Bauknecht CTAR 8640 IN Hob Brugervejledning

Add to My manuals
6 Pages

advertisement

Bauknecht CTAR 8640 IN Hob Brugervejledning | Manualzz

SIKKERHEDSANVISNINGER

DA

VIGTIGE OPLYSNINGER, DER SKAL

LÆSES OG OVERHOLDES

Download den fulde instruktionsvejledning på http: // docs.

bauknecht .

eu eller du kan ringe på det telefonnummer der er vist i garantibogen.

Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar dem i nærheden til senere reference.

Disse anvisninger og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal overholdes. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for manglende overholdelse af disse sikkerhedsregler, for uhensigtsmæssig brug af apparatet eller forkerte indstillinger.

ADVARSEL: Hvis kogesektionens overflade er revnet må apparatet ikke bruges - risiko for elektriske stød.

ADVARSEL: Risiko for brand: Opbevar ikke genstande på kogesektionerne.

GIV AGT: Tilberedningsprocessen skal overvåges.

En kort tilberedningsproces skal overvåges konstant.

ADVARSEL: Hold øje med kogesektionen, når der tilberedes med olie og andre fedtstoffer - brandfare.

Forsøg ALDRIG at slukke en brand med vand: Sluk i stedet for apparatet og kvæl herefter flammen, for eksempel med et låg eller et brandtæppe.

Kogesektionen må ikke anvendes som arbejdsbord eller understøtning. Hold klude eller andre brændbare materialer væk fra apparatet, indtil alle apparatets dele er fuldstændig afkølede - brandfare.

Meget små børn (0-3 år) skal holdes på afstand af apparatet. Små børn (3-8 år) skal holdes på afstand af apparatet med mindre de er under konstant opsyn.

Apparatet kan bruges af børn på 8 år og derover, og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og viden, hvis disse er under opsyn eller er oplært i brugen af apparatet på en sikker måde og, hvis de forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn.

ADVARSEL: Apparatet og de tilgængelige dele kan blive varme, når apparatet er i brug. Der bør udvises forsigtighed, for at undgå at røre apparatets opvarmede dele. Børn under 8 år skal holdes væk fra ovnen, medmindre de er under konstant opsyn.

TILLADT BRUG

GIV AGT: Apparatet er ikke beregnet til at blive startet ved hjælp af et eksternt tændingssystem, som f.eks. en timer, eller af et separat fjernbetjent system.

Dette produkt er beregnet til husholdningsbrug samt til brug: I køkkenet på arbejdspladser, kontorer og/eller forretninger; På landbrugsejendomme; Af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og andre beboelsesomgivelser.

Enhver anden brug er forbudt (f.eks. opvarmning af rum).

Dette apparat er ikke beregnet til erhvervsbrug.

Brug ikke ovnen udendørs.

INSTALLATION

Flytning og opstilling af apparatet skal foretages af to eller flere personer - risiko for skader. Brug beskyttelseshandsker under udpakning og installation

- snitfare.

Installation, inklusive vandforsyning (om forudset), elektriske tilslutninger, og reparation skal udføres af en kvalificeret tekniker. Reparér eller udskift ingen af apparatets dele, medmindre dette specifikt er anført i brugsvejledningen. Hold børn væk fra installationsområdet.

Kontrollér, at apparatet ikke er blevet beskadiget under transporten. Kontakt forhandleren eller Serviceafdelingen, hvis der er problemer. Efter installation skal emballagen

(plastik-, flamingodele etc.) opbevares udenfor børns rækkevidde - kvælningsrisiko. Tag stikket ud af stikkontakten før, der udføres enhver form for installationsindgreb - risiko for elektrisk stød. Kontrollér at apparatet ikke beskadiger el-kablet under installationen - brandfare eller risiko for elektrisk stød. Aktiver kun apparatet, når installationen er fuldendt.

Skær køkkenelementet til, så det passer, før apparatet installeres i skabet, og fjern omhyggeligt eventuel savsmuld og træspåner.

Hvis apparatet ikke installeres over en ovn, skal der installeret et skillepanel (medfølger ikke) i rummet under apparatet.

ELEKTRISKE ADVARSLER

Strømforsyningen skal kunne afbrydes enten ved at tage stikket ud eller ved hjælp af en multi-polet afbryder, der er anbragt før stikkontakten i henhold til el-reglerne, og apparatet skal jordforbindes i overensstemmelse med nationale sikkerhedsstandarder for elektrisk materiel.

Der må ikke anvendes forlængerledninger eller multistikdåser. Efter endt installation må der ikke være direkte adgang til de elektriske dele. Rør aldrig ved apparatet, hvis du er våd eller har bare fødder. Anvend ikke dette apparat, hvis strømkablet eller stikket er beskadiget, hvis apparatet ikke fungerer korrekt, eller hvis det er beskadiget, eller har været tabt på gulvet.

Eventuel udskiftning af el-kablet skal foretages af en autoriseret tekniker eller af en tilsvarende kvalificeret person, for at undgå fare for personskade

- risiko for elektrisk stød.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

ADVARSEL: Kontrollér at apparatet er slukket og at stikket er trukket ud af stikkontakten, før der udføres nogen form for vedligeholdelsesindgreb;

Anvend aldrig damprensere - risiko for elektrisk stød.

Brug ikke slibende, ætsende eller klorholdige produkter eller grydesvampe.

BORTSKAFFELSE AF EMBALLAGEN

Emballagen kan genbruges 100 % og er mærket med genbrugssymbolet

.

Emballagens forskellige dele bør derfor ikke efterlades i miljøet, men skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

BORTSKAFFELSE AF

HUSHOLDNINGSAPPARATER

Apparatet er fremstillet af materialer, der kan genbruges. Det skal skrottes i henhold til gældende lokale miljøregler for bortskaffelse af affald. Kontakt de lokale myndigheder, renovationsselskabet eller den forretning, hvor apparatet er købt, for at indhente yderligere oplysninger om behandling, genvinding og genbrug af elektriske husholdningsapparater. Dette apparat er mærket i overensstemmelse med EU-direktiv 2012/19/EU, affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og med forskrifterne for affald af elektrisk og elektronisk udstyr 2013 (som ændret).

Ved at sikre, at dette produkt bliver skrottet korrekt, hjælper man med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden.

Symbolet på produktet eller den ledsagende dokumentation angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald, men at det skal afleveres på nærmeste opsamlingscenter for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.

RÅD OM ENERGIBESPARELSE

Få mere ud af dine varme kogepladers restvarme, ved at slukke dem et par minutter før tilberedningen er færdig.

Bunden på din gryde eller pande bør dække hele kogepladen; kogegrej, som er mindre end kogepladen, vil medføre spild af energi.

Dæk dine gryder og pander til med tætsluttende låg under tilberedningen, og brug så lidt vand som muligt. Tilberedning uden låg forøger energiforbruget i betragteligt omfang.

Brug kun kogegrej med flad bund.

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Dette apparat opfylder kravene til miljøvenligt design i den europæiske forordning 66/2014 og 2019 Forordninger om miljøvenligt design af energirelaterede produkter (Ændring) (Udtræden af EU), i overensstemmelse med den Europæiske standard EN 60350-2.

DA

INSTALLATION

• Kogepladen skal installeres i et køkkenbord med en dybde på mellem 20 mm og 50 mm.

• Der må ikke være noget mellem kogepladen og ovnen (krydsskinner, beslag, osv.).

• Afstanden mellem den nederste del af glaskeramik kogesektionen og skabet eller adskillelsespanelet, skal være mindst 20 mm.

• For nærmere oplysninger om indbygningsmål og installation, se billedet i dette afsnit.

• Der skal bevares en min. afstand mellem kogesektionen og den overhængende emhætte. Henvis venligst til emhættens brugervejledning for nærmere oplysninger.

• Anvend den medfølgende pakning på kogepladen (medmindre den allerede er monteret), efter at

min. 20 mm overfladen er rengjort.

• Montér aldrig kogepladen over en opvaskemaskine eller vaskemaskine, for at undgå at de elektroniske kredsløb kommer i berøring med damp eller fugt, der kan ødelægge dem.

• Hvis en ovn installeres under kogepladen, skal du sørge for at den er udstyret med et kølesystem. Hvis temperaturen for det elektriske kredsløb overstiger den maksimale tilladte temperatur, vil kogepladen automatisk slukke; I dette tilfælde, skal du vente et par minutter indtil den interne temperatur for de elektriske kredsløb når et passende niveau, hvorefter det vil være muligt at tænde for kogepladen igen.

PLACERING AF KOGESEKTIONEN

Efter den elektriske tilslutning (se kapitel ”Tilslutning til strømforsyning”), placeres hver enkelt fastgøringsklemme på de tilhørende åbninger på kogesektionens sider, som vist på billedet. Skub derefter kogesektionen ind udskæringen og tjek, at glasset sidder fladt og er parallelt med køkkenbordet.

Fastgøringsklemmerne er designet til alle typer af køkkenbordsmateriale (træ, marmor osv.).

1

4x

2

DIMENSIONER OG AFSTANDE SOM SKAL OVERHOLDES i

L

Min.10 cm

Min. 40 cm

Min. 7 cm

577 X 507 mm

577 mm

482 mm

507 mm

552 mm

0

560 mm

Max. 8 mm

Min. 70 mm min 20 mm

TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNINGEN

Den elektriske forbindelse skal udføres, før apparatet sluttes til strømforsyningen.

Installationen skal udføres af kvalificeret personale, der har kendskab til de aktuelle regulativer vedrørende sikkerhed og installation. Det er særdeles vigtigt, at installationen udføres i overensstemmelse med reguleringerne fra den lokale elvirksomhed.

Kontrollér, at spændingen på typepladen, der er anbragt på bunden af apparatet, svarer til spændingen, der hvor apparatet installeres.

Dette apparat skal ekstrabeskyttes, jvf. stærkstrømsreglementet: Brug udelukkende isolering (inklusiv jordisolering) i den korrekte størrelse.

TILSLUTNING TIL KLEMKASSEN

Anvend et kabel af typen H05RR-F til den elektriske tilslutning som angivet i tabellen herunder.

FORSYNINGSSPÆNDING

LEDNINGER

NUMMER x STØRRELSE

3 x 4 mm 2

B

A

230V ~ +

230-240V ~ +

3 x 4 mm 2 (kun Australia)

230V 3~ +

4 x 1,5 mm 2

400V 3N~ +

5 x 1,5 mm 2

400V 2N~ +

4 x 1,5 mm 2

Forbind apparatet til strømforsyningen ved hjælp af en multipolær afbryder med en kontaktafstand på mindst 3 mm.

BEMÆRK: strømforsyningskablet skal være langt nok så kogepladen kan fjernes fra bordpladen, og skal placeres så det ikke beskadiges eller udsættes for overhedning ved kontakt med basen.

BEMÆRK: Den gul/grønne jordledning skal tilsluttes polen med symbolet , og den skal være længere end de andre ledninger.

• Fjern ca. 70 mm af kabelisoleringen fra strømforsyningskablet (B) .

• Tag ca. 10 mm isolering af ledningerne. Sæt derefter elkablet fast i kabelklemmen, og forbind ledningerne til klemkassen, som angivet på forbindelsesdiagrammet, der er anbragt ved siden af klemkassen.

• Fastgør strømforsyningskablet (B) ved hjælp af kabelklemmen.

• Luk klembrættets dæksel, og fastgør det med skruen (A) .

• Efter den elektriske forbindelse er gennemført, tilpasses kogepladen fra toppen af, og fastgøres i støttefjedrene, i henhold til tegningen.

PRODUKTBESKRIVELSE

145 mm

210 mm

145 mm

180 mm

BETJENINGSPANEL

C D

DA

A

B

Tænding/slukning

Valg af kogezone og timer

C-E Øgning og mindskning af varmeindstilling

D Blokering af knapper (børnesikring)

B

E A

FØRSTEGANGSBRUG

Når produktet installeres første gang, udfører betjeningspanelet en funktionskontrol i ca. 1 sekund, hvorefter det automatisk stiller sig i funktionen

"Børnesikring".

Hold knappen "D" inde for at deaktivere funktionen. Kogesektionen afgiver et lydsignal, og kontrollampen slukker

BEMÆRK: Gentag ovenstående procedure, hvis produktet nulstilles

DAGLIG BRUG

TÆNDING OG SLUKNING AF KOGESEKTIONEN

Knappen "A" trykkes ned i ca. 2 sekunder for at tænde for kogesektionen.

De 4 kogezonedisplays viser "0" . Hvis ingen af kogezonerne aktiveres inden for 20 sekunder, slukker kogesektionen automatisk af sikkerhedshensyn.

BØRNESIKRING

Funktionen Børnesikring aktiveres ved at knappen "D" holdes nede, til der tændes en prik over funktionsknappen Med undtagelse af kogesektionens tænd- og slukknapper "A" er alle andre knapper låst. Funktionen forbliver aktiv, selv efter at der er slukket for kogesektionen, og der tændes for den igen. Funktionen kan deaktriveres ved at trykke på knappen "D" igen, indtil den lille lysprik over funktionsknappen forsvinder.

TÆNDING OG REGULERING AF KOGEZONE

Tryk på en af knapperne "B" svarende til den kogezone, du vil bruge. Vælg det ønskede eektniveau med knapperne "E" eller "C" . Eektniveauerne går fra

1 til 9. Tryk samtidigt på knapperne "+/−" for at annullere alle indstillinger

Hvis der trykkes på knappen "+" igen, når niveau 9 er nået, aktiveres acceleratorfunktionen, og displayet viser bogstavet "A" .

VIGTIGT: Betjeningsknappen deaktiveres 10 sekunder efter, at varmeindstillingen er valgt.

Varmeindstillingen ændres ved først at trykke på valgknappen "B" igen og derefter ændre indstillingen med knapperne "E" eller "C" .

RESTVARMEINDIKATOR

Når der er slukket for kogezonen, forbliver indikatoren for restvarme "H" tændt, eller den blinker skiftende med "0" , til kogesektionens temperatur atter bender sig inden for sikkerhedsgrænserne.

TIMER

Indstilling af funktionen Timer: Vælg den ønskede kogezone og varmeindstilling. Tryk igen på tasten for kogezonen, så der tændes et lyspunkt på displayet for zonen, som timeren indstilles for. De 2 displays blinker "00" . Tryk på knappen "E" eller "C" for at vælge tiden fra 1 til 99.

VIGTIGT: Efter 10 sekunder viser displayene varmeindstillingerne for de andre kogezoner.

Den resterende tid bliver vist, hvis der trykkes to gange på den kogezone, som timeren er indstillet for.

VIGTIGT: Af sikkerhedshensyn er kogesektionen forsynet med en automatisk afbrydefunktion. Langvarig brug af den samme varmeindstilling udløser automatisk slukning af kogezonen (for eksempel slukker kogezonen efter ca.1 time ved maksimal varme).

VIGTIGT: For at undgå permanent skade på kogesektionen, må man:

• Ikke bruge gryder med en bund, der ikke er flad;

• Ikke bruge metalgryder med emaljeret bund;

• Ikke anbringe varme gryder/pander over betjeningspanelet.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Tag stikket til apparatet ud af stikkontakten.

• Anvend ikke damprensere.

• Brug ikke slibende svampe eller skure-/metalsvampe da de kan beskadige glasset.

• Rengør altid kogesektionen efter brug (når den er kold) så alle aflejringer og pletter af madrester elimineres.

• Sukker eller andre madvarer med et højt sukkerindhold kan beskadige kogesektionen og skal fjernes med det samme.

• Salt, sukker og sand kan ridse glasoverfladen.

• Brug en blød klud, køkkenrulle eller et specialmiddel, der er beregnet specifikt til rengøring af kogesektionen (følg producentens anvisninger).

• Spildt væske i kogezonerne kan medføre at gryderne flytter sig eller vibrerer.

• Tør omhyggeligt kogesektionen af efter rengøring.

FEJLFINDING

Før du kontakter kundeservice, skal du se i fejlfindingsoversigten for at fastslå problemet.

• Læs og følg instruktionerne fra afsnittet “Daglig brug”.

• Kontrollér, at der ikke er strømafbrydelse.

• Tør kogesektionen omhyggeligt af efter rengøring.

• Hvis der er valgt en kogezone, og der vises et “F” eller “ER” på displayet, skal man kontakte servicecenteret og oplyse dem om dette.

(med undtagelse af meddelelsen “F03” eller “ER03” , der identificerer ikke korrekt rengøring af betjeningspanelet. For at løse problemet skal du følge instruktionen i "Rengøring og vedligeholdelse" afsnit.).

• Hvis kogesektionen ikke virker efter intensiv anvendelse, er den indvendige temperatur i kogesektionen for høj. Vent nogle minutter, til kogesektionen køler af.

Hvis fejlen stadig ikke er afhjulpet, kontaktes den nærmeste Service.

KUNDESERVICE

Registrér venligst dit produkt på www . bauknecht.eu/register , for at modtage en mere komplet assistance.

FØR SERVICEAFDELINGEN KONTAKTES:

1. Undersøg, om det er muligt selv at rette fejlen ved at følge anvisningerne i afsnittet FEJLFINDING .

2. Sluk og tænd igen for apparatet, for at kontrollere, om fejlen er afhjulpet.

• serienummeret (nummeret efter SN på typepladen, er placeret under apparatet). Serienummeret er også angivet i dokumentationen;

SERVICE

SN 000000000000

KONTAKT DEN NÆRMESTE SERVICEAFDELING, HVIS FEJLEN STADIG

FOREKOMMER EFTER DE OVENSTÅENDE KONTROLLER.

Ring til det nummer, der står i garantihæftet, eller følg anvisningerne på websitet www . bauknecht.eu

, for at anmode om assistance.

Når man kontakter vores kundeservice, skal man altid formidle:

• En kort beskrivelse af fejlen.

• Apparatets type og model;

Made in X

Type: XXX Mod.: XXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

01 XXXX XXX XXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX XXXX XXXXX

• Din fulde adresse.

• Telefonnummer.

Hvis det er nødvendigt at reparere apparatet, kontaktes et autoriseret servicecenter (som garanti for brug af originale reservedele og en korrekt reparation).

400011567347

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement