Roche CoaguChek XS Pro Vartotojo vadovas

Add to My manuals
152 Pages

advertisement

Roche CoaguChek XS Pro Vartotojo vadovas | Manualzz
P O I N T
O F
T E S T I N G
C A R E
CoaguChek XS Pro
®
Naudotojo vadovas
Peržiūrų istorija
Vadovo versija
Peržiūros data
Pakeitimai
1.0 versija
2009-09
Naujas dokumentas
2.0 versija
2010-04
Valymo / dezinfekavimo informacijos atnaujinimas,
nedideli pakeitimai
3.0 versija
2010-10
PĮ 03 versijos atnaujinimas
4.0 versija
2012-04
PĮ 03.01 atnaujinimas, naujos funkcijos
5.0 versija
2013-12
Vadovo atnaujinimas: LAN saugos pranešimas,
pridėta informacija apie brūkšninių kodų tipas ir
brūkšninių kodų maskavimą; atnaujinta valymo /
dezinfekavimo informacija; nedideli pakeitimai
5.0 versija
2014-04
Pirmasis lietuviškas leidimas
CoaguChek XS Pro
®
Naudotojo vadovas
5.0 versija
0 7276877001 (01) 2014-04 LT
© Roche Diagnostics GmbH, 2009–2014. Visos teisės saugomos.
Šio dokumento turinys ir visi jame esantys grafiniai vaizdai yra „Roche Diagnostics“ nuosavybė.
Šiame dokumente pateikiama informacija keičiama be pranešimo. „Roche Diagnostics“ neatsako
už čia esančias technines ir redagavimo klaidas arba neatitikimus. Jokia šio dokumento dalis
negali būti atkurta ar perduodama bet kokia forma ar naudojant bet kokias elektronines ar
mechanines priemones, bet kokiu tikslu, be specialaus raštiško „Roche Diagnostics“ sutikimo.
Klausimus ir komentarus apie šį vadovą prašome siųsti vietiniam „Roche“ atstovui.
ACCU-CHEK, COAGUCHEK ir SAFE-T-PRO yra „Roche“ prekių ženklai.
Visi kiti prekių ženklai priklauso atitinkamiems savininkams.
Ant instrumento pakuotės ir identifikacinės plokštelės galite pamatyti toliau nurodytus simbolius,
kurių reikšmės pateiktos toliau:
Dėmesio, žiūrėti lydimuosius dokumentus. Žr. su sauga susijusias pastabas su šiuo
produktu pateiktose naudojimo instrukcijose.
Temperatūros ribojimas (laikymo)
Galioja iki
Gamintojas
LOT
Partijos kodas / partijos numeris
Katalogo numeris
IVD
In vitro diagnostikos medicinos priemonė
Šis produktas atitinka Europos direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos
medicinos prietaisų reikalavimus.
Žiūrėti naudojimo instrukcijas
Sistema atitinka Kanados ir JAV saugumo reikalavimus (įrašytas į UL, pagal
UL 61010A-1:02 ir CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04).
4
1
Įvadas
9
1.1 Prieš pradedant........................................................................................................................................... 9
Paskirtis.................................................................................................................................................. 9
Svarbi naudojimo informacija........................................................................................................ 9
Jei reikia pagalbos ........................................................................................................................... 10
Bendrosios pastabos....................................................................................................................... 10
Ką sistema gali daryti? ................................................................................................................... 10
Tyrimo principas ............................................................................................................................... 11
1.2 Svarbūs saugos nurodymai ir papildoma informacija ................................................................ 12
Saugos informacija.......................................................................................................................... 14
Sistemos atliekų pašalinimas....................................................................................................... 15
Bendroji priežiūra............................................................................................................................. 15
Lazerinis skaitytuvas ....................................................................................................................... 16
Elektromagnetiniai trukdžiai ........................................................................................................ 16
Jutiklinis ekranas.............................................................................................................................. 16
Vietinio tinklo (LAN) apsauga nuo nesankcionuotos prieigos ....................................... 16
Laidinis tinklo ryšys ......................................................................................................................... 17
Naudojimo sąlygos .......................................................................................................................... 18
Kokybės kontrolė.............................................................................................................................. 18
2
„CoaguChek XS Pro“ matuoklis
2.1 Matuoklio elementų apžvalga .............................................................................................................
2.2 Mygtukų ir piktogramų apžvalga .......................................................................................................
2.3 Maitinimas ..................................................................................................................................................
19
20
21
23
3
Matuoklio paruošimas naudoti
3.1 Baterijų įdėjimas .......................................................................................................................................
3.2 Matuoklio įjungimas ir išjungimas.....................................................................................................
Programinės įrangos versijos patikra .......................................................................................
25
26
27
28
4
Matuoklio nustatymas
Pastaba dėl ekrano elementų pateikimo šiame vadove ....................................................
4.1 Nustatymų santrauka ............................................................................................................................
4.2 Screen (ekrano) nustatymas................................................................................................................
Contrast (kontrastas) ......................................................................................................................
Result Units (rezultatų vienetai) .................................................................................................
Result Confirmation (rezultatų patvirtinimas)........................................................................
Language Selection (kalbos pasirinkimas) ............................................................................
Datos nustatymas.............................................................................................................................
Laiko nustatymas .............................................................................................................................
Datos ir laiko rodymo parinkčių nustatymas .........................................................................
4.3 Options (parinkčių) nustatymas ........................................................................................................
Sort (rikiuoti) ......................................................................................................................................
Beeper (garsinis signalas) ............................................................................................................
Auto Off (automatinis išjungimas).............................................................................................
Connection (ryšys)...........................................................................................................................
Computer (kompiuteris) ................................................................................................................
Printer (spausdintuvas)..................................................................................................................
29
29
31
35
35
36
37
38
39
41
42
44
44
46
48
49
50
51
5
4.4 ID Setup (ID nustatymas)...................................................................................................................... 52
Sistemos administratorius (Admin.) .......................................................................................... 54
Operator ID (operatoriaus ID) .................................................................................................... 58
Patient ID (paciento ID) ................................................................................................................ 59
4.5 QC Settings (KK nustatymai) nustatymas....................................................................................... 61
QC Range (KK intervalas) ............................................................................................................. 62
QC Lockout (KK blokavimas)....................................................................................................... 65
Operator Lockout (operatoriaus blokavimas)........................................................................ 67
STAT Test Configuration (skubaus tyrimo konfigūravimas)............................................. 69
5
Kraujo mėginio tyrimas
71
5.1 Svarbios pastabos .................................................................................................................................... 71
Gero kapiliarinio kraujo mėginio gavimas .............................................................................. 73
Gerų veninio kraujo tyrimų rezultatų gavimas....................................................................... 74
5.2 Pasiruošimas tyrimui ............................................................................................................................... 75
Tyrimo juostelės kodo lustas........................................................................................................ 75
Kodo lusto įdėjimas ......................................................................................................................... 76
Matuoklio įjungimas........................................................................................................................ 77
5.3 Tyrimo atlikimas ....................................................................................................................................... 80
Tyrimo rezultato patvirtinimas arba atmetimas..................................................................... 89
Komentarų įrašymas ....................................................................................................................... 90
Skubūs tyrimai................................................................................................................................... 92
6
Kontrolinis tyrimas ir kokybės kontrolė
93
6.1 Pasiruošimas atlikti skysčio kokybės kontrolės tyrimą............................................................... 94
6.2 Skysčio kokybės kontrolės tyrimo atlikimas................................................................................... 96
7
Rezultatų peržiūra
7.1 Tyrimo rezultatų peržiūra....................................................................................................................
Pacientų rezultatų atminties rodymas ...................................................................................
KK (kokybės kontrolės) rezultatų atminties rodymas......................................................
103
104
106
107
8
Išplėstinės funkcijos
8.1 Darbas su duomenimis .......................................................................................................................
Computer (kompiuteris) (nustatymo parinktis) .................................................................
Operatorių sąrašai.........................................................................................................................
Pacientų sąrašai.............................................................................................................................
Operatorių ir pacientų ID konfigūravimas ...........................................................................
Brūkšninių kodų skaitytuvas .....................................................................................................
Saugomi tyrimų rezultatai ir komentarai ..............................................................................
109
109
111
112
113
115
115
115
Matuoklio valymas ir dezinfekavimas
Rekomenduojami valymo / dezinfekavimo tirpalai...................................................................
Išorės (matuoklio korpuso) valymas / dezinfekavimas ...........................................................
Tyrimo juostelės dėklo valymas / dezinfekavimas ....................................................................
Skaitytuvo langelio valymas...............................................................................................................
117
118
119
120
121
9
10
6
9.1
9.2
9.3
9.4
Trikčių šalinimas
123
Papildoma informacija apie klaidą E-406............................................................................. 124
Klaidos ir neįprastos situacijos be klaidos pranešimų .................................................... 125
11
12
Bendrosios produkto specifikacijos
11.1 Techniniai duomenys .........................................................................................................................
Mėginio medžiaga .......................................................................................................................
Saugojimo ir transportavimo sąlygos.....................................................................................
11.2 Kita informacija......................................................................................................................................
Užsakymas ......................................................................................................................................
Reagentai ir tirpalai ......................................................................................................................
Gaminio naudojimo apribojimai...............................................................................................
Informacija apie programinės įrangos licencijas .............................................................
Remontas .........................................................................................................................................
Kreiptis į „Roche“ ..........................................................................................................................
Garantija
127
127
127
128
128
128
128
128
129
129
129
130
A
priedas
131
A.1 Naudotojo ir paciento ID brūkšninių kodų maskavimas..........................................................131
A.2 Brūkšninių kodų tipų pavyzdžiai........................................................................................................132
B
Priedas
135
B.1 Nustatytos tyrimo sekos papildymas ...............................................................................................135
Nustatyta tyrimo seka (NTS) .................................................................................................... 135
NTS funkcijos naudojimas ......................................................................................................... 136
C
Priedas
139
C.1 „Roche“ kontaktiniai duomenys .......................................................................................................139
Rodyklė
147
7
Šis puslapis specialiai paliktas tuščias.
8
Įvadas • 1
1
Įvadas
1.1
Prieš pradedant
Paskirtis
„CoaguChek® XS Pro“ sistema („CoaguChek XS Pro“
matuoklis ir „CoaguChek XS PT“ tyrimo juostelės) kiekybiškai nustato protrombino laiką („PT“). Tam naudojamas
kapiliarinis kraujas arba kraujas iš venos (neantikoaguliuotas veninis kraujas). Sistema skirta naudoti sveikatos
priežiūros specialistams. Sistema idealiai tinka stebėti
krešėjimo vertes žmonėms, kurie vartoja geriamuosius
antikoaguliantus (vitamino K antagonistus – VKA).
Svarbi naudojimo informacija
Prieš naudodami sistemą pirmą kartą, perskaitykite šį
naudotojo vadovą ir visų atitinkamų vartojimo reikmenų
pakuočių lapelius.
Prieš naudodami pirmą kartą, „CoaguChek XS Pro“
matuoklį turite sukonfigūruoti taip, kaip jums reikia.
Žr. skyrių 4, Matuoklio nustatymas. Prieš pradėdami dirbti
su sistema, būtinai perskaitykite šio skyriaus poskyrį
„Svarbūs saugos nurodymai ir papildoma informacija“.
Prieš naudodami matuoklį pirmą kartą (t. y. po to, kai
įdėjote baterijas), turite teisingai nustatyti datą ir laiką,
kad galėtumėte tinkamai atlikti matavimus. Kiekvieną
kartą keisdami baterijas turite patikrinti (ir, jei reikia,
koreguoti) datą ir laiką.
9
1 • Įvadas
Jei reikia pagalbos
Informacijos apie sistemos naudojimą, ekrano meniu ir
tyrimų atlikimą galima rasti šiame vadove.
Kai ekrane rodomi pranešimai apie klaidas, žr. skyrių 10,
Trikčių šalinimas.
Visais su „CoaguChek XS Pro“ sistema susijusiais klausimais, kurie nebuvo atsakyti šiame vadove, kreipkitės
į „Roche“ atstovą. Kad būtų galima greičiau pašalinti
sutrikimus, prieš skambindami, paruoškite „CoaguChek
XS Pro“ matuoklį, jo serijos numerį ir visus atitinkamus
vartojimo reikmenis.
Bendrosios pastabos
Šiame vadove pateikti duomenys ir informacija yra atnaujinti leidimo metu. Visi žymūs pakeitimai bus įtraukti į kitą
leidimą. Esant informacijos nesuderinamumui, prioritetas
teikiamas su „CoaguChek XS PT“ tyrimo juostelėmis
pateiktam pakuotės lapeliui.
Ką sistema gali daryti?
„CoaguChek XS Pro“ sistema leidžia lengvai tirti kraujo
krešėjimą. Jums tereikia įdėti kodo lustą, įjungti matuoklį,
įdėti tyrimo juostelę ir pateikti nedidelį kraujo mėginio
kiekį. Kraujas susimaišo su tyrimo juostelėje esančiais
reagentais ir matuoklis nustato, kada kraujas pradeda
krešėti. Matuoklis pateikia rezultatus apytiksliai per vieną
minutę. Atlikus matavimą, matuoklis automatiškai išsaugo
tyrimo rezultatą atmintyje kartu su data / laiku ir paciento
ID (ir operatoriaus ID, jei ši funkcija yra aktyvuota).
„CoaguChek XS Pro“ matuoklis pateikia tyrimo rezultatus
laboratorinius plazmos matavimus atitinkančiais vienetais. Rezultatai gali būti pateikiami trimis būdais:
■
kaip tarptautinis normalizuotas santykis
(International Normalized Ratio – INR)
■
kaip INR/sekundžių derinys arba
■
arba kaip INR/%Quick derinys
INR yra standartizuotas kraujo krešėjimo spartos matas.
Žema INR vertė gali reikšti padidėjusį kraujo krešulių
pavojų, o aukšta INR vertė gali reikšti padidėjusį
kraujavimo pavojų.
10
Įvadas • 1
Matuoklio ekrane rodomos piktogramos ir nurodymai
pateikia nuoseklią informaciją viso atliekamo tyrimo
metu. Kiekvienoje tyrimo juostelių dėžutėje yra kodo
lustas, kurį turite įdėti į matuoklį. Šiame kodo luste įrašyta
su partija susijusi informacija apie tyrimo juosteles, pvz.,
galiojimo pabaigos data ir kalibravimo duomenys. Su
sistema galima naudoti ir atskirai įsigyjamas skystąsias
kontrolines medžiagas.
Naudojant „Roche“ rankinį pagrindinį bloką (įsigyjamas
atskirai), „CoaguChek XS Pro“ matuoklį galima prijungti
prie duomenų valdymo sistemos (DVS). „CoaguChek XS
Pro“ matuoklis užtikrina POCT1A standartą atitinkančius
duomenų mainus. Duomenų valdymo sistemos gali papildyti matuoklio saugumo funkcijas, pvz., suteikti galimybę
vykdyti operatoriaus blokavimą. Duomenų valdymo sistemos gali suteikti duomenų perdavimo į LIS ar HIS galimybę. Išsamesnės techninės informacijos žr. rankinio
pagrindinio bloko ir jūsų DVS vadovuose.
Tyrimo principas
„CoaguChek XS PT“ tyrimui naudojamas liofilizuotas reagentas. Šio reagento aktyvieji komponentai turi tromboplastino ir peptido substrato. Kai pateikiamas mėginys,
tromboplastinas suaktyvina krešėjimą, kuris lemia trombino atsiradimą. Tuo metu matuoklis pradeda matuoti
laiką. Fermentas trombinas skyla į peptido substratą,
sukeldamas elektrocheminį signalą. Atsižvelgiant į tai,
kiek laiko praėjo, kol signalas atsirado, signalą algoritmas
konvertuoja į įprastus krešėjimo vienetus (INR, %Quick,
sekundes) ir pateikia rezultatą.
11
1 • Įvadas
1.2
Svarbūs saugos nurodymai ir papildoma informacija
Šiame skyriuje paaiškinta, kaip su sauga susiję pranešimai ir su tinkamu sistemos naudojimu susijusi informacija
pateikiami „CoaguChek XS Pro“ naudotojo vadove. Šias
teksto dalis perskaitykite atidžiai.
Vienas įspėjamojo signalo simbolis (be signalinio žodžio)
naudojamas atkreipti dėmesį į bendruosius pavojus arba
nurodyti skaitytojui susijusią saugumo informaciją.
Specifiniams pavojams naudojami šie simboliai ir
signaliniai žodžiai:
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS
Nurodo pavojingą situaciją, kuri, jei jos nebus išvengta,
gali sukelti mirtį arba sunkių sužalojimų.
DĖMESIO
DĖMESIO
Nurodo pavojingą situaciją, kuri, jei jos nebus išvengta,
gali sukelti lengvų ar vidutinio sunkumo sužalojimų.
PASTABA
PASTABA
Žymi pavojingą situaciją, dėl kurios, jei jos nebus
išvengta, gali būti sugadinta sistema.
Svarbi, su saugumu nesusijusi informacija pateikiama
spalvotame fone (be simbolio). Čia rasite papildomą
informaciją apie teisingą matuoklio naudojimą ir
naudingus patarimus.
12
Įvadas • 1
Šio vadovo iliustracijose dviem būdais vaizduojamos
rankos:
Ranka be pirštinės
Ranka su pirštine
Brūkšninė rodyklė tarp ekrano iliustracijų nurodo, kad
kai kurie ekranai šiose iliustracijose buvo praleisti.
13
1 • Įvadas
Saugos informacija
Operatoriaus kvalifikacija
Su „CoaguChek XS Pro“ sistema gali dirbti tik apmokyti
sveikatos priežiūros specialistai. Taip pat operatoriams
turi būti pateiktos išsamios darbo, kokybės kontrolės ir
„CoaguChek XS Pro“ sistemos priežiūros instrukcijos.
ĮSPĖJIMAS
14
Apsauga nuo infekcijos
Yra galimas infekcijos pavojus. Sveikatos priežiūros
specialistai, naudojantys „CoaguChek XS Pro“ sistemą,
turi atsiminti, kad visi objektai, susiliečiantys su žmogaus
krauju, yra potencialūs infekcijos šaltiniai. Be to, sveikatos
priežiūros specialistai turi žinoti, kad kryžminis užterštumas yra potencialus infekcijos šaltinis pacientams.
■ Naudokite pirštines.
■ Kiekvienam pacientui naudokite vienkartinį dūrimo
prietaisą.
■ Panaudotus lancetus ir adatas dėkite į patikimas
aštrių atliekų talpykles su dangteliu.
■ Panaudotas tyrimo juosteles tvarkykite laikydamiesi
įstaigos infekcijų valdymo reglamento.
■ Laikykitės visų galiojančių vietos sveikatos ir saugos
taisyklių.
Įvadas • 1
Sistemos atliekų pašalinimas
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS
Užkrėtimas nuo biologiškai pavojingo instrumento
Su „CoaguChek XS Pro“ sistema arba jos dalimis reikia
elgtis kaip su potencialiai biologiškai pavojingomis atliekomis. Prieš pakartotinį naudojimą, perdirbimą arba
atliekų pašalinimą reikia atlikti sanitarinį švarinimą (t. y.
kartu atlikti valymo, dezinfekavimo ir (arba) sterilizacijos
procesus).
Sistemos ar jos komponentų atliekas tvarkykite laikydamiesi atitinkamų vietos nuostatų.
Sprogstančios baterijos
Nemeskite panaudotų baterijų į atvirą ugnį. Jos gali
sprogti.
Panaudotų baterijų tvarkymas
Neišmeskite baterijų kartu su įprastomis buitinėmis
atliekomis. Tvarkykite panaudotas baterijas aplinkai
nekenksmingu būdu ir laikydamiesi galiojančių vietos
nuostatų ir direktyvų. Patarimų, kaip tinkamai tvarkyti
atliekas, kreipkitės į vietinius specialistus / vietinę
instituciją ar panaudotų baterijų gamintoją.
Bendroji priežiūra
PASTABA
Matuoklio valymui naudokite tik rekomenduojamus tirpalus (žr. 117 psl.). Naudojant kitus tirpalus, gali sutrikti
veikimas ir sugesti sistema. Neleiskite valymo tirpalui
pateikti į instrumentą. Užtikrinkite, kad po valymo ar
dezinfekavimo matuoklis būtų kruopščiai išdžiovintas.
15
1 • Įvadas
Lazerinis skaitytuvas
Įmontuotas brūkšninių kodų skaitytuvas skleidžia lazerio
spindulį, kai yra įjungtas.
Įmontuotas brūkšninių kodų skaitytuvas yra 1 klasės
lazeris, pagal EN 60825-1:2007.
Tam, kad lazerinis skaitytuvas įsijungtų, brūkšninis kodas
nėra būtinas. Nežiūrėkite tiesiai į lazerio spindulį.
ĮSPĖJIMAS
Elektromagnetiniai trukdžiai
Nenaudokite matuoklio šalia stiprių elektromagnetinių
laukų, kurie gali sutrikdyti matuoklio darbą.
Jutiklinis ekranas
PASTABA
Vietinio tinklo (LAN) apsauga
nuo nesankcionuotos prieigos
16
Ekrano elementams paliesti naudokite tik pirštus
(netgi tuomet, kai dėvite pirštines) arba specialius
rašiklius, skirtus naudoti su jutikliniais ekranais.
Naudojant nusmailintus ar aštrius objektus, galima
pažeisti jutiklinį ekraną.
■ Venkite matuoklį ilgesnį laiką palikti tiesioginėje
saulės šviesoje. Tiesioginė saulės šviesa gali sutrumpinti matuoklio tarnavimo trukmę ir pabloginti ekrano
funkcionalumą.
■
Jei šis produktas jungiamas prie vietinio tinklo, šis tinklas
turi būti apsaugotas nuo nesankcionuotos prieigos.
Svarbu tai, kad jis nebūtų tiesiogiai prijungtas prie kito
tinklo ar interneto. Už vietinio saugumą, ypač apsaugą
nuo kenkimo programinės įrangos ir programišių atakų,
atsakingi klientai. Tokia apsauga gali apimti nuo nekontroliuojamų tinklų atskiriančias priemones, pvz., užkardas,
bei priemones, kurios nustato, ar prijungiamame tinkle
nėra kenkimo kodo.
Įvadas • 1
Laidinis tinklo ryšys
Jei šio matuoklio prijungimui prie vietinio tinklo naudojamas „Roche“ rankinis pagrindinis blokas, nuo nesankcionuotos prieigos jį reikia apsaugoti saugiu slaptažodžiu.
Naudodami saugius slaptažodžius, laikykitės savo įstaigos darbo su slaptažodžiais taisyklių arba laikykitės šių
taisyklių:
Saugių slaptažodžių charakteristikos
■
Slaptažodžiuose negali būti naudojamas naudotojo
paskyros vardas arba ilgesnė nei dviejų iš eilės
einančių simbolių pilno naudotojo vardo dalis.
■
Slaptažodžiai turi būti bent aštuonių simbolių ilgio.
■
Slaptažodžiuose turi būti panaudoti bent trijų iš
toliau išvardytų keturių kategorijų simboliai:
– Anglų kalbos abėcėlės didžiosios raidės
(nuo A iki Z)
– Anglų kalbos abėcėlės mažosios raidės
(nuo a iki z)
– Skaitiniai simboliai (nuo 0 iki 9)
– Ne abėcėlės simboliai (pvz., !, $, #, %)
Nesaugių slaptažodžių pavyzdžiai
■
uhxwze11 nėra didžiųjų raidžių.
■
UHXW13SF nėra mažųjų raidžių.
■
uxxxxx7F tas pats simbolis panaudotas daugiau
nei keturis kartus.
■
x12useridF panaudota ilgesnė nei keturių
simbolių naudotojo ID dalis.
17
1 • Įvadas
Naudojimo sąlygos
Kokybės kontrolė
Norėdami, kad matuoklis veiktų tinkamai, laikykitės šių
rekomendacijų:
■
Matuoklį naudokite, kai patalpos temperatūra yra
nuo 15 °C iki 32 °C (nuo 59 °F iki 90 °F).
■
Matuoklį naudokite tik esant 10–85% santykiniam
drėgnumui (be kondensacijos).
■
Kai darbui su matuokliu naudojamas maitinimo
adapteris, įtampa turi būti nuo 100 V iki 240 V
(±10%), 50/60 Hz.
■
Atlikdami tyrimą, pastatykite matuoklį ant
lygaus nevibruojančio paviršiaus arba laikykite
horizontaliai.
Matuoklyje įdiegtos įvairios kokybės kontrolės funkcijos:
■
Elektroninių komponentų ir funkcijų patikra
kiekvieną kartą, kai matuoklis įjungiamas.
■
Tyrimo juostelės temperatūros patikra, kol vyksta
tyrimas.
■
Tyrimo juostelės galiojimo datos ir partijos informacijos patikra pagal kodo lusto duomenis.
■
Dviejų lygių instrumente atliekamas kokybės tyrimas ir paciento rezultatų įvertinimas vienoje tyrimo
kameroje.
„Roche Diagnostics“ gamina „CoaguChek XS Pro“ sistemai skirtas atskirai įsigyjamas skystąsias kokybės kontrolės medžiagas. Šios kontrolinės medžiagos gali padėti
užtikrinti jūsų įstaigoje galiojančių reikalavimų laikymąsi.
18
„CoaguChek XS Pro“ matuoklis • 2
2
„CoaguChek XS Pro“ matuoklis
A
B
C
F
E
D
G
H
I
J
K
L
19
2 • „CoaguChek XS Pro“ matuoklis
2.1
Matuoklio elementų apžvalga
A
Jutiklinis ekranas
Jame pateikiami tyrimų rezultatai, informacija, piktogramos ir iš atminties gauti
rezultatai. Norėdami pasirinkti parinktį,
švelniai palieskite mygtuką.
B
Įjungimo / išjungimo mygtukas
Norėdami įjungti ar išjungti matuoklį,
palieskite ir palaikykite nuspaudę šį
mygtuką.
C
G
Baterijų skyriaus dangtelis
Dengia baterijų skyrių (4 standartinės
AA šarminės mangano baterijos arba
įkraunamų baterijų pakuotė).
H
Įkrovimo gnybtai
Naudojami maitinimui ir (ar) baterijų
pakuotės įkrovimui, kai matuoklis yra
prijungtas prie (atskirai įsigyjamo)
rankinio pagrindinio bloko.
Tyrimo juostelių dėklo dangtelis
Nuimkite šį dangtelį, kai norite išvalyti
tyrimo juostelių dėklą (jei jis buvo
užterštas, pvz., krauju).
I
Kodo lusto lizdas
Čia įstatykite kodo lustą.
J
D
Tyrimo juostelių dėklas
Čia įdėkite tyrimo juostelę.
Maitinimo adapterio lizdas
Čia prijunkite maitinimo adapterį.
K
E
Brūkšninių kodų skaitytuvas
(lazerinis)
Integruotas brūkšninių kodų skaitytuvas
gali nuskaityti ir į matuoklį perduoti
operatorių ir pacientų ID.
Infraraudonųjų spindulių sąsaja
(Uždengta pusiau skaidriu skydeliu)
Leidžia perduoti duomenis.
L
Atkūrimo mygtukas
Naudokite šį mygtuką, kad atkurtumėte
matuoklio darbą, įvykus programinės
įrangos ar maitinimo klaidoms.
F
20
Baterijų skyriaus dangtelio ąselė
„CoaguChek XS Pro“ matuoklis • 2
2.2
Mygtukų ir piktogramų apžvalga
Čia pavaizduoti įprasto darbo metu rodomi mygtukai
ir piktogramos kartu su atitinkamomis reikšmėmis.
Pranešimai apie klaidas ir susijusių piktogramų aprašas
yra pateikti atskirame skyriuje. Žr. „Trikčių šalinimas“,
123 psl.
Mygtukas / piktograma Reikšmė
Pereiti į pagrindinį meniu
Gerai; išsaugoti nustatymą
Atšaukti; atšaukti nustatymą
Sugrįžti (į ankstesnį meniu)
Sumažinti / padidinti rodomą vertę.
Slinkti sąrašus, kurie yra per ilgi, kad tilptų ekrane.
Neaktyvus mygtukas:
Vertės negalima sumažinti / padidinti arba:
Pasiekta sąrašo pabaiga šia kryptimi
Konkretaus paciento tyrimų sąrašas
Spausdinti tyrimo rezultatą arba iš atminties
Pridėti komentarą
Operatorius turi palaukti, kol matuoklis pabaigs veiksmą
Įdėkite tyrimo juostelę
Išimkite tyrimo juostelę
Pateikite mėginį (ekrane skaičiuojamas likęs mėginio pateikimo
laikas)
180 SEC
21
2 • „CoaguChek XS Pro“ matuoklis
Mygtukas / piktograma Reikšmė
Pateikite skystąją kontrolinę medžiagą (ekrane skaičiuojamas likęs
mėginio pateikimo laikas)
180 SEC
QC
QC
%Q
Sec
INR
Įdėkite tyrimo juostelės kodo lustą
Įdėkite KK kodo lustą
Automatinė kokybės kontrolė sėkmingai baigta
Rezultatai pateikiami kaip Quick vertės procentinė išraiška
Rezultatai pateikiami sekundėmis
Rezultatai pateikiami INR vienetais
Rezultatai, pateikti pasirinktais vienetais, viršija matavimo intervalą.
Rezultatai, pateikti pasirinktais vienetais, nepatenka į matavimo
intervalą.
Kokybės kontrolė: Rezultatas viršija nurodytą intervalą
Kokybės kontrolė: Rezultatas nepatenka į nurodytą intervalą
Baterijos būsena:
Kai baterijos yra visiškai įkrautos, rodomi visi segmentai.
Baterijai pradėjus silpti, neberodomi atskiri segmentai.
Kai nėra likusių segmentų, tyrimų atlikti nebegalite. Tačiau vis
dar galite pasiekti matuoklio atmintį.
Darbas su maitinimo adapteriu
■
■
■
am
Laikas nuo vidurnakčio iki pusiaudienio (12 valandų formatu)
pm
Laikas nuo pusiaudienio iki vidurnakčio (12 valandų formatu)
Patalpos ar matuoklio temperatūra nepatenka į priimtiną intervalą
22
„CoaguChek XS Pro“ matuoklis • 2
Mygtukas / piktograma Reikšmė
Tyrimo juostelės dėklo dangtelis atidarytas
Ryšys palaikomas per infraraudonųjų spindulių sąsają
Būsenos pranešimas (žr. skyrių 10, Trikčių šalinimas)
Pranešimas apie klaidą arba įspėjimas (žr. skyrių 10, Trikčių
šalinimas)
2.3
Maitinimas
„CoaguChek XS Pro“ matuoklis gali būti naudojamas su
pridėtu maitinimo adapteriu, AA šarminėmis neįkraunamomis baterijomis arba specialia įkraunamų baterijų
pakuote (įsigyjama atskirai). Įdėkite baterijas ar atskirai
įsigyjamą įkraunamų baterijų pakuotę net ir tuomet,
kai naudojate maitinimo adapterį. Nutrūkus maitinimui,
tai neleis prarasti datos ir laiko duomenų.
Kai yra naudojamas su specialia įkraunamų baterijų
pakuote, maitinimo adapteris veikia ir kaip įkroviklis.
Siekiant taupyti energiją, „CoaguChek XS Pro“ matuoklis,
atsižvelgiant į nustatymus, gali automatiškai išsijungti,
jei nebuvo paspaustas mygtukas arba nebuvo įdėta nauja
tyrimo juostelė. Numatytasis nustatymas yra 5 minutės.
Išsijungus matuoklį, visi iki tol gauti rezultatai bus išsaugoti atmintyje, o nustatymai bus vėl prieinami, kai matuoklis bus įjungtas. (Žr. „Auto Off (automatinis išjungimas)“,
48 psl.)
23
2 • „CoaguChek XS Pro“ matuoklis
Main Menu
09:15 am
Patient Test
Control Test
Review Results
Setup
04/19/2012
Kai naudojamos baterijos, matuoklis visuomet rodo baterijų įkrovimo lygį.
Keisdami baterijas ar įkraunamų baterijų pakuotę,
naujas baterijas ar baterijų pakuotę turite įdėti per
dešimt (10) minučių po to, kai pašalinote senas, kad
išsaugotumėte datos ir laiko nustatymus. Jei užtruksite
ilgiau, turėsite iš naujo įvesti datą ir laiką.
Norėdami neprarasti datos ir laiko nustatymų, keisdami
baterijas ar baterijų pakuotę, prijunkite maitinimo
adapterį.
Matuoklis išsaugo rezultatus atmintyje net ir tuomet,
kai nėra įdėtų baterijų. Išsaugomi ir visi kiti nustatymai
(kurie pašalinami 10 minučių nutrūkus maitinimui).
Tvarkykite panaudotas baterijas ir baterijų pakuotes atsakingai saugodami aplinką, laikydamiesi galiojančių vietinių nuostatų ir direktyvų. Žr. „Užkrėtimas nuo biologiškai
pavojingo instrumento“, 15 psl.
24
Matuoklio paruošimas naudoti • 3
3
Matuoklio paruošimas naudoti
Prieš naudodami matuoklį pirmą kartą, atlikite nurodytus
veiksmus:
1
Įdėkite baterijas ir (ar) prijunkite maitinimo adapterį
2
Nustatykite datą ir laiką
3
Pasirinkite nustatymus (kalbos, matavimo vienetų,
naudotojų administravimo, jei taikoma, ir pan.)
Galite naudoti ne baterijas, o specialią įkraunamų baterijų pakuotę. Jei pasirinksite šį variantą, užsisakykite
pakuotę atskirai iš „Roche Diagnostics“. Norėdami
įkrauti, prie „CoaguChek XS Pro“ matuoklio arba atskirai įsigyjamo rankinio pagrindinio bloko prijunkite
maitinimo adapterį ir įstatykite matuoklį.
Matuoklio baterijos įkrovimo lygio indikatorius yra
skirtas naudoti su standartinėmis neįkraunamomis AA
baterijomis arba specialia „Roche“ baterijų pakuote.
Mes nerekomenduojame naudoti AA formato paruoštų
naudoti įkraunamų baterijų. Jos pasižymi mažesne
įtampa nei standartinės AA baterijos ar speciali „Roche“
baterijų pakuotė. Todėl matuoklyje gali būti rodomas
neteisingas baterijų įkrovimo lygis.
25
3 • Matuoklio paruošimas naudoti
3.1
Baterijų įdėjimas
1
Kai matuoklis yra išjungtas, paspauskite baterijų
skyriaus dangtelio atidarymo ąselę ir nuimkite
dangtelį.
2
Į baterijų skyrių, kaip pavaizduota, įdėkite keturias
baterijas.
Atsižvelgiant į naudojamų baterijų tipą, baterijų turi
užtekti apie 80 tyrimų.
26
Matuoklio paruošimas naudoti • 3
3
Vėl uždenkite ir uždarykite baterijų skyrių.
Įdėjus baterijas, matuoklis įsijungia.
3.2
Matuoklio įjungimas ir išjungimas
1
Pastatykite matuoklį ant lygaus nevibruojančio
paviršiaus arba laikykite rankoje horizontaliai.
2
Įjunkite matuoklį palaikydami nuspaudę
mygtuką apie 1 sekundę.
Be to, matuoklį galite įjungti įdėję tyrimo juostelę arba
prijungę maitinimo adapterį.
3
Norėdami išjungti matuoklį, apie 1 sekundę
palaikykite nuspaudę mygtuką
.
27
3 • Matuoklio paruošimas naudoti
Programinės įrangos versijos
patikra
Init
CoaguChek
XS Pro
03.01.03
28
Parodžius „Roche“ logotipą, matuoklis trumpam parodo
Init (inicializacijos) ekraną. Čia galite patikrinti matuoklyje
veikiančios programinės įrangos versiją. (Čia pavaizduotas pradinis ekranas yra tik iliustracija. Jūsų matuoklio
versijos numeris gali skirtis.)
Matuoklio nustatymas • 4
4
Matuoklio nustatymas
Pastaba dėl ekrano elementų
pateikimo šiame vadove
Mygtukai yra ekrano elementai, kuriuos palietus atliekamas veiksmas. Visų mygtukų pavadinimai nurodyti pusjuodžiu šriftu arba jie vaizduojami mygtuko piktograma
(pvz.,
atitinka OK (gerai).
Kiti ekrano elementai (pvz., meniu pavadinimai) nurodomi
kursyvu. Šie ekrano elementai yra neaktyvūs.
Nenustatę datos (įjungus pirmąjį kartą arba po to, kai
baterijos iš matuoklio buvo išimtos ilgiau nei 10 minučių), negalėsite atlikti tyrimo. Tokiu atveju, įjungus
matuoklį, jis iš karto pradeda veikti nustatymo režimu,
kuriam esant turite nustatyti datą ir laiką (žr. 39 psl.
ir toliau).
Nustačius datą ir laiką, matuoklis automatiškai pereina
į pagrindinį meniu, kuriame galite pradėti tyrimą ar
atlikti daugiau nustatymų.
Bet kurią rodomą funkciją galite pasiekti pirštu (ar specialiu rašikliu) palietę (ar spustelėję) atitinkamą mygtuką.
„Spustelėjimas“ reiškia: Palieskite mygtuką, tuomet atitraukite pirštą nuo jutiklinio ekrano. Atitraukus pirštą,
rodomas kitas ekranas.
Jei matuoklis automatiškai nepereina į nustatymo režimą
(pvz., pakeitus baterijas), nustatymo meniu galite pasiekti
iš pagrindinio meniu.
29
4 • Matuoklio nustatymas
Main Menu
09:15 am
Patient Test
Control Test
Review Results
Setup
Setup Menu
04/19/2012
Screen
Options
ID Setup
QC Settings
04/19/2012
30
09:15 am
1
Norėdami pasiekti matuoklio nustatymus, palieskite Setup (nustatymas).
2
Pasirinkite nustatymų grupę (žr. po šio skyriaus
esančią nustatymų santrauką).
Matuoklio nustatymas • 4
4.1
Nustatymų santrauka
Toliau esančioje schemoje pavaizduotos visos nustatymų
sritys, kurias galima pasiekti matuoklyje.
Setup
Screen
Result
Confirmation
Contrast
Result Units
Language
Selection
Date / Time
Options
Sort
Beeper
Auto Off
Connection
ID Setup
Admin.
Operator
Patient
QC Settings
QC Range
QC Lockout
Operator
Lockout
STAT Test
Config.
31
4 • Matuoklio nustatymas
Grupė
Screen
(ekranas)
Pogrupis
Contrast
(kontrastas)
Nustatymas
Result Units
(rezultatų vienetai)
INR *
INR/SEC
INR/%Q
Enable
Disable *
Result Confirmation
(rezultatų patvirtinimas)
Language Selection
(kalbos pasirinkimas)
Date/Time
(data / laikas)
Vertės *
0 – 10 (5 *)
Date (data)
Time (laikas)
Date formats
(datos formatai)
Time formats
(laiko formatas)
Dansk
Deutsch
English *
Español
Français
Italiano
Nederlands
Norsk
Português
Suomi
Svenska
01/01/2012 *
12:00 am *
DD.MM.YYYY (01.01.2012)
MM/DD/YYYY (01/01/2012) *
YYYY-MM-DD (2012-01-01)
24 val. laiko formatas (24h)
12 val. laiko formatas (12h),
su am/pm žymėjimu *
* Numatytieji nustatymai pažymėti žvaigždute (*).
32
Matuoklio nustatymas • 4
Grupė
Options
(parinktys)
Pogrupis
Sort
(rikiavimas)
Nustatymas
Beeper
(garsinis signalas)
Beeper
(garsinis signalas)
Key Click (mygtuko
spustelėjimas)
[minutės]
Auto Off
(automatinis
išjungimas)
Connection (ryšys)
Vertės *
Date/Time *
Patient ID
Patient Name
Off
Low
Medium *
High
Off *
On
Off
1 … (5*) … 10
15
20
25
30
40
50
60
Off *
Computer
Printer
* Numatytieji nustatymai pažymėti žvaigždute (*).
33
4 • Matuoklio nustatymas
Grupė
ID Setup (ID
nustatymas)
QC Settings
(KK
nustatymai)
Pogrupis
Nustatymas
Admin. (administratorius)
Operatorius (operatorių sąrašas
yra pasirinktinis)
Patient (pacientas)
QC Range
(KK intervalas)
Numatytasis
intervalas*
Pasirinktinis
intervalas
Operator Lockout (tik tuomet, jei
Operator (operatoriaus) parinkties vertė
yra Active (aktyvus) ir operatorių sąrašas
yra prieinamas)
QC Lockout
(KK blokavimas)
New code
(naujas kodas)
General (bendrasis)
STAT Test Config.
Vertės *
Blank (Off) *
Active
Inactive *
No *
Optional
Required
Display Target Value
On/Off *
Deviation from Target Value
Percentage (%)
Off *
Weekly
Monthly
Every 3 months
Every 6 months
Yearly
Yes
No *
No *
Daily
Weekly
Monthly
Enable
Disable *
Quantity
* Numatytieji nustatymai pažymėti žvaigždute (*).
34
Matuoklio nustatymas • 4
4.2
Screen (ekrano) nustatymas
Nustatymo srityje Screen (ekranas) pateikiamas ekrano
keitimo parinktys.
Contrast (kontrastas)
Main Menu
Norėdami pritaikyti ekraną prie apšvietimo sąlygų
ir palengvinti skaitymą, naudokite meniu Contrast
(kontrastas).
Setup Menu
09:15 am
Screen
09:15 am
Screen
09:15 am
Contrast
Patient Test
Options
ID Setup
Review Results
Setup
QC Settings
04/19/2012
Result Units
Result Confirmation
Control Test
04/19/2012
1
Language Selection
Date / Time
04/19/2012
Norėdami pasiekti matuoklio nustatymus, pagrindiniame meniu, palieskite Setup (nustatymas).
2
Nustatymo meniu, palieskite Screen (ekranas).
3
Meniu Screen (ekranas), palieskite Contrast
(kontrastas).
Jei mygtukas yra pilkas, tai reiškia, kad funkcija yra
nepasiekiama.
Contrast
09:15 am
4
Norėdami pakeisti kontrasto vertę intervale nuo
0 iki 10, palieskite
arba
.
■
Kai kontrasto vertė yra „0“, ekranas yra labai
tamsus.
■
Kai kontrasto vertė yra „10“, ekranas yra labai
šviesus.
5
Norėdami išsaugoti šį nustatymą, palieskite
arba, norėdami išeiti iš meniu neišsaugoję pakeitimų, palieskite . Automatiškai bus rodomas
ankstesnis ekranas.
Contrast (0-10):
5
04/19/2012
35
4 • Matuoklio nustatymas
Result Units (rezultatų vienetai)
Main Menu
Naudokite šį nustatymą, norėdami pasirinkti matavimo
vienetus, kurie bus naudojami rezultatams pateikti.
Setup Menu
09:15 am
09:15 am
Screen
Screen
09:15 am
Contrast
Patient Test
Options
Result Confirmation
Control Test
ID Setup
Review Results
Setup
QC Settings
04/19/2012
Result Units
04/19/2012
Language Selection
Date / Time
04/19/2012
1
Norėdami pasiekti matuoklio nustatymus, pagrindiniame meniu, palieskite Setup (nustatymas).
2
Nustatymo meniu, palieskite Screen (ekranas).
3
Meniu Screen (ekranas), palieskite Result Units
(rezultatų vienetai).
Pasirinktas matavimo vienetų nustatymas yra paryškintas
(baltas užrašas mėlyname fone). Galite pasirinkti vieną iš
šių variantų:
Units
09:15 am
INR
INR/SEC
INR/%Q
04/19/2012
36
■
INR
■
INR ir sekundės
■
INR ir Quick vertės %
4
Norėdami pasirinkti matavimo vienetus, palieskite
mygtuką. Jūsų pasirinkta vertė yra paryškinama.
5
Norėdami išsaugoti šį nustatymą, palieskite
arba, norėdami išeiti iš meniu neišsaugoję pakeitimų, palieskite . Automatiškai bus rodomas
ankstesnis ekranas.
Matuoklio nustatymas • 4
Result Confirmation
(rezultatų patvirtinimas)
Main Menu
Esant kai kurioms aplinkybėms, operatoriams gali būti
naudinga patvirtinti rezultatų validumą. Naudokite šį
nustatymą, norėdami, kad operatoriai turėtų patvirtinti
kiekvieno tyrimo rezultatus.
Setup Menu
09:15 am
Screen
09:15 am
Screen
09:15 am
Contrast
Patient Test
Options
ID Setup
Review Results
Setup
QC Settings
04/19/2012
04/19/2012
1
Units
09:15 am
INR
INR/SEC
INR/%Q
Result Units
Result Confirmation
Control Test
Language Selection
Date / Time
04/19/2012
Norėdami pasiekti matuoklio nustatymus, pagrindiniame meniu, palieskite Setup (nustatymas).
2
Nustatymo meniu, palieskite Screen (ekranas).
3
Meniu Screen (ekranas), palieskite Result
Confirmation (rezultatų patvirtinimas).
4
Palieskite Enable (aktyvuoti) arba Disable (deaktyvuoti). Jūsų pasirinkta vertė yra paryškinama.
5
Norėdami išsaugoti šį nustatymą, palieskite
arba, norėdami išeiti iš meniu neišsaugoję pakeitimų, palieskite . Automatiškai bus rodomas
ankstesnis ekranas.
04/19/2012
37
4 • Matuoklio nustatymas
Language Selection
(kalbos pasirinkimas)
Main Menu
Naudokite šį nustatymą, norėdami pasirinkti visų ekranų
(kuriuose yra teksto) kalbą.
Setup Menu
09:15 am
09:15 am
Screen
Screen
09:15 am
Contrast
Patient Test
Options
Result Confirmation
Control Test
ID Setup
Review Results
Setup
04/19/2012
Result Units
QC Settings
04/19/2012
Language Selection
Date / Time
04/19/2012
1
Norėdami pasiekti matuoklio nustatymus, pagrindiniame meniu, palieskite Setup (nustatymas).
2
Nustatymo meniu, palieskite Screen (ekranas).
3
Meniu Screen (ekranas), palieskite Language
Selection (kalbos pasirinkimas).
Pasirinktas kalbos nustatymas yra paryškintas (baltas
užrašas mėlyname fone). Galite pasirinkti vieną iš šių
variantų:
38
■
Dansk
■
Deutsch
■
English
■
Español
■
Français
■
Italiano
■
Nederlands
■
Norsk
■
Português
■
Suomi
■
Svenska
Matuoklio nustatymas • 4
Language
09:15 am
4
Dansk
Norėdami ekrane matyti pasirinktą kalbą, paspauskite
arba
.
English
Jei rodyklė yra tik kontūras
, tai reiškia, kad atitinkama kryptimi pasiekėte sąrašo galą.
Español
5
Norėdami pasirinkti kalbą, palieskite mygtuką.
Jūsų pasirinkta vertė yra paryškinama.
6
Norėdami išsaugoti šį nustatymą, palieskite
arba, norėdami išeiti iš meniu neišsaugoję pakeitimų, palieskite . Automatiškai bus rodomas
ankstesnis ekranas.
Deutsch
Français
04/19/2012
Datos nustatymas
Pirmą kartą įjungus matuoklį (arba po to, kai maitinimas
buvo išjungtas ilgą laiką), pirmiausia automatiškai rodomas datos įvedimo laukas. Matuoklio nebus galima naudoti, kol nebus įvesta data (ir laikas). Jei vėliau prireiks
koreguoti datą, eikite į nustatymo meniu, o tada pasirinkite reikiamą meniu.
Tiek Date (datos) ir Time (laiko) formatai priklauso nuo
pasirinktų Format (formato) parinkčių (žr. 42 psl.). Date
(datos) ir Time (laiko) meniu rodomos parinktys gali
skirtis, atsižvelgiant į pasirinktą formatą. Galite rinktis iš
šių pateikimo formatų:
■
■
■
■
Data: Diena.Mėnuo.Metai, pvz., 01.01.2012
Data: Mėnuo/Diena/Metai, pvz., 01/01/2012
Data: Metai-Mėnuo-Diena, pvz., 2012-01-01
Laikas: 24H arba 12H
39
4 • Matuoklio nustatymas
Main Menu
Setup Menu
09:15 am
09:15 am
Screen
Screen
09:15 am
Contrast
Patient Test
Options
Result Confirmation
Control Test
ID Setup
Review Results
Setup
QC Settings
04/19/2012
04/19/2012
Date/Time
09:15 am
Set Time
Format
Date
Year:
1
Day:
1
04/19/2012
04/19/2012
2
Nustatymo meniu, palieskite Screen (ekranas).
3
Meniu Screen (ekranas), palieskite Date/Time
(data / laikas).
4
Meniu Date/Time (data / laikas), palieskite Set
Date (nustatyti datą).
5
Palieskite
ir
, kad nustatytumėte metus,
mėnesį, o tuomet dieną.
6
Norėdami išsaugoti šį nustatymą, palieskite
arba, norėdami išeiti iš meniu neišsaugoję pakeitimų, palieskite . Automatiškai bus rodomas
ankstesnis ekranas.
2012
Month:
Date / Time
Norėdami pasiekti matuoklio nustatymus, pagrindiniame meniu, palieskite Setup (nustatymas).
09:15 am
04/19/2012
Language Selection
1
Set Date
40
Result Units
Jei šis nustatymo meniu rodomas automatiškai įjungus
matuoklį, tam, kad užbaigtumėte pirmąjį datos nustatymą,
turite paliesti .
7
Palieskite
meniu.
, kad sugrįžtumėte į Screen (ekrano)
Matuoklio nustatymas • 4
Laiko nustatymas
Main Menu
Pirmą kartą įjungus matuoklį (arba po to, kai maitinimas
buvo išjungtas ilgą laiką), šis nustatymo meniu rodomas
automatiškai nustačius datą. Jei vėliau prireiks koreguoti
laiką, eikite į nustatymo meniu, o tada pasirinkite reikiamą
meniu.
Setup Menu
09:15 am
09:15 am
Screen
Screen
09:15 am
Contrast
Patient Test
Options
Result Confirmation
Control Test
ID Setup
Review Results
Setup
QC Settings
04/19/2012
04/19/2012
Date/Time
Result Units
09:15 am
Format
Time
Hour:
Minute:
2
Nustatymo meniu, palieskite Screen (ekranas).
3
Meniu Screen (ekranas), palieskite Date/Time
(data / laikas).
4
Meniu Date/Time (data / laikas), palieskite Set
Time (nustatyti laiką).
5
Norėdami nustatyti valandas, o tada minutes,
palieskite
ir
.
6
Norėdami išsaugoti šį nustatymą, palieskite
arba, norėdami išeiti iš meniu neišsaugoję pakeitimų, palieskite . Automatiškai bus rodomas
ankstesnis ekranas.
09:15 am
Jei šis nustatymo meniu rodomas automatiškai įjungus
matuoklį, tam, kad užbaigtumėte pirmąjį laiko nustatymą,
turite paliesti .
59
AM
04/19/2012
Norėdami pasiekti matuoklio nustatymus, pagrindiniame meniu, palieskite Setup (nustatymas).
9
04/19/2012
Date / Time
1
Set Date
Set Time
Language Selection
PM
7
Palieskite
meniu.
, kad sugrįžtumėte į Screen (ekrano)
04/19/2012
41
4 • Matuoklio nustatymas
Datos ir laiko rodymo parinkčių
nustatymas
Main Menu
Pasirinkite pageidaujamą datos laiko pateikimo formatą.
Setup Menu
09:15 am
09:15 am
Screen
Screen
09:15 am
Contrast
Patient Test
Options
Result Confirmation
Control Test
ID Setup
Review Results
Setup
04/19/2012
Result Units
QC Settings
04/19/2012
Language Selection
Date / Time
04/19/2012
1
Norėdami pasiekti matuoklio nustatymus, pagrindiniame meniu, palieskite Setup (nustatymas).
2
Nustatymo meniu, palieskite Screen (ekranas).
3
Meniu Screen (ekranas), palieskite Date/Time
(data / laikas).
4
Meniu ekrane Date/Time (data / laikas), palieskite
Format (formatas).
Esami nustatymai yra paryškinti. Galite rinktis iš šių
pateikimo formatų:
42
■
Data: DD.MM.YYYY (Diena.Mėnuo.Metai),
pvz., 30.09.2012
■
Data: MM/DD/YYYY (Mėnuo/Diena/Metai),
pvz., 09/30/2012
■
Data: YYYY-MM-DD (Metai-Mėnuo-Diena),
pvz., 2012-09-30
■
Laikas: 24H arba 12H
Matuoklio nustatymas • 4
Date/Time
09:15 am
5
Palieskite pasirinkto datos ir laiko pateikimo
formato mygtuką. Jūsų pasirinkta vertė yra
paryškinama.
6
Norėdami išsaugoti šį nustatymą, palieskite
arba, norėdami išeiti iš meniu neišsaugoję pakeitimų, palieskite . Automatiškai bus rodomas
ankstesnis ekranas.
7
Palieskite
meniu.
Set Date
Set Time
Format
Format
Date:
04/19/2012
09:15 am
DD.MM.YYYY
MM/DD/YYYY
, kad sugrįžtumėte į Screen (ekrano)
YYYY-MM-DD
Time:
24H 12H
04/19/2012
43
4 • Matuoklio nustatymas
4.3
Options (parinkčių) nustatymas
Sort (rikiuoti)
Main Menu
Sort nurodo tvarką, kuria saugomi matavimų rezultatai yra
pateikiami, kai naudojate „CoaguChek XS Pro“ matuoklio
funkciją Review Results (peržiūrėti rezultatus). Saugomi
rezultatai gali būti pateikiami chronologine tvarka pagal
datą ir laiką arba pagal asmenis, atsižvelgiant į Patient ID
(paciento ID). Jei dirbate su DVS ir pacientų sąrašu,
pacientų sąrašą ir saugomus rezultatus galite rikiuoti
pagal Patient Name (paciento vardą).
Setup Menu
09:15 am
09:15 am
Options
Screen
Sort
Options
Beeper
ID Setup
Auto Off
QC Settings
Connection
09:15 am
Patient Test
Control Test
Review Results
Setup
04/19/2012
44
04/19/2012
04/19/2012
1
Norėdami pasiekti matuoklio nustatymus, pagrindiniame meniu, palieskite Setup (nustatymas).
2
Nustatymo meniu, palieskite Options (parinktys).
3
Meniu Options (parinktys), palieskite Sort (rikiuoti).
Matuoklio nustatymas • 4
Esamas nustatymas yra paryškintas. Galite rinktis vieną iš
šių rikiavimo parinkčių:
Sort
09:15 am
■
Pagal Date/Time (datą / laiką)
■
Pagal Patient ID (paciento ID)
■
Pagal Patient Name (paciento vardą)
4
Palieskite mygtuką, kad pasirinktumėte Sort by
(rikiuoti pagal) parinktį. Jūsų pasirinkta vertė yra
paryškinama.
Sort By:
Date / Time
Patient ID
Patient Name
04/19/2012
Rikiavimo parinktis Patient Name (paciento vardas)
prieinama tik tuomet, kai yra naudojama kartu su pacientų sąrašu. Pacientų sąrašus galima kurti tik su DVS.
Daugiau informacijos žr. „Darbas su duomenimis“,
109 psl.
5
Norėdami išsaugoti šį nustatymą, palieskite
arba, norėdami išeiti iš meniu neišsaugoję pakeitimų, palieskite . Automatiškai bus rodomas
ankstesnis ekranas.
45
4 • Matuoklio nustatymas
Beeper (garsinis signalas)
„CoaguChek XS Pro“ gali parodyti informaciją vizualiai ir,
susidarius ypatingoms aplinkybėms, įspėti naudojant
Beeper (garsinio signalo) funkciją. Suaktyvinus Beeper
(garsinio signalo) funkciją, matuoklis įspėja, kai:
■
yra įjungiamas
■
aptinkama tyrimo juostelė
■
baigiamas tyrimo juostelės pašildymas ir jums
reikia pateikti mėginį
■
aptinkamas mėginys
■
baigiamas tyrimas ir rodomi rezultatai
(ilgas signalas)
■
įvyksta klaida (trys trumpi signalai)
■
įjungus matuoklį prijungiamas išorinis maitinimo
adapteris
■
nuskaitomas brūkšninis kodas
Mes rekomenduojame, kad Beeper (garsinio signalo)
funkcija būtų įjungta visą laiką.
Galite suaktyvinti ir Key Click (mygtuko spragtelėjimo)
funkciją. Suaktyvinus Key Click (mygtuko spragtelėjimo)
funkciją, matuoklis trumpai spragteli kiekvieną kartą
palietus mygtuką, tokiu būdu palengvindamas informacijos įvedimą.
46
Matuoklio nustatymas • 4
Main Menu
Setup Menu
09:15 am
09:15 am
Options
Screen
Sort
Options
Beeper
ID Setup
Auto Off
QC Settings
Connection
09:15 am
Patient Test
Control Test
Review Results
Setup
04/19/2012
04/19/2012
04/19/2012
1
Norėdami pasiekti matuoklio nustatymus, pagrindiniame meniu, palieskite Setup (nustatymas).
2
Nustatymo meniu, palieskite Options (parinktys).
3
Meniu Options (parinktys), palieskite Beeper
(garsinis signalas).
Esamas nustatymas yra paryškintas. Galite rinktis vieną
iš šių parinkčių:
Beeper
09:15 am
Off
Low
Medium
High
Key Click:
On
Off
Beeper (garsinis signalas):
■
Off (išjungta)
■
Low (tylus)
■
Medium (vidutinis)
■
High (garsus)
Key Click (mygtuko spragtelėjimas):
04/19/2012
■
On (įjungta)
■
Off (išjungta)
4
Palieskite mygtuką su pageidaujamu Beeper (garsinio signalo) nustatymu, tuomet palieskite mygtuką
su pasirinktu Key Click (mygtuko spragtelėjimo)
nustatymu. Abu pasirinkimas yra paryškinti.
5
Norėdami išsaugoti šį nustatymą, palieskite
arba, norėdami išeiti iš meniu neišsaugoję pakeitimų, palieskite . Automatiškai bus rodomas
ankstesnis ekranas.
47
4 • Matuoklio nustatymas
Auto Off (automatinis
išjungimas)
Main Menu
Savo „CoaguChek XS Pro“ matuoklį galite nustatyti taip,
kad nenaudojamas (neliečiami mygtukai arba neatliekami tyrimai), praėjus nustatytam laikui, jis išsijungtų
automatiškai. Naudokite šią funkciją, norėdami taupyti
energiją ir pailginti baterijų tarnavimo laiką.
Setup Menu
09:15 am
09:15 am
Options
Screen
Sort
Options
Beeper
ID Setup
Auto Off
QC Settings
Connection
09:15 am
Patient Test
Control Test
Review Results
Setup
04/19/2012
04/19/2012
04/19/2012
1
Norėdami pasiekti matuoklio nustatymus, pagrindiniame meniu, palieskite Setup (nustatymas).
2
Nustatymo meniu, palieskite Options (parinktys).
3
Meniu Options (parinktys), palieskite Auto Off
(automatinis išjungimas).
Jei matuoklis yra prijungtas prie rankinio pagrindinio
bloko, Auto Off (automatinio išjungimo) funkcija turi
skirtingą poveikį:
Jei dirbate su operatorių ID, suaktyvintus Auto
Off (automatinis išjungimas), matuoklis pereina prie
Operator Login (operatoriaus registracijos) ekrano.
■ Jei dirbate be operatorių ID, suaktyvintus Auto
Off (automatinis išjungimas), matuoklis pereina prie
pagrindinio meniu.
Informacijos apie operatorių ID, žr. „Operator ID (operatoriaus ID)“, 58 psl.
■
48
Matuoklio nustatymas • 4
Auto Off
09:15 am
Galite rinktis vieną iš šių parinkčių:
Minutes:
5
■
Off (išjungta) (matuoklis niekuomet neišsijungia)
■
Laikas iki matuoklio išsijungimo:
1…10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 minučių
4
Norėdami pasirinkti laiką minutėmis arba išjungti
funkciją, palieskite
arba
.
5
Norėdami išsaugoti šį nustatymą, palieskite
arba, norėdami išeiti iš meniu neišsaugoję pakeitimų, palieskite . Automatiškai bus rodomas
ankstesnis ekranas.
04/19/2012
Connection (ryšys)
Main Menu
Meniu Connection (ryšys) galite konfigūruoti duomenų
mainus su išoriniais įrenginiais. Matuoklį galima prijungti
prie kompiuterio arba prie spausdintuvo.
Setup Menu
09:15 am
09:15 am
Options
Screen
Sort
Options
Beeper
ID Setup
Auto Off
QC Settings
Connection
09:15 am
Patient Test
Control Test
Review Results
Setup
04/19/2012
04/19/2012
04/19/2012
1
Norėdami pasiekti matuoklio nustatymus, pagrindiniame meniu, palieskite Setup (nustatymas).
2
Nustatymo meniu, palieskite Options (parinktys).
3
Meniu Options (parinktys), palieskite Connection
(ryšys).
49
4 • Matuoklio nustatymas
Computer (kompiuteris)
„CoaguChek XS Pro“ matuoklį galima prijungti prie kompiuterio ar pagrindinės sistemos, kurioje veikia atitinkama
programinė įranga (t. y. turi būti įdiegta DVS). Norėdami
naudoti šią ryšio funkciją, turite turėti atskirai įsigyjamą
pagrindinį bloką. Ryšys sukuriamas dviem žingsniais.
■
Matuoklis sujungiamas su rankiniu pagrindiniu
bloku per infraraudonųjų spindulių sąsają.
■
Rankinis pagrindinis blokas prijungiamas prie vieno
kompiuterio (per USB) arba tinklo / pagrindinės sistemos (per eternetą).
Parinktį Computer (kompiuteris) (suaktyvinus) galima
naudoti kartu su DVS šių elementų nustatymui:
■
operatorių sąrašų arba
■
pacientų sąrašų (tiriamų pacientų sąrašai)
Todėl šių duomenų nebereikės įvesti rankiniu būdu.
Be to, matuoklyje saugojamus tyrimų rezultatus galite
perkelti į kitas sistemas archyvavimui ar tolesniam vertinimui. Parinktis Computer (kompiuteris) nustato matuoklio
galimybę jungtis su kompiuteriu arba tinklu.
Connection
Off
Computer
Printer
04/19/2012
50
09:15 am
4
Palieskite Computer (kompiuteris). Jūsų pasirinkta
vertė yra paryškinama.
5
Norėdami išsaugoti šį nustatymą, palieskite
arba, norėdami išeiti iš meniu neišsaugoję pakeitimų, palieskite . Automatiškai bus rodomas
ankstesnis ekranas.
Papildomos duomenų apdorojimo funkcijos priklauso
nuo konkrečios naudojamos duomenų valdymo sistemos (DVS) galimybių ir gali skirtis.
Matuoklio nustatymas • 4
Printer (spausdintuvas)
Main Menu
„CoaguChek XS Pro“ matuoklis gali būti tiesiogiai jungiamas su spausdintuvu. Norint naudoti spausdinimo funkciją, jums reikės atskirai įsigyjamo spausdintuvo su
infraraudonųjų spindulių sąsaja.
Setup Menu
09:15 am
09:15 am
Options
Screen
Sort
Options
Beeper
ID Setup
Auto Off
QC Settings
Connection
09:15 am
Patient Test
Control Test
Review Results
Setup
04/19/2012
04/19/2012
1
Connection
09:15 am
Off
04/19/2012
Norėdami pasiekti matuoklio nustatymus, pagrindiniame meniu, palieskite Setup (nustatymas).
2
Nustatymo meniu, palieskite Options (parinktys).
3
Meniu Options (parinktys), palieskite Connection
(ryšys).
4
Palieskite Printer (spausdintuvas). Jūsų pasirinkta
vertė yra paryškinama.
5
Norėdami išsaugoti šį nustatymą, palieskite
arba, norėdami išeiti iš meniu neišsaugoję pakeitimų, palieskite . Automatiškai bus rodomas
ankstesnis ekranas.
Computer
Printer
Norėdami spausdinti:
04/19/2012
Memory
09:15 am
P-ID: PID01
Smith, Henry
Op:
Operator 1
Par: PT
Code: 184
04/18/2012 11:31 am
2.5INR
21%Q
Doctor Notified
Sick
Travel
04/19/2012
■
Sulygiuokite matuoklį su IR spausdintuvu.
■
Bet kuriame tyrimo ar atminties ekrane
palieskite
.
Spausdintuvo piktograma rodoma tik tuomet, jei
suaktyvinta spausdintuvo funkcija. Priešingu atveju
ji nerodoma.
Jei dirbate su matuokliu kita nei anglų kalba: Išskyrus
jūsų įvestą informaciją, pvz., paciento ID ir vardą, operatoriaus ID, komentarus, spaudinio kalba bus anglų.
(Žr. „Language Selection (kalbos pasirinkimas)“,
38 psl.)
51
4 • Matuoklio nustatymas
4.4
ID Setup (ID nustatymas)
Naudokite ID Setup (ID nustatymo) meniu norėdami
įvesti naudotojų ir pacientų valdymo nustatymus.
Šie nustatymai yra neprivalomi, o numatytoji jų vertė
yra Off/Inactive (išjungta / neaktyvi). Matuoklis gali būti
naudojamas neįvedus šių nustatymų.
Matuoklyje galima trijų tipų identifikacija:
■
System Administrator (sistemos administratorius): Admin. (administratorius) turi išskirtines
teises įvesti tam tikrus matuoklio nustatymus ir
yra vienintelis asmuo, galintis įvesti ir keisti šiuos
nustatymus. Norint naudoti „CoaguChek XS Pro“
matuoklį, suaktyvinti Admin. (administratoriaus)
identifikaciją nėra privaloma. Tačiau, atsižvelgiant
į galiojančius nuostatus ir naudojimo vietą, tai gali
būti rekomenduotina ar privaloma.
■
Operator (operatorius): Operator ID (operatoriaus
ID) yra priskiriamas asmenims, kurie naudoja
matuoklius atlikti tyrimams. Jei norite naudoti Operator IDs, (operatoriaus ID), turite kelias galimybes:
– Operator IDs (operatoriaus ID) galite naudoti norėdami, kad matuoklį naudoti tik kvalifikuoti darbuotojai ar iš anksto nustatytų asmenų grupė. Šiuo
atveju kitų įrenginiu sukurtą operatorių sąrašą
reikia perkelti į matuoklį, kad registruojantis būtų
galima pasirinkti Operator ID (operatoriaus ID).
Daugiau informacijos žr. „Darbas su duomenimis“,
pradedant nuo 109 psl.
– Operator IDs (operatoriaus ID) galite naudoti tik
informaciniais tikslais, kad priskirtumėte saugomus
matavimų rezultatus tyrimus atlikusiems naudotojams. Šiuo atveju Operator IDs (operatoriaus ID)
galima įvesti iš karto matuoklyje (naudojantis klaviatūra ar skaitytuvu), esant operatorių sąrašui arba
be jo.
52
Matuoklio nustatymas • 4
■
Patient (pacientas) Patient ID (paciento ID)
priskiriamas asmeniui, kurio tyrimo rezultatai yra
įrašomi. Galite:
– užblokuoti unikalaus Patient ID (paciento ID)
įvedimą (šiuo atveju visi tyrimai yra numeruojami
iš eilės)
– pasirinktinai leisti unikalaus Patient ID (paciento
ID) įvedimą arba
– kiekvienam tyrimui reikalauti Patient ID (paciento
ID). Į matuoklį galite perkelti išoriniame įrenginyje
sukurtus pacientų sąrašus, kad iš šių sąrašų galėtumėte pasirinkti Patient ID (paciento ID). Daugiau
informacijos žr. „Darbas su duomenimis“, 109 psl.
Operator IDs (operatoriaus ID) galima rinktis iš sąrašo
(jei yra) arba nuskaityti prie matuoklio esančiu brūkšninių
kodų skaitytuvu. Jei naudojami slaptažodžiai, juos
privaloma įvesti ekrane rodoma klaviatūra. Patient IDs
(paciento ID) galima įvesti ekrane rodoma klaviatūra arba
nuskaityti prie matuoklio esančiu brūkšninių kodų skaitytuvu. Daugiau informacijos apie darbą su operatorių ir
pacientų ID brūkšniniais kodais, žr. „Darbas su duomenimis“, 109 psl.
ID Setup (ID nustatymas) meniu esantys mygtukai atitinka esamus nustatymus (tai tik pavyzdys, jūsų matuoklio
ekrano išvaizda gali skirtis):
ID Setup
09:15 am
■
Standartinis Admin. (administratoriaus) mygtuko
vaizdas reiškia, kad funkcija yra pasiekiama, bet
neaktyvi (nepriskirtas sistemos administratoriaus /
prižiūrėtojo slaptažodis).
■
Standartinis Operator (operatoriaus) mygtuko
vaizdas reiškia, kad Operator (operatoriaus)
registracija galima, bet neaktyvi.
■
Kai Patient (paciento) mygtukas yra paryškintas
(t. y. jo fonas yra mėlynas), tai reiškia, kad funkcija
yra pasiekiama ir suaktyvinta (kaip Optional (pasirenkama) arba Required (privaloma).
Admin.
Operator
Patient
04/19/2012
53
4 • Matuoklio nustatymas
Sistemos administratorius
(Admin.)
Esant numatytajam nustatymui, matuoklis nėra apsaugotas Admin. (administratoriaus) slaptažodžiu, o visos
nustatymo parinktys pasiekiamos visiems naudotojams.
Jei nustatysite Admin. (administratoriaus) slaptažodį,
toliau nurodytos nustatymo sritys bus automatiškai rezervuotos sistemos administratoriui / prižiūrėtojui (t. y. slaptažodį žinančiam asmeniui).
■
Screen (ekranas): Result Units (rezultatų vienetai),
Date/Time (data / laikas)
■
Options (parinktys): Connection (ryšys)
(su kompiuteriu ar spausdintuvu)
■
ID Setup (ID nustatymas) (visa sritis)
■
QC Lockout (KK blokavimas)
■
QC Range (KK intervalas)
■
Operator Lockout (operatoriaus blokavimas)
(tik kartu su duomenų valdymo sistema)
Įvedus Admin. (administratoriaus) slaptažodį, šį slaptažodį reikės įvesti prieš keičiant bet kurį iš prieš tai nurodytų nustatymų. Admin. (administratoriaus) slaptažodį
taip par reikės įvesti prieš šalinant ar keičiant patį
Admin. (administratoriaus) slaptažodį. Jei Admin.
(administratoriaus) slaptažodį pamiršite, kreipkitės
į „Roche“ atstovą.
Jei Admin. (administratoriaus) slaptažodis
dar nenustatytas:
Main Menu
Setup Menu
09:15 am
09:15 am
ID Setup
Screen
Admin.
Options
Operator
ID Setup
Patient
09:15 am
Patient Test
Control Test
Review Results
Setup
04/19/2012
54
QC Settings
04/19/2012
04/19/2012
1
Norėdami pasiekti matuoklio nustatymus, pagrindiniame meniu, palieskite Setup (nustatymas).
2
Nustatymo meniu, palieskite ID Setup (ID
nustatymas).
3
Meniu ID Setup (ID nustatymas), palieskite Admin.
(administratorius)
Matuoklio nustatymas • 4
***|
Admin.
09:15 am
A
B
C
D
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
E
123
Admin.
|
09:15 am
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ABC
Repeat ID
09:15 am
***|
A
B
C
D
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
123
4
E
Naudodami ekrane rodomą klaviatūrą, įveskite
pasirinktą Admin. (administratoriaus) slaptažodį.
Slaptažodį gali sudaryti iki 20 simbolių kombinacija.
Atidžiai spauskite mygtukus, nes ekrane simboliai nerodomi. Vietoje jų rodomos žvaigždutės (kaip įvedant
slaptažodį kompiuteryje).
5
Norėdami įvesti simbolius, naudokite
123
.
6
Norėdami vėl įvesti tekstą, naudokite
ABC
.
7
Norėdami sugrįžti atgal ir ištaisyti klaidą,
naudokite
.
8
Norėdami išsaugoti šį nustatymą, palieskite
arba, norėdami išeiti iš meniu neišsaugoję pakeitimų, palieskite . Automatiškai bus rodomas
ankstesnis ekranas.
9
Dar kartą įveskite Admin. (administratoriaus) slaptažodį (ekrane vėl automatiškai rodoma klaviatūra),
kad patvirtintumėte pirmąjį įrašą.
10
Norėdami išsaugoti įrašą, palieskite
(Admin.
(administratoriaus) slaptažodis nustatytas), or
palieksite , kad išeitumėte iš meniu nenustatę
Admin. (administratoriaus) slaptažodžio, kuris lieka
neaktyvus.
Automatiškai vėl bus rodomas ID Setup (ID nustatymo)
meniu. Išėjus iš Setup (nustatymo) meniu, toliau redaguoti prieš tai nurodytas nustatymų sritis galės tik įgaliotas administratorius (žr. 54 psl.)
55
4 • Matuoklio nustatymas
Esamo Admin. (administratoriaus) slaptažodžio
keitimas
Main Menu
09:15 am
Setup Menu
09:15 am
***|
Screen
Patient Test
Options
Control Test
Review Results
Setup
ID Setup
QC Settings
09:15 am
ID Setup
09:15 am
Admin.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
04/19/2012
Admin.
Operator
Patient
123
04/19/2012
04/19/2012
1
Norėdami pasiekti matuoklio nustatymus, pagrindiniame meniu, palieskite Setup (nustatymas).
2
Nustatymo meniu, palieskite ID Setup (ID
nustatymas).
3
Naudodami ekrane rodomą klaviatūrą, įveskite
galiojantį Admin. (administratoriaus) slaptažodį.
Rodomas ID Setup (ID nustatymo) meniu. Mygtukas
Admin. (administratorius) yra paryškintas, o tai reiškia,
kad Admin. (administratoriaus) slaptažodis yra aktyvus.
56
4
Palieskite Admin. (administratorius).
5
Naudodami ekrane rodomą klaviatūrą, įveskite
(ir patvirtinkite) naują Admin. (administratoriaus)
slaptažodį.
Matuoklio nustatymas • 4
Esamo Admin. (administratoriaus) slaptažodžio
deaktyvavimas:
Main Menu
Setup Menu
09:15 am
09:15 am
***|
Screen
Patient Test
Options
Control Test
ID Setup
Review Results
Setup
QC Settings
Operator
Patient
04/19/2012
Admin.
A
B
09:15 am
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
09:15 am
Admin.
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Operator
Patient
123
1
Norėdami pasiekti matuoklio nustatymus, pagrindiniame meniu, palieskite Setup (nustatymas).
2
Nustatymo meniu, palieskite ID Setup (ID
nustatymas).
3
Naudodami ekrane rodomą klaviatūrą, įveskite
galiojantį Admin. (administratoriaus) slaptažodį.
Rodomas ID Setup (ID nustatymo) meniu. Mygtukas
Admin. (administratorius) yra paryškintas, o tai reiškia,
kad Admin. (administratoriaus) slaptažodis yra aktyvus.
09:15 am
Admin.
|
ID Setup
04/19/2012
04/19/2012
ID Setup
09:15 am
A
Z
04/19/2012
Admin.
4
Palieskite Admin. (administratorius).
5
Iš karto palieskite , kad uždarytumėte ekrane
rodomą klaviatūrą neįvesdami slaptažodžio.
Admin. (administratoriaus) slaptažodis buvo pašalintas
ir deaktyvintas. Admin. (administratoriaus) mygtukas
daugiau neparyškintas.
123
57
4 • Matuoklio nustatymas
Operator ID (operatoriaus ID)
Jei norite sukurti Operator IDs (operatorių ID) sąrašą,
iš kurio galėsite pasirinkti operatorių, reikalinga papildoma programinė įranga (duomenų valdymo sistema)
ir rankinis pagrindinis blokas (daugiau informacijos
žr. „Darbas su duomenimis“, 109 psl.)
Esant numatytajam nustatymui, Operator (operatoriaus)
registracija nėra aktyvi. Matuoklyje galite aktyvuoti arba
deaktyvuoti Operator (operatoriaus) registraciją. Jei ji
aktyvi, operatorius turės prisiregistruoti, kad būt rodomas
pagrindinis meniu ir būtų galima atlikti matavimus.
Norėdami aktyvuoti Operator (operatoriaus)
registraciją:
Main Menu
Setup Menu
09:15 am
09:15 am
ID Setup
Screen
Admin.
Options
Operator
ID Setup
Patient
09:15 am
Patient Test
Control Test
Review Results
Setup
QC Settings
04/19/2012
04/19/2012
Operator ID
Active
Inactive
04/19/2012
58
09:15 am
04/19/2012
1
Norėdami pasiekti matuoklio nustatymus, pagrindiniame meniu, palieskite Setup (nustatymas).
2
Nustatymo meniu, palieskite ID Setup (ID
nustatymas).
3
Meniu ID Setup (ID nustatymas), palieskite
Operator (operatorius).
4
Palieskite mygtuką su pasirinktu Operator (operatoriaus) registracijos nustatymu. Jūsų pasirinkta
vertė yra paryškinama.
5
Norėdami išsaugoti šį nustatymą, palieskite
arba, norėdami išeiti iš meniu neišsaugoję pakeitimų, palieskite . Automatiškai bus rodomas
ankstesnis ekranas.
Matuoklio nustatymas • 4
Patient ID (paciento ID)
Jei norite sukurti Patient IDs (pacientų ID) sąrašą,
iš kurio galėsite pasirinkti tiriamą pacientą, reikalinga
papildoma programinė įranga (duomenų valdymo
sistema) ir rankinis pagrindinis blokas (daugiau
informacijos žr. 109 psl.)
Esant numatytajam nustatymui, Patient IDs (paciento ID)
vertė yra No (ne). Tai reiškia, kad numeriai tyrimams priskiriami iš eilės. Tačiau galite nustatyti, kad Patient ID (paciento ID) vertė būtų įvedama ar padaryti ją pasirenkamą.
Main Menu
Setup Menu
09:15 am
09:15 am
ID Setup
Screen
Admin.
Options
Operator
ID Setup
Patient
09:15 am
Patient Test
Control Test
Review Results
Setup
QC Settings
04/19/2012
04/19/2012
Patient ID
No
Optional
09:15 am
1
Norėdami pasiekti matuoklio nustatymus, pagrindiniame meniu, palieskite Setup (nustatymas).
2
Nustatymo meniu, palieskite ID Setup (ID
nustatymas).
3
Meniu ID Setup (ID nustatymas), palieskite Patient
(pacientas).
Galite rinktis vieną iš šių parinkčių:
■
No (ne) (tyrimams numeriai bus priskiriami
automatiškai)
■
Optional (pasirinktinai) (automatinis numberavimas
arba sąrašas / nuskaitymas / rankinis įvedimas)
■
Required (reikalaujamas) (sąrašas / nuskaitymas /
rankinis įvedimas)
4
Palieskite mygtuką su pasirinktu nustatymu.
Jūsų pasirinkta vertė yra paryškinama.
5
Norėdami išsaugoti šį nustatymą, palieskite
arba, norėdami išeiti iš meniu neišsaugoję pakeitimų, palieskite .
Required
04/19/2012
04/19/2012
Parinkties No (ne) nustatymas baigtas. Parinktims Optional (pasirinktinai) ir Required (reikalaujamas) tęskite
pasirinkdami įvesties formatą.
59
4 • Matuoklio nustatymas
Patient ID
09:15 am
Alphanumeric
Numeric
Min. Length:
Max. Length:
60
Pasirinkite Patient ID (paciento ID) įvesties formą.
Galite rinktis vieną iš šių parinkčių:
■
Alphanumeric (skaitinis-raidinis)
Įveskite bet kokį raidžių ir skaičių derinį,
pvz., „J. DOE 3378“
■
Numeric (skaitinis)
Įveskite tik skaičius, pvz., „3387“
■
Min. Length
(min. ilgis) Nurodykite minimalų simbolių, kurie
turi sudaryti Patient ID (paciento ID), skaičių.
■
Max. Length
(maks. ilgis) Nurodykite maksimalų simbolių, kurie
turi sudaryti Patient ID (paciento ID), skaičių.
7
Palieskite mygtuką su pasirinktu Patient ID
(paciento ID) formatu. Jūsų pasirinkta vertė yra
paryškinama.
8
Norėdami nustatyti pasirinktą simbolių skaičių
(ilgį), palieskite
arba
.
9
Norėdami išsaugoti šį nustatymą, palieskite
arba, norėdami išeiti iš meniu neišsaugoję pakeitimų, palieskite . Automatiškai bus rodomas
ankstesnis ekranas.
1
20
04/19/2012
6
Matuoklio nustatymas • 4
4.5
QC Settings (KK nustatymai) nustatymas
QC Settings (KK nustatymų) meniu prieinamos parinktys,
skirtos operatoriaus atliekamos skysčio kokybės kontrolės užtikrinimui nurodytais intervalais. Be to, jame prieinama parinktis, skirta KK intervalo nustatymui pagal
galiojančius vietinius nuostatus.
QC Range (KK intervalas)
Yra dvi parinktys:
■
Default Range (numatytasis intervalas): Matuoklis
rodo KK intervalą, „Roche“ nurodytą kodo luste.
■
Custom Range (pasirinktinis intervalas): Parinktis
Custom Range (pasirinktinis intervalas) leidžia naudotojui nurodyti nuosavą KK intervalą numatytajame diapazone.
Blokavimas (QC Lockout (KK blokavimas) ir
Operator Lockout (operatoriaus blokavimas)
Jei skysčio kokybės kontrolės tyrimas nebuvo atliktas tinkamai arba jei rezultatas nepateko į tikslinių verčių intervalą, matuoklis blokuojamas. Be to, galima pasirinktinai
užblokuoti atskirus operatorius.
Prieš tai, kai matuoklį vėl bus galima naudoti tyrimui
(operatorius arba bendrai), būtina sėkmingai užbaigti
skysčio kokybės kontrolės tyrimą.
Operator Lockout (operatoriaus blokavimo) nustatymo
parinktis prieinama tik tuomet, kai duomenų valdymo
sistemoje (DVS) yra sukurti operatorių sąrašai, jie saugomi matuoklyje ir suaktyvinta Operator (operatoriaus)
registracija. Šie sąrašai prienami tik kartu su duomenų
valdymo sistema. Daugiau informacijos žr. „Darbas su
duomenimis“, 109 psl.
61
4 • Matuoklio nustatymas
QC Range (KK intervalas)
Main Menu
Skysčio kokybės kontrolės intervalai gali būti parinkti
pagal vietinius nuostatus. KK intervalo funkcija leidžia
susiaurinti numatytąjį intervalą.
Setup Menu
09:15 am
09:15 am
QC Settings
09:15 am
Screen
QC Range
Options
QC Lockout
ID Setup
Operator Lockout
QC Settings
STAT Test Config.
Patient Test
Control Test
Review Results
Setup
04/19/2012
04/19/2012
04/19/2012
1
Norėdami pasiekti matuoklio nustatymus, pagrindiniame meniu, palieskite Setup (nustatymas).
2
Nustatymo meniu, palieskite QC Settings
(KK nustatymai).
3
QC Settings (KK nustatymų) meniu, palieskite
QC Range (KK intervalas).
Galite rinktis vieną iš šių parinkčių:
QC Range
09:15 am
■
Default Range (numatytasis intervalas) (Pasirinktas ir rodomas kodo luste nustatytas intervalas.
Tikslinė vertė nerodoma.)
■
Custom Range (pasirinktinis intervalas) (Galima
nustatyti leidžiamą procentinį nuokrypį nuo tikslinės vertės. Be to, galite pasirinkti, ar su kontrolės
tyrimo rezultatu bus rodoma tikslinė vertė.)
4
Palieskite mygtuką su pasirinktu nustatymu.
Jūsų pasirinkta vertė yra paryškinama.
■
Jei pasirinkote Default Range (numatytasis
intervalas), norėdami išsaugoti šį nustatymą,
palieskite
arba, norėdami išeiti iš meniu
neišsaugoję pakeitimų, palieskite .
■
Jei pasirinkote Custom Range (pasirinktinis
intervalas), norėdami išsaugoti šį nustatymą,
palieskite
arba, norėdami išeiti iš meniu neišsaugoję pakeitimų, palieskite . Automatiškai
bus rodomas ankstesnis ekranas.
Default Range
Custom Range
04/19/2012
62
Matuoklio nustatymas • 4
Default Range
Jei pasirinkote Custom Range (pasirinktinis intervalas),
atidaromas QC Range (KK intervalo) ekranas, kuriame
prieinamos šios parinktys:
Custom Range
■
Rodoma tikslinė vertė (įjungta / išjungta)
■
Nuokrypis nuo tikslinės vertės (procentinė vertė)
Žr. 62 psl.
QC Range
09:15 am
QC Range
Display
target value
09:15 am
On
04/19/2012
Deviation from
target value
11.5 %
04/19/2012
Off
Kontroliniams tirpalams tikslinė vertė visuomet nuskaitomas iš kodo lusto. Jei pasirinkote Custom Range
(pasirinktinį intervalą), galite pasirinkti leidžiamą nuokrypį nuo tikslinės vertės intervale nuo 0 iki 22,5%
(iliustracijoje pasirinkta 11,5% vertė).
Pastaba. Procentinis nuokrypis nuo tikslinės vertės
visuomet nurodomas kaip INR vertės. Net jei nustatymuose aktyvavote % Quick, matuoklis nuokrypį
visuomet apskaičiuoja naudodamas INR vertes;
tuomet šis intervalas konvertuojamas į % Quick antrajame žingsnyje. Kadangi nėra tiesinės koreliacijos tarp
kaip INR ir kaip % Quick išreikštų verčių, apskaičiavus
procentinį nuokrypį (11,5% pavyzdyje) taikant % Quick,
jūsų rezultatas gali skirtis nuo rezultato, kuris buvo
apskaičiuotas taikant INR tikslinę vertę.
63
4 • Matuoklio nustatymas
QC Range
Display
target value
09:15 am
On
5
Palieskite On (įjungta) (su tyrimo rezultatu bus
rodoma tikslinė vertė) arba Off (išjungta) (tikslinė
vertė nebus rodoma). Jūsų pasirinkta vertė yra
paryškinama.
6
Norėdami nustatyti leidžiamą procentinį nuokrypį
nuo tikslinės vertės, naudokite rodykles.
Off
Deviation from
target value
11.5 %
Norėdami nustatyti sveiką skaičių prieš dešimtainį kablelį,
naudokite kairėje esančias rodykles. Norėdami nustatyti
skaičių po dešimtainio kablelio, naudokite dešinėje
esančias rodykles.
04/19/2012
7
QC Test
KK tyrimo ir KK atminties ekranuose, eilutėje po kontrolės
tyrimo rezultatu, bus rodomas Custom Range (pasirinktinis intervalas) ir Target Value (tikslinė vertė) (jei nustatyta
On (įjungta).
09:15 am
QC:
999
Level: 2
Code: 184
Par: PT
Op:
Operator 1
04/19/2012 09:15 am
3.0 INR
(2.6 - 3.2 INR)
16 %Q
(16 - 20 %Q)
QC Test
09:15 am
QC:
999
Level: 2
Code: 184
Par: PT
Op:
Operator 1
04/19/2012 09:15 am
04/19/2012
3.0 INR
(2.9, 2.6 - 3.2 INR)
16 %Q
(17, 16 - 20 %Q)
04/19/2012
64
Norėdami išsaugoti šį nustatymą, palieskite
arba, norėdami išeiti iš meniu neišsaugoję pakeitimų, palieskite . Automatiškai bus rodomas
ankstesnis QC Settings (KK nustatymų) ekranas.
Kairiajame ekrane, Display target value (tikslinės vertės
rodymas) vertė yra Off (išjungta): po kontrolės tyrimo
rezultatu rodomas tik pasirinktinis intervalas.
Dešiniajame ekrane, Display target value (tikslinės vertės
rodymas) vertė yra On (įjungta): rodomas pasirinktinis
intervalas ir tikslinė vertė. Tikslinė vertė (čia: 2,9) rodoma
prieš pasirinktinį intervalą.
Matuoklio nustatymas • 4
QC Lockout (KK blokavimas)
Main Menu
QC Lockout (KK blokavimas) užtikrina reguliarų pasirenkamų kokybės kontrolės tyrimų atlikimą. Funkcijos veikimas nepriklauso nuo operatoriaus. Šią parinktį reikia
naudoti, jei dirbate su operatorių sąrašais. Be to,
Operator Lockouts (operatoriaus blokavimą) ir QC Lockouts (KK blokavimą) galima naudoti kartu. QC Lockout
(blokavimo) nustatymą galima naudoti ne tik nurodyti
laiko intervalams, bet ir nurodyti, kad kokybės kontrolės
tyrimas turi būti atliekamas pradėjus naudoti naują tyrimo
juostelių partiją (New Code (naujas kodas).
Setup Menu
09:15 am
09:15 am
QC Settings
09:15 am
Screen
QC Range
Options
QC Lockout
ID Setup
Operator Lockout
QC Settings
STAT Test Config.
Patient Test
Control Test
Review Results
Setup
04/19/2012
04/19/2012
04/19/2012
1
Norėdami pasiekti matuoklio nustatymus, pagrindiniame meniu, palieskite Setup (nustatymas).
2
Nustatymo meniu, palieskite QC Settings
(KK nustatymai).
3
QC Settings (KK nustatymų) meniu, palieskite
QC Lockout (KK blokavimas).
65
4 • Matuoklio nustatymas
QC Lockout
New Code
09:15 am
Yes
4
No
Galite rinktis vieną iš šių parinkčių:
No
Daily
■
Weekly
04/19/2012
09:15 am
■
Ne (ne)
■
Daily (kas dieną)
■
Weekly (kas savaitę)
■
Monthly (kas mėnesį)
5
Palieskite mygtuką su parinktimi, kada keisti tyrimo
juostelių partiją.
6
Norėdami pasirinkti intervalą, palieskite mygtuką.
Jūsų pasirinkta vertė yra paryškinama.
7
Norėdami išsaugoti šį nustatymą, palieskite
arba, norėdami išeiti iš meniu neišsaugoję pakeitimų, palieskite .
8
Visoms parinktims, išskyrus No (ne), turite nurodyti,
turite nurodyti kokybės kontrolės vykdymo lygius.
9
Norėdami išsaugoti šį nustatymą, palieskite
arba, norėdami išeiti iš meniu neišsaugoję pakeitimų, palieskite . Automatiškai bus rodomas
ankstesnis ekranas.
Number of Levels
One Level
Two Levels
04/19/2012
66
New Code Yes/No (naujas kodas – taip/ne) (kiekvieną kartą esant naujai tyrimo juostelių partijai)
Bendrieji intervalai yra:
Monthly
QC Lockout
Pagal partiją ir (ar) laiką pasirinkite sąlygas kokybės
kontrolės tyrimo atlikimui.
Matuoklio nustatymas • 4
Operator Lockout (operatoriaus
blokavimas)
Papildomos skysčio kokybės kontrolės gali būti naudojamos užtikrinti, kad operatorius tinkamai atliktų tyrimus
„CoaguChek XS Pro“ matuoklyje.
Operator Lockout (operatoriaus blokavimo) funkcija
verčia sąraše parinktą operatorių šias kokybės kontroles
atlikti reguliariai.
Main Menu
Setup Menu
09:15 am
09:15 am
QC Settings
09:15 am
Screen
QC Range
Options
QC Lockout
ID Setup
Operator Lockout
QC Settings
STAT Test Config.
Patient Test
Control Test
Review Results
Setup
04/19/2012
04/19/2012
04/19/2012
1
Norėdami pasiekti matuoklio nustatymus, pagrindiniame meniu, palieskite Setup (nustatymas).
2
Nustatymo meniu, palieskite QC Settings
(KK nustatymai).
3
QC Settings (KK nustatymų) meniu, palieskite
Operator Lockout (operatoriaus blokavimas).
Jei šis mygtukas nėra aktyvus (rodomas pilkai),
nėra nustatytų operatorių arba Operator ID
(operatoriaus ID) parinktis buvo deaktyvuota.
Operator Lockout (operatoriaus blokavimo) funkcijos
parinktis prieinama tik tuomet, kai operatorių sąrašai
kuriami DVS. Daugiau informacijos žr. „Darbas su duomenimis“, 109 psl. Jei su DVS nedirbate, prieinama tik
QC Lockout (KK blokavimo) funkcija (žr. „QC Lockout
(KK blokavimas)“, 65 psl.)
67
4 • Matuoklio nustatymas
Op. Lockout
09:15 am
4
No
Weekly
Galite rinktis vieną iš šių parinkčių:
Monthly
■
No (ne) (deaktyvuota)
■
Weekly (kas savaitę)
■
Monthly (kas mėnesį)
■
Every 3 Months (kas 3 mėnesius) arba Every
6 Months (kas 6 mėnesius)
Weekly
■
Yearly (kas metus)
Monthly
5
Norėdami ekrane matyti pasirinktą parinktį,
paspauskite
arba
.
6
Norėdami pasirinkti intervalą, palieskite mygtuką.
Jūsų pasirinkta vertė yra paryškinama.
7
Norėdami išsaugoti šį nustatymą, palieskite
arba, norėdami išeiti iš meniu neišsaugoję pakeitimų, palieskite .
8
Visoms parinktims, išskyrus No (ne), turite nurodyti,
turite nurodyti kokybės kontrolės vykdymo lygius.
9
Norėdami išsaugoti šį nustatymą, palieskite
arba, norėdami išeiti iš meniu neišsaugoję pakeitimų, palieskite . Automatiškai bus rodomas
ankstesnis ekranas.
Every 3 Months
Every 6 Months
04/19/2012
Op. Lockout
09:15 am
Every 3 Months
Every 6 Months
Yearly
04/19/2012
Op. Lockout
Number of Levels
One Level
Two Levels
04/19/2012
68
Pasirinkite intervalą, kuriuo turi būti atliekami
privalomi kokybės kontrolės tyrimai.
09:15 am
Matuoklio nustatymas • 4
STAT Test Configuration
(skubaus tyrimo
konfigūravimas)
Kokybės kontrolės tyrimai užtikrina pastovią kokybę ir
tikslius matavimus. Tačiau esant išskirtinėms situacijoms,
gali būti reikalingą tyrimą atlikti neatidėliojant. Norėdami
nepaisyti aktyvaus blokavimo1, galite leisti atlikti skubius
(STAT) tyrimus (STAT – Short TurnAround Time).
Galite nustatyti tyrimų skaičių (iki devynių), leidžiamą
esant blokavimui. Pasiekus leidžiamų skubių tyrimų skaičių, papildomų tyrimų nebus leidžiama atlikti, kol nebus
sėkmingai baigtas kokybės kontrolės tyrimas. Numatytasis nustatymas yra trys skubūs tyrimai.
Rodomi skubių tyrimų rezultatai visuomet identifikuojami pagal žymę STAT Test (skubus tyrimas) (žr. 92 psl.)
1.
KK, operatorius arba naujos partijos blokavimas
69
4 • Matuoklio nustatymas
Main Menu
Setup Menu
09:15 am
09:15 am
QC Settings
09:15 am
Screen
QC Range
Options
QC Lockout
ID Setup
Operator Lockout
QC Settings
STAT Test Config.
Patient Test
Control Test
Review Results
Setup
04/19/2012
04/19/2012
STAT Test Config.
09:15 am
1
Norėdami pasiekti matuoklio nustatymus, pagrindiniame meniu, palieskite Setup (nustatymas).
2
Nustatymo meniu, palieskite QC Settings
(KK nustatymai).
3
QC Settings (KK nustatymų) meniu, palieskite
STAT Test Config. (skubių tyrimų konfigūravimas).
4
Palieskite Enable (aktyvuoti), kad leistumėte
skubius tyrimus, arba palieskite Disable (deaktyvuoti), kad neleistumėte skubių tyrimų. Jūsų pasirinkta vertė yra paryškinama.
5
Jei parinktį aktyvavote, palieskite
ir
nustatytumėte papildomų tyrimų skaičių.
6
Norėdami išsaugoti šį nustatymą, palieskite
arba, norėdami išeiti iš meniu neišsaugoję pakeitimų, palieskite .
Enable
Disable
Quantity:
04/19/2012
70
04/19/2012
3
, kad
Kraujo mėginio tyrimas • 5
5
Kraujo mėginio tyrimas
Ko reikės:
■
„CoaguChek XS Pro“ matuoklio
■
„CoaguChek XS PT“ tyrimo juostelės ir atitinkamo
kodo lusto
■
Tiriant kapiliarinį kraują:
– Dūrimo prietaiso, skirto naudoti specialistams (pvz.,
„Accu-Chek Safe-T-Pro Plus“ dūrimo prietaisas
arba „CoaguChek“ lancetai)
– „CoaguChek“ kapiliarinių vamzdelių / kolbučių
(pasirinktinai)
Nenaudokite stiklinių kapiliarinių vamzdelių arba
kapiliarinių vamzdelių su antikoaguliantais.
■
5.1
Medvilninio rutuliuko ir alkoholiu sudrėkintos
servetėlės
Svarbios pastabos
Visuomet …
■
išėmę tyrimo juostelę, nedelsdami uždarykite
juostelių talpyklę.
■
matuoklį naudokite, kai aplinkos temperatūra yra
nuo 15 °C iki 32 °C (59 °F ir 90 °F).
■
pastatykite matuoklį ant lygaus stabilaus paviršiaus
(stalo) arba laikykite horizontaliai.
■
vadovaukitės pakuotės lapelyje pateikta informacija
apie tinkamą tyrimo juostelių naudojimą.
■
laikykite tyrimo juostelės dėklą ir korpusą švarius.
Dar žr. skyrių „Matuoklio valymas ir dezinfekavimas“ (117 psl.).
71
5 • Kraujo mėginio tyrimas
Apsauga nuo infekcijos:
Imdami mėginius, visuomet imkitės bendrųjų atsargumo
priemonių ir laikykitės kraujo mėginių ėmimo rekomendacijų (žr. 14 psl.).
Tvarkydami pacientų tyrimui panaudotas tyrimo juosteles,
visuomet vadovaukitės savo laboratorijos atliekų tvarkymo taisyklėmis arba praktika (žr. 14 psl.).
Niekuomet …
DĖMESIO
72
■
įprasto darbo metu nelaikykite matuoklio itin
didelėje temperatūroje (didesnėje nei 40 °C arba
104 °F).
■
nelaikykite matuoklio drėgnoje aplinkoje be
apsaugos.
■
neišimkite ir neįstatykite kodo lusto, kol matuoklis
atlieka tyrimą.
■
nenaudokite iš kitos nei naudojama pakuotės
išimto kodo lusto.
■
nelieskite ir neišimkite tyrimo juostelės tyrimo metu.
■
nuo dūrio iki kraujo paėmimo negali praeiti daugiau
nei 15 sekundžių.
■
dūris į pirštą negali būti atliekamas drėgnomis
rankomis (esant vandens, prakaito ar alkoholio
likučių).
■
pradėjus tyrimą, nepildykite kraujo mėginio.
■
neatlikinėkite tyrimo su ankstesnės procedūros
kraujo mėginiu.
Išmatuotų rezultatų tikslumas / glaudumas:
Nesilaikant prieš tai pateiktų nurodymų, gali būti gauti
netikslūs rezultatai. Neteisingas rezultatas gali lemti diagnozės klaidą, tokiu būdu sukeliant pavojų pacientui.
Kraujo mėginio tyrimas • 5
Gero kapiliarinio kraujo
mėginio gavimas
Norėdami gauti tinkamą kraujo lašą:
■
Sušildykite plaštaką. Paprašykite paciento palaikyti
ją po savo ranka arba naudokite plaštakų šildytuvą.
Nuplaukite rankas muilu ir šiltu vandeniu. Kruopščiai nusausinkite.
■
Prieš durdami į pirštą, leiskite pacientui palaikyti
nuleistą atpalaiduotą ranką.
■
Masažuokite pirštą nuo plaštakos.
Taikykite šiuos patarimus, kol piršto galiukas patamsės.
DĖMESIO
■
Iš karto po to, kai įdūrėte, švelniai pamasažuokite
pirštą, kad gautumėte pakankamą kraujo lašą
nespausdami per daug.
■
Nedelsdami užlašinkite kraujo lašą ant tyrimo
juostelės (per 15 sekundžių).
■
Kraujo mėginiui iš piršto paimti galite rinktis ir
„CoaguChek“ kapiliarinį vamzdelį / kolbutę.
Plaudami ar dezinfekuodami paciento pirštą, leiskite jam
gerai nudžiūti. Ant odos likęs vanduo ar dezinfekcijos
priemonė gali praskiesti kraujo lašą ir lemti klaidingus
rezultatus.
73
5 • Kraujo mėginio tyrimas
Gerų veninio kraujo tyrimų
rezultatų gavimas
Mėginiui paimti naudokite standartinį kraujo surinkimo
prietaisą. Rinkdami kraujo mėginius, nenaudokite
antikoaguliantų (pvz., EDTA, citrato, fluorido, oksaltato
arba heparino). Veninio kraujo mėginius galima imti iš
veninės linijos.
Jei veninio kraujo mėginiai renkami atliekant venos
punkciją, atminkite:
■
Naudokite bent 23 G (apie 0,65 mm) arba didesnę
adatą.
■
Nulašinkite pirmuosius surinkto kraujo keturis
lašus (per pirmąsias 10 sekundžių). Tuomet
nedelsdami pateikite vieną kraujo lašą (mažiausiai
8 μL) tiesiai ant tyrimo juostelės paskirties vietos.
Įsitikinkite, kad mėginyje nėra oro burbuliukų.
Apsauga nuo infekcijos:
Imdami mėginius, visuomet imkitės bendrųjų atsargumo
priemonių ir laikykitės kraujo mėginių ėmimo rekomendacijų (žr. 14 psl.).
Tvarkydami pacientų tyrimui panaudotas tyrimo juosteles,
visuomet vadovaukitės savo laboratorijos atliekų tvarkymo taisyklėmis arba praktika (žr. 14 psl.)
74
Kraujo mėginio tyrimas • 5
5.2
Pasiruošimas tyrimui
1
Pasiruoškite tyrimo juostelių talpyklę.
2
Įsitikinkite, kad turite su šiomis tyrimo juostelėmis
pateiktą kodo lustą.
Kiekvienoje tyrimo juostelių pakuotėje yra kodo lustas.
Ant kodo lusto esantis skaičius ir ant tyrimo juostelių
talpyklės esantis skaičius turi sutapti. Prieš skaičių
esanti didžioji raidė S reiškia, kad šis kodo lustas yra
skirtas tyrimo juostelėms. (Prieš skaičių esanti didžioji
raidė C nurodo, kad turite kontrolinio tirpalo kodo lustą.
Žr. skyrių 6, Kontrolinis tyrimas ir kokybės kontrolė).
Tyrimo juostelės kodo lustas
Kodo luste yra matuokliui skirta svarbi informacija, kurios
reikia, kad būtų galima atlikti krešėjimo tyrimą. Luste yra
informacija apie tyrimo būdą, partijos numerį ir tinkamumo laiką. Kodo lusto reikia kiekvieną kartą pradedant
naudoti naują tyrimo juostelių partiją. Tokiu būdu matuoklis galės nuskaityti konkrečios tyrimo juostelių partijos
informaciją.
„CoaguChek XS Pro“ matuoklis saugo 60 kodo lustų,
kurie buvo anksčiau įdėti, duomenis.
■
Prieš atlikdami pirmąjį tyrimą su juostelėmis, nepamirškite panaudoti su kiekviena tyrimo juostelių
pakuote pateikiamo tyrimo juostelių kodo lusto.
Rekomenduojame palikto kodo lustą matuoklyje –
tokiu būdu elektriniai matuoklio kontaktai bus
apsaugoti nuo užsiteršimo.
■
Kiekvienas kodo lustas priklauso konkrečiai tyrimo
juostelių partijai. Kodo lustą išimkite tik tada, kai
tyrimui naudojate naujos pakuotės tyrimo juosteles.
■
Saugokite kodo lustą nuo drėgmės ir įrangos, sukuriančios magnetinius laukus.
75
5 • Kraujo mėginio tyrimas
Kodo lusto įdėjimas
1
Jei matuoklyje yra, išimkite seną kodo lustą.
2
Patikrinkite, ar kodo lusto numeris atitinka numerį
ant tyrimo juostelių talpyklės etiketės.
3
Įstatykite naują kodo lustą į kodo lusto lizdą
(kaip pavaizduota), kad užsifiksuotų.
Jei kodo lusto trūksta arba jis yra netinkamai įstatytas,
ekrane rodomi klaidų pranešimai (žr. šio vadovo skyrių
„Trikčių šalinimas“).
76
Kraujo mėginio tyrimas • 5
Matuoklio įjungimas
1
Pastatykite matuoklį ant lygaus nevibruojančio
paviršiaus arba laikykite rankoje horizontaliai.
2
Įjunkite matuoklį palaikydami nuspaudę
mygtuką apie 1 sekundę.
Be to, matuoklį galite įjungti įdėję tyrimo juostelę arba
prijungę maitinimo adapterį.
Kitas veiksmas priklausys nuo to, ar funkciją Operator ID
(operatoriaus ID) yra aktyvi, ar ne (žr. „Darbas su duomenimis“, 109 psl.).
Jei funkcija Operator ID (operatoriaus ID) yra neaktyvi:
Main Menu
09:15 am
3
Palaukite, kol bus rodomas pagrindinis meniu.
Patient Test
Control Test
Review Results
Setup
04/19/2012
77
5 • Kraujo mėginio tyrimas
Jei funkcija Operator ID (operatoriaus ID) yra aktyvi:
Be operatorių sąrašo:
Operator ID
|
Dabar turite įvesti Operator ID1 (operatoriaus ID).
■
Naudodamiesi klaviatūra įveskite Operator ID
(operatoriaus ID). Palieskite
, kad pereitumėte
prie kito ekrano.
■
Be to, Operator ID (operatoriaus ID) galima įvesti ir
naudojant integruotą brūkšninių kodų skaitytuvą2. Palieskite Scan (nuskaityti) ir nuskaitykite
operatoriaus brūkšninį kodą apytiksliai 10 cm
(4 col.) atstumu. Jei brūkšninis kodas nuskaitomas
sėkmingai, matuoklis supypsi vieną kartą. Brūkšninio kodo informacija rodoma operatoriaus ID
laukelyje. Jei brūkšninis kodas nenuskaitomas,
skaitytuvas išsijungia po 10 sekundžių.
09:15 am
A
B
C
D
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
,
123
Z
3
E
Scan
Tam, kad lazerinis skaitytuvas įsijungtų, brūkšninis kodas
nėra būtinas. Nežiūrėkite tiesiai į lazerio spindulį.
ĮSPĖJIMAS
1.
2.
78
Informacijos apie operatorių ir pacientų ID konfigūravimą
žr. 115 psl.
Galimų brūkšninių kodų tipų sąrašą žr. priede A.2, 132 psl.
Kraujo mėginio tyrimas • 5
Su operatorių sąrašu:
3
Palaukite, kol bus rodomas operatorių sąrašas.
4
Pasirinkite operatorių paspausdami atitinkamą
mygtuką.
Ann Casey
5
Įveskite (pasirinktinį) slaptažodį.
Joe Dalton
6
Įvedę slaptažodį, palieskite
, kad galėtumėte
prisiregistruoti. Rodomas pagrindinis meniu, galite
pradėti tyrimą.
7
Palietus
sąrašas.
Operator
09:15 am
Alan Smithee
Jane Brown
Scan
04/19/2012
Password
|
09:15 am
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
, vėl rodomas operatorių pasirinkimo
Baigus tyrimus arba jei kitas operatorius nori atlikti papildomus tyrimus, palieskite Logout (išsiregistruoti), kad
išsiregistruotumėte (šis mygtukas prieinamas tik tuomet,
jei aktyvuota funkcija Operator ID (operatoriaus ID).
Matuoklyje vėl rodomas operatorių pasirinkimo sąrašas.
ABC
Main Menu
09:15 am
Patient Test
Pastaba. Papildomos duomenų apdorojimo funkcijos
priklauso nuo konkrečios naudojamos duomenų valdymo sistemos (DVS) galimybių ir gali skirtis. Daugiau
informacijos žr. „Darbas su duomenimis“, 109 psl.
Control Test
Review Results
Setup
Logout
04/19/2012
79
5 • Kraujo mėginio tyrimas
5.3
Tyrimo atlikimas
Main Menu
09:15 am
Patient Test
Control Test
Review Results
Setup
1
Jei baterijos piktograma yra raudona (likusi viena
padala), gali nepakakti energijos kitam tyrimui.
■ Jei baterijos piktogramoje nėra likusių juostelių,
daugiau tyrimų atlikti negalite. Išjunkite matuoklį
naudodami mygtuką
.
■
Abiem atvejais atkurkite maitinimą įdėdami naują
akumuliatorių, pakraudami bateriją arba naudodami
maitinimo adapterį.
04/19/2012
Main Menu
09:15 am
QC Lockout
Control Test
Review Results
Setup
Logout
04/19/2012
Main Menu
QC!
09:15 am
Patient Test
Control Test
Review Results
Setup
Logout
04/19/2012
80
Patikrinkite baterijos įkrovimo lygį.
2
Patikrinkite, ar data ir laikas teisingi. Ištaisykite
klaidingus įrašus, kaip aprašyta 4, Matuoklio
nustatymas/„Datos nustatymas“.
Jei vietoje Patient Test (paciento tyrimo) mygtuko
rodoma informacija apie blokavimą (Operator Lockout
(operatoriaus blokavimas) arba QC lockout (KK blokavimas), tam, kad galėtumėte atlikti paciento tyrimą, turite
atlikti skysčio kokybės kontrolės tyrimą (žr. skyrių 6, Kontrolinis tyrimas ir kokybės kontrolė). Kai matuoklis yra
tyrimo būsenos, tyrimų atlikti neleidžiama.
Kitas veiksmas priklauso nuo to, ar dirbate su pacientų
sąrašais ar be jų.
Jei Patient Test (paciento tyrimo) mygtukas yra prieinamas, tačiau rodoma informacija apie blokavimą, gali būti
atliekami tik skubūs tyrimai (jei ši funkcija yra aktyvi ir
neviršytas skubių tyrimų skaičius).
Daugiau informacijos apie skubių tyrimo konfigūravimą
žr. 69 psl. ir 92 psl.
Kraujo mėginio tyrimas • 5
Be pacientų sąrašo
Patient ID
|
09:15 am
A
B
C
D
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
,
123
Z
3
Palieskite Patient Test (paciento tyrimas).
4
Jei, nustatant matuoklį, nustatyta parinkties Patient
ID (paciento ID) vertė buvo Optional (pasirenkama)
arba Required (privaloma) (žr. „Matuoklio nustatymas“ / „Patient ID (paciento ID)“), jums reikės įvesti
Patient ID1 (paciento ID).
■
Jei nustatyta vertė yra Required (reikalaujama),
įveskite Patient ID (paciento ID), tuomet palieskite
, kad pereitumėte prie kito ekrano.
■
Jei nustatyta vertė yra Optional (pasirenkama),
ignoruokite raginimą ir palieskite
, kad pereitumėte prie kito ekrano. Matuoklis numerius tyrimams priskirs iš eilės.
■
Jei nebuvo nustatyta nei viena iš šių parinkčių,
rodomas ekranas, kuriame raginama įdėti tyrimo
juostelę.
■
Pereikite prie 8 veiksmo.
1.
Informacijos apie operatorių ir pacientų ID konfigūravimą
žr. 115 psl.
E
Scan
81
5 • Kraujo mėginio tyrimas
Su pacientų sąrašu
Test
09:15 am
PID01
Smith, Henry
09:15 am
A
B
C
D
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
PID04
Miller, Ted
P
Q
R
S
T
PID05
Reed, William
U
V
W
X
Y
,
123
PID02
Jones, Walther
PID03
Hamilton, Fran
New
04/19/2012
82
Patient ID
|
Scan
Z
E
Scan
5
Palieskite Patient Test (paciento tyrimas).
6
Norėdami ekrane matyti pasirinktą įrašą,
paspauskite
arba
. Sąraše pasirinkite
tiriamą pacientą.
7
Jei paciento nėra sąraše, palieskite New (naujas),
kad sukurtumėte naują įrašą. Dabar, naudodamiesi klaviatūra, turite įvesti Patient ID
(paciento ID).
Kraujo mėginio tyrimas • 5
Pastaba. Papildomos duomenų apdorojimo funkcijos
priklauso nuo konkrečios naudojamos duomenų valdymo sistemos (DVS) galimybių ir gali skirtis. Daugiau
informacijos žr. „Darbas su duomenimis“, 109 psl.
Be to, Patient ID (paciento ID) galima įvesti ir naudojant
integruotą brūkšninių kodų skaitytuvą1. Palieskite
Scan (nuskaityti) ir paciento operatoriaus brūkšninį kodą
apytiksliai 10 cm (4 col.) atstumu.
Jei brūkšninis kodas nuskaitomas sėkmingai, matuoklis
supypsi vieną kartą. Brūkšninio kodo informacija rodoma
paciento ID laukelyje. Jei brūkšninis kodas nenuskaitomas, skaitytuvas išsijungia po 10 sekundžių.
Tam, kad lazerinis skaitytuvas įsijungtų, brūkšninis kodas
nėra būtinas. Nežiūrėkite tiesiai į lazerio spindulį.
ĮSPĖJIMAS
1.
Galimų brūkšninių kodų tipų sąrašą žr. priede A.2, 132 psl.
83
5 • Kraujo mėginio tyrimas
Test
09:15 am
P-ID: PID01
Müller, David
Op:
Schulz
Par: PT
04/19/2012
8
Tyrimo juostelės piktograma ragina įdėti tyrimo
juostelę. Iš talpyklės išimkite tyrimo juostelę ir vėl
uždarykite talpyklę.
Išorinis poveikis (pvz., drėgmė) gali sugadinti tyrimo
juostelės ir sukelti pranešimus apie klaidą. Todėl, išėmę
tyrimo juostelę, visuomet uždarykite juostelių talpyklę.
84
9
Laikykite tyrimo juostelę taip, kad užrašas su tyrimo
pavadinimu būtų viršuje.
10
Įdėkite tyrimo juostelę į tyrimo juostelės dėklą
rodyklių nurodyta kryptimi.
Stumkite tyrimo juostelę tiek, kiek galima. Garsinis
signalas nurodo, kad matuoklis aptiko tyrimo
juostelę (jei garsinis signalas yra įjungtas).
Kraujo mėginio tyrimas • 5
Test
09:15 am
P-ID: PID01
Smith, Henry
Op:
Operator 1
Par: PT
184
Smėlio laikrodžio piktograma nurodo, kad tyrimo juostelė
apšyla. Kai apšilimo procedūra yra baigta, garsinis signalas (jei garsinis signalas yra įjungtas) nurodo, kad galite
pateikti kraują.
04/19/2012
Test
Jei naudojate naują tyrimo juostelių partiją ir dar neįdėjote kodo lusto, tai turite padaryti dabar. Priešingu atveju
negalėsite atlikti tyrimo. Matuoklis rodo naujajai tyrimo
juostelių partijai priklausančio kodo lusto numerį. Atsižvelgiant į nustatymą, šiuo metu jums gali reikėti atlikti
skysčio kokybės kontrolės tyrimą.
09:15 am
P-ID: PID01
Smith, Henry
Op:
Operator 1
Par: PT
Code: 184
Kraujo lašo piktograma mirksi, nurodydama, kad matuoklis yra paruoštas atlikti tyrimą ir laukia, kol bus pateiktas
kraujas.
Pradedamas 180 sekundžių atgalinis laiko skaičiavimas.
Kraujo lašą pateikti ant tyrimo juostelės turite prieš pasibaigiant atgaliniam skaičiavimui. Priešingu atveju bus
gautas pranešimas apie klaidą.
04/19/2012
Test
09:15 am
P-ID: PID01
Smith, Henry
Op:
Operator 1
Par: PT
Code: 184
180 SEC
04/19/2012
85
5 • Kraujo mėginio tyrimas
ĮSPĖJIMAS
Naudokite tik sveikatos priežiūros specialistams skirtus
dūrimo prietaisus, pvz., „Accu-Chek Safe-T-Pro“ arba
„Safe-T-Pro Plus“ dūrimo prietaisus, ar „CoaguChek“
lancentus (specialistams skirtus lancetus galima įsigyti
tik Jungtinėse Amerikos Valstijose). Vykdykite gamintojo
nurodymus.
11
Dabar pradurkite piršto galiuką dūrimo prietaisu.
Kailiarinio kraujo mėginį rekomenduojame imti iš piršto
galiuko šono, nes tai mažiausiai skausminga.
Švelniai pamasažuokite pradurtą pirštą, kol susidarys
kraujo lašas. Nespauskite piršto.
Pateikite pirmą kraujo lašą iš piršto.
12
Kraują pateikite (8 μL) tiesiai iš piršto ant pusapskritės skaidrios tyrimo juostelės viršuje esančios
mėginio pateikimo srities.
…
arba galite paliesti kraujo lašą mėginio pateikimo
srities šonu. Tyrimo juostelė traukia kraują veikdama kapiliariškai.
Šio proceso metu kraujo lašą turite laikyti prie
tyrimo juostelės, kol išnyks mirksinti kraujo lašo
piktograma ir pasigirs garsinis signalas (jei garsinis
signalas yra įjungtas).
…
be to, kraują pateikti galite naudodami atskirai
įsigyjamą „CoaguChek“ kapiliarinį vamzdelį.
Kraujo lašą ant tyrimo juostelės turite pateikti per
15 sekundžių po to, kai pradūrėte piršto galiuką.
Pateikus kraują, kai pasibaigė šis laikas, gali būti gauti
klaidingi rezultatai (nes krešėjimo procesas jau
prasidėjo).
86
Kraujo mėginio tyrimas • 5
Pateikiant iš viršaus, kraujas turi dengti visą mėginio
pateikimo sritį.
Test
09:15 am
P-ID: PID01
Smith, Henry
Op:
Operator 1
Par: PT
Code: 184
04/19/2012
Kai pateiksite pakankamai kraujo, išgirsite garsinį signalą
(jei garsinis signalas yra įjungtas). Kraujo lašo simbolis
pranyksta ir pradedamas tyrimas.
Nepateikite daugiau kraujo. Nelieskite tyrimo juostelės,
kol bus parodytas rezultatas. Nesilaikant prieš tai
pateiktų nurodymų, gali būti gauti pranešimai apie
klaidas.
87
5 • Kraujo mėginio tyrimas
Test
Prieš parodydamas tyrimo rezultatą, matuoklis atlieka
automatinį juostelės kokybės kontrolės tyrimą. Ekrane
rodoma „QC“ (KK).
09:15 am
P-ID: PID01
Smith, Henry
Op:
Operator 1
Par: PT
Code: 184
QC
Test
Jei kokybės kontrolės tyrimo rezultatai yra sėkmingi,
šalia „QC“ (KK) rodoma varnelė.
09:15 am
P-ID: PID01
Smith, Henry
Op:
Operator 1
Par: PT
Code: 184
04/19/2012 09:14 am
Rezultatai pateikiamas vienetais, kuriuos pasirinkote
nustatydami matuoklį. Jie išsaugomi automatiškai.
2.5INR
21%Q
04/19/2012
Test
04/19/2012
09:15 am
P-ID: PID01
Smith, Henry
Op:
Operator 1
Par: PT
Code: 184
04/19/2012 09:14 am
INR
> 8.0
Galiojantys „CoaguChek XS PT“ tyrimo juostelių
galiojantys matavimo intervalai yra:
■
INR: 0,8–8,0
■
Quick vertė (%): 120–5
■
Sek.: 9,6–96
Nepatenkantys į matavimo intervalą rezultatą žymimi
simboliais > (didesnė vertė) arba < (mažesnė vertė).
04/19/2012
Test
09:15 am
P-ID: PID05
Müller, David
Op:
Schulz
Par: PT
Code: 208
04/19/2012 09:14 am
1.6INR C
Asymptomatic
Doctor Notified
NEW MEDICATION
04/19/2012
88
Jei su rezultatu rodoma „c“.
Taip gali įvykti, jei hematokrito vertė yra labai žema arba
dėl netinkamo kraujo surinkimo (pvz., šlapių rankų).
Pakartokite matavimą ir įsitikinkite, kad paciento rankos
yra sausos. Jei pranešimas vis tiek rodomas, atlikite
hematokrito patikrą.
Interpretuodami rezultatus, informacijos apie apribojimus
ir trukdžius žr. tyrimo juostelės pakuotės lapelio apribojimų skyrių.
Kraujo mėginio tyrimas • 5
Tyrimo rezultato patvirtinimas
arba atmetimas
Test
09:15 am
P-ID: PID01
Smith, Henry
Op:
Operator 1
Par: PT
Code: 184
04/19/2012 09:14 am
■
Reject (atmesti) arba
■
Accept (patvirtinti)
Jei rezultatą atmetėte, turite įvesti komentarą su
paaiškinimu.
2.5INR
21%Q
Jei rezultatą atmetėte, šis rezultatas nebebus rodomas.
Tačiau tyrimo įrašas yra saugomas.
Measurement Result OK?
Reject
Jei ši funkcija yra aktyvi, galite pasirinkti patvirtinti
ar atmesti tyrimo rezultatą. Kai rodomas rezultatas,
palieskite
Accept
04/19/2012
Comment Required
I-009
A comment is required if
you reject a result. Please
enter a comment.
Test
09:15 am
P-ID: PID01
Smith, Henry
Op:
Operator 1
Par: PT
Code: 184
04/19/2012 09:14 am
Rejected
Will Repeat Test
04/19/2012
89
5 • Kraujo mėginio tyrimas
Komentarų įrašymas
Test
Prie tyrimo rezultato galite įrašyti iki trijų komentarų.
Komentaruose gali būti pateikiama papildoma informacija apie tyrimo sąlygas arba apie pacientą. Komentarą
gali sudaryti iki 20 simbolių. Komentarų įrašymo funkciją
galima pasiekti tiesiogiai rezultatų ekrane. Norėdami
įrašyti komentarus:
09:15 am
P-ID: PID01
Smith, Henry
Op:
Operator 1
Par: PT
Code: 184
04/19/2012 09:14 am
2.5INR
21%Q
Jei norite įrašyti komentarą, neišimkite tyrimo juostelės.
Išėmus juostelę, matuoklis automatiškai sugrįš į pagrindinį meniu ir komentarų nebebus galima įrašyti.
04/19/2012
Comment
09:15 am
Asymptomatic
Cleaned Meter
1
Test (tyrimo) ekrane palieskite
Doctor Notified
2
Rodomame sąraše pasirinkite norimą iš anksto
nustatytą komentarą (jei sukonfigūruota) arba
3
Palieskite Custom (individualus), kad įrašytumėte
savo individualų komentarą. Įvesdami komentarą,
naudokite klaviatūrą (kaip registruojantis).
4
Pasirinkę norimą(-us) komentarą(-us), palieskite
, kad sugrįžtumėte į rezultatų ekraną.
Sick
Custom
04/19/2012
Test
09:15 am
P-ID: PID01
Smith, Henry
Op:
Operator 1
Par: PT
Code: 184
04/19/2012 09:14 am
2.5INR
21%Q
Doctor Notified
Sick
NEW MEDICATION
04/19/2012
90
.
Spausdintuvo piktograma rodoma tik tuomet, jei
aktyvuota spausdintuvo funkcija. Priešingu atveju
ji nerodoma.
Tyrimo rezultatai taip pat išsaugomi, kai matavimo prietaisas išjungiamas, dirbant rezultatų ekrane, arba kai jis
išsijungia automatiškai.
Kraujo mėginio tyrimas • 5
Remove
09:15 am
Pateikus rezultatą, palieskite
išimti tyrimo juostelę.
Būsite paraginti
5
Išimkite tyrimo juostelę iš matuoklio.
6
Išjunkite matuoklį.
7
Jei reikia, matuoklį išvalykite (žr. skyrių 9, Matuoklio
valymas ir dezinfekavimas).
04/19/2012
Apsauga nuo infekcijos:
Imdami mėginius, visuomet imkitės bendrųjų atsargumo
priemonių ir laikykitės kraujo mėginių ėmimo rekomendacijų (žr. 14 psl.).
Tvarkydami pacientų tyrimui panaudotas tyrimo juosteles,
visuomet vadovaukitės savo laboratorijos atliekų tvarkymo
taisyklėmis arba praktika (žr. 14 psl.).
91
5 • Kraujo mėginio tyrimas
Skubūs tyrimai
Main Menu
QC!
Skubūs tyrimai yra tyrimai, kurie gali būti atliekami
išskirtinėse situacijose ir kurių skaičius yra ribojamas,
žr. 69 psl. Jei matuoklis yra sukonfigūruotas atlikti skubius tyrimus, juos galite atlikti net ir tuomet, kai vyksta
KK blokavimas.
09:15 am
1
Norėdami atlikti matavimą neatlikdami kokybės
kontrolės tyrimo, palieskite Patient Test (paciento
tyrimas):
2
Palieskite
, kad patvirtintumėte likusių skubių
tyrimų skaičių.
3
Atlikite tyrimą.
Patient Test
Control Test
Review Results
Setup
STAT Info
Logout
I-011
04/19/2012
3 STAT tests remaining
before lockout.
Test
09:15 am
P-ID: PID01
Smith, Henry
Op:
Operator 1
Par: PT
Code: 184
04/19/2012 09:14 am
2.5INR
21%Q
STAT Test
04/19/2012
92
Atliekant skubų tyrimą, ši informacija saugoma kartu su
rezultatu. Leidžiamų skubių tyrimų skaičius sumažinamas
1. Atlikus visus atidėtus kokybės kontrolės tyrimus,
vėl atkuriamas nurodytas skubių tyrimų skaičius naujo
blokavimo atveju.
KK blokavimo atveju leidžiamų skubių tyrimų skaičiaus
numatytasis nustatymas yra trys.
Kontrolinis tyrimas ir kokybės kontrolė • 6
6
Kontrolinis tyrimas ir kokybės kontrolė
„CoaguChek XS Pro“ matuoklyje įdiegtos įvairios kokybės
kontrolės funkcijos.
■
Elektroninių komponentų ir funkcijų patikra
kiekvieną kartą, kai matuoklis įjungiamas.
■
Tyrimo juostelės temperatūros tikrinimas, kol
vyksta tyrimas.
■
Tyrimo juostelės galiojimo datos ir partijos
informacijos patikra pagal kodo lusto duomenis.
■
Dviejų lygių instrumente atliekamas kokybės
tyrimas ir paciento rezultatų įvertinimas vienoje
tyrimo kameroje.
„Roche“ siūlo „CoaguChek XS Pro“ sistemai skirtas atskirai įsigyjamas skystąsias kokybės kontrolės medžiagas.
Šios kontrolinės medžiagos gali padėti užtikrinti jūsų
įstaigoje galiojančių reikalavimų laikymąsi.
Norint atlikti šį pasirinktinį skystųjų kokybės kontrolės
medžiagų tyrimą su kontroliniais tirpalais, jums bus
reikalingos šios priemonės:
■
„CoaguChek XS Pro“ matuoklis
■
Su naudojamą tyrimo juostelių pakuotę pateiktas
tyrimo juostelių kodo lustas. Kodo lustas pateikiamas su kiekviena tyrimo juostelių pakuote.
■
Tyrimo juostelės, pateiktos su minėtu kodo lustu.
■
„CoaguChek XS PT“ kontrolinių medžiagų (negalima įsigyti Jungtinėse Amerikos Valstijose) arba
„CoaguChek XS Pro PT“ kontrolinių medžiagų
buteliukai, skiediklio pipetės ir pateiktas kokybės
kontrolės kodo lustas.
Matuoklyje galite nustatyti skystųjų kokybės kontrolės
medžiagų tyrimų dažnį. (Žr. skyrių „Matuoklio nustatymas“/„QC Lockout (KK blokavimas)“, 65 psl.). Jei rodomi
kontrolės rezultatai patenka į nurodytą intervalą, tai
patvirtina, kad skystųjų kontrolės medžiagų tyrimas buvo
atliktas sėkmingai.
93
6 • Kontrolinis tyrimas ir kokybės kontrolė
6.1
Pasiruošimas atlikti skysčio kokybės kontrolės tyrimą
Skysčio kokybės kontrolės tyrimui ruoškitės lygiai taip
pat kaip ruošiamasi kapiliarinio kraujo mėginio tyrimui.
Vienintelis skirtumas yra tai, kad vietoje kraujo naudojamas kontrolinis tirpalas.
1
Pasiruoškite tyrimo juostelių talpyklę.
2
Jei tyrimo juostelių partiją naudojate pirmą kartą,
pasiruoškite su šiomis tyrimo juostelėmis pateiktą
kodo lustą.
3
Kontrolinio tirpalo gaminimui pasiruoškite sublimaciniu būdu išdžiovintos (liofilizuotos) kontrolinės plazmos buteliuką ir pipetę. Iki tol, kol bus naudojamas,
šis buteliukas turi būti atvėsintas (ne užšaldytas).
4
Pasiruoškite kokybės kontrolės kodo lustą, kuris buvo
pateiktas su kontroliniu tirpalu.
5
Atidarykite buteliuko dangtelį ir išimkite guminį
kamštelį.
6
Laikykite pipetę taip, kad sandarus pipetės kakliukas
būtų nukreiptas į viršų, o tada nukirpkite kamštelio
galiuką žirklėmis. Nelaikykite pipetės šalia veido.
Tam, kad skiediklis neišbėgtų, laikykite pipetę už kotelio
ir kirpdami galiuką nespauskite pipetės rezervuaro.
94
Kontrolinis tyrimas ir kokybės kontrolė • 6
7
Švelniai paspauskite rezervuarą, kad perpiltumėte
visą pipetės turinį į buteliuką. Neleiskite pipetei
paliesti išdžiūvusios kontrolinės plazmos.
8
Vėl uždarykite buteliuką.
9
Laikykite pipetę paruoštą kitiems skysčio kokybės
kontrolės tyrimo žingsniams.
10
Norėdami visiškai ištirpinti visą viduje esančią kontrolinę plazmą, sukamaisiais judesiais pasiūbuokite
buteliuką. Nekratykite buteliuko ir nepaveskite
jo ant šono. Taip darant, kontrolinės plazmos
komponentai gali prilipti prie buteliuko sienelių.
Žr. kontrolinio tirpalo pakuotės lapelį.
Dabar kontrolinis tirpalas yra paruoštas pateikti ant
tyrimo juostelės.
Išėmus iš šaldytuvo, kontroliniai tirpalai gali būti atskiesti
(maišomi). Gautas tirpalas turi būti sunaudotas per
30 minučių po atskiedimo.
95
6 • Kontrolinis tyrimas ir kokybės kontrolė
6.2
Skysčio kokybės kontrolės tyrimo atlikimas
1
Pastatykite matuoklį ant lygaus nevibruojančio
paviršiaus arba laikykite rankoje horizontaliai.
2
Įjunkite matuoklį palaikydami nuspaudę
mygtuką apie 1 sekundę.
Be to, matuoklį galite įjungti įdėję tyrimo juostelę arba
prijungę maitinimo adapterį.
3
Palaukite, kol bus rodomas pagrindinis meniu,
arba tiek, kiek nurodyta 78 psl.
4
Patikrinkite baterijos įkrovimo lygį.
Jei baterijos piktograma yra raudona (likusi viena
padala), gali nepakakti energijos kitam tyrimui.
■ Jei baterijos piktogramoje nėra likusių juostelių,
daugiau tyrimų atlikti negalite. Išjunkite matuoklį
naudodami mygtuką
.
Abiem atvejais atkurkite maitinimą įdėdami naujas
baterijas, įkraudami baterijas arba naudodami maitinimo
adapterį.
■
Main Menu
09:15 am
Patient Test
Control Test
Review Results
Setup
04/19/2012
96
5
Patikrinkite, ar data ir laikas yra teisingi. Ištaisykite
klaidingus įrašus, kaip aprašyta skyriuje 4, Matuoklio nustatymas/„Datos nustatymas“.
Kontrolinis tyrimas ir kokybės kontrolė • 6
Main Menu
09:15 am
Patient Test
6
Palieskite Control Test (kontrolinis tyrimas).
7
Tyrimo juostelės piktograma ragina įdėti tyrimo
juostelę. Iš talpyklės išimkite tyrimo juostelę ir vėl
uždarykite talpyklę.
8
Laikykite tyrimo juostelę taip, kad užrašas su tyrimo
pavadinimu būtų viršuje.
9
Įdėkite tyrimo juostelę į tyrimo juostelės dėklą rodyklių nurodyta kryptimi. Stumkite tyrimo juostelę tiek,
kiek galima.
Control Test
Review Results
Setup
04/19/2012
QC Test
Op:
Schulz
09:15 am
Par:
PT
Garsinis signalas nurodo, kad matuoklis aptiko tyrimo
juostelę (jei garsinis signalas yra įjungtas).
Išorinis poveikis (pvz., drėgmė) gali sugadinti tyrimo
juosteles ir lemti pranešimus apie klaidą. Todėl, išėmę
tyrimo juostelę, visuomet uždarykite talpyklę.
04/19/2012
97
6 • Kontrolinis tyrimas ir kokybės kontrolė
QC Test
Op:
09:15 am
Operator 1
184
04/19/2012
QC Test
*
09:15 am
New Code
QC 060
QC 050
QC 048
04/19/2012
QC Test
09:15 am
QC
04/19/2012
98
Kaip ir tyrimo juostelių atveju, kokybės kontrolės kodo
lustas pateikiamas su kontroliniais tirpalais. Šis lustas
informuoja matuoklį apie konkrečios kontrolinių
medžiagų partijos priimtinus rezultatų intervalus. Informacija apie kodo lustą yra saugoma atmintyje, todėl tuos
pačius kontrolinius tirpalus galėsite naudoti bet kuriuo
metu.
10
QC 070
Code: 184
Par:
Op:
Operator 1
Jei naudojate naują tyrimo juostelių partiją ir dar neįdėjote tyrimo juostelės kodo lusto, tai turite padaryti dabar.
Priešingu atveju negalėsite atlikti kokybės kontrolės
tyrimo.
Nurodoma esamo kontrolinio tirpalo kodą arba
palieskite New Code (naujas kodas), jei norite
naudoti naują kontrolinį tirpalą.
Pirmą kartą atliekant kontrolę, matuoklis ekrano QC
Test (KK tyrimas) nerodo, nes atmintyje dar nėra kodo
lusto parametrų. Kitą kartą, kai naudosite kontrolinę
medžiagą, ir jame galėsite rinktis jau saugomą(-us)
kodą(-us) ar New Code (naujo kodo) parinktį.
PT
Jei naudojate naują kontrolinį tirpalą, iš matuoklio išimkite juostelės kodo lustą ir vietoje jo įdėkite su kontroliniu
tirpalų pateiktą kodo lustą.
Jei kodai maišosi, juos galite atskirti pagal ant kodo
lustų esančią raidę. Prieš skaičių esanti didžioji raidė S
reiškia, kad šis kodo lustas yra skirtas tyrimo juostelėms.
Prieš skaičių esanti didžioji raidė C nurodo, kad turite
kontrolinio tirpalo kodo lustą.
Kontrolinis tyrimas ir kokybės kontrolė • 6
QC Test
QC:
999
Code: 184
Par:
Op:
Operator 1
09:15 am
PT
Jei atliekate daugiau nei vieno lygio tyrimus,
pasirinkite matavimo lygį.
Smėlio laikrodžio piktograma nurodo, kad tyrimo juostelė
apšyla. Kai apšilimo procedūra yra baigta, garsinis signalas (jei garsinis signalas yra įjungtas) nurodo, kad galite
pateikti kontrolinį tirpalą.
Level 1
Level 2
Pipetės piktograma mirksi, nurodydama, kad matuoklis
yra paruoštas atlikti tyrimą ir laukia, kol bus pateiktas
mėginys.
04/19/2012
QC Test
11
09:15 am
QC:
999
Level: 1
Code: 184
Par: PT
Op:
Operator 1
Tuo pačiu metu pradedamas 180 sekundžių atgalinis
skaičiavimas. Mėginį turite pateikti per šį laiką, nes
priešingu atveju gausite pranešimą apie klaidą.
04/19/2012
QC Test
09:15 am
QC:
999
Level: 1
Code: 184
Par: PT
Op:
Operator 1
180 SEC
04/19/2012
99
6 • Kontrolinis tyrimas ir kokybės kontrolė
100
12
Naudodami pipetę, ištraukite ištirpusį buteliuko
turinį.
13
Vieną kontrolinio tirpalo lašą iš pipetės pateikite ant
pusapskritės skaidrios tyrimo juostelės viršuje
esančios mėginio pateikimo srities. Nepateikite
daugiau kontrolinio tirpalo.
Kontrolinis tyrimas ir kokybės kontrolė • 6
QC Test
09:15 am
QC:
999
Level: 1
Code: 184
Par: PT
Op:
Operator 1
Kai pateiksite pakankamai kontrolinio tirpalo, išgirsite
garsinį signalą (jei garsinis signalas yra įjungtas). Pipetės
piktograma pranyksta ir pradedamas tyrimas.
Rodomi skysčio kokybės kontrolės tyrimo rezultatai.
Jie automatiškai išsaugomi atmintyje.
04/19/2012
QC Test
09:15 am
QC:
999
Level: 1
Code: 184
Par: PT
Op:
Operator 1
04/19/2012 09:15 am
Pass:
1.2 INR
(1.0 - 1.4 INR)
78 %Q
(53 - 99 %Q)
04/19/2012
QC Test
09:15 am
QC:
999
Level: 1
Code: 184
Par: PT
Op:
Operator 1
Fail:
04/19/2012 09:15 am
0.9 INR
(1.0 - 1.4 INR)
110 %Q
(53 - 99 %Q)
Po esamu rezultatu rodomas priimtinas skysčio kontrolės
rezultatų intervalas kartu su įvertinimu Pass (tinkamas)
arba Fail (netinkamas).
Nepavykus kokybės kontrolės tyrimui, rodoma mirksinti
nukreipta aukštyn (per aukšta) arba nukreipta žemyn
(per žema) rodyklė.
Pastaba. Rodyklė (šalia rezultato) rodoma tik INR
rezultatui.
Jei pasirinkote rodyti INR ir %Quick arba INR ir sekundes, šalia rezultato rodoma rodyklė (nukreipta aukštyn
arba žemyn) yra skirta tik INR vertei.
Spausdintuvo piktograma rodoma tik tuomet, jei
suaktyvinta spausdintuvo funkcija. Priešingu atveju
ji nerodoma.
04/19/2012
101
6 • Kontrolinis tyrimas ir kokybės kontrolė
QC Comment
09:15 am
Acceptable Control
14
Jei norite pridėti komentarą, palieskite
15
Rodomame sąraše pasirinkite norimą iš anksto
nustatytą komentarą (jei sukonfigūruota) arba
16
Palieskite Custom (individualus), kad įrašytumėte
savo individualų komentarą. Įvesdami komentarą,
naudokite klaviatūrą (kaip registruojantis). Komentarą gali sudaryti iki 20 simbolių.
17
Pasirinkę norimą(-us) komentarą(-us), palieskite
, kad sugrįžtumėte į rezultatų ekraną.
Cleaned Meter
Doctor Notified
New Control Lot
Custom
04/19/2012
Remove
09:15 am
Pateikus rezultatą, palieskite
išimti tyrimo juostelę.
18
.
Būsite paraginti
Išimkite tyrimo juostelę iš matuoklio.
Jei atliekate 2 lygių kontrolę, dabar turėsite pereiti prie
antrojo lygio.
04/19/2012
19
Išjunkite matuoklį.
20
Iš matuoklio išimkite kokybės kontrolės kodo lustą
ir padėkite su kontrolinėmis medžiagomis.
21
Jei reikia, matuoklį išvalykite (žr. skyrių 9, Matuoklio
valymas ir dezinfekavimas).
Kontrolinių medžiagų atliekas ir kontrolės tyrimų metu
panaudotas tyrimo juosteles tvarkykite laikydamiesi savo
įstaigos atliekų tvarkymo taisyklių. Kontroliniuose tirpaluose yra gyvūninės kilmės medžiagų, kurios turi būti
laikomos potencialiai užkrėstomis.
102
Rezultatų peržiūra • 7
7
Rezultatų peržiūra
„CoaguChek XS Pro“ matuoklis atmintyje gali saugoti
2000 pacientų tyrimų ir 500 skysčio kokybės kontrolės
tyrimų kartu su laikais ir datomis. Be to, gali būti saugoma
iki 60 kodo lustų įrašų (tyrimo juostelių ir kontrolinių tirpalų kodo lustų turinys). Jei naudojate operatorių ir (ar)
pacientų sąrašus, leidžiama saugoti maks. 5000 operatorių ir 4000 pacientų ID.
Jei, atliekant tyrimą, atmintis yra pilna, seniausias rezultatas automatiškai pašalinamas. Naujausias rezultatas
visuomet išsaugomas. Tai galioja pacientų rezultatams
ir kokybės kontrolės tyrimams. Tam, kad neprarastumėte saugomų tyrimų rezultatų, šiuos duomenis galite
archyvuoti naudodami duomenų valdymo sistemą ir
atskirai įsigyjamą rankinį pagrindinį bloką (žr. 109 psl.).
103
7 • Rezultatų peržiūra
7.1
Tyrimo rezultatų peržiūra
1
Pastatykite matuoklį ant lygaus nevibruojančio
paviršiaus arba laikykite rankoje horizontaliai.
2
Įjunkite matuoklį palaikydami nuspaudę
mygtuką apie 1 sekundę.
Norėdami išjungti matuoklį, apie 1 sekundę palaikykite
nuspaudę mygtuką
.
3
Main Menu
09:15 am
Patient Test
Control Test
Review Results
Setup
04/19/2012
104
Palaukite, kol bus rodomas pagrindinis meniu.
Rezultatų peržiūra • 7
Main Menu
Memory
09:15 am
09:15 am
Patient Test
Patient Result
Control Test
QC Result
Review Results
Setup
04/19/2012
04/19/2012
4
Palieskite Review Results (peržiūrėti rezultatus).
5
Pasirinkite rezultatų, kuriuos norite peržiūrėti, tipą.
■
Rodyti Patient Result (pacientų rezultatų) atmintį
■
Rodyti QC Result (KK rezultatų) atmintį
Ekranuose rodomi šie toliau aprašyti bendrosios
paskirties mygtukai:
Meniu piktograma: Sugrįžti į pagrindinį meniu
Grįžimo piktograma: Rodant vieną rezultatą, sugrįžti
į rezultatų sąrašą
Asmens piktograma: Sąrašas su konkretaus paciento
įrašais
Spausdintuvo piktograma: Spausdintuvo piktograma
rodoma tik tuomet, jei suaktyvinta spausdintuvo funkcija.
Priešingu atveju ji nerodoma.
105
7 • Rezultatų peržiūra
Pacientų rezultatų atminties
rodymas
Memory
PID01
04/18/2012 11:31 am
PID01
04/17/2012 10:10 am
Šioje atminties srityje yra visi jūsų pacientų tyrimų rezultatai, surikiuoti pagal nustatytą parinkties Sort (rikiuoti)
vertę (žr. 44 psl.). Jei parinkties Sort (rikiuoti) vertė yra
Date/Time (data / laikas), naujausi rezultatai rodomi
sąrašo viršuje.
Memory
09:15 am
2.5INR
21%Q
PID01
04/16/2012 10:07 am
PID01
04/15/2012 10:01 am
Doctor Notified
Sick
Travel
PID01
04/14/2012 10:03 am
04/19/2012
09:15 am
P-ID: PID01
Smith, Henry
Op:
Operator 1
Par: PT
Code: 184
04/18/2012 11:31 am
04/19/2012
Memory
04/18/2012 11:31 am
2.5 INR 21 %Q
04/17/2012 10:15 am
3.0 INR 16 %Q
04/16/2012 09:58 am
1.7 INR 38 %Q
04/19/2012
1
Norėdami ekrane matyti pasirinktą įrašą, paspauskite
arba
.
2
Pasirinkite įrašą, kurį norite atidaryti.
Rodomas įrašas.
3
106
09:15 am
P-ID: PID01
Smith, Henry
Palieskite
rezultatai.
. Rodomi pasirinkto paciento
Rezultatų peržiūra • 7
KK (kokybės kontrolės) rezultatų
atminties rodymas
QC
Šioje atminties srityje chronologine tvarka saugomi visi
atlikti skysčio kokybės kontrolės tyrimai. Naujausi rezultatai yra sąrašo viršuje.
09:15 am
Memory
09:15 am
QC:
999
Level: 1
Code: 184
Par: PT
Op:
Operator 1
04/18/2012 11:31 am
QC 999 Pass
04/17/2012 10:05 am
QC 234 Pass
04/18/2012 11:31 am
1.2 INR
Pass:
04/16/2012 10:07 am
QC 623 Pass
(1.0 - 1.4 INR)
78 %Q
(53 - 99 %Q)
04/15/2012 10:30 am
QC 333 Pass
New Control Lot
New Strip Lot
04/14/2012 11:01 am
QC 432 Pass
04/19/2012
04/19/2012
1
Norėdami ekrane matyti pasirinktą įrašą, paspauskite
arba
.
2
Pasirinkite įrašą, kurį norite atidaryti.
Rodomas įrašas.
107
7 • Rezultatų peržiūra
Šis puslapis specialiai paliktas tuščias.
108
Išplėstinės funkcijos • 8
8
Išplėstinės funkcijos
8.1
Darbas su duomenimis
Pastaba. Papildomos duomenų apdorojimo funkcijos
priklauso nuo konkrečios naudojamos duomenų valdymo sistemos (DVS) galimybių ir gali skirtis.
Naudojant kartu su „Roche“ rankiniu pagrindiniu bloku
(įsigyjamas atskirai), „CoaguChek XS Pro“ matuoklį
galima patogiai prijungti prie duomenų valdymo sistemos
(DVS). Pagrindiniai tokio ryšio tarp matuoklio ir DVS
pranašumai:
■
Pacientų sąrašų, operatorių sąrašų ir nustatymų
perkėlimas iš DVS į matuoklį. Tokiu būdu galima
greitai ir patogiai sukonfigūruoti matuoklį kasdieniam darbui ir parinkti bendruosius matuoklio
nustatymus (vienam ar daugiau matuoklių).
■
Visų tyrimų rezultatų, turinčių atitinkamą Patient ID
(paciento ID) ar Operator ID (operatoriaus ID), ir
komentarų perkėlimas iš matuoklio į DVS. Toks
duomenų perkėlimas leidžia toliau įvertinti duomenis ir, pagal poreikius, juos tinkamai archyvuoti.
109
8 • Išplėstinės funkcijos
Naudojantis DVS, sistemos administratorius (pvz., TpLL
koordinatorius), gali parinkti įstaigos ar vietos (pvz., ligoninių ar palatų) matuoklių nustatymus. Visiems tai pačiai
įstaigai ir (ar) vietai priskirtiems matuokliams bus priskirti
tie patys nustatymai. Tuomet atitinkamiems matuokliams
nustatomi skirtingi operatorių ir pacientų sąrašai (atitinkantys įstaigą ar vietą). Kitus nustatymus, pvz., QC Lockout (KK blokavimo) ir Operator Lockout (operatoriaus
blokavimo), galima nesunkiai parinkti (vieną kartą) ir
perkelti visiems matuokliams.
Operator Lockout (operatoriaus blokavimo) nustatymo
parinktis prieinama tik tuomet, kai DVS yra sukurti
operatorių sąrašai, jie saugomi matuoklyje ir suaktyvinta Operator (operatoriaus) registracija. Daugiau
informacijos apie Operator (operatoriaus) registraciją,
žr. 58 psl. Informacijos apie Operator Lockout (operatoriaus blokavimą), žr. 67.
110
Išplėstinės funkcijos • 8
Computer (kompiuteris)
(nustatymo parinktis)
Pradiniam ryšiui su DVS, tinklo ryšio funkciją nustatykite
kaip nurodyta:
■
Setup (nustatymo) meniu parinkties Connection
(ryšys) vertė turi būti Computer (kompiuteris)
(žr. 49 psl.).
■
Turi būti tinkamai sukonfigūruotas rankinis
pagrindinis blokas. (Išsamesnės informacijos
žr. rankinio pagrindinio bloko vadove ir ant paties
rankinio pagrindinio bloko esančioje techninėje
informacijoje).
■
Įstatykite matuoklį į prie tinklo prijungtą rankinį
pagrindinį bloką. DVS matuoklį atpažins automatiškai ir jį bus galima priskirti DVS valdomai įstaigai
ir (ar) vietai (jei jūsų DVS turi šią funkciją).
■
Atsižvelgiant į prieinamas DVS funkcijas, DVS gali
perkelti nustatymus ir sąrašus į matuoklį. Be to,
galima naudotis galimybe perkelti tyrimų rezultatus
iš matuoklio į DVS.
111
8 • Išplėstinės funkcijos
Operatorių sąrašai
Įjungus matuoklį, galima konfigūruoti Operator (operatoriaus) registraciją. Galimos keturios Operator (operatoriaus) registracijos konfigūracijos:
■
Operator (operatoriaus) parinktis yra aktyvi, bet
nėra prieinamų sąrašų:
Operatorius gali prisiregistruoti naudodamasis
ekrane rodoma klaviatūra arba brūkšninių kodų
skaitytuvu. Matuoklio naudojimas nėra apribojamas iš anksto nustatyta operatorių grupe, todėl
operatorių ID įvedami ekrane rodoma klaviatūra ar
nuskaitant brūkšninį kodą ir saugomi su tyrimų
rezultatais tik informaciniais tikslais.
Ši pirmoji konfigūracija prieinama ir nenaudojant DVS.
■
Operator (operatoriaus) parinktis yra aktyvi, prieinamų sąrašų nėra, o „List“ (sąrašo) funkcijos vertė
yra „hidden“ (paslėpta) (prieinama tik naudojant
DVS). Nustačius „List“ (sąrašo) funkcijos vertę
„hidden“ (paslėpta), DVS automatiškai nebeleis
rodyti matuoklio ekrane rodomos klaviatūros.
Operatorius gali prisiregistruoti tik nuskaitydamas
brūkšninį kodą, nes klaviatūra ekrane nerodoma.
Matuoklio naudojimas nėra apribojamas iš anksto
nustatyta operatorių grupe, todėl operatorių ID yra
nuskaitomi iš brūkšninio kodo ir saugomi su tyrimų
rezultatais tik informaciniais tikslais.
Operatorių sąrašus gali gauti DVS valdomi matuokliai.
■
Operator (operatoriaus) parinktis yra aktyvi, sąrašas
yra prieinamas ir rodomas registracijos ekrane:
Operatorius pasirenka ID iš rodomo sąrašo. Jei taip
sukonfigūravo administratorius, tam, kad prisiregistruotų, operatoriui gali reikėti įvesti slaptažodį.
■
Operator (operatoriaus) parinktis yra aktyvi, sąrašas
yra prieinamas, bet jo vertė yra „hidden“ (paslėpta):
Operatorius gali prisiregistruoti nuskaitydamas
brūkšninį kodą. Jei taip sukonfigūravo administratorius, tam, kad prisiregistruotų, operatoriui gali
reikėti įvesti slaptažodį.
Dirbant su operatorių sąrašais: matuoklį naudoti gali tik
šiame sąraše esantys operatoriai.
112
Išplėstinės funkcijos • 8
Pacientų sąrašai
Pradedant paciento tyrimą, galėsite pasirinkti Patient ID
(paciento ID) iš pacientų sąrašo, įvesti Patient ID (paciento ID) ekrane rodoma klaviatūra arba, jei prieinama,
galėsite nuskaityti brūkšninį kodą su Patient ID (paciento
ID). Patient ID (paciento ID), jei įvestas DVS, yra susietas
su papildomu identifikaciniu įrašu. Tam gali būti naudojama iki 20 simbolių, kurie priskiriami kaip antroji tapatybės patvirtinimo dalis (pvz., vardas, gimimo data).
Galimos keturios Patient ID (paciento ID) įvedimo
konfigūracijos:
■
Patient ID (paciento ID) vertė yra Optional (pasirenkama) arba Required (privaloma) ir nėra prieinamų
sąrašų:
Patient ID (paciento ID) galima įvesti rankiniu būdu
ekrane rodoma klaviatūra arba nuskaičius brūkšninį
kodą. Paciento ID saugomas su tyrimo rezultatu.
■
Patient ID (paciento ID) vertė yra No (nėra), bet yra
prieinamų sąrašų:
Pradedant tyrimą, visuomet rodomas pacientų ID
sąrašas. Dabar galite
– pasirinkti pacientą iš sąrašo;
– nuskaityti Patient ID (paciento ID) naudodami
brūkšninių kodų skaitytuvą;
– sukurti naują paciento įrašą paliesdami New (naujas). Šiam rezultatui vietoje ID bus priskirtas iš eilės
einantis numeris.
113
8 • Išplėstinės funkcijos
■
Patient ID (paciento ID) vertė yra Optional (pasirenkama) arba Required (privaloma) ir yra prieinamų
sąrašų:
Pradedant matavimą, visuomet rodomas pacientų
ID sąrašas. Dabar galite
– pasirinkti pacientą iš sąrašo;
– nuskaityti Patient ID (paciento ID) naudodami
brūkšninių kodų skaitytuvą;
– sukurti naują paciento įrašą paliesdami New (naujas). ID galite nuskaityti brūkšninių kodų skaitytuvu
arba, naudodamiesi ekrane rodoma klaviatūra,
galite įvesti naują ID.
■
Nustatyta Patient ID (paciento ID) vertė yra „hidden“ (paslėpta) (tik naudojant duomenų valdymo
sistemą) ir yra prieinamų sąrašų:
Pradedant matavimą, rodomas tuščias sąrašas.
Dabar galite
– nuskaityti Patient ID (paciento ID) naudodami
brūkšninių kodų skaitytuvą;
– sukurti naują paciento įrašą paliesdami New (naujas). ID galite nuskaityti brūkšninių kodų skaitytuvu
arba, naudodamiesi ekrane rodoma klaviatūra,
galite įvesti naują ID.
Dirbdami su pacientų sąrašais, turite šias galimybes:
Patient ID (paciento ID) neturi būti sąraše, kad būtų
nuskaitytas ir naudojamas.
■ Matuoklis rodo įspėjimą, kad nuskaitytas Patient ID
(paciento ID) nėra sąraše.
■ Matuoklis rodo pranešimą apie klaidą, kad ID nėra
tinkamų Patient ID (pacientų ID) sąraše. Norėdami
tęsti, turite įvesti tinkamą ID.
■
114
Išplėstinės funkcijos • 8
Operatorių ir pacientų ID
konfigūravimas
Kurdami operatorių ir pacientų ID, laikykitės šių taisyklių:
■
Paciento ID gali sudaryti iki 20 skaitinių-radinių
simbolių, laikantis nurodytų ilgio apribojimų.
■
Operatoriaus ID gali sudaryti iki 20 skaitiniųraidinių simbolių.
Skaitiniai-raidiniai simboliai yra simboliai nuo A iki Z bei
nuo 0 iki 9. Papildomai galima naudoti „.“ (tašką) ir „-“
(brūkšnelį).
Brūkšninių kodų skaitytuvas
Naudojant DVS, brūkšninių kodų skaitytuvą galima
sukonfigūruoti taip, kad būtų priimami tik pasirinktų tipų
brūkšniniai kodai. Galimų brūkšninių kodų tipų sąrašą
žr. A priede, 132 psl.
Eliminuoti bet kokiems simboliams, nepriklausantiems
operatoriaus ID, gali būti naudojama brūkšninio kodo
maskavimo funkcija. Informacijos žr. „Naudotojo ir
paciento ID brūkšninių kodų maskavimas“, 131 psl.
Saugomi tyrimų rezultatai
ir komentarai
Atliekant tyrimą, tyrimo rezultatas bus saugomas kartu su
papildoma informacija, įskaitant paciento ID, operatoriaus
ID, atlikto tyrimo tipą ir neprivalomus komentarus. Matuoklyje įrašytas numatytasis komentarų rinkinys, kurį galima
priskirti kiekvienam tyrimo rezultatui. Jei dirbate su DVS,
šiuos komentarus galima pakeisti komentarais iš DVS.
Tuomet naujas frazes bus galima rinktis matuoklyje esančiame komentarų sąraše.
Kiekvienam rezultatui galima priskirti iki 3 komentarų.
115
8 • Išplėstinės funkcijos
Numatytieji matuoklyje įrašyti komentarai:
INR rezultato
komentarai
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Asymptomatic
(asimptominis)
Cleaned Meter
(išvalytas matuoklis)
Doctor Notified
(įspėtas gydytojas)
Sick (sergantis)
Travel (kelionė)
Lab Draw
(imta laboratorijoje)
No Action
(nėra veiksmų)
Procedure Error
(procedūros klaida)
Under Medication
(vartojant vaistus)
Will Repeat Test
(pakartos tyrimą)
Changed Dosing
(pakeistas dozavimas)
KK rezultato
komentarai
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Acceptable Control
(priimtina kontrolė)
Cleaned Meter
(išvalytas matuoklis)
Doctor Notified
(įspėtas gydytojas)
New Control Lot
(nauja kontrolinė
partija)
New Lot Number
(naujas partijos
numeris)
New Strip Lot
(nauja juostelių partija)
New Strip/Kit Lot
(nauja juostelių/rinkinio
partija)
No Action
(nėra veiksmų)
Procedure Error
(procedūros klaida)
Proficiency Test
(kokybės tyrimas)
Repeat Control Test
(pakartoti kontrolinį
tyrimą)
RN Notified
(pranešta registruotai
slaugei)
Switched QC Vial
(pakeistas KK
buteliukas)
Will Repeat Test
(pakartos tyrimą)
Išsamesnės informacijos ir techninių duomenų žr. rankinio pagrindinio bloko vadove ir ant paties rankinio
pagrindinio bloko esančioje techninėje informacijoje.
116
Matuoklio valymas ir dezinfekavimas • 9
9
Matuoklio valymas ir dezinfekavimas
■
■
Laikykitės įstaigos dezinfekavimo tvarkos.
Naudokite pirštines.
Norėdami valyti ir dezinfekuoti matuoklį, laikykitės toliau
pateiktų nurodymų. Jų nesilaikant, gali sutrikti matuoklio
veikimas.
PASTABA
Instrumento sugadinimas dėl drėgmės
Saugokite, kad į matuoklį nepatektų skysčių. Į matuoklį
patekus drėgmei, ji gali turėti įtakos instrumento darbui.
■ Nieko nepurkškite į matuoklio korpusą!
■ Nepurkškite į tyrimo juostelių dėklą.
■ Nemerkite matuoklio į skystį.
■ Nenaudokite sudrėkintų audinių ar tamponų.
Išspauskite tirpalo perteklių arba nusausinkite sausu
popieriniu rankšluosčiu, kad prieš valant matuoklio
paviršių būtų pašalintas tirpalo perteklius.
117
9 • Matuoklio valymas ir dezinfekavimas
9.1
Rekomenduojami valymo / dezinfekavimo tirpalai
Matuoklio (korpuso ir tyrimo juostelių dėklo) valymui /
dezinfekavimui naudokite tik toliau išvardytus tirpalus:
PASTABA
■
70% etanolis ar izopropilo alkoholis
■
1-propanolio (400 mg/g), 2-propanolio (200 mg/g)
ir glutardehido (1,0 mg/g) mišinys 1
■
10% natrio hipochlorito tirpalas (1 dalis baliklio
9 dalims dejonizuoto vandens; gaminamas naujai
kas 24 valandas)
■
iki 0,5% ketvirtinio amonio junginiai (vienas
junginys ar mišinys) iki 55% izopropilo alkoholyje
(izopropanolyje)
Matuoklio valymui (korpuso ar tyrimo juostelių dėklo)
nenaudokite kitų dezinfekavimo medžiagų / valymo tirpalų. Naudojant kitus dezinfektantus / valymo tirpalus,
matuoklis gali būti sugadintas.
1.
118
Parduodamas kai kuriose šalyse pavadinimu „Bacillol
Plus“.
Matuoklio valymas ir dezinfekavimas • 9
9.2
Išorės (matuoklio korpuso) valymas / dezinfekavimas
Matuoklio išorės valymui / dezinfekavimui naudokite
118 psl. rekomenduojamus tirpalus. Naudokite tirpalus,
kurių kontaktinis laikas > 1 minutė (žr. atitinkamo
produkto pakuotės etiketę).
Valydami matuoklio korpusą, įsitikinkite, kad mėlynas
tyrimo juostelės dėklo dangtelis yra gerai uždarytas.
1
Išjunkite matuoklį. Tuomet minkštu nesiveliančiu
šiek tiek sudrėkintu (ne šlapiu) audiniu švelniai
nuvalykite paviršius (jutiklinio ekrano, korpuso).
Neleiskite skysčiui kauptis šalia kurios nors angos.
Saugokite, kad į matuoklį nepatektų skysčių.
2
Baigę korpuso valymą, sausu audiniu ar nesiveliančia servetėle nuvalykite likusią drėgmę ir skysčius.
Baigę valymą ir dezinfekavimą, apžiūrėkite, ar kur
nors ant korpuso ar jutiklinio ekrano neliko tirpalo.
3
Prieš atlikdami kitą paciento tyrimą, leiskite nuvalytoms sritims džiūti bent 10 minučių.
Ant korpuso ar jutiklinio ekrano pastebėjus dryžių arba
aprasojus jutiklinio ekrano paviršiui, nedelsdami nuvalykite šiek tiek vandeniu sudrėkintu minkštu nesiveliančiu audiniu.
119
9 • Matuoklio valymas ir dezinfekavimas
9.3
Tyrimo juostelės dėklo valymas / dezinfekavimas
Tyrimo juostelių dėklų valymui / dezinfekavimui naudokite 118 psl. rekomenduojamus tirpalus. Naudodami
nesiveliančius medvilninius tamponus, valykite tirpalais,
kurių kontaktinis laikas > 1 minutė (žr. atitinkamo
produkto pakuotės etiketę).
120
1
Norėdami išvalyti tyrimo juostelės dėklą, nuimkite
dangtelį. (Nykščio nagu atidarykite tyrimo juostelės
dėklo dangtelį paspausdami priekinį kraštą į viršų.)
Saugiai padėkite dangtelį toliau nuo matuoklio.
Tuomet nuplaukite dangtelį šiltu vandeniu arba
švariai nuvalykite prieš tai rekomenduotais tirpalais.
Prieš uždėdami, leiskite tyrimo juostelės dėklo
dangteliui džiūti bent 10 minučių.
2
Laikykite matuoklį nukreiptą į viršų, kad tyrimo
juostelės dėklas būtų nukreiptas žemyn.
■
Nuvalykite lengvai pasiekiamas baltas sritis
sudrėkintu medvilniniu tamponu.
■
Tamponas turi būti tik drėgnas, bet ne šlapias.
Nuvalykite likusią drėgmę ir skysčius.
Matuoklio valymas ir dezinfekavimas • 9
PASTABA
Instrumento pažeidimas
■
Saugokite, kad valant tyrimo juostelių dėklą
į matuoklį nepateiktų skysčių. Į matuoklį patekus
drėgmės, ji gali turėti įtakos instrumento darbui.
■
Į tyrimo juostelės dėklą nedėkite jokių kitų objektų.
Taip galima pažeisti elektrinius kontaktus, esančius už tyrimo juostelės dėklo.
Baigus valymą:
9.4
3
Prieš uždėdami tyrimo juostelių dėklo dangtelį, kol
jis nuimtas, leiskite tyrimo juostelių dėklui džiūti
bent 10 minučių, kol vėl galėsite atlikti tyrimus.
■
Baigę valymą ir dezinfekavimą, apžiūrėkite, ar kur
nors ant tyrimo juostelių dėklo ir dangtelio neliko
susikaupusios drėgmės.
■
Prieš uždėdami, įsitikinkite, kad tyrimo juostelių
dėklas ir dangtelis yra visiškai sausi.
4
Vėl uždėkite tyrimo juostelių dėklo dangtelį ant korpuso. Įsitikinkite, kad dangtelis yra gerai uždarytas.
Jūs išgirsite, kaip dangtelis užsifiksuos.
Skaitytuvo langelio valymas
Skaitytuvo langelį reikia reguliariai valyti. Jo valymui
naudokite švarų, sausą audinį.
121
9 • Matuoklio valymas ir dezinfekavimas
Šis puslapis specialiai paliktas tuščias.
122
Trikčių šalinimas • 10
10 Trikčių šalinimas
Matuoklis „CoaguChek XS Pro“ nuolat tikrina savo sistemas dėl netikėtų ir nepageidaujamų situacijų. Jos gali
susidaryti dėl techninių priežasčių (komponentai ar vartojimo reikmenys su defektais, aplinkos veiksniai) ar dėl
darbo ir procedūrinių klaidų.
Atsižvelgiant į aplinkybes, jūsų matuoklyje gali būti
rodomas pranešimas apie klaidą. Šie pranešimai žymimi
piktogramomis:
(būsenos pranešimas) arba
(pranešimas apie klaidą). Su visais sistemoje rodomais
pranešimais yra pateikiamas klaidos aprašymas ir
galimas sprendimas.
Atlikite problemos sprendimo veiksmus, kurie nurodyti
ekrane. Jei klaida neberodoma, galite toliau naudoti
matuoklį. Jei problema išlieka, kreipkitės į „Roche“
(žr. 139 psl.).
Toliau aprašyti dviejų tipų pranešimai:
Pranešimas
Aprašas
I-001: Baterija senka
Battery Low
I-001
Būsenos pranešimas
Palieskite
, kad pereitumėte prie kito veiksmo.
The battery is getting low.
Replace or recharge
battery pack as soon as
possible.
E-101: Reikalingas paciento ID
Patient ID Required
E-101
A patient ID is required.
Enter a valid patient ID.
Pranešimas apie klaidą
Palieskite
, kad išeitumėte iš pranešimo. Norėdami
išspręsti problemą, atlikite rekomenduojamus veiksmus.
123
10 • Trikčių šalinimas
E-406: Mėginio klaida
Sample Error
E-406
Unsuitable sample
composition. Check your
procedure and repeat the
test with a fresh sample.
Check medication regimen
of patient.
Papildoma informacija apie
klaidą E-406
Pranešimas apie klaidą
Palieskite
, kad išeitumėte iš pranešimo. Norėdami
išspręsti problemą, atlikite rekomenduojamus veiksmus.
Išjunkite matuoklį ir išimkite tyrimo juostelę. Pakartokite
matavimą naudodami naują tyrimo juostelę ir kraujo
ėminį iš naujos dūrio vietos. Nelieskite ir neišimkite tyrimo
juostelės, kai vyksta tyrimas.
Pastaba apie klaidą E-406. „CoaguChek XS PT“ tyrimo
juostelė gali būti naudojama pacientų, kuriems skirtas
suderintas gydymas peroraliniais vartojamais antikoaguliantais ir heparino injekcijomis. Informacijos apie maksimalią heparino koncentraciją, neturinčia įtakos tyrimui, žr.
pakuotės lapelyje. Tačiau jokiomis aplinkybėmis mėginiui
paimti negali būti naudojami heparinizuoti kapiliariniai
vamzdeliai. Jei naudojami kapiliariniai vamzdeliai, naudokite tik specialius „CoaguChek“ kapiliarinius vamzdelius.
Būtinai pateikite kraujo lašą ant tyrimo juostelės per
15 sekundžių po to, kai pradūrėte piršto galiuką. Retais
atvejais pacientams, pasižymintiems ilgu krešėjimo laiku
(> 8 INR; < 5% Quick) matuoklio ekrane gali būti rodomas pranešimas apie klaidą „E-406“. Jei ši klaida rodoma
kartojant tyrimą, rezultatus reikia patikrinti kitu būdu.
124
Trikčių šalinimas • 10
Klaidos ir neįprastos situacijos
be klaidos pranešimų
Gali pasitaikyti tokių situacijų, kurioms nėra susijusių
klaidų ar būsenos pranešimų.
Pranešimas
Aprašas
Nėra pranešimo ar neįprastos situacijos
Matuoklio ekranas neįsijungia
■
Palaukite 10 sekundžių ir pabandykite įjungti dar
kartą.
■ Patikrinkite, ar matuokliui tiekiama energija.
• Jei naudojate išorinį maitinimo adapterį, ar jis
tinkamai prijungtas prie matuoklio?
Arba
• Įstatykite matuoklį į rankinį pagrindinį bloką.
Arba
• Jei naudojate rankinę baterijų pakuotę, ar ji
tinkamai įdėta į matuoklį?
Matuoklis rodo neįprastą rezultatą
Žr. tyrimo juostelių pakuotės lapelį.
Automatinis išjungimas
Jei su matuokliu nedirbama (pvz., nespaudomi mygtukai,
neliečiamas ekranas), taupydamas energiją, jis išsijungia
praėjus nustatytam laikui. Įjunkite matuoklį arba ekraną,
kaip aprašyta:
Išjungimas praėjus laikui, kurį nustatė ■ Paspauskite matuoklio įjungimo / išjungimo
mygtuką.
sistemos administratorius (numatytasis laiko intervalas – 5 minutės, jį gali
keisti sistemos administratorius)
125
10 • Trikčių šalinimas
Šis puslapis specialiai paliktas tuščias.
126
Bendrosios produkto specifikacijos • 11
11 Bendrosios produkto specifikacijos
11.1 Techniniai duomenys
Temperatūros intervalas
+15 °C – +32 °C (59 °F – 104 °F)
Santykinis drėgnumas
10–85% (be kondensacijos)
Maksimalus aukštis
4300 m (14000 pėdų)
Padėtis
Pastatykite matuoklį ant lygaus nevibruojančio paviršiaus arba
laikykite horizontaliai.
Matavimo intervalas
%Q: 120–5
SEC: 9,6–96
INR: 0,8–8,0
Atmintis
2000 pacientų ir 500 KK rezultatų su data ir laiku
60 kodo lusto įrašų
Iki 5000 operatorių ID sąrašai su atitinkamais 2-aisiais ID
(pvz., operatoriaus vardu)
Iki 4000 pacientų ID sąrašai su atitinkamais 2-asiais ir 3-iaisiais
pacientų ID (pvz., vardu, gimimo data)
Sąsaja
Infraraudonųjų spindulių sąsaja, LED/IRED 1 klasė
Brūkšninių kodų skaitytuvas
1 lazerio klasė, pagal EN 60825-1:2007
Naudojamos baterijos
4 x 1,5 V AA tipo baterijos
arba speciali „CoaguChek XS Pro“ matuokliui arba
„CoaguChek XS Plus“ matuokliui skirta įkraunamų
baterijų pakuotė
Maitinimas
Maitinimo adapteris:
Įėjimas: 100–240 V / 50–60 Hz / 350–150 mA
Išėjimas: 7,5 V DC / 1,7 A
Tyrimų skaičius,
naudojant tą patį baterijų rinkinį
Apie 80 tyrimų (apie 60 tyrimų įkrovimo ciklui, kai naudojama
įkraunamų baterijų pakuotė)
Saugos klasė
III
Automatinis išjungimas
Programuojamas 1 … 60 minučių
Matmenys
231 x 97 x 43 mm
Svoris
350 g (be baterijų)
Mėginio medžiaga
Mėginio tipas
Mėginio tūris
Sąveikos
Kapiliarinis kraujas arba neantikoaguliuotas veninis kraujas
Bent 8 μl
Žr. tyrimo juostelės pakuotės lapelį
127
11 • Bendrosios produkto specifikacijos
Saugojimo ir transportavimo
sąlygos
Temperatūros intervalas
Matuoklis (be baterijų)
-25 °C – +70 °C (-13 °F – +158 °F)
Temperatūros intervalas
Matuoklis (su baterijomis)
-10 °C – +50 °C (+14 °F – +122 °F)
Santykinis drėgnumas
10–85% (be kondensacijos)
* Kai temperatūra didesnė nei +50 °C/122 °F, baterijos
gali išsilieti ir pažeisti matuoklį. Kai temperatūra mažesnė
nei -10 °C/+14 °F, baterijoms nepakanka galios užtikrinti
vidinio laikrodžio darbą.
11.2 Kita informacija
Užsakymas
Galimos toliau išvardytos konfigūracijos.
Elementas
Aprašas
Pastabos
„CoaguChek XS PT“ tyrimas
24 tyrimo juostelės
Tarptautinė versija
(negalima įsigyti JAV)
„CoaguChek XS PT“ tyrimas
2 x 24 tyrimo juostelės
„CoaguChek XS PT“ kontrolinės
medžiagos
Papildomos skystosios kontrolinės
medžiagos „CoaguChek XS Pro /
XS Plus“ sistemoms
Tarptautinė versija
(negalima įsigyti JAV)
„CoaguChek XS Pro PT“ kontrolinės
medžiagos
Papildomos skystosios kontrolinės
medžiagos „CoaguChek XS Pro /
XS Plus“ sistemoms
JAV versija
„CoaguChek“ kapiliariniai vamzdeliai /
kolbutės
Kapiliariniai vamzdeliai
Rankinė baterijų pakuotė
Įkraunama baterijų pakuotė
Rankinio pagrindinio bloko rinkinys
Rankinio pagrindinio bloko ir
naudotojo vadovas
Reagentai ir tirpalai
Galima įsigyti iš „Roche Diagnostics“. Susisiekite su
vietos „Roche“ atstovu.
Gaminio naudojimo apribojimai
Išsamios informacijos apie gaminį ir apribojimus žr.
pakuotės lapelyje, pateiktame su tyrimo juostelėmis.
128
Bendrosios produkto specifikacijos • 11
Informacija apie programinės
įrangos licencijas
Šiame prietaise yra programiniai moduliai, sukurti naudojant atvirojo kodo licencijas. Dėl šios programos kodo,
naudojant standartines keitimosi duomenimis priemones,
galima kreiptis į gamintoją šiuo adresu
Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116
68305 Mannheim, Vokietija
Bendrosios viešosios licencijos (BVL) sąlygos prieinamos
(dėl teisinių priežasčių tik anglų kalba) PDF faile (failo
pavadinimas „License.txt.PDF“), įrašytame į su šiuo
vadovu pateiktame kompaktiniame diske. Visos licencijų
sutartys saugomos tekstiniame faile (failo pavadinimas
„license.txt“), esančiame rankiniame pagrindiniame
bloke. Šį failą galite peržiūrėti, prijungę pagrindinį bloką
prie kompiuterio per USB laidą. Išsamios informacijos,
kaip tai daryti, žr. rankinio pagrindinio bloko naudotojo
vadovą.
Leidžiama kopijuoti ir platinti šio licencijos dokumento
pažodines kopijas, keisti dokumento negalima.
Remontas
Atsiminkite, kad matuoklį taisyti arba daryti pakeitimus
gali tik „Roche“ įgalioti asmenys.
Kreiptis į „Roche“
Visais su „CoaguChek XS Pro“ sistema susijusiais lausimais, kurie nebuvo atsakyti šiame vadove, kreipkitės
į „Roche“ atstovą. Jei neturite kontaktinių duomenų,
žr. priede pateiktą „Roche Diagnostics“ biurų sąrašą arba
aplankykite svetainę www.Roche.com. Puslapio viršuje
pasirinkite „Roche Worldwide“, tuomet suraskite savo šalį
ir atitinkamą toje vietoje esančios įstaigos informaciją.
129
12 • Garantija
12 Garantija
Parduodamų prekių pirkėjų teisės užtikrinamos remiantis
teisės aktais, galiojančiais šalyje, kurioje matuoklis buvo
pirktas.
130
priedas • A
A
priedas
A.1
Naudotojo ir paciento ID brūkšninių kodų maskavimas
Brūkšninio kodo
maskavimo ženklas
Reikšmė
A–Z, 0–9
Jei prieš tai nėra stogelio ženklo („^“), nuskaitomų duomenų ženklas turi
būti toks pat, kaip maskuojamasis ženklas. Šis ženklas nėra išsaugomas kaip
ID dalis. Jei ženklai nesutampa, nuskaitomi duomenys nėra tinkamas ID.
Doleris („$“)
Nuskaitytų duomenų ženklas šioje pozicijoje yra laikomas ID dalimi.
Žvaigždutė („*“)
Nuskaitytų duomenų ženklas šioje pozicijoje nėra laikomas ID dalimi.
Tildė („~“)
Nuskaitytų duomenų ženklas šioje pozicijoje turi būti skaitmuo nuo 0 iki 9 ir
nėra laikomas ID dalimi. Jei nuskaitomas ženklas nėra tinkamas skaitmuo,
nuskaitomi duomenys nėra tinkamas ID.
Pliusas („+“)
Nuskaitytų duomenų ženklas šioje pozicijoje turi būti raidinis ženklas nuo
A iki Z ir nėra laikomas ID dalimi. Jei nuskaitomas ženklas nėra raidinis
ženklas, nuskaitomi duomenys nėra tinkamas ID.
Stogelio ženklas („^“)
Šis maskavimo ženklas nurodo, kad nuskaitomų duomenų ženklas turi
sutapti su kitu po „^“ esančiu brūkšninio kodo šablono ženklu, o nuskaitytų
duomenų ženklas yra laikomas ID dalimi. Jei nuskaitomų duomenų ženklas
nesutampa su po „^“ esančiu maskavimo ženklu, nuskaitytas brūkšninis
kodas nėra tinkamas ID.
131
A • priedas
A.2
Brūkšninių kodų tipų pavyzdžiai
Kuriant pacientų ar operatorių brūkšninius kodus, visuomet laikykitės galiojančių atitinkamų brūkšninių kodų
tipų tarptautinių IEC/ISO standartų. Svarbu užtikrinti,
kad atitiktų brūkšninio kodo dydis ir spaudinio kokybė
(kaip nurodyta ISO/IEC 15421). Nepakankamas spaudinio dydis ir (ar) kokybė gali lemti klaidingą dekodavimą.
EAN 13 brūkšniniai kodai, nors ir paplitę mažmeninės prekybos srityje, yra mažiau rekomenduotini
kaip paciento / operatoriaus brūkšniniai kodai.
Juos naudojant, turi būti taikomi aukščiausi brūkšninių
kodų kūrimo ir spausdinimo kokybės standartai.
Čia pavaizduoti brūkšniai kodai yra tik iliustracija.
Atspausdinus, juos galima panaudoti patikrinti brūkšninių
kodų skaitytuvą. Tačiau jie nėra pateikti kaip tikrų pacientų
ar operatorių ID brūkšninių kodų dydžio ar skiriamosios
gebos etalonai. Kurdami pacientų ar operatorių brūkšninius kodus, visuomet laikykitės susijusio ISO/IEC 15421
standarto reikalavimų dydžiui ir skiriamajai gebai.
132
priedas • A
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 13
Interleaved 2/5
133
A • priedas
Šis puslapis specialiai paliktas tuščias.
134
Priedas • B
B
Priedas
B.1
Nustatytos tyrimo sekos papildymas
Nustatyta tyrimo seka (NTS)
Nustatytos tyrimo sekos (NTS) funkcija leidžia stebėtojui
(prižiūrėtojui) leidžia vertinti ir įrašyto operatoriaus darbą
(pvz., pakartotinai sertifikuojant). Stebėtojas stebi operatorių tyrimo metu, kad įsitikintų, ar tyrimas atliekamas
laikantis rekomenduojamų procedūrų. Tuomet jis (ji)
teigiamas arba neigiamai įvertina operatoriaus darbą.
Šis įvertinimas išsaugomas kartu su tyrimo rezultatu ir
pageidaujamais komentarais.
Nustatytos tyrimo sekos parinktis galima konfigūruoti
tik naudojant DVS. Todėl elektroninės konfigūravimo
parinktys priklausys nuo jūsų įstaigoje naudojamos
duomenų valdymo programinės įrangos. Kreipkitės
į sistemos administratorių.
135
B • Priedas
NTS funkcijos naudojimas
Main Menu
09:15 am
Patient Test
Nustatytos tyrimo sekos užklausa pateikiama iš DVS.
piktograma, kuri rodoma ant Patient Test (paciento
tyrimo) mygtuko, nurodo laukiančią NTS užklausą.
Pat. Test - OTS
09:15 am
OTS enabled
Observer
Pat. Test - OTS
09:15 am
09:15 am
Alan Smithee
OTS enabled
Ann Casey
Control Test
Observer Login
Observer Login
Review Results
Patient Test
Patient Test
Setup
Logout
04/19/2012
Scan
04/19/2012
04/19/2012
04/19/2012
Stebėtojas:
1
Palieskite Patient Test (paciento tyrimas).
Meniu Pat. Test - OTS (pac. tyrimas – NTS) mygtukas
Patient Test (paciento tyrimas) bus pilkas (neaktyvus),
kol neprisiregistruos stebėtojas.
2
Palieskite Observer Login (stebėtojo registracija).
3
Palaukite, kol bus rodomas stebėtojų sąrašas.
4
Stebėtojo ID pasirinkite paliesdami atitinkamą
mygtuką arba nuskaitykite operatoriaus ID (kuris
šiuo atveju yra ir stebėtojo ID).
Į stebėtojų registracijos sąrašą įtraukti tik turintys NTS
stebėtojo teises operatoriai.
136
5
Įveskite (pasirinktinį) slaptažodį.
6
Įvedę slaptažodį, palieskite
, kad galėtumėte
prisiregistruoti. Vėl rodomas meniu Pat. Test - OTS
(pac. tyrimas – NTS). Patient Test (paciento
tyrimo) mygtukas yra aktyvus.
7
Perduokite matuoklį stebimam operatoriui, kuris
turi atlikti paciento tyrimą.
Priedas • B
Pat. Test - OTS
09:15 am
Remove
09:15 am
Observer Login
I-010
OTS enabled
Observer ALAN SMITHEE,
please log in to proceed.
Otherwise the OTS test will
not be complete.
Observer Login
09:15 am
Pass
Fail
Measurement Result OK?
Reject
Accept
Comment:
Patient Test
04/19/2012
Observer
OTS passed:
04/19/2012
04/19/2012
Operatorius:
1
Palieskite Patient Test (paciento tyrimas).
Atlikite tyrimą, kaip įprasta. Baigus tyrimą, stebėtojas turi
atlikti kitus veiksmus.
2
Grąžinkite matuoklį stebėtojui.
Stebėtojas:
3
Palieskite
, kad vėl prisiregistruotumėte.
4
Įvedę slaptažodį, palieskite
tęsti įvertinimą.
, kad galėtumėte
5
Įvertinkite operatoriaus darbą paliesdami Pass
(patenkinamas) Fail (nepatenkinamas).
6
Įvertinkite tyrimo rezultatą paliesdami Accept
(patvirtinti) arba Reject (atmesti).
7
Norėdami įrašyti komentarą, palieskite
8
Palieskite
, kad sugrįžtumėte į ekraną Pat. Test
- OTS (pac. tyrimas – NTS).
.
NTS informacija saugoma su tyrimo rezultatu.
137
B • Priedas
Šis puslapis specialiai paliktas tuščias.
138
Priedas • C
C
Priedas
C.1
„Roche“ kontaktiniai duomenys
Argentina
Productos Roche S.A.Q. e I.
Rawson 3150
B1610BAL Ricardo Rojas, Tigre
Buenos Aires – Argentina
Tel. +54 (11) 5129 8000
Australija
Roche Diagnostics Australia Pty Ltd.
ABN 29 003 001 205
31 Victoria Ave
Castle Hill, NSW, 2154
Tel. 02-9860 2222 arba 1800 645 619
Austrija
Roche Diagnostics GmbH
Engelhorngasse 3
1211 Wien
Tel. 01 - 27787-0
Faks. 01 - 27787-12
www.coaguchek.at
Belgija
Roche Diagnostics Belgium
Schaarbeeklei 198
BE-1800 Vilvoorde
Tel. +32 2 247 47 47
Faks. +32 2 247 46 80
www.roche-diagnostics.be
Brazilija
Roche Diagnóstica Brasil Ltda.
Av. Engenheiro Billings, 1729
05321-010 São Paulo, SP
Tel. +55 11 3719 4566
Faks. +55 11 3719 4981
Centrinė Amerika ir Karibai
Roche Diagnostics Central America & The Caribbean
Edificio Capital Plaza, Piso 18
Calle Paseo del Mar, Costa del Este
Panama, Panamos Respublika
Tel. + 507 378 1295
Čekija
Roche s.r.o.
Karlovo náměstí 17
120 00 Praha 2
Tel. +420 220 382 500
www.roche-diagnostics.cz
139
C • Priedas
Čilė
Productos Roche Ltda.
Avda. Quilín 3750
Macul, Santiago
Tel. +56 (2) 4413200
Danija
Roche Diagnostics A/S
Industriholmen 59
2650 Hvidovre
Tel. 36 39 98 98
Faks. 36 39 99 79
http://coaguchek.dk
http://www.roche.com
Ekvadoras
Roche Ecuador S.A.
Av. 10 de Agosto N36-239 y Naciones Unidas
Quito
Tel. +593 (2) 2434347
Filipinai
Roche (Philippines) Inc.
Diagnostics Division
2252 Don Chino Roces Avenue
1231 Makati City
Tel. (+632) 893-4567
Graikija
Roche Diagnostics (Hellas) A.E.
Ακακιών 54Α
151 25 Μαρούσι Αττικής, Ελλάδα
Τel. +30-210-8174000
Γραμμή Υποστήριξης: 801-11-38100
Indija
Roche Diagnostics India Pvt Ltd
Plot no 114, Road no 15, M.I.D.C
Andheri (E) Mumbai – 400093
Tel. +91 022 6697 4900
Svetainė www.roche-diagnostics.co.in
Indonezija
PT. Roche Indonesia
Diagnostics Division
Artha Graha Building 21st floor
Sudirman Central Business District – Lot 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. +62 21 3041 3000
Ispanija
Roche Diagnostics S.L.
Avda. de la Generalitat, 171-173
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Tel. 902-433-333
www.roche.es
140
Priedas • C
Italija
Roche Diagnostics Italia
Roche Professional Laboratory
HOSPOC Solution
Via G.B. Stucchi, 110
20052 Monza (MI)
Numero verde: 800-610 619
JAV
Roche Diagnostics
9115 Hague Road
Indianapolis, IN 46256
„Roche Diagnostics“ techninės priežiūros centras
1-800-428-4674
www.poc.roche.com
www.roche.com
Jungtinė Karalystė
Roche Diagnostics Ltd.
Charles Avenue
Burgess Hill, RH15 9RY
Klientų aptarnavimas
0808 100 9998
Kanada
Roche Diagnostics
201 Armand-Frappier Boulevard
Laval, Quebec (Kanada) H7V 4A2
Techninė pagalba seikatos priežiūros institucijoms:
Region of Montreal 450-686-7111
„Roche“ priežiūros centras (nem.) 1-877-273-3433
www.rochediagnostics.ca
Kinija
Roche Diagnostics (Shanghai) Ltd
12/F, Huaihai Plaza, No. 1045, central Huaihai Road
Shanghai, 200031
Tel. +86 21 2412 1000
Faks. +86 21 2412 1188
PC 200031
Roche Diagnostics (Hong Kong) Ltd
1316-1325 Metroplaza, Tower 1
223 Hing Fong Road, Kwai Chung
Honkongas
Tel. +852-2481 3387
Kolumbija
Productos Roche S.A.
Carrerra. 44 No. 20-21
Apartado Aéreo 80372
Bogotá, D.C.
141
C • Priedas
Korėja
Roche Diagnostics Korea Co., Ltd.
4F, Seokyung Bldg. 1000-3, Daechi-dong
Gangnam-gu, Seoul 135-280, Korėja
Tel. +82 2 550 3300
‫ܫ‬ซࣤ‫ן‬
ซ‫ੂࠨן‬௾‫ܜ‬Ɲ
Roche Diagnostics Korea Co.Ltd.
ঢ়ହඋतੑ!յ‫ܫ!מڔ‬ು‫!ݝ‬2111.4 ऎ௼
ঢ়֮२‫!ޗ‬5 ೀ!ଶ෉ऎ฻!246.391
Kroatija
‫ܫ‬ෟऎ฻ ;!)13*661.4411
Naziv i adresa nositelja upisa u očevidnik:
Roche d.o.o.
Banjavčićeva 22/II
10000 Zagreb, Hrvatska
Tel. +385 1 46 28 360
Kuba
Productos Roche, S.A.
Calle 96, No. 540, Esquina 7ma.
Playa, C. La Habana
+ (537) 204 7515
Lenkija
Roche Diagnostics Sp. z o.o.
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6 B
01-531 Warszawa
Lenkija
Tel. 022 481 55 55
Faks. 022 481 55 99
Skambučių centras 022 481 54 54
Zamówienia tel. 022 481 54 28
[email protected]
www.roche.pl
www.coaguchek.pl
Lietuva
142
UAB Roche Lietuva
Diagnostikos padalinys
J.Jasinskio g. 16 B
01112 Vilnius
Tel. 8-5 254 6777
www.roche.lt
Priedas • C
Malaizija
Roche Diagnostics (M) Sdn. Bhd.
2A, Jalan 13/1
46200 Petaling Jaya
Selangor Darul Ehsan
Tel. +603-7955 5039
Faks. +603-7955 5418
Meksika
Productos Roche, S.A. de C.V.
(Roche Diagnostics México)
Av. Santa Fé No. 485
Col. Cruz Manca, Santa Fé
05349 México. D.F.
Tel. +52 55 50 81 58 00
Naujoji Zelandija
Roche Diagnostics N.Z. Ltd
15 Rakino Way, Box 62-089
Mt. Wellington, Auckland
Tel. +64 9 276 4157
Nem. 0800 652 634
Norvegija
Roche Diagnostics Norge AS
Brynsengfaret 6B
Pb 6610 Etterstad
0607 Oslo
Tel. +47-23 37 33 00
Faks. +47-23 37 33 99
www.roche.no
Nyderlandai
Roche Diagnostics
Nederland BV
Transistorstraat 41
1322 CK Almere
Telefoon: 0800 - 2882882 (gratis)
Panama
Productos Roche Interamericana
Productos Roche Panamá
Edificio Capital Plaza, Piso 18
Calle Paseo del Mar, Costa del Este
Panama
+ (507) 378 1200
Peru
Productos Roche Q.F.S.A.
División Diagnóstica
Av. Javier Prado Este 1921
Lima
Portugalija
Roche Sistemas de Diagnósticos, Lda.
Estrada Nacional, 249-1
2720-413 Amadora
Tel. +351 21 425 7000
www.roche.pt
143
C • Priedas
Prancūzija
Roche Diagnostics France
2, Avenue du Vercors – BP 59
38242 MEYLAN CEDEX
Assistance Téléphonique
Tel. +33 4 76 76 31 00
www.rochediagnostics.fr
Rusija
ООО «Рош Диагностика Рус»
Официальный дистрибьютор
«Ф. Хоффманн Ля Рош Лтд.» (Швейцария)
Россия, 107031 Москва
Трубная площадь, дом 2
Бизнес центр «Неглинная Плаза»
Тел.: +7(495) 229-69-99, +7(495) 229-29-99
Факс: +7 (495) 229-79-99
www.roche.ru
Singapūras
Roche Diagnostics Asia Pacific Pte Ltd
298 Tiong Bahru Road
#11-01/06 Central Plaza
Singapore 168730
Tel. +65-62727500
Slovėnija
Roche farmacevtska družba, d. o. o.
Divizija za diagnostiko
Vodovodna 109
1000 Ljubljana
Slovėnija
Telefon Centra za pomoč uporabnikom in servis: 080 12
32
Suomija
Roche Diagnostics Oy
PL 160
02180 ESPOO
Puhelinvaihde: 010 554511
Suomija
Švedija
Roche Diagnostics Scandinavia AB
Karlsbodavägen 30
161 26 Bromma
Kundtjänst Tel. 08 - 404 88 70
www.roche.se
Šveicarija
Roche Diagnostics (Schweiz) AG
Industriestrasse 7
6343 Rotkreuz
Tel. 0800 80 66 80 (klientų aptarnavimo centras,
Šveicarija)
Tel. +41 41 799 61 00
Faks. +41 41 799 65 55
www.roche-diagnostics.ch
144
Priedas • C
Tailandas
Roche Diagnostics (Thailand) Ltd
18th Floor, Rasa Tower 1
555 Phaholpothin Road, Chatuchak
Chatuchak, Bangkok 109000
Tel. +66(0) 2791 2200
Taivanas
Roche Diagnostics Ltd.
11F, No. 35, Min Quan E. Road, Section 3
Taipei 104, Taivanas
Tel. +886 0800 258 458
Turkija
Roche Diagnostik Sistemleri Ticaret A.Ş.
Gazeteciler Sitesi – Matbuat Sokak No. 3
34394 Esentepe – Istanbul
Tel. +90-212-306 06 06
Urugvajus
Roche International Ltd.
(Diagnostics Division)
Solferino 4096
11400 Montevideo
Tel. +598 (2) 6137888
Venesuela
Productos Roche, S.A.
RIF J-00044058-1
División Diagnostics
Av. Diego Cisneros, Edf. Roche, piso 1
Urb. Los Ruices
Caracas
Vengrija
Roche (Magyarország) Kft.
2040 Budaörs, Edison u. 1.
Tel. +36-23-446-882
Faks. +36-23-446-890
Meghibásodás esetén hívja: +36-30-5213-473
Vokietija
Roche Diagnostics Deutschland GmbH
CoaguChek Kundenservice
Sandhofer Str. 116
68305 Mannheim
Tel. 0800 0800 855 (gebührenfrei)
Montag bis Freitag: 08.00 bis 18.00 Uhr
Faks. 06 21/7 59-44 63
El. p. [email protected]
Svetainė www.coaguchek.de
145
C • Priedas
Šis puslapis specialiai paliktas tuščias.
146
Rodyklė
A
Adapteris (maitinimo) ...........................................23
Admin. slaptažodis ..........................................54–57
Apžvalga
Matuoklio elementai ......................................19
Nustatymas ................................................31–34
Atkūrimo mygtukas ................................................20
Atmintis
Kokybės kontrolė ......................................... 107
Mygtukas ........................................................ 105
Paciento rezultatas ...................................... 106
Automatinis išjungimas ........................................48
B
Baterijos
Įdėjimas ..............................................................26
Tipai ......................................................................24
Blokavimas
Kokybės kontrolė .....................................65, 80
Operatorius .......................................................67
Brūkšninis kodas ..............................................78, 83
Maskavimas ................................................... 131
Tipai ................................................................... 133
Brūkšninių kodų skaitytuvas ...............................20
D
Data ..............................................................................40
Dezinfekavimas ............................................117–121
Duomenų perdavimas ........................................ 109
Dūrimas ......................................................................86
E
Ekranas ................................................................35–43
Piktogramos ...............................................21–22
I
ID nustatymas ................................................... 52–60
Apžvalga .............................................................52
Įjungimas ....................................................................77
Infraraudonųjų spindulių sąsaja .............. 20, 109
Išsiregistravimas ......................................................79
Įtampa .........................................................................18
K
Kalba ............................................................................38
Kapiliarinio kraujo mėginys (tyrimas) ...... 71–92
KK intervalas .............................................................62
KK nustatymai .................................................. 61–66
Klaviatūra ...................................................................78
Kodo lustas ........................................................ 75–76
Įdėjimas ...............................................................76
Kodo numeris ...........................................................76
Kokybės kontrolė
Atmintis ............................................................ 107
Blokavimas .................................................65, 80
Pasiruošimas .....................................................94
Rezultatas ........................................................ 101
Komentarai
Įrašymas ..............................................................90
Kompiuteris ...............................................................50
Kontrastas ..................................................................35
Kontrolinis tirpalas
Kodo lustas ........................................................98
Pasiruošimas .....................................................94
Užlašinimas .................................................... 100
Kraujo mėginio pateikimas ..................................86
Kraujo mėginys (tyrimas) ............................. 71–92
Krešėjimo procesas ................................................86
L
G
Laikas ..........................................................................41
Garantija .................................................................. 130 Lazeris .........................................................................20
Garsinis signalas .......................................46, 84, 97
147
M
Maitinimas
Įkrovimo gnybtai (rankinis pagrindinis blokas) .......................................................................20
Maitinimo adapteris ...............................................23
Maitinimo įtampa .......................................... 18, 127
Matavimas
Atlikimas ..................................................... 80–92
Pasiruošimas .....................................................75
Matavimo intervalas ..................................... 88, 127
Matuoklio įjungimas ..............................................77
Matuoklio paruošimas naudoti .................. 25–27
Matuoklis
Apžvalga .............................................................19
N
Naudojimo sąlygos ....................................... 18, 127
Nuskaitymas (mygtukas) ..............................78, 83
Nustatymas
Admin. slaptažodis ................................. 54–57
Automatinis išjungimas ................................48
Data ......................................................................40
Ekranas ....................................................... 35–43
Garsinis signalas .............................................46
ID nustatymas ........................................... 52–60
Kalba ....................................................................38
Kompiuteris .......................................................50
Kontrastas ..........................................................35
Laikas ..................................................................41
Matavimo vienetai ...........................................36
Operatoriaus ID ...............................................58
Parinktys ..................................................... 44–51
Pateikimo formatas .........................................42
Patiento ID .........................................................59
Rezultatų patvirtinimas .................................37
Rikiuoti ................................................................44
STAT tyrimas .....................................................69
Nustatyta tyrimo seka (NTS) ...................135–137
148
O
Operatoriaus ID ....................................................... 58
Operatorių sąrašas .......................................79, 112
Operatorius
Blokavimas ........................................................ 67
Išsiregistravimas ............................................. 79
Slaptažodis ........................................................ 79
P
Pacientų sąrašas ............................................82, 113
Parinktys ............................................................. 44–51
Pasirinktinis intervalas ................................... 62, 63
Pateikimo formatas ................................................ 42
Patiento ID ................................................................ 59
Piktogramos
Apžvalga ..................................................... 21–22
Identifikacinė plokštelė ...................................4
Lašas ................................................................... 85
Pakuotė .................................................................4
Pipetė .................................................................. 99
Smėlio laikrodis ........................................ 85, 99
Piršto galiukas ......................................................... 86
Pranešimai apie klaidas ..................................... 123
Produkto specifikacijos ...................................... 127
Programinės įrangos licencija ......................... 129
R
Rezultato patvirtinimas ......................................... 89
Rezultatų patvirtinimas ......................................... 37
Rezultatų peržiūra ...................................... 103–116
Duomenų perdavimas ................................ 109
Rikiuoti ....................................................................... 44
Ryšys ........................................................................... 50
„Roche“ (adresai) ....................................... 139–145
S
Santykinis drėgnumas ................................. 18, 127
Sauga
Apsauga nuo infekcijos ................................14
Naudotojo kvalifikacija .................................14
Simboliai
Pranešimai apie klaidas ............................. 123
Sistemos administratorius ............................54–57
Skubus tyrimas
Atlikimas .............................................................92
Slaptažodis ................................................................79
STAT tyrimas
Konfigūravimas ................................................69
T
Temperatūros intervalas ...................... 18, 71, 127
Tikslinė vertė .............................................................64
Tyrimo juostelė
Įdėjimas .......................................................84, 97
Piktograma .................................................84, 97
Tyrimo juostelės dėklo dangtelis .................... 120
Tyrimo principas ......................................................11
Tyrimo rezultatas (kokybės kontrolė) ........... 101
Tyrimo rezultatas (paciento tyrimas) ...............88
Trikčių šalinimas ................................................... 123
Tromboplastinas ......................................................11
Tvarkymas ...................................15, 24, 74, 91, 102
U
Užsakymas .............................................................. 128
V
Valymas ..........................................................117–121
Matuoklio korpusas .................................... 119
Tyrimo juostelės dėklas ............................. 120
Vienetai (matavimo) ...............................................36
Vienetai (tyrimo rezultatas) .................................88
149
Šis puslapis specialiai paliktas tuščias.
150
Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Vokietija
www.roche.com
www.coaguchek.com
www.poc.roche.com
0 7276877001 (01) 2014-04 LT
ACCU-CHEK, COAGUCHEK ir
SAFE-T-PRO yra „Roche“ prekių ženklai.

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement