Roche CoaguChek Pro II Brugermanual

Add to My manuals
200 Pages

advertisement

Roche CoaguChek Pro II Brugermanual | Manualzz

CoaguChek ® Pro II

Brugervejledning

Revisionsoversigt

Manualversion

Version 1.0

Version 2.0

Version 3.0

Revisionsdato

2015-11

2015-11

2016-12

Version 4.0 2017-04

Ændringer

Nyt dokument

Reviderede sikkerhedsoplysninger om stregkodehåndtering, mindre ændringer

Softwareopdatering, gyldig for SW04.02.xx; nye funktioner: EAP, parameteraktivering, udvidet datahåndtering til computer/printer; ny strømstyring; diverse redaktionelle revisioner

Softwareopdatering, gyldig for SW04.02.xx; ny funktion: nedlukning/genstart af instrumentet;

ændrede kontaktoplysninger for Australien; rengørings- og desinfektionsmidler er opdateret

(Clorox anbefales ikke længere); opbevarings- og transportforhold er opdateret; diverse redaktionelle revisioner

CoaguChek ® Pro II

Brugervejledning

Version 4.0

0 7576617001 (04) 2017-04 DA

© 2015–2017 Roche Diagnostics GmbH. Alle rettigheder forbeholdes

Indholdet i dette dokument, herunder alle illustrationer, ejes af Roche Diagnostics. Ingen del af dette dokument må gengives eller sendes på nogen måde eller med nogen midler, elektroniske eller mekaniske, til noget formål, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Roche Diagnostics.

Roche Diagnostics har sørget for, at alle oplysningerne i denne vejledning er korrekte på trykketidspunktet. Roche Diagnostics forbeholder sig dog ret til uden varsel at foretage eventuelle nødvendige ændringer som en del af den igangværende produktudvikling.

Spørgsmål eller kommentarer om denne vejledning bedes sendt til din lokale Rocherepræsentant.

ACCU-CHEK, COAGUCHEK og SAFE-T-PRO er varemærker tilhørende Roche.

Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere.

Logoet Wi-Fi CERTIFIED er et certificeringsmærke fra Wi-Fi Alliance.

4

På pakken og på instrumentets typemærkat kan du støde på følgende symboler, der her vises med en forklaring:

LOT

SN

IVD

Forsigtig, se de medfølgende dokumenter. Se de sikkerhedsrelaterede bemærkninger i vejledningen, der fulgte med dette produkt.

Temperaturbegrænsning (Opbevares ved)

Holdbar til

Producent

Lotnummer

Katalognummer

Global Trade Item Number

Serienummer

Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik

Dette produkt opfylder kravene i det europæiske direktiv 98/79/EF om medicinsk udstyr til in vitro -diagnostik og 1999/5/EF om radio- og teleterminaludstyr (R&TTE).

Se brugsanvisningen

Systemet opfylder de canadiske og amerikanske sikkerhedskrav (UL-MÆRKET, i overensstemmelse med UL 61010A-1:02 og CAN/CSA-C22.2 nr. 61010-1-04).

På instrumenter med WLAN-funktion:

Dette udstyr overholder Del 15 i FCC-reglerne og RSS-210 i IC (Industry Canada)

For andre WLAN-certifikationer henvises der til etiketten i bunden af batterirummet og tillægget til oplysninger om WLAN-registrering.

5

6

Denne side er med vilje tom.

Hvad er nyt i publikationsversion 4.0?

SW04.02.

Ændringer i håndteringen

Redaktionelle revisioner

Dette afsnit indeholder en oversigt over alle større

ændringer fra brugervejledningen version 3 til version 4.

Sletninger eller mindre rettelser er ikke angivet.

Luk instrumentet ned. Se side 168.

Arbejdsgangen for udskiftning af batteripakningen

er blevet ændret. Se side 44.

Listen over rengørings-/desinfektionsmidler er

ændret. Se side 161.

Opbevarings- og transportforhold er opdateret.

Se side 172.

■ Kontaktoplysningerne til Roche i Australien er

ændret. Se side 175.

7

8

Denne side er med vilje tom.

1

2

SW04.02. ................................................................................................................................................ 7

Ændringer i håndteringen .............................................................................................................. 7

Redaktionelle revisioner .................................................................................................................. 7

Indledning

13

1.1 Før du begynder ....................................................................................................................................... 13

Tilsigtet brug ...................................................................................................................................... 13

Vigtige oplysninger om brug ....................................................................................................... 13

Hvis du har brug for hjælp ........................................................................................................... 14

Generel bemærkning...................................................................................................................... 14

Hvad kan systemet gøre for dig? ............................................................................................... 14

Måleprincip ........................................................................................................................................ 15

Pakkens indhold ............................................................................................................................... 16

1.2 Vigtige sikkerhedsvejledninger og yderligere oplysninger ...................................................... 17

Sikkerhedsoplysninger................................................................................................................... 19

Bortskaffelse af systemet .............................................................................................................. 20

Generel vedligeholdelse ................................................................................................................ 21

Batteripakning................................................................................................................................... 21

Elektromagnetisk interferens....................................................................................................... 24

Berøringsskærm ............................................................................................................................... 24

Lokalnetværk: beskyttelse mod uautoriseret adgang ........................................................ 25

Kabelforbundet netværksforbindelse ....................................................................................... 26

Trådløs forbindelse.......................................................................................................................... 27

Oplysninger om eksponering for radiofrekvent stråling.................................................... 27

Driftsforhold ....................................................................................................................................... 31

Kvalitetskontrol ................................................................................................................................. 31

1.3 Oversigt over instrumentets elementer .......................................................................................... 32

1.4 Oversigt over knapper og symboler.................................................................................................. 34

1.5 Strømforsyning.......................................................................................................................................... 37

Ibrugtagning af instrumentet

39

2.1 Isætning eller udskiftning af batteripakningen............................................................................. 40

Isætning af batteripakningen ...................................................................................................... 41

Fjernelse af batteripakningen...................................................................................................... 44

2.2 Tænding og slukning af instrumentet.............................................................................................. 46

Kontrol af softwareversionen....................................................................................................... 46

9

10

3

4

Instrumentopsætning

Bemærkning vedrørende visning af skærmelementer

47

i denne brugervejledning .............................................................................................................. 47

3.1 Oversigt over indstillinger .................................................................................................................... 49

3.2 Opsætning af skærm .............................................................................................................................. 53

Kontrast................................................................................................................................................ 53

Parameterkonfiguration ................................................................................................................. 54

Resultatenheder for PT................................................................................................................... 54

Parameteraktivering ........................................................................................................................ 56

Resultatbekræftelse......................................................................................................................... 58

Sprogvalg............................................................................................................................................. 59

Indstilling af dato.............................................................................................................................. 60

Indstilling af klokkeslæt................................................................................................................. 62

Indstilling af dato- og klokkeslætsformat ............................................................................... 63

3.3 Valgmuligheder ........................................................................................................................................ 65

Sortering .............................................................................................................................................. 65

Bipper ................................................................................................................................................... 67

Auto fra ................................................................................................................................................ 69

Forbindelse ......................................................................................................................................... 71

QR-kode............................................................................................................................................... 72

Computer............................................................................................................................................. 75

Printer ................................................................................................................................................... 76

Parametervalg.................................................................................................................................... 77

3.4 Id-setup........................................................................................................................................................ 78

Systemadministrator (Admin.)..................................................................................................... 80

Bruger-id ............................................................................................................................................ 84

Patient-id ............................................................................................................................................ 85

3.5 Opsætning af QC-indstillinger ............................................................................................................ 87

QC-område ......................................................................................................................................... 88

QC-spærring (kvalitetskontrol) ................................................................................................... 91

Brugerspærring................................................................................................................................. 95

Konfiguration af STAT-test ........................................................................................................... 97

Scan QC-materiale........................................................................................................................... 99

3.6 Diagnostik................................................................................................................................................ 100

Måling af en blodprøve

103

4.1 Vigtige anvisninger............................................................................................................................... 103

Sådan fås en god kapillær blodprøve.................................................................................... 105

Sådan opnås gode resultater med venøst fuldblod ......................................................... 106

4.2 Klargøring til måling............................................................................................................................. 107

Kodechip til teststrimmel............................................................................................................ 107

Isætning af kodechip ................................................................................................................... 108

Aktivering af instrumentet ......................................................................................................... 109

5

6

7

8

4.3 Udførelse af en måling ...................................................................................................................... 112

Påføring af blod fra fingerspidsen .......................................................................................... 118

Påføring af blod med en sprøjte.............................................................................................. 119

Godkendelse eller afvisning af et måleresultat.................................................................. 122

Tilføjelse af kommentarer........................................................................................................... 123

Visning af testresultatet som QR-kode................................................................................. 124

Afslutning på målingen............................................................................................................... 124

STAT-test.......................................................................................................................................... 125

Kontroltest og ekstern QC-kontrol

127

5.1 Kontroltest................................................................................................................................................ 127

5.2 Klargøring til udførelse af flydende kvalitetskontroltest......................................................... 128

5.3 Udførelse af flydende kvalitetskontrol........................................................................................... 130

5.4 Ekstern QC-kontrol............................................................................................................................... 137

5.5 Klargøring til udførelse af en ekstern QC-kontrol .................................................................... 138

5.6 Udførelse af en ekstern QC-kontrol............................................................................................... 139

Evaluering af resultater (hukommelse)

143

6.1 Visning af måleresultaterne .............................................................................................................. 144

Vis patientresultat fra hukommelsen..................................................................................... 146

Visning af QC-resultat (kvalitetskontrol) fra hukommelsen ......................................... 147

Udvidede funktioner

149

7.1 Datahåndtering...................................................................................................................................... 149

Computer (funktion i Setup)..................................................................................................... 151

Brugerlister...................................................................................................................................... 152

Patientlister...................................................................................................................................... 153

Godkendelse af patientliste....................................................................................................... 154

Konfigurering af bruger- og patient-id'er ............................................................................ 155

Stregkodescanner......................................................................................................................... 155

Gemte måleresultater og kommentarer................................................................................ 155

Vedligeholdelse og behandling

157

8.1 Betingelser for opbevaring og forsendelse ................................................................................. 157

Opbevaring ...................................................................................................................................... 157

Forsendelse ..................................................................................................................................... 158

8.2 Rengøring og desinficering af instrumentet............................................................................... 159

Forskellen på rengøring og desinficering............................................................................ 159

Hvornår skal instrumentet rengøres og desinficeres?.................................................... 159

Hvad skal rengøres og desinficeres?..................................................................................... 159

8.3 Anbefalede rengørings-/desinfektionsmidler ............................................................................ 161

8.4 Rengøring/desinficering af den udvendige del af instrumentet

(selve instrumentet) 162

8.5 Rengøring/desinficering af teststrimmelindgangen ................................................................ 163

8.6 Rengøring af scannervinduet ........................................................................................................... 164

11

12

9 Fejlfinding

165

Yderligere oplysninger om fejl E-406 .................................................................................... 166

Fejl og usædvanlig adfærd uden fejlmeddelelser............................................................. 167

Luk instrumentet ned/genstart instrumentet ..................................................................... 168

Automatisk nedlukning............................................................................................................... 168

Nulstilling af instrumentet.......................................................................................................... 169

10 Generelle produktspecifikationer

171

10.1 Tekniske data ........................................................................................................................................ 171

Prøvemateriale ............................................................................................................................... 171

Opbevaringsbetingelser.............................................................................................................. 172

Transportbetingelser.................................................................................................................... 172

10.2 Yderligere oplysninger ........................................................................................................................ 173

Forbrugsartikler/tilbehør ........................................................................................................... 173

Reagenser og opløsninger......................................................................................................... 173

Produktbegrænsninger ............................................................................................................... 173

Oplysninger om softwarelicenser .......................................................................................... 174

Reparationer.................................................................................................................................... 175

Kontakt Roche................................................................................................................................ 175

11

A

Garanti

176

Appendiks

177

A.1 Stregkodemasker for bruger- og patient-id..................................................................................177

A.2 Eksempel på stregkodetyper...............................................................................................................178

A.3 Understøttede tegn i 2D-stregkoder................................................................................................181

B Appendiks

183

B.1 Tillæg til observeret målesekvens (Observed Test Sequence)...............................................183

Observeret målesekvens (Observed Test Sequence – OTS) ....................................... 183

Brug af OTS-funktionen.............................................................................................................. 184

C Appendiks

187

C.1 Valgmulighed: Trådløst netværk (WLAN)......................................................................................187

Baggrund.......................................................................................................................................... 188

Teknisk implementering ............................................................................................................. 189

Krav til RF-specifikke funktioner og effektiv ydeevne..................................................... 191

Indeks

195

1 Indledning

1.1

Før du begynder

Tilsigtet brug

Vigtige oplysninger om brug

CoaguChek

®

Pro II-systemet (bestående af CoaguChek

Pro II-instrumentet og CoaguChek-produktserien med teststrimler) bruges af sundhedspersonale i et Point of

Care-miljø til bestemmelse af PT og aPTT.

De tilgængelige parametre er landespecifikke. Kun parametre, der er tilgængelige på markedet i det pågældende land, kan aktiveres.

Læs denne brugervejledning samt pakningsindlæggene for alle relevante forbrugsartikler, før systemet tages i brug første gang.

CoaguChek Pro II-instrumentet skal konfigureres i overensstemmelse med de aktuelle behov, før det bruges

første gang. Se kapitel 3, Instrumentopsætning . Sørg for

at læse afsnittet “Vigtige sikkerhedsvejledninger og yderligere oplysninger” i dette kapitel, inden systemet tages

i brug.

Inden instrumentet anvendes første gang (dvs., efter at du har sat batteripakningen i første gang), skal du indstille dato og klokkeslæt rigtigt for at gøre det muligt at udføre målingerne korrekt. Dato og klokkeslæt skal kontrolleres (og om nødvendigt justeres), hver gang batteripakningen udskiftes.

QC-spærring er som standard deaktiveret. For rutinemæssig kontrol af systemets pålidelighed anbefales det at aktivere denne funktion.

13

14

Hvis du har brug for hjælp

Generel bemærkning

Denne brugervejledning indeholder oplysninger om brug af systemet, skærmmenuerne og udførelse af en måling.

Se kapitel 9, Fejlfinding

, hvis der vises fejlmeddelelser på skærmen.

Kontakt Roche Diagnostics-repræsentanten for at få svar på de spørgsmål angående CoaguChek Pro II-systemet, der ikke besvares i denne vejledning. For at lette fejlfindingen bedes du have CoaguChek Pro II-instrumentet, dets serienummer, denne vejledning og alle relaterede forbrugsartikler parat, når du ringer.

Data og oplysninger i denne brugervejledning er aktuelle ved udgivelsen. Eventuelle væsentlige ændringer vil blive indarbejdet i den næste udgave. Hvis der er uoverensstemmelse mellem oplysningerne, har den indlægsseddel, som følger med CoaguChek-teststrimlerne, forrang.

Hvad kan systemet gøre for dig?

Det er let at foretage koagulationstest med CoaguChek

Pro II-systemet. Du skal blot isætte kodechippen, tænde for instrumentet, isætte teststrimlen og påføre en lille dråbe blod. Blodet blandes med reagenserne på teststrimlen, og instrumentet måler, når blodet koagulerer.

Afhængigt af den valgte testparameter viser instrumentet resultaterne efter ca. ét minut (PT) eller efter flere minutter (aPTT). Efter målingen lagres resultatet automatisk af instrumentet sammen med dato/klokkeslæt og patient-id

(og bruger-id, hvis denne indstilling er aktiveret) i hukommelsen.

CoaguChek Pro II-instrumentet viser testresultater i enheder, der svarer til laboratorieplasmamålinger.

Resultaterne kan vises på følgende måder:

Parameter: aPTT

– sekunder

Parameter: PT

– INR (International Normalized Ratio)

– Kombination af INR/sekunder eller

– Kombination af INR/% Quick

Måleprincip

INR er en standardiseret måling af den hastighed, hvormed blod koagulerer. En lav INR-værdi kan være et tegn på en forøget risiko for blodpropper, mens en forhøjet

INR kan være et tegn på en forøget risiko for blødning.

Instrumentet giver en trinvis vejledning igennem testen ved hjælp af ikoner og instruktioner på displayet. Hver

æske med teststrimler har sin egen kodechip, som skal indsættes i instrumentet. Kodechippen indeholder lotspecifikke oplysninger om teststrimlerne, f.eks. udløbsdato og kalibreringsdata. Valgfri flydende kontroller til systemet er også tilgængelige.

CoaguChek Pro II-instrumentet kan tilsluttes et datastyringssystem (DMS) via basisenheden fra Roche

Diagnostics (sælges separat) eller via trådløs kommunikation (WLAN). CoaguChek Pro II-instrumentet understøtter dataudveksling via POCT1-A-standarden.

Datastyringssystemer kan udvide instrumentets sikkerhedsfunktioner, f.eks. ved at aktivere brugerspærring.

Datastyringssystemer kan også aktivere dataoverførsel fra et HIS (Hospital Information System) og/eller til et

LIS (Laboratory Information System). Se brugervejledningerne til basisenheden og til DMS for at få tekniske oplysninger.

CoaguChek-test indeholder tørrede reagenser. Disse består af aktivatorer, et peptidsubstrat og ikke-reaktive komponenter. Når en blodprøve påføres teststrimlen, opløses reagenset, og aktivatorerne starter koagulationsprocessen, så der dannes trombin. Samtidig begynder instrumentet at måle tiden. Trombin spalter peptidsubstratet, og der dannes et elektrokemisk signal. Afhængigt af den tid, der er gået, inden dette signal dannes første gang, omdannes signalet herefter til den valgte koagulationsenhed via en algoritme (afhængigt af testen, i INR,

%Quick eller sekunder), og resultatet vises.

15

16

Pakkens indhold CoaguChek Pro II-pakken indeholder følgende komponenter:

CoaguChek Pro II-instrumentet

Batterirumsdæksel

■ Universel batteripakke

Strømforsyning

Stjerneskruetrækker

Brugervejledning (trykt version, vises ikke her)

■ Vejlednings-cd-rom (indeholder PDF-filer med brugervejledningen på andre sprog, vises ikke her)

Umiddelbart efter udpakningen skal det kontrolleres, at alle komponenterne er i pakken, og at der ikke er nogen transportskader.

1.2

Vigtige sikkerhedsvejledninger og yderligere oplysninger

I dette afsnit forklares det, hvordan sikkerhedsrelaterede meddelelser og oplysninger med relation til korrekt betjening af systemet vises i brugervejledningen til

CoaguChek Pro II. Læs disse afsnit omhyggeligt.

17

Sikkerhedsalarmsymbolet alene (uden et forklarende ord) anvendes til at gøre opmærksom på farer, som er generelle, eller for at henvise læseren til relaterede oplysninger omkring sikkerhed.

Disse symboler og forklarende ord bruges til specifikke farer:

ADVARSEL

Angiver en faresituation, som, hvis den ikke undgås, kan medføre død eller alvorlig personskade.

FORSIGTIG

Angiver en faresituation, som, hvis den ikke undgås, kan medføre mindre eller moderat personskade.

BEMÆRK

Angiver en faresituation, som, hvis den ikke undgås, kan medføre skader på systemet.

Vigtige oplysninger, som ikke er sikkerhedsrelevante, vises på en farvet baggrund (uden et symbol). Her kan man finde yderligere oplysninger om korrekt brug af instrumentet eller nyttige tips.

18

Illustrationerne i denne brugervejledning viser to forskellige typer hænder:

Hånd uden handske Hånd med handske

En stiplet pil mellem skærmillustrationer angiver, at nogle skærmbilleder er sprunget over i disse illustrationer.

Sikkerhedsoplysninger

Brugerkvalifikationer

Kun uddannet sundhedspersonale må betjene

CoaguChek Pro II-systemet. Brugerne skal også have modtaget omfattende instruktion i betjening, kvalitetskontrol og vedligeholdelse af CoaguChek Pro II-systemet.

ADVARSEL

Beskyttelse mod infektion og blodbårne patogener

Sundhedspersonale, der anvender CoaguChek Pro IIsystemet til at udføre test, skal være opmærksom på, at alle genstande, som kommer i kontakt med humant blod, er potentielle infektionskilder. Brugere skal overholde de standardmæssige sikkerhedsforanstaltninger ved håndtering eller brug af CoaguChek Pro II-systemet. Alle dele af dette system skal anses for potentielt smittefarligt og kan overføre blodbårne patogener mellem patienter og mellem patienter og sundhedspersonale.

Brug handsker. Brug et nyt par rene handsker til test af hver patient.

Vask hænderne grundigt med sæbe og vand, før du tager et par nye handsker på og udfører den næste patienttest.

Brug en fingerprikker til engangsbrug, som automatisk deaktiveres, til hver patient.

Bortskaf brugte lancetter i en solid beholder med låg til skarpe genstande.

Bortskaf brugte teststrimler fra patienten og QC-test i overensstemmelse med institutionens politik på infektionskontrolområdet.

Følg alle lokale sundheds- og sikkerhedsbestemmelser.

19

20

Bortskaffelse af systemet

ADVARSEL

Undgåelse af elektrisk stød, brand og eksplosioner

■ Brug kun originalt Roche Diagnostics-tilbehør (kabler, strømforsyningsenheder, batteripakninger og reservedele). Kabler, strømforsyningsenheder og batteripakninger fra en tredjepart kan få batteripakningen til at eksplodere eller resultere i, at instrumentet

■ bliver beskadiget.

Brug ikke løse stik til strømforsyningen eller beskadigede strømforsyningsenheder, kabler, stik eller batteripakninger.

■ Strømforsyningsenheden, basisenhedens kontakter eller batteripakningen må ikke kortsluttes.

Undgå at tabe CoaguChek Pro II-instrumentet, strømforsyningsenheden eller batteripakningen, og beskyt disse mod rystelser og vibrationer.

ADVARSEL

Infektion fra et potentielt biologisk farligt instrument

CoaguChek Pro II-systemet og de tilhørende komponenter skal behandles som potentielt biologisk farligt affald.

Der skal udføres dekontaminering (dvs. en kombination af procedurer, herunder rengøring, desinficering og/eller sterilisering) før genbrug eller bortskaffelse.

Bortskaf systemet og de tilhørende komponenter i overensstemmelse med de lokale bestemmelser. Fjern altid batteripakningen før termisk desinfektion.

Generel vedligeholdelse

Batteripakning

BEMÆRK

Rengør kun systemet med de anbefalede opløsninger

(se side 161). Brug af andre opløsninger kan resultere

i forkert funktion og risiko for systemfejl. Lad ikke rengøringsopløsningen komme ind i instrumentet. Sørg for, at instrumentet tørrer grundigt efter rengøring eller desinficering.

Instrumentet indeholder en genopladelig batteripakning, som begynder at oplade, så snart strømforsyningen er tilsluttet, eller instrumentet er tilsluttet en aktiv basisenhed

(dvs. en enhed, som er tilsluttet en strømforsyning).

BEMÆRK

Brug kun den specielt udviklede batteripakning fra

Roche Diagnostics. Hvis du bruger en anden type batteri, kan det beskadige systemet.

21

22

ADVARSEL

Mulige farer ved batteripakningen

Beskadigede eller opsvulmede batteripakninger kan overophedes, bryde i brand eller lække. Stop straks brugen af CoaguChek Pro II-instrumenter med beskadige eller opsvulmede batteripakninger, og lad være med at genoplade dem (instrumenterne må ikke sluttes til basisenheden).

Overophedning kan få batteripakningen til at bryde i brand eller eksplodere.

Smid aldrig batteripakningen eller instrumentet ind i åben ild. Du må ikke adskille, sammenpresse eller gennembore batteripakningen, da dette kan medføre en intern kortslutning, som medfører overophedning.

Hverken batteripakningen eller CoaguChek Pro IIinstrumentet må placeres oven på eller i varmeapparater, som f.eks. en mikroovn, en almindelig ovn eller en radiator.

■ Undgå for lang eksponering for direkte sollys, f.eks. når instrumentet er tilsluttet basisenheden.

Tag højde for dette ved placering af basisenheden.

Batterivæske eller materialer, der lækker fra beskadigede batteripakninger, kan irritere huden eller medføre forbrændinger på grund af høje temperaturer.

■ Undgå kontakt med lækkende batterivæske. Hvis væsken utilsigtet kommer i kontakt med huden, skal du skylle med vand. Hvis du får batterivæske i øjet eller øjnene, skal du også søge lægehjælp.

Håndter og bortskaf batteripakningerne med omhu.

Ekstreme temperaturer kan forringe opladningskapaciteten og levetiden for instrumentet og batteripakningen.

Overhold følgende generelle sikkerhedsinstruktioner for håndtering af batteripakningen:

Bortskaffelse af brugte batteripakninger

Batteripakningerne må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Bortskaf brugte batteripakninger i overensstemmelse med gældende lokale bestemmelser og institutionens retningslinjer for bortskaffelse af elektronisk affald.

■ Ved opbevaring eller bortskaffelse af batteripakningen skal du bruge producentens originale emballage.

Gem eller hent data fra instrumentet, før du skifter batteripakningen ud for at forhindre tab af data (se

kapitel 7).

Slå altid instrumentet fra , før du fjerner batteripakningen.

Når advarslen Lavt batteriniveau vises, skal instrumentet så hurtigt som muligt sættes tilbage i basisenheden eller sluttes til strømforsyningen for genopladning.

Når batterikapaciteten er for lav til yderligere test, skal instrumentet straks sættes tilbage i basisenheden eller sluttes til strømforsyningen for genopladning.

23

24

Elektromagnetisk interferens Instrumentet opfylder kravene i IEC 61326-2-6 vedrørende udsendt interferens og interferensimmunitet.

Brug aldrig instrumentet i nærheden af kraftige elektromagnetiske felter, som kan påvirke instrumentets funktion.

Elektrostatiske udladninger kan medføre, at instrumentet ikke fungerer korrekt.

Berøringsskærm

BEMÆRK

Brug kun fingeren (også ved brug af handsker) eller en pen, der er specielt beregnet til berøringsskærme, til at berøre skærmelementerne. Spidse eller skarpe genstande kan beskadige berøringsskærmen.

Undgå at udsætte instrumentet for direkte sollys.

Direkte sollys kan reducere displayets forventede levetid og funktionsevnen.

Lokalnetværk: beskyttelse mod uautoriseret adgang

Hvis dette instrument sluttes til et lokalnetværk, skal det pågældende netværk beskyttes mod uautoriseret adgang. Det er især vigtigt, at det ikke er direkte tilsluttet andre netværk eller internettet.

Kunderne er ansvarlige for sikkerheden på deres lokalnetværk, særligt hvad angår beskyttelsen mod skadelig software og angreb. Denne beskyttelse kan inkludere foranstaltninger, som f.eks. en firewall, der adskiller enheden fra ukontrollerede netværk, samt foranstaltninger, der sikrer, at det tilsluttede netværk ikke indeholder skadelige koder.

Hvis du bruger en tilpasset datastyringssystemløsning, skal du sørge for, at følsomme data, der sendes via POCT1-A-grænsefladen, er beskyttet med de relevante sikkerhedsforanstaltninger.

Sørg for, at instrumentet er beskyttet mod uautoriseret fysisk adgang og tyveri.

Brug ikke delte brugerkonti på instrument, DMS og netværk.

Uanset om du arbejder i et kabelforbundet eller trådløst miljø, skal du bruge en stærk adgangskode til brugerkonti på instrumentet, DMS og netværket.

Du skal overholde din institutions retningslinjer for adgangskodeadministration, hvor sådanne findes, eller anvende reglerne for stærke adgangskoder, se

“Egenskaber for stærke adgangskoder” nedenfor.

25

26

Kabelforbundet netværksforbindelse

Hvis basisenheden fra Roche Diagnostics bruges til at slutte dette instrument til et lokalnetværk, skal basisenheden beskyttes mod uautoriseret adgang ved hjælp af en stærk adgangskode . Overhold institutionens egne retningslinjer for brug af adgangskoder, hvis disse forefindes, eller anvend følgende regler:

Egenskaber for stærke adgangskoder

■ Adgangskoder må ikke indeholde brugerens kontonavn eller dele på mere end to sammenhængende bogstaver fra brugerens fulde navn.

Adgangskoder skal være på mindst 8 tegn.

Adgangskoder skal indeholde tegn fra følgende tre kategorier:

– Store bogstaver fra det engelske alfabet (A til og med Z)

– Små bogstaver fra det engelske alfabet (a til og med z)

– Tal (0 til og med 9)

Eksempler på svage adgangskoder

■ uhxwze11 indeholder ingen store bogstaver.

UHXW13SF indeholder ingen små bogstaver.

uxxxxx7F indeholder det samme tegn mere end fire gange.

x12useridF indeholder en understreng på mere end fire tegn fra bruger-id'et.

Trådløs forbindelse Hvis instrumentet er udstyret med en WLANfunktion:

Med en trådløs forbindelse kan instrumentet sende data

(testresultater, patient-id'er, bruger-id'er osv.) til datastyringssystemet uden at skulle sættes i basisenheden igen.

Denne funktion skal konfigureres af systemadministratoren. Overhold institutionens retningslinjer for brug af trådløse LAN-forbindelser. For at få en beskrivelse af

CoaguChek Pro II-instrumentets evne til at oprette forbindelse til en trådløs LAN-forbindelse (WLAN, Wi-Fi)

henvises til appendiks C.1.

Oplysninger om eksponering for radiofrekvent stråling

Ordliste:

“FCC” står for “Federal Communications

Commission” (USA).

“RF” står for “radiofrekvens”

“RSS” står for “Radio Standards Specification”

(Canada).

“WLAN” står for “Wireless Local Area Network”

(trådløst lokalnetværk)

27

28

ISM-frekvensbånd (Industrial, Scientific and Medical

(Industriel, videnskabelig og medicinsk)) kan indeholde emissioner fra mikroovne, varmeapparater og andre ikkekommunikative enheder. Selvom disse typer af enheder normalt ikke udgør nogen risiko for interferens, da de er svagstrømsenheder, kan nogle industrielle stærkstrømssystemer forhindre forsøg på kommunikation via WLAN.

Der skal derfor udføres en undersøgelse af stedet samt foretages en interferensanalyse med en spektrumanalysator for at se hele spektret og søge efter signaler, som ikke kun er inden for frekvensområdet for det ønskede

WLAN, men som også kan være i nærheden af eller i samme frekvens og kan medføre interferens.

Roche Diagnostics understøtter branchens trådløse standarder og anbefaler at bruge produkter med Wi-Fi-certificering. Denne certificering tester produkter i forhold til

802.11-branchestandarderne for grundlæggende tilslutning, sikkerhed, autentificering, servicekvalitet (QoS), interoperabilitet og pålidelighed. Logoet Wi-Fi CERTIFIED er en forsikring for, at Wi-Fi Alliance har testet et produkt i adskillige konfigurationer og med forskellige prøvekonfigurationer af andre enheder for at sikre kompatibiliteten med andet Wi-Fi-certificeret udstyr, som betjenes i det samme frekvensbånd. Wi-Fi Alliance-netværket af uafhængige testlaboratorier udfører programmer med test af interoperabilitet for at sikre, at trådløse enheder fungerer sammen og understøtter sikre forbindelser.

CoaguChek Pro II-systemet overholder FCC-grænserne for radiofrekvent stråling i et ukontrolleret miljø. Dette udstyr skal installeres og betjenes i en afstand på mindst

20 cm mellem udstrålingsenheden og din krop.

Denne sender må ikke placeres i nærheden af eller betjenes sammen med en anden antenne eller sender.

Ændringer eller justeringer, som foretages på dette udstyr uden udtrykkelig godkendelse fra Roche Diagnostics, kan ugyldiggøre FCC-godkendelsen til at betjene dette udstyr.

Dette udstyr overholder Del 15 i FCC-reglerne og

RSS-210 i IC (Industry Canada). Driften skal overholde følgende to betingelser:

(1) Dette udstyr må ikke medføre skadelig interferens, og

(2) Dette udstyr skal acceptere eventuel modtaget interferens, herunder interferens, som kan medføre uønsket betjening.

29

30

CoaguChek Pro II-systemet overholder de emissions- og immunitetskrav, der er beskrevet i EN 61326-2-6. Det er udviklet og testet i henhold til CISPR 11, Klasse B.

Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for digitalt udstyr i Klasse B i henhold til Del 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er fastsat for at yde tilstrækkelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis det ikke bruges i henhold til instruktionerne, kan det medføre skadelig interferens ifm. radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke kan opstå interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr medfører skadelig interferens ved radio- eller fjernsynsmodtagelse, hvilket kan afgøres ved at slukke og tænde for udstyret, bør brugeren forsøge at afhjælpe interferensen på en af følgende måder:

Drej eller flyt modtagerantennen.

Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.

Slut udstyret til et stik på et andet kredsløb end modtagerens kredsløb.

■ Søg hjælp hos forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker.

Dette digitale Klasse B-apparat opfylder kravene i det canadiske ICES-003.

Driftsforhold

Kvalitetskontrol

Følg nedenstående retningslinjer for at sikre, at instrumentet fungerer korrekt:

Instrumentet må kun anvendes ved en stuetemperatur på mellem 12 °C og 32 °C.

Instrumentet må kun anvendes ved en relativ luftfugtighed på mellem 10 % og 85 % (ingen kondens).

Når strømforsyningen er tilsluttet, må instrumentet kun anvendes ved en forsyningsspænding på mellem 100 V og 240 V (± 10 %), 50/60 Hz.

Når målingerne udføres, anbringes instrumentet på en plan overflade, der ikke vibrerer, eller holdes i hånden, så det er nogenlunde vandret.

Instrumentet har en række indbyggede kvalitetskontrolfunktioner:

■ Kontrol af de elektroniske komponenter og funktioner, når instrumentet tændes.

Kontrol af teststrimlens temperatur under måling.

Kontrol af teststrimlens udløbsdato og lotspecifikke informationer via kodechippen.

En indbygget kvalitetskontroltest i hver enkelt teststrimmel.

Roche Diagnostics tilbyder flydende kvalitetskontroller til

CoaguChek Pro II-systemet. Disse kontroller er udviklet som en hjælp til at sikre, at reglerne for institutionen overholdes.

31

32

1.3

Oversigt over instrumentets elementer

B

A

C

E

D

F

G H I

J

E

D

E

A

B

C

Berøringsskærm

Viser resultater af målinger, oplysninger, symboler og resultater, der hentes fra hukommelsen. Du skal blot trykke let på knappen på skærmen for at vælge én af funktionerne.

Tænd/sluk-knap

Tryk på denne knap, og hold den nede for at tænde eller slukke for instrumentet.

Dæksel til teststrimmelindgang

Fjern dette dæksel for at rengøre teststrimmelindgangen (hvis der f.eks. er kommet blod på den).

Teststrimmelindgang

Indfør teststrimlen her.

Stregkodescanner

Den indbyggede stregkodescanner kan indlæse bruger-, patient- og QCprøve-id'er i instrumentet.

I

F

G

H

J

Batterirumsdæksel

Fjernes for at indsætte batteripakningen.

Ladekontakter

Bruges som strømforsyning og/eller opladning af batteripakningen, når instrumentet er tilsluttet basisenheden

(valgfri).

Indgang til kodechip (vises med kodechip)

Indsæt kodechippen her.

Stik til strømforsyning

Tilslut strømforsyningen her.

Infrarød grænseflade

(Beskyttet af det halvgennemsigtige panel). Understøtter datakommunikation.

33

34

1.4

Oversigt over knapper og symboler

Knap/symbol

Nedenstående liste indeholder de displaymeddelelser og symboler, der forekommer ved almindelig brug. Denne brugervejledning indeholder et separat kapitel med en liste over samtlige fejlmeddelelser med beskrivelse af de

anvendte symboler. Se “Fejlfinding”, der starter på side 165.

Betydning

Gå til Hovedmenu

OK (indstillingen gemmes)

Annuller (indstillingen afvises)

Tilbage (til foregående menu)

Den viste værdi reduceres/forøges.

Rul gennem lister, som er for lange til at blive vist på én gang.

Knap er inaktiv:

Værdien kan ikke reduceres/forøges yderligere eller:

Du er nået til enden af listen i den pågældende retning

Liste med en bestemt patients resultater

Udskriv efter testresultat eller fra hukommelse

Viser testresultater som QR-kode

Tilføj en kommentar

Brugeren skal vente, indtil instrumentet er færdig med at udføre en funktion

Indfør teststrimmel

Fjern teststrimmel

Knap/symbol Betydning

Der skal påføres prøvemateriale (med angivelse af den tid, der er til rådighed hertil)

Der skal påføres flydende kontrol (med angivelse af den tid, der er til rådighed hertil)

Indsæt kodechippen til teststrimlen

QC

Indsæt kodechip til kvalitetskontrol

QC

%Q

SEC

INR am pm

Automatisk kvalitetskontrol er OK

Resultaterne vises som en Quick-værdi i %

Resultaterne vises i sekunder

Resultaterne vises i INR-enheder

Resultatet i den valgte enhed ligger over måleområdet

Resultatet i den valgte enhed ligger under måleområdet

Kvalitetskontrol: Resultatet ligger over måleområdet

Kvalitetskontrol: Resultatet ligger under måleområdet

Batteristand:

Når batteripakningen er fuldt opladet, lyser alle segmenter.

Segmenterne forsvinder ét efter ét i takt med, at batteripakningens strøm bruges.

Når der kun er ét segment tilbage, lyser symbolet rødt.

Når der ikke er flere segmenter tilbage, kan du muligvis ikke afslutte udførelsen af en test. Genoplad batteripakningen så hurtigt som muligt.

Strømforsyning er tilsluttet

Tiden mellem midnat og middag (i 12-timers klokkeslætsformat)

Tiden mellem middag og midnat (i 12-timers klokkeslætsformat)

35

36

Knap/symbol

QC!

Knap/symbol

Betydning

Stuetemperaturen eller instrumentets temperatur ligger uden for det tilladte område

Dækslet til teststrimmelindgangen er åbent

Rapporterer en statusmeddelelse (se: Kapitel 9, Fejlfinding

)

Rapporterer en fejlmeddelelse eller en advarsel

(se: Kapitel 9, Fejlfinding )

Spærring, én eller flere parametre er låst

Følgende ikoner vises muligvis, når instrumentet bruges sammen med et datastyringssystem (DMS).

Betydning

Der foregår kommunikation via den infrarøde grænseflade

Hvis det vises på statuslinjen: Der foregår kommunikation via WLAN

Hvis det vises på knappen Patienttest : forbindelsesspærring, kun STAT-test er mulig

Der er en ventende OTS-anmodning

Rengøring/desinficering nødvendig

Patientens testresultat er uden for det normale område for patienttest.

1.5

Strømforsyning

CoaguChek Pro II-instrumentet kan kun betjenes med den genopladelige batteripakning. Batteripakningen skal altid isættes, selvom du vælger at bruge strømforsyningen. Dette sikrer en jævn drift og forhindrer, at du mister dato- og klokkeslætindstillingerne i tilfælde af strømsvigt.

Strømforsyningen fungerer kun som oplader til batteripakningen. Den er beregnet til at levere strøm direkte til instrumentets drift.

For at spare strøm har CoaguChek Pro II-instrumentet en automatisk slukningsfunktion (auto-off). Standardindstillingen er 5 minutters inaktivitet (f.eks. hvis der ikke har været nogen skærmberøring). Den automatiske slukningsfunktion kan tilpasses via den valgte konfiguration

i Setup (se “Auto fra” på side 69).

Når instrumentet slukker sig selv, gemmes alle resultaterne automatisk i hukommelsen.

37

38

Hovedmenu

Patienttest

09:15

Kontroltest

Evaluer resultat

Setup

Ved batteridrift viser instrumentet, hvor meget strøm der er på batterierne.

Når du udskifter batteripakningen , skal du isætte den nye batteripakning inden for 10 minutter efter, at du har fjernet den gamle. Ellers skal du muligvis indstille dato og klokkeslæt igen.

Resultaterne med dato og klokkeslæt forbliver gemt i hukommelsen, selv når der ikke er nogen batteripakning i instrumentet. Alle øvrige indstillinger udover dato og klokkeslæt gemmes også.

29.05.2017

Brugte batteripakninger skal bortskaffes på miljømæssigt forsvarlig vis og i overensstemmelse med de lokale bestemmelser. Se “Infektion fra et potentielt biologisk farligt instrument” på side 20.

2 Ibrugtagning af instrumentet

3

4

1

2

Inden instrumentet anvendes første gang skal følgende trin udføres:

Isæt batteripakningen

Tilslut strømforsyningen for at oplade batteripakningen

Indstil dato og klokkeslæt

Angiv de ønskede indstillinger (sprog, måleenhed, evt. brugerstyring osv.)

39

40

2.1

Isætning eller udskiftning af batteripakningen

Batteripakningen er ikke isat ved leveringen af

CoaguChek Pro II-instrumentet. Når batteripakningen ikke er isat, kan instrumentet ikke bruges.

Ubrugte batteripakninger mister deres opladning med tiden og skal oplades, før de kan bruges. Efter isætning af en ny batteripakning skal instrumentet oplades i mindst fire timer og helst natten over, før der udføres en test.

Når instrumentet er sat i en aktiv basisenhed eller drevet af strømforsyningen, vises symbolet .

Dette symbol viser, at strømforsyningen er tilgængelig, og at instrumentet kan oplades efter behov. For at starte opladningsprocessen straks skal man sætte instrumentet i standbytilstand ved at trykke på tænd/slukknappen i ca. 1 sekund.

Sørg for at overholde det tilladte temperaturområde for opladning af batteripakningen (12–32 °C) under installationen og den indledende konfiguration.

Udskift batteripakningen inden for ca. 10 minutter for at bevare dato- og klokkeslætindstillingerne. Efter dette tidsrum skal du muligvis angive dato og klokkeslæt igen. Udskift kun batteripakningen i nedlukningstil-

stand, se siderne 44 og 168.

Isætning af batteripakningen 1 Ved hjælp af den stjerneskruetrækker, der fulgte med kittet (eller en anden passende stjerneskruetrækker, f.eks. Torx ca. 4-5 mm ud.

® størrelse T5), skal du løsne skruerne på batterirumsdækslet, indtil de stikker

41

42

2

3

4

Hold batteripakningen i hånden med ledningerne og stikket mellem din tommel- og pegefinger.

Slut konnektorstikket til stikkontakten.

Placer batteripakningen i batterirummet som vist ovenfor.

For at placere batteripakningen korrekt skal du altid justere rillerne på siden af batteripakningen med rillerne på indersiden af batterirummet.

5

6

Sæt dækslet på batterirummet. Sørg for, at

– stikkonnektorens ledninger ikke bliver klemt mellem instrumentet og dækslet

– tappen på dækslet til batterirummet passer ind i det tilsvarende indhak i batterirummets kant

Tilspænd alle fire skruer (undgå at overspænde).

43

44

År:

Måned:

Dato

2017

5

Dag:

29 Tid

Time:

9

29.05.2017

Minut:

59

29.05.2017

09:15

09:15 am pm

Efter isætning af en ny batteripakning tændes instrumentet automatisk.

Roche-logoet vises. Hvis instrumentet ikke tændes automatisk, kan batteripakningen være tom. Tilslut strømforsyningen i mindst 30 minutter, tag derefter stikket ud, og prøv at tænde for instrumentet igen.

Hvis det tændes, oplader batteripakningen korrekt.

Startskærmen bør vises inden for en kort tidsperiode.

Hvis instrumentet har været uden strøm i for lang tid, viser det dialogboksen til indstilling af dato og klokkeslæt, og du skal indstille dato og klokkeslæt igen.

Skærmene til indtastning af dato og klokkeslæt vises.

7 Angiv dato og klokkeslæt. Når du har angivet de korrekte oplysninger, skal du bekræfte hver skærm med .

Efter isætning af en ny batteripakning skal instrumentet oplades i mindst fire timer, før der udføres en test.

Fjernelse af batteripakningen Hvis der allerede er isat en batteripakning, skal du sørge for, at instrumentet er lukket ned, for at forhindre skade på instrumentet eller potentielt datatab.

1 For at lukke instrumentet ned skal du koble den eksterne strømforsyning fra, trykke på tænd/ slukknappen , og slippe tænd/slukknappen, så snart Roche-logoet vises, og instrumentet bipper.

2

Hvis du holder tænd/slukknappen nede i for lang tid, udløses en nulstilling af instrumentet efter ca. 12 se-

kunder (se side 169), og dato og klokkeslæt går tabt.

Placer instrumentet med forsiden nedad på en plan overflade.

3

4

5

Ved hjælp af den stjerneskruetrækker, der fulgte med kittet (eller en anden passende stjerneskruetrækker, f.eks. Torx ® størrelse T5), skal du fjerne de fire skruer, der holder batterirumsdækslet på plads.

Fjern batterirumsdækslet fra instrumentet. Batteripakningen kommer nu til syne og er sluttet til instrumentet via et stik.

Løft forsigtigt batteripakningen, og fjern stikkonnektoren.

Bortskaffelse af brugte batteripakninger

Batteripakningerne må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Bortskaf brugte batteripakninger i overensstemmelse med gældende lokale bestemmelser og institutionens retningslinjer for bortskaffelse af elektronisk affald.

45

46

2.2

Tænding og slukning af instrumentet

1

2

Anbring instrumentet på en plan overflade, der ikke vibrerer, eller hold det i hånden, så det er nogenlunde vandret.

Tænd instrumentet ved at trykke på knappen .

3

Du kan også tænde instrumentet direkte ved at isætte en teststrimmel, slutte strømforsyningen til eller ved at sætte det i basisenheden.

Instrumentet slukkes efter brug ved at trykke på knappen i ca. 1 sekund.

Kontrol af softwareversionen

Init

CoaguChek ®

04.00.00

Instrumentet viser først Roche-logoet og derefter kortvarigt skærmbilledet Init (for “initialisering”). Her kan du kontrollere, hvilken softwareversion der aktuelt kører på instrumentet. (Det Init-skærmbillede, der vises her, er udelukkende til illustrationsformål. Versionsnumrene på dit instrument kan være anderledes).

Du kan også kontrollere den aktuelle softwareversion i menuen Diagnostik

(se side 100).

3 Instrumentopsætning

Bemærkning vedrørende visning af skærmelementer i denne brugervejledning

Knapperne er skærmprompter, der udfører en funktion, når de berøres. Navnene på knapperne vises enten med fed tekst eller med det symbol, der bruges på knappen for ).

Andre skærmelementer (f.eks. menutitler) er angivet med kursiv . Disse skærmelementer er ikke aktive.

Hvis datoen ikke er indstillet (efter at instrumentet blev tændt første gang, eller fordi batteripakningen har været taget ud af instrumentet i mere end 10 minutter), kan der ikke udføres måling. Når instrumentet tændes, går det i så fald direkte til Setup , hvor dato og klokke-

slæt skal indstilles (se side 60 ff).

Når dato og klokkeslæt er indstillet, skifter instrumentet til Hovedmenu , hvor du kan starte en måling eller angive flere indstillinger.

Du kan få vist de enkelte funktioner ved at berøre (eller trykke) på knappen med en finger (eller en særlig “pen”, der er beregnet til formålet). “Tryk” betyder: Tryk let på knappen, og fjern derefter fingeren fra berøringsskærmen. Det næste skærmbillede vises, når du fjerner fingeren.

Hvis du ikke automatisk har fået adgang til Setup (f.eks. efter skift af batteripakningen), kan du vælge Setupmenu fra Hovedmenu .

47

48

Hovedmenu

Patienttest

09:15

Kontroltest

Evaluer resultat

Setup

29.05.2017

Setup-menu

Skærm

Muligheder

Id-setup

QC-indstillinger

Diagnostik

09:15

1

2

Tryk på Setup for at åbne instrumentindstillingerne.

Vælg den relevante gruppe med indstillinger

(se Oversigt over indstillinger, der følger efter dette afsnit).

29.05.2017

3.1

Oversigt over indstillinger

Denne oversigt giver et overblik over de indstillingsmuligheder, der er til rådighed.

Setup

Skærm

Muligheder

Kontrast

Parameterkonfi guration

Resultatbekræftelse

Sprogvalg

Dato/tid

Sortér

Bipper

Auto fra

Forbindelse

Parametervalg

Id-setup

Admin.

Bruger Patient

QCindstillinger

QC-område Spærringer

Scan QCmateriale

Diagnostik

Generelt

Software

Hardware

Brug af hukommelse

Trådløst setup

49

50

Gruppe

Skærm

Undergruppe

Kontrast

Parameterkonfiguration

Resultatbekræftelse

Sprogvalg

Dato/tid

Indstilling Værdier *

0–10 (5 *)

Resultatenheder for PT

INR *

INR/SEK

INR/%Q

Parameteraktivering PT *

PT, aPTT

Aktivér

Deaktiver *

Dansk

Deutsch

English *

Español

Français

Italiano

Dato

Tid

Datoformat

Tidsformat

Nederlands

Norsk

Português

Suomi

Svenska

01/01/2015 *

12:00 am *

DD.MM.ÅÅÅÅ (01.01.2015)

MM/DD/ÅÅÅÅ (01/01/2015) *

ÅÅÅÅ-MM-DD (2015-01-01)

24-timers format (24h)

12-timers format (12h) med am/pm *

* Standardindstillinger er angivet med en stjerne (*).

Gruppe

Valgmuligheder

Id-setup

Undergruppe

Sortering

Bipper

Auto fra

Forbindelse

Parametervalg

Admin. (administrator)

Patient

Indstilling

Bipper

Tastelyd

[minutter]

QR-kode

Bruger (brugerliste valgfri)

Værdier *

Dato/tid *

Patient-id

Patientnavn

Fra

Lav

Middel *

Høj

Fra *

20

25

30

40

Til

Fra

1 … (5*) … 10

15

50

60

Fra *

Computer

Printer

Computer/printer

Fra *

Til

Aktivér

Deaktiver *

Tom (Fra) *

Inaktiv *

Aktiv

Nej *

Valgfri

Påkrævet

* Standardindstillinger er angivet med en stjerne (*).

51

52

Gruppe

QCindstillinger

Diagnostik

Undergruppe

QC-område

Spærringer

Scan QC-materiale

Indstilling

PT aPTT

Brugerspærring (kun hvis indstillingen

Bruger er angivet til

Aktiv , og der er en tilgængelig brugerliste)

QC-spærring

Konfig. STAT-test

Værdier *

Standardområde*

Brugerdef. område

Fra *

Ugentligt

Månedligt

Hver 3. måned

Hver 6. måned

Årligt

Antal niveauer

Ny kode (Ja/Nej)

Planlagt

– Nej*

– Dagligt

– Ugentligt

– Månedligt

Antal timer

Antal strimler

For hver indstilling bortset fra “Nej”:

– Antal niveauer (1/2)

Aktivér

Deaktiver *

Antal

Valgfri *

Kun scanning

Generelt

Software

Hardware

Hukommelsesbrug

Trådløst setup

* Standardindstillinger er angivet med en stjerne (*).

3.2

Opsætning af skærm

Kontrast

Hovedmenu

Patienttest

09:15

Kontroltest

Evaluer resultat

Setup

29.05.2017

Kontrast

Kontrast (0-10):

5

09:15

29.05.2017

I indstillingsområdet Skærm kan du justere den aktuelle visning.

Brug menuen Kontrast til at justere displayet til de omgivende lysforhold og gøre det lettere at aflæse.

Setup-menu

Skærm

Muligheder

Id-setup

QC-indstillinger

Diagnostik

09:15 Skærm

Kontrast

09:15

Parameterkonfi guration

Resultatbekræftelse

Sprogvalg

Dato/tid

2

3

29.05.2017

1

29.05.2017

Tryk på Setup i Hovedmenu for at åbne instrumentindstillingerne.

Tryk på Skærm i Setup-menu .

Tryk på Kontrast i menuen Skærm .

5

4

Hvis en knap er nedtonet, betyder det, at funktionen ikke er tilgængelig.

Tryk på eller for at ændre kontrasten i området fra 0 til 10.

Kontrasten “0” giver en meget mørk displayvisning.

Kontrasten “10” giver en meget lys displayvisning.

Tryk på for at gemme indstillingen, eller tryk på

for at afslutte menuen uden at gemme eventuelle ændringer. Displayet vender automatisk tilbage til forrige skærmbillede.

53

54

Parameterkonfiguration

Resultatenheder for PT

Hovedmenu

Patienttest

09:15

Kontroltest

Evaluer resultat

Setup

29.05.2017

I menuen Parameterkonfiguration kan du indstille enhederne til visning af PT-testresultater og aktivere yderligere testparametre på instrumentet.

Brug denne indstilling til at vælge de(n) enhed(er), hvori resultatet skal vises. Denne indstilling gælder kun for PTtestresultater. Uanset hvilke indstillinger, der er valgt for

PT, vises aPTT altid i sekunder.

Setup-menu

Skærm

Muligheder

Id-setup

QC-indstillinger

Diagnostik

09:15 Skærm

Kontrast

09:15

Parameterkonfi guration

Resultatbekræftelse

Sprogvalg

Dato/tid

2

3

29.05.2017

1

29.05.2017

Tryk på Setup i Hovedmenu for at åbne instrumentindstillingerne.

Tryk på Skærm i Setup-menu .

Tryk på Parameterkonfiguration i menuen

Skærm.

Parameterkonfi g.

09:15

Resultatenheder for PT

Parameteraktivering

29.05.2017

Res.enh. for PT

INR

INR/SEK

INR/%Q

09:15

5

4 Fra menuen Parameterkonfig.

skal du trykke på

Resultatenheder for PT .

Den aktive måleenhed er fremhævet (hvid skrift på blå baggrund). Du kan vælge mellem:

6

INR

INR og sekunder

INR og Quick-værdi i %

Tryk på knappen for at vælge den ønskede måleenhed. Dette fremhæves nu.

Tryk på for at gemme indstillingen, eller tryk på

for at afslutte menuen uden at gemme eventuelle ændringer. Displayet vender automatisk tilbage til forrige skærmbillede.

29.05.2017

55

56

Parameteraktivering

Hovedmenu

Patienttest

09:15

Kontroltest

Evaluer resultat

Setup

29.05.2017

Der kan aktiveres yderligere testparametre på instrumentet. For at gøre dette skal du bruge de tilsvarende

CoaguChek-teststrimler med den matchende kodechip.

De tilgængelige parametre er landespecifikke. Kun parametre, der er tilgængelige på markedet i det pågældende land, kan aktiveres.

Den følgende parameter kan eventuelt aktiveres:

■ aPTT

Setup-menu

Skærm

Muligheder

Id-setup

QC-indstillinger

Diagnostik

09:15 Skærm

Kontrast

09:15

Parameterkonfi guration

Resultatbekræftelse

Sprogvalg

Dato/tid

2

3

29.05.2017

1

29.05.2017

Tryk på Setup i Hovedmenu for at åbne instrumentindstillingerne.

Tryk på Skærm i Setup-menu .

Tryk på Parameterkonfiguration i menuen

Skærm.

Parameterkonfi g.

09:15

Resultatenheder for PT

4

5

6

Fra menuen Parameterkonfig.

skal du trykke på

Parameteraktivering .

Indsæt kodechippen fra den nye pakke teststrimler.

Den nye parameter bliver nu aktiveret.

Tryk på for at bekræfte den tilhørende informationsmeddelelse. Displayet vender automatisk tilbage til menuen Parameterkonfig.

Parameteraktivering

29.05.2017

Param.aktivering

09:15

Indsæt kodechippen for den nye parameter, der skal aktiveres.

Hvis knappen Parameteraktivering er nedtonet, er alle tilgængelige parametre allerede blevet aktiveret på dette instrument.

En parameter, som allerede er blevet aktiveret på instrumentet, forbliver aktiveret selv efter udførsel af en softwareopdatering.

29.05.2017

57

58

Resultatbekræftelse

Hovedmenu

Patienttest

09:15

Kontroltest

Evaluer resultat

Setup

29.05.2017

Resultatbekræftelse 09:15

Aktivér

Deaktivér

29.05.2017

I nogle tilfælde kan det være nyttigt for brugere at bekræfte validiteten af deres resultater. Brug denne indstilling til at bede brugere om at bekræfte resultaterne af hver enkelt test.

Setup-menu

Skærm

Muligheder

Id-setup

QC-indstillinger

Diagnostik

09:15 Skærm

Kontrast

09:15

Parameterkonfi guration

Resultatbekræftelse

Sprogvalg

Dato/tid

2

3

4

29.05.2017

1

5

29.05.2017

Tryk på Setup i Hovedmenu for at åbne instrumentindstillingerne.

Tryk på Skærm i Setup-menu .

Tryk på Resultatbekræftelse i menuen Skærm .

Tryk på Aktivér eller Deaktivér . Dette fremhæves nu.

Tryk på for at gemme indstillingen, eller tryk på

for at afslutte menuen uden at gemme eventuelle ændringer. Displayet vender automatisk tilbage til forrige skærmbillede.

Sprogvalg

Hovedmenu

Patienttest

09:15

Kontroltest

Evaluer resultat

Setup

29.05.2017

Brug denne indstilling til at vælge instrumentets sprog.

Setup-menu

Skærm

Muligheder

Id-setup

QC-indstillinger

Diagnostik

09:15 Skærm

Kontrast

09:15

Parameterkonfi guration

Resultatbekræftelse

Sprogvalg

Dato/tid

29.05.2017

29.05.2017

1 Tryk på Setup i Hovedmenu for at åbne instrumentindstillingerne.

2

3

Tryk på Skærm i Setup-menu .

Tryk på Sprogvalg i menuen Skærm .

Det aktive sprog er fremhævet (hvid skrift på blå baggrund). Du kan vælge mellem:

Dansk

Deutsch

English

Español

Français

Italiano

Nederlands

Norsk

Português

Suomi

Svenska

59

60

Sprog

Dansk

Deutsch

English

Español

Français

29.05.2017

09:15

Indstilling af dato

4 Tryk på eller for at få vist det ønskede sprog på skærmen.

Når der kun vises omridset af en pil listens slutning i den pågældende retning.

, er du nået til

5

6

Tryk på knappen med det ønskede sprog. Dette fremhæves nu.

Tryk på for at gemme indstillingen, eller tryk på

for at afslutte menuen uden at gemme eventuelle ændringer. Displayet vender automatisk tilbage til forrige skærmbillede.

Når instrumentet tændes første gang (eller efter længere tid uden strømforsyning), får du automatisk adgang til indtastning af dato. Datoen skal indtastes (sammen med klokkeslættet), før instrumentet kan tages i brug.

Hvis datoen skal justeres, skal du gå til Setup menu og derefter vælge den relevante menu.

Både visningsformaterne Dato og Tid styres af de valgte indstillinger for Format

(se side 63). Valgmulighederne

i menuerne Dato og Tid kan variere, alt efter de valgte formater. Du kan vælge mellem følgende displayformater:

Dato: Dag.Måned.År, f.eks. 29.05.2015

Dato: Måned/Dag/År, f.eks. 05/29/2015

Dato: År-Måned-Dag, f.eks. 2015-05-29

Tidsformat: 24H eller 12H

Hovedmenu

Patienttest

09:15

Kontroltest

Evaluer resultat

Setup

Setup-menu

Skærm

Muligheder

Id-setup

QC-indstillinger

Diagnostik

09:15 Skærm

Kontrast

09:15

Parameterkonfi guration

Resultatbekræftelse

Sprogvalg

Dato/tid

29.05.2017

Dato/tid

Indstil dato

09:15

Indstil tid

Format

År:

Dato

2017

29.05.2017

Måned:

5

Dag:

29

09:15

29.05.2017

29.05.2017

2

3

4

5

1

6

Tryk på Setup i Hovedmenu for at åbne instrumentindstillingerne.

Tryk på Skærm i Setup-menu .

Tryk på Dato/tid i menuen Skærm .

Tryk på Indstil dato i menuen Dato/tid .

Tryk på og for at indstille hhv. år, måned og dag.

Tryk på for at gemme indstillingen, eller tryk på

for at afslutte menuen uden at gemme eventuelle ændringer. Displayet vender automatisk tilbage til forrige skærmbillede.

Hvis opsætningsmenuen blev åbnet automatisk, da du tændte instrumentet, skal du trykke på for at afslutte den første indstilling af datoen.

7 Tryk på for at komme tilbage til menuen

Skærm .

29.05.2017

61

62

Indstilling af klokkeslæt

Hovedmenu

Patienttest

09:15

Kontroltest

Evaluer resultat

Setup

Når instrumentet tændes første gang (eller efter længere tid uden strømforsyning), åbnes opsætningsmenuen Tid automatisk, efter at du har indstillet datoen. Hvis klokkeslættet senere skal justeres, skal du gå til Setup-menu og derefter vælge den ønskede menu.

Setup-menu

Skærm

Muligheder

Id-setup

QC-indstillinger

Diagnostik

09:15 Skærm

Kontrast

09:15

Parameterkonfi guration

Resultatbekræftelse

Sprogvalg

Dato/tid

29.05.2017

Dato/tid

Indstil dato

09:15

Indstil tid

29.05.2017

Format

Time:

Minut:

Tid

9

59

09:15 am pm

29.05.2017

29.05.2017

2

3

4

5

1

6

Tryk på Setup i Hovedmenu for at åbne instrumentindstillingerne.

Tryk på Skærm i Setup-menu .

Tryk på Dato/tid i menuen Skærm .

Tryk på Indstil tid i menuen Dato/tid .

Tryk på og for at indstille hhv. timer og minutter.

Tryk på for at gemme indstillingen, eller tryk på

for at afslutte menuen uden at gemme eventuelle ændringer. Displayet vender automatisk tilbage til forrige skærmbillede.

Hvis opsætningsmenuen blev åbnet automatisk, da du tændte instrumentet, skal du trykke på for at afslutte den første indstilling af klokkeslættet.

7 Tryk på for at komme tilbage til menuen

Skærm .

29.05.2017

Indstilling af dato- og klokkeslætsformat

Hovedmenu 09:15

Patienttest

Kontroltest

Evaluer resultat

Setup

29.05.2017

Vælg det foretrukne format til visning af dato og klokkeslæt.

Setup-menu

Skærm

Muligheder

Id-setup

QC-indstillinger

Diagnostik

09:15 Skærm

Kontrast

09:15

Parameterkonfi guration

Resultatbekræftelse

Sprogvalg

Dato/tid

29.05.2017

29.05.2017

1

2

3

Tryk på Setup i Hovedmenu for at åbne instrumentindstillingerne.

Tryk på Skærm i Setup-menu .

Tryk på Dato/tid i menuen Skærm .

4 Tryk på Format i menuen Dato/tid .

De aktuelle indstillinger er fremhævet. Du kan vælge mellem følgende visningsformater:

Dato: DD.MM.ÅÅÅÅ (Dag.Måned.År), f.eks. 29.05.2015

Dato: MM/DD/ÅÅÅÅ (Måned/Dag/År), f.eks. 05/29/2015

Dato: ÅÅÅÅ-MM-DD (År-Måned-Dag), f.eks. 2015-05-29

Tidsformat: 24H eller 12H

63

64

Dato/tid

Indstil dato

09:15

Indstil tid

Format

29.05.2017

Dato:

Format

DD.MM.ÅÅÅÅ

09:15

MM/DD/ÅÅÅÅ

ÅÅÅÅ-MM-DD

7

Tid: 24T 12T

5

6

Tryk på knappen med det ønskede format for visning af dato og klokkeslæt. Dette fremhæves nu.

Tryk på for at gemme indstillingen, eller tryk på

for at afslutte menuen uden at gemme eventuelle ændringer. Displayet vender automatisk tilbage til forrige skærmbillede.

Tryk på for at komme tilbage til menuen

Skærm .

29.05.2017

3.3

Valgmuligheder

Sortering

Hovedmenu

Patienttest

09:15

Kontroltest

Evaluer resultat

Setup

29.05.2017

Sortering giver mulighed for at vælge, hvilken rækkefølge de målte og gemte resultater skal vises i, når du anvender funktionen Evaluer resultater i CoaguChek Pro II-instrumentet. Du kan få vist de gemte resultater både kronologisk efter dato og tid og personrelateret efter Patient-id .

Setup-menu

Skærm

Muligheder

Id-setup

QC-indstillinger

Diagnostik

09:15 Muligheder

Sortér

Bipper

Auto fra

Forbindelse

Parametervalg

09:15

2

3

29.05.2017

1

29.05.2017

Tryk på Setup i Hovedmenu for at åbne instrumentindstillingerne.

Tryk på Valgmuligheder i Setup-menu .

Tryk på Sortering i menuen Valgmuligheder .

65

66

Sortér

Sortér efter:

Dato/tid

Patient-id

Patientnavn

09:15

29.05.2017

4

Den aktuelle indstilling er fremhævet. Du kan vælge mellem følgende sorteringsmuligheder:

Efter Dato/tid

Efter Patient-id

Efter Patientnavn

Tryk på knappen med den ønskede sorteringsindstilling . Dette fremhæves nu.

5

Sorteringsmuligheden Patientnavn er kun tilgængelig, når den bruges sammen med en patientliste. Patientli-

ster kan kun oprettes med et DMS. Se “Datahåndtering” på side 149 og frem for at få yderligere oplysninger.

Tryk på for at gemme indstillingen, eller tryk på

for at afslutte menuen uden at gemme eventuelle ændringer. Displayet vender automatisk tilbage til forrige skærmbillede.

Bipper

Ud over oplysningerne i displayet kan CoaguChek Pro IIinstrumentet også gøre opmærksom på bestemte situationer ved hjælp af en Bipper . Instrumentet bipper altid, når det tændes. Når funktionen Bipper er aktiveret, bipper instrumentet én gang i følgende situationer:

Når instrumentet registrerer, at der er isat en teststrimmel

Når opvarmningen af teststrimlen er færdig, og der skal påføres en bloddråbe

Når instrumentet registrerer bloddråben

Når målingen er færdig, og resultatet vises

(langt bip)

Når der opstår fejl (tre korte bip)

Når den eksterne strømforsyning tilsluttes, mens instrumentet er tændt

Når instrumentet er i basisenheden

Når der scannes en stregkode

Det anbefales, at Bipper altid er aktiveret.

Derudover kan der også aktiveres en tastelyd , så der lyder et kort bip , hver gang der trykkes på en knap. Dermed gøres indtastningen lettere.

67

68

Hovedmenu

Patienttest

09:15

Kontroltest

Evaluer resultat

Setup

29.05.2017

Bipper

Fra

Lav

Middel

Høj

Tastelyd:

Til

09:15

Fra

29.05.2017

Setup-menu

Skærm

Muligheder

Id-setup

QC-indstillinger

Diagnostik

09:15 Muligheder

Sortér

Bipper

Auto fra

Forbindelse

Parametervalg

09:15

29.05.2017

29.05.2017

1 Tryk på Setup i Hovedmenu for at åbne instrumentindstillingerne.

2

3

Tryk på Valgmuligheder i Setup-menu .

Tryk på Bipper i menuen Valgmuligheder .

Den aktuelle indstilling er fremhævet. Du har følgende valgmuligheder:

4

For Bipper

Fra

Lav

Middel

Høj

For Tastelyd

5

Til

Fra

Tryk på knappen med den ønskede indstilling af

Bipper og derefter på knappen med den ønskede indstilling af Tastelyd . Begge valgmuligheder fremhæves nu.

Tryk på for at gemme indstillingen, eller tryk på

for at afslutte menuen uden at gemme eventuelle ændringer. Displayet vender automatisk tilbage til forrige skærmbillede.

Auto fra

Hovedmenu

Patienttest

09:15

Kontroltest

Evaluer resultat

Setup

29.05.2017

CoaguChek Pro II-instrumentet kan indstilles til at slukke automatisk efter udløbet af et fastsat tidsrum uden aktiviteter (indtastninger, måling). Denne funktion anvendes for at spare strøm eller forlænge batteripakningens levetid.

Setup-menu

Skærm

Muligheder

Id-setup

QC-indstillinger

Diagnostik

09:15 Muligheder

Sortér

Bipper

Auto fra

Forbindelse

Parametervalg

09:15

2

3

29.05.2017

1

29.05.2017

Tryk på Setup i Hovedmenu for at åbne instrumentindstillingerne.

Tryk på Valgmuligheder i Setup-menu .

Tryk på Auto fra i menuen Valgmuligheder .

Hvis instrumentet er tilsluttet til strømforsyningen eller basisenheden, har funktionen Auto fra en anden effekt:

Instrumentet slukker af sig selv efter 10 minutter uden brugerhandlinger, uanset hvilke indstillinger der er valgt

69

70

Auto fra

Minutter:

09:15

5

29.05.2017

Du har følgende valgmuligheder:

4

5

Fra (instrumentet forbliver altid tændt)

Tid, før instrumentet slukker automatisk:

1…10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 minutter

Tryk på eller for enten at indstille det

ønskede antal minutter eller frakoble funktionen.

Tryk på for at gemme indstillingen, eller tryk på

for at afslutte menuen uden at gemme eventuelle ændringer. Displayet vender automatisk tilbage til forrige skærmbillede.

Forbindelse

Hovedmenu

Patienttest

09:15

Kontroltest

Evaluer resultat

Setup

29.05.2017

I menuen Forbindelse kan du konfigurere dataudvekslingen med eksterne enheder. Instrumentet kan tilsluttes enten

■ til en computer (DMS) eller

■ til en printer (DMS) eller

■ til både en computer (DMS) og en printer

Udover dette direkte data-output kan testresultater også kodes som QR-koder, der kan scannes til andre anvendelser.

Setup-menu

Skærm

Muligheder

Id-setup

QC-indstillinger

Diagnostik

09:15 Muligheder

Sortér

Bipper

Auto fra

Forbindelse

Parametervalg

09:15

2

3

29.05.2017

1

29.05.2017

Tryk på Setup i Hovedmenu for at åbne instrumentindstillingerne.

Tryk på Valgmuligheder i Setup-menu .

Tryk på Forbindelse i menuen Valgmuligheder .

71

72

QR-kode

Forbindelse

QR-kode

09:15

Fra

Computer

Printer

Computer/printer

QR-kode

Vis QR-kode:

Til

Almindelig tekst

Kodet data

29.05.2017

URL-overførsel

09:15

Fra

29.05.2017

4

5

Tryk på QR-kode i menuen Forbindelse .

Tryk på Til for at aktivere, eller tryk på Fra for at deaktivere visningen af QR-koden. Dette fremhæves nu.

Hvis du har aktiveret denne funktion, skal du vælge det format, der skal vises for QR-koden:

■ Almindelig tekst

Brug denne indstilling til at scanne resultaterne ind i en pc-baseret applikation (f.eks. en elektronisk journal). For at gøre dette skal du bruge en ekstern

2D-stregkodescanner, som sluttes til din pc. Når den er scannet, vises testresultatet og tilhørende meta-oplysninger (f.eks. dato, klokkeslæt, kommentarer) som almindelig tekst i din pc-applikation.

Sørg for, at dine muligheder for scanning af QR-koder

(QR-kodelæser, styresystem, tekstbehandlingsprogram) passer til dit sprog. Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre, at modtagerkomponenten (computer, mobilenhed) reagerer uforudsigeligt.

Kodet data

Brug denne funktion til at scanne resultatet ind i en smartphone- eller tablet-app eller en pc-baseret applikation.

URL-overførsel

Brug denne funktion til at overføre resultatet til en webbaseret tjeneste (f.eks. en elektronisk journal, administrationssoftware til koagulation osv.). Der skal indstilles yderligere parametre (URL, krypteringsnøgle) for denne funktion.

QR-kode

Vis QR-kode:

Til

09:15

Fra

Almindelig tekst

Kodet data

URL-overførsel

29.05.2017

URL-overførsel 09:15

URL

Krypteringsnøgle

URL 09:15

29.05.2017

P

U

Z

A

F

K

Q

V

.

B

G

L

R

W

/

C

H

M

S

X

123

D

I

N

E

J

O

T

Y

9

For indstillingerne Kodet data og URL-overførsel kræves der særlige softwareprogrammer eller apps for at bruge denne funktion. Hvis du er kunde eller 3. parts it-leverandør, og du gerne vil bruge denne funktion, skal du kontakte din lokale Roche Diagnostics-repræsentant for yderligere oplysninger.

7

8

6 Tryk på Almindelig tekst , Kodet data eller URLoverførsel afhængigt af den tiltænkte anvendelse.

Dette fremhæves nu.

Hvis du har valgt URL-overførsel , bliver knappen aktiv.

Brug denne knap til at indstille yderligere parametre.

Tryk på for at åbne menuen URL-overførsel .

Tryk på URL for at åbne den URL, som testresultatet overføres til (bemærk: URL'en angives af din specialiserede tjenesteudbyder).

Brug

123

til at skifte fra indtastning af bogstaver til indtastning af tal.

Brug

ABC bogstaver.

til at skifte tilbage til indtastning af

Brug for at rykke tilbage og slette et forkert indtastet tegn.

Tryk på for at gemme indstillingen, eller tryk på

for at afslutte menuen uden at gemme eventuelle ændringer. Displayet vender automatisk tilbage til forrige skærmbillede.

73

74

URL-overførsel

URL

Krypteringsnøgle

29.05.2017

09:15

Krypteringsnøgle

Nøgle:

JD5G29F6U8V2WC4L

Serienr.:

UQ85464711

09:15

Obs. Krypteringsnøglen og serienummeret kræves til dekryptering af QR-kode-meddelelser fra dette instrument. Kontrollér, at disse fi ndes på det modtagende system.

10 Tryk på Krypteringsnøgle for at få vist menuen

Krypteringsnøgle .

Menuen Krypteringsnøgle viser to typer af oplysninger, som kræves for at identificere og afkode det overførte testresultat. Disse oplysninger kræves af det it-system, som testresultatet overføres til via den definerede URL.

Disse oplysninger skal udveksles en gang med din specialiserede tjenesteudbyder, før URL-overførselsmetoden anvendes. Kontakt din specialiserede tjenesteudbyder for at udveksle disse oplysninger.

29.05.2017

Nøgle

Denne nøgle autogenereres af instrumentet og skal bruges for at dekryptere oplysningerne i QR-koden.

Serienr.

Instrumentets serienummer er nødvendigt for at knytte testresultatet til krypteringsnøglen.

Tryk på knappen Ny , hvis du ønsker, at instrumentet skal generere en ny krypteringsnøgle.

11 Tryk på to gange for at vende tilbage til menuen QR-kode .

12 Tryk på for at gemme indstillingen, eller tryk på

for at afslutte menuen uden at gemme eventuelle ændringer. Displayet vender automatisk tilbage til forrige skærmbillede.

Computer

Forbindelse

QR-kode

Fra

Computer

Printer

Computer/printer

09:15

29.05.2017

CoaguChek Pro II-instrumentet kan tilsluttes en computer eller et hostsystem, der kører relevant software

(dvs., at der skal installeres et DMS). For at bruge denne forbindelse skal du dog bruge basisenheden, eller instrumentet skal konfigureres til trådløs kommunikation (se

appendiks C). Hvis der ikke er konfigureret nogen trådløs

kommunikation, oprettes forbindelsen i to trin.

Instrumentet tilsluttes basisenheden via infrarød.

Basisenheden tilsluttes enten til en enkelt computer (via USB) eller til et netværks-/hostsystem

(via ethernet).

Denne funktion kan aktiveres ved at vælge Computer eller Computer/printer . Vælg Computer/printer , hvis du vil aktivere begge funktioner på samme tid. Indstillingen

Computer eller Computer/printer (når den er aktiveret) kan bruges sammen med et DMS til at konfigurere:

Brugerlister eller

Patientlister (liste over de patienter, der skal måles)

Dette eliminerer behovet for at skulle indtaste disse data manuelt.

Derudover kan du overføre måleresultater fra instrumentet til andre systemer med henblik på arkivering eller yderligere evaluering. Indstillingen Computer eller

Computer/printer styrer instrumentets mulighed for at kommunikere med en computer og/eller en printer.

13 Tryk på Computer eller Computer/printer .

Dette fremhæves nu.

14 Tryk på for at gemme indstillingen, eller tryk på

for at afslutte menuen uden at gemme eventuelle ændringer. Displayet vender automatisk tilbage til forrige skærmbillede.

Mulighederne for udvidet datahåndtering afhænger af funktionerne i det aktuelle datastyringssystem (DMS) og kan variere.

75

76

Printer

Hovedmenu

Patienttest

09:15

Kontroltest

Evaluer resultat

Setup

29.05.2017

Forbindelse

QR-kode

Fra

Computer

Printer

Computer/printer

09:15

29.05.2017

Hukommelse

P-id: PID01

Smith, Henry

Br:

Par:

Bruger 1

PT Kode: 184

28.05.2017 11:31

2.5

INR

21

%Q

Læge underrettet

Syg

Rejse

09:15

29.05.2017

CoaguChek Pro II-instrumentet kan også sluttes direkte til en printer. Denne funktion kan aktiveres ved at vælge

Printer eller Computer/printer . Vælg Computer/printer , hvis du vil aktivere begge funktioner på samme tid. For at bruge udskrivningsfunktionen skal du bruge en valgfri infrarød printer.

Setup-menu

Skærm

Muligheder

Id-setup

QC-indstillinger

Diagnostik

09:15 Muligheder

Sortér

Bipper

Auto fra

Forbindelse

Parametervalg

09:15

29.05.2017

29.05.2017

1

2

3

Tryk på Setup i Hovedmenu for at åbne instrumentindstillingerne.

Tryk på Valgmuligheder i Setup-menu .

Tryk på Forbindelse i menuen Valgmuligheder .

4

5

Tryk på Printer eller Computer/printer .

Dette fremhæves nu.

Tryk på for at gemme indstillingen, eller tryk på

for at afslutte menuen uden at gemme eventuelle ændringer. Displayet vender automatisk tilbage til forrige skærmbillede.

Sådan udskriver du:

Juster instrumentet i forhold til den infrarøde printer.

Tryk på på et test- eller hukommelsesskærmbillede.

Printersymbolet vises kun, hvis printerfunktionen er aktiveret. Ellers vises det ikke.

Hvis du arbejder med instrumentet på et andet sprog end engelsk: Bortset fra de oplysninger, du har indtastet

– som f.eks. patient-id og -navn, bruger-id, kommenta-

rer – vil udskriften være på engelsk. (Se “Sprogvalg” på side 59).

Parametervalg

Hovedmenu

Patienttest

09:15

Kontroltest

Evaluer resultat

Setup

29.05.2017

Vælg param.

Aktivér

Deaktivér

09:15

29.05.2017

Når du udfører en test, kan instrumentet konfigureres til at vise en skærm, som giver brugeren mulighed for at vælge den testparameter, der skal bruges. Ellers bestemmer instrumentet testparameteren ved at læse teststrimlens (stregkodens) oplysninger fra den isatte teststrimmel.

Knappen Parametervalg er kun tilgængelig, hvis mere end én parameter er blevet aktiveret på dette instru-

ment (se side 56).

Setup-menu

Skærm

Muligheder

Id-setup

QC-indstillinger

Diagnostik

09:15 Muligheder

Sortér

Bipper

Auto fra

Forbindelse

Parametervalg

09:15

2

3

4

29.05.2017

1

5

29.05.2017

Tryk på Setup i Hovedmenu for at åbne instrumentindstillingerne.

Tryk på Valgmuligheder i Setup-menu .

Tryk på Parametervalg i menuen Valgmuligheder .

Tryk på Aktivér for at få vist skærmen til parametervalg før hver test, eller tryk på Deaktiver for at få instrumentet til at vælge parameteren ved at læse teststrimlens oplysninger.

Tryk på for at gemme indstillingen, eller tryk på for at afslutte menuen uden at gemme eventuelle ændringer.

77

78

3.4

Id-setup

I menuen Id-setup har du mulighed for at vælge bruger- og patientstyring. Det er valgfrit at benytte disse indstillinger, og de er som standard indstillet til Fra/inaktiv . De er ikke en forudsætning for at kunne bruge instrumentet.

Der kan i princippet anvendes tre forskellige typer identifikationer i instrumentet:

Systemadministrator: Admin.

(administrator) har særlige rettigheder til at angive bestemte indstillinger for instrumentet og er den eneste, som kan indtaste og ændre disse indstillinger. Aktiveringen af identifikation af Admin . er ikke påkrævet for at kunne arbejde med CoaguChek Pro II-instrumentet. Det kan dog være en fordel eller nødvendigt, alt efter de lokale bestemmelser og det sted, hvor instrumentet anvendes.

Bruger: Bruger-id 'et tildeles til personer, som bruger instrumentet til at køre målinger. Med

Bruger-id 'er har du flere muligheder:

– Du kan bruge Bruger-id 'er til at begrænse brugen af instrumentet til kvalificerede medarbejdere eller til en foruddefineret brugergruppe. Er dette tilfældet, skal en eksternt oprettet brugerliste overføres til instrumentet, hvilket giver mulighed for at vælge et Bruger-id

ved pålogning. Se “Datahåndtering” på side 149 og frem for at få yderligere oplysninger.

– Du kan vælge kun at bruge Bruger-id 'er til oplysningsformål for at tildele gemte måleresultater til de brugere, der udførte målingen. I dette tilfælde kan

Bruger-id 'erne indtastes direkte i instrumentet (via tastaturet eller scanneren) med eller uden en tilgængelig brugerliste.

Id-setup

Admin.

Bruger

Patient

09:15

29.05.2017

■ Patient: Patient-id 'et tildeles til den person, som måleresultaterne registreres for. Du kan vælge mellem:

– At blokere for indtastningen af et unikt Patient-id

(i dette tilfælde nummereres hver måling fortløbende)

– At tillade indtastning af et valgfrit Patient-id eller

– At kræve indtastning af et unikt Patient-id ved hver måling. Der kan også overføres eksternt oprettede patientlister til instrumentet, hvilket giver mulighed for at vælge Patient-id 'er til en måling fra disse

lister. Se “Datahåndtering” på side 149 og frem for

at få yderligere oplysninger.

Bruger-id 'er kan vælges på en liste (hvis denne er tilgængelig) eller aflæses vha. stregkodescanneren på siden af instrumentet. Hvis der er oprettet adgangskoder, skal de indtastes via tastaturet på skærmen. Patient-id 'er kan indtastes via tastaturet på skærmen eller indlæses vha. stregkodescanneren på siden af instrumentet. Se yderligere oplysninger om arbejdet med bruger- og patient-id-

stregkoder under “Datahåndtering” på side 149 og frem.

Knapperne i menuen Id-setup viser de aktuelle indstillinger (følgende er kun et eksempel. Skærmen kan se anderledes på det aktuelle instrument):

Når knappen Admin.

vises med sort tekst på hvid baggrund (standard), betyder det, at funktionen er tilgængelig, men ikke er aktiveret (der er ikke oprettet en adgangskode for systemadministrator/ laboratorieleder).

Når knappen Bruger vises med sort tekst på hvid baggrund (standard), betyder det, at Bruger -login er tilgængeligt, men ikke er aktiveret.

Når knappen Patient er fremhævet (når den vises på blå baggrund), betyder det, at funktionen er tilgængelig og er aktiveret (enten som Valgfri eller

Påkrævet ).

79

80

Systemadministrator (Admin.)

Hovedmenu

Patienttest

09:15

Kontroltest

Evaluer resultat

Setup

29.05.2017

I standardindstillingen er instrumentet ikke beskyttet med et Admin.

-id, og alle opsætningsmulighederne er tilgængelige for alle brugere. Hvis du opretter et Admin.

-id, er følgende indstillingsmuligheder forbeholdt systemadministratoren/laboratorielederen (dvs. den person, som kender adgangskoden).

Skærm: Parameterkonfiguration, resultatbekræftelse, dato/klokkeslæt

Valgmuligheder: Forbindelse (til en computer eller en printer)

Id-setup (hele menuen)

QC-indstillinger (hele menuen)

Diagnostik: Software, Hardware, Hukommelse,

Trådløst setup

Når du indtaster et Admin.

-id, skal dette id indtastes fremefter, før nogen af ovennævnte indstillinger kan

ændres. Admin.

-id'et skal også indtastes, før du kan slette eller ændre selve Admin.

-id'et. Hvis du glemmer

Admin.

-id'et, skal du kontakte Roche Diagnosticsrepræsentanten.

Hvis et Admin.

-id endnu ikke er oprettet:

Setup-menu

Skærm

Muligheder

Id-setup

QC-indstillinger

Diagnostik

09:15 Id-setup

Admin.

Bruger

Patient

09:15

2

3

29.05.2017

1

29.05.2017

Trykke på Setup i Hovedmenu for at åbne instrumentindstillingerne.

Trykke på Id-setup i menuen Setup .

Trykke på Admin.

i menuen Id-setup .

***|

Admin.

A B C

P

U

F

K

Z

Q

V

G

L

H

M

R

W

S

X

123

D

I

N

09:15

E

J

O

T

Y

|

0

5

Admin.

1

6

2

7

09:15

3

8

4

9

ABC

F

K

P

U

Z

***|

Gentag id

A B C

G

L

Q

V

H

M

R

W

09:15

D

I

N

S

X

123

O

T

Y

E

J

4 Indtast det ønskede Admin.

-id ved hjælp af tastaturet på skærmen. Id'et kan bestå af op til 20 tegn.

Det er vigtigt at være omhyggelig med indtastningen af de enkelte tegn, da de ikke vises på skærmen. Der vises stjerner i stedet for (som, når der indtastes en adgangskode på en computer).

5

6

7

Brug

123

til at skifte fra indtastning af bogstaver til indtastning af tal.

Brug

ABC bogstaver.

til at skifte tilbage til indtastning af

Brug for at rykke tilbage og slette et forkert indtastet tegn.

8 Tryk på for at gemme indstillingen, eller tryk på

for at afslutte menuen uden at gemme eventuelle ændringer. Displayet vender automatisk tilbage til forrige skærmbillede.

9 Indtast Admin.

-id'et igen (tastaturet vises automatisk på skærmen igen) for at bekræfte den første indtastning.

10 Tryk på for at gemme denne indtastning,

( Admin.

-id'et er nu oprettet), eller tryk på for at afslutte denne menu, Admin.

-id'et er ikke oprettet og er derfor stadig inaktivt.

Displayet vender automatisk tilbage til menuen Id-setup .

Når du afslutter Setup-menu , er det kun den godkendte administrator, som kan redigere i indstillingsområdet,

som angivet herover (se side 80).

81

82

Hovedmenu

Patienttest

09:15

Kontroltest

Evaluer resultat

Setup

29.05.2017

Ændring af et eksisterende Admin.

-id:

Setup-menu

Skærm

Muligheder

Id-setup

QC-indstillinger

Diagnostik

09:15

29.05.2017

Id-setup

Admin.

09:15

***|

Admin.

A B C

P

U

F

K

Z

Q

V

G

L

H

M

R

W

S

X

123

D

I

N

09:15

E

J

O

T

Y

Bruger

Patient

29.05.2017

4

5

1 Tryk på Setup i Hovedmenu for at åbne instrumentindstillingerne.

Tryk på Id-setup i menuen Setup .

2

3 Ved hjælp af tastaturet på skærmen indtastes det aktuelle Admin.

-id.

Menuen Id-setup vises på skærmen. Admin.

-knappen fremhæves, hvilket betyder, at der er et aktivt Admin.

-id.

Tryk på Admin.

Indtast (og bekræft) det nye Admin.

-id ved hjælp af tastaturet på skærmen.

Deaktivering af et eksisterende Admin.

-id:

Hovedmenu

Id-setup

Admin.

29.05.2017

Patienttest

Kontroltest

Evaluer resultat

Setup

29.05.2017

Bruger

Patient

09:15

09:15

Setup-menu

Skærm

Muligheder

Id-setup

QC-indstillinger

Diagnostik

09:15

29.05.2017

Id-setup

Admin.

09:15

***|

Admin.

A B C

P

U

F

K

Z

Q

V

G

L

H

M

R

W

S

X

123

D

I

N

09:15

E

J

O

T

Y

Bruger

Patient

29.05.2017

1 Tryk på Setup i Hovedmenu for at åbne instrumentindstillingerne.

Tryk på Id-setup i menuen Setup .

2

3 Ved hjælp af tastaturet på skærmen indtastes det aktuelle Admin.

-id.

Menuen Id-setup vises på skærmen. Admin.

-knappen fremhæves, hvilket betyder, at der er et aktivt Admin.

-id.

4

5

Tryk på Admin.

Tryk umiddelbart herefter på for at lukke skærmtastaturet uden at indtaste en adgangskode.

Admin.

-id'et er slettet og er dermed deaktiveret. Knappen

Admin.

er ikke længere fremhævet. |

A

F

K

P

U

Z

Admin.

B

G

L

Q

V

C

H

M

R

W

D

I

N

S

X

123

09:15

E

J

O

T

Y

83

84

Bruger-id

Hovedmenu

Patienttest

09:15

Kontroltest

Evaluer resultat

Setup

29.05.2017

Bruger-id

Inaktiv

Aktiv

09:15

29.05.2017

Hvis du ønsker at oprette en liste over Bruger-id 'er, hvorfra der kan vælges en bruger, kræves der yderligere software (et datastyringssystem) og en basisenhed

(se “Datahåndtering” på side 149 og frem for at få yder-

ligere oplysninger).

Bruger -login er som standard ikke aktiveret. Du kan aktivere eller deaktivere Bruger -login på instrumentet. Hvis det aktiveres, skal en Bruger logge på, før Hovedmenu vises, og der kan udføres målinger.

Sådan aktiveres Bruger -login:

Setup-menu

Skærm

Muligheder

Id-setup

QC-indstillinger

Diagnostik

09:15 Id-setup

Admin.

Bruger

Patient

09:15

2

3

4

29.05.2017

1

5

29.05.2017

Tryk på Setup i Hovedmenu for at åbne instrumentindstillingerne.

Tryk på Id-setup i menuen Setup .

Tryk på Bruger i menuen Id-setup .

Tryk på knappen med den ønskede indstilling for

Bruger -login. Dette fremhæves nu.

Tryk på for at gemme indstillingen, eller tryk på

for at afslutte menuen uden at gemme eventuelle ændringer. Displayet vender automatisk tilbage til forrige skærmbillede.

Patient-id

Hovedmenu

Patienttest

09:15

Kontroltest

Evaluer resultat

Setup

29.05.2017

Patient-id

Nej

Valgfri

Påkrævet

09:15

29.05.2017

Hvis du ønsker at oprette en liste over Patient-id 'er, hvorfra der kan vælges en patient til måling, kræves der yderligere software (et datastyringssystem) og en

basisenhed (se side 149).

Som standard er indtastning af patient-id'er indstillet til

Nej . Det betyder, at hver måling blot tildeles et fortløbende nummer. Instrumentet kan dog også indstilles således, at Patient-id er påkrævet eller er valgfrit.

Id-setup

Admin.

09:15 Setup-menu

Skærm

Muligheder

Id-setup

QC-indstillinger

Diagnostik

09:15

Bruger

Patient

29.05.2017

29.05.2017

1 Tryk på Setup i Hovedmenu for at åbne instrumentindstillingerne.

2

3

Tryk på Id-setup i menuen Setup .

Tryk på Patient i menuen

Du har følgende valgmuligheder:

Id-setup .

4

5

Nej (test tildeles automatisk nummerering)

Valgfri (automatisk nummerering eller liste/scanning/manuel indtastning)

Påkrævet (liste/scanning/manuel indtastning)

Tryk på knappen med den ønskede indstilling.

Dette fremhæves nu.

Tryk på for at gemme indstillingen, eller tryk på for at afslutte menuen uden at gemme eventuelle ændringer.

Hvis der vælges Nej , skal der ikke foretages yderligere indtastninger. Hvis der vælges Valgfri eller Påkrævet , fortsættes med valg af indtastningsformat.

85

86

Patient-id

Alfanumerisk

09:15

Numerisk

Min. længde:

1

Maks. længde:

20

29.05.2017

6 Vælg, i hvilken form Patient-id 'et skal indtastes.

Du har følgende valgmuligheder:

7

8

9

Alfanumerisk

Indtast en hvilken som helst kombination af bogstaver og tal, f.eks. “J. DOE 3378”.

Numerisk

Indtast kun tal, f.eks. “3387”

Min. længde

Angiv det mindste antal tegn (1 … 20), et

Patient-id skal indeholde.

Maks. længde

Angiv det maksimale antal tegn (1 … 20), et

Patient-id kan indeholde.

Tryk på knappen med det ønskede format for

Patient-id . Dette fremhæves nu.

Tryk på eller for at angive det ønskede antal tegn (længden).

Tryk på for at gemme indstillingen, eller tryk på

for at afslutte menuen uden at gemme eventuelle ændringer. Displayet vender automatisk tilbage til forrige skærmbillede.

3.5

Opsætning af QC-indstillinger

Menuen QC-indstillinger indeholder muligheder for at gennemtvinge udførelse af flydende kvalitetskontroller med bestemte intervaller. Den giver også mulighed for at tilpasse QC-området til de gældende lokale retningslinjer.

QC-område

Der er to valgmuligheder:

■ Standardområde: Instrumentet viser det QCområde, som Roche har angivet i kodechippen.

■ Brugerdef. område: Valgmuligheden Brugerdef. område giver brugeren mulighed for at definere sit eget QC-område inden for standardområdet.

Spærringer (QC-spærring og Brugerspærring)

Hvis der ikke udføres flydende kvalitetskontrol som foreskrevet, eller hvis resultatet ligger uden for det angivne område, spærres instrumentet. Spærringen kan også indstilles selektivt for de enkelte brugere.

Først når der er gennemført en vellykket flydende kvalitetskontrol (enten for brugeren eller generelt), kan der igen foretages målinger på instrumentet.

Muligheden for at angive indstillinger for Brugerspærring er kun tilgængelig, når der er oprettet brugerlister i et datastyringssystem (DMS), disse er gemt i instrumentet, og Bruger -login er aktiveret. Listerne er kun tilgængelige i forbindelse med et datastyringssystem.

Se “Datahåndtering” på side 149 og frem for at få

yderligere oplysninger.

Scan QC-materiale

Stregkodescanneren i CoaguChek Pro II-instrumentet kan bruges til at scanne stregkoder fra flasker med QCmateriale. Denne funktion kan indstilles til Valgfri eller

Kun scanning . Når den er indstillet til Kun scanning , kan brugeren ikke vælge et QC-lotnummer manuelt på en liste.

87

88

QC-område

Hovedmenu

Patienttest

09:15

Kontroltest

Evaluer resultat

Setup

Områderne for flydende kvalitetskontrol kan tilpasses, så de er i overensstemmelse med de lokale retningslinjer.

Funktionen QC-område giver dig mulighed for at indsnævre standardområdet for hver enkel parameter.

09:15 Setup-menu

Skærm

Muligheder

Id-setup

QC-indstillinger

Diagnostik

09:15 QC-indstillinger

QC-område

Spærringer

Scan QC-materiale

29.05.2017

QC-område

PT aPTT

29.05.2017

09:15

Par:

QC-område aPTT

Standardområde

Brugerdef. område

09:15

29.05.2017

29.05.2017

1

2

3

Tryk på Setup i Hovedmenu for at åbne instrumentindstillingerne.

Tryk på

Tryk på

QC-indstillinger

QC-område

i Setup-menu

i menuen

.

QC-indstillinger .

4 Tryk på knappen for den testparameter, som du

ønsker at indstille, i menuen QC-område .

Du har følgende valgmuligheder:

5

Standardområde (Det område, der er angivet i kodechippen, vælges og vises. Der vises ingen targetværdi).

Brugerdef. område (Den tilladte procentvise afvigelse fra targetværdien kan nu tilpasses. Du kan desuden vælge mellem at vise targetværdien sammen med et kontroltestresultat eller undlade at vise targetværdien sammen med resultatet af kontroltesten).

Tryk på knappen med den ønskede indstilling.

Dette fremhæves nu.

29.05.2017

Par:

QC-område aPTT

Standardområde

Brugerdef. område

09:15

29.05.2017

QC-område

Visning af targetværdi

Til

09:15

Fra

Afvigelse fra targetværdi

11.5 %

29.05.2017

■ Hvis du har valgt Standardområde , skal du trykke på for at gemme indstillingen eller trykke på for at afslutte menuen uden at gemme eventuelle

ændringer.

■ Hvis du har valgt Brugerdef. område , skal du trykke på for at fortsætte med lignende indstillinger eller trykke på for at afslutte menuen uden at gemme eventuelle ændringer. Displayet vender automatisk tilbage til forrige skærmbillede.

Hvis du har valgt Brugerdef. område , åbnes skærmbilledet QC-område , hvor du har følgende valgmuligheder:

Visning af targetværdi (Til/Fra)

Afvigelse fra targetværdi (værdi i %). Se side 88.

For kontrolopløsningerne hentes targetværdien altid fra de oplysninger, der er gemt i kodechippen. Hvis du har valgt Brugerdef. område , kan du nu vælge en tilladt afvigelse fra targetværdien mellem 0 og 22,5 % (11,5 % i illustrationen).

Obs.

For testparameteren PT defineres den procentvise afvigelse fra targetværdien altid ved hjælp af INR-værdier. Selvom du har aktiveret % Quick i opsætningen, beregner instrumentet altid afvigelsen ved hjælp af INR-værdier . Dette interval konverteres derefter til % Quick i et nyt trin. Da der ikke er nogen lineær korrelation mellem de værdier, der er angivet i INR, og de værdier, der er angivet i % Quick, kan dit resultat afvige fra det resultat, der er beregnet af instrumentet ved hjælp af INR-targetværdien, hvis du beregner den procentvise afvigelse (11,5 % i eksemplet) ved hjælp af

% Quick-targetværdien.

89

90

QC-område

Visning af targetværdi

Til

09:15

Fra

Afvigelse fra targetværdi

11.5 %

29.05.2017

QC-måling

QC: 999

Kode: 184

Br: Bruger 1

Niveau: 2

Par: PT

09:15

29.05.2017

29.05.2017 09:15

3.0 INR

(2.6 - 3.2 INR)

16 %Q

(16 - 20 %Q)

QC-måling

QC: 999

Kode: 184

Br: Bruger 1

Niveau: 2

Par: PT

09:15

29.05.2017 09:15

3.0 INR

(2.9, 2.6 - 3.2 INR)

16 %Q

(17, 16 - 20 %Q)

6

7

Tryk på Til (targetværdien vil blive vist sammen med et testresultat) eller Fra (targetværdien vises ikke). Dette fremhæves nu.

Brug pilene til at angive den tilladte procentvise afvigelse fra targetværdien.

Brug pilene til venstre til at justere tallet før decimaltegnet. Brug pilene til højre til at justere tallet efter decimaltegnet.

8 Tryk på for at gemme indstillingen, eller tryk på

for at afslutte menuen uden at gemme eventuelle ændringer. Displayet vender automatisk tilbage til skærmen QC-indstillinger .

Brugerdef. område og Targetværdi vises på en linje under kontroltestresultatet på skærmbillederne QC-test og QChukommelse (hvis de er sat til Til ).

På skærmbilledet til venstre er Visning af targetværdi indstillet til Fra : Kun det brugerdefinerede interval vises under resultatet af testkontrollen.

På skærmbilledet til højre er Visning af targetværdi indstillet til Til : Både det brugerdefinerede område og targetværdien vises. Targetværdien (her: 2,9) vises foran det brugerdefinerede område.

29.05.2017

QC-spærring (kvalitetskontrol) QC-spærring sikrer, at de valgfrie kvalitetskontrolmålinger udføres med jævne mellemrum. Dette er dog uafhængigt af den enkelte bruger. Denne funktion anvendes, hvis der arbejdes uden brugerlister.

QC-spærring er som standard deaktiveret. For rutinemæssig kontrol af systemets pålidelighed anbefales det at aktivere denne funktion.

Det er også muligt at aktivere Brugerspærringer og QCspærringer parallelt. Ud over definition af tidsintervaller eller tal giver QC-spærring også mulighed for angive, at der skal udføres kvalitetskontrol i forbindelse med skift af teststrimmellot ( ny kode ).

Spærringsudløserne indstilles én gang og gælder for alle parametre. Hændelserne (tidsintervaller, tal), som udløser spærringerne, tælles enkeltvist for hver parameter.

91

92

Hovedmenu

Patienttest

09:15

Kontroltest

Evaluer resultat

Setup

29.05.2017

Setup-menu

Skærm

Muligheder

Id-setup

QC-indstillinger

Diagnostik

09:15

29.05.2017

QC-indstillinger

QC-område

09:15

Spærringer

Scan QC-materiale

Spærringer

QC-spærring

09:15

Brugerspærring

Konfi g. STAT-test

1

2

3

4

5

29.05.2017

29.05.2017

Tryk på Setup i Hovedmenu for at åbne instrumentindstillingerne.

Tryk på QC-indstillinger i Setup-menu .

Tryk på Spærringer i menuen QC-indstillinger .

Tryk på QC-spærring i menuen Spærringer .

Vælg, om der skal udføres kvalitetskontrol på baggrund af lot og/eller klokkeslæt eller antal strimler.

QC-spærring

Ny kode

Ja

Nej

Dagligt

Ugentligt

Månedligt

09:15

Nej

29.05.2017

QC-spærring

Ny kode

Ja

Ugentligt

Månedligt

Antal timer

Antal strimler

09:15

Nej

6

Du har følgende valgmuligheder:

■ Ny kode: Ja/Nej (gælder ved hvert skift af teststrimmellot)

De normale tidsintervaller:

7

Nej

Dagligt

Ugentligt

Månedligt

Antal timer

Antal strimler

Tryk på knappen med den ønskede valgmulighed ved skift af teststrimmellot.

Tryk på og for at få vist intervallet for valgmuligheden på skærmen.

29.05.2017

De datobaserede intervaller ( Dagligt, Ugentligt, Månedligt ) starter kl. 00:00 (midnat) hver dag, hver mandag eller den første dag i måneden.

93

94

QC-spærring

Ny kode

Ja

Ugentligt

Månedligt

Antal timer

Antal strimler

09:15

Nej

29.05.2017

QC-spærring

Antal strimler (1-999):

09:15

450

QC-spærring

Antal niveauer

Et niveau

To niveauer

09:15

29.05.2017

29.05.2017

8 Tryk på knappen for at vælge det ønskede interval.

Dette fremhæves nu.

9 Tryk på for at fortsætte, eller tryk på for at afslutte denne menu uden at gemme ændringerne.

10 Hvis du har valgt enten Antal timer eller Antal strimler , skal du angive det pågældende tal nu.

11 Tryk på for at fortsætte, eller tryk på for at afslutte denne menu uden at gemme ændringerne.

12 Med mindre du har valgt Nej , skal du desuden angive, hvor mange niveauer kvalitetskontrollen skal udføres med.

13 Tryk på for at gemme indstillingen, eller tryk på

for at afslutte menuen uden at gemme eventuelle ændringer. Displayet vender automatisk tilbage til forrige skærmbillede.

Brugerspærring

Hovedmenu

Patienttest

09:15

Kontroltest

Evaluer resultat

Setup

29.05.2017

Valgfrie flydende kvalitetskontroller kan bruges for at sikre, at en bruger udfører målinger korrekt på

CoaguChek Pro II-instrumentet.

Funktionen Brugerspærring tvinger de brugere, der er angivet på listen, til at udføre disse kvalitetskontroller med jævne mellemrum.

09:15 Setup-menu

Skærm

Muligheder

Id-setup

QC-indstillinger

Diagnostik

09:15 QC-indstillinger

QC-område

Spærringer

Scan QC-materiale

Spærringer

QC-spærring

09:15

Brugerspærring

Konfi g. STAT-test

29.05.2017

1

2

3

4

29.05.2017

29.05.2017

Tryk på Setup i Hovedmenu for at åbne instrumentindstillingerne.

Tryk på QC-indstillinger i Setup-menu .

Tryk på Spærringer i menuen QC-indstillinger .

Tryk på Brugerspærring i menuen Spærringer .

Hvis denne knap er inaktiv (nedtonet), er der enten ikke oprettet brugere, eller Bruger-id -funktionen er deaktiveret.

Muligheden for at konfigurere en Brugerspærring er kun tilgængelig, når der er oprettet brugerlister i data-

styringssystemet. Se “Datahåndtering” på side 149 og

frem for at få yderligere oplysninger. Hvis du ikke arbejder med et datastyringssystem, er kun QC-spærring

tilgængelig (se “QC-spærring (kvalitetskontrol)” på side 91).

95

96

Brugerspærr.

Nej

Ugentligt

Månedligt

Hver 3. måned

Hver 6. måned

09:15

29.05.2017

Brugerspærr.

Ugentligt

Månedligt

Hver 3. måned

Hver 6. måned

Årligt

09:15 Brugerspærr.

Antal niveauer

Et niveau

To niveauer

09:15

29.05.2017

29.05.2017

5 Vælg det ønskede tidsinterval for udførelse af den obligatoriske kvalitetskontrol.

Du har følgende valgmuligheder:

6

Nej (deaktiveret)

Ugentligt

Månedligt

Hver 3. måned eller Hver 6. måned

Årligt

Tryk på og for at få vist intervallet for valgmuligheden på skærmen.

7

8

9

Tryk på knappen for at vælge det ønskede interval.

Dette fremhæves nu.

Tryk på for at fortsætte, eller tryk på for at afslutte denne menu uden at gemme ændringerne.

Med mindre du har valgt Nej , skal du desuden angive, hvor mange niveauer kvalitetskontrollen skal udføres med.

10 Tryk på for at gemme indstillingen, eller tryk på

for at afslutte menuen uden at gemme eventuelle ændringer. Displayet vender automatisk tilbage til forrige skærmbillede.

Konfiguration af STAT-test Kvalitetskontroller sikrer ensartet kvalitet og nøjagtige målinger. I nødsituationer kan det imidlertid være nødvendigt at foretage en måling uden forsinkelse. For at tilsidesætte en aktiv spærring

1

kan du tillade STAT-test

(STAT = S hort T urn A round T ime).

Du kan angive det antal test (op til ni), som er tilladt ud over spærringen. Når det tilladte antal STAT-test er nået, kan der ikke foretages yderligere test, før du har gennemført en kvalitetskontrol. Standardindstillingen er tre

STAT-test.

Resultaterne af STAT-test er altid identificeret med markeringen STAT-test

, når de vises (se side 125).

Det antal STAT-test, der skal udføres, tælles pr. brugte testparameter. Når det maksimale antal STAT-test er nået, kan denne parameter ikke testes uden først at udføre en kontroltest. Andre testparametre, som endnu ikke har nået denne grænse, er stadig tilgængelige.

97

1.

Kvalitetskontrolspærring, brugerspærring eller spærring af nyt lot

98

Hovedmenu

Patienttest

09:15

Kontroltest

Evaluer resultat

Setup

29.05.2017

STAT-test

Aktivér

Deaktivér

3

29.05.2017

09:15

Setup-menu

Skærm

Muligheder

Id-setup

QC-indstillinger

Diagnostik

09:15

29.05.2017

QC-indstillinger

QC-område

09:15

Spærringer

Scan QC-materiale

Spærringer

QC-spærring

09:15

Brugerspærring

Konfi g. STAT-test

1

2

3

4

5

6

7

29.05.2017

29.05.2017

Tryk på Setup i Hovedmenu for at åbne instrumentindstillingerne.

Tryk på QC-indstillinger i Setup-menu .

Tryk på Spærringer i menuen QC-indstillinger .

Tryk på Konfig. STAT-test i menuen Spærringer .

Tryk på Aktivér for at tillade STAT-test , eller tryk på Deaktivér for at forbyde STAT-test . Dette fremhæves nu.

Hvis du har aktiveret valgmuligheden, skal du trykke på og for at angive antallet af yderligere test.

Tryk på for at gemme indstillingen, eller tryk på for at afslutte menuen uden at gemme eventuelle ændringer.

Scan QC-materiale

Hovedmenu

Patienttest

09:15

Kontroltest

Evaluer resultat

Setup

29.05.2017

Scan QC-mat.

Valgfri

Kun scanning

09:15

29.05.2017

Stregkodescanneren i CoaguChek Pro II-instrumentet kan bruges til at scanne stregkoder fra flasker med

QC-materiale.

Setup-menu

Skærm

Muligheder

Id-setup

QC-indstillinger

Diagnostik

09:15 QC-indstillinger

QC-område

09:15

Spærringer

Scan QC-materiale

2

3

29.05.2017

1

4

5

29.05.2017

Tryk på Setup i Hovedmenu for at åbne instrumentindstillingerne.

Tryk på QC-indstillinger i Setup-menu .

Tryk på Scan QC-materiale i menuen

QC-indstillinger .

Tryk på Valgfri for at give mulighed for manuelt valg af et QC-lotnummer på en liste, eller tryk på

Kun scanning for at forhindre manuelt valg. Dette fremhæves nu.

Tryk på for at gemme indstillingen, eller tryk på for at afslutte menuen uden at gemme eventuelle ændringer.

99

100

3.6

Diagnostik

Hovedmenu

Patienttest

09:15

Kontroltest

Evaluer resultat

Setup

29.05.2017

Under Diagnostik finder du oplysninger om systemet, som f.eks. softwareversionen, antallet af lagrede dataregistreringer og konfigurationsdetaljer. De diagnostikskærme, der vises her, er udelukkende til illustrationsformål. Oplysningerne på dit instrument kan se anderledes ud.

Setup-menu

Skærm

Muligheder

Id-setup

QC-indstillinger

Diagnostik

09:15 Diagnostik

Generelt

Software

Hardware

Brug af hukommelse

Trådløst setup

09:15

2

3

29.05.2017

1

29.05.2017

Tryk på Setup i Hovedmenu for at åbne instrumentindstillingerne.

Tryk på Diagnostik i Setup-menu .

Tryk på knappen til den diagnostiske skærm, du

ønsker at få vist, i menuen Diagnostik .

Generelt

Instrumentnavn:

CoaguChek Pro II

Tilhører afdeling:

Mannheim

Sidste synkronisering:

28.05.2017

Ikke overførte resultater:

21

Næste planlagte kontroltest:

30.05.2017 00:00

09:15

29.05.2017

Trådløst setup 09:15

Trådløst setup - netværk

Brug DHCP:

Aktiveret

Brug DNS:

Deaktiveret

SSID:

SSID123456

WLAN:

MAC:

1A 3E B6 78 9C AF

Build:

Software

Boot:

Kernel:

Rootfs:

App:

MM-BL:

MM-FW:

09:15

04.00.00

00.16.31

00.21.30

00.16.01

04.00.00

0.80

5.00

29.05.2017

Trådløst setup 09:15

Trådløst setup - forbindelse

DMS-navn:

POCT Server

DMS-portnummer:

4711

DMS-IP-adresse:

192.168.3.21

RF-sikkerhed:

WPA2-PSK (AES)

Hardware

Serienr.:

HBM HW:

MM HW:

U76001234

3.53a

03

09:15

29.05.2017

Trådløst setup

Trådløst setup - test

RF aktiveret:

Tilknyttet:

Godkendt:

Modtaget IP:

IP: 192.168.3.21

Undernet:

Gateway:

255.255.255.0

DNS:

Kontaktet DMS:

Tilsluttet DMS:

Fuldført:

Måling

09:15

Hukomm.-brug

Patienttest: i brug/maks. (ant.):

Kontroltest: i brug/maks. (ant.):

Patient List: i brug/maks. (ant.):

Brugerliste: i brug/maks. (ant.):

Test til levetidsslutn.:

09:15

1300/2000

350/500

2700/4000

1250/5000

11455

29.05.2017

29.05.2017

29.05.2017

4

5

29.05.2017

Brug og til at skifte mellem skærmene for

Trådløst setup .

På hver diagnostiske skærm skal du trykke på for at vende tilbage til menuen Diagnostik .

101

102

Denne side er med vilje tom.

4 Måling af en blodprøve

Man skal bruge:

CoaguChek Pro II-instrumentet

CoaguChek PT- og/eller aPTT-teststrimler med tilsvarende kodechip

Når der testes med venøst blod:

– Standardinstrument til blodprøvetagning (sprøjte)

Når der testes med kapillært blod:

– Fingerprikker, der er godkendt til professionel brug

(f.eks. Accu-Chek Safe-T-Pro Plus-fingerprikker eller CoaguChek-lancetter)

– CoaguChek-kapillærrør/gummibold (valgfri)

Brug ikke kapillærrør af glas eller kapillærrør, der indeholder antikoagulerende midler.

■ Vat og klud vædet med sprit

4.1

Vigtige anvisninger

Det er vigtigt altid at …

■ sætte låget på teststrimmelbeholderen, så snart en teststrimmel er taget ud.

anvende instrumentet ved en omgivende temperatur på mellem 12 °C og 32 °C. anbringe instrumentet på en plan, stabil overflade

(bord) eller holde det nogenlunde vandret.

følge oplysningerne i indlægssedlen vedrørende korrekt håndtering af teststrimlerne.

holde teststrimmelindgangen og målekammeret

rent. Se også kapitlet “Vedligeholdelse og behandling” (på side 157 og frem).

103

104

Beskyttelse mod infektion:

I forbindelse med udtagelse af blod skal de almindelige sikkerhedsforanstaltninger og retningslinjer for blod-

prøvetagning overholdes nøje (se side 19).

Teststrimler, der er anvendt til patientmåling, bortskaffes i henhold til laboratoriets bestemmelser for bortskaffelse

(se side 19).

Man må aldrig …

■ opbevare instrumentet ved høje temperaturer (over

35 °C), mens det er i brug.

opbevare instrumentet under fugtige og våde forhold uden beskyttelse.

udtage eller isætte kodechippen, mens instrumentet udfører en måling.

røre ved eller udtage en teststrimmel under måling.

vente mere end 15 sekunder, efter at der er stukket i fingeren, før bloddråben påføres.

stikke en patient, der har våde hænder (vand, sved eller alkohol).

påføre mere blod, efter at målingen er startet.

udføre måling med en bloddråbe fra et tidligere fingerstik.

FORSIGTIG

Nøjagtighed/præcision af måleresultater:

Hvis ovenstående punkter ikke overholdes, kan det medføre fejlagtige resultater. Et forkert resultat kan medføre fejldiagnosticering og dermed udgøre en fare for patienten.

Sådan fås en god kapillær blodprøve

Klargør stedet til blodprøvetagning, og udtag blodprøven fra patienten i henhold til institutionens politik.

Hvis institutionen ikke har nogen politik for udtagning af kapillærblodprøve, skal du følge disse anbefalinger:

■ Varm hånden op. Få patienten til at holde hånden i armhulen eller bruge en håndvarmer. Desinficer stedet til blodprøvetagning på fingeren. Tør det grundigt.

■ Få patienten til at lade armen hænge ned langs siden, inden der stikkes i fingeren.

■ Massér fingeren nedefra.

Brug denne teknik, indtil fingerspidsen har fået farve.

FORSIGTIG

Massér blidt ned langs siden af fingeren, umiddelbart efter at der er stukket, for at få en tilstrækkelig stor bloddråbe frem uden at trykke eller klemme på fingeren .

Påfør bloddråben på teststrimlen med det samme

( inden for 15 sekunder ).

Brug evt. et/en CoaguChek-kapillærrør/gummibold til at indsamle blodprøven fra fingerspidsen.

FORSIGTIG

Våd hud kan medføre en risiko for falske resultater

Ved desinficering af patientens finger skal man lade den tørre helt. Rester af desinficeringsmiddel på huden kan fortynde bloddråben og medføre falske resultater.

105

106

Sådan opnås gode resultater med venøst fuldblod

Tag blodprøven med et standardinstrument til blodprøvetagning. Der må ikke anvendes antikoagulerende midler (som f.eks. EDTA, citrat, fluorid, oxalat eller heparin) til at tage blodprøven. Venøse blodprøver kan udtages fra en venøs linje .

Hvis venøse prøver indsamles ved hjælp af venepunktur , skal man være opmærksom på følgende:

■ Anvend en nål størrelse 23 G (ca. 0,65 mm) eller større.

FORSIGTIG

Kassér de første fire bloddråber (inden for 10 sekunder). Påfør derefter straks en bloddråbe (mindst 8 μ l) direkte på prøvepåføringsområdet på teststrimlen.

Kontroller, at der ikke er luftbobler i prøven.

Beskyttelse mod infektion:

I forbindelse med udtagelse af blod skal de almindelige sikkerhedsforanstaltninger og retningslinjer for blod-

prøvetagning overholdes nøje (se side 19).

Teststrimler, der er anvendt til patientmåling, bortskaffes i henhold til laboratoriets bestemmelser for bortskaffelse

(se side 19).

4.2

Klargøring til måling

1

2

Hav teststrimmelbeholderen klar.

Hav den kodechip, der følger med de pågældende teststrimler, klar.

Hver pakke med teststrimler (PT, aPTT) indeholder en kodechip. Parameteren, nummeret på kodechippen og nummeret på teststrimmelbeholderen skal være ens.

Et stort S foran nummeret angiver, at denne kodechip er til teststrimler. (Et stort C foran nummeret angiver, at

det er en kodechip til en kontrolopløsning. Se kapitel 5,

Kontroltest og ekstern QC-kontrol

).

107

Kodechip til teststrimmel Kodechippen forsyner instrumentet med vigtige oplysninger, som er nødvendige for, at det kan udføre en måling.

Chippen indeholder oplysninger om målemetode, lotnummer og udløbsdato. Hver gang der tages hul på en ny teststrimmelbeholder, skal kodechippen bruges, så instrumentet kan aflæse og gemme oplysningerne om det pågældende teststrimmellot.

CoaguChek Pro II-instrumentet har kapacitet til at gemme data fra op til 60 indsatte kodechips.

Husk at bruge den kodechip, der følger med hver pakke teststrimler, før den første måling udføres med de pågældende teststrimler. Det anbefales, at man lader chippen sidde i instrumentet for at beskytte kontakterne i instrumentet mod snavs.

Hver kodechip tilhører et bestemt lot af teststrimler.

Man skal derfor kun tage kodechippen ud, når man måler med teststrimler, der tages fra en ny pakke.

Kodechippen må ikke udsættes for fugt eller udstyr, der udsender magnetiske signaler.

108

Isætning af kodechip

1 Hvis der sidder en gammel kodechip i instrumentet, tages denne ud.

2 Kontroller, at nummeret på kodechippen svarer til nummeret på den etiket, der sidder på teststrimmelbeholderen.

3 Skub den nye kodechip ind i åbningen på siden af instrumentet (som vist), indtil du mærker, at den klikker på plads.

Hvis kodechippen mangler eller er isat forkert, vises der en tilsvarende fejlmeddelelse på displayet (se afsnittet

“Fejlfinding”

i denne brugervejledning).

Aktivering af instrumentet

1

2

Anbring instrumentet på en plan overflade, der ikke vibrerer, eller hold det i hånden, så det er nogenlunde vandret.

Tænd instrumentet ved at trykke på .

Instrumentet kan også tændes direkte ved at isætte en teststrimmel eller tilslutte strømforsyningen.

De næste trin afhænger af, om du har angivet funktionen

Bruger-id

til inaktiv eller aktiv (se “Datahåndtering” på side 149).

109

Hovedmenu

Patienttest

09:15

Kontroltest

Evaluer resultat

Setup

29.05.2017

Hvis funktionen Bruger-id er inaktiv:

3 Vent, til Hovedmenuen vises.

110

|

K

P

A

F

U

Z

Bruger-id 09:15

L

Q

B

G

V

M

R

C

H

W

,

Scan

N

S

D

I

X

123

O

T

E

J

Y

Hvis funktionen Bruger-id er aktiv:

Uden brugerliste:

3 Du bliver nu bedt om at angive et Bruger-id

1 :

Angiv Bruger-id ved hjælp af tastaturet . Tryk på

for at gå til det næste skærmbillede.

Du kan også indlæse Bruger-id via den indbyggede stregkodescanner

2

. Tryk på Scan , og scan brugerens stregkode med en afstand på ca. 10–20 cm afhængigt af stregkodens størrelse.

Instrumentet bipper, når stregkoden er aflæst.

Stregkodeoplysningerne vises i feltet Bruger-id.

Scanneren slukker efter 10 sekunder, hvis der ikke scannes en stregkode.

1.

2.

Se oplysninger om konfigurering af bruger- og

patient-id'er på side 155.

Der findes en liste over understøttede stregkodetyper

i Appendiks A.2 på side 178, og der findes en liste over

understøttede tegn i Appendiks A.3 på side 181.

Bruger

Alan Smithee

Jane Brown

Ann Casey

Joe Dalton

09:15

29.05.2017

|

Adgangskode

0 1 2

5 6 7

3

8

Scan

09:15

4

9

ABC

Hovedmenu

Patienttest

09:15

Kontroltest

Evaluer resultat

Setup

Log af

29.05.2017

Med brugerliste:

3

4

Vent, til brugerlisten vises.

Vælg den ønskede bruger ved at trykke på den pågældende knap, eller tryk på Scan for at scanne brugerens stregkode.

Obs.

Scannede bruger-id'er skal også være på listen.

Ellers vil login-forsøget mislykkes, og en fejlmeddelelse vises.

5

6

Indtast (valgfri) adgangskoden.

Tryk på for at logge på, når du har indtastet adgangskoden. Nu vises Hovedmenu , og du kan begynde målingen.

Når du trykker på , vises brugerlisten igen.

7

Når du er færdig med målingerne, eller hvis en anden bruger skal udføre målinger, kan du logge ud ved at trykke på knappen Log af (er kun tilgængelig, når

Bruger-id er aktiveret). Instrumentet vender nu tilbage til listen med brugere.

Obs.

Mulighederne for udvidet datahåndtering og bruger-login afhænger af funktionerne i det aktuelle

datastyringssystem (DMS) og kan variere. Se “Datahåndtering” på side 149 og frem for at få yderligere

oplysninger.

111

112

4.3

Udførelse af en måling

Hovedmenu

Patienttest

09:15

Kontroltest

Evaluer resultat

Setup

29.05.2017

Hovedmenu

QC-spærring

09:15

Kontroltest

Evaluer resultat

Setup

Log af

29.05.2017

Hovedmenu 09:15

QC!

Patienttest

Kontroltest

Evaluer resultat

Setup

Log af

29.05.2017

Måling

QC-status

PT aPTT

-

-

3

Spærret

09:15

29.05.2017

1 Kontroller batteristanden.

Hvis batterisymbolet bliver rødt (et segment tilbage), er der muligvis ikke strøm nok tilbage til endnu en måling.

Hvis der ikke er flere segmenter tilbage på batterisymbolet, kan der ikke udføres flere målinger. Sluk for instrumentet ved at trykke på .

I begge tilfælde får du strømmen tilbage ved at genoplade batteripakningen eller bruge strømforsyningen.

2 Kontrollér, at dato og klokkeslæt er korrekte. Korriger eventuelt forkerte indstillinger, som beskrevet i

kapitel 3,

Instrumentopsætning/“Indstilling af dato”.

Hvis der vises en spærring ( Brugerspærring eller QCspærring ) i stedet for knappen Patienttest , skal du køre en flydende kontroltest, før du kan udføre en patienttest

(se kapitel 5, Kontroltest og ekstern QC-kontrol ). Når

instrumentet er i spærretilstand, kan der ikke udføres en patienttest.

Fremgangsmåden i de næste trin afhænger af, om du arbejder med eller uden patientlister.

Hvis knappen Patienttest er tilgængelig, men der vises en spærring ( QC!

), er en eller flere testparametre låst. En test kan kun udføres for parametre, som stadig er ulåste, eller som en STAT-test (hvis denne funktion er aktiveret, og der stadig er tilgængelige STAT-test). I disse tilfælde vises en QC-statusskærm, når du har trykket på

Patienttest .

Se side 97 og 125 for at få flere oplysninger om

konfiguration af STAT-test.

|

K

P

A

F

U

Z

Patient-id 09:15

L

Q

B

G

V

M

R

C

H

W

,

Scan

N

S

D

I

X

123

O

T

E

J

Y

3

4

Uden patientliste

Tryk på Patienttest .

Hvis indstillingen Patient-id blev valgt som enten

Valgfri eller Påkrævet , da instrumentet blev konfigureret (se

“Instrumentopsætning”/“Patient-id” ),

bliver du bedt om at angive et Patient-id

1

.

Hvis Påkrævet blev valgt, skal du indtaste Patientid 'et og derefter trykke på for at fortsætte til næste skærmbillede.

Hvis Valgfri blev valgt, skal du ignorere prompten og trykke på for at fortsætte til næste skærmbillede. Målingen tildeles et fortløbende nummer.

Hvis ingen af indstillingerne blev valgt, vises et skærmbillede, hvor du bliver bedt om at indsætte en teststrimmel.

Fortsæt med trin 8 eller 9, afhængigt af instrumen-

tets opsætning.

113

1.

Se oplysninger om konfigurering af bruger- og

patient-id'er på side 155.

114

Med patientliste

Måling

PID01

Smith, Henry

PID02

Jones, Walther

PID03

Hamilton, Fran

PID04

Miller, Ted

PID05

Reed, William

Ny

09:15

Scan

29.05.2017

|

A

F

K

P

U

Z

Patient-id

B

G

L

Q

V

C

H

M

R

W

,

Scan

D

I

N

S

X

123

09:15

E

J

O

T

Y

5

6

7

Tryk på Patienttest .

Tryk på og for at vise den ønskede valgmulighed. Vælg den patient, som målingen skal udføres på, fra listen.

Tryk på Ny for at tilføje patienten, hvis denne ikke står på listen. Herefter skal der indtastes et

Patient-id ved hjælp af tastaturet .

Obs.

Mulighederne for udvidet datahåndtering og indtastning af patient-id afhænger af funktionerne i det aktuelle datastyringssystem (DMS) og kan variere.

Se “Datahåndtering” på side 149 og frem for at få

yderligere oplysninger.

Du kan også indlæse Patient-id via den indbyggede stregkodescanner 1

. Tryk på Scan , og scan patientens stregkode med en afstand på ca. 10–20 cm afhængigt af stregkodens størrelse.

Instrumentet bipper, når stregkoden er aflæst. Stregkodeoplysningerne vises i feltet Patient-id. Scanneren slukker efter 10 sekunder, hvis der ikke scannes en stregkode.

115

1.

Der findes en liste over understøttede stregkodetyper

i Appendiks A.2 på side 178, og der findes en liste over

understøttede tegn i Appendiks A.3 på side 181.

116

Måling

PT aPTT

09:15

Måling

P-id: PID01

Müller, David

Br:

Par:

Schulz

PT

29.05.2017

09:15

Hvis valgmuligheden Parametervalg er aktiveret i instrumentets indstillinger, bliver du nu bedt om at vælge den parameter, der skal testes.

Testproceduren er ens for begge parametre. Til illustrationsformål vises testen med PT-teststrimler som et eksempel.

29.05.2017

8

9

Tryk på knappen for at vælge den parameter, du vil bruge.

Det blinkende teststrimmelsymbol beder dig nu isætte en teststrimmel. Tag en teststrimmel ud af beholderen, og luk straks beholderen igen.

Hvis teststrimlerne udsættes for ydre påvirkninger

(f.eks. fugt), kan de blive ødelagt og dermed forårsage fejlmeddelelser. Derfor skal du altid sætte låget på teststrimmelbeholderen, så snart en teststrimmel er taget ud.

10 Hold teststrimlen, så testnavnet vender opad.

11 Skub teststrimlen ind i teststrimmelåbningen i den retning, pilene peger. Skub strimlen så langt ind, den kan komme.

Et bip angiver, at instrumentet har registreret teststrimlen

(forudsat, at Bipper er aktiveret).

Måling

P-id: PID01

Smith, Henry

Br:

Par:

Bruger 1

PT

184

09:15

29.05.2017

Måling

P-id: PID01

Br:

Par:

Smith, Henry

Bruger 1

PT Kode: 184

09:15

Hvis du anvender en ny pakke teststrimler og endnu ikke har isat kodechippen, skal du nu sætte chippen i instrumentet. I modsat fald kan der ikke udføres måling. Instrumentet viser nummeret på den chipkode, der hører til det nye teststrimmellot. Afhængig af indstillingen af instrumentet kan du herefter også blive bedt om at udføre en flydende kvalitetskontrol.

Timeglassymbolet viser, at teststrimlen er ved at blive opvarmet. Når opvarmningen er færdig, angiver endnu et bip (forudsat at Bipper er tilkoblet), at du nu kan påføre blod.

Bloddråbesymbolet blinker for at vise, at instrumentet er klar til at udføre måling og venter på, at der påføres en bloddråbe.

En nedtælling starter. Du skal påføre blodprøven til teststrimlen, før nedtællingen slutter. I modsat fald modtager du en fejlmeddelelse.

Når testen kører, kræves der ingen brugerhandling.

Displayet dæmpes for at spare energi.

29.05.2017

Måling

P-id: PID01

Smith, Henry

Br:

Par:

Bruger 1

PT Kode: 184

09:15

3:00 Min.

29.05.2017

117

118

Påføring af blod fra fingerspidsen

ADVARSEL

Brug kun en fingerprikker, der er godkendt til brug af sundhedspersonale, f.eks. fingerprikkeren Accu-Chek

Safe-T-Pro eller Safe-T-Pro Plus eller CoaguChek-fingerprikkerne (fingerprikkere, som kun må bruges af sundhedspersonale, og som kun fås i USA). Følg producentens anvisninger.

12 Stik nu på siden af en fingerspids med fingerprikkeren.

Det anbefales, at det kapillære blod udtages fra siden af fingerspidsen, da dette sted er mindst smertefølsomt.

FORSIGTIG

Massér nu forsigtigt den finger, der er stukket i, indtil der dannes en bloddråbe. Undlad at trykke på eller klemme fingeren .

Påfør den første bloddråbe fra fingeren.

13 Påfør bloddråben direkte fra fingeren til det halvrunde, gennemsigtige prøvepåføringsområde

øverst på teststrimlen.

… eller du kan lade bloddråben berøre siden af påføringsområdet. Teststrimlen opsuger blodet ved kapillærvirkning.

Bloddråben skal blive ved med at berøre teststrimlen, indtil det blinkende bloddråbesymbol er forsvundet, og instrumentet bipper (forudsat at

Bipper er aktiveret).

… du kan også påføre bloddråben med det valgfri

CoaguChek-kapillærrør.

Påfør bloddråben på teststrimlen inden for 15 sekunder , efter du har stukket i fingeren. Hvis blodet påføres efter dette tidsrum, kan det medføre fejlagtige resultater

(idet koagulationsprocessen allerede er begyndt).

Når bloddråben påføres ovenfra, skal den dække hele prøvepåføringsområdet.

Påføring af blod med en sprøjte

FORSIGTIG

Kassér de første fire bloddråber (inden for 10 sekunder). Påfør derefter straks en bloddråbe (mindst 8 μ l, men ikke mere end 20 μ l) direkte på prøvepåføringsområdet på teststrimlen. Kontroller, at der ikke er luftbobler i prøven.

Hvis der er påført for meget blod (> 20 μ l), skal den udvendige del af instrumentet og teststrimmelindgangen rengøres og desinficeres.

Se side 106 for yderligere oplysninger om blodprøve-

tagning.

119

120

Måling

P-id: PID01

Smith, Henry

Br:

Par:

Bruger 1

PT Kode: 184

09:15

Når der er påført tilstrækkeligt blod, vil du høre et bip

(forudsat at Bipper er aktiveret). Bloddråbesymbolet forsvinder, og målingen starter.

Der må ikke påføres mere blod. For at undgå fejlmeddelelser må teststrimlen ikke berøres, før måleresultatet vises.

29.05.2017

Måling

P-id: PID01

Smith, Henry

Br:

Par:

Bruger 1

PT Kode: 184

09:15

29.05.2017

QC

Måling

P-id: PID01

Smith, Henry

Br:

Par:

Bruger 1

PT Kode: 184

29.05.2017 09:14

2.5

INR

21

%Q

09:15

Måling

P-id: PID01

Smith, Henry

Br:

Par:

Bruger 1

PT Kode: 184

29.05.2017 09:14

09:15

29.05.2017

INR > 8.0

Inden resultatet vises, udfører instrumentet en automatisk kvalitetskontrol af teststrimlen. “QC” vises i displayet.

Hvis kvalitetskontrollen godkendes, vises et flueben efter

“QC”.

Resultatet vises i den enhed, du valgte under indstillingen af instrumentet. Det gemmes automatisk.

Oplysninger om de gyldige måleområder for CoaguChek

PT-teststrimler og CoaguChek aPTT-teststrimler findes i indlægssedlen til den pågældende teststrimmel.

Resultater, som ligger over eller under måleområdet, er markeret med symbolerne > (over) eller < (under).

29.05.2017

Måling

P-id: PID05

Müller, David

Br:

Par:

Schulz

PT Kode: 208

29.05.2017 09:14

09:15

1.6

INR

C

Hvis der vises et “C” sammen med resultatet:

Dette kan ske, hvis hæmatokritværdien er meget lav eller pga. forkert blodprøvetagning (f.eks. våde hænder). Gentag målingen. Hvis du bruger kapillært blod, skal du sørge for, at patientens hænder er tørre. Udfør en hæmatokritkontrol, hvis meddelelsen fortsat vises.

29.05.2017

Måling

P-id: PID05

Müller, David

Br:

Par:

Schulz

PT Kode: 208

29.05.2017 09:14

09:15

1.6

INR

C

29.05.2017

Hvis der vises et “ * ” sammen med resultatet: normalområdet. Tryk på ikonet

*

for at få vist informationsskærmen Uden for normalområde .

Se de detaljerede oplysninger om begrænsninger og interferenser i afsnittet om begrænsninger i pakningsindlægget til teststrimlerne, når resultaterne fortolkes.

121

122

Godkendelse eller afvisning af et måleresultat

Måling

P-id: PID01

Br:

Par:

Smith, Henry

Bruger 1

PT Kode: 184

29.05.2017 09:14

2.5

INR

21

%Q

Måleresultat OK?

Afvis

29.05.2017

09:15

Godkend

Kommentar påkrævet

I-009

Der skal angives en kommentar, hvis du afviser et resultat. Angiv en kommentar.

Hvis denne funktion er aktiveret, kan du vælge at godkende eller afvise et måleresultat. Når måleresultatet vises, skal du trykke på

■ Afvis eller

■ Godkend

Hvis du afviser et resultat, skal du indtaste en kommentar med en forklaring.

Hvis du afviser resultatet, vises dette måleresultat ikke længere. Men måleindtastningen gemmes.

Måling

P-id: PID01

Smith, Henry

Br:

Par:

Bruger 1

PT Kode: 184

29.05.2017 09:14

09:15

Afvist

Testen gentages

29.05.2017

Tilføjelse af kommentarer

Måling

P-id: PID01

Smith, Henry

Br:

Par:

Bruger 1

PT Kode: 184

29.05.2017 09:14

2.5

INR

21

%Q

09:15

Du kan føje op til tre kommentarer til et måleresultat.

Kommentarer kan f.eks. give yderligere oplysninger om målebetingelserne eller patienten. En kommentar kan bestå af op til 20 tegn. Du kan gå til funktionen for tilføjelse af kommentarer direkte på resultatskærmbilledet.

Sådan tilføjes kommentarer:

29.05.2017

Kommentar

Asymptomatisk

Renset instrument

Læge underrettet

Syg

Brugerdef.

09:15

29.05.2017

Måling

P-id: PID01

Smith, Henry

Br:

Par:

Bruger 1

PT Kode: 184

29.05.2017 09:14

2.5

INR

21

%Q

Læge underrettet

Syg

Rejse

09:15

1

2

3

4

Undgå at fjerne teststrimlen, hvis du vil tilføje en kommentar. Når teststrimlen fjernes, vender instrumentet automatisk tilbage til Hovedmenu , og der kan ikke længere tilføjes kommentarer.

På skærmbilledet Måling skal du trykke på .

Vælg den ønskede prædefinerede kommentar på displaylisten (hvis den er konfigureret), eller

Tryk på knappen Brugerdef.

for at skrive din egen brugerdefinerede kommentar. Brug tastaturet (som ved login) til at indtaste kommentaren.

Når du har valgt den eller de ønskede kommentarer, skal du trykke på knappen for at vende tilbage til resultatskærmbilledet.

29.05.2017

Printersymbolet vises kun, hvis printerfunktionen er aktiveret. Ellers vises det ikke.

Måleresultater gemmes også, når instrumentet slukkes på resultatskærmbilledet eller slukker automatisk.

123

124

Visning af testresultatet som

QR-kode

Måling

P-id: PID01

Br:

Par:

Smith, Henry

Operator 1

PT Kode: 184

29.05.2017 11:31

2.5

INR

21

%Q

Læge underrettet

Syg

NY MEDICINERING

09:15

Måling 09:15

1

2

QR-kodesymbolet vises kun, hvis funktionen til vis-

ning af QR-koden er aktiveret (se side 72 og følgende).

Ellers vises det ikke.

Tryk på for at få vist resultatet som QR-kode.

Tryk på for at vende tilbage til standardvisningen af resultatet.

Størrelsen på den QR-kode, der vises på skærmen, varierer i forhold til den mængde data, der kodes.

29.05.2017

29.05.2017

Afslutning på målingen

Fjern 09:15

29.05.2017

1

2

3

Tryk på , når måleresultatet vises. Du bliver bedt om at fjerne teststrimlen.

Tag teststrimlen ud af instrumentet.

Sluk for instrumentet.

Rengør om nødvendigt instrumentet (se kapitel 8,

Vedligeholdelse og behandling ).

Beskyttelse mod infektion:

I forbindelse med udtagelse af blod skal de almindelige sikkerhedsforanstaltninger og retningslinjer for blod-

prøvetagning overholdes nøje (se side 19).

Teststrimler, der er anvendt til patientmåling, bortskaffes i henhold til laboratoriets bestemmelser for bortskaffelse

(se side 19).

STAT-test

Hovedmenu

QC!

Patienttest

09:15

Kontroltest

Evaluer resultat

Setup

Log af

29.05.2017

29.05.2017

STAT-test er et begrænset antal målinger, som kan udfø-

res i nødsituationer, se side 97. Hvis instrumentet er kon-

figureret til at udføre STAT-test, har du mulighed for at foretage en måling ved at vælge STAT, selvom der er angivet en QC-spærring.

09:15 Måling

QC-status

PT aPTT

3

Spærret

09:15 Måling

PT aPTT

STAT-info

I-011

3 STAT-tests tilbage før spærring.

29.05.2017

Måling

P-id: PID01

Smith, Henry

Br:

Par:

Bruger 1

PT Kode: 184

29.05.2017 09:14

29.05.2017

2.5

INR

21

%Q

STAT-test

09:15

3

4

1

2

Du kan udføre målingen uden at udføre en kvalitetskontrol ved at trykke på Patienttest :

Tryk på knappen for at vælge den parameter, du vil bruge.

Tryk på for at bekræfte det resterende antal

STAT-test.

Udfør målingen.

Når en STAT-test er udført, gemmes disse oplysninger sammen med resultatet. Antallet af tilladte STAT-test reduceres med 1. Når alle ventende kvalitetskontroller er udført, vil det angivne antal STAT-test være tilgængeligt igen i tilfælde af en ny spærring.

Standardindstillingen er tre for det antal STAT-test, som er tilladt, når der angivet en QC-spærring.

125

126

Denne side er med vilje tom.

5 Kontroltest og ekstern QC-kontrol

5.1

Kontroltest

CoaguChek Pro II-instrumentet har en række indbyggede kvalitetskontrolfunktioner.

Kontrol af de elektroniske komponenter og funktioner, når instrumentet tændes.

Kontrol af teststrimlens temperatur under måling.

Kontrol af teststrimlens udløbsdato og lotspecifikke informationer via kodechippen.

En indbygget kvalitetskontroltest i hver enkelt teststrimmel.

Roche Diagnostics tilbyder flydende kvalitetskontroller til

CoaguChek Pro II-systemet. Disse kontroller er udviklet som en hjælp til at sikre, at reglerne for institutionen overholdes.

Til udførelse af en valgfri flydende kvalitetskontrol ved hjælp af kontrolopløsninger skal du bruge:

CoaguChek Pro II-instrumentet

Teststrimlens kodechip ligger i den teststrimmelbeholder, som du bruger (der følger en kodechip med hver teststrimmelpakke).

Teststrimlerne, der fulgte med ovennævnte kodechip

■ Flasker med CoaguChek PT-kontroller, CoaguChek aPTT-kontroller, fortynderpipetter og kvalitetskontrolkodechippen medfølger.

Du kan indstille hyppigheden for flydende kvalitetskontrol

i instrumentets opsætning (se kapitlet “Instrumentopsæt-

ning”/“QC-spærring (kvalitetskontrol)” på side 91 og

frem). Hvis kontrolresultaterne i displayet er inden for det angivne område, er den flydende kontrol udført korrekt.

127

128

5.2

Klargøring til udførelse af flydende kvalitetskontroltest

5

6

1

2

Klargøringen til en flydende kvalitetskontroltest er i princippet den samme som i forbindelse med måling af en kapillærblodprøve, bortset fra at der her anvendes kontrolopløsning i stedet for blod.

3

4

Hav teststrimmelbeholderen klar.

Hvis det er første gang, du anvender det pågældende lot teststrimler, skal du have den kodechip, der hører til disse teststrimler, klar.

Hav flasken med det frysetørrede kontrolplasma og pipetten, der skal bruges til kontrolmaterialet, klar.

Denne flaske skal forblive nedkølet (ikke frosset) inden brug.

Hav den kodechip, der hører til kontrolopløsningen, klar.

Åbn låget på flasken, og tag gummiproppen af.

Hold pipetten med den forseglede ende opad, og klip spidsen af med en saks. Pipetten holdes i sikker afstand fra ansigtet.

For at undgå spild af diluent holdes pipetten i stammen.

Undgå at trykke på pipettebolden, mens spidsen klippes af.

7 Hele pipettens indhold tømmes ned i flasken ved at trykke forsigtigt på gummihætten. Pas på, at pipetten ikke rører det frysetørrede kontrolplasma.

Luk flasken igen.

8

9 Læg pipetten. Den skal anvendes igen til påføring af den flydende kvalitetskontrol.

10 Det er vigtigt, at kontrolplasmaet i flasken opløses fuldstændigt. Det gøres ved at svinge flasken forsigtigt rundt nogle gange med en cirkulerende bevægelse. Flasken må ikke rystes eller vendes på hovedet. I modsat fald kan kontrolplasmaets bestanddele sætte sig fast på siden af flasken.

Se pakningsindlægget til kontrolopløsningen.

Kontrolopløsningen er nu klar til at blive påført teststrimlen.

Se yderligere oplysninger i den eller de relevante indlægssedler .

129

130

5.3

Udførelse af flydende kvalitetskontrol

Hovedmenu

Patienttest

09:15

Kontroltest

Evaluer resultat

Setup

1 Anbring instrumentet på en plan overflade, der ikke vibrerer, eller hold det i hånden, så det er nogenlunde vandret.

2 Tænd instrumentet ved at trykke på .

Instrumentet kan også tændes direkte ved at isætte en teststrimmel eller tilslutte strømforsyningen.

3

4

Vent, indtil Hovedmenu vises, eller log på som

beskrevet på side 110.

Kontroller batteristanden.

Hvis batterisymbolet bliver rødt (et segment tilbage), er der muligvis ikke strøm nok tilbage til endnu en måling.

Hvis der ikke er flere segmenter tilbage på batterisymbolet, kan der ikke udføres flere målinger.

Sluk for instrumentet ved at trykke på .

I begge tilfælde får du strømmen tilbage ved at genoplade batteripakningen eller bruge strømforsyningen.

5 Kontrollér, at dato og klokkeslæt er korrekte. Korriger eventuelt forkerte indstillinger, som beskrevet i

kapitel 3,

Instrumentopsætning/“Indstilling af dato”.

29.05.2017

Hovedmenu

Patienttest

09:15

Kontroltest

Evaluer resultat

Setup

29.05.2017

QC-måling

29.05.2017

Kontroltest

Ekstern QC-kontrol

09:15 QC-måling

PT aPTT

09:15

Br:

QC-måling

Schulz

Par: PT

09:15

29.05.2017

29.05.2017

6

7

8

9

Tryk på Kontroltest .

Tryk på Kontroltest igen i menuen QC-måling .

Tryk på knappen for at vælge den parameter, du vil bruge.

Det blinkende teststrimmelsymbol beder dig nu isætte en teststrimmel. Tag en teststrimmel ud af beholderen, og luk straks beholderen igen.

Hvis teststrimlerne udsættes for ydre påvirkninger

(f.eks. fugt), kan de blive ødelagt og dermed forårsage fejlmeddelelser. Luk derfor altid beholderen, så snart du har udtaget en teststrimmel.

10 Hold teststrimlen, så testnavnet vender opad.

11 Sæt teststrimlen ind i teststrimmelåbningen i den retning, pilene peger. Skub strimlen så langt ind, den kan komme.

Et bip angiver, at instrumentet har registreret teststrimlen

(forudsat, at Bipper er aktiveret).

131

132

QC-måling

Br: Bruger 1

184

09:15

QC-måling

Ny kode

QC 070

QC 060

QC 050

QC 048

29.05.2017

29.05.2017

Scan

09:15

Hvis du anvender en ny pakke teststrimler og endnu ikke har isat kodechippen, skal du gøre dette nu. I modsat fald kan der ikke udføres kvalitetskontrol.

Ligesom til teststrimlerne hører der en kvalitetskontrolkodechip til kontrolmaterialet. Denne chip informerer instrumentet om de godkendte resultatintervaller for det pågældende kontrollot. Oplysningerne på kodechippen forbliver gemt i hukommelsen, så du kan bruge de samme kontrolopløsninger flere gange.

12 Vælg den gemte kode for den kontrolopløsning, du anvender, eller tryk på knappen Ny kode , hvis du anvender en ny kontrolopløsning.

Når du indtaster eller vælger en kode manuelt, skal du sørge for, at den svarer til den kode, der er trykt på flasken med kontrolvæske.

Du kan også indlæse kontrolopløsningens kode ved hjælp af den indbyggede stregkodescanner . Tryk på

Scan , og scan stregkoden på etiketten med en afstand på ca. 10 cm.

Instrumentet bipper, når stregkoden er aflæst. Stregkodeoplysningerne vises i kodefeltet. Scanneren slukker efter 10 sekunder, hvis der ikke scannes en stregkode.

QC-måling

Kode: 184

Br: Bruger 1

Par: PT

09:15

QC

29.05.2017

QC-måling

QC: 999

Kode: 184

Br: Bruger 1

Par: PT

09:15

Niveau 1

Niveau 2

29.05.2017

QC-måling

QC: 999

Kode: 184

Br: Bruger 1

Niveau: 1

Par: PT

09:15

29.05.2017

QC-måling

QC: 999

Kode: 184

Br: Bruger 1

Niveau: 1

Par: PT

09:15

3:00 Min.

29.05.2017

Hvis du anvender en ny kontrolopløsning, skal du tage kodechippen til teststrimlerne ud af instrumentet og i stedet isætte kodechippen til kontrolopløsningen.

I tvivlstilfælde kan du kontrollere bogstavet på kodechippene for at se forskel på dem. Et stort S foran nummeret angiver, at denne kodechip er til teststrimler. Et stort C foran nummeret angiver, at det er en kodechip til en kontrolopløsning.

13 Hvis du udfører mere end ét niveau, skal du vælge niveauet for denne måling.

Timeglassymbolet viser, at teststrimlen er ved at blive opvarmet. Når opvarmningen er færdig, angiver endnu et bip (forudsat at Bipper er tilkoblet), at du nu kan påføre kontrolopløsningen.

Pipettesymbolet blinker for at vise, at instrumentet er klar til at udføre måling og venter på, at der påføres prøvemateriale.

Samtidig starter en nedtælling. Inden for det viste tidsrum skal prøvematerialet påføres. I modsat fald modtager du en fejlmeddelelse.

133

134

14 Det opløste indhold suges op af flasken med pipetten.

15 Påfør en enkelt dråbe kontrolopløsning direkte fra pipetten til det halvrunde, gennemsigtige prøvepåføringsområde øverst på teststrimlen. Påfør ikke mere kontrolopløsning.

QC-måling

QC: 999

Kode: 184

Br: Bruger 1

Niveau: 1

Par: PT

09:15

29.05.2017

QC-måling

QC: 999

Kode: 184

Br: Bruger 1

Niveau: 1

Par: PT

09:15

Pass:

29.05.2017 09:15

1.2 INR

(1.0 - 1.4 INR)

78 %Q

(53 - 99 %Q)

29.05.2017

QC-måling

QC: 999

Kode: 184

Br: Bruger 1

Niveau: 1

Par: PT

09:15

Fail

29.05.2017 09:15

0.9 INR

(1.0 - 1.4 INR)

110 %Q

(53 - 99 %Q)

29.05.2017

Når der er påført tilstrækkelig kontrolopløsning, vil du høre et bip (forudsat at Bipper er aktiveret). Pipettesymbolet forsvinder, og målingen starter.

Resultatet af den flydende kvalitetskontrol vises. Det gemmes automatisk i hukommelsen.

Det acceptable resultatområde for den flydende kontrol vises under det aktuelle resultat sammen med Pass eller

Fail .

Blinkende pilesymboler betyder, at resultatet af kvalitetskontrollen ligger uden for det anførte område (for højt/for lavt).

Obs.

Pilen (ved siden af resultatet) refererer kun til INRresultatet.

Hvis du har valgt at få vist INR og %Quick eller INR og sekunder, refererer pilen (op eller ned) ved siden af resultatet kun til INR-værdien.

Printersymbolet vises kun, hvis printerfunktionen er aktiveret. Ellers vises det ikke.

Uanset hvilke indstillinger i Resultatenhed , der er valgt for

PT, vises aPTT altid i sekunder (se side 54).

135

136

QC-kommentar

Godkendt kontrol

Renset instrument

Læge underrettet

Nyt kontrollot

Brugerdef.

09:15

29.05.2017

Fjern 09:15

29.05.2017

16 Tryk på , hvis du ønsker at tilføje en kommentar.

17 Vælg den ønskede prædefinerede kommentar på listen (hvis den er konfigureret), eller

18 Tryk på knappen Brugerdef.

for at skrive din egen brugerdefinerede kommentar. Brug tastaturet (som ved login) til at indtaste kommentaren. En kommentar kan bestå af op til 20 tegn.

19 Når du har valgt den eller de ønskede kommentarer, skal du trykke på knappen for at vende tilbage til resultatskærmbilledet.

Tryk på , når måleresultatet vises. Du bliver bedt om at fjerne teststrimlen.

20 Tag teststrimlen ud af instrumentet.

Hvis du udfører en kontrol på to niveauer, vil du nu blive bedt om at fortsætte med det andet niveau.

21 Sluk for instrumentet.

22 Fjern kvalitetskontrolkodechippen fra instrumentet, og opbevar den sammen med kontrollerne.

23

Rengør om nødvendigt instrumentet (se kapitel 8,

Vedligeholdelse og behandling ).

Bortskaf kontroller og brugte teststrimler fra kontroltesten i overensstemmelse med institutionens regler for bortskaffelse. Kontrolopløsningen indeholder materiale fra dyr, som skal betragtes som potentielt smittefarligt.

5.4

Ekstern QC-kontrol

Overhold gældende regler fra de ansvarlige regulerende organer, når du udfører eksterne QC-kontroller.

Eksterne QC-kontroller udføres på prøver, hvis værdier er ukendte for den bruger, der udfører testen. Disse prøver kommer fra en ekstern kilde, og resultaterne skal videresendes til den relevante kilde efter fuldførelse af kontrollen. De prøver, der leveres, behandles på samme måde som almindelige patientprøver.

Ekstern QC-kontrol er en anden metode til at bekræfte, at din teknik, reagenserne, systemet og testens ydeevne er, som det skal være. Nogle regulerende organer kræver, at disse eksterne QC-prøver testes som en del af en institutions kvalitetssikringsprogram, før institutionen kan blive certificeret.

Hvis du bruger et datastyringssystem til konfiguration, kan du helt eller delvist deaktivere de funktioner, der er beskrevet i dette kapitel. I dette tilfælde vises den pågældende skærm med valgmuligheder ikke (når du har trykket på Kontroltest ).

137

138

5.5

Klargøring til udførelse af en ekstern QC-kontrol

Du kan klargøre en QC-kontrol på samme måde som i forbindelse med måling af en kapillærblodprøve. Den eneste forskel er brugen af den leverede eksterne QCkontrolprøve i stedet for en blodprøve fra en patient.

For at udføre en ekstern QC-kontrol skal du bruge følgende:

■ Oplysningerne fra mindst én kodechip til teststrimler skal gemmes i instrumentet og svare til lotnummeret på de anvendte teststrimler.

De korrekte teststrimler skal være tilgængelige.

■ Den eksterne QC-kontrolprøve skal være tilgængelig.

Hvis det er første gang, du anvender det pågældende lots teststrimler, skal du have den kodechip, der fulgte med disse teststrimler, klar.

5.6

Udførelse af en ekstern QC-kontrol

Hovedmenu

Patienttest

09:15

Kontroltest

Evaluer resultat

Setup

1 Anbring instrumentet på en plan overflade, der ikke vibrerer, eller hold det i hånden, så det er nogenlunde vandret.

2 Tænd instrumentet ved at trykke på .

Instrumentet kan også tændes direkte ved at isætte en teststrimmel eller tilslutte strømforsyningen.

3

4

Vent, indtil Hovedmenu vises, eller log på som

beskrevet på side 110.

Kontroller batteristanden.

Hvis batterisymbolet bliver rødt (et segment tilbage), er der muligvis ikke strøm nok tilbage til endnu en måling.

Hvis der ikke er flere segmenter tilbage på batterisymbolet, kan der ikke udføres flere målinger. Sluk for instrumentet ved at trykke på .

I begge tilfælde får du strømmen tilbage ved at genoplade batteripakningen eller bruge strømforsyningen.

5 Kontrollér, at dato og klokkeslæt er korrekte. Korriger eventuelt forkerte indstillinger, som beskrevet i

kapitel 3,

Instrumentopsætning/“Indstilling af dato”.

29.05.2017

139

140

Hovedmenu

Patienttest

09:15

Kontroltest

Evaluer resultat

Setup

29.05.2017

QC-måling

Kontroltest

Ekstern QC-kontrol

09:15 QC-kontrol 09:15

29.05.2017

29.05.2017

6

7

Tryk på

Tryk på

Kontroltest .

Ekstern QC-kontrol .

Ved ekstern QC-kontrol læses testparameteroplysningerne fra teststrimlen.

8 Det blinkende teststrimmelsymbol beder dig nu isætte en teststrimmel. Tag en teststrimmel ud af beholderen, og luk straks beholderen igen.

Hvis teststrimlerne udsættes for ydre påvirkninger

(f.eks. fugt), kan de blive ødelagt og dermed forårsage fejlmeddelelser. Luk derfor altid beholderen, så snart du har udtaget en teststrimmel.

9 Hold teststrimlen, så testnavnet vender opad.

10 Skub teststrimlen ind i teststrimmelåbningen i den retning, pilene peger. Skub strimlen så langt ind, den kan komme.

Et bip angiver, at instrumentet har registreret teststrimlen

(forudsat, at Bipper er aktiveret).

K

P

A

F

U

Z

202|

Prøve-id

L

Q

B

G

V

M

R

C

H

W

,

Scan

N

S

D

I

X

123

09:15

O

T

E

J

Y

QC-kontrol

QC: 202

Kode: 101 Par: aPTT

09:15 QC-kontrol

QC: 202

Kode: 101 Par: aPTT

09:15

1:35 Min.

29.05.2017

29.05.2017

11 Indtast eller scan prøve-id'et.

Timeglassymbolet viser, at teststrimlen er ved at blive opvarmet. Når opvarmningen er færdig, angiver endnu et bip (forudsat at Bipper er tilkoblet), at du nu kan påføre den eksterne QC-kontrolprøve.

Pipettesymbolet blinker for at vise, at instrumentet er klar til at udføre måling og venter på, at der påføres prøvemateriale.

Samtidigt starter en nedtælling. Du skal påføre prøvematerialet inden for det viste tidsrum. I modsat fald modtager du en fejlmeddelelse.

141

142

QC-kontrol

QC: 202

Kode: 101 Par: aPTT

09:15

29.05.2017

QC-kontrol

QC: 202

Kode: 101 Par: aPTT

03.06.2017 11:30

09:15

51.6

SEK

QC-kontrol

29.05.2017

12 Påfør en enkelt dråbe af prøvematerialet direkte fra pipetten til det halvrunde, gennemsigtige prøvepåføringsområde øverst på teststrimlen. Du må ikke påføre mere prøvemateriale.

Når der er påført tilstrækkeligt prøvemateriale, vil du høre et bip (forudsat at bipperen er aktiveret). Pipettesymbolet forsvinder, og målingen starter.

Resultatet af den eksterne QC-kontrol vises, og kommentaren Ekstern QC tilføjes automatisk. Hvis du ønsker at tilføje yderligere kommentarer, skal du trykke på .

Testresultatet gemmes automatisk i hukommelsen.

Tryk på , når måleresultatet vises. Du bliver bedt om at fjerne teststrimlen.

13 Tag teststrimlen ud af instrumentet.

14 Sluk for instrumentet.

15

Rengør om nødvendigt instrumentet (se kapitel 8,

Vedligeholdelse og behandling ).

Bortskaf brugte teststrimler fra den eksterne QC-kontrol i overensstemmelse med institutionens regler for bortskaffelse.

6 Evaluering af resultater (hukommelse)

CoaguChek Pro II-instrumentet kan gemme måleresultater fra 2000 patienter samt 500 flydende kvalitetskontroller i hukommelsen sammen med tilhørende oplysninger om dato og klokkeslæt. Derudover har instrumentet kapacitet til at gemme data fra op til 120 kodechips (indholdet fra 60 kodechips for teststrimler og 60 kodechips for kontrolmateriale). Hvis du anvender bruger- og/eller patientlister, kan der maksimalt gemmes 5000 bruger og

4000 patient-id 'er.

Hvis hukommelsen er fuld, når du foretager en måling, slettes det ældste resultat automatisk. Det nyeste resultat gemmes altid. Dette gælder både for patientresultater og kvalitetskontroller. Hvis du vil undgå tab af gemte måleresultater, kan du arkivere disse data ved hjælp af et datastyringssystem og den valgfri basisenhed (se

side 149).

143

144

6.1

Visning af måleresultaterne

1

2

3

Anbring instrumentet på en plan overflade, der ikke vibrerer, eller hold det i hånden, så det er nogenlunde vandret.

Tænd instrumentet ved at trykke på .

Vent, til hovedmenuen vises.

Hovedmenu

Patienttest

09:15

Kontroltest

Evaluer resultat

Setup

29.05.2017

Hovedmenu

Patienttest

09:15

Kontroltest

Evaluer resultat

Setup

29.05.2017

Hukommelse 09:15

Patientresultat

QC-resultat

Hukommelse

Alle resultater

09:15

PT aPTT

6

4

5

29.05.2017

29.05.2017

Tryk på Evaluer resultater .

Vælg den resultattype, du ønsker at få vist.

Vis Patientresultat fra hukommelsen

Vis QC-resultat fra hukommelsen

Vælg de testparametre, du ønsker at få vist.

For visning af patientresultater:

Parametervalget er kun tilgængeligt, hvis sorterings-

rækkefølgen er indstillet til “Dato/tid” (se side 65). Hvis

sorteringsrækkefølgen er indstillet til “Patient-id” eller

“Patientnavn”, vises skærmen med patientresultatet direkte.

På nedenstående liste er de generelle knapper beskrevet:

Symbolet Menu : Vender tilbage til hovedmenuen

Symbolet Tilbage : Vender tilbage til listen over måleresultater fra visning af et enkelt resultat

Symbolet Individuel : Liste med den enkelte patients resultater

Symbolet Printer : Printersymbolet vises kun, hvis printerfunktionen er aktiveret. Ellers vises det ikke.

Symbolet QR-kode : QR-kodesymbolet vises kun, hvis visningen af QR-koden er aktiveret. Ellers vises det ikke.

145

146

Vis patientresultat fra hukommelsen

Hukommelse

PID01

28.05.2017 11:31

PID02

27.05.2017 10:10

PID01

26.05.2017 10:15

PID01

25.05.2017 09:58

PID03

24.05.2017 10:03

09:15

29.05.2017

Dette hukommelsesområde indeholder alle resultater fra patienttest. De er sorteres efter den rækkefølge, du har angivet for funktionen Sortering

(se side 65). Hvis funk-

tionen Sortering er indstillet til Dato/tid , filtreres de efter de testparametre, du valgte tidligere, med de seneste resultater øverst på listen.

Hukommelse

P-id: PID01

Smith, Henry

Br:

Par:

Operator 1

PT Kode: 250

28.05.2017 11:31

2.5

INR

21

%Q

Læge underrettet

Syg

Nyt strimmellot

29.05.2017

09:15 Hukommelse

P-ID: PID01

Smith, Henry

28.05.2017 11:31

2.5 INR 21 %Q

26.05.2017 10:15

3.0 INR 16 %Q

25.05.2017 09:58

1.7 INR 38 %Q

09:15

29.05.2017

1 Tryk på eller for at rulle til den ønskede valgmulighed på skærmen.

2 Tryk på den post, du vil åbne.

Resultatet vises.

3 Tryk på . Resultaterne for den valgte patient vises.

Hukommelse

P-id: PID01

Smith, Henry

Br:

Par:

Operator 1

PT Kode: 250

28.05.2017 11:31

2.5

INR

21

%Q

Læge underrettet

Syg

Nyt strimmellot

09:15

Hukommelse

29.05.2017

29.05.2017

09:15

Hvis du vælger at få vist patientrelaterede lister, kan du ikke filtrere en liste via testparametre.

4

5

QR-kodesymbolet vises kun, hvis funktionen til visning af QR-koden er aktiveret. Ellers vises det ikke.

Tryk på for at få vist resultatet som QR-kode.

Tryk på for at vende tilbage til standardvisningen af resultatet.

Visning af QC-resultat

(kvalitetskontrol) fra hukommelsen

QC

28.05.2017 11:31

QC 999 Pass

27.05.2017 10:05

QC 234 Pass

26.05.2017 10:07

QC 623 Pass

25.05.2017 10:30

QC 333 Pass

24.05.2017 11:01

QC 432 Pass

09:15

29.05.2017

Her er alle udførte flydende kvalitetskontroller gemt, sorteret kronologisk. De nyeste resultater står øverst på listen.

Hukommelse

QC: 999

Kode: 184

Br: Bruger 1

Niveau: 1

Par: PT

09:15

Pass:

28.05.2017 11:31

1.2 INR

(1.0 - 1.4 INR)

78 %Q

(53 - 99 %Q)

Nyt kontrollot

Nyt strimmellot

29.05.2017

1

2

Tryk på eller for at rulle til den ønskede valgmulighed på skærmen.

Tryk på den post, du vil åbne.

Resultatet vises.

147

148

Denne side er med vilje tom.

7 Udvidede funktioner

7.1

Datahåndtering

Obs.

Mulighederne for udvidet datahåndtering afhænger af funktionerne i det aktuelle datastyringssystem

(DMS) og kan variere.

CoaguChek Pro II-instrumentet kan nemt tilsluttes et datastyringssystem (DMS), når det anvendes sammen med basisenheden fra Roche Diagnostics (sælges separat). De vigtigste fordele ved etableringen af forbindelsen mellem instrument og DMS er:

Overførsel af patientlister, brugerlister og indstillinger fra DMS til instrumentet. På denne måde er det hurtigt og nemt at tilrettelægge daglige arbejdsopgaver samt konfigurere instrumentets indstillinger

(for et eller flere instrumenter).

Overførsel af alle gemte måleresultater med tilhørende Patient-id , Bruger-id og kommentarer fra instrumentet til DMS. Overførslen af data giver mulighed for yderligere evaluering eller sikker arkivering efter behov.

149

150

Via DMS kan systemadministratoren (f.eks. POC-koordinatoren) angive, hvilke indstillinger der skal anvendes for de forskellige instrumenter på en institution eller en afdeling (f.eks. hospitaler eller afsnit). Alle instrumenter, der er knyttet til en bestemt institution og/eller afdeling, har således de samme indstillinger. De forskellige bruger- og patientlister (der tilhører en institution eller afdeling) gøres derefter tilgængelige på de forskellige instrumenter. Andre indstillinger, f.eks. QC-spærring og

Brugerspærring , kan nemt indstilles (én gang) og distribueres til alle instrumenter.

Muligheden for at angive indstillinger for Brugerspærring er kun tilgængelig, når der er oprettet brugerlister i et datastyringssystem (DMS), disse er gemt i instrumentet, og Bruger -login er aktiveret. Yderligere oplysninger om Bruger

-login finder du på side 84. Yderligere

oplysninger om Brugerspærring

finder du på side 95.

Computer (funktion i Setup) Ved første tilslutning til et DMS skal instrumenterne konfigureres på følgende måde for at kunne kommunikere med et netværk:

Indstillingen Forbindelse i Setup-menu skal være angivet til Computer

(se side 71).

Basisenheden skal konfigureres korrekt (se brugervejledningen til basisenheden og de tekniske bemærkninger, der er gemt i selve basisenheden, for at få yderligere oplysninger).

Tilslut instrumentet til en basisenhed, der er tilsluttet til netværket. Instrumentet registreres automatisk af DMS og kan herefter tilknyttes til en institution og/eller afdeling, der er styret af DMS

(hvis det aktuelle DMS omfatter denne funktionalitet).

Afhængigt af den aktuelle DMS-funktionalitet er det nu måske muligt at overføre indstillinger og lister til instrumentet samt aktivere overførsel af måleresultater fra instrumentet til DMS.

151

152

Brugerlister Når instrumentet er aktiveret, kan der konfigureres et

Bruger -login. Der er fire mulige konfigurationer for et

Bruger -login:

■ Bruger er aktiveret, men der er ingen liste:

Brugeren kan enten logge på via skærmtastaturet eller via en stregkodescanning. Brugen af instrumentet er ikke begrænset til en foruddefineret

Bruger -gruppe, så Bruger -id'erne indtastes via skærmtastaturet eller læses via stregkoden og gemmes kun sammen med måleresultaterne til oplysningsformål.

Denne konfiguration er også tilgængelig uden et DMS.

■ Bruger er aktiveret, der er ingen liste tilgængelig, og funktionen “Liste” er angivet til at være “skjult”

(kun muligt med et DMS). Hvis funktionen “Liste” angives til at være “skjult” med DMS'et, blokeres visningen af instrumentets skærmtastatur automatisk også.

Brugeren kan kun logge på via en stregkodescanning, da der ikke er noget skærmtastatur. Brugen af instrumentet er ikke begrænset til en foruddefineret Bruger -gruppe, så Bruger -id'erne aflæses via stregkoden og gemmes kun sammen med måleresultaterne til oplysningsformål.

Instrumenter, der styres af et DMS, kan modtage en

Bruger -liste.

Bruger er aktiveret, og en liste er tilgængelig, som vises på login-skærmbilledet:

Brugeren vælger id'et på den viste liste. Hvis funktionen er konfigureret af Administratoren , skal

Brugeren muligvis indtaste en adgangskode for at logge på.

Bruger er aktiveret, og en liste er tilgængelig, men er indstillet til “skjult”:

Brugeren kan logge på via en stregkodescanning.

Hvis funktionen er konfigureret af Administratoren , skal Brugeren muligvis indtaste en adgangskode for at logge på.

Ved arbejde med brugerlister: Anvendelsen af instrumentet er begrænset til brugerne på listen.

Patientlister Når der startes en Patienttest, kan der enten vælges et

Patient-id fra en patientliste, Patient-id 'et kan indtastes via skærmtastaturet eller, hvis funktionen er tilgængelig, kan stregkoden med Patient-id 'et aflæses ved hjælp af scanneren. Patient-id 'et kan efterfølges af yderligere identifikationsindtastning, hvis det indtastes i DMS. Op til

20 tegn kan anvendes og tildeles som ekstra bekræftelse

(f.eks. navn eller fødselsdato).

Der er fire mulige konfigurationer for indtastning af et

Patient-id :

Patient-id 'et er angivet som Valgfri eller Påkrævet , og der er ingen tilgængelig liste:

Et Patient-id kan indtastes manuelt via skærmtastaturet eller indlæses via stregkodescanning.

Patient-id'et gemmes sammen med måleresultatet.

Patient-id 'et er angivet som Nej , men der er en tilgængelig liste:

Listen over Patient-id'er vises altid, når der startes en måling. Nu kan du:

– Vælge en patient på listen

– Scanne et Patient-id ved hjælp af stregkodescanneren

– Oprette en ny patientpost ved at trykke på Ny .

Resultatet tildeles et fortløbende nummer i stedet for et id.

153

154

Godkendelse af patientliste

Patient-id 'et er angivet som Valgfri eller Påkrævet , og der er en tilgængelig liste:

Listen over Patient-id'er vises altid, når der startes en måling. Nu kan du:

– Vælge en patient på listen

– Scanne et Patient-id ved hjælp af stregkodescanneren

– Oprette en ny patientpost ved at trykke på Ny .

Du kan indlæse id'et ved hjælp af scanneren eller indtaste et nyt id via skærmtastaturet.

Patient-id 'et er angivet til at være “skjult” (kun muligt med et datastyringssystem), og der er en tilgængelig liste:

Når du starter testen, er skærmen tom og viser

Scan .

– Du kan nu scanne et Patient-id ved hjælp af stregkodescanneren. Hvis patient-id'et er på listen, fortsætter testen. Hvis patient-id'et ikke er på listen, modtager du en fejlmeddelelse.

Bemærk, at det scannede Patient-id allerede skal være på den liste, som sendes fra DMS'et til instrumentet.

Du kan ikke bruge scanneren til at scanne eller angive et nyt Patient-id , hvis Patient-id er indstillet til at være

“skjult”.

Afhængigt af DMS-indstillingerne har du følgende valgmuligheder for godkendelse af patientlisten, når du arbejder med patientlister:

Et patient-id behøver ikke at være på den liste, der skal bruges (kun gyldig for godkendelsestilstanden

“fra”).

Instrumentet viser en advarsel, hvis det angivne patient-id ikke er på listen.

Instrumentet viser en fejlmeddelelse, hvis id'et ikke blev fundet på listen over gyldige patient-id'er.

For at fortsætte med testen, skal du scanne (hvis id'et er indstillet til “skjult”) eller vælge (hvis id'et er indstillet til

Påkrævet ) et gyldigt Patient-id .

Konfigurering af bruger- og patient-id'er

Ved oprettelse af bruger- og patient-id'er gælder følgende regler:

Patient-id'er kan bestå af op til 20 alfanumeriske tegn med de angivne minimums- og maksimumslængder.

Bruger-id'er kan bestå af op til 20 alfanumeriske tegn.

Alfanumeriske tegn er en kombination af A–Z og 0–9 og derudover kan “.” (punktum) eller “-” (bindestreg) også anvendes.

Stregkodescanner

Gemte måleresultater og kommentarer

Ved hjælp af et DMS kan stregkodescanneren konfigureres til kun at acceptere bestemte stregkodetyper.

Der findes en liste over understøttede stregkodetyper

i Appendiks A på side 178, og der findes en liste over

understøttede tegn i Appendiks A.3 på side 181.

Stregkodemasker kan anvendes til at eliminere eventuelle tegn, der ikke hører til bruger-id'et. Se oplysnin-

gerne under “Stregkodemasker for bruger- og patientid” på side 177.

Ved udførelse af en måling gemmes måleresultatet sammen med yderligere oplysninger, herunder Patient-id ,

Bruger-id , måletype og eventuelle Kommentarer . Instrumentet leveres med et standardsæt af Kommentarer , som kan tilknyttes de enkelte måleresultater. Hvis du arbejder med et DMS, kan disse kommentarer erstattes med kommentarer i DMS. De nye kommentarer kan herefter vælges på listen Kommentarer i instrumentet.

Der kan tildeles op til 3 kommentarer til hvert resultat.

155

156

De foruddefinerede standardkommentarer i instrumentet er:

Kommentarer til patientresultater

Asymptomatisk

Renset instrument

Læge underrettet

Syg

Rejse

Sendt til lab.

Ingen handling

Procedurefejl

Under medicinering

Testen gentages

Ændret dosering ■

Kommentarer til QCresultater

Godkendt kontrol

Renset instrument

Læge underrettet

Nyt kontrollot

Nyt lotnummer

Nyt strimmellot

Nyt strim.-/kit-lot

Ingen handling

Procedurefejl

Ekstern QC-kontrol

Gentag kontroltest

Sygep. underrettet

Ombyt. QC-flaske

Testen gentages

Se brugervejledningen til basisenheden og de tekniske bemærkninger, der er gemt i selve basisenheden, for at få yderligere oplysninger og tekniske specifikationer.

8 Vedligeholdelse og behandling

8.1

Betingelser for opbevaring og forsendelse

Opbevaring ■

Opbevar systemet og teststrimlerne i de omgivelser, hvor de anvendes.

Instrumentet må ikke opbevares i direkte sollys eller under ekstreme temperaturer.

Overhold grænserne for temperatur og fugtighed ved opbevaring og brug af instrumentet (se

kapitel 10).

157

158

Forsendelse

Overhold følgende sikkerhedsoplysninger ved forsendelse af instrumentet og batteripakningen. Hvis disse ikke overholdes, kan det medføre personskader eller skader på instrumentet eller batteripakningen.

Hvis instrumentet sendes eller transporteres over længere afstande, skal batteripakningen altid fjernes fra instrumentet. Dette fjerner risikoen for, at batteripakningen overopheder som følge af en kortslutning i instrumentet. Det forhindrer også dybdeafladning og andre skader på batteriet eller instrumentet.

Kun ubeskadigede batteripakninger må sendes.

Beskadigede batteripakninger skal bortskaffes

lokalt. Se side 22 for oplysninger om de risici, der er

forbundet med beskadigede batteripakninger og om bortskaffelse.

Ved forsendelse skal batteripakningen emballeres på en sådan måde, at den ikke flytter sig rundt inden i pakken. Overhold også gældende nationale regler.

Ved forsendelse via tredjeparter (f.eks. via luft- eller pakkepost) skal du samarbejde med transportvirksomheden for at kontrollere, om der er specifikke krav, som skal overholdes i forhold til lithium-ionbatteripakninger på baggrund af nationale eller internationale love om farligt gods og, hvor det er relevant, om der er særlige krav til emballage og mærkning.

Ved korte afstande – f.eks. mellem en institutions afdelinger – kan brugere transportere batteripakningerne

(enten installeret i instrumentet eller adskilt) uden at skulle overholde yderligere krav.

8.2

Rengøring og desinficering af instrumentet

Forskellen på rengøring og desinficering

Hvornår skal instrumentet rengøres og desinficeres?

Hvad skal rengøres og desinficeres?

Rengøring er den fysiske fjernelse af organisk tilsmudsning (f.eks. snavs eller andet fremmed materiale) fra instrumentets overflade.

Desinficering er fjernelsen af de fleste, men ikke alle, sygdomsforårsagende og andre former for mikroorganismer (blodbårne patogener) fra instrumentet.

Rengør instrumentet for at fjerne synligt snavs og organisk materiale for sikker håndtering og/eller før desinficering.

Den udvendige del af instrumentet og teststrimmelindgangen skal rengøres og desinficeres, før instrumentet anvendes på en anden patient.

Den udvendige del af instrumentet og teststrimmelindgangen skal rengøres og desinficeres, hvis der er påført for meget blod (> 20 μ l).

Vedligeholdende rengøring: Brug af de desinficerende klude kan medføre ophobning af rester på teststrimmelindgangen og batterirummet, som skal fjernes. Hyppighed: Når der er synlig ophobning af rester eller mindst én gang om måneden.

Desinficer instrumentet, når der er kommet blod på det og iht. institutionens retningslinjer.

Følgende dele af instrumentet skal rengøres/desinficeres:

Området omkring teststrimmelindgangen

Instrumentets display (berøringsskærm)

Selve instrumentet (hele instrumentets overflade – for- og bagside)

Teststrimmelindgangen og dækslet til teststrimmelindgangen

159

160

Følg laboratoriets retningslinjer for desinficering.

Brug handsker.

Følg nedenstående instruktioner for at rengøre og desinficere instrumentet. Hvis disse instruktioner ikke følges, kan det medføre, at instrumentet ikke fungerer korrekt.

BEMÆRK

Beskadigelse af instrumentet som følge af fugt

Sørg for, at der ikke kommer væske ind i instrumentet.

Hvis der trænger fugt ind i instrumentet, kan det medføre, at instrumentet ikke fungerer korrekt.

Sørg for, at instrumentet er slukket.

Der må ikke sprøjtes noget på selve instrumentet.

Der må ikke sprøjtes noget ind i teststrimmelindgangen.

Instrumentet må ikke nedsænkes i væske.

Brug ikke klude eller vatpinde, der er våde. Vrid overskydende væske ud, eller dup på et stykke tør papirsserviet for at fjerne eventuel overskydende væske, før instrumentets overflade aftørres.

8.3

Anbefalede rengørings-/desinfektionsmidler

Brug kun følgende opløsninger til rengøring/desinficering af instrumentet (selve instrumentet og teststrimmelindgangen).

En blød klud, som er let fugtet (ikke våd) med en lille mængde flydende sæbe fortyndet med vand

Rengøringssprit (70 % ethanol eller isopropylalkohol)

Et alkoholbaseret desinfektionsmiddel (en blanding af 1-propanol (400 mg/g), 2-propanol (200 mg/g) og glutaraldehyd (1,0 mg/g)) 1

Engangsservietter med kvaternære ammoniumforbindelser op til 0,5 % (enkeltstof eller blanding) i isopropylalkohol (isopropanol) op til 55 %

BEMÆRK

Undlad at bruge andre desinfektionsmidler/rengøringsopløsninger på instrumentet (selve instrumentet eller teststrimmelindgangen). Brug af andre desinfektionsmidler/rengøringsmidler kan skade instrumentet.

161

1.

Sælges i nogle lande under navnet “Bacillol Plus”.

162

8.4

Rengøring/desinficering af den udvendige del af instrumentet

(selve instrumentet)

Brug de opløsninger, der anbefales på side 161 til rengø-

ring/desinficering af den udvendige del af instrumentet.

Påfør opløsningerne, og lad dem sidde i > 1 minut (se de tilhørende produktmærkater).

Sørg for, at det blå dæksel til teststrimmelindgangen er lukket tæt til under rengøring af selve instrumentet.

1 Sluk for instrumentet. Aftør derefter forsigtigt overfladerne (berøringsskærm, selve instrumentet) med en blød, fnugfri klud, der er let fugtet ( ikke våd ).

2

Lad ikke væske samle sig i nærheden af nogen åbninger. Sørg for, at der ikke kommer væske ind i instrumentet.

3

Tør alt overskydende fugt og væske af med en ny, tør klud eller fnugfrit papir, når instrumentet er rengjort. Kontrollér visuelt, at der ikke er væske i selve instrumentet eller på berøringsskærmen efter rengøring og desinficering.

Lad de aftørrede overflader tørre i mindst

10 minutter , før der udføres en test.

Hvis der er streger på selve instrumentet eller berøringsskærmen, eller hvis berøringsskærmen bliver uklar, skal den straks aftørres med en blød, fnugfri klud, der er let fugtet med vand.

8.5

Rengøring/desinficering af teststrimmelindgangen

Brug de opløsninger, der anbefales på side 161, til rengø-

ring/desinficering af teststrimmelindgangen. Påfør opløsningerne med fnugfri vatpinde eller klude, og lad dem sidde i > 1 minut (se de tilhørende produktmærkater).

1

2

Når instrumentet er slukket, fjernes dækslet til teststrimmelindgangen for at rengøre den. (Åbn dækslet til teststrimmelindgangen ved at trykke forkanten opad med tommelfingerneglen). Tag dækslet af instrumentet. Rengør derefter dækslet med varmt vand, eller rengør det med én af de opløsninger, der anbefales ovenfor. Lad dækslet til teststrimmelindgangen tørre i mindst

10 minutter , før det sættes på igen.

Hold instrumentet opad med teststrimmelindgangen vendende nedad.

Rengør de nemt tilgængelige hvide områder med en fugtig vatpind eller klud.

Sørg for, at vatpinden eller kluden kun er fugtig og ikke våd. Tør overskydende fugt og væske af.

BEMÆRK

Beskadigelse af instrumentet

■ Sørg for, at der ikke trænger væske ind i instrumentet, når teststrimmelindgangen rengøres.

Hvis der trænger fugt ind i instrumentet, kan det medføre, at instrumentet ikke fungerer korrekt.

Undlad at stikke noget ind i teststrimmelindgangen, da de elektriske kontakter bag teststrimmelindgangen derved vil kunne blive beskadiget.

163

164

Efter rengøringen:

3 Lad teststrimmelindgangen tørre uden dækslet i mindst 10 minutter , før dækslet til teststrimmelindgangen sættes på igen, og der udføres test igen.

– Kontrollér visuelt, at der ikke er fugt og væske i teststrimmelindgangen og dækslet efter rengøring og desinficering.

– Sørg for, at teststrimmelindgangen og dækslet er helt tørre, før de samles.

4

ADVARSEL

Sæt dækslet til teststrimmelindgangen på igen.

Sørg for, at dækslet er helt lukket. Du kan høre, når det klikker på plads.

8.6

Rengøring af scannervinduet

Scannervinduet bør rengøres regelmæssigt. Brug en ren, tør klud til at aftørre scannervinduet.

9 Fejlfinding

Meddelelse

I-001: Lavt batteriniveau

Lavt batteriniveau

I-001

Batteriet er ved at løbe tør for strøm. Tilslut den eksterne strømforsyning, eller sæt instrumentet tilbage i docking-stationen.

E-101: Patient-id påkrævet

Patient-id påkrævet

E-101

Der skal angives et patient-id.

Angiv et gyldigt patient-id.

CoaguChek Pro II-instrumentet kontrollerer hele tiden systemerne for uventede og uønskede forhold. Disse kan opstå af tekniske grunde (defekte komponenter eller forbrugsartikler eller omgivende faktorer) eller på grund af håndterings- og procedurefejl.

Afhængigt af omstændighederne vises der muligvis en meddelelse på instrumentets display. Disse meddelelser er markeret med et symbol, enten for en statusmeddelelse eller for en fejlmeddelelse. Alle meddelelser, som systemet viser, følges af en beskrivelse af fejlen og en mulig løsning.

Foretag den handling, der foreslås på skærmen, for at løse problemet. Hvis fejlen forsvinder, kan du fortsætte med at bruge instrumentet som ønsket. Hvis problemet ikke løses, skal du kontakte Roche Diagnostics (se

side 175).

De to forskellige meddelelsestyper er vist herunder:

Beskrivelse

Statusmeddelelse

Tryk på for at fortsætte med det næste trin.

Fejlmeddelelse

Tryk på for at afslutte meddelelsen. Udfør det eller de foreslåede trin for at løse problemet.

165

166

E-406: Prøvefejl

Prøvefejl

E-406

Uegnet prøvesammensætning.

Kontrollér proceduren, og gentag testen med en ny prøve. Kontrollér patientens medicinering.

Fejlmeddelelse

Tryk på for at afslutte meddelelsen. Udfør det eller de foreslåede trin for at løse problemet.

Yderligere oplysninger om fejl

E-406

Sluk for instrumentet, og tag teststrimlen ud. Gentag målingen med en ny teststrimmel og blod, der er taget fra et nyt fingerstik på en anden fingerspids. Undlad at berøre strimlen eller at tage den ud under målingen.

Bemærkning vedrørende fejl E-406: CoaguChek PTteststrimlen kan anvendes til patienter, der er i kombinationsbehandling med orale antikoagulerende midler og heparininjektioner. Se pakningsindlægget vedrørende de maksimale heparinkoncentrationer, der ikke interfererer med målingen. Hepariniserede kapillærrør må dog under ingen omstændigheder anvendes til påføring af prøver.

Hvis der anvendes kapillærrør, bør der kun anvendes

CoaguChek-kapillærrør, der er beregnet til dette formål.

Det er vigtigt, at bloddråben påføres teststrimlen inden for 15 sekunder efter stikket i fingerspidsen. I sjældne tilfælde kan patienter med usædvanlig lang koaguleringstid få vist meddelelsen “E-406” på instrumentet. Hvis denne fejlmeddelelse vises igen, når målingen gentages, skal resultaterne kontrolleres ved brug af en anden metode.

Se yderligere oplysninger om måleområdet for parameteren i den relevante indlægsseddel.

Fejl og usædvanlig adfærd uden fejlmeddelelser

Der kan opstå nogle situationer, som ikke har tilknyttet nogen fejl- eller statusmeddelelse.

Meddelelse Beskrivelse

Ingen meddelelse eller usædvanlig adfærd

Instrumentets display tændes ikke ■

Vent 10 sekunder, og prøv at tænde for instrumentet igen.

Kontrollér, at instrumentet har strøm (se “Isætning af batteripakningen” på side 41 og frem)

• Er batteripakningen korrekt installeret i instrumentet?

• Tænder instrumentet, når det sluttes til den eksterne strømforsyning?

• Oplader batteripakningen korrekt?

Instrumentet viser et uventet resultat Se pakningsindlægget til teststrimlerne.

Automatisk nedlukning

Instrumentet slukkes automatisk efter et forudkonfigureret tidsrum uden aktivitet (f.eks. tryk på en tast, berøring af skærmen) for at spare energi. Aktivér instrumentet/ skærmen igen som beskrevet i det følgende:

■ Tryk på .

Nedlukning efter tidsrum angivet af systemadministratoren (standardindstillingen er 5 minutter, og dette kan konfigureres af systemadministratoren)

167

168

Luk instrumentet ned/genstart instrumentet

Ved at lukke instrumentet ned, lukkes trådløs kommunikation og alle andre funktioner også ned. Dato og klokkeslæt bevares dog.

1 Enheden er ikke sluttet til den eksterne strømforsyning eller basisenheden:

For at lukke instrumentet ned skal du trykke på tænd/ slukknappen i ca. 5 sekunder og slippe knappen så snart

Roche-logoet vises, og instrumentet bipper. Skærmen bliver sort, og instrumentet er lukket ned.

Brug nedlukningen af instrumentet, når du ønsker at

fjerne eller udskifte batteripakningen (se side 44).

2 Enheden er sluttet til den eksterne strømforsyning eller basisenheden:

For at genstarte instrumentet skal du trykke på tænd/ slukknappen i ca. 5 sekunder og slippe knappen, så snart

Roche-logoet vises, og instrumentet bipper. Skærmen bliver sort, og instrumentet slukker og tænder af sig selv.

Genstart instrumentet, hvis det ikke reagerer på dine handlinger (f.eks. tryk på knapper).

Hvis du holder tænd/slukknappen nede i for lang tid, udløses en nulstilling af instrumentet efter ca. 12 se-

kunder (se side 169), og dato og klokkeslæt går tabt.

Automatisk nedlukning Hvis batteripakningen er kritisk lav, lukker instrumentet automatisk ned.

Nulstilling af instrumentet

År:

Måned:

CoaguChek

Dato

2017

5

®

Init

CoaguChek ®

09:15

Time:

Tid

04.00.00

9

09:15

1

2

Et instrument må kun nulstilles, hvis ingen andre metoder hjælper.

3

4

Placer instrumentet på en plan overflade.

Tryk på tænd/slukknappen i mindst 12 sekunder.

Instrumentet slukkes og tændes derefter igen.

Roche-logoet vises.

Hvis Roche-logoet ikke vises inden for 60 sekunder, skal instrumentet anbringes i basisenheden i mindst 15 minutter for at genoplade batteriet.

Instrumentet foretager et systemtjek.

Skærmene til indtastning af dato og klokkeslæt vises.

Angiv dato og klokkeslæt. Når du har angivet de korrekte oplysninger, skal du bekræfte hver skærm med .

Medmindre alle spærringer er deaktiveret (se kapi-

tel 3.5), er instrumentet nu i QC-spærring som følge

af den manuelt indtastede dato/tid.

Synkroniser instrumentets dato/tid med datoen/ tiden på institutionen via basisenheden, eller, hvis du arbejder trådløst, vent mindst ti minutter på den næste WLAN-synkronisering, før du udfører flere test.

Dag:

29

Minut:

59

29.05.2017

am pm

Selvom din konfiguration muligvis ikke kræver det, anbefaler vi, at der altid udføres en QC-test efter en nulstilling af instrumentet.

29.05.2017

169

170

Denne side er med vilje tom.

10 Generelle produktspecifikationer

10.1 Tekniske data

Driftstemperaturområde

Relativ fugtighed

Maksimum højde

Placering

+12 °C til +32 °C

Fra 10 % til 85 % (ingen kondens)

4300 m

Anbring instrumentet på en plan overflade, der ikke vibrerer, eller hold det nogenlunde vandret i hånden.

Se den relevante indlægsseddel til teststrimlen Måleområde

Hukommelse

Mål

Vægt

2000 patientresultater og 500 QC-resultater med dato og klokkeslæt

Data fra 120 kodechips (60 strimmelkoder og 60 kontrolkoder)

Brugerlister med op til 5000 bruger-id'er med tilhørende andet id

(f.eks. brugernavn)

Patientlister med op til 4000 patient-id'er med tilhørende andet og tredje patient-id (f.eks. navn, fødselsdato)

Berøringsskærm og stregkodescanner

Universal batteripakning til CoaguChek Pro II-instrumentet

Grænseflade

Batterier

Tilslutning til strømforsyning Netadapter: Input: 100–240 V/50–60 Hz/350–150 mA

Output: 12 V DC/1,25 A

Antal test med fuldt opladt batteripakning ca. 60 test (PT/INR) mindst 20 test (aPTT/måletid 5 minutter)

Sikkerhedsklasse III

Automatisk slukning Instrumentet kan indstilles til automatisk at slukke efter

1 … 60 minutter

187 x 97 x 43 mm

280 g (uden batteripakning)

Prøvemateriale

Prøvetype

Prøvestørrelse

Interferens

Se indlægssedlen til teststrimlerne

Se indlægssedlen til teststrimlerne

Se indlægssedlen til teststrimlerne

171

172

Opbevaringsbetingelser

Temperaturområde

Instrument (uden batteripakning)

Temperaturområde

Instrument (med batteripakning)

Relativ fugtighed

-5 °C til +45 °C

-5 °C til +35 °C

Fra 10 % til 85 % (ingen kondens)

Transportbetingelser

Temperaturområde

Instrument (uden batteripakning)

Temperaturområde

Instrument (med batteripakning indeholdt i kittet)*

Relativ fugtighed

-25 °C til +70 °C

-10 °C til +70 °C

Fra 10 % til 85 % (ingen kondens)

* Ved temperaturer over +70 °C kan batteripakningen lække og beskadige instrumentet. Ved temperaturer under -10 °C har batteripakningen ikke kraft nok til at drive det interne ur.

10.2 Yderligere oplysninger

Forbrugsartikler/tilbehør

Komponent

CoaguChek PT Test

CoaguChek aPTT Test

CoaguChek PT Controls

CoaguChek aPTT Controls

Beskrivelse

PT-teststrimler til

CoaguChek Pro II-instrumentet aPTT-teststrimler til

CoaguChek Pro II-instrumentet

Valgfrie flydende kontroller

(niveau 1, niveau 2) til

CoaguChek Pro II-systemet

CoaguChek Capillary Tubes/Bulbs

Universel batteripakke

Handheld Base Unit Kit

Reagenser og opløsninger

Produktbegrænsninger

Bemærkninger

International udgave

(ikke tilgængelig i USA)

I Tyskland er kun

CoaguChek PT-kontroller

(niveau 2) og CoaguChek aPTT-kontroller (niveau 1) tilgængelige

Kapillærrør

Genopladelig batteripakning

Basisenhed og brugervejledning

Forbrugsartikler kan fås hos Roche Diagnostics.

Kontakt den lokale Roche Diagnostics-repræsentant.

Såfremt du ønsker udførlige produktspecifikationer og

-begrænsninger, bedes du læse informationerne på indlægssedlen til reagenserne og opløsningerne.

173

174

Oplysninger om softwarelicenser

Dette produkt indeholder softwaremoduler, der er udviklet under open source-licenser. Kildekoden til denne software kan udbedes via normal dataudveksling fra følgende adresse:

Roche Diagnostics GmbH

Sandhofer Str. 116

68305 Mannheim, Tyskland

GPL-licensbetingelserne er gengivet (af lovgivningsmæssige årsager kun på engelsk) som en PDF-fil (filnavn

“License_txt.PDF”) på cd'en, der følger med denne brugervejledning. De komplette licensaftaler er også gemt som en tekstfil (med filnavnet “License.txt”) på basisenheden. Du kan få adgang til disse filer ved at tilslutte basisenheden til en computer med USB-kablet. Se brugervejledningen til basisenheden for at få yderligere oplysninger om, hvordan du gør dette.

Det er tilladt at kopiere og distribuere ordrette kopier af dette licensdokument, men ændringer er ikke tilladt.

Reparationer

Kontakt Roche

Bemærk venligst, at reparationer og andre ændringer af instrumentet kun må udføres af personer, der har autorisation fra Roche Diagnostics.

Kontakt Roche Diagnostics-repræsentanten for at få svar på de spørgsmål angående CoaguChek Pro II-systemet, der ikke besvares i denne vejledning. Hvis du ikke allerede har kontaktoplysningerne:

Besøg vores websted på www.roche.com. Klik på

“Menu”, vælg derefter “Worldwide” for at finde det relevante lokale kontors kontaktoplysninger, eller:

Besøg vores websted på www.coaguchek.com.

Find feltet “CoaguChek Worldwide” på siden, og vælg dit land.

CoaguChek Pro II-systemer er fremstillet for og distribueret af:

I Australien:

Roche Diagnostics Australia Pty Limited

ABN 29 003 001 205

2 Julius Avenue

North Ryde, NSW, 2113

175

176

11 Garanti

De lovmæssige garantibestemmelser i købslandet vedrørende salg af forbrugsgoder er gældende.

A Appendiks

A.1

Stregkodemasker for bruger- og patient-id

Stregkodemasketegn

A–Z, 0–9

Dollar (“$”)

Stjerne (“*”)

Tilde (“~”)

Plus (“+”)

Indskudstegn (“^”)

Definition

Hvis det ikke indledes med indskudstegnet (“^”), skal scanningsdatategnet være det samme som masketegnet. Dette tegn gemmes ikke som en del af id'et. Hvis tegnene ikke er de samme, udgør scanningsdataene ikke et gyldigt id.

Scanningsdatategnet i denne position bevares som en del af id'et.

Scanningsdatategnet i denne position bevares ikke som en del af id'et.

Scanningsdatategnet i denne position skal være et tal mellem 0–9, og det bevares ikke som en del af id'et. Hvis scanningsdatategnet ikke er et tal, er scanningsdatategnet ikke et gyldigt id.

Scanningsdatategnet i denne position skal være et bogstav, A–Z, og det bevares ikke som en del af id'et. Hvis scanningsdatategnet ikke er et bogstav, er scanningsdataene ikke et gyldigt id.

Dette masketegn angiver, at scanningsdatategnet skal være det samme som det næste tegn i stregkodemasken efter “^”, og at scanningsdatategnet bevares som en del af id'et. Hvis scanningsdatategnet ikke er det samme som masketegnet efter “^”, er stregkodelæsningen ugyldig som id.

Den maksimale længde for en stregkode er

• 60 tegn for 1D-stregkoder

• 300 tegn for 2D-stregkoder

177

178

A.2

Eksempel på stregkodetyper

Hvis en stregkode læses forkert, kan dette medføre forkert identifikation af en patient og dermed forkerte beslutninger vedrørende behandling.

Når der skal oprettes patient- eller brugerstregkoder, skal man altid overholde gældende internationale IEC/

ISO-standarder for den pågældende stregkodetype.

Vær særlig opmærksom på, om stregkodestørrelsen og udskriftskvaliteten (som beskrevet i ISO/IEC 15416 og

15415) er tilstrækkelig. Utilstrækkelig udskriftsstørrelse og/eller -kvalitet kan medføre fejlagtig afkodning. Derudover skal hver bruger udføre en plausibilitetskontrol af alle de data, der scannes og vises i instrumentet.

For at reducere sandsynligheden for, at stregkoden fejllæses, anbefales det på det kraftigste, at du bruger de indstillinger for godkendelse af patient- og/eller bruger-id, der gælder for din specifikke arbejdsgang.

Disse indstillinger er:

Sammenlign id'et med listen, eller kontrollér id'ets længde 1

Brug stregkoder med kontroltal

Sørg altid for, at hele stregkoden er dækket af den grønne lysstråle ved scanning.

1.

Hvis der ikke er nogen bruger-/patientliste, anbefales det, at du angiver en minimumslængde for det pågældende id, selvom institutionen bruger id'er af forskellig længde.

ADVARSEL

Undgå forkerte EAN 13- og Interleaved 2/5stregkodelæsninger

EAN 13- og Interleaved 2/5-stregkoder anbefales ikke til patient-/operatørstregkoder, selvom de anvendes i stor udstrækning. Hvis en EAN 13- eller en Interleaved 2/5stregkode læses forkert, kan dette medføre forkert identifikation af en patient og dermed forkerte beslutninger vedrørende behandling. Hvis de alligevel anvendes:

Sørg for at anvende de højeste kvalitetsstandarder for stregkodeoprettelse og -gengivelse.

Startsekvenserne 978 (ISBN) og 979 (ISMN) må ikke bruges til EAN13, da de vil blive ignoreret som en del af en id-kode

De stregkodeeksempler, der vises her, er udelukkende til illustrationsformål. Hvis de udskrives, kan de bruges til at kontrollere stregkodescanneren. De er dog ikke beregnet til at blive brugt som en reference for størrelse eller opløsning af rigtige patient- eller bruger-id-stregkoder.

Ved oprettelse af patient- eller brugerstregkoder skal du altid se kravene til størrelse og opløsning i den relevante

ISO/IEC 15416- og 15415-standard samt i specifikationen nedenfor.

Udskriftsopløsning

Kontrast forårsaget af reflektion

Symbolklasse

Modulets bredde

(minimum)

Anbefalet specifikation

300 dpi anbefales

200 dpi som minimum

70 % eller højere

Klasse C eller højere

Klasse B anbefales

Symbolklasserne går fra A-F baseret på analysen af flere kvalitetselementer.

0,16 mm (lineære stregkoder)

0,20 mm (2D-stregkoder)

Bemærkninger

Ved 200 dpi kan der opstå problemer med forholdet mellem bred og smal.

Mat overflade foretrækkes frem for en blank overflade.

Afhængigt af kvalitetsparametrene for en bestemt stregkode er klasse C muligvis ikke tilstrækkelig, hvis der er bevægelser, refleksion eller dårligt lys.

179

180

Code 93

EAN 13

Interleaved 2/5 med kontrolsum

Aztec

Roche Diagnostics

PDF417

Roche Diagnostics

Roche Diagnostics

QR-kode

Code 128

Interleaved 2/5 uden kontrolsum

RSS (GS1 DataBar begrænset)

DataMatrix

Roche Diagnostics

A.3

Understøttede tegn i 2D-stregkoder

2D-stregkodescanneren kan læse tegn fra følgende unicode-tegnsæt:

Latin – standard (0021-007E)

Latin-1 supplement (00A1-00FF)

Latin – udvidet A (0100-017F)

2D-stregkodescanneren understøtter ikke asiatiske tegn.

181

182

Denne side er med vilje tom.

B Appendiks

B.1

Tillæg til observeret målesekvens (Observed Test Sequence)

Observeret målesekvens

(Observed Test Sequence –

OTS)

Funktionen Observeret målesekvens (Observed Test

Sequence – OTS) giver en superbruger (laboratorieleder) mulighed for at bedømme og registrere en brugers præstation (f.eks. i forbindelse med recertificering). Superbrugeren overvåger en bruger under en måling for at kontrollere, at målingen udføres i henhold til de anbefalede procedurer. Han/hun evaluerer herefter præstationen og vurderer, om brugeren har bestået eller ej. Denne bedømmelse gemmes sammen med måleresultatet og eventuelle kommentarer.

Valgmuligheder for Observeret målesekvens kan kun konfigureres ved hjælp af et DMS. Tilgængeligheden af elektroniske konfigurationsmuligheder vil således variere, afhængigt af hvilken dataadministrationssoftware din institution anvender. Kontakt systemadministratoren.

183

184

Brug af OTS-funktionen

Hovedmenu

Patienttest

09:15 Patienttest-OTS

En anmodning om en observeret målesekvens kommer fra DMS. Symbolet på knappen Patienttest angiver, at der er en ventende OTS-anmodning.

09:15 09:15 Patienttest-OTS 09:15

OTS aktiveret

Superbruger

Alan Smithee

Ann Casey

OTS aktiveret

Kontroltest

Evaluer resultat

Setup

Log af

29.05.2017

Superbruger-login

Patienttest

29.05.2017

29.05.2017

Scan

Superbruger-login

Patienttest

29.05.2017

2

3

4

Superbruger:

1 Tryk på Patienttest .

I menuen Patienttest-OTS er knappen Patienttest nedtonet (deaktiveret), indtil superbrugeren har logget på.

Tryk på Superbruger-login .

Vent, til superbrugerlisten vises.

Vælg dit superbruger-id ved at trykke på den tilhørende knap, eller scan dit bruger-id (som i dette tilfælde også er dit superbruger-id).

5

6

7

Kun brugere med OTS-superbrugerrettigheder er anført på listen Superbruger-login.

Indtast (valgfri) adgangskoden.

Når du har indtastet din adgangskode, skal du trykke på for at logge på. Menuen Patienttest-

OTS vises igen. Knappen Patienttest er nu aktiv.

Giv instrumentet til brugeren, som nu kan udføre patientmålingen under supervision.

Patienttest-OTS

OTS aktiveret

09:15

Superbruger-login

Patienttest

Fjern 09:15

29.05.2017

29.05.2017

Superbruger-login

I-010

Superbruger ALAN SMITHEE, log på for at fortsætte. Ellers vil OTS-testen ikke blive fuldført.

Superbruger

OTS bestået:

Pass

Måleresultat OK?

Afvis

Kommentar:

Fail

09:15

Godkend

29.05.2017

Bruger:

1 Tryk på Patienttest .

Foretag patientmålingen som sædvanlig. Når målingen er foretaget, skal superbrugeren udføre de næste trin.

2 Giv instrumentet tilbage til superbrugeren.

Superbruger:

3 Tryk på for at logge på igen.

4 Tryk på for at fortsætte med bedømmelsen, når du har indtastet din adgangskode.

5

6

Bedøm brugerens præstation ved at trykke på Pass eller Fail .

Bedøm måleresultatet ved at trykke på Godkend eller Afvis .

Tryk på for at tilføje en kommentar.

7

8 Tryk på for at komme tilbage til skærmbilledet

Patienttest-OTS .

OTS-oplysningerne gemmes sammen med måleresultatet.

185

186

Denne side er med vilje tom.

C Appendiks

C.1

Valgmulighed: Trådløst netværk (WLAN)

Indledende bemærkning

Dette appendiks forklarer principperne i trådløs kommunikation i CoaguChek Pro II-systemet

1

og hjælper institutionens it-/ledelsesteam til effektivt at anvende

CoaguChek Pro II-systemet på det trådløse netværk.

Det afhænger af systemkonfiguration, om dit instrument har en trådløs funktion.

Komponent

CoaguChek Pro II-instrumentet

CoaguChek Pro II-instrumentet

Beskrivelse

Instrument

Instrument, som er udstyret med en WLAN-funktion

REF-/katalognummer

07237944190

07210841190

Se oplysninger om WLAN-registrering i tillægget

“WLAN registration information, Addendum to the

Operator's Manual for the CoaguChek Pro II meter”

(WLAN-registreringsoplysninger, Tillæg til brugervejledningen til CoaguChek Pro II-instrumentet) på www.coaguchek.com

187

1.

CoaguChek Pro II-systemet er certificeret af

Wi-Fi Alliance.

188

Baggrund CoaguChek Pro II-instrumentet kan kun konfigureres via et datastyringssystem til trådløs kommunikation.

Datastyringssystemet (DMS) bruges også til at indstille og konfigurere instrumentet til at oprette forbindelse til

ét lokalt hospitalsspecifikt trådløst netværk (WLAN

1

).

WLAN bruger elektromagnetiske bølger i frekvensområdet 2,4 GHz til at overføre data trådløst 2 . CoaguChek

Pro II-systemet overholder IEEE 802.11g-standarden

(området 2,4 GHz)

3

. Systemet er bagudkompatibelt med

802.11b. Under trådløs kommunikation med et Access

Point (AP) genkender CoaguChek Pro II-instrumentet den eksisterende AP WLAN-protokolkonfiguration

(802.11b eller 802.11g) og overfører automatisk data ved hjælp af den relevante kommunikationsprotokol

4

.

Tab af signal eller adgang til båndbredde til en bestemt klient kan variere afhængigt af én eller flere af følgende situationer: typen og antallet af de andre klienter, ydeevnen i adgangspunktet (AP'et), elektromagnetiske forstyrrelser og andre potentielt forstyrrende faktorer, som f.eks. betonvægge.

CoaguChek Pro II-instrumentet bruger en burst-agtig kommunikationsprotokol, som kun bruger båndbredde, hvis der rent faktisk er data, som skal overføres. Sammenlignet med andre applikationer, som f.eks. Voice over

Internet Protocol (VoIP) eller multimedieapplikationer, er instrumentets forbrug af båndbredde minimal. Hvis det

WLAN, som CoaguChek Pro II-instrumentet forsøger at oprette forbindelse til, mister ydeevne, minimerer instrumentet indvirkningen på funktionaliteten.

1.

2.

3.

4.

WLAN betegnes ofte også som trådløs LAN eller Wi-Fi.

For at få den trådløse funktion til at fungere korrekt skal det trådløse modul først konfigureres af systemadministratoren.

Når CoaguChek Pro II-systemet overholder 802.11g-standarden, bruger det kun kanalerne 1–11. Kanalerne 12–14 bruges ikke af systemet.

WLAN organiseres i celler. En typisk WLAN-celle består af adgangspunkter (AP'er), som har forbindelse til det

(kabelforbundne) lokale netværk og har én eller flere klienter, f.eks. CoaguChek Pro II-instrumenter sammen med andre klienter som f.eks. bærbare computere.

Teknisk implementering Før der oprettes forbindelse fra en trådløs enhed til et trådløst netværk, anbefales det at foretage en undersøgelse af stedets WLAN. Formålet med en undersøgelse af stedets WLAN er at sikre, at adgangspunkterne har nok dækning og ydeevne til at understøtte en ny RF-applikation eller -enhed. Undersøgelsen beskriver også RF-signaler, herunder alle eksisterende WLAN sammen med konkurrerende RF-signaler og interferenser (i forbindelse med bygningsstrukturerne eller andet trådløst udstyr/ trådløse enheder).

Som en del af en RF-implementering af CoaguChek

Pro II-systemet anbefales det, at mindst én basisenhed pr. etage er kabelforbundet. En basisenhed med forbindelse til et netværk giver redundans, hvis et trådløst netværk ikke fungerer korrekt eller mister signal. Hvis

CoaguChek Pro II-instrumentet med RF bruges i et område med et lavt signal eller interferenser, anbefales det at installere en tilsluttet basisenhed for redundans.

Redundansen fra den tilsluttede basisenhed giver mulighed for omgående overførsel af patientresultater, når instrumentet er tilsluttet basisenheden.

189

190

Det aktuelle RF-system består af en antenne og et WLAN system-on-chip (SoC) sammen med andre komponenter.

WLAN system-on-chip er kernen i WLAN-systemet. Det

RF-system, der anvendes i CoaguChek Pro II-instrumentet, overholder specifikt følgende specifikationer:

Dets WLAN system-on-chip understøtter

IEEE 802.11b og 802.11g. Det fungerer problemfrit sammen med andre Wi-Fi-certificerede sendemodtagere. Det implementerer også Wi-Fi Protected

Access (WPA™ – Enterprise og WPA™ – Personal),

Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2™ – Enterprise og

WPA2™ – Personal) og sikkerhedsmekanismer via

Wired Equivalent Privacy (WEP) med Temporal Key

Integrity Protocol (TKIP) og Advanced Encryption

Standard (AES). Derudover understøtter systemet

EAP (Extensible Authentication Protocol) med

EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2 og PEAPv0/EAP-

MSCHAPv2. CoaguChek Pro II-instrumentets

Wi-Fi-certifikat for interoperabilitet kan ses på http://certifications.wi-fi.org/search_products.php.

Yderligere oplysninger, herunder ordlister, ofte stillede spørgsmål og andre emner i forbindelse med Wi-Fi-teknologien findes på Wi-Fi Alliancewebstedet (http://www.wi-fi.org/).

De brugte kanaler på 2,4 GHz-båndet er kanalerne 1–11, som er de tilladte kanaler i USA.

(Kanalerne 12–14 bruges ikke af CoaguChek Pro IIinstrumentet).

RF-udgangseffekten er ca. 15 dBm ved en datahastighed på 54 MBPS.

Krav til RF-specifikke funktioner og effektiv ydeevne

CoaguChek Pro II-systemet giver mulighed for at oprette forbindelse til et trådløst netværk (WLAN/Wi-Fi).

Dette modul kan kun konfigureres via et datastyringssystem (DMS), som aktiverer instrumentets funktion til trådløs kommunikation og dataoverførsel. En trådløs forbindelse kan hjælpe til at sikre, at opdateringer til oplysningerne i DMS'et sendes direkte til alle instrumenter i netværket.

Instrumenter med en integreret og aktiveret trådløs funktion bruger basisenheden til opladning og/eller som redundant kommunikation til udveksling af data med

DMS'et.

Instrumentet skal også være sluttet til basisenheden, hvis institutionen ændrer sikkerhedsprotokoller. Når denne

ændring sker, kan det spærre for alle instrumenter, indtil det er sluttet til basisenheden og omkonfigureret med den nye protokol.

Som beskrevet ovenfor understøtter CoaguChek Pro IIinstrumentet 802.11g-standarden. Dette svarer til følgende krav til RF-specifik ydeevne:

191

192

CoaguChek Pro II-instrumentet kan overføre et datasæt på op til 1000 resultatjournaler, 100 strimmel- og kontrollotjournaler og 500 bruger-idjournaler til et passende DMS via WLAN på under

15 minutter, når det betjenes i et typisk WLAN-miljø

(korrekt WLAN-administration, typisk antal af andre klienter og med en understøttet sikkerhedsmodel aktiveret).

Umiddelbart efter at testen er udført (og skærmen går tilbage til hovedmenuen), forsøger

CoaguChek Pro II-instrumentet at oprette forbindelse til DMS'et. I overensstemmelse med branchens kommunikationsstandard POCT1-A skal

DMS'et godkende instrumentets anmodning om at oprette forbindelse og aktivt komme med en forespørgsel på resultatet. Instrumentet sender kun resultatet ved modtagelse af denne DMSforespørgsel. Derfor afhænger den faktiske tid for overførsel af resultater af infrastrukturen, DMSarbejdsbelastningen osv. Når DMS'et sender en forespørgsel, svarer instrumentet dog inden for nogle få sekunder.

Et CoaguChek Pro II-instrument med trådløs forbindelse aktiveret viser resultater efter hver test. Når instrumentet er i dvale, mens det sidder i basisenheden, forsøger det automatisk at kommunikere med DMS'et hvert 30. minut. Når instrumentet er placeret i basisenheden eller sluttet til strømforsyningen til genopladning, forsøger det automatisk at kommunikere med DMS'et, hvis batteriet stadig er tilstrækkeligt opladt.

Et typisk afstandsområde til direkte forbindelse mellem

CoaguChek Pro II-instrumentet og adgangspunktet

(luft, direkte visning, lave forstyrrelser) er på op til 15 til

20 meter. Det faktiske område afhænger af placeringen af adgangspunktets (APs) antenner og andre topologiske egenskaber i afstanden mellem WLAN-enheden og AP.

Derudover kan dynamisk kontrol af sendeeffekten i adgangspunktet reducere den afstand mellem WLANenheden og AP, hvor der er garanti for kommunikation.

CoaguChek Pro II-systemet er udviklet på en sådan måde, at det fungerer sammen med andre trådløse kommunikationsenheder. CoaguChek Pro II-systemet indeholder IKKE kritisk trådløs funktion i realtid eller forsinket tid. Det sender udelukkende enkeltvise digitale datafelter.

Det sender IKKE data som kontinuerlig kurveform.

Obs. En degraderet WLAN-forbindelse påvirker ikke funktionaliteten i instrumentet men kan forsinke overførslen af resultater til DMS'et. Brugere skal være opmærksomme på, at realtidskommunikation af data ikke kan garanteres i CoaguChek Pro II-instrumentet.

Under udvekslingen af store datapakker kan der opstå en kortvarig forsinkelse på instrumentet.

193

194

Denne side er med vilje tom.

Indeks

A

Adapter

(strømforsyning) ......................................................37

Adgangskode ........................................................ 111

Admin.-id ............................................................80–83

Aktivering af instrumentet ........................................................... 109

Auto fra .......................................................................69

B

Basisenhed ..........................................33, 40, 46, 75,

.........................................................149–151, 173, 189

Batteripakning

Isætning og udskiftning ..................................................40–44

Bipper ............................................. 67, 116, 131, 140

Blodprøve (måling) .....................................103–125

Bortskaffelse ..................................20, 38, 106, 124,

............................................................................136, 142

Bruger

Adgangskode ................................................ 111

Log af ............................................................... 111

Spærring .............................................................95

Brugerdef. område ..........................................88, 89

Bruger-id ....................................................................84

Brugerliste .....................................................111, 152

E

Ekstern QC-kontrol

Klargøring ....................................................... 138

Ekstern QC-kontrolprøve

Påføring ........................................................... 142

Enhed (måleresultat) .......................................... 120

Enheder (måleenheder) .................................54, 56

Evaluering af resultater .............................143–156

Dataoverførsel ......................................149–151

F

Fejlfinding ............................................................... 165

Fejlmeddelelser ..................................................... 165

Fingerspids ............................................................. 118

Forbindelse ........................................................ 71–76

Forbrugsartikler .................................................... 173

Forsyningsspænding .................................... 31, 171

G

Garanti ...................................................................... 176

H

Hukommelse

Knap .................................................................. 145

Kvalitetskontrol ............................................. 147

Patientresultat ............................................... 146

C

Computer ...................................................................75

D

Dataoverførsel ..............................................149–151

Dato .............................................................................61

Desinficering ................................................160–164

Display

Format .................................................................63

Symboler .....................................................34–35

Driftsforhold .................................................... 31, 171

Dæksel til teststrimmelindgang ........................................... 163

I

Ibrugtagning af instrumentet ..................... 39–46

Id-setup .............................................................. 78–86

Oversigt ...............................................................78

Infrarød grænseflade .............................................33

Instrument

Nulstil ............................................................... 169

Oversigt ...............................................................32

K

Kapillær blodprøve (måling) ...................103–125

Koagulationsproces ............................................ 118

Kodechip ........................................................107–108

Isætning ........................................................... 108

Kodenummer ......................................................... 108

195

196

Kommentarer

Tilføjelse ........................................................... 123

Kontrast ......................................................................53

Kontrolopløsning

Klargøring ....................................................... 128

Kodechip ......................................................... 132

Påføring ........................................................... 134

Kvalitetskontrol

Hukommelse .................................................. 147

Klargøring ....................................................... 128

Resultat ...................................................135, 142

Spærring ................................................... 92, 112

Q

QC-indstillinger ................................................ 87–94

QC-område ............................................................... 88

QR-kode ............................................................. 72–74

R

Relativ fugtighed ...........................................31, 171

Rengøring ..................................................... 160–164

Selve instrumentet .......................................162

Teststrimmelindgang ..................................163

Resultatbekræftelse .....................................58, 122

RF (radiofrekvens) ........................................27, 189

L

Lancet ....................................................................... 118

Log af ........................................................................ 111

M

Måleområde ........................................................... 171

Måleprincip ...............................................................15

Måling

Klargøring ....................................................... 107

Udførelse ................................................112–125

N

Nulstil ....................................................................... 169

O

Observeret målesekvens

(Observed Test

Sequence – OTS) ........................................183–185

Opbevaring ............................................................. 157

Oversigt

Instrumentets elementer ..............................32

Setup ............................................................ 49–52

P

Parametervalg .......................................77, 116, 145

Patient-id ....................................................................85

Patientliste .....................................................114, 153

Printer ..........................................................................76

Produktspecifikationer ....................................... 171

Påføring af en blodprøve ................................... 118

S

Scan (knap) .........................................110, 115, 132

Setup

Admin.-id .................................................... 80–83

Auto fra .............................................................. 69

Bipper ................................................................. 67

Bruger-id ........................................................... 84

Computer ........................................................... 75

Dato ..................................................................... 61

Enheder ....................................................... 54, 56

Forbindelse ................................................ 71–76

Id-setup ....................................................... 78–86

Kontrast .............................................................. 53

Parametervalg .................................................. 77

Patient-id ........................................................... 85

Printer ................................................................. 76

QR-kode ..................................................... 72–74

Resultatbekræftelse ...................................... 58

Skærm ......................................................... 53–64

Sortering ............................................................ 65

Sprog ................................................................... 59

STAT-test ........................................................... 97

Tid ........................................................................ 62

Valgmuligheder ........................................ 65–76

Visningsformat ................................................ 63

Sikkerhed

Beskyttelse mod infektion ............................................................. 19

Brugerkvalifikationer ..................................... 19

Skærm ................................................................. 53–64

Softwarelicens .......................................................174

Sortering .................................................................... 65

Sprog ...........................................................................59

Spænding ...................................................................31

Spærring

Bruger .................................................................95

Kvalitetskontrol ...................................... 92, 112

STAT-test

Konfigurere .......................................................97

Udføre .............................................................. 125

Stregkode ............................................. 110, 115, 132

Masker ............................................................. 177

Typer ................................................................. 180

Stregkodescanner ...................................................33

Strømforsyning .........................................................37

Ladekontakter

(basisenheden) ................................................33

Symboler

Dråbe ................................................................ 117

Emballage ............................................................ 5

Fejlmeddelelser ............................................. 165

Oversigt ........................................................34–35

Pipette .....................................................133, 141

Timeglas ....................................... 117, 133, 141

Typemærkat ........................................................ 5

Systemadministrator .......................................80–83

T

Targetværdi ...............................................................90

Tastatur .................................................................... 110

Temperaturområde ..............................31, 103, 171

Testresultat (kvalitetskontrol) .................135, 142

Testresultat (patienttest) ................................... 120

Teststrimmel

Isætning ........................................ 116, 131, 140

Symbol .......................................... 116, 131, 140

Tid .................................................................................62

Tilbehør .................................................................... 173

Tromboplastin ..........................................................15

Tænding .................................................................. 109

V

Valgmuligheder ................................................65–76

W

Wi-Fi .............................................................................28

WLAN ..............................................................187–193

197

198

Denne side er med vilje tom.

ACCU-CHEK, COAGUCHEK og

SAFE-T-PRO er varemærker tilhørende Roche.

Roche Diagnostics GmbH

Sandhofer Strasse 116

68305 Mannheim, Tyskland www.roche.com

www.coaguchek.com

www.poc.roche.com

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents