Frymaster McDonald's UHC-P Bruksanvisningar

Add to my manuals
38 Pages

advertisement

Frymaster McDonald's UHC-P Bruksanvisningar | Manualzz

UHC-P 2 luckor

UHC-P Smal

UHC-P 4 luckor

Programvara för att driva en

UHC-P finns tillgänglig för

Palm och Symbol Windows

Pocket PC baserade PDAdatorer. Alla PDA-datorer kan dock inte kommunicera med skåpet. Palm Zire 22 och

Symbol Pocket PC baserade

PDA-datorer rekommenderas.

Svenska / Swedish

*8196482*

Email: [email protected]

Pris: $6.00

819-6482

SEPT 07

OBSERVERA

OM KUNDEN, UNDER GARANTIPERIODEN, ANVÄNDER NÅGON DEL FÖR DENNA ENODIS-

UTRUSTNING ANNAT ÄRN EN ICKE MODIFIERAD NY ELLER ÅTERANVÄND DEL SOM KÖPS

DIREKT FRÅN FRYMASTER/DEAN, ELLER NÅGON AV DESS AUKTORISERADE

SERVICECENTER, OCH/ELLER DELEN HAR MODIFIERATS FRÅN DESS URSPRUNGLIGA

KONFIGURATION, GÄLLER DENNA GARANTI INTE. DESSUTOM KOMMER FRYMASTER/DEAN

OCH DESS NÄRSTÅENDE BOLAG INTE ATT VARA ANSVARIGA FÖR NÅGRA KRAV, SKADOR

ELLER UTGIFTER SOM KUNDER HAFT SOM UPPSTÅR DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER

DELVIS, PÅ GRUND AV INSTALLATIONEN AV NÅGON MODIFIERAD DEL OCH/ELLER DEL SOM

MOTTAGITS FRÅN ETT ICKE-AUKTORISERAT SERVICECENTER.

UHC-P SKÅPET ÄR INTE AVSEDD FÖR UTOMHUSBRUK. NÄR DENNA ENHET ANVÄNDS

SKALL DEN PLACERAS PÅ EN VÅGRÄT YTA.

DET ÄR INTE LÄMPLIGT ATT INSTALLERA UHC-P SKÅPET PÅ EN PLATS MED EN

HÖGTRYCKSTVÄTT. DENNA UTRUSTNING SKA INTE RENGÖRAS MED EN

HÖGTRYCKSTVÄTT.

FÖR DIN SÄKERHET

FÖRVARA INTE OCH ANVÄND INTE BENSIN ELLER ANDRA BRANDFARLIGA ÅNGOR OCH

VÄTSKOR I NÄRHET AV DENNA ELLER ANNAN UTRUSTNING.

ANVÄND INTE OCH UTFÖR INTE SERVICE PÅ UHC-P SKÅPET UTAN ATT HA LÄST DENNA

BRUKSANVISNING.

ANVÄND INTE UHC-P SKÅPET OM DEN INTE HAR INSTALLERATS KORREKT OCH

KONTROLLERATS.

ANVÄND INTE UHC-P SKÅPET OM INTE ALLA SERVICE- OCH INGÅNGSPANELER FINNS PÅ

PLATS OCH ÄR ORDENTLIGT SÄKRADE.

FÖRSÖK INTE ATT UTFÖRA NÅGON FORM AV REPARATION ELLER ERSÄTTA NÅGON

KOMPONENT I UHC-P SKÅPET OM INTE ALL STRÖMTILLFÖRSEL HAR KOPPLATS UR.

VAR FÖRSIKTIG VID MONTERING, DRIFT OCH RENGÖRING AV UHC-P SKÅPET FÖR ATT

UNDVIKA KONTAKT MED HETA YTOR.

Innehållsförteckning

Installation, Garanti, Delar

Systemstart

Driftöversikt

Programmering

Driftändring 2

Flytta produkter från livsmedelsbiblioteket till menyerna

4-1

4-2

Ange lösenord/ menyposter

Konfigurera förinställningar/spara skåpinställningar

Språk-/Temperaturdisplay

Överföra skåpkonfigurationer och daglig aktivitet till Palm

Förvärva, ladda programvara till Palm

Kontrollera Palm operativsystems versionsnummer

Ladda ner UHC-P programvara från Internet

Överföra programvara mellan Palm Pilots

Förvärva, ladda programvara till Symbolen

Standardinställningar för livsmedel

Rengöring och förebyggande underhåll

Vanliga inställningar

7-1

8-1

9-1

9-1

9-2

9-6

10-1

5-1

6-1

11-1

11-2

11-6

1-1

2-1

3-1

UHC-P

1 Universalt värmeskåp (Universal Holding Cabinet)

Frymasters universala värmeskåp-P (UHC-P) som har utvecklats och tillverkats enbart för

McDonalds, är avsedd för kortsiktig förvaring för att bevara fräschheten av en mängd tillagade livsmedel. Värmeskåpet uppfyller alla McDonalds normer för säkerhet, effektivitet och renlighet.

1.1 Garantimeddelande

A.

Frymaster L.L.C. lämnar följande begränsade garantier till den ursprungliga köparen för denna utrustning och reservdelar:

1.1.1 Garantibestämmelser - Universalt värmeskåp

A.

Frymaster L.L.C. lämnar garanti för alla komponenter mot material- och tillverkningsdefekter under en period på två år.

B.

Alla delar, med undantag av säkringar, täcks av garantin i två år efter att skåpet har installerats.

C.

Om någon del, med undantag av säkringar, blir defekt under de första två åren efter installationsdatum, betalar Frymaster också kostnaden för normal arbetstid för att byta ut delen, plus högst 160 km reseersättning (80 km enkel resa).

1.1.2 Returnering av delar

A.

Alla defekta delar som är under garanti måste returneras till ett av Frymaster auktoriserat fabriksservicecenter inom 60 dagar för kredit. Efter 60 dagar tillåts ingen kredit.

1.2.3 Undantag från garantin

Denna garanti täcker inte utrustning som har skadats på grund av felanvändning, missbruk, ändring eller olyckshändelse som t.ex.:

Felaktig eller icke-auktoriserad reparation;

Underlåtenhet att följa korrekta installationsanvisningar och/eller schemalagda underhållsförfaranden som föreskrivna på dina MRC-kort (maintenance requirement card, kort med underhållskrav);

Felaktigt underhåll;

Fraktskada;

Onormal användning;

Borttagning, ändring eller utplåning av märkplåten;

Denna garanti täcker inte heller:

Transport eller resa över 160 km (80 km enkel resa) eller resa på mer än två timmer;

Övertid eller debitering för helgdag;

Följdskador (kostnader för reparation eller för att byta ut annan egendom som är skadad), förlust av tid, vinster, användning eller andra indirekta skador av något slag.

1-1

UHC-P

Det finns inga underförstådda garantier för säljbarhet eller lämplighet för någon särskild användning.

För internationell garanti, gäller ovanstående, med undantag att kunden ansvarar för frakt- och tullkostnader.

DELBESTÄLLNING OCH SERVICEINFORMATION

Delbeställning kan göras direkt hos ditt/din lokala fabriksservicecenter/distributör som auktoriserats av Frymaster. En lista på fabriksservicecenter/distributörer godkända av Frymaster inkluderades med skåpet vid frakt från fabriken. Om du inte har tillgång till denna lista, kontakta Frymasters serviceavdelning på 1-800-24-FRYER eller 1-318-865-1711.

Observera att beställningar av tråd-/plastkorgar, staplingsutrustning, vagnar och hjul ska göras hos din lokala köksutrustningsleverantör. Frymaster tillhandahåller inte dessa tillbehör.

För att påskynda din beställning behövs följande information:

Modellnummer_____________________________________

Serienummer_____________________________________

Spänning___________________________________________

Artikelnummer___________________________________

Antal som behövs____________________________________

Service tillhandahålls genom att kontakta ditt/din lokala servicecenter/distibutör auktoriserad av

Frymaster. Serviceinformation tillhandahålls från Frymasters serviceavdelning. Följande information behövs för att kunna hjälpa dig på ett snabbt och effektivt sätt:

Modellnummer_____________________________________

Serienummer______________________________________

Typ av problem___________________________________________________________________

Dessutom annan information som kan vara till hjälp för att lösa serviceproblemet.

BEVARA OCH SPARA DENNA BRUKSANVISNING FÖR FRAMTIDA BRUK.

1-2

UHC-P

1.2 Produktkorgar

Produktkorgarna finns i 3 olika storlekar. Se bilaga A och C för särskilda produktvolymer och rekommenderad mängd och tid för bevaring. Använd de olika korgarna för särskilda produkter enligt anvisningarna nedan:

A.

1/3-storlek plastkorg – Bevarar grillade kött- och äggprodukter (hamburgarbiff, bacon, ägg, korv osv.) Det finns två viktiga metoder att komma ihåg vid lagring av grillade produkter:

Man ska inte låta produkten rinna av när den tas upp från grilllen.

Produkten staplas när den placeras i rätt korg. 10-1 och korvbiffar kan staplas upp till sex stycken. Ägg (utom äggröra), grillad kyckling och 4-1 biffar kan staplas upp till tre stycken.

B.

1/2-storlek trådkorg – bevarar friterade produkter (McNuggets, McChicken, Filet-O-Fish, osv.) Kom ihåg följande vid lagring av friterade produkter:

Friterade produkter ska placeras på trådhyllan. Hyllan ska placeras på en smulbricka.

Det krävs inget mellanlägg för dessa brickor.

C.

Full storlek plastkorg – bevarar bakade produkter (bröd, muffins, osv.) Följ dessa metoder för bakade produkter:

När bröden har tagits ut ur ugnen, avlägsna omslaget och öppna kartongen.

Placera ett mellanlägg i korgen och placera bröden ovanpå. Brödkorgarna kan ta högst

30 frysta bröd, 20 scratch biscuits eller 20 muffins.

Viktiga tips för drift

När en korg placeras i skåpet, se till att den markerade linjen på korghandtaget placeras i linje med luckans kant.

Släng skadade korgar.

När en produkt ska tas från någon av korgarna, dra enbart ut korgen så mycket som är nödvändigt, och ställ snabbt tillbaka korgen enligt anvisning ovan.

1-3

UHC-P

1.3 Installera grillklämma

Grillklämman levereras i tillbehörspaketet och är utformad till att hålla 1/3 storlek grillkorgen. Den kan fästas på grillen för att underlätta att föra över från grillen till värmeskåpet, samt göra det säkrare.

Placera den främre delen av grillklämman under grillens överkant.

Sänk ner klämmans bakre del tills den fäster

över grillstången. Grillklämman ska sitta fast på grillens främre del. Om klämman inte fäster ordentligt, lossa de fyra muttrarna under klämman och skjut den in eller ut för att fästa den på stången. Spänn åt muttrarna efter klämman har justerats korrekt.

Grillklämman fäster på grillen och håller den grillade produkten i en värmeskåpskorg, vilket underlättar

överföringen till värmeskåpet.

1.4 Installation av 4" ben

VARNING

Var försiktig vid hantering av skåpet eller när enheten lutas mot/bort från golvet för att installera benen. Minst två personer bör hantera skåpet tillsammans.

A.

Placera värmeskåpet försiktigt på höger sida (stå vänd mot enhetens framsida som utgångspunkt), så att skåpets undersida syns.

B.

Montera skydden till maskinens ben på undersidan och använd de 16-¼

"

-20 x ½

"

långa skruvarna och låsbrickor som medföljer.

C.

Skruva i benet i det monterade skyddet tills det sitter fast hårt.

D.

Ställ försiktigt upp värmeskåpet till den står på benen. Utför Steg 2, Systemstart.

OM VÄRMESKÅPET INSTALLERAS MED ALTERNATIVET MED ARBETSYTA,

SÄKERSTÄLL ATT OMRÅDET MELLAN VÄRMESKÅPETS BAS OCH

ARBETSYTAN ÄR ORDENTLIGT TÄTAD MED ETT TÄTNINGSMATERIAL SOM

ANVÄNDS INOM LIVSMEDELSINDUSTRIN.

1-4

UHC-P

2 Systemstart

ALL ELEKTRISK UTRUSTNING MÅSTE VARA ELEKTRISKT JORDAD I ENLIGHET

MED LOKALA BESTÄMMELSER, ELLER I AVSAKNAD AV LOKALA

BESTÄMMELSER, MED NATIONELLA BESTÄMMELSER.

A.

Strömkrav:

Spänning - 208/240 VAC

2620 Watt @ 208V – 3420 Watt @ 240V

Frekvens – 50/60 Hertz

Enfas

20 amp service

DENNA APPARAT ÄR UTRUSTAD MED EN TREPOLIG JORDAD KONTAKT FÖR

SKYDD MOT STÖTRISK OCH MÅSTE ANSLUTAS TILL ETT KORREKT JORDAT

TREPOLIGT UTTAG. KLIPP INTE BORT ELLER AVLÄGSNA DEN JORDADE POLEN

FRÅN KONTAKTEN.

SAMTLIGA ENHETER (ANSLUTNA MED KABEL ELLER PERMANENT ANSLUTNA)

SKA ANSLUTAS TILL ETT JORDAT STRÖMFÖRSÖRJNINGSSYSTEM.

B.

Koppla värmeskåpet till strömkällan.

C.

Ställ strömbrytaren i ON-läge. Alla kontrolldisplayer lyser gröna cirka 2 sekunder efter strömbrytaren har aktiverats.

D.

Bevaka temperaturen i luckorna. Det ska ta cirka 15 minuter för luckan/luckorna att värmas från omgivningstemperatur (rumstemperatur) till en inställningspunkt om 155

°

F (68

°

C). Det bör ta cirka 25 minuter att nå en inställningspunkt om 200

°

F (93

°

C) . Om inställningspunkten konsekvent inte uppnås inom dessa tidsramar, ring ditt lokala fabriksauktoriserade servicecenter för reparation.

2-1

UHC-P

3 Driftöversikt

Det universala värmeskåpet (UCH-P) har fyra luckor, som kan förvara högst tre korgar med produkt eller två luckor, som kan förvara tre korgar vardera. Den smala modellen har fyra luckor som kan förvara en korg vardera. Varje lucka har en styrenhet, som indikerar produkt och värmningstid för vardera korgposition.

Figur 1

3-1

UHC-P

Figur 2 : Standardinställningarna för UHC-P.

Värmeskåpet är klart att användas direkt, med luckorna inställda på frukost- och lunchmenyer, som visas på bilen ovan.

3.1 Skåpdrift

1.

Tryck på strömbrytaren.

2.

Displayerna lyser upp och visar LÅG TEMP.

3.

Tryck på menyknappen för att scrolla till önskad meny, släpp knappen och tryck omedelbart på temperaturknappen. Den valda menyn är nu låst. ANM: Alla inställningar för temperatur och värmehållning är inställda enligt McDonalds specifikationer. Menyn eller andra inställningsändringar kräver en Personlig Digital Assistent (PDA), en handdator och tillhörande programvara. Programmering av skåpet med en PDA tas upp i kapitel 4.

3.2 Timerdrift

Tryck på timerknappen vid önskad lucka. Timern räknar ner från ett förinställt värde. Displayen växlar mellan produktnamnet och den återstående värmningstiden. Om samma produkt finns i mer

än en lucka, indikeras den med minst återstående värmningstid med en ljusare display och upplysta punkter.

Stanna timern

Tryck på timerknappen vid vald lucka för att stänga av timern. Timern stannar och displayen slocknar, vilket indikerar inaktivitet. Indikatorn visar sedan vilken lucka som bör användas härnäst.

3-2

UHC-P

3.3 Tillagningspåminnelser

Tillagningspåminnelsen låter vid en förinställd tidpunkt innan den sista korgen med en viss produkt tar slut. Det krävs ingen bekräftelse. Det akustiska tre sekunders larmet och TILLAGNINGS-

PÅMINNELSEN på displayen fungerar som en påminnelse att tillreda mer av produkten.

3.4 Användning av Rengöringsläge

Tryck på menyknappen upprepade gånger tills RENGÖRINGSLÄGE visas på displayen. Släpp knappen och tryck omdelebart på temperaturknappen. Displayen visar nu Upload Palm. (Detta är en uppmaning att överföra data som har registrerats under dagens drift. Intruktioner för att överföra data till PDA:n finns i Kapitel 8.) Tryck på temperaturknappen igen så visar displayen RENGÖRINGS- LÄGE FÖR

LUCKAN. Detta ändrar inställningspunkten för alla luckor till 125°F (52°C). Displayen växlar mellan

RENGÖRINGSLÄGE och INTE SÄKER ÄN tills temperaturen i luckorna når 125°F (52°C). Displayen slocknar sedan.

Avsluta rengöringsläget genom att trycka på menyknappen tills det önskade menyvalet visas. Släpp knappen och tryck omedelbart på temperaturknappen för att låsa valet. Detta måste göras för alla luckor. Displayen visar LUCKA TEMP LÅG tills den når inställningspunkten för den valda produkten.

3.4 Stänga av luckorna

Tryck på menyknappen vid en lucka tills displayen visar LUCKA AVSTÄNGD . Släpp knappen och tryck omedelbart på temperaturknappen för att låsa valet.

3.5 Temperaturdisplay

Tryck på temperaturknappen fyra gånger. Temperaturerna och inställningspunkterna visas i följande ordning:

Övre plattans temperatur

Nedre plattans temperatur

Övre plattans inställningspunkt

Nedre plattans inställningspunkt

ANM: Den smala modellen visar enbart den aktuella temperaturen.

3.6 Temperaturlarm

Det finns fem temperaturlarm:

Hög temperatur

Låg temperatur

FDA

Sensor

Stigtidslarm

3-3

UHC-P

Om ett larm inträffar, låter ett akustiskt larm och displayen växlar mellan den valda produkten och larmmeddelandet. En timer kan inte startas om luckan visar ett larmmeddelande.

3.6.1 Hög och låg temperaturlarm

Om temperaturen i luckan är högre eller lägre än gränsen för den valda produkten, visar displayen LUCKA TEMP HÖG eller LUCKA TEMP LÅG. Larmet ljuder. Tryck på en temperaturknapp för att stänga av det akustiska larmet. Det akutiska larmet låter inte när skåpet startas.

3.6.2 Food and Drug Administration (FDA)-larm (amerikanska livsmedelsverket)

FDA-larmet indikerar att temperaturen i luckan är lägre än den förinställda gränsen för att bevara en produkt. Ett akustiskt larm låter och larmmeddelandet visar TEMP UNDER FDA.

Tryck på en timerknapp för att stänga av det akustiska larmet. Larmmeddelandet visas tills temperaturen i luckan är inom fastställda gränser. Tryck på timerknappen för att radera FDAlarmet.

3.6.3 Larm sensorområde

Larmet för sensorområdet indikerar ett temperaturvärde som är högre eller lägre än 90-250°F

(32-121°C.), vilket är luckornas temperaturspann. Ett akustiskt larm ljuder. Displayen visar meddelandet SENS LARM. Tryck på en timerknapp för att stänga av det akustiska larmet.

Korrigering av sensorlarmet kräver service.

3.6.4 Stigtidslarm

Ett stigtidslarm indikerar att temperaturen i luckan inte har lyckats nå driftstemperatur inom den förinställda tiden efter start. Displayen visar meddelandet STIGHASTIGHET. Ett akustiskt larm ljuder. Tryck på en timerknapp för att stänga av det akustiska larmet. Korrigering av ett stigtidslarm kräver service.

3.6.5 Övriga utanför tolerans-indikationer

Om displayen visar HHH indikeras ett sensorfel. Service krävs.

LLLL indikerar ett sensorfel eller en lucka med temperatur lägre än 50°F (10°C). Låt luckan vara i drift i 10 minuter. Om LLLL kvarstår, ring för service.

3-4

UHC-P

3.7 Programmeringsöversikt

En Palm Pilot med UHC-P programvara finns tillgänglig från Frymaster. All programmering av skåpet, utom initiala standardinställningar, görs först i en PDA och överförs sedan till UHC-P:n.

Nedan följer en bild med förklaringar till UHC-P huvudskärmen på en Palm Pilot. Skärmen varierar beroende på programvaruversionen och typen av PDA*. Programmering och användning behandlas i del 4-7. PDA-programvaran ska laddas upp till en dator som butikschefen har tillgång till för att användas till att erhålla och ladda UHC-P programvara. Hur man erhåller och laddar programvara beskrivs i kapitel 10 och 11. Se PDA-bruksanvisningen för en beskrivning av hur man använder den.

Menyfält Redigera

Nås genom att trycka på setup i displayens övre vänstra del. Tillgång till egen- skaper inom Palm

Livsmedelsbibliotek programvara.

Innehåller värme- parametrar för befintliga poster och speciella poster som skapas av användaren.

Posterna lagras här och kopieras till en meny vid behov.

Posterna sparas permanent i registret om inte användaren raderar dem.

Redigera

Denna funktion, som kräver ett lösenord för tillgång, tillåter ändringar av ett livsmedels värmeparametrar. Se kapitel 5 för lösenord.

Lägg till

Används till att skapa nya livsmedelposter.

Lösenord krävs. Se kapitel 5.

Visa

Tillgång till egenskaper inom

UHC-P programvara.

Menyer

Tillgång till skåpkonfigurationer för frukost, lunch och specialiteter.

Info

Tillgång till UHC-P programvaruversion

Meny

Produkter överförs hit från livsmedelsbiblioteket.

Genom att trycka på

Meny visas en display där menyer kan raderas eller skapas. Det är möjligt med max fem.

Ett lösenord krävs. Se kapitel 5.

Frukost, Lunch

Specialitet

Livsmedel sparas i en särskild meny: frukost, lunch eller en specialitet.

Menyn för ett livsmedel väljs här.

Ta bort

Används till att ta bort poster från en meny.

Språk

Används till att ändra språk och ändra temperaturangivelsen från Fahrenheit till

Celsius. Lösenord krävs. Se kapitel 5. abc

Används för att få tillgång till ett tangentbord, som tillåter textinmatning och redigering av menyposter.

123

Används för att få tillgång till ett siffertangentbord, som tillåter sifferinmatning.

Logg

Visar skåpaktivitet.

ANM: Knapparnas läge och skärmen skiljer sig mellan Palm- och

Symbolenheterna.

Figurerna visar en Palmskärm. Symbolskärmen har liknande grafik och likadana knappar.

UHC-P

Lunch

Indikerar att skåpets meny är konfigurerad.

Frukost och specialiteter visas likadant. i

Detta är en förinställd ikon och används för tillgång till de lagrade skåpkonfigurationerna.

Skåpsdisplay

En meny väljs från rullgardinsmenyn i det övre högra hörnet. Livsmedlen för olika luckor väljs genom att trycka på triangeln i respektive luckfönster.

Ta emot

Detta används för att ladda ner konfigurationer och loggar av daglig aktivitet.

Överför

Används för att

överföra eller sända skåpkonfigurationer från PDA:n till UHC-

P skåpet.

Abc*

Används för att få tillgång till ett tangentbord, som tillåter textinmatning och redigering av menyposter.

* Bokstavs- och siffertangentborden nås genom tangentbordsikonen i det nedre högra hörnet av symboldisplayen.

123*

Används för att få tillgång till ett siffertangentbord, som tillåter sifferinmatning.

ANM: Knapparnas läge och skärmen skiljer sig mellan Palm- och

Symbolenheterna.

Figurerna visar en Palmskärm. Symbolskärmen har liknande grafik och likadana knappar.

Figur 2

3-6

UHC-P

4 Programmering av UHC-P:n

Figur 1: Palm Pilot med UHC-

P programvara visas.

En PDA med installerad UHC-P programvara ska användas för att

ändra eller lägga till menyposterna som finns lagrade i UHC-P:n. En Palm

Pilot med programvara finns tillgänglig för UHC-P:n. Andra Palmmodeller kan användas, dock ska de ha version 4.0 eller en senare version av

Palm-operativsystemet. Programvara för en Symbol PDA, som körs på ett

Figur 2

Pocket PC operativsystem, finns också tillgängligt.

Det krävs inte en PDA för att driva

UHC-P:n initialt. En standardmeny laddas på fabriken.

En PDA och dess UHC-P programvara, gör det dock enkelt att skapa och upprepa inställningar för kampanjvaror

ANM: En laddningsbar PDA ska laddas ofta. Batterierna till en batteridriven PDA måste regelbundet bytas ut. Vissa

PDA-datorer förlorar användarinstallerad programvara med ett urladdat

Skåpaktivitet can överföras fårn UHC-P:n till en PDA.

Med godkänd säkerhetskontroll kan menyposter skapas och redigeras i programvaran. Se figur 1.

De nya posterna sparas, tillsammans med befintliga produkter, i livsmedelsbiblioteket, varifrån de kan flyttas till menyn och senare

överföras till UHC-P skåpet. Konfigurationerna som fastställs i en PDA

överförs i UHC-P skåpets lins. Se figur 2.

4.1 Öppna UHC-P programvaran

ANM: Knapparnas läge och skärmen skiljer sig mellan Palm Piloten och symbolenheterna.

Figurerna visar en Palm

Pilot-skärm.

Symbolskärmen har liknande grafik och likadana knappar.

Sätt på PDA:n och navigera till skärmen med programikonerna.

UHC-P ikonen visas på skärmen.

Tryck på den.

Inställningsskärmen visas. Se figur 4.

Figur 3 : Tryck på UHC-P programvaruikonen på Palm

Piloten eller symbolprogramskärmen.

Figur 4: Med UHC-P programvaran kan produkter i livsmedelsbiblioteket flyttas till den aktuella menyn.

4-1

UHC-P

4.2 Installera UHC-P programvaran för drift med 2 eller 4 luckor

Steg 1: Tryck på inställningsikonen i fönstrets övre vänstra hörn för att se menyfältet och tryck först på Visa och välj sedan Skåp.

Steg 2: Ställ in antal luckor i skåpkonfigurationsskärmens rullgardinsmeny och kontrollera UHC-Nlådan om skåpet som ska programmeras är en smal modell . Antalet sekunder som skåpet visar produktnamnet och den återstående värmningstiden kan också justeras här i version 2.10 av programvaran. Se figur 3-5 för tillgång till ett tangentbord för sifferinmatning.

Steg 3: Tryck på avsluta och

ändringen visas i grafiken.

4.3 Flytta produkter från livsmedelsbiblioteket till menyn

Steg 1 :ANM: Det krävs ett lösenord för att ändra menyn. Se kapitel 5 för inmatning av lösenord.

Tryck på menyn så visas rullgardinen. Markera en menyplats genom att trycka på den. I detta exempel har frukost valts. En frukostpost flyttas från biblioteket till frukostmenyn. Samma procedur genomförs för menyposter för lunch och specialiteter.

Steg 2: Markera en menypost i livsmedelsbiblioteket genom att trycka på den en gång.

Steg 3: Tryck på Kopia en gång så kopieras posten till menyfönstret och finns tillgänglig för att laddas till

UHC-P skåpet. Posten finns också kvar i livsmedelsbiblioteket.

4-2

UHC-P

4.4 Installera skåpet på en Palm Pilot

Steg 2: En grafik över UHC-P skåpet visas. Steg 1: Tryck på menyn i det

övre högra hörnet.

Inställningsmenyn visas. Välj frukost eller ett annat val genom att trycka på respektive ord. I detta exempel konfigureras en frukostmeny.

Anm: Dessa steg bör upprepas för att konfigurera skåpet för vardera meny. Alla fem menykonfigurationer överförs till skåpet varje gång menyändringar överförs till

UHC-P skåpet.

Anm: Grafiken som används i dessa instruktioner berör ett fullstorleks 4-luckskåp.

Programmering av ett skåp med 2 luckor eller ett smalt skåp är identiskt, men grafiken på PDA-skärmen, med

ändringarna som visas i del

4.2, visar skåpet som programmeras.

Steg 3: Tryck på en av luckorna längst till vänster och välj menypost från rullgardinsmenyn.

Anm: De vänstra luckornas positioner fastställer inställningspunkten för den luckan.

Man kan inte välja angränsande positioner för poster med inkompatibla inställningspunkter.

Steg 4: Välj produkt för vardera lucka. Samtliga produkter i en lucka måste ha kompatibla inställningspunkter.

Upprepa dessa steg för konfigurera skåpet för varje meny.

ANM: Samtliga fem menykonfigurationer överförs till skåpet varje gång menyändringar översförs till

UHC-P skåpet.

Steg 5: Skåpet ska nu konfigureras för samtliga fem menyer.

Steg 6 : Säkerställ att mottagningslinsen på UHC-P skåpets framsida är ren. Håll

PDA:n parallellt med golvet och rikta den mot linsen från ett avstånd av högst 30 cm.

Tryck på överför.

Tryck på TxirDa-knappen.

Skåpet piper och ett meddelande syns på Palm

Piloten, som indikerar att

överföringen har lyckats.

Samtliga fem menyer som har fastställs i Palm Piloten finns nu tillgängliga genom menyknappen på UHC-P skåpet.

4-3

UHC-P

5 Åtkomst med lösenord

Steg 1: (Ange lösenord såsom visas i del 5.1.) Menyposter läggs till genom att trycka på lägg till i fönstret för livsmedelsbiblioteket. Se pil.

Figur 1 : Genom att ange ett lösenord kan nya produkter läggas till och befintliga produkter redigeras.

5.2 Lägga till en ny produkt

5.1 Ange ett lösenord

Att lägga till, redigera eller ta bort poster i livsmedelsbiblioteket och att ändra språkinställning eller temperaturdisplay kräver ett lösenord. Tryck på ikonknappen i övre mitten av UHC-P programvaran. Övre pil i figur 1. På en Symbol, välj ordet login i menyfältet.

Säkerhetrutan visas.

Tryck på abc- eller tangentbordsikonen på skärmens nedre del.

Detta visas till vänster i figur 1. Symbolenheter har en tangentbordsikon i det nedre högra hörnet.

Använd tangentbordet för att ange det rätta lösenordet ( manager ) och tryck på OK.

Säkerhetsrutan visas igen med lösenordet ifyllt. Tryck på OK.

En gällande säkerhetsruta visas. Klicka på OK.

Vid korrekt angivet lösenord kan menyposter skapas och redigeras. Lösenordet måste ändras tillbaka till laga , standardinställningen, för att låsa åtkomsten till livsmedelsbiblioteket, språk och temperaturdisplayer.

Avsluta UHC-P programvaran genom att trycka på hus-ikonen på

Palmskärmen, vilket gör att den återgår till standardinställningen med lösenordet laga vid omstart.

Steg 2: NewO visas markerad i fönstret för livsmedelsbiblioteket. Tryck på redigera när NewO-posten

är markerad.

Steg 3: Menyn för att redigera livsmedel visas. I den kan produkterna namnges och värmningstemperaturer, värmningstider och tillagningspåminnelser kan läggas till.

5-1

UHC-P

Steg 4: Tryck på strecket bredvid förkortningen. Tryck sedan på tangentbordsikonen i hörnet av * PDA-fönstret (se pil).

Steg 5: Använd backstegstangenten för att ta bort NewO-texten. Använd tangenterna för att ange en förkortning om 4 bokstäver med versaler för produkten.

Tryck på klar. Upprepa dessa steg för att lägga till en beskrivning.

*ANM: På Symbol PDA:n, nås siffer- och bokstavstangentborden från bokstavstangentbordsikon en i skärmens högra hörn.

Steg 6: Tryck bredvid den understrukna temperaturinställningen och tryck sedan på sifferikonen i *PDAdisplayens nedre högra del. Ett siffertangentbord visas. Använd den - precis som tangentbordet används i steg 4 och 5 - till att ställa in temperaturinställningar, värmningstid, tid för tillagningspåminnelser och nedräkningslampor. De horisontella pilarna kan också användas till att justera temperaturer och tider.

Steg 7*: Använd de lodräta pilarna på skärmens högra sida för tillgång till fyra nya val och justera dem för den nya produkten.

Tryck på OK så sparas den nya posten i livsmedelsbiblioteket och kan flyttas till en meny för att kunna överföras till UHC-P:n.

*ANM:

Värmningstemperaturer na, värmningstiderna och andra parametrar som är förknippade med att lägga till produkter till en meny distribueras av

McDonaldsrepresentanter.

5-2

UHC-P

5.3 Ändra menynamn/Radera menyer

Steg 1: Gå till menyfönstret genom att klicka på menyknappen i displayens högra kolumn.

Se pil.

Steg 2:

Menykonfigurationsskärme n visas. Markera den meny som ska raderas genom att trycka på den. Tryck på deleteknappen för att ta bort den markerade menyn.

Använd nyknappen för att skapa en ny meny. Tryck på förkortningsfältet och tryck sedan på tangentbordsikonen för att kunna skriva in ett namn för den nya menyposten.

Upprepa för att lägga till ett menynamn och beskrivning.

Tryck på spara för att spara den nya menyn.

ANM: Den nya menyn måste fyllas genom att flytta poster från livsmedelsbiblioteket till den nya menyn. Denna process beskrivs i del 4.3.

5-3

UHC-P

6 Förinställningar

Managerfunktionen för förinställningar eller sparskåpfunktionen i senare programvara gör det möjligt att ladda och permanent spara skåpkonfigurationer i PDA:n. Dessa konfigurationer, som speglar dagliga, helg- och specialitetsmenyinställningar för samtliga fem menyer i UHC-P skåpet, kan återupptas och överföras till flera UHC-P skåp. Funktionen utökades i version 2.10 av programvaran. Processen, som kallas Spara Skåp, berörs i del 6.3.

Funktionen är användbar för att bibehålla skåpkonfigurationer för olika butiker och olika specialiteter.

Skåpkonfigurationen som visas på Palmen måste ändras när särskilda konfigurationer skapas för att sparas som förinställningar. För att namnge och spara de befintliga konfigurationerna i din Palm som förinställningar, gå vidare till steg 3.

Följ stegen nedan för att komma till managerfunktionen för förinställningar och skapa och spara skåpkonfigurationer.

6.1 Konfigurering av förinställningar (med tidigare programvara än version

2.10)

Steg 1: Gå till setup och välj en meny. I detta exempel används frukost.

Steg 2: Konfigurera posterna i skåpet för den meny, lunch, och de specialmenyer som ska sparas i denna förinställning.

Steg 3: Tryck på förinställningsikonen för att visa managerfunktionen för förinställningar. Se pil.

Steg 4: Tryck på ny i nedre vänster del av fönstret för managerfunktionen för förinställningar.

Steg 5: Tryck på tangentbordsikonen och använd tangentbordet för att radera texten Nya förinst. och skapa ett nytt Id och en ny beskrivning. Tryck klar.

6-1

Steg 6: Tryck på spara för att spara den skapade konfigurationen.

UHC-P

6.2 Ladda förinställningar (används med tidigare programvara än version 2.10)

Figur 1: Tryck på förinställningsikonen i menyfönstret.

Steg 2: Markera den önskade förinställningen genom att trycka på den i managerfunktionen för förinställningar. Tryck på ladda.

6.3 Spara skåp med programvaruversion 2.10 eller senare

Steg 3: All menyer som skapas för förinställningarna laddas till palmen och kan överföras till

UHC-P:n.

Steg 1 : När ändringar i skåpets layout görs på grafiken som visas, ändras texten vid i -ikonen till modifierad.

(Modifierad visas inte på

Symbolskärmen.) Se pil. Detta fungerar som en upplysning att layouten har ändrats och att det är möjligt att spara den nya konfigurationen.

Steg 2: Genom att klicka på iikonen visas dialogrutan till sparade skåp. Knapparna beskrivs nedan.

Öppna: Laddar markerad skåpkonfiguration.

Ta bort: Tar bort markerade skåpkonfigurationer.

Spara: Sparar nya skåpkonfigurationer till rutan för sparade skåp. Spara inte förrän skåpkonfigurationen har namngetts.

Ny: Påbörjar processen att spara skåpet.

Avbryt: Avslutar programmet eller avbryter sparprocessen.

Steg 3 : Genom att klicka på ny skapas ett datum i namnfältet och i rutan som lagrar namngivna skåp.

ANM: Knapparnas läge och skärmens utseende skiljer sig mellan Palmen och Symbolenheterna.

Figurerna visar en Palmskärm. Symbolskärmen har liknande grafik och likadana knappar.

6-2

UHC-P

Steg 4: Klicka i önskat fält i dialogrutan och klicka på tangentbordsikonen längst ned

(se pil) för att visa ett tangentbord för inmatning av namn och beskrivning.

Steg 5: Använd tangentbordet för att ange ett namn. Indikera, vid behov, i namnet om den sparade konfigurationen är för ett smalt skåp eller ett skåp med 2 luckor. Klicka på Klar när du är klar.

Upprepa processen för att skapa en beskrivning.

Steg 6: Klicka på spara så

ändras datumet som visades i steg 3 i listan på sparade skåp till det skapade namnet.

6.4 Ladda sparade skåp med programvaruversion 2.10

Steg 1: Klicka på i ikonen i menyskärmen.

Steg 2: Markera önskat skåp genom att klicka på namnet. Klicka på öppna för att ladda vald konfiguration.

Steg 3: Den valda skåpkonfigurationen visas.

6-3

UHC-P

6. Ta bort sparade skåp med programvaruversion 2.10

Steg 1: Klicka på iikonen i menyskärmen.

Steg 2: Markera det sparade skåpet som ska tas bort.

Steg 3: En dialogruta frågar om du är säker på att du vill ta bort skåpet.

Klicka ja om du är säker.

Steg 4: Det markerade skåpet tas bort från listan på sparade skåp. Klicka avbryt för att lämna dialogrutan för sparade skåp.

Markera och ladda ett sparat skåp, om önskas, genom att markera namnet och klicka på

öppna.

6-4

UHC-P

7 Fahrenheit till Celsius/Språkval

Ett lösenord måste anges för att ändra temperatur- och språkdisplayen. Se åtkomst med lösenord i kapitel 5.

Temperaturdisplayen och språkvalet nås båda med språkknappen på setupskärmen. Se figur 1 . Språk- eller temperaturändringen genomförs omedelbart efter genomfört val.

Figur 1: Pilen visar språkknappen, varifrån temperaturen som visas och språket som visas kan ändras.

7.1 Ändra temperaturdisplayen

Steg 1: Ange lösenordet som angivet i kapitel 5 och tryck på språkknappen för att visa lokaliseringsfönstret. Bocka i

Celsius för att ändra temperaturen som visas till

Celsius.

Steg 2: Tryck på avsluta.

Steg 3: Temperaturer som visas när menyposter redigeras eller läggs till visas i Celsius.

Upprepa stegen, kryssa ur

Celsiusrutan, för att ändra temperaturen till Fahrenheit.

7-1

UHC-P

7.2 Språkval

Steg 1 : Ange lösenordet som angivet i kapitel 5 och tryck på språkknappen för att visa lokaliseringsmenyn. Tryck på triangeln bredvid valt språk. En rullgardinsmeny listar tillgängliga språk.

Markera önskat språk genom att trycka på det.

Steg 2: När det valda språket visas, tryck avsluta.

Steg 3: Språket som visas ändras omedelbart.

Upprepa stegen för att ändra till ett nytt språk.

7-2

UHC-P

8 Överföring av daglig skåpaktivitet

Figur 1: Tryck på ta emot, för att förbereda Palm Piloten för att ta emot data från UHC-P skåpet.

Skåpet registrerar daglig aktivitet och datan ska överföras till PDA:n varje dag innan skåpet stängs av. Detta kan göras när som helst. Skåpet uppmanar även att datan ska

överföras när UHC-P skåpet ställs in i rengöringsläge. Se sid 3-2.

ANM: Knapparnas läge och skärmens utseende skiljer sig mellan Palmen och Symbolenheterna.

Figurerna visar en Palmskärm. Symbolskärmen har liknande grafik och likadana knappar.

Figur 2: Tryck på Rx loggar, för att ladda ner en logg över daglig aktivitet. En dialogruta visas när överföringen är klar. I senare programvara kan knappnamnen variera från det som visas ovan.

8-1

UHC-P

9 Förvärva och ladda programvara till Palmen

En Palm Pilot med UHC-P programvara finns tillgänglig från Frymaster som ett tillbehör (del # 106-

4229). UHC-P programvara, som kan laddas till en Palm, finns tillgänglig på Frymasters webbplats, frymaster.com och på den CD som levereras med stekmaskinen. Ett Palm-operativsystem, version

4.0 eller högre, krävs för att hantera programvaran. Se Palm-manualen för instruktioner om att installera, driva och ta bort programvara från Palmen. Felaktig eller omodern UHC-P programvara måste tas bort från Palm Piloten innan ny UHC-P programvara kan installeras.

Instruktioner för att kontrollera operativsystemsversionen tillhandahålls nedan för en Palm PDA.

Denna information finns även tillgänglig i manualerna till både Palmen och till en Sony PDA.

9.1 Kontrollera versionsnumret till Palm operativsystem

Systemik on

Steg 1: Tryck på tidsdisplayen i det övre vänstra hörnet eller systemikonen i det nedre vänstra hörnet på huvudskärmen. En rullgardinsmeny visas.

Steg 4: Versionsnumret visas högst upp i displayen. Se pil.

Version 4.0 eller högre krävs för att hantera UHC-P programvaran.

Steg 2: Tryck på Info.

ANM: Instruktioner för att förvärva och ladda ner programvara till en

Symbol-PDA berörs i kapitel 10.

Steg 3: Tryck på Version längst ner på displayen.

Se pil.

ANM: Uppdateringar för operativsystemet finns tillgängliga på

Palms webbsida. All Palmenheter kan dock inte hantera de nya operativsystemen. Kontrollera din manual och Palms webbplats, http://www.palmsource.com/palmos/ .

9-1

UHC-P

9.2 Förvärva UHC-P programvaran

Steg 1: Navigera till Frymasters webbplats,

Frymaster.com. Klicka på Partner Login på hemsidan som visas ovan.

Steg 2: Klicka på McDonalds login.

Steg 3: Tillgång till programvaran kräver ett användar-id och lösenord. Ange 9992 i användar-id-fältet. Ange PSUHCKJ i lösenordsfältet.

Steg 5: En nedladdningssida visas.

Klicka på den understrukna texten för att påbörja nedladdning av filerna till skrivbordet på din dator.

Steg 4: Nedladdningsmenyn visas. Klicka på knappen för Palms programvara.

Steg 6: En filnedladdningsmeny visas.

Klicka på spara programmet till disk.

Steg 7: En Spara somdialogruta visas. Välj

Skrivbord i rullgardinsmenyn. Klicka på Spara. Filen sparas på skrivbordet.

9-2

UHC-P

Steg 8: En dialogruta om att nedladdningen är klar visas. Klicka på stäng.

Steg 9: En zip-fil finns nu på skrivbordet på din dator.

Installation av programvaran på Palmen berörs i del 9.3.

9.3 Ladda programvara till Palmen

Dessa instruktioner förutsätter att Palms skrivbordsprogramvara finns installerad på datorn och att en Palm med ett operativsystem med version 4.0 eller högre finns ansluten till datorn. Det är även nödvändigt med viss kännedom om Palms skrivbordsprogramvara. Se Palm-manualen för instruktioner om att installera, hantera och ta bort programvara från Palmen. Felaktig eller omodern

UHC-P programvara måste tas bort från Palm Piloten innan ny UHC-P programvara kan installeras.

Steg 1: Dubbelklicka på UHC zip-filen som sparades på skrivbordet i del 9.2. Eller installera UHC-Ps programvaru-cd till datorn och kopiera den komprimerade

UHC-P filen till skrivbordet.

Steg 2: En dialogruta för självuppackning visas. Under Packa upp till mapp i dialogrutan ska din

Palm addon mapp visas som platsen där den sparas. Om inte, klicka på

Bläddra och navigera till den mappen. Palmmappen ska finnas på din C-disk och kan spara i programfilkatalogen (C:\Program

Files directory). Addon mappen finns i Palmmappen. När Packa upp till mapp i dialogrutan visar Palm addon mappen, klicka på Packa

Upp.

Steg 3: En dialogruta som visar en lyckad uppackning visas.

9-3

Steg 4: Öppna Palm skrivbordsprogramvaran genom att klicka på ikonen på skrivbordet och klicka på Snabb installation. Se pil.

Steg 6 : Palm addon mappen ska öppnas. Om inte, navigera till den genom att klicka på mappikonen. Se pil.

Steg 8: Installationsverktyget visas med de markerade UHC-filerna. Stäng rutan.

Se pil.

UHC-P

Steg 5: Installationsverktyget visas. Klicka på

Lägg till.

Figur 7: .Dubbelklicka på addon mappen så visas innehållet. Håll ned kontrollknappen och klicka en gång på samtliga filer i mappen med ett UHC prefix. Klicka Öppna.

Steg 9 : En ny dialogruta för installationsverktyg visas, som säger att filerna installeras vid nästa HotSync-åtgärd.

Klicka på OK.

9-4

Steg 10 : Tryck på HotSync-knappen på

Palmens dockningsstation. Dialogrutan för

HotSync progress visas. Ett meddelande om en HotSync lyckad överföring visas på

Palmens skärm.

Steg 12 : När programöverföringen är klar, är det nödvändigt att ange ett lösenord och ändra språket från standard. Se kapitel 5 för inmatning av lösenord och kapitel

7 för språkvalsinstruktioner.

Inställning av programvara för drift med 2 eller 4 luckor berörs i kapitel 4.

UHC-P

Steg 11: Sätt på Palmen. UHCikonen hittar du i verktygsmenyn. Klicka på den.

9-5

UHC-P

Steg 1: Placera Palm- erna såsom visas ovan.

Radera ev tidigare versioner av UHC-P programvaran från den mottagande Palmen.

Tryck på tidsdisplayen

(längst upp till vänster) eller systemikonen

(längst ner till vänster) på enheten m UHC-P programvara.

9.4 Stråla Palm-programvara mellan Palmer

UHC-P programvaran kan strålas, eller överföras, från en Palm till en annan genom att placera enheternas övre del mot varandra och välja stråla (beam) från en rullgardinsmeny. Följ dessa steg för att stråla programvara mellan enheterna. Se Palm-manualen för instruktioner om att installera, driva och ta bort programvara från Palmen. Felaktig eller omodern UHC-P programvara måste tas bort från Palm Piloten innan ny UHC-P programvara kan installeras.

Steg 2: Markera beam i rullgardinsmenyn som visas.

Steg 3: Beamdialogrutan visas. Markera

UHCprogramvaran.

Tryck på beamknappen.

Steg 4: Palmen söker efter och hittar den närliggande

Palmen och

överför programvara och data. Ett meddelande visas när

överföringen har lyckats.

Steg 5: Livsmedlena syns inte i livsmedelsbiblioteket

. Ändra lösenordet.

(Se kapitel 5 om inmatning av lösenord.)

Tryck på språkknappen och

ändra språket från standardinställninge n, vilket gör att livsmedelsbiblioteket fylls.

Inställning av programvarav för drift med 2 eller 4 luckor berörs i kapitel 4.

ANM: Vissa Palmer med äldre operativsystem, kan kräva att överföringen genomförs med UHC-P programvaran öppen.

När Palm Piloterna är anordnade som i steg 1 ovan och UHC-P programvaran visas, följ dessa steg:

Tryck på setupikonen för att visa menyfältet. Se även figur 1, sid 3-5.

Tryck på visa för att visa rullgardinsmenyn, enligt bilden till vänster.

Tryck på Beam inställningar.

Palmens mottagningsprogram piper under processen och ja-knappen måste tryckas för att fortsätta överföringen mellan Palmerna.

9-6

UHC-P

10 Förvärva och ladda programvara Symbol PDA

Med en Symbol PDA med ett Windows Pocket PC operativsystem är det nödvändigt att använda windowsbaserade UHC-P programvara. Skåpprogramvaran utvecklades för just denna PDA, som används i vissa McDonalds för inventeringskontroll och andra uppgifter. Programvaran har inte testats på eller stöds inte av andra verktyg. Programvara som synkroniserar PDA:n till dess värddator

(bärbar eller stationär), måste ha installerats på värddatorn för att flytta UHC-P programvara till en handhållen PDA. Se Symbolmanualen för instruktioner om installation av synkroniseringsprogramvaran.

UHC-P programvara för Symbolen finns tillgänlig på Frymasters webbplats, frymaster.com.

10.1 Förvärva UHC-P programvara

Steg 1: Navigera till Frymasters webbplats,

Frymaster.com. Klicka på Partner Login på hemsidan som visas ovan.

Steg 2: Klicka på McDonalds login.

Steg 3: Tillgång till programvaran kräver ett användar-id och ett lösenord. Ange

9992 i användar-id-fältet. Ange PSUHCKJ i lösenordsfältet.

Steg 4: Nedladdningsmenyn visas. Programvara och en manual kan laddas ned.

Klicka på knappen för att l dd PDA fil

10-1

UHC-P

Steg 5: En nedladdningssida visas.

Klicka på den understrukna texten för att påbörja nedladdning av filerna till skrivbordet på din dator.

Steg 6: En filnedladdningsmeny visas.

Klicka på spara.

Steg 7: En Spara somdialogruta visas. Välj

Skrivbord i rullgardinsmenyn. Klicka på Spara. Filen sparas på skrivbordet.

Steg 8: Filen sparas på skrivbordet.

Steg 9: En cab-fil finns nu på skrivbordet på din dator.

Installation av programvaran till Symbolen berörs i del 10.2.

10.2 Ladda programvara till Symbolen

Dessa instruktioner förutsätter att Symbols skrivbordsprogramvara finns installerad på datorn och att en Symbol med ett Windows Pocket PC operativsystem finns ansluten till datorn. Det är även nödvändigt med viss kännedom om Symbols synkroniseringsprogramvara. Se Symbol-manualen för instruktioner om att installera, hantera och ta bort programvara från Symbolen. Felaktig eller omodern UHC-P programvara måste tas bort från Symbolen innan ny UHC-P programvara kan installeras.

Steg 1: Anslut Symbolen till värddatorn och navigera till ikonen för mobila enheter.

ANM:

Nedladdning/laddning av programvara för en Palm

PDA berörs i kapitel 9.

Steg 2: Navigera till mappen för programfiler under ikonen för mobila enheter.

Steg 3: Klicka en gång och dra sedan CAB-ikonen på datorns skrivbord till mappen för programfiler. En aktiv synk-dialogruta kan visas.

Klicka på OK.

10-2

Steg 4: En dialogruta visas när programmet flyttas till programfilmappen.

Steg 6 : Använd pennan för att dubbelklicka på filikonen.

Steg 8: Ikonen för UHC-P programmet och tillhörande språk-/menyfilmappar visas.

Tryck på skåpikonen. ANM: Programmet kan också startas från Symbol PDA:ns programskärm.

UHC-P

Steg 5: Lokalisera den komprimerade filen, i programfilmappen på Symbolen.

Figur 7: Programvaran finns nu laddad på Symbolen.

Steg 9 : Skåpprogramvaran startas.

10-3

Fraktadress: 8700 Line Avenue, Shreveport, Louisiana 71106

TEL 1-318-865-1711 FAX (Parts) 1-318-219-7140 FAX (Tekn Support) 1-318-219-7135

TRYCKT I USA

Svenska / Swedish

Pris: $6.00

819-6482

SEPT 07

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement