocimientos, no puedan manejarlo de forma suficientemente segura, a menos que hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato de una

persona que se haga responsable de su seguridad.

• Es preciso vigilar que los niños no jueguen con el aparato.

• Haga reparar el aparato únicamente por personal cualificado. No intente nunca repararlo usted mismo.

norMAs de seguridAd - electricidad y calor

Ciertas partes del aparato pueden calentarse.

No toque estas piezas para evitar quemarse.

• Verifique que el voltaje de la red corresponda con el voltaje indicado en la placa del aparato.

• Verifique que la toma de alimentación a la que va a conectar el aparato tenga conexión a tierra.

• No debe usar el aparato cuando éste o el cable presenten averías visibles.

En ta’l caso, hágalo revisar o reparar por parte de una persona cualificada para ello.

• Puesto que para sustituir el cable se requiere de herramientas especiales, en caso de avería éste sólo podrá ser sustituido por una persona debidamente cualificada para hacerlo.

• Las reparaciones efectuadas por personal inexperto pueden traer consecuencias peligrosas.

• Al retirar el enchufe de la toma, asegúrese de tirar del enchufe y no del cable.

• Asegúrese de que ni el cable, ni el enchufe están en contacto con fuentes de calor. No permita nunca que el cable quede colgando de la calefacción misma.

• Asegúrese de no tapar nunca el aparato.

norMAs de seguridAd - durante el uso

• Algunas partes del aparato pueden calentarse. No toque las partes calientes; de esta forma evitará quemarse.

• Asegúrese de que el cable no quede colgando de ninguna parte para que

23

Manual del usuario el aparato no vaya a caerse.

• No use este aparato cerca a otras fuentes de calor. Asegúrese de que las partes calientes del aparato no están en contacto con materiales altamente inflamables, como un paño de cocina, por ejemplo.

• No use este aparato nunca en exteriores ni en el cuarto de baño.

• No use nunca el aparato para secar ningún objeto.

• Retire el enchufe de la toma de pared después de cada uso del aparato y cuando vaya a limpiarlo.

• Apague el aparato cuando se presenten fallas durante el uso, cuando desconecte el enchufe de la toma de pared o cuando no lo vaya a utilizar.

• Colóquelo sobre una superficie plana y resistente al calor. Asegúrese de que el aparato no pueda caerse.

• El aparato no se puede poner en funcionamiento mediante un cronómetro externo ni con otro sistema separado con control remoto.

funcionAMiento - general

Este aparato está concebido únicamente para uso doméstico, no para uso profesional.

6

3

1

1. a. Botón 1250Watt b. Botón 750Watt con luz indicadora c. Botón de Turbo

2. Regulador del termostato

2

5

4. Orificio de salida de aire (caliente)

5. vivienda

6. Ventilador para salida del aire caliente

8. Enchufe

Antes del PriMer uso

8

7

Saque la calefacción de la caja y retire todo el material de embalaje.

4

Figura 1

La primera vez el convector puede despedir olor. Esto tiene que ver con el calentamiento, por primera vez, de los componentes usados. El olor desaparece transcurridos 1 a 2 minutos.

uso - Montaje de pies de soporte

Los dos pies de apoyo deberá estar equipado con los tornillos, antes de utilizar el aire caliente por convección. Véase figura 2.

24

Figura 2

Manual del usuario uso - colocación

Coloque el convector en el lugar que desea calentar, sobre una superficie estable. El funcionamiento de la calefacción se basa en el calentamiento de aire circulante. Por ello, el mejor lugar para colocar el convector es se origina por el enfriamiento del aire por la ventana y el calentamiento del convector, véase figura 3.

Asegúrese de que el aire puede circular fácilmente por la calefacción. permanecer libres. Nunca cuelgue artículos en el convector para secar.

Por el calor desarrollado pueden prender fuego fácilmente .

uso

Figura 3

1. Gire la perilla del termostato completamente a la posión “LO” .

2. Asegúrede de que la perilla de selección de funciones está en la pósión “0”.

3. Introduzca el enchufe en la toma de alimentación.

4. Utilice el dial de función para seleccionar el ajuste deseado.

Botón b = 750Watt

Botón a+b = 2000Watt

5. Gire el mando del termostato hacia la “MAX”. El aparato se enciende, un “clic” ser oído y el de encendido / apagado la luz indicadora se encenderá. Se aumenta la temperatura girando el mando del termostato más. puede utilizar el ventilador turbo para distribuir el aire frío. Por sólo poner en marcha el botón de turbo.

7. Después de usar el aparato, devuelva la perilla de función a la posición “0” para apagarlo y retire el

Para encontrar la posición ideal, gire el regulador del termostato completamente hacia la derecha. Una escuche un clic. El aparato se apaga. El sistema de control de la temperatura se encarga de mantener constante la temperatura fijada.

• Asegúrese de no cubrir nunca los orificios de entrada y salida del aire.

• El termostato apaga el calefactor y el turboventilador en cuanto se ha alcanzado la temperatura deseada.

temperatura de funcionamiento es demasiado alta, el convector se apaga automáticamente. recalentamiento se apaga y puede volver a usarse el convector.

liMPiezA y MAnteniMiento

• Retire el enchufe de la fuente de alimentación y deje enfriar bien el convector.

• Limpie el convector con un paño húmedo. De ser necesario también puede limpiar el convector con agua jabonosa. Asegúrese de que la humedad no entra al interior del aparato.

• No sumerja nunca este aparato en agua.

No use limpiadores fuertes ni abrasivos, ni objetos con filo (como cuchillos o cepillos con cerdas duras) para limpiar el aparato.

Medio AMbiente

• Tire el material de embalaje, como plástico y cajas, en los contenedores destinados para ello.

• No tire este producto al final de su vida útil con los residuos domésticos normales, en su lugar llévelo a un centro de recolección para reutilización de aparatos eléctricos y electrónicos. Tenga en cuenta el símbolo que aparece en el aparato, el manual de instrucciones o el embalaje.

• Los materiales pueden reutilizarse como se ha indicado. Su ayuda para reutilización, importante a la conservación de nuestro medio ambiente.

• Infórmese con las autoridades sobre los puntos de recolección en su localidad.

25

Manual del usuario ficHA técnicA

Tipo:

Potencia:

ACV2000

Tensión de la red: 220 - 240V ~ 50Hz disPosiciones de gArAntíA

Bajo las siguientes condiciones, y durante un período de 60 meses contado a partir de la fecha de compra, el importador otorgará garantía de este aparato por defectos ocasionados por deficiencias en la

1. Durante el período de garantía mencionado no se cobrarán los costes de la mano de obra ni el material. Una reparación que tenga lugar durante el período de garantía no prolonga dicho período.

automáticamente a propiedad del importador.

3. Toda reclamación por garantía deberá ir acompañada de la factura de compra de la empresa.

importador.

5. La garantía es válida únicamente para el comprador y no es susceptible de transferencia.

6. La garantía no cubre los daños ocasionados por: a. accidentes, mala utilización, desgaste y/o descuido; b. mala instalación y/o uso en contradicción con las normas técnicas o de seguridad legales vigentes; c. conexión a una red eléctrica cuyo voltaje no corresponde al voltaje indicado en la placa; e. una reparación ejecutada por terceros; f. negligencia en el transporte del aparato sin el embalaje o protección adecuados.

7. No podrá apelarse a estas disposiciones de garantía en los siguientes casos: a. pérdida ocurrida durante el transporte; b. remoción o modificación del número de serie del aparato.

8. La garantía no cubre los cables, las bombillas, ni las partes de cristal.

9. La garantía no concede derecho a reclamar indemnización alguna por daños, diferente a la sustitución o reparación, respectivamente, de las partes defectuosas. El importador no podrá ser responsabilizado por él o que guarden relación con el mismo.

10. Para hacer valer la garantía. Puede acudir a la tienda donde compró el producto. Bestron también reparación. Pero no podrá enviarlo de cualquier manera. El paquete podría ser rechazado y los costes asociados correrían de su cuenta. Póngase en contacto con el servicio técnico, donde le indicarán cómo debe embalar y enviar el aparato.

11. Este aparato no es apto para uso profesional.

serVicio

Si se presenta un fallo inesperado, puede ponerse en contacto con el departamento de servicios de

BESTRON:

BESTRON NEDERLAND BV

Bestron Service

Moeskampweg 20

5222 AW ’s-Hertogenbosch

Tel: +31(0) 73 - 623 11 21

Fax: +31(0) 73 - 621 23 96 [email protected]

www.bestron.com

certificAción de conforMidAd (ce)

Este producto satisface las disposiciones de las siguientes directivas de la Unión Europea en el marco de la seguridad:

• Directiva de compatibilidad electromagnética

• Directiva de bajo voltaje

2004/108/EC

2006/95/EC r. neyman control de calidad

26

ACV2000 v 030614-01

advertisement

Related manuals

advertisement