Bartscher 104609 Ice-Flake Maker F 90 Operativne instrukcije

Add to My manuals
32 Pages

advertisement

Bartscher 104609 Ice-Flake Maker F 90 Operativne instrukcije | Manualzz

F 90 - F 130

104609 - 104636

Bartscher GmbH

Franz-Kleine-Str. 28

D-33154 Salzkotten

Njemačka

Verzija: 1.0

Datum izdavanja: 2021-12-02

Bes chr eibung tel. +49 5258 971-0 fax.: +49 5258 971-120

Servisna infolinija: +49 5258 971-197 www.bartscher.com

Skraćene upute

HR

DOTAKNITE

Faza leda

BIJELA

3 – PUTA

DOTAKNITE

CRVENA

Stanje rada Stanje pokazatelja LED

Standby

Pun spremnik svakih 30 ” svakih 10 ”

Početak proizvodnog ciklusa svakih 0,5

Proizvodnja leda ON

Alarm Blackout

Ciklus čišćenja

ON 5” + OFF

ON 3” + OFF

U slučaju alarma:

1.

Za isključivanje zvučne dojave, pritisnite gumb za upravljanje.

2. Ponovo dotaknite gumb za upravljanje kako biste resetirali alarm (ako je zaustavljen).

POZOR! U slučaju uzastopnih alarma kontaktirajte servisere.

Postavka

Vlažnost leda

Faza

Standby

Postavka

Sonda spremnika

3 - PUTA

DOTAKNITE

BIJELA CRVENA

Dotaknite, boja/vlaga %

Nako n 60” postavke se pohranjuju

Dotaknite za promjenu boje

Nakon 60” postavke se pohranjuju

Originalne upute za uporabu

1 Sigurnost ....................................................................................................... 2

1.1

Objašnjenje sigurnosnih upozorenja ........................................................ 2

1.2

Sigurnosne napomene ............................................................................. 3

1.3

Korištenje u skladu s namjenom .............................................................. 5

1.4

Nenamjenska uporaba ............................................................................. 5

2 Opće informacije ............................................................................................ 6

2.1

Odgovornost i jamstvo ............................................................................. 6

2.2

Zaštita autorskih prava ............................................................................. 6

2.3

Izjava o sukladnosti.................................................................................. 6

3

Transport, pakiranje i čuvanjee...................................................................... 7

3.1

Kontrola isporuke ..................................................................................... 7

3.2

Pakiranje .................................................................................................. 7

3.3

Čuvanje .................................................................................................... 7

4

Tehnički podaci .............................................................................................. 8

4.1

Tehnički podaci ........................................................................................ 8

4.2

Funkcije uređaja....................................................................................... 9

4.3

Popis sklopova uređaja .......................................................................... 10

5 Instalacija i rukovanje .................................................................................. 11

5.1

Instalacija ............................................................................................... 11

5.2

Rukovanje .............................................................................................. 14

6

Čišćenje ....................................................................................................... 18

6.1

Napomene vezane za sigurnost tijelom čišćenja ................................... 18

6.2

Čišćenje ................................................................................................. 19

7

Moguće smetnje .......................................................................................... 20

8 Zbrinjavanje ................................................................................................. 26

104609 1 / 32

Sigurnost

HR

Diese Bedi enungsanlei tung besc hrei bt di e I nst allation, Bedi enung und Wart ung des G eräts und gilt als wic htige Infor mationsquelle und N achschl agewer k. Di e Kennt nis aller enthalt enen Sic herheits hinweis e und H andlungs anweisungen schaf ft die Vorauss etz ung f ür das sichere und s ac hger echte Ar beit en mit dem G erät. D arüber hi naus müs sen die f ür den Ei ns atz ber eic h des G erät s gelt enden ör tlichen Unfall verhüt ungs vorsc hrift en und allgemeinen Sicherheits besti mmungen eing ehalt en wer den. Dies e Bedi enungs anleit ung is t Bes tandt eil des Pro dukts und muss i n unmi tt elbarer N ähe des Ger äts für das In¬s tall ations-, Bedi enungs-, Wartungs- und R einigungspers onal jederzeit z ugänglich auf¬bewahrt werden. Wenn das Ger ät an eine dritt e Pers on weiterg egeben wird, muss die Bedi enungsanlei tung mit ausgehändigt wer den.

Prije početka korištenja uređaja pažljivo pročitajte upute za uporabu, pa ih čuvajte na lako dostupnom mjestu!

Ove upute za uporabu sadrže opis instalacije uređaja, rukovanja uređajem i održavanja te važan su izvor informacija i korisnički priručnik. Poznavanje svih napomena koje se odnose na sigurnost i korištenje uređaja uvjet je za siguran i pravilan rad s uređajem. Osim toga treba primjenjivati propise o sprečavanju nezgoda, propise o zaštiti na radu te pravne regulative koje su na snazi na području primjene uređaja.

Prije početka rada s uređajem, a pogotovo prije pokretanja uređaja, pročitajte ove upute za uporabu, kako biste izbjegli tjelesne ozljede i materijalnu štetu.

Nepravilnom uporabom možete oštetiti uređaj.

Ove upute za uporabu su integralni dio proizvoda i treba ih čuvati blizu uređaja da u svakom trenutku budu dostupne korisniku. Ako uređaj dajete na korištenje drugoj osobi, obavezno priložite i ove upute za uporabu.

1 Sigurnost

Uređaj je konstruiran u skladu važećim tehničkim načelima. Međutim, uređaj može postati izvor opasnosti zbog nestručne ili nenamjenske uporabe. Sve osobe koje koriste uređaj moraju poštivati informacije sadržane u ovim uputama i pridržavati se sigurnosnih napomena.

1.1

Objašnjenje sigurnosnih upozorenja

Bitne sigurnosne napomene i informacije vezane za sigurnost korisnika su u dotičnim uputama označene odgovarajućim sigurnosnim upozorenjima. Treba se bezuvjetno pridržavati tih uputa kako bi se izbjegle nezgode, tjelesne povrede i materijalna šteta.

OPASNOST!

Sigurnosno upozorenje OPASNOST upozorava na rizik od nastanka teških tjelesnih povreda ili smrti kod korisnika koji ne izbjegava opisanu opasnost.

2 / 32 104609

Sigurnost

UPOZORENJE!

Signalna riječ

UPOZORENJE označava moguću opasnost koja može uzrokovati srednje ili teške tjelesne ozljede ili smrt ako se ne izbjegne.

OPREZ!

Sigurnosno upozorenje OPREZ upozorava na rizik od nastanka lakših ili umjerenih povreda kod korisnika koji ne izbjegava opisanu opasnost.

, di e

PA ŻNJA!

Signalna riječ PA Ż NJA upozorava na moguću opasnost nastanka materijalne štete do koje može doći ako korisnik ne poštuje sigurnosne napomene.

NAPOMENA!

Simbol NAPOMENA pruža korisniku druge informacije i napomene vezane za korištenje uređaja.

1.2

Sigurnosne napomene

Električna struja

• Preveliki mrežni napon ili nepravilna instalacija mogu uzrokovati strujni udar.

• Uređaj možete priključiti samo u slučaju kad podaci s tipske pločice uređaja u potpunosti odgovaraju mrežnom naponu.

• Kako biste izbjegli kratki spoj, uređaj održavajte suhim.

• Ako tijekom rada dođe do smetnji odmah isključite uređaj iz električnog napajanja.

• Utikač ne dirajte mokrim rukama.

• Nikada ne dirajte uređaj koji je pao u vodu. Odmah isključite uređaj iz električnog napajanja.

• Sve popravke i otvaranje kućišta mogu izvoditi isključivo specijalizirani radnici i odgovarajuće servisne radionice.

• Uređaj ne premještajte na način da ga nosite za priključni kabel.

• Spriječite kontakt priključnog kabela s izvorima topline i s oštrim rubovima.

104609 3 / 32

HR

Sigurnost

HR

• Priključni kabel nemojte savijati, stiskati niti vezati.

• Kabel uređaja uvijek razmotajte do kraja.

• Uređaj i druge predmete nikada ne stavljajte na priključni kabel.

• Prilikom isključivanja uređaja iz električnog napajanja, uvijek pridržite utikač.

• Redovito kontrolirajte stanje mrežnog kabela kako biste se uvjerili da nije oštećen. Ne koristite uređaj s oštećenim mrežnim kabelom. Ako je mrežni kabel oštećen, obratite se servisnoj radionici ili kvalificiranom električaru za njegovu zamjenu pa ćete spriječiti moguće opasnosti.

Opasnost od požara / opasnost od zapaljivih materijala / opasnost od eksplozije!

• U unutrašnjosti uređaja zabranjeno je koristiti druge električne alate.

• Blizu ovog ili drugog uređaja nemojte čuvati niti koristiti benzin, druge lako zapaljive plinove ili tekućine. Plinovi mogu predstavljati opasnost od izazivanja požara ili eksplozije.

• U uređaj nemojte stavljati eksplozivne materijale, kao što su aerosoli koji sadrže la ko zapaljive propelente. Na niskim temperaturama može doći do istjecanja sadržaja spremnika u kojem bi se nalazili lako zapaljivi plinovi ili tekućine i do zapaljivanja istog zbog iskrenja koje proizvodi električni uređaj. Opasnost od eksplozije!

• Ako dođe do istjecanja rashladnog sredstva, izvucite utikač iz utičnice.

Odstranite sve izvore paljenja koji su u blizini, prozračite prostoriju i kontaktirajte servisere. Izbjegavajte kontakt rashladnog sredstva s očima, jer može uzrokovati ozbiljne ozljede očiju.

• Nikada ne koristite lako zapaljive tekućine za čišćenje uređaja ili njegovih dijelova. Plinovi koji se stvaraju u takvom slučaju mogu predstavljati opasnost od izbijanja požara ili eksplozije.

• U slučaju požara, prije nego poduzmete aktivnosti na gašenju vatre, uređaj isključite iz električnog napajanja. Vatru nikada ne gasite vodom ako je uređaj priključen na električno napajanje. Nakon što je požar ugašen, pobrinite se za odgovarajući dotok svježeg zraka.

• Proces odleđivanja nemojte ubrzavati koristeći mehanički pribor ili izvore topline

(svijeće ili grijače), niti na neki drugi način. Zbog pare koja se stvara može doći do kratkog spoja, a previsoka temperatura može oštetiti uređaj.

• Tijekom eksploatacije uređaja svi otvori za ventilaciju trebaju biti otvoreni.

• Nikada nemojte oštetiti sustav hlađenja u uređaju.

Rukovatelji

4 / 32 104609

Sigurnost

• Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima te osobe koje nemaju dovoljno iskustva ili znanja.

• Djecu treba nadgledati kako biste bili sigurni da se ne igraju s uređajem niti ga ne pokreću.

Nepravilna uporaba

• Nenamjenska ili nestručna uporaba može dovesti do oštećivanja uređaja.

• Uređaj smijete koristiti samo onda ako njegovo tehničko stanje nije upitno i omogućava siguran rad s uređajem.

• Uređaj može biti korišten samo ako su svi njegovi priključci napravljeni u skladu s propisima.

• Uređaj se može koristiti samo ako je čisti.

• Upotrebljavajte isključivo originalne zamjenske dijelove. Nikada nemojte samostalno popravljati uređaj.

• Zabranjeno je izvoditi izmjene ili modifikacije uređaja.

1.3

Korištenje u skladu s namjenom

Svaka uporaba uređaja u druge svrhe ili primjena koja se razlikuje od namjenske, dolje opisane primjene, zabranjena je i smatra se nenamjenskom uporabom.

Sljedeća uporaba je u skladu s namjenom:

– pravljenje leda u pahuljicama.

Ovaj je uređaj namijenjen isključivo za profesionalnu uporabu.

1.4

Nenamjenska uporaba

Nenamjenska uporaba može dovesti do tjelesnih povreda korisnika ili materijalnih

šteta uzrokovanih opasnim strujnim naponom, vatrom ili visokom temperaturom.

Uređaj koristite samo na način koji je opisan u ovim uputama za uporabu.

HR

104609 5 / 32

Opće informacije

HR

2

Opće informacije

2.1

Odgovornost i jamstvo

Sve informacije i napomene, sadržane u ovim uputama za uporabu, pripremljene su u skladu s važećim propisima, s aktualnim konstrukcijskim i inženjerskim rješenjima te s našim stručnim znanjem i dugogodišnjem iskustvom. Ako se radi o posebnom modelu ili su naručene dodatne opcije uređaja, a također u slučaju primjene najnovijih tehničkih rješenja, isporučen uređaj se donekle može razlikovati od informacija i slika iz ovih uputa za uporabu.

Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za štete i smetnje u radu uređaja nastale zbog:

– nepridržavanja napomena,

– nenamjenske uporabe,

– uvođenja tehničkih promjena od strane korisnika,

– uporabe nedozvoljenih zamjenskih dijelova.

Pridržavamo pravo na uvođenje tehničkih izmjena u proizvodu, s ciljem optimalizacije korisničkih svojstava uređaja i poboljšavanja njegovog rada.

2.2

Zaštita autorskih prava

Ove upute za uporabu i sve tekstove, crteže, slike i druge elemente sadržane u uputama podliježu zaštiti autorskih prava. Bez pismenog odobrenja proizvođača zabranjeno je kopiranje sadržaja ovih uputa u bilo kojem obliku i na bilo koji način

(uključujući i fragmente uputa) te korištenje i / ili prosljeđivanje tog sadržaja trećim osobama. Kršenje gore spomenutog će imati za posljedicu obavezu isplatu odštete.

Pridržavamo pravo na daljnja potraživanja.

2.3

Izjava o sukladnosti

Uređaj zadovoljava važeće norme i zahtjeve Europske unije. Gore spomenuto potvrđujemo u Izjavi o sukladnosti EZ. Ako to bude potrebno, rado Vam pošaljemo odgovarajuću Izjavu o sukladnosti.

6 / 32 104609

Transport, pakiranje i čuvanjee

3

Transport, pakiranje i čuvanjee

3.1

Kontrola isporuke

Nakon isporuke uređaja provjerite jesu li priloženi svi njegovi elementi i nije li došlo do oštećivanja uređaja tijekom transporta. Ako pronađete tragove oštećenja nastalih za vrijeme transporta, nemojte prihvatiti uređaj ili ga prihvatite uvjetno. Na tra nsportnim dokumentima/ izvještaju o prijevozu robe transportne firme navedite opseg oštećenja i podnesite zahtjev za reklamaciju. Skrivena oštećenja prijavite čim ih pronađete jer se reklamacija može prijaviti samo u određenom roku za podnošenje zahtjeva za reklamaciju.

Ako ustanovite da nedostaje neki dio ili pribor, kontaktirajte našu Službu za korisnike.

3.2

Pakiranje

Nemojte bacati kartonsku ambalažu. Može biti potrebna za čuvanje uređaja, prilikom transporta ili za vrijeme otpreme uređaja u servisnu radionicu ako bi došlo do smetnji u radu uređaja.

Ambalaža i pojedinačni pakirni elementi su napravljeni od materijala koji podliježu reciklaži. Radi se o plastičnim folijama i vrećama te kartonskoj ambalaži.

Prilikom zbrinjavanja pakiranja poštujte propise koji su na snazi u državi korisnika.

Reciklirajte pakirni materijal koji se može ponovo upotrijebiti.

3.3

Čuvanje

Ambalažu ostavite zatvorenu sve do trenutka instalacije uređaja, a za vrijeme čuvanja uvažavajte oznake navedene s vanjske strane, a koje se odnose na način postavljanja i skl adištenja. Pakiranje čuvajte samo u sljedećim uvjetima:

– u zatvorenim prostorijama

– u suhim uvjetima bez prašine

– podalje od agresivnih sredstava

– na mjestu zaštićenom od sunčanog svijetla

– na mjestu zaštićenom od mehaničkih udaraca.

U slučaju duljeg čuvanja (preko tri mjeseca), redovito prekontrolirati stanje svih dijelova te ambalaže. Po potrebi pakiranje zamijenite s novim.

HR

104609 7 / 32

Tehnički podaci

HR

4

Tehnički podaci

4.1

Tehnički podaci

Verzija / karakteristike

• Hlađenje: zrakom

• Senzor razine punjenja

• Proizvodnja pomoću okomitog sustava isparivača

• Upravljanje: elektronsko

• Uključno/isključna sklopke /gumb za upravljanje

• Kontrolna lampica

• Mogućnost ugradnje

• Elementi sustava:

1 lopatica za led

Naziv: Stroj za pahuljice leda F 90

Br. art.:

104609

Materijal:

Kapacitet spremnika u kg:

Proizvodnja maks. kg / 24 sata.:

Rashladno sredstvo / količina u kg:

CNS 18/10

18

90

Klimatska klasa:

GWP:

Priključak vode:

R290 / 0,070

T

3

3/4"

Odtok vode Ø u mm: 20

Priključna snaga:

Dimenzije (Š. x D. x V.) u mm:

0,41 kW | 220-240 V | 50 Hz

500 x 610 x 690

Težina u kg:

46,6

Pridržavamo pravo na uvođenje tehničkih izmjena!

8 / 32 104609

Tehnički podaci

Naziv:

Br. art.:

Materijal:

Kapacitet spremnika u kg:

Proizvodnja maks. kg / 24 sata.:

Rashladno sredstvo / količina u kg:

Klimatska klasa:

GWP:

Priključak vode:

Stroj za pahuljice leda F 130

104636

CNS 18/10

18

130

R290 / 0,070

T

3

3/4"

Odtok vode Ø u mm: 20

Priključna snaga:

Dimenzije (Š. x D. x V.) u mm:

0,69 kW | 220-240 V | 50 Hz

500 x 597 x 694

Težina u kg:

50,0

Pridržavamo pravo na uvođenje tehničkih izmjena!

4.2

Funkcije uređaja

Uređaj oblikuje led u pahuljicama pomoću posebnog okomitog bakrenog isparivača s unutarnjim vijkom koji prema izlazu gura ohlađenu i smrznutu vodu i dozvoljava joj da padne u spremnik. Sve dok se ne jave nikakve poruke o alarmu, proizvodnja ide ne prekidno i zaustavlja se tek nakon isključivanja napajanja ili kad se spremnik napuni i senzor razine napunjenosti se aktivira i zaustavlja proizvodnju.

Čim je led u pahuljicama uzet iz spremnika, senzor razine napunjenosti ponovo omogućava proizvodnju leda u pahuljicama i uređaj ponovo pokreće proizvodnju.

Količina proizvedenog leda u pahuljicama ovisi o temperaturi vode i prostorije.

Ako se uređaj zaustavi zbog kvara, pokazatelj LED na gumbu za upravljanje počinje gorjeti ili treperi crvenom ili bijelom bojom.

HR

104609 9 / 32

4.3

Popis sklopova uređaja

Tehnički podaci

HR

1. Kućište

3. Ispusni otvor za vodu

5. Spremnik

7. Priključni kabel s utikačem

9. Ispusni priključak

11. Filtar zraka

13. Otvori za ventilaciju

2. Poklopac spremnika za zalihe

4. Otvor za izlaz leda u pahuljicama

6. Prednja zaštita

8. Priključak vode

10. Nožice (4x)

12. Gumb za upravljanje

14. Lopatica za led

10 / 32 104609

Instalacija i rukovanje

5 Instalacija i rukovanje

5.1

Instalacija

OPREZNO!

U slučaju nepravilne instalacije, postavljanja, rukovanja, održavanja, a također kod nepravilnog postupanja s uređajem može doći do tjelesnih povreda korisnika ili materijalne štete.

Postavljanje, instaliranje i popravljanje uređaja može izvršavati isključivo ovlaštena tehnička služba, u skladu s propisima koje su na snazi u zemlji instalacije.

NAPOMENA!

Proizvođač ne snosi odgovornost niti ne pruža garanciju na štete nastale zbog nepoštivanja propisa ili zbog neodgovarajuće instalacije.

Raspakiranje / postavljanje

• Uređaj raspakirajte, odstranite sve vanjske i unutrašnje pakirne elemente te transportne zaštite.

OPREZNO!

Opasnost od gušenja!

Spriječite mogućnost da djeca imaju pristup pakirnim materijalima kao što su plastične vrećice i elementi od stiropora.

• Ako se na uređaju nalazi zaštitna folija, treba je odstraniti. Zaštitnu foliju skidajte polako da ne ostanu tragovi ljepila. Eventualne ostatke ljepila odstranite odgovarajućim razrjeđivačem.

• Postupajte oprezno kako ne bi došlo do oštećivanja tipske pločice i sigurnosnih upozorenja na uređaju.

• Nikada ne postavljaj te uređaj u vlažnom ili mokrom okruženju.

• Uređaj postavite na način koji omogućava pristup priključcima i brzo isključivanje u slučaju nužde.

• Uređaj postavljajte na površini sljedećih karakteristika:

– ravna, dovoljno izdržljiva, otporna na vodu, suha i otporna na visoku temperaturu

104609 11 / 32

HR

Instalacija i rukovanje

HR

– dovoljno velika da bi se moglo neometano raditi s uređajem

– lako dostupna

– s dobrom ventilacijom.

• Uređaj možete napuniti i isprazniti pomoću viličara ili kolica za palete dužine koja iznosi više od polovice dužine uređaja.

• Dizalicu treba odabrati u skladu s dimenzijama napunjenog uređaja /elemenata te u skladu s težinom uređaja.

• Tijekom rukovanja treba poduzeti sve mjere opreza kako ne bi došlo do oštećivanja uređaja.

• Skinite kartonsko pakiranje sa drvenog postolja na kojem stoji uređaj.

• Nakon toga podignite uređaj pomoću odgovarajućeg uređaja za podizanje

(dizalica s kotačima ili slični stroj) i izvadite drveno postolje.

• Uređaj postavite na odgovarajuće mjesto.

Zahtjevi za mjesto instalacije

Birajući mjesto instalacije uređaja treba osigurati sljedeće uvjete:

– temperatura okoline ne smije biti manja od 10 °C (50 °F) i ne smije premašiti 43 °C (110 °F);

– temperatura vode ne smije biti manja od10 °C (50 °F) i ne smije premašiti 32 °C (90 °F) (crtež 4 na početku uputa za uporabu);

– tlak dovođene vode ne smije biti manji od 0,1 MPa (1 bara) i ne smije biti veći od 0,5 MPa (5 bara). Ako je tlak veći od 0,5 MPa, između dovoda vode i uređaja treba instalirati reduktor tlaka (crtež 5);

– blizu uređaja se smiju biti nikakvi izvori topline,

– uređaj ne smije biti izložen direktnom djelovanju sunca (crtež 6);

– mjesto mora biti slobodno od prašine jer bi brzo moglo doći do začepljenja kondenzatora rashladne jedinice (crtež 8);

– ventilator rashladne jedinice ne smije biti pokriven (crtež 8),

– uređaj ne može biti instaliran u preniskom položaju, jer u slučaju mogućeg propuštanja rashladno sredstvo će padati dolje (crtež 15),

– u promjeru od 3 m ne smijete čuvati nikakva goriva, zapaljive ili eksplozivne materijale i treba osigurati dovoljnu cirkulaciju zraka (cr tež

19).

• Treba zadržati razmak od zidova i drugih predmeta od barem 150 mm sa stražnje strane, i 50 mm s bočne strane (crtež 3).

• Nivelirajte uređaj (crtež 3). Ako uređaj nije niveliran, može doći do negativnog utjecaja na njegovu funkcionalnost i odtok vode.

12 / 32 104609

Instalacija i rukovanje

Priključak vode

1. Uređaj instalirajte blizu priključka vode.

POZOR!

Uređaj priključite samo na priključak vode koja ima kvalitetu pitke vode. U suprotnom instalirajte i aparat za pročišćavanje vode.

2. Priključak vode treba napraviti prije instaliranja električnih priključaka.

3. Isporučeno crijevo za dovod vode 3/4” spojite s priključkom vode.

4.

Drugi kraj crijeva priključite do priključka za vode sa stražnje strane uređaja.

NAPOMENA!

Iz praktičnih i sigurnosnih razloga preporučamo montažu ventila za zatvaranje koji nije uključen u isporuku (crtež 7):

1. Prekidač; 2. Priključak; 3. Utikač; 4. Priključak vode; 5. Ventil za zatvaranje;

6. Odvod vode iz kondenzatora: verzija hlađenja vode;

7. Odvod vode iz spremnika; 8. Odvod vode u otvoreni sifon.

Odvod vode

1. Isporučeno crijevo za odvod vode spojite s priključkom za ispuštanje sa stražnje strane uređaja.

2. Drugi kraj crijeva za odvod vode uvedite u otvoreni sifon (crte ž 7).

NAPOMENA!

Kako biste osigurali besprijekoran odvod vode, vod za odvod vode mora biti nagnut za barem 3%, kod čega treba obratiti pozornost da vod ne bude savinut ili oštećen.

Priključivanje na struju

• Provjerite da li se tehnički podaci uređaja (navedeni na tipskoj pločici) podudaraju s podacima lokalne električne mreže.

• Uređaj uključite u pojedinačnu dovoljno osiguranu utičnicu sa zaštitnim vodom.

Uređaj ne uključujte u višekratnu utičnicu.

• Priključni kabel treba rasporediti na takav način da ga nitko ne može nagaziti niti se zbog njega spotaknuti.

• Maksimalna dopuštena tolerancija u odnosu na razlike u naponu iznosi ± 10% nominalne vrijednosti.

• Elektrini krug između uređaja i napojnog priključka treba osigurati odgovarajućim višepolnim prekidačem (crtež 7), koji je u stanju osigurati

HR

104609 13 / 32

Instalacija i rukovanje

HR udaljenost među kontaktima koja omogućava potpuno odvajanje u uvjetima III kategorije kratkog spoja.

• Ako zimi uređaja izvana unesete u prostoriju, prije nego ga uključite pričekajte nekoliko sati dok se zagrije do sobne temperature.

• Prije priključivanja uređaja na električno napajanje pričekajte sat vremena dok se ne slegne rashladno sredstvo.

• Ako dođe do nestanka napajanja ili nakon što izvučete utikač iz utičnice, pričekajte barem 5 minuta prije nego ponovo priključite uređaj na napajanje.

• Die Stec kdos e muss l eicht z ugänglich s ein, s o dass das Stromkabel notfalls sc hnell abgez ogen werden kann.•

5.2

Rukovanje

Gni azdo elektr ycz ne powi nno być ł atwo dostępne, tak aby w razi e potrzeby moż na był o s z ybko odłąc z yć kabel zasil ając y. Gni azdo elektr ycz ne powi nno być ł atwo dostępne, tak aby w razi e potrzeby moż na był o s z ybko odłąc z yć kabel zasil ając y.

Priprema uređaja

1. Z spremnika uređaja izvadite cijeli pribor (crijevo za dovod vode, crijevo za odvod vode, lopaticu za led, dokumente).

2. Prije uporabe uređaj očistite u skladu s napomenama iz poglavlja 6 „Čišćenje“ .

3.

Pažljivo osušite uređaj.

Napomene za korisnike

• Ako je uređaj instaliran na mjestima gdje pitka voda ima veliki udio soli, treba postupati sukladno uputama kako bi se izbjegli kvarovi.

• Kako led ne bi poprimio neugodan miris li okus, u spremniku nikada ne čuvajte hranu, boce ni druge predmete.

• Tijekom uobičajene eksploatacije ne otvarajte poklopac spremnika.

14 / 32 104609

Instalacija i rukovanje

Sehen Sie sic h die Abbil dungen an:

Nehmen Si e die Abdec kung ab, nac hdem Sie di e Bef es tigungssc hrauben entf ernt haben.

Entriegel n Si e den G etriebemot or, die Lamellen und den

Schwi mmer (f alls vorhanden), indem Si e die wer ks eitig brac ht en Ansc hläg e entf ernen, um Besc hädigungen

Pokretanje

1. Prije pokretanja provjerite da li su ispravno napravljeni priključci za vodu i struju.

2. Provjerite jesu li trake, vijci, klinovi i stezaljke dobro stegnuti i nije li došlo do njihovog popuštanja tijekom transporta kako bi se spriječilo istjecanje vode ili druge greške tijekom rada.

3. Otvorite slavinu priključka vode .

4. Uređaj uključite u pojedinačnu utičnicu.

Uređaj se nalazi u načinu pripravnosti Standby. Gumb za upravljanje treperi svakih

30 sekundi.

5.

Kako biste napustili način Standby i uključili uređaj, dotaknite gumb za upravljanje barem 3 sekunde sve dok dugi zvučni signal ne javi o pokretanju uređaja.

Tijekom cijelog proizvodnog ciklusa pokazatelj LED na gumbu za upravljanje gori bijelim svijetlom.

Kada spremnik postigne maksimalno stanje napunjenosti, uređaj emitira zvučni signal, a pokazatelj LED treperi sve dok led u pahuljicama ne bude izvađen i dok uređaj ponovo ne uđe u način proizvodnje.

NAPOMENE!

Preporučamo da koristite led u pahuljicama napravljen u 5 prvih proizvodnih ciklusa.

Drobilica za led je opremljena sondom temperature koja se nalazi u spremniku

(crtež 14), i zaustavlja uređaj i proizvodnju leda u pahuljicama kad sonda ulazi u kontakt sa ledom u pahuljicama nakupljenim u spremniku.

Dok uređaj radi nikada ne zatvarajte napajanje vodom niti ne pokrivajte ili zatvarajte otvore za ulaz zraka.

Nakon što iz spremnika izvadite led u pahuljicama, možete očistiti sondu od ostataka leda kako se brže pokrenuo sljedeći proces proizvodnje (crtež 14).

Postavljanje vlažnosti leda

Moguće je podešavanje udjela vode u ledu (u ograničenom stupnju), što je moguće napraviti na sljedeći način:

1. Kad uređaj radi u roku od 2 sekunde 3-puta pritisnite gumb za upravljanje (crtež

9).

Gumb za upravljanje poprima boju od bijele do crvene.

2.

Kako biste povećali sadržaj vlage u ledu u pahuljicama, pritišćite gumb za upravljanje sve dok se boja ne promijeni u crvenu.

HR

104609 15 / 32

Instalacija i rukovanje

HR

3. Kako biste smanjili udio vlage u ledu u pahuljicama, pritišćite gumb za upravljanje sve dok se boja ne promijeni u bijelu.

Ako gumb za upravljanje ne pritisnete u roku od 5 sekundi, unesena postavka će se pohraniti i izaći ćete iz faze unošenja promjena (crtež 9).

Postavljanje sonde u spremniku

S vremenom zbog promjene temperature okoline postavljena vrijednost sonde temperature u spremniku može biti nedovoljna. Kako biste postavili novu vrijednost, postupajte na sljedeći način:

1.

U načinu Standby unutar 2 sekunde 3-puta pritisnite gumb za upravljanje (crtež

9).

Gumb za upravljanje gori bijelim ili crvenim svijetlom.

2. Kako biste povećali postavljenu temperaturu, pritisnite gumb za upravljanje

(crtež 9) i probajte povećati intenzitet crvene boje.

3.

Kako biste smanjili temperaturu pritišćite gumb za upravljanje sve dok se boja ne promijeni u bijelu.

Ako gumb za upravljanje ne pritisnete unutar 5 sekundi, unesena postavka će se pohraniti i izaći ćete iz faze unošenja promjena (crtež 9).

Smetnje

POZOR!

U slučaju smetnji u radu uređaj isključite iz napajanja strujom i vodom.

Kontaktirajte ovlaštene servisere, provjerite uređaj i naručite popravak.

• Provjerite je li otvorena slavina za dovod vode.

• Provjerite da li je uređaj priključen na električno napajanje: utikač je pravilno stavljen a prekidač uključen.

• Provjerite da li zbog olabavljenih vijaka uređaj ne proizvodi neobične vibracije.

• U slučaju radova potrebnih zbog gubitka vode, pritezanja vijaka itd., uređaj uvijek najprije isključite i provjerite da li do propuštanja ne dolazi zbog začepljenih odvoda.

• Ako uređaj proizvodi premalo leda, provjerite da li isparivač nije zaprljan ili ne dolazi do istjecanja rashladnog sredstva.

• Provjerite djelovanje sonde spremnika: kad na sondu unutra spremnika stavite kockicu leda, uređaj (crtež 14) se treba zaustaviti unutar 1 minute i automatski ponovo pokrenuti nakon što odstranite kockicu leda.

16 / 32 104609

Instalacija i rukovanje

• Između ljeta i zime sonda u spremniku može promijeniti maksimalnu količinu proizvedenog leda. Kako biste promijenili postavke sonde postupajte u skladu s napomenama iz poglavlja

„Postavljanje sonde u spremniku“

.

Gumbi stanje rada / stanje alarma

Gumb za upravljanje ima kombinacije bijele i crvene boje koje prikazuju stanje rada ili stanje alarma:

Pokazatelj / alarm

(AL03) Alarm nedostatak vode

(AL04) Alarm oštećena sonda za čuvanje leda

(AL05) Napone za redovito održavanje

(AL06) Kondenzacija visoke temperature

(AL07) Oštećena sonda kondenzatora

(AL08) Oštećena sonda isparivača

(AL09) Alarm Blackout

(AL10) Alarm maksimalni tlak

(AL11) Alarm pumpe za ispuštanje (opcija)

(AL14) Prvi alarm čišćenja kondenzatora

(AL15) Okrenute sonde

(AL16) Oštećena sonda IR

(AL17) Alarm visoka temperatura isparivača

(AL18) Alarm niska temperatura isparivača

(AL19) Alarm termički vijčanog motora 1 /

(AL21) 1 alarm senzora Halla

Pokazatelj LED crveni

ON 3" treperi 3x

ON 3"

ON treperi 4x treperi 5x

OFF x 1“

ON treperi 1x treperi 7x treperi 5x treperi 3x

ON 3"

ON 3"

1 x 3.0“

Pokazatelj LED bijeli treperi 1x

ON 3"

ON 3"

OFF

ON 3"

ON 3"

ON 5"

OFF treperi 1x

ON 3" treperi 2x

ON 3" treperi 2x treperi 4x

5 x 0.5"

HR

104609 17 / 32

Čišćenje

HR

Pokazatelj / alarm

Pokazatelj LED crveni

Pokazatelj LED bijeli

(AL20) Alarm termički vijčanog motora 2 /

(AL22) 2 alarmi senzora Halla

Šalji /uzmi podatke HACCP - ažuriranje programa

Faza pokretanja

Faza proizvodnja leda

1 x 3.0“ treperi 3x

OFF

OFF

6 x 0.5" treperi 3x treperi 2Hz

ON

Pun spremnik

Priprema

OFF

OFF treperi 10s treperi 30s

Ciklus ozona (opcija) OFF ON 1"

Faza punjenja plinom (servis) ON 1“

OFF : Pokazatelj LED / boja uvijek isključena

ON : Pokazatelj LED / boja uvijek uključena

Treperi : Pokazatelj LED / boja uključena na 0,5 s i isključena 0,5 s

6 Čišćenje

ON 1"

6.1

Napomene vezane za sigurnost tijelom čišćenja

• Prije čišćenja uređaj isključite iz električnog napajanja.

• Uređaj ostavite da se potpuno ohladi.

• Pazite da u uređaj ne dopre voda. Prilikom čišćenja uređaj ne potapajte u vodu niti u druge tekućine. Za čišćenje uređaja ne koristite mlaz vode pod pritiskom.

• Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte nikakve oštre niti metalne predmete (nož, vilicu itd). Oštri bi predmeti mogli oštetiti uređaj a kod kontakta s elementima napravljenim od električnog vodiča moglo bi doći do strujnog udara.

• Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte nikakva abrazivna sredstva koja sadrže otapala niti agresivna sredstva za čišćenje. Takva bi sredstva mogla oštetiti površinu uređaja.

18 / 32 104609

Čišćenje

6.2

Čišćenje

Čišćenje od strane korisnika

1. Na kraju radnog dana i nakon duže pauze u korištenju, pažljivo očistite uređaj.

2. Kućište očistite mekanom krpicom nakvašenom sredstvom za čišćenje nehrđajućeg čelika bez klora.

3. Unutarnju komoru očistite spužvom ili krpicom nakvašenom u mlakoj vodi s malo sode bikarbone.

4.

Isperite u čistoj vodi.

5.

Pažljivo osušite unutarnju komoru.

Ako uređaj duže vrijeme ne koristite:

– isključite uređaj i odspojite os napajanja strujom i vodom;

– iz spremnika odstranite proizveden led;

– ispustite cijeli vodu;

– obavite temeljito čišćenje;

– vrata (poklopac) spremnika ostavite malo otvorena.

Čišćenje od strane servisera

Filtar zraka i kondenzator

Kako biste održali učinkovitost i produžili životni vijek uređaja, treba redovito čistiti filtar zraka i kondenzator zraka, koji se nalaze iza prednje zaštite uređaja (crtež 16):

– izvadite filtar zraka

– filtar zraka čistite pod mlazom tople vode i pažljivo osušite

– odvrnite i skinite prednju zaštitu

– kondenzator čistite mekanim kistom ili usisavačem

– prednju zaštitu pričvrstite vijcima

– namjestite filtar zraka

POZOR!

Kako biste izbjegli kvar, nikada ne koristite uređaj bez namještenog filtra zraka.

HR

104609 19 / 32

Moguće smetnje

HR

Filtar na ulazu za vodu

Filtar na ulazu za vodu treba redovito čistiti u skladu s dolje navedenim uputama:

– zatvorite ventil za zatvaranje dotoka vode;

– odvrnite crijevo za dovod vode;

– pomoću kliješta izvadite filtar na ulazu za vodu iz priključka na elektromagnetskom ventilu;

– filtar na ulazu za vodu čistite pod mlazom vode;

– namjestite filtar na ulazu za vodu;

– montirajte crijevo za dovod vode.

7 Moguće smetnje

Mögliche

POZOR!

U dolje prikazanoj tablici su navedeni opisi mogućih uzroka smetnji u radu ili grešaka do kojih može doći tijekom eksploatacije uređaja. Te greške može uklanjati samo kvalificirani tehničar za rashladne uređaje.

Alarm greške

(AL03)

Alarm nedostatak vode (ako je senzor)

Stanje uređaja

Uređaj se zaustavlja ili čeka sljedeći pokušaj automatskog pokretanja

Rješenje

Provjerite napajanje vodom

Provjerite krug na istjecanje vode

Provjerite rad ventila ulaza vode, ev. očistite

Provjerite položaj senzora

(AL04)

Alarm oštećena sonda za čuvanje leda

Uređaj se zaustavlja

Provjerite prik ljučak sonde do tiskane pločice

Provjerite integralnost sonde

20 / 32 104609

Moguće smetnje

Alarm greške

(AL04)

Alarm oštećena sonda spremnika

Stanje uređaja

Uređaj se zaustavlja

Rješenje

Provjerite, je li ispravna vrijednost oma. Ako nije – zamijenite sondu.

Ako najprije provjerite ima li mjesta u w spremniku,dodirom na gumb možete sljedećih 30 minuta proizvoditi led

(AL05)

Zahtjev za provođenje održavanja

(AL06)

Visoka temperatura na izlazu kondenzatora

(AL07)

Alarm senzora kondenzatora

Uređaj dalje radi

Uređaj se zaustavlja, ventilator kondenzatora ostaje uključen, kako bi smanjio temperaturu kondenzatora, ili ventil za vodu ostaje otvoren kod kondenzacijske vode (nakon što se ohladi uređaj se ponovo pokreće kako bi provjerio da li se alarm završio, a nakon toga se definitivno zaustavlja)

Oštećena sonda kondenzatora ili izvan dopuštenog raspona vrijednosti, uređaj radi sa stalnom ventilacijom ili je dotok vode uvijek uključen

Kontaktirajte servisere

(Resetirajte alarm tako da 10 sekundi dotaknete gumb za upravljanje)

Provjerite čistoću i ventilaciju kondenzatora

Provjerite da li se ventilator kondenzatora okreće

Provje rite položaj sonde kondenzatora

Provjerite napajanje vodom i djelovanje ventila dotoka vode

Provjerite priključivanje sonde k ondenzatora do tiskane pločice

Provjerite, je li ispravna izmjerena vrijednost oma, ako nije

– zamijenite sondu

HR

104609 21 / 32

Moguće smetnje

HR

Alarm greške

(AL08)

Son da isparivača

(ako je dostupna)

(AL09)

Nema struje / nema napajanja strujom

(AL10)

Alarm visok tlak

Stanje uređaja

Oštećena sonda isparivača ili izvan dopuštenog raspona, uređaj se zaustavlja

Rješenje

Provjerite priključivanje sonde isparivača do tiskane pločice.

Uređaj se ponovo pokreće u stanju kao prije kvara napajanja

Provjerite, je li ispravna izmjerena vrijednost oma, ako nije – zamijenite sondu

Provjerite električne priključke i električno napajanje

Isključivanje alarmnog signala:

– prvi put dodirnite gumb za upravljanje kako biste stišali alarm,

– drugi put dotaknite gumb za upravljanje kako biste uklonili signal,ako se nalazimo u prvoj minuti,

– samo drugi dodir gumba za upravl janje, ako je minuta već prošla

Uređaj se zaustavlja, ventilator kondenzatora ostaje uključen, kako bi smanjio temperaturu kondenzatora, ili ventil za vodu ostaje otvoren kod kondenzacijske vode (nakon što se ohladi uređaj se ponovo pokreće kako bi provjerio da li se alarm završio, a nakon toga se definitivno zaustavlja)

Provjerite čistoću i ventilaciju kondenzatora

Provjerite, da li se ventilator kondenzatora okreće

Provje rite položaj sonde kondenzatora

Provjerite napajanje vodom i djelovanje ventila na ulazu vode, zamijenite prekidač maksimalnog tlaka

22 / 32 104609

Moguće smetnje

Alarm greške

(AL11)

Alarm pumpe za ispuštanje vode

(AL17)

Visoka temperatura isparivača

Stanje uređaja

Uređaj se zaustavlja i redovito nekoliko puta pokušava ispustiti vodu

Uređaj dalje radi

Rješenje

Provjerite, nije li vod za odvod vode začepljen

Provjerite rad pumpe za ispuštanje vode

Provj erite, je li senzor razine čist

Provjerite ispusni otvor za vodu u ispusnoj posudi

Očistite filtar zraka i kondenzator

(AL14)

Čišćenje kondenzatora

(AL15)

Okrenute sonde

Uređaj se zaustavlja

(AL16)

Oštećena sonda IR

Uređaj se zaustavlja

Uređaj se zaustavlja

Provjerite kablove ploču senzora

Provjerite prik tiskane pločice na ploči senzora, po potrebi zamijenite ljučak sonde do

Provjerite sondu – zamijenite sondu. Ako najprije provjerite ima li mjesta u w spremniku,dodirom na gumb možete sljedećih 30 minuta proizvoditi led

Provjerite položaj i izolaciju sonde isparivača

Provjerite, da li uređaj gubi rashladno sredstvo

Pro vjerite da li je isparivač čist

HR

Provjerite da li radi ventilator

U slučaju kondenzacije vode provjerite dotok vode i temperaturu vode

104609 23 / 32

HR

Alarm greške

(AL18)

Niska temperatura isparivača

(AL19)

A larm termički vijčanog motora 1

Uređaj se zaustavlja

(AL20)

A larm termički vijčanog motora 2

Stanje uređaja

Uređaj se zaustavlja

Uređaj se zaustavlja

Moguće smetnje

Rješenje

Provjerite napajanje vodom

Provjerite gubitak rashladnog sredstva u uređaju

Provjerite položaj sonde isparivača

Provjerite termičke kablove vijka

(kontakt CN13)

Provjerite da li motor radi

Provjerite da li ledene kockice onemogućavaju okretanje i nastavite odmrzavanje. Ako je ohlađen motor i dalje blokiran, demontirajte grupu isparivača, kako biste ustanovili razlog blokade

Provjerite termičke kablove vijka

(kontakt CN10)

Provjerite da li motor radi

Provjerite da li ledene kockice onemogućavaju okretanje i nastavite odmrzavanje. Ako je ohlađen motor i dalje blokiran, demontirajte grupu isparivača, kako biste ustanovili razlog blokade

24 / 32 104609

Moguće smetnje

Alarm greške

(AL21)

Alarm senzora efekta Halla 1

(AL22)

Alarm senzora efekta Halla 2

Stanje uređaja

Uređaj se zaustavlja

Uređaj se zaustavlja

Rješenje

Provjerite kablove senzora efekta

Halla i smjer okretaja

Provjerite položaj senzora efekta

Halla

Provjerite spajanje senzora efekta

Halla i ploče za napajanje

Provjerite kablove senzora efekta

Halla i smjer okretaja

Provjeri te položaj senzora efekta

Halla

Provjerite spajanje senzora efekta

Halla i ploče za napajanje

HR

104609 25 / 32

HR

Zbrinjavanje

8 Zbrinjavanje

Električni uređaji

Električni uređaji su označeni tim simbolom. Električne uređaje treba prikupljati i zbrinjavati na pravilan i ekološki prihvatl jiv način. Električne uređaje ne bacajte u kućni otpad.

Uređaj isključite iz električnog napajanja i uklonite priključni kabel.

Električne uređaje treba odnositi na označena sabirna mjesta.

Rashladno sredstvo

Propelent upotrijebljen u uređaju je lako zapaljiv. Prilikom zbrinjavanja propelenta postupajte u skladu s nacionalnim propisima.

26 / 32 104609

advertisement

Related manuals