Bartscher 700812 Glass-doored refrigerator 300L Operativne instrukcije

Bartscher 700812 Glass-doored refrigerator 300L Operativne instrukcije | Manualzz
300L
700812
Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Njemačka
Verzija: 1.0
Datum izdavanja: 2021-07-28
HR
tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Servisna infolinija: +49 5258 971-197
www.bartscher.com
Originalne upute za uporabu
1
2
3
4
5
6
7
8
Sigurnost ....................................................................................................... 2
1.1
Objašnjenje sigurnosnih upozorenja ........................................................ 2
1.2
Sigurnosne napomene ............................................................................. 3
1.3
Korištenje u skladu s namjenom .............................................................. 6
1.4
Nenamjenska uporaba ............................................................................. 6
Opće informacije............................................................................................ 7
2.1
Odgovornost i jamstvo ............................................................................. 7
2.2
Zaštita autorskih prava............................................................................. 7
2.3
Izjava o sukladnosti.................................................................................. 7
Transport, pakiranje i čuvanjee...................................................................... 8
3.1
Kontrola isporuke ..................................................................................... 8
3.2
Pakiranje .................................................................................................. 8
3.3
Čuvanje.................................................................................................... 8
Tehnički podaci.............................................................................................. 9
4.1
Tehnički podaci ........................................................................................ 9
4.2
Popis sklopova uređaja .......................................................................... 11
4.3
Funkcije uređaja..................................................................................... 12
Instalacija i rukovanje .................................................................................. 12
5.1
Instalacija ............................................................................................... 12
5.2
Rukovanje .............................................................................................. 14
Čišćenje i održavanje .................................................................................. 17
6.1
Napomene vezane za sigurnost tijelom čišćenja ................................... 17
6.2
Čišćenje ................................................................................................. 17
Moguće smetnje .......................................................................................... 19
Zbrinjavanje ................................................................................................. 22
700812
1 / 24
Sigurnost
Diese Bedi enungsanlei tung besc hrei bt di e Installation, Bedi enung und Wartung des Geräts und gilt als wic htige Infor mationsquelle und N achschl agewer k. Di e Kenntnis aller enthaltenen Sic herheits hinweis e und H andlungs anweisungen schafft die Vorauss etz ung für das sichere und s ac hger echte Ar beiten mit dem Gerät. D arüber hi naus müs sen die für den Ei ns atz ber eic h des Geräts geltenden ör tlichen Unfall verhütungs vorsc hriften und allgemeinen Sicherheits besti mmungen eing ehalten wer den. Dies e Bedi enungs anleitung is t Bes tandteil des Produkts und muss i n unmi ttelbarer N ähe des Ger äts für das In¬s tall ations-, Bedi enungs-, Wartungs- und R einigungspers onal jederzeit z ugänglich auf¬bewahrt werden. Wenn das Ger ät an eine dritte Pers on
weiterg egeben wird, muss die Bedi enungsanlei tung mit ausgehändigt wer den.
Prije početka korištenja uređaja pažljivo pročitajte upute za
uporabu, pa ih čuvajte na lako dostupnom mjestu!
Ove upute za uporabu sadrže opis instalacije uređaja, rukovanja uređajem i
održavanja te važan su izvor informacija i korisnički priručnik. Poznavanje svih
napomena koje se odnose na sigurnost i korištenje uređaja uvjet je za siguran i
pravilan rad s uređajem. Osim toga treba primjenjivati propise o sprečavanju
nezgoda, propise o zaštiti na radu te pravne regulative koje su na snazi na području
primjene uređaja.
Prije početka rada s uređajem, a pogotovo prije pokretanja uređaja, pročitajte ove
upute za uporabu, kako biste izbjegli tjelesne ozljede i materijalnu štetu.
Nepravilnom uporabom možete oštetiti uređaj.
Ove upute za uporabu su integralni dio proizvoda i treba ih čuvati blizu uređaja da u
svakom trenutku budu dostupne korisniku. Ako uređaj dajete na korištenje drugoj
osobi, obavezno priložite i ove upute za uporabu.
1
HR
Sigurnost
Uređaj je konstruiran u skladu važećim tehničkim načelima. Međutim, uređaj može
postati izvor opasnosti zbog nestručne ili nenamjenske uporabe. Sve osobe koje
koriste uređaj moraju poštivati informacije sadržane u ovim uputama i pridržavati se
sigurnosnih napomena.
1.1
Objašnjenje sigurnosnih upozorenja
Bitne sigurnosne napomene i informacije vezane za sigurnost korisnika su u
dotičnim uputama označene odgovarajućim sigurnosnim upozorenjima. Treba se
bezuvjetno pridržavati tih uputa kako bi se izbjegle nezgode, tjelesne povrede i
materijalna šteta.
OPASNOST!
Sigurnosno upozorenje OPASNOST upozorava na rizik od nastanka
teških tjelesnih povreda ili smrti kod korisnika koji ne izbjegava
opisanu opasnost.
2 / 24
700812
Sigurnost
UPOZORENJE!
Signalna riječ UPOZORENJE označava moguću opasnost koja može
uzrokovati srednje ili teške tjelesne ozljede ili smrt ako se ne izbjegne.
OPREZ!
Sigurnosno upozorenje OPREZ upozorava na rizik od nastanka lakših
ili umjerenih povreda kod korisnika koji ne izbjegava opisanu
opasnost.
, di e
PAŻNJA!
Signalna riječ PAŻNJA upozorava na moguću opasnost nastanka
materijalne štete do koje može doći ako korisnik ne poštuje
sigurnosne napomene.
NAPOMENA!
HR
Simbol NAPOMENA pruža korisniku druge informacije i napomene
vezane za korištenje uređaja.
1.2
Sigurnosne napomene
Električna struja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Preveliki mrežni napon ili nepravilna instalacija mogu uzrokovati strujni udar.
Uređaj možete priključiti samo u slučaju kad podaci s tipske pločice uređaja u
potpunosti odgovaraju mrežnom naponu.
Kako biste izbjegli kratki spoj, uređaj održavajte suhim.
Ako tijekom rada dođe do smetnji odmah isključite uređaj iz električnog
napajanja.
Utikač ne dirajte mokrim rukama.
Nikada ne dirajte uređaj koji je pao u vodu. Odmah isključite uređaj iz
električnog napajanja.
Sve popravke i otvaranje kućišta mogu izvoditi isključivo specijalizirani radnici i
odgovarajuće servisne radionice.
Uređaj ne premještajte na način da ga nosite za priključni kabel.
Spriječite kontakt priključnog kabela s izvorima topline i s oštrim rubovima.
700812
3 / 24
Sigurnost
•
•
•
•
•
Priključni kabel nemojte savijati, stiskati niti vezati.
Kabel uređaja uvijek razmotajte do kraja.
Uređaj i druge predmete nikada ne stavljajte na priključni kabel.
Prilikom isključivanja uređaja iz električnog napajanja, uvijek pridržite utikač.
Redovito kontrolirajte stanje mrežnog kabela kako biste se uvjerili da nije
oštećen. Ne koristite uređaj s oštećenim mrežnim kabelom. Ako je mrežni kabel
oštećen, obratite se servisnoj radionici ili kvalificiranom električaru za njegovu
zamjenu pa ćete spriječiti moguće opasnosti.
Opasnost od požara / opasnost od zapaljivih materijala / opasnost od
eksplozije!
•
•
•
HR
•
•
•
•
•
•
U unutrašnjosti uređaja zabranjeno je koristiti druge električne alate.
Blizu ovog ili drugog uređaja nemojte čuvati niti koristiti benzin, druge lako
zapaljive plinove ili tekućine. Plinovi mogu predstavljati opasnost od izazivanja
požara ili eksplozije.
U uređaj nemojte stavljati eksplozivne materijale, kao što su aerosoli koji sadrže
lako zapaljive propelente. Na niskim temperaturama može doći do istjecanja
sadržaja spremnika u kojem bi se nalazili lako zapaljivi plinovi ili tekućine i do
zapaljivanja istog zbog iskrenja koje proizvodi električni uređaj. Opasnost od
eksplozije!
Ako dođe do istjecanja rashladnog sredstva, izvucite utikač iz utičnice.
Odstranite sve izvore paljenja koji su u blizini, prozračite prostoriju i kontaktirajte
servisere. Izbjegavajte kontakt rashladnog sredstva s očima, jer može
uzrokovati ozbiljne ozljede očiju.
Nikada ne koristite lako zapaljive tekućine za čišćenje uređaja ili njegovih
dijelova. Plinovi koji se stvaraju u takvom slučaju mogu predstavljati opasnost
od izbijanja požara ili eksplozije.
U slučaju požara, prije nego poduzmete aktivnosti na gašenju vatre, uređaj
isključite iz električnog napajanja. Vatru nikada ne gasite vodom ako je uređaj
priključen na električno napajanje. Nakon što je požar ugašen, pobrinite se za
odgovarajući dotok svježeg zraka.
Proces odleđivanja nemojte ubrzavati koristeći mehanički pribor ili izvore topline
(svijeće ili grijače), niti na neki drugi način. Zbog pare koja se stvara može doći
do kratkog spoja, a previsoka temperatura može oštetiti uređaj.
Tijekom eksploatacije uređaja svi otvori za ventilaciju trebaju biti otvoreni.
Nikada nemojte oštetiti sustav hlađenja u uređaju.
Rukovatelji
4 / 24
700812
Sigurnost
•
•
•
Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim,
osjetilnim ili mentalnim sposobnostima te osobe koje nemaju dovoljno iskustva
ili znanja.
Djecu treba nadgledati kako biste bili sigurni da se ne igraju s uređajem niti ga
ne pokreću.
Djeca od 3 do 8 godina mogu stavljati i vaditi proizvode u hladnjak.
Nepravilna uporaba
•
•
•
Nenamjenska ili nestručna uporaba može dovesti do oštećivanja uređaja.
Uređaj smijete koristiti samo onda ako njegovo tehničko stanje nije upitno i
omogućava siguran rad s uređajem.
Uređaj može biti korišten samo ako su svi njegovi priključci napravljeni u skladu
s propisima.
Uređaj se može koristiti samo ako je čisti.
Upotrebljavajte isključivo originalne zamjenske dijelove. Nikada nemojte
samostalno popravljati uređaj.
Zabranjeno je izvoditi izmjene ili modifikacije uređaja.
•
•
Na uređaju nemojte bušiti otvore niti na njega montirati druge predmete.
Na uređaj ne stavljajte nikakve teške predmete.
•
•
•
HR
700812
5 / 24
Sigurnost
1.3
Korištenje u skladu s namjenom
Svaka uporaba uređaja u druge svrhe ili primjena koja se razlikuje od namjenske,
dolje opisane primjene, zabranjena je i smatra se nenamjenskom uporabom.
Sljedeća uporaba je u skladu s namjenom:
–
Hlađenje i čuvanje odgovarajućih napitaka i jela.
Uređaj je namijenjen za rad u okolini gdje maksimalna temperatura iznosi 30 °C,
a relativna vlažnost je 55 %.
1.4
Nenamjenska uporaba
Nenamjenska uporaba može dovesti do tjelesnih povreda korisnika ili materijalnih
šteta uzrokovanih opasnim strujnim naponom, vatrom ili visokom temperaturom.
Uređaj koristite samo na način koji je opisan u ovim uputama za uporabu.
Sljedeća uporaba nije u skladu s namjenom uređaja:
–
–
HR
–
–
6 / 24
Čuvanje zapaljivih predmeta i tekućina kao što su eter, nafta ili ljepila;
Čuvanje eksplozivnih materijala kao što su aerosoli koji sadrže lako
zapaljive propelente;
Skladištenje farmaceutskih proizvoda ili konzervirane krvi;
Čuvanje živih životinja.
700812
Opće informacije
2
2.1
Opće informacije
Odgovornost i jamstvo
Sve informacije i napomene, sadržane u ovim uputama za uporabu, pripremljene su
u skladu s važećim propisima, s aktualnim konstrukcijskim i inženjerskim rješenjima
te s našim stručnim znanjem i dugogodišnjem iskustvom. Ako se radi o posebnom
modelu ili su naručene dodatne opcije uređaja, a također u slučaju primjene
najnovijih tehničkih rješenja, isporučen uređaj se donekle može razlikovati od
informacija i slika iz ovih uputa za uporabu.
Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za štete i smetnje u radu uređaja nastale
zbog:
– nepridržavanja napomena,
– nenamjenske uporabe,
– uvođenja tehničkih promjena od strane korisnika,
– uporabe nedozvoljenih zamjenskih dijelova.
Pridržavamo pravo na uvođenje tehničkih izmjena u proizvodu, s ciljem
optimalizacije korisničkih svojstava uređaja i poboljšavanja njegovog rada.
Jamstveni rok za ovaj uređaj iznosi 24 mjeseca od datuma njegove nabave.
2.2
HR
Zaštita autorskih prava
Ove upute za uporabu i sve tekstove, crteže, slike i druge elemente sadržane u
uputama podliježu zaštiti autorskih prava. Bez pismenog odobrenja proizvođača
zabranjeno je kopiranje sadržaja ovih uputa u bilo kojem obliku i na bilo koji način
(uključujući i fragmente uputa) te korištenje i / ili prosljeđivanje tog sadržaja trećim
osobama. Kršenje gore spomenutog će imati za posljedicu obavezu isplatu odštete.
Pridržavamo pravo na daljnja potraživanja.
2.3
Izjava o sukladnosti
Uređaj zadovoljava važeće norme i zahtjeve Europske unije. Gore spomenuto
potvrđujemo u Izjavi o sukladnosti EZ. Ako to bude potrebno, rado Vam pošaljemo
odgovarajuću Izjavu o sukladnosti.
700812
7 / 24
Transport, pakiranje i čuvanjee
3
Transport, pakiranje i čuvanjee
3.1
Kontrola isporuke
Nakon isporuke uređaja provjerite jesu li priloženi svi njegovi elementi i nije li došlo
do oštećivanja uređaja tijekom transporta. Ako pronađete tragove oštećenja
nastalih za vrijeme transporta, nemojte prihvatiti uređaj ili ga prihvatite uvjetno. Na
transportnim dokumentima/ izvještaju o prijevozu robe transportne firme navedite
opseg oštećenja i podnesite zahtjev za reklamaciju. Skrivena oštećenja prijavite čim
ih pronađete jer se reklamacija može prijaviti samo u određenom roku za
podnošenje zahtjeva za reklamaciju.
Ako ustanovite da nedostaje neki dio ili pribor, kontaktirajte našu Službu za
korisnike.
3.2
HR
Pakiranje
Nemojte bacati kartonsku ambalažu. Može biti potrebna za čuvanje uređaja,
prilikom transporta ili za vrijeme otpreme uređaja u servisnu radionicu ako bi došlo
do smetnji u radu uređaja.
Ambalaža i pojedinačni pakirni elementi su napravljeni od materijala koji podliježu
reciklaži. Radi se o plastičnim folijama i vrećama te kartonskoj ambalaži.
Prilikom zbrinjavanja pakiranja poštujte propise koji su na snazi u državi korisnika.
Reciklirajte pakirni materijal koji se može ponovo upotrijebiti.
3.3
Čuvanje
Ambalažu ostavite zatvorenu sve do trenutka instalacije uređaja, a za vrijeme
čuvanja uvažavajte oznake navedene s vanjske strane, a koje se odnose na način
postavljanja i skladištenja. Pakiranje čuvajte samo u sljedećim uvjetima:
– u zatvorenim prostorijama
– u suhim uvjetima bez prašine
– podalje od agresivnih sredstava
– na mjestu zaštićenom od sunčanog svijetla
– na mjestu zaštićenom od mehaničkih udaraca.
U slučaju duljeg čuvanja (preko tri mjeseca), redovito prekontrolirati stanje svih
dijelova te ambalaže. Po potrebi pakiranje zamijenite s novim.
8 / 24
700812
Tehnički podaci
4
Tehnički podaci
4.1
Tehnički podaci
Naziv:
Hladnjak sa staklenim vratima
300L
Br. art.:
700812
Materijal:
čelik, presvučeni
Materijal unutrašnjosti:
čelik, presvučeni
Zapremina u litrama:
300
Raspon temperature od - do °C:
2-8
Temperatura okoline od - do °C:
16 - 30
Rashladno sredstvo / količina u kg:
R600a / 0,09
Klimatska klasa:
4
Energetska klasa:
F
Potrošnja energije kWh / godina:
953
GWP:
3
Broj vrata:
1
Broj polica:
4
Dimenzije polica (Š. x D.) u mm:
355 x 450
Priključna snaga:
0,3 kW | 230 V | 50 Hz
Dimenzije (Š. x D. x V.) u mm:
440 x 705 x 1.870
Težina u kg:
79,4
HR
Pridržavamo pravo na uvođenje tehničkih izmjena!
700812
9 / 24
Tehnički podaci
Verzija / karakteristike
•
•
•
•
•
•
•
•
•
HR
•
•
•
•
Boja: crna
Hlađenje: optočni zrak
Regulacija temperature:
– mehanički
– besprekidno
Termostat
Upravljanje: okretni regulator
Izolacija: ciklopentan C5H10, 43 mm
Vrsta polica (4x):
– rešetka, sloj od plastike
Police podesive visine
Vrsta vrata:
– krilna vrata, staklo
– samozatvarajuća
Prednje staklo: s okvirom / orubljenjem
Vrsta stakla:
– dvostruko
– sigurnosno staklo
Montirana na desnoj strani, bez mogućnosti promjene smjera otvaranja
Karakteristike:
– 1 ventilator
• LED unutarnja rasvjeta, zasebno uključivanja
– 4 kotačića, 2 nožica
Više podataka o uređaju možete naći na našoj internetskoj stranici
www.bartscher.com ili u uputama pripremljenim sukladno uredbi (EU) 2019/2024 na
popisu proizvoda dostupnom na adresi https://energy-label.ec.europa.eu/. Treba
uvesti broj proizvoda za određeni model.
10 / 24
700812
Tehnički podaci
4.2
Popis sklopova uređaja
HR
3. Regulator temperature
Crtež 1
2. Uključno/isključna sklopka za
rasvjetu
4. Ventilator
5. Police (4x)
6. Vodilice
7. LED rasvjeta
8. Kućište
9. Vrata s ručkom unutra
10. Kotačići (4x)
1. Analogni termometar
11. Nožice (2x)
700812
11 / 24
Instalacija i rukovanje
4.3
Funkcije uređaja
Rashladni ormar sa staklenim vratima je namijenjen za hlađenje i čuvanje
odgovarajućih napitaka i jela kroz odabrano vrijeme.
Crni, uski, elegantni – zbog njegovog izuzetnog dizajna jela i napici izgledaju
ukusno i poželjno.
5
Instalacija i rukovanje
5.1
Instalacija
Raspakiranje / postavljanje
•
Uređaj raspakirajte, odstranite sve vanjske i unutrašnje pakirne elemente te
transportne zaštite.
OPREZNO!
Opasnost od gušenja!
Spriječite mogućnost da djeca imaju pristup pakirnim materijalima kao što
su plastične vrećice i elementi od stiropora.
HR
•
•
•
•
•
Ako se na uređaju nalazi zaštitna folija, treba je odstraniti. Zaštitnu foliju skidajte
polako da ne ostanu tragovi ljepila. Eventualne ostatke ljepila odstranite
odgovarajućim razrjeđivačem.
Postupajte oprezno kako ne bi došlo do oštećivanja tipske pločice i sigurnosnih
upozorenja na uređaju.
Nikada ne postavljajte uređaj u vlažnom ili mokrom okruženju.
Uređaj postavite na način koji omogućava pristup priključcima i brzo
isključivanje u slučaju nužde.
Uređaj postavljajte na površini sljedećih karakteristika:
– ravna, dovoljno izdržljiva, otporna na vodu, suha i otporna na visoku
temperaturu
– dovoljno velika da bi se moglo neometano raditi s uređajem
– lako dostupna
– s dobrom ventilacijom.
•
•
•
•
Nie nal eż y umies zcz ać urządz eni a w g orąc ym otoczeniu ani w pobliż u materiał ów łatwopalnyc h.
Das Ger ät benötigt z um korrekten Betrieb eine ausreic hende Luftströmung. Nal eż y zachować mini malny bocz n y odstęp urz ądz eni a równy co naj mni ej 10 c m.
Die Öffnungen am Gerät niemals abdec ken oder bl oc ki eren.
Ne postavljajte uređaj na mjesta izložena neposrednom djelovanju sunca ili blizu
izvora topline (npr. blizu štednjaka, grijača, grijalica i sličnih uređaja). Izvori
topline mogu negativno utjecati na potrošnju struje i smanjivati učinkovitost
uređaja.
12 / 24
700812
Instalacija i rukovanje
•
•
•
Uređaj postavite na način da osigurate dobru cirkulaciju dovoljne količine zraka.
Zadržite barem 10 cm razmaka od zidova i drugih predmeta.
Kako biste izbjegli oštećivanje kompresora, tijekom instalacije ili transporta
uređaj nemojte naginjati pod kutom većim od 45°.
Ako uređaj želite premjestiti na drugo mjesto, postupajte na sljedeći način:
– uređaj isključite
– izvucite utikač iz utičnice
– izvadite sve proizvode iz uređaja
– čvrsto zalijepite sve labave elemente u unutarnjoj komori i zalijepite vrata
– uređaj možete transportirati isključivo u okomitom položaju.
•
•
Die Stec kdos e muss l eicht z ugänglich s ein, s o dass das Stromkabel notfalls sc h nell abgez ogen werden kann.•
Gni azdo elektr ycz ne powi nno być ł atwo dostępne, tak aby w razi e potrzeby moż na był o s z ybko odłąc z yć kabel zasil ając y.
Gni azdo elektr ycz ne powi nno być ł atwo dostępne, tak aby w razi e potrzeby moż na był o s z ybko odłąc z yć kabel zasil ając y.
Dvije prednje nožice uređaja regulirajte postupkom uvrtanja/izvrtanja tako da
uređaj stoji stabilno.
HINWEIS
PAŻNJA!
Uređaj nije prikladan za ugradnju u namještaj.
Priključivanje na struju
•
•
•
•
•
HR
Provjerite da li se tehnički podaci uređaja (navedeni na tipskoj pločici)
podudaraju s podacima lokalne električne mreže.
Uređaj uključite u pojedinačnu dovoljno osiguranu utičnicu sa zaštitnim vodom.
Uređaj ne uključujte u višekratnu utičnicu.
Priključni kabel treba rasporediti na takav način da ga nitko ne može nagaziti niti
se zbog njega spotaknuti.
Ako uređaj nije bio skladišten ili transportiran u vodoravnom položaju, treba ga
postaviti vodoravno na 12 sati i tek onda priključiti na električno napajanje.
Poslije kvara napajanja prije nego ponovo priključite uređaj treba pričekati
barem 3 minute kako bi se izbjeglo oštećivanje kompresora.
700812
13 / 24
Instalacija i rukovanje
5.2
Rukovanje
Napomene za korisnike
•
•
•
•
•
•
HR
Police možete postaviti na različitu visinu. Rasporedite ih adekvatno do veličine
napitaka/ posuda s hranom kako biste optimalno iskoristili unutarnji prostor.
Napitke ili hranu u posudama postavite na policama na način da se nađu u
dovoljnoj udaljenosti jedno od drugog kako bi se osigurala dovoljna cirkulacija
zraka unutar uređaja. Premali razmak između proizvoda negativno utječe na
učinak hlađenja.
Kako biste smanjili gubitak hladnog zraka, vrijeme otvaranja vrata uključenog
uređaja treba biti što kraće. Osim toga vrata nemojte otvarati prečesto.
U slučaju nenadanog prekida napajanja, po mogućnosti ne otvarajte vrata kako
biste spriječili gubitak hladnog zraka.
Rashladni ormar nikada ne bi trebala ostati bez električnog napajanja duže od
10 minuta.
Ako uređaj isključujete na duže vrijeme, vrata rashladnog ormara trebaju ostati
otvorena.
Čuvanje prehrambenih proizvoda u rashladnom ormaru
Kako bi Vaš uređaj radio s najboljim učinkom, postupajte sukladno s dolje
navedenim napomenama:
• Tijekom stavljanja prehrambenih proizvoda imajte na pameti da treba omogućiti
slobodnu cirkulaciju zraka unutar uređaja.
• Čim je više proizvoda u rashladnom ormaru, čim su duže otvorena vrata, tim je
veća potrošnja energije.
• Prehrambene proizvode i napitke najprije ohladite do odgovarajuće temperature.
• Čuvanje prehrambenih proizvoda koji nisu dovoljno ohlađeni, pogoršava rad
uređaja i može štetno djelovati na druge, prethodno ohlađene proizvode. Zbog
toga izbjegavajte čuvanje prehrambenih proizvoda u prostorijama bez hlađenja,
kako bi se izbjegao pad temperature prilikom stavljanja u rashladni ormar.
• U rashladnom ormaru čuvajte samo pakirane ili pokrivene prehrambene
proizvode.
• Prehrambene proizvode koji imaju specifičan miris, kao što su na primjer svježe
ribe, foie gras, sirevi, čuvajte u dobro zatvorenim posudama.
• U rashladnom ormaru nemojte čuvati banane jer je ovo voće osjetljivo na
hladnoću.
Prije prve uporabe
14 / 24
700812
Instalacija i rukovanje
1. Prije prve uporabe uređaj i njegov pribor očistite u skladu s uputama iz točke 6
„Čišćenje“.
2.
3.
4.
5.
6.
Na kraju pažljivo osušite uređaj i njegov pribor.
Police postavite u uređaj na visinu koja je adekvatna za čuvanje proizvoda.
Zatvorite vrata uređaja.
Uređaj uključite u odgovarajuću utičnicu za napajanje.
Kod prve uporabe uređaja ili nakon duže pauze u korištenju, regulator
temperature postavite najprije na najmanju postavku „MAX” i ostavite na 3 - 4
sata prije nego u uređaj postavite napitke ili jela. Uzmite u obzir napomene iz
poglavlja „Regulacija temperature“.
7. Nakon toga postavite željenu temperaturu.
Regulacija temperature
Temperaturu možete postaviti pomoću regulatora temperature (3, crtež 1). Isti se
nalazi unutar uređaja.
1. Regulator temperature (3) okrećite u smjeru kazaljke na satu sve dok ga ne
postavite u željeni položaj.
Temperaturu možete kontinuirano postaviti između položaja od 0 do MAX. Položaj
„MAX“ odgovara najmanjoj postavci temperature
NAPOMENA!
Optimalna temperatura za čuvanje jela i napitaka iznosi 6 °C. Jela i napici
se mogu pokvariti ako temperatura na kojoj su čuvani nije održavana.
700812
15 / 24
HR
Instalacija i rukovanje
Temperaturu u uređaju možete pročitati na
analognom termometru (1, crtež 1). Isti se nalazi
također unutar uređaja.
Crtež 2
2. Ako uređaj više nećete koristiti regulator temperature (3) okrenite u položaj „0” i
isključite uređaj iz električnog napajanja (izvucite utikač!).
Unutarnja rasvjeta LED
Uređaj je opremljen unutarnjom rasvjetom LED.
Rasvjetna letva je pričvršćena u unutarnjoj
komori s desne strane.
1. Po potrebi unutarnju LED rasvjetu možete
isključiti pomoću uključno/isključne sklopke
unutar uređaja.
HR
Crtež 3
16 / 24
700812
Čišćenje i održavanje
Ručno odleđivanje
Uređaj morate redovito odleđivati ručno.
1. Uređaj isključite iz električnog napajanja.
2. Iz uređaja izvadite napitke i prehrambene proizvode i odnesite ih na čuvanje u
hladnu prostoriju.
3. Neko vrijeme ostavite uređaj otvoren.
Kondenzacijska voda se skuplja na ladici za prihvat kondenzacijske vode. Nalazi se s
donje strane iza kompresora i kondenzatora.
Voda koja se stvara tijekom odleđivanja automatski isparava, da bi se postigao taj cilj
kroz ladicu za prihvat kondenzacijske vode je proveden vod s vrućim plinom.
Čišćenje i održavanje
6
6.1
•
•
•
•
•
Napomene vezane za sigurnost tijelom čišćenja
Prije čišćenja uređaj isključite iz električnog napajanja.
Uređaj ostavite da se potpuno ohladi.
Pazite da u uređaj ne dopre voda. Prilikom čišćenja uređaj ne potapajte u vodu
niti u druge tekućine. Za čišćenje uređaja ne koristite mlaz vode pod pritiskom.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte nikakve oštre niti metalne predmete (nož,
vilicu itd). Oštri bi predmeti mogli oštetiti uređaj a kod kontakta s elementima
napravljenim od električnog vodiča moglo bi doći do strujnog udara.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte nikakva abrazivna sredstva koja sadrže
otapala niti agresivna sredstva za čišćenje. Takva bi sredstva mogla oštetiti
površinu uređaja.
6.2
Čišćenje
1. Uređaj redovito čistite.
2. Iz uređaja izvadite sve prehrambene proizvode i odnesite ih na čuvanje u hladnu
prostoriju.
3. Iz uređaja izvadite police.
4. Police čistite blagim deterdžentom i mekanom krpicom ili spužvicom, koristeći
toplu vodu.
5. Police isperite čistom vodom i osušite mekanom krpicom.
Napomena: Za čišćenje uređaja nikada ne koristite vruću vodu!
6. Uređaj prebrišite iznutra i izvana mekanom vlažnom krpicom. Po potrebi
upotrijebite blago sredstvo za čišćenje.
700812
17 / 24
HR
Čišćenje i održavanje
7. Očišćene površine brišite vlažnom krpicom s dodatkom čiste vode.
8. Na kraju pažljivo osušite sve oprane površine.
9. Unutrašnjost uređaja redovito brišite (jednom mjesečno) sredstvom za
dezinfekciju dopuštenim do kontakta s hranom.
10. Vrata i vratno brtvilo uređaja redovito čistite mekanom vlažnom krpicom i blagim
deterdžentom. Na kraju pažljivo osušite vrata i vratnu brtvu.
11. Nakon čišćenja vrata ostavite otvorena kako bi se uređaj dobro osušio.
12. Ako uređaj duže vrijeme nećete koristiti, očistite ih u skladu s gore navedenim
opisom. Uređaj ostavite otvoren kako bi se spriječilo širenje neugodnih mirisa
unutar uređaja.
Održavanje
Preporučamo da se barem jednom godišnje obratite serviserima za održavanje
uređaja, a po potrebi i sklapanje ugovora o servisnim uslugama.
HR
Sljedeće operacije treba redovito obavljati kvalificirani stručnjak:
– čišćenje kondenzatora pomoću odgovarajućih alata (usisavač ili mekana
četka);
– kontrola električnih priključaka;
– kontrola termostata i senzora;
– kontrola vrata i vratnih brtva.
18 / 24
700812
Moguće smetnje
7
Moguće smetnje
Mögliche
U dolje prikazanoj tablici su navedeni opisi mogućih uzroka smetnji u radu ili
grešaka do kojih može doći tijekom eksploatacije uređaja. Ako nije moguće ukloniti
smetnje u radu uređaja, kontaktirajte servisere.
Ovom prilikom obavezno navedite broj artikla, naziv modela i serijski broj uređaja.
Ove podatke možete pročitati na tipskoj pločici uređaja.
Greška
Mogući uzrok
Rješenje
Ne rade funkcije.
Nepravilno stavljen utikač.
Izvucite utikač i pravilno ga
stavite u utičnicu.
Oštećen osigurač
električnog napajanja.
Provjerite osigurač, provjerite
uređaj nakon što ga uključite
u drugu utičnicu.
Nema struje.
Provjerite električno
napajanje.
Kondenzator je blokiran
zbog prašine.
Kontaktirajte servisere.
Zaleđen kondenzator.
Odledite uređaj.
Neposredna ekspozicija na
suncu ili blizina izvora
topline.
Odmaknite uređaj od izvora
topline.
Nepravilna cirkulacija zraka
oko uređaja.
Osigurajte dovoljan razmak
od zida i drugih predmeta.
Previsoka temperatura
okoline.
Uređaj postavite na
odgovarajuće mjesto.
Vrata nisu dobro zatvorena
ili su bila otvorena predugo.
Dobro zatvorite vrata, vrijeme
otvaranja ograničite na
minimum.
Oštećena ili deformirana
brtva na vratima.
Kontaktirajte servisere.
Previsoka / za
niska temperatura
u uređaju.
700812
HR
19 / 24
Moguće smetnje
Greška
Mogući uzrok
Rješenje
Previsoka / za
niska temperatura
u uređaju.
Premali razmak između
proizvoda u uređaju.
Osigurajte dovoljan razmak
između proizvoda u uređaju.
Uređaj je preopterećen.
Smanjite količinu proizvoda u
uređaju.
Nepravilno postavljen
regulator temperature.
Pravilno postavite regulator
temperature.
Uređaj nije postavljen na
ravnu podlogu.
Postavite uređaj na ravnu
podlogu.
Popušteni vijci /matice.
Stegnite matice /vijke.
Uređaj dodiruje zidove ili
druge predmete.
Osigurajte dovoljan razmak
od zida i drugih predmeta.
Proizvodi u uređaju se
međusobno dodiruju.
Osigurajte dovoljan razmak
između proizvoda.
Uređaj nije postavljen na
ravnu podlogu.
Postavite uređaj na ravnu
podlogu.
Začepljen ispusni otvor za
kondenzacijsku vodu.
Odčepite ispusni otvor za
kondenzacijsku vodu.
Oštećena ladica za prihvat
kondenzacijske vode (ako
uređaj ima ladicu).
Kontaktirajte servisere.
Raste razina buke
koju proizvodi
uređaj.
Iz uređaja curi
voda.
HR
Kondenzacijska voda istječe Redovito praznite ladicu za
prihvat kondenzacijske vode.
iz ladice za prihvat vode
(ako uređaj ima ladicu).
20 / 24
700812
Moguće smetnje
Sljedeća pojava nije smetnja u radu uređaja:
–
–
–
Različiti zvukovi kojih proizvodi rashladni ormar su uobičajeni i nisu pokazatelj
smetnje u radu uređaja.
Zvuk šumeće vode i druge šumove proizvodi rashladno sredstvo koje kruži u
sustavu hlađenja uređaja.
Kratkotrajno, glasno zujanje/šištanje ili zvuk klika koji proizvodi uređaj kad se
uključuje kompresor uređaja.
Zamjenski dijelovi
Zamjenski dijelovi za popravljanje ovog uređaja su navedeni u prilogu II do
UREDBE (EU) 2019/2024 i dostupni su u razdoblju od barem osam godina od
uvođenja u promet posljednjeg primjerka uređaja.
HR
700812
21 / 24
Zbrinjavanje
8
Zbrinjavanje
Električni uređaji
Električni uređaji su označeni tim simbolom. Električne
uređaje treba prikupljati i zbrinjavati na pravilan i ekološki
prihvatljiv način. Električne uređaje ne bacajte u kućni otpad.
Uređaj isključite iz električnog napajanja i uklonite priključni
kabel.
Električne uređaje treba odnositi na označena sabirna mjesta.
Rashladno sredstvo
Propelent upotrijebljen u uređaju je lako zapaljiv. Prilikom zbrinjavanja propelenta
postupajte u skladu s nacionalnim propisima.
HR
22 / 24
700812
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement