Savio External Slim CD/DVD R/RW – USB Drive AK-43 User Manual


Add to my manuals
2 Pages

advertisement

Savio External Slim CD/DVD R/RW – USB Drive AK-43 User Manual | Manualzz

POLSKI

Zewnętrzna nagrywarka typu slim

CD/DVD R/RW - USB

Instrukcja obsługi

model: AK-43

Dziękujemy za zakup produktu marki Savio!

Jeśli nasz produkt spełnił Twoje oczekiwania, podziel się swoją opinią z innymi osobami na portalu ceneo.pl, w mediach społecznościowych lub na stronie sklepu, w którym dokonałeś zakupu.

Będzie nam niezmiernie miło, jeśli zechcesz również pochwalić się naszym urządzeniem na profilu

Savio.net.pl na Facebooku.

Jeśli jest coś, co moglibyśmy poprawić w naszych produktach, napisz nam o tym na adres [email protected]

dopasować produkt do Twoich oczekiwań.

1. Główne cechy produktu:

- Umożliwia odtwarzanie/nagrywanie nośników CD/DVD

- Urządzenie Plug & Play (nie wymaga sterowników)

- Kompaktowe urządzenie o niewielkich rozmiarach

- Interfejs USB 2.0 zapewniający szybkość transmisji do 480 Mb/s

2. Zawartość opakowania:

- Zewnętrzna nagrywarka CD/DVD R/RW - USB

- Kabel USB - USB

- Kabel 5V - USB

- Instrukcja obsługi

3. Specyfikacja techniczna:

- Interfejs komunikacyjny: USB B - USB

- Interfejs zasilania: 5V - USB

- Maks. prędkość odczytu dla CD:

24x CD-R, CD-RW, CD-DA

- Maks. prędkość odczytu dla DVD:

8x DVD-ROM, DVD +/- R, DVD +/- RW, M-Disc

6x DVD-RAM

4x DVD-Video

- Maks. prędkość zapisu dla CD:

24x CD-R, CD-RW, CD-DA

- Maks. prędkość zapisu dla DVD:

8x DVD +/- R, DVD +/- RW

6x DVD +/- R DL, DVD-RW DL

5x DVD-RAM

4x M-Disc

- Obsługiwany rozmiar płyt: 80mm, 120mm

- Obsługa płyt Dual Layer

- Wymiary: 13,5 x 13,3 x 1,6 cm

- Waga: 309,6g

- Kompatybilność z systemami: Windows, XP, Vista, 7, 8,

10, MacOS, Linux

- Urządzenie Plug & Play (nie wymaga sterowników)

4. Instalacja urządzenia

4.1

Podłącz kabel USB B - USB do urządzenia

SAVIO AK-43 oraz wolnego portu USB w swoim komputerze/laptopie (w niektórych przypadkach dla poprawnego działania urządzenia należy podłączyć dodatkowy kabel zasilający).

4.2

Po prawidłowym podłączeniu dioda umiejscowiona na froncie urządzenie kilkukrotnie zapali się na kolor zielony. Po wejściu w „mój komputer” lub „menadżer urządzeń” powinniśmy zaobserwować nową stację dysków.

4.3

Urządzenie jest gotowe do pracy.

5. Dodatkowe informacje:

- W przypadku niektórych notebooków/ultrabooków lub podczas podłączania urządzenia do starszych wersji portu USB może wystąpić konieczność podłączenia dodatkowego kabla zasilania.

- Podczas nagrywania płyt zaleca się podłączenie dodatkowego zasilania

- Podczas problemu z połączeniem należy wejść w „menadżer urządzeń” dostępny w opcjach systemowych, zaktualizować sterownik lub odinstalować i zainstalować ponownie urządzenie.

ENGLISH

External Slim CD/DVD R/RW - USB drive model: AK-43

User manual

Thank you for choosing our product!

If our product meets your expectations, share your opinion with other people on the portal ceneo.pl, on social media or on the website of the store where you made the purchase. If you want to show off our device on Savio.net.pl FanPage on Facebook, we will be very pleased.

If there is something that we could improve on our products, please write to us at [email protected]

1. Main product features:

- Allows read/record CD/DVD discs

- Plug & Play device (no additional drivers required)

- Compact, slim size of device

- USB 2.0 interface provide speed data transfer up to 480 Mb/s

2. Package content:

- External CD/DVD R/RW - USB drive

- Cable USB B- USB

- Cable 5V- USB

- User manual

3. Technical specification:

- Communication interface: USB B - USB

- Power supply interface: 5V - USB

- Max. read speed for CD:

24x CD-R, CD-RW, CD-DA

- Max. read speed for DVD:

8x DVD-ROM, DVD +/- R, DVD +/- RW, M-Disc

6x DVD-RAM

4x DVD-Video

- Max. record speed for CD:

24x CD-R, CD-RW, CD-DA

- Max. record speed for DVD:

8x DVD +/- R, DVD +/- RW

6x DVD +/- R DL, DVD-RW DL

5x DVD-RAM

4x M-Disc

- Supported disc sizes: 80mm, 120mm

- Supports Dual Layer discs

- Dimension: 13,5 x 13,3 x 1,6 cm

- Weight: 309,6g

- Compatible with systems: Windows XP, Vista, 7, 8, 10,

MacOS, Linux

- Plug & Play device (no additional drivers required)

4. Device installation:

4.1

Connect USB B - USB cable into SAVIO AK-43 device and free USB port to yours computer/laptop (in some cases for property device working you need to connect additional power cable)

4.2

After correct connected the diode located into front of device starts flashes green few times. When you open

“My computer” or “device manager” you should notice new disc drive.

4.3

Device is ready to use.

5. Additional information:

- In some notebooks/ultrabooks or during connection into old USB ports device need have plugged additional power cable.

- It is recommended to connect power supply during recording discs.

- During problem with connection you need to open “device manager” update drivers for this device or uninstall and install again this device.

DE Das Benutzerhandbuch in Ihrer Sprache finden Sie unter: www.savio.net.pl/en/download

UA Посібник користувача вашою мовою доступний за адресою: www.savio.net.pl/en/download

RO Manualul de utilizare în limba dvs. este disponibil la: www.savio.net.pl/en/download

HU Az Ön nyelvén található felhasználói kézikönyv a következő címen

érhető el: www.savio.net.pl/en/download

CS Uživatelská příručka ve vašem jazyce je k dispozici na adrese: www.savio.net.pl/en/download

SK Používateľská príručka vo vašom jazyku je k dispozícii na: www.savio.net.pl/en/download

RU Руководство пользователя на вашем языке доступно по адресу: www.savio.net.pl/en/download

LT Vartotojo kalba jūsų kalba galima rasti: www.savio.net.pl/en/download

SE Användarmanualen på ditt språk finns på: www.savio.net.pl/en/download

HR Korisnički priručnik na vašem jeziku dostupan je na: www.savio.net.pl/en/download

GR Το εγχειρίδιο χρήσης στη γλώσσα σας είναι διαθέσιμο στη

διεύθυνση: www.savio.net.pl/en/download

LV Lietotāja rokasgrāmata jūsu valodā ir pieejama vietnē: www.savio.net.pl/en/download

Klauzula informacyjna dla klientów, kontrahentów i reklamacji:

Informacja o utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Information of the utilization of electrical and electronic equipment

Ten symbol oznacza, że zgodnie z dyrektywą Unii Europej skiej 2012/19/UE, urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi.

Urządzenia należy przekazać do lokalnego punktu zbierania tego typu odpadów lub do centrum odzysku surowców wtór nych . W celu uzyskania informacji o dostępnych na Państwa terenie metodach utylizacji, należy skontaktować się z władzami lokalnymi. Nieprawidłowa utylizacja odpadów jest zagrożona karami przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie. Prawidłowa utylizacja urządzeń pomoże uniknąć negatywnych skutków grożących środowisku i ludz kiemu zdrowiu w przypadku utylizacji niewłaściwej.

This symbol means that in according with European Union directive 2012/12EU, electrical and electronic equipment should not be disposed of with other household waste. The equipment should be sent to a local collection point for this type of waste or to a recycling center. Please contact your local authority for information on available disposal methods.

Importer disposal of waste is threatened by the penalties provided for by law in force in the given area. Proper dispo sal of equipment will help to avoid the negative effects that threaten the environment and human health, in the event of improper utilization.

Produkt spełnia wymagania

The product meets the requirements

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej RODO) informujemy, że Administratorem przetwarzają cym Państwa dane osobowe jest Elmak Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Morgowa 81; 35-323 Rzeszów.

Ze Specjalistą ds. Ochrony Danych Osobowych (SODO) można się skontaktować z wykorzystaniem poczty tradycyjnej pod adresem: SODO, Elmak Sp. z o.o., ul. Morgowa 81; 35-323 Rzeszów, poczty elektronicznej, pod adresem e-mail [email protected], oraz telefonicznie, pod numerem +48 (17) 854 98 14. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) przytoczonego wcześniej rozporządzenia, w zakresie wynikającym z przepisów skarbowo-finanso wych. Odbiorcą Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz Elmak Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy RODO. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub jej rozwiązaniem. Przetwarzanie podanych przez

Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Deklaracja zgodności dostępna jest do pobrania na stronie/

Declaration of Conformityis available for download on website: www.savio.net.pl/do-pobrania

Dystrybutor:

Elmak Sp. z o.o.

Ul. Morgowa 81

35-323 Rzeszów www.elmak.pl

www.savio.net.pl

Information for customers and contractors and communication regarding complaints:

Pursuant to Article 13 section 1 and 2 of the General Data

Protection Regulation (EU) 2016/679 of the European

Parliament and of the Council of 27 April 2016 (hereinafter referred to as GDPR), please be advised that Elmak

Sp. z o.o., with its registered seat at ul. Morgowa 81;

35-323 Rzeszów becomes the Administrator of your personal data. The Specialist for General Data Protection (SODO) can be contacted in writing to: SODO, Elmak Sp. z o.o., ul. Morgowa 81; 35-323 Rzeszów, via e-mail address: [email protected], and by phone at +48 (17) 854 98 14.

Your personal data will be processed in order to perform the contract, in accordance with Article 6(1)(b) of the aforementioned regulation, to the extent resulting from tax laws and financial regulations.

Recipients of your personal data include entities authorized by legal regulations to obtain personal data as well as processing entities providing services to Elmak Sp. z o.o.

Your personal data will be stored on the basis of Administrator’s legitimate interest. You have the right to access your data, and the right to rectify, delete or limit processing of your data. You have the right to lodge a complaint to the supervisory body if you believe that the processing violates the GDPR. The provision of personal data is voluntary, however, a failure to provide such data may result in a refusal to conclude or in termination of a contract. Your personal data will not be subjected to automated decision making, including profiling referred to in

Article 22 section 1 and 4 of the GDPR of April 27, 2016.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Reads and records CD and DVD discs
  • Compact and portable design
  • Plug & Play functionality (no additional drivers required)
  • USB 2.0 interface for fast data transfer
  • Supports Dual Layer discs

Related manuals

Frequently Answers and Questions

How do I connect the Savio EXTERNAL to my computer?
Connect the USB B - USB cable to the device and a free USB port on your computer.
Does the Savio EXTERNAL require additional software or drivers to be installed?
No, it's a Plug & Play device, meaning it should work automatically once connected.
What is the maximum speed at which the Savio EXTERNAL can burn DVDs?
It can burn DVDs at a maximum speed of 8x.

advertisement