Inelco 1550, 1652, 1656, C1530 Operating Instructions Manual

Add to My manuals
16 Pages

advertisement

Inelco 1550, 1652, 1656, C1530 Operating Instructions Manual | Manualzz

51122029

DK

N

S

FIN

GB

D

F

NL

LT

PL

VARMEBLÆSER 3.3 kW

Betjeningsvejledning

VARMEVIFTE 3.3 kW

Brukerveiledning

VÄRMEFLÄKT 3.3 kW

Bruksanvisning

LÄMPÖPUHALLIN 3.3 kW

Käyttöohje

SPACE HEATER 3.3 kW

Operating Instructions

HEIZLÜFTER 3.3 kW

Bedienungsanleitung

RÉCHAUFFEUR D’ESPACE 3.3 kW

Mode d’emploi

RUIMTERVERWARMER 3.3 kW

Gebruiksaanwijzing

ŠILDYTUVAS KALORIFERIS 3.3 kW

Naudojimo instrukcija

NAGRZEWNICA 3.3 kW

Instukcja obsługi

RUS

Type C1530 / C1536

Type C1530 / C1536

Typ C1530 / C1536

Malli C1530 / C1536

Type C1530 / C1536

Typ C1530 / C1536

Type C1530 / C1536

Type C1530 / C1536

Tipas C1530 / C1536

Typ C1530 / C1536

ESP

AEROTERMO 3,3 kW

Funcionamiento

Typ C1530 / 1536

01-01-2017 RS 51122029 X V10

1

2

DK

VARMEBLÆSER 3.3 kW

Betjeningsvejledning

Type C1530 / C1536

Tilslutning

Varmeblæseren tilsluttes den faste el -installation gennem stik.

Når stikket monteres, skal opmærksomheden henledes på, at dette gøres rigtigt.

Betjening

Når stikkontakten er tilsluttet, startes varmeblæseren ved at indstille funktionsomskifteren (1) til den ønskede position:

1/2 (1.65 kW) 1/1 (3.3 kW) Blæser O Afbrudt

1

O RESET

3 MIN MAX 2

Generelt

Varmeblæseren er udstyret med en termostat, der kan justeres. Den ønskede temperatur indstilles ved hjælp af justeringsknappen (2), hvorefter varmeblæseren fungerer automatisk.Når man vil afbryde varmeblæseren, tilrådes det at afbryde for varmelegemerne og omskifte til Blæser , så denne i et par minutter kan afkøle varmelegemerne, inden der omskiftes til Afbrudt , eller inden man afbryder ved netstikket. Skulle man imidlertid komme til at afbryde for varmeblæseren på hovedafbryderen, eller hvis strømmen på anden måde forsvinder, og termoudløseren derved træder i funktion, skal denne genindkobles på RESET (3), efter at varmeblæseren er afkølet (3).

ADVARSEL !

Må ikke tildækkes! Risiko for brand, hvis apparatet tildækkes.

 Mindste afstand til brandbare materialer 0.5 m!

Apparatet må ikke bruges i umiddelbar nærhed af vaskekumme, badekar, brusekabine eller svømmebasin!

Må ikke bruges i brandfarlige rum!

Må ikke anvendes udendørs i regnvejr!

Må ikke anbringes umiddelbart under en stikkontakt.

 Varmeblæseren må kun adskilles af fabrikanten eller en tilsvarende fagmand

Netledning må kun udskiftes af fabrikanten eller tilsvarende fagmand.

Loft

Vægmontage

NB! Ved vægmontage skal tegning følges! (figur 1).

min. 0.5 m min.

15 cm

Vedligeholdelse

Varmeblæseren må renses med trykluft, når apparatet er frakoblet sin installation.

Væg min.

0.5 m

Væg

GARANTI

OPBEVAR KØBSKVITTERING ELLER GARANTIBEVIS.

For at opnå garanti indenfor garantiperioden SKAL enten købskvittering eller garantibevis sendes med til serviceværkstedet.

Figur 1 min. 1.8 m

Gulv

3

N

VARMEVIFTE 3.3 kW

Brukerveiledning

Type C1530 / C1536

Tilslutning

Varmeviften tilsluttes den faste el-innstallasjonen gjennom stikk.

Når stikket monteres, skal oppmerksomheten henledes på, at dette gjøres riktig.

Betjening

Når stikkontakten er i, startes varmeviften ved å innstille funksjonsomskifteren (1) i den ønskede posisjon:

1/2 (1.65 kW) 1/1 (3.3 kW) Blesemotor O Avbrudtt

1

O RESET

3 MIN MAX 2

Generelt

Varmeviften har regulerbar termostat. Den ønskede temperatur innstilles med justeringsknappen (2), og varmeviften starter automatisk.Når man vil slå av varmebleseren, råder vi å slå av varmen og slå om til Blesemotor, så denne i et par minutter kan avkjøle maskinen. Deretter slås den av til Avbruddt, eller man avbryter ved stikkontakten. Skulle man imidlertid komme til

å slå av varmeviften med hovedavbryteren, eller hvis strømmen på annen måte forsvinner og termoutløseren trer i funksjon, skal denne gjeninnkobles på RESET (3), etter at varmeviften er avkjølt.

ADVARSEL !

 Må ikke overdekkes. Overdekning medfører brannfare!

Minste avstand til brandbare materialer: 0,5 m!

Varmeviften må ikke brukes i umiddelbar nærhet av vasker, badekar, dusj eller svømmebasseng.

Må ikke brukes i brannfarlige rom!

Må ikke brukes utendørs i regnvær!

 Må ikke plasseres umiddelbart under en stikkontakt!

Varmeviften må kun åpnes av fabrikant eller fagpersonell.

Netledning må kun skiftes af fabrikant eller fagpersonell.

Loft

Veggmontasje

NB! Ved veggmontage skal tegning følges! (figur 1).

min. 0.5 m min.

15 cm

Vedlikehold

Varmeviften må renses med trykluft, etter frakobling av sin installasjon.

Vegg min.

0.5 m

Vegg

GARANTI

OPPBEVAR KJØPSKVITTERING ELLER GARANTIBEVIS.

For å oppnå garanti innenfor garantiperioden MÅ enten kjøpskvittering eller garantibevis sendes med til serviceverkstedet.

Figur 1 min. 1.8 m

Golv

4

S

VÄRMEFLÄKT 3.3 kW

Bruksanvisning

Anslutning

Värmefläkten ansluts med stickpropp till vägguttag.

När stickproppen monteras så var uppmärksam på att detta utföres på rätt sätt.

Använding

Koppla in apparaten och sätt på kaminen genom att vrida funktionsknappen (1) till önskat läge:

1/2 (1.65 kW) 1/1 (3.3 kW) Fläkt O

Typ C1530 / C1536

Avstängd

1

O RESET

3 MIN MAX 2

Allmänt

Värmefläkten är försedd med en reglerbar termostat. Den önskade temperaturen ställes in med justeringsratten (2) varefter värmefläkten startar automatiskt. När man vill stänga av värmefläkten bör man först skifta om till läget Fläkt och låta fläkten gå i ett par minuter för att kyla ner elementen. Därefter stänger man av värmefläkten med omkopplaren till Avstängd eller drar ut stickproppen ur vägguttaget. Skulle man av misstag stänga av värmefläkten genom omkopplaren eller via stickproppen eller om strömavbrott skulle uppstå och förhindra avkyling löser den automatiska termosäkringen ut. Denna

återställes med RESET (3) efter det att värmefläkten har svalnat (3).

VARNING !

Får inte övertäckas. Förhindrad luftgenomströmning medför brandfara!

 Minste avstand till brandfarliga materiel: 0.5 m!

Värmefläkten för inte användas i omedelbar närhet av handfat, badkar, duschkabin eller simbassäng!

Får inte användas i brandfarlige rum!

Får inte användas utomhus i regnväder!

Får inte placeras omedelbart under en stickkontakt!

 Värmefläkten får endast repareras av fabrikanten eller en motsvarende fackman.

Nätkabelen får endast bytas av fabrikanten eller motsvarende fackman. Loft

Väggmontage

OBS! Vid fast montage skall installationsanvisningen följas

(figur 1).

min. 0.5 m min.

15 cm

Underhåll

Värmefläkten kan rengöras med tryckluft, när apparaten är frånkopplat nätspänningen.

Vägg min.

0.5 m

Vägg

GARANTI

FÖRVARA INKÖPSKVITTO ELLER GARANTIBEVIS.

För att få garanti under garantiperioden, SKALL antingen inköpskvitto eller garantibevis sändas med till

Figur 1 min. 1.8 m

Golv

5

FIN

LÄMPÖPUHALLIN 3.3 kW

Käyttöohje

Malli 1530 / 1536

Liitäntä

Lämmitin liitetään kiinteään sähköverkkoon pistotulpalla. Kun pistotulppa asennetaan liitäntäjohtoon on kiinnitettävä huomiota oikeaan suoritustapaan.

Käyttö

Kytke virta ja käynnistä lämmitin säätämällä toimintokytkin (1) haluttuun asentoon:

1/2 (1.65 kW) 1/1 (3.3 kW) Puhallin O Poiskytketty

1

O RESET

3 MIN MAX 2

Yleistä

Huonelämmitin on varustettu säädettävällä termostaatilla. Haluttu lämpötila säädetään pyrörösäätimellä (2), minkä jälkeen lämmitin toimii automaattisesti.Kun lämmitys lopetetaan, valitaan toimintokytkimellä puhallusasento (Puhallin) noin kahden minuutin ajaksi jäähdyttämään lämpöelementtejä, ennenkuin kytketään asentoon (Poiskytketty) tai ennenkuin pistotulppa irroitetaan. Mikäli virta katkeaa verkossa ja laitteen lämpösuojaus laukeaa, voidaan lämpövarokkeen palautus suorittaa vasta laitteen jäähdyttyä riittävästi RESET (3).

VAROITUS !

Ei saa peitää! Estynyt ilmanvirtaus laitteen läpi aiheuttaa palovaaran!

Vähimmäisetäisyys palaviin materiaaleihin 0.5 m!

 Laitetta ei saa käyttää pesualtaiden, kylpyammeen, suihkun tai lähellä!

Laitetta ei saa käyttää vaarallisissa tiloissa!

 Laitetta ei saa asentaa suoraan seinäpistorasin alapuolelle.

Lämpöpuhallinta saa korjata ainoastaan valmistaja tai vastaava ammattimies!

Virtakaapelin saa vaihtaa vain valmistaja tai vastaava ammattimies!

Kiinteäasennus

Varo! Kiinteässä asennuksessa on seurattava asennusohjetta (piirros 2) !

Huolto-ohje

Puhalluslämmitintä voidaan puhdistaa paineilmalla, silloin kun laite on irroitettu sähköverkosta.

TAKUU

SÄILYTÄ OSTOKUITTI TAI TAKUUTODISTUS.

Jotta takuu olisi voimassa takuuaikana, on joko ostokuitti tai takuutodistus liitettävä mukaan, kun laite lähetetään huoltokorjaamoon.

6

Seinä min.

0.5 m

Piirros 2 min. 0.5 m min. 1.8 m

Seinä min.

15 cm

GB

SPACE HEATER 3.3 kW

Operating Instructions

Type C1530 / C1536

Connection

Connect space heater to mains supply through plug. Be sure to mount plug correctly.

Operation

Switch on unit and start space heater by adjusting the function switch (1) to the position required:

1/2 (1.65 kW) 1/1 (3.3 kW) Fan O Off

1

O RESET

3 MIN MAX 2

In general

The space heater is equipped with an adjustable thermostat. The temperature required is set by means of the adjustment button (2) after which the heater runs automatically. Before switching off the heater, it is recommended to interrupt the heating elements and to change over to Fan for a couple of minutes in order to cool the unit before switching over to Off or before interrupting the mains supply. If, however, the heater is interrupted by means of the main switch or if the current falls out and the thermal cut-out is thereby activated, RESET (3) thermal cut-out when the heater has been cooled off.

WARNING !

 Do not cover! Danger of fire, if the equipment is covered.

Minimum distance from inflammable materials: 0.5 m!

Do not use the heater in the immediate vicinity of washbasin, bath, shower and swimming pool!

 Do not use the heater in fire hazardous rooms!

Do not use the heater outdoors in rainy weather!

 Do not place the heater directly under a mains outlet!

The heater must only be disassembled by the manufactor or a qualified service engineer!

The mains cable must only be replaced by the manutactor or a qualified service engineer!

Fixed installation

When making a fixed installation the drawing must be followed (figure 1).

Maintenance

Clean the space heater with compressed air when it is disconnected from the mains.

Warranty

KEEP VALID RECEIPT OR GUARANTEE CARD

To obtain guarantee cover within the guarantee period, it is an absolute MUST that either a valid receipt or the guarantee card is submitted to the service center together with the appliance.

Wall

Figure 1 min.

0.5 m

Ceiling min. 0.5 m min. 1.8 m

Floor

Wall min.

15 cm

7

D

HEIZLÜFTER 3.3 kW

Bedienungsanleitung

Typ C1530 / C1536

Anschluß

Heizlüfter an die feste Installation durch Stecker anschliessen. Beachten Sie, daß der Stecker korrekt montiert wird.

Bedienung

Steckdose einschalten und den Heizlüfter durch Einstellung des Funktionsschalters (1) auf die gewünschte Position in

Betrieb nehmen:

1/2 (1.65 kW) 1/1 (3.3 kW) Gebläsemotor O Unterbrochen

1

O RESET

3 MIN MAX 2

Allgemein

Der Heizlüfter ist mit einem verstellbaren Thermostat versehen. Mit dem verstellbaren Knopf (2) kann die gewünschte

Temperatur eingestellt werden, danach ist das Gerät automatisch in Betrieb.Beim Ausschalten des Heizlüfters wird empfohlen, zunächst die Heizkörper auszuschalten und auf Gebläsemotor umzuschalten, damit er für ein Paar Minuten die

Heizkörper abkühlt, bevor auf Unterbrochen umgeschaltet wird, oder bevor der Netzanschluß unterbrochen wird. Wenn aber der Heizlüfter auf den Hauptschalter unterbrochen wird order der Strom sonst ausfällt, und der Thermoauslöser dabei in

Funktion trit, ist dieser nach Abkühlung des Heizlüfters auf RESET (3) wieder einzuschalten.

ACHTUNG !

Nicht bedecken! Feuergefähr, wenn das Gerät bedeckt werden.

Mindest Abstand zu entflammbaren Stoffen: 0.5 m!

 Den Heizlüfter nicht in direkter Nähe von Waschbecken, Bad, Dusche und Schwimmbad benutzen!

Den Heizlüfter nicht in feuergefährlichen Räumen benutzen!

Den Heizlüfter nicht draußen in Regen benutzen!

 Den Heizlüfter nicht unmittelbar unter einem Netz-Stecker anbringen.

Der Heizlüfter darf nur bei dem Fabrikanten oder bei einem Elektro-Fachmann getrennt werden.

Ein beschädigtes Netzkabels darf nur bei dem Fabrikanten oder bei einem Elektro-Fachmann ausgetauscht

Decke min. 0.5 m

Fester Montage

Achtung! Bei fester Montage muß die Zeichnung gefolgt werden

(Figur 1).

Wartung

Den Heizlüfter mit trockener Druckluft reinigen, nachdem der

Netzstecker vom Netz getrennt worden ist.

GARANTIE

BEWAHREN SIE DIE KAUFSQITTUNG ODER DIE

GARANTIEKARTE AUF.

Um innerhalb der Garantiezeit zur Garantie berechtigt zu sein, muß entwerden die Kaufskvittung oder die Garantiekarte mit der

Reklamation an das Wartungsunternehmen geschickt werden.

Wand

Figur 1 min.

0.5 m min. 1.8 m

Fußboden

Wand min.

15 cm

8

F

RÉCHAUFFEUR D’ESPACE 3.3 kW

Mode d’emploi

Connexion

Brancher à la tension de réseau.

Utilisation

Mettre en circuit le réchauffeur en réglant le commutateur (1) sur la position requise:

1/2 (1.65 kW) 1/1 (3.3 kW) Ventilation

Type C1530 / C1536

O Arrêt

1

O RESET

3 MIN MAX 2

Generalites

Le réchauffeur soufflant est équipé d'un thermostat réglagle. La température souhaitée est sélectionnée par le commutateur

(2) q ui met automatiquement le réchauffeur en fonction. Avant de couper l'appareil, il est recommandé d'arrêter les éléments de chauffage et passer sur Ventilation quelques minutes pour refroidir les éléments. Ensuite mettre sur Arrêt puis débrancher la prise. Lors d'une interruption de courant, le disjoncteur s'enclenche. Laisser refroidir avant de réenclencher le disjoncteur RESET (3).

ATTENTION !

Ne pas couvrir! Risque d’incendie si l’appareil est couvert.

Distance minimum de matériaux inflammables : 0.5 m!

 Ne pas utiliser l’appareil à proximité immédiate d’un lavabo, d’une douche, baignoire, piscine !

Ne pas utiliser dans des zones inflammables!

 Ne pas utiliser en plein air dans la pluie!

Ne pas placer immédiatement sous une prise de courant!

Le démontage de l'appareil doit être réalisé par le fabricant ou une personne qualifiée!

 Le câble électrique doit être remplacé par le fabricant ou une personne qualifiée!

Plafont

Installation fixe

Lors d'une installation fixe, veuillez suivre les indications du schéma! (figure 1).

Entretien

Nettoyer régulièrement l’appareil à l’air comprimé après l’avoir débranché.

Mur min.

0.5 m min. 0.5 m

Mur min.

15 cm

GARANTIE

CONSERVER LA FACTURE D’ ACHAT OU LA CARTE DE

GARANTIE.

Pour faire une demande de garantie, il faut absolument pouvoir fournir la facture d’achat ou la carte de garantie lors de la remise de l’appareil à l’atelier de réparation.

Figure 1 min. 1.8 m

Plancher

9

NL

RUIMTERVERWARMER 3.3 kW

Gebruiksaanwijzing

Type C1530 / C1536

Aansluiting

Sluit de ruimterverwarmer aan op het elektriciteitsnet door middel van een stekker.

Wees er zeker van dat de stekker goed bevestigd is.

Gebruik

Zet hat apparaat aan en start de ruimterverwarmer door de schakelaar (1) op de gewenste stand te zetten:

1/2 (1.65 kW) 1/1 (3.3 kW) Ventilator O Onderbreking

1

O RESET

3 MIN MAX 2

In het algemeen

De ruimteverwarmer is uitgerust met een verstelbar thermostaat. De gewenste temperatur wordt verkregen d.m.v. een regelbare knop (2), waardoor de verwarmer automatisch begint. Voordat de vervarmer wordt uitgezet is het aan te bevelen de verwarmingselementen te onderbreken, en over te schakelen, en de Ventilator , voor een paar minuten, om de verwarmer te laten afkoelen, voordat hij op uit Onderbreking wordt gezet, of voordat de hoofdvoeding onderbroken wordt. Als echter de verwarmer wordt onderbroken d.m.v. de hoofdschakelaar, of omdat de stroom uitvalt, en de thermische (zet uit) is hierdoor geactiveerd, RESET (3) dan de thermische (zet uit) wanneer de verwarmer is afgekoeld.

WAARSCHUWING !

 Niet afdekken! Brandgevaar bij afdekken van de kachel.

Minimale afstand van 0.5 m aanhouden van brandbare materialen!

Apparaat niet in direkte nabijheid van wastafels, bad, douche en zwembaden gebruiken!

 Gebruik het apparaat niet in brandgevaarlijke ruimtes!

Gebruik het apparaat niet in regenachtig weer!

Mag niet in direkte nabijheid van een stopcontact worden gebruikt.

Muur montage

Bij onbeweeglijk montage, het uiterlijk hebben van schets (Figur 1).

Hoogtegrens min. 0.5 m min.

15 cm

Onderhoud

Maak de verwarmer schoon met de luchtspuit wanneer het apparaat afgekoppeld is van het elektriciteitsnet.

GARANTIE

BEWAAR DE GELDIGE KWITANTIE OF DE

GARANTIEKAART.

Om garantie te verkrijgen binnen de garantieperiode is het absoluut NOODZAKELIJK dat of een geldige kwitantie of de garantiekaart te samen met het apparaat aan het service centrum worden voorgelegd.

Muur

Figur 1 min.

0.5 m min. 1.8 m

Verdieping

Muur

10

LT

ŠILDYTUVAS KALORIFERIS 3.3 kW

Naudojimo instrukcija

Tipas C1530 / C1536

1/2 (1.65 kW) 1/1 (3.3 kW)

1

O RESET

3 MIN MAX 2

O min. 0.5 m min.

0.5 m min. 1.8 m min.

15 cm

11

PL

NAGRZEWNICA 3.3 kW

Instukcja obsługi

Typ C1530 / C1536

Podłączenie

Grzejnik podłącza się do instalcji elektrycznej poprzez wtyczkę.

Przy montażu , należy zwrócic szczególną uwage na to czy jest to robione prawidłowo

Obsługa

Kiedy wtyczka jest podłączona do gniazda, należy uruchomić grzejnik poprzez włącznik (1) w żądanej pozycji:

1/2 (1.65 kW) 1/1 (3.3 kW) Grzanie O Wyłączony

O RESET

1 3 MIN MAX 2

Informacje ogólne

Nagrzewnica wyposażona jest w regulowany termostat Wymaganą temperaturę nastawia się za pomocą pokrętła (2)

Po czym grzejnik pracuje automatycznie.Przed wyłączeniem grzejnika do pozycji 0, lub też przed wyłączeniem przewodu sieciowego, zaleca się wyłączyć pracę elementów grzewczych i włączyć na parę minut sam wentylator, aby urządzenie schłodzić. Jeżeli jednak grzejnik został raptownie wyłączony za pomocą głównego wyłącznika , lub w inny sposób przerwany został dopływ prądu i zadziałał bezpiecznik termiczny, należy wówczas po schłodzeniu urządzenia, przełączyć bezpiecznik z powrotem na pozycję wyjściową. Służy do tego przycisk RESET(3) znajdujący sie na panelu czołowym, po schłodzeniu grzejnika (3).

UWAGA !

Nie przykrywać grzejnika ! Zagrożenie pożarowe.

 Minimalna odległość od materiałów łatwopalnych : 0,5m!

Nie używać grzejnika w bezpośrednim sąsiedztwie wanien, prysznicy, czy basenów kąpielowych!

Nie używać grzejnika w pomieszczeniach o zagrożeniu pożarowym!

Nie używać grzejnika na zwenątrz w deszczową pogodę!

Nie umieszczać grzejnika bezpośrednio pod gniazdem sieciowym!

 Grzejnik może być demontowany wyłącznie przez producenta lub uprawniony serwis!

Wymiana przewodu sieciowego może być dokonywana wyłącznie przez producenta lub uprawniony serwis!

Montaż na ścianie

Montaż należy wykonać wg rysunku! (figur 1).

Konserwacja

Grzejnik należy czyścić strumieniem sprężonego powietrza. Podczas czyszczenia grzejnik musi być wyłączony.

GWARANCJA

Ściana

Reklamacje należy składać bezpośrednio do serwisu

- Inelco A/S S.A. oddział w Polsce, Pyrzycka 44, 74 -240 Lipiany

Zachowaj dowód kupna lub gwarancję !

W okresie gwarancji towar można reklamować TYLKO za okazaniem dowodu zakupu lub karty gwarancyjnej Figur 1 min.

0.5 m

Sufit min. 0.5 m min. 1.8 m

Ściana

Podłoga min.

15 cm

12

RUS

1

O

O RESET

3 MIN MAX 2

13

ESP

AEROTERMO 3,3 kW

Funcionamiento

Typ C1530 / 1536

Conexión

Conecte el calentador a la corriente eléctrica, asegurándose de que la tensión coincida con la indicada en la placa de características del aparato.

Funcionamiento

Ponga la unidad en marcha ajustando el interruptor de función (1) a la posición deseada.

1/2 (1.65 kW) 1/1 (3.3 kW) Blæser O Afbrudt

1

O RESET

3 MIN MAX 2

General

El calentador de habitación está equipado con un termostato ajustable. La temperatura requerida se ajusta por medio del selector número 2. A partir de aquí el calentador funciona automáticamente.

ATENCIÓN

 No cubra el calentador. Riesgo de incendio si el equipo estuviese tapado.

 Distancia mínima respecto a materiales inflamables: 0.5 metros

 No utilice el calentador cerca de la bañera, ducha o piscina

 No utilice el calentador en habitaciones con riesgo de incendio.

 No utilice el calentador en el exterior cuando llueva.

 No coloque el calentador cerca de una fuente de energía

 El calentador sólo debe desmontarlo el fabricante o personal cualificado

El cable de toma eléctrica sólo debe cambiarlo el fabricante o personal cualificado

Instalación fija

Cuando haga una instalación fija, siga el esquema

(figura 1)

Mantenimiento

Limpie el calentador con aire comprimido, asegurándose de que esté desconectado de la corriente eléctrica. pared min.

0.5 m techo min. 0.5 m pared min.

15 cm min. 1.8 m suelo

14

15

Fabrikanterklæring om overensstemmelse

Manufacturer’s Declaration of Conformity

Konformitätserklärung des Herstellers

Underskriveren

We, the undersigned

Der Unterzeichnete

INELCO HEATERS A/S - Industrivej 3 - DK-9690 Fjerritslev erklærer herved at produktet: certify that the product: bescheinigt, daß dieses Produkt:

Varmeblæser | Space Heater | Heizlüfter

Type | Type | Typ

C1530

C1536

Mærkedata | Rating | Betriebsdaten

3.3 kW - 3x230 V - 50 Hz

3.3 kW - 3x230 V - 50 Hz er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende: has been design an manufactured in accordance with the specifications of the following: gemäß den Bestimmungen in folgenden Richtlinien und Normen entwickelt und gefertigt worden ist:

MSD

LVD

EMC

Direktiv | Directive | Richtlinie

89/392/EEC - 91/368/EEC, 93/44/EEC, 93/68/

EEC, artikel 6

2014/35/EU

2014/30/EU

Standard | Standard | Norm

EN 292-1, EN 292-2

EN 60 335-2-30

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Dato | Date | Datum

01.01.2017

16

advertisement

Related manuals

advertisement