Whirlpool MCP 346 WH Microwave Brugervejledning

Add to My manuals
20 Pages

advertisement

Whirlpool MCP 346 WH Microwave Brugervejledning | Manualzz



Instruction for use

Gebruiksaanwijzing

Bruksanvisning

Manual de utiliza çã o

Instrucţiuni de utilizare www.whirlpool.eu

NO

1

2

INSTALLASJON

3 Installasjon

INDEKS

SIKKERHET

4 Viktige sikkerhetsinstruksjoner

5 Feilsøkingstabell

6 Forholdsregler

TILBEHØR OG VEDLIKEHOLD

7 Tilbehør

8 Vedlikehold og rengjøring

KONTROLLPANEL

9 Kontrollpanel

GENERELL BRUK

10 Ventemodus

10 Startsperre/barnesikring

10 Ta pause eller stoppe tilberedningen

10 Legg til / rør / snu maten

11 Clock (Klokke)

TILBEREDNINGSFUNKSJONER

11 Jet start

12 Microwave (Mikrobølge)

13 Bread Defrost (Tine brød)

14 Steam (Damp)

15 Steam (Damp)

15 Grill

16 Combi Grill (Microwave + Grill) (Kombi grill (mikrobølger + grill))

17 Crisp

Spesialfunksjoner

18 Chief Menu (Kokkemeny)

ALTERNATIVER

19 Auto Clean mode (Autorengjøring)

MILJØTIPS

20 Miljøtips

20 Tekniske spesifikasjoner

NO

INSTALLASJON

FØR TILKOBLING

Sett ovnen et stykke unna andre oppvarmingskilder. Det må være et åpent rom på minst 30 cm over ovnen for å sikre tilstrekkelig ventilasjon.

Mikrobølgeovnen må ikke settes i et skap.

Denne ovnen er ikke beregnet brukt på en arbeidsbenk som er mindre enn 850 mm over gulvet.

Se etter at spenningen på merkeplaten tilsvarer spenningen i stikkontakten.

Du må ikke fjerne beskyttelsesdekslene for mikrobølgeovnens luftinntak som er plassert på sideveggen inne i ovnen.

Disse platene hindrer at fett- og matrester kommer inn i kanalene til mikrobølgeinngangen.

Plasser ovnen på en stabil, jevn overflate som er sterk nok til å bære ovnen samt mat og tilberedningsredskaper som du legger inn i den. Bruk omtanke under håndtering.

Sørg for at området under, over og på sidene av ovnen er tomme for å gi forsvarlig luftstrømning.

Kontroller at apparatet ikke er skadet. Se etter at ovnsdøren tetter godt mot dørkarmene og at den innvendige pakningen ikke er skadet. Tøm ovnen og rengjør den innvendig med en myk, fuktig klut.

Du må ikke bruke dette apparatet hvis ledningen eller støpslet er skadet, hvis produktet ikke fungerer som det skal, eller hvis det er blitt skadet eller har falt ned. Strømledningen og/eller støpslet må ikke senkes i vann. Hold kabelen borte fra varme overflater. Følges ikke disse forholdsreglene, risikeres brann og annen fare.

Ikke bruk skjøteledning:

Hvis strømledningen er for kort, kan du la en elektriker eller servicerepresentant installere en stikkontakt i nærheten av apparatet.

ADVARSEL: Feil bruk av jordet støpsel kan føre til elektrisk støt. Konsulter en kvalifisert elektriker eller installatør hvis du ikke forstår anvisningene om jording eller hvis du ikke er sikker på om mikrobølgeovnen er forsvarlig jordet.

ETTER TILKOBLING

Ovnen virker bare når ovnsdøren er ordentlig lukket.

Radio- og TV-mottak kan forstyrres hvis ovnen står i nærheten av en TV, radio eller antenne.

Jording av dette apparatet er obligatorisk. Produsenten kan ikke påta seg noe ansvar for personskade eller skade på dyr eller eiendom dersom dette kravet ikke oppfylles.

Produsenten er ikke ansvarlig for problemer som skyldes at brukeren ikke følger disse anvisningene.

NO

3

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

LESES NØYE OG OPPBEVARES FOR FREMTIDIG OPPSLAG

Hvis noe inni eller utenfor ovnen skulle ta fyr eller du ser røykutvikling, må du holde ovnsdøren lukket og slå ovnen av. Trekk støpslet ut av stikkontakten eller slå av strømmen ved sikringen.

Ikke la ovnen være i gang uten tilsyn, spesielt ikke hvis maten varmes i papir, plast eller andre brennbare materialer. Papir kan forkulle eller brenne og noen plastmaterialer kan smelte hvis de brukes under oppvarming av matvarer.

ADVARSEL: Apparatet og dets tilgjengelige deler blir varme under bruk. Utvis forsiktig for å unngå berøring med varmeelementene på innsiden av ovnen.

Barn under 8 år må holdes unna med mindre de er under konstant tilsyn.

Mikrobølgeovnen er tilsiktet oppvarming av mat og drikke. Tørking av mat eller klær og oppvarming av varmeputer, tøfler, svamper, fuktige kluter og lignende kan medføre personskade, antennelse eller brann.

Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og personer med reduserte fysiske-, sensoriske- eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de er under tilsyn eller har mottatt anvisning om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene dette innebærer. Rengjøring og vedlikehold for bruker skal ikke gjøres av barn med mindre de er 8 år eller eldre og er under tilsyn. Barn må være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet. Hold apparatet og strømledningen utilgjengelig for barn under 8 år.

ADVARSEL: Ikke bruk mikrobølgeovnen til oppvarming av noe som er i en forseglet beholder. Trykkøkningen kan få beholderen til å sprekke eller eksplodere og forårsake skade.

ADVARSEL: Dørpakningen og pakningsområdet må inspiseres regelmessig for

å avdekke eventuell skade. Hvis pakningen eller området rundt den er skadet, må apparatet ikke brukes før det er blitt reparert av en kvalifisert tekniker.

Ikke bruk mikrøbølgeovnen til å koke eller varme opp hele egg, verken med eller uten skall, da de lett kan eksplodere, selv etter at oppvarmingen er avsluttet.

4

NO

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Apparatet er ikke beregnet på drift ved hjelp av et eksternt tidsur eller et separat fjernkontrollsystem.

Ikke la ovnen stå uten tilsyn hvis du bruker mye fett eller olje, fordi slike matvarer kan bli overopphetet og forårsake brann!

Ikke varm opp eller bruk antennelige materialer i eller nær ovnen. Avgassene kan skape brannfare eller eksplosjon.

Mikrobølgeovnen må ikke brukes til å tørke klær, papir, urter, tre, blomster, frukt eller andre brennbare materialer.

Dette kan føre til brann.

Ikke bruk etsende kjemikalier eller damper på apparatet. Denne ovnstypen er spesielt beregnet på å varme eller koke mat. Den er ikke beregnet på industriell bruk eller laboratoriebruk.

Ikke heng eller legg tunge gjenstander på døren. Dette kan skade ovnsdøren og hengslene. Dørhåndtaket må ikke brukes til å henge noe på.

Metallbeholdere skal ikke brukes til å tilberede mat og drikke i mikrobølgeovn.

Pass på at du ikke flytter på dreieplaten når du tar beholdere ut av apparatet.

FEILSØKINGSGUIDE

Hvis ovnen ikke virker, bør du vente med å ringe etter service til du har gjennomgått følgende sjekkliste:

• Holderen for dreieplaten og glassdreieplaten er på plass.

• Støpselet er satt godt inn i stikkontakten.

• Døren er skikkelig lukket.

• Kontroller sikringene og forsikre deg om at stikkontakten er strømførende.

• Kontroller at ovnen har tilstrekkelig ventilasjon.

• Vent i 10 minutter og prøv å bruke ovnen én gang til.

• Åpne og lukk døren før du forsøker på nytt.

Dette er for å unngå unødig tilkalling av en servicetekniker som du selv må betale for.

Når du ringer etter service, oppgi ovnens serienummer og typenummer (se serviceetiketten). Nærmere informasjon finner du i garantiheftet.

Hvis det er nødvendig å bytte strømledningen, må den byttes med en original strømledning som er tilgjengelig fra vår serviceorganisasjon. Strømledningen skal kun skiftes av autorisert servicetekniker.

ADVARSEL: Service skal kun utføres av autorisert servicetekniker. Det er farlig for ufaglærte personer å utføre servicearbeider eller reparasjoner som innebærer

å fjerne et deksel på denne ovnen. Dekslene beskytter mot mikrobølgeenergien.

Ikke fjern noe deksel.

NO

5

FORHOLDSREGLER

GENERELT

Dette apparatet er beregnet for bruk i husholdninger og på lignende steder som

Apparatet må ikke brukes med mikrobølger dersom det ikke er mat i ovnen. Bruk av mikrobølger i en tom ovn kan skade apparatet.

Ovnens ventilasjonsåpninger må ikke tildekkes. Blokkering av ventiler for luftinntak og/eller utslipp kan skade ovnen og gi dårlig tilberedt mat.

Hvis du vil øve deg på å bruke ovnen, kan du sette et glass med vann i den. Vannet absorberer mikrobølgeenergien, og ovnen blir ikke skadet.

Ikke oppbevar eller bruk dette apparatet utendørs.

Ikke bruk dette apparatet nær en kjøkkenvask, i et våtrom eller i nærheten av et svømmebasseng eller lignende.

Ikke bruk ovnsrommet til oppbevaringsrom.

Klemmer eller liknende som inneholder metalltråder, må fjernes fra papir- og plastposer før de settes inn i ovnen.

Ikke bruk mikrobølgeovnen til frityrsteking, siden du ikke kan kontrollere temperaturen på oljen.

Bruk grytekluter eller liknende for å unngå forbrenning når du berører beholdere, ovnsdeler og pannen etter tilberedning.

VÆSKER

F.eks. drikkevarer eller vann. Væske kan overoppvarmes til over kokepunktet uten at du ser bobler. Dette kan føre til at den varme væsken plutselig koker over.

Muligheten for dette kan hindres ved å ta følgende trinn:

1. Ikke bruk beholdere med loddrette sider og innsnevret hals.

2. Rør i væsken før beholderen settes i ovnen, og la teskjeen stå i beholderen.

3. La beholderen stå i ovnen noen sekunder etter oppvarming. Rør forsiktig i væsken før beholderen tas ut av ovnen.

FORSIKTIG

Etter oppvarming av mat eller drikke til spedbarn i en tåteflaske eller en barnekopp, må innholdet alltid omrøres og temperaturen alltid kontrolleres før servering. Dette sikrer at varmen blir jevnt fordelt og at risikoen for å bli skåldet og forbrent kan unngås.

Slå alltid opp i en kokebok for mikrobølgeovn for nærmere detaljer. Spesielt gjelder dette ved tilberedning eller oppvarming av mat som inneholder alkohol.

Sørg for at lokket og/eller smokken er fjernet før oppvarming!

6

NO

TILBEHØR

GENERELT kre deg om at tilbehøret egner seg for bruk i mikrobølgeovn.

Kontroller at redskapene du bruker er mikrobølgesikre, slik at de slipper mikrobølgene gjennom uten å bli varme.

Når du setter mat og tilbehør inn i mikrobølgeovnen, må du passe på at verken mat eller tilbehør kommer i kontakt med noen del av ovnen innvendig.

Dette er spesielt viktig når det gjelder tilbehør av metall eller metalldeler.

Hvis metallisk tilbehør kommer i kontakt med ovnens innvendige flater under bruk, kan det oppstå gnister som kan skade ovnen.

Pass alltid på at dreieplaten kan rotere fritt før du starter ovnen. Dersom den roterende tallerkenen ikke kan dreie fritt, må du bruke en mindre beholder.

DREIEPLATESTØTTE

Bruk dreieplatestøtten under glassdreieplaten. Andre redskaper må aldri settes på dreieplatestøtten.

• Tilpass dreieplatestøtten i ovnen.

GLASSDREIEPLATE

Bruk glassdreieplaten til all tilberedning. Den fanger opp saft som drypper og matrester som ellers ville ha tilsølt ovnen innvendig.

• Sett glassdreieplaten på dreieplatestøtten.

GRILLRIST

Bruk den øvre grillristen når du lager mat med funksjonen Grill eller Combi grill (Kombigrill).

CRISP-PANNE

Plasser maten direkte på crisppannen. Crisppannen kan forvarmes før bruk (maks. 3 min.). Bruk alltid den roterende glasstallerekenen som underlag når du bruker crisppannen.

Ikke plasser bestikk eller andre redskap på crisp-pannen, da pannen blir meget varm på kort tid og kan derfor ødelegge dette.

CRISP-HÅNDTAK

Bruk crisp-håndtaket når du skal ta den varme crisp-pannen ut av ovnen.

PLATE DEKSEL (tilbehør selges separat)

Dekselet brukes til å dekke mat kun under tilberedning og gjenoppvarming med mikrobølger, og hjelper til med å redusere sprut, holdepå fuktigheten i maten ogredusere koketiden.

Bruk dekselet for totrinns oppvarming.

DAMPKOKER

Bruk den dedikerte dampfunksjonen (DAMP) for å dampkoke mat. Plasser maten på den midtre risten når du tilbereder mat som fisk og grønnsaker. Ikke bruk den midtre risten når du tilbereder mat som pasta, ris eller bønner. Plasser alltid dampkokeren på den roterende glasstallerkenen.

NO

Lid

Middle Grid

Bottom

7

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

Hvis ovnen ikke holdes ren, kan overflaten bli forringet, noe som kan redusere apparatets levetid og i verste fall føre til en farlig situasjon.

Ikke bruk metalliske skuresvamper, skurende rengjøringsmidler, stålull, grove vaskekluter osv. som kan skade kontrollpanelet og de innvendige og utvendige overflatene. Bruk en klut med et mildt vaskemiddel eller kjøkkenpapir med glassrens i sprayform. Sprut glassrensemidlet på et tørkepapir.

Ikke bruk damprengjøringsapparater til å rengjøre mikrobølgeovnen.

Ovnen må rengjøres regelmessig og alle matrester må fjernes.

Med jevne mellomrom, eller hvis du har sølt, bør du ta ut glasstallerkenen og holderen, og rengjøre bunnen av ovnen.

Bruk en myk og fuktig klut med et mildt vaskemiddel til å rengjøre de innvendige overflatene, innsiden og utsiden av døren og døråpningen.

Rengjøring er vanligvis det eneste vedlikeholdet som er nødvendig. Trekk støpslet ut av stikkontakten før rengjøring.

Ikke sprut direkte på ovnen.

Ovnen er laget slik at glasstallerkenen skal være i ovnen under bruk.

Ikke bruk ovnen når glasstallerkenen er tatt ut for rengjøring.

Ikke la fett eller matrester bygge seg opp rundt døren. Hvis flekkene er gjenstridige, sett en kopp med vann i ovnen og kok i 2–3 minutter. Dampen mykner flekkene.

Dette produktet har en AUTO CLEAN (AUTORENGJØRING) -funksjon som gjør det lett å rengjøre ovnsrommet. Se delen AUTORENGJØRING på side 19 for mer informasjon.

Det er ikke nødvendig å rengjøre grillelementet, fordi den intense heten brenner bort alt søl, men det er nødvendig

å rengjøre overflaten innenfor. Dette bør gjøres med en myk klut fuktet i mildt såpevann.

Hvis grillen ikke brukes regelmessig, må den kjøres i 10 minutter hver måned for å brenne bort eventuelt søl.

Dermed reduseres risikoen for brann.

SKÅNSOM RENGJØR ING:

Crisp-pannen bør rengjøres med mildt såpevann. Vanskelige flekker kan rengjøres med klut og mildt rengjøringsmiddel.

Avkjøl alltid crisppannen før du rengjør den.

Ikke legg crisp-pannen I vann eller skyll den mens den er varm. Rask avkjøling kan skade den.

Ikke bruk stålull. Dette vil ripe opp overflaten.

OPPVASKMASKINSIKKER:

• Holder for dreieplate • Grillrist • Crisp-håndtak

• Glassdreieplate • Dampkoker

8

NO

q w e r t y

MCP 345

KONTROLLPANEL

MCP 346 u i o a s f q w e r t y g j k l 1( h j g u i o a d f

2) 2!

2@ 2# q Skjerm w Chef menu (Kokkemeny)-knapp e Microwave (Mikrobølge)-knapp r Grill-knapp t OK-knappen y Stop (Stopp)-knapp u Auto Clean (Autorengjøring)-knapp i Dual Criap (Dobbel crisp)-knapp o Pluss-knapp a Minus-knapp s Bread defrost button (Knapp for brødtining) d Steam (Damp)-knapp f Jet Start-knapp

NO

2) 2!

2@ g Crisp-ikon h Damp-ikon j Jet-tining-menyikon k Jet-oppvarmingsmenyikon l Kokkemeny-ikon

; Mikrobølgeeffekt (watt)

2) Mikrobølge-ikon

2!

Grill-ikon*

2@ Innstilling av klokke / valg av tid

2# Valg av type mat

2$ Vekt (gram)

9

VENTEMODUS

Ovnen er i ventemodus når klokken viser tiden eller hvis klokken ikke er blitt stilt og skjermen viser «:»).

STARTSPERRE/BARNESIKRING

Denne automatiske sikkerhetsfunksjonen aktiveres ett minutt etter at ovnen har gått tilbake til “ventemodus”.

Når sikkerhetsfunksjonen er aktiv, må døren åpnes og lukkes for å kunne begynne koking, ellers viser skjermen

«door» (dør).

DOOR

TA PAUSE ELLER STOPPE TILBEREDNINGEN

Ta pause i tilberedning:

Du kan avbryte tilberedningen for å kontrollere, røre i eller snu maten ved å åpne døren. Innstillingen beholdes i

5 minutter.

Fortsette kokingen:

Lukk døren og trykk på Jet Start-knappen ÉN GANG. Tilberedningen gjenopptas fra punktet det ble tatt pause.

Hvis du ikke ønsker å fortsette tilberedningen kan du:

Ta ut maten, lukk døren og trykk på Stop button (Stopp-knapp).

Når tilbredningen er ferdig:

Displayet viser teksten ”Slutt”. En lydsignal høres en gang i minuttet i 10 minutter. Dette er normalt for for å avkjøle produktet.

Avhening av produktmodellen kan kjølevifta eller lyset fortsatt være på.

Dersom ønskelig, er det mulig å trykke på stoppknappen for å avbryte lydsignalet og stoppe nedkjølingen. Vær oppmerksom på at dette ikke har noe negativ effekt på produktets funksjon.

Obs: Ovnen beholder innstillingene i kun 60 sekunder, dersom døren blir åpnet og deretter lukket etter at tilberedningen er ferdig.

i RØRE / SNU MAT

Avhengig av valgt funksjon kan det bli nødvendig å røre i / snu maten under kokingen. I disse tilfellene stopper ovnen og gir beskjed om den nødvendige handlingen.

Når det behøves, må du: q Åpne døren.

w Rør i / snu maten (avhengig av nødvendig handling).

e Lukk døren og start ovnen igjen ved å trykke på Jet Start-knappen.

Obs: Hvis døren ikke åpnes innen 2 minutter etter at den ber om at du rører i eller snur maten, fortsetter ovnen med tilberedningen (selv om det ferdige resultatet kanskje ikke blir optimalt i dette tilfellet).

10

NO

CLOCK (KLOKKE)

For å stille inn klokken på apparatet ditt: q Trykk og hold Stop (Stopp)-knappen i 3 sekunder.

w Trykk pluss-/minus-knappene for å angi timer.

e T rykk på OK/Jet Start-knappen. Minuttene vil begynne og blinke.

r Trykk pluss-/minus-knappene for å angi minutter.

t Trykk OK/Jet Start-knappen. Klokken er stilt inn.

Merk:

Første gang apparatet er plugget inn (eller etter et strømbrudd), vil produktet automatisk gå inn i Klokkeinnstillingsmodus. Da følger du fremgangsmåten ovenfor fra trinn nr. 2.

Tips og forslag:

• Hvis klokken ikke er stilt, vil klokken vise «12:00».

• Hvis du trykker på Stop (Stopp)-knappen under innstilling av klokken, eller hvis innstillingen ikke er fullført etter lang tid, vil ovnen avslutte innstillingsmodus og innstillingen vil bli ugyldig, skjermen vil vise «:».

JET START

Denne funksjonen starter mikrobølge-funksjonen på maksimal effekt i 30 sekunder bare ved å trykke på Jet start-knappen. Denne foreslås for rask oppvarming av matvarer med høyt vanninnhold, for eksempel klare supper, kaffe eller te.

q Trykk Jet Start-knappen.

Når du trykker Jet Start-knappen, vil mikrobølgeovnen gå med maksimal mikrobølgeeffekt (800 W) i 30 sekunder.

Hvert ytterligere trykk øker tilberedningstiden med 30 sekunder.

Hvis du allerede har valgt en tilberedningsfunksjon (f.eks : Grill), trykk på Jet start for å starte den valgte funksjonen.

Tips og forslag:

• Det er mulig å endre effektnivået og varigheten selv etter at tilberedningsprosessen er startet. Trykk gjentatte ganger på Microwave (mikrobølge)-knappen for å justere effektnivået. Trykk pluss-/minus-knappene for å endre varigheten, eller trykk Jet Start-knappen for å øke varigheten med 30 sekunder.

NO

11

MICEOWAVE (MIKROBØLGE)

Mikrobølgefunksjonen lar deg raskt tilberede eller varme opp mat og drikke.

Foreslått tilbehør:

Platedeksel

(selges separat) q Trykk på Microeave (Mikrobølge)-knappen .

Det maksimale effektnivået

(800 W) vises på skjermen og watt-ikonene begynner å blinke.

w Trykk pluss-/minus-knappene for å angi tilberedningstid.

e Trykk på OK-knappen for å bekrefte.

r Trykk pluss-/minus-knappene for å angi tilberedningstid.

t Trykk på OK-/Jet Start-knappen. Funksjonen starter.

Etter at tilberedningen har startet:

- Slik justerer du effekten: Trykk på Microwave (mikrobølge)-knappen, og trykk pluss-/minusknappene for å justere verdien.

- For å øke tid/minske tid: vri dreiebryteren, eller trykk Jet Start- /bekreftelsesknappen for å øke tilberedningstiden med 30 sekunder.

EFFEKT

800 W

FORESLÅTT BRUKSOMRÅDE:

Oppvarming av drikke, vann, klare supper, kaffe, te eller andre matvarer med høyt vanninnhold. Velg lavere effekt dersom maten inneholder egg eller fløte.

650 W Tilberedning av fisk, grønnsaker, kjøtt osv.

500 W

Mer forsiktig tilberedning av sauser med høyt proteininnhold, ost- og eggeretter og for ferdiggjøring av gryteretter.

350 W

160 W

90 W

Surre stuinger, smelte smør.

Tining.

Mykning av iskrem, smør og ost, hold varmen.

12

NO

BERAD DEFROST (TINE BRØD) (kun tilgjengelig på MCP 345)

Denne ekslusive Whirlpool-funksjonen lar deg tine frossent brød.

Ved å kombinere både tining- og crisp-teknologiene, vil brødet ditt smake og føles som om det var nybakt.

Bruk denne funksjonen for raskt å tine og varme frosne rundstykker, baguetter og croissanter.

Brødtining kan brukes hvis nettovekten er mellom 50–500 g.

Følgende tilbehør må brukes med denne funksjonen:

- Crispplaten

- Håndtaket (tilbehør selges separat) til å flytte på den varme crisp-pannen.

Dedikert tilbehør:

Crisp-panne Crisp-håndtak q Trykk på Bread Defrost (Brødtining)-knappen.

w Trykk pluss-/minus-knappene for å angi matvekt.

e P lasser den tomme crisp-pannen på glasstallerkenen, lukk døren, og trykk OK-/Jet Start-knappen. Skjermen viser «PRE HEAT», og ovnen bruker Microwave (mikrobølger) og Grill for å forvarme crisp-pannen.

Når temperaturen blir nådd, vises meldingen («ADD»), som informerer deg om at du kan legge i brødet .

r P lasser brødet på crisp-pannen, lukk døren, og trykk OK-/Jet Start-knappen. Funksjonen starter.

Tips og forslag:

• Sett mat som ost, toast, stek og pølser på den øvre grillristen.

• Sørg for at redskapene som brukes ved denne funksjonen, tåler varme.

• Ikke bruk plastredskaper når du griller. De smelter. Gjenstander av tre eller papir kan heller ikke brukes.

• Du må ikke ta på taket i ovnen under grillelementet.

NO

13

STEAM MENU (DAMPMENY) (kun tilgjengelig på MMCP 346)

Denne funksjonen lar deg servere sunne retter med naturlig smak ved å tilberede dem med damp. Bruk denne funksjonen til å dampkoke matvarer som pasta, ris, grønnsaker og fisk.

Det medfølgende dampkoker-tilbehøret må alltid brukes med denne funksjonen.

Du vil bli bedt om å stille inn tilberedningstiden for ris og pasta i henhold til anbefaling på emballasjen til maten.

Koke pasta (P1) eller ris (P2):

Dedikert tilbehør:

Lid

Bowl

(Grid)

Dampkoker uten rist

Matvare

Pasta

Ris

Porsjoner Mengde

70 g

140 g

210 g

100 g

200 g

300 g

400 g

Nivå

L1

L1

L2

L2

L3

L3

L4

Følg fremgangsmåten nedenfor (eksempelvis pasta):

A) Vei pastaen

B) Legg pasta i bollen, tilsett salt

C) Fyll vann opp til nivået

D) Dekk over med lokket og sett inn i ovnen

Bruk alltid mengde i henhold til antall porsjoner som vist i tabellen ovenfor.

Bruk vann ved romtemperatur.

Still inn funksjonen på kontrollpanelet: q Trykk på Steam menu (Dampmeny)-knappen.

w Trykk pluss-/minus-knappene for å stille inn type mat (se tabellen nedenfor), og trykk OK-knappen for å bekrefte.

e Trykk pluss-/minus-knappene for å angi nivå (i henhold til porsjonstabellen ovenfor).

r Trykk OK-/Jet Start-knappen. Funksjonen starter.

MATVARETYPE TIPS

p 1 p 2

Pasta

Ris

Still først inn koketid i henhold til pakken.

Still først inn koketid i henhold til pakken.

14

NO

Tilberede grønnsaker eller fisk (P3-P8):

Dedikert tilbehør:

Lid

Grid

Bowl

Dampkoker

A: Hell vann opp til dampvannstanden markert på bollen.

B: Sett inn risten og legg inn maten.

C: Dekk over med lokket og sett inn i ovnen.

D : Still inn funksjonen på kontrollpanelet: q Trykk på Steam (Damp)-knappen .

w Trykk pluss-/minus-knappene for å stille inn type mat (se tabellen nedenfor), og trykk OK-knappen for å bekrefte.

e Trykk pluss-/minus-knappene for å angi matvekt (min.: 150 – maks: 500 g).

r Trykk OK-/Jet Start-knappen. Funksjonen starter.

Tips og forslag:

• Bruk vann ved romtemperatur.

• Dampkokeren er laget kun for bruk i mikrobølgeovn!

• Den må overhodet ikke brukes med noen andre funksjoner. Bruk av dampkokeren med andre funksjoner kan medføre skade på tilbehøret.

• Plasser alltid dampkokeren på den roterende glasstallerkenen.

• På grunn av at matvarenes beskaffenhet varierer, er kokevarigheten tilpasset gjennomsnittet. Vi anbefaler at du alltid undersøker fremgangen og eventuelt justerer koketiden for å oppnå et best mulig resultat.

GRILL

Denne funksjonen bruker et kraftig element til å brune maten, noe som skaper en grill- eller gratineringseffekt.

Grill-funksjonen lar deg brune mat som ostesmørbrød, varme smørbrød, potetkroketter, pølser og grønnsaker.

Dedikert tilbehør:

Høy rist q Trykk Grill-knappen. w Trykk pluss-/minus-knappene for å stille inn koketiden.

e Trykk OK-/Jet Start-knappen. Funksjonen starter.

Tips og forslag:

• Sett mat som ost, toast, stek og pølser på den øvre grillristen.

• Sørg for at redskapene som brukes ved denne funksjonen, tåler varme.

• Ikke bruk plastredskaper når du griller. De smelter. Gjenstander av tre eller papir kan heller ikke brukes.

• Du må ikke ta på taket i ovnen under grillelementet.

NO

15

Denne funksjonen kombinerer grill og mikrobølger, noe som lar deg tilberede grateng på kortere tid.

Dedikert tilbehør:

Høy rist q T rykk Grill-knappen.

w Trykk på Microwave (mikrobølge)-knappen.

e Trykk pluss-/minus-knappene for å angi mikrobølgeeffekt (se tabellen under).

.

r Trykk OK-knappen for å bekrefte .

t Trykk pluss-/minus-knappene for å angi tilberedningstid .

y Trykk på OK-/Jet Start-knappen. Funksjonen starter.

Merk: Eventuelt kan du først trykke Microwave (Mikrobølgeovn)-knappen og deretter Grill-knappen.

Etter at tilberedningen har startet:

- Slik justerer du effekten: Trykk på Microwave (mikrobølge)-knappen, og trykk pluss-/minusknappene for å justere verdien.

- For å øke tid/minske tid: vri dreiebryteren, eller trykk jet start- /bekreftelsesknappen for å øke tilberedningstiden med 30 sekunder.

- Hvis Grill trykkes, går ovnen inn i MB-modus. (Kombi-grill-funksjonen avsluttes.) Hvis Grill-trykkes på nytt, går ovnen inn i Kombi-Grill-funksjonen igjen.

EFFEKTTRINN FORESLÅTT BRUKSOMRÅDE:

650 W Grønnsaker

500 W

350 W

160 W

Fjærkre

Fisk

Kjøtt

90 W Gratinert frukt

16

Tips og forslag:

• Ikke la ovnsdøren stå oppe i lengre perioder når grillen er i bruk, ettersom dette vil føre til at temperaturen synker.

• Hvis du tilbereder store gratenger som trenger stanset tallerkenrotasjon, snu retten etter omtrent halve tilberedningstiden. Dette er nødvendig for å få farge på hele toppoverflaten.

• Sørg for at redskapene som brukes ved denne funksjonen, er mikrobølgesikre og tåler varme.

• Ikke bruk plastredskaper når du griller. De smelter. Gjenstander av tre eller papir kan heller ikke brukes.

• Du må ikke ta på taket i ovnen under grillelementet.

• Hvis du tilbereder stor mat som fjærkre, må du ha maten på et mikrobølgeovn- og stekeovnfast fat og sette fatet direkte på dreieplaten.

NO

CRISP

Denne eksklusive Whirpool-funksjonen gir deg en perfekt gyllenbrun overflate både på toppen og bunnen av maten. Ved å bruke både mikrobølge og grilltilbereding, vil crisppannen raskt nå rikitg temperatur og begynne å brune og crispe maten.

Følgende tilbehør må brukes med crisp-funksjonen:

- Crispplaten

- Håndtaket (tilbehør selges separat) til å flytte på den varme crisp-pannen.

Bruk denne funksjonen når du skal varme opp og steke pizza, paier og annen deigbasert mat. Den er også egnet for å steke bacon og egg, pølser, poteter, pommes frites, hamburgere og annet kjøtt osv. uten å bruke olje (eller ved å bruke kun en veldig liten mengde olje).

Dedikert tilbehør:

Crisp-panne Crisp-håndtak q Trykk på Crisp-knappen. w Trykk pluss-/minus-knappene for å stille inn koketiden.

e Trykk OK-/Jet Start-knappen. Funksjonen starter.

Bruk kun den medfølgende crisp-pannen med denne funksjonen. Andre crisppanner på markedet vil ikke gi korrekt resultat når du bruker denne funksjonen.

Tips og forslag:

• Kontroller at crisp-pannen er riktig plassert midt på glassdreieplaten.

• Ovnen og crisp-pannen blir meget varme når denne funksjonen brukes.

• Du må ikke sette den varme crisp-pannen oppå noe som ikke tåler varme.

• Du må ikke ta på taket i ovnen under grillelementet.

• Bruk stekeovnsvotter eller Crisp-håndtaket når du fjerner den varme crisppannen.

• Før du tilbereder mat som ikke trenger lang tilberedningstid (pizza, kaker osv.), anbefaler vi å forvarme crisp-pannen i 2–3 minutter på forhånd.

NO

17

CHEF MENU (KOKKEMENY)

Et utvalg av automatiske oppskrifter med forhåndsinnstilte tilberedningsverdier for optimale resultater.

q Trykk på Chef Menu (Kokkemeny)-knappen. w Trykk og hold pluss-/minus-knappene for å velge type mat (Se KOKKE-

MENY-tabellen i Hurtigreferansen) .

e Trykk på OK-knappen for å bekrefte.

r A vhengig av typen mat, kan ovnen spørre deg om å stille inn vekt. Bruk pluss-/minusknappene for å stille inn verdiene.

t Trykk på Ok-/Jet Start-knappen .

Funksjonen starter.

F unksjonens varighet vil bli beregnet automatisk på grunnlag av valgt mat og vekt.

Tips og forslag:

• For store mengder/stykker som steker og ovnsbakt fisk anbefales en hviletid på 8 - 10 minutter.

• For mat som grønnsaker, hot dogs og dampkokt fisk anbefales en hviletid på 2 - 3 minutter.

• Nærmere informasjon om å røre i / snu maten finner du i kapitlet

«Legge til / røre / snu mat» på side 10.

Oppdag alle oppskriftene som produktet har!

Gå til Kokkemeny -delen i HUR-

TIGREFERANSEN .

18

NO

AUTO CLEAN (AUTORENGJØRING)

Denne automatiske rengjøringssyklusen hjelper deg å rengjøre ovnsrommet og fjerne ubehagelig lukt.

FØR SYKLUSEN STARTES: q Hell 235 ml vann i en beholder (se våre anbefalinger i delen «Tips og forslag» nedenfor).

w P lasser beholderen direkte på g lassdreieplaten.

FOR Å STARTE SYKLUSEN: e Trykk på Auto Clean button (Autorengjøringsknappen), rengjøringssyklusen vises på skjermen.

r T rykk Ok-/Jet Start-knappen for å starte funksjonen.

NÅR RENGJØRINGSSYKLUSEN ER FERDIG, høres et lydsignal en gang hvert 10. sekund i 10 minutter: t Trykk på Stop (Stopp)-knappen eller åpne døren for å stoppe signalet.

y Ta ut beholderen.

u Bruk en myk klut eller papir med et mildt vaskemiddel til å rengjøre de innvendige overflatene.

Tips og forslag:

• For bedre resultat anbefales det å bruke en beholder med diameter på 17–20 cm og høyde under 6,5 cm.

• Det anbefales å bruke en lett plastbeholder som egner seg for mikrobølgeovn.

• Det anbefales å bruke en grytevott eller -klut når man tar ut beholderen etter at rengjøringssyklusen er fullført fordi beholderen da vil være varm.

• Tilsett litt sitronsaft i vannet for bedre rengjøringseffekt og for å fjerne ubehagelig lukt.

• Det er ikke nødvendig å rengjøre grillelementet, fordi den intense heten brenner bort alt søl, men det er nødvendig å rengjøre overflaten innenfor. Dette bør gjøres med en myk klut fuktet i mildt såpevann.

• Hvis grillen ikke brukes regelmessig, må den kjøres i 10 minutter hver måned for å brenne bort eventuelt søl. Dermed reduseres risikoen for brann.

NO

19

MILJØTIPS

Emballasjen kan resirkuleres som angitt med gjenvinningssymbolet. Følg lokale forskrifter om avhending.

Oppbevar potensielt farlig emballasje (plastposer, polystyren etc.) utilgjengelig for barn.

Dette apparatet er merket i henhold til europeisk direktiv 2012/19/EU for kassert elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) og forskriftene om kassert elektrisk og elektronisk utstyr 2013 (med endringer). Ved å sørge for at produktet avhendes på riktig måte vil du bidra til å motvirke de negative konsekvensene som feilaktig avfallshåndtering av dette produktet kan medføre for miljøet og menneskers helse.

Dette symbolet på produktet eller på dokumentene som følger med det, viser at dette apparatet ikke må behandles som husholdningsavfall. Derimot skal det leveres til et egnet innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.

Apparatet må avfallsbehandles i overensstemmelse med gjeldende lokale bestemmelser for avfallsbehandling.

Du får nærmere informasjon om behandling, tilbakeføring og resirkulering av dette produktet ved å ta kontakt med kommuneadministrasjonen, avfallsselskapet eller butikken hvor du kjøpte produktet.

Før du kasserer apparatet, bør du kutte strømledningen, slik at apparatet ikke kan koples til strøm.

I samsvar med IEC 60705, utgave 4, 2010-04.

Den internasjonale elektrotekniske kommisjonen har utviklet en standard for å sammenlikne testing av oppvarmingsresultater i forskjellige mikrobølgeovner. Vi anbefaler følgende for denne ovnen:

TEST

12.3.1 (Eggekrem)

12.3.2 (Sukkerbrød)

12.3.3 (kjøttpudding)

12.3.4 (Potetgrateng)

13.3 (Manuell tining)

MENGDE OMTRENTLIG TID

1000 g 11-12min

475 g

900 g

1100 g

500 g

7min

14– 15 min

18– 20min

12-14min

EFFEKTNIVÅ

800W

800W

800W

Grill+650 W MW

160W

BEHOLDER

Pyrex 3.227

Pyrex 3.827

Pyrex 3.838

Pyrex 3.827

3 mm plasttallerken

Databeskrivelse

Inngangsspenning

Nominell inngangseffekt

Ytre mål (H×B×D)

Indre mål (H×B×D)

TEKNISK SPESIFIKASJON

MCP 345

230 V, 50 H z

1750W

301 × 520 × 425

222 × 336 × 331

MCP 346

230 V, 50 H z

1750W

301 × 520 × 425

222 × 336 × 331

20

W 1 0 9 1 2 4 6 4 / B

NO

NO

advertisement

Key Features

  • Countertop Grill microwave 25 L 800 W Silver
  • Grill Quartz grill 800 W
  • Defrost function Reheat function
  • Turntable 28 cm
  • Buttons LED Integrated clock Child lock
  • Number of power levels: 6 Number of auto cooking programs: 1

Related manuals

Download PDF

advertisement