Bartscher 700226 Refrigerated wall shelf “Rimi” Operativne instrukcije

Bartscher 700226 Refrigerated wall shelf “Rimi” Operativne instrukcije | Manualzz
“Rimi“
700226
Original-Gebrauchsanleitung
V1/0918
HR
HRVATSKI
Sadržaj
1. Sigurnost ............................................................................................................... 218
1.1 Objašnjenje simbola ........................................................................................... 218
1.2 Upute vezane uz sigurnost ................................................................................. 219
1.3 Namjensko korištenje ......................................................................................... 222
2. Opće informacije ................................................................................................... 223
2.1 Odgovornost proizvođača i jamstvo.................................................................... 223
2.2 Zaštita autorskih prava ....................................................................................... 223
2.3 Izjava o sukladnosti ............................................................................................ 223
3. Transport, amblaža i čuvanje ............................................................................... 224
3.1 Kontrola transporta ............................................................................................. 224
3.2 Ambalaža ........................................................................................................... 224
3.3 Čuvanje .............................................................................................................. 224
4. Tehničke karakteristike......................................................................................... 225
4.1 Pregled podsklopova uređaja ............................................................................. 225
4.2 Tehnički podaci .................................................................................................. 226
5. Instalacija i korištenje ........................................................................................... 227
5.1 Instalacija ........................................................................................................... 227
5.2 Korištenje ........................................................................................................... 228
6. Čišćenje ................................................................................................................. 231
7. Moguće smetnje .................................................................................................... 232
8. Zbrinjavanje ........................................................................................................... 234
Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
33154 Salzkotten
Njemačka
Tel.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
Hotline - tehnička podrška: +49 5258 971-197
www.bartscher.com
- 217 -
Prije početka korištenja uređaja pažljivo pročitajte upute
za uporabu, pa ih čuvajte na lako dostupnom mjestu!
Ove upute za upotrebu sadrže opis instalacije uređaja, opis za njegovo korištenje i
održavanje te služe kao važan izvor informacija i priručnik.
Poznavanje i korištenje svih uputa, koje se tu nalaze, a koje su vezane uz sigurnost i
korištenje, su uvjet sigurnog i pravilnog rada s uređajem.
Osim toga valja se pridržavati lokalnih propisa o spriječavanju nesreća i propisa o
zaštiti na radu.
Upute za upotrebu su integralni dio uređaja i valja ih držati blizu uređaja, kako bi bile
stalno dostupne osobama koje instaliraju uređaj, rade na njegovom održavanju i koriste
ili čiste uređaj.
Spremite ove upute i osigurajte se da prate uređaj u slučaju njegovog prenošenja ili
prodaje.
1. Sigurnost
Uređaj je napravljen prema aktuelno prihvaćenim tehničkim načelima. Međutim, uređaj
može postati izvor opasnosti, ako bude korišten nepravilno ili nesukladno s namjenom.
Sve osobe koje koriste uređaj moraju bezuvjetno poštovati naputke i napomene iz tih
uputa za upotrebu.
1.1 Objašnjenje simbola
Važne upute koje se tiču sigurnosti i tehničkih pitanja, u ovim Uputama za upotrebu
označene su odgovarajućim simbolima. Kako bi se spriječile potencijalne nesreće,
opasnosti po život i zdravlje osoba i materijalne štete, ovih se uputa treba obavezno
pridržavati.
OPASNOST!
Taj simbol upozorava na direktnu opasnost zbog koje bi moglo doći do
težih tjelesnih povreda ili čak i do smrti.
UPOZORENJE!
Taj simbol upozorava na opasne situacije koje bi mogle uzrokovati teže
tjelesne povrede ili čak i smrt.
- 218 -
OPASNOST OD POŽARA / OPASNOST OD ZAPALJIVIH
MATERIJALA / OPASNOST OD EKSPLOZIJE!
Taj simbol signalizira potencijalno opasnu situaciju koja može dovesti do teških
tjelesnih povreda ili smrti.
OPREZNO!
Taj simbol upozorava na mogućnost nastanka opasnih situacija, zbog kojih bi
moglo doći do lakših povreda ili oštećenja, nepravilnog rada i/ili uništavanja
uređaja.
NAPOMENA!
Taj simbol upućuje na savjete i informacije koje morate uvažavati kako biste
učinkovito i besprijekorno koristili uređaj.
1.2 Upute vezane uz sigurnost



Uređaj mogu korisititi djeca starija od 8 roku godina, kao i osobe
smanjenih fizičkih, osjetnih ili mentalnih sposobnosti, ako ostaju
pod nadzorom odnosno su upoznate s uvjetima sigurnog
korištenja i poznaju sve moguće opasnosti. Treba paziti da se
djeca ne igraju s uređajem. Zabranjeno je da čišćenje i
održavanje uređaja obavljaju djeca, osim ako su navršile
8 godina i ostaju pod nadzorom drugih osoba. Djeca mlađa od
8 godina ne smiju boraviti blizu uređaja i mrežnog kabela.
Uređaj je namijenjen za uporabu isključivo u zatvorenim
prostorijama.
Uređaj možete koristiti samo ako je u besprijekornom tehničkom
stanju i siguran je za uporabu. U slučaju smetnji u radu uređaja
isključite ga iz napajanja (utikač izvadite iz utičnice) i pozovite
servisere.
- 219 -




Onemogućite djeci pristup materijalima za pakiranje, kao
što su najlonske vreće i elementi od stiropora. Opasnost
od gušenja!
Radove na održavanju i popravljanju mogu obavljati isključivo
kvalificirane osobe, koje za to koriste originalne zamjenske
dijelove te dodatke. Ne smije se pokušavati popravljati
uređaj na svoju ruku.
Ne bi trebalo koristiti dodatke ili zamjenske dijelove koji nisu
preporučeni od strane proizvođača. To može izazvati situacije
opasne za korisnika, kvar uređaja, može izazvati opasnost za
zdravlje ili život osoba, a dodatno prouzročava gubitak garancije.
Ukoliko niste dobili direktnu dozvolu od proizvođača, zabranjeno
je uvođenje bilo kojih promjena ili modifikacija uređaja, kako bi se
spriječile potencijalne opasnosti i osigurao optimalni rad.
OPASNOST! Opasnost od strujnog udara!
Kako biste izbjegli posljedice opasnosti, uvažavajte sljedeće
sigurnosne naputke.



Spriječite mogućnost da mrežni kabel dođe u kontakt s izvorom
topline ili oštrim rubovima. Mrežni kabel ne smije visjeti sa stola
ili radne ploče. Pazite da nitko ne stane na kabel niti se o njega
ne spotakne.
Mrežni kabel mora uvijek biti potpuno razvučen, ne smije biti
savinut, prignječen ili zapetljan. Nikada ne stavljajte uređaj niti
druge predmete na mrežni kabel.
Ne pokrivajte mrežni kabel. Mrežni kabel treba ostati van radne
zone i ne smijete ga potapati u vodu niti u druge tekućine.
- 220 -







Redovito kontrolirajte stanje mrežnog kabela kako biste se
uvjerili da nije oštećen. Ne koristite uređaj s oštećenim mrežnim
kabelom. Ako je mrežni kabel oštećen, obratite se servisnoj
radionici ili kvalificiranom električaru za njegovu zamjenu pa ćete
spriječiti moguće opasnosti.
Mrežni kabel uvijek vadite iz utičnice tako da povučete samo za
utikač.
Nikada ne premještajte, ne nosite niti ne podižite uređaj tako da
ga vučete za mrežni kabel.
Ni u kojem slučaju ne otvarajte kućište uređaja. Ako dođe do
oštećenja električnih priključaka ili do preinaka u električnoj ili
mehaničkoj konstrukciji, može doći do opasnosti od strujnog
udara.
Nije dozvoljena upotreba bilo kojih agresivnih deterdženata i
treba paziti kako u uređaj ne bi došla voda.
Nikada ne rukujte s uređajem s vlažnim rukama ili kad stojite na
mokroj podlozi.
Izvadite utikač iz utičnice:
- kad uređaj ne koristite,
- ako se jave smetnje za vrijeme korištenja uređaja,
- prije čišćenja uređaja.
OPASNOST OD POŽARA / OPASNOST OD ZAPALJIVIH
MATERIJALA / OPASNOST OD EKSPLOZIJE!
Nepravilna uporaba uređaja može dovesti do opasnosti od požara ili
eksplozije ako bi došlo do zapaljivanja njegovog sadržaja.
Kako biste izbjegli posljedice opasnosti, uvažavajte sljedeće
sigurnosne naputke.


Unutar uređaja ne upotrebljavajte nikakve druge električne
uređaje.
U uređaju nemojte držati lako zapaljive niti eksplozivne
materijale, kao što su eter, nafta ili ljepila.
- 221 -



Blizu tog uređaja ili drugih uređaja ne držite benzin niti druge
materijale koji predstavljaju opasnost od požara. Pare mogu
izazvati požar ili eksploziju.
U uređaju ne držite eksplozivne predmete, kao što su konzerve
s eksplozivnim radnim sredstvima.
Spriječite oštećenja rashladnog kruga.
1.3 Namjensko korištenje
Sigurnost eksploatacije je garantirana isključivo u slučaju namjenskog korištenja, u
skladu s uputama za upotrebu.
Sve tehničke radnje, uključujući montažu i održavanje, mogu izvoditi isključivo
kvalificirani serviseri.
Rashladna vitrina je namijenjena isključivo za hlađenje hrane i napitaka.
OPREZNO!
Zabranjuje se i smatra korištenjem nesukladnim s namjenom svako korištenje
uređaja koje nije u skladu s njegovom namjenom.
Odbijamo bilo kakve žalbe upućene proizvođaču i/ ili njegovim
opunomoćenicima zbog šteta prouzročenih korištenjem uređaja koje nije u
skladu s njegovom namjenom.
Odgovornost za štete nastale tijekom korištenja uređaja na način koji nije u
skladu s njegovom namjenom, snosi samo korisnik.
- 222 -
2. Opće informacije
2.1 Odgovornost proizvođača i jamstvo
Sve informacije koje sadrže upute za upotrebu, su dane uzimajući u obzir važeće propise,
aktuelno konstruktorsko i inženjersko znanje, a također naše dugogodišnje iskustvo.
Isto tako prijevodi uputa za upotrebu su napravljeni što točnije, no ne možemo preuzeti
odgovornost za eventualne greške u prijevodu. Priložena njemačka verzija uputa za
upotrebu je odlučujuća.
U slučaju narudžbe posebnih modela ili dodatnih opcija, te u slučaju upotrebe najnovijih
tehničkih dostignuća, dobiveni uređaj može se razlikovati od objašnjenja i slika, koje
sadrže ove upute za upotrebu.
OPREZNO!
Prije svih radnji vezanih za uređaj, a prije svega prije njegova pokretanja,
pažljivo pročitajte te upute za uporabu!
Proizvođač ne snosi odgovornost za štete i kvarove nastale zbog:
- ne uvažavanja uputa za uporabu i čišćenje;
- nenamjenske uporabe ;
- pravljenja preinaka na uređaju;
- korištenja zamjenskih dijelova koji nemaju odobrenje proizvođača.
Zadržavamo pravo uvođenja tehničkih promjena na uređaju u svrhu njegovog
usavršavanja i poboljšanja korisničkih karakteristika.
2.2 Zaštita autorskih prava
Dotične upute za upotrebu te tekstovi, slike, skice i drugi elementi podliježu zaštiti
autorskih prava. Bez pismene suglasnosti proizvođača nije dozvoljeno kopiranje sadržaja
uputa za upotrebu - u bilo kojem obliku obliku i na bilo koji način (uključujući i dijelove) te
korištenje ili/i povjeravanje tog sadržaja trećim osobama. Zloupotreba podliježe obvezi
isplate odštete. Pridržavamo mogućnost za daljnju zaštitu svojih prava.
NAPOMENA!
Podatke, tekstove, skice, slike i i druge opise, koje sadrže te upute za
upotrebu, podliježu zaštiti autorskih prava te prava industrijskog vlasništva.
Svaka zloupotreba se kažnajva.
2.3 Izjava o sukladnosti
Uređaj zadovoljava aktuelno važeće norme te naputke Europske Unije.
Gore navedeno potvrđujemo u Izjavi o sukladnosti WE. U slučaju potrebe
rado ćemo Vam poslati odgovarajuću Izjavu o suladnosti.
- 223 -
3. Transport, amblaža i čuvanje
3.1 Kontrola transporta
Nakon primitka uređaja valja bez oklijevanja provjeriti ima li sve dijelove i da li je uređaj
ostao neoštećen nakon transporta. U slučaju pronalaska vidljivih oštećenja nastalih u
transportu, valja odbiti primitak uređaja ili ga primiti uvjetno.
Opseg oštećenja valja upisati u putne dokumente / putni list špeditera. Nakon toga
izvršiti reklamacije.
Oštećenja koja nisu vidljiva, valja prijaviti odmah nakon njihovog pronalaska, jer se
zahtijevi za odštetu mogu podnositi samo u predviđenom roku reklamacije.
3.2 Ambalaža
Molimo da ne bacate pakiranja od uređaja. Može biti potrebno za čuvanje uređaja, tijekom
preseljenja ili za slanje uređaja u naš servis u slučaju nastanka bilo kakvih oštećenja.
Prije stavljanja uređaja u pogon, valja potpuno skinuti unutarnje i vanjsko pakiranje.
Pri zbrinjavanju ambalaže treba poštovati lokalne važeće propise.
Materijal za pakiranje koji se može ponovo iskoristiti, valja reciklirati.
Molimo provjeriti jesu li uređaj i dodaci u kompletu. Ako bilo koji dio nedostaje, molimo
kontaktirajte naš Odjel za kontakte s klijentima.
3.3 Čuvanje
Ambalažu treba ostaviti zatvorenu sve do trenutka instalacije uređaja, a tijekom čuvanja
treba se pridržavati oznaka vezanih uz način postavljanja i čuvanja ambalaže.
Zapakirane uređaje treba uvijek čuvati sukladno s niže navedenim uvjetima:
-
- 224 -
ne držati na otvorenom,
čuvati u suhoj prostoriji, zaštiti od prašine,
ne izlagati djelovanju agresivnih sredstava,
zaštititi od djelovanja sunčanih zraka,
izbjegavati mehaničke udare,
u slučaju duljeg čuvanja (preko tri mjeseca), redovito
prekontrolirati stanje svih dijelova te ambalaže, u slučaju
potrebe uređaj osviježiti i regenerirati.
4. Tehničke karakteristike
4.1 Pregled podsklopova uređaja
1
3
3
2
4
5
6
7
12
8
11
10
9
1 Gornja zaštita
7 Digitalni regulator temperature
2 Roleta za zatvaranje a
8 Drška
3 Bočni stakleni prozor (2x)
9 Okretni kotači (4x)
4 Polica vitrine (3x)
10 Otvori za ulaz zraka
5 LED rasvjeta
11 Kućište
6 Otvori za izlaz zraka
12 Donja površina za postavljanje
- 225 -
4.2 Tehnički podaci
Naziv
Rashladna vitrina „Rimi”
Kat. br.:
700226
Materijal:
Nehrđajući čelik, staklo
Boja:
srebrna, crna
Verzija:
 Vrsta stakla: Jednostruko sigurnosno staklo
- Donja površina za postavljanje
- Materijal: nehrđajući čelik
- Dimenzije: Š 465 x D 340 mm
 Polica vitrine:
- količina: 3
- dimenzije: Š. 465 x D. 280 mm
- podesiva visina:
- s letvama za cijene
 Korisna visina unutra: podesiva
 Hlađenje: cirkulacija zraka
 Regulacija temperature: digitalno
 Upravljanje: elektroničko
 Funkcija automatskog odleđivanja
 Isparivanje kondenzacijskih kapljica
 LED rasvjeta
 Digitalni displej
 Roleta za zatvaranje
 Usmjerni kotačići: 4 usmjerna kotačića, 2 fiksirajuća
Klimatska klasa:
6
Rashladno sredstvo:
R290 (140 g)
Zapremnina:
220 litara
Raspon temperature:
2 °C do 10 °C
Priključna snaga:
1,34 kW / 230 V 50 Hz
Dimenzije:
Š 494 x D 600 x V 1742 mm
Težina:
106,0 kg
Zadržavamo pravo vršenja tehničkih izmjena!
- 226 -
5. Instalacija i korištenje
5.1 Instalacija
Postavljanje

Prije početka korištenja uređaj otpakirajte, uklonite cijeli pakirni materijal i skinite
zaštitnu foliju iz uređaja i pribora.
OPREZNO!
Nikada ne skidajte iz uređaja nazivnu tablicu niti oznake za upozorenje.



Uređaj postavite na sigurno mjesto koje će izdržati težinu uređaja zajedno s
proizvodima koji su unutra.
Nikada ne stavljajte uređaj na lako zapaljivu podlogu.
Ne stavljati uređaja blizu otvorenih izvora paljenja, električnih peći ili drugih generatora
toplote, na primjer na mjestima izloženim neposrednoj insolaciji. Toplina može oštetiti
površinu uređaja, negativno utjecati na moć hlađenja uređaja, a također povećati
potrošak energije.

Kako biste izbjegli oštećenje kompresora, prilikom stavljanja uređaja ili njegova
transporta, nemojte ga naginjati više nego za 45°. Budite oprezni kod kontakta s
kondensatorom ili vratima, jer njihovo oštećenje ima negativnog utjecaja na
korištenje uređaja.

Uređaj postavite tako da razmak od od zida i drugih predmeta iznosi najmanje 10 cm,
kako biste osigurali slobodnu cirkulaciju zraka.

U uređaju i na uređaju ne smijete bušiti rupe niti montirati na njega druge predmete.

Na uređaj ne stavljate nikakve teške predmete.

Uređaj namjestite tako da imate lagani pristup utičnici kako biste u slučaju nužde mogli
brzo isključiti iz mreže.

Kada uređaj postavite na željeno mjesto, pomoću kočnice odredite položaj okretnih
kotača.
- 227 -
Priključivanje
OPASNOST! Opasnost od strujnog udara!
U slučaju nepravilne instalacije uređaja može doći do
povreda!
Prije instalacije usporedite podatke lokalne električne
mreže s tehničkim podacima uređaja (vidite nazivnu
tablicu) i uređaj priključite isključivo u slučaju kad se ti
podaci potpuno podudaraju!

Prije početka korištenja uređaju postavite na odabrano mjesto i pričekajte barem
2 sata prije nego je priključite na električno napajanje.

Nakon nestanka električnog napajanja ili nakon što utikač izvadite iz utičnice,
pričekajte barem 5 minuta i tek onda uređaj priključite na napajanje strujom.

Strujni krug električne utičnice mora biti osiguran s 16A. Uređaj uključujte isključivo
u pojedinačnu uzemljenu utičnicu, ne upotrebljavajte nikakve razvodnike ni
višekratne utičnice.
5.2 Korištenje

Prije početka korištenja uređaj očistite u skladu s uputama iz točke 6 „Čišćenje“.
Pažljivo osušite uređaj;

Utikač uključite u uzemljenu pojedinačnu utičnicu.

Zaštitnu roletu spustite dolje i postavite željenu temperaturu.

Napitke i hranu postavite u vitrinu tek onda kad će uređaj postići dovoljni učinak
hlađenja.
- 228 -
Digitalni regulator temperature
3
2
1 Gumb za smanjivanje
temperature
2 Gumb za povećavanje
temperature
4
5
6
3 Simbol pokazatelja hlađenja
4 Simbol pokazatelja odleđivanja
5 Gumb rasvjete / odleđivanje
6 Gumb za postavke „SET“
7 Pokazatelj odleđivanja LCD
1
9
8
7
8 Pokazatelj hlađenja LCD
9 Digitalni displej
Pokazatelji LCD
Pokazatelj LCD hlađenja:
Taj pokazatelj gori dok traje proces hlađenja,
isključena je, kad je temperatura hlađenja konstantna
i treperi, kad je uključivanje odgođeno.
Pokazatelj LCD odleđivanja:
Taj pokazatelj gori dok traje proces odleđivanja,
gasi se nakon završetka procesa odleđivanja
i treperi, kad je odleđivanje odgođeno.
Postavljanje željene temperature (željena vrijednost)
 Radna temperatura u uređaju oscilira između 2 °C i 10 °C.

Za podešavanje ili promjenu postavljene temperature:
 kratkotrajno pritisnite gumb
, odmah nakon toga na digitalnom
displeju počinje treperiti postavljena vrijednost temperature;
 za povećavanje ili smanjivanje temperature, po potrebi, pritisnite
gumb
ili
;
 odabranu vrijednost temperature potvrdite pomoću gumba

.
Ako u razdoblju od 10 sekundi nećete pritisnuti nijedan gumb, na digitalnom displeju
će se prikazati trenutna temperatura u rashladnoj vitrini.
- 229 -
Uključivanje/isključivanje rasvjete

Uređaj je opremljen s 4 LED lampice. Nalaze se ispod 3 police u uređaju i ispod
gornjeg štitnika uređaja.

Po potrebi u unutrašnjosti uređaja možete uključiti rasvjetu, kratkotrajnim
pritiskom na gumb

.
Za isključivanje rasvjete ponovo pritisnite gumb
Odleđivanje
Automatsko odleđivanje
U roku od 24 sata uređaj se 4 puta automatski odleđuje.
Manualno odleđivanje
Ako se smanji učinak hlađenja, na primjer nakon dužeg otvaranja vrata,
preporučamo manualno odleđivanje. Za pokretanje procesa odleđivanja pritisnite
gumb
i pridržite ga 6 sekundi.
Upalit će se pokazatelj LCD
za odleđivanje.
Upute za korisnike

Namirnice koje stavljate u rashladnu vitrinu moraju se nalaziti na odgovarajućoj
udaljenosti jedna od druge. Premali razmak između njih pogoršava efekt hlađenja.

Prije nego stavite u rashladnu vitrinu tople namirnice, ohladite ih na sobnu
temperaturu.

Kod naglog prekida napajanja električnom energijom spustite roletu, kako biste
spriječili gubitak hladnog zraka.

Nakon prekida u napajanju te nakon što izvadite utikač iz utičnice, najmanje 5 minuta
uređaj ne priključujte na mrežu.

Ako planirate pauzu u korištenju uređaja, isključite iz struje (izvadite utikač!).
- 230 -
6. Čišćenje
UPOZORENJE!
Prije početka čišćenja uređaj isključite iz napajanja
strujom (izvadite utikač!).
Za čišćenje uređaja nikada ne koristite mlaz vode
pod pritiskom!
Pazite da u uređaj ne dopre voda.
OPREZNO!
Za čišćenje uređaja nikada ne koristite vruću vodu!
Nikada ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, na primjer praška, a
također sredstava koja sadrže alkohol, alkalna otapala ili benzin, koja bi
mogla oštetiti površinu uređaja.
o Rashladnu vitrinu redovito čistite.
o Iz rashladne vitrine izvadite sva jela i napitke.
o Iz vitrine izvadite police. Police i donju površinu za postavljanje operite toplom
vodom s dodatkom blagog deterdženta i mekane krpice. Prebrišite krpicom
namočenom u čistoj vodi.
o Rashladnu vitrinu pažljivo očistite iznutra i izvana pomoću mekane vlažne krpice i
blagog deterdženta. Prebrišite krpicom namočenom u čistoj vodi.
o Pomoću mekane krpice pažljivo osušite sve oprane površine
Ako rashladnu vitrinu ne koristite duže vrijeme:
-
Utikač izvadite iz utičnice;
Iz rashladne vitrine izvadite sva jela i napitke;
Rashladnu vitrinu operite iznutra i izvana. Odstranite vodu i tragove plijesni;
Roletu pomaknite prema gore kako bi se uređaj mogao osušiti.
- 231 -
7. Moguće smetnje
U slučaju smetnji u radu uređaj isključite iz električnog napajanja.Prije nego pozovete
servisere ili obavijestite prodavača, usporedite ih sa sljedećom tablicom.
Greška
Razlog
Nema hlađenja
Nedovoljan
učinak hlađenja.
Uključen uređaj
emitira glasne
zvukove.
Kompresor se
automatski ne
isključuje.
Rješenje
 Gubitak rashladnog sredstva.
 Oštećen regulator
temperature.
 Kontaktirajte prodavača.
 Kontaktirajte prodavača.
 Direktna ekspozicija na suncu
ili blizu uređaja su izvori
topline.
 Nepravilna cirkulacija zraka
oko uređaja.
 Premali razmak između
proizvoda ili previše
proizvoda u uređaju.
 Blokiran ulaz i/ili izlaz zraka.
 Odmaknite uređaj od izvora
topline.
 Uređaj nije postavljen na
ravnu površinu.
 Uređaj dodiruje zidove ili
druge predmete.
 Postavite uređaj na ravnu
površinu.
 Osigurajte odgovarajući
razmak od zidova i drugih
predmeta.
 Previše proizvoda u uređaju.
 Uklonite višak proizvoda.
 Osigurajte dovoljan razmak
od zidova ili drugih predmeta.
 Osigurajte odgovarajući
razmak među predmetima,
uklonite višak predmeta.
 Ne blokirajte ulaz i izlaz zraka
na uređaju.
Ako ne možete ukloniti smetnje u radu uređaja:
-
ne otvarajte kućište,
-
javite se serviserima ili kontaktirajte prodavača informirajući ih o:
 vrsti smetnje;

- 232 -
broju artikla i serijskom broju (vidite nazivnu tablicu na
stražnjoj strani uređaja).
Sljedeće pojave nisu smetnje u radu uređaja:
1. Šum tekuće vode. Taj se zvuk čuje tijekom uobičajene upotrebe uređaja.
To je rashladno sredstvo koje se nalazi u sustavu uređaja.
2. Nastajanje kondenzacijske vode na bočnim staklenim stjenkama kod visokog
stupnja vlažnosti zraka normalna je pojava. Obrišite tu vodu mekanom suhom
krpicom.
Najave o greškama pojavljajuće se na ekranu
Najava
Opis greške
Posljedice
Pomoć
„HH“
Pregrijanje (iznad 45°C) ili
kratak spoj senzora sobne
temperature
Kompresor uključuje
uređaj za 45 minuta,
a zatim isključuje za
15 minuta
Kontaktirati s
prodavateljem
Preniska temperatura
Otvoren krug
(nestaje veza sa
senzorom sobne
temperature)
Kompresor uključuje
uređaj za 45 minuta,
a zatim isključuje za
15 minuta
Kontaktirati s
prodavateljem
„LL“
- 233 -
8. Zbrinjavanje
Električni i elektronski uređaji često sadrže dragocjene tvari. Isto tako
sadrže i štetne tvari koje su bile neophodne za njihovu funkcionalnost i
sigurnost. Njihovo odlaganje zajedno s kućnim otpadom ili neadekvatno
zbrinjavanje može predstavljati opasnost za zdravlje ljudi i okoliš.
Ni u kojem slučaju uređaj ne bacajte zajedno s ostalim otpadom iz
domaćinstva.
Nakon završetka razdoblja eksploatacije stari uređaj treba zbrinuti sukladno s
nacionalnim propisima koji su na snazi u određenoj državi. Za odlaganje i zbrinjavanje
električnih i elektronskih uređaja obratite se lokalnom sustavu za zbrinjavanje ee otpada.
Preporučamo da kontaktirate specijalizirane tvrtke ili službu za zbrinjavanje koju je
odredila lokalna samouprava.
OPREZNO!
Kako bi se spriječila moguća zlouporaba i vezane uz nju opasnosti, prije
davanja uređaja na zbrinjavanje, treba onemogućiti ponovno uključivanje
uređaja. U tu svrhu treba isključiti uređaj od napajaja i odrezati kabel s
utikačem.
Propelent upotrijebljen u uređaju je lako zapaljiv. Treba ga zbrinuti
sukladno s nacionalnim propisima.
Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
33154 Salzkotten
Njemačka
- 234 -
Tel.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
Hotline - tehnička podrška: +49 5258 971-197
www.bartscher.com
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement