Haier 58 SMART TV BX Телевизоры Smart TV BX Инструкция по эксплуатации

Add to My manuals
70 Pages

advertisement

Haier 58 SMART TV BX Телевизоры Smart TV BX Инструкция по эксплуатации | Manualzz

58 Smart TV BX

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ

Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶɢɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ

. ..................................................................................................... 2 ȼɜɟɞɟɧɢɟ

. ............................................................................................................................................ ɇɚɫɬɟɧɧɵɣɦɨɧɬɚɠ

. ........................................................................................................................... ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ

. .......................................................................................................................................... ɉɭɥɶɬɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ........................................................... ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ

. ....................................................................................................................................

Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ

.......................................................................................................... 2 ɉɨɢɫɤɢɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɟɣ

.

..........................................................................................

.. 24 ɉɨɜɨɩɪɨɫɚɦɧɚɫɬɪɨɣɤɢɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɚɚɬɚɤɠɟɠɚɥɨɛɢɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣɨɛɪɚɳɚɣɬɟɫɶɜɧɚɲɭɫɥɭɠɛɭɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɉɨɞɞɟɪɠɤɚɜɪɟɠɢɦɟɱɚɬɚɢɛɟɫɩɥɚɬɧɵɯɡɜɨɧɤɨɜ

KDLHUFRP

ɢɥɢ ȼɫɺɱɬɨɜɚɦɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɞɟɥɚɬɶɞɥɹɡɚɩɪɨɫɚɪɟɦɨɧɬɚɢɥɢɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹȼɚɲɟɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɩɨɡɜɨɧɢɬɶɩɨ ɧɨɦɟɪɭ ɢɭɤɚɡɚɬɶɫɜɨɢɤɨɧɬɚɤɬɧɵɟɞɚɧɧɵɟɝɞɟɛɵȼɵɧɢɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ɇɚɫɬɨɹɳɟɟɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɩɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹɧɚɬɟɥɟɜɢɡɨɪɵɰɜɟɬɧɨɝɨɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɠɢɞɤɨɤɪɢɫɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ/('©+DLHUªɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟɞɥɹɩɪɢɟɦɚɫɢɝɧɚɥɨɜɜɟɳɚɬɟɥɶɧɨɝɨɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɹɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸɞɥɹɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣɢɛɟɡɨɩɚɫɧɨɣɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɉɪɚɜɚɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ

Ɍɟɥɟɜɢɡɨɪɵ+DLHUɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵɬɨɥɶɤɨɞɥɹɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɡɚɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɱɚɫɬɧɵɯɞɨɝɨɜɨɪɺɧɧɨɫɬɟɣɫɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ

Ʌɸɛɨɟɫɨɞɟɪɠɢɦɨɟɢɥɢɫɥɭɠɛɚɞɨɫɬɭɩɤɤɨɬɨɪɵɦɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɫɩɨɦɨɳɶɸɞɚɧɧɨɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸɬɪɟɬɶɟɝɨɥɢɰɚɡɚɳɢɳɟɧɧɚɹɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢɡɚɤɨɧɚɦɢɢɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢɚɤɬɚɦɢɨɡɚɳɢɬɟɚɜɬɨɪɫɤɢɯɩɪɚɜ ɩɚɬɟɧɬɨɜɬɨɜɚɪɧɵɯɡɧɚɤɨɜɢɞɪɭɝɢɯɩɪɚɜɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɉɪɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢɞɚɧɧɨɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɧɟɫɺɬɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɭɸɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ

Ʉɪɨɦɟɷɬɨɝɨɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɧɟɫɟɬɩɨɥɧɭɸɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɫɜɹɡɚɧɧɭɸɫɤɚɱɟɫɬɜɨɦɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɥɸɛɨɝɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹɫɥɭɠɛɵɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɤɤɨɬɨɪɵɦɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɫɩɨɦɨɳɶɸɞɚɧɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɉɨɫɬɚɜɳɢɤɧɟɧɟɫɟɬɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɢɥɢɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɚɤɨɬɨɪɨɟɧɚɪɭɲɚɟɬɚɜɬɨɪɫɤɢɟɩɪɚɜɚɥɸɛɨɝɨɬɪɟɬɶɟɝɨɥɢɰɚ ɉɨɫɬɚɜɳɢɤɧɟɧɟɫɟɬɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɢɥɢɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɡɚɨɲɢɛɤɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɩɪɨɫɦɨɬɪɚɤɨɧɬɟɧɬɚɡɚɝɪɭɡɤɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɤɨɬɨɪɚɹɦɨɠɟɬɩɪɢɜɟɫɬɢɤ ɫɭɞɟɛɧɵɦɢɫɤɚɦɢɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɩɨɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹɦ ȼɫɟɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɫɥɭɠɛɵɤɨɧɬɟɧɬɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɸɫɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸɬɪɟɬɶɢɯɥɢɰɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɩɨɫɬɚɜɳɢɤɧɟɧɟɫɟɬɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɢɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹɪɚɛɨɬɵɚɬɚɤɠɟɧɟɧɟɫɟɬɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɩɨɫɭɞɟɛɧɵɦɢɫɤɚɦɢɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹɦɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬɩɨɧɢɦ ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɨɫɬɚɜɥɹɟɬɡɚɫɨɛɨɣɩɪɚɜɨɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɬɶɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɢɥɢɞɨɫɬɭɩɤɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɢɥɢɫɥɭɠɛɟɉɨɫɤɨɥɶɤɭɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɢɥɢɫɥɭɠɛɵɩɟɪɟɞɚɸɬɫɹɱɟɪɟɡɫɬɨɪɨɧɧɸɸɫɟɬɶɢɫɪɟɞɫɬɜɚɩɟɪɟɞɚɱɢɞɚɧɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɟɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɤɥɢɟɧɬɨɜɬɚɤɨɣɫɟɬɢɢɫɪɟɞɫɬɜɢɧɟɨɛɹɡɚɧɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶɬɚɤɨɟɤɥɢɟɧɬɫɤɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɉɨɫɬɚɜɳɢɤɧɟɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɟɪɢɮɟɪɢɣɧɵɯɭɫɬɪɨɣɫɬɜɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɯɞɪɭɝɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢɉɨɫɬɚɜɳɢɤɨɬɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɨɬɥɸɛɨɣɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɢɥɢɭɳɟɪɛɚɤɨɬɨɪɵɣɦɨɠɟɬɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɩɟɪɢɮɟɪɢɣɧɵɯɭɫɬɪɨɣɫɬɜɞɪɭɝɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ

Ɂɚɩɢɫɶɢɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟɫɨɞɟɪɠɢɦɨɝɨɧɚɞɚɧɧɨɦɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɦɨɠɟɬɩɨɬɪɟɛɨɜɚɬɶɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹɨɬɜɥɚɞɟɥɶɰɚ ɚɜɬɨɪɫɤɢɯɩɪɚɜɢɥɢɞɪɭɝɢɯɩɨɞɨɛɧɵɯɩɪɚɜɉɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɧɟɫɺɬɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɡɚɬɨɱɬɨɛɵɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɷɬɨɝɨɢɥɢ ɥɸɛɨɝɨɞɪɭɝɨɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɦɭɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭɨɛɚɜɬɨɪɫɤɨɦɩɪɚɜɟɜȼɚɲɟɣɫɬɪɚɧɟ

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ɉɪɢɩɟɪɜɨɦɜɤɥɸɱɟɧɢɢɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚɚɬɚɤɠɟɩɨɫɥɟɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹɢɧɢɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹɦɨɠɟɬɡɚɧɹɬɶɧɟɫɤɨɥɶɤɨɦɢɧɭɬ ɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɦɨɞɟɥɢ ɂɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹɜɞɚɧɧɨɦɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɟɧɟɫɭɬɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪɢɦɨɝɭɬɧɟɫɤɨɥɶɤɨɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹɨɬɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɞɚɜɚɲɟɝɨɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚɢɦɟɧɸ

Ⱦɨɫɬɭɩɧɵɟɦɟɧɸɢɩɚɪɚɦɟɬɪɵɦɨɝɭɬɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨɢɫɬɨɱɧɢɤɚɜɯɨɞɧɨɝɨɫɢɝɧɚɥɚɢ ɦɨɞɟɥɢɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ȼɛɭɞɭɳɟɦɤɬɟɥɟɜɢɡɨɪɭɦɨɝɭɬɛɵɬɶɞɨɛɚɜɥɟɧɵɧɨɜɵɟɮɭɧɤɰɢɢ

Ʉɨɦɩɥɟɤɬɚɰɢɹɢɡɞɟɥɢɹɦɨɠɟɬɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɦɨɞɟɥɢ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɢɡɞɟɥɢɹɢɥɢɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɞɚɧɧɨɝɨɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚɦɨɠɟɬɛɵɬɶɢɡɦɟɧɟɧɨɛɟɡɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹɜ ɫɜɹɡɢɫɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟɦɢɡɞɟɥɢɹ

Ⱦɥɹɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹɤɚɛɟɥɟɣ+'0,ɢ86%ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɬɨɥɳɢɧɚɜɧɟɲɧɟɝɨɨɛɪɚɦɥɟɧɢɹɪɚɡɴɟɦɨɜɧɟ ɞɨɥɠɧɚɩɪɟɜɵɲɚɬɶɦɦɚɲɢɪɢɧɚɦɦȿɫɥɢ86%ɤɚɛɟɥɶɢɥɢ86%ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɜɫɬɚɜɢɬɶɜ86% ɪɚɡɴɟɦɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚɜɨɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟɫɶɤɚɛɟɥɟɦɭɞɥɢɧɢɬɟɥɟɦɤɨɬɨɪɵɣɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɪɚɡɴɟɦ86% ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣɤɚɛɟɥɶɫɥɨɝɨɬɢɩɨɦ+'0, ȼɩɪɨɬɢɜɧɨɦɫɥɭɱɚɟ±ɷɬɨɦɨɠɟɬɩɪɢɜɟɫɬɢɤɨɲɢɛɤɚɦɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɢɥɢɦɨɠɟɬɧɟɨɬɨɛɪɚɠɚɬɶɫɹɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ȼɰɟɥɹɯɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɢɞɥɹɩɪɨɞɥɟɧɢɹɫɪɨɤɚɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɢɡɞɟɥɢɹɧɟɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɧɟɥɢɰɟɧɡɢɨɧɧɨɟɉɈ ɇɚɥɸɛɵɟɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹɬɪɚɜɦɵɢɥɢɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢɜɨɡɧɢɤɲɢɟɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɧɟɥɢɰɟɧɡɢɨɧɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɢɥɢɉɈɝɚɪɚɧɬɢɹɧɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɇɚɧɟɤɨɬɨɪɵɯɦɨɞɟɥɹɯɌȼɧɚɷɤɪɚɧɟɧɚɤɥɟɟɧɚɡɚɳɢɬɧɚɹɩɥɺɧɤɚɤɨɬɨɪɭɸɦɨɠɧɨɫɧɹɬɶɩɟɪɟɞɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɟɣ ɋɥɟɞɢɬɟɡɚɬɟɦɱɬɨɛɵɜɫɟɜɢɧɬɵɛɵɥɢɩɪɚɜɢɥɶɧɨɜɫɬɚɜɥɟɧɵɢɧɚɞɟɠɧɨɡɚɤɪɭɱɟɧɵȿɫɥɢɜɢɧɬɵɡɚɬɹɧɭɬɶ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɢɥɶɧɨɬɟɥɟɜɢɡɨɪɦɨɠɟɬɧɚɤɥɨɧɢɬɶɫɹɩɨɫɥɟɭɫɬɚɧɨɜɤɢɢɥɢɛɵɬɶɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦ

‡

‡

Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ ȼɪɟɦɹɜɵɞɟɪɠɤɢɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚɩɪɢɤɨɦɧɚɬɧɨɣɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟɞɨɜɤɥɸɱɟɧɢɹɩɢɬɚɧɢɹɩɨɫɥɟɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɹɢɥɢ ɯɪɚɧɟɧɢɹɩɪɢɩɨɧɢɠɟɧɧɨɣɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵɞɨɥɠɧɨɛɵɬɶɧɟɦɟɧɟɟɱɚɫɨɜ

‡

‡

‡

‡ ɉɪɟɠɞɟɱɟɦɩɟɪɟɧɨɫɢɬɶɩɨɞɧɢɦɚɬɶɬɟɥɟɜɢɡɨɪɨɬɤɥɸɱɢɬɟɤɚɛɟɥɶɩɢɬɚɧɢɹɢɜɫɟɨɫɬɚɥɶɧɵɟɤɚɛɟɥɢ ɉɪɢɩɟɪɟɜɨɡɤɟɫɥɟɞɢɬɟɡɚɭɤɚɡɚɬɟɥɟɦɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹɞɢɫɩɥɟɹɧɚɤɨɪɨɛɤɟɇɟɤɥɚɞɢɬɟɤɨɪɨɛɤɭɧɚɫɬɨɪɨɧɭɞɢɫɩɥɟɹ ɧɚɭɝɥɨɜɵɟɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ

Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɭɪɚɫɩɚɤɨɜɤɭɩɟɪɟɧɨɫɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹɫɨɜɟɪɲɚɬɶɞɜɭɦɹɥɸɞɶɦɢ

! " # $" % $

#

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

&' Внимательно прочитайте настоящее руководство.

(' Сохраняйте настоящее руководство.

)' Примите во внимание все предупреждения.

*' Следуйте всем инструкциям.

+' Не используйте данное устройство вблизи воды.

,' Протирайте устройство только сухой тканью.

-' Не закрывайте вентиляционные отверстия, устанавливайте устройство в соответствии с указаниями.

/' Не устанавливайте телевизор рядом с источниками тепла, такими как радиаторы, обогреватели, печи и другие приборы

(включая усилители), выделяющими тепло.

0' Не пренебрегайте безопасностью при подключении вилки с заданным положением относительно розетки. Если поставляемая вилка не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику для замены устаревшей розетки.

&1' Не допускайте защемления шнура питания, особенно возле вилок, розеток и в местах их выхода из устройства.

&&' Используйте только приспособления и комплектующие, указанные производителем.

&(' Отключайте устройство от сети во время грозы или если оно не используется в течение длительного времени.

&)' По вопросам обслуживания обращайтесь к квалифицированному персоналу. Если устройство было каким либо образом повреждено, например, поврежден шнур питания или вилка, пролилась жидкость или в устройство попали какие либо частицы, на устройство попадали дождь или влага, устройство не работает надлежащим образом или его уронили, то такое устройство подлежит обязательному обслуживанию.

&*' Сетевая вилка используется в качестве устройства отключения, поэтому она должна оставаться в работоспособном состоянии.

&+' Не следует препятствовать вентиляции, закрывая вентиляционные отверстия такими предметами, как газеты, скатерти, шторы и т. д.

&,' На устройстве не должны размещаться источники открытого огня, такие как зажженные свечи.

&-' Батареи из пульта управления необходимо утилизировать соответствующим образом.

&/' Использ устройств в умеренном климате.

&0' На устройство не должны попадать капли или брызги, и на него не допускается ставить предметы, наполненные жидкостью, такие как вазы.

(1' Внимание: Во избежание получения травм, вызванных наклоном изделия, всегда следите за тем, чтобы изделие располагалось на поверхности в горизонтальном положении.

(&' Изделие предназначено только для бытового использования.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ОСТОРОЖНО!

РИСК ПОРАЖЕНИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ – НЕ

ОТКРЫВАТЬ!

ОСТОРОЖНО!

ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ

СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ЧАСТЬ).

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ КОМПОНЕНТОВ

УСТРОЙСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО.

ПО ВОПРОСАМ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ

СЕРВИСНОМУ ПЕРСОНАЛУ.

Данный знак указывает на наличие опасного напряжения внутри данного устройства.

Данный знак указывает на наличие важной информации об эксплуатации устройства или уходе за ним в литературе, входящей в комплект поставки.

ВНИМАНИЕ:

Во избежание риска возгорания или поражения электрическим током, не подвергайте данное устройство воздействию дождя или влаги.

ВНИМАНИЕ:

Батарейки не должны подвергаться воздействию высокой температуры, источниками которой могут быть солнечный свет, огонь и т. д

Данный знак указывает на наличие двойной изоляции между опасным сетевым напряжением и деталями, доступными для пользователя. При обслуживании используйте только идентичные запасные части.

Данный знак указывает на то, что устройство должно быть утилизировано отдельно от бытовых отходов (данное правило обязательно к исполнению на территории Евросоюза). Для предотвращения нанесения возможного вреда окружающей среде, здоровью человека и рациональному использованию ресурсов, утилизируйте устройство согласно применимым требованиям. Для того чтобы сдать использованное устройство, свяжитесь с организацией, занимающейся утилизацией, или обратитесь к продавцу устройства. Они смогут произвести утилизацию надлежащим образом.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Во время работы телевизора в его внутренних цепях присутствуют токи высокого напряжения. Не снимайте с устройства заднюю панель. Если требуется ремонт устройства, то его должен выполнять специально обученный персонал.

Ни в коем случае не становитесь, не облокачивайтесь и не толкайте телевизор или его подставку. Обращайте внимание на безопасность детей. Падение телевизора может привести к тяжелым травмам.

Во избежание поражения электрическим током или возгорания не допускайте попадания в устройство воды.

Не устанавливайте устройство на неустойчивые тележки, стойки, полки или столы. При падени телевизора вы можете получить тяжелые травмы, при этом телевизор также будет сильно поврежден.

Не допускайте попадания каких либо предметов в вентиляционные и другие отверстия телевизора. Не допускайте попадания на устройство каких либо жидкостей.

Если устройство не используется в течение длительного времени, его рекомендуется отключить от сети электропитания.

Не перекрывайте вентиляционные отверстия задней крышки.Для длительной и беспроблемной эксплуатации требуется охлаждение электрокомпонентов.

Не передавливайте шнур электропитания.

Не подвергайте телевизор воздействию прямых солнечных лучей и других источников тепла. Не устанавливайте телевизор непосредственно на другие устройства, которые выделяют тепло, например на видеоплееры и аудиоусилители. Не размещайте на телевизоре источники открытого огня, такие как зажженные свечи.

Минимальное расстояние

Если предполагается встраиваемый вариант установки телевизора, тогда необходимо соблюдать указанные минимальные расстояния до стен. Несоблюдение расстояний приведет к перегреву устройства и созданию опасной ситуации.

Основные функциональные возможности

M

Используется как телевизор, видеотерминал

N

Высокая яркость и широкие углы обзора;

O

Может сохранять программы спутникового и кабельного телевидения;

P

Интерфейс HDMI;

Q

Мультимедийный проигрыватель (USB);

ВВЕДЕНИЕ

Комплектующие

ɉɭɥɶɬɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

Ȼɚɬɚɪɟɣɤɢ$$$

Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ

Ƚɚɪɚɧɬɢɣɧɵɣɬɚɥɨɧ

Ʉɨɦɩɥɟɤɬɩɨɞɫɬɚɜɤɢ

Технические характеристики

Размер изображения при просмотре

(диагональ)

58 дюймов

Разрешение

Соотношение сторон

3840 x 2160

16 : 9

Система телевидения (формат передачи телевизионного сигнала) PAL-B/G, SECAM-B/G, DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2

Система видеосигнала PAL/NTSC/SECAM

Приемный канал

Класс энергоэффективности

Напряжение питания

Потребляемая мощность

Выходная мощность звука (с коэффициентом нелинейных искажений не более 10%)

Ввод/вывод сигнала

Разрешающая способность по горизонтали (ТВ линия)

Транспортировка и хранение

DVB-T2:1000, DVB-C:1000, ATV:100

A

100240 В, 50 60 Гц

150 Вт

2 x 10 Вт

Мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI) x 4

Композитный видеовход x 1 (ВИДЕО и YPbPr совместно используют один аудиоканал)

Аудиовход (L+R) x 1

LAN вход х 1

Mini YCb (Pb) Cr (Pr) x 1 (ВИДЕО и YPbPr совместно используют один аудиоканал)

USB x 2

ОПТИЧЕСКИЙ ВЫХОД x 1

ВЫХОД ДЛЯ НАУШНИКОВ х 1

Антенный вход x 1

TF x 1

LNB IN x 1

CI x 1

Композитный видеовход >=350

Y Cb(Pb) Cr(Pr) >=400

Упакованные телевизоры разрешается транспортировать всеми видами транспорта в условиях, соответствующих группе 5 ГОСТ 15150 69, при температуре окружающей среды от - 40 до + 50 °С и относительной влажности воздуха от 75 до 100%. Хранение телевизоров должно осуществляться в условиях группы 1 по ГОСТ 15150 69 при температуре окружающей среды от + 5 до + 40 °С и при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

Термины HDMI и HDMI High Definition Multimedia Interface, а также логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing Administrator, Inc. в США и других странах.

НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

Шаг 1: Чтобы закрепить кронштейны для настенного монтажа в стене, используйте дюбели (4 * 36PWA). стена

Шаг 2: Вкрутите винты для настенного монтажа M 6 x 12 мм в заднюю стенку ЖК телевизора с помощью ключа с моментом 8 кгс•см.

* Внешний вид телевизора зависит от наличия материальных объектов.

Шаг 3: Зафиксируйте ЖК телевизор с помощью винтов для настенного монтажа на кронштейнах для настенного монтажа.

Внимание: угол между телевизором и стеной не должен превышать 3°. стена

УСТАНОВКА

Передняя панель

2 34$$&+5*#$6(

2 7#",2897:;< z 8=>3?@>3A9:3B(

2 $#

C

9+"

!"#$% &

$#'(

)'*'+,+##,

$#"$% (

-##

*%".$#$ $

&/*+(

0(

*%".$$%

$#(

)+$&'#%1,+.

+$##0#'(

ЗАДНИЕ АУДИО /ВИДЕО Соединения ( )

Разъемы (слева направо):

HDMI4(ARC), LNB IN, ANT IN, MiniYPbPr, НАУШНИКИ, CI, TF, USB2

ЗАДНИЕ АУДИО /ВИДЕО Соединения

Разъемы (слева направо):

Оптический разъём USB1, разъём RJ45, разъёмы HDMI1, HDMI2, HDMI3, видео, левый канал звука, правый канал звука.

Примечание:

VIDEO и YPbPr совместно используют один аудиоканал.

Когда HDMI порт получает DVI сигнал, аудиосигнал поступает из AV Аудио канала.

УСТАНОВКА

АНТЕННА

Штекер

Наружная антенна

Примечание:

Подсоединение антенны:

QR

(гнездо).

Входное сопротивление: 75 Ом, небалансный.

Ант. 75 Ом

Адаптер (НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ)

ДВУХПРОВОДНОЙ ПИТАЮ -

ЩИЙ КАБЕЛЬ (300 Ом)

Внутренняя антенна сети кабельного телевидения

Ослабьте винты

+#& %1, !$

# 'E FGHIJ

Затяните винты

ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЙ РЕЖИМ (HDMI)

7

8

5

6

3

4

1

2

РАЗРЕШЕНИЕ

800*600

1024*768

1360*768

1280*768

1920*1080

3840*2160

3840*2160

3840*2160

Вертикальная развертка (Гц)

60

60

60

60

60

30

50

60

Горизонтальная развертка (кГц)

37,88

48,36

47,7

47,3

67,5

67,5

112,5

135

D

УСТАНОВКА

АУДИО

-

/ВИДЕООБОРУДОВАНИЕ

В этом телевизоре предусмотрена одна группа AV и одна группа YPbPr для удобного подключения к видеомагнитофону, DVD или другому видеооборудованию. Пожалуйста, обратитесь к руководству по эксплуатации подключаемого оборудования.

Вы можете использовать входные клеммы на задней панели телевизора следующим образом.

KL

Жёлтый (видео)

Красный (аудио R)

Белый (аудио L)

Красный (Pr или Cr)

Синий (Pb или Cb)

(Y)

ВИДЕОАППАРАТУРА с YPbPr

ВИДЕООБОРУДОВАНИЕ

ВИДЕООБОРУДОВАНИЕ

Речевой ввод

Аудиоресивер

Возможно подключение к следующим устройствам: Видеомагнитофон, многодисковый проигрыватель, DVD, видеокамера, игровая или стереосистема и т. д.

YPbPr может поддерживать следующие форматы видео: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080P.

Примечание:

1. AV и YPbPr совместно используют один аудиоканал.

2.

3.

Когда на порт HDMI поступает сигнал DVI, канал AV Audio переключается в режим приема звука через порт HDMI.

В случае подачи нестандартных сигналов некоторые устройства могут не поддерживаться.

2

3

4

6

7

24

25

26

27

9

19

20

21

22

23

10

11

12

13

14

15

16

17

18

28

29

1

5

8

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Кнопка

Питание

БЕЗ ЗВУКА

GoogleAssistant

(reverse

(play

(

(forward

( REC

Pause

(stop

TEXT

FAV

SUBTITLE

SOURCE

YouTube

HOME

MENU

NETFLIX

OK

BACK

EXIT

INFO

GUIDE

ПОВЫСИТЬ/ПОНИЗИТЬ

УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ

(VOL +/ VOL )

CH +/ CH -

Цифры 0 ~ 9

CH .

LIST (СПИСОК

КАНАЛОВ)

AUDIO

)

)

)

)

)

)

Цветные кнопки

Описание

Нажмите, чтобы включить или выключить телевизор. При выключенном телевизоре блок питания находится под напряжением.

Чтобы полностью отключить питание, отсоедините шнур питания.

Включение и отключение звука.

Нажмите, чтобы открыть GoogleAssistant или начать голосовой поиск.

Обратное воспроизведение в режиме

Мультимедиа, Сдвига по времени (Timeshift).

Нажмите, чтобы начать воспроизведение в режиме Мультимедиа, Сдвига по времени (Timeshift).

Ускоренная перемотка вперед в режиме

Мультимедиа, Сдвига по времени (Timeshift).

Запись телевизионной программы в режиме цифрового телевидения.

Нажмите, чтобы поставить на паузу воспроизведение в режиме

Мультимедиа, Сдвига по времени

(Timeshift).

Остановка воспроизведения мультимедиа или в режиме Записи, Сдвига по времени

(REC&Timeshift).

Нажмите для выбора режима телетекста.

Нажмите для выбора или удаления вашего любимого канала.

Открыть или закрыть субтитры.

Нажмите, чтобы открыть список источников входного сигнала.

Нажмите, чтобы открыть NFTFLIX.

Нажмите, чтобы открыть YouTube.

Открытие Домашней страницы.

Нажмите, чтобы открыть экранное меню.

Навигация по экранному меню.

Нажмите, чтобы подтвердить выбор опции или выполнить функцию.

Возврат к предыдущему меню.

Зависит от того, какая функция работает в данный момент.

Отображение сведений о канале.

В режиме телевидения открывает электронную программу передач.

Нажмите VOL + или VOL - для регулировки уровня громкости.

Нажмите CH + или CH - для переключения телеканалов.

Нажмите, чтобы ввести номер канала.

Открытие списка каналов.

Нажмите, чтобы выбрать моно, Nicam или стерео режим (ATV) или чтобы выбрать аудио язык (DTV).

Выполните операции в соответствии с подсказками в нижней части меню в тексте.

7"/!,*+(

+#&!,4MMM6(

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕЛЕВИЗОРА

ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

)##$% $#'*N?+

+#O+#"+,#(

)# ,+#+!$%,#"#

#+#'(

"!cd] !"'/&aUUbRI$ &

[5%+$#/*+,+#

$ &++/"[5(

7 $##+$&+5*

#$4)AP6(

)+$+/*##$&'#&+

QRSITUUTV$#$$#'(

"!cd] !"+,+#*$# +

#$& "!/!0$$ /

**!+ (

: $#"!'"++"WX$

#'"(

)$% MYZHUGZ$[$#'#"!

\UYTGYSI !"#"$&$%

$]^G_ !"+&./*(

/+,+# !$[MYZHUGZKL(

:e !",+$%1

.(

"+ #&$$&"$' aUUbRIfRgh(:e !",

+$%1.(

)#,[*[*[,$"

$#' '#+",!'(:@$

'#/(

: !"#"!&FG`G$$%

WX##$&$#

$% (

"!MI_T !"&+$#+$&'#

+#+#aUUbRI(

:MiK$#"!+"WX$

#(

3+$&'+$+#$!'++(

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕЛЕВИЗОРА

Нажмите , чтобы включить или выключить постоянно доступные функции Chromecast.

Нажмите OK, чтобы открыть экранную клавиатуру и, с помощью пульта дистанционного управления, введите 4 значный пароль, чтобы автоматически перейти к следующему интерфейсу.

Подтвердите пароль еще раз и сохраните его. Используйте пульт дистанционного управления, чтобы ввести пароль и завершить процедуру подтверждения пароля.

Чтобы выбрать режим работы тюнера, нажмите выбора и OK для подтверждения.

для

Нажмите A/T для начала поиска. Выберите Scan для выполнения поиска и Skipscan, чтобы пропустить поиск .

Для выбора режима нажмите нажмите OK для подтверждения.

, выберите режим Home и

Подтвердите выбранный режим еще раз, выберите Yes, чтобы подтвердить выбранный режим, выберите No, чтобы вернуться к предыдущему шагу.

Нажмите ОК, чтобы завершить настройку.

ДОМАШНИЙ ЭКРАН

После завершения мастера настройки, вы можете смотреть телевизор и перейти на домашний экран.

M

Откройте GoogleAssistant или запустите голосовой поиск.

N На этом экране отображаются избранные приложения.

(Можно добавлять, удалять приложения, менять расположение значков.)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕЛЕВИЗОРА

Приложения:

: !",.

$,*+#$"#++#$"

$(

O

[ Уведомление: @!#$,(

Источник: j $#"!+ +*$(

Сеть и Интернет: j $+,+

FG`G

Настройки: j+&+&'$ "

"(

A$$&"+#+,#

#"#+$%1(

ВХОДНОЙ ИСТОЧНИК

( :A@?9k:=?.

lie#"!

mY_STJ OK !""&++

+ #'N##0O !"#"$&

'+ # OK $$%

(

( : !"#"!&(

( : ОК $#0#+,(

RGnIKL]Wop\d !"!'&

+++ ##0*+*$("!

$",+ (

:QM\X !"#&+#"1

%()!*$#*%

QM\X !"*'"&(

Сеть

( : !"#"!&(

( : ОК $+,(

( )+$'#/+, OK !"

+0&'#&+#"1

%(

:93q9r3B)@s89::@?P?=:t

( =+&#++!#0#.%(RGnIKL

%$!#

$#' lie$#"!%

+WX$#(:

A@?9k:=?.e#"!

*$",' %+@(

КАНАЛ

Каналы –

!

подменю

+$#+

'$ "+(

Режим установки канала – #"!+ #$#

"!%+.("!$",

+ (

• Антенна – "!# +#+

+*$()#"!"$#'

&$*#"5[#"4uLQKiK6

+*$"#1(

• Кабель – "!!$&# +#+

+*$(.+$ $#'&

$*#"vMw+*$"#1(

• Предпочтительный спутник/главный спутник –

#"!+(.+$ $#'

&+*$"+#*#1(

Автообновление канала –

:@$

#"!-(i;-()#"!-(++

# ++!#$$"+$

!"#(

Родительский контроль – : $#"!

5'WX$#0#%(

Аудиоканал x: $#"!5'

WX$#0#%(

Открытые источники x: $#"!

5'WX$#0#%(

Антенна

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕЛЕВИЗОРА

( 7$##"$+#MKLzuKL

# ++1&%"(

Обновление поиска: )#",# +,+

$#'$+"0 +(

Аналоговое ручное сканирование: 8 MKL

+#()+$## $&, +"+

#"!&+5%+##0$#'(

RF сканирование: 8 ,+5[#"0$#

#"!'@(

Кабель

Channel Installation Mode

Antenna

Cable

Satellite

( ?%y:+,y$y8+#

$#"!9(

( ?%y:+,y$y8+#

$'#"!!$&(

( ,#%y:+,y$y$"(

( ,#%y:+,y$y$"(

( "!\VgYYIR]gY+$#/

#$%+9A#{@$,8+$

47)!6+#$ %x

MZngYI|$*0#0"

MZngYIvSG^`SRR]gY(

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕЛЕВИЗОРА

RF сканирование: +#(

Спутник

( ?%y:+,y$y8+#

$'#"!!$&(

( :WX !"##++,#

+"#$% %+#+&}~Q

+}~Q!uG]d\X*

"(j#+&++#

#,#%(

Добавить спутник: A!#&+#",+

+*$(

( ,#%y:+,y$y$"y

)++#(

Ручная настройка спутникового вещания 2 ,

++(

УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ И ВХОД

ПРИЛОЖЕНИЯ

В этом меню можно настроить разрешения приложений, а также просмотреть список приложений.

1. Нажмите кнопку , чтобы выбрать параметр.

2.

Нажмите кнопку ОК для настройки.

После настройки нажмите BACK, чтобы вернуться к предыдущему меню.

НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕЛЕВИЗОРА

Примечание:

• Ручная настройка даты и времени автоматически переведет параметр Автоматическая установка даты и времени в положение ВЫКЛ .

Установка даты – Нажмите для выбора опции, затем нажмите OK для входа в подменю.

Установка времени – Нажмите для выбора опции, затем нажмите OK для входа в подменю.

Установка часового пояса – Нажмите для выбора опции, затем нажмите OK для входа в подменю.

Использование 24 часового формата времени – Нажмите для выбора опции, затем нажмите OK , чтобы выбрать

ВКЛ./ВЫКЛ.

ВРЕМЯ

В этом меню находится информация об устройстве и его настройках.

1.

Нажмите кнопку , чтобы выбрать параметр.

2.

Нажмите кнопку ОК для настройки.

После настройки нажмите BACK, чтобы вернуться к предыдущему меню.

ДАТА И ВРЕМЯ

Тип таймера включения питания – Нажмите кнопку для выбора опции, затем нажмите кнопку OK, чтобы выбрать

ВКЛ./ВЫКЛ./ОДНОКРАТНО.

Автоматический таймер включения питания – Нажмите кнопку для выбора опции, затем нажмите кнопку OK для входа в подменю. (Эта опция доступна при выборе

ВКЛ./ОДНОКРАТНО в разделе Тип таймера включения питания ).

Тип таймера выключения питания – Нажмите кнопку для выбора опции, затем нажмите кнопку OK, чтобы выбрать

ВКЛ./ВЫКЛ./ОДНОКРАТНО.

Автоматический таймер выключения питания – Нажмите кнопку для выбора опции, затем нажмите кнопку OK для входа в подменю.

(Эта опция доступна при выборе ВКЛ./ОДНОКРАТНО в разделе Тип таймера выключения питания.)

ЯЗЫК

Автоматическая установка даты и времени – Нажмите кнопку A/V для выбора опции, затем нажмите OK для входа в подменю. (Дополнительно:Использовать сетевое время,

ВЫКЛ.)

Язык – Нажмите

OK для выбора языка.

для выбора параметра, затем нажмите

КЛАВИАТУРА

Текущая клавиатура – Нажмите ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите OK для входа в подменю.

Настройки Gboard – Нажмите ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите OK для входа в подменю.

Управление клавиатурами – Нажмите ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите OK для входа в подменю.

ВХОД

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕЛЕВИЗОРА

Таймер сна – Нажмите ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите OK для входа в подменю. (Дополнительно: выкл.,

10 минут, 20 минут, 30 минут, 40 минут, 50 минут, 60 минут,

90 минут, 120 минут).

Отключение изображения – Нажмите ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите OK , чтобы выбрать ВКЛ./ВЫКЛ.

Таймер выключения – Нажмите ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите OK для входа в подменю. (Дополнительно: выкл., 30 минут, 40 минут, 50 минут, 60 минут, 90 минут, 120 минут, 150 минут, 180 минут, 210 минут, 240 минут).

Включение/выключение функции Auto power – Нажмите

▲/▼ для выбора опции, затем нажмите OK для входа в подменю. (Дополнительно: выкл., 5 минут, 10 минут, 15 минут, 30 минут, 60 минут).

ИЗОБРАЖЕНИЕ

Вход – Нажмите ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите OK для входа в подменю.

Управление HDMI – Нажмите A/Y для выбора опции, затем нажмите OK, чтобы выбрать ВКЛ./ВЫКЛ.

Автоматическое выключение устройства – Нажмите ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите OK , чтобы выбрать

ВКЛ./ВЫКЛ.

Автоматическое включение телевизора – Нажмите ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите OK, чтобы выбрать

ВКЛ./ВЫКЛ.

Версия HDMI EDID – отобразить версию EDID.

Список устройств CEC – Нажмите ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите OK, чтобы выбрать ВКЛ./ВЫКЛ.

ПИТАНИЕ

Режим изображения – Нажмите ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите ОК для входа в подменю.

(Дополнительно:Пользовательски , Стандарт, Яркий, Спорт,

Фильм, Игра, Энергосбережение).

Подсветка/ Яркость/ Контрастность/ Насыщенность/

Цветовой тон/

Резкость – Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора опции.

Нажмите ◄ для уменьшения параметра. Нажмите ► для увеличения параметра.

Гамма – Нажмите ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите

OK для входа в подменю.(Дополнительно: Темный, Средний,

Яркий).

Цветовая температура – Нажмите ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите OK для входа в подменю.

AdvancedVideo – Нажмите ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите OK для входа в подменю.

Сброс настроек – Возврат всех настроек к заводским значениям по умолчанию.

D

ЗВУК ПАМЯТЬ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕЛЕВИЗОРА

Эквалайзер – Нажмите ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите OK для входа в подменю.

(Дополнительно:Пользовательский, Стандарт, Четкость,

Спорт, Кино, Музыка, Новости).

Баланс/Бас/Высокие частоты – Нажмите ▲/▼ для выбора опции. Нажмите ◄ для уменьшения параметра. Нажмите ► для увеличения параметра.

Объемный звук – Нажмите ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите OK, чтобы выбрать ВКЛ./ВЫКЛ.

Установки эквалайзера – Нажмите ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите OK для входа в подменю.

Динамики – Нажмите ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите OK для входа в подменю. (Дополнительно: диктор

TV, внешняя аудиосистема).

Цифровой выход – Нажмите ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите кнопку OK для входа в подменю.

(Дополнительно:Auto, Bypass, PCM, DolbyDigitalPlus,

DolbyDigital).

Задержка SPDIF – Нажмите ▲/▼ для выбора опции.

Нажмите ◄ для уменьшения параметра. Нажмите ► для увеличения параметра.

Автоматическое регулирование громкости – Нажмите

▲/▼ для выбора опции, затем нажмите OK, чтобы выбрать

ВКЛ./ВЫКЛ.

Режим Downmix – Нажмите ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите OK для входа в подменю. (Дополнительно:Стерео,

Объемный).

Сброс настроек – Возврат всех настроек к заводским значениям по умолчанию.

Внутренняя память – Нажмите ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите OK для входа в подменю.

Внешняя память – Нажмите ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите OK для входа в подменю. (Примечание: отображаются внешние устройства, если они подключены.)

ДОМАШНИЙ ЭКРАН

В этом меню вы можете настраивать каналы, приложения и лицензии с открытым исходным кодом.

1. Нажмите кнопу ▲/▼, чтобы выбрать параметр.

2. Нажмите кнопку ОК для настройки.

3. После завершения настройки. Нажмите кнопку BACK, чтобы вернуться в предыдущее меню.

ЭКРАННАЯ ЗАСТАВКА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕЛЕВИЗОРА

Retailmode – Нажмите ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите OK, чтобы выбрать ВКЛ./ВЫКЛ.

Retailmessaging – нажмите ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите OK для входа в подменю. (Дополнительно: демо видео, e POP слева, e POP снизу.)

PQ Demo – Нажмите ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите

OK для входа в подменю. (Примечание:ВЫКЛ., ВЛЕВО,

ВПРАВО.)

GOOGLE

Экранная заставка – Нажмите ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите OK для входа в подменю.

(Дополнительно:Выкл., Фон, Цвета.)

Время запуска – Нажмите ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите OK для входа в подменю. (Дополнительно: 5 минут,

15 минут, 30 минут, 1 час, 2 часа).

Перевести устройство в спящий режим – нажмите ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите OK для входа в подменю.

(Дополнительно: 30 минут, 1 час, 3 часа, 6 часов, 12 часов, никогда).

Запустить сейчас – Нажмите ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите OK, чтобы войти в меню заставки.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

В этом меню вы можете установить приложения с возможностью поиска, безопасный поиск, блокировку оскорбительных слов, лицензии с открытым исходным кодом.

1. Нажмите кнопу ▲/▼, чтобы выбрать параметр.

2. Нажмите кнопку ОК для настройки.

3. После завершения настройки. Нажмите кнопку BACK, чтобы вернуться в предыдущее меню.

CHROMECAST BUILT-IN

Статус местоположения – Нажмите ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите OK для входа в подменю.

(Дополнительно:Использовать Wi Fi для определения местоположения, выкл.)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ДИАГНОСТИКА

В этом меню вы можете прочитать информацию и узнать о настройках Chromecast.

1. Нажмите кнопу ▲/▼, чтобы выбрать параметр.

2. Нажмите кнопку ОК для настройки.

3. После настройки нажмите BACK, чтобы вернуться к предыдущему меню.

Использование и диагностика – Нажмите ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите OK , чтобы выбрать ВКЛ./ВЫКЛ.

ДОСТУП

Аудиодескрипция – Нажмите ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите OK, чтобы выбрать ВКЛ./ВЫКЛ.

Для людей с ослабленным зрением – нажмите кнопку ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите кнопку OK для входа в подменю.

(Нужно:Аудиодескрипция) ВКЛ.

Для людей с нарушениями слуха – Нажмите ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите OK , чтобы выбрать

ВКЛ./ВЫКЛ.

Титры – Нажмите ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите

OK для входа в подменю.

Высококонтрастный текст – нажмите ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите OK, чтобы выбрать ВКЛ./ВЫКЛ.

СБРОС

Нажмите ОК, чтобы войти в подменю. Полный сброс.

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕЛЕВИЗОРА

В этом меню можно провести сопряжение с устройством Bluetooth.

1. Нажмите и удерживайте КРАСНУЮ и ГОЛУБУЮ кнопки в нижней части пульта в течение 5 секунд.

2. Когда светодиод начнет мигать, отпустите их. Пульт дистанционного управления отправит сигнал сопряжения на телевизор и отобразит информацию о пульте дистанционного управления в правой части экрана.

3. Нажмите OK для отображения сопряжения. Если на экране отобразилось сопряжение, значит, соединение успешно установлено.

4.

Если сопряжение не отобразилось, соединение не было установлено. Подождите 30 секунд, а затем нажмите и удерживайте КРАСНУЮ и ГОЛУБУЮ кнопки в нижней части пульта дистанционного управления в течение 5 секунд и повторите предыдущие шаги.

5. Нажмите ВЫХОД или НАЗАД, чтобы вернуться в предыдущее меню.

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРОИГРЫВАТЕЛЬ

1. На ДОМАШНЕМ экране выберите значок + в списке приложений, чтобы добавить приложение, и нажмите ОК.

Используйте кнопки «вверх» и «вниз», чтобы выбрать приложение Мультимедийный проигрыватель, и нажмите

ОК, чтобы добавить его на ДОМАШНИЙ экран.

2. Нажмите ОК, чтобы войти в Мультимедийный проигрыватель и отобразить Видео, Фото, Аудио. После подключения USB накопителя можно воспроизводить с него файлымультимедиа.

Примечание:

Меню/функции могут отличаться в зависимости от того, когда вы приобрели телевизор.

:!$

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ r[#,>$#'+#0#"+, €+++#,+#,.

*$&%%,#4+6(

Качество изображения: ou4+#0#"+, +6

)5[#*$#

A*$&.2+

8'/ ‚ q5(

Цифровой декодер

Интерфейсы для подключения оборудования:

Качество звука: uLQKuLQ\ uLQKuLQ] iiiivMw$5 wfdawfda(

?$&,",[,+#"+, +4uwm6‚

'",##0‚43A=@cfƒfH+#++$&'%$6

9#04}zp6‚

}M~#00 wGYGc\ƒ4fƒ6\H4fH6‚43A=@cfƒfH+#++$&'%$6 o]Q‚

@){3„=73<;…@A‚;…@AA-B:9Pk:3@‚

9",#0‚

K`‚

}~Qm~‚

\m‚

)#"++"2fM}]d\Mw

$ +#0"0$$#2 4uKL6 4MKL6

9",#02@!$+",

0MLLGZIU2@Lfp\M

0MLMSZGU2 @ pw]

)'/#00cfƒfHiuwm2 G _G_ _ G _

7'##++(

‚ +*+&#"0(

Потребляемая мощность в ждущем режиме

Цифровые функции:

Дополнительные функции:

)5[#"0#"0+#+#( r[#,$+(

)5[#"0+!##"0$uLQ45[#

$#16(

9# ++,(

9# +,+$#(

)*$ +*+$%1(

{$*$%(

)$#'"0+#(

7$\m$.$"0$,(

)[$#4++01*.+5$&$

+$!#10$%,6(

{%o`iL`|,$% |$&+,$&|#'!

+|!%+!,‚MMM4#0#$+#6$$&AP(

$+Ld]M2 ‚ q!"#4k00q62 ‚‚ q!"$#'+#4k00q62D‚‚ q!"$#'!'+#4k00q62D‚‚

?++!2D*

?++$#'++#,2*

?++$#'!'+#2*

† …+#"+$% $&#+# "05$0(

)'0#+$&'"00$*00+*'&+(

…+*!"&'"!'#$&*#$(

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ɂɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ

Ɍɢɩɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ

©ɋɧɟɝªɧɚɷɤɪɚɧɟ

Ɋɚɡɞɜɚɢɜɚɧɢɟɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɉɨɦɟɯɢ ɇɨɪɦɚɥɶɧɨɟɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ

Ȼɟɫɰɜɟɬɧɨɫɬɶ ɒɢɮɪɨɜɚɧɢɟɬɟɥɟɩɟɪɟɞɚɱɢ

Ȼɟɫɰɜɟɬɧɨɫɬɶ

Ⱥɭɞɢɨ

ɒɭɦ

Ɉɫɦɨɬɪ

ɇɚɫɬɪɨɣɬɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟɚɧɬɟɧɧɵɬɚɤ ɱɬɨɛɵɭɤɚɡɚɧɧɵɟɩɪɢɡɧɚɤɢɢɫɱɟɡɥɢ ɋɨɡɜɭɤɨɦɜɫɟɜɩɨɪɹɞɤɟ ɒɭɦ

Ȼɟɡɡɜɭɤɚ

Ȼɟɡɡɜɭɤɚ ɇɨɪɦɚɥɶɧɵɣɡɜɭɤ ɇɚɫɬɪɨɣɬɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟɚɧɬɟɧɧɵɬɚɤ ɱɬɨɛɵɭɤɚɡɚɧɧɵɟɩɪɢɡɧɚɤɢɢɫɱɟɡɥɢ

Ɋɚɛɨɬɚɸɳɟɟɪɹɞɨɦɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɢɥɢɥɚɦɩɵ ɞɧɟɜɧɨɝɨɫɜɟɬɚ

Ƚɪɨɦɤɨɫɬɶɉɪɨɜɟɪɶɬɟɡɚɩɭɳɟɧɚɥɢ ɮɭɧɤɰɢɹɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹɡɜɭɤɚɧɚɩɭɥɶɬɟ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɚɬɚɤɠɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɚɭɞɢɨɫɢɫɬɟɦɵ ɇɟɩɨɞɤɥɸɱɟɧɲɧɭɪɩɢɬɚɧɢɹ ȼɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶɩɢɬɚɧɢɹɧɟɜɤɥɸɱɟɧ ɇɚɫɬɪɨɣɤɚɤɨɧɬɪɚɫɬɧɨɫɬɢɢ ɹɪɤɨɫɬɢɝɪɨɦɤɨɫɬɢ ɇɚɠɦɢɬɟɧɚɩɭɥɶɬɟɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɤɧɨɩɤɭ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹɜɵɤɥɸɱɟɧɢɹ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɰɜɟɬɨɦ ɇɨɪɦɚɥɶɧɵɣɢɥɢɫɥɚɛɵɣ ɡɜɭɤ ȼɵɩɨɥɧɢɬɟɩɨɜɬɨɪɧɭɸɧɚɫɬɪɨɣɤɭɤɚɧɚɥɚ ɒɭɦ Ⱥɭɞɢɨɫɢɫɬɟɦɚ

• ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟɩɨɹɫɧɟɧɢɟȽɚɪɚɧɬɢɹɧɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹɧɚɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɟɬɚɤɢɟɤɚɤɩɭɥɶɬɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɉɨɜɨɩɪɨɫɚɦɧɚɫɬɪɨɣɤɢɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɚɚɬɚɤɠɟɠɚɥɨɛɢɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣɨɛɪɚɳɚɣɬɟɫɶɜɧɚɲɭɫɥɭɠɛɭɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɉɨɞɞɟɪɠɤɚɜɪɟɠɢɦɟɱɚɬɚɢɛɟɫɩɥɚɬɧɵɯɡɜɨɧɤɨɜ

KDLHUFRP

ɢɥɢ ȼɫɺɱɬɨɜɚɦɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɞɟɥɚɬɶɞɥɹɡɚɩɪɨɫɚɪɟɦɨɧɬɚɢɥɢɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹȼɚɲɟɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɩɨɡɜɨɧɢɬɶɩɨɧɨɦɟɪɭ ɢɭɤɚɡɚɬɶɫɜɨɢɤɨɧɬɚɤɬɧɵɟɞɚɧɧɵɟɝɞɟɛɵȼɵɧɢɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ

ȼɚɠɧɨ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟɧɚɩɪɢɛɨɪɟɫɟɪɢɣɧɨɝɨɧɨɦɟɪɚɞɟɥɚɟɬɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɣɞɥɹɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɸɩɪɢɛɨɪɚɢɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɟɝɨɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɟɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɁɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹɭɞɚɥɹɬɶɫɩɪɢɛɨɪɚɡɚɜɨɞɫɤɢɟɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɭɸɳɢɟɬɚɛɥɢɱɤɢ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟɡɚɜɨɞɫɤɢɯɬɚɛɥɢɱɟɤɦɨɠɟɬɫɬɚɬɶɩɪɢɱɢɧɨɣɨɬɤɚɡɚɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɯɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ

Мазмұны

Қауіпсіздік жəне ескертулер

............................................................................................................. 2-3

Кіріспе

................................................................................................................................................ 4

Қабырғалық монтаждау

.................................................................................................................... 5

Орнату

................................................................................................................................................ 6-8

Қашықтан басқару пульті

................................................................................................................. 9-10

Пайдалану

.......................................................................................................................................... 11-20

Техникалық сипаттамалары

............................................................................................................. 21

Ақауларды іздестіру жəне жою

........................................................................................................ 22

ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ ЖӨНІНДЕГІ МАҢЫЗДЫ

НҰСҚАУЛАР

1) Осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

2) Осы нұсқаулықты сақтап қойыңыз.

3) Барлық жазылған ескертулерді назарда ұстаңыз.

4) Барлық нұсқамаларды орындаңыз.

5) Бұл құрылғыны судың жанына жақын жерде пайдаланбаңыз.

6) Құрылғыны тек қана құрғақ шүберекпен сүртіп отырыңыз.

7) Желдететін саңылауларын жауып тастамаңыз, құрылғыны тек нұсқауларға сəйкес орнықтырыңыз.

8) Теледидарды радиаторлар, жылытқыштар, пештер жəне басқа да жылу беретін құралдар (соның ішінде күшейткіштер) сияқты жылу көздерінің жанына орнатпаңыз.

9) Розеткаға қатысты белгіленген қалпы бар ашаны қосқан кезде қауіпсіздікті елемей қалмаңыз. Егер берілген аша розеткаға сəйкес келмесе, ескірген розетканы ауыстыру үшін электрикке хабарласыңыз.

10) қорек сымының, əсіресе шанышқылардың, розеткалардың жанында жəне олардың құрылғыдан шыққан жерлерінде қысылуын болдырмаңыз.

11) Өндірушінің өзі жазып көрсеткен құрылғылары мен жинақтамаларын ғана пайдаланыңыз.

12) Найзағай жарқылдап тұрған кезінде немесе ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, құрылғыны желіден ажыратыңыз.

13) Қызмет көрсету мəселелері бойынша білікті персоналға жүгініңіз. Егер құрылғы қандай да бір жолмен зақымдалса, мысалы, қуат сымы немесе шанышқы зақымдалса, сұйықтық төгіліп немесе құрылғыға қандай да бір бөлшектер тисе, құрылғыға жаңбыр немесе ылғал түскен болса, құрылғы тиісті түрде жұмыс істемейді немесе оны құлатқан болса, мұндай құрылғыға міндетті түрде қызмет көрсетіледі.

14) Желілік шанышқы ажырату құрылғысы ретінде пайдаланылады, сондықтан ол жұмысқа жарамды күйде қалуы тиіс.

15) Желдету саңылауларын газеттер, дастархандар, перделер сияқты жəне т. б. сондай заттармен жауып, желдетуге кедергі жасамау керек.

16) Құрылғыда тұтанған шам сияқты ашық от көздері орналастырылмауы тиіс.

17) Басқару пультінен батареяларды тиісті түрде кəдеге жарату қажет.

18) Құрылғыны қалыпты климатта пайдалану керек.

19) Құрылғыға тамшылар немесе бүріккіштер түспеуі тиіс жəне оған құмыралар сияқты сұйықтыққа толтырылған заттарды қоюға жол берілмейді.

20) Назар аударыңыз: Бұйымның көлбеуінен болатын жарақат алуды болдырмау үшін, бұйымның көлденең күйінде орналасуын əрдайым қадағалаңыз.

21) Бұйым тек қана тұрмыстық мақсаттарға пайдалануға арналып жасалған.

ҚАУІПСІЗДІК ЖƏНЕ ЕСКЕРТУЛЕР

АБАЙЛАҢЫЗ!

АШПАУ КЕРЕК - ЭЛЕКТР

ТОГЫНАН ЖАРАҚАТ АЛУ ҚАТЕРІ

БАР!

АБАЙЛАҢЫЗ!

ЭЛЕКТР ТОГЫНАН ЖАРАҚАТ АЛУ ҚАТЕРІН КЕМІТУ

ҮШІН

ҚАҚПАҒЫН АШУШЫ БОЛМАҢЫЗ (НЕМЕСЕ АРТҚЫ

БӨЛІГІН).

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ІШІНДЕГІ КОМПОНЕНТТЕРІНЕ

ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ ӨЗІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

КӨЗДЕЛМЕГЕН. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ МƏСЕЛЕЛЕРІ

БОЙЫНША

СЕРВИСТІК БІЛІКТІ МАМАНҒА ЖҮГІНІҢІЗ.

Бұл белгі осы құрылғының ішінде қауіпті кернеудің болуын көрсетеді.

Бұл белгі құрылғыны пайдалану немесе жеткізу жиынтығына кіретін əдебиетте күту туралы маңызды ақпараттың болуын көрсетеді.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Өрт шығу немесе электр тогымен зақымдану қаупін болдырмау үшін, бұл құрылғыны жаңбыр немесе ылғалдың əсеріне ұшырамаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Батареялар бастауы күннің сəулесі, от жəне т.б. болуы мүмкін жоғары температураға ешқашан да ұшырамауы тиіс.

Бұл белгі қауіпті желілік кернеу мен пайдаланушы үшін қол жетімді бөлшектер арасындағы қос оқшауламаның болуын көрсетеді. Қызмет көрсету кезінде тек бірдей қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.

Бұл белгі құрылғы тұрмыстық қалдықтардан бөлек кəдеге жаратылуы тиіс екендігін көрсетеді (бұл ереже Еуроодақтың аумағында міндетті түрде орындалуы тиіс). Қоршаған ортаға, адам денсаулығына жəне ресурстарды ұтымды пайдалануға зиян келтірмеу үшін құрылғыны қолданылатын талаптарға сəйкес тастаңыз. Пайдаланылған құрылғыны тапсыру үшін, кəдеге жаратумен айналысатын ұйыммен хабарласыңыз немесе құрылғының сатушысына хабарласыңыз. Олар тиісті тəртіппен кəдеге жарату ісін жүргізіп бере алады.

ҚАУІПСІЗДІК ЖƏНЕ ЕСКЕРТУЛЕР

{$‡"+ˆ+‡‰'"Šˆ/ˆ

ˆ'!ˆ‰"$ˆ!(‹‡"$‰""Š

Œ"$ˆ///ˆ!$Š"'(=*Œ‡"$‰""

Œ!$+","Œ""$‰

+$""ˆ+(

=/!ˆ‰,$"Š‡‰""

/"ŒŠ"'‰+Š"'жəн/ˆ!$Š"'(

‘$$"ŠŒˆ+ˆ'ˆ*ˆ'"Š"'(

{$"ŠŒ‡$""Œ ə$ˆ“ˆ( s$*"Œ"+‡"

!$"+“/ˆŒ‡"$‰"‰+"Š%ˆ$!Šˆ'(

{‡Œ+"'!$‰!‰‰+$*+

“+$*Œ‡"$‰""Œ%/"!$Š"'({$

Œ‡$‰'"Œ$"$Œ"

'Œ"$$"(

{$"Š$ˆ/ə!+Œ

+Š"$$"Œ,!ˆ'"Š“+ˆ

!$"Š"'(‹‡"$‰"‰Œ,!ˆ+‡,"Œ"Œ"Š

ˆ$!Šˆ'(

=*Œ‡"$‰"‡'ŒŒ"!,",$"$+"

Œ'ˆ"‡+""$"(

9Œ"ŒŒ‰"‰"$ˆ/+Š"$$""

+Š"'(”'Œжəн“'ˆ+ˆ',$“/ˆ.$

ˆ+$Œ"Œ(

{$ˆ$,“+ə$+ˆˆŠ жə!+Œ"$

'ˆˆŠ ə+ˆ‡/"Š"'({$"!,

,Œ"/"!"+“/,ˆ/+Œ""$

/"‰"!+ŒŒ‡"$‰"$‰ˆ$,Š"'(

{$“+ˆ"‡‰/+Œ"/"Œ

'ˆŒ,Š"'(

?$"Œ/"Œ"Œ s$Œ/"!+"//"!$Š"'( =*$""Šˆˆ$ˆ‡+Œ+"

!$+Œ!"‰‰,ˆ*ˆ+ˆ$*Š'

Œ/"Œ"Œ"+Œ!$"(‹/"Œ"Œ"+Œ

Œ‡"$‰""ŠŒ"'"ˆəŒˆˆ‰,"Š

"" ə$ˆ(

КІРІСПЕ

Негізгі функционалдық мүмкіндіктері

M

Теледидар, видеотерминал ретінде пайдаланыла алады

N

Жоғары жарықтық жəне кең көру бұрышы;

O жерсеріктік жəне кəбілдік теледидардың бағдарламаларын сақтап ала алады;

P

HDMI интерфейсі;

Q

Мультимедиялық ойнатушы (USB);

Құрамдас бөліктер

Қашықтан басқару пульті .............................. 1

Батарейкалар (AAA) ....................................... 2

Пайдаланушының нұсқаулығы ..................... 1

Техникалық сипаттамалары

Көру кезіндегі сурет өлшемі

(диагональ) 58 дюйм

Ажыратымдылық

Тұстардың ара қатынасы

Телевидение жүйесі (теледидар сигналын тарату пішімі)

3840 x 2160

16 : 9

PAL-B/G, SECAM-B/G, DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2

PAL/NTSC/SECAM

DVB-T2:1000, DVB-C:1000, ATV:100

Видеосигнал жүйесі

Қабылдау арнасы

Энергия тиімділігі классы

Қуаттау кернеуі

Тұтынылатын қуаты

Дыбыстың шығыс күші (10% аспайтын сызықты емес бұрмалаулар коэффициентімен)

Сигнал кірісі/шығысы

A

100240 В, 50 60 Гц

150 Вт

Көлденеңінен ажыратымдылық қабілеті (ТВ сызығы)

Тасымалдау жəне сақтау

2 x 10 Вт

Жоғарғы анықтылықтың мультимедиялық интерфейсі (HDMI) x 4

Композиттік видеосаңылау x 1 (ВИДЕО жəне YPbPr бір аудиоарнаны бірлесе пайдаланады)

Аудиосаңылау (L+R) x 1

LAN кірісі х 1

Mini YCb (Pb) Cr (Pr) x 1 (ВИДЕО жəне YPbPr бірлесе отырып бір аудиоарнаны пайдаланады)

USB x 2

ОПТИКАЛЫҚ ШЫҒЫС x 1

ҚҰЛАҚҚАПҚА АРНАЛҒАН ШЫҒЫС х 1

Антенналық кіру х 1

TF x 1

LNB IN x 1

CI x 1

Композиттік видеошығыс >=350

Y Cb(Pb) Cr(Pr) >=400

Буып түйілген теледидарларды көліктің барлық түрлерімен ГОСТ 15150-69 5 - тобына сəйкес келетін жағдайларда, қоршаған орта температурасы -40тан + 50 °С қа дейін жəне ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 75 тен 100% - ға дейін тасымалдауға рұқсат етіледі.

Теледидарды сақтау қоршаған ортаның температурасы + 5 тен + 40 °С қа дейін болғанда жəне ауада қышқыл, сілтілі жəне басқа да агрессивті қоспалар болмаған кезде ГОСТ 15150 -

69 бойынша 1 топ жағдайында жүзеге асырылуы тиіс.

HDMI жəне HDMI High Definition Multimedia Interface терминдері жəне HDMI логотипі — АҚШ тағы жəне басқа елдердегі HDMI Licensing Administrator, Inc компаниясының сауда белгілері немесе тіркелген сауда белгілері.

ҚАБЫРҒАЛЫҚ МОНТАЖДАУ

1қадам: Қабырғаға орнатуға арналған кронштейндерді қабырғаға бекіту үшін дюбельдерді (4 * 36PWA) пайдаланыңыз. қабырға

2қадам: M 6 x 12 мм қабырғаға арналған бұрандаларды СК болатын кілт арқылы бұраңыз.

* Теледидардың сыртқы көрінісі материалдық нысандарға байланысты болады.

3қадам: СК теледидарды қабырғаға орнатуға арналған кронштейндерде қабырғаға орнатуға арналған бұрандалар көмегімен бекітіңіз.

Назар аударыңыз! теледидар мен қабырға арасындағы бұрыш 3° тан аспау керек. қабырға

ОРНАТУ

Алдыңғы панель

2 3‹Œ!"$"/4Œ/"Œ!+Œ$&ˆ“/ˆ6(

2 >"Œ"2‹;j;z –{P8=>3?—(

2 )Œ

C

9+"

‹!"+"

“ˆ{$"Œ+“/ˆŒ!"+"!+"Š"'(

‹‡"$‰""“'ˆ/ˆ“/ˆŒ!"+"!+"

‡+‡"Š"'(

7$ŒжəнеŠŒ!"$

?ə'ˆ/"$‰'"!"+Š*,ˆ"+',

“/ˆ+"“,$ˆ!+"Š"'(

7$ŒжəнеŠŒ!"$

?ə'ˆ/"$‰'$""+"“/ˆ+"“,$ˆ

!+"Š"'(

?ə'ˆˆ,$‰Š'ˆ.‰"жəне

+ˆ$"$""Š"'(

АРТҚЫ АУДИО /ВИДЕО Байланыстар (ЖАҒЫ)

Саңылаулар (солдан оңға):

HDMI4(ARC), LNB IN, ANT IN, Mini YPbPr, ҚҰЛАҚҚАПТАР, CI, TF, USB2

АРТҚЫ АУДИО /ВИДЕО байланыстар

Саңылаулар (солдан оңға):

USB1 оптикалық ұясы, RJ45 ұясы, HDMI1, HDMI2, HDMI3 ұясы, бейне, сол жақ дыбыс арнасы, оң жақ дыбыс арнасы.

Ескерту:

VIDEO жəне YPbPr бір дыбыс арнасын бірге пайдаланады.

HDMI порты DVI сигналын алған кезде, дыбыс сигнал AV Аудио арнасынан түседі.

ОРНАТУ

АНТЕННА

Ескерту:

Антеннаны жалғау: IEC (саңылау).

Кіріс кедергісі: 75 Ом, теңгерімсіз.

Істікше

Сыртқы антенна

Ант. 75 Ом

Адаптер (ЖИНАҚТАМАҒА КІРМЕЙДІ)

ЕКІСЫМДЫ ҚУАТТАҒЫШ

КƏБІЛ (300 Ом)

Кабельдік теледидар желісінің ішкі антеннасы

Бұрандамаларды əлсіретіңіз

Қуаттағышкəб i лд i

Wires ұяшығынақыстырыңы

Бұрандамаларды қысып бұрап тастаңыз

АЛДЫН АЛА ОРНАТЫЛҒАН РЕЖИМ (HDMI)

6

7

4

5

8

1

2

3

АЖЫРАТЫМДЫЛЫҚ

800*600

1024*768

1360*768

1280*768

1920*1080

3840*2160

3840*2160

3840*2160

Тігінен келтіру (Гц)

60

60

60

60

60

30

50

60

Көлденеңінен келтіру (кГц)

37,88

48,36

47,7

47,3

67,5

67,5

112,5

135

KL

ОРНАТУ

АУДИО

-

/ВИДЕОЖАБДЫҚ

Бұл теледидарда бейнемагнитофонға, DVD немесе басқа бейне құрылғыларына ыңғайлы қосылу үшін бір AV тобы жəне бір YPbPr тобы бар. Қосылатын жабдықты пайдалану жөніндегі басшылыққа хабарласыңыз.

Теледидардың артқы жағындағы кіріс клеммаларын келесі жолмен пайдалануға болады.

Сары (видео)

Қызыл (аудио R)

Ақ (аудио L)

Қызыл (Pr немесе Cr)

Көк (Pb немесе Cb)

Жасыл (Y)

YPbPr бар ВИДЕОАППАРАТУРА

БЕЙНЕ ЖАБДЫҚ

БЕЙНЕ ЖАБДЫҚ

A"+!*ˆ'

Аудиоресивер

Мына құрылғыларға қосылу мүмкін болады: Бейнемагнитофон, көп дискілі ойнатқыш, DVD, бейнекамера, ойын жүйесі немесе стереожүйе жəне т.б.

YPbPr мынадай видео форматтарды қолдай алады: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080P.

Ескерту:

1.

2.

3.

AV жəне YPbPr бірлесе бір аудиоарнаны пайдаланады.

HDMI портына DVI сигналы түскенде, AV Audio арнасы HDMI порты арқылы дыбыс қабылдау режиміне ауысады.

Стандартты емес сигналдар берілген жағдайда, кейбір құрылғылар қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

2

3

4

5

6

7

8

24

25

26

27

28

29

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1

ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ПУЛЬТІ

Батырма

(

Қуаттау

ДЫБЫССЫЗ

GoogleAssistant

(reverse

(play

(stop

TEXT

)

(forward

( REC

Pause

FAV

SUBTITLE

SOURCE

NETFLIX

YouTube

HOME

MENU

OK

BACK

EXIT

INFO

GUIDE

ДЫБЫСТЫҢ ДЕҢГЕЙІН

ЖОҒАРЫЛАТУ/КЕМІТУ

(VOL +/ VOL )

CH +/ CH -

Цифрлар 0 ~ 9

CH .

LIST (АРНАЛАРДЫҢ

ТІЗІМІ)

AUDIO

)

)

)

)

)

Түсті батырмалар

Сипаттамасы

Теледидарды қосу немесе өшіру үшін басыңыз. Теледидар өшірілген кезде қорек блогы кернеу астында болады. Қуат көзін толығымен өшіру үшін қуат сымын ажыратыңыз.

Дыбысын қосу жəне өшіру.

Google Assistant ашу немесе дауыстық іздеу бастау үшін басыңыз.

Мультимедиа режимінде қайта ойнату, уақыт бойынша жылжу (Timeshift).

Мультимедиа режимінде ойнатуды бастау үшін, уақыт бойынша жылжу үшін басыңыз (Timeshift).

Мультимедиа режимінде алға жылдам айналдыру, уақыт бойынша жылжу (Timeshift).

Цифрлық теледидар режимінде теледидар бағдарламасын жазып алу.

Мультимедиа режимінде ойнатуды кідірту үшін, уақыт бойынша жылжу үшін басыңыз

(Timeshift).

Мультимедианы ойнатуды немесе жазу режимінде, уақыт бойынша жылжуды тоқтату (REC&Timeshift).

Телемəтіннің режимін таңдау үшін басыңыз.

Өзіңізге ұнамды арнаны таңдау немесе жою үшін басыңыз.

Субтитрлерді ашу немесе жабу.

Кіріс сигналы көздерінің тізімін ашу үшін басыңыз.

NFTFLIX ашу үшін басыңыз.

YouTube ашу үшін басыңыз.

Үй парағын ашу

Экран мəзірін ашу үшін басыңыз.

Экрандық мəзірдегі навигация.

Опцияны таңдау немесе функцияны орындау үшін басыңыз.

Алдыңғы мəзірге оралу.

Қазіргі уақытта қандай функция жұмыс істейді.

Арна жайлы мəліметтерді көрсету.

Теледидар режимінде электронды бағдарламалар тізілімін ашады.

Дыбыстың деңгейін реттеп отыру үшін

VOL + немесе VOL - басыңыз.

Телеарналарды ауыстыру үшін CH + немесе CH - басыңыз.

Арнаның нөмірі енгізу үшін басыңыз.

Арналардың тізімін ашу.

Моно, Nicam немесе стерео режим (ATV) таңдау үшін немесе аудио тілді (DTV) таңдау үшін батырмасын басыңыз.

Мəтіндегі мəзірдің төменгі бөлігіндегі нұсқауларға сəйкес əрекеттерді орындаңыз.

D

‘!$ˆ*ˆˆŠŒŒ‰"/"Š"'(

!+$"Š"'4999+6(

ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ПУЛЬТІ

ТЕЛЕДИДАРДЫ ПАЙДАЛАНУ

БІРІНШІ ҚОСЫЛУЫ

Теледидарды алғаш рет қосқан кезде орнату шебері негізгі параметрлерді көрсетеді.

Бастапқы орнату кезінде нұсқаулықта берілген нұсқауларды сақтаңыз.

Google құрылғыңыздың орналасқан жері туралы ақпаратты алуға жəне кеңейтілген мүмкіндіктерге қол жеткізуге рұқсат беру үшін YES таңдаңыз.

Алдымен қашықтан басқару пультінен (қБП) кодты енгізіңіз.

Кодты сəтті енгізгеннен кейін, теледидарды басқару үшін

Blu etooth функциясын пайдалануға болады.

Бағдарламалық жасақтаманы жақсарту үшін құрылғы қате туралы есептерді автоматты түрде жіберуі үшін YES таңдаңыз.

Жүйенің тілін таңдап алу үшін құптауға OK басыңыз.

басыңыз да сол тілді

Android телефонын теледидарға жалғаңыз, қосылымды орындау үшінContinue немесе өткізіп жіберуге Skip таңдаңыз.

1. Сіздің құрылғылар Android TV платформасында жұмыс істейді. Келесі экранға өту үшін ► батырмасын басыңыз.

2. Google Playден қосымша қолданбаларды жүктеуге болады.

Келесі экранға өту үшін ► батырмасын басыңыз.

3. Фотосуреттер мен басқа файлдарды кірістірілген шолғыш арқылы теледидарға жіберіңіз. Аяқтау үшін ОК батырмасын басыңыз.

Қосылу үшін Wi Fi таңдау үшін батырмасын басып, OK деп құптаңыз да, қосылуды растау үшін кілтсөзді енгізіңіз .

Елді таңдау үшін A/T батырмасын басып, растау үшін OK батырмасын басыңыз.

Google сервистерін пайдалану шарттарын қабылдау үшін

Acceptті таңдаңыз.

Қауіпсіздік паролін орнату үшін пайдаланылады.

Экрандық пернетақтаны ашу үшін OK батырмасын басыңыз жəне қашықтан басқару пультімен келесі интерфейске автоматты түрде өту үшін 4 таңбалы құпия сөзді енгізіңіз.

ТЕЛЕДИДАРДЫ ПАЙДАЛАНУ

Үнемі қол жетімді болатын Chromecast мүмкіндіктерін қосу немесе өшіру үшін басыңыз.

Кілтсөзді тағы бір рет құптаңыз да, соны сақтап қойыңыз.

Құпиясөзді енгізу жəне құпиясөзді растау рəсімін аяқтау үшін қашықтықтан басқару пультін пайдаланыңыз .

Тюнердің жұмыс режимін таңдау үшін, таңдау үшін басыңыз жəне соны құптау үшін OK батырмасын басыңыз.

Режимді таңдау үшін басыңыз, Home режимін таңдап, соны құптау үшін OK батырмасын басыңыз.

Іздеуді бастау үшін А/Т басыңыз. Іздеу үшін Scan жəне іздеуді жіберіп алу үшін Skip scan таңдаңыз.

Таңдалған режимді қайтадан растаңыз, таңдалған режимді растау үшін Yes таңдаңыз, алдыңғы қадамға оралу үшін No таңдаңыз.

Баптауларды аяқтау үшін ОК батырмасын басыңыз.

ҮЙДЕГІ ЭКРАН

Орнату шебері аяқталғаннан кейін теледидарды қарауға жəне үй экранына өтуге болады.

M

Google Assistant ашыңыз немесе дауыспен іздеуді басыңыз.

N

Осы экранда таңдаулы бағдарламалар көрсетіледі.

(Қолданбаларды қосуға, жоюға, белгішелердің орнын өзгертуге болады.)

ТЕЛЕДИДАРДЫ ПАЙДАЛАНУ

Қосымшалар: Барлық орнатылған қолданбалар ұсынылған қолданбалар экранына өту үшін басыңыз.

O

[

Хабарлама: Хабарламаларды көрсету.

Бастау: Сигналдың бастауын таңдау үшін таңба.

Желі жəне Интернет: Желіні баптауға арналған таңбаша, мысалға, Wi -Fi

Баптаулар: Мұнда əр түрлі параметрлерді орнатуға болады.

Параметрлерді орнату туралы қосымша ақпарат алу үшін келесі тармақта келтірілген.

КІРУ ДЕРЕККӨЗІ

1. Негізгі экранда ◄/► батырмасын басыңыз, inputs таңдаңыз, көздер тізімін ашу үшін OK батырмасын басыңыз, содан кейін көздердің бірін таңдау үшін

"жоғары" батырмасын басып, оған қосылу үшін OK батырмасын басыңыз.

2. Параметрді таңдап алу үшін батырмасын басыңыз.

3. Баптауларға кіру үшін ОК басыңыз.

Live TVда кіріс көзі сигналдың тізімін көрсету үшін

SOURCE батырмасын басыңыз. Қалаулы бастауды таңдаңыз.

Алдыңғы мəзірге оралу үшін BACK батырмасын басыңыз.

Басты мəзір көрсетілгенде, оны жабу үшін BACK батырмасын басыңыз.

Желі

1. Параметрді таңдап алу үшін батырмасын басыңыз.

2. Баптау үшін ОК батырмасын басыңыз.

3. Параметрлер аяқталған соң, Өзгерістерді сақтау жəне алдыңғы мəзірге оралу үшін OK батырмасын басыңыз.

ЭКРАНДЫҚ МƏЗІР БОЙЫНША НАВИГАЦИЯ

1. Экрандық мəзірге кірудің екі амалы бар. Live TV арқылы

Теледидар параметрлерін көрсету үшін Мəзір батырмасын басып, Параметрлер мəзірін таңдау үшін

◄/► батырмасын басып, растау үшін OK батырмасын басыңыз. ҮЙДЕГІ экранда ► батырмасын басып, Параметрлер мəзірінің дөңгелек белгішесін таңдап, OK батырмасын басыңыз.

АРНА

Арналар – іздестірудің əртүрлі режимдері бар арналарды іздеуге арналған ішкі мəзір көрсетіледі.

Арнаны орнату режимі – экранда көрсетілетін арналардың бастауын таңдау. Қалаулы бастауды таңдаңыз.

• Антенна – сигналдың бастауы ретінде антеннаны таңдап алыңыз. Антеннаны таңдағанда, теледидар аналогтық жəне сандық (DVBT/T2) хабар тарату сигналдарын қабылдай алады.

• Кабель – сигналдың көзі ретінде кəбілді таңдап алыңыз.

Бұл жағдайда теледидар аналогтық жəне QAM сигналдарын қабылдай алады.

• Ықтималды жерсерік/басты жерсерік – жерсеріктің типін таңдап алу. Бұл жағдайда Теледидар жерсеріктің сигналдарын қабылдай алады.

Арнаның автожаңаруы – ҚОС./ӨШІР. таңдау үшін ОК батырмасын басыңыз. Таңдау кезінде ҚОС. жүйе күту режимінде 5 минуттан кейін арналарды автоматты түрде сканерлейді жəне жаңартады.

Ата ана бақылауы – опцияны таңдау үшін басыңыз сосын барып ішкі мəзірге кіруге ОK басыңыз.

Аудиоарна – опцияны таңдау үшін басыңыз барып ішкі мəзірге кіруге ОK басыңыз.

, сосын

,

,

Ашық бастаулар – опцияны таңдау үшін басыңыз сосын барып ішкі мəзірге кіруге ОK басыңыз.

Антенна

ТЕЛЕДИДАРДЫ ПАЙДАЛАНУ

3. Арна сканері ATV+DTV режимінде антенна арқылы автоматты түрде іздейді.

Іздеуді жаңартылуы: Стандартты жиіліктерден тыс арналарды қайта автоматты түрде іздеу.

Аналогты қолмен сканерлеу: Қолмен ATV сканерлеу.

Бастапқы іздеу жиілігін енгізгеннен кейін, іздеу станциясын жоғары немесе төмен таңдауға болады.

RF сканерлеу: Сандық арналарды қолмен іздеу, режим тармағын таңдап, OK батырмасын басыңыз. Кəбіл

Channel Installation Mode

Antenna

Cable

Satellite

1. Мəзір > Баптаулар > Арна > Арнаны орнату режимі,

Антеннаны таңдаңыз.

1. Мəзір > Баптаулар > Арна > Арнаны орнату режимі, сосын ғана Кəбіл тармағын таңдаңыз.

2. Мəзірге кіріңіз > Баптаулар > Арна > Арналар.

2. Мəзірге кіріңіз > Баптаулар > Арна > Арналар.

3. Егер сіздің операторларыңыз Акадо, Диван ТВ, Онлайн жəне Ростелеком (СПб) болса, Channel Scan таңдаңыз жəне əдепкі сканерлеу режимі – Advance; басқа операторлар үшін Advance, Quick жəне Full Scan режимдері қолайлы болады.

ТЕЛЕДИДАРДЫ ПАЙДАЛАНУ

RF сканерлеу: Œ$+$(

Жерсерік

( ?ə'ˆy‘$y9y9"

ˆ++"‰ə!ˆ$‰"ŠŠ"'(

( }~QŒŒ""$"‰"}~Qˆ$ˆ*ˆuG]d\

""‰"K жə!+Œ$ˆ

Œ"+ˆ$ˆ*ˆ'“/ˆWX

“,+ˆ!+"Š"'(7,ˆ+ˆˆˆ'*

$"Š"'ə'ˆ*ˆˆŠˆ'(

Жерсерікті қосу: >+ˆ+*$'ˆŒ+(

( ?ə'ˆ*ˆˆŠˆ'y‘$y9y9$y

>+ˆˆˆ'+ˆ(

Жерсеріктік таратуды қолмен баптау 2+ˆ

Œ$ˆ'(

ЕСЕПТІК ЖАЗБАЛАР ЖƏНЕ КІРУ

ҚОСЫМШАЛАР

Бұл мəзірде қолданбалар рұқсаттарын реттеуге жəне қолданбалар тізімін көруге болады.

1. Параметрді таңдап алу үшін батырмасын басыңыз.

2. Баптау үшін ОК батырмасын басыңыз.

Параметрден кейін алдыңғы мəзірге оралу үшін BACK түймесін басыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ БАПТАУ

ҚҰРЫЛҒЫ ЖАЙЛЫ АҚПАРАТ

ТЕЛЕДИДАРДЫ ПАЙДАЛАНУ

Ескерту :

• Күн мен уақытты қолмен орнату автоматты түрде күн мен уақытты орнату параметрін ӨШІР күйіне ауыстырады.

Күнді орнату – опцияны таңдау үшін басыңыз, сосын ішкі мəзірге кіруге OK батырмасын басыңыз.

Уақытты орнату – опцияны таңдау үшін басыңыз, сосын ішкі мəзірге кіруге OK батырмасын басыңыз.

Сағаттық белдеуді орнату – опцияны таңдау үшін басыңыз, сосын ішкі мəзірге кіруге OK батырмасын басыңыз.

24сағаттық уақыт форматын қолдану – опцияны таңдау үшін басыңыз да, ҚОС./ӨШІР. таңдау үшін ОК батырмасын басыңыз.

УАҚЫТ

Бұл мəзірде Құрылғы жəне оның параметрлері туралы ақпарат бар.

1. Параметрді таңдап алу үшін батырмасын басыңыз.

2. Баптау үшін ОК батырмасын басыңыз.

Параметрден кейін алдыңғы мəзірге оралу үшін BACK түймесін басыңыз.

КҮНІ МЕН УАҚЫТЫ

Қуаттауды қосу таймерінің типі – опцияны таңдау үшін басыңыз да, ҚОС./ӨШІР./БІРЖОЛҒЫ таңдау үшін ОК батырмасын басыңыз.

Автоматты қуат қосу таймері - опцияны таңдау үшін батырмасын басып, ішкі мəзірге кіру үшін OK батырмасын басыңыз. (Бұл опция қосу кезінде қол жетімді. ҚОС./

БІРЖОЛҒЫ бөлімінде қуат қосу таймерінің түрі ).

Қуаттауды өшіру таймерінің типі – опцияны таңдау үшін басыңыз да, ҚОС./ӨШІР./БІРЖОЛҒЫ таңдау үшін ОК батырмасын басыңыз.

Автоматты қуаттауды өшіру таймері - опцияны таңдау үшін батырмасын басып, ішкі мəзірге кіру үшін OK батырмасын басыңыз.

(Бұл опция қосу кезінде қол жетімді. ҚОС./БІРЖОЛҒЫ бөлімінде қуат қосу таймерінің түрі)

ТІЛ

Күні мен уақытты автоматты түрде орнату - опцияны таңдау үшін ▲/▼ батырмасын басып, одан кейін ішкі мəзірге кіру үшін OK батырмасын басыңыз. (Қосымша: Жүйелік уақытты пайдалану, ӨШІР.)

Тіл – опцияны таңдау үшін кіруге OK батырмасын басыңыз.

басыңыз, сосын ішкі мəзірге

ПЕРНЕТАҚТА

Ағымдағы пернетақта - опцияны таңдау үшін ▲/▼ батырмасын басып, одан кейін ішкі мəзірге кіру үшін OK батырмасын басыңыз.

Gboard баптаулар - опцияны таңдау үшін ▲/▼ батырмасын басып, одан кейін ішкі мəзірге кіру үшін OK батырмасын басыңыз.

Пернетақталарды басқару - опцияны таңдау үшін ▲/▼ батырмасын басып, одан кейін ішкі мəзірге кіру үшін OK батырмасын басыңыз.

КІРУ

ТЕЛЕДИДАРДЫ ПАЙДАЛАНУ

Ұйқыға кету таймері - опцияны таңдау үшін ▲/▼ батырмасын басып, одан кейін ішкі мəзірге кіру үшін OK батырмасын басыңыз. (Қосымша: өшір., 10 минут, 20 минут,

30 минут, 40 минут, 50 минут, 60 минут, 90 минут, 120 минут).

Суретті көрсету – опцияны таңдау үшін ▲/▼ батырмасын басыңыз да, ҚОС./ӨШІР. таңдау үшін ОК батырмасын басыңыз.

Сөндіру таймері - опцияны таңдау үшін ▲/▼ батырмасын басып, одан кейін ішкі мəзірге кіру үшін OK батырмасын басыңыз. (Қосымша: өшір., 30 минут, 40 минут, 50 минут, 60 минут, 90 минут, 120 минут, 150 минут, 180 минут, 210 минут, 240 минут).

Auto power функциясын қосу/өшіру - опцияны таңдау үшін

▲/▼ батырмасын басып, одан кейін ішкі мəзірге кіру үшін

OK батырмасын басыңыз. (Қосымша: өшір., 5 минут, 10 минут, 15 минут, 30 минут, 60 минут).

СУРЕТ

КІРУ - опцияны таңдау үшін ▲/▼ батырмасын басып, одан кейін ішкі мəзірге кіру үшін OK батырмасын басыңыз.

HDMI басқару – опцияны таңдау үшін ▲/▼ батырмасын басыңыз да, ҚОС./ӨШІР. таңдау үшін ОК батырмасын басыңыз.

Құрылғыны автоматты өшіру – опцияны таңдау үшін ▲/▼ батырмасын басыңыз да, ҚОС./ӨШІР. таңдау үшін ОК батырмасын басыңыз.

Теледидарды автоматты қосу – опцияны таңдау үшін ▲/▼ батырмасын басыңыз да, ҚОС./ӨШІР. таңдау үшін ОК батырмасын басыңыз.

HDMI EDID нұсқасы – EDID нұсқасын көрсетіп тұру.

СЕС құрылғыларының тізімі – опцияны таңдау үшін ▲/▼ батырмасын басыңыз да, ҚОС./ӨШІР. таңдау үшін ОК батырмасын басыңыз.

ҚУАТТАУ

Сурет режимі - опцияны таңдау үшін ▲/▼ батырмасын басып, одан кейін ішкі мəзірге кіру үшін OK батырмасын басыңыз. (Қосымша: Пайдаланушылық, Стандарт, Жарық,

Спорт, Фильм, Ойын, Энергия үнемдеу).

Жарықтау/ Жарықтығы/ Кереғарлығы/

Тоыққандылығы/ Түстік реңк/

Анықтығы – опцияны таңдау үшін ▲/▼ батырмасын басыңыз. Параметрді азайту үшін ◄ түймесін басыңыз.

Параметрді ұлғайту үшін ► түймесін басыңыз.

Гамма - опцияны таңдау үшін ▲/▼ батырмасын басып, одан кейін ішкі мəзірге кіру үшін OK батырмасын басыңыз.

(Қосымша: Қараңғы, Орташа, Жарық).

Түстік температура - опцияны таңдау үшін ▲/▼ батырмасын басып, одан кейін ішкі мəзірге кіру үшін OK батырмасын басыңыз.

Advanced Video - опцияны таңдау үшін ▲/▼ батырмасын басып, одан кейін ішкі мəзірге кіру үшін OK батырмасын басыңыз.

Баптауларды жойып тастау – Барлық баптаулардың басындағы зауыттық мəндеріне қайта оралуы.

ЖАДЫ

ТЕЛЕДИДАРДЫ ПАЙДАЛАНУ

ДЫБЫС

Эквалайзер - опцияны таңдау үшін ▲/▼ батырмасын басып, одан кейін ішкі мəзірге кіру үшін OK батырмасын басыңыз.

(Қосымша: Пайдаланушылық, Стандарт, Айқындық, Спорт,

Кино, Музыка, Жаңалықтар).

Баланс/Бас/Жоғары жиіліктер – опцияны таңдау үшін ▲/▼ батырмасын басыңыз. Параметрді азайту үшін ◄ түймесін басыңыз. Параметрді ұлғайту үшін ► түймесін басыңыз.

Ауқымды дыбыс – опцияны таңдау үшін ▲/▼ батырмасын басыңыз да, ҚОС./ӨШІР. таңдау үшін ОК батырмасын басыңыз.

Эквалайзердің орнатылымдары - опцияны таңдау үшін

▲/▼ батырмасын басып, одан кейін ішкі мəзірге кіру үшін

OK батырмасын басыңыз.

Динамиктер - опцияны таңдау үшін ▲/▼ батырмасын басып, одан кейін ішкі мəзірге кіру үшін OK батырмасын басыңыз. (Қосымша: диктор TV, сыртқы аудиожүйе) .

Цифрлық шығыс - опцияны таңдау үшін ▲/▼ батырмасын басып, одан кейін ішкі мəзірге кіру үшін OK батырмасын басыңыз. (Қосымша: Auto, Bypass, PCM, Dolby Digital Plus,

Dolby Digital).

SPDIF кідіріс - опцияны таңдау үшін ▲/▼ батырмасын басыңыз. Параметрді азайту үшін ◄ түймесін басыңыз.

Параметрді ұлғайту үшін ► түймесін басыңыз.

Дыбысты автоматты реттеу – опцияны таңдау үшін ▲/▼ батырмасын басыңыз да, ҚОС./ӨШІР. таңдау үшін ОК батырмасын басыңыз.

Downmix режимі - опцияны таңдау үшін ▲/▼ батырмасын басып, одан кейін ішкі мəзірге кіру үшін OK батырмасын басыңыз. (Қосымша: Стерео, Ауқымды).

Баптауларды жойып тастау – Барлық баптаулардың басындағы зауыттық мəндеріне қайта оралуы.

Ішкі жады - опцияны таңдау үшін ▲/▼ батырмасын басып, одан кейін ішкі мəзірге кіру үшін OK батырмасын басыңыз.

Сыртқы жады - опцияны таңдау үшін ▲/▼ батырмасын басып, одан кейін ішкі мəзірге кіру үшін OK батырмасын басыңыз. (Ескерту: егер де қосулы тұрған болса, онда сырттағы құрылғылар көрінетін болады.)

ҮЙДЕГІ ЭКРАН

Бұл мəзірде арналарды, бағдарламаларды жəне бастапқы коды ашық лицензияларды теңшеуге болады.

1. Параметрді таңдау үшін ▲/▼ батырмасын басыңыз.

2. Баптау үшін ОК батырмасын басыңыз.

3. Баптауларды аяқтаған соң. Алдыңғы мəзірге оралу үшін

BACK батырмасын басыңыз.

RETAIL MODE ЭКРАНДЫҚ БЕЙНЕ

ТЕЛЕДИДАРДЫ ПАЙДАЛАНУ

Retail mode – опцияны таңдау үшін ▲/▼ батырмасын басыңыз да, ҚОС./ӨШІР. таңдау үшін ОК батырмасын басыңыз.

Retail messaging - опцияны таңдау үшін ▲/▼ батырмасын басып, одан кейін ішкі мəзірге кіру үшін OK батырмасын басыңыз. (Қосымша: демо видео, e POP солдан, e -POP астынан.)

PQ Demo - опцияны таңдау үшін ▲/▼ батырмасын басып, одан кейін ішкі мəзірге кіру үшін OK батырмасын басыңыз.

(Ескерту: ӨШІР., СОЛҒА, ОҢҒА.)

GOOGLE

Экрандық бейне - опцияны таңдау үшін ▲/▼ батырмасын басып, одан кейін ішкі мəзірге кіру үшін OK батырмасын басыңыз. (Қосымша: Өшір., Фон, Түстер.)

Іске қосу уақыты - опцияны таңдау үшін ▲/▼ батырмасын басып, одан кейін ішкі мəзірге кіру үшін OK батырмасын басыңыз. (Қосымша: 5 минут, 15 минут, 30 минут, 1 сағат, 2 сағат).

Құрылғыны ұйқы режиміне жіберу - опцияны таңдау үшін

▲/▼ батырмасын басып, одан кейін ішкі мəзірге кіру үшін

OK батырмасын басыңыз. (Қосымша: 30 минут, 1 сағат, 3 сағат, 6 сағат, 12 сағат, ешқашан).

Қазір іске қосу - опцияны таңдау үшін ▲/▼ батырмасын басып, одан кейін бейненің мəзіріне кіру үшін OK батырмасын басыңыз.

ОРНАЛАСУЫ

Бұл мəзірде іздеу, қауіпсіз іздеу, қорлау сөздерін құлыптау,

Ашық бастапқы коды бар лицензиялар бар қолданбаларды орнатуға болады.

1. Параметрді таңдау үшін ▲/▼ батырмасын басыңыз.

2. Баптау үшін ОК батырмасын басыңыз.

3. Баптауларды аяқтаған соң. Алдыңғы мəзірге оралу үшін

BACK батырмасын басыңыз.

CHROMECAST BUILT-IN

Орналасқан жер мəртебесі - опцияны таңдау үшін ▲/▼ батырмасын басып, одан кейін ішкі мəзірге кіру үшін OK батырмасын басыңыз. (Қосымша: Орналасқан жерді анықтауға Wi Fi қолдану, өшір.)

ПАЙДАЛАНУ ЖƏНЕ ДИАГНОСТИКАЛАУ

Бұл мəзірде ақпаратты оқып, Chromecast параметрлері туралы біле аласыз.

1. Параметрді таңдау үшін ▲/▼ батырмасын басыңыз.

2. Баптау үшін ОК батырмасын басыңыз.

3. Параметрден кейін алдыңғы мəзірге оралу үшін BACK түймесін басыңыз.

Пайдалану жəне диагностикалау – опцияны таңдау үшін

▲/▼ батырмасын басыңыз да, ҚОС./ӨШІР. таңдау үшін ОК батырмасын басыңыз. РҰҚСАТ

D

Аудиодескрипция – опцияны таңдау үшін ▲/▼ батырмасын басыңыз да, ҚОС./ӨШІР. таңдау үшін ОК батырмасын басыңыз.

Нашар көретін жандарға арналған - опцияны таңдау үшін

▲/▼ батырмасын басып, одан кейін ішкі мəзірге кіру үшін

OK батырмасын басыңыз.

(Керегі: Аудиодескрипция) ҚОС.

Нашар еститін жандарға арналған – опцияны таңдау үшін

▲/▼ батырмасын басыңыз да, ҚОС./ӨШІР. таңдау үшін ОК батырмасын басыңыз.

Титрлер - опцияны таңдау үшін ▲/▼ батырмасын басып, одан кейін ішкі мəзірге кіру үшін OK батырмасын басыңыз.

Жоғары кереғарлы мəтін – опцияны таңдау үшін ▲/▼ батырмасын басыңыз да, ҚОС./ӨШІР. таңдау үшін ОК батырмасын басыңыз.

ЖОЙЫП ТАСТАУ

Ішкі мəзірге кіру үшін OK батырмасын басыңыз. Толық жойып тастау.

БАСҚАРУ ПУЛЬТТЕРІ ЖƏНЕ ЖИНАҚТАМА

БӨЛШЕКТЕРІ

ТЕЛЕДИДАРДЫ ПАЙДАЛАНУ

Бұл мəзірде Bluetooth құрылғысымен жұптастыруға болады.

1. Пульттің төменгі жағындағы ҚЫЗЫЛ жəне КӨГІЛДІР түймені 5 секунд бойы басып тұрыңыз.

2. Жарықдиод жыпылықтауын бастағанда, оларды босата салыңыз. Қашықтан басқару пульті жұптастыру сигналын теледидарға жібереді жəне экранның оң жағындағы қашықтан басқару пульті туралы ақпаратты көрсетеді.

3. Жұптастырылуын көрсету үшін ОК басыңыз. Егер экранда жұптастыру көрсетілсе, қосылым сəтті орнатылды.

4. Егер жұптастыру көрсетілмесе, қосылым орнатылмаған. 30 секунд күтіңіз, содан кейін қашықтан басқару құралының төменгі жағындағы ҚЫЗЫЛ жəне КӨГІЛДІР түймелерді 5 секунд ішінде басып тұрыңыз да, алдыңғы қадамдарды қайталаңыз.

5. Алдыңғы мəзірге оралу үшін ШЫҒУ немесе АРТҚА басыңыз.

МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ ОЙНАТҚЫШ

1. БАСТЫ экранда қолданбаны қосу үшін бағдарламалар тізімінен + белгішесін таңдап, OK батырмасын басыңыз.

Мультимедиалық ойнатқыш қолданбасын таңдау үшін

"жоғары" жəне "төмен" батырмаларын пайдаланыңыз жəне оны БАСТЫ экранға қосу үшін OK батырмасын басыңыз.

2. Мультимедиалық ойнатқышқа кіру жəне Видео, Фото,

Аудио көрсету үшін OK батырмасын басыңыз. USB жинақтауышын іске қосқаннан кейін, мультимедиа файлдарын ойнатуға болады.

Ескерту :

Мəзірлер/функциялар сіз теледидарды қашан сатып алғыныңызға байланысты ерекшеленуі мүмкін.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

A*$ˆ%,4+6!$"."Š"Œ""Œ"!+‰"

"Œ"$"‰"!5[$"Œ7$(

Суреттің сапасы: ou4+‰""Œ"$"Œ6 r[$"Œ$"Œ$ s*$ˆ2+

9"""$"‰" ‚ “ q5(

Сандық декодер

Жабдықтарды қосуға арналған интерфейстер:

Дыбыс сапасы: uLQKuLQ\ uLQKuLQ] iiiivMw$5 wfdawfda(

>‰‰""Œ"$"Œ"Š$&$"Œ[,+ˆ4uwm6‚

'ˆ#+Š"$‚43A=@жəнеcfƒfH!ˆ"!ˆ$+,$"6

9+Š"$4}zp6‚

}M~ˆˆ+ˆ0 wGYGc\ƒ4fƒ6\H4fH6‚43A=@жəнеcfƒfH!ˆ$+""!ˆ",$"6 o]Q‚

@){39-;‹k;™;7‚‹”-9‹‹9){98™998:9-™9:k;™;7‚

9$"Œˆ0

K`‚

}~Qm~‚

\m‚

7“,$ˆ“,$2fM}ə]d\Mw

7Œ$""$$"Š+"2 4uKL6 4MKL6

9$"Œˆˆ+2@!,!$+

MLLGZIUˆˆ+ˆ2@Lfp\M

MLMSZGUˆˆ+ˆ2 @ pw] cfƒfHiuwmˆˆ+ˆ"""$"Œ"+“,$2 G _G_ _ G

_

7"!"+"Œ“,( k"‰"+‰"/"!"+"$"‰"0 (

Күтім режиміндегі тұтынылатын қуаты

+,"

Цифрлық функциялар: r[$"Œ#ˆŒ"'ˆŒ$( r[$"Œ$мəˆ( uLQŒ"$""$"+"Œ+!$ˆŒ$4+"Œ$6(

9#"!(

9$"#"ˆ'+ˆ(

‘“*ˆжəне$‰"“*ˆ$!‰$$!‰$+"(

9$"Œ$*(

{$$"Œ+#$"Œ$( s$"Œ$&“/ˆ7$\m(

{[$""Œ!"$"Œ$4,"/ˆ‰$‰.

!$"Œ+6(

Қосымша функциялар: o`iL`%ˆ|+ˆ,ˆ|$!Œ"$"|+мəˆˆŠ!ˆŒ"

+ˆ$ˆ|‹‘$&ˆ“/ˆ‚MMM!+"4ˆ'ˆ$ˆŒ+"ˆˆ6!$"(

Ld]M+"!,"/!ˆ2 ‚

‹+""Š*!ˆ4=0‘0{62 ‚‚

{‡‰"‰"ŒŒ$"Š*!ˆ4=0‘0{62D‚‚

{“Œ,+"Œ$*!ˆ4=0‘0{62D‚‚

‘+$‰"2D*

{‡‰""$"Š+$‰"2*

{‡‰"+"'$"Š+$‰"2*

†7$"Œ"Œ$"ŒŒ+$ˆˆ$ˆ"(

),$"$"0$*$'*ˆ$*'+$"Š'*ˆ“ˆ(

7$"$"$0!$"+"''*ˆ“ˆ(

АҚАУЛАРДЫ ІЗДЕСТІРУ ЖƏНЕ ЖОЮ

Сурет

Экрандағы "қар"

Кедергілер

Қалыпты сурет

Суреті жоқ.

Ақаулық түрі

Суреттің қосарлануы

Аудио

Шуыл

Дыбыс бойынша бəрі дұрыс.

Шуыл

Дыбыссыз

Дыбыссыз

Қарау

Антеннаның күйін жоғарыда аталған белгілер жойылатындай етіп баптаңыз.

Антеннаның күйін жоғарыда аталған белгілер жойылатындай етіп баптаңыз.

Қасында жұмыс істеп тұрған жабдық, автокөлік құралдары немесе күндізгі жарық беретін шамдар.

Дыбыс деңгейі (қашықтан басқару пультінде дыбысты ажырату функциясы іске қосылғанын, сондай ақ дыбыс жүйесінің сəйкестігін тексеріңіз.)

Қуаттау сымы қосылмаған.

Қуаттауды сөндіргіш өшірілмеген.

Контраст пен жарықтылықты/дыбыс деңгейін теңшеу.

Қашықтан басқару пультінде қосу/өшіру батырмасын басыңыз.

Түстерді басқару Түссіздік

Телехабарларды шифрлау

Қалыпты дыбыс

Қалыпты немесе əлсіз дыбыс

Арнаның баптауын қайталаңыз.

Түссіздік Шуыл Аудиожүйе

Арнайы түсініктеме

2

Кепілдік қашықтан басқару пульті сияқты құрамдас жиынтықтарға қолданылмайды.

Зміст

Безпека та попередження

.................................................................................................................. 2-3

Вступ

................................................................................................................................................... 4

Монтаж на стіну

................................................................................................................................ 5

Встановлення

..................................................................................................................................... 6-8

Пульт дистанційного керування

...................................................................................................... 9-10

Експлуатація

...................................................................................................................................... 11-20

Технічні характеристики

.................................................................................................................. 21

Пошук і усунення несправностей

.................................................................................................... 22

ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

1) Уважно прочитайте це керівництво.

2) Зберігайте це керівництво.

3) Візьміть до уваги всі попередження.

4) Виконуйте всі відповідні інструкції.

5) Не використовуйте даний пристрій поблизу води.

6) Протирайте пристрій лише сухою ганчіркою.

7) Не закривайте вентиляційні отвори, встановіть пристрій відповідно до інструкцій.

8) Не встановлюйте телевізор поруч з джерелами тепла, такими як радіатори, обігрівачі, печі та інші прилади

(включаючи підсилювачі), що виділяють тепло.

9) Не нехтуйте безпекою при підключенні вилки з заданим положенням щодо розетки. Якщо вилка в комплекті не підходить до вашої розетки, зверніться до електрика для заміни застарілої розетки.

10) Уникайте защемлення шнура живлення, особливо біля вилок, розеток й в місцях, де вони виходять з пристрою.

11) Використовуйте тільки прилади і комплектуючі, зазначені виробником.

12) Не забувайте вимикати пристрій від мережі під час грози або коли він не використовується протягом тривалого часу.

13) З приводу обслуговування звертайтеся до кваліфікованого персоналу. Якщо пристрій було пошкоджено будь яким чином, наприклад, пошкоджений шнур живлення або вилка, пролилася рідина або в пристрій потрапили будь які частинки, пристрій потрапив під дощ або на нього попала волога, не працює належним чином або падав, такий пристрій підлягає обов'язковому обслуговуванню.

14) Мережева вилка використовується в якості пристрою вимикання, тому вона повинна залишатися в працездатному стані.

15) Не слід перешкоджати вентиляції, закриваючи вентиляційні отвори такими предметами, як газети, скатертини, штори тощо.

16) На пристрої не можна розміщувати джерела відкритого вогню, такі як запалені свічки.

17) Батареї з пульту керування необхідно утилізувати належним чином.

18) Пристрій має використовуватися в умовах помірного клімату .

19) На пристрій не повинні потрапляти краплі або бризки, і на нього не дозволяється ставити предмети, наповнені рідиною, такі як вази.

20) Увага: Щоб уникнути отримання травм, викликаних нахилом виробу, завжди стежте за тим, щоб виріб розташовувалося на поверхні в горизонтальному положенні.

21) Виріб призначений тільки для побутового використання.

БЕЗПЕКА ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ОБЕРЕЖНО!

РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ

СТРУМОМ – НЕ ВІДКРИВАТИ!

ОБЕРЕЖНО!

ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКУ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ

СТРУМОМ НЕ

ЗНІМАЙТЕ КРИШКУ (АБО ЗАДНЮ ЧАСТИНУ).

ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНІХ КОМПОНЕНТІВ

ПРИСТРОЮ КОРИСТУВАЧЕМ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО. З

ПИТАНЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЗВЕРНІТЬСЯ ДО КВАЛІФІКОВАНОГО СЕРВІСНОГО

ПЕРСОНАЛУ.

Цей знак свідчить про наявність небезпечної напруги всередині цього пристрою.

Цей знак свідчить про наявність важливої інформації щодо експлуатації пристрою або догляду за ним в літературі, що входить в комплект поставки.

УВАГА:

Щоб уникнути ризику виникнення пожежі або ураження електричним струмом, не піддавайте цей пристрій дії дощу або вологи.

УВАГА:

Батарейки не повинні піддаватися впливу високої температури, джерелами якої можуть бути сонячне світло, вогонь і т. д

Цей знак свідчить про наявність подвійної ізоляції між небезпечною мережевою напругою і деталями, доступними для користувача. При обслуговуванні використовувати тільки ідентичні запасні частини.

Цей знак свідчить про те, що пристрій повинен бути утилізованій окремо від побутових відходів (це правило є обов'язковим до виконання на території Євросоюзу). Щоб запобігти можливій шкоді навколишньому середовищу, здоров'ю людини та заради раціонального використання ресурсів, утилізуйте пристрій відповідно до чинних вимог.

Для того щоб здати використаний пристрій, зв'яжіться з організацією, що займається утилізацією, або зверніться до постачальника свого пристрою. Вони зможуть виконати утилізацію належним чином.

БЕЗПЕКА ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Під час роботи телевізора в його внутрішніх ланцюгах присутні струми високої напруги. Не знімайте з пристрою задню панель. Якщо пристрій потребує ремонту, то його повинен виконувати спеціально навчений персонал.

У жодному разі не наступайте, не спирайтеся і не штовхайте телевізор або його підставку. Звертайте увагу на безпеку дітей. Падіння телевізора може призвести до тяжких травм.

Для запобігання ураження електричним струмом або займання не допускайте потрапляння у пристрій води.

Не встановлюйте пристрій на нестійкі візки, стійки, полки та столи. При падіннях телевізора ви можете отримати важкі травми, при цьому телевізор також буде сильно пошкоджений.

Не допускайте потрапляння будь яких предметів у вентиляційні отвори й інші отвори телевізора. Не допускайте потрапляння на пристрій будь яких рідин.

Якщо пристрій не використовується протягом тривалого часу, його рекомендується відключити від мережі електроживлення.

Не перекривайте вентиляційні отвори задньої кришки.Для тривалої і безпроблемної експлуатації потрібне охолодження електрокомпонентів.

Не піддавайте телевізор впливу прямих сонячних променів та інших джерел тепла. Не встановлюйте телевізор безпосередньо на інші вироби, які виділяють тепло, наприклад на відеопрогравачі та аудіо підсилювачі. Не розміщуйте на телевізорі джерела відкритого вогню, такі як запалені свічки.

Мінімальнавідстань

Не перетискайте шнур електроживлення.

Якщо передбачається вбудований варіант установки телевізора, тоді необхідно дотримуватися вказаних мінімальних відстаней до стін. Недотримання відстаней призведе до перегріву пристрою і створенню небезпечної ситуації.

Основні функціональні можливості

M

Використовується як телевізор, відеотермінал

N

Висока яскравість та широкі кути огляду

O

Може зберігати програми супутникового і кабельного телебачення;

P

Інтерфейс HDMI;

Q

Мультимедійний програвач (USB);

Комплектуючі

Пульт дистанційного керування ............................. 1

Батарейки (AAA) ...................................................... 2

Керівництво користувача ........................................ 1

ВСТУП

Технічні характеристики

Розмір зображення при перегляді

(діагональ)

Роздільна здатність

Співвідношення сторін

Система телебачення (формат передачі телевізійного сигналу)

Система відеосигналу

Канал прийому

Клас енергоефективності

Напруга живлення

Споживана потужність

Вихідна потужність звуку (з коефіцієнтом нелінійних спотворень 10%)

Введення/виведення сигналу

58 дюймів

3840 x 2160

16 : 9

PAL-B/G, SECAM-B/G, DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2

PAL/NTSC/SECAM

DVB-T2:1000, DVB-C:1000, ATV:100

A

100240 В, 50 60 Гц

150 Вт

Роздільна здатність по горизонталі

(ТВ лінія)

Транспортування і зберігання

2 x 10 Вт

Мультимедійний інтерфейс високої чіткості (HDMI) х 4

Композитний відеовхід x 1 (ВІДЕО і YPbPr разом використовують один аудіоканал)

Аудіовхід (L+R) x 1

LAN вхід х 1

YCb (Pb) Cr (Pr) x 1 (ВІДЕО і YPbPr разом використовують один аудіоканал)

USB x 2

ОПТИЧНИЙ ВИХІД x 1

ВИХІД ДЛЯ НАВУШНИКІВ х 1

Антенний вхід x 1

TF x 1

LNB IN x 1

CI x 1

Композитний відеовхід >=350

Y Cb(Pb) Cr(Pr) >=400

Упаковані телевізори дозволяється транспортувати усіма видами транспорту в умовах, що відповідають групі 5 ГОСТ 15150 69, при температурі навколишнього середовища від - 40 до + 50 °С і відносній вологості повітря від 75 до 100%. Зберігання телевізорів має здійснюватися в умовах групи 1 по ГОСТ 15150 69 при температурі навколишнього середовища від + 5 до + 40 °С і при відсутності в повітрі кислотних, лужних та інших агресивних домішок.

Терміни HDMI та HDMI High Definition Multimedia Interface, а також логотип HDMI є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками компанії

HDMI Licensing Administrator, Inc. в США та інших країнах.

МОНТАЖ НА СТІНУ

Крок 1: Щоб закріпити кронштейни для настінного монтажу в стіні, скористайтеся дюбелями (4 * 36PWA). стіна

Крок 2: Вкрутіть гвинти для настінного монтажу M 6 x 12 мм в задню стінку ЖК телевізора за допомогою ключа з моментом 8 кгс•см.

* Зовнішній вигляд телевізора залежить від наявності матеріальних об'єктів.

Крок 3: Зафіксуйте РК телевізор за допомогою гвинтів для настінного монтажу на кронштейнах для настінного монтажу.

Увага: кут між телевізором та стіною не повинен перевищувати 3°. стіна

Передня панель

2 —„, 4$$&+5ˆ,*#6

2 7#ˆ$ˆ,ˆ2„=8@:3< z 8=>3?@„—P9::B(

2 $#ˆ

ВСТАНОВЛЕННЯ

C

:'

#$

Pˆ ˆ#+ˆ&#$1!#ˆ

$#ˆ'(

)'#ˆ+%+ˆ&ˆ,#$

$#(

-ˆ#ˆ#

$%#ˆ+ˆ&5ˆ$'!ˆ$&/!

'/* +ˆ(

0ˆ(

$%#ˆ+ˆ&5ˆ$

$ˆ#(

)#+ˆ%+#,+ˆ+ˆ$

#*ˆ#'(

ЗАДНІ АУДІО /ВІДЕО З'єднання (БІК)

Роз'єми (зліва направо):

HDMI4(ARC), LNB IN, ANT IN, MiniYPbPr, НАВУШНИКИ, CI, TF, USB2

ЗАДНІ АУДІО /ВІДЕО З'єднання

Роз'єми (зліва направо):

Оптичний, роз'єм USB1, роз'єм RJ45, роз'єми HDMI1, HDMI2, HDMI3, відео, лівий канал звуку, правий канал звуку.

Примітка:

VIDEO і YPbPr разом використовують один аудіоканал.

Коли HDMI порт отримує DVI сигнал, аудіосигнал надходить з AV Аудіо каналу.

ВСТАНОВЛЕННЯ

АНТЕНА

Примітка:

Підключення антени: IEC (гніздо).

Вхідний опір: 75 Ом, небалансний.

Штекер

Зовнішня антена

Ант. 75 Ом Внутрішня антена мережі кабельного телебачення

Адаптер (НЕ ВХОДИТЬ ДО КОМПЛЕКТУ)

Внутрішня антена мережі кабельного телебачення

Ослабте гвинти Підключіть кабель живлення в роз'єм Wires

Затягніть гвинти

ПЕРЕДВСТАНОВЛЕНИЙ РЕЖИМ (HDMI)

6

7

4

5

8

1

2

3

РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ

800*600

1024*768

1360*768

1280*768

1920*1080

3840*2160

3840*2160

3840*2160

Вертикальна розгортка (Гц)

60

60

60

60

60

30

50

60

Горизонтальна розгортка (кГц)

37,88

48,36

47,7

47,3

67,5

67,5

112,5

135

ВСТАНОВЛЕННЯ

АУДІО

-

/ВІДЕООБЛАДНАННЯ

В цьому телевізорі передбачена одна група AV і одна група YPbPr для зручного підключення до відеомагнітофона, DVD або іншому відеообладнання. Будь ласка, зверніться до керівництва по експлуатації обладнання, що підключається.

Ви можете скористатися вхідними клемами на задній панелі телевізора наступним чином.

KL

>#,4#ˆ6

„#,4ˆp6

‘ˆ$,4ˆ}6

„#,4fH!\H6

7ˆ,4fƒ!\ƒ6 j$,4c6

ВІДЕОАПАРАТУРА з YPbPr

БЕЙНЕ ЖАБДЫҚ

ВІДЕООБЛАДНАН

Мовне введення

Аудіоресівер

Можливе підключення до наступних пристроїв: Відеомагнітофон, багатодисковий програвач, DVD, відеокамера, ігрова або стереосистема тощо.

YPbPr може підтримувати такі формати відео: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080P.

Примітка:

1. AV і YPbPr разом використовують один аудіоканал.

2.

3.

Коли на порт HDMI надходить сигнал DVI, канал AV Audio перемикається в режим прийому звуку через порт HDMI.

У разі подачі нестандартних сигналів деякі пристрої можуть не підтримуватися.

2

3

4

5

6

7

8

24

25

26

27

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

28

29

1

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

Кнопка

(play

(

( REC

(stop

TEXT

FAV

)

Живлення

(reverse

)

Pause

(forward

)

SOURCE

)

NETFLIX

YouTube

HOME

MENU

ОК

BACK

EXIT

INFO

GUIDE

)

SUBTITLE

)

БЕЗ ЗВУКУ

GoogleAssistant

Опис

Натисніть, щоб ввімкнути або вимкнути телевізор. При вимкненому телевізорі блок живлення перебуває під напругою. Щоб повністю відключити живлення, від'єднайте шнур живлення.

Увімкнення і вимкнення звуку.

Натисніть, щоб відкрити Googleassistant або почати голосовий пошук.

Зворотне відтворення в режимі

Мультимедіа, Зсуву за часом (Timeshift).

Натисніть, щоб розпочати відтворення в режимі Мультимедіа, Зсуву за часом

(Timeshift).

Прискорене перемотування вперед в режимі Мультимедіа, Зсуву за часом

(Timeshift).

Записування телевізійної програми в режимі цифрового телебачення.

Натисніть, щоб поставити на паузу відтворення в режимі Мультимедіа, Зсуву за часом (Timeshift).

Зупинка відтворення мультимедіа або в режимі Запису, Зсуву за часом

(REC&Timeshift).

Натисніть для вибору режиму телетексту.

Натисніть для вибору або видалення вашого улюбленого каналу.

Відкрити або закрити субтитри.

Натисніть, щоб відкрити список джерел вхідного сигналу.

Натисніть, щоб відкрити NETFLIX.

Натисніть, щоб відкрити YouTube.

Відкриття Домашньої сторінки.

Натисніть, щоб відкрити екранне меню.

Навігація екранним меню.

Натисніть, щоб підтвердити вибір опції або виконати функцію.

Повернення до попереднього меню.

Залежить від того, яка функція працює в даний момент.

Відображення відомостей про канал.

У режимі телебачення відкриває електронну програму передач.

ЗМЕНШИТИ/ЗБІЛЬШИТИ

РІВЕНЬ ГУЧНОСТІ

(VOL +/ VOL )

Натисніть VOL + або VOL - для регулювання рівня гучності.

CH +/ CH -

Натисніть CH+ або CH - для перемикання телеканалів.

Натисніть, щоб ввести номер каналу.

Цифри 0 ~ 9

CH .

LIST (СПИСОК

КАНАЛІВ)

Відображення списку каналів.

AUDIO

Кольорові кнопки

Натисніть, щоб вибрати моно, Nicam або стерео режим (ATV) або щоб вибрати аудіо мову (DTV).

Виконайте операції згідно з підказками у нижній частині меню в тексті.

D

jˆˆ&/#ˆ+ˆ$!,(

+#!,4MMM6(

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТЕЛЕВІЗОРУ

ПЕРШЕ ВМИКАННЯ

)/#ˆ$#ˆ'*N?,+

+#O+#ˆ$/#ˆ#(

)/#+#$ˆ,+&#0#

ˆ#5#ˆ#'ˆ#(

!ˆ&cd]1!ˆ#+#%'*aUUbRI

#ˆ[5ˆ%ˆ+5'0#/*

+%ˆ+'/0[5ˆ,(

7 ##ˆ&'$&+5ˆ,*#

4)A6(

)ˆ+$+ˆ/*##+#+

QRSITUUTV$#$ˆ$#ˆ'(

!ˆ&cd]1!+ˆ,ˆ*#

#ˆ#$'#ˆ$$$ˆ/

**'!' (

:+ˆ& $#!#++WX1!

ˆ##(

)›,MYZHUGZ$[$#ˆ'#!ˆ&

\UYTGYSI1!#ˆ$% !]^G_1!

+5,(

(/+ˆ,5%›$[ˆMYZHUGZKL(

:+ˆ&e1!,+*(

('###ˆ' aUUbRIfRgh(:+ˆ&e1!,

+*(

()#,[*[ˆˆ/ˆ[,$$#ˆ'

'#!#,!'(:+ˆ&WX$

'#/(

:+ˆ& 1!#!FG`G$ˆ$%

+ˆ&WXˆ##ˆ&$&$ˆ#

ˆ$% (

:+ˆ&MiK1!#!+ˆ&WX$

ˆ#(

+#›&+$#+#$$!'(

œ!,##++#ˆ+ˆ#aUUbRI!ˆ&

MI_T(

Натисніть OK, щоб відкрити екранну клавіатуру і, за допомогою пульта дистанційного керування, введіть 4 значний пароль, щоб автоматично перейти до наступного інтерфейсу.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТЕЛЕВІЗОРУ

Натисніть , щоб увімкнути або вимкнути постійно доступні функції Chromecast.

Підтвердіть пароль ще раз і збережіть його. Використовуйте пульт дистанційного керування, щоб ввести пароль і завершити процедуру підтвердження пароля.

Щоб вибрати режим роботи тюнера, натисніть вибору і OK для підтвердження.

для

Натисніть A/T для початку пошуку. Оберіть Scan для виконання пошуку і Skipscan, щоб пропустити пошук.

Для вибору режиму натисніть натисніть OK для підтвердження.

, виберіть режим Home і

Підтвердіть обраний режим ще раз, виберіть Yes, щоб підтвердити обраний режим, виберіть No, щоб повернутися до попереднього кроку.

Натисніть OK, щоб завершити налаштування.

ДОМАШНІЙ ЕКРАН

Після завершення майстра настройки, ви можете дивитися телевізор і перейти на домашній екран.

M

Відкрийте Googleassistant або запустіть голосовий пошук.

N

На цьому екрані відображаються улюблені додатки.

(Можна додавати, видаляти додатки, змінювати розташування значків).

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТЕЛЕВІЗОРУ

Додатки:

:+ˆ&1!,

ˆ#+#$ˆ#+ˆ#+#$ˆ(

O

[ Повідомлення: ˆ!#ˆ$&(

Джерело: j $#!$+*$(

Мережа та інтернет: j $$/#

ˆ$FG`G

Налаштування: {$/#ˆ'ˆ

(

Додаткову інформацію про налаштування параметрів дивіться в наступному пункті.

ВХІДНЕ ДЖЕРЕЛО

1. На ДОМАШНЬОМУ екрані натисніть ◄/►, оберіть

Inputs, натисніть OK , щоб відкрити список джерел, потім натисніть «вгору», щоб виділити одне з джерел і натисніть OK для підключення до нього.

2. Натисніть кнопки , щоб вибрати параметр.

3. Натисніть О К для входу в налаштування.

У live TV натисніть кнопку SOURCE, щоб відобразити список джерел вхідного сигналу. Виберіть бажане джерело.

Натисніть кнопку BACK, щоб повернутися до попереднього меню. При відображенні головного меню натисніть кнопку

BACK, щоб його закрити.

Мережа

1. Натисніть кнопку , щоб вибрати параметр.

2. Натисніть кнопку ОК для налаштування.

3. Після завершення налаштування натисніть OK , щоб зберегти зміни і повернутися в попереднє меню.

НАВІГАЦІЯ ЕКРАННИМ МЕНЮ

1. Є два способи входу в екранне меню. У live TV натисніть кнопку меню для відображення параметрів телевізора, натисніть ◄/► для вибору меню налаштувань і натисніть OK для підтвердження. На ДОМАШНЕМ екрані натисніть кнопку ►, виберіть круглий значок меню налаштувань і натисніть ОК.

КАНАЛ

Канали – відображення підменю пошуку каналів з різноманітними режимами пошуку.

Режим встановлення каналу – вибір джерел каналів, які відображені на екрані. Виберіть бажане джерело.

• Антена – Оберіть антену як джерело сигналу. При виборі антени телевізор може приймати аналогові і цифрові

(DVBT/T2) сигнали віщання.

• Кабель – Оберіть кабель як джерело сигналу. У цьому випадку телевізор може приймати аналогові і QAM сигнали мовлення.

• Бажаний супутник/головний супутник – вибір типу супутника. У цьому випадку телевізор може приймати сигнали супутникового мовлення.

Автопоновлення каналу – Натисніть кнопку ОК для вибору

УВІМКНУТИ/ВИМКНУТИ При виборі УВІМКНУТИ система автоматично сканує і оновлює канали після 5 хвилин роботи в режимі очікування.

Батьківський контроль – Натисніть потім натисніть OK для входу в підменю.

для вибору опції,

Аудіоканал – Натисніть для вибору опції, потім натисніть OK для входу в підменю.

Відкриті джерела – Натисніть для вибору опції, потім натисніть кнопку OK для входу в підменю.

Антена

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТЕЛЕВІЗОРУ

3. Сканер каналів виконує пошук в режимі ATV+DTV автоматично за допомогою антени.

Оновлення пошуку: Повторний автоматичний пошук каналів за межами стандартних частот.

Аналогове ручне сканування: Ручне ATV сканування.

Після введення початкової частоти пошуку, можна вибрати станцію пошуку вгору або вниз.

1. Меню > Налаштування > Канал > Режим встановлення каналу, виберіть Антену.

RF сканування: Ручний пошук цифрових каналів, оберіть режим, а потім натисніть ОК. Кабель

Channel Installation Mode

Antenna

Cable

Satellite

2. Увійдіть в меню > Налаштування> Канал > Канали.

1. Меню >Налаштування >Канал > Режим установки каналу, потім оберіть пункт Кабель.

2. Увійдіть в меню > Налаштування> Канал > Канали.

3. Оберіть ChannelScan, якщо вашими операторами є Акадо,

Диван ТВ, Онлайн і Ростелеком (СПб), і режим сканування по замовчуванню – Advance; для інших операторів підходять режими Advance, Quick і FullScan.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТЕЛЕВІЗОРУ

RF сканування: ручне сканування.

Супутник

1. Меню >Налаштування -> Канал > Режим установки каналу, потім оберіть пункт Кабель.

3. Натисніть OK, щоб ввести налаштування параметрів супутника, які включають інтенсивність LNB, частоту

LNB, набір DiSEqC, 22K та інші параметри. Після цього поверніться до пошуку супутників і увійдіть в меню.

Додати супутник: Додати супутникове джерело сигналу.

2. Увійдіть в меню > Налаштування >Канал > Канали ->

Пошук супутників.

Ручне налаштування супутникового мовлення : ручний пошук супутника.

ОБЛІКОВІ ЗАПИСИ ТА ВХІД

ДОДАТКИ

У цьому меню можна налаштувати дозволи додатків, а також переглянути список додатків.

1. Натисніть кнопку , щоб вибрати параметр.

2. Натисніть кнопку ОК для налаштування.

Після налаштування натисніть BACK, щоб повернутися до попереднього меню.

НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРИСТРІЙ

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТЕЛЕВІЗОРУ

Примітка:

• Ручне налаштування дати і часу автоматично переведе параметр Автоматичне встановлення дати і часу в положення ВИМКНУТИ .

Встановлення дати – Натисніть для обрання опції, потім натисніть OK для входу в підменю.

Встановлення часу – Натисніть для обрання опції, потім натисніть OK для входу в підменю.

Встановлення часового поясу – Натисніть опції, потім натисніть OK для входу в підменю.

для обрання

Використання 24 годинного формату часу – Натисніть

, для обрання опції, потім натисніть OK , щоб обрати

УВІМКНУТИ/ВИМКНУТИ.

ЧАС

У цьому меню є інформація про пристрій і його налаштування.

1. Натисніть кнопку , щоб вибрати параметр.

2. Натисніть кнопку ОК для налаштування.

Після налаштування натисніть BACK, щоб повернутися до попереднього меню.

ДАТА І ЧАС

Тип таймеру увімкнення живлення – Натисніть кнопку

, щоб вибрати опцію, потім натисніть кнопку OK, щоб вибрати УВІМКНУТИ/ВИМКНУТИ/ОДНОРАЗОВО.

Автоматичний таймер включення живлення – Натисніть кнопку для вибору опції, потім натисніть кнопку OK для входу в підменю. (Ця опція доступна при виборі

УВІМКНУТИ/ОДНОРАЗОВО в розділі Тип таймеру включення живлення ).

Тип таймеру увімкнення живлення – Натисніть кнопку

, щоб вибрати опцію, потім натисніть кнопку OK, щоб вибрати УВІМКНУТИ/ВИМКНУТИ/ОДНОРАЗОВО.

Автоматичний таймер вимкнення живлення – Натисніть кнопку для вибору опції, потім натисніть кнопку OK для входу в підменю.

(Ця опція доступна при виборі

УВІМКНУТИ/ОДНОРАЗОВО на Типі таймеру вимкнення живлення).

МОВА

Автоматичне встановлення дати і часу – Натисніть A/V для обрання опції, потім натисніть OK для входу в підменю.

(Додатково: Використовувати мережевий час, ВИМКНУТИ)

Мова – Натисніть для обрання параметру, потім натисніть OK для обрання мови.

КЛАВІАТУРА

Поточна клавіатура – Натисніть ▲/▼ для вибору опції, потім натисніть OK для входу в підменю.

Налаштування Gboard – Натисніть ▲/▼ для вибору опції, потім натисніть OK для входу в підменю.

Управління клавіатурами – Натисніть ▲/▼ для вибору опції, потім натисніть OK для входу в підменю.

ВХІД

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТЕЛЕВІЗОРУ

Таймер сну – Натисніть ▲/▼ для вибору опції, потім натисніть OK для входу в підменю. (Додатково: вимкнути, 10 хвилин, 20 хвилин, 30 хвилин, 40 хвилин, 50 хвилин, 60 хвилин, 90 хвилин, 120 хвилин).

Вимкнення зображення – Натисніть ▲/▼, щоб обрати опцію, потім натисніть OK , щоб обрати

УВІМКНУТИ/ВИМКНУТИ.

Таймер вимкнення – Натисніть ▲/▼ для вибору опції, потім натисніть OK для входу в підменю. (Додатково: вимкнути, 30 хвилин, 40 хвилин, 50 хвилин, 60 хвилин, 90 хвилин, 120 хвилин, 150 хвилин, 180 хвилин, 210 хвилин, 240 хвилин).

Увімкнення/вимкнення функції Autopower – Натисніть

▲/▼ для вибору опції, потім натисніть OK для входу в підменю. (Додатково: вимкнути, 5 хвилин, 10 хвилин, 15 хвилин, 30 хвилин, 60 хвилин).

ЗОБРАЖЕННЯ

Вхід – Натисніть ▲/▼ для вибору опції, потім натисніть OK для входу в підменю.

Управління HDMI – Натисніть A/Y для вибору опції, потім натисніть OK, щоб обрати УВІМКНУТИ/ВИМКНУТИ.

Автоматичне вимикання пристрою – Натисніть ▲/▼, щоб обрати опцію, потім натисніть OK , щоб обрати

УВІМКНУТИ/ВИМКНУТИ.

Автоматичне увімкнення телевізора – Натисніть ▲/▼, щоб обрати опцію, потім натисніть OK, щоб обрати

УВІМКНУТИ/ВИМКНУТИ.

Версія HDMI EDID – відобразити версію EDID.

Список пристроїв CEC – Натисніть ▲/▼, щоб обрати опцію, потім натисніть OK, щоб обрати

УВІМКНУТИ/ВИМКНУТИ.

ЖИВЛЕННЯ

Режим зображення – Натисніть ▲/▼ для вибору опції, потім натисніть OK для входу в підменю. (Додатково:

Користувацькі, Стандарт, Яскравий, Спорт, Фільм, Гра,

Енергозбереження).

Підсвічування/Яскравість/Контрастність/Насиченість/Тон/

Різкість – Натисніть кнопку ▲/▼ для вибору опції. Натисніть

◄ для зменшення параметра. Натисніть ► для збільшення параметра.

Гамма – Натисніть ▲/▼ для вибору опції, потім натисніть

OK для входу в підменю. (Додатково: Темний, Середній,

Яскравий).

Кольорова температура – Натисніть ▲/▼ для вибору опції, потім натисніть OK для входу в підменю.

AdvancedVideo – Натисніть ▲/▼ для вибору опції, потім натисніть OK для входу в підменю.

Скидання налаштувань – Повернення усіх налаштувань до заводських значень за замовчуванням.

ПАМ'ЯТЬ

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТЕЛЕВІЗОРУ

ЗВУК

Еквалайзер – Натисніть ▲/▼ для вибору опції, потім натисніть OK для входу в підменю. (Додатково:

Користувацький, Стандарт, Чіткість, Спорт, Кіно, Музика,

Новини).

Баланс/Бас/Високі частоти – Натисніть ▲/▼ для обрання опції. Натисніть ◄ для зменшення параметра. Натисніть ► для збільшення параметра.

Об'ємний звук – Натисніть ▲/▼, щоб обрати опцію, потім натисніть OK, щоб обрати УВІМКНУТИ/ВИМКНУТИ.

Параметри еквалайзера – Натисніть ▲/▼ для вибору опції, потім натисніть OK для входу в підменю.

Динаміки – Натисніть ▲/▼ для вибору опції, потім натисніть OK для входу в підменю. (Додатково: диктор TV, зовнішня аудіосистема).

Цифровий вихід – Натисніть ▲/▼ для вибору опції, потім натисніть кнопку OK для входу в підменю. (Додатково: Auto,

Bypass, PCM, DolbyDigitalPlus, DolbyDigital).

Затримка SPDIF – Натисніть ▲/▼ для обрання опції.

Натисніть ◄ для зменшення параметра. Натисніть ► для збільшення параметра.

Автоматичне регулювання гучності – Натисніть ▲/▼, щоб обрати опцію, потім натисніть OK, щоб обрати

УВІМКНУТИ/ВИМКНУТИ.

Режим Downmix – Натисніть ▲/▼ для вибору опції, потім натисніть OK для входу в підменю. (Додатково: Стерео,

Об'ємний).

Скидання налаштувань – Повернення усіх налаштувань до заводських значень за замовчуванням.

Внутрішня пам'ять – Натисніть ▲/▼ для вибору опції, потім натисніть OK для входу в підменю.

Зовнішня пам'ять – Натисніть ▲/▼ для вибору опції, потім натисніть OK для входу в підменю. (Примітка: відображаються зовнішні пристрої, якщо вони підключені).

ДОМАШНІЙ ЕКРАН

У цьому меню ви можете налаштовувати канали, додатки і ліцензії з відкритим вихідним кодом.

1. Натисніть кнопку ▲/▼, щоб вибрати параметр.

2. Натисніть кнопку ОК для налаштування.

3. Після завершення налаштування. Натисніть кнопку BACK, щоб повернутися до попереднього меню.

RETAIL MODE ЕКРАННА ЗАСТАВКА

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТЕЛЕВІЗОРУ

Retailmode – Натисніть ▲/▼, щоб обрати опцію, потім натисніть OK, щоб обрати УВІМКНУТИ/ВИМКНУТИ.

Retailmessaging – Натисніть ▲/▼ для вибору опції, потім натисніть OK для входу в підменю. (Додатково: демо відео, ePOP зліва, ePOP знизу).

PQ Demo – Натисніть ▲/▼ для вибору опції, потім натисніть

OK для входу в підменю. (Примітка: ВИМКНУТИ, ВЛІВО,

ВПРАВО).

GOOGLE

Екранна заставка – Натисніть ▲/▼ для вибору опції, потім натисніть OK для входу в підменю. (Додатково: Вимкнути,

Фон, Кольори).

Час запуску – Натисніть ▲/▼ для вибору опції, потім натисніть OK для входу в підменю. (Додатково: 5 хвилин, 15 хвилин, 30 хвилин, 1 година, 2 години).

Перевести пристрій в сплячий режим – Натисніть ▲/▼ для вибору опції, потім натисніть OK для входу в підменю.

(Додатково: 30 хвилин, 1 година, 3 години, 6 годин, 12 годин, ніколи).

Запустити зараз – Натисніть ▲/▼, щоб обрати опцію, потім натисніть OK, щоб увійти в меню заставки.

МІСЦЕ РОЗТАШУВАННЯ

У цьому меню ви можете встановити додатки з можливістю пошуку, безпечний пошук, блокування образливих слів, ліцензії з відкритим вихідним кодом.

1. Натисніть кнопку ▲/▼, щоб вибрати параметр.

2. Натисніть кнопку ОК для налаштування.

3. Після завершення налаштування. Натисніть кнопку BACK, щоб повернутися до попереднього меню.

CHROMECAST BUILT-IN

Статус місцеположення – Натисніть ▲/▼ для вибору опції, потім натисніть OK для входу в підменю. (Додатково:

Використовувати Wi Fi для визначення місця розташування, вимкнути)

ВИКОРИСТАННЯ ТА ДІАГНОСТИКА

У цьому меню ви можете прочитати інформацію та дізнатися про налаштування Chromecast.

1. Натисніть кнопку ▲/▼, щоб вибрати параметр.

2. Натисніть кнопку ОК для налаштування.

3. Після налаштування натисніть BACK, щоб повернутися до попереднього меню.

Використання та діагностика – Натисніть ▲/▼, щоб обрати опцію, потім натисніть OK , щоб обрати

УВІМКНУТИ/ВИМКНУТИ. ДОСТУП

D

Тифлокоментування – Натисніть ▲/▼, щоб обрати опцію, потім натисніть OK, щоб обрати УВІМКНУТИ/ВИМКНУТИ.

Для людей з ослабленим зором – натисніть кнопку ▲/▼ для вибору опції, потім натисніть кнопку OK для входу в підменю.

(Треба: Тифлокоментування) ВИМКН.

Для людей з вадами слуху – Натисніть ▲/▼, щоб обрати опцію, потім натисніть OK , щоб обрати

УВІМКНУТИ/ВИМКНУТИ.

Титри – Натисніть ▲/▼ для вибору опції, потім натисніть

OK для входу в підменю.

Висококонтрастний текст – Натисніть ▲/▼, щоб обрати опцію, потім натисніть OK, щоб обрати

УВІМКНУТИ/ВИМКНУТИ.

СКИДАННЯ

Натисніть OK, щоб увійти в підменю. Повне скидання.

ПУЛЬТИ КЕРУВАННЯ ТА КОМПЛЕКТУЮЧІ

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТЕЛЕВІЗОРУ

У цьому меню можна провести з'єднання з пристроєм

Bluetooth.

1. Натисніть і утримуйте ЧЕРВОНУ і БЛАКИТНУ кнопки в нижній частині пульта протягом 5 секунд.

2. Коли світлодіод почне блимати, відпустіть їх. Пульт дистанційного керування відправить сигнал з'єднання на телевізор і відобразить інформацію стосовно пульта дистанційного керування в правій частині екрану.

3. Натисніть OK для відображення з'єднання. Якщо на екрані відобразилося з'єднання, це означає, що з'єднання успішно встановлено.

4. Якщо з'єднання не відображається, це означає, що з'єднання не встановлено. Зачекайте 30 секунд, а потім натисніть і утримуйте ЧЕРВОНУ та БЛАКИТНУ кнопки в нижній частині пульту дистанційного керування протягом 5 секунд, і повторіть попередні кроки.

5. Натисніть ВИХІД або НАЗАД, щоб повернутися до попереднього меню.

МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ ПРОГРАВАЧ

1. На домашньому екрані оберіть значок + у списку додатків, щоб додати додаток, і натисніть ОК. Використовуйте кнопки

«вгору» і «вниз», щоб вибрати додаток Мультимедійний програвач, і натисніть ОК, щоб додати його на ДОМАШНІЙ екран.

2. Натисніть ОК, щоб увійти в Мультимедійний програвач і відобразити Відео, Фото, Аудіо. Після підключення USB накопичувача можна відтворювати з нього файли мультимедіа.

Примітка :

Меню/функції можуть відрізнятися в залежності від того, коли ви придбали телевізор.

:!ˆ$&/

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ r[#,8$#ˆ'#+ ˆ+ˆ'ˆ+#ˆ$ˆˆ+#ˆ%ˆ*$$%

%,4+6(

Якість зображення: ou4#+ ˆ+ˆ6

)ˆ5[#*$!

Aˆ*$&2+

8'ˆ$&'ˆ+& ‚ q5(

Цифровий декодер

Інтерфейси для підключення обладнання:

Якість звуку: uLQKuLQ\ uLQKuLQ] iiiivMw$5ˆ wfdawfda(

?$&ˆ,,ˆ[,+#+ ˆ+ˆ4uwm60

',#ˆ#0ˆ‚4—A=@ˆcfƒfH'#+#%&ˆ$6

9ˆ#0ˆ4}zp6‚

}M~#0ˆ0 c\ƒ4fƒ6\H4fH6‚4—A=@ˆcfƒfH'#+#%&ˆ$6 o]Q‚

@){3„:3<3…—A‚3…—AA-B:9Pk:3—‚

9,#0ˆ‚

K`‚

}~Qm~‚

\m‚

7+ˆˆ%&+2fM}ˆ]d\Mw

ˆ$&ˆ+&$$ˆ#ˆ'!ˆ*%&+2 4uKL6 4MKL6

9,#0ˆ2@!$+,

0ˆMLLGZIU2@Lfp\M

0ˆMLMSZGU2 @ pw]

)ˆ'ˆ$&+ˆ#00cfƒfHiuwm2 G _G_ _ G _

7'##++(

‚ +* ˆ+&#0ˆ(

Споживана потужність в режимі очікування

Цифрові функції:

)ˆ5[#0ˆ#0+#ˆ+ˆ#( r[#,$+(

)ˆ5[#0+!ˆ#ˆ%&+'$uLQ45[#

$ˆ#$6(

9# $/#(

9# ,/$ˆ#(

)*$ +&*ˆˆ+ˆˆ(

{$*ˆ&(

)ˆ$#ˆ'ˆ,0+#(

8'ž›\m$$0$ˆ#(

)ˆ,[$$4+#+&*1#ˆ!#›&+ˆ+5ˆ$&

$$%,'/'6

Додаткові функції:

{%o`iL`|,#|!&ˆ#+&,$&| +#ˆ!

ˆ+|ˆ!!,0MMM4#0&$+ 6$$&A(

ˆ$+Ld]M2 ‚ q!#4k00q62 ‚‚ q!$#ˆ'ˆ+#5ˆ4k00q62D‚‚ q!$#ˆ'!'ˆ+#4k00q62D‚‚

?+!2D*

?+$#ˆ''ˆ+#%2*

?+$#ˆ'!'ˆ+#2*

†…+##$% '%',$(

)'ˆ0#+##00$*ˆ00+&'ˆ+(

…+&!'ˆˆ!'(

ПОШУК І УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Зображення

Тип несправності

«Сніг» на екрані

Роздвоювання зображення

Перешкоди

Нормальне зображення

Відсутнє зображення.

Аудіо

Шум

Шум

Зі звуком все гаразд.

Без звуку

Без звуку

Огляд

Відрегулюйте положення антени таким чином, щоб зазначені ознаки зникли.

Відрегулюйте положення антени таким чином, щоб зазначені ознаки зникли.

Увімкнене поруч обладнання, автотранспортні засоби або лампи денного світла.

Гучність (Перевірте, чи запущена функція вимкнення звуку на пульті дистанційного керування, а також відповідність аудіосистеми).

Не підключений шнур живлення.

Вимикач живлення не увімкнено.

Налаштування контрастності і яскравості/гучності.

Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку увімкнення/вимкнення.

Безбарвність Нормальний звук Управління кольором

Шифрування телепередачі

Нормальний або слабкий звук

Виконайте повторне налаштування каналу.

Безбарвність Шум Аудіосистема

Спеціальне пояснення : Гарантія не поширюється на комплектуючі, такі як пульт дистанційного керування.

$ \"

†‡ `–––‰Š‹Œ

‹` &(&100] ^ /

_#&, %&,1&

!`/d/11d(11d&-d1,_ $` jknqwz{j|}}€€j{}

^‚ƒ„„

…‚†‡ ˆ`‰Š‹ŒŽ

]#`&(&100]ƒ

^ /d‘&,d’

&,1&

!`/d/11d(11d&-d1,_ ˆ’

#`jknqwz{j|}}€€j{}

# “„”†

• `!–—‰Š‹Œ

‹`&(&100] ^

/ &, %„&,1&

!`/d/11d(11d&-d1, ˆ` jknqwz{j|}}€€j{}

ɂɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶ©+DLHU2YHUVHDV(OHFWULF

Appliances

Corp.

/WGª

Ⱥɞɪɟɫ5RRP6+DLHU

Brand building, Haier

Industrypark Hi-tech Zone,

/DRVKDQ'LVWULFW

4LQJGDR&KLQD

Ԧɧɞɿɪɭɲɿ©+DLHU2YHUVHDV(OHFWULF$SSOLDQFHV&RUS

/WGª

ɆɟɤɟɧɠɚɣɵɊɭɦ6ɏɚɣɟɪɛɪɟɧɞɛɢɥɞɢɧɝ ɏɚɣɟɪɢɧɞɚɫɬɪɢ ɩɚɪɤɏɚɣɬɟɤɡɨɧɅɚɨɲɚɧ ɞɢɫɬɪɢɤɬɐɢɧɞɚɨԔɵɬɚɣ ȼɢɪɨɛɧɢɤ©ɏɚɣɽɪɈɜɟɪɫɿɡȿɥɟɤɬɪɿɤȺɩɩɥɚɽɧɫɿɡ

ɄɨɪɩɅɬɞª

ȺɞɪɟɫɚɊɭɦ6ɏɚɣɟɪɛɪɟɧɞɛɿɥɞɿɧɝɏɚɣɟɪ ɿɧɞɚɫɬɪɿ ɩɚɪɤɏɚɣɬɟɤɡɨɧɅɚɨɲɚɧɞɢɫɬɪɢɤɬ ɐɢɧɞɚɨɄɢɬɚɣ

4031Q587106 www.haier.com

Ⱦɚɬɚɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹɢɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɣɫɪɨɤɭɤɚɡɚɧɵ ɧɚɭɩɚɤɨɜɤɟ

ȾɚɬɚɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚLɝɚɪɚɧɬLɣɧɢɣɬɟɪɦLɧɜɤɚɡɚɧL ɧɚɭɩɚɤɨɜɰL ɧɞLɪLɥɝɟɧɤɭɧLɠɚɧɟɤɟɩLɥɞLɤɦɟɪɡLɦLɨɪɚɦɞɚ ɤɟɪɫɟɬLɥɝɟɧ

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement