TIMER 1339612

TIMER 1339612
TIMER 1339612
VECKOTIMER, 2 KANALER
BRUKSANVISNING
BESKRIVNING
Beskrivning av element och meddelanden som visas
veckodagar
relästatus
automatiskt läge
manuellt läge
slumpläge
pulsläge
extern ingång
vintertid
sommartid
dag
inställning av program
inställning av aktuell tid och tidsomställning
mellan sommartid/vintertid
Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 Fax: +46 19 57 11 77 [email protected] www.malmbergs.com
BESKRIVNING
TEKNISKA DATA
Digitalt veckokopplingsur för automationsapplikationer och styrsystem. Utöver normala on-/
off-funktioner så har kopplingsuret slumpmässig funktion som kan användas för att simulera
närvaro, pulsfunktion och extern styringång
som användas för att ändra driftläge med hjälp
av extern knapp. Kopplingsuret har också funktioner för att kopiera program som är inställda i
uret till ett externt minne för att enkelt överföra
samma inställningar till andra kopplingsur. Kapslingen är anpassad för montering på TH 35-skena och eventuell plombering av apparaten. Batteribackup i 10 år för programmering och 3 år
för klockan.
automatisk
kopplingsuret
Beskrivning av knappar
•i huvudfönstret – gå till automatiskt läge eller ändra relästatus om uret redan är i automatiskt läge;
•i huvudfönstret (3 sekunder) – gå till eller gå ur slumpmässigt läge;
•i det slumpmässiga läget – manuell ändring av aktiv/inaktiv;
•i andra fönster – gå till en högre nivå utan att spara inmatade data;
•i huvudfönstret – gå till manuellt läge eller ändra relästatus om uret redan är i manuellt läge;
•i det slumpmässiga läget – ändring av relästatus och inaktivering;
•i andra fönster – gå till en högre nivå utan att spara inmatade data;
• i huvudfönster – gå till huvudmenyn;
•i andra fönster – gå till en undermeny eller bekräfta inställt värde;
•växla mellan fönster/menyalternativ eller öka/minska inställt värde.
Märkfrekvens: 50/60 Hz
Egenförbrukning: 2,1 W / 4 VA
Antal kanaler: 2
Antal program: 400 (100 On/Off par per kanal)
Program: dag, vecka
manuellt, automatiskt, slumpmässigt,
pulsläge
Tidsomställning sommartid/vintertid: automatisk, manuell
LCD-bakgrundsbelysningens färg: Gul
Vid tillverkning sätts kopplingsuret i lagringsläge
för att skydda batteriet. Förbrukningen är då ytterst minimal och full backup-funktion aktiveras
vid första anvä.dning.
användare
på / av
1339612
Märkspänning: 24 ÷ 250 V AC, 30 ÷ 300 V DC
Driftlägen:
/
inställning av aktuellt datum
inställning av slumpmässigt läge
inställning av extern ingång
inställning av pulsläge
hantering av externt minne
lagra till externt minne
läsning från externt minne
upptaget externt minne
läsfel / skrivfel
år
kanal 1 / 2
Extern ingång: 2
Noggrannhet: max ±1 s / 24 h vid 25 °C
LAGRINGSLÄGE
Backuptid uret: 3 år
Backuptid program: 10 år
För att skydda batteriet under lagring försätts kopplingsuret i s.k. lagringsläge i fabriken.
Plintar för extern styrning: IN1, IN1, IN2, IN2
Vid batteridrift förs kopplingsuret ut ur lagringsläget redan vid första start genom att trycka kort på knappen
Plintar för reläkontakter: 11, 12, 14, 21, 22, 24
Brytförmåga, reläkontakter: 2 NO/NC – 16 A / 250 V AC1 4000 VA
och ställa sedan in datum och tid.
Vid drift med nominell spänning förs kopplingsuret ut ur lagringsläget redan vid första start genom att ställa in datum och tid.
Antal anslutningsplintar: 12
Kopplingsuret förs i lagringsläget genom återställning – för att göra det, tryck på knapparna
Anslutningskabelarea: 0,2 ÷ 2,50 mm²
och
samtidigt och håll dem nedtryckta i huvudfönstret.
Driftstemperatur: -20 ÷ +60 °C
EGENSKAPER
Driftsposition: valfri
HUVUDMENY
Monteringstyp: TH 35-skena (enligt PN-EN 60715)
• Styrning beroende på den aktuella tiden i
veckocykel,
• kapsling 2 moduler med täcklock,
• slumpmässigt läge, pulsläge och extra
styringångar IN,
• utförande med 2 kanaler,
• stort antal program,
• LCD-display med bakgrundsbelysning,
• montering på TH 35-skena,
• möjlighet att kopiera och läsa program från
externt minne
Kapslingsklass: IP20 (PN-EN 60529)
Gå till meny i huvudfönstret genom att välja OK;
gå igenom menyn med pilknapparna .
Skyddsklass: II
Överspänningskategori: II
Funktion
Föroreningsgrad: 2
Beskrivning
inställning av program
Dimensioner: 2 moduler (35 mm) 90x35x66 mm
inställning av aktuell tid
Vikt: 0,14 kg
inställning av aktuellt datum
Överensstämmelse med följande standarder: PN-EN 60730-1; PN-EN 60730-2-7 PN-EN
61000-4-2,3,4,5,6,11
inställning av sommartid/vintertid
inställning av slumpmässsigt läge
inställning av extern ingång
Anordningen ska anslutas till
enfasnät enligt gällande standarder. Anslutningssätt finns
angivet i denna bruksanvisning.
Installation, anslutning och justering ska utföras av kvalificeOBS rade elektriker som tagit del av
bruksanvisningen och känner
till anordningens funktioner. Demontering av
kapsling medför att garantin upphör att gälla
samt medför risk för elektrisk stöt. Före installationen ska man se till att anslutningsledningarna är spänningslösa. För installering ska man
använda stjärnmejsel med diameter upp till 3,5
mm. Rätt fungerande påverkas av transportsätt, förvaring och användning av anordningen.
Installation av anordningen rekommenderas
inte i följande fall: beståndsdelar saknas, anordningen är skadad eller deformerad. Vid felaktig
funktion ska man kontakta tillverkaren.
inställning av pulsläge
UTSEENDE
Matningsklämmor
(A1, A2)
inställning av externt minne
Plintar för extern styrning.
Kanal 1 och 2.
(IN1, IN1, IN2, IN2)
INSTÄLLNING AV DATUM
Automatiskt läge
Manuellt läge
Slumpmässigt läge
Sommar/vintertid
Display
Veckodag
Relästatus
Informationsfält
Externt minne
Aktuell tid (gg:mm:ss)
Styrknappar
Aktiv ingång IN
Aktivt pulsläge
Reläutgångsplintar. Kanal 1 och 2.
(12, 11, 14, 24, 21, 22)
- inställning av aktuellt datum; starta genom att trycka på OK;
ÅR – välj år med pilknapparna
, bekräfta valet med OK; inställningsvärde mellan 2000÷2099;
MÅNAD - välj månad med pilknapparna , bekräfta valet med OK;
DAG - välj dag med pilknapparna
, bekräfta valet med OK; systemet är skyddat mot inmatning av felaktigt antal dagar i månaden (beräknar skottår) och
beräknar veckodag automatiskt baserat på det inställda datumet;
Genom att bekräfta går du till fönstret för datuminställning där den aktuella sommar/vintertiden ställs in – om alternativet
är inställd.
Du kan vid varje tidpunkt gå ut ur varje undermenyfönster utan att spara inställningarna genom att trycka på
eller .
TIDSINSTÄLLNING
INSTÄLLNING AV PROGRAM
- inställning av aktuell tid; starta genom att trycka på OK;
TIMME – välj timme med pilknapparna
. Timmen kan ställas in
i formatet 1-24 H eller 1-12 fm (AM) och 1-12 em (PM), bekräfta
valet med OK;
MINUTER – välj önskat minutvärde med pilknapparna , bekräfta
valet med OK;
När du bekräftar minutvärdet, återställs samtidigt sekundvärdet
och du går till fönstret för tidsinställning.
Du kan vid varje tidpunkt gå ut ur varje undermenyfönster utan att
spara inställningarna genom att trycka på eller .
INSTÄLLNING AV SOMMARTID/VINTERTID
- val av ett av två lägen där växling mellan vinter- och sommartid ska ske:
- växling till sommartid sker
automatiskt på den sista söndagen i mars kl. 2.00 och växling till vintertid på den sista söndagen i oktober kl. 3.00,
- användaren väljer mellan vinter/sommartid; starta genom att trycka på OK;
LÄGESINSTÄLLNING – välj
eller
med pilknapparna
, bekräfta valet med OK; när du väljer
ställer
går du till nästa fönster;
uret automatiskt in sommartid eller vintertid beroende på det inställda datumet; när du väljer
Välj vinter- eller sommartid med pilknapparna
, där är vintertid och
är sommartid, om märkningen har ändrats
justerar systemet den aktuella tiden genom att lägga till eller dra ifrån en timme, bekräfta valet med OK;
När du valt, går systemet till fönstret för växling mellan sommar/vintertid.
Kombinationer av veckoindelning
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
- definiera tider för tillslagning, frånslagning av olika program som genomförs i automatiskt läge på vissa dagar i veckan;
). Högsta antalet program är
redigering startas genom att trycka på OK; programmen är numrerade som på/av par ( /
/
par per kanal;
100
Välj kanal
eller
med pilknapparna ;
Välj önskat program (t.ex.
) med pilknapparna
för att redigera dess data och gå till redigering genom att trycka
på OK;
TIMME – välj önskad timme med pilknapparna , bekräfta valet med OK;
MINUT – välj önskad minut med pilknapparna , bekräfta valet med OK;
VECKODAGAR – välj önskade veckodagar med pilknapparna
(enligt tabellen bredvid) där programmet ska vara aktivt (det
finns 16 kombinationer för veckoindelning tillgängliga), bekräfta valet med OK – programmet kommer att sparas;
Det visas nästa program i minnet (t.ex.
) ) – tryck på OK för att starta dess redigering, använd pilknapparna , för
att välja ett annat program, tryck på eller ;
Sista programmet är
.
RADERA /ÅTERSTÄLLA PROGRAM
VÄXLING MELLAN DRIFTLÄGEN (AUTOMATISKT, MANUELLT, SLUMPMÄSSIGT)
RADERA/ÅTERSTÄLLA PROGRAM – detta alternativ används vid inställning eller bläddring igenom program för att ta bort (inaktivera) och återställa programmet; starta genom att trycka på OK;
Välj kanal
eller
med pilknapparna ;
Välj önskat program som ska raderas / återställas med pilknapparna ;
Tryck på OK-knappen och håll den nedtryckt i 3 sekunder – om programmet är aktivt ska det tas bort (inaktiveras) och kommer inte att undersökas när uret ska
fungera i automatiskt läge (det kommer dock att vara kvar i minnet och kan återställas); i displayen visas horisontella streck;
Om programmet tagits bort kan det återställas och redigeras , genom att trycka på OK. Programmet återställs, men tiden kan inte redigeras om du håller
OK-knappen nedtryckt i 3 sekunder.
Välj kanal
eller
med pilknapparna
.
VÄXLING TILL MANUELLT LÄGE – om systemet är i huvudfönstret och
fungerar i automatiskt läge går det till manuellt läge och relästatus
ändras samtidigt när du trycker på knappen ;
Vid varje efterföljande tryckning på
att ändra driftläge;
går reläet till motsatt läge utan
VÄXLING TILL AUTOMATISKT LÄGE – om systemet är i huvudfönstret
och fungerar i manuellt läge går det till automatiskt läge och relästatus ändras samtidigt när du trycker på knappen ;
Vid varje efterföljande tryckning på går reläet till motsatt läge utan
att ändra driftläge;
VÄXLING TILL SLUMPMÄSSIGT LÄGE – slumpmässigt läge startas
genom att trycka på knappen och hålla den nedtryckt i 3 sekunder;
Genom att trycka på knappen går reläet i motsatt läge; systemet
.
går ut ur det slumpmässiga lägen när du trycker på knappen
INSTÄLLNING AV EXTERN INGÅNG
BLÄDDRA IGENOM PROGRAM
BLÄDDRA IGENOM PROGRAM – bläddra igenom inställningar för program för tillslagning och frånslagning ( /
), dvs. timmar, minuter och vackodagar;
bläddring startas genom att trycka på OK;
Välj kanal
eller
med pilknapparna ;
Övergång till nästa program sker genom att trycka på pilknapparna ; pilknappen ökar programnummer; pilknappen minskar programnummer;
Programmen är numrerade som på/av par ( /
), varje program kan behandlas oberoende; antalet program är 400 (100
/
par per kanal).
Du kan vid varje tidpunkt gå ut ur varje undermenyfönster utan att spara inställningarna genom att trycka på
eller .
- inställning av läge som kopplingsuret ska stå i vid aktivering av den externa ingången IN; kopplingsuret förblir i nedan inställda läge så länge som den externa ingången (IN) är
aktiverad. Beroende på önskad funktion används 1-polig ON/OFF-brytare för mer långvarig
styrning eller tryckströmbrytare för kortare styrning (pulser); redigering startas genom att
trycka på OK;
Välj kanal
eller
med pilknapparna ;
Välj sedan önskat läge för den externa ingången med pilknapparna , där:
- den externa ingångens funktion är inaktiverad;
- manuellt läge med kontinuerlig frånkoppling av reläet;
- manuellt läge med kontinuerlig tillkoppling av reläet;
- automatiskt läge, systemet slår på/av reläet enligt de inställda programmen;
-slumpmässigt läge enligt inställningarna i menyn INSTÄLLNING AV SLUMPMÄSSIGT LÄGE;
Bekräfta valet av önskat läge med OK; detta gör att du går tillbaka inställningsfönstret för den externa ingången.
Du kan vid varje tidpunkt gå ut ur varje undermenyfönster utan att spara inställningarna genom att trycka på
eller .
INSTÄLLNING AV PULSLÄGE
MONTERING
- tillslagning eller frånslagning av läget för pulsgenerering samt inställning av pulslängd; aktuell status för pulsläget visas i displayen (
- tillslaget,
- frånslaget); starta redigering genom att trycka på OK;
Välj kanal
eller
med pilknapparna ;
Välj mellan tillslagning
och frånslagning
av pulsläget med pilknapparna
; bekräfta valet av alternativet med OK-knappen; om du väljer
, går
du till huvudfönstret för pulsläget;
Om du väljer alternativet
med pilknapparna , ska du ställa in pulslängd i sekunder; bekräfta valet med OK;
Genom att bekräfta inställningen går du till huvudfönstret för pulsläget. I pulsläget är endast tillslagningsprogram
tillgängliga.
1. Koppla bort matningskretsen med en
säkring, överströmbrytare eller isoleringsbrytare som ansluts till respektive
krets.
2. Kontrollera med ett lämpligt verktyg
att matningsledningar är spänningslösa.
3. Montera anordningen 1339612 på skena TH 35.
4.Anslut ledningar till klämmor enligt
kopplingsschema.
5. Aktivera spänningskrets.
ANSLUTNING
L(+)
N(-)
L(+) / N(-)
INRE SCHEMA
INSTÄLLNING AV SLUMPMÄSSIGT LÄGE
- ange den maximala tiden för till- och frånkoppling av reläet i slumpmässigt läge
som är samma för båda kanalerna, men kopplas oberoende; starta genom att trycka på OK;
välj önskat fönster med pilknapparna , där:
- tange den maximala tiden för tillkoppling av reläet i minuter – tillkopplingstiden
;
kommer att bli ett slumptal mellan 1 minut och
- ange den maximala tiden för frånkoppling av reläet i minuter – frånkopplingstiden
.
kommer att bli ett slumptal mellan 1 minut och
Max ON- eller OFF-tid är 99 minuter.
För fönstret : tryck på OK för att starta; ställ in den maximala tillkopplingstiden (i minuter)
med pilknapparna , bekräfta valet med OK; du kommer att gå till fönstret .
För fönstret : tryck på OK för att starta; ställ in den maximala frånkopplingstiden (i minuter) med pilknapparna , bekräfta valet med OK; du kommer att gå till fönstret .
Du kan vid varje tidpunkt gå ut ur varje undermenyfönster utan att spara inställningarna
genom att trycka på eller .
5m
7m
3m
4m
8m
1m
MÅTT PÅ KAPSLING
Intelligent kalender – systemet har en inbyggd kalender som automatiskt beräknar skottår, förhindrar inmatning av ett datum som inte finns samt automatiskt beräknar veckodag
baserat på datumet och ställer om uret när sommar/vintertiden börjar.
2m
11 14
11 14
3m
1m
3m
2m
1m
FÖRDELAR
4m
Universell extern ingång – systemet har en extern ingång som användaren kan använda för
att tvinga fram ändring av urets driftläge med t.ex. med en fjärrströmbrytare.
t
Programmerbart slumpmässigt läge – användaren anger maximala tider för till- och frånkoppling beroende på behoven.
HANTERING AV EXTERNT MINNE
Med externt minne kan du lätt spara/läsa de inställda programmen till externt minne för att snabbt överföra dem till andra kopplingsur. Det är mycket praktiskt när du vill programmera flera
kopplingsur på samma sätt eller arkivera de inställda programmen.
BELASTNING
– undermeny för hantering av externt minne
– spara program
– läsa program från externt minne och spara dem i timerns minne
– minnet är upptaget när programmet sparas/läses
– skrivfel / läsfel
– lagring /läsning lyckades
Extra pulsläge – användaren kan snabbt växla uret till pulsläge, vilket gör att uret får nya
möjligheter i styrsystem.
Externt minne - användaren kan snabbt lagra/läsa de inställda programmen till externt minne
för att snabbt överföra dem till andra kopplingsur.
HUVUDÅTERSTÄLLNING
Tryck på knapparna ( och ) samtidigt i huvudfönstret och håll dem nedtryckta i 3
sekunder för att återställa uret (tid, datum, funktionernas aktivitet m.m.);
Alla fält i displayen tänds;
Efter en stund övergår uret till inställning av datum och tid.
TIME PROGRAMMER 1339612
WEEK’S, DOUBLE CHANNEL
INSTRUCTION MANUAL
DESCRIPTION
Description of elements and messages displayed
Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 Fax: +46 19 57 11 77 [email protected] www.malmbergs.com
DESCRIPTION
/
automatic
TECHNICAL DATA
Digital control time switches 1339612 are used
to realise the time functions in automation and
control systems. Weekly programmers realise
output relay control operations according to program adjustments (day, time). All systems have
some additional features, e.g., a random function, which can be used to simulate presence, a
control input function, which is used to change
the operating mode of a system by means of an
external push-button. An additional advantage of
the 1339612 programmer is the ability to copy
the programs adjusted in the time switch into
an external memory stick, so they can be easily
copied to other programmers. The design of the
casing allows the system to be mounted on a TH-35rail and eventually to seal device. The design
of the system provides battery back-up system for
all adjustments in the case of no voltage supply.
days of week
relay status
automatic mode
manual mode
random mode
impulse mode
external input
winter time
summer time
day / year
program setting
/
current date setting
random mode setting
extenal input setting
impulse mode setting
external memory operation
external memory record
external memory reading
external memory busy
reading/record error
channel 1 / 2
current time setting
user’s
switched on/switched off and summer/winter time shift
1339612
Buttons descriptions
Power supply terminals: A1, A2
•in the main window - enter into the automatic mode or change the relay status if the time switch is in the automatic
mode,
•in the main window (3 sec.) - random mode enter / exit,
•in the random mode - manual change of an active / inactive randomness,
•in other windows - exit to the previous level without data record,
•in the main window - enter into the manual mode or change the relay status if the time switch is in the manual mode,
•in the random mode - relay status change and randomness switch off,
•in other windows - exit to the previous level without data record;
•in the main window - enter the main menu,
•in other windows - enter the sub menu or confirm the adjusted value;
•switching the windows / menu options or increasing / decreasing the adjusted value.
Input rated voltage: 24 ÷ 250 V AC, 30 ÷ 300 V DC
Nominal frequency: 50 / 60 Hz
Rated power consumption: 2,1 W / 4 VA
Number of channels: 2
Program quantity: 400 (100 par On/Off na kanał)
Program: daily, week’s
Operating modes: manual, automatic, random, impulse
Change of season summer/ winter: automatic, manual
Colour of LCD panel lighting: amber
Input: 2
Accuracy of time measurement: max ±1 s / 24 h at temp. 25 °C
STORAGE MODE
Time of clock maintenance: 3 years
In order to protect the battery during storage,
the 1339612 series programmers have a default
setting, the so-called storage mode in which the
battery power consumption is limited to a minimum.
Time of programme maintenance: 10 years
1339612 series programmers have a default setting, the so called storage mode in order to protect the battery during storage.
Clamps of release system: IN1, IN1, IN2, IN2
Output relay parameters: 2 NO/NC-16 A/250 V AC1 4000 VA
In case of a nominal power supply the storage mode is switched off during the first use of the programmer by means of date and time adjustment.
Number of terminal clamps: 12
Section of connecting cables: 0,2 ÷ 2,50 mm2
Adjusting the programmer into the storage mode is realised by means of a reset - in order to carry it out press at the same time the
window.
Ambient temperature range: -20 ÷ +60 oC
FEATURES
push-
In case of battery backup operation the storage mode is switched off during the first use of the programmer. It is done by means of a short pressing of the
button and subsequent date and time adjustment.
Relay output terminals: 11, 12, 14, 21, 22, 24
and
push-buttons in the main
Operating position: freely
Mounting: rail TH 35 (EN 60715)
• Week’s cycle control in dependence of the
current hour,
• double-module casing with a protection flap,
• random op mode, additional IN control
inputs,
• double-channel version,
• many programs,
• LCD display illumination,
• mounted on TH 35 rail,
• a possibility to copy and read programs from
the external memory.
MAIN MENU
Protection degree: IP20 (EN 60529)
Protection level: II
Menu enter by pressing OK;
menu items scrolling by means of cursors
Function Description
Overvoltage category: II
Pollution degree: 2
Dimensions: double-modular (35 mm) 90 x 35 x 66 mm
.
PROGRAM SETTING
Weight: 0,14 kg
CURRENT TIME SETTING
Reference standards: EN 60730-1; EN 60730-2-7
EN 61000-4-2,3,4,5,6,11
CURRENT DATE SETTING
WINTER/SUMMER TIME SETTING
RANDOM MODE SETTING
The device is designed for single-phase installation and must be
installed in accordance with standards valid in a particular country.
The device should be connected
CAUTION according to the details included
in this operating manual. Installation, connection and control should be carried out by a qualified electrician staff, who act in accordance
with the service manual and the device functions. Disassembling of the device is equal with
a loss of guarantee and can cause electric shock.
Before installation make sure the connection cables are not under voltage. The cruciform head
screwdriver 3,5 mm should be used to instal the
device. Improper transport, storage, and use of
the device influence its wrong functioning. It
is not advisable to instal the device in the following cases: if any device part is missing or
the device is damaged or deformed. In case of
improper functioning of the device contact the
producer.
EXTERNAL INPUT SETTING
APPEARANCE*
IMPULSE MODE SETTING
EXTERNAL MEMORY ADJUSTMENT
Power terminals
(A1, A2)
Trigger terminals
(IN1, IN1, IN2, IN2)
DATE SETTING
Automatic mode
Manual mode
Random mode
Winter/summer time
Display
Week’s day
Relay state
Info field
External memory*
Current time (gg:mm:ss)
Contrpl buttons
IN active input
Impulse mode active
Relay output terminals
(12, 11, 14, 24, 21, 22)
- Current date setting; entry after pressing OK;
YEAR - choose adequate year with cursors
confirm with OK, range of years: 2000÷2099;
MONTH - choose month with cursors
confirm with OK;
DAY - choose day with cursors
confirm with OK; the system has a protection against introducing incorrect parameter of a day for a given month (it takes into
account leap years and it automatically calculates the day of the week on the basis of an arranged date);
Confirmation causes movement to a date setting window and set-up of current summer/ winter time - if the option
is arranged.
It is possible to exit every submenu window in any moment without saving settings by pressing the button
or .
TIME SETTING
PROGRAM SETTING
- setting the current clock time; entry after pressing OK;
HOUR- choose adequate hour with cursor
which you can set in
1-24 or 1-12 (AM) and 1-12 (PM)format; confirm with OK;
MINUTES - choose adequate parameter of minutes with cursors
confirm with OK;
Confirmation of the parameter of minutes causes simultaneous
nullification of the parameter of seconds and movement to the
window of time setting.
It is possible to exit every submenu window in any moment without
saving settings by pressing the button or .
WINTER / SUMMER TIME SETTING
- winter/summer time toggle mode selection:
- automatic time changing on the last March
- winter/
Sunday, at 2:00 into summer time and on the last October Sunday, at 3:00 into winter time,
summer timer toggle manual, by user; option entering after pressing OK;
MODE SETTING - with
select
or
acknowledge with OK; after selecting
, winter/summode you will enter the next window;
mer time will be toggled automatically; after selecting
With
select winter/summer, where is winter time,
- summer time; if the time icon is changed, the
timer will correct the current time appropriately; acknowledge by pressing OK;
After time mode selecting winter/summer time change window will be open.
Week division combinations
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
- ddefining ON-times and OFF-times for the given week’s days, for the given programs running in the automatic mode;
). Maximum number of
/
proenter edition by pressing OK; the programs are numbered as (ON / OFF) pair ( /
grams is 100 pairs per channel;
With
cursors select
or
;
With
cursors select the program (e.g.
) for its parameters editing and enter edition by pressing OK;
HOUR - with
cursors select an hour and acknowledge by pressing OK;
MINUTE - with
cursors select minutes and acknowledge by pressing OK;
WEEK’S DAY - with
ursors select the week’s day when the given program is to be active (there are 16 week divinsion
combinations available), acknowledge selection by pressing OK - the program will be saved;
The next saved program will be displayed (e.g.
) - press OK to enter edition, in order to select the other program
use the cursors , in order to exit the mode press or ;
The last available program is
.
PROGRAM CANCEL / RESTORE
OPERATING MODE CHANGE (AUTOMATIC, MANUAL, RANDOM)
PROGRAM CANCEL / RESTORE - the option is used during program setting and viewing for program cancelling (inactivation) and restoring; enter by pressing
OK;
With
cursors select
or
;
With
cursors select the program to be cancelled / restored;
Press and hold OK for 3 seconds – if the program is active, it will be canceled (inactivated) and will not be checked during the timer operating in the automatic
mode (however it will be saved in the storage and it will be possible to restore the program); horizontal lines will be displayed;
If the program is cancelled, it will be restored by pressing OK and its edition will be possible , pressing and holding OK for 3 seconds will cause the program
restoring without time edition possibility .
Before the op mode changing it is necessary, in the
channel
or
.
main window, to select with the cursors
MANUAL OP MODE TOGGLE - if the main window is open and the
timer is in the automatic mode pressing the key will force the unit
to toggle into the manual mode and the relay state changeover;
Successive key pressing will force the relay state changeover without
the op mode changing;
AUTOMATIC MODE TOGGLE – if the main window is open and
the timer is in the manual mode pressing the key will force the
unit to toggle into the auromatic mode and the relay state changeover;
Successive key pressing will force the relay state changeover
without the op mode changing;
RANDOM MODE TOGGLE - in order to enter the random mode it
is necessary to press and hold key for 3 secs;
Pressing the key forces the relay state changeover; in order to exit the random mode it is necessary to press the
.
key
EXTERNAL INPUT SETTING
PROGRAM VIEWING
PROGRAM VIEWING - viewing settings for the switching programs (
) i.e. hours, minutes and week’s
/
days; enter viewing by pressing OK;
With
cursors select
or
;
In order to scroll programs press
; cursor
successively the cursors
increases program number; cursor
decreases program number;
The programs are numbered in the
), pairs, where each
form of ( /
program may be treated independently; there are 400 programs (100
/
pairs per channel).
It is possible to exit every submenu window in any moment without saving settings by pressing the button
or .
- setting the unit mode after the IN external input triggering; the module
remains in the state until the triggering IN signal decays; enter edition by pressing
OK;
With
cursors select
or
;
cursors select an appropriate external input
After the channel selection with
mode, where:
- external input function is OFF;
- manual mode with the continuous relay OFF-state;
- manual mode with the continuous relay ON-state;
- automatic mode, the relay switching ON / OFF according to the set programs;
- random mode according to settings from the menu RANDOM MODE SETTING;
Acknowledge the given mode selection by pressing OK; after acknowledgement the external input setting window will be open.
It is possible to exit every submenu window in any moment without saving settings by pressing the button
or .
MOUNTING
IMPULSE PROGRAM SETTING
- the impulse generating mode and impulse duration time setting; the impulse mode current state is shown in the display ( - ON,
- OFF); enter
edition by pressing OK;
With
cursors select
or
;
With the cursors
select one of the following options
- ON or
- OFF for the impulse mode; acknowledge selection by pressing OK; in case of the
state selecting the impulse mode main window will be open;
After selecting
option with
cursors select impulse duration time in seconds; acknowledge selection by pressing OK;
After the selection acknowledgement the impulse mode setting window is open. In the impulse mode there are only ON
programs.
1.Disconnect power supply by the phase
fuse, the circuit-breaker or the switchdisconnector combined to the proper circuit.
2.Check if there is no voltage on connection cables by means of a special measure equipment.
3. Install the 1339612 on the TH 35 DIN rail
in the switchboard.
4. Connect the cables with the terminals in
accordance with the installing diagram.
5. Switch on the power supply from the
mains.
CONNECTION
L(+)
N(-)
L(+) / N(-)
INNER DIAGRAM
RANDOM MODE SETTING
- setting maximum ON and OFF time for the relay in the random mode which
is the same for both channels, but switched ON separately; enter the mode by pressselect demanded window, where:
ing OK; with the cursors
- the relay maximum ON-time setting in minutes - the time will be randomized
minutes;
for the time range between 1 minute and
- the relay maximum OFF-time setting in minutes - the time will be randomized
minutes;
for the time range between 1 minute and
cursors set maximum ON-time (in minutes),
Window : press OK to enter; with
acknowledge by pressing OK; you will enter window .
cursors set maximum OFF-time (in minutes),
Window : press OK to enter; with
acknowledge by pressing OK; you will enter window .
It is possible to exit every submenu window in any moment without saving settings by
pressing the button or .
5m
7m
3m
4m
8m
1m
DIMENSIONS
Intelligent calendar - the programmer is fitted with a built-in calendar which fits leap years
automatically, disables entering incorrect dates, calculates a week’s day on the basis of the
current date and fits the summer / winter time change.
2m
11 14
11 14
3m
1m
3m
2m
1m
ADVANTAGES
General purpose external input - the programmer is fitted with an external input that enables
the operating mode change without operating a switchboard, e.g. by means of a remote
push button.
4m
t
Programmable random mode - it is possible to set beginning and ending time, and the day
of the random mode activity. Additionally, it is possible to program maximum ON and OFF
times in dependence of user’s needs.
EXTERNAL MEMORY OPERATION*
External memory allows for an easy record / reading of the
adjusted programs into the external memory, so they can be
easily copied to other programmers. It is very convenient in
case if we want to program more 1339612 programmers or
archive the adjusted programs.
RELAY CAPACITY
Additional impulse mode - it is possible to switch the timer into the impulse mode which
gives control units new capabilities.
Cooperation with the external memory* - the user has a possibility of a quick record / reading
of the adjusted programs into the external memory in order to copy them in other programmers quickly.
– sub menu to the external memory operation
– programs recording
– programs reading from the external memory and
storage in the programmer’s memory
– the state of memory „busy” during a record / reading
– record /reading error
– correct record / reading
MAIN RESET
In order to cancel the clock system (time, date, activity of given functions etc.) you
should hold buttons ( and ) simultaneously in the main menu for 3 sec;
All the display fields will light up;
After a while, the clock will automatically set date and time.
Attention: In order to restore factory settings, you should additionally hold button OK
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement