KitchenAid KHYD1 38510 Hob Användarguide

Add to My manuals
20 Pages

advertisement

KitchenAid KHYD1 38510 Hob Användarguide | Manualzz

Bruksanvisning

Dessa instruktioner finns även på webbplatsen docs.kitchenaid.eu

Monteringsritningar 4

Säkerhetsanvisningar 7

Försäkran om ekodesign 10

Före användning

Gamla kastruller och stekpannor

10

10

Rekommenderade diametrar på kastrullers botten 10

Installation 11

Elektrisk anslutning

Bruksanvisning

11

12

Kundservice 17

Monteringsritningar

4

Monteringsritningar

R 11

380

OBSERVERA: För versionen med halvjämn montering är 1,5 mm-fräsningen inte nödvändig.

R 12

381

+1

0

+1 0 +1 0

5

360

+1

0

FRONT

INDUCTION

INDUCTION AIR

AIR

SEAL SEALANT

SEAL SEALANT

6

Säkerhetsanvisningar

VIKTIGT ATT LÄSA OCH RESPEKTERA

Innan du använder apparaten ska du läsa dessa säkerhetsanvisningar.

Förvara dem till hands för framtida bruk.

I dessa instruktioner och på själva heta.

Mycket små barn (0-3  år) ska hållas på avstånd från apparaten.

Små barn (3–8  år) ska hållas på avstånd från apparaten såvida de apparaten ges viktiga säkerhetsföreskrifter som alltid måste iakttas. Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för underlåtenhet att följa dessa säkerhetsinstruktioner, med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap får lov att för olämplig användning av apparaten eller vid felaktig inställning av kontrollerna.

VARNING: Under användning blir apparaten och dess åtkomliga delar heta. Var noga med att inte vidröra värmeelementen. Barn under 8 års

ålder ska hållas på avstånd förutom om de hålls under ständig tillsyn.

VARNING: Om spishällens yta är instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förutsatt att de förstår vilka faror det innebär. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

sprucken ska apparaten inte användas - risk för elchock.

VARNING: Brandrisk : Förvara inte föremål på värmezonerna.

OBSERVERA: Tillagningen ska

övervakas. Kortvarig tillagning ska

övervakas hela tiden.

VARNING: Den kan vara farligt att laga mat med fett eller olja obevakat på spishällen och det kan börja brinna. Försök ALDRIG att släcka sådan brand med vatten, utan stäng av apparaten och täck över eldslågan med t.ex. ett lock eller en brandfilt.

Använd inte spishällen som arbetsyta eller som underlägg.

Håll kläder eller andra brännbara material borta från apparaten tills alla komponenter har svalnat helt - risk för brand.

Metallföremål såsom knivar, gafflar, skedar och lock får inte läggas på hällens yta eftersom de kan bli

Efter användning, stäng av och lita inte blint på kastrulldetektorn.

TILLÅTEN ANVÄNDNING

OBSERVERA: Apparaten är inte avsedd att användas med en extern omkopplingsanordning, såsom en timer, eller ett separat fjärrstyrt system.

Den här apparaten är avsedd för hushållsbruk och liknande typ av användning, som t.ex: I personalrum i butiker, kontor och andra arbetsplatser, på lantgårdsboenden, av kunder på hotell, motell och andra inkvarteringsanläggningar.

Ingen annan användning är tillåten (t.ex. för att värma rummet).

Denna apparat är inte avsedd för professionellt bruk. Använd inte apparaten utomhus.

INSTALLATION

Apparaten ska hanteras och installeras av minst två personer  –

7

risk för skada. Använd skyddshandskar vid uppackning och installation - risk för skärskada.

Installation, inklusive vattentillförsel (i förekommande fall), elektriska anslutningar och reparationer ska utföras av behörig tekniker. Reparera eller byt inte ut delar på apparaten om detta inte direkt anges i bruksanvisningen. Håll barn på säkert avstånd från installationsplatsen. När produkten har packats upp, kontrollera att den inte har skadats under transporten.

Kontakta din återförsäljare eller närmaste kundservice om du upptäcker något problem. Efter installationen ska förpackningsmaterialet (delar av plast, frigolit osv.) förvaras utom räckhåll för barn - risk för kvävning.

Apparaten ska kopplas bort från strömförsörjningen innan någon installationsåtgärd utförs – risk för elchock.

Under installation, se till att apparaten inte skadar nätkabeln – risk för brand eller elchock. Aktivera apparaten endast när installationen har slutförts.

inbyggnadsmöbeln innan du för in apparaten och avlägsna allt sågspån och sågdamm.

Om apparaten inte monteras över en ugn är det nödvändigt att placera en skiljepanel (medföljer inte) i utrymmet under apparaten.

ELEKTRISKA VARNINGAR

Det måste alltid kunna gå att koppla bort apparaten från elnätet, antingen genom att ta ut stickproppen från eluttaget, om

åtkomligt, eller med hjälp av en flerpolig strömbrytare som installeras före eluttaget i enlighet med kabeldragningsreglerna.

Dessutom ska apparaten jordas i enlighet med nationella elstandarder.

Använd inte förlängningskablar, grenuttag eller adaptrar. När installationen är klar ska inte användaren kunna få åtkomst till de elektriska komponenterna. Använd inte apparaten om du är våt eller barfota.

Använd inte denna apparat om nätkabeln eller stickkontakten är skadad, om den inte fungerar som den ska eller om den har skadats eller fallit ned på golvet.

Om nätkabeln är skadad ska den bytas ut mot en identisk av tillverkaren, tillverkarens serviceagent eller liknande kvalificerad tekniker för att undvika fara - risk för elchock.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

VARNING: Försäkra dig om att apparaten är avstängd och bortkopplad från elnätet innan något underhållsarbete påbörjas - risk för elstöt. Använd aldrig ångtvätt

– risk för elstöt.

Använd inte slipande eller frätande produkter, klorbaserade rengöringsmedel eller stålull.

BORTSKAFFANDE AV

FÖRPACKNINGSMATERIAL

Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100%, vilket framgår av återvinningssymbolen . Därför ska de olika delarna av förpackningen kasseras på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med gällande lokala bestämmelser för avfallshantering.

KASSERING AV GAMLA

HUSHÅLLSAPPARATER

Denna apparat är tillverkad av material som kan

återanvändas eller återvinnas.

Kassera den enligt lokala bestämmelser för avfallshantering.

För mer information om hantering, återvinning och

återanvändning av elektriska hushållsapparater, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där apparaten inhandlades. Denna apparat är märkt i enlighet med direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning

8

(Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).

Genom att säkerställa korrekt bortskaffande av denna produkt bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för vår miljö och hälsa.

Symbolen på produkten eller i medföljande dokument visar att denna produkt inte får kasseras som hushållsavfall, utan ska lämnas in på en miljöstation för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

MILJÖRÅD

Utnyttja värmeplattans restvärme genom att stänga av den några minuter innan tillagningen är klar. Kastrullens eller stekpannans botten ska täcka plattan helt. Ett kärl som är mindre än värmeplattan kommer att slösa energi. Täck över dina kastruller och stekpannor med lock under tillagningen och använd så lite vatten som möjligt.

Vid tillagning utan lock ökar energiförbrukningen.

Använd endast flatbottnade kastruller och stekpannor.

FÖRSÄKRAN OM

ÖVERENSSTÄMMELSE

Denna apparat uppfyller kraven i den europeiska ekodesignförordningen nr 66/2014 i enlighet med europastandard EN 60350-2.

ANMÄRKNING

Personer med pacemaker eller liknande medicinsk utrustning bör vara försiktiga när de står nära den här induktionshällen medan den är påslagen. Omhändertagandet när de står nära den här induktionshällen medan den är påslagen. Det elektromagnetiska fältet kan påverka pacemaker eller liknande apparater. Rådfråga din läkare eller tillverkaren av pacemakern eller liknande medicinsk utrustning för ytterligare information om dess effekter med induktionshällens elektromagnetiska fält.

9

Försäkran om ekodesign

Denna apparat uppfyller de ekologiska designkraven i de europeiska regelverken 66/2014 och 66/2014 i enlighet med den europeiska föreskriften EN 60350-2.

Före användning

VIKTIGT: Kokzonerna aktiveras endast om kastrullen har lämplig storlek.

Använd endast kokkärl med symbolen för induktionssystem (se bilden).

Placera kastrullen på en kokzon innan du slår på spishällen.

Gamla kastruller och stekpannor

Använd en magnet för att kontrollera om kokkärlet kan användas till induktionshällar: det går inte att använda kastruller och stekpannor som inte kan detekteras magnetiskt.

- Se till att kastrullerna har en slät botten eftersom de annars kan repa spishällen. Kontrollera tallrikar.

- Placera aldrig varma kastruller eller stekpannor på spishällens kontrollpanel. Det kan skada apparaten.

O K N O

Rekommenderade diametrar på kastrullers botten

L Ø 25 cm Ø 10 cm min. 20 cm max.

10

Installation

Packa upp produkten och kontrollera att den inte har skadats under transporten.

Kontakta återförsäljaren eller kundservice om du upptäcker ett problem.

För inbyggnadsmått och installationsanvisningar, se bilder på sidan 5.

FÖRBEREDA INBYGGNADSMÖBELN

VARNING

Den undre delen av produkten får inte vara tillgänglig efter installation.

Installera inte skiljepanelen om en ugn installeras under.

Dessa instruktioner är avsedda för kvalificerade installatörer som vägledning för installation, justering och underhåll enligt gällande lagar och standarder. Arbetsmomenten måste alltid utföras med produkten frånkopplad från eluttaget.

Placering

Produkten är avsedd att monteras i en köksbänk såsom visas i figuren. Applicera medföljande tätningsmedel runt spishällens hela omkrets. Installation över en ugn rekommenderas inte, men om detta

är nödvändigt, kontrollera att:

• ugnen har ett effektivt kylsystem,

• ingen passage av varmluft sker från ugnen till spishällen,

• luft passerar såsom visas i figuren.

Om flera Domino-produkter ska installeras i samma urtag måste tillbehöret Domino Connector (medföljer ej) inköpas separat från Kundservice.

Beställ också specialsats 480121103229 för installation i en köksbänk av sten.

Elektrisk anslutning

VARNING

Koppla bort apparaten från elnätet.

Installationen ska utföras av en behörig fackman som har kännedom om aktuella säkerhets- och installationsbestämmelser.

Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för skador på person, djur eller egendom som uppstår på grund av att anvisningarna i detta kapitel ej har följts.

Nätkabeln måste vara tillräckligt lång för att spishällen ska kunna tas ut från bänkskivan.

Kontrollera att spänningen som anges på typskylten på undersidan av apparaten är samma som nätspänningen.

Före anslutning till eluttaget, kontrollera att:

• systemets egenskaper uppfyller de data som anges på registreringsskylten som sitter längst ned på spishällen,

• systemet har en effektiv jordförbindelse som följer gällande standarder och lagar. Anslutning till jord

är obligatorisk enligt lag.

Om produkten inte har någon nätkabel och/eller stickkontakt, använd material som är lämpliga för absorption enligt registreringsskylten och för arbetstemperaturen. Kabeln får inte uppnå en temperatur högre än 50 °C övre rumstemperatur i någon punkt.

11

Elektrisk anslutning

För direkt anslutning till elnätet är det nödvändigt att installera en flerpolig strömbrytare av lämplig storlek för att säkerställa frånkoppling från elnätet med ett kontaktavstånd som medger fullständig frånkoppling enligt överspänningskategori III, i enlighet med installationsbestämmelserna (den gul/gröna jordledaren får inte avbrytas).

Det flerpoliga uttaget eller brytaren måste vara lätt att komma åt när produkten har installerats.

OBSERVERA:

• Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar om normala olycksförebyggande standarder och ovanstående instruktioner inte observeras.

Om nätkabeln skadas måste den bytas ut av tillverkarens servicetekniker eller en motsvarande kompetent person för att undvika eventuella risker.

Anslutning till kopplingsplint

Använd en nätkabel av typ H05RR-F eller H05 VV-F för den elektriska anslutningen, se nedanstående tabell.

Trådar

220-240 V ~ +

Antal x storlek

3 x 1,5 mm2

~

2 3 0 V

L N

H05 RR–F 3x1.5

H05 VV–F 3x1.5

Bruksanvisning

Funktionsprincip

Denna produkt är baserad på de elektromagnetiska egenskaperna hos de flesta matlagningsapparater.

Den elektroniska kretsen styr funktionen hos spolen (induktor) som skapar ett magnetfält.

Värmen överförs av apparaten till maten.

Tillagningsprocessen sker enligt följande:

• minimal dispersion (hög prestanda),

• genom att ta bort kokkärlet (genom att helt enkelt lyfta det) stoppas systemet automatiskt,

• det elektroniska systemet ger maximal flexibilitet och precision i regleringen.

Installation

Alla installationsmoment (elektrisk anslutning) måste utföras av kvalificerade personer enligt gällande lagar.

För specifika instruktioner, se installationsavsnittet.

Viktigt : Denna produkt är inte lämpligt för användning av personer (inklusive barn) med reducerad mental och fysisk kapacitet eller med bristfällig erfarenhet och kunskap såvida de inte har fått utbildning i dess användning av personer som ansvarar för deras säkerhet.

Se till att barn inte leker med produkten.

Användning

För det första, placera kokkärlet på den valda matlagningsytan.

Frånvaron av kokkärlsdisplayen innebär att systemet inte kan starta.

12

Bruksanvisning

Sätta på / stänga av tryckkontrollen

6 8 6 8

8.

8.

8.

5 1 4 7 2 3

1. På / Av

2. Val av decimaltecken eller association med timern

3. Val av kokzon

4. Öka effekt

5. Minska effekt

6. Timerdisplay

7. Display för kokzon

8. Val av decimaltecken eller association med timern

Den elektroniska tryckkontrollen aktiveras med PÅ/AV-knappen och växlar från AV-läge till Standby-läge.

För att göra detta, håll PÅ/AV-knappen intryckt i 1 sekund. En kort ljudsignal avges.

I standby-läge visas "0" på kokzonens display.

Denna display kan gå in i bakgrundsläge på grund av en restvärmesignal eller felsignal.

Om en kokzon aktiveras under standby-tiden (10 sekunder) växlar kontrollen till PÅ-läge.

Om ingen introduktion görs inom de 10 sekunderna växlar kontrollen automatiskt till AV med en kort ljudsignal.

Elektroniken kan när som helst under PÅ-läge ställas i AV-läge genom att trycka på PÅ/AV-knappen.

AV-funktionen har prioritet under drift, vilket innebär att kontrollen stängs av om flera knappar aktiveras samtidigt.

Sätta på en kokzon

För att börja använda produkten, sätt på tillagningsytan från huvudströmbrytaren O/I och använd ett lämpligt kokkärl.

Tryckkontrollen fungerar på principen av val. Kokzonen som ska användas måste först väljas innan effektnivån ställs in med "+/-"-knapparna. Displayen för en vald kokzon är ljusare och displayens decimaltecken tänds.

Stänga av en kokzon a. Välj tillagningsnivå "0" för önskad kokzon med "-"-knappen b. Välj kokzon och tryck sedan samtidigt på minusknappen och knappen för val av kokzon.

c. Tryck på huvudströmbrytaren O/I igen för att stänga av kontrollen (alla kokzoner tillsammans) med en enda tryckning.

Om den sista kokzonen stängs av växlar kontrollen till AV-läge efter 10 sekunder om inget annat sätts på.

Alla kokzoner stängs av omedelbart genom att trycka på PÅ/AV-knappen.

Tillagnings- och effektnivåer

Kokzonernas tillagnings- och effektnivåer visas på displayen med 7 segment. Kokpunkternas effekt kan justeras till 9 nivåer och visas med siffrorna “1” till “9”, dessutom visas bokstaven “P” när Booster-funktionen

är aktiverad.

Restvärme

Informerar användaren om att glaset håller en farlig temperatur vid kontakt med området över kokzonen.

Temperaturen bestäms med en matematisk modell och eventuell restvärme indikeras med bokstaven "H" på den motsvarande 7-segmentsdisplayen.

Uppvärmning och avkylning beräknas baserat på:

- Den valda effektnivån (från "0" till "9”),

- Reläets aktiveringstid efter att kokzonen har stängts av.

Den motsvarande displayen visar "H" tills zontemperaturen sjunker under den kritiska nivån (< 60 °C) enligt den matematiska modellen.

13

Bruksanvisning

Automatisk avstängning (begränsar arbetstiden)

Begränsningen av arbetstiden är en funktion hos tryckkontrollen för att stänga av generatorn. I relation till den inställda tillagningsnivån stängs varje kokzon av efter en viss maximal arbetstid, såvida inte den inställda tillagningstiden har ändrats.

Varje ändring i kokzonens status med dessa knappar återställer den maximala arbetstiden för kokzonen till startvärdet för begränsningen av arbetstiden.

EFFEKTNIVÅER

1

2

3

4

7

8

5

6

9

P

BEGRÄNSNING I DRIFTTID (MINUTER)

480

360

300

300

240

90

90

90

90

0

Timerfunktion

Timerfunktionen kan användas som en timer för kokzonen eller som en oberoende larmklocka.

De två 7-segmentsdisplayerna för respektive kokzon används för att visa den återstående tiden i minuter tills timerlarmet aktiveras.

Inställning av timer

Timervärdet visas på displayen bakom kokzonerna.

Det finns två olika tidslägen:

- Timer för kokzonen: timern tilldelas en kokzon. När den inställda tiden löper ut avges en ljudsignal och en visuell signal och den relativa kokzonen stängs av.

- kokalarm: timern fungerar oberoende av kokzonen. När den inställda tiden löper ut avges en ljudsignal och en visuell signal också i detta läge, men kokzonerna stängs inte av.

Välja en timer: en timer väljs genom att samtidigt trycka på plus- och minusknapparna med kontrollen aktiverad.

Om du tidigare har valt en kokzon tänds timern för den kokzonen. Detta indikeras också av ett blinkande decimaltecken på displayen för kokzonen.

Om ingen kokzon har valts tidigare aktiveras matlagningslarmtimern. I detta fall är alla decimaltecken släckta.

Om olika timers är aktiva kan du välja önskad timer genom att trycka på plus- och minusknapparna flera gånger.

Om en timer ställdes in för kokzonen och även en generisk timer ställdes in: när den valda tiden har löpt ut

(10 sekunder) visas timern med den kortare tiden på den övre displayen. Om en timer till exempel ställdes in på 1 minut för kokzonen och den generiska tillagningstimern ställdes in på 2 minuter visas 01 och decimaltecknet fortsätter att blinka. Och om kokzonens timer ställdes in på exempelvis 4 minuter, och den generiska tillagningstimern ställdes in på 3 minuter, visar timern 03 och kokzonens decimaltecken förblir tänt för att indikera att en timer är inställd.

Tiden för att välja är 10 sekunder. Denna tid ställs in från scratch vid varje ändring av timerns värde genom att trycka på plus- eller minusknappen.

Du kan avsluta valet tidigt genom att välja en kokzon.

14

Bruksanvisning

Ställa in timerns värde: när en timer har valts kan du ändra timerns värde med plus- och minusknapparna. Om ett timervärde inte har ställts in ställer en tryckning på minusknappen in ett värde på 30 minuter, vilket sedan kan ändras.

Genom att hålla plus- eller minusknappen intryckt ändras det inställda värdet snabbare. Vid ett inställt värde på 99 eller 01 stoppas den automatiska upprepningen automatiskt.

Stänga av timern tidigt:

Du kan stänga av timern genom att ställa in timerns värde på 00.

För en kokzonstimer förblir motsvarande kokzon på.

Nedräkning av timerns inställda tid: nedräkningen startar så snart en timer ställs in. Om värdet ändras med plus- eller minusknapparna startar timern vid en hel minut och eventuella sekunder som kan ha förlupit annulleras.

Signal från en timer vars inställda tid har löpt ut:

När timerns värde når 00 indikeras detta med en ljudsignal och en visuell signal. När en kokzonstimer når det inställda värdet stängs motsvarande kokzon av. Eventuellt valda kokzoner eller timers avmarkeras.

Timervärdet (00) visas automatiskt igen och blinkar. Om det är en kokzonstimer blinkar också motsvarande decimaltecken. Signalen varar 2 minuter såvida den inte avbryts tidigare genom att trycka på en knapp.

Efter signalen blir alla aktiva kokzonsdisplayer synliga igen.

Låsa kontrollpanelen

Låsa/aktivera kontrollpanelens lås:

Kontrollpanelens lås förhindrar oavsiktlig påslagning. Det kan aktiveras när ingen kokzon är påslagen.

Låsning:

Du kan aktivera kontrollpanelens lås efter att ha satt på kontrollen.

För att göra detta måste du samtidigt trycka på den främre högra kokzonsvalknappen och MINUSknappen och sedan åter trycka på den främre högra kokzonsvalknappen. Ett "L" (LÅST) visas på alla displayer. Om en kokzon är "het" blinkar displayen med ett alternerande "L" och "H". Denna sekvens av kommandon måste matas in inom 10 sekunder och inga andra knappar än de beskrivna får tryckas in, annars fullföljs inte aktiveringen.

Kontrollen förblir låst tills den låses upp, även om den stängs av och sedan sätts på. Ett strömavbrott inaktiverar inte låset.

Tillfällig upplåsning för matlagning:

För att låsa upp kontrollen måste du samtidigt trycka på den främre högra kokzonsvalknappen och

MINUS-knappen. Bokstaven "L" slocknar och alla displayer visar "0" med en blinkande punkt. Om en av kokzonerna är "het" alterneras "0" och "H" med en blinkande punkt.

När kontrollen har stängts av blir barnlåset aktivt igen.

Total inaktivering av låset:

Du kan inaktivera kontrollpanelens lås efter att ha satt på kontrollen. För att göra detta måste du samtidigt trycka på den främre högra kokzonsvalknappen och MINUS-knappen och sedan åter trycka på MINUSknappen. När du har matat in korrekt knappsekvens inom 10 sekunder inaktiveras låset och kontrollen går in i STANDBY-läge, annars betraktas inmatningen vara ofullständig och kontrollen förblir låst och stängs av efter 20 sekunder.

Snabbvärme

Booster-funktionen kan aktiveras, för kokzoner som har detta alternativ, när de tidigare har ställts in på tillagningsnivå "9", respektive kokzon har valts och plusknappen trycks in igen.

Det går endast att aktivera Booster-funktionen om induktionsmodulen tillåter detta (det finns speciella temperaturgränser i generatorn för Booster-funktionen). Om Booster-funktionen tillåts för önskad kokzon visas ett "P" på displayen.

15

Bruksanvisning

Effekten som krävs för att aktivera Booster-funktionen kan vara för hög och som en följd av detta kommer den integrerade styrenhetsfunktionen att minska kraften hos den andra kokzonen för samma induktionsmodul.

Detta indikeras för användaren genom att den tilldelade displayen blinkar, vilket möjliggör en korrigeringstid på 3 sekunder innan strömmen reduceras till nödvändig koknivå.

För varje kokzon varar Booster-funktionen 5 minuter.

Försiktighetsåtgärder

- Om det finns den minsta spricka i den keramiska glasytan, koppla omedelbart loss spishällen från eluttaget.

- Under användning, flytta undan magnetiska material såsom kreditkort, datordiskar, räknare, etc., från området.

- Använd aldrig matlagningsfolie eller restprodukter inslagna i folie direkt på spishällen.

- Metallföremål såsom knivar, gafflar, skedar och lock får inte läggas på hällytan eftersom de kan bli heta.

- Vid tillagning med teflonbehandlade behållare, utan vatten eller olja, begränsa förvärmningstiden till en eller två minuter.

- Vid tillagning av mat som tenderar att fastna på botten av kokkärlet: starta på lägsta effekt, öka värmen gradvis och rör om ofta.

- Efter användning, stäng av på korrekt sätt (minska till "0") och lita inte på kokkärlssensorn.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kokkärl

Inducerad ström

Magnetfält

Induktor

Elektronisk krets

Nätspänning

Kokkärl

- Om en magnet dras till botten av ett kokkärl så är kokkärlet lämpligt för induktionsbaserad matlagning.

- Använd kokkärl som är deklarerade som lämpliga för induktionsbaserad matlagning.

- Flata kokkärl med tjock botten.

No No Yes

- Ett kokkärl med 20 cm diameter kan dra fördel av max. effekt.

- Ett litet kokkärl minskar effekten, men orsakar inte energidispersion. Användning av behållare med en diameter mindre än 10 cm rekommenderas inte.

- Behållare av rostfritt stål med botten i flera lager eller rostfritt ferritstål om botten indikerar: för induktion.

- Behållare av gjutjärn, bättre med emaljerad botten för att undvika att repa den keramiska glashällen.

- Behållare av glas, keramik, terrakotta, aluminium, koppar eller icke-magnetiskt rostfritt stål

(austenitiskt) rekommenderas inte och är olämpliga.

Kokkärlet som ska användas med wokinduktionsmodellen måste vara halvsfäriskt.

Underhåll

Med en skrapa, avlägsna omedelbart bitar av aluminiumfolie, matrester, fettstänk, sockermärken och annan mat med hög sockerhalt från ytan för att inte skada spishällen.

Rengör ytan med en pappershandduk och SIDOL eller STANFIX, skölj med vatten och torka med en ren duk.

Under inga omständigheter får svampar eller slipdukar användas.

Undvik också att använda aggressiva kemiska tvättmedel som ugnssprej och fläckborttagningsmedel.

ANVÄND INTE ÅNGTVÄTT

16

Kundservice

Innan du kontaktar kundservice

1. Stäng av apparaten och slå på den igen för att se om felet kvarstår.

Om problemet kvarstår efter dessa kontroller bör du kontakta närmaste kundtjänst.

Uppge alltid:

• En kort beskrivning av felet.

• Produkttyp och modell.

• Servicenumret (numret finns efter ordet SERVICE på typskylten) som finns under apparaten (på metallplattan).

• Din fullständiga adress.

• Telefonnummer.

Om du behöver utföra reparation, kontakta en auktoriserad Kundtjänst (för att se till att originalreservdelar används och att reparationen blir korrekt utförd). Reservdelar finns tillgängliga i 10 år.

17

WHIRLPOOL EMEA S.P.A.

Via Carlo Pisacane n. 1

20016 Pero (Mi), Italien

Tryckt i Italien

12/19

400011 569862 SV

advertisement

Key Features

  • Black 38 cm Built-in
  • 1 zone(s) Glass Zone induction hob
  • Built-in display Timer Residual heat indicator
  • Control type: Touch

Related manuals

Download PDF

advertisement