MSI MS-3CA8 Optix MAG274QRX Lietotāja rokasgrāmata

MSI MS-3CA8 Optix MAG274QRX Lietotāja rokasgrāmata | Manualzz
Optix sērija
LCD monitors
Optix MAG274QRX (3CA8)
Lietotāja rokasgrāmata
Saturs
Darba uzsākšana........................................................................................................... 3
Komplekta saturs.................................................................................................... 3
Monitora statīva uzstādīšana.................................................................................. 4
Monitora noregulēšana........................................................................................... 5
Monitora pārskats................................................................................................... 6
Monitora pievienošana datoram.............................................................................. 8
Ekrāna izvēlnes iestatīšana.......................................................................................... 9
Navi Key (Navigācijas taustiņš)............................................................................... 9
Karstais taustiņš...................................................................................................... 9
OSD izvēlnes................................................................................................................ 10
Gaming (Spēles).................................................................................................... 10
Professional (Profesionāls)................................................................................... 13
Image (Attēls)........................................................................................................ 14
Input Source (Ievades avots)................................................................................. 15
PIP/PBP................................................................................................................. 16
Navi Key (Navigācijas taustiņš)............................................................................. 17
Setting (Iestatīšana)............................................................................................... 18
Specifikācijas............................................................................................................... 20
Iepriekš iestatītie displeja režīmi............................................................................... 22
Kļūdu novēršana.......................................................................................................... 23
Drošības instrukcijas.................................................................................................. 24
TÜV Rheinland sertifikācija......................................................................................... 26
Reglamentējošie paziņojumi...................................................................................... 27
Pārskatīšana
V1.0, 2021/11
2
Saturs
Darba uzsākšana
Šajā nodaļā sniegta informācija par aparatūras uzstādīšanas procedūrām. Savienojot
ierīces, uzmanīgi turiet ierīces, un izmantojiet zemētu rokas locītavas siksnu, lai
izvairītos no statiskās elektrības.
Komplekta saturs
Monitors
Dokumentācija
Piederumi
Optix MAG274QRX
Īsā lietošanas pamācība
Reģistrācijas karte
Statīvs ar skrūvēm
Statīva pamatne ar skrūvēm
Strāvas adapteris un strāvas kabelis
HDMI kabelis (papildu)
Kabeļi
⚠⚠Svarīgi!
DisplayPort kabelis (papildu)
USB augšupstraumes kabelis (USB B veida augšupstraumes
pieslēgvietai) (papildu)
∙∙ Sazinieties ar savu iegādes vietu vai vietējo izplatītāju, ja kāds no elementiem ir
bojāts vai iztrūkst.
∙∙ Iepakojuma saturs var atšķirties dažādās valstīs.
∙∙ Komplektācijā iekļautais strāvas vads ir īpaši paredzēts šim monitoram, un to
nedrīkst lietot ar citiem produktiem.
Darba uzsākšana
3
Monitora statīva uzstādīšana
1. Atstājiet monitoru tā aizsargiepakojumā. Salāgojiet skavu ar gropi uz monitora.
2. Pieskrūvējiet statīva kronšteinu ar skrūvēm.
3. Pievienojiet pamatni statīvam un pieskrūvējiet pamatskrūvi, lai nostiprinātu
pamatni.
4. Pirms monitora uzstādīšana vertikāli pārliecinieties, vai statīva komplekts ir pareizi
uzstādīts.
⚠⚠Svarīgi!
∙∙ Novietojiet monitoru uz mīkstas, aizsargātas virsmas, lai nesaskrāpētu displeja
paneli.
∙∙ Neizmantojiet nekādus asus priekšmetus uz paneļa.
∙∙ Statīva kronšteina uzstādīšanas atveres var izmantot arī piestiprināšanai pie sienas.
Sazinieties ar izplatītāju, lai saņemtu atbilstošu komplektu piestiprināšanai pie
sienas.
2
1
3
4
Darba uzsākšana
Monitora noregulēšana
Šis monitors ir veidots tā, lai palielinātu skatīšanās komfortu, nodrošinot regulēšanas
iespējas.
⚠⚠Svarīgi!
Regulējot monitoru, nepieskarieties displeja panelim.
-5°
20°
130mm
90°
90°
45°
45°
Darba uzsākšana
5
Monitora pārskats
4
2
1
6
Darba uzsākšana
1
4
2
5
6
7
8
9
9
3
10
1
2
3
4
5
Power Button (Barošanas poga)
Navi Key (Navigācijas taustiņš)
Kensington slēdzene
HDMI pieslēgvieta
DisplayPort
6
C-veida USB pieslēgvieta
7
Austiņu ligzda
8
9
10
Šajā pieslēgvietā tiek atbalstīts DisplayPort alternatīvais (DP Alt) režīms un
elektropiegāde līdz 5V/3A.
USB 3.2 B veida augšupstraumes
pieslēgvieta (USB 2.0 signāls)
USB augšupstraumes kabelim.
⚠⚠Svarīgi!
Pārbaudiet, vai iepakojumā ir USB
augšupstraumes kabelis, un pievienojiet
to datoram un monitoram. Kad šis
kabelis ir pievienots, monitora USB A
veida lejupstraumes pieslēgvietas ir
gatavas lietošanai.
Savienojumam
ar monitoru
Savienojumam ar
datoru
USB 2.0 A veida pieslēgvieta
Strāvas ligzda
Darba uzsākšana
7
Monitora pievienošana datoram
1. Izslēdziet datoru.
2. Savienojiet monitora video kabeli ar datoru.
3. Savienojiet monitora strāvas adapteri un strāvas kabeli. (A attēls)
4. Pievienojiet strāvas adapteri monitora strāvas ligzdai. (B attēls)
5. Pievienojiet strāvas vadu strāvas kontaktligzdai. (C attēls)
6. Ieslēdziet monitoru. (D attēls)
7. Ieslēdziet datoru, un monitors automātiski nosaka signāla avotu.
B
C
A
D
8
Darba uzsākšana
Ekrāna izvēlnes iestatīšana
Šajā nodaļā sniegta svarīga informācija par ekrāna izvēlnes iestatīšanu.
⚠⚠Svarīgi!
Visa informācija var mainīties bez iepriekšēja paziņojuma.
Navi Key (Navigācijas taustiņš)
Monitoram ir Navi Key (Navigācijas taustiņš), daudzvirzienu vadīkla, kas palīdz
pārvietoties izvēlnē OSD (ekrāna izvēlne).
Up (Uz augšu)/ Down (Uz leju)/ Left (Pa kreisi)/ Right (Pa labi):
∙∙ Funkciju izvēlņu un vienumu atlase
∙∙ Funkciju vērtību pielāgošana
∙∙ Funkciju izvēļņu atvēršana/aizvēršana
Vidējs:
∙∙ Ekrāna (OSD) izvēlnes palaišana
∙∙ Apakšizvēlnes
∙∙ Atlases vai iestatījumu apstiprināšana
Karstais taustiņš
∙∙ Lietotāji var atvērt sākotnējo funkciju izvēlnes, pārvietojot Navi Key (Navigācijas
taustiņš) Up (Uz augšu), Down (Uz leju), Left (Pa kreisi), Right (Pa labi), kad OSD
izvēlne nav aktīva.
∙∙ Lietotāji var pielāgot savus karstos taustiņus, lai ievadītu citas funkciju izvēlnes.
Ekrāna izvēlnes iestatīšana
9
OSD izvēlnes
⚠⚠Svarīgi!
Kad uztverat HDR signālu, funkcija Night Vision (Nakts redzamība), MPRT Sync, Low
Blue Light (Zems zilās gaismas līmenis), HDCR, Brightness (Spilgtums), Contrast
(Kontrasts), Color Temperature (Krāsu temperatūra), Optix Scope (Optiskais tvērums)
un PIP/PBP ir pelēkota.
Gaming (Spēles)
1. līmeņa izvēlne 2./3. līmeņa izvēlne
Game Mode
(Spēļu režīms)
User (Lietotājs)
FPS
Racing (Sacīkstes)
RTS
Night Vision
(Nakts
redzamība)
Response Time
(Atbildes laiks)
RPG
OFF (IZSLĒGTS)
Normal (Normāls)
Strong (Spēcīgs)
Strongest (Spēcīgākais)
A.I.
Normal (Normāls)
Fast (Ātrs)
Fastest (Ātrākais)
10
OSD izvēlnes
Apraksts
∙∙ Izmantojiet pogas Uz augšu, Uz
leju, lai atlasītu un priekšskatītu
režīma efektus.
∙∙ Nospiediet vidējo pogu, lai
apstiprinātu un lietotu režīma
veidu.
∙∙ Šī funkcija optimizē fona
spilgtumu un ir ieteicama FPS
spēlēm.
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var
pielāgot Atbildes laiku.
∙∙ Kad opcija MPRT Sync ir
iespējota, opcija Atbildes laiks ir
pelēkota.
1. līmeņa izvēlne 2./3. līmeņa izvēlne
MPRT Sync
OFF (IZSLĒGTS)
ON (IESLĒGTS)
Apraksts
∙∙ Ja MPRT Sync ir aktivizēta,
funkciju Spilgtums nevar iespējot
un tā tiek pelēkota.
∙∙ HDCR un MPRT Sync nevar
iespējot vienlaicīgi.
∙∙ Kad opcija MPRT Sync ir
iespējota, opcija Atbildes laiks ir
pelēkota.
Refresh Rate
Location
(Atsvaidzināšanas (Atrašanās
intensitāte)
vieta)
Left Top (Pa
kreisi augšā)
Right Top (Pa
labi augšā)
Left Bottom
(Pa kreisi
apakšā)
Right Bottom
(Pa labi
apakšā)
∙∙ MPRT Sync ir pieejama, kad
atsvaidzināšanas intensitāte ir
virs 85 Hz.
∙∙ Ekrāna izvēlnē atrašanās vieta
ir regulējama. Nospiediet vidējo
pogu, lai apstiprinātu un lietotu
Atsvaidzināšanas intensitāte
Atrašanās vieta.
∙∙ Šis monitors ievēro un darbojas,
izmantojot operētājsistēmas
iepriekš iestatīto Ekrāna
atsvaidzināšanas intensitāti.
Customize
(Pielāgot)
OFF (IZSLĒGTS)
ON (IESLĒGTS)
OSD izvēlnes
11
1. līmeņa izvēlne 2./3. līmeņa izvēlne
Alarm Clock
(Modinātājs)
Location
(Atrašanās
vieta)
Left Top (Pa
kreisi augšā)
Right Top (Pa
labi augšā)
Left Bottom
(Pa kreisi
apakšā)
Apraksts
∙∙ Pēc laika iestatīšanas nospiediet
vidējo pogu, lai aktivizētu taimeri.
∙∙ Lietotājiem ir manuāli jaatjaunot
savs sākotnējais modinātājs
pēc strāvas padeves zuduma un
atkārtota savienojuma izveides.
Right Bottom
(Pa labi
apakšā)
Customize
(Pielāgot)
OFF (IZSLĒGTS)
15:00
30:00
00:01~99:59
45:00
KVM
60:00
Auto (Automātiski)
Upstream (Augšupstraume)
Type C (C veida)
Smart Crosshair Icon (Ikona) None (Nav)
(Viedais krustiņš)
∙∙ Opcija Automātiski monitoram
nodrošina iespēju automātiski
pārslēgt USB ievades avotus,
piemēram, tastatūru, peli vai
citas USB ierīces.
∙∙ Lietotāji arī var norādīt
augšupstraumes pieslēgvietu vai
USB C veida kā tikai USB signāla
avotu.
∙∙ Izmantojot AI algoritmu, šī
funkcija uzlabo spēles krustiņa
redzamību.
∙∙ Lietotāji var atlasīt krustiņa
krāsu un pozīciju.
Color
(Krāsa)
White (Balts)
Red (Sarkans)
Auto
(Automātiski)
Position (Pozīcija)
Reset (Atiestatīt)
12
OSD izvēlnes
1. līmeņa izvēlne 2./3. līmeņa izvēlne
Optix Scope
(Optiskais
tvērums)
Scope Size Small (Mazs)
∙∙ Ja Optiskais Tvērums ir
(Tvēruma
iespējots, centra punkts tiks
Medium (Vidējs) tuvināts, lietotājs var pielāgot
lielums)
detaļas, izmantojot iestatījumus
Large (Liels)
“Tvēruma lielums” un “Tvēruma
Scope Ratio x1,5
attiecība”.
(Tvēruma
∙∙ Funkcija Viedais krustiņš un
x2
attiecība)
Optiskais tvērums var būt
x4
iespējota vienlaikus.
OFF (IZSLĒGTS)
∙∙ PIP/PBP, Adaptive Sync (Adaptīvā
sinhronizācija) un MPRT Sync ir
jāiestata uz IZSLĒGTS, kamēr
opcija Optiskais tvērums ir
iespējota.
ON (IESLĒGTS)
Adaptive Sync
(Adaptīvā
sinhronizācija)
Apraksts
∙∙ Ekrāna lielums 1:1 ir jāiestata uz
Automātisks, kamēr Optiskais
tvērums ir iespējota.
OFF (IZSLĒGTS)
∙∙ Adaptīvā sinhronizācija novērš
ekrāna pārrāvumus.
ON (IESLĒGTS)
Professional (Profesionāls)
1. līmeņa
izvēlne
Pro Mode
(Profesionālais
režīms)
2. līmeņa izvēlne
User (Lietotājs)
Anti-Blue
(Pretzils)
Movie (Filma)
Apraksts
∙∙ Izmantojiet pogas Uz augšu, Uz leju, lai
atlasītu un priekšskatītu režīma efektus.
∙∙ Nospiediet vidējo pogu, lai apstiprinātu un
lietotu režīma veidu.
Office (Birojs)
sRGB
Adobe RGB
Display P3
(Displeja P3)
Eco
OSD izvēlnes
13
1. līmeņa
izvēlne
Low Blue
Light (Zems
zilās gaismas
līmenis)
HDCR
MPRT Sync
2. līmeņa izvēlne
OFF (IZSLĒGTS)
ON (IESLĒGTS)
OFF (IZSLĒGTS)
ON (IESLĒGTS)
OFF (IZSLĒGTS)
ON (IESLĒGTS)
Apraksts
∙∙ Zems zilās gaismas līmenis aizsargā
acis pret zilo gaismu. Ja šis iestatījums
ir aktivizēts, Zems zilās gaismas līmenis
pielāgo ekrāna krāsas temperatūru, lai tā
būtu dzeltenāka.
∙∙ Ja profesionālais režīms ir iestatīts uz
Pretzils, ir obligāti jāiespējo Zems zilās
gaismas līmenis.
∙∙ HDCR uzlabo attēla kvalitāti, palielinot
attēlu kontrastu.
∙∙ Ja HDCR ir iestatīts uz IESLĒGTS,
Spilgtums tiek iezīmēts pelēks.
∙∙ HDCR un MPRT Sync nevar iespējot
vienlaicīgi.
∙∙ Ja MPRT Sync ir aktivizēta, funkciju
Spilgtums nevar iespējot un tā tiek
pelēkota.
∙∙ HDCR un MPRT Sync nevar iespējot
vienlaicīgi.
∙∙ Kad opcija MPRT Sync ir iespējota, opcija
Atbildes laiks ir pelēkota.
Image
Enhancement
(Attēla
uzlabošana)
OFF (IZSLĒGTS)
Weak (Vājš)
Medium (Vidējs)
∙∙ MPRT Sync ir pieejama, kad
atsvaidzināšanas intensitāte ir virs 85 Hz.
∙∙ Attēla uzlabošana uzlabo attēla malas, lai
uzlabotu tā pievilcību.
Strong (Spēcīgs)
Strongest
(Spēcīgākais)
Image (Attēls)
1. līmeņa
izvēlne
Brightness
(Spilgtums)
2./3. līmeņa izvēlne
0-100
Apraksts
∙∙ Atbilstoši pielāgojiet spilgtumu
saskaņā ar apkārtējo
apgaismojumu.
∙∙ Kad iespējots MPRT Sync vai
HDCR, spilgtums ir pelēkots.
14
OSD izvēlnes
1. līmeņa
izvēlne
Contrast
(Kontrasts)
Sharpness
(Asums)
Color
Temperature
(Krāsu
temperatūra)
Screen Size
(Ekrāna izmērs)
2./3. līmeņa izvēlne
Apraksts
0-5
∙∙ Asums uzlabo attēlu dzidrumu
un detaļas.
0-100
∙∙ Atbilstoši pielāgojiet kontrastu,
lai atslogotu acis.
Cool (Vēss)
∙∙ Izmantojiet pogas Uz augšu, Uz
leju, lai atlasītu un priekšskatītu
režīma efektus.
Normal (Normāls)
Warm (Silts)
Customization
(Pielāgošana)
R (0–100)
G (0–100)
B (0–100)
Auto (Automātiski)
4:3
16:9
1:1
∙∙ Nospiediet vidējo pogu, lai
apstiprinātu un lietotu režīma
veidu.
∙∙ Lietotāji var regulēt Ekrāna
izmēru jebkurā režīmā, jebkurā
izšķirtspējā un jebkurā ekrāna
atsvaidzināšanas intensitātē.
Input Source (Ievades avots)
1. līmeņa
izvēlne
HDMI1
2. līmeņa
izvēlne
HDMI2
DP
Type C (C veida)
Auto Scan
(Automātiskā
skenēšana)
OFF (IZSLĒGTS)
ON (IESLĒGTS)
Apraksts
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot Ievades
avotu.
∙∙ Lietotāji var izmantot navigācijas taustiņu,
lai atlasītu ievades statusu, kā norādīts
tālāk.
• Ja “Automātiskā skenēšana” ir iestatīta
uz “IZSLĒGTS” un monitors ir jaudas
taupīšanas režīmā.
• Ja monitorā ir redzams ziņojums “No
Signal (Nav signāla)”.
OSD izvēlnes
15
PIP/PBP
1. līmeņa
izvēlne
2./3. līmeņa izvēlne
PIP
Source
(Avots)
OFF (IZSLĒGTS)
PIP Size
(PIP izmērs)
Location
(Atrašanās
vieta)
HDMI1
HDMI2
DP
Type C (C veida)
Small (Mazs)
Medium (Vidējs)
Large (Liels)
Left Top (Pa
kreisi augšā)
Right Top (Pa
labi augšā)
Left Bottom (Pa
kreisi apakšā)
Right Bottom
(Pa labi apakšā)
Customize
(Pielāgot)
Display Switch (Displeja slēdzis)
PBP
Audio Switch (Audio slēdzis)
Mode 1 (Režīms 1)
Mode 2 (Režīms 2)
Source 1
(Avots 1)
Source 2
(Avots 2)
HDMI1
HDMI2
DP
Type C (C veida)
HDMI1
HDMI2
DP
Type C (C veida)
Display Switch (Displeja slēdzis)
Audio Switch (Audio slēdzis)
16
OSD izvēlnes
Apraksts
∙∙ PIP (Attēls attēlā) ļauj
lietotājiem vienlaikus parādīt
vairākus video avotus vienā
ekrānā. Viena programma
tiek parādīta pilnekrāna
režīmā vienlaikus ar
vienu vai vairākām citām
programmām, kas tiek
parādītas ielaiduma logos.
∙∙ PBP (Attēls pēc attēla) ir
līdzīga funkcija, kas ekrānā
parāda divus blakus esošus
ievades avotus.
∙∙ Displeja slēdzis ļauj
lietotājiem pārslēgties
starp primāro uz sekundāro
ievades avotu.
∙∙ Ja ir tikai viena signāla
ievade, Displeja slēdzis
Audio slēdzis tiek iezīmēts
pelēks.
∙∙ Lietotāji var pielāgot loga
sadalīšanas ātrumu,
ieslēdzot režīmu 1/2.
Navi Key (Navigācijas taustiņš)
1. līmeņa
izvēlne
Up (Uz augšu)
Down (Uz leju)
Left (Pa kreisi)
Right (Pa labi)
2. līmeņa izvēlne
OFF (IZSLĒGTS)
Brightness
(Spilgtums)
Apraksts
∙∙ Visus Navigācijas taustiņa vienumus var
pielāgot, izmantojot ekrāna izvēlni.
Game Mode
(Spēļu režīms)
Smart Crosshair
(Viedais krustiņš)
Alarm Clock
(Modinātājs)
Input Source
(Ievades avots)
PIP/PBP Mode
(PIP/PBP režīms)
Refresh Rate
(Atsvaidzināšanas
intensitāte)
Info. On Screen
(Informācija
ekrānā)
Night Vision
(Nakts
redzamība)
Optix Scope
(Optiskais
tvērums)
KVM
OSD izvēlnes
17
Setting (Iestatīšana)
1. līmeņa izvēlne
Language
(Valoda)
2. līmeņa izvēlne
繁體中文
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
한국어
Apraksts
∙∙ Lai apstiprinātu un lietotu iestatījumu
Valoda, lietotājiem jānospiež vidējā
poga.
∙∙ Valoda ir neatkarīgs iestatījums.
Lietotāja valodas iestatījums ignorē
rūpnīcas noklusējumu. Kad lietotāji
iestatījuši Atiestatīt uz Jā, valoda netiek
mainīta.
日本語
Русский
Português
简体中文
Bahasa Indonesia
Türkçe
Transparency
(Caurspīdīgums)
OSD Time Out
(Ekrāna izvēlnes
taimauts)
(Drīz būs vairāk
valodu)
0-5
5-30s
RGB LED
OFF (IZSLĒGTS)
Power Button
(Barošanas poga)
OFF (IZSLĒGTS)
ON (IESLĒGTS)
Standby
(Gaidīšanas
režīms)
Info. On Screen
(Informācija
ekrānā)
18
OSD izvēlnes
OFF (IZSLĒGTS)
ON (IESLĒGTS)
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot
Caurspīdīgumu.
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot
Ekrāna izvēlnes taimautu.
∙∙ Lietotāji var pielāgot RGB LED uz
Ieslēgts vai Izslēgts.
∙∙ Ja iestatīts uz IZSLĒGTS, lietotāji var
nospiest barošanas pogu, lai izslēgtu
monitoru.
∙∙ Ja iestatīts uz Gaidstāves režīmu,
lietotāji var nospiest barošanas
pogu, lai izslēgtu paneli un
aizmugurapgaismojumu.
∙∙ Monitora statusa informācija tiek
parādīta ekrāna labajā pusē.
1. līmeņa izvēlne
HDMI CEC
2. līmeņa izvēlne
OFF (IZSLĒGTS)
ON (IESLĒGTS)
Apraksts
∙∙ HDMI CEC (Consumer Electronics
Control) atbalsta Sony PlayStation®,
Nintendo® Switch™, Xbox Series X|S
konsoles un dažādas audio vizuālās
ierīces, kas ir CEC saderīgas.
∙∙ Ja HDMI CEC ir iestatīts uz IESLĒGTS:
• Monitors automātiski ieslēdzas, kad
tiek ieslēgta CEC ierīce.
• CEC ierīcē tiek ieslēgts enerģijas
taupības režīms, kad monitors ir
izslēgts.
Reset (Atiestatīt)
YES (JĀ)
NO (NĒ)
• Kad pievienota Sony PlayStation®,
Nintendo® Switch™ vai Xbox
sērijas X|S konsole, un spēļu un
profesionālais režīms automātiski
tiek iestatīts uz Lietotāja režīms
(noklusējuma) un vēlāk var pielāgot
lietotāja izvēlētajiem režīmiem.
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var atiestatīt
un atjaunot sākotnējos ekrāna izvēlnes
noklusējuma iestatījumus.
OSD izvēlnes
19
Specifikācijas
Monitors
Optix MAG274QRX
Liekums
Pustonis
Izmērs
Paneļa veids
Izšķirtspēja
Attēla attiecība
Spilgtums (niti)
Kontrasta attiecība
Refresh Rate
(Atsvaidzināšanas
intensitāte)
Response Time (Atbildes
laiks)
I/O
27 collu
Rapid IPS
2560 x 1440 pie 240 Hz
16:9
350
1000:1
240Hz
1ms (GTG)
∙∙ DisplayPort x 1
∙∙ HDMI pieslēgvieta x 2
∙∙ USB C veids (DP Alt režīms) x 1
∙∙ USB 3.2 B veida augšupstraumes pieslēgvieta
(USB 2.0 signāls) x 1
∙∙ USB 2.0 A veida pieslēgvieta x 2
Skatīšanās leņķi
DCI-P3*/ sRGB
Virsmas apstrāde
Displeja krāsas
Monitora Jaudas Opcijas
Strāvas adaptera
specifikācijas
Ieejošā strāva
Strāvas izvads
20
Specifikācijas
∙∙ Austiņu ligzda x 1
178°(H) , 178°(V)
92%/126%
Pretapžilbes
1,07B (8 biti +FRC)
19 V
4,74 A
Modelis: DA-90J19
100~240V, 50~60Hz, 1,5A
19 V
4,74 A
Monitors
Optix MAG274QRX
Regulēšana (augstums)
0 ~ 130mm
Regulēšana (noliekšana)
Regulēšana (grozīšana)
Regulēšana (pagriešana)
Kensington slēdzene
VESA stiprinājums
-5° ~ 20°
-45° ~ 45°
-90° ~ 90°
Jā
∙∙ Plāksnes veids: 100 x 100 mm
∙∙ Skrūves veids: M4 x 10 mm
• Pavediena diametrs: 4 mm
• Pavediena solis: 0,7 mm
Izmēri (Pl x A x Dz)
Svars
Vide
Darbības
režīms
• Pavediena garums: 10 mm
614,9 x 544 x 233,68 mm
6,43 kg (neto)
9,09 kg (bruto)
∙∙ Temperatūra: 0℃ ~ 40℃
∙∙ Mitrums: no 20% līdz 90%, nekondensēts
∙∙ Augstums: 0 ~ 5000m
Uzglabāšana ∙∙ Temperatūra: -20℃ ~ 60℃
∙∙ Mitrums: 10% ~ 90%, bez kondensāta
* Pamatojoties uz CIE1976 testēšanas standartiem.
Specifikācijas
21
Iepriekš iestatītie displeja režīmi
Standarts
VGA
Izšķirtspēja
640x480
Pie 60 Hz
Pie 67 Hz
Pie 72 Hz
DOS vide
720x480
SVGA
800x600
XGA
720x576
1024x768
SXGA
1280x1024
WXGA+
1440x900
Full HD
1920x1080
WSXGA+
1680x1050
Pie 75 Hz
Pie 60 Hz
Pie 60 Hz
Pie 60 Hz
Pie 72 Hz
Pie 75 Hz
Pie 60 Hz
Pie 70 Hz
Pie 75 Hz
Pie 60 Hz
Pie 75 Hz
Pie 60 Hz
Pie 60 Hz
Pie 60 Hz
Pie 85 Hz
Pie 120 Hz
Pie 144 Hz
QHD
2560x1440
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Pie 165 Hz
X
Pie 240 Hz
X
576P
720P
1080P pie 120 Hz
2160P pie 60 Hz
Iepriekš iestatītie displeja režīmi
V
V
Pie 120 Hz
Pie 60 Hz
1080P pie 60 Hz
22
V
X
Pie 180 Hz
480P
DP / C veida
V
Pie 165 Hz
Pie 144 Hz
Video laika
izšķirtspēja
HDMI
X
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Kļūdu novēršana
Barošanas gaismas diode ir izslēgta.
• Vēlreiz nospiediet monitora barošanas pogu.
• Pārbaudiet, vai monitora strāvas kabelis ir pareizi pievienots.
Nav attēla.
• Pārbaudiet, vai datora grafikas karte ir pareizi instalēta.
• Pārbaudiet, vai dators un monitors ir pieslēgti strāvas kontaktligzdām un ir
ieslēgti.
• Pārbaudiet, vai monitora signāla kabelis ir pareizi pievienots.
• Iespējams, ka dators ir gaidīšanas režīmā. Nospiediet jebkuru taustiņu, lai
aktivizētu monitoru.
Ekrāna attēls nav pareiza izmēra vai ir nepareizi centrēts.
• Skatiet iepriekš iestatītos displeja režīmus, lai iestatītu datorā tādu iestatījumu,
kas ir piemērots monitora attēlošanai.
Nav standarta Plug & Play.
• Pārbaudiet, vai monitora strāvas kabelis ir pareizi pievienots.
• Pārbaudiet, vai monitora signāla kabelis ir pareizi pievienots.
• Pārbaudiet, vai dators un grafikas karte ir saderīgi ar standartu Plug & Play.
Ikonas, fonts vai ekrāns ir izplūduši, neskaidri vai ir problēmas ar
krāsām.
• Neizmantojiet video paplašinājuma kabeļus.
• Pielāgojiet spilgtumu un kontrastu.
• Pielāgojiet RGB krāsu vai regulējiet krāsu temperatūru.
• Pārbaudiet, vai monitora signāla kabelis ir pareizi pievienots.
• Pārbaudiet, vai signāla kabeļa savienotāja ligzdas nav saliekušās.
Monitors sāk mirgot vai rāda viļņus.
• Mainiet atsvaidzināšanas intensitāti, lai tā atbilstu monitora iespējām.
• Atjauniniet grafikas kartes draiverus.
• Nenovietojiet monitoru blakus elektroierīcēm, kas var izraisīt elektromagnētiskos
traucējumus (EMI).
Kļūdu novēršana
23
Drošības instrukcijas
∙∙ Rūpīgi un pilnībā izlasiet drošības norādījumus.
∙∙ Jāievēro visi drošības pasākumi un brīdinājumi, kas norādīti uz ierīces vai lietotāja
rokasgrāmatā.
∙∙ Apkopi uzticiet kvalificētam personālam.
Barošana
∙∙ Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārliecinieties, vai strāvas spriegums ir
drošības robežās un ir pareizi noregulēts līdz 100 - 240V vērtībai.
∙∙ Ja strāvas vadam ir 3 tapu kontaktdakša, neatvienojiet aizsargzemējuma tapu no
kontaktdakšas. Ierīcei jābūt savienotai ar iezemētu strāvas kontaktligzdu.
∙∙ Apstipriniet, ka elektroenerģijas sadales sistēmai uzstādīšanas vietā jānodrošina
automātiskais slēdzis ar 120/240 V, 20 A (maksimums).
∙∙ Vienmēr atvienojiet strāvas vadu vai izslēdziet sienas kontaktligzdu, ja ierīce
noteiktu laiku netiek izmantota, lai sasniegtu nulles enerģijas patēriņu.
∙∙ Novietojiet strāvas vadu tā, lai cilvēki tam nekāptu virsū. Nenovietojiet jebkādus
priekšmetus uz strāvas vada.
∙∙ Ja ierīces komplektācijā ir adapters, izmantojiet tikai MSI nodrošināto maiņstrāvas
adapteri, kas apstiprināts lietošanai ar šo ierīci.
Baterija
Ja šī ierīce tiek piegādāta ar bateriju, ievērojiet īpašus piesardzības pasākumus.
∙∙ Ja bateriju nepareizi nomaina, pastāv sprādziena risks. Nomainiet tikai ar tāda paša
vai līdzīga tipa bateriju, kuru ieteicis ražotājs.
∙∙ Nemetiet bateriju uguni vai karstā krāsnī, kā arī neveic tā mehānisku sasišanu vai
sagriešanu, kas var radīt eksploziju.
∙∙ Centieties neatstāt bateriju pārmērīgi lielā temperatūrā vai pārmērīgi zema gaisa
spiediena vidē, kas var izraisīt sprādzienu vai uzliesmojoša šķidruma vai gāzes
noplūdi.
∙∙ Nenorijiet bateriju. Ja monētas/pogas tipa baterija tiek norīta, tas var izraisīt
smagus iekšējos apdegumus vai nāvi. Uzglabājiet jaunās un lietotās baterijas
bērniem nepieejamā vietā.
Eiropas Savienība:
Taivāna:
24
Baterijas, akumulatoru iepakojumus un akumulatorus nedrīkst utilizēt
nešķirotos mājsaimniecības atkritumos. Lai atgrieztu, pārstrādātu vai
apstrādātu tos saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem, izmantojiet publisku
savākšanas sistēmu.
廢電池請回收
Lai varētu labāk aizsargāt apkārtējo vidi, izmantotie akumulatori ir jāsavāc
atsevišķi pārstrādei vai speciāla veida izmešanai.
Drošības instrukcijas
Kalifornija, ASV:
Vide
Pogu šūnu baterija var saturēt perhlorātu, un Kalifornijā to ir īpaši
jāapstrādā vai jāutilizē.
Plašāku informāciju skatiet šeit: https://dtsc.ca.gov/perchlorate/
∙∙ Lai samazinātu ar karstumu saistīto traumu vai pārkarsušas baterijas iespējamību,
nenovietojiet ierīci uz mīkstas, nestabilas virsmas un neaizsedziet ventilācijas
atveres.
∙∙ Lietojiet ierīci tikai uz cietas, līdzenas un stabilas virsmas.
∙∙ Lai novērstu ierīces apgāšanos, nostipriniet ierīci uz galda, sienas vai fiksēta
objekta, izmantojot pretapgāšanās stiprinājumu, kas palīdz pareizi atbalstīt ierīci un
noturēt drošā vietā.
∙∙ Lai novērstu ugunsgrēka vai strāvas trieciena risku, neturiet ierīci mitrumā un
augstā temperatūrā.
∙∙ Neatstājiet ierīci nekondicionētā vidē ar uzglabāšanas temperatūru augstāku par
60℃ vai zemāku par -20℃, kas var sabojāt ierīci.
∙∙ Maksimālā darbības temperatūra ir aptuveni 40℃.
∙∙ Tīrot ierīci, izņemiet kontaktdakšu. Ierīces tīrīšanai izmantojiet mīkstu drāniņu,
nevis rūpniecisku ķīmisku vielu. Nekad nelejiet atverē šķidrumu, jo tas var sabojāt
ierīci vai izraisīt elektrošoku.
∙∙ Nekad neturiet ierīces tuvumā spēcīgus magnētiskos vai elektriskos objektus.
∙∙ Ja rodas kāda no tālāk norādītajām situācijām, lūdziet ierīci pārbaudīt servisa
personālam.
• Ir bojāts strāvas vads vai kontaktdakša.
• Ierīcē ir iekļuvis šķidrums.
• Ierīce ir tikusi pakļauta mitruma iedarbībai.
• Ierīce nedarbojas pareizi vai nevar to lietot atbilstoši lietotāja rokasgrāmatā
norādītajam.
• Ierīce ir nokritusi un bojāta.
• Ierīcei ir acīmredzami salūzusi.
Drošības instrukcijas
25
TÜV Rheinland sertifikācija
TÜV Rheinland Low Blue Light (Zema Zilās Gaismas
Līmeņa) sertifikācija
Zilā gaisma rada acu nogurumu un diskomfortu. MSI
tagad nodrošina monitorus ar TÜV Rheinland zema
zilās gaismas līmeņa sertifikāciju, lai nodrošinātu
lietotājiem acu komfortu un labsajūtu. Ievērojiet
tālāk norādītās instrukcijas, lai samazinātu ekrāna
un zilās gaismas iedarbības simptomus.
∙∙ Novietojiet ekrānu 20–28 collu (50–70 cm) attālumā no acīm un nedaudz zem acu
līmeņa.
∙∙ Ik pa brīdim apzināta acu mirkšķināšana palīdzēs samazināt acu slodzi pēc ilgstošas
skatīšanās ekrānā.
∙∙ Ik pēc 2 stundām paņemiet 20 minūšu atpūtu.
∙∙ Šo pārtraukumu laikā skatieties prom no ekrāna un vismaz 20 sekundes skatieties
uz attālākiem objektiem.
∙∙ Pārtraukumu laikā izstaipieties, lai atvieglotu ķermeņa nogurumu vai sāpes.
∙∙ Izmantojiet lasīšanas/pretzilo režīmu vai ieslēdziet zema zilās gaismas līmeņa
funkciju.
TÜV Rheinland Flicker Free (Bez mirgoņas) tehnoloģijas
sertifikācija
∙∙ TÜV Rheinland pārbaudīja šo izstrādājumu, lai
pārliecinātos, vai displejs izdala redzamas un
neredzamas mirgoņas, tādējādi radot lietotāju acu
nogurumu.
∙∙ TÜV Rheinland ir noteicis pārbaužu katalogu, kas
nosaka minimālos standartus dažādos frekvenču
diapazonos. Pārbaužu katalogs ir balstīts uz starptautiski pieejamiem standartiem
vai industrijā biežāk sastopamiem standartiem un pārsniedz šīs prasības.
∙∙ Izstrādājums ir pārbaudīts laboratorijā atbilstoši šiem kritērijiem.
∙∙ Atslēgvārds “Bez mirgoņas” apstiprina, ka ierīcei nav redzama un neredzama
mirgoņa, kas definēta šajā standartā diapazonā no 0 līdz 3000 Hz dažādos spilgtuma
iestatījumos.
∙∙ Displejs neatbalstīs Flicker Free tehnoloģiju, kad iespējota funkcija Anti Motion Blur
(Pretkustības kontūra)/MPRT. (Funkcijas Anti Motion Blur (Pretkustības kontūra)/
MPRT pieejamība atšķiras atkarībā no izstrādājumiem.)
26
TÜV Rheinland sertifikācija
Reglamentējošie paziņojumi
CE atbilstība
Šī ierīce atbilst prasībām, kas noteiktas Padomes Direktīvā par
dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz elektromagnētisko
savietojamību (2014/30/ES), Zemsprieguma Direktīvā (2014/35/ES), EP
direktīvā (2009/125/EK) un RoHS Direktīvā (Direktīvā par dažu bīstamu
vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās) (2011/65/ES).
Šis produkts ir pārbaudīts un atzīts par atbilstīgu saskaņotajiem standartiem attiecībā
uz informācijas tehnoloģiju iekārtām, kas publicēti saskaņā ar Eiropas Savienības
Oficiālā Vēstneša direktīvām.
FCC-B Radiofrekvences traucējumu paziņojums
Šis aprīkojums ir pārbaudīts un atbilst B. kategorijas digitālo ierīču
ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi
ir noteikti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem
traucējumiem dzīvojamo māju instalācijās. Šis aprīkojums rada,
izmanto un var izstarot radiofrekvences enerģiju un, ja tas netiek
uzstādīts un lietots saskaņā ar instrukciju rokasgrāmatu, tas var
radīt kaitīgus radiosakaru traucējumus. Tomēr nav nekādu garantiju, ka traucējumi
nradīsies kādā noteiktā instalācijā. Ja šī ierīce patiešām rada kaitīgus traucējumus
radio un televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, lietotājam
jāmēģina novērst šos kaitējumus kādā no tālāk norādītajiem veidiem.
∙∙ Pagrieziet vai pārvietojiet uztverošo antenu.
∙∙ Palieliniet attālumu starp ierīci un uztvērēju.
∙∙ Pievienojiet ierīci citas elektriskās ķēdes kontaktligzdā, kurā nav pieslēgts uztvērējs.
∙∙ Problēmu atrisināšanai sazinieties ar pārdevēju vai pieredzējušu radio/televīzijas
speciālistu.
1. paziņojums
Veicot izmaiņas vai modifikācijas, ko nav pienācīgi apstiprinājušas atbildīgās iestādes,
kas atbildīgas par atbilstības noteikumu ievērošanu, var tikt atņemtas lietotāja
tiesības ekspluatēt šo ierīci.
2. paziņojums
Lai ievērotu emisijas robežvērtības, jāizmanto ekranēti saskarnes kabeļi un
maiņstrāvas vads, ja tāds ir.
Ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Lietošanai ir noteikti divi tālāk norādīti
nosacījumi:
1. šī ierīce nedrīkst radīt būtiskus traucējumus, un
2. šai ierīcei jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, ieskaitot traucējumus, kas var
radīt nevēlamas darbības.
Reglamentējošie paziņojumi
27
WEEE (EEIA - elektrisko un elektronisko iekārtu
atkritumi) paziņojums
Saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) Direktīvu par elektrisko un elektronisko
iekārtu atkritumiem (Direktīva 2012/19/EK), augustā, “elektrisko un
elektronisko iekārtu” produktus vairs nevar izmest kā sadzīves atkritumus,
un aptverto elektronisko iekārtu ražotājiem ir pienākums pieņemt atpakaļ
šādus produktus to derīguma laika beigās.
Informācija par ķīmiskajām vielām
Saskaņā ar ķīmisko vielu noteikumiem, piemēram, ES REACH regulu (kas attiecas uz
ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu) (Eiropas Parlamenta
un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006), MSI sniedz informāciju par ķīmiskajām
vielām produktos vietnē: https://csr.msi.com/global/index
Zaļā produkta raksturojums
∙∙ Samazināts enerģijas patēriņš darba un gaidstāves režīmos
∙∙ Ierobežots videi un veselībai kaitīgo vielu pielietojums
∙∙ Viegli demontējama un pārstrādājama
∙∙ Samazināta dabas resursu izmantošana, izmantojot izejvielu otrreizējo pārstrādi
∙∙ Ilgāks produkta kalpošanas laiks, ņemot vērā vienkāršu atjaunināšanas procesu
∙∙ Samazināts cieto atkritumu daudzums, īstenojot atpakaļpieņemšanas politiku.
Vides politika
∙∙ Šis produkts ir izstrādāts, lai nodrošinātu atbilstošu detaļu atkārtotu
izmantošanu un pārstrādi, un to nevajadzētu izmest kalpošanas laika
beigās.
∙∙ Lietotājiem jāsazinās ar vietējo autorizēto savākšanas punktu
otrreizējai pārstrādei un jāiznīcina nolietotie produkti.
∙∙ Apmeklējiet MSI tīmekļa vietni un atrodiet tuvumā esošu izplatītāju,
lai iegūtu papildinformāciju par otrreizējo pārstrādi.
∙∙ Lietotāji var ar mums sazināties pa e-pastu [email protected], lai iegūtu
informāciju par MSI produktu pareizu likvidēšanu, atpakaļpieņemšanu, otrreizēju
pārstrādi un izjaukšanu.
Brīdinājums.
Pārmērīga ekrānu izmantošana var ietekmēt redzi.
Ieteikumi.
1. Paņemiet 10 minūšu pārtraukumu katrās 30 ekrāna laika minūtēs.
2. Bērniem, kas jaunāki par 2 gadiem, nedrīkst izmantot ekrānu. Bērniem no 2 gadu
vecuma ekrāna laiks ir jāierobežo līdz mazāk nekā vienai stundai dienā.
28
Reglamentējošie paziņojumi
Paziņojums par autortiesībām un preču zīmēm
Autortiesības © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Visas tiesības paturētas. Izmantotais MSI
logotips ir Micro-Star Int ‘l Co., Ltd. reģistrēta preču zīme. Visas citas minētās preču
zīmes un nosaukumi var būt attiecīgo īpašnieku preču zīmes. Netiek izteikta vai
netieši norādīta garantija attiecībā uz precizitāti vai pabeigtību. MSI patur tiesības veikt
izmaiņas šajā dokumentā bez iepriekšēja brīdinājuma.
Tehniskais atbalsts
Ja rodas problēmas ar produktu un, izmantojot lietotāja rokasgrāmatu, nav iespējams
rast risinājumu, lūdzu, sazinieties ar savu iegādes vietu vai vietējo izplatītāju. Vai arī,
lūdzu, apmeklējiet https://www.msi.com/support/, lai saņemtu papildu norādījumus.
Reglamentējošie paziņojumi
29
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement