Whirlpool AWT 5108/1 Washing machine Programový graf

Add to My manuals
2 Pages

advertisement

Whirlpool AWT 5108/1 Washing machine Programový graf | Manualzz

CZ AWT 5108/1

A. Programovací ovladaè

B. Ovladaè volby teploty

C. Ovladaè “Rychlosti odstøeïování”

D. Tlaèítko “ZAP/VYP”

“Studená”

“Bez odstøeïování”

❉ : funkce / ano: dodržovat dávkování

1)

2)

Nepoužívejte tekuté prací prostøedky.

U tohoto programu je kvùli ochranì prádla rychlost odstøedìní omezena na 800 ot/min.

3) U tohoto programu je kvùli ochranì prádla rychlost odstøedìní omezena na 400 ot/min.

A B C D

Program

Péèe

Visaèka

Druh prádla / Poznámky

Max. náplò Pøedpírka

Prací prostøedky a pøísady

Hlavní praní

Zmìkèovadlo

Bìlidlo

Bavlna s pøedpírkou

Velmi zašpinìné ložní prádlo, prostírání a spodní prádlo, ruèníky, košile apod. z bavlny a lnu.

kg

5,0 ano 1) ano

Syntetické s pøedpírkou 2,0 ano 1) ano

Jemné s pøedpírkou Velmi zašpinìné záclony a jemné odìvy, šaty, suknì, košile a blùzy.

1,5 ano 1) ano

Bavlna

Barevná bavlna

Denní

Bavlnìné smìsi / Syntetika

Syntetické apod. z bavlny a lnu.

Normálnì zašpinìné ložní prádlo, prostírání a spodní prádlo, ruèníky, košile apod. z bavlny a lnu.

Lehce až bìžnì zašpinìné tkaniny z bavlny a/nebo syntetiky.

Normálnì zašpinìné blùzy, košile, pracovní odìvy apod. z polyesteru (diolen, trevira), polyamidu (perlon, nylonu) nebo bavlnìných smìsí.

Normálnìzašpinìné pracovní a sportovní odìvy z bavlny, polyesteru, polyamidu a bavlnìných smìsí.

Záclony a jemné odìvy, šaty, suknì, košile a blùzy.

5,0

3,0

3,0

2,0

1,5

—

—

—

—

— ano ano ano ano ano

Jemné 1,5 — ano

Vlna

Ruèní praní

Pouze vlnìné tkaniny s povrchovou úpravou proti plstnatìní, oznaèené symbolem

èisté støižní vlny a vhodné pro praní v praèce.

Zvolíte-li “Stop máchání”, nenechávejte prádlo ve vodì máèet pøíliš dlouho.

Tkaniny z hedvábí, lnu, vlny a viskózy se znaèkou “ruèní praní”.

Zvolíte-li “Stop máchání”, nenechávejte prádlo ve vodì máèet pøíliš dlouho.

— Program k ošetøení jemného prádla škrobem nebo zmìkèovadlem.

1,0

1,0

—

— ano ano

Máchání + šetrné odstøeïování

Máchání + odstøeïování

Odstøeïování

Šetrné odstøeïování

Vypouštìní

—

—

—

—

Program k ošetøení bavlnìného prádla škrobem nebo zmìkèovadlem.

Program k odstøedìní bavlnìného nebo lnìného prádla maximální odstøeïovací rychlostí.

Program k odstøedìní jemného prádla sníženou odstøeïovací rychlostí.

Pouze vypouštìní - bez odstøeïování. Jiný zpùsob ukonèení programu po “Stop máchání”.

2,0

5,0

5,0

2,0

—

Pozn.: Tato praèka je kontrolována senzory. Nepoužívejte prosím nadmìrné množství pracího prostøedku.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

— ❉ ❉

— — —

—

Speciální funkce

Eko Intenzivní máchání

Stop

máchání

❉ ❉

❉ ❉

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— — —

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Teplota

—

—

—

—

Max. rychlost odstøedìní

°C ot/min

Max. 90 1000

Max. 60 800 2)

Max. 40 800 2)

Max. 90 1000

Max. 60 1000

Max. 60 1000

Max. 60 800 2)

Max. 60 800 2)

Max. 40 800 2)

Max. 40 800 2)

Max. 30 400 3)

—

800 2)

1000

1000

800

—

2)

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 312 00134/A

ÚDAJE O SPOTØEBÌ

Program

Voliè teploty Náplò Voda Energie Pøibl. délka programu

Bavlna

Bavlna

Bavlna

Denní

Bavlnìné smìsi / Syntetika

Syntetické

Jemné

Vlna

(°C)

90

60

40

40

60

40

40

40

(kg)

5,0

5,0

5,0

3,0

2,0

1,5

1,5

1,0

(l)

63*

55

55

49

46

52

60

60

(kWh)

1,80

0.95

0,55

0,48

0,80

0,40

0,55

0,50

(hodiny : minuty)*

2:05

2:05

2:05

1:00

1:35

0:55

0:50

0:40

Ruèní praní 30 1,0 60 0,30 0:50

Pøedpírka prodlouží program asi o 15 min. Údaje o spotøebì byly namìøeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC 60 456. Údaje o spotøebì v domácnosti se mohou lišit v závislosti na tlaku pøivádìné vody, její teplotì, náplni a druhu prádla.

Údaje na “Energetickém štítku” se vztahují k programu “Bavlna 60°C”.

* Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracího programu pøidává malé množství studené vody ještì pøed odèerpáním vody èerpadlem.

PØÍPRAVA PRACÍHO CYKLU

1. Vložte prádlo do praèky, zavøete uzávìry bubnu a zkontrolujte, zda správnì zaklaply.

2. Prací prostøedky a pøísady dávejte do komory pouze ke znaèce “ MAX ” takto:

• Programy s pøedpírkou a hlavním praním

• Hlavní prací program bez pøedpírky

• Prùmyslová zmìkèovadla a ztužovaèe

• Chlórové bìlidlo

• Odstraòovaèe skvrn

• Prostøedky proti vodnímu kameni

(je-li to nutné)

3. Pootoète programovým volièem na zvolený program.

4. Voliè teploty nastavte na požadovanou teplotu.

5. Voliè rychlosti odstøeïování nastavte na požadovanou rychlost. Jestliže jste nastavili rychlost odstøedìní na , závìreèné odstøedìní se zruší, ale prùbìžné odstøeïování zùstává. Program konèí vypouštìním.

VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Funkci mùžete zvolit nebo zrušit kdykoli bìhem programu. Funkce se zapne, pokud pøíslušná programová ještì neprobìhla.

Tlaèítko “Eko”

• Prodlužuje dobu praní, omezuje maximální teplotu a tím snižuje spotøebu energie až o

40% ve srovnání s bìžným praním pøi zachování dobrých pracích výsledkù.

Tlaèítko “Intenzivní máchání”

• K zajištìní intenzivnìjšího máchání se pøidává ještì jeden máchací cyklus.

• Tato funkce se doporuèuje pøedevším v místech s velmi mìkkou vodou, pro praní dìtského prádla a pro alergické osoby.

Tlaèítko “Stop máchání”

• Prádlo zùstane bez závìreèného odstøedìní v poslední máchací vodì, takže se nezmaèká a nezmìní barvu.

• Tato funkce se doporuèuje pøedevším u programù “Syntetické” , “Jemné” nebo “Denní” .

• Využijete ji pøedevším tehdy, jestliže chcete odložit odstøeïování na pozdìjší dobu, nebo jestliže chcete pouze vypustit vodu.

Poznámka: voliè programù se zastaví na .

Praèka je ve fázi “Stop máchání” :

• Stisknìte opìt tlaèítko “Stop máchání” : program automaticky skonèí zvoleným závìreèným odstøeïovacím cyklem.

• Jestliže nechcete prádlo odstøeïovat, stisknìte tlaèítko “ Zap/Vyp” , otoète programovým volièem na program

“Vypouštìní” a stisknìte ještì jednou tlaèítko “ Zap/Vyp ” .

SPUŠTÌNÍ PROGRAMU

Otevøete pøívod vody a stisknìte tlaèítko

“ Zap/Vyp ” . Kontrolka tlaèítka “ Zap/Vyp ” se rozsvítí.

Poznámka : Dojde-li k výpadku proudu nebo jeli praèka bìhem cyklu odpojena od sítì, zaène program v okamžiku, ve kterém byl pøerušen.

KONEC PRACÍHO CYKLU

• Programový voliè je v poloze Stop.

1. Stiskem tlaèítka “ Zap/Vyp ” praèku vypnìte.

2. Zvolené funkce zrušte.

3. Uzavøete pøívod vody.

4. Poèkejte, až se dvíøka odblokují (asi 1 minutu).

5. Otevøete víko a uzávìry bubnu a vyjmìte prádlo.

ZMÌNA PROGRAMU BÌHEM PRACÍHO

CYKLU

1. Stiskem tlaèítka “ Zap/Vyp ” praèku vypnìte.

2. Zvolte nový program.

3. Spust'te program opìtovným stiskem tlaèítka “ Zap/Vyp ” .

PØESTÁVKA/PØERUŠENÍ PROGRAMU

Jestliže si z nìjakého dùvodu pøejete program na urèitou dobu pøerušit a pokraèovat pozdìji:

1. Stisknìte tlaèítko “ Zap/Vyp ” .

2. Po požadované pøestávce stisknìte znovu tlaèítko “ Zap/Vyp ” .

ZRUŠENÍ PROGRAMU

1. Stiskem tlaèítka “ Zap/Vyp ” praèku vypnìte.

2. Programový voliè nastavte na

“Vypouštìní” .

3. Opìtovným stiskem tlaèítka “ Zap/Vyp ” spust'te program “Vypouštìní” .

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 312 00134/A

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement