Frymaster McDonald's UHCTHD Touch Bruksanvisningar


Add to my manuals
28 Pages

advertisement

Frymaster McDonald's UHCTHD Touch Bruksanvisningar | Manualzz

Din tillväxt är vårt mål

UHCTHD Touch Varmhållningsskåp

Originalanvisningar

Bruksanvisning för installation, användning och underhåll

Den här bruksanvisningen uppdateras när ny information och nya modeller släpps. Besök vår webbplats för den senaste bruksanvisningen.

OBSERVERA

LÄS ANVISNINGARNA INNAN DU ANVÄNDER SKÅPET.

Spara anvisningarna för framtida referens.

*8197871*

Artikelnummer: FRY_IOM_8197871 05/2020

Original översättningsinstruktioner Swedish / Svenska

Säkerhetsmeddelanden

n Varning

Läs den här bruksanvisningen noggrant före användning, installation eller underhållsarbeten på utrustningen.

Om instruktionerna i den här bruksanvisningen inte efterföljs finns risk för dödsfall, personskada eller skador på egendom.

n Observera

Var försiktig vid lyft av UHCTHD. Enheten väger 88,7 kg

(195,6  lbs). Tre till fyra personer krävs för att lyfta och hantera skåpen med säkra lyftrutiner.

n Observera

Använd INTE UHCTHD förrän det har installerats och besiktigats ordentligt.

n Varning

Var försiktig vid uppställning, manövrering och rengöring av UHCTHD så att du inte kommer i kontakt med uppvärmda ytor.

n Observera

UHCTHD är inte lämplig för utomhusanvändning.

Enheten måste placeras på ett vågrätt underlag under drift.

OBS!

OM KUNDEN UNDER GARANTITIDEN FÖR DENNA

F R Y M A S T E R - M AT B E R E D N I N G S U T R U S T N I N G

ANVÄNDER NÅGON ANNAN KOMPONENT ÄN EN

NY ORIGINALKOMPONENT ELLER RENOVERAD

ORIGINALKOMPONENT KÖPT DIREKT FRÅN FRYMASTER

ELLER AUKTORISERAD FRYMASTER-SERVICEGIVARE, OCH/

ELLER OM KOMPONENTEN HAR MODIFIERATS FRÅN

SITT URSPRUNGLIGA UTFÖRANDE, UPPHÖR GARANTIN

OMEDELBART ATT GÄLLA. DESSUTOM KOMMER

FRYMASTER OCH DESS NÄRSTÅENDE BOLAG INTE ATT

VARA ANSVARIGA FÖR NÅGRA KRAV, SKADOR ELLER

UTGIFTER SOM KUNDEN HAR HAFT SOM HAR UPPSTÅTT

DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, PÅ GRUND

AV INSTALLATION AV NÅGON MODIFIERAD DEL OCH/

ELLER DEL SOM MOTTAGITS FRÅN EN ICKE-AUKTORISERAD

SERVICEGIVARE.

n Observera

UHCTHD får INTE placeras nära ångutlopp eller värmeutlopp från någon annan utrustning.

n Observera

Använd inte UHCTHD om inte alla service- och

åtkomstpaneler är på plats och ordentligt förankrade.

FARA

Installera inte och använd inte någon utrustning som har missbrukats, vandaliserats, försummats, skadats eller ändrats/modifierats jämfört med tillverkarens originalspecifikationer.

FARA

Håll strömkabeln BORTA från UPPVÄRMDA ytor.

Strömkabeln eller kontakten får ALDRIG sänkas ned i vatten. Strömkabeln får INTE lämnas hängande över kanten på bordet eller disken.

n Varning

Auktoriserade servicetekniker är skyldiga att följa säkerhetsrutiner enligt industristandard. Dessa innefattar, men är inte begränsade till, lokala/nationella föreskrifter om frånkoppling/lockout/tagout-rutiner för alla anslutningar inklusive el, gas, vatten och ånga.

n Varning

Förvara INTE bensin eller använd inte bensin eller andra lättantändliga ångor eller vätskor i närheten av den här eller någon annan utrustning. Använd aldrig brandfarliga oljeindränkta trasor eller brandfarliga lösningar vid rengöring.

n Varning

Drift, installation och service på den här produkten kan utsätta personer för kemikalier/produkter inklusive

BPA (Bisphenol  A), glasull eller keramiska fibrer samt kristallin kiseldioxid. Enligt delstaten Kalifornien är dessa kända för att orsaka cancer, fosterskador eller andra fortplantningsskador. Mer information hittar du på www.P65Warnings.ca.gov

. n Varning

Använd inte andra elektriska apparater eller tillbehör än de som är levererade av tillverkaren.

n Varning

Var försiktig vid hantering av metallkanter på all utrustning.

n Varning

Den här apparaten är inte avsedd att användas av barn under 16  år eller personer med nedsatt fysisk, rörelsemässig eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap. Alla användare måste ha fått handledning/instruktion om hantering av utrustningen från en person som är ansvarig för deras säkerhet. Låt inte barn leka med den här apparaten.

n Varning

Använd INTE den här produkten nära vatten – till exempel nära en köksdiskbänk, i en fuktig källare, nära simbassänger eller liknande platser.

n Varning

Försök INTE reparera eller byta ut några delar av

UHCTHD förrän alla ström till enheten har frånkopplats.

OBS!

Den här apparaten är endast avsedd för professionell användning, och den får endast användas av behörig personal. En Frymaster-auktoriserad servicegivare

(Frymaster Authorized Servicer, FAS), eller annan behörig professionell tekniker ska utföra installation, underhåll och reparationer. Installation, underhåll eller reparationer utförda av obehörig personal kan innebära att tillverkarens garanti upphör att gälla.

OBS!

Apparaten är avsedd för kommersiell användning, t.ex. i restaurang- och kantinkök, sjukhus och på kommersiella anrättningar som bagerier, slakterier osv., men inte för kontinuerlig massproduktion av mat.

n Varning

Du får INTE använda vattenstrålar eller ångtvätt för att rengöra utrustningen. Du får inte heller installera utrustningen i något område där vattenstrålar kan användas.

OBS!

Denna apparat håller bara maten varm och tillagar / bakar inte mat.

OBS!

Den här apparatens maximala driftstemperatur är 121

° C.

Korrekt installation, skötsel och underhåll är avgörande för maximala prestanda och problemfri drift av din utrustning. Besök vår webbplats www.frymaster.com för uppdaterade anvisningar,

översättningar eller kontaktinformation till servicerepresentanter i ditt närområde.

Tillverkad av:

Frymaster, LLC

8700 Line Avenue,

Shreveport, LA

71106-6800

USA

Innehållsförteckning

Avsnitt 1

Allmän information

Modellnummer .................................................................................................. 1-1

Information om serienummer ......................................................................... 1-1

Servicepersonal .................................................................................................. 1-1

Stipulerade certifieringar ................................................................................. 1-1

Garantiinformation ........................................................................................... 1-1

Avsnitt 2

Installation

Plats ..................................................................................................................... 2-1

Utrustningens vikt ............................................................................................. 2-2

Krav på fritt utrymme ....................................................................................... 2-2

Mått ..................................................................................................................... 2-2

Elanslutning ........................................................................................................ 2-2

Spänning ............................................................................................................. 2-2

Märkspänningar, Cykler, Faser, Spänningar, Effekt, Strömstyrka

Och Strömkablar ................................................................................................ 2-2

Montera kabelhängare ..................................................................................... 2-3

Montera grillklämma ........................................................................................ 2-3

Avsnitt 3

Drift

Strömbrytare ...................................................................................................... 3-1

Användargränssnitt .......................................................................................... 3-2

Lösenord ............................................................................................................. 3-2

Skärmbilder för Press & Go .............................................................................. 3-2

Press & Go-Skärmbilder .................................................................................... 3-2

Brickans Specifikationer ................................................................................... 3-3

Ändra Dagsintervall ........................................................................................... 3-4

Ändrar Språk ...................................................................................................... 3-4

Skärmbilden Eco Mode (Eco-Läge) .................................................................. 3-4

Stänga Av Platser ............................................................................................... 3-4

Temperaturskärmbild ....................................................................................... 3-4

Menyskärmbilder ............................................................................................... 3-5

Inställningsskärmbilder .................................................................................... 3-8

Inställningsskärmbild ........................................................................................ 3-8

Skärmbilden För Datum & Tid .......................................................................... 3-8

Skärmbilden Language (Språk) ........................................................................ 3-9

Skärmbilden Zone Diagnostics (Zondiagnos) ................................................. 3-9

Test Av Ljud Och Skärmbild ............................................................................ 3-10

Skärmbilden Error Log (Fellogg) .................................................................... 3-10

Skärmbild För Password (Lösenordsinställningar) ...................................... 3-10

Skärmbilden Systeminformation ................................................................... 3-11

Skärmbilden Utilities (Anslutningar) .............................................................. 3-11

Innehållsförteckning (forts.)

Avsnitt 4

Förebyggande underhåll

Rengöring och förebyggande underhåll ......................................................... 4-1

Allmänt ................................................................................................................ 4-1

Var Fjärde (4) Timme – Rengör Brickor/Rack .................................................. 4-1

Varje Dag – Rengör Skåpet ............................................................................... 4-1

Avsnitt 5

Felsökning

Felsökningsschema ........................................................................................... 5-1

Bilaga A

Importera/exportera menyer och konfigurationer

Exportera Filer ...................................................................................................A-1

Avsnitt 1

Allmän information

Modellnummer

Modeller

UHCTHD6

UHCTHD3

Information om serienummer

Serie- och modellnummer för UHCTHD varmhållningsskåp sitter på dataskylten.

Ha alltid serienumret för din enhet tillgängligt när du ringer angående delar eller service.

Servicepersonal

All service på Frymaster-utrustning måste utföras av behörig, certifierad, licensierad och/eller auktoriserad servicepersonal.

Behörig servicepersonal är personer som har god kännedom om Frymasterutrustning och som har Frymaster-auktorisation att utföra service på utrustningen. All auktoriserad servicepersonal måste ha en fullständig uppsättning service- och reservdelshandbok och en viss mängd reservdelar i lager för Frymasterutrustning. En lista över av

Frymaster FabriksAuktoriserade Servicegivare (FAS) finns på Frymasters webbplats http://www.frymaster.

com . Om servicepersonalen inte är behörig upphör

FRYMASTER-garantin att gälla för utrustningen.

Stipulerade certifieringar

Modellerna är certifierade av:

• UL, LLC (Sanitation)

• UL, LLC (USA och Kanada)

• CE Europa

Garantiinformation

Beskrivning

6 platser

3 platser

Besök fm-hal.frymaster.com/qsys.lib/cgi.lib/swr290.pgm

och registrera din produkt för garanti

1.1

Garantiinformation

A. Frymaster, L.L.C. ger följande begränsade garantier endast till den ursprungliga köparen för denna utrustning och reservdelar:

1.1.1 Garantiinformation – Varmhållningsskåp i universalmodell

A. Frymaster L.L.C. garanterar alla komponenter

B.

C mot materialfel och tillverkningsfel under tre år.

Alla delar, med undantag för säkringar, har två års garanti efter installationen av skåpet.

Om någon del, med undantag av säkringar, slutar fungera under de första tre åren efter installationsdatum kommer Frymaster också att betala arbetskostnaderna för att byta ut delen ifråga.

1.1.2 Återsändning av delar

A. Alla defekta delar som är under garanti måste returneras till ett Frymaster-auktoriserat fabriksservicecenter inom 60 dagar för kredit.

Efter 60 dagar erbjuds ingen kredit.

1.2.3 Undantag från garantin

Garantin täcker inte utrustning som har skadats på grund av missbruk, felanvändning, missbruk, ändring eller olycka till exempel:

Olämplig eller obehörig reparation,

Underlåtenhet att följa rätt installationsanvisningar och/eller schemalagda underhållsrutiner enligt föreskrifterna på MRC-korten (Maintenance

Requirement Card–kort med underhållskrav),

• Felaktigt underhåll,

• Fraktskada,

Onormal användning,

Borttagning, ändring eller utplåning av märkskylten.

Garantin täcker inte heller:

• Följdskador (kostnader för reparationer eller för att byta ut annan egendom som är skadad), förlust av tid, förtjänst, användning eller några andra tillfälliga skador av något slag.

Det finns inga underförstådda garantier om säljbarhet eller lämplighet för någon särskild användning eller särskilt syfte.

1-1

Allmän information

BESTÄLLNING AV DELAR SAMT

SERVICEINFORMATION

Reservdelar kan beställas direkt hos närmaste FASrepresentant/återförsäljare.

Närmaste Frymaster FAS hittar du på www.frymaster.com och du kan även kontakta Frymaster Service Department på 1-800-551-8633 eller 1-318-865-1711. E-post [email protected]

.

Observera att beställningar av trådkorgar/ plastkorgar, vagnar och styrhjul ska gå via närmaste

KES-leverantör (Kitchen Equipment Supplier– leverantör av köksutrustning). Frymaster lagerför inte dessa tillbehör.

För att snabba upp beställningen krävs följande information:

Modellnummer_____________________________________

Serienummer_______________________________________

Spänning___________________________________________

Artikelnummer_____________________________________

Antal som behövs__________________________________

Du kan beställa service genom att kontakta närmaste servicerepresentant/distributör som är auktoriserad av Frymaster. Du kan även få information om service genom att ringa Frymasters serviceavdelning. Vi behöver följande information för att vi ska kunna betjäna dig snabbt och effektivt:

Modellnummer_____________________________________

Serienummer_______________________________________

Problemets karaktär________________________________

Annan information som kan vara till nytta för att lösa serviceproblemet..

BEHÅLL DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN OCH FÖRVARA

DEN SÄKERT FÖR FRAMTIDA ANVÄNDNING.

1-2

Avsnitt 1

Avsnitt 2

Installation

FARA

Installationen måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter om brandskydd och hälsoskydd i din jurisdiktion.

FARA

Använd lämplig säkerhetsutrustning under installation och service.

n Varning

Serviceskärmbilden får endast användas av utbildad och auktoriserad servicepersonal eller av arbetsledaren.

Om ändringar av dessa inställningar görs felaktigt kommer de att orsaka funktionsfel i enheten.

n Observera

Var försiktig vid lyft av UHCTHD. Enheten väger 88,7 kg

(195,6  lbs). Tre till fyra personer krävs för att lyfta och hantera skåpen med säkra lyftrutiner.

MONTERING

Fästarna tillhandahålls av KES.

Verktyg som krävs:

7/16 ändnyckel eller uttag och spärr.

Använd befintliga bultar.

Fästet glider under varje sida av skåpet och bultar till undersidan med 1 / 4x20 1 ”bultarna som används i det befintliga skåpet.

Fästarna visas nedan fästade i skåpet och vilar mot förberedelsebordet.

PLATS n Varning

Den här utrustningen måste placeras så att väggkontakten är åtkomlig om det inte finns andra sätt

(t.ex. överspänningsskydd eller brytare) att koppla bort den från strömförsörjningen.

n Varning

Det måste finnas tillräckliga anordningar som begränsar utrustningens rörelser utan att belasta eller överföra påkänningar till elkabeln.

n Varning

För att undvika instabilitet måste installationsområdet kunna bära upp utrustningens och produktens kombinerade vikt. Utrustningen måste också stå plant i sidled och framåt-bakåt.

n Varning

Den här utrustningen är endast avsedd för inomhusbruk.

Utrustningen får inte installeras eller användas utomhus.

Den plats som väljs för utrustningen måste uppfylla angivna kriterier. Om några av dessa kriterier inte uppfylls måste du välja en annan plats.

• Varmhållningsskåp är endast avsedda för inomhusbruk.

• De MÅSTE stå plant, stabilt och på ett underlag som kan bära upp utrustningens vikt.

• Platsen MÅSTE vara fri från och på behörigt avstånd från brandfarliga material.

• Utrustningen MÅSTE stå plant både framåt-bakåt och i sidled.

• Placera utrustningen så att den inte välter eller glider.

• Rekommenderad lufttemperatur är 5–30 °C

(41–86 °F).

• Förankra vid bordet med fästbeslag.

2-1

Installation Avsnitt 2

Utrustningens vikt

Modell

UHCTHD6

UHCTHD3

Krav på fritt utrymme

Vikt

88,7 kg (195,6 lbs)

54 kg (120 lbs)

FARA

Minimiutrymmena är desamma för eldfasta platser och övriga platser. Golvet under apparaten måste vara tillverkat av ett eldfast material.

FARA

Risk för brand/elchock. Alla minimiutrymmen måste efterföljas. Hindra inte ventiler eller öppningar.

Sidor/Baksida 25 mm (1,0”)

Mått

Modell

UHCTHD6

UHCTHD3

Bredd

56,3 cm

(22,2”)

56,3 cm

(22,2”)

Djup

65,4 cm

(25,8”)

65,4 cm

(25,8”)

Höjd

66,0 cm

(26,0”)

42,2 cm

(16,6”)

Elanslutning

FARA

Kontrollera alla kablageanslutningar, inklusive anslutningsplintar, innan utrustningen startas.

Anslutningar kan lossna under transport och installation.

FARA

Kopparledare lämplig för minst 75  °C (167  °F) måste användas för strömförsörjningsanslutningar.

n Varning

Alla enheter måste anslutas till ett jordat strömförsörjningssystem.

n Varning

Den här apparaten måste vara jordad och allt fältkablage måste uppfylla alla tillämpliga lokala och nationella föreskrifter. Se märkskylten för uppgift om rätt spänning. Det är slutanvändarens ansvar att tillhandahålla frånkopplingsanordningar som uppfyller lagstadgade krav.

n Varning

Alla eldrivna apparater måste vara elektriskt jordade i enlighet med lokala föreskrifter. Om inga lokala föreskrifter finns ska nationella elbestämmelser uppfyllas – ANSI/NFPA nr. 70-1990.

n Varning

Apparaten har jordad stickkontakt som skydd mot elchock. Denna måste anslutas till ett korrekt jordat uttag. Du får ALDRIG ta bort eller förbigå kontaktens jordning.

SPÄNNING

Alla elarbeten, inklusive kabeldragning och jordning, måste uppfylla lokala, regionala och nationella elsäkerhetsföreskrifter. Följande försiktighetsåtgärder måste vidtas:

• Utrustningen måste vara jordad.

• En separat säkring/kretsbrytare måste finnas för varje enhet.

• En behörig elektriker ska fastställa rätt kabeldimension beroende på plats, material som används och kabellängder (minimivärden för strömstyrka kan användas som hjälp vid val av kabelledardimension).

• Högsta tillåtna spänningsvariation är ±10 % av utrustningens märkspänning vid driftsstart (när den elektriska belastningen är som högst).

• Kontrollera att alla gröna jordskruvar, kablar och kabelanslutningar sitter korrekt och ordentligt innan du startar.

MÄRKSPÄNNINGAR, CYKLER, FASER, SPÄNNINGAR, EFFEKT, STRÖMSTYRKA OCH STRÖMKABLAR

Enheter med kontakter levereras med kablar på cirka två till tre meter (6–10 fot).

Modell

UHCTHD6

UHCTHD3

Spänning, cykler, fas Watt

200-240 V, 50/60 Hz, 1-fas 2400-2900

200-240 V, 50/60 Hz, 1-fas 1670-2400

Ampere

12,0

8,3-10,0

Kontakt

320P6W/316P6/31-38015

320P6W/316P6/31-38015

2-2

Avsnitt 2 Installation n Observera

UHCTHD får INTE placeras nära ångutlopp eller värmeutlopp från någon annan utrustning.

Montera kabelhängare

Montera kabelhängare på enheter med strömkabelutgång baktill. Se anvisningar som medföljer sats 8262717, som medföljer skåpet. Ett fästband håller den på plats.

Anslut till strömkällan

Anslut UHCTHD till strömkällan.

Produktbrickor

UHCTHD har sex rader som kan hålla upp till tre brickor vardera, eller tre rader med tre brickor vardera.

Produktbrickor finns i fem (5) storlekar:

A. Plastbricka 1/3 storlek

B.

C.

Trådbricka 1/3 storlek

Plastbricka fullstorlek

D.

E.

Plastbricka 2/3 storlek

Plastbricka 1/2 storlek

Använd tillsammans med drift- och utbildningshandbok för ditt land.

Viktiga tips om hanteringen

När du sätter in en bricka i skåpet ska du kontrollera att raden på brickhandtaget är i linje med kanten.

Kassera spruckna eller skadade brickor.

När du tar bort portioner från en bricka skjuter du brickan så långt som behövs varefter brickan snabbt

återgår till linjen.

Kontrollera vilka lokala scheman som gäller för

UHCTHD.

Placera tomma brickor på alla radplatser.

Montera grillklämma

Grillklämmorna har konstruerats för att hålla fast grillbrickan i 1/3-storlek. Den fästs vid grillen för att kunna göra förflyttningen från grillen till UHCTHD snabbare och säkrare.

• Placera grillklämmans framdel under grillens läppkant.

• Sänk ned klämmans bakre del tills spåren vilar över grillstången.

Grillklämman ska fästas ordentligt på grillens framsida. Om klämman inte fäster ordentligt lossar du de fyra muttrarna under klämman och skjuter inåt eller utåt efter behov för att dra åt mot stången. Dra

åt muttrarna när klämman har justerats rätt.

2-3

Avsnitt 3

Drift

FARA

Arbetsledaren ansvarar för att alla användare är medvetna om alla faror vid användning av den här utrustningen.

Frymaster UHCTHD varmhållningsskåp har konstruerats för att ge restauranger och kök möjlighet att tillaga menyrätter i förväg och därefter hålla rätterna varma tills en beställning kommer in. När beställningen har genomförts kan personalen sätta samman beställningen med varma och färska menykomponenter från varmhållningsskåpen.

De anställda kan då servera snabbt efter beställning och samtidigt som produktkvaliteten hålls hög.

FARA

Använd inte någon apparat där kabeln eller kontakten

är skadade. Alla reparationer måste utföras av ett behörigt serviceföretag.

FARA

Stå aldrig på enheten! Utrustningen är inte konstruerad för att bära upp vikten av en vuxen person, och den kan kollapsa eller välta vid sådant missbruk.

n Varning

Rör aldrig vid rörliga delar.

n Varning

Alla kåpor och åtkomstpaneler måste finnas på plats och vara ordentligt förankrade innan utrustningen används.

n Varning

Lägg inga värmesvetsade behållare eller plastpåsar i varmhållningsskåpet. Mat och vätska kan expandera snabbt och behållaren eller påsen kan brista. Stick hål på eller öppna behållaren eller påsen innan värmning.

n Varning

Rack, redskap, uppstyrningar, och ytor i varmhållningsskåpet kan bli heta under eller efter användning. Använd redskap eller skyddskläder, till exempel kastrullgrepp eller torra ugnsvantar när så behövs för att undvika brännskador.

n Varning

Utrymmet får INTE användas till förvaring. Lämna INTE pappersprodukter, redskap eller mat i utrymmet när det inte används.

, Observera

Täck INTE över rack eller andra delar av varmhållningsskåpet med metallfolie.

UHCTHD är klar för drift direkt efter uppackningen, med pekskärmen konfigurerad för rutinmenyer.

Strömbrytare

Huvudströmbrytaren för systemet sitter framtill på skåpet.

Slå om huvudströmbrytaren för att starta eller stänga av enheten.

Strömbrytare framtill

Manövrering av skåpet

1. Slå PÅ strömmen.

2. Displayerna tänds och visar gula förvärmningsskärmar som växlar till grå produktnamn när skåpet håller rätt temperatur.

3. Lägg produkterna på rätt rad och tryck på motsvarande timerknapp.

3-1

Drift

Användargränssnitt

LÖSENORD

• En användare kan öppna alla nödvändiga skärmbilder för daglig användning utan ett lösenord.

• Fabrikens standardlösenord för chefer är 1955.

Skärmbilder för Press & Go

På Press & Go-skärmbilden finns fem ikoner:

• Hem

• Radhantering

• Rengör

• Språk

Press & Goskärmbild –

Fem ikoner

• Temperatur

Välj Hem-ikonen så visas Hem-skärmbilden.

Hem-ikon

Avsnitt 3

PRESS & GO-SKÄRMBILDER

När enheten startas kommer förvärmningen att påbörjas.

Press & Go-skärmbilden visas.

Grönt

Press & Go-skärmbild – Förvärmning

Enheten avger pipsignaler att alla varmhållningszoner håller rätt temperaturer och är klara att användas.

Hem-skärmbild

Från Hem-skärmbilden trycker du på symbolen Press & Go så visas motsvarande skärmbild.

Press & Go-skärmbild

När brickorna har satts in trycker du på knappen för den

önskade platsen. Om du trycker på produktknappen igen inom två (2) sekunder medan den är svartmarkerad förkortas tiden med fem (5) minuter varje gång knappen trycks in. Detta är användbart när produkter flyttas till en annan plats.

3-2

Press & Go-skärmbild

Avsnitt 3

Siffrorna på displayen representerar platser i skåpet. De markeras i grönt och produkttimern startar.

När det är nödvändigt att avbryta eller återställa en timer innan tiden har förflutit väljer du först en timer att återställa. Frågan Reset? (Återställ?) visas. Välj det gröna bockmarkeringen för att återställa. Välj den röda

X-symbolen för att fortsätta.

Drift

Press & Go-skärmbild med aktiv timer

Den gröna delen av brickans timer visar återstående tid.

Varje menyalternativ har en programmerad varningstid. När varningstiden har passerat visas tiden i gult och larmet piper.

Återställ popup

BRICKANS SPECIFIKATIONER

Använd första för identiska produkter

När två identiska produkter är aktiva kommer den som har kortast tid kvar att markeras i grönt och de övriga i grått. Det finns ingen förändring i nedräkning eller timerinställning. När den första artikeln har avbrutits eller

återställts kommer nästa i ordningen att växla till grönt.

Använd markerad bricka först

Krav på falsk underdel

• Om produktnamnet saknar understrykning används ingen falsk underdel eller trådrack på brickan.

Timern nor varningstiden

Varje menyalternativ har en programmerad hålltid. När tiden har passerat växlar brickans timer till rött, larmet piper och texten DISCARD! (KASSERA!) visas.

• Streckad linje under produktnamnet betyder att ett trådrack eller en falsk underdel används i brickan.

En grupp i menyn

En produkt på menyn ingår i en grupp om punkter visas under. Svep över en produkt med punkter om du vill välja en annan produkt från gruppen.

Produktens hålltid passerar

Larmet piper i 10 sekunder. Timern visar tiden som produkten har hållits utöver den programmerade hålltiden.

Bricka och mat ska då tas bort. Återställ timern genom att markera den.

3-3

Drift Avsnitt 3

ÄNDRA DAGSINTERVALL

Rör vid radhanteringens ikon och dra vänster eller höger

över punkterna så kan du välja ett visst tidsintervall på dagen. Det finns fem dagsintervall (Breakfast [Frukost],

Change Over [Övergång], Lunch plus två ytterligare). Om du trycker på ikonen för dagsintervall ändras alla rader till samma dagsintervall. Tryck på bakåtknappen när du är klar.

Ikon för radhantering

SKÄRMBILDEN ECO MODE (ECO-LÄGE)

De enskilda platserna kan sättas i ECO-läge, vilket tillfälligt sänker värmningstemperaturen när platsen inte används.

Rör vid radhanteringsknappen och rör vid ECO-knappen för att aktivera ECO-läget för platsen. Tryck på ECO-knappen igen för att avsluta ECO-läget. Tryck på Bakåt-knappen för att avsluta.

Ikon för radhantering

ECO-läge

Välja dagsintervall

Aktiva timerinställningar förs över till den nya menyn. När artikeln har återställts visas den nya produkten. Vänta visas när menyn växlar och zontemperaturen ändras men det fortfarande finns en aktiv tid i zonen för den tidigare temperaturen. Hyllan väntar på att värma upptill den nya temperaturen tills alla aktiva tidsinställningar på den gamla temperaturen har återställts.

STÄNGA AV PLATSER

De enskilda platserna spår kan stängas av.

Rör vid radhanteringsknappen och rör vid knappen till höger om platsen för att stänga av platsen. Tryck på knappen igen för att aktivera platsen. Tryck på

Bakåt-knappen för att avsluta.

Ikon för radhantering

Läge för rad AV

Ny meny med aktiva timerinställningar från senaste meny markerad

ÄNDRAR SPRÅK

Rör vid språket för att ändra språk. Språket visas på språkikonen.

Språkikon

TEMPERATURSKÄRMBILD

Rör vid temperaturknappen för att visa platsernas övre och nedre temperaturer.

Temperaturikon

3-4

Avsnitt 3 Drift

MENYSKÄRMBILDER

Gå till Hem-skärmbilden och välj menyikonen så visas menyskärmbilden.

Ta bort en produkt

Välj den oönskade produkten och tryck sedan på Ta bort-ikonen genom att trycka på X. Ett bekräftelsefönster visas. Välj den gröna bockmarkeringen om du vill ta bort produkten. Välj den röda X-symbolen för att återgå till menyskärmbilden.

Menyikon

På menyskärmbilden hittar du ikoner för navigering.

• Den första ikonen tar dig tillbaka till produktlistans skärmbild.

• Den andra ikonen tar dig till grupplistans skärmbild.

• Den tredje ikonen leder till redigeringen av dagsintervall.

• Tryck på bakåtpilen för att återgå till redigeringsbilden.

Navigeringsikoner för meny, grupp, dagsintervall & hem varmhållningsenheten. 100 produkter kan sparas.

Menyskärmbilden visar produkterna som har sparats i

Menyskärmbild

För att göra ändringar på de tre menysidorna måste lösenordet 1955 anges. Tryck på låset nederst till vänster på skärmbilden. Ange lösenordet 1955 på siffertangentbordet som visas. Om lösenordet accepteras visas låssymbolen som upplåst. Tryck på bakåtpilen för att

återgå till redigeringsbilden.

Om sidorna är upplåsta ser du ikonerna för borttagning, redigering och tillägg på menyskärmbilden.

Stäng produktbekräftelsefönstret

Redigera eller lägga till en produkt

Lägg till en produkt genom att välja en ledig produktplats i listan och trycka på + knappen.

Om du vill redigera en produkt markerar du produkten och trycker på pennikonen.

När en produkt redigeras eller har tillkommit måste viss information anges:

• Namn: Produktnamn

Klicka inuti namnrutan så kommer ett tangentbord att visas. När namnet läggs till eller redigeras väljer du returtangenten (längst ner till höger).

Om andra språk har konfigurerats, kan du använda mellanslagstangenten åt vänster eller höger använda andra språk-tangentbord.

• Upper Temp (övre temperatur): den bricktemperatur som ska hållas ±5°F (±3°C).

• Lower Temp (Lägre temperatur): den bricktemperatur som ska hållas ±5°F (±3°C).

• Hålltid: den längsta tid som produkten kan hållas innan den måste serveras. Ange tid i timmar, minuter och sekunder 00:00:00.

• Cook More Alert Time (Laga mer varningstid): ljudlarmet aktiveras när brickan har denna tid kvar. Den tid som har förflutit ändrar färg på timern från grönt till gult.

• Locktyp: Inget, fast eller ventilerat

• Underdel typ: Normal eller falsk (med en bricka)

• Zondelningar: 1/3 = 1/3 storlek, 1/2 = 1/2 storlek,

2/3 = 2/3 storlek och 1- hel rad eller fullstorlek.

Ikoner för upplåsning, borttagning, redigering och tillägg

3-5

Drift

Om du vill redigera ett fält markerar du först fältet.

Använd pekplattan för att redigera temperaturer och tider.

När du är klar trycker du på returpilen för att avsluta till den sista skärmbilden.

Avsnitt 3

Gruppskärmbild

Om gruppsidan är upplåst visas ikonerna för borttagning, redigering och tillägg på gruppskärmbilden.

Spara de redigerade värdena eller produkttillägget med bockmarkeringen. Välj X för att avbryta redigeringen och gå tillbaka till produktlistan.

Ikoner för upplåsning, borttagning, redigering och tillägg

Markera den oönskade gruppen därefter borttagningsikonen X. Ett bekräftelsefönster visas. Tryck på den gröna bocken om du vill ta bort gruppen. Välj den röda

X-symbolen för att återgå till gruppskärmbilden.

Skärmbild för att redigera och lägga till produkter

Redigera eller lägga till grupper

Grupper av produkter kan definieras. Produkterna måste ha samma locktyp, zondelning och hålltemp. Hålltid, varningstid och produkttemp kan variera inom en grupp.

Välj gruppikonen från menyskärmbilden. På gruppsidan finns en lista över programmerade grupper. Grupp-ID, gruppnamn, hålltemperatur, zondelning, locktyp och produkter visas för den aktuella gruppen.

Fönster för att bekräfta borttagning av grupp

Markera gruppen som ska redigeras och använd redigeringsikonen – en penna. Gruppen visas i popup-fönstret. Gruppnamnet kan redigeras och produkter kan läggas till eller tas bort.

Klicka inuti namnrutan så visas ett tangentbord. När gruppnamnet har redigerats trycker du på returknappen

(nere till höger).

Gruppikon Popup-tangentbord

Under namnet visas gruppens specifikationer. Endast produkter som stämmer överens är markerade och kan läggas till.

• Välj en ny produkt för gruppen och tryck på den gröna pilen för att lägga till den.

3-6

Avsnitt 3 Drift

• Välj en befintlig produkt i gruppen och tryck på den röda pilen för att ta bort den.

• Välj gruppens standardprodukt (produkt som ska visas när dagsintervallet väljs), tryck och håll in den aktuella produktknappen i tre sekunder.

• Medan enheten är i Press & Go-läget kan du skrolla igenom namnen från vänster till höger i samma ordning som de visas i gruppen uppifrån och nedåt.

Ta bort produkter och lägg till dem igen för att få rätt ordning.

När redigeringarna är klara återgår du till gruppskärmbilden genom att trycka på X i övre vänstra hörnet.

Markera en produkt för gruppen och tryck på den gröna pilen för att lägga till den. Den första produkten styr gruppens specifikationer, som visas under gruppnamnet. Produkter som har fel specifikationer för gruppen är gråmarkerade och kan inte läggas till i gruppen. Fortsätt lägga till produkter i gruppen. Du kan ta bort en produkt genom att markera den och sedan trycka på den röda pilen.

När gruppen är klar kan du spara den och gå tillbaka till gruppskärmbilden genom att trycka på X i övre vänstra hörnet.

Lägg till en grupp genom att välja + på gruppsidan. Ett popupfönster visas. Klicka inuti namnrutan och använd tangentbordet för att ange gruppnamnet. Tryck på returknappen (nere till höger) så stängs tangentbordet.

OBS: Döp grupper så de kan kännas igen som grupper – namnen kan t.ex. börja med G eller Grupp. Vid redigering av dagsintervall som ska läggas till i gruppen visas bara namnet i den rullande listan. Om gruppnamnet inte markeras tydligt som en Grupp så blir gruppen svårare att hitta (den syns bara som en annan produkt).

Redigera eller lägga till dagsintervall

På menyskärmbilden hittar du ikoner för navigering.

Ikonen för redigering av dagsintervall sitter bredvid bakåtpilen.

Ikon för redigering av dagsintervall

Välj ikonen för redigering av dagsintervall. Produkterna för frukost visas först. Svep över skärmen mellan olika dagsintervall (exempel: från frukost till lunch/middag).

Popup-tangentbord

Frukostprodukter

Om du vill ta bort en produkt från en zon, tryck och håll in produktknappen i tre sekunder. Ett popup-fönster visas och du kan bekräfta borttagningen. Produkter tas bort från höger till vänster.

3-7

Drift Avsnitt 3

Välj en varmhållningszon genom att trycka snabbt på en tom zon varefter du kan lägga till eller ändra en produkt.

I popup-fönstret väljer du produkten som ska läggas till i zonen. Grupper kan också läggas till. Zondelning och zontemperaturer kommer att eliminera vissa produkter.

Produkter som inte är tillgängliga är gråmarkerade. Tryck på den gröna bocken för att spara och återgå.

Välja en produkt för frukost

INSTÄLLNINGSSKÄRMBILDER

Gå till Hem-skärmbilden och tryck på ikonen för inställningar så visas inställningsskärmbilden. Detta är den första av elva inställningsskärmbilder. Elva punkter visas nederst på serviceskärmbilderna. Den tomma cirkeln representerar den aktuella sidan. Rör vid punkterna så visas en meny. Välj och navigera till en viss skärmbild från menyn. Navigera mellan skärmbilderna genom att svepa till höger eller vänster över skärmbilden.

• Use First (Använd först) – när alternativet är markerat kommer den första brickan med produkten att markeras i grönt, den andra är grå tills den första tas bort eller tiden löper ut. Om alternativet är omarkerat kommer båda brickorna för produkten att visas som gröna.

• Teckenstorleken kan justeras mellan 24-48.

• Volymen kan justeras mellan 10–100.

• Temperaturenhet – Välj Fahrenheit eller Celsius

• Tryck på den gröna bocken för att verkställa

ändringar, alternativt det röda krysset för att ignorera

ändringarna.

SKÄRMBILDEN FÖR DATUM & TID

Du måste ange ett lösenord om du vill göra ändringar på den här skärmbilden. Tryck på låset nederst till vänster på skärmbilden. Ange lösenordet på siffertangentbordet. Om lösenordet accepteras visas en gul ring runt skärmbilden.

Skärmbilden för datum & tid

• Om rutan NTP är markerad och UHCTHD-enheten är ansluten till Internet ställs datum och tid in automatiskt.

Kontrollera att tiden är rätt och att den stämmer med

Inställningsikon

Punktrad

INSTÄLLNINGSSKÄRMBILD den region där enheten ska användas.

Om UHCTHD inte är ansluten till Internet eller om

NTP-rutan inte är markerad måste tid och datum ställas in manuellt.

• Överst till höger på skärmen kan du välja mellan

24-timmars/militär inställning eller FM/EM civil tid.

• Välj månad och år med pilspetsarna och datum via kalendern.

• Om rutan DST Enabled (sommartid) är markerad flyttas klocktiden fram med 1 timme. Om rutan är markerad och därefter avmarkeras kommer tiden på klockan att flyttas tillbaka en timme. Markera rutan den första dagen när sommartiden ska gälla, och avmarkera igen dagen efter sommartidens slut.

• Time Zone (Tidszon) – Använd listrutan för att välja tidszon där utrustningen ska användas. Detta påverkar bara datum och tid om rutan Använd NTP är markerad.

3-8

Avsnitt 3

SKÄRMBILDEN LANGUAGE (SPRÅK)

Drift

SKÄRMBILDEN ZONE DIAGNOSTICS (ZONDIAGNOS)

Du kan se varmhållningsskåpets temperaturer på den här skärmbilden. Det krävs inget lösenord för att se värmeelementens temperaturer.

Om du vill köra servicetester från den här skärmbilden måste du ange ett servicelösenord. Tryck på låset nederst till vänster på skärmbilden. Ange ett servicelösenord på siffertangentbordet. Om lösenordet accepteras visas en gul ring runt skärmbilden.

Skärmbilden Språk

Tillgängliga språk visas i listan. Menyalternativ som har skapats lokalt på arbetsplatsen eller företaget kommer inte att växla till det nya språket. Endast rubriker och beskrivningar ändras till det nya språket (dvs. sidorubriker, kalendermånader, produktparametrar och menysidornas namn).

Markera önskade språk från den här listan om du vill kunna växla språk med språkikonen på huvudskärmbilden.

SKÄRMBILDEN FÖR DAGSINTERVALL

Skärmbilden för dagsintervall

Tillgängliga dagsintervall visas i listan och du kan välja alternativ. Kontrollera att önskade dagsintervall är markerade. Tryck på den gröna bocken när du är klar.

Skärmbilden Zondiagnos

Skärmbilden Zondiagnos visar inställd temperatur och aktuell enhetstemperatur för varje värmeelement. Aktuell temperatur markeras i grönt om den ligger inom

+/-5 °F (i vissa fall +/-3 °F) från den inställda temperaturen.

Aktuella temperaturer markeras i rött om de är högre – och blått om de är lägre – än den inställda temperaturen.

1. Testa maskinen genom att ändra de önskade temperaturerna. Skärmen har en röd ram under testet.

Välj Servicetest för att ändra den inställda temperaturen till fabriksinställda testtemperaturer.

ELLER

Rör vid en inställd zontemperatur, markerad i vitt.

På siffertangentbordet som visas anger du önskad temperatur. Tryck sedan på den gröna bocken.

Obs: Om du anger en temperatur över 180 grader

Celsius (360 grader Fahrenheit) kommer värmeelementet alltid att vara PÅ. Om du anger en temperatur på -18 grader Celsius (0 grader

Fahrenheit) stängs värmeelementet AV. Den inställda temperaturen för båda värmeelementen i zonen ställs in på samma temperatur.

2. Välj Cancel (Avbryt) test när åtgärden är klar. Skärmens ram växlar till gult.

3-9

Drift

TEST AV LJUD OCH SKÄRMBILD

Den här skärmbilden kräver inget lösenord.

Avsnitt 3

SKÄRMBILD FÖR PASSWORD (LÖSENORDSINSTÄLLNINGAR)

Test av ljud och skärmbild

Skärmbilden används för test av ljud och skärmbild.

Du ska höra tre pipsignaler när högtalarikonen väljs.

När skärmbildens ikon har valts växlar skärmen mellan tre bilder som underlättar diagnosen.

Knappen för UI-anpassning är inte tillgänglig för användarna.

Skärmbild för lösenordsinställningar

Fabrikens standardlösenord är 1955. Detta kan ändras på skärmbilden för lösenord. Välj Öppna på administratörs-/ chefsnivå så visas ett nytt lösenordsnummer och ett siffertangentbord. Ange det nya lösenordet för chefsnivån och tryck sedan på den gröna bocken.

SKÄRMBILDEN ERROR LOG (FELLOGG)

Den här skärmbilden kräver inget lösenord.

Skärmbilden Fellogg

Knappen Clear All (Rensa alla) raderar alla poster i felloggen. Rensning av felloggen kräver servicelösenord.

Om du rör vid Refresh (uppdateringsknappen) uppdateras fellistan. Du kan även svepa bort från sidan och sedan svepa tillbaka. Detta uppdaterar också felloggen med eventuella nytillkomna fel.

Ny PIN # Siffertang. bord

Du kan återställa lösenordet tillbaka till fabrikens standardlösenord genom att snabbt röra vid Easy

Touch-logotypen 10 gånger i rad. Efter 5 tryckningar blir menyfältet svart. Fortsätt trycka. Ett popupfönster visar att lösenordet på chefsnivå (#) återställdes.

Easy Touch-logotyp

3-10

Avsnitt 3

SKÄRMBILDEN SYSTEMINFORMATION

Den här skärmbilden kräver inget lösenord och det finns inga åtgärder som kan utföras från skärmbilden.

Drift

Skärmbilden Utilities

Skärmbilden Systeminformation

Skärmbilden visar skåpets serienummer, modellnummer och aktuella firmware-versioner.

SKÄRMBILDEN UTILITIES (ANSLUTNINGAR)

Om du vill köra demoläge från den här skärmbilden måste du ange ett servicelösenord. Tryck på låset nederst till vänster på skärmbilden. Ange ett servicelösenord på siffertangentbordet. Om lösenordet accepteras visas en gul ring runt skärmbilden.

Demoläget stänger av alla värmare och simulerar drift vid lägre strömförbrukning. Enheten fortsätter i demoläge tills den har återgått till normal drift via den här skärmbilden, oavsett om den har stängts av och startats om.

Export Menu Files (Exportera menyfiler) – Ta bort locket

över USB-porten. Anslut ett USB-minne till masterporten/ den externa porten. Tryck på knappen Exportera menyfiler.

Starta om enheten.

Import Menu Files (Importera menyfiler) – Ta bort locket

över USB-porten. Anslut ett USB-minne med exporterade menyfiler till masterporten/den externa porten. Tryck på knappen Importera menyfiler. Enheten söker efter och importerar en filtyp som exporterades från skärmbilden

Utilities (anslutningar).

Cancel All Holding (Avbryt all varmhållning) – Om en bricka vars timer är aktiv tas bort och inte sätts tillbaka kommer timerinformationen att sparas i minnet. Vid service kan det vara nödvändigt att trycka in knappen för att avbryta varmhållningen och rensa information från minnet.

Platform Info (Plattformsinfo) – Ett popupfönster visar firmware och annan info, t.ex. Linux-kernel och kretskortspaket osv.

EKO-LÄGE VAL

Den här skärmen tillåter olika alternativ för ECO-läge.

För att göra ändringar på den här skärmen använder du hanterarens lösenord. Välj låset längst ner till vänster på skärmen. Ange ett lösenord på popupnumret.

Ekoläge-skärm

3-11

Avsnitt 4

Förebyggande underhåll

FARA

Alla anslutningar för el, gas, vatten, luft och fixturer måste underhållas enligt lokala och nationella föreskrifter.

FARA

Utrustningens ägare ansvara för att göra en behovsbedömning för personlig skyddsutrustning och se till tillräcklig skydd finns under alla underhållsarbeten.

FARA

Om strömförsörjningen inte frånkopplas fysiskt vid väggen finns risk för dödsfall eller allvarliga personskador. Strömbrytaren kommer INTE att koppla från all ansluten ström.

FARA

Koppla från elströmmen vid huvudbrytaren – det gäller all utrustning som ska servas. Kontrollera att polariteten hos inkommande linjespänning är korrekt. Fel polaritet kan orsaka funktionsfel. n Varning

Vid användning av rengöringsvätskor eller kemikalier måste gummihandskar och ögonskydd (och/eller ansiktsvisir) bäras.

, Observera

Underhåll och servicearbeten av annan typ än den som beskrivs i den här instruktionsboken måste utföras av auktoriserad servicepersonal.

Rengöring och förebyggande underhåll

ALLMÄNT

Du ansvarar för att hålla utrustningen i gott skick enligt anvisningarna i dokumentationen.

Underhållsrutiner täcks inte av garantin.

Exteriör

Interiör

Plastbrickor och rack

Var 4:e timme

-

-

X

Underhåll

Varje dag Efter långvarig avstängning

X

X

X

X

X

X

Uppstart

X

X

X

VAR FJÄRDE (4) TIMME – RENGÖR BRICKOR/RACK

1. Ta bort alla plast- trådbrickor. Ta brickorna/ racken till vasken för rengöring.

2. Diska brickorna i varm McD All-Purpose Super

Concentrate (APSC) -lösning i vasken. Blanda

9 ml McD APSC per 3,78 liter lösning (0,3 fl. per

1 gallon). Skölj brickorna/racken noggrant under varmt vatten.

3. Desinficera brickorna/racken genom att doppa dem i McD Sink Sanitizer (HCS) lösning – en paket per 37,8 liter vatten (10 gallons) eller

McD Sanitizer (HCS) lösning (fyra paket per

37,8 liter vatten [10 gallons]). Desinficering ska göras i minst en (1) minut. Ta ut dem ur desinficeringslösningen och låt lufttorka.

VARJE DAG – RENGÖR SKÅPET

1. Vid slutet av arbetsdagen ska du kontrollera att alla varmhållningstider har slutförts eller avbrutits (på sida 3-3 visas hur du avbryter varmhållningstiden).

2. Tryck på knappen Clean Mode

(Rengöringsläge).

3. Enheten visar Enter Cleaning Mode?

(Gå till rengöringsläge?) Tryck på bocken för att fortsätta.

4-1

Förebyggande underhåll Avsnitt 4

4. Enheten visar COOLING DOWN (Svalnar) medan skåpet svalnar.

Obs: ANVÄND INTE McD Sink Sanitizer (HCS) för att rengöra utsidan på varmhållningsskåpet.

5. Låt enheten svalna tills den visar Safe to Clean

(Säker att rengöra).

12. Enheten visar Exit Clean?

(Gå ur rengöring?).

13. Tryck på markeringsknappen för att avsluta.

14. Stäng av enheten.

n Varning

Använd aldrig (!) högtryckstvätt eller vattenslang för rengöring eller avspolning av enheternas insida eller utsida. Använd inte motordrivna rengöringsverktyg, stålull, skrapor eller stålborstar på rostfritt stål eller lackerade ytor.

, Observera

Använd aldrig en syrabaserad rengöringslösning på utvändiga paneler! Många livsmedelsprodukter har syrahaltigt innehåll, vilket kan skada ytan. Rengör hela den rostfria ytan från ALLA livsmedelsprodukter.

, Observera

Använd inte frätande rengöringsmedel på någon del av varmhållningsskåpet eller dess insidor. Använd milda tvål- eller diskmedelslösningar och applicera med en svamp eller mjuk trasa. Använd aldrig vassa verktyg eller slipmedel på någon del av varmhållningsskåpet.

6. Använd skåpets särskilda rengöringsborste för att ta bort kvarvarande rester på ytan och borsta ut alla lösa partiklar på motsatta sidan.

Obs: Använd endast skåpets egen rengöringsborste för att rengöra skåpets platser. Stålborstar, slipdynor eller metallskrapor kommer att skada skåpets yta permanent.

Obs: Använd aldrig något annat rengöringsmedel

än McD All-Purpose Super Concentrate (APSC).

Användning av andra sammansättningar innebär risk för skador på reglerkomponenter.

7. Använd en våt och ren/desinficerad handduk och skåpets rengöringsborste för att rengöra alla platser. Rengör underdelen och den övre ytan för varje plats.

8. Torka av alla utvändiga ytor på skåpet med en ren, desinficerad handduk som har indränkts i McD All-Purpose

Super Concentrate (ASPC) .

9. Tryck på låsknappen för att rensa skärmen.

10. Låssymbolen visas. Medan skärmen är låst kan den rengöras.

11. Tryck på returknappen.

4-2

Avsnitt 5

Felsökning

Felsökningsschema

Problem

Skåpet fungerar inte

Displayen visar ett kryssmönster vid värmningszonen/timer inaktiverad

Orsak

Säkring bränd eller kretsbrytare utlöst.

Strömkabeln urkopplad.

Huvudströmbrytaren avstängd.

Värmeplattans anslutningskontakt är lös.

Värmeplattan har slutat fungera.

Fel i värmeplattans I/O-kretskort.

Fel i RTD-kabelanslutningarna.

Kortsluten RTD-kabel till chassi.

Avbrott i RTD-kabel.

Åtgärd

Byt säkringen eller återställ kretsbrytaren.

Anslut strömkabeln.

Slå till huvudströmbrytaren.

Byt ut värmeplattan.

Byt ut värmeplattan.

Byt ut I/O-kortet.

Byt ut värmeplattan.

Byt ut värmeplattan.

Byt ut värmeplattan.

5-1

Bilaga A

Importera/exportera menyer och konfigurationer

Menyerna och konfigurationerna kan exporteras och importeras till ett USB-minne.

EXPORTERA FILER

1. Välj Hem-ikonen så visas Hem-skärmbilden.

3. Dra en gång åt höger till skärmbilden Utilities

(Hjälpprogram).

Inställningsikon

Hem-ikon

4. Tryck på lås-ikonen i nedre vänstra hörnet.

Hem-skärmbild

2. På Hem-menyn väljer du ikonen för inställningarna.

Inställningsikon

Preferenserna för skärminställning visas.

5. Skriv in 159357 på tangentbordet och tryck på markeringsknappen.

Observera att ikonen växlar till upplåst.

6. Tryck på knappen Files Import/Export (Importera/

Exportera fil).

Bilaga A-1

Drift

7. Öppna USB-porten bakom Frymaster-logotypen.

8. Sätt in ett tomt USB-minne i USB-porten.

12. Tryck på Stäng-knappen igen.

Bilaga A

9. Tryck på knappen Check Flash Drive (Kontrollera flashminne).

13. Tryck på upplåsningsknappen i nedre vänstra hörnet för att låsa skärmen.

14. Tryck på Bakåt-knappen.

10. Tryck på knappen Export Menu Files (Exportera menyfiler).

15. Tryck på symbolen Press & Go så visas motsvarande skärmbild.

Skärmen visar Menu files exported! (Menyfiler exporterade!)

11. Tryck på Close (Stäng)-knappen.

Bilaga A-2

Bilaga A

IMPORTERA FILER

1. Följ steg 1-7 i föregående avsnitt.

2. Sätt in ett USB-minne med filer som har exporterats från ett UHCTHD-skåp i USB-porten.

Drift

7. Tryck på upplåsningsknappen i nedre vänstra hörnet för att låsa skärmen.

3. Tryck på knappen Check Flash Drive (Kontrollera flashminne).

8. Tryck på Bakåt-knappen.

4. Tryck på knappen Import Menu Files (Importera menyfiler).

9. Tryck på symbolen Press & Go så visas motsvarande skärmbild.

Skärmen visar Menu files imported! (Menyfiler importerade!)

5. Tryck på Close (Stäng)-knappen.

6. Tryck på Stäng-knappen igen.

Bilaga A-3

Din tillväxt är vårt mål

FRYMASTER

8700 LINE AVENUE, SHREVEPORT, LA 71106-6800

800-551-8633

318-865-1711

WWW.FRYMASTER.COM

E-POST: [email protected]

WWW.WELBILT.COM

Welbilt er bjuder industriledande utrustning och lösningar till världens ledande kockar, restaurangkedjor och oberoende verksamheter.

Våra toppmoderna konstruktioner och effektiva tillverkning är ett resultat av djupgående kunskaper, information från operatörer samt hög kulinarisk kompetens.

Alla våra produkter stöds av vårt serviceprogram KitchenCare® – för eftermarknadstjänster, reparationer och komponenter.

CLEVELAND

CONVOTHERM®

DELFIELD®

FITKITCHEN™

FRYMASTER®

GARLAND

KOLPAK®

LINCOLN

MANITOWOC®

MERCO®

MERRYCHEF®

MULTIPLEX®

©2020 Welbilt Inc. förutom när annat uttryckligen anges. Med ensamrätt. Fortgående produktförbättring kan göra det nödvändigt att ändra specifikationerna utan förvarning.

Part Number: FRY_IOM_8197871 05/2020 Swedish / Svenska

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals