Smeg CR 325 ANF de handleiding | Manualzz
GEBRUIKSAANWIJZING
ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN
MILIEUTIPS
ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN
EN ADVIEZEN
INSTALLATIE
ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE
WERKING VAN DE KOELKAST EN DE
VRIEZER
GEBRUIK VAN HET KOELGEDEELTE
GEBRUIK VAN HET VRIESGEDEELTE
PERIODIEK ONDERHOUD EN REINIGING
VAN HET APPARAAT
OPSPOREN VAN STORINGEN
KLANTENSERVICE
46
ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN
• Het door u aangeschafte apparaat is uitsluitend
bestemd voor huishoudelijk gebruik.
Voor een optimaal gebruik van uw apparaat is
het raadzaam de gebruiksaanwijzing
aandachtig door te lezen, hierin vindt u een
beschrijving van het apparaat en adviezen
voor het conserveren van voedingsmiddelen.
Bewaar dit boekje zodat u het naderhand nog
eens kunt raadplegen.
1. Controleer na het uitpakken van het apparaat of
het niet beschadigd is en of de deur goed sluit.
Uw leverancier dient binnen 24 uur vanaf de
levering van het product van eventuele schade
op de hoogte te worden gesteld.
2. Het is raadzaam minstens twee uur te wachten
alvorens het apparaat in werking te stellen, om
het koelcircuit perfect te kunnen laten
functioneren.
3. Zorg ervoor dat de installatie en de elektrische
aansluiting door een gekwalificeerd technicus
worden verricht overeenkomstig de
aanwijzingen van de fabrikant en de plaatselijke
veiligheidsvoorschriften.
4. Reinig de binnenkant van het product alvorens
het in gebruik te nemen.
MILIEUTIPS
1. Verpakking
Het verpakkingsmateriaal is voor 100%
recyclebaar en draagt het recyclingsymbool. Voor
de verwerking moeten de plaatselijke voorschriften
worden nageleefd. Het verpakkingsmateriaal
(plastic zakken, stukken polystyreen enz.) moet
buiten het bereik van kinderen worden gehouden,
omdat het een bron van gevaar kan vormen.
2. Afdanken van het apparaat
Het product is vervaardigd van materiaal dat kan
worden gerecycled. Dit apparaat is voorzien van
het merkteken volgens de Europese richtlijn
2002/96/EG inzake Afgedankte elektrische en
elektronische apparaten (AEEA). Door ervoor te
zorgen dat dit product op de juiste manier als afval
wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve
consequenties voor het milieu en de menselijke
gezondheid te voorkomen.
Het symbool
op het product of op de
bijbehorende documentatie geeft aan dat dit
product niet als huishoudelijk afval mag worden
behandeld. In plaats daarvan moet het worden
afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van
elektrische en elektronische apparaten.
Maak het apparaat op het moment dat het wordt
afgedankt onbruikbaar door de voedingskabel door
te snijden en de deuren en schappen te
verwijderen, zodat kinderen niet gemakkelijk in het
apparaat kunnen kruipen.
Volg bij het afdanken van het apparaat de
plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking en
breng het naar een speciaal
afvalverwerkingscentrum, en laat het niet
onbewaakt achter, ook niet voor slechts een paar
dagen, aangezien het voor kinderen een bron van
gevaar kan opleveren. Voor nadere informatie over
de behandeling, terugwinning en recycling van dit
product wordt u verzocht contact op te nemen
met het stadskantoor in uw woonplaats, uw
afvalophaaldienst of de winkel waar u het product
heeft aangeschaft.
Informatie:
Dit apparaat bevat geen CFK. Het koelcircuit bevat
R134a (HFC) of R600a (HC), zie
serienummerplaatje in het apparaat.
Voor apparaten met isobutaan (R600a): isobutaan
is een natuurlijk gas dat geen schadelijke invloed
heeft op het milieu, maar wel ontvlambaar is. Het
is daarom noodzakelijk om te controleren of de
leidingen van het koelcircuit niet beschadigd zijn.
Dit product kan een gefluorideerd broeikasgas
bevatten dat onder het Protocol van Kyoto valt;
het koelgas zit in een hermetisch verzegeld
systeem.
Koelgas: R134a heeft een globaal
verwarmingsvermogen (GWP) van 1300.
Conformiteitsverklaring
• Dit apparaat is bestemd voor het conserveren
van voedingsmiddelen en is vervaardigd in
overeenstemming met de Verordening (EG) nr.
1935/2004
• Dit apparaat is ontwikkeld, gefabriceerd en op
de markt gebracht in overeenstemming met:
- veiligheidsvoorschriften van de
“Laagspanningsrichtlijn” 2006/95/EG (die de
richtlijn 73/23/EEG en latere verordeningen
vervangt);
- de veiligheidsvereisten van de “EMC”-richtlijn
89/336/EEG, gewijzigd door de richtlijn
93/68/EEG.
De elektrische veiligheid is alleen
gewaarborgd wanneer het op de
juiste wijze op een efficiënt
werkende installatie is aangesloten,
die volgens de wettelijke
voorschriften is geaard.
47
ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN
EN ADVIEZEN
INSTALLATIE
• Het apparaat moet door twee of meerdere
personen worden verplaatst en geïnstalleerd.
• Wees voorzichtig bij het verplaatsen van het
apparaat om te voorkomen dat de vloer
beschadigd raakt (b.v. parket).
• Zorg ervoor dat het product tijdens de installatie
de voedingskabel niet beschadigt.
• Installeer het product niet in de buurt van een
warmtebron.
• Laat een vrije ruimte aan de zijkanten en boven
het apparaat om een goede ventilatie te
garanderen of volg de installatie-instructies.
• Houd de ventilatie-openingen van het apparaat
vrij van obstakels.
• Beschadig de leidingen van het koelcircuit van de
koelkast niet.
• Installeer het product waterpas op een vloer die
het gewicht kan dragen en in een ruimte die
geschikt is voor de afmetingen en het gebruik van
het product.
• Plaats het apparaat in een droge en goed
geventileerde ruimte. Het apparaat is afgesteld
om te werken in ruimten waarin de temperatuur
binnen de volgende waarden ligt, die op hun
beurt weer afhankelijk zijn van de klimaatklasse
die op het serienummerplaatje staat aangegeven:
het is mogelijk dat het apparaat niet goed
functioneert als het voor een lange tijd in een
ruimte wordt gelaten met een hogere of lagere
temperatuur dan het genoemde bereik.
VEILIGHEID
• Bewaar of gebruik geen benzine of andere gassen
en licht ontvlambare stoffen in de buurt van het
apparaat of van andere elektrische huishoudelijke
apparatuur. De dampen die hieruit voortkomen
kunnen brand of explosies veroorzaken.
• Gebruik geen andere mechanische, elektrische of
chemische systemen die het ontdooiproces
versnellen dan door de fabrikant zijn aanbevolen.
• Gebruik of plaats geen elektrische apparaten in
de vakken van het apparaat, als hiervoor geen
uitdrukkelijke toestemming door de fabrikant is
gegeven.
• Dit apparaat is niet bestemd om gebruikt te
worden door personen (met inbegrip van
kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of
mentale vermogens, of zonder ervaring of kennis
van het apparaat, behalve als zij tijdens het
gebruik instructies ontvangen van of begeleid
worden door een persoon die verantwoordelijk
is voor hun veiligheid.
• Om het risico te vermijden dat kinderen in de
koelkast opgesloten raken en stikken, mag hen
niet worden toegestaan in het product te spelen
of zich erin te verstoppen.
• Slik de (niet-giftige) vloeistof uit de
vrieselementen niet in (niet op alle modellen).
• Eet geen ijsblokjes of waterijsjes die net uit de
vriezer komen, aangezien deze zo koud zijn dat
ze ijsbrand kunnen veroorzaken.
Omg. Temp.
(°C)
van 10 tot 32
van 16 tot 32
van 16 tot 38
van 16 tot 43
GEBRUIK
• Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de
stroomtoevoer af voordat u met reinigings- of
onderhoudswerkzaamheden begint.
• Alle apparaten met ijsmakers en waterdispensers
moeten op een waterleidingnet aangesloten
worden dat uitsluitend drinkwater levert (met
een waterleidingdruk van tussen de 0,17 en 0,81
MPa (1,7 en 8,1 bar)). De ijsmakers en/of
waterdispensers die niet rechtstreeks op het
waterleidingnet zijn aangesloten, mogen
uitsluitend met drinkwater worden gevuld.
• Gebruik het koelgedeelte uitsluitend voor het
bewaren van verse levensmiddelen en het
vriesgedeelte uitsluitend voor het bewaren van
diepvriesproducten, het invriezen van verse
levensmiddelen en het maken van ijsblokjes.
• Bewaar geen dranken in glas in het vriesgedeelte
want deze kunnen barsten.
Klimaatklasse
SN
N
ST
T
Omg. Temp.
(°F)
van 50 tot 90
van 61 tot 90
van 61 tot 100
van 61 tot 110
• Controleer of de spanning op het typeplaatje
overeenkomt met de spanning in uw woning.
• Gebruik geen enkele of meervoudige adapters of
verlengsnoeren.
• Gebruik voor de aansluiting op de waterleiding
de bij het nieuwe apparaat geleverde slang en
niet die van het vorige apparaat.
• De voedingskabel mag alleen door gekwalificeerd
personeel worden gewijzigd of vervangen.
• Het moet mogelijk zijn het apparaat van het
elektriciteitsnet af te koppelen door de stekker
uit het stopcontact te halen of via een tweepolige
netschakelaar die bovenstrooms van het
stopcontact is geplaatst.
48
De fabrikant kan niet aansprakelijk worden
gesteld, indien bovenstaande adviezen en
voorzorgsmaatregelen niet in acht zijn
genomen.
INSTALLATIE
• Installeer het apparaat niet in de buurt van
warmtebronnen. Rechtstreekse blootstelling aan
de zon of opstelling van het apparaat in de buurt
van een warmtebron (verwarmingsradiator,
fornuis) verhoogt het stroomverbruik en dient
te worden vermeden.
• Indien dit niet mogelijk is, moeten de volgende
minimumafstanden worden aangehouden:
- 30 cm vanaf fornuizen die werken op kolen of
petroleum;
- 3 cm vanaf elektrische fornuizen en/of
gasfornuizen.
• Reinig de binnenkant (zie “Reiniging en
onderhoud”).
• Plaats of installeer de bijgeleverde
accessoires/elementen.
ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE
WERKING VAN DE KOELKAST EN DE
VRIEZER
Dit apparaat is een gecombineerde koelkast met
no frost vriezer met
sterren met
elektronische bediening, waardoor het mogelijk is
om de temperaturen volledig onafhankelijk voor
het koel- en vriesgedeelte te regelen.
Het vriesgedeelte NO FROST
is
uitstekend geschikt voor het invriezen van vers en
gekookt voedsel, het maken van ijsblokjes en het
bewaren van diepvriesproducten; het
ontdooiproces is automatisch.
Het koelgedeelte dat voorzien is van
automatische ontdooiing maakt het mogelijk om
verse voedingsmiddelen en dranken te bewaren.
De optimale prestaties hangen af van de
klimaatklasse die op het typeplaatje vermeld is.
“Vacation” optie (Vakantie)
Met de elektronische besturing is het mogelijk om
alleen het vriesgedeelte aan te laten en het
koelgedeelte uit te laten. Om gebruik te maken
van deze mogelijkheid houdt u beginnend bij de
toestand waarin het apparaat volledig ingeschakeld
is de knop (5) 3 seconden lang ingedrukt totdat het
display (7) van het koelgedeelte uitgaat en het
groene lampje (6) aangaat; het display (4) van de
vriezer blijft aan.
Om technische redenen is het daarentegen niet
mogelijk om het vriesgedeelte uit te schakelen en
alleen het koelgedeelte aan te laten.
De werking van het apparaat onderbreken
Houd de knop (1) 3 seconden lang ingedrukt. Op
die manier gaat het apparaat uit maar blijft de
stroom wel ingeschakeld; de binnenverlichting en
alle leds op het bedieningspaneel gaan uit behalve
het lampje (6) Vakantie en de displays (4) en (7)
waar “- -” “- -” op aan zijn.
Om de werking van het apparaat weer in te
schakelen houdt u dezelfde knop weer 3 seconden
lang ingedrukt.
Blokkering van het toetsenbord
Om onopzettelijke instellingen te vermijden
(doordat de toetsen worden ingedrukt door
aanraking met pakjes en/of voedsel, of door
kinderen) kunt u het toetsenbord blokkeren door
3 seconden lang tegelijkertijd op de toetsen (8) en
(9) te drukken; een geluidssignaal zal waarschuwen
dat de functie wordt ingeschakeld.
Als de functie “Toetsenblokkering” ingeschakeld is
zijn alle toetsen geblokkeerd behalve de toets (11)
“geluidsalarm” en bij elke druk op een toets hoort
u een geluidssignaal en zolang er op de toets
gedrukt wordt verschijnt op de displays (4) en (7)
de aanduiding “CL”.
Voer voor het deblokkeren van het toetsenbord
dezelfde handelingen als hierboven uit: houd
gedurende 3 seconden tegelijkertijd dezelfde
toetsen ingedrukt
49
GEBRUIK VAN HET KOELGEDEELTE
Ingebruikneming van het apparaat en temperatuurinstelling
Zet het apparaat onder spanning. Indien voorzien brengt u het
bacteriewerende filter op zijn plaats aan (zie het hoofdstuk
“Periodiek onderhoud en reiniging van het apparaat”).
De temperaturen om de voedingsmiddelen op de meest geschikte
manier te bewaren zijn reeds van tevoren in de fabriek ingesteld. Bij
de eerste inschakeling van het apparaat wordt het geluidssignaal
geactiveerd en knippert het rode lampje (10), omdat de temperatuur
in de vriezer nog niet voldoende koud is om de levensmiddelen erin
te plaatsen.
Het geluidssignaal kan uitgezet worden door op de knop (11) op het
bedieningspaneel te drukken. Zet de levensmiddelen pas in de vriezer
wanneer het rode controlelampje uit is.
Opmerkingen:
• Het duurt 4/5 uur voordat de temperatuur van het koelgedeelte
geschikt is voor het bewaren van de voedingsmiddelen.
• De omgevingstemperatuur, de frequentie waarmee de deuren
worden geopend en de plaats van het apparaat kunnen van invloed
zijn op de binnentemperatuur van de twee vakken. De standen van
de thermostaat moeten op basis van deze factoren verschillen.
• De afstand tussen de schappen en de achterste binnenwand van
het apparaat zorgt voor een vrije luchtcirculatie.
• Leg de voedingsmiddelen niet rechtstreeks tegen de achterwand
van het koelgedeelte aan.
• Zet geen levensmiddelen in de vakken die nog warm zijn.
• Bewaar vloeistoffen in gesloten houders.
• Het bewaren van groenten die veel water bevatten kan de vorming
van condens tot gevolg hebben: hierdoor wordt de goede werking
van het apparaat niet aangetast.
Hoe u de voedingsmiddelen in het koelgedeelte moet
bewaren
Leg de voedingsmiddelen erin zoals getoond op de afbeelding.
1. Gekookt voedsel
2. Vis, vlees
3. Groente en fruit
4. Flessen
5. Boter
6. Zuivelproducten, kaas
Regeling van de temperatuur
De temperatuur is in de fabriek vooringesteld op +5°C (display
7). Om de temperatuurinstelling te wijzigen drukt u op de
knoppen (8) of (9) op het bedieningspaneel totdat de gewenste
waarde is bereikt.
Instelbare temperatuurlimiet:
• +2°C koudste temperatuur
• +8°C warmste temperatuur
50
GEBRUIK VAN HET KOELGEDEELTE (vervolg)
De werking van de koelkast onderbreken (“Vacation”)
Druk minstens 3 seconden op de knop (5). De temperatuurweergave
op het display (7) gaat uit en het groene lampje (6) gaat branden. Om
de werking van de koelkast weer in te schakelen houdt u dezelfde
knop (5) langer dan 3 seconden weer ingedrukt.
Alarmen van het koelgedeelte
Wanneer de deur langer dan 1 minuut open blijft, wordt het
geluidsalarm ingeschakeld. Als de deur nog eens een minuut open
blijft, begint het binnenlampje te knipperen. Het lampje gaat 10
minuten na de opening van de deur volledig uit, terwijl het
geluidsalarm actief blijft. Door op de knop van het geluidsalarm (11)
te drukken wordt alleen het geluid uitgeschakeld, terwijl de
binnenverlichting zich blijft gedragen zoals hierboven is beschreven.
Om het alarm deur open volledig te verwijderen moet de deur van
het apparaat weer worden gesloten.
51
GEBRUIK VAN HET VRIESGEDEELTE
Het vriesgedeelte NO FROST heeft
sterren. Er kunnen
diepvriesproducten in worden bewaard gedurende de periode
die op de verpakking vermeld wordt. Verder kunnen er verse
levensmiddelen ingevroren worden door ze op het bovenste
draagplateau of in de bovenste lade te leggen en de reeds
bevroren levensmiddelen in de andere laden te leggen zodat
zij niet in aanraking komen met de levensmiddelen die nog
ingevroren moeten worden. De hoeveelheid verse
levensmiddelen die in 24 uur kan worden ingevroren staat
aangegeven op het typeplaatje.
Regeling van de temperatuur
De temperatuur is in de fabriek vooringesteld op -18°C (display 4).
Om de temperatuurinstelling te wijzigen drukt u op de knoppen (2)
of (3) op het bedieningspaneel totdat de gewenste waarde is bereikt.
Instelbare temperatuurlimiet:
• -17°C minst koude temperatuur
• -24°C koudste temperatuur
Snelvriesfunctie (ook genoemd: “Extra Lading” of “Super” of
“Snel vriezen”)
Als u een grote hoeveelheid vers voedsel in de vriezer legt, is het
raadzaam om 24 uur ervoor de snelvriesfunctie in te schakelen met
de knop (13) op het bedieningspaneel; zodoende worden de
levensmiddelen ingevroren volgens de gegevens op het
serienummerplaatje.
De functie is ingeschakeld als het gele lampje (12) brandt.
De functie “Snel vriezen” wordt automatisch uitgeschakeld na 48
uur
De functie kan ook handmatig worden uitgeschakeld door opnieuw
op dezelfde toets te drukken (het gele lampje (12) gaat uit).
Belangrijk
• Wikkel en verzegel de in te vriezen verse levensmiddelen in:
aluminiumfolie, plastic folie, waterdichte plastic verpakking,
polyethyleen bakjes met deksel, diepvriesbakjes die geschikt zijn
voor in te vriezen levensmiddelen.
• Leg de in te vriezen levensmiddelen in de bovenste lade of op het
hoogste draagplateau en laat voldoende ruimte om de pakjes heen
over zodat de lucht vrij kan circuleren.
Belangrijk
In de tabel hiernaast kunt u zien hoeveel maanden verse
ingevroren levensmiddelen bewaard kunnen worden.
52
MAANDEN
2-6
V
O
E
D
S
E
L
4-8
6-12
GEBRUIK VAN HET VRIESGEDEELTE
(vervolg)
Bij de aankoop van diepvriesproducten moet u op de volgende
punten letten:
• De verpakking of het pak moet onbeschadigd zijn, omdat het
product anders kan bederven. Als een pakje bol staat of als er
vochtplekken op zitten, is het niet onder optimale omstandigheden
bewaard en kan het al gedeeltelijk zijn ontdooid.
• De diepvriesproducten moeten als laatste worden gekocht en in
isolerende tassen worden vervoerd.
• Leg de diepvriesproducten bij thuiskomst meteen in het
vriesgedeelte.
• De gedeeltelijk ontdooide diepvriesproducten mogen niet opnieuw
worden ingevroren, maar moeten binnen 24 uur worden
geconsumeerd.
• Variaties in temperatuur moeten vermeden worden of tot een
minimum worden beperkt.
• De uiterste houdbaarheidsdatum op de verpakking moet worden
gerespecteerd.
• De instructies op de verpakking voor het conserveren van
diepvriesproducten moeten altijd worden opgevolgd.
Alarmen vriesgedeelte
Temperatuuralarm vriesgedeelte
Tijdens het functioneren van het apparaat of gedurende de invriesfase
kan het rode lampje (10) gaan branden en tegelijkertijd klinkt een
geluidssignaal dat aangeeft dat de temperatuur in het vriesgedeelte
niet optimaal is voor de conservering.
Dit kan zich voordoen in de volgende gevallen:
• bij het in werking stellen;
• bij het weer inschakelen na ontdooien of schoonmaken;
• wanneer er te veel in te vriezen voedsel in het vriesgedeelte is
gezet;
• wanneer de deur van de vriezer niet perfect sluit.
Druk op de knop (11) om het geluidssignaal uit te zetten. Wanneer
de optimale temperatuur is bereikt, gaat het rode lampje (10)
automatisch uit.
Alarm black-out (Schakelaar elektrische energie)
Als op het display van de vriezer (4) een knipperende
temperatuurwaarde aanwezig is het lampje (14) knippert, het
geluidssignaal ingeschakeld is en de regeltoetsen van de temperatuur
geblokkeerd zijn, dan betekent dat dat er een stroomonderbreking
(black-out) is geweest gedurende een dusdanige tijd dat de
handhaving van de juiste bewaartemperatuur niet gegarandeerd kon
worden.
De waarde op het display geeft de warmste temperatuur weer die
het vriesgedeelte heeft bereikt.
Druk op de toets (11) van het geluidsalarm om de weergave van het
alarm te wissen en de werking van het toetsenbord te herstellen, en
controleer het voedsel, omdat de kritieke temperatuur van -9°C
(temperatuurlimiet voor de correcte conservering van het voedsel) in
het vriesgedeelte is overschreden.
53
GEBRUIK VAN HET VRIESGEDEELTE
Opmerking:
in het vriesgedeelte kan ook bij stroomuitval de juiste temperatuur
worden gehandhaafd voor het bewaren van voedsel. Het wordt
geadviseerd om gedurende een dergelijke periode de deur van het
vriesgedeelte niet te openen.
Verwijderen van de laden
Trek de laden zo ver mogelijk uit, til ze een stukje op en haal ze weg.
Opmerking:
De vriezer kan ook zonder laden gebruikt worden zodat u over meer
ruimte kunt beschikken. Leg de levensmiddelen rechtstreeks op de
draagplateaus.
Controleer nadat u alle producten hebt teruggezet, of de deur van de
vriezer perfect sluit.
Ijsblokjes maken
• Vul het ijsbakje voor 2/3 met water en zet het in het vriesgedeelte.
• Als het bakje aan de bodem van de laden of het vriesplateau vastzit
mag u geen puntige of scherpe voorwerpen gebruiken om het
bakje te verwijderen.
• Om de ijsblokjes eenvoudig te verwijderen buigt u het bakje om.
54
(vervolg)
PERIODIEK ONDERHOUD EN REINIGING
VAN HET APPARAAT
Schakel het apparaat uit door 3 seconden op de knop (1) op
het bedieningspaneel te drukken en trek daarna de stekker
uit het stopcontact of koppel het apparaat van de
stroomtoevoer af, alvorens onderhouds- en
reinigingswerkzaamheden te gaan verrichten.
Reinigen van het vriesgedeelte
Het ontdooiproces van het vriesgedeelte is volledig
automatisch.
Als u in ieder geval het vriesgedeelte wilt schoonmaken schakelt u
het apparaat uit zoals hiervoor aangegeven en doet u het volgende:
1. Open de deur en haal alle levensmiddelen uit de vriezer, wikkel ze
dicht tegen elkaar in krantenpapier en bewaar ze op een koele
plaats of in een koeltas.
2. Reinig de binnenkant van de vriezer met een vochtige spons met
lauw water en/of een neutraal schoonmaakmiddel. Gebruik geen
schuurmiddelen.
3. Spoel goed en droog zorgvuldig af.
4. Sluit de deur van de vriezer.
5. Sluit het apparaat weer op het elektriciteitsnet aan en druk
opnieuw gedurende 3 seconden op de knop (1). Er klinkt een
geluidssignaal (temperatuuralarm). Dit kan worden uitgeschakeld
door op de knop (11) te drukken. Zet de levensmiddelen pas weer
in de vriezer, wanneer het rode lampje (10) uitgaat.
Opmerking:
• Voor een grondigere reiniging is het mogelijk om de glasplaten,
die in het koelgedeelte aanwezig zijn, te verwijderen. Pak de
glasplaten, voor de verwijdering hiervan, aan de voorste rand vast
en trek ze naar buiten. Til de glasplaten een beetje op om de uit
de houder te kunnen halen.
• Om gedurende lange perioden van inactiviteit te voorkomen dat
schimmel, nare geurtjes en oxidaties worden gevormd, is het
raadzaam om de deur van het vriesgedeelte open te laten staan,
als dit gedeelte niet ingeschakeld is.
Reiniging van het koelgedeelte
Het ontdooiproces van het koelgedeelte is volledig
automatisch.
Als er af en toe druppels water op de achterwand aan de
binnenzijde van het koelgedeelte zijn dan duidt dit op de
automatische ontdooifase. Het dooiwater wordt automatisch
in een afvoeropening geleid en daarna opgevangen in een
bakje waar het verdampt.
Om te garanderen dat het dooiwater constant en op de
juiste manier afgevoerd wordt moet de binnenkant van de
afvoeropening van het dooiwater regelmatig schoongemaakt
worden met behulp van het bijgeleverde gereedschap.
55
PERIODIEK ONDERHOUD EN REINIGING
VAN HET APPARAAT (vervolg)
Om het koelgedeelte te reinigen:
1. Druk gedurende 3 seconden op de knop (1) op het
bedieningspaneel en sluit het apparaat van het elektriciteitsnet af.
2. Maak het koelgedeelte leeg.
3. Maak de binnenkant van de koelkast met een vochtige doek met
lauw water en/of een neutraal schoonmaakproduct schoon.
Gebruik geen schuurmiddelen.
4. Spoel en droog het apparaat met een zachte doek.
5. Houd de knop (1) nogmaals 3 seconden lang ingedrukt om de
werking van het koelgedeelte te herstellen.
6. Maak de buitenkant met een vochtige doek schoon. Gebruik geen
schuurmiddel of schuursponsjes en ook geen vlekkenmiddelen
(bijv. aceton of trichloorethyleen) of azijn.
Opmerking:
Als het koelgedeelte lange tijd uitgeschakeld moet blijven wordt
geadviseerd om de deur open te laten staan om de vorming van
schimmels, onaangename geuren en oxidatie te vermijden.
Ventilator
Het koelgedeelte is voorzien van een ventilatormodule met lampje.
Dankzij de ventilator is een betere verdeling van de temperatuur in
het koelgedeelte mogelijk waardoor de voedingsmiddelen beter
bewaard kunnen worden.
Belangrijk:
De ventilator functioneert alleen als de compressor in werking is.
Dek de “Luchtinlaatzone” niet af.
56
OPSPOREN VAN STORINGEN
Voordat u contact opneemt met de Consumentenservice…
De problemen bij het gebruik worden vaak veroorzaakt door kleinigheden die u zelf kunt opsporen en
verhelpen, zonder dat hiervoor enig type gereedschap nodig is.
De geluiden die het apparaat produceert zijn normaal, omdat de ventilatoren en de compressoren voor de
regeling van de werking automatisch worden in- en uitgeschakeld.
Sommige geluiden kunnen worden beperkt:
• door het apparaat waterpas te zetten en het op een vlakke ondergrond te plaatsen
• door ervoor te zorgen dat het apparaat niet in contact komt met andere meubels
• door te controleren of de interne onderdelen correct zijn geplaatst
• door te controleren of de flessen en de pakken elkaar niet raken.
Enkele mogelijke geluiden:
• een gefluit bij de eerste inschakeling van het apparaat of na een lange periode waarin het apparaat niet
gebruikt is.
• een geborrel als de koelvloeistof naar de leidingen gaat.
• een gezoem als de waterklep of de ventilator in werking treden.
• een geknetter als de compressor wordt gestart of als het ijs in de bak druppelt.
• een plotselinge klik als de compressor wordt in- en uitgeschakeld.
Als u de volgende geluiden hoort…
…werkt uw product uitstekend!!!
57
OPSPOREN VAN STORINGEN (vervolg)
1. Het apparaat werkt niet en de displays zijn uit.
• Is de stroom uitgevallen?
• Zit de stekker goed in het stopcontact?
• Is de tweepolige netschakelaar ingeschakeld?
• Functioneren de beveiligingen van het elektriciteitsnet in uw woning goed?
• Is de voedingskabel beschadigd?
2. De temperatuur in de vakken is te hoog.
• Sluiten de deuren wel goed?
• Staat het apparaat dicht bij een warmtebron?
• Is de temperatuur correct ingesteld?
• Wordt de luchtcirculatie door de ventilatieroosters aan de onderkant van het apparaat gehinderd?
3. Er ligt water op de bodem van het koelgedeelte.
• Is de afvoer van het dooiwater misschien verstopt?
(zie “Periodiek onderhoud en reiniging van het apparaat”).
4. De binnenverlichting werkt niet.
• Alarm deur open geactiveerd (verlichting uit en de displays branden continu)
- Controleer dat de deur van het koelgedeelte op correcte wijze afsluit om dit alarm te kunnen
deactiveren (bij het afsluiten van de deur dienen de displays van het bedieningspaneel uit te gaan).
Controleer, bij een heropening van de deur, de correcte functionering van de verlichting. Neem, indien
na een correcte afsluiting van de koelkastdeur het display niet uitgaat, contact op met de klantenservice.
• Controleer eerst de aanwijzingen onder punt 1, en vervolgens:
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact. Zie de instructies en de tekening op het
bijgaande productinformatieblad om bij het lampje te kunnen komen.
- Controleer het lampje en vervang het, indien nodig, door een nieuw exemplaar (alleen verkrijgbaar bij
de klantenservice).
5. Het rode lampje op het bedieningspaneel blijft branden en/of het geluidsalarm is actief.
Het lampje en het alarm worden om de volgende redenen geactiveerd:
1. Temperatuuralarm (rood lampje (10) knippert en geluidssignaal ingeschakeld)
- Er is zojuist een grote hoeveelheid vers voedsel in de vriezer geplaatst
- De deur van de vriezer sluit niet goed (zie hoofdstuk “Gebruik van het vriesgedeelte”).
2. Blackout-alarm (rood lampje (14) knippert, geluidssignaal ingeschakeld en display van de vriezer
knippert).
- Er is stroomuitval geweest (zie hoofdstuk “Gebruik van het vriesgedeelte”).
3. Alarm “defecte sensor vriezer” (rood lampje (10) knippert, geluidssignaal ingeschakeld en op het display
van de vriezer wordt de letter C weergegeven).
- De temperatuursensor van het vriesgedeelte is defect, het apparaat blijft wel werken met een
noodprocedure. Bel de klantenservice.
4. Alarm “sensoren koelkast defect” (rood lampje (10) knippert, geluidssignaal ingeschakeld en op het
display van de koelkast wordt de letter C of de letter E weergegeven).
- Een temperatuursensor van het koelgedeelte is defect maar het apparaat blijft functioneren volgens
een noodprocedure. Bel de klantenservice.
Opmerkingen:
• Als de voorste rand van het apparaat bij de aanslag van de deurpakking warm is, is er geen
sprake van een defect; dit is een normaal verschijnsel, het voorkomt condensvorming.
• Als u de temperatuur niet kunt instellen, moet gecontroleerd worden of de
“toetsenblokkering” is uitgeschakeld.
58
KLANTENSERVICE
Voordat u contact opneemt met de
klantenservice:
Zet het apparaat opnieuw aan om te zien of het
ongemak is verholpen. Als dit niet het geval is,
schakel het apparaat dan opnieuw uit en herhaal de
handeling na een uur.
Als uw apparaat na de controles in de gids voor
het opsporen van storingen en nadat u het
apparaat opnieuw gestart hebt nog steeds niet
goed werkt, neem dan contact op met de
klantenservice en leg het probleem duidelijk uit.
Geef het volgende door:
• het type en het serienummer van het apparaat
(deze zijn te vinden op het serienummerplaatje).
• de aard van de storing,
• het model,
• het servicenummer (nummer achter het woord
SERVICE op het typeplaatje binnenin het
apparaat),
• uw volledige adres,
• uw telefoonnummer.
Opmerking:
Het omkeren van de deuren van het apparaat
door onze klantenservice wordt niet
beschouwd als een ingreep die onder de
garantie valt.
59
PRODUCTINFORMATIEBLAD
NL
Lees voor het gebruik van het apparaat ook de gebruiksaanwijzing.
7. Deurvakken
8. Flessenschap
9. Flessenhouder (indien bijgeleverd)
10.Serienummerplaatje (aangebracht naast de
groente- en fruitlade)
11.Ventilator en/of verlichtingsgroep plus ventilator
(indien bijgeleverd)
A. Koelgedeelte
1. Groente- en fruitladen
2. Afdekplaat van de lade (vis, vlees,
zuivelproducten, kaas)
3. Draagplateaus / Gedeelte voor draagplateaus
(gekookte voedingsmiddelen)
Minst koude zone
Gemiddeld koude zone
Koudste zone
B. Vriesgedeelte
12.Bovenste korf (invrieszone)
13.Bewaarvak ingevroren en diepgevroren voedsel
14.IJsbakje (in de korf)
15.Binnendeur vriesgedeelte
4. Verlichtingsgroep (afhankelijk van het model)
5. Controlepaneel van de werking van het
apparaat (afhankelijk van het model)
6. Bovenste schap (boter)
N.B.: het aantal schappen en de vorm van de accessoires kunnen van model tot model verschillen. Alle
planken, vakken en schappen kunnen worden verwijderd.
Let op: de accessoires van de koelkast mogen niet in de afwasmachine worden gewassen.
D
GB
F
NL
E
P
I
GR
S
N
DK
FIN
BEDIENINGSPANEEL
Koelgedeelte
5. Knop van de optie “Vacation" (Vakantie) van
het koelgedeelte
6. Groen lampje van de optie “Vacation"
(Vakantie)
7. Display van de temperatuur die in het
koelgedeelte ingesteld is
8. Knop voor het verhogen van de temperatuur
in het koelgedeelte
9. Knop voor het verlagen van de temperatuur in
het koelgedeelte
Vriesgedeelte
1. “On/Stand-by"-knop van het apparaat
2. Knop voor het verhogen van de temperatuur
van de vriezer
3. Knop voor het verlagen van de temperatuur
van de vriezer
4. Weergave van de temperatuur van de vriezer
10. Rood temperatuuralarmlampje
11. Uitschakelknop van de alarmen
12. Geel lampje van de Snelvriesfunctie (ook
“Extra lading", “Super" of “Fast Freezing"
genoemd)
13. Knop van de Snelvriesfunctie (ook “Extra
lading", “Super" of “Fast Freezing" genoemd)
14. Rood black-out alarmlampje
TOETSENBLOKKERING
Zodra de temperatuur van het wine cellar en vriesgedeelte is geselecteerd, kan de toetsenblokkering
worden ingeschakeld. Druk minstens 3 seconden tegelijkertijd op de toetsen (8) en (9), een geluidssignaal
waarschuwt dat de functie is ingeschakeld. Nu zijn alle toetsen geblokkeerd behalve de toets (11)
“geluidsalarm" en bij elke druk op een toets hoort u een geluidssignaal en zolang er op de toets gedrukt
wordt verschijnt op de displays (4) en (7) de aanduiding “CL". Voer voor het deblokkeren van het
toetsenbord dezelfde handelingen als hierboven uit: houd gedurende 3 seconden tegelijkertijd dezelfde
toetsen ingedrukt.
Opmerking: de luchttemperatuur van de omgeving, de frequentie waarmee de deur wordt geopend en
de plaats van het apparaat kunnen van invloed zijn op de binnentemperatuur van het koel- en
vriesgedeelte. Het wordt daarom geadviseerd de instelling van de temperaturen aan te passen aan deze
factoren.
D
GB
F
NL
E
P
I
GR
S
N
DK
FIN
VERVANGEN VAN HET LAMPJE
Koppel het apparaat altijd van de stroomvoorziening los alvorens het lampje te vervangen. Het lampje kan
zich, afhangend van het model, op twee verschillende plaatsen bevinden.
1. Draai de schroef los en verwijder de diffusor.
2. Het lampje is voorzien van een bajonetaansluiting en DIENT DUS NIET TE WORDEN LOSGEDRAAID
maar dient uit te worden getrokken in de richting die door de pijl wordt aangegeven. Vervang het lampje
met een lampje met dezelfde sterkte of dezelfde maximale sterkte in watt zoals in de buurt van het
lamphoudertje staat aangegeven (uitsluitend verkrijgbaar bij de Klantenservice).
3. Breng het kapje van het lampje weer aan en wacht 5 minuten voordat u het apparaat weer aansluit.
쩸
Printed in Italy
04/08
쩹
D
GB
F
NL
E
P
I
GR
S
N
DK
FIN
5019 608 01035
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement