Frymaster McDonald's BIELA14 LOV GEN 2 Series Electric Bruksanvisningar


Add to my manuals
84 Pages

advertisement

Frymaster McDonald's BIELA14 LOV GEN 2 Series Electric Bruksanvisningar | Manualzz

BIELA14 Series

Gen II LOV

ELEKTRISK FRITERARE

Installation, drift och underhåll

Denna handbok uppdateras när ny information och modeller presenteras. Besök vår hemsida för den senaste manualen.

Detta kapitel om utrustning ska sättas in i avsnittet om friterare i Bruksanvisningen för utrustning.

SÄKERHETSANVISNINGAR

Förvara eller använd inte bensin eller andra lättantändliga ångor eller vätskor i närheten av denna eller någon annan maskin.

 

*8196519*

Part Number: FRY_IOM_8196519 05/2015

Swedish   /   Svenska  

FÖRSIKTIGHET

 

LÄS

 

ner

 

innan

 

fritösen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

GARANTIMEDDELANDE ................................................................................................................ Sida i

INLEDNING ..................................................................................................................................... Sida 1-1

INSTALLATIONSANVISNINGAR ................................................................................................... Sida 2-1

DRIFTSANVISNINGAR ................................................................................................................... Sida 3-1

DATORANVISNINGAR FÖR M2007 ............................................................................................... Sida 4-1

KÖRA DET INBYGGDA FILTRERINGSSYSTEMET .......................................................................... Sida 5-1

FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL ..................................................................................................... Sida 6-1

FELSÖKNING SOM GÖRS AV OPERATÖREN ................................................................................ Sida 7-1

BILAGA A: RTI (Bulk OIL) INSTRUKTIONER .................................................................................. Sida A-1

BILAGA B: JIB Beredningar fast matfett Option ......................................................................... Sida B-1

BILAGA C: fast matfett Smältande Använd ................................................................................. Sida C-1

BILAGA D: Använda sensor för oljekvalitet ............................................................................... Sida D-1

BILAGA E: Inställning av sensor för oljekvalitet ........................................................................ Sida E-1

Part Number: FRY_IOM_8196519

ANMÄRKNING

OM, UNDER GARANTITIDEN, KUNDEN ANVÄNDER NÅGON DEL FÖR DENNA ENODIS-

UTRUSTNING ANNAT ÄN EN ICKE-MODIFIERAD NY ELLER ÅTERANVÄND DEL SOM

KÖPTS DIREKT FRÅN FRYMASTER/DEAN, ELLER NÅGON AV FABRIKENS

AUKTORISERADE SERVICECENTER, OCH/ELLER DELEN HAR MODIFIERATS FRÅN DESS

URSPRUNGLIGA KONFIGURATION, GÄLLER DENNA GARANTI INTE. DESSUTOM

KOMMER FRYMASTER/DEAN OCH DESS NÄRSTÅENDE BOLAG INTE ATT VARA

ANSVARIGA FÖR NÅGRA KRAV, SKADOR ELLER UTGIFTER SOM KUNDEN HAFT SOM

UPPSTÅR DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, PÅ GRUND AV

INSTALLATIONEN AV NÅGON MODIFIERAD DEL OCH/ELLER DEL SOM MOTTAGITS FRÅN

ETT ICKE-AUKTORISERAT SERVICECENTER.

ANMÄRKNING

Denna apparat är avsedd endast för professionell användning och ska skötas endast av kvalificerad personal. Ett Frymaster/Dean auktoriserat servicecenter (Factory Authorized

Service Center, ASA), eller andra kvalificerade professionella tekniker bör utföra installation, underhåll och reparationer. Installation, underhåll, eller reparationer av ickekvalificerad personal kan häva tillverkarens garanti. Se Kapitel 1 i denna bruksanvisning för definitioner av kvalificerad personal.

ANMÄRKNING

Denna utrustning måste installeras in enlighet med lämpliga nationella och lokala förordningar som gäller för det land och/eller region där apparaten installeras. Se KRAV

FÖR NATIONELLA FÖRORDNINGAR i Kapitel 2 i denna bruksanvisning beträffande detaljer.

ANMÄRKNING FÖR AMERIKANSKA KUNDER

Denna utrustning ska installeras enligt den grundläggande rörmokarförordningen (basic plumbing code) utgiven av Building Officials and Code Administrators International, Inc.

(BOCA) och the Food Service Sanitation Manual of the U.S. Food and Drug Administration.

ANMÄRKNING

Ritningar och fotografier som används i denna bruksanvisning är avsedda att illustrera drift, rengöring och tekniska förfaranden och överensstämmer kanske inte med platsens driftförfaranden.

ANMÄRKNING TILL ÄGARE AV ENHETER UTRUSTADE MED DATORER

USA

Denna apparat uppfyller Del 15 av FCC:s regler. Drift förutsätter följande två förhållanden:

1) Denna apparat får inte orsaka skadlig störning, och 2) denna apparat måste acceptera alla störningar som den tar emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

Medan denna apparat har bekräftats som apparat Klass A, har den visat sig uppfylla gränserna för Klass B.

KANADA

Denna digitala apparat överstiger inte Klass A eller B gränser för radiostörningar enligt det kanadensiska kommunikationsdepartementets standard ICES-003.

Cet appareil numerique n’emet pas de bruits radioelectriques depassany les limites de classe A et B prescrites dans la norme NMB-003 edictee par le Ministre des Communcations du Canada.

FARA

Felaktig installation, justering, underhåll eller service, och icke-auktoriserad ändring eller modifikationer kan orsaka skada på egendom, personskada eller död. Läs installations-, drifts- och serviceanvisningarna grundligt innan du installerar eller utför service på denna utrustning.

FARA

Framkanten på denna apparat är inte ett steg! Stå inte på apparaten. Allvarlig personskada kan orsakas om du slinter eller kommer i kontakt med den heta oljan.

FARA

Förvara eller använd inte bensin eller andra lättantändliga vätskor eller ångor i närheten av denna eller någon annan apparat.

FARA

Smulbrickan i friterare som är utrustade med ett filtersystem som måste tömmas i en eldfast behållare vid slutet av fritering varje dag. Vissa matpartiklar kan självantända om de lämnas doppade i vissa matfettsmaterial.

VARNING

Slå inte friteringskorgar eller andra redskap på friterarens skarvplåt. Plåten finns där för att täta skarven mellan friteringsbaden. Om du slår friteringskorgar på plåten för att lossa matfett förvrängs plåten och då passar den inte längre. Det är utformad för tät passning och bör endast tas bort för rengöring.

FARA

Tillräcklig anordning måste ordnas för att begränsa denna apparats rörelse utan att belasta eller överföra stress till den elektriska ledningen. En sats för att hålla fast den medföljer friteraren. Om satsen som håller fast friteraren saknas, kontakta den lokala KES.

FARA

Denna friterare har en nätsladd (tre faser) för varje frityrgryta och en kabel med fem ledningar för hela systemet. Innan du flyttar, testar, underhåller, eller reparerar din

Frymaster friterare ska du koppla bort

ALLA

elektriska nätsladdar från elkraftförsörjningen.

FARA

Håll alla föremål borta från avloppen. Att stänga manöverdon kan orsaka skada på utrustning eller person.

ANMÄRKNING

Anvisningarna i denna bruksanvisning beträffande hur man använder ett tankoljesystem för att fylla och avskaffa olja gäller för ett RTI-system. Dessa anvisningar kanske inte gäller för andra tankoljesystem.

LOV™ GARANTIMEDDELANDE

Frymaster, L.L.C. ger följande begränsade garantier endast till den ursprungliga köparen för denna utrustning och reservdelar:

A. GARANTIBESTÄMMELSER- FRITERARE

1. Frymaster L.L.C. garanterar alla komponenter mot defekter i material och utförande för en period på två år.

2. Alla delar, med undantag av frityrgrytan, o-ringar och säkringar är garanterade under två år efter friterarens installationsdatum.

3. Om någon del, med undantag av säkringar och filter o-ringar, blir defekt under de första två

åren efter installationsdatum, betalar Frymaster också kostnad för normal arbetstid upp till två timmar för att byta ut delen, plus högst 160 km reseersättning (80 km enkel resa).

B. GARANTIBESTÄMMELSER - FRITYRGRYTOR

Om en frityrgryta läcker inom tio år efter installationen, kommer Frymaster, enligt dess godtycke, antingen att byta ut hela batteriet eller byta ut frityrgrytan, och betala för arbetstid enligt Frymasters tabell för reparationstid. Komponenter som är fästa vid frityrgrytan, t.ex. givaren för den höga gränsen, packningar, tätningar, och tillhörande skruvar, täcks också av tioårsgarantin om ett byte erfordras pga frityrgrytans byte. Läckor pga misshandel eller från gängade beslag, t.ex. sond, givare, höggränsgivare, tömningsventiler eller returrör ingår inte.

C. RETUR AV DELAR

Alla defekta delar som är under garanti måste returneras till ett av Frymaster auktoriserat fabriksservicecenter inom 60 dagar för kredit. Efter 60 dagar erbjuds ingen kredit.

D. UNDANTAG FRÅN GARANTIN

Denna garanti täcker inte utrustning som har skadats på grund av felanvändning, missbruk,

ändring eller olyckshändelse som t.ex.:

• felaktig eller icke-auktoriserad reparation (inklusive alla frityrgrytor som svetsas i fältet);

• underlåtenhet att följa korrekta installationsanvisningar och/eller schemalagda underhållsförfaranden som föreskrivna på dina MRC-kort (maintenance requirement card, korten med underhållskrav). Bevis på schemalagt underhåll krävs för att garantin ska gälla;

• felaktigt underhåll;

• fraktskada;

• onormal användning;

• borttagning, ändring eller utplåning av antingen märkplåten eller datumkoden på värmeelementen; i

• använda frityrgrytan utan matfett eller annan vätska i frityrgrytan;

• ingen friterare garanteras under tioårsprogrammet för vilken ett korrekt startformulär inte har mottagits.

Denna garanti täcker inte heller:

• transport eller resa över 160 km (80 km enkel resa) eller resa på mer än två timmar;

övertid eller debitering för helgdag;

• följdskador (kostnader för reparationer eller för att byta ut annan egendom som är skadad), förlust av tid, förtjänst, användning eller några andra tillfälliga skador av något slag.

Det finns inga underförstådda garanterar av säljbarhet eller lämplighet för någon särskild användning eller särskilt syfte.

Denna garanti gäller när detta dokument trycks men är föremål för ändringar. ii

BIELA14 SERIES GEN II LOV™ ELEKTRISK FRITERARE

KAPITEL 1: INLEDNING

OBS!

Frymaster BIELA14-friterare kräver en demonstration och utbildning för starten innan normal restaurangdrift kan börja.

1.1 Allmänt

Läs anvisningarna i denna bruksanvisning grundligt innan du försöker använda denna utrustning.

Denna bruksanvisning täcker alla McDonalds BIELA14 LOV™ modellers konfigurationer.

Friterarna i denna modellfamilj har de flesta delarna gemensamt, och när de diskuteras som en grupp kallas de LOV™ friterare.

Fast de liknar McDonalds elekriska friterare RE14, har friterarna typ BIELA14 frityrgryta med liten oljevolym, automatisk oljepåfyllning och en automatisk periodisk filtreringsenhet. Denna Euro-

Look utformning har ett rundat topplock och ett stort runt avloppsrör, som säkerställer att pommes frites och annat skräp sköljs in i filtertråget. BIELA14 LOV™-friterare styrs med en M3000-dator.

Friterare i denna serie finns med hela eller delade bad och kan köpas som batterier med upp till fem friterare.

1.2 Säkerhetsinformation

Läs noga anvisningarna i denna bruksanvisning innan du försöker köra din enhet.

I denna bruksanvisning finns genomgående notiser omgivna av dubbla rutor liknande den nedan.

FARA

Het olja orsakar allvarliga brännskador. Försök aldrig att flytta en friterare som innehåller het olja eller att överföra het olja från en behållare till en annan.

VAR FÖRSIKTIG -rutor innehåller information om åtgärder eller förhållanden som kan orsaka

eller resultera i en funktionsstörning för systemet.

VARNING -rutor innehåller information om åtgärder eller förhållanden som kan orsaka eller resultera i skada på systemet och som kan göra att systemet inte fungerar.

FARA -rutor innehåller information om åtgärder eller förhållanden som kan orsaka eller resultera i personskador och som kan orsaka skada på systemet och/eller göra att systemet inte fungerar.

Två hög-temperatur avkänningsfunktioner slår av ström till elementen om temperaturreglaget inte fungerar.

1-1

1.3 Datorinformation för M3000-datorerna

Denna utrustning har provats och befunnits uppfylla gränserna för en Klass A digital apparat, enligt

Del 15 av FCC:s regler. Medan denna apparat har bekräftats som apparat Klass A, har den visat sig uppfylla gränserna för Klass B. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning när utrustningen används i en kommersiell miljö. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi och, om den inte installeras och används i enlighet med bruksanvisningen, kan orsaka skadlig störning för radiokommunikationer. Drift av utrustningen i ett bostadsområde kommer sannolikt att orsaka skadlig störning, i vilket fall användaren kommer att behöva rätta till störningen på egen bekostnad.

Användaren varnas att alla ändringar eller modifikationer som inte uttryckligen godkänts av den part som är ansvarig för att uppfylla förordningar kan häva användares tillstånd att köra utrustningen.

Om så behövs ska användaren rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio- och televisionstekniker för ytterligare förslag.

Användaren kanske finner följande häfte från USA:s Federal Communications Commission hjälpsamt: Så här identifierar man och åtgärdar Radio- och TV-störningsproblem. (How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems). Detta häfte kan erhållas från U.S. Government

Printing Office, Washington, DC 20402, USA, Stock No. 004-000-00345-4.

1.4 Information specifik för Europeiska gemenskapen (CE)

Den europeiska gemenskapen (CE) har etablerat vissa specifika standarder beträffande utrustning av denna typ. När det finns någon skillnad mellan CE och icke-CE standarder, identifieras informationen eller anvisningarna ifråga med skuggade rutor liknande den nedan.

CE-standard

Exempel på ruta som används för att skilja på CE och Icke CE-specifik information.

1.5 Installation, drift och servicepersonal

Driftsinformation för Frymasterutrustning har iordningställts för användning endast av kvalificerad och/eller auktoriserad personal såsom definierats i avsnitt 1,6. Alla installation och service på

Frymasterutrustning måste utföras av kvalificerad, certifierad, licensierad och/eller auktoriserad installations- eller servicepersonal såsom definierats i avsnitt 1,6.

1.6 Definitioner

KVALIFICERAD OCH/ELLER AUKTORISERAD DRIFTSPERSONAL

Kvalificerad/auktoriserad driftspersonal är de personer som har läst informationen i denna bruksanvisning noggrant och har satt sig in i utrustningens funktioner eller som har tidigare erfarenhet av driften av utrustningen som täcks i denna bruksanvisning.

1-2

KVALIFICERAD INSTALLATIONSPERSONAL

Kvalificerad installationspersonal är individer, firmor, bolag och/eller företag som, antingen personligen eller genom en representant, ägnar sig åt och är ansvariga för installation av elektriska apparater. Kvalificerad personal måste ha erfarenhet av sådant arbete, känna till alla elektriska varningar som gäller och uppfylla alla krav i tillämpliga nationella och lokala regler.

KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL

Kvalificerad servicepersonal är sådana personer som känner till Frymasterutrustning och som har auktoriserats av Frymaster, L.L.C.,.

att utföra service på utrustningen. Det krävs att all auktoriserad servicepersonal är utrustad med en fullständig uppsättning bruksanvisningar för service och delar och lagerför ett minimalt antal delar för Frymasterutrustning. En lista över Frymaster/Dean service centers som är auktoriserade av tillverkaren (ASA, Factory Auktoriserad service Centers) medföljer när friteraren skickas från fabriken. Om kvalificerad servicepersonal inte används blir Frymasters garanti ogiltig på utrustningen

1.7 Förfarande för krav på grund av fraktskada

Så här gör du om utrustningen anländer skadad:

Lägg märke till att denna utrustning inspekterades noga och förpackades av kunnig personal innan den lämnade fabriken. Speditionsfirman har fullt ansvar för säker leverans när den har accepterat utrustningen.

1. Lämna in krav på ersättning omedelbart - oavsett hur omfattande skadan är.

2. Inspektera och notera all synlig skada eller delar som fattas, och säkerställ att denna information skrivs på fraktsedeln eller expresskvittot och signeras av den person som levererar.

3.

Dold förlust eller skada— Om skada inte märks förrän utrustning har packats upp, meddela speditören genast när skadan upptäckts och lämna in ett krav beträffande dold skada. Detta måste skickas in inom 15 dagar från leveransen. Var noga med att behålla fraktlåren för inspektion.

FRYMASTER

TAR INTE ANSVAR FÖR SKADA ELLER FÖRLUST SOM INTRÄFFAT UNDER TRANSPORT.

1-3

1.8 Serviceinformation

För icke-rutinmässigt underhåll eller reparationer eller för serviceinformation kontakta ditt lokala

Frymaster/Dean auktoriserade servicecenter (ASA). För att snabbt kunna hjälpa dig måste

Frymaster/Dean fabriksauktoriserade servicecenter (ASA) eller serviceavdelningens representant ha viss information om utrustningen. Det mesta av denna information är tryckt på en märkplåt som sitter inuti friterarens dörr. Artikelnummer finns i anvisningarna för service och reservdelar.

Reservdelsbeställningar kan göras direkt hos din lokala ASA eller distributör. När friterare skickas från fabriken medföljer en lista över Frymaster/Dean ASA. Om du inte kommer åt denna lista, kontakta Frymaster Dean serviceavdelning på telefon +1 800 551-8633 eller +1 318 865-1711 eller via e-post på adressen [email protected].

Vi behöver följande information för att betjäna dig effektivt:

Modellnummer _________________________

Serienummer __________________________

Spänning______________________________

Problemets natur _______________________

_____________________________________

_____________________________________

DENNA BRUKSANVISNING SKA FÖRVARAS PÅ SÄKER PLATS FÖR

FRAMTIDA BRUK.

1-4

BIELA14 SERIES GEN II LOV™ ELEKTRISK FRITERARE

KAPITEL 2: INSTALLATIONSANVISNINGAR

installationskrav

Korrekt installation är väsentlig för säker, effektiv, bekymmersfri drift av denna apparat.

Kvalificerad, licensierad och/eller auktoriserad installations- eller servicepersonal, såsom definierats i avsnitt 1.6 i denna bruksanvisning, bör utföra all installation och service på

Frymaster/Dean utrustning.

Om kvalificerad, licensierad och/eller auktoriserad installations- eller servicepersonal (såsom definierats i avsnitt 1.6 i denna bruksanvisning) inte används för att installera eller på annat sätt utföra service på denna utrustning blir Frymasters garanti ogiltig och kan resultera i skada på utrustningen eller personskada.

Där konflikt mellan anvisningar och information i denna bruksanvisning och lokala eller nationella regler eller föreskrifter förekommer, ska installation och drift uppfylla regler eller föreskrifter som gäller i det land där utrustningen installeras.

Service kan erhållas genom att du kontaktar ditt lokala fabriksauktoriserade Frymaster/Dean servicecenter.

ANMÄRKNING

Alla friterare som levereras utan nätsladd och stickkontakt måste kopplas direkt med flexibelt skyddsrör till kopplingsplinten som finns baktill på friteraren. Dessa friterare ska anslutas enligt gällande specifikationer. Enheter som är fast kopplade måste förses med beslag som håller fast dem.

FARA

Tillräcklig anordning måste ordnas för att begränsa denna apparats rörelse utan att belasta eller överföra stress till den elektriska ledningen. En sats för att hålla fast den medföljer friteraren. Om satsen som håller fast friteraren saknas, kontakta den lokala servicen för Frymaster Dean.

ANMÄRKNING

Om denna utrustning är ansluten direkt till elkraftförsörjningen måste det finnas ett sätt att koppla bort den med en separation av minst 3 mm för alla poler som är en del av anslutningen.

ANMÄRKNING

Denna utrustning måste placeras så att väggkontakten är tillgänglig om det inte finns andra sätt att koppla bort den från kraftenheten (t.ex. ett överspänningsskydd).

ANMÄRKNING

Om denna apparat är permanent ansluten till fasta ledningar, måste den vara ansluten med kopparledningar som har en temperaturklassificering på minst 75 °C.

2-1

ANMÄRKNING

Om nätsladden är skadad, måste den bytas ut av en Frymaster/Dean fabriksauktoriserad tekniker eller liknande kvalificerad person så att fara undvikes.

FARA

Denna apparat måste vara ansluten till ström med samma spänning och fas som anges på märkplåten på insidan av apparatens dörr.

FARA

Alla ledningsanslutningar för denna apparat måste vara tillverkade i enlighet med kablagediagrammet som medföljer apparaten. Se kablagediagrammet på insidan av apparatens dörr vid installation eller service av denna utrustning.

FARA

Frymaster/Dean apparater är utrustade med ben för stationära installationer.

Apparater med ben måste lyftas under flytt så att apparaten eller personer inte skadas. För flyttbar installation måste tilläggsutrustning användas. Frågor? Ring

+1 800 551-8633.

FARA

Fäst inte en dräneringsskiva vid en ensam friterare. Friteraren kan bli instabil, tippa och orsaka personskada. Apparatens område måste alltid hållas fritt och rent från brännbara material.

FARA

Byggnadsnormer förbjuder att en friterare med en öppen tank med het olja installeras bredvid en öppen låga av någon som helst typ, inklusive lågor i grillar och spisar.

I händelse av strömavbrott, slås friteraren automatiskt av. Om detta inträffar ska du slå AV strömbrytaren. Försök inte starta friteraren förrän strömmen återställts.

Apparaten måste alltid hållas fri och ren från brännbara material, bortsett från att den får installeras på brännbara golv.

En frigång på 15 cm måste finnas på båda sidorna och baktill i närheten av brännbar byggnad. Ett minimum av 61 cm bör finnas framför utrustningen för service och korrekt drift.

VARNING

Blockera inte området runt korgen eller under friteraren.

2.1.2 Jordningskrav

Alla elektriska apparater måste jordas i enlighet med alla tillämpliga nationella och lokala regler, och i förekommande fall, CE-regler. Ett kablagediagram finns på insidan av friterarens dörr. Korrekta spänningar finns på märkplåten på insidan av friterarens dörr.

2-2

VARNING

För att säkerställa att friteraren och kupan drivs säkert och effektivt, måste den elektriska kontakten för 120 V ledningen som ger ström till kupan vara helt inkopplad och låst i det åtkomstskyddade uttaget.

Att installeras i enlighet med AS 5601 / AG 601, lokala myndigheter och alla andra relevanta lagenliga föreskrifter för gas och elektricitet.

2.2 Kraftbehov

Trefaskontakten för elementen är märkt för 60 A, 250 V växelström och har NEMA-konfigurationen

L15-60P. Kontakten för reglage och filter är märkt för 20 A, 120/208 V växelström och har NEMAkonfigurationen L21-20P. Varje friterare bör har sin sladd för elementen på en separat krets och reglagesladden också.

SPÄNNING FAS

LEDNING

SERVICE

MIN.

STORLEK

AWG

(mm

2

)

AMP PER GREN

L1 L2 L3

208 3 3 6 (16)

240 3 3 6 (16)

480 3 3 8 (10)

220/380 3 4 6 (16)

240/415 3 4 6 (16)

230/400 3 4 6 (16)

ANMÄRKNING

Om denna apparat är permanent ansluten till fasta ledningar, måste den vara ansluten med kopparledningar som har en temperaturklassificering på minst 75 °C.

FARA

Denna apparat måste vara ansluten till ström med samma spänning och fas som anges på märkplåten på insidan av apparatens dörr.

FARA

Alla ledningsanslutningar för denna apparat måste vara tillverkade i enlighet med kablagediagrammet som medföljer apparaten. Se kablagediagrammet på insidan av apparatens dörr vid installation eller service av denna utrustning.

2.3 När friterare har placerats på friteringsstationen

FARA

Inget strukturellt material på friteraren får ändras eller tas bort för att underlätta placering av friteraren under en kupa. Frågor? Ring Frymaster/Dean Servicetelefon

+1 800 551 8633.

1.

När friteraren har placerats på friteringsstationen ska du använda ett vattenpass som är placerat

över frityrgrytan för att bekräfta att enheten är nivellerad, både från sida till sida och framifrån och bakåt.

2-3

Nivellera friterare genom att justera hjulen och var noga med att säkerställa att friteraren är på korrekt höjd i friteringsstationen.

När friteraren är nivellerad på sin slutliga plats ska man installera beslagen från KES som begränsar dess rörelse så att den inte stressar den elektriska anslutningen. Installera beslagen i enlighet med anvisningarna. Om beslagen kopplas bort för service eller av andra skäl måste de kopplas tillbaka innan friteraren används.

FARA

Tillräcklig anordning måste ordnas för att begränsa denna apparats rörelse utan att belasta eller överföra stress till den elektriska ledningen. En sats för att hålla fast den medföljer friteraren. Om satsen som håller fast friteraren saknas, kontakta den lokala servicen för Frymaster Dean.

FARA

Het olja kan orsaka allvarliga brännskador. Undvik kontakt. Under alla omständigheter måste oljan tas bort från friteraren innan du försöker att flytta den så att du undviker spill, fall och allvarliga brännskador. Friterare kan tippa och orsaka personskada om de inte hålls fast i ett stationärt läge.

2.

Tömma, rengöra och fylla frityrgrytorna med matolja. (Se Förfaranden för installation och avstängning av utrustning i kapitel 3).

2-4

BIELA14-SERIE GEN II LOV™-ELEKTRISK FRITYR

KAPITEL 3: ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER

NORMAL INSTÄLLNING (BIELA314 VISAS)

OBSERVERA: Din frityrmaskin kan se annorlunda ut än den som visas på bilden beroende på inställning on produktionsdatum.

3–1

3.1 Inställning av utrustning och procedur för avstängning

Inställning

FARA

Använd aldrig apparaten med en tom frityrgryta. Frityrgrytan måste vara full upp till minst fyllinjen med vatten eller olja innan elementen sätts på. Om den inte är det så kan elementen skadas och det är risk för brandfara.

FARA

Ta bort all vatten från frityrgrytan innan du fyller på med olja. Om du inte gör detta kan det skvättas hett vätska när oljan värms till tillagningstemperatur.

VARNING

BIELA14 är inte avsedd att användas med fast smör. Använd endast smörjningsmedel i vätskformat med denna maskin. Användning av fast smörjningsmedel kan resultera med att det blir stopp i oljelinjorna. BIELA14-frityren rymmer circa 15 kg olja. (14 liter) i hela maskinen och virka 8 kg (7 liter) för dubbelfat och värms till 21°C grader.

1.

Fyll frityrgrytan med matolja upp till den nedersta OLJENIVÅN som finns på baksidan av grytan. Detta tillåter oljan att expandera när värmen sätts på. Fyll inte på med kall olja över den nedersta linjen. Om du

överstiger den linjen kan oljan rinna över när värmen sätts på. För stora oljesystem, se del 4.11.4 på sidorna 4-22 för instruktioner på hur du fyller fatet.

2.

Säkerställ att strömsladden(arna) är i och låst(a) (om tillämpligt) i rätt(a) vägguttag. Kontrollera att sladden är ansluten korrekt till vägguttaget och att ingen metalldel syns.

3.

Säkerställ att strömbrytaren är på. En del modeller är utrustade med en huvudbrytare bredvid säkringen på baksidan av frityrdörren på skåpet på komponentlådans framsida.

4.

Säkerställ att datorn är PÅ . När datorns är på börjar frityren värme upp och datorn visar MLT-

OMGÅNG och LÅG TEMP tills frityren är 82°C grader varm. Låg temp visas tills frityren är inom 15°C grader av inställningstemperaturen. När frityren nåt rätt temperatur så visas produktnamnet eller linjer på displayen och frityren kan börja användas.

5.

Säkerställ att oljenivån är vid den överste OLJENIVÅ -linjen när oljan är rätt tillagningstemperatur.

Avstängning

1.

Stäng av frityren.

2. Filtrera oljan och rengör friterarna (se kapitel 5 och 6).

3. Placera lock på frityrgrytorna.

3.2 Användning

Frityren är utrustad med M3000-datorer (visas nedan). För datorprogrammering och användningsinstruktioner, se M3000-datoranvändningsinstruktioner i kapitel 4.

M3000-DATOR

Se kapitel 5 i denna handbok för användningsintruktioner för det inbyggda filtreringssystemet.

3–2

3.3 Automatisk påfyllning vid låg oljenivå

När Low Oil Volume (LOV™, eller låg oljenivå) system är på för frityren så kontrolleras kontinuerligt oljenivåerna och fylls på efter behov. Oljereservlådan rymmer cirka 17 kg med olja. Vid normal användning räcker den i cirka två dagar.

Systemets komponenter visas till höger (se figur 1).

OBSERVERA: Systemet är avsedd att fylla på, inte fylla upp helt. Frityrgrytorna behöver manuell start efter rengöring

(kokning). användning

För att preparera systemet för inledande använding, ta bort korsskyddet (se figur 2).

Använd skruvarna från korsskyddet och skruva fast dem i JIB-korgen som skickades med tillbehörspaketet (se figur 3). Om du använder fast matfett alternativet se bilaga B

Figur 2 Figur 3 för instruktioner.

3.2.3 Instllera oljereserv

Ta bort orginallock från oljekontainern och aluminumstoppningen. Byt ut mot det avsedda locket som har hårdvara för sugkraft. Kontrollera att mataretuben på locket är på botten av oljereserven.

Placera oljekontainern i skåpet och putta in den (som på bilden på nästa sida). Undvik att sugkraftutrustningen inte hackar sig på skåpets interiör när den placeras i frityren.

Systemet är klart för användning.

När oljereservnivån är låg så tänds en gul lysdiod (se figur 4). När reserven är full igen och/eller har bytits ut trycker du ner och håller den orangea återställningsknappen ovan JIB tills den gula lysdioden tänds. Om du använder fast matfett se Appendix C för instruktioner.

Figur 4

3–3

1. Öppna skåpet och dra ur JIB från skåpet

(se figur 5).

2. Ta bort locket och häll i resterande olja som finns kvar i kontainern i alla frityrgrytor

(se figur 6).

Figur 5

3. Ställ den nya flaskan rätt upp och ta bort locket och aluminumstoppningen (se figur 7).

Figur 6

4. Placera slangen i den nya fulla kontainern

(se figur 8).

Figur 7

Figur 8

5. Placera JIB på hyllan på insidan av frityrskåpet (se figur 5).

VARNING:

Lägg inte till VÄRM eller

ANVÄND olja i ssJIB.

6. Tryck och håll ner den orangea JIB-

återställningsknappen tills den gula JIBlysdioden släcks (se figur 9).

Figur 9

3.3.4 Bulk oljesystem

Instruktioner för installation och användning av system bulk olja finns i Bilaga A på baksidan av denna handbok.

3–4

Knappar för tillagningskan al eller val

BIELA14-SERIE GEN II LOV™-ELEKTRISK FRITYR

KAPITEL 4: DATORANVISNINGAR FÖR M3000

Knappar för filter, temp, info, programmering och navigering

FR FRI ES FR FRI ES

Värmein dikator

PÅ/AV PÅ/AV

Produktknappar

4.1 M3000 Allmän information

Välkommen till M3000, en dator som bibehåller M2000 och 100B-modellens enkla styrning och dessutom kan klara en meny med 40 produkter. Datorn är lätt att använda. Ett tryck på en knapp startar en stekperiod för en ingrediens som steks i ett dedikerat bad. Samma flexibla dator kopplad till ett bad med flera produkter kräver endast tryck på två knappar för att starta en stekperiod. Välj bara en menypost på en produktknapp och tryck på knappen. Tryck sedan på en stekperiodknapp under displayen som visar önskad post. Datorn kan enkelt flyttas från McNuggets till

Crispy Chicken till en menypost som lagts till.

I en typisk butik visar M3000datorerna på stekstationen med tre behållare FRFRIES(visas ovan) och

När du trycker på produktknapp 3 eller 9 visas McChick. startar en stekperiod när du trycker en gång på en stekkanalknapp.

På kyckling/filet-stationen visar

LED-displayen streckade linjer.

Starta en stekperiod genom att trycka på en produktknapp och sedan trycka på den

När du trycker på endera stekperiodknapp under McChickdispayen startas en stekperiod.

stekperiodknapp som motsvarar platsen för den nedsänkta korgen. När du trycker på produktknappen för McChicken, visas McChick i displayen. Tryck bara på den stekperiodknapp som motsvarar platsen för lämplig nedsänkt korg.

M3000-datorn fungerar med elektriska och gasfriterare, både hel eller delad gryta.

4-1

4.2 Grundlig

4-2

4.3 Steka med display för flera produkter

4-3

4.4 Stekning med dedikerad display

1

2

3

4

5

6

Ett meny val, som till exempel FR FRIES, visas på displayen

Tryck på en tillagningskanal för att börja tillagning.

Displayen växlar mellan förkortat produktnamn och tid kvar.

Uppmärksamhet visas när det är dags att skaka frityrkorgen.

1

Tryck på tillagningskanalen för att avbryta larmet.

Drag visas när tillagning är klart.

1

7 Tryck på tillagningskanalen för att avbryta larmet.

1

8 Q 7 och FRY visas.

Alltmedan kvalitetstiden tar slut.

9 Om du trycker på tillagningskanalen nu så börjar tillagning vid slutet av

.

kvalitetsnedräkningen

10 KVAL visas när kvalitetstiden gått ut.

11 Om du trycker på tillagningskanalen visas FR FRIES

återigen på displayen och enheten är klar för användning.

1

1

4-4

4.5 Att byta från frukost till lunch

4-5

4.6 Att byta från lunch till frukost

1 Datorn visar

2 Tryck och släpp snabbt produktknappen för hackade potatis.

3 Datorns display visar

<<<< >>>> i stället för

FR FRIES och larmet piper.

4

5

6

Tryck och håll ner tillagningskanalen under displayen tills du hör ett pip

(detta tar cirka tre sekunder).

Displayen visar

LÅG TEMP tills inställningstemperat uren nås.

Displayen visas

Hackade potatis.

Följ dessa steg på båda sidor för visa

HASH BRN på båda sidor

1

4-6

4.7 M3000 Knappar: Beskrivningar och funktioner

4.7.1 Navigationsknappar

Menyn på M3000-datorn använder knapparna  och

 till att navigera de olika menyerna och undermenyerna.

Vid programmering visar den vänstra skärmen en meny- eller undermenypost. Den högra skärmen används till att skriva in data. Data skrivs in med bokstäver och siffror, Vänster skärm Höger skärm genom att rulla i listor eller genom att växla mellan val.

Om du inte trycker på någon knapp inom en minut under programmering, återgår datorn till driftläge.

4.7.2 Filter-, Temperatur- och Infoknappar

Knapparna

< FLTR

och

FLTR >

(se figur 1) används till att på begäran filtrera vänster och höger bad i en friterare med delat bad, medan den högra knappen

FLTR >

används till att på begäran filtrera ett helt bad. Om du trycker på knapparna

FLTR

en gång visas hur många stekcykler som

återstår till nästa filtreringsuppmaning. När du trycker på knappen

FLTR

två gånger visas datum och tid för den senaste filtreringen. Om du trycker på knappen

TEMP

en gång när friteraren är på visas aktuell temperatur för bad på båda sidorna. Om du trycker på knappen

TEMP

två gånger när friteraren är på, visas temperaturer som ställts in för baden. Om friteraren är av visar skärmen aktuell programversion. Om du trycker på knappen

INFO

, en gång när friteraren är på visas

återhämtningstiden för varje bad från det senaste provet. Återhämtning visar den tid som krävs för att friteraren ska höja oljans temperatur 28°C från 121°C till 149°C. Maximum recovery time should not exceed 1:40 for electric or 2:25 for gas. Om du trycker på och håller knappen

INFO

i tre sekunder visar den information, t.ex. användning, filterstatistik och senaste stekperioder (se sida 4-

36 för mer detaljer om knappen

INFO

).

4.7.3 Knappar för tillagningskanal och val

Knapparna

 har dubbla funktioner som de delar med knapparna nummer

1

och

2

. De finns direkt under lysdioddisplayerna. Använd dessa knappar för att markera eller avbryta funktioner. Knappen

 används till att backa ut ur och avsluta undermenyerna.

4-7

4.8 M3000

Nedan visas de huvudsakliga programmeringsavsnitten i M3000 och den ordning i vilken undermenyernas rubriker kan hittas i avsnitten i Installations- och bruksanvisningen.

Lägga till nya produktmenyposter

Lagra produktmenyposter i produktknappar

Se Avsnitt 4.10.2

Se Avsnitt 4.10.3

Tömma, fylla på, och bortskaffa olja Se Avsnitt 4.10.4

4-8

4.9 Programmera friteraren i inställningsläget

Datorn går till inställningsläget när du slår på strömmen, när den byts ut, eller när du går till Nivå 1.

Inställningen ställer in tid, datum, datumformat, språk, typ av friterare, typ av bad, oljesystemtyp och temperaturskala från F° till C°. Dessa inställningar ska bara ändras av en tekniker.

Datorn visar Av .

1. Med datorn AV , gå till programmeringsläget Nivå 1 genom att trycka på knapparna

TEMP

och

INFO samtidigt tills NIVÅ 1 visas. Datorn visar ANGE kod .

2. Ange 1234 .

1 2 3

4

( 1234 )

Datorn visar program nivå 1 i tre sekunder och byter till Produktval .

3. Tryck på knappen  för att rulla till FRITOS SATTNING

4. Tryck på knappen  ( 1 ja ).

Datorn visar ANGE kod .

5. Ange 1234 .

1 2 3

4

Datorn visar SPRÅK till vänster och ENGLISH till höger.

6. Använd knapparna och  till att rulla genom språkmenyn.

7. När önskat val visas, tryck på knappen  ( 1 ja ).

( 1234 )

Datorn visar TEMP FORMAT till vänster och F till höger.

8. Använd knapparna och  till att växla mellan temperaturskalorna F och

C .

OBSERVERA : F används för Fahrenheit, C används för Celsius.

9. När önskat val visas, tryck på knappen  ( 1 ja ).

4-9

Datorn visar TIDSFORMAT till vänster och 12 till höger.

10. Använd knapparna  och  till att växla mellan 24hr och 12hr .

11. När önskat val visas, tryck på knappen  ( 1 ja ).

Datorn visar TRYCK IN TID till vänster och hh:MM till höger. AM or PM is displayed if 12 hours system is chosen.

Exempel: 7:30 AM anges som 0730 om du använder 12-timmars klockan. 2:30 anges som 1430 om du använder 24-timmars klockan. För att byta mellan AM och PM använder du knapparna  .

12. Ange tid i timmar och minuter med sifferknapparna 0-9.

13. När önskat val visas, tryck på knappen  ( 1 ja ).

Datorn visar DATUMFORMAT till vänster och US till höger.

14. Använd knapparna  och  till att växla mellan US och internationell .

15. När önskat val visas, tryck på knappen  ( 1 ja ).

Datorn visar TRYCK IN datum till vänster och MM-DD-YY eller DD-MM-YY till höger.

Exempel:

USA-format – Des. 5, 2008 anges som 120508.

Internationellt format – 5 Des. 2008 anges som 051208)

16. Ange datum med sifferknapparna 0-9.

17. När önskat val visas, tryck på knappen  ( 1 ja ) .

Datorn visar TYP AV FRITERARE till vänster och ELEC till höger.

18.

Använd knapparna  och  till att växla mellan elek och gas .

19. När önskat val visas, tryck på knappen  ( 1 ja ).

Datorn visar BAD TYP till vänster och DELAD till höger.

4-10

20.

Använd knapparna  och  till att växla mellan delad och full .

21. När önskat val visas, tryck på knappen  ( 1 ja ).

Datorn visar OLJESYSTEM till vänster och JIB till höger.

22.

Använd knapparna  och  till att växla mellan JIB och OLJE BEHALLARE .

OBSERVERA: Ett flask-system använder en engångsflaska. Ett TANK -system har stora oljeförvaringstankar som är anslutna till friteraren och fyller en reservoar.

23. När önskat val visas, tryck på knappen  ( 1 ja ).

Datorn visar SPRÅK till vänster och ENGLISH till höger. Använd knapparna och redigera ytterligare fält.

 för att skrolla

24. Tryck knappen 

( 2 ) för att avbryta.

Datorn visar FARDIGT UPSTART och byter till av .

4.10 Vanliga åtgärder med M3000

I detta avsnitt diskuteras vanliga åtgärder i butiker:

1. Avsluta en meny eller undermeny.

2. Lägg till nya produktposter.

3. Lagra menyposter i produktknappar.

4. Tömma, bortskaffa och fylla på baden.

4.10.1 Avsluta menyposter

Om du vill avsluta eller backa ut ur

MENYER

och

UNDERMENYER

, tryck på knappen

(2) .

4.10.2 Lägga till nya produktposter till menyn (PRODUKT VAL)

Denna funktion används till att lägga till ytterligare produkter till datorns meny.

4-11

Så här lägger du till en ny produkt till menyn:

1. Med datorn AV , gå till programmeringsläget Nivå 1 genom att trycka på knapparna TEMP och INFO samtidigt tills NIVÅ 1 visas.

Datorn visar ANGE kod .

2. Ange 1234.

1 2 3 4

Datorn visar program nivå 1 i tre sekunder och byter till Produktval .

( 1234 )

3. När visas, tryck på knappen  ( 1 ja ) för att markera en menypost.

Datorn visar PRODUKTVAL i tre sekunder och visar sedan välj produkt.

4. När visas till vänster och FR FRIES visas till höger använd knappen  till att gå vidare genom menyposter tills den högra skärmen visar den menypost som ska ändras eller en numrerad ruta visas (t.ex. PROD 13 ).

5. Tryck på knappen  ( 1 ja ) för att markera den produkt som ska

ändras.

Datorn visar ändra som alternerar med ja nej.

6. Tryck på knappen  ( 1 ja ) för att ändra valet eller knappen 

(2 nej ) för att återvända till PRODUKTVAL.

Om ja har valts, visar vänster skärm NAMN och den högra skärmen visar produktnamn (t.ex.

PROD 13 . Den högra displayen visar ett blinkande tecken.

7. Använd siffertangenterna till att ange den första bokstaven för den nya produkten. Varje tangent har tre bokstäver. Tryck tills ursprunglig bokstav visas.

Hela produktnamnet är begränsat till åtta tecken inklusive mellanslag (t.ex. FR FRIES).

8. Använd sedan knappen  när du vill flytta fram markören till nästa plats på displayen. Använd 0-tangent när du vill ange ett mellanrum.

Knappen  kan användas till att flytta markören tillbaka.

Ange t.ex. "WINGS" genom att trycka på produkttangent 8 två gånger tills W visas i displayen.

Använd sedan knappen  när du vill flytta fram markören till nästa plats på displayen. Tryck på tangent nr 3 tills I visas. Fortsätt tills WINGS är färdigstavat på displayen.

4-12

9. När namnet ser ut som det ska för att sparas, tryck på knappen  för att spara namnet och rulla till TILLAGNINGSTID .

10. När TILLAGNINGSTID visas till vänster och :00 visas till höger, använd siffertangenterna till att ange produktens stektid i minuter och sekunder (t.ex. 3:10 som 310).

11. När stektiden har angivits, tryck på knappen  ( INFO ) för att spara TILLAGNINGSTID och rulla till TEMP

(stektemperatur).

12. När TEMP visas till vänster och 32F visas till höger, använd siffertangenterna till att ange produktens stektemperatur (t.ex. 170° som 170).

13. När stektemperaturen har angivits, tryck på knappen 

(INFO ) för att spara stektemperaturen och rulla till TYP

AV TILLAGNING .

14. När TYP AV TILLAGNING visas till vänster och ett blinkande P 13 visas till höger, använd anvisningarna i steg åtta till att ange ett namn med fyra bokstäver för menyposten. Denna är det förkortade namn som alternerar med stektiden under en stekperiod.

15. När rätt förkortning för Typ av tillagning har angivits, tryck på knappen  (INFO ) för att spara förkortningen för

Typ av tillagning och rulla till SKAKTID 1 (Skaktid), som används till att ställa in den tid i stekperioden som produkten ska skakas.

16. När SKAKTID 1 visas till vänster och :00 visas till höger, använd siffertangenterna till att ange tiden i minuter och sekunder för det första arbetsmomentet som ska utföras (t.ex. skaka produkten efter 30 sekunder anges som 30).

17. När SKAKTID 1 (skaktid) har angivits, tryck på knappen

(INFO

) för att spara arbetstid 1 och rulla till SKAKTID

1 Om en produkt kräver att ett andra arbetsmoment ska utföras efter en viss tid, kan tiden anges här. Använd anvisningarna till att ange arbetstid två, eller tryck på knappen  (INFO ) för att spara arbetstid 2 och rulla till

KVALITETSTIMER som används till att ställa in väntetiden innan maten måste kasseras.

4-13

18. När kvalitetstimer visas till vänster och :00 visas till höger, använd siffertangenterna till att ange tiden i minuter och sekunder för produktens väntetid (t.ex. 7:00 minuter som 700).

19. När KVALITETSTIMER (väntetid) har angivits, tryck på knappen  (INFO ) för att spara kvalitetstimern och rulla till AIF URDRIFT

20. När AIF URDRIFT visas till vänster och nej visas till höger, använd knapparna  och  till att växla mellan

JA och NEJ . Om denna funktion har ställts in på ja, avaktiveras AIF (Automatisk periodisk filtrering) för den programmerade produkten. Detta används för att förhindra blandning av produktspecifika oljor.

21. Om valet AIF URDRIFT är inställt på NEJ , tryck på knappen  (INFO ) för att spara valet INAKTIVERA AIF och rulla till valet ALLOKERA KNAPP .

Datorn visar TILLSKRIVA KNAPP till vänster och den valda produkten till höger.

Följ anvisningarna nedan för att tilldela en produkt till en knapp.

22. När den valda produkten visas till höger, och TILLSKRIVA KNAPP till vänster, tryck på och håll nere en knapp mellan 1-0 i tre sekunder för att tilldela produkten. Lysdioden i vald produktknapp tänds. För att ta bort tilldelningen av en produkt från en knapp, tryck på och håll knappen nere i tre sekunder. Lysdioden lyser inte längre.

23. När knappen har tilldelats, tryck på knappen  (INFO ) för att spara den tilldelade knappen.

Datorn visar namn till vänster med produkten (t.ex. WINGS ) till höger.

*Observera: Om det behövs ytterligare programmering för att lägga till andra produkter, måste man trycka på knappen  (2) en gång och sedan på knappen  och återvända till steg 4.

24. Om det inte behövs vidare programmering, tryck på knappen 

(2)

.

Datorn visar alternativet välj produkt med produkten (t.ex. fr fries ) på höger skärm. Tryck  (2).

Datorn visar Program nivå 1 vilket byter till uppmaningen Produktval .

25. Tryck på knappen 

(2) för att sluta och återvända till AV .

4-14

4.10.3 Lagra menyposter i produktknappar

Denna funktion används till lagra individuella menyposter till produktknappar för stekning med en eller två knappar.

Så här lagrar du menyposter till en specifik knapp:

1. Utför steg 1-6 på sidan 4-12.

2. Datorn visar till vänster och den valda produkten (t.ex. wings ) till höger.

3. Tryck på knappen  för att rulla till alternativet tillskriva

KNAPP som används för att tilldela en menypost till en specifik produktknapp.

4. Datorn visar tillskriva KNAPP till vänster och wings till höger.

5. När visas till vänster och den valda produkten (t.ex. wings ) visas till höger, tryck på och håll nere en knapp mellan 1-0 i tre sekunder för att tilldela produkten. LED:n i vald produktknapp tänds. För att ta bort tilldelningen av en produkt från en knapp, tryck på och håll knappen nere i tre sekunder. Lysdioden lyser inte längre.

6. När knappen har tilldelats, tryck på knappen  (INFO ) för att spara den tilldelade knappen.

Datorn visar namn till vänster med produkten (t.ex. wings ) till höger.

7. Om det inte behövs vidare programmering, tryck på knappen 

(2) två gånger för att återvända till Nivå 1 program vilket byter till uppmaningen

Produktval .

8. Tryck på knappen  (2) en gång till för att sluta och återvända till AV .

4-15

4.10.4 Tömma och fylla på bad och bortskaffa av olja

När matolja har tagit slut, töm oljan till en lämplig behållare för transport till bortskaffningsbehållaren. Frymaster rekommenderar McDonalds matfettsbortskaffningsenhet

(MSDU-enhet). Töm inte lösning för djup rengöring (urkokning) till en MSDU-enhet .

OBSERVERA

: Om du använder en MSDU-enhet som tillverkades före januari 2004 måste filtertrågets hölje tas bort för att enheten ska kunna placeras under avloppet. Ta bort höljet genom att lyfta upp framkanten och dra det rakt ut ur skåpet. Se den dokumentation som medföljer din bortskaffningsenhet beträffande detaljerade driftsanvisningar. Om en matfettsbortskaffningsenhet inte finns tillgänglig, låt oljan kallna till 38 °C, och töm sedan oljan till en METALL behållare med

15 liters volym eller mer för att förhindra att olja spiller.

4.10.4.1 Avyttring för oljesystem utan tank

Detta alternativ används till att slänga gammal olja till antingen en MSDU-enhet eller en METALL gryta.

1. Ta bort filtertråget och placera matfettsbortskaffningsenheten (MSDU) eller en METALL behållare med med FEMTON liter eller mer under friteraren för att tömma oljan.

2. Med datorn OFF (Av), tryck på och håll nere knappen

FLTR

för motsvarande bad i tre sekunder.

Datorn visar filtermeny i tre sekunder, och byter till underhåll filter .

3. När visas, tryck på knappen  (INFO ) för att rulla till SLANG BORTOLJA .

Datorn visar SLANG BORTOLJA .

4. Tryck på 

(1 JA ) för att fortsätta.

Datorns visning alternerar mellan SLANG BORTOLJA?

och ja nej .

5. Tryck på 

(1 JA ) för att fortsätta.

VARNING

Töm ALDRIG lösning för djup rengöring (urkokning) till en MSDU-enhet. Lösning för djup rengöring (urkokning) kan skada en MSDU-enhet.

FARA

När du tömmer olja till en bortskaffningsenhet ska du inte fylla ovanför maxlinjen som finns på behållaren.

FARA

Låt oljan kallna till 38 °C innan du tömmer till en lämplig METALL behållare för bortskaffande.

4-16

FARA

När du tömmer olja till en lämplig METALL behållare, se till att behållaren kan innehålla 15 liters eller mer, annars kan het vätska svämma över och orsaka skada.

Datorn visar SATT IN FILTER BEHALLARE .

När filterfatet tas bort visar datorns display

ÄR UTKASTENHETEN INPLACERAD?

och JA NEJ .

6. Med matfettsbortskaffningsenheten (MSDU) eller en

METALL

behållare med en volym på FEMTON liter eller mer på plats, tryck på knappen 

( 1 ja ) för att fortsätta.

Värmekällan inaktiveras, tömningsventilen öppnas och datorn visar slang.

i 20 sekunder.

Tömningsventilen förblir öppen och datorn visar Bad tomt?, som alternerar med ja nej .

7. Om fatet är fullt trycker du på  (1 ja ) för att fortsätta

Datorn visar RENGOR BAD KLAR? omv ā xlande med ja .

8. Rengör fatet med en skrubborste och tryck på  (1 ja ) för att fortsätta när du är klar.

Tömningsventilen stängs och badet är klar att fyllas med olja igen. Fortsätt till nästa avsnitt om frityren är på JIB.

4.10.4.2 Fylla på flaskoljesystem

Flaskoljesystem (JIB) använder olja som förvaras i flaskor i lådor inuti friteringsskåpet.

Om oljesystemet ställdes in på JIB vid den första inställningen, visar datorn fyll bad manuellt . omv ā xlande med ja

1. Häll försiktigt olja i grytan tills den når den lägre påfyllningslinjen i friteraren.

2. Tryck på knappen  ( 1 ja ) när badet är fullt.

Datorn visar AV .

4.10.4.3 Tömning och avyttring för system med tank

Tankoljesystem använder pumpar till att flytta oljan från friteraren till tankar för färsk och använd olja. Ytterligare ledningar används till att anslut tankoljesystemet till friteraren.

VARNING

Försäkra att en filterstoppning finns positionerad innan utspolning eller avlägsning av olja. Underlåtenhet att stoppa in en filterstoppning kan orsaka förstoppade linjor och/eller pumper.

4-17

1. Med datorn , tryck på och håll nere knappen FLTR för motsvarande bad i tre sekunder.

Datorn visar filtrerings meny i tre sekunder och byter sedan till underhåll filter.

2. Tryck på  (INFO) och skrolla till huvudfIltEr.

3. När visas, tryck på knappen  ( 1 ja ) för att fortsätta.

Datorns visning alternerar mellan slang bortolja och ja nej .

Datorn visar ärti tank tomt omv ā xlande med ja nei

4. Tryck på  (1 yes ) för att fortsätta.

Om satt in filter behallare visas, ta bort och sätt tillbaka filtertråget så att du är säker på att tråget är ordentligt insatt i friteraren.

Datorn visar Av .

Tömningsventilen förblir öppen och datorn visar Bad tomt, som alternerar med ja nej .

5. Om fatet är fullt trycker du på  (1 ja ) för att fortsätta

Datorn visar rengor bad klar?

och ja

6. Rengör fatet med en skrubborste och tryck på  (1 ja ) för att fortsätta när du är klar.

Datorn visar oppnaavyttrings ventil .

7. Öppna vänstra skåpdörr och lås upp ventilen om nödvändigt. Dra skräpventilen ut helt och börja utslägning.

Datorn visar avyttra .

Pumpen överför spillolja från panonrera till den största delen oljeav fallshantering tankar.

Datorn visar TA UT FATET.

8. Dra ut filtertråget och säkerställ att det är tomt.

Datorns visning alternerar mellan ar filter behallare tomt?

och ja nej .

9. Tryck på knappen 

(2) för att köra pumpen ytterligare om det finns olja kvar i tråget; fortsätt annars till nästa steg.

4-18

10. Med tråget tomt, tryck på knappen  ( 1 ).

Datorn visar SLANG .

avyttrings ventil .

11. Stäng skräpventilen genom att trycka på ventilhandtaget mot baksidan av friteraren tills det slutar. Lås ventilen igen om din chef så vill.

Badet är klart att återfyllas med olja. Fortsätt till avsnitt 4.10.4.4 för att fylla fatet, annars trycker du på knappen  (2) för att avbryta.

*OBSERVERA: Om datorn visar RTI-TANK VOLL och bekrafta trycker du knappen 

(

1

) och ringer oljeavlägsningsbolaget. Datorn visar Av

4.10.4.4 Fylla på badet från tankoljesystem efter avyttring

Datorn visar fyll fran olje behallar , som alternerar med ja nej .

Tankoljans påfyllningspump styrs av en momentär brytare. Den pumpar endast när brytaren är nedtryckt.

1. Tryck på och håll nere knappen  ( 1 ja ) för att fylla på badet tills oljan uppnår påfyllningslinjen.

2. Med badet fullt, släpp knappen  ( 1 ja ).

3. Tryck på knappen  (2) när badet är fullt för att stänga påfyllningsventilen.

Datorn visar AV .

4.11 Filtrermeny

Valen i filtermenyn används till filtrering, tömning, fyllning och bortskaffande.

4.11.1 Komma åt filtermenyn

1. Tryck på och håll nere filterknappen för badet som ska väljas i tre sekunder.

Datorn visar filtermeny i tre sekunder, och byter till underhåll filter .

2. Tryck på knapparna  och  för att rulla mellan: a. auto filtrera Se sid. 5-2 b. underhåll filter c. slang bortolja

Se sid. 5-8

Se sid. 4-16 d. dranera till filter behhallare Se sid. 4-20

4-19

e. fyll från filter behallare Se sid. 4-21 f. fyll från olje behallare Se sid 4-22 g. pan to waste Se sid. 4-23

De första två menyposterna: AUTO FILTRERA och UNDERHÅLL (MANUELLT) FILTERERA behandlas i Kapitel 5. De andra menyposterna behandlas på följande sidor.

Funktionerna

TÖM TILL TRÅGET

och

FYLL BAD FRÅN TRÅGET

används framför allt för diagnos. De används när olja ska tömmas till tråget eller returneras till frityrgrytan.

4.11.2 Töm till tråget

Funktionen Töm till tråget tömmer oljan från frityrgrytan till filtertråget.

1. Med datorn Av , tryck på och håll nere knappen FLTERERA i tre sekunder .

Datorn visar filtermeny i tre sekunder, och byter till underhåll filter .

2. Använd knapparna  och  för att rulla till dranera till filter BEHALLAARE .

3. När visas, tryck på knappen  (1) för att fortsätta.

Datorn visar dranera till filter behallare som alternerar med ja nej.

4. Tryck på knappen  ( 1 ja ) för att fortsätta tömma till tråget.

Värmekällan avaktiveras och systemet kontrollerar att tråget är på plats. Om inget tråg upptäcks visar datorn satt in filter behallare tills ett tråg upptäcks.

När tråget upptäcks, öppnas tömningsventilen. Datorn visar tömmer i 20 sekunder.

Datorn visar bao tomt?

och ja

5. Tryck på knappen  (

1 ja ) för att fortsätta om badet är tomt.

Datorn visar FYLL fran filter behallare , som alternerar med ja nej .

För att fylla på fatet fortsätter du till nästa steg, annars fortsättet du till steg 8.

6. Tryck på knappen  ( 1 ja ) för att tysta larmet.

Datorn visar FYLLER .

Efter att fylla datorn visar är FATET FULLT?

och ja nej

4-20

Tryck  (2 NO ) för att starta pumpen på nytt.

7. Om fatet är fullt trycker du på  (1 ja ) för att fortsätta

8. Tryck på knappen  ( 2 nej ).

Datorn visar taut filter behallare .

FARA

Öppna filterfatet sakta för att undvika brännskadda eller halkning på grund av spilld olja.

9. Tryck in filterfatet i frityren.

Datorn visar äar filter behallare tomt?

och ja nej

OBSERVERA: En liten mängd olja kan finnas kvar i fatet efter återfyllning.

10. Med badet tomt tryck på knappen  ( 1 ja ) kanppen för att återgå till av .

Om fatet inte är tomt, tryck på knappen  (

2 NEJ ) (se Figur 4.11.2.10) och gå tillbaka till FYLL FRAN FILTER BEHALLARE med ja nej efter steg 5.

Om fatet inte är tomt och frityren använder gruppolja med ett bulkoljesystem, tryck på knappen  ( 2 NEJ ) så visar datorn FYLL BAD FRAN BULK?

och ja nej .

11. Pumpen kör i  ( 1 ja ) sekunder och överför avfallsolja från tråget till avfallstankarna .

Gå till avsnitt 4.10.4.3 Avlägsning av olja med gruppoljesystem mellan steg 6 och 7.

4.11.3 Fyll bad från tråget

Valet Fyll badet från tråget används till att fylla på frityrgrytan från filtertråget.

1. Med datorn trycker du och håller ner filterera i tre sekunder.

Datorn visar filtermeny i tre sekunder, och byter till underhåll filter .

2. Använd knapparna  och  till att rulla till fyll från filter behallare.

3. När visas, tryck på knappen 

( 1 ja ) för att fortsätta.

Datorn visar fyll från filter behallare , som alternerar med ja nej .

4-21

4. Tryck på  (1 yes ) för att fortsätta.

Systemet kontrollerar att tömningsventilen är stängd. Returventilen öppnas och filtreringspumpen fyller på badet.

Datorn visar FYLLER medan pumpen pumpar igen. Datorn visar är FATET FULLT?

och ja nej

5. Tryck på knappen  (

1 ja ) för att sluta och återvända till Av . Tryck the

 (2 NEJ ) för att avbryta.

4.11.4 Fyll från olje behallare

Valet från olje behallare används när du fyller frityrgrytan från ett tankoljesystem.

1. Med datorn trycker du och håller ner FLTERERA i tre sekunder.

Datorn visar filtermeny i tre sekunder, och byter till underhåll filter .

2. Använd knapparna  och  till att rulla till fran olje behallare.

3. När visas, tryck på knappen  ( 1 ja ) för att fortsätta.

Datorn visar tryck och hall yes for ateylla ,

som alternerar med ja nej .

4. Tryck på  [ja] för att fortsätta.

Datorn visar tryck och hall yes for ateylla alternerar med ja

Tankoljans inloppsventil öppnas och tankpumpen får ström. Tankoljans påfyllningspump styrs av en momentär brytare. Den pumpar endast så länge som brytaren är nedtryckt.

5. Tryck på knappen  (ja) för att tysta larmet.

Datorn visar FYLLER medan pumpen pumpar igen.

6. När badet är fyllt till den undre påfyllningslinjen, släpp knappen  ( 1 ja ).

Datorn visar forsatta fyllning , som alternerar med ja nej.

7. För att fortsätta fylla upp, gå till steg 5. Annars klickar du på knappen

 ( 2 NO ) för att avbryta och gå tillbaka till av .

4-22

4.11.5 Fyll bad fran bulk

Fat för skräpval är ett alternativ som tillåter gruppoljesystem att pumpa restolja i fatet till skräptankarna utan att spola befinntlig olja i frityrgrytan.

1. Med datorn AV trycker du och håller ner FLTERERA i tre sekunder.

Datorn visar filtermeny i tre sekunder, och byter till underhåll filter .

2. Använd knapparna  och  för att rulla till fyll bad fran bulk .

3. När önskat visar trycker du  (1 ja ) för att fortsätta.

Datorn visar fyll bad fran bulk alterenar med ja nej

4. Tryck på knappen  (ja) och gå till avsnitt 4.10.4..3 sidan 4-18 och fortsätt till steg 6 eller tryck på knappen  ( 2 NEJ ) för att gå tillbaka till filtermenyn.

4.12 Programmera Nivå 1

Programmering Nivå 1 används till att ange nya produkter, styra när AIF (Automatisk periodisk filtrering) inte får köra, utföra djup rengöring (urkokning) och prov av den höga gränsen.

Starta programmeringsläget Nivå 1 så här:

1. Med datorn , tryck på knapparna TEMP och INFO samtidigt i TRE sekunder tills NIVÅ 1 visas; ett pip ljuder.

Datorn visar ANGE kod .

2. Ange 1234.

1 2 3 4

Datorn visar program nivå 1 i tre sekunder. och byter till Produktval .

( 1234 )

3. Tryck på knapparna  och  för att rulla mellan: a. Produktval b. aif-klocka c. DJUP RENJORING d. OVER TEMPERATUR TEST e. FRITOS SATTNING

Se sid. 4-12

Se sid. 4-24

Se sid. 4-25

Se sid. 4-30

Se sid. 4-9

4-23

4. När önskat val visas, tryck på knappen  ( 1 ja ) för att markera en menypost.

4.12.1 AIF-KLOCKA

Med läget AIF-klocka kan du programmera tider då uppmaningen AIF (Automatisk periodisk filtrering) ska blockeras. Detta är användbart för tider på dagen, t.ex. lunchtid, då det är rusning.

1. Utför steg 1-3 på sidorna 4-23 t.o.m. 4-24.

2. Använd knappen

(INFO

) för att rulla till AIF-klocka .

3. Tryck på  (1 yes ) för att fortsätta.

Datorn visar AIF-klocka till vänster och ur drift till höger.

4. Använd knapparna och  till att växla mellan: a. ur drift b. i drift

Ställ in denna funktion till i drift om det finns tider då funktionen AIF (Automatisk periodisk filtrering) inte ska gälla (t.ex. rusningen vid lunchtid).

5. Medi drift visas, tryck på knappen  .

*Gå vidare till steg 12 om ur drift har valts.

6. Ur drift med visar använd knapparna  och  (se Figur 4.12.2.5) för att rulla mellan M-F 1 t.o.m. Sön, 4 . (t.ex. Måndag – Fredag önskas ingen filtrering under lunchrusningen från 12:00 tills 13:30. På datorn ska du rulla till M-F 1 12:00 AM.

7. Använd siffertangenterna till att ange starttiden när AIF ska avbrytas.

8. Tryck på knapparna  och  för att flytta till andra menyposter.

9. Tryck på knappen  (INFO ). Datorn visar ODUR . Denna är så länge som AIF förblir avbruten.

10. Använd siffertangenterna till att ange en tid mellan 0 och

999 minuter (t.ex. 1½ timmar anges som 90 minuter).

Ange 90 för detta exempel:. Datorn visar 090 DUR .

Fyra olika tidsperioder för att avbryta filtrering finns tillgängliga M-F 1-4, Lör, 1-4 och Sön 1-4. (M-F 1-4, Sat

1-4 and Sun 1-4)

4-24

11. Tryck på knappen  (INFO ) för att acceptera tiden och flytta till nästa tidsperiod.

12. När du är färdig, tryck på knappen  en gång för att sluta och återvänd till skärmen PRODUKTVAL .

13. Tryck på knappen  (2) för att sluta och återvända till AV .

4.12.2 LÄGET DJUP RENGÖRING (URKOKNING)

Läget djup rengöring används till att ta bort förkolnad olja från frityrgrytan.

OBSERVERA: Se Kay Chemicals anvisningar “Förfarande for djup rengöring av friterare” beträffande hur man rengör LOV™-friteraren.

1. Utför steg 1-3 på sidorna 4-23 t.o.m. 4-24.

Datorn visar DJUP RENGÖRING .

2. Tryck på knappen  ( 1 ja ).

Tankoljesystem:

Säkerställ att ett helt och rent filtertråg är på plats.

Flaskoljesystem: Säkerställ att en MSDU-enhet eller lämplig metallbehållare är på plats under avloppetmed en kapacitet på 15 liter eller mer.

Datorn visar DJUP RENGÖRING , som alternerar med ja nej .

3.

Tryck på knappen  ( 1 ja ).

4. Fullt bad: Datorn visar ar oljan tomd?

,som alternerar med ja nej .

Delat bad: Datorn visar DJUP RENGÖRING, som alternerar med vänster , höger .

Tryck på knappen  ( 1) eller  ( 2 ) under det delade bad som ska rengöras.

Datorn visar äar oljan tomd?

alternar och ja nej *

* Om tankoljesystemets avfallstank är full, visar datorn rti-tank tomt .

Tryck på knappen  ( 1 ). Datorn visar Av .

FARA

När du tömmer olja till en bortskaffningsenhet ska du inte fylla ovanför maxlinjen som finns på behållaren.

FARA

Låt oljan kallna till 38 °C innan du tömmer till en lämplig METALL behållare för

4-25

bortskaffande.

FARA

När du tömmer olja till en lämplig MSDU-enhet eller METALL behållare, se till att behållaren kan innehålla minst FEMTON liter eller mer. Annars kan olja svämma

över och orsaka skada.

5.

Töm friteringsbad:

Tryck på  (1 ja ) för att fortsätta.

Oljefyllt friteringsbad:

Tryck på knappen  ( 2 nej ).

6.

Flaskoljesystem:

Datorn visar AR SOU PA PLATS?

och ja nej .

Kontrollera att en MSDU- eller lämplig metallkontainer finns på plats under avloppet som rymmer FEMTON liter eller mer.Tryck på knappen  ( 1 ja ) för att tysta larmet. Datorn visar avyttra avs utas med och ja .

Tryck på  (1 ja ) för att fortsätta och gå vidare till steg 12.

Tankoljesystem

*: Datorn visar tommer . Tömningsventilen förblir

öppen och datorn visar Bad tomt, som alternerar med ja . Tryck på

 (1 yes ) för att fortsätta.

*Om satt in filter behallare visas, ska du ta bort och sätta tillbaka filtertråget.

Tankoljesystem: Datorn visar oppna avyttrings ventil .

7.

Tankoljesystem:

Öppna den vänstra skåpet dörren och låsa upp lås om det behövs. Dra avyttra ventilen helt fram emot att börja förfogande.

Tankoljesystem:

Datorn visar avyttra till fyra minuter.

Pumpen överför spillolja från panorera till den största delen oljeavfallshantering tanker.

Tankoljesystem:

Närdu är klar datorn visar ta ut filter behallare.

8.

Tankoljesystem:

Dra ut filtertråget och säkerställ att det är tomt.

Tankoljesystem:

Datorns visning alternerar mellan ar filter behallare tomt?

och ja nej .

9.

Tankoljesystem:

Tryck på knappen  ( 2 ) för att köra pumpen om det finns olja kvar i tråget; fortsätt annars till nästa steg.

10. Tankoljesystem: Med tråget tomt, tryck på knappen  ( 1 ) (se Figur

4.10.4.3.10).

4-26

Tankoljesystem: Datorn visar stang avyttrings ventil .

11.

Tankoljesystem:

Stäng skräpventilen genom att trycka ventilhandtaget mot baksidan av friteraren tills den stannar.

Tankoljesystem:

Datorn visar SATT IN FILTER BEHALLARE.

Stoppa in fatet.

12.

Tank eller flasksystem:

Fläkten stängs och datorn visar RENGORING SVATSKA

TILLSATS och JA och ett larm piper. Fyll frityrgrytan som skall rengöras med vatten och rengöringsmedel. McDonalds förfarande för djup rengöring (urkokning) beskrivs i kortet med underhållskrav och Kay Chemicals anvisningar ”Förfarande for djup rengöring av friterare”.

13.

Tank eller flasksystem:

Tryck på  (1 ja ) för att starta manuell filtrering.

Datorn visar DJUP RENGÖRING med en timer som räknar ned på displayen 60:00 minuter.

Badet värms till 91° C i en timma. Om du vill av beyta DJUP RENJORING tryck på knappen 

(2) i tre sekunder. Datorn visar tom rengoringsvatska fran balja?

och ja

Gå vidare till steg 15.

Efter en timma slås värmeelementet av och datorn visar RENGÖRING KLAR med ett larm.

14.

Tank eller flasksystem:

Tryck på knappen  (

1 ja ) för att tysta larmet.

15. Tank eller flasksystem: Datorn visar tom rengoringsvatska fran balja?

och ja Ta bort lösningen enligt Kay Chemicals anvisningar.

16.

Tank eller flasksystem:

Ta bort filtertråget och ta bort smulkorgen, nedhållningsringen, filtermedia och skärm. Sätt tillbaka tomt filtertråg i friteraren.

FARA

Låt lösningen för djup rengöring (urkokning) kallna till 38 °C innan du slänger den, annars kan het vätska orsaka skada.

OBSERVERA: Se Kay Chemicals anvisningar ”Förfarande for djup rengöring av friterare” beträffande anvisningar om hur man får bort tvättmedelslösning.

17.

Tank eller flasksystem:

Om fatet är fullt trycker du på  (1 ja ) för att fortsätta

18.

Tank eller flasksystem:

Datorn visar sk ru bba bad klar? och

Yes Tryck på knappen  ( 1 ja ).

19.

Tank eller flasksystem:

Datorn visar tommer . Avloppet öppnas för att tömma ur den lilla mängden kvarvarade lösning i badet. Skölj bort extra lösning ur badet.

4-27

20. Tank eller flasksystem: Datorn visar sk ru bba bad klar?

och ja Tryck på knappen  (1 ja ) för att fortsätta.

21.

Tank eller flasksystem:

Datorn visar taut filter behallare.

Ta ur fatet.

22.

Tank eller flasksystem:

Datorn visar balja och filtreringslaoantorr och ja .

Säkerställ att fatet är torrt och att den är hopsatt på korrekt sätt.

23.

Tank eller flasksystem

: Datorn visar satt in filter behallare. Sätt i skärmen igen, filterstoppningen, håll ner ringen och smulkorgen som togs bort i steg 16. Stoppa in filterstoppning.

24.

Flasksystem:

Datorn visar fyll bad manuellt och ja .

Tryck på  (1 ja ) för att fortsätta.

Tanksystem:

Gå till avsnitt 4.11.4 Fill bad från grupp på sidan 4-22 och fortsätt till steg 3.

4.12.4 LÄGET PROVA HÖG GRÄNS

Provläget för hög gräns används för att testa gränskrtsen. Provet av den höga gränsen förstör oljan.

Det ska endast utföras med gammal olja. Stäng av friteraren och ring genast efter service om temperaturen uppnår 238 °C utan att den andra höga gränsen utlöses och datorn visar over temp proble , med en varningston under provet.

Provet kan stängas av när som helst genom att slå av friteraren. När friteraren slås på igen återgår den till driftsläget och visar produkten.

1. Utför steg 1-3 på sidorna 4-23 t.o.m. 4-24.

Datorn visar high limit prov .

2. Tryck på knappen  ( 1 ja ) för att fortsätta provet av den höga gränsen.

Datorn visar HI LIMIT ,som alternerar med ja nej .

3. Tryck på (1 ja ) för att fortsätta. Om du utför provet på ett uppdelat fat trycker du på knappen  ( 1 ja ) på respektive sida.

Datorn visdar tryck och hall check knappen .

4. Tryck på och håll knappen  ( 1 ja ) för att starta det over temperatur test.

Badet börjar värmas. Datorn visar den faktiska temperaturen i badet under provet. Nar temperaturen uppnår 210°C ± 12°C* dator visar het h1-1 som alternerar med den faktiska temperaturen (t.ex. 410F ) och fortsätter att värmas upp.

*OBSERVERA: I datorer som används i Europeiska Unionen (de som är CE-märkta), är temperaturen 202 °C.

Friteraren forsätter att värmas upp till den andra höga gränsen uppnås. Normalt händer detta när temperaturen uppnår 217°C till 231°C för icke-CE hög gräns och 207°C till 219°C för CE hög

4-28

gräns.

Badet värms inte längre och datorn visar HJAP hi-2 som alternerar med den faktiska temperaturen (t.ex. 430 f ).

5. Släpp knappen ( 1 ja ).

Om den höga gränsen inte fungerar, visar datorn over temp problem och STANG AV

ELEKTRICITT . Om detta inträffar ska du stänga av friteraren och ringa efter service omedelbart.

Badet värms inte längre och datorn visar hi-2 som alternerar med den faktiska temperaturen

(t.ex. 430 f ) tills temperaturen sjunker under 204 °C.

6. Tryck på kanalknappen för att avbryta larmet.

7. N ā r temperaturen kyls under 204°C, tryck på knappen  (2) en gång för att avsluta over temperatur test.

8. Tryck på knappen 

( 2)

för att fortsätta Av .

9. Följ förfaranden på sidorna 4-16 för att bortskaffa oljan.

4.13 Programmera Nivå Två

Starta programmeringsläget Nivå 2 så här:

1. Med datorn , tryck på knapparna TEMP och INFO samtidigt i 10 sekunder tills NIVÅ 2 visas; ett tredje pip ljuder.

Datorn visar ANGE kod .

2. Ange 1234.

1 2 3 4

( 1234 )

Datorn visar program nivå 2 i tre sekunder. och byter till Produktkomp .

3. Tryck på knapparna  och  för att rulla mellan: a. Produktkomp Se sid. 4-30 b. Fellogg c. andra losenord

Se sid. 4-31

Se sid. 4-31 d. varningston e. filtrera efter

Se sid. 4-32

Se sid. 4-33 f. filtertid Se sid. 4-34

OBSERVERA:

Använd knapparna  och  för att flytta mellan platser inom valen.

4-29

När du anger siffror tryck på motsvarande knapp med tangenterna 0-9.

Tryck på knapparna  och  för att acceptera inmatningen och flytta till nästa eller tidigare menypost.

4. När önskat val visas, tryck på knappen  ( 1 ja ).

4.13.1 PRODUKTKOMPLÄGE:

I produktkompensationsläget kan produktkompensation (känslighet) ändras. Vissa menyposterna kan behöva justeras, beroende på deras stekegenskaper. Var försiktig när du ändrar produktkompensation, eftersom det kan påverka produktens stekperiod menligt.

Som standardinställning är produktkompensationen inställd på fyra.

1. Utför steg 1-3 på sidorna 4-29 t.o.m. 4-30.

Datorn visar PROD KOMP.

2. När visas, tryck på knappen  ( 1 ja ).

Datorn visar produkt val byter till val. produkt

3. Använd knapparna  och  till att rulla genom produktlistan.

Datorn visar vald produkt.

4. Med en produkt vald, tryck på knappen  ( 1 ja ) för att markera en produkt.

Datorn visar ändra som alternerar med ja nej.

5. Tryck på knappen  ( 1 ja ) för att fortsätta eller knappen  (2) för att

återvända till program niva2 .

Datorn visar OMGÅNG KOMP till vänster med 4 eller någon annans siffra till höger. Detta är den rekommenderade känslighetsinställningen för denna produkt.

OBSERVERA: Vi rekommenderar INTE att du justerar denna inställning eftersom den kan ha en menlig inverkan på produkten.

6. Om du ändrar denna inställning, ange en siffra mellan 0-9.

7. Tryck på knappen  (2) en gång till.

8. Tryck the  (2 ) för att avbryta.

Datorn visar av .

4.13.2 LÄGET FELLOGG

4-30

Läget Fellogg används till att visa de tio senaste felkoderna för friteraren. Dessa koder visas från 1-

10 med den senaste först. Tid, datum och felkod visas.

1. Utför steg 1-3 på sidorna 4-29 t.o.m. 4-30.

Datorn visar Fellogg .

2. Tryck på  (1 ja ) för att fortsätta.

Datorn visar NOW på vänster och aktuellt datum med aktuell tid på höger sida.

3. Tryck på knappen  för att skrolla genom de sista tio felkoderna från "A" till "J". När sista felet visas använder du knappen  för att skrolla tillbaka till toppen.

Om det inte finns något fel visar datorn INGA FEL . Fel visas enligt position A till J, på sidan om felet är ett sidofel, felkod och tid, samt datum. En felkod följt av “L” indikerar vänster sida av ett delat bad: och “R” indikerar höger sida av ett delat bad eller ett fullt bad där felet inträffade (exempel: - A R

E06 06:34:00 12/09/08). En lista över felkoder finns i avsnitt 7.2.5 i denna handbok.

4. Tryck the  (2) för att avbryta.

Datorn visar OFF (Av).

4.13.3 LÄGET LÖSENORD

Med läget Lösenord kan en restaurangchef ändra lösenord för olika lägen och nivåer.

1. Utför steg 1-3 på sidorna 4-29 t.o.m. 4-30.

Datorn visar anora losenord .

2. Tryck på 

(1 ja ) för att fortsätta.

Datorn visar fritos sattning .

3. Tryck på knapparna  och  för att rulla mellan: a. fritos sattning – Välj lösenord för att gå till läget fritos sattning . (Standardinställningen är 1234) b. användning – Välj lösenord för att gå till läget användning för att återställa användningsstatistik.

(Standardinställningen är 4321) c. nivå 1 – Välj lösenord för att gå till läget nivå 1 .

(Standardinställningen är 1234) d. nivå 2 – Välj lösenord för att gå till läget nivå 2 .

(Standardinställningen är 1234)

4. Tryck på  (1 ja ) för att fortsätta.

4-31

Datorn visar ändra som alternerar med ja nej.

5. Tryck på knappen  ( 1 ja ).

Datorn visar fritos sattning till vänster och 1234 till höger eller aktuellt lösenord.

6. Ange ett nytt lösenord med tangenterna 0-9 eller skriv in det existerade lösenordet en gång till för att bekräfta.

7. Tryck på knappen  ( 1 ja ).

Datorn visar bekrafta till vänster och 1234 till höger eller aktuellt lösenord.

8. Tryck på  (1 yes ) för att fortsätta.

Datorn visar andra losenod till vänster. Höger sida är tom.

9. Upprepa steg 3-8 för att ändra eller bekräfta uppstart av friteraren, användning, och lösenord för nivå ett och nivå två.

10. Tryck the  (2) för att avbryta.

Datorn visar av .

4.13.4 LÄGET VARNINGSTON

Varningstonens volym kan justeras till nio olika nivåer och man kan välja mellan tre olika toner.

Använd olika frekvsenser för att skilja protein från pommes frites.

1. Utför steg 1-3 på sidorna 4-29 t.o.m. 4-30.

Datorn visar varningston .

2. När önskat val visas, tryck på knappen  ( 1 ja ).

Datorn visar volym 1-9 till vänster och 9 till höger.

3. Använd siffertangenterna till att ställa in volymnivå.

Välj en av nio volymnivåer där 1 är av, 1 den mjukaste och 9 den högsta.

4. Använd knapparna  och  för att rulla till ton 1-3.

Datorn visar ton 1-3 till vänster och 1 till höger.

4-32

5. Använd siffertangenterna, till att ställa in tonfrekvensen från 1 till 3

.

6. Tryck på knappen 

(2) för att återvända till produktuppmaningen nivå

2 program .

7. Tryck the 

(2) för att avbryta.

Datorn visar av .

4.13.5 FILTRERA EFTER

Läget AIF filtrering använder två mätningar innan det uppmanar dig att filtrera. En kontrollerar tillagningsomgångar och justeras i detta avsnitt och den andra kontrollerar tid och justeras i följande avsnitt 4.13.6 FILTERTID. Uppmaningen om filtrering initieras av den som händer först; ett antal omgångar eller en tid.

Alternativet FILTRERA EFTER används till att ställa in antalet stekperioder som går innan filtreringsuppmaningen visas.

1. Utför steg 1-3 på sidorna 4-29 t.o.m. 4-30.

Rulla till FILTRERA EFTER .

2. Med badet fullt, släpp knappen  ( 1 ja ).

Datorn visar filtrera efter till vänster och 0 till höger.

3. Använd siffertangenterna från 0 till 9 till att ange antalet stekperioder innan du uppmanas att filtrera

(t.ex. efter varje 12 cykler, ange som 12).

Datorn visar filtrera efter till vänster och 12 till höger.

4. Tryck på knappen  (2) för att återvända till produktuppmaningen nivå

2 program .

5. Tryck the  (2) för att avbryta.

Datorn visar AV .

4.13.6 FILTERTID

Alternativet FILTERTID används till att ställa in antalet stekperioder som går innan filtreringsuppmaningen visas. Detta alternativ är användbart i butiker med hög volym, där filtrering

önskas oftare än antalet stekperioder skulle generera.

1. Utför steg 1-3 på sidorna 4-29 t.o.m. 4-30.

4-33

Rulla till FILTERTID .

2. När visas, tryck på knappen  ( 1 ja ).

Datorn visar filtertid till vänster och 0 till höger.

3. Använd siffertangenterna från 0 till 9 till att ange tid mellan filteruppmaningar (t.ex. efter varje 2:00 timmar, ange som 2).

Datorn visar filtertid till vänster och 02 till höger.

4. Tryck på knappen  (2) för att återvända till produktuppmaningen nivå

2 program .

5. Tryck the 

(2) för att avbryta.

Datorn visar AV .

4.14 Läget INFO

Knappen INFO används till att samla information och att navigera menyer. Ett tryck visar fatets

återhämtningstid.

Tryck på knappen INFO i tre sekunder så visar den visar användning, filterstatistik och senaste stekperioder.

Så här går du till läget INFO :

1. Tryck på knappen  (INFO ) i tre sekunder (se figur 4.14.1).

Figur 1

Datorn visar läget info i tre sekunder och byter till filterstatistik .

2. Tryck på knapparna  och  för att rulla mellan:

KONFIGURATION FÖR FULLT BAD a. filterstatistik Se sid. 4-35 b. granska användning Se sid. 4-36 c. sista omgång Se sid. 4-37 d. TPM (Total Polär Material) Se sid. 4-38

KONFIGURATION MED DELAT BAD a. filterstatistik Se sid. 4-35 b. granska användning Se sid. 4-36 c. sista omgång vanster Se sid. 4-37 d. sista omgång höger Se sid. 4-37 e. TPM V (L) (Total Polär Material vänster) Se sid. 4-38 f. TPM H (R) (Total Polär Material höger) Se sid. 4-38

4-34

OBSERVERA:

Använd knapparna  och  för att flytta mellan dagar inom valen.

Tryck på knapparna  och  för att flytta till andra menyposter.

3. När önskat val visas, tryck på knappen  ( 1 ja ) för att markera en menypost.

4.14.1 LÄGET FILTERSTATISTIK

The filter stats mode displays vat filtration counts and skipped filter counts by day and the average number of cook cycles per filter prompt.

1. Utför steg 1-3 på sidorna 4-34 t.o.m. 4-35.

Datorn visar filterstatistik .

2. När önskat val visas, tryck på knappen  ( 1 ja ).

Datorn visar aktuell dag till vänster och aktuellt datum till höger.

3. Använd knapparna  och  för att rulla posterna; med början på aktuell dag och en vecka tillbaka.

4. Tryck på knapparna  och  för att rulla mellan:

KONFIGURATION FÖR FULLT BAD a. DAG (TIS), DATUM (07/03/07) – Aktuell dag och datum. b. filtrerad dag, – Antal gånger badet filtrerats och dag. c. filtrering överhoppad dag, – Antal gånger filtrering hoppades över och dag. d. fltr genomsn dag, – Genomsnittligt antal stekperioder per filter och dag.

KONFIGURATION MED DELAT BAD a. DAG (ons), DATUM (07/03/07) – Aktuell dag och datum. b. v filtrerad dag, – Antal gånger vänstra badet filtrerats och dag. c. v filtrering överhoppad dag, – Antal gånger vänster filtrering hoppades

över och dag. d. V fltr genomsn dag, – Genomsnittligt antal stekperioder per filter/vänster bad och dag. e. h filtrerad dag, – Antal gånger högra badet filtrerats och dag. f. h filtrering överhoppad dag, – Antal gånger höger filtrering hoppades över och dag. g. H fltr genomsn dag, – Genomsnittligt antal stekperioder per filter/höger bad och dag.

4-35

5. Tryck på knappen  (2) för att återvända till uppmaningen filterstatistik .

6. Tryck på knappen  (2) en gång till för att sluta.

Datorn visar AV .

4.14.2 LÄGET GRANSKA ANVÄNDNING

Granska användning används till att granska historisk information för friteraren, t.ex. senaste datum loggen återställdes, antalet stekperioder per bad, hur många gånger stekperioden avbröts innan den var färdig och hur många timmar baden har varit på.

1. Utför steg 1-3 på sidorna 4-34 t.o.m. 4-35.

Rulla till kontrollera forbrukning .

2. När visas, tryck på knappen  ( 1 ja ).

Datorn visar senast anvand tid för den senaste återställ användning.

3. Tryck på knapparna  och  för att rulla mellan:

KONFIGURATION FÖR FULLT BAD a. användning sedan senaste tid, datum – Användning sedan tid och datum för senaste återställning. b. antal stekningar – Antal stekperioder för alla produkter. c. sluta steka – Antal stekperioder som avslutades inom de första 30 sekunderna. d. V på tim – Antal timmar badet har varit på. e. återställ användning – Återställer användningsräknare.

KONFIGURATION MED DELAT BAD a. användning sedan senaste tid, datum – Användning sedan tid och datum för senaste återställning. b. antal stekningar – Antal stekperioder för alla produkter. c. sluta steka – Antal stekperioder som avslutades inom de första 30 sekunderna. d. V på tim – Antal timmar vänster bad har varit på e. H på tim – Antal timmar höger bad har varit på f. terställ användning – Återställer användningsräknare.

4. Om du återställer användningsstatistik, gå tillbaka till steg 3 och rulla till ÅTERSTÄLL

ANVÄNDNING , eller gå vidare till steg 7.

Datorn visar återställ användning .

4-36

5. När önskat val visas, tryck på knappen  (

1 ja ) för att markera en menypost.

Datorn visar ANGE kod .

6. Använd siffertangenterna till att ange 4321 . Koder kan

ändras.

4 3 2

1

The computer displays aterstall anvanding changing to kontrollera forbrukning . Gå vidare till steg 8.

( 4321 )

7. Tryck på knappen  (2) för att återvända till uppmaningen filterstatistik .

8. Tryck 

(2) knappen att sulta.

Datorn visar AV .

4.14.3

LÄGET SISTA OMGÅNG

Läget föregående last visar data från förra tillagningsomgången.

1. Utför steg 1-3 på sidorna 4-34 t.o.m. 4-35.

Datorn visar sista OMGÅNG för konfigurationer med fullt bad eller omgång v eller omgång h för konfigurationer med delade bad.

2. När önskat val visas, tryck på knappen  ( 1 ja ).

3. Tryck på knapparna  och  för att rulla mellan:

KONFIGURATION MED FULLT / DELAT BAD a. PRODUKT fritera – Senaste produkt stekt. b. STARTAD 14:34 – Tid senaste stekperiod startade. c. faktisk 3:15 – Faktisk stektid inklusive sträckningstid. d. progtid 3:10 – Programmerad stektid. e. Max temp 170 ° – Maximum oljetemperatur som noterats under stekperioden. f. Min temp 155 ° – Minimum oljetemperatur som noterats under stekperioden. g. genomsn temp 168 ° – Genomsnittlig oljetemperatur som noterats under stekperioden. h. värme pa 70 – Procent av stektiden då värmekällan var på. i. klar ja – Visas om friteraren kom tillbaka till korrekt temperatur innan stekperioden startades.

OBSERVERA –

Talen ovan är exempel. De återger inte verkliga förhållanden.

4-37

4. Tryck på knappen  (2) för att återvända till infromationslage uppmaningen filterstatistik .

5. Tryck på knappen 

(2) en gång till för att sluta.

Datorn visar AV .

4.14.4 LÄGET TPM (Total Polar Material) – används endast när fritösen är utrustad med en Oljekvalitetssensor (OQS)

Läget TPM (Total Polar Material) visar mängden totala polära material i oljan som uppmätts av oljekvalitetssensorn (om tillämpligt).

1. Utför steg 1-3 på sidorna 4-12 t.o.m. 4-35.

Datorn visar TPM .

2. När önskat val visas, tryck på knappen  ( 1 ja ).

Datorn visar aktuell dag till vänster och aktuellt datum till höger.

3. Använd knapparna  och  för att rulla posterna; med början på aktuell dag och en vecka tillbaka.

4. Tryck på knappen 

INFO för att visa TPM eller bläddra mellan vänster och höger mätning vid delat kar.

KONFIGURATION FÖR FULLT BAD

a. TPM # dag – aktuell TPM och dag.*

KONFIGURATION MED DELAT BAD

a. V TPM # dag – aktuell TPM och dag vänster kar. * b. H TPM # dag – aktuell TPM och dag på höger kar.*

*OBSERVERA: Om TPM-värde inte är tillgängligt visar kontrollen “---“.

5. Tryck på knappen 

(2)

för att återgå till INFORMATIONSLÄGE som

ändras till uppmaningen filtreringsstatistik .

6. Tryck på knappen  (2) igen får att återgå till avsluta och föregående läge.

4-38

BIELA14-SERIE GEN II LOV™ ELEKTRISK FRITYR

KAPITEL 5: FILTRERINGSINSTRUKTIONER

5.1 Introduktion

Filtreringssystemet FootPrint Pro gör så att oljan i en frityrgryta kan säkert och effektivt filtreras medan andra grytor fortsätter användas.

Avsnitt 5.2 beskriver preparering av filtersystemet för användning Användning av systemet beskrivs i avsnitt 5.3.

VARNING

Chefen på plats är ansvarig att säkerställa att alla användare är medvetna om alla faror av att använd filtreringssystemet för värm olja, speciellt vad det gäller oljefiltrering, -spolning och -rengöring.

VARNING

Filterstoppningen eller –papret MÅSTE bytas ut dagligen.

5.2 Att preparera filtret för användning

1.

Dra ut filterfatet från skåpet och ta ur smultallrikten. Håll ner ringen, filterstoppningen (eller papret) och filterskärmen. (Se figur 1) Rengör alla metalldelar med allrengöring och varmt vatten och torka.

Fatets lock får inte avlägsnas förutom vid rengöring, åtkomst till fatets insida, eller för att installera en MSDU (enhet för oljeutsläpp) under avloppet. Om du använder en MSDU som tillverkades innan januari 2004, se sidan 4-16 för instruktioner.

2.

Kontrollera filterfatets anslutning och säkerställ att båda O-ringar är i gott skick. (Se figur 2)

Figur 1

Smultallrik

Håll ner ring

Filterstoppning eller -papper

Skärm

Filterfat

Kontrollera filtrens Oringanslutningar.

5-1

Figur 2

3.

Sedan gör du tvärtom och placerar den metalliska filterskärmen i mitten av botten av fatet och placera filterstoppningen över skärmen och se till att stoppningens grova sida är vänd uppåt.

Kontrollera att filterstoppningen sitter mellan fatets kanter. Sen positionerar du ringer på toppen av stoppningen. Om filterpapper används lägger du ett blad över toppen av fatet så att den täcker alla kanter. Positionera ringen över filterpappret lägg ringen på fatet med pappret runt ringen på botten av fatet. Lägg på 1 paket med filterpulver på filterpapper.

4.

Ominstallera smultallriken på framsidan av fatet. (Se figur 1)

ANVÄND INTE FILTERPULVRET MED STOPPNINGEN!

5.

Lägg tillbaka filterfatet i frityren och positionera det under frityren. Säkerställ att “ A ” visas på

MIB-displayen. Filtreringssystemet är nu redo för användning.

FARA

Spola in mer än en frityrgryta åt gången i den inbyggda filtreringsenheten för att undvika överflöde eller spillror av värm olja som kan orsaka brännskada eller halkning.

FARA

Smultallriken i frityren är utrustad med ett filtersystem som måste tömmas i en brandsäker kontainer vid slutet av frityranvändning varje dag. Vissa matpartiklar kan spontant börja brinna om de förvaras i olja.

VARNING

Slå inte frityrkorgarna eller andra bestick på frityrens anslutningstripp. Strippen är som en stoppning mellan grytornas anslutningar. Att slå frityrkorgarna på strippen för att slå loss olja kan skada strippen. Den är utformad för en tight design och skall endast tas bort för rengöring.

5.3 Automatiskt filtrering (AIF)

Automatiskt filtrering (AIF) är en funktion som, efter ett antal förinställda tillagningsomgångar eller

–tider, automatiskt filtrerar frityrgrytor.

En M3000-dator kontrollerar autofiltreringssystemet (AIF) på

LOV™-frityren. Efter ett förinställt antal tillagningsomgångar och-tider visas datorn FIlTRERA NU? och JA NEJ.

Den blåa lysdioden är aktiverad på samma gång. Lysdioden slocknar när filtreringen påbörjas. Om NEJ väljs eller en tillagningsomgång börjar så slocknar lysdioden och frågan ställs igen om du vill filtrera oljan.

1. Tryck (1)

JA

för att starta filtrering och  (2)

NEJ

för att avbryta filtreringen.

Om oljenivån är låg visar datorns display LAG OLJE NIVA och JA . Tryck

(1)

JA

för att

5-2

bekräfta att problemet finns och återgå till tillagningsläge. Kontrollera om JIB har låg olja. Om

JIB inte är låg och problemet fortsätter kontaktar du din ASA.

JA

väljs, SKUMMA FRITOS visas i tio sekunder och ändras till bekräfta och JA

NEJ . Skimma smulorna från oljan med fram- och tillbakarörelse och ta bort så många smulor som möjligt från varje fat. Detta är kritiskt för att optimera mängden användbar olja och kvaliteten på den oljan.

Observera: Om NEJ väljs som svar på fråga FILTRERA nu eller BEKRÄFTA avbryts filtrering och frityren återgår till normal drift. Du ser FILTRERA nu efter värdet för FILTRERA EFTER har uppnåtts. Sekvensen fortsätter tills ja väljs.

Om filterfatet inte är helt insatt så ser du satt in filter behallare .

När filterfatet trycks in visar datorn SKUMMA FRITOS .

2. Om du väljer

 (1)

JA

börjar autofiltrering. Frityren visar TOMMER, RENSA and

FYLLER under processen.

Observera: Samtidig filtrering av flera fat uppstår inte.

När filtrering är klar visar datorn låg temp tills frityrens tillagningstemperatur uppnås.

När rätt temperatur uppnås och datorn visar produktnamnet eller linjer så är frityren redo för användning.

Hela filtreringprocessen tar cirka fyra minuter.

OBSERVERA: Om filterfatet är utdraget under filtrering slutar filtreringen och återbörjar när fatet sätts tillbaka.

FARA

Håll alla delar borta från avlopp. Om du stänger aktuatorer kan du orsaka maskin- eller personskada.

Autotvingad filtrering används för att manuellt starta en autofiltrering.

1. Frityren MÅSTE vara rätt temperatur. Med datorn påslagen trycker du håller ner FLTR i tre sekunder.

Datorn visar fIltErmeny i tre sekunder och byter sedan till AUTO FILTRERA.

5-3

på ( 1 ja ) för att fortsätta.

Datorn visar filtrera NU?

Och JA/NEJ

3. Gå till steg 1 i avsnitt 5.3 på sidan 5-2 för att fortsätta.

5.4 Felsökning av autofiltrering (AIF, eller Auto Intermittent Filtration

Om proceduren för AIF misslyckas efter filterstoppning utbyts eller om ett felmeddelande visas,

Använd tabellen på sidan 5-6 för att årgärda felet.

Datorn visar AR FRITOSEN FULL?

och ja nej. MIB-brädan visar tre horisontella linjer.

1. fatet är fullt trycker du på

( 1 ja ) för att fortsätta Datorn återgår till viloläge eller stängs AV .

Om grytan inte är helt full fortsätter du till nästa steg. på ( 2 NEJ ) om grytan inte är helt full.

Datorn visar FYLLER medan pumpen pumpar igen. När pumpen stannar visar datorn AR

FRITOSEN FULL?

och ja nej. igen Om fatet är fullt går du till steg 1. Om fatet inte är helt fullt fortsätter du.

3. Tryck ( 2 NEJ ) om grytan inte är helt full.

The computer displays FYLLER while the pump runs again. När pumpen stannar visar datorn AR

FRITOSEN FULL?

och ja nej igen. Om fatet är fullt går du till steg 1. Om fatet inte är helt fullt fortsätter du.

4. Tryck ( 2 NEJ ) om grytan inte är helt full. Om det är den andra sekvensen med ofärdig filtrering i rad fortsätter du till steg 8.

Datorn visar BYT FILTER INLAGG? och JA NEJ och ett larm piper.

5. Tryck ( 1 ja ) för att fortsätta.

Om du trycker på

( 2 NEJ ) får frityren oftast återgå till tillagningsläge i fyra eller 15 minuter om stoppningen är gammal*. Efter denna tid visar

BYT FILTER INLAGG och JA NEJ. Detta fortsätter tills du väljer

JA.

Datorn visar TAUT FILTER BEHALLARE.

5-4

*OBSERVERA : Om filterstoppningens bytestid ar utgår, vilket oftast är efter 25 timmars användning så visar meddelandet BYT FILTER

INLAGG var 15:e minut istället för var fjärde minut.

6. Ta ur fatet. Datorns display visar BYT INLAGG.

Byt filterstoppning och säkerställ att fatet dragits ut skåpet i minst 30 sekunder. När fatet har varit utdraget i 30 sekunder visar datorns display AV.

Säkerställ att fatet är torrt och att den är hopsatt på korrekt sätt. Tryck in filterfatet i frityren. Säkerställ att "A" visas på MIB-brädan.

7. Starta datorn. Datorn visar låg temp tills frityren är rät temperatur.

8. Fläkten stängs och datorn visar service behos och JA och ett larm piper.

9. Tryck

( 1 ja ) för att avbryta larmet och fortsätta.

Datorn visar SYSTEMFEL och felmeddelandet i 15 sekunder och

SYSTEMFELET ÅTGÄRDAT och JA NEJ

10. Tryck

( 2 NEJ ) för att fortsätta med tillagning. Ring din ASA för reparering och återställning av frityren. Ett felmeddelande visar var

15:e minut tills felet åtgärdas. Autofiltrering och autopåfyllning avaktiveras tills frityren återställs.

5-5

5.4.4 Filterfeltabell

NORMAL

DRIFT

FORTSÄTTER

MEDDELANDE

SOM VISADES

Ring auktoriserad tekniker

FÖRSTA

FILTERFEL

ANDRA

FILTERFEL I

RAD

Frityren fortsätter tillaga i 4 minuter eller 15 minuter om stoppningen inte utförs.

TEKNIKER

ANGER

KOD

Frityren fortsätter tillaga i 15 minuter

Byt filterstoppningen och säkerställ att filterfatet ha dragits ut i minst 30 sekunder.

Denna tabell visar processen för att

åtgärda eller filterproblem. Meddelandet visar när något av det följande inträffar:

1. En förstoppad filterstoppning,

2. En felaktig eller upphakad filterpump,

3. En felaktig O-ring på inmatningstuben,

4. En felaktig spolning eller

5. Felaktigt utförd spolning.

Om datorn visar REPARERA , kan frityren oftast användas genom att svara nej på uppmaningen SYSTEMFELET

ÅTGÄRDAT? JA NEJ visas.

Meddelandet upprepas var 15:e minut till felet åtgärdas och frityren återställs av en

5-6

5.4.5 Filter

När FILTRET UPPTAGET visas på MIB-brädan så väntar ett annat fat på filtrering eller så håller ett annat problem att rättas till. Vänta 15 minuter och se om problemet åtgärdats. Om det inte har det, ring din lokala ASA.

FARA

Spola inte ur mer än en frityrgryta åt gången med en inbyggda filtreringsenheten för att undvika

överflöde och spillning av varm olja som kan orsaka allvarlig brännskada eller halkning.

VARNING

Filterpumpen är utrustad med en manuell återställningsknapp som används i fall av att filtermotorn överhettas eller ett elektriskt fel inträffar. Om knappen aktiveras, stäng av filtersystemets ström och tillåt pumpmotorn att kylas ner i 20 minuter innan du försöker återställa knappen (se bilden nedan).

FARA

Var försiktig och bär rätt säkerhetsutrustning när du återställ filterpumpens

återställningsknapp. När du återställer knappen måste du vara försiktig med att undvika brännskada genom att försiktigt röra dig runtomkring spolningsslangen och frityrgrytan.

Filterpumpens återställningeknapp

5.5 Manuell eller daglig filtrering (MAINT-FLTR)

NOTERA

Filterstoppningen eller -pappret måste bytas ut dagligen.

FARA

Spola inte mer än en frityrgryta åt gången med den inbyggda filtreringsenheten för att undvika överflöde och spillning av varm olja vilket kan orsaka allvarlig brännskada eller halkning.

Kontrollera att filterstoppningen eller –pappret byts ut dagligen för att hålla systemet i bra skick.

1. Frityren MÅSTE vara rätt temperatur. Med datorn påslagen trycker du håller ner FLTR i tre sekunder.

5-7

Datorn visar fIltErmeny it tre sekunder och visar sedan auto FILTRERA.

2. Tryck

 (INFO) och skrolla till UNDERHALL FILTRERING .

3. När önskat val visar trycker du

( 1 ja ) för att fortsätta.

Datorn visar UNDERHALL FILTRERING och Ja NEJ. på ( 1 yes ) för att starta manuell filtrering. Om STÄNG

SKRÄPUTKAST visas stänger du RTI-skräputkastet Tryck the

( 2 NEJ ) för att avbryta.

Om fatet sitter fast visar SATT IN FILTER BEHALLARE tills ett fat upptäcks Datorn visar filtrerar och olja spolar ur frityrgrytan

FARA

Håll alla delar borta från avlopp. Om du stänger aktuatorer kan du orsaka maskin- eller personskada.

Datorn visar skrubba fat slutfört? och Ja .

5. Rengör fatet med en skrubborste och tryck på

( 1 ja ) för att fortsätta när du är klar. Spolningsavloppet stängs.

Datorn visar rengör fat? och Ja . på ( 1 ja ) för att fortsätta.

Datorn visar rengör.

Återföringsventilen öppnas och grytan spolas med olja från fatet.

Filterpumpen stängs av och datorn visar rengör igen?

och ja nej.

7. Om grytan är fri från smuts trycker du på

( 2 NEJ ) för att fortsätta utan att rengöra på nytt. Om smulor fortfarande finns trycker du på

( 1 JA ) så körs pumpen i 30 sekunder till. Detta repeteras tills knappen

( 2 NEJ ) trycks.

5-8

Datorn visar SKOLJER Spolningsventilen stängs och filterpumpen fortsätter pumpa och fyller upp grytan på nytt.

Spolningsventilen öppnas och stannar öppen och datorn visar SKOLJ

IGEN och ja nej .

8. Om grytan är fri från smuts trycker du på

( 2 NEJ ) för att forsätta utan att spola på nytt. Om du vill spola igen trycker du på

( 1 yes ). Detta fortsätter tills

( 2 NEJ ) trycks.

FARA

Håll alla delar borta från avlopp. Om du stänger aktuatorer kan du orsaka maskin- eller personskada.

Datorn visar OLJE POLERING?

Och ja nej .

på ( 1 ja ) för att fortsätta.

Filterpumpen startas. Avlopps- och returventilen öppnas och olja pumpas genom hela frityrgrytan. Datorn visar OLJE POLERING och börjar räkna ner från fem minuter. När tiden går ut så stannar filterpumpen. För att avbryta polering trycker du

( 2 NEJ ).

Datorn visar fyll bad?

och ja .

10. Tryck på ( JA ) för att fortsätta.

Datorn visar FYLLER .

Avloppsventilen stängs och filterpumpen startar och fyller upp frityrgrytan på nytt. När frityrgrytan fills så visas små bubblor och returventilen stängs och pumpen stängs av. När systemet bekräftar oljenivån så lägger uppfyllningssystemet till den mängd olja som behövs.

Datorn visar äAR FRITOSEN FULL?

och ja nej .

11. Tryck

( JA ) om grytan är full. Tryck

( 2 NEJ ) för att starta pumpen på nytt*. Om fatets oljenivå inte är hög nog, kontrollera filterfatet för att se hur mycket olja har runnit tillbaka. Fatet kan ha en liten mängd olja. Datorn visar ä AR FRITOSEN FULL?

och ja nej igen.

12. Tryck  ( JA ).

Datorn visar AV .

*OBSERVERA: Efter en underhållningsfiltrering är det normalt att lämna lite olja i fatet och oljenivån kanske inte återgår till samma som innan filtrering. Om du svarar JA efter två återfyllningsförsök av fatet så aktiverar du autouppfyllningssystemet vilket fyller på med så mycket olja

som behövs efter filtreringen är slutförd.

5-9

BIELA14 SERIES GEN II LOV™ ELEKTRISK FRITERARE

KAPITEL 6: FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL

friteraren

FARA

Smulbrickan i friterare som är utrustade med ett filtersystem som måste tömmas i en eldfast behållare vid slutet av fritering varje dag. Vissa matpartiklar kan självantända om de lämnas doppade i vissa matfettsmaterial.

FARA

Försök aldrig rengöra friteraren när den friterar eller när frityrgrytan är fylld med het olja.

Om vatten kommer i kontakt med olja som är uppvärmd till friteringstemperatur, gör det att oljan skvätter, vilket kan ge allvarliga brännskador på personal i närheten .

VARNING

Använd McDonalds All Purpose Concentrate. Läs instruktioner och försiktighetsuppmaningar noga före användning. Var särskilt uppmärksam på rengöringsmedlets koncentration och hur länge rengöringsmedlet blir kvar på de ytor som står i kontakt med mat.

6.1.1 Rengör in- och utsida på friteringsskåpet – dagligen

Rengör inuti friteringsskåpet med en torr, ren duk. Torka av alla åtkomliga metallytor och komponenter så att du får bort ackumulerad olja och damm.

Rengör utsidan av friteringsskåpet med en ren, fuktig duk som doppats i McDonalds All Purpose Concentrate.

Torka av med en ren, fuktig duk.

6.1.2 Rengör det inbyggda filtreringssystemet – dagligen

VARNING

Häll aldrig vatten i frityrgrytan. Vatten skadar filtreringspumpen.

Det finns inga regelbundna förebyggande underhållskontroller och service för FootPrint Profiltreringssystemet annat än daglig rengöring av filtertråget och tillhörande komponenter med en lösning av hett vatten och McDonalds All Purpose Concentrate.

6.1.3 Rengör bakom friterarna – varje vecka

Rengör bakom friterarna i enlighet med förfarandet specificerat på kortet med underhållskrav (maintenance requirement card, MRC14A).

VARNING

För att säkerställa att friteraren och kupan drivs säkert och effektivt, måste den elektriska kontakten för 120 V ledningen som ger ström till kupan vara helt inkopplad och låst i det

åtkomstskyddade uttaget.

6.1.4 Rengör frityrgrytan och värmeelement - varje kvartal

FARA

Använd aldrig apparaten med en tom frityrgryta. Frityrgrytan måste vara fylld till fylllinjen med vatten eller matolja innan elementen slås på. Försummelse att göra det leder till skada på elementen som inte kan repareras och kan orsaka brand.

6–1

Rengör frityrgrytan djupt eller grundligt (koka ur)

Innan friteraren används första gången ska den kokas ur för att säkerställa att rester från tillverkningen har eliminerats. Dessutom, när friteraren har använts en tid, kommer en film av hårdnad matolja att bildas på frityrgrytans insida. Denna film bör avlägsnas regelbundet genom att genomföra förfarandet för djup rengöring (urkokning) som finns i Kay Chemicals anvisningar

“Förfarande för djup rengöring av friterare”.

Se sidan 4-27 beträffande specifika detaljer om hur man ställer in datorn för djup rengöring (urkokning).

Byt ut O-ringarna

Se McDonalds MRC-kort (maintenance requirement card, korten med underhållskrav) beträffande specifika detaljer om hur man byter ut O-ringarna på filteranslutningen.

6.1.5 Rengör borttagbara delar och tillbehör – varje vecka

Torka av alla löstagbara delar och tillbehör med en ren, torr duk. Använd en ren duk som doppats i en lösning av McDonalds All Purpose Concentrate för att ta bort ackumulerad förkolnad olja på löstagbara delar och tillbehör. Skölj delarna och tillbehören grundligt med rent vatten och torka dem torra innan du sätter tillbaka dem.

6.1.6 Kontrollera M3000-datorns inställnings noggrannhet -Varannan vecka

1. Stick in en bra termometer eller pyrometersond i oljan, så att änden vidrör friterarens temperaturgivare.

2. När datorns display visar en serie streck “----” eller ett produktnamn (vilket visar att frityrgrytans innehåll ligger inom stekintervallet), ska du trycka på brytaren en gång för att visa oljans temperatur så som den anges av temperaturgivaren.

3. Tryck på brytaren två gånger för att visa inställningen.

4. Skriv ned temperaturen som visas på termometern eller pyrometern. De faktiska temperatur- och pyrometeravläsningarna bör vara inom 3 ºC av varandra. Om den inte är det ska du kontakta ett av fabriken auktoriserat servicecenter för att få hjälp.

6.2 Årlig/regelbunden inspektion av systemet

Denna apparat bör inspekteras och justeras regelbundet av kvalificerad servicepersonal som en del av normalt underhåll av köket.

Frymaster rekommenderar att en fabriksauktoriserad tekniker inspekterar denna apparat minst en gång om året enligt följande:

Friterare

● Inspektera skåpet in- och utsida, fram och baksida för olja som spillt.

● Bekräfta att värmeelementledningarna är i gott skick och att ledningarna inte är fransiga eller att isoleringen är skadad samt att de är fria från olja.

6–2

● Bekräfta att värmeelement är i gott skick utan ansamling av kol eller ansamling av hårdnad olja.

Inspektera elementen för tecken på omfattande torrgång.

● Bekräfta att lutningsmekanismen fungerar rätt när du lyfter och sänker elementen och att elementens ledningar inte fastnar eller skaver.

Bekräfta att värmeelementens strömåtgång ligger inom tillåtet intervall som visas på apparatens märkplåt.

Bekräfta att sonder för temperatur och höga gränser är ordentligt anslutna, åtdragna och fungerar korrekt, och att beslag och sondskydd finns och är korrekt installerade.

● Bekräfta att komponenter i komponentlåda och kontaktorlåda (dvs. dator/reglage, reläer, kretskort, transformatorer, kontakter, etc.) är i gott skick och fria från olja och annat skräp.

● Bekräfta att ledningsanslutningar till komponentlåda och kontatktorlåda är sitter fast och att ledningar är i gott skick.

● Bekräfta att alla säkerhetsfunktioner (dvs. kontaktskydd, återställningsbrytare, etc.) finns och fungerar korrekt.

Bekräfta att frityrgrytan är i gott skick och inte läcker och att frityrgrytans isolering är i gott skick.

Bekräfta att alla kablage och anslutningar sitter fast och är i gott skick.

Inbyggt filtreringssystem

● Inspektera alla oljeretur- och avloppsrör beträffande läckage och bekräfta att alla anslutningar är täta.

● Inspektera filtertråget beträffande läckage och rengöring. Om mycket smulor har ackumulerats i smulkorgen, meddela ägaren/operatören att smulkorgen bör tömmas till en eldfast behållare och rengöras dagligen.

● Bekräfta att alla O-ringar och packningar är på plats och i gott skick. Byt ut o-ringar och packningar om de är slitna eller skadade.

● Kontrollera filtreringssystemets integritet så här:

− Bekräfta att filterblockets lock är på plats och korrekt installerat.

− Med filtertråget tomt, placera varje bad i valet tillbaka till tråget, en åt gången. Bekräfta att varje oljereturventil fungerar genom att aktivera filtreringspumpen med valet tillbaka till tråget. Bekräfta att pumpen aktiveras och att bubblor kommer i matoljan i motsvarande frityrgryta.

− Bekräfta att filtertråget är korrekt iordningställt för filtrering, och töm sedan en frityrgryta på olja som

är uppvärmd till 177 °C till filtertråget med valet töm till tråget (se sidan 4-21). Använd nu valet fyll gryta från tråg (se sida 4-22), till att skicka tillbaka all olja till frityrgrytan (indikeras av bubblor i matoljan). Tryck på kontrollknappen när alla olja har skickats tillbaka. Frityrgrytan bör ha fyllts igen på ungefär 2 minuter och 30 sekunder.

6-3

BIELA14-SERIE GEN II LOV™ ELEKTRISK FRITYR

KAPITEL 7: FELSÖKNING FÖR ANVÄNDARE

7.1 Inledning

Detta avsnitt är avsedd som en referensguid för vanliga fel som kan uppkomma vid användning av denna utrustning. Felsökningsguiderna som följer är till för att hjälpa dig åtgärda, eller i alla fall fastställa orsaken till, problem som uppstår med utrustningen. Även om detta kapitel täcker de flesta normala problem som rapporterats kan du komma att ha andra problem. Om ett sådant problem inträffar så kommer Frymasters tekniska support göra allt de kan gör att hjälpa dig identifiera och lösa problemet.

När du felsöker efter ett problem skall du alltid använda uteslutningsmetoder och börja med det minst allvarliga problemet och fortsätta sätta uppåt. Glöm aldrig självklara fel. Alla glömmer ibland att hoppla in en sladd eller stänga en ventil. Viktigast av allt är det att fastställa en definitiv orsak till problemet. En del av att åtgärda ett problem är att försäkra att det inte händer igen. Om en controller felfungerar på grund av en dålig anslutning så bör du kontrollera alla andra anslutningar samtidigt. Om det alltid är fel på en viss säkring tar du reda på varför. Kom ihåg att felfungering av en liten komponent ofta tyder på att det kan vara potentiell fara för felfungering av större och mer viktiga komponenter eller system.

Innan du ringer din reparatör eller Frymaster HJÄLPLINJE (+1-800-24-FRYER):

Kontrollera att alla elsladdar är i och att strömbrytarna är på.

Kontrollera att frityrgrytans avloppsventiler är stängda.

Var beredd på att ange frityrens modell- och serienummer när teknikern frågar dig.

FARA

Värm olja orsakar allvarliga brännskador. Försök aldrig att flytta på denna utrustning när den är fylld med olja och försök aldrig att överföra olja från en kontainer till en annan.

FARA

Denna utrustning bör vara utkoppad från väggen vid reparering förutom när elektriska kretsprov måste göras. Använd extrem försiktighet när du utför sådana prover.

Denna utrustning kan ha fler än en strömkälla eller anslutningspunkt. Koppla bort alla nätsladdar före service.

Kontroll, testning och reparering av elektriska komponenter bör endast utföras av en auktoriserad tekniker.

7-1

7.2 Felsökning

7.2.1 Dator- och överhettningsproblem

Problem Sannolika orsaker

A.

Datorn är inte på.

M3000 visar BYT

INLAGG?

B.

Frityren får ingen ström.

Ingen display eller dator.

M3000 visar är

AR FRITOSEN

FULL JA NEJ efter filtrering.

C.

Datorn har felfungerat.

D.

Skadad datorledningar.

E.

Strömförselkomponent eller gränssnittbräda har felfungerat.

Ett filterfel har uppstått på grund av smutsig eller förstoppad filterstoppning eller -papper, förstoppad filterpumpar, igensatt förfilter (i förekommande fall), oriktigt installerade filterfatkomponenter, söndriga eller saknade O-ringar, kall olja eller överflöde med filterpumpvärme.

Ett filterfel har uppstått, filter stoppning förstoppad, 25 timmars filterstoppningsbyte krävs eller uppmaningen om byte av filterstoppning ignorerades.

Frityren värms inte upp.

A.

B.

C.

En strömsladd är inte inkopplad.

Datorn har felfungerat.

En ell er flera komponenter har felfungerat.

Åtgärdning

A.

Tryck på PÅ-/AV-knappen för att starta datorn.

B.

Kontrollera att datorns elsladd är i och att ingen brytare stängts av.

C.

Ring din ASA för hjälp.

D.

Ring din ASA för hjälp.

E.

Ring din ASA för hjälp.

Följ instruktionerna på sidan 5-4 till

5-6 för att åtgärda filterfelet. Om ett förfilter är installerat, rengör förfiltret enligt instruktionerna i

BILAGA D Underhåll för-filter.

Om problemet forsätter ringer du din ASA för hjälp.

But filterstoppning och se till så att filterstoppning tagits ur frityren I minst 30 sekunder.

Ignorera INTE uppmaningar om att BYT FILTER

INGALL .

A.

Kontrollera att strömsladden och

120V-sladden är helt inkopplade och att strömbrytaren inte är av.

B.

Ring din ASA för hjälp.

C.

Ring din ASA för hjälp.

Frityren värms till gränstemperaturen nåtts med indikatorn

PÅ.

Frityren värms upp till temperatursgränsen utan indikatorn PÅ.

Temperatursonder eller –dator har fe lfun gerat.

Ring din ASA för hjälp.

Förbindelse eller datorn har felfungerat.

Ring din ASA för hjälp.

7-2

7.2.2 Felmeddelanden och displayproblem

Problem Sannolika orsaker

M3000 visar fel temperatursformat

(fahrenheit eller celsius).

Fel displayprogrammering.

M3000 visar

HET-hi-1 .

Frityrgrytans temperatur överstiger

210ºC eller, i CE länder, 202ºC.

M3000 visar hjälp

HI-2 eller OVER

TEMPERATUR

PROBLEM .

M3000 visar TEMP

SOND FELL .

M3000 visar

VARMAR FELL .

Temperatursgräns fungerar inte

Problem med temperatursmätning, inklusive sonder eller skadad datorledningar.

Felfungerande dator, felfungerade gränssnittbräda, obegränsad termostat.

Åtgärd

Byt mellan F° to C° genom att trycka och hålla ner

 och

 på samma gång tills du ser KOD Ange 1658 –

Datorn visar AV . Starta datorn och kontrollera formatet. Om önskat format inte visas, repetera stegen.

Stäng av frityren med en gång och ring din ASA för hjälp.

Stäng av frityren med en gång och ring din ASA för hjälp.

Stäng av frityren och ring din ASA för hjälp.

Ring din ASA för hjälp.

Värmeindikatorn är på men frityren värms inte upp.

3-fasig elsladd urkopplad eller felaktig brytare.

Kontrollera att strömsladden och 230Vsladden är inkopplade och att brytaren inte är av. Om problemet fortsätter ringer du din ASA för hjälp.

M3000 visar

ATERHAMTNINGS

FEL OCH ett larm piper.

Maximal återhämtningstiden överstegs.

Åtgärda problemet och avbryt larmet genom att trycka  .

M3000 visar

TABORT IVYTTRA

En produktlagning har startad som har en kräver en temperatur annan än fattemperaturen.

Datorn låser sig.

Datorfel

M3000 visar

SERVICE BEHOVS och ett felmeddelande.

Ett fel uppstår som kräver service hos en tekniker.

7.2.3 Filtreringsproblem

Problem Sannolik orsak

Plocka bort och kasta produkten. Tryck på tillagningsknappen under displayen som visar felet för att ta bort felet.

Återställ fatets temperatur innan du försöker tillaga en produkt.

Ring din ASA för hjälp.

Tryck

(2 NEJ) för att fortsätta tillagning och ring din ASA för hjälp. I vissa fal kan tillagning kanske inte fungera.

Frityr filtrera efter varje omgång.

Inställning för filtrera efter är fel.

Åtgärd

Ändra eller byt inställning för filter efter genom att ange värdet för inställning på nytt.

Se avsnitt 4.13.5 på sedan 4-33.

7-3

Problem

UNDERHALL

FILTRERING

(manuell filter) fungerar inte.

Sannolik orsak

För låg temperatur.

A.

Elsladdan är inte inkopplad eller brytaren är av.

Åtgärd

Kontrollera att frityren är rätt temperatur innan du börjar UNDERHALL

FILTRERING .

A.

Kontrollera att elsladden är inkopplade och att brytaren är på.

Filterpumpen startar inte eller pumpen stannar inte under filtrering.

B.

Pumpmotorn har överhettats vilket har medfört för mycket värme till brytaren.

B.

Om motorn är för varm för att vidröra i mer än några sekunder har brytaren för värmeöverflöde nog aktiverats. Tillåt motorn att kylas i minst 45 minuter och tryck sen på pumpens återställningsknapp. (Se sidan 5-7)

C.

Ring din ASA för hjälp.

C.

Stopp i filterpumpen.

Spolventil eller

återventil är öppen hela tiden.

A.

AIF-brädan fungerar ej. felfungerar.

Ring din ASA för hjälp.

M3000 visar ISATT

IN FILTER

BEHALLARE .

A.

Filterfatet är inte helt i frityren.

B.

Saknad filterfatmagnet

C.

Felaktig filterfatbrytare.

Autofiltrering startar inte.

A.

Kontrollera att MIB-brädan inte är i manuellt läge.

B.

Kontrollera att MIB-locket inte är skadat eller trycker ner några knappar.

C.

AIF är av och den blåa lysdioden lyser inte.

D.

Filterkretsen har felfungerat.

A.

Dra ur och sätt in filterfatet i frityren.

B.

Kontrollera att filterfatmagneten är i och ersätt om den saknas.

C.

Om filterfatmagneten är direkt på brytaren och datorn fortsätter att visa SATT IN FILTER

BEHALLARE fat så är brytaren troligt sönder.

A.

Kontrollera att MIB-brädan är i

“A” autoläge. Strömför frityren.

B.

Ta bort och sätt tillbaka locket och se om filtrering startar.

C.

Inställ AIF på nivå 1 på nej.

D.

Ring din ASA för hjälp.

M3000 visar

FILTRERA

UPPTAGET .

En annan filtreringsomgång eller filterbyte utförs.

Vänta till föregående filtreringsomgång slutar för att börja en annan filtreringomgång. Byt filterstoppning om du så uppmanas.

7-4

7.2.4 Automatisk

Problem Sannolika orsaker

A.

Frityrgrytor fylls inte upp.

B.

C.

D.

Frityrtemperaturen är för låg.

Oljan är för kall.

JIB:s ingen oljavarning (gul lysdiod på)

Fel som kräver service har uppstått.

Åtgärd

A.

B.

C.

D.

Frityrtemperaturen måste vara vid inställningstemperaturen.

Kontrollera att oljan i JIB är över

21°C.

Säkerställ att det finns olja i JIB.

Ersätt JIB och återställ den gula lysdioden.

Om problemet fortsätter kontaktar du din ASA för hjälp.

Ring din ASA för hjälp.

A.

B.

Rensa filterfelet. Om problemet fortsätter ringer du din ASA för hjälp.

Ring din ASA för hjälp.

Ett fat fylls inte upp.

A.

B.

C.

Filterfel.

Fel som kräver service har uppstått

Solenoid, pump, pin-fel, RTD- eller

ATO-fel.

7.2.5 Gruppolja-systemfel

Problem Sannolika orsaker

A.

B.

JIB fylls inte.

C.

D.

E.

Fel setupprocedur.

En annan funktion pågår.

Avloppsventilen är inte helt stängd.

Gruppoljetanken är tomm.

Fel på solenoid, pump eller brytare.

A.

B.

C.

D.

E.

A.

Åtgärd

Strömför frityren genom att koppla ur och tillbaka kontrollsladden.

Om filtrering eller annan menyfunktion pågår eller

FILTERA NU JA/NEJ,

BEKRÄFTA JA/NEJ eller u

FRITOS visas, vänta tills processen är klar och försök igen.

Kontrollera att avloppsventilens handtag är helt stängt.

Ring din oljeleverantör.

Ring din ASA för hjälp.

Kontakta din oljeleverantör.

JIB eller fat fylls för sakta.

A.

Pump- eller slangfel som inte kan

åtgärdas utan reparering.

Frityrgrytan fylls inte.

A.

B.

C.

D.

Fel inställningsprocedur.

Avloppsventilen inte helt stängd.

Oljetanken tom.

Fel på RTI-pump.

7.2.6 Felkoder

Kod FELMEDDELANDE

E01 TABORT AVYTTRA (Höger)

E02

E03

TABORT AVYTTRA (Vänster)

FEL PA TEMP SOND

A.

B.

C.

D.

Strömför frityren genom att koppla ur och tillbaka kontrollsladden.

Kontrollera att avloppsventilens handtag är helt stängt.

Ring din oljeleverantör.

Ring din ASA för hjälp.

FÖRKLARING

En produkt tillagas på höger sida av ett uppdelat fat eller vid full fat som har en annan tillagningstemperatur än den aktuella fattemperaturen.

En produkt tillagas på vänster sida av ett uppdelat fat eller vid full fat som har en annan tillagningstemperatur än den aktuella fattemperatur

TEMP Sonders läsning utom räckhåll

7-5

E04 HI-2 DALIG

E05

E06

HE T HI 1

VÄRMER FEL

Hög gräns utom räckhåll.

Hög gränstemperatur är högre än 210 ° C (410 ° F), e ll er in CE länder, 202 ° C (395 ° F)

En komponent har felfungerat i den höga gränskretsen av datorn, gränssnittbrädan, förbindelsen eller den obegränsade gränsen.

E07 FEL PA MIB SOFTWARE

E08 FEL PA ATO BOARD

Intern MIB-fel

MIB upptäcker att ATO-brädans anslutning inte hittas,

ATO-brädfel

Smutsig stoppning som behövs bytas, filterpumpproblem.

E09 FEL PA PUMP FYLLER INTE

E10 FEL DRANERINGS VENTILEN Återföringsventil försökte öppnas och bekräftelse saknas

INTE OPPEN

E11 FEL DRANERINGS VENTILEN Avloppsventil försökte stängas och bekräftelse saknas

INTE STANGD

E12 FEL DRANERINGS VENTILEN Återföringsventil försökte öppnas och bekrätelse saknas

INTE OPPEN

E13 FEL DRANERINGS VENTILEN Avloppsventil försökte stängas och bekräftelse saknas

INTE STANGD

E14 FEL PA AIF BOARD MIB upptäcker att AIF saknar. AIF-brädfel

E15 FEL PA MIB BOARD Tillagningsdator upptäcket att MIB-anslutningar tappars.

Kontrollera mjukvaru versionen på varje dator. Om det saknas några versioner kan du kontrollera CAN-anslutningarna mellan alla daotrer. MIB-brädfel

E16 EL PA IF SOND

E17 EL PA ATO SOND

E18

E19

Inte använd

M3000 CAN TX FULL

AIF-RTD läsning utom räckhåll

ATO-RTD-läsning utom räckhåll

Anslutningen mellan datorer tappades

E20 O KOD giltighplacering filterstoppning)

SD-minne togs ur under uppdatering

E21 LAG TEMP ALARM (Byt aktiverats

E22 OIL IN PAN ERROR MIB har återställt oljan i fatet.

E23 CLOGGED DRAIN (Gas)

E24 AIF BOARD OIB FAILED (Gas)

E25 ATHER HAMTNINGSFEL

Fatet tömdes inte under filtrering

Oljan misslyckades vid baksensor.

Återhämtningstid överstegs.

E26 ATHER HAMTNINGSFEL RING

FOR SERVICE

E27 LOW TEMP ALARM

Återhämtningstid överstegs för två eller fler omgångar.

Oljans temperatur är mindre än 8 grader i viloläge och

25 ° C grader i tillagningsläge.

7-6

BIELA14-SERIE GEN II LOV™-ELEKTRISK FRITYR

BILAGA A: RTI (Bulk OIL) INSTRUKTIONER

OBS: Instruktionerna i denna manual för att använda en bulk olja system för påfyllning och kasta olja är för en RTI-system. Dessa anvisningar kan inte tillämpas på andra system bulk olja.

A.1.1 Bulk oljesystem

Bulk olja system har stora oljetankar lagring, vanligtvis placerad i bakre delen av restaurangen, som är anslutna till en bakre grenrör på fritösen. Spillolja pumpas från fritös, via montering finns på undersidan, till förfogande tankar och ny olja pumpas från

Spilloljebehå llare

Anslutning tankar, genom kopplingen sitter på toppen, att friteraren (se figur 1). Ta bort plattan utsätta

RTI-anslutningen och anslut RTI anslutning till fritösen (se figur 2). Ställ fritösen till största delen via inställningsläget och ställa in alla datorer till bulk olja. Se avsnitt 4,9 på sidan 4-9. Det är absolut nödvändigt att friteraren systemet vara helt startas om efter att ha bytt inställning från JIB till Bulk.

VARNING:

Figur 1

Tillsätt inte varmt eller Använd olja en fock.

Figur 2

Fresh Oil

Anslutning

RTI ledningar anslutning

(bakom plattan).

Den LOV ™ fritöser, utrustad för användning med bulk oljesystem, har en ombord ny olja kanna levereras av RTI. Ta av locket och sätta standarden passa in kannan med metallen locket vilar på kanten av kannan. Oljan pumpas in och ut i kannan genom samma montering (se figur 3).

Den tryckknapp användas för att återställa JIB låga lysdiod används också för att fylla kannan i en RTI-system. Efter

återställning av JIB LED, trycka in återfjädrande strömbrytare ovanför JIB, ger operatören möjlighet att fylla kannan från huvudavgasflödet olje tank (se Figur 4).

För att fylla kannan, tryck och håll nere JIB

återställningsknappen tills kannan är full, släpp sedan .*

OBS: Fyll inte kannan.

Figur 3 Figur 4

För instruktioner om att fylla karet från bulk, se avsnitt

4.11.4 sidan 4-22.

* OBS: Det tar ungefär tolv sekunder från det att fylla JIB knappen trycks in tills RTI pumpen startar. Det kan ta upp till 20 sekunder innan nivån i JIB börjar stiga. Normalt tar det cirka tre minuter att fylla JIB.

Det tar ungefär en minut att fylla en split moms och två minuter att fylla en full moms..

A–1

BIELA14-SERIE GEN II LOV™-ELEKTRISK FRITYR

BILAGA B: JIB Beredningar fast matfett Option

 

1.

Öppna högra dörren fritös och ta stag i

JIB skåp.

2.

Position smältande enhet framför skåpet.

Lossa fästet på vänster sida av smältande enhet, om nödvändigt, för att underlätta placering i skåpet.

3.

Använd de medföljande skruvarna för att fästa den smältande enheten befintliga hålen i det inre skenorna på friteringsskåpet på båda sidor. Se figur 1 och 2.

4.

På baksidan av den smältande enheten, fästa de vita två-pins kontakter och koppla in den svarta kontakten till uttaget rutan visas i figur 3.

5.

Placera oljebehållaren i den smältande enheten, skjutbara röret oljan pickup i den kvinnliga kärlet. Placera den främre locket och framsidan av den smältande enheten.

Se figur 4.

 

Figur 1: Placera den smältande enheten i skåpet och fäst med medföljande skruvarna till skåpet interiören.

 

 

Figur 2: Placera den smältande enheten.

 

Orange knappen

återställer systemet efter en låg olja display.

 

  

Figur 3: Fäst två-stifts vita kontakter och anslut den svarta kontakten i unicaboxen som visas.

 

 

Figur 4: Den samlade smälter enheten visas i position.

 

Smältande byta enhet makt  

BIELA14-SERIE GEN II LOV™-ELEKTRISK FRITYR

BILAGA C: fast matfett Smältande Använd

Återställ systemet oljebehållare

Se till att förkorta smältande enheten är på.

Fyll smältande enhet med förkortning.

Låt 2-3 timmar för fast matfett smälta.

Försök INTE att använda toppen av systemet med osmält olja i toppen av systemet. Den låga oljebehållaren tänds om fritösen kräver olja innan matfett i smältande enheten är flytande.

Smältande byta enhet makt  

När förkortningen är helt smält, tryck och håll den orange

återställningsknappen för att stänga av ljuset och återställning av toppen systemet.

Lägg inte varm olja till kortare smälter enheten. Temperaturen i oljebehållaren bör inte överstiga 140 ° F (60 ° C).

Tillsätt små mängder fast matfett till reservoaren för att säkerställa den har tillräckligt med olja för att driva top-off system.

För bästa resultat, stäng inte av den fasta enheten matfett smälta över natten.

På / av-knapp för smältning enhet används också som en återställningsknapp

Om systemets höga gränsen temperatur är uppnådd.

BIELA14-

SERIEN GEN II LOV™

ELEKTRISK FRITÖS

BILAGA D: Använda sensor för oljekvalitet

Kontrollera TPM-värde

Display Åtgärd

AV, streckade linjer eller menyobjekt

Tryck och håll in knappen INFO tills INFO MODE bläddrar.

Släpp

INFO-läget bläddrar till vänster och

ändras till FILTER STATS

Tryck på knappen TEMP en gång tills TPM visas till vänster.

TPM Tryck på knappen med markeringsmärket under TPM.

DAG/DATUM

Tryck på > för att bläddra mellan de sju senaste dagarna. Tryck på INFO för att se TPM-avläsning och dag. Tryck på INFO igen för att växla mellan Vänster och Höger vid delade kar.

TPM-värde och datum

Underhålla filter med OQS

Display Åtgärd

Tryck på X under TPM för att återgå till driftsläge.

Streckade linjer eller menyobjekt; fritösen har driftstemperatur.

FILTRERINGS MENY bläddrar till AUTOfiltrering.

UNDERHALL

FILTRERING bläddrar

Tryck och håll in knappen FLTR i 3 sekunder (antingen för fullt kar, sidospecifikt för delat).

Tryck på knappen INFO en (1) gång för att bläddra till UNDERHALL

FILTRERING.

Tryck på markeringsknappen.

UNDERHALL

FILTRERING? alternerar med JA/NEJ

FILTERING

RENGÖRING AV KAR

KLAR; JA/NEJ

Tryck på markeringsknappen under JA.

Ingen krävs.

Med lämpliga skyddskläder på, skura frityrkaret. Tryck på markeringsknappen under JA när rengöringen är klar.

RENSA FAT alternerar med

JA

Tryck på markeringsknappen under JA.

RENSA Ingen krävs.

D-1

Display Åtgärd

RENSA IGEN; JA/NEJ

SKÖLJER

SKÖLJ IGEN; JA/NEJ

POLERA; JA/NEJ

OQS; JA/NEJ

OLJE POLERING

Tryck på markeringsknappen under JA om ingen ytterligare rengöring krävs; tryck på X under NEJ om ytterligare rengöring krävs.

Ingen krävs.

Tryck på markeringsknappen under JA om ingen ytterligare sköljning krävs; tryck på X under NEJ om ytterligare sköljning krävs.

Tryck på markeringen under JA.

Tryck på markeringen under YES för att köra oljekvalitetstestet.

Ingen krävs.

FYLL BAD; JA Tryck på markeringsknappen under JA.

FYLLER

TPM...X

TPM-värde

FYLLER

ÄR FRITOSEN FULL;

JA/NEJ

Ingen krävs.

Ingen krävs.

Ingen krävs.

Ingen krävs.

Bekräfta att fritösen är full och tryck på markeringen under JA. Tryck på X under NEJ om fritösen inte är full så körs pumpen igen.

AVSTANGD

Låt fritösen vara avstängd eller återgå till drift.* SLANG BORT OLJA

JA/NEJ visas när fritösen startas och återgår till temperatur om TPMvärdet överstiger 24.

Underhåll för-filter

Förfiltret (Figur 1) som installerades med kittet kräver regelbundet underhåll. Var 90:e dag eller mer frekvent om oljeflödet saktas ner. Ta bort locket med den medföljande skiftnyckeln och rengör den fastsatta skärmen.

1. Bär skyddshandskar och använd den medföljande skiftnyckeln för att ta bort locket från förfiltret (Figur 2) .

2. Använd en liten borste för att avlägsna smuts från den fastsatta skärmen

(Figur 3) .

Figur 1

3. Rengör under en vattenkran och torka noga.

4. Sätt tillbaka locket på förfilterhöljet och dra åt.

VARNING

TA INTE loss förfilterlocket under en filtreringscykel. ANVÄND INTE filtersystemet då locket är borttaget. Bär skyddshandskar då du hanterar locket. Metallen och oljan är heta.

D-2

Figur 2

Figur 3

OQS-filtrering

Display Åtgärd

Streckade linjer eller menyobjekt; fritösen har driftstemperatur

Tryck och håll in knappen FLTR (antingen för fullt kar, sidospecifikt för delat).

FILTRERINGS MENY bläddrar och

ändras till Autofiltrering

Tryck på knappen INFO två (2) gånger för att bläddra till OQS FILTRERING. Tryck på markeringsknappen.

OQS FILTRERING bläddrar Tryck på markeringsknappen.

OQS FILTRERING? alternerar med

JA/NEJ

Tryck på markeringsknappen under JA.

SKUMMA FRITÖS visas, ändrar till

Bekräfta med JA/NEJ.

Skumma bort större avfall från fritösen och tryck på markeringsknappen under JA.

TÖMMER Ingen krävs.

Ingen krävs.

RENSA

FYLLER, ändras till TPM med alternerande X

TPM-värde visas

FYLLER

LAG TEMP

Ingen krävs.

Ingen krävs.

Ingen krävs.

Ingen krävs. Fritösen återgår till driftstemperatur.

Visas om TPM-mätningen är över 24.

AVYTTRA JA/NEJ

D-3

BIELA14-SERIEN GEN II LOV™ ELEKTRISK FRITÖS

BILAGA E: Inställning av sensor för oljekvalitet

Inställning av OQS-filtrering

Display   Åtgärd

AV, - - - - - eller menyobjekt

Tryck på knapparna TEMP och INFO samtidigt i 10 sekunder tills NIVA 2 visas; Släpp knapparna när ett tredje pip ljuder.

Ange 1234. ANGE KOD

NIVA 2 PROGRAM ändras till

PRODUKT KOMPENSATION.

Tryck på knappen TEMP en (1) gång.

OQS UPPSÄTTNING Tryck på återställningsknappen.

OQS UPPSÄTTNING/UR DRIFT Tryck på knappen >.

OQS UPPSÄTTNING/ I DRIFT Tryck på återställningsknappen.

OLJETYP/ OC01 eller OC02

Tryck på knappen > för att bläddra mellan oljetyperna

OC01=F212 eller OC02=MCSOL

Se till att oljetypen överensstämmer med den som finns i oljebehållaren. Tryck på markeringsknappen när du är klar.

OQS UPPSÄTTNING/ I DRIFT

AV, - - - - - eller menyobjekt

Tryck på knappen X två (2) gånger för att avsluta och återställa fritösen till driftsläge.

DENNA SIDA HAR AVSIKTLIGEN LÄMNATS BLANK.

 

 

FRYMASTER

8700   LINE   AVENUE,   SHREVEPORT,   LA   71106 ‐ 6800  

318 ‐ 865 ‐ 1711  

844 ‐ 724 ‐ CARE   (2273)  

WWW.FRYMASTER.COM

 

EMAIL:   [email protected]

 

*8196519*

Varje ny bit av Manitowoc Foodservice utrustning kommer med KitchenCare ™ och du väljer den servicenivå som möter dina operativa behov från en restaurang till flera platser.

StarCare – Garanti och livstids service, certifierade OEM delar, globala reservdelslager, granskade prestanda.

ExtraCare – CareCode, 24/7 Kundsupport, online / mobilt produktinformation

LifeCare – Installera och utrustning orientering, planerat underhåll, KitchenConnect ™, MenuConnect

Prata med KitchenCare™ - 1-844-724-CARE - www.mtwkitchencare.com

Om du vill veta hur Manitowoc Foodservice och dess ledande varumärken kan utrusta dig, besök vår globala

hemsida www.manitowocfoodservice.com, sedan upptäcka de regionala eller lokala resurser tillgängliga för dig.

©2014 Manitowoc Foodservice except where explicitly stated otherwise. All rights reserved. Continuing product improvement may necessitate change of specifications without notice.

Part Number FRY_IOM_8196519 05/2015

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement