Bartscher 104609 Ice-Flake Maker F 90 Operativne instrukcije

Bartscher 104609 Ice-Flake Maker F 90 Operativne instrukcije | Manualzz
F 90 - F 130
104609 - 104636
Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Njemačka
Verzija: 1.0
Datum izdavanja: 2021-12-02
Bes chr eibung
tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Servisna infolinija: +49 5258 971-197
www.bartscher.com
Skraćene upute
DOTAKNITE
Stanje rada
Stanje pokazatelja LED
Standby
svakih 30”
Pun spremnik
svakih 10”
Početak proizvodnog ciklusa
svakih 0,5”
Proizvodnja leda
ON
Alarm Blackout
ON 5” + OFF
Ciklus čišćenja
ON 3” + OFF
U slučaju alarma:
1. Za isključivanje zvučne dojave, pritisnite gumb za upravljanje.
2. Ponovo dotaknite gumb za upravljanje kako biste resetirali alarm (ako je
zaustavljen).
POZOR! U slučaju uzastopnih alarma kontaktirajte servisere.
Postavka
Vlažnost leda
Faza leda
3 – PUTA
DOTAKNITE
BIJELA
HR
CRVENA
Postavka
Sonda spremnika
Faza
Standby
3 - PUTA
DOTAKNITE
BIJELA
CRVENA
Dotaknite,
boja/vlaga %
Dotaknite za promjenu
boje
Nakon 60” postavke se
pohranjuju
Nakon 60” postavke se
pohranjuju
Originalne upute za uporabu
1
2
3
4
5
6
7
8
Sigurnost ....................................................................................................... 2
1.1
Objašnjenje sigurnosnih upozorenja ........................................................ 2
1.2
Sigurnosne napomene ............................................................................. 3
1.3
Korištenje u skladu s namjenom .............................................................. 5
1.4
Nenamjenska uporaba ............................................................................. 5
Opće informacije............................................................................................ 6
2.1
Odgovornost i jamstvo ............................................................................. 6
2.2
Zaštita autorskih prava............................................................................. 6
2.3
Izjava o sukladnosti.................................................................................. 6
Transport, pakiranje i čuvanjee...................................................................... 7
3.1
Kontrola isporuke ..................................................................................... 7
3.2
Pakiranje .................................................................................................. 7
3.3
Čuvanje.................................................................................................... 7
Tehnički podaci.............................................................................................. 8
4.1
Tehnički podaci ........................................................................................ 8
4.2
Funkcije uređaja....................................................................................... 9
4.3
Popis sklopova uređaja .......................................................................... 10
Instalacija i rukovanje .................................................................................. 11
5.1
Instalacija ............................................................................................... 11
5.2
Rukovanje .............................................................................................. 14
Čišćenje ....................................................................................................... 18
6.1
Napomene vezane za sigurnost tijelom čišćenja ................................... 18
6.2
Čišćenje ................................................................................................. 19
Moguće smetnje .......................................................................................... 20
Zbrinjavanje ................................................................................................. 26
104609
1 / 32
Sigurnost
Diese Bedi enungsanlei tung besc hrei bt di e Installation, Bedi enung und Wartung des Geräts und gilt als wic htige Infor mationsquelle und N achschl agewer k. Di e Kenntnis aller enthaltenen Sic herheits hinweis e und H andlungs anweisungen schafft die Vorauss etz ung für das sichere und s ac hger echte Ar beiten mit dem Gerät. D arüber hi naus müs sen die für den Ei ns atz ber eic h des Geräts geltenden ör tlichen Unfall verhütungs vorsc hriften und allgemeinen Sicherheits besti mmungen eing ehalten wer den. Dies e Bedi enungs anleitung is t Bes tandteil des Pro dukts und muss i n unmi ttelbarer N ähe des Ger äts für das In¬s tall ations-, Bedi enungs-, Wartungs- und R einigungspers onal jederzeit z ugänglich auf¬bewahrt werden. Wenn das Ger ät an eine dritte Pers on
weiterg egeben wird, muss die Bedi enungsanlei tung mit ausgehändigt wer den.
Prije početka korištenja uređaja pažljivo pročitajte upute za
uporabu, pa ih čuvajte na lako dostupnom mjestu!
Ove upute za uporabu sadrže opis instalacije uređaja, rukovanja uređajem i
održavanja te važan su izvor informacija i korisnički priručnik. Poznavanje svih
napomena koje se odnose na sigurnost i korištenje uređaja uvjet je za siguran i
pravilan rad s uređajem. Osim toga treba primjenjivati propise o sprečavanju
nezgoda, propise o zaštiti na radu te pravne regulative koje su na snazi na području
primjene uređaja.
Prije početka rada s uređajem, a pogotovo prije pokretanja uređaja, pročitajte ove
upute za uporabu, kako biste izbjegli tjelesne ozljede i materijalnu štetu.
Nepravilnom uporabom možete oštetiti uređaj.
Ove upute za uporabu su integralni dio proizvoda i treba ih čuvati blizu uređaja da u
svakom trenutku budu dostupne korisniku. Ako uređaj dajete na korištenje drugoj
osobi, obavezno priložite i ove upute za uporabu.
1
HR
Sigurnost
Uređaj je konstruiran u skladu važećim tehničkim načelima. Međutim, uređaj može
postati izvor opasnosti zbog nestručne ili nenamjenske uporabe. Sve osobe koje
koriste uređaj moraju poštivati informacije sadržane u ovim uputama i pridržavati se
sigurnosnih napomena.
1.1
Objašnjenje sigurnosnih upozorenja
Bitne sigurnosne napomene i informacije vezane za sigurnost korisnika su u
dotičnim uputama označene odgovarajućim sigurnosnim upozorenjima. Treba se
bezuvjetno pridržavati tih uputa kako bi se izbjegle nezgode, tjelesne povrede i
materijalna šteta.
OPASNOST!
Sigurnosno upozorenje OPASNOST upozorava na rizik od nastanka
teških tjelesnih povreda ili smrti kod korisnika koji ne izbjegava
opisanu opasnost.
2 / 32
104609
Sigurnost
UPOZORENJE!
Signalna riječ UPOZORENJE označava moguću opasnost koja može
uzrokovati srednje ili teške tjelesne ozljede ili smrt ako se ne izbjegne.
OPREZ!
Sigurnosno upozorenje OPREZ upozorava na rizik od nastanka lakših
ili umjerenih povreda kod korisnika koji ne izbjegava opisanu
opasnost.
, di e
PAŻNJA!
Signalna riječ PAŻNJA upozorava na moguću opasnost nastanka
materijalne štete do koje može doći ako korisnik ne poštuje
sigurnosne napomene.
NAPOMENA!
HR
Simbol NAPOMENA pruža korisniku druge informacije i napomene
vezane za korištenje uređaja.
1.2
Sigurnosne napomene
Električna struja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Preveliki mrežni napon ili nepravilna instalacija mogu uzrokovati strujni udar.
Uređaj možete priključiti samo u slučaju kad podaci s tipske pločice uređaja u
potpunosti odgovaraju mrežnom naponu.
Kako biste izbjegli kratki spoj, uređaj održavajte suhim.
Ako tijekom rada dođe do smetnji odmah isključite uređaj iz električnog
napajanja.
Utikač ne dirajte mokrim rukama.
Nikada ne dirajte uređaj koji je pao u vodu. Odmah isključite uređaj iz
električnog napajanja.
Sve popravke i otvaranje kućišta mogu izvoditi isključivo specijalizirani radnici i
odgovarajuće servisne radionice.
Uređaj ne premještajte na način da ga nosite za priključni kabel.
Spriječite kontakt priključnog kabela s izvorima topline i s oštrim rubovima.
104609
3 / 32
Sigurnost
•
•
•
•
•
Priključni kabel nemojte savijati, stiskati niti vezati.
Kabel uređaja uvijek razmotajte do kraja.
Uređaj i druge predmete nikada ne stavljajte na priključni kabel.
Prilikom isključivanja uređaja iz električnog napajanja, uvijek pridržite utikač.
Redovito kontrolirajte stanje mrežnog kabela kako biste se uvjerili da nije
oštećen. Ne koristite uređaj s oštećenim mrežnim kabelom. Ako je mrežni kabel
oštećen, obratite se servisnoj radionici ili kvalificiranom električaru za njegovu
zamjenu pa ćete spriječiti moguće opasnosti.
Opasnost od požara / opasnost od zapaljivih materijala / opasnost od
eksplozije!
•
•
•
HR
•
•
•
•
•
•
U unutrašnjosti uređaja zabranjeno je koristiti druge električne alate.
Blizu ovog ili drugog uređaja nemojte čuvati niti koristiti benzin, druge lako
zapaljive plinove ili tekućine. Plinovi mogu predstavljati opasnost od izazivanja
požara ili eksplozije.
U uređaj nemojte stavljati eksplozivne materijale, kao što su aerosoli koji sadrže
lako zapaljive propelente. Na niskim temperaturama može doći do istjecanja
sadržaja spremnika u kojem bi se nalazili lako zapaljivi plinovi ili tekućine i do
zapaljivanja istog zbog iskrenja koje proizvodi električni uređaj. Opasnost od
eksplozije!
Ako dođe do istjecanja rashladnog sredstva, izvucite utikač iz utičnice.
Odstranite sve izvore paljenja koji su u blizini, prozračite prostoriju i kontaktirajte
servisere. Izbjegavajte kontakt rashladnog sredstva s očima, jer može
uzrokovati ozbiljne ozljede očiju.
Nikada ne koristite lako zapaljive tekućine za čišćenje uređaja ili njegovih
dijelova. Plinovi koji se stvaraju u takvom slučaju mogu predstavljati opasnost
od izbijanja požara ili eksplozije.
U slučaju požara, prije nego poduzmete aktivnosti na gašenju vatre, uređaj
isključite iz električnog napajanja. Vatru nikada ne gasite vodom ako je uređaj
priključen na električno napajanje. Nakon što je požar ugašen, pobrinite se za
odgovarajući dotok svježeg zraka.
Proces odleđivanja nemojte ubrzavati koristeći mehanički pribor ili izvore topline
(svijeće ili grijače), niti na neki drugi način. Zbog pare koja se stvara može doći
do kratkog spoja, a previsoka temperatura može oštetiti uređaj.
Tijekom eksploatacije uređaja svi otvori za ventilaciju trebaju biti otvoreni.
Nikada nemojte oštetiti sustav hlađenja u uređaju.
Rukovatelji
4 / 32
104609
Sigurnost
•
•
Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim,
osjetilnim ili mentalnim sposobnostima te osobe koje nemaju dovoljno iskustva
ili znanja.
Djecu treba nadgledati kako biste bili sigurni da se ne igraju s uređajem niti ga
ne pokreću.
Nepravilna uporaba
•
•
•
•
•
•
Nenamjenska ili nestručna uporaba može dovesti do oštećivanja uređaja.
Uređaj smijete koristiti samo onda ako njegovo tehničko stanje nije upitno i
omogućava siguran rad s uređajem.
Uređaj može biti korišten samo ako su svi njegovi priključci napravljeni u skladu
s propisima.
Uređaj se može koristiti samo ako je čisti.
Upotrebljavajte isključivo originalne zamjenske dijelove. Nikada nemojte
samostalno popravljati uređaj.
Zabranjeno je izvoditi izmjene ili modifikacije uređaja.
1.3
Korištenje u skladu s namjenom
HR
Svaka uporaba uređaja u druge svrhe ili primjena koja se razlikuje od namjenske,
dolje opisane primjene, zabranjena je i smatra se nenamjenskom uporabom.
Sljedeća uporaba je u skladu s namjenom:
–
pravljenje leda u pahuljicama.
Ovaj je uređaj namijenjen isključivo za profesionalnu uporabu.
1.4
Nenamjenska uporaba
Nenamjenska uporaba može dovesti do tjelesnih povreda korisnika ili materijalnih
šteta uzrokovanih opasnim strujnim naponom, vatrom ili visokom temperaturom.
Uređaj koristite samo na način koji je opisan u ovim uputama za uporabu.
104609
5 / 32
Opće informacije
2
Opće informacije
2.1
Odgovornost i jamstvo
Sve informacije i napomene, sadržane u ovim uputama za uporabu, pripremljene su
u skladu s važećim propisima, s aktualnim konstrukcijskim i inženjerskim rješenjima
te s našim stručnim znanjem i dugogodišnjem iskustvom. Ako se radi o posebnom
modelu ili su naručene dodatne opcije uređaja, a također u slučaju primjene
najnovijih tehničkih rješenja, isporučen uređaj se donekle može razlikovati od
informacija i slika iz ovih uputa za uporabu.
Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za štete i smetnje u radu uređaja nastale
zbog:
– nepridržavanja napomena,
– nenamjenske uporabe,
– uvođenja tehničkih promjena od strane korisnika,
– uporabe nedozvoljenih zamjenskih dijelova.
Pridržavamo pravo na uvođenje tehničkih izmjena u proizvodu, s ciljem
optimalizacije korisničkih svojstava uređaja i poboljšavanja njegovog rada.
HR
2.2
Zaštita autorskih prava
Ove upute za uporabu i sve tekstove, crteže, slike i druge elemente sadržane u
uputama podliježu zaštiti autorskih prava. Bez pismenog odobrenja proizvođača
zabranjeno je kopiranje sadržaja ovih uputa u bilo kojem obliku i na bilo koji način
(uključujući i fragmente uputa) te korištenje i / ili prosljeđivanje tog sadržaja trećim
osobama. Kršenje gore spomenutog će imati za posljedicu obavezu isplatu odštete.
Pridržavamo pravo na daljnja potraživanja.
2.3
Izjava o sukladnosti
Uređaj zadovoljava važeće norme i zahtjeve Europske unije. Gore spomenuto
potvrđujemo u Izjavi o sukladnosti EZ. Ako to bude potrebno, rado Vam pošaljemo
odgovarajuću Izjavu o sukladnosti.
6 / 32
104609
Transport, pakiranje i čuvanjee
3
3.1
Transport, pakiranje i čuvanjee
Kontrola isporuke
Nakon isporuke uređaja provjerite jesu li priloženi svi njegovi elementi i nije li došlo
do oštećivanja uređaja tijekom transporta. Ako pronađete tragove oštećenja
nastalih za vrijeme transporta, nemojte prihvatiti uređaj ili ga prihvatite uvjetno. Na
transportnim dokumentima/ izvještaju o prijevozu robe transportne firme navedite
opseg oštećenja i podnesite zahtjev za reklamaciju. Skrivena oštećenja prijavite čim
ih pronađete jer se reklamacija može prijaviti samo u određenom roku za
podnošenje zahtjeva za reklamaciju.
Ako ustanovite da nedostaje neki dio ili pribor, kontaktirajte našu Službu za
korisnike.
3.2
Pakiranje
Nemojte bacati kartonsku ambalažu. Može biti potrebna za čuvanje uređaja,
prilikom transporta ili za vrijeme otpreme uređaja u servisnu radionicu ako bi došlo
do smetnji u radu uređaja.
Ambalaža i pojedinačni pakirni elementi su napravljeni od materijala koji podliježu
reciklaži. Radi se o plastičnim folijama i vrećama te kartonskoj ambalaži.
Prilikom zbrinjavanja pakiranja poštujte propise koji su na snazi u državi korisnika.
Reciklirajte pakirni materijal koji se može ponovo upotrijebiti.
3.3
Čuvanje
Ambalažu ostavite zatvorenu sve do trenutka instalacije uređaja, a za vrijeme
čuvanja uvažavajte oznake navedene s vanjske strane, a koje se odnose na način
postavljanja i skladištenja. Pakiranje čuvajte samo u sljedećim uvjetima:
– u zatvorenim prostorijama
– u suhim uvjetima bez prašine
– podalje od agresivnih sredstava
– na mjestu zaštićenom od sunčanog svijetla
– na mjestu zaštićenom od mehaničkih udaraca.
U slučaju duljeg čuvanja (preko tri mjeseca), redovito prekontrolirati stanje svih
dijelova te ambalaže. Po potrebi pakiranje zamijenite s novim.
104609
7 / 32
HR
Tehnički podaci
Tehnički podaci
4
4.1
Tehnički podaci
Verzija / karakteristike
HR
•
•
•
•
Hlađenje: zrakom
Senzor razine punjenja
Proizvodnja pomoću okomitog sustava isparivača
Upravljanje: elektronsko
•
Uključno/isključna sklopke /gumb za upravljanje
•
•
•
Kontrolna lampica
Mogućnost ugradnje
Elementi sustava: 1 lopatica za led
Naziv:
Stroj za pahuljice leda F 90
Br. art.:
104609
Materijal:
CNS 18/10
Kapacitet spremnika u kg:
18
Proizvodnja maks. kg / 24 sata.:
90
Rashladno sredstvo / količina u kg:
R290 / 0,070
Klimatska klasa:
T
GWP:
3
Priključak vode:
3/4"
Odtok vode Ø u mm:
20
Priključna snaga:
0,41 kW | 220-240 V | 50 Hz
Dimenzije (Š. x D. x V.) u mm:
500 x 610 x 690
Težina u kg:
46,6
Pridržavamo pravo na uvođenje tehničkih izmjena!
8 / 32
104609
Tehnički podaci
Naziv:
Stroj za pahuljice leda F 130
Br. art.:
104636
Materijal:
CNS 18/10
Kapacitet spremnika u kg:
18
Proizvodnja maks. kg / 24 sata.:
130
Rashladno sredstvo / količina u kg:
R290 / 0,070
Klimatska klasa:
T
GWP:
3
Priključak vode:
3/4"
Odtok vode Ø u mm:
20
Priključna snaga:
0,69 kW | 220-240 V | 50 Hz
Dimenzije (Š. x D. x V.) u mm:
500 x 597 x 694
Težina u kg:
50,0
Pridržavamo pravo na uvođenje tehničkih izmjena!
4.2
HR
Funkcije uređaja
Uređaj oblikuje led u pahuljicama pomoću posebnog okomitog bakrenog isparivača
s unutarnjim vijkom koji prema izlazu gura ohlađenu i smrznutu vodu i dozvoljava joj
da padne u spremnik. Sve dok se ne jave nikakve poruke o alarmu, proizvodnja ide
neprekidno i zaustavlja se tek nakon isključivanja napajanja ili kad se spremnik
napuni i senzor razine napunjenosti se aktivira i zaustavlja proizvodnju.
Čim je led u pahuljicama uzet iz spremnika, senzor razine napunjenosti ponovo
omogućava proizvodnju leda u pahuljicama i uređaj ponovo pokreće proizvodnju.
Količina proizvedenog leda u pahuljicama ovisi o temperaturi vode i prostorije.
Ako se uređaj zaustavi zbog kvara, pokazatelj LED na gumbu za upravljanje počinje
gorjeti ili treperi crvenom ili bijelom bojom.
104609
9 / 32
Tehnički podaci
4.3
Popis sklopova uređaja
HR
1. Kućište
3. Ispusni otvor za vodu
5. Spremnik
7. Priključni kabel s utikačem
9. Ispusni priključak
11. Filtar zraka
13. Otvori za ventilaciju
10 / 32
2. Poklopac spremnika za zalihe
4. Otvor za izlaz leda u pahuljicama
6. Prednja zaštita
8. Priključak vode
10. Nožice (4x)
12. Gumb za upravljanje
14. Lopatica za led
104609
Instalacija i rukovanje
5
Instalacija i rukovanje
5.1
Instalacija
OPREZNO!
U slučaju nepravilne instalacije, postavljanja, rukovanja, održavanja, a
također kod nepravilnog postupanja s uređajem može doći do tjelesnih
povreda korisnika ili materijalne štete.
Postavljanje, instaliranje i popravljanje uređaja može izvršavati isključivo
ovlaštena tehnička služba, u skladu s propisima koje su na snazi u zemlji
instalacije.
NAPOMENA!
Proizvođač ne snosi odgovornost niti ne pruža garanciju na štete
nastale zbog nepoštivanja propisa ili zbog neodgovarajuće instalacije.
Raspakiranje / postavljanje
•
HR
Uređaj raspakirajte, odstranite sve vanjske i unutrašnje pakirne elemente te
transportne zaštite.
OPREZNO!
Opasnost od gušenja!
Spriječite mogućnost da djeca imaju pristup pakirnim materijalima kao što
su plastične vrećice i elementi od stiropora.
•
•
•
•
•
Ako se na uređaju nalazi zaštitna folija, treba je odstraniti. Zaštitnu foliju skidajte
polako da ne ostanu tragovi ljepila. Eventualne ostatke ljepila odstranite
odgovarajućim razrjeđivačem.
Postupajte oprezno kako ne bi došlo do oštećivanja tipske pločice i sigurnosnih
upozorenja na uređaju.
Nikada ne postavljajte uređaj u vlažnom ili mokrom okruženju.
Uređaj postavite na način koji omogućava pristup priključcima i brzo
isključivanje u slučaju nužde.
Uređaj postavljajte na površini sljedećih karakteristika:
– ravna, dovoljno izdržljiva, otporna na vodu, suha i otporna na visoku
temperaturu
104609
11 / 32
Instalacija i rukovanje
–
–
–
•
•
•
•
•
•
dovoljno velika da bi se moglo neometano raditi s uređajem
lako dostupna
s dobrom ventilacijom.
Uređaj možete napuniti i isprazniti pomoću viličara ili kolica za palete dužine
koja iznosi više od polovice dužine uređaja.
Dizalicu treba odabrati u skladu s dimenzijama napunjenog uređaja /elemenata
te u skladu s težinom uređaja.
Tijekom rukovanja treba poduzeti sve mjere opreza kako ne bi došlo do
oštećivanja uređaja.
Skinite kartonsko pakiranje sa drvenog postolja na kojem stoji uređaj.
Nakon toga podignite uređaj pomoću odgovarajućeg uređaja za podizanje
(dizalica s kotačima ili slični stroj) i izvadite drveno postolje.
Uređaj postavite na odgovarajuće mjesto.
Zahtjevi za mjesto instalacije
Birajući mjesto instalacije uređaja treba osigurati sljedeće uvjete:
–
HR
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
temperatura okoline ne smije biti manja od 10 °C (50 °F) i ne smije
premašiti 43 °C (110 °F);
temperatura vode ne smije biti manja od10 °C (50 °F) i ne smije
premašiti 32 °C (90 °F) (crtež 4 na početku uputa za uporabu);
tlak dovođene vode ne smije biti manji od 0,1 MPa (1 bara) i ne smije biti
veći od 0,5 MPa (5 bara). Ako je tlak veći od 0,5 MPa, između dovoda
vode i uređaja treba instalirati reduktor tlaka (crtež 5);
blizu uređaja se smiju biti nikakvi izvori topline,
uređaj ne smije biti izložen direktnom djelovanju sunca (crtež 6);
mjesto mora biti slobodno od prašine jer bi brzo moglo doći do
začepljenja kondenzatora rashladne jedinice (crtež 8);
ventilator rashladne jedinice ne smije biti pokriven (crtež 8),
uređaj ne može biti instaliran u preniskom položaju, jer u slučaju
mogućeg propuštanja rashladno sredstvo će padati dolje (crtež 15),
u promjeru od 3 m ne smijete čuvati nikakva goriva, zapaljive ili
eksplozivne materijale i treba osigurati dovoljnu cirkulaciju zraka (crtež
19).
Treba zadržati razmak od zidova i drugih predmeta od barem 150 mm sa
stražnje strane, i 50 mm s bočne strane (crtež 3).
Nivelirajte uređaj (crtež 3). Ako uređaj nije niveliran, može doći do negativnog
utjecaja na njegovu funkcionalnost i odtok vode.
12 / 32
104609
Instalacija i rukovanje
Priključak vode
1. Uređaj instalirajte blizu priključka vode.
POZOR!
Uređaj priključite samo na priključak vode koja ima kvalitetu pitke vode. U
suprotnom instalirajte i aparat za pročišćavanje vode.
2. Priključak vode treba napraviti prije instaliranja električnih priključaka.
3. Isporučeno crijevo za dovod vode 3/4” spojite s priključkom vode.
4. Drugi kraj crijeva priključite do priključka za vode sa stražnje strane uređaja.
NAPOMENA!
Iz praktičnih i sigurnosnih razloga preporučamo montažu ventila za
zatvaranje koji nije uključen u isporuku (crtež 7):
1. Prekidač; 2. Priključak; 3. Utikač; 4. Priključak vode; 5. Ventil za zatvaranje;
6. Odvod vode iz kondenzatora: verzija hlađenja vode;
7. Odvod vode iz spremnika; 8. Odvod vode u otvoreni sifon.
Odvod vode
HR
1. Isporučeno crijevo za odvod vode spojite s priključkom za ispuštanje sa stražnje
strane uređaja.
2. Drugi kraj crijeva za odvod vode uvedite u otvoreni sifon (crtež 7).
NAPOMENA!
Kako biste osigurali besprijekoran odvod vode, vod za odvod vode mora
biti nagnut za barem 3%, kod čega treba obratiti pozornost da vod ne bude
savinut ili oštećen.
Priključivanje na struju
•
•
•
•
•
Provjerite da li se tehnički podaci uređaja (navedeni na tipskoj pločici)
podudaraju s podacima lokalne električne mreže.
Uređaj uključite u pojedinačnu dovoljno osiguranu utičnicu sa zaštitnim vodom.
Uređaj ne uključujte u višekratnu utičnicu.
Priključni kabel treba rasporediti na takav način da ga nitko ne može nagaziti niti
se zbog njega spotaknuti.
Maksimalna dopuštena tolerancija u odnosu na razlike u naponu iznosi ± 10%
nominalne vrijednosti.
Elektrini krug između uređaja i napojnog priključka treba osigurati
odgovarajućim višepolnim prekidačem (crtež 7), koji je u stanju osigurati
104609
13 / 32
Instalacija i rukovanje
udaljenost među kontaktima koja omogućava potpuno odvajanje u uvjetima III
kategorije kratkog spoja.
•
•
•
Ako zimi uređaja izvana unesete u prostoriju, prije nego ga uključite pričekajte
nekoliko sati dok se zagrije do sobne temperature.
Prije priključivanja uređaja na električno napajanje pričekajte sat vremena dok
se ne slegne rashladno sredstvo.
Ako dođe do nestanka napajanja ili nakon što izvučete utikač iz utičnice,
pričekajte barem 5 minuta prije nego ponovo priključite uređaj na napajanje.
•
Die Stec kdos e muss l eicht z ugänglich s ein, s o dass das Stromkabel notfalls sc hnell abgez ogen werden kann.•
5.2
Gni azdo elektr ycz ne powi nno być ł atwo dostępne, tak aby w razi e potrzeby moż na był o s z ybko odłąc z yć kabel zasil ając y.
Gni azdo elektr ycz ne powi nno być ł atwo dostępne, tak aby w razi e potrzeby moż na był o s z ybko odłąc z yć kabel zasil ając y.
Rukovanje
Priprema uređaja
1. Z spremnika uređaja izvadite cijeli pribor (crijevo za dovod vode, crijevo za
odvod vode, lopaticu za led, dokumente).
2. Prije uporabe uređaj očistite u skladu s napomenama iz poglavlja 6 „Čišćenje“.
3. Pažljivo osušite uređaj.
HR
Napomene za korisnike
•
•
•
Ako je uređaj instaliran na mjestima gdje pitka voda ima veliki udio soli, treba
postupati sukladno uputama kako bi se izbjegli kvarovi.
Kako led ne bi poprimio neugodan miris li okus, u spremniku nikada ne čuvajte
hranu, boce ni druge predmete.
Tijekom uobičajene eksploatacije ne otvarajte poklopac spremnika.
14 / 32
104609
Instalacija i rukovanje
Sehen Sie sic h die Abbil dungen an:
Nehmen Si e die Abdec kung ab, nac hdem Sie di e Befes tigungssc hrauben
entfernt haben.
Entriegel n Si e den Getriebemotor, die Lamellen und den
Schwi mmer (falls vorhanden), indem Si e die wer ks eitig
brac hten Ansc hläg e entfernen, um Besc hädigungen
Pokretanje
1. Prije pokretanja provjerite da li su ispravno napravljeni priključci za vodu i struju.
2. Provjerite jesu li trake, vijci, klinovi i stezaljke dobro stegnuti i nije li došlo do
njihovog popuštanja tijekom transporta kako bi se spriječilo istjecanje vode ili
druge greške tijekom rada.
3. Otvorite slavinu priključka vode .
4. Uređaj uključite u pojedinačnu utičnicu.
Uređaj se nalazi u načinu pripravnosti Standby. Gumb za upravljanje treperi svakih
30 sekundi.
5. Kako biste napustili način Standby i uključili uređaj, dotaknite gumb za
upravljanje barem 3 sekunde sve dok dugi zvučni signal ne javi o pokretanju
uređaja.
Tijekom cijelog proizvodnog ciklusa pokazatelj LED na gumbu za upravljanje gori
bijelim svijetlom.
Kada spremnik postigne maksimalno stanje napunjenosti, uređaj emitira zvučni
signal, a pokazatelj LED treperi sve dok led u pahuljicama ne bude izvađen i dok
uređaj ponovo ne uđe u način proizvodnje.
HR
NAPOMENE!
Preporučamo da koristite led u pahuljicama napravljen u 5 prvih proizvodnih
ciklusa.
Drobilica za led je opremljena sondom temperature koja se nalazi u spremniku
(crtež 14), i zaustavlja uređaj i proizvodnju leda u pahuljicama kad sonda ulazi u
kontakt sa ledom u pahuljicama nakupljenim u spremniku.
Dok uređaj radi nikada ne zatvarajte napajanje vodom niti ne pokrivajte ili
zatvarajte otvore za ulaz zraka.
Nakon što iz spremnika izvadite led u pahuljicama, možete očistiti sondu od
ostataka leda kako se brže pokrenuo sljedeći proces proizvodnje (crtež 14).
Postavljanje vlažnosti leda
Moguće je podešavanje udjela vode u ledu (u ograničenom stupnju), što je moguće
napraviti na sljedeći način:
1. Kad uređaj radi u roku od 2 sekunde 3-puta pritisnite gumb za upravljanje (crtež
9).
Gumb za upravljanje poprima boju od bijele do crvene.
2. Kako biste povećali sadržaj vlage u ledu u pahuljicama, pritišćite gumb za
upravljanje sve dok se boja ne promijeni u crvenu.
104609
15 / 32
Instalacija i rukovanje
3. Kako biste smanjili udio vlage u ledu u pahuljicama, pritišćite gumb za
upravljanje sve dok se boja ne promijeni u bijelu.
Ako gumb za upravljanje ne pritisnete u roku od 5 sekundi, unesena postavka će se
pohraniti i izaći ćete iz faze unošenja promjena (crtež 9).
Postavljanje sonde u spremniku
S vremenom zbog promjene temperature okoline postavljena vrijednost sonde
temperature u spremniku može biti nedovoljna. Kako biste postavili novu vrijednost,
postupajte na sljedeći način:
1. U načinu Standby unutar 2 sekunde 3-puta pritisnite gumb za upravljanje (crtež
9).
Gumb za upravljanje gori bijelim ili crvenim svijetlom.
HR
2. Kako biste povećali postavljenu temperaturu, pritisnite gumb za upravljanje
(crtež 9) i probajte povećati intenzitet crvene boje.
3. Kako biste smanjili temperaturu pritišćite gumb za upravljanje sve dok se boja
ne promijeni u bijelu.
Ako gumb za upravljanje ne pritisnete unutar 5 sekundi, unesena postavka će se
pohraniti i izaći ćete iz faze unošenja promjena (crtež 9).
Smetnje
POZOR!
U slučaju smetnji u radu uređaj isključite iz napajanja strujom i vodom.
Kontaktirajte ovlaštene servisere, provjerite uređaj i naručite popravak.
•
•
•
•
•
•
Provjerite je li otvorena slavina za dovod vode.
Provjerite da li je uređaj priključen na električno napajanje: utikač je pravilno
stavljen a prekidač uključen.
Provjerite da li zbog olabavljenih vijaka uređaj ne proizvodi neobične vibracije.
U slučaju radova potrebnih zbog gubitka vode, pritezanja vijaka itd., uređaj
uvijek najprije isključite i provjerite da li do propuštanja ne dolazi zbog
začepljenih odvoda.
Ako uređaj proizvodi premalo leda, provjerite da li isparivač nije zaprljan ili ne
dolazi do istjecanja rashladnog sredstva.
Provjerite djelovanje sonde spremnika: kad na sondu unutra spremnika stavite
kockicu leda, uređaj (crtež 14) se treba zaustaviti unutar 1 minute i automatski
ponovo pokrenuti nakon što odstranite kockicu leda.
16 / 32
104609
Instalacija i rukovanje
•
Između ljeta i zime sonda u spremniku može promijeniti maksimalnu količinu
proizvedenog leda. Kako biste promijenili postavke sonde postupajte u skladu s
napomenama iz poglavlja „Postavljanje sonde u spremniku“.
Gumbi stanje rada / stanje alarma
Gumb za upravljanje ima kombinacije bijele i crvene boje koje prikazuju stanje rada
ili stanje alarma:
Pokazatelj LED
crveni
Pokazatelj LED
bijeli
ON 3"
treperi 1x
treperi 3x
ON 3"
ON 3"
ON 3"
ON
OFF
(AL07) Oštećena sonda kondenzatora
treperi 4x
ON 3"
(AL08) Oštećena sonda isparivača
treperi 5x
ON 3"
(AL09) Alarm Blackout
OFF x 1“
ON 5"
ON
OFF
(AL11) Alarm pumpe za ispuštanje (opcija)
treperi 1x
treperi 1x
(AL14) Prvi alarm čišćenja kondenzatora
treperi 7x
ON 3"
(AL15) Okrenute sonde
treperi 5x
treperi 2x
(AL16) Oštećena sonda IR
treperi 3x
ON 3"
(AL17) Alarm visoka temperatura isparivača
ON 3"
treperi 2x
(AL18) Alarm niska temperatura isparivača
ON 3"
treperi 4x
(AL19) Alarm termički vijčanog motora 1 /
(AL21) 1 alarm senzora Halla
1 x 3.0“
5 x 0.5"
Pokazatelj / alarm
(AL03) Alarm nedostatak vode
(AL04) Alarm oštećena sonda za čuvanje
leda
(AL05) Napone za redovito održavanje
(AL06) Kondenzacija visoke temperature
(AL10) Alarm maksimalni tlak
104609
17 / 32
HR
Čišćenje
Pokazatelj LED
crveni
Pokazatelj LED
bijeli
1 x 3.0“
6 x 0.5"
treperi 3x
treperi 3x
Faza pokretanja
OFF
treperi 2Hz
Faza proizvodnja leda
OFF
ON
Pun spremnik
OFF
treperi 10s
Priprema
OFF
treperi 30s
Ciklus ozona (opcija)
OFF
ON 1"
ON 1“
ON 1"
Pokazatelj / alarm
(AL20) Alarm termički vijčanog motora 2 /
(AL22) 2 alarmi senzora Halla
Šalji /uzmi podatke HACCP - ažuriranje
programa
Faza punjenja plinom (servis)
OFF: Pokazatelj LED / boja uvijek isključena
ON: Pokazatelj LED / boja uvijek uključena
Treperi: Pokazatelj LED / boja uključena na 0,5 s i isključena 0,5 s
HR
Čišćenje
6
6.1
•
•
•
•
•
Napomene vezane za sigurnost tijelom čišćenja
Prije čišćenja uređaj isključite iz električnog napajanja.
Uređaj ostavite da se potpuno ohladi.
Pazite da u uređaj ne dopre voda. Prilikom čišćenja uređaj ne potapajte u vodu
niti u druge tekućine. Za čišćenje uređaja ne koristite mlaz vode pod pritiskom.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte nikakve oštre niti metalne predmete (nož,
vilicu itd). Oštri bi predmeti mogli oštetiti uređaj a kod kontakta s elementima
napravljenim od električnog vodiča moglo bi doći do strujnog udara.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte nikakva abrazivna sredstva koja sadrže
otapala niti agresivna sredstva za čišćenje. Takva bi sredstva mogla oštetiti
površinu uređaja.
18 / 32
104609
Čišćenje
6.2
Čišćenje
Čišćenje od strane korisnika
1. Na kraju radnog dana i nakon duže pauze u korištenju, pažljivo očistite uređaj.
2. Kućište očistite mekanom krpicom nakvašenom sredstvom za čišćenje
nehrđajućeg čelika bez klora.
3. Unutarnju komoru očistite spužvom ili krpicom nakvašenom u mlakoj vodi s
malo sode bikarbone.
4. Isperite u čistoj vodi.
5. Pažljivo osušite unutarnju komoru.
Ako uređaj duže vrijeme ne koristite:
–
–
–
–
–
isključite uređaj i odspojite os napajanja strujom i vodom;
iz spremnika odstranite proizveden led;
ispustite cijeli vodu;
obavite temeljito čišćenje;
vrata (poklopac) spremnika ostavite malo otvorena.
HR
Čišćenje od strane servisera
Filtar zraka i kondenzator
Kako biste održali učinkovitost i produžili životni vijek uređaja, treba redovito čistiti
filtar zraka i kondenzator zraka, koji se nalaze iza prednje zaštite uređaja (crtež 16):
– izvadite filtar zraka
– filtar zraka čistite pod mlazom tople vode i pažljivo osušite
– odvrnite i skinite prednju zaštitu
– kondenzator čistite mekanim kistom ili usisavačem
– prednju zaštitu pričvrstite vijcima
– namjestite filtar zraka
POZOR!
Kako biste izbjegli kvar, nikada ne koristite uređaj bez namještenog filtra
zraka.
104609
19 / 32
Moguće smetnje
Filtar na ulazu za vodu
Filtar na ulazu za vodu treba redovito čistiti u skladu s dolje navedenim uputama:
– zatvorite ventil za zatvaranje dotoka vode;
– odvrnite crijevo za dovod vode;
– pomoću kliješta izvadite filtar na ulazu za vodu iz priključka na
elektromagnetskom ventilu;
– filtar na ulazu za vodu čistite pod mlazom vode;
– namjestite filtar na ulazu za vodu;
– montirajte crijevo za dovod vode.
7
Moguće smetnje
Mögliche
POZOR!
U dolje prikazanoj tablici su navedeni opisi mogućih uzroka smetnji u radu
ili grešaka do kojih može doći tijekom eksploatacije uređaja. Te greške
može uklanjati samo kvalificirani tehničar za rashladne uređaje.
HR
Alarm greške
Stanje uređaja
Rješenje
(AL03)
Alarm nedostatak
vode (ako je
senzor)
Uređaj se zaustavlja ili
čeka sljedeći pokušaj
automatskog pokretanja
Provjerite napajanje vodom
Provjerite krug na istjecanje vode
Provjerite rad ventila ulaza vode,
ev. očistite
Provjerite položaj senzora
(AL04)
Alarm oštećena
sonda za čuvanje
leda
20 / 32
Uređaj se zaustavlja
Provjerite priključak sonde do
tiskane pločice
Provjerite integralnost sonde
104609
Moguće smetnje
Alarm greške
Stanje uređaja
Rješenje
(AL04)
Alarm oštećena
sonda spremnika
Uređaj se zaustavlja
Provjerite, je li ispravna vrijednost
oma. Ako nije – zamijenite sondu.
Ako najprije provjerite ima li
mjesta u w spremniku,dodirom
na gumb možete sljedećih 30
minuta proizvoditi led
(AL05)
Zahtjev za
provođenje
održavanja
Uređaj dalje radi
Kontaktirajte servisere
(Resetirajte alarm tako da 10
sekundi dotaknete gumb za
upravljanje)
(AL06)
Visoka temperatura na izlazu
kondenzatora
Uređaj se zaustavlja,
ventilator kondenzatora
ostaje uključen, kako bi
smanjio temperaturu
kondenzatora, ili ventil
za vodu ostaje otvoren
kod kondenzacijske
vode (nakon što se
ohladi uređaj se ponovo
pokreće kako bi
provjerio da li se alarm
završio, a nakon toga se
definitivno zaustavlja)
Provjerite čistoću i ventilaciju
kondenzatora
Oštećena sonda
kondenzatora ili izvan
dopuštenog raspona
vrijednosti, uređaj radi
sa stalnom ventilacijom
ili je dotok vode uvijek
uključen
Provjerite priključivanje sonde
kondenzatora do tiskane pločice
(AL07)
Alarm senzora
kondenzatora
104609
Provjerite da li se ventilator
kondenzatora okreće
Provjerite položaj sonde
kondenzatora
HR
Provjerite napajanje vodom i
djelovanje ventila dotoka vode
Provjerite, je li ispravna izmjerena
vrijednost oma, ako nije –
zamijenite sondu
21 / 32
Moguće smetnje
Alarm greške
Stanje uređaja
Rješenje
(AL08)
Sonda isparivača
(ako je dostupna)
Oštećena sonda
isparivača ili izvan
dopuštenog raspona,
uređaj se zaustavlja
Provjerite priključivanje sonde
isparivača do tiskane pločice.
(AL09)
Nema struje /
nema napajanja
strujom
Uređaj se ponovo
pokreće u stanju kao
prije kvara napajanja
Provjerite električne priključke i
električno napajanje
Isključivanje alarmnog signala:
– prvi put dodirnite gumb za
upravljanje kako biste stišali
alarm,
– drugi put dotaknite gumb za
upravljanje kako biste uklonili
signal,ako se nalazimo u prvoj
minuti,
– samo drugi dodir gumba za
upravljanje, ako je minuta već
prošla
(AL10)
Alarm visok tlak
Uređaj se zaustavlja,
ventilator kondenzatora
ostaje uključen, kako bi
smanjio temperaturu
kondenzatora, ili ventil
za vodu ostaje otvoren
kod kondenzacijske
vode (nakon što se
ohladi uređaj se ponovo
pokreće kako bi
provjerio da li se alarm
završio, a nakon toga se
definitivno zaustavlja)
Provjerite čistoću i ventilaciju
kondenzatora
HR
22 / 32
Provjerite, je li ispravna izmjerena
vrijednost oma, ako nije –
zamijenite sondu
Provjerite, da li se ventilator
kondenzatora okreće
Provjerite položaj sonde
kondenzatora
Provjerite napajanje vodom i
djelovanje ventila na ulazu vode,
zamijenite prekidač maksimalnog
tlaka
104609
Moguće smetnje
Alarm greške
Stanje uređaja
Rješenje
(AL11)
Alarm pumpe za
ispuštanje vode
Uređaj se zaustavlja i
redovito nekoliko puta
pokušava ispustiti vodu
Provjerite, nije li vod za odvod
vode začepljen
Provjerite rad pumpe za
ispuštanje vode
Provjerite, je li senzor razine čist
Provjerite ispusni otvor za vodu u
ispusnoj posudi
(AL14)
Čišćenje
kondenzatora
Uređaj dalje radi
Očistite filtar zraka i kondenzator
(AL15)
Okrenute sonde
Uređaj se zaustavlja
Provjerite kablove na ploči
senzora, po potrebi zamijenite
ploču senzora
(AL16)
Uređaj se zaustavlja
Oštećena sonda IR
Provjerite priključak sonde do
tiskane pločice
Provjerite sondu – zamijenite
sondu. Ako najprije provjerite ima
li mjesta u w spremniku,dodirom
na gumb možete sljedećih 30
minuta proizvoditi led
(AL17)
Visoka
temperatura
isparivača
Uređaj se zaustavlja
Provjerite položaj i izolaciju sonde
isparivača
Provjerite, da li uređaj gubi
rashladno sredstvo
Provjerite da li je isparivač čist
Provjerite da li radi ventilator
U slučaju kondenzacije vode
provjerite dotok vode i
temperaturu vode
104609
23 / 32
HR
Moguće smetnje
Alarm greške
Stanje uređaja
Rješenje
(AL18)
Niska temperatura
isparivača
Uređaj se zaustavlja
Provjerite napajanje vodom
Provjerite gubitak rashladnog
sredstva u uređaju
Provjerite položaj sonde
isparivača
(AL19)
Alarm termički
vijčanog motora 1
Uređaj se zaustavlja
Provjerite termičke kablove vijka
(kontakt CN13)
Provjerite da li motor radi
Provjerite da li ledene kockice
onemogućavaju okretanje i
nastavite odmrzavanje. Ako je
ohlađen motor i dalje blokiran,
demontirajte grupu isparivača,
kako biste ustanovili razlog
blokade
HR
(AL20)
Alarm termički
vijčanog motora 2
Uređaj se zaustavlja
Provjerite termičke kablove vijka
(kontakt CN10)
Provjerite da li motor radi
Provjerite da li ledene kockice
onemogućavaju okretanje i
nastavite odmrzavanje. Ako je
ohlađen motor i dalje blokiran,
demontirajte grupu isparivača,
kako biste ustanovili razlog
blokade
24 / 32
104609
Moguće smetnje
Alarm greške
Stanje uređaja
Rješenje
(AL21)
Alarm senzora
efekta Halla 1
Uređaj se zaustavlja
Provjerite kablove senzora efekta
Halla i smjer okretaja
Provjerite položaj senzora efekta
Halla
Provjerite spajanje senzora efekta
Halla i ploče za napajanje
(AL22)
Alarm senzora
efekta Halla 2
Uređaj se zaustavlja
Provjerite kablove senzora efekta
Halla i smjer okretaja
Provjerite položaj senzora efekta
Halla
Provjerite spajanje senzora efekta
Halla i ploče za napajanje
HR
104609
25 / 32
Zbrinjavanje
8
Zbrinjavanje
Električni uređaji
Električni uređaji su označeni tim simbolom. Električne
uređaje treba prikupljati i zbrinjavati na pravilan i ekološki
prihvatljiv način. Električne uređaje ne bacajte u kućni otpad.
Uređaj isključite iz električnog napajanja i uklonite priključni
kabel.
Električne uređaje treba odnositi na označena sabirna mjesta.
Rashladno sredstvo
Propelent upotrijebljen u uređaju je lako zapaljiv. Prilikom zbrinjavanja propelenta
postupajte u skladu s nacionalnim propisima.
HR
26 / 32
104609
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement